úvodník
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6/2013
november – december
téma měsíce: trampoty s pamětí
Paměť a detoxikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Bulletin informační
a celostní medicíny
galerie preparátů
Preparáty pro lepší vitalitu mozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Bulletin informacnej
orgány čínského pentagramu
Detoxikace hlavových nervů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
MUDr. Jonáš radí
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
strava & metabolismus
Když z nás jídlo dělá starce… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
napsali jste nám
Ahoj, Zdraví! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6/2013
listopad–prosinec
•
Redakční rada
MUDr. Josef Jonáš
Ing. Vladimír Jelínek
Mgr. Marie Vilánková
•
Redakční zpracování
Mgr. Alena Rašková
[email protected]
tel.: 602 694 295
•
Grafická úprava
Martina Hovorková
•
Vydavatel
Joalis s. r. o.
Orlická 2176/9
130 00 Praha 3
IČO 25408534
www.joalis.eu
•
Tisk
KR print s. r. o.
Vinohradská 1336/97
120 00 Praha 2
•
Distribuce v ČR
Economy Class Company s. r. o.
Na Výhledech 1234/8
100 00 Praha 10
www.eccklub.cz
[email protected]
tel.: 274 781 415
a celostnej medicíny
Ako funguje
ludská pamät
mohlo by vás zajímat
Neuroplasticita mozku:
schopnost, která nás posouvá i likviduje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
pro tělo i duši
Už mi, lásko, není dvacet aneb Když se ozve stáří . . . . . . . . . . . . . . . . .16
cesty ke štěstí
Jak funguje lidská paměť (Díl první) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
z říše zvířat
I zvířata stárnou… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Téma mesiaca:
Trampoty s pamätou
Joalis Animal
Zúčastnili jsme se veterinárních veletrhů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
mikrobiologie
Bakterie – sedmá část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
dotaz měsíce:
Detoxikace po transplantaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Expediční centrum
U Řepické zastávky 1293
386 01 Strakonice
[email protected]
tel.: 383 321 741
•
Evidován pod č. MK ČR E 14928
•
Foto na titulní straně a na str. 32
www.samphotostock.cz
•
Společnost Joalis s. r. o.
má certifikovaný systém řízení
kvality dle normy ISO 9001.
Neuroplasticita mozgu:
zpravodaj Joalis:
Detoxikací proti bolesti? Ano!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
zaujalo nás
Bilingvní děti budou mít snazší stáří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
schopnost, ktorá nás posúva aj likviduje
zdraví z přírody
Bystrý jako rys a silný jako lev? Žádný problém! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Slovensko hodnotilo
kalendář akcí
Připravované akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
listopad–prosinec 2013
3
Rok
2014
úvodník
obsah
datum
čas
název akce
lektor
místo konání
cena
15. 1. 2014
9.00–15.30
Seminář I
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
620 Kč
bude upřesněno na
620 Kč
Milí
čtenáři,
27. 1.
2014
9.00–15.30
Seminář I
Paměť a detoxikace
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
Domníváte se, že paměť je
www.bodycentrum.cz
jakési pomyslné úložiště
také máte pocit, že čas je neúprosný? Ještě
Informace
a
přihlášky:
Body
Centrum
s.
r.
o.,
Vodní
16,
Brno,
tel.:
545
241
303,
e-mail:
[email protected]
nebo přímo na
informací, které má své pevné
nedávno jsme odhazovali svršky a dnes se
www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání
místo? Omyl. Existuje hned
zimomřivě balíme do kabátů a šátků. Listí
několik typů paměti: paměť
hraje všemi barvami, ale na stromech je ho
na čísla, slova, tóny, paměť
čím dál méně. A než se nadějeme, budou tu
krátkodobá a dlouhodobá, …
Vánoce. Období koled, voňavého cukroví a rodinnéPřednášky
pohody. Ale v Ostravě
Ještě v nedávné době se
také období nesmírně hektické, zejména v obchodech, kde se
datum
čas nakoupit dárky,
název
akceby potěšili své blízké.
lektor mnozí vědci domnívali,
místo konání
že paměť je uložena vcena
určitých
„Ježíškové“
snaží
jimiž
mozkových centrech.
Jsou-li tato
člověk
Já
co rok9.30–15.30
urputně snažím
těmtoIII
situacím vyhnout, a proto Jana Schwarzová
6.se
11.rok
2013
Seminář
Havlíčkovo
nábř.centra
2728, zničena,
1050
Kč
ztrácí paměť. Jenže
chyba lávky. Paměť je pohyblivá
chytře nakupuji dárky již od léta. Má to mnoho výhod. A jednu
Ostrava
a je obtížné ji zničit. Stejně obtížné je ji detoxikovat.
velkou nevýhodu – časem zapomínám, kam jsem dárky uložila.
27. 11. 2013 9:30–15:30
Detoxikační taktika
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
620 Kč
Vitalita paměti je totiž závislá na důkladné a pečlivě
Já vlastně pořád na něco zapomínám…
Ostrava
odvedené detoxikaci mozku, což se v praxi ukazuje
11. 12. 2013
Zkouška
II. stupně
Class
Company
Havlíčkovo
310 Kč jak
jako
skutečný
oříšek.
MUDr.nábř.
Josef2728,
Jonáš napovídá,
Poruchy
paměti10.00–12.00
jsou odjakživa
spojovány
se stářím. Také jsem si toEconomy
Ostrava
jej rozlousknout.
myslela. Dokud jsme nezačali pracovat na bulletinu s tématem:
4
Trampoty s pamětí a všechny ústřední osobnosti, tedy
Rok 2014
MUDr. Jonáš, Ing. Jelínek a Mgr. Vilánková, mne opět nevyvedly
Když senábř.
ozve
z8.omylu.
Poruchami
paměti trpí
mladí I.
i staří, ženy i muži, zdraví Jana Schwarzová
1. 2014
9.30–15.30
Seminář
Havlíčkovo
2728,stáří…
620 Kč
Průměrný věk dožití se dnes
i nemocní. To, jakou máme paměť, ovlivňuje celá řada faktorů,
Ostrava
pohybuje okolo 75 let u mužů
tedy
zdaleka
pouze náš věk.
KroměII.stáří má na stav paměti
29. 1.
2014 ne
9.30–15.30
Seminář
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
620 Kč
a okolo 80 let u žen. Od roku 1990
nesmírný vliv především strava, jak se můžete přesvědčit v rubrice
Ostrava
máme k dispozici zhruba pět let
Strava a metabolismus.
12. 2. 2014 17.00–18.00 Zkouška I. stupně
Economy Class Company online
života navíc. Pět let k tomu,0 Kč
26
abychom jenábř.
prožili,
jak nejlépe
Paměť
sídlí v mozku.
Mozek jeSeminář
orgán naprosto
dokonalý, záludný, Jana Schwarzová
19. 2. 2014
9.30–15.30
III
Havlíčkovo
2728,
1050 Kč
dokážeme. Přesto to mnohým z nás
nevyzpytatelný a fascinující. V článku o neuroplasticitě mozku se
Ostrava
nestačí a dychtivě hledáme elixír dlouhověkosti. Hledají
dozvíme, že tento orgán dokáže být naším věrným a oddaným
Účastníkům vzdělávání v Ostravě doporučujeme Seminář IV absolvovat v Brně dne 4. 12. 2013.
ho obyčejní lidé, lékaři, výzkumní pracovníci, hledají ho
společníkem, ale i nejzákeřnějším nepřítelem – záleží na tom, jak
Informace
a přihlášky:
Schwarzová, Havlíčkovo
2728 (budova
702 00všichni
Ostrava
– Moravská
Ostrava,
vědci.Technoprojektu),
Nakonec však stejně
zjistíme,
že není
tak
si jej vytrénujeme.
A jakJana
jej detoxikujeme.
Detoxikace nábřeží
mozku je
tel.:
775náročná,
312 766 ale praktikuje-li se správně, dokáže zázraky, a to
důležité, jakého věku se dožíváme, ale spíše to, jakým
složitá,
způsobem žijeme…
nejen s pamětí. Proto jsme se na ni v listopadovém bulletinu
Seminář
zaměřili. I – úvod do detoxikace. Seznámení s rozdělením toxinů v lidském organismu a jejich působením, čínský pentagram a jeho
souvislosti. V rámci semináře je provedeno ukázkové měření, účastníci si odnášejí CD s podrobným vysvětlením vztahů v čínském
Neuroplasticita mozku: schopnost,
pentagramu.
Na závěr mi dovolte „vypsat se“ z jedné své milé vzpomínky. Jak
Seminář
II
–
navazuje
na
Seminář
I.
Účastníci
se
naučí
využívat
čínský
pentagram
v praxi
a jsounás
seznámeni
s logickou
diagnostikou.
už jsem zmínila, vždy jsem byla zapomnětlivá. Dokázala jsem
která
posouvá
i likviduje
Seminář
III – účastníci
naučí
prakticky
pomocí přístroje Salvia. Je vysvětleno a předvedeno správné nastavení
v jedné vteřině
jít uvařitsekávu,
abych
o pár diagnostikovat
minut později zalévala
přístroje
Salvia
a jeho spoužívání
v praxi.
Seznámení
s počítačovým
programem Mozek
EAM pro
jediagnostiku.
bezpochyby tím
vroucí vodou
hrneček
čajem. Můj
dědeček,
kdykoli jsem
si
nejdokonalejším,
nejsložitějším
Seminář
IV – jak
teorie
fungování
informačních
preparátů,
imunita, mikrobiologie,
toxiny. Seminář
vede Mgr. Marie Vilánková.
postěžovala,
jsem
sklerotická,
se na mě zadíval
pohledem,
a nejpodivuhodnějším orgánem
v němž seVzrcadlila
všechna
moudrost životem protřelého člověka,
Seminář
– tematické
semináře
lidského
těla. Právě
se (EAM set, Salvia, …).
a řekl: „Děvče
moje, –typraxe
jsi ještě
mladá naetika
to, abys
zapomínala.
Toke klientovi, jak
Detoxikační
taktika
v poradně,
terapeuta,
přístup
klást dotazy,
využitítady
techniky
ukládají informace, které
není skleróza,
je ještě pořád
Účastníci
musíto
absolvovat
S1, S2blbost.“
a S3.
12
získáváme učením, právě zde
sídlí centra naší emocionality,
Tím samozřejmě nechci říct, vážení čtenáři, že všichni lidé, kteří
zde mají své místo receptory, které dokáží spouštět
mají problémy s pamětí, by snad měli být… podobně
bolest… Mozek je rovněž úložištěm paměti. Jak uvádí
indisponováni. Pouze naznačuji, že za naší zapomnětlivost,
paní magistra Vilánková: „Mozek je to, co z nás dělá
roztržitost a zbrklost nejsou vždy zodpovědné pouze poruchy
Kongresový
den detoxikační
medicíny v Brně
s Mgr.
Marií nám
Vilánkovou
člověka.“
Umožňuje
spoustu věcí – myslet,
paměti, ale
také chaos, lehkomyslnost
a roztěkanost, která
tvořit, komunikovat. Musíme si však
provází životy mnohých z nás… a Ing. Vladimírem Jelínkem pamatovat
– 29. 3. si,2014
dávat velký pozor na to, aby všech svých schopností
Aby
je nezačal
používat proti nám…
Kongresový den detoxikační medicíny v využíval
Prazesprávně.
s Mgr.
Marií
Vilánkovou
Kongresové dny
a Ing. Vladimírem Jelínkem – 26. 4. 2014
Když z nás jídlo dělá starce
Informace a přihlášky: ECC
s. r.Alena
o., NaRašková
Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected]
Mgr.
Naše strava
ovlivňuje
mnohé: To, jak se
Témata kongresových dnů a přihlášku naleznete na www.eccklub.cz
nebo
www.joalis.cz.
cítíme, jaké máme zažívání, jak dobrou
máme imunitu, jak vypadáme, … V tomto
díle se nám strava ukáže v naprosto
Citát měsíce:
nečekaném světle. Jako někdo, kdo má
Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme
Volná místa!
schopnost nám ubírat roky. A se stejnou
existovat, naše minulost je vymazána. A přece věnujeme
rychlostí a razancí nám je i přidávat.
paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí.
den
MUDr.
Josefa Jonáše v Brně Nevěříte?
– 30. 11.
2013
Začtěte
se do článku Když
Děláme strašně Přednáškový
málo k jejímu procvičení,
živení,
posilování
z nás jídlo dělá starce. Budete se
a ochraně.
Hotel Avanti, Brno, kapacita 80–100 lidí, cena: 1800 Kč (bez DPH 1500 Kč)
divit, co všechno procesy stárnutí
Mark Twain
Informace a přihlášky: Mgr. Marcela Václavková, e-mail: [email protected], tel.: 724 090 525, 222 710 018
ovlivňuje.
11
2
30
listopad–prosinec
november
– december 2013
úvodník
úvodník
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .2
téma měsíce: trampoty s pamětí
téma měsíce: trampoty s pamětí
Paměť a detoxikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Paměť a detoxikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
galerie preparátů
galerie preparátů
Preparáty
pro lepší vitalitu mozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Preparáty pro lepší vitalitu mozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
orgány čínského pentagramu
Detoxikace
hlavových
nervů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
orgány čínského
pentagramu
Detoxikace hlavových nervů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
MUDr. Jonáš radí
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MUDr. Jonáš radí
strava
. . . . . .&. .metabolismus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Když z nás jídlo dělá starce… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
strava & metabolismus
napsali jste nám
Když z nás jídlo dělá starce… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Ahoj, Zdraví! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
napsaliby
jste
mohlo
vásnám
zajímat
Ahoj,
Zdraví!
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Neuroplasticita mozku:
schopnost, která nás posouvá i likviduje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
mohlo by vás zajímat
pro
tělo i duši mozku:
Neuroplasticita
Už
mi, lásko,
nenínás
dvacet
anebi Když
se ozve
schopnost,
která
posouvá
likviduje
. . . .stáří
. . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .16
. .14
cesty ke štěstí
pro tělo i duši
Jak funguje lidská paměť (Díl první) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Už mi, lásko, není dvacet aneb Když se ozve stáří . . . . . . . . . . . . . . . . .16
z říše zvířat
kestárnou…
štěstí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Icesty
zvířata
Jak funguje lidská paměť (Díl první) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Joalis Animal
Veterinárne
preparáty na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
z říše zvířat
I zvířata stárnou… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
mikrobiologie
Bakterie – sedmá část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Joalis Animal
dotaz
měsíce:
Zúčastnili
jsme se veterinárních veletrhů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Detoxikace po transplantaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
mikrobiologie
zpravodaj MAN-SR:
Bakterie – sedmá část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Seminár s MUDr. Jonášom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
dotaz měsíce:
zaujalo
nás
Detoxikace
pobudou
transplantaci
. . .stáří
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
. .25
Bilingvní
děti
mít snazší
zdraví
z přírody
zpravodaj
Joalis:
Bystrý
jako
rys a silný
jakoAno!
lev? Žádný
Detoxikací proti
bolesti?
. . . . .problém!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .27
. .26
kalendář akcí
zaujalo nás akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Připravované
Bilingvní děti budou mít snazší stáří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Slovensko hodnotilo
Vyhodnotenie
najlepších terapeutov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
zdraví z přírody
Bystrý jako rys a silný jako lev? Žádný problém! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
aktuálne:
Nový katalóg výrobkov Joalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
kalendář akcí
Připravované akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
listopad–prosinec
2013 2013
november
– december
Bulletin informacnej
a celostnej
medicíny
Bulletin
informační
a celostní6 medicíny
/ 2013
6/2013– december
november
listopad–prosinec
•
• spracované
Èíslo bolo
Redakční
s využitím
textov rada
z èeského vydania
MUDr.
bulletinJosef
JoalisJonáš
info 6/2013
Ing. Vladimír•Jelínek
pre SR
Mgr.Spracovanie
Marie Vilánková
Ing. Lýdia
Eliášová
•
[email protected]
Redakční
zpracování
•
Mgr. Alena Rašková
Grafická úprava pre SR
[email protected]
Ivan Sokolský | ywan graphics s.r.o.
tel.: 602 694 295
www.ywan.sk
• •
Grafická
úprava
Tlac
v SR
Martina
Hovorková
Tlaèiareò
P+M s.r.o.
• 1, 038 53 Turany
Budovate¾ská
•
Vydavatel
Distribúcia
Joalis
s. r. o. v SR
MAN-SR
s.r.o.
Orlická
2176/9
Plzenská
è.49,
040
130 00 Praha 3 11 Košice
•
IČO 25408534
Redakcní rada
www.joalis.eu
MUDr. Josef Jonáš
•
Ing. Vladimír
Jelínek
Tisk Vilánková
Mgr. Marie
KR print s.•r. o.
Vinohradská
1336/97
Redakcní zpracování
Mgr.
120
00Petra
PrahaKotková
2
[email protected]
•
tel. 602 v
681
Distribuce
ČR495
Rašková
Economy Mgr.
ClassAlena
Company
s. r. o.
[email protected]
Na Výhledech 1234/8
tel. 602 694 295
100 00 Praha 10
•
www.eccklub.cz
Grafická úprava
[email protected]
Martina Hovorková
tel.: 274 781
• 415
Vydavatel
Joalis
s.r.o.
Expediční
centrum
2176/9,
130 1293
00 Praha 3
UOrlická
Řepické
zastávky
25408534
386 01IÈO
Strakonice
www.joalis.eu
[email protected]
•
tel.: 383 321 741
Evidován pod è. MK ÈR E 14928
•
Foto na titulní strane a na str. 32
Evidován
pod
č.
MK ČR E 14928
www.samphotostock.sk
• •
Foto na titulní
straně
a nas.r.o.
str. 32
Spoleènost
Joalis
www.samphotostock.cz
má certifikovaný systém øízení
kvality dle•normy ISO 9001.
Společnost Joalis s. r. o.
má certifikovaný systém řízení
kvality dle normy ISO 9001.
3
trampoty
s pamětí
ré postihla ztráta fyzické a duševní vitality,
Listy se sbírají od jara do léta. Sušení jim
•téma
Zlepšujeměsíce:
paměť a napomáhá
detoxikaci
jejímiž projevy jsou zejména snížená odol- prospívá, znásobí se poté obsah flavonoiorganismu.
• Je považována za přírodní afrodiziakum, nost vůči nemocem a neschopnost se sou- dů, mastných kyselin nebo třeba vitaminu
středit.
C. Výtažek z listů přispívá k rozšíření cév,
zmírňuje sexuální dysfunkce.
Paměť je schopnost ukládat,
Kouzlo ženšenu spočívá především v pří- čímž je zajištěn důkladný krevní oběh. Ten
je, jak víme,
nepostradatelný
zejména pro
K tomu, abyste všechna pozitiva, která tomnosti tzv. saponinů, které navracejí
uchovávat
a vybavovat
informace.
kustovnice čínská nabízí, pocítili na vlastní rovnováhu tam, kde to tělo nejvíce potře- správné fungování kardiovaskulárního sysKdyž mě
šéfredaktorka pověřila
tému. Osvědčil se rovněž jako prevence
zpracováním
článku
na téma:
Jak
proti potížím
způsobeným
nedostatečným
prokrvováním.
Sem
patří
především
porupreparáty Joalis mohou ovlivňovat
Náš tip:
chy paměti, potíže se sluchem, chronická
Gurmáni mohou vyzkoušet blahodárné účinky
lidskouzávrať,
paměť,
netušila,
jaký
studené
končetiny aj.
Odvar či tinkvína s přídavkem kustovnice čínské. 1 kilogram
tura z listů
se používá
při potížích
respineřešitelný
úkol
mi dává.
Pamětí
je
čerstvých plodů rozmělníme, vložíme do textilního
račních, zejména při astmatu, pomáhá tacelá řada.
Člověkzažívání.
můžeVmít
dobrou
ké stimulovat
tradiční
čínské
sáčku a ponoříme do deseti litrů vody.
se tinktura
z ginkgomůže
biloby často
paměťmedicíně
na čísla,
na slova,
si
Nádobu hermeticky uzavřeme a necháme 14 dnů kvasit.
podává lidem s Alzheimerovou či ParkinDenně si pak dopřáváme 2 dcl vína, nejlépe během dne.
velmi sonovou
dobřechorobou.
pamatovat
třeba tóny
Slouží ke zmírnění obKustovnice čínská totiž dodává tělu spoustu energie, proto nenía reprodukovat
zpaměti
hudbuzmači
tíží s pamětí, k nimž
se řadí zejména
vhodné ji konzumovat těsně před spaním.
tenost, zapomětlivost a roztržitost.
kůži, stačí konzumace 10–30 gramů sušených plodů denně, což je hmotnost odpovídající zhruba jedné hrsti. Využít se však
dají rovněž listy a výhonky, které se upravují podobně jako špenát a s oblibou se
přidávají do nejrůznějších kaší. Jsou rovněž vhodnou přílohou k masovým pokrmům. Goja se dá jíst i pít. Známé jsou čaje a také sirupy, které se mohou užívat
každý den, ideálně nalačno.
Ženšen (Panax ginseng)
Typy paměti
Existují lidé s výbornou prostorovou pamětí, pohybovou pamětí,… Zkrátka setkáváme
s mnoha
K
této se
rostlince
setypy paměti. Někteří lidé
jsoupřívlastky
v této oblasti
váží
jako opravdu
„koře- dobří, jiní průměrní a„exotický“,
každý člověk„hřejivý“,
je v některém
něný“,
… druhu
paměti konkrétně
podprůměrný.
Abychom
paměť
Ženšen,
jeho čínská
verze,
byla
pochopili,před
musíme
se pěti
vyhnout
tomu,
po
objevena
více než
tisíci lety
v čínčem vědci
pátrali
dlouháByl
desetiletí.
Doských
horách
Mandžuska.
velice ceněn
mnívali se,
že paměť
je uložena
v určitých
zejména
pro
své posilující
a omlazující
mozkových
pokud
budou
tyto
účinky.
Čína okrscích,
pozvedlaa jeho
slávu
natolik,
okrsky
odejde
s nimi
automaticky
že
se jižzničeny,
ve třetím
tisíciletí
před
naším lei to, co v stal
nichproduktem
bylo uloženo.
Teprve po
topočtem
mezinárodního
mnoha letech
výzkumů
zjistili,
že toobchodu.
Divoký
ženšenvědci
Číňané
vyměňomu především
tak není. Paměť
je totiž
rozprostřena
vali
za hedvábí
a léčivé
přípravdo Obchod
celého mozku
a přesouvá
se zjemísta
na
ky.
s divokým
ženšenem
v dnešmísto.
Jestliže
část mozku,
mohou
ní
době
spíšezničíme
vzácností.
S nástupem
se informace,
které
tam byly zaznamená20.
století se totiž
rozpoutala
vlna umělény, pěstování
přesunout ženšenu,
do jiné části
mozku.
Kdybyho
která
se udržela
se dodnes
pokusili…zničit tu část mozku,
vchom
popředí
oČínští
níž silékaři
myslíme,
že je k
úložištěm
paa mudrci
ženšenu naší
vzhlíží,
byli bychom
zklamáni.
Člověkpřipoje toaměti,
to doslova.
Díky svému
vzhledu,
tiž schopen lidské
zapojittělo,
jiné se
mozkové
struktumínajícímu
stal symbolem
ry.
božské
harmonie, síly a energie. Jeho povzbuzující účinky dalece předčí účinky kofeinu,
mocně podporuje
Neposedná
paměť libido a posiluje
tělesnou
duševnípohyblivá
schránku ačlověka.
Paměť je izkrátka
realizujeNe
se
nadarmo
užívání buňkách
doporučováno
pohybem jepojeho
nervových
a draženám
v období
menopauzy
a mužům,
hách mozku.
Některá
místa ji sice
ovlivňukteré
potíže
erekcí.
Nedoceniteljí vícetrápí
než jiná,
alesto
na celé
věci nic nenou
službu
prokazuje
ktemění.
Stav naší
pamětiženšen
souvisí is lidem,
množstvím
28
4
se stát expertem na vůně
a pracovat
jako
míchač vůní ve
Tinktura
z jinanu:
Dvě
polévkové
listů
ginkgo biloby zabuje (např. pomáhají snížit krevní
tlak
firmě na parfémy. lžíce
Také
lidé
a stejně tak jej dokáží zvýšit). Pozornost si lijeme třemi decilitry 60% lihu. Hermetics dobrou
pamětí
uzavřeme a uložíme
na mají
teplé místo.
zaslouží rovněž vysoký obsah vitaminů
B1, ky chuťovou
Necháme
dní louhovat.
Po dobu louB2 a B6, vitaminu A nebo třeba zinku.
uplatnění.
Ve 14
firmách
vyrábějících
Východní medicína využívá celý kořen hování nezapomeneme lahev každý den
whisky, koňaky, šampaňské nebo
ženšenu. Kořen se pečlivě usuší a následně je použit ve formě kapslí nebo pivo
tablet. musí být člověk, který si
Přidává se také do čajových směsí, tinkpamatuje, jak chutná ten který
tur, ale například i do
výrobek, a dovede jej namíchat.
kosmetiky.
Jinan dvoulaločný
(Ginkgo biloba)
Paměť
Jinan je záludný a matoucí.
Přestože jeho listy jednoznačně jako listy vypadají,
spadá do kategorie jehličnanů. Patří k nejstarším
stromům na světě. První jinany začaly vyrůstat ze země již
před 300 miliony let a s důstojprotřepat. Po
ností odolaly všem přírodním katauplynutí doby přecedíme
strofám a klimatickým změnám.
a nalijeme
tmavé sklenice.
Nejznámější
nejvyužívanější
gink- Neurofyziologie
neuronů,
kteréa můžeme
učenímčástí
aktivovat.
uvádí, do
že tvorba
neuronů
třikrát
go
biloby
jsou
z nichž se vyrábějí
nej- je téměř Tinkturu
Díky
němu
se listy,
zintenzivňuje
přenos mezi
uzavřena užíváme
do šesti let
věku denně
dítěte.
10 kapek.
Pro
zesílení
účinků se
různější
jste však,
že vVmnožství
neurony.doplňky
Přenos stravy.
se dějeVěděli
převážně
pomocí
dalších letech
už se
pouze
propracovákapatmozek
tinkturu
do do
zeleného
jinan
lze využít
i v kuchyni?
Mnohé
čínské
mediátorů,
kterých
je několik
desítek.
Jest- doporučuje
vá. Jestliže bude
dítěte
tohoto
aliže
japonské
tradiční
pokrmy
obsahují
se- čaje.
člověk takto
zesílí
synapse,
tedy spověku špatně živen, vytvoří se menší množText:budou
Mgr. Alena
Rašková
mena
jinanu.
Ty seneurony,
však před
použitím
mu- ství neuronů, které
jení mezi
dvěma
a účinek
mediáschopny
realiZdroj:
www.zensen-ginseng.cz
sejí
důkladně
oloupat,
omýt
slanou vodou
torů,
pak bude
schopen
si pamatovat
stále zovat menší
množství
spojů. Většina poavíce
opražit.
Dužnatý
obal totiž
obsahuje
or- kusů týkajících se tétowww.kustovnice.cz
informací.
Maxima
paměti
a maxima
problematiky byla
www.mojebylinky.cz
ganické
kyseliny,
které
mohou člověk
vyvolávat
využití celého
mozku
dosahuje
ko- vykonána na zvířatech.
Právě na nich vědfoto:procesy
shutterstock.com
alergické
reakce.
lem třicátého
roku života. Pak už síly ubý- ci sledují,Ilustrační
jak probíhají
učení a jak
vají a kapacita paměti klesá. I když se dá je možné tyto procesy ovlivnit. R. Molteni
Víte,trénovat,
že… jak dokládají starší v časopise Neurosicence v roce 2002 zvevelmi dobře
generace
herců,existuje
kteří jsou hned
i ve velmi
vyso- druhů?
řejnil práci,
jejímž se
obsahem
… ženšenů
několik
Nejvíce
mluvíbylo zjišťovákém věku schopni si nejen vybavit scénáře ní mechanismů, jimiž strava typická pro
o ženšenu čínském (též korejském) a ženšenu americkém.
ke svým dosavadním rolím, ale dokonce západní industriální civilizaci ovlivňuje
Z
pohledu
čínské
je toto
dělení
důležité
učit se stále
nové atradiční
nové role.
Anebomedicíny
zpě- strukturu
mozku
a jeho
fungování.
váci, zejména
kteří se učí kvůli
melodiím
a
textům
písniV
běžné
stravě
západních,
tzv. civilizovaschopnosti zahhřívat organismus. Zatímco
ček. Tuto činnost trénují celá léta a za tu ných států se objevuje velké množství načínský ženšen tělo prohřívá a prokrvuje, ten americký
dobu si vypracovali velmi účinnou síť neu- sycených tuků a rafinovaný cukr. Taková
naopak
účinky ukládají.
chladivé. Existuje
odrůda
ronů,má
do níž
tyto informace
strava také
se nazývá
HFS (high saturated fat
refined
sugar).jelikož
Zmíněná práce potvrdizvaná sibiřský ženšen. Název je and
však
matoucí,
la, že tato strava
může přispívat k mentálJak jedí
vaše děti?
se nejedná
o pravý ženšen, ale příbuznou
rostlinu.
O tom, kolik neuronů bude vytvořeno, nímu chátrání ve stáří a může urychlovat
rozhodují určité vlivy už v dětském věku. proces demence. Při takové stravě se záro-
?
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
kalendář akcí
byl schopen se nic učit, nezapamatoval si
veň zvyšuje riziko řady nervových onemoc- Mozek – sídlo paměti
nění a poruch spojených se stářím. Způsob, Věnujme se nyní některým strukturám, žádná nová fakta, nedovedl popsat žádné
kterým HFS strava snižuje plasticitu neuro- které hrají zásadní úlohu v procesu pamě- nové události, ale věci týkající se starých
nů, je regulace tzv. neurotropního faktoru, ti. Prefrontální kůra telencephala má na záležitostí interpretovat dokázal. Hovořícož je rozhodující mediátor vitality a fun- starosti pracovní paměť, tedy krátkodo- me-li o krátkodobé paměti (odehrává se
gování neuronů, a jeví se jako nejvýznam- bou paměť,
ale umožňuje
člověku také především ve zmíněné prefrontální kůře),
Přednášky
v Praze
jedná se o vteřiny, maximálně minuty.
nější hráč v dějích týkajících se učení
čas
název
akce
lektor
místo
konání o dlouhodobé paměti
cena (je
Hovoříme-li
adatum
paměti. Jednoduše
řečeno,
jíme-li
uložena
v dalších strukturách),
běžnou
stravu plnou Praktický
rafinova- pracovní seminář:
11. 11. západní
2013 9.30–15.30
Vladimíra Málová
ECC,
Na Výhledech
1234/8, 750máme
Kč
Uvádí
na mysli
ných cukrů a nasycených tuků,
způsoNerozumím?
Nevím
jak? se, že člověk využívá
Praha
10 hodiny, roky, vlastně celý život.
Každý typický neuron (nervová buňbujeme si chátrání svého mozku
a raNedaří
se. Zeptejte se. zhruba pouhých
ka)
tvoří
tisíce synapsí.
pidně
snižujeme
mozkovou
výkonnost.
13. 11. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika10 % kapacity
Marie
Dolejšová
ECC, Na
Výhledech
1234/8, Na
620těchto
Kč
mozku,
synapsích
Jinými pokusy bylo dokázáno, že dětská
Praha
10 dochází ke zmíněným přestrava bohatá na rafinované cukry za- tedy kapacity neurálních spojů. chodům. Právě tato síť neuronů, pro13. 11. tvorbu
2013 17.00–18.00
Zkouška
ECC
online
0 Kč
pojených na různé oblasti v mozku,
je
stavuje
neuronů, které
se v ra-I. stupně
Při vhodném tréninku je
základem
paměti. Opakujeme-li
ném
dětství
a to dokonce
takIII.
20. 11.
2013vytvářejí,
9.30–15.30
Seminář
Ing. Vladimír Jelínek
ECC,
Na Výhledech
1234/8, 1050inforKč
prý možné dosáhnout
maci, 10
aktivujeme synapse, kde se zesizásadním způsobem, že to již není
Praha
luje jejich fungování, až se natolik
v dalších etapách života možné jakkoli
využití
až
30
%.
3. 12. 2013 9.30–15.30
Seminář IV.
Mgr. Marie Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
zautomatizuje, že pak v dalších etapách
nahradit či změnit1.
Praha 10
života slouží jako úložiště informací,
Víme však, že kromě rafinovaných
4. 12.a2013
9.30–15.30
Detoxikační
taktika
Ing. Vladimír Jelínek
ECC,
1234/8,Při 620
Kč
kteréNa
si Výhledech
můžeme vybavit.
pokusech
cukrů
nasycených
tuků můžeme
hoPraha 10 na zvířatech byla tato zvířavořit i o vlivu kaseinu nebo glutenu. U ně- schopnost plánování a procesy učení, kte- prováděných
trénována
v různých1234/8,
úlohách. 750
Následně
kterých
jedinců9.30-15.30
totiž v průběhu
celého pracovní
ži- ré nazýváme
inteligencí.
Další ta ECC,
9. 12. 2013
Praktický
seminář: sociální
Vladimíra
Málová
Na Výhledech
Kč
byly chirurgicky
odejmuty části mozku.
vota dochází k ovlivňování nervové
činnosti Nevím
strukturou,
Nerozumím?
jak? která je velmi angažovaná do jimPraha
10
těmito špatně metabolizovanými
bílkoviprocesu
Nedaří
se. Zeptejte
se. vkládání informací, jsou bazální Vědci samozřejmě doufali, že tak přijdou
nami, které se přeměňují na látky s vysoce ganglia, to znamená corpus amygdaloi- na to, kde jsou určité informace uloženy.
11. 12. 2013 10.00–12.00 Zkouška II. stupně
ECC
ECC, Na Výhledech 1234/8, 310 Kč
toxickým vlivem na mozek. Jen pro příklad: deum a corpus striatum, dále mozeček Věřili, že informace uchovávají částice naPraha 10
Vyšetřoval jsem šestiletého chlapce, který a velmi zásadní úlohu sehrává struktura zývané engramy. Bohužel se nikdy nepřiš12. 2013
13.00–15.00
II. stupně
ECC
ECC,
Výhledech
1234/8,
310uložeKč
to,Na
kde
přesně jsou
informace
se11.
nenaučil
mluvit
a nenaučil Zkouška
se ani záklazvaná hippocampus. Samozřejmě
že se nic lo na
kde 10
jsou ona sídla paměti. Bádání
dům lidského chování. Měl jisté potíže neobejde bez mozkové kůry, především ny,Praha
neocortexu, do kterého se musí veškeré skončila závěrem, že čím větší část mozku
Rok 2014
paměťové záznamy promítat, chtějí-li být byla odebrána, tím rozsáhlejší byly poruchyECC,
paměti,
avšak bez 1234/8,
ohledu na620
to, oKčkterealizovány.
7. 1. 2014
9.30–15.30
Seminář I.
Vladimíra Málová
Na Výhledech
část mozku
se jednalo.
10
V corpus amygdaloideum (amygdala), rouPraha
oblasti bazálních ganglií,
je uložena
emo21. 1. 2014 9.30–15.30
Seminář II.
Vladimíra
Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY (osobní účast)
&
Praha 10
detoxikace
22. 1. 2014
9.30–15.30
Seminář I.
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
620 Kč
29. 1. 2014
17.00–18.00
Zkouška I. stupně
ECC
online
0 Kč
4. 2. 2014
9.30–15.30
Seminář III.
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
1050 Kč
5. 2. 2014
9.30–15.30
Seminář II.
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
620 Kč
12. 2. 2014
17.00–18.00
Zkouška I. stupně
Economy Class Company online
0 Kč
cionální paměť, která je pro člověka velice Vysoká škola detoxikace
18. 2. 2014 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
důležitá. Emoce tedy hrají zásadní úlohu Co z toho vyplývá pro naše detoxikační poPraha 10
jak v procesu ukládání paměti, tak ve vý- stupy? Především fakt, že detoxikace
19. 2. 2014 9.30–15.30
Seminář III.
Dolejšová
ECC, Na
Výhledechnadmíru
1234/8, složitá.
1050 Kč
bavnosti. V bazálních Marie
gangliích
nacházíme paměti
je záležitost
NePraha 10
i výše zmíněný corpus striatum, kde je ulo- můžeme
totiž našim terapeutům říct: „Soužena
rovněž
část
emocionální
paměti
střeďte se nanebo
tutopřímo
oblastna
mozku,
tam je uloInformace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech
1234/8,
Praha
10, tel.:
274 781 415,
[email protected]
www.eccklub.cz
ivssekci
epilepsií.
Vyšetřením bylo zjištěno, že a zároveň motorická paměť. Poškozením žena paměť, tuto oblast detoxikujte.“
Vzdělávání
trpí intolerancí na kasein, který požíval tohoto místa vzniká obávaná Parkinsono- Současnou vědu paměť zajímá především
v kravském mléce již od čtvrtého měsíce ži- va choroba. V procesu učení, jak motoric- kvůli zkoumání důsledků po operacích
vota. Matka chlapce byla celé těhotenství kého typu, tak emocionálního typu či kog- mozku, nádorech, úrazech a podobných
v Brně
učení (poznávacího),
se zapojují destruktivních procesech. Samozřejmě že
v těžkém stresu, protože se rozváděla, a to nitivníhoPřednášky
a to oblast bazálních gan- vědce
pro
ni bylo – přičas
životě na malénázev
vesniciakce
– vel- různé oblasti,lektor
také
zajímá, jaký děj startuje
procedatum
místo
konání
cena
mi obtížné. Opuštěný manžel se navíc glií, mozečku, substantia nigra a přede- sy ukládání tzv. ß-amyloidu do buněk moz4. 11. 2013snažil
9.00–15.30
Seminář
III
Pavelkde
Jakeš,
Bc. Petr Šmehlík
bude
upřesněno
Kč
vším hippocampu,
je uložena
schop- kové
intenzivně
ženě pomstít.
Tento stres
kůry.
ß-amyloidna
je považován1050
za jeden
vysílaný přes játra působil na chlapce ještě nost pro kognitivní typy paměti, jinak ze www.bodycentrum.cz
základů vzniku Alzheimerovy demence.
11. 2013 vývoji
9.00–15.30
Pavel
Jakeš, Bc.a Petr
Šmehlík Detoxikace
bude upřesněno
na probíhat620
Kč ceřečeno paměť
poznávací
hodnotící.
v18.
prenatálním
a pozdějiDetoxikační
vyústil v in-taktika
mozku musí
jako
www.bodycentrum.cz
toleranci kaseinu a v poškození mozku. Na V různých odborných pracích je zmiňován lek, není možné označit žádné konkrétní
přišelMarie
o hippocampus
mozek
pak velmi
intenzivně Seminář
působiloIV
jak pacient, který Mgr.
naprosto dominantní.
4. 12. 2013
9.30–15.30
Vilánková a ne- oblasti
budeza
upřesněno
na
620 Kč
očkování, tak léky, které chlapec dostával
www.bodycentrum.cz
1
proti
řečenoSeminář
strava ovlivo škodlivých
účincích cukru nabude
lidskýupřesněno
organismus
knize
4. 12.epilepsii.
2013 Stručně
16.00–18.00
EAMsetVíce informací
Mgr.
Marie Vilánková
nanaleznete v310
Kč
ňuje naši paměť, a to jak v dětství, tak v doZdraví v ohrožení, jejímiž autory jsou MUDr. Josef
Jonáš
a
Jiří
Kuchař.
K
dostání
www.bodycentrum.cz
spělosti a ve stáří.
v distribuci ECC a knihkupectvích.
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
29
5
zpravodaj
Joalis
Provádíme-li detoxikaci
mozku podle
pravidel celostní medicíny a pravidel detoxikace Joalis, víme, že mozek je z určité
části živen informací z jednotlivých orgánů. Myslím tím pět mateřských orgánů.
Jestliže dochází ke zkreslení této informace, k její blokádě, nebo naopak k nepřiměřené intenzitě, porucha mozku a jeho
Mozkovou kůru detoxikuje Elemde
a frontální laloky preparát Cranium. Pro
mozeček máme preparát Cortex. Tyto preparáty ovlivňují existenci mikrobiálních ložisek v mozku. Nezapomínejme však, že
existují i jiné toxiny. O metabolických toxinech již byla řeč. Zmínit se musíme ještě
o organických toxinech, tedy převážně
činnosti. Samozřejmě na úrovni své výbavy
a tréninku. Výbavou míníme počet aktivovaných neuronů, který je v lidském mozku
velice malý. Uvádí se, že člověk využívá
zhruba pouhých 10 % kapacity mozku, tedy kapacity neurálních spojů. Při vhodném
tréninku je prý možné dosáhnout využití
až 30 %. To je samozřejmě velice zásadní
rozdíl.
Detoxikací proti bolesti?
!
Ano
Firma ECC, výhradní distributor preparátů Joalis pro Českou
Detoxikace
musí
probíhat
jako celek,
republiku, mozku
v nedávné
době
uspořádala
tiskovou konferenci.
Těm, kdo chtějí, aby jejich dítě mělo
není
možné
označit
žádné
konkrétní
oblasti
dobrou paměť, doporučuji následovMgr. Marie Vilánková a Ing. Vladimír Jelínek se zhostili nelehkého
né: Od narození věnujte velikou poza
naprosto
dominantní.
úkolu: sdělit přítomným novinářům, jakým přínosem může být
zornost výživě dítěte a pamatujte, že
vy měli
máte vliv na to, co dítě jí. Podléhat
detoxikace pomocí preparátů Joalis v otázce bolesti. Jaký
chutím a vlastním představám o tom,
úspěch?
O tom
si vám
poreferovat v následujících řádcích.
co je chuťově dobré, pro dítě často
činnosti
na sebe
nenechají
dlouhodovolím
čekat.
galerie
zdravípreparátů
z přírody
Bystrý jako rys
silný jako
lev?
Preparáty
proa lepší
vitalitu
Žádný problém!
mozku
Přírodní
skvosty,
si
Pro paměť,
jejíkteré
zlepšování,
eventuálně pro prevenci
dnes
představíme,
mají
úbytku paměti nemáme žádné speciální preparáty.
nesmírný
význam
nejen prose zabývali již mudrci ve staré
Touto
problematikou
osoby civilizaci.
trpící poruchami
čínské
Pro císaře byly připraveny preparáty
paměti. Všechny
udržující
mozek vtyto
dobré kondici. Byly to především
poklady
zároveň
posilují
preparáty a tinktury obsahující ginkgo bilobu a jinan
imunitu,
navozují
hřejivé
dvoulaločný,
kterému
se mimochodem daří velmi dobře
pocity
a
zmírňují
veškeré
i v našich podmínkách. Tyto byliny zvyšují prokrvení
obtíže
související
mozku,
čímž mu zajišťují dobrý přísun kyslíku
s nedostatečným
a živin v buňkách.
prokrvením. V tomto seriálu
převezmou hlavní roli
kustovnice čínská, ženšen
ísařovi lékaři se
a ginkgo biloba.
snažili především
kdy však nezapomínejme na to, že tento
preparát nemůže stát samostatně! Také
preparát Cranium, určený pro mozkové laloky, nemůže být podáván samostatně. Je
to preparát závislý na očištění mateřských
orgánů, především jater. Podáváním těchto preparátů samostatně (včetně preparátu Cortex), bez podpory mateřských orgánů, dělá většina terapeutů zásadní chybu,
jíž zbavuje tyto preparáty jejich účinku.
znamená sešup do nižších pater lidZákladem udržení dobré paměti proto buské společnosti.
prezentaci, která se promítala na
de kromě kvalitní
stravy
také detoxikace
října 2013
dopoledne
jsem dorazila na místo určení, ní poznámek a zaujatě četli
pěti základních
Podle
našich
zku-na Václavském náměs- plátno. Se stejným zájmem potom sledovali pana Jelínka, který
tedy orgánů.
do hotelu
Adria
v Praze
šeností majítí.
játra
vlivzde
na se
největší
část mozPrávě
uskutečnila
tisková konference na té- svůj přednes prokládal řadou praktických ukázek. Měli jsme tu
Dnešní který
názory
trénink smozku
mána
problémy
okruku. To
však–neznamená,
že můžeme
opoma:
Bolest
migrény a bolesti
kloubů,
jíž se zúčastnilo více než čest vidět, jak vypadá chůze člověka,
dítěte
od„jaterňáci“,
dřívějších tedy
názorů
dělajíse
tzv.
lidéliší.
se
menout
vliv sleziny,
ledvin,
či plic. MF Dnes, 40+, Chvil- hem plic, jaká agresivní gesta
dvacet
novinářů
z titulů,
jakosrdce
jsou Estetika,
učení a tréninku dnes ve
zatíženým okruhem jater, a Procesy
mnoho dalšího.
