Napísali o nás
Výber z mediálnych výstupov.
3. vydanie.
Obsah
Ocenenie za výstavbu bytového
domu v obci Selec
................................................................4
Vážení obchodní partneri, investori a vlastníci bytov,
predchádzajúcom vydaní nášho periodika sme avizovali
predstavenie nového nájomného bytového domu v obci
Selec. Zaujímavé informácie o dome, oceneniach a fotografie vám predstavujeme na strane č. 4.
Minulé obdobie pôsobenia našej spoločnosti sa nieslo
v duchu ďalšieho ocenenia našej práce. Opäť sme uspeli v prestížnej súťaži o „Najlepšie obnovený bytový dom
2011“. Číslo obnovených bytových domov sa už vyšplhalo
na 150, usporiadali sme zaujímavé odborné školenia pre
správcov o špecifikách zatepľovania bytových domov z pórobetónu s prof. Zuzanou Sternovou z TSÚS, riešili sme
obydlia nielen ľudské, ale aj vtáčie a pustili sme sa už aj
do obnovy a výmeny výťahov a výťahových šácht. Na záver
Vám predstavíme poďakovanie našim spolupracovníkom
a kolegom, ktorých prácu si veľmi vážime a oceňujeme.
Bez dobrých obchodných vzťahov a korektnej spolupráce
by ani naša spoločnosť nebola tam, kde je.
E-RAN Slovakia sa rozvíja a rastie. Stáli sme pri zrode nového Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov
a veríme, že naša spolupráca bude prínosom aj pre našich
spolupracovníkov a klientov. V ďalšom čísle nášho periodika predstavíme obnovu najväčšieho bytového domu,
aký bol na Slovensku postavený. Obnovu domu s takmer
350 bytmi na Silvánskej ul. v Bratislave práve realizujeme.
Obnovujeme nielen ľudské obydlia,
ale aj vtáčie
................................................................5
E-RAN Slovakia nielen obnovuje,
ale aj školí.
Poruchy pórobetónových
obvodových plášťov
................................................................6
Na správne rozhodnutie
máte iba jeden pokus
.................................................................7
Výmena výťahu v bytovom dome
- inšpirácia z Trenčína
................................................................8
Združenie pre propagáciu obnovy bytových
domov.......................................................9
Ďalšie prestížne ocenenie našej spoločnosti
...............................................................10
E-RAN CUP 2012.....................................11
Ing. Andrej Demjanovič
konateľ E-RAN Slovakia spol. s r.o.
neprešlo jazykovou úpravou.
© E-RAN Slovakia spol. s r. o.
3
Ocenenie
za výstavbu bytového
domu v obci Selec
Článok bol publikovaný: www.eran.sk
Autor: Adriana Demjanovičová
E-RAN Slovakia spol. s r.o. sa okrem komplexnej obnovy bytových domov
zaoberá aj výstavbou. Jeden z prvých počinov v tejto oblasti nedávno získal
Čestné uznanie v súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2011 v kategórii bytových domov s úsporným riešením bytov.
Novostavba bytového domu s ôsmymi nájomnými bytmi v obci Selec bola
ocenená za príkladný prístup k výstavbe nájomných bytov v náročných ekonomických podmienkach miestnej samosprávy. Ocenenie udelil I. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky Ján Figeľ.
Súťaž každoročne vyhlasuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Odbor bytovej politiky a mestského roz-
4
voja. Slávnostné vyhodnotenie 14. ročníka verejnej neanonymnej súťaže
„Progresívne, cenovo dostupné bývanie“ sa uskutočnilo 27. marca 2012.
Vo vyhodnotení súťaže bola vyzdvihnutá snaha a energia, ktorú investor
a realizátor venovali realizácii projektu. Sú dôkazom toho, že citlivým výberom vhodných materiálov a progresívnych konštrukčných riešení je možné
realizovať kvalitné, architektonicky nápadité a zároveň cenovo dostupné
bývanie.
Obnovujeme nielen
ľudské obydlia,
ale aj vtáčie
Článok bol publikovaný: www.eran.sk
Autor: red
V panelových bytových domoch nežijú len ľudia, ale rôzne štrbiny, rímsy
a otvory často slúžia aj ako príbytky drobnému vtáctvu alebo netopierom.
