PREHĽAD VEDECKO-VÝSKUMNEJ
ČINNOSTI
(január - december 2011)
ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA
BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE
Dátum: január 2012
Kód
Názov kategórie
Počet
AAA
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
1
AAB
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Za vedeckú monografiu sa považujú pôvodné monotematické vedecké práce v rozsahu najmenej 3 AH. Vedecká monografia
sa vyznačuje aj tým, že je pred publikovaním posudzovaná (recenzovaná, lektorovaná) uznávanými odborníkmi, ktorých
mená sú uvedené v publikácií, zvyčajne na rube titulnej strany. Pozri tiež vysvetlenie v časti 3.3.
7
ABA
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABB
ABC
Na štúdie charakteru vedeckej monografie sa vzťahujú rovnaké kritériá ako na monografie, tzn., že musia spĺňať obsahové,
formálne a rozsahové (najmenej 3 AH) kritériá.
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD
Sem sa zaraďujú kapitoly v takých vedeckých monografiách, kde sú autori uvedení v obsahu, alebo pri názve kapitoly,
pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa do kategórie vedecké práce v
recenzovaných zborníkoch AEC, AED. Pozri tiež vysvetlenie v časti 3.3.
ACA
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
3
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB
Vysokoškolské učebnice majú rovnaké formálne atribúty ako vedecké monografie. Podávajú systematický, výkladovo
uspôsobený prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny alebo zo spoločenskej praxe. Do tejto kategórie nepatria
skriptá ani učebnice pre základné a stredné školy.
9
ACC
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACD
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Sem sa zaraďujú kapitoly v takých vysokoškolských učebniciach, kde sú autori uvedení v obsahu, alebo pri názve kapitoly,
pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa do kategórie vedecké práce v
recenzovaných zborníkoch AEC, AED. Pozri tiež vysvetlenie
v časti 3.3.
1
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADD
ADE
Články alebo štúdie, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu
uverejnené vo vedeckých časopisoch, ktoré sú registrované a spracúvané službou Current Contents.
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
16
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF
AEC
Články alebo štúdie, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu
uverejnené v ostatných vedeckých časopisoch.
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch
28
18
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
AED
Články, štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu
uverejnené vo vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, ktoré sú recenzované, tzn., že na rube titulnej strany, alebo inde sú
uvedení recenzenti (posudzovatelia, lektori).
AEE
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
46
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AEF
AEG
Články, štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu
uverejnené vo vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, ktoré nie sú recenzované
Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
2
4
Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch
AEH
Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako plné texty. V prípade neskoršieho vydania plných textov, sa záznamy zlúčia do
jedného, ktorý sa zaradí do kategórie ADC alebo ADD. Skutočnosť, že existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa
uvedie v poznámke.
AFA
Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách
2
Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
AFB
Referáty z vedeckých konferencií, ktoré vyšli ako plné texty v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle
vedeckého časopisu. Za pozvané referáty sa považujú tie, o ktoré bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný.
O pozvaní musí existovať písomný doklad, alebo to musí byť uvedené v podtitule článku, v záhlaví rubriky a pod.
3
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD
AFE
Prihlásené referáty z vedeckých konferencií, ktoré vyšli ako plné texty v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom
čísle vedeckého časopisu.
Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií
40
6
Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií
AFF
Abstrakty referátov z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého
časopisu. Za pozvané referáty sa považujú tie, o ktoré bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný. O pozvaní
musí existovať písomný doklad, alebo to musí byť uvedené v podtitule článku, v záhlaví rubriky a pod. Uvádzajú sa len tie,
ktoré nevyšli ako plné texty.
V prípade neskoršieho vydania plných textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do kategórie AFA alebo AFB.
Skutočnosť, že existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa uvedie
v poznámke.
AFG
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
1
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFH
AFI
AFJ
AFK
Abstrakty referátov z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého
časopisu. Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako plné texty. V prípade neskoršieho vydania plných textov, sa záznamy zlúčia
do jedného, ktorý sa zaradí do kategórie AFC alebo AFD. Skutočnosť, že existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente,
sa uvedie v poznámke.
9
Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách
Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách
Vedecké publikácie, ktoré sú publikované a distribuované ešte pred oficiálnym publikovaním.
Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií
Postery v zborníkoch z domácich konferencií
AFL
Postery z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého
časopisu. Poster (plagát) je zaužívaná forma prezentácie vedeckých a odborných poznatkov na konferenciách. Sú na ňom
stručne, zvyčajne graficky alebo tabuľkovou formou, prezentované informácie. Poster je vystavený v priestoroch
konferencie a môže, ale nemusí byť stručne komentovaný jeho autorom v rámci programu konferencie.
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Sem sa zaraďujú záverečné správy o vyriešených úlohách, výskumné práce a projekty, ktoré súvisia
AGI
s prípravou, realizáciou a hodnotením určitého vedeckovýskumného programu alebo projektu
a obsahujú údaje o postupe a výsledkoch riešenia, aj keď neboli verejne publikované, ale sú dostupné vo fakultnej, resp.
inej knižnici.
Autorské osvedčenia, patenty, objavy
AGJ
AHG
Sem sa zaraďujú dokumenty, ktoré sú zverejnené v úradných vestníkoch príslušných patentových alebo im podobných
úradov.
Vedecké práce zverejnené na internete - zahraničné
2
Vedecké práce zverejnené na internete - domáce
Sem sa zaraďujú vedecké práce, ktoré boli zverejnené len v elektronických informačných zdrojoch na internete. Napríklad
príspevky na konferenciách a seminároch, z ktorých neboli vydané zborníky, príspevky v elektronických časopisoch, ktoré
nemajú tlačený ekvivalent a pod.
AHI
Poznámka:
3
Príspevky v elektronických zborníkoch, časopisoch a publikácie, ktoré majú všetky popisné atribúty (názov a pôvodcu
dokumentu, miesto vydania, vydavateľa, dátum vydania, ISBN, resp. ISSN) a vyšli na hmotnom elektronickom médiu (napr.
CD-ROM) sa zaraďujú do rovnakých kategórií ako tlačené dokumenty.V prípade, že dokument zverejnený na internete je
zverejnený aj na fyzickom nosiči (CD-ROM, tlačený dokument), záznamy sa zlúčia do jedného, priradí sa kategória
dokumentu na fyzickom nosiči a skutočnosť, že dokument je aj na internete sa uvedie v poznámke.
BAA
Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách
Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BAB
BBA
Knihy, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale ich spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora v
rozsahu najmenej 3 AH. Pozri tiež vysvetlenie v časti 3.3.
Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB
Do tejto kategórie sa zaraďujú kapitoly v odborných knihách, kde sú autori uvedení v obsahu, alebo za názvom kapitoly,
pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa do kategórie odborné práce v
recenzovaných alebo nerecenzovaných zborníkoch BEC - BEF. V takomto prípade sa vytvorí záznam pre každú kapitolu.
Pozri tiež vysvetlenie v časti 3.3.
BCB
Učebnice pre základné a stredné školy
BCI
Skriptá a učebné texty
Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod.
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BCK
BDA
Do tejto kategórie sa zaraďujú kapitoly v učebných textoch, kde sú autori uvedení v obsahu, alebo za názvom kapitoly. V
takomto prípade sa vytvorí záznam pre každú kapitolu. Pozri tiež vysv. v časti 3.3.
Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách
BDB
Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách
Do tejto kategórie sa zaraďujú záznamy o heslách vo výkladových slovníkoch a encyklopédiách. Záznamy o jednotlivých
heslách sa vytvárajú vtedy, keď je jasne uvedené autorstvo hesla (meno autora je uvedené za heslom) a heslo má rozsah
najmenej 3 normalizované strany. V opačnom prípade sa vytvorí len jeden súborný záznam a zapíšu sa tí autori, ktorí sú
uvedení na titulnom liste, resp. na rube titulného listu. Pozri tiež vysvetlenie v časti 3.3.
BDC
Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BDD
BDE
BDF
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
Články odborného charakteru v karentovaných časopisoch..
Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
Články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v nekarentovaných časopisoch..
Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných
BEC
BED
BEE
4
aj nekonferenčných)
Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v zborníkoch, ktoré sú recenzované, tzn., že na rube titulnej
strany, alebo inde sú uvedení recenzenti (posudzovatelia, lektori).
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných
8
1
aj nekonferenčných)
Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEF
BFA
Články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v zborníkoch, ktoré nie sú recenzované, tzn., že na rube titulnej
strany, alebo inde nie sú uvedení recenzenti (posudzovatelia, lektori).
1
Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí (konferencie...)
BFB
Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako plné texty. V prípade neskoršieho vydania plných textov, sa záznamy zlúčia do
jedného, ktorý sa zaradí do kategórie BEC– BEF. Skutočnosť, že existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa
uvedie v poznámke.
BGG
Štandardy, normy, odporúčania
BGH
Legislatívne dokumenty
Zaznamenávajú sa len tie normalizačné a legislatívne dokumenty, kde je viditeľne uvedené autorstvo.
Odborné práce zverejnené na internete
BHG
Odborné práce, ktoré boli zverejnené len v elektronických informačných zdrojoch na internete. Napríklad príspevky na
konferenciách a seminároch, z ktorých neboli vydané zborníky, elektronické časopisy, ktoré nemajú tlačený ekvivalent a
pod. – pozri tiež poznámku pri kategórii AHG.
CAA
Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách
3
CAB
Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
Rozsah týchto prác musí byť najmenej 3 AH. Pozri tiež vysvetlenie v časti 3.3.
CAG
Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v zahraničnej produkcii alebo koprodukcii
CAH
Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v domácej produkcii
Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané
CAI
v zahraničných vydavateľstvách
Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané
CAJ
v domácich vydavateľstvách
CDC
Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch
CDD
Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v časopisoch, ktoré sú sledované službou Current Contents.
CDE
Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch
CDF
CEC
CED
CGC
CGD
CHG
DAI
Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v ostatných časopisoch.
Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skupinových katalógoch vydaných
v zahraničných vydavateľstvách
Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skupinových katalógoch vydaných
v domácich vydavateľstvách
Do týchto kategórií sa zaraďujú publikované pôvodné slovesné umelecké práce a umelecké preklady. Literárne eseje podľa
ich charakteru možno zaradiť do týchto kategórií alebo do kategórií BEC - BEF.
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma
Ide o publikované štúdie a projekty.