Každý z těchto orgánů ovlivňuje některou
špičkových
zařízeDo svých slov, tak nějak mezi
řádky, sepedagogických
oběma přednášejícím
část mozku. Vezměme si jenom nejznánícha probíhají
již od čtvrtého
roku.
podařilo vložit také to hlavní,
sice jak můžeme
stavy bolesti
mější mozkový mediátor serotonin, který
Někteří
lidéAby
říkají,
že o úrovni,
jaké
ovlivňovat za pomoci preparátů
Joalis.
si přítomní
novináři
je především ovlivňován energií plic a ječlověk dosáhne,
se rozhoduje
ve
mohli o metodě řízené a kontrolované
detoxikace
udělat již
lepší
hož porucha je hlavní příčinou stavu zvavelmi raném
mládí,
mnohdy
již
představu, odnesli si jako pozornost
preparát
MindHelp
spolu
ného deprese. Při tomto stavu klesá intepředškolním
a araném
školním
s krásnou žíhanou růží. Jakovvelice
originální
užitečný
dárekvěse
lektová výkonnost o jedno až dvě pásma
Nesnižujte
proto plasticitu
neuukázala také sada nářadí proku.
ženy,
kterou přítomné
novinářky
víinteligenční škály. A máme zde vliv plic.
taly s nehraným úsměvem. ronů a nesnižujte neurogenní faktoStejně můžeme probrat i jiné orgány. Čív mozku
nevhodnou
stravou,
tedy
Tisková konference zajisté ry
splnila,
co slíbila.
Novináři
se dozvěňané například dávali rozum do souvicukry
a živočišnými
tuděli vše, co potřebovali, a rafinovanými
pokud náhodou
nějaká
informace
slosti s energií srdce. Existují však i orgány
ky.volné
Dejtediskuzi.
také pozor
to, aby vaše
scházela, hbitě se doptali při
Mněna
nezbývá,
než
a části mozku, které nepodléhají zmínědítěprojevy
netrpělo
metabolickou
poruchou
na
smeknout
před kvalitními
obou
přednášejících,
skvělé oro anorganických
ným pěti orgánům. K těmto výjimečným o mykotoxinech, ale také
potravinu.
ganizaci,
milém prostředí
a přátelskou
atmosférou a těšit se na
se týká zejména
lé- některou
orgánům řadíme hippocampus a amygda- toxinech, o chemii; a to
které
se v médiích objeví. Na svou bolest jsem sice tak donarkotik
a pochopilu. Žijí jakýmsi samostatným životem. Je to ků na nervový systém,články,
cela nezapomněla,
získala jsem
užitečný vám
návodtonavrátí
to, jak se
toxiny ovlivňujíaleTrénujte
nepochopitelné, ale je tomu tak. Detoxi- telně i drog. Emocionální
– mozek
postavit čelem.
jak seukládání
informací,
tak samozřejmě
kaci
tedy
musíme
provádět
na tyto jsem
ka
pro
tebe
aj. Já, coby
tichýcíleně
pozorovatel,
usadila do
ro- jí konečně
Nejen v dětském věku, ale celý život mozek
Mgr.
Alena
Rašková
i výbavnost.
Proto
orgány,
na něž
jsou měla
zaměřeny
dvanáležitý
prepa- přehled
hu
místnosti,
abych
o všem
a mohla
na-je mozek, emocionálně trénujte, odvděčíText:
se vám
stále
se zlepšující
Foto: Jitka
Palatová
detoxikovaný preparáty Emoce a Streson, činností neuronových synapsí
ráty,reportáž
a to Streson
(hippocampus)
Emoce
psat
– přesně,
jak se odeamě
očekávalo.
a do sítě
svého
případně
Depreson
(bazální
Nemámganglia).
ráda, když se ode mě něco očekává
– v takových
chví- a Fatig, schopen lepší mozku budete moci ukládat nové a nové
lích se totiž pravidelně o slovo přihlásí zákon schválnosti a „něinformace, a to do vysokého věku. Detoxico“ se stane. Něco, co můj „očekávaný výkon“ může snadno pokujte svůj mozek od anorganických, orgazaujalo nás nických toxinů i mikrobiálních ložisek. A jakazit. Ani nyní tomu nebylo jinak. Coby příkladný exemplář jsem
na tiskovou konferenci dorazila ochromená bolestí kyčlí a střev.
ko v případě čehokoli, co se týká zdraví,
Víte, takovou tou bolestí, nad níž lékaři krčí rameny a povážlivě
snažte se co nejvíce eliminovat stres. Většizvedají obočí, jestli náhodou nejste simulant… Jenže vás bolest
na lidí, kteří si stěžují na zhoršující se paměť,
skutečně ničí, a ačkoliv jsou všechny výsledky vyšetření pozitivní,
trpí v podstatě emocionálními poruchami
vy jste si jistí, že se jen tak vzdát nehodlá. Přes svůj odpor k analhippocampu a bazálních ganglií. Všem těmgetikům jsem po jedné tabletce sáhla; zcela výjimečně, totiž
to oblastem tedy věnujte při detoxikaci velabych se mohla soustředit na svou práci a bolest odsunout na
pozornost.
Správně
detoxikovaný
Navzdory tomu, kou
že se
za poslední
staletí
lidský modruhou kolej.
zek se vám odvděčí nástupem příjemných
život prodloužil, jsou chvíle, kdy nás tento fakt
Hned v úvodu řeči paní magistry Vilánkové jsem „ožila“. Mlupocitů a radosti ze života, ale také schopspíše děsí, než rozveseluje.
totiž čelí
vila totiž právě o té bolesti, kterou nelze specifikovat, nelze ji loností pracovat.Lidstvo
Tato schopnost
ve vás bude
hrozbě
zvané
„stařecké
choroby“.
Sem
patří
kalizovat a už vůbec nelze objektivně určit její míru. Dozvěděla
vzbuzovat nadšení a pocit štěstí.
Možná, že
jsem se, že kromě bolestí akutních, které lze většinou identifiv mládí
jsou zajímavější
věci než a
práce,
ale
například obávaná
Alzheimerova
choroba
další
kovat naprosto přesně, existují také bolesti chronické, s nimiž už
ve
středním
a
vyšším
věku
se
může
právě
druhy demence, které máme spjaty s postupnou
to tak snadné není. Právě jimi však lidé trpí nejvíce.
práce stát dominující radostí. Pečujte o svůj
ztrátou svéprávnosti.
Kromě jiného už vím, že bolest nevzniká v místě, kde vás něco
mozek pečlivě a důkladně a nevynechejte
bolí. Receptory bolesti sídlí v mozku. Právě on vysílá signály, ktežádnou oblast. Proč? Třeba proto, aby se
ré zapříčiňují, že se kroutíme v záchvatu žaludečních křečí, chytotěmto
co mému
příteli
xistuje však celá vám
řada jednou
metod, nestalo
jimiž lze
chorobám
táme se za čelo, do něhož jsme se právě uhodili, anebo beznav mládí,jejich
kdyžnástup
se začalalespoň
dvořit jisté
dívce.
Po
úspěšně čelit, případně
dalece
odsudějně strkáme hlavu pod polštář, když nás skolí záchvat migrény.
chvílimetod
nechápavých
pohledů
mu sdělila:pro„Jirnout. Jednou z takových
je pobyt
v tzv. bilingvním
Čím více paní Vilánková téma rozebírala, tím více jsem se na svou
ko,v ale
my se
užhovoří
jsme spolu
chodili.“
středí, tedy prostředí,
němž
dvěma
jazyky. S takobolest soustředila. A tím méně jsem se soustředila na psaní. StejMUDr. Josef
vým prostředím se nejčastěji setkáváme v rodinách,
kde Jonáš
např.
ný problém měli zřejmě i někteří novináři, kteří upustili od psaIlustrační foto: shutterstock.com
ovlivňovat jídelnínu C obsahují tyto drobné
ček svého pána a rovněž
plody až pětsetkrát více než
se starali o koloběh enerpomeranč. Pyšní se rovněž vyšším podílem
gií
v jeho organismu,
Kustovnice
čínská
beta-karotenu, než jaký nabízí třeba
timetry velké bok(Lycium
jehož udržení
vymýšleli
chinese)
mrkev. Goja je bohatá na vitaminy skupiny
různá
masáže
Mnozí zcvičení,
nás ji znají
spíše pod názvem „go- bule oranžovo-čeraja“.
akupunkturu.
Těchto
Tento trnitý keř,
dorůstající až do výš- vené barvy. Právě ony mají pro nás největ- B, nechybí jí ani vitamin E, přezdívaný jako
zásad
bychommásesvůj
měli
ky 2,5 metru,
původ v Asii. Kus- ší význam. Kustovnice čínská je spjata vitamin krásy. Za zmínku stojí také polysadržet
dodnes,
si
tovnice
čínská pokud
si sice libuje
na slunných především s čínskou medicínou, kde se tra- charidy, známé stimulanty imunitního syschceme
a teplýchudržet
místech,dobou
ale statečně odolává dičně označuje jako plod dlouhověkosti. tému.
činnost
až do stái mrazu.mozku
V pěstování
navíc není nikterak Kustovnice čínská je totiž velice silný anří.
náročná, a tak se z Asie brzy rozšířila do tioxidant. Navíc obsahuje 18 druhů ami- Co goja ještě umí?
nokyselin, až 21 stopových prvků a mine- • Stimuluje meridiány jater a ledvin.
Jak užsvěta.
jsme zmínili, recelého
spektive
jakčervna
to zmiňovali
Kvete od
do října. Drobné fialové rálů (zejména železo, zinek, vápník, selen) • Dodává výživu krvi a vlhkost sliznicím dýchacích cest.
již
našipozději
předkové,
kromě
kvítky
nahradí
podlouhlé, 1–2 cen- a množství vitaminů. Kupříkladu vitamistravy je pro náš mozek
podstatná také energie,
která do něj proudí z pěti základních emocionální preparáty Streson a Emoce, Bez pomoci energie základních orgánů toorgánů. I v těchto orgánech se však ener- od kterých budeme očekávat emocionální tiž nemají schopnost trvale očistit příslušné
gie vytváří z jídla a vzduchu, přičemž je sy- pomoc. Tu však najdeme již ve zmíněných struktury. Nebude-li jejich užívání podpocena informacemi, které vycházejí z naše- pěti preparátech, protože každý z těchto řeno preparátem na očištění mateřského
orgánu,
účinek
nebude
disponuje
svou
emocionální
ho
emocionálního
ze Naprosto
světa, orgánů
jí natolik,
že jimchanedělá
žádný jejich
problém
mluvit
chvíli buď
tou avůbec
chvíli
otec
mluví česky asvěta.
matkaBohužel
anglicky.
běžnou
záležitostí
anebo
pouze
dočasný.
rakteristikou.
po tomto
základě
který
je uložen
v nevědomí
a který–můžeonou řečí.
Tento žádný,
soustavný
trénink
vytváří
v mozku jakousi
je dnes
také bilingvní
vzdělávání
výuka probíhající
jak vTeprve
ma- zase
Hovoříme-li
o očistě
mozkuroli
a následnépreparáty,
me
svým tak
vědomím
jen málo ovlivňovat. můžeme podat další mozkové
kognitivní
rezervu, která
ve stáří sehrává
důležitou
právě při
teřštině,
v cizí řeči.
mu navrácení
jako jsou
Cranium,
Elemde,
Cortex.
Setkal
se s mladou
ženou (35
stařeckých
demencí.
Čím většívitality,
je tato neměli
rezerva,bychom
tím nižšízaje
Ještě jsem
před několika
desetiletími
bylalet),
dvojjazyčnost
brána
spíše rozvoji
pomínat
mykotoxiny.
Ty jsou velmi
silNesmíme
také na Mezeg,
která
měla celou Odborníci
řadu zdravotních
potíží že
že člověka
některána
z těchto
vad postihne.
A postihjako negativum.
došli k závěru,
bilingvnízapomenout
děti jsou předpoklad,
ným jaterním
jedem
a jedem
protože
gliové
buňky jsou
pouze
buň-kognitivní
amálo
která
na můj dotaz,
zdataké
se cítí
psychicky
ne-li,sice
jsou
to právě
rezervy,
které
dokážízpůsobujícím
spolupracosoustředěné
a mají
příliš
nízkou slovní
zásobu
v obou
genetické mutace.
Navíc
také jedem
nerovlivňují
vjazycích.
dobré kondici,
či nikoliv,
odpověděla,
že kami
s částmichování
mozku poškozenými
demencí,
a oddálit
nebo zmírS převratným
názorem
však přišla
Ellen podpůrnými,
Bialystoková,alevat
Při jejich přítomnosti v mozku se
neuronů osoby
a ukládají
látky
pro vovým.
se
cítí být psychicky
silná.
Přestože
je velmi
nit některé
nepříjemné
symptomy.
Kanaďanka
polského
původu,
která
léta zkoumala
žijící důležité
výrazně
zhoršuje mozková
Proto
jejich činnost.
Mezeg jePokud
tedy významným
citlivá
na stres
a mnoho
ji rozhází,
jste nevyrůstali
v bilingvním
prostředí,činnost.
ani jste
nev bilingvním
prostředí.
Navěcí
základě
jednoduchého
testu zjistila
budou velmi
důležité ústav,
rovněžnezoufejte.
preparáty
pro fungování
udržuje
dobrou
psychickou
kondici
na odpodpůrným
žádný dvojjazyčný
vzdělávací
úžasnousivěc
– mozky
bilingvních
dětí ajsou
mozků dětí preparátem
žijících navštěvovali
EviDren. Ani
preparáty
celého
mozkujejího
a zvláště
v některých
si- PEESDren
okolí
působí jako
vyrovnaný
Bilingvismus
je pouze
jednou zamožností,
jak tyto
podpořit
vznik
v jednojazyčném
prostředí
odlišné.člověk.
Děti, které
se účastnily
samostatně
jako první,
ale
tuacích,které
například
po kognitivních
očkování, může
se- nepodáváme
V
tomto případě
pletla dohromady
rezerv.
Obrovskou službu
svémua mozku
prokázkoumání,
dostalyžena
jednoduchý
úkol: třídit objekty,
jim bypo očištění
základních
orgánů.– Očistit
hrát zásadní
úlohu. Nakonec
že se seto,
co se odehrává
uvnitř,
a jakým
způsožete i v to,
případě,
že seaž
začnete
učit – a
aktivně používat
cizí jaly předkládány,
podle
druhů,
a to co
nejrychleji.
Děti vyrůstající
mozek
bývá velmi
obtížné.
Vždy jsou
je totaké
datkáváme
se zhoubnými
bem
je ona schopna
zevní projevy
ovládat.
zykmozkovými
třeba až v náddospělosti.
Dalšími
skvělými
metodami
v dvojjazyčném
prostředí
byly v plnění
těchto
úkolů jednoznačleko
složitější
záležitost
detoxikace
např. astrocytomem,
svědčí
o tom,
Silná
osobnost Nedělalo
nemusí dát
najevo,
ale ory,
puzzle,
luštění
křížovek
nebo
třeba hranež
na hudební
náně úspěšnější.
jimnic
žádný
problém
orientovat
se v jed- skládání
že vdogliových
se ukládají toxi- ostatních částí organismu. Naučit se pátrat
uvnitř
ji emocionální
problémy
postroj.
notlivých
úkolech a přepínat
sebudou
z jedné
oblasti
druhé. buňkách
ny, které
mají dokonce
stupně
Jak je rozkládat.
to možné? Tuto vlastnost, tedy přecházet
z jednoho
úko- škodlivý vliv na ge- v mozku pomocí diagnostických EAV přístrojů a EAM programu
lzeAlena
považovat
za
ny.
k základním
pěti preparátům,
Text: Mgr.
Rašková
luProto
na druhý,
získávají bilingvní
děti již od narození
tím, že povysokou
školu detoxikace.
Od
Elemde budeme očekávat,
kterými
LiverDren,
UrinoDren,
VeZdroj:
www.psychologiednes.eu/
březen 2013
slouchajíjsou
rozdílné
řeči svých
rodičů. Oba
jazyky
si preparátu
postupně osvoMUDr. Josef Jonáš
lienDren, CorDren a RespiDren, přidáváme že nás zbaví ložisek v mozkové kůře. Ni-
26
6
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
10.
Bilingvní děti
budou mít snazší stáří
E
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
C
7
27
čínského
obstrukci a smrti udušením. Pod pablánou
aorgány
sice Bacillus
thurigiensis,pentagramu
B. pupillae, Čeleď Irregular or Coryneform
bakterie produkují toxin, který způsobuje
B. larvae a B. spharecius, jsou patogenní Nonsporulating Bacilli
pro hmyz. Pro člověka jsou patogenní Bakterie, které neprodukují spory a mají další nekrózu buněk v okolí a ovlivňuje celý organismus. Působí hlavně na srdeční
hlavně druhy Bacillus anthracis a Bacillus kyjovitý nebo nepravidelný tvar.
Do dnešního dílu seriálu o detoxikaci nervového
cereus. Všechny se vyskytují běžně v půdě. Rod Actinomadura – tato bakNěkteré druhy jsou průmyslově
využívány
terie
nejčastěji čtenáře
vyskytuje bulletinu
systému
jsme si
prosepozorné
k produkci antibiotik (Bacillus lichenifor- v tropech. Způsobuje tzv. aktiinformační medicíny připravili kapitolu o detoxikaci
mis, B. subtilis, B. polymyxa, B. brevis). Nej- nomykotický mycetom. Onehlavových
nervů.
Jsem
přesvědčený
nebezpečnější pro člověka
je Bacillus
mocnění
postihuje
nejčastěji ků- o tom, že
anthracis, který jepodrobná
původcem onemocnění
ži
na
nohách,
kam
se
dostává při
znalost nervového systému
a všech jeho
anthrax neboli sněti slezinné. Toto one- zraněních a kontaktu poraněné
částí
přispěje
každému
terapeutovi
mocnění postihuje hlavně dobytek a je kůže s půdou. Vznikají hnisavé k lepšímu
snadno přenosné
na člověka. diagnózy
Do 30. let abscesy
a píštěle.
stanovení
a příčiny
obtíží klienta a že bude
20. století byl tento druh rozšířen po ce- Rod Arcanobacterium – nejdůtaké
schopen
pozorovat
lém světě. Bakterie
byla
hodně eliminováležitějšíurčité
je druh konkrétní
Arcanobacteri-procesy spojené
na díky očkování dobytka. V současnosti
je um haemolyticum,
který způsos regenerací
tkání během
detoxikačních kúr.
druh rozšířen hlavně v pasteveckých, te- buje hnisavé kožní infekce.
plých oblastech v Africe, Asii, na Blízkém Často infikuje bércové a diabevýchodě a v Jižní Americe. Napadený do- tické vředy. Velmi často může
bytek vylučuje velké množství bakterií, způsobit angíny a záněty mandkteré ve vnějším prostředí přeměňují na lí. Mnohdy tvoří infekční ložiska
spory. Pokud se tyto spory dostanou do v lymfatické tkáni. Způsobuje
organismu, v postiženém místě se aktivují také infekce horních cest dýchaa začnou produkovat antraxový toxin. Ten cích, záněty kostní dřeně, mozproniká dovnitř do buněk a způsobí me- kových blan. Arcanobacterium
tabolický kolaps buňky, únik tekutiny, ion- pyogenes je občasným původtů a zánětlivých mediátorů. Nejčastěji se cem infekčních ran.
do organismu dostává kůží, kde dojde Rod Arthrobacterium – jedná se
k vyklíčení spor a produkci toxinu. V místě o půdní bakterii. Je důležitá pro
Hlavové
nervy
se vytvoří svědící pupínek, který se po ně- životní prostředí, protože
dokálidském těle najdeme dvanáct párů
kolika
dnech
mění na vřed se silným oto- že rozkládat některé chemické
hlavových nervů (kromě nervu blouIII Nervus
oculomotorius
II Nervus opticus
kem
a centrální
nekrózou. Infekce se šíří látky, například zemědělské pesdivého – nervus vagus). Zajišťují citliVI Nervus
abducens
dál
do lymfatických
vost pokožky hlavy, zejména z přední straIV Nervus
trochlearis tkání. Může dojít ticidy. Může napadnout
I Nervustrávicí
olfactorius
k celkové sepsi a v některých případech trakt a podílet se na nedostany, citlivost sliznic dutin, jazyka, umožňují
i k úmrtí. Velmi nebezpečná je plicní for- tečném vstřebávání živin.
vnímání smysly, mimiku obličeje při nejrůzkdeemocionálních
vzniká zánět. Také
postihuje
pema. V takovém případě se spory dostanou Rod Aureobacterium – běžná půdní bak- sval,
nějších
stavech,
základní
Nervus
facialis riferní
vlákna a ledviny.
Poměrně
do alveolů, makrofágy jsou přeneseny do terie, často se nachází v VII
mléku.
Problémy
pohybynervová
hlavy, zajišťující
reakce na
hrozící
tvoří ložiska
mandlích,
dýhrudních lymfatických uzlin (mediastinální může způsobit pouze u velmi imunosupri- často
nebezpečí,
jako jev třeba
pád sliznici
předmětů
chacího
ústrojí,
v
dutinách,…
Nákaza
je
uzliny).
Dochází
k
nekróze
uzlin,
po
němovaných
lidí.
z
výšky
na
zem.
V Nervus trigeminus
také
přímým
kontaktem.
V takokolika
dnech složka)
pak k septickému šoku a re- Rod Brevibacterium – běžná půdní bak- možná
Hlavové
nervy
začínají
v mozkovém
kme(senzitivní
případě
vznikájsme
prvnízmiňovali
ložisko vv kůži,
spiračnímu selhání. Pokud se léčebně ne- terie vyskytující se na kůži, způsobuje ty- vém
ni, jehož
detoxikaci
člándochází k tvorbě
Corynebactezasáhne hned na počátku nákazy, pravdě- pický zápach nohou. Používá se k fermen- kde
ku Detoxikace
míchy avředu.
prodloužené
míchy
pseudotuberculosis
je zvířecí
patopodobnost úmrtí je vysoká. Někdy může taci některých sýrů. Problémy, například rium
(bulletin
Joalis info 3/2013).
Detoxikace
který infikuje
hlavně
koně
dojít k nákaze požitím kontaminované po- zánět srdečního svalu,
může
způsobit– gen,
mozkového
kmene je
tedy sovce,
detoxikací
Nervus
intermedius
skot. Při styku
zvířaty je možný
travy a k rozvoji střevní formy. Projevuje u imunokompromitovaných osob při
průnervůsenerozlučně
spjata,přenos
protočást
n. ahlavových
člověka.
Napadá lymfatický
a dýchací
se průjmem, zvracením a prudkými bo- niku do krevního oběhu.
že právě
v mozkovém
kmeni hlavové
nerfacialis na
kůži.
Corynebacterium
je
lestmi břicha. Také zde je poměrně vysoké Rod Corynebacterium – větší skupina bak- systém,
vy začínají
(motorické),
anebo jeikeium
končí (sennákaza,
napadá
hlavně
pariziko k rozvinutí septického šoku. Z dů- terií, která způsobuje různá lidská one- nemocniční
zorické) v tzv.
jádrech
hlavových
nervů,
s náhradavodu vysoké úmrtnosti po nákaze je tento mocnění. Název je odvozen od jejich kyjo- cienty
která po
jsousrdečních
tvořenaoperacích,
nakupením
nervové
chlopní
a dalšími zavedenými pomůcdruh jednou z potenciálních biologických vitého tvaru, řecky koryne. Velká část mi
tkáně
do shluků.
Způsobuje
záněty
ran, kostní
dřeně,
zbraní a byl použit i v terorismu.
z nich tvoří běžnou součást kožní mikro- kami.
Hlavové
nervy se
vyznačují
různými
délšok, záněty
srdce.
Mnohem běžnější je druh Bacillus cereus, flóry. Nejznámější je Corynebacterium může
kami. vyvolat
Některéseptický
jsou krátké,
jiné naopak
VIII Nervus
napadá těle;
mokterý
je součástí
střevní mikroflóry. Vysky- diphtheriae, která způsobuje záškrt.
Je to Corynebacterium
patří k nejdelšímurealyticum
nervům v lidském
V Nervus
trigeminus
vestibulocochlearis
systém.
Způsobuje
vznik kamenů
tuje
se
v
prachu,
půdě,
vodě
a
na
rostlipouze
lidský
patogen.
Onemocnění
mo- čový
například
vagový
nerv.
(motorická složka
měchýři.
Projevuje
zejména
nách.
může) způsobit, když se pře- hou způsobit pouze některé kmeny, které v močovém
Dle zvyklostí
anatomie
se řadísespíše
k peproProblém
žvýkací svaly
lidí, kteřínervovému
se delší dobu
léčí antibiotiky.
množí na potravině a my ji požijeme. jsou napadeny bakteriofágem a produku- urifernímu
systému,
protože je
močových
Nákaza se projevuje buď nevolností jí difterický toxin. Záškrt je velmi závažné Je
lzespouštěčem
do značné infekcí
míry řídit
lidskoucest,
vůlí. záVe
ledvin.jsou
Podobně
urogenitálním
a zvracením (poměrně rychle po požití), onemocnění, které so do organismu do- nětů
skutečnosti
některévnervy
tzv. smíšeIX Nervus
působí
i Corynebacterium
glucuroanebo
vodnatým průjmem (zhruba po de- stává kapénkovou infekcí. Bakterie
se za- traktu
né. V jejich
nervových
svazcích vedoucích
XII Nervus
glossopharyngeus
a C. riegelii.
Corynebacterium
seti hypoglossus
hodinách). Zřídka může u imunokom- čne množit ve sliznici hrtanu
a lymfatické nolyticum
„z“ nebo „do“
mozkového
kmene naléje také
nemocniční
nákaza,
promitovaných osob vyvolat vážnější cel- tkáni hlavně v mandlích nebo nosních sliz- amycolatum
záme jak nervy
motorické
a senzorické,
hlavně katétrové
sepse.
C. mackové onemocnění. Nebezpečné je vniknutí nicích. Nemoc začíná jako běžná angína, způsobuje
tak nervy útrobní
(vegetativní),
řídící
činginleyi
zapříčiňuje
infekce
oka.
Corynedo oka při poranění. V takovém případě ale mandle rychle zduří a vyvíjejí
se
na
nich
nost
nejrůznějších
orgánů
či
menších
tkáX Nervus vagus
ulcerans
způsobuje
kožní záněmůže vyvolat akutní, rychle probíhající typické pablány, které jsou tvořené bakte- bacterium
ní nebo žláz
pod vědomím
člověka.
Právě
angíny
a infekce
mízních
uzlin se
u můlidí
zánět nitroočních tkání. Další druhy mo- riemi, lymfocyty, fibrinem a mrtvými buň- ty,
znalost
složení
jednotlivých
svazků
zvířat.
jako lehčí neboť
forma jedzáhou u lidí s poškozenou imunitou vyvolat kami. Vznikají působením difterického to- iže
častoProjevuje
hodit pro se
diagnostiku,
XI Nervusdruhy
accessorius
přenesena
i mlékemdalší
od
sepsi, některé
zánět mozkových xinu. Pablány pevně přilnou na respirační škrtu.
notlivéMůže
nervybýt
svou
aktivitou ovlivňují
postižených
zánětem
vemene (mastiblan (B. alvei, B. circulans) a další problé- sliznice a není možné je odstranit bez krav
nervy,
a to ty, které
vedou souběžně
s nimi
Jaksvazku,
o lehčíčímž
záškrt
projevuje
také
my.
krvácení. Pablány mohou vést k respirační tida).
v témže
je se
burcují
k činnosti.
Něco
nákaza
podobného
bakterií C.jsme
pseudodiphtheriticum.
popisovali v článku
Detoxikace
Druhy Corynebacterium
periferního nervového
minutissimum
systému
a C.(bulletin
striatumJoalis
způsobují
info 4/2013)
kožní a vrespirační
odstavci
pojednávajícím
infekce. Corynebacterium
o tzv. Headových
macginleyi
zónách.
infikuje
Hlavové
oči a vyvolává
nervy sev nich
vzájemně
záněty.ovlivňují
Coryneabacterium
předávají kroppenstedtii
si signály prostřednictvím
způsobuje zájakýchsi
něty mléčných
„přepojek“
žláz. na různých úrovních
mozku.
Rod Curtobacterium
Tak například v– okamžiku
běžná půdní
vnímání
bakprudkého
terie. Vzácně
zvukumůže
(třebazpůsobit
výstřelu problémy
nebo pádu
u imunokompromitovaných
těžkého předmětu) se ihned
osob.aktivuje
záchranný
Rod Dermatophilus
systém a předává
– pro člověka
signál kmůže
roztažení
mít význam
zorniček,
druh
přikrčení
Dermatophilus
hlavy a následcongoně
lensis.
stažení
Je to
celého
půdníorganismu.
bakterie, která
Toto se
způsoděje
na
buje
úrovni
závažné
podvědomí.
kožní infekce
Dodejme,
u zvířat,
že lidé
nejmají
častěji
různé
u koz,
prahové
koní, ovcí.
hodnoty
Častopro
jí trpí
vnímání
koně
těchto
pohybující
hrozících
se ve vlhkém,
nebezpečí
bahnitém
v podobě
terénu.
zvuku, který je hodnocen podprahově před
rozumovou úvahou, jež opravuje první
vjem a hledá následně nějaké racionální
řešení situace… ale na stejné úrovni vnímání zvuku: Jak mohou být někteří lidé jiným lidem protivní tím, jak neustále mluví, často hlasem, který je velmi výrazný,
specifický? Druhý člověk, posluchač, který
není vybaven dostatečným obranným
mechanismem a byl v dětství zvyklý poslouchat autoritu, se v okamžiku setkání
s takto upovídaným člověkem uzamkne
a jedná stejně jako při hrozícím nebezpečí – přikrčí hlavu a stáhne trapézové svaly
prostřednictvím motorických vláken XI.
hlavového nervu (přídatný nerv – nervus
accesorius). Kdybychom se na strukturu
a místa působení přídatného nervu podívali podrobněji, zjistili bychom, že tento
nerv také inervuje svaly hltanu a hrtanu.
To znamená, že člověk, který je uzamčený
v „poslouchání“ druhých, systematicky
a průběžně – působením svých vlastních
nervů – stahuje svaly hrtanu, tudíž není
schopen ani promluvit a odporovat mluvícímu člověku.
Pro detoxikaci hlavových nervů platí zcela stejné zásady, jaké byly popsány v úvodní kapitole seriálu o nervovém systému. Jenom letmo zopakujme, že důležitá je
detoxikace všech ostatních mozkových
struktur, a to kvůli vzájemnému ovlivňování mozkových tkání. Zde jsou možnosti –
aMůže
kdo může,
tak je bude
Joalis
být přenesena
na vyměřovat:
člověka. Bakterie
MindHelp,
MindDren,
Cranium,
Neuroprodukuje enzym
keratinase
a způsobuje
Dren,
Cortex,
Hypotal,
EmoDren,
Meduchronické
kožní
záněty, hlavně
na nohách.
lon,
Fornex,
Anxinex,
Na kůži
vznikají
citlivé,Egreson.
zaschlé strupy.
Dále
je třeba –věnovat
se zejména
toxicRod
Gordonia
běžná půdní
bakterie.
Pro
kým
kovům,
kterážádné
je mnohými
zdravé
osoby kapitole,
nepředstavuje
nebezterapeuty
možná opomíjená
v důpečí, u hospitalizovaných
lidí– ssnad
poruchou
sledku
upozadění
před
ložisky.
imunity
může však
býtinfekčními
jednou z nemocProblematika
kovůnapříklad
je z hlediska
ničních nákaztoxických
způsobujících
zádetoxikace
velice důležitá
a nepřehlédnupaly plic, dýchacích
cest, srdečního
svalu,
telná
a hlavně abscesy,
stále živá,
protožekožní
toxické
dále mozkové
chronické
lékovy
se i přes
veškeré cest
snahy
ekologických
ze, infekce
močových
apod.
aktivit
v rámci Evropské
Rod Microbacterium
– Unie
běžnáv životním
bakterie,
prostředí
neustále vyskytují.
Nejdůležitější
vzácně způsobuje
problémy
u imunosuje
detoxikace od
olova
a rtuti (Antimetal
primovaných.
Potíže
se objevují
rovněž po
Hg,
Antimetal
Pb či souhrnný
Antivniknutí
do poraněných
místJoalis
(například
metal).
oka).
DalšíNocardia
důležitou
oblast představují
Rod
– bakterie,
které jsou tzv.
příneuroinfekce,
které po svém vniknutí
do
buzné rodu Corynebacterium
a Mycobacorganismu
(často
přímo dokteré
struktur
nerterium. Jsou
to bakterie,
se běžně
24
8
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
Detoxikace
hlavových nervů
V
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
vového
začínají
tvořit
vyskytujísystému)
na povrchu
půdy.okamžitě
Aby se jimi
čloobávaná
a námi
tolika
pádech
skloňovavěk nakazil,
musív mít
alespoň
dočasně
sníná
infekční
ložiska.
K nejdůležitějším
paženu
imunitu
dýchacích
cest. V takovém
tří:
borelióza
herpesové
případě
dojde(Joalis
k jejichSpirobor),
průniku dovnitř
maviry
(Joalis
či Antivex),
virusložisklíškrofágů
a vHerpeson
plicích vznikají
zánětlivá
ťové
encefalitidy,ječasto
jako
důsledek
po
ka. Onemocnění
velmi
podobné
tuberočkování
(Joalis FSME,
Joalis Deimun
kulóze. Infekce
se postupně
dostáváAkdo
tiv).
Na závěr
odstavce
doplňme,
hrudního
košetohoto
až do žeber.
Může
být zaže
imunita
proticestou
virovým
nesena
krevní
doinfekcím
mozku, souvisí
ledvin
podle
čínského
slezinou.
a jiných
orgánů, pentagramu
kde pak také se
vznikají
hniNutným
pomocníkem
při zvládání
virosavá ložiska.
Pokud se bakterie
dostanou
vých
infekcí je do
proto
preparát
Veskrz poranění
kůže,
vznikajíJoalis
hnisavá,
lienHelp
či Joalis
VelienDren.
ohraničená
podkožní
ložiska Samozřejmě
připomínajínesmíme
opomenout ani základní imunitcí aktinomykózu.
ní
preparát
Joalis Imun.
Rod
Nocardiopsis
– půdní bakterie podobPro
někoho
můžeNa
býtrozdíl
zajímavou
né
rodu
Nocardia.
od nichinforvšak
mací,
že při rodu
akutní
klíšťové encefalitidě
bakterie
Nocardiopsis
nedokáží
dochází
ke vztvrdnutí
svalů
krku a Jsou
šíje. tedy
V lipřežívat
imunitních
buňkách.
teratuře
se setkáme sPouze
názorem,
že tento
méně nebezpečné.
u imunosupristavmovaných
je vlastněosob
přirozenou
obranou
orgamohou být
příčinou
zánismu,
se hlava
příliš nepohypalu tedy
plic a„aby
podkožní
infekce.
bovala“
a nebrzdily se tak
imunitnínapadareakce
Rod Renibacterium
– bakterie
organismu.
jící hlavně ryby, jimž způsobuje oneNyní
si projdeme
nermocnění
ledvin.jednotlivé
Bakterie hlavové
tohoto rodu
vy není
podlepřenosná
pořadí, jaké
jim bylo stanoveno
na člověka.
anatomií
v západním světě:
Rod Rhodococcus
– běžná půdní bakterie napadající hlavně zvířata. Pro člověka je potencionálně
I Čichový
nerv – nervusnebezpečný
olfactoriusdruh
equi,
který
napadá
koně.
Je Rhodococcus
to senzorický
nerv.
Přenáší
čichové
Imunosuprimovaní
lidé se
při kontaktu
informace
do mozku. Jeho
vlákna
začínanimi mohou
Nejčastěji
dojde
jí vsčichové
sliznicinakazit.
nosu, která
se nachází
k zápalu plic s podobnými příznaky jako
u tuberkulózy. Bakterie přežívá intracelulárně v buňkách. Může způsobovat
i kožní opticum
abscesy. Rhodococcus globerulus
Chiasma
vzácně napadá oční struktury, například
při operacích oka a laserových korekcí
zraku.
Rod Rothia – medicínsky významný je
druh Rothia dentocariosa, který se podílí na tvorbě zubního kamene a hraje
roli při vzniku parodontózy. Je součástí
mikroflóry ústní a mikroflóry dýchacích
cest. Při poruchách imunity a průniku
do krevního oběhu může způsobit celou řadu obtíží, například zánět srdečního svalu. Napadá srdeční chlopně
a tvoří ložiska v lymfatických tkáních.
Rod Streptomyces – velmi široká skupina půdních bakterií, které jsou produkovány antibiotiky. Pro člověka je významný
druh Streptomyces somaliensis, který způsobuje zánětlivé abscesy hlavně na kůži
hlavy a krku. Pokud nedojde k vyhojení,
může absces pronikat hluboko do tkání,
dokonce až do kostí.
Rod Tsukamurella – bakterie vyčleněná
z rodu Rhodococcus. U imunosuprimovaných nebo u pacientů se zavedenými
pomůckami způsobuje chronické kožní infekce, záněty v místě zavedených pomůcek. Může dojít až k průniku do mozku
a následně k rozvoji meningitidy.
Rod Turicella – s jedním druhem Turicella
otitidis, který způsobuje hnisavé záněty
středního ucha. Tvoří infekční ložiska v dutinách a středouší.
Mgr. Marie Vilánková
Ilustrační foto: shutterstock.com
v horní části nosní dutiny
– sinus
maxillaris.
dotaz
měsíce
„Čichové pole“ o velikosti asi jeden centimetr čtvereční je doslova poseto čichovými
čidly, kódovanými genomem. V lidském
genomu se nachází okolo jednoho tisíce
„naprogramovaných“ čichových čidel. Ve
skutečnosti jich člověk využívá pouze okolo dvou set. Každé čidlo je schopno detekovat a v podobě nervového vzruchu
právě prostřednictvím čichového nervu
předat mozku signál, že se v okolí nacházejí určité pachové stopy, vůně, feromony,
jejichž molekuly na tato čidla dopadly. Zvířata jsou schopna zachycovat pachové stopy po větru až na vzdálenosti desítek kilometrů
– řada
čichové
Dobrý
den, instinktů
detoxikujijeseprávě
bezmála
povahy.
6–7 let. Jsem po kombinované
Čichový
nerv přivádí
informace
do čelnítransplantaci
ledviny
a slinivky.
ho Detoxikace
laloku, kde mi
se byla,
také je
utváří
lidská
vůle
a vím,
že vždy
a psychosociální
zařazení
člověka.
bude obrovským
přínosem.
PsátPo prodělané
chřipce
se například
čichová
dráha
o všech
přínosech
detoxikace
a také
může
porušit,
chřipkový virus
můžekteré
proo všech
detoxikačních
projevech,
niknout
čichovým
polem
doprovázely,
čichového
mě s každou
novou
kúrou
nervu
a šířit se
mozku.
tomto
by vydalo
na dále
celoudo
knihu.
Pro Vmě
je
případě
bychom
kombinaci
detoxikace
topoužili
nejlepší,
co člověkprepamůže
rátůpro
Joalis
RespiHelp,
své zdraví
udělat.Joalis
Je to Grippeviry
ta nejlepší
a Joalis
Cortex.
cesta!
Detoxikují se moji blízcí, včetně
pejsků, a vždy s úspěchem!
Detoxikace
po
transplantaci
II Optický nerv – nervus opticus
Na vašich
webech narážím
na spoustu
Je opět
čistě senzorickým
nervem
a přinázajímavých
a dotazů
ší informace
zeinformací
světelných
čidel zeodzadní
klientů. Nikde jsem však nenašla nic,
co by se týkalo detoxikace lidí po
transplantacích. Zajímalo by mě, jaký
vliv má detoxikace na transplantované
orgány s ohledem na to, že jsou
vloženy jinam, než je tomu
fyziologicky. Detoxikuji se teď
opatrně, v menší míře, ale nepřestala
jsem.
Tímto vám všem moc děkuji.
V. Tlamsová
Odpověď MUDr. Jonáše:
Děkujeme za krásný dopis. Mnoho lidí
sužují obavy kolem imunity - stejně
jako Vás. Je důležité vědět, že
preparáty Joalis imunitu nezvyšují, ani
nesnižují. Pouze organismu umožňují,
aby pracoval s imunitou tak, jak je
geneticky naprogramovaný, jak je mu
to přirozené. Zkušenosti s detoxikací
transplantovaných jedinců mám
a musím říct, že jsou velmi pozitivní.
Není třeba se obávat, že by preparáty
podnítily odmítnutí
transplantovaných orgánů. Každé
transplantaci předcházelo něco, co
způsobilo poškození nějakého
orgánu. To „něco“ se však
transplantací neodstranilo. Je proto
dobré se i nadále starat o celý
organismus. Detoxikace je v tomto
případě na správném místě.
Ilustrační foto:
shutterstock.com
25
9
mikrobiologie
části oka – ze sítnice. Původně se vy-
Nervus trigeminus –
trojklanný nerv
Bakterie
vinul z diencephala – limbického systému = emocionálního mozku. Ze sítnice vedou dva optické nervy; jeden
z pravé poloviny, druhý z levé poloviny. Z obou očí jsou to tedy celkem
čtyři nervy, které vedou vizuální
informaci. Dva z těchto nervů se
v mozku křižují v místě, které je nazýváno jako chiasma opticum, a směřují do protilehlých oblastí mozku.
Chiasma opticum se nachází v blízkosti tureckého sedla, kostěné dutiny, v níž je uložena hypofýza.
(část sedmá)
III Okohybný nerv – nervus
occulomotorius
IV Kladkový nerv – nervus
trochlearis
VI Odtahovací nerv – nervus
abducens
VII Lícní nerv – nervus facialis
V dnešním díle seriálu se zaměříme na skupinu
bakterií, která je charakteristická svým
tyčkovitým až kyjovitým tvarem. Většina těchto
bakterií žije ve vnějším prostředí, především
v půdě. Některé jsou typické produkcí
antibiotik. Jiné druhy zase produkují spory,
klidová stadia, která vzniknou, když se
bakterie dostane do nepříznivého prostředí.
Tyto nemetabolizující spory dokážou přežít
dlouhou dobu v extrémních podmínkách;
v půdě dokáží přežít desítky let, nevadí jim
mráz, horko, sucho, … Většina bakterií z této
skupiny není výrazně patogenní a napadají
spíše organismy s oslabenou imunitou.
Nejčastěji se do organismu dostávají přes
kůži a sliznice. Prevencí před jejich
nákazou jsou tedy zdravé sliznice
bez infekčních ložisek a zánětů,
a to především sliznice dýchacích
a trávicích orgánů.
Jedná se o trojici čistě motorických
nervů, které zajišťují pohyby oka.
