Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra epizootológie a parazitológie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Asociácia univerzít Karpatského regiónu
Waves Slovakia pri Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY ZVIERAT
4. medzinárodná vedecká konferencia
PROGRAM
KOŠICE 7. – 8. september 2011
INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY ZVIERAT
4. medzinárodná vedecká konferencia
7. – 8. September 2011, Košice, Slovenská republika
Štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie je
jedným z najvýznamnejších podujatí v oblasti infekčných
a parazitárnych chorôb zvierat, ktorá sa koná v rámci akcií
oslavujúcich Svetový rok veterinárskej medicíny 2011.
Cieľom konferencie je zverejniť nové poznatky
z uvedených odborov za ostatné 3 roky, vytvoriť tvorivú
a príjemnú atmosféru na prediskutovanie tých
najaktuálnejších tém z oblasti kontroly zdravia a aktuálnej
nákazovej situácie, epidemiologickej situácie vo výskyte zoonóz, úloh vektorov pri šírení nákaz,
nových metód diagnostiky, liečby a prevencie infekčných a parazitárnych chorôb zvierat
a pod.Konferencia je určená praktickým veterinárnym lekárom, pedagogickým a vedeckým
pracovníkom univerzít, výskumných ústavov, pracovníkom ochrany verejného zdravia,
výrobcom a distribútorom veterinárnych liečiv a prípravkov, ako aj všetkým ďalším záujemcom.
Miesto konania:
Registrácia:
Účastnícky poplatok:
Workshop:
Spoločenský večer:
Kreditné body:
Certifikát o účasti:
Prednášky:
Postery:
Zborník:
Pavilón morfologických disciplín, UVLF v Košiciach, Komenského 73, Košice.
Vstupná hala pavilónu morfologických disciplín, 7. – 8. 9. 2011 od 07:30.
80,- €, možné uhradiť pri registrácii v deň konania konferencie.
Platba (15,- €) a potvrdenie účasti – pri registrácii, 7. 9. 2011.
Začiatok workshopu – 8. 9. 2011 o 13:30 na Klinike vtákov a exotických zvierat a
9. 9. 2011 o 08:00 v Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v
Rozhanovciach.
Jedáleň UVLF v Košiciach, 7. 9. 2011 od 18:30.
Celé podujatie sa zaraďuje do bodového hodnotenia KVL SR 80 bodmi.
Body budú potvrdzované pri registrácii, 7. 9. 2011od 14:00, 8. 9. 2011 od 12:30.
Na vyžiadanie pri registrácii 7. 9. 2011 do 13:00. Podľa požiadavky certifikáty budú
vydávané 8. 9. 2011 do 13:00.
Prednášku je potrebné pripraviť v prezentácii PowerPoint a odovzdať na
inštaláciu najneskôr 15 minút pred začiatkom bloku prednášok. Dĺžka prednášky
nesmie presiahnuť 15 minút, vrátane diskusie.
Rozmery pre prípravu posterov by mali byť 80 (šírka) x 110 (výška) cm.
Poradové číslo v programe zodpovedá číslu tabule, na ktorej bude poster
prezentovaný. Z dôvodu veľkého počtu prihlásených posterov žiadame autorov
o dodržiavanie harmonogramu prezentácie svojich prác.
Zborník príspevkov a abstraktov bude k dispozícii pre platiacich účastníkov
v tlačenej podobe a na voľné stiahnutie v elektronickej podobe vo formáte PDF
na stránke www.uvlf.sk, do konca roka 2011.
SPONZORI
BOCHEMIE a. s.
MEVET spol. s r. o.
O. K. SERVIS BioPro, s. r. o.
GS Partners, s. r. o.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Streda 7. 9. 2011
07:30 – 14:00 Registrácia účastníkov, inštalácia stánkov vystavujúcich firiem
08:30 – 09:00 Slávnostné otvorenie konferencie
09:00 – 10:45 Plenárne prednášky
10:45 – 11:15 Prestávka – Diskusia pri posteroch
11:15 – 12:45 I. Blok prednášok, postery
12:45 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 15:30 II. Blok prednášok, postery
15:30 – 16:00 Prestávka – Diskusia pri posteroch
16:00 – 17:30 III. Blok prednášok, postery
18:30
Spoločenský večer s hudbou (vstup na pozvánky)
Štvrtok 8. 9. 2011
07:30 – 14:00 Registrácia účastníkov
08:30 – 09:30 Plenárne prednášky
09:30 – 10:30 IV. Blok prednášok, postery
10:30 – 11:00 Prestávka – Diskusia pri posteroch
11:00 – 12:45 V. Blok prednášok, postery
12:45
Ukončenie konferencie
12:45 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 17:00 WORKSHOP–Exotické druhy spoločenských zvierat vo veterinárnej praxi
Respiratórne ochorenia u exotických vtákov a malých cicavcov
(Klinika vtákov a exotických zvierat, Pavilón 26, UVLF v Košiciach)
Piatok 9. 9. 2011
08:00 – 16:00 WORKSHOP–Imobilizácia zvierat
(Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach)
ODBORNÝ PROGRAM – PREDNÁŠOK A POSTEROV
Streda 7. 9. 2011
8:30 – 9:00
Slávnostné otvorenie konferencie
Čestné predsedníctvo:
prof. MVDr. E. Pilipčinec, PhD.