Umelecké práce zverejnené na internete
Sem sa zaraďujú umelecké práce, ktoré boli zverejnené len v elektronických informačných zdrojoch na internete. – pozri
tiež poznámku pri kategórii AHG.
Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)
Práce, na základe ktorých spracovateľ získal niektorý zo stupňov vedeckej alebo pedagogickej kvalifikácie, napr. PhD., Dr.,
CSc. DrSc.,doc. Ak takáto práca vyšla knižne, uvádza sa v príslušnej kategórii (napr. vedecké monografie).
Prehľadové práce - knižné
EAI
Práce vydané ako knihy v rozsahu najmenej 3 AH. Ak majú tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Odborné preklady publikácií - knižné
EAJ
Rozsah najmenej 3 AH. Ak majú tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
EDI
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
5
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ
Odborné preklady a prehľadové práce. Patria sem aj práce k jubileám, pokiaľ sú hodnotiace alebo sumarizačné,
publikované partitúry, časti scenára alebo divadelnej hry a p.
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI
Práce týkajúce sa odborného zostavenia a odborného, resp. vedeckého redakčného spracovania najmä zborníkov,
časopisov, bibliografií, katalógov a pod.
7
Výskumné štúdie a priebežné správy
Zaraďujú sa sem priebežné správy o riešených úlohách, výskumné štúdie a práce, ktoré súvisia
GAI
s prípravou, realizáciou a hodnotením určitej etapy vedeckovýskumného programu alebo projektu
3
a obsahujú údaje o postupe a výsledkoch riešenia, aj keď neboli verejne publikované, ale sú dostupné vo fakultnej, resp.
inej knižnici.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
3
AAA
VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V ZAHRANIČNÝCH
VYDAVATEĽSTVÁCH
AAA 01 OLÁH, M. – Ondrušová, Z. – Bozik, J. – Paľun, M.: INTRODUCERE ÎN STUDIUL ŞI
ISTORIA ASISTENŢEI SOCIALE. Nădlac - România 2011. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale
a României, Introducere în studiul şi istoria asistenţei sociale – Arad: Gutenberg Univers, 2011. ISBN
978-606-8204-56-7. (2 AH)
AAB
VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
AAB 01 HUČÍK J.- Gbúr, I. – Pamula, M.: Profesijná príprava žiakov
s mentálnym
postihnutím III. BOZP. Liptovský Ján: PROHU, 2011, 140 s. (40%). ISBN 98780-89535-04-4;
AAB 02
Tůma, J., HANOBIK, F. (2011).
Bratislava: 2011. ISBN 978 80-8132-001-9;
Nová náboženská hnutí v pojetí sociální práce.
AAB 03 HANOBIK, F. (2011). Úvod do sociálnej politiky. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. ISBN 97880-8132-019-4.
AAB 04 KMECOVÁ, J. 2011. Investovanie v sociálnej práci. Vydanie: prvé. Prešov: DARE, o.z.,
2011. 247 s. ISBN 978-80-970757-0-5.
AAB 05 LACA, S.: Vybrané kapitoly z etiky pre sociálno-zdravotnícke profesie, Bratislava : Beki
desing, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, s. 2011, s. 264, ISBN 978-80-8132-0156.
AAB 06 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným znevýhodnením.Košice :
Vienala 2011, 72 s. ISBN 978-80-8126-038-4.
AAB 07 Mátel, A. – SCHAVEL, M. et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011. 442 s. ISBN 978-80-8132-009-05.
ACA VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE VYDANÉ V ZAHRANIČNÝCH
VYDAVATEĽSTVÁCH
ACA 01 BUGRI Š., PRIBIŠOVÁ E.- Veřejná ekonomika – skriptá – Brno 2011, s.118, ISBN 97880-86710-30-3
ACA 02 BUGRI .Š, PRIBIŠOVÁ E. – Ekonomika EÚ – I. diel – skriptá – Brno 2011, ISBN 978-8086710-44-0
ACA 03 BUGRI Š. PRIBIŠOVÁ E. – Ekonomika EÚ – II. diel – skriptá – Brno 2011, ISBN 978-8086710-11-2
ACB
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE VYDANÉ V DOMÁCICH
VYDAVATEĽSTVÁCH
ACB 01 BABČÁK, M. Németh , F.: Vybrané kapitoly z internej propedeutiky, výživy
a ošetrovateľstva DAH, 2011 Prešov ISBN 978 – 80 – 970210 - 5 – 4;
ACB 02 KOKINČÁKOVÁ, T. - HREBENÁR, S. - BÁLENT, P.( 2011): Laboratórne metódy
v biológii, ÚSVZ PPG v Prešove, 72 s. ISBN 978-80-8132-026-2;
ACB 03 HUČÍK, J. Edukácia osôb s mentálnym postihnutím v inklúzii. Liptovský Ján: PROHU,
s.88, 2011. ISBN 978-80-89535-00-2 3 AH;
ACB 04 Hučíková, A:- HUČÍK J. Deti, trochu iné, v školskej edukácii. Liptovský Ján: PROHU, s.78,
2011. ISBN 978-89535-01-9 [Hučík, J.(50%), Hučíková A.(50%)]
2AH;
ACB 05 Kollárová, A.- HUČÍK, J.: Sociálna integrácia mladých dospelých
Liptovský Ján: PROHU, 2011,89 s.(50%). ISBN 978-80-89535-02-6;
z detských domovov.
ACB 06 LACA, S.: Základy sociálnej pedagogiky, Bratislava : 2011, Beki desing, Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, s. 219, ISBN 978-80-8132-014-9.
ACB 07 Mátel, A. – OLÁH, M. - SCHAVEL, M. et al. 2011. Vybrané kapitoly z metód sociálnej
práce I. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011. 213 s. ISBN 978-80-8132-027-9.
ACB 08 VANSAČ, P.: Vybrané kapitola z etiky, historický vývoj etiky, základy etika, etika v sociálnej
práci, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sociálnych vied
a zdravotníctvabl. P. P. Gojdiča v Prešove, Prešov 2011, s. 128, ISBN 978-80-8132-030-9;
ACB 09 BUGRI Š, PRIBIŠOVÁ E. – Základy ekonómie a ekonomiky pre sociálnych pracovníkov VŠZaSP, ÚSVaZ Prešov 2011, vysokoškolské skriptá, II. vydanie, ISBN 978–80–8132–008–8, EAN
9788081320088
ACD
KAPITOLY VO VYSOKOŠKOLSKÝCH UČEBNICIACH VYDANÉ V DOMÁCICH
VYDAVATEĽSTVÁCH
ACD 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Základy práva pre sociálnu prácu. In: ŽIAKOVÁ, E. a kol.: Sociálna
práca. Teoretické východiská a praktické kontexty. Košice :UPJŠ 2011, 286 s. ISBN 978-80-7097-2.
ADC VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
ADC 01 Valencakova, A. – BÁLENT, P. – Ravaszova, P. – Horak, A. – Obornik, M. – Halanova, M.
– Malcekova, B. – Novotny, F. – Goldova, M. (2011): Molecular identification and genotyping of
Microsporidia in selected hosts. Parasitol. Res.
ADC 02 E. Marettová, M. MARETTA, J. Legáth and E. Košutzká.: The Retention of Cadmium and
Selenium Influence in Fowl and Chickens of F1 Generation, BIOLOGICAL TRACE ELEMENT
RESEARCH, DOI: 10.1007/s12011-011-9305-5, 2011 (online first)
ADE
VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
ADE 01 LACA, S.: Life ethics and euthanasia, In: CLINICAL SOCIAL WORK, Austria, N. 3 2011,
S. 181, ISSN 2076-9741.
ADE 02 LACA, S.: Sozialkommunikation als ein wichtiges instrument im management in der
sozialarbeit, In: CLINICAL SOCIAL WORK, Austria, N. 4 2011, S. 151, ISSN 2076-9741.
ADE 03 Kollárová, A., HUČÍK, J., Božík, J. Social integration of young adults
from foster
homes. In: Clinical Social Wirk Journal by Interational Scientific Group of Applied Preventive
Medicine l-GAP Vienna, Austria, č.3/2011. ISSN 2076-9741/Online;
ADE 04 JURAŠEK, M.: Sociálny rozmer práce policajta-náročné komunikačné situácie (Ang.). In:
Orbis communicationis socialis. Lublin : 2009, s. 120-134. ISBN 978-83-7222-392-0;
ADE 05 JURAŠEK, M.: Odmeny a tresty vo výchove v súvislosti s násilím páchaným na deťoch. In:
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne. Legnica : 1/2008, s. 135-160.
ISSN 1898-0171;
ADE 06 JURAŠEK, M.: Terénna práca-streetwork ako edukačná forma sociálnej práce. In:
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne. Legnica : 2/2008, s. 127-154.
ISSN 1898-0171;
ADE 07 JURAŠEK, M.: Hospic – pomoc a podpora jednotlivcovi, rodine a spoločnosti. In:
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne. Legnica : 1/2009, s. 217-227.
ISSN 1898-0171;
ADE 08 JURAŠEK, M.: Výkon trestu odňatia slobody u špecifických kategórií odsúdených a
obvinených. In: Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne. Legnica : 2/2009,
s. 215-228. ISSN 1898-0171;
ADE 09 JURAŠEK, M.: Domáce násilie a jeho vnímanie – sociologický prieskum. In: Społeczeństwo
i Edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne. Legnica : 1/2010, s. 225-234. ISSN 1898-0171;
ADE 10 JURAŠEK, M.: Spúšťače domáceho násilia a legislatívne ošetrenie pomoci obetiam. In:
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne. Legnica : 2/2010, s. 203-215.
ISSN 1898-0171;
ADE 11 JURAŠEK, M.: Migranti a ich integrácia v kontexte právnych úprav Slovenskej republiky
a Európskej únie. In: Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne. Legnica :
2/2011, s. 197-216. ISSN 1898-0171;
ADE 12 Michal OLÁH, Ivana Mrázková, Kristián Kovács, Zlata Ondrušová, Jozef Božik, Alena
Kollárová, Stanislava Hunyadiová, Jana Vallová. Legal adaptation of Socio-Legal Protection of
Children and Social Guardianship in Slovak Republic. In: Clinical Social Work 3/2011. Vienna:
International Schientific Group of Applied Preventive Medicine, 2011. – 182 s. – ISSN 2076-9741
ADE 13 M. Subally, M. Cervenkova, I. Kmit, E. Gazikova, M. OLAH, V. Rusnakova, V. Krcmery, J.
