2
/ 19. september 2011
Znovuobjavený starý cintorín
Pamätníci z M. Kameňa vedeli, či už z vlastných skúsenosti, alebo z rozprávania, že niekde neďaleko
kostola sa nachádza aj starý mestský cintorín. Časom však už nepostačoval a Mesto založilo nový cin−
torín na inom mieste a ľudia zabudli na cintorín i rodinnú hrobku rodu, vďaka ktorému toto mestečko
vzniklo a rozvinulo sa. Dlhé roky ostalo staré miesto posledného odpočinku modrokamenských pred−
kov bez povšimnutia. Pritom miesto, kde sa nachádza, je iba niečo vyše sto metrov od kostola, rovno
oproti hlavnému vchodu na mieste pre verejnosť neprístupnom, na lúke uprostred agačiny pod nánosom
zeminy, a aj odpadu.
"Je to významná kapitola
histórie M. Kameňa", hovorí
Mgr. Helena Ferencová
Iba náhodou ho už pred 29 rok−
mi objavila terajšia riaditeľka
SNM Múzea bábkarských kultúr a
hračiek, Hrad M. Kameň Mgr. He−
lena Ferencová:
"Bol to pre mňa objav smutný,
ale zároveň veľmi významný.
Vtedy s pomocou kolegov zo Š−
tátneho okresného archívu sme
sa snažili brigádnicky toto mies−
to vyčistiť. Nezískali sme však
podporu ani miestnych orgá−
nov, a ani vedenia samotného
archívu. Takže sme sa vzdali tej−
to aktivity. A aj keď miesto bolo
pamiatkarmi zamerané a bola
vypracovaná aj parková úprava
architektom Mesta V. Krtíš, ne−
skúmal sa význam tejto pamiat−
ky pre históriu mesta i samotné−
ho okresu. Cintorín bol ohodno−
tený ako sakrálna pamiatka a
vtedajšia doba ani štátne orgá−
ny nepriali podobným pamiat−
kam."
Počas ďalších desiatok rokov to−
to miesto znovu zarástlo. A poma−
ly upadalo do zabudnutia. Ani po−
čas súčasnej novodobej histórie
Slovenska, vraj kresťanskej krajiny
sa nenachádzali prostriedky na je−
ho znovuobjavenie. Až do doby,
keď sa pred niekoľkými rokmi pre−
padla klenba hrobky a objavili sa
prvé informácie o kostrových nále−
zoch. No a najmä, keď sa do su−
sediaceho domu, ktorý je v správe
farského úradu, nasťahovali mladí
múzejníci, ľady sa pohli. História
tohto mesta im nebola ľahostajná,
začali sa o ňu zaujímať a aj pre
starý cintorín začalo svitať na lep−
šie časy. Z ich iniciatívy sa začalo
toto miesto znovu čistiť. Mgr. Jaro−
slav Hanko vypracoval projekt, kto−
rý bol úspešný. Získali sa peniaze
na rekonštrukciu cintorína a práce
sa mohli začať.
Klasický pieskovec
i ružový mramor
Mgr. J. Hanko: "Cintorín bol za−
rastený náletovou zeleňou, hro−
bové miesta zakryté nánosom
zeminy, náhrobky zvetrávali a
hlavná krypta mala prepadnutý
strop. V rámci projektu sa poda−
rilo strop zrekonštruovať, odha−
lili sme viaceré ďalšie hroby, ná−
hrobky boli očistené a zakonzer−
vované."
Ústredným bodom cintorína je
hrobka, ktorá však v súčasnej do−
be už neukrýva pozostatky pocho−
vaného tela, ale je prázdna. Podľa
starých obyvateľov M. Kameňa,
pravdepodobne počas I. sv. vojny
bola hrobka narušená a kostra zni−
čená. Našli sa tu už iba niektoré
kostrové pozostatky, ktoré boli ulo−
žené v múzeu.
Vďaka náhrobníku s čiastočne
poškodeným reliéfom zachované−
ho erbu rodiny Balašovcov, už i s
povestným Dračím rádom (vyobra−
zeným drakom), je ale nespochyb−
niteľné, že tu bol pochovaný jeden
z členov tohto rodu. S najväčšou
pravdepodobnosťou Alexander Ba−
laša (1745−1832). Svedčí o tom
najmä susedný náhrobok jeho
dcéry, dvojročnej barónky Alojzie
Balašovej. Pravdepodobne tu bola
pochovaná aj jeho manželka Anna
Balašová, rodená Kišová, a aj syn
Pavol, ktorý zomrel tiež v mladom
veku. Z ružového mramoru boli ná−
hrobky rodiny Kišovej z Romháňa,
rodiny Alexandrovej manželky An−
ny. Na cintoríne je aj hrob prvého
modrokamenského farára Fabiána
Žigovéniho (zomr. 1799) a najstar−
ším doloženým hrobom je hrob Be−
nedikta Bene z Nándoru (1779).
Pochádzal zo zemianskeho rodu a
jeho predkovia boli správcami Ba−
lašovských majetkov v Novohrade.
Na tomto cintoríne sa prestalo po−
chovávať, pravdepodobne, niekedy
v polovici 19. storočia.
Medzi kostrovými nálezmi bola
aj čiastočne poškodená lebka.
V súčasnosti si už môžete pozrieť
zrekonštruovaný cintorín, najviac
zachované náhrobné kamene i zre−
konštruovanú hrobku. Na prácach
sa podieľali i pracovníci na aktivač−
nej činnosti, i keď ako nám povedal
Mgr. J. Hanko, mnohí sem chodili s
obavami. Nie každy prijme prácu
na cintoríne i s kostrovými pozo−
statkami rovnako.
Mgr. H. Ferencová: "Nebolo to
jednoduché. Boli tu náročné te−
rénne práce, ale to, čo sa tu ob−
javilo, stálo za tú námahu. Mô−
žem povedať, že je to ďalšia vý−
znamná kapitola histórie nášho
mesta."
A aby sa na túto kapitolu znovu ne−
zabudlo, pripravili pracovníci múzea
informačné tabule o cintoríne, ktorý
by chceli spropagovať a sprístup−
niť pre verejnosť počas sviatku
Všetkých svätých a dušičiek.
−P. GAŠPAROVIČ−
Poďakovanie nášmu duchovnému
Hoci je v súčasnej dobe za veľ− tie zdravia, humoru, múdrosti, ale
kou mlákou, kde plní sväté po− aj večnú mladosť a tvorivého du−
slanie a nie je už v Želov−
cha. A šťastia toľko, koľko len
skej farnosti, my, vďač−
vládzete uniesť.
ní veriaci, by sme
Chceme sa Vám ešte
chceli zo srdca po−
raz poďakovať za všet−
blahoželať k naro−
ko, čo ste pre našu
deninám dôstojné−
farnosť urobili.
mu pánovi faráro−
Chceme sa poďako−
vi Mgr. Ľudovítovi
vať za vymaľovanie a
Gabrišovi, k jeho
za vynovenie sväto−
33 výročiu narode−
stánku v Želovciach,
nia: "Prajeme Vám
renováciu oltára, re−
k dnešnému vzácne−
štaurovanie sôch, novú
mu sviatku, milý du−
dlažbu v kostole, výme−
Mgr. Ľ. Gábriš
chovný otec, aby Vás na−
nu okien, za postavenie
ďalej sprevádzala láska a
prístrešku pred kostolom i za
milosť nášho Pána a sila Ducha renováciu fary.
svätého, nech Vás vždy a všade
Ďakujeme však predovšetkým za
sprevádza naďalej ochrana Se− pozdvihnutie duchovného života v
dembolestnej Panny Márie, našej našej farnosti. Ďakujeme Pánu
patrónky. Ďalej Vám prajeme za Bohu za to, že nám na tri roky po−
náruč priateľstva, lásky, pokoja, slal neobyčajného, kreatívneho a
harmónie, kusisko odvahy, priehrš− zbožného človeka.
Na oltár pred Pána Boha prosbu chceme predložiť, aby ste v
zdraví, šťastí, v zbožnej láske mohli ďalej žiť. Pán Boh zaplať za
všetko, drahý duchovný otec, čo ste pre našu farnosť urobili.
