ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ČÍSLO
3
Sep ’10
ÚSPORA
ENERGIÍ
3
TIPY
AKO UŠETRIŤ
UŠ
UŠE
ŠETRIŤ
FOTO: ISTOCK
Kotly ušetria
Výber kotla si vyžaduje dobrý prehľad
na trhu. Pri výbere
toho najvhodnejšieho nepodceňujte rady odborníka.
Okná
a strechy
Správny výber
okien a strechy je
podstatným krokom k energe-
vášho obydlia.
Izolácie robia
zázraky
Úniku tepla zabránite izoláciou. Zatepľovanie je dnes
bežným javom.
Získajte s nami
prehľad o tepelných izoláciách.
■ Inzercia
STAŇTE SA ENERGETICKY
NEZÁVISLÝMI
Nulový dom dokáže vyrovnať náklady na bývanie
s prijímanými zdrojmi.
d
FOTO: ISTOCK
tickým úsporám
2 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Módnym trendom nepodlieha iba obliekanie, ale aj výstavba budov. Správne zvolená fasáda vypovedá o dome, jeho vlastníkoch i tvorcoch
viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Dokáže dodať budove na bývanie ten
správny vzhľad, a navyše aj ušetriť.
Nízkoenergeticky
stavať – lacnejšie žiť
M
óda ovplyvňuje používanie niektorých
architektonických
prvkov a ozdôb na fasáde budov, farby, ale
aj materiály. Kým v
60. rokoch minulého storočia sa používala najmä kombinácia hnedej a bielej, na prelome tisícročí
to boli rôzne pastelové farby: žltá, bledomodrá, ružová a podobne.
„Veľký podiel
na znižovaní spotreby
energie má
aj správne
zateplenie.“
Moderne, a pritom úsporne
V posledných rokoch sú pri výstavbe v „kurze“ veľké zasklené
plochy. Spolu s novými farbami a zasklenými plochami sa začínajú uplatňovať aj nové technológie, zabezpečujúce znižovanie spotreby energie pri
užívaní budov. Moderné je stavať alebo
obnovovať tak, aby sa bez plytvania
energie na vykurovanie, chladenie,
prípravu teplej vody, ale aj vetranie a
osvetlenie dosiahli podmienky tepelnej a svetelnej pohody.
1
Dotácie na obnoviteľné zdroje
Získajte peniaze zo
štátnych dotácií na
nákup slnečných kolektorov a kotlov na
biomasu.
STRANA 6
Kvalitu odhalia certifikáty
Dobrým pomocníkom pre vlastníkov pri zisťovaní, či projektant
správne navrhol budovu a firma ju kvalitne postavila, sú energetické certifikáty.
V súčasnosti zo zákona vyplýva povinnosť stavebníkom postaviť budovu v energetickej triede B, teda nízkoenergetickú
budovu. Rovnako to platí pre obnovované
budovy. Veľký podiel na znižovaní spotreby energie pri významnej obnove má
okrem výmeny výplní otvorov, okien a
balkónových dverí aj správne zateplenie.
2
Skroťte vysoké účty
Na zateplenie a s ním súvisiace
stavebné úpravy musí byť spracovaná projektová dokumentácia. Zateplením bytového domu sa dá ušetriť
priemerne 40 – 60 percent energie, ktorú používame na vykurovanie. To v
praxi znamená nižšie zálohové platby
na teplo, zníženie celkových nákladov
na bývanie a vyšší komfort pre nejednu domácnosť.
3
Prof. Ing. Zuzana
Sternová, PhD.
Technický a skúšobný
ústav stavebný, n. o.
ODPORÚČAME
We make our readers succeed!
ÚSPORA ENERGIÍ
3. VYDANIE, 10. SEPTEMBRA 2010
Projektový manažér: Ing. Martina Halgašová
Tel.: 02/593 08 234
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Radoslav Kolek
Redaktor: Ľuboslava Straková,
Zuzana Voštenáková
Odborná spolupráca: Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,
Ing. Monika Rothová
Editor: Darina Dubovská
Foto: Istockphoto
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Nový Čas, 10. septembra 2010
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný
redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
■ Inzercia
Okná v energetickej triede A • 100% slovenský výrobca
Patentované
4 polohové
štrbinové
vetranie
Trojitá funkcia:
- zdvíhaè krídla
- poistka
- zacvakávaè
Dva
bezpeènostné
uzatváracie diely
s 19 roènou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis
na celom Slovensku
• výroba okien do 2 týždòov
(platí pre vybrané farby)
• kapacita výroby 1000
okenných jednotiek za deò
• 5 alebo 6 komorové
nemecké profily Inoutic
• najnovšie nemecké kovanie
Winkhaus activPilot
• okná v energetickej triede A
s bezkonkurenènou cenou
Kontakt na najbližšieho predajcu na bezplatnej
infolinke 0800 188 188 alebo na www.incon.eu
INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza
e-mail: [email protected]
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 3
INŠPIRÁCIA
TIP
FOTO: ISTOCK
FOTOVOLTIKA
Aj keď Slovensko nepatrí k
štátom s najväčším počtom
slnečných dní v roku, potenciál pre fotovoltiku tu je
FOTO: ISTOCK
■ Inzercia
SPOĽAHLIVO A EKOLOGICKY
Dodávame teplo
pre viac ako 200 000
spokojných ľudí.
‫ڊ‬
Od roku 1995 sme znížili produkciu emisií
CO2 v niektorých lokalitách až o 100 %.
‫ڊ‬
Vysoko efektívnu kombinovanú výrobu
elektriny a tepla (KVET) realizujeme
už od roku 1999.
‫ڊ‬
‫ڊ‬
‫ڊ‬
Bardejov
Prievidza
‫ڊ‬
Od roku 2006 dodávame aj teplo vyrobené
zo zdrojov na biomasu.
Za zdroj na biomasu v Revúcej sme získali
ocenenie Najlepší projekt energetiky
za rok 2008.
Na jar 2011 plánujeme uviesť do prevádzky
Inovatívne energetické centrum na báze
obnoviteľných zdrojov energie (kombinácia
biomasy, plynového motora a fotovoltiky).
‫ڊ‬
V rokoch 2010-2012 plánujeme ďalšie
projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie (biomasa, ako aj KVET a fotovoltika)
v existujúcich i novo zásobovaných územiach.
TEPLO DODÁVAME
V TÝCHTO LOKALITÁCH.
Bratislava
V období rokov 2010 - 2011 plánujeme
investovať viac ako 30 mil. EUR v oblasti
využívania obnoviteľných zdrojov energie
a zvyšovania efektivity CZT.
STEFE SK, a.s., Europa Business Center, Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3220 100 · Fax: +421 48 3220 102
WWW.TEPLOVMESTE.SK
Michalovce
4 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
TÉRYHO CHATA
Fotovoltika sa dostala
aj do našich veľhôr.
FOTO: ENEL
Zelená energia zo svetla
■ Otázka: Prečo môžu byť fotovoltické technológiie na výrobu
elektriny ďalšou cestou k čistej
energii?
■ Odpoveď: Na Slovensku sa
využíva mix jadrových, tepelných
a vodných elektrární – tento spôsob je ekologickejší, ekonomickejší, bezpečnejší a prispieva
k zmierneniu klimatických zmien.
V roku 2009 len 12,30 % z celkovej
dodanej elektriny na Slovensku pochádzalo zo zdrojov spaľujúcich fosílne palivá a takmer 88 % elektriny
bolo vyrobených bez produkcie CO2
Na trhu obnoviteľných zdrojov sa
však začínajú objavovať prvé projekty fotovoltiky. Keďže Slovensko má
len veľmi obmedzené vlastné zdroje fosílnych palív energie, závisí od
ich dovozu a pociťuje výkyvy cien
na svetových trhoch. Posilnenie využívania obnoviteľných zdrojov je
preto jedným z dôležitých nástrojov pre zabezpečenie jeho dlhodobej
energetickej bezpečnosti.
Ing. Jana Burdová
hovorkyňa Slovenských elektrární
Biomasa
Spoluspaľovanie biomasy je v súčasnosti veľmi obľúbený spôsob, ktorým prispievajú tepelné elektrárne
k zlepšovaniu ovzdušia. Deje sa to
pridávaním drevnej štiepky k uhliu
počas prepravy do fluidných kotlov.
V lete 2009 Elektráreň vo Vojanoch
začala so spoluspaľovaním 10 % podielu drevnej štiepky čo je 4 % tepelného príkonu. Len do konca toho roka tým na emisiách ušetrila 7 239 ton
CO2. Na zvýšenie podielu sa už pripravuje realizácia skúšky spoluspaľovania alternatívnej formy biomasy vo forme drevených peliet.
Svetlo ako zdroj
Zložitý názov – fotovoltika - pomenováva premenu slnečnej energie
na energiu elektrickú. Táto premena prebieha vďaka fotovoltickému
efektu, ktorý nastáva v kremíkových
polovodičových vrstvách fotovoltických panelov (modulov), tvarovo
podobných solárnym kolektorom.
Jej masovejšiemu využívaniu však
zatiaľ bránia technologické bariéry,
ako napríklad citlivosť na poveternostné podmienky. Najnovšie technológie výroby zachytávacích solárnych článkov ale dávajú fotovoltike
celkom nové možnosti uplatnenia.
Téryho chata ekologickejšie
Fotovoltika sa dostala aj do našich
veľhôr. Presnejšie povedané, solárne
panely v rámci projektu ekologizácie
sa využili aj pri rekonštrukcii Téryho chaty vo Vysokých Tatrách. „V roku 2009 na ,Terinke‘ (ako ju domáci
nazývajú), našej najvyššie položenej
celoročne prevádzkovanej vysokohorskej chate, sme nainštalovali nové fotovoltické články a komplexne
zrekonštruovali elektroinštaláciu, a
to v rámci projektu Energia pre krajinu,“ hovorí Jana Burdová, hovorkyňa Slovenských elektrární. Jedno z
najobľúbenejších turistických miest
tak zažilo unikátnu dopravu potrebnej technológie helikoptérou.
Komfort elektriny na horách
Nezanedbateľné je množstvo šesť
ton oxidu uhličitého ročne, ktoré
vďaka čistej výrobe elektriny z obnoviteľného zdroja šetrí Téryho chata,
pôvodne produkujúca odpad využívaním dieselového generátora. „Prináša to osvetlenie chaty, orientácia v
noci v chate je výrazne lepšia. Chladnička, mraznička, dobíjanie mobilov,
batérií do fotoaparátov a kamier,“ potvrdil chatár z Téryho chaty. V tomto
roku využívajú komfort elektriny zo
svetla na Zbojníckej chate. Elektrina sa však prenáša aj z hôr do dolín.
Mochovce a Vojany sú regióny, v ktorých doplnia energetický mix vody –
tepla - jadra práve o svetlo a ponúknu ekologický, tichý a stabilný zdroj
elektriny.
Budúcnosť tkvie v mixe týchto
zdrojov, vyváženom tak z hľadiska
efektov environmentálnych, ako aj
ekonomických. Náklady na systém
v prípade silne podporovaných zdrojov by sa mohli premietnuť do cien
pre koncových zákazníkov. Inovácie a rozvoj technológií prinášajú
potenciál potrebnej rovnováhy.
SEPTEMBER · 5
TERMÁLNE SYSTÉMY
POHĽAD ODBORNÍKA
Berte, keď slnko dáva
■ Zmysluplné využívanie
slnka a jeho energie je našou budúcnosťou. Jeho sila je veľká, preto našou snahou by malo byť naučiť sa ju
správne využívať. Slnečná
energia nám dnes môže pomôcť pri ohreve teplej vody a
aj pri podpore vykurovania.
