Cannabizz 2010
nezávisle závislí
Následující článek se někomu může zdát schizofrenní, to je
záměr. Nevím, jak jinak dosáhnout objektivně vyváženého textu o několika otázkách a spoustě rozperných odpovědí. [...]
#06.10
První ročník mezinárodního veletrhu Cannabizz 2010
představí ve dnech 17. - 19. září 2010 konopnou kulturu ve
všech jejích podobách [...]
Čtěte více na straně 4
nezávislý nestranný legální
Varování: Časopis určen pouze
osobám starším 18 let!
HLAVNÍ STRANA
K
Čtěte více na straně 21
ROZHOVORY
NĚKDE JINDE
omponenty
onopné pryskyřice
PUBLICISTIKA
KULTURA
GROwING
Čtěte více na straně 11, 21 a 25
aneb THC zná přece každý
K
onopná pryskyřice obsahuje mnoho komponent, a to
zejména z rodiny cannabinoidů. V diskuzích často vídám zaměňování jednotlivých pojmů, takže jsem si dovolil
napsat popis těchto jednotlivých složek. Pokud vás zajímá,
které složky a jakým způsobem ovlivňují účinky konopí z
rekreačního i medicínského hlediska, čtěte dál.
THC (Tetrahydrocannabinol) je primární
psychoaktivní
složka konopné
pryskyřice.
Při
orálním podání
se běžnější delta-9 THC v játrech mění na delta-11 THC, který
je přibližně 5x silnější než delta-9 THC. Má mimo jiné výrazné antibakteriální, neuroprotektivní, neuroregenerativní
a antiemetické (proti zvracení) účinky.
CBD (Cannabidiol) potencu-
je některé prvky
intoxikace THC,
zatímco jiné potlačuje.
Samostatně podávaný
nemá psychoaktivní účinky, pouze působí jako
mírné sedativum
a potencuje popsané dlouhodobě pozitivní účinky THC.
Zpomaluje odbourávání THC z těla, jeho obsah se v rostlině
během zrání zvyšuje, přestože je prekurzorem THC, a to z
toho důvodu, že rostlina tvoří pryskyřice během dozrávání –
čím dál tím víc. Proto také dobře uleželé paličky jsou silnější
než čerstvé. Rozklad CBD na THC probíhá i po sklizení rostliny. Často citovaná věta o zbarvení trichomů s tímto jevem
nijak nesouvisí, je to spíše vedlejší indikátor zralosti.
Vysoká míra THC v kombinaci s nízkou mírou CBD vyvolává velmi silný, energický stav, při kterém máte čistou
hlavu (angl. high). Může se dostavit paranoia a pseudohalucinace.
Únava je minimální nebo se vůbec nevyskytuje a nesnižuje
mentální schopnosti. Toto je typické pro sativní část genetického spektra.
Konopí s vysokým obsahem THC i CBD způsobuje těžký
letargický stav (angl. stoned). Cítíte se ospalí a nemáte potřebu příliš se pohybovat (angl. couchlock). Mentální schopnosti jsou sníženy a soustředěnost klesá. Toto je zase typické
pro indikovější odrůdy.
Pokud má konopí obsah CBD vyšší než obsah THC, platí všechno jako v předchozím odstavci, ale ve větší míře, a
člověk brzy upadá do hlubokého spánku. Takovéto rostliny
jsou upřednostňovány pro medicínské použití. Silně tlumícího efektu se využívá v terapii dvojím způsobem. Zaprvé pacient zkroušený nemocí spokojeně, dobře a tvrdě spí, zatímco jeho tělo regeneruje, a zadruhé je sedativní efekt takových
rostlin velmi účinný v tlumení bolestí všeho druhu.
CBN
(Cannabinol)
vzniká po rozpadu molekul THC díky oxidaci a
slunečnímu záření. Vysoká hladina CBN oslabuje
účinky THC a člověk je pak
spíše zmatený než zkouřený. Na medicínskou hodnotu pravděpodobně nemá vliv. CBN udržíme na nízkých
hodnotách skladováním ve vzduchotěsných a světlotěsných
nádobách v prostředí s nízkou teplotou. Vlhkost také napomáhá oxidaci THC, před dlouhodobým skladováním (více
než čtvrt roku) je tedy lepší paličky vysušit úplně. To se neobejde bez ztráty chuti a vůně, které se ovšem obnoví, pokud
paličky rehydrujeme. K tomu stačí jablečná nebo jiná slupka
vložená do skladovací nádoby na jeden den.
THCV
(Tetrahydrocannabivarin) opět není samo-
statně psychoaktivní. Nachází
se primárně v pryskyřici tropických sativ. Umocňuje účinek THC, ale zároveň urychluje jeho metabolizaci. Díky
urychlenému odbourání THC
má spíše negativní medicínský
vliv, pomáhá pouze při zánětlivých onemocněních.
CBC (Cannabichromene) není příliš prozkoumán. Biologicky se jedná o vedlejší produkt syntézy CBD, respektive je syntetizován
zároveň s ním. Má
se za to, že určitým
způsobem
ovlivňuje průběh intoxikace, ale dosud to
nebylo prokázáno.
Medicínský vliv je
neznámý.
CBL (Cannabicyclol) je oxidovanou formou CBC, stej-
ně jako CBN je
oxidovaná forma
THC. Má se za
to, že neoplývá
psychoaktivními
účinky, ani neovlivňuje stav po
požití THC. Medicínský vliv je
neznámý.
To by byly v kostce asi všechny složky konopné pryskyřice.
Zde vidíte, že je velice komplexní, a to je i důvod, proč syntetické preparáty na bázi konopí nepůsobí tak, jak si jejich
tvůrci představují, protože většinou obsahují pouze CBD,
nebo pouze THC. Dobře usušená palička je pořád ještě lepší
než tablety z lékárny. Pokud by tedy u nás v lékárnách byly
alespoň ty tablety.
Taky je pěkně vidět, jak širokou škálu účinků lze s konopím
dosáhnout. Jason King to ve své knize hezky vyjádřil, když
napsal, že konopí je co do škály chutí jako víno, opilost je ale
jenom jedna, kdežto zkouřenost je pokaždé nová. A já za tím
stojím.
Berrea
Více zelene
BioNova zabezpečuje výzkum,
high – tech prostředí a odbornost,
s kterými mohou být pak vyvíjena ta
nejlepší hnojiva a prostředky k
ošetřování rostlin. S nepatrným úsilím
tak dosáhnete rovnou mnohem lepší
výsledek růstu a květu rostlin.
Tedy více zeleně. BioNova: čistý zisk.
M y t v o r í m e , Vy p r o fi t u j e t e !
Se všemi dotazy a žádostmi o
informace se můžete obrátit na
našeho distributora.
BOMAT
AT,
AT
T, spol. s. r.r o.
T fon
Telé
f : +42(0) 495 491309
E-mail: [email protected] Internet: http://web.telecom.cz/bomat
EDITORIAL #06.10
2
Tiráž
VydaVatel:
Agentura Sowjet GmbH
Dunckerstraße 70
10437 Berlin
Tel.: 030/44 79 32 84
Fax.: 030/44 79 32 86
Email: [email protected]
Vedoucí společnosti: Emmanuel Kotzian (spol. s r. o.)
Sídlo společnosti: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr.89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
Šéfredaktor:
Petr Kozák
Redaktoři:
Čestmír Uhlík, Bambus, Hanuman, Berrea, Goatix
Překlad:
Léto v prdeli a podzim na krku!
lavní událostí tohoto měsíce je bezesporu konopný
veletrh Cannabizz. Prvnímu českému veletrhu
věnujeme obsáhlý prostor. Na dvoustraně Cannabizz se
dozvíte všechny podstatné informace o této jedinečné
akci. Vyzpovídali jsme organizátory, najdete zde přehled
nejvýznamnějších partnerů a další užitečné informace.
Nejlepší ovšem bude přijet a „čeknout“ to osobně mezi 17.
a 19. zářím v Praze.
Cannabinoid THC zná vlastně každý, ale kolik z vás dokáže vyjmenovat i ty ostatní? Ani tentokrát nechybí články
pro growery. Přečtěte si závěrečný díl o outdoorovém pěstování, článek o možnostech opravdu přírodního přístupu
k pěstování nebo informace o kokosových briketách. Blíží
se čas sklizně a po úspěšné sklizni bude nutné ochutnat
H
OBSAH
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře,
aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit
vážné újmy na zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba
upozorňovat na jeho možná rizika. Každodenní zkušenosti však
ukazují, že navzdory zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na
právní úpravu dané problematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí
experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně
snaží otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání
marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které
mohou pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví
lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet právním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, Německé konopné
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlíně pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Magazín je určen osobám starším osmnácti let.
vzorky, to je jasná věc! Nechceme vás k ničemu navádět,
ale pročpak je neotestovat v novém, vlastnoručně vyrobeném bongu z bambusu?
Hračičky potěší hned trio soutěží. Tentokrát se však
nebude hrát o CD neznámých kapel, ale o volné vstupy
na Cannabizz v Praze, amerického rapera Ja Rule v
Táboře a již zmíněné kokosové brikety. Rozhodli jsme
se také podporovat rozvoj growshopů v České republice
a na Slovensku. Můžete se tedy do budoucna těšit na
pravidelnou prezentaci česko-moravsko-slovenských
growshopů.
I další informace, které prezentujeme, jsou zajímavé,
podnětné a inspirativní. Nohy nahoru, doutník zapálit a
číst! Veselý podzim a díky za přízeň.
Ať vás konopí provází!
\m/
3
7
10
17
20
24
Radomila, Uzzi
korektury:
Ncknm
GRafika:
Georgw
ilustRace:
Georgw, Morbiferor
fotoGRafie:
Bambus, Berrea
reklama:
[email protected]
distRibuce:
VW bus.
