ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ČÍSLO
2
Sep ’10
JESEŇ ŽIVOTA
3
TIPY
PRE SENIOROV
FOTO: ISTOCK
Odhaľte
príznaky
Alzheimerovej choroby
Včasné odhalenie Alzheimerovej
choroby, jej diagnostika a následná liečba pomôžu
predĺžiť plnohodnotný život chorého. Aké sú jej príznaky?
VPDM
Univerzita
tretieho veku
Chcete sa ďalej
sebarealizovať,
uspokojiť svoje záujmy či prežiť svoje
sny? Zapojte sa do
vzdelávacích aktivít a kolektívnych
činností.
■ Inzercia
OBOHAŤTE SI
VAŠU STAROBU
Aj seniorský vek
k si môžete užívať plnými dúškami – cestujte, študujte
činnosti
dujte, stretávajte sa s priateľmi
priateľmi, venujte sa dobrovoľníckej činnosti.
FOTO: ISTOCK
Existujú rizikové
faktory, ktoré vieme ovplyvniť? Ktoré to sú? Kedy navštíviť vášho očného lekára?
2 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Aktívny postoj človeka k vlastnému životu má neodmysliteľný význam
v každom veku. V súčasnej dobe, keď sa ľudský život predlžuje a narastá počet
starších ľudí v spoločnosti, je o to potrebnejšie zamýšľať sa nad možnosťami aktívnej staroby a otázkou, ako si obohatiť život a vyplniť svoj voľný čas.
Aktívne starnutie
a vzdelávanie seniorov
V
eľká skupina starších ľudí
pokračuje vo svojich záľubách, ktoré mali rozvinuté od mladšieho veku. Sú
to často záhradkári, členovia športových a turistických klubov či rôznych
záujmových útvarov a združení.
Univerzity tretieho veku a ich
ponuka
Jednou z možností je aj vzdelávanie na univerzitách tretieho veku.
Tieto inštitúcie na Slovensku spájajú
v sebe mnoho potrebného, čo senior
zvyčajne hľadá. Je to kolektív veku primeraných i záujmovo orientovaných ľudí, bohatá škála študijných odborov
i možnosť využitia teoretických informácií v praxi počas počítačových tréningov, zdravotných cvičení či na odborných exkurziách.
Ponúkané odbory štúdia sú humanitného, technického, telovýchovného
i zdravotného zamerania. Nie je možné,
aby všetkých 13 univerzít tretieho veku na
Slovensku ponúkalo rovnakú obsahovú
škálu. Zamerania a témy prednášok vychádzajú z orientácie univerzity, pri ktorej sa univerzita tretieho veku zriadila.
1
„Výskumy i
naše skúsenosti dokazujú, že človek,
ktorý má
aktívny postoj
k životu, a to
aj v starobe,
je flexibilnejší
a ľahšie sa
prispôsobuje zmenám v
spoločnosti.“
Výskumy
Výskumy i naše skúsenosti dokazujú, že človek, ktorý má aktívny
postoj k životu, a to aj v starobe, je flexibilnejší a ľahšie sa prispôsobuje zmenám v spoločnosti. Aktívny senior menej trpí depresiami, cíti sa vitálnejšie,
nepociťuje samotu, cíti sa byť užitočný
pre spoločnosť i rovnocenný v rodine.
Starší študenti uvádzajú, že ich život
našiel nový rozmer, našli si nové priateľstvá, rozšírili svoje vedomosti a získali nové v odboroch, na ktoré nemali
počas profesionálneho života čas. Je
smutné, že do programov vzdelávania
na UTV sú zapojené hlavne ženy, ktoré
v rámci Slovenska zo 6 650 študujúcich
tvoria 88 %.
2
Aktuality
Významným podujatím je medzinárodná konferencia k 20. výročiu
vzniku UTV na Slovensku, ktorá sa bude
konať 7. októbra v aule Univerzity Komenského v Bratislave. Verím, že nielen táto udalosť, ale aj analýzy spracované Radou vlády pre seniorov podčiarknu význam vzdelávania v staršom veku
a potrebu venovať väčšiu pozornosť tejto problematike.
3
PhDr. Nadežda
Hrapková, PhD.
prezidentka Asociácie univerzít tretieho
veku na Slovensku
ODPORÚČAME
MUDr. Juraj
Wendl, CSc.,
reumatológ osteológ
STRANA 6
„Nesprávne užitý liek
stráca podstatnú časť
účinku.“
We make our readers succeed!
JESEŇ ŽIVOTA
2. VYDANIE, SEPTEMBER 2010
Projektový manažér: Mgr. Gabriela Fišerová
Tel.: 02/593 08 237
E-mail: gabriela.fi[email protected]
Grafické spracovanie: Radoslav Kolek
Redaktor: Elena Dravecká, Ľuboslava Straková
Editor: Darina Dubovská
Foto: Istockphoto
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Nový Čas, 17. september 2010
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný
redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
■ Inzercia
Výrobný program:
TROJKOLKY
‹˜ƒŽ‹†±–”‘Œ‘Ž›
–”‘Œ‘Ž›’”‡†˜‘…Š
’”‹‡›•‡Ž±–”‘Œ‘Ž›
–”‘Œ‘Ž›•”—«ý’‘Š‘‘
˜ý”‘„ƒ†‹ˆ‡”‡…‹žŽ‘˜
œžƒœ‘˜ž˜ý”‘„ƒ
[email protected]
telefon: 0918 902 534
www.generis.sk
4 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ROZHOVOR
Chytiť druhý dych
■ Staroba v niektorých z nás vyvoláva pocit neistoty, či dokonca
depresie. Seniorom však život v
tomto veku nekončí a aj napriek
zdravotným problémom môžu
ešte prežívať pekné chvíle. Pomáhajú v tom rôzne organizácie,
ktoré ponúkajú zdravotnú, ale i
sociálnu starostlivosť.
■ V období staroby sa vyskytne
mnoho problémov, ktoré musia
seniori a ich najbližšia rodina riešiť. Na rad prichádzajú zariadenia, ktoré im ponúkajú zdravotnú a sociálnu starostlivosť, takže rodine to uľahčí organizáciu
zvládania každodenných úloh.
O tom, čo ponúka zariadenie Vitalita Lechnice pre svojich klientov, nám porozprávala jeho riaditeľka Liliana Bolemant.
Čo ponúka vaše zariadenie pre seniorov z pohľadu
krátkodobých a dlhodobých
riešení? V čom sa v tomto
zmysle vaše služby líšia?
Zariadenie poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav, vek
či sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. Rodinám v
takejto situácii ponúkame dlhodobé umiestnenie ich rodinného príslušníka a garantujeme mu
dôstojný a aktívny život. Krátkodobú starostlivosť o chorého využívajú najmä rodiny, ktoré si
potrebujú oddýchnuť a načerpať
nové sily, aby mohli pokračovať v
opatrovaní s láskou a trpezlivosťou. V čom sa naše zariadenie líši
od ostatných, je možnosť využívania rehabilitačných procedúr,
ktoré si môže klient voľne objednať a bezplatne ponúkame raz
týždenne hodinu jogy.
Akí sú dnes seniori – všeobecne. Predsa, stretávate
sa s nimi často. Sú aktívni,
spokojní alebo naopak?
Zdravotný stav seniorov značne
ovplyvňuje, z ktorej časti krajiny, z mesta či vidieka k nám
prichádzajú a aký život majú
za sebou. Väčšina seniorov túži po dôstojnom, bezstarostnom
a pokojnom živote okorenenom
rôznymi aktivitami. Máme aj
k lientov, ktor ých zdravotný
stav už neumožňuje vykonávanie podobných aktivít. U nich
sú dôležité sledovanie ich špeciálnych potrieb a snaha o ich
uspokojenie.