■ V Slovenskej republike sú
podmienky na využívanie slnečnej energie priaznivé. Vďaka solárnym systémom môžu
ľudia využívať túto energiu na
prípravu teplej vody a podporu vykurovania domácnosti a
pritom znížiť náklady na energie. Táto energia je totiž bezplatná. Slnko je zároveň obnoviteľným zdrojom energie.
Ak teda využívate takéto zdroje, znižujete množstvo emisií
prúdiacich do ovzdušia, a tým
chránite životné prostredie.
Solárny systém stačí pripojiť
k súčasnému vykurovaciemu
zariadeniu, alebo vytvoriť nové riešenie.
Solárny kolektor
Základným prvkom solárneho systému je solárny kolektor, ktorého orientácia by v
podmienkach Slovenska mala byť na juh až juhozápad alebo juhovýchod v uhle 45 stupňov. Kolektory zabezpečujú
priamy ohrev pracovnej látky
v čase dostatočného slnečného žiarenia, ktorá potom odovzdá získané teplo prostredníctvom solárneho výmenníka úžitkovej vode skladovanej
v bojleri. Treba zabezpečiť jeho
dostatočný objem, aby nedošlo
k nedostatku teplej vody počas
Ako si vybrať
Solárny kolektor je vystavený
mimoriadnej meteorologickej
záťaži, a to zmenám teplôt v zime a v lete, prudkým búrkam,
ľadu a padajúcemu ľadovcu.
Preto je veľmi náročný na kvalitu konštrukcie. Bežný spotrebiteľ nedokáže pohľadom
posúdiť kvalitu solárneho kolektoru – od pevnosti sklenej
plochy alebo sklených trubíc,
svetelnej priepustnosti, energetického výkonu až po vodotesnosť kolektorovej vane. „
Pri kúpe kolektora preto odporúčame vyžadovať certifi kát
niektorej z európskych skúšobní, ako sú SPF Rapperswil
(www.spf.ch), Solar Keymark
(www.solarkeymark.org), ISE
Freiburg (http://www.ise.fhg.
de), Arsenal research (www.
austriasolar.at), ktoré na svojich webových stránkach uvádzajú technické detaily testovaných kolektorov. Takisto odporúčame uvažovať o kolektoroch vyvinutých pre naše klimatické podmienky,“ hovorí
Monika Rothová z Energetického centra v Bratislave.
Ohrev vody
Tepelné solárne systémy fungujú najefektívnejšie vtedy,
keď svieti najviac slnka a potreba tepla je teda najnižšia.
Najviac tepla však potrebujeme práve v čase, keď slnko
nesvieti, resp. svieti málo. Z
tohto dôvodu sa solárne systémy používajú najmä na ohrev
ohriatej pitnej vody a ohrev
bazénov. Teplú vodu totiž potrebujeme vo viac-menej vyrovnanom množstve po celý
rok a bazén využívame najmä
v čase silného slnečného žiarenia. „Ak hovoríme o vykurovaní solárnym systémom,
hovoríme len o podpore vykurovania – v prechodných obdobiach a v zimných mesiacoch,
najmä počas slnečných dní.
Treba podotknúť, že solárny
systém pracuje aj v čase, keď
je slnko za mrakmi, teda využíva difúzne – rozptýlené a odrazené žiarenie slnka,“ dodáva
Rothová.
KAM CHODÍ SLNKO,
TAM NECHODIA ZLOŽENKY
ĽUBOSLAVA STRAKOVÁ
[email protected]
5 TIPOV
Prednosť sprchy
1 pred kúpeľom
Dokázalo sa, že pri uprednostnenom častejšom sprchovaní sa spotrebuje až trikrát menej ohriatej vody, a
teda energie.
Dôležité pri sprche
Používajte sprchovaciu
hlavicu, kde je úspora o ďalších až 30 percent vyššia. Nezabudnite na opravu kvapkajúcich kohútikov. Vodu v
bojleroch stačí zohrievať na
55 °C, a nie na 90 °C.
Zásobníky a potrubie
Zásobníky na teplú vodu umiestnite čo najbližšie
k miestu spotreby, aby ste
zabránili tepelným stratám
v dlhom potrubí. Potrubie s
teplou vodou treba tepelne
izolovať.
Moderné šetriace
batérie
Využívajte moderné, jednopákové, zmiešavacie vodovodné batérie alebo batérie so
vstavaným termostatom.
Bojler a jeho výmena
V prípade, že dlhší čas
nebudete doma, znížte teplotu vody v bojleri na 15 až 20
°C. Zabezpečte včasnú výmenu ohrievacieho telesa bojlera, ktoré môže byť znečistené
nánosmi, tzv. kotlovým kameňom.
» ÚËinné vákuové kolektory U-pipe
» Úspora na príprave teplej vody až 80 %
» Úspora na vykurovaní až 40 %
» MožnosŘ získaŘ dotáciu
» Príprava na dotáciu zadarmo
2
Využite a čerpajte
z výhod a zliav,
ktoré získate členstvom
v klube NELUMBO
3
4
5
Pri zadaní hesla 2010 – zŐava 10 % na príslušenstvo
Údernícka 3, Bratislava V
■ Inzercia
Ing. Monika Rothová
Energetické centrum Bratislava
zamračených dní. Pri zvažovaní výberu druhu kolektorov
si môžeme vybrať z rôznych
druhov, u nás sa najčastejšie
uplatňujú kvapalinové kolektory štandardné alebo vákuové. Vákuové vďaka svojmu
konštrukčnému vyhotoveniu
dosahujú lepšie tepelné zisky a
teda aj vyššiu účinnosť, no sú
oproti klasickým drahšie.
Tel.: +421 904 619 653
e-mail: [email protected]
www.nelumbo.sk
6 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Využívanie obnoviteľných
zdrojov s dotáciami
■ Otázka: Uvažujete o kúpe slnečných kolektorov alebo kotlov
na biomasu?
■ Odpoveď: Vyrátajte si už
dnes, či sa vám nákup oplatí.
■ Výstavba nového domu či rekonštrukcia systému vykurovania v staršom rodinnom dome alebo bytovom
dome sú ideálne príležitosti na zváženie, či sa konkrétnej domácnosti oplatí investovať do využívania obnoviteľných zdrojov energie. Dôvodom, prečo sa zaujímať aj o túto alternatívu by
mohli byť aj štátne dotácie na inštalácie kolektorov a kotlov na biomasu
z Programu vyššieho využitia biomasy
a slnečnej energie v domácnostiach.
na jeseň využívať na dokurovanie.
V každom prípade treba rátať s
tým, že solárna energia slúži len ako
doplnkový zdroj. Preto je vždy nutné
okrem nej mať k dispozícii aj elektrinu, plyn alebo kotol na tuhé palivo.
Pri vhodne zvolených parametroch
systému možno prevádzkou kolektorov pokryť 45 – 60 % ročnej potreby
ohrevu teplej vody a 15 až 30 % ročnej
potreby dobre izolovaného objektu
vybaveného podlahovým kúrením.
Zaobstarávacie náklady celého solárneho systému, vrátane inštalácie
závisia od konkrétnej situácie, bežne sa pohybujú od 2 000 € do 4 000 €,
prípadne aj viac.
Základné podmienky
Väčšia spotreba urýchli návratnosť
Výška dotačných prostriedkov zvyčajne pokryje len časť celkových nákladov na inštaláciu. Pri slnečných
kolektoroch návratnosť investície
úzko súvisí s počtom členov domácnosti a účelom, na ktorých sa systém
používa. Najčastejšie prostredníctvom kolektorov majitelia domov a
bytov ohrievajú teplú vodu na sociálne účely. Platí pravidlo, že čím je
väčšia spotreba teplej vody, tým sa
výdavky rýchlejšie vrátia. Životnosť
momentálne inštalovaných technológií je zvyčajne 25 až 30 rokov. Slnečnou energiou sa môže ohrievať aj voda v bazénoch, alebo sa môže na jar a
■ Inzercia
Dotovaný druh solárneho zariadenia
musí mať certifikát – európsku značku kvality SOLAR KEYMARK. Pri kolektoroch uvedených do prevádzky v
roku 2010 treba priložiť aj potvrdenie
o stanovenom minimálnom ročnom
energetickom zisku zariadenia.Výška
dotácie pre rodinné domy dosahuje
200 € za 1 m2 absorpčnej plochy nainštalovaných kolektorov, nad 8 m2 absorpčnej plochy sa dotácia znižuje na
50 €/m2.Dotácia pre bytové domy bola
stanovená na 100 € za 1 m2 absorpčnej
plochy nainštalovaných kolektorov,
maximálne 300 € na domácnosť.
Kotly na biomasu
Výrobcovia kotlov na biomasu hovoria
pri správnom používaní o životnosti
10 až 15 rokov. Výška dotácie bola stanovená ako 30 percent z ceny kotla.
Dotované môžu byť len kvalitnejšie zariadenia, ktoré majú predpísanú účinnosť minimálne 84 percent a neprekračujú emisné kvóty. Len jedno z inštalovaných dotovaných zariadení stálo menej ako
1 000 €,zvyčajne to bolo viac.Priemerná dotácia sa pri kotloch na splyňovanie pohybovala okolo 500 €. Maximálnu možnú sumu 1 000 € dostalo zhruba 70 domácností.Až na pár výnimiek
bola určená na kotly na pelety.
Záujmu sa tešia kolektory
Od apríla 2009 o dotácie prejavilo záujem 3 200 domácností a bytových domov na Slovensku. Z celkovej vyčlenenej sumy 8 miliónov € bolo ku koncu
augusta 2010 k dispozícii ešte zhruba
5 miliónov €. O dotácie na slnečné kolektory dovtedy požiadalo 2 614 rodinných domov a 15 bytových domov so 729
bytmi.Zatiaľ 550 žiadostí podali domácnosti, ktoré si zakúpili kotol na drevnú
biomasu. O dotáciu môžu domácnosti
požiadať až po nainštalovaní systému,a
to do 6 mesiacov po uvedení zariadenia
do prevádzky.V Slovenskej inovačnej a
energetickej agentúre, ktorá program
administruje, aj tento rok očakávajú
väčší nápor žiadostí na jeseň a v zime.
MGR.SYLVIA PÁLKOVÁ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
PRÍKLADY
■ Príklad zo Štiavnice
V staršom dvojpodlažnom
rodinnom dome v Banskej
Štiavnici za kompletné nainštalovanie solárneho systému so štyrmi plošnými slnečnými kolektormi zaplatili 3 309 €. V dome bývajú
štyri osoby, ktoré predtým používali na ohrev vody prietokový
ohrievač na zemný plyn. Pri výpočte jednoduchej návratnosti sa
použili úspory nákladov na zemný plyn počas jedného roka od mája 2009. Z prepočtov vyplýva, že za
rok usporili 227 € a investícia sa
im s dotáciou vráti za 8 rokov a
štyri mesiace. Systém by mohol
vydržať 25 až 30 rokov.
!
■ Príklad z Krupiny
Suma vyše 4 000 € za inštaláciu jedného z konkrétnych podporených kotlov na pelety sa domácnosti vráti do 10 rokov a s dotáciou do 7 rokov. Pri
prepočte sa vychádzalo zo skutočnej odsledovanej spotreby peliet, ktorú si majiteľ domu v Krupine zaznamenával. Platby za kúpu kotla a spotrebovaného množstva peliet boli porovnané s nákladmi pri kúrení plynom.