Častokrát sa stáva, že pri obnove bytového domu realizačné spoločnosti
tieto otvory jednoducho prekryjú izolačným materiálom a tým ich prakticky odsúdia na úhyn. Stáva sa, že uhynú mláďatá alebo aj celé kolónie
vzácnych vtákov. Naša spoločnosť sa už taktiež stretla s takýmito „obyvateľmi“. V Dubnici nad Váhom v bytovom dome Pod Hájom 957 v priestoroch medzi panelmi hniezdil Dážďovník tmavý (Apus apus). Dážďovník je
sťahovavý druh, prilieta v začiatkom mája a odlieta už v júli až v auguste.
Ľudia si ho často mýlia s lastovičkami.
Pred realizáciou zateplenia našu spoločnosť oslovili ornitológovia s tým,
že v danej lokalite hniezdia dážďovníky a netopiere. Podľa platnej legislatívy o ochrane vtáctva, pokiaľ hniezdia v otvoroch panelového domu, musia sa tieto hniezda zachovať alebo je potrebné osadiť náhradné hniezda
do zateplenia fasády.
Ornitológovia označili miesta hniezdenia a majitelia bytov v dome sami
investovali do osadenia alternatívnych búdok.
Dážďovníci pôvodne hniezdil v skalných stenách a vzácne aj v dutinách
stromov a skalných trhlinách. V súčasnosti najpočetnejšie hniezdia pod
rímsami domov, v otvoroch v stenách, a pod rímsami vysokých budov.
5
E-RAN Slovakia nielen
obnovuje, ale aj školí.
Poruchy pórobetónových
obvodových plášťov
Článok bol publikovaný: www.eran.sk
Autor: red
Spoločnosť E-RAN Slovakia vo svojom portfóliu ponúka nielen obnovu bytových domov, ale aj osvetovú činnosť zameranú na revitalizáciu bytového
fondu rôznych stavebných sústav na Slovensku.
Pravidelne usporadúva semináre a školenia pre správcov bytových domov a širokú verejnosť, ktorú problematika komplexnej obnovy bytových
domov zaujíma.
Bytové domy na Slovensku sú postavené prevažne z troch základných
stavebných materiálov. Najrozšírenejšie sú betón, pálená tehla a pórobetón. Z pórobetónu je postavená približne tretina všetkých bytových
domov. Tento materiál sa vyznačuje charakteristickými vlastnosťami,
ako napr. lepšia tepelná a zvuková izolácia. Pórobetón nie je veľmi rozšíreným stavebným materiálom na výstavbu bytových domov, preto sa
mu doteraz nevenovala taká pozornosť, ako ostatným bytovým domom
postaveným zo železobetónu alebo tehál. Najnovšie nedávne zaujímavé
zistenia Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. (TSÚS) –
nezávislej odbornej inštitúcie, ktorá skúša a posudzuje vhodnosť a kvalitu stavebných výrobkov a poskytuje odborné služby slovenskému stavebníctvu, však poukazujú na niektoré špecifickosti pórobetónu a obnovy
bytových domov z neho postavených.
Výskumný tím pod vedením prof. Zuzany Sternovej zistil, že stavby z pórobetónu síce disponujú kvalitnejšími tepelnoizolačnými vlastnosťami,
avšak časom sa ich povrch narúša a na tých miestach vznikajú vlásočnicové trhliny, ktoré vážne ohrozujú statiku celej stavby. Okrem toho trhliny
narúšajú plášť stavby a spôsobujú zatekanie. Postupom času zvetraný
6
pórobetón môže dôjsť až do štádia, kedy rozrušený povrch môže zabrániť kvalitnému ukotveniu hmoždín kontaktného zatepľovacieho systému.
Problematika revitalizácie bytových domov postavených z pórobetónu je
však oveľa obšírnejšia a zložitejšia. To viedlo našu spoločnosť E-RAN
Slovakia v spolupráci s regionálnou pobočkou Prvej stavebnej sporiteľne
v Trenčíne a spoločnosťou BASF usporiadať sériu seminárov zameraných práve na túto problematiku.
