Ročník XXIX.
Budapest, 11. januára 1914.
P r e d p l a t n á c e n a pre tých, ktorí nie sú
élenami «Uh.-kraj. vzdel. spolku slovenského*:
IVa celý r o k 3 k o r u n y .
Číslo 2.
Miestnosť«Uh.-kraj. vzdel.spolku slovenského*):
Expedícia:
B u d a p e s t , I., K e l e n h e g y i - ú t 2 8 . ; sem
IV., Egyetem-utcza 4. sa posielajú všetky listy pre spolok a časopis.
Rodinný život v gazdovských
kruhoch.
Tá pomocná akcia, ktorú, len pred
krátkymi pár rokami započala vláda cie­
ľom napomoženia dobrobytu nášho ľudu
na Horniakoch, už prináša svoje blaho­
darné ovocie. Žilinská ministerská expositúra, ktorej účinkovanie s velkou sta­
rostlivosťou a odbornou zkúsenosťou spra­
vuje ministerský tr. radca dr Jozef Lavotta,
na poli pozdvihovania hmotného stavu
nášho ľudu môže poukázať na také zdarné
výsledky, jaké sotva bolo možno očakávať.
Ale žilinská expositúra stará sa nielen
o hmotné pozdvihnutie ľudu, lež aj o
jeho duševné občerstvenie. Mimo toho,
že sa stará o to, aby horniacky gazda
rozumne gazdoval, výsledné obrábal svoje
pole, choval súci statok a hydinu, za­
oberal sa so včelárstvom a domácim prie­
myslom, žilinská expositúra napomáha
zakladanie gazdovských kruhov a v týchto
poučnými prednáškami usiluje sa roz­
šíriť gazdovské známosti hornovidieckeho
ľudu. A krém tohto všetkého žilinská
expositúra stará sa ešte aj o .to, aby
medzi členami gazdovských kruhov utu­
žila priateľský, rodinný život.
Ku týmto šľachetným snahám peknou
príležitosťou boly terajšie sviatky Božieho
narodzenia. Žilinská expositúra v gazdov­
ských kruhoch postavila vianočné strom­
čeky pre deti členov gazdovských kruhov.
Samo sebou sa rozumie, že ku slávnosťam vianočného stromku sišli sa nielen
gazdovia, lež přišly, aj ich rodiny, aby
utužily v sebe city priateľstva a spolu­
patričnosti. Miestnosti gazdovských kru­
hov staly sa na mnohých miestach rodin­
ným domovom, kde sa schádzajú oby­
vatelia obce, aby sa o užitočných veciach
poradili, aby sa pomocou odborných
prednášok poučili, niekedy aj zabavili.
Sriadenie vianočnej slávnosti zaiste pro-
Veľkú úrodu len na tej roli možno dosiahnuť, na ktorú bolo pred siatim 150—200 klgr. puperfoafátu na kat, jutro
rozosiate a ziorané. Objednať možno pod adresspu: U M i k ť r á - g y á / t
fcvtôlcesltô
^zovotkezet,
B u d a p e s t , V"., F i i r d i V - n t c z a S . s z á m alebo n okresných agentov našich. — Na, každú oť4zku hno­
jenia umel m hnojom dá podrobnú a odbornú odpoveď ] y t i i t r ť i < g y « . t j S t - t č l ť o s l t ó
S/^ovetkezet
M e z ô g a z d a s á g i Q j s z t ĺ i l y a , Budapest, M<rleg-utcza 11. szám a na žiadosť gazdov c.álej obce bezplatne
posle do obce odborného referenta, ktorý prevedenie hnojenia nmolým hnojivom gazdovskému obecenstvu vysvetli.
54Ž6
Vlasť a Svet.
Strana 18.
speje tomu cieľu, pre ktorý gazdovské
kruhy založené boly: užšiemu spojeniu
gazdovskej spoločnosti. Vianočné stromky,
ozdobené rozličnými darmy, ktoré pre
dietky gazdovských rodín rozdala žilin­
ská expositúra, postavené boly v nasle­
dujúcich obciach:
V Trenčianskej: Felsószalatna, Mitta,
Bobot, Bobotszabadja, Bánluzsány, Alsóneszte, Zayugrócz, Trencséntôlgyes, Bán,
Bánnyiresd, Nemesmogyoród, Melsicz,
Szelecz, Nagyszaniszló, Czobolyfalu, Zsolt,
Tornyos, Nagybirócz,
Hegyesmajtény,
Felsótólgyes, Felsómogyoród, Szolopna,
Egyházasnádas, Nagysziklás,
Viszolaj,
Barossháza, Lejtós, Poroszka, Lednicz,
Fehérhalom, Felsózáros, Láz, Vôrôskó,
Trencsénfogas, Hegyeshely, Peredmér,
Kosárfalva, Almásfalu, Boronás, FelsóMarikó, Alsó-Marikó, Alsóricsó, Nemeskutas, Demény, Szádecsne, Kislednicz,
Cselkószabailja, Kardos, Soltészperecsény,
Szentistvánpatak, Vágtapolcza, Harmatos,
Frivaldnádas, Bitérfalva, Terhely, Orlak,
Bella, Trencsénladány, Vámos, Alsótizsény,: Háromudvar, Sztrecsény, Alsóosztorány, Hámos, Borodnó, Nagydivény,
Kiszuczaujhely, Felsóvadas, Sziklaszoro?,
Karásznó, Ocsad, Cserne, Csacza, Turzófalva, Dombelve, Obesztercze, Neszlény,
Ujbesztercze, Lotos, Dunajó, Szaniszlófalva, Trencsénrákó.
V Oravskej: Námesztó, Bobró, Klin
nad Námesztovom, Turdossin, Trsztena,
Lieszk, Szlanicza, Kralován, Arvanagyfalu, Podvilk, Alsólipnicza a rolnička škola
v Širokej.
V Liptovskej: Csorba, Kelemenfalva,
Luzsna, Východná, Lucski, Liptótepla,
Liptóteplicska, Kisporuba,' Nagybobrócz,
Pribilina, Jamnik, Nagyborove.
Vo Zvolenskej: Százpelsócz, Nagyócsa,
Nagyszalatna, Zólyommiklós, Osztroluka,
Horhát, Gyétva. Baczúr.
V Turčianskej: Szucsány, Nagyjeszen,
Vágkelecsény, Szklabinya, Felsóstubnya,
Szucsányváralja, Kisselmecz.
V Gemerskej: Lénárdfalu, Velkenye,
Putnok, Naprágy.