!
■ Uvedené údaje sú však výsostne individuálne a nedajú sa zovšeobecňovať. Detaily prepočtov sú
publikované na www.siea.gov.sk
SPOĽAHLIVO A EKOLOGICKY
LOKÁLNE ZDROJE ENERGIE:
V Rimavskej Sobote položili základný kameň
Inovatívneho energetického centra - IEC.
Skupina STEFE SK predstavila prvý zdroj
na výrobu tepla a elektriny na báze zemného
plynu, biomasy a slnečnej energie, ktorý začne
dodávať energiu od marca 2011. Jeho základný
kameň spoločne položili zástupcovia skupiny
STEFE SK, spoločností STEFE ECB, s.r.o.
a ENERGOBYT spol. s r.o. a mesta Rimavská
Sobota.
Tri zdroje. Centrum bude na výrobu tepla
a elektrickej energie využívať tri zdroje –
biomasu, slnečnú energiu a zemný plyn. Svojim
odberateľom bude po uvedení do prevádzky
dodávať teplo a elektrinu spoľahlivým,
efektívnym a ekologickým spôsobom. Celková
investícia Skupiny STEFE SK do projektu
dosiahne 5,2 mil. eur.
„Pri výrobe tepla a elektriny budeme kombinovať
dva obnoviteľné a jeden tradičný zdroj, vďaka
čomu dosiahneme bezpečnú a ekologickú
prevádzku. Keďže máme na výber viac zdrojov
energie, budeme vždy voliť tú najvýhodnejšiu
kombináciu. Model použitý v rámci IEC plánujeme
využiť v mestách, v ktorých už pôsobíme a zároveň
sme pripravení realizovať podobné projekty
kdekoľvek na Slovensku,“ uviedol Peter Trummer,
predseda predstavenstva STEFE SK, a.s.
IEC Rimavská Sobota zároveň podporí
využitie lokálnych surovín (biomasy) a miestnej
pracovnej sily, pričom prostriedky za nákup
biomasy ako paliva ostávajú v regióne.
Z ekologického hľadiska je tiež dôležité,
že biomasa, ktorá by v opačnom prípade
ostala nevyužitá v prírode, bude zhodnocovaná.
V rámci modernizácie tepelného hospodárstva
v Rimavskej Sobote investuje ENERGOBYT
v rokoch 2010 a 2011 ďalších 5 mil. eur
do obnovy teplovodných rozvodov s cieľom
znížiť tepelné straty v rozvodoch a do inštalácií
vyše 100 kompaktných odovzdávacích staníc
tepla v bytových domoch.
WWW.TEPLOVMESTE.SK
■ Inzercia
MYSLÍME EKOLOGICKY 21&2147,'/'6'2'.0¥¤'42#&.
4
4
8[WzKVGXÙJQF[QF85'
RTKP½MWRGVGRGNPÅJQÄGTRCFNC
\šCXCPCP½MWRVGRGNPÅJQÄGTRCFNC
W\ONWXPÙEJRCTVPGTQX85'
RTÉURGXQM'74
\XÙJQFPGPÅUCF\D[CRTQFWMV[
DG\RNCVP½CPCNÙ\CXÙJQFPQUVK
GPC
MPKV
VGRGNPÅJQÄGTRCFNC
KÉMNK
E
½
O
2TGX
P
KCEK
HQT
8 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIA
Tepelné čerpadlo
využíva prírodné živly
Ak túžite mať počas zimných večerov vo vašom dome príjemné teplo
za rozumných podmienok, mali by
ste uvažovať o tepelnom čerpadle.
Tepelné čerpadlá dnes totiž vedia
oveľa efektívnejšie, lepšie, komfortnejšie a ekologickejšie zabezpečiť
vykurovanie,klimatizovanie a ohrev
teplej úžitkovej vody ako mnoho
iných zdrojov tepla.Toto čerpadlo totiž využíva teplo z okolitého prostredia na vykurovanie a prípravu teplej
úžitkovej vody. Odvádza nízkopotenciálové teplo z prírody – zo zeme, vody alebo vzduchu, alebo priemyslu a
premieňa ho na teplo s vyšším potenciálom, ktoré je prakticky využiteľné na vykurovanie.
Ako pracuje
Tepelné čerpadlo pracuje podobným spôsobom ako chladnička,
ale zatiaľ čo pri chladničke je cieľom, aby zariadenie odoberalo tep-
lo potravinám a znižovalo ich teplotu, tepelné čerpadlo dodáva teplo do vykurovacieho systému alebo
ohrieva vodu. Hlavnými zdrojmi
tepla, ktoré môžu tepelné čerpadlá
využiť, sú voda, zem, vzduch, odpadové teplo z domácností, priemyslu, zo stajní pre hospodárske zvieratá, zo vzduchotechniky a slnečné
žiarenie.
Náklady na vykurovanie
Ak porovnávame náklady na vykurovanie, treba ich vždy posudzovať
v súvislostiach s nákladmi na ostané dodané energie. Domácnosti,
ktoré využívajú na vykurovanie tepelné čerpadlo, majú nárok na zvýhodnenú cenu elektrickej energie v
čase nízkej tarify.
FOTO: ISTOCK
■ Otázka: Ako využiť teplo prírodných živlov na vykurovanie
domácností?
■ Odpoveď: Zabezpečte si tepelné čerpadlo, ktoré má schopnosť efektívneho a ekologického
vykurovania
Chcete ho mať
Pred rozhodnutím o investícii do
tepelného čerpadla treba poznať základné údaje k správnemu návrhu
tepelného čerpadla, ako aj vykurovacej sústavy objektu. Pred samotnou inštaláciou potrebujete vedieť
účel jeho využitia, to znamená, či
bude slúžiť na vykurovanie, ohrev
vody, bazéna, chladenie v lete atď.
Potrebujete vedieť výšku investície
a prevádzky tepelného čerpadla a
spôsob prevádzky.
Vplyv na životné prostredie
Prevádzka tepelných čerpadiel
sa považuje za environmentálne vhodnú. Nízkym vstupom primárnej energie znižuje ohrozenie
životného prostredia súvisiace so
spaľovaním pevných palív – tvorbu CO2 a emisií iných skleníkových plynov.
ĽUBOSLAVA STRAKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
Tepelné êerpadlá HITACHI AquaFree 3 séria
vhodná pre všetky realizácie:
vysoká úËinnosĈ COP až do 4,55 zabezpeËená plynule ovládateìným DC špirálovým
kompresorom HITACHI, garantovaná prevádzka do -20°C
tepelné výkony do 18kW
• podlahové a radiátorové kúrenie až do 55°C / 45°C
• ohrev TÚV na 60°C
• pripojiteìné k solárnym systémom
• nastaviteìná ochrana proti listériám
• ohrev vody v bazéne
• možnosĈ prepojenia s plynovým kotlom
• v lete zároveñ chladí – možnosĈ voìby teplôt napr. – stropné chladenie 23°C / 18°C
– fan-coilami 10°C / 5°C
• veìké množstvo variánt zapojení
COOL s.r.o., zastúpenie HITACHI pre SR
Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 43637581
Fax: +421 2 43637583
www.coolclima.sk
Bezplatné
energetické
poradenstvo
Domácnosti podobne ako podnikatelia a predstavitelia tretieho sektora môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci
projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytuje
Slovenská inovačná a energetická
agentúra (SIEA). V troch poradenských centrách v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach záujemcovia získajú informácie o úsporách energie a o využívaní obnoviteľných zdrojov energie.
Pomoc odborných konzultantov je k dispozícii aj pre tých, ktorí chcú vedieť, ako a odkiaľ získať
podporu na realizáciu úsporných
opatrení.O individuálne rady a odporúčania, ako vyriešiť konkrétne
energetické problémy, môžu požiadať aj tí, ktorí doteraz investície
do úspor energie odkladali.
Konkrétne otázky možno konzultovať každý pracovný deň od 8.
hod. do 15. hod. na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399. Kto
uprednostňuje osobné stretnutia,
má možnosť aj bez ohlásenia navštíviť poradenské centrum štyri dni
v týždni,v utorok a vo štvrtok popoludní a v stredu a v piatok dopoludnia. Pre písomné otázky sú k dispozícii aj e-mailové adresy. Detaily o
jednotlivých aktivitách projektu,
ako aj užitočné informácie z energetickej oblasti sú k dispozícii aj
stránke www.zitenergiou.sk.
Ten pravý kotol pre vás
Na vykurovanie sa v domácnosti spotrebuje až 60 %
z celkovej spotreby energie,
čo výrazne zaťažuje domáci
rozpočet.
Značka PROTHERM uviedla
počas roka na trh niekoľko
noviniek, ktoré užívateľom
zabezpečujú pohodlné, ale
zároveň úsporné a ekologické bývanie. Ide o nový rad
závesných plynových kotlov
Gepard, elektrický kotol Raja
či solárnu zostavu Helioset.
Svoju ponuku PROTHERM
v súčasnosti rozširuje aj o
nové nekondenzačné plynové
kotly s obchodným označením PANTHER a o rad kondenzačných plynových kotlov
– PANTHER CONDENS.
Kondenzačný plynový kotol
PANTHER CONDENS
Novinkou v sortimente značky PROTHERM je rad kondenzačných kotlov PANTHER
CONDENS 12 KKO, 25 KKO
a 25 KKV. Vyrábajú sa v prevedeniach ako kombinované – na
vykurovanie s prietokovým spôsobom ohrevu teplej vody alebo
len na vykurovanie s možnosťou
ohrevu teplej vody v prídavnom
zásobníku. Vďaka využívaniu
kondenzačného tepla dosahujú
vysoký normovaný stupeň využitia až 109 %. Prednosťami
kotla PANTHER CONDENS sú
nerezový kondenzačný výmenník a nová hydroskupina s lepšie dostupnými komponentmi.
K zvýšeniu užívateľského komfortu významne prispieva vysoko účinná zvuková izolácia,
ktorá znižuje hlučnosť kotla, autodiagnostika a ľahké ovládanie
kotla na veľkom a prehľadnom
LCD displeji.
Plynový kotol PANTHER
Sortiment
nekondenzačných
kotlov značky PROTHERM obohatil tiež nový rad závesných
plynových kotlov PANTHER, ktorý zahŕňa kotly na vykurovanie,
s možnosťou ohrevu teplej vody
v prídavnom zásobníku a kombinované kotly s prietokovým ohrevom teplej vody. Kotly PANTHER
len na vykurovanie sa vyrábajú
v troch výkonových variantoch –
12 kW, 25 kW a 30 kW s plynulou
moduláciou výkonu.
Rozšírenie vlastností voliteľným príslušenstvom
Pre všetky typy kotlov PANTHER
a PANTHER CONDENS je možnosť použitia komunikačných
izbových
regulátorov
rady
Thermolink so zbernicou eBus,
ktoré zaručujú najvhodnejší
tepelný komfort pri optimálnej
spotrebe energie. Optimálne
vykurovacie podmienky zaručí
tiež využitie vstavanej ekvitermickej regulácie. Použitie vysoko kvalitných komponentov
zaručuje vyššiu spoľahlivosť
a výkonnosť kotla.
Dokonalý súlad
Súčasťou kotlov PANTHER
a tiež PANTHER CONDENS len
na kúrenie je trojcestný ventil, prostredníctvom ktorého
možno ku kotlu pripojiť externý
zásobník značky PROTHERM.