Vďační veriaci zo Želoviec
Na správnu mieru
Na cintorín je
z hradu dobrý výhľad
V minulom čísle na str. 6, v článku, v ktorom sme predstavili pred−
sedkyňu Miestnerho spolku Slovenského červeného kríža vo V.Krtíši
Jaroslavu Ubrankovičovú, sme uviedli, že: „V rámci dobrovoľníckych
aktivít Slovenského Červeného kríža je v našom okrese koordiná−
torkou projektu pre deti predškolského veku EDI − Evička a deti. V
okrese V.Krtíš je do projektu zapojená MŠ na ulici Hviezdoslavova
a jej dislokované triedy....“ Do tohto projektu je však zapojená iná
materská škola, nie na Hviezdoslavovej, ale MŠ na Poľnej a jej
alokované triedy.
−red−
3
Narodili sa
8.9. Renata z Horných Plachtiniec,
11.9. Eva z Veľkej Čalomije
19.9. Konštantínom, 20.9. Ľubo−
slavom a Ľuboslavám, 21.9. Ma−
túšom, 22.9. Móricom, 23.9. Zdenkám, 24.9. Ľubošom a Ľuborom,
25.9. Vladislavom
Blahoželáme
Ján Kark, Pavel Heveš, Žofia Balážová,
Jubilujúci 19.9.
21.9. Andrej Obšitník, 22.9. Drahoslava Boro−
Ing. Anton Macko, 25.9. Estera Győr−
Veľkokrtíšania šová,
gyíková
Opustili nás
10.9. Helena Priatková, nar. v r. 1932 z
D. Strehovej, 11.9. Marta Nagyová, nar.
v r. 1930 z V. Čalomije
SPOMIENKA
SPOMIENKA
„Nebolo v rodine človeka, ktorý Vás nemal rád.
Smrť prišla nečakane a my sme Vám to nestihli povedať.
Život i nás ste mali radi, teraz tichý je dom,
tak veľmi nám chýbate v ňom.“
So smútkom v srdci sme si 15.9.2011 pripomenuli
1.výročie úmrtia našej milovanej manželky, mamičky a starkej
VALÉRIE MÁRIE TÓTHOVEJ z Modrého Kameňa.
Zároveň spomíname aj na nášho milovaného syna a brata
MILANA TÓTHA, ktorý nás opustil pred 29−timi rokmi.
Spomienku na spolu prežité chvíle s Vami si navždy zachováme.“
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
„Už ubehlo dvadsať rokov, ako tu nie si
s nami, miesto ostalo po Tebe prázdne.
Cítime sa sami...
V našich srdciach však zostaneš stále
a s láskou na Teba vždy spomíname.“
Dňa 24. septembra 2011 si s veľkým žiaľom
pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho
milovaného manžela, otecka a starého
otecka JÁNA BEĽU z D.Strehovej.
S láskou spomína celá rodina
SPOMIENKA
„Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal
rád, nezabudne. Žiješ v srdci tých,
ktorí Ťa milovali.“
Dňa 20.septembra si pripomenieme
1.výročie úmrtia našej maminky a dcéry
MIROSLAVY KNAPEKOVEJ
z Veľkého Krtíša, ktorá nás
opustila vo veku 35 rokov.
S láskou spomínajú deti
a ostatná rodina.
SPOMIENKA
„Veľký smútok a ticho oblieha náš dom,
veľmi nám, mamička drahá, chýbaš v
ňom. Už Ťa neprebudí slnko ani krásny
deň. Ty si už na cintoríne spíš svoj več−
ný sen. Len ten, kto stratil koho mal
rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.“
Dňa 14.9.2011 uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
manželka, mamička a starká
EVA UBERTÁŠOVÁ
z Opatovskej Novej Vsi.
„Smútok a žiaľ v srdci máme, na Teba s láskou spomíname.
Len na krátky lúčime sa čas, vo večnosti zídeme sa zas.“
Spomínajú: manžel Marian, syn Martin a syn Marian s rodinou.
/ 19. september 2011
„Čas plynie a smútok zostáva. Tá stra−
ta v našich srdciach bolieť neprestáva. S
tichou spomienkou ku Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienkoch sviečky za Te−
ba sa modlíme. Zaplakali naše oči, srd−
ce pukalo bôľom, keď sme Ti museli dať
zbohom. Smutný a prázdny je náš dom, stá−
le nám, drahá mamička, chýbaš v ňom.“
Dňa 20.septembra uplynie rok
odvtedy, ako nás opustila naša drahá
mamička, starká a prastarká ANNA VALENTOVÁ
z Veľkého Krtíša vo veku 86 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí si ju v týchto
dňoch pripomenuli tichou spomienkou a modlitbami.
S láskou v srdci si stále spomínajú:
dcéra Gabriela a syn Ján s rodinami.
SPOMIENKA
So smútkom v srdci a žiaľom v duši
si 24.9.2011 pripomenieme 1.výročie
úmrtia našej drahej manželky, maminky
a starkej APOLÓNIE LISKOVEJ
z Veľkého Lomu.
„Čas plynie, smútok zostáva. Tá strata v
srdci bolieť neprestáva. S tichou spomien−
kou k Tvojmu hrobu chodíme, pri plamien−
ku sviečky si na Teba spomíname. Už len
kyticu z lásky Ti môžeme na hrob dať a na
všetko spomínať.“
Spomínajú manžel a dcéry s rodinami.
SPOMIENKA
„Čas plynie a nevráti Ti, čo vzal, zosta−
li len spomienky a v srdci žiaľ. Aj keď už
nie si medzi nami, v našich srdciach
žiješ stále s nami.“
Dňa 20.septembra uplynie rok od smrti
nášho drahého manžela, otca a starého
otca JÁNA HROMADU zo Záhoriec.
Za tichú spomienku ďakujú
a s láskou spomínajú: manželka, dcéra,
syn a vnučka Bianka.
POĎAKOVANIE
Chcela by som sa poďakovať všetkým dobrým ľuďom,
ktorí darovali dve percentá dane z príjmu a všetkým, ktorí
prispeli finančnou čiastkou pre môjho syna Dominika.
Vďaka vám sme mohli absolvovať 2−týždňový rehabilitačný
pobyt v centre ADELI v Piešťanoch od 15.8. do 27.8.2011.
Všetkým sme vďační a ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
JOZEFÍNA BRNOVÁ so synom Dominikom.
Správy z mestského rozhlasu
Veľkokrtíšanom chýbajú
Niektorí naši čitatelia nás upozornili na fakt, že im stále nefunguje mestský
rozhlas. O odpoveď, kedy bude mestský rozhlas funkčný v celom meste, sme
požiadali hovorkyňu Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Mgr. Eriku Ľavčoko−
vú: „Kontrolou technického stavu rozvodových sietí mestského rozhla−
su bolo zistené, že niektoré ulice sú nefunkčné (Ul. Okružná, Ul.
Mikszáthova, IBV − sever). Mesto po zistení tejto poruchy dalo objed−
návku na jej odstránenie. V dňoch 13. a 14.9. by mala byť porucha od−
stránená a mestský rozhlas by mal byť opäť funkčný.“
− red. −
4
/ 19. september 2011
Na tento turnaj budú dlho spomínať
Na Korpáši pri futbale
Riečok, presnejšie Korpáša, ako sa táto
chotárna časť nazýva. To sa im všetkým
podarilo. Hlavnému organizátorovi Rie−
čanského turnaja, Pavlovi Melicherovi
ml., bolo jasné, že nie každý sa môže
stať víťazom, a tak sa uspokojil s bronzo−
vou priečkou Riečskych futbalistov. Dru−
hé miesto si odniesli chlapci z Čeloviec a
víťazom sa už po tretíkrát stali futbalisti z
Plachtiniec. Turnaj držal svojou píšťalkou
na uzde rozhodca Ján Tekela z Cerova,
ktorému usilovne asistovali súrodenci −
desaťročný Kristián a osemročný Patrik
Petrovič. Najstarším hráčom turnaja bol
48 ročný Milan Melicher a zastal úlohu
brankára domácich Riečok.
V chládku pod stromami diváci veselo
Futbalisti z Čeloviec
(hore) a domáci z Riečok
Pravidelne obra−
ciame listy kalen−
dára, a ani neba−
dáme, že sa k nám
pomaly vkráda je−
seň, hoci nás chce
oklamať horúcimi
dňami. Nostalgicky
si upratujeme svo−
je spomienky a za−
raďujeme ich do
priečinkov pamäte, aby sme ich neskôr
vyhodnotili. Medzi tie pekné chvíle, na
ktoré sa nezabúda, patria aj hodiny strá−
vené s priateľmi pri posedeniach, zábave,
či športovom zápolení. A na tie veru ne−
zabudnú účastníci 3. ročníka Riečanské−
ho pohára vo futbale amatérov.