V
r
•
•
P a O O C n
h
^% | >
d
Gi'slo 2.
í; Predsedovia kruhov povedali všade prí­
ležitostnú reč, v ktorej poukázali na velkú
významnosť vianočných sviatkov, prí­
zvukovali kresťanskú lásku, ku spolubližným, ktorá láska v stupňovanej miere
panovať iná medzi členami gazdovského'
kruhu, ktorých životné záujmy tisícerými
záujmami viažu jedného ku druhému;
a poukázali na vrelú lásku, ktorou sa
každý občan má Chovať ku matke-vlasti
uhorskej. Po slávnostnej reči predstavili
sa na niektorých miestach aj betlehemci,
ktorých hra oživila v prítomných pa­
miatku na svätú udalosť v betlehemskej
maštálke. Potom rozdané boly dary shro­
mážděným deťom, ktoré s iskriacimi
očami čakaly na to, že čo im v gazdov­
skom kruhu Ježiško doniesol, Bodičov a
všetkých prítomných hlboko dojala pekná
slávnosť a s citom vrelej vdaky''rozprá­
vali o milom prekvapení, ktoré dietkam
ministerstvo orby cestou žilinskej expositúry pripravilo.
O pekných slávnosťach dostali siiie
mnoho dopisov, ktoré pre úzkosť nášho
časopisu uverejniť nám nemožno.v Preto
sme tie dopisy spolu do tohto článku
zahrnuli. Toľko ale ešte aj osobité vy­
zdvihujeme, že vo všetkých tých riad­
koch javí sa hlboká vdaka za starostli­
vosť, ktorú ministerium cestou správy
žilinskej expositúry naproti nášmu ludu
preukazuje.
Hospodárske práce v januári.
Na rolách je málo práce, lebo odpo­
čívajú v zimnom spánku a tak okolo
nich niet čo robiť, ale jestliže je zem
primrznutá alebo je sanica, tak môžeme
hnoj vyvážať.
Tam, kde niet snahu, a pôda je mäkká
b o l e n i a hlavy, r e u m y , lámky, p r e c h l a d n u t i a
užite niekoľkokrát
GYARMATI-IIO UNIVERSAL-J ABLI/ľTY.
m
Ženským zvláťse odporúčame v zmätkoch krvácania povstalých následkom
| ^%
| d
_
*
prechladnutia. Jedna krabica (20 tablett) za 1 E možno objednať a lekárnika
E m i l a G y a r m a t i - h o , Baja, é 117. Tablettý regulujú aj stolicu, lebo pri
prechladnutí je to velmi dôležité. Cenu možno poslať aj v postvvých markách. ss»4
í'-**" "Z-ISLt
'•»,<
•
Cisár Menelik II. so svojím sprievodom.
Abyssínsky cisár Menelik, ktorý bol jedným z
najmocnejších afrických panovníkov a ktorého
chýr o smrti sa už velaráz rozniesol po svete, v
69. roku svojho veku zomrel v sídelnom meste svojej
krajiny. Menelik po páde cisára Jána, ktorý za­
hynul v jednej bitke s tamojším jedným kmeňom,
roku 1889. dal sa vyhlásiť a korunovať za cisára
celej Abyssínie. V tie časy Taliani založili svoju
eritreajskú kolóniu, ktorú chceli rozprestref i na
Abyssíniu, proti čomu sa Menelik bránil. Talia­
nov 1. marca roku '1896. porazil, následkom čoho
Taliani 26. októbra roku 1896. boli prinútení
uzavreť s ním pokoj a Abyssinia zpät dostala
svoju neodvislosť. Chýr o Menelikovej smrti už
viackrát pochodil časopisy, ale pozdejšie vždy vy­
svitlo, že sa abyssínsky cisár teší dobrému zdra­
via. Teraz sa ale chýr o smrti Menelikovej drží
za pravdivý, lebo novšie správy ho potvrdzujú
a oznamujú, že abyssínsky trón zaujal syn ne­
bohého cisára.
Vlasť a SVÍ
Strana 20.
a blatnatá, neslobodno ani za svet na
role lichvu pripustiť, lebo by ich statok
sošliapal a nenahraditeľnú škodu v nich
učinil.
Lichvu treba náležité opatrovať, ešte aj
vtedy, kedby nič nepracovala. Štaje treba
denne aj dva razy prevetrievať, aby nám
lichva v zdusenom povetrí neochorela.
V prajnom počasí načim statok na vonok
vypúšťať, aby sa trocha poprechádzal.
Kobyly sa zvykly v tomto mesiaci žrebiť. Ožrebeným kobylám treba v osobit­
ných priepravkách náležité a hojne krm
poprávať.
Kravy sa. tiež zvykly v tomto mesiaci
teliť. Akžeby telenie bolo obtižné, treba
dobytčieho lekára zavolať, ináč nám na­
stúpi škoda.
Také žriebä alebo tela, ktoré už v útlom
veku nedostáva dostatočnej stravy, ne­
príde nikdy do dobrej sily, ani sa nále­
žité nevyvinie; preto ich treba dobre
opatriť už zamlady.
V kuchynských zahradách a v štepniciach
koncom mesiaca možno začať zem pre­
vracať, kopať, planty presádzať, mládniky
na štepenie srezovať, húseničie hniezda
oberať a stromy čistil
Vo viniciach, ak je pôda na to súca,
možno zem prevracať, vinič dolovať a
Imojiť.
V dome sa v takomto čase lenivý gazda
pri peci opeká. Pilný hospodár najde si
však i v zime zodpovedné, zaneprázdne­
nie: pletie koše, slamienky, rohož, vy­
rába hospodárske nástroje, čo je všetko
laká práca, ku akej sa každý človek ľahko
priučí a cez zimu toľko si zahľadať môže,
že ak je pri tom ešte aj gazdiná trocha
usilovná, v čas potreby aj týmto sa kus
chleba zarobiť môže.
J a r i n y a u m e l é hnojivá.
.
v„ , , . ,
,Í
r
Zo
všetkých jarín ovos je najpovdacnejší za umelé hnojenie, preto, lebo ovos
obyčajne do najhoršej zeme zvykli siať.
Poneváč je však ovos drahší, ako jačmeň. preto umelé hnojivo dajme radšej
pod ovos.
,
^^^^^^m
Gíslo 2.
