5/2012
september- október
Bulletin informacnej a celostnej medicíny
Astma,
choroba mnohých tvári
Hmat a dotyky
Káva
Téma mesiaca:
Nespavost
Výhra v hodnote 100 eur!
úvodník
datum
čas
název akce
lektor
31. 10. 2012 9.30–15.30
Seminář III
Marie Dolejšová
místo konání
cena
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
1000 Kč
6. 11. 2012
9.30–15.30
EAM set
Mgr. Marie Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
600 Kč
7. 11. 2012
9.30–15.30
Seminář II
Ing. Vladimír
ECC, Na Výhledech 1234/8,
PřipadáJelínek
vám přirozené
zachumlat se po Praha 10
600 Kč
14. 11. 2012 9.30–15.30
Demonstrační měření
dni doECC,
peřin
Marienamáhavém
Dolejšová
Na Výhledech 1234/8,
a spát až do rána?Praha
Ale co10
600 Kč
14. 11. 2012 17.00–18.00
Zkouška 1. stupně
obsah
Spánek a jeho poruchy
když je realita poněkud
distributor
ECC, Na Výhledech 1234/8,
odlišná a vy noc coPraha
noc 10
0 Kč
4
s hrůzou pozorujete, jak se
ECC, Na Výhledech 1234/8, 1000 Kč
rafička na hodinách pomalu
Praha 10
Hned
vás chtěla
chtěla upozornit,
upozornit, že
žetento
tentoúvodník
úvodník––na
na
Hned na
na úvod
úvod bych
bych vás
posouvá od dvanáctky ke dvojce… Anebo v devět
28.
11.
2012
9.30–15.30
Seminář
IV
Mgr.
Marie
Vilánková
ECC,
Výhledech
1234/8, a už
600 Kč
rozdíl
není vůbec
vůbec zajímavý.
zajímavý.Totiž
Totiž––on
onani
ani
rozdíl od
od zbytku bulletinu –– není
hodin usnete, abyste seNa
o půlnoci
probudili
Praha
10
zajímavý
být
nemůže…
Ptáte
se
proč?
Vysvětlím.
zajímavý
se proč? Vysvětlím.
nezabrali. Nespavost komplikuje život milionům lidí po
5. 12. 2012 9.30–15.30
Demonstrační měření
Ing. Vladimír
Jelínek
ECC, se
Navšak
Výhledech
1234/8,
Kč
celém světě.
Odstranit
dá i jinak
než za600
pomoci
Praha 10
Hlavním tématem
tématem tohoto čísla
hypnotik. O spánkových
poruchách a vhodné
Hlavním
čísla je
je nespavost.
nespavost.Znáte
Znáteto:
to:celé
celédlouhé
dlouhé
hodiny
se
převalujete
na posteli
vvmarné
marné
snaze alespoň
detoxikaci informuje
veNa
svém
článku 1234/8,
MUDr. Josef
hodiny
posteli
alespoň na
na chvilku
chvilkudistributor
12. 12.se
2012
10.00–12.00
Zkouška
2. stupně
ECC,
Výhledech
299 Kč
zabrat, ale
ale místo toho jen stále
tom hlubokém
Jonáš.
zabrat,
stále zíráte
zíráte do
dotmy.
tmy.VVtom
hlubokém
Praha 10
21. 11. 2012 9.30–15.30
Seminář III
Ing. Vladimír Jelínek
zoufalství
zkoušíte
cokoli,
zoufalství
zkoušíte
cokoli, co
co se
se zrovna
zrovna2.namane.
namane.
Cotakhle
takhlepustit
pustit distributor
12. 12. 2012
13.00–15.00
Zkouška
stupně Co
ECC, Na Výhledech 1234/8, 299 Kč
televizi? Ale
Ale ne,
ne, samé
politické diskuse,
televizi?
samé horory,
horory, vraždy
vraždy aapolitické
diskuse, nic,
nic,
Praha 10
u čehoby
byse
sedalo
dalospát.
spát. Kniha?
Kniha? Atu
A tusisivzpomenete
vzpomenete na
na svého
svého
učeho
Informace
přihlášky: ECC
s. r. o., Nase
Výhledechobracíte
1234/8, Praha
10, tel.: 274Reklam
781 415,podporujících
[email protected]
nebo
přímo na
www.eccklub.cz
oblíbenéhoapomocníka,
pomocníka,
na
nouzi.
prodej
doplňků
stravy
koluje
oblíbeného
na kterého
kterého se vždycky
vždycky obracítevvnouzi.
vNajdete
sekci Vzdělávání
bulletin
Joalis
info,
vezmete
do
ruky
číslo
o
nespavosti,
v
médiích
celá
řada.
Mnoho
z
nich
se
však
pohybuje
Najdete bulletin Joalis info, vezmete do ruky číslo onespavosti,
přečtete si úvodník a co se stane? Váš mozek začne pracovat,
mimo zákon. Propagace doplňků stravy má přísná
přečtete si úvodník aco se stane? Váš mozek začne pracovat,
vstřebávat informace, bavit se, … A o spánku si můžete
nechat
pravidla,
Přednášky
v
Brně za jejichž porušení hrozí sankce, ba dokonce
vstřebávat informace, bavit se, … Aospánku si můžete nechat
jen zdát.
soudní proces. Protože i preparáty Joalis jsou schváleny
datum
čas
název akce
lektor
místo konání
cena
jen
zdát.
22
Reklama na doplňky stravy
jako doplňky stravy, je třeba v tomto smyslu
19. 9.vám
2012
Pavel přistupovat
Jakeš,
600 Kč
Nyní
proto9.00–15.30
jako obvykle Seminář
řeknu, coI jsme pro vás tentokrát
také kbude
jejichupřesněno
propagaci.naDoporučení
Nyní
vám proto
jako obvykle
řeknu,
co jsmezhluboka,
pro vás tentokrát
Bc. Petr
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
připravili.
Čtěte pomalu,
rytmicky,
dýchejte
jako
MUDr.
Jonáše by měl
věnovat pozornost každý z vás.
připravili.
Čtěte9.00–15.30
pomalu,
dýchejte
zhluboka,
jako
1. 10. 2012
Seminář
bude upřesněno na
600 Kč
kdybyste
počítali
ovečky. rytmicky,
Roz-ho-vor
s II
MU-Dr.
Jo-ná-šem
o ast-ma- Pavel Jakeš,
kdybyste
ovečky.
Roz-ho-vor
www.bodycentrum.cz
tu. Řek-li počítali
bys-te, že
pří-či-nu
ast-ma-tusMU-Dr.
je tře-baJo-ná-šem
hle-dat v oast-mamoz-ku? Bc. Petr Šmehlík
tu.
Řek-liru-bri-ce
bys-te, že
pří-či-nuZdra-vé
ast-ma-tu
je tře-ba
hle-dat vmoz-ku?
V10.
no-vé
s ná-zvem
byd-le-ní
se mů-že-te
za-číst distributor
10. 2012 17.00–18.00
Zkouška
1. stupně
online
0 Kč
Vno-vé
ru-bri-ce
sná-zvem
byd-le-ní
mů-že-te
za-číst
do člán-ku
Lož-ni-ce
po-dleZdra-vé
feng-šuej.
Hmat, se
dal-ší
dů-le-ži-tý
Nemůžete vydechnout?
Možná na
15. 10. 2012 9.00–15.30
Seminář III
Pavel Jakeš,
bude upřesněno
1000 Kč
do
člán-ku
Lož-ni-ce
po-dle feng-šuej.
Hmat, dal-ší
dů-le-ži-tý
lid-ský
smy-sl,
bez kte-ré-ho
si těž-ko u-mí-me
před-sta-vit
ži-vot. Bc. Petr Šmehlík
máte astma,www.bodycentrum.cz
nemoc, která
lid-ský
smy-sl,
bezakte-ré-ho
si těž-ko
Jo--a--lis
on--line
ak--tu--ál--ní
dě--níu-mí-me
ne--jen vpřed-sta-vit
Jo--a--li--su,ži-vot.
a--le
sužuje několik set tisíc Čechů.
10. 2012
9.00–15.30
Pavel Jakeš,
bude
600 Kč
Jo--a--lis
on--line
aak--tu--ál--ní
dě--ní Idob--ře
ne--jen vJo--a--li--su.
i 17.
v Bam--bi
klu--bu.
Ví--te, jak Seminář
na--psat
re--kla--mu?
Ale možná také
ne. upřesněno
Astma je na
Bc.
Petr
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
Ví--te,
jak na--psat
dob--ře re--kla--mu?
Fy--zic--ký
stres pře--kva--pi--vě
pro--spí--vá or--ga--nis--mu.
jedním z nejzáludnějších
31. 10. 2012
9.00–15.30
Seminář
II Kááá---va.
Pavel Jakeš,
bude upřesněno
600 Kč
Za---bi---já---ci
A---di---ti---va.
plicních onemocnění.
Může se na
Fy--zic--ký
stresspán---ku.
pře--kva--pi--vě
pro--spí--vá
or--ga--nis--mu.
Bc. Petrobjevit
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
Ma---jo---rááááán…
v raném věku,
ale stejně
Za---bi---já---ci
spán---ku. A---di---ti---va. Kááá---va.
Astma, nemoc mnoha tváří
7. 11. 2012 17.00–18.00
Ma---jo---rááááán…
14. 11. 2012 9.00–15.30
Dobrou noc!
noc!
Dobrou
Zkouška 1. stupně
Může mít
distributor tak i v dospělosti.
online
16
Seminář III
aleupřesněno
nemusí. na
Pavel Jakeš,typické projevy,
bude
Jedno
je
však
jisté.
Léčba
Bc. Petr Šmehlík
www.bodycentrum.cz
Pavel Jakeš
10. 12. 2012 9.30–15.30
Detoxikační taktika –
demonstrační měření
Mgr. Petra Kotková
Seminář IV
10. 12. 2012 16.00–18.00
Seminář V
19. 11. 2012 9.00–15.30
0 Kč
1000 Kč
pomocí kortikoidů sice dokáže nemocnému významně
bude upřesněno na
600 Kč
ulevit, stejně velkou silou však postiženého zasáhne
www.bodycentrum.cz
i tam, kde dosud panovalo zdraví. MUDr. Jonáš
Mgr. Marie
Vilánková
bude upřesněno
600 Kč
rozebírá
problematiku
astmatu zna
pohledu detoxikační
www.bodycentrum.cz
medicíny. Nutno
říct, že se jedná se o pohled velice
Mgr. Marie Vilánková
bude optimistický.
upřesněno naPřesvědčte300
se Kč
sami.
www.bodycentrum.cz
Výherca
sútaže
MAN-SR s.r.o. nebo
na Facebooku
!
Informace a přihlášky: Body Centrum s. r. o., Vodní 16, Brno, tel.: 545 241
303, e-mail:
[email protected]
přímo na
Soutěžte
www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání
Výhercom súťaže
s Bambi klubem
Likeuj, zdieľaj
a vyhraj sa stala:
Bambi klub, nový projekt určený
Přednášky v Ostravě
Adriana Kršjaková,
Myšlenka pro tento měsíc
maminkám s dětmi, se těší velké
ktorá
získava
cenu
datum
název akceže bychom mu
lektor
místo
konáníKaždý den vítá nové
cena
Kdyby byl náščas
mozek tak jednoduchý,
oblibě.
v hodnote 100 eur,
rozuměli,
byli
bychom
tak
hloupí,
že
bychom
mu
stejně
členy,
kteří
se
mohou
těšit
12. 9. 2012 9.30–15.30
Seminář I
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
600na
Kč
ľubovoľný nákup
nerozuměli.
spoustu zajímavých příspěvků
Ostrava
preparátov Joalis. Srdečne blahoželáme!
(T. Lobsang Rampa) Jana Schwarzová
a soutěží
o veselé
článku
10. 10. 2012 9.30–15.30
Seminář II
Havlíčkovo
nábř.
2728, ceny. V
600
Kč
se dozvíte, které soutěže už
Ostrava
Výhercu budeme kontaktovať
nakdo
Facebooku.
proběhly,
vyhrál a do
24. 10. 2012 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
online
0 Kč
Bližšie
na
strane
18,
alebo
na
www.joalis.sk
kterých soutěží se můžete zapojit příště.
15
18
7. 11. 2012
9.30–15.30
28. 11. 2012 9.30–15.30
Seminář III
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
Ostrava
Detoxikační taktika –
demonstrační měření
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
Slova označená
Ostrava
1000 Kč
600 Kč
* najdete
ve Slovníčku pojmů na straně 28.
Účastníkům vzdělávání v Ostravě doporučujeme Seminář IV absolvovat v Brně dne 10. 12. 2012.
2
30
září–říjen 2012
september -október
úvodník
Informace
úvodník a přihlášky: Jana Schwarzová, Havlíčkovo nábřeží 2728 (budova Technoprojektu), 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
.tel.:
.. .. ..775
.. .. ..312
.. .. ..766
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .2
.2
téma
nespavost
Seminář
I – úvod do
detoxikace. Seznámení s rozdělením toxinů v lidském organismu a jejich působením, čínský pentagram a jeho
téma měsíce:
měsíce:
nespavost
souvislosti.
V rámci
semináře
Spánek
poruchy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Spánek aa jeho
jeho
poruchy
. je
. . provedeno
. . . . . . . . ukázkové
. . . . . . . .měření,
. . . . . .účastníci
. . . . . . si. .odnášejí
. . . . . . CD
.4 s podrobným vysvětlením vztahů v čínském
pentagramu.
galerie
Bulletin
informacnej
galerieIIpreparátů
preparátů
Seminář
– navazuje na Seminář I. Účastníci se naučí využívat čínský pentagram v praxi a jsou seznámeni
s logickou
diagnostikou.
Bambi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Seminář
III – účastníci
předvedeno
správné
Bambi Bronchi
Bronchi
. . . .se. .naučí
. . . . prakticky
. . . . . . . diagnostikovat
. . . . . . . . . . . .pomocí
. . . . . přístroje
. . . . . . .Salvia.
. . . . .Je
.7vysvětleno a Bulletin
a celostnej
medicíny
informačnínastavení
přístroje Salvia a jeho používání v praxi. Seznámení s počítačovým programem EAM pro diagnostiku.
orgány
pentagramu
a celostní5/2012
medicíny
orgányIVčínského
čínského
pentagramu
Seminář
– teorie fungování
informačních preparátů, imunita, mikrobiologie, toxiny. Seminář vede Mgr. Marie
Vilánková.
Hmat
aa dotyky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5/2012 október
Hmat
dotyky
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.8
septemberSeminář V – tematické semináře
září–říjen
• a porovnání jeDemonstrační
měření – komentované měření účastníků kurzu lektorem. Zaměření na konkrétní zdravotní problém
pro
•
pro tělo
tělo ii duši
duši
Èíslo
bolo
spracované
ho příčinstres
u různých osob. organismu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fyzický
Redakční rada
Fyzický stres prospívá
prospívá organismu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
s využitím textov z èeského vydania
MUDr.
bulletinJosef
JoalisJonáš
info 5/2012
strava
Ing. Vladimír•Jelínek
strava &
& metabolismus
metabolismus
Káva
Mgr.Spracovanie
Marie Vilánková
Káva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
pre SR
•
Ing. Lýdia
Eliášová
víte, co jíte?
víte, co jíte?
Redakční
zpracování
[email protected]
Aditiva – nebezpečná vymoženost dnešní doby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mgr. Petra Kotková
Aditiva – nebezpečná vymoženost dnešní doby . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
•
[email protected]
Grafická
úprava
pre SR
Joalis
online
Témata
kongresového dne:
Joalis
online
tel. 602 |681
495
Ivan Sokolský
ywan
graphics s.r.o.
Blogujte
s MUDr.
Jonášem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mgr. Alena
Rašková
Mgr. Marie
Vilánková
www.ywan.sk
Blogujte
s MUDr.
Jonášem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Informácie
a informačné
e-maily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[email protected]
•
•
Virové
zátěže
jako
nejčastější
Informační e-maily vdůležitý
novémkámen
hávudetoxikace.
. . . . . . . . Jejich
. . . . členění,
. . . . . . způsoby
. . . . . . .pronikání
. . . . .15do lidského organismu,
tel. 602Tlac
694v295
SR
zdravotní
problémy
s
nimi
spojené.
Možnosti
řešení,
včetně
akutních
infekcí,
preparáty
Joalis.
co vás zajímá
• P+MJak
Tlaèiareò
s.r.o.
co• vás
zajímá
Nejčastější
nádorové onemocnění u žen – nádory prsu. Jaké toxiny se na nich podílejí, včetně emočního
pozadí.
Astma, nemoc mnoha tváří
Grafická
úprava
Budovate¾ská
1,
038
53
Turany
přistupovat
k
těmto
klientům,
čeho
se
vyvarovat,
jak
postupovat.
Mýty
a
pověry
týkající
se
této
nemoci.
Vysvětlení
jak
Astma, nemoc mnoha tváří
Rozhovor
s MUDr.
Jonášem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
•
Martina Hovorková
rakovina
vzniká,
jaký
podíl
opravdu
hraje
genetika.
Rozhovor s MUDr. Jonášem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Distribúcia
v SR
•
Ing. Vladimír
Jelínek
MUDr.
Jonáš radí
MAN-SR s.r.o.
Vydavatel
MUDr.
Jonáš
radí
• Radost. Pocit
štěstí. Láska. Emocionální východisko z detoxikačních terapií. Fyziologické souvislosti emoce radosti
Kortikoidy
a detoxikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Plzenská
Joalisè.49,
s. r. 040
o. 11 Košice
Kortikoidy
a detoxikace
. . . . . .dosažení
. . . . . . .pocitu
. . . . .trvalé
. . . . rovnováhy
. . . . . . . .a. štěstí.
. . . . .Detoxikační
.17
s okruhem
orgánů srdce. .Způsoby
postupy.
•
Chronická plicní obstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Orlická 2176/9
• Nové poznatky
v detoxikaci plicního
a jejich detoxikace. Spirometrie.
Vitální síly
Chronická
plicní obstrukce
. . . . . .okruhu.
. . . . . .Správné
. . . . . .použití
. . . . . dýchacích
. . . . . . . .svalů
. . . .17
130Redakcní
00 Praha rada
3
člověka a spojitost s okruhem orgánů plic. Jaká je hlavní úloha kyslíku v organismu? Metabolická cesta
kyslíku
aktuálně
MUDr.
Josef
Jonáš
IČO
25408534
aktuálně
v organismu.
Ing. Vladimír Jelínek
Výherca
súťaže MAN-SR s.r.o. na Fecebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
www.joalis.eu
Soutěžte s Bambi klubem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Mgr. Marie
Vilánková
•
umění emocí
•
Tisk
uměníkterý
emocí
Redakcní
Strom,
nese všeuzdravující ovoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
KR
print s.zpracování
r. o.
Strom, který nese všeuzdravující ovoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Mgr. Petra
Kotková
Vinohradská
1336/97
aktuálně
[email protected]
120
00
Praha
2
aktuálně
tel. 602
Reklama
na doplňky stravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• 681 495
Témata
kongresového
dne:
Reklama na doplňky stravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Mgr. Alena Rašková
Distribuce v ČR
z deníku
terapeuta
Mgr. Marie
Vilánková
[email protected]
Economy Class Company s. r. o.
z deníku
terapeuta
tel. 602 ložiska,
694 295 jejich
Volně
dýchat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Důležitost
správné bakteriální mikroflóry pro imunitu, častá nemocnost dětí. Nejčastější bakteriální
infekční
Na Výhledech
1234/8
Volně
dýchat
. . . . Problematika
. . . . . . . . . . antibiotik,
. . . . . . . . nebezpečných
. . . . . . . . . . .rezistentních
. . . . . . . . . bakterií
. . . . .22aneb co dělat, abychom
•
toxické
působení.
se
nemuseli
100 00 Praha 10 bát.
k zamyšlení
Grafická
úprava
Jak řešit streptokoková ložiska. Vysvětlení jak používat EAM set k diagnostice mikrobiologie.
www.eccklub.cz
k zamyšlení
Martina
Hovorková
Sny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Lidské vztahy a z nich vyplývající emoce jako příčina zdravotních problémů. Proč to tak je aneb vztahům
neunikneme.
[email protected]
Sny Jak
. . se
. . psychické
. . . . . . . problémy
. . . . . . . projevují
. . . . . . . ve
. . fyzické
. . . . . .rovině.
. . . . .Vliv
. . .dědičnosti
. . . . . . . .na
. .povahu
. . . .23člověka. Jakou roli
•
hrají
tel.:
274detoxikační
781 415
zdravé
bydlení
Vydavatel
preparáty v psychice člověka.
zdravé podle
bydlení
Joalis s.r.o.
Ložnice
Ing. Vladimírfeng-šuej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jelínek
Expediční
centrum
Ložnice podle feng-šuej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Orlická
2176/9,
130 00 Praha 3
• Štítná žláza, choroby s ní spojené a jednotlivé způsoby detoxikace. Různé druhy toxinů podílející
se naIÈO
dysbalanci
funkce
U Řepické
zastávky
1293
soutěž
25408534
štítné
žlázy.
Praktické
příklady.
Jak
trvalé
jsou
detoxikace
štítné
žlázy?
386
01
Strakonice
soutěž
www.joalis.eu
Soutěž s názvem „Smíchem ku zdraví“ se chýlí ke konci . . . . . . . . . . . . 25
[email protected]
• Kde sv mozku
vznikají
lidské pocity?
Jaké přesně
mozkové
tkáně
detoxikace
•
Soutěž
názvem
„Smíchem
ku zdraví“
se chýlí
ke konci
. . se
. . na
. . nich
. . . .podílejí.
. .25 Podrobný způsob
tel.: 383
741ÈR E 14928
jednotlivých
Jak lze pozitivně proměnit svoje emoce.
za zdravím
natkání.
zahrádku
Evidován
pod321
è. MK
•
za
zdravím
na
zahrádku
Foto
na
titulní
strane
a na str. 32
Majoránka zahradní, meduňka lékařská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Evidován
pod č. MK ČR E 14928
www.samphotostock.sk
přihlášky: ECC
s. r. o., .Na
[email protected]
Majoránka Informace
zahradní,ameduňka
lékařská
. .Výhledech
. . . . . . . .1234/8,
. . . . . Praha
. . . . .10,
. . tel.:
. .26274 781 415,
dobrou noc
Témata kongresových dnů a přihlášku naleznete na www.eccklub.cz nebo www.joalis.cz. • •
Foto na titulní
straně
a nas.r.o.
str. 32
dobrouspánku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
noc
Spoleènost
Joalis
Zabijáci
www.samphotostock.cz
má
certifikovaný
systém
øízení
Zabijáci spánku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
slovníček pojmú a vědomostní okénko
kvality dle•normy ISO 9001.
Kongresový den detoxikační medicíny v Brně
s Mgr. M. Vilánkovou a Ing. V. Jelínkem – 13. 10. 2012
Kongresový den detoxikační medicíny v Praze
s Mgr. M. Vilánkovou a Ing. V. Jelínkem – 24. 11. 2012
slovníček
pojmů
Společnost Joalis s. r. o.
Sudoku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
má certifikovaný systém řízení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
zdravě & chutně
kvality
normy1800
ISO 9001.
3. 11. chutně
2012, Clarion Congress Hotel – sál Tycho, Freyova 33, Praha
9,dle
cena:
Kč
zdravě & se
Fazolačka
zelím, těstoviny s lososem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Fazolačka se zelím, těstoviny s lososem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
detoxikačná poradňa
Poradíme
Vámokénko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
vědomostní
8. 12. 2012, Hotel Avanti, Střední 61, Brno, cena: 1800 Kč
Sudoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
kalendár akcií
Program obou akcí bude stejný.
Pripravované
akcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
kalendář akcí
Přihlášky
Připravované
akce a. .informace:
. . . . . . . .Mgr.
. . . M.
. . .Václavková,
. . . . . . . . e-mail:
. . . . . .[email protected],
. . . . . . . . . . . . .29 tel. 724 090 525, 222 710 018
Přednáškový den MUDr. Josefa Jonáše v Praze
Přednáškový den MUDr. Josefa Jonáše v Brně
září–říjen 2012
september
-október 2012
3
31
téma měsíce:
nespavost
slovníček
pojmů
Aditiva – jsou to takové látky, které
se přidávají do nejrůznějších směsí
a látek, a to z toho důvodu, aby
vylepšily anebo upravily jejich vlastnosti. Najdeme je nejčastěji v potravinách pod souhrnným označením přídatné látky, dále také
v palivech, nátěrových hmotách nebo lécích. Ve farmaceutickém průmyslu slouží především jako konzervační látky.
Dnes s Mgr. Evou Jonášovou
zdravě & chutně
Otázky spánku jsou
poměrně dobře
prozkoumány
a nebudeme
pochybovat, že jsou
především záležitostí
mozku. Když říkám
především, znamená to, že
tomu tak nemusí být
Neurovegetativní systém – řídí cestoprocentně. Problém je, že
lou škálu vegetativních projevů (najakmile se zavrtáme do lidského
příklad pocení, bušení srdce, zvracení, průjem, slinění), které jsou
mozku, vždy narazíme na velice
vyvolány na základě nervového
složité systémy, jejichž pochopení
podnětu. Všechny tyto projevy jsou
typické především pro neurotiky.
vyžaduje jistou schopnost
Neuróza není pouze pojem, jedná
komplexního
abstraktního vhledu.
se o funkční duševní poruchu, která
se od jiných poruch liší tím, že scháJestliže se totiž začneme věnovat
zí organický nález na mozku a doizolovaně jednotlivým detailům mozku,
tyčný si je svého stavu plně vědom.
zamotáme se do množství informací, jejichž
Pons Varoli – latinský výraz pro Vapraktické využití je složité.
rolův most, součást mozkového
horních cest dýchacích, méně často
se vyskytuje samostatně. Za jeho
vznik mohou nejčastěji viry, ale také
bakterie a nejrůznější dráždivé podněty (například dráždivé plyny).
Onemocnění je provázeno chrapotem, sípavým dýcháním a kašlem.
V těžkých případech (akutní zánět
hrtanu) může hrtan zduřet natolik,
že vyvolá stavy dušení. Toto riziko se
týká především dětí.
Spánek
Anxiolytika – jedná se o léky ze
skupiny psychofarmak. Jejich úkolem je odstranit úzkost (anxieta).
Mezi nejznámější patří například
diazepam, oxazepam a venlafaxin.
Epifýza – neboli šišinka je důležitá
část mezimozku, jejímž úkolem je
produkovat melatonin, ovlivňuje
biorytmy a podle některých průzkumů má vliv dokonce také na pohlavní žlázy. Její funkce závisí na
míře světla. V ponurém, tmavém
prostředí nepracuje dostatečně, což
může způsobovat výkyvy nálad, někdy dokonce deprese. Pojem epifý- kmene. Nachází se v mozku savců,
za se používá také pro koncovou u jiných živočichů jej nenajdeme.
Varolův most ovládá reflexivní činčást dolních kostí.
nosti, jako je slinění, slzení a zužoHipokampus – část velkého mozku, vání zornic. Je také nezbytnou souje součástí limbického systému. částí spánku. Navozuje totiž tzv.
Zodpovídá
schopnost mozek
ukládat REM fázi.
aniž by mohl spánku zabránit. Jistou ob- ho spáče. K poruchám spánku bychom
Nespavostzavyčerpává
vědomostní
okénko
mohli připočítat
i enuresis nocturna (nočvSpánek
mozku
náskrátkodobé
v detoxikačníinformace
medicíně nezají- dobou je i mikrospánek, který je nebezPrenatální
období
–
znamená
obamá
orientovat
se v prostoru.
Napříz teoretického
hlediska,
je to čistě pečný zvláště pro řidiče a způsobil již smrt ní pomočování). U člověka, především
narozením.
na obklad
lidé trpící
Alzheimerovou
cho- dobí
tisíců
lidí, kteříDělí
samiseřídili
auto, aneboSudoku
by- u dětí, dochází k pomočení, aniž by se jepraktická
otázka.
Nespavost (insomnie)
jepřed
dobí embryonální
robou
v první
řadě
poškozenu
li pasažéry aveobdobí
vozidleplodos řidičem, kterého dinec probudil.
vážná mají
porucha,
která
poškozuje
a znepřítomto mikrospánek.
období nedochází
právě
tuto
částmnoha
mozku.lidí.
Poškození
jemňuje
život
Většina z vé.
nichV postihl
7 V hlavní roli toxiny 1
2
pouze
tělesnému
vývoji
plodu.poruchou jsou
hipokampu
může
vést k poruchám
zvláštní
a řídkou
užívá sedativa,
anxiolytika*,
hypnotika
ne- kVelmi
Stále častěji
se začíná
hovořit
také ospalost, pa- Nám jde o to vědět, kde vhodně zasáhpaměti,
vzniku epilepsie,
poruchy
chování,
patologická
bo antidepresiva
proto, abyzánětu
spali, protože
6 nout,
4
9 strukturu,
7
o vývojitologický
psychickém.
Je dokázáno,
mozkových
a řadě dalších
one- nepříspánek,
kdy člověk ve spánku
subjektivněblan
je nespavost
nesmírně
abychom detoxikovali
že plodmůže
dokáže
reagovat
na veškemocnění.
provádět
poměrně
složitá jednání která zásadním způsobem souvisí se spánjemný stav. Mozek navíc nedokáže nabrat
9 se 2poruchy
8 spánku dávnější
podněty
odrážející
se
obvykle
násilnického,
agresivního
chová- kem. 1
sílu k aktivitě na druhý den. Tyto lékyré
však
Od nepaměti
prostředí.
ZáKortikoidy
– skupina velmi
látek, negativní
které se uvnitř
ní. Tato porucha
může někdy
vést až ke vají do souvislosti s psychickými problémy,
mají na organismus
účin- nitroděložního
2
3 pokud1by porusadní roli
hrají emoční činu.
projevy
matpodobají
hormonům
produkovakriminálnímu
Pracoval
jsem jako stresy a starostmi.
ky, a proto
se doporučuje
brát je pouze
Ovšem
ky, smyslová
(masíro-tisíců případů chy spánku závisely jen na míře starostí,
ným
nadledvinami
glukokortisoudníkomunikace
znalec u mnoha
krátkodobě.
My se(tzv.
samozřejmě
snažíme
7 Dlouhodobě
matčin hlas)
matčino člověka, který byl by problém 5
koidy).
Tlumí
záněty
a vzpomínám
si naajednoho
dosáhnout
toho,
abynejrůznějšího
člověk tyto lékyvání
ne-bříška,
krátkodobý.
plodu
(to, jak zo něm
pře-již provedl ve narušený spánek je vždy důsledkem přípůvodu.
Známé
jejich účinky vnímáníbyl
osvobozen
vraždy,
potřeboval
nyní jsou
ani vi budoucnu.
4 tomnosti
7 toxinů
1 8v příslušných
9
se na něj
Veškeré
ty- Po probuzení
protialergické,
imunosupresivní mýšlí, jak
spánku,
anižtěší).
by se
probudil.
oblastech,
se zapíší
osobnosti
aCo
vazokonstrikční.
Kortikoidové lé- to podněty
se užasle
díval do
na mrtvou
manželku, která takže poruchy spánku se neliší od jiných
zabíjí spánek?
5 které, jak
2 již7víme,6vznikají vždy
každého
jedince
jižněj,
v jeho
prena- se, že byla za- nemocí,
ky
používá
klasickáexistuje
medicína
přiněkolik
ležela
vedle
a domníval
Kromě
nespavosti
ještě
léčbě
zánětlivých
onemocnění
plic, tálním
vražděna někým cizím. Stopy ale ukázaly, v souvislosti s přítomností toxinů. Takže
závažnějších
poruch
spánku, například
ná- vývoji.
6
9
kůže,
ledvin(somnambulismus).
aj. Léky se mohou užípochopitelně
člověk, který je stresován,
měsíčnost
Jedná se že vrahem byl on sám.
REM spánek
– zkratka
REM(zástava
pocházídechu) je způ- ukládá v mozku větší množství toxinů, což
vat
celkově,
anebo místně
(inhaláSpánková
apnoe
o stav,
kdy postižený
jedinec
může vykoz anglického
eye movement
tory,
výrazně
sobenarapid
uzávěrem
dýchacích cest při náde9 nakonec vede
nebo k jiným
5 k nespavosti
8
3
návatmasti).
různé Dokáží
činnosti,
aniž bytlumit
se probudil.
po- osoby, kte- poruchám, o kterých byla řeč.
průběh
těchto
je (rychlé
chu apohbyby).
setkají seTyto
s ní oční
především
Děti zase
občaschorob,
trpívají odstranit
nočními děsy.
Jsou oční
hyby jsou
pro fázi chrápou
REM spánku
však
nedokáží.
ré rytmicky
do téty-doby, až se jim
to jakési
živé sny,Jejich
kterédlouhodobé
se objevují ve spánSprávné řešení
období REM
se avýužívání
provází
řada zá-dítěpické.
dechspánku
zastaví,
nezvykle dlou- Spánek pod vlivem mozku
ku, majínavíc
děsivý
obsah celá
a postižené
kři- Vpojednou
razně zmírňuje
svalové
napětí,
měníale i desítek se- V souvislosti se spánkem je třeba věnovat
važných
vedlejších
účinků
(zvýšenáznamehou dobu
(několik
sekund,
čí, vstává,
zmítá se.
Tyto projevy
se srdeční
tep, nedýchají.
vyplavují seTato
hormony,
tělesná
deprese,
ztenčekund)
porucha má za ná- se určité části mozku, která se nazývá retinají, žehmotnost,
s mozkem
není vše
v pořádku.
muži mívají
erekci…
Právě
v této fání
kůže,
osteoporóza,
…). je narkolepsie,
sledek
únavu,
sníženou
výkonnost, ale kulární aktivační systém. Bývá označován
Ještě
závažnější
poruchou
zi spánku
se nám
zdásouvislosti
největší množse do
i s onemocněním také zkratkou RAS. Tento systém je struktedy nezvládnutelná touha spát, která
se dává
kteréVbývají
doprovázeny
Laryngitis
zánět
hrtanu,
bývá nejsrdce.
těžkých
případech se používá tura, která je nesmírně důležitá, protože
dostavuje –bez
ohledu
na denní
neboství
noč-snů,
nejrůznějšími
častěji
součástí
probíhajícího
maska,pocity.
která vhání vzduch do plic takové- ovládá značnou část pochodů v lidském tění dobu
a postihuje
člověkazánětu
zcela náhle,
a jeho
poruchy
4
7
9
8
6
2
5
1
3
7
5
4
3
2
1
6
9
8
1
3
5
2
4
6
9
8
7
5
3
9
1
4
2
7
8
6
6
1
2
8
5
7
9
3
4
8
4
7
9
6
3
2
5
1
1
5
6
2
7
4
8
9
3
2
9
4
3
8
1
6
7
5
3
7
8
6
9
5
4
1
2
28
4
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
le a my se s ní v budoucnu ještě mnoho- je svěrač. U člověka, u něhož je tento prokrát setkáme. Mohu předeslat, že výzkum gram dokonale vytvořen, dochází při zvýRAS mi přinesl nejvíce překvapení za pat- šeném tlaku moči vždy k aktivaci a probunáct let, během kterých se intenzivně vě- zení, takže se nestává, že by někomu
nuji detoxikaci a zákonitostem lidského spontánně odcházela v noci moč, aniž by
o tom věděl. To se samozřejmě netýká lidí,
organismu.
RAS vychází z retikulární formace (for- u nichž dochází k těžkým mozkovým pomatio
reticularis),
je zvláštní
struktura,
Fazolky
adzuki,což
kysané
zelí, cibule,
mrkev,ruchám,
kořen jako je demence a další podobné
stavy.
jádro,
které bobkový
se nachází
v mozkovém
kme- sladká
petržele,
list,
zeleninový bujon,
Proto je během přípravy ke spánku důleni. paprika,
Prochází chilli,
tedy zolivový
prodloužené
míchy přes
olej, sůl
pons Varoli* do mezencefalonu. Jádro žité minimalizovat podněty smyslových
produkuje
impulzy a
aktivita
tohoto papriku,
sys- orgánů,
Na oleji zpěníme
cibulku,
přidáme
chilli, tedy nastolit tmu, pokud možno
ticho. Také hmatové vjemy by měly být co
tému
vede k zelí,
vědomému,
bdělému
stavu,mrkev,
pokrájené
na kolečka
pokrájenou
(tedy příjemné, měkké lůžkterý
umožňuje
vnímání.
Schopnost
tento nejpříjemnější
petržel
a napůl
uvařené
fazolky. Zalijeme
vodou,
ko). Dokonce i při spánku v osvětlené místsystém
vypnout
vede
ke spánku.
Retiku- doměkka.
přidáme
bujon,
bobkový
list a uvaříme
nosti, ať už lampami, nebo sluncem, nelární
formace
však není
izolované
jádro. Je
Před
konzumací
pokapeme
olivovým
olejem
napojeno
na mnohé
další
struktury
a necháme
10 minut
uležet.
v mozku. Například je napojeno do
mozkové kůry a do dalších struktur
mozku, které mají takzvané serotogenní vlastnosti. To znamená, že jejich činnost úzce souvisí s hormonem
serotoninem. Ten hraje zásadní úlohu v udržování dobré nálady, a proto Plátek
lidé s depresemi,
kteří tento
lososa, těstoviny,
cibule,sezeleninový bujon,
rotogenní
mají
narušený,
petrželka,systém
smetana,
olivový
olej, pepř, sůl
obvykle špatně spí.
VTěstoviny
psychiatrických
léčebnách
de- Lososa nakrájíme
uvaříme
v osolenésevodě.
prese
léčily experimentálně
takzva-na oleji. Na proužky
na nudličky
a krátce orestujeme
nou
spánkovoucibuli
deprivací,
tedy tím,
pokrájenou
osmahneme
na oleji, přidáme
že těstoviny,
se postižený
pacientsmetanu,
nenechal přidáme
něnalejeme
bujon, pepř
kolik
nocí
usnout. Kupodivu
se spoa vše
promícháme.
Smícháme
s pokrájenou
lu spetrželkou
vyčerpáním
snižovala i deprese.
a opečenými
kousky lososa, případně
Retikulární
dosolíme. formace a retikulární
aktivační systém však mají napojení
také na takzvané noradrenergní
a adrenergní systémy, protože jsou
přímo propojeny s vegetativním
nervovým systémem. A to je pro detoxikaci velmi zásadní poznatek.
Vzpomeňme si na funkci kůry nadledvin, na adrenalinový a noradrenalinový systém, který ovládá
vegetativní nervovou soustavu. Retikulární formace má vztah také k hypotalamu, přes který právě proudí
vzruchy z vegetativního nervového
Přednášky v Praze
systému, ale i z dalších částí mozku,
které
jsou
na
hypotalamus
napojeny.
datum
čas
název akce
lektor
Retikulární formace má i velmi úzké
18. 9. 2012 9.30–15.30
Seminář I
Vladimíra Málová
napojení na smyslové orgány (na
oči, uši, …), a proto reaguje i na im2. 10.z2012
Seminář II
Vladimíra Málová
pulzy
těchto9.30–15.30
smyslových orgánů,
které jsou důležité pro udržování
aktivity
retikulární
formace. Seminář I
3. 10. 2012
9.30–15.30
Marie Dolejšová
Fazolačka se
zelím
dochází ke správnému vylučování melatoninu a nedochází ke znovuobnovení mozkové kapacity a činnosti.
Síla biorytmů
Důležitým faktorem spánku je také biorytmus, v tomto případě cirkadiánní rytmus, o který se stará nejen hypotalamus,
ale i další struktury (například epifýza*).
Hypotalamus má však dominantní úlohu
v takzvaném REM spánku*, tedy spánku,
který je doprovázen rychlými pohyby očí
pod zavřenými víčky. Tato fáze spánku se
pravidelně střídá s takzvaným non-REM
spánkem, spánkem s pomalými pohyby
očí, s pomalými vlnami. V průběhu spánku
Těstoviny
s lososem
kalendář akcí
PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY
(osobní účast)
Chcete
spát?17.00–18.00
Utlumte smysly
10. 10. 2012
Zkouška 1. stupně
Abychom se nezamotávali do problému dál a dál, už nyní si můžeme
16. 10. 2012 9.30–15.30
Seminář III
říci, že poruchy spánku úzce souvisí s tímto RAS. V budoucnu se dozví17. 10.