rektor UVLF v Košiciach
prof. MVDr. J. Mojžišová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť UVLF v Košiciach
prof. MVDr. J. Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
prof. MVDr. V. Letková, PhD.
vedúca Katedry epizootológie a parazitológie UVLF v Košiciach
MVDr. L. Stodola
prezident Komory veterinárnych lekárov SR
Úvodný príhovor:
Otvorenie konferencie:
prof. MVDr. V. Letková, PhD.
prof. MVDr. E. Pilipčinec, PhD.
Plenárne prednášky (moderátor: A. Kočišová)
09:00 – 09:20 SVETOVÝ ROK VETERINÁRSKEJ MEDICÍNY 2011
Mojžišová J., Prokeš M., Récky A., UVLF v Košiciach
09:20 – 09:40 KONTROLA ZDRAVIA ZVIERAT A AKTUÁLNA NÁKAZOVÁ SITUÁCIA V SR
Bíreš J., Samajdáková S., Polák D., Rajská Z., Lacková Z., Smaržik M., ŠVPS SR
09:40 – 10:00 GLOBÁLNE A LOKÁLNE RIZIKÁ PARAZITOZOONÓZ
Dubinský P., Miterpáková M., Hurníková Z., Kinčeková Z., Reiterová K., PaÚ SAV
10:00 – 10:45 WEST NILE INFECTION IN EUROPE
Nowotny N., University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria
10:45 – 11:15
I.
11:15 – 11:30
Prestávka – Diskusia pri posteroch
Blok prednášok 11:15 – 12:45 (moderátori: V. Letková, V. Svobodová)
AKTUÁLNÍ POZNATKY O DIROFILARIÓZE V ČESKÉ REPUBLICE VÝSKYT, TERAPIE,
PREVENCE
Svobodová V., Paran R., Vaňatková K., Hellmann K., VFU Brno, Česká republika
11:30 – 11:45 PROBLEMATIKA VÝSKYTU DIROFILARIÓZY U PSOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
Iglógyová A., Miterpáková M., PaÚ SAV
11:45 – 12:00 MOLEKULÁRNÍ CHARAKTERIZACE BIOMOLEKUL LAREV L1TRICHINELLA SPIRALIS
A T. BRITOVI A JEJICH UPLATNĚNÍ V DIAGNOSTICE
Kašný M., Kovarčík K., Slaný M., Huvarová I., Robešová B., Dvořák J., Horák P.,
Koudela B., PF UK Praha, Česká republika
12:00 – 12:15 RETURN OF FASCIOLA HEPATICA INTO PARASITIC FAUNA OF WILD RED DEER
FROM BARANJA REGION, Konjević D., Janicki Z., Živičnjak T., Slavica A., Marinculić
A., University of Zagreb Veterinary Faculty, Croatia
12:15 – 12:30 KLIEŠTE (IXODIDAE) PARAZITUJÚCE NA PSOCH V RÔZNYCHKLIMATICKÝCH
OBLASTIACH SLOVENSKA A ICH NIEKTORÉ MORFOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
Bona M., Pangrácová L., Peťko B., PaÚ SAV
12:30 – 12:45 KOMPLEXNÉ RIEŠENIE OCHRANY PSOV A MAČIEK PRED NAJBEŽNEJŠÍMI
EKTOPARAZITMI, Leinstein R., MEVET spol. s r.o.
12:45 – 13:30 Obedňajšia prestávka
II.
Blok prednášok 13:30 – 15:30 (moderátori: Š. Vilček, A. Kočišová)
13:30 – 13:45 JE OŠÍPANÁ REZERVOÁROM LEPTOSPÍR SÉROVARU MOZDOK (SÉROLOGICKÁ
SKUPINA POMONA)?
