ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
úspora
energií
4
číslo
Mar ’11
5
Tipov
ako ušetriť
Zatepľovanie
v bytovom
dome
Odborníci odpovedajú na najčastejšie otázky.
Prieskum
SIEA
Horská chata
Monte Rosa
Dosahuje až
90 percentnú
sebestačnosť
na energiách.
Kvalitné okná
Výraznou mierou
prispievajú
k zníženiu spotreby energie
Nízkoenergetický dom
Základom
je správna
orientácia domu.
Znižovanie spotreby
drahej energie je
prioritou
každého
z
nás
Aj malé rozhodnutia urobia veľký rozdiel.
Foto: istock
Obnoviteľné zdroje
energií chce využívať do päť rokov
každá šiesta domácnosť.
n inzercia
REKOFOND – Oblečte svoj bytový dom
Mimoriadna ponuka na obnovu vášho bytového domu
zvýhodnená úroková sadzba 4,19 % p.a.
pr
štá e SV
tn B 1
ap 0
ré %
mi
a
www.wustenrot.sk
11WSS010 inz REKOFOND 206x35.indd 1
10.3.2011 14:07:17
2 · MAREC
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Každého bežného človeka, ktorý si otvorí účty za energie určite napadne, ako
tieto ceny znížiť. Niekedy stačí málo: viac používať sprchu ako vaňu, investovať
do kvalitnej umývačky riadu, či vymeniť zopár „staromódnych“ žiaroviek.
Šetriť energiu je „in“
T
en, kto ide s trendom, nefajčí, v aute sa pripútava
a doma a v práci šetrí energiu. Na prvé stačí pevná
vôľa, na druhé disciplína a na to tretie dobré rady. Šetrenie energie v budovách sa týka najmä zlepšenia tepelnej
ochrany. Nemožno znížiť spotrebu energie
na vykurovanie,pokiaľ sa nevykonajú aj zásahy do vykurovacieho systému.
„Na zníženie
primárnej
energie pozitívne vplýva
využitie obnoviteľných
zdrojov.“
Šetrime teplú vodu!
Približne tretinu spotreby energie
v bytových domoch tvorí spotreba
teplej vody. Okrem zaizolovania rozvodov teplej vody je potrebné zvážiť aj
zmenu zmiešavacích batérií, ako aj vplyv
kúpania, či sprchovania, spôsobu umývania riadu a pod. V nebytových budovách je
zase treba zvážiť vhodnosť lokálnej výroby
teplej vody alebo centralizovanej výroby.
V takýchto budovách je vysoká spotreba
energie na osvetlenie. Zohľadniť je treba
pozitívny vplyv denného osvetlenia. Najmä pri veľkých plochách zasklenia na
spotrebu energie v budove vplýva potreba
energie na klimatizáciu.
Pri procese výstavby je treba vedieť, že
väčšina stavebných výrobkov, ktoré sa zabudovávajú pri výstavbe a obnove budov,
musia mať doklady o preukázaní zhody. Požiadavky sa kladú aj na systémy, akými sú
napríklad zatepľovacie systémy. Existujú
1
■ INZERCIA
Prof. Ing. Zuzana
Sternová, PhD.
Technický
a skúšobný ústav
stavebný, n. o.
presne určené komponenty, ktoré je možné použiť a ktoré (pri konkrétnom systéme) spolupôsobia tak, že sa dosiahne ich
požadovaná životnosť. Významná obnova
sa však týka aj zateplenia strešného plášťa
a výmeny okien.
Čo stanovuje zákon
Požiadavky stanovujú právne a technické predpisy. V súčasnosti je zákonom stanovená požiadavka na nové a významne obnovované budovy v úrovni nízkoenergetických budov. Ich významnou
obnovou je možné zabezpečiť približne 50
percentné zníženie potreby energie. Úroveň energetickej hospodárnosti, a tým aj
správnosť návrhu budovy, kvalitu jej zhotovenia a dosiahnutie stanovených požiadaviek sa potvrdzuje energetickým certifikátom budovy. Návrh opatrení, ktorými sa
zabezpečí ďalšie zníženie potreby energie
je neopomenuteľnou povinnosťou spracovateľa energetického certifikátu hlavne
pri obnovovaných budovách.
Zníženie potreby energie v budove má
priamy dopad na zníženie spotreby plynu alebo iného paliva v zdroji tepla a teplej vody najmä v rodinných domoch a tam,
kde je zdroj priamo v budove. Na zníženie
primárnej energie pozitívne vplýva využitie obnoviteľných zdrojov. Ich využitím sa
budova môže dostať do energetickej triedy
A z hľadiska hodnotenia primárnej energie.
2
KTORÉ BUDOVY
TREBA CERTIFIKOVAŤ
■ budovy, ktoré sa budú predávať či prenajímať,
■ všetky novostavby, ktorých
kolaudačné konanie začalo
po 1. januári 2008,
■ všetky budovy, na ktorých
sa robila významná obnova (zateplenie obvodového
a strešného plášťa, výmena
otvorových výplní alebo energetického vybavenia budovy)
a ktorá má vplyv na energetické hospodárstvo budovy.
ORDPORÚČAME
Marie C. Donnelly
riaditeľka sekcie pre
nové a obnoviteľné
zdroje energie, energetickú efektívnosť
a inovácie na Generálnom Direktoriáte pre
energetiku
STRANA 14
„Úspory energie sú
výsledkom mnohých
drobných rozhodnutí,
ale dokopy môžu urobiť
obrovský rozdiel.“
Solárny ohrev v bytových domoch
strana 8
Oplatí sa investovať do slnečných
kolektorov aj v bytových domoch?
LPG – ekologická energia
strana 12
LPG je oveľa šetrnejší k životnému prostrediu v
porovnaní s ostatnými fosílnymi palivami.
Zatepľovací systém budúcnosti
strana 16
Sivý polystyrén – až o 20 % vyšší tepelný
odpor materiálu oproti klasickým izolantom.
We make our readers succeed!
ÚSPORA ENERGIÍ
4. VYDANIE, MAREC 2011
Projektový manažér: Ing. Ivan Brauner
Tel.: 02/5920 4015
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Mgr. Marián Staňo
Redaktori: Elena Dravecká
Odborná spolupráca: agentúra ORIN SK,
ISOVER, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Ing. Imrich Béreš, Ing. Peter Polák, Ing. Jozef
Horváth, Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,
Horváth
Marie C.Darina
Donnelly
Editor:
Dubovská
Editor: Darina Dubovská
Istock, SIEA, ISOVER
Foto: Istock
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Nový Čas, 16. marec 2011
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov
tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný
redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
Ako ušetriť na elektrine a na plyne
SLOVENSKO MÁ DRAHÚ ELEKTRINU, DISTRIBUČNÉ POPLATKY A TARIFY SÚ NAJDRAHŠIE V EURÓPSKEJ ÚNII. „CENY ELEKTRINY A PLYNU NEUSTÁLE
NARASTAJÚ,“ – PODOBNÉ VYHLÁSENIA JE MOŽNÉ SLEDOVAŤ V SÚČASNEJ DOBE Z VIACERÝCH STRÁN. TÁTO INFORMÁCIA SA TÝKA VŠETKÝCH ODBERATEĽOV, ALE NEMUSÍ TO BYŤ VŽDY PRAVDA.
Cena elektriny ako aj plynu sa skladá
z regulovanej a z neregulovanej zložky. Regulovanú zložku určuje každoročne Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví. Je to pevná cena. Pod regulovanú zložku sú zahrnuté poplatky pre
prevádzkovateľa prenosovej sústavy
a poplatky pre prevádzkovateľov
distribučných sústav. V roku 2007
sa na základe požiadaviek Európskej
únie dokončilo rozdelenie energetického prostredia na Slovensku.
Z toho dôvodu máme samostatných
výrobcov elektriny, samostatné distribučné spoločnosti – na západnom
Slovensku ZSE - Distribúcia, a.s., na
strednom Slovensku SSE - Distribúcia, a.s. a na východnom Slovensku –
Východoslovenskú distribučnú, a. s.,
a samostatných dodávateľov elektriny. To znamená, že výrobca elektrinu
vyrobí a dodávateľ ju cez distribučnú
sieť dodá odberateľovi.
V posledných rokoch došlo k liberalizácii na trhu s elektrinou,
elektrinu nedodávajú zákazníkom
len veľké nadnárodné spoločnosti
– niekedy nazývané aj tradiční dodávatelia, ktorí vznikli odčlenením
n inzercia
od distribučných spoločností a prešli
privatizáciou. Zákazník má na výber
aj slovenského dodávateľa, ktorý vie
zabezpečiť dodávku elektriny alebo plynu lacnejšie. Prečo je to tak?
Menší dodávateľ nakupuje elektrinu
od toho istého výrobcu prípadne na
tej istej burze ako tradičný alebo nadnárodný dodávateľ. Ale na rozdiel od
neho nemá také veľké prevádzkové
náklady, niekoľkostupňové riadenie,
nemusí odvádzať povinné dividendy
materskému koncernu sídliacemu
mimo SR a prípadne aj výnosy do
fondu národného majetku. Jednou
z takýchto spoločností je aj slovenská spoločnosť BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. (ďalej
len BCF), ktorá zabezpečuje dodávky elektriny a zemného plynu.
Poďme sa pozrieť na reálne porovnania z praxe. Predstavme si situáciu, dvaja rodičia, dve deti a ročná
spotreba 3000 kWh, to znamená, že
ide o väčšiu domácnosť, ktorá využíva jednotarifnú dodávku elektriny.
V prípade, ak by v roku 2011 tejto
domácnosti dodávala elektrinu spoločnosť BCF, domácnosť by mala
nižšie náklady o 11,5 % v porovnaní
s dodávkou od „tradičného“ dodávateľa na strednom Slovensku.
Pri domácnostiach môžeme ešte
ostať. Zoberme si tú istú domácnosť,
ktorá má elektrické priamo výhrevné vykurovanie so spotrebou vo vysokej tarife 700 kWh a v nízkej tarife
10 800 kWh. V praxi to znamená
toľko, že ak by táto domácnosť opäť
nakupovala elektrinu od spoločnosti
BCF, ročne by mohla ušetriť až okolo 14,5 % v porovnaní s dodávkou
elektriny od „tradičného“ dodávateľa na západnom Slovensku.
Samozrejmosťou je dodávka
dvoch základných komodít – elektriny a plynu – aj pre podnikateľské
subjekty. V tomto prípade ale postupujeme individuálne a snažíme sa
s potenciálnym odberateľom nájsť
optimálne riešenie medzi cenou za
dodávku a vyhovujúcimi zmluvnými a platobnými podmienkami.
Treba ešte poznamenať, že odberné miesta sú a budú aj po zmene
dodávateľa vždy zapojené do príslušnej distribučnej sústavy. Za pripojenie a „tok“ elektriny cez túto
distribučnú sústavu do odberných
miest sa platia regulované poplatky.
V rámci starostlivosti o zákazníka by
mal dodávateľ elektriny posúdiť, či
pre dané odberné miesto je zvolená
optimálna tarifa alebo nie. To okrem
iného aj znamená, že spoločnosť
BCF vie okrem dodávky zabezpečiť
aj odborné a kvalifikované poradenstvo v oblasti spotreby a zabezpečiť
posúdenie a optimalizáciu distribučných taríf, ističov, resp. rezervovanej
kapacity.
„Upozorňujeme, že všetky porovnania sú realizované na základe platných cenových rozhodnutí, ktoré sú
verejne prístupné a schválené Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví. Kompletné tabuľky s porovnaním jednotlivých cien pre domácnosti a pre malé
podniky sú zverejnené na internetovej
stránke spoločnosti BCF – www.bcf.
sk. Na tejto stránke nájdete aj kontaktné údaje na spoločnosť BUSINESS
COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle
0800 194 194,“ povedal Ing. Miroslav
Štrba, riaditeľ spoločnosti.
4 · marec
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
novinky
Nová Monte Rosa – horská chata budúcnosti
■■Úžasné spojenie atraktívnej architektúry a modernej technológie výstavby s inovatívnym energeticko-ekologickým riešením.
Projekt Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu sa nachádza vo výške
2 883 m n. m. nad známym turistickým strediskom Zermatt vo švajčiarskych Alpách.
vlákna ISOVER ULTIMATE, ktorá vyniká vysokou
požiarnou odolnosťou, odolnosťou voči pôsobeniu vyšších teplôt, má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a vysokú pružnosť.