PRinted by:
Union Druckerei Weimar GmbH.
Všechna práva jsou vyhrazena, použití obsahu je možné pouze
po dohodě s vydavatelem.
Vydavatel není odpovědný za obsah obdržených příspěvků jako
jsou manuscripty, články, editoriály či fotografie.
V souladu s rozhodnutím soudu LG Hamburg z 12. května 1998 –
312 0 85/98 se vydavatel výslovně distancuje od obsahu
zveřejněných odkazů a internetových adres.
Project9:Layout 1 22.6.2010 16:04 Page 1
#06.10 NáZOR/NOVINKY
3
Nelžeme sami sobě
N
ež se více rozepíšu, chtěl bych napsat jednu věc. Zakazovat jakoukoliv látku na základě jejích psychotropních účinků je nelogické a nemorální.
Ale jen lidé jsou tak zvrácení, aby užívali drogy...
Nebo ne?
Drogy byly s námi od počátků lidstva a dlouho před ním.
Když se budete pozorně dívat kolem sebe, jistě najdete nějakou zahradu, kde roste šanta kočičí. Obyčejně ji poznáte
podle toho, že se v ní nachází spousta povalujících se koček.
Šanta má na kočky podobné účinky jako na nás konopí. Zakáže jim to někdo? Nikoliv.
Sloni a jiná zvířata běžně pojídají nakvašené plody, aby
dosáhli euforie vlivem alkoholu a jiných organických
rozpouštědel vznikajících vlivem kvašení.
Ale bavíme se tu zejména o lidech, že?
Každá kultura má svoji drogu. Američtí indiáni mají tabák,
divotvornou šalvěj, psylocibinové houby a další. Sibiřští
kočovníci pojídají muchomůrky, k čemuž se pojí zajímavý
rituál, kdy muži odcházejí často na celé měsíce do lesa žít s
ženami amanitkami (muchomůrkami). V evropské kultuře
je tradiční drogou alkohol, jehož výroba se traduje dlouho
před začátek našeho letopočtu. Již kultury dávno zaniklé vyráběly pivo kvašením ječmene a víno kvašením hroznů.
Ale drogy jsou špatné... Nebo ne?
I v naší současné kultuře máme drogy, které jsou „v
pořádku“, a není to jen tabák a alkohol. To jsou pouze ty
nejviditelnější a nejnebezpečnější, jak dále rozvedu. Kofein a
tein jsou zaměnitelné rostlinné alkaloidy obsažené zejména
v kávě a čaji, ale také v guaraně, kole a dalších rostlinách.
Čokoláda obsahuje celé spektrum euforizujících látek, pro
které je tak vyhledávaná. Taurin je rovněž alkaloid často
přidávaný do energetických nápojů pro svoje povzbudivé
účinky. Velká část populace také užívá mnoho syntetických
návykových a/nebo psychotropních látek ve formě léků
proti bolesti, antidepresiv a antipsychotik.
Ale ty zakázané drogy jsou přece nebezpečné a
způsobují závislost... Nebo ne?
O konopí se zde asi nemá smysl příliš rozepisovat, takže
se rovnou posunu dál. Lidstvu jsou známé dvě látky s
extrémním potenciálem závislosti, nad kterou málokdo
zvítězí i po krátkodobém užívání. Jistě jste si domysleli, že
tou první bude heroin. Která že je ta druhá? Přeci náš slavný
a legální nikotin. Jakkoliv to bude znít prapodivně, tak si
myslím, že heroin je lepší droga než nikotin. Hned vysvětlím
proč. Nikotin vám za cenu pravděpodobné celoživotní
závislosti dá málo. Dá vám pocit zostřeného vnímání
během prvních pár týdnů až měsíců užívání. Jakékoliv jiné
účinky jsou pouze placebo efekt. Po heroinu vám alespoň
bude dobře. To je ovšem extrémní případ. Naprostá většina
ilegálních drog je mnohem bezpečnější, u některých dokonce
ani nejsou známa rizika, tedy kromě možnosti, že se člověk
nedokáže vyrovnat sám se sebou, což mu rozhodí myšlení.
Takovými drogami jsou například konopí, lysohlávky, šalvěj,
LSD, meskalin a další. Tyto drogy ani nevyvolávají přímou
fyzickou závislost. I ta psychická je spíše ojedinělá. Pokud se
ještě vrátím ke srovnávání s heroinem, tak se traduje jedna
nepravda, a to ta, že na abstinenční příznaky se dá zemřít.
Skutečně to pravda není. Ale víte, jaká droga tohle umí? Náš
starý známý alkohol. Jedná se o jedinou známou drogu, jejíž
odejmutí může přímo způsobit smrt.
Ale... Ale... Proč je to tedy tak, jak to je?
To má jednoduchý důvod. Peníze. Jen shodou historických
okolností se stalo, že jedny drogy jsou legální, a jiné nikoliv.
V současnosti peníze hrají roli hlavně v tom, že udržují
současnou situaci. Výrobci alkoholu, cigaret, kávy, čaje,
čokolády a těch ostatních legálních drog si dokáží udržet
legalitu díky úžasnému množství konzumentů, kteří by
nedopustili opak. Vzpomeňte na prohibici v USA. Nelegální
drogy, tedy alespoň ta část z nich, která se dá sehnat, si
udržuje ilegalitu opět jen díky tomu, že by výrobcům klesly
zisky, pokud by se staly legálními. U zbytku drog, tedy u
těch neškodných, je problémem právě jejich neškodnost.
Z
Konopí Growshop Hnojívo
Nádražní 7
Praha 5
www.growmania.cz
Ale... Co děti?
Děti jsou nejčastější cílovou skupinou právě u legálních
drog. Výrobci cigaret míří nepřímou reklamou zejména na
zákazníky ve věku 13–15 let, protože jsou nejnáchylnější na
podléhání trendům a zároveň se v tomto věku tvoří nejsilnější
závislost. U kofeinu (zejména u Coca-Coly a podobně)
je cílová skupina ještě níž, asi kolem 10 let. S alkoholem
se obyčejně také začíná někdy mezi desátým a patnáctým
rokem a zákaz prodeje mladistvým s tím málo zmůže. Tedy
současný stav věcí nijak nechrání děti ani kohokoliv jiného.
Takže co s tím?
Drogy by měly být rozděleny podle reálné nebezpečnosti
do dvou kategorií. Jedna by obsahovala drogy skutečně
nebezpečné (alkohol, heroin, toluen, pervitin, tabák ad.), na
které by byla uvalena speciální stoprocentní daň, která by
pokrývala náklady na léčbu samotných závislostí (pokud o
to závislí budou stát) a také na léčbu onemocnění, která se
s těmito drogami pojí. Druhá skupina by obsahovala drogy
relativně neškodné (konopí, LSD, houbičky, kávu, čaj ad.) a
byla by zdaněna klasickou daní z přidané hodnoty. Tímto
by se zamezilo nežádoucím sociálním jevům vyplývajícím
z existence černého trhu a zároveň by ti „slušní“ nemuseli
doplácet na „feťáky“, navíc zůstane lidem zachována
důstojnost, která je u nás často hrubě pošlapávána. Pokud
jde o věkovou hranici, tak se až bojím to sem napsat, ale měla
by vycházet z reality, a tedy být někde kolem 13 až 15 let,
jinak budeme navěky lhát sami sobě.
Napíše se to snadno, ale kdo má o tom přesvědčit
obyčejného člověka, který je už několik generací vychováván
v antidrogové propagandě? To bude na tobě, čtenáři, a
dalších, kteří se zastaví a zamyslí, místo aby slepě šli, kudy
jim kdo nakáže.
Berrea
Free Grower Cup 2010
dravím všechny pěstitele!
Chtěl bych vám ve stručnosti představit naše dítko, soutěž
Free-Grower cup 2010, a také
portál free-grower.cz.
Pokud by lidé užívali drogy, které je k sobě nepřipoutají,
tak by o peníze přišli producenti drog legálních i ilegálních.
Vznikli jsme jako malá komunita, které se nelíbil autoritativní styl řízení serveru grower.cz. Několik z nás odtamtud
bylo doslova vyštváno z různých skutečných i smyšlených
důvodů, někteří odešli prostě kvůli tomu, že se jim nelíbila
tamější atmosféra, a někteří z nás na groweru nikdy nebyli.
Chtěli jsme vytvořit komunitu pěstitelů, kterým by šlo
skutečně pouze o naši rostlinku a její léčebné, rekreační a
vůbec jakékoliv využití. Nejdříve jsme se usídlili na serveru
icmag.com, kde ale převzal nedemokratickou cestou
vedení jeden z těch moderátorů na groweru, kvůli kterým
jsme odešli. Jeden z nás (mopslík) přišel s ideou založit si
vlastní fórum, které by bylo i pro seniory a vůbec lidi, kteří
se zajímají spíše o léčebné než rekreační využití konopí.
Shodou okolností se nám právě v době rozbíhání fóra
povedlo vystrnadit i onoho nechtěného velitele z icmagu, ale
byla by škoda nové fórum nevyužít.
V současnosti je na free-grower.cz registrováno již 655 členů
(což za půlrok existence není zlé), mezi nimiž jsou minimálně
dva s akademickým titulem v medicíně, a každým dnem
přibývají další.Abychom udělali naše fórum pro uživatele
zajímavější, rozhodli jsme se zahájit první ročník naší vlastní
soutěže o nejhezčí kytky. Tedy nejenom kytky, kategorií
máme požehnaně, takže každý se (snad) v nějaké najde. Za
venkovní pokusy jsou to soutěže o nejtlustší stonek, největší
list, nejvyšší rostlinu, nejhezčí políčko a nejhezčí rostlinu. Za
outdoor i indoor jsou to nejlepší makro fotografie, nejhezčí
fotka vůbec a největší palička. V indoor kategorii pak je
jediná osamocená soutěž o nejhezčí paličku.
