Časopis o debnení
2/2010 · www.doka.sk
Debnenie atypických
pilierov na R1
Spriahnutý vozík
nasadený za sebou na dva
rozdielne mosty … str. 4–5
Staxo 40
Nový podperný systém
v porovnaní
so Staxom 100 … str. 6–7
Rýchlostná cesta R1,
úsek Nitra, Západ-Selenec
Debnenie pre atypické piliere
presne na mieru … str. 8–9
Aupark v Košiciach
Doka-debnenie pri výstavbe
novej dominanty Košíc … str. 10
2
Doka Xpress
Editorial
Doka News
A-pylón najväčší na svete u
Rusko. V súvislosti s 3 100 m dlhým,
štvorprúdovým diaľničným mostom
vo Vladivostoku zrealizovala ruská
stavebná spoločnosť Mostovik 320 m
vysoký pylón tvaru A. Pre rýchly priebeh
výstavby počas celého roka je riešenie
debnenia navrhnuté ako samošplhacie,
kompletne uzavreté a vykurovateľné.
Vážení čitatelia!
t
Pomaly sa blíži koniec roka 2010
a práve v tomto čase sa zvyčajne
mnohí zamyslia nad predchádzajúcim obdobím. Počas celého
roka sme cítili vplyv hospodárskej krízy nielen v stavebníctve.
Tá donútila mnoho firiem, vrátane
tej našej, zamyslieť sa nad
efektivitou interných procesov, nerentabilnými činnosťami
i vzťahmi s dodávateľmi. A to
s cieľom zvýšiť výkonnosť,
optimalizovať svoje podnikanie
a nájsť nové úrovne prevádzkovej
efektivity na zníženie nákladov.
Luxembursko. V meste Mamer, západne
od hlavného mesta, vzniká Európska
škola pre viac ako 3000 študentov.
Skoro všetky steny, stĺpy a stropy boli
vyhotovené z pohľadového betónu. Doka
projektovala, montovala a dodávala pre
tieto konštrukcie debnenie. Debniaca
doska bola osadená podľa predstáv
architekta.
Počas tohto obdobia bolo určite
aj pre mnohých z vás dôležité
zefektívnenie vlastného fungovania, optimalizovanie financovania
spoločnosti i nákupných procesov
a skvalitnenie výberu dodávateľov. Je potešiteľné, že zákazníci
popritom oceňovali kvalitné
osobné partnerské vzťahy,
čo je aj našou prioritou. Doka
neprestala ani v tejto situácii
investovať do inovácií nových
produktov a služieb, ktoré
postupne zavádzame do praxe.
Konkrétnym príkladom prezentovaným aj v tomto vydaní je nový
podperný systém Staxo 40, či
servis predmontáže debnenia
s prevádzkou v Bratislave.
Teší nás, že ani v tejto ťažkej
dobe sme nestratili dôveru našich
zákazníkov, za čo im chceme
poďakovať. Výsledky úspešnej
dlhodobej spolupráce uvádzame
aj v tomto vydaní prostredníctvom
reportov zo stavieb.
Ing. Ľudovít Molnár
Konateľ spoločnosti
Doka Slovakia,
Debniaca technika s.r.o.
Perfektný pohľadový betón
Staxo 40 prvýkrát na Slovensku u
Leopoldov. Na stavbe Lisovňa repkového
oleja bol po prvýkrát na Slovensku
nasadený podperný systém Staxo 40,
ktorý v kombinácii s podperným
systémom Staxo 100 slúžil na zadebnenie
zložitého prievlakového stropu lisovne.
Nový podperný systém presvedčil stavebný
tím najmä jednoduchou manipuláciou
a hospodárnosťou.
Obsah
Strana
Výstavba bioplynových staníc
na Slovensku (Plavnica, Rozhanovce)
Viadukt Nessetal
..............
3
Nasadenie jedného spriahnutého
debniaceho vozíka po sebe
na viadukty Böbertal a Nessetal v Nemecku . . . . 4
Porovnanie podperných systémov
(Staxo 100 a Staxo 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
R1 Selenec-Beladice
Rýchlostná cesta R1 – SO 209,
úsek Selenec-Beladice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nákupno-zábavné centrum
Aupark v Košiciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bytový komplex Agátky, Stupava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Agátky, Stupava
V skratke
.........................................................