Správcom a zástupcom vlastníkov bytových domov postavených z pórobetónu sme ponúkli možnosť osobne prísť na seminár „Poruchy pórobetónových
obvodových plášťov“ ohľadom možností riešenia priamo obnovy bytového
domu. Na seminári mali možnosť dozvedieť sa priamo od prof. Sternovej
všetky zistenia a možnosti riešenia problematiky obnovy práve ich bytového
domu. Počas semináru im poskytli kompetentné informácie aj odborníci
z oblasti komplexnej obnovy bytových domov. O kontaktnom zatepľovacom
systéme hovoril Ing. Horváth zo spoločnosti BASF a o možnosti čerpania
stavebného úveru na realizáciu obnovy bytových domov sa dozvedeli od riaditeľa Prvej stavebnej sporiteľne v Trenčíne, Dr. Jána Pavlisa.
Séria seminárov sa konala v Trenčíne, Piešťanoch, Prievidzi a v Púchove
a zúčastnilo sa na nich viac ako 110 správcov a zástupcov vlastníkov
bytových domov.
Na správne
rozhodnutie
máte
iba jeden pokus
Článok bol publikovaný: v SPRÁVA BUDOV 2/2012
Autor: Adriana Demjanovičová
článok je zjednodušený a graficky upravený
Spoločnosť E-RAN Slovakia vznikla pred ôsmimi rokmi a v súčasnosti patrí
medzi top spoločnosti zameriavajúce sa na obnovu bytových domov na Slovensku. Zameriavame sa najmä na energeticky úsporné opatrenia.
Zástupcovia našej spoločnosti sú v dennom kontakte s domovými dôverníkmi, predsedami spoločenstva vlastníkov bytov alebo zástupcami
vlastníkov. S návrhmi na riešenie ich problémov prichádzame okamžite.
Preto sa každý rok môžeme pochváliť nárastom referenčných budov.
Naším cieľom je dosiahnuť, aby bola naša ponuka čo najkomplexnejšia
a najpríťažlivejšia pre jednotlivé bytové spoločenstvá, bytové družstvá
a správcovské organizácie.
Pravidelne organizujeme informatívne semináre v rôznych mestách
po celom Slovensku. Tieto semináre sú zamerané na objasňovanie postupov pri príprave obnovy bytových domov. Pri príprave úspor energetickými opatreniami a poradenskou činnosťou spolupracujeme aj so
Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spoločnosť ďalej spolupracuje aj s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., a s inými
bankovými subjektmi. Takisto organizujeme informatívne semináre pre
správcov bytových domov postavených z pórobetónu. Obnova týchto domov je v porovnaní s domami z betónu špecifická. Stavby z pórobetónu
síce majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, ale časom sa ich povrch narúša a na ich povrchu vznikajú vlásočnicové trhliny. Tie vážne ohrozujú
statiku celej stavby, narúšajú plášť stavby a spôsobujú zatekanie.
takmer 150 bytových domov v 20 mestách po celom Slovensku. Z toho
asi tretina domov bola postavená z pórobetónu.
„Najzásadnejšou podmienkou obnovy bytového domu je samotná myšlienka pustiť sa do nej.“
Ponúkame:
• Individuálny prístup
• Vypracovanie auditu (technický, ekonomický, energetický)
• Vypracovanie projektovej dokumentácie
• Kompletizačná činnosť na získanie najvýhodnejších finančných zdrojov
• Inžinierska činnosť (stavebné povolenie)
• Realizácia všetkých činností spojených s obnovou
• Nadštandardné záručné podmienky
• Záručný a pozáručný servis
Kontakt:
E-RAN Slovakia spol. s r. o.
Komplexné centrum na obnovu bytových domov
Bratislavská 16, 911 05 Trenčín
[email protected], www.eran.sk
Vhodným spôsobom ochrany a predĺženia životnosti obvodových plášťov
z pórobetónu je ich dodatočné zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom. Semináre organizujeme pod odborným dohľadom Technického
a skúšobného ústavu stavebného, n. o. – nezávislej odbornej inštitúcie,
ktorá skúša a posudzuje vhodnosť a kvalitu stavebných výrobkov a poskytuje odborné služby slovenskému stavebníctvu.