Dizajnové zosúladenie zostavy
umožňuje umiestniť zásobník
vedľa kotla vpravo, vľavo alebo
pod kotol. Po prepojení zásobníka s kotlom si užívateľ priamo
na displeji kotla alebo na displeji
izbového regulátora Thermolink
volí požadovanú teplotu vody
v zásobníku.
Od 1. septembra 2010 možno
nové nekondenzačné plynové
kotly PANTHER a nový rad kondenzačných plynových kotlov
PANTHER CONDENS získať za
zvýhodnené uvádzacie ceny.
Viac informácií na
www.protherm.sk.
■ Inzercia
PANTHER a PANTHER CONDENS
nové nekondenzačné a kondenzačné kotly
NZA
ČNÝ
KONDENZ
Ý A NEKON
ČN
DE
A
Panther & Panther...
pokračovanie úspešného radu závesných
plynových kotlov, teraz aj v kondenzačnej verzii
...opäť zasahuje
uvádzacie ceny kotlov platia od 1.9. do 31.10.2010
všetky potrebné informácie získate u predajcov Protherm
alebo na zákazníckej linke 034 6966 166 a na www.protherm.sk
Vaillant Group Slovakia, s.r.o., Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica, Tel.: 034 / 696 61 01
10 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
Otázka: Dá sa zabrániť úniku tepla a zároveň financií z domácnosti?
Odpoveď: Vyberte si vhodný kotol, no pri širokom výbere na trhu
sa radšej poraďte s odborníkom.
KOTOL PO NOVOM
■ Vybrať správny kotol si vyžaduje dôkladnú prípravu. Prevažujú kotly s výkonom od 50 do 70 kW,
ktoré spaľujú tuhé, kvapalné alebo plynné palivá. V posledných rokoch k nim čoraz častejšie patria aj
alternatívne zdroje tepla. V zdroji tepla sa mení energia z paliva
na teplo, ktoré sa odovzdáva teplonosnej látke. Prostredníctvom potrubného rozvodu sa táto látka ďalej distribuuje do vykurovacích telies. Kotly môžu byť závesné, ktoré
možno osadiť na prístupnú stenu,
alebo stacionárne – umiestnené vo
vyhradenom priestore.
Kotly na plynné palivá
Môžu spaľovať zemný plyn, propán-bután a bioplyn. U nás sú najpoužívanejšie kotly na zemný plyn,
a to buď klasické, alebo kondenzačné. Odborníci považujú kondenzačné kotly za druh vyššej generácie, pretože pri vysokoteplotnom aj
kondenzačnom režime pracujú spoľahlivejšie a efektívnejšie. Sú vysoko ekologické, pretože z nich uniká
do ovzdušia minimálne množstvo
exhalátov. Prednosťou splynovacích kotlov je komfortný obsluha a
■ Inzercia
účinnosť od 81 % až do 89 % v regulačnom rozsahu zhruba 30 až 100 %
výkonu. V útlmovom režime vydržia bez obsluhy 12 až 16 hodín.
Kotly na biomasu
V univerzálnych splyňovacích
kotloch možno vďaka vymeniteľnému horáka používať viaceré druhy
palív, okrem spomínaného zemného plynu je to drevo, napríklad pelety a extra ľahké vykurovacie oleje. Ideálne sú tie, v ktorých sa vyvíja drevoplyn a ten horením produkuje teplo. Takto sa dá kúriť aj kusovým drevom aj drevnými briketami. Peletrizčné kotly sú určené
na vykurovanie obytných domov
a priemyselných objektov. Sú vybavené automatickým podávačom
paliva a riadené izbovým termostatom zaručujúcim vysoký komfort obsluhy. Cena takéhoto vykurovania v prípade kusového dreva
je v porovnaní s cenou vykurovania zemným plynom približne polovičná. Dnes sú už na trhu kotly,
ktorých konštrukcia nezaberá veľa
priestoru, sú spoľahlivé a majú nízku spotrebu dreva, nenáročnú obsluhu a dlhú životnosť. Kotol môže
mať aj stáložiarnu prevádzku, čím
eliminuje nutnosť opakovaného
rozkurovania v kotle po uplynutí
dlhšej doby. Na jeho ochranu slúži
integrovaný dochladzovací okruh,
ktorý v prípade prehriatia kotla zaistí jeho bezpečné ochladenie na
prevádzkovú teplotu.
Kotly na tuhé palivá
Tieto kotly môžu spaľovať čierne a
hnedé uhlie, koks, kusové drevo,
drevené brikety a štiepky, pelety.
Ich výhodou je nižšia obstarávacia
cena, nevýhodou znečistený interiér, ako aj namáhavá a prácna obsluha. Obsluhu kotla môže uľahčiť automatické prikladacie zariadenie, ktoré musí byť pripojené na
elektrickú sieť 230 V. Ak si vyberiete kotol na tuhé palivo, musíte
myslieť vopred na dostatočne veľký sklad na palivo a z praktických
dôvodov ho situovať čo najbližšie k
zdroju tepla.
Elektrické kotly
Elektrické kotly majú zvyčajne
trojfázové elektrické vedenie, pričom každá fáza musí mať svoje samostatné istenie. Sú konštruova-
4
1
TIPY
Priestor. Pred kotlom musí
byť manipulačný priestor
aspoň 80 cm.
Vzdialenosť. Kotol musí
byť od horľavých predmietov vzdialený minimálne 20 cm.
Miestnosť. Miestnosť, kde
sa nachádza kotol, musí byť
vetrateľná, suchá, bez možnosti
vírenia prachu.
Vetranie. V miestnosti tiež
nesmú byť dvere a okná pevne utesnené.
2
3
4
né na rôzny výkon. Ich inštaláciu a
prevádzku musí schváliť príslušný
elektrorozvodný závod, a to z dôvodu, či je v danej lokalite k dispozícii dostatočná elektrická kapacita.
Elektrické vykurovanie je vysoko
účinné, je najčistejšie a najpružnejšie. Ďalšími výhodami elektrických
kotlov sú jednoduchosť obsluhy a
nehlučnosť. Nevýhodou je, že ide o
finančne náročnejšie riešenie.
ĽUBOSLAVA STRAKOVÁ
[email protected]
Skúsenosť histórie,
múdrosť budúcnosti
■ Tretie tisícročie nám prináša niekoľko otázok a nepríjemné odpovede. Častejšie
sa pýtame na zdroje energií,
pretože tradičné zdroje sa už
pomaly míňajú.
Súčasná doba priniesla veľký rozmach vo vývoji izolačných materiálov. Zákonité zvyšovanie cien
palív, a tým aj tepla, prinútili veci prehodnocovať. Izolačné materiály nám pomáhajú uskladniť
veľké objemy tepla, akumulovať
ich a uchovať na dobu spotreby. Aj
zatepľovanie bytových blokov je
dnes samozrejmosťou. Ani majitelia rodinných domov nečakajú. Tepelné straty budov sa znižujú, a to
je pozícia využiť staronové metódy úspor energií.
Múdrosť pre budúcnosť
„Skladovanie“ tepla nie je novin-
ka. Šamotové kachle v izbách starých mám, murované kuchynské
sporáky, to sú ukážky akumulácie
tepla poplatné dobe vzniku. Tepelné „bazény“ pod rodinnými domami akumulujúce letné zdroje tepla sú zase priekopníckou metódou
pre severské štáty v Európe. Stred
starého kontinentu má niekoľko
možností ako zvládnuť energeticky problém štyroch ročných období. Kombináciou niekoľkých systémov výroby tepla je možné ideálne pokryť potreby domácnosti.
Solárne systémy na ohrev TÚV v
letných mesiacoch a predhrievanie tepelného média v prechodnom období v kombinácii s elektrickým kúrením je najkomfortnejší spôsob. Elektrické kúrenie
v kombinácii s lacným prúdom je
ideálne. Jediná podmienka je vyrábať teplo v dobe predaja lacnej
elektrickej energie a následne ho
akumulovať. Pre domácnosti, malé bytové bloky, či malé prevádzky
služieb to nie je problém. Pri vyriešení podmienky štandardných
až nízkych tepelných strát vykurovaného objektu sa nám otvárajú nové obzory ako efektívne využiť ponúkané možnosti. Akumulačné kotly ELAK ponúkajú široký priestor na využívanie niekoľkých druhov výroby tepla a maxi-
Použitím kvalitnej ekvitermickej regulácie získame maximálne
využitie všetkých zdrojov tepla. V
prípade neprítomnosti obsluhy sa
automatický chod riadi v nastavených parametroch. Elektrický
akumulačný kotol je technicky a
ekonomicky prepracovaný systém ako efektívne spojiť praktické
veci a dosiahnuť výborný výsledok. Vysoká životnosť kotla, nadštandardná schopnosť izolovať
vyrobené teplo po dobu uskladnenia, regulačné možnosti, kontrolovaný chod, zabezpečovacie
zariadenia a čistota prevádzky
sú parametre, ktoré musia potešiť každého prevádzkovateľa. Kotol ELAK je systémom na výrobu
a uskladnenie tepla. Spája v sebe
možnosť spolupráce s alternatívnymi zdrojmi a doplnkovým kúrením. V spolupráci s bojlerom vyrobí v dostatočnom objeme TÚV
pre domácnosť.
Využitie lacnej elektrickej energie, tarif DD8 SSE a.s. Žilina je výzva, ktorá sa neodmieta. Praktická, komfortná a čistá výroba tepla
je ideálnym riešením pre rodinné
domy, malé spoločenstvá bytov a
prevádzky služieb. Jednoduché
nastavenie prevádzkových parametrov, automatická a bezpečná
regulácia len potvrdzuje výhody
novej alternatívy vykurovania na
našom trhu.
KONŠTANTÍN CHREN
DREVOKOV Krupina, s. r. o.
Ďalšie informácie:
DREVOKOV Krupina s.r.o.
0905797 916
www.elak.sk
■ Inzercia
Efektivita pod strechou
Elektrické akumulačné kotly,
chytré kotly na lacný nočný prúd,
šetriace naše životné prostredie
a Vaše peňaženky. V spolupráci
so solárnym systémom a pecou na pevné palivo vedia aj
takto získanú úsporu ešte zvýšiť.
Návratnosť vynaložených prostriedkov je pri tarife SSE a.s.
Žilina DD8 3-5 rokov. Pridaním
výmenníka je zaručená príprava
TÚV pre domácnosť.
Veľkostná rada akumulačnej
nádoby 500, 800, 1000, 1500 a
2000 litrov, v štyroch prevedeniach štandard, solar, hybrid a solar + hybrid. Výkon vyhrievacích
špirál od 6 000 W do 45 000 W
Výrobca poskytuje záruku
15 rokov na prehrdzavenie telesa akumulačného kotla.
Výrobca poskytuje pri kúpe
elektro-akumulačného kotla bezplatnú poradenskú službu na
výpočet strát tepla budov a výberu
vhodného typu kotla.
Výrobca akumulačných kotlov
poskytuje zľavu pri predaji 8 % a
SSE a.s. Žilina dotáciu 120 €.
Vysoká životnosť, schopnosť izolovať...
FOTO: ELAK.SK
■ Začíname preto čoraz viac využívať alternatívne zdroje a spoločným znakom je efektívna výroba
a prenos s minimálnymi stratami.