2012 ovládá
9.30–15.30
me,
že RAS
i srdečníSeminář
akci, II
krevní tlak, dýchání, polykání
10. 2012
a24.
mnohé
další 9.30–15.30
funkce našehoSeminář
orga- I
nismu. Při nočním pomočování například
nedochází
k aktivaciZkouška
RAS, 1. stupně
24. 10. 2012
17.00–18.00
přestože tlak v močovém měchýři je
zvýšený.
Dítě se9.30–15.30
neprobudí a Demonstrační
močo30. 10. 2012
měření
vý měchýř pod vlivem tlaku uvolňu-
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
místo konání
cena
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
600 Kč
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
600 Kč
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
600 Kč
distributor
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
0 Kč
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
1000 Kč
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
600 Kč
Ing. Vladimír Jelínek
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
600 Kč
distributor
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
0 Kč
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
600 Kč
29
5
za
zdravím
zahrádku
při zavřených
očíchna
mozek
produkuje klid-
na spánek dělá, vedou k tomu, že mozek o poruchy spánku. Jde například také
nou elektrickou aktivitu nazývanou alfa upadá do spánku a objevuje se alfa ryt- o chronický únavový syndrom nebo o jiné
rytmus. V opačném případě, například při mus. Častým doprovázejícím fenoménem poruchy týkající se bdělosti. Toxiny mohou
přítomnosti nočních děsů nebo náměsíč- je poškození periferního vegetativního mít opět nejrůznější charakter (tedy anorJe desetvlny
hodin
večer,
nejvyšší
čas uložit
zmožené
tělo ke spánku,
nervového
systému,
a to především
v plic-své
ganické
toxiny, mikrobiální
ložiska, organictví, se objevují velké nepravidelné
ní
pleteni
a
kardiální
pleteni.
Aktivita
pulnické
toxiny
a
celá
zvané theta rytmus, které znamenají
pro
zavřít oči a nechat si něco hezkého zdát. Jenže to není škála
tak námi uváděných
spánek neslučitelnou aktivitu mozku monální pleteně (plexus pulmonalis) bývá toxinů). Otázkou je, jak tyto toxiny odjednoduché. Mysl neustále sužují návaly nejrůznějších myšlenek,
a jsou nepochybným znamením porušené vlastní příčinou nespavosti a charakterizu- stranit právě ze struktur, o které při spánje ji usnutí člověka
až nad
ránem, kolem
ku jde.
Nutnopolštář
říci, že je příliš
to otázka, která
hukot,
peřina
je příliš
těžká,
elektrické aktivity mozku. uši bičuje neúnavný
mě poslední rok intenzivně provází. V latenký, … A najednou odbíjí půlnoc. Nespavost
dokáže lidem pěkně
boratorních podmínkách můžeme mluvit
znepříjemnit život. Nevyspalý člověk má
reakce,
již zpomalené
o kvalitně připraveném
preparátu, kteBěhem přípravy ke spánku je důležité minimalizovat
rý nám a
tosmutku.
umožní. Zatím
k deoslabenou imunitu a často propadá panice
Je použijeme
bezradný
podněty smyslových orgánů, tedy nastolit tmu, pokud
toxikaci vegetativního nervového systému
a čím dál častěji sahá po lécích na spaní,
které
všakkterým
nedokáží
preparát
Vegeton,
detoxikujeme
možno ticho. Také hmatové vjemy by měly být co
hypotalamus,
dýchací systém
detoxikuje
navodit příliš kvalitní spánek. Navíc jim
člověk velice
snadno
nejpříjemnější.
RespiDren, eventuálně LiverDren, Cranavykne. Dát sbohem bezesným nocím
lzealei daleko
šetrnějším
nium,
i ostatní přípravky
vedoucí k psychickému
zklidnění,
jakotřeba
je preparát Strezpůsobem. Vyzkoušejte některé z „uspávacích“ bylin,
Na porušení elektrické aktivity mozku se čtvrté hodiny, kdy přichází biorytmus doby son nebo preparáty pro další detoxikaci
majoránku a meduňku.
pak podílejí další toxiny, nacházející se na- plic. Při jiných poruchách tohoto typu mateřských orgánů, které vedou k uklidpříklad v hipokampu, v temporálním lalo- však, jak již v tomto bulletinu uvádíme, nění psychiky. Ovšem důležité je, abychom
ku a dalších místech mozku. Porušená mohou nastat i astmatické záchvaty nebo se naučili měřit aktivitu aktivačního retielektrická aktivita může být dalším důvo- probuzení nad ránem s neschopností dal- kulárního systému a abychom připravili
preparát, který specificky dokáže tento
dem k nespavosti, k bolestem hlavy, poru- šího spánku.
systém detoxikovat a odstranit poruchy
chám chování, nakonec i k různým formám epilepsie.
Detoxikace při poruchách spánku související se spánkem, což je jen otázkou
Úkolem detoxikace je normalizovat V našem detoxikačním systému nemáme času, protože takový preparát je připrafunkci retikulárního aktivačního systému. specifický preparát pro spánek a možná ven.
MUDr.
Josef
Jonáš
Potom již dobře fungující biorytmus a pří- bude třeba, abychom
do především
budoucna jako bylinka ochucující celou
ajoránka o
jeněm
známá
řadu
českých
Ilustrační foto:…
www.samphotostock.cz
slušná opatření, která člověk při přípravě uvažovali. Jenomže
nejde vždy
jenom
jídel – zabijačkový
prejt,
cmundu, bramboračku,
K dochucení jídel se
používá zejména sušených listů a květů. Málokdo však ví, že se dá sbírat i nať,
která má širokospektrální účinky na lidský organismus.
Majoránka zahradní je nenápadná, až 40 centimetrů vysoká bylina. Pochází ze severní Afriky,
hojně se však pěstuje i u nás. Kvete v červenci a srpnu. Sušení listů a květů není složité, nás
však bude zajímat sušení natě. Právě nať (Herba majoranae) je vhodná pro léčbu bylinkami.
Nať se sbírá seřezáváním v době před květem. Suší se ve stínu, v případě umělého tepla nesmí
teplota překročit čtyřicet stupňů. Sušená majoránka má výrazně kořenitou vůni i chuť. Proto
se jí také kdysi říkalo příznačně „voněkras“.
Nať z majoránky by neměla chybět v žádné přírodní lékárničce. Její využití je velice bohaté. Čaj
z majoránky působí jako mírné sedativum, a je proto vhodné pít jej před spaním. Jeden šálek
majoránkového čaje denně si poradí s lehkými poruchami neurovegetativního systému*,
s náhlými úzkostmi, stavy nervového vyčerpání a neklidu. Větší množství majoránky způsobuje
mírně omamné stavy. Nať majoránky lze užít i zevně.
Hojivá
a zklidňujícísdružení:
mast pomůže zacelit
Název
občanského
mokvavé a zanícené rány.
galeriedobrou
preparátů
noc
čtyřicet stupňů. Sušená meduňka
neztrácí své charakteristické aroma.
Meduňka odjakživa sloužila jako
přírodní utišující prostředek. Dva až tři
čaje z meduňky pomáhají uklidnit
rozbouřené nervy a navodit
organismus na tolik potřebnou
relaxaci. Pokud vás trápí bušení
srdce
nebo vysoký tep
nervového
Onemocnění
bronchiálního
původu, pijte tento čaj
systému
u dětí je jeden
pravidelně.
Dokáže zklidnit
tepovou
frekvenci a snížit problémů
z nejčastějších
krevní tlak. Meduňku je
dětské populace. Záněty
dobré užívat před
průduškového
kmene, ale
spaním.
Díky svým
sedativním
účinkům
i záněty
výše položených
pomůže navodit hluboký
dýchacích
cest jsou právě
spánek.
Přítomná silice
zase zvyšuje
sekreci
žluče
pro dětský
věk typické.
a zabraňuje vzniku
V současné
plynatosti
a zažívacíchdobě bohužel
těžkostí, které
přibývá i netypických
mnohé z nás
projevů onemocnění
trápí právě
během
dýchacích cest, a to
usínání.
Bambi Bronchi
a to jak v dýchacím ústrojí, tak ve
strukturách nervového systému
podílejících se na asthma bronchiale,
eventuálně na laryngitis. Při této
příležitosti však znovu musím zdůraznit,
již poněkolikáté, že tyto zmíněné
preparáty řeší výhradně mikrobiální
ložiska, avšak mikrobiální ložiska vůbec
nemusí být příčinou těchto problémů, ať
už zánětů dýchacích cest nebo astmatu.
Zabijáci spánku
K
oblíbená v celé řadě zemí mírného pásma. Spokojí se s vlhkou půdou a slunným prostředím. Na první pohled nenápadná
bylinka s vejčitými chlupatými listy má něco, díky čemuž si ji rozhodně s žádnou jinou bylinkou nespletete. Vyznačuje se totiž
omamnou citronovou vůní. Kvete v červnu a červenci.
Pro občanské sdružení Stop dětské alergii
Květy je možné sušit prakticky kdykoli, nejlepší aroma však budou mít, když je odtrhnete
těsně před
jsou závazné
tytoobdobím
zákony: květu. Pokud se
Zákony
daňovézvyšování
• Zákony účetní
chcete vyhnout zhnědnutí listů, sušte je co nejrychleji ve stínu. Umělé sušení vyžaduje
postupné
teploty od třiceti na
romě stresu má na nespavost vliv také celá řada dalších
faktorů. Jedním z nich je i volba potravin. Přinášíme
vám seznam jídel, která byste si před spaním měli raději odpustit.
• Těstoviny jsou sice dobré a dají se snadno a rychle připravit,
ale hodí se maximálně na oběd, anebo pokud potřebujete
doplnit energii. Jsou totiž plné sacharidů, které se v noci
rychle mění na tuky, a mají také vysoký glykemický index. Jelaryngitis nebo přímo
jich konzumací se zvýší hladina glukózy v krvi a vy si můžete
asthma bronchiale.
být jistí, že usínání vám ten večer půjde jen velice těžko.
• Celer je neodmyslitelnou součástí zdravé stravy. Pomáhá do
těla dopravit celou řadu vitaminů a odplavovat nánosy škodlivých látek. Působí však silně močopudně, může se vám proaryngitis* neboli zánět laryngu
to snadno stát, že po vydatné celerové večeři neulehnete do
(hrtanu) se projevuje dušností
postele, ale strávíte část noci na zcela jiných místech.
spojenou s nezánětlivým nálezem
• Sladkostmi se zavděčíte mlsnému jazyku, ale rozhodně se
v hrdle. Tento projev je typický pro raný
po jejich konzumaci nevyspíte kvalitně. Nadměrná konzudětský věk a má stejnou podstatu jako
mace sladkostí způsobuje nevolnost, ale také například
asthma bronchiale (průduškové astma).
Musíme
naVanorganické
často dochází k výbojům, které
jsou
nadměrnou
tvorbu
plísní pamatovat
v organismu.
souvislosti se spánZ neznámých důvodů se pak problém
toxiny, především
kovy, organické
toxiny,
příčinou takových projevů. kem vás může překvapit
jiná nepříjemnost.
Pokud
si doposouvá do dalších částí dýchacích cest,
musíme
pamatovat
také
přejete hříšně sladkou
večeři,
máte až
o 80na
%toxiny
vyšší šanci, že
a to do bronchiálního kmene. Mezi
metabolické.
třeba zvláště
Další strukturou, která rozhoduje
vás z klidného spánku
vytrhneProto
pěknějenepříjemný
sen.
laryngem a bronchy je vsunuta ještě
dospělých
jedinců
• Mnozí lidé, kteří u
trpí
nespavostí,
rá- kombinovat různé
trachea (průdušnice), která je však pevná, o zúžení, nebo naopak rozšíření
detoxikační
Ani Bambi Bronchi
dýchacích cest, je nervus vagus
neboli
di večer
sáhnou po
alkoholu. preparáty.
Dají si
nedochází k jejímu svírání (konstrikci).
nemůže
zachytávat
bloudivý nerv z kraniálního skleničku
systému nebo dvě
v domnění,
že všechny typy toxinů,
Projevuje se spíše typickým tracheálním
se, aby to byl alespoň
periferních nervů. Tento nerv
prochází
budou
spát tvrděavšak
celousnažíme
noc. To však
kašlem, způsobeným záněty této části
tomto Krátce
případěpo
tak široký preparát, že
neníi bronchy
tak docela vpravda.
dýchacích cest. U dětí i dospělých se však faryngem (hltanem), laryngem
se bude
jak anorganickými, tak
konzumaci alkoholu
sezabývat
opravdu
často můžeme setkávat s určitým druhem a jeho vegetativní složka řídí
organickými
toxiny, které se mohou
průchodnost těmito dýchacími
cestami.
dostaví
ospalost,
díky níž člověk
kašle, jehož původ nemusíme hledat
podíletrychle,
na problému
Rozšíření, dráždění z mozkových
center
snadno
usne. Stejně
jako s dýchacími cestami.
v dýchacích cestách: jeho původ
Bambi
je preparát uložený do
do tohoto nervu pak znamená
nástup
upadne
do spánku,
se zBronchi
něj ale bunalezneme v nervovém systému a bude
fruktózového
sirupu a podle legislativy
zmíněného záchvatu, který de
se projevuje
budit. Některé
látky obsažené
to pak něco, co můžeme nazývat
Věděli
se hodí pro
děti od tříproces
let. U spánku.
menších dětí
dušností. Tento nerv však vychází
až totiž narušují
v alkoholu
regenerační
nervovým
kašlem. jste, že…
používáme
raději
Bambi
Oil
a
ve
z
rhombencephalonu,
tedy
ze
struktur
•
Pokud
chcete
dobře
spát,
vyhýbejte
se
silně
aromatizova… pravidelné popíjení meduňkového čaje bylo ve
případech
využíváme
lihové
zvaných
potravinám,
například
česneku, kečupu,
Bambi
Bronchi řeší
přítomnost za zaručený tip
středověku
považováno
na medulla oblongataným a zásaditýmspecifických
které
mažeme
na kůži
bříška
mícha) a ponspálivým
(most). Při
jídlům. preparáty,
Mohou totiž
způsobit
pálení
žáhy,
které
mikrobiálních
ložisekMeduňka
v plicích měla posílit (prodloužená
dlouhověkost?
mozek
nebo
paží.
astmatu
můžeme
nalézt
zátěž
jak
zvyšuje
svou
intenzitu
zejména
tehdy,
pokud
člověk
leží.
a dýchacích
cestách,
a
tudíž
řeší
základní
i tělo.
v těchto mozkových strukturách,
takvysedávání
i ve
• Večerní
po restauracích a barech je možná ze
problém s narušenou kvalitou sliznic
…
majoránka
potraviny
déle trvanlivé?
V detoxikaci
je velmi
důležité,klidný
aby člověk
vlastním nervu vagu.
společenského hlediska
příjemnou
záležitostí,
a hlutohoto
ústrojí a sudržuje
jeho častými
infekčními
Silice,
které
jsou v ní
obsaženy,
zastavují růst
získal
zkušenostinepřinese.
s určitými preparáty.
boký spánek vám
ale rozhodně
Platí totiž prazáněty.
Protože
nemáme
žádný
speciální
některých
typů bakterií
a hub.
V tom
se vždypřed
budespaním
lišit profesionální
Detoxikace se proto musí týkat
všech
vidlo,
že minimálně
tři hodiny
už by člověk nepreparát
pro astmatické
děti, pamatuje
terapeut
od člověka,
který
preparáty
těchto struktur a v preparátu
Bambi
měl
nic jíst a nepít
nic kromě
čisté vody.
Ulehnout
s plným
Bambi Bronchi zároveň i na toto
používáOrganismus
příležitostně.
Terapeut
musí trávit
ve
Bronchi je na to pamatováno.
U lihových
žaludkem
se nevyplácí.
musí
intenzivně
onemocnění.
své hlavěseukládat
zkušenosti
bude
pak
preparátů
dospělé je situace
a nedovolí tělu přepnout
do režimu
spánku.aPlný
žaludek
Zdroje: Korbelář, J., Endris, Z., Krejča,
J.: Našepro
rostliny
velmi
dobře
můžeseod
tohoto na
poněkudPraha
odlišná,
protože máme
navíc tlačí na plíce,
těžko
se vědět,
dýchá, co
člověk
převaluje
Astma má ovšem naprosto jinýv základ
lékařství. Avicenum,
1974
očekávat, co se stane
preparáty
kdea spánek preparátu
posteli
je v nedohlednu.
než záněty dýchacích
cest –S.,
jeho
původ
Lavenderová,
Franklinová,
A.:
MagickéRespiDren
rostliny. a Astmex,
v případě jeho podání,
alewww.novinky.cz
také to, co se
mohou být
tyto
informační okruhy
Zdroj:
musíme hledat v nervovém systému.
Volvox Globator,
Praha
1999
od Ilustrační
něj očekávat
nedá.
oddělené.
foto:
www.samphotostock.cz
Typickým místem, kde nalezneme zátěž,
www.titbit.cz
je lobus temporalis (spánkový lalok), ve
www.botanika.wendys.cz
Další zajímavé „rady na dobrou noc“ najdete na
MUDr.do
Josef Jonáš
Preparátem
Bambi Bronchiwww.joalis.EU
tedy budemev sekci Vzdělávání/Co se nevešlo
kterém se
odehrává
většinaJ., Endris, Z., Krejča,
Ilustrace:
Korbelář,
J.: Naše rostliny
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
řešit detoxikaci
od mikrobiálních
ložisek,
záchvatovitých jevů v organismu.
Zde
v lékařství.
Avicenum,
Praha 1974
bulletinu.
26
6
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
Majoránka zahradní
(Majorana hortensis)
M
Vyzkoušejte:
Společnost –
Stop dětské alergii
Trápí vás zažívací potíže? Od
nadýmání,
průjmů,
křečí
Zapsaná
u Ministerstva
vnitra, č. j.menstruačních
VS/1-1/57750/04-R
DIČ:
CZ26668793,
Sídlo:
Orlická
2176/9,
130
00
Praha
3
i střevní koliky vám pomůže čaj z nati majoránky, květu heřmánku
a několika listů máty. Čaj pijte tak teplý, jak jen snesete. V Českém
Číslo účtu
68335050/2700
herbáři z roku 1899 se zase doporučuje
majoránkový
likér, který si prý
poradí s kašlem a souchotěmi. Svařte dobré víno s medem, natí majoránky
Zdvořile
vásLikér
žádáme
o zvážení
a fíky.
se má
pít ráno a večer.
možnosti finanční podpory.
Meduňka lékařská
Společnost Stop dětské alergii vznikla za účelem výzkumu
dětských alergií a možností jejich léčby. Jejím cílem je
systémové řešení problematiky alergií, astmatických
a ekzematických onemocnění dětí. Vaše případné
finanční dary budou použity na zpracování klinických
ytrvalá bylinka, dorůstající v přírodě výšky až 150 centimetrů, má svůj studií
původnutných
ve Středomoří.
Díkyúčinnosti
snadnému
pěstování je
k ověření
preparátů.
(Melissa officinalis)
V
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
L
?
27
7
zdravé
orgány bydlení
čínského pentagramu
Ložnice
Hmat
s hmatovými
Bydlet
sespolu
dá různě.
V domě
vjemy
je, dalo
by se říci,
s malou
zahrádkou,
jedním z nejchudších
smyslů
v městském
bytě,
člověka.
To kvůli úzké
paletě
v podkrovním
pokojíčku,
vjemů,
které
poskytuje
v zemědělské usedlosti,
mozku ke chýši
zpracování
ve starobylé
nebo
a prozkoumání,
třeba na zámku.
K tomu,
porovnáme-li
hodoma
například
aby se člověk
cítil
se vsluchem
nebo
zrakem.
bezpečí a pohodě, je
Přesto
je hmat
smysl,
potřeba nejen
mít
KDE
kterému
člověk
bydlet, ale
takénejvíce
vědět, věří.
JAK
Věří
mu
dokonce
daleko
víc
správně bydlet. V dnešním
svým bydlení
očím nebo
dílu o než
zdravém
se
sluchovým
vjemům.
Při
zaměříme na ložnici, místo
osahávání
aa
povrchů
pro
relaxaci,tvarů
snění
očistu
totiž mozek zpracovává
více
těla i mysli.
přesných informací, byť
jednodušších, než kolik jich
přijímá ušima, očima,
nosem či ústy. Takže lze bez
nadsázky říci, že člověk má
eng-šuej,
učení
největšíčínské
důvěru
v to, co si
s mnohaletou tradicí, se
fyzicky
„osahá”,
čeho se
nevztahuje pouze na
bydlení. Tento
styl učení
bezprostředně
dotýká.
na dveře. V tomto provnímá člověka jako bytost,
Dotyk totiž člověku
storu se člověk podvěpro jejíž existenci je nedomě cítí být ohrožen,
zbytně zprostředkuje
nutná harmonie informaci
protože nemá dostas nejen
prostorem
časem.zda
Jedi-je předmět
o atom,
tečný výhled. Takovou
ně díky absolutní symbióze
jemný,
hrubý, teplý,
situaci
feng-šuej
můžeostrý,
nenarušeně
proudit
mat funguje
jako vysoce
citlivý řeší
poumístěním
zrcadla
do
takovšude
okolo
pozitivní
a
léčivá
plašný
systém,
který
je
rychlými
nerstudený, malý, velký, slizký,
vé pozice,
aby se
v něm přímo
dveře
energie čchi. K feng-šuej neodvovými
drahami
spojen
Dotkne-li
odrážely. mozkem. Na vnější podmyslitelněhladký,
patří také…
problematika
jinuse s emocionálním
a jangučlověk
(temnotaněkoho
a světlo) a pěti
elemen- nět, například položení ruky na žhavé tědruhého,
tů (voda, země, oheň, dřevo a kov). Důle- Nekřížit
tělo reaguje bezprostředně obransnadno také zjistí, v jakém leso,
žité je, aby vše kolem nás bylo ve vzájem- Tento
ným reflexem
(tedy
ucuknutím
dříve,slavnež
zvyk by měl
platit
nejen během
nachází
emočním
né souhře, aťse
už se
jedná o prostory
bytu, nostního
se prst spálí
o rozžhavený
předmět).
přiťuknutí
skleničkou,
ale také v
pracoviště
nebo zahrádku.
Kůže je protkána
mnoha
zase spaním.
Oknanervovými
nebo dveře
rozpoložení,
a to často ve souvislosti
Ložnice patří v myšlení feng-šuej k jedné umístěné
končenímipřímo
v podobě
které
jsou
protireceptorů,
sobě nejsou
nikdy
vztahu právěčástí
k osobě,
která dobrým
z nejpodstatnějších
domova. Dospělý
citlivé jen
na jedenAdruh
stimulace.
řešením.
vůbec
nejhorší Většina
je, počlověk
v
ní
totiž
průměrně
stráví
až
jednu kud
těchto
specializovaných
nase mezi
dvěma okny,receptorů
případněse
mezi
se ho dotýká. Hmat je vždy
třetinu svého života. A to už je pořádný dveřmi
chází va dermis
a v nejvnitřnější
oknem, (škáře)
ocitne postel.
Křižuje tak
zdrojem přívlastků, které, vrstvě.
důvod k tomu udělat si ze své ložnice kou- linii
Například
tělísko
je spečchi,
což můžeRuffiniho
být příčinou
nespavosv řeči,
vystihují
tek, kampoužity
se člověk uchýlí,
kdykoli
si bude ticializované
i nemocí. na vnímání tepla, zatímco
chtítcitové
odpočinout.
hodnocení a kvalitu Krauseho tělísko má za úkol vnímat chladovéby
podněty.
Meissnerova
tělíska jsou
Jak
měla vypadat
ideální
Hmat je postel?
smyslová hmatová tělíska, která se nejvíce
V hlavnípoznávaného.
roli postel
vyskytují
naJednomu
špičkách prstů.
Největší bránou
dominantou
ložnice je postel.
mázejména
jiný vkus.
se líbíFranmapoznávání
citů. Každý
Soutěž s názvem
Smíchem ku zdraví
se chýlí ke konci
podle
feng-šuej
F
H
Předtím, než si ji přinesete domů, dobře si
ji v obchodě vyzkoušejte. Směr postele by
měl být tzv. šťastný. To znamená, že tím
směrem, který považujeme za šťastný, by
měla stát hlava postele, když ležíme. Ideální poloha postele je úhlopříčně proti dveřím. Naopak nejnešťastnější je mít postel
schovanou ve výklenku, z něhož není vidět
24
8
&
Hmat
dotyky
couzští
vědci
také zjistili,
že preferuje
čím jsou papisivní
postel
s nebesy,
druhý
lehlárníkovovou
linie nakonstrukci…
bříškách prstů
hustější,
tím
kou
Přesto
by všichmákteří
člověk
lepšímít
hmatovou
citlivost.
Paciani,
chtějí
v ložnici
tu správnou
nova tělíska
snímajíněkolik
tlak. pravidel:
energii,
měli zase
dodržovat
Pokud by
bychom
zařadit
hmat ktak,
ně• Postel
měla měli
být vždy
vyvýšená
kterému
orgánu
pentagramu,
aby vespod
zůstalčínského
dostatečný
prostor na
tak
jako to
lze udělat
u všechnevhodné
ostatních
cirkulaci
vzduchu.
Absolutně
smyslů
člověka,prostory
pak bychom
zařadiliZado
jsou úložné
podho
postelí.
držují totiž energii čchi, která nemůže
volně proudit.
• Postel může vypadat různě, ale vždy by
měla být z přírodních materiálů, tedy ze
dřeva, případně z bambusu.
okruhu.
Tělesná
blízkost
•slezinového
Postel se umisťuje
čelem
ke zdi,
nikoličlodo
věka,
projevená
vzájemnými
dotyky, je
prostoru
nebo pod
okno.
určité by
sounáležitosti,
citové
dů•výrazem
Vedle postele
měl být z každé
strany
věrnosti,
je projevem
o druhého
dostatečný
prostor k zájmu
tomu, aby
člověk
člověka.
(emoceaniž
zájmu
o druhého)
mohl z Starost
lůžka vylézt,
by tím
narušil
zároveň
probíhá
v emocionálním
mozku.
klid toho
druhého.
Samozřejmostí
jsou
Však
takénoční
v úslovích
lidové mluvy často
dva se
stejné
stolky.
o dotycích
v přeneseném
významu
•hovoří
V ložnici
by se neměly
povalovat
knihy
slova.
Například
takové
doporučení:
„Raani časopisy.
Jsou
sice zdrojem
informací,
dím
se tohostimulujícím
nedotýkal”, je
raalevám,
patříabyste
k duševně
proda
nezajímat
se vám
(nemít
starost)
o určitou
středkům.
Klid
tedy
v ložnici
nepřikonkrétní
záležitost.
Nebo
„To senetě
nesou. Zakázané
jsou
takéfráze:
příliš ostré
netýká”
(doslova
nedotýká), vystihuje, že
bo špičaté
předměty.
člověk
pozván
k řešení
(re•míněný
Je hezké
mítnebude
na nočním
stolku
fotku
spektive
myšlenkové
rozebírání
– slezinosvých nejbližších
– dětí,
manžela,
přávátel,
emocionalita)
problému.
Inu, je
… Nicménědaného
podle tradice
feng-šuej
často
dobrodružné
pravý
žádné
takové fotkyprozkoumávat
do ložnice nepatří.
původ
a obsah
slov
úsloví, kteráakaždoObrazy
by měly
býta harmonické
ukliddenně
ňující.používáme...
Tedy žádné osamělé postavy, žádHlavním
hmatovým
jsou bříška
ná
ponurá
zátiší, …orgánem
Pokud chcete
mít
prstů.
Obsahují
mnoho
povrchových
v ložnici
nějakétotiž
doplňky,
snažte
se elimireceptorů
propočet
zkoumání
kvality předměnovat jejich
na minimum
a mít je
tů,
jichž
se dotýkáme. Dalším smyslem spavždy
v páru.
do nemají
okruhuco
sleziny
chuť – bříšky
•dajícím
V ložnici
dělatjepoházené
kaprstů
přece
uchopujeme
do ruky sousto,
pesníky,
lahvičky
s léky, elektronika,
hrokteré
pak
vkládáme
úst a ochutnávámádky
oděvů,
plný do
odpadkový
koš, stome...
To zná
každý
a děláme to každodenhy knih
nebo
časopisů.
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
Existuje jeden zajímavý vědní soutěž
psychosoké vjem z otvoru v zubu způsobeného kazem může vyvolávat dojem velikého otvo- ciální obor, který se zabývá teorií lidských
ru, zatímco pohledem do zrcadla se ná- dotyků. Jmenuje se haptika (haptická kosledně ukazuje, že se jedná jen o drobný munikace). Analyzuje způsoby dotyků jedněch k druhým a chápe dotyky také jako
kaz.
Doteky jsou nesmírně důležité pro du- formy mimoverbálního sdělení od jednoševní, citový a mentální vývoj dítěte již ho člověka k druhému. K nejdůležitějším
v prenatálním období*. Výzkumy totiž uka- druhům dotykové komunikace patří:
zují, že již v 7. týdnu po početí dítě vnímá • pozitivní – jeho úkolem je povzbudit
a namotivovat druhého člověka k většídoteky matky na podbřišku a komunikuje
mu výkonu a posílit ho v přesvědčení, že
s ní, navazuje s matkou podvědomě konto, co dělá, je správné.
takt. Způsob hlazení a emoce jimi vyjádřené a předané matkou vyvolávají odpovědi • hravý – takovým druhem může být „hra
na babu”,
odlehčuje
navozuje
dítěte
a upevňují
mimoverbální
kontakt.
Všechno
má svůj
konec, a tak
se nyní blíží
také konec
našísituace,
letní soutěže.
stavkdy
uvolnění
a hry.
Budou-li
doteky rychlé,
nedbalé a
uspěPřipomínáme,
že uzávěrka,
tedy
den, do
můžete
zasílat vtipy o zdraví,
– tentojak
druh
používají lidé k vytváchané,
ba9.dokonce
s nádechem
určité • řídící
je 20.
2012. Využijte
proto poslední
možnosti,
můžete
ření pocitu
nadřazenosti
svázanosti,
agrese,
bude to vyvolávat
podobné
emocevykouzlit
prostřednictvím
svého
příspěvku
ostatním
čtenářůmaúsměv
na
často
bývá považován
za nevhodný až
ve vyvíjejícím
se mozku
dítěte
a spouštět
rtech a zároveň
získat
knihu
humorných
povídek
Modré patky,
neslušný. Dršatou. Několik zaslaných
odpovídající
reakční
emoce.
Pokudpanem
matka Radovanem
podepsanou
jejím
autorem
• rituální – například při vítání a objetí jeddosud
nepřijalauvádíme
emocionálně
sama,
příspěvků
níže.sebe
Hezkou
zábavu!
noho člověka druhým dojde
k ujištění,
že
má citový nedostatek, emocionální poškoRedakce
Joalis
se mezi přáteli nic nepřihodilo a že je
zení a není schopna projevovat dítěti něhu
„vše při starém”. Dalším rituálním dotýv podobě doteků, bude mít její dítě s nejkáním je podání ruky, kdy často již dotek
většíUpravděpodobností
v budoucnu pocit
doktora
ruky prozrazuje, zdá máme co do činění
osamocení
a opuštění,
to se všemi mož„Pane doktore,
bolíamě
s člověkem vřelým, citově chladným nenými
psychosomatickými
důsledky, které
zadek
a nemůžu
bo přehnaně afektovaným.
mohou
vyústit v horším případě až v dedýchat!“
presi.
V lepšímdýchat
případě se dítě bude ne- • účelový – sem bychom zařadili mezi„Přestaňte
partnerské dotyky vyjadřující vzájemnou
ustále
snažitazlepšovat,
zadkem
dýchejte aby dosáhlo uznánáklonnost a související se sexuálními
ní (pomyslné
nosem.“ pohlazení) od svého okolí.
projevy, jako je třeba akt milostné
Tato snaha je však vždy jen projekcí citopředehry.
vého
vztahu s matkou
nebo otcem.
Optimistické
myšlení
Pokud
dítě jižmám
od prvních okamžiků • bez účelu a neúmyslné, často spontánní
„To jejestrašné,
a milé
vzniku
nervového
systému
v koleně
vodu!“
stěžujea vnímání přijíExistují diametrální rozdíly v kultuře dománo
bezvýhradně
si známému
pan a s láskou v podobě
dotyků
a dostatečně zúčastněného hlaze- tyků u různých národů. Zatímco Italové či
Vodička.
ní, bude
mít
odzprvních
„Musíš
tojiž
brát
té lepší let pocit vyso- Francouzi považují vzájemné dotyky za
kého
a zdravého
sebehodnocení,
které si zcela běžný a normální projev komunikastránky,“
konejší
ho
s sebou
odnese
do byl
dospělosti. Dobré se- ce, u Nizozemců nebo Američanů mohou
známý,
„kdybys
bevědomí
je zárukou
životní rov- být časté dotyky nesprávně pochopeny.
Eskymák,
měl bys nalezení
tam
nováhy,
led!“citové stability a štěstí. Naopak V thajské kultuře je například dotknutí se
nízké sebehodnocení je podhoubím pro hlavy druhého člověka chápáno jako zcevznik
závislostí, aťnemoci
jsou to závislosti che- la neslušné gesto...
Nejoblíbenější
mické
v podobě
alkoholu, drog a cigaret,
„Nejraději
mám
anebo
závislosti
emocionální (vstup do
přenosné
nemoci,“
sekty,
závislost
na autoritě, sexuální závinechal
se slyšet
Kůže a podkoží (smyslový orgán hmatu)
slost,
přejídání či„Můžu
dnes moderní
workohohypochondr.
si
lismus,
kdy si vzít,
člověk
v přemíře své práce jako celek je v detoxikaci složitá záležitost,
je s sebou
kam
snaží
dodat pocity sebeceny a ocenění: neboť zahrnuje více orgánů čínského penchci.“
vždyť pracovitý člověk je přece společnos- tagramu. Samotnou kůži jako celý orgán
zařadíme pod okruh plic. Mezi symptomy
tí vždy
hodnocen
dobře...).
Vaječná
medicína
kůže, které jsme poznávali a poznáváme
Přijde žena k doktorovi:
v souvislosti s plicním okruhem, patří od„Pane doktore, cítím se
špatně.“
Lékař jí radí: „Každé
PURKYŇOVY KRESBY
ráno nalačno vypijte
jedno syrové vajíčko.“
„Pane doktore, ale já
stria obliqua (smyčka)
vajíčka nesnáším.“
„A kdo po vás, proboha,
chce, abyste je snášela?“
Spásná šatna
V bytech, v nichž je dostatek prostoru, je
dobré udělat šatnu. Tato místnost dávno
není jen vymožeností zámožných lidí. Uzavřený kout, v němž bude uložené oblečení aPřesto
nejrůznější
drobnosti,
pročistí
přeně.
je prospěšné
se na chvíli
zastavit
ložnici
a podpoří volné
proudění
aplněnou
nacházet
v obyčejných
a banálních
energie čchi. hluboké
Navíc taksouvislosti.
vznikne prostor
maličkostech
Člověknasi
příklad
pro prstů
zrcadlo.
To má ve feng-šuej
své
také
bříšky
„osahává”,
většinou mipevné místo.
Zrcadlo,
umístěné
například
moděk,
ty části
kůže, jejichž
zdraví
a kvanaproti
oknu,
může do místnosti
lita
souvisí
s okruhem
sleziny apřinášet
které,
celou řadubýt
nádherných
scenérií.
Nejlepší
chceme-li
v detoxikaci
dlouhodobě
volbou jsou
zrcadla
bezspolečně
rámů. Rámy
totiž
úspěšní,
je nutné
řešit
s dalšími
zbytečněslezinového
zadržují čchi.okruhu. Jmenujme
orgány
alespoň některé:
•Elektronika
rty a koutky úst
do ložnice nepatří
•Nejhorší,
víčka co člověk může udělat, je naplnit
•ložnici
lymfatické
uzliny, zvláště
ty povrchové
elektrospotřebiči.
Zářiče,
radiobu(na notebooky,
krku, v zátylku,
v axile,
v loketních
díky,
hifi věže,
televize,
mobipodkolenních
jamkách,
pod
ly,jamkách,
všechnav tato
zařízení vysílají
záření.
prsy)
Elektrické
záření narušuje funkci celé místV širším
kontextu
je smyslovým
orgánem
nosti
a vysílá
škodlivé
vlny, které
mohou
hmatu
kůže, jazyk,
ale Pokud
také sliznice
značněcelá
narušovat
spánek.
už se
dutiny
ústní.přece
Špička
jeelektrická
vlastně ještě
v místnosti
jenjazyka
nějaká
zacitlivější
než bříška
prstů.
je schopný
řízení nacházejí,
měla
by Jazyk
být umístěna
na
rozeznat
dva ostré
svém
poopačné straně,
nežpředměty
je postel. na
Před
spaním
vrchu
vzdálené
odmobilní
sebe již
na jeden
milije dobré
vypnout
telefony
a všechmetr,
zatímco na zádech,
kde je ze
nejméně
ny elektrospotřebiče
vytáhnout
zásuvreceptorů,
člověk často nerozezná dva vpiky.
chy (například
špendlíkem)
vzdálené
od
Zdroj: Halleová
G.: Praktická
příručka
sebe i pět
centimetrů:
považujePraha
je stále
za
feng-šuej.
Svojtka&Co.,
2000
vjem
jednohofoto:
ostrého
předmětu. Však taIlustrační
www.samphotostock.cz
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
Zaslala flexura transversa
Martina Miškovská (plochý oblouk)
vertex duplicatus
Kreslené vtipy zaslala
(dvojsmyčka)
terapeutka Ivana
Možná, ilustrace tvořil spirulla (točitý vír)
její klient Petr Hrach.
25
9
aktuálně
mítání masáží, odmítání dotyku, velká cit-
pro tělo i duši
Princip hormeze (řecky posílení) předpokládá, že nízké dávky toxických látek
harmonizování souvisejících
emocionálních
programů anepoškona
či záření
nejenže organismus
závěr jsme věnovaly pozornost
centrální
nervové
soustavě
zují, ale
dokonce
zlepšují
jeho fyzioloa příslušnému regionu odpovědnému
naše imunitní
gické funkce.za
Poprvé
ji popsali už před
odpovědi a také patřičným
částem
nervového
120
lety v vegetativního
Německu Hugo
Schulz a Rusystému.
dolph Arndt. Hormeze je vlastně jen
vedlejší produkt přirozené schopnosti
Již z tohoto výčtu je jasné,
že nešlo
o dvě kúry,
ale byl
všech
organismů
reagovat
nato
nepřízeň
Tuk
proces asi roční detoxikace,
který, alespoň prozatím, přináší
prostředí.
pro Karolínu velmi příjemné výsledky. Dle jejích slov neměla
očekávaného
dlou- záchvat,
ků patří k jedněm z nejtěžších úkolů deto- pením zjistí, že kroměposlední
dva měsíce
dobře se jí stres
nejen dýchá, ale
Blahodárný
hodobějšího
efektu
přináxikace.
Přesto lékařské
je to kapitola,
přes
kterou léčbu
i sportuje
a s větší
chutí do
života
se pouští
do nových
o určení
diagnózy
započala
skládajícíemocionálního
se
Chlad,
horko,
záření,
fyzická námaha,
dotyků vokamžité,
nelzez jen
tak přejít, pokud
chceme
být ší pouhá
projektů
rámci své práce.
Obě jsme
zvědavé, jak
protizánětlivých
a úlevových
preparátů.
Záchvatypředstava
se
toxické
látkyteď
a nedostatek
potravy navelmi
příjemné
pocitydopadne
plné něhy.
dlouhodobě
detoxikačních
po- či
kontrolní lékařské
vyšetření.
vyskytovalyúspěšní
obvyklev po
větším stresovém
emočním
vypětí,
rušují
fungování našeho organismu
Ing. Vladimír Jelínek
stupech.
do jisté zevních
míry nutné
poobčas iVlastně
vlivem je
prašných
podmínek
– ale ve
a představují pro něj stres. Tělo na stres
kračovat
v emocionálním
sebevzdělávání
Ing. Radka
KrejčováNaskafandru
běžně nechodíme,
že?
reaguje přizpůsobením
– adaptací.