Pred rokom sme získali certifikát systému manažérstva kvality podľa
normy ISO 9001:2008. Norma ISO 9001:2008 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality. Certifikovaná organizácia je oprávnená používať pre certifikované oblasti
certifikačnú známku. Spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r. o., získala
prvé miesto na výstave CONECO 2010 za najlepšie obnovený bytový
dom za rok 2009. Išlo o bytový dom na ulici Mateja Bela 2460 v Trenčíne. O rok neskôr sme obsadili prvé miesto s obnoveným domom, ktorý sa
nachádza takisto v Trenčíne, konkrétne na Staničnej č. 10, druhé miesto
s domom z Myjavy, ulica M. Marečka 20, 22, a tretie miesto s domom
z Kremnice, ulica J. Horvátha 903/36. V tomto roku sme tiež obstáli
a získali sme tretiu priečku s obnoveným domom z Trnavy, ulica Na hlinách 45 – 49. Doteraz sme komplexne alebo čiastočne zrekonštruovali
7
Výmena výťahu
v bytovom dome
- inšpirácia z Trenčína
Článok bol publikovaný: KOMUNÁLNA ENERGETIKA 1/2012
Autor: Vlasta Rafajova
článok je zjednodušený a graficky upravený
Rekonštrukcia výťahu je vnímaná ako jedna z nevyhnutných súčastí komplexnej obnovy bytových domov. Napriek tomu býva modernizovaná zateplená fasáda bytového domu, s vynovenými balkónmi či opravenou strechou
často v kontraste s technickou a užívateľskou úrovňou výťahu, keďže
na jeho sanáciu už nezvýšili financie, prípadne vlastníci bytov rozhodli, že
výťah ešte počká...
Pôvodné výťahy – aj navzdory povinnej pravidelnej údržbe – nespĺňajú požiadavky na modernú prepravu osôb. Zvyšujúce sa náklady na ich opravy už
technickú úroveň výťahov nijako nezvyšujú.
Najjednoduchšou cestou, ako dosiahnuť súlad nielen s aktuálnymi právnymi predpismi, ale aj požiadavkami obyvateľov na komfort prepravy, je
kompletná výmena výťahu. Prevádzka nového výťahu, inštalovaného podľa
teraz platných predpisov, predstavuje pre užívateľov oveľa vyššiu úroveň
bezpečnosti oproti starým výťahom.
Pre výmenu výťahov sa rozhodli aj majitelia bytov v dome na ulici Mateja
Bela 2500/7,9 v Trenčíne v rámci komplexnej obnovy bytového domu (zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou, zateplenie strešného plášťa s novou hydroizoláciou, rekonštrukcia balkónov a lodžií, výmena dverí
a okien spoločných priestorov, maľby stien schodísk).
Pôvodný výťah TOV 250/0,7
Pôvodne bol v bytovom dome inštalovaný výťah typu TOV 250/0,7, ktorý
patrí k najčastejšie využívaným typom osobných výťahov v panelových bytových domoch. Nespĺňal aktuálne nároky na prepravu osôb, medzi jeho
najväčšie nedostatky a závažné prevádzkové riziká patrí klietka bez dverí,
nevyhovujúce nárazníky, chýbajúca obojstranná komunikácia pri uviaznutí
vo výťahu, nevyhovujúce zachytávače a nevhodné obmedzovače rýchlosti,
nebezpečné zaisťovacie zariadenie šachtových dverí - dverná uzávierka,
8
chýbajúca kontrola zaťaženia klietky, chýbajúce osvetlenie šachty, chýbajúca revízna jazda a materiál klietky nezabezpečujúci dostatočnú protipožiarnu ochranu. Okrem toho bola nevyhovujúca aj nízka nosnosť výťahu
a stiesnené priestory výťahovej kabíny, tiež častá poruchovosť.
Ako náhrada za pôvodný výťah bol navrhnutý osobný lanový výťah s trakčným pohonom typu OL 350/1,0.
Čo znamená kompletná výmena výťahu?
Základom pre výmenu výťahu je vypracovanie technickej a projektovej dokumentácie, ktorá stanovuje rozsah i postup prác spojených s výmenou. Jej
rešpektovanie zároveň zaručuje súlad výmeny s platnou technickou a bezpečnostnou legislatívou. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj staticky
posudok.
Samotná výmena zahŕňala:
• prevzatie staveniska a priestorov na uskladnenie materiálu a náradia
montérov,
• dovoz a uskladnenie všetkých častí nového výťahu,
• demontáž všetkých častí starého výťahu okrem šachtových dverí,
• stavebné úpravy v strojovni a v priehlbni,
• montáž jednotlivých dielov nového výťahu, pohon, riadenie, vodidlá,
rám kabíny, kabeláž,
• výmena šachtových dverí,
• začistenie stavebných otvorov okolo dverí, vymaľovanie,
• odvoz a likvidácia demontovaných dielov a stavebnej sute,
• nastavenie jednotlivých častí a vykonanie montážnej skúšky.