Organizátori v treťom ročníku zúročili mi−
nuloročné skúsenosti a pripravili v augus−
te turnaj pre futbalových nadšencov, z
ktorých niektorých vidíme hrať aj v okres−
nej súťaži, no väčšina z nich berie futbal
viac rekreačne z kresla pri televízore ako
naozaj. Ale ani tento fakt neubral hráčom
troch družstiev − Čelovce, Plachtince a
Riečky (Modrý Kameň) z ich snahy podať
čo najlepšie výkony v peknom prostredí
povzbudzovali a tradične, ako to už na
takýchto podujatiach býva, ochutnali spo−
lu s futbalistami guľáš z diviny šéfkuchá−
ra Pavla Melichera, st. Tento rok sa k o−
ceneniam pridala aj tombola. Hlavnou ce−
nou bola torta v tvare futbalového ihriska,
s ktorou sa šťastný majiteľ podelil s o−
statnými spoluhráčmi i súpermi.
Leto pomaly odchádza, no tráva na Kor−
páši si bude ešte nejaký čas šepkať o fut−
balovom zápolení počas Riečanského
pohára a všetci ostatní sa budú tešiť na
ďalší ročník.
Text: − MÁRIA BALÁŽOVÁ,
Foto: − ALŽBETA BALÁŽOVÁ −
Divadlo, žiaľ, nebude
Vážení priaznivci ochotníckeho divadla a zvlášť Divadla bez groša, máme pre
vás nepríjemnú správu. Jedna z výrazných protagonistiek našej hry Jeden k
desiatim náhle a dlhodobo ochorela. Kvôli tomu musíme, s veľkou ľútosťou,
naše predstavenie hry Jeden k desiatim plánované na 21.9. 2011 v KD vo V.
Krtíši zrušiť. Zakúpené vstupenky môžete vrátiť na MsKS v pracovné dni od
8,00 −15,00. Za pochopenie ďakujeme.
Divadlo bez groša.
Z kukurice bioplyn
Pri vjazde do Želoviec od V. Krtíša mno−
hých zaujme čulý stavebný ruch, ktorý tu
v tejto dobe vládne. V čase našej ná−
vštevy bola zatiaľ hotová iba príjazdová
cesta, ale ako nám povedal starosta ob−
ce Ing. Július Makó, CSc., bratislavská
firma BPS Ipeľ, s.r.o., tu stavia bioply−
novú stanicu (BPS). S jej výstavbou sa
plánovalo už aj v jarných mesiacoch,
pretože uprostred kukuričného poľa vy−
nechali pri sejbe miesto na stavbu. Bio−
plyn by sa tu mal vyrábať zo silážnej ku−
kurice a výkon bude 2 x 1 MW. Podľa
projektov by mala byť stavba dokončená
v apríli budúceho roka.
−red−
Ako ste boli spokojní
s Baníckym jarmokom?
Tak znela otázka, ktorú sme po−
ložili niekoľkým respondentom
priamo na jarmoku.
ELENA KAVOČAIOVÁ, 55r., Pôtor,
aktivačné práce:
„Veci na jarmoku sú pekné, len je to
všetko také drahé. Aj preto som si
nič nekúpila, zdá sa mi to všetko pre−
dražené.“
PETRONELA BARTOŠOVÁ, 22 r.,
V. Krtíš, na materskej dovolenke:
„Na jarmoku sa mi celkom páči.
Kúpila som si záclonu a dcérke som
kúpila balón. Niektoré tovary sú dosť
drahé, ale nájdu sa aj veci za ro−
zumné ceny.“
VERONIKA PROKAYOVÁ, 45 r.,
V. Krtíš, zamestnaná
v zdravotníctve:
„Tohto roku sa mi tovar na Baníckom
jarmoku veľmi páči. S jeho kvalitou
som spokojná, len cena mohla byť
trošku nižšia. Ja sama som si kúpila
umelé kytičky.“
ZDENKA NOSÁĽOVÁ, 36 r.,
pracovníčka na hydinovej farme,
Príbelce:
„Na jarmoku som si ešte nič nekú−
pila, ale prejdem sa po ňom ešte raz
a možno ma niečo zaujme. Aj keď sa
mi zdajú niektoré veci na jarmoku
dosť drahé. Myslím si, že v čínskych
obchodoch sú lacnejšie a sú rovnakej
kvality.“
IRENA HUDECOVÁ,
69 r., dôchodkyňa, V. Krtíš:
„Niektorý druh tovaru na Baníckom
jarmoku je pomerne drahší ako keď si
ho kúpite v čínskom obchode. Ja som
si kúpila masť Propolis, pretože taký v
čínskom obchode nie je, a aj s cenou
som bola spokojná.“
−E. ŠOMODÍKOVÁ−
Jeden deň v
kraji bez nehody
V uplynulom týždni bolo v Bansko−
bystrickom kraji zaznamenaných cel−
kom 46 krádeží vlámaním za takmer 80−
tisíc eur. Zlodeji sa vlámali sa do 12
áut, 5 áut, 6 bytov a 5 obchodov a reš−
taurácii. Najviac vlámaní bolo vo Zvo−
lene (17). Na území kraja sa uplynulý
týždeň stalo 20 dopravných nehôd, pri
ktorých bola jedna osoba usmrtená, 3
osoby sa zranili ťažko a 8 osôb utrpelo
ľahké zranenia. Najnehodovejšími dňa−
mi boli štvrtok a nedeľa, kedy sme po
obidva dni zaznamenali v rámci kraja 5
dopravných nehôd. V utorok (6.9.) sa
nestala žiadna. Škody sú za asi 80−tisíc
eur.
− Zdroj: krpzbb−
Sortiment bol síce pestrý,
no mnohým sa zdal predražený
5
Naša Zuzka je už pod čepcom
Krásny svadobný deň, na ktorý sa tešia všetky ženy, svitol 10.9.
2011 aj pre našu bývalú kolegyňu Zuzanu Sedlačkovú z D. Plach−
tiniec. K oltáru dolnoplachtinského kostola, kde už netrpezlivo
prešľapoval ženích Michal, ju odviedol mladší brat Ľubomír. Po−
čas sobáša mladomanželom hrali a spievali členovia cirkevného
zboru z Bratislavy, členkou ktorého je aj naša Zuzka. Ich priam
anjelská hudba, ktorú v D. Plachtinciach často nepočuť, príjemne
rezonovala v ušiach svadobných hostí, keď si snúbenci sľúbili
vernú lásku a spoločnú cestu životom, čo spečatili kratučkým,
ale pevne povedaným slovíčkom − ÁNO.
Z kostola už potom odchádzali
mladomanželia Zuzana a Michal
Frtúsovci na svadobnú hostinu,
ktorú mali pripravenú v priesto−
roch jedálne Gastro Hell na Slo−
bodárni vo V. Krtíši.
Dobrá zábava svadobných hostí
a samotných novomanželov trvala
v príjemnom prostredí takmer až
do bieleho rána. Ešte počas sláv−
nostnej hostiny sme sa spýtali
mladého páru na ich prvé pocity
iba niekoľko hodín po sobáši.
Zuzka: "Som šťastná. Aj keď
som mala niekoľko dní a hodín
pred svadbou obavy ako to
všetko zvládnem. Som unave−
ná, ale šťastná. A verím, že to
šťastie nám vydrží na celý ži−
vot.“
Michal: "Pocity sú úplne nád−
herné a každému to prajem. Dú−
fam, že to bude do konca života."
Prázdninová nostalgia
čas celej noci.
Spomínať na ňu budú mlado−
manželia určite ešte aj na svojej
svadobnej ceste, na ktorú pôjdu
už čoskoro, a hoci aj do Kežmar−
ku na predĺžený víkendový pobyt.
Gratulujeme znovu aj my a želá−
me všetko dobré na spoločnej
ceste životom.