12
Október 2010
Fakty
STAVBA 1
BPS v Plavnici
LOKALITA
obec Plavnica
INVESTOR
Poľnohospodárske družstvo
Plavnica
STAVBA 2
BPS v Rozhanovciach
LOKALITA
obec Rozhanovce
INVESTOR
AGROTRADE GROUP s. r. o.,
Rožňava
ZHOTOVITEĽ STAVBY
WOLF SYSTEMBAU spol. s.r.o.,
Zvolen
Výstavba bioplynových
staníc na Slovensku
Napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze
prúdia na Slovensku veľké investície do energetiky.
Nejde len o dostavbu jadrových blokov, ale rozbieha
sa aj výstavba menších elektrární na obnoviteľné
zdroje. Začalo sa realizovať viacero malých vodných
elektrární a bioplynových staníc.
Na Slovensku momentálne funguje len
zopár bioplynových staníc využívajúcich
poľnohospodársku produkciu. Do roku
2013 by na Slovensku malo byť v prevádzke
105 BPS, momentálne ich je niekoľko vo
výstavbe. Príkladom je bioplynová stanica
v Plavnici a bioplynová stanica v Rozhanovciah. S realizáciou projektu bola oslovená
aj spoločnosť Doka, ktorá na tieto dve
stavby projektovala a dodala debnenie
stropu.
Použité debniace systémy
Na zadebnenie stropu kruhového fermentora v Plavnici s priemerom 42 m a podpernej
výšky 6 m bol použitý mimoriadne výkonný
a rýchly podperný systém Staxo 100
o výmere cca 1 450 m2, ktorý maximálne
splnil očakávania realizačnej spoločnosti
WOLF SYSTEMBAU spol. s.r.o. Zvolen,
ktorá so spoločnosťou Doka Slovakia
dlhodobo úspešne spolupracuje. O dva
týždne neskôr sa rozbehli práce aj na
bioplynovej stanici v Rozhanovciach. Stropy
dvoch objektov – fermetora s priemerom
30 m a defermentora s priemerom 22 m
– sa úspešne zadebnili pomocou vyššie
spomenutého podperného systému.
Na tomto objekte sa nasadilo 1 165 m2
podperného systému Staxo 100. Podperná
výška všetkých stropov bola 6 m pri premenlivej hrúbke stropov od 26 – 36 cm.
Pre rýchlu a bezpečnú realizáciu debnenia
týchto vysokých stropov bolo nutné vhodne
vyprojektovať návrh nasadenia debnenia.
Doka ako jeden zo svetových kompletných
poskytovateľov debniacich riešení a služieb
znamená pre danú spoločnosť bezpečnosť,
kompetentnosť a spoľahlivosť pri realizovaní
všetkých stavebných zámerov.
t Strop fermentora bioplynovej
stanice v Plavnici bol zadebnený
podperným systémom STAXO 100.
Použité systémy
Podperný systém STAXO 100
WOLF SYSTEMBAU s.r.o. - Ing.
Adriana Hrčová
Riaditeľka
technického úseku
Práca s Doka-debnením,
ako aj odborná spolupráca, bola bezproblémová,
príjemná a na vysokej úrovni.
S firmou Doka spolupracujeme
už 10 rokov.“
3
4
Doka Xpress
p Spriahnutý debniaci vozík
na most Nessetal bol predtým
nasadený na moste Böbertal.
p Debnenie vnútorných nábehov
s univerzálnymi paždíkmi WU16
a špeciálnymi vyrovnávacími
príložkami, kvôli šikmým vzperám
v žľabe.
p Zavesenie pomocou kotevného
systému 20,0 pre uľahčenie práce
vďaka menšiemu počtu
kotevných miest.
Postupné nasadenie
spriahnutého
debniaceho vozíka
Pre dva z troch viaduktov v súvislosti
s novostavbou diaľnice A4 v oblasti Eisenach využíva
realizačná firma ARGE ten istý spriahnutý debniaci vozík.
Hoci sa oba oceľové spriahnuté mosty
v priereze podstatne odlišujú, realizuje sa
betonáž vozovky viaduktu Böbertal
(komôrkový prierez v polomere) a viaduktu
Nessetal (otvorený žľabový prierez v polomere) za sebou tým istým spriahnutým
debniacim vozíkom jazdiacim navrchu nosnej
konštrukcie. Okrem toho je vždy požadovaná
predmontáž debniaceho vozíka na stavbe,
pre prvú montáž, premiestnenie na každú
druhú hornú konštrukciu mosta a nakoniec
demontáž. A ako obvykle je harmonogram
výstavby časovo napätý.
