Témy Bc. prác doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
1. Príprava a kontrola transfúznych liekov
2. Diagnostická účinnosť vyšetrenia ProC Global a ProC Global V na záchyt
deficitu proteínu S a proteínu C a faktora V Leidenskej mutácie
3. Hyperhomocysteínemia ako samostatný rizikový faktor rozvoja aterosklerózy
4. Sideropenické anémie
5. Hemolytická choroba novorodencov
6. Potransfúzne reakcie
7. Makrocytová anémia-deficit vetamínu B12
8. Cievny endotel a trombóza
9. Laboratórna diagnostika von Willebrandovej choroby
10. Význam stanovenia hemoglobínu v retikulocytoch pri diferenciálnej
diagnostike sideropenických anémií
Témy Mgr. prác doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
1. Imunohematologické vyšetrenia v transfuziológii
2. Metabolizmus železa
3. Od darcovstva krvi k hemoterapii
4. Antifosfolipidový syndróm a jeho laboratórna diagnostika
5. Tromboembolická choroba
6. Sideropenická anémia v gravidite
7. Laboratórna diagnostika nepravidelných antierytrocytových protilátok
8. Esenciálna trombocytémia
9. Trensfúzne lieky s obsahom červených krviniek a ich deleukotizácia
10. Možnosti stanovenia ľudských progenitorových buniek
11. Homocysteín
12. Potransfúzne reakcie
Témy Bc. prác doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Retrovírusy. Diagnostika HIV na Národnej transfúznej službe Slovenskej republiky
Témy Mgr. prác doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zápalové markery
Celiakia v detskom veku
Sexuálne prenosné ochorenia bakteriálneho pôvodu
Laboratórna diagnostika alergických ochorení
Stanovenie kvality pitných vôd
Metódy stanovenia antinukleárnych protilátok
Proteíny akútnej fázy a ich laboratórna diagnostika
Syfilis a HIV: starí a noví nepriatelia medzi nami
Témy Bc. prác prof. Ing. Ján Blahovec, CSc.
1. Vyšetrenie alkoholu v krvi a dychu
2. Stanovenie cholesterolu v sére, vplyv abstinencie na hladinu cholesterolu
3. Modifikovaná diéta u reálnych ochorení a možnosti praktickej aplikácie
matematického odhadu rýchlosti glomerulárnej filtrácie
4. Hormóny štítnej žľazy a ich zmeny pri niektorých ochoreniach štítnej žľazy
Témy Mgr. prác prof. Ing. Ján Blahovec, CSc.
1. Ochorenia štítnej žľazy a ich interná kontrola kvality
2. Stanovenie katecholamínov v onkologických materiáloch vysokoúčinnou
kvapalinovou chromatografiou
3. Zvýšená aktivita aminotransferáz a chronické vírusové hepatitídy
4. Fotochemické, turbidimetrické, imunochemické a chromatografické metódy
stanovenia glykovaného hemoglobínu a ich vzájomné porovnanie.