Súčasťou výmeny výťahu v BD na ulici Mateja Bela v Trenčíne boli aj stavebné práce súvisiace najmä s úpravou pôvodnej šachty pre nový výťah.
Išlo o stavebné úpravy v strojovni, v šachte a v priehlbni šachty:
•
•
•
•
•
•
•
•
demontáž betónového základu pod výťahovým strojom,
opravu podlahy v strojovni a zhotovenie bezprašného náteru,
demontáž betónovej protiváhy,
úpravu stavebných otvorov a obmurovanie šachtových dverí,
podbetónovanie prahov, maliarske práce po osadení šachtových dverí,
demontáž dosadov pod kabinou a protiváhou v priehlbni šachty,
vybielenie stien šachty,
odvoz stavebnej sute.
Uvedeniu nového výťahu do prevádzky predchádzali skúšky – posúdenie
zhody vykonané Technickou inšpekciou a vydanie „Certifikátu zhody“.
Požadované zvýšenie úžitkovej hodnoty a komfortu prepravy dokumentuje
porovnanie technickych parametrov pred a po výmene výťahu na ulici M.
Bela 2500/7, 9 v Trenčíne.
Výhody:
• splnenie všetkých bezpečnostných požiadaviek,
• okamžitá obnova celého zariadenia,
• podstatné zvýšenie úžitkovej hodnoty a komfortu,
Technické parametre
Starý výťah
Nový výťah
TOV 250/0,7
OL 350/1,0
Nosnosť (kg)
250
350 + 40 %
Počet osôb
3
4 + 33 %
Rozmer kabíny (mm) (užitočná plocha)
šírka - 800
šírka - 800
hĺbka - 1000
hĺbka - 1250 + 25 %
Svetla šírka šachtových dverí (mm)
700
750 + 7 %
Dopravná rýchlosť (m/s)
0,7
1,0 + 43 %
• nižšie prevádzkové náklady a vysoká spoľahlivosť,
• v budúcnosti nevznikne problém z dôvodu nesplnenia bezpečnostných noriem.
Nevýhody:
• vyššie okamžité náklady-34 tisíc EUR bez DPH,
• dlhšia nepretržitá doba odstavenia výťahu (cca 5 týždňov).
Obnovujeme najväčší bytový dom na Slovensku
Bytový dom na Silvánskej 1 – 29 v Bratislave patrí pod správu Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Silván. Bytový dom sa
skladá z 15 samostatných sekcií (vchodov) tvoriacich jeden celok, pričom
13 vchodov má 9 nadzemných podlaží - 8 obytných plus jedno technické
podlažie zapustené do terénu. Dva vchody sú z dôvodu zníženia terénu
znížené, vďaka čomu majú o jedno obytné podlažie viacej. Celkovo je
v bytovom dome takmer 350 jedno a trojizbových bytov.
Obyvatelia tohto domu sa podujali na významnú obnovu spoločného
obydlia. Medzi hlavné časti obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa,
prespádovanie a zateplenie strešného plášťa s novou hydroizoláciou,
modernizácia spoločných priestorov, výmena vertikálnych rozvodov (TÚV,
SÚV, kanalizácia, plyn), rekonštrukcia výťahov, aktívny bleskozvod, odstránenie statických nedostatkov, rekonštrukcia zábradlí a výplní zábradlí.
Na tomto dome treba zatepliť cca 11 000 m2 fasády, 2 500 m2 strešného
plášťa a obnoviť 8 výťahov a zmodernizovať takmer 340 lodžií.
Rekonštrukčné práce začali v apríli 2012 a mali by byť ukončené v priebehu
mesiaca november 2012.
(red)
Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov
Naša spoločnosť E-RAN Slovakia spol. s r.o. sa stala členom Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov. Združenie vzniklo na jeseň
roku 2012 ako pokračovanie IKS (Informačno- konzultačného strediska
pri Regionálnej pobočke PSS, a.s. v Trenčíne). Združenie je neziskovou
organizáciou a jeho cieľom je podporovať občianske iniciatívy, ktoré
smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri obnove
bytových domov. Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou,
vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou, tiež organizovaním
spoločných odborných seminárov a iných spoločenských aktivít, podujatí a bezplatným poradenským servisom. Už v októbri 2012 usporiadalo
tri bezplatné semináre pre predsedov SVB a zástupcov vlastníkov bytov
na vysvetlenie podmienok čerpania úverov zo ŠFRB v roku 2013 a zámerov
vlády ich poskytovania v budúcnosti. Semináre sa konali v Prievidzi, Piešťanoch a Novej Dubnici.