V každé soutěži jsou připraveny ceny pro první tři místa,
a nejsou to žádné zbytečnosti. Jedná se o semínka, s
výjimkou nejkrásnější indoor paličky, kde je hlavní cenou
pH metr. Semínka do soutěže věnovali především členové
fóra (včetně mě) a patří jim za to dík (včetně mě ).
A aby to nebylo všechno tak povrchní, po skončení soutěže
proběhne v Praze v ateliéru ALF vernisáž nejpovedenějších
snímků, z nichž některé budou prezentovány i zde v
Konoptiku. Uzávěrka soutěže je 1. prosince letošního roku,
takže nezaspěte! Každý účastník soutěže je vítán a čím více
se vás zúčastní, tím napínavější bude závěrečné hodnocení.
Takže hodně štěstí! A pokud budete mít jakékoliv dotazy,
obraťte se na mě nebo kohokoliv z týmu přímo na fóru.
Těšíme se.
PUBLICISTIKA #06.10
4
NEZÁVISLE ZÁVISLÍ
Komentáře a názory na dlouhodobé užívání konopí
Rozpal to ve mně!
N
ásledující článek se někomu může zdát schizofrenní,
to je záměr. Nevím, jak jinak dosáhnout objektivně vyváženého textu o několika otázkách a spoustě rozperných
odpovědí. Někomu může následující text připomínat chaos,
zmatek, a o tom je tento text nejvíce, má-li nějakým seriózním
způsobem reflektovat současné informace i údaje výzkumů
věhlasných výzkumníků. To potvrzuje jen a jen individuální
stránku příčin a důsledků dlouhodobého užívání konopí.
Individuální působení a vnímání konopí je prostě
neuchopitelné, nezobecnitelné, což dokládám dále. Prožitek
je prostě velice individuální. Člověk narozením získává
jisté originální předpoklady. Vliv na náš stav má frekvence
užívání, způsob přípravy, kvalita rostliny, velikosti dávky,
způsob aplikace (můžeme se bavit třeba o braní konopných
čípků, které jsou bez jakýchkoli negativních vlivů na
organismus), prostředí apod.
Tento text je doplněný o komentáře osob, které se vyjádřily k
některým tvrzením. Všichni jsou to lidé kolem třicátého roku
života. Snažil jsem se postihnout spektrum od intenzivního
konzumenta přes občasného až po abstinujícího, abych jejich
zkušenosti mohl konfrontovat s těmi obecnými dogmaty pro
a proti, které kolují veřejností.
O komentáře se postarali následující lidé: Laura, 28 let,
konopí užívá permanentně od svých 23 let. Poprvé ho
vyzkoušela v 17 letech, učí v mateřské školce. Renáta, 30 let,
konopí neužívá, ale párkrát s ním do styku přišla a denně
se pohybuje ve společnosti uživatelů konopí. Překládá z
angličtiny, němčiny, slovenštiny, maďarštiny a chorvatštiny.
Andrej, 29 let, dříve permanentní uživatel nejen konopí, ale
i halucinogenů a alkoholu, dnes více než pět let abstinující,
studující brigádník.
Sladký kouř
Opět se vracím na samý začátek – nejčastějším a největším
nebezpečím konopí je způsob aplikace, tedy kouření, ten
nejhorší a nejvíce devastující způsob užívání (nejen) konopí.
Jakékoliv kouření je karcinogenní, obtěžuje okolí, snižuje
množství kyslíku v těle apod. Dráždivé plyny vznikající
při spalování způsobují kuřácký kašel a chronickou
bronchiolitidu (zánět průdušinek), bronchitidu (zánět
průdušek) až plicní emfyzém (rozedmu plic = úbytek funkční
tkáně za vzniku dutin). Některé složky kouře tlumí pohyb
řasinkového epitelu. To vede k hromadění hlenu v plicích a
napomáhá zánětu. Vdechovaný horký vzduch může způsobit
trvalý zánět sliznice respiračního traktu. To představuje
riziko karcinomu. Oslabuje také imunitní systém. Riziko
plicních onemocnění včetně tuberkulózy je vyšší. Podle
některých údajů je pravděpodobnost onemocnění rakovinou
5 až 10krát vyšší než u běžných kuřáků. Zdraví vede kuřáky
marihuany k pořizování tzv. vaporizérů – odpařovačů THC.
Laura (28): „Jointy kouřím denně. Když je možnost, tak od rána,
ale když je pracovní den, tak až po práci, třeba večer. Striktně
rozlišuji čas, kdy můžu, a kdy ne! Můj přístup nebyl nikdy
zevlácký, ale rituální, kultovní, a šlo i o společenské začlenění.
Od začátku jsem měla kolem sebe dobré lidi, co mě vedli, abych to
nebrala jenom jako kratochvíli konzumu. Říkali mi: ‚Můžeš hulit,
ale pak se nevymlouvej na to, že jsi zhulená a že se ti nic nechce. To
radši nehul!’ Já nekouřím cíga, moc nepiju, občas vínko, ale kouřím
trávu, protože mi to chutná.“
Tabákový kouř způsobuje podráždění v dýchacích cestách,
což usnadňuje udržení izotopů v těle. Marihuana naopak
snižuje podráždění a neobsahuje tyto izotopy. Je možné,
že z tohoto hlediska je kouření marihuany bezpečnější než
kouření tabáku. Marihuana ale obsahuje o polovinu více
rakovinotvorných látek nežli tabák, se kterým se často
míchá. Kouř z marihuany obsahuje více dehtu než kouř z
tabáku. Dodnes se nepodařilo přesvědčivě spojit jedinou
rakovinu plic s kouřením marihuany. Existuje řada studií,
které zjišťují, že škodlivost kouře z marihuany je mnohem
nižší než u kouře z tabáku. Kouř je ale jenom méně škodlivý,
rozhodně ne zdravý! Poškození organismu může být menší,
ale vždy tu je.
A úplně opačný názor, totálně jiný výzkum a jiný pohled
na stejnou věc: kouření marihuany účinně potlačuje astma
(ale neléčí). Díky uvolnění dýchacích cest může kouření
konopí napomoci k jejich pročištění. Silní kuřáci tabáku se
dožívají o sedm až deset let vyššího věku než ostatní kuřáci,
pokud také kouří marihuanu.
Milujte se a…
Kolem sexuality, ať už v rovině samotné reprodukce
či v kvalitě intimního prožitku, se také vyskytuje
spousta protichůdných pohledů neustále potvrzovaných
nejrůznějšími výzkumy. Vesměs ke zmenšené pohyblivosti
spermií dochází přirozeným stárnutím muže. Abnormalita
spermií souvisí se způsobem užívání konopí, tedy s
kouřením. Negativní vliv kanabinoidů na zárodečné buňky
spermií byl dokázán. Některé druhy neplodnosti by mohly
být způsobeny defekty kanabinoidních receptorů. Platit by
tedy mohlo, že dlouhodobé kouření konopí, přestože má
afrodiziakální účinky, zhoršuje potenci mužů.
Laura (28): „Když jsem žila s nehuličem, tak se hulení vytrácelo.
Omezil-li to on, omezila jsem to i já, ale nikdy jsem nepřestala
a taky jsem říkala, že nepřestanu. Sex na hulení je velice dobrý,
jednoznačně v pohodě!!!“ „To můžu potvrdit,“ přidává
přesvědčivě její přítel sedící u počítače. „Je to afrodiziakum, ale
když vyhulí partner 10 jointů, tak to taky není dobré!!!“
Dlouhodobé účinky
užívání
Kouření marihuany přispívá k rychlejšímu propuknutí
schizofrenie u jedinců, u kterých by se stejně po určité době
projevila. Stejně tak stavy jako nesoustředěnost, úzkosti a
panika, dezorientace až pomatenost, lenost, nedospalost,
při abstinenci pak plačtivost, psychóza, osobní rezignace či
demotivace, uzavírání se víc do sebe až stranění se okolí a
změna hodnotových žebříčků neplatí obecně pro každého
uživatele.
Laura (28): „Byla jsem optimistka i před tím, než jsem začala
hulit. Člověk musí primárně chtít sám se dostat z depky. Někdy
pomůže právě komunita. Hulím, abych se uklidnila. Nevnímám
špatné stavy, nemám deprese z hulení, ale naopak, když mi není
dobře, tak mi na to hulení pomáhá. Lidé kolem mě jsou půl na
půl huliči a nehuliči. Neřeším to a myslím, že se bavím s těmi i s
těmi. Hodnoty, si myslím, mám pořád ty samé, ty si neseme díky
vychování, díky rodičům. A co se lenosti týká, než jsem začala
kouřit ganju, tak jsem nevydržela vteřinu sedět na místě, pomohla
mi vyléčit mou hyperaktivitu a dostává mě do normality.“ „To
můžu zase potvrdit,“ ozve se znovu od PC její přítel. „Zastavilo
mě to. Hlavní účel, proč konopí užívám, je relaxační, zastavit se po
celém dni a nebo, když se povede, i v průběhu dne. Minulý půlrok
jsme s mým přítelem utratili kolem 10.000 Kč měsíčně za hulení,
5 g na 2 dny. Je to moc, snížili jsme to na polovinu. Nehádáme
>>>
#06.10 PUBLICISTIKA
5
>>>
se, když hulení je, ale hádáme se převážně kvůli prachům. Určitě
by to vyřešilo pěstování, to je náš sen, až si postavíme dům, tak
v létě chceme pěstovat outdoory a v zimě indoory v growboxu,
ale to až bude domeček a taky samozřejmě až bude i pěstování
dekriminalizované úplně, a ne takový dnešní paskvil. Odpadne
styk s dealery při nakupování a ještě budeš vědět, co balíš.“
Andrej (29): „Měl jsem úzkosti a deprese, ale to byly sekundární
stavy psychiky, které pramenily z fyzických křečí. Fyzicky mi
nebylo dobře. Spousta lidí svádí špatné stavy na to, že člověk to
má špatně už v sobě. Na každého má konopí totálně jiné účinky a
člověk by měl být natolik soudný, aby věděl, co má cenu, a co ne.“
Samozřejmě, že konopí působí na psychiku uživatele, mění
stavy vědomí, proto se taky užívá! THC vázané v tucích
člověka, ačkoli vydrží uloženo i týdny či měsíce, nemá vliv
na fungování tělesných orgánů, kromě mozku, ve kterém
objevuje nové cesty. Pro někoho konopí zůstává v těle
schválně tak dlouho, protože je to bylina boží a sama má svá
božstva. THC není rozpustné ve vodě, takže vodou projde.