Okohybný nerv zajišťuje navíc také
pohyb očním víčkem. Každým okem
pohybuje šest okohybných svalů, a to
v různých směrech. Tyto svaly lze trénovat a procvičovat stejně jako jiné
svaly. Oční cvičení jsou součástí tzv.
oční jógy, která v mnohých případech může významným způsobem
zlepšit zrak. Okohybné svaly jsou
upnuty na očnici lebky. Většina lidí
některé svaly oka příliš nepoužívá.
Jejich oči jsou schopny dívat se dopředu, horší jsou však pohyby do
stran. Tyto pohyby do stran pak suplují svaly krku; člověk neotáčí okem,
ale celou hlavou. Na uvolnění očních
svalů i ostatních svalů, které se upínají na
Bakterie
Gram positive Bacilli
Okohybné svaly
Horní šikmý sval
Horní přímý sval
Střední přímý sval
Čelní kost
Boční přímý sval
Dolní přímý sval
Dolní šikmý sval
Spojivka
Slzný váček
Vnitřní oční koutek
Horní čelist
22
10
lebku, použijeme preparát Joalis CraniDren.
V Trojklanný nerv – nervus
trigeminus
Je mohutným smíšeným hlavovým nervem, který odstupuje z Varolova mostu.
Zajišťuje pohyby a citlivost obličejové části
hlavy. Bolesti vyvolané trojklanným nervem jsou často velmi urputné a zničující.
K těmto bolestem patří také bolesti zubů –
tejně jako ve všech předchozích skupisenzorické zakončení trojklanného nervu
nách bakterií i zde existují druhy, které
může dráždit například váček pod zubem
pro organismus představují velkou hrozneboli vyžaduje
sněť slezinnou,
smrtelné
onea mnohdy
zásah zubního
lékaře.
bu. Prvním takovým zástupcem je bakterie antrax
bakterie
se na člověka
přenáSvůj Tato
název
získal tento
nerv proto,
že
Corynebacterium diphtheriae způsobující mocnění.
hovězího
Díkyvětví,
očkování
sestává
ze třídobytka.
oddělených
které dozav minulosti velice obávané onemocnění zá- ší od
a zvýšené
je dnes
již malá
jišťují
citlivost hygieně
tří různých
horizontálně
škrt, které se projevuje jako těžká angína. bytka
nákazyobličeje.
touto bakterií.
oddělených „pater“
Podle míst
V minulosti bylo příčinou mnoha dětských pravděpodobnost
Poslední
bakterií
z této skupiny, která může
působení
rozeznáváme:
úmrtí. Dnes, zejména díky eliminaci očkovázávažnější
především
u lidí
1. větev
– nervuspotíže
ophtalmicus
(inervuje
ním, akutní nákaza nehrozí, ale některé bak- způsobit
s imunitou
oblast očnice
a čela)nebo u těhotných
terie z rodu Corynebacterium, proti nimž se s oslabenou
Listeria
monocytogenes,
se
– nervus
maxillarisvyskytující
(pro oblast
neočkuje, způsobují rovněž velmi podobné žen,2.jevětev
potravinách.
horní čelisti
a nosu) Nákaza proběhne
problémy. V praxi se tedy můžeme setkat s in- na některých
potravin.
Tato bakterie
spouš3. větev – nervus
mandibullaris
(inervuje
fekčními ložisky tohoto rodu, hlavně v lym- po konzumaci
zažívacím systému a bohužel
spodnívčelist)
fatických uzlinách a orgánech. Mohou být pří- tí problémy
napadnout
lymfatický
Trojklanný
nervi jiné
též tkáně,
zajišťuje
aktivaci
činou opakujících se angín. Vznikající toxiny dokáže
urogenitální
ústrojí tedy
a nervové
žvýkacích
svalů. Pokud
člověkbuňky.
bude
ovlivňují celý organismus, zejména srdeční systém,
vytvářet
ložiska
v že
centrálním
mít neustálé
myšlenky
na to,
má něco
sval. Někdy mohou být problémy mylně Je schopna
hlavně
v zadním
mozku.
žvýkat systému,
a mít něco
v ústech,
po čase
si přidiagnostikovány jako revmatická horečka způ- nervovém
případech
je nutné
kombinovat
vodí napětí
v čelistech
a následně
i větší
sobená streptokokem. Infekční ložiska těchto V těchto
určené
k detoxikaci
jednotlivých
čáscitlivost
v části
mozku, která
ovládá oblibakterií bývají často přenášena i z matek na „dreny“
1. Pro tento
tí mozku
preparátem
Bacterplus
čejovés svaly,
a to právě
kvůli souběžnému
děti, a to klidně i po několik generací.
vedenípřípad
těchto je
signálů
v rámci
jednotlivých
Další obávanou bakterií byl v minulosti druh konkrétní
obsažen
v preparátu
Corzvaný Bacillus anthracis , který způsobuje tzv. tex.větví trojklanného nervu.
skupiny grampozitivních bacilů
– Bacterplus
S
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
svým je
toxinům
dokáže
vzdorovat
zničení
a přilehlé
klouby. Vaněkterých
případech vost:
to právě
ten nerv,
který přináší
dem
ke gravitaci,
to prostřednictvím
ve fagocytující
buňce
dochází
k vytvořeu imunitně
oslabených
jedinců
může dojít
pocit hladu.
Je arovněž
nervem
smícítivých
buněk
blanitého
hlemýždě
ve mozku
ní intracelulárního infekčního ložiska. Velk rozšíření
bakterie
celého
organismu
středním
uchu.
Tyto do
orgány
vnímání
jsou šeným.
a následným
komplikacím,
jakokosti
jsou spánsepse mi záleží na tom, zda je v pořádku buněčuloženy
ve skalní
kosti, součásti
náPřídatný
imunita zprostředkovaná
T lymfocyty,
nebo zánět
srdečního
vytvo- XI
kové.
Tvoří tzv.
vnitřnísvalu.
ucho.Může
Chronické
nerv – nervus accessorius
kterámotorický
brání dalšímu
Imunitními
řit infekční
ložiska včasto
kloubním
potíže
s rovnováhou
odezníaparátu
po od- Čistě
nerv, množení.
který inervuje
hltan,
buňkami
se dostává
krve kývavé
a jater pohya proa podíletinfekčního
na jejich zánětech.
stranění
ložiska z této oblasti. hrtan,
napětí
trapézůdo
a šíje,
jevuje
se Aktivuje
jako akutní
horečnaté
Rod Kurthia
– bakterie
domácí by
Použijeme
preparát
Joalisinfikující
AuriDren.
hlavy.
se jako
podnětonemocna signěníhrozícího
provázené
bolestmi
svalů, kloubů,
zvířata, hlavně prasata a drůbež. Bakterie nály
nebezpečí
zprostředkované
hlavy ahlavovými
zad. Při dalším
u nich
přežívá v trávicím
Přenos na jinými
nervy.oslabení imunitního
IX
Jazykohltanový
nervtraktu.
– nervus
člověka
je možný, a to hlavně konzumací systému může přejít v encefalickou formu.
glossopharyngeus
TatoPodjazykový
vážná formanerv
listeriózy
se nejčastěji
infikovaného
masa.
Aktivuje
polykací
svalyVětšinou
a citlivostnepůsobí
nosohl- XII
– nervus
u novorozenců, starých osob
problémy,
někdyzvláště
může vyvolat
průjmy.
tanu
a jazyka,
jeho zadní
části. objevuje
hypoglossus
a osob
oslabených
nemocí,
jsou ponáRod Lactobacillus
odvozen Je
Inervuje
slinné žlázy. –Je název
nervemjesmíšeným.
motorickým
nervem,
kterýjako
přivádí
dorová
onemocnění,
nebo AIDS,
diazO
toho,
že většina
bakterií
tohoto
rodu nefer- vely
některých
lidech
se říká,
že „něco
ke svalům
jazyka,HIV
zajišťuje
mluvení.
betes,
cirhóza vnitřního
jater nebo
astma avdále
mentuje
glukosu aNeustálé
laktosumyšlenky
na laktát.
můžou
spolknout“.
na Již
v okamžiku
monologu
pou pacientů
transplantacích,
kteří užívaNěkteré
jsouv přirozenou
jídlo
a nadruhy
majetek
podprahovésoučástí
úrovni době
slov sepona
podprahové úrovni
napíjí léky
potlačující
orgamikroflóry
úst, trávicího
traktucož
a vaginy.
udržují
polykací
svaly v aktivitě,
může nají
svaly
jazyka. imunitní
To může odpověď
být prospěšné
nismu. Listerie
napadá
mozkovou„vtkáň,
Vznikající
kyselina
mléčná
snižuje
pH ařekza- například
vést
k velkému
napětí
v krční
oblasti,
při učení
či memorování
duhlavněHlasité
mozkový
a obaly
mozku.
tvorbě
bakterií,
libraňuje
bychom
také hnilobných
v oblasti páté
čakry.proto
Tuto chu“.
učeníkmen
má ale
také svůj
neProjevuje sevýznam.
tedy meningitidou
(zánět
se laktobacilůlze
využívá
ke konzervaci
po- zastupitelný
emocionalitu
označit
jako „slezinoŘecký filosof Aristomozkových
blan)
nebo
encefalitidou
(zátravin V(kvašení
a jinénám
zeleniny).
Něktevou“.
tomto zelí
případě
pomůže
de- telés
dokonce
tvrdil,
že chceme-li
se něco
nět mozku).
Proměli
ně jsou
typické
věré druhymozku
se používají
k výrobě
jogurtů učit
toxikace
a sleziny,
třeba pomocí
nazpaměť,
bychom
přizměny
tom chodomí, křeče, zmatenost a další nervové
a sýrů. Laktobacily
jsou významnou sou- dit…
preparátu
Joalis VelienDren.
stadiuzdraví
pak kóma
částí mikroflóry. Ve vagině spotřebovávají příznaky, v pokročilém
Mnoho
přeje
až páho nadbytek
Ing. VladimírjeJelínek
Xglykogen.
BloudivýPokud
nerv –jenervus
vagus(strava, a často i smrt. L. monocytogenes
vlivnejdelším
hormonálního
systému
aj.) a
laktoba- tá nejčastější příčina bakteriální meningiJe
hlavovým
nervem
vycházejívykazuje Prof.
největší
mortalitu,
cily zjejmozkového
nestačí zpracovat,
docházíkkvnitřnad- tidy, ale zato Ilustrace:
P. Abrahams,
cím
kmene směrem
22 %.R.Hnisavá
měrnému
růstuŘídí
kvasinek
– kandid.
Vzácně a sice neuvěřitelných
prof. MUDr.
Druga, forma
DrSc.:
ním
orgánům.
pohyby
trávicí trubice
je běžná
novorozenců,
po
mohou
být laktobacily
u osob encefalitidy
Lidské tělo.
Atlasuanatomie
člověka.
až
po sestupný
tračníkpatogenní
tlustého střeva.
může nakladatelství,
vést k hydrocefalu
s porušenou
imunitou
a novorozenců.
Praha nebo
2003
Jeho
odbočky směřují
k játrům,
žlučníku, vyléčeníOttovo
Velmi
nebezpečná
V takových
případech
mohou
způsobit
zá- mentálnímu
Lidské tělo.postižení.
překl. Mgr.
Jaroslav
Hořejší,
dýchacím
svalům,
hrtanu,
žaludku,
slinivpro
těhotné
ženy,
u nichž
něty
srdce,
mozku,
plic, různé
abscesy.
Ně- je tato nákaza
René
Prahl.
Cesty,
Praha
1996
ce
břišní,
srdci,…
Název
„bloudivý“
získal
VIII Sluchově rovnovážný nerv –
listeriíJ. v(ed):
pokteré druhy
se mohoukamsi
podílet
na vzniku
proto,
že „zabloudil“
hluboko
do dochází k velkému množeníVigué,
nervus vestibulocochlearis
napadají
a sazubního kazu.
Atlas lidského
těladělohu
v obrazech.
Prostřednictvím bloudivého hlavních orgánech,
Senzorický nerv, který přináší do mozku organismu.
Infekce
probíhá2008
bez
Rod Leuconostoc
– podobná bakterie
jako motný
Reboplod.
Productons
CZ,často
Dobřejovice
se zajišťují bezprostřední
metabodůležité akustické vjemy z okolí a infor- nervu
příznaků
nebo jako chřipka, dojLactobacillus.
Běžně je přítomna
ovoci vnějších
Ilustrační
foto: www.samphotostock.cz
potřeby organismu.
Jen prona
zajímamace o poloze člověka v prostoru vzhle- lické
a zelenině, podílí se na procesu kvašení ze- de však k zánětu placenty, plodových obalí. Způsobuje typický zápach (například lů a infekci plodu, která může vést až k pokvásku). Vzácně může být patogenní pro tratu (hlavně v druhém a třetím trimestru)
nebo k předčasnému porodu. Někdy se lislidi se sníženou imunitou.
Jonáš
radí
až po porodu
jako celková
Rod Listeria – skupina bakterií přežívající terióza objevíMUDr.
Při jakých problémech využijete preparát hlavně u zvířat, ptáků a ryb. Rezervoárem sepse nebo hnisavá meningitida novorov přírodě jsou především hlodavci. Velká zence. Zde je poměrně vysoké riziko úmrJoalis Bacterplus:
zvířata (skot, ovce aj.) mohou být buď bez- tí nebo následků v podobě poškození ne• Hnisavé záněty kůže a podkoží
• Angíny – záněty mandlí, lymfatického příznakovými nosiči, anebo také mohou rvového systému. Listerie může tvořit
ložiska (kromě
zažívacího
traktu hlavně
onemocnět.
Pro člověka
je nejvýznamnějKteré
preparáty jsou vhodné
k detoxikaci
při Parkinsonově
systému
Osobně nemám s pamětí
žádný problém,
ší druhČlověk
Listeria
monocytogenes.
chorobě? Dokáže v játrech, lymfatickém systému, mandlích).
• Ústní infekce, parodontóza,
kaz zajímá.
přesto mězubní
toto téma
nikdy
mozku,
přežít
a množit
se i v extrémních podmín- Někdy se ložiska objeví také vRadim
D. reneví… Chci se zeptat, zda
existuje
nějaká
orgánech,
srdci. Listeria ivakách
koncentrace
solí, vLiverDren,
chladu. produkčních
Cranium, MindDren
a Emoce.
obecná
na vysoké
podporu
pa- Doporučuji
Čeleď Bacillaeceae
– detoxikační kúra
Člověk se nejčastěji nakazí při konzumaci novii vyvolává onemocnění hlavně u ovcí,
nonsporulating měti?
být přenosná
na lidi. Velmi
hlavně sýrů
a skladovaných
ho- vzácně
pomocí Vaší metody
řešit může
Alzheimerovu
chorobu?
V. Lze
Grampozitivní tyčinky, které neprodukují potravin, Pavlína
tových
jídel v chladničce.
Rizikové je ne- ojediněle u lidí také vyvolává onemocnění
Emília V.
Ke zlepšení paměti bych doporučil především
komplexní
despory.
seeligeri,
innocua a Listevšechny potraviny,
Alzheimerovu
demenciListeria
bohužel
ovlivnit Listeria
nedokážeme.
toxikaci
mozku, –která
sestává
z preparátů
LiverDren, mléko
Cra- a
Rod
Erysipelothrix
bakterie
příbuzné
lis- pasterizované
které se před podáváním tepelně neupra- ria welshimeri.
nium,Pro
MindDren,
Cortexjediný
a Metabex.
teriím.
člověka EviDren,
je patogenní
můžedůležitou
být ná- zkouškou, a přestože se připravuji inMám před
druh, a to Erysipelothrix rhusiopathiae. vují. V některých případech
kaza přenesena
přes tenzivně,
spojivku oka
nebo
nedaří
se miČeleď
si látku
zapamatovat.–Nedokážu
se
Byla mi diagnostikována
roztroušená
v počátečním
Způsobuje
onemocnění známé
jako čer-skleróza
Bacillaeceae
sporulating
poraněnou
kůži
(zejména
u pracovníků
soustředit,
jeden jaden se
naučímpatří
a druhý
dentyčinky,
si nic nestadiu.
Rádajebych
její projevy
alespoň
utlumila,
ideálvenka
prasat,
patogenní
ale i pro
dalšízčásti
Doněco
této čeledi
aerobní
které
tekJenebo
veterinářů).
Listerie pronikají
Dokážído
preparáty
Joalisendospory,
v tomto směru
nějak
ovlivně odstranila
úplně.
možná
detoxi- pamatuju.
domácí zvířata (ovce, koně,
psy, drůbež
produkují
klidová
stadia
bakvýstelkyano,
střev
nebo donit
lymfatických
buněkguaranu
paměť? Užívám
a ginkgo
bilobu,
bez úspěkace?
kterými
a ryby). Přenos na člověka je možný,
při- A pokud
terií, která
dokáží
přežítaleextrémní
podchu. intracelulárně mínky, jako jsou vysoká teplota, tlak,
Děkuji. plaků. Přežívají
jde-li poraněná kůže do kontaktu sepreparáty?
syro- Peyerských
Nákaza
střeva se projevuje mráz, sucho, záření, kyselé pH,Alena
R.
Kamila
K.
vým masem (i mraženým, i nasoleným). (uvnitř buněk).
desinfekčvodnatým
průjmem,
Někdohorečkou,
je vybavennehorší,
zase lepší pamětí. RozhodujíDetoxikace
možná
je, ačkoOhroženi jsou zejména řezníci, rybáři,
ve- hlavně
ní někdo
látky apod.
volností, mohou
se objevit
bolesti
cí vliv na
tentohlavy,
fakt máRod
výživa
do pěti
let věku dítěte.
dosliv je poměrně
náročná.
terináři. Běžně se prasata proti červince
Bacillus
– rozsáhlejší
skupinaVbakterií,
Pokud
je v pělosti
organismu
snížena
paměť
zhoršujevětšina
zejména
stres,jedále
nevyrovnanéTyto
emoV první
řadě by měl
klient
očkují. Bakterie způsobuje nejčastěji
lo- kloubů.
druhů
nepatogenních.
bakimunita, LiverDren,
napadá L. monocytogenes
ce, deprese, cukr,bílé
pšenice
a to,produkují
když se člověk
učí něco,
ho
brát
kální bolestivý zánět kůže a podkoží.
Zá-UrinoDren,
terie
spory,
které codokáží
se dál do
organismu.
Díky v Všem
nezajímá
nebo nebaví.
těmto dlouhé
faktorům
je třeba
se druhy,
vyStresona–šíří
a klidně
nět se může rozšířit i na lymfatické Emoce
tkáně akrvinky
půdě přežít
roky.
Některé
hýbat – uvidíte, jak se Vám poté paměť zlepší.
i opakovaně.
1 Preparát Bacterplus je součástí NoBacteru a v odůvodněných případech ho lze objednat v podobě Joalis Infodren.
Jedná se o smíšený nerv. Jeho motorická
složka zajišťuje napětí v mimických svalech, a tudíž prozrazuje citové rozpoložení člověka. Obrna lícního nervu má za následek neschopnost pohybovat určitými
částmi obličeje. To může být způsobeno
například virovou infekcí nebo boreliózou.
Motorická zakončení lícních nervů a regiony kůže okolo jsou oblasti vhodné k aplikaci mikrobiálního toxinu botulotoxinu,
který způsobuje mírné ochrnutí svalů v oblasti použití. Tím pádem dochází k uvolnění napětí a vrásky v této oblasti se na určitou dobu „vyhladí“. V tomto případě je
však mnohem účinnější začít pracovat sám
na sobě a dokázat vrásky vyhlazovat pomocí odbourávání vnitřního napětí a přílišných starostí. Tyto negativní faktory se
totiž na kůži podepisují vskutku výrazně.
Senzitivní složka lícního nervu zajišťuje
celou řadu vjemů pro mozek, jako jsou
třeba vnímání chutí z třetiny jazyka, informace o teplotě z oblasti ušního boltce
a zevního zvukovodu,... Lícní nerv je velmi
citlivý na zimu. Často se stává, že ve velkém mrazu člověk najednou stěží pohybuje mimickými svaly obličeje.
Vegetativní složky lícního nervu inervují
slznou žlázu a jiné žlázy v ústní a nosní dutině, hltanu a nosohltanu.
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
23
11
strava & simetabolismus
připomenout
zítra a pozítří to slovíčko fens. Stačí jenom zběžně, krátce – pak už ho budete znát navždycky…“
z říše zvířat
Jíst je nutné. Dobře se najíst je příjemné. Zdravé jídlo je grunt, nezdravé mor. To, jak
a čím se stravujeme, má obrovský vliv na to, jak bude vypadat naše tělesná schránka
Takto jsme si se slovy hráli my všicha všechno,
coto je
v ní. A také na to, jak se budeme cítit. V našem seriálu příznačně
ni již jako děti,
aniž bychom
vědomě tušili. Nezakazovali
jsme
si
tyto
nazvaném Strava a metabolismus se zabýváme problematikou výživy a zdraví.
hry mysli, jako si je mnozí dospěláci
Naa stránkách
pod tíhou starostí
povinností již bulletinu jsme v minulosti probrali již mnoho témat – obezitu,
dávno zakázali. A přiznejme si, celé
cholesterol, diety, skladbu vyváženého jídelníčku,…
se to začalo kazit už v období školní
Dnes se podíváme na to, jak jídlo ovlivňuje náš vzhled a míru životního elánu.
docházky tím, jak nám neustále říka-
li, co se smí a nesmí.
A tak můj malý synovec říkal fotbalu snad rok „chodbal“, protože tu hru
s míčem, do kterého se kope, hrál poprvé ve školce na chodbě, a má dcera
Anežka si myslela, že Ježíšek je „ježek“. Tak si zapamatovala slovo Ježíšek.
A my všichni, kteří žijeme v Evropě
a mluvíme nějakým evropským jazykem, říkáme své matce slovem začínajícím na písmeno „M“. Proč? Protože jedna z prvních věcí, kterou jsme
ve svém životě udělali, bylo přiložení
rtů k matčinu prsu a sání mateřského
mléka. Zkuste si to v duchu představit
a vyslovit si to… M… M… M…
Matka, máma, maminka, mami, máti, mutter, muti, mother, mom, mummy, mere, madre, mamma mia, …
Postupem času vypustíme z mysli,
proč si dané slovo pamatujeme, a zůstane pouze samotná znalost a vědomost slova. Stejně jako si můj synovec, až vyroste, nebude pamatovat,
že fotbal hrál ve čtyřech letech na
chodbě školky, tak také má klientka
zapomene, že anglicky plot má co do
činění s jejím bývalým růžovým fénem, který se již dávno porouchal
a skončil v popelnici.
Velký řecký filosof Aristotelés
(384–322 př. n. l.) ve svých pojednáních o paměti nabádá své žáky k tomu, aby se vědomě učili tímto způsobem, tedy způsobem, kterým jsem
vysvětloval své klientce jak si zapamatovat anglický výraz pro „plot“.
Aristotelés tomuto způsobu zapamatování neříká učení, spíše ho nazývá
luštěním nebo postřehováním.
Krásný a výstižný výraz slova „pamatovat si“ najdeme v italštině. Pamatovat si se italsky řekne: RICORDARE. CORD je italsky šňůra, CORDA je
provaz. RI znamená něco opakovat.
Doslova tento výraz tedy znamená
znovu a opakovaně si něco spojit.
Má klientka to udělala stejně – šňůru svého fénu omotala okolo známého plotu…
Ing. Vladimír Jelínek
Ilustrační foto:
www.samphotostock.cz
Pokračování příště
Když z nás jídlo dělá
20
12
P
okoušela jsem se najít smysluplný citát o jídle. Takový, který by přesně
vystihoval hlavní myšlenku tohoto článku. Žel, marně. Například Mark
Twain kdysi pronesl: „Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co
ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se ti nechce.“ Sir Winston Churchill
promluvil o svém denním režimu takto: „Do jedenácti úřadování v posteli, po
obědě hodinka spánku, celý den alkohol a doutníky. Tak jsem porazil Hitlera!“
Umělci a velikáni si rádi život užívají plnými doušky. Hřeší a jakákoli pravidla
jsou jim cizí. To mnohé z nás fascinuje. Stejně fascinovaně však také můžeme
sledovat, jak nemilosrdně se na těchto umělcích a celebritách podepisuje čas.
Držme se proto raději latinského přísloví: „Střídmý v jídle – sám sobě
lékařem“, které je pro náš článek jako stvořené.
I zvířata
stárnou…
Přejídáním k senilitě?
Strava se na procesu stárnutí podílí výrazněji, než si myslíme. Dokáže tělo
osvěžit a vyburcovat k aktivitě, ale stejně dobře jej umí oslabit a dát procesům
stárnutí zelenou. Nevhodná strava má podle všeho také schopnost ovlivňovat
výkonnost našeho mozku, což je důležité zejména v otázce poruch paměti,
které jsou se stářím úzce spjaty. MUDr. Josef Jonáš ve svém článku o detoxikaci
a paměti
uvádí jako
největší
nepřátele
cukry
nasycené
sourafinované
však případy,
a jeajich
mnoho,tuky.
kdy
Jak
se říká,
stáří
je snad
ta paměti
Náš mozek však slábne a naše tělo chátrá
i kvůli
prohřeškům.
náš na
smrtdalším
znavený
a nemocnýJedním
jediná spravedlnost
na světě.
z těch nejvýraznějších
je zlozvyk zvaný
obžerství.
Ne jako
nadarmo
se říká:
domácí
mazlíček
zázrakem
ožije,
„Jez
do
polosyta,
polopita.“
Čeho
je moc,představou:
toho je zkrátka
příliš.
a my,
s utkvělou
„Chudák
Ani světu zvířat pij
sedostáří
Nadměrný přísun stravy vede knáš
permanentnímu
zatěžování
organismu.
stařičký,“ se pak
nestačíme
divit, co
nevyhýbá. AVšichni
se rodíme,
to nemluvíme
o tom, z čehosesev strava
některých
něm ještě
skrývá.z nás skládá.
J
rosteme, stárneme
Jedním z účinných prostředků,
jak zpomalit
stárnutí,
je tedy
bych se s procesy
vámi podělila
o jeden
a odcházíme.
I naši zvířecí Ráda
omezit přísun jídla. Vědec McCay
provedl
v roce který
1930 zajímavý
takový
krásnýjižpříběh,
se stal
miláčkové.
OdchodČást
je zvířat
výzkum na potkanech.
bylapřátelům
krmena vydatně,
částJ. naopak
zvířecím
paní Radky
a jejího
hladověla.
Ukázalo
se,
že
hladovějící
zvířata
žila
v
průměru
o
40 %
manžela.
S
jejich
laskavým
svolením
samozřejmě smutnou
déle než jejich přesycení přátelé.
Podobné
přinášíme
tytopokusy
řádky. samozřejmě není
součástí života,
ale nádech
možno provádět
na lidech, avšak lze předpokládat, že výsledky by
byly velice
podobné.
Naučit své
dávat
jen
to, co potřebuje,
Panítělo
Radka
se mu
svým
manželem
chovají
smutku
mívá
mnohdy
sem tam nějaký ten bonus navíc,
je knírače
užitečné.
Někteří
lidé však
fenku
a také
kocoura.
Obasmysl
jsou
zbytečně. tohoto
Je samozřejmé,
procesu dohánějíže
do extrémů.
Jedním
takovým
extrémistou
stejně staří.
Myslím,
že čtrnáct
let se jižje
například
Michael
Young, obyčejný
člověk,zakterý
si uložil
cíl
dá pokládat
zvířecí
stáří. za
Před
prázdný
pelíšek
našeho
omládnout díky tvrdé dietě. několika
Ta zahrnuje
konzumaci
syrového
letypouze
se u kocoura
objevily
první
pejska nebo dolík ve starém příznaky stárnutí. Alespoň
ovoce a tomu
zeleniny,
všechno
pátek– také
– chovatel
gauči po každodenním nasvědčovalo. Člověkkaždý
zkrátka pozná, že se s absolutní
jeho čtyřnohým
spánku naší Micinky zastírají miláčkem něco děje. Kocour
hladovku.
paní Radky
vzpomínky a jakási z ničeho nic přestal přeskakovat
M. Young to
myslel
ploty,
dobře.
Avšak
ale
začal
je
podlézat.
Také
srst
byla
jiná.
prázdnota v srdci….
že
Nekvalitní a bez lesku.neuvědomil
Často línal.si,
Nutno
C est la vie. Takový je život. podotknout, že obě zvířátka
tím jeho
tělovždy
byla
dlouhodobě
živena běžně dostupnými
granulemi.
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
napsali
jste nám
povel: „K noze!“
Pes je neuvěřitelně
A výsledek?
strádá.
Paní Radka
Zpočátku
vyzkoušela
se jehonakapat
zdravotní
párstav dostal
do úžasnéObě zvířátka mají nejen
akční, vitální a plný energie. Nikdo by
krásnou
srst,
ale všechny výše zmíněné
kondice.
kapek přípravků,
Při další kontrole
které slibovaly
však byla
pomoc.
Youngovi
zjištěna
silná
nečekal, že ze psa, který se sotva držel na
se zcela vytratily. Zmizely tak
podvýživa
Úspěch se a
dostavil
nedostatek
a kocourek
důležitých
začalvitaminů
opět problémy
a minerálů…
bude jednou statný pes, který
skákat přes ploty i přes kaluže. Dlouho se nenápadně, jako se objevily. Preparáty
Letní soutěž snohou,
názvem
Ahoj, zdraví! již zná své
přeskakuje ploty a opět dovádí se svými
nic nedělosia vše
probíhalo bez problémů byly zpočátku kapány do tlamičky, ale
Chraňte
nervy
vítěze
a
byla
oficiálně
ukončena.
Do naší
milovanými hračkami – plyšáky
je zvířata
a bez vitaminy
nutnosti využít
jakékoliv
dalšímladosti protože
Právě
jsou v otázce
věčné
zmiňovány
velice špatně snášela, začala
redakce
na
poslední
chvíli
přilétl
dopis od
a míčkem. Ani jedno z domácích
je panírůzně
Radka kapat na málo ochlupená
preparáty.
letošního
roku se sale
často.
JejichBěhem
nedostatek
je spojován
celou řadou
mazlíčků
paníkterý
Radky spřes
den nečinně
na čumáček.Pavla
kocourkovizdravotních
značně přitížilo.
Začal Od padánímísta
závažných
problémů.
vlasůna
ažjejich
po tělech a také terapeuta
Jakeše,
jemnocitem
a znaveně
zkrátka
pokašlávat, nebo
trpěl právě
dávením,
zvracením.
neplodnost
předčasné
stárnutí. Zejména vitaminy
sobě vlastním
napsal nepolehává.
příspěvek Jsou
a připojil
šťastní i ve svém stáří. Ba dokonce působí
Kroměznámo,
toho došlo
Ani pejsek
na tom
nebyl dvakrát
dobře.
skupiny
B mají
k tomuto
tématu co
říct. Je obecně
že k zajímavým změnám
k němu i názornou ukázku toho, jak podle něj
dojmem, že je panička vyměnila. Ale to
chovánískupiny
u psa. „Začal
štěkat způsobem,
Míval velké
chvění
nožiček,
celkově
byl Vitaminy
udržují
v kondici
naši
nervovou
soustavu.
B
takové „absolutní
by panízdraví“
Radka a vypadá.
její manželPříspěvek
samozřejmě
jako by sena
s ostatními psy v okolí
líný. Vidět
takto
zvířata,
s nimiž jste
hrají
zásadní
roli trpět
v přeměně
toxického
homocysteinu
předáváme
dál,
abyste
vy
všichni
mohli
nikdy neudělali...
To nikdy předtím nedělal.
prožili čtrnáct
života,
skutečněB v těle,dorozumíval.
netoxické
látky.let
Čím
ménějevitaminu
tím více
Asi jim povídá,
co to má za preparáty
srdcervoucí. toxinu, který dokáže měnit dráždivost
homocysteinu,
nervového
potěšit své zraky a své duše stejně jako my
Jak je vidět, i stáří umí být krásné. A nás
a jak mu
je teď dobře . Stal se
živějším,
systému, tím pádem také průběh šíření nervových
vzruchů
tady
v redakci.
to těší. A těší nás to o to víc, když víme,
veselejším
naneštěstí pro mě (ale
Radka
se rozhodla pro
přírodní
aPaní
průběh
biochemických
procesů
v mozku. To
jde ruku a
v ruce
že tomu
napomohly
veterinární
musím
se tomu smát) také méně
S humánními
preparáty
firmy
spomoc.
nástupem
poruch paměti
a nejrůznějších
typů
demencí,
Všem zúčastněným
děkujeme,
výhercům
gratulujeme a těAnimal.
Přejeme
všem
poslouchá
Radka.
Joalis máAlzheimerovy
sama bohaté choroby.
zkušenosti.
Začala
zejména
Vědci
v nedávné
době paničku,“
provedli říká paní
šíme
se naJak
další preparáty
originální Joalis
příspěvky
a výtvory
při některé
chovatelům co nejveselejší psy a kočky!
tuto soutěží.
tedy svým miláčkům podávat veterinární je vidět, naše paní chovatelka
z dalších
preparáty AniNevrin a AniDigest. Zhruba změnu nevnímá tragicky, spíše vesele.
Text: Radka Jůzková a Pavla Machálková
Naštěstí patří k těm chovatelům, kteří
po dvou měsících byly nasazeny
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
nejsou nervózní při neuposlechnutí na
preparáty AniMove a AniUrin.
Co je „Absolutní zdraví“?
Tento pojem je velice relativní a u každého z nás
může asociovat různé vivýzkum na lidech s kognitivními poruchami (považují se za
zualizace. Pro mne je popředstupeň Alzheimerovy choroby). Takoví lidé rapidně ztrácejí
jem zdraví velice citlivou otázkou, na kterou celý život hleJoalis
schopnost řešit nejrůznější myšlenkové úlohy. Lidem
dám odpověď. Čím více o nemocech
vím, tímAnimal
častěji se
s kognitivními poruchami byla pod dohledem vědců a lékařů
obávám, že s přibývajícím časem (berme ho jako veličinu
podávána dlouhodobě kyselina listová. A světe div se –
pro generace) bude složitější dosáhnout stavu zdraví vůzhoršování jejich stavu se zpomalilo, u některých bylo dokonce
bec, neřkuli dosáhnout zdraví absolutního.
zcela zastaveno. Co z toho vyplývá? Jezme stravu bohatou na
Z toho, jak dnešní populace zachází s životním prostřevitaminy, minerály a stopové prvky!
dím, jak pracuje s potravinami („éčka“, léky, antikoncepce, nedostatek spánku, …), je zřejmé, že vše bude stále
spíše horší. Z praxe terapeuta vím, že již dnes je jeden
Před snídaní rozcvičku, po práci trénink
problém mnohem častější než v dřívějších dobách, a to je
Chceme-li si udržet zdravé tělo i ducha, nesmíme vynechat
neschopnost otěhotnět.
pohyb. Tím samozřejmě není myšlen pouze běh po eskalátorech
Ve své poradně se snažím najít řešení tohoto problému
cestou do práce, anebo pravidelné vynášení odpadků. Ideálními
a musím říct, že se to velice dobře daří. Nutno dodat, že
činnostmi pro celkové zlepšení kondice, podporu krevního
Jaka jsme
vás
již informovali
nasvižná
našich
webových
stránkách,
víkendu
12.– ve
a své
13.vlastní
října
mám
velice rozsáhlýostudijní
materiál
rodioběhu
udržování
elasticity
kůže jsou zejména
chůze,
ně. Moje dcera
měla vážnou
dopravní
nehodu,
která ji
běhproběhla
a plavání. Zvolit
si však může každý
takovou aktivitu,
která Preventivní
II. konference
ČAVLMZ
na téma
programy
během
života
psa
měla podle slov lékařů velice zkomplikovat cestu k vlastmu nejvíc vyhovuje a která mu přináší potěšení. O tom, jak
a kočky. Doprovodná výstava, které jsme se účastnili,
se konala v Kongresovém
ním dětem. Je pravdou, že prodělala dva potraty, než byprospěšný vliv má pohyb na boj se stářím ví své například
la ochotna přijmout fakt, že bez systematické očisty
choreografka
G. Lynneová,
která denně
cvičí neuvěřitelné tři
centru Aldis
v Hradci
Králové.
organismu, bez pravidelné rehabilitace a bez kontroly přihodiny. Uznáváme, že tři hodiny denně jsou snad až příliš…
jímaných potravin (lepek, kasein, aditiva, …) těhotenství
Nicméně paní Lynneové by pětasedmdesát let rozhodně nikdo
nebude přirozenou cestou prakticky nikdy možné.
netipoval.
yl to první kongres, na kterém jsme měli možnost představit veterinární
Po prodělání výše zmiňovaného se domohla k nádherpreparáty Joalis Animal. Vystavovateli byly vesměs známé nadnárodní
ným dvěma synům, Štěpánkovi a Šimonkovi, kteří podle
farmaceutické
Anti-aging
strava společnosti. Od toho se odvíjel i charakter jednotlivých
mého skromného mínění mohou představovat jakousi vistánků.
Většinou při
se jednalo
o výstavní
s atypickými
s nabídkou
Význam
stravování
procesech
stárnutíplochy
je nesporný.
A čím atributy
dál
zualizaci
delikates.
Nutno
podotknout,
že nikoli pro psí
maz- zdraví.
víc lákavých
se o němgastronomických
mluví. O tom svědčí
například
prudký
nárůst tzv.
Je možná z mé strany až neskromné myslet na to zdraví
líčky, alespecialistů.
pro jejich chovatele
a lékaře. jako recept na věčné
anti-aging
A co ti doporučují
„absolutní“.
Nechám samozřejmě na vašem posouzení,
Vedle
tradičních
farmaceutických
léků
přístrojů invazivní
by se
mládí?
Kromě
výše zmíněného
nabádají
keakonzumaci
kvalitní technologie
zda jsou volby, jako je „řízená a kontrolované detoxikamohlo
zdát,v že
malý stánek
nevynikl.
syrové
stravy,
nížnáš
jsounenápadný,
obsaženy veškeré
potřebné
živinyOsobně
a jejíž si však troufám
ce“, úprava stravovacích návyků změna přístupu k pohybu
říct, že
opak
byl pravdou.
Ti, kteří
se zajímajímražením
o celostní ani
veterinární medicínu,
energie
není
porušena
tepelným
zpracováním,
a umění relaxace tou správnou cestou k dosažení tohoto
homeopatičtí
jinými
procesy. specialisté a mnozí další si náš stánek našli! Jednalo se zejména
vysněného
stavu – snu
o dokonalém
zdraví.
Pro
inspiraci
o mladší generaci veterinářů. Proto pevně věřím, že všichni tito lidé, kteří
o naše preparáty
projevili
zájem, se
budou
o nové
cesmoji soukromou
reklamu
napřispěl
„Absolutní
přírodní
podporytak
zdraví
stálena
více.
K atraktivitě,
stánek během
veletrhu těšil,
zajisté
i fakt,zdraví“.
že mnoNa ty
závěr
zopakujme,
jakozajímat
již tolikrát
stránkách
našehokteré se nášposílám
P. S.: Musím
se přiznat, že tihle dva kluci z fotek jsou se
ho lidí zná
metodu podle
MUDr.
Josefatak
Jonáše
Joalis.
bulletinu,
že vdetoxikační
případě zpomalování
procesů
stárnutí,
jakoa humánní preparáty
mnoutašky,
každýdárečky,
den v poradně
a mají
velice blahodárný
(až
teKongresová
turistika
ani tomuto
místu.
reklamní
předměty,
… Nám se o
pouv případě
čehokoli
jiného,seconevyhnula
se týká lidského
zdraví,
platíVšude se rozdávaly
rapeutický)Účast
vliv nana
všechny
věkové
generace
klientů.
hé darování
tašek
přeplněných
nicneříkajícími
předměty nejednalo.
veletrhu
vnímáme
jako mých
důležitý
krok
nepsané
pravidlo:
Nejlepším
bojovníkem
s čímkolireklamními
je prevence.
Jejich
rozzářené
výrazně
odstranit
další
komunikaci
s odbornou veřejností a jako užitečnou zkušenost do
budoucna.
Už tváře
víme, velice
na čem
stavět, pomáhají
co vylepšit,
změnit,
Takkse
toho
zkusme držet…
strach a úzkost u dětí s autismem a poruchou chování.
na co se zaměřit.
Moc
vás všechny
zdravím–aPrague
přeji hodně
a rozeDalší veletrh, na kterém jsme se prezentovali,
proběhl
ve dnech 2. a 3.
listopadu
v Letňanech
Expo šťastných
Dog. Tento
veleText: Mgr. Alena
Rašková
klientů.
Vždyť
již celá Prague
století platí,
že radost
trhZdroj:
se odRNDr.
předchozího
zásadně lišil.
Bylprof.
totižRNDr.
určenJiří
široké
veřejnosti a smátých
chovatelům.
Reportáž
z veletrhu
Expo Dog
si můAnna Strunecká,
DrSc.,
Patočka,
a smích jsou nejlepším lékem na všechny problémy.
žete přečíst na internetových
stránkách
DrSc.: Doba
jedová 1,www.joalisanimal.eu.
2. Triton, Praha 2011
VášMachálková
Pavel Jakeš
Text a foto: Pavla
www.rozhlas.cz; www.kamama.estranky.cz
Text a foto: Pavel Jakeš
Ilustrační foto: www.shutterstock.com
starce…
Ahoj, Zdraví!
Zúčastnili jsme se
veterinárních veletrhů
B
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
13
21
cesty
mohlokebyštěstí
vás zajímat
V dnešním světě nás už
nešokuje složitost
počítačové techniky a její
možnosti. Sledujeme filmy
Díl první
vytvořené pouze
počítačem, spoléháme se
Příliš krátký na to,
na mobilní a datové sítě.
aby člověk poznal
Přijde nám email
a pochopil všechny
z druhého konce světa
jednotlivosti světa, aby
a během pár vteřin může
se vydal do všech
odesílatel znát naši odpověď.
končin světa a v jeho
Potřebujeme-li vědět, co znamená
zákoutích hledal
nějaký odborný termín, zadáme
skryté krásy a moudrá
dotaz do vyhledavače na internetu
díla přírody nebo
a během okamžiku to víme. K tomu,
navštívil všechna
aby tohle všechno fungovalo,
známa města.
potřebujeme složitou síť počítačů,
serverů, komunikačního vedení.
Systém je velmi komplikovaný,
náročný na prostor, dodávky energie. Ani si
nedovedeme představit, kam až se technický
systém
vyvíjet,
zdá
nám to
úžasné.
kdy
jsme se mohli zastavit, re- ména kvůli svým zchátralým a prorezavěxistuje všakmůže
ještě jeden
svět – svět
bezseprázdnin,
kapitulovat
a
snít
o tom, co bychom chtě- lým znalostem z dějepisu, které byly jedhranic, svět
fantazie,
kreativity,
nápaMálokdo si uvědomuje, že mnohem
dů, vnitřních obrazů. Lidská mysl. S je- li a mohli svobodně v životě dělat. Studi- nou ze tří součástí přijímacího testu. Dějedokonalejší
a za
propracovanější
si ještě o jeden zimní pis mi nikdy nešel, nebyl jsem schopen si
si prodloužili
jí pomocí
lze cestovat až
hranice Slu- um jsmesystém
semestr.
Přemluvili
neční soustavy, Mléčné dráhy
a ještěnosí
dále, ve
každý
svém
těle…jsme profesory, aby nás zapamatovat hlavně letopočty.
Jak funguje lidská paměť
Neuroplasticita
Lidský život je krásný,
mozku:
ale krátký…
E
schopnost,
která nás posouvá i likviduje
až na samý konec vesmíru, a pak se znovu
vracet na Zemi, do vzpomínek na prožité
události a krásné obrazy, které jsme svými
smysly vstřebali. Vnitřní myšlenkový svět je
světem virtuální reality. Ačkoli jsme tělem
přítomni na jednom místě, tento svět nám
umožňuje, abychom se v myšlenkách
aPodivuhodný
vzpomínkách dokázali
mozek toulat třeba na
druhém
konci světa,
v Kanadě
či na sluTím systémem
je mozek.