M. Muli, J.Bozik, A. Doktorov. Update in Malaria - Social and Nursing Aspects. In: : Clinical
Social Work 4/2011. Vienna: International Schientific Group of Applied Preventive Medicine, 2011.
– 182 s. – ISSN 2076-9741/Online, ISSN 2222-386X/Print
ADE 14 OLÁH, M. – Mrázková, I. – Bozik, J. Sociálnoprávna ochrana a sociálna prevencia
rizikových detí v Slovenskej Republike. In: Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného
zdravia obyvateľov východného Slovenska v kontexte členstva krajiny v EÚ. 2011. Prešov: Ústav
sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča. 2011. ISBN 978 – 80 – 89271-95-5, EAN
9788089271955
ADE 15 Drexlerová B., SCHAVEL M. 2011. Verschuldung des slowakischen haushaltes In:
CLINICAL SOCIAL WORK, Austria, N. 3 2011, S. 181, ISSN 2076-9741.
ADE 16 BUGRI Štefan - Hospodárska kríza – stratégia odstraňovania a znižovania verejného dlhu –
Periodika Academia č. 1 ročník VI / 2011 str. 20 – 25 VŠKE, Brno 2011.
ADF
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
A ZBORNÍKOCH
ADF 01
HANOBIK, F,: Rómska komunita a sociálno-patologické javy. Bratislava, 2011.
Acta missiologica 1/2011,ISSN 1337-7515.
ADF 02
Kurnátová, E., HANOBIK, F.: Sociálne javy ohrozujúce rómsku rodinu. Bratislava,
2011. Acta missiologica 1/2011,ISSN 1337-7515.
ADF 03 HANOBIK, F.:Marginalizácia Rómov v spoločnosti, Regionálne združenie lokálnych
partnerstiev sociálnej inklúzie CESTA n.o. (RZLPSI), Katedra sociálnej práce FF UPJŠ Košice, Košice
2010, 978-80-970543-1-1
ADF 04 HANOBIK, F.:Integrácia marginalizovaných skupín Rómov do spoločnosti, VŠZaSP s.
Alžbety, ÚSVaZ Prešov 2011, ISBN 978-80-89271-95-5
ADF 05 HANOBIK, F.: Moderná spoločnosť a kríza rodiny, VŠZaSP s. Alžbety, Žilina 2011, ISBN
978-80-8132-000-2
ADF 06 HANOBIK, F., Gurský, J.: Humanizácia v paliatívnej starostlivosti. VŠZaSP sv. Alžbety,
Bardejov 2011, ISBN 978-80-8132-016-3
ADF 07 Gurský, J., HANOBIK, F.: Komunikácia s klientom v hospicovej starostlivosti. VŠZaSP sv.
Alžbety, Bardejov 2011, ISBN 978-80-8132-016-3
ADF 08 HANOBIK, F.: Sociálny pracovník v paliatívnej starostlivosti. VŠZaSP sv. Alžbety, ÚSVaZ
Prešov 2011, Zdravotníctvo 3-4, ISSN 1336-9326, str.82
ADF 09 HANOBIK, F.: Zomieranie a smrť v hospici. VŠZaSP sv. Alžbety, ÚSVaZ Prešov 2011,
ISSN 1336-9326
ADF 10 JURAŠEK, M.: Slovenská spoločnosť, katolícka charita a jej prínos. In: Disputationes
scietificae 3/2011. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2011, s. 87-111. ISSN 1335-9185.
ADF 11 E. Schnitzerová, I. ANTONIČOVÁ: Rodový aspekt v práci a službách
pre užívateľov/užívateľky drog.
In: Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 46, 2011/4, s.241-251. Podiel: 50%. Česko – Slovenský
časopis
ADF 12 Rajský, M. - JURIŠ, Peter - Vodňanský, Miroslav - Forejtek, Peter - Lebocký, Tibor RAJSKÝ, Dušan Antiparazitárna liečba raticovej zveri a jej limitujúce faktory / M. Rajský ... [et al.].
In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. XXXVI, č. 3 (2011), s. 161-165;
ADF 13 Rajský, Dušan (30%) - JURIŠ, Peter (30%) - Lešník, František (4%) - Vodňanský,
Miroslav (4%) - Kropil, Rudolf (4%) - Rajský, M. (4%) - Lebocký, Tibor (4%) - Garaj, P. (4%) -
Forejtek, Peter (4%) - Figura, A. (4%) - Erdélyi, K. (4%) - Sugár, L. (4%) Geografická distribúcia
fibropapilomatózy v=populáciach vnímaných cervidov na Slovensku : srnec lesný (Capreolus
capreolus)
a
jeleň
lesný
(Cervus
elaphus)
/
D.
Rajský
...
[et
al.].
In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. XXXVI, č. 4 (2011), s. 214-216;
ADF 14 JURIŠ, Peter - Rajský, Dušan - Papajová, Ingrid - Jurišová, Silvia - Rovný, Ivan ČISLÁKOVÁ, Lýdia - Jarčuška, Pavol - Halánová, Monika Hepatitídy E, potencionálne riziko
ohrozenia verejného zdravia, epizootológiaJuriš ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0023/11, VEGA
2/0147/10.
In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. XXXVI, č. 2 (2011), s. 96-98;
ADF 15 Lešník, František - JURIŠ, Peter Stála aktuálnosť chrípkových vírusov / F. Lešník, P. Juriš;.
In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. XXXVI, č. 1 (2011), s. 17-19;
ADF 16 JURIŠ Peter (50%) - ČISLÁKOVÁ, Lýdia (50)ˇ Zoonózne infekcie mačiek - zdravotné
riziko
pre
človeka
/
P.
Juriš,
L.
Čisláková.
In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. XXXVI, č. 4 (2011), s. 193-195;
ADF 17 LACA, S.: Postoj blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. k eutanázii, In: V Brázde
Metodovej - Gréckokatolícky kalendár, Košice, Byzant, 2011, ISBN 978-80-85581-53-9.
ADF 18 LACA, S.: Paliatívna a hospicová starostlivosť ako súčasť etiky života, In: Prohuman, 1. január
2011, online http://www.prohuman.sk/paliativna-a-hospicova-starostlivost-ako-sucast-etiky-zivota,
ISSN 1338-1415.
ADF 19 LACA, S., Laca, P.: Identita postmoderného človeka a výchovy, In: Prohuman, 13. január 2011,
online http://www.prohuman.sk/identita-postmoderneho-cloveka-a-vychovy, ISSN 1338-1415.
ADF 20 LACA, S.: Postavenie sociálno-patologických javov v postmodernej spoločnosti, In:
Prohuman, 29. január 2011, http://www.prohuman.sk/postavenie-socialno-patologickych-javov-v-postmodernejspolocnosti, ISSN 1338-1415.
ADF 21 LACA, S.: Súčasne aspekty chudoby v Slovenskej spoločnosti, In: Prohuman, 29. apríl 2011,
http://www.prohuman.sk/sucasne-aspekty-chudoby-v-slovenskej-spolocnosti, ISSN 1338-1415.
ADF 22 LACA, S.: Postavenie a kompetencie sociálneho pedagóga, In: Prohuman, 31. mája 2011
http://www.prohuman.sk/postavenie-a-kompetencie-sociálneho-pedagóga, ISSN 1338-1415.
ADF 23 LACA, S.: Sociálno-patologicky jav v spoločnosti zneužívanie a tyranie žien,
In: Prohuman, 31. augusta 2011 http://www.prohuman.sk/socialno-patologicky-jav-v-spolocnostizneuzivanie-a-tyranie-zien, ISSN 1338-1415.
ADF 24 LACA, S., PASTERNÁKOVÁ, L.: Súčasný stav násilia páchaného na ženách
v postmodernej spoločnosti, In: Prohuman, 13. septembra 2011 http://www.prohuman.sk/socialnapraca/sucasny-stav-nasilia-pachaneho-na-zenach-v-postmodernej-spolocnosti, ISSN 1338-1415.
ADF 25 LACA, S., MICHEĽ, R., LACA P.,: Nezamestnanosť mladých ľudí „absolventov“ ako
súčasný
sociálny
problém
spoločnosti,
In:
Prohuman,
11.
október
2011,
http://www.prohuman.sk/nezamestnanost-mladych-lud-absolventov-ako-sucasny-socialny-problemspolocnosti, ISSN 1338-1415.
ADF 26 LACA, S.: Sociálna patológia a patológia rodiny, In: Prohuman, 2. november 2011,
http://www.prohuman.sk/socialna-praca/socialna-patologia-a-patologia-rodiny, ISSN 1338-1415.
ADF 27 LACA, S.: Rodina ako primárne prostredie v spoločnosti, In: Prohuman, 22. november 2011,
http://www.prohuman.sk/socialna-praca/rodina-ako-primarne-prostredie-v-spolocnosti, ISSN 13381415.
ADF 28 VANSAČ, P.: Duchovná a sociálna starostlivosť o manželov a rodinu podľa Pastoračného
plánu Katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007-2013. In: Theologos. Prešov : GTF PU, 2010, roč. 12, č. 2,
s. 85-97. ISSN 1335-5570
AEC
VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH
ZBORNÍKOCH
AEC 01 DANCÁK, P.: Принципы и цели деятельности детских деревень SOS /Демографическая
и социальная структура общества в период системной трансформации: сборник материалов
республиканской науч.-практ. конф., Брест, 12-13 мая 2011 г. /Брест. гос. ун-т имени А.С.
Пушкина; редкол: К.К. Красовский, Е.В. Скакун (отв. ред.), С.Т. Кавецкий. – Брест :БрГу, 2011.