Bakoss P., Hudecová H., Jareková J., Macháčová E., LF UK Bratislava
13:45 – 14:00 PORCINNÝ REPRODUKČNÝ A RESPIRATÓRNY SYNDRÓM: DIAGNOSTIKA,
PREVENCIAA KONTROLA OCHORENIA, Mandelík R., Chvojka D., Jacková A.,
Bobáková M., Oravec M., Lešková V., Vlasáková M., Vilček Š., UVLF v Košiciach
14:00 – 14:15 SUBLETHAL EXPOSURE OF EUROPEAN BROWN HARES TO AN
ANTICHOLINESTERASE AGENTPARAOXON MODULATES THE COURSE OF
TULAREMIA, Banďouchová H., Pohanka M., Král J., Ondráček K., Osičková J.,
Damková V., Vitula F., Treml F., Pikula J., VFU Brno, Česká republika
14:15 – 14:30 TUBERKULÓZA PLOUTVONOŽCŮ ZPŮSOBENÁ MYCOBACTERIUM PINNIPEDII
Kříž P., Slaný M., Králík P., Slaná I., Svobodová J., Parmová I., Pavlík I., Výzkumný
ústav veterinárního lékařství, Brno, Česká republika
14:30 – 14:45 MOŽNOSTI PREVENCIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV SPÔSOBENÝCH BAKTÉRIAMI
DICHELOBAKTER NOSODUS A FUSOBACTERIUM NECROPHORUM, Pospišilová D.,
Margetín M., Arvayová M., Pospišilová Ľ., Vetservis, Slovenská republika
14:45 – 15:00 BIOSECURITY – NEDÍLNÁ SOUČÁST PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZVÍŘAT
Novák P., Tittl K., Malá G., Tekro Praha, spol. s r.o., Česká republika
15:00 – 15:15 VÝSKYT LISTÉRIE V MÄSOSPRACUJÚCOM PODNIKU A MOŽNOSTI JEJ
LIKVIDÁCIE, Hromada R., Ondrašovičová O., Laktičová K., Koščo J., Gregová G.,
Kachnič J., Ondrašovič M., UVLF v Košiciach
15:15 – 15:30 DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY PRO CHOVY ZVÍŘAT A POTRAVINÁŘSTVÍ
Schillerová Z., Bochemie a. s., Bohumín, Česká republika
15:30 – 16:00 Prestávka – Diskusia pri posteroch
III.
Blok prednášok 16:00 – 17:30 (moderátori: M. Goldová, M. Halánová)
16:00 – 16:15 TREND VÝSKYTU ZOONÓZ A NÁKAZ S PRÍRODNOU OHNISKOVOSŤOU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROKY 2001–2010
Luptáková O., Avdičová M., RVPS Zvolen
16:15 – 16:30 CURRENT HEALTH OF IMPORTANT FOODBORN ZOONOSES IN THE CZECH
REPUBLIC, Lukešová D., Macháč J., Žižlavský M., ITS ČZU Praha, Česká republika
16:30 – 16:45 MONITORING CHLAMYDIÓZ V SR ZA ROKY 2009–2010
Čisláková L., Kováčová D., Halánová M., Kalinová Z., LF UPJŠ v Košiciach
16:45 – 17:00 EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA VO VÝSKYTE POVINNE HLÁSENÝCH ZOONÓZ
VÍRUSOVÉHO PÔVODU V SR
Kalinová Z., Halánová M., Čisláková L., Juriš P., LF UPJŠ v Košiciach
17:00 – 17:15 EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA VO VÝSKYTE POVINNE HLÁSENÝCH ZOONÓZ
BAKTERIÁLNEHO A PARAZITÁRNEHO PÔVODU V SR
Halánová M., Čisláková L., Kalinová Z., Pohorencová A., Juriš P., LF UPJŠ v Košiciach
17:15 – 17:30 PÔDA AKO ZDROJ PARAZITOZOONÓZ V LOKALITÁCH S NÍZKYM HYGIENICKÝM
ŠTANDARDOM, Rudohradská P., Papajová I., Juriš P., PaÚ SAV
18:30
Spoločenský večer s hudbou (vstup na pozvánky)
POSTEROVÁ SEKCIA
Streda 7. 9. 2011
Inštalácia 8:00 – 9:00, demontáž po 17:30
Diskusia pri posteroch – počas prestávok – 10:45 – 11:15 a 15:30 – 16:00
1. BLACK CORMORANT (PHALACROCORAX CARBO) AS A VECTOR OF FUNGI AND
PARASITIC NEMATODES, Dziekońska-Rynko J., Biedunkiewicz A., Mierzejewska K.,
University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
2. HELMINTHOFAUNA OF WILD BOARS LIVING IN DISTINCT HABITATS
Nosal P., Kowal J., Wajdzik M., University of Agriculture in Krakow, Poland
3. PARASITES OF CAPTIVE FALLOW DEER (DAMA DAMA L.) FROM SOUTH-ESTERN
POLAND – PRELIMINARY STUDIES
Kowal J., Nosal P., Wajdzik M.,University of Agriculture in Krakow, Poland