Zvyknete niečo vašim seniorom vo Vitalite odporúčať?
Sme zástancami toho, aby naši klienti trávili väčšinu svojho
času aktívne. Preto im ponúkame zmysluplné využívanie voľného času formou záujmových
činností. Obľúbená je arteterapia, ktorú vedie odborná pracovníčka a dosahuje fantastické výsledky, seniori majú viac chuti
do života. Odporúčať alebo radiť im môžeme len v zmysle našich odborných znalostí, každý
za svoj odbor. Pri rozhovoroch
so seniormi sa však môže stať, že
oni radia nám. Treba len pozorne počúvať.
ĽUBOSLAVA STRAKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
Moderná liečba Parkinsona
N
a Slovensku trpí Parkinsonovou chorobou 10- až 15tisíc ľudí, ohrození sú rovnako
muži aj ženy zvyčajne vo veku
40 až 65 rokov. Je to druhé
najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. ktoré spôsobuje
postupnú stratu motorických a
pohybových schopností.
Nalepte si liek
Pri Parkinsonovej chorobe už
najnovšie netreba užívať tabletky a injekcie. Vedci vyvinuli
nový spôsob podávania lieku
pri tejto chorobe – vo forme
náplaste, ktorú majú možnosť vyskúšať aj pacienti na
Slovensku. Náplasť pohodlnejšie a bezpečnejšie zvyšuje
kvalitu života pacienta tým,
že ho odbremeňuje od pravidelného užívania viacerých
liekov, výrazne zlepšuje jeho
motorické funkcie a umožňuje stálu kontrolu symptómov
ochorenia. Liečivo v náplasti pôsobí počas celého dňa
rovnako intenzívne a obsahuje účinnú látku rotigotín, ktorá
sa postupne uvoľňuje celých
24 hodín.
SPÁJAME POHODLIE
A STAROSTLIVOSŤ
Hľadáte domov pre vašich milovaných starých príbuzných,
kde ich čaká rodinná atmosféra, pohodlie, tiché prostredie,
najmodernejšie vybavenie a odborný personál,
ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky?
V počiatočnom štádiu ochorenia stačí prejsť prakticky
cez noc z perorálnej liečby na
novú liečbu s pomocou náplasti. Pacient si náplasť vymieňa každý deň, približne v
rovnakom čase, nezávisle od
konzumácie jedla. Nalepuje
sa na kožu, najlepšie na plecia, ramená, brucho, bedrá,
stehná a boky. Miesto aplikácie sa odporúča obmieňať
raz za 14 dní. Jej výhodou je,
že nevstupuje do tráviaceho
traktu. Správne nalepená náplasť pacienta neobmedzuje
pri bežných či fyzických aktivitách ani pri styku s vodou
či pri sprchovaní. Táto liečba
sa uhrádza zo zdravotného
poistenia.
Vitalita n.o. Lehnice ponúka ľuďom odkázaným
na opateru dlhodobé aj krátkodobé
kvalitné a bezpečné riešenie šité na mieru.
0911 257 025, 0911 478 266
[email protected]
www.vitalita-lehnice.sk
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 5
EXPERT PANEL
Kolektív inžinierov
výživy pre Barny´s
MUDr. Igor Blaško
MUDr. Miloš Bohuš
Ortopéd, Ortopedická
ambulancia v Bratislave
Obvodný lekár pre dospelých, Košice
Otázka 1:
Aké sú hlavné príčiny
vzniku bolestí kĺbov u
seniorov?
Príčin bolestÍ kĺbov u seniorov
môže byť viacero. Môžu to byť preťaženie, zápal, úraz, alebo opotrebovanie kĺbu – artróza. Táto choroba je vlastne degeneratívnym postihnutím kĺbu, ktoré často spôsobuje jeho nesprávne namáhanie.
Trpí ňou čoraz viac ľudí aj na Slovensku a postihuje zväčša starých
ľudí, častejšie ženy.
Dôvody vzniku bolestí kĺbov
majú viacero príčin. Samozrejme,
že vekom sa samotný kĺb opotrebuje. Medzi hlavné príčiny však považujem nedostatok pohybu v racionálnej miere a tiež vysokú telesnú
hmotnosť. Dnes sa človek celkovo
málo hýbe, má sedavé zamestnanie.
Čo znamená, že svalstvo ochabuje a
tiež je tu vysoké riziko pribúdania
hmotnosti. Tým, že sa kosť a kĺbová
chrupavka nezaťažujú, degenerujú.
Príležitostné nárazové telesné aktivity spôsobujú ďalší extrém, čo je
pre kĺby veľké utrpenie. Neskôr – v
staršom veku sa to prejaví ich bolesťou a chorobami. Kĺby ničí aj nekvalitná strava, časté nosenie nevhodnej obuvi či infekčné ochorenia.
Bolesti kĺbov začínajú väčšinou
vo vyššom veku, najmä opotrebovaním kĺbového aparátu. Ide o dlhodobý proces, ktorý sa začína bez
príznakov ešte v mladšom veku a
postupne sa vyvíja i niekoľko rokov.
Všeobecne sa k príčinám zaraďujú
nadváha a nedostatok pohybu. Ale
čo športovci a ľudia s normálnou
hmotnosťou? Hlavné príčiny treba hľadať v nedostatočnej funkcii
imunitného systému (keď si imunita nevie poradiť s mikroorganizmami, ktoré spôsobujú zápal) a v nedostatočnej činnosti obličiek (látky,
ktoré majú ísť močom von, vracajú
sa krvou späť a ukladajú sa do mäkkých tkanív, najmä chrupaviek, čo
spôsobuje degeneráciu kĺbov).
Otázka 2:
Aké sú možnosti liečby
pri bolestiach kĺbov?
Možnosti liečby bolestí kĺbov
môžeme rozdeliť na liečbu konzervatívnu, a to rehabilitáciu, fyzikálnu liečbu, nesteroidné antiflogistiká, analgetiká, chondroprotektívnu liečbu, kúpeľnú liečbu,
infúznu liečbu a operačnú liečbu,
do ktorej zaraďujeme aj čiastočnú náhradu kĺbov. Pred nástupom
na samotnú liečbu sú nevyhnutné podrobné vyšetrenie a konzultácie s odborným lekárom, ktorý
určí, ktorú liečbu v konkrétnom
prípade absolvovať. Všetko je to o
individuálnom prístupe, na ktorý
kladieme dôraz.
Používanie medikamentóznej
liečby po zistení príčiny kĺbových
ťažkostí. Ak to diagnóza dovoľuje, navrhol by som pohybovú liečbu – odborné rehabilitácie a k tomu
by som odporučil vlastné aktivity,
ktoré nezaťažujú kĺby. Ideálny pohyb je taký, ktorý rovnomerne posilňuje, spevňuje celé telo ako napríklad plávanie, pilates, strečing
či joga. Treba zároveň upraviť aj jedálny lístok, aby strava obsahovala
dostatok vitamínov.
■ Nefarmakologická terapia
úprava životného štýlu,rehabilitácia.
■ Medikamentózna terapia
– lieky s krátkodobým účinkom, ktoré neriešia problém (antireumatiká, analgetiká) a lieky s dlhodobým
účinkom, vhodné aj ako prevencia
(glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, kyselina hyalurónová).
■ Chirurgia
glukozamín a chondroitín sú chondroprotektíva podporujúce regeneráciu kĺbov a ich pohyblivosť. Kyselina hyalurónová v synoviálnej tekutine pomáha
proti degenerácii chrupavky. MSM (síra) vykazuje silné antioxidačné vlastnosti. Kolagén zabezpečuje pevnosť
spojivových tkanív,obmedzuje opuchy,
zápaly a zlepšuje pohyblivosť.