Vyvarovať sa nasadeniu nákladných
špeciálnych prvkov
Aby sa dodržali požadované časy výstavby
oboch mostov, Doka-kompetenčné centrum
KC4 zohľadňuje pri spriahnutých debniacich
vozíkoch pre viadukt Böbertal dĺžku viaduktu
Nessetal 414 m a jeho polomer zákruty
minimálne 2.500 m. Značným zásahom
do stavebnice podperného systému SL1
a nosníkového debnenia Top 50 umožňuje
prispôsobenie sa šírky priečnej priehradovej
konštrukcie vďaka 3,3 m dlhým prispôsobiteľným prvkom bez použitia nákladných
Október 2010
Fakty
PROJEKT
užívateľský model BAB A4
Hörselberge, viadukty Böbertal
a Nessetal, Nemecko
ČAS VÝSTAVBY HRUBEJ STAVBY
30 mesiacov
TYP MOSTA
oceľový spriahnutý
DĹŽKA PREMOSTENIA
Viadukt Böbertal: 2 x 200 m
Viadukt Nessetal: 2 x 414 m
REALIZÁCIA STAVBY
ARGE Ingenieurbau A4
Hörselberge z HOCHTIEF
Construction AG a Eurovia
Beton, GmbH, Oebisfelde
PORADENSTVO
OHĽADOM DEBNENIA
Doka-Drá žďany, Kompetenčné
centrum KC4 - spriahnuté mosty
Výzva
Zhotovenie mostoviek dvoch rozdielnych oceľových spriahnutých
mostov tým istým spriahnutým
debniacim vozíkom, napasovateľným na oba mosty.
špeciálnych oceľových prvkov. Kotevný
systém 20,0 uľahčuje nielen zvesenie
debniacich panelov, ale aj prácu pri zadebňovaní i oddebňovaní vďaka menšiemu
počtu kotevných miest a šetrí čas, mzdové
i materiálové náklady.
Princíp zasúvania pre vnútorné debnenie
Kotevný systém 20,0 slúži ako zavesenie
pre 7,66 m široké vnútorné debnenie viaduktu
Nessetal. Panely vnútorného debnenia
vrátane plošín sú pojazdné vďaka kolieskovým
ložiskám a pojazdnému nosníku, ktorý je
integrovaný na vnútornom debnení a je
umiestený pod hotovou mostovkou. Tento
princíp zasúvania sa osvedčil už pri predošlých
projektoch ako rýchle a komfortné riešenie.
Vnútorné nábehy sa zadebnili pomocou
univerzálneho paždíka WU16 a špeciálnej
vyrovnávacej príložky, aby sa uzavreli
„dorábky“ medzi panelmi vnútorného
debnenia a hornými pásmi žľabu. Špeciálne
vyrovnávacie príložky sú potrebné kvôli
šikmým vzperám v žľabe. Dajú sa ľahko
uvoľniť (odčapovať) pre pojazd vnútorného
debnenia a začapovať v novom betonárskom
zábere s vynaložením minimálnej námahy.
To zabraňuje akejkoľvek kolízii vnútorného
debnenia s oceľovou konštrukciou.
Sťažené montážne podmienky
Strmé svahy a málo vhodných skladovacích a montážnych plôch podstatne sťažujú
pri oboch mostoch montážnu prácu.
Nakoľko je potrebné všetky stavebné
moduly pospájať podľa presného montážneho plánu, je nutné ich zdvihnúť na
oceľovú hornú stavbu mosta a tam ich
zmontovať.
Použijú sa na to tri pojazdné jednotky
a premiestnia sa približne o 15 m, vďaka
čomu sa mohli pripojiť ďalšie tri pojazdné
jednotky. Na pojazdné jednotky sa potom
zavesia plošiny a debniace panely pre
konzoly, pozostávajúce z nosníkových
roštov TOP50. Nakoniec sa realizuje
uloženie doskového debnenia priečne
k smeru mostovky.