Ve vodě je naopak rozpustná spousta látek, které mohou být
zdraví škodlivé.
Andrej (29): „Už jen tím, že se hulení metabolizuje v tucích, je
to individuální věc a záleží na tom, jak každý ty tuky rozkládá. Nemusí to být ani o psychice, ale o vstřebávání tuků, na rozdíl od drog
rozpustných ve vodě, které se vstřebávají přímo a daleko rychleji.“
Zrakové halucinace jsou výjimečné a vyvolávají je jen
extrémně silné druhy konopí či konopí užívané v potravě.
Tyto prožitky nejsou ale intenzivní a trvají velice krátce,
oproti jiným drogám, třeba vyloženě halucinogenům, jako
jsou lysohlávky nebo LSD. Při opravdu velkých dávkách
se mohou objevit změny zrakového i sluchového vnímání
přecházející v iluze a bohatě barevné pseudohalucinace. Na
rozdíl od skutečných halucinogenů či alkoholu nenarušují
sebekontrolu.
Laura (28): „Když užívám konopí, tak jsem mnohem ‚normálnější’, než když bych měla třeba ovládat stav opilosti. Opilá povídám
hovadiny bez jakýchkoli zábran, a ještě je strašně vykřikuju, hulákám a pak jsou z toho trapasy a chytám se za hlavu a stydím se.“
Andrej (29): „Když se s přáteli uživateli pustím do řeči, tak
mi ani kolikrát nevěří, že jsem nehulil s nimi, nebo že na ničem
nejsem. Jim připadá, že jsem pořád na tripu, protože s nimi
dokonale souzním. Halucinogeny mi daly prostě zkušenosti, které
jsou opakovatelné i bez nich, proto už dneska nemám tu potřebu
třeba jen hulit. Samozřejmě to není ta ‚neřízená střela’, ale prostě
to ovlivňuje nějaké prožitky, třeba vnímání hudby, tu poslouchám
pořád stejnou, ale už se jí věnuji míň. Teď se víc věnuji realitě.“
Pro někoho konopí umožňuje intenzivní soustředění,
které je možné nasměrovat k rozvíjení představivosti nebo i
směrem k duchovním praktikám často spojeným s určitými
hodnotami a životním stylem. Ten může být propojený
i s určitými hudebními styly a filozofií, nebo prostě jen
rekreačním užíváním v uzavřené společnosti.
Laura (28): „Občas na VŠ jsem zhulená tvořila, psala jsem.“
Renáta (30): „Co se tvorby týká, nikomu to nic nepřidá. Ten, kdo
měl v sobě něco dané, tak pro toho je to pomůcka pro další rozvíjení,
ale kdo v sobě nic nemá, tomu to taky nic nepřidá.“
Paměti zapomnění
Velkým strašákem je ztráta paměti, ať dlouhodobá či krátkodobá. Zajímavé je, že někteří lidé trávu kouří zrovna právě proto, aby zapomněli…
Krátkodobá ztráta paměti je způsobena momentálním užitím konopí, probíhajícím stavem rauše či pro někoho akutní intoxikací, otravou, v níž se kuřák, podobně jako opilý,
může chvílemi dezorientovaně pohybovat bez schopnosti
cílené soustředěnosti. To ale s koncem rauše pomíjí. Člověk
si to, co mu bylo v rauši řečeno, nemusí pamatovat.
Laura (28): „Dvakrát v životě jsem se tak přehulila, že jsem byla
úplně mimo. Jednou jsem dokonce omdlela v metru, které bylo totálně přecpané.“
Renáta (30): „Poznám na svých známých, když jsou zkouření. Jde to normálně vidět, pozorovat. Chybí hyperaktivita, jakási
rychlost či dynamika v celkovém projevu. Jednají pomaleji, gesta i
pohyby jsou jakoby zpomalené. Jsem lingvistka, takže pozoruji třeba používání jiných slov, než jaká jsou běžná. Pocházejí z pasivní
slovní zásoby. Kolikrát jsou zasazena do originálního mluveného
projevu, kreativního dialogu. Ten bývá značně nápaditější, témata
jsou pestřejší a následují za sebou volně asociačně, a nebo prostě
člověka pořád nějaká souvislost napadá, a nebo je to prostě jen věc
náhody, vzpomínky, určitých podmětů nevědomí, co já vím.“
Dlouhodobá paměť je většinou zasažena především intenzivním užíváním konopí, ale na každého to působí jinak,
kdo chce, pamatuje si, co potřebuje. Podle některých výzkumů dlouhodobé užívání konopí negativně postihuje všechny kategorie uživatelů.
Laura (28): „Paměť mám naprosto v pohodě! Celý život ji všelijak trénuji – učením, divadlem, písničkami… Takže není problém!“
Nezávisle závislí
Dlouhodobé zneužívání konopí může vést k tělesné sešlosti a morálním poruchám spojeným se změnou povahových vlastností, především psychickým návykem a ztrátou
motivace. Psychická závislost není silná. Jde o nutkání požít
drogu a zažít znovu stav rauše, přičemž síla nutkání se dá
srovnat s chutí na čokoládu. Této závislosti se lze většinou
snadno zbavit. Fyzická závislost zde neexistuje (na rozdíl od
legálního tabáku, na který existuje fyzická závislost u 60–70
% kuřáků).
Laura (28): „Existuje individuální vztah ke konopí, a to se týká
i závislosti, ale určitě se dá tato závislost nahradit třeba prací –
nelůzrovat a být vytížený.“
Z teenagerů, kteří často užívají marihuanu, je pravidelnými
konzumenty ve 30 až 40 letech pouhých 20 % (u alkoholu to
je 90 %). Ze závislosti na konopí a konopných produktech
se ročně přichází léčit do psychiatrické léčebny v Bohnicích
kolem stovky lidí. Pro někoho zbabělci, co neusnesli sebe
sama, jinak ti, co si dokážou přiznat, že mají problémy, které
si málokdo chce připustit. Závislost na konopí vzniká pomaleji než u opiátů nebo pervitinu. Epidemiologické výzkumy
ukazují, že konopí je v podstatě méně škodlivé než alkohol
a tabák.
Laura (28): „Naposledy jsem nehulila čtyři dny, pak přišla krize.
Ale klidně vydržím několikaměsíční pauzu. Nemám s tím problém
a jsem zvyklá, třeba když vycestuji někam do zahraničí. Pak se vrátím zpátky a sama to vyhledávám, ale prostě jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že bych s hulením přestala. Vím, že v těhotenství
nebudu mít problém abstinovat.“
Andrej (29): „Hulil jsem léta, někdy opravdu každý den jeden za
druhým, někdy třeba jen dvakrát do týdne. Do toho jsem to podle
nálady kombinoval s houbami, tripy či jinými halucinogeny. Ale
hulení byl především sociální zvyk v komunitě. Přestával jsem postupně a ztěžka – musel jsem si připustit, že mi to nepřináší to, co
chci, a že mám zdravotní problémy. Musel jsem se naučit říkat ne
vlastnímu okolí i sobě. Dneska hulím tak maximálně čtyřikrát do
roka, ale ani to ne, a halucinogeny jsem měl naposledy tak pět let
zpátky. Jedno období jsem je dost intenzivně užíval v kombinaci s
alkoholem. Přišly stavy, že jsem třeba necítil nohy, nic, ale neřešil
jsem to, bral jsem to jako prdel. Jenže pak jsem z toho měl epileptické záchvaty. Mám problém se štítnou žlázou, hormonálně špatný
metabolismus a žloutenku typu C. Teď beru neuroleptika – toho se
každý feťák bojí, prý to znechucuje fet. Nejtěžší je překonat velkou
sociální závislost.“
Nech to hořet!
Tento článek je o dlouhodobém užívání konopí s důrazem
na to, že tak jako je každý člověk originál, neobyčejný, tak je
i jeho vnímání a reakce na každou látku ojedinělá, specifická,
a proto přístup vytváření nějakých obecných rovin je
nesmysl. Tak se dá bojovat akorát proti narkomafiánům, a i
>>> Pokračování na straně 8
08085 AD for c-PDF.indd 1
23-05-2008 14:45:48
6
#06.10
#06.10 GROwING
7
DIY – Není bio jako bio
CH
těl bych zde rozpracovat způsoby, jakými si můžeme sami udělat jinak drahé přípravky k péči o
rostliny. V obchodech často dáte spoustu těžce vydělaných
stokorun za přípravky, které si můžete snadno připravit zadarmo, a mnohdy lepší. Zejména growshopy platí za velice
předražené. Proto pokud nemáte moc peněz, máte k dispozici přírodní zdroje a nechcete každou chvíli lítat pro něco
do města nebo jenom chcete pěstovat svépomocí, abyste pak
mohli paličky skutečně označit za svoje dílo, čtěte dál.