Jeden výtečný gazda po hnojení so
superfosfátom z jedného kat. ' jutra mal
1018 kg. ovsa a 1429 kg. ovsennej slamy,
kdežto na jednom kat. jutre, ktoré nebolo
popravené superfosíátom mal len 695 kg.
ovsa a 970 kg. slamy. Keď mimo superfosfátu aj 70 kg. čílskej sanytry vysial
na ovsenú siatinu, vtedy sa mu urodilo
1376 kg. ovsa a 1688 kg. slamy na jed­
nom jutre.
Nitrogen obsahujúce hnojivo pod ovos
veľmi opatrne treba upotrebiť, lebo ovos
len málo nitrogenu potrebuje; jestli je
teda pôda čo len trochu lepšia, tak jej
čílsku sanitru netreba dávať; naproti
tomu superfosfát a na piesočnatých pô­
dach aj draslo pred jasenným oraním
treba rozosiať po roli, aby sa do jary,
keď sa seje ovos, umelé hnojivo v zemi
rozpustilo. Pod ovos na viazanej pôde
treba dať 150—200 kg. superfosfátu alebo
"200—400 kg. Thomasovej múčky. Na
piesočnatú a rašelinastú pôdu mimo toho
treba vysiať aj 75—100 kg. 40%-vej draselnatej soli a tam, kde treba, 50—80
kg. čílskej sanitry alebo na ľahkých pie­
sočnatých pôdach 40—60 kg. sirkovokyselinného ammoniaku (kénsavas ammoniak).
Pod jačmeň pôdu práve tak popráva­
me umelým hnojivom, jako pod ovos.
Jeden dolnozemský gazda na katastrálne
jutro vysial 150 kg. superfosfátu a mal
o 450—500 kg. väčšiu úrodu, ako bez
superfosfátu.
Hlavným umelým hnojivom jačmeňa
je tiež superfosfát. Ale jačmeň aj na via­
zanej pôde veľmi sa odmení za draselnaté umelé hnojivo, preto mimo super­
fosfátu možno dať aj 50—60 kg 40%-ového
draselnatého hnojiva a na piesočnatej pôde
je toto na každý pád potrebné.
Muhar.
Muhar je vzácnou krmnou rastlinou
tých vidiekov, kde panúva suché počasie.
Co krm má strednú hodnotu a úrodu dá
tiež len strednú, ale sušený rád ho žerie
každý statok, zvláště kone. Neoceniteľné
M
«
t-<
O
S
c
43
3
S
H
-Z
O .í
©
"CÍ'£-|1
cd
«3
g-3
a- I
ce
&
N©
3
Vlasť
dobrou vlastnosťou muhara je, že v pôde
neni prieberčivý, ale studenú pôdu nemá
rád. Suchotu výtečné prenáša a vlahu
pôdy takmer do poslednej kvapky zú­
žitkuje. Darí sa po bársjakej rastline, ale
po ňom oziminu siať neni radno, lebo
pôdu tak vysuší, že ju v suchom počasí
sotva možno primerane pripraviť pôd ozi­
minu.
Za maštaľný hnoj sa hojne odmení, ale
sa aj v bezprostredne nehnojenej pôde
dobre urodí. Seje £a najvčasnejšie za­
čiatkom mája. Semiačko pred siatím
dobre je pacovať pol percentovým rozto­
kom. Pacovanie potrebné je zvláště v tom
páde, jestli muhar sejeme do maštaľným
hnojom popravenej role. Na kat. jutro
vyseje sa 18—í20 kg. muharového se­
miačka, h'eď side, pobráňme ho ľahkými
bránami, inej opatery ani nepotrebuje.
Muhár sa asi za 80—90' dní vyvinie.
Obyčajne sa suší. Na kat. jutre urodí sa
asi 15—30 q suchého muharu.
DOPISY.
(Ct. pánov dopisavateľov prosíme, aby sa pod svoje do­
pisy podpísali i vtedy, keď nechcú, aby ich meno bolo
vytlačené. Inak dopis neuverejníme.)
S e l m e c z t o á n y a , (Banská Štiavnica), v januári..
Ctený pán Redaktor!
Pekne vás ja prosím,
Ráčte uverejniť, ,
Čo na srdci nosím.
Ja tento časopis,
Mnoho rokov čítam.
O našom mestečku,
Dopisu nečítam.
Preto vám napíšem,
Ako sa tu máme,
V akom položení,
My tu prebývame.
My by sme sa tuná
Ešte zle- nemali,
Keby sme tú pýchu
Tak nemilovali.
Toto naše mesto,
Je veľmi vŕškaté,
Vôkol do okola
Horami objaté.
Vrchov tu všade dosť,
Nikde niet rovina,
Preto tu chudobná
Všade domovina.
Cím väčšia chudoba,
Tým je väčšia pýcha,
Ktorá veru nieraz
I tu hladom dýcha.
Aj viac by som písal,
Ale mi napadlo,
Žeby písmo dlhé
Velký plac zasadlo.
Čitateľ.
*
-K -K
A n t u n o v a c , (Slavonia), v januári.
Pochválen Pán Ježiš Kristus! Slávna Redakcia!
Prosím úctivé pre moje riadky málo miesta dopriďť v týchto našich novinkách. My sa tu chvála
Bohu dosť dobre máme a aj min. roku mali
sme hojnú úrodu pšenice a ostatných plodín a
všetko sme v peknom počasí schránili s póla, lebo
lejaky nastaly u nás už len po žatve. S mašinovaním, vyrábaním obilia sme pre dažde trochu
museli počkať, ale potom zas nastaly pekné časy
a zbožie sme šťastne vymašinovali. Pšenica j e
u nás veľmi čistá. Aj sena sme tak pekne
sobrali s lúk, že sa na podobné ani nepamätáme.
Zemiakov sa tiež dosť nakopalo, ale ich veľa
pohnilo. Preto ale ako pšenice tak i zemiakov
máme dosť aj na predaj.! Úrody ovsa a kukurice
boly tiež dobré a ovocia sa tiež dosť urodilo.
S veľkou vdakou sme zeviazaní nášmu pánu
učiteľovi Pintaricovi a Durovi Nocarovi ako kassírovi kostolnému za ich ustávanie sa okolo
chrámu Božieho, ktorý postavili pod krov, lebo
v októbri počali stavať. Chrám stavia sa len zo
samých milodarov. Kapitula záhrebská darovala
10.000 korún, vysoká vláda 8000 korún a aj ob­
čania tiež darovali niečo. Štedrým darcom i na
tomto mieste vyslovujeme srdečnú vďaku. Pán
Boh zaplať ! A dakujeme i pánu učiteľovi, ktorý
od niektorých ľudí mal i dosť protivné, od tých
totižto, ktorí boli proti stavaniu chrámu. Jestli
by sa prípadne našiel z ct. čitateľov, ktorý by
nejakým milodarom chcel prispeť ku stavbe, nech
túto svoju obeť pošle na adressu nášho pána
učiteľa Pintarica, ktorý je predsedom z líž členov
pozostávajúceho stave! iného výboru. Pán Boh
s nami a zlé p r e č !