Je mnohem
donečných
plážích.
Anebo můžeme
konalejšířeckých
než jakékoli
technické
zařízení.
vJeho
mysli
hovořit skapacita
člověkem,
který je právě
výpočetní
a schopnost
uchona
druhém
konci jesvěta.
Tohle všechno
vávat
informace
neuvěřitelná,
počet
ostatně
to tehdy, kombinací
necháme-lipřesvé
neuronůděláme,
a jejichamožných
myšlenky
volně plynout
a nenasazujeme
vyšuje dokonce
počet částic
ve vesmíru.
jim
a uzdičky,
které
bynašeho
je brzdily
neNášokovy
mozek
v každou
chvíli
života
bo
jinak ovládaly.
zpracovává
a ukládá nepředstavitelné
množství informací. My si to neuvědomujeme, protože pouze velmi malá část
Revoluční
doba,se počínající
těchto
informací
dostane dolistopadem
našeho vě1989,
zastihlavjemů
v pátém
ročníku nanaše
vydomí.mě
Většinu
zaznamená
soké
škole. Vždy
měusoudí,
velice štvalo
vyvápodvědomí,
které
že tatoa infordělo
míry,
že jsme
v době
komunistické
macez je
v tuto
chvíli
pro nás
zbytečná,
totality
nemohli
svobodně
cestovat
a vya nepošle
ji do vyšších
pater
mozku.
Při
bírat
si takové
stáže a předměty
na světoprocházce
nevnímáme
každý jednotlivý
vých
zahraničních
vysokých
školách,
pohyb
trávy způsobený
větrem
– stačíkteré
však
by
nás nepravidelnost
bavily a vnitřně naplňovaly.
malá
a okamžitě se na
Díky revolučním
prvnípropomísto
zadíváme, událostem
třeba kdyžsev vtrávě
lovině
na naší
katedře mikroběhne roku
zajíc. 1990
Jednotlivé
anatomické
útvary
elektroniky
na ČVUT
příliš nevyučovalo.
v mozku, které
tvoří shluky
neuronů, vyByl
to takový
ten půlrok
neplánovaných
tvářejí
víceúčelovou
neuronovou
síť, v níž
18
14
učili věcem, které by nás bavily a především pak byly praktické pro náš budoucí život. Ten zimní semestr mi přinesl daleko
více poznání a praktických znalostí než celé předchozí čtyřleté studium.
V roce 1991 následovalo devět měsíců
zkrácené vojenské služby u strakonického
útvaru.
Tehdy
jsme, já
a můjurčitých
kolega funkz vykaždý uzel
zajišťuje
soubor
soké
školy,
který srukoval
se
cí a je
propojen
dalšími současně
uzly. Každá
mnou,
jako jediní
počítačům
a jeinformace,
která rozuměli
se do mozku
dostane,
je
jich
architektuře.
Velitelé
tamního
útvaru
zpracována
tímto
složitým
propojeným
si
nás hýčkali,
protože
jsme
díkyJednotlivá
těmto –
systémem.
Rozlévá
se jako
vlna.
zcentra
dnešního
pohledu
základním
– dovedmozku
v každé
chvíli ví, co
se v osnostem
zajišťovali
určitou prestiž
pluku.
tatních centrech
odehrává.
Informace
puNa
jsme se– vmohli
samismyčkách.
v tomto
tujeoplátku
velmi složitě
jakýchsi
oboru
vzdělávat.
Rád napodle
to období
Neustále
se zpřesňuje
toho, vzpojak ji
mínám,
i když
nepopírám,
že mne
při
postupně
zpracovávají
jednotlivá
centra
vzpomínkách
provází i jistá vlna úlevy.
v mozku.
Na
se opět
vynořil
Abyzačátku
mozek roku
mohl1992
podněty
efektivně
otazník,
co dála se
Už ani
sám pozpracovávat
tyživotem.
smysluplné
posílat
do
řádně
co přesně
mnenapříklad
k tomu vedlo,
tkání nevím,
(abychom
dokázali
včas
ale
napadlo
mě podat
přihlášku
na sidrupřeskočit
překážku
nasi cestě),
musí
do
hou
školu
– na Právnickou
fakulsvýchvysokou
neuronů
„nahrát“
naše tělo, mít
jej
tu
Univerzity Karlovy
Snad proto,
zmapované.
Když sev Praze.
narodíme,
máme
že
v novězákladní
se ustavujícím
postkov mozku
mapy a systému
vzory. Jsou
to remunistického
právamiminku
byla veliká
budoucflexy, které umožní
sát mateřské
nost.
Na přijímací
se hlásilo snad
demléko,
reagovatřízení
na základní
podněty
setkrát
více uchazečů,
než kolik
jich bylo
a podobně.
Mnoho dalších
dovedností
možné
přijmout.
Nedělal
si velké
(schopnost
sedět,
chodit,jsem
mluvit)
se iluale
ze,
že bych
se naVzorce
tu školu
dostal, které
a to zejmusíme
naučit.
v mozku,
zís-
Za měsíc přišlo poštou vyrozumění ze
školy. Světe div se, přijali mě! Neuvěřitelné. Přísahám, že bez úplatků a možnosti
seznámit se za peníze s obsahem testů,
což bylo pravděpodobně v té době zcela
běžnou praktikou. Ale přiznávám, že jsem
pár správných odpovědí testu z dějepisu,
ikáváme
když jsem
to v minulosti
mocže
nemíval
ve
učením,
vznikají tak,
neurony,
zvyku,
opsal od
uchazečky
sedící
vlevo ode
které vysílají
signály,
se spolu
v mozku
promě…
pojují. Pokud neurony vysílají signály s určitým časovým odstupem, nevznikají spoje,
vytváří oddělené mapy. Je-li třeba osvojit si
Začalo krásné
mého
života.
Stunějakou
novou období
schopnost,
mozek
pracuje
dium
na svobodné
prestižníKdyž
školese
plné
zazpočátku
s celou mapou.
napříjímavých
jsem senástroj,
musel
klad dítěpředmětů…
učí hrát naSice
hudební
živit
a vydělávat
si sám,celou
ale tomapu,
všechno
se
používá
k tomu téměř
která
dalo
zvládnout.
Poznal jsem
mnohoProto
zajíje určena
ke zpracování
pohybu.
mavých
lidíneobratné
a osobností,
navázal
nová
přámůže být
a hrát
celým
tělem.
telství,…
Pouze hru
učení
faktických
údajů
Čím lépe zvládá
podle
not, tím více
se
atato
přesných
formulací
šlo poněmapaslovních
zmenšuje
(počet mi
neuronů
se
kud
hůřeanež
mých prsty
spolužáků,
ktesnižuje)
tímvětšině
elegantněji
pohybuje.
ří byli zhruba o pět let mladší. Naučit se
dějiny
práva
a dějiny římského
práva na
Mozek
lze trénovat
jako sval
první
státnice
po roce
a půl studia
pro
mě
Na základě
toho,
co děláme,
čím se
zabýpředstavovalo
značné
úsilí.
Zkouškou z děváme, co se učíme
a co
si představujeme,
jin
českéhoneustále
práva jsem
prošel ažMění
napodruse mozek
proměňuje.
svoji
hé.
strukturu, vznikají nové spoje mezi neuroMůjČím
budoucí
ovlivnila jedna
zajíny.
častějiživot
a intenzivněji
se něčím
mavá
příhoda.
přípravě
na první státzabýváme,
tímPři
pevnější
a dlouhodobější
nice
jsem
se seznámil
se svýmprovede.
spolužákem
budou
změny,
které mozek
Ho-
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
ohně, vnitřního
světla.
To jetvorbu
přímomyelinu.
úměrné signály
neurony,
zvyšuje
„No a ze
co zdravých
jako?“ tkání. Dochází k povoříme
(byl rovněž
o neuroplasticitě
starší), jinak profesorem
neboli tvárnosti
mate- luvysílající
nadšení
a zájmu
pro danou
věc. Souvisí
se škozování
pomáhá
v aktivaci
a udržení
pozormap. Trvá-li prob„Co Vám mozkových
slovo fens připomíná?“
mozku.
matiky na
Ta má
Matematicko-fyzikální
jednu ohromnou výhodu
fakultě.
– Také
smutkem
nebo – chcete-li
s nedostatkem
Stimulovaný
mozek –má
větší množ- lém
dobu,
nestačí pouze
toNadelší
chvíli
se zamyslí
a pak odstranit
povídá: „No
nejsme
Mohlo mu
závislí
v téna
době
mapách
být tak
a vzorcích,
45 let. Navrhl
které nosti.
vlastní
vůle. Na tom se však
dá rovněž
pra- xiny
neurotransmitterů
(nervových
přenainfekční ložiska z tkání. V takovém
fén, ano…“
jsme
jsem zdědili
mu, že od
bychom
svýchse
předků,
mohli společně
ale můžeme
při- ství
covat, je
a tolépe
prostřednictvím
vnitřních
ob- případě
zásobený krví
a mohou
je nutné
odstranit
špatné
„Představíte
si nějaký
fén?“
opětvzorce,
poklánáš
pravit
mozek
a projít
proměnit,
si otázky
naučit
týkající
ho přemýšlet
se dějin šečů),
razů.
nové neurony (především v lim- zlozvyky
a nemoci z mozku. Tím, jak úzce
dám otázku.
apráva.
reagovat
Hnedjinak.
na první
Tvárnost
schůzce
mozku
jsemdokáže
pocho- vzniknout
Do ordinace
ve kde
Strakonicích
ke mněemocho- jsou
systému,
se zpracovávají
mozková
„Jejednotlivá
to jedno jaký
fén?“centra propojená
zázraky.
pil, že s jeho
Dojde-li
paměťovými
například
schopnostmi
k poranění
se bickém
dí žena
ve věku
okolo padesáti
let.
Je jed- a jak
v centrech
určených
pro řízení
pohybu,
spolupracují
při zpracování
informa„Úplně
jedno! Ten,
co Vás první
napadurčitých
nemohu částí
vůbec
mozku,
srovnávat.
je díkyPamatoval
správnému
si ce,
nou a
z hippocampu,
mých dlouhodobých
klientek,k docentru určeném
za- cí,
velmi často dochází k šíření a přelévání
ne.“
tréninku,
všechno (včetně
stimulaci
číselných
a procesu
údajů)
učeníamožné
stačilo míše
chází velmi poctivě
let. Před
Čím je zhruba
mozek deset
aktivnější,
tím problému
jednoho
dalšího.
„…Už hoz mám.
Je centra
to ten do
růžovej,
co
poškozené
mu k tomu mapy
letmé vytvořit
projití stránky.
znovu,Pamatona no- pamatování).
časem
setzv.
rozhodla,
žeinteligenci
kvůli zlepšení
má
zásobní
a přikvalipří- Vznikají
informační
šumy v samotných
mám doma
v koupelně.“
vých
val simístech.
všechny Jsou
podrobnosti
popsány apřípady,
data z předže se větší
fikace dálkově
vystuduje
vysokou
poškození
se mnohem
snázeškolu.
zota- mozkových
které
zasa„Nádhera!centrech,
Tak zavřete
oči,začnou
vezměte
ten
inášek
po těžších
a seminářů,
mrtvicích,
které
kdy
měl
jsou
časpoškozeny
během své padném
Učení
jí ale aktivita
vůbec nešlo.
Odhaduji,
že s po- hovat
Duševní
je také
velmi důležitá
do chodu
center.
Nastává
fén, přesuňte
se kdalších
tomu plotu
a nějak
ho
mapy,
práce navštívit.
které koordinují
Když jsme
pohyb
narazili
a umožňují
na něco ví.
ctivostí jípřed
vlastní
mu věnovala
obrovské
vznikem
demence,
Alzhei- problém
při zapisování nových informací
tam připevněte!“
chůzi,
pro něj
začal
notoricky
člověk,známého,
který podstoupil
přešel to
tvrdý
slo- prevence
úsilí. Přesto
byl výsledek
choroby
ve stáří. žalostný. Vyhodi- a „Jak?“
tvorbě ptá
mapse.
a dochází k dalšímu poškotrénink
vy: „To (začal
už jsme
se probírali
učit stejným
na semináři.“
způsobem Feja- merovy
započat
kruh,Máte
pro„Nějak.Tím
Co jeVás
prvníbludný
napadne?
ko
nomenální!
batole), opět
„Jakpohybovat.
je to možné?
Mozek
Jak lze
to děte- li ji opakovaně od státnic, takže jediná zování…
možnost
byla celé
studium
absolvovat tože
do tělašňůru
jsou posílány
špatné informak dispozici
toho fénu.“
dy
lá?“
trénovat
říkal jsem
jako
si.sval, jeho schopnosti na- Když
se mapy
poškodí
aneb
znovu…
ce„Třeba
a jednotlivé
tkáněopět
nevědí,
co mají dělat.
omotat?“
se dotazuje
se zarůstají
Začal spolu
jsem ses intenzivně
cvičením. Proto
zajímatjeo velmi
feno- Začarovaný
kruh chronických
Ta žena je ženou statečnou, nevzdává se, To
vede ke
špatným imunitním reakcím,
vřenýma
očima.
důležité
mén lidské
v každé
paměti
fázi
a oživota
to, jakučit
lidská
se novým
paměť problémů
přestože
řešitfyzickým
celou řadu
rodinných
poškozování
Nevím, co máproblémům,
v mysli za plot,
a uvažuji,
věcem,
funguje.
pouštět
Navštívil
se do
jsem
nových
soukromý
projektů,
kurzzana Mozek
jemusí
s naším
tělem
velmi metabolickým
i závažných protože
zdravotních
Dá se organismu,
opět uloží
okolo jakéhokteré
plotusesepak
dá omotat
fén, do
ale
čít
zlepšení
provozovat
paměti
nové
(které
sporty,
se vnové
porevoluční
koníčky. propojený,
řídí problémů.
všechny buňky
že se na emocionální
úrovni
neustále mozku.
si zapamatuje,
tělonež
je
pokud siMozek
fén představí
desetkrátževětší
Vdobě
případě
začaly
mozku
konečně
zcelakonat).
platí zásada:
Ten kurz
Co nemi vříct,
organismu.
Duševní cvičení
(představy
potýká sevede
svýmkevnitřním
a chová
se patologicky.
plot (v mysli
je všechno
dovoleno), pak to
používáš,
otevřel bránu
o to do
přijdeš.
jinéhoPokud
poznání.
zanevřeme
Otevřel pohybu)
stejnýmmyšlenkovým
změnám jakomosa- nemocné,
nologem
(stav,Účinnost
kdy člověk
něco neustále
na
mi pravidelné
cestu do učení
světa aasociací
trénink mozku,
a fantazie,
ten- motný
pohyb.
fyzického
cvičení možné je.
řeší),
jinak
řečeno
je myšlenkami
ně- Mozek
„Třeba je
omotat…
to
umožnil
orgán,znovunavrácení
podobně jako svaly
do dětského
při absenci
svě- lze
zvýšit
tím,
že vědomě
budemepořád
prožívat
to, co zMáte
násto?“
dělá lidi
kde jinde.
Poradil sijsem
jí, ať zkouší
vizua- Pro
„Ne,
ještě ne…
Jo, už jo.“
cvičení,
ta. Začalzačne
jsem chřadnout.
si znovu programově
A chřadnout
hrátzase pohyby
a budeme
představovat
fyzickou
důkladné
uzdravení
a trvalé odstranělizaci „kořeny
STROMU
vysávají
mějte pořád
zavřené
oči atřeba
podržte
čnou
slovy,vpřehazovat
první řadě jejich
systémy,
jednotlivá
které řídí
písmenneu- aktivitu.
Dokonce
i představa
hraní ZEMI“,
na hu- ní„Tak
chronických
problémů
je tedy
depublikovanou
v mé knize.
Je to
obraz, ktetu představu
taka pět
vteřin!“
roplasticitu.
ka, odkrývat jiné významy slov, tvořit rych- dební
nástroj může
nahradit
samotné
cvi- toxikovat
tkáně
orgány
tak, aby se zbavirý dokáže
tišit pólem
a zastavovat
otevíráa oči.
Deset sekund
mlčíléDěti
asociace,
a mladívytvářet
lidé do sebe
zdánlivě
nové nelogické
poznatky čení.
Kladným
tohotoroztěkanou
propojení ly …Pomalu
všech toxinů,
zároveň
detoxikovat
mysl ve
smyslu
DŘEVOtělo
překoná
ZE- toxiny
me a díváme
se směrem
k sobě.
anesmysly.
schopnosti
Čím
nasávají
větší nesmysl,
jako houby,
u něhož
protože
se alidskou
schopnosti
mozku
mapovat
do sebe
a špatně
„namapované“
vzorce
MI.
Stačí se na
soustředit.
Pak se ptám:
„Jak se mozku
řekne anglicky
plot?“
se
člověk
učí neustále
upřímně
novým
zasměje,
věcem.
tímCentra
je lépepro
zapaje- je
schopnost
učitněj
se intenzivně
novým věcem
a adap- z mozku.
Detoxikace
je klíčová
obPři dalších
mi opakovaně
sděli- last
„FENS.“
jich
matovatelný.
neuroplasticitu jsou velmi aktivní. Co se tovat
se nanávštěvách
změny v prostředí.
Nesmíme
detoxikace. Pro mnohé složitá na pola, žezapomenout
není schopna
tuto
představu
vy- chopení
Heureka!
odehrává
Zahájil jsem
v mladém
studium
mozku,
italštiny
se však
jako snovépře- však
anisi na
záporný
pól toa aplikování, avšak určitě se vyplatvořit,
natož ponořit
sejev schopnost
podobě kořenu
pět minut
se zabýváme
jihledem
ho jazyka
může
na základě
odehrát vytváření
i v mozkuparadoxstarém. hoto
přizpůsobení.
Tím
uklá- tí Následujících
věnovat jí pozornost
a dostatečné
úsilí
do ZEMĚ.
Byla prvním
člověkem,
mi knými
záležitostmi,
otázkami
jejího zdraví
Podmínkou
ních asociací.
je začít
Dva tisíce
se učitslov
nové,
za tři
složité
měsíce.
vě- dat
do mozku
chronické
tělesné který
problétomu,
abychom ji správně
pochopili.
Proněcopoškození
podobného
řekl… Mozek se naučí, tože
a osobního
života.jePoté
se zjí nás
nečekaně
zepci
Dva
s intenzivní
tisíce slovkoncentrací.
stačí pro nejzákladnější
Čtení novin;doto my,
a bolesti.
právě mozek
to, co
dělá človějsem se,
žeorganismu
to zkusímejejinak.
Na ka.
tám:
není
mluvu
intenzivní
v Itálii a učení,
přečtení
to a
jeporozumění
pouze využívázá- žeRozhodl
určitý orgán,
část
probléUmožňuje nám myslet, tvořit, chovat se
další návštěvě
jsem zánětem
jí sdělil, že
si začneme
„Jak se řekne
anglicky
plot?“ s ostatníní
kladních
dovedností,
nápisů.které
Udělal
jsme
jsem
se siuž
test
dávno
a po mová,
bolí, reaguje
nebo
patolo- svobodně,
umožňuje
komunikaci
hrát sea slovy,
s jejich obrazy
a asociacemi.
NaUmožňuje
sekundu projevit
se ztiší anaši
pakduši
rychle
a sebenaučili.
roce pauzy
Mnohem
jsem sivýrazněji
těchto slov
může
pamatoval
pomoci gicky,
zapamatuje
si to. Může
se tedy mi.
a posouvat
Pokusil
jsem se
jí vysvětlit fyzického
základní tajemjistědopředu.
vyslovuje:
„FENS!“
změna
90 %! Po
prostředí,
deseti letech
cestování.
sporadického
Jednotvárnost
pou- stát,
že dojde
k odstranění
prob- nás
Jsem
ráda, že firma Joalis naství lidské
mysliporanění,
a tajemství
toho,kproč
se bízí
Heureka!
ažívání
rutinaitalštiny
podrývají
jednou
náš dopaminový
až dvakrát a
ročně
po- lému,
zahojení
zkrátka
objekucelenou řadu velmi účinných prepadítě učí jazyk
velmi stavu,
rychle aavšak
dokonale.
„Zkuste
si – třeba
dnes večer
– vzít
pět jizornostní
jsem si pamatoval
systém. Nové
neuvěřitelných
prostředí spolu85s fy% tivnímu
zlepšení
mozek rátů
určených
k detoxikaci
všech
struktur
„Jaký jazyk
se učíte?“
se.
ných anglických
slov,detoxikace
která se chcete
nazickou
slov! Nepamatoval
aktivitou může
jsemdokonce
si pouzevtamozku
slova, neopraví
mapu,
která zeptal
nese jsem
informace
mozku.
V této oblasti
vidím velpřítelem na
angličtinu.“
učit,budoucnost
vytvořte si pomocí
tohotokterá
návodu
jinastartovat
u nichž se tvoří
vznik
asociace
novýchhůře
neuronů,
(spojky,tzv.
zá- o „Chodíme
poškození. sVýsledek?
Fyzická
tkáň je v si- kou
a unikátnost,
vám,
jde vám bez
to?“toxinů, ale místo stále terapeutům,
né asociace umožní
a spojtedosahovat
obrazy dohromady.
neurogenezi.
jmena), kde asociace
Stačí rychlá
bylychůze
utvořeny
v tempu,
příliš ce„A
pořádku,
výborných
„Nostále
mněje
moc
ne.“zánět nebo jiné dys- výsledků
Můžete klidně
vzít deset
nebovšech
dvacet
slocvičení
slabě nebo
jemné
bylymotoriky,
příliš logické
rovnováhy…
a rozumové.
Je bolí,
v něm
při řešení
prakticky
obtíží
„Tak vám
vysvětlím,ajaktoxiny
si budete
hrát se vašich
víček, klientů.
ale lepší je si jich vzít méně a věnopotřebné
Funguje to!
v mozku spustit tvorbu BDNF funkce.
Poškozený
zanesený
slovy.“
se
(brain-derived neurotrophic factor) – fak- organismus
vysílá do mozku náhodné sig- vat se této hře pravidelně.
Mgr. MarieVěnujte
Vilánková
Na pár
sekund
se odmlčujitkání,
a v mysli
pá- odděleně
nějakou
chvíli jednotlivým slotoru růstu neuronů. Ten pomáhá spojit spo- nály,
šumy
z poškozených
a mate
Ilustrační
foto: www.samphotostock.cz
Později jsem pochopil, že lidské emoce trám po nějakém vhodném anglickém slo- víčkům. Zaručuju Vám, že Vás to bude batéž zásadním způsobem určují, do jaké mí- vu, které nebude pravděpodobně znát a ja- vit stejně, ne-li víc, než luštění křížovek.
No a další
důležité
kouzlo
spočívá
v tom
ry je člověk schopen zapamatovat si slovo, ko začátečník ho zřejmě nikdy neslyšela. Detoxikácia
podľa
MUDr. Josefa
Jonáša
a strava
„Víte, jak se řekne anglicky plot?“ ptám se.
letopočet, událost a následně si na ni
„Ne.“
vzpomenout. Prošel jsem ve své mysli ce„Představte
si plot.“
lou
touto cestou
a poté napsal
knihuv osortimentu
lid„Joalisácké“
kalendáře
jsou stálicí
distribuční
firmy ECC. Pokaždé se snaží„Jakýa plot?“
ských
emocíchsvým
a živlech.
Pokudněco
si člověk
me připravit
příznivcům
originálního
zajímavého. Jednou to byl kalendář
„Jedetoxikační
to Josefa
jedno jaký
plot, Joalis,…
důležité
je, aby tona
nedokáže
něcopre
zapamatovat,
vině
je MUDr.
plný
zdravých
receptů,
v dalšímna
jsme
představili
balíčky
Kalendář
Kalendáre
priaznivcov
metódy
Jonáša
na Slovensku
plot,
který
jako první
napadne…
zpravidla
koncentrace
na údaj,
kte- žebyl
rok
2014 nízká
je opět
jiný
a troufáme
si
také
naprosto
výjimečný.
Často
nám
posledné
roky
pripravujeme
votvrdit,
firme
MAN-SR, s. r. vás
o.
Tento
rok
to
budepíšete
Už
máte?“
rýo kalendár
se
nám máplný
uložit
do
paměti,
lépe dotazy
řečeproblémech,
které
vás
trápí.
Vaše
poctivě
archivovali
vybrali
okruh těch
receptov
zdravých
jedál.jsme
Je ho
nám
všetkým
úplneajasné
a texty
„Ne……
Užvoda,
jo.“ kyslík
no
nízkýpokládaných.
stupeň
vnímání
objektu,
který
nejvíce
Z něj
vyšel soubor
zdravotních
neduhů.
A právě
tady
v tomto
bulletine
to
potvrdzujú,
že sinejčastějších
zdravá
strava,
a pohyb
sú základné
atribúty života človeka na zemi.
Neptám
jí, jakčasto
ten plot
vypadá.
KaždýCo na tom veľmi záleží a v konečnom
máme
zapamatovat.
Schopnost
koncentseTo,
zrodila
myšlenka
přenést
je do
kalendáře.
Možná
sise
říkáte:
„Kalendář
plný
aké
jedlo
si pripravíme,
z akých
surovín
varíme,
ako
jeme,
či sachorob?
prejedáme
z nás
přeci
jinou chorob.
představu.
Někdo
race
lidský
strachna
a rok
nejistota
todôsledku
jepoškozují
za nesmysl?“
Kalendář
2014zdraví.
však
nenímáme
pouhým
výčtem
Ke každému
sa to
odzrkadlí
na
našom
si vybaví
plot,řečí
který
důvěrně slovníků,
zná, a možná
aproblému
neschopnost
zastavit myšlenky,
věčné
je připojeno
povídání, ty
které
jej vysvětlí
nikoli
lékařských
ale řeAk je jedlo nezahlieňujúce, zdravé, bez chemikálií a konzervantov je pre naše zdravie prospešné. Ak nie, je pre nás
kolem
něj každý
den chodí.
Někdo si předmonology
a myšlenkové
pochody
v mozčí detoxikačního
terapeuta.
Abychom
tento
experiment
přivedli
k dokonalosti,
doplnijedom.
Nech
je tento
kalendár
pre Vásstaví
pomôckou
pri práci,
pri detoxikácii
metódou podľa MUDr. Josefa Jonáša od
v dětství
tajněpříliš.
přeléku.
Všechno
se však
dá cvičit vskutku
a následně
li jsme
kalendář
o fotografie
ojedinělé…plot,
Ale přes
to užkterý
bychom
prozradili
metabolických
toxínov.
zal, aby
to rodiče
neviděli.
odstranit.
Naučit
se zvládat
emoce
Věříme, že
vám kalendář
natyto
rok 2014
přinese
potěšení
a užitek
a že jej přijmete se stejnou radostí, s jakou jsme jej my pro vás
Dostanete
v distribučnej
sieti2014
MAN-SR, s. r. o.
na
prevádzkach.
se všetkých
řekne
anglicky
fens.1 Je nepodapřipravovali.
stavy
není žádnou
výjimkou.
Vyvolání
Kalendáře
na rok
jsou k „Plot
zakoupení
v distribuci
ECC.
vzpomínek a připomínání „zapamatova- statné, jak se to píše, důležité je, jak se to Za MAN-SR, s. r. o. Ing. Lýdia
Tým Joalis
a ECC
Eliášová
1 psáno „fence“
ného“ jsou dány nedostatkem vnitřního vysloví. “
Detoxikační
kalendář
2014 je na světě
Kalendár na
rok 2014
je Vám k dispozícii.
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
–- december
december
15
19
pro tělo i duši
Už mi, lásko, není dvacet
aneb
Žijeme déle. A jsme stále
krásnější. Není divu při všech
těch vymoženostech, kterými nás
plastičtí chirurgové a laboratoře
špičkových kosmetických značek
zahrnují. Zkrátka pečujeme
o sebe a svůj mladistvý vzhled
s notnou dávkou nadšení a píle.
Čas ale stejně neošálíme.
Jednoho dne „to“ zkrátka přijde.
Ranní vstávání přestane být
hbité, myšlení ztrácí na bystrosti;
vlastně už nic není jako dřív…
Když se ozve stáří
Co je stáří?
Pojem stáří bývá v encyklopediích
definován jako poslední etapa lidského
života, pro kterou je typický vysoký věk
a určité fyziologické změny. Přesný
nástup stáří už však v žádné z chytrých
knih nevyčteme. Z biologického hlediska
se člověk stává starým, projde-li určitými
změnami: změny v proporcích těla,
pokles výšky, snížení pohyblivosti, snížení
výkonnosti orgánů, jako jsou srdce nebo
plíce, … Chronologické a biologické
stárnutí člověka však začíná ještě daleko
dřív – v podstatě již od okamžiku našeho
narození. Citelný pokles některých funkcí
je patrný například již záhy po dosažení
pohlavní zralosti. Psychologové zase
tvrdí, že člověk je tak starý, jak se cítí,…
Tak kdo se v tom má vyznat?
Co se vlastně v našem těle začne
odehrávat, když se ocitneme na prahu
stáří? A proč někteří lidé ještě v šedesáti
zakládají rodiny nebo se účastní
běžeckých maratonů, zatímco jiným
dojdou síly těsně před padesátkou? Jsme
lidé. Byla nám dána do vínku obrovská
spousta výhod a také řada nevýhod.
Například takový nezmar, nenápadný
sladkovodní láčkovec, je mladý stále, a to
především díky schopnosti regenerace.
Jenže člověk dostal do vínku kromě
jiného také miliardy a miliardy buněk
(konkrétně okolo 100 bilionů). Jejich
16
doba působení v lidském organismu má
svá pravidla a rozhodně není omezená.
Každá buňka má schopnost se obnovit.
Tato obnova však funguje podle určitého
„plánu“, po jehož naplnění schopnost
regenerace slábne, až se nakonec ztratí
docela. Tělo má zkrátka jen omezenou
životnost. A my si to s přibývajícími roky
uvědomujeme čím dál víc.
Když je nám dvacet, neřešíme vrásky,
nelámeme si hlavu nad tím, jak si říct
o vyšší plat, nestrachujeme se
o budoucnost svých dětí… První změny
začínáme pociťovat okolo třicátého roku
života – zejména pak ženy, kterým
takzvaně tikají biologické hodiny. Pojem
„být starý“ už nám nepřipadá tak
vzdálený, začínáme se porovnávat
s ostatními, rekapitulovat, čeho jsme
dosáhli, a trpět pocitem, že všechno, co
jsme si naplánovali, nemůžeme stihnout.
A to, co nás nejvíce děsí? Fakt, že bude
hůř… Ať se nám to líbí nebo ne, stárnutí
je přirozené. Lidské tělo je v podstatě
sestrojeno za podobným účelem jako
kterýkoliv stroj. Jeho součástky jsou
dokonalé, určené ke každodennímu
používání, ale jejich životnost je
omezená. Časem se zkrátka opotřebí.
A přestože doba jde neustále dopředu
a ve všech oblastech a oborech, které
známe, probíhají moderní inovace, elixír
věčné mladosti ještě nikdo nevynalezl.
Dlouhověkost díky genům?
Najdou se mezi námi tací, jimž věnovali
předkové jakýsi bonus dlouhověkosti.
Vědci usoudili, že teorie o genetice
dlouhověkosti je správná. Roku 1934
započali R. Pearl a R. W. Pearl, dva vědci
z lékařské školy Johna Hopkinse, svou
studii o dědičné dlouhověkosti. Pro své
bádání vybrali skupinu lidí, kteří se dožili
devadesáti a více let. Zjistili, že také jejich
předkové se dožili úctyhodného věku. Na
tuto studii navázala o čtyřicet let později
další generace vědců ze školy Johna
Hopkinse. Výzkum prokázal, že také
potomci dříve zkoumaných lidí se mohou
pyšnit nadprůměrnou délkou života.
Naděje na to, že by byly geny
dlouhověkosti důkladně prozkoumány
a využity v náš prospěch, je však více než
mizivá. Proč? V lidském organismu se
nachází přibližně na 30 000 genů. Celých
70 % z nich má podle odhadů vliv na
délku našeho života. To je příliš velké
množství na to, aby mohlo být detailně
prozkoumáno.
Ztráta DNA aneb Když tělo zreziví
Zastánci zdravého životního stylu nás
nabádají, abychom o své tělo pečovali,
zejména chodili na čistý vzduch
a detoxikovali soustavně svůj
organismus. Právě v otázce stárnutí se
detoxikace ukazuje jako nesmírně
užitečný pomocník. Proces stárnutí je sice
listopad–prosinec
november
– december 2013
nevyhnutelný, ale právě detoxikací jej lze
výrazně zpomalit. Nejsou to pouze slova
visící v prázdnu. To dokazuje například
výzkum doktora D. Wallaceho z lékařské
fakulty Emory Univerzity, který se roky
věnoval práci na diapozitivech
zachycujících stárnutí na buněčné úrovni.
Tyto diapozitivy ukazují, jak se mění DNA
obsažené v mitochondriích,
energetických centrálách lidských buněk.
Zatímco ve věku 24 let se diapozitiv
rýsoval jako ostrý a přesně vedený pruh
barvy, již o devět let později začaly být
jeho okraje mírně rozostřené.
S přibývajícími roky přestal být pruh
ostrý, začal se prohýbat a trhat. Na
diapozitivu čtyřiadevadesátiletého
člověka už není patrný žádný barevný
pruh, ale jen jakási nepatrná směs
neidentifikovatelného čehosi. A jak
dobře víme, DNA nelze ničím nahradit.
Lze jej pouze ztratit.
Nabízí se další otázka: Proč ztrácíme
DNA? Vědci tento proces nazývají
„rezivěním těla“. Ztráta DNA je
výsledkem procesu chátrání
způsobeného oxidací. Naše buňky znají
kyslík velice důvěrně; vždyť každá z nich
zpracuje za den kolem jednoho bilionu
molekul kyslíku. Ale ne všechny buňky si
s těmito molekulami rozumí. Problém
nastává zejména v okamžiku, kdy narazí
na molekulu s kyslíkem, který obsahuje
obávané volné radikály. Tyto molekuly
jsou jedněmi z nejsilnějších
a nejškodlivějších toxinů, které se
v našem organismu vyskytují. Vyznačují
se totiž záporným nábojem, útočí na
DNA, proteiny, lipidy, poškozují
reprodukci a údržbu buněk. Tělo pomalu,
ale jistě začíná chátrat, „rezivět“.
Přichází stárnutí. Prakticky bychom mohli
říci, že čím více volných radikálů v těle
máme, tím rychleji stárneme. O takovém
člověku potom říkáme, že „sešel“, že je
„vyžilý“.
Volné radikály nás likvidují
Řeknete si: „Zbavím se volných radikálů
a bude dobře.“ Myšlenka je to velice
dobrá. Jenže takový proces, má-li být
skutečně účinný, je třeba provádět
prakticky neustále, nikoli až v době, kdy
nás volné radikály zcela zdevastují.
Mladý organismus si s „rezivěním“
snadno poradí, dokáže totiž rychle
opravit poškození způsobená volnými
radikály. Postupně ale tuto schopnost
ztrácí, poruchy v buněčném metabolismu
a DNA jsou čím dál častější a na jejich
opravy už zkrátka organismus nemá
dostatek schopností a sil. Volné radikály
mají zelenou a páchají další a další škody.
Objevují se nejrůznější mutace, včetně
rakovinných. Tento fakt vede k hypotéze,
že se v našem těle vyskytují geny, které
volným radikálům usnadňují cestu, a na
druhé straně geny, které je likvidují.
listopad–prosinec
2013 2013
november
– december
Teorie o hodných genech se zalíbila
mnoha vědcům, kteří začali zkoumat
jejich přítomnost u zvířat. Známý je
například výzkum červů, u nichž byl
nalezen gen „age-1“, který chrání
organismus před volnými radikály. Červi,
mutanti s tímto genem, žijí až dvakrát
déle než normální červi. I další mutace
byla úspěšná – jedná se o tzv. mutaci
„clock“, která dokáže zpomalit procesy
stárnutí u červů, a to až o polovinu.
Tento neuvěřitelný objev, který by mohl
lidstvu dopomoci k dlouhověkosti, má
však jeden háček. Zmiňované geny byly
poškozuje mozek. A vůbec není výsadou
starých lidí. Ačkoli choroba nejčastěji
propuká po 65. roce života, může se
projevit už mnohem dříve. „Známe
některé stupně nemoci a způsoby toho,
jak se vyvíjí, ale stále nám unikají příčiny.
Víme, že ve hře je dědičnost… ale
nevíme, jak s tím naložit“, vyjádřil se
kdysi k problematice Alzheimerovy
choroby profesor Wimo1.
Stárnutí patří k životu
Délka života je námětem mnoha
výzkumů, tématem mnoha teorií,
Přírodní antioxidanty
Omezují aktivitu volných radikálů, zabraňují jejich vzniku a šíření
v organismu, chrání imunitní systém, zpomalují procesy stárnutí. To vše
dokáží antioxidanty, látky, které neutralizují účinky škodlivých volných
radikálů. K tomu, aby mohly antioxidanty prokazovat tělu takovou
službu, je paradoxně předurčuje jedna „vada“. Chybí jim totiž jeden
elektron. A tak k sobě přitahují volné elektrony z volných radikálů, čímž
je neutralizují. Přírodními zdroji antioxidantů jsou: vitaminy A, B6, C, E,
dále selen, zinek, beta-karoten, koenzym Q10 a řada dalších. Nejvíce
antioxidantů dopravíme do těla konzumací lesních plodů (borůvky,
maliny, brusinky), ovoce (švestky, blumy, jablka, broskve), zeleniny
(rajčata, papriky, zelí, brokolice, listová zelenina, kapusta, červená řepa).
Množství antioxidantů je ukryto v kvalitních zelených čajích, rozmarýnu,
mátě, šalvěji nebo třeba kopru.
nalezeny u červů. Zda se nacházejí také
v lidském organismu, nikdo neví.
Výzkumy neustále probíhají, zatím však
bez výsledků.
I mozek stárne
Stárnutí těla, projevující se ztrátou
elasticity kůže, tvorbou vrásek
a stařeckých skvrn, však zdaleka není tou
největší hrozbou. Jako mnohem
závažnější problém se ukazuje být
stárnoucí mozek. Takový mozek nemá
vrásky, ani jeho povrch neztrácí svou
pružnost. Dostaví se však roztržitost,
zapomnětlivost a neschopnost soustředit
se. Tyto potíže byly až donedávna
považovány za normální projev stárnutí,
označovaný jako senilita. Mnohým
z takto postižených lidí dnes běžně bývá
diagnostikována Alzheimerova choroba,
nemoc třetího věku. Dnes už je více než
zřejmé, že se o nic normálního nejedná.
Alzheimerova choroba není běžnou
součástí stárnutí. Jedná se
o degenerativní poruchu, která
1
objektem zájmu mnoha vědců
a badatelů, kteří se snaží prodloužit nám
život. Je to však nutné? Opravdu
potřebujeme, aby nám někdo pozměnil
geny anebo snad píchl zázračnou látku,
po níž se nestárne? Stárnutí je přirozený
proces, patří k životu. My bychom se měli
především soustředit na to, že některé
jeho projevy můžeme sami oddálit. Nikoli
tím, že bychom na sílu měnili svou
přirozenost. Především tím, že změníme
výživu, eliminujeme stres, budeme se
snažit zajistit si co nejkvalitnější
podmínky pro život a budeme své tělo
udržovat v čistotě. Čímž rozhodně
nemyslíme být třikrát denně ve sprše.
Prim by měla hrát očista vnitřní…
Text: Mgr. Alena Rašková
Zdroj: Hamer D., Copeland P.: Geny
a osobnost. Portál, Praha 2003
Koubová K.: Demence se stává metlou
21. století. MF DNES, rubrika ZE světa, st.
6, 22. září 2010
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
Koubová K.: Demence se stává metlou 21. století. MF DNES, rubrika ZE světa,
st. 6, 22. září 2010
17
cesty ke
mohlo
byštěstí
vás zajímat
V dnešním světě nás už
nešokuje složitost
počítačové techniky a její
možnosti. Sledujeme filmy
Díl první
vytvořené pouze
počítačem, spoléháme se
Příliš krátký na to,
na mobilní a datové sítě.
aby člověk poznal
Přijde nám email
a pochopil všechny
z druhého konce světa
jednotlivosti světa, aby
a během pár vteřin může
se vydal do všech
odesílatel znát naši odpověď.
končin světa a v jeho
Potřebujeme-li vědět, co znamená
zákoutích hledal
nějaký odborný termín, zadáme
skryté krásy a moudrá
dotaz do vyhledavače na internetu
díla přírody nebo
a během okamžiku to víme. K tomu,
navštívil všechna
aby tohle všechno fungovalo,
známa města.
potřebujeme složitou síť počítačů,
serverů, komunikačního vedení.
Systém je velmi komplikovaný,
náročný na prostor, dodávky energie. Ani si
nedovedeme představit, kam až se technický
systém
může
vyvíjet,
zdá
nám tokdy
úžasné.
jsme se mohli zastavit, re- ména kvůli svým zchátralým a prorezavěxistuje však
ještě jeden
svět – svět
bezseprázdnin,
kapitulovat
a
snít
o tom, co bychom chtě- lým znalostem z dějepisu, které byly jedhranic, svět
fantazie,
kreativity,
nápaMálokdo si uvědomuje, že mnohem
dů, vnitřních obrazů. Lidská mysl. S je- li a mohli svobodně v životě dělat. Studi- nou ze tří součástí přijímacího testu. Dějedokonalejší
a propracovanější
systém
si ještě o jeden zimní pis mi nikdy nešel, nebyl jsem schopen si
si prodloužili
jí pomocí
lze cestovat až
za hranice Slu- um jsme
semestr.
neční soustavy, Mléčné dráhy
a ještě
dále,ve
každý
nosí
svémPřemluvili
těle…jsme profesory, aby nás zapamatovat hlavně letopočty.
Jak funguje lidská paměť
Neuroplasticita
Lidský život je krásný,
mozku:
ale krátký…
E
schopnost,
která nás posouvá i likviduje
až na samý konec vesmíru, a pak se znovu
vracet na Zemi, do vzpomínek na prožité
události a krásné obrazy, které jsme svými
smysly vstřebali. Vnitřní myšlenkový svět je
světem virtuální reality. Ačkoli jsme tělem
přítomni na jednom místě, tento svět nám
umožňuje, abychom se v myšlenkách
a vzpomínkách dokázali
Podivuhodný
mozek toulat třeba na
druhém
konci je
světa,
v Kanadě
či na dosluTím
systémem
mozek.
Je mnohem
nečných řeckých
plážích.
Anebo zařízení.
můžeme
konalejší
než jakékoli
technické
v mysli
hovořitkapacita
s člověkem,
který je uchoprávě
Jeho
výpočetní
a schopnost
na druhém
koncijesvěta.
Tohle všechno
vávat
informace
neuvěřitelná,
počet
ostatně děláme,
to tehdy,kombinací
necháme-lipřesvé
neuronů
a jejich amožných
myšlenky
volně počet
plynout
a nenasazujeme
vyšuje
dokonce
částic
ve vesmíru.
jim okovy
je brzdily
neNáš
mozeka vuzdičky,
každoukteré
chvílibynašeho
života
bo jinak ovládaly.
zpracovává
a ukládá nepředstavitelné
množství informací. My si to neuvědomujeme, protože pouze velmi malá část
Revoluční
doba,
počínající
těchto
informací
se dostane
do listopadem
našeho vě1989, mě
zastihla
v pátém
ročníku na
vydomí.