– с. 46-49;
AEC 02 DANCÁK, P.: Gréckokatolíci na Slovensku pred výzvami súčasnej doby. "Polska -Czechy Słowacja. Oblicza religijności", praca zbiorowa pod redakcją Józefa Budniaka i Andrzeja Kasperka,
Polska Akademia Nauk/Oddział w Katowicach, Agencja Artystyczna PARA Zenon Dyrszka,
Katowice 2011. s. 219 – 229;
AEC 03
CHOMOVÁ, M.: Социальная работа с иммигрантами - cоциологическое
исследование. In: Cборник научных трудов № 1/2010. Pига: Балтийская Международная
Академия, 2010, s.294-323. 246 s. ISBN 9984-763-97-X;
JURAŠEK, M., CHOMOVÁ, M.: Преступность молодежи и социальная
AEC 04
профилактика. In: Cборник научных трудов № 4/2010. Pига: Балтийская Международная
Академия, 2010, s.218-234. 246 s. ISBN 9984-763-97-X. (50% podiel);
AEC 05 JURAŠEK, M.: Aplikácia modelu restoratívnej justície ako inovatívneho prístupu k výkonu
spravodlivosti v Slovenskej republiky. In: Inovation. Berlín : 2011, s. ??-??. ISSN;
AEC 06 JURAŠEK, M.: Sociálna práca v oblasti domáceho násilia – definovanie problematiky
v kontexte sociálnej patológie. In: Ad augusta per angusta. Chelm : 2011, s. 497-511. ISBN 978-8361787-44.0;
AEC 07 JURAŠEK, M.: Количество разводов и их влияние на семью и общество. In: Cборник
научных трудов № 1/2010. Pига: Балтийская Международная Академия, 2010, s.268-286. 337 s.
ISBN 9984-763-97-X;
AEC 08 Halušková, E., JURAŠEK, M.: Оперативная социальная работа с маргинальными
группами. In: Cборник научных трудов № 2/2010. Pига: Балтийская Международная Академия,
2010, s.180-190. 208 s. ISBN 9984-763-97-X. (50% podiel);
AEC 09 Halušková, E., JURAŠEK, M.: Социальное обеспечение особой группы сограждан с
ограниченными возможностями (инвалидов). In: Cборник научных трудов № 3/2010. Pига:
Балтийская Международная Академия, 2010, s. 218-225. 234 s. ISBN 9984-763-97-X. (50%
podiel);
AEC 10 JURAŠEK, M., CHOMOVÁ, M.: Преступность молодежи и социальная профилактика.
In: Cборник научных трудов № 4/2010. Pига: Балтийская Международная Академия, 2010,
s.218-234. 246 s. ISBN 9984-763-97-X. (50% podiel);
AEC 11 Bočáková.O.- Jakušová, V.- KILÍKOVÁ, M.: Poverty and Soacial Exclusion
Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Proceedings einer internationales Videokonferenz.
Trenčianska Univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2011, s.31-35, ISBN978-3-938590-33-1.
AEC 12 LACA, S.: Postavenie a kompetencie sociálneho pedagóga v rámci sociálno patologických
javov, In: Zborník príspevkov vedeckej medzinárodnej konferencie - Sociální pedagogika v
souvislostech globální krize, Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011 911 s. ISBN 978-8087182-16-1.
AEC 13 European Journal of Heart Failure Supplements, Vol.10, Supplement 1, May 2011
Abstract Kisko, A., Kmec, J., BABČÁK, M.: Ratio E/Vp 1,5 can predict an early stage of the left
ventricular diastolic dysfunction in asymptomatic hypertensives with microvascular coronary lession
Prednáška i zborník recenzovaný
AEC 14 European Heart Journal Supplements, Vol.13, Supplement A, April 2011
Abstract of original contributions 10th International Conference of Non – invasive Cardiovascular
Imaging May 15 – 18, 2011 Amsterdam, Netherlands
Kisko, A., Kmec, J., BABČÁK, M.: 99mTc tetrofosmin SPECT and stress NT – pro BNP levels can
help to identify an appropiate for revascularisation candidatesa in asymptomatic typ 2 diabetic patients
with borderline coronary lesion
Prednáška i abstract
AEC 15 BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, Žák Silvester – Rast nezamestnanosti v Slovenskej
republike ako dôsledok hospodárskej krízy – Medzinárodná konferencia VŠKE, Brno 2011, ISBN
978-80-86710-48-8
AEC 16 PRIBIŠOVÁ Emília, Žák Silvester, BUGRI Štefan – Pomer minimálnej mesačnej mzdy
a priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike a ich vývoj – Medzinárodná konferencia VŠKE,
Brno 2011, ISBN 978-80-86710-48-8
AEC 17 Žák Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília – Anomálie právneho a ekonomického
prostredia v Slovenskej republike po roku 1993 – Medzinárodná konferencia VŠKE, Brno 2011, ISBN
978-80-86710-48–8
AEC 18 BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, Žák Silvester, Paulovičová Marcela – Dopad
hospodárskej krízy na nezamestnanosť v Slovenskej republike, Zdravotnictví a sociální práce, vedecký
časopis, ročník 6,2011, č. 3-4, E 19259, ISSN: 1336-9326, str. 47;
AED VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH
ZBORNÍKOCH
AED 01 I. ANTONIČOVÁ: Emocionálna inteligencia – alebo odborná kompetencia nie je
všetko....In: Recenzovaný zborník vedeckých prác. Sociálno – ekonomické otázky a problémy
verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v kontexte členstva krajiny v EÚ I. Ústav
sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, Prešov, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, Bratislava. Prešov 2011. ISBN 978-80-89271-95-5;
AED 02 KOKINČÁKOVÁ, T., HREBENÁR, S., BÁLENT, P.: Probiotiká a ich význam
v prevencii infekčných ochorení. Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia
obyvateľov východného Slovenska v kontexte členstva krajiny v EÚ I. Recenzovaný zborník
vedeckých prác pedagógov Ústavu Sociálnych Vied a Zdravotníctva In Extenso. Prešov, 2011, ISBN
978-80-89271-95-5;
AED 03 HREBENÁR, S., KOKINČÁKOVÁ, T., BÁLENT, P.: Charakteristika chlamýdií a ich
výskyt v pneumológií. Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov
východného Slovenska v kontexte členstva krajiny v EÚ I. Recenzovaný zborník vedeckých prác
pedagógov Ústavu Sociálnych Vied a Zdravotníctva In Extenso. Prešov, 2011, ISBN 978-80-8927195-5;
AED 04 DANCÁK, P.: Sloboda ako nádej vo filozofii Romana Guardiniho. In: DANCÁK, P.,
HRUŠKA, D., ŠOLTÉS, R. (Eds.): Filozoficko-antropologicke predpoklady výchovy
v personalistickej filozofii. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove, 2011, s. 81 – 89. ISBN 978-80-555-0350-9;
AED 05 DANCÁK, P.: Étos a desocializácia. In: STOROŠKA, M., JURAŠEK, M. (eds.): Kvalita
života II. Etické a spirituálne aspekty. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, ISM
Slovakia 2011, s. 70-79. ISBN 978-80-89372-27-0;
AED 06 CHOMOVÁ, M., JURAŠEK, M.: Úloha sociálneho pracovníka v kontexte rozpadu rodiny.
In. Kvalita života II. Sociálne a ekonomické aspekty. Prešov: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2010, s.
55-65. ISBN 978-80-89372-26-3 (50% podiel);
AED 07 JURAŠEK, M.: Ľudské práva a činnosť Policajného zboru v Slovenskej republike. In.
TIPRPÁK, P., MICHANČOVÁ, S. (Eds.): Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti.
Prešov: GTF PU, 2011, s. 198-209. ISBN 978-80-555-0343-1;
AED 08 JURAŠEK, M.: Etický a ľudský rozmer v sociálnom poradenstve. In. PRIBULA, M. (ed.).:
Inovácie. Podnikanie. Spoločnosť. Prešov: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2008, s. 333-341. ISBN
978-80-89372-03-4;
AED 09 JURAŠEK, M.: Rodina v kontexte nezamestnanosti. In. PRIBULA, M. (ed.).: Spoločnosť.
Kultúra. Ekonomika. Prešov: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2009, s. 262-276. ISBN 978-80-8937220-1;
AED 10 JURAŠEK, M.: Situačná analýza hospicov na Slovensku v kontexte paliatívnej služby
človeku a jeho rodine. In: MADZINOVÁ, R. (ed.).: Zborník vedeckých prác. Prešov: VSMP ISM
Slovakia, 2009, s. 157-168. ISBN 978-80-89372-11-9;
AED 11 JURAŠEK, M.: Sociálno-patologický jav prostitúcie v kontexte hodnôt našej spoločnosti. In.
Kvalita života II. Sociálne a ekonomické aspekty. Prešov: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2010, s. 80100. ISBN 978-80-89372-26-3;
AED 12 JURAŠEK, M.: Úloha kresťanskej rodiny v spoločnosti. In. Kvalita života II. Etické
a spirituálne aspekty. Prešov: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2010, s. 116-131. ISBN 978-80-8937227-0;
AED 13 JURAŠEK, M.: Nezamestnanosť a jej negatívny vplyv na rodinu a spoločnosť. In:
VOLOŠIN, M., STOROŠKA, M.(eds.).: Inovácie. Podnikanie. Spoločnosť. No 3. Prešov: VSMP ISM
Slovakia, 2010, s. 61-79. ISBN 978-80-89372-28-7;
AED 14 Revallová, Miriam - Čuvalová, Zuzana - Kantíková, Mária - JURIŠ, Peter
Charakterizácia izolátov Staphylococcus Aureus animálneho a potravinového pôvodu so zameraním sa
na antimikrobiálnu rezistenciu / M. Revallová ... [et al.]. - Rec. Miron Šramka et al.
In: Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v
kontexte členstva krajiny v Európskej únii I. : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Ústavu
sociálnych vied a zdravotníctva in extenso. - Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.
Gojdiča, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011. - ISBN
9788089271955. - S. 140-147;
AED 15 ČISLÁKOVÁ, Lýdia (50%) - JURIŠ, Peter (50%) Chlamýdiové infekcie - rizikové
faktory ich šírenia v populácii / L. Čisláková, P. Juriš. - Rec. Miron Šramka et al.
In: Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v
kontexte členstva krajiny v Európskej únii I. : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Ústavu
sociálnych vied a zdravotníctva in extenso. - Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.
Gojdiča, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011. - ISBN
9788089271955. - S. 120-125;
AED 16 JURIŠ, Peter - Papajová, Ingrid - Adam, Gejza - Miterpáková, Martina - Kalanin, Peter
Výskyt črevných parazitárnych infekcií u marginalizovanej skupiny Rómov žijúcich v osadách / Peter
Juriš;
...
[et
al.].
Rec.
Miron
Šramka
et
al.
In: Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v
kontexte členstva krajiny v Európskej únii I. : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Ústavu
sociálnych vied a zdravotníctva in extenso. - Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.
Gojdiča, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011. - ISBN
9788089271955.
S.
126-131.