Substrát
U substrátu je nejdůležitější bohatost (variabilita) a struktura. Obojí dosáhneme kvalitním kompostem. Pokud postupujeme dobře, tak stačí jeden rok a budeme mít substrát lepší a
výživnější než kterýkoliv z nabídky growshopů.
Zaprvé je důležité vybrat správné místo pro kompost.
Nemělo by být na přímém světle a mělo by mít co nejméně
propustné podloží (to můžeme napravit igelitem rozprostřeným pod kompostem). Toto samozřejmě nemusíme řešit,
pokud máme sériově vyráběný kompostér, ale vzhledem k
tomu, že chceme dělat věci tak levně, jak to jde, nebudeme
tuhle možnost brát v potaz. Kompost je na prvním místě
ekosystém, ke kterému bychom měli přistupovat stejně jako
k deštnému pralesu. Čím větší variabilita výchozích surovin
i života v něm, tím lepší výsledek můžeme očekávat.
Řebříček obecný
Do kompostu patří všechen organický odpad z domácnosti, posekaná tráva ze zahrady, dřevěná štěpka, prostě všechno, co se rozloží. Některé suroviny jsou důležitější než jiné.
Pokud má kompost velký podíl trávy, tak se velice rychle
rozkládá, což je žádoucí. Toto můžeme ještě urychlit průběžným přidáváním řebříčku, pokud není již obsažen v trávě.
Dále je velmi žádoucí dřevěná štěpka, která zlepšuje strukturu kompostu a zvyšuje vzdušnost, která je tolik potřebná.
Další podstatnou surovinou jsou vaječné skořápky, které
uvolňují vápenné ionty a tím zvyšují pH kompostu, který je
sám o sobě dost kyselý. Odpad z domácnosti je také velmi
důležitý z toho důvodu, že různé skrojky zeleniny obsahují
důležité stopové prvky, které v trávě ani ve dřevě moc nejsou.
Kompost je zapotřebí stavět tak, aby byl vzdušný, takže dospod klademe různé větvičky, aby tam vznikla kapsa, díky
níž nám bude vzduch uvnitř cirkulovat. Také je důležité, aby
kompost byl vlhký. Nemusíme ho každý den zalévat, ale pokud je několik dní horko a vidíme, že na vrchu je ztvrdlá
krusta, zalitím pomůžeme mikroorganismům (a nejen jim)
v rozmnožování a tím v rozkládání organického materiálu.
Dobře vystavěný kompost je za jeden rok dostatečně rozložený k použití. Má vysoký obsah huminových a fulvových
kyselin, které fungují na rostlinky podobně jako růstové hormony na zvířata. Kytičky zasazené v takovém substrátu není
zapotřebí hnojit až do květové fáze, a i potom stačí velmi
malé dávky hnojiv k dosažení maximálního efektu.
Růstové a květové hnojivo
Růstové i květové hnojivo zadarmo je jícha. Jíchu si připravíme tak, že si najdeme alespoň 10litrový kýbl, do kterého
naskládáme suroviny podle účelu a necháme zakvasit.
Pokud chceme hnojivo na růst, tak naplníme kýbl asi do
poloviny posekanými kopřivami.
Kopřivy obsahují mnoho vázaného dusíku, kterého naše
rostlinky spotřebují v růstu skutečně mnoho. Také obsahují dostatek minerálních látek a stopových prvků, které nám
zaručí, že rostlinkám nic nebude chybět. Můžeme také přidat další suroviny. Například kousek hlíny z kompostu nám
tam dodá potřebné bakterie, takže proces rozkladu začne
rychleji. Také můžeme přidat zvířecí trus, ideálně koňský
nebo ovčí. Jestliže pěstujeme v terénu a chceme, aby naše
hnojivo zároveň odpuzovalo nežádoucí zvěř, můžeme použít trus psí, případně od jiné šelmy.
Jakkoliv se to může zdát nechutné, tak je výborné přidat
vlastní exkrementy. Vzhledem k naší bohaté stravě to jíše
dodá mnoho stopových prvků a navíc to působí stejně odpudivě pro divoká zvířata jako zmíněný trus psí. Odlehčená
verze tohoto je, že necháme v kýblu trochu místa a průběžně do něj chodíme močit. Opět je to odpuzující faktor, navíc
naše moč obsahuje hodně sloučenin dusíku, takže je to, zejména pro růstovou fázi, skvělé hnojivo.
Každopádně kopřivy jsou základ, dál už na tom tolik nezáleží.
Hnojivo pro květ namícháme podobně, jen s tím rozdílem,
že místo základu z kopřiv použijeme základ ze slepičího
hnoje. Toho ovšem nepoužijeme tolik, u slepičinců nám postačí naplnit kýbl asi do jedné čtvrtiny.
Dobré je také doplnit jíchu vždy o nějakou složku s obsahem draslíku. Tady se naskýtají dvě ideální možnosti. První
z nich je dřevěný popel, který obsahuje i další důležité prvky
jako mangan, železo, vápník atd. Druhá varianta je nasekaný
kostival, který zase obsahuje látky urychlující hojení tkání
(proto se používá na výrobu hojivých mastí). Nic nám ne-
brání použít směs obojího a užívat všech výhod, které nám
popel i kostival mohou poskytnout.
Obecně můžeme do jíchy přidávat i různé byliny pro lepší zdraví rostlinek. Pokud tam přidáme heřmánek, kytičky
budou odolnější proti bakteriím. Pokud tam přidáme přesličku, získají odolnost vůči plísním. Vrbová kůra (viz. kořenový stimulátor z vrby) zase podporuje růst nových kořenů.
Obecně můžeme do jíchy přidat jakoukoliv rostlinnou hmotu. Řídíme se pravidlem, že plody a květy podpoří kvetení,
zelené části rostlin podpoří růst.
Kostival lékařský
Ať už použijeme jakýkoliv materiál, doplníme kýbl vodou
a necháme kvasit. Tím se uvolní přebytečný dusík a složité
bílkoviny a škroby se rozloží na jednodušší, které jsou rostliny schopny strávit. Asi po dvou týdnech kvašení bude naše
hnojivo hotové. Během této doby je zapotřebí ho průběžně
promíchávat, což částečně eliminuje nežádoucí pach, protože ho uvolníte vždycky při míchání, a neuvolňuje se postupně. Na ten pach vůbec pozor. Je skutečně agresivní a jestli
jste někdy v létě byli v kadibudce, tak máte matnou představu. To je také důvod, proč se takovéto hnojivo rozhodně
nehodí na indoor hnojení a i ve skleníku to může vadit, ale to
už je na vašich preferencích.
Takovéto hnojivo je velice snadno přijatelné pro rostliny.
Jen je třeba dávat pozor na koncentraci a zasažení listů. Pro
mladší rostlinky vzniklou jíchu naředíme s vodou asi na 10%
>>>
Řebříček obecný
GROwING #06.10
8
>>>
roztok, u starších můžeme vystoupat až na 30 % bez rizika
spálení. Samozřejmě vždy začínáme s nižší koncentrací a
rostlinky postupně přivykáme.
Pokud jde o zasažení listů, může nastat skutečně problém.
Vzhledem k vysoké mikrobiální aktivitě jíchy se zasažená
plocha během jednoho dne svraští a bakterie, které jinak
pomáhají, ji v dalších několika dnech téměř rozloží. V zálivce
je toto ovšem výhoda, protože takto obohatíme substrát o
půdní život, který bude nadále rozkládat příliš složité látky
do formy stravitelné rostlinami.
Rostlinky budou snáze pouštět nové kořínky, celkově
budou vitálnější a rychleji porostou.
Přesličkový postřik proti plísním
Proti plísním můžeme bojovat toxickým Kuprikolem, drahým Polyversem, nebo si můžeme připravit vývar z přesličky, která roste úplně všude od hlubokých lesů přes polní
cesty až po škvíry v chodnících ve městech.
Huminové hnojivo ze zbytků dřeva či
z kompostu
V poslední době se na trhu objevují preparáty jako Darina
nebo Lignohumát, které přinášejí do zemědělství nový
prvek, tj. huminové a fulvové kyseliny. Jedná se o složité
uhlovodíky, které vznikají hlavně při tlení dřeva, ale i při
rozkladu ostatních organických zbytků. Tyto látky ovlivňují
energetický metabolismus rostlin, který je pak schopen lépe
využít dodaná hnojiva nebo efektivněji hospodařit, pokud
je živin nedostatek. Rostlinné buňky mohou zlomky těchto
sloučenin dokonce použít přímo na stavbu svých těl.
Průmyslová hnojiva tohoto typu se získávají louhováním
uhlí, praním jezerních usazenin a rozkladem odpadního
ligninu z papírenského průmyslu. Podle složitosti
uvedených metod by se mohlo zdát, že získání těchto látek
je moc složité pro domácí podmínky. Navíc v přírodě se
huminové sloučeniny velice rychle splavují hluboko do
půdy. Ve skutečnosti to není tak náročné a máme hned dvě
možnosti, jak na to.
První varianta spočívá v nasbírání nahnilého dřeva, které
vložíme do nádoby, kterou naplníme alespoň do poloviny
a zalijeme vodou. Necháme půl roku stát a pak jen zbylou
vodu slijeme a máme preparát, který složením i principem
výroby velmi odpovídá Lignohumátu.
Druhá metoda je pracnější, ale rychlejší. Potřebujeme litr
kvalitní kompostové zeminy, jemné síto (nejlépe plátno),
nádobu na zachytávání tekutiny a vodu. Vody si připravíme
dvakrát tolik, než zeminy. Nyní propláchneme hlínu nejdřív
polovinou vody, kterou chytáme do nádoby, pak hlínu
vyždímáme, prolijeme zbytkem vody a opět vyždímáme.