Sebestačnosť v energiách
Udržateľne vybrúsený diamant
Kľúčom pri projektovaní bola jej poloha v extrémnych klimatických podmienkach. Cieľ bol daný:
stavba musí byť sebestačná. Navyše, autori chceli vyprojektovať budovu, ktorá sama osebe nebude zasahovať do okolia – výrazom, formou, použitou technológiou, ba ani logistikou staveniska.
Jej charakteristický výraz pripomínajúci brúsený
diamant je odpoveďou na otázky tvarovania trvalo
udržateľnej architektúry vysokohorskej chaty.
Drevená konštrukcia
Architektonický návrh päťpodlažného objektu
musel spĺňať mnohé špeciálne požiadavky. Počí-
Horská chata MONTE ROSA. Jej situácia si vyžiadala aj špeciálnu konštrukciu a netradičný spôsob
výstavby, ktorá trvala 5 mesiacov.
foto: isover
tačové programy pomáhali nielen s navrhovaním
špeciálnej drevenej konštrukcie, ale aj s ich výrobou – tak, aby sa dosiahli úspory materiálu a uľahčila sa doprava. Pri výstavbe bola použitá aj nová
generácia stavebných izolácii na báze skleného
Ambícia v podobe 90 % sebestačnosti v energiách je optimalizovaná energetickým manažmentom. Navonok sa dômyselný koncept prejavuje
prostredníctvom fotovoltaických článkov inštalovaných na paneloch južnej fasády s plochou 85 m2.
Prebytočná energia sa ukladá do výkonných akumulátorov,ktoré zaručujú dodávky elektriny aj pri
zatiahnutej oblohe. Tepelná energia sa získava rekuperáciou z odvádzaného vzduchu, ale aj z tepla
pochádzajúceho od ľudí.
Investícia vo výške takmer 7 miliónov švajčiarskych frankov urobila z Monte Rosy míľnik v horskej architektúre, ktorý ukázal nový trend v projektovaní obdobných objektov v budúcnosti.
ISOVER
n inzercia
Multi-komfortný dom ISOVER
St. Koloman – symbol spolupráce pri rekonštrukcii
Prvý Multi-komfortný ISOVER dom
v Českej republike
V obci Srch
nedový pri
plášůPardubiciach
domu, ktorého sa
masívna
Kedysi to bol Domov seniorov, do budúcnosti. Na jednej strane
dávno dokončil
prvý
Multi-komfortje
transparentný
projekt
s
jasným
betónová
konštrukcia
mala
hrúbku
neskôr už len chátrajúca buný dom ISOVER
ČR, ktorýtepelnú
vychádza
250 mm av obsahovala
izoládova, dnes objekt pripravujúci cieŏom, na strane druhej kompez požiadavok
kladených
na apasívne
tentný partner, ktorý rekonštrukciu
ciu z EPS
hrúbky 40 mm
vonkajšiu
sa na nový život. Spolu pod
domy podľa
deklarácie
Passive
zaštíti materiálovou i technickou
omietku.
Pri renovácii
domuHouse
s využijednou strechou – tak znie podporou. Treba tiež zdôrazniů, že
Institutu tím
v Darmstadtu,
ich štandard
overenia
prvkov pre pasívny
sa
motto rekonštrukcie budovy spoloĦnosů ISOVER ako odoborný
kalkulačným
nástrojom
2007
pod oceŏový
fasádnyPHPP
obklad na
podSt. Koloman v rakúskom mes- garant nespolupracuje s realizátora praktickým
testom
vzduchotesnosti
konštrukciu
použila
tepelná izolácia
te Stockerau, nachádzajúcom mi len pri tomto type stavieb, ale je
ISOVER
o hrúbke 320 mm.
(Blower door
test).
Plochá strecha je zrealizovaná
sa severne od Viedne. Výsled- spoŏahlivým partnerom aj pri iných
ako monolitická
železobetónová
Tento prvý
Multi-komforný
dom
kom je dom pre všetky gene- druhoch výstavby.
konštrukciareferenciou
s parotesnou
ISOVER stropná
je spoločnou
rácie s najnižšími prevádzkoMiesto: Srch, pri Pardubiciach
Použité materiály ISOVER
zábranou,
tepelnou izoláciou
EPS
pre skupiny
Saint-Gobain
pôsobiavými nákladmi, ale zároveñ s Pasívny štandard
ISOVER
hrúbky
320Weber-Termm, priĦom
Autori projektu: Atelier L,Niekdajší
s. r. o. Domov Podlaha:
cich
v
ČR
(Isover,
Rigips,
seniorov
v
Stocvysokým užívateìským kom7. poschodí
je v drevenej
konroku 1975 ISOVER
ako
ranova) anapovedľa
výhod
pasívneho
arch.
Jana Langerová,
eps
fortom. Ing.
To sa
podarilo
aj apli- kerau postavili vpolystyrén
štrukciičerstvý
minerálna
tepelná
izolácia
7-podlažnú
budovu
s
masívnou
domu
trvale
a
čistý
vzduch,
arch. Šimon
Vojtík,
NEOFLOOR 250 mm
káciou Ing.
špiËkových
tepelných
ISOVER
a na tom
je štrkový
posyp.
konštrukciou a podpivniĦením. Jej
konštantná
vnútorná
teplota,
vylúčearch. LukášISOVER,
Vacek
Obvodová
stena
izolácií Ing.
spoloËnosti
Premenou
prešla
aj
monolitická
náklady na vykurovanie
vo výške
41 1:
nie nežiaduceho
prúdenia chladného
vykurovaní, keĬ jeho náklady
sa železobetónová
stropná konštrukktorá zároveñ
aj 400 € na rok všakminerálna
Obdobie iniciovala
výstavby: 2008–2010
izolácia v rošte
boli neudržateŏtepelných
predpokladajú okolo 4 600vzduchu,
€ na ciaminimalizácia
nad suterénom, na ktorú sa zo
významnú
technickú
podporu
roku 2006 stal 360 mm
Úžitková
plocha:
198 m2 né, a tak sa dom od
ISOVER-FASSIL:
aj nákladov na vykurovarok. V novom dispoziĦnom strát,
návrhua tým
spodnej strany upevnila tepelná
Zámery
mesta však
pri celkovej
rekonštrukcii.
2
nie pre
– je vnímanie komfortu rozšírené
Obvodová
stena 2:
Zastavaná
plocha: 149 mneobývaným.
je na prízemí materská škôlka
izolácia ISOVER hrúbky 260 mm.
boli
jasné:
zrekonštruovaů
budovu
aj o akustickú pohodu ako aj požiarnu
4 skupinky, na 1. poschodí zariadeETICS
s ISOVER eps
Zastavaný objem: 780 m3situovanú v v blízkosti
åalšou nevyhnutnou súĦasůou rehistorického
nie dennej starostlivosti prebezpečnosť.
senio- novácie domu na pasívny štandard
Spoìahlivé
partnerstvo
GREYWALL:
340 mm
Celková
cena: 4,5 mil. Kč centra mesta, ktorá
by výrazne znírov a na 2.-7. poschodí ponúka dom boli aj výplne otvorov. Drevo-hliSpoloĦnosů ISOVER sa tak stala
žila energie
spotrebu energie,
Strop:redukovala
minerálna izolácia
Výsledná hodnota spotreby
komfortné bývanie pre seniorov
s níkovépražský
Renomovaný
Atelier L naskúseným partnerom, ktorý spookná s tepelno-izolaĦným
emisie
CO2
a
znížila
tepelné
straty.
ISOVER-UNI: 500 mm
na vykurovanie
podľa
32 bytovými jednotkami. vrhol komfortný
dom preU=4-člennú
ŏahlivo viedol
a usmerřoval
celý PHPP 2007:
trojsklom,
hodnotou
0,8 W/m²K
Ciele investora boli zrealizované
rodinu s dvomi
spálňami
na prízemí
a
proces rekonštrukcie.
14,9 kWh/m2Významná
za rok
a šikmým
ostením boli
osadené do
za pomoci využitiaStrop
prvkovterasa:
pre pa2–3 miestnosťami
v prvom poschodí.
obnova domu
St. Koloman je zá- obálky
Izolácia
obvodového
plášĈa,
izolaĦnej
roviny.
polystyrén
ISOVER
eps
Test neprievzdušnosti
sívny štandard, Ħo sa ukázalo ako
roveř príkladom, ktorý ukazuje
Variabilita dispozičného
usporiadaTepelne je oddelená
aj terasa.
plochej strechy a otvorov
Objekt by mal
360 mm
budovy (Blower door testsprávne
vo fázeriešenie.NEOFLOOR:
jednu z dôležitých ciest spolupráce
je potom
princípom
Tá má základným
oceŏovú konštrukciu
ukotVýraznými zmenami prešielnia
obvototiž
priniesů
výrazné
úspory
pri
rozostavanej stavby): n50=0,3 h-1
koncepcie celého domu. Komfort sa
dosiahol aj použitím ľahkých sadrokartonových
priečok
venú do stropudeliacich
a je zavesená
na Rigips,
ktoré
v budúcnosti umožňujú ľahšiu
konzolách.
zmenu dispozície oproti klasickým
murovacím materiálom.
Dom pripravený
na efektívny
Prečo
si vybraťživot
Renovácia Domu pre všetky geneMultikomfortný dom ISOVER?
rácie St. Koloman priniesla objektu
atraktívny a súĦasný architektonict AŽ O 100% VIAC KOMFORTU
ký výzor. Rekonštruovaný objekt
t konštantná tepelná pohoda
bude využívaů decentralizovanú
vkontrolovanú
zime i v lete
výmenu vzduchu so
tspätným
bez nežiaducich
získavanímchladných
tepla. Postien
a okien
dlahové
vykurovanie je založené na
tbiogénnom
optimálna
akustická
pohoda
spaŏovaní
drevo
štieptkového
zvýšená
požiarna bezpečnosť
odpadu.
t AŽRenovácia
O 90% NIŽŠIE
NÁKLADY
Domu St.
Koloman
NA
VYKUROVANIE
prinesie
aj energeticky efektívny
tživot.
tepelné
straty
≤ 15 kWh/m2a
Ten sa
intenzívne
prejaví pri
túspore
AŽ O 90%
NIŽŠIE
EMISIE
CO2
spotreby
energií,
ochrane
emisie
CO2
≤ 2 kg/m2a
životného
prostredia
a zvýšením
tepelného komfortu užívateŏa.
www.isover.sk
Poradenstvo – Pasívne domy
0911 610 012
0911 400 677
www.isover.sk
Poradenstvo – Pasívne domy
0911 610 012, 0911 400 677
Inzercia
www.SOLARIT.sk
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
POHĽAD ODBORNÍKA
Zateplenie v bytovom dome
Aká je optimálna hrúbka zatepľovacej hmoty?
Priemerná hrúbka tepelného izolantu je v súčasnosti 8 cm. Aká hrúbka
je optimálna, záleží na vstupných
podmienkach každého prípadu.
Oplatí sa zatepľovať stenu,
ktorá je z veľkej časti tvorená
lodžiami? Prečo nestačí zatepliť severnú stenu?
Zaručene sa oplatí zatepľovať stenu,
ktorá je z veľkej časti tvorená lodžiami. Aký veľký efekt to prinesie, záleží na pomere plôch plných a presklených, viac v prospech plných
– tam má zateplenie väčší efekt, ďalej na tepelnom odpore pôvodnom
a novom, zateplenom – čím väčší
rozdiel, tým väčší efekt. O­táz­ka je,
prečo zatepľovať len severnú stenu,
keď sú ochladzované všetky.
Dodatočná výmena okien
po zateplení – je alebo nie
je problémom?
Vždy je to problém, raz väčší, raz
menší, záleží na konkrétnych podmienkach. Technologicky správne
je vymeniť okná a následne zhotoviť
zatepľovací systém.
Aké sú možnosti zatepliť členité fasády, keď je objekt pamiatkovo chránený?
Dá sa povedať, že každú fasádu možno zatepliť. Ak ide o pamiatkovo
chrá­­nený objekt, je to ťažšie s povolením. Pamiatkari sú už dnes
schopní tolerovať nové konštrukčné
riešenie.