Kontaktné údaje:
Rozmarínová 4, 911 01 Trenčín,
[email protected]
www.propagacia-obnovy.sk
9
Ďalšie prestížne
ocenenie našej
spoločnosti
Článok bol publikovaný: www.eran.sk
Autor: Adriana Demjanovičová
Prestížna súťaž o „Najlepšie obnovený bytový dom 2011“ sa tento rok konala už po štvrtýkrát. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky spoločenstvá vlastníkov
bytov a nebytových priestorov, stavebné bytové družstvá a správcovia bytových domov, ktoré v roku 2011 realizovali obnovu bytového domu prostredníctvom úveru z PSS, a.s.
Aj tento rok sa do súťaže zapojili bytové domy, ktoré realizovala naša spoločnosť E-RAN Slovakia.
Tretie miesto získal obnovený bytový dom v Trnave, Na Hlinách 45-49. Naša
spoločnosť v rámci komplexnej obnovy tohto bytového domu realizovala zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, rekonštrukciu
balkónov, rekonštrukciu a obnovu výťahov, rekonštrukciu domových vstupov,
výmenu a montáž okien.
Ocenený panelový bytový dom stavebnej sústavy P 1.15. a bol postavený
v 80-tych rokoch 20. storočia. Skladá sa z deviatich podlaží, z ktorých je ich
obývaných šesť. Celkove má dom 66 bytov a nebytových priestorov. Po rokoch intenzívneho používania a opotrebovávania bytového fondu sa majitelia
jednotlivých bytov dohodli, že pristúpia k významnej obnove bytového domu,
ktorá im skvalitní ich ďalší život nielen čiastočne, ale čo možno najviac.
Nosnou témou revitalizácie bolo zateplenie obvodového plášťa materiálom
polystyrén hrúbky 100 mm kontaktným zatepľovacím systémom BASF MultiTherm cca 5000m2.
Zateplením sa zároveň odstránili systémové poruchy, ktoré na tejto bytovke
dlhoročným obývaním prirodzene vznikli. Na celom dome prebehla aj sanácia balkónov. Bolo obnovených 66 balkónov, kde boli vymenené staré nebezpečné zábradlia za nové s výplňou alupanel. V rámci obnovy ľudia pristúpili aj
na výmenu starých opotrebovaných okien za nové plastové. Niektoré už mali
ľudia svojpomocne vymenené, tak sa v tejto fáze dovymieňali ostatné, ktorých bolo cca 130ks. Ľudia investovali aj do výmeny okien aj na spoločných
priestoroch, čo taktiež prispieva k zvýšeniu úspor energií bytového domu
a tiež vylepšuje estetickú stránku bývania.
Ľudia v bytových domoch čoraz častejšie pristupujú aj k obnove výťahov.
Táto časť patrí medzi najnákladnejšie, ale staré výťahy postupne dosluhujú a v bytových domoch sa už musia riešiť aj takéto závažné investície.
Staré výťahy už nespĺňajú bezpečnostný štandard a v mnohých prípadoch
ohrozujú obyvateľov domu. V tomto dome naša spoločnosť vymenila jeden
výťah, jeden rekonštruovala a obnovou tiež prešli aj výťahové šachty. Vstupné priestory taktiež prešli revitalizáciou. Celá obnova tohto bytového domu
trvala necelých sedem mesiacov.
Teší nás ocenenie našej práce odbornou verejnosťou a zároveň sme radi,
že sme svojou kvalitnou prácou prispeli ku kvalitnejšiemu a krajšiemu bývaniu obyvateľov tohto bytového domu. Obyvatelia do obnovy investovali viac
ako 500 000 EUR prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a 20% prostriedkov získali z úveru z Prvej stavebnej sporiteľne.