Anton Bolibruhe, roľník.
Rozširujte
V Horvatsku zemský snem už začal
svoje účinovanie a ačkolvek opposícia
robí prekážky, snem vybavuje predostrené návrhy.
«Vlasť a S v e t >!
CHYRNIK.
Čo nového doma a vo svete?
Z novoročných rečí,? ktorými vodcovia
sněmových strán odpovedali na novo­
ročné pozdravy rečníkov svojich . strán,
nemožno uzatvárať na to, žeby sa v blíz­
kom čase změnily pomery v sneme!
Opposícia aj naďalej bude sledovať tú
taktiku, že raz príde do snemu, raz zase
nie, pracovná vládna strana ale bez
ohladu na túto taktiku oppdsície ďalej
bude kráčať v uskutočnení programmu,
ktorý voličia krajinskí vo voíbách schválili.
M
M M
Jeho veličenstvo kráľ ministrovi pravosúdia Eugenovi Baloghovi, ministrovi
vnútra Jánovi Sándorovi a ministrovi
obchodu barónovi Jánovi Harkányimu
udelil hodnosť skutočného vnútorného
tajnéilo radcu.
* * *
Jeho veličenstvo uprázdnené miesta
administratívnych štátnych sekretárov v
ministerstve výučby a v ministerstve ob­
chodu vymenovaním zaplnil. Za admini­
stratívneho štátneho sekretára do mini­
sterstva náboženstva a výučby vymeno­
vaný je gróf Kuno Klebelsberg, dosavádny
sudca pri administratívnom súde a do
ministerstva obchodu Vilhelm hers, do­
sial minist.. radca v tornže ministerstve.
* * *
V ď a k a k r á ľ o v a . Jeho veličenstvu kráľovi v
mene vlády ministerský predseda gróf Tisza a v
mene zákonodarstva predsedovia snemovne vy­
slancov a snemovne veľmožov k novému roku
zablahoželali. Na tieto pozdravy jeho veličenstvo
gr. Tiszovi nasledovným telegramom sa poďakoval:
Za blahoželania Mojej uhorskej vlády, ako aj
za blahoželania obidvoch snemovieň uhorského
krajinského snemu, predostreté z príležitosti no­
vého roku, vyslovujem Moju srdečnú vdaku a z
úprimného srdca im aj ja blahoželám.
Franc Jozef, vi. r.
Dedič trónu Franc Ferdinand dňa 17.
•januára vo Fiume bude prítomný na slávnosti pustenia návodu nového Dreadnoughta, ktorý bude
nosiť m e n o : «Svätý Stefan». Krém neho na sláv­
nosti krstu lode budú účasť brať arcikňažna Maria
Annunciata a arcikňažna Maria Terézia. Krstnou
matkou lode bude arcikňažna Maria Terézia.
Rumunská
kráľovná
sedemdesiat­
r o č n á . Rumunská kráľovná Alžbeta tieto dni do­
plnila 70. rok svojho života. Z tejto príležitosti
náš kráľ udelil kráľovnej veľký kríž rádu Alžbety,
najväčšie vyznačenie, ktoré náš kráľ ženskej môže
udeliť. Súčasne jeho veličenstvo poslal rumun­
skej kráľovnej vlastnoručne písaný list, v ktorom
jubilujúcej kráľovnej blahoželal.
J a r m o k y . Minister obchodu dovolil, aby v
meste Eperješ (Prešov) na 29. mája a na 2. júna
pripadajúci krajinský výkladný a lichvací jarmok
roku i914. výnimočne 22. mája a 25. mája, na
2. marca, na 6. apríla a na 5. októbra pripada­
júce mesačné lichvacie jarmoky 16. februára, 2.
októbra, poťažne 19. októbra sa mohly vydržiavať.
S m r ť . Matka švédskeho kráľa Gustáva V. vdovakráľovná Žofia tieto dni v 77. roku veku svojho
zomrela v Stockholme. Zosnulá kráľovná bola
vdovou švédskeho kráľa Oskara II., ktorý zomrel
koncom roku 1907. a s ktorým 50 rokov žila v
šťastnom manželstve.
Vlasť a Svet.
Strana 24.
Číslo 1.
Sňahové fujavice na všetky
strany.
V posledný deň roka a na
Nový rok v celej Europe panovala taká
krutá zima, na akú sa
od
desaťročí
nepamätajú. Zvláště v Rusku panuje
treskúca zima. Všetky
rieky
pokryté
sú hrubou ľadovou kôrou a nekonečné
roviny
pokrýva
hrubá vrstva snahu.
V Nemecku, najmä
na pobreží
chodného mora, zúrily
strašné
Vý­
sňa-
hovice metelice, ktoré zapříčinily takú
škodu, na jakú už od 39rokovnebolq prí­
kladu. Neslýchané
sňahové
fujavice
boly aj na Balkáne, zvláště v Turecku
a v Macedonii. Z krutej zimy ušlo sa
Rakúsku a aj Uhorsku, kde na Nový
rok najmä na južných stranách boly
veľké sňahové metelice. Krutá zima
na všetky strany zapríčiňuje náramné
škody a vyžaduje v obeť
aj
ľudské
život)-.
Nový cisársky
komorník.
a
Jeho
kráľovský
veličenstvo . kráľ
hlavnémir slúžnemu
stolice nitrian­
skej a reservnému dragónskemu po­
ručíkovi
Karolovi Thuróczymu udelil
hodnosť
cisárskeho
a
kráľovského
komorníka.
Sprisahanie
proti
cárskej
r o d i n e . Ruskí revolucionári od isté­
ho času zase vyvinujú veľkú činnosť,
ktorú policia so stupňovanou pozor­
nosťou sprevádza.
ľudí
Tak veľmi mnoho
zatkli v Petrohrade, Moskve a
Kijeve, lebo policia udajne
odhalila
sprisahanie, ktorého cieľom bolo, aby
cársku
rodinu
Cárska
rodina
Livadie
hned
Sela, kde
/ Livadii
usmrtili.
následkom
odišla
do
tohto
z
Cárskeho
mala prísť bezprostredne
pred ruskými Vialiociami.