−redakcia týždenníka Pokrok−
K dobrému začiatku na spoloč−
nej ceste životom prispe−
li i pracovníci jedálne
Gastro Hell, a
ako nám obaja
mladoman−
želia prí−
zvukovali,
veľmi ra−
di by sa
aj touto
cestou
poďa−
kovali
obsluhu−
júcemu
personá−
lu, kuchár−
kam i vede−
Manželia Zuzka a Michal Frtúsovci
niu jedálne za
Foto: P.Gašparovič
výborne priprave−
nú svadobnú hostinu
a príjemnú atmosféru po−
Foto: KUPKO STREHOVÁ
AQUATERMAL (facebook )
Párty na Kupku
PRIHLÁSTE SVOJE
RATOLESTI DO SÚŤAŽE
DETSKÁ TVÁR
TݎDENNÍKA
Podmienky súťaže sú nasledov−
né: Do redakcie nám prineste
fotografiu vášho dieťatka aj so
stručnou charakteristikou o
ňom: kedy sa narodilo, čo rado
robí, s akými hračkami sa naj−
radšej hráva, čo má, a čo nemá
rado. Vaše dieťatko môže súťa−
žiť v jednej z dvoch kategórií: I.
do 3 rokov a II. kategória od 3−
6 rokov. V každej kategórii od−
meníme peknými hračkami prvé
tri deti, ktoré dostanú najviac
kupónov so svojim priradeným
číslom. Do redakcie je potrebné
prísť kvôli písomnému súhlasu
o tom, že fotografia vášho die−
ťaťa môže byť zverejnená v na−
šich novinách. Neváhajte teda:
zalistujte v rodinných albumoch
alebo svojho drobčeka odfoťte
a prihláste k nám do súťaže.
ZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS
Lekárska pohotovostná služba
(Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31
111). Pre dospelých: Po. − Pi.
15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 −
7.00 h. Pre deti a dorast: Po. − Pi.
15.30 − 22.00 h., So. − Ne. 8.00 −
22.00 h.
Kupko Aquatermal Strehová pripravilo
atraktívnu bodku za prázdninami v po−
dobe vydarenej párty.
V rámci nej sa nielen deti zabavili na
diskotéke či barmanskej šou, vyskúša−
li si nafukovacie atrakcie, cvičenie vo
vode a na záver romantické nočné kú−
panie pod hviezdnou oblohou. Aj keď
na ďalších stranách sa venujeme už
„naostro“ rozbehnutému školskému ro−
ku, určite nám, milí žiaci, dáte za prav−
du, že prázdninové spomienky zahrejú
aj v polovici septembra, navyše, keď
ešte aj po 10.9. bolo vonku okolo 30
o
C. ☺
−ms−
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ
V MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 − 20.00
h., sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 −
12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
Zbohom prázdninám na Krtkovi
Návštevníkov kúpaliska zaujalo
najmä vystúpenie mladých karatistov
/ 19. september 2011
Aj na bio kúpalisku Krtko sa konala rozlúčka s
prázdninami. Všetky prázdninujúce deti na kú−
palisku čakal program, do ktorého sa mohli za−
pojiť, a tak si užiť posledné dni voľna. Do rytmu
im hrali dídžeji a na provizórnom trávnatom pó−
diu sa tancovalo, cvičilo a hlavne zabávalo. Ba−
zén sa vyprázdnil, keď svoje miesto na pódiu
zaujali karatisti z Karate klubu Veľký Krtíš. Tí
svojim vystúpením zaujali aj dospelých. Toto
bojové umenie si potom vyskúšali aj deti. Ka−
ratisti ich naučili aj pár trikov pre svoju obranu.
V letnej atmosfére sa pokračovalo ďalej a na
rad prišli tanečníci s latinsko−americkými tanca−
mi. Učila sa teda Samba, Cha−cha i Rumba. Vl−
nilo sa celé kúpalisko. A nechýbala ani popu−
lárna Zumba. Celý program bol určite skvelým
spestrením jedného z posledných prázdnino−
vých dní.
−eľ−
19.9. PANACEA (pri stomatológii)
20.9. AQUA VIVA (Ul. SNP)
21.9. BIELY LEV (Banícka ul.)
22.9. PANACEA (pri stomatológii)
23.9. BELLADONNA (Ul. SNP)
24. a 25.9. U ČIERNEHO ORLA
(Nemocničná ul.)
PRÁZDNINY
V ŠKOLSKOM ROKU
2011/2012
jesenné: 28. − 31.október 2011,
vianočné: 23.12 − 5.1. 2012,
polročné: 3.2 2012,
jarné: Banskobystrický kraj
5.−9.marec 2012,
veľkonočné: 5.−9.apríl 2012,
letné: 2.júl − 31.august 2012
6
/ 19. september 2011
Dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda a 5.septembra sa žiaci a študenti znova vrátili do škôl. Ibaže
prvý deň nového školského roka svojimi vysokými teplotami deti lákal skôr do prírody a k vode, než
zasadnúť do školských lavíc a venovať sa školským povinnostiam.
Nový školský rok so zmenami
V novom školskom roku 2011/2012 sa na Slovensku otvorili školské brány
pre 450.000 žiakov a 52.000 prváčikov základných škôl, ktorých sa dotknú niektoré zmeny.
Streda bez domácich
úloh minulosťou
Podstatnou zmenou bude, že pr−
váci na konci januára dostanú vý−
pis so slovným hodnotením svojej
usilovnosti. Vysvedčenie dostanú
až na konci prvého ročníka v júni.
Zmena sa bude týkať aj začiatku
vyučovania. Začiatok vyučovania
môže riaditeľ školy po prerokovaní
s pedagogickou radou a radou
školy určiť v intervale od 7.00 do
9.00 hodiny. Angličtina bude prvým
cudzím jazykom pre žiakov I.stup−
ňa základných škôl. S výučbou sa
odporúča začať od 3.ročníka po tri
hodiny týždenne. Tí, ktorí si v
predchádzajúcich ročníkoch vybra−
li za prvý cudzí jazyk iný ako an−
glický, môžu v ňom pokračovať.
Zmenou bude aj poradie hodín. Š−
koly si budú môcť pri tvorbe rozvr−
hu samé stanoviť poradie hodín
podľa svojho vzdelávacieho prog−
ramu. V ich kompetencii bude aj
plánovanie obdobia a dĺžky výcvi−
kov, výletov a exkurzií ako aj roč−
níka, v ktorom ich žiaci absolvujú.
Školy po novom budú môcť ozna−
čovať triedy okrem rímskych aj a−
rabskými číslicami. Na stredných
školách tiež pribudnú nové maturit−
né predmety ako umenie a kultúra
a rómsky jazyk a literatúra. Podľa
novej vyhlášky ministerstva už
školy nemusia dodržať stredu ako
voľný deň bez domácich úloh.
Základné školy
v meste privítali
stoštyridsaťšesť
prvákov
Nový školský rok slávnostne pri−
vítali aj žiaci, študenti a pedagógo−
via v základných, materských a
stredných školách v meste Veľký
Krtíš a obciach veľkokrtíšskeho o−
kresu. Do ZŠ na námestí A.H.Škul−
tétyho nastúpilo spolu 568 žiakov,
z toho na 1.stupeň 232 a na 2.stu−
peň 336. V tejto škole privítali 65
prvákov. Dvesto žiakov, a z toho
dvadsať prváčikov, budú vyučovať
v ZŠ na Ul. Poľnej. Do ZŠ na Ul.
J.A.Komenského nastúpilo spolu
525 žiakov, do 1.ročníka 61 žiači−
kov.
Detským džavotom ožili aj nád−
voria niektorých obecných škôl. O−
sem tried na I.stupni a deväť tried
na II.stupni otvorili v ZŠ s MŠ Bu−
šince, do ktorých začalo chodiť pri−
bližne 300 žiakov, z toho 24 prvá−
kov. Učitelia sa tu budú venovať 40
škôlkárom v dvoch oddeleniach. V
ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej nastú−
pilo spolu 217 žiakov, z toho o−
semdesiat žiakov na I.stupni a 137
žiakov na II.stupni. Do školských
lavíc tu po prvýkrát zasadlo 15 pr−
vákov a do materskej školy začalo
chodiť 24 detí. Základnú školu Ár−
nolda Ipolyiho v Balogu nad Ipľom
(s vyučovacím jazykom maďar−
ským) začalo od 5.septembra na−
vštevovať 159 žiakov, z toho na
I.stupni 53 školákov, na II.stupni
106 žiakov a z tohto počtu dvanásť
prvákov. Dvestošestnásť dievčat a
chlapcov bude čerpať nové vedo−
mosti v ZŠ s MŠ v Želovciach. Na
I.stupeň tu začalo chodiť 90 a na
II.stupeň 92 žiakov, z toho 14 pr−
vákov a pribudlo 34 škôlkárov.