Tento postup i jeho výsledek je pro změnu velmi podobný
huminovým preparátům z jezerních usazenin, jako je Darina.
V obou případech pak přidáváme výluh k zálivce v
koncentraci až 25 %, ale to záleží hodně na hustotě vašeho
výluhu, pokud je úplně černý a neprůhledný, potom je
bezpečnější koncentrací 10 %.
Kořenový stimulátor z vrby
Znáte produkty jako Stimulax či Root juice? Dají se
pohodlně nahradit extraktem z vrbové kůry. Jistě jste někdy
viděli zjara rašit vrbové proutí, a proto víte, že vrba v sobě
skrývá neskutečný růstový potenciál. To je díky rostlinným
hormonům, které vrba obsahuje. V podstatě tu i působí stejný
mechanismus. Vrba ve zvýšené míře produkuje rostlinnou
obdobu zmíněných růstových hormonů, které my můžeme
využít. Rozdíl mezi vrbou a třeba střemchou (strom rostoucí
v podobném prostředí) je jako rozdíl mezi tunovým obrem z
americké farmy, který je nadopovaný růstovými hormony, a
vyzáblou indickou krávou se svěšenou kůží.
Vrba bílá
Čerstvé (méně než rok staré) vrbové proutky pokrájíme
na několikacentimetrové kousky (můžeme i lehce podrtit
v hmoždíři nebo kladivem) a vložíme do horké vody.
Dávkování je asi hrst na jeden litr. Tady pozor, voda by
neměla vřít, protože var by rozložil právě ty hormony, které
chceme zachovat. Tedy hrnec s vrbou umístíme na mírný
plamen, a když se voda začne vařit, tak hrnec na chvíli
odstavíme a plamen ztlumíme. Takto horkou udržujeme
vodu asi 2 hodiny, načež hrnec i s vrbou odstavíme a
necháme do rána vychladnout. Pak pouze scedíme a slijeme
do připravené nádoby. Vrbový extrakt je třeba skladovat v
chladu (ideálně v lednici), protože jinak začne rychle kvasit
a tím se znehodnotí.
Tento výtvor má dvě primární užití. Zaprvé ho můžeme
použít jako klasický kořenící preparát. To znamená, že když
zakořeňujeme řízky, tak jen místo obyčejné vody v kombinaci s jinými preparáty použijeme náš extrakt. Výsledky jsou
pak srovnatelné. Ještě lepší výsledky jsou, pokud klasické
preparáty k zakořeňování kombinujeme s vrbou a tím sečteme jejich účinek.
Druhé využití spočívá v přidávání extraktu do zálivky, a to
zejména k malým rostlinkám, které rychle potřebují nabrat
kořenový bal. Zde používáme koncentraci asi 10%.
Připravíme si hrnec, do něhož nalijeme vodu tak, aby
dosahovala maximálně do tří čtvrtin hrnce. Bude to hodně
pěnit, tak aby to neuteklo. Vložíme tabák, přikryjeme
pokličkou a necháme vařit asi jednu až dvě hodiny. Při vaření
se uvolňuje charakteristický nasládlý pach, který nemusí
každému vadit, přesto je lepší to vařit buď pod naplno běžící
digestoří, u otevřeného okna nebo rovnou venku. Průběžně
doplňujeme odpařenou vodu, a když je tabák dostatečně
vyvařen, scedíme ho jemným sítkem (například čajovým),
necháme vychladnout a můžeme rovnou použít.
Vývar ředíme na postřik podle potřeby. Jako prevence,
když ještě problémy nejsou, stačí asi 20% koncentrace. Pokud se chceme zbavit potvůrek, které už obsadily rostlinku,
tak můžeme koncentraci zvýšit až na 100%, ale 50% bohatě
postačí. Vývar je potřeba skladovat v chladu a tmě, ideálně
v lednici nebo alespoň ve sklepě, protože obsahuje množství
rostlinných zbytků a v teple se rychle kazí. V lednici vydrží
až několik měsíců.
Nikotin je v čisté formě olejovitá kapalina, která ucpe hmyzu vzdušnice a ten se pak udusí. Nikotin je ale i neurotoxin,
který ovlivňuje zejména zažívací trakt, takže mšici neumožňuje přijímat potravu (viz obrázek – podívejte se, jak splaskávají) a během několika dní zemřou hlady. Rostlina navíc
do sebe nikotin částečně naváže (proto je postřik nejvíce
Přeslička rolní
Přeslička sama o sobě téměř nikdy nehnije, a již to ukazuje
na odolnost jejích pletiv vůči houbám. My z ní můžeme tyto
mykotoxické (pro houby jedovaté) látky extrahovat vařením.
V podstatě uděláme silný přesličkový čaj.
Natrháme plnou hrst přesliček, posekáme na menší
kousky a vložíme do litru vody. Uvedeme do varu, vaříme
asi čtvrt hodiny a pak necháme do rána louhovat. Nakonec
scedíme a aplikujeme postřikem. Preventivní dávka postačí
jednou týdně v asi 20% koncentraci. Pokud jsou již kytičky
napadeny, aplikujeme čistý vývar jednou denně či obden.
Plíseň by měla během týdne zmizet, v horších případech se
alespoň zastaví její další šíření.
Upozornění: Na našem území se vyskytují tři druhy
přesliček, z nichž dva jsou jedovaté. První z nich je přeslička
bahenní a snadno si domyslíte, kde roste. Může vám po
požití nebo jen olíznutí prstů způsobit úporné průjmy a
žaludeční křeče. Druhá je přeslička lesní, která není tak zlá,
ale pořád může způsobit silnou nevolnost. Jediná bezpečná
je přeslička rolní, která je zároveň nejhojnější. Roste nejčastěji
na velmi suchých stanovištích jako jsou okraje cest či
hromady písku a sutě. Poznáme ji velice snadno, protože její
listy se sekundárně netřepí. Má jen hlavní stonek, ze kterého
vyrůstají typické jehlicovité listy. Listy obou ostatních druhů
mají své vlastní olistění. Jednoduše: list té správné přesličky
vypadá jako jehlice, list té špatné přesličky vypadá jako malá
přeslička.
Mléko proti plísním i jako výživa
Nedávno se jihoamerickým vědcům povedlo učinit zvláštní
objev. Zkoušeli namátkou různé tradiční postupy ošetřování
zeleniny vůči plísním. Mimo jiné testovali i ten, který spočíval
v ostřikování rostlin naředěným mlékem. Kupodivu se
mléko ukázalo stejně účinné jako chemické fungicidy (např.
Kuprikol). Navíc mléko nejenže úspěšně pomáhalo proti
plísni, zároveň také posilovalo imunitní systém rostliny,
takže ta se snáze bránila i proti jiným původcům chorob i
proti škůdcům.
Během výzkumu se ukázalo, že každotýdenní stříkání
rostlin 10% roztokem odstředěného mléka snížilo četnost
výskytu šedé plísně (to je ta plíseň, která požírá naše paličky)
o 90 %. Výskyt ostatních chorob se snížil přibližně o čtvrtinu,
tj. o 25 %. Byly testovány různé koncentrace mléka a 10% se
ukázala jako ideální. Při koncentracích nad 30 % již mléko
proti plísním nechrání, naopak je přivolává.
Dá se použít jakékoliv mléko, klidně přímo od krávy.
Odtučněné je ovšem ideální v tom, že tuk po zaschnutí
páchne. Odtučněné mléko je tudíž stejně účinné, a přitom
bez zápachu.
Tabákový postřik proti škůdcům
Pokud máte problémy s listožravým hmyzem, vaše první
volba by měl být tabákový vývar. Ten připravíme tak,
Mšice před použitím postřiku
že vezmeme asi 20 g tabáku na jeden litr vody. Množství
samozřejmě zvolíme takové, jaké potřebujeme. 20 g na litr
je pouze poměr. Levně je možno například koupit tabák na
vykuřování skleníků (100 g tabáku se často vejde do padesáti
korun).
Mšice po použití postřiku
účinný proti hmyzu, který saje mízu, a tedy i proti puklicím,
na které jiné přípravky těžko zabírají), takže postřik funguje
i jako preventivní ochrana na několik následujících dnů až
týdnů (samozřejmě v závislosti na počasí).
Na závěr bych jenom dodal, že ne všechno je zlato, co se
třpytí. O biologických preparátech se člověk často dočte, že
jimi kytičky nelze spálit, nelze jim ublížit. To není pravda.
Každým hnojivem, každou látkou můžete rostlinkám
ublížit, pokud budete používat nadměrné dávky. Mnoho
lidí, kteří hnojí takzvaně bio, si myslí, že kytičkám můžou
naložit, co to jen jde. Spálení rostliny organickými hnojivy
vypadá jinak, než při spálení chemií, ale existuje.
A ještě bych chtěl podotknout, že stejně jako v medicíně
i v zemědělství jsou oblasti, kdy už se vážně vyplatí ta
chemie. Pokud například pěstujete ve skříni a usadí se vám
tam plíseň nebo svilušky, tak přesličkou ani tabákem je ven
nedostanete. Tam je potřeba nasadit těžší kalibr. Já uznávám
filozofii nejmenšího nutného zásahu, což znamená, že
věci připravené podle tohoto článku mají výborný poměr
bezpečnosti a účinnosti. Neznamená to ovšem, že jsou
nejbezpečnější nebo nejúčinnější. Zkrátka všeho s mírou a
sklizeň bude hodně přes míru.
Text a foto: Berrea
>>> Pokračování ze strany 5
„Nezávisle závislí“
to vyžaduje spolupráci naprosto na všech úrovních s tím, že
represe je nutná až v krajním hledisku.