Montážny tím skúsených Doka-pracovníkov
zmontoval horný spriahnutý debniaci vozík
načas na prvú hornú konštrukciu mosta
Böbertal a premiestnil ho na druhú hornú
konštrukciu mosta. Po zhotovení viaduktu
Böbertal vykonal ten istý tím celkovú
demontáž, ako aj montážne, presúvacie
a demontážne práce na viadukte Nessetal vždy s vynikajúcou spoluprácou s vedením
stavby.
Riešenie
Nadimenzovanie spriahnutých
debniacich vozíkov na prierezy,
zvláštnosti a šírky rozdielnych
mostov s minimálnym počtom
špeciálnych prvkov.
Zľava stavbyvedúci Jörg-Thomas
Schulz, majster René Herzbruch
Odborníci
S týmto systémom
dokážeme zhotoviť
dva rozdielne mosty
jedným systémom. Naši ľudia
zvládajú všetko bez problémov.
Šetrí to čas a náklady.“
5
6
Doka Xpress
Porovnanie
podperných systémov
Od baumy 2010 stojí po boku vysokohodnotného podperného systému Staxa 100
nový podperný systém – Staxo 40 .
p Podperný systém Staxo 100 je
dimenzovaný na vysoké zaťaženia
a vysoké podperné výšky.
Podperné systémy majú pri betónovaní
prenášať zaťaženia zo stropov, prievlakov
a vznikajúcich horizontálnych síl, ako napr.
zaťaženie spôsobené vetrom. Vaša hospodárnosť pritom závisí od manipulácie,
bezpečnosti pri práci a prispôsobenia sa
konkrétnej situácii na stavbe.
Spoločné črty
Nie je prekvapujúce, že Staxo 100 a Staxo
40 preukazujú spoločné základné črty.
Dlhú životnosť zaručuje pozinkovaná oceľ.
30-centimetrový výškový raster je možné
dosiahnuť len s troma výškami rámov.
Pre ľahké prispôsobenie sa nepravidelnému pôdorysu a vyrovnávacím plochám
slúži samostatná pripojiteľná noha.
Oba podperné systémy sú nastaviteľné
v odstupoch 1 – 3 m v 50 cm rastri.
Integrované príchytné západky automaticky
fixujú diagonálne kríže. Vaše montážne
podlahy s prielezom alebo bez prielezu
sú 60 cm široké a zabezpečené proti
samovoľnému vytiahnutiu. Ponúkajú
vysokú bezpečnosť pri všetkých montážnych prácach, ktoré sa realizujú kompletne
bez použitia náradia. To je dôležité
obzvlášť pri veľkých výškach.
Bezpečnú montáž a demontáž nastojato
zabezpečujú predbežné rámy resp.
zábradlie a definované miesta pre upnutia
bezpečnostného výstroja. Zostavy vysoké
až do 10 m sú vždy predmontované naležato
a postavia sa pomocou žeriava. Príslušné
hlavové a pätkové vretená ponúkajú na
milimeter presné nastavenie požadovanej
výšky aj pri zaťažení. Pripojiteľné pojazdné
Október 2010
podvozky šetria pri horizontálnom premiestňovaní žeriavový čas.
Dôležité rozdiely
Rozdiely medzi systémami sú očividné už
na prvý pohľad v technických parametroch.
Maximálne zaťaženie na nohu pre Staxo 100
je 97 kN. Naproti tomu je maximálna
únosnosť jednej nohy Staxa 40 45 kN.
Kým pri Staxe 100 nie je hmotnosť rámov
rozhodujúca, Staxo 40 je nadimenzované
ako ručný systém a pre optimálnu manipuláciu majú rámy hmotnosť do 25 kg a vyváže-
nú geometriu. Pre jednoduchú prácu pod
hornou konštrukciou pri Staxe 40 je možné
vytvoriť podlahovú plošinu. Pri zodpovedajúcom usporiadaní rámov je umožnený voľný
priechod pod hornou konštrukciou. V ráme
integrovaný rebrík s protišmykovou ochranou
pri Staxe 100 slúži na bezpečný výstup na
vyššie veže. V Staxe 40 sú integrované len
jednoduché výstupné strmene, aby váha
rámu neprekročila hmotnosť pre optimálnu
ručnú manipuláciu. Samostatný rebrík
Staxo 40 zvyšuje bezpečnosť a komfort
pri výstupoch do väčších výšok.