Predstavujeme vám základné školy v meste V.Krtíš a stredné školy v okrese
Základná škola
Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš
l Riaditeľ školy: Mgr. DUŠAN GÁLIK
l Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň:
Mgr. Eva Sliacka
l Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň:
RNDr. Mária Murárová
l Učitelia I. stupňa: 1. ročník − Mgr. Monika Krajčíková,
PaedDr. Beata Rusnáková, Mgr. Jana Juchová, 2. ročník
− Mgr. Mária Mesárošová, Mgr. Denisa Petríková, Mgr.
Zdenka Krýzová, 3. ročník − Mgr. Jana Trebulová, Mgr.
Janka Kušická, RSDr. Blanka Ďurošová (zastupuje Mgr.
Andreu Melišíkovú), 4. ročník − Mgr. Silvia Verešová,
Mgr. Andrea Krahulcová. Asistent učiteľa: Koloman Cic−
ko
l Triedni učitelia na II. stupni: 5. ročník − Mgr. Eva Po−
rubská, Mgr. Jana Beláková, 6. ročník − Mgr. Valéria
Kmeťová, Mgr. Zuzana Kiapešová, Mgr. Pavel Chorvát,
7. ročník − Mgr. Jana Majorošová, Mgr. Želmíra Matiašo−
vá, Mgr. Adriana Lavičková, 8. ročník − Mgr. Zora Bačí−
ková, Eva Záhorská, 9. ročník − Mgr. Ivona Krajčíková,
Mgr. Pavel Demeter, Mgr. Lenka Kázmerová
Netriedni učitelia: Mgr. Ľubomír Dula, PaedDr. Ľudmila
Kaziová, Mgr. Marta Kiššimonová, Mgr. Zlatica Kováčo−
vá, Mgr. Peter Mesároš, Ján Mihálkin, Mgr. Margita Ká−
dašiová, Mgr. Gabriela Žuk − Olszewská, Ing. Ondrej Tre−
bula
l Vychovávateľky: Anna Koreňová, Slavomíra Krnáčová,
Heidi Schmidtová
l Technický personál: ekonomický úsek −Ing. Otília Du−
feková, Katarína Borecká, upratovačky − Ružena Bartíko−
vá, Adriana Kováčová, Eva Kováčová, Emília Strmá, Má−
ria Vicianová, Elena Vrabcová
l Školská jedáleň: Katarína Fridrichová − vedúca ŠJ, ku−
chárky − Danica Čemanová, Jana Hromadová, Oľga Ber−
kyová, Jana Celengová, Eva Gyomberová, Jana Hanová,
školník: Ján Bačík, bufetár: František Rigo
l Telefonický kontakt: RŠ − 48313 07,
ekonomický úsek: 48310 81, ŠJ: 48312 22 ,
e−mail: [email protected]
Ruch ako úli bol typický aj pre prvý školský deň prvákov v 1.B.triede, ktorí si
zvedavo prezerali šlabikáre, z ktorých ich bude učiť čítať triedna učiteľka PaedDr.
Beata Rusnáková
Plány do budúcnosti spojené so štúdiom na strednej škole majú aj deviataci z
IX.C.triedy, ktorým bude posledný rok triednou učiteľkou Mgr. Lenka Kázmero−
vá (na fotografii vpravo)
7
/ 19. september 2011
Základná škola
Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš
l Riaditeľ školy: Mgr. JARMILA ADAMOVOVÁ
l Zástupkyňa riaditeľky školy: RNDr. Slávka Filická
Vyučujúci zo ZŠ Poľná vo V.Krtíši
Základná škola Námestie
A.H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
l Riaditeľka školy: Mgr. VLASTA LUNTEROVÁ
l Zástupkyňa pre 2.stupeň: Mgr. Alena Bursová
l Zástupkyňa pre 1.stupeň: Mgr. Zuzana
Balová (t.č. na materskej dovolenke)
l Pedagogický zbor − I. stupeň: Mgr. Zuzana Ba−
lová ( t. č., na materskej dovolenke), Mgr. Zuza−
na Bartošová, Mgr. Tatiana Belovová, Mgr. Adria−
na Dubovská, Mgr. Nina Folková, Mgr. Anna Hru−
šovská, Mgr. Mária Ižoldová, Mgr. Zuzana Kalis−
ká, PaedDr. Žofia Kvietiková, Mgr. Svetlana Ma−
caláková, Mgr. Iveta
Maďarová, Mgr. Mária
Sokobová, Mgr. Milada
Grančayová
l Pedagogický zbor −
II. stupeň: Mgr. Eva Ba−
lážová (MAT, TEH),
Mgr. Peter Bobáľ (ZEM,
DEJ), Mgr. Alena Bur−
sová (OBV, ETV), Mgr.
Jana Čarná (TV, OBV),
Mgr. Ján Červoč (PRI,
PEC), Mgr. Štefánia
Erőšová (ANJ), Ing. E−
dita Glézlová (PEC,
NEJ), Mgr. Štefan Hor−
váth (TEV, RUJ), Ing.
Ester
Hrončeková
Stredná odborná škola, Želovce
l Riaditeľ: Ing. PAVEL PÁSTOR
l Zástupca štatutára: Ing. Andrea Ďuricová
l Zoznam vyučujúcich: Ing. Pavel Pástor, Ing.
Andrea Ďuricová, PaedDr. Tatiana Lekýrová, Ing.
Kristián Balík, Ing. Ľubomír Bolha, Ing. Soňa Já−
nossyová, Ing. Ján Španiel, Mgr. Mária Nagyová,
Mgr. Andrea Belová, RNDr. Zoltán Majoroš, Ing.
Ján Boroš, Mgr. Veronika Ďurkovičová, Ing. Pa−
vel Lokša, Mgr. Erik Hanzen
l Majstri odborného výcviku: Milan Dugovič −
hlavný majster, Anton Svatík, Miroslav Hauk, I−
van Fraňo, Bc. Jarmila Tuhárska, Daniela Svor−
níková
l Vychovávatelia: Jarmila Frčková, Gyorgyová
Viera, Tibenský František, Talpas Štefan
l Pedagógovia roč. 1.−4.: Mgr. Jaroslava Uhrinová,
Mgr. Anna Šlauková, Mgr. Henrieta Olnerová, Mgr.
Danica Fiačanová, Mgr. Renata Mináriková
l Pedagógovia 5. − 9. roč.: Mgr. Katarína Homolo−
vá, Mgr. Jana Antovová, Mgr.art. Marek Mišiak,
Mgr. Martin Kamas, Mgr. Zlatica Beclerová, Mgr.
Veronika Príbeliová, Mgr. Rudolf Vavro
l Pedagogický asistent Bc. Vierka Berkyová, vy−
chovávateľka ŠKD Gabriela Jóriová
l Technický personál: Ľubomír Medveď − školník,
Mariana Kováčová − upratovačka, Jindra Berkiová −
upratovačka
l Školská jedáleň: Tűnde Illéšová − vedúca školskej
jedálne, Anna Longajová − hlavná kuchárka Justí−
na Bérešová − kuchárka
l Telefonický kontakt: škola 047/4831056,
školská jedáleň 047/4831049
(FYZ, TEH), Mgr. Anna Juhošová (SJL, OBV,
ETV), Mgr. Vlasta Lunterová (SJL, HUV, ETV),
Mgr. Veronika Marcineková (FYZ, CHE), Mgr.
Ludmila Mesárošová (MAT, TEH), Mgr. Patrik
Rechtorík (TEV,ETV), Mgr. Martina Jačmeníková
(ANJ, SJL,NJ), Mgr. Danica Schmidtová (SJL,
DEJ), Ing. Martina Komadová (MAT, TEH), Mgr.
Eva Trebul'ová (SJL, ETV), Mgr. Veronika Šimo−
nová (MAT, SJL), Mgr. Silvia Víziová (NBV),
PaedDr. Kamila Fajčíková (ANJ, ZEM, PRI ) Bc.