Většinu
vjemů
zaznamená
naše
soké škole. Vždy
velice že
štvalo
vyvápodvědomí,
kterémě
usoudí,
tatoainfordělo zjemíry,
že jsme
komunistické
mace
v tuto
chvíliv době
pro nás
zbytečná,
nemohli
svobodně
cestovat
vyatotality
nepošle
ji do vyšších
pater
mozku.a Při
bírat si takové
stáže a předměty
na světoprocházce
nevnímáme
každý jednotlivý
vých zahraničních
vysokých
školách,
pohyb
trávy způsobený
větrem
– stačíkteré
však
by násnepravidelnost
bavily a vnitřněanaplňovaly.
malá
okamžitě se na
Díky zadíváme,
revolučnímtřeba
událostem
v prvnípropomísto
když se
v trávě
lovině zajíc.
roku Jednotlivé
1990 na naší
katedře mikroběhne
anatomické
útvary
na tvoří
ČVUTshluky
příliš nevyučovalo.
velektroniky
mozku, které
neuronů, vyByl to víceúčelovou
takový ten půlrok
neplánovaných
tvářejí
neuronovou
síť, v níž
14
18
učili věcem, které by nás bavily a především pak byly praktické pro náš budoucí život. Ten zimní semestr mi přinesl daleko
více poznání a praktických znalostí než celé předchozí čtyřleté studium.
V roce 1991 následovalo devět měsíců
zkrácené vojenské služby u strakonického
útvaru.uzel
Tehdy
jsme, soubor
já a můj
kolegafunkz vykaždý
zajišťuje
určitých
soké
který s rukoval
se
cí
a ješkoly,
propojen
dalšími současně
uzly. Každá
mnou, jakokterá
jediníse
rozuměli
počítačům
a jeinformace,
do mozku
dostane,
je
jich architektuře.
tamního
útvaru
zpracována
tímtoVelitelé
složitým
propojeným
si nás hýčkali,
protože
jsme
díky
těmto –
systémem.
Rozlévá
se jako
vlna.
Jednotlivá
z dnešního
pohledu
dovedcentra
mozku
v každézákladním
chvíli ví, co– se
v osnostemcentrech
zajišťovali
určitou Informace
prestiž pluku.
tatních
odehrává.
puNa oplátku
jsme se
sami
v tomto
tuje
velmi složitě
– vmohli
jakýchsi
smyčkách.
oboru vzdělávat.
Rád na
to období
vzpoNeustále
se zpřesňuje
podle
toho, jak
ji
mínám, i zpracovávají
když nepopírám,
že mne
při
postupně
jednotlivá
centra
provází i jistá vlna úlevy.
vvzpomínkách
mozku.
Na začátku
se opět
vynořil
Aby
mozek roku
mohl1992
podněty
efektivně
otazník, co dál
Už ani
sám pozpracovávat
a se
ty životem.
smysluplné
posílat
do
řádně (abychom
nevím, co přesně
mne
k tomu vedlo,
tkání
dokázali
například
včas
ale napadlo
mě podat
přihlášku
nasidrupřeskočit
překážku
nasicestě),
musí
do
hou vysokou
– na Právnickou
fakulsvých
neuronůškolu
„nahrát“
naše tělo, mít
jej
tu Univerzity Když
Karlovy
Praze. Snad máme
proto,
zmapované.
sev narodíme,
v nově
se ustavujícím
systému
postkovžemozku
základní
mapy a vzory.
Jsou
to remunistického
právamiminku
byla veliká
budoucflexy,
které umožní
sát mateřské
nost. Nareagovat
přijímací řízení
se hlásilopodněty
snad demléko,
na základní
více uchazečů,
než kolik
jich bylo
asetkrát
podobně.
Mnoho dalších
dovedností
možné přijmout.
si velké
ilu(schopnost
sedět,Nedělal
chodit,jsem
mluvit)
se ale
ze, že bych
se na
tu školu
dostal,které
a to zejmusíme
naučit.
Vzorce
v mozku,
zís-
Za měsíc přišlo poštou vyrozumění ze
školy. Světe div se, přijali mě! Neuvěřitelné. Přísahám, že bez úplatků a možnosti
seznámit se za peníze s obsahem testů,
což bylo pravděpodobně v té době zcela
běžnou praktikou. Ale přiznávám, že jsem
pár správných odpovědí testu z dějepisu,
i když jsem
to v minulosti
mocženemíval
ve
káváme
učením,
vznikají tak,
neurony,
zvyku,vysílají
opsal signály,
od uchazečky
sedící
vlevoproode
které
se spolu
v mozku
mě… Pokud neurony vysílají signály s urpojují.
čitým časovým odstupem, nevznikají spoje,
vytváří oddělené mapy. Je-li třeba osvojit si
Začalo novou
krásné schopnost,
období mého
života.
Stunějakou
mozek
pracuje
dium na svobodné
prestižníKdyž
školeseplné
zazpočátku
s celou mapou.
napříjímavých
jsem se
musel
klad
dítě předmětů…
učí hrát na Sice
hudební
nástroj,
živit a vydělávat
si sám,celou
ale to
všechno
se
používá
k tomu téměř
mapu,
která
dalo
zvládnout.
Poznal jsem
mnohoProto
zajíje
určena
ke zpracování
pohybu.
mavých
lidí
a osobností,
navázal
nová
přámůže
být
neobratné
a hrát
celým
tělem.
telství,…
Pouzehru
učení
faktických
údajů
Čím
lépe zvládá
podle
not, tím více
se
a přesných
formulací
mi šlo ponětato
mapa slovních
zmenšuje
(počet neuronů
se
kud hůřea než
mýchprsty
spolužáků,
ktesnižuje)
tím většině
elegantněji
pohybuje.
ří byli zhruba o pět let mladší. Naučit se
dějiny práva
a dějiny římského
práva na
Mozek
lze trénovat
jako sval
první
státnice
po roce
a půl studia
mě
Na
základě
toho,
co děláme,
čím sepro
zabýpředstavovalo
značné
úsilí.
Zkouškou z děváme,
co se učíme
a co
si představujeme,
jinmozek
českého
práva jsem
prošel ažMění
napodruse
neustále
proměňuje.
svoji
hé.
strukturu,
vznikají nové spoje mezi neurobudoucí
ovlivnila jedna
zajíny.Můj
Čím
častěji život
a intenzivněji
se něčím
mavá příhoda.
přípravě
na první státzabýváme,
tím Při
pevnější
a dlouhodobější
nice jsem
se seznámil
se svýmprovede.
spolužákem
budou
změny,
které mozek
Ho-
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
vnitřního
světla.
To jetvorbu
přímo myelinu.
úměrné signály
luvysílající
neurony,
zvyšuje
ze jako?“
zdravých tkání. Dochází k po„No a co
(byl
voříme
rovněž
o neuroplasticitě
starší), jinak profesorem
neboli tvárnosti
mate- ohně,
a zájmu
pro danou
věc. Souvisí
se škozování
Také pomáhá
v aktivaci
a udržení
pozormozkových
map. Trvá-li prob„Co Vám slovo
fens připomíná?“
matiky
mozku.na
TaMatematicko-fyzikální
má jednu ohromnou výhodu
fakultě.– nadšení
nebo – chcete-li
s nedostatkem
nosti. Stimulovaný
mozek–má
větší množ- lém
nestačíapouze
odstranit
toNa delší
chvílidobu,
se zamyslí
pak povídá:
„No
Mohlo
nejsmemu
závislí
v téna
době
mapách
být tak
a vzorcích,
45 let. Navrhl
které smutkem
vůle. Na tom se však
dá rovněž
pra- fén,
ství neurotransmitterů
(nervových
přenaxiny no…“
a infekční ložiska z tkání. V takovém
jsem
jsme mu,
zdědili
že bychom
od svýchsepředků,
mohli společně
ale můžeme
při- vlastní
prostřednictvím
vnitřních
ob- případě
šečů), ajetolépe
zásobený krví
a mohou
je nutné
odstranit
špatné
„Představíte
si nějaký
fén?“
opět vzorce,
poklápravit
náš mozek
a projít
proměnit,
si otázky
naučit
týkající
ho přemýšlet
se dějin covat,
vzniknout nové neurony (především v lim- dám
zlozvyky
a nemoci z mozku. Tím, jak úzce
otázku.
práva.
a reagovat
Hnedjinak.
na první
Tvárnost
schůzce
mozku
jsem dokáže
pocho- razů.
Do ordinace
ve Strakonicích
ke mněemocho- jsou
systému,
kde se zpracovávají
mozková
„Je jednotlivá
to jedno jaký
fén?“ centra propojená
pil,
zázraky.
že s jeho
Dojde-li
paměťovými
například
schopnostmi
k poranění
se bickém
ve věku
okolo padesáti
let.pohybu,
Je jed- a„Úplně
ce,žena
v centrech
určených
pro řízení
jak spolupracují
při co
zpracování
jedno! Ten,
Vás prvníinformanapadnemohu
určitých částí
vůbecmozku,
srovnávat.
je díky
Pamatoval
správnému
si dí
dlouhodobých
klientek,kdomíšeza mých
hippocampu,
centru určeném
za- ne.“
cí, velmi často dochází k šíření a přelévání
všechno
tréninku,(včetně
stimulaci
číselných
a procesu
údajů)
učení
a možné
stačilo nou
velmi poctivě
let. Před
pamatování).
Čím jezhruba
mozekdeset
aktivnější,
tím problému
jednoho
centra
do dalšího.
„…Už ho zmám.
Je to
ten růžovej,
co
mu
poškozené
k tomu letmé
mapy projití
vytvořit
stránky.
znovu,Pamatona no- chází
se rozhodla,
že inteligenci
kvůli zlepšení
kvalivětší má
tzv. zásobní
a při
pří- mám
Vznikají
informační
šumy v samotných
doma
v koupelně.“
val
vých
si místech.
všechny podrobnosti
Jsou popsányapřípady,
data z předže se časem
dálkově
vystuduje
vysokou
padném
poškození
se mnohem
snázeškolu.
zota- mozkových
které
„Nádhera! centrech,
Tak zavřete
oči, začnou
vezmětezasaten
nášek
i po těžších
a seminářů,
mrtvicích,
kterékdy
měljsou
čas během
poškozeny
své fikace
jí ale vůbec
nešlo.
Odhaduji,
že s po- fén,
ví. Duševní
aktivita
je také
velmi důležitá
hovat
do chodu
center.
Nastává
přesuňte
se kdalších
tomu plotu
a nějak
ho
práce
mapy,navštívit.
které koordinují
Když jsme
pohyb
narazili
a umožňují
na něco Učení
jí před
vlastní
mu věnovala
obrovské
prevence
vznikem
demence,
Alzhei- tam
problém
při zapisování nových informací
připevněte!“
pro
chůzi,
nějzačal
notoricky
člověk,
známého,
který podstoupil
přešel totvrdý
slo- ctivostí
Přesto
byl výsledek
merovy
choroby
ve stáří. žalostný. Vyhodi- a„Jak?“
tvorběptá
map
se.a dochází k dalšímu poškovy:
trénink
„To už
(začal
jsmeseprobírali
učit stejným
na semináři.“
způsobemFeja- úsilí.
započat
kruh,Máte
pro„Nějak. Tím
Co je
Vás
první bludný
napadne?
nomenální!
ko batole), opět
„Jakpohybovat.
je to možné?
Mozek
Jak to
lzeděte- li ji opakovaně od státnic, takže jediná zování…
celé
studiumaneb
absolvovat ktože
do těla
jsou toho
posílány
špatné informadispozici
šňůru
fénu.“
lá?“
dy trénovat
říkal jsem
jako
si. sval, jeho schopnosti na- možnost
Když se byla
mapy
poškodí
ce„Třeba
a jednotlivé
tkáně
nevědí,
co mají se
dělat.
omotat?“
opět
se dotazuje
zarůstají
Začal jsem
spolusesintenzivně
cvičením. zajímat
Proto je
o fenovelmi znovu…
Začarovaný kruh chronických
Ta žena je ženou statečnou, nevzdává se, vřenýma
To vede očima.
ke špatným imunitním reakcím,
mén
důležité
lidské
v každé
pamětifázi
a oživota
to, jakučit
lidská
se paměť
novým problémů
řešit fyzickým
celou řadutělem
rodinných
poškozování
Nevím, co má problémům,
v mysli za plot,
a uvažuji,
funguje.
věcem, pouštět
Navštívil
se jsem
do nových
soukromý
projektů,
kurz zana přestože
Mozek jemusí
s naším
velmi metabolickým
závažných zdravotních
Dá se okolo
organismu,
opět uloží
do
jakéhokteré
plotuse
se pak
dá omotat
fén, ale
zlepšení
čít provozovat
pamětinové
(které
sporty,
se vnové
porevoluční
koníčky. ipropojený,
protože řídíproblémů.
všechny buňky
že se na emocionální
úrovni
neustále pokud
mozku.si Mozek
si zapamatuje,
tělo
je
fén představí
desetkrátže
větší
než
době
V případě
začaly
mozku
konečně
zcelakonat).
platí zásada:
Ten kurz
Co nemi říct,
v organismu.
Duševní cvičení
(představy
sevede
svýmke
vnitřním
nemocné,
a chová
se patologicky.
(v mysli
je všechno
dovoleno), pak to
otevřel
používáš,
bránu
o todo
přijdeš.
jinéhoPokud
poznání.
zanevřeme
Otevřel potýká
pohybu)
stejnýmmyšlenkovým
změnám jakomosa- plot
(stav, Účinnost
kdy člověk
něco neustále
mi
na pravidelné
cestu do světa
učení aasociací
trénink mozku,
a fantazie,
ten- nologem
motný pohyb.
fyzického
cvičení možné je.
jinaktím,
řečeno
je myšlenkami
pořád
ně- Mozek
„Třeba omotat…
umožnil
to orgán,
znovunavrácení
podobně jako do
svaly
dětského
při absenci
svě- řeší),
lze zvýšit
že vědomě
budeme
prožívat
je to, co Máte
z násto?“
dělá lidi
jinde.
Poradil jsem
jí, ať zkouší
vizua- Pro
„Ne,
ještě ne…
Jo, už jo.“
ta.
cvičení,
Začalzačne
jsem sichřadnout.
znovu programově
A chřadnout
hrátzase kde
pohyby
a budeme
si představovat
fyzickou
důkladné
uzdravení
a trvalé odstraně„kořeny
STROMU
vysávají
mějte pořád
zavřené
oči atřeba
podržte
slovy,
čnou přehazovat
v první řadějejich
systémy,
jednotlivá
které řídí
písmenneu- lizaci
aktivitu.
Dokonce
i představa
hraníZEMI“,
na hu- ní„Tak
chronických
problémů
je tedy
dev mé knize.
Je tosamotné
obraz, ktepředstavu
takapět
vteřin!“
ka,
roplasticitu.
odkrývat jiné významy slov, tvořit rych- publikovanou
dební nástroj může
nahradit
cvi- tu
toxikovat
tkáně
orgány
tak, aby se zbavidokáže
tišit apólem
zastavovat
otevíráaoči.
Deset sekund
mlčíléDěti
asociace,
a mladívytvářet
lidé do sebe
zdánlivě
novénelogické
poznatky rý
čení.
Kladným
tohotoroztěkanou
propojení ly…Pomalu
všech toxinů,
zároveň
detoxikovat
mysl ve
smyslu
DŘEVO překoná
ZE- me
a díváme
se směrem
k sobě.
nesmysly.
a schopnosti
Čímnasávají
větší nesmysl,
jako houby,
u něhož
protože
se lidskou
a schopnosti
mozku
mapovat
tělo do sebe
toxiny
a špatně
„namapované“
vzorce
Stačí se na
něj
soustředit.
se ptám:
„Jak se řekne
anglicky
plot?“
člověk
se učí neustále
upřímněnovým
zasměje,
věcem.
tím Centra
je lépe pro
zapaje- MI.
je schopnost
učit
seintenzivně
novým věcem
a adap- zPak
mozku.
Detoxikace
mozku
je klíčová
obdalších
návštěvách
opakovaně
sděli- last
„FENS.“
matovatelný.
jich neuroplasticitu jsou velmi aktivní. Co se Při
tovat
se na
změny v mi
prostředí.
Nesmíme
detoxikace. Pro mnohé složitá na požezapomenout
není schopnaani
si tuto
představu
Heureka!
odehrává
Zahájil jsem
v mladém
studium
mozku,
italštiny
se jako
však novés pře- la,
však
na záporný
pól vyto- chopení
a aplikování, avšak určitě se vyplanatož ponořitTím
se je
v podobě
kořenu
pět minut
zabývámeúsilí
jiho
hledem
jazyka
může
na základě
odehrátvytváření
i v mozku
paradoxstarém. tvořit,
hoto přizpůsobení.
schopnost
uklá- tíNásledujících
věnovat jí pozornost
a se
dostatečné
Byla prvním
člověkem,
mi nými
záležitostmi,
jejího zdraví
ních
Podmínkou
asociací.jeDva
začíttisíce
se učit
slov
nové,
za tři
složité
měsíce.
vě- do
datZEMĚ.
do mozku
chronické
tělesnékterý
problék tomu,
abychom jiotázkami
správně pochopili.
Propodobného
řekl… Mozek se naučí, atože
osobního
života. je
Poté
zepDva
ci s intenzivní
tisíce slov stačí
koncentrací.
pro nejzákladnější
Čtení novin;doto něco
my, poškození
a bolesti.
právě mozek
to, se
cojíz nečekaně
nás dělá člověRozhodl
jsem se,
že organismu
to zkusímeje
jinak.
Na tám:
mluvu
není intenzivní
v Itálii a přečtení
učení, toajeporozumění
pouze využívázá- že
určitý orgán,
část
probléka. Umožňuje nám myslet, tvořit, chovat se
návštěvě
jsem jízánětem
sdělil, ženebo
si začneme
„Jak se řekne
anglicky
plot?“ s ostatníkladních
ní dovedností,
nápisů.které
Udělaljsme
jsemsesi už
testdávno
a po další
mová,
bolí, reaguje
patolo- svobodně,
umožňuje
komunikaci
seaslovy,
s jejich obrazy
a asociacemi.
NaUmožňuje
sekundu se
ztiší anaši
pakduši
rychle
a seberoce
naučili.
pauzy
Mnohem
jsem sivýrazněji
těchto slov
může
pamatoval
pomoci hrát
gicky,
zapamatuje
si to. Může
se tedy mi.
projevit
a posouvat
vysvětlit základní
vyslovuje:Jsem
„FENS!“
90
změna
%! Po
prostředí,
deseti letech
cestování.
sporadického
Jednotvárnost
pou- Pokusil
stát, že jsem
dojdesek jíodstranění
fyzickéhotajemprob- jistě
nás dopředu.
ráda, že firma Joalis nalidské
mysliporanění,
a tajemství
toho, kproč
se bízí
Heureka!
žívání
a rutina
italštiny
podrývají
jednou
náš dopaminový
až dvakrát ročně
a po- ství
lému,
zahojení
zkrátka
objekucelenou řadu velmi účinných prepaučí jazyk
velmi rychle
dokonale.
„Zkuste
si – třeba
dnes večer
– vzít
pět jijsem
zornostní
si pamatoval
systém. Nové
neuvěřitelných
prostředí spolu
85s fy% dítě
tivnímu
zlepšení
stavu, a avšak
mozek rátů
určených
k detoxikaci
všech
struktur
„Jaký jazyk
se učíte?“
se.
ných
anglických
slov, detoxikace
která se chcete
slov!
zickou
Nepamatoval
aktivitou může
jsemdokonce
si pouze vtamozku
slova, neopraví
mapu,
kterázeptal
nese jsem
informace
mozku.
V této oblasti
vidím navelpřítelem na
angličtinu.“
vytvořte si pomocí
tohoto která
návodu
jiunastartovat
nichž se tvoří
vznik
asociace
nových
hůře
neuronů,
(spojky, tzv.
zá- o„Chodíme
poškození.s Výsledek?
Fyzická
tkáň je v si- učit,
kou budoucnost
a unikátnost,
vám,
„Apořádku,
jde vám to?“
asociace aumožní
spojte dosahovat
obrazy dohromady.
jmena),
neurogenezi.
kde asociace
Stačí rychlá
byly chůze
utvořeny
v tempu,
příliš ce
bez toxinů, ale místo stále né
terapeutům,
výborných
„No stále
mně moc
ne.“ zánět nebo jiné dys- Můžete
vzít deset
nebovšech
dvacet
sloslabě
cvičení
nebo
jemné
bylymotoriky,
příliš logické
rovnováhy…
a rozumové.
Je bolí,
je v něm
výsledkůklidně
při řešení
prakticky
obtíží
„Tak vám
vysvětlím, jak
si budete
hrát se víček,
lepší je si jich vzít méně a věnoFunguje
potřebnéto!v mozku spustit tvorbu BDNF funkce.
Poškozený
a toxiny
zanesený
vašichale
klientů.
Věnujte
se
(brain-derived neurotrophic factor) – fak- slovy.“
organismus vysílá do mozku náhodné sig- vat se této hře pravidelně.
Mgr. Marie
Vilánková
Na pár
sekund
se odmlčujitkání,
a v mysli
pá- odděleně
nějakou
chvíli jednotlivým slotoru růstu neuronů. Ten pomáhá spojit spo- nály,
šumy
z poškozených
a mate
Ilustrační
foto: www.samphotostock.cz
Později jsem pochopil, že lidské emoce trám po nějakém vhodném anglickém slo- víčkům. Zaručuju Vám, že Vás to bude batéž zásadním způsobem určují, do jaké mí- vu, které nebude pravděpodobně znát a ja- vit stejně, ne-li víc, než luštění křížovek.
No a další důležité kouzlo spočívá v tom
ry je člověk schopen zapamatovat si slovo, ko začátečník ho zřejmě nikdy neslyšela.
„Víte, jak se řekne anglicky plot?“ ptám se.
letopočet, událost a následně si na ni
„Ne.“
vzpomenout. Prošel jsem ve své mysli ce„Představte
si plot.“
lou
touto cestou
a poté napsal
knihuvosortimentu
lid„Joalisácké“
kalendáře
jsou stálicí
distribuční
firmy ECC. Pokaždé se snaží„Jakýaplot?“
ských
emocích svým
a živlech.
Pokudněco
si člověk
me připravit
příznivcům
originálního
zajímavého. Jednou to byl kalendář
„Je detoxikační
to jedno jaký
plot, důležité
aby to na
nedokáže
něcoreceptů,
zapamatovat,
vině
je
plný zdravých
v dalšímnajsme
představili
balíčky
Joalis,… je,
Kalendář
byltaké
plot,
který vás
jako první
napadne…
zpravidla
koncentrace
na údaj,
kte- že
rok 2014nízká
je opět
jiný a troufáme
si tvrdit,
naprosto
výjimečný.
Často
nám píšete
hopoctivě
máte?“archivovali a vybrali okruh těch
rýoseproblémech,
nám má uložit
dovás
paměti,
které
trápí. lépe
Vaše řečedotazyUž
jsme
„Ne…… Už
jo.“
nonejvíce
nízký pokládaných.
stupeň vnímání
objektu,
který sinejčastějších
Z něj
vyšel soubor
zdravotních
neduhů. A právě tady
jí, jak „Kalendář
ten plot vypadá.
Každý Co
máme
zapamatovat.
Schopnost
koncentse zrodila
myšlenka přenést
je do
kalendáře.Neptám
Možná siseříkáte:
plný chorob?
z nás
máme
přecivýčtem
jinou představu.
race
lidský
strach na
a rok
nejistota
to jepoškozují
za nesmysl?“
Kalendář
2014 však
není
pouhým
chorob. KeNěkdo
každému
si vybavínikoli
plot,řečí
kterýlékařských
důvěrně zná,
a možná
a problému
neschopnost
zastavit myšlenky,
věčné
je připojeno
povídání,tykteré
jej vysvětlí
slovníků,
ale řekolem
něj každý
den chodí.
Někdo si předmonology
a myšlenkové
pochody
v mozčí detoxikačního
terapeuta.
Abychom
tento
experiment
přivedli
k dokonalosti,
doplnistaví plot,
který
v dětství
tajně přeléku.
Všechno
se však
dá cvičit avskutku
následně
li jsme
kalendář
o fotografie
ojedinělé…
Alepřes
to už
bychom
prozradili
příliš.
zal, aby
to rodiče
neviděli.
odstranit.
zvládatnatyto
Věříme, Naučit
že vámse
kalendář
rok emoce
2014 přinese
potěšení
a užitek
a že jej přijmete se stejnou radostí, s jakou jsme jej my pro vás
se řekne
anglicky fens.
a připravovali.
stavy není žádnou
výjimkou.
Kalendáře
na rok Vyvolání
2014 jsou k„Plot
zakoupení
v distribuci
ECC.1 Je nepodvzpomínek a připomínání „zapamatova- statné, jak se to píše, důležité je, jak se to
Tým Joalis a ECC
1 psáno „fence“
ného“ jsou dány nedostatkem vnitřního vysloví. “
Detoxikační kalendář 2014 je na světě
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
19
15
strava
& simetabolismus
připomenout
zítra a pozítří to slo-
z říše zvířat
víčko fens. Stačí jenom zběžně, krátce – pak už ho budete znát navždycky…“
Jíst je nutné. Dobře se najíst je příjemné. Zdravé jídlo je grunt, nezdravé mor. To, jak
a čím se stravujeme, má obrovský vliv na to, jak bude vypadat naše tělesná schránka
Takto jsme si se slovy hráli my všichvšechno,
cotoje
v ní. A také na to, jak se budeme cítit. V našem seriálu příznačně
ni již jakoa
děti,
aniž bychom
vědomě tušili. Nezakazovali
jsme
si
tyto
nazvaném Strava a metabolismus se zabýváme problematikou výživy a zdraví.
hry mysli, jako si je mnozí dospěláci
Naa stránkách
pod tíhou starostí
povinností již bulletinu jsme v minulosti probrali již mnoho témat – obezitu,
dávno zakázali. A přiznejme si, celé
cholesterol, diety, skladbu vyváženého jídelníčku,…
se to začalo kazit už v období školní
Dnes se podíváme na to, jak jídlo ovlivňuje náš vzhled a míru životního elánu.
docházky tím, jak nám neustále říka-
li, co se smí a nesmí.
A tak můj malý synovec říkal fotbalu snad rok „chodbal“, protože tu hru
s míčem, do kterého se kope, hrál poprvé ve školce na chodbě, a má dcera
Anežka si myslela, že Ježíšek je „ježek“. Tak si zapamatovala slovo Ježíšek.
A my všichni, kteří žijeme v Evropě
a mluvíme nějakým evropským jazykem, říkáme své matce slovem začínajícím na písmeno „M“. Proč? Protože jedna z prvních věcí, kterou jsme
ve svém životě udělali, bylo přiložení
rtů k matčinu prsu a sání mateřského
mléka. Zkuste si to v duchu představit
a vyslovit si to… M… M… M…
Matka, máma, maminka, mami, máti, mutter, muti, mother, mom, mummy, mere, madre, mamma mia, …
Postupem času vypustíme z mysli,
proč si dané slovo pamatujeme, a zůstane pouze samotná znalost a vědomost slova. Stejně jako si můj synovec, až vyroste, nebude pamatovat,
že fotbal hrál ve čtyřech letech na
chodbě školky, tak také má klientka
zapomene, že anglicky plot má co do
činění s jejím bývalým růžovým fénem, který se již dávno porouchal
a skončil v popelnici.
Velký řecký filosof Aristotelés
(384–322 př. n. l.) ve svých pojednáních o paměti nabádá své žáky k tomu, aby se vědomě učili tímto způsobem, tedy způsobem, kterým jsem
vysvětloval své klientce jak si zapamatovat anglický výraz pro „plot“.
Aristotelés tomuto způsobu zapamatování neříká učení, spíše ho nazývá
luštěním nebo postřehováním.
Krásný a výstižný výraz slova „pamatovat si“ najdeme v italštině. Pamatovat si se italsky řekne: RICORDARE. CORD je italsky šňůra, CORDA je
provaz. RI znamená něco opakovat.
Doslova tento výraz tedy znamená
znovu a opakovaně si něco spojit.
Má klientka to udělala stejně – šňůru svého fénu omotala okolo známého plotu…
Ing. Vladimír Jelínek
Ilustrační foto:
www.samphotostock.cz
Pokračování příště
Když z nás jídlo dělá
12
20
P
okoušela jsem se najít smysluplný citát o jídle. Takový, který by přesně
vystihoval hlavní myšlenku tohoto článku. Žel, marně. Například Mark
Twain kdysi pronesl: „Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co
ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se ti nechce.“ Sir Winston Churchill
promluvil o svém denním režimu takto: „Do jedenácti úřadování v posteli, po
obědě hodinka spánku, celý den alkohol a doutníky. Tak jsem porazil Hitlera!“
Umělci a velikáni si rádi život užívají plnými doušky. Hřeší a jakákoli pravidla
jsou jim cizí. To mnohé z nás fascinuje. Stejně fascinovaně však také můžeme
sledovat, jak nemilosrdně se na těchto umělcích a celebritách podepisuje čas.
Držme se proto raději latinského přísloví: „Střídmý v jídle – sám sobě
lékařem“, které je pro náš článek jako stvořené.
I zvířata
stárnou…
Přejídáním k senilitě?
Strava se na procesu stárnutí podílí výrazněji, než si myslíme. Dokáže tělo
osvěžit a vyburcovat k aktivitě, ale stejně dobře jej umí oslabit a dát procesům
stárnutí zelenou. Nevhodná strava má podle všeho také schopnost ovlivňovat
výkonnost našeho mozku, což je důležité zejména v otázce poruch paměti,
které jsou se stářím úzce spjaty. MUDr. Josef Jonáš ve svém článku o detoxikaci
a paměti
uvádí jako
největší
nepřátele
cukry
nasycené
tuky.
sourafinované
však případy,
a jea jich
mnoho,
kdy
Jak
se říká,
stáří
je snad
ta paměti
Náš mozek však slábne a naše tělo chátrá
kvůli
dalším
prohřeškům.
Jedním
náš ina
smrt
znavený
a nemocný
jediná spravedlnost
na světě.
z těch nejvýraznějších
je zlozvyk zvaný
obžerství.
Ne nadarmo
se říká:
domácí
mazlíček
jako zázrakem
ožije,
„Jez
do
polosyta,
polopita.“
Čeho
je moc, představou:
toho je zkrátka
příliš.
a my,
s utkvělou
„Chudák
Ani světu zvířatpij
sedostáří
Nadměrný přísun stravy vede knáš
permanentnímu
zatěžování
organismu.
stařičký,“ se pak
nestačíme
divit, co
nevyhýbá.AVšichni
se orodíme,
to nemluvíme
tom, z čeho se
se vstrava
některých
z nás skládá.
něm ještě
skrývá.
J
rosteme, stárneme
Jedním z účinných prostředků,Ráda
jak zpomalit
stárnutí,
je tedy
bych se sprocesy
vámi podělila
o jeden
a odcházíme.
I naši zvířecí takový
omezit přísun jídla. Vědec McCay
provedl
jižpříběh,
v roce 1930
krásný
kterýzajímavý
se stal
miláčkové.
OdchodČást
je zvířat
výzkum na potkanech.
byla přátelům
krmena vydatně,
částJ.naopak
zvířecím
paní Radky
a jejího
hladověla.
Ukázalo
se,
že
hladovějící
zvířata
žila
v
průměru
o
40
%
manžela.
S
jejich
laskavým
svolením
samozřejmě smutnou
déle než jejich přesycení přátelé.
Podobné
přinášíme
tytopokusy
řádky.samozřejmě není
součástí možno
života,
ale nádech
provádět
na lidech, avšak lze předpokládat, že výsledky by
byly velice
podobné.
Naučit své
tělo
dávat
jenmanželem
to, co potřebuje,
Paní
Radka
semu
svým
chovají
smutku
mívá
mnohdy
sem tam nějaký ten bonus navíc,
je užitečné.
lidé však
smysl
fenku
knírače a Někteří
také kocoura.
Oba
jsou
zbytečně.tohoto
Je samozřejmé,
procesu dohánějíže
do extrémů.
Jedním
takovým
extrémistou
je
stejně staří.
Myslím,
že čtrnáct
let se již
například
Michaelnašeho
Young, obyčejný
člověk, za
který
si uložil
cíl
dá pokládat
zvířecí
stáří.za
Před
prázdný
pelíšek
omládnout díky tvrdé dietě. Ta
zahrnuje
konzumaci
syrového
letypouze
se u kocoura
objevily
první
pejska nebo
dolík ve starém několika
ovoce a zeleniny,
příznaky stárnutí. Alespoň
tomu všechno
pátek–také
– chovatel
gauči po každodenním nasvědčovalo. Člověkkaždý
zkrátka pozná, že se sabsolutní
jeho čtyřnohým
spánku naší Micinky zastírají miláčkem něco děje. Kocour
hladovku.
paní Radky
vzpomínky a jakási z ničeho nic přestal přeskakovat
M. Young to
myslel
ploty,
dobře.
Avšak
ale
začal
je
podlézat.
Také
srst
byla
jiná.
prázdnota v srdci….
neuvědomil
že
Nekvalitní a bez lesku.
Často línal.si,Nutno
C est la vie. Takový je život. podotknout, že obě zvířátka
tím jehobyla
tělovždy
dlouhodobě
živena běžně dostupnými
granulemi.
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
napsali
jste nám
povel: „K noze!“
Pes je neuvěřitelně
A výsledek?
Paní
strádá.
Radka
Zpočátku
vyzkoušela
se jeho
nakapat
zdravotní
pár stav dostal
do úžasnéObě zvířátka mají nejen
akční, vitální a plný energie. Nikdo by
krásnou
srst,
ale všechny výše zmíněné
kapek
kondice.
přípravků,
Při další které
kontrole
slibovaly
však byla
pomoc.
Youngovi
zjištěna
silná
nečekal, že ze psa, který se sotva držel na
se zcela vytratily. Zmizely tak
Úspěch
podvýživa
se dostavil
a nedostatek
a kocourek
důležitých
začalvitaminů
opět problémy
a minerálů…
bude jednou statný pes, který
skákat přes ploty i přes kaluže. Dlouho se nenápadně, jako se objevily. Preparáty
Letní soutěž nohou,
s názvem
Ahoj, zdraví! již zná své
přeskakuje ploty a opět dovádí se svými
nic
nedělo si
a vše
probíhalo bez problémů byly zpočátku kapány do tlamičky, ale
Chraňte
nervy
vítěze
a
byla
oficiálně
ukončena.
Do naší
milovanými hračkami – plyšáky
je zvířata
aPrávě
bez nutnosti
dalšímladostiprotože
vitaminyvyužít
jsou v jakékoliv
otázce věčné
zmiňovány
velice špatně snášela, začala
redakce
na
poslední
chvíli
přilétl
dopis od
a míčkem. Ani jedno z domácích
panírůzně
Radka kapat na málo ochlupená
preparáty.
Během
letošního
roku se ale
často. Jejich
nedostatek
je spojován
s celou je
řadou
mazlíčků
paní který
Radky přes
den nečinně
místa
čumáček. Pavla
kocourkovi
značně přitížilo.
Začal Od padání
závažných zdravotních
problémů.
vlasůnaažjejich
po tělech a také na
terapeuta
Jakeše,
s jemnocitem
a znaveně
zkrátka
pokašlávat,
zvracením.
neplodnost trpěl
nebodávením,
právě předčasné
stárnutí. Zejména vitaminy
sobě vlastním
napsalnepolehává.
příspěvekJsou
a připojil
šťastní i ve svém stáří. Ba dokonce působí
Kromě toho
došlo
Ani
pejsek
na tom
nebyl dvakrát
skupiny
B mají
k tomuto
tématu dobře.
co říct. Je obecně
známo,
že k zajímavým změnám
k němu i názornou ukázku toho, jak podle něj
dojmem, že je panička vyměnila. Ale to
chovánískupiny
u psa. „Začal
štěkat způsobem,
Míval
velké
chvěnínaši
nožiček,
celkově
byl Vitaminy
udržují
v kondici
nervovou
soustavu.
B
takové „absolutní
vypadá.
by paní zdraví“
Radka a její
manželPříspěvek
samozřejmě
jako by sena
s ostatními psy v okolí
líný.
takto
zvířata,toxického
s nimiž jste
hrajíVidět
zásadní
rolitrpět
v přeměně
homocysteinu
předáváme
dál,
abyste
vy
všichni
mohli
nikdy neudělali...
To nikdy předtím nedělal.
prožili
čtrnáct
letČím
života,
je vitaminu
skutečně B v těle,dorozumíval.
netoxické
látky.
méně
tím více
Asi jim povídá,
co to má za preparáty
srdcervoucí.
homocysteinu, toxinu, který dokáže měnit dráždivost
nervového
potěšit své zraky a své duše stejně jako my
Jak je vidět, i stáří umí být krásné. A nás
a jak mu
je teď dobře . Stal setady
živějším,
systému, tím pádem také průběh šíření nervových
vzruchů
v redakci.
to těší. A těší nás to o to víc, když víme,
veselejším
pro mě (ale
Paní
Radka
se rozhodla pro
přírodní
a průběh
biochemických
procesů
v mozku. To
jde rukuavnaneštěstí
ruce
že tomu
napomohly
veterinární
musím
se tomu smát) také méně
pomoc.
S humánními
preparáty
firmy
s nástupem
poruch paměti
a nejrůznějších
typů
demencí,
Všem zúčastněným
děkujeme,
výhercům
gratulujeme a těAnimal.
Přejeme
poslouchá
Radka.
Jak
Joalis
má Alzheimerovy
sama bohaté zkušenosti.
Začala
zejména
choroby. Vědci
v nedávné
doběpaničku,“
provedli říká paní
šíme
se na
dalšípreparáty
originálníJoalis
příspěvky
a výtvory
přivšem
některé
chovatelům co nejveselejší psy a kočky!
tedy svým miláčkům podávat veterinární je vidět, naše paní chovatelkaz tuto
dalších soutěží.
preparáty AniNevrin a AniDigest. Zhruba změnu nevnímá tragicky, spíše vesele.
Text: Radka Jůzková a Pavla Machálková
Naštěstí patří k těm chovatelům, kteří
po dvou měsících byly nasazeny
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
nejsou nervózní při neuposlechnutí na
preparáty AniMove a AniUrin.
Co je „Absolutní zdraví“?
Tento pojem je velice relativní a u každého z nás
může asociovat různé vivýzkum na lidech s kognitivními poruchami (považují se za
zualizace. Pro mne je popředstupeň Alzheimerovy choroby). Takoví lidé rapidně ztrácejí
jem zdraví velice citlivou otázkou, na kterou celý život hleJoalis
Animal
schopnost řešit nejrůznější myšlenkové úlohy. Lidem
dám odpověď. Čím více o nemocech
vím, tím
častěji se
Animal
s kognitivními poruchami byla pod dohledem vědců a lékařů
obávám, že s přibývajícím časem (berme ho jako veličinu
podávána dlouhodobě kyselina listová. A světe div se –
pro generace) bude složitější dosáhnout stavu zdraví vůzhoršování jejich stavu se zpomalilo, u některých bylo dokonce
bec, neřkuli dosáhnout zdraví absolutního.
zcela zastaveno. Co z toho vyplývá? Jezme stravu bohatou na
Z toho, jak dnešní populace zachází s životním prostřevitaminy, minerály a stopové prvky!
dím, jak pracuje s potravinami („éčka“, léky, antikoncepce, nedostatek spánku, …), je zřejmé, že vše bude stále
spíše horší. Z praxe terapeuta vím, že již dnes je jeden
Před snídaní rozcvičku, po práci trénink
problém mnohem častější než v dřívějších dobách, a to je
Chceme-li si udržet zdravé tělo i ducha, nesmíme vynechat
neschopnost otěhotnět.
pohyb. Tím samozřejmě není myšlen pouze běh po eskalátorech
Ve své poradně se snažím najít řešení tohoto problému
cestou do práce, anebo pravidelné vynášení odpadků. Ideálními
a musím říct, že se to velice dobře daří. Nutno dodat, že
činnostmi pro celkové zlepšení kondice, podporu krevního
Od polovice
augusta
tohto
sa sortiment
Jak
vás
již informovali
na svižná
našich
webovýchmám
stránkách,
o studijní
víkendu
12.– a
říjnarodivelice rozsáhlý
materiál
ve 13.
své vlastní
oběhu
ajsme
udržování
elasticity
kůže roka
jsou zejména
chůze,
detoxikačných
prípravkov
Joalis
rozšíril
o veně. Moje programy
dcera měla vážnou
dopravní
nehodu,
běh
a plavání. Zvolit
si však může každý
takovou aktivitu,
která Preventivní
proběhla
II. konference
ČAVLMZ
na téma
během
života
psakterá ji
prípravky
Animal
už ajO tom,
na jak
měla podle slov lékařů velice zkomplikovat cestu k vlastmuterinárne
nejvíc vyhovuje
a kteráJoalis
mu přináší
potěšení.
aSlovensku.
kočky.
Doprovodná
výstava,
které
se konala v Kongresovém
Po pohyb
Čechách
sme
tak druhou
kra- jsme se účastnili,
ním dětem. Je pravdou, že prodělala dva potraty, než byprospěšný
vliv má
na boj
se stářím
ví své například
jinou,
v ktorej
si
tieto
veterinárne
prípravky
la ochotna přijmout fakt, že bez systematické očisty
choreografka
G. Lynneová,
která denně
cvičí neuvěřitelné tři
centru Aldis
v Hradci
Králové.
môžete
zakúpiť.žeV třirámci
ichdenně
uvádzania
na až
trhpříliš…
organismu, bez pravidelné rehabilitace a bez kontroly přihodiny.
Uznáváme,
hodiny
jsou snad
sme sapaní
zamerali
na by
tvorbu
propagačných
a in- nikdo
jímaných potravin (lepek, kasein, aditiva, …) těhotenství
Nicméně
Lynneové
pětasedmdesát
let rozhodně
formačných
aj jsme
facebooková
nebude přirozenou cestou prakticky nikdy možné.
netipoval.
yl to prvníletákov,
kongres, vznikla
na kterém
měli možnost představit veterinární
stránka
ZOO-Medicina
alternativa
naturalis,
Po prodělání výše zmiňovaného se domohla k nádherpreparáty
Joalis Animal.
Vystavovateli
byly vesměs známé nadnárodní
na ktorej
sa
snažíme
poskytovať
ným dvěma synům, Štěpánkovi a Šimonkovi, kteří podle
farmaceutické
společnosti.
Od tie
tohonajaktuálse odvíjel i charakter jednotlivých
Anti-aging
strava
nejšiestravování
informácie
v procesech
oblasti
detoxikácie
zvierat.
mého skromného mínění mohou představovat jakousi vistánků.
Většinou se
o výstavní
s atypickými
s nabídkou
Význam
přijednalo
stárnutíplochy
je nesporný.
A čímatributy
dál
Taktiež
Vás Opripravujeme
webovú
stránku
zualizaci
gastronomických
delikates.
Nutno
podotknout,
že nikoli pro psí
maz- zdraví.
víclákavých
se o němpre
mluví.
tom svědčí
například
prudký
nárůst tzv.
www.joalisanimal.sk,
budejako
venovaná
Je možná z mé strany až neskromné myslet na to zdraví
líčky,
ale specialistů.
pro jejich chovatele
a lékaře.
anti-aging
A co ti ktorá
doporučují
recept na věčné
„absolutní“.
Nechám samozřejmě na vašem posouzení,
výlučne
zvieracej
problematike
a najnovším
po-invazivní
Vedle
tradičních
farmaceutických
lékůke
a přístrojů
by se
mládí?
Kromě
výše zmíněného
nabádají
konzumaci
kvalitnítechnologie
zda jsou volby, jako je „řízená a kontrolované detoxikamohlo
zdát,
nenápadný,
malý stánek
nevynikl.