■ Inzercia
6 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
LANET
POHĽAD ODBORNÍKA
Podľa medzinárodných štatistík trpí vo svete na osteoporotické zlomeniny až 56 % obyvateľstva, čo je v porovnaní napríklad s infarktom myokardu
viac ako dvojnásobný počet.
TIP
1
BOJ
OJ
J S OST
OSTEOTEO
EO
EOPORÓZOU
Nesprávne užitý liek stráca
podstatnú časť účinku
N
a súčasné možnosti
liečby osteoporózy sme
sa opýtali MUDr. Juraja
Wendla, CSc., reumatológa osteológa, vedúceho lekára neštátneho
zdravotníckeho zariadenia Fidelitas, špecializovaného osteologického a reumatologického pracoviska.
Od čoho ešte závisí dĺžka liečby?
„Dĺžka liečby
nezávisí len
od samotného lieku.”
Aký je priemerný čas liečby osteoporózy?
V súčasnosti väčšine pacientov odporúčame užívať lieky 5 rokov, samozrejme, v prípade, že zaberajú. Táto doba
vyplýva z výsledkov klinických štúdií
sledujúcich vplyv dĺžky liečby na zníženie výskytu osteoporotických zlomenín. Minimálna dĺžka podávania
liekov, ktoré znižujú odbúravanie kosti, a tým zastavujú progresiu osteoporózy, sú tri roky. Dĺžka podávania liekov, ktoré osteoporózu liečia povzbudzovaním novotvorby kostnej hmoty,
je 18 mesiacov.
Dĺžka liečby nezávisí len od samotného lieku. Cieľom liečby osteoporózy je
totiž zabrániť vzniku osteoporotickej
zlomeniny, lepšie povedané znížiť riziko, že takúto zlomeninu pacient v nasledujúcich rokoch utrpí. Riziko vzniku
zlomeniny pritom okrem liečivej látky
ovplyvňuje celý rad ďalších faktorov –
niektoré z nich sa ovplyvniť dajú (napr.
stupeň, v ktorom sa osteoporózu podarí diagnostikovať a začať liečiť, pohybová aktivita, diéta, vyhýbanie sa škodlivým návykom, ako sú fajčenie, solenie,
alkohol, ale aj sprievodné ochorenia rôznych orgánov – obličiek, pečene, žalúdka, čriev).
Čo najviac pacientov pri predpísaní liečby zaujíma?
MUDr. Juraj Wendl, CSc.,
reumatológ osteológ
Je to zaujímavé, ale len časť pacientov
chce vedieť niečo viac ako diagnózu a
spôsob užívania lieku. Zaujímajú sa o
cenu lieku, nežiaduce účinky. Pacienta treba naučiť, ako liek správne užívať. Určité lieky treba užívať za špe-
■ Inzercia
Veľa zaujímavých informácií o osteoporóze
nájdete na stránke programu Aktivis
pre pacientov s osteporózou
www.aktivis.sk
SK.RIS.10.08.08
ciálnych podmienok: ráno nalačno,
pričom asi hodinu neslobodno okrem
vody nič jesť ani piť a treba zostať vo
vzpriamenej polohe (alebo aspoň si
znovu neľahnúť). Preto je potrebné vybrať mu liek, ktorý bude ochotný takto
užívať. Správny postup užitia lieku má
ešte jeden význam okrem zníženia rizika nežiaducich účinkov: nesprávne
užitý liek stráca podstatnú časť svojho účinku.
Ako sledujete účinnosť liečby?
Pri klinickom hodnotení porovnávame charakter a stupeň ťažkostí pacienta po určitom čase liečby s jeho ťažkosťami pred liečbou. Posudzujeme napr.
intenzitu bolestí chrbta a drieku alebo
dobu, počas ktorej pacient vydrží stáť
alebo chodiť. Už po pol roku účinnej
liečby by mal pacient pociťovať menšie bolesti, mal by vydržať dlhšie chodiť či stáť, prípadne mal by mať istejší pocit pri chôdzi, byť celkovo silnejší. Za úspech sa považuje aj zastavenie
strát kosti.
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 7
VÝZVY
Aj s reumou sa dá bojovať
■ Bolestivé kĺby, unavené svaly a opotrebované šľachy patria
k bežným problémom ľudí nielen v seniorskom veku. Aj tie sa
však dajú eliminovať, ak viete
ako na to.
Prečo kĺby bolia
Jedným z najnepríjemnejších problémov sprevádzajúcich seniorov, ale i
mladších ľudí a športovcov, sú bolesti kĺbov, šliach a svalov. V tele človeka
sa nachádza okolo sto kĺbov a približne šesťkrát toľko svalov. Príčin bolesti je veľa. Niekedy je bolesť spôsobená chrípkou, niekedy po nadmernej
námahe alebo v dosledku úrazu. Naozajstné problémy nastávajú, ak sú
príčinou bolesti zápaly, degeneratívne zmeny alebo ochorenia, ako sú reumatoidná artritída, psoriatická artritída, dna a mnoho ďalších.
Spoznajte svoju diagnózu
Ľudovo sa bolesti kĺbov a šliach nazývajú reuma. Toto ochorenie má
niekoľko foriem. Deformácia kĺbov,
bolesť pri pohybe alebo krátka ranná stuhnutosť signalizujú skôr degeneratívne ochorenie kĺbov, teda
postihnutie, pri ktorom dochádza k
opotrebovaniu kĺbov. V najčastejších
prípadoch ide o poškodenie kĺbov
rúk, kolien, bedrových kĺbov a chrbtice. Veľmi časté sú bolesti chrbta či
už následkom nesprávneho pohybového stereotypu, deformít chrbtice,
ako je kyfóza alebo skolióza, ale v neposlednom rade môže byť bolesť príznakom poškodenia medzistavcovej
platničky.
Kedy vyhľadať doktora
Vážnejšie je zápalové reumatické
ochorenie, ktoré sa prejavuje pre-
trvávajúcou bolesťou, opuchom
viacerých kĺbov, rannou stuhnutosťou, slabosťou alebo dokonca
nechutenstvom. Pri takýchto príznakoch už treba bezodkladne vyhľadať pomoc lekára. Veľmi bolestivým ochorením kĺbov je dna alebo uratická artritída, ktorá vzniká
poruchou metabolizmu a vylučovaním kyseliny močovej. Tá sa v chorom organizme hromadí a ukladá
sa do kĺbov. Príčiny tohto ochorenia
doteraz doktori plne nepoznajú, určitú úlohu hrá dedičnosť, ale aj poškodenie obličky.
Ako uľaviť od bolesti
Možnosti ako uľaviť od bolesti sa
líšia v závislosti od ťažkostí, ktoré nás trápia. Pri degeneratívnom
ochorení kĺbov pomôže redukcia
hmotnosti pri nadváhe, eliminá-
cia neprimeranej fyzickej námahy,
pravidelná rehabilitácia alebo špeciálne prípravky na uvoľnenie bolesti. V niektorých prípadoch odstráni bolesti cvičenie, pri zápaloch pomôže pokoj, niekedy je treba zlepšiť životosprávu. Často to ale
nestačí a musia nastúpiť lieky. Tieto prípravky sa môžu podávať buď
vo forme tabliet, alebo kapslí, takže
sa vstrebávajú v tráviacej sústave,
alebo možno použiť liek pôsobiaci
lokálne, a to najmä pri lokálnych
prejavoch reumatických zápalových ochorení, pri zápaloch šliach
a svalových úponov. V každom prípade je najdôležitejšie pri akejkoľvek neutíchajúcej bolesti vyhľadať
odbornú pomoc lekára.