Eva Rozkošová (t. č. na materskej dovolenke),
Mgr. Mária Mackovová (t. č., na materskej dovo−
lenke), Mgr. Martina Barcajová (ANJ), Mgr. Moni−
ka Vaškorová (ANJ, RUJ).
l Vychovávateľky ŠKD: Mária Balková, Kornélia
Beláková, Aurélia Feketeová, Helena Kováčová,
Želmíra Pretzová
l Prevádzkoví pracovníci: Miriam Andrášiková −
hospodárka, účtovníctvo a ekonomika, Štefan Le−
nický − školník, upratovačky: Mária Žifčáková,
Marta Stehlíková, Andrea Galusová, Irena Rech−
toríková, Anna Mazánová, Drahoslava Michaleco−
vá − personalistika, mzdové účtovníctvo
l Zamestnanci školskej jedálne: Jana Vargová −
vedúca ŠJ, kuchárky: Iveta Rechtoríková, Eva
Balgová, Marta Chrienová, pomocné kuchárky:
Klára Gorčiová, Zuzana Sabová, Soňa Štromaje−
rová
l Telefonický kontakt : 047/ 483 04 01,
školská jedáleň : 047/483 12 23,
e−mail: [email protected]
Pedagogický zbor II. ZŠ Škultétyho
l Nepedagogickí zamestnanci:, Ing. Ondrej Hro−
mádka, Erika Mäsiarová, Mária Talpasová, Eleo−
nóra Molnárová, Róbert Kiššimon, Ján Šramka,
Ladislav Sorčík
l Počet žiakov k 1.9.2011: 140
* Telefonický kontakt riaditeľ: 047 4893281,
ekonomický úsek: 047 4893264,
internát 0474893196,
−mail: [email protected]
Odborné učilište internátne, Želovce
l Riaditeľ: Ing. PAVEL PÁSTOR
l Zástupkyňa riaditeľa: Ing. Andrea Ďuricová
l Zoznam všetkých učiteľov: Ing. Pavel Pástor,
Ing. Andrea Ďuricová, PaedDr. Tatiana Lekýrová,
Ing. Kristián Balík, Ing. Ján Španiel, Mgr. Mária
Nagyová, RNDr. Zoltán Majoroš, Mgr. Veronika
Ďurkovičová, MVDr. Pavel Bajo, Ing. Zita Rima−
jová, Mgr. Erik Hanzen
l Majstri odborného výcviku: Milan Dugovič −
hlavný majster, Bc. Jarmila Tuhárska, Daniela
Svorníková, Darina Naďová, Bc. Jana Koreňová,
Ivan Fraňo, Miroslav Hauk
l Vychovávatelia: Kaziová Eva, Gyorgyová Vie−
ra, Tibenský František, Talpas Štefan
l Nepedagogickí zamestnanci: Ing. Ondrej Hro−
mádka, Erika Mäsiarová, Mária Talpasová, Eleo−
nóra Molnárová, Ján Šramka, Mária Lovašová,
Viera Hromadová
Počet žiakov k 1.9.2011: 44
l Telefonický kontakt riaditeľ: 047 4893281,
ekonomický úsek: 047 4893264,
internát 0474893196,
e−mail: [email protected]
8
/ 19. september 2011
Spojená škola, Modrý Kameň
l Riaditeľka školy: Mgr. MÁRIA ŽIŠKOVÁ
l Zástupkyňa riaditeľa pre Obchodnú
akadémiu: Mgr. Helena Kušíková
l Zástupkyňa riaditeľa pre Strednú odbornú
školu: Ing. Katarína Bariaková − teoretický
výcvik, Ing. Alena Šoltésová − odborný výcvik
l Organizačná zložka: Stredná odborná škola
obchodu a služieb, teoretické vyučovanie:
Ing. Katarína Bariaková − zástupkyňa, Mgr. Valé−
ria Bánová, Mgr. Miroslava Bobíková, Ing. Aneta
Bodnárová, Mgr. Dana Černíková, Bc.Žofia Li−
biaková, Ing. Milan Majoroš, Mgr. Gabriel Noz−
drovický, Ing. Nadežda Sedláčková, Ing. Ingrid
Sisková, Ing. Alena Šťastná, Mgr. Kamila Turo−
ňová, Ing. Laura Virágová, Mgr. Karol Žember,
odborný výcvik − majstri odbornej výchovy: Ing.
Alena Šoltésová − zástupkyňa, Ing. Dušan Balga,
Anna Feketeová, Marek Hárendácsik, Olga Chr−
ťanská, František Kováč, Anna Krapková, Bc.
Klaudia Murínová, Iveta Oláhová, Eva Roštášo−
vá, Bc. Ján Šebian, Bc. Albín Škerlec, Bc. Iveta
Tuhárska, Bc. Gabriel Vízi.
Pedagogický zbor Spojenej školy v M.Kameni
l Obchodná akadémia: Mgr. Kušíková Helena −
zástupkyňa, Mgr. Erika Bodžárová, Mgr. Oľga
Cesnaková, Mgr. Anton Čarný, Ing. Darina Čer−
venáková, Mgr. Jana Falťanová, Mgr. Bibiana
Heimlichová, Mgr. Lenka Jakabová, PaeDr. Mi−
riam Lazanová, Ing. Anna Lobotková, Ing. Kata−
rína Makovníková, Ing. Renáta Nemčoková, Ing.
Miroslav Varga, Mgr. Adriana Vidová, Ing. Hana
Vršková
l Počet študentov k 1.9.2011 − SOŠOaS: 210
študentov, OA: 164 študentov.
l Telefonický kontakt: 047/4870 271
− informátorka, [email protected]
Stredná odborná škola,
Poľná 10, V.Krtíš
l Riaditeľ školy: Mgr. JOZEF CUPER
l Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Alžbeta Čóriová
Pedagogický zbor veľkokrtíšskej
Strednej odbornej školy z prvého dňa tohto školského roka.
l Pedagógovia: Ing. Iveta Bindzárová, Ing. Ján Boroš, Ing. Zuzana
Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Mgr. Adriena Cuperová, Mgr. Marta
Čerbová, Ing. Dušan Čierny, Mgr. Janka Dulová, Ing. Zita Kováčová,
Mgr. Ivana Labudová, Ing. Katarína Lokšová, Mgr. Monika Mazúchová,
Ing. Jozef Meliško, Mgr. Mária Petrezsélyová, Mgr. Eva Štrbíková, Ing.
Ján Valocka, Ing. Jozef Vajdík, Ing. Igor Žlnka.
l Majstri odbornej výchovy: Bc. Erik Boroš, Ing. Jozef Lipták.
l Nepedagogickí zamestnanci školy: Margita Blašková − informátorka,
Viera Červočová − sekretárka riaditeľa školy, Ľubica Kozelová − vedú−
ca ekonomického úseku, upratovačky: Libuša Kováčová, Elena Orlayo−
vá, Anna Prešinská, Zdenka Rákošová, Zdenko Révai − školník, Barbo−
ra Vandová − účtovníčka, pokladníčka, Marta Vladárová − mzdová úč−
tovníčka, materiálová účtovníčka
Počet žiakov k 1. 9. 2011: 70 žiakov.
* Telefonický kontakt: riaditeľ: 047 4831529,
sekretariát.: 047 4830295, e−mail: [email protected], www.sos−vk.sk
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš
l Riaditeľ školy: Mgr. Pavel Černík
l Zástupcovia riaditeľa: PaedDr. Pavel Antolov,
PhDr. Miroslava Babicová
l Zamestnanci školy − pedagogickí: Mgr. Pavel
Černík, riaditeľ školy, PaedDr. Pavel Antolov
štatutárny zástupca riaditeľa školy, DEJ−EKO,
PhDr. Miroslava Babicová, zástupkyňa riaditeľa
školy, FIL – FRJ, Mgr. Barbora Babicová
SJL − DEJ, Mária Bartošová BIO − CHE, Mgr.
Lívia Cibuľová NEJ−RUJ − PED, Mgr. Miroslava
Čopová GEG −TEV, Mgr. Ivana Drdošová MAT
− CHE – IVT, Mgr. Iveta Bozová SJL – ANJ,
Mgr. Martina Bujdošová ANJ − PED, Mgr. Mar−
tina Holubová ŠPJ, Mgr. Jaroslav Horváth MAT
− FYZ, Mgr. Božena Horváthová MAT − FYZ,
Mgr. Miroslava Hrubčová SJL − NEJ, Mgr. Sta−
nislava Krotáková MD TEV − BIO, PaedDr. An−
na Máté Ivaničová SJL − ANJ, Mgr. Jaroslava U−
derianová MD SJL − DEJ, PaedDr. Branislav Káz−
mer − uvolnený FYZ − Zákl.tech., Ing. Silvia Meliško−
vá FYZ – Zákl. Tech., Mgr. Erika Kelemenová SJL
− FRJ, Mgr. Branislav Kortiš TEV − BRV, RNDr. Da−
rina Kortišová BIO − CHE, Mgr. Ida Križániová CHE
− GEO, PaedDr. Lucia Nováková NEJ, PaedDr.