Osobně
syrové
stravy,
vže
nížnáš
jsou
obsaženy
veškeré
potřebné
živiny
a jejíž si však troufám
znatkom
v oblasti
zdravého
životného
štýlu
zviece“, úprava stravovacích návyků změna přístupu k pohybu
říct,
opak
byl pravdou.
Ti, kteří
se zajímají
oJonácelostní veterinární
medicínu,
energie
není
tepelným
zpracováním,
ani
rat, že
ako
aj porušena
detoxikácie
podľa
MUDr.
Josefamražením
a umění relaxace tou správnou cestou k dosažení tohoto
homeopatičtí
specialisté
a mnozí
další si nášvenovali
stánek našli! Jednalo se zejména
jinými
procesy.skupina,
ša. Cieľová
ktorej
sme doposiaľ
vysněného
stavu – snu
o dokonalém
inspiraci
onajväčšiu
mladší generaci
veterinářů.
Proto pevně
že všichni tito lidé, kteří
o naše preparáty
projevili
zájem, sezdraví.
budouPro
o nové
cespozornosť
sú veterinárni
lekárivěřím,
a siete
posílámběhem
moji soukromou
reklamu
„Absolutní
zdraví“.
přírodní
podpory
zdraví
zajímat
stálena
více.
K atraktivitě,
které se náš stánek
veletrhu těšil,
zajisténa
přispěl
i fakt, že
mnoNaty
závěr
zopakujme,
tak
jako
již tolikrát
stránkách
našeho
predajní
zvieracích
potrieb.
Prostredníctvom
P. S.: Musím
se přiznat, že tihle dva kluci z fotek jsou se
ho
lidísa
zná
metodu
podle
MUDr.
Josefa tak
Jonáše
Joalis.
bulletinu,
žesnažíme
vdetoxikační
případě
zpomalování
procesů
stárnutí,
jakoa humánní preparáty
nich
dostať
do povedomia
širokej
mnou
každý
den v poradně
a mají
velice blahodárný
teKongresová
turistika
se
nevyhnula
aniveterinármi
tomuto
místu.
se rozdávaly
tašky,
dárečky,
reklamní
předměty,
… Nám se o(až
pouv případě
čehokoli
jiného,
se týká lidského
zdraví,
platíVšude
skupine
zákazníkov.
S co
niekoľkými
MVDr. Zuzana
Stražanová,
www.zdraviezvierat.sk
rapeutický)Účast
vliv na
věkové
generace
mých klientů.
hé
tašek
přeplněných
nicneříkajícími
reklamními
předměty nejednalo.
navšechny
veletrhu
vnímáme
jako důležitý
krok
nepsané
pravidlo:
Nejlepším
bojovníkem
je prevence.
už darování
aj aktívne
spolupracujeme
a našes čímkoli
veterinárJejich
rozzářené
tvářePracujeme
velice
pomáhají
odstranit
kne
další
komunikaci
s odbornou
veřejností
a jakopriamo
užitečnou
do
budoucna.
Už víme,
na
čemvýrazně
stavět,
změnit,
Tak
seprípravky
toho
zkusme
držet…
si môžu
záujemcovia
zakúpiť
na zkušenost
ambulanciách
týchto
lekárov.
všakco
ajvylepšit,
na oslovovaní
strach a úzkost utlačených
dětí s autismem
a poruchou
chování.
na
co se zaměřit.
konečných
zákazníkov. V decembri spustíme reklamnú kampaň prostredníctvom
plátkov,
zameranú
práve na
všechny
zdravím– aPrague
přeji
hodně
šťastných
a velerozeDalší veletrh,
na kterém
prezentovali,
ve
dnechVeríme,
2. a 3.Moc
listopadu
v Letňanech
Expo Joalis
Dog.
Tento
Text:
Mgr. proběhl
Alena
Rašková
chovateľov
zvierat,
ktorájsme
ako se
dúfame
prinesie
želané
ovocie.
že vás
prírodné
veterinárne
prípravky
Animal
sa
smátých
klientů.
Vždyť
již
celá
století
platí,
že
radost
trh
se
od
předchozího
zásadně
lišil.
Byl
totiž
určen
široké
veřejnosti
a
chovatelům.
Reportáž
z
veletrhu
Prague
Expo
Dog
si
můZdroj:
RNDr.
Anna
Strunecká,
DrSc.,
prof.
RNDr.
Jiří
Patočka,
dostanú do priazne spotrebiteľov a že nimi budeme schopní vyriešiť rôzne zdravotné problémy, ktorými sú Vaši domáci
a smích jsou nejlepším lékem na všechny problémy.
žete
přečíst na
internetových
stránkách
www.joalisanimal.eu.
DrSc.: Doba
jedová 1,
2. Triton, Praha 2011
miláčikovia
sužovaní.
Pavel
Jakeš
Text a foto: Pavla
Machálková
www.rozhlas.cz; www.kamama.estranky.cz
Za MAN-SR, s. r. o.
Bc.Váš
Jakub
Beháň
Text a foto: Pavel Jakeš
Ilustrační foto: www.shutterstock.com
starce…
Ahoj, Zdraví!
Zúčastnili
jsme
se
Veterinárne
preparáty
na
Slovensku.veletrhů
veterinárních
B
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
21
13
Nervus trigeminus –
trojklanný nerv
Bakterie
mikrobiologie
části
oka – ze sítnice. Původně se vyvinul z diencephala – limbického systému = emocionálního mozku. Ze sítnice vedou dva optické nervy; jeden
z pravé poloviny, druhý z levé poloviny. Z obou očí jsou to tedy celkem
čtyři nervy, které vedou vizuální
informaci. Dva z těchto nervů se
v mozku křižují v místě, které je nazýváno jako chiasma opticum, a směřují do protilehlých oblastí mozku.
Chiasma opticum se nachází v blízkosti tureckého sedla, kostěné dutiny, v níž je uložena hypofýza.
(část sedmá)
III Okohybný nerv – nervus
occulomotorius
IV Kladkový nerv – nervus
trochlearis
VI Odtahovací nerv – nervus
abducens
VII Lícní nerv – nervus facialis
V dnešním díle seriálu se zaměříme na skupinu
bakterií, která je charakteristická svým
tyčkovitým až kyjovitým tvarem. Většina těchto
bakterií žije ve vnějším prostředí, především
v půdě. Některé jsou typické produkcí
antibiotik. Jiné druhy zase produkují spory,
klidová stadia, která vzniknou, když se
bakterie dostane do nepříznivého prostředí.
Tyto nemetabolizující spory dokážou přežít
dlouhou dobu v extrémních podmínkách;
v půdě dokáží přežít desítky let, nevadí jim
mráz, horko, sucho, … Většina bakterií z této
skupiny není výrazně patogenní a napadají
spíše organismy s oslabenou imunitou.
Nejčastěji se do organismu dostávají přes
kůži a sliznice. Prevencí před jejich
nákazou jsou tedy zdravé sliznice
bez infekčních ložisek a zánětů,
a to především sliznice dýchacích
a trávicích orgánů.
Jedná se o trojici čistě motorických
nervů, které zajišťují pohyby oka.
Okohybný nerv zajišťuje navíc také
pohyb očním víčkem. Každým okem
pohybuje šest okohybných svalů, a to
v různých směrech. Tyto svaly lze trénovat a procvičovat stejně jako jiné
svaly. Oční cvičení jsou součástí tzv.
oční jógy, která v mnohých případech může významným způsobem
zlepšit zrak. Okohybné svaly jsou
upnuty na očnici lebky. Většina lidí
některé svaly oka příliš nepoužívá.
Jejich oči jsou schopny dívat se dopředu, horší jsou však pohyby do
stran. Tyto pohyby do stran pak suplují svaly krku; člověk neotáčí okem,
ale celou hlavou. Na uvolnění očních
svalů i ostatních svalů, které se upínají na
Bakterie
Gram positive Bacilli
Okohybné svaly
Horní šikmý sval
Horní přímý sval
Střední přímý sval
Čelní kost
Boční přímý sval
Dolní přímý sval
Dolní šikmý sval
Spojivka
Slzný váček
Vnitřní oční koutek
Horní čelist
10
22
lebku, použijeme preparát Joalis CraniDren.
V Trojklanný nerv – nervus
trigeminus
Je mohutným smíšeným hlavovým nervem, který odstupuje z Varolova mostu.
Zajišťuje pohyby a citlivost obličejové části
hlavy. Bolesti vyvolané trojklanným nervem jsou často velmi urputné a zničující.
K těmto bolestem patří také bolesti zubů –
tejně jako ve všech předchozích skupisenzorické zakončení trojklanného nervu
nách bakterií i zde existují druhy, které
může dráždit například váček pod zubem
pro organismus představují velkou hroznebolivyžaduje
sněť slezinnou,
smrtelné
onea mnohdy
zásah zubního
lékaře.
bu. Prvním takovým zástupcem je bakterie antrax
Tato bakterie
se nanerv
člověka
přenáSvůj název
získal tento
proto,
že
Corynebacterium diphtheriae způsobující mocnění.
hovězího
Díky
očkování
dosestává
ze třídobytka.
oddělených
větví,
které zav minulosti velice obávané onemocnění zá- ší od
a zvýšené
je dnes
již malá
jišťují
citlivost hygieně
tří různých
horizontálně
škrt, které se projevuje jako těžká angína. bytka
nákazy
touto bakterií.
oddělených „pater“
obličeje.
Podle míst
V minulosti bylo příčinou mnoha dětských pravděpodobnost
Poslední
bakterií
z této skupiny, která může
působení
rozeznáváme:
úmrtí. Dnes, zejména díky eliminaci očkovázávažnější
především
u lidí
1. větev
– nervus potíže
ophtalmicus
(inervuje
ním, akutní nákaza nehrozí, ale některé bak- způsobit
s imunitou
oblast očnice
a čela) nebo u těhotných
terie z rodu Corynebacterium, proti nimž se s oslabenou
Listeria
monocytogenes,
se
2.je
větev
– nervus
maxillaris vyskytující
(pro oblast
neočkuje, způsobují rovněž velmi podobné žen,
potravinách.
horní čelisti
a nosu) Nákaza proběhne
problémy. V praxi se tedy můžeme setkat s in- na některých
konzumaci
potravin.
Tato bakterie
spoušvětev – nervus
mandibullaris
(inervuje
fekčními ložisky tohoto rodu, hlavně v lym- po 3.
v zažívacím systému a bohužel
spodní čelist)
fatických uzlinách a orgánech. Mohou být pří- tí problémy
napadnout
jiné zajišťuje
tkáně, lymfatický
Trojklanný
nervi též
aktivaci
činou opakujících se angín. Vznikající toxiny dokáže
urogenitální
ústrojítedy
a nervové
žvýkacích
svalů. Pokud
člověkbuňky.
bude
ovlivňují celý organismus, zejména srdeční systém,
schopna
vytvářet
ložiska
centrálním
neustálé
myšlenky
na to,v že
má něco
sval. Někdy mohou být problémy mylně Je mít
v zadním
žvýkat asystému,
mít něcohlavně
v ústech,
po časemozku.
si přidiagnostikovány jako revmatická horečka způ- nervovém
případech
je nutné
kombinovat
vodí napětí
v čelistech
a následně
i větší
sobená streptokokem. Infekční ložiska těchto V těchto
určené
k detoxikaci
jednotlivých
čáscitlivost
v části
mozku, která
ovládá oblibakterií bývají často přenášena i z matek na „dreny“
1. Pro tento
tí mozku
preparátem
Bacterplus
čejovéssvaly,
a to právě
kvůli souběžnému
děti, a to klidně i po několik generací.
vedení těchto
v rámci
jednotlivých
Další obávanou bakterií byl v minulosti druh konkrétní
případsignálů
je obsažen
v preparátu
Corzvaný Bacillus anthracis , který způsobuje tzv. tex.větví trojklanného nervu.
skupiny grampozitivních bacilů
– Bacterplus
S
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
dokáže
vzdorovat
adem
přilehlé
klouby. V aněkterých
případech svým
vost: toxinům
je to právě
ten nerv,
který zničení
přináší
ke gravitaci,
to prostřednictvím
fagocytující
buňceJearovněž
dochází
k vytvořeucítivých
imunitně
oslabených
jedinců
může dojít
mozku
pocit hladu.
nervem
smíbuněk
blanitého
hlemýždě
ve ve
intracelulárního infekčního ložiska. Velkstředním
rozšířeníuchu.
bakterie
celého
organismu
šeným.
Tytodo
orgány
vnímání
jsou ní
auloženy
následným
komplikacím,
jako kosti
jsou sepse
ve skalní
kosti, součásti
spán- mi záleží na tom, zda je v pořádku buněčimunita zprostředkovaná
T lymfocyty,
nebo
svalu.
Může
vytvo- ná
kové. zánět
Tvoří srdečního
tzv. vnitřní
ucho.
Chronické
XI Přídatný
nerv – nervus accessorius
brání dalšímu
Imunitními
řit
infekční
ložiska v často
kloubním
potíže
s rovnováhou
odezníaparátu
po od- která
Čistě motorický
nerv,množení.
který inervuje
hltan,
se dostává
doakrve
jater apohyproastranění
podílet infekčního
na jejich zánětech.
ložiska z této oblasti. buňkami
hrtan, napětí
trapézů
šíje, akývavé
se jako
akutní
onemocRod
Kurthia
– bakterie
infikující
domácí jevuje
Použijeme
preparát
Joalis
AuriDren.
by hlavy.
Aktivuje
se horečnaté
jako podnět
na sigprovázené
bolestmizprostředkované
svalů, kloubů,
zvířata, hlavně prasata a drůbež. Bakterie nění
nály hrozícího
nebezpečí
zad. Při dalším
oslabení imunitního
uIXnich
přežívá v trávicím
Přenos na hlavy
jinýmia hlavovými
nervy.
Jazykohltanový
nervtraktu.
– nervus
člověka
je možný, a to hlavně konzumací systému může přejít v encefalickou formu.
glossopharyngeus
vážná forma nerv
listeriózy
se nejčastěji
infikovaného
masa.
Většinou
nepůsobí
Aktivuje polykací
svaly
a citlivost
nosohl- Tato
XII Podjazykový
– nervus
u novorozenců, starých osob
problémy,
někdyzvláště
může vyvolat
průjmy.
tanu a jazyka,
jeho zadní
části. objevuje
hypoglossus
oslabených
nemocí,
jako
jsou náRod
Lactobacillus
jesmíšeným.
odvozen aJeosob
Inervuje
slinné žlázy.–Jenázev
nervem
motorickým
nervem,
který
přivádí
poHIV
nebo AIDS,
diaz toho,
že většina
bakterií
tohoto
rodu ferO některých
lidech
se říká,
že „něco
ne- dorová
vely ke onemocnění,
svalům jazyka,
zajišťuje
mluvení.
cirhóza jater
nebomonologu
astma a vdále
mentuje
glukosu aNeustálé
laktosu myšlenky
na laktát.
můžou spolknout“.
na betes,
Již v okamžiku
vnitřního
popacientů
pona
transplantacích,
kteří užívaNěkteré
druhy
jsouvpřirozenou
jídlo a na
majetek
podprahovésoučástí
úrovni udobě
slov se
podprahové úrovni
napílékysvaly
potlačující
orgamikroflóry
úst, trávicího
traktu což
a vaginy.
udržují polykací
svaly v aktivitě,
může jínají
jazyka.imunitní
To můžeodpověď
být prospěšné
Listerie
napadá
mozkovou „v
tkáň,
Vznikající
kyselina
mléčná
snižuje
pH ařekza- nismu.
vést k velkému
napětí
v krční
oblasti,
například
při učení
či memorování
dumozkový
kmen
a obaly
mozku.
braňuje
tvorbě
bakterií,
li bychom
takéhnilobných
v oblasti páté
čakry.proto
Tuto hlavně
chu“. Hlasité
učení
má ale
také svůj
nese význam.
tedy meningitidou
se
laktobacilů lze
využívá
ke konzervaci
po- Projevuje
emocionalitu
označit
jako „slezinozastupitelný
Řecký filosof (zánět
Aristoblan)
nebo
(zátravin
a jiné nám
zeleniny).
Něktevou“. (kvašení
V tomtozelí
případě
pomůže
de- mozkových
telés dokonce
tvrdil,
že encefalitidou
chceme-li se něco
Pro měli
ně jsou
typické
věré
druhy mozku
se používají
k výrobě
toxikace
a sleziny,
třeba jogurtů
pomocí nět
učitmozku).
nazpaměť,
bychom
přizměny
tom choapreparátu
sýrů. Laktobacily
jsou významnou sou- domí,
Joalis VelienDren.
dit… křeče, zmatenost a další nervové
stadiuzdraví
pak kóma
částí mikroflóry. Ve vagině spotřebovávají příznaky, v pokročilém
Mnoho
přeje
je Jelínek
až páglykogen.
Pokud
ho nadbytek
Ing. Vladimír
X Bloudivý
nerv je
– nervus
vagus(strava, a často i smrt. L. monocytogenes
vliv
hormonálního
systému
aj.) avycházejílaktoba- tá nejčastější příčina bakteriální meningiJe nejdelším
hlavovým
nervem
mortalitu,
cily
nestačí zpracovat,
dochází kk vnitřnad- tidy, ale zato vykazuje
Ilustrace: největší
Prof. P. Abrahams,
cím jej
z mozkového
kmene směrem
22 %.R.
Hnisavá
měrnému
růstu Řídí
kvasinek
– kandid.
prof. MUDr.
Druga,forma
DrSc.:
ním orgánům.
pohyby
trávicí Vzácně
trubice a sice neuvěřitelných
běžná
novorozenců,
po
mohou
být laktobacily
osob encefalitidy
Lidské je
tělo.
Atlasu anatomie
člověka.
až po sestupný
tračníkpatogenní
tlustého ustřeva.
může nakladatelství,
vést k hydrocefalu
sJeho
porušenou
a novorozenců.
Prahanebo
2003
odbočky imunitou
směřují k játrům,
žlučníku, vyléčeníOttovo
Velmi
nebezpečná
V
takovýchsvalům,
případech
mohou
způsobit
zá- mentálnímu
Lidské tělo.postižení.
překl. Mgr.
Jaroslav
Hořejší,
dýchacím
hrtanu,
žaludku,
slinivproPrahl.
těhotné
ženy,
u nichž
něty
srdce,srdci,…
mozku,Název
plic, různé
abscesy.
Ně- je tato nákaza
René
Cesty,
Praha
1996
ce břišní,
„bloudivý“
získal
VIII Sluchově rovnovážný nerv –
listeriíJ.v(ed):
pokteré
se mohou kamsi
podílethluboko
na vzniku
proto,druhy
že „zabloudil“
do dochází k velkému množeníVigué,
nervus vestibulocochlearis
napadají
a sakazu.Prostřednictvím bloudivého hlavních orgánech,
Atlas lidského
těladělohu
v obrazech.
organismu.
Senzorický nerv, který přináší do mozku zubního
InfekceCZ,
často
probíhá 2008
bez
Leuconostoc
podobná bakterie
jako motný
Reboplod.
Productons
Dobřejovice
nervu
se zajišťují –bezprostřední
metabodůležité akustické vjemy z okolí a infor- Rod
příznaků
jako chřipka, dojje přítomna
ovoci vnějších
Ilustrační
foto: nebo
www.samphotostock.cz
lické potřeby Běžně
organismu.
Jen pronazajímamace o poloze člověka v prostoru vzhle- Lactobacillus.
a zelenině, podílí se na procesu kvašení ze- de však k zánětu placenty, plodových obalí. Způsobuje typický zápach (například lů a infekci plodu, která může vést až k pokvásku). Vzácně může být patogenní pro tratu (hlavně v druhém a třetím trimestru)
nebo k předčasnému porodu. Někdy se lislidi se sníženou imunitou.
Jonáš
radí
až po porodu
jako celková
Rod Listeria – skupina bakterií přežívající terióza objeví MUDr.
Při jakých problémech využijete preparát hlavně u zvířat, ptáků a ryb. Rezervoárem sepse nebo hnisavá meningitida novorov přírodě jsou především hlodavci. Velká zence. Zde je poměrně vysoké riziko úmrJoalis Bacterplus:
zvířata (skot, ovce aj.) mohou být buď bez- tí nebo následků v podobě poškození ne• Hnisavé záněty kůže a podkoží
• Angíny – záněty mandlí, lymfatického příznakovými nosiči, anebo také mohou rvového systému. Listerie může tvořit
zažívacího
traktu hlavně
onemocnět.
Pro člověka
je nejvýznamnějKteré
preparáty jsou ložiska
vhodné(kromě
k detoxikaci
při Parkinsonově
systému
Osobně nemám s pamětí
žádný problém,
ší druhČlověk
Listerianikdy
monocytogenes.
chorobě? Dokáže v játrech, lymfatickém systému, mandlích).
• Ústní infekce, parodontóza,
přesto mězubní
toto kaz
téma zajímá.
mozku,
a množit
se i v extrémních podmín- Někdy se ložiska objeví také vRadim
D.reneví… Chci se zeptat, přežít
zda existuje
nějaká
orgánech,
srdci. Listeria ivakách
koncentrace
solí, v LiverDren,
chladu. produkčních
Cranium, MindDren
a Emoce.
obecná
navysoké
podporu
pa- Doporučuji
Čeleď Bacillaeceae
– detoxikační kúra
Člověk se nejčastěji nakazí při konzumaci novii vyvolává onemocnění hlavně u ovcí,
nonsporulating měti?
vzácně
být přenosná
na lidi. Velmi
skladovaných
Lze
pomocí Vašíhometody
řešitmůže
Alzheimerovu
chorobu?
Pavlínasýrů
V. a
Grampozitivní tyčinky, které neprodukují potravin, hlavně
tovýchkomplexní
jídel v chladničce.
Rizikové je ne- ojediněle u lidí také vyvolává onemocnění
Emília V.
Ke zlepšení paměti bych doporučil především
despory.
Listeria
seeligeri,
innocua a Listevšechny potraviny,
demenci
bohužel
ovlivnitListeria
nedokážeme.
mozku,– která
sestává
z preparátů
LiverDren,mléko
Cra- aAlzheimerovu
Rodtoxikaci
Erysipelothrix
bakterie
příbuzné
lis- pasterizované
které se před podáváním tepelně neupra- ria welshimeri.
nium,
MindDren,
Cortex
a Metabex.
teriím.
Pro
člověka EviDren,
je patogenní
jediný
můžedůležitou
být ná- zkouškou, a přestože se připravuji inMám před
druh, a to Erysipelothrix rhusiopathiae. vují. V některých případech
kaza přenesena
přes tenzivně,
spojivku oka
nebo
nedaří
se mi
si látku
zapamatovat.
se
Byla mi diagnostikována
roztroušená
v počátečním
Způsobuje
onemocnění známé
jako čer-skleróza
Čeleď
Bacillaeceae
– Nedokážu
sporulating
poraněnou
kůži
(zejména
u pracovníků
soustředit,
jedenjadenDo
se této
něcočeledi
naučím
a druhý
dentyčinky,
si nic nestadiu.
Ráda
její projevy
alespoň
utlumila,
ideálvenka
prasat,
je bych
patogenní
ale i pro
další zčásti
patří
aerobní
které
tekJe
nebo
veterinářů).
pronikají
pamatuju.
Dokážído
preparáty
Joalis
v tomto směru
nějak
ovlivně odstranila
úplně.
možná
detoxi- Listerie
domácí zvířata (ovce, koně,
psy, drůbež
produkují
endospory,
klidová
stadia
bakstřevkterými
nebo do nit
lymfatických
buněk guaranu
paměť? Užívám
a ginkgo
bilobu,
bez úspěpokud ano,
a ryby). Přenos na člověka je možný,kace?
při- Avýstelky
terií, která
dokáží
přežítale
extrémní
podchu. intracelulárně mínky, jako jsou vysoká teplota, tlak,
Děkuji. plaků. Přežívají
jde-li poraněná kůže do kontaktu se preparáty?
syro- Peyerských
Nákaza
R.
Kamila
K. střeva se projevuje mráz, sucho, záření, kyselé pH,Alena
vým masem (i mraženým, i nasoleným). (uvnitř buněk).
desinfekčvodnatým
průjmem,
ne-horší,
Někdohorečkou,
je vybaven
někdo
zase lepší pamětí. RozhodujíDetoxikace
možná
je, ačkoOhroženi jsou zejména řezníci, rybáři,
ve- hlavně
ní látky
apod.
se objevit
hlavy,
cí vliv bolesti
na tento
fakt má
výživa
do pěti
let věku skupina
dítěte. Vbakterií,
dosliv je volností,
poměrněmohou
náročná.
terináři. Běžně se prasata proti červince
Rod
Bacillus
– rozsáhlejší
je v organismu
snížena
pělosti paměť
zhoršujevětšina
zejména
stres,
nevyrovnanéTyto
emoV první
řadě by Pokud
měl klient
očkují. Bakterie způsobuje nejčastěji
lo- kloubů.
druhů
je dále
nepatogenních.
bakimunita, napadá
L. monocytogenes
bílé
ce, deprese, cukr,
pšenice
když se člověk
něco, codokáží
ho
brát
LiverDren,
kální bolestivý zánět kůže a podkoží.
Zá-UrinoDren,
teriea to,
produkují
spory,učí které
se dál do
organismu.
nezajímá
neboDíky
nebaví.
Všempřežít
těmtodlouhé
faktorům
jeNěkteré
třeba sedruhy,
vyEmoce akrvinky
Stresona –šíří
a klidně
nět se může rozšířit i na lymfatické tkáně
v půdě
roky.
hýbat – uvidíte, jak se Vám poté paměť zlepší.
i opakovaně.
1 Preparát Bacterplus je součástí NoBacteru a v odůvodněných případech ho lze objednat v podobě Joalis Infodren.
Jedná se o smíšený nerv. Jeho motorická
složka zajišťuje napětí v mimických svalech, a tudíž prozrazuje citové rozpoložení člověka. Obrna lícního nervu má za následek neschopnost pohybovat určitými
částmi obličeje. To může být způsobeno
například virovou infekcí nebo boreliózou.
Motorická zakončení lícních nervů a regiony kůže okolo jsou oblasti vhodné k aplikaci mikrobiálního toxinu botulotoxinu,
který způsobuje mírné ochrnutí svalů v oblasti použití. Tím pádem dochází k uvolnění napětí a vrásky v této oblasti se na určitou dobu „vyhladí“. V tomto případě je
však mnohem účinnější začít pracovat sám
na sobě a dokázat vrásky vyhlazovat pomocí odbourávání vnitřního napětí a přílišných starostí. Tyto negativní faktory se
totiž na kůži podepisují vskutku výrazně.
Senzitivní složka lícního nervu zajišťuje
celou řadu vjemů pro mozek, jako jsou
třeba vnímání chutí z třetiny jazyka, informace o teplotě z oblasti ušního boltce
a zevního zvukovodu,... Lícní nerv je velmi
citlivý na zimu. Často se stává, že ve velkém mrazu člověk najednou stěží pohybuje mimickými svaly obličeje.
Vegetativní složky lícního nervu inervují
slznou žlázu a jiné žlázy v ústní a nosní dutině, hltanu a nosohltanu.
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
23
11
orgány
čínského
pentagramu
a sice Bacillus
thurigiensis,
B. pupillae, Čeleď Irregular or Coryneform
obstrukci a smrti udušením. Pod pablánou
bakterie produkují toxin, který způsobuje
B. larvae a B. spharecius, jsou patogenní Nonsporulating Bacilli
pro hmyz. Pro člověka jsou patogenní Bakterie, které neprodukují spory a mají další nekrózu buněk v okolí a ovlivňuje celý organismus. Působí hlavně na srdeční
hlavně druhy Bacillus anthracis a Bacillus kyjovitý nebo nepravidelný tvar.
Do dnešního dílu seriálu o detoxikaci nervového
cereus. Všechny se vyskytují běžně v půdě. Rod Actinomadura – tato bakNěkteré druhy jsou průmyslově
využívány
nejčastěji čtenáře
vyskytuje bulletinu
systému
jsme siterie
prosepozorné
k produkci antibiotik (Bacillus lichenifor- v tropech. Způsobuje tzv. aktiinformační medicíny připravili kapitolu o detoxikaci
mis, B. subtilis, B. polymyxa, B. brevis). Nej- nomykotický mycetom. Onehlavových
nervů.
Jsem
přesvědčený
nebezpečnější pro člověka
je Bacillus
mocnění
postihuje
nejčastěji ků- o tom, že
anthracis, který jepodrobná
původcem onemocnění
ži
na
nohách,
kam
se
dostává při
znalost nervového systému
a všech jeho
anthrax neboli sněti slezinné. Toto one- zraněních a kontaktu poraněné
částí
přispěje
každému
terapeutovi
mocnění postihuje hlavně dobytek a je kůže s půdou. Vznikají hnisavé k lepšímu
snadno přenosné
na člověka.diagnózy
Do 30. let abscesy
a píštěle.
stanovení
a příčiny
obtíží klienta a že bude
20. století byl tento druh rozšířen po ce- Rod Arcanobacterium – nejdůtakébyla
schopen
pozorovat
určité
lém světě. Bakterie
hodně eliminováležitější
je druhkonkrétní
Arcanobacteri-procesy spojené
na díky očkování dobytka. V současnosti
je um haemolyticum,
který způsos regenerací
tkání během
detoxikačních kúr.
druh rozšířen hlavně v pasteveckých, te- buje hnisavé kožní infekce.
plých oblastech v Africe, Asii, na Blízkém Často infikuje bércové a diabevýchodě a v Jižní Americe. Napadený do- tické vředy. Velmi často může
bytek vylučuje velké množství bakterií, způsobit angíny a záněty mandkteré ve vnějším prostředí přeměňují na lí. Mnohdy tvoří infekční ložiska
spory. Pokud se tyto spory dostanou do v lymfatické tkáni. Způsobuje
organismu, v postiženém místě se aktivují také infekce horních cest dýchaa začnou produkovat antraxový toxin. Ten cích, záněty kostní dřeně, mozproniká dovnitř do buněk a způsobí me- kových blan. Arcanobacterium
tabolický kolaps buňky, únik tekutiny, ion- pyogenes je občasným původtů a zánětlivých mediátorů. Nejčastěji se cem infekčních ran.
do organismu dostává kůží, kde dojde Rod Arthrobacterium – jedná se
k vyklíčení spor a produkci toxinu. V místě o půdní bakterii. Je důležitá pro
Hlavové
nervy
se vytvoří svědící pupínek, který se po ně- životní prostředí, protože
dokálidském těle najdeme dvanáct párů
kolika
dnech
mění na vřed se silným oto- že rozkládat některé chemické
hlavových nervů (kromě nervu blouIII
Nervus
oculomotorius
II Nervus opticus
kem
a centrální
nekrózou. Infekce se šíří látky, například zemědělské pesdivého – nervus vagus). Zajišťují citliVI
Nervus
abducens
dálNervus
do lymfatických
vost pokožky hlavy, zejména z přední straIV
trochlearis tkání. Může dojít ticidy. Může napadnout
I Nervustrávicí
olfactorius
k celkové sepsi a v některých případech trakt a podílet se na nedostany, citlivost sliznic dutin, jazyka, umožňují
i k úmrtí. Velmi nebezpečná je plicní for- tečném vstřebávání živin.
vnímání smysly, mimiku obličeje při nejrůzsval, kdeemocionálních
vzniká zánět. Také
postihuje
pema. V takovém případě se spory dostanou Rod Aureobacterium – běžná půdní bak- nějších
stavech,
základní
Nervus
facialis pohyby
riferní nervová
vlákna a reakce
ledviny.na
Poměrně
do alveolů, makrofágy jsou přeneseny do terie, často se nachází vVII
mléku.
Problémy
hlavy, zajišťující
hrozící
často tvoří ložiska
mandlích,
sliznici dýhrudních lymfatických uzlin (mediastinální může způsobit pouze u velmi imunosupri- nebezpečí,
jako jevtřeba
pád předmětů
chacího
ústrojí,
v
dutinách,…
Nákaza je
uzliny).
Dochází
k
nekróze
uzlin,
po
němovaných
lidí.
z
výšky
na
zem.
V Nervus trigeminus
také
přímým
kontaktem.
V takokolika
dnechsložka)
pak k septickému šoku a re- Rod Brevibacterium – běžná půdní bak- možná
Hlavové
nervy
začínají
v mozkovém
kme(senzitivní
vém
případě
vznikájsme
první
ložisko v článkůži,
spiračnímu selhání. Pokud se léčebně ne- terie vyskytující se na kůži, způsobuje ty- ni,
jehož
detoxikaci
zmiňovali
kdeDetoxikace
dochází k míchy
tvorběavředu.
Corynebactezasáhne hned na počátku nákazy, pravdě- pický zápach nohou. Používá se k fermen- ku
prodloužené
míchy
rium pseudotuberculosis
je zvířecí
patopodobnost úmrtí je vysoká. Někdy může taci některých sýrů. Problémy, například (bulletin
Joalis info 3/2013).
Detoxikace
gen, který infikuje
koně
dojít k nákaze požitím kontaminované po- zánět srdečního svalu,
může
způsobit
kmene jehlavně
tedy s ovce,
detoxikací
Nervus
intermedius
– mozkového
a skot. Při styku
zvířaty je možný
travy a k rozvoji střevní formy. Projevuje u imunokompromitovaných osob při
průnervůse
nerozlučně
spjata, přenos
protočást
n. hlavových
naprávě
člověka.
Napadá lymfatický
a dýchací
se průjmem, zvracením a prudkými bo- niku do krevního oběhu.
v mozkovém
kmeni hlavové
nerfacialis že
systém,
kůži.
Corynebacterium
jeikeium
je
lestmi břicha. Také zde je poměrně vysoké Rod Corynebacterium – větší skupina bak- vy
začínají
(motorické),
anebo končí
(sennemocniční
nákaza,
hlavně
pariziko k rozvinutí septického šoku. Z dů- terií, která způsobuje různá lidská one- zorické)
v tzv.
jádrechnapadá
hlavových
nervů,
cienty jsou
po srdečních
vodu vysoké úmrtnosti po nákaze je tento mocnění. Název je odvozen od jejich kyjo- která
tvořena operacích,
nakupeníms náhradanervové
mi chlopní
a dalšími zavedenými pomůcdruh jednou z potenciálních biologických vitého tvaru, řecky koryne. Velká část tkáně
do shluků.
Způsobuje
záněty
ran, kostní
dřeně,
zbraní a byl použit i v terorismu.
z nich tvoří běžnou součást kožní mikro- kami.
Hlavové
nervy se
vyznačují
různými
délmůže Některé
vyvolat septický
šok, záněty
srdce.
Mnohem běžnější je druh Bacillus cereus, flóry. Nejznámější je Corynebacterium kami.
jsou krátké,
jiné naopak
VIII Nervus
Corynebacterium
napadátěle;
moje součástí
střevní mikroflóry. Vysky- diphtheriae, která způsobuje záškrt.
Je to patří
k nejdelším urealyticum
nervům v lidském
Vkterý
Nervus
trigeminus
vestibulocochlearis
čový systém.
Způsobuje
vznik kamenů
tuje
se
v
prachu,
půdě,
vodě
a
na
rostlipouze
lidský
patogen.
Onemocnění
mo- například
vagový
nerv.
(motorická složka
močovém
měchýři.
Projevuje
zejména
nách.
Problémsvaly
může
zvyklostí
anatomie
se řadíse
spíše
k pepro žvýkací
) způsobit, když se pře- hou způsobit pouze některé kmeny, které vDle
u lidí, kteří
se delší dobu
léčí antibiotiky.
množí na potravině a my ji požijeme. jsou napadeny bakteriofágem a produku- rifernímu
nervovému
systému,
protože je
Je spouštěčem
infekcí
močových
Nákaza se projevuje buď nevolností jí difterický toxin. Záškrt je velmi závažné lze
do značné míry
řídit
lidskou cest,
vůlí. záVe
nětů ledvin.
Podobně
urogenitálním
a zvracením (poměrně rychle po požití), onemocnění, které so do organismu do- skutečnosti
jsou
některé vnervy
tzv. smíšeIX Nervus
traktu
působí
i Corynebacterium
glucuroanebo
vodnatým průjmem (zhruba po de- stává kapénkovou infekcí. Bakterie
se za- né.
V jejich
nervových
svazcích vedoucích
XII
Nervus
glossopharyngeus
nolyticum
a C. riegelii.
Corynebacterium
setihypoglossus
hodinách). Zřídka může u imunokom- čne množit ve sliznici hrtanu
a lymfatické „z“
nebo „do“
mozkového
kmene naléamycolatum
je také
nemocniční
nákaza,
promitovaných osob vyvolat vážnější cel- tkáni hlavně v mandlích nebo nosních sliz- záme
jak nervy
motorické
a senzorické,
způsobuje
hlavně katétrové
sepse.
C. mackové onemocnění. Nebezpečné je vniknutí nicích. Nemoc začíná jako běžná angína, tak
nervy útrobní
(vegetativní),
řídící
činginleyi
zapříčiňuje
infekce
oka.
Corynedo oka při poranění. V takovém případě ale mandle rychle zduří a vyvíjejí
se
na
nich
nost
nejrůznějších
orgánů
či
menších
tkáX Nervus vagus
bacterium
ulcerans
způsobuje
kožní Právě
záněmůže vyvolat akutní, rychle probíhající typické pablány, které jsou tvořené bakte- ní
nebo žláz
pod vědomím
člověka.
ty, angíny
a infekce
mízních
uzlinseumůlidí
zánět nitroočních tkání. Další druhy mo- riemi, lymfocyty, fibrinem a mrtvými buň- znalost
složení
jednotlivých
svazků
i zvířat.
Projevuje
se jako lehčíneboť
formajedzáhou u lidí s poškozenou imunitou vyvolat kami. Vznikají působením difterického to- že
často hodit
pro diagnostiku,
Nervusdruhy
accessorius
škrtu. Může
i mlékem
od
sepsi, XI
některé
zánět mozkových xinu. Pablány pevně přilnou na respirační notlivé
nervy být
svoupřenesena
aktivitou ovlivňují
další
krav postižených
zánětem
vemene (mastiblan (B. alvei, B. circulans) a další problé- sliznice a není možné je odstranit bez nervy,
a to ty, které
vedou souběžně
s nimi
Jak
o lehčíčímž
záškrt
se projevuje
také
my.
krvácení. Pablány mohou vést k respirační vtida).
témže
svazku,
je burcují
k činnosti.
nákaza
Něco podobného
bakterií C.jsme
pseudodiphtheriticum.
popisovali v článku
Druhy
Detoxikace
Corynebacterium
periferního nervového
minutissimum
systéamu
C. (bulletin
striatum Joalis
způsobují
info kožní
4/2013)
a respirační
v odstavci
infekce.
pojednávajícím
Corynebacterium
o tzv. Headových
macginleyi
zónách.
infikuje
Hlavové
oči a vyvolává
nervy sev nich
vzájemně
záněty. ovlivňují
Corynebacterium
a předávajíkroppenstedtii
si signály prostřednictvím
způsobuje zájaněty
kýchsi
mléčných
„přepojek“
žláz. na různých úrovních
Rod
mozku.
Curtobacterium
Tak například –v běžná
okamžiku
půdní
vnímání
bakterie.
prudkého
Vzácně
zvuku
může
(třeba
způsobit
výstřeluproblémy
nebo páudu
imunokompromitovaných
těžkého předmětu) se ihned
osob.aktivuje
Rod
záchranný
Dermatophilus
systém a předává
– pro člověka
signál může
k rozmít
tažení
význam
zorniček,
druhpřikrčení
Dermatophilus
hlavy a congonásledlensis.
ně stažení
Je tocelého
půdníorganismu.
bakterie, která
Toto způsose děje
buje
na úrovni
závažné
podvědomí.
kožní infekce
Dodejme,
u zvířat,
že nejlidé
častěji
mají různé
u koz,
prahové
koní, ovcí.
hodnoty
Častopro
jí trpí
vnímání
koně
pohybující
těchto hrozících
se ve vlhkém,
nebezpečí
bahnitém
v podobě
terénu.
zvuku, který je hodnocen podprahově před
rozumovou úvahou, jež opravuje první
vjem a hledá následně nějaké racionální
řešení situace… ale na stejné úrovni vnímání zvuku: Jak mohou být někteří lidé jiným lidem protivní tím, jak neustále mluví, často hlasem, který je velmi výrazný,
specifický? Druhý člověk, posluchač, který
není vybaven dostatečným obranným
mechanismem a byl v dětství zvyklý poslouchat autoritu, se v okamžiku setkání
s takto upovídaným člověkem uzamkne
a jedná stejně jako při hrozícím nebezpečí – přikrčí hlavu a stáhne trapézové svaly
prostřednictvím motorických vláken XI.
hlavového nervu (přídatný nerv – nervus
accesorius). Kdybychom se na strukturu
a místa působení přídatného nervu podívali podrobněji, zjistili bychom, že tento
nerv také inervuje svaly hltanu a hrtanu.
To znamená, že člověk, který je uzamčený
v „poslouchání“ druhých, systematicky
a průběžně – působením svých vlastních
nervů – stahuje svaly hrtanu, tudíž není
schopen ani promluvit a odporovat mluvícímu člověku.
Pro detoxikaci hlavových nervů platí zcela stejné zásady, jaké byly popsány v úvodní kapitole seriálu o nervovém systému. Jenom letmo zopakujme, že důležitá je
detoxikace všech ostatních mozkových
struktur, a to kvůli vzájemnému ovlivňování mozkových tkání. Zde jsou možnosti –
a kdo být
může,
tak je bude
vyměřovat:
Joalis
Může
přenesena
na člověka.
Bakterie
MindHelp,enzym
MindDren,
Cranium,
Neuroprodukuje
keratinase
a způsobuje
Dren, Cortex,
EmoDren,
Meduchronické
kožníHypotal,
záněty, hlavně
na nohách.
lon,kůži
Fornex,
Anxinex,
Na
vznikají
citlivé,Egreson.
zaschlé strupy.
Dále
je třeba–věnovat
se zejména
toxicRod
Gordonia
běžná půdní
bakterie.
Pro
kým kovům,
kapitole, kterážádné
je mnohými
zdravé
osoby nepředstavuje
nebezterapeuty
možná opomíjená
v důpečí,
u hospitalizovaných
lidí –s snad
poruchou
sledku upozadění
ložisky.
imunity
může všakpřed
být infekčními
jednou z nemocProblematika
toxických kovůnapříklad
je z hlediska
ničních
nákaz způsobujících
zádetoxikace
velice důležitá
a nepřehlédnupaly
plic, dýchacích
cest, srdečního
svalu,
telnámozkové
a hlavněabscesy,
stále živá,
protožekožní
toxické
dále
chronické
lékovy
se i přes
veškerécest
snahy
ekologických
ze,
infekce
močových
apod.
aktivit
v rámci Evropské
Unie v bakterie,
životním
Rod
Microbacterium
– běžná
prostředí
neustále vyskytují.
vzácně
způsobuje
problémyNejdůležitější
u imunosuje detoxikace Potíže
od olova
a rtuti (Antimetal
primovaných.
se objevují
rovněž po
Hg, Antimetal
Pb či souhrnný
Antivniknutí
do poraněných
míst Joalis
(například
metal).
oka).
Další
důležitou
oblast představují
tzv.
Rod
Nocardia
– bakterie,
které jsou příneuroinfekce,
které po svém a
vniknutí
do
buzné
rodu Corynebacterium
Mycobacorganismu
přímo do
struktur
nerterium.
Jsou(často
to bakterie,
které
se běžně
824
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
Detoxikace
hlavových nervů
V
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
vového systému)
začínají
vyskytují
na povrchu
půdy.okamžitě
Aby se jimitvořit
čloobávaná
a námi
tolika
pádech
skloňovavěk
nakazil,
musívmít
alespoň
dočasně
sníná infekční
ložiska.