Ilustrace: Vigué, J. (ed): Atlas lidského
neustále. K tomuto vzdělávání významně
příklad v chladu se nám stáhnou cévy
přispějí
Emoce,
Streson,okruhem
Node- a natěla
pod kůží a svalovým třesem se zvýší
Začalypreparáty
jsme pracovat
s jaterním
něj v obrazech. Rebo Productions CZ,
Dobřejovice
gen,
StresHelpnervovým
či kompletní
detoxikace
Názory
uvedené2008
v této rubrice
se nemusí
shodovat
názorytoho
produkce
tělesného
tepla.sKromě
navazujícím
systémem,
věnovaly jsme se také
Walker,
R.: Lidskéredakce.
tělo. Velká
rodinná
mozkové
za pomoci
preparátů, kteRedakce
nenesereaguje
odpovědnost
za správnost
údajů
organismus
na úrovni
jednotlisystémutkáně
respiračnímu
i konkrétním
zátěžím v něm.
Dále
encyklopedie.zde
Slovart,
Praha 2003
ré byla
byly sjižKarolínou
na mnohých
místech
uvedených.
vých buněk spuštěním úsporných opravi trochu
většídříve
prácezmive smyslu
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
ňovány. Chápejme tento krok jako další
ných a čisticích mechanismů − stresové
se například
umělce, herce,
se – typicky
kolemopadesátého
rokuzpěžipravovat, ošetřovat, předcházet, obnovo- ažJedná
váky,
politiky,
moderátory
vota
– projeví
ve sportovce,
formě závažných
onevat, opravovat, eliminovat, účinkovat
apod. Alzheimerova choroba a cukrovmocnění.
• odkaz
na nákup
v lékárně
2. typu
jsou přes
naprosto odlišné
Vhodné výrazy (dle SÚKL): blahodárný, ka
• text „doplněk
stravy“ úplně chybí
nebo
a velmi komplikovanou
etiologii
příznivý, revitalizující, uvolňující, osvěžují- projevy
nezřetelný
vejesvé
podstatě způsobeny chronickým zácí, vzpružující, povznášející, utišující
• pokyn
UST-30
(platný
od 1. 8. 2008)
určité
tkáně
doprovázeným
zesílePro názornost uvádíme ještě některé nej- nětem
častější prohřešky reklamy na doplňky nou akumulací poškozených molekul
stravy (citováno dle níže uvedeného člán- a sníženou funkčností mitochondrií.
Z toho všeho plyne, že nejlepším lékem
ku):
• prezentování schopnosti prevence, léče- na civilizační choroby je občasná dávka fyzického stresu. Nejúčinnějším, ale také nejní, ošetřování
• zmiňování léčivých vlastností (účinnosti) náročnějším známým způsobem, jak toho
složek výrobku (není možné uvádět, ani dosáhnout, je systematicky hladovět.
pokud jsou podloženy relevantními vě- O něco méně účinné a méně drastické ředeckými průzkumy – o účinnosti se u po- šení je pravidelně sportovat. Bohužel obojí je jen obtížně slučitelné s moderním žitravin nesmí hovořit)
• jsou uváděny i klamavé údaje (např. ne- votním stylem, který požaduje léčbu
pasivní a příjemnou, nejlépe pouhé spolkprokázané účinky a složení)
• odkazy na nerelevantní klinické studie nutí tabletky nebo krátký pobyt v kosme(v rozporu se zákonem); tím prodejci na- tickém salonu.
vozují dojem, že i jejich přípravek, u něVýživová a zdravotní tvrzení
hož zmiňují (ale nikde neprokazují) po- Prospěšný jed
nesmí:
dobné složení (nikoli stejné množství, A tady přichází ke slovu hormeze. Působe• být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klase přitomtoxických
hodnotí podle
sílu a formu), musí být také účinný
mavá
níReklama
malých množství
látek, celkotepla
vého
vyznění
grafika,
texty,stres,
pro• vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti ne- • zneužití autority MZ ČR
či
záření
také(příběh,
představuje
fyzický
středí, účinkující,
atd.). zánět.
bo výživové přiměřenosti jiných výrobků • doporučení lékaře (osoba v bílém plášti); spouští
stresovou doporučení
odpověď a tlumí
podrobnější
informace
v reklamě na širokou veřejnost není pří- NaZájemcům
• nabádat k nadměrné konzumaci nebo
to přišli užopřed
tisíciletími naši
předvčetně
odkazů na příslušné
zákony
a napustné, aby přípravek doporučovaly oso- kové
takovou nadměrnou konzumaci omloua zakomponovali
hormezi
do systéřízení
doporučujeme
s názvem
podporováno
hojení
ranskutečnému
a obrana proti
které by díky
svému
ne- mu
vat
přírodní
medicíny. článek
Nejlepším
příklaodpovědi.
Ta zahrnuje zrychlenou degra- je by,
Klamavá
reklamav horkých
na doplňky
stravy
s obdobími stresu,
která vedou dem
bo předpokládanému
společenskému
• přímo
či nepřímo
uvádět,vže
vyvážená a infekcím,
jsou koupele
pramenech
daci
nefunkčních
proteinů
proteasomu,
z něhož pobuněk
od podpořit
poškozených
molekul,
postavení
mohly
spotřebu
léků. a(www.svopl.cz/reklama.php),
různorodá
strava
nezajistí
přiměřené
různé varianty sauny.
recyklaci
celých
organel,
jako jsou
mito- k očistě
údaje uvedené
tomto denatextu.
udržuje
integritu
a funkčnost
celého cházejí
Vedle
vědců
a zdravotnických
odborníků
množstvízesílenou
živin
Krátké ipřehřátí
způsobujev mírnou
chondrie,
produkci antioxidač- tak
Prosíme,
berte a
natepelný
tato fakta
měja zajišťuje
mujakékoliv
relativníjiné
dlouse tak zákaz
rozšířil i na
au- turaci
• zneužívat
strachu
proteinů
šok. zřetel
Kroměatoho
ních
enzymů,motiv
aktivaci
enzymů opravujících organismu
je na paměti
při zadávání
jakékoli
rea odolnost
proti
nemocem.
tority, které
by díky
svému
skutečnému ztečerstvých
minerálních
vod do těla
proniká
DNA a také zvýšenou produkci molekulár- hověkost
klamy.
nebo předpokládanému společenskému radioaktivní
radon a toxický sirovodík. To
Nevhodná
slovaproteinů
(dle SÚKL):
léčit, hojit,
ních
chaperonů,
stabilizujících
MUDr.
Josef Jonáš
postavení mohly
podpořit
spotřebu léků. všechno dohromady spouští
stresovou
ododstraňovat,
zmírňovat,
ostatní
proteiny
v buňce. zastavovat, na- Chronické
pohodlí
způsobuje
pověď a vede k hormezi. Podobně funguje
Každé působení stresu tak sice organis- potíže
mus poškozuje, ale zároveň spouští tuto Je známo, že chronická zátěž oslabuje imu- i mírná konzumace alkoholu. A hlavně je na
odpověď, která tělo od poškozených struk- nitu, ale až v poslední době začíná být jas- tomto principu založen účinek celé řady létur očišťuje. Při nízké úrovni stresu (eustres) né, že i druhý extrém, chronický komfort čivých rostlin, respektive jejich extraktů, jek zamyšlení
už dochází ke spouštění opravných mecha- našeho civilizovaného života, může způso- jichž účinné složky poškozují biologické monismů, ale samotné poškození stresem je bovat problémy. Výzkumy naznačují, že lekuly a vyvolávají stresovou odpověď.
Právě na ně se intenzivně zaměřil moderjen malé. Organismus pak z celé situace vy- moderní civilizovaný člověk dokonce stráchází v lepším stavu, než byl původně.
dá nedostatkem fyzického stresu (psychic- ní biomedicínský výzkum. Vědci si oblíbili
Celá situace je však ještě složitější a zají- kého stresu ve smyslu duševního napětí má především silymarin z ostropestřce mariánského (Silybum marianum), resveratrol ze
mavější. Protože organismus jako celek zase nadbytek, ale to je něco jiného).
hospodaří
s omezeným
enerNáš organismus je totiž na základě pod- slupek vinných hroznů, kurkumin z kurkuRabín Bunam
vypráví množstvím
mladým, kteří
k němu
gie,přicházejí,
musí se pečlivě
rozhodovat,
které propříběh
rabína Ezechiela,
syna mínek,
rabína v nichž se miliony let vyvíjel, přizpů- my (curcuma long), quercetin z jablek a kacesyJekela
budou
podporovány
a na bídy
kterých
se soben
změnám
z Krakova.
Po létech
a trápení,
které
však prostředí a působení stresu. techiny ze zeleného čaje. Většinu z nich si
bude
šetřit.
Na esenciální děje,
jakými jsou
Ranní
chlad, polední žár, zimní hladovění, dnes můžete koupit v lékárně jako tabletky.
nijak
nepoznamenaly
jeho důvěru
v Boha,
dostal
Kromě časem osvědčených postupů přitlukot
srdceve
nebo
vzruchů
neuropochody, strádání v době válek a toEzechiel
snu přenos
příkaz, aby
šel do
Prahy adlouhé
tam hledal
ny, poklad
se musí pod
najítmostem,
energie vždy.
xické nebo nestravitelné látky v potravě cházejí i nové metody hormeze. Velkým
kterýNaopak
vede kerozkrálovskému
množování
paláci. a imunita patří spíše mezi lu- jsou pro naše tělo svým způsobem přiroze- hitem je léčba červeným (povrchová) a inxusní služby, na které zbude energie jen né podněty, rozhodně přirozenější než jed- fračerveným (hloubková) světlem, která
v dobách
dostatku.
stav mírného zasycení, mírného výrazně urychluje hojení ran, potlačuje záKdyž se
sen opakoval už potřetí, Ezechielnotvárný
se vydal na
nět a tlumí bolest. Princip působení je zaSystematické
studium
sítívšak
tepla
cestu a pěšky
došel ažsignalizačních
do Prahy. Most
byl avetéměř
dne žádného pohybu.
odhalilo
komplikované
propojení
mezi
A právě
v noci hlídán
stráží a Ezechiel
neměl
odvahu
kopattato jednotvárnost a nepřítom- ložen na přechodném poškození cytoenergetickým
metabolismem
a základními
nost stresu
na označeném
místě. Přesto
se na most vracel
každéje zřejmě nejvýznamnější příči- chromů světlem a následném spuštění
odpovědi.
buněčnými
pochody.
Ve sem
stavua komfortu,
nou
vzniku
civilizačních
onemocnění.
Ezechiel,
syn Jekelův, stresové
to je legrace!
Už se vidím, jak chodím
ráno a chodil
po něm
tam. Nakonec
kapitán
ze stráže,
naplní velké
naděje
vkládané
kdykterý
převažuje
anabolismus
nad katabolisChronický
komfort udržuje
nášk organisod domu
domu v tomPokud
městěse
a hledám
toho Žida!
Polovina
sledoval
jeho počínání,
k němu přistoupil
a přátelsky
do avýzkumu
hormeze,
budeme schopni
mem,
jsou
podporovány
ná- jestli
musna
veněkoho
stavu, který podporuje
nepřiměřeŽidů se jmenuje
Ezechiel
druhá polovina
Jekel!“
se ho
zeptal,
jestli něcoenergeticky
neztratil nebo
ročné
procesy,
jako mu
jsouvyprávěl
buněčnésvůj
dělení,
ný zánět
a množení
buněk. Zároveň je skutečně účinně léčit civilizační choroby,
nečeká.
Ezechiel
sen, který
ho vyslal
z jeho
průměrná
délka
se zase ovrátil
deset let
migrace
a imunitní
Na se
druhé
utlumena
stresová odpověď,
cožsezpůsobuA znovu
dal do smíchu.
Ezechiel
se sživota
ním rozloučil,
vzdálené
země ažodpověď.
sem. Kapitán
začal smát:
„A ty,
a hlavní
úmrtí se stastraně
ve stavu
energetického
deficitu
pozvolnou
denaturovaných
se domů
a hledal podprodlouží
kamny. Když
nalezlpříčinou
poklad, vykopal
ubožáku,
jsi uvěřil
tomu snu a přišel
jsi ažjesem?
Ha, ha,akumulaci
ha.
nou
nové nemoci, které si dnes neumíme
jsouJakvýše
zmíněné
procesy
utlumeny
oxidovaných
a nefunka postavil
z něj tuto
synagogu…
můžeš
věřit snům?
Představ
si, že i já proteinů,
jsem měl sen,
který holipidů
ani představit.
a místo
nich nastupuje
stresová
odpověď.
Zdroj: www.drahokamsrdce.ic.cz
mě posílal
do Krakova,
do domu
jakéhosičních
Žida mitochondrií.
Ezechiela,
Lidové noviny, 14. 6. 2011
Přepínání
tohotoPrý
obvodu
v závislosti
na
Důsledky
této mírné nerovnováhy zůstá- Ilustrační Zdroj:
foto: www.samphotostock.cz
syna Jekelova.
tam mám
hledat poklad
za kamny!
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
přirozeném střídání období komfortu, kdy vají mnoho let (či spíše desítek let) skryty,
22
10
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
nutný předpoklad pro dosažení rovnováhy mentálních funkcí, od kterých se pak
bezprostředně odvíjí činnost dalších tělesných systémů.
Koncem června jsem se na své cyklistické
pouti do Santiaga de Compostella po vzoru vizualizačních cvičení z románu Poutník
Paola Coelha seznámil s jedním cvičením,
během něhož si člověk prostřednictvím
projekcí do svého těla představuje sám sebe v lůně matky (v oblasti 2. čakry neboli
hary) a myšlenkově se pomocí silných
vnitřních představ hladí a dotýká se rukama „své matky” tak, jak by chtěl, aby se
ho někdo dotýkal a přijímal ho. Doplní se
tím možný dluh z prenatálního období.
Systematickou,
každodenně
prováděnou
Jak
tedy na reklamu
v mezích
vizualizací tohoto mentálního cvičení po
zákona?
dobu
jednoho
měsíce (když
párV
prvníalespoň
řadě je třeba
připomenout,
že prekrát vynecháte,
se neděje)
dosáhparáty
Joalis jsounic
schváleny
jakolzedoplňky
nout významného
posunujako
v přijetí
sebe
sastravy
(dále DS), nikoliv
léčivo
(s výma. A řady
kdo Bambi
ví, možná
že vyplavou
na
jimkou
Oil, která
patří mezi
povrch i jiná
témata nebo
jiné příběhy,
kosmetické
přípravky).
V následujícím
texkteré
jste možná
v soběliší
nosili,
řetu
uvedeme,
čím neustále
se DS a léčiva
z hlešili a probírali.
Ty se však
zcela
diska
tvorby reklamy,
co jeukáží
třebajako
dodržonepodstatné
a podružné,
v lepším přípavat
a na co je třeba
dát pozor.
dě
ně našich
zcela zákonů
zapomenete.
tuto
DSna
si dle
nesmí vKdo
reklamě
vizualizaci zkusí,
možná
s velkým
překva„přisuzovat
vlastnosti
prevence,
léčby
nepracují. bo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat“. Nesmí
Volná ani
Meissnerovo
naznačovat,
že nahrazují léky nebo
zdravý
nervová
Merkelova
Pokožka
tělísko
způsobdestička
života, a nesmí používat
medicínzakončení
skou terminologii.
Reklama na DS musí obsahovat zřetelné
označení „Doplněk stravy“. Toto označení
musí být dostatečně viditelné a čitelné, jeho text musí být výrazný, v TV spotu musí
livost kůže na sluneční paprsky. Na tyto
symptomy použijeme preparáty plicního
okruhu: RespiHelp,
RespiDren,
a to
V dnešní
doběPulmo,
se jen
často opakovaně (lze opakovat v průběhu
málokterá
činnost
obejde
několika
let v půlročních
intervalech,
dokud se nevyčistí
i
nejjemnější
struktury
plic,
bez náležité mediální
tedy plicní sklípky). Na samotnou kůži lze
propagace.
použít preparát Joalis CutiDren
či Joalis
Ekzemex
(tento preparát
zdaleka
nemusí
Způsob,
jakým
terapeut
být použit pouze na očistu kůže a podkoprezentuje své služby, však
ží od ekzémů).
Podkoží
zařadíme
spíše k okruhuurčitá
orgánů
musí
zachovávat
ledvin a sleziny. Z empirické zkušenosti
pravidla, a to zejména
víme, že pro zvládnutí ekzému a jiných
kožních onemocnění je legislativní.
výborné podávat
preparát Lymfatex
na vyčištění
a zprůMějme
na paměti,
chodnění lymfatického systému. Lymfaticpřípadné
ké cestyže
a lymfatické
uzlinypochybení
mají souvislost
s okruhem sleziny,
přidejme
tedy minimálv tomto směru
může
ně VelienHelp a VelienDren. Lymfa se
v
konečném
důsledku
ovšem vlévá v oblasti podklíčkových žil do
krve. Ta je následně
přečištěna
poškodit
jakledvinami,
dobré
použijeme tedy přípravky UrinoHelp, Urijméno celé metody,
noDren nebo Deuron.
tak i všechny
Následné
napravováníjednotlivce,
emocionálních
škod v podobě psychocyst, emocionálního
kteří s ní dennodenně
poškození a jiných psychosomatických blo-
ŘEZ KŮŽÍ
Škára
Reklama
Sauna, trocha
alkoholu nebo
radioaktivní lázně.
To vše souvisí
s novým
konceptem léčby
civilizačních
chorob zvaným
hormeze.
na doplňky stravy
z deníku terapeuta
být umístěn dostatečně dlouho a u tiskové
reklamy není vhodné jej uvádět svisle.
Reklama na DS nesmí:
• odkazovat na nekonkrétní klinickou studii
• klamat spotřebitele (popisem vlastností,
složení, účinků apod.)
• tvrdit, že doplněk stravy má zvláštní
vlastnosti, mají-li je i ostatní
• prezentovat schopnost prevence, ošetřování, léčby (ani naznačovat)
• obsahovat tvrzení prohlašující nebo naznačující,
že vyvážená
a různorodá
straiž dvanáct
let žijeme
v 21. století,
va které
nemůže
poskytnout
dostatečné
by mělo
být stoletím
biotechmnožství
živin
nologií
a biomedicíny. Jenže začalo
nějak podivně. Spousta lidí odmítá
očkování,
upřednostňuje
homeopaty
Výživová
a zdravotní
tvrzení
musí
před lékaři,
před penicilinem
splňovat
tatobylinky
kritéria:
a biopotraviny
před geneticky
modifi• tvrzení
musí být pravdivá
a vědecky
podkovanými zázraky. Na obnovenou položená
ptávku po přírodní medicíně zareagovali i vědci a začali zkoumat účinky
tradičních léčivých přípravků, aby v nich
našli inspiraci pro vývoj nových léků na
obtížně léčitelné civilizační choroby.
Nakonec tak vznikla celá nová koncepce léčby civilizačních chorob – hormeze.
J
Volně dýchat
Karolína přišla na základě
reference, že v rámci metody
C. I. C. pracujeme
s dýchacím ústrojím. Je jí lehce přes
30 let a pracuje jako poradkyně na volné
noze. Kolem 25. roku života se u ní
projevilo astma, v době, kdy žila delší
čas v domě
bohužel
Ruffinihocož
tělísko
Pacciniho
tělísko plném plísní,
zjistila příliš pozdě.
Znovuobjevená hormeze
P
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
• musí existovat dostatečně vysoké/snížené množství určité látky v doplňku stravy
• látky obsažené v doplňku stravy musí být
využitelné pro organismus
• musí existovat reálná možnost konzumace potřebného množství doplňku
stravy
• srozumitelnost tvrzení pro průměrného
spotřebitele (tj. spotřebitel, který má dostatek informací, je v rozumné míře pozorný a opatrný, a to i s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory)
• zdravotní tvrzení DS musí být mimo rámec medicínských tvrzení a musí používat jen obecná zdravotní a nikoliv medicínská tvrzení. Nesmí použít konkrétní
nemoci, léčbu a prevenci, ale obecné příznaky, kterým by se dalo předcházet (např. „pro zdravé kosti je...“)
Fyzický stres
prospívá
organismu
Sny
11
23
strava
& metabolismus
lidské
a společenské
vztahy, používá pět
archetypů: kámen (kov)-voda-oheň-země
(hlína)-dřevo (strom). Tyto jednotlivé
prvky – podobně jako ve hře kámen-nůžky-papír – ovládají anebo ruší jeden druhého. Dva nemohou na jednom místě vzájemně setrvat, neboť jeden prvek vyruší
ten druhý. Dosadíme-li za každý prvek základní lidské pocity, dotkli jsme se tím velkého tajemství lidské duše. Pochopili jsme
totiž základní vztahy a pravidla mezi jednotlivými emocemi, kdy jedna vytlačuje
z vědomí druhou.
Právě obraz stromu zasazeného do hlíny
je tím praobrazem a živlem, který hlínu využívá, roste z ní, přeměňuje se
ze země do stromu. V překladu z řeči prvků do řeči emocí
stejně tak starosti, myšlenky na
jídlo, strnulé a často obtížné
myšlenky na hmotné věci, neustálé vnitřní monology, které
vlastně vůbec nikam nevedou,
zastavuje emocionální protipól
dřeva, tedy zdravá výbušnost,
vnitřní napětí, které pohání ke
zdravé akci, asertivita, přiměřená a vhodně projevená agresivita, rozpínání, růst. Vraťme
se ale zpět k původní myšlence. Jasná představa zdravého stromu je tím „přepínačem“, který pomáhá osvobodit
ustrnulé zemité lidské pocity
a myšlenkové smyčky. Tím
umožňuje člověku vyjít ze svého bludného středu a povznést se směrem vzhůru.
Tedy pokud dotyčný chce…
Mnohokrát jsem se za poslední dobu
přesvědčil a vyzkoušel jsem si, jak běžné
lidské
činnostipijeme?
spojené s prvkem dřeva odCo vlastně
poutávají
mysl má
od starostí,
je čloPopíjení kávy
dlouhou kterými
tradici. Jenom
věk
zatížen.
si to
vyzkoušet,
v Evropě
se Chceme-li
pije už déle
než
čtyři sta nelet.
ní
třeba
hned
objímat
stromy,
jak to
Víme,
žejít
káva
pomáhá
i škodí,
záleží
na
možná
dělá Miloš
Zeman nasložení
Vysočině.
Staúhlu pohledu.
Chemické
kávy
je
čískutečně
třeba zajít
do skleníku
a přesazovat
sabohaté.
Káva obsahuje
předeláty.
zasadit
hrášky
do hlíny
na závšímNebo
kofein,
kyselinu
kávovou,
chinovou,
hon.
Sázet ovocné
stromky
nebo založit
chlorogenovou,
dále
polysacharidy,
tuky,
vinohrad.
Vzít psa na
procházku,
projít
se
vosky a poměrně
vysoký
podíl (až
13 %)
po
lese a jen
tak mimoděk
vnímat
proteinů.
V kávě
nalezneme
také smrky
v průaměru
borovice.
si pouze
živěpředevším
předsta4 % Anebo
minerálních
látek,
vovat
některou
těchto činností,
když
draslík,
hořčík,zvápník,
mangan,tofosfor
sedíte
v kanceláři
a žádnou
z výše
nabízea železo.
Kofein není
obsažen
pouze
v káných
možností
nelze
v tu
chvíli
uskutečnit.
vě, ale
například
také
v čaji
nebo
energeKouzlonápojích.
funguje pouze tehdy, jsou-li ve
tických
správný okamžik smíchány správné substance.
Tedy
tehdy, když mág přimíchá
Po kávě
(ne)usnete
kAčkoli
právěje
prožívaným
starostem
právě
kofein návykový,
neníteď,
oficiálně
teď
a v jako
tomto
okamžiku
obraz
stromu.
Jiuznán
droga.
Naopak.
Skromná
konnak
se alchymistická
reakce
nemůže
zdazumace
kofeinu může
pomoci
s celou
řit.
řadou potíží. Jen pro příklad: zrychluje tepovou frekvenci, odstraňuje únavu, slabost, pomáhá při migrénách i astmatickém záchvatu. Jedním z největších mýtů,
Člověka
neustále
napadají
myšlenky
na
který
souvisí
s kofeinem,
je oddálení
spánvěci,
které by
měl
udělat,
ale neudělal.
Doku. Mnozí
lidé
pijí
kávu především
proto,
tyčný
se jich nemůže
Jsouvšak
to tyví,vtíaby zahnali
ospalost.zbavit.
Málokdo
že
ravé
a stále
se je
opakující
obrazy
NĚČEHO.
tento
účinek
u každého
člověka
jiný
Nepřestanou,
se vracejí,
dokud
a že napříkladstále
staří lidé
po hrnku
kávy TO
pa-
konečně neuděláte. Do té doby se nápady
přesouvají do oddělení výčitek. Pokud TO
nebylo zapomenuto, ale stále se TO člověku vrací a připomíná, pak je nejvyšší čas na
realizaci nápadu…
Rizikové potraviny
Existuje písemně dochovaný nejstarší
strom na světě. Nachází se v ostrovním státě Srí Lanka (dříve Ceylon) u Anuradhapury, někdejšího sídla srílanských králů. Je to
obrovský listnatý strom příbuzný fíkovníku (Ficus religiosa), který se rozkládá, snad
pro svůj velký věk, spíše do šířky než do vý-
Káva
20
12
val odněkud z koutů exotické Indie až do
Evropy, aby byl posléze zasazen do příběhů ve sbírkách pohádek (zmiňme na
prvním místě pohádky bratří Grimmů, ale
která
surovina
jepak
zeto
takéVíte,
například
Erbenovy
pohádky),
socioekonomického
pohledu druhá
nejvýznamnější? Víte, co
zaměstnává více než dvacet
milionů lidí z celého světa?
Víte, čeho průměrný
obyvatel severských států
spotřebuje ročně na deset
kilogramů? Řeč není
o cigaretách ani o alkoholu,
nýbrž o kávě. Bez nadsázky
lze říct, že právě pěstování,
pražení,
příprava a prodej
Květina pro Buddhu
kávy představují jeden ze
Vstup ke stromu Bo
základních pilířů
Promenáda k Bo stromu
celosvětové ekonomiky.
Všudypřítomné
Aby ne.
Vždyť
významopice
kávy
převýší už jedině obchod
musí
být právě
strom ze
s ropou
atento
ropnými
Srí Lanky. Připomeňme si úryprodukty…
vek z pohádky
o Plaváčkovi ze
sbírky Karla Jaromíra Erbena:
Potom přišel (Plaváček, pozn. aut.) k něšky. Jeho pevné listy mají pravidelný tvar
srdce. Podle pověsti má v kořenech stromů jakému městu, ale bylo sešlé a smutné.
sídlit kobra, která vylézá do koruny stro- Před městem potkal stařečka, měl v ruce
mu a lze ji zahlédnout pouze tehdy, má-li hůl a sotva lezl.
„Pozdrav pánbůh, šedivý stařečku!“
poutník štěstí. Tento strom byl vysazen ro„Dejž
to kávy
pánbůh,
pěkný
mládenečku!
ku
288 př.usnou
n. l. z mnohem
původní odnože
radoxně
rychleji svatého
než bez 3–5
šálků
denně
nepředstavuje
pro
tudy cestou?“
Bo
v Bódhgájikofeinu
v Indii, a
pod
kterým Kam
něj.stromu
Díky kombinaci
přítomnékonzumenta
žádné riziko. Vědci z univer„K vdědu
Vševědu
pro tři
zlaté vlasy.“
Buddha
– Siddhartha
Gautama
podle
tra- zity
ho hořčíku
dokáže jeden
šálek kávy
nabuTorontu
si tímto
tvrzením
však jistí
„Aj, aj,Poté,
na takového
dávno přičedice
dosáhl osvícení
(stalo se
tak zhruba
ve nejsou.
dit organismus
i zmírnit
křeče
vyvolané
co serverposla
New tu
Scientist
To tě hned
dovést
k našemu
čtvrtém
pátém
století př.vypětím.
n. l.). Na NáSrí káme.
fyzickýmažnebo
psychickým
šel s objevem,
že musím
káva může
zvyšovat
nekráli.“snižovat riziko vzniku infarktu
Lanku
byla odnož
stromu
dovezena
za vlástup účinku
je rychlý,
obvykle
do třiceti
mi- panu
bo naopak
Když tam přišli,
řekl
„Slyším,
že jdeš
dy
indického krále Ašóky, velkého šiřitele myokardu,
nut.
vyplula
nakrál:
povrch
problematiposelstvím
k dědu
Vševědu. Měli jsme tu
buddhismu v tehdejší Indii i mimo její hra- ska
odbourávání
kofeinu.
a ta
nesla
jablka. Když
něnice.
to ten samý
král, který nejprve jabloň
Lidem,
kteří
s mladicí
odbouráváním
kofeinu
KávaByl
– srdeční
záležitost
jedno snědl,
hrobem,
vŠkodlivost
krvavých bitvách
a sjednotil
oblast kdo
mají problém
a vypijítřeba
denněnad
dva až
tři šálkávy se dobyl
uvádí zejména
v souviszashrozí
a byl jako
dvacetnež
let
Indie
který sivzniku
posléze
uvědomil,
že tím omládl
ky kávy,
vyšší jinoch.
riziko Ale
infarktu
losti sarizikem
infarktu
myokardu.
jabloň
ovocehůře
žádného.
Slíbíš-li
vlastně
pravého
štěstíkávu,
a došlo
ostatním.
Mnohem
na tom
jsou mi,
ale
Stává senedosáhl
vám, že kdykoli
si dáte
po- nenese
Vševěda
zeptáš,
je-li nám
mu,
člověka
se nachází
lidéseseděda
stejnou
genovou
výbavou,
kteříjaká
vycítíteženapravé
chvílištěstí
jemný,
nebolestivý
tlak že
pomoc, odměním se ti královsky.“
v tom, co je uloženo uvnitř jeho duše.
Plaváček slíbil a král ho milostivě proShodou
okolností
stalo, že
původní Bo
Mohlo
bysevás
zajímat:
strom v Bódhgáji byl dvakrát zničen. Po- pustil.+
Někteří sportovci si oblíbili kávu a kofeinové produkty kvůli lepší vytrvalosti.
slední zkáza se uskutečnila v 19. století,
Odpovědi se Plaváčkovi dostane proPokud by však sportovec vypil během dvou hodin pět a více šálků kávy,
když strom zasáhl blesk. Strom byl vysazen střednictvím matky děda Vševěda, která je
v moči
byna
muoplátku
bylo naměřeno
mikrogramů kofeinu na jeden mililitr. A to už
znovu,
a to
z odnože 12
svatého
v příběhu zároveň i jeho sudičkou. Plaváčje
pro
Mezinárodní
olympijský
výbor
důvod
zaobírat
se myšlenkou
srílanského stromu Bo z Anuradhapury.závažný
kovi slíbí,
že se
děda Vševěda
na uzdravena
sportovcovu
diskvalifikaci.
Tak se tento strom stal nejstarším písemně ní jabloně zeptá.
doloženým na světě, těší se veliké úctě
Když stařeček (děd Vševěd, pozn. aut.)
av je
s velkou
bedlivostí
střežený
před
ne- usnul,
pijí během
dne
než čtyři
kávy. Této
vytrhla
muvíce
babička
(Plaváčkova
suhlavě
a zostří
se vám zrak?
Je to
způsobezpečím
zkázy. průtokem
O tom, že má
své kouzlo,
skupině
osob tak
narůstá
riziko
infarktu
a matka
Vševěda,
pozn.
aut.)
druhý
beno zvýšeným
cévních
kapilár dička
svědčí
tisíce
poutníků,
tudy
denně zlatý
z 34 %
%. Vho
klidu
mohou být lidé,
vlasnaa 64
hodila
na zem.
v mozku
a oku.
Kofeinkteří
blokuje
hormon,
projdou.
tělo máš,
odbourává
kofein bezproblé„Což zase
matko?“
který rozšiřuje cévy, tudíž se nám cévy jejichž
Jestliže tedy
existuje
na světě
nějakývyvopo- mově
rychle. Ti,
pokud
dva až
„Nic,asynáčku,
nic!
Zdálosisedopřejí
mi o jednom
stáhnou.
To může
v krajním
případě
hádkový
který
prostřednictvím
tři šálkyměli
kávy
denně,
jsou
údajně
před
intam
jabloň,
nesla
mladicí
jabllat akutnístrom,
infarkt
myokardu.
Některé stastu- městě,
robylých
skrze mysl
a řeč doputofarktem
o 22 % více
než lidé
stejkdyž chráněni
někdo zestárnul
a jedno
snědl,
die přišlypříběhů
se závěrem,
že průměrné
pití ka;
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
dobrovolný
a mnohdy
symbolický
příspěcukry.
Míchání
kávy například
s meltou
nevekcikorkou
dostává, není
nesluší
se přijít ke
svatostánbo
zakázané,
ovšem
výroku bez
bek
tímkvětin.
přestává mít hodnost kávy a na
Mámemusí
smůlu,
svatyně,
která
bezproetiketě
být poměr
těchto
složek
řádstředně
obklopuje Bo strom, je zavřená,
ně
uveden.
protože je polední pauza. Bude otevřeno
až za
hodinu.
Průvodcekávy
nás popohání,
Jak
uspěly
instantní
v testu?
odjížděli,
trochu
pospíchá…
Vabychom
loňskémuž
testu
dvanácti
různých
instantNeníkáv
divu,
byl zde již
mnohokrát.
ale
ních
(sdružení
dTest)
dostala Nám
pomyslnajednou
líto, zženich.
bychom
Bo
nou
pětku přichází
pouze jedna
Káva,sektestromu
přiblížit co nejvíce,aroma,
jak jen
rá
bylanemohli
kvůli nedostačujícímu
to jde. Sdělíme
tedyvelkému
průvodci
naši prosbu
špatnému
pražení,
množství
nepočkat nalátek
otevření
centrálnídojmu
svatyně.
Ve
žádoucích
i celkovému
ohodstínu obklopujících
stromů, přeplněných
nocena
známkou „nedostatečně“,
nepatří
pestrobarevnými
modlitebními
praporky,
mezi
nejlevnější, ba
co víc – je mezi
sposedíme téměř
hodinu v Černou
přítomnosti
potřebiteli
velice oblíbená.
ovcí loňstaršíchtestu
meditujících
sinhálských
žen.
Sedí
ského
se stala instantní
káva
Tchibo
po
celouclassic
dobu ve
našístogramovém
přítomnosti ve
stínu
Family
balení.
přilehlého
stromu zcela
nehnutěplesa se
Rozbor
odhalil dokonce
i přítomnost
zkříženýma
nohama.
Meditují.
Pofunivých
zrn, kvůli nimž
se v kávě
vyskytl
jekuje
jemný vítr,A.který
pohrádovatý
ochratoxin
Ten si
jeněžně
ostatně
příváve
s praporky
přivázanýmikáv,
na větvičtomný
většině instantních
avšak
ky stromů.
Jsou na10nich
napsány
jeho limit
nesmí překročit
mikrogramů
prosby přicházejících
poutníků.
na kilogram.
V této kávě ho
bylo obsažeje otevřeno.
dva mikrogramy
navíc.Všichni nama a vypít svůj šálek o samotě nebo ve no přesKonečně
jednou
se snaží
dostat dovnitř.
VyNejlépe
dopadly
instantní
kávy Carte
společnosti příjemných lidí, to je to, co děfrontuArabica
a dostáváme
Noirestojíme
Arôme si
Absolu
Exclusifnaa praDalá z kávy favorita.
náramek
bavlněného
vidoffvou
Caféruku
Grande
Cuveéz Fine
Aroma.
bílého
provázku.
nepopsadostaly
dobréVnímáme
hodnocení
a měly
Instantní káva – pochoutka, nebo Obě kávy
telnou
Bo stromu.
nejlepší
chuť iatmosféru
aroma. Špatně
si v testuToto
nenáhražka?
sálá neskutečně
poani cenově
přijatelnějšímírovou,
kávy, napříOd roku 1938 si milovníci kávy mohou do- vedly místo
a uklidňující energií.
Ta je
Coop Premium/café,
Lidl Granpřát také její instantní podobu. Tento typ klad svátnou
ještě umocněna
dobrého
úmysGold silou
nebo
Billa clever/
kávy je jemnější, méně výrazný a má celou Arom/highland
lu, s nímž
semobstály
již po staletí
chodí Pomyslzástupy
Řidič auta
nás vysazuje
V testu
uspokojivě.
řadu odpůrců.
Instantní
káva je před
totiž propo- Gold.
poutníků
z celého
Takových
je
menádní
cestou
k Bo stromu.
Odtud nou
výbornou
všaksvěta.
nedostala
ani míst
jedna
važována
za méně
kvalitní.
Svým způsosvětě málo.
lze tvrzení
jít jenom
pěšky. Sundávám
si zna
dvanácti
testovaných káv.
bem jeužtoto
pravdivé.
Hlavní surozkouším
po kamenné
vinou sandály
instantnía kávy
jsou jít
mletá
pražená
Přivezl
jsemRNDr.
si z tohoto
velký DrSc.,
list ve
polednímpostuslunZdroj:
Anna místa
Strunecká,
kávovádlažbě
zrna. Zrozžhavené
podstaty výrobního
který
ze stromu
spadl.
Tím
cem. Dlažba
rozpaluje
a ne- tvaru srdce,prof.
RNDr.
Jiří Patočka,
DrSc.:
pu vyplývá,
že člověk,
který sichodidla
dá instantní
stromu…
lze na nípije
bosou
příliš
dlouho jsem se dotkl
DobaBo
jedová.
Triton, Praha 2011
kávu, vlastně
kávunohou
podruhé
vařenou.
setrvat.
chůzi vyrovnat
po vzoru
www.dtest.cz; www.sme.sk
Proto
se Zkouším
chutí aniplynulou
vůní nemůže
buddhistického
meditačního cvičení, ktewww.meranocaffe.cz; www.rozhlas.cz
kávě
čerstvě namleté.
réDo
mě
loni učilkávy
jedenvýrobci
můj známý
srílanský
instantní
s oblibou
přiRacionalita,
rozum,
kterým chce moderjogín. Funguje
to. Jakmile
má mysl
zaIlustrační foto:
www.samphotostock.cz
dávají
také cikorku,
obilnýseslad,
kávové
čne soustředit
na samotnou
dlažba ní západní člověk zachraňovat svět a plaslupky,
mleté sušené
fíky, … chůzi,
Tyto ingredinetu Zemi, jako by byl tou překážkou,
pálí jaksi
ence
kávěméně.
na chuti rozhodně nePo stranách
jsou vysázeny rušitelem, který nedovolí člověku proprauberou,
a protopromenády
si jich laik ani
stromy, pod
nimižjeseale
nacházejí
nejrůzněj- covat se ke své vlastní přirozenosti. Jako
nevšimne.
Dobře
odší sošky
a buddhistická
vyobrazení. Ve stí- by rušil přirozenou spontaneitu a lidskou
halí
odborník,
jelikož v kánu sstromů
posedávají
nebo postávají opi- bezprostřednost prostou všech kalkulů. Javě
příměsí
těchto náčí tlupy asečekají
na nějaké jídlo od turistů. ko by nedovoloval jasným myšlenkám
hražek
objevují
Když se snažím k jedné opici přiblížit, v podobě dobrých nápadů zasáhnout lidzlostně sykne a vycení zuby. Dává nám jas- skou mysl.
V pohádkách se praví: „Sněz kousek haně najevo, kdo je tady pánem. Opice jsou
nebezpečné a není radno se k nim přiblí- da a porozumíš řeči zvířat.“
Děti mají schopnost rychle se naučit mažit. Jejich nejčastější stravou jsou květiny
z obětních darů pro Buddhu, ke kterým teřský jazyk. Když jsou malé, jsou více sponv žádném případě nemají takový respekt tánní a nepřemýšlejí tak jako dospělí o mnohých věcech. Jakmile začnou příliš přemýšlet,
jako lidé.
Už jsme na konci areálu a vcházíme do ztrácí schopnost spontánního učení se a vykomplexu stromu Bo. Mohutný strom je vi- jadřování. Obraz hada a stromu, jak znázordět již z veliké dálky. Průvodce nám sdělu- ňují nejrůznější obrazy ze zcela různých
je, že strom byl v minulém století poničen koutů světa, je tedy tím pravým obrazem,
požárem z vonných olejů a kvůli tomu je který vrací člověka do původní spontaneity
od té doby přísně střežen, takže až zcela k a emocionální přirozenosti.
Ing. Vladimír Jelínek
němu se nedostaneme. Tedy nelze se doFotografie: Ing. Vladimír Jelínek
tknout jeho kmene. Při vstupu do areálu
dostáváme květiny, abychom je donesli ke + K. J. Erben: Zlatá kniha pohádek.
stromu pro Buddhu. Každý příchozí je za
Fragment, Praha 2009
vyšplhat
do koruny
stromu,
má
dílí
celá řada
faktorů.