Dagmar Pastorková DEJ − RUJ − NEJ, Ing. Jo−
zef Meliško, učiteľstvo odbor. predmetov,
PaedDr. Vlasta Štulrajterová GEG − TEV, Ing.
Dušan Terek EKO − PRO, Mgr. Zuzana Rábo−
tová BIO – PSY, Mgr. Magdaléna Gyurászová
Kolektív pedagógov veľkokrtíšskeho gymnázia
na konci školského roka 2010 − 2011
ANJ, Mgr.Martina Demeterová, SJL – VYV−
ETV, Ing. Alžbeta Šišková MAT.
l Nepedagogickí pracovníci: Mária Turčániová,
hospodárka školy, Mária Uhrinová, účtovníčka,
Mária Ďurkovičová, sekretárka , Ján Marek
školník, Vladimír Janičina, pomocný školník, in−
formátor, upratovačky Beáta Kováčová, Ružena
Tamášová a Iveta Ráczová, Vlasta Sujová, in−
formátorka, Mgr. Anna Bariaková (na dohodu),
referent BOZP, PO, CO.
l Zamestnanci školskej jedálne: Mikuláš Péter,
vedúci ŠJ, Júlia Rebrová, hlavná kuchárka, po−
mocnice v kuchyni: Emília Rosíková, Rita Réva−
iová, Jaroslava Medvecká.
l K 1.9. 2011 nastúpilo 372 študentov
l Telefonický kontakt: 047 4830411
(aj fax), 047/ 48 304 05
9
/ 19. september 2011
Čelovce − dedina zábavy a dobrého jedla
Bola sobota − deň voľna ako každý iný, ale pre občanov Čeloviec predsa len trochu výnimočný, ba až
slávnostnejší. Veď na tento slnkom zaliaty deň starosta obce Ján Petroch vyhlásil I. ročník súťaže vo va−
rení gulášu. Posledná augustová sobota bola aj o to slávnostnejšia, že sa niesla v duchu osláv s mot−
tom Moje Slovensko, ku dňu osláv ústavy. Program bol umocnený koncertom Stanislava Pánisa − pred−
sedu Slovenskej národnej jednoty, ktorého prišiel podporiť aj jeho spolupracovník a bývalý rodák Ján
Miškovkin. Obecný úrad spoločne s podporou všetkých spoluobčanov priniesol do tejto malebnej de−
dinky kus dobrej zábavy pre všetky vekové kategórie. Od rána bolo možné pozorovať zvýšený ruch v ob−
ci, čo bolo spojené s prípravami na varenie. Veď nie vždy majú občania aj takejto malej obce možnosť
pozorovať svojich pri príprave a samotnom varení chutných gulášov, ktoré súťažili vo svojom historic−
kom I. ročníku. Do súťaže sa prihlásili štyri družstvá: družstvo rómskej komunity, poľovníkov, hasičsko
− matičiarske a starostovské družstvo.
zradiť tú ich zázračnú ingredienciu,
počúvanie ale aj do tanca. Kým Če−
Samotná súťaž odštartovala o
ktorú do gulášu primiešali, aby ten
lovčania počúvali príjemnú hudbu,
11,00 hod. Od tej chvíle sa sekali
ich guláš bol najlákavejší.
tancovali a živo diskutovali, na O−
polienka, krájala cibuľka, mäsko,
Určite vo všetkých gulášoch bola
becnom úrade rozhodovala porota
zeleninka a nechýbalo ani dobré
jedna ingrediencia spoločná a to
o tom, komu pridelí titul za najlepšie
vínko. Všade to vrelo ako v úli. Naj−
láska k vareške, lebo variť dobrý
uvarený guláš, pričom brala do ú−
väčší pohyb bol však pri komunit−
guláš bez lásky sa proste nedá. Za
vahy farbu, hustotu, vôňu a najmä
nom centre, kde do prípravných
pár hodín sa celou dedinou šírila
chuť. Porotcovia mali čo robiť, aby
prác boli zapojení hádam všetci,
vybrali víťaza. Nakoniec sa dohodli
vôňa gulášov. Samozrejme, po celý
bez rozdielu veku a pohlavia. Že−
a za najlepší vybrali guláš, ktorý
čas tu panovala veselá nálada, kto−
ničky chystali dobroty, ktoré upiekli
varili ženy aj chlapi z rómskej ko−
rá k takejto akcii neodmysliteľne
ešte deň predtým a to najmä štrúd−
munity. Pri vyhlásení výsledku súťa−
patrí. Po 16,00 hod. muselo každé
le rôzneho druhu, slané pagáče a
že, ktorého sa zhostil starosta obce
chutné lokše. Chlapi svojim polovič−
družstvo naplniť misky s touto skve−
Ján Petroch, nastalo hrobové ticho.
kám pomáhali pri nosení dreva pod
lou pochutinou pre porotcov, ktorí
Určite chceli vyhrať všetci, ale ako
kotlík i vody, a priznajme si − veľa−
mali za úlohu vybrať ten naj guláš a
to v takýchto súťažiach býva, víťaz
krát len "zbytočne zavadzali". Róm−
verte, vôbec to nemali ľahké, lebo
je len jeden. Keď starosta obce vy−
ske ženy sa s láskou pustili do va−
všetky guláše krásne voňali a chuti−
hlásil výsledky a konštatoval, že po−
renia chutného gulášu a v kútiku
li.
rota vybrala guláš rómskej komuni−
duše dúfali, že práve ten ich guláš
Kým prísna porota hodnotila gulá−
ty, rómskym ženám sa tisli do očí sl−
bude ten naj.
še na Obecnom úrade, na pódium
zy šťastia, radosti ale najmä pre−
Podobná situácia a ruch vládol aj
vystúpil pozvaný milý hosť Stanislav
kvapenia. Neveriacky krútili hlava−
pri kotlíku, okolo ktorého sa zvŕtali
Pánis − predseda Slovenskej národ−
mi, že práve ony porazili vo varení
poľovníci, ktorí si svoje tajomstvo
nej jednoty, ktorý svojimi piesňami
vychýrené ostatné čelovské gazdin−
skvelého gulášu strážili ako oko v
spríjemňoval čakanie na vyhodno−
ky. Výskanie, smiech a radosť ne−
hlave a za žiadnu cenu nechceli
tenie súťaže. Jeho piesne boli plné
mali konca kraja. No a iste tušíte, čo
prezradiť jeho receptúru. Ani členo−
lásky k vlasti i lásky ako takej, ale
sa zákonite stalo s gulášmi a potvr−
via hasičsko − matičiarskeho a sta−
spieval aj o porozumení a toleran−
dil nám to aj starosta Ján Petroch:
rostovského družstva nechceli pre−
cii. Znejúce melódie neboli len na
S alternatívnym názvom "rodinný" mohol byť do súťaže
prihlásený hasičsko − matičný guláš, ktorý ukuchtila ro−
dina Miháľkinová. Zľava otec Ján so synom a manželkou
Annou.
Varenie starostovského gulášu
mali pod palcom zľava: Jaro−
slav Kováč a JUDr. Branislav
Petroch
"Len tak sa za nimi zaprášilo.
Veď hodujúci si mohli vyberať zo
štyroch druhov a ochutnať kaž−
dý. Aj keď, ako sa vraví, že víťaz
je len jeden, v tento krásny sln−
kom zaliaty sobotný deň sa ví−
ťazmi stali všetci, veď priateľské
posedenie, dobrá nálada a ú−
smev sú oveľa dôležitejšie ako
výhra. Už teraz vás všetkých po−
zývam na II. ročník súťaže vo va−
rení gulášov a som presvedčený,
že ten II. ročník bude určite taký
dobrý, ak nie aj lepší ako ten pr−
vý.
Chcem poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí nám umožnili
uskutočniť túto výbornú akciu,
pretože bez ich pomoci či už fi−
nančnej alebo vecnej by to nebo−
lo možné," spomína na príjemné
chvíle strávené so svojimi spoluob−
čanmi starosta.
− red −
Vpravo JUDr. Branislav Petroch, brat starostu
Jána Petrocha (vľavo)
Aj bez nápisu na stánku by takmer každý uhádol, že pri ňom bol
ukuchtený víťazný rómsky guláš. Svoje majstrovstvo mali možnosť
dokázať v stánku stojace ženy, zľava: Božena Cyriaková a Valéria
Kováčová
Stanislav Pánis divákov
príjemne
prekvapil
piesňami z vlastnej
tvorby o láske, ktoré
priniesol do Čeloviec aj
na cédečkach.