Existuje systémové riešenie
plesní na už realizovanom zatepľovacom systéme?
Na plesne sú dostupné protiplesňové nátery, ktoré sa nastriekajú na napadnuté plochy,aby sa zničili existujúce huby a riasy a aby sa pri mechanickom čistení zabránilo poletovaniu klíčivých spór. Po krátkom čase
pôsobenia (1–2 hodiny) sa plocha mechanicky čistí (kefovaním, tlakovou
vodou atď.). Nakoniec sa celá plocha
jeden- alebo dvakrát nastrieka, prípadne natrie. Minimálne 24 hodín sa
musí ošetrená plocha chrániť pred
dažďom. Na riešenie konečnej povrchovej úpravy sa odporúča v záujme eliminovania rizika výskytu húb
a rias aplikovať materiály s protiplesňovou úpravou.
Sme niekoľko rokov po zateplení – ako sa dajú opraviť
poškodenia, menšie diery,
osprejované miesta?
marec · 5
Tip
1
pre
bytové domy
Menšie diery sa dajú opraviť lokálne,
podľa typu poškodenia, miesto opravy zostane viditeľné. Ak je fasáda
viac poškodená, potom je vhodnejšie celoplošne opravenie (stierka so
sieťkou, penetračný náter, nová povrchová úprava).
Čo treba urobiť, ak po zateplení ďatle vyďobávajú diery
na bytovom dome?
Treba zabezpečiť zateplenú fasádu
pred poškodením vtákmi. Jedným
z možných spôsobov je umiestniť
atrapy sovy na viditeľné miesto, aby
plašili ďatle.
Zdroj: Agentúra ORIN SK, s r. o.
odpovede partnerov komunikačného projektu
Ako to robia inde na otázky poslucháčov odborných sympózií, www.akotorobia.sk
n inzercia
Baumit Star
Zatepľovacie
systémy
Baumit Star – zatepľovací systém pre najvyššie nároky.
So zatepľovacími systémami Baumit môžete ušetriť až 50 % nákladov na vykurovanie a prispieť k výraznému zníženiu emisií
CO2, čím chránite životné prostredie. Zatepľovacie systémy Baumit vám ponúkajú slobodný výber aj pri rozhodovaní o vonkajšom
vzhľade vašej fasády. Vyberte si z 200 odtieňov kolekcie farieb Baumit Colours of more emotion. So zatepľovacím systémom
Baumit Star idete na istotu. V tomto perfektne zosúladenom systéme je obsiahnuté komplexné know-how zatepľovania.
Baumit Star – spoľahlivosť na najvyššej úrovni!
Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51
Myšlienky s budúcnosťou.
6 · marec
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
inšpirácie
Tip
2
úsporné
spotrebiče
Zbavte
sa požieračov
energie
■■Otázka: Mátajú vás každoročne nedoplatky za elektrickú energiu, no neviete, čo s tým
spraviť?
■■Odpoveď: Je na čase poobzerať sa po nových úspornejších a efektívnejších elektrických
spotrebičoch. Nedoplatky sa
tak rázom môžu zmeniť na preplatky.
Súčasťou modernej doby sú aj moderné a inovatívne prístroje, ktoré
dobu formujú. Azda každý už počul o nastávajúcom trende nízkoenergetických domov, ktoré budú
v budúcnosti úplne bežné. Dôvod
uprednostňovania takýchto typov zariadení je jednoduchý – nižšia spotreba energie, s tým spojené i značné úspory a ekologický aspekt.
Vymeňte staré za nové
INVESTUJTE DO KVALITNÝCH SPOTREBIČOV.
Kúpou kvalitných domácich spotrebičov
môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky
za elektrickú energiu.
foto: istock
Ak sa vám zdá, že vaša spotreba
energie je na konci roku vyčíslená
oveľa vyššie, ako ju naozaj využívate, skúste sa prejsť po byte a vziať si
pod lupu jednotlivé spotrebiče, ktoré používate. Najväčšiu pozornosť
zamerajte na bielu techniku, ktorá
je v prevádzke 24 hodín denne, teda
chladnička a mraznička. Hovoríte
si, že chladničku máte síce už desať
rokov, no stále vám plnohodnotne
slúži? Máte pravdu, no vďaka tomuto „žrútovi energie“ máte každý rok
hlbšie do vrecka. Výmenou desaťročného spotrebiča za nový možno
pri prevádzke ušetriť takmer polovicu spotrebovanej energie, náklady na kúpu novej nízkoenergetickej
chladničky sa vrátia už v priebehu
niekoľkých rokov.
Zaostrite na energetické štítky
Ak sa rozhodnete pre kúpu nového
spotrebiča, nehľaďte na krásu a nekupujte vždy najlacnejší výrobok so
snahou ušetriť. Ten vás v konečnom
dôsledku vyjde oveľa drahšie.Všímajte si hlavne energetické štítky, z ktorých vyčítate informácie o spotrebe
elektrickej energie, ale aj informácie
o miere hlučnosti výrobku, spotrebe
vody a pod. Najdôležitejším údajom
na štítku sú energetické triedy (A-G),
ktoré predstavujú spotrebu elektrickej energie. Spotrebič zaradený
do triedy A je v praxi až o 30 % úspornejší než ten, ktorý spadá do triedy
C. Už len málo firiem ponúka výrobky s nižšími energetickými triedami
ako B. Skôr naopak, v úspore sa predháňajú, a preto si za dostupnú cenu
môžete vybrať zo širokej škály spotrebičov s energetickými triedami A, A+
či dokonca A++ (niekedy označované
i ako AAA).
Vypnite spotrebiče v pohotovostnej prevádzke
Je pravda, že chladničky a mrazničky
požierajú väčšinu elektrickej energie
v každej domácnosti. No pozornosť
by ste mali venovať aj iným, skrytým
energetickým hrozbám. Sú to spotrebiče v tzv. pohotovostnom režime, teda tie, na ktorých aj po vypnutí svieti
malé červené či zelené svetlo. Typickým príkladom sú televízory,monitory, rádioprehrávače či videoprehrávače. Vypínajte takého spotrebiče zodpovedne, a keď je treba, aj vytiahnite
zo zástrčky. Úspory, ktoré sa vám nahromadia, môžete využiť oveľa hodnotnejším spôsobom.
Milan ondruš
[email protected]
Žite v harmónii ZEN
ZEN je ticho, ZEN je rovnováha, ZEN je príroda, ZEN je starostlivosť, ZEN je súhra
tela a mysle, ZEN je dokonalá symbióza pre oddych počas dňa aj noci, ZEN je
súhra dizajnu a technológie.
ZEN je nová technológia Whirlpool.
ZEN je najtichšia zhora plnená práčka na trhu*.
Inovatívna technológia ZEN nahrádza tradičný remeňový pohon bubna vysokovýkonným
motorom s priamym náhonom bubna. Výsledkom je najlepšie odstreďovanie vody pri
nižších otáčkach vo svojej triede, čo znamená zníženie vibrácií a hluku na jednej strane,
zvýšenie účinnosti a spoľahlivosti na strane druhej.
Výsledkom je dokonalá práčka šetrná k vášmu oblečeniu, rovnako aj k vašim ušiam.
Práčka s motorom ZEN má najlepšiu energetickú účinnosť vo svojej triede. Energetická
trieda A++ znamená až o 20 % nižšiu spotrebu energie v porovnaní s triedou A. Program
„nočné pranie“ umožňuje využívať elektrickú energiu v nízkej tarife. Vďaka technológii
ZEN môžete prať a zároveň si vychutnávať tichú nočnú meditáciu. Nová zhora plnená
práčka Whirlpool dosahuje hladinu hluku na úrovni iba 51 dB počas prania a 68 dB počas
odstreďovania pri rýchlosti 1 000 ot./min. Vďaka novým unikátnym farebným programom
už nie je problém bielizeň správne roztriediť. Nová práčka ZEN sa postará, aby tmavé farby
nevybledli, farebné oblečenie nezafarbilo svetlejšie a aby biela zostala žiarivá.
Samozrejmosťou je patentovaná technológia 6.zmysel™, ktorá identifikuje veľkosť náplne
pračky, úroveň nasiaknutia bielizne a stupeň jej znečistenia. Zabezpečí, aby bol každý druh
textilu perfektne vypraný s najnižšou možnou spotrebou vody, energie a v najkratšom
čase. So 6.zmyslom™ ušetríte až 30 %** vody, času a energie v porovnaní s klasickými
práčkami.
Nová zhora plnená práčka zo „zelenej generácie” Whirlpool kombinuje eleganciu a funkčnosť.
Vaša práčka bude vyzerať skvele, nech ju postavíte kamkoľvek. Vo svojom domove konečne
pocítite, čo znamená žiť v harmónii ZEN ...
* Hlučnosť prania (51 dB) a hlučnosť odstreďovania (72dB) nameraná na zhora plnenej práčke Whirlpool Green Generation, pri normatívnom
programe a 1200 ot./min., porovnaná s deklarovanými hodnotami konkurenčných modelov zhora plnených práčok (so šírkou 40 cm).
** porovnanie pri náplni 6 kg a 1 kg v práčke Whirlpool s technológiou 6.zmysel™, pri programe Bavlna 60°
Viac informácií na www.whirlpool.sk
www.6zmysel.sk
projekt spoločnosti Whirlpool
n inzercia
8 · marec
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
Tip
3
pohľad odborníka
energia
slnka
Investícia
do solárneho systému vo výške 12 965 eur
by sa mala bytovému domu v Dudinciach
vrátiť za necelých 12 rokov, so štátnou
dotáciou do 8,5 roka.
FOTO: SIEA
Ako efektívne investovať do solárneho
ohrevu vody v bytových domoch
■■Otázka: Oplatí sa investovať
do slnečných kolektorov
aj v bytových domoch?
■■Odpoveď: Bytové domy
majú predpoklad využívať
slnečnú energiu na ohrev
vody dokonca efektívnejšie
ako rodinné domy.
Nadšenci sú na nezaplatenie
Hoci je schválenie investície do slnečných kolektorov v bytových domoch takmer vždy podmienené vytrvalosťou nadšencov, prax ukazuje, že využívať slnko na ohrievanie
vody potrebnej pri umývaní, sprchovaní či kúpaní sa bytovým domom oplatí.
Menej je viac
Najzaujímavejšie výsledky majú bytovky s menšími solárnymi systémami, ktoré sa využívajú na plný
výkon viac hodín počas dňa. Vyplýva to z analýzy inštalácií kolektorov
v bytových domoch, ktoré požiadali
o štátnu dotáciu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach.
Ing. Peter
Štibraný
SIEA,
poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU v Banskej
Bystrici
getické konzultácie v poradenských
centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne,
Banskej Bystrici a v Košiciach. Práve
v rámci projektu poradenstva podporeného z prostriedkov EÚ spracovali
odborníci SIEA analýzy návratnosti
investície.
Dotácie na kotly a kolektory
Kto myslí na návratnosť
Dotácie na inštaláciu kotlov na biomasu a slnečných kolektorov môžu
rodinné a bytové domy využívať od
apríla 2009. Doteraz bola dotácia
schválená 4 115 žiadateľom v celkovej hodnote vyše 3,9 milióna eur. Ku
koncu februára bolo zaevidovaných
ďalších 555 žiadostí s požadovanou
sumou vyše 500-tisíc eur. Tie sa budú posudzovať podľa pripravovaného zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
SR. Na nové žiadosti je k dispozícii
2 675 200 eur.
Administrátorom programu je
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá stále prijíma žiadosti. Ako príspevková organizácia ministerstva hospodárstva
zároveň poskytuje bezplatné ener-
Reálne výsledky po prvom roku používania solárnych systémov potvrdzujú, že bytovky pri objednávaní solárneho systému častejšie pamätali
na ekonomický prínos. No aj medzi
nimi boli výnimky. Bez zarátania dotácií sa investície niektorým vrátia v
horizonte 20 rokov, tým úspešnejším
už o 12 rokov. Pri výrobcami uvádzanej životnosti moderných zariadení
25 rokov je to nezanedbateľný rozdiel.
Skúsenosti so solárnym
ohrevom má minimálne
1 203 bytov na Slovensku
■■ 31 bytových domov požiadalo
o štátnu dotáciu
■■ 24 bytových domov má schválenú dotáciu v celkovej sume
68 771 eur
Čas návratnosti ovplyvňuje najmä
optimálne nadimenzovanie systému.