ELENA DRAVECKÁ
[email protected]
■ Inzercia
a
Pilates Mediccal
al
Zbavte sa
bolestí
v krížoch!
MUDr. Monika
Klenková, MU
Dr. Július Kaz
imír
BOLESTI V K
RÍŽOCH
A
PILATES ME
DICAL
14 95 €
• všetko o chrbtici a bolestiach v krížoch
• všetko, čo potrebujete vedieť o optimálnom
sedení a správnom držaní tela
• kompletný cvičebný program
na celý týždeň
Knihu pripravili renomovaní odborníci na liečbu porúch
pohybového aparátu MUDr. Monika Klenková
a MUDr. Július Kazimír
Knihu môžete kúpiť už teraz v kníhkupectvách!
www.slovart.sk
bolesti inz.indd 1
9/9/10 12:28 PM
8 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
POHĽAD ODBORNÍKA
Vekom podmienená
degenerácia makuly
■ Zrak predstavuje v živote
človeka najdôležitejší zmyslový orgán. Schopnosť vidieť
umožňuje človeku získavať väčšinu informácií o okolitom svete. Rozpoznávanie predmetov
ich tvaru, farby, veľkosti vzdialenosti či pohybu vytvára základný
predpoklad komunikácie s okolitým svetom. A preto každé zhoršenie zraku človek vníma ako
obmedzenie týchto možností a
v konečnom dôsledku zníženie
kvality jeho života.
■ Vzhľadom na spôsob života a
kvalitu životného prostredia sa v
dnešnej dobe výskyt vekom podmienenej degenerácie makuly z roka na rok zvyšuje.
A preto ak postrehneme akékoľvek zmeny videnia spojené najprv
len s nenápadným poklesom schopnosti jasného vnímania farieb, s
problémami pri čítaní a neskôr aj
deformáciami, či zmenšovaním
obrazu, je nutné aktívne vyhľadať
odbornú pomoc. Vznik centrálneho výpadu videnia je už príznakom
pokročilého štádia vekom podmienenej degenerácie makuly, ktoré
býva väčšinou nevratné.
Čo je to vlastne VPDM?
Je to chronické degeneratívne ochorenie, primárne postihujúce centrum sietnice. Vo vyspelých krajinách je príčinou ťažkého postihnutia centrálnej zrakovej ostrosti
v populácii nad 60 rokov veku. Podľa najnovších štatistík sa v r. 2025
očakáva vzostup incidencie tohto
ochorenia až o 40 %. Veľmi často
vzniká na oboch očiach, i keď druhé
oko býva postihnuté neskôr. Miera
rizika postihnutia druhého oka narastá každý rok o 10 percent.
Vyskytuje sa v 2 podobách
Suchá forma, ktorá je charakterizovaná ukladaním metabolitov sietnice v oblasti miesta
najostrejšieho videnia predstavuje
asi 85 % všetkých prípadov VPDM.
1
Vyvíja sa síce pomaly, ale je relatívne ťažko ovplyvniteľná liečbou.
Vlhká forma je charakterizovaná rastom patologických
(menej hodnotných) ciev v mieste
najostrejšieho videnia. Predstavuje
asi 15 % všetkých zaznamenaných
prípadov. Jej priebeh je oveľa rýchlejší a agresívnejší. Avšak pri včasnej diagnostike je možné u väčšiny
pacientov pomocou modernej liečby toto ochorenie spomaliť, ba až
zlepšiť.
Nutné je pamätať hlavne na rizikové faktory. I keď je vekom podmienená degenerácia makuly
ochorenie multifaktoriálne, spomeňme aspoň tie riziká, ktoré vieme ovplyvniť. V prvom rade je to
nesprávna životospráva, málo pohybu, stres, zlé stravovacie návyky,
fajčenie, ochorenia srdcovo-cievneho systému a dlhodobé vystavovanie sa slnečnému žiareniu.
Nemôžeme nespomenúť aj genetický vplyv, ktorý predstavuje zvýšené riziko vzniku a rozvoja VPDM
2
u ľudí z rodín s výskytom tohto
ochorenia u najbližších príbuzných. Preto ak sa u vás vyskytujú
spomínané rizikové faktory a máte viac ako 40 rokov, odporúčame
vám čo najskôr navštíviť vášho očného lekára, ktorý vás vyšetrí a vykoná vám test Amslerovou mriežkou. V prípade negatívneho výsledku je dobré tento jednoduchý test
pravidelne opakovať aj v domácom
prostredí.
Posledné 4 roky sa možnosti
liečby vlhkej formy VPDM rozšírili o špeciálne látky nazývané protirastové faktory. Liečba týmito
látkami zastaví zhoršovanie ťažkostí, aby nedošlo k úplnej strate
centrálneho videnia. V mnohých
prípadoch videnie dokonca zlepší.
Liečení pacienti udávajú zlepšenie
vnímania kontrastu, farieb, a často aj zlepšenie videnia do diaľky i
pri čítaní.
MUDr. ZUZANA JAMRICHOVÁ
NsP Antolská, Bratislava V
■ Inzercia
Vyhnite sa bezohľadnej chorobe zraku – Vekom podmienenej
degenerácii makuly, ktorá je vážnou hrozbou pre každého od
50. roku života. Zanedbanie prevencie, resp. liečby, môže viesť až
k slepote. V rámci osvetovej kampane sa môžete dať zadarmo vyšetriť
a včas odhaliť príznaky. Uvidíte, že je to pre vaše dobro.
TERMÍNY A MIESTA BEZPLATNÉHO TESTOVANIA ZRAKU:
LUC-015/08/2010
27. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.
1. 10.
6. 10.
no_1004_MediaPlanet_206x85_new.indd 1
Ružomberok: HM Tesco
Poprad: HM Tesco
Prešov: OD Tesco
Trebišov: HM Tesco
Košice: HM Tesco
Bratislava: Nemocnica
sv. Michala, Cintorínska 16
7. 10. Trenčín: ZOC MAX
8. 10. Žilina: OC Dubeň
11. 10. Zvolen: Nemocnica,
Kuzmányho nábrežie 29
12. 10. Banská Bystrica:
Europa SC
13. 10. Nitra: HM Tesco
14. 10. Nové Zámky: HM Tesco
18. 10. Martin: HM Tesco
19. 10. Prievidza: HM Tesco
Viac informácií o roadshow nájdete na www.mojeoko.sk.
Zmena termínov a miest bezplatného testovania vyhradená.
Novartis Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 2
3. 9. 2010 13:11:35
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER
· 9
TIP
2
VÝZVY
Doprajte vašim
blízkym dôstojnú starobu
PRÍZNAKY
PRÍZ
ÍZNAKY
NAKY
AKY ALZ
ALZH
ALZHEIHE
HEIMEROVEJ CHOROBY
■ Stáva sa vám niekedy, že si
váš starnúci partner nedokáže
zapamätať úplne jednoduché
veci a pýta sa vás neustále na to
isté? Alebo sa vám zdá, že vaši starnúci rodičia, ktorých ste
dlhšie nevideli, sú zrazu iní, akísi nevrlí a podozrievaví? Poviete
si: veď je to normálne a možno
aj ja budem vo vyššom veku taký istý. Áno, tieto príznaky sa u
starších ľudí môžu vyskytovať, a
môžu byť len dôsledkom stresu,
únavy či príznakom staroby, ale
nemusia.
ALZHEIMEROVA CHOROBA postihuje nielen chorého ale celú jeho rodinu.