Zhrnutie
Kým Staxo 100 je dôsledne
dimenzované pre veľké podperné výšky a vysoké zaťaženia stropov, Staxo 40 môže
svoje silné stránky jednoznačne
uplatniť v typických pozemných
stavbách. Zodpovedajúco
optimalizovaná je aj manipulácia
s rámami a vybavenie oboch
stavebnicových podperných
systémov. Užívateľ má možnosť
ešte viac optimalizovať hospodárnosť na svojej stavbe.
t Staxo 40 sa výborne osvedčilo
pri pozemných stavbách.
Doka novinky
Konzola Staxo 40
Podperný systém Staxo 40
je so svojim univerzálnym
príslušenstvom ergonomický
systém pre pozemné
staviteľstvo. 90-centimetrová
konzola Staxo 40 ponúka
v obvodovej oblasti stropu
vysokú bezpečnosť
a hospodárnosť.
Je použiteľná ako pochôdzna
konzola so stĺpikom zábradlia
XP 1,20 m a patrí do triedy
lešenia 2. Ak sa na konzolu
Staxo 40 namiesto zábradlia
pripojí vreteno hlavice
Staxo 40, je ním možné
dodatočne podoprieť
vyčnievajúcu konzolu.
7
8
Doka Xpress
Tvar pilierov na Rýchlostnej ceste
R1, úsek Nitra, Západ –Selenec. u
Fakty
STAVBA
Rýchlostná cesta R1,
úsek Nitra, Západ – Selenec
LOKALITA
Selenec – Beladice
HLAVNÝ ZHOTOVITEĽ
Rýchlostná cesta R1,
úsek Nitra, Západ – Selenec
GRANVIA
CONSTRUCTION, s. r. o.
ZHOTOVITEĽ SO 209
A-HÍD ÉPÍTO ZRT.
Použité systémy
Nosníkové debnenie Top50,
schodisková veža Staxo,
šplhacie debnenie MF 240,
skladacia konzola K,
výstupový systém XS a iné
bezpečnostné prvky.
Piliere objektu vznikajú pomocou Doka
systémov Top50, MF 240 a skladacej
plošiny K. Doka sa ako dodávateľ debnenia
podieľa aj na výstavbe stavebného objektu
Rýchlostná cesta R1, úsek Nitra, Západ –
Selenec. Na tomto úseku vyprojektovala
a dodala debnenie pre 40 pilierov rôznych
výšok a zložitých
Debnenie pilierov SO 209
Na danom úseku rýchlostnej cesty R1 sa
nachádzajú, čo sa týka pôdorysu, dva druhy
pilierov. Všetky piliere sa skladajú z drieku
a hlavice piliera, ktorá sa rozširuje do tvaru
písmena V.
Drieky pilierov
Prvý typ piliera ma pôdorysné rozmery
1,9 x 3,4 m a premenlivé výšky 5,0 m
až 8,35 m. Zadebnilo sa 38 stĺpov tohto
typu. Pôdorysný tvar drieku je „obdĺžnik“,
na ktorého kratšie bočné strany je akoby
prilepený rovnoramenný nízky trojuholník,
ktorého vrchol končí v osi bočnej strany
obdĺžnika.
Pre tento typ piliera boli vyprojektované
a dodané 4 sady nosníkového debnenia
Top50 výšky 8,35 m. Sada mala výškovú
skladbu nosníkov 5,9 m + 2,45 m. Kratšie
panely výšky 2,45 m sa podľa potreby pilierov
pripojili alebo odpojili od 5,9 m vysokej sady.
Drieky pilierov sa betónovali na jeden záber.
Vytvorila sa takzvaná „krabica“ obdĺžnikového
tvaru z nosníkového debnenia Top 50, kde sa
zošikmenie bočných strán vyriešilo vložením
drevených ramenátov. Všetky sady boli doplnené aj výstupovým systémom XS – rebríky
pevne spojené s debnením, pomocou ktorých sa pracovníci bezpečne dostali na všetky
úrovne betónovacích konzol. Tým bola zabezpečená maximálna pracovná bezpečnosť
Október 2010
na stavbe. Druhý typ pilieru mal pôdorysné
rozmery drieku 3,5 x 3,4 m. Pôdorys mal tvar
obdĺžnika so zrezanými rohmi. Pre tieto dva
piliere s výškou drieku 8,35 m bola vyprojektovaná 1 sada nosníkového debnenia Top50.