Jednímpokud
z nejvýpoutník štěstí.
znamnějších
je kvalita kávových zrn. KvaNávštěva
přináší
obrovský
litní
káva jeAnuradhapury
samozřejmě dražší,
ale
ani nězážitek.
Jako
dávné
srílanských
králů
které
kávy
z řad
těchsídlo
levnějších
není nutné
je plná zavrhnout.
nejrůznějších
památek,
to jak cirovnou
Káva
je nápoja lahodný,
vilních (královských),
takumí
sakrálních.
V krápovzbuzující,
a když se
pít, může
být
lovské době
zde žilo
mnoho tisíc
dokonce
zdraví
prospěšná.
Neníbuddhisdobré
tických mnichů,
kteří
prosycovali
celévždy,
okolí
prolévat
se extra
velkými
kávami
zřetelným
duchovním
nábojem,
čehož
si
když
jsme nervózní,
podráždění
nebo
unaKofeinová závislost
přicházející
poutník
okamžitě všiml.
Naa už vůbec
se nedoporučuje
pití velPřestože
Dosažení
kofein
osvícení
za drogu
je podle
oficiálně
mne schoppova- vení
chází množství
se zde také
například
dagoba
kávy
nemocným
lidem.(stúCo
žován
nost zcela
není,
sezávislost
zřeknoutsivlastních
na něm přání
lze vypěsa tu- kého
pa) Jetavana,
vystavěná
ve třetím
století
prospívá
tělu i duši
je udělat
si
tovat
žeb asnadno.
odpojit Říká
se odse,
všech
že závislost
myšlenek,
na které
kávě naopak
letopočtu
králem Mahasenou.
Ve
popíjení
kávy soukromý
rituál. Zastavit
je
nás
spolu
napadají,
s kouřením
od všech
nejčastější
rozumových
celosvětoúvah, znašeho
svéstočit
době všechny
to byla své
třetímyšlenky
nejvyšší stavba
na
k příjemvou
které
neřestí.
se nenápadně
Ostatně apředávkování
potichu vkrádají
kávou
do se,
světě.
Překonaly
ji pouze
dvě egyptské
pyvěcem,
vychutnat
si silné
kávové aronení
mysli,nic
usídlí
neobvyklého.
se tam a nechtějí
Nelze přesně
odejít. Pravé
určit, ným
osvícení je stavem, kdy se člověk vyprázd- ramidy. Dagoba je vystavěna pouze z cihel
ní odVěděli
myšlenek,jste,
aby mohl
být naplněn. Je a do dnešní doby zůstala největší cihlovou
že…
to povznášející stav, v němž se Mysl přepí- stavbou na světě.
kofein
v kávě
objevil
v roce
ná…na
Srdce.
Ten, kdo
třeba
jen 1820 chemik Friedlieb Ferdinand
Runge?
Pocházel
z města
Vratislav a jako první popsal účinky
na chvíli
okusil
tento stav
prázdkofeinu
na
lidský
organismus.
noty a zároveň slastné plnosti,
né
omládl
genetické
zas. Ale
výbavy,
teď dvacet
kteří kávu
let nenese
nikdy nejapijí.
bloňSmutný
ovoce žádného.
fakt bohužel
Je-lije,
jaká
že pomoc?“
téměř nikdo„Snadná
z nás neví,
pomoc,“
jak jeho
řekl
tělo
dědkofein
Vševěd.
odbou„Pod
rává,
jabloní
takže
leží had,
ani netuší,
užírá jíkolik
síly. Ať
kávy
hada
vlastně
zabimůže
jí a jabloň
pít. Odborníci
přesadí. Ponese
považují
zaszaovoce
neškodlijako
+ šálek kávy denně, a to pro všechvý
prve.“
jeden
ny typy lidí.
jaké množství kávy je rizikové, protože
i v tomto případě platí, že každý člověk je
jiný. Předávkování kávou se ale dá snadno
poznat, má totiž své specifické projevy, jako bušení srdce, neklid, nevolnosti a křeče, nadměrné pocení atd.
Český průměr
Češi na tom s pitím kávy naštěstí nejsou
nejhůř. Z testu společnosti Tchibo, který se
uskutečnil v roce 2011, vyplývá, že každý
Čech vypije v průměru 330 šálků kávy ročně, což činí zhruba tři kilogramy kávy (test
se netýkal spotřeby káv v restauracích
a kavárnách). Tímto počtem spadáme
mezi celosvětový průměr. To však není důdosvědčí,
že stojí ba
za to
o tento
stav usilovod
ke skleslosti,
naopak.
Dobře
totiž
vat. Lze
k němu
dojít
podle
učení buddvíme,
že všeho
moc
škodí.
K nejoblíbenějhismu
střední
cestou,
zbaveším
druhům
kávy
u nás tedy
patří cestou
káva turecká.
nou všech extrémů, cestou prožívání
každodenní
během žití našich civilKáva
jako reality
vyprošťovák
ních životů.
Nemusí
tedy nutně
jednat
Mnozí
milovníci
kávy se
si neodpustí
dát
si jeo cestu
asketickou
mnišskou.
den
horký,
voňavý a
šálek
ihned po probuPodle
tradičních
buddhistických
zení.
Důvod?
Nastartovat
organismustextů
aneBuddha
Siddhartha
Gautama
při svém
bo
třeba –srovnat
si žaludek
po včerejším
osvícení
strávil
stromem
Bo celý týflámu.
Káva
všakpřed
nemá
žádný prokazatelden.
zde bezvystřízlivění
jediného pohybu
očí,
ný
vlivSeděl
na rychlejší
a rozhodjennedokáže
se upřeně
a s vděčností
rozplýval
ně
organismus,
vysílený
půsov představě
stromu.
síle jeho Umí
prožitku
bením
alkoholu,
nijakOpročistit.
tělo
svědčí mimonabudit,
jiné i fakt,
že mezi
pěti pokrátkodobě
se zbytky
alkoholu
si
sledními
přáními
BuddhyPít
nakávu
jehonasmrtelvšak
rozhodně
neporadí.
lačný
né posteli
bylo,nedoporučuje.
aby se právě odnož
Bo
žaludek
se také
Káva jeznástromu
dostala
na Ceylon
tam byla
po jepoj
velice
agresivní,
kroměa toho,
že naruho smrti
šuje
stěnyzasazena.
vyprázdněného žaludku, obsahuje také trávicí enzymy, takže člověku
ještě více vytráví. Výsledkem bývá pálení
žáhy, nevolnost a zrychlené vyprazdňovápřání,
které je
v sobě
již řadu
ní.Jedno
Zažívací
systém
velicenosím
choulostivý,
se mi
vyplnilo
roku 2012.
Poalet,
proto
je dobré
se vpoúnoru
ránu nasnídat
a randíval
jsem
se na oSrímléko,
Lankukteré
k onomu nejní
kávu
obohatit
jistaršímu
zjemní. stromu na světě. Obraz tohoto
stromu mě v minulosti neustále doprovázel a nezmizel,
dokud jsem nenavštívil
Buďme
gurmáni
Anuradhapuru
naškodí,
Srí Lance.
Na
tom, zda káva
neboV paměti mi
utkvěla chutná
představa
kobry, která
má údajně
naopak
a prospívá,
se po-
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
?
21
13
co jíte?
ivíte,
s anorganickými
toxiny, a to především s toxickými kovy.
Astma je totiž onemocnění, při kterém vzniká elektrické
dráždění, a jak víme, pro kovy je typická elektrická vodivost
s následným poškozením nervového systému. Můžeme se však
setkat i s organickými toxiny, respektive se s nimi setkáváme
zcela pravidelně. Jejich role v detoxikaci je ještě poněkud
tajemná a mnohé detoxikační systémy s nimi vůbec nepočítají.
Jsou však velice důležité. Nervová tkáň může být poškozována
nakonec i metabolickými toxiny, především toxiny vznikajícími
v důsledku poruch metabolismu kravského kaseinu
a pšeničného glutenu. Musíme tedy hledat druhy toxického
Naši aprarodiče
zatížení
odstranit je. se s nimi za celé své dětství
zároveň i toxiny, které mohou zhoršit celkové toxické zatížení
právě tohoto systému.
Aditiva –
Mnoho lidí zastává názor, že astma je pouze tělesným
projevem lidské nesvobody, nemožnosti svobodně
vydechnout, projevit se. Jaké emoce jsou s touto nemocí podle
vás nejvíce spojeny?
Emocionální výklad každé nemoci, tedy i astmatu, je možný
a řada lidí o něm hovoří. Z mé zkušenosti vyplývá, že nemá
smysl rozebírat s klienty složitou emocionální podstatu
problému. Smysl má umění vyhledat v té změti slov a vět
nesetkali.
Proč
o emocích jedno
jediné, které bude pro dotyčného typické.
Obecně
platí,
že
takto
nemocný člověk se nerad podřizuje
by také měli? Maso se udilo, nakládalo do slaných
nějakému režimu, systému, drilu. To skutečně bývá typické pro
Může se stát, že klientovi s diagnostikovaným astmatem
nálevů,toxiny
plody
z vlastní
zahrádky
se pečlivě zavařily,
vznik astmatu. Postihuje to vlastně skoro všechny děti. Jenže
nenaměříte
žádné?
Jak potom
probíhá detoxikace?
ne všechny
Pokud
má člověk skutečně
astma, nemůže
se stát, že
v sobě chléb
brambory
se uklidily
do sklepa
a by
domácí
bylděti ten nedobrovolný přechod od svobody
a obdivu k povinnostem, úkolům a disciplíně odnesou
neměl žádné toxiny. Má síla, mé přesvědčení, které vznikalo
samozřejmostí. Dnes si takový život málokdo
umí
astmatem. Mnozí si z tohoto těžkého období odnesou třeba
několik desítek let, pramení z toho, že každý zdravotní
představit.
Většinu
dnesetrávíme
hitem
záněty
dýchacích cest s poškozením imunity.
problém
má svůj toxin.
A ještě nikdy
mi nestalo,vžekancelářích,
bych
tento toxin neobjevil a že bych určitý konkrétní toxin nemohl
doby jsou rande ve fastfoodech a narazit
Dá se astma pomocí detoxikace trvale odstranit?
dát do souvislosti se zdravotním problémem.
v supermarketu na domácí potraviny je téměř
Ano, astma se dá pomocí detoxikace trvale odstranit. Lze říci,
že u astmatika, který navštíví moji poradnu, vystupuji zcela
Jaké jsou příčiny
vzniku
astmatu?
Může
to
být
například
zázrak. Zato se to tam hemží výrobky
suverénně. Sebevědomě mu říkám, že astma bude odstraněno,
dlouhodobý stres?
v známo,
lákavých
pestrobarevných
obalech,
jestliže vydrží dobu, která je nutná pro odstranění všech toxinů
Je
že hromadění
toxinů vždy souvisí
s lidskou které jsou
z příslušných struktur. A myslím, že se mi to také vždy povedlo.
psychikou
a pochopitelně
také s dispozicemi,
které–do
exkluzivní,
exotické,
trvanlivé
a velké
plné jedů.
Dnes máme detoxikaci astmatiků propracovanou do
míry rozhodují o lokalizaci těchto toxinů. Je-li astma v rodině,
nejmenších detailů, takže o úspěchu nepochybuji. Další
bude to znamenat, že i u některého z potomků hrozí
podstatné informace se dozvíte v Galerii preparátů. Oba tyto
nebezpečí hromadění toxických látek ve strukturách, které
články si spojte dohromady a budete mít jasný přehled o tomto
o astmatu rozhodují. Stres patří mezi emocionální problémy,
velmi častém onemocnění, které v České republice postihuje
dlouhodobý stres vyvolává chronický emocionální dyskomfort,
několik stovek tisíc lidí.
obavy, strach, nejistotu. Mnohdy je vyvolávajícím momentem
asthma bronchiale infekce z dýchacích cest a plic. Znám klienty,
Ptaly se: Mgr. Petra Kotková
u kterých astma propuklo po prodělaném zápalu plic. Je to
Mgr. Alena Rašková
pochopitelně opět stresové onemocnění pro určitý systém,
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
toxiny, které produkují původci zápalu plic (viry, bakterie), jsou
nebezpečná
vymoženost dnešní doby
• E110 (žluť SY) – typické barvivo hořčic, pudinků,
sušenek a bonbonů.
• E122 (azorubín) – najdeme ho opět v pudincích,
cukrovinkách a lahůdkách.
• E124 (košelinová červeň) – s oblibou se přidává do cukrovinek, pudinků a také do sladkého pečiva.
• E129 (červeň Allura) – málokdo by řekl, že
tato červeň je často obsažena v müsli tyčinkách, dále také v čokoládových tyčinkách a bonbonech.
umění
Joalis online
emocí
Blogujte s MUDr. Jonášem
Z
Strom,
Ve hře je i BIO
Ani BIO výrobky nejsou
bez poskvrny. Od
1. července 2012
se jejich prodej řídí novými, přísnějšími pravidly.
ajisté jste si všimli, že osobní blog MUDr. Jonáše změnil podobu i některé funkce a rubriky. Nestalo se tak z našeho plezíru, ale kvůli provozovateli a správci domény, jenž k 30. červnu všechny blogy zrušil. Podařilo se
nám v rekordně krátkém čase všechny články MUDr. Jonáše a jiných odborníků, dotazy a odpovědi z poradny přenést na novou adresu www.josefjonas.blog.cz.
V rubrice MUDr. Jonáš odpovídá nyní naleznete odpovědi na
dotazy přehledně zařazené do kategorií
podle orgánů či obtíží.
Toť posun k lepšímu
oproti „starému“ blogu. Nejnovější články
jsou v rubrice Aktuální
články a souhrn všech
dotazů a odpovědí,
jichž bylo ve finále
okolo šesti set, naleznete v sekci Střípky
z ordinace. Dotazy je
možno pokládat přes
okénko či komentovat přímo konkrétní článek. Věříme, že nový design
i zjednodušenou funkčnost blogu oceníte návštěvností, která na původním
blogu čítá za rok a čtvrt fungování parádních 50 tisíc.
Dotazy týkající se dětí směřujte prosím na diskusní fórum www.bambiklub.cz, poradnu Bambi klubu tamtéž nebo na „bambiklubácký“
FaceKarolina Zarzycká
book.
Karolina Zarzycká
který nese
Informácie
ez chemických látek by se současný • Identifikace písmenem E je celosvětově organismus a od roku 2010 musí mít kažužívané označení.
dý výrobek, v němž se nachází některé
potravinářský průmysl neobešel. Není divu. Aditiva*, ať už přírodní, ane- • Trojmístné číslo ukazuje, do které kate- z výše zmíněných barviv, na svém obalu inaktuálně
gorie daná látka spadá. Může se jednat formaci o možných zdravotních rizikách.
bo uměle vytvořená, dokáží prodloužit
o antioxidant, barvivo, konzervant, ky- Důkazem o škodlivosti těchto „éček“ je
trvanlivost potraviny, zachovat její mikroselinu, regulátor kyselosti, tavicí sůl, ky- nespočet studií. Jako příklad uvádíme stubiologickou nezávadnost a velice často tapřicí látku, náhradní sladidlo, látku zvý- dii z roku 2007, uskutečněnou na univerké vylepšit chuť, barvu nebo vůni. Všechrazňující chuť a aroma, zahušťovadlo, zitě v britském Southamptonu. Sešly se tu
ny tyto aspekty odpovídají spotřebitelské
želírující látku, modifikovaný škrob, sta- děti různých věkových skupin, aby za účaspoptávce, takže proč zákazníkům nevyhobilizátor,
protispékavou
lát-aletinení
učitelů
vět?
Možná
se ptáte:
„Proč setřicet
tedy registrovaných
syntelíbené
odměny
pro prvních
členůemulgátor,
Bambi klubu
byly již rozdány,
tře-řešily počítačové testy. V průběhu
odpěňovače,
lešticí se
látku,
látkuBambíkem
zlep- jejich
aktivity jim byly podávány nejrůztická
nenahradí
přírodníba barviva
házet notebook
dobarvivy
žita: trička,
deštníky,ku,
pastelky
či magnetky
šnekem
můžešující mouku.
nější
a slazené nápoje, které obmi?“
Odpověď
snadná.
nic není
te
získat
i jinak. je
Stačí,
kdyžAčkoli
se přihlásíte
do některé
z našich soutěží, v nichž se hraje právě
o sladkosti
tyto
nemožné a přírodní barviva by se použít • Potraviny s přídatnými látkami, které sahovaly některé z šestice škodlivých éček.
ceny.
prokazatelně
škodí lidskému
organismu,
vzrůstající konzumací těchto potravin
dala,
výrobciprázdnin
jsou zásadně
proti.posílat
Přírodní
V průběhu
jste mohli
fotografie
svých domácích
mazlíčků
do soutěže Se
s názvem
musí
mít tuto
informaci
uvedenou
na zároveň
barviva
jsouSnoopyho
dražší a navíc
stabilní
Máte
doma
nebo méně
Garfielda?
Děti zase
mohly
soutěžit
v kreslení
šneka Bambíka.
Dosta-klesala pozornost dětí. Nejhůře
obalu.
A ta
tam takévje.
Jenžedomečcích,
obvykle na
tomtabyly děti ve věku tří, osmi, devíti
barviva
vyrobená
v továrnách.
linež
jsme
obrázky
nano-šneků,
kteří jsou neviditelní,
šneků
schovaných
lidských
takže
malým
a velice,
velice pěkně
a desetivylet. Ohroženi jsou však všichni konŠkodlivost „éček“ byla prokázána nejed- ké napsaná
nejsou vidět,
jinípísmem
šneci jsou
zase opravdu
obrazná.
Ve výsledku
tak spotřebitel
jejíVítězové
zumenti.
nou klinickou studií, i přesto se jim v po- vedení
– barevně
a s vykulenými
kukadly.
už Nadměrná konzumace těchto
nástrahy
barvivprozpůsobuje hyperaktivitu, alergie, kotravinářském průmyslu stále báječně daří. jsou
známi, neodhalí.
jejich soutěžní příspěvky si můžete
přivku, astma a mnohé další problémy. MůJedním z důvodů, proč se lidé éček nebo- hlédnout na našem webu www.bambiklub.cz.
ale také
jí, je nedostatečná informovanost o jejich Škodí
Dlouhodobě
probíhá
soutěž s názvem Vyfoťže
svoje
dí- výrazně zhoršit průběh něktehlavně
dětem
rých jižvyhrála
probíhajících
zdravotních
nástrahách. Svět emulgátorů je pro větši- tě,
v níž je vítěz
vyhlašován
každý měsíc.
V červenci
fotografie
Dneska si potíží.
budeZdravotní
problémy
jsou spojeny
s nadtyto látky
najdete
nejčastěji?
nu laiků španělskou vesnicí. Téměř na kaž- me
hrát nakonzumací
doktory, kterou
vás přetiskujeme.
získává
tričko
se šnekem Bamměrnou
všechpro
potravin,
kte- KdeAutorka
dé potravině najdeme nějaké označení bíkem.
ré obsahují „éčka“. Na listinu těch zdra- • E102 (tatrazin) – potravinářská žluť
používající
se které
hlavnědocházejí
do hořčičné
„E“, někde jich je víc, někde méně, ale ni- votně
Všichnizávadných
v Bambi klubu
nadšeni
z množství
příspěvků,
a ježomáčjsou
patří jsme
syntetická
barviva
ky, čokoládových
tyčinek,
bonbonů
pukde není psáno, že by vyloženě škodily. pro
vás ke shlédnutí
na webu
www.bambiklub.cz.
Tam najdete také
pravidla
nové asouE100–182
a konzervanty
E200–290.
Ještě
dinků.
Tak kdo se v tom má vyznat? Pro lepší ori- těže,
vyhlašujeme
měsíc září.
se v dozvucích léta a bude se jmenovat
většíkterou
obezřetnost
je všaknazapotřebí
u Ponese
vý• E104
(chinolinová
– najít
ji na
můžete
entaci vám přinášíme stručný přehled to- Letní
foto
ohlédnutí.
Zapojte
se ztaké
šnekem
Bambíkemžluť)
čekají
téměř
kažrobků,
které
obsahují
některé
šesti– ceny
nej- se
především v cukrovinkách, čokoládových
ho, co všechno je tím obávaným „éčkem“ dého
z vás.
horších
barviv. Jedná se o barviva E122,
tyčinkách, pudincích
a energetických
náa jaký je význam zkratek na obalech po- E129, E102, E104, E110 a E124. Tato barviVáš
tým Bambi klubu
pojích.
travin:
Vítězná
fotografie:
Dneskazejména
si budeme
hrát na doktory
va prokazatelně
narušují
dětský
Ovšem i přísnost
má své mezery. Zneužívání zkratek BIO nebo eko
je zakázáno, BIO potraviny budou opatřeny garantem pravosti a na trh nesmí přijít bez označení platného pro celou EU (jedná se o lístek slože Strom Bo
ný z dvanácti unijních hvězdiček neboli o logo
pro ekologickou produkci). Podle nových opatření musí každá bio potravina obsahovat minimálně 95 % zemědělských surovin z ekologické
Ako sme uviedli v predchádzajúcom čísle, firma MAN-SR s.r.o. spustila faceprodukce. Povoleno bylo 49 éček, například dubookovu stránku, ktorej počet fanúšikov v súčasnosti tvorí vyše 200 členov.
sitan sodný (E250) nebo dusičnan draselný (E252).
Toto množstvo priaznivcov sa nám podarilo získať za dva mesiace, čím im
Tyto látky mohou být použity do masitých výnozí
vás (aMAN-SR
nesmírněs.r.o.
nás veľmi
těší, žepekne
vás není
zrovna málo) jste si již zvykchceme
zazfirmu
poďakovať.
robků pro uchování jejich barvy a jako konzerli na to, že dostáváte do svých e-mailových schránek novinky o tom, co
stava odrážející
jako
v mém
moz-môcť
vant.řeloženo
Schválená
také guarová
guma
se právě
dějeobraz
v oblasti
detoxikační
medicíny.
k rychle
rostoucímu
dojeprastarého
jazyka
živlů,(E412),
Od
1.se
septembra
2012
budete
na našejVzhledem
facebookovej
stránke,
ako aj
zřetelně
jasný.
Zatímco
s Nekterápředstavuje
je používána jako
a řada ku,
dal-začal být
zájmu
oaktuality
tento
typ
komunikace
jsme se rozhodli
upravit
rozesílání,
Zemězahušťovadlo,
ženský princip
v sekcii
na
stránke
www.joalis.sk
sledovať
všetkysystém
plánované
akcie,
dřeva
je
v čínské
ších přídatných
látek,Nebe
kterézosobňuje
se sice objevují
se- a stromem
aby byl(prvek
pro vás
přehlednější
a zajímavější.
Již naša
od června
dostáváte
naše
v nás, zatímco
prin- nabem
zaujímavosti,
súťaže
a novinky,
ktoré pre Vás
firma tak
pripravila.
Tí, ktorí
medicíně spojován
s okruhem
spo- e-mailom
znamu
nevhodných
látek, nejsou
ale označováinformační
e-maily
v jater)
nové
podobě.
cip mužský.
Vysoký urostlý
strom zajišťuje
majú
záujem
dostávať
novinky
prosíme,
Dnešní
díl aby nám svoj e-mail zaslali
prostredníctvom
jednoduchého
formulára,
nájdete
v dolnej
časti
emoční
výbavu,
tedy vý-Příjemci
ny
za výrazně
zdraví škodlivé.
V čem
tato změna
spočívá?
na územíktorý
České
republiky
doposud
spojení
mezi Nebem
a Zemí, spojení muže jujeme mužskou
Umění
emocí
stránky
www.joalis.sk.
bušnost, zdravou
kreativitu,
látky se mohou
vyskytnout
v celé řadě
dostávali
e-mailovépřiměřenou
novinky ze dvou zdrojů: ti, kdo se registrovali k jejich
aŠkodlivé
ženy, harmonicky
vyladěné
propojení
agresivitu aodběru
akčnost,
Zemí (prvek
hlíny začneme
dalších
výrobků,
jako principu
jsou například
na se
stránkách
www.joalis.EU,
dostávali novinky ze společnosti Joalis,
mužského
a ženského
v nás. jogurty,
Za MAN-SR
s.r.o.
Ing. Lýdia Eliášová
je v čínské medicíně
spojen
s okruhem
sle- www.joalis.CZ
zmrzliny,
sýry, pečivo,
… Proto
a ti, kdo se
přihlásili
na stránkách
nebo
www.eccklub.cz,
doJiž od dětství
mne limonády,
při četbě sirupy,
pohádek
hádankou:
„Co
ženská
emocionalita,
tedyEconomy
stase
spotřebitelům
doporučujepohádkového
řádně si přečístziny)
slo- se pojístávali
informace
od firmy
Class Company, distributora přípravků
a mýtů
poutala představa
žení
každého
předtím, nežovoce.
ho uložírosti
do o potravu,
Joalis. o děti, rodinu, přírodu, je největší na
stromu,
kterývýrobku
plodí uzdravující
rozebírání
starých
témat,
… světě?
nákupního
koše. Jenžeovoce
dobanemocný
klidným nákupům
dostávají
všichni
registrovaní
příjemci
jednotný e-mail, který obsaKdyž toto blahodárné
sní, přemýšlení, Nově
Vyrostlo
Jedno bez huje
druhého
přitom
nemůže
zrovna
dvakrát
nepřeje.
Fráze:
„Chvátám,
důležité
informace
odexisobou společností dohromady. Nezáleží proto na
nejen že
se hned
uzdraví,
ale mnohý
člo- chváZemě a svou
má e-mailovou
to nejblíže
tovat, potřebuje
se,kterých
vyhledává
se, tvořístránkách
na to ze
tám,
nemám chvíli
klid“,
dávno
není jen záletom, na
webových
zaregistrujete
adrevěk dokonce
omládne
a už
stane
se šťastnějurčité úrovni
dva protipóly
žitostí
večerníčku
Včelí skrývá
medvídci.
su;emocí
máte vždy
jistotu, žepřitahuvám nic neunikne
a
budete
mít
všechny
ším. Copostav
se podztím
v pohádkách
za Lidé
k Nebi.“ Odpověď je důležité injakoomagnet.
Každý
je
vtajemství?
samém spěchu
na to nejcennější
formace
aktuálním
děnípól
v detoxikační
medicíně včas a pěkně pohromadě
Vždyť zapomínají
pohádky a prastaré
ságy jící –se vzájemně
jiný,
tvoří fungující a dy- jednoduchá. Je to vysoký
na
své zdraví.
A tak zkrátka
do košíku to,
co ale dohromady
v jedné zprávě.
v sobě
vždy ukrývaly
klíčehodí
k odemykání
celek.
je
jejich očím atajemství
jejich peněžence
milé.
A to je namický
velPokud dosud elektronické novinky
nedostáváte
a chtěli byste,
stačí, když
nejrůznějších
a nabízely
ozdravstrom.
A vskutku,
v živé
systému,
tedy uvnitř
ká
Zvláště
ty, kteří
vychovávají
se přihlásíte
na kterékoli
z výše uvedených webových stránek prostřednicné škoda.
cesty do
hlubinpro
zraněné
a bolavé
lidskéděti.Uvnitř limbického
přírodě nenajdeme nic, co
toho nervového
systému, který člověku
za- který najdete vždy v dolní části stránek.
tvím jednoduchého
formuláře,
duše!
by bylo
vyšší www.joalis.EU
než strom…
příjemné
a jindy
nesnesitelArchiv
starších
newsletterů
naleznete
na stránkách
v sekci
V nedávné době, když jsemZdroj:
se dowww.dtest.cz
hloub- jišťuje někdy
né pocity, je
hra podobModerní
(1/2010)
O naprogramována
nás.
ky zamýšlel a časopis
meditoval
jsemobchod
o úloze
hřemít
kámen-nůžky-papír.
Budete-li
jakékoli dotazy, neváhejte se na mě obrátit – kontakty nalezarchetypů (živlové praobrazy na citové ná dětské losovací
ní tato
božská
hra
Ilustrační
foto:
www.samphotostock.cz
nete
v tiráži
na str.
3. týkající se
rovnováze
člověka),
mi najednou
význam Na rozdíl od
www.europa.eu
Mgr. Petra Kotková
živoucího stromu, lépe řečeno jeho
před- lidského mozku, podle které fungují mezi-
18
14
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
B
Soutěžte s Bambi klubem
S
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
všeuzdravující
ovoce
P
a informacné e-maily
Informační e-maily
v novém hávu
M
15
19
co
co vás
vás zajímá
zajímá
Rozhovor
s MUDr.
Jonášem
Astma,
nemoc
mnoha tváří
M
ůže
ůže člověk
člověk (nelékař)
(nelékař) sám
sám odlišit
odlišit
astma
astma od
od jiných
jiných dýchacích
dýchacích obtíží,
obtíží,
např.
např. od
od zápalu
zápalu plic?
plic?
Astma,
Astma, záchvatovité
záchvatovité onemocnění
onemocnění spojené
spojené
ss dušností
dušností aa především
především ss neschopností
neschopností
vydechnout,
vydechnout, může
může mít
mít zcela
zcela typický
typický
průběh,
průběh, takže
takže člověk
člověk velmi
velmi jednoduše
jednoduše
zkonstatuje,
zkonstatuje, jestli
jestli má
má astma,
astma, nebo
nebo nemá.
nemá.
Jako
Jako každá
každá nemoc,
nemoc, ii astma
astma může
může
probíhat
probíhat vv ne
ne zcela
zcela typické
typické podobě.
podobě.
Například
Například dušnost
dušnost se
se může
může projevovat
projevovat
vv klidu
klidu ss typickým
typickým záchvatem
záchvatem nad
nad ránem
ránem
(kolem
(kolem čtvrté
čtvrté aa páté
páté hodiny
hodiny ranní).
ranní). Může
Může
se
se však
však projevovat
projevovat pouze
pouze při
při námaze,
námaze,
tedy
tedy při
při takové
takové námaze,
námaze, při
při níž
níž se
se člověk
člověk
zadýchá
zadýchá (ale
(ale vv tomto
tomto případě
případě se
se
zadýchává
zadýchává již
již po
po menší
menší námaze
námaze
aa výraznějším
výraznějším způsobem).
způsobem). Astma
Astma může
může
mít
mít ale
ale také
také podobu
podobu chronického
chronického kašle,
kašle,
který
který trvá
trvá netypicky
netypicky dlouho,
dlouho, řadu
řadu týdnů
týdnů
až
až měsíců,
měsíců, anebo
anebo přepadává
přepadává člověka
člověka
náhle,
náhle, bez
bez jakýchkoliv
jakýchkoliv stop
stop další
další infekce.
infekce.
Obvykle
Obvykle je
je průkaz
průkaz astmatu
astmatu dán
dán
objektivním
objektivním vyšetřením,
vyšetřením, aa to
to
spirometricky.
spirometricky. Lidově
Lidově řečeno
řečeno pacient
pacient
vydechuje
vydechuje do
do určitého
určitého měřicího
měřicího přístroje,
přístroje,
který
který měří
měří jak
jak rychlost
rychlost výdechu,
výdechu, tak
tak
celkovou
celkovou kapacitu
kapacitu výdechu.
výdechu. U
U astmatu
astmatu je
je
pravidelně
pravidelně tato
tato hodnota
hodnota snížena
snížena
aa výdech
výdech zpomalený.
zpomalený. Tento
Tento výsledek
výsledek však
však
může
může nastat
nastat ii uu jiných
jiných onemocnění
onemocnění plic
plic
aa dýchacích
dýchacích cest.
cest. Souhrnně
Souhrnně lze
lze říci,
říci, že
že se
se
16
16
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
vv případě
případě astmatu
astmatu často
často setkávám
setkávám ss jasně
jasně
stanovenou
stanovenou diagnózou,
diagnózou, ale
ale také
také se
se
setkávám
setkávám ss potížemi,
potížemi, které
které ve
ve skutečnosti
skutečnosti
mají
mají astmatickou
astmatickou podstatu
podstatu aa nikdy
nikdy jako
jako
astma
astma diagnostikovány
diagnostikovány nebyly.
nebyly.
Proč
Proč se
se nejvíce
nejvíce astmatických
astmatických záchvatů
záchvatů
odehraje
odehraje vv noci,
noci, když
když je
je člověk
člověk
paradoxně
paradoxně nejvíce
nejvíce vv klidu?
klidu?
Jak
Jak jsem
jsem se
se již
již zmínil,
zmínil, řada
řada astmatických
astmatických
záchvatů
záchvatů probíhá
probíhá nad
nad ránem,
ránem, aa to
to proto,
proto,
že
že podle
podle orgánových
orgánových hodin
hodin je
je právě
právě
tento
tento čas
čas dobou
dobou aktivity
aktivity plic
plic aa tlustého
tlustého
střeva.
střeva. Mezi
Mezi pátou
pátou aa sedmou
sedmou hodinou
hodinou
přichází
přichází maximální
maximální aktivita
aktivita střeva,
střeva, mezi
mezi
třetí
třetí aa pátou
pátou hodinou
hodinou je
je to
to aktivita
aktivita plic.
plic.
Jde
Jde především
především oo aktivitu
aktivitu nervového
nervového
systému
systému ovládajícího
ovládajícího dýchací
dýchací cesty.
cesty. Proto
Proto
se
se vv této
této době
době často
často odehrávají
odehrávají
astmatické
astmatické záchvaty.
záchvaty. V
V noci
noci se
se však
však mění
mění
účel
účel funkce
funkce nervového
nervového systému.
systému. Víme,
Víme, že
že
mnohé
mnohé nemoci
nemoci včetně
včetně smrti
smrti přichází
přichází
vv noci,
noci, právě
právě proto,
proto, že
že mozek
mozek naprosto
naprosto
mění
mění svoji
svoji činnost.
činnost.
Klasická
Klasická medicína
medicína léčí
léčí astma
astma
kortikoidovými
kortikoidovými inhalátory,
inhalátory, po
po nichž
nichž se
se
většině
většině pacientů
pacientů podstatně
podstatně uleví.
uleví. Jsou
Jsou
však
však kortikoidy
kortikoidy opravdu
opravdu takový
takový
zázrak?
zázrak?
Lékaři
Lékaři mají
mají vv tomto
tomto případě
případě velmi
velmi
ulehčenou
ulehčenou pozici,
pozici, protože
protože při
při
chronických
chronických potížích
potížích ss dýchacími
dýchacími cestami
cestami
často
často podávají
podávají inhalační
inhalační kortikoidy*
kortikoidy*
aa léky
léky roztahující
roztahující průdušky
průdušky
(bronchodilatancia),
(bronchodilatancia), což
což jsou
jsou zároveň
zároveň
ii hlavní
hlavní léky
léky pro
pro astmatiky.
astmatiky. My
My přesto
přesto
můžeme
můžeme nalézt
nalézt problémy,
problémy, které
které pro
pro nás
nás
mají
mají charakter
charakter typický
typický pro
pro astma,
astma, ačkoli
ačkoli
nikdy
nikdy nebylo
nebylo diagnostikováno.
diagnostikováno. Astmatici
Astmatici
skutečně
skutečně bývají
bývají odkázáni
odkázáni na
na kortikoidové
kortikoidové
inhalátory
inhalátory aa musím
musím říci,
říci, že
že vv současné
současné
době
době se
se již
již inhalace
inhalace těchto
těchto léků
léků pokládá
pokládá
za
za natolik
natolik normální,
normální, že
že rodiče
rodiče často
často
zapomenou
zapomenou inhalaci
inhalaci kortikoidů
kortikoidů uvést.
uvést. Na
Na
moji
moji výtku,
výtku, že
že mi
mi byla
byla tato
tato skutečnost
skutečnost
zamlčena,
zamlčena, často
často odpovídají:
odpovídají: „Ani
„Ani jsme
jsme sisi
na
na to
to nevzpomněli,
nevzpomněli, vždyť
vždyť to
to dneska
dneska dělá
dělá
každé
každé druhé
druhé dítě,
dítě, tak
tak je
je to
to asi
asi normální.“
normální.“
Po
Po inhalaci
inhalaci kortikoidů
kortikoidů se
se obvykle
obvykle zlepšují
zlepšují
hodnoty
hodnoty spirometrie
spirometrie aa samozřejmě
samozřejmě
subjektivně
subjektivně se
se těmto
těmto lidem
lidem uleví.
uleví. Ačkoliv
Ačkoliv
jde
jde oo lokální
lokální použití
použití kortikoidů,
kortikoidů, mívá
mívá
přesto
přesto při
při dlouhodobém
dlouhodobém užívání
užívání velmi
velmi
negativní
negativní dopad
dopad jak
jak na
na kvalitu
kvalitu kostí
kostí
dotyčného
dotyčného člověka,
člověka, tak
tak také
také na
na funkci
funkci
nadledvinek,
nadledvinek, stav
stav imunity,
imunity, má
má vliv
vliv na
na
zadržování
zadržování vody
vody vv organismu
organismu
aa hormonální
hormonální funkce
funkce vůbec.
vůbec. To
To ovšem
ovšem
nebývá
nebývá pacientům
pacientům uu lékaře
lékaře nijak
nijak zvlášť
zvlášť
zdůrazňováno.
zdůrazňováno.
Existuje
Existuje zz hlediska
hlediska detoxikační
detoxikační medicíny
medicíny
nějaká
nějaká souvislost
souvislost mezi
mezi astmatem
astmatem
aa alergií?
alergií?
Spojení
Spojení astmatu
astmatu aa alergie
alergie není
není tak
tak zcela
zcela
jasné,
jasné, jak
jak je
je uváděno.
uváděno. Skutečnost
Skutečnost je
je
taková,
taková, že
že alergici
alergici se
se mohou
mohou postupně
postupně
propracovat
propracovat až
až kk tzv.
tzv. asthma
asthma bronchiale
bronchiale
neboli
neboli průduškovému
průduškovému astmatu.
astmatu. Zároveň
Zároveň
je
je znám
znám například
například dermorespirační
dermorespirační
alergie
alergie se
se může
může vyskytnout
vyskytnout bez
bez
přítomnosti
přítomnosti astmatu…
astmatu… Mohou
Mohou se
se ale
ale
také
také objevit
objevit společně.
společně. Takový
Takový průběh
průběh
bývá
bývá poněkud
poněkud komplikovanější.
komplikovanější. Ona
Ona
komplikovanost
komplikovanost spočívá
spočívá vv tom,
tom, že
že
zatímco
zatímco samotné
samotné astma
astma je
je způsobeno
způsobeno
konstrikcí
konstrikcí (sevřením
(sevřením průdušek),
průdušek), při
při alergii
alergii
velmi
velmi často
často vzniká
vzniká zánět
zánět sliznic
sliznic dýchacích
dýchacích
cest.
cest. Kombinuje-li
Kombinuje-li se
se zánět
zánět ss konstrikcí,
konstrikcí, je
je
průběh
průběh nemoci
nemoci velmi
velmi nepříjemný
nepříjemný
aa závažnější.
závažnější. Samotný
Samotný alergický
alergický stimul
stimul
pak
pak může
může celý
celý astmatický
astmatický záchvat
záchvat
rozjíždět.
rozjíždět. Není
Není to
to však
však hlavní
hlavní důvod
důvod
kk tomu,
tomu, abychom
abychom hledali
hledali vždy
vždy spojení
spojení
mezi
mezi těmito
těmito zdravotními
zdravotními problémy.
problémy.
Astma
Astma je
je spojeno
spojeno ss okruhem
okruhem plic.
plic. Které
Které
toxiny
toxiny naměříte
naměříte astmatikovi
astmatikovi
nejčastěji?
nejčastěji?
„Lze
„Lze říci,
říci, že
že u
u astmatika,
astmatika, který
který navštíví
navštíví moji
moji poradnu,
poradnu,
vystupuji
vystupuji zcela
zcela suverénně.
suverénně. Sebevědomě
Sebevědomě mu
mu říkám,
říkám, že
že
astma
astma bude
bude odstraněno,
odstraněno, jestliže
jestliže vydrží
vydrží dobu,
dobu, která
která je
je
nutná
nutná pro
pro odstranění
odstranění všech
všech toxinů
toxinů zz příslušných
příslušných struktur.“
struktur.“
syndrom
syndrom (člověk
(člověk trpí
trpí atopickým
atopickým
ekzémem
ekzémem aa vv této
této souvislosti
souvislosti se
se uu něj
něj
projeví
projeví ii astma).
astma). Detoxikace
Detoxikace přináší
přináší
poměrně
poměrně jednoznačné
jednoznačné vysvětlení.
vysvětlení.