FOTO: STAROBANARUBY.SK
■ Hovorí sa, že zmena je život, ale
niekedy sme radi, ak všetko ostane
tak, ako je. Nie vždy sú v živote človeka zmeny iba pozitívnym krokom
vpred. Často by sme ich najradšej
zastavili, a ak to nejde, tak aspoň čo
najviac spomalili. A v prípade ochorenia blízkych príbuzných to platí
dvojnásobne. Zabúdanie, neustále opakovanie tých istých otázok či
horšiu orientáciu v priestore u ľudí
vo vyššom veku vnímame zvyčajne ako normálnu a neodvratnú súčasť starnutia. Ak nám tieto preja-
vy u našich blízkych nespôsobujú
problémy, ani im nevenujeme pozornosť, ale ak ich sprevádzajú aj
výrazné zmeny osobnosti človeka,
môže ísť o príznaky vážneho ochorenia.
Práve príbuzní a blízki starého
človeka vedia najlepšie posúdiť, či
sa v jeho správaní niečo zmenilo.
To, že sa rozhodnete tieto zmeny
nevnímať alebo si ich vysvetľovať
vekom, neznamená, že neexistujú.
Nebuďte preto ľahostajní k zmenám
Nebuďte ľahostajní
k svojim blízkym vo
vyššom veku
Včasné odhalenie Alzheimerovej
choroby, jej diagnostika a následná
liečba pomôžu predĺžiť plnohodnotný život chorého, ako aj celej jeho rodiny a
opatrovateľov. Ak máte pochybnosti o
zmenách správania vášho blízkeho, môže
to byť jeden z prvých signálov nastupujúceho ochorenia. Tento dotazník vám pomôže zistiť, či môže ísť o príznaky Alzheimerovej choroby:
Ak ste na tri alebo viac otázok odpovedali áno,
vezmite tento dotazník so sebou a spolu s vaším
blízkym navštívte jeho praktického lekára, ktorý
určí ďalší postup.
v správaní vašich blízkych, pretože
aj malé náznaky zvláštnych reakcií
môžu byť signálom Alzheimerovej
choroby.
Toto ochorenie nepostihuje iba
chorého, ale celú jeho rodinu. Zo začiatku je to najmä v emocionálnej
rovine – keď chorý začne mať problémy so zapamätávaním si mien a
tvárí svojich najbližších, známych
miest, stráca zmysel pre orientáciu a neskôr aj schopnosť zrozumiteľne sa vyjadrovať a plánovať si
Odpoveď „ÁNO“ znamená, že ste u vášho blízkeho v posledných rokoch zaznamenali zmenu
v uvedených situáciách:
1
Problémy s úsudkom (napríklad rozhodovanie o financiách, zhodnotenie okolnosti alebo premýšľanie)
2
Znížený záujem o koníčky a obľúbené činnosti
3
Opakovanie rovnakých vecí stále dookola – otázka,
príbeh, činnosť
4
Zvládanie obsluhy a používania domácich spotrebičov
5
Určenie správneho mesiaca alebo roku
6
Zvládnutie zložitejších finančných úkonov (platenie
šekov na pošte, prehľad o výške dôchodku a výdavkoch)
7
Nedodržiavanie dohovorených stretnutí
8
Každodenné problémy s pamäťou, najmä so zapamätávaním si nových vecí
denné aktivity. Postupne pribudne k emocionálnej záťaži aj množstvo praktických problémov, ktoré
si budú vyžadovať od opatrovateľov
veľkú dávku trpezlivosti a energie.
Čím skôr sa podarí odhaliť začiatok
tohto ochorenia, tým neskorší bude
nástup nezvratných zmien osobnosti vašich príbuzných, kvôli ktorým budete musieť aj vy od základu
zmeniť svoj život.
Ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou patria jednoznačne do starostlivosti odborníka – psychiatra
alebo neurológa. Aj keď na návšteve psychiatra nepotrebujete odporúčanie od praktického lekára, primäť chorého človeka k návšteve odborníka býva často zložité, keďže on
sám si túto potrebu nemusí uvedomovať. Preto, ak u svojho blízkeho
dlhšie pozorujete neobvyklé správanie a on sám odmieta absolvovať
odborné vyšetrenie, poraďte sa o
ďalšom postupe s jeho praktickým
lekárom, ktorý ma najlepší prehľad
o jeho zdravotnom stave.
Spracované podľa www.starobanaruby.sk
ÁNO
NIE
NEVIEM
podľa Galvina 2005
10 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIA
Chrípka a prechladnutie
– existuje účinná ochrana?
■ Každý z vás iste zažil
dni, keď pociťoval zvýšenú
únavu, bolela vás hlava na
prasknutie a nohy ste mali ťažké ako z olova. Okrem
toho vás začal pobolievať krk a
mali ste pocit, že máte zvýšenú teplotu. S najväčšou pravdepodobnosťou u vás začínalo
ochorenie, nazývané choroba z
prechladnutia, prípadne chrípka. Pôvodcom oboch ochorení
sú vírusy. Chrípka má ťažší priebeh a je spojená s horúčkou a
triaškou. Choroba z prechladnutia môže prerásť do chrípky.
Vírusy útočia ako prvé
Vírusy poškodzujú sliznicu najmä nosohltana a hrtana. Na takto
porušených slizniciach sa výborne darí baktériám, ktoré nasledujú útok vírusu, alebo útočia súčasne. Tomuto javu hovoríme bakteriálna superinfekcia. V prípade,
že organizmus je vyčerpaný predchádzajúcim bojom s vírusmi, môže bakteriálna nákaza rýchlo prejsť napríklad do zápalu pľúc. A ten
môže, najmä u starších osôb, mať
najzávažnejšie dôsledky. Organizmus sa útokom vírusov a baktérií
z vonkajšieho prostredia dokáže
brániť. V prvom rade ide o to, aby
sa útočiacim mikroorganizmom
nepodarilo preniknúť cez sliznice (najmä nosohltana a hrtana)
dovnútra tela.
Sliznice sú miestom, kde dochádza k rozsiahlemu kontaktu s vonkajším prostredím. Predstavte si,
že celková plocha slizníc je u priemerného jedinca asi 400 m2. To je
približne plocha polovice futbalového ihriska. Z toho je zrejmé, že
obranyschopnosť (imunita) na slizniciach hrá kľúčovú úlohu pri obrane organizmu pred infekciami.
Zázračné IgA
Obranyschopnosť na slizniciach
sa zabezpečuje najmä protilátkami. Protilátky sú zvláštne štruk-
túry bielkovinového charakteru. Tvoria sa B-lymfocytmi, čo sú
biele krvinky a iné biele krvinky T-lymfocyty ich tvorbu rozširujú. Táto tvorba sa riadi pomocou tzv. cytokínov, čo sú nízkomolekulárne látky bielkovinového charakteru. Tieto cytokíny sa
v tele tvoria hlavne T-lymfocytmi. V organizme máme niekoľko
druhov protilátok – imunoglobulínov (skratka Ig) , ktoré sa odlišujú napr. štruktúrou a miestom
pôsobenia. Na sliznici majú rozhodujúcu úlohu imunoglobulíny A (IgA). Zaujímavé je, že sa ich
denne vytvorí 3 – 5 g, nachádzajú
sa v slizničných sekrétoch a ich
hlavná úloha je brániť prieniku
útočiacich mikroorganizmov cez
slizničné rozhranie do tela. Sú
dokonca schopné vyhodiť mikroorganizmy, ktoré už prenikli do
sliznice, späť na povrch sliznice! Protilátky IgA v sekrétoch zabraňujú väzbe mikroorganizmu
na slizničné bunky, neutralizujú
vírusy a zhlukujú baktérie. Bez
slizničných IgA by sme sa veľmi
ťažko bránili chrípke a prechladnutiu.
možno brániť proti chrípke a prechladnutiu, sú prípravky zložené z telu vlastných, biologicky aktívnych látok typu oligopeptidov,
aminokyselín a nukleotidov. Tieto
látky majú svoje zloženie podobné
uvedeným cytokínom, t. j. látkam,
s ktorých pomocou sa v imunitnom
systéme riadi veľa vecí, napr. tvorba protilátok. Niektoré štúdie preukázali, že prípravky, zložené z telu vlastných biologicky aktívnych
látok bielkovinového charakteru
typu oligopeptidov, aminokyselín
a nukleotidov, zvyšujú množstvo
protilátok IgA na slizniciach. Ďalej
zvyšujú počet NK buniek a tiež ak-
tivitu makrofágov. Zlepšujú obranyschopnosť proti vírusom a baktériám. V klinickej praxi sa osvedčili.