4. HELMINTHS OF ANURA (AMPHIBIA) FROM LOWER SILESIA (POLAND)
Okulewicz A., Łysowski R., Wrocław University, Poland
5. DETERMINATION OF IVERMECTIN EFFICACY AGAINST PARASCARIS EQUORUM IN
HORSES FROM LARGE HERD FARM
Basiaga M., Kornaś S., University of Agriculture in Krakow, Poland
6. PROČ JSOU ODČERVOVÁNÍ ZDRAVÍ KONĚ? Borkovcová M., Přichystalová L., Bednářová
M., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
7. SLEDOVÁNÍ PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ VE VYBRANÝCH CHOVECH OSLŮ V RÁMCI
ČESKÉ REPUBLIKY, Uchytilová B., Silberová P., ITS ČZU Praha, Česká republika
8. VÝSKYT PROTILÁTEK PROTI NEOSPORA CANINUM U OSLŮ V ITÁLII
Bártová E., Sedlák K., VenezianoV., Guccione J, DiLoria A., VFU Brno, Česká republika
9. SÉROPLEVALENCIA TOXOPLASMA GONDII U DIVIAKA LESNÉHO (SUS SCROFA)
V JEDNOTLIVÝCH OKRESOCH ČR
Račka K., Vodrážka P., Koudela B., Státní veterinární ústav Jihlava, Česká republika
10. DETEKCIA DNA TOXOPLASMA GONDII V KRVI ZVIERAT
Luptáková L., Petrovová E., Malčeková B., Valenčáková A., Maženský D., UVLF v Košiciach
11. TOXOPLAZMÓZA A MIKROSPORIDIÓZA U HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
Novotná D., Luptáková L., Petrovová E., Bálent P., UVLF v Košiciach
12. VÝSKYT A GENETICKÁ CHARAKTERIZÁCIA TOXOPLASMA GONDII U VOĽNE ŽIJÚCICH
MÄSOŽRAVCOV V TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU
Turčeková Ľ., Spišák F., Hurníková Z., PaÚ SAV
13. INOVATÍVNE PRÍSTUPY V LABORATÓNEJ DIAGNOSTIKE PMWS
Vlasáková M., Jacková A., Lešková V., Vilček Š., UVLF v Košiciach
14. IMUNOMODULAČNÝ EFEKT GLUKÁNU U ŠTENIAT, Haladová E., Mojžišová J., Smrčo P.,
Ondrejková A., Hipíková V., Vojtek B., Kottferová J., Jakuba T., Fejsáková M., Seman M.,
UVLF v Košiciach
15. STANOVENIE PARAMETROV NEŠPECIFICKEJ IMUNITY V PRIEBEHU PARVOVÍRUSOVEJ
CHOROBY PSOV
Bečárová L., Vojtek B., Smrčo P., Mojžišová J., Hipíková V., UVLF v Košiciach
16. MONITORING VÝSKYTU PROTILÁTOK PROTI PSIEMU HERPESVÍRUSU PRI SYNDRÓME
PSINCOVÉHO KAŠĽA
Vojtek B., Smrčo P., Mojžišová J., Bečárová L., Kredatusová G., UVLF v Košiciach
17. STANOVENIE STABILITNÝCH CHARAKTERISTÍK SKVALÉNOVÝCH ADJUVANSOV PRE
POTENCOVANIE ÚČINNOSTI INAKTIVOVANÝCH VAKCÍN
Süli J., Radová J., Ondrejková A., Beníšek Z., UVLF v Košiciach
18. DESAŤ NAJDÔLEŽITEJŠÍCH OBJAVOV VO VAKCINOLÓGII ZA POSLEDNÝCH 20 ROKOV
Slepecká E., Ondrejková A., Ondrejka R., Beníšek Z., Korytár Ľ., Prokeš M.,
UVLF v Košiciach
19. POROVNANIE ZDRAVOTNEJ A PRODUKČNEJ ÚČINNOSTI APLIKÁCIE BETA-GLUKÁNU
A VAKCINÁCIE ENTERISOLOM U OŠÍPANÝCH
Soročinová J., Brenesselová M., Kovačocyová K., Reichel P., Húska M., UVLF v Košiciach
20. METÓDY PREVENCIE A KONTROLY BSE, Smaržik M., Bíreš J., Lacková Z., UVLF v Košiciach
21. MARKOVA CHOROBA: KLINICKÉ SYMPTÓMY, PATOLOGICKÝ A HISTOLOGICKÝ NÁLEZ
Sesztáková E., Vrabec V., Ševčíková Z., Štofaníková J., UVLF v Košiciach
22. NEUROPATICKÁ DILATÁCIA PROVENTRIKULU U PAPAGÁJOV
Vrabec V., Molnár L., Sesztáková E., Bílek J., UVLF v Košiciach
23. DERMATOMYKÓZY U DOMA CHOVANÝCH HLODAVCOV
Bílek J., Vrabec, V., Toporčák J., Molnár, L., UVLF v Košiciach
24. PREVENCIA TRÁVIACICH PORÚCH KRÁLIKOV POMOCOU PROBIOTICKÝCH KULTÚR
LACTOBACILLUS A ENTEROCOCCUS, Supuka P., Supuková A., Ondrejková A., Ričanyová J.,
Pospíšilová Ľ., Pospíšilová D., Ondruška Ľ., UVLF v Košiciach
25. EXPRESSION OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINE IN CECUM OF CHICKENS AFTER