Vyhlasovateľmi súťaže sú Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., V.O.Č. Slovakia, s.r.o.,
vydavateľstvo odborných časopisov a Združenie pre podporu obnovy bytových
domov, ktoré je zároveň odborným a organizačným garantom súťaže. Ocenenie bolo udelené v rámci medzinárodného veľtrhu CONECO 2012 v Bratislave.
Tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií s energetickým hodnotením budovy súčasného stavu a po zrealizovaní navrhovaných úprav.
Bytový dom stavebnej sústavy P 1-15, 66 bytových jednotiek.
Pred zateplením
Obvodová stena
Po zateplení
Polystyrén EPS 70F hr. 100mm
Vypočítaný tepelný odpor obvodovej steny R=1,33m2 K/W
R = 3,91m2 K/W
vypočítaný súčiniteľ prechodu tepla
U = 0,667W/m K
U = 0,245 W/m2 K
Vypočítaný tepelný odpor štítovej steny
R = 1,544m2 K/W
R = 4,125m2 K/W
vypočítaný súčiniteľ prechodu tepla
U = 0,584 W/m2 K
U = 0,233 W/m2K
2
Štítová stena
Polystyrén EPS 70F hr. 100mm
Potreba tepla na vykurovanie
Zateplenie obvodových konštrukcií, kompletná výmena okien a vstupných dverí, 73,18 kWh/m3
bez zateplenia stropu nad suterénom
33,59 kWh/m3
Trieda energetickej hospodárnosti
„B“ vykurovania bytových domov
je v rozpätí 28 – 53 kWh/m3
Stupeň potreby tepla na vykurovanie
42,84 %
92,83 %
Významnou obnovou bytového domu sa zníži merná potreba tepla na vykurovanie o 54,1%.
Zdroj: BEWA s.r.o., Ing. Eva Benedictyová, autorizovaný stavebný inžinier
10
Naša spoločnosť E-RAN Slovakia za 8 rokov existencie a fungovania na stavebnom trhu spolupracovala s mnohými spoločnosťami v oblasti stavebníctva, finančníctva a služieb, s ktorými udržiavame priateľské vzťahy.
Preto sme sa rozhodli ako poďakovanie za spoluprácu a spoluvytváranie
dobrého mena našej spoločnosti usporiadať priateľský futbalový turnaj pracovníkov, subdodávateľov a spriatelených spoločností našej firmy.
Na turnaji sa zišlo 24 družstiev, priebeh a výsledky boli zaujímavé. Tretiu
priečku v tvrdej konkurencii obsadilo družstvo LK consulting. Na druhom
mieste skončili Euro scaffold, s. r. o. Celkovým víťazom sa stalo družstvo
E-RAN 1 zložené z našich zamestnancov. Turnaja sa zúčastnili aj dve ženské
družstvá a deti.
Ďakujeme všetkým účastníkom turnaja a tešíme sa na stretnutie zase nabudúce. E-RAN Slovakia spol. s r.o.
11
Vydanie č. 2/2011
Na organizácie je kladený čoraz väčší dôraz zo strany zákazníkov
a štátnych inštitúcií zameraný na kvalitu výrobkov a služieb. Manažéri organizácií sú nútení zaoberať sa kvalitou a stabilitou svojich
procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní
uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu. Jedným zo
základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad je systém manažérstva
kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008. E-RAN Slovakia je
od februára 2011 držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008.
Norma ISO 9001:2008 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality. Certifikovaná
spoločnosť je zárukou kvality a serióznosti. Medzi naše certifikované činnosti patrí uskutočňovanie stavieb a ich zmien, predaj,
prenájom a kúpa nehnuteľností, kúpa tovaru na účely jeho predaja
spotrebiteľovi, (maloobchod a veľkoobchod).
E-RAN Slovakia, spol. s r.o.
je certifikovaná spoločnosť
pre ISO 9001:2008.
E-RAN Slovakia je spoluzakladajúcim členom Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov.
Združenie je neziskovou organizáciou a jeho cieľom je podporovať občianske iniciatívy, ktoré
smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri obnove bytových domov. Združenie
bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou, tiež
organizovaním spoločných odborných seminárov a iných spoločenských aktivít, podujatí a bezplatným poradenským servisom.