Využitie vodných tokov, prúdenia vzduchu a tepla slnečného žiarenia pretaveného do elektrickej
energie, je spôsob ako ideálne využiť dary prírody. Nevieme zastaviť, alebo rozprúdiť vietor, nevieme
čerpať slnečnú energiu v noci a aj
vodné elektrárne majú svoje limity. Riešenie? Je schované v skúsenosti predchádzajúcich generácii.
Čo budeš potrebovať neskôr, odlož!
Pre výrobcov elektrickej energie je
to problém, ale nie pre odberateľov.
Jednoduchým riešením je uchovanie energie u koncového odberateľa
v podobe, v akej ju bude využívať, v
teple. Čerpať elektrickú energiu na
výrobu tepla v noci a teplo potom
spotrebovať cez deň je výhodné.
Máme tak schopnosť udržať akumulované teplo až desiatky hodín.
Vývojom stavebných materiálov
sa izolačné schopnosti obvodových
múrov a okien zlepšili natoľko, že
tepelné straty sú nižšie ako u starších domov. A tu začína nová, efektívna cesta k lacnejšiemu teplu pre
bývanie.
málne využitie zdrojov. Druhou
možnosťou je použitie zostatkového tepla z krbovej vložky, resp.
pece na pevné palivo, ako doplnkového zdroja. Elektrické špirály
dohrejú lacným nočným prúdom
akumulačný kotol na prevádzkovú teplotu. Nielen komfort a ekonomický efekt, ale aj v prípade
energetickej krízy, sme schopní
pomocnými zdrojmi výroby tepla systém „dobíjať“ tepelnou energiou. Staneme sa pri komfortnom
vyžívaní elektrickej energie aj nezávislými výrobcami tepla.
12 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
Nulový dom – zázrak v staviteľstve
■ Otázka: Ako docieliť vyrovnanie nákladov na bývanie s prijímanými zdrojmi?
■ Odpoveď: Riešením je výstavba nulového domu, ktorý je
z hľadiska spotreby energie neprekonateľný.
Úsporné náhrady
Množstvo fosílnych zdrojov energie
FOTO: WWW.SCHUECO.COM
■ Nulový dom asi na prvé počutie neznie lákavo, no opak je pravdou. Za jeho názvom sa skrýva priam zlatá baňa. Nulový dom je domom, ktorý v
krajnom prípade má možnosť nepripojiť sa na inžinierske siete alebo dom,
ktorý počas roka „vyrobí“ aspoň toľko
energie, koľko spotrebuje.
Nulový či dokonca „plusový“ dom
dnes nie je problém zrealizovať, avšak
pripravte sa na vstupné investície. Tie
sa vám ale v krátkom čase vrátia.
ním fotovoltických panelov získate
12 % ročný výnos z investície garantovaný štátom na 15 rokov.
sa zmenšuje, preto ich cena rastie.
Riešením je zvyšovanie energetickej efektívnosti a širšie využívanie
obnoviteľných zdrojov energie. Môže sa to zabezpečiť aj aplikáciou elektrického vykurovacieho systému
– sálavým vykurovacím panelom.
Ide o najmodernejší spôsob zabezpečenia tepla v interiéroch. Úspora
nákladov je tu až o 40 % oproti klasickému vykurovaniu. Sálavé teplo
■ Inzercia
Príklad NULOVÉHO DOMU
sa šíri cez infračervené žiarenie prenikajúce vzduchom skoro bez straty a ohrieva priamo pevné predmety. Výhodou sú minimalizované náklady na prevádzku, zdravšie sálavé
teplo a životnosť viac ako 30 rokov.
Ďalšou možnosťou šetrenia je
aj LED osvetlenie. K nulovému domu môžete inštalovať aj strešné fotovoltické systémy a fotovoltické
elektrárne. Optimálnym inštalova-
Nulový dom - princíp fungovania
Úsporným elektrickým vykurovaním, LED osvetlením a vhodným
výberom úsporných spotrebičov
docielite stav, že nároky danej nehnuteľnosti na spotrebu elektrickej energie sú minimálne. Ak ešte
pridáte inštaláciu strešného fotovoltického systému, dostanete sa k
variantu „nulového domu“, čo znamená nulové náklady spojené s prevádzkou domu. Ak sa chcete pustiť
do realizácie takéhoto „zázračného
domu“ zverte sa do rúk odborníkov,
pretože svojpomocne vám to môže
priniesť viac strát ako úžitku.
Ing.RICHARD HAVIAR
www.mahavisnuenergy.sk
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 13
INŠPIRÁCIA
TIP
FOTO: ISTOCK
NOVINKY V SKRATKE
IQ LINE OIL – Inteligentné
elektrické radiátory
s úspornou reguláciou
■ Potrebujete pre Váš domov zabezpečiť vykurovací systém s minimálnymi obstarávacími nákladmi? V takom prípade sú pre
Vás ideálnou voľbou elektrické radiátory. Zabezpečia pre Vašu rodinu ekologicky čisté vykurovanie,
ideálnu tepelnú pohodu a úspornú
prevádzku. Keďže elektrina je z
pohľadu existujúcich možností na
jej výrobu do budúcna najperspektívnejším zdrojom energie, je aj zo
strategického hľadiska výhodné
zvoliť práve túto alternatívu.
IQ Line Oil je moderný elektrický hliníkový radiátor, ktorý
je vybavený elektronickým re-
gulátorom s LCD displejom. Vďaka nemu si môže užívateľ nastaviť vhodný týždenný alebo denný
vykurovací režim, ktorý dokáže
ušetriť veľkú časť vykurovacích
nákladov. Ako médium na rozvod
a akumuláciu tepla je v radiátoroch použitý ekologický rastlinný olej. Jeho fyzikálne vlastnosti zaručujú vhodné akumulačné
predpoklady radiátora, ktoré užívateľ ocení pri výpadkoch elektrickej energie (napr. režim HDO).
V neposlednom rade treba vyzdvihnúť priaznivú cenu, kvalitu a nadčasový dizajn radiátorov
IQ Line Oil.
■ Inzercia
Pred dvomi rokmi sa na Slovensku v oblasti fotovoltaiky
prakticky nič nedialo, napriek tomu, že máme lepšie klimatické podmienky ako líder tejto technológie Nemecko, či susedná
Česká republika, ktorá nás niekoľkonásobne predstihla. Situácia
sa zmenila zákonom z minulého roku, kedy sa garantovaná cena
fotovoltaické elektrárne určuje nasledovne: 430,72 EUR/ 1MWh
do 100 kW inštalovaného výkonu a 425,12 EUR/ 1MWh nad 100
kW inštalovaného výkonu. Hoci výkupné ceny solárnej elektrickej energie postupne klesajú, stále ide o lukratívnu záležitosť. Dôvodom je súčasný výrazný pokles cien solárnych panelov, čo znižuje investičné náklady solárnych elektrární.
FOTO: ISTOCK
Fotovoltaika napreduje
14 · SEPTEMBER
ET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
Kto izoluje, ten ušetrí
■ Otázka: Ako si správne vybrať tepelnoizolačný material zo
širokej ponuky?
■ Odpoveď: Vyberte si izolačný materiál, ktorý je kvalitný a je
vhodný na použitie v konkrétnych stavebných konštrukciách.
■ Na trhu je dnes široká paleta izolačných materiálov, ktoré v sebe
kombinujú rôzne vlastnosti. Často
zostáva na samotnom investorovi, aby sa rozhodol pre konkrétny
materiál. Aby si zo širokého spektra izolačných materiálov vedel vybrať ten najvhodnejší, aby vedel,
aké vlastnosti jednotlivé izolačné
materiály majú a na čo sú vhodné.
Treba si tiež uvedomiť, že najnižšia
cena neznamená vždy najvyššiu
úsporu. Okrem vlastnosti nízkej tepelnej vodivosti sa sledujú aj vlastnosti ako difúzny odpor pri prechode vodných pár, protipožiarne
vlastnosti najmä v súvislosti s izolovanou konštrukciou, pôsobenie
na okolie z hygienického hľadiska a
životnosť materiálu.
Izolácie na báze ropných
produktov
Expandovaný polystyrén (EPS),
ktorý je jedným z najbežnejších penových materiálov používaných
v stavebníctve ako izolačný materiál. Po jeho spracovaní sa vyrobené bloky režú na dosky alebo požadované tvary. Prednosťou EPS je
TIP
1
IZOLÁCIE
IZOL
OLÁ
OL
ÁCIE
ÁCIE
ÁC
nízka objemová hmotnosť a relatívne nízka cena, jeho nevýhodou
sú veľké objemové zmeny. Vysoký difúzny odpor, neupravený EPS
má vysokú horľavosť, a tým znižuje požiarnu bezpečnosť stavby.
Extrudovaný polystyrén (XPS)
sa podobá EPS, no jeho výroba je dosť zložitá, a preto je výrazne drahší. Extrudovanou výrobou dostáva polystyrén vyššie
pevnostné charakteristiky a nízku nasiakavosť. Pre tieto vlastnosti je vhodný na použitie pri
obrátených plochých strechách.
Penový polyetylén sa používa najčastejšie na podlahy ako pružná
útlmová fólia na elimináciu kro-
kien sú anorganické a chemicky
neutrálne, sú nehorľavé, a preto ich
možno použiť aj na požiarnu izoláciu budov a technologických zariadení. Minerálnu vlnu možno aplikovať aj ako akustickú izoláciu. Do
tejto skupiny patria aj minerálna
pena alebo tzv. penové sklo a expandovaný minerál.
kového hluku a zníženie vŕzgania
vzniknutého trením dvoch tvrdých
vrstiev. Tento materiál má dobrú
flexibilitu a veľmi ľahko sa upravuje na požadovaný formát. V tejto skupine sú aj polyuretány, ktoré patria medzi najnovšie izolačné
materiály.
to-trieskové dosky. Používajú sa na
tepelnú izoláciu stien, stropov a obvodových múrov.
Poznáme aj izolačné materiály
rastlinného typu, ku ktorým patrí znova veľmi obľúbená slama. Z
ostatných rastlinných materiálov
sa najčastejšie používajú celulózové vlákna, bavlna, sisal, kokosové
vlákna, ľanové vlákna či konopné
vlákna a pazderie.
K izoláciám živočíšneho pôvodu
patrí ovčia vlna, ktorá dokáže prijať
vzdušnú vlhkosť až do jednej tretiny svojho objemu a opäť ju vrátiť
do ovzdušia. Preto môže táto izolácia prirodzene regulovať vlhkosť v
miestnosti.
Izolácie z drevnej suroviny
Mäkké vláknité dosky ako izolácie
sa považujú za vysoko ekologické a
vhodné ako tepelná a akustická izolácia v interiéroch a exteriéroch.
Sú citlivé na vlhkosť, pôsobenie biologických škodcov a sú horľavé.
Do tejto skupiny patria aj cemen-
RADY
Ako ušetriť za energie
v domácnosti či podnikaní?
■ Jednoduché tipy na úsporu
Na stránke nájdete užitočné rady a tom, ktoré parametre je dôležité
zohľadniť pri nákupe najpoužívanejších spotrebičov. Poskytne vám
mnoho rád na lacné aj investične náročnejšie opatrenia, ako znížiť
spotrebu energií vo vašej domácnosti alebo firme. S pomocou špeciálnych kalkulačiek si tiež môžete vyrátať úsporu napríklad pri využívaní
úsporných žiariviek alebo pri vypínaní spotrebičov v režime stand-by.