Bytovky si väčšinou objednávajú systémy, ktoré pokryjú 25–50 % potreby
tepla na prípravu teplej vody.V rodinných domoch sú zvyčajne proporčne väčšie, a teda aj drahšie systémy,
ktoré dokážu ohriať 50–70 % potrebnej vody, z toho však vyplýva aj menšie využitie v prepočte na inštalovanú
plochu.Pre byt v bytovke zvyčajne postačuje plocha cca 0,75–1,5 m2.
Odberový diagram
K lepšej ekonomikevbytovke prispieva
aj konštantnejší odber teplej vody,ktorú spotrebováva väčší počet ľudí, ako
aj skutočnosť, že solárnym teplom sa
voda často iba predhrieva. Ak má dom
optimálne podmienky na umiestnenie kolektorov, ďalším krokom je spracovanie odberového diagramu vody.
Pre určenie úspory dobre poslúži ročné vyúčtovanie nákladov za byt, kde sa
uvádza aj celková spotreba teplej vody za bytovku. Podrobnejšie informácie o konkrétnych výsledkoch domov
s kolektormi možno získať na stránke
www.siea.sk.
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
marec · 9
výzvy
Zelenú energiu plánuje využívať
tretina domácností na Slovensku
■■Energiu z obnoviteľných zdrojov plánuje prostredníctvom slnečných kolektorov, kotlov na
biomasu alebo tepelných čerpadiel využívať tretina slovenských
domácností. Z tých, ktorí žijú
v rodinnom dome, má tento
zámer takmer každý druhý.
Vyplýva to z reprezentatívneho
prieskumu realizovaného na podnet
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá vďaka finančnej
podpore Európskej únie poskytuje
bezplatné energetické poradenstvo
v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.
Podľa prieskumu, ktorý realizovala v máji a júni 2010 výskumná agentúra Dicio, by počet domácností využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) na Slovensku mal stúpnuť
už v najbližších piatich rokoch. Zatiaľ čo zariadenia na využívanie OZE
momentálne vlastní každá deviata
domácnosť, o päť rokov by aspoň jedno z takýchto zariadení chcela mať
každá šiesta domácnosť.
Kotly na biomasu
chce štvrtina domácností
Viac ako polovica z 1 464 respondentov v prieskume chybne uviedla,
n inzercia
Ing. Katarína
Antalová
SIEA
že drevo nepatrí medzi obnoviteľné zdroje energie. No najviac skúseností spomedzi OZE majú obyvatelia práve s týmto druhom paliva.
Prieskum ukázal, že kotol na palivové drevo, štiepku alebo pelety majú
nainštalovaný v každej štrnástej domácnosti. Moderné kotly na biomasu dokážu využiť palivo tak, že pri
správnom nadimenzovaní systému
možno rátať s rýchlou návratnosťou
investície a využívať by ich chcela
každá štvrtá domácnosť.
25-tisíc domácností
s kolektormi je len začiatok
Najväčší nárast možno očakávať pri
investovaní do slnečných kolektorov na ohrev teplej vody. Tie už teraz
podľa prieskumu má na strechách
viac ako 25 000 domácností (1,4 %).
Pod výrazne rastúcu popularitu kolektorov sa podpísal fakt, že sú už
nielen cenovo dostupnejšie v porovnaní s minulými rokmi, ale i efektívnejšie. Podľa meraní môžu v niekto-
účel má 17,5 % respondentov. Na nízkoteplotné vykurovanie a ohrev teplej vody už Slováci využívajú aj tepelné čerpadlá. So zariadeniami, ktoré
dokážu zužitkovať rozdielnu teplotu
z okolitého prostredia, napríklad zo
vzduchu, zeme alebo vody, má podľa
prieskumu skúsenosti 3,3 % domácností. O kúpe tepelných čerpadiel,
ktoré dokážu pri vhodnom vykurovacom systéme podstatne znížiť cenu za vykurovanie, uvažuje ďalších
5,9 % populácie.
rých prípadoch zabezpečiť ohrev
polovice ročne spotrebovanej teplej vody v domácnosti na Slovensku.
Záujem o kúpu kolektorov prejavilo
v prieskume 21,5 % opýtaných.
So slnkom počítajú
aj pri vykurovaní
V rodinných domoch možno energiu
získanú kolektormi zhodnotiť aj pri
nízkoteplotnom vykurovaní inštalovanom napríklad v podlahe. Zámery
využiť slnečné kolektory aj na tento
slnečné kolektory na ohrev vody
slnečné kolektory na vykurovanie
1,4%
21,5%
0,2%
17,5%
7,2%
kotol na biomasu drevo, pelety, štiepka
3,3%
tepelné čerpadlo
fotovoltické panely na výrobu elektriny
0,0%
veternú elektráreň
0,2%
malú vodnú elektráreň
16,2%
5,9%
3,0%
2,4%
0,1%
1,7%
využívajú
Ktoré obnoviteľné zdroje uprednostňujú domácnosti.
plánujú využívať
Graf: SIEA
10 · MAREC
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
POHĽAD ODBORNÍKA
Otázka: Pýtate sa, ako je možné, že ceny elektriny na burzách klesajú, no
naše účty sú stále vyššie?
Odpoveď: Jedným z ovplyvňujúcich faktorov je aj fakt, že elektrina musí „prejsť dlhú cestu“, kým sa dostane od výrobcu až do našich domovov.
SLOVNÍK
Čo skrýva
cena elektriny
Optimalizácia spotreby elektriny bola dlho jediným spôsob ako znížiť sumu, ktorá k nám pravidelne prichádza k úhrade na faktúre. Trh s elektrinou u nás však prešiel výraznými
zmenami, podobne ako trhy v ostatných odvetviach ekonomiky. Tak
vzniklo viacero možností ako docieliť racionálnu cenu za elektrinu pre
koncového zákazníka, ako nazývame
domácnosti a firmy. Cena, ktorú dostávajú na úhradu totiž nie je cenou
vyrobenej elektriny. Ide o cenu, ktorá odráža celú cestu od výroby až po
spotrebu.
Najjednoduchšie zobrazuje tento
systém práve príklad Slovenska. Hoci
spoločnosť Slovenské elektrárne už na
jeseň 2010 zverejnila správu o takmer
20 % poklese ceny silovej elektriny obchodovanej na burze v posledných
rokoch, pre koncového zákazníka cena elektriny v roku 2011 opäť stúpla.
O akej cene elektriny u nás diskutujú
dnes politici a odborníci?
Cesta elektriny
Elektrina sa aj u nás stala komoditou,
jej výrobcovia si vzájomne konkurujú
a cena vyrobenej elektriny je tak určená trhom, konkrétne burzou v Lipsku. Cestou od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi je dlhá.
Na našom trhu s elektrinou dnes
pôsobia nezávisle od seba jej výrobcovia, ktorí dokážu produkovať elektrinu a dodávať do distribučnej siete vďaka svojim výrobným kapacitám - vodných, jadrových, tepelných,
či fotovoltických elektrární. Najväčším výrobcom sú Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel. Ich výhodou
je takmer 90 % podiel elektriny vyrobenej bez škodlivých emisií CO2 a zároveň vysoký podiel elektriny vyrobenej ekonomicky efektívne v jadrových elektrárňach.
45,20%
42,86%
4,53%
7,21%
Koncová cena elektriny pre domácnosti v roku 2011.
Ďalším aktívnym hráčom na trhu sú
distribučné spoločnosti,ktoré distribuujú elektrinu prostredníctvom vedení s napätím rovaj[cim sa, či nižším ako 110kV a prenosová sústava,
ktorá zabezpečuje prenos elektriny vedením s napätím 220 kV alebo
400 kV (SEPS).
Konečným spotrebiteľom predávajú elektrinu dodávatelia. Títo obchodníci nakupujú elektrinu od výrobcov
za ceny, ktoré sú aktuálne na trhu.
Tradiční dodávatelia alebo takmer
300 alternatívnych dodávateľov majú šancu svojou správnou obchodnou stratégiou nakúpiť elektrinu za
priaznivé ceny. Nezanedbateľnú úlohu na trhu má aj štát, ktorý ich realizuje prostredníctvom Úradu riadenia sieťových odvetví, ale aj ďalších
orgánov. Celý tento systém sa odráža
v aj v tvorbe koncovej ceny.
Z čoho sa skladá cena elektriny
Cena za dodávku elektriny, ktorú
platia koncoví spotrebitelia, sa skladá z viacerých položiek. Každá z nich
však prispieva ku koncovej cene inou
váhou. Výrobca elektriny sa na cene,
ktorú platíme podieľa menej ako po-
ZDROJ: URSO, IPF 2011
Ing. Jana Burdová
hovorkyňaPhD.
Burdová,
Slovenských
hovorkyňa
Slovenelektrární
ských
elektrární.
lovicou. Cenu ovplyvňuje viacero
poplatkov, ako napríklad poplatok
za prenosové služby (poplatok za využívanie prenosovej sústavy), poplatok za distribúciu, poplatky za straty,
ktoré vznikajú pri prenose adistribúcii elektriny. Ale aj náklady na prevádzkovanie systému, čo je položka,
do ktorej ÚRSO zahŕňa rôzne iné náklady. Pre väčšinu odberateľov, nie
však domácnosti, je elektrina zaťažená aj spotrebnou daňou.
Cena elektriny ovplyvňuje život domácností i vývoj celej krajiny. Je dôležité poznať jej zloženie a nájsť správne riešenie. Ako hovoria experti – tak
na úrovni mikroekonomickej, ako
aj makroekonomickej.
JANA BURDOVÁ
■ Inštalovaný výkon - je daný
súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov elektrárne, ktoré tieto generátory musia byť
schopné dodávať za štandardných
technických podmienok a pri dodržaní menovitých hodnôt základných parametrov. Inštalovaný výkon elektrizačnej sústavy je súčet
inštalovaných výkonov elektrární
elektrizačnej sústavy.
■ „Silová“ elektrina - je slangovo používaný pojem pre vyrobenú elektrinu, ktorá je ako komodita väčšinou obchodovaná na burze
a je hlavným produktom tepelných,
vodných, veterných, solárnych či
jadrových elektrární.
■ Systémové služby - sú služby, ktoré zabezpečujú prevádzkovú spoľahlivosť prenosovej sústavy
a slúžia na dodržanie kvality a spoľahlivosti dodávky elektriny v elektrizačnej sústave.
■ Prevádzkovateľ prenosovej
sústavy – právnická osoba, ktorá
má povolenie na prenos elektriny
na vymedzenom území podľa Zákona o energetike. Prevádzkovateľom prenosovej sústavy v SR je
SEPS, a. s.
■ Tarify na prevádzkovanie systému - zahŕňajú podporu výroby
elektriny z domáceho uhlia, výroby
elektriny z obnoviteľných zdrojov a
podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.
■ Distribučná sústava - Vzájomne prepojené elektrické vedenia vysokého napätia do110 kV vrátane
alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na
distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia.
■ Trh s elektrinou - na Slovensku
sa riadi Nariadením vlády 317/2007
Z.z. (doplneným o NV 211/2010
Z.z.). Zahrňuje pripojenie do sústavy, prenos, distribúciu, cezhraničné
výmeny, dodávku elektriny vrátane
regulačnej, systémové a podporné
služby. Základným zmyslom pravidiel trhu je vytvoriť transparentné podmienky pre všetkých účastníkov trhu zahŕňa predaj a nákup
elektrickej energie.
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
marec · 11
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
inšpirácie NOVINKY
Bývajte ekonomicky
aj ekologicky
Stavebné sporenie
aj pre mla
Snom každého človeka, ktorý rieši svoje
bývanie, je nielen to,
aby býval kvalitne, ale
podľa možností aj čo
najlacnejšie. Moderné
technológie smerujúce k nízkoenergetickému bývaniu umožňujú dosiahnuť až
50-percentnú úsporu
energií, ba aj viac.