Opakovaně, marihuana není vstupní brána do světa drog
a to, že cesta k ostatním drogám vede přes ni, není pravda.
Ta cesta vede od živých halucinací v horečkových snech
přes kávu, cigarety a alkohol. Mnoho lidí vyzkoušelo jen a
jen konopí a u toho ortodoxně vydrželi dodnes, i třeba přes
drobné experimenty, ke kterým by ale většinou došlo i bez
konopí. Naopak, pro mnoho lidí je konopí jedinou čistou
látkou, kterou konzumují nejen proto, že si ji sami pěstují.
Uznávají a zároveň i žijí kult, který kolem sebe ganja má.
Jediným faktem tedy zůstává, že umřít se dá i na přílišný
optimismus. Ať jsou tedy přednesená pro a proti jakákoli, i
při užívání konopí platí zlatá střední cesta.
Čestmír Uhlík
#06.10 GROwING
V
9
ítejte u poslední části outdoorového průvodce! Přejeme pěknou sklizeň, žádnou
plíseň a spoustu energie pro očesávání rostlin.
Outdoor 3
Foto: hanf journal SE growing 04.2007
Flushing
Ať už jste hnojili chemickými hnojivy nebo organicky,
rostlina v sobě má spoustu solí (případ chemických hnojiv)
nebo chuť hnojů (slepičince apod.). Proto většina pěstitelů
používá tzv. flushing. To znamená posledních přibližně
14 dní až 3 týdny před plánovanou sklizní rostlinu zalévat
pouze vodou. K dokonalosti byste měli zkontrolovat pH
vody, ale pokud použijete vodu ze studny nebo dešťovou,
příroda si poradí. Někteří pěstitelé v případě organického
hnojení flushing vůbec neprovádí, ale to už necháme na vás.
Na konci květu nepřehánějte zalévání, rostliny jsou náchylné
na plíseň. Existují různé doplňky, které mají urychlit zrání na
konci květu, ale v outdooru mi to přijde zbytečné (nehledě
na jejich ne vždy plně prokazatelnou funkčnost).
Kdy sklízet
Nejčastější chybou je příliš brzká sklizeň. Nestačí přečíst
si na internetových stránkách seed banky, že vaše odrůda
dokvete za 50 dní. Musíte svou rostlinu sledovat a poznat
na ní, kdy se má sklízet. Prvním znakem je zbarvení pestíků
(chloupky na palicích) do rezava. To ale není 100% pravidlo.
Nejlepší způsob jak poznat kdy sklidit je podívat se na
palice pod mikroskopem (nebo kvalitní lupou). Pokud jsou
trichomy mléčné barvy, sklizeň se již blíží. To, co chceme,
je třetina trichomů zbarvená do jantarové barvy. V tu chvíli
můžete konopí sklidit. Sklizeň při mléčně zbarvených
trichomech by měla způsobit, že konopí bude více energické,
budete moci „normálně fungovat“. Pokud ale sklidíte
rostliny před zbarvením trichomů do mléčné barvy, ochudíte
se o potenciál rostlin a výnos! Pokud sklidíte až při zbarvení
všech trichomů do jantarové barvy, mělo by mít konopí
spíše narkotický, uspávající účinek.
Pokud jste objevili na palicích plíseň, v žádném případě
rostliny nesušte za účelem kouření. Kouření plesnivých palic
je karcinogenní – způsobuje rakovinu! Proto v průběhu květu opravdu sledujte, jestli není vaše rostlina napadena plísní.
Někdo doporučuje tyto palice použít na výrobu masti. Osobně bych však i na výrobu masti raději použil palice zdravé.
Sklizeň
Před samotnou manipulací s konopím
si sežeňte gumové
rukavice, protože jinak budete mít ruce
celé ulepené od pryskyřice a velmi těžko
je budete čistit. Při
sklízení byste měli
kytkám ostříhat aspoň ty největší listy.
Jestli ostříháte i ty
menší u palic, to už
je na vás. Každému
vyhovuje něco jiného
– můžete při sklizni ostříhat všechny
listy (udělat manikúru) nebo si nechat
Foto: hanf journal SE growing 04.2007
na usušení kytky s
menšími lístky u palic. Argumentem pro detailní manikúru palic při sklizni je
ztráta skuffu v případě stříhání menších listů po usušení (z
usušených palic lehce vyklepete skuff). Velké listy můžete
jednoduše utrhnout rukama, na ty menší si pořiďte kvalitní nůžky. Další variantou, jak provést trimming – zbavení
se menších listů, je pořídit si profesionální trimmer. Jsou to
hračky, do kterých vložíte neostříhané palice, zatočíte (ruční
varianta) nebo stisknete tlačítko a máte za sebou nejpracnější
část sklizně. Cena těchto profesionálních trimmerů se pohybuje od 12 000 do 80 000. Dají se také zapůjčit v growshopech, ale počítejte s tím, že záloha bude pravděpodobně
plných 100 % ceny. Nezapomeňte, že všechny listy se dají
využít (konopná mast, hašiš)! Rozhodně ponechte palice na
stonku, budou se vám lépe sušit.
Sušení
Ať už máte kytky jakkoliv oholené, zavěste je s dostatečnými rozestupy mezi sebou vzhůru nohama na šňůru ve volném prostoru, kde chcete sušit. Rostliny sušte v prostoru s
proudícím vzduchem a v suchém prostředí. Nejsou vhodné
příliš vysoké ani příliš nízké teploty. Pokud nemáte půdu
nebo volnou místnost, můžete sušit v papírových krabicích,
které budete pravidelně větrat nebo lépe do kterých dáte větráček. Další variantou je sušení v growboxu, kde máte zajištěnou ventilaci i pachový filtr. Sušení na slunci nebo ve
vysoké teplotě sice urychlí celý proces sušení, ale zničí chuť
rostlin. Hlavní nepřítel při sušení je mimo sousedů cítících
pěknou vůni především plíseň. Proto kontrolujte sklizeň
co nejčastěji a dovolte proudění vzduchu mezi jednotlivými palicemi. Rostliny sušte asi 14 dní (doba sušení záleží
na mnoha faktorech, proto se nedá přesně určit, jak dlouho
máte sušit). Že jsou rostliny správně usušené, poznáte tak,
že rozdrtíte prsty jednu palici (samozřejmě ne tu nejmenší).
Je na vás, jak vysušené je chcete mít, já upřednostňuju palice,
kterým prsty rozmáčknete stonek, na kterém jsou. Ale svoje
konopí si jednoduše usušte tak, jak vám vyhovuje. Usušené
konopí uskladněte do uzavřených sklenic. Sklizeň ve skle
ještě dozraje a zlepší se tím chuť. Palice nechte ve sklenicích
nejlépe alespoň jeden měsíc a občas sklenice na chvíli otevřete, aby se vyměnil vzduch. Uvidíte, že se výrazně zlepší
chuť! Pokud si chcete sklizeň uschovat na delší dobu, uložte
ji do mrazáku.
Pokud chcete použít listy na mast nebo hašiš, nechte je rozložené na novinách nebo je dejte do papírové tašky, samozřejmě otevřené. Listí uschne dřív, proto ho sledujte. Velké
listy obsahují minimální procento THC, proto je lze použít
pouze na konopnou mast.
Ps:Vyzkoušeno na maximálně 5 rostlinách konopí.
Bambus
NOVINKY #06.10
10
V
tomto DIY si vyrobíme vlastní
bong z bambusu. Za dob
hipíků to byla oblíbená, lehce
vyrobitelná kuřácká pomůcka. Dnes
je to spousta manuální práce místo
jednoduššího nákupu plastového
bongu za tři stovky. Ale odměnou je
ten pocit vlastnoručně vyrobeného a
vyzdobeného bongu.
První problém nastane při shánění
bambusové
trubky
potřebného
průměru. Plastové a skleněné bongy
mají většinou průměr 3–5 cm. Takže
Bambusový bong
doporučuji shánět bambus o průměru
4 cm a víc (protože bambus je tlustší
než plast a prodejci většinou u bambusu uvádí vnější
průměr). Bambusové trubky seženete téměř v každém
kutilském hypermarketu (OBI,
Bauhaus apod.), ale doporučuji
menší prodejce zaměřené na
bambusy. V hypermarketech
jsou totiž bambusy většinou
hodně popraskané. V menším
obchodu vám rádi pomůžou
a
najdou
ten
správný.
1.
„Vygooglujte“ si bambusové
řemeslníky nebo zase
kutilské supermarkety.
Na samotnou výrobu pak
potřebujete pilu, pilníky
a vrtačku. Všechno se dá
ohromně usnadnit, pokud
máte pořádné nástroje.
3.
Nejdříve
seřízneme
bambusovou trubku na
tělo bambusu. Z obou stran uřízneme bambus asi 1 cm nad
kloubem bambusu (viz obrázek). Potřebujeme zachovat
bambusovou blánu uvnitř. Důležité je samozřejmě řezat
rovně, jinak vám bong nebude stát. Po seříznutí si vyberte,
která strana bude náustek, a která dno bongu. U dna pořádně
prohlédněte, jestli ta přírodní bambusová blána (přepážka)
těsní, jinak ji budete muset později zalít lepidlem. U vrchní
části provrtejte několik děr na pusu. Potom vrch zbruste tak,
aby se dal pohodlně přiložit
k puse. Vrchní část děláme v
místě bambusového kloubu
protože se dá skvěle využít jako
náustek (stejně jako fungují
gumová/plastová kolečka na
komerčních bongách).
Přejděme nyní k výrobě
4.
kotlíku. Pokud jste zvolili
trubky, podpěry atd.
a určitě najdete poblíž
nějakého prodejce.