■ „Rady našich odborníkov na stránke využíva mesačne niekoľko tisíc
návštevníkov. Mnohí z nich sa na stránku pravidelne vracajú, pretože
informácie na nej pravidelne aktualizujeme, najmä o zaujímavé aktuality zo sveta energie,“ hovorí Juraj Krajcár, vedúci úseku Predaj z VSE.
■ Zaujímavé časti, ktoré vám odporúčame navštíviť na
www.SetrimeEnergiu.sk:
■ 3D virtuálny dom – poskytne vám rady na efektívne využívanie energií formou prechádzky po jeho jednotlivých miestnostiach
■ Nákupný poradca s radami pri výbere 8 druhov spotrebičov
■ Pre školy – materiály a hry na tému energie pre žiakov a učiteľov základných škôl
FOTO: ISTOCK
■ Tipy, ako znížiť spotrebu elektriny pri osvetlení, postup pri výbere
vhodnej práčky či chladničky, možnosti využitia tepelných čerpadiel
pri vykurovaní objektov. To je len niekoľko príkladov z oblasti energetickej efektívnosti, ktorej sa podrobne venuje internetový portál www.
SetrimeEnergiu.sk Východoslovenskej energetiky, a. s. (VSE).
Minerálne izolácie
Minerálna vlna je u nás najrozšírenejším tepelnoizolačným materiálom a vyrába sa tavením troskočadičovej zmesi, pričom sa materiál po spracovaní vrství do koberca. Rozsah objemových hmotností
minerálnej vlny umožňuje ju aplikovať do všetkých stavebných konštrukcií. Tieto výrobky sú vhodné
aj na zateplenie obvodových stien.
Výrobky na báze minerálnych vlá-
ĽUBOSLAVA STRAKOVÁ
[email protected]
SEPTEMBER · 15
Baumit open®
INŠPIRÁCIA
Budúcnosť
s pasívnym
domom
■ Otázka: V čom je výnimočný
pasívny dom?
■ Odpoveď: Jeho tepelná spotreba je taká nízka, že budova si
až na pár dní v roku vystačí sama bez aktívneho kúrenia.
Pasívny dom je objekt, kde je spotreba tepelnej energie taká nízka, že bez
straty komfortu možno zanevrieť na
bežné centrálne vykurovanie. Zjednodušene povedané: je to veľmi dobre
zateplený a sofistikovaný dom, ktorý
nepotrebuje kúrenie a stačí mu teplo,
ktoré vyprodukujú obyvatelia domu
svojimi telami a činnosťou so spotrebičmi, svietidlami a teplom, ktoré prinesú cez okno slnečné lúče. Efektívnym zdrojom tepla sú tu aj kompaktné jednotky – malé tepelné čerpadlá s
riadeným vetraním. Potreba tepla je v
takomto dome taká nízka, že dôležitejšie je sústrediť sa na energetickú spotrebu teplej vody a iných spotrebičov.
Dobre fungujúcim systémom, ktorý
zabezpečí väčšinu teplej vody, môžu
byť napríklad aj solárne panely.
Stavebné princípy
Zatepľovacie
systémy
byť vzduchotesný, v opačnom prípade by sa pri infiltrácii studeného
vzduchu podstatne zvýšila potreba
tepla.Všetky tieto opatrenia sú pasívne, to znamená raz zabudované a
už nepotrebujú ďalšiu starostlivosť.
Ďalším rozhodujúcim faktorom pre
dobre fungujúci pasívny dom sú solárne zisky. V takomto dome je väčšina okien orientovaná smerom na
juh a počas vykurovacieho obdobia
sú solárne zisky väčšie než straty.
Preto, i keď je vonku chladné, ale slnečné počasie, v pasívnom dome sa
kúrenie vypne a vnútorná teplota
sa o niekoľko stupňov zvýši.
Rozdiel v obvodovej konštrukcii
Od bežných domov sa pasívny dom
líši predovšetkým v hrúbke izolácie. Energeticky pasívny dom má
izoláciu v hrúbke 30 až 40 cm. Aby
steny neboli príliš hrubé, nosná
konštrukcia býva čo najtenšia, môže to byť napríklad drevená stojková konštrukcia alebo masívna stena z tenkých vápenno-pieskových
tehál. Okrem toho treba dbať na minimalizovanie tepelných mostov.
Dom potrebujeme veľmi dôkladne
zaizolovať, musíme minimalizovať
tepelné mosty a obal budovy musí
ĽUBOSLAVA STRAKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
VÁŠ BUDÚCI PASÍVNY DOM OD ELK
Aktivujte si aj vy ideálnu klímu na bývanie.
Využite jedinečnú akciu a do 31. 10. 2010 získajte zľavu až 500,- 4
na nákup zatepľovacieho systému Baumit open®. Stačí vyplniť
Baumit šek a odovzdať ho pri nákupe vo vašich stavebninách.
Zatepľovací systém Baumit open® je inovatívny a efektívny zatepľovací
systém, ktorý vďaka vysokej priepustnosti vodných pár zabezpečuje
príjemnú vnútornú klímu a znižuje spotrebu energie.
tel/fax: 00421-2-44 45 63 46
[email protected]
Viac informácií o akcii „Baumit šek 2010“ ako aj zoznam
zmluvných stavebnín nájdete na www.baumitsek.sk.
www.elk-dom.sk
Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33
041/507 66 51
Licenčný partner
Račianska 97,
831 02 Bratislava 3
[email protected]
Myšlienky s budúcnosťou.
16 · SEPTEMBER
ET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
Strážcovia úspor
– okná a strechy
■ Moderné okná a strechy dnes
umožňujú dlhodobé úspory energie. Ako veľa energie ušetríte, záleží od toho, aké okná a strechu si vyberiete.
Plastové okná
■ Sú najčastejšou náhradou za staré
okná, pretože sú cenovo najdostupné. Plastové okná sú vyrobené z
plastových profilov. Tie sa skladajú z
viacerých komôr, pričom platí - čím
viac komôr, tým lepšia izolácia plastového okna. Profil plastového okna
je väčšinou vyrobený z nemäkčeného PVC, polypropylénu, či polyetylénu. Montujú sa doň kovové výstuže,
pričom kvalitná výstuž rámu plastového okna by mala mať hrúbku
aspoň 2 mm. Dôležitá je kvalita samotného plastu, pretože nekvalitný
plast môže po čase vplyvom UV žiarenia zožltnúť. Výrobcovia uvádzajú, že životnosť plastových okien je
asi 35 - 40 rokov.
Eurookná
Vyrábajú sa z prírodných lepených
drevených lamiel. Majú vynika■ Inzercia
júce izolačné vlastnosti – tepelné i
zvukové. Drevo je prírodný materiál, kvôli čomu sú eurookná drahšie.
Môžu sa vyrábať zo širokej ponuky
dreva ako buk, smrek, borovica či
smrekovec, alebo aj exotické dreviny. Eurookná sú vhodné hlavne
na historické budovy, ale aj na novostavby rodinných domov. V porovnaní s plastovými oknami sú
drahšie a vyžadujú väčšiu starostlivosť. Pri jej zanedbaní sú náchylné
na napadnutie hubami, plesňami a
červotočmi.
Strešné konštrukcie
V súčasnosti sú zväčša dvojplášťové,
ktoré možno realizovať so všetkými
druhmi strešnej krytiny – od klasickej pálenej, cez betónovú, plechovú,
bridlicovú, z lisovaných šablón až
po trstinovú. Niekdajšie poruchové
ploché strechy starších stavieb nahrádzajú moderné obrátené strechy,
ktoré majú na nosnej časti strešnej
konštrukcie vrstvu hydroizolácie
2
OKNÁ
OK
KNÁ
Á
a na nej je vrstva tepelnej izolácie,
ktorá ju chráni. Tá je potom zaťažená vrstvou štrku, v prípade vegetačnej strechy aj drenážnou vrstvou a
vrstvou substrátu, v ktorom je vysadená zeleň. Trendovým materiálom
je titánzinková strešná krytina s celoživotnou zárukou.
ĽUBOSLAVA STRAKOVÁ
[email protected]
Hliníkové okná
Hliníkové konštrukcie sú veľmi
odolné a majú mimoriadne dlhú
životnosť. Tieto okná bez problémov odolávajú vysokému zaťaženiu, preto sa používajú v moderných výškových budovách, na zimné záhrady, ale aj v moderných rodinných domoch. Hliníkové rámy
sú často používané aj na presklenia balkónov a lodžií. Vďaka tomu,
že na hliníkové okná, dvere a presklenia sa používajú tenké hliníkové profily, vynikne ich elegancia a
optická ľahkosť, pričom sa tiež šetrí
priestorom. Tieto presklenia sú nehorľavé a dajú sa upraviť aj ako bezpečnostné až nepriestrelné. Nevýhodou je, že sú drahšie oproti ostatným konštrukciám.
NOVINKY V SKRATKE
FOTO: ISTOCK
■ Otázka: Viete, ako zabrániť
úniku tepla z domu a prenikaniu
chladu zvonku?
■ Odpoveď: Kvalitné okná a
strecha je cestou k úsporám.
TIP
Výnimočné šindly a okná
■ Ak sa zaujímate, ako ešte viac môžete ušetriť na výdavkoch za energie pri
strechách a oknách, sú tu výnimočné novinky. Na Slovensku už zoženiete
nové solárne strešné škridly,ktoré na prvý pohľad od tradičných nerozoznáte. Ide o termický hliníkový kolektor zhotovený presne na profil strešných
škridiel a je priamo spojený s originálnou škridlou. Vyrába sa vo všetkých
bežných škridlových profiloch a farbách.Tento vynález nefunguje len pri slnečnom žiarení,ale energia,ktorá bude zásobovať váš dom po celý rok,sa získava z ovzdušia aj v noci,v daždi či pri vetre.Tento systém vám zabezpečí nielen teplo v dome počas zimy, ale aj ochladenie v horúcich slnečných dňoch.
Existujú aj solárne diódové okná, ktoré sú rovnako výnimočné tým, že pri
zvýšenej vonkajšej teplote okno teplo neprepustí, ale chladí. Pri chladnom
počasí okno chlad neprepustí, ale naopak hreje. Mali by ste tak usporiť až
40 % z celkových nákladov na vykurovanie a 50 % z celkových ročných nákladov na klimatizáciu. Okno sa skladá z troch rôznych druhov skla, medzi ktorými je nízkoemisná E – Low folia.Toto špeciálne uloženie umožňuje, že okno chladí alebo zohrieva vzduch v miestnosti podľa toho,ako je okno natočené.Otočením rámu okna,tak môžete jednoducho regulovať teplotu v dome.
SEPTEMBER · 17
Nechajte váš
domov dýchať
INŠPIRÁCIA
S minerálnou fasádnou izoláciou
ISOVER NF 333
STAVBA ST. KOLOMAN vo Viedni
FOTO: ISOVER
Úspešný príklad
pasívneho domu
– St. Koloman
■ V súčasnosti je to už pasívny dom, v ktorého rámci fungujú škôlka, zdravotné priestory a bývanie pre seniorov. Ciele investora sa v tomto prípade
zrealizovali využitím prvkov
pre pasívny štandard. Objekt
by mal takto priniesť výrazné
úspory pri vykurovaní, pretože jeho náklady sa predpokla-
dajú okolo 4 600 eur na rok.