AED 17 KILÍKOVÁ, M. – Nováková, G.: Bariéry kvality života ako zdravotno – sociálny problém
komunity nevyliečiteľných chorých. Aktuálne otázky politiky –zborník príspevkov z medzinárodnej
konferencie dňa 4.2.2011. Trenčianska univerzita Trenčín. 17-27 s. ISBN 978-80-8075-485-3.
AED 18 KILÍKOVÁ, M. – Nováková, G.: Bariéry kvality života ako zdravotno – sociálny problém
komunity nevyliečiteľných chorých. Aktuálne otázky politiky –zborník príspevkov z medzinárodnej
konferencie dňa 4.2.2011. Trenčianska univerzita Trenčín. 17-27 s. ISBN 978-80-8075-485-3.
AED 19 KMECOVÁ, J. DANCÁK, P. 2011. Personalistický kontext sociálnej náuky Cirkvi
v sociálnej práci a v ekonómii. In. Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia
obyvateľov východného Slovenska v kontexte členstva krajiny v Európskej únii I. Prešov: Ústav
sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2011. 215 s. ISBN 978-80-89271-95-5.
AED 20 KOKINČÁKOVÁ, T., Hrebenár, S., BÁLENT, P.: Probiotiká a ich význam v prevencii
infekčných ochorení. Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov
východného Slovenska v kontexte členstva krajiny v EÚ I. Recenzovaný zborník vedeckých prác
pedagógov Ústavu Sociálnych Vied a Zdravotníctva In Extenso. Prešov, 2011, ISBN 978-80-8927195-5.
AED 21 Hrebenár, S., KOKINČÁKOVÁ, T., BÁLENT, P.: Charakteristika chlamýdií a ich výskyt
v pneumológií. Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného
Slovenska v kontexte členstva krajiny v EÚ I. Recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov
Ústavu Sociálnych Vied a Zdravotníctva In Extenso. Prešov, 2011, ISBN 978-80-89271-95-5.
AED 22 LACA, S.: Sociálna pedagogika ako pomáhajúca vedná disciplína sociálnej práce, In:
Zborník vedeckých prác pedagógov ústavu sociálnych vied a zdravotníctva in extenso – Sociálno –
ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v kontexte
členstva krajiny v EÚ I, Prešov : Harlequin, 2011, 215 s. ISBN 978-80-89271-95-5.
AED 23 LACA, S: Nezamestnanosť ako sociálno-ekonomický problém rodiny v súčasnej spoločnosti,
In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie – Sociálna patológia rodiny, Bratislava :
Exocom, 2011, 365 s. ISBN 978 -80-8132-000-2.
AED 24 LACA, S., Laca P.: Sociálny pedagóg a jeho kompetencie v postmodernej spoločnosti, In:
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie – Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelavaní modernej generácie učiteľov VII, Ružomberok : Verbum, 2011, 364 s. ISBN – 978 .808084-676-3.
AED 25 LACA, S: Dobrovoľníctvo ako jedna z foriem vzdelávania a integrácie
sociálnych
pracovníkov v súčasnej societe, In: Zborník prednášok zo študentskej konferencie, Prešov : 2011,
ISBN 978-80-555-0375-2.
AED 26 LACA, S.: Etika súčasť socializácie človeka v postmodernej spoločnosti, In: Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie – Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia
v bezpečnosti jedinca a spoločnosti, Bratislava : 2011, ISBN 978-80-8953-01-5.
AED 27 LACA, S.: Sociálno-duchovný rozmer profesionálnej rodiny v dnešnej spoločnosti, In:
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie –profesionálna rodina, Trenčín : 2011, 144
s. ISBN 978-80-89533-03-9.
AED 28 LACA, S.: Paliatívna a hospicová starostlivosť v kontexte eticko-náboženských aspektov, In:
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie – Spolupráca pomáhajúcich profesií –
v paliatívnej a hospicovej starostlivosti, Bardejov : VŠZaSP, 2011, ISBN 978-80-8132-016-3.
AED 29 Černá, L., Laca, P., Zubal, P., LACA, S.: Paliatívna a hospicová starostlivosť ako
odpoveď na skutok eutanázie, In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie –
Spolupráca pomáhajúcich profesií – v paliatívnej a hospicovej starostlivosti, Bardejov : VŠZaSP,
2011, ISBN 978-80-8132-016-3.
AED 30 LACA, S.: Patológia rodiny v súčasnej spoločnosti, In: Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie – Rodina v zdraví a chorobe, Ružomberok : Katolícka univerzita, Verbum,
2011, ISBN 978-80-8084-778-4.
AED 31 Pasternáková, L. - LACA, S.,: Ponímanie osobnosti učiteľa v súčasnej škole. In:
Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých
vysokoškolských
učiteľov,
Prešov : 2011, ISBN 978-80-555-0482-7.
AED 32 LACA, S.: Etika života ako súčasť spoločnosti, In: Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie – Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie,
Prešov : VŠZaSP, 2011.
AED 33 LACA, S. - SCHAVEL, M. 2011. Opodstatnenosť sociálnej práce v školskom prostredí v
prevencii sociáno – patologickýchjavov, Vedecká nedzinárodná konferencia „Sociálna patológia a
intervencia sociálnej práce“ Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : VŠ ZaSP, 2011. ISBN : 97880-8132-018-7.
AED 34 SCHAVEL, M. a kol. 2011. Mediácia v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Bratislava :
VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. 117 s. ISBN : 978-80-8132-020-20.
AED 35 VANSAČ, P.: Manželstvo – spoločenstvo lásky medzi Bohom a ľuďmi. In: PAĽA, G. –
PETRO, M. (ed.): Zborník teologických štúdií, No.5. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove,
Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009. s. 84-96. ISBN 978-80-8068-950-6
AED 36 VANSAČ, P.: Antropologický pohľad Jána Pavla II. na stvorenie muža a ženy. In: Bugri, Š.,
Juriš, P. (ed.): Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného
Slovenska v kontexte členstva krajiny v EU I., Prešov: Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P.
Gojdiča Prešov 2011, s. 105-110. ISBN 978-8089271-95-5.
AED 37 MARETTA M., Bálent P., Legáth J., Marettová E.: Immunohistochemický dôkaz S-100
proteínu v tenkom čreve japonských prepelíc, Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného
zdravia obyvateľov východného Slovenska v kontexte členstva krajiny v EÚ I., s184-187,Prešov 2011,
978-89271-95-5
AED 38 Marettová E., MARETTA M.: Immunohistochemický dôkaz S-100 proteínu v pankrease
oviec. Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II., Bratislava 2011,s.193-195, 978-80-970589-3-7.
AED 39 Žák Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília – Ekonomické východiská, postavenie
a význam finančného manažmentu v systéme spolupracujúcich osôb v paliatívnej a hospicovej
starostlivosti – Medzinárodná konferencia, Bardejov 2011, ISBN: 978-80-8132-016-3, EAN:
9788081320163, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bardejov 2011
AED 40 PRIBIŠOVÁ Emília, Žák Silvester, BUGRI Štefan – Klient paliatívnej starostlivosti
a bezpečnosť práv pacienta – Medzinárodná konferencia, Bardejov 2011, ISBN: 978-80-8132-016-3,
EAN: 9788081320163, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bardejov 2011
AED 41 BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, Žák Silvester – Typy zariadení hospicovej
starostlivosti a možnosti ich financovania v Slovenskej republike – Medzinárodná konferencia,
Bardejov 2011, ISBN: 978-80-8132-016-3, EAN: 9788081320163, Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Bardejov 2011
AED 42 ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan – Ekonomicko - sociálne bariéry uplatnenia príslušníkov
marginalizovaných skupín v spoločnosti - Medzinárodná konferencia, Ružomberok 2011, ISBN 97880-8084-737-1
AED 43 BUGRI Štefan, JURIŠ Peter – Recenzovaný zborník vedeckých prác ÚSVaZ – Prešov 2011,
ISBN 978-80-89271-95-5, EAN 9788089271955
AED 44 BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília – Východiská zo zadlženosti Slovenska a krajín EÚ,
str. 27, Recenzovaný zborník vedeckých prác ÚSVaZ Prešov, 2011, ISBN 978-80-89271-95-5, EAN
9788089271955
AED 45 PRIBIŠOVÁ Emília, BUGRI Štefan – Vymáhanie nedoplatkov na poistnom a ich dopad na
sociálnu politiku obyvateľstva, str. 98, Recenzovaný zborník vedeckých prác ÚSVaZ Prešov, 2011,
ISBN 978-80-89271-95-5, EAN 9788089271955
AED 46 BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester, PAULOVIČOVÁ Marcela – Dopad
hospodárskej krízy na nezamestnanosť v Slovenskej republike, Zdravotníctvo a sociálna práca,
vedecký časopis, ročník 6,2011, č. 3-4, 3575/2006, ISSN: 1336-9326, str. 47
AEF
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NERECENZOVANÝCH VEDECKÝCH
ZBORNÍKOCH
AEF 01 BÁLENT, P., KOKINČÁKOVÁ, T., HREBENÁR, S: Animoterapia, I. Celoslovenská
konferencia pracovníkov v sociálno-ošetrovateľskej starostlivosti a špeciálnej pedagogike. Zborník
referátov. Prešov, 17.6.2011.
AEF 02 BÁLENT, P., KOKINČÁKOVÁ, T., Hrebenár, S: Animoterapia, I. Celoslovenská
konferencia pracovníkov v sociálno-ošetrovateľskej starostlivosti a špeciálnej pedagogike. Zborník
referátov. Prešov, 17.6.2011.
AEG
STRUČNÉ OZNÁMENIA ALEBO ABSTRAKTY VEDECKÝCH PRÁC
V ZAHRANIČNÝCH KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
AEG 01Thrombosis Research, vol 127, supplement 3, february 2011, ISSN 0049-3848, str. 138 The
use of low-molecular- weight heparin nadroparin calcium by pregnant women with thrombophilia
autori: HULÍKOVÁ M., Hulíková J.,
AEG 02 Journal of Thrombosis and Haemostasis supplement 2, volum 9, july 2011, ISSN 1538-7933
Oral, direct factor Xa inhibitor for thromboprophylaxis after total hip replacement
Autori : HULÍKOVÁ M., Staško I, Hulík Š, Hulíková J.
AEG 03 Halánová, Monika - ČISLÁKOVÁ, L. - JURIŠ, P. - Papajová, Ingrid- Jarčuška, Pavol Rudohradská, Petra The occurrence of selected intestinal helminthoses in marginalised group of Roma
living in settlements / M. Halánová ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0412/09, ŠPVV CEMIO
26220120058,
VEGA
2/0147/10.