O
O těchto
těchto nemocech,
nemocech, ať
ať už
už oo alergiích,
alergiích,
astmatu
astmatu ii atopickém
atopickém ekzému,
ekzému, rozhoduje
rozhoduje
mozek.
mozek. Konkrétně
Konkrétně ta
ta část
část mozku,
mozku, kde
kde se
se
nachází
nachází centra
centra problémů
problémů velmi
velmi blízko
blízko
uu sebe.
sebe. Jestliže
Jestliže se
se mozek
mozek zatíží
zatíží nějakým
nějakým
toxinem
toxinem organického
organického či
či anorganického
anorganického
původu
původu anebo
anebo ložisky,
ložisky, velmi
velmi často
často je
je
rozsah
rozsah dopadu
dopadu tohoto
tohoto toxinu
toxinu větší,
větší, tedy
tedy
rámcově
rámcově postihuje
postihuje všechny
všechny příbuzné
příbuzné
struktury
struktury určité
určité oblasti.
oblasti. A
A to
to se
se stává
stává
vv mozku,
mozku, takže
takže může
může zároveň
zároveň být
být toxicky
toxicky
poškozeno
poškozeno centrum
centrum pro
pro vznik
vznik alergie,
alergie,
centrum
centrum pro
pro vznik
vznik astmatu,
astmatu, eventuálně
eventuálně
centrum
centrum pro
pro vznik
vznik atopického
atopického ekzému.
ekzému.
ZZ toho
toho důvodu
důvodu se
se tyto
tyto problémy
problémy vyskytují
vyskytují
velmi
velmi často
často spolu,
spolu, ale
ale nemají
nemají ve
ve
skutečnosti
skutečnosti nic
nic moc
moc společného.
společného. Astma
Astma se
se
může
může vyskytnout
vyskytnout naprosto
naprosto bez
bez alergie,
alergie,
Astma
Astma vůbec
vůbec nemusí
nemusí být
být spojeno
spojeno pouze
pouze
ss okruhem
okruhem plic,
plic, ačkoli
ačkoli právě
právě tento
tento okruh
okruh
je
je velice
velice častý.
častý. Pro
Pro astma
astma je
je však
však typický
typický
okruh
okruh jater,
jater, tedy
tedy játra,
játra, žlučník.
žlučník. Tento
Tento
okruh
okruh ovládá
ovládá právě
právě zmíněná
zmíněná centra
centra
(např.
(např. pro
pro alergii
alergii vv mozku,
mozku, ale
ale také
také
centra
centra důležitá
důležitá pro
pro vznik
vznik astmatu).
astmatu). Velmi
Velmi
časté
časté spojení
spojení ss toxiny
toxiny vv okruhu
okruhu plic
plic je
je
logické.
logické. Astmatickými
Astmatickými problémy
problémy je
je člověk
člověk
stresován,
stresován, pociťuje
pociťuje je
je vv oblasti
oblasti plic,
plic, aa jak
jak
je
je známo,
známo, stresovaný
stresovaný orgán
orgán kumuluje
kumuluje
toxiny.
toxiny. Ovšem
Ovšem dýchací
dýchací okruh
okruh již
již bývá
bývá
toxicky
toxicky zatížen
zatížen primárně
primárně aa vv dětském
dětském
věku
věku je
je to
to nejčastěji
nejčastěji zatížený
zatížený okruh
okruh ze
ze
všech
všech okruhů
okruhů pentagramu.
pentagramu. Nelze
Nelze říci,
říci,
které
které toxiny
toxiny jsou
jsou nejčastější.
nejčastější. Obvykle
Obvykle se
se
totiž
totiž uu astmatického
astmatického onemocnění
onemocnění
vyskytuje
vyskytuje celá
celá řada
řada zz nich.
nich. Pochopitelně
Pochopitelně
se
se mohou
mohou vyskytnout
vyskytnout mikrobiální
mikrobiální ložiska,
ložiska,
aa to
to jak
jak vv centrech
centrech mozku,
mozku, tak
tak přímo
přímo
vv dýchacích
dýchacích cestách
cestách ii vv dalších
dalších strukturách
strukturách
nervového
nervového systému.
systému. Můžeme
Můžeme se
se setkat
setkat
MUDr.
MUDr. Jonáš
Jonáš radí
radí
Kortikoidy a detoxikace
Pokud
Pokud je
je člověk
člověk nucen
nucen brát
brát kortikoidy,
kortikoidy,
například
například na
na astma
astma nebo
nebo chronickou
chronickou
bronchitidu,
bronchitidu, je
je vůbec
vůbec detoxikace
detoxikace účelná?
účelná? Nebo
Nebo by
by bylo
bylo
třeba
třeba tyto
tyto léky
léky při
při detoxikaci
detoxikaci vysadit,
vysadit, eventuálně
eventuálně vysadit
vysadit
ještě
ještě nějakou
nějakou dobu
dobu před
před detoxikací?
detoxikací?
Milada
Milada D.
D.
Při
Při detoxikaci
detoxikaci není
není třeba
třeba vysazovat
vysazovat žádné
žádné léky.
léky. Užívání
Užívání léků
léků
detoxikaci
detoxikaci nijak
nijak nezpomalí
nezpomalí ani
ani neohrozí.
neohrozí. Nevadí
Nevadí nám
nám
dokonce
dokonce ani
ani kortikoidy.
kortikoidy.
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
Chronická plicní obstrukce
Jak
Jak postupovat
postupovat ss detoxikací
detoxikací uu klienta
klienta ss diagnózou
diagnózou emfyzém
emfyzém
plic
plic chronický
chronický obstrukční?
obstrukční?
Helena
Helena M.
M.
Klient
Klient nesmí
nesmí při
při této
této diagnóze
diagnóze požívat
požívat nic
nic vyrobeného
vyrobeného
zz kravského
kravského mléka.
mléka. Pro
Pro detoxikaci
detoxikaci při
při tomto
tomto problému
problému je
je
dobré
dobré následovně
následovně užívat
užívat tyto
tyto preparáty:
preparáty: RespiDren,
RespiDren,
LiverDren,
LiverDren, Cranium,
Cranium, MindDren,
MindDren, EviDren,
EviDren, PEESDren,
PEESDren,
Nodegen,
Nodegen, Metabol,
Metabol, Metabex.
Metabex.
17
17
víte,
co jíte?toxiny, a to především s toxickými kovy.
i s anorganickými
Astma je totiž onemocnění, při kterém vzniká elektrické
dráždění, a jak víme, pro kovy je typická elektrická vodivost
s následným poškozením nervového systému. Můžeme se však
setkat i s organickými toxiny, respektive se s nimi setkáváme
zcela pravidelně. Jejich role v detoxikaci je ještě poněkud
tajemná a mnohé detoxikační systémy s nimi vůbec nepočítají.
Jsou však velice důležité. Nervová tkáň může být poškozována
nakonec i metabolickými toxiny, především toxiny vznikajícími
v důsledku poruch metabolismu kravského kaseinu
a pšeničného glutenu. Musíme tedy hledat druhy toxického
Naši prarodiče
zatížení
a odstranit je. se s nimi za celé své dětství
zároveň i toxiny, které mohou zhoršit celkové toxické zatížení
právě tohoto systému.
Aditiva –
Mnoho lidí zastává názor, že astma je pouze tělesným
projevem lidské nesvobody, nemožnosti svobodně
vydechnout, projevit se. Jaké emoce jsou s touto nemocí podle
vás nejvíce spojeny?
Emocionální výklad každé nemoci, tedy i astmatu, je možný
a řada lidí o něm hovoří. Z mé zkušenosti vyplývá, že nemá
smysl rozebírat s klienty složitou emocionální podstatu
problému. Smysl má umění vyhledat v té změti slov a vět
nesetkali.
Proč
o emocích jedno
jediné, které bude pro dotyčného typické.
Obecně
platí,
že
takto
nemocný člověk se nerad podřizuje
by také měli? Maso se udilo, nakládalo do slaných
nějakému režimu, systému, drilu. To skutečně bývá typické pro
Může se stát, že klientovi s diagnostikovaným astmatem
nálevů,toxiny
plody
z vlastní
zahrádky
se pečlivě zavařily,
vznik astmatu. Postihuje to vlastně skoro všechny děti. Jenže
nenaměříte
žádné?
Jak potom
probíhá detoxikace?
ne všechny
Pokud
má člověk skutečně
astma, nemůže
se stát, a
že domácí
by v sobě chléb
brambory
se uklidily
do sklepa
bylděti ten nedobrovolný přechod od svobody
a obdivu k povinnostem, úkolům a disciplíně odnesou
neměl žádné toxiny. Má síla, mé přesvědčení, které vznikalo
samozřejmostí. Dnes si takový život málokdo
umí
astmatem. Mnozí si z tohoto těžkého období odnesou třeba
několik desítek let, pramení z toho, že každý zdravotní
představit.
Většinu
dnesetrávíme
kancelářích,
hitem
záněty
dýchacích cest s poškozením imunity.
problém
má svůj toxin.
A ještě nikdy
mi nestalo,vže
bych
tento toxin neobjevil a že bych určitý konkrétní toxin nemohl
doby jsou rande ve fastfoodech a narazit
Dá se astma pomocí detoxikace trvale odstranit?
dát do souvislosti se zdravotním problémem.
v supermarketu na domácí potraviny je téměř
Ano, astma se dá pomocí detoxikace trvale odstranit. Lze říci,
že u astmatika, který navštíví moji poradnu, vystupuji zcela
Jaké jsou příčiny
vzniku
astmatu?
Může
to
být
například
zázrak. Zato se to tam hemží výrobky
suverénně. Sebevědomě mu říkám, že astma bude odstraněno,
dlouhodobý stres?
v
pestrobarevných
obalech,
jestliže vydrží dobu, která je nutná pro odstranění všech toxinů
Je lákavých
známo, že hromadění
toxinů vždy souvisí
s lidskou které jsou
z příslušných struktur. A myslím, že se mi to také vždy povedlo.
psychikou
a pochopitelně
také s dispozicemi,
které
velké jedů.
exkluzivní,
exotické,
trvanlivé
– do
a plné
Dnes máme detoxikaci astmatiků propracovanou do
míry rozhodují o lokalizaci těchto toxinů. Je-li astma v rodině,
nejmenších detailů, takže o úspěchu nepochybuji. Další
bude to znamenat, že i u některého z potomků hrozí
podstatné informace se dozvíte v Galerii preparátů. Oba tyto
nebezpečí hromadění toxických látek ve strukturách, které
články si spojte dohromady a budete mít jasný přehled o tomto
o astmatu rozhodují. Stres patří mezi emocionální problémy,
velmi častém onemocnění, které v České republice postihuje
dlouhodobý stres vyvolává chronický emocionální dyskomfort,
několik stovek tisíc lidí.
obavy, strach, nejistotu. Mnohdy je vyvolávajícím momentem
asthma bronchiale infekce z dýchacích cest a plic. Znám klienty,
Ptaly se: Mgr. Petra Kotková
u kterých astma propuklo po prodělaném zápalu plic. Je to
Mgr. Alena Rašková
pochopitelně opět stresové onemocnění pro určitý systém,
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
toxiny, které produkují původci zápalu plic (viry, bakterie), jsou
nebezpečná
vymoženost dnešní doby
aktuálne
ez chemických látek by se současný
B
• Identifikace písmenem E je celosvětově organismus a od roku 2010 musí mít kažužívané označení.
dý výrobek, v němž se nachází některé
potravinářský průmysl neobešel. Není divu. Aditiva*, ať už přírodní, ane- • Trojmístné číslo ukazuje, do které kate- z výše zmíněných barviv, na svém obalu inaktuálně
gorie daná látka spadá. Může se jednat formaci o možných zdravotních rizikách.
bo uměle vytvořená, dokáží prodloužit
o antioxidant, barvivo, konzervant, ky- Důkazem o škodlivosti těchto „éček“ je
trvanlivost potraviny, zachovat její mikroselinu, regulátor kyselosti, tavicí sůl, ky- nespočet studií. Jako příklad uvádíme stubiologickou nezávadnost a velice často tapřicí látku, náhradní sladidlo, látku zvý- dii z roku 2007, uskutečněnou na univerké vylepšit chuť, barvu nebo vůni. Všechrazňující chuť a aroma, zahušťovadlo, zitě v britském Southamptonu. Sešly se tu
ny tyto aspekty odpovídají spotřebitelské
želírující látku, modifikovaný škrob, sta- děti různých věkových skupin, aby za účaspoptávce, takže proč zákazníkům nevyhobilizátor,
emulgátor,
protispékavou
lát- ale
ti není
učitelů
řešily počítačové testy. V průběhu
vět?líbené
Možná
se ptáte:
se třicet
tedy synteodměny
pro„Proč
prvních
registrovaných
členů
Bambi klubu
byly již rozdány,
třeku,pastelky
odpěňovače,
lešticí látku,
látku Bambíkem
zlep- jejich
aktivity jim byly podávány nejrůztická
nenahradídobarvivy
přírodníbabarviva
házet notebook
žita: trička,
deštníky,
či magnetky
se šnekem
můžešující mouku.
nějšíosladkosti
a slazené nápoje, které obmi?“
Odpověď
snadná.
nic nenído některé
te získat
i jinak.jeStačí,
kdyžAčkoli
se přihlásíte
z našich soutěží, v nichž se hraje právě
tyto
nemožné
a přírodní barviva by se použít • Potraviny s přídatnými látkami, které sahovaly některé z šestice škodlivých éček.
ceny.
prokazatelně
škodí lidskému
organismu,
vzrůstající konzumací těchto potravin
dala,
výrobci prázdnin
jsou zásadně
proti. posílat
Přírodní
V průběhu
jste mohli
fotografie
svých domácích
mazlíčků
do soutěžeSe
s názvem
musímohly
mít tuto
informaci
uvedenou
na zároveň
klesala pozornost dětí. Nejhůře
barviva
jsou Snoopyho
dražší a navíc
stabilní
Máte doma
neboméně
Garfielda?
Děti zase
soutěžit
v kreslení
šneka Bambíka.
Dostaobalu.
A ta
tam také vje.
Jenže domečcích,
obvykle na
tomtabyly děti ve věku tří, osmi, devíti
než
barviva
vyrobená
v továrnách.
li jsme
obrázky
nano-šneků,
kteří jsou neviditelní,
šneků
schovaných
lidských
takže
malým
a velice,
velice apěkně
desetivylet. Ohroženi jsou však všichni konŠkodlivost „éček“ byla prokázána nejed- kénapsaná
nejsou vidět,
jinípísmem
šneci jsou
zase opravdu
obrazná.
Ve výsledku
tak spotřebitel
její Vítězové
zumenti.
nou klinickou studií, i přesto se jim v po- vedení
– barevně
a s vykulenými
kukadly.
už Nadměrná konzumace těchto
nástrahy
barvivprozpůsobuje hyperaktivitu, alergie, kotravinářském průmyslu stále báječně daří. jsou
známi,neodhalí.
jejich soutěžní příspěvky si můžete
přivku, astma a mnohé další problémy. MůJedním z důvodů, proč se lidé éček nebo- hlédnout na našem webu www.bambiklub.cz.
žesvoje
ale také
jí, je nedostatečná informovanost o jejich Škodí
Dlouhodobě
probíhá
soutěž s názvem Vyfoť
dí- výrazně zhoršit průběh něktehlavně
dětem
rých jižvyhrála
probíhajících
zdravotních
nástrahách. Svět emulgátorů je pro větši- tě,
v níž je vítěz
vyhlašován
každý měsíc.
V červenci
fotografie
Dneska sipotíží.
budeZdravotní
problémy
jsou spojeny
s nadVýhercom
súťaže
Likeuj,
a vyhraj
stala:
tyto látky
najdete
nejčastěji?
nu laiků španělskou
vesnicí. Téměř
na kaž- zdieľaj
me
hrát na
doktory,
kterou
pro
vás
přetiskujeme.
získává
tričko
se šnekem Bamměrnou
konzumací
všechsa
potravin,
kte- Kde Autorka
dé potravině Kršjaková,
najdeme nějaké označení bíkem.
ré obsahují „éčka“. Na listinu těch zdra- • E102 (tatrazin) – potravinářská žluť
Adriana
používající
se hlavně
do hořčičné
omáč„E“, někde jich je víc, někde méně, ale ni- votně
Všichni
v Bambi klubu
jsme nadšeni
z množství
příspěvků,
které docházejí
a jež
jsou
závadných
patří syntetická
barviva
ktorá
získala cenu v hodnote
100
eur,
ľubovoľný
nákup
preparátov
Joalis.
ky, čokoládových
tyčinek,
bonbonů
pukde není psáno, že by vyloženě škodily. pro
vás ke shlédnutí
na webu
www.bambiklub.cz.
Tam najdete také
pravidla
novéasouE100–182
a konzervanty
E200–290.
Ještě
Tak kdo se v tom
má vyznat? Pro lepší oritěže,
vyhlašujeme
na
měsíc září.
Ponesedinků.
se v dozvucích
léta a bude se jmenovat
větší kterou
obezřetnost
je všakkontaktovať
zapotřebí
u výSrdečne
blahoželáme.
Výhercu
budeme
na
Facebooku.
• E104
(chinolinová
žluť)
– najít
ji můžete
entaci vám přinášíme stručný přehled to- Letní
foto
ohlédnutí.
ceny se
šnekem
Bambíkem
čekají
téměř
na kažrobků,
které
obsahujíZapojte
některéseztaké
šesti–nejVylosovanie
uskutočnili
zamestnanci
firmy MAN-SR
s.r.o.,
pomocou
generátora
čísiel.
především
v cukrovinkách, čokoládových
ho, co všechno
je tím obávaným
„éčkem“
dého
z vás.
horších
barviv.
Jedná se
o barvivanáhodných
E122,
tyčinkách, pudincíchVáš
a energetických
náa jaký je význam zkratek na obalech po- E129, E102, E104, E110 a E124. Tato barvitým Bambi klubu
Za MAN-SR s.r.o. Ing. Lýdia Eliášová
travin:
Vítězná
fotografie:
Dneskazejména
si budeme
hrát napojích.
doktory
va prokazatelně
narušují
dětský
Soutěžte s Bambi klubem
S
14
18
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
• E110 (žluť SY) – typické barvivo hořčic, pudinků,
sušenek a bonbonů.
• E122 (azorubín) – najdeme ho opět v pudincích,
cukrovinkách a lahůdkách.
• E124 (košelinová červeň) – s oblibou se přidává do cukrovinek, pudinků a také do sladkého pečiva.
• E129 (červeň Allura) – málokdo by řekl, že
tato červeň je často obsažena v müsli tyčinkách, dále také v čokoládových tyčinkách a bonbonech.
umění
Joalis emocí
online
Blogujte s MUDr. Jonášem
Z
Strom,
Ve hře je i BIO
Ani BIO výrobky nejsou
bez poskvrny. Od
1. července 2012
se jejich prodej řídí novými, přísnějšími pravidly.
ajisté jste si všimli, že osobní blog MUDr. Jonáše změnil podobu i některé funkce a rubriky. Nestalo se tak z našeho plezíru, ale kvůli provozovateli a správci domény, jenž k 30. červnu všechny blogy zrušil. Podařilo se
nám v rekordně krátkém čase všechny články MUDr. Jonáše a jiných odborníků, dotazy a odpovědi z poradny přenést na novou adresu www.josefjonas.blog.cz.
V rubrice MUDr. Jonáš odpovídá nyní naleznete odpovědi na
dotazy přehledně zařazené do kategorií
podle orgánů či obtíží.
Toť posun k lepšímu
oproti „starému“ blogu. Nejnovější články
jsou v rubrice Aktuální
články a souhrn všech
dotazů a odpovědí,
jichž bylo ve finále
okolo šesti set, naleznete v sekci Střípky
z ordinace. Dotazy je
možno pokládat přes
okénko či komentovat přímo konkrétní článek. Věříme, že nový design
i zjednodušenou funkčnost blogu oceníte návštěvností, která na původním
blogu čítá za rok a čtvrt fungování parádních 50 tisíc.
Dotazy týkající se dětí směřujte prosím na diskusní fórum www.bambiklub.cz, poradnu Bambi klubu tamtéž nebo na „bambiklubácký“ Facebook.
Karolina Zarzycká
který nese
Ovšem i přísnost
má své mezery. Zneužívání zkratek BIO nebo eko
je zakázáno, BIO potraviny budou opatřeny garantem pravosti a na trh nesmí přijít bez označení platného pro celou EU (jedná se o lístek slože Strom Bo
ný z dvanácti unijních hvězdiček neboli o logo
pro ekologickou produkci). Podle nových opatření musí každá bio potravina obsahovat minimálně 95 % zemědělských surovin z ekologické
produkce. Povoleno bylo 49 éček, například dusitan sodný (E250) nebo dusičnan draselný (E252).
Tyto látky mohou být použity do masitých výnozí z vás (a nesmírně nás těší, že vás není zrovna málo) jste si již zvykrobků pro uchování jejich barvy a jako konzerli na to, že dostáváte do svých e-mailových schránek novinky o tom, co
stava odrážející
se jako
obraz
v mém
mozvant.řeloženo
Schválená
také guarová
se právě
děje
v oblasti
detoxikační
medicíny. Vzhledem k rychle rostoucímu
do je
prastarého
jazykaguma
živlů,(E412),
zřetelně
jasný.
Zatímco
s Ne- jsme se rozhodli upravit systém rozesílání,
kterápředstavuje
je používánaZemě
jako zahušťovadlo,
a řadaku,
dal-začal být
zájmu
o tento
typ
komunikace
ženský princip
bem
(prvek
dřeva
je v čínské
ších přídatných
látek,
které
se sice objevují
se- a stromem
aby byl
pro vás
přehlednější
a zajímavější. Již od června tak dostáváte naše
v nás, zatímco
Nebe
zosobňuje
prin- na
medicíně spojován
s okruhem
znamu
nevhodných
látek, strom
nejsouzajišťuje
ale označováinformační
e-maily vjater)
nové spopodobě.
cip
mužský.
Vysoký urostlý
Dnešní díl
emoční
výbavu,spočívá?
tedy vý-Příjemci na území České republiky doposud
ny za výrazně
zdravíaškodlivé.
V čem
tato změna
spojení
mezi Nebem
Zemí, spojení muže jujeme mužskou
Umění emocí
zdravou
kreativitu,
přiměřenou
látky se mohou
vyskytnout
v celé bušnost,
řadě
dostávali
e-mailové
novinky ze dvou zdrojů: ti, kdo se registrovali k jejich
a Škodlivé
ženy, harmonicky
vyladěné
propojení
agresivitu aodběru
akčnost,
Zemí (prvek
hlíny začneme
dalších výrobků,
jakoprincipu
jsou například
jogurty,
nase
stránkách
www.joalis.EU,
dostávali novinky ze společnosti Joalis,
mužského
a ženského
v nás.
je v čínské medicíně
spojen
s okruhem
slezmrzliny,
sýry, pečivo,
limonády,
sirupy, … Proto
a ti, kdo se
přihlásili
na stránkách
www.joalis.CZ nebo www.eccklub.cz, doJiž od dětství
mne při
četbě pohádek
hádankou: „Co
ženskáinformace
emocionalita,
tedy staspotřebitelům
doporučuje
řádně si přečístziny)
slo- se pojístávali
od firmy
Economy Class Company, distributora přípravků
asemýtů
poutala představa
pohádkového
rosti
žení každého
předtím, než
ho uloží
do o potravu,
Joalis.o děti, rodinu, přírodu, je největší na
stromu,
který výrobku
plodí uzdravující
ovoce.
přemýšlení, rozebírání
starých
témat,
… světě?
nákupního
koše. Jenže
dobanemocný
klidným sní,
nákupům
Nově dostávají
všichni
registrovaní
příjemci
jednotný e-mail, který obsaKdyž
toto blahodárné
ovoce
Vyrostlo
Jedno bez druhého
přitom
nemůžeodexiszrovnažedvakrát
„Chvátám,
huje důležité
informace
obou společností dohromady. Nezáleží proto na
nejen
se hnednepřeje.
uzdraví,Fráze:
ale mnohý
člo- chváZemě a má
to nejblíže
tovat, potřebuje
se, kterých
vyhledává
se, tvořístránkách
na to ze
tám,dokonce
nemám omládne
chvíli klid“,
už dávno
není jen záletom, na
webových
zaregistrujete
svou e-mailovou
adrevěk
a stane
se šťastnějpřitahužitostí
večerníčku
Včelískrývá
medvídci.
Lidé úrovni
su;emocí
mátedva
vždyprotipóly
jistotu, že
vám nic neunikne
a
budete
mít
všechny
ším.
Co postav
se pod ztím
v pohádkách
za určité
k Nebi.“ Odpověď je důležité injakoomagnet.
Každý
je
v samém spěchu
zapomínají
na to nejcennější
– vzájemně
formace
aktuálním
děnípól
v detoxikační
medicíně včas a pěkně pohromadě
tajemství?
Vždyť pohádky
a prastaré
ságy jící se
jiný,
tvoří fungující a dy- jednoduchá. Je to vysoký
své zdraví.
A tak zkrátka
do košíku to,
co ale dohromady
v jedné zprávě.
vnasobě
vždy ukrývaly
klíče hodí
k odemykání
celek.
je jejich očím a
jejich peněžence
A to jenamický
velPokud dosud elektronické novinky
nedostáváte
a chtěli byste,
stačí, když
nejrůznějších
tajemství
a nabízelymilé.
ozdravstrom.
A vskutku,
v živé
Uvnitř limbického
systému,
tedy uvnitř
ká cesty
škoda.
ty, kteří
vychovávají
se přihlásíte
na kterékoli
z výše uvedených webových stránek prostřednicné
doZvláště
hlubinpro
zraněné
a bolavé
lidské děti.
přírodě nenajdeme nic, co
toho nervového
který člověku
za- který najdete vždy v dolní části stránek.
tvím systému,
jednoduchého
formuláře,
duše!
by bylo
vyšší než
strom…
příjemné
a jindy
nesnesitelArchiv
starších
newsletterů
naleznete
na stránkách
www.joalis.EU
v sekci
V nedávné době, když jsemZdroj:
se do www.dtest.cz
hloub- jišťuje někdy
né pocity, jeOnaprogramována
hra podobModerní
(1/2010)
nás.
ky zamýšlel a časopis
meditoval
jsem obchod
o úloze
hře kámen-nůžky-papír.
Budete-li
mít jakékoli dotazy, neváhejte se na mě obrátit – kontakty nalezarchetypů (živlové praobrazy na citové ná dětské losovací
ní tato
božská
hra3.týkající se
www.samphotostock.cz
v tiráži
na str.
rovnovázeIlustrační
člověka),foto:
mi najednou
význam Na rozdíl odnete
www.europa.eu
Mgr. Petra Kotková
živoucího stromu, lépe řečeno jeho
před- lidského mozku, podle které fungují mezi-
Informační e-maily
všeuzdravující
v novém hávu
ovoce
P
M
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
19
15
strava
& metabolismus
lidské a společenské
vztahy, používá pět
archetypů: kámen (kov)-voda-oheň-země
(hlína)-dřevo (strom). Tyto jednotlivé
prvky – podobně jako ve hře kámen-nůžky-papír – ovládají anebo ruší jeden druhého. Dva nemohou na jednom místě vzájemně setrvat, neboť jeden prvek vyruší
ten druhý. Dosadíme-li za každý prvek základní lidské pocity, dotkli jsme se tím velkého tajemství lidské duše. Pochopili jsme
totiž základní vztahy a pravidla mezi jednotlivými emocemi, kdy jedna vytlačuje
z vědomí druhou.
Právě obraz stromu zasazeného do hlíny
je tím praobrazem a živlem, který hlínu využívá, roste z ní, přeměňuje se
ze země do stromu. V překladu z řeči prvků do řeči emocí
stejně tak starosti, myšlenky na
jídlo, strnulé a často obtížné
myšlenky na hmotné věci, neustálé vnitřní monology, které
vlastně vůbec nikam nevedou,
zastavuje emocionální protipól
dřeva, tedy zdravá výbušnost,
vnitřní napětí, které pohání ke
zdravé akci, asertivita, přiměřená a vhodně projevená agresivita, rozpínání, růst. Vraťme
se ale zpět k původní myšlence. Jasná představa zdravého stromu je tím „přepínačem“, který pomáhá osvobodit
ustrnulé zemité lidské pocity
a myšlenkové smyčky. Tím
umožňuje člověku vyjít ze svého bludného středu a povznést se směrem vzhůru.
Tedy pokud dotyčný chce…
Mnohokrát jsem se za poslední dobu
přesvědčil a vyzkoušel jsem si, jak běžné
lidské
činnostipijeme?
spojené s prvkem dřeva odCo
vlastně
poutávajíkávy
myslmá
oddlouhou
starostí, tradici.
kterýmiJenom
je čloPopíjení
zatížen.
Chceme-li
si to
vyzkoušet,
nevvěk
Evropě
se pije
už déle
než
čtyři sta let.
ní třeba
hned
objímat
stromy,
jak na
to
Víme,
že jít
káva
pomáhá
i škodí,
záleží
možná
dělá Miloš
Zeman na
Vysočině.
úhlu
pohledu.
Chemické
složení
kávyStaje
čí třeba zajít
do skleníku
a přesazovat
saskutečně
bohaté.
Káva obsahuje
předeláty. Nebo
hrášky
do hlíny
na závším
kofein,zasadit
kyselinu
kávovou,
chinovou,
hon. Sázet ovocné
nebo založit
chlorogenovou,
dálestromky
polysacharidy,
tuky,
vinohrad.
Vzít psa vysoký
na procházku,
projít
se
vosky
a poměrně
podíl (až
13 %)
po lese a jen
tak mimoděk
vnímat
proteinů.
V kávě
nalezneme
také vsmrky
průa borovice.
Anebo si pouze
živě
předstaměru
4 % minerálních
látek,
především
vovat některou
těchto činností,
když
draslík,
hořčík, zvápník,
mangan,tofosfor
sedíte
v kanceláři
a žádnou
z výše
nabízea
železo.
Kofein není
obsažen
pouze
v káných
možností
nelze
chvíli
uskutečnit.
vě,
ale
například
takév vtučaji
nebo
energeKouzlo
funguje pouze tehdy, jsou-li ve
tických
nápojích.
správný okamžik smíchány správné substance.
Tedy
tehdy, když mág přimíchá
Po
kávě
(ne)usnete
k právějeprožívaným
starostem
právě
Ačkoli
kofein návykový,
neníteď,
oficiálně
teď a vjako
tomto
okamžiku
obraz
stromu.
Jiuznán
droga.
Naopak.
Skromná
konnak se alchymistická
reakce
nemůže
zdazumace
kofeinu může
pomoci
s celou
řit.
řadou
potíží. Jen pro příklad: zrychluje tepovou frekvenci, odstraňuje únavu, slabost, pomáhá při migrénách i astmatickém záchvatu. Jedním z největších mýtů,
Člověka
neustále
napadají
myšlenky
na
který
souvisí
s kofeinem,
je oddálení
spánvěci,Mnozí
které by
ale neudělal.
Doku.
lidéměl
pijíudělat,
kávu především
proto,
tyčný
se jich ospalost.
nemůže zbavit.
Jsou
to ty
aby
zahnali
Málokdo
však
ví,vtíže
ravé a účinek
stále sejeopakující
obrazy
NĚČEHO.
tento
u každého
člověka
jiný
Nepřestanou,
stálelidé
se vracejí,
dokud
TO
a
že například staří
po hrnku
kávy pa-
konečně neuděláte. Do té doby se nápady
přesouvají do oddělení výčitek. Pokud TO
nebylo zapomenuto, ale stále se TO člověku vrací a připomíná, pak je nejvyšší čas na
realizaci nápadu…
Rizikové potraviny
val odněkud z koutů exotické Indie až do
Evropy, aby byl posléze zasazen do příběhů ve sbírkách pohádek (zmiňme na
prvním místě pohádky bratří Grimmů, ale
Víte,
která
surovina
je pak
ze to
také
například
Erbenovy
pohádky),
socioekonomického
pohledu druhá
Existuje písemně dochovaný nejstarší
nejvýznamnější? Víte, co
strom na světě. Nachází se v ostrovním stázaměstnává
více než dvacet
tě Srí Lanka (dříve Ceylon) u Anuradhapury, někdejšího sídla srílanských králů. Je to milionů lidí z celého světa?
obrovský listnatý strom příbuzný fíkovníVíte, čeho průměrný
ku (Ficus religiosa), který se rozkládá, snad
pro svůj velký věk, spíše do šířky než do vý- obyvatel severských států
spotřebuje ročně na deset
kilogramů? Řeč není
o cigaretách ani o alkoholu,
nýbrž o kávě. Bez nadsázky
lze říct, že právě pěstování,
pražení,
příprava a prodej
Květina pro Buddhu
kávy představují jeden ze
Vstup ke stromu Bo
základních pilířů
Promenáda k Bo stromu
celosvětové ekonomiky.
Všudypřítomné
Aby ne. Vždyť
význam opice
kávy
převýší už jedině obchod
musí
být právě
strom ze
s ropou
a tento
ropnými
Srí Lanky. Připomeňme si úryprodukty…
vek z pohádky
o Plaváčkovi ze
Káva
12
20
sbírky Karla Jaromíra Erbena:
Potom přišel (Plaváček, pozn. aut.) k něšky. Jeho pevné listy mají pravidelný tvar
srdce. Podle pověsti má v kořenech stromů jakému městu, ale bylo sešlé a smutné.
sídlit kobra, která vylézá do koruny stro- Před městem potkal stařečka, měl v ruce
mu a lze ji zahlédnout pouze tehdy, má-li hůl a sotva lezl.
„Pozdrav pánbůh, šedivý stařečku!“
poutník štěstí. Tento strom byl vysazen ro„Dejž
pánbůh,
mládenečku!
ku 288 př.
n. l. zmnohem
původní rychleji
odnoženež
svatého
radoxně
usnou
bez 3–5
šálkůtokávy
denněpěkný
nepředstavuje
pro
Kam tudy cestou?“
Bo stromu
v Bódhgáji
v Indii,apod
kterým konzumenta
něj.
Díky kombinaci
kofeinu
přítomnéžádné riziko. Vědci z univer„Kvdědu
Vševědu
pro tvrzením
tři zlaté vlasy.“
Buddha
– Siddhartha
Gautama
podle
tra- zity
ho
hořčíku
dokáže jeden
šálek kávy
nabuTorontu
si tímto
však jistí
„Aj, aj,Poté,
na takového
tu dávnopřičediceorganismus
dosáhl osvícení
(stalo se
tak zhruba
ve nejsou.
dit
i zmírnit
křeče
vyvolané
co server posla
New Scientist
káme.
To tě hned
musím
dovést
k našemu
čtvrtém až
pátém
století př.vypětím.
n. l.). NaNáSrí šel
fyzickým
nebo
psychickým
s objevem,
že káva
může
zvyšovat
nepanu
králi.“
Lanku
byla odnož
stromu
dovezena
za mivlá- bo
stup
účinku
je rychlý,
obvykle
do třiceti
naopak
snižovat riziko vzniku infarktu
Když tam vyplula
přišli, řekl
„Slyším,
že jdeš
dy indického krále Ašóky, velkého šiřitele myokardu,
nut.
na král:
povrch
problematis poselstvím
k dědu
Vševědu. Měli jsme tu
buddhismu v tehdejší Indii i mimo její hra- ka
odbourávání
kofeinu.
nesla
mladicí jablka. Když
něnice. Byl
to ten samý
král, který nejprve jabloň
Lidem,a ta
kteří
s odbouráváním
kofeinu
Káva
– srdeční
záležitost
kdo problém
jedno snědl,
hrobem,
v krvavých kávy
bitvách
dobylzejména
a sjednotil
oblast mají
a vypijítřeba
denně nad
dva až
tři šálŠkodlivost
se uvádí
v souvisomládl
a bylvyšší
jako jinoch.
Ale dvacet
let
Indies arizikem
který sivzniku
posléze
uvědomil,
že tím ky
kávy,zas
hrozí
riziko infarktu
než
losti
infarktu
myokardu.
nenese jabloň
ovocehůře
žádného.
Slíbíš-li
mi,
vlastně
pravého
štěstí
a došlo
Mnohem
na tom
jsou ale
Stává
se nedosáhl
vám, že kdykoli
si dáte
kávu,
po- ostatním.
že se
Vševěda
zeptáš,
je-li nám
mu, že
člověka
se nachází
seděda
stejnou
genovou
výbavou,
kteříjaká
vycítíte
napravé
chvíli štěstí
jemný,
nebolestivý
tlak lidé
pomoc, odměním se ti královsky.“
v tom, co je uloženo uvnitř jeho duše.
Plaváček slíbil a král ho milostivě proShodou
okolností
stalo,zajímat:
že původní Bo
Mohlo
bysevás
strom v Bódhgáji byl dvakrát zničen. Po- pustil.+
Někteří sportovci si oblíbili kávu a kofeinové produkty kvůli lepší vytrvalosti.
slední zkáza se uskutečnila v 19. století,
Odpovědi se Plaváčkovi dostane proPokud by však sportovec vypil během dvou hodin pět a více šálků kávy,
když strom zasáhl blesk. Strom byl vysazen střednictvím matky děda Vševěda, která je
v moči
muoplátku
bylo naměřeno
mikrogramů kofeinu na jeden mililitr. A to už
znovu,
a by
to na
z odnože12
svatého
v příběhu zároveň i jeho sudičkou. Plaváčje
pro
Mezinárodní
olympijský
výbor
důvod
zaobírat
se myšlenkou
srílanského stromu Bo z Anuradhapury.závažný
kovi slíbí,
že se
děda Vševěda
na uzdravena
sportovcovu
diskvalifikaci.
Tak se tento strom stal nejstarším písemně ní jabloně zeptá.
doloženým na světě, těší se veliké úctě
Když stařeček (děd Vševěd, pozn. aut.)
je s velkou
bedlivostí
střežený
ne- pijí
během
dne
více
než čtyři
kávy. Této
usnul,
vytrhla
mu
babička
(Plaváčkova
suva hlavě
a zostří
se vám zrak?
Je topřed
způsobezpečím
zkázy.průtokem
O tom, žecévních
má své kouzlo,
osob tak
narůstá
riziko
infarktu
dička a matka
Vševěda,
pozn.
aut.)
druhý
beno
zvýšeným
kapilár skupině
tisíce
poutníků,
tudy
denně zzlatý
34 %
naa64
%. Vho
klidu
mohou být lidé,
vlas
hodila
na zem.
vsvědčí
mozku
a oku.
Kofein kteří
blokuje
hormon,
projdou.
kofein bezproblé„Což tělo
zase odbourává
máš, matko?“
který
rozšiřuje cévy, tudíž se nám cévy jejichž
Jestliže To
tedy
existuje
na světě
nějaký
po- mově
rychle. Ti,nic!
pokud
si se
dopřejí
dva až
„Nic,asynáčku,
Zdálo
mi o jednom
stáhnou.
může
v krajním
případě
vyvohádkový
prostřednictvím
sta- tři
šálkyměli
kávytam
denně,
jsounesla
údajně
předjablinměstě,
jabloň,
mladicí
lat
akutnístrom,
infarktkterý
myokardu.
Některé sturobylých
skrze mysl
a řeč doputoo 22 % více
lidésnědl,
stejka; kdyžchráněni
někdo zestárnul
a než
jedno
die
přišlypříběhů
se závěrem,
že průměrné
pití farktem
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
vyšplhat
koruny
stromu,
pokud
má
dílí celá do
řada
faktorů.
Jedním
z nejvýpoutník
štěstí.je kvalita kávových zrn. Kvaznamnějších
Návštěva
přinášíale
obrovský
litní
káva jeAnuradhapury
samozřejmě dražší,
ani nězážitek.
Jako
dávné
srílanských
králů
které kávy
z řad
těchsídlo
levnějších
není nutné
je
plná nejrůznějších
památek,
a to
jak cirovnou
zavrhnout. Káva
je nápoj
lahodný,
vilních
(královských),
sakrálních.
V krápovzbuzující,
a když tak
se umí
pít, může
být
lovské
době
zde žilo
mnoho tisíc
buddhisdokonce
zdraví
prospěšná.