„Pred niekoľkými rokmi bola výstavba energeticky úsporných domov na Slovensku skôr raritou.
n inzercia
OProblematiku
zabezpečenia
Dnes
je budovanie
nízkoenergeticvlastného
bývania
riešia najmä
kých
ba dokonca
energeticky
pasívľudia domov
na prahu
dospelosti
nych
v trende
a budealebo
ich z romladé
rodiny.
tom, ako
zodka
na rok
viac,“Ohovorí
Ing.sa
Imrich
povedne
pripraviť
na tento životBéreš,
predseda
predstavenstva
Prný krok,
sa zhovárame
Imrivej
stavebnej
sporiteľne,sa.Ing.
s. Podľa
chomslov,
Bérešom
– členom
prezídia
jeho
stúpa záujem
o využívaSlovenskej
bankovejčlánkov,
asociácie
nie
fotovoltaických
ktoré
a predsedom
predstavenstva
slúžia
na výrobu
elektrickej enerPrvej
sporiteľne,
s.
gie
zostavebnej
slnečného
žiarenia. a.
Rastie
tiež počet tých, ktorí využívajú soČo bykolektory
ste odporučili
mladým
lárne
na kúrenie,
prípraľuďom,
si túžia
vu
teplej ktorí
úžitkovej
vodyzabezalebo na
pečiť vlastné
zohrievanie
vodybývanie?
v bazéne.
Možností na bankovom trhu je viac,
pričom jedna
v sebe spája sporenie
Zelené
riešenia
aj úvery.
Je to„zelených“
stavebné sporenie.
Okrem
týchto
riešení je
Výstavba
alebo
kúpa nového rodinpri
výstavbe
nízkoenergetického
doného
domu čipamätať
bytu nie
lacná zámu
potrebné
najeminimaliležitosť
najmä
pre obvodovými
ľudí, ktorí sústeešzáciu
úniku
tepla
te len na začiatku svojej profesijnej
kariéry. Pre nich je vhodné pripra-
viť sa na
životnúa investíciu
dostanami, oknami
strechou, vvylúčetočnom
časovom
predstihu.
nie
tepelných
mostov.
Nezabúdajte
ani na vhodné tepelno-izolačné ma­
Môžete
konkrétnejší?
teriály
pribyť
zatepľovaní
budovy a na
Jednou z vetranie.
možností,„Celkové
ako myslieť
na
kvalitné
náklabudúcnosť
svojichnízkoenergetickédetí, je napr. zalody
na výstavbu
ženie
zmluvy
stavebnom
sporení.
ho
domu
sa síceo zvýšia
zhruba
o 10 %,
Zmluvu
za dieťa uzatvorí
z jeho
ale
ich návratnosť
vďakajeden
úspore
na
rodičov.trvá
Minimálny
mesačný
vklad
kúrení,
len niekoľko
rokov,“
hopredstavuje
5,1 €. s Klient
nárok
vorí
Ing. I. Béreš
tým, má
že prínos
na štátnu prémiu,
rok voekonovýške
takýchto
stavieb tento
je nielen
12,5 % ročných
vkladov, maximálne
mický,
ale tiež ekologický.
66,39 € ročne. Vklady a štátna prémia
sa mu zhodnocujú
2-percentným
Investujte
a ušetríte
úrokom ročne,nad
pričom
sú zo energií
zákona
Samozrejme,
úsporou
chránenéuvažovať
v plnej výške.
sporenemusia
len tí,Toto
ktorí
plánie poskytuje
bezplatnú
poistnú
nujú
výstavbuajnového
rodinného
ochranu
Ak ten,starších
kto uzatvodomu,
aledieťaťa.
aj obyvatelia
byril pre dieťa
zmluvu, umrie,
stavebná
tových
a rodinných
domov.
Oprasporiteľňa
dosporíplášťa
na účetrodinného
dieťaťa do
vou
obvodového
výšky 50 % z uzatvorenej cieľovej sumy, maximálne do 10 000 €.
Ing. Imrich
ImrichBéreš
Béreš
člen
prezídia
Slopredseda
predvenskej
bankovej
stavenstva
Prvej
asociácie
predstavebnej asporiteľseda
ne, a.predstavens.
stva Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s.
Výhodné
sporenie
ale zrejdomu
či bytovky
resp. odstránením
me nie je toporúch
jediné,alebo
čo potechnických
nedonúkate?
statkov,
ktoré spôsobujú únik tepHlavným
benefitom
la,
sa dajú dosiahnuť
až stavebnéprekvapuho sporenia
je nárok
na stavebný
júco
veľké úspory
na energiách.
Ak
úver s nízkou
a inovovali
nemennou
úrosúčasne
majitelia
a vyrekovou sadzbou,
ktorýsystém,
môže mlagulovali
vykurovací
prídý človek
čerpať
hneď po dosiahpadne
využili
alternatívne
zdronutí
dospelosti.
Takýto
úverajspolu
je
tepelnej
energie,
usporili
viac
s nasporenými
na
ako
50 % energií.prostriedkami
Ušetrené peniaze
účte o stavebnom
sporení by mal
pokryli
splátky úveru.
aj ľuďom s nižšími príjmami stačiť
na zabezpečenie bývania. Niekto-
ré staveb
stavebné
aj bez zá
zovania
té je reá
a možno
V ostat
rilo o m
o stave
to disku
Minister
kovaní p
novele z
rení, kto
zmeny p
tento ná
dať ho na
lamentu
O Inzercia
SPORTE UŽ TERAZ
So stavebným sporením v Prvej staveb
Získajte v tomto roku
získate:
úrokový bonus od 4 %
• ro�nú štátnu prémiu 66,39 € pre kaž
do 20 % k štandardnému
a spolo�enstvá vlastníkov bytov,
úroku 2 % a štátnej prémii.• 2 % ro�ný úrok k vkladom a štátnej
Čím dlhšie budete sporiť, tým
mgarantovaný po�as celej doby spore
• ší.
ochranu vašich vkladov v plnej výške
bude váš úrokový bonus vyšší.
• sporenie SENIOR EXTRA s možnos�o
JUNIOR EXTRA s extra istot
Stačí, ak od 1. februára do •31.sporenie
marca 2011
až do výšky 10 000 €,
uzatvoríte zmluvu o stavebnom sporení
• stavebný úver s ro�nou úrokovou sa
a začnete sporiť.
už od 2,9 %, až do 40 000 € bez skú
záložného objektu.
a nič vás neprekvapí
"
#
Podrobné informácie vám ochotne po
Neváhajte, navštívte nás.
kanceláriách
obchodných zástupcov
Radi vás privítame v kanceláriáchvobchodných
zástupcov
na celom
území Slovenska, kde môžet
PSS, a. s., na celom území Slovenska,
u finančných
platobnou
sprostredkovateľov kooperačnýchvklad
partnerov
PSS, a. s.,kartou. Urobi� tak mô
po�as
návštevy
obchodného zástupcu
alebo prídeme za vami tam, kde vám
to najviac
vyhovuje.
Sta�í muajzatelefonova�.
Platobný term
Ďalšie informácie vám ochotne poskytneme
v Centre
je sú�as�ou
telefonických služieb PSS, a. s., na čísle
02 / 58 55jeho
58 55.mobilného pracoviska
!
206x132MM.indd 1
Viac na www.pss.sk
R
R
12 · marec
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
novinky
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
Ekologická
– ekologická
energia
energia
s budúcnosťou
dúcnosťou
KY
KY
dúcnosťou
■■Otázka: Aké je využitie skvapalnených plynov LPG v kontextie skvavykurovanie. Veľmi rozmanité pona celosvetový
vývoj?
žitie
skva- te
vykurovanie.
rozmanité pri
pov kontexužitie
má LPGVeľmi
v stavebníctve,
■Odpoveď:
LPG
je čistý,
nízkoužitie
LPG
v stavebníctve,
pri
?v kontex- ■
delení
amá
pálení
kovových
materiá?
delení
a
pálení
kovových
materiáuhlíkový,
priaznivý
k životnému
stý, nízlov, napríklad v izolatérstve, ohrečistý,
níz- prostrediu,
lov,stavebných
napríklad
vhmôt,
izolatérstve,
ohreefektívny
a inovatívny
životnéve
pri výrobe
ve stavebných
pripriamy
výrobe
energie zmesí.
a jehmôt,
okamžite
k disyživotnéa inova- zdroj
obaľovaných
Je to
y a inovaobaľovaných
zmesí.
Je to druhov
priamy
ého
zdro- pozícii.
zdroj
na výrobu
rozličných
rého zdrozdroj na– elektrickej,
výrobu rozličných
druhov
mžite
k
energie
tepelnej,
chlamžite k
energie
– elektrickej,
tepelnej, chladiacej
a
mnoho
iných.
Skvapalnené uhľovodíkové plyny
diacej a mnoho iných.
sú známe pod obchodnými názvakové plyny mi
Výborný
autá
propán,„pohon“
bután a ichpre
zmes
– prokové
plyny LPG
Výborný
autá
vozidlá„pohon“
vypúšťajúpre
oveľa
memi
názvapán-bután,
alebo
pod
skratkou
LPG
LPG
vozidlá vypúšťajú
meými
znečisťujúcich
látok dooveľa
ovzdušia
mes názva– pro- nej
(Liquified
Petroleum
Gas).
Pri
miernej
znečisťujúcich
látok
do
ovzdušia
zmes
–
proatkou LPG ako dieselové alebo benzínové vozistlačení
savozitieakoNakoľko
dieselovéalebo
aleboschladení
benzínové
ratkou
LPG nom
dlá.
praktické
využitie
vo. Pri mierplyny
skvapalnia
a v kvapalnej
fádlá.
Nakoľko
praktické
využitie
vo). Pri
díka,
alebo
iných
ekologických
palív
ení
sa miertieto to
díka,
alebo
iných
ekologických
palív
dení
sa
tieto
ze
sa
dajú
ľahko
prevážať
a skladovať.
palnej fáze na pohon automobilov prichádza do
na energie
pohon
do
palnej fáze LPG
zohrávajú
úlohu
úvahy
až poautomobilov
roku 2040,hlavnú
jeprichádza
LPG okamskladovať.
úvahy
až
po
roku
2040,
je
LPG
okamskladovať.
vnú úlohu pri prechode k trvalo udržateľnému,
avnú
úlohu
ateľnému,
žateľnému,
mickejšieomickejšieu.
lu.
ekologickejšiemu a ekonomickejšiemu energetickému modelu.
žite a ekologicky, technicky, logisticžite
ekologicky, technicky,
logisticky
a aekonomicky
najlepšou varianVýhody?
Všestranné
využitie
ky pre
a ekonomicky
najlepšou
tou
pohon
automobilov,
a varianto mitou pre
pohon
automobilov,
a to miTáto
energia
sa
využíva
napríklad
nimálne
na obdobie
najbližších
20
nimálne
na obdobie
v poľnohospodárstve
na
farmách20či
rokov!
Hybridný
pohonnajbližších
automobilov
Hybridnýnahrádza
pohon
automobilov
vrokov!
hydinárňach,
chemikálie
nie
je ekologickým
riešením,
nakoľnie70
je%ekologickým
riešením,
nakoľko
elektrickej
energie
svete
pri
ničení
buriny, ale
aj akovo
pohonná
kostále
70 pre
%vyrába
elektrickej
energie
vo
svete
sa
z fosílnych
palív.
Ich
látka
automobily.
Svoje
uplatnesa stále vyrába
z fosílnych
palív.
Ich
používaním
práve
narastá
znečisnie nachádza tiež v ekologicky náročpoužívaním
práve
narastá LPG
znečistenie
ovzdušia.
Používaním
na
nom
prostredí – Používaním
pri skladovaní
potratenie ovzdušia.
LPG
na
pohon
auta
znížite náklady
jeden
vín,
na
rekreačné
účely – na
napríklad
pohon
auta
znížite
náklady
na
jeden
kilometer na polovicu a chránite žina
grilovanie,
táborenie,
chatárčekilometer
na polovicu
a chránite
životné
prostredie.
Propán
a bután na
nie,
ako
zdroj osvetlenia,
ale
tiežna
na
votné
prostredie.
Propán
a
bután
rozdiel od zemného plynu, nie sú povarenie
či
vykurovanie.
Veľmi
rozmarozdiel
od
zemného
plynu,
nie
sú
považované za skleníkové plyny podľa
nité
použitie
mánemá
LPG v stavebníctve,
važované
skleníkové
plynydopad
podľa
IPCC
– OSN.zaLPG
žiadny
IPCC
–
OSN.