Vyznačenie.
Jeho
veličenstvo
kráľ hlavnému slúžnemu piešťanského
okresu Jánovi Machovichovi na uzna­
nie jeho mnohoročnej horlivej služby
udelil
Jozefa.
rytiersky
kríž
rádu
Franca
Staré jezuitské kollegium
Historické
pamialk
ilisio ž.
Vlasť a Svet.
Strana 25.
Č e r n o h o r s k á kráľovnk cho­
r á . Černohorská kráľovná Milena po­
vážlivé ochorela. Pre vysoký vek
kráľovnej choroba zavdávala príčiny
ku obavám, ale po pár dňoch stav
kráľovnej sa zlepšil.
R e d a k t o r i p r o t i s e b e . Známé
sú tie upodozrievania, ktorými sa aj
pred verejnosťou obsýpali členovia
redakcie prešporských «S1. Ľudových
Novín)>. Povstal z toho celý rad
pravôt pre ubližovanie na cti, po­
mluvu a utrhačstvo. Prvú z týchto
pravôt prešporský súd teraz pojed­
nával a výrok aj vyniesol. Advokát
dr August Ráth, ktorý bol aj redak­
torom «S1. Ľudových Novín», zapravotil známeho Florka Tománka, spoluredaktora menovaných novín pre
osočovanie a súd Tománka uznal v
osočovaní za vinného. Tománka po­
súdili na 340 korún pokuty, poťažne
na 14 dní väzenia a na zaplatenie
179 kor. útrat. Odsúdený apelloval.
Kedy príde rad nad ostatné pra­
voty, nevedno.
Zosnulý hlavný župan. F6ispán stol. šarišskej Baltazár Semseij
tieto dni po krátkej nemoci zomrel
v 66. roku života svojho v Eperješi.
Zosnulého fóišpána, ktorého smrť
vzbudila všeobecnú sústrasť pocho­
vali za veľkej účasti obecenstva do
rodinnej hrobky v Deméte.
ulici vedúcej do zámka.
v meste T r e n c s é n .
V A m e r i k e n i e t r o b o t y ! Teraz
přišlé čísla amerických
časopisov
píšu, že v posledné dni americké
fabriky pre nedostatok práce pře­
pustily viac než 10.000 uhorských a
horvatských robotníkov. Americké
priemyselné osady vôbec sotva majú
práce, v mnohých baňách práca je
zastavená a toto bolo príčinou, že
pred Vianociami dovedna jedenkrát
stotisíc robotníkov "prepustili z ro­
boty. Nešťastníci teraz zostali bez
zárobku.
Strana 26.
Vlasť a Svet.
Číslo 2.
V zime.
Ostrý mráz je, — vrždí sniažik
. Pod nohami, —
Sánkujú sa bystrí chlapci
Dúbravami.
Skvie sa rieky hlad strieborná
V slnka svite,
Kĺzajú sa chlapci smelí
Po nej hbite.
KÍžeme sa, sánkujeme
Cestou žitia:
Zdar nás tiskne a nehody
Zpät zas chytia.
Tento letí ako strela
S hora na dol,
Ten so sánok už v pol ceste
Chudák spadol.
Rovný má smer jeden, druhý
Krivý, hadí:
Bársktorý však leží iste,
Jak zavadí.
Boríme sa - a nevieme
V najviac pádoch :
Prečo, leží toľko súcich
Po garádoch?
Nátka ako zradca.
Stalo sa to ešte y tých časoch, ked
sme chodili do vyšších škôl a híadávali
z budúcich fúzov aspoň čo len jeden
vlások, aby sme i takto dávali dievčencom na vedomie, že sa o ne zaujímame.
Pravdaže chodilo sa v tom čase po­
pred dkná, z ktorých vyzeraly pekné
hlavičky dievčeniec, ktoré kde-tu pozřely
na nás a my cele šťastní namysleli si sme
celé historky o zaľúbení.
Zpomedzi nás o dievčence najlepšie
zaujímal sa kamarát Rudolf, . ktorý ne­
vedel prejsť po ulici bez toho, aby ne­
pozrel do niektorého okna, či sa na neho
daktoré dievča nedíva a jestli to spozo­
roval, bol celý blažený a ustavične nám
potom len o tom pohľade dievčaťa na
v
neho rozprával.
Jako, jako nie, náš kamarát Rudolf
na majálesi urobil si pri tanci známosť
s dcérkou pána polesného a od tých čias
obidvaja dávali si dostaveníčka. Po takom
stretnutí sa s Aničkou s Rudolfom ne­
bolo na vydržanie, ustavične hovoril o jej
kráse a snil o budúcom blahu, ked ešte
nemal diplomu.
A bolo by to bývalo ešte ta, keby
Rudolf dvoril bol len Aničke, ale jedna
známosť nasledovala druhú a zrazu sa
stalo, že sa Rudolf zaoberal viac s dievčencami než s knihami a to pre neho raz
veľmi zle vypálilo.
Raz sedeli sme spolu asi štyria, ked
prišiel k nám Rudolf celý zronený a
bledý.
— Co ti je? — pýtali sme sa ho skoro
všetcia razom, mysliac, že sa mu niečo
zlého prihodilo.
Rudolf odhodiac klobúk máchnul ru­
kou- a riekol:
— Ah, keby ste vedeli, koľko nepríjemnosťam vystavený je ten človek, ktorý
pozerá za dievčencami, veruže by si to
bárskto z vás viac než raz rozmyslel,
pokým sa na takúto cestu dá. Ani by
človek neuveril, aký vážny zásťój tu mať
môže bársaký nepatrný nezdar, malé zle
sa cítenie, na príklad jedna malá ne­
vinná iníluenca a na jaké huncútstva
prinúti človeka len preto, aby nemilým
následkom vyhnul.
No, a čože sa ti prihodilo'?
tá­
zali sine sa ho zvedavé.
Nuž viete, tak ako obyčajne, i teraz
som sa mal sísť popoludní o 2. hodine
s Aničkou |iŕi bráne cintorína. Ja som
Strana 28.
Vlasť a Svet.
Cislo 2.
prišiel len trochu neskoršie, -lebo som sa a bozkali ste ju, ona mala nátku a vy
zle cítil a bol som u lekára, ktorý mi ste ju od nej dostali . . .
predpísal recept. Všetku neistotu vy— Pozrime že! — hovorím.