K nejdůležitějším
paženu
imunitu
dýchacích
cest. V takovém
tří: borelióza
herpesové
případě
dojde (Joalis
k jejichSpirobor),
průniku dovnitř
maviry (Joalis
či Antivex),
virus
klíškrofágů
a vHerpeson
plicích vznikají
zánětlivá
ložisťové
encefalitidy,ječasto
důsledek
po
ka.
Onemocnění
velmijako
podobné
tuberočkováníInfekce
(Joalis se
FSME,
Joalis Deimun
kulóze.
postupně
dostává Akdo
tiv). Na závěr
odstavce
doplňme,
hrudního
koše tohoto
až do žeber.
Může
být zaže imunita
proti
virovým
nesena
krevní
cestou
do infekcím
mozku, souvisí
ledvin
pentagramu
se slezinou.
apodle
jinýchčínského
orgánů, kde
pak také vznikají
hniNutným
pomocníkem
při zvládání
virosavá
ložiska.
Pokud se bakterie
dostanou
výchporanění
infekcí jedo
proto
preparát
Veskrz
kůže,
vznikajíJoalis
hnisavá,
lienHelp či Joalis
VelienDren.
Samozřejmě
ohraničená
podkožní
ložiska připomínajínesmíme
opomenout ani základní imunitcí
aktinomykózu.
ní preparát
Joalis –Imun.
Rod
Nocardiopsis
půdní bakterie podobněkoho
můžeNabýt
zajímavou
néPro
rodu
Nocardia.
rozdíl
od nichinforvšak
mací,
že přirodu
akutní
klíšťové encefalitidě
bakterie
Nocardiopsis
nedokáží
dochází
kevztvrdnutí
svalů
krku aJsou
šíje.tedy
V lipřežívat
imunitních
buňkách.
teratuře
se setkáme Pouze
s názorem,
že tento
méně nebezpečné.
u imunosupristav
je vlastně
přirozenou
obranou
orgamovaných
osob
mohou být
příčinou
zánismu,
tedya podkožní
„aby se hlava
příliš nepohypalu plic
infekce.
bovala“
a nebrzdily se tak
imunitní
reakce
Rod Renibacterium
– bakterie
napadaorganismu.
jící hlavně ryby, jimž způsobuje oneNyní
si projdeme
hlavovérodu
nermocnění
ledvin. jednotlivé
Bakterie tohoto
vynení
podle
pořadí, na
jaké
jim bylo stanoveno
přenosná
člověka.
anatomií
v západním –světě:
Rod Rhodococcus
běžná půdní bakterie napadající hlavně zvířata. Pro člověka je potencionálně
nebezpečný
druh
I Čichový
nerv – nervus
olfactorius
equi,
který
napadáčichové
koně.
Je Rhodococcus
to senzorický
nerv.
Přenáší
Imunosuprimovaní
při kontaktu
informace
do mozku. lidé
Jehosevlákna
začínamohou
nakazit.
Nejčastěji
dojde
jí vs nimi
čichové
sliznici
nosu, která
se nachází
k zápalu plic s podobnými příznaky jako
u tuberkulózy. Bakterie přežívá intracelulárně v buňkách. Může způsobovat
i kožní abscesy.
Chiasma
opticumRhodococcus globerulus
vzácně napadá oční struktury, například
při operacích oka a laserových korekcí
zraku.
Rod Rothia – medicínsky významný je
druh Rothia dentocariosa, který se podílí na tvorbě zubního kamene a hraje
roli při vzniku parodontózy. Je součástí
mikroflóry ústní a mikroflóry dýchacích
cest. Při poruchách imunity a průniku
do krevního oběhu může způsobit celou řadu obtíží, například zánět srdečního svalu. Napadá srdeční chlopně
a tvoří ložiska v lymfatických tkáních.
Rod Streptomyces – velmi široká skupina půdních bakterií, které jsou produkovány antibiotiky. Pro člověka je významný
druh Streptomyces somaliensis, který způsobuje zánětlivé abscesy hlavně na kůži
hlavy a krku. Pokud nedojde k vyhojení,
může absces pronikat hluboko do tkání,
dokonce až do kostí.
Rod Tsukamurella – bakterie vyčleněná
z rodu Rhodococcus. U imunosuprimovaných nebo u pacientů se zavedenými
pomůckami způsobuje chronické kožní infekce, záněty v místě zavedených pomůcek. Může dojít až k průniku do mozku
a následně k rozvoji meningitidy.
Rod Turicella – s jedním druhem Turicella
otitidis, který způsobuje hnisavé záněty
středního ucha. Tvoří infekční ložiska v dutinách a středouší.
Mgr. Marie Vilánková
Ilustrační foto: shutterstock.com
v horní části nosní dutiny
– sinus
maxillaris.
dotaz
měsíce
„Čichové pole“ o velikosti asi jeden centimetr čtvereční je doslova poseto čichovými
čidly, kódovanými genomem. V lidském
genomu se nachází okolo jednoho tisíce
„naprogramovaných“ čichových čidel. Ve
skutečnosti jich člověk využívá pouze okolo dvou set. Každé čidlo je schopno detekovat a v podobě nervového vzruchu
právě prostřednictvím čichového nervu
předat mozku signál, že se v okolí nacházejí určité pachové stopy, vůně, feromony,
jejichž molekuly na tato čidla dopadly. Zvířata jsou schopna zachycovat pachové stopy po větru až na vzdálenosti desítek kilometrů
– řada
instinktů je
čichové
Dobrý
den, detoxikuji
se právě
bezmála
povahy.
6–7 let. Jsem po kombinované
Čichový
nerv přivádí
informace
transplantaci
ledviny
a slinivky.do čelníhoDetoxikace
laloku, kdemisebyla,
takéjeutváří
vůle
a vím,lidská
že vždy
a psychosociální
zařazení
člověka.
bude obrovským
přínosem.
PsátPo prodělané
chřipce
se například
čichová
dráha
o všech
přínosech
detoxikace
a také
může
porušit,
chřipkový projevech,
virus můžekteré
proo všech
detoxikačních
niknout
čichovým
polem
doprovázely,
čichového
mě s každou
novou
kúrou
nervu
a šířit na
se celou
dále do
mozku.
V tomto
by vydalo
knihu.
Pro mě
je
případě
bychom
detoxikace
to použili
nejlepší,kombinaci
co člověk prepamůže
rátů
RespiHelp,
Grippeviry
proJoalis
své zdraví
udělat.Joalis
Je to ta
nejlepší
a Joalis
cesta!Cortex.
Detoxikují se moji blízcí, včetně
pejsků, a vždy s úspěchem!
Detoxikace
po
transplantaci
II Optický nerv – nervus opticus
Na vašich
narážím
na spoustu
Je opět
čistě webech
senzorickým
nervem
a přinázajímavýchze
informací
a dotazů
odzadní
ší informace
světelných
čidel ze
klientů. Nikde jsem však nenašla nic,
co by se týkalo detoxikace lidí po
transplantacích. Zajímalo by mě, jaký
vliv má detoxikace na transplantované
orgány s ohledem na to, že jsou
vloženy jinam, než je tomu
fyziologicky. Detoxikuji se teď
opatrně, v menší míře, ale nepřestala
jsem.
Tímto vám všem moc děkuji.
V. Tlamsová
Odpověď MUDr. Jonáše:
Děkujeme za krásný dopis. Mnoho lidí
sužují obavy kolem imunity - stejně
jako Vás. Je důležité vědět, že
preparáty Joalis imunitu nezvyšují, ani
nesnižují. Pouze organismu umožňují,
aby pracoval s imunitou tak, jak je
geneticky naprogramovaný, jak je mu
to přirozené. Zkušenosti s detoxikací
transplantovaných jedinců mám
a musím říct, že jsou velmi pozitivní.
Není třeba se obávat, že by preparáty
podnítily odmítnutí
transplantovaných orgánů. Každé
transplantaci předcházelo něco, co
způsobilo poškození nějakého
orgánu. To „něco“ se však
transplantací neodstranilo. Je proto
dobré se i nadále starat o celý
organismus. Detoxikace je v tomto
případě na správném místě.
Ilustrační foto:
shutterstock.com
259
zpravodaj
Joalis mozku
spravodaj
MAN-SR
Provádíme-li detoxikaci
podle
pravidel celostní medicíny a pravidel detoxikace Joalis, víme, že mozek je z určité
části živen informací z jednotlivých orgánů. Myslím tím pět mateřských orgánů.
Jestliže dochází ke zkreslení této informace, k její blokádě, nebo naopak k nepřiměřené intenzitě, porucha mozku a jeho
Mozkovou kůru detoxikuje Elemde
a frontální laloky preparát Cranium. Pro
mozeček máme preparát Cortex. Tyto preparáty ovlivňují existenci mikrobiálních ložisek v mozku. Nezapomínejme však, že
existují i jiné toxiny. O metabolických toxinech již byla řeč. Zmínit se musíme ještě
o organických toxinech, tedy převážně
činnosti. Samozřejmě na úrovni své výbavy
a tréninku. Výbavou míníme počet aktivovaných neuronů, který je v lidském mozku
velice malý. Uvádí se, že člověk využívá
zhruba pouhých 10 % kapacity mozku, tedy kapacity neurálních spojů. Při vhodném
tréninku je prý možné dosáhnout využití
až 30 %. To je samozřejmě velice zásadní
rozdíl.
Seminárny deň
Detoxikací proti bolesti?
s MUDr. Josefom Jonášom
Firma ECC, výhradní distributor preparátů Joalis pro Českou
!
Ano
Detoxikace
mozku
musí
probíhat
jako ruchách
celek,
Dňa 26. 10. 2013
sa v Bratislavskom
hoteli
Médium
konala
a iných konferenci.
psychických
ochoreniach,
v súčasnosrepubliku,
v nedávné
době
uspořádala
tiskovou
Těm, kdo
chtějí, aby ktoré
jejich dítě
mělo
prednáškanení
s MUDr.
Josefom
Jonášom,žádné
ktorú zorganizovala
ti sužujú čoraz väčšie dobrou
percento
ľudí.
MUDr.
Jonáš
sa s prímožné
označit
konkrétní
oblasti
paměť,
doporučuji
následovMgr. Marie
Vilánková
a Ing.
Vladimír
Jelínek
se zhostili
nelehkého
spoločnosť
MAN-SR, s. r. o.
Na tejto
prednáške
sa zúčastnilo
tomnými
podelil o svoje
z oblasti
liečenia
né:skúsenosti
Od narození
věnujte
velikoutýchto
pozačasť
naprosto
dominantní.
úkolu:
sdělit
jakým
přínosem
být
77 našich
terapeutov.
Prvápřítomným
prednášky, novinářům,
bola venovaná súochorení
pomocoumůže
preparátov
Joalis,
ako aajpamatujte,
o skutočných
zornost
výživě
dítěte
že
časným detoxikace
poznatkom v oblasti
detoxikácie
pomocou
prípravpôvodcoch
týchto Jaký
ochorení,
ktoré
pri
ich liečení
vy máte
vliv nasú
to,často
co dítě
jí. Podléhat
pomocí
preparátů
Joalis
v otázce
bolesti.
měli
kov Joalis. V tejto časti MUDr. Jonáš informoval o účinkoch podceňované.
chutím a vlastním představám o tom,
úspěch?
O nenechají
tom
si dlouho
vám
dovolím
poreferovat
novo
vyvinutých
preparátov
ANXINEX,
EGRESON, v následujících řádcích.
co je chuťově dobré, pro dítě často
činnosti
na sebe
čekat. ELEMDE,
V poslednej časti prednášky bolo Ing. Eliášovou a MUDr. JoEMBASE,
MEDULON
a MENINGY
a taktiež hosťom
znamená sešup do nižších pater lidZákladem FORNEX,
udržení dobré
paměti proto
bunášom odmenených 13 najúspešnejších terapeutov za uplyprezentoval
svoje
doterajšie
skúsenosti
v oblasti
zostavovačetlispolečnosti.
prezentaci, která se promítala na
de kromě kvalitní
stravy
také detoxikace
října
2013
dopoledne
jsem dorazila
na místo
určení, ní poznámek a zaujatě ské
nulé obdobie. Títo terapeuti boli odmenení hodnotnými
nia
pre
pacientov,
v ktorých
sú tietonáměsnové plátno. Se stejným zájmem potom sledovali pana Jelínka, který
pětidetoxikačných
základních
Podle
našich
zkutedyorgánů.
dokúr
hotelu
Adria
v Praze
na Václavském
vecnými cenami. Najúspešnejším terapeutom sa stala pani
šeností majíobsiahnuté.
játra
vlivzde
na největší
část moztí.
Právě
se uskutečnila
tisková konference na té- svůj přednes prokládal řadou praktických ukázek. Měli jsme tu
preparáty
Katrincová s odberom 4442Dnešní
kusov ročne.
názory
naproblémy
trénink mozku
který má
s okruku.
však –neznamená,
že můžeme
opoma:To
Bolest
migrény a bolesti
kloubů,
jíž se zúčastnilo více než čest vidět, jak vypadá chůze člověka,
Venovali
sme
sa
aj
problematike
novo
vyvinutých
veterinárdítěte
od„jaterňáci“,
dřívějších
hem plic, výhercom
jaká agresivní
dělajísetzv.
tedy
lidéliší.
se
menout
vliv sleziny,
ledvin,
či plic. MF Dnes, 40+, Chvil- Všetkým
dvacet novinářů
z titulů,
jakosrdce
jsou Estetika,
eštegesta
raz gratulujme
a všetkýmnázorů
našim
tenych
Joalis
Animal.
MUDr. Jonáš hovoril o dô- zatíženým okruhem jater, aProcesy
učení
a
tréninku
dnes
ve
mnoho
dalšího.
Každýpreparátov
z těchto orgánů
ovlivňuje
některou
rapeutom prajeme úspešné nasledujúce obdobie. Veríme,
vodoch
ich vzniku,
účinkoch
konkrétnych
preparátov, ako
špičkových
pedagogických
zařízesvých
slov, tak nějak
mezi
řádky,
se
oběma
přednášejícím
část mozku.
Vezměme
si jenom
nejznážeDo
Vám
seminárny
deň priniesol
mnoho
nových
poznatkov
aj
o zaujímavostiach,
ktoré
ich vývoj
sprevádzal. Bavili sme podařilo vložit také to hlavní,
již
odteraz
čtvrtého
roku.
aprobíhají
sice
jak můžeme
stavy
bolesti
mější
mozkový mediátor
serotonin,
který
o detoxikácii podľa MUDr.ních
Josefa
Jonáša
a už
sa tešíme
sa
o výsledkoch
diagnostiky,
MUDr. Jonáš podrobil ovlivňovat za pomoci preparátů
Někteří
lidé
říkají,
že
o
úrovni,
jaké
Joalis.
Aby
si
přítomní
novináři
je především
ovlivňován
energiíktorou
plic a jena najbližšie stretnutie s Vami.
široké
spektrum
zvieracích
a granúl. Z výsledkov mohli o metodě řízené a kontrolované
člověk dosáhne,
se rozhoduje
ve
detoxikace
udělatjiž
lepší
hož porucha
je hlavní
příčinoukonzerv
stavu zvatýchto
diagnostík
vyplýva,
žeklesá
drvivá
väčšina týchto produk- představu, odnesli si
Zajako
MAN-SR, s. r. o.
text:
Bc.MindHelp
Jakub
Beháň,
velmi raném
mládí,
mnohdy
již
pozornost
preparát
spolu
ného deprese.
Při tomto
stavu
intetov
obsahuje
mycotoxíny
a dvě
iné pásma
toxíny, spôsobujúce rôzne s krásnou žíhanou růží. Jakov velice
fotografie:
Zuzana
Michalíková
předškolním
a raném
školním
originální
a užitečný
dárekvěse
lektová
výkonnost
o jedno až
zdravotné
problémy
zvierat.
Podľa
slov
MUDr.
Jonáša
práve
ku.
Nesnižujte
proto
plasticitu
neuukázala také sada nářadí pro ženy, kterou přítomné novinářky
víinteligenční škály. A máme zde vliv plic.
tieto
akoprobrat
aj toxíny,
ktoré
zvieratá
Stejnětoxíny,
můžeme
i jiné
orgány.
Čí- prijímajú v dôsled- taly s nehraným úsměvem. ronů a nesnižujte neurogenní faktoku
úzkeho
a dlhodobého
spolužitia
so svojimi majiteľmi najv mozku
nevhodnou
stravou,
tedy
Tisková konference zajistéry
splnila,
co slíbila.
Novináři
se dozvěňané
například
dávali rozum
do souviviac
ich Existují
zdravotný
Práve preto sa rozhodol děli vše, co potřebovali, a rafinovanými
cukrynějaká
a živočišnými
tupokud náhodou
informace
slostiovplyvňujú
s energií srdce.
všakstav.
i orgány
vyvinúť
sedemkteré
detoxikačných
pre psy a mačky, scházela, hbitě se doptali při
ky. volné
Dejte diskuzi.
také pozor
nanezbývá,
to, aby vaše
Mně
než
a části mozku,
nepodléhajíprípravkov
zmínězameraných
na odstránenie
tých toxínov,oktoré
sú pre zviedítě projevy
netrpělo
metabolickou
poruchou
smeknout
před kvalitními
obou
přednášejících,
skvělé na
ormykotoxinech,
ale také
o anorganických
ným pěti orgánům.
K těmto výjimečným
potravinu.
milém prostředí
a přátelskou
atmosférou a těšit se na
ratá
najnebezpečnejšie
resp.aje
ich výskyt
veľmi opočetný.
toxinech,
chemii; a toganizaci,
se týká zejména
lé- některou
orgánům
řadíme hippocampus
amygdačlánky, které
se v médiích objeví. Na svou bolest jsem sice tak dona nervový
systém, narkotik
a pochopilu. Žijíčasť
jakýmsi
samostatným
životem.
to ků
Túto
prednášky
MUDr.
Jonáš Je
vtipne
zakončil
slovami:
celatoxiny
nezapomněla,
získala jsem
užitečnývám
návod
to, jak se
ovlivňujíaleTrénujte
nepochopitelné,
ale je tomu tak. Detoxi- telně i drog. Emocionální
– mozek
tona
vrátí
„nejezte
psí žrádlo.“
10.
postavit čelem.
jak se
ukládání
tak samozřejmě
kaci
tedy
musíme
na tyto jsem
ka pro
tebe
aj. Já,provádět
coby tichýcíleně
pozorovatel,
usadila informací,
do ro- jí konečně
Nejen v dětském věku, ale celý život mozek
Prednáška
bola
taktiež
aj na hlbšiu
analýzu
zákMgr.
Alena
Rašková
i výbavnost.
Proto
je mozek, emocionálně trénujte, odvděčí Text:
orgány,
na něž
jsou
zaměřeny
dvanáležitý
prepahu místnosti,
abych
mělazameraná
o všem
přehled
a mohla
nase vám
stále
se zlepšující
ladných
prípravkov
Joalis,
ich účinkov a takFoto: aJitka
Palatová
detoxikovaný
preparáty Emoce a Streson, činností neuronových synapsí
ráty,
todetoxikačných
Streson
(hippocampus)
Emoce
psat areportáž
– přesně,
jak
se odeamě
očekávalo.
do sítě
svého
tiež
aj na
ich vhodné
kombinovanie
s príslušnými
detoxipřípadně
Depreson
(bazální
ganglia).
Nemám
ráda,
když se ode
mě něco očekává
– v takových
chví-a Fatig, schopen lepší mozku budete moci ukládat nové a nové
kačnými
prípravkami
na zákon
odstránenie
príznakov
lích se totiž
pravidelnězameranými
o slovo přihlásí
schválnosti
a „něinformace, a to do vysokého věku. Detoxispôsobených
intoxikáciou
základných
orgánov.
V rámci
co“ se stane. Něco,
co můj „očekávaný
výkon“
může snadno
pokujte svůj mozek od anorganických, orgatejto
sa MUDr.
Jonáš jinak.
podujal
aj příkladný
na diagnostiku
dvoch
zaujalo nás nických toxinů i mikrobiálních ložisek. A jakazit.časti
Ani nyní
tomu nebylo
Coby
exemplář
jsem
dobrovoľníkov,
na ktorej
sa s prítomnými
o odborný
na tiskovou konferenci
dorazila
ochromená podelil
bolestí kyčlí
a střev.
ko v případě čehokoli, co se týká zdraví,
pohľad
na riešené
ťažkosti,ako
o ideálne
zostavenie
kúr,
Víte, takovou
tou bolestí,
nad nížaj
lékaři
krčí rameny
a povážlivě
snažte se co nejvíce eliminovat stres. Většiktoré
diagnostikovaným
dobrovoľníkom
naordinoval.
zvedají
obočí, jestli náhodou
nejste simulant…
Jenže vás bolest
na lidí, kteří si stěžují na zhoršující se paměť,
skutečně ničí, a ačkoliv jsou všechny výsledky vyšetření pozitivní,
Hlavnou
témou tohto seminárneho dňa bol však mozog,
vy jste si jistí, že se jen tak vzdát nehodlá. Přes svůj odpor k analcentrálny nervový systém a periférny nervový systém. MUDr.
getikům jsem po jedné tabletce sáhla; zcela výjimečně, totiž
Jonáš sa v tejto časti zameral na podrobnejší popis mozgu,
abych se mohla soustředit na svou práci a bolest odsunout na
ako aj prípravky z nášho sortimentu, ktoré sa detoxikácii
druhou kolej.
mozgu venujú. Hovorili sme o depresiách, úzkostných po-
Hned v úvodu řeči paní magistry Vilánkové jsem „ožila“. Mluvila totiž právě o té bolesti, kterou nelze specifikovat, nelze ji lokalizovat a už vůbec nelze objektivně určit její míru. Dozvěděla
jsem se, že kromě bolestí akutních, které lze většinou identifikovat naprosto přesně, existují také bolesti chronické, s nimiž už
to tak snadné není. Právě jimi však lidé trpí nejvíce.
Kromě jiného už vím, že bolest nevzniká v místě, kde vás něco
bolí. Receptory bolesti sídlí v mozku. Právě on vysílá signály, které zapříčiňují, že se kroutíme v záchvatu žaludečních křečí, chytáme se za čelo, do něhož jsme se právě uhodili, anebo beznadějně strkáme hlavu pod polštář, když nás skolí záchvat migrény.
Čím více paní Vilánková téma rozebírala, tím více jsem se na svou
bolest soustředila. A tím méně jsem se soustředila na psaní. Stejný problém měli zřejmě i někteří novináři, kteří upustili od psa-
626
Bilingvní děti
budou mít snazší stáří
trpí v podstatě emocionálními poruchami
hippocampu a bazálních ganglií. Všem těmto oblastem tedy věnujte při detoxikaci velpozornost.
Správněstaletí
detoxikovaný
Navzdory tomu,kou
že se
za poslední
lidskýmozek se vám odvděčí nástupem příjemných
život prodloužil, jsou chvíle, kdy nás tento fakt
pocitů a radosti ze života, ale také schopspíše děsí, než rozveseluje.
totiž ve
čelí
ností pracovat. Lidstvo
Tato schopnost
vás bude
hrozbě zvané „stařecké
choroby“.
Sem
patří
vzbuzovat nadšení a pocit štěstí. Možná, že
v mládí
jsou zajímavějšíchoroba
věci než práce,
ale
například obávaná
Alzheimerova
a další
ve
středním
a
vyšším
věku
se
může
právě
druhy demence, které máme spjaty s postupnou
práce stát dominující radostí. Pečujte o svůj
ztrátou svéprávnosti.
mozek pečlivě a důkladně a nevynechejte
žádnou oblast. Proč? Třeba proto, aby se
to těmto
co mému
příteli
xistuje však celávám
řadajednou
metod,nestalo
jimiž lze
chorobám
v mládí,jejich
když nástup
se začalalespoň
dvořit jisté
dívce.
Po
úspěšně čelit, případně
dalece
odsuchvíli metod
nechápavých
pohledů
mu sdělila: „Jirnout. Jednou z takových
je pobyt
v tzv. bilingvním
proko,vale
my už
spolu
chodili.“
středí, tedy prostředí,
němž
se jsme
hovoří
dvěma
jazyky. S takoMUDr. Josef
vým prostředím se nejčastěji setkáváme v rodinách,
kdeJonáš
např.
Ilustrační foto: shutterstock.com
E
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
galerie
zdraví preparátů
z přírody
Bystrý
jako rys
lev?
Preparáty
proa silný
lepšíjako
vitalitu
Žádný problém!
mozku
Přírodní
skvosty,
si
Pro paměť,
jejíkteré
zlepšování,
eventuálně pro prevenci
dnes
představíme,
mají
úbytku paměti nemáme žádné speciální preparáty.
nesmírný
význam
nejen prose zabývali již mudrci ve staré
Touto
problematikou
osoby trpící
poruchami
čínské
civilizaci.
Pro císaře byly připraveny preparáty
paměti. Všechny
udržující
mozek vtyto
dobré kondici. Byly to především
poklady
zároveň
posilují
preparáty a tinktury obsahující ginkgo bilobu a jinan
imunitu,
navozují
hřejivé
dvoulaločný,
kterému
se mimochodem daří velmi dobře
pocity
a
zmírňují
veškeré
i v našich podmínkách. Tyto byliny zvyšují prokrvení
obtíže
související
mozku,
čímž mu zajišťují dobrý přísun kyslíku
s nedostatečným
a živin v buňkách.
prokrvením. V tomto seriálu
převezmou hlavní roli
kustovnice čínská, ženšen
ísařovi lékaři se
a ginkgo biloba.
snažili především
kdy však nezapomínejme na to, že tento
preparát nemůže stát samostatně! Také
preparát Cranium, určený pro mozkové laloky, nemůže být podáván samostatně. Je
to preparát závislý na očištění mateřských
orgánů, především jater. Podáváním těchto preparátů samostatně (včetně preparátu Cortex), bez podpory mateřských orgánů, dělá většina terapeutů zásadní chybu,
jíž zbavuje tyto preparáty jejich účinku.
C
ovlivňovat jídelnínu C obsahují tyto drobné
ček svého pána a rovněž
plody až pětsetkrát více než
se starali o koloběh enerpomeranč. Pyšní se rovněž vyšším podílem
gií v jeho organismu,
Kustovnice
čínská
beta-karotenu, než jaký nabízí třeba
timetry velké bok jehož udržení
vymýšleli
(Lycium
chinese)
mrkev. Goja je bohatá na vitaminy skupiny
různá z cvičení,
Mnozí
nás ji znajímasáže
spíše pod názvem „go- bule oranžovo-čera akupunkturu.
Těchto
ja“.
Tento trnitý keř,
dorůstající až do výš- vené barvy. Právě ony mají pro nás největ- B, nechybí jí ani vitamin E, přezdívaný jako
zásad
bychom
měli
ky
2,5 metru,
másesvůj
původ v Asii. Kus- ší význam. Kustovnice čínská je spjata vitamin krásy. Za zmínku stojí také polysadržet dodnes,
si
tovnice
čínská sipokud
sice libuje
na slunných především s čínskou medicínou, kde se tra- charidy, známé stimulanty imunitního sysachceme
teplých udržet
místech,dobou
ale statečně odolává dičně označuje jako plod dlouhověkosti. tému.
až do stáičinnost
mrazu.mozku
V pěstování
navíc není nikterak Kustovnice čínská je totiž velice silný anří.
náročná,
a tak se z Asie brzy rozšířila do tioxidant. Navíc obsahuje 18 druhů ami- Co goja ještě umí?
nokyselin, až 21 stopových prvků a mine- • Stimuluje meridiány jater a ledvin.
Jak už
jsme zmínili, recelého
světa.
spektive
jak
to zmiňovali
Kvete od
června
do října. Drobné fialové rálů (zejména železo, zinek, vápník, selen) • Dodává výživu krvi a vlhkost sliznicím dýchacích cest.
již našipozději
předkové,
kromě
kvítky
nahradí
podlouhlé, 1–2 cen- a množství vitaminů. Kupříkladu vitamistravy je pro náš mozek
podstatná také energie,
která do něj proudí z pěti základních emocionální preparáty Streson a Emoce, Bez pomoci energie základních orgánů toorgánů. I v těchto orgánech se však ener- od kterých budeme očekávat emocionální tiž nemají schopnost trvale očistit příslušné
gie vytváří z jídla a vzduchu, přičemž je sy- pomoc. Tu však najdeme již ve zmíněných struktury. Nebude-li jejich užívání podpocena informacemi, které vycházejí z naše- pěti preparátech, protože každý z těchto řeno preparátem na očištění mateřského
orgánu,
jejich účinek
nebude
buďa vůbec
emocionální
ho emocionálního
světa, orgánů
jí natolik,
že jimchanedělá
žádný problém
mluvit
chvíli tou
chvíli
otec
mluví česky a světa.
matkaBohužel
anglicky.zeNaprosto
běžnoudisponuje
záležitostísvou
žádný, anebo
pouze
dočasný.
rakteristikou.
po tomto
základě
který
je také
uložen
v nevědomí
a který– můžeonou řečí.
Tento soustavný
trénink
vytváří
v mozku jakousi
je
dnes
bilingvní
vzdělávání
výuka probíhající
jak vTeprve
ma- zase
o očistě
mozkuroli
a následnéme svýmtak
vědomím
jen málo ovlivňovat. můžeme podat další mozkové
kognitivnípreparáty,
rezervu, kteráHovoříme-li
ve stáří sehrává
důležitou
právě při
teřštině,
v cizí řeči.
mu navrácení
neměli bychom
jako jsou
Cranium,
Elemde,
Cortex.
Setkal
jsemněkolika
se s mladou
ženou byla
(35 let),
stařeckých
demencí.
Čím většívitality,
je tato rezerva,
tím nižšízaje
Ještě před
desetiletími
dvojjazyčnost
brána
spíše rozvoji
mykotoxiny.
Ty jsou Avelmi
siltaké na Mezeg,
kteránegativum.
měla celouOdborníci
řadu zdravotních
potíží žeNesmíme
že člověkapomínat
některá na
z těchto
vad postihne.
postihjako
došli k závěru,
bilingvní zapomenout
děti jsou předpoklad,
ným jaterním
jedem
a jedem
protože
gliové
buňky ne-li,
jsou sice
buň-kognitivní
a která
na můj dotaz,
zdataké
se cítí
psychicky
jsoupouze
to právě
rezervy,
které
dokážízpůsobujícím
spolupracomálo
soustředěné
a mají
příliš
nízkou slovní
zásobu
v obou
genetické mutace.
také nebo
jedemzmírnerpodpůrnými, ale
chovánípoškozenými
v dobré kondici,
či nikoliv,
odpověděla,
že kami
vatovlivňují
s částmi mozku
demencí,Navíc
a oddálit
jazycích.
S převratným
názorem
však přišla
Ellen Bialystoková,
Při jejich přítomnosti v mozku se
neuronůosoby
a ukládají
důležité
pro vovým.
se cítí být psychicky
silná.
Přestože
je velmi
některélátky
nepříjemné
symptomy.
Kanaďanka
polského
původu,
která
léta zkoumala
žijící nit
výrazně
zhoršuje mozková
jejich činnost.
Mezeg jePokud
tedy významným
na stres
a mnoho
ji rozhází,
jste nevyrůstali
v bilingvním
prostředí,činnost.
ani jsteProto
nevcitlivá
bilingvním
prostředí.
Na věcí
základě
jednoduchého
testu zjistila
budou velmi
důležité ústav,
rovněžnezoufejte.
preparáty
preparátem
pro fungování
udržuje si
dobrou
psychickou
kondici
a naodpodpůrným
navštěvovali
žádný dvojjazyčný
vzdělávací
úžasnou
věc
– mozky
bilingvních
dětí jsou
mozků dětí žijících
EviDren. jak
Ani podpořit
tyto preparáty
celého
mozkujejího
a zvláště
v některých
si- PEESDren
působí jako
vyrovnaný
Bilingvismus
je pouze
jednou z amožností,
vznik
vokolí
jednojazyčném
prostředí
odlišné. člověk.
Děti, které
se účastnily
nepodáváme
samostatně
jako první,
ale
tuacích,které
například
očkování, může
se- Obrovskou
V tomto případě
pletla dohromady
rezerv.
službu
svému amozku
prokázkoumání,
dostalyžena
jednoduchý
úkol: třídit objekty,
jim by-pokognitivních
až po očištění
orgánů.
Očistit
hrát Děti
zásadní
úlohu. Nakonec
to, že seže
se-se začnete
to,předkládány,
co se odehrává
uvnitř,
a jakým
způsožete i v případě,
učit – azákladních
aktivně používat
– cizí
jaly
podle
druhů,
a to co
nejrychleji.
vyrůstající
býváskvělými
velmi obtížné.
Vždyjsou
je totaké
datkáváme
se zhoubnými
nád- mozek
je ona schopna
zevníbyly
projevy
ovládat.
zykmozkovými
třeba až v dospělosti.
Dalšími
metodami
vbem
dvojjazyčném
prostředí
v plnění
těchto
úkolů jednoznačsložitější
detoxikace
ory, např. se
astrocytomem,
svědčí
o tom,
Silná
osobnostNedělalo
nemusí dát
najevo,
ale orientovat
puzzle,
luštěníleko
křížovek
nebozáležitost
třeba hra než
na hudební
náně
úspěšnější.
jim nic
žádný
problém
v jed- skládání
že do
v gliových
se ukládají toxi- ostatních částí organismu. Naučit se pátrat
uvnitř ji emocionální
problémy
stroj.
notlivých
úkolech a přepínat
se budou
z jednépooblasti
druhé. buňkách
ny, které
mají dokonce
škodlivý vliv na ge- v mozku pomocí diagnostických EAV přístupně
rozkládat.
Jak je to
možné? Tuto vlastnost, tedy přecházet
z jednoho
úkostrojů a EAM programu
lzeAlena
považovat
za
ny.
k základním
pěti preparátům,
Text: Mgr.
Rašková
luProto
na druhý,
získávají bilingvní
děti již od narození
tím, že povysokou
školu detoxikace. březen 2013
preparátuosvoElemde budeme očekávat,
kterými rozdílné
jsou LiverDren,
Zdroj:
www.psychologiednes.eu/
slouchají
řeči svýchUrinoDren,
rodičů. ObaVejazykyOd
si postupně
MUDr. Josef Jonáš
lienDren, CorDren a RespiDren, přidáváme že nás zbaví ložisek v mozkové kůře. Ni-
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
277
téma
trampoty
s pamětí
ré postihla ztráta fyzické a duševní vitality,
• Zlepšujeměsíce:
paměť a napomáhá
detoxikaci
Listy se sbírají od jara do léta. Sušení jim
jejímiž projevy jsou zejména snížená odol- prospívá, znásobí se poté obsah flavonoinost vůči nemocem a neschopnost se sou- dů, mastných kyselin nebo třeba vitaminu
středit.
C. Výtažek z listů přispívá k rozšíření cév,
Paměť je schopnost ukládat,
Kouzlo ženšenu spočívá především v pří- čímž je zajištěn důkladný krevní oběh. Ten
je, jak a
víme,
nepostradatelný
zejména pro
K tomu, abyste všechna pozitiva, která tomnosti tzv. saponinů, které navracejí
uchovávat
vybavovat
informace.
kustovnice čínská nabízí, pocítili na vlastní rovnováhu tam, kde to tělo nejvíce potře- správné fungování kardiovaskulárního sysKdyž mě
šéfredaktorka pověřila
tému. Osvědčil se rovněž jako prevence
zpracováním
článku
na téma:
Jak
proti potížím
způsobeným
nedostatečným
prokrvováním.
Sem
patří
především
porupreparáty Joalis mohou ovlivňovat
Náš tip:
chy paměti, potíže se sluchem, chronická
Gurmáni mohou vyzkoušet blahodárné účinky
lidskou závrať,
paměť,
netušila,
jaký
studené
končetiny aj.
Odvar či tinkvína s přídavkem kustovnice čínské. 1 kilogram
tura z úkol
listů se mi
používá
při potížích
respineřešitelný
dává.
Pamětí
je
čerstvých plodů rozmělníme, vložíme do textilního
račních, zejména při astmatu, pomáhá tacelá řada.
Člověkzažívání.
může Vmít
dobrou
ké stimulovat
tradiční
čínské
sáčku a ponoříme do deseti litrů vody.
se tinktura
z ginkgo
biloby často
paměťmedicíně
na čísla,
na slova,
může
si
Nádobu hermeticky uzavřeme a necháme 14 dnů kvasit.
podává lidem s Alzheimerovou či ParkinDenně si pak dopřáváme 2 dcl vína, nejlépe během dne.
velmi dobře
pamatovat třeba tóny
sonovou chorobou. Slouží ke zmírnění obKustovnice čínská totiž dodává tělu spoustu energie, proto není
a reprodukovat
či
tíží s pamětí, kzpaměti
nimž se řadíhudbu
zejména zmavhodné ji konzumovat těsně před spaním.
tenost, zapomětlivost a roztržitost.
organismu.
• Je považována za přírodní afrodiziakum,
zmírňuje sexuální dysfunkce.
kůži, stačí konzumace 10–30 gramů sušených plodů denně, což je hmotnost odpovídající zhruba jedné hrsti. Využít se však
dají rovněž listy a výhonky, které se upravují podobně jako špenát a s oblibou se
přidávají do nejrůznějších kaší. Jsou rovněž vhodnou přílohou k masovým pokrmům. Goja se dá jíst i pít. Známé jsou čaje a také sirupy, které se mohou užívat
každý den, ideálně nalačno.
Ženšen (Panax ginseng)
Typy paměti
Existují lidé s výbornou prostorovou pamětí, pohybovou pamětí,… Zkrátka setkáváme
s mnohasetypy paměti. Někteří lidé
K tétoserostlince
jsou
této oblasti
váží vpřívlastky
jakoopravdu
„koře- dobří, jiní průměrní
každý člověk„hřejivý“,
je v některém
něný“,a „exotický“,
… druhu
paměti
paměť
Ženšen, podprůměrný.
konkrétně jeho Abychom
čínská verze,
byla
pochopili,
musíme
se vyhnout
po
objevena před
více než
pěti tisícitomu,
lety v čínčem
pátrali
dlouhá Byl
desetiletí.
Doskýchvědci
horách
Mandžuska.
velice ceněn
mnívali
že paměť
je uložena
v určitých
zejménase,pro
své posilující
a omlazující
mozkových
a pokud
budou
tyto
účinky. Čínaokrscích,
pozvedla
jeho slávu
natolik,
okrsky
zničeny,
odejde
s nimi
automaticky
že se již
ve třetím
tisíciletí
před
naším leitopočtem
to, co v stal
nichproduktem
bylo uloženo.
Teprve po
mezinárodního
mnoha
letech
výzkumů
vědci
zjistili,
že toobchodu.
Divoký
ženšen
Číňané
vyměňomu
není. Paměť
je totiž
rozprostřena
vali tak
především
za hedvábí
a léčivé
přípravdo
mozku
a přesouvá
se z je
místa
na
ky. celého
Obchod
s divokým
ženšenem
v dnešmísto.
Jestliže
zničíme
část mozku,
mohou
ní době
spíše
vzácností.
S nástupem
se
kterérozpoutala
tam byly zaznamená20.informace,
století se totiž
vlna umělény,
jiné části
mozku.
Kdybyho přesunout
pěstování do
ženšenu,
která
se udržela
chom
se pokusili
zničit tu část mozku,
v popředí
dodnes …
o Čínští
níž si lékaři
myslíme,
že je úložištěm
paa mudrci
k ženšenunaší
vzhlíží,
měti,
byli bychom
Člověkpřipoje toa to doslova.
Díky zklamáni.
svému vzhledu,
tiž
schopen zapojit
jiné mozkové
struktumínajícímu
lidské tělo,
se stal symbolem
ry.
božské harmonie, síly a energie. Jeho povzbuzující účinky dalece předčí účinky kofeinu, mocně podporuje
Neposedná
paměť libido a posiluje
tělesnou
i duševní
schránkua člověka.
Paměť
je zkrátka
pohyblivá
realizujeNe
se
nadarmo je
užíváníbuňkách
doporučováno
pohybem
pojeho
nervových
a draženám
v období
menopauzy
a mužům,
hách
mozku.
Některá
místa ji sice
ovlivňutrápíjiná,
potíže
jíkteré
více než
ale stoerekcí.
na celéNedocenitelvěci nic nenou službu
prokazuje
lidem, ktemění.
Stav naší
paměti ženšen
souvisí si množstvím
428
se stát expertem na vůně
a pracovat
jako
míchač vůní ve
Tinktura
z jinanu:
Dvě
polévkové
lžíce listů
ginkgo biloby zabuje (např. pomáhají snížit krevní
tlak
firmě na parfémy. Také
lidé
a stejně tak jej dokáží zvýšit). Pozornost si lijeme třemi decilitry 60% lihu. Hermetics dobrou
pamětí
uzavřeme a uložíme
namají
teplé místo.
zaslouží rovněž vysoký obsah vitaminů
B1, ky chuťovou
Necháme
14 dní louhovat.
Po dobu louB2 a B6, vitaminu A nebo třeba zinku.
uplatnění.
Ve firmách
vyrábějících
Východní medicína využívá celý kořen hování nezapomeneme lahev každý den
koňaky, šampaňské nebo
ženšenu. Kořen se pečlivě usuší a whisky,
následně je použit ve formě kapslí nebopivo
tablet.musí být člověk, který si
Přidává se také do čajových směsí, tinkpamatuje, jak chutná ten který
tur, ale například i do
výrobek, a dovede jej namíchat.
kosmetiky.
Jinan dvoulaločný
(Ginkgo biloba)
Paměť
Jinan je záludný a matoucí.
Přestože jeho listy jednoznačně jako listy vypadají,
spadá do kategorie jehličnanů. Patří k nejstarším
stromům na světě. První jinany začaly vyrůstat ze země již
před 300 miliony let a s důstojprotřepat. Po
ností odolaly všem přírodním katauplynutí doby přecedíme
strofám a klimatickým změnám.
a nalijeme
dotvorba
tmavéneuronů
sklenice.
Nejznámější
nejvyužívanější
gink- Neurofyziologie
neuronů,
kteréamůžeme
učením částí
aktivovat.
uvádí, že
Tinkturu do
užíváme
denně
go biloby
listy, z nichž sepřenos
vyrábějímezi
nej- je téměř uzavřena
Díky
němujsou
se zintenzivňuje
šesti lettřikrát
věku dítěte.
v množství
10 kapek.
zesílení
účinků se
různější doplňky
stravy.
jste pomocí
však, že V
neurony.
Přenos se
děje Věděli
převážně
dalších letech
už sePro
pouze
propracovádoporučuje
kapat
tinkturu
dodo
zeleného
jinan lze využít
i v kuchyni?
mediátorů,
kterých
je několikMnohé
desítek.čínské
Jest- vá.
Jestliže bude
mozek
dítěte
tohoto
čaje. špatně živen, vytvoří se menší množa japonské
tradiční
pokrmy
obsahují
se- věku
liže
člověk takto
zesílí
synapse,
tedy spoText:
Mgr. Alena
Rašková
mena
jinanu.
Ty se
však před
použitím
mu- ství neuronů, které
jení
mezi
dvěma
neurony,
a účinek
mediábudou
schopny
realiwww.zensen-ginseng.cz
sejí důkladně
slanou vodou
torů,
pak budeoloupat,
schopenomýt
si pamatovat
stále zovat menšíZdroj:
množství
spojů. Většina poa opražit.
Dužnatý
obal paměti
totiž obsahuje
or- kusů týkajících se této www.kustovnice.cz
více
informací.
Maxima
a maxima
problematiky byla
www.mojebylinky.cz
ganické
kyseliny,
které
mohoučlověk
vyvolávat
využití
celého
mozku
dosahuje
ko- vykonána na zvířatech.