Skúsenosti s varením guláša majú aj poľovníci z PZ Pustý Hrad.
Zľava: Ján Benko a jeho predseda Ing. Aleš Kremser.
10
/ 19. september 2011
Tipy na potulky po našom okolí
Prázdniny a dovolenky sa síce skončili, ale ak ste nestihli, alebo z iných dôvodov ste nemohli absol−
vovať dovolenku pri mori, či niekde inde v zahraničí, možno vám padne vhod aj tento tip na výlet do
nášho blízkeho okolia za spoznávaním zaujímavostí.
Nedelište, Veľký Lom alebo v za−
niknutej obci Turie Pole v rokoch h
1870 − 1930 zhotovovali ľudoví
tvorcovia na označenie hrobov
svojich zosnulých − evanjelikov
augsburského vyznania mimoriad−
ne bohato zdobené a zaujímavo
tvarované kamenné tabule a dre−
vené dosky. Tie možno považovať
za najreprezentatívnejšiu a najuce−
lenejšiu ukážku ľudovej tvorivosti a
výtvarného prejavu Novohradu. Je
v nich zaznamenané mnoho z ľu−
dovej viery, ale i množstvo infor−
mácií zo života celých dedinských
spoločenstiev.
Svedectvo o tomto poskytuje ob−
novený starý cintorín v Hornom Ti−
sovníku (dnes okres Detva, v mi−
nulosti súčasť historického Novo−
hradu). Je na ňom zachovaných
viac než 80 kamenných náhrobní−
kov. Ich tvar mohol vychádzať zo
snahy o znázornenie postavy člo−
veka (niektoré dosahovali takú
výšku), no rovnako môžu byť po−
Kamenné náhrobníky
postáv a hláv. Ciferník hodín na
náhrobníku vypovedal o čase úmr−
tia človeka pod ním pochovaného.
Niekedy tieto motívy neboli len na
prednej strane náhrobníka, ale i na
bokoch a zadnej strane. Na viace−
rých kamenných náhrobníkoch bo−
li ornamenty dotvorené farbami −
bielou, červenou, modrou ale i
čiernou. Na niekoľkých náhrobní−
koch bola ich pôvodná farebnosť v
roku 2010 obnovená.
Pozoruhodné boli v tomto pries−
tore aj drevené náhrobné dosky.
Tie sa dodnes na cintorínoch tak−
mer nezachovali. Ich niekdajšie
podoby predstavujú v Hornom Ti−
sovníku tri desiatky replík týchto
drevených náhrobných dosiek. Vy−
brané boli so zreteľom, aby postih−
li najzaujímavejšie podoby a tvary
tak, ako sa v jednotlivých dedinách
využívali.
Okrem kamenných náhrobníkov a
replík drevených náhrobných do−
siek bol priestor starého cintorína v
Kamenný náhrobník
s motívom pavúka a čiastočne
obnovenou farebnosťou
Kamenný náhrobník s obnovenou
farebnosťou
Hlavná informačná tabuľa
Repliky drevených
náhrobných dosiek
Okrem toho, že výlety do okolia
veľmi nezaťažia rodinné rozpočty,
majú v sebe niečo veľmi pozitívne
a síce, že sami alebo so svojou ro−
dinkou či priateľmi navštívime
miesta, ktoré máme, ako sa hovo−
rí pod nosom, a takmer o nich ne−
vieme.
Naši predkovia
venovali pozornosť
aj pozostalým
Na severe Novohradu v dedinách
Horný a Dolný Tisovník, Červeňa−
ny, Ábelová, Polichno, Madačka,
NAPÍSALI
STE NÁM
važované za malé oltáriky, pretože
sú vo viacerých prvkoch podobné
s renesančnými oltármi evanjelic−
kých kostolov tejto časti Novohra−
du. Pozoruhodná je ich výzdoba
plná najrozličnejších znakov a
symbolov. Dominujú rastlinné or−
namenty, najrozličnejšie podoby
hviezdicových a solárnych motí−
vov, ale sú na nich i motívy vtákov,
chrobákov a zobrazenia ľudských
Hornom Tisovníku doplnený aj o
informačné tabule, sprievodné tex−
ty umiestnené vo vyrezávaných
schránkach, centrálny priestor s
hlavnou informačnou tabuľou a la−
vičkami... Jedna z tabúľ informuje
o osobnosti Michala Miloslava La−
ciaka (1826−1904), evanjelického
učiteľa a farára, publicistu, hudob−
ného teoretika a skladatreľa − sa−
mouka, mimoriadne činorodého
Absolventská prax na Obvodnom
pozemkovom úrade vo Veľkom Krtíši
Milí čitatelia týždenníka Pokrok,
asi každý momentálne vie, aké ťažké je uplatniť sa na trhu práce
a nájsť si zamestnanie, ktoré človeka napĺňa a baví. Pre absolven−
tov stredných a vysokých škôl je to veľká výzva, ale zároveň ťažko
dosiahnuteľný cieľ. Príjem čerstvého absolventa je pre firmy ris−
kom, keďže to spočiatku čerpá finančné, časové aj personálne pro−
striedky. Firmy zaujíma dosiahnuté vzdelanie uchádzača, jazykové,
počítačové znalosti a v neposlednom rade prax, ktorú však my ab−
solventi nemáme ako získať.
Preto by sme vám, hlavne absol− senosť.
ventom, chceli radi pomôcť a priblí−
Absolventskú prax môžete vyko−
žiť možnosti využitia absolventskej návať najmenej 3 a najviac 6 me−
praxe. My sme sa rozhodli pre prax siacov a je určená pre mladých ľu−
na Obvodnom pozemkovom úrade dí do 26 rokov. Základnou požia−
vo Veľkom Krtíši, kam sme boli pri− davkou je, aby sa nezamestnaný
jatí ako administratívni zamestnan− absolvent na ÚPSVaR zaevidoval a
ci. Môžeme všetci zhodne povedať, podal si prihlášku na vykonávanie
že to je pre nás len pozitívna skú− absolventskej praxe u svojho/svojej
sprostredkovateľa/ky, kde vám vy−
svetlia ďalší postup, podmienky a
priebeh praxe.
Našou hlavnou prioritou je získanie
pracovných skúseností a odborných
zručností. I preto sa snažíme čo
najlepšie a najefektívnejšie využiť
čas na jednotlivých oddeleniach ú−
radu.
Skúsili sme si prácu v teréne a na
základe výsledkov sme pomáhali
pri začatí konania a vypracovávaní
rozhodnutí. Mali sme možnosť na−
hliadnuť a pomôcť pri hlavných pra−
covných činnostiach zamestnancov,
ako sú reštitúcie, register obnove−
nej evidencie pozemkov (ROEP),
projekty pozemkových úprav (PPÚ),
človeka, ktorý je tu pochovaný.
Toto všetko je situované v prírod−
nom prostredí, v svahu nad obcou
Horný Tisovník v blízkosti evanje−
lického kostola a zvoničky s pek−
ným výhľadom na obec. Uvedené
danosti priam predurčovali priestor
k využitiu na prezentáciu týchto
skvostov ľudového výtvarného pre−
javu, ktoré v kombinácii so svoj−
skou prírodnou scenériou pôsobia
mimoriadne čarovne a zaujímavo.
Projekt v roku 2009 podporil Ban−
skobystrický samosprávny kraj a v
roku 2010 získal podporu z Prog−
ramu obnovy dediny. Obec Horný
Tisovník pozýva všetkých, ktorých
oslovuje takáto forma výtvarného
prejavu našich predkov, na pre−
hliadku.
−RNDr. JÁN ALÁČ−
práca v archíve, administratíva, prá−
ca s PC programami, spracováva−
nie zoznamov spisových materiá−
lov, riešenie žiadostí a sťažností
občanov, atď.
V neposlednom rade musíme vy−
zdvihnúť veľmi príjemných a ochot−
ných zamestnancov, na ktorých
sme sa mohli obrátiť s akoukoľvek
požiadavkou.
Ak sa teda zamýšľate nad nástu−
pom na absolventskú prax a máte
skutočný záujem oboznámiť sa s
prácou v štátnej správe, Obvodný
pozemkový úrad vám môžeme len
odporučiť. Nám už len ostáva vám
popriať veľa úspechov, či už absol−
ventom alebo dlhodobo nezamest−
naným, aby si každý z vás našiel
také zamestnanie, v ktorom bude
spokojný a šťastný.
Za absolventov OPÚ
M. HULINOVÁ
Download

Znovuobjavený starý cintorín