In: Clinical Microbiology and Infection. - ISSN 1198-734X. - Vol. 17, suppl. 4 (2011=, s. S756;
AEG 04 SEDLÁKOVÁ, M,: Miesto práva v sociálnej práci. Abstrakt in Zborník abstraktov
k programu konferencie Realita a vízia sociálnej práce. Bratislava, PF UK 2011, s. 13.
AFA
PUBLIKOVANÉ POZVANÉ REFERÁTY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH
AFA 01 KYSLAN K., BABČÁK, M.: Superior mesenteric artery syndrome and this treatment
Gepatopankreatoduodenaľnyj alianc – fyziologia,patologia, Ukrajina, Užhorod 29.9. – 30.9.2011
AFA 02 Németh F., BABČÁK M.: Aproximate Nutritional Status Assesment of Seniors in Prešov
Gepatopankreatoduodenaľnyj alianc – fyziologia,patologia, Ukrajina, Užhorod 29.9. – 30.9.2011
AFB
PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH
AFB 01 VANSAČ, P.: Kvalita života starších ľudí v zariadení pre seniorov. In: TIRPÁK, P. –
MICHANČOVÁ, S. (eds.): Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti, Prešov:
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra aplikovanej edukológie,
2011, s. 98-116. ISBN 978-80555-0343-1
AFB 02 VANSAČ, P.: Kresťanské manželstvo a rodina – teória a prax, In: Studia Aloisiana, roč. 2,
rok 2011, č. 1., Teologická fakulta Trnavská niverzita v Trnave, s. 29-39, ISSN 1338-0508.
AFB 03 ČISLÁKOVÁ, L. (25%) - JURIŠ, P. (25%) - Kalinová, Zuzana (25%) - Halánová, Monika
(25%) Túlavé mačky ako pramene chlamydiózy a iných infekcií / Lýdia Čisláková ... [et al.]. - Č.
projektu:
VEGA
1/0412=09,
VEGA
1/0418/09.
In: Manažment miest a obcí - právne aspekty súvisiace so spoločenskými, domácimi a voľ=e žijúcimi
živočíchmi : zborník publikácii z XI. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : 22.-24.
jún 2011, Vysoké Tatry, Tatranská Javorina. - Košice : ELSEWA, 2=11. - ISBN 9788089385157. - S.
92-95;
AFC PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH
AFC 01 TKÁČ, V.: Ľudské práva - rovnosť, spravodlivosť a solidarita v sociálnej praci, 2011. In.
Politiky a paradigmata sociální práce. Co jsme zdědili a co s tím uděláme ? : Sborník z konference. Zlín : UTB, 2011. - ISBN 978-80-7318-994-5, s. 17-21.
AFC 02 JURAŠEK, M.: Sociálna práca s osobami vo väzenstve v súvislosti so základnými
hodnotami slobody a spravodlivosti. In. Člowiek. Wartosc. Edukacja. Legnica : Wyższa Szkoła
Menedżerska w Legnicy, 2010, s. 341-356. ISBN 83-89884-53-4;
AFD
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
AFD 01 E. Schnitzerová, I. ANTONIČOVÁ, S. Capíková: Fajčenie a konzum alkoholu u mládeže
z rodového hľadiska. In: Sociálno – pedagogické aspekty agresie stredoškolákov a jej prevencie.
Zborník z vedeckého semináru s medzinárodnou účasťou. Katedra pedagogiky FHPV Prešovskej
univerzity a Súkromný školský internát v Prešove. Prešov 2011. ISBN 978-80-555-0481-0
Podiel: 33%.
AFD 02
BLAHOVEC J. : Spomienka na prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc, Seminár pri
príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc, Zborník prác, UVLF Košice
2011, ISBN 978-80-8077-257-4, s. 9-12;
AFD 03 Jalč P., Kostecká Z., BLAHOVEC J., Kočišová A.: Proteázy v larvách múch Musca
domestica a ich niektoré elektroforetické vlastnosti. Zborník prác, UVLF Košice 2011, ISBN 978-808077-257-4, s. 31-37
AFD 04 JURASEK, M.: Probácia u mladistvých a jej sociálno-etická dimenzia. In: Restoratívna
spravodlivosťi. Prešov: GTF PU, 2011, s. ???-???. ISBN ???????
AFD 05 Halánová, Monika - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - Kalinová, Zuzana - Pohorencová, Antónia JURIŠ, Peter Epidemiologická situácia vo výskyte povinne hlásených zoonóz bakteriálneho a
parazitárneho pôvodu v =R / M. Halánová ... [et al.]. - Rec. M. Levkutová , A. Kočišová. - Č. projektu:
VEGA
1/0412/09,
VEGA
1/0271/11.
In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat : 4. medzinárodná vedecká konferencia, Košice 7.-8.
september 2011 : zborník príspevkov a abstraktov. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach, 2011. - ISBN 9788080772307. - S. 137-139;
AFD 06 Kalinová, Zuzana - Halánová, Monika - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - JURIŠ, Peter
Epidemiologická situácia vo výskyte povinne hlásených zoonóz vírusového pôvodu v SR / Z.
Kalinová; ... [et al.]. - Rec. M. Levkutová, A. Kočišová. - &=268;. projektu: VEGA 1/0412/09.
In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat : 4. medzinárodná vedecká konferencia, Košice 7.-8.
september 2011 : zborník príspevkov a abstraktov. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach, 2011. - ISBN 9788080772307. - S. 19-21;
AFD 07 Rudohradská, Petra - Papajová, Ingrid/ JURIŠ, Peter- Osobná a komunálna hygiena problém aj v 21. storočí = P. Rudohradská, I. Pápajová, P. Juriš. - Rec. Jaroslav Leháth, Lýdia
Čisláková.
In: Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011, Košice. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011.
- ISBN 9788080772499. - S. 220-222;
AFD 08 Halánová, Monika (50%) - ČISLÁKOVÁ, Lýdia (20%) - JURIŠ, Peter (10%) - Kalinová,
Zuzana (2%)- Zoonotické ochorenia mačiek vo vzťahu k verejnému zdraviu / M. Halánová ... [et al.]. Rec. Jaroslav Leháth, Lýdia Čisláková. - Č. projektu: VEGA 1/0418/09, VEGA 1/0412/09.
In: Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011, Košice. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011.
- ISBN 9788080772499. - S. 145-222;
AFD 09 DANCÁK, P.: Výchova a zmysel v personalistickom kontexte. In: KUTARŇA, J., FULA,
M. (eds.): Aktuálosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládežou. Bratislava : VŠZSP sv.
Alžbety 2011, s. 75-84. ISBN 978-80-8132-004-0
AFD 10 DANCÁK, P.: Berďajevov personalizmus ako príspevok k diskurzu o teleológii výchovy. In:
LACH, M. (ed.): Slovanská spiritualita a mystika. Centrum spirituality Východ – Západ Michala
Lacka, Košice Teologická fakulta Trnavskej Univerzity v Bratislave Košice 2011 s. 70-79.
AFD 11 DANCÁK, P.: Dôstojnosť chorého človeka. In: LACA, S., DANCÁK, P., LACA, P. (eds.):
Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti
AFD 12 DANCÁK, P.: Filozofická reflexia starostlivosti o dušu v čase krízy. In: HRUŠKA, D.,
ŠOLTÉS, R., DANCÁK, P. (eds.): DISPUTATIONES QUODLIBETALES. Duša & Európa. Prešov,
GTF PU 2011, s. 211-219. ISBN 978-80-555-0374-5
AFD 13 PEŘINOVÁ,N., Banasová, V: Etické aspekty starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich.
VI Medzinárodná vedecká konferencia VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, SK SaPA, Hospic Matky
Terezy Bardejov, Institut mezioborových studií Brno. Bardejovské kúpele.( USVaZ bl.P.P.Gojdiča)
AFD 14 Banasová, V, PEŘINOVÁ, N: Aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o zomierajúceho
novorodenca. VI Medzinárodná vedecká konferencia VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, SK SaPA,
Hospic Matky Terezy Bardejov, Institut mezioborových studií. Bardejovské kúpele
AFD 15 PERINOVÁ,N., Banasová, V: Neverbálna komunikácia v interakcii sestra- dieťa – Drodičia.
IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii. SLS,SK SaPA, Slovenská
spoločnosť sestier. Žilina
AFD 16 Banasová, V, PERINOVÁ, N: Starostlivosť o genitálie v novorodeneckom veku
a prevencia infekcií. Žilina – IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii.
SLS,SK SaPA, Slovenská spoločnosť sestier.
AFD 17 Banasová, V, PEŘINOVÁ, N: 10 bodov Baby Friendly Hospital. IX. celoslovenská
konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou SKS a PA, FNsP Prešov, PU
FZO,21.-22.10.2011 Prešov.
AFD 18 PEŘINOVÁ,N., Banasová, V: Alternatívne metódy starostlivosti o nevyliečiteľne chorých
a zomierajúcich, negujú úvahy o eutanázii. VII. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou
účasťou „ Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie “ v dňoch 28. –
29. októbra 2011 v Prešove(USVaZ bl.P.P.Gojdiča)
AFD 19 Baňasová, V., PEŘINOVÁ, N: Edukácia matky a príbuzných počas hospitalizácie
rizikového novorodenca. VII. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou „ Spolupráca
pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie “ v dňoch 28. – 29. októbra 2011
v Prešove
AFD 20 Banasová, V, PEŘINOVÁ, N: Význam edukácie matiek počas hospitalizácie rizikového
novorodenca. Prešovský Pediatrický deň, SPS SLS Bratislava, FNsP J.A.R. v Prešove, Spolok lekárov
v Prešove, FZO PU v Prešove, Klinika pediatrie FNsP J.A.R. v Prešove, RLK v Prešove,
Vydavateľstvo Samedi:
AFD 21 PEŘINOVÁ, N., Baňasová, V: Ciele a potreby dostupnosti a rovnosti v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti. Regionálny odborný seminár, RK SK SaPA a FNsP J.A.R. 11.05.2011 Prešov
AFD 22 PEŘINOVÁ., N: Prevencia zdravotných problémov ženy v období klimaktéria, Ústav
sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove.
