VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Ústav rómskych európskych štúdií
Pod Brehmi 4/a, 841 03 Bratislava
Témy záverečných (bakalárskych) prác
v akademickom roku 2011/2012
PhDr. Ladislav Fízik, PhD.
Kontakt: [email protected]
1.
2.
3.
4.
Rómska rodina v multikultúrnej spoločnosti. - Štajer
Riešenie sociálnych problémov Rómov na Slovensku (vybrané problémy) - Eremiáš
Problémy integrácie Rómov v spoločnosti - Polyak
Aktuálne problémy riešenia rómskej problematiky v konkrétnej obci. – Tešlárová,
Balciarová
5. Úloha verejnej správy v riešení problémov rómskeho etnika (podľa regióna)
PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Kontakt: [email protected]
1. Sociálno-etické aspekty modernizácie spoločnosti (hodnotové zmeny a dôsledky
v sociálnej práci)
2. Organizačná štruktúra pracoviska a zefektívnenie sociálnej práce (návrh modelov
organizačnej štruktúry pracoviska z dôrazom na pružnosť organizačného usporiadania,
operatívnosť organizačných úloh a sociálnu spokojnosť)
3. Osobnosť riadiaceho pracovníka s prihliadnutím na profesnú oblasť a charakter
organizácie sociálnej práce - Jonáš
4. Pracovná motivácia ako nástroj rozvoja sociálnej práce - Hlavatá
5. Pracovná a profesionálna prestíž sociálneho pracovníka
6. Vzťah spoločenskej, pracovnej a osobnej zodpovednosti.
Ing. Anton Doktorov, PhD.
Kontakt: [email protected]
1. Sociálna finančná výpomoc poskytovaná obecným úradom – ako jeden z podsystémov
sociálnej záchrannej siete.
2.
3.
4.
5.
Ochrana rodiny organizovaná obecným úradom
Sociálna práca na obecnom úrade. - Kubaliaková
Sociálna inklúzia marginalizovanej Rómskej menšiny
Sociálna inklúzia Rómov v uzneseniach vlády SR.
PaedDr. Milan Hejdiš
Kontakt: [email protected]
1. Prejavy
syndrómu
týraného,
zneužívaného
a zanedbávaného
dieťaťa
v
prostredí primárneho vzdelávania - Szökeová
2. Zmysel a význam sociálneho poradenstva v súčasnej spoločnosti
3. Zmysel a význam sociálnej prevencie v súčasnej spoločnosti
4. Špecializovaná odborná prax v systéme vzdelávania študenta sociálnej práce
5. Prejavy inklúzie a exklúzie voči bezdomovcom v priestore mestskej komunity Škropeková
PhDr. Jarmila Doktorovová
1.
2.
3.
4.
5.
Sociálno patologické prejavy správania sa na školách - obsadená
Sociálna práca s mládežou - Maková
Založenie DSS súkromnou osobou - Martinovicsová
Spolupráca sociálneho pracovníka s cirkvami - Majerová
Nové formy terénnej sociálnej práce - obsadená
doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.
1.
2.
3.
4.
5.
Kontakt: [email protected]
Kontakt: [email protected]
Dynamika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike
Penitenciárne zaobchádzanie v súčasných spoločenských podmienkach
Mediačná a probačná činnosť v postpenitenciárnom zaobchádzaní
Dlhodobo evidovaní nezamestnaní na trhu práce - Klepáčová
Týrané ženy v azylovom zariadení - Danko
JUDr. Michal Kunošík
Kontakt: [email protected]
1. Násilie v rodine a možnosti intervencie sociálneho pracovníka - Justová
2. Profesionálne rodičovstvo a spolupráca jednotlivých subjektov pri jeho realizácii Dobrocká
3. Sociálna práca vo verejnej správe - Šulcová
4. Správne právo v sociálnej praxi - Bartková
5. Zákon o rodine a uzatvorenie manželstva - Smutná
6. Vplyv rozvodu na dieťa - Jaďuďová
7. Profesionálna rodina ako forma náhradnej starostlivosti - Szabóová
8. Úloha sociálneho kurátora pri umiestnení detí do náhradnej starostlivosti - Štanská
PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
1.
2.
3.
4.
5.
Kvalita života seniorov – sociálne služby
Starnutie v 21. storočí
Celoživotné vzdelávania ako jedna z podporujúcich foriem socializácie
Profesionalizácia sociálnej práce – vzdelávanie sociálnych pracovníkov
Manažment sociálnej práce ako pojem a proces
prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.
1.
2.
3.
4.
5.
Kontakt: [email protected]
Postoje Rómov k "nerómom" - prieskum
Rómsky jazyk - história a stav riešenia na Slovensku - literárna práca
Špecifiká výchovy detí v Rómskej rodine - prieskum
Úlohy sociálneho pracovníka v Rómskej komunite - literárna práca + rozhovory
Asistent učiteľa vo vzťahu k Rómskej komunite - literárna práca + rozhovory Abrhámová
PhDr. Jozef Facuna
1.
2.
3.
4.
5.
Kontakt: [email protected]
Osobnosť sociálneho pracovníka - Ďurajková
Osobnosť klienta v sociálnej oblasti a jej formovanie
Manažment v sociálnej práci a techniky jeho aplikácie
Sociálno-psychologický výcvik v manažmente
Osobnosť klienta v domove dôchodcov
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
1.
2.
3.
4.
5.
Kontakt: [email protected]
Kontakt: [email protected]
Metódy hodnotenia kvality v sociálnych službách
Sociálna práca s vybranou rizikovou skupinou - Krnáčová
Dlhodobá nezamestnanosť rómskych mužov a žien - Deme
Sociálna pomoc rómskym deťom zo znevyhodňujúceho rodinného prostredia - Víziová
Význam sociálnych služieb v rómskych osadách na Slovensku
Banská Bystrica 23. februára 2011
PhDr. Ladislav Fízik, PhD., v.r.
riaditeľ
Download

Témy záverečných (bakalárskych) prác v akademickom roku 2011