Kľúčom je ochrana slizníc
V boji s chrípkou a prechladnutím,
t. j. s vírusmi a baktériami, je dôležité udržať nepriestupnosť slizničnej bariéry a nevpustiť útočiace vírusy a baktérie do organizmu.
Najdôležitejšiu úlohu v tomto boji
hrajú protilátky IgA, ktoré sa nachádzajú v sekrétoch slizníc. Slizničnú obranyschopnosť (imunitu)
môžeme ovplyvniť s pomocou voľnopredajných prípravkov, treba
si však vedieť vybrať.
■ Inzercia
Prirodzený zabijak
V slizniciach sa nachádzajú aj ďalšie zložky imunitného systému.
Napríklad biele krvinky, nazývané NK bunky (z anglického natural killer: prirodzený zabijak). NK
bunky sú schopné ničiť vírusy.
Alebo makrofágy (z gréckeho: veľký požierač) sú bunky požierajúce
baktérie a ich aktivita sa riadi cytokínmi.
Možno nejakým spôsobom účinne liečebne ovplyvniť obranyschopnosť (imunitu) s pomocou
voľnopredajných (v lekárni dostupných) prípravkov?
Látky bielkovinového charakteru a imunita
Jednou z možností, ako sa s pomocou voľnopredajných prípravkov
Clasic
Každodenné
posilnenie
imunity
Junior
Akut
Každodenné
Záchranná brzda
posilnenie
pri nachladnutí
imunity detí
a chrípke
Quattro
Účinný
pri bolestiach
v krku
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER
· 11
TIP
3
POHĽAD ODBORNÍKA
Biologická liečba
reumatoidnej artritídy
MOŽNOSTI
MOŽ
ŽNOS
NOST
TI
POUŽITIA BIOLOGICKEJ LIEČBY
■ Jedným z najzávažnejších a
najčastejších zápalových reumatických ochorení je reumatoidná artritída (RA). Ochorenie sa
môže začať v každom veku.
■ O reumatoidnej artritíde vyššieho veku hovoríme vtedy, ak sa
choroba začína vo veku nad 60 rokov. Vekový faktor je veľmi dôležitý, pretože ochorenie reprezentuje 10 - 33 % všetkých prípadov s
reumatoidnou artritídou (RA). RA
vo vyššom veku je charakteristická tým, že má niektoré osobitosti
v klinickom obraze, preto si dovolíme túto problematiku uviesť v
našom článku a zamerať sa aj na
otázku cieľovej terapie (biologickej liečby) pri RA vo vyššom veku.
Spektrum klinických prejavov
pri RA vyššieho veku je charakteristické v tom, že pomer muži
ženy je 1:1, pričom u klasickej RA
stredného veku je pomer muži ženy 1:2. Kým pri klasickej RA je začiatok postupný, pri RA vyššieho veku je častejší akútny nástup
spojený aj s orgánovými prejavmi.
Pri RA stredného veku je ochorenie polyartikulárne (postihnutie
viacerých kĺbov), pri vyššom veku
je oligoartikulárne (teda je zápalom postihnutých menej kĺbov).
Pri RA vo vyššom veku bývajú často postihnuté ramená a bedrové
kĺby, to znamená veľké kĺby. Lokalizácia postihnutia pri klasickej RA sú skôr malé kĺby rúk a nôh.
Problém je v tom, že RA vyššieho
veku má často ťažký priebeh aj jej
prognóza je závažná.
Liečba reumatoidnej artritídy
Cieľom liečby pri RA je potlačenie zápalových prejavov choroby,
zmiernenie opuchov, bolestí kĺbov,
zastavenie rádiografickej progresie (poškodenie viditeľné na RTG),
zlepšenie kvality života, odstránenie únavy, depresie u chorých. V
liečbe RA sa uplatňujú v prvom rade nesteroidové antireumatiká. Následne sa pacientovi aplikujú tzv.
bazálne, alebo tiež „chorobu modifikujúce lieky“, kam patrí naprí-
klad metotrexát, sulfasalazín, soli
zlata, antimalariká, leflunomid a
ďalšie. Posledných desať rokov môžeme závažné, tzv. rezistentné formy RA liečiť cielenou liečbou proti
zápalovým faktorom, odborne nazývaným „prozápalové cytokíny“.
Je ich niekoľko, ale najdôležitejší je faktor spôsobujúci odumretie
nádorov (tumor nekrotizujúci faktor alfa/ TNF-alfa). TNF-alfa je rozhodujúcim činiteľom, ktorý vedie
bunky imunitného systému k tvorbe ďalších zápalových faktorov, podieľajúcich sa nielen na zápalovom
poškodení štruktúr kĺbu, ale aj na
orgánových prejavoch, teda mimokĺbových prejavoch pri RA.
Zásluhou slovenského vedca profesora Dr. Jána Vilčeka (pôsobí v
New Yorku v USA) došlo k objaveniu
biologickej liečby s pomocou protilátky, ktorá zabrzdí tvorbu TNF-alfa a týmto spôsobom sa zápalový
proces pri RA zastaví. Dnes už na
takomto princípe pracuje niekoľko biologických liekov, ktoré vedú k
zneškodneniu účinku TNF-alfa.
Je možné biologické lieky podávať aj pri RA vyššieho veku?
Podľa prác špičkových reumatológov, je to možné a výsledky sú vynikajúce. U starších ľudí je však
potrebná opatrnosť, obzvlášť u pacientov s vysokým krvným tlakom, ischemickou chorobou srdca, nádorovou chorobou alebo infekciami. Pred začatím uvedenej
liečby je nutné tiež vylúčiť skrytú formu tuberkulózy. Keď sa tieto
kritériá rešpektujú, je podávanie
biologickej liečby bezpečné, nejaví sa ako rizikové a dosahuje dobré výsledky, podobne ako pri RA
stredného veku. Liečba RA inhibítormi TNF-alfa vedie jednoznačne
k potlačeniu zápalovej aktivity, zastaveniu rádiologickej progresie a
podstatnému zlepšeniu kvality života aj u pacientov s RA vo vyššom
veku.
PROF. MUDR. JOZEF ROVENSKÝ, DRSC.
PRIM. MUDR. DAGMAR MIČEKOVÁ, CSC.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
■ Inzercia
www. reuma.sk
Približne 43 tisíc ľudí
na Slovensku trpí
reumatickými
ťažkosťami .1
.RQWDNWQìSURJUDP
SUHĆXGtSRVWLKQXWìFK
UHXPDWRLGQRXDUWULWtGRX
DSVRULi]RX
3),=(5/8;(0%285*6$5/R]3ULELQRYD%UDWLVODYD7HO
)D[ZZZSIL]HUVN
6.
Referencie:
1. Reumatológia v teórii a praxi V, J. Rovenský a kolektív, 1998, 58-59
12 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Dajte únave navždy zbohom
■ Otázka: Ste slabí, vyčerpaní, bolia vás svaly a strácate koncentráciu?