AFD 23 VANSAČ, P.: Manželstvo očami Jána Pavla II. In: VYHNAL, P., SLOVIKOVÁ, Ľ. (ed.):
Spoločnosť,
kríza, rodina, Zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej konferencie
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svets medzinárodnou účasťou konanej
v dňoch 25. a
26. marca 2010, Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2010. s. 503511. ISBN 978-80-8084-610-7
AFD 24
VANSAČ, P.: Formovanie svedomia pre pravú lásku podľa Jána Pavla II. In: Acta
misiologica 1/2011, ročník 5, Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II.
v Bratislave, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, s. 4 – 7. ISSN 13377515
AFD 25 VANSAČ, P.: Duchovná služba v paliatívnej a hospicovej starostlivosti, In LACA, S.,
DANCÁK, P., LACA, P. (ed.): Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej
starostlivosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety Bratislava, Detašované pracovisko Kráľovnej Pokoja z Medžugoria Bardejov 2011,
317-326, ISBN 978-80-8132-016-3.
AFD 26 Marettová E. ,MARETTA M.: Imunohistochemický dôkaz hladkosvalových buniek vo
vajcovode oviec. Klinická a aplikovaná morfológia, Košice, UPJŠ, 2011, s.66-67, ISBN
9788070978795
AFD 27 Marettova E. MARETTA M.: Immunohistochemická lokalizácia intermediálnych filamentov
v pankrease ovce, Klinická a aplikovaná morfológia,UPJŠ, Košice, 2011, s.62-64, ISBN
9788070978795
AFD 28 XXI. Diabetologické dni a XXXIX. Reimanove dni 15.6 – 17.6.2011 Prešov
BABČÁK M.: Redukcia rizika u pacientov s diabetickou nefropatiou
AFD 29 XXI. Diabetologické dni a XXXIX. Reimanove dni 15.6 – 17.6.2011 Prešov
BABČÁK M.: Prístup diabetológa k pacientovi s DM 2. Typu a kardiovaskulárnym ochorením
AFD 30 XXI. Diabetologické dni a XXXIX. Reimanove dni 15.6 – 17.6.2011 Prešov
BABČÁK M.: Je možné účinnejšou blokádou sytému RAAS u diabetikov dosiahnuť viac z hľadiska
renoprotektivity?
AFD 31 XXI. Diabetologické dni a XXXIX. Reimanove dni 15.6 – 17.6.2011 Prešov
BABČÁK M.: Nové prístupy v liečbe artériovej hypertenzie
AFD 32 Mozaika srdcovo cievnych ochorení SLS
25.5.2011 Prešov
BABČÁK, M.: Nové pohľady na liečbu hypertenzie - Prednáška
AFD 33 50. Východoslovenské lekárske dni19.5. – 20.5.2011 Nový Smokovec
BABČÁK, M., Németh, F.: Artériová hypertenzia , globálny prístup.
Prednáška
AFD 34 Prešov 31.5.2011 SL
BABČÁK, M.: Manažment
insuficienciou – prednáška
kariovaskulárneho
rizika
u diabetikov
a pacientov
s renálnou
AFD 35 XXXII. Výročná konferencia – Všeobecný lekár – základný pilier efektívnej zdravotnej
starostlivosti 13. 10 – 15.10.2011 Starý Smokovec
BABČÁK, M., Németh F.: Zvláštnosti liečby DM u seniorov
AFD 36 XXXII. Výročná konferencia – Všeobecný lekár – základný pilier efektívnej zdravotnej
starostlivosti 13. 10 – 15.10.2011 Starý Smokovec
Németh F., BABČÁK, M.: Komplexné geriatrické hodnotenie
Prednášky
AFD 37 VII . Vedecko – odborná konferencia s medzinárodnou účasťou
Spolupráca pomáhajúcich profesií – determinant kvality života populácie 28.10. – 29.10.2011, Prešov
Jacko, Ľ., BABČÁK, M.: História poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
Prednáška
AFD 38 VII . Vedecko – odborná konferencia s medzinárodnou účasťou
Štiavnický , J., BABČÁK, M.: Asertivita v sopciálnej i zdravotnej komunikácii
Prednáška
AFD 39 VII . Vedecko – odborná konferencia s medzinárodnou účasťou
BABČÁK, M., Jacko, Ľ.: Sociálne dôsledky u fyzických osôb s ŤZP chorých na diabetes mellitus –
vlastný prieskum.
Prednáška
AFD 40 Kiško ,A., BABČÁK, M.: Sociálne dôsledky u fyzických osôb s ŤZP chorých na diabetes
mellitus – vlastný prieskum
4.2.2011, Trenčín, Aktuálne otázky politiky . sekcia Sociálna a zdravotná politika
Prednáška i zborník
AFE
ABSTRAKTY POZVANÝCH REFERÁTOV ZO ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÍ
AFE 01 Blinová, J. – SCHAVEL, M. 2011. Contmporary questions in Further education of social
workers. 2011. In: CLINICAL SOCIAL WORK, Austria, N. 5 2011, S. 6, ISSN 2076-9741.
AFE 02 Hrdličová, J. – SCHAVEL, M. 2011. Bullying in elemantary schol as a social problem.
2011. In: CLINICAL SOCIAL WORK, Austria, N. 5 2011, S. 6, ISSN 2076-9741.
AFE 03 Fačkovcová, A. – SCHAVEL, M. 2011. The chosen method of social work with mentally
disabled people in the of social services. 2011. In: CLINICAL SOCIAL WORK, Austria, N. 5 2011,
S. 6, ISSN 2076-9741.
AFE 04 Hrdá, B. - SCHAVEL, M. 2011. Social guidance in employment services. 2011. In:
CLINICAL SOCIAL WORK, Austria, N. 5 2011, S. 6, ISSN 2076-9741.
AFE 05 – OLÁH, M, Foster family care and transformation of foster homes in SR. / Anettová, M. In.
Clinical Social Work. Vol. 2, 5/2011. I-GAP Vienna, Austria. ISSN 2076-9741.
AFE 06 Vrtochová, D. – OLÁH, M- Prevention of bukkying at schools Piestany. /: In. Clinical Social
Work. Vol. 2, 5/2011. I-GAP Vienna, Austria. ISSN 2076-9741.
AFG
ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV ZO ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÍ
AFG 01 JURIŠ, P. - Papajová, Ingrid - Rudohradská, Petra - Adam, Gejza - ČISLÁKOVÁ, L. Halánová, Monika - Jarčuška, Pavol- Výskyt črevných parazitárnych infekcií u marginalizovanej
skupiny Rómov žijúcich v osadách východného Slovenska = P. Juriš ... [et In: Jubilejné 50.
východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a príspevky. - Košice,
2011. - S. 12-13;
AFH
ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV Z DOMÁCICH KONFERENCIÍ
AFH 01 ČISLÁKOVÁ, L. - Kováčová, Daniela - Halánová, Monika - JURIŠ, P.- Cicavčie
chlamydiózy na Slovensku - aktuálna situácia / L. Čisláková ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA
1/0412/09,
VEGA
1/0418/09.
In: II. Labudove dni : vedecká konferencia : zborník abstraktov : Bratislava, 28.-29. apríl 2011. Bratislava : Virologický ústav, 2011. - ISBN 9788097069254.=- S. 32-33;
AFH 02 HULÍKOVÁ M., Vaskulárna medicína 2011, 3 (S4), s. 42, ISSN 1338-0214
Hematologické rizikové faktory dysfunkcie A-V fistuly u dialyzovaných pacientov
AFH 03 HUNYADIOVÁ S. 2011. Vplyv supervízie na kvalitu života ako výzva v pomáhajúcich
profesiách. In. Revue medicíny v praxi, roč. 6, č. 3-4. Vydavateľstvo: SAMOSATO, s. r. o., Bratislava
2011, s. 91-92. ISSN 1336–9326.
AFH 04 ČISLÁKOVÁ, Lýdia - Kováčová, Daniela - Halánová, Monika - JURIŠ, Petercavčie chlamydiózy na Slovensku - aktuálna situácia / L. Čisláková ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA
1/0412/09,
VEGA
1/0418/09.
In: II. Labudove dni : vedecká konferencia : zborník abstraktov : Bratislava, 28.-29. apríl 2011. Bratislava : Virologický ústav, 2011. - ISBN 9788097069254.=- S. 32-33;
AFH 05 KILÍKOVÁ, M.- Tureková M.: Aspekty hospicovej starostlivosti ako zdravotno-sociálny
problém súčasnej doby. Zdravotníctvo a sociálna práca. č.4, 2011. ISSN 1336 – 9326.
AFH 06 PEŘINOVÁ,N., banasová, V: Alternatívne metódy starostlivosti o nevyliečiteľne chorých
a zomierajúcich, negujú úvahy o eutanázii. VII. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou
účasťou „ Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie “. ISSN –
13369326. (USVaZ)
AFH 07 Baňasová, V., PEŘINOVÁ, N.: Edukácia matky a príbuzných počas hospitalizácie
rizikového novorodenca VII. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou „ Spolupráca
pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populáci. ISSN – 13369326
AFH 08 PEŘINOVÁ., N: Prevencia zdravotných problémov ženy
sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove.
v období klimaktéria, Ústav
AFH 09 PEŘINOVÁ,N., Banasová, V: Alternatívne metódy starostlivosti o nevyliečiteľne chorých
a zomierajúcich, negujú úvahy o eutanázii. VII. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou
účasťou „ Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie “ v dňoch 28. –
29. októbra 2011 v Prešove(USVaZ bl.P.P.Gojdiča)
AFL
POSTERY V ZBORNÍKOCH Z DOMÁCICH KONFERENCIÍ
AFL 01 LACA, S., Laca, P.: História hospicu Matky Terezy v Bardejove. VI. Medzinárodná vedecká
konferencia – Spolupráca pomáhajúcich profesií – v paliatívnej a hospicovej starostlivosti, Bardejov :
VŠZ a SP Bratislava, 2011.
AFL 02 LACA, S., Pasternáková, L..: História hospicov na Slovensku. VI. Medzinárodná vedecká
konferencia – Spolupráca pomáhajúcich profesií – v paliatívnej a hospicovej starostlivosti, Bardejov :
VŠZ a SP Bratislava, 2011.