Drieky sa betónovali naraz. Všetky sady boli
včas zhotovené v Doka-servise predmontáže
debnenia v Bratislave a dodané na stavbu.
Hlavice pilierov
Každý pilier je ukončený hlavicou piliera výšky
2,55 m. Na realizáciu týchto hlavíc boli nasadené dve sady nosníkového debnenia Top50.
Čo sa týka debnenia, hlavica bola najzaujímavejšou, ale aj najzložitejšou konštrukciou.
Kvôli jej zložitému a geometricky náročnému
tvaru stavba využila službu Doka-servis
predmontáže debnenia v Bratislave, kde sa
jednotlivé panely zhotovili presne na mieru
a následne včas doviezli na stavbu. Po náročných projektových prácach nasledovala ešte
náročnejšia montáž hlavice, ktorá preverila
montážny tím, ale aj vybavenie servisu. Po náročnej výrobe panelov v bratislavskom servise
sa na stavbe panely už len vzájomne spojili,
čo podstatne urýchlilo priebeh prác a zabezpečilo presný tvar hlavice. Na dvoch širších
stranách hlavice boli architektom navrhnuté
aj okrasné vzory „Rippe“. Doka odporučila
realizačnej firme pre riešenie tohto detailu
použitie polyuretánových matríc Reckli. Tieto
matrice sa dali vyrobiť podľa projektovej
dokumentácie a v rámci servisu predmontáže
debnenia boli osadené na 2 sady debnenia.
Matrica sa osvedčila a vydržala bez poškodenia počas betonáže všetkých záberov. Celá
hlavica sa na žiadosť stavby riešila ako krabica, kde sa zošikmenie hlavice riešilo použitím
drevených ramenátov. Tieto dva masívne panely boli uložené na Doka-šplhacom debnení
MF 240 a zvyšné dva panely boli uložené na
Doka-skladacej plošine K. Pre výstup k debneniu hlavice sa použila Doka-schodisková
veža 250. Bezproblémové oddebnenie „krabíc“ sa zabezpečilo pomocou univerzálnych
vretenových pätiek T8, pomocou ktorých sa
celá sada spustila o pár centimetrov nižšie,
a tým sa bez poškodenia a hlavne bezpečne
oddelilo debnenie od betónu.
p Sady nosníkového debnenia
Top50 pre driek piliera.
Pre maximálnu bezpečnosť
sa na jednu sadu nasadilo
viacero úrovní betonársky
konzol a výstupový systém XS
s ochranným košom XS.
Pri výstavbe tak náročných konštrukcií, aké
sú mosty a diaľnice, potrebuje stavebná
spoločnosť spoľahlivého a kompetentného
partnera, ktorým je v prípade debniacej
techniky určite Doka. To pre danú stavebnú
spoločnosť znamená bezpečnosť, kompetentnosť a spoľahlivosť pri realizovaní
všetkých stavebných zámerov.
t Pohľad na tvarovo zložitú sadu
debnenia hlavice piliera výšky
2,55 m. Použilo sa nosníkové
debnenie Top50 v kombinácii
s drevenými ramenátmi
a preglejkami DokaPly Birch,
ktoré určili konečný tvar hlavice.
Na obrázku vidieť aj polyuretanovú
matricu s požadovaným vzorom.
Panely boli vyhotovené v Dokaservise predmontáže debnenia
v Bratislave.
9
10
Doka Xpress
Nákupno-zábavné centrum
Aupark Košice
Fakty
STAVBA
Aupark Košice
LOKALITA
Košice
INVESTOR
HB REAVIS SLOVAKIA, a. s.
ZHOTOVITEĽ ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
SkyBau, s. r. o.
V Košiciach sa 14. januára 2010 oficiálne začala
výstavba nákupno-zábavného centra Aupark.
Nákupno-zábavné centrum je situované priamo pri
historickom centre Košíc, čo ho predurčuje stať sa
významným kultúrno-spoločenským miestom.
Centrum ponúkne viac ako 161 obchodov, šesť
moderných kinosál a iné prevádzky zábavy a služie.