■ Odpoveď: Nenahovárajte si,
že „toto je staroba“ a takto to už
bude stále. S únavou sa dá aktívne bojovať.
■ Priemerný ľudský vek sa neustále predlžuje. Mení sa aj životný štýl
dnešných dôchodcov, ktorí si uvedomujú, že konečne nastalo pravé obdobie na dosiahnutie cieľov, na ktoré nikdy nebol čas, alebo venovanie
sa osobným záľubám. Lenže ruka v
ruke s pribúdajúcim vekom prichádza aj únava. Dnešná hektická doba
nerešpektuje prirodzené cykly činnosti a oddychu. Dôsledkom čoho je
zlyhávanie adaptačných mechanizmov a vznik tzv. chronickej únavy.
Ľudia ju vnímajú ako pocit vyčerpania, stratu koncentrácie, zhorše-
nie pamäti, zlú náladu alebo ospalosť. Vyčerpanosť organizmu môže
ovplyvniť zdravie, harmóniu a celkovú kvalitu života spojenú so zdravím. Fáza prirodzeného starnutia a
staroba sú obdobím života, keď prejavy vyčerpania a nedostatku energie môžu výrazne ovplyvňovať náš
každodenný život.
Ako bojovať s chronickou
únavou?
Odborníci sa zhodujú, že jedným z
najúčinnejších spôsobov je pravidelný pohyb. V západných krajinách sú
návštevy seniorov vo fitnescentrách,
plavárňach, dokonca aj tanečných
sálach úplne bežné. Ak však ani pravidelným pohybom nedosiahnete
to, že sa cítite vitálne a sviežo, skúste siahnuť po veľmi účinných prírodných látkach, ktoré dajú vášmu životu nový rozmer. Jednou z takých je
ženšen. Po dlhé stáročia sa ako mimoriadna liečivá rastlina rozširoval
a využíval iba na miestach svojho pôvodu, teda v regiónoch Číny a Kórey,
ale dnes je to celosvetovo uznávaný
prírodný liek, ktorého účinky potvrdili mnohé klinické testy.
Tajomstvo ženšenu
Koreň ženšenu obsahuje široké
spektrum biologicky aktívnych látok, ako sú enzýmy, rastlinné hormóny, pektíny, saponínové glykozidy, veľké množstvo minerálnych
látok. Z farmakologického hľadiska sú najvýznamnejšie saponinové glykozidy, nazývané ginsenoidy. Pôsobia proti stresu a únave,
a to tak, že chránia organizmus
pred vyčerpaním a zlyhaním adaptačných mechanizmov. Okrem celkového zlepšenia látkovej výmeny
tiež zvyšujú aktivitu enzýmov, sti-
mulujú syntézu bielkovín a nukleových kyselín, čím pomáhajú regenerácii tkanív, orgánov. Pri podvýžive ženšen zlepšuje trávenie,
a tým prispieva k posilneniu organizmu. Ženšen je účinnou liečivou
látkou, ktorá pomáha a regeneruje, ale vždy si treba uvedomiť, že záruku účinnosti produktov so ženšenom poskytujú len výrobcovia,
ktorí vedia vzácne, ale ľahko narušiteľné ginsenoidy neporušené a
v dostatočnom množstve uložiť do
kapsulky, aby ste mohli aj vy načerpať silu a vitalitu z koreňa života,
ako ženšen nazývali starí Číňania.
Nech už je vaša cesta k spokojnej
starobe akákoľvek, nezabúdajte, že dôchodkový vek vám môže priniesť ešte
veľa radosti v plnom zdraví a vitalite.
ELENA DRAVECKÁ
[email protected]
■ Inzercia
Užívajte si život naplno
Jeseň je plná očarujúcich farieb meniacej sa prírody, ale aj premenlivého počasia
ohlasujúceho príchod prvých chladných dní. V dôsledku narastajúceho veku váš
organizmus rýchlejšie podlieha vírusovým ochoreniam, nielen v období zvýšenej
námahy. Nenechajte sa zaskočiť meniacim sa počasím, ktoré spolu s únavou,
vyčerpaním a stresom oslabuje vašu imunitu.
ŽENŠEN
PO
KY
VITA
MIN
LY
ST
O
ÍNY
Vďaka vyváženej kombinácii vitamínov, minerálov, stopových prvkov
a jedinečného ženšenu G 115
Á
ER
M
Spoľahnite sa na švajčiarsku kvalitu a užívajte
Geriavit Pharmaton®
VÉ PR
V
posilňuje váš imunitný systém
pôsobí proti únave, vyčerpaniu a stresu
zlepšuje pamäť a koncentráciu
zvyšuje celkovú vitalitu
Stačí jedna kapsula denne. Dostanete ho kúpiť vo vašej lekárni bez lekárskeho predpisu.
Pozorne čítajte písomnú informáciu o lieku. O správnom použití sa poraďte so svojim lekárom alebo v lekárni. Liek na vnútorné použitie.
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava. GP 09-2010-05
Inz GP 206x132mm v4.indd 1
7.9.2010 13:18
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 13
INŠPIRÁCIA
TIPY
Tipy na trávenie voľného času
Cestujte
Mnoho seniorov má konečne čas na spoznávanie krajín a
priam zaplavujú svetové metropoly.
Zoznamujte sa
Výskumy zistili, že pre starších ľudí sú podstatnejší priatelia
ako dokonca prítomnosť rodiny, či vnúčat. Využívajte kluby seniorovo, či internet.
Vzdelávajte sa
Univerzity tretieho veku sú stále veľmi obľúbené u seniorov,
ktorí túžia po vedomostiach a zlepšovaní sa.
Záujmové činnosti
V kluboch, či domovoch dôchodcov sa môžete zúčastniť výletov, prednášok,wellness pobytov, atď.
Terapie
Dnes si seniori môžu vybrať zo širokej škály terapií ako ergoterapiu, muzikoterapiu, či arteterapiu,vďaka ktorým načerpajú nové sily a vieru v svoje schopnosti.
Využívajte zľavy
Cestujte lacnejšie, nielen doma, ale i do zahraničia. Užívajte si
výhody, napríklad aj špeciálnych balíčkov určených pre seniorov.
■ Inzercia
14 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIA
Noví priatelia, nové vedomosti
■ Otázka: Cítite sa osamelo,
nemáte žiadny cieľ a prahnete
po nových informáciách?
■ Odpoveď: Prihláste sa na
Univerzitu tretieho veku. Univerzita Komenského vyučuje seniorov už 20 rokov!
■ Žijeme v informačnom veku. Z
internetu sa na nás valí množstvo
nových dát a od aktuálneho diania na opačnom konci zemegule
nás delí len jeden klik. Dôležitosť
informácií si v dnešnej dobe uvedomujú aj dôchodcovia. Univerzita tretieho veku je jednou z možností, ako sa k nim dostať a ako
sivú kôru mozgovú nenechať len
tak chátrať.
„Na univerzitu tretieho veku
som sa prihlásila, aby som prekonala pocit samoty, ale tiež aby som
si rozšírila obzor a preverila svoje vedomosti z minulosti,“ hovorí dôchodkyňa Agnesa Capíková,
ktorá minulý rok absolvovala prvý – všeobecný ročník. Prvá univerzita tretieho veku na Slovensku
vznikla v roku 1990 na Univerzite
Komenského v Bratislave. V prvom
ročníku navštevujú študenti prednášky všeobecného základu zostavené z úvodných prednášok k jednotlivým študijným odborom Univerzity tretieho veku. Tu seniori
dostanú základ k predmetom ako
fi lozofia, ekonómia, architektúra
alebo prírodné vedy.