Není
dobré
tických
mnichů,
kteřívelkými
prosycovali
celé okolí
prolévat
se extra
kávami
vždy,
zřetelným
duchovním
nábojem,nebo
čehož
si
když jsme nervózní,
podráždění
unaKofeinová závislost
poutník
okamžitě všiml.
vení a už vůbec
se nedoporučuje
pití NavelPřestože
Dosaženíkofein
osvícení
za drogu
je podle
oficiálně
mne schoppova- přicházející
zde také
například
dagoba
(stúkého se
množství
kávy
nemocným
lidem.
Co
nost
žován
zcela
není,
se závislost
zřeknoutsivlastních
na němpřání
lze vypěsa tu- chází
Jetavana,
vystavěná
ve třetím
století
naopak
prospívá
tělu i duši
je udělat
si
žeb
tovat
a odpojit
snadno.se
Říká
od se,
všech
že závislost
myšlenek,
nakteré
kávě pa)
letopočtu
králem Mahasenou.
Ve
z popíjení
kávy soukromý
rituál. Zastavit
nás
je spolu
napadají,
s kouřením
od všech
nejčastější
rozumových
celosvětoúvah, našeho
době to
byla třetí
nejvyšší stavba
na
se, stočit
všechny
své myšlenky
k příjemkteré
vou neřestí.
se nenápadně
Ostatněapředávkování
potichu vkrádají
kávou
do své
Překonaly
ji pouze
pyným věcem,
vychutnat
si dvě
silnéegyptské
kávové aromysli,
není nic
usídlí
neobvyklého.
se tam a nechtějí
Nelze odejít.
přesněPravé
určit, světě.
osvícení je stavem, kdy se člověk vyprázd- ramidy. Dagoba je vystavěna pouze z cihel
ní od Věděli
myšlenek, jste,
aby mohl
být naplněn. Je a do dnešní doby zůstala největší cihlovou
že…
to povznášející stav, v němž se Mysl přepí- stavbou na světě.
kávěkdo
objevil
v roce
ná…
nakofein
Srdce.vTen,
třeba
jen 1820 chemik Friedlieb Ferdinand
Runge?
Pocházel
z města
na chvíli
okusil
tento stav
prázd-Vratislav a jako první popsal účinky
na lidský
noty kofeinu
a zároveň
slastnéorganismus.
plnosti,
omládl
né genetické
zas. Ale
výbavy,
teď dvacet
kteří kávu
let nenese
nikdy nejabloň
pijí. Smutný
ovoce žádného.
fakt bohužel
Je-li je,
jaká
žepomoc?“
téměř nikdo
„Snadná
z nás neví,
pomoc,“
jak jeho
řekltělo
dědkofein
Vševěd.
odbou„Pod
jabloní
rává, takže
leží had,
ani netuší,
užírá jí kolik
síly. Aťkávy
hada
vlastně
zabijímůže
a jabloň
pít. Odborníci
přesadí. Ponese
považují
zasza
ovoce
neškodlijako
+
prve.“
vý jeden
šálek kávy denně, a to pro všechny typy lidí.
jaké množství kávy je rizikové, protože
i v tomto případě platí, že každý člověk je
jiný. Předávkování kávou se ale dá snadno
poznat, má totiž své specifické projevy, jako bušení srdce, neklid, nevolnosti a křeče, nadměrné pocení atd.
Český průměr
Češi na tom s pitím kávy naštěstí nejsou
nejhůř. Z testu společnosti Tchibo, který se
uskutečnil v roce 2011, vyplývá, že každý
Čech vypije v průměru 330 šálků kávy ročně, což činí zhruba tři kilogramy kávy (test
se netýkal spotřeby káv v restauracích
a kavárnách). Tímto počtem spadáme
mezi celosvětový průměr. To však není důdosvědčí,
že stojí za
o tentoDobře
stav usilovod ke skleslosti,
bato
naopak.
totiž
vat.
Lze
němumoc
dojít
podle
učení buddvíme,
že kvšeho
škodí.
K nejoblíbenějhismu
střední
cestou,
zbaveším druhům
kávy
u nástedy
patřícestou
káva turecká.
nou všech extrémů, cestou prožívání
každodenní
během žití našich civilKáva jakoreality
vyprošťovák
ních
životů.
Nemusí
nutnědát
jednat
Mnozí
milovníci
kávyse
si tedy
neodpustí
si jeoden
cestu
asketickou
mnišskou.
horký,
voňavýašálek
ihned po probuPodle
tradičních
buddhistických
zení.
Důvod?
Nastartovat
organismustextů
aneBuddha
Siddhartha
Gautama
při svém
bo třeba– srovnat
si žaludek
po včerejším
osvícení
strávil
před
stromem
Bo celý týflámu. Káva
však
nemá
žádný prokazatelden.
Seděl
zde bez vystřízlivění
jediného pohybu
očí,
ný vliv
na rychlejší
a rozhodjen
se upřeněorganismus,
a s vděčností
rozplýval
ně nedokáže
vysílený
půsovbením
představě
stromu.
O pročistit.
síle jeho prožitku
alkoholu,
nijak
Umí tělo
svědčí
mimonabudit,
jiné i fakt,
že mezi
pěti pokrátkodobě
se zbytky
alkoholu
si
sledními
přáními
BuddhyPít
nakávu
jehona
smrtelvšak rozhodně
neporadí.
lačný
né
posteli
aby se právě odnož
z náBo
žaludek
sebylo,
také nedoporučuje.
Káva je
stromu
dostala
na Ceylon
a tam
byla
jepoj velice
agresivní,
kromě
toho,
že po
naruho
zasazena.
šujesmrti
stěny
vyprázdněného žaludku, obsahuje také trávicí enzymy, takže člověku
ještě více vytráví. Výsledkem bývá pálení
žáhy, nevolnost a zrychlené vyprazdňováJedno
přání,systém
které vjesobě
nosím
již řadu
ní.
Zažívací
velice
choulostivý,
let,
se mi
únoru
2012.
Poa proto
jevyplnilo
dobré sevpo
ránu roku
nasnídat
a randíval
jsem
se na Srí
Lanku které
k onomu nejní kávu
obohatit
o mléko,
staršímu
ji zjemní.stromu na světě. Obraz tohoto
stromu mě v minulosti neustále doprovázel
a nezmizel,
dokud jsem nenavštívil
Buďme
gurmáni
Anuradhapuru
na škodí,
Srí Lance.
V paměti mi
Na tom, zda káva
nebo
utkvěla
kobry, která
má údajně
naopak představa
chutná a prospívá,
se po-
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
?
ma a vypít svůj šálek o samotě nebo ve
společnosti příjemných lidí, to je to, co dělá z kávy favorita.
Instantní káva – pochoutka, nebo
náhražka?
Od roku 1938 si milovníci kávy mohou dopřát také její instantní podobu. Tento typ
kávy je jemnější, méně výrazný a má celou
Řidič auta
nás vysazuje
řadu odpůrců.
Instantní
káva jepřed
totižpropomenádní
cestou
k Bo stromu.
važována
za méně
kvalitní.
Svým Odtud
způsoužtoto
lze jít
jenom
pěšky. Sundávám
si
bem je
tvrzení
pravdivé.
Hlavní suroa zkouším
po kamenné
vinousandály
instantní
kávy jsoujítmletá
pražená
dlažbě
polednímpostuslunkávová
zrna. rozžhavené
Z podstaty výrobního
cem. Dlažba
rozpaluje
a nepu vyplývá,
že člověk,
který chodidla
si dá instantní
na nípije
bosou
nohou
přílišvařenou.
dlouho
kávu,lze
vlastně
kávu
podruhé
setrvat.
plynulou
chůzi po
vzoru
Proto seZkouším
chutí ani
vůní nemůže
vyrovnat
buddhistického
meditačního cvičení, ktekávě čerstvě namleté.
réDo
měinstantní
loni učil kávy
jedenvýrobci
můj známý
srílanský
s oblibou
přijogín.
to. Jakmile
se slad,
má mysl
zadávajíFunguje
také cikorku,
obilný
kávové
čne
soustředit
na samotnou
dlažba
slupky,
mleté sušené
fíky, …chůzi,
Tyto ingredipálí
méně.
encejaksi
kávě
na chuti rozhodně nePo stranách
promenády
jsou vysázeny
uberou,
a proto
si jich laik ani
stromy,
podDobře
nimižje
seale
nacházejí
nejrůznějnevšimne.
odší
sošky
a buddhistická
vyobrazení. Ve stíhalí
odborník,
jelikož v kánu
posedávají
nebo postávají opivě stromů
s příměsí
těchto náčí
tlupy ase
čekají
na nějaké jídlo od turistů.
hražek
objevují
Když se snažím k jedné opici přiblížit,
zlostně sykne a vycení zuby. Dává nám jasně najevo, kdo je tady pánem. Opice jsou
nebezpečné a není radno se k nim přiblížit. Jejich nejčastější stravou jsou květiny
z obětních darů pro Buddhu, ke kterým
v žádném případě nemají takový respekt
jako lidé.
Už jsme na konci areálu a vcházíme do
komplexu stromu Bo. Mohutný strom je vidět již z veliké dálky. Průvodce nám sděluje, že strom byl v minulém století poničen
požárem z vonných olejů a kvůli tomu je
od té doby přísně střežen, takže až zcela k
němu se nedostaneme. Tedy nelze se dotknout jeho kmene. Při vstupu do areálu
dostáváme květiny, abychom je donesli ke
stromu pro Buddhu. Každý příchozí je za
dobrovolný
a mnohdy
symbolický
příspěcukry. Míchání
kávy například
s meltou
nevek
dostává, nesluší
se přijít ke
svatostánbo cikorkou
není zakázané,
ovšem
výroku
bekbez
tímkvětin.
přestává mít hodnost kávy a na
Máme musí
smůlu,
svatyně,
která
bezproetiketě
být poměr
těchto
složek
řádstředně
obklopuje Bo strom, je zavřená,
ně uveden.
protože je polední pauza. Bude otevřeno
až
hodinu.instantní
Průvodce kávy
nás popohání,
Jakzauspěly
v testu?
abychom
odjížděli,
trochu
pospíchá…
V loňskémužtestu
dvanácti
různých
instantNení
byl zde již
mnohokrát.
ale
ních divu,
káv (sdružení
dTest)
dostalaNám
pomyslnajednou
líto, že
bychom
sekteBo
nou pětkupřichází
pouze jedna
z nich.
Káva,
stromu
co nejvíce, aroma,
jak jen
rá bylanemohli
kvůli přiblížit
nedostačujícímu
to
jde. Sdělíme
tedyvelkému
průvodcimnožství
naši prosbu
špatnému
pražení,
nepočkat
na látek
otevření
centrálnídojmu
svatyně.
Ve
žádoucích
i celkovému
ohodstínu
obklopujících
stromů, přeplněných
nocena
známkou „nedostatečně“,
nepatří
pestrobarevnými
mezi nejlevnější, modlitebními
ba co víc – je praporky,
mezi sposedíme
v přítomnosti
potřebitelitéměř
velice hodinu
oblíbená.
Černou ovcí loňstarších
meditujících
sinhálských
žen.
Sedí
ského testu
se stala instantní
káva
Tchibo
po
celouclassic
dobu naší
přítomnosti vebalení.
stínu
Family
ve stogramovém
přilehlého
stromu zcela
nehnutěplesa se
Rozbor
odhalil dokonce
i přítomnost
zkříženýma
Pofunivých
zrn, kvůli nohama.
nimž se v Meditují.
kávě vyskytl
jekujeochratoxin
jemný vítr,A.
který
pohrádovatý
Tensijeněžně
ostatně
přívá svepraporky
na větvičtomný
většině přivázanými
instantních káv,
avšak
stromů.
Jsou na 10
nich
napsány
jeho ky
limit
nesmí překročit
mikrogramů
prosby přicházejících
poutníků.
na kilogram.
V této kávě ho
bylo obsažeKonečně
je otevřeno.
no přes
dva mikrogramy
navíc.Všichni najednou
se snažíinstantní
dostat dovnitř.
VyNejlépe
dopadly
kávy Carte
frontuArabica
a dostáváme
naapraNoirestojíme
ArômesiAbsolu
Exclusif
Davou
ruku
náramek
bavlněného
vidoff
Café
Grande
Cuveéz Fine
Aroma.
bílého
provázku.
Vnímáme
nepopsaObě kávy
dostaly
dobré
hodnocení
a měly
telnou
Bo stromu.
Toto
nejlepší
chuťatmosféru
i aroma. Špatně
si v testu
nesálá neskutečně
mírovou,
povedlymísto
ani cenově
přijatelnější
kávy, napřía uklidňující energií.
Ta je
klad svátnou
Coop Premium/café,
Lidl Granještě umocněna
dobrého
úmysArom/highland
Goldsilou
nebo
Billa clever/
lu,
s nímž
sem obstály
již po staletí
chodí zástupy
Gold.
V testu
uspokojivě.
Pomyslpoutníků
z celého
světa.
Takových
je
nou výbornou
však
nedostala
animíst
jedna
na
světě málo.
z dvanácti
testovaných káv.
Přivezl
jsemRNDr.
si z tohoto
velký list
ve
Zdroj:
Annamísta
Strunecká,
DrSc.,
tvaru srdce,prof.
kterýRNDr.
ze stromu
spadl.DrSc.:
Tím
Jiří Patočka,
jsem se dotkl
Bojedová.
stromu…
Doba
Triton, Praha 2011
www.dtest.cz; www.sme.sk
www.meranocaffe.cz; www.rozhlas.cz
Racionalita,
rozum,
kterým chce moderIlustrační foto:
www.samphotostock.cz
ní západní člověk zachraňovat svět a planetu Zemi, jako by byl tou překážkou,
rušitelem, který nedovolí člověku propracovat se ke své vlastní přirozenosti. Jako
by rušil přirozenou spontaneitu a lidskou
bezprostřednost prostou všech kalkulů. Jako by nedovoloval jasným myšlenkám
v podobě dobrých nápadů zasáhnout lidskou mysl.
V pohádkách se praví: „Sněz kousek hada a porozumíš řeči zvířat.“
Děti mají schopnost rychle se naučit mateřský jazyk. Když jsou malé, jsou více spontánní a nepřemýšlejí tak jako dospělí o mnohých věcech. Jakmile začnou příliš přemýšlet,
ztrácí schopnost spontánního učení se a vyjadřování. Obraz hada a stromu, jak znázorňují nejrůznější obrazy ze zcela různých
koutů světa, je tedy tím pravým obrazem,
který vrací člověka do původní spontaneity
a emocionální přirozenosti.
Ing. Vladimír Jelínek
Fotografie: Ing. Vladimír Jelínek
+ K. J. Erben: Zlatá kniha pohádek.
Fragment, Praha 2009
21
13
aktuálně
mítání
masáží, odmítání dotyku, velká citlivost kůže na sluneční paprsky. Na tyto
symptomy použijeme preparáty plicního
okruhu: RespiHelp,
RespiDren,
Pulmo,
a to
V dnešní
době
se jen
často opakovaně (lze opakovat v průběhu
málokterá
činnost
obejde
několika
let v půlročních
intervalech,
dokud se nevyčistí
i
nejjemnější
struktury
plic,
bez náležité mediální
tedy plicní sklípky). Na samotnou kůži lze
propagace.
použít preparát Joalis CutiDren
či Joalis
Ekzemex
(tento preparát
zdaleka
nemusí
Způsob,
jakým
terapeut
být použit pouze na očistu kůže a podkoprezentuje své služby, však
ží od ekzémů).
Podkoží
zařadíme
spíše k okruhuurčitá
orgánů
musí
zachovávat
ledvin a sleziny. Z empirické zkušenosti
pravidla, a to zejména
víme, že pro zvládnutí ekzému a jiných
legislativní.
kožních onemocnění je výborné
podávat
preparát Lymfatex
na
vyčištění
a zprůMějme na paměti,
chodnění lymfatického systému. Lymfaticpřípadné
ké cesty aže
lymfatické
uzlinypochybení
mají souvislost
s okruhem sleziny,
přidejme
tedy minimálv tomto směru
může
ně VelienHelp a VelienDren. Lymfa se
v
konečném
důsledku
ovšem vlévá v oblasti podklíčkových žil do
krve. Ta je následně
přečištěna
poškodit
jakledvinami,
dobré
použijeme tedy přípravky UrinoHelp, Urijméno celé metody,
noDren nebo Deuron.
tak i všechny
Následné
napravováníjednotlivce,
emocionálních
škod v podobě psychocyst, emocionálního
kteří s ní dennodenně
poškození a jiných psychosomatických blo-
nutný předpoklad pro dosažení rovnováhy mentálních funkcí, od kterých se pak
bezprostředně odvíjí činnost dalších tělesných systémů.
Koncem června jsem se na své cyklistické
pouti do Santiaga de Compostella po vzoru vizualizačních cvičení z románu Poutník
Paola Coelha seznámil s jedním cvičením,
během něhož si člověk prostřednictvím
projekcí do svého těla představuje sám sebe v lůně matky (v oblasti 2. čakry neboli
hary) a myšlenkově se pomocí silných
vnitřních představ hladí a dotýká se rukama „své matky” tak, jak by chtěl, aby se
ho někdo dotýkal a přijímal ho. Doplní se
tím možný dluh z prenatálního období.
Systematickou,
každodenně
prováděnou
Jak tedy na reklamu
v mezích
vizualizací
zákona? tohoto mentálního cvičení po
dobu
alespoň
měsíce (když
V první
řadě jejednoho
třeba připomenout,
že párprekrát
vynecháte,
nicschváleny
se neděje)
lzedoplňky
dosáhparáty
Joalis jsou
jako
nout
významného
posunujako
v přijetí
sebe
stravy
(dále DS), nikoliv
léčivo
(s savýma.
A kdo
možná
vyplavou
na
jimkou
řady ví,
Bambi
Oil, že
která
patří mezi
povrch
i jiná
témata nebo
jiné příběhy,
kosmetické
přípravky).
V následujícím
texkteré
jste možná
sobě nosili,
řetu uvedeme,
čímneustále
se DS a vléčiva
liší z hlešili
a probírali.
Ty se však
ukáží
jako
zcela
diska
tvorby reklamy,
co je
třeba
dodržonepodstatné
podružné,
v lepším přípavat a na co jeatřeba
dát pozor.
děDSna
ně našich
zcela zapomenete.
tuto
si dle
zákonů nesmí Kdo
v reklamě
vizualizaci
možná
s velkýmléčby
překva„přisuzovatzkusí,
vlastnosti
prevence,
nepracují. bo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat“. Nesmí
Volná ani
Meissnerovo
naznačovat,
že nahrazují léky nebo
zdravý
nervová
Merkelova
Pokožka
tělísko
způsob
života, a nesmí používat
medicínzakončení
destička
skou terminologii.
Reklama na DS musí obsahovat zřetelné
označení „Doplněk stravy“. Toto označení
musí být dostatečně viditelné a čitelné, jeho text musí být výrazný, v TV spotu musí
pro tělo i duši
Reklama
Sauna, trocha
alkoholu nebo
radioaktivní lázně.
To vše souvisí
s novým
konceptem léčby
civilizačních
chorob zvaným
hormeze.
na doplňky stravy
být umístěn dostatečně dlouho a u tiskové
reklamy není vhodné jej uvádět svisle.
Reklama na DS nesmí:
• odkazovat na nekonkrétní klinickou studii
• klamat spotřebitele (popisem vlastností,
složení, účinků apod.)
• tvrdit, že doplněk stravy má zvláštní
vlastnosti, mají-li je i ostatní
• prezentovat schopnost prevence, ošetřování, léčby (ani naznačovat)
• obsahovat tvrzení prohlašující nebo naznačující,
že vyvážená
a různorodá
straiž dvanáct
let žijeme
v 21. století,
va které
nemůže
poskytnout
dostatečné
by mělo
být stoletím
biotechmnožství
živin
nologií
a biomedicíny. Jenže začalo
nějak podivně. Spousta lidí odmítá
očkování,a upřednostňuje
homeopaty
Výživová
zdravotní tvrzení
musí
před lékaři,
před penicilinem
splňovat
tatobylinky
kritéria:
a biopotraviny
před geneticky
modifi• tvrzení
musí být pravdivá
a vědecky
podkovanými zázraky. Na obnovenou položená
ptávku po přírodní medicíně zareagovali i vědci a začali zkoumat účinky
tradičních léčivých přípravků, aby v nich
našli inspiraci pro vývoj nových léků na
obtížně léčitelné civilizační choroby.
Nakonec tak vznikla celá nová koncepce léčby civilizačních chorob – hormeze.
• musí existovat dostatečně vysoké/snížené množství určité látky v doplňku stravy
• látky obsažené v doplňku stravy musí být
využitelné pro organismus
• musí existovat reálná možnost konzumace potřebného množství doplňku
stravy
• srozumitelnost tvrzení pro průměrného
spotřebitele (tj. spotřebitel, který má dostatek informací, je v rozumné míře pozorný a opatrný, a to i s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory)
• zdravotní tvrzení DS musí být mimo rámec medicínských tvrzení a musí používat jen obecná zdravotní a nikoliv medicínská tvrzení. Nesmí použít konkrétní
nemoci, léčbu a prevenci, ale obecné příznaky, kterým by se dalo předcházet (např. „pro zdravé kosti je...“)
pravovat, ošetřovat, předcházet, obnovovat, opravovat, eliminovat, účinkovat
Vhodné výrazy (dle SÚKL): blahodárný,
příznivý, revitalizující, uvolňující, osvěžující, vzpružující, povznášející, utišující
Pro názornost uvádíme ještě některé nejčastější prohřešky reklamy na doplňky
stravy (citováno dle níže uvedeného článku):
• prezentování schopnosti prevence, léčení, ošetřování
• zmiňování léčivých vlastností (účinnosti)
složek výrobku (není možné uvádět, ani
pokud jsou podloženy relevantními vědeckými průzkumy – o účinnosti se u potravin nesmí hovořit)
• jsou uváděny i klamavé údaje (např. neprokázané účinky a složení)
• odkazy na nerelevantní klinické studie
(v rozporu se zákonem); tím prodejci navozují dojem, že i jejich přípravek, u něhož zmiňují (ale nikde neprokazují) podobné složení (nikoli stejné množství,
sílu a formu), musí být také účinný
• zneužití autority MZ ČR
• doporučení lékaře (osoba v bílém plášti);
v reklamě na širokou veřejnost není přípustné, aby přípravek doporučovaly osojeby,
podporováno
hojení
ran
a obrana proti
které by díky
svému
skutečnému
neinfekcím,
s obdobími stresu,
která vedou
bo předpokládanému
společenskému
k postavení
očistě buněk
odpodpořit
poškozených
molekul,
mohly
spotřebu
léků.
tak
udržuje
a funkčnost
celého
Vedle
vědcůintegritu
a zdravotnických
odborníků
organismu
a rozšířil
zajišťuje
mu
relativní
dlouse tak zákaz
i na
jakékoliv
jiné
auhověkost
a odolnost
nemocem.
tority, které
by díkyproti
svému
skutečnému
nebo předpokládanému společenskému
postavení mohly
podpořit
spotřebu léků.
Chronické
pohodlí
způsobuje
Fyzický stres
prospívá
organismu
Výživová a zdravotní tvrzení
nesmí:
se například
umělce, herce,
zpěažJedná
se – typicky
kolemo padesátého
roku
živáky,– projeví
politiky,vesportovce,
moderátory
vota
formě závažných
oneapod. Alzheimerova choroba a cukrovmocnění.
•ka
odkaz
na nákup
lékárně
2. typu
jsou vpřes
naprosto odlišné
•projevy
text „doplněk
úplně chybí
nebo
a velmi stravy“
komplikovanou
etiologii
nezřetelný
vejesvé
podstatě způsobeny chronickým zá•nětem
pokynurčité
UST-30
(platný
od 1. 8. 2008)
tkáně
doprovázeným
zesílenou akumulací poškozených molekul
a sníženou funkčností mitochondrií.
Z toho všeho plyne, že nejlepším lékem
na civilizační choroby je občasná dávka fyzického stresu. Nejúčinnějším, ale také nejnáročnějším známým způsobem, jak toho
dosáhnout, je systematicky hladovět.
O něco méně účinné a méně drastické řešení je pravidelně sportovat. Bohužel obojí je jen obtížně slučitelné s moderním životním stylem, který požaduje léčbu
pasivní a příjemnou, nejlépe pouhé spolknutí tabletky nebo krátký pobyt v kosmetickém salonu.
Prospěšný jed
pro Karolínu velmi příjemné výsledky. Dle jejích slov neměla
očekávaného
dlou- záchvat,
ků patří k jedněm z nejtěžších úkolů deto- pením zjistí, že kromě poslední
dva měsíce
dobře se jístres
nejen dýchá, ale
Blahodárný
hodobějšího
efektu
přiná-chutí do
xikace.o Přesto
to kapitola,
přeszapočala
kterou léčbu
i sportuje
a s větší
života
se pouští
do nových
určení je
lékařské
diagnózy
skládajícíemocionálního
se
Chlad,
horko,
záření,
fyzická námaha,
představa
dotyků vokamžité,
nelze zjen
tak přejít, pokud
chcemepreparátů.
být ší pouhá
projektů
rámci své práce.
Obě jsme
zvědavé, jak
protizánětlivých
a úlevových
Záchvaty
se
toxické
látky teď
a nedostatek
potravy napříjemné
pocity plné
něhy.kontrolní lékařské
dlouhodobě
úspěšní
v detoxikačních
po- velmi
dopadne
vyšetření.
vyskytovaly
obvykle
po větším stresovém
či emočním
vypětí,
rušují
fungování našeho organismu
Ing. Vladimír Jelínek
stupech.
do jisté míry
nutné
poobčasVlastně
i vlivemjeprašných
zevních
podmínek
– ale ve
a představují pro něj stres. Tělo na stres
kračovat
v emocionálním
sebevzdělávání
Ing. Radka
KrejčováNaskafandru
běžně nechodíme,
že?
reaguje přizpůsobením
– adaptací.
Ilustrace: Vigué, J. (ed): Atlas lidského
neustále. K tomuto vzdělávání významně
příklad v chladu se nám stáhnou cévy
těla
přispějí
preparáty
Emoce,
Streson, okruhem
Node- a na
pod kůží a svalovým třesem se zvýší
Začaly
jsme pracovat
s jaterním
nějv obrazech. Rebo Productions CZ,
Dobřejovice
2008
gen,
StresHelp nervovým
či kompletní
detoxikace
produkce
tělesného
tepla. sKromě
navazujícím
systémem,
věnovaly jsme se také
Názory
uvedené
v této rubrice
se nemusí
shodovat
názorytoho
R.: Lidské redakce.
tělo. Velká
rodinná
mozkové
tkáně
za pomocii konkrétním
preparátů, kteorganismus
na úrovni
jednotlisystému
respiračnímu
zátěžím vWalker,
něm. Dále
Redakce
nenesereaguje
odpovědnost
za správnost
údajů
Slovart,
Praha 2003
ré byly
na mnohých
místech
dříve
zmivých buněk spuštěním úsporných opravbylajiž
s Karolínou
i trochu
větší
práce
ve smyslu encyklopedie. zde
uvedených.
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
ňovány. Chápejme tento krok jako další
ných a čisticích mechanismů − stresové
• být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klaA tady přichází ke slovu hormeze. Působepřitom toxických
hodnotí podle
mavá
níReklama
malých se
množství
látek,celkotepla
vého
vyznění
grafika,
texty,stres,
pro• vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti neči záření
také(příběh,
představuje
fyzický
středí,
bo výživové přiměřenosti jiných výrobků
spouštíúčinkující,
stresovoudoporučení
odpověď a atd.).
tlumí zánět.
Zájemcům
podrobnější
• nabádat k nadměrné konzumaci nebo
Na
to přišli užo před
tisíciletími informace
naši předvčetně
na příslušné
zákony
natakovou nadměrnou konzumaci omloukové a odkazů
zakomponovali
hormezi
do a
systéřízení
doporučujeme
s názvem
vat
mu přírodní
medicíny.článek
Nejlepším
příklaodpovědi.
Ta zahrnuje zrychlenou degraKlamavá
reklama v na
doplňky
stravy
•daci
přímo
či nepřímoproteinů
uvádět, vžeproteasomu,
vyvážená a
dem jsou koupele
horkých
pramenech
nefunkčních
(www.svopl.cz/reklama.php),
z něhož porůznorodá
strava
nezajistí
a různé varianty sauny.
recyklaci
celých
organel,
jako přiměřené
jsou mitocházejí
údaje uvedené
v tomto
množství zesílenou
živin
Krátkéi přehřátí
způsobuje
mírnoutextu.
denachondrie,
produkci antioxidačProsíme,
berte na
tato fakta
a měj•ních
zneužívat
motiv
strachu
turaci proteinů
a tepelný
šok.zřetel
Kromě
toho
enzymů,
aktivaci
enzymů opravujících
te
je na paměti
při zadávání
rez čerstvých
minerálních
vod do jakékoli
těla proniká
DNA a také zvýšenou produkci molekulárklamy.
radioaktivní radon a toxický sirovodík. To
Nevhodná
slova proteinů
(dle SÚKL):
léčit, hojit,
ních
chaperonů,
stabilizujících
MUDr.
Josef Jonáš
všechno dohromady spouští
stresovou
ododstraňovat,
zmírňovat,
ostatní proteiny
v buňce. zastavovat, napověď a vede k hormezi. Podobně funguje
Každé působení stresu tak sice organis- potíže
mus poškozuje, ale zároveň spouští tuto Je známo, že chronická zátěž oslabuje imu- i mírná konzumace alkoholu. A hlavně je na
odpověď, která tělo od poškozených struk- nitu, ale až v poslední době začíná být jas- tomto principu založen účinek celé řady létur očišťuje. Při nízké úrovni stresu (eustres) né, že i druhý extrém, chronický komfort čivých rostlin, respektive jejich extraktů, jek zamyšlení
už dochází ke spouštění opravných mecha- našeho civilizovaného života, může způso- jichž účinné složky poškozují biologické monismů, ale samotné poškození stresem je bovat problémy. Výzkumy naznačují, že lekuly a vyvolávají stresovou odpověď.
Právě na ně se intenzivně zaměřil moderjen malé. Organismus pak z celé situace vy- moderní civilizovaný člověk dokonce stráchází v lepším stavu, než byl původně.
dá nedostatkem fyzického stresu (psychic- ní biomedicínský výzkum. Vědci si oblíbili
Celá situace je však ještě složitější a zají- kého stresu ve smyslu duševního napětí má především silymarin z ostropestřce mariánského (Silybum marianum), resveratrol ze
mavější. Protože organismus jako celek zase nadbytek, ale to je něco jiného).
hospodaří
s omezeným
množstvím
enerRabín Bunam
vypráví mladým,
kteří
k němuNáš organismus je totiž na základě pod- slupek vinných hroznů, kurkumin z kurkugie,
musí se pečlivě
které promínek, v nichž se miliony let vyvíjel, přizpů- my (curcuma long), quercetin z jablek a kapřicházejí,
příběhrozhodovat,
rabína Ezechiela,
syna rabína
cesy
budou
podporovány
a nabídy
kterých
se soben
prostředí a působení stresu. techiny ze zeleného čaje. Většinu z nich si
Jekela
z Krakova.
Po létech
a trápení,
kterézměnám
však
bude
šetřit.
Na esenciálníjeho
děje,důvěru
jakými vjsou
chlad, polední žár, zimní hladovění, dnes můžete koupit v lékárně jako tabletky.
nijak
nepoznamenaly
Boha,Ranní
dostal
Kromě časem osvědčených postupů přitlukot
srdcevenebo
přenosaby
vzruchů
pochody, strádání v době válek a toEzechiel
snu příkaz,
šel doneuroPrahy a dlouhé
tam hledal
ny,poklad
se musípod
najítmostem,
energie který
vždy. Naopak
xické nebo nestravitelné látky v potravě cházejí i nové metody hormeze. Velkým
vede ke rozkrálovskému
množování
paláci. a imunita patří spíše mezi lu- jsou pro naše tělo svým způsobem přiroze- hitem je léčba červeným (povrchová) a inxusní služby, na které zbude energie jen né podněty, rozhodně přirozenější než jed- fračerveným (hloubková) světlem, která
v dobách
stav mírného zasycení, mírného výrazně urychluje hojení ran, potlačuje záKdyž sedostatku.
sen opakoval už potřetí, Ezechiel notvárný
se vydal na
nět a tlumí bolest. Princip působení je zaSystematické
sítí
a téměř
cestu a pěškystudium
došel ažsignalizačních
do Prahy. Most
všaktepla
byl ve
dne žádného pohybu.
odhalilo
komplikované
propojení
mezi
A kopat
právě tato jednotvárnost a nepřítom- ložen na přechodném poškození cytov noci hlídán
stráží a Ezechiel
neměl
odvahu
energetickým
metabolismem
a základními
nost stresu
na označeném
místě. Přesto
se na most vracel
každé je zřejmě nejvýznamnější příči- chromů světlem a následném spuštění
stresové
odpovědi.
buněčnými
pochody.
Vesem
stavu
komfortu,
vzniku
civilizačních
onemocnění.
Ezechiel,
syn Jekelův, to
je legrace!
Už se vidím, jak chodím
ráno a chodil
po něm
a tam.
Nakonecnou
kapitán
ze stráže,
sehledám
naplní toho
velkéŽida!
naděje
vkládané
kdykterý
převažuje
anabolismus
nad k
katabolisChronický
komfort udržuje
náš
organisod domu
k domu
v tomPokud
městě a
Polovina
sledoval
jeho počínání,
němu přistoupil
a přátelsky
do avýzkumu
hormeze,
budeme schopni
mem,
jsou
podporovány
ná-jestli
mus
stavu, který podporuje
nepřiměřeŽidů se jmenuje
Ezechiel
druhá polovina
Jekel!“
se ho
zeptal,
jestli něcoenergeticky
neztratil nebo
nave
někoho
ročné
procesy,
jakomu
jsou
buněčné
dělení,
ný ho
zánět
a zmnožení
buněk. Zároveň je skutečně účinně léčit civilizační choroby,
nečeká.
Ezechiel
vyprávěl
svůj
sen, který
vyslal
jeho
průměrná
délka
se zase o
deset let
migrace
a imunitní
odpověď.
Nasedruhé
utlumena
což
A znovu
sezpůsobudal do smíchu.
Ezechiel
se s života
ním rozloučil,
vrátil
vzdálené
země až sem.
Kapitán
začal smát:
„A ty,stresová odpověď,
prodlouží
a hlavní
úmrtí se stastraně
ve stavu
energetického
deficitu
pozvolnou
akumulaci
denaturovaných
se domů
a hledal pod kamny.
Když
nalezl příčinou
poklad, vykopal
ubožáku,
jsi uvěřil
tomu snu a přišel
jsi ažjesem?
Ha, ha, ha.
nové nemoci, které si dnes neumíme
jsou
procesy
utlumeny
proteinů,
oxidovaných
a nefunka postavil
z něj tutonou
synagogu…
Jak výše
můžešzmíněné
věřit snům?
Představ
si, že i já jsem
měl sen,
který ho lipidů
ani představit.
a místo
nich nastupuje
stresová
odpověď.
mitochondrií.
Zdroj: www.drahokamsrdce.ic.cz
mě posílal
do Krakova,
do domu
jakéhosičních
Žida Ezechiela,
Zdroj:www.samphotostock.cz
Lidové noviny, 14. 6. 2011
Přepínání
tohoto
obvodu
v závislosti
na
Důsledky
této mírné nerovnováhy zůstá- Ilustrační foto:
syna Jekelova.
Prý
tam mám
hledat poklad
za kamny!
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
přirozeném střídání období komfortu, kdy vají mnoho let (či spíše desítek let) skryty,
10
22
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
ŘEZ KŮŽÍ
Škára
z deníku terapeuta
J
Volně dýchat
Karolína přišla na základě
Znovuobjevená hormeze
reference, že v rámci metody
Princip hormeze (řecky posílení) předC. I. C. pracujeme
pokládá, že nízké dávky toxických látek
s dýchacím ústrojím. Je jí lehce přes harmonizování souvisejících
emocionálních
programů nepoškoa na
či záření
nejenže organismus
závěr jsme věnovaly pozornost
zují, alecentrální
dokoncenervové
zlepšujísoustavě
jeho fyziolo30 let a pracuje jako poradkyně na volné a příslušnému regionu odpovědnému
naše jiimunitní
gické funkce. za
Poprvé
popsali už před
noze. Kolem 25. roku života se u ní odpovědi a také patřičným
vegetativního
120částem
lety v Německu
Hugonervového
Schulz a Rudolph Arndt. Hormeze je vlastně jen
projevilo astma, v době, kdy žila delší systému.
vedlejší produkt přirozené schopnosti
čas v tělísko
domě plném plísní,
bohužel Tuk
Již z tohoto výčtu je jasné,
že nešlo
o dvě reagovat
kúry, ale byl
všech
organismů
na to
nepřízeň
Ruffinihocož
tělísko
Pacciniho
který, alespoň prozatím, přináší
prostředí.
zjistila příliš pozdě. proces asi roční detoxikace,
P
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
Sny
23
11
zdravé bydlení
orgány
čínského pentagramu
Ložnice
Hmatsespolu
s hmatovými
Bydlet
dá různě.
V domě
vjemy
je, dalozahrádkou,
by se říci,
s malou
jedním z nejchudších
smyslů
v městském
bytě,
člověka.
To kvůli úzké
paletě
v podkrovním
pokojíčku,
vjemů,
které
poskytuje
v zemědělské usedlosti,
ke zpracování
ve mozku
starobylé
chýši nebo
a prozkoumání,
třeba na zámku.
K tomu,
porovnáme-li
ho doma
například
aby se člověk
cítil
se sluchem
nebo
zrakem.
v bezpečí a pohodě, je
Přesto je
hmat
smysl,
potřeba
nejen
mít
KDE
kterému
nejvíce
bydlet, člověk
ale také
vědět,věří.
JAK
Věří
mu
dokonce
daleko
víc
správně bydlet. V dnešním
svým očím
nebo
dílu onež
zdravém
bydlení
se
sluchovým
vjemům.
Při
zaměříme na ložnici, místo
osahávání
tvarů
a povrchů
pro
relaxaci,
snění
a očistu
totiž mozek zpracovává
více
těla i mysli.
přesných informací, byť
jednodušších, než kolik jich
přijímá ušima, očima,
nosem či ústy. Takže lze bez
nadsázky říci, že člověk má
eng-šuej,
učení
největšíčínské
důvěru
v to, co si
s mnohaletou tradicí, se
fyzicky
„osahá”,
čeho se
nevztahuje pouze na
bydlení. bezprostředně
Tento styl učení
dotýká.
na dveře. V tomto provnímá člověka jako bytost,
Dotyk totiž člověku
storu se člověk podvěpro jejíž existenci je nedomě cítí být ohrožen,
zbytnězprostředkuje
nutná harmonie informaci
protože nemá dostasnejen
prostorem
a časem.
Jedi-je předmět
o tom,
zda
tečný výhled. Takovou
ně díky absolutní symbióze
ostrý,
jemný,
hrubý, teplý,
situaci
feng-šuej
řeší
může
nenarušeně
proudit
mat funguje
jako vysoce
citlivý poumístěním
zrcadla
do
takovšude
okolo
pozitivní
a
léčivá
plašný
systém,
který
je
rychlými
nerstudený, malý, velký, slizký,
vé pozice,
aby spojen
se v němpřímo
dveře
energie čchi. K feng-šuej neodvovými
drahami
hladký,
Dotkne-li
se s emocionálním
odrážely. mozkem. Na vnější podmyslitelně
patří také…
problematika
jinu
a jangučlověk
(temnotaněkoho
a světlo) adruhého,
pěti elemen- nět, například položení ruky na žhavé tětů (voda, země, oheň, dřevo a kov). Důle- leso,
tělo reaguje bezprostředně obransnadno také zjistí, v jakém Nekřížit
žité je, aby vše kolem nás bylo ve vzájem- ným
(tedy
ucuknutím
dříve, slavnež
Tentoreflexem
zvyk by měl
platit
nejen během
seužnachází
emočním
né souhře, ať
se jedná o prostory
bytu, se
prst spálí
o rozžhavený
předmět).
nostního
přiťuknutí
skleničkou,
ale také v
pracoviště
nebo zahrádku.
Kůže je protkána
mnoha
nervovými
zase spaním.