Právě na nich vědIlustrační
foto:
shutterstock.com
alergické
reakce.
lem
třicátého
roku života. Pak už síly ubý- ci sledují, jak
probíhají
procesy
učení a jak
vají a kapacita paměti klesá. I když se dá je možné tyto procesy ovlivnit. R. Molteni
Víte,
že… jak dokládají starší v časopise Neurosicence v roce 2002 zvevelmi dobře
trénovat,
generace
herců, existuje
kteří jsou ihned
ve velmi
vyso- druhů?
řejnil práci,
jejímž obsahem
… ženšenů
několik
Nejvíce
se mluvíbylo zjišťovákém věku schopni si nejen vybavit scénáře ní mechanismů, jimiž strava typická pro
o ženšenu čínském (též korejském) a ženšenu americkém.
ke svým dosavadním rolím, ale dokonce západní industriální civilizaci ovlivňuje
Z
pohledu
medicíny
je toto
dělení
učit se stále
nové atradiční
nové role.čínské
Anebo zpěstrukturu
mozku
a jehodůležité
fungování.
váci, kteří
se
učí
melodiím
a
textům
písniV
běžné
stravě
západních,
tzv. civilizovazejména kvůli schopnosti zahhřívat organismus. Zatímco
ček. Tuto činnost trénují celá léta a za tu ných států se objevuje velké množství načínský ženšen tělo prohřívá a prokrvuje, ten americký
dobu si vypracovali velmi účinnou síť neu- sycených tuků a rafinovaný cukr. Taková
naopak
účinkyukládají.
chladivé. Existuje
také
odrůda
ronů, má
do níž
tyto informace
strava se
nazývá
HFS (high saturated fat
refined
sugar). Zmíněná
zvaná sibiřský ženšen. Název jeand
však
matoucí,
jelikož práce potvrdiže tato strava
může přispívat k mentálJak jedí
vaše děti?
se nejedná
o pravý ženšen, ale la,
příbuznou
rostlinu.
O tom, kolik neuronů bude vytvořeno, nímu chátrání ve stáří a může urychlovat
rozhodují určité vlivy už v dětském věku. proces demence. Při takové stravě se záro-
?
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
kalendář
akcí
kalendár
akcií
byl schopen se nic učit, nezapamatoval si
veň zvyšuje riziko řady nervových onemoc- Mozek – sídlo paměti
nění a poruch spojených se stářím. Způsob, Věnujme se nyní některým strukturám, žádná nová fakta, nedovedl popsat žádné
kterým HFS strava snižuje plasticitu neuro- které hrají zásadní úlohu v procesu pamě- nové události, ale věci týkající se starých
nů, je regulace tzv. neurotropního faktoru, ti. Prefrontální kůra telencephala má na záležitostí interpretovat dokázal. Hovořícož je rozhodující mediátor vitality a fun- starosti pracovní paměť, tedy krátkodo- me-li o krátkodobé paměti (odehrává se
především ve23
zmíněné prefrontální kůře),
gování
a jeví se Seminár
jako nejvýznambou paměť,
ale umožňuje
člověku
takéVodárenská
KE neuronů,
09.11.2013
III***(A+B+C)
osobne,
Hlavné
centrum,
Přednášky
v Praze
jedná se o vteřiny, maximálně minuty.
nější hráč v dějích týkajících se učení
čas
název
akce
místo
konání o dlouhodobé paměti
cena (je
paměti.
(10:00-16:00)
poplatok
50 EUR, pokračovanie I+IIlektor
Hovoříme-li
adatum
Jednoduše
řečeno,
jíme-li
uložena
v dalších 1234/8,
strukturách),
běžnou
západní
stravu plnouPraktický
rafinova-pracovní seminář:
11. 11. 2013
9.30–15.30
Vladimíra Málová
ECC,
Na Výhledech
750 máme
Kč
KE 10.11.2013 Seminár
IV****Uvádí
osobne, Hlavné centrum, Vodárenská
23 hodiny, roky, vlastně celý život.
na mysli
ných cukrů a nasycených tuků,
způsoNerozumím?
Nevím jak? se, že člověk využívá
Praha
10
Každý typický neuron (nervová buňbujeme
si chátrání svéhopoplatok
mozku
a raNedaří
se.
se. zhruba
pouhých
(10:00-16:00)
40 Zeptejte
EUR, tematický
seminár
ka)
tvoří
tisíce synapsí. Na těchto
pidně
snižujeme
mozkovou
výkonnost.
13. 11. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika 10 % kapacity
Mariemozku,
Dolejšová
ECC, Na
BA pokusy
23.11.2013
Seminár
III***(A+B+C) osobne, Hlavné
centrum, Čečinová
3Výhledech 1234/8, 620 Kč
synapsích
Jinými
bylo dokázáno,
že dětská
Praha
10 dochází ke zmíněným přestrava bohatá na rafinované cukry za- tedy kapacity neurálních spojů. chodům. Právě tato síť neuronů, pro 11. (10:00-16:00)
poplatok
50 EUR, pokračovanie I+IIECC
13.
2013
Zkouška
online
Kč
pojených na různé oblasti v 0mozku,
je
stavuje
tvorbu17.00–18.00
neuronů, které
se v ra-I. stupně
Při vhodném tréninku je
základem
paměti. 1234/8,
Opakujeme-li
ném
dětství
vytvářejí,
a toSeminár
dokonce
tak
BA
24.11.2013
IV
Čečinová
3
20.
11.
2013
9.30–15.30
Seminář
III.osobne, Hlavné centrum,
Ing. Vladimír
Jelínek
ECC,
Na Výhledech
1050inforKč
prý možné dosáhnout
maci,10
aktivujeme synapse, kde se zesizásadním způsobem, že to již není
Praha
(10:00-16:00)
poplatok
40 EUR, tematický seminár
luje jejich fungování, až se natolik
v dalších
etapách života možné
jakkoli
využití
až
30
%.
3. 12. 2013 9.30–15.30
Seminář IV.
Mgr. Marie Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
zautomatizuje, že pak v dalších etapách
nahradit
či změnit1.
BA 25.11.2013
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová
Praha 10 3
života slouží jako úložiště informací,
Víme však, že kromě rafinovaných
4. 12. 2013
9.30–15.30
Detoxikační
taktika
ECC,
NasiVýhledech
1234/8, Při620
Kč
20 EUR/1hod.,
je potrebnéIng.
sa Vladimír
nahlásiťJelínek
které
můžeme vybavit.
pokusech
cukrů
a(09:00-16:00)
nasycených
tuků poplatok
můžeme
hoPraha 10 na zvířatech byla tato zvířavořit i o vlivu kaseinu nebo glutenu. U ně- schopnost plánování a procesy učení, kte- prováděných
BB 26.11.2013 Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17
trénována
v různých
úlohách.750
Následně
kterých
jedinců
totiž v průběhu
celéhopracovní
ži- ré seminář:
nazýváme sociální
inteligencí.
Další taECC,
9. 12. 2013
9.30-15.30
Praktický
Vladimíra
Málová
Na Výhledech
1234/8,
Kč
byly chirurgicky
odejmuty části mozku.
vota
k ovlivňovánípoplatok
nervové
činnosti
strukturou,
která je velmi
angažovaná do jim
Nerozumím?
Nevím
jak?je potrebné
Praha
10
dochází
(13:00-16:00)
20 EUR/1hod.,
sa nahlásiť
těmito špatně metabolizovanými
procesu
Nedaříbílkovise. Zeptejte
se. vkládání informací, jsou bazální Vědci samozřejmě doufali, že tak přijdou
KE které
29.11.2013
so Salviou
a EAM*****,
centrum, Vodárenská
na to, kde jsou 23
určité informace uloženy.
nami,
se přeměňují Praktiká
na látky s vysoce
ganglia,
to znamená Hlavné
corpus amygdaloi11. 12. 2013 10.00–12.00 Zkouška II. stupně
ECC
ECC, Na Výhledech 1234/8, 310 Kč
Věřili,
že
informace
uchovávají částice natoxickým
vlivem
na
mozek.
Jen
pro
příklad:
deum
a
corpus
striatum,
dále
mozeček
(13:00-16:00) poplatok 20 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Praha 10
Vyšetřoval jsem šestiletého chlapce, který a velmi zásadní úlohu sehrává struktura zývané engramy. Bohužel se nikdy nepřiš11.
12. 2013mluvit
13.00–15.00
Zkouška
II. stupně
Výhledech
1234/8,
310 uložeKč
na to,
kde
přesně jsou
informace
B+K+BB
11.12.
Skúška
Hlavné
centrá, ECC
Čečinová, že
Vodárenská
aNa
Kapitulská
se
nenaučil
a nenaučil
se ani2.stupňa
záklazvaná
hippocampus.
Samozřejmě
se nic loECC,
Praha
kde 10
jsou ona sídla paměti. Bádání
dům lidského chování. Měl jisté potíže neobejde bez mozkové kůry, především ny,
(14:00-15:00) osobne, poplatokneocortexu,
10 EUR, podo
absolvovaní
1.stupňa,
III. a IV
seminárov
skončila
závěrem,
že čím větší část mozku
kterého se skúšky
musí veškeré
Rok 2014
byla
odebrána,
tím
rozsáhlejší byly porupaměťové
záznamy
promítat,
chtějí-li
být
BA 16.12.2013 Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3
chy
paměti,
avšak bez1234/8,
ohledu na620
to, Kč
o kterealizovány.
7. 1. 2014
9.30–15.30
Seminář I.
Vladimíra Málová
ECC,
Na Výhledech
(09:00-16:00) poplatok 20 EUR/1hod.,
je potrebné
sa nahlásiť
část 10
mozku se jednalo.
Praha
V corpus
amygdaloideum
(amygdala), rou
oblasti bazálních ganglií,
je uložena
emo21. 1. 2014 9.30–15.30
Seminář II.
Vladimíra
Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
akcie (osobní účast)
PŘEDNÁŠKYPlánované
PRO TERAPEUTY
&
BB
17.12.2013
KE
Praha 10
detoxikace
(13:00-16:00)
22. 1. 2014
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17
9.30–15.30
20.12.2013
poplatok 20 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Seminář I.
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Vodárenská
23
29.
17.00–18.00poplatok
Zkouška20
I. stupně
1. 2014
(13:00-16:00)
EUR/1hod., je potrebnéECC
sa nahlásiť
4. 2. 2014
9.30–15.30
Seminář III.
Vladimíra Málová
620 Kč
online
0 Kč
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
1050 Kč
ECC, Na Výhledech 1234/8,
5. 2. 2014
9.30–15.30
Zmena plánovaných termínov seminárov je vyhradená!
Praha 10
Seminář II.
Marie Dolejšová
620 Kč
12. 2. 2014
17.00–18.00
Zkouška I. stupně
Economy Class Company online
0 Kč
*seminár I – úvod do problematiky detoxikácie.
Zoznámenie
sa s rozdelením
toxínov
v ľudskom
organizme
pôsobením.
cionální
paměť, která
je pro člověka
velice
Vysoká
škola a ich
detoxikace
18.
2. 2014
9.30–15.30
Detoxikační
taktika Účastníci si odnášajú
Vladimíra
Málová
Na registrácia.
Výhledech 1234/8, 620 Kč
V rámci
seminára
je vykonané
ukážkové meranie.
DVD.
Cena: 25 EUR
+ ECC,
25 EUR
důležitá. Emoce tedy hrají
zásadní
úlohu Co
z toho vyplývá
pro naše detoxikační po-
jak v procesu ukládání paměti, tak ve vý-
Praha 10
stupy? Především fakt, že detoxikace
**seminár
– nadväzuje naSeminář
seminárIII.
I. Účastníci
sa naučia
využívaťMarie
čínskyDolejšová
pentagram
v praxi
a sú oboznámení
s logickou
19.
2. 2014 II9.30–15.30
ECC,
Na
1234/8, složitá.
1050 KčNebavnosti.
V bazálních
gangliích
nacházíme
paměti
je Výhledech
záležitost
nadmíru
diagnostikou. Účastníci si odnášajú DVD. Cena: 40 EUR
Praha 10
i výše zmíněný corpus striatum, kde je ulo- můžeme totiž našim terapeutům říct: „Soužena
rovněž
emocionální
paměti
střeďte se na
tutopřímo
oblastna
mozku,
tam je uloInformace
a
přihlášky:
ECC
s.
r.
o.,
Na
Výhledech
1234/8,
Prahačást
10, tel.:
274 781na
415,
[email protected]
nebo
www.eccklub.cz
***seminár III - eminár III. A – teória (preberieme
postupne
teóriu
merania
prístroji
Salvia ), seminár
III. B – praktické
meranie na
s epilepsií.
Vyšetřením bylo zjištěno, že a zároveň motorická paměť. Poškozením žena paměť, tuto oblast detoxikujte.“
vi sekci
Vzdělávání
prístroji Acucomb a Salvia so sadami a EAM programom, seminár III.C - praktické postupy riešenia zdravotných problémov so Salviou
trpí
intolerancí na kasein, který požíval tohoto místa vzniká obávaná Parkinsono- Současnou vědu paměť zajímá především
a EAM. Cena: 50 EUR.
v kravském mléce již od čtvrtého měsíce ži- va choroba. V procesu učení, jak motoric- kvůli zkoumání důsledků po operacích
vota.
Matka chlapce byla celé těhotenství kého typu, tak emocionálního typu či kog- zdravotných
nádorech,
úrazech
a podobných
****seminár IV- nadväzuje na semináre III. – tematický seminár a praktické postupy riešeniamozku,
problémov.
Cena: 40 EUR.
Přednášky
v Brně
učení (poznávacího),
se zapojují destruktivních procesech. Samozřejmě že
v těžkém stresu, protože se rozváděla, a to nitivního
různé oblasti,
a to oblast
bazálních
pro
ni bylo – přičas
životě
naa Salviou
malénázev
vesnici
– vel-programom
vědce
také
zajímá,
startuje
*****praktiká
s EAV
a EAM
- súlektor
určené
záujemcom,
ktorígannemajú
dostatok
istoty
prijaký
práciděj
s prístrojom
datum
akce
místo
konání
cenaproceglií,
mozečku,
substantia
nigra
a
předemi
obtížné.
Opuštěný
manžel
se
navíc
sy
ukládání
tzv.
ß-amyloidu
do
buněk
mozSalvia
a EAM programom
a absolvovali semináre.
Osobne
v pobočkách
firmy MAN-SR
s.r.o..
Cena: 20 EUR.
4.Acucomb
11. 2013asnažil
9.00–15.30
Seminář
Pavel
Jakeš,
Petr Šmehlík
bude
upřesněno
naje považován
1050
Kč
kde je Bc.
uložena
schop- kové
intenzivně
ženě pomstít.
Tento III
stres vším hippocampu,
kůry.
ß-amyloid
za jeden
vysílaný přes játra působil na chlapce ještě nost pro kognitivní typy paměti, jinak zewww.bodycentrum.cz
základů vzniku Alzheimerovy demence.
11. 2013 9.00–15.30
Detoxikační
Pavel
Jakeš, Bc.aPetr
Šmehlík Detoxikace
bude upřesněno
620
Kč ceřečeno paměť
poznávací
hodnotící.
v18.
prenatálním
vývoji a později
vyústil v in-taktika
mozku na
musí probíhat
jako
Na
uvedené
akcie
sa
prihlasujte:
www.bodycentrum.cz
toleranci kaseinu a v poškození mozku. Na V různých odborných pracích je zmiňován lek, není možné označit žádné konkrétní
Centrum
Košice:
Vodárenská
23,
tel./fax: 055/
799 6881,
0904 734 418
který
přišel
o hippocampus
mozek
pak
velmi
intenzivněSeminář
působilo
naprostona
dominantní. 620 Kč
4. 12. 2013
9.30–15.30
IVjak pacient,
Mgr.
Marie
Vilánková a ne- oblasti
bude za
upřesněno
očkování,Bratislava:
tak léky, které
chlapec
dostával 43 42 59 39, 0903 311 063
Centrum
Čečinová
3, tel./fax: 02/
www.bodycentrum.cz
1 Více informací o škodlivých účincích cukru na lidský organismus naleznete v knize
proti
Stručně
řečeno
strava ovlivCentrum
Banská
Bystrica:
Kapitulská
17, tel./fax: 048/415
6 186,
0911 758 008
4. 12.epilepsii.
2013
16.00–18.00
Seminář
EAMset
Mgr.
Marie
Vilánková
bude upřesněno na
310 Kč
ňuje
naši
paměť,
a
to
jak
v
dětství,
tak
v
dov ohrožení, www.joalis.sk
jejímiž autory jsou MUDr. www.bodycentrum.cz
Josef Jonáš a Jiří Kuchař. K dostání
e­‑mail: man­[email protected]­‑sr.sk, internetové stránky:Zdraví
www.man­‑sr.sk,
spělosti a ve stáří.
v distribuci ECC a knihkupectvích.
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
295
datum
čas
15. 1. 2014
9.00–15.30
název akce
lektor
Seminář I
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
místo konání
cena
bude upřesněno na
620 Kč
www.bodycentrum.cz
Vážení obchodní partneri a priaznivci detoxikačnej metóĎalší spolupracovníci,
majú odber
od 50 ks do 100
Paměť je ktorí
schopnost
ukládat,
27.MUDr.
1. 2014J. Jonáša,
9.00–15.30
I
Bc. Petr Šmehlík
bude
upřesněno
Kč
dy
opäť tuSeminář
máme koniec
pracovného Pavel
roka Jakeš,
ks mesačne
a nárok na
29%
zľavu nanapreparáty620
v budúuchovávat
a
vybavovat
www.bodycentrum.cz informace.
a preto Vám predkladáme hodnotenie za predchádzajúce pracom roku.
mě
šéfredaktorka
covné
obdobie
od 1. 10. 2012
do 30. 9. 2013.
Hodnotné
cenytel.: 545
Mgr.241
Prešovská
(92,08),
MUDr. Šimko (80,67),
p. Kostrová
Informace
a přihlášky:
Body Centrum
s. r. o., Vodní
16, Brno,
303,Když
e-mail:
[email protected]
nebopověřila
přímo
na
v www.bodycentrum.cz
sume cez 2.000 EUR sme
odovzdali
na seminárnom dni dňa
(78,08), p. Kellerová (73,25), p. Hrúzik + Ruman (72,08), p.
v sekci
Vzdělávání
zpracováním článku na téma: Jak
26. 10. 2013 v Bratislave našim najlepším spolupracovníkom.
Jellínková D. (55,17), MUDr. Moleková (52,50), p. Purdek
preparáty
Joalis
ovlivňovat
Ďakujeme všetkým za spoluprácu.
(51,83), p. Pekárová
(50,50),
MUDr.mohou
Nemčoková
(50,08)
lidskou
netušila,
jaký a nárok
Naši najlepší s odberom nad 200 ks mesačne a nárokom
Tí, ktorí majú
odberpaměť,
od 20 ks do
50 ks mesačne
Přednášky v
Ostravě na
na 35% zľavu na preparáty v budúcom roku.
na 24% zľavu
preparáty
v
budúcom
roku.
neřešitelný
úkol
mi dává. Pamětí
je
čas
akce
lektor
místo
konání
cena
1.datum
cena: Anna
Katrincová název
(370,17)
PhDr. Danková (46,83),
p. Šeböková
(45,50), p. Hudáková
celá
řada.
Člověk
může
mít dobrou
6. 11. 2013
získala
prístroj Acucomb
v hodnote
820 EUR.
(49,42),
Ing.
Kettnerová
(36,33),nábř.
Mgr.
Huljaková
(35,25),
9.30–15.30
Seminář
III
Jana
Schwarzová
Havlíčkovo
2728,
1050
Kč
2. cena: Mgr. Karin Heinz (366,58)
Ing. Kubaška
(33,17),
p.
Vágnerová
(31,75),
p.
Fritzman
paměť na
čísla, na slova, může si
Ostrava
získala nákup preparátov v hodnote 300 EUR.
(30,82), p. Makovicová (29,25), p. Brejčáková (27,92), MVDr.
11. 2013
9:30–15:30
taktika
Jana
Schwarzová
Havlíčkovo
nábř.
2728,
620
Kč
dobře
pamatovat
třeba
tóny
3.27.
cena:
Dr. Gejza
Molnár Detoxikační
(302,42)
Gális
(27,58),velmi
Ing. Čontošová
(24,92),
Ing.
Kolembus
(24,00),
Ostrava
získal nákup preparátov v hodnote 200 EUR.
Ing. Demovič
(23,75), Mgr. Stapples
(22,83), p.
Janetschek
a reprodukovat
zpaměti
hudbu
či
4.11.
cena:
Alojzia
KováčováZkouška
(285,08) II. stupně
(22,50), MUDr.
Srníková
(20,17) nábř. 2728,
12. 2013
10.00–12.00
Economy
Class Company
Havlíčkovo
310 Kč
se stát expertem
na vůně
získala nákup preparátov v hodnote 150 EUR.
Ostrava
Ďalší, ktorí majú odber
od 10 ks do 20 ks mesačne a ná5. cena: Anna Šanková (226,50)
a zľavu
pracovat
jako míchač
vůní
ve
rok na 24%
na preparáty
v budúcom
roku.
Rok 2014
získala nákup preparátov v hodnote 100 EUR.
MVDr. Műllerová
(19,20),
MUDr.
Dadej
(19,17),
firmě na parfémy. Také lidé Ing. Ku6. cena: Ing. Lýdia Eliášová (223,83)
8. 1. 2014
9.30–15.30
Seminář I.
Jana
Schwarzová (18,33), Havlíčkovo
2728,
620
Kč
charovičová
PharmDr.nábř.
Wolaschková
(18,17),
sa nehodnotí.
dobrou Ostrava
chuťovou
pamětí mají
PharmDr.s Horváthová
(18,08), p. Batkyová
(17,50), Ing.
7. cena: MUDr. Zdenka Vlachová (211,50)
Lauková
(17,17),
Ing. Rarbovská
(17,00),
MUDr. Kilvádyouplatnění.
Ve firmách
vyrábějících
9.30–15.30
Seminář
II.
Jana
Schwarzová
Havlíčkovo
nábř.
2728,
620 Kč
29. 1. 2014
získala
nákup preparátov
v hodnote
70 EUR.
vá (16,50), p. Stračarová
(16,00), p. Furková (15,00), MUDr.
Ostrava
whisky,
koňaky,
šampaňské
nebo
Najlepší s odberom nad 100 ks mesačne a nárokom
Lešťan (14,83), MUDr. Mišianik (14,73), p. Švikruhová
12.
2.
2014
17.00–18.00
Zkouška
I.
stupně
Economy
Class
Company
online
0
na 32% zľavu na preparáty v budúcom roku.
(13,33), MUDr.
Hrachová
p. Víťazková
pivo
musí (13,08),
být člověk,
který(12,75),
si Kč Ing.
8.19.
cena:
MUDr.
Jana
Živická
(165,92)
Cmár
(12,33),
p.
Vöröšová
(12,27),
p.
Zora
Konde
(12,25),
2. 2014 9.30–15.30
Seminář III
Jana Schwarzová
Havlíčkovo
nábř. 2728,
1050
Kč
pamatuje,
jak chutná
ten který
získala balíček v hodnote 58 EUR.
p. Michalcová (12,17),Ostrava
Ing. Oravcová (11,83), p. Čerchla9. cena: Ladislav Šuvara (136,50)
nová (11,75),výrobek,
MUDr. Roubalová
(11,75),jej
JUDr.
Chovancová
a dovede
namíchat.
vzdělávání
v Ostravěv hodnote
doporučujeme
Seminář IV absolvovat
dne 4. 12. 2013.
Účastníkům
získal
sadu Bioharmoni
56 EUR.
(11,42),v Brně
p. Matúšková
(11,33), p. Harcsová (11,08), MUDr.
10.
cena: Mgr.
Ľuba Albertová
(131,92) Havlíčkovo nábřeží 2728Beňo
(10,67).
p. Vendegh 702
(10,67),
PhDr. Wiecha
(10,27)
Informace
a přihlášky:
Jana Schwarzová,
(budova
Technoprojektu),
00 Ostrava
– Moravská
Ostrava,
tel.: 775 312
získala
766 sadu Psychoharmoni v hodnote 56 EUR.
Ostatným terapeutom s odberom do 10 ks mesačne pri11. cena: MVDr. Jiřina Varinská (131,58)
náleží na budúci rok zľava 19 % na preparáty.
Seminář I získala
v hodnote
45,50 EUR.
– úvod balíček
do detoxikace.
Seznámení
s rozdělením toxinů v lidském organismu a jejich působením, čínský pentagram a jeho
12.
cena: Mgr.
Silvia
Martincová
(101,92)ukázkové měření, účastníci
souvislosti.
V rámci
semináře
je provedeno
si odnášejí
CD s podrobným
vysvětlením
v čínském
Veľmi
pekne ďakujeme
všetkým,
ktorí savztahů
snažia
udržať
Typy
získala balíček v hodnote 40 EUR.
pentagramu.
metódu MUDr. J. Jonáša už 13 rok na Slovensku.
paměti
13.
cena.
Völgyák
(100,17)I. Účastníci
Seminář
IIJozef
– navazuje
na prostorovou
Seminář
se naučí využívat čínský pentagram v praxi a jsou seznámeni s logickou diagnostikou.
Existují
lidé
s výbornou
paVyhodnotenie bolo robené od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013. Váš
mětí,
získal
balíček
v hodnote
25,50 EUR.
Seminář
III
– účastníci
se
naučí
prakticky
vysvětleno
a předvedeno
správné
nastavení
pohybovou
pamětí,…
Zkrátka
setká- diagnostikovat pomocí přístroje
odber sa Salvia.
mohol Je
zmeniť
k Vášmu
registračnému
zaevidovaniu.
přístroje
a typy
jeho paměti.
používání
v praxi.
programem
EAM spomínaný
pro diagnostiku.
váme
se s Salvia
mnoha
Někteří
lidéSeznámení s počítačovým Ak
nedosiahnete
odber bude Vám poštou zaslaná
Seminář
IVoblasti
– teorie
fungování
informačních
toxiny.
Seminář vede
Mgr. Marie
Vilánková. projsou
v této
opravdu
dobří,
jiní prů- preparátů, imunita, mikrobiologie,
poštová poukážka
k predĺženiu
registrácie.
Vyhodnotenie
měrní
a každý
člověk je semináře
v některém druhu
Seminář
V – tematické
vízií bude k 31. 12. 2013 a budú doplatené v mesiaci január
paměti
podprůměrný.
Abychom
paměť
Detoxikační
taktika – praxe
v poradně,
etika terapeuta, přístup ke 2014.
klientovi, jak klást dotazy, využití techniky (EAM set, Salvia, …).
pochopili,
musíme
se vyhnout
Účastníci musí
absolvovat
S1, S2tomu,
a S3. po neuronů, které můžeme učením aktivovat. Neurofyziologie uvádí, že tvorba neuronů
Všetci, přenos
ktorí stemezi
dosiahli
v rokuuzavřena
hodnotenia
priemerný
mesačný
čem vědci pátrali dlouhá desetiletí. Do- Díky němu se zintenzivňuje
je téměř
do šesti
let věku
dítěte.
dober
10 ks
mesačne
v prvom
roku
Vašej
práce,
20 ks
v druhom
mnívali se, že paměť je uložena v určitých neurony. Přenos se děje převážně pomocí V dalších letech už se pouze propracovároku, 30 ks
v treťom
40 ks v štvrtom
roku,
50 ksdo
v piatom
mozkových okrscích, a pokud budou tyto mediátorů, kterých je několik
desítek.
Jest- roku,
vá. Jestliže
bude mozek
dítěte
tohoto
roku získavate na nasledujúci rok 2013/2014 registračný poplaokrsky zničeny, odejde s nimi automaticky liže člověk takto zesílí synapse, tedy spo- věku špatně živen, vytvoří se menší množtok v hodnote 25 EUR zadarmo.
i to, co v nich bylo uloženo. Teprve po jení mezi dvěma neurony, a účinek mediá- ství neuronů, které budou schopny realiKongresový
den
detoxikační
medicíny
v Brněstále
s Mgr.
Marií
Vilánkovou
mnoha letech výzkumů vědci zjistili, že to- torů, pak bude schopenNa
si pamatovat
zovat
spojů. Většina
ponový rok 2013/2014
budúmenší
platiťmnožství
tie isté podmienky,
čo predmu tak není. Paměť je totiž rozprostřena
více informací. Maxima
paměti a –
maxima
týkajících se této problematiky byla
chádzajúci
rok.
a Ing. Vladimírem
Jelínkem
29. 3.kusů
2014
do celého mozku a přesouvá se z místa na využití celého mozku dosahuje člověk ko- vykonána
na zvířatech. Ing.
Právě
na nich
vědZa MAN-SR, s. r. o.
Lýdia
Eliášová
místo. Jestliže
zničíme část mozku,
lem třicátého
roku života. Pak
už síly ubýci sledují,
jak probíhají
procesy učení a jak
Kongresový
denmohou
detoxikační
medicíny
v Praze
s Mgr.
Marií
Vilánkovou
se informace, které tam byly zaznamená- vají a kapacita paměti klesá. I když se dá je možné tyto procesy ovlivnit. R. Molteni
aKdybyIng. Vladimírem
Jelínkem
– 26.
ny, přesunout do jiné části mozku.
velmi dobře trénovat,
jak dokládají
starší 4.v 2014
časopise Neurosicence v roce 2002 zveInformace
přihlášky:
ECC s. r.generace
o., Na Výhledech
1234/8,
10, tel.:
781 415,
[email protected]
chom se pokusili
zničit atu
část mozku,
herců, kteří
jsou Praha
i ve velmi
vyso-274řejnil
práci,
jejímž obsahem bylo zjišťováo níž si myslíme, že Témata
je úložištěm
naší pa- dnů
kéma věku
schopni
si nejenna
vybavit
scénáře nínebo
mechanismů,
jimiž strava typická pro
kongresových
přihlášku
naleznete
www.eccklub.cz
www.joalis.cz.
měti, byli bychom zklamáni. Člověk je to- ke svým dosavadním rolím, ale dokonce západní industriální civilizaci ovlivňuje
tiž schopen zapojit jiné mozkové struktu- učit se stále nové a nové role. Anebo zpě- strukturu mozku a jeho fungování.
ry.
váci, kteří se učí melodiím a textům písniV běžné stravě západních, tzv. civilizovaček. Tuto činnost trénují celá léta a za tu ných států se objevuje velké množství nadobu si vypracovali velmi účinnou síť neu- sycených tuků a rafinovaný cukr. Taková
Neposedná paměť
strava se nazývá HFS (high saturated fat
Paměť je zkrátka pohyblivá a realizuje se ronů, do níž tyto informace ukládají.
Přednáškový
den MUDr. Josefa Jonáše v Brně
30. 11.
2013
and–refined
sugar).
Zmíněná práce potvrdipohybem po nervových
buňkách a drala, že tato strava může přispívat k mentálhách mozku. Některá místa ji sice ovlivňu- Jak jedí vaše děti?
Hotel Avanti, Brno, kapacita 80–100 lidí, cena: 1800 Kč (bez DPH 1500 Kč)
jí více než jiná, ale to na celé věci nic ne- O tom, kolik neuronů bude vytvořeno, nímu chátrání ve stáří a může urychlovat
Informace a přihlášky: Mgr. Marcela Václavková, e-mail: [email protected], tel.: 724 090 525, 222 710 018
mění. Stav naší paměti souvisí s množstvím rozhodují určité vlivy už v dětském věku. proces demence. Při takové stravě se záro-
Paměť
Kongresové dny
Volná místa!
430
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
november
– december 2013
Nový katalóg výrobkov Joalis
úvodník
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
kalendář akcí
firmy
MAN-SR
s.r.o.
PŘEDNÁŠKY
PRO
TERAPEUTY
(osobní účast)
téma měsíce: trampoty s pamětí
Paměť a detoxikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Přednášky v Praze
galerie preparátů
datum
čas
název akce
lektor
Preparáty pro lepší vitalitu mozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
11. 11. 2013 9.30–15.30
Praktický pracovní seminář:
Nerozumím? Nevím jak?
Nedaří se. Zeptejte se.
orgány čínského pentagramu
Vladimíra Málová
Detoxikace
. . . . . .taktika
. . . . . . . . . . . . . . . . Marie
. . . . .Dolejšová
. . . . . . . . .8
13. 11. 2013 hlavových
9.30–15.30 nervů
Detoxikační
13. 11. 2013
17.00–18.00
Zkouška I. stupně
ECC
MUDr.
Jonáš
radí
20.
11.
2013
9.30–15.30
Seminář
III.
Ing.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vladimír
. . . . . . .Jelínek
. . .11
3. 12. 2013
9.30–15.30
Seminář IV.
Mgr. Marie Vilánková
strava
& metabolismus
Když z nás jídlo dělá starce… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4. 12. 2013
9.30–15.30
Detoxikační taktika
Ing. Vladimír Jelínek
napsali
jste nám
9. 12. 2013 9.30-15.30
Praktický pracovní seminář:
Vladimíra Málová
Ahoj, Zdraví! . . . . . . . . .Nerozumím?
. . . . . . . . . Nevím
. . . . . jak?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nedaří se. Zeptejte se.
11. 12. 2013
10.00–12.00
ECC
mohlo
by vás
zajímatZkouška II. stupně
Neuroplasticita mozku:
11. 12. 2013 která
13.00–15.00
Zkouška
II. stupně . . . . . . . . . . . . ECC
schopnost,
nás posouvá
i likviduje
. . . . . . . . . . . . .14
Rok
2014
pro tělo
i duši
Už
lásko,9.30–15.30
není dvacetSeminář
aneb Když
se ozve stáří . . . . Vladimíra
. . . . . . . .Málová
. . . . .16
7. 1.mi,
2014
I.
21. 1. 2014
9.30–15.30
Seminář II.
Vladimíra Málová
cesty
ke štěstí
Jak funguje lidská paměť (Díl první) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
22. 1. 2014
9.30–15.30
Seminář I.
Marie Dolejšová
z říše zvířat
29. 1. 2014 17.00–18.00 Zkouška I. stupně
ECC
I zvířata stárnou… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4. 2. 2014
9.30–15.30
Seminář III.
Vladimíra Málová
Joalis
Animal
5. 2. 2014
9.30–15.30
Seminář II.
Marie Dolejšová
Zúčastnili jsme se veterinárních veletrhů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. 2. 2014
17.00–18.00
Zkouška I. stupně
Bulletin informační
Všetky preparáty dodáme expresne na požiadanie, nové – vylepšené preparáty Joalis.
Slovensko hodnotilo
Rok 2014
téma
měsíce: trampoty s pamětí
místo konání
cena
a celostní medicíny
6/2013
ECC, Na Výhledech
1234/8, 750 Kč
Praha 10 listopad–prosinec
•
Redakční
rada 620 Kč
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10 MUDr. Josef Jonáš
Ing. Vladimír Jelínek
online
0 Kč
Mgr. Marie Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8,
1050
Kč
•
Praha 10 Redakční zpracování
Mgr. Alena
Rašková620 Kč
ECC, Na Výhledech
1234/8,
Praha 10 [email protected]
tel.: 6021234/8,
694 295 620 Kč
ECC, Na Výhledech
•
Praha 10
Grafická úprava
ECC, Na Výhledech
1234/8, 750 Kč
Martina Hovorková
Praha 10
•
Vydavatel
ECC, Na Výhledech
310 Kč
Joalis1234/8,
s. r. o.
Praha 10
Orlická 2176/9
130 001234/8,
Praha 3 310 Kč
ECC, Na Výhledech
Praha 10
IČO 25408534
www.joalis.eu
•
ECC, Na VýhledechTisk
1234/8, 620 Kč
Praha 10
KR print s. r. o.
Vinohradská
1336/97620 Kč
ECC, Na Výhledech 1234/8,
120
00
Praha
2
Praha 10
•
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
Distribuce v ČR
Praha 10
Economy Class Company s. r. o.
online
Na Výhledech 1234/80 Kč
100 00 1234/8,
Praha 10 1050 Kč
ECC, Na Výhledech
www.eccklub.cz
Praha 10
[email protected]
ECC, Na Výhledech
1234/8, 620 Kč
tel.: 274 781 415
Praha 10
Economy Class Company online
0 Kč
Expediční centrum
ECC, Na U
Výhledech
1234/8, 1293
620 Kč
Řepické zastávky
Praha 10 386 01 Strakonice
[email protected]
19. 2. 2014 9.30–15.30
Seminář III.
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech
1234/8, 1050 Kč
Praha 10 tel.: 383 321 741
dotaz měsíce:
Informace
a přihlášky:
ECC s. r. o., Na
nebo přímo•na www.eccklub.cz
Detoxikace
po transplantaci
. .Výhledech
. . . . . . . 1234/8,
. . . . . .Praha
. . . .10,
. . tel.:
. . . 274
. . . 781
. . .415,
. . . [email protected]
. .25
Evidován
pod č. MK ČR E 14928
v sekci Vzdělávání
•
Foto na titulní straně a na str. 32
zpravodaj Joalis:
www.samphotostock.cz
Detoxikací proti bolesti? Ano! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Přednášky v Brně
•
Společnost
Joalis s. r. o.
datum
čas
název akce
lektor
místo konání
w.joalis.sksystém cena
wcertifikovaný
zaujalo nás
w
má
řízení
4. 11. 2013 9.00–15.30
III
bude upřesněno na
1050 Kč
Bilingvní
děti budou mítSeminář
snazší stáří
. . . . . . . . . . Pavel
. . . . Jakeš,
. . . . .Bc.
. . Petr
. . . .Šmehlík
. . .26
kvality
dle
normy
ISO
9001.
www.bodycentrum.cz
mikrobiologie
18. 2. 2014 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Vladimíra Málová
Bakterie – sedmá část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
katalóg
lis
a
o
j
v
o
k
b
o
r
vý
18. 11. 2013 9.00–15.30
Detoxikační taktika
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
zdraví z přírody
Bystrý
jako rys
a silný jako
lev? Žádný
problém! . Mgr.
. . . .Marie
. . . . Vilánková
. . . . . . . . . .27
4. 12. 2013
9.30–15.30
Seminář
IV
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
620 Kč
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
620 Kč
4. 12. 2013 16.00–18.00 Seminář EAMset
Mgr. Marie Vilánková
bude upřesněno na
310 Kč
kalendář
akcí
www.bodycentrum.cz
Připravované akce . . . . . . . . . . . .dostanete
. . . . . . . .v. distribučnej
. . . . . . . . . .sieti
. . . MAN-SR
. . . . . . .s.r.o.,
. .29 tiež na www.joalis.sk, e-shop, publikácie.
listopad–prosinec
listopad–prosinec
2013
2013 2013
november
– december
293
31
Rok 2014
datum
čas
název akce
lektor
místo konání
cena
15. 1. 2014
9.00–15.30
Seminář I
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
620 Kč
27. 1. 2014
9.00–15.30
Seminář I
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
620 Kč
Preparáty Joalis
darèeky s ve¾kým „D“
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
Informace a přihlášky: Body Centrum s. r. o., Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, e-mail: [email protected] nebo přímo na
www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání
Přednášky v Ostravě
datum
čas
název akce
lektor
místo konání
cena
6. 11. 2013
9.30–15.30
Seminář III
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
Ostrava
1050 Kč
Havlíčkovo nábř. 2728,
Ostrava
620 Kč
Economy Class Company Havlíčkovo nábř. 2728,
Ostrava
310 Kč
27. 11. 2013 9:30–15:30
Detoxikační taktika
11. 12. 2013 10.00–12.00
Zkouška II. stupně
Rok 2014
8. 1. 2014
9.30–15.30
Seminář I.
29. 1. 2014
9.30–15.30
Seminář II.
rèeky
a
d
é
r
o
t
k
Viete,
c?
a
i
v
j
a
n
a
i
poteš
Jana Schwarzová
é
n
d
e
š
v
Tie ne
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
Ostrava
620 Kč
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
Ostrava
620 Kč
0 Kč
ty
é prepará
n
è
a
ik
x
o
t
e
19. 2. 2014 9.30–15.30
Seminář III
Jana Schwarzová
Havlíčkovo
nábř. 2728,
1050 Kč
ké sú aj d
vojim
Presne ta ène s nimi dáte sOstrava
ieru,
polo
aj v2013.
Účastníkům vzdělávání v Ostravě doporučujeme Seminář
vd
Brně
4. 12.
, ale
ťdne
Joalis.IVSabsolvovat
s
o
a
r
n
ela
niele
armónii t702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
zkym 2728
h
Informace a přihlášky: Jana Schwarzová, Havlíčkovo
(budova
Technoprojektu),
blínábřeží
k
ie
d
e
ktorá v
tel.: 775 312 766
.
že cesta,
byť tànitá
í
s
u
m
e
n
i duše, toxinů v lidském organismu a jejich působením, čínský pentagram a jeho
Seminář I – úvod do detoxikace. Seznámení s rozdělením
ú
souvislosti. V rámci semináře je provedeno ukázkové měření, účastníci si odnášejí CD s podrobným
darèekovvysvětlením vztahů v čínském
i
il
v
a
r
pentagramu.
ip
r
ás p
oni
pre V
arm
mbaihjsou
o smečínský
Seminář II – navazuje na Seminář I. Účastníci se naučí
pentagram
va
praxi
seznámeni s logickou diagnostikou.
B
u
Pretvyužívat
d
a
s
a
n
2 + 1přístroje
radosť, a předvedeno správné nastavení
Seminář III – účastníci se naučí prakticky diagnostikovat
pomocí
Salvia.
a vysvětleno
ponuku
stvo Je
t
a
h
o
b
ie
přístroje Salvia a jeho používání v praxi. Seznámení s počítačovým
programem
EAM
pro
èš
ky. diagnostiku.
iètoxiny.
t
pre najvä mikrobiologie,
e
d
e
r
p
Seminář IV – teorie fungování informačních preparátů, imunita,
Seminář vede
Mgr.
,
, Marie Vilánková.
me
míny 2+1
a
ktoré má
it
v
h
c
Seminář V – tematické semináře
ý
tn
e,
ch ostajak
ohodtechniky
kýklientovi,
ví a pvyužití
Detoxikační taktika – praxe v poradně, etika terapeuta,
klást
dotazy,
(EAM set, Salvia, …).
a
r
e všetke
d
z
v
A prpřístup
i
il
rodinou
rež
s
p
o
u
b
Účastníci musí absolvovat S1, S2 a S3.
im
le
z
a
e
toch
aby st
ných špor
im
z
i
r
p
ž
u
èi
krbe.
poloènom
s
i
r
p
Kongresové dny
12. 2. 2014
17.00–18.00
Zkouška I. stupně
Economy Class Company online
Kongresový den detoxikační medicíny v Brně s Mgr. Marií Vilánkovou
a Ing. Vladimírem Jelínkem – 29. 3. 2014
Kongresový den detoxikační medicíny v Praze s Mgr. Marií Vilánkovou
a Ing. Vladimírem Jelínkem – 26. 4. 2014
Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected]
Témata kongresových dnů a přihlášku naleznete na www.eccklub.cz nebo www.joalis.cz.
Volná místa!
Přednáškový den MUDr. Josefa Jonáše v Brně – 30. 11. 2013
Hotel Avanti, Brno, kapacita 80–100 lidí, cena: 1800 Kč (bez DPH 1500 Kč)
Informace a přihlášky: Mgr. Marcela Václavková, e-mail: [email protected], tel.: 724 090 525, 222 710 018
Akcia platí pre osobný odber na našich prevádzkach v Bratislave na Èeèinovej 3, v Košiciach
na Vodárenskej 23 a Banskej Bystrici na Kapitulskej 17, pre e-shop www.joalis.sk a taktiež
na objednávky zaslané mailom na [email protected] Akcia trvá od 1.12.2013 do 31.12.2013
30
listopad–prosinec 2013
Download

Trampoty s pamätou Trampoty s pamätou