V druhom a treťom ročníku študujú poslucháči vybraný študijný
odbor. Vybrať si môžu z viac ako
35 odborov – medziinými archeo-
■ Inzercia
PROBLÉMY S VLASMI
Kvôli mnohým otázkam čitateľov znovu zverejňujeme adresu firmy
KVATROFIN s.r.o., ktorá sa úspešne zaoberá predajom vlasovej kôry
SALON TEXTURES. Je to KVATROFIN s.r.o., Škarniclovská 1, 909 01
Skalica, tel.: 034-664 74 35.
Prednedávnom sme priniesli rozhovor s vedením tejto firmy o problematike vypadávania vlasov a o výrobkoch SALON TEXTURES, ktoré táto firma veľmi úspešne uviedla na
tuzemský trh. Dozvedeli sme sa o prípravkoch, ktoré vyvinuli podľa najnovšej technológie špičkoví odborníci z USA. Kompletná vlasová kôra sa skladá z terapeutického
vlasového šampóna za 23 EUR (693 Sk) a kondicionéra za 16 EUR (482 Sk). Podľa
obrovského ohlasu spokojných zákazníkov sa konečne osvedčil preparát, ktorý
skutočne zastaví padanie vlasov a obnoví ich rast. Zároveň nás zástupcovia firmy
ubezpečili, že tieto prípravky je možné získať nielen v meste firmy, ale veľmi rýchlo
vybavujú písomné aj telefonické objednávky, a to zaslaním tovaru na dobierku.
8
TIPOV
■ Ak sa chcete zapísať na UTV, musíte mať nad 50 rokov a maturitu
■ K zápisu nepotrebujete prijímacie skúšky, poslucháči sú prijímaní
na základe poradia
■ Termín zápisu je január až september každý rok
■ Konkrétny odbor štúdia sa zapisuje po absolvovaní prvého – všeobecného ročníka
■ Vybrať si môžete z 35 študijných odborov
■ Prednášky sa konajú každých 14 dní s jednou tematickou dvojhodinovou prednáškou
■ Po ukončení trojročného štúdia poslucháč získa osvedčenie zo záujmového štúdia
■ Okrem štúdia UTV organizuje rekondično-ozdravovacie pobyty, jazykové kurzy a exkurzie do zahraniča
lógiu, žurnalistiku, počítače, dejiny umenia alebo dokonca jogu. „Ja
som si vybrala históriu Bratislavy
a veľmi sa na tento predmet teším.
V Bratislave žijem veľkú časť svojho života, ale nikdy som nemala
čas venovať sa jej podrobne. Teraz
sa konečne dozviem, čo ma zaujíma,“ priznáva pani Capíková.
Na univerzite tretieho veku
prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci Univerzity Komenského,
ale aj odborníci z praxe a lektori zo
zahraničia. Po ukončení trojročného štúdia je absolventom štúdia slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového štúdia na
univerzite tretieho veku. To však
rozhodne nie je jediným motívom
štúdia. „Štúdium na univerzite
tretieho veku mi pomohlo najmä
zo psychickej stránky. Mám cieľ a
mám sa čomu venovať. Ukončenie
školy spojím s oslavou 80. narodenín,“ zveruje sa pani Capíková.
Univerzita tretieho veku pri UK
sa aktívne zapája do viacerých európskych projektov – napr. Virtuálne európske kultúrne centrum
alebo Danube Networkers. Okrem
štúdia ponúka seniorom letné rekondično-ozdravovacie pobyty
spojené s cvičením, prednáškami
a turistikou, jazykové kurzy a dokonca aj exkurzie do zahraničia.
Dnes navštevuje Univerzitu tretieho veku už viac ako 1 800 poslucháčov a ďalších 200 je združených v Klube UTV.
ELENA DRAVECKÁ
[email protected]
Čaká Vás
gynekologická operácia ?
• Viete, že jednou z najčastejších pooperačných komplikácií sú
zrasty v brušnej dutine a malej panve ?
• Viete, že existuje možnosť zabrániť vzniku pooperačných zrastov ?
www.zrasty.sk
NORDIC Pharma , s.r.o., Nad Svahem 1766/6
140 00 Praha 4, www.nordicpharma.cz
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 15
VÝZVY
Stravou ovplyvňujeme
kvalitu nášho zraku
■ Vidieť a vnímať okolie nám
umožňuje zložitá metabolická
výmena, ktorá funguje bezchybne len vtedy, ak sa výživou zaistí dostatočný prísun potrebných
živín. Súvislosť medzi výživou a funkciou očí bola nepochybne preukázaná.
■ Pre zdravie ľudského oka sú veľmi významné takzvané antioxidanty (vitamín C, vitamín E, beta
karotén, selén, zinok, karoténoidy
luteín a zeaxantín). Veľký význam
pre výživu očí má zvýšený prísun
karoténoidov luteín a zeaxantín,
ktoré nám chránia oči podobne
ako slnečné okuliare. Zachytávajú škodlivé ultrafialové žiarenie, a
tým zabraňujú poškodeniu fotoreceptorov. Ľudské telo si tieto zrak
ochraňujúce látky nedokáže vytvoriť samo, preto je nutné prijímať ich
zo stravy .
Sú obsiahnuté predovšetkým v
listovej zelenine (kapusta, kel, špenát, petržlenová a zelerová vňať,
brokolica, kôpor, hrášok, pór, čín■ Inzercia
ska kapusta, hlávkový šalát, fazuľka a paprika). Zeaxantín sa tiež nachádza v pomarančoch, mandarínkach alebo vaječnom žĺtku.
Na zdravú výživu by sme mali dbať v každom veku a vyhýbať sa
častej konzumácii prepálených tukov, dopriať si dostatok primeraného pohybu v prírode. Pri nadmernej expozícii svetla si chrániť oči
slnečnými okuliarmi s kvalitnými
filtrami. Po 40-tke pravidelne navštevovať očného lekára. Na úpravu životosprávy a zmenu životného
štýlu nikdy nie je neskoro.
Aj veda hľadá odpoveď na
otázku, ako si udržať dobrý
zrak po celý život
Vedci sa v súčasnosti zaoberajú
otázkou, prečo sa náš zrak s pribúdajúcimi rokmi zhoršuje a čo s tým
môžeme spraviť. Odborníci už teraz
pracujú na tejto teórii: s rastúcim
vekom sa v žltej škvrne nášho oka
usadzuje stále viac odpadových látok. Pritom zas, paradoxne, zásoby
látok, ktoré naše oči chránia pred
týmito usadeninami - karotenoidy,
luteín a zeaxantín - sa v organizme
s pribúdajúcimi rokmi znižujú.
Keďže naše telo si tieto ochranné látky nedokáže vytvoriť, je treba mu pomôcť a dodávať ich popri
vyváženej strave aj v podobe výživových doplnkov, najlepšie tých,
ktoré majú serióznymi klinickými
štúdiami potvrdený účinok.
Vplyv špeciálnej výživy oka na zrakové funkcie jednoznačne preukázala štúdia CARMA. Výsledky tejto klinickej štúdie boli zverejnené a potvrdili, že užívanie karotenoidov luteín
a zeaxantín, vitamínu C, E, zinku a
selénu vo vysokých dávkach jednoznačne prospieva sietnici a ostrému
videniu. Obzvlášť vo vyššom veku,
keď sa schopnosť organizmu získavať živiny zo zažívacieho traktu významne znižuje, je podľa oftalmológov veľmi vhodné bežnú stravu
obohatiť vybranými doplnkami. Takýmto výživovým doplnkom,
odporúčaným očnými lekármi
na svete, je napríklad Ocuvite®
LUTEIN forte.
Mgr. MARTINA GALÁTOVÁ
Download

OBOHAŤTE SI VAŠU STAROBU