AHI
VEDECKÉ PRÁCE ZVEREJNENÉ NA INTERNETE – DOMÁCE
AHI 01 HUNYADIOVÁ, S. 2011. Vplyv ústavnej starostlivosti na dieťa. In. In. Sociálno-ekonomické
otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v kontexte členstva krajiny
v EÚ I, 2011, Vydavateľstvo: ÚSVaZ bl.P.P. Gojdiča, Prešov. s. 47-53, ISBN 978-80-89271-95-5
AHI 02 PERINOVÁ,N., Banasová, V: Neverbálna komunikácia v interakcii sestra- dieťa – rodičia. –
IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii. SLS,SK SaPA, Slovenská
spoločnosť sestier. www. neonatologická sestra.sk
AHI 03 Banasová, V, PERINOVÁ, N: Starostlivosť o genitálie v novorodeneckom veku
a prevencia infekcií. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii. SLS,SK SaPA,
Slovenská spoločnosť sestier. www. neonatologická sestra.sk
BCI
SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY
BCI 01 BUGARSKÝ, A., Buleca, J. Základy trestného práva hmotného pre študentov sociálnej práce
s.144, USVaZ, ISBN 978-80-8132-013-2 75%
BCI 02 BUGARSKÝ, A. , BUGRI, Š. Úvod do štúdia právnych disciplín pre študentov sociálnej
práce s.68, USVaZ, ISBN
978-80-8132-028-6;
BCI 03 KILÍKOVÁ, M.: Základy metodiky vedeckej práce. Ústav SV a Z bl. P.P. Gojdiča Prešov,
2011, ISBN 978-80-89271-96-2, EAN 9788089271962
BCI 04 TARJÁNYI, Viliam. 2011. Metodická príručka empirickej časti diplomovej práce. Prešov:
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča. 2011, 52 s., ISBN 978-80-969786-7-0;
BDF
ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
BDF 01 Rajský, Dušan - JURIŠ, Peter - Hepatitída E / Dušan Rajský, Peter Juriš
In: Poľovníctvo a rybárstvo. - ISSN 0231-8768. - Ro=9;. 63, č. 8 (2011), s. 40;
BDF 02 JURIŠ, Peter (50%) - ČISLÁKOVÁ, Lýdia (50%)- Mačky ako pramene zoonóznych
infekcií
u
človeka
/
Peter
Juriš,
Lýdia
Čisláková.
In: Pes a mačka. - ISSN 1335-7778. - Roč. XI., č. 8 (2011) s. 38-39;
BDF 03 JURIŠ, Peter (50%) - ČISLÁKOVÁ, Lýdia (50%)- Pes ako potenciálny prameň infekcií u
ľudí
/
Peter
Juriš,
Lýdia
Čisláková
.
In: Pes a mačka. - ISSN 1335-7778. - Roč. XI., č. 9 (2011)= s. 12-13;
BDF 04 Hrebenár, S., KOKINČÁKOVÁ, T: Bronchiolitis obliterans s organizovanou pneumóniou.
Respiro 02/2011, 2011, str: 37-39.
BDF 05 LACA, S.: Sociálno-patologicky jav v spoločnosti zneužívanie a tyranie žien,
In: ACTA MISSIOLOGICA, Bratislava : č.1, roč. V, VŠZaSP, 2011, ISSN 337-7515.
BDF 06 LACA, S., Pasternáková, L.: Súčasný stav násilia páchaného na ženách v postmodernej
spoločnosti, In: ACTA MISSIOLOGICA, Bratislava : VŠZaSP, č.1, roč. V, 2011, ISSN 337-7515.
BDF 07 VANSAČ, P.: Almužna ako konkrétny spôsob pomoci núdznym. In: Zdravotníctvo
a sociálna práca., odborný časopis Bratislava: SAPIENTIA 2008 , roč. 3, č. 1, s. 40-41. ISSN 13357492
BDF 08 VANSAČ, P.: Formácia spolupracovníkov v sociálnej oblasti v duchu Pastoračného plánu
Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. In: KOŠČ, S., Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky
cirkvi na Slovensku II. , Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,
Katedra misijnej a charitatívnej činnosti, Verbum Ružomberok 2010, s. 68 – 77. ISBN 978-80-8084554-4
BED
ODBORNÉ PRÁCE V RECENZOVANÝCH DOMÁCICH ZBORNÍKOCH
( KONFERENČNÝCH AJ NEKONFERENČNÝCH)
BED 01 TKÁČ, V.: Sociálne aspekty hospodárskej krízy a sociálne právo. In: Hospodárska politika
a právo v období hospodárskej krízy. Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou.
Bankovní institut Vysoká škola. Banská Bystrica: 2011, s. 25 – 32. ISBN 978-80-970422-0-2.
BEF ODBORNÉ PRÁCE V NERECENZOVANÝCH DOMÁCICH ZBORNÍKOCH
(KONFERENČNÝCH
BEF 01 HUNYADIOVÁ, S.- Ľudia bez domova 2011 v Žakovciach - syndróm vyhorenia sociálneho
pracovníka http://www.notabene.sk/?konferencia
BGH LEGISLATÍVNE DOKUMENTY
BGH 01 HUNYADIOVÁ, S. Akreditácia subjektu, ktorému bola podľa zákona c. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelená
akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – predĺženie § 11
ods.1 a ods.3 písm.
b), c), d); § 17 ods.4; § 27 ods.4; § 32 ods. 3 – 16.11.2011
http://www.employment.gov.sk/get_file.php?SMC=1&id=20390
BGH 02
HUHYADIOVÁ, S. Vykonávanie priorít orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately na rok 2011 v územnom obvode Košíc a Košického kraja
BGH 03 VRANKOVÁ, E. Smernica č. 7/2011 VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
EDI
RECENZIE V ČASOPISOCH A ZBORNÍKOCH
EDI 01 OLÁH, M- Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch. Prohuman. 6.3.2011.
ISBN 978-80-969905-0-4.
EDI 02 PEŘINOVÁ N. ( recenzent)Pomocníčky bohyne Artemis v dejinách času. Florence –
časopis moderného ošetrovateľstva. 2011
EDI 03 TKÁČ, V. Recenzia časopisu Sociální práce/Sociálna práca, časopis pre teóriu, prax
a vzdelávanie v sociálnej práci, ročník 10, čísla 1 až 4, 2011, apríl 2011, ISSN: 1213-6204
EDI 04 TKÁČ, V Recenzia príspevku Pavla Tománka „Manželstvo a legalizované partnerstvá“ ,
časopis Fórum sociální práce“, Praha, júl 2011
EDI 05 TKÁČ, V Recenzia: Aktuálne otázky pracovnoprávnej a sociálnej legislatívy: Zborník
príspevkov z vedeckého seminára konaného 8. apríla 2011 na Univerzite Komenského v Bratislave.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 22011. 95 s. ISBN 978-80-7160319-1
FAI
REDAKČNÉ A ZOSTAVOVATEĽSKÉ PRÁCE (BIBLIOGRAFIE, ČASOPISY,
ENCYKLOPÉDIE, KATALÓGY, SLOVNÍKY, ZBORNÍKY...)
FAI 01 DANCÁK, P., Hruška, D., Šoltés, R. (Eds.): Filozoficko-antropologické predpoklady výchovy
v personalistickej filozofii. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove, 2011, ISBN 978-80-555-0350-9
FAI 02 DANCÁK, P.: HRUŠKA, D., ŠOLTÉS, R., DANCÁK, P. (eds.): DISPUTATIONES
QUODLIBETALES. Duša & Európa. Prešov, GTF PU 2011, ISBN 978-80-555-0374-5
FAI 03 LACA, S., DANCÁK, P., Laca, P. (eds.): Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej
a hospicovej starostlivosti. VŠZaSP sv. Alžbety: Bratislava 2011, ISBN: 978-80-8132-016-3
FAI 04 BUGRI, Štefan, JURIŠ, Peter - Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia
obyvateľov východného Slovenska v kontexte členstva krajiny v Európskej únii I. / zostavitelia:
Štefan Bugri. Peter Juriš, - Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011. - 215 s. - ISBN 9788089271955;
FAI 05 LACA, S., DANCÁK, P., Laca, P.: Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej
a hospicovej starostlivosti, In: Zborník príspevkov vedeckej medzinárodnej konferencie - Bratislava :
2011, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ISBN 978-80-8132-016-3.
FAI 06 VRANKOVÁ, E. - Juššíková, Y. 2011. Tienisté stránky v živote seniorov. In MÁTEL, A. –
JANECHOVÁ, L. – ROMAN, L. (eds.) 2011. Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce.
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety. ISBN 978-80-8132018-7. s. 216-223.
FAI 07 Hardy, M. – Dudášová, T. – VRANKOVÁ, E. – Hrašková, A. 2011. Sociálna patológia
rodiny. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety. 365 s. ISBN
978-80-8132-000-2.2012/1/3
GAI
VÝSKUMNÉ ŠTÚDIE A PRIEBEŽNÉ SPRÁVY
HUNYADIOVÁ, S. Národný projekt XXIV – 2 Zvyšovanie zamestnateľnosti
GAI 01
profesionálnych rodičov – lektor projektu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
http://www.upsvar.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-20072013/narodny-projekt-xxiv-2.html?page_id=1244
GAI 02 M. OLÁH Faktory ovplyvňujúce plnenie rodičovských rolí u špecifických skupín
obyvateľstva v Slovenskej republike. Zahájenie projektu VEGA č. 1/0401/11. In: Prohuman.
31.1.2011. ISSN 1338-1415.
GAI 03 PEŘINOVÁ, N: Multimediálne technológie v príprave pôrodných asistentiek. č.p. 004 PU4/2011(posudzovateľ projektu).
GII
RÔZNE PUBLIKÁCIE A DOKUMENTY, KTORÉ NEMOŽNO ZARADIŤ
DO ŽIADNEJ Z PREDCHÁDZAJÚCICH KATEGÓRIÍ
GII 01 HUNYADIOVÁ, S. 2011. Sociálna situácia v meste Gelnica. In: Gelničan,č. 5-6
Vydavateľ: Mestský úrad v Gelnici., 2011, roč. XX, s. 10-13. EV 3895/09
GII 02 BUGRI Štefan – recenzný posudok – metodická príručka – Tarjányi, Prešov 2011,
978-80-969786-7-0, EAN 978809697867-0
ISBN
GII 03 BUGRI Štefan – recenzný posudok k dizertačnej skúške PaedDr. Anna Imrichová s názvom
„Vplyv médií na sociálne skupiny a prevencia“.
Na základe odovzdaných VVC spracovala 14. 01. 2012
Prešov
Mária Ringerová, Mgr.
Download

prehľad vedecko-výskumnej činnosti