Okna
nebo dveře
rozpoložení,
a to často ve souvislosti
Ložnice patří v myšlení feng-šuej k jedné končeními
v podobě
receptorů,
kterénikdy
jsou
umístěné přímo
proti
sobě nejsou
právěčástí
k osobě,
zvztahu
nejpodstatnějších
domova. která
Dospělý citlivé
jenřešením.
na jedenAdruh
stimulace.
dobrým
vůbec
nejhoršíVětšina
je, počlověk
v
ní
totiž
průměrně
stráví
jednu těchto
receptorů
nakud se specializovaných
mezi dvěma okny,
případněsemezi
se ho dotýká. Hmat
jeažvždy
třetinu svého života. A to už je pořádný chází
a v nejvnitřnější
dveřmiv adermis
oknem,(škáře)
ocitne postel.
Křižuje tak
zdrojem přívlastků, které, linii čchi,
důvod k tomu udělat si ze své ložnice kou- vrstvě.
Například
Ruffiniho
tělísko
je specož může
být příčinou
nespavosv řeči,
vystihují
tek, kampoužity
se člověk uchýlí,
kdykoli
si bude cializované
ti i nemocí. na vnímání tepla, zatímco
chtít
odpočinout.
citové
hodnocení a kvalitu Krauseho tělísko má za úkol vnímat chladové
podněty.
Meissnerova
tělíska jsou
Jak by
měla vypadat
ideální
Hmat je smyslová
V hlavnípoznávaného.
roli postel
postel? hmatová tělíska, která se nejvíce
zejména
na špičkách
Největší bránou
dominantou
ložnice je postel.
Každý má
jiný vkus.
Jednomuprstů.
se líbíFranmapoznávání
citů. vyskytují
podle
feng-šuej
F
H
Předtím, než si ji přinesete domů, dobře si
ji v obchodě vyzkoušejte. Směr postele by
měl být tzv. šťastný. To znamená, že tím
směrem, který považujeme za šťastný, by
měla stát hlava postele, když ležíme. Ideální poloha postele je úhlopříčně proti dveřím. Naopak nejnešťastnější je mít postel
schovanou ve výklenku, z něhož není vidět
824
&
Hmat
dotyky
couzští
vědcis také
zjistili,
že čím
jsou papisivní postel
nebesy,
druhý
preferuje
lehlární
linie na konstrukci…
bříškách prstů
hustější,
tím
kou kovovou
Přesto
by všichmá
lepší mít
hmatovou
citlivost.
Paciani, člověk
kteří chtějí
v ložnici
tu správnou
nova
tělíska
snímajíněkolik
tlak. pravidel:
energii,
mělizase
dodržovat
hmat k tak,
ně•Pokud
Postel bychom
by mělaměli
být zařadit
vždy vyvýšená
kterému
orgánu
čínského
pentagramu,
aby vespod
zůstal
dostatečný
prostor na
tak
jako tovzduchu.
lze udělat
u všech nevhodné
ostatních
cirkulaci
Absolutně
smyslů
pak bychom
zařadili Zado
jsou člověka,
úložné prostory
podhopostelí.
držují totiž energii čchi, která nemůže
volně proudit.
• Postel může vypadat různě, ale vždy by
měla být z přírodních materiálů, tedy ze
dřeva, případně z bambusu.
slezinového
okruhu.čelem
Tělesná
blízkost
• Postel se umisťuje
ke zdi,
nikoličlodo
věka,
projevená
vzájemnými
dotyky, je
prostoru
nebo pod
okno.
výrazem
určité sounáležitosti,
citové
dů• Vedle postele
by měl být z každé
strany
věrnosti,
je projevem
druhého
dostatečný
prostor kzájmu
tomu, oaby
člověk
člověka.
(emoceaniž
zájmu
druhého)
mohl zStarost
lůžka vylézt,
byotím
narušil
zároveň
probíhá
v emocionálním
mozku.
klid toho
druhého.
Samozřejmostí
jsou
Však
také noční
v úslovích
lidové mluvy často
dvase
stejné
stolky.
hovoří
o dotycích
v přeneseném
významu
• V ložnici
by se neměly
povalovat
knihy
slova.
Například
takové
doporučení:
„Raani časopisy.
Jsou
sice zdrojem
informací,
dím
abyste
se toho stimulujícím
nedotýkal”, jeproraalevám,
patří
k duševně
dastředkům.
nezajímatKlid
se (nemít
starost)
o určitou
vám tedy
v ložnici
nepřikonkrétní
záležitost.
Nebo
senetě
nesou. Zakázané
jsou
takéfráze:
příliš „To
ostré
netýká”
(doslova
nedotýká), vystihuje, že
bo špičaté
předměty.
míněný
člověk
nebude
pozvánstolku
k řešení
(re• Je hezké
mít
na nočním
fotku
spektive
myšlenkové– rozebírání
– slezinosvých nejbližších
dětí, manžela,
přávátel,
emocionalita)
Inu, je
… Nicménědaného
podle problému.
tradice feng-šuej
často
dobrodružné
prozkoumávat
pravý
žádné
takové fotky
do ložnice nepatří.
původ
a obsah
slov
a úsloví,
která akaždoObrazy
by měly
být
harmonické
ukliddenně
ňující.používáme...
Tedy žádné osamělé postavy, žádHlavním
hmatovým
orgánem
bříška
ná ponurá
zátiší, …
Pokud jsou
chcete
mít
prstů.
Obsahují
totiž
mnoho
povrchových
v ložnici
nějaké
doplňky,
snažte
se elimireceptorů
pro počet
zkoumání
kvality předměnovat jejich
na minimum
a mít je
tů,vždy
jichžvse
dotýkáme. Dalším smyslem spapáru.
dajícím
do okruhu
chuť – bříšky
• V ložnici
nemají sleziny
co dělatjepoházené
kaprstů
přece
uchopujeme
do ruky sousto,
pesníky,
lahvičky
s léky, elektronika,
hrokteré
pakoděvů,
vkládáme
úst a ochutnávámádky
plnýdo
odpadkový
koš, stome...
To zná
každý
a děláme to každodenhy knih
nebo
časopisů.
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
Existuje jeden zajímavý vědnísoutěž
psychosoké vjem z otvoru v zubu způsobeného kazem může vyvolávat dojem velikého otvo- ciální obor, který se zabývá teorií lidských
ru, zatímco pohledem do zrcadla se ná- dotyků. Jmenuje se haptika (haptická kosledně ukazuje, že se jedná jen o drobný munikace). Analyzuje způsoby dotyků jedněch k druhým a chápe dotyky také jako
kaz.
Doteky jsou nesmírně důležité pro du- formy mimoverbálního sdělení od jednoševní, citový a mentální vývoj dítěte již ho člověka k druhému. K nejdůležitějším
v prenatálním období*. Výzkumy totiž uka- druhům dotykové komunikace patří:
zují, že již v 7. týdnu po početí dítě vnímá • pozitivní – jeho úkolem je povzbudit
a namotivovat druhého člověka k většídoteky matky na podbřišku a komunikuje
mu výkonu a posílit ho v přesvědčení, že
s ní, navazuje s matkou podvědomě konto, co dělá, je správné.
takt. Způsob hlazení a emoce jimi vyjádřené a předané matkou vyvolávají odpovědi • hravý – takovým druhem může být „hra
na babu”,
odlehčuje
navozuje
dítěte
a upevňují
mimoverbální
kontakt.
Všechno
má svůj
konec, a tak
se nyní blíží
také konec
naší situace,
letní soutěže.
stav
uvolnění
a hry.
Budou-li
doteky rychlé,
nedbalé tedy
a uspěPřipomínáme,
že uzávěrka,
den, do
kdy
můžete
zasílat vtipy o zdraví,
řídící – tento
druh
používají lidé k vytváchané,
s nádechem
určité •možnosti,
je 20.ba9. dokonce
2012. Využijte
proto poslední
jak
můžete
ření pocitu
nadřazenosti
a svázanosti,
agrese,
bude to vyvolávat
podobné
emoce
prostřednictvím
svého
příspěvku
vykouzlit
ostatním
čtenářům úsměv
na
často
bývá považován
za nevhodný až
ve rtech
vyvíjejícím
se mozku
dítěte
a spouštět
a zároveň
získat
knihu
humorných
povídek
Modré patky,
neslušný. Dršatou. Několik zaslaných
odpovídající
reakční
emoce.
Pokud
matkaRadovanem
podepsanou
jejím
autorem
panem
• rituální – například při vítání a objetí jeddosud
nepřijala
emocionálně
sama,
příspěvků
uvádíme
níže. sebe
Hezkou
zábavu!
noho člověka druhým dojde
k ujištění,
že
má citový nedostatek, emocionální poškoRedakce
Joalis
se mezi přáteli nic nepřihodilo a že je
zení a není schopna projevovat dítěti něhu
„vše při starém”. Dalším rituálním dotýv podobě doteků, bude mít její dítě s nejkáním je podání ruky, kdy často již dotek
větší
pravděpodobností v budoucnu pocit
U doktora
ruky prozrazuje, zdá máme co do činění
osamocení
a opuštění,
to se všemi mož„Pane doktore,
bolí amě
s člověkem vřelým, citově chladným nenými
psychosomatickými
důsledky, které
zadek
a nemůžu
bo přehnaně afektovaným.
mohou
vyústit v horším případě až v dedýchat!“
presi.
V lepšímdýchat
případě se dítě bude ne- • účelový – sem bychom zařadili mezi„Přestaňte
partnerské dotyky vyjadřující vzájemnou
ustále
snažita zlepšovat,
zadkem
dýchejte aby dosáhlo uznánáklonnost a související se sexuálními
ní (pomyslné
nosem.“ pohlazení) od svého okolí.
projevy, jako je třeba akt milostné
Tato snaha je však vždy jen projekcí citopředehry.
vého
vztahu s matkou
nebo otcem.
Optimistické
myšlení
Pokud
dítě jižmám
od prvních okamžiků • bez účelu a neúmyslné, často spontánní
„To jeje
strašné,
a milé
vzniku
nervového
v koleně
vodu!“systému
stěžujea vnímání přijíExistují diametrální rozdíly v kultuře dománo
bezvýhradně
si známému
pan a s láskou v podobě
dotyků
a dostatečně zúčastněného hlaze- tyků u různých národů. Zatímco Italové či
Vodička.
ní, „Musíš
bude mít
již odz prvních
to brát
té lepší let pocit vyso- Francouzi považují vzájemné dotyky za
kého
a zdravého
sebehodnocení,
které si zcela běžný a normální projev komunikastránky,“
konejší
ho
Spásná šatna
odnese
dobyl
dospělosti. Dobré se- ce, u Nizozemců nebo Američanů mohou
známý,
„kdybys
V bytech, v nichž je dostatek prostoru, je s sebou
je zárukou
nalezení životní rov- být časté dotyky nesprávně pochopeny.
Eskymák,
měl bys tam
dobré udělat šatnu. Tato místnost dávno bevědomí
led!“ citové stability a štěstí. Naopak V thajské kultuře je například dotknutí se
není jen vymožeností zámožných lidí. Uza- nováhy,
vřený kout, v němž bude uložené obleče- nízké sebehodnocení je podhoubím pro hlavy druhého člověka chápáno jako zcezávislostí, aťnemoci
jsou to závislosti che- la neslušné gesto...
Nejoblíbenější
ní
nejrůznější
drobnosti,
pročistí
pře- vznik
ně.aPřesto
je prospěšné
se na chvíli
zastavit
v podobě
alkoholu, drog a cigaret,
„Nejraději
mám
plněnou
ložnici
podpoří volné
proudění mické
a nacházet
v aobyčejných
a banálních
závislosti
emocionální (vstup do
přenosné
nemoci,“
energie
čchi. Navíc
tak souvislosti.
vznikne prostor
namaličkostech
hluboké
Člověk
si anebo
závislost
na autoritě, sexuální závinechal
se slyšet
příklad
pro zrcadlo.
To má ve feng-šuej
také bříšky
prstů „osahává”,
většinou své
mi- sekty,
Kůže a podkoží (smyslový orgán hmatu)
přejídání či„Můžu
dnes moderní
workohohypochondr.
si
pevné
místo.
Zrcadlo,
například
moděk,
ty části
kůže, umístěné
jejichž zdraví
a kva- slost,
kdy sivzít,
člověk
je s sebou
kamv přemíře své práce jako celek je v detoxikaci složitá záležitost,
naproti
oknu,s může
do místnosti
lita souvisí
okruhem
sleziny přinášet
a které, lismus,
dodat pocity sebeceny a ocenění: neboť zahrnuje více orgánů čínského penchci.“
celou
řadu být
nádherných
scenérií.
Nejlepší snaží
chceme-li
v detoxikaci
dlouhodobě
volbou
zrcadlařešit
bezspolečně
rámů. Rámy
totiž vždyť pracovitý člověk je přece společnos- tagramu. Samotnou kůži jako celý orgán
úspěšní,jsou
je nutné
s dalšími
zařadíme pod okruh plic. Mezi symptomy
hodnocen
dobře...).
Vaječná
medicína
zbytečně
zadržují čchi.okruhu. Jmenujme tí vždy
orgány slezinového
kůže, které jsme poznávali a poznáváme
Přijde žena k doktorovi:
alespoň některé:
v souvislosti s plicním okruhem, patří od„Pane doktore, cítím se
• rty a koutky úst
Elektronika
do ložnice nepatří
špatně.“
• víčka co člověk může udělat, je naplnit
Nejhorší,
Lékař jí radí: „Každé
• lymfatické
uzliny, zvláště
ty povrchové
ložnici
elektrospotřebiči.
Zářiče,
radiobuPURKYŇOVY KRESBY
ráno nalačno vypijte
(nanotebooky,
krku, v zátylku,
v axile,
v loketních
díky,
hifi věže,
televize,
mobijedno syrové vajíčko.“
podkolenních
jamkách,
pod
ly,jamkách,
všechna vtato
zařízení vysílají
záření.
„Pane doktore, ale já
prsy)
Elektrické
záření narušuje funkci celé míststria obliqua (smyčka)
vajíčka nesnáším.“
V širším
kontextu
je smyslovým
nosti
a vysílá
škodlivé
vlny, kteréorgánem
mohou
„A kdo po vás, proboha,
hmatu celá
kůže, jazyk,
alePokud
také sliznice
značně
narušovat
spánek.
už se
chce, abyste je snášela?“
ústní.
Špička
vlastně ještě
vdutiny
místnosti
přece
jenjazyka
nějakájeelektrická
zacitlivější
než bříška
prstů.
Jazyk
je schopný
řízení
nacházejí,
měla
by být
umístěna
na
Zaslala flexura transversa
rozeznat
dva ostré
předměty
na svém
poopačné
straně,
než je
postel. Před
spaním
Martina Miškovská (plochý oblouk)
vrchu
vzdálené
sebe již
na jeden
milije
dobré
vypnoutod
mobilní
telefony
a všechmetr,
zatímco na zádech,
kde jeze
nejméně
ny
elektrospotřebiče
vytáhnout
zásuvvertex duplicatus
Kreslené vtipy zaslala
receptorů, člověk často nerozezná dva vpiky.
(dvojsmyčka)
terapeutka Ivana
chy Zdroj:
(například
špendlíkem)
vzdálené
od
Halleová
G.: Praktická
příručka
Možná, ilustrace tvořil spirulla (točitý vír)
sebe i pět
centimetrů:
považuje
je stále
za
feng-šuej.
Svojtka&Co.,
Praha
2000
její klient Petr Hrach.
vjem
jednoho
ostrého
předmětu. Však taIlustrační
foto:
www.samphotostock.cz
Soutěž s názvem
Smíchem ku zdraví
se chýlí ke konci
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
259
zazavřených
zdravím
zahrádku
při
očích na
mozek
produkuje klid- na spánek dělá, vedou k tomu, že mozek o poruchy spánku. Jde například také
nou elektrickou aktivitu nazývanou alfa upadá do spánku a objevuje se alfa ryt- o chronický únavový syndrom nebo o jiné
rytmus. V opačném případě, například při mus. Častým doprovázejícím fenoménem poruchy týkající se bdělosti. Toxiny mohou
přítomnosti nočních děsů nebo náměsíč- je poškození periferního vegetativního mít opět nejrůznější charakter (tedy anorJe desetvlny
hodin
večer,
nejvyšší
čas uložit
zmožené
tělo ke ložiska,
spánku,
nervového
systému,
a to především
v plic- své
ganické
toxiny, mikrobiální
organictví, se objevují velké nepravidelné
ní
pleteni
a
kardiální
pleteni.
Aktivita
pulnické
toxiny
a
celá
škála
námi
uváděných
zvané theta rytmus, které znamenají
pro
zavřít oči a nechat si něco hezkého zdát. Jenže to není tak
spánek neslučitelnou aktivitu mozku monální pleteně (plexus pulmonalis) bývá toxinů). Otázkou je, jak tyto toxiny odjednoduché. Mysl neustále sužují návaly nejrůznějších myšlenek,
a jsou nepochybným znamením porušené vlastní příčinou nespavosti a charakterizu- stranit právě ze struktur, o které při spánji usnutí člověka
až nadpeřina
ránem, kolem
ku jde.
Nutnopolštář
říci, že je to
otázka, která
uši bičuje jeneúnavný
hukot,
je příliš
těžká,
příliš
elektrické aktivity mozku.
mě poslední rok intenzivně provází. V latenký, … A najednou odbíjí půlnoc. Nespavost
dokáže lidem pěkně
boratorních podmínkách můžeme mluvit
znepříjemnit život. Nevyspalý člověk má
reakce,
již ozpomalené
kvalitně připraveném
preparátu, kteBěhem přípravy ke spánku je důležité minimalizovat
rý nám to
Zatím
k deoslabenou imunitu a často propadá panice
a umožní.
smutku.
Jepoužijeme
bezradný
podněty smyslových orgánů, tedy nastolit tmu, pokud
toxikaci vegetativního nervového systému
a čím dál častěji sahá po lécích na spaní,
které
všakkterým
nedokáží
preparát
Vegeton,
detoxikujeme
možno ticho. Také hmatové vjemy by měly být co
hypotalamus,
dýchací systém
detoxikuje
navodit příliš kvalitní spánek. Navíc jim
člověk velice
snadno
nejpříjemnější.
RespiDren, eventuálně LiverDren, Cranavykne. Dát sbohem bezesným nocím
lzealei idaleko
šetrnějším
nium,
ostatní přípravky
vedoucí k psychickému
zklidnění,
jako
je preparát Strezpůsobem. Vyzkoušejte některé z „uspávacích“ bylin, třeba
Na porušení elektrické aktivity mozku se čtvrté hodiny, kdy přichází biorytmus doby son nebo preparáty pro další detoxikaci
majoránku a meduňku.
pak podílejí další toxiny, nacházející se na- plic. Při jiných poruchách tohoto typu mateřských orgánů, které vedou k uklidpříklad v hipokampu, v temporálním lalo- však, jak již v tomto bulletinu uvádíme, nění psychiky. Ovšem důležité je, abychom
ku a dalších místech mozku. Porušená mohou nastat i astmatické záchvaty nebo se naučili měřit aktivitu aktivačního retielektrická aktivita může být dalším důvo- probuzení nad ránem s neschopností dal- kulárního systému a abychom připravili
preparát, který specificky dokáže tento
dem k nespavosti, k bolestem hlavy, poru- šího spánku.
systém detoxikovat a odstranit poruchy
chám chování, nakonec i k různým formám epilepsie.
Detoxikace při poruchách spánku související se spánkem, což je jen otázkou
Úkolem detoxikace je normalizovat V našem detoxikačním systému nemáme času, protože takový preparát je připrafunkci retikulárního aktivačního systému. specifický preparát pro spánek a možná ven.
MUDr.
Josef
Jonáš
Potom již dobře fungující biorytmus a pří- bude třeba, abychom
do budoucna
ajoránkaojeněm
známá
především jako bylinka ochucující celou
řadu
českých
foto: …
www.samphotostock.cz
slušná opatření, která člověk při přípravě uvažovali. Jenomže
nejde vždy
jenom
jídel – zabijačkový
prejt,
cmundu, Ilustrační
bramboračku,
K dochucení jídel se
používá zejména sušených listů a květů. Málokdo však ví, že se dá sbírat i nať,
která má širokospektrální účinky na lidský organismus.
Majoránka zahradní je nenápadná, až 40 centimetrů vysoká bylina. Pochází ze severní Afriky,
hojně se však pěstuje i u nás. Kvete v červenci a srpnu. Sušení listů a květů není složité, nás
však bude zajímat sušení natě. Právě nať (Herba majoranae) je vhodná pro léčbu bylinkami.
Nať se sbírá seřezáváním v době před květem. Suší se ve stínu, v případě umělého tepla nesmí
teplota překročit čtyřicet stupňů. Sušená majoránka má výrazně kořenitou vůni i chuť. Proto
se jí také kdysi říkalo příznačně „voněkras“.
Nať z majoránky by neměla chybět v žádné přírodní lékárničce. Její využití je velice bohaté. Čaj
z majoránky působí jako mírné sedativum, a je proto vhodné pít jej před spaním. Jeden šálek
majoránkového čaje denně si poradí s lehkými poruchami neurovegetativního systému*,
s náhlými úzkostmi, stavy nervového vyčerpání a neklidu. Větší množství majoránky způsobuje
mírně omamné stavy. Nať majoránky lze užít i Název
zevně. Hojivá
a zklidňující
mast pomůže zacelit
občanského
sdružení:
mokvavé a zanícené rány.
galeriedobrou
preparátů
noc
čtyřicet stupňů. Sušená meduňka
neztrácí své charakteristické aroma.
Meduňka odjakživa sloužila jako
přírodní utišující prostředek. Dva až tři
čaje z meduňky pomáhají uklidnit
rozbouřené nervy a navodit
organismus na tolik potřebnou
relaxaci. Pokud vás trápí bušení
srdce
nebo vysoký tepbronchiálního
nervového
Onemocnění
původu, pijte tento čaj
systému
u dětí je jeden
pravidelně.
Dokáže zklidnit
tepovou
frekvenci a snížit problémů
z nejčastějších
krevní tlak. Meduňku je
dětské populace. Záněty
dobré užívat před
průduškového
kmene, ale
spaním.
Díky svým
sedativním
účinkům
i záněty
výše položených
pomůže navodit hluboký
dýchacích
cest jsou právě
spánek.
Přítomná silice
zase zvyšuje
sekreci
žlučevěk typické.
pro dětský
a zabraňuje vzniku
V současné
plynatosti
a zažívacíchdobě bohužel
těžkostí, které
přibývá i netypických
mnohé z nás
projevů onemocnění
trápí právě
během
dýchacích cest, a to
usínání.
Bambi Bronchi
a to jak v dýchacím ústrojí, tak ve
strukturách nervového systému
podílejících se na asthma bronchiale,
eventuálně na laryngitis. Při této
příležitosti však znovu musím zdůraznit,
již poněkolikáté, že tyto zmíněné
preparáty řeší výhradně mikrobiální
ložiska, avšak mikrobiální ložiska vůbec
nemusí být příčinou těchto problémů, ať
už zánětů dýchacích cest nebo astmatu.
Zabijáci spánku
K
oblíbená v celé řadě zemí mírného pásma. Spokojí se s vlhkou půdou a slunným prostředím. Na první pohled nenápadná
bylinka s vejčitými chlupatými listy má něco, díky čemuž si ji rozhodně s žádnou jinou bylinkou nespletete. Vyznačuje se totiž
omamnou citronovou vůní. Kvete v červnu a červenci.
Pro občanské sdružení Stop dětské alergii
Květy je možné sušit prakticky kdykoli, nejlepší aroma však budou mít, když je odtrhnete
těsně před
obdobím květu. Pokud se
jsou závazné
tyto zákony:
Zákony
daňové •zvyšování
Zákony účetní
chcete vyhnout zhnědnutí listů, sušte je co nejrychleji ve stínu. Umělé sušení vyžaduje
postupné
teploty od třiceti na
romě stresu má na nespavost vliv také celá řada dalších
faktorů. Jedním z nich je i volba potravin. Přinášíme
vám seznam jídel, která byste si před spaním měli raději odpustit.
• Těstoviny jsou sice dobré a dají se snadno a rychle připravit,
ale hodí se maximálně na oběd, anebo pokud potřebujete
doplnit energii. Jsou totiž plné sacharidů, které se v noci
rychle mění na tuky, a mají také vysoký glykemický index. Jelaryngitis nebo přímo
jich konzumací se zvýší hladina glukózy v krvi a vy si můžete
asthma bronchiale.
být jistí, že usínání vám ten večer půjde jen velice těžko.
• Celer je neodmyslitelnou součástí zdravé stravy. Pomáhá do
těla dopravit celou řadu vitaminů a odplavovat nánosy škodlivých látek. Působí však silně močopudně, může se vám proaryngitis* neboli zánět laryngu
to snadno stát, že po vydatné celerové večeři neulehnete do
(hrtanu) se projevuje dušností
postele, ale strávíte část noci na zcela jiných místech.
spojenou s nezánětlivým nálezem
• Sladkostmi se zavděčíte mlsnému jazyku, ale rozhodně se
v hrdle. Tento projev je typický pro raný
po jejich konzumaci nevyspíte kvalitně. Nadměrná konzudětský věk a má stejnou podstatu jako
mace sladkostí způsobuje nevolnost, ale také například
asthma bronchiale (průduškové astma).
Musíme
anorganické
často dochází k výbojům, které
jsou
nadměrnou
tvorbu
plísní vpamatovat
organismu.na
V souvislosti
se spánZ neznámých důvodů se pak problém
toxiny, především
kovy, organické
příčinou takových projevů. kem vás může překvapit
jiná nepříjemnost.
Pokudtoxiny,
si doposouvá do dalších částí dýchacích cest,
musíme
pamatovat
přejete hříšně sladkou
večeři,
máte ažtaké
o 80na
% toxiny
vyšší šanci, že
a to do bronchiálního kmene. Mezi
metabolické.
třeba zvláště
Další strukturou, která rozhoduje
vás z klidného spánku
vytrhne Proto
pěknějenepříjemný
sen.
laryngem a bronchy je vsunuta ještě
u dospělých
jedinců
• Mnozí lidé, kteří trpí
nespavostí,
rá- kombinovat různé
trachea (průdušnice), která je však pevná, o zúžení, nebo naopak rozšíření
detoxikační
preparáty.
Ani Bambi Bronchi
dýchacích cest, je nervus vagus
neboli
di večer
sáhnou po
alkoholu. Dají
si
nedochází k jejímu svírání (konstrikci).
nemůže
zachytávat
bloudivý nerv z kraniálníhoskleničku
systému nebo dvě
v domnění,
že všechny typy toxinů,
Projevuje se spíše typickým tracheálním
snažíme
se, aby to byl alespoň
periferních nervů. Tento nerv
prochází
budou
spát tvrdě avšak
celou noc.
To však
kašlem, způsobeným záněty této části
v tomtoKrátce
případě
bronchy
není itak
docela pravda.
potak široký preparát, že
dýchacích cest. U dětí i dospělých se však faryngem (hltanem), laryngem
se bude
konzumaci alkoholu
se zabývat
opravdujak anorganickými, tak
často můžeme setkávat s určitým druhem a jeho vegetativní složka řídí
toxiny, které se mohou
průchodnost těmito dýchacími
cestami.
dostaví
ospalost,organickými
díky níž člověk
kašle, jehož původ nemusíme hledat
podílet
na problému
s dýchacími cestami.
Rozšíření, dráždění z mozkových
snadnocenter
usne. Stejně
rychle,
jako
v dýchacích cestách: jeho původ
Bambi
je preparát uložený do
do tohoto nervu pak znamená
nástup
upadne
do spánku,
se z Bronchi
něj ale bunalezneme v nervovém systému a bude
fruktózového
sirupu a podle legislativy
zmíněného záchvatu, kterýde
se budit.
projevuje
Některé
látky obsažené
to pak něco, co můžeme nazývat
Věděli
se hodí pro
děti od tří
let. Uspánku.
menších dětí
dušností. Tento nerv však vychází
až totiž narušují
v alkoholu
regenerační
proces
nervovým
kašlem.jste, že…
používáme
raději
Bambi
Oil
a
ve
z
rhombencephalonu,
tedy
ze
struktur
•
Pokud
chcete
dobře
spát,
vyhýbejte
se
silně
aromatizova… pravidelné popíjení meduňkového čaje bylo ve
lihové
zvaných
medulla oblongataným a zásaditýmspecifických
potravinám,případech
napříkladvyužíváme
česneku, kečupu,
Bambi
Bronchi řeší
přítomnostza zaručený tip
středověku
považováno
na
preparáty,
které
mažeme
na kůži
bříška
(prodloužená mícha) a pons
(most).jídlům.
Při
pálivým
Mohou
totiž
způsobit
pálení
žáhy,
které
mikrobiálních
ložisekMeduňka
v plicích měla posílit mozek
dlouhověkost?
nebo
paží.
astmatu
můžeme
nalézt
zátěž
jak
zvyšuje
svou
intenzitu
zejména
tehdy,
pokud
člověk
leží.
a dýchacích
cestách,
a
tudíž
řeší
základní
i tělo.
v těchto mozkových strukturách,
i ve
• Večernítak
vysedávání
po restauracích a barech je možná ze
problém s narušenou kvalitou sliznic
…
majoránka
potraviny
déle trvanlivé?
V detoxikaci
je velmi
důležité,klidný
aby člověk
vlastním nervu vagu.
společenského hlediska
příjemnou
záležitostí,
a hlutohoto
ústrojí a sudržuje
jeho častými
infekčními
Silice,
kterénemáme
jsou v nížádný
obsaženy,
zastavují růst
zkušenosti
s určitýmiPlatí
preparáty.
boký spánek vámzískal
ale rozhodně
nepřinese.
totiž prazáněty.
Protože
speciální
některých
typů bakterií
hub.
V tom
se vždypřed
bude
lišit profesionální
Detoxikace se proto musí týkat
vidlo,všech
že minimálně
tři hodiny
spaním
už by člověk nepreparát
pro astmatické
děti, apamatuje
terapeut
od člověka,
který
preparáty
těchto struktur a v preparátu
mělBambi
nic jíst a nepít
nic kromě
čisté vody.
Ulehnout
s plným
Bambi Bronchi zároveň i na toto
používá
příležitostně.
Terapeut
musítrávit
ve
Bronchi je na to pamatováno.
U lihových
žaludkem
se nevyplácí.
Organismus
musí
intenzivně
onemocnění.
své hlavě
zkušenosti
a bude
pak
preparátů
dospělé je situace
a nedovolí tělu přepnout
seukládat
do režimu
spánku. Plný
žaludek
Zdroje: Korbelář, J., Endris, Z., Krejča,
J.: Naše pro
rostliny
velmi
dobře
vědět, člověk
co může
tohoto na
poněkud
odlišná,
navíc tlačí na plíce,
těžko
se dýchá,
se od
převaluje
Astma má ovšem naprosto jiný
základ Avicenum,
v lékařství.
Praha
1974protože máme
preparátu
očekávat, co se stane
kde
posteli
a spánek je
v nedohlednu.
než záněty dýchacích
cest –S.,jeho
původ A.:preparáty
Lavenderová,
Franklinová,
Magické RespiDren
rostliny. a Astmex,
v případě jeho podání,
ale
také to, co se
mohou Praha
být tyto
informační okruhy
Zdroj:
www.novinky.cz
musíme hledat v nervovém systému.
Volvox Globator,
1999
odIlustrační
něj očekávat
oddělené.
foto:nedá.
www.samphotostock.cz
Typickým místem, kde nalezneme zátěž,
www.titbit.cz
je lobus temporalis (spánkový lalok), www.botanika.wendys.cz
ve
Další zajímavé „rady na dobrou noc“ najdete na
MUDr.
Preparátem
Bambi Bronchi
tedy budemev sekci Vzdělávání/Co se nevešlo
kterém Ilustrace:
se odehrává
většinaJ., Endris, Z., Krejča,
Korbelář,
J.: Naše rostliny
www.joalis.EU
doJosef Jonáš
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
řešit detoxikaci
od mikrobiálních
ložisek,
záchvatovitých jevů v organismu.
Zde Avicenum,
v lékařství.
Praha 1974
bulletinu.
626
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
Majoránka zahradní
(Majorana hortensis)
M
Vyzkoušejte:
Společnost –
Stop dětské alergii
Trápí vás zažívací potíže? Od
nadýmání,
průjmů,
křečí
Zapsaná
u Ministerstva
vnitra, č. j.menstruačních
VS/1-1/57750/04-R
DIČ:
CZ26668793,
Sídlo:
Orlická
2176/9,
130
00
Praha
3
i střevní koliky vám pomůže čaj z nati majoránky, květu heřmánku
a několika listů máty. Čaj pijte tak teplý, jak jen snesete. V Českém
Číslo účtumajoránkový
68335050/2700
herbáři z roku 1899 se zase doporučuje
likér, který si prý
poradí s kašlem a souchotěmi. Svařte dobré víno s medem, natí majoránky
Zdvořile
vás Likér
žádáme
o zvážení
a fíky.
se má
pít ráno a večer.
možnosti finanční podpory.
Meduňka lékařská
Společnost Stop dětské alergii vznikla za účelem výzkumu
dětských alergií a možností jejich léčby. Jejím cílem je
systémové řešení problematiky alergií, astmatických
a ekzematických onemocnění dětí. Vaše případné
finanční dary budou použity na zpracování klinických
ytrvalá bylinka, dorůstající v přírodě výšky až 150 centimetrů, má svůjstudií
původnutných
ve Středomoří.
Díky
snadnému
pěstování je
k ověření
účinnosti
preparátů.
(Melissa officinalis)
V
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
L
?
277
7
6
1
9
9
5
8
6
8
6
4
8
7
Anxiolytika – jedná se o léky ze
skupiny psychofarmak. Jejich úkolem je odstranit úzkost (anxieta).
Mezi nejznámější patří například
diazepam, oxazepam a venlafaxin.
3
3
1
2
6
6
2
4
1
8
9
5
8
8
5
2
1
3
4
7
9
6
9
3
5
4
7
8
2
6
1
1
4
6
2
9
5
8
3
7
2
9
7
3
1
6
4
5
9
správna odpoveď
7
7
9
4
6
5
2
3
1
8
9
vědomostní okénko
Sudoku
7
2
4
9
1
9
2
2
7
1
5
3
1
7
8
9
2
7
6
6
9
8
4
8
5
1
3
7
5
4
3
2
1
6
9
8
1
3
5
2
4
6
9
8
7
5
3
9
1
4
2
7
8
6
6
1
2
8
5
7
9
3
4
8
4
7
9
6
3
2
5
1
1
5
6
2
7
4
8
9
3
2
9
4
3
8
1
6
7
5
3
Správné řešení
3
6
5
7
7
8
6
9
5
4
1
2
9
Testoviny
ˇ
s lososem
8
5
4
7
2
6
1
9
28
3
6
1
3
7
8
9
5
4
2
Neurovegetativní systém – řídí celou škálu vegetativních projevů (například pocení, bušení srdce, zvracení, průjem, slinění), které jsou
vyvolány na základě nervového
podnětu. Všechny tyto projevy jsou
Epifýza – neboli šišinka je důležitá typické především pro neurotiky.
část mezimozku, jejímž úkolem je Neuróza není pouze pojem, jedná
produkovat melatonin, ovlivňuje se o funkční duševní poruchu, která
biorytmy a podle některých prů- se od jiných poruch liší tím, že scházkumů má vliv dokonce také na po- zí organický nález na mozku a dohlavní žlázy. Její funkce závisí na tyčný si je svého stavu plně vědom.
míře světla. V ponurém, tmavém
prostředí nepracuje dostatečně, což Pons Varoli – latinský výraz pro Vamůže způsobovat výkyvy nálad, ně- rolův most, součást mozkového
kdy dokonce deprese. Pojem epifý- kmene. Nachází se v mozku savců,
za se používá také pro koncovou u jiných živočichů jej nenajdeme.
Varolův most ovládá reflexivní činčást dolních kostí.
nosti, jako je slinění, slzení a zužoHipokampus – část velkého mozku, vání zornic. Je také nezbytnou souje součástí limbického systému. částí spánku. Navozuje totiž tzv.
Zodpovídá za schopnost ukládat REM fázi.
v mozku krátkodobé informace
a orientovat se v prostoru. Napří- Prenatální období – znamená obklad lidé trpící Alzheimerovou cho- dobí před narozením. Dělí se na obrobou mají v první řadě poškozenu dobí embryonální a období plodoprávě tuto část mozku. Poškození vé. V tomto období nedochází
hipokampu může vést k poruchám pouze k tělesnému vývoji plodu.
paměti, vzniku epilepsie, zánětu Stále častěji se začíná hovořit také
mozkových blan a řadě dalších one- o vývoji psychickém. Je dokázáno,
že plod dokáže reagovat na veškemocnění.
ré vnější podněty odrážející se
Kortikoidy – skupina látek, které se uvnitř nitroděložního prostředí. Zápodobají hormonům produkova- sadní roli hrají emoční projevy matným nadledvinami (tzv. glukokorti- ky, smyslová komunikace (masírokoidy). Tlumí záněty nejrůznějšího vání bříška, matčin hlas) a matčino
původu. Známé jsou i jejich účinky vnímání plodu (to, jak o něm přeprotialergické,
imunosupresivní mýšlí, jak se na něj těší). Veškeré tya vazokonstrikční. Kortikoidové lé- to podněty se zapíší do osobnosti
ky používá klasická medicína při každého jedince již v jeho prenaléčbě zánětlivých onemocnění plic, tálním vývoji.
kůže, ledvin aj. Léky se mohou užívat celkově, anebo místně (inhalá- REM spánek – zkratka REM pochází
tory, masti). Dokáží výrazně tlumit z anglického rapid eye movement
průběh těchto chorob, odstranit je (rychlé oční pohbyby). Tyto oční povšak nedokáží. Jejich dlouhodobé hyby jsou pro fázi REM spánku tyužívání navíc provází celá řada zá- pické. V období REM spánku se vývažných vedlejších účinků (zvýšená razně zmírňuje svalové napětí, mění
tělesná hmotnost, deprese, ztenče- se srdeční tep, vyplavují se hormony,
muži mívají erekci… Právě v této fání kůže, osteoporóza, …).
zi spánku se nám zdá největší množLaryngitis – zánět hrtanu, bývá nej- ství snů, které bývají doprovázeny
častěji součástí probíhajícího zánětu nejrůznějšími pocity.
5
le a my se s ní v budoucnu ještě mnoho- je svěrač. U člověka, u něhož je tento pro- dochází ke správnému vylučování melatokrát setkáme. Mohu předeslat, že výzkum gram dokonale vytvořen, dochází při zvý- ninu a nedochází ke znovuobnovení mozRAS mi přinesl nejvíce překvapení za pat- šeném tlaku moči vždy k aktivaci a probu- kové kapacity a činnosti.
náct let, během kterých se intenzivně vě- zení, takže se nestává, že by někomu
nuji detoxikaci a zákonitostem lidského spontánně odcházela v noci moč, aniž by Síla biorytmů
o tom věděl. To se samozřejmě netýká lidí, Důležitým faktorem spánku je také bioorganismu.
RAS vychází z retikulární formace (for- u nichž dochází k těžkým mozkovým po- rytmus, v tomto případě cirkadiánní rytmatio reticularis), což je zvláštní struktura, ruchám, jako je demence a další podobné mus, o který se stará nejen hypotalamus,
jádro, které se nachází v mozkovém kme- stavy.
ale i další struktury (například epifýza*).
Proto je během přípravy ke spánku důle- Hypotalamus má však dominantní úlohu
ni. Prochází tedy z prodloužené míchy přes
Fazolky
adzuki,do
kysané
zelí, cibule, mrkev,
pons Varoli*
mezencefalonu.
Jádro žité minimalizovat podněty smyslových v takzvaném REM spánku*, tedy spánku,
koøen
petržele,
bobkový
list, zeleninový
produkuje
impulzy
a aktivita
tohoto sys- orgánů, tedy nastolit tmu, pokud možno který je doprovázen rychlými pohyby očí
bujon,
sladká
paprika, chilli,
olivový stavu,
olej, sùl ticho. Také hmatové vjemy by měly být co pod zavřenými víčky. Tato fáze spánku se
tému vede
k vědomému,
bdělému
který umožňuje vnímání. Schopnost tento nejpříjemnější (tedy příjemné, měkké lůž- pravidelně střídá s takzvaným non-REM
Na
oleji vypnout
zpìníme vede
cibulku,
papriku, ko). Dokonce i při spánku v osvětlené míst- spánkem, spánkem s pomalými pohyby
systém
ke pøidáme
spánku. Retikuchilli,
pokrájené
zelí,
na
koleèka
pokrájenou
lární formace však není izolované jádro. Je nosti, ať už lampami, nebo sluncem, ne- očí, s pomalými vlnami. V průběhu spánku
mrkev,
petržel
a napùldalší
uvaøené
fazolky.
napojeno
na mnohé
struktury
Zalijeme
pøidáme
bujon, bobkový
v mozku.vodou,
Například
je napojeno
do
list
a uvaøíme
mozkové
kůrydomìkka.
a do dalších struktur
Pøed
konzumací
pokapeme
mozku,
které mají
takzvanéolivovým
seroto- olejem
agenní
necháme
10 minut
uležet. že jevlastnosti.