5. Najčastejšie chronické komplikácie diabetes mellitus a možnosti zníženia rizík ich
vzniku sledovaním koncentrácií HbAC1
6. Stanovenie glykovaného hemoglobínu ako presného ukazovateľa správnej liečby
kompenzácie diabetes mellitus
7. Metabolický profil niektorých frakcií lipoproteínov a lipidov u ľudí abstinujúcich na
návykové látky
8. Súčasné možnosti analytického stanovenia alkoholu a iných omamných látok v
ľudských telových tekutinách
9. Biochemícké základy degradácie proteínov, lipidov , polysacharidov, ich absorcia v
gastrointestinálnom trakte a prechod do krvného obehu a najčastejšie metabolické
poruchy spojené s malnutríciou
10. Sledovanie hladín glykovaného hemoglobínu ako významnej veličiny odhadu
závažných rizík výskytu komplikácií diabetes mellitus
11. Nové názory a pohľady na využitie HbAC1 pre ranné stanovenie diabetes mellitus 9/
Faktory ovplyvňujúce význam stanovenia glykovaného hemoglobínu v diagnostike
cukrovky
12. Súčasné poznatky o glykovanom hemoglobíne a význam jeho stanovenia v gravidite.
13. Analytické metódy stanovenia HbAC1, presnosť, spoľahlivosť, citlivosť, interferencie
s inými látkami a praktické aspekty ich diagnostického využitia
14. Existencia iných glykovaných proteínov ako je hemoglobín využiteľných pre
diagnostiku porúch glycidového metabolizmu
15. Metódy stanovenia koncentrácie bielkovín a ich frakcií, ich vzájomné porovnanie a
využiteľnosť v diagnostických laboratóriách a vo výskume
16. Kontrola kvality pitných vôd vo vzťahu k ich chemickému a bakteriálnemu
znečisteniu
17. Zdravotné dôsledky prekračovania limitných hodnôt zdravotne závadnych látok
organického a anorganického pôvodu v pitnej vode
18. Prítomnosť dusičnanov, dusitanov, ťažkých kovov, ropných produktov a iných
toxických látok v pitných vodách jednotlivých regiónov Slovenska
19. Súčasné možnosti diagnostiky dedičných metabolických porúch spojených s
metabolizmom proteínov a aminokyselín
20. Nové prístupy k screeningovému stanoveniu a následne aj liečbe fenylketonúrie v
našich podmienkach
21. Lipoproteíny a ich vzťah ku kardiovaskulárnym chorobám. Súčasné poznatky o
možnej regulácii sérových lipidov farmaceutikami
22. Možnosti regulácie syntézy lipoproteínov o nízkej hustote a niektoré genetické
poruchy syntézy a sekrécie týchto látok.
23. Nové pohľady na diagnostiku a liečbu dedičných metabolických porúch
24. Analytické metódy stanovenia hlavných kontaminantov znečistenia pitných vôd z
privátnych a verejných zdrojov a potenciálne zdravotné riziká pre ľudí po ich
dlhoobých expozíciach
Témy Bc. prác prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
1. Toxocara canis - výskyt a laboratórna diagnostika
2. Vírusová hepatitída C a jej laboratórna diagnostika
3. Sledovanie rastových vlastností baktérií na pevných pôdach v stanovených
časových intervaloch
4. Skríning vyšetrení krvou prenosných infekcií u darcov krvi
5. Laboratórna diagnostika Campylobacter sp.
6. Respiračné ochorenia spôsobené Chlamydia pneumoniae
7. Probiotiká - ich význam v imunite a prevencii chorôb
8. Urogenitálne mykoplazmy
9. Zastúpenie a klinický význam neinvazívnych metód diagnostiky pri infekcii
Helicobacter pylori
10. Diagnostika vybraných vírusových infekcií črevného traktu
11. Toxocara canis – výskyt a laboratórna diagnostika
12. Sledovanie rastových vlastností baktérií na pevných pôdach v stanovených časových
intervaloch.
13. Skríning vyšetrení krvou prenosných infekcií u darcov krvi
14. Vírusová hepatitída C a jej laboratórna diagnostika
Témy Mgr. prác prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
1. Laboratórna diagnostika meticilín rezistentných kmeňov Staphylococcus aureus
adetekcia génu pre Panton - Valentain - leukocidín metodóu PCR
2. Laboratórna diagnostika lymskej boreliózy
Témy Bc. prác prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
Nádory obličiek, ich klasifikácia a imunohistochémia
Ochorenia žalúdka - diagnostika v patologickom laboratóriu
Sterilita - príčiny, diagnostika, liečba
Využitie HER2 pri diagnostike karcinómu žalúdka
Hodnotenie morfológie a motility spermií u pacientov zaradených do programu pre
asistovanú reprodukciu
6. Histologická diagnostika nádorov prsníka
7. Adenokarcinóm hrubého čreva - niektoré faktory diferenciácie a prognózy
1.
2.
3.
4.
5.
Témy Mgr. prác prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
1. Celiakia a jej imunohistochemická a histochemická diagnostika
2. Karcinómy prsnej žľazy a ich histologická diagnostika
Témy Bc. prác doc. PhDr. Peter Kišac, PhD.
1. Porovnanie biochemických analýz v
Mikrobiológii
2. Klinický význam laboratórnych stanovení
Helicobactera pylori pri zápalových
ochoreniach sliznice žalúdka a dvanastníka
Témy Bc. prác prof. MVDr. Pavol Bálent, PhD.
1. Možnosti aplikácie fluorescenčnej spektroskopie v diagnostike kardiovaskulárnych
chorôb
2. Kvantitatívne stanovenie prokalcitonímu v statimovom režime
3. Kardiálny troponín T a jeho stanovenie vysoko sentzitívnou metódou Elecsys
Troponin T hs Roche
4. Rezistencia Pseudomonas aeruginosa u hospitalizovaných pacientov
5. Stanovenie cystatínu C ako ukazovateľa reálnych funkcií
6. Homocysteín, vitamíny skupiny B a kardiovaskulárne ochorenia
7. Určenie hranice citlivosti stanovenia vybraných patogénnych baktérií PCR metódou
8. Možnosti stanovenia bielkovín v moči v klinickom laboratóriu SYNLAB
SLOVAKIA,
9. s. r. o. Prešov a ich využitie v praxi
10. Markery novorodeneckej sepsy
11. Poruchy metabolizmu lipoproteínov a vznik aterosklerózy
12. Klinický význam stanovenia tumorového markeru CA 125
13. Kvantitatívny a kvalitatívny dôkaz patologických súčastí moču
Témy Mgr. prác prof. MVDr. Pavol Bálent, PhD.