Teraz
tvárajúcim spôsobom dozvedel som sa, by rád vedieť, zkadiaľ vy to tak všetko viete '?
že mám nátku. V tomto období je to dosť
— Žiadno pozrimeže. Ja som sa to od
zvyčajný "zjav. Človek sa prestydne, po- nikoho nedozvěděla. Go hovorím, to viem
tom rozhřeje, — a tu ho máš, už si tam. celkom určite. Ja nič nerozprávam, viem
Tak sa stalo aj mne. Sotva som na mie-N všetko dokázať!
hurtovala Anka.
sto dostaveníčka prišiel, pekná Anička s Nedávno obedoval u nás lekár K. . . . Po
veľkou radosťou Ma vítala a ja son J ej obede s oteckom fajčil. Ja som sem a
tam po bočnej chyži chodila. Dvere boly
stisol ruku.
Proti doterajšiemu zvyku nepreukazo­ otvorené a som dobre počula, čo hovo­
val som žiadnej dobrej vôle a milé pri­ rili. Práve hovorili o iníluenci. Môj otec
vítanie Ankino mi nebolo naskrze, milé. sa pýtal, či sa tento neduh sám od seba
Anka sa nach tým čudovala, a potom vyvinúť nemôže. Lekár ho vysmial a vy­
svetlil mu, že je to nemožnosť, že je
sa ma pýta:
— Aké to čudné privítanie? Vy ma nátka velmi chytľavá nemoc, a že ju člo­
vek len tak dostať môže, keď je v blíz­
už viac neľúbite í
kom a dlhšom styku s takým, kto iná
Pokrútil som hlavou.
— Ja? Co je to za hlúpa reč? Vrelé nátku, ba že je k tomu i nevyhnutne
treba, aby ho ten bozkal . . .
vás ľúbim. Lenže . . .
— Lenže, čože . . .
- Jednoduchá mienka. Verí, kto chce.
— Nuž, nuž nie som v riadnej koľaji; — odpovedám jej na to.
zle sa cítim . . . malé nešťastie.
- Odborná mienka jedného význam­
— Nezdravý ste? Ako? Go. vám je? ného lekára, - hovorí popudlive Anka,
— Oh, nič. Trochu sa zle cjtim, lež
ktorú ja držím za nepodvratnú. Mô­
pritom som zlej- vôle . . .
žete nahliadnuť, že bude múdrejšie, keď
—y Teda čo vám je predsa? —pýta sa. sa priznáte . . .
— Eh, nuž mám malú nátku . . .
— Ale prosím vás . . .
hovorím jej
— Nátku?
v rozpakoch.
— Nuž pravdaže! To nenie dajaká na,- -Priznajte sa!
dorážala ona.
myslená choroba, pravda. Lež nie som
Konečne otázkami prenasledovaný pod
ja na vine. Človek ju dostane. ani nevie ťarchou najstrašnejších výhražiek. ako na
ako a kde.
pr., že «ju nikdy neuvidím", ju, čo ju
— Veru, vera . . .
tak ľúbim, som sa konečne priznal.
Na
tom
Sa niet ČO diviť. MôŽPln
povedať.. .
— Lári-fári! Vy ma klamete! .
— Ja'
..
-T
rT
— Hovorím, ze ma klamete. \y ste sa
stretli zaiste s tou susedovi e Marienkou
(Dokončenie nasleduje.)
DROBNOSTI.
holko chleba pečú v hlavnomestškej peHlavnoiriestská pekárňa pred p«>lk d r m ?
treťa mesiacmi o dva haliere drahšie za-
čala predávať kilogramm chleba ako dotial a následkom toho bolo, že sa z jej
chleba hned v prvý týždeň o 25.000
kilogrammov menej minulo. Dotial totiž
predala týždenne 210.000 kilogrammov,
po zdvihnutí ceny ale týždenne predala
len 185.000 Jtilogranmiov chleba. Dia
najnovšieho výkazu hlavnomestská pe­
kárna predala už len 178.000 kilogram­
mov chleba clo týždňa a jestli toto ďalej
takto pojde, tak pekárnu zavrú.
Koľko, lichvy je v Uhorsku? Ministerstvo
orby vydalo výkaz o počte lichvy v
Uhorsku, ktorý sOstavili na základe jar­
ného popisu dobytka tohto roku. Dia
zprávy ministerstva orby v krajine bolo
6,206.867 kusov rožnej íiehvy, o 169.922
kusov viac ako predošlého roku; 2,005.019
koní, o 45.019 kusov viac ako vlani;
6,824.657 kusov ošípaných, o 585.144
kusov menej ako predošlého roku a oviec
6,659.858 kusov, o 508.196 kusov menej
ako. vlani. Dľa výkazu teda počet "rožnej
lichvy a koni vzrástol, počet ošípaných
a oviec však klesol.
ROZMARY A ŽARTY.
Istý
- Od istého času
liek.
nemôžem spať.
Nevedeli
by ste mi nejaký liek proti tomu poradiť, pán
lekár?
Ak chcete istý liek, tak nech sa vám páči
aždý večer ku nám prísť, moja žena bude vám
na klavíri hrať.
-K
* *
Dľa príslovia.
— Ale prečože tak bijete
Ondriša?
susedka toho vášho
= Viete, duša moja, jeho otec už od troch
dní hýri v krčme a ani len nenakukne do­
mov a tak nemôžem sa na ňom vypomstiť, poneváč ale príslovie hovorí: že hriech prejde s
otca na syna, nuž preto bijem Ondriša!
LISTÁREN.
(V osobitých
listoch
redakcia
odpovede
nedáva.)
Všetkým ct. pánom dopisovateľom, priateľom
známym i neznámym, ktorí mi ako redaktorovi
«Vlasti a Sveta» k novému roku zablahoželali,
na tomto mieste srdečne dakujem a vinšujú im
tiež všetko dobré od Všemohúceho, všetkým
žičím šťastlivý nový r o k !
Karol Csecsotka.
Ct. p. A. T. Szentpéter:
Píšte na- adressu :
Országos Gazdasági Munkáspénztár, Budapest,
Alkotmány-u 16.
Ct. p. P. N. Gyetva:
Ponosu oznámte na
pošte a ked to nepomôže, píšte na poštovú
direkciu.
Ct. p. I. K Kisfalu:
O stromky na vysádzanie
už teraz píšte na ministerium orby, lebo štiepky
veľmi mnohí prosia a ministerstvo ich rozdáva
dľa radu ako sa kto o stromky hlásil. Prosbu si
pošlite cestou obecnieho predstavenstva.