SALMONELLA ENTERITIDIS SE147 INFECTION
Spišáková V., Levkutová M., Rychlík I., Crhánová M., Levkut M., UVLF v Košiciach
26. VÝSKYT SALMONELLA SPP. U PLAZOV CHOVANÝCH NA SLOVENSKU
Halán M., Mudroňová D., Mason N. H., UVLF v Košiciach
27. SÉROLOGICKÝ A VIROLOGICKÝ MONITORING NÁKAZY BLUETONGUE U VNÍMAVÝCH
DRUHOV ZVIERAT NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Lacková Z., Bíreš J., Mojžiš M., Tinák M., UVLF v Košiciach
28. VÝSLEDKY MONITORINGU FEBRIS CATARRHALIS OVIUM V CHOVE OVIEC
Lacková Z., Bíreš J., Kočišová A., Lešková L., UVLF v Košiciach
29. BLUETONGUE U FARMOVĚ CHOVANÝCH PŘEŽVÝKAVCŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Šperlová A., Zendulková D., Lamka J., VFU Brno, Česká republika
30. Q HOREČKA U FARMOVĚ CHOVANÝCH ZVÍŘAT V ČESKÉ REPUBLICE
Charvátová P., Zendulková D., Lamka J., VFU Brno, Česká republika
31. DETEKCIA MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE Z NOSOVÝCH VÝTEROV OŠÍPANÝCH
METÓDOU NESTED PCR, Prokeš M., Zendulková D., Rosenbergová K., Ondrejková A.,
Beníšek Z., Ondrejka R., Korytár Ľ., Slepecká E., Haladová E., Maženský D., UVLF v Košiciach
32. GEOMYKÓZA NETOPIEROV NA ZIMOVISKÁCH V OKOLÍ DUBNÍKA (VÝCHODNÉ
SLOVENSKO), Korytár Ľ., Ondrejka R., Ondrejková A., Beníšek Z., Prokeš M., Slepecká E.,
Pjenčák P., UVLF v Košiciach
33. PREVALENCIA INFEKCIE PRASACIEHO CIRKOVÍRUSU 2 V POPULÁCII SVÍŇ
NA SLOVENSKU, Csank T., Pistl J., Polláková J., Holoda E., UVLF v Košiciach
34. DYNAMIKA VIRÉMIE PCV-2 A PROTILÁTKOVEJ ODPOVEDE PO PRIRODZENEJ INFEKCII
KONVENČNÝCH PRASIAT, Csank T., Polláková J., Pistl J., Harvan M., UVLF v Košiciach
35. DETEKCIA PCV-2, TTV-2 U OŠÍPANÝCH NA SLOVENSKU
Lešková V., Vlasáková M., Jacková A., Vilček Š., UVLF v Košiciach
36. ŠTÚDIUM ZDRAVOTNEJ A PRODUKČNEJ ÚČINNOSTI PO SKRMOVANÍ KŔMNEHO
ADITÍVA NA BÁZE BETA-GLIKÁNU VO VEĽKOCHOVE OŠÍPANÝCH DAN-SLOVAKIA
AGRAR A.S., VEĽKÝ MEDER, Kovačocyová K., Kósza B., Soročinová J., Reichel P., Húska M.,
Seidel H., Link R., UVLF v Košiciach
37. ÚČINNOST STÁJOVÉHO DEZINFEKČNÍHO PROGRAMU TEKROCID V PRAXI
TittlK., Novák P., Tekro Praha, spol. s r.o., Česká republika
Štvrtok 8. 9. 2011
Plenárne prednášky (moderátori: A. Ondrejková, M. Halán)
08:30 – 09:00 PREVALENCE, EPIDEMIOLOGY AND CONTROL OF SPIROCERCA LUPI INFECTION
IN ISRAEL, Markovics A., Samish M., Division of Parasitology, Kimron Veterinary
Institute, Beit Dagan, Israel
09:00 – 09:30 TOXOPLASMA GONDII FROM A ZOONOTIC POINT OF VIEW
Mundt H. C., Bangoura B., Bayer Animal Health GmbH, Levekusen, Germany
IV.
Blok prednášok 9:30 – 10:30 (moderátori: A. Ondrejková, M. Halán)
09:30 – 09:45 OUTBREAKOF MYCOPLASMOSIS IN THE GREY PARTRIDGE: HISTOPATHOLOGY,
BIOCHEMISTRY AND OXIDATIVE STRESS RESPONSES
Vitula F., Pecková L., Banďouchová H., Pohanka M., Novotný L., Jira D., Kral J.,
Ondráček K., Osičková J., Zendulková D., Rosenbergová K., Treml F., Pikula J., VFU
Brno, Česká republika
09:45 – 10:00 COMPARATIVE DENTAL PATHOLOGY OF BROWN (URSUS ARCTOS) AND CAVE
BEAR (URSUS SPELAEUS)
Konjević D., Njemirovskij V., Radovčić J., Huber Đ., Gomerčić T., Meštrović M., Janicki
Z., University of Zagreb Veterinary Faculty, Croatia
10:00 – 10:15 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S URGENTNÍ VETERINÁRNÍ MEDICÍNOU V ZOO
Jurek V., Zoo Liberec, Česká republika
10:15 – 10:30 PERIORBITÁLNE SINUSITÍDY U DRAVÝCH VTÁKOV
Molnár L., Kožár M., UVLF v Košiciach
10:30 – 11:00 Prestávka – Diskusia pri posteroch
V.