To znamená,
jich činnost úzce souvisí s hormonem
serotoninem. Ten hraje zásadní úlohu v udržování dobré nálady, a proto lidé s depresemi, kteří tento serotogenní systém mají narušený,
obvykle špatně spí.
V psychiatrických léčebnách se deprese léčily experimentálně takzvanou spánkovou deprivací, tedy tím,
že se postižený pacient nenechal několik nocí usnout. Kupodivu se spolu s vyčerpáním snižovala i deprese.
Retikulární formace a retikulární
aktivační systém však mají napojení
také na takzvané noradrenergní
a adrenergní systémy, protože jsou
přímo propojeny s vegetativním
nervovým systémem. A to je pro detoxikaci velmi zásadní poznatek.
Vzpomeňme si na funkci kůry nadledvin, na adrenalinový a noradrenalinový systém, který ovládá
vegetativní nervovou soustavu. Retikulární formace má vztah také k hypotalamu, přes který právě proudí
vzruchy z vegetativního nervového
systému, ale i z dalších částí mozku,
které jsou na hypotalamus napojeny.
Retikulární formace má i velmi úzké
napojení na smyslové orgány (na
oči, uši, …), a proto reaguje i na impulzy z těchto smyslových orgánů,
které jsou důležité pro udržování
aktivity retikulární formace.
Plátek lososa, tìstoviny, cibule, zeleninový
bujon, petrželka, smetana, olivový olej,
Chcete spát? Utlumte smysly
pepø, sùl
Abychom se nezamotávali do prob-
Fazolacka
ˇ
se zelím
4
2
8
9
6
3
1
7
5
horních cest dýchacích, méně často
se vyskytuje samostatně. Za jeho
vznik mohou nejčastěji viry, ale také
bakterie a nejrůznější dráždivé podněty (například dráždivé plyny).
Onemocnění je provázeno chrapotem, sípavým dýcháním a kašlem.
V těžkých případech (akutní zánět
hrtanu) může hrtan zduřet natolik,
že vyvolá stavy dušení. Toto riziko se
týká především dětí.
3
7
9
5
2
1
6
8
4
Aditiva – jsou to takové látky, které
se přidávají do nejrůznějších směsí
a látek, a to z toho důvodu, aby
vylepšily anebo upravily jejich vlastnosti. Najdeme je nejčastěji v potravinách pod souhrnným označením přídatné látky, dále také
v palivech, nátěrových hmotách nebo lécích. Ve farmaceutickém průmyslu slouží především jako konzervační látky.
Dnes s Mgr. Evou Jonášovou
zdravě & chutně
5
6
1
8
4
7
9
2
3
slovníčekpojmu
pojmů
slovnícek
a vedomostní okénko
září–říjen 2012
september -október
lému dál a dál, už nyní si můžeme
říci, že poruchy spánku úzce souvisí s tímto RAS. V budoucnu se dozvíme, že RAS ovládá i srdeční akci,
krevní tlak, dýchání, polykání
a mnohé další funkce našeho organismu. Při nočním pomočování například nedochází k aktivaci RAS,
přestože tlak v močovém měchýři je
zvýšený. Dítě se neprobudí a močový měchýř pod vlivem tlaku uvolňu-
září–říjen 2012
september
-október 2012
Tìstoviny uvaøíme v osolené vodì.
Lososa nakrájíme na nudlièky a krátce
orestujeme na oleji. Na proužky pokrájenou
cibuli osmahneme na oleji, pøidáme tìstoviny,
nalejeme smetanu, pøidáme bujon, pepø
a vše promícháme. Smícháme s pokrájenou
petrželkou a opeèenými kousky lososa,
pøípadnì dosolíme.
5
datum
úvodník
čas
název akce
lektor
místo konání
obsah
Detoxikacná
poradna
ˇMarie–Dolejšová
poradíme
Vám.
Seminář III ˇ
ECC, Na
Výhledech 1234/8,
31. 10. 2012 9.30–15.30
cena
1000 Kč
Praha 10
6. 11. 2012
Po zavedení detoxikačnej poradne na našich webových stránkach www.joalis.sk
9.30–15.30
EAM set
Mgr. Marie
Vilánková
ECC,
NaVás
Výhledech
1234/8, 600 Kč
denne v priemere
odpovieme na 10 otázok. Určite
niektoré
z nich budú
pre
prínosom,
Praha
10
hlavne pre začínajúcich terapeutov. Pravidelne Vám budeme predkladať ďalšie zodpovedané otázky.
7. 11. 2012
Spánek a jeho poruchy
9.30–15.30
Seminář II
Ing. Vladimír
ECC, Na Výhledech 1234/8,
PřipadáJelínek
vám přirozené
zachumlat se po Praha 10
600 Kč
Informace
– Moravská Ostrava,
úvodníka přihlášky: Jana Schwarzová, Havlíčkovo nábřeží 2728 (budova Technoprojektu), 702 00 Ostrava kalendár
akcií
tel.:
775
312
766
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Plánované akcie na 2. polrok 2012
Seminář
I – úvod donespavost
detoxikace. Seznámení s rozdělením toxinů v lidském organismu a jejich působením, čínský pentagram a jeho
téma měsíce:
souvislosti.
rámci
semináře. je
Spánek a Vjeho
poruchy
. .provedeno
. . . . . . . . ukázkové
. . . . . . . měření,
. . . . . . účastníci
. . . . . . .si. odnášejí
. . . . . . .CD
.4 s podrobným vysvětlením vztahů v čínském
pentagramu.
BA 27.9.2012
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3
galerieII preparátů
Seminář
– navazuje na Seminář I. Účastníci se naučí využívat čínský pentagram v praxi a jsou seznámeni s logickou diagnostikou.
(09:00-16:00)
poplatok
Seminář
III – účastníci
správné nastavení
Bambi
Bronchi
. . . .se
. .naučí
. . . .prakticky
. 10
. . EUR/1hod.,
. . . .diagnostikovat
. . . . . je
. .potrebné
. . . . pomocí
. . . sa
. . nahlásiť
. přístroje
. . . . . . .Salvia.
. . . . .Je.7vysvětleno a předvedeno
Bulletin informační
přístroje
Salvia a jeho používání
praxi.
Seznámení
s počítačovým
programem
EAM
pro diagnostiku.
BB 28.9.2012
Praktikáv so
Salviou
a EAM*****,
Hlavné
centrum,
Kapitulská
17
a celostní medicíny
orgányIVčínského
pentagramu
Seminář
– teorie fungování
informačních
preparátů,
imunita,
toxiny. Seminář vede Mgr. Marie Vilánková.
(13:00-16:00)
poplatok
10 EUR/1hod.,
je potrebné
sa mikrobiologie,
nahlásiť
5/2012
Hmat
a
dotyky
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.8
Seminář V – tematické semináře
září–říjen
KE 4.10.2012
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Vodárenská 23
Demonstrační
měření – komentované měření účastníků kurzu lektorem. Zaměření na konkrétní zdravotní problém
a porovnání je•
pro tělo
i duši
(13:00-16:00)
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
ho příčin
u různých osob.
Redakční rada
Dobrý
by som sa zbavila
každoročnej
alergie - sen- Marie
Dobrý
deň. Doporučujem
preparáty
Respidren1234/8,
a Kokplus.600
Z každénamáhavém
dni doECC,
peřin
14. 11.deň,
2012rada
9.30–15.30
Demonstrační
měření
Dolejšová
Na Výhledech
Kč
nej nádchy. Vo Vašom zozname chorôb som si našla príslušho preparátu
kvapiek
umelohmotnú
lyžičku do vlažnej vody,
a spát až5do
rána?na
Ale
co10
Praha
ný priečinok k alergiám. Avšak nie je mi jasné , či je potreb20 minút
Kúru
opakujte 2-3x denne. Vylúčte všetky mliečkdyžod
je jedla.
realita
poněkud
14.vybrať
11. 2012
17.00–18.00
Zkouška
1. stupně
0 Kč
né
najprv
1. kúru, potom
2. kúru
a následne komplex distributor
ne výrobky okrem masla. ECC, Na Výhledech 1234/8,
odlišná a vy noc coPraha
noc 10
na alergiu, alebo môžem rovno začať s komplexom. Tiež by
s hrůzou pozorujete, jak se
som
sa chcela
spýtať, či je Seminář
vhodné III
začať s kúrou, keď prá- Ing.
Dobrý
deň, Jelínek
ďakujem Vám
odpoveď,
by som
21. 11.
2012 9.30–15.30
Vladimír
ECC,za
Naskorú
Výhledech
1234/8,rada1000
Kč
rafička na
hodinách
pomalu
ve očakávam nástup sennej nádchy, alebo je lepšie začať po
sa spýtala,
že či
je výhodnejšie
Praha 10 sa vyšetriť na veľkom PC -vyHned na príznakov.
úvod bych vás chtěla upozornit, že tento úvodník – na
posouvámetódou,
od dvanáctky
dvojce…
Anebo
v devět Je v
odznení
šetrovacou
aleboke
stačí
prístrojom
Salvia...???
28. 11.
2012
9.30–15.30 – není
Seminář
IVzajímavý. Totiž – on ani
Mgr. Marie
Vilánková
ECC, Na
Výhledech
1234/8,a už
600 Kč
rozdíl
od1.
zbytku
vůbec
usnete,
o půlnoci
probudili
Vyberte
kúru abulletinu
komplex Analerg
si pridajte
do kúry. Potom tak
tomhodin
rozdiel
a kde abyste
by somseeventuálne
mohla požiadať
o vyPraha
10
zajímavý
býtsnemůže…
Ptáte
se proč?
nezabrali.
Nespavost komplikuje
životAmilionům
lidí:po
isto
2. kúru
Analergom.
Vyvarujte
sa Vysvětlím.
všetkým mliečnym potrašetrenie
tým špičkovejším
prístrojom???
ešte otázka
na
5. 12. a2012
9.30–15.30
Demonstrační
měření
Vladimír
Jelínek
ECC,se
Navšak
Výhledech
1234/8,
Kč
celém
světě.
Odstranit
dá zmien
i jinak
za 600
pomoci
vinám
potravinám
obsahujúcich
lepok. Kúru
začnite užívať už Ing.
základe
prapodivných
hormonálnych
,než
ktoré
uvádzala
teraz.
Detoxikácia
alergii
možno
budeto:
trvať
V
terapeutka
a O
toxikaciou
pečene
Praha
10 a hypotalamu
Hlavním
tématem pri
tohoto
číslajejedlhšia,
nespavost.
Znáte
celé rok.
dlouhé
hypnotik.
spánkových
poruchách
a vhodnésom začala
prípade
ďalších
otázok na
maposteli
kontaktujte.
priberať,
znamená
to že
po
organizmu
začnem
hodiny
převalujete
v marné
snaze alespoň na chvilku distributor
detoxikaci
informuje
vedetoxikacii
svém
článku
MUDr. Josef
12. 12.se
2012
10.00–12.00
Zkouška
2. stupně
ECC,
Na
Výhledech
1234/8,
299 Kč aj
chudnúť???
potrvá kým sa dostanem na pôvodzabrat, ale místo toho jen stále zíráte do tmy. V tom hlubokém
Jonáš. ako dlho toPraha
10
Dobrý
deň.
Potrebovala
bysesom
poradiť
s chlamýdiami.
Už
nú váhu(za 10 rokov som pribrala 30 kg a dnes už skoro nič
zoufalství
zkoušíte
cokoli, co
zrovna
namane.
Co takhle pustit
12. 12. 2012
13.00–15.00
stupně
ECC, Na
Výhledech
299ĎakuKč
niekoľko
rokov
nimi trpím. Zkouška
Preliečili2.ma
antibiotikami a po distributor
nejem, len ma stále smädí,
vypijem
aj 4 1234/8,
litre denne.
televizi? Ale ne, samé horory, vraždy a politické diskuse, nic,
Praha 10
čase ich mám opäť: (pneumonie IgG aj IgA mám okolo 42,2
jem a ostávam s pozdravom.
u čeho by se dalo spát. Kniha? A tu si vzpomenete na svého
aInformace
trachomatis
mám IgG
okolo
28,4
a IgA 47,1.
Máte
na 10,
to tel.:
Zlý
hormonálny
systém Vám blokuje
Váš
metabolizmus,
ak sa dá
apomocníka,
přihlášky:
ECC
s.
r. o., Na
Výhledech
1234/8,
Praha
274
781 415,podporujících
[email protected]
nebo
přímo
na
www.eccklub.cz
oblíbeného
naChceme
kterého
vždycky obracíte
v nouzi.
Reklam
doplňků
stravy
koluje
nejakú
vhodnú
liečbu??
ssemanželom
dieťatko
a už
dokopy
hormonálny systém, prodej
zlepší sa
metabolizmus
a nebudete
v
sekci
Vzdělávání
Najdete bulletin
vezmete do
ruky číslo ma
o nespavosti,
v médiích
celá
řada.s Mnoho
z nich
však pohybuje
skúšame
asi 3 Joalis
roky info,
bezúspešne.
Gynekológ
objednal
priberať,
po čase
pôjdete
váhou dole.
PC se
prístrojom
sa vyšetruje
přečtete
si úvodníkaaprefuky.
co se stane?
Váš mozek
začne pracovat,
mimo
zákon.
Propagace
doplňků
přísná
na
laparoskopiu
Môžem
mať nejako
poškodené
kvalita
orgánov,
nejaké
vytvorené
útvary,stravy
cysty amá
pod.
Prístrojom
vstřebávatak
informace,
bavits se,
… A o spánku
si můžete
nechat
za jejichž
hrozí sankce,
ba ešte
dokonce
bábätko
otehotniem
chlamýdiami
v tele?
Dajú
sa zlikSalvia
stav toxínov,
ktoré porušení
blokujú, zaťažujú
a pod. Ak
budete
Přednášky
v pravidla,
Brně
vidovať
užívať
hormonálne
my budeme
vylučovať
záťaže
týchto liejen zdát. ?? Ak lieky nezaberajú a mám opakovane infekciu.
soudní
proces.lieky,
Protože
i preparáty
Joalis
jsou zschváleny
datum
čas
název
akce
lektor
místo
konání
cena
Dopredu vám krásne ďakujem za odpoveď, prípadne odpokov, jako
budedoplňky
to lepšie,stravy,
do pôvodného
by ste
sa mohli vrátiť ak
je třeba stavu
v tomto
smyslu
19. 9.
2012
Seminář
Pavel
Jakeš,užívať žiadne
bude
na
Kč
rúčanie
vhodnej
liečby.
nebudete
to neviem
za aký čas 600
dosiahneNyní
vám
proto9.00–15.30
jako
obvykle řeknu,
coI jsme pro vás tentokrát
přistupovat
také khormóny,
jejichupřesněno
propagaci.
Doporučení
Bc.
Petr
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
Na
základeČtěte
vyšetrenia
Vámrytmicky,
nasadíme
vhodnúzhluboka,
detoxikačnú
kúru.
me.
Dajte
si Jonáše
vyšetriť cukor,
akvěnovat
Vás smädí,
Váš organizmus
připravili.
pomalu,
dýchejte
jako
MUDr.
by měl
pozornost
každý zadržiava
z vás.
Bez
vyšetrenia
skúste.
Joalis
Chlamydi,
Gynodrén.
Z každého
voduJakeš,
, máte zlý lymfatickýbude
systém
aj ten je potrebné
riešiť.
1. 10.
2012
9.00–15.30
Seminář
II
upřesněno
na
600 Kč
kdybyste
počítali
ovečky.
Roz-ho-vor
sJoalis
MU-Dr.
Jo-ná-šem
o ast-ma- Pavel
10 kvapiek 3x denne.
www.bodycentrum.cz
tu. Řek-li bys-te, že pří-či-nu ast-ma-tu je tře-ba hle-dat v moz-ku? Bc. Petr Šmehlík
Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom liečby naV10.
no-vé
ru-bri-ce
s ná-zvem Zdra-vé
byd-le-ní
se mů-že-te
za-číst
10.deň,
2012už 17.00–18.00
Zkouška
stupně
online
0 Kč
Dobrý
rok a pol sa liečim
na 1.
infekčnom
oddelení na distributor
sledovných problémov:
plesňové ochorenie na chodidlách,
do člán-ku Lož-ni-ce
po-dle feng-šuej.
dal-ší dů-le-ži-tý
Nemůžete
vydechnout?
Možnákožou
mykoplazmu
ten časHmat,
som užívala
štyri druhy Pavel
ktoré
sa prejavuje
aj veľmi
suchou
15. 10. 2012 pneumonia,
9.00–15.30 zaSeminář
III
Jakeš,
bude upřesněno
na na týchto
1000miesKč
lid-ský smy-sl,
kte-ré-ho
si těž-ko
před-sta-vit
ži-vot.
máte astma,
nemoc,
kteráto mať nejaký spoločný
antibiotík,
nobez
výsledky
stále
nie súu-mí-me
v poriadku,
hodnoty
sú Bc.
tach
a Šmehlík
nadmerná
tvorba
lupín. Môže
Petr
www.bodycentrum.cz
Jo--a--lis
on--line
ak--tu--ál--ní
dě--ní
ne--jen vzdravotné
Jo--a--li--su,proba--le
tisíc Čechů.
aj
naďalej
dosť a
vysoké
a ja mám
neustále
súvis ? sužuje
Dajú saněkolik
Vašimi set
preparátmi
liečiť aj takéto problémy?
10. 2012
9.00–15.30
I
Pavel Jakeš,
bude upřesněno
600 Kč
i 17.
v Bam--bi
klu--bu.
Ví--te, proti
jak Seminář
na--psat
re--kla--mu?
Ale
možná
také
Astma
je na
lémy.
Je možné
bojovať
týmto dob--ře
baktériám
aj za pomoci
Ďakujem
Vám
vopred
sane.
Vašu
odpoveď.
Bc.
Petr
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
vašich
produktov
(ako podporná
liečba)?or--ga--nis--mu.
Ďakujem!
Má to súvis plesne
Najprv musíte zlepšiť protiplesňovú
Fy--zic--ký
stres pře--kva--pi--vě
pro--spí--vá
jedníma zlupiny.
nejzáludnějších
31. 10. 2012 spán---ku.
9.00–15.30
Seminář IIKááá---va.
Jakeš,
bude upřesněno
na
600 Yeast.
Kč
Doporučujeme
Vám kúruA---di---ti---va.
z preparátov
Joalis na Váš problém: Pavel
imunitu.
Preto Vám
doporučujem
kúru:se
Urinodren,
Cutidren,
Za---bi---já---ci
plicních
onemocnění.
Může
Respidren
na ložisko, Mollicut na mycoplazmu pneumonia, Activ Bc.
Z každého
10 vkvapiek,
2-3x
denne,
20 minút od jedla, medzi jedPetrobjevit
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
Ma---jo---rááááán…
raném věku,
ale stejně
col
antibiotík. Z každého
101.
kvapiek,
notlivými preparátmi
Je 5online
min.Může
pauza.mít
tak i v dospělosti.
7. na
11.záťaž
2012od 17.00–18.00
Zkouška
stupněalebo 1 tabletku distributor
0 Kč
2-3x denne, 20 minút od jedla, vylúčte všetky mliečne výrobky oktypické
projevy,
ale
nemusí. na
14.
11.
2012
9.00–15.30
Seminář
III
Pavel
Jakeš,
bude
upřesněno
1000
Kč
rem masla. Dajte mi vedieť po vybratí kúry, či sa stav zlepšil.
Dobrý deň, prosím o stanovisko, je vhodný Joalis Candid
Dobrou noc!
Jedno
je všakalbicans
jisté. Léčba
Bc.
Petrkvasinke
Šmehlík
proti
Candidawww.bodycentrum.cz
? Podľa návodu sa má popomocí
sice dokáže
nemocnému
významně
Dobrý
prajem,
chcela som
sa spýtať,taktika
ktoré –preparáty by Pavel
užívať
2 x 10 kortikoidů
kvapiek, bude
avšak
v návode
nie je uvedené
či do
19. 11.deň
2012
9.00–15.30
Detoxikační
Jakeš
upřesněno
na
600 Kč
ulevit,
stejně velkou
silou však
postiženého
zasáhne
ste mi odporučili, resp. akoudemonstrační
kúrou by somměření
mala začať - mam
vody, akého
množstva
vody
(pohár)
alebo
čisté
kvapky
priawww.bodycentrum.cz
Mgr.
Petra Kotková
i tam, kde
dosud panovalo
zdraví.
problémy s trávením a črevami. Zistili mi
intoleranciu
laktózy
mo do úst. Ďakujem,
ostávam
s pozdravom
! MUDr. Jonáš
12. 2012
9.30–15.30
Vilánková
bude upřesněno
600 Kč lyproblematiku
astmatu
z na
pohledu
detoxikační
a10.
miernu
intoleranciu
lepku.Seminář
MávamIVčasto kŕče v bruchu po Mgr.
ÁnoMarie
jerozebírá
vhodný,
užíva sa priamo
do úst alebo
na umelohmotnú
www.bodycentrum.cz
vyprazdňovaní , občas bolesti žalúdka a aj často plynatosť.
žičku, alebo
do vody.Nutno
Zapíja
sa
čistou
vodou,
medicíny.
říct,
že se
jednáalebo
se oničím.
pohled velice
Okrem
aj silnejšiu
menštruáciu,
silný PMS, pri Mgr. Marie Vilánková
10. 12.toho
2012 mávam
16.00–18.00
Seminář
V
budeoptimistický.
upřesněno naPřesvědčte300
Kč
se sami.
ovulácii sa necítim dobre, mávam zvýšenú teplotu, často stuDobrý deň, rada by somwww.bodycentrum.cz
sa opýtala, či by Vaše preparáty vededené ruky a nohy. Chorá nebývam často, občas ma boli hrdlo
li pomôcť aj pri takomto probléme: pomocou Vašich kvapiek
Informace a přihlášky: Body Centrum s. r. o., Vodní 16, Brno, tel.: 545
241 303, e-mail: [email protected] nebo přímo na
a dvakrát do roka som prechladnutá. Ďakujem veľmi pekne.
sa liečim na úzkosti a veľmi mi to pomáha, no predtým som
www.bodycentrum.cz
v sekci
Dobrý
deň. Doporučujeme
Vám Vzdělávání
preparáty: Colidren, Gli-glu, Metarok a pol užívala cipralex, (vysadili mi ho iba pred týždňom) a
bex, Venaron. Z každého v kúre 10 kvapiek 2-3x denne, 20 minút
pred 10 mesiacmi sa mi začali prejavovať problémy v mojom
od jedla. Vylúčte potraviny obsahujúce laktózu a lepok. Po vybratí
intímnom živote, a to, že nemám záujem o sex a podobne,
klub,
projekt
určený
kúry ma informujte o Vašom stave.
trvá
to už desať mesiacov Bambi
a veľmi
ma nový
to trápi,
no viem,
že
Přednášky
v
Ostravě
Myšlenka pro tento měsíc
maminkám
s dětmi,
pri úzkostiach a užívaní cipralexu
to tak
býva,se( těší
bolovelké
to aj
název
akceže bychom
konání
cena
Kdyby
bylminddren,
náščas
mozek vegeton,
tak jednoduchý,
oblibě.
Každý den
vítá nové
Jedatum
postup
liverdren,
bambi mu
harmony 4 lektor
napísane v príbalovommísto
letáku).
Neviete
mi poradiť
nejako?
rozuměli,
byli
bychom
tak
hloupí,
že
bychom
mu
stejně
členy,
kteří
se
mohou
těšit
naKč
vhodný
pre jedenásť
ročnéhoSeminář
chlapcaI s intoleranciou laktózy. Jana
Je to
len otázka času, kým
sa lieknábř.
dostane
z tela? Mimocho12. 9. 2012
9.30–15.30
Schwarzová
Havlíčkovo
2728,
600
nerozuměli.
Postup
je správny, lepšie bude ak budete liehové preparáty mindren, vedom, predtým som podobne
problémy
v sexuálnom
živote
spoustu
zajímavých
příspěvků
Ostrava
geton, liverdren kvapkať do vlažnej vody a po 20 sekundách
lieh vyprchá.
nemala. Momentálne beriem
tieto Vaše
preparáty: Liverdren,
(T. Lobsang
Rampa) Jana
a soutěží
o veselé
článku
10. 10. 2012 9.30–15.30
Seminář II
Schwarzová
Havlíčkovo
nábř.
2728, ceny. V600
Kč
Metabex, Nodegen, Mindren.
Je to v poradí
se dozvíte,
které 3.kúra.
soutěžeĎakujem.
už
Ostrava
Dobrý deň. Chcem sa informovať ohľadom detských prepaZáťaž z liekov môže zanechaťproběhly,
aj trvalé následky.
Doporučujem
nakdo vyhrál
a do
24. 10.Moja
2012 malá
17.00–18.00
1. stupně
online
0 Kč
rátov.
ma už aj Zkouška
po očkovaní
v priebehu 10me- distributor
sadiťkterých
tiež Joalis
Antidrog
na
túto
záťaž.
Uvidíte,
že
sa
po
určitom
soutěží se můžete zapojit příště.
siacov
2x pneumo
koka v nose
aj hrdle,
má veľké kašle, až Jana
časeSchwarzová
- (individuálna doba)Havlíčkovo
chuť vráti. Proti
tiež 1000
dlhodobo
7. 11. 2012
9.30–15.30
Seminář
III
nábř.depresiám
2728,
Kč
dusivé. Aj napriek dobrej imunite, ktorú ešte podporujem
Joalis Depreson, aby ste Ostrava
sa nemuseli vrátiť ku chemickým liekom.
kolostrom a vitamínmi to opäť dostala. Rada by som sa poDajte mi časom vedieť ako sa máte.
28. 11.či2012
9.30–15.30
–
Havlíčkovo nábř. 2728,
600 Kč
radila
je vhodné
a ktoré zDetoxikační
preparátovtaktika
pre 4 ročné
dieťa by Jana Schwarzová
Slova označená * najdete
demonstrační
měření
Ostrava
ste mi doporučili. Ďakujem Vám. Sama sa v nich nevyznám,
Na otázky odpovedala:
ve Lýdia
Slovníčku
pojmů
na straně 28.
tak
si neviem
objednať.vVďaka.
Ing.
Eliášová – terapeut s 10 ročnou praxou.
Účastníkům
vzdělávání
OstravěS pozdravom.
doporučujeme Seminář IV absolvovat v Brně dne
10. 12. 2012.
8. 12. 2012, Hotel Avanti, Střední 61, Brno, cena: 1800 Kč
Na uvedené akcie sa prihlasujte:
Sudoku Košice:
. . . . . .Vodárenská
. . . . . . . . 23,
. . .tel./fax:
. . . . . .055
. . ./ 799
. . . .6881,
. . . . 0904
. . . . 734 418
. . . . . . . . . . . . . .28
Centrum
Program
obou
bude stejný.
Centrum Bratislava: Čečinová 3, tel./fax: 02
/ 43 42 59 39,
0903akcí
311 063
kalendář akcí
Centrum Banská Bystrica: Kapitulská 17, tel./fax: 048 / 415 6 186, 0911 758 008
Přihlášky
Připravované
akce a. informace:
. . internetové
. . . . . . Mgr.
. . .stránky:
.M.
. . Václavková,
. . www.man-sr.sk,
. . . . . . . e-mail:
. . . . . [email protected],
.www.joalis.sk
. . . . . . . . . . . . .29 tel. 724 090 525, 222 710 018
e-mail:
[email protected],
230
září–říjen
září–říjen 2012
2012
september
-október 2012
4
22
Reklama na doplňky stravy
Astma, nemoc mnoha tváří
16
Soutěžte
s Bambi klubem
18
září–říjen 2012
2012
september září–říjen
-október
Fyzický stres prospívá organismu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
KE 13.10.2012
Seminár I* osobne , Hlavné centrum, Vodárenská 23
MUDr. Josef Jonáš
strava
& metabolismus
(10:00-16:00)
poplatok 50 EUR, v tom 25 EUR registrácia a zľava na preparáty na 1 rokIng. Vladimír Jelínek
Mgr. Marie Vilánková
Káva
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . II**
. . . .osobne,
. . . . . . .Hlavné
. . . . . . centrum,
. . . . . . . . Vodárenská
. . . . . . . . . .12
KE 14.10.2012 Seminár
23
Kongresový den detoxikační medicíny v Brně•
Redakční zpracování
2
s Mgr. M. Vilánkovou a Ing. V. Jelínkem – 13.Mgr.10.
Petra201
Kotková
(10:00-16:00)
poplatok 25 EUR, pokračovanie I
víte,
co jíte?
Aditiva
–
nebezpečná
vymoženost
dnešní
dobycentrum,
. . . . . . . .Čečinová
. . . . . . . .3. . .14
BA 27.10.2012 Seminár
I* osobne,
Hlavné
[email protected]
Témata
(10:00-16:00)
poplatokdne:
50 EUR, v tom 25 EUR registrácia a zľava na preparáty na 1 rok tel. 602 681 495
kongresového
Joalis
online
Mgr. Alena Rašková
Mgr.28.10.2012
Marie
Vilánková
BA
Seminár. .II**
Blogujte
s MUDr.
Jonášem
. . . osobne,
. . . . . . . Hlavné
. . . . . . .centrum,
. . . . . . . .Čečinová
. . . . . . . .3. 15
[email protected]
zátěže
jako v
důležitý
detoxikace.
nejčastější
Informační
e-maily
novémkámen
hávu
. pokračovanie
. . . . . . .Jejich
. . . .Ičlenění,
. . . . . . způsoby
. . . . . . pronikání
. . . . . .15do lidského organismu,
• Virové
(10:00-16:00)
poplatok
25
EUR,
zdravotní problémy s nimi spojené. Možnosti řešení, včetně akutních infekcí, preparáty Joalis.
tel. 602 694 295
B+K+BB
5.11.
Skúška
1. stupňa
Čečinová
Kapitulská
•
co
vás zajímá
• Nejčastější
nádorové
onemocnění
u ženHlavné
– nádorycentrá,
prsu. Jaké
toxiny se, Vodárenská
na nich podílejí,a včetně
emočního pozadí.
Jak
Grafická
úprava jak
(14:00-15:00)
osobne,
alebo
on-line,
poplatok
1
EUR,
po
absolvovaní
kurzu
I+II
přistupovat
k
těmto
klientům,
čeho
se
vyvarovat,
jak
postupovat.
Mýty
a
pověry
týkající
se
této
nemoci.
Vysvětlení
Astma, nemoc mnoha tváří
Martina Hovorková
rakovina
podíl opravdu
Rozhovor
s vzniká,
MUDr.
Jonášem
. . . . . hraje
. . . . genetika.
. . .osobne
. . . . . . ., .Hlavné
. . . . . .centrum,
. . . . . . . .Vodárenská
.16
KE
10.11.2012
jaký
Seminár
III***(A+B+C)
23
•
Ing. Vladimír Jelínek
(10:00-16:00)
poplatok 50 EUR, pokračovanie I+II
Vydavatel
MUDr.
Jonáš
radí
• Radost.
Pocit štěstí.
Láska. Emocionální východisko z detoxikačních terapií. Fyziologické souvislosti emoce radosti
Joalis s. r. o.
KE
11.11.2012
srdce.
Seminár
23
Kortikoidy
a orgánů
detoxikace
. . . IV
. . osobne,
. .dosažení
. . . . . .Hlavné
. . . . . trvalé
.centrum,
. . . .rovnováhy
. . . .Vodárenská
. . . .a.štěstí.
. . . . .Detoxikační
.17
s okruhem
Způsoby
pocitu
postupy.
Orlická 2176/9
poznatky
jejich detoxikace. Spirometrie. Vitální síly
Chronická
plicní vobstrukce
. . EUR,
. . . okruhu.
. tematický
. . . . . Správné
. . . seminár
. . . .použití
. . . . .dýchacích
. . . . . . . svalů
. . . . a.17
• Nové
(10:00-16:00)
detoxikaci
poplatokplicního
40
130 00 Praha 3
člověka a spojitost s okruhem orgánů plic. Jaká je hlavní úloha kyslíku v organismu? Metabolická cesta kyslíku
IČO 25408534
BA 24.11.2012 Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom, miesto konania Vám bude oznámené
aktuálně
v organismu.
www.joalis.eu
(10:00-17:00)
osobne,. poplatok
Soutěžte
s Bambi klubem
. . . . . . . .50. .EUR,
. . . .novinky
. . . . . . v detoxikácii
. . . . . . . . . . . . . . . .18
•
Tisk
Kongresový den detoxikační medicíny v Praze
KR print s. r. o.
1336/97
s Mgr.
M.
Vilánkovou
a Ing.
V. Jelínkem
– 24.Vinohradská
11. 2012
BA 2.12.2012
Seminár
IV**** osobne, Hlavné
centrum,
Čečinová 3
120 00 Praha 2
aktuálně
BA 1.12.2012 Seminár III***(A+B+C) osobne , Hlavné centrum, Čečinová 3
umění
emocí
(10:00-16:00)
poplatok 50 EUR,
pokračovanie
Strom,
který nese všeuzdravující
ovoce
. . . . . . . .I+II
. . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Témata
(10:00-16:00)
poplatokdne:
Reklama
nakongresového
doplňky
stravy 40
. . EUR,
. . . . tematický
. . . . . . . . seminár
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
•
B+K+BB12.12.
Skúška 2.stupňa Hlavné centrá, Čečinová, Vodárenská a KapitulskáDistribuce v ČR
Mgr. Marie Vilánková
Economy Class Company s. r. o.
z •deníku
terapeuta
správné osobne,
bakteriální
mikroflóry
pro imunitu,
častá nemocnost
dětí. Nejčastější
infekční ložiska,
Důležitost
(14:00-15:00)
poplatok
10 EUR,
po absolvovaní
skúšky 1.stupňa,
III. a IVbakteriální
seminárov
Na Výhledech
1234/8jejich
Volně
dýchat
. . . . Problematika
. . . . . . . . . . antibiotik,
. . . . . . . .nebezpečných
. . . . . . . . . . rezistentních
. . . . . . . . . . bakterií
. . . . .22
toxické
působení.
aneb co dělat, abychom se nemuseli bát.
Jak řešit streptokoková ložiska. Vysvětlení jak používat EAM set k diagnostice mikrobiologie.
100 00 Praha 10
www.eccklub.cz
I – úvod do problematiky detoxikácie. Zoznámenie sa s rozdelením toxínov v ľudskom organizme
a ich pôsobením.
k*seminár
zamyšlení
• Lidské vztahy a z nich vyplývající emoce jako příčina zdravotních problémů. Proč to tak je aneb vztahům
neunikneme.
[email protected]
V rámci
seminára
je
vykonané
ukážkové
meranie.
Účastníci
si
odnášajú
DVD.
Cena:
25
EUR + 25 EUR registrácia.
Sny
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
Jak se psychické problémy projevují ve fyzické rovině. Vliv dědičnosti na povahu člověka. Jakou roli hrají detoxikační
tel.: 274
781 415
**seminár
nadväzuje
na seminár I. Účastníci sa naučia využívať čínsky pentagram v praxi a sú oboznámení
s logickou
preparátyIIv–psychice
člověka.
zdravé
bydlení
diagnostikou.
Účastníci si odnášajú DVD. Cena: 25 EUR
Ing. Vladimír Jelínek
centrum
Ložnice
podle
. .–.teória
. . . . (preberieme
. . . . . . . . . postupne
. . . . . . .teóriu
. . . . merania
. . . . . . na
. . prístroji
. . .24 Salvia ), seminárExpediční
***seminár
III feng-šuej
- seminár III. A
III. B – praktické meranie
• Štítná žláza, choroby s ní spojené a jednotlivé způsoby detoxikace. Různé druhy toxinů podílející
se na dysbalanci
funkce
U Řepické
zastávky 1293
na prístroji Acucomb a Salvia so sadami a EAM programom, seminár III.C - praktické postupy riešenia zdravotných problémov so
štítné žlázy. Praktické příklady. Jak trvalé jsou detoxikace štítné žlázy?
386 01 Strakonice
soutěž
Salviou a EAM. Cena: 50 EUR.
[email protected]
• Kde vs mozku
vznikají
lidské pocity?
Jaké přesně
mozkové
tkáně
se
na
nich
podílejí.
Podrobný způsob
detoxikace
Soutěž
názvem
„Smíchem
ku
zdraví“
se
chýlí
ke
konci
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
****seminár IV - nadväzuje na semináre III. – tematický seminár a praktické postupy riešenia zdravotných problémov. Cena: 40 EUR.
jednotlivých tkání. Jak lze pozitivně proměnit svoje emoce.
tel.: 383 321 741
• s prístrojom
*****praktiká
s EAV
a Salviou a EAM programom - sú určené záujemcom, ktorí nemajú dostatok istoty pri práci
za
zdravím na
zahrádku
Evidován
pod
MK ČR E 14928
Acucomb a Salvia
a EAMa programom
a absolvovali
firmy
MAN-SR
s.r.o..
Cena:
10 č.
EUR.
Informace
přihlášky: ECC
s. r. o., Na
781 415,
[email protected]
Majoránka
zahradní,
meduňka
lékařská
. .semináre.
.Výhledech
. . . . . .Osobne
. 1234/8,
. . . . v. pobočkách
.Praha
. . . . .10,
. . tel.:
. .26274
Témata kongresových dnů a přihlášku naleznete na www.eccklub.cz nebo www.joalis.cz. •
Foto na titulní straně a na str. 32
www.samphotostock.cz
•
Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom, v Bratislave: 24.11.2012
slovníček pojmů
Společnost Joalis s. r. o.
!má certifikovaný systém řízení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miesto
. . . . . . . .konania
. . . . . . . . .Vám
. . . . .bude
. . . . . včas
. . . . . oznámené
. . .28
kvality
normy1800
ISO 9001.
3. 11. 2012, Clarion
Congress
Hotel
–
sál
Tycho,
Freyova
33,
Praha
9,dle
cena:
Kč
Pozor! Jesenný seminár v Košiciach sa nebude konať!
dobrou noc
Zabijáci spánku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ďalej
. . . . . .pripravujeme
. . . . . . . . . . . . . .!. . .27
Přednáškový den MUDr. Josefa Jonáše v Praze
zdravě & chutně
Prosíme
záujemcov,
Fazolačka se zelím,
těstoviny
s lososem . .aby
. . . . sa
. . .prihlasovali
. . . . . . . . . . . . na
. . . seminár
. .28
v Bratislave.
Přednáškový den MUDr. Josefa Jonáše v Brně
vědomostní okénko
313
Joalis Bambi Bronchi
Doplnok stravy pre deti od troch rokov
Výrobok z výskumu MUDr. Josefa Jonáša
Joalis Bambi Bronchi je prírodný preparát
s blahodarným vplyvom na organizmus. Podporuje
hlavne zdravie dýchacích ciest, uvo¾òuje priedušky
Úèinnosť preparátov Joalis Bambi Bronchi bola
sledovaná v rámci pilotnej štúdie, jej závery
naznaèujú možný pozitívny vplyv týchto prípravkov
na hladinu IgE, objem p¾úc a vitálnu kapacitu p¾úc.
V súèasnosti prebieha ïalší výskum.
Preparáty Joalis sú vytvorené v súlade s metódou riadenej a kontrolovanej
detoxikácie pod¾a MUDr. Josefa Jonáša (tzv. C.I.C. metóda). Táto metóda h¾adá
podstatu zdravia a životnej vitality. Pracuje s individuálnou toxickou mapou,
na základe ktorej sú klientovi doporuèované vhodné preparáty.
Terapeuti Joalis Vám radi poskytnú informácie o C.I.C. metóde aj o preparátoch
Joalis. Pôsobia po celej Slovenskej republike. Ich zoznam nájdete na www.joalis.sk
Viac informácií
nájdete v rubrike
Galéria preparátov.
Kúpiť ich môžete
v distribuènej sieti
MAN-SR s.r.o.
alebo na
www.joalis.sk
Download

Astma, - Joalis