Výraznými zmenami prešiel obvodový plášť domu, ktorého masívna betónová konštrukcia mala hrúbku 250 mm
a obsahovala tepelnú izoláciu
hrúbky 40 mm a tiež vonkajšiu omietku. Plochá strecha sa
zrealizovala ako monolitická
železobetónová stropná konštrukcia s parotesnou zábranou a tepelnou izoláciou. Premenou prešla aj monolitická
železobetónová stropná konštrukcia nad suterénom. Ďalšou nevyhnutnou súčasťou
renovácie domu boli aj výplne
otvorov. Tepelne je oddelená i
terasa, ktorá má oceľovú konštrukciu ukotvenú do stropu a
je zavesená na konzolách. Rekonštruovaný objekt bude využívať decentralizovanú kontrolovanú výmenu vzduchu
so spätným získavaním tepla.
Podlahové vykurovanie je založené na biogénnom spaľovaní dreva štiepkového odpadu.
Renovácia Domu St. Koloman
tak prinesie aj energeticky
efektívny život.
ĽUBOSLAVA STRAKOVÁ
[email protected]
ideálne riešenie pre novostavby
a rekonštrukcie
kvalitná tepelná a zvuková
izolácia
nehorľavý materiál
www.isover.sk
■ Inzercia
■ Vďaka špičkovým tepelným izoláciám sa podarilo zrekonštruovať pri
Viedni niekdajší schátraný
Domov seniorov na súčasnú budovu St. Koloman.
ISOVER NF 333
18 · SEPTEMBER
OČNOSTI MEDIAPLA
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI
MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIA
TIP
3
DOMÁCNOSŤ
DOMÁ
MÁ
ÁCN
CNOSŤ
CNO
OS
FOTO: WWW.GREENPAN.COM
NOVINKY V SKRATKE
FOTO: ISTOCK
Varte zdravo a úsporne
Kupujeme drahšie,
aby sme usporili
■ Otázka: Ako môžete ušetriť v
domácnosti pri každodenných
domácich prácach?
■ Odpoveď: Kupujte si čo najúspornejši domáce spotrebiče.
■ Chcete mať doma čo najúspornejšie spotrebiče? Všimnite si ich
označovanie už pri nákupe. Ekologická značka pomáha pri výbere
výrobkov a služieb šetrnejších k životnému prostrediu. Sledujte aj tzv.
energetické štítky, ktoré poukazujú na energetickú hospodárnosť.
Sú umiestnené na prednej či vrchnej časti väčšiny spotrebičov. Najúspornejšie výrobky sú zaradené do
triedy A, ktorá je označená zelenou
farbou. Najmenej úsporné elektrospotrebiče patria do triedy G vyznačenej červenou farbou.
Automatická práčka
Dnes sú práčky až o 30 % úspornejšie než v minulosti, pričom ich príkon je okolo 2 300 W. Automatickú
práčku kupujeme najlepšie s ventilom na teplú a studenú vodu. Je
vždy výhodnejšie, keď práčka odoberá vodu zohriatu v bojleri, ako
keď si ju musí ohrievať sama. Vďaka
moderným pracím prostriedkom
už netreba väčšinu bielizne prať pri
teplote 90 °C, ale snažíme sa prať s
maximálnym ohrevom vody na 40
°C. Aby pranie v práčke bolo efektívne, využívame vždy kapacitu
práčky maximálne.
Chladnička
Chladničky a mrazničky sa označujú ešte presnejšie: A+ a A++, pričom
A++ znamená najúčinnejšie zariadenie. Na kúpu šetrnej chladničky
si treba dať zvlásť záležať, pretože
je zapnutá stale. Neumiestňujeme
ju blízko tepelného zdroja, pretože
teplý vzduch zvyšuje jej spotrebu.
Odporúčaná teplota v chladničke je
1 – 4 °C a v mrazničke –18°C. Chladničku otvárajte čo najmenej a rýchlo. Nevkladajte do chladničky teplé
jedlo a mrazničku pravidelne rozmrazujte.
Vysávač a žehlička
Tieto spotrebiče rôznych tvarov majú príkon v priemere 700 – 1 600 W.
Kvalita vysávania prachu závisí od
sacieho výkonu, ktorý zabezpečuje prúd vzduchu, podtlak a tvar koncovky trubice. Dôležitým kritériom
pri výbere vysávača je aj dostatočný objem prachového vrecka. Súčasťou vysávačov sú i špeciálne peľové a
roztočové filtre. Energeticky úsporne vysávať znamená vysávať intenzívne čo najkratší čas.Treba tiež často vyprázdňovať prachové vrecko
vysávača, pretože keď je plné, zvyšuje jeho spotrebu energie. Aj pri žehličkách si môžeme vybrať zo širokej škály podľa rôznej kvality, ceny
a príkonu od 800 – 1 900 W. Snažíme
sa žehliť čo najkratšie,bielizeň žehlíme správne navlhčenú a počas prestávok žehličku vypíname. Využitie
zvyškového tepla prináša tiež úspory, preto jemnú bielizeň žehlíme nakoniec pri vypnutej žehličke.
ĽUBOSLAVA STRAKOVÁ
[email protected]
■ Úspora energie je v domácnosti možná nielen pri vykurovaní, ale aj na zdanlivých maličkostiach. Jednou z nich je
kvalitný riad GreenPan, ktorý
vďaka dokonalej tepelnej vodivosti šetrí energiu. Panvice sú
vyrobené z recyklovaných materiálov (korpus z hliníka, rukoväť z ocele, balenie z papiera)
a v porovnaní s podobnými výrobkami sa pri ich výrobe do atmosféry uvoľňuje o 60% menej
CO2. Ešte dôležitejším benefitom je unikátny nepriľnavý
keramický povrch Thermolon.
Na rozdiel od klasických nepriľnavých povrchov je odolný až
do teploty 450 °C a neobsahuje
chemické látky PTFE a PFOA,
ktoré sa pri vyšších teplotách
rozkladajú na toxické plyny.
Použiť ich môžete na všetky
druhy sporákov, vrátane indukčných, dokonca i v rúre.
■ Ak chcete variť rýchlo, jednoducho a hlavne úsporne, používajte parný hrniec. Rovnako ho však môžete používať pri
rozmrazovaní, ohrievaní alebo dusení potravín. V pripravovaných pokrmoch sa pôsobením pary rozvinú chute, vône a štruktúra, ktoré by sa pri
inej príprave potlačili a zničili. Oproti tradičnému spôsobu varenia je varenie v pare až
trikrát rýchlejšie a navyše aj
zdravšie.
TECHNOLÓGIA
6. ZMYSEL –
V HARMÓNII
S PRÍRODOU
Spoločnosť Whirlpool cíti dlhodobý záväzok k vyššej ochrane životného prostredia a k hospodárnemu využívaniu prírodných zdrojov. Vo svojich technologických centrách vyvíjame a neustále
zdokonaľujeme „zelenú generáciu“ výrobkov, ktoré optimalizujú spotrebu zdrojov.
Predstavujeme vám Whirlpool CUBE, nový koncept vstavaných spotrebičov, ktorý prekoná vaše
očakávania. Vyberte si štýl, ktorý perfektne dotvorí vzhľad vašej kuchyne.
Dizajnový rad Fusion prináša kvalitné kuchynské spotrebiče, ktoré kombinujú antikor, oceľ a sklo.
Sú vybavené pokrokovou technológiou 6. ZMYSEL pre ešte lepší výkon a úsporu energií.
Spoznajte rozdiel.
Pre viac informácií navštívte www.whirlpool.sk, www.6zmysel.sk
20 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIA
Osvetlenie novej generácie
■ Otázka: Máte radi osvetlený
príbytok počas večerov, či máte
veľký dom, v ktorom potrebujete
veľa svietiť?
■ Odpoveď:Stavte na LED žiarovky, ktoré pomaly nahradia
klasické žiarovky a usporia vám
nemalé peniaze.
■ LED žiarovky u nás napriek ich
mnohým výhodám patria stale medzi exotické svietenie. To by sa časom ale malo zmeniť, pretože podľa rozhodnutia Európskej komisie
od minulého roku LED žiarovky postupne vytláčajú tradičné žiarovky z trhu a do roku 2020 by ich mali
úplne nahradiť. Dôvodom je snaha
o šetrenie na energiách v každej domácnosti, na komerčných či verejných miestach.
Čo je LED-ka
LED žiarovka je polovodičová žiarovka, ktorá používa LED diódy ako
zdroj svetla. Pretože svetelný výkon jednotlivých LED diód je malý
v porovnaní s klasickou žiarovkou,
používajú sa viaceré diódy súčasne.
Vyrábajú sa v štandardných rozmeroch s Edisonovým závitom a inými závitmi. Väčšina LED žiaroviek
musí obsahovať aj externé obvody,
aby boli schopné pracovať so štandardným striedavým prúdom.
LED žiarovky sú pomerne drahé,
ich cena sa pohybuje rádovo v desiatkach eur za kus, no sú šetrnejšie
ako ostatné typy žiaroviek, ušetria
asi 80 % potrebnej elektriny a ich životnosť dosahuje viac ako 50-tisíc
hodín svietenia a niektorí výrobcovia uvádzajú dokonca 100-tisíc hodín..
Výhody oproti klasike
LED žiarovky môžu priamo nahradiť bežne používané svetelné zdroje v osvetľovacej technike. Tieto
žiarovky ponúkajú ďalší rad výhod.
Sú odolné proti nárazom a ideálne
tam, kde sa často vypína a zapína,
rozsvecujú sa extrémne rýchlo, nemenia intenzitu svojho svetla počas doby životnosti a sú k dispozícii v rôznych farebných vyhotoveniach. Majú takmer nulovú tvorbu
stratového tepla a vynikajúce farebné podanie. Sú ohľaduplné k životnému prostrediu, pretože neobsahujú ortuť ani iné nebezpečné či
škodlivé látky.
Použitie LED žiaroviek
Uvedené vlastnosti možno využiť
v celom rade prípadov, kde ideálne
splnia požiadavky kladené na zdroje osvetlenia ako núdzové, orientačné a informačné systémy verejných
budov, hotelov, zdravotníckych zariadení, letísk, kín, divadiel, výstav
atď. V domácnostiach nájdu vyžitie
v stolných lampách, dekoratívnom
osvetlení interiéru a exteriéru domu alebo záhrady.
ĽUBOSLAVA STRAKOVÁ
5 MOŽNOSTÍ LEDIEK
1. Životnosť nezávisí na počte zopnutí.
2. Rovnomerná intenzita vyžarovaného
svetla LED žiarovky počas jej životnosti
3. Široký teplotný rozsah použitia – 40°C
~ +100°C.
4. Možnosť vytvárať rôznofarebné svetlo,
v prípade použitia RGB LED diód v žiarovke
možnosť plynulo meniť farbu svetla.
5. Napájacie napätie je možné v širokom
rozsahu používaných napätí 12V ~ 240V.
FOTO: ISTOCK
[email protected]
■ Inzercia
LED lišta bez svetelných bodov - čistá línia
inteligentné inštalácie - INELS®
kvalitné širokospektrálne svetlo - NASLI®
LED iluminačné a pracovné osvetlenie
klasické, moderné, efektívne osvetlenie
3D spracovanie návrhu osvetlenia
návrhy, projekty a realizácie na kľúč
Aj strecha môže šetriť náklady na bývanie
Leto je síce pomaly na ústupe, no na stavbu domu alebo
jej dokončenie je ešte stále
priaznivé obdobie. Ak chcete
do zimy zastrešiť svoj dom,
prípadne nad stavbou domu
ešte len uvažujete, vedzte, že
okrem klasických strešných
riešení jestvuje aj moderný
stavebný systém, vďaka ktorému si vytvoríte domov s
priaznivou klímou a nižšími
nákladmi na bývanie.