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45
Blok prednášok 11:00 – 12:45 (moderátori: M. Levkutová, Z. Hurníková)
KONJUNKTIVITÍDY U VTÁKOV– KLINICKÉ PRÍPADY
Molnár L., Malčeková B., Valenčáková A., UVLF v Košiciach
PROTEÁZY V LARVÁCH MÚCH MUSCA DOMESTICA A ICH VZŤAH K LARVOTERAPII
Jalč P., Kostecká Z., Kočišová A., UVLF v Košiciach
ETIOLÓGIA A METÓDY REDUKCIE MASTITÍD VO VYBRANÝCH CHOVOCH DOJNÍC
Vasiľ M., Elečko J., Zigo F., UVLF v Košiciach
VÝSKYT NEOSPORA CANINUM U PSOV NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
Hedmegová M., Pošivák J., Pošiváková S., Reiterová K., UVLF v Košiciach
GRANULOCYTÁRNA ANAPLAZMÓZA NA SLOVENSKU, Víchová B., Nováková M.,
Majláthová V., Peťko B., PaÚ SAV
KRVNÉ PARAZITY DROBNÝCH CICAVCOV JUŽNEJ ČASTI KOŠICKEJ KOTLINY
Fričová J., Lengyelová K., Karbowiak G., Hapunik J., PaÚ SAV
HEMOGREGARÍNY (APICOMPLEXA, ADELEORINA) PLAZOV
Haklová B., Majláthová V., Majláth I., Bona M., Petrilla V., Oselský M., Litschka-Koen
T., Peťko B., PaÚ SAV
Ukončenie konferencie – prof. MVDr. V. Letková, PhD.
12:45 – 13:30 Obedňajšia prestávka
POSTEROVÁ SEKCIA
Štvrtok 8. 9. 2011
Inštalácia 7:30 – 8:30, demontáž po 12:45
Diskusia pri posteroch – počas prestávky – 10:30 – 11:00
1. RASTLINNÉ SILICE V PREVENCII MORU VČELIEHO PLODU
Rumanovská K., Mudroňová D., Toporčák J., Nemcová R., UVLF v Košiciach
2. VPLYV ĽANOVÉHO OLEJA NA INHIBIČNÚ AKTIVITU PROSPEŠNÝCH BAKTÉRIÍ VOČI
ČREVNÝM PATOGÉNOM, Nemcová R., Gancarčíková S., Mudroňová D., Borovská D.,
Koščová J., Buleca V., Pistl J., UVLF v Košiciach
3. VPLYV APLIKÁCIE ĽANOVÉHO OLEJA (ZDROJA N-3 PNMK) A LACTOBACILLUS
PLANTARUM L81 – BIOCENOL TM LP96 NA VYBRANÉ PARAMETRE METABOLICKÉHO
PROFILU GNOTOBIOTICKÝCH CICIAKOV PO INFEKCII E. COLI 08:K88AB:H9
Buleca V., Gancarčíková S., Nemcová R., UVLF v Košiciach
4. VPLYV KOMBINÁCIE LAKTOBACILOVEJ KULTÚRY A ĽANOVÉHO OLEJA NA PRODUKCIU
ORGANICKÝCH KYSELÍN V TRÁVIACOM TRAKTE GNOTOBIOTICKÝCH CICIAKOV
PO INFEKCII E.COLI 08:K88AB:H9
Gancarčíková S., Buleca V., Nemcová R., Sciranková Ľ., UVLF v Košiciach
5. FAKTORY VIRULENCIE ENTEROTOXIGÉNNYCH STAPHYLOCOCCUS SPP.
PRI MASTITÍDACH DOJNÍC, Vasiľ M., Elečko J., Zigo F., UVLF v Košiciach
6. FASCIOLOIDES MAGNA: DIAGNOSTIKA A GEOGRAFICKÉ ROZŠÍŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE,
Kašný M., Siegelová V., Siegel T., Leontovyč R., Beránková K., Pankrác J., Košťáková M.,
Horák P., PF UK Praha, Česká republika
7. TRICHINELLA (NEMATODA, TRICHINELLIDAE) OF WILD ANIMALS IN UKRAINIAN
CARPATHIAN AND POLESIE, Akimov I. A., Didyk J. M., I.I. Schmalhausen Institute of
Zoology National Academy of Sciences of Ukraine
8. EXPERIMENTÁLNA INFEKCIA TRICHINELLA SPIRALIS MYŠÍ INTOXIKOVANÝCH ŤAŽKÝMI
KOVMI (OLOVO, KADMIUM), Dvorožňáková E., Hurníková Z., Jalčová M., PaÚ SAV
9. SÉROEPIZOOTOLOGICKÝ PRIESKUM TRICHINELÓZY U VOĽNE ŽIJÚCICH ZVIERAT,
Antolová D., Reiterová K., Stanko M., Čobádiová A., Fričová J., PaÚ SAV
10. ÚLOHA DRAVÝCH VTÁKOV V PRENOSE TRICHINELLA PSEUDOSPIRALIS NA VÝCHODNÉ
SLOVENSKO, Hurníková Z., Molnár L., UVLF v Košiciach
11. GEOHELMINTÓZY – PROBLÉM DETÍ Z OBLASTÍ S NÍZKYM HYGIENICKÝM ŠTANDARDOM
Rudohradská P., Papajová I., Juriš P., PaÚ SAV