Po dokončení, ktoré je plánované na
4. štvrťrok 2011, bude na troch podlažiach
v 161 maloobchodných prevádzkach takmer
34 000 m2 predajných a relaxačných plôch,
1 100 parkovacích miest a viac ako 11 000 m2
prenajímateľnej kancelárskej plochy.
Realizácia projektu prinesie pre Košice
aj 800 nových pracovných miest.
Použité systémy
Nosníkové debnenie Top 50,
oporné kozy Variabel,
rámové debnenie Framax Xlife,
stropné debnenie Dokaflex
Stavebno-konštrukčné riešenie
Objekt pozostáva zo siedmych dilatačných
celkov (A,B,C,D,E,F a G) s troma nadzemnými a dvoma podzemnými podlažiami.
Tieto objekty pôdorysne vytvárajú lichobežník s rozmermi strán a=316 m, b= 86 m,
c= 317 m a d= 50,5 m. Doka dodáva
debnenie na štyri dilatačné celky (A,B,D a F)
s celkovou výmerou cca 12 100 m2.
Základová konštrukcia je navrhnutá ako
základová doska hr. 400 mm, nosný
konštrukčný systém ako skeletová konštrukcia. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená
železobetónovými stĺpmi, obvodovými
stenami a monolitickými stropmi. Stropy sú
riešené ako bezprievlaková stropná doska,
v určitých dilatačných celkoch je stropná
doska zosilnená hlavicami nad stĺpmi alebo
prievlakmi.
Použité debniace systémy
Veľkoplošné debnenie Top50 bolo použité
na debnenie jednostranných stien v kombinácii s opornými kozami Variabel na
2. PP a 1. PP. Jednostranné steny mali
výšku 3,6 m a boli pre ne dodané 2 sady
debnenia – 2 x 10 bm. Na debnenie stĺpov
prierezu 50/50 cm a výšky 3,6 m boli
vyvezené 3 sady stĺpového debnenia
Top 50. Na debnenie stien, schodiskových
šácht a stĺpov sa použil osvedčený systém
Framax Xlife o výmere cca 300 m2. Stropné
dosky sa debnili pomocou flexibilného
ručného systému Dokaflex. Na stavbu bola
dodaná sada o výmere cca 6 000 m2.
Najzložitejší strop z hľadiska debnenia bol
dilatačný celok F pre jeho zložitú geometriu
a 0,85 m vysoké prievlaky. Na všetky stropy
Doka technici zhotovili presný kladačský
návrh debnenia, a tak mohol proces
výstavby rýchlo napredovať. Jednotlivé
etapy stavby sa realizujú v rekordne
krátkych termínoch. Zásluhu na tom majú
nielen stavbári zo spoločnosti SkyBau,
ale aj debniaca technika Doka.
t Doka dodávala na dilatačné celky
A, B, D a F stenové debnenie Framax
Xlife, nosníkové debnenie Top 50 a ručné
stropné debnenie Dokaflex.
Október 2010
t Na zadebnenie monolitických
konštrukcií bytového komplexu
Agátky sa použili Doka-debniace
systémy Framax Xlife, Frami,
Dokaflex a skladacie plošiny K.
Fakty
STAVBA
Bytový komplex Agátky
LOKALITA
Stupava
INVESTOR
Agátky s.r.o.
ZHOTOVITEĽ STAVBY
BEKO s.r.o.
Bytový komplex
Agátky
V Stupave prebieha výstavba bytového komplexu
Agátky. Projekt vytvorí 109 nových moderných
bytových jednotiek rôznych veľkostí. Komplex
bude vybavený parkovacími miestami vo forme
garážových státí v podzemných podlažiach, ale
i s detským ihriskom a oddychovými zónami
v areáli objektu. Bytový komplex je rozdelený na
3 stavebné objekty A, B a C s piatimi, štyrmi a troma
nadzemnými podlažiami.
Stavebno-konštrukčné riešenie
Nosný konštrukčný systém bytového
domu bol navrhnutý ako skeletová
konštrukcia. Je tvorený monolitickými
stĺpmi a monolitickými stropmi. Stuženie
objektu zabezpečujú stužujúce jadrá
výťahov a schodísk.