Keď sa dom mení na „pec“
Verili by ste, že až 80% slnečného žiarenia do domu preniká cez
strechu? A práve strešné plochy
sa v horúcich slnečných dňoch
zohrejú tak, že podkrovie zmenia
na „pec“. Život v takom priestore
je prinajmenšom otravný, pretože horúčava má za následok pokles fyzickej výkonnosti a únavu
ľudí žijúcich v dome. Preto je
čoraz častejším východiskom
kúpa klimatizácie, ktorá je však
finančne nákladným riešením
tejto situácie. Chladenie je totiž
približne 4x drahšie ako vykurovanie toho istého domu!
Minimálne výkyvy teplôt
Stavebný systém YTONG má
však riešenie, ktoré je nielen
ekonomickejšie, ale zároveň
rieši príčinu prehrievania a nie
iba jej dôsledok. Masívna STRECHA YTONG má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, trvalú
vzduchotesnosť a ideálnu objemovú hmotnosť pre excelentnú
ochranu pred teplom. Vďaka
nej je možné podkrovie plnohodnotne používať po celý rok,
pretože redukuje výkyvy teplôt
na minimum.
V lete príjemne, v zime teplo
STRECHA YTONG sa skladá z
vystužených dielcov zhotovených presne na mieru so zaťažením na konkrétnu stavbu. Je
vhodná pre rôzne tvary striech,
zhotovená z ekologicky nezávadného materiálu a vyznačuje
sa jednoduchou i rýchlou montážou. Všetky pozitívne vlastnos-
ti STRECHY YTONG zaručujú jej
maximálnu letnú ochranu pred
teplom či zahrievaním spôsobeným slnečným žiarením a zároveň zabraňujú tepelným únikom
počas zimných mesiacov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o
komplexnom stavebnom systéme YTONG, naši odborní poradcovia sú vám k dispozícii na
■ Inzercia
POROTHERM NETREBA
ZATEPĽOVAŤ!
Nová generácia tehál
Postavte si svoj dom z nových pálených tehál
POROTHERM Ti s nadštandardnými
tepelnoizolačnými vlastnosťami a výrazne
pri tom ušetríte.
• odpadnú vám náklady na zatepľovanie
• znížite si náklady na vykurovanie
• výhodne kúpite v uvádzacej zľave, ktorá
platí nielen na tehly, ale aj na preklady,
strop a termomaltu
Poponáhľajte sa, akcia platí len
do konca októbra 2010!
-33%
ZĽAVA DO 31. 10. 2010
www.netrebazateplovat.sk
NOVINKA!
poster porotherm 101x132.indd 1
3.9.2010 11:35:14
kontaktoch, ktoré sú zverejnené
na web stránke www.pomahamestavat.sk. Veríme, že ak sa
rozhodnete pre akýkoľvek sortiment z YTONG-u, poskytne
vám vysoký komfort bývania a
zabezpečí nízke prevádzkové
náklady, ktoré sú synonymom
pre ideálne bývanie súčasnosti.
www.pomahamestavat.sk
22 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
LPG – ekologická energia
s budúcnosťou
■ Otázka: Aké je využitie skvapalnených plynov LPG v kontexte na celosvetový vývoj?
■ Odpoveď: LPG je čistý, nízkouhlíkový, priaznivý k životnému prostrediu, efektívny a inovatívny zdroj energie, ktorého zdrojov je dostatok a je okamžite k
dispozícii.
vykurovanie. Veľmi rozmanité použitie má LPG v stavebníctve, pri
delení a pálení kovových materiálov, napríklad v izolatérstve, ohreve stavebných hmôt, pri výrobe
obaľovaných zmesí. Je to priamy
zdroj na výrobu rozličných druhov
energie – elektrickej, tepelnej, chladiacej a mnoho iných.
■ Skvapalnené uhľovodíkové plyny
sú známe pod obchodnými názvami propán, bután a ich zmes – propán-bután, alebo pod skratkou LPG
(Liquified Petroleum Gas). Pri miernom stlačení alebo schladení sa tieto
plyny skvapalnia a v kvapalnej fáze
sa dajú ľahko prevážať a skladovať.
LPG energie zohrávajú hlavnú úlohu
pri prechode k trvalo udržateľnému,
ekologickejšiemu a ekonomickejšiemu energetickému modelu.
Výborný „pohon“ pre autá
LPG vozidlá vypúšťajú oveľa menej znečisťujúcich látok do ovzdušia
ako dieselové alebo benzínové vozidlá. Nakoľko praktické využitie vodíka, alebo iných ekologických palív
na pohon automobilov prichádza do
úvahy až po roku 2040, je LPG okam-
žite a ekologicky, technicky, logisticky a ekonomicky najlepšou variantou pre pohon automobilov, a to minimálne na obdobie najbližších 20
rokov! Hybridný pohon automobilov
nie je ekologickým riešením, nakoľko 70 % elektrickej energie vo svete
sa stále vyrába z fosílnych palív. Ich
používaním práve narastá znečistenie ovzdušia. Používaním LPG na
pohon auta znížite náklady na jeden
kilometer na polovicu a chránite životné prostredie. Propán a bután na
rozdiel od zemného plynu, nie sú považované za skleníkové plyny podľa
IPCC – OSN. LPG nemá žiadny dopad
na pôdu, vodu a podzemné vody. Prosím dajte sem aj ten link na štúdiu...
Výhody? Všestranné využitie
Aplikácie LPG sú obrovské. Táto energia sa využíva napríklad v
poľnohospodárstve na farmách či
v hydinárňach, nahrádza chemikálie pri ničenie buriny, ale aj ako
pohonná látka pre automobily. Svoje uplatnenie nachádza tiež v ekologicky náročnom prostredí – pri
skladovaní potravín, na rekreačné účely - napríklad na grilovanie,
táborenie, chatárčenie, ako zdroj
osvetlenia, ale tiež na varenie či
3
1
TIPY
Je to spoľahlivý, vysoko
energeticky efektívny a cenovo prijateľný zdroj.
V jednom kg LPG je obsiahnutých až 14,1 KWh energie.
Môže okamžite nahradiť
znečisťujúce a vysokouhlíkové konvenčné palivá.
2
3
Alternatíva k tradičným palivám
LPG poskytuje modernú alternatívu k tradičným palivám na varenie a vykurovanie, ako sú drevo,
pelety, štiepky i uhlie. Prispieva k
lepšej kvalite života domácností a
oslobodzuje ľudí od času stráveného prácou s prípravou paliva. To im
umožňuje venovať sa vzdelávaniu,
kultúre, alebo ekonomickým aktivitám s pridanou hodnotou.
Je inovatívny a či ako hlavný,
tak aj ako záložný zdroj k prerušovaným dodávkam iných energií
umožňuje decentralizovanú výrobu akéhokoľvek druhu energie. LPG
je energia s budúcnosťou, zlepšujúca budúce prostredie našich detí.
ING. PETER POLÁK
ZDROJ WWW.EXCEPTIONALENERGY.COM
predseda ZLPGS
■ Inzercia
Čistá energia
LPG zo zásobníkov a fliaš, pre každého a kdekoľvek.
Firmy, farmy, rodinné domy, celé štvrte rodinných domov aj developerské projekty.
Lacný a nezávislý zdroj energie pre vykurovanie, varenie, pohon VZV vozíkov, technológie.
CENTRÁLA SPOLOČNOSTI:
FLAGA, SPOL. S R.O.
NA BIELENISKU 4, 902 01 PEZINOK
Uspora energii-september.indd 1
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
ZLACNENÉ VOLANIA: 0850 606 303
E-MAIL: flaga@flaga.sk, www.flaga.sk
9/8/10 8:56:43 PM
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 23
INŠPIRÁCIA
TIP
“Zelené autá”
FOTO: ISTOCK
Najväčším problémom pre znečisťovanie ovzdušia je automobilová doprava, pri ktorej sa produkujú najmä CO2,
CO, uhľovodíky, oxidy dusíka, olovo, halogény a ďalšie škodliviny. Ďalej z motorových vozidiel unikajú alkény, aromaty (fotochemický smog) a benzén (karcinogén). Na trhu dnes dostanete už autá, ktorými sa automobilky priam predbiehajú vo
vývoji. Ide o autá s ekologickými motormi, ktoré dokážu mať
vysoký výkon pri nízkom objeme, s vyššou maximálnou rýchlosťou a mimoriadne nízkymi emisiami CO2. Spaľovacie motory síce zatiaľ zostanú v dopravných prostriedkoch v prevahe, ale alternatívne pohonné látky a pohonové technológie
ako elektrina, vodík, bioplyn a tekuté biopalivá sa budú stávať
čoraz dôležitejšími aj pri automobilovom priemysle.
■ Inzercia
STRECHY
3UtMHPQpEĒYDQLHSRFHOĒURN
STENY
STROPY
PODLAHY
3UtURGQĒL]RODėQĒPDWHULiO]GUHYQpKRYOiNQD
Perfektná ochrana pred:
Zimou
Teplom
Hlukom
Smrečina Hofatex patrí medzi tradičných výrobcov
izolačných materiálov na báze drevného vlákna. Už viac ako
polstoročie sa zaraďuje do skupiny najväčších európskych
výrobcov, ktorí vyrábajú izolačné drevovláknité dosky tzv.
mokrým spôsobom.
Izolačné dosky Hofatex® sa vyrábajú z prírodných surovín
bez použitia lepidiel. Svojimi vlastnosťami spĺňajú všetky
kritériá ekologických stavebných materiálov a sú plnohodnotnou náhradou bežne používaných izolačných materiálov ako
minerálna vlna alebo polystyrén.
Smrečina Hofatex a.s. | Cesta ku Smrečine 5 | 975 45 Banská Bystríca, Slovensko
tel.: + 421 / 48 / 43 32 604 | fax: +421 / 48 / 41 42 334 | [email protected] | www.hofatex.eu
www.hofatex.eu
Mobilný projektový
poradca
Pre všetkých, ktorí hľadajú
podporu pri svojich projektoch...
NOVÁ SLUŽBA
PRE VÁS!
DOM A STAVBA
ELEKTRICKÁ
ENERGIA
ušetriť na vonkajšom
S pomocou slnka dokážete
! Solárne svietidlá sa
osvetlení až 80% elektriny
e alebo do držiaka na
jednoducho upevnia do zem
rakový spínač garantujú,
stene. Pohybový hlásič a súm
je tma a niekto sa práve
že lampa svieti len vtedy, keď
j snímačom.
nachádza v oblasti sledovane
Tepelné panely Suntherm pre
mieňajú elektrickú
energiu na infračervené žia
renie, ktoré sa mení na
teplo. Sú montované na str
op a napájané slaboprúdom
.
Umožňujú udržať teplotu v
miestnosti až o 4° C nižšiu
než v prípade bežných vykuro
vacích systémov, a pritom
zostane zachovaný príjemný
pocit tepla. Ušetríte až
60% nákladov na vykurovan
ie!
VODA
a zabráni tvorbe
Odstránenie nosičov vápnik
kových ohrievačoch,
vápenných povlakov v prieto
vacích kotloch a ďalších
bojleroch, práčkach, vykuro
vody je veľmi efektívne,
zariadeniach. Zmäkčovanie
otrebiče zvyšujú náklady
pretože zavápnené elektrosp
na energiu a údržbu.
www.bauMax.sk
Download

STAŇTE SA ENERGETICKY NEZÁVISLÝMI