12. PARAZITÁRNE INFEKCIE A KOMPLIKÁCIE V TEHOTENSTVE
Kinčeková J., Pavlinová J., Saksun L., PaÚ SAV
13. MAKROGEOGRAFICKÁ GENETICKÁ DIFERENCIÁCIA A HOSTITEĽSKÁ ŠPECIFICKOSŤ
ŠKRKAVIEK ASCARIS Z ĽUDÍ A PRASIAT STREDNEJ EURÓPY A ÁZIE, Šnábel V., Taira K.,
Cavallero S., D´Amelio S., Rudohradská P., Saitoh Y., Dvorožňáková E., PaÚ SAV
14. ALVEOLÁRNA ECHINOKOKÓZA U ĽUDÍ NA SLOVENSKU V ROKOCH 2000 – 2010
Kinčeková J., Dubinský P., Daňová M., Bober J., PaÚ SAV
15. 10 ROKOV VÝSKUMU ALVEOLÁRNEJ ECHINOKOKÓZY NA SLOVENSKU
Miterpáková M., PaÚ SAV
16. GENETICKÁ PREMENLIVOSŤ PÁSOMNÍC ECHINOCOCCUSGRANULOSUS V STREDNEJ A
VÝCHODNEJ EURÓPE, Šnábel V., Ševcová D., Cavallero S., D´Amelio S., Calma C.,
Miterpáková M., PaÚ SAV
17. ANALÝZA VÝSKYTU NEOSPORÓZY V CHOVE HOVÄDZIEHO DOBYTKA V PODMIENKACH
SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Reiterová K., Čobádiová A., Antolová D., Špilovská S., PaÚ SAV
18. PREVALENCIA KRYPTOSPORIDIÓZY U LÍŠOK HRDZAVÝCH (VULPES VULPES)
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU, Goldová M., Hurníková Z., Halánová M., Oravec M.,
Valenčáková A., Ravaszová P., Halán M., UVLF v Košiciach
19. PRVÁ IDENTIFIKÁCIA A GENOTYPIZÁCIA MIKROSPORIDIÁLNEHO DRUHU
ENTEROCYTOZOON BIENEUSI NA SLOVENSKU, Malčeková B., Valenčáková A., Halánová
M., Luptáková L., Ravaszová P., Novotná D., UVLF v Košiciach
20. MIKROSPORÍDIE U VODNÉHO VTÁCTVA NA SLOVENSKU, Malčeková B., Valenčáková A.,
Luptáková L., Molnár L., Ravaszová P., Novotná D., Kočišová A., Goldová M., Hálán M. ,
Major P., UVLF v Košiciach
21. IN VITRO TESTY V DETEKCII ANTIHELMINTICKEJ REZISTENCIE
Dolinská M., Várady M., Königová A., PaÚ SAV
22. APLIKÁCIA MITOCHONDRIÁLNEJ DNA PRI ŠTÚDIU CIEST ŠÍRENIA INVÁZNYCH
PARAZITOV, Králová-Hromadová I., Bazsalovicsová E., Reblánová M., PaÚ SAV
23. ROZLÍŠENIE VYBRANÝCH GIT TREMATÓD PREŽÚVAVCOV MOLEKULÁRNYMI
METÓDAMI, Bazsalovicsová E., Reblánová M., Králová-Hromadová I., PaÚ SAV
24. BUNKOVÁ IMUNITNÁ ODPOVEĎ MYŠÍ INTOXIKOVANÝCH OLOVOM NA INFEKCIU
ASCARIS SUUM, Dvorožňáková E., Jalčová M., PaÚ SAV
25. IMUNITNÁ ODPOVEĎ NA PARAZITÁRNU INFEKCIU ASCARIS SUUM U MYŠÍ
PO INTOXIKÁCII KADMIOM, Dvorožňáková E., Jalčová M., PaÚ SAV
26. HELMINTY MRENY ŠKVRNITEJ (BARBUS CARPATHICUS) NA VYBRANÝCH TOKOCH
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Mihok T., Košuth P., Ševc J., KošuthováL., Koščo J., Šmiga Ľ., Kočišová A., UVLF v Košiciach
27. PÔVOD EURÓPSKYCH POPULÁCIÍ INVÁZNEJ PÁSOMNICE ATRACTOLYTOCESTUS
HURONENSIS (CESTODA: CARYOPHYLLIDEA), ŠPECIFICKÉHO PARAZITA KAPRA
Bazsalovicsová E., Králová-Hromadová I., PaÚ SAV
28. MOLEKULOVÁ DETERMINÁCIA ATRACTOLYTOCESTUS HURONENSIS
A ATRACTOLYTOCESTUS SAGITTATUS (CESTODA: CARYOPHYLLIDEA), ŠPECIFICKÝCH
PARAZITOV KAPRA, Králová-Hromadová I., Bazsalovicsová E., PaÚ SAV
29. ULTRAŠTRUKTURÁLNE ZNAKY SPERMIÍ PÁSOMNÍC RODU EUBOTHRIUM (CESTODA:
BOTHRIOCEPHALIDEA), PARAZITOV LOSOSOVITÝCH RÝB
Bruňanská M., Nebesářová J., Kostič B., PaÚ SAV
30. SPERMIOGENÉZA KARYOFYLIDNÝCH PÁSOMNÍC, PARAZITOV RÝB
Bruňanská M., Kostič B., PaÚ SAV
31. SPERMIOGENÉZA KHAWIA ROSSITTENSIS (SZIDAT, 1937) (CESTODA:
CARYOPHYLLIDEA), PARAZITA KAPROVITÝCH RÝB
Kostič B., Bruňanská M., Nebesářová J., Oros M., PaÚ SAV