Použité debniace systémy
Nosným debniacim systémom pri výstavbe
stien a stĺpov na tejto stavbe je Dokarámové debnenie Framax Xlife, ktoré sa
opäť perfektne osvedčilo. Pri výstavbe sa
použilo 200 m2 debnenia Framax Xlife pre
steny a jadrá budovy. Na debnenie stĺpov
sa nasadili 4 sady stĺpového debnenia
z univerzálnych panelov. Stropné konštrukcie sa zadebnili pomocou flexibilného
stropného systému Dokaflex o výmere
2 500 m 2. Na prievlaky a atiky bolo
nasadené ručné rámové debnenie Frami.
Pri betonáži obvodových stien boli použité
skladacie plošiny K v kombinácii s debnením Framax Xlife. Ako bočné zábradlie na
plošinách K sa použili stĺpiky ochranného
zábradlia S. Vďaka všetkým týmto prvkom
sa na stavbe dosiahol vysoký štandard
bezpečnosti.
Použité systémy
Framax Xlife, Frami,
Dokaflex, Staxo 100,
Skladacia plošina K
q Vďaka nasadeniu Dokadebniacich systémov sa výstavba
komplexu zrealizovala v rekordne
krátkom čase.
11
12
Doka Xpress
V skratke
Novinky, termíny, médiá, ocenenia
p Jeden zo štyroch vyrobených
panelov pre debnenie 9,3 m
vysokého kruhového piliera
s priemerom 2,5 m.
Cesta I/51 Trnava –
Severný obchvat Trnavy.
DOKA-SERVIS
PREDMONTÁŽE DEBNENIA
Doka dielňa v Bratislave po zakúpení profesionálnych strojov, vyškolení pracovníkov
a získaní potrebných skúsenosti v poslednej
dobe zrealizovala rôzne náročné projekty.
Išlo hlavne o zhotovenie 2 druhov hlavíc pre
piliere pre stavbu rýchlostná cesta R1 – SO
209, úsek Selenec-Beladice. Obidve hlavice už pri návrhu preverili skúsenosti technikov a pri samotnej realizácii skúsenosti
novovyškolených montážnych pracovníkov.
Montáž tvarovo zložitých hlavíc si vyžiadala
úzku spoluprácu technikov s montážnym
majstrom. Po ujasnení všetkých detailov sa
predmontované zostavy debnenia stihli dodať na stavbu v dohodnutom termíne. Ďalším zaujímavým projektom pre Doka-servis
predmontáže debnenia bola montáž štyroch
panelov, ktoré po zmontovaní vytvoria debnenie pre kruhový pilier s priemerom 2,5 m
a výškou 9,3 m. Takéto piliere sú navrhnuté
pre projekt Cesta I/51 Trnava – Severný
obchvat Trnavy. Spomenuté panely boli
zhotovené pomocou nosníkového debnenia
Top 50 v kombinácii s drevenými ramenátmi
a debniacou doskou, ktorá určuje konečný
tvar a povrch výsledného betónu.
p Tvarovo zložité debnenie zhotovené na mieru pre hlavice pilierov na stavbu Rýchlostná cesta
R1- SO 209.
Doka Slovakia
Debniaca technika s. r. o.
Ivánska cesta 28
821 04 Bratislava 2
P.O.Box 39, 820 02 Bratislava 22
Tel. +421 2 43 42 14 26
Fax +421 2 48 20 21 20
E-Mail: [email protected]
www.doka.sk
Doka pobočky
vo svete
Tiráž: „Doka Xpress“ je publikáciou medzinárodnej Doka skupiny. Vydavateľ: Doka Slovakia, Debniaca technika s.r.o., Ivánska cesta 28, 821 04 Bratislava 2.
Redakcia: Ing. Martina Miklošová, Ing. Peter Martinák. E-mail: [email protected] Layout design: COMO GmbH, Linz, Rakúsko.
Tlač: tlačiareň GOEN, spol. s r.o., Bratislava.
V niektorých prípadoch zobrazuje fotodokumentácia v tejto publikácii situácie počas montáže debnenia, preto nemusí byť z bezpečnostného hľadiska vždy úplná.
Pobočka Banská Bystrica
Majerská cesta 138
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 (0)48 / 47 00 480 – 4
Fax: +421 (0)48 / 47 00 488
Pobočka Prešov
Košická 48 / P.O.Box 34
080 05 Prešov 5
Tel.: +421 (0)51 / 772 39 19
Fax: +421 (0)51 / 748 52 19
Download

Prezrieť