NAŠI PARTNERI
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
NAŠI PARTNERI
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
TEPELNÉ IZOLÁCIE
LICENCIE A CERTIFIKÁTY
Licencie na zhotovovanie vonkajších tepelno-izolačných
kontaktných systémov udeľuje Technický a skúšobný
ústav stavebný, n.o. Licencie potvrdzujú odbornú
kvalifikáciu
držiteľa vykonávať
stavebné
práce pri
Licencie
na zhotovovanie
vonkajších
tepelno-izolačných
zhotovovaní
vonkajších
tepelnoizolačných
kontaktných systémov udeľuje Technický akontaktných
skúšobný
systémov
v zmysle
legislatívy.
Vydaním
licencie sa
ústav
stavebný,
n.o.platnej
Licencie
potvrdzujú
odbornú
potvrdzuje,
že
jej
držiteľ
má
vytvorené
technické,
kvalifikáciu držiteľa vykonávať stavebné práce pri
kvalifikačné vonkajších
a organizačné
predpoklady nakontaktných
dodržiavanie
zhotovovaní
tepelnoizolačných
predpokladanej
kvality
vykonávaných
prác.
systémov v zmysle platnej legislatívy. Vydaním licencie sa
LICENCIE A CERTIFIKÁTY
potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické,
Spoločnosť E-RAN Slovakia je držiteľom licencií na
kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržiavanie
vykonávanie prác s certifikovanými zatepľovacími
predpokladanej kvality vykonávaných prác.
systémami od spoločností :
Spoločnosť E-RAN Slovakia je držiteľom licencií na
- JUB d.d., Slovinsko
vykonávanie
prác hmoty
s certifikovanými
zatepľovacími
- BASF Stavební
Česká republika,
s.r.o., ČR
systémami
od
spoločností
:
- STOMIX, spol. s r.o., ČR
STREŠNÉ PLÁŠTE
-E-RAN
JUB d.d.,
Slovinsko
Slovakia
je riadnym členom Združenia pre
-podporu
BASF Stavební
Česká
republika,
s.r.o.,
ČR
obnovy hmoty
bytových
domov.
Združenie
zastrešuje
- STOMIX, spol. s r.o., ČR
poradenskú činnosť v oblasti rozvoja, výstavby a obnovy
bytových
domovjea riadnym
ich okolia,
podporuje
vzájomnú
E-RAN
Slovakia
členom
Združenia
pre
výmenu
skúseností
medzi
odbornou
aj
laickou
podporu obnovy bytových domov. Združenie zastrešuje
verejnosťou.činnosť v oblasti rozvoja, výstavby a obnovy
poradenskú
STREŠNÉ PLÁŠTE
bytových domov a ich okolia, podporuje vzájomnú
E-RAN Slovakia je zapísaná do Zoznamu podnikateľov,
výmenu skúseností medzi odbornou aj laickou
ktorý vedie Úrad pre verejné
verejnosťou.
obstarávanie. Týmto potvrdzuje, že spoločnosť je
TEPELNÉ IZOLÁCIE
OKNÁ, DVERE, VÝPLNE
OKNÁ, DVERE, VÝPLNE
LEŠENIA
LEŠENIA
bezúhonná,
bezjezáväzkov
v sociálnej
a zdravotných
E-RAN
Slovaka
zakladajúcim
členom
Združenia pre
poisťovniachobnovy
a tiež bytových
nemá podlžnosti
propagáciu
domov. voči daňovému
úradu a okresnému súdu. Spoločnosť sa môže uchádzať
o zákazky
v štátnych
podnikoch
alebo v spoločnostiach
E-RAN
Slovakia
je zapísaná
do Zoznamu
podnikateľov, s
účasťou
štátu.
ktorý
vedie
Úrad pre verejné
obstarávanie. Týmto potvrdzuje, že spoločnosť je
bezúhonná, bez záväzkov v sociálnej a zdravotných
poisťovniach a tiež nemá podlžnosti voči daňovému
úradu a okresnému súdu. Spoločnosť sa môže uchádzať
o zákazky v štátnych podnikoch alebo v spoločnostiach s
účasťou štátu.
BALKÓNOVÉ SYSTÉMY A TMELY
BALKÓNOVÉ SYSTÉMY A TMELY
12
E-RAN Slovakia, spol. s r.o.
Bratislavská 16
911 05 Trenčín
tel: +421 32 748 49 50
[email protected]
E-RAN Slovakia, spol. s r.o.
Bratislavská 16
911 05 Trenčín
tel: +421 32 748 49 50
[email protected]
Download

napisali o nas 3 web.pdf