32. KLIEŠŤAMI PRENÁŠANÉ NÁKAZY – STÁLE AKTUÁLNY EPIDEMIOLOGICKÝ
A DIAGNOSTICKÝ PROBLÉM, Košťanová Z., Schwarzová K., Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, Žiar nad Hronom
33. CIRKULÁCIA CANDIDATUS NEOEHRLICHIA MIKURENSIS A KOINFEKCIA S INÝMI,
KLIEŠŤAMI PRENÁŠANÝMI PATOGÉNMI
Pangrácová L., Hviščová I., Víchová B., Stanko M., Peťko B., Derdáková M., PaÚ SAV
34. DIROFILARIÓZA U POĽOVNÍCKYCH PSOV, Iglódyová A., Miterpáková M., PaÚ SAV
35. JARNÉ DRUHY PAKOMÁRIKOV VO FARMOVOM CHOVE RATICOVEJ ZVERI
Sarvašová A., Kočišová A., UVLF v Košiciach
36. ZLOŽENIE FAUNY PAKOMÁRIKOV (DIPTERA: CERATOPOGONIDAE) V CHOVE OVIEC
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU V OBDOBÍ ROKOV 2008 –2010
Kočišová A., Lacková Z., Sarvašová A., Bíreš J., UVLF v Košiciach
37. VÝSKYT JARNÝCH DRUHOV KOMÁROV V KOŠICKEJ KOTLINE
Bocková E., Kočišová A., UVLF v Košiciach
WORKSHOPY
Štvrtok 8. 9. 2011
Workshop:
Exotické druhy spoločenských zvierat vo veterinárnej praxi
Miesto konania:
Klinika vtákov a exotických zvierat, UVLF v Košiciach
Respiratórne ochorenia u exotických vtákov a malých cicavcov
MVDr. L. Molnár PhD., MVDr. V. Vrabec, PhD., MVDr. J. Bílek, PhD., MVDr. V. Jekl, PhD. – VFU Brno
13:30
Prezentácia – Ambulancia Kliniky vtákov a exotických zvierat,
Pavilón 26, UVLF v Košiciach
Teoretická časť:
13:40 – 15:00 Teoretický prehľad klinických vyšetrovacích postupov a prezentácia klinických nálezov
Metódy diagnostiky a terapie aspergilózy u exotických vtákov
Prehľad terapeutík využívaných v exotickej praxi na liečenie respiratórnych ochorení
Pasterelóza a vakcinačný program u králikov
Praktická časť:
15:15 – 17:00 Praktická ukážka výplachu choán pri sinusitíde exotických vtákov
Endoskopické vyšetrenie trachei, pľúc a vzdušných vakov u vtákov
Výplach nazolakrimálneho kanálu pri rinitíde králikov
Cytologická diagnostika ochorení respiratórneho traktu
Piatok 9. 9. 2011
Workshop:
Miesto konania:
Imobilizácia zvierat
Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel
v Rozhanovciach
Imobilizácia zvierat
MVDr. L. Molnár PhD., MVDr. P. Lazar PhD., MVDr. V. Jurek – Zoo Liberec
08:00 – 09:00Prezentácia – Bažantnica Rozhanovce
Teoretická časť:
09:00 – 10:00 Teoretický prehľad anesteziologických a imobilizačných prípravkov
10:00 – 11:00 Imobilizačná technika: typy striel, narkotizačných pušiek a iných odchytových pomôcok,
praktická ukážka dostupného technického vybavenia
11:00 – 12:00 Postupy pri imobilizácii, odchyte a manipulácii
- exotických a nebezpečných živočíchov - dravce, plazy, vtáky, šelmy
- odchyt a imobilizácia zveri vo zverniciach - jeleň, daniel, srnec muflón
- odchyt a imobilizácia domácich zvierat vrátane voľného farmového chovu HD
12:00-13:00 Prestávka – obed
Praktická časť:
13:00 – 16:00 Praktická ukážka imobilizácie zvierat - muflón, daniel, diviak
Práca s imobilizovaným zvieraťom monitoring anestézie, reverzia, príprava na transport
a odber vzoriek diagnostického významu.
Účastníci budú mať možnosť sa teoreticky aj prakticky oboznámiť s prípravkami
a imobilizačnými pomôckami dostupnými na Slovenku ako aj získať základné poznatky
v oblasti odchytu zvierat.
Download

PROGRAM Konferencie IPCHZ IV..pdf