1. Stanovenie a výskyt nízkej hladiny glukózy v bilogickom materiáli
2. Biochemické ukazovatela akútneho infarktu myokardu
3. Validácia molekulovo-biologických metód pri identifikácii
baktérie Erwinia amylovora
4. Diagnostika pankreatitídy
Témy Bc. prác MVDr. Tatiana Kokinčáková, PhD.
1. Laboratórna diagnostika pri ochoreniach obličiek
2. Laboratórna diagnostika pacientov s ochorením pečene
3. Sydrómy s numerickými aberáciami pohlavných chromozómov
4. Výskyt chromozómových aberácií
5. Laboratórne vyšetrovacie metódy v genetike
6. Význam fluorescenčnej hybridizácie in situ pri diagnostike chromozómových aberácií
7. Hotnotenie kvality bukálnych sterov
8. Monogénové ochorenia
9. Geneticky modifikované potraviny na Slovensku
10. Zlepšenie možnosti sérologickej diagnostiky chlamýdiových infekcií
11. Chlamydophilla pneumoniae a jej výskyt v súčasnosti
12. Chlamydophilla pneumoniae a praxi pneumológa
13. Nové trendy v génovej terapii
14. Laboratórna diagnostika v pneumológií
15. Laboratórna diagnostika pacientov s ochorením pľúc
16. Laboratórna diagnostika pri respiračných ochoreniach
17. Salmonelózy z pohľadu WHO
18. Chlamydiové infekcie z pohľadu WHO
Témy Mgr. prác MVDr. Tatiana Kokinčáková, PhD.
1. Predanalytická fáza a zmeny vplyvom státia biologického materiálu u vybratých
laboratórnych parametrov
2. Laboratórna diagnostika gluten-senzitívnej enteropatie s dôrazom na jej
patologické aspekty
3. Nové trendy v laboratórnej diagnostike tuberkulózy
4. Molekulárna diagnostika CFTR génu
5. Laboratórna diagnostika TBC
6. Vplyv kryoprotektívnych médiií na preživateľnosť
Lactobacillus fermentum
7. Najvýznamnejšie bakteriálne patogény v
gastrointestinálnom trakte
8. Predanalytická fáza a jej význam u vybratých laboratórych parametrov
9. DNA diagnostika chlamydiových infekcií metódou PCR
10. DNA diagnostika salmonelových infekcií metódou PCR
11. Imunologické interakcie pri infekčných ochoreniach
12. Imunologické interakcie pri chlamydióze
13. Význam probiotík pri terapii chlamydiovej infekcie
14. Chlamydiové infekcie – aktuálna situácia v Slovenkej Republike
15. Nové trendy v diagnostike a terapii Chlamydophilla pneumoniae
16. Využitie diagnostických metód v pneumológii zo zameraním na chlamydiové infekcie
17. Význam probiotík pri terapii infekčných chorôb
Témy Mgr. prác doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.
1. Porovnanie a popis jednotlivých typizačných markérov malígneho melanómu kože
2. Subtypizácia a prognóza malígneho melanómu kože
Témy Bc. a Mgr. prác prof. MVDr. Peter Juriš, CSc.
1. Nozokomiálne infekcie v zdravotníckych zarideniach a metódy ich regulovania
2. Dezinfekcia a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach
3. Dezinsekcia a deratizácia v zdravotníckych zariadeniach
4. Rizikové faktory šírenie sa nozokomiálnych infekcií v zdravotníckych zariadeniach
5. Charakteristika nemocničných nákaz
6. Epidemiológia akútnych hnačkových ochorení
7. Zásady prevencie črevných nákaz
8. Epidemiológia respiračných nákaz
9. Zásady prevencie respiračných nákaz
10. Epidemiológia urogenitálnych infekcií
11. Zásady prevencie pohlavne prenosných infekcií
12. Orgánová lokalizácia nemocničných nákaz
13. Incidencia a prevalencia nemocničných nákaz
14. Kontrola nemocničných nákaz
15. Pramene nemocničných nákaz
16. Očkovanie vybraných skupín obyvateľstva
17. Druhy očkovania.
18. Povinné očkovanie a jeho realizácia v praxi.
19. Cestovateľské očkovanie
20. Pasívna imunizácia.
Témy Bc. doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
1. Vyšetrovanie onkomarkerov - rozdiel medzi odporúčaniami a klinickou praxou – MŠ
Témy Mgr. doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
1. Zmeny krvného obrazu počas chemorádioterapie
2. Zmeny renálnych parametrov počas a po chemorádioterpii s cisplatinou - BŠ Dobrý
deň,
Download

Témy Bc. prác doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. 1. Príprava a