Ct, -p. J. H. Detrekôvárdlja:
Pýtajte si cenník
od firiem Piirner R. Arany János-u 5. a Kováts
Mátyás és Társa Vôrôsmarty-u 36. Ceny sa rozu­
mejú vo veľkom, za 100 kilo. My žiadnu kúpu
ani odpredaj nesprostredkujeme.
Ct. p. O. T. Tótkomlós: > Píšte na dielňu
«Magyar fémlemezipar rt. Budapest, Gizella-út 51.»
Ct. p. K. Gy. Gács:
Pýtajte si cenník od
firmy: Brunner J. L. és Társa, Budapest, Terézkôrut 18., Geittner és Rausch, Budapest, VI.,
Andrássy-út 18. O obuv píšte o cenník do Buda­
pešti : Moskovits, Rákóczi-út 8. a Magyar czipógyár rt. Révay-utca 14.
Ct. p. ./. P. Liptóvavrisó:
Dostali sme. O tie
vzorky píšte pod adressou: Rigler J. E. rt. V.,
Erzsébet-tér 19. Posner és fia Gsengeri-u 31.
Ct. p. A. J. Tiszafa:
Také obchody v Buda­
pešti s ú : Dán testvérek Dorottya-u 11., Diamant
Samu és fia, Deák Ferencz-u 23., Deák és Horváth, Váczi-u 13.
S
Ct. p. A. B. Antunovac:
Prv sme nemohli pre
nedostatok miesta.
Ct. p. P. B. FeUôpetény: Objednajte si knižku
Škola reči madárskej u Adolfa Horovitza, Nagyszombat.
Ct. p. M. D. Mosnica: Taký kalendár dostane
za 60 halierov v kníhvydavateľstve Franklin-Társulat, Budapest, Egyetem-u 4.
Ct. p. J. F. Nádasér: Vaše lósy nevytiahli.
Ct. p. Z. P. Nógrádszenna:
Ani vaše.
Vlasť a Svet.
Strana 30.
Gíslo 2.
TRHOVÉ GENY V BUDAPEŠTI.
— Značené 7. januára.
Ceny rátajú sa od m. centa.
Pšenica
Raž
Jačmeň
Ovos
Kukurica
Ďatelina
Lucerna
22-15—2290 kor.
16-55—16-75 «
13-40—14-40 «
14-60—16-20 «
12-60—14-80 «
130-00—180-00 «
120-00—170-00 «
M ú k a : Číslo
kor.
0
1
2
3
4
36-80, 36-00, 35-20, 34-20, 3320,
5
6
1
7Vi
8
32 20,
30-80,
29-20,
28*80,
13-60.
Za 100 kgr. i s vrecom.
M ú k a r a ž n á : Číslo
0
0/1
I
I/II
kor. 30-20, 29-20, 26-40, 26*20;
II
II/A
II/B
25 60,
—*—,
23 20,
SR
20-00.
Za 100 kgr. i s vrecom.
Otruby fajne kor. 9-40, hrubé 9-50 kor.
S l a n i n a a masť.
Čerstvá slanina
Paprikovaná slanina
Údená slanina
Slanina na masť
Sadlo
Sviňská masť peštianska
1-04—1*05
1*12—1*16
1*12—1*14
1*04—1"05
1-28—1-30
1'30—1-31
kor.
i
«
«
«
«
Ošípané.
Mladé ťažké (pár vyše 320 kg.)
127—128 hal,
Mladé stredné (pár 250—320 kg.) 124—126 «
Mladé ľahké (po 220 kg.)
124—126 «
za kilogramm s odtiahnutím živej váhy.
Hydina.
Živé kura na vysmaženie (1 pár)
Na pečenie
Chudá kačka
Vykrmená kačka
Vykrmená hus
Sliepka
Morka (vykŕmená)
,
Vajcia: kistňa (1440 kusov) väčších
Drobnejších
^
1*80—2-40 kor
260—3*40 «'
3-80—4-80 «
6-90—7-50 «
10-00—18*00 «
3*20—3*80 «
—*
*— «
98-00—100-50«
93*00—100*00«
INSERÁTY prevezme expedícia časopisu
Vlast, a Svet Budapest, Egyetem-utca 4.
Zeleniny.
Fazula veíká biela
«
strakavá
Hrach nelúpaný, čistý
*
lúpaný
Šošovica čistá
.
Konopné semä
Mak (modrý)
Proso
Rasca (kmín)
Zemiaky žlté (1 vagón)
Ružiaky
Biele
' 20-50—21-00 kor.
16-00—17-00
30-00—32-00
29-00—56-00
40-00—78-00
26-00—26-50
72-00—75-00
31-00—36-00
78-00—80-00
5-75—5-90
4-70—4-90
4-20—4-30
za metr.-cent.
Dobytok p r e jatku.
Uhorské voly vykŕmené
«
• stredné
«
t chatrné
«
« gazdovské dobré.
«
«
«
chatrné
Býky lepšie
Býky chatrné
Uhorské kravy
Strakavé
64—80 kor
62—78
52—58
66—80
54—68
64—80
48—70
48—58
48—78
Slovenské
Noviny
sú najrozšírenejší a najlacnejší časo­
pis
::
politický. — 'Vychodí
deň. —
každý
Predpláca s a :
::
na štvrť roka tri koruny,
• 4
AÁ
Predplatky nech sa posielajú po­
štovou poukázkou (postautalvány)
na vydavatelstvo
Slovenských
N o v í n : Budapest, VI., Ó-utcza 12.
TT
TT
Jednotlivé čísla predávajú Ba po 2 halieroch.
Družstvo u h o r s k ý c h
gazdov
utvára dedinské spolky, gazdovské kruhy
a spoločnosti na prenájem pozemkov, tak­
tiež zdarma poslúži radou vo všetkých
spolkových záležitosťach. Roľníkom pri
kupovaní pozemkov pomocou a radou
slúži a preto má v evidencii ako kupujú­
cich tak predávajúcich. Kto mieni kúpiť
alebo odpredať pozemky, nech oznámi
svoj úmysel u spomenutého družstva,
ktorého adressa je táto:
Magyar Gazdaszôvetség,
Budapest, IX., Ullóiút 25.
Šesťsto slovenských ľudových
piesní,
Obnovená sbierka slovenských
ludových piesní obsahujúca
vyše šesťsto pesničiek. Sostavil:
KAROL C S E C S O T K A .