LPG
nemá
žiadny
dopad
pri
delení
a pálení
kovových
materina pôdu, vodu a podzemné vody. Prona pôdu,
voduajaten
podzemné
vody.ohreProálov,
napríklad
v izolatérstve,
sím
dajte
sem
link na štúdiu...
sím
dajte
sem
aj
ten
link
na
štúdiu...
ve stavebných hmôt, pri výrobe oba-
1
Je to spoľahlivý, vysoko
Je to spoľahlivý, vysoko
efektívny a ceJazdite
lacnejšie
1 energeticky
energeticky
efektívny a cenovo
prijateľný
zdroj.
a ekologickejšie
novo
prijateľný zdroj.
V jednom kg LPG je obsiahVozidlá
jazdiace
LPG
vypúšťaV jednom
kgna
LPG
je obsiah22 nutých
až 14,1
KWh
energie.
jú oveľa
menej
znečisťujúcich
látok
nutýchokamžite
až 14,1 KWhnahradiť
energie.
Môže
do ovzdušia
bežné
dieselové
alebo
Môže ako
okamžite
nahradiť
33 znečisťujúce
a vysokouhlíbenzínové
vozidlá.
prakticznečisťujúce
aNakoľko
vysokouhlíkové
konvenčné
palivá.
kové
konvenčné
palivá.
ké využitie
vodíka,
alebo iných ekologických palív na pohon automobilov,
Alternatíva k tradičným paprichádza do úvahy
až po roku
2040,
Alternatíva
k tradičným
palivám
LPG
je
okamžite
a
ekologicky,
techlivám
LPG poskytuje modernú alternanicky,
logistickymodernú
a ekonomicky
najLPG
tívu
kposkytuje
tradičným
palivámalternana vatívu
k
tradičným
palivám
na
valepšou
variantou
pre
pohon
automorenie a vykurovanie, ako sú drevo,
renie
vykurovanie,
sú drevo,
bilov,aa to
minimálne
na
obdobie
najpelety,
štiepky
i uhlie.ako
Prispieva
k
pelety,
štiepky
i
uhlie.
Prispieva
bližších
20 rokov.
pohon
lepšej
kvalite
života Hybridný
domácností
ak
lepšej kvalite
života
domácností
oslobodzuje
ľudí
od času
strávené-a
oslobodzuje
ľudí
od
času
stráveného prácou s prípravou paliva.
im
tiPY
prečo
má To
ho prácou
s prípravou
paliva.
To im
umožňuje
venovať
sa vzdelávaniu,
umožňuje
venovať
sa vzdelávaniu,
lpg
budúcnosť
kultúre,
alebo
ekonomickým
aktikultúre,
alebo ekonomickým
vitám
s pridanou
hodnotou. aktivitám
s pridanou
Je inovatívny
ahodnotou.
či ako
hlavný,
Je
to spoľahlivý,
vysoko
enerazdroj
či ako
hlavný,
takJeaj inovatívny
ako
záložný
ka cenovo
prerušogeticky efektívny
pritak aj ako
záložný zdroj
vaným
inýchk prerušoenergií
jateľnýdodávkam
zdroj.
vaným dodávkam
iných energií
umožňuje
výroPri decentralizovanú
premene dosahujeme
umožňuje
decentralizovanú
výrobu
akéhokoľvek
druhu
energie.
LPG
účinnosť až
do 98 %.
akéhokoľvek
druhu
energie.
LPG
jebuenergia
s budúcnosťou,
zlepšujúV jednom
kg LPG jezlepšujúobsiahnuje budúce
energia
s budúcnosťou,
ca
prostredie
našich detí.
týchprostredie
až 14,1 KWh
energie.
ca budúce
našich
detí.
4
využitie
évské.
využitie
Tá-
ovské. Táapríklad
v
apríkladčiv
armách
armách
za
chemi-či
dza
ale chemiaj ako
, ale ajSvoako
obily.
mobily.
Svoiež v ekotiež v
redí
– ekopri
– pri
atredí
rekreačarilovanie,
rekreačgrilovanie,
ako zdroj
ako zdroj
varenie
či
varenie či
ľovaných zmesí. Je to priamy zdroj
na výrobu rozličných druhov ener–TIPY
elektrickej, tepelnej, chladiacej
3gie
a mnoho
3 TIPYiných.
1
2
3
4
Môže okamžite nahradiť
znečisťujúce a vysokouhlíkové
konvenčné palivá.ING. PETER POLÁK
ZDroj:WWW.EXCEPTIONALENERGY.COM
www.exceptionalenergy.com
ZDROJ
ZDROJ WWW.EXCEPTIONALENERGY.COM
n inzercia
ING.
PETER ZLPGS
POLÁK
predseda
predseda ZLPGS
Čistá energia
á energia
energia
v a fliaš, pre každéhoLPG
a kdekoľvek.
zo zásobníkov a fliaš, pre každého a kdekoľvek.
v adomy,
fliaš, pre
a kdekoľvek.
né
celékaždého
štvrte Firmy,
rodinných
domov
aj developerské
projekty.
farmy,
rodinné
domy, celé štvrte
rodinných domov aj developerské projekty.
nné
celépre
štvrte
rodinných
domov
aj developerské
projekty.
zdrojdomy,
energie
vykurovanie,
varenie,
pohon
VZV
vozíkov,
technológie.
Lacný a nezávislý
energie
pre vykurovanie,
varenie, pohon VZV vozíkov, technológie.
zdroj energie pre vykurovanie,
varenie,zdroj
pohon
VZV vozíkov,
technológie.
CENTRÁLA SPOLOČNOSTI:
CENTRÁLA
SPOLOČNOSTI:
FLAGA,
SPOL.
S R.O.
FLAGA,
SPOL. 4,
S R.O.
NA
BIELENISKU
902 01 PEZINOK
NA BIELENISKU 4, 902 01 PEZINOK
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
ZÁKAZNÍCKE
CENTRUM
CENTRÁLA
SPOLOČNOSTI:
ZLACNENÉ
VOLANIA:
0850
606 303
ZLACNENÉ
VOLANIA:
0850S606
303
E-MAIL:
flaga@fl
aga.sk,SPOL.
www.fl
aga.sk
FLAGA,
R.O.
E-MAIL: flaga@fl
aga.sk, www.fl
aga.sk
ŠENKVICKÁ
14/R, 902
01 PEZINOK
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
ZLACNENÉ VOLANIA: 0850 606 303
E-MAIL: flaga@flaga.sk, www.flaga.sk
Tip
4
ekologické
palivo
automobilov nie je ekologickým riešením, nakoľko 70 % elektrickej energie vo svete sa stále vyrába z fosílnych
palív. Ich používaním práve narastá znečistenie ovzdušia. Používaním
LPG na pohon auta znížite náklady na
jeden kilometer na polovicu a chránite životné prostredie. Propán a bután
na rozdiel od zemného plynu, nie sú
považované za skleníkové plyny podľa IPCC – OSN. LPG nemá žiadny dopad na pôdu a podzemné vody.
Alternatíva
k tradičným palivám
LPG poskytuje modernú alternatívu k tradičným palivám na varenie
a vykurovanie, ako sú drevo, pelety, štiepky i uhlie. Prispieva k lepšej
kvalite života domácností a oslobodzuje ľudí od času stráveného prácou
s prípravou paliva. To im umožňuje
venovať sa vzdelávaniu, kultúre, alebo ekonomickým aktivitám s pridanou hodnotou.
Je inovatívny a či ako hlavný, tak
ako záložný zdroj k prerušovaným
dodávkam iných energií umožňuje decentralizovanú výrobu akéhokoľvek druhu energie. LPG je energia
s budúcnosťou, zlepšujúca budúce
prostredie našich detí.
Ing. Peter Polák
predseda ZLPGS
Plyn a elektrina
od jedného dodávateľa
cena výhodnejšia až o 17%
Domácnostiam a firmám poskytujeme
nadštandardný servis:
• administratívu vybavíme za vás
• optimalizácia zálohových platieb
• zastúpenie pre celé Slovensko
*˜#&6'/1l0156+#-175214+k
<#'0'4)+'!
8[WzKVGDG\RNCVPÅGPGTIGVKEMÅRQTCFGPUVXQ
QF85'
0CXvVÉXVGP½UQUQDPGXMVQTGLMQšXGM\PCvKEJ\½MC\PÉEM[EJ
MCPEGN½TKÉ
X[zKCFCLVGUKUÅTKWPCvKEJRQTCFGPUMÙEJNGV½MQXCNGDQ
MNKMPKVGPCYYY5GVTKOG'PGTIKWUM
8[WzKVGVKGzPCvG\šCX[RTÉURGXM[CËCNvKG\XÙJQFPGPKC
RTKP½MWRGVGRGNPÙEJÄGTRCFKGN
Energetické Centrum ponúka naviac:
• garancia
výhodnejšej
ceny
• atraktívne
vernostné
zľavy
• klientská
karta
výhod
(QHUJHWLFNp&HQWUXPDV
3DSUDćRYi$%UDWLVODYD
LQIROLQND
HPDLOLQIR#HFHQWUXPVN
ZZZHFHQWUXPVN
n inzercia
Prednosti a výhody pripojenia na CZT
Nižšie investičné náklady
Investičné náklady na vybudovanie odovzdávacích staníc tepla (OST) napojených na sústavu
CZT bývajú na úrovni cca 50 60% nákladov plynových kotolní
a ich príslušenstva.
Návratnosť investície
Spoločnosť BAT je pripravená
rokovať o možnosti odkúpenia
vybudovaných tepelno-technických zariadení, t. j. Tepelnej
prípojky a OST za cenu obstarávacích nákladov, resp. prevzať
do prevádzky. Táto skutočnosť
môže byť predmetom zmluvy
o uzavretí budúcich zmlúv.
Komfort
Teplo zo sústavy CZT pokryje
zodpovedajúce nároky na kapacitu a kvalitu tepelnej energie
pre zabezpečenie tepelnej pohody a komfortu všetkých typov
priestorov objektu.
Pohodlie
Prevádzka OST je jednoduchá,
vlastník, resp. prevádzkovateľ je
odbremenený od povinností súvisiacich so sledovaním a dodržiavaním emisných limitov, starostlivosťou o plynové zariadenia
a ich bezpečnou prevádzkou. Pri
odkúpení OST spoločnosť BAT
prevezme všetky povinnosti súvisiace s jej prevádzkou vrátane
budúcej rekonštrukcie OST po
dobe životnosti.
Jednoduchšie riešenie
Technológia OST je nenáročná na
priestor a dispozičné riešene. Nie
je potrebné viesť budovou plynovú
prípojku pre kotolňu umiestnenú na
streche, resp. komín pri umiestnení
kotolne v spodných podlažiach.
Spoľahlivosť
Spoločnosť BAT prevádzkuje na
území mesta Bratislava cez 200
OST, z ktorých väčšina je diaľko-
Porovnanie investičných nákladov na vybudovanie plynovej kotolne
a odovzdávacej stanice tepla s výkonom 1000 kW
Inštalovaný tepelný výkon (kW)
vo monitorovaná teplárenským
dispečingom. V dohľadnom čase
plánuje spoločnosť BAT monitorovať všetky prevádzkované
OST. Prípadné poruchy sú bez
odkladu odstraňované nepretržitou poruchovou službou.
Ekologickejšie teplo
Zodpovedajúce množstvo spáleného zemného plynu plynovou
kotolňou potrebného pre zabezpečenie tepelného komfortu
stavby bude, bez ohľadu na špičkovú kvalitu kotlov, spaľovania a
dodržania povolených limitov,
zdrojom škodlivín emitovaných
do dýchateľných vrstiev atmosféry najbližšieho okolia stavby.
Tento negatívny vplyv plynovej
kotolne bude pripojením stavby
na sústavu CZT eliminovaný.
Teplo v sústave CZT je vyrábané
kombinovanou výrobou tepla a
elektriny v priemyselných zónach na periférii mesta.
Bezpečnosť
Umiestnením OST je možné obmedziť plynofikáciu objektu a s
tým súvisiace riziko úniku plynu
z rozvodov alebo plynových zariadení v objekte s neželaným
nebezpečenstvom výbuchu.
Skúsenosti
Spoločnosť BAT dodáva teplo v
piatich mestských častiach Bratislavy a má 55 ročné skúsenosti
s prevádzkovaním a budovaním
tepelno-technických zariadení.
Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A , 829 05 Bratislava, tel.: +421 2 57 37 21 11, w w w.batas.sk
14 · marec
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
rozhovor
„Spotreba energie v Európskej únii stojí na malých rozhodnutiach
domácností,“ priznáva v rozhovore jedna z najdôležitejších žien
v Európskej komisii Marie C. Donnelly.
Zníženie spotreby energie
je jednou z priorít EÚ
Ste jednou z najvplyvnejších
funkcionárok v Európskej komisii
v oblasti energetickej efektívnosti budov. Aká je vaša úloha v tejto
oblasti?
Pracujem na Generálnom Direktoriáte
pre energetiku ako riaditeľka zodpovedná
za efektívnosť energie, obnoviteľnej energie a záležitosti súvisiace s energetickými technológiami.
Cieľom Európskej únie je zvýšiť efektivitu využívania energie o 20 %. Aké opatrenia by sme
mali podstúpiť, aby sme tento
cieľ dosiahli?
Európska únia sa zaviazala ušetriť 20 %
z primárnej spotreby energie do roku 2020. Je evidentné, že sa nám nepodarí dosiahnuť
tento cieľ, pokiaľ nespravíme ambiciózne
kroky vpred. Musíme mobilizovať mnoho ľudí. Inštitúcie Európskej únie to sami nezvládnu. Potrebujeme národné vlády, municipality a podniky, energetické závody. V závere sú
to občania sami, ktorí rozhodujú o ich dennej
spotrebe energie. Úspory energie sú výsledkom mnohých drobných rozhodnutí, ale dokopy môžu urobiť obrovský rozdiel.
n inzercia
Prečo je dosiahnutie tohto cieľa
také dôležité?
„Používanie
menšieho
množstva
energie znamená tiež
menej emisií
a zníženie
znečistenia
vzduchu.“
Marie C. Donnelly
riaditeľka sekcie
pre nové a obnoviteľné zdroje energie,
energetickú efektívnosť a inovácie na
Generálnom Direktoriáte pre energetiku.
Efektívnosť spotreby energie je najvplyvnejší nástroj na podporu našich cieľov.
Ako sme mali možnosť vidieť v poslednom
čase, zabezpečovanie dodávok energie nie
je samozrejmé, preto úspora energie prispieva k lepšiemu zabezpečeniu zásob. Používanie menšieho množstva energie znamená tiež menej emisií a zníženie znečistenia vzduchu. Efektívnosť spotreby energie tiež šetrí peniaze domácnostiam a firmám.
Európska komisia pracuje na nových smerniciach pre Energetickú výkonnosť budov. Aký je
hlavný cieľ tejto smernice a kedy
vstúpi do platnosti?
Oblasť využívania budov má najvyšší
úsporný potenciál z všetkých oblastí v Európe. Práve preto je zvyšovanie úspornosti
budov kľúčové. Od roku 2002 je v platnosti smernica Energy Performance of Buildings Directive (EPBD; 2010/31/EÚ), ktorá poskytuje legálny a strategický rámec
úspory pri existujúcom portfóliu budov.
V smernici je zahrnutá certifikácia budov,
povinné inšpekcie kúrenia a klimatizácie,
finančné nástroje a informácie pre spotrebiteľov.
Ako stojí Slovensko v oblasti
efektívnej spotreby energie v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie? V ktorých oblastiach sa musíme najviac zlepšiť?
Je zrejmé, že všetky krajiny Európskej únie
sa musia viac snažiť šetriť energiu a Slovensko nie je výnimkou. Vážim si kroky, ktoré
Slovensko doteraz podniklo – napr. v­yužitie
regionálnych fondov Európskej únie na investovanie do efektívnej spotreby energie
alebo obnoviteľných zdrojov energie. Ale ak
chcete získať návrhy ako zintenzívniť vašu
snahu, navrhla by som revíziu nastavenia
cieľov a tiež zaistenie lepších podmienok pre
firmy energetických služieb. Verejné obstarávanie je jednou z oblastí, kde by sme chceli podniknúť v budúcnosti viac aktivít, a kde
by sa situácia Slovenska mohla zlepšiť zahrnutím kritérií energetickej efektívnosti do
verejného obstarávania tovarov a služieb.
ELENA DRAVECKÁ
[email protected]
marec · 15
inŠpiráciE
ZOHREJtE SA INFRAČERVENýM SVETLOM
■■ Infračervené vykurovanie je
úsporný systém použiteľný na vykurovanie aj prikurovanie rodinných
domov, bytov, verejných budov, garáží, atď.
■■ Tam, kde sa výhodne kúri pevným palivom (drevo,uhlie) , je veľmi
výhodné použiť infra panely na temperovanie priestorov počas našej neprítomnosti. Nepotrebuje žiadnu obsluhu ani údržbu a je absolútne bezpečné.
■■ Dôležitá je mnohoročná životnosť
bez akejkoľvek údržby a pozitívny
vplyv na zdravie.
■■ Nakoľko tepelné vlny nezohrievajú vzduch ale len pevné predmety, sú
steny v miestnosti vždy teplejšie ako
vzduch. Nedochádza ku kondenzácii pary, tým steny nevlhnú od kondenzátu a nevytvárajú sa plesne.
■■ Nedochádza k víreniu prachu,
nevysušuje sa vzduch, nedochádza
k spaľovaniu kyslíka ani spalinám
vo vzduchu.
■■ Nižšia teplota vzduchu v miestnosti a pritom pocit tepelnej pohody
pozitívne ovplyvňuje dýchanie
■■ Človek aj zvieratá pociťujú toto
teplo ako príjemné (ako slnečné teplo alebo teplo kachlovej pece).
■■ Jednoduchá regulácia, ovládanie
možné aj na diaľku, žiadna údržba.
Nové rozmery
vykurovania
ELENA DRAVECKÁ
www.fenix.sk
[email protected]
n inzercia
Chcete ušetriť a byť „in“? Nahraďte klasické kúrenie infračerveným vykurovaním! V porovnaní s ostatnými vykurovacími systémami má infrakúrenie najnižšie prevádzkové
náklady a ide o stopercentnú
náhradu klasického kúrenia.
Jedným z najefektívnejších spôsobov úspory energií na vykurovanie a ohrev vody je použitie
kvalitného a dobre navrhnutého tepelného čerpadla. Medzi
tie najkvalitnejšie určite patria i TČ
českého výrobcu MasterTherm s.r.o.
s vlastným dlhoročným vývojom.
Najžiadanejšie v súčasnosti sú TČ
typu voda-voda a vzduch-voda.
TC voda-voda sú najefektívnejšie, ale musí
byť splnená základná podmienka: výkonu TČ
zodpovedajúca výdatnosť čerpacieho vrtu.
Ak je splnená môže zákazník použiť napr. TČ
typovej rady AquaMaster (vyp/zap), alebo
rady Inverter AQM s frekvenčným riadením
výkonu, čo je na trhu svetový unikát. Má 2
frekvenčné meniče, špec. výmenník odolný
zanášaniu vplyvom tvrdosti vody, elektronicky riadené vstrekovanie chladiva, ONLINE
ovládanie a diagnostikovanie TČ cez internet,
dlhú životnosť a vysoký topný faktor: COP=6,1. TČ tohto typu sa kúri v RD bez bivalentného zdroja, veľmi komfortne, aj keď je vonku
–25 °C. A toto všetko má zákazník za veľmi
výhodnú cenu.
TČ vzduch-voda je druhou veľmi žiadanou
skupinou TČ v prevedení splitové jednotky,
kompakty (vyp/zap), alebo moderné kompakty s frekvenčným riadením výkonu. Inštalácia kompaktov je veľmi vhodná do
malých domov, pretože nezaberú veľa
miesta a sú za priaznivú cenu.
Tieto „vzduchové“ TČ majú minimálny
podiel bivalentnej prevádzky len pri najnižších vonkajších teplotách. Výbava je rovnaká.
Trend vysokého záujmu o tieto TČ potvrdzuje i stúpajúci počet objednávok na poslednú
novinku BoxAir Inverter s frekvenčným riadením výkonu a so špičkovými parametrami: COP=5 (v zmysle
normy EN 14 511). TČ sú tiché, úsporné,
nikto nie je obťažovaný nadmerným
hlukom a relatívne jednoduché. Za
urč. podmienok je možné poskytnúť
na TČ záruku až 7 rokov.
Odlišnosť od ostatných Vysoká
úspora nákladov na vykurovaníe TČ,
realizácia vykurovacieho systému podľa
vlastného know-how, poradenstvo na zateplenie, izolácie, zasklenie, bohaté skúsenosti i s TČ voda-voda, technická podpora,
projektanti, energetický audítor, kvalitný
servis.
Výsledky. Podľa spätnej väzby od zákazníkov i vlastnej skúsenosti majiteľa firmy je
možné dom o vykur. ploche cca 150m2 so
štandardným zateplením, nie extrémnym
za drahé peniaze, vykurovať (na vnútornú teplotu 21°C) a ohrievať úžitkovú vodu
(50°C) za cca 500 €/mes. To nie je fikcia, to
je realita. Vďaka takýmto moderným a komplexným riešeniam vykurovania získavajú
bez problémov kolaudované domy s TČ
od firmy AB THERM energetické štítky „A“.
AB THERM s.r.o
Kasárenská 376/20, 911 05 Trenčín
mob.: 0905 404 796, tel./fax: 032 744 56 68
www.abtherm.sk, mail: [email protected]
16 · MAREC
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
Zatepliť alebo nezatepliť? Ak zatepliť, v akej hrúbke?
Je lepší polystyrén alebo minerálna vlna? Podobné
otázky sa na bežných ľudí hrnú z každej strany.
TIP
5
MODERNÉ
MOD
MODER
ODERN
RNÉ
É
ZATEPLENIE
ZATEPĽOVACÍ
SYSTÉM BUDÚCNOSTI
Bez skúseností a základných technických informácií sa dajú zodpovedať len veľmi ťažko. Dnes je zatepľovanie budov predmetom veľkého
záujmu a stáva sa bežnou súčasťou
stavebnej praxe. Medzi hlavné dôvody patrí potreba zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obvodových
a strešných konštrukcií, predĺženie životnosti budov, spríjemnenie
vnútornej klímy, modernizácia objektu a v neposlednom rade, na základe všetkých opatrení, ušetrenie
nákladov za energie. Väčšina vlastníkov nehnuteľností má aj napriek
tomu istú nedôveru voči relatívne
novým technológiám, materiálom
a bránia sa akejkoľvek zmene. Pramení to z nedostatku technických
a ekonomických informácií. Každoročný nárast nákladov na vykurovanie a predpokladaný trend na blížiace sa roky núti vlastníkov nehnuteľností o otázke zateplenia aspoň premýšľať.
getické zaťaženie domácností maximálne znižujú. Projekčné kancelárie
ako aj dodávateľské spoločnosti by
mali navrhovať a realizovať také riešenia, ktoré tento trend sledujú. Jednou z veľmi efektívnych ciest znižovania energetickej náročnosti je teda
už spomínané zateplenie obvodového plášťa budovy. Obmedzia sa tým
tepelné straty a ľudovo povedané viac
tepla ostane doma.
Ako znížiť náklady na vykurovanie
Ideálnym riešením pre popisovanú situáciu je inovatívny zatepľovací systém, kde je ako tepelný izolant
použitý sivý polystyrén. Takýto systém ponúka svojim zákazníkom alternatívu ku klasickým zatepľovacím systémom s bielym polystyrénom alebo minerálnou vlnou, ktoré
boli doteraz hojne využívané. Systém
so sivým polystyrénom vykazuje najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri
porovnaní s inými bežnými a cenovo dostupnými zatepľovacími systémami. Od jeho samotnej certifikácie a uvedenia do praxe na Slovensku
v roku 2007 bolo zateplené množstvo
stavieb a ďalšie sa pripravujú. Sivé tepelnoizolačné dosky majú extrémne
nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti, čo
je určite výhodou pri požiadavke na
dobre zateplený obvodový plášť.
Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti sivých dosiek sú spôsobené tým, že
pri výrobe polystyrénového granulátu,z ktorého sa vyrábajú, sa pomocou
nanotechnológie pridáva do vstupnej suroviny klasického polystyrénu
stopová prísada grafitu, ktorá vytvára z guličiek polystyrénu mikroskopické absorbéry a reflektory tepel-
ného žiarenia a zafarbuje polystyrén
na sivo. Grafitové častice obmedzujú
prechod tepelného žiarenia cez tepelný izolant,ktoré nesie so sebou aj istú
časť energie. Tak sa zvyšuje tepelný
odpor materiálu cca o 20 %, čo sa pri
alternovaní rovnakej hrúbky klasického izolantu prejaví znížením nákladov na vykurovanie a rýchlejšou
návratnosťou investície do zateplenia. Napriek inováciám sa realizácia
zatepľovacieho systému so sivým polystyrénom neodlišuje od doteraz zaužívaných pracovných postupov a vychádza sa z doteraz nadobudnutých
skúseností. O zatepľovacom systéme
si jeho výrobcovia dovolia tvrdiť, že to
je zatepľovací systém budúcnosti.
ING. JOZEF HORVÁTH
BASF Slovensko spol. s r.o.,
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
Alarmujúce čísla
V stavebníctve existuje viacero možností ako zrealizovať stavbu tak, aby
energetická náročnosť bola čo najnižšia. Pod energetickou náročnosťou sa myslí spotreba energie, ktorú je potrebné vynaložiť na to, aby
sa ľudia cítili príjemne. Slovenská
domácnosť spotrebuje z celkového
množstva energie okolo 60 % práve na
vykurovanie. Toto číslo je alarmujúce a je potrebné zo strany investorov
preferovať také riešenia, ktoré ener-
Prechod tepelného žiarenia bielym
polystyrénom.
Biely polystyrén
Sivý polystyrén
Prechod tepelného žiarenia sivým
polystyrénom.
Porovnanie tepelnej vodivosti bieleho a sivého polystyrénu.
zdroj obrázkov: BASF
ÆîåíâÍáÞëæĨ™Ç¾È³
ÓÚíÞéxèïÚÜq™ìòìíhæ™
ÛîݍÜçèìíâ
■ ș«©™ž™åÞé‰âޙíÞéÞåçè¦
âóèåÚfçh™™ïåÚìíçèìíâ
■ ÀÚëÚçíèïÚç]™äïÚåâíÚ
óÚíÞéxèïÚÜâÞá虙ìòìíhæî
■ Éèåòìíòëhç™çèïÞã™àÞçÞë]¦
ÜâޙïòëèÛÞ甙ïòî—âíqæ™
çÚçèíÞÜáçèå~àâÞ
ÏèçäÚã‰q™íÞéÞåçèâóèåÚf甙äèæéèóâí甙ìòìíhæ
¡¾Í¼̢™ÆîåíâÍáÞëæĨ™Ç¾È™ïòî—qïڙâóèåÚf甙éëïèä™
çèïÞã™àÞçÞë]ÜâÞ¥™íó慄ìâéèåòìíòëh百É̙°©™Ç¾È§™
ÃޙïòëèÛÞ甙óè™ìîëèïâçò™Ç¾ÈÉÈËĨ™éÚíÞçíèïÚçÞã™
ąëæèºÌ¿™Ì¾§™Ï”áèÝò™ãÞáè™Úéåâä]Üâޙèéëèíâ™
óÚíÞéxèïÚÜqæ™ìòìíhæèæ™ì™éèî—âíqæ™Ûޗçháè™
éèåòìíòëhçî™ÚåÞÛè™æâçÞë]åçÞã™ïåçò™ì³
■ Ç◉âޙíÞéÞåçh™ìíëÚíò™èÛãÞäíî
■ Ç◉âڙéèíëÞÛڙíÞéåڙçڙïòäîëèïÚçâÞ
■ Ç◉âޙç]äåÚÝò™çڙïòäîëèïÚçâÞ
■ Ïò‰‰âޙfâìíh™ìéèëò
■ Ç◉âޙç]äåÚÝò™—âïèíçháè™Üòäåî
■ ÄëÚí‰âڙç]ïëÚíçè싙âçïÞìíqÜâÞ
»ºÌ¿™ÌåèïÞçìäè™ìéè姙ì™ë§™è§¥™½âïqóâڙÌíÚïÞÛçh™áæèíò¥™[âåâçÚ
ͳ™©²ª±™­­­™²ª±¥™¿³™©­ª¨°«™¬­®™²«¥™¾¦æÚâ峙âçßè§ìä¹ÛÚìߧÜèæ™
ÂçíÞëçÞí³™ððð§ÛÚìߦìá§ì䥙ððð§ßÚìÚÝçÞìíîÝâè§ìä
n inzercia
18 · marec
MOJE
OKNO
FENESTRA SK:
Najväčší výrobca okien
na Slovensku, najmodernejšie
výrobné technológie
Unikátny profilový systém s najnižším
U na trhu s ktorým môžete ušetriť
až 76 % energie*
Okná FENESTRA GENEO 3+
dosahujú energetickú triedu A
* Zníženie strát energie cez okno pri výmene starých drevených, resp.
plastových okien 80-tych rokov (Uf=1,9, Ug=3,0) za okná z profilov
GENEO (Uf=0,91, Ug=0,5, rozmery okna 123 x 148 cm)
Využite
zimnú zľavu
50 + až16 %
a vyhrajte
okná za
15 000 €
INŠPIRÁCIE
ENERGIU VÁM UŠETRIA
AJ KVALITNÉ OKNÁ
■■Požiadavky na energetickú úspornosť budov sa
u nás čoskoro sprísnia. Jedným z najdôležitejších elementov úspory energie v domoch alebo bytoch sú okná.
Tepelnotechnické vlastnosti niektorých okien, ktoré sa
v súčasnosti vyrábajú, však
už čoskoro požiadavkám pripravovaných európskych
noriem postačovať nebudú.
Pri stavbe nového domu alebo
rekonštrukcii bytu si preto dávajte dobrý pozor,aké okná si kupujete. Rozhodne platí,že investovať sa oplatí do kvalitnejších
a drahších, keďže kvalitné okná vám v budúcnosti niekoľkokrát vrátia investované peniaze
na úsporách energie. „Zákazník
by mal požadovať okná zodpovedajúce vlastnostiam stavby. Pri
plastových oknách sú viac ako
počet komôr dôležité ich stavebná hĺbka a hlavne súčiniteľ
prechodu tepla rámu okna, ktorý závisí aj od materiálovo-konštrukčného riešenia,“ vysvetľu-
je Martin Hraška zo spoločnosti
Fenestra.
Aké sú európske normy?
V súčasnosti je už na trhu široká ponuka okien, ktoré ponúkajú riešenia aj pre nízkoenergetické a pasívne domy. Takéto
plastové okná sa vyrábajú špeciálnymi technológiami, ktoré predpokladajú synergiu kvalitného profilu rámu s rôznymi
typmi zasklenia tak, aby hodnota súčiniteľa prechodu tepla okennou konštrukciou neprekročila Uw ≥ 0,8 W/(m². K),
čo je zadefinovaná požiadavka
podľa európskych noriem. Každopádne v takýchto stavbách
sa neposudzuje okno ako samostatný prvok, ale ako súčasť celého plášťa budovy. Pri výpočte
sa teda stretajú tepelnotechnické vlastnosti materiálov celého plášťa budovy. V štandardnom rodinnom dome by hodnota spotreby nemala prekročiť
100 kWh/m2/rok, v nízkoenergetickom rodinnom dome 50 kWh/
m2/rok a v pasívnom rodinnom
dome 15 kWh/m2/rok. V neposlednom rade netreba zabudnúť
na montáž okien v súlade normatívnymi predpismi.
Ako si vybrať správneho
dodávateľa?
Výber dodávateľa okna je dôležitý a odporúča sa zvoliť známe
spoločnosti s dostatočnými referenciami a niekoľkoročným
pôsobením na trhu. Pri projektovaní treba dbať na to, že okno
je len jednou súčasťou obvodového plášťa a celej stavby a vzájomné požiadavky a riešenia
by mali byť vzájomne vybilancované. V súčasnosti, keď často
absentujú projekčne presne zadefinované požiadavky na okná (hlavne pri rekonštrukciách
– výmenách len okien), je optimálne obrátiť sa na renomované firmy, ktoré vedia urobiť aj
poradenstvo technického charakteru, a nielen predať „to najvýhodnejšie“.
elena dravecká
[email protected]
Viac informácií o súťaži získate u predajcov FENESTRA Sk
a na www.fenestrask.eu
FENESTRA SK, SPOL. S R. O.
PRIEMYSELNÁ 17, 953 01 ZLATÉ MORAVCE,
WWW.FENESTRASK.EU
INFOLINKA: 0800 222 555
n inzercia
VÝMENA OKIEN.
Vyberajte si okná od známych spoločností, ktoré
vám poskytnú aj technické
poradenstvo.
Foto: istock
marec · 19
novinky
Zníženie nákladov
na elektrickú energiu je
možné dosiahnuť
inštaláciou fotovoltických
panelov.
Foto: istock
KOMFORT, TEPLO
A NÍZKA SPOTREBA
■■Znižovanie spotreby drahej energie je prioritou každého z nás. Na túto skutočnosť treba prihliadať už pri
výbere a projektovaní domu.
Vyberte si preto taký dom,
ktorého samotné naprojektovanie vám budúce náklady na energiu zníži až o polovicu.
Energeticky úsporné domy sú
jednoznačným trendom dneška. Ponúkajú komfort, šetria
životné prostredie a pozitívny efekt majú najmä na váš rodinný rozpočet. Ako sa úspory
energie v takýchto domoch dosahujú? „Vo všeobecnosti by sa
dalo hovoriť o troch základných
aspektoch. Prvým je prípravná,
projektová fáza. Už tu musí byť
dom navrhnutý tak, aby mohol
množstvo energie získať zo slnka. Správna orientácia objektu a solárne zisky cez presklené časti domu prinášajú v zime
výrazné úspory, dobre navrhnuté tienenie týchto plôch za-
se znižuje nároky na chladenie
v lete,“ vysvetľuje Alexander
Prizemin zo spoločnosti Isover.
Druhým dôležitým aspektom je
dokonalá a dostatočná izolačná
obálka domu. Tepelná izolácia
v dostatočnej hrúbke a vysokej
kvalite, s bezchybným preve­
dením všetkých detailov a najmä rizikových miest a tepelných mostov spolu so zabezpečením vzduchotesnosti budovy, minimalizuje únik energie
z domu do prostredia. Tretím
aspektom je použitie technológií na efektívne získavanie
energií, ako napríklad riadené
vetranie s rekuperáciou, tepelne čerpadlá, solárne kolektory
či fotovoltické panely.
Pasívne a nulové domy
Okrem nízkoenergetických domov existujú ešte tzv. pasívne
a nulové domy, ktoré sa odlišujú spotrebou energie na vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody. Pri pasívnom dome je
táto spotreba 15 kWh/m2 za rok,
pri nulovom dome dokonca iba
5 kWh/m2 a rok. „Rozdiel je samozrejme aj v nutnosti použitia rôznych technológií ako je
riadené vetranie rekuperáciou
a pod. Dôležitá je však aj spoločná črta všetkých troch domov, ktorou je dôkladná príprava projektu a dôraz na správne
a kvalitné prevedenie celej stavby a dôležitých detailov,“ prízvukuje Prizemin.
Výhody energeticky
úsporného domu
Investovanie do energeticky
úsporného domu vám prinesie
komfort bývania vo všetkých
jeho aspektoch. Tepelná pohodu, vnútorný priestor domu bez
veľkých teplotných rozdielov,
čistý bezprašný vzduch v interiéri. Dobrý pocit môžete mať aj
z ochrany životného prostredia,
keďže váš dom so sebou nesie
výrazné zníženie emisií CO2.
elena dravecká
[email protected]
n inzercia
pr
štá e SV
tn B 1
ap 0
ré %
mi
a
REKOFOND – Oblečte svoj bytový dom
Mimoriadna ponuka na obnovu vášho bytového domu
zvýhodnená úroková sadzba 4,19 % p.a.
Výhody:
jednoducho, rýchlo a dostupne
garantovaná úroková sadzba a splátka
individuálny prístup
možnosť získať energetický certifikát
a oveľa viac...
Kontakt:
[email protected]
0800 111 123
www.wustenrot.sk
n inzercia
11WSS010 inz REKOFOND 206x268.indd 1
10.3.2011 13:59:48
Download

Znižovanie spotreby drahej energie je prioritou