Cena vkusne vystaveného a v
červenom plátne silne viaza­
ného a pekným titulným obráz­
kom o z d o b e n é h o sväzku
je 3 k o r u n y aj s p o r t o m .
Za vopred poslaný obnos
alebo na dobierku rozposiela:
Kníhvydavatelstvo
VILIAMA MÉHNERA
(Franklin-Társulat) B u d a p e s t ,
IV., E g y e t e m - u t c z a 4. sz.
Jednoduchý oznam 2/20¾ raz vytlačený
2 koruny.
Dejiny uhorského boja
za s l o b o d u r o k u
•
1848 — 49.
•
ktoré dr. Adolf Pechány napísal a
«Uhor.-krajinský Vzdelávací Spo­
lok Slovenský* vydal, — majú sa
nachádzať v každej rodine všetkých
uhorských občanov. Aby si tieto
dejiny aj tí, ktorí ich ešte nemajú,
mohli zadovážiť «Ľfhorsko-krajinský Vzdelávací S p o l o k
Slovenský*, ako vy davatelnaložil
redakcii časopisu «Vlasť a Svet*,
aby ich po 1 korune 20 halieroch
predávala, že by ;si ich ešte aj ten
najchudobnejší uhorský občan mo­
hol zadovážiť. Tieto dejiny obsahujú
na 319 stranách množstvo pouč­
ného čítania a vyobrazení, a sú tak
skvostne vystavené, že sú aj okrasou
rodinnej knižnice a preto sú pri-'
hodné aj za dar na meniny, narode­
niny alebo na zkúšky. Kto si túto
knižku chce kúpiť, nech pošle 1
korunu 20 halierov po poštovej
poukážke (postautalvány) a nech
#
adressuje takto:
#
VLAST' A
stojí;
«Redakcia neni zodpovedná za obsah inserátovlv
SVET
Budapest, I. ker., Kelenhegyi-út 2 8 . sz.
Zodpovedný redaktor: g a z d a Štefan.
V'isť a• Svfíl.
Strana 32.
Pomocná ruka ^
ŕ
sa nemá nikdy odmietnuť, keď
nám niečo tak cenného po
dáva, ako je Fellerov «ElsaFluidi). Sami sme sa pre­
svedčili, že utišuje bolasti,
bojí, občerstvuje, posilňuje
svaly a nervy, rozpúšťa
šlajmy a osvedčil sa aj pri
zapáleninách. Preto od­
porúčame Blsa-Fluid proti
lámke, hostcu, boleniu
hlavy, uši hrdla a zubov,
pri prešinutiu, proti nastydnutiii, ktoré má
lahko za následok ná
tku, kašel,zachrípnutie,
pri
nespalosti, sla
bosti, zraku, pichaniu,
trhaniu a pri iných
bolasťách. Má sa ob­
jednať 12 malých
alebo 6 dvojitých
alebo 2 špeciálne
sklenice franko za
K 5-—, 24 malých
alebo 12 dvoji­
tých alebo 4 špe
ciálných sklenic
za8'60h.franko.
Číslo 2.
Takéto
tučné ošípané
len p r i d a n í m
Bartel-ovho
krmného ^vápna
možno behom 11 medacov dochovať. Barthel-oro I
krmné vápno je najlepším a najlacnejším ochranným
prostriedkom proti zlomeniu koitl, proti ochromeniu
zriebät, teliec a prasiec, ku docaovaniu rožnej lichvy
a zvýšeniu dojivosti mlieka, ku prekazeniu rýpania I
dreva, pitia hnojnice a ku napomoženiu nosenia
vajec u sliepok atď. Opis a miezky zdarma. .Päť I
kilo poslané ako poštový balík 2 Viedn i 2 kor. [
M. Barthel a Spol. Wien,
X., Siccardsburg-gasse 44.
Sklad (vo veľkom) v Budapešti, u Magyar Mezôgazdák
Szóvetkezetu (u spolku uhorských poľných gazdov).J
Najlepšie a na jspolahlive jšie
benzinové a snrovoolejové mo­
tory, ako aj motorové garnitúry,
elevátory a zariadenie mlynov
Súčasne sa môžu objednať aj Fellerove
mierno aisteprečisťujúce «Elsa_pjlulky», ktoré
povzbudzujú chuť k jedlu a podporujú trá­
venie, 6 škatuliek za K 4 - — franko. Tisíci
ľudia chvália ich účinok pri žalúdkových
neduhoch, kŕčoch, záhe, mdlobách, pri rihaniu, nadutí, atd. Chráňme sa napodobenín
a adresujme zretedlne:
za vefmi
n ý h o d n ý c h pla­
tobných podmienok dodáva
Kereskedelmi bank gépgyára, Riniaszombat.
Početné listy uznania. Roz­
p o č t y a c e n n í k z d a r m a . 5409
E. V. FELLER, lekárnik
v S t u b i č i Centrála c. 15. (Záhrebská stolica.)
Túto dobrú radu uverejňujeme tu k úžitku
a blahu našich čitateľov, tedy nie k vôli
reklame, ale aby sme vôbec poslúžili ľudstvu.
V tisícoch poďakujúcich listoch sa vychvaluje
výborný účinok Fellerových výrobkov so
značkou «Elsa». Má sa tedy pozor dať vždy
na označenie «Elsa-Fluid» a «Elsa-Pilulky»
a nedať sa oklamať skrze podobne znejúce
mená.
5384
najlepšie stroje
AMERICKÁ
žltá
5380
koňskozubá
kukurica
na
s i a t i e 90 dňová, včasné zrejúca, prie­
m e r n á úroda n a j u t r e 14—27 m. centov,
možno j u sadiť aj po řepici a ladniku.
Súlková kukurica dla m e t r . centa dá
75—80 %-ov zrna, jej steblo vyrastie na
2—3 m e t r e výšky, p o s t a ť u p o d p í s a n é h o
a u ž teraz možno sa predznačiť. Kilo 1 kor .
m e t r . cent vyberaných šúlkov 24 k o r ú n ,
RÉVÉSZ SÁNDOR korjegyzo, Temespéteri.
ako benzinové a parné mJáťacie motory, sejačky, drviace
stroje, vejačky na zbožie,
pluhy, brány atď. dodáva 5389
F. H A Š A
továreň strojov
hosp.
h. sp. Trnava—Nagyszombat.
K n í t h l a č . spol. F r a n k l i n Budapest, IV., E g y e t e m - n t c z a 4. — Časopis je vlastnosť Uh.-kraj. vzdel. sp. slov.
Download

Vlasť a svet