Pokud seženete bambus
na tělo bongu, můžete
začít řešit, z čeho udělat
kotel. Buď budete 100%
2.
přírodní a použijete taky
bambus (průměr podle
toho, jak jej chcete velký), nebo ušetříte spoustu práce a
koupíte si v growshopu nebo smokeshopu kotlík skleněný
nebo hliníkový. V případě skleněného může jít i o pěkný
designový kousek.
Další věc potřebná k výrobě je kvalitní lepidlo. Potřebujeme
pevné, vodovzdorné lepidlo na dřevo. Já jsem použil
polyuretanové lepidlo Titebond. Doporučuji obchody pro
hliníkový/skleněný,
bude to jednoduché.
Vyvrtejte díru o průměru
tyčky kotlíku. V případě
potřeby zbruste a zasuňte
kotlík. Pro dokonalé
utěsnění musíte použít
5.
buď gumové těsnění,
nebo to zalepit. Pokud
chcete zkusit raději bambusovou variantu, musíte nejprve
připravit bambusový kotlík. Na straně, kde bude kotel,
seřízněte bambusovou tyčku asi 1 cm nad kloubem. Na
straně, která bude v bongu, seřízněte tyč pod úhlem 45° (pro
lepší nasávání kouře skrz vodu). Kotlík potom vypilujte
do požadovaných rozměrů a uprostřed provrtejte malou
dírku na průchod kouře do bongu. Dále musíte udělat
otvor ve tvaru oválu o šířce tyčky
bambusového kotlíku. Nejjednodušší
je vyvrtat několik děr v požadovaném
tvaru a potom dořezat nožem (bambus
se dobře řeže) a dopilovat pilníkem.
Tohle je nejsložitější část výroby, proto
postupujte opatrně, jinak vám bambus
popraská! Až
získáte otvor,
do
kterého
vám zapadne
kotlík, pořádně
spoj
očistěte
6.
a
zalepte
lepidlem tak,
aby nikde nemohl unikat vzduch.
Pozor ale ať vám lepidlo nesteče
dovnitř bongu. Záleží na lepidle, za
jak dlouho zaschne, ale počítejte tak
s 24 hodinami. Po zaschnutí lepidla
7.
vyzkoušejte
vodotěsnost
bongu. Teď ještě bambus silně
propláchněte vodou, protože uvnitř je
opravdu spousta prachu a nečistot.
Pokud vše funguje jak má, můžete
se pustit do nejpříjemnější části,
zdobení. Bambusový bong si můžete
upravit nespočtem způsobů – to je
kouzlo vlastnoručně vyrobeného
bambusbongu. Při zručných rukou si
můžete bong pomalovat ornamenty,
při menší zručnosti si vytiskněte
šablonu na samolepící papír a po
8.
vyřezání vymalujte. Můžete taky
bong namalovat celý jednou barvou,
tehdy se doporučuje bambus nejdřív lehce obrousit, barva
bude lépe držet. Při zachování lehké průhlednosti vypadá
výsledek velmi dobře! Při barvení/lakování bongu jen pozor
na to, jaké barvy používáte. Bambusový bong s vyřezávanými
motivy je vrchol, který vám budou všichni závidět.
Text a foto: Bambus
>>>
í
c
a
r
í
v
e
t
o
á
v
o
N
● top poradenství
● Velký výběr
● Nízké ceny
obrov
ský
výběr
konop z
ných
semín
ek
Bushdoctor
Industriestrße B12, A-2345 Brunn a. Geb.
Otevírací doba: Pondělí - Pátek 10:00 - 18:00
Sobota
10:00 - 17:00
www.bushdoctor.at
#06.10 GROwING
11
Paráda! briketa bobtná!
U-Gro kokosový substrát: Dobrý pro
vaše rostliny i záda
mořskou vodou nejsou slané. Jsou vhodné pro všechny typy
rostlin, je možné je použít jak pro indoor, tak pro outdoor
pěstování.
R
U-Gro kokosový substrát: Aby se tvoje
rostliny cítily jako v peřince
ádi bychom vám představili U-Gro produkty, známé
také pod dřívějším názvem Kokofina. Očividně
dozrál čas pro organický
kokosový substrát, jenž
lze i ve větším množství
jednoduše přenášet (nejen
vaše záda to ocení) nebo
prostě a jednoduše poslat.
Jak naznačují zkušenosti
německých
kolegů
z
Hanfjournalu
(www.
hanjournal.de), kokosové
brikety U-Gro alias Kokofina očividně splňují, co výrobci
slibují. Proto již existuje U-Gro kokosový substrát ve dvou
dalších verzích, ze kterých po přidání vody za několik
málo minut vznikne prvotřídní růstový prostředek
s
vysokou absorpční schopností.
U-Gro Slabs (rohože)
V porovnání s jinými
mi kokosovými brivyžadují U-Gro všeho
čistou vodu. Bufferová
stance či něco podobného
zapotřebí. Za účelem ochrasubstrátu nejsou na ochrannaleznutí žádné díry, místa pro
hrany jsou příslušně označena.
lisovanýketami
všudy
subnení
n
y
né fólii k
předpokládané
U-Gro květináče
Tyto květináče představují nekomplikovanou a čistou
možnost, jak dopřát rostlině jedním šmahem květináč i substrát. Plastový pytel se jednoduše vyhrne a doplní potřebným množstvím vody. Květináč Pot 60 nabobtná zhruba na
60 litrů kokosového substrátu, v němž se cítí dobře i ty největší rostliny.
Všechny U-Gro produkty se čistí sladkou vodou. Na rozdíl
od produktů založených na kokosových vláknech čištěných
Pro mnohé pěstitele je biologické pěstování dnes již
nutností. Pro milovníky kokosového substrátu existuje
široký sortiment lisovaných a 100% organických růstových
prostředků z kokosu. Po svém úspěšném uvedení na trh ve
Francii a Španělsku lze tyto substráty dnes sehnat i v České
republice. Kokosová vlákna všeobecně zaručují optimální
poměr vody a vzduchu, takže se kořenová soustava může
skvěle rozvíjet a rostliny jsou zdravé a silné. Přírodní plesnivá
houba Trichoderma povzbuzuje vývoj kořenové soustavy a
zároveň působí preventivně proti nemocím půdy.
Díky své zanedbatelné hmotnosti lze lisovaná kokosová
vlákna lehce přenášet, skladovat i zasílat poštou. Při
nakupování online je poštovné neporovnatelně nižší než u
obvyklých 50litrových pytlů klasických substrátů.
Všechny U-Gro produkty se čistí sladkou vodou, takže na
rozdíl od produktů založených na kokosových vláknech čištěných mořskou vodou nejsou slané. Jsou vhodné pro všechny typy rostlin a je možné je použít jak pro indoor, tak i pro
outdoor pěstování.
U-Gro cihly
Tyto kokosové cihly nabobtnají po přidání vody velice
rychle na požadovaný objem. Substrát je pak používán na
rostliny nebo přimícháván do jiných zemních substrátů za
účelem lepšího okysličování kořenové soustavy.
U-Gro XL
Model XL, jehož mottem je „malý,
ale pořádný“, bychom neměli v
žádném případě podceňovat. S
pouhými 5 kg je to opravdová
lehká váha, a přeci po přidání vody
dosáhne objemu až 70 litrů. Počty
se zde vyplatí – u XL lze často
dosáhnout velice příznivého poměru cena/výkon.
XL Pure
Pro ty z vás, kteří si zatím netroufnou na lisované substráty,
dodává U-Gro tzv. Pure verzi v 50litrových pytlích. Člověk
je ušetřen namáčení do vody a může svoje rostliny okamžitě
zasadit do kvalitního substrátu.
Výhradním dovozcem produktů Kokofina (v současnosti
U-Gro) je growshop.cz, který také věnoval ceny do
soutěže. Brikety Kokofina můžete ovšem zakoupit nejen
v Growshopu v Bořivojce na Žižkově, ale i v PB Grow v
Příbrami, v Tao Growshopu v Děčíně, v Growshopu v
Kolíně, v brněnském Bioplantsu nebo v eshopu Growking.
Soutěž s growshop.cz o
brikety Kokofina
Chcete si vyzkoušet pěstování s Kokofinou na vlastní kůži?
Zúčastněte se soutěže o brikety Kokofina s Growshopem.
Formulář nalezenete na našich stránkách v sekci Soutěže.
Uzávěrka je 30.září. Výherci budou informováni do 3 pracovních dní o výhře a jejich jména budou vyvěšena na webu.
Víte odpovědi na tyto otázky?
Čím musíme zalít Kokofinu, abychom s ní mohli
pracovat?
Z čeho je Kokofina vyrobena?
Které české growshopy nabízejí Kokofinu?
Tak to zkuste! www.konoptikum.cz
Ceny do soutěže věnoval www.growshop.cz
NĚKDE JINDE #06.10
16
HEMP FOR VICTORY
(Konopím k vítězství)
Foto : www.encod.at
D
íky všemocnému internetu získalo Konoptikum textovou verzi mluveného slova k propagačnímu konopnému filmu Hemp for Victory (1942). Nalaďte youtube.
com, zadejte Hemp for Victory full version a ověřte si, že
také konopí se podílelo nemalou měrou na vítězství.
Film byl vytvořen Ministerstvem zemědělství USA za
účelem propagace pěstování technického konopí. Konopí
seté bylo totiž základní surovinou pro výrobu lan, hustých
tkanin a dalších nezbytných propriet spojeneckých vojsk.
Před dávnými časy, kdy starověké řecké chrámy byly
teprve nově postavené, konopí již bylo starým známým
pomocníkem člověka. V Číně i jinde na Východě je tato
rostlina po tisíce let pěstována na provazy a tkaniny. Po
staletí (až zhruba do roku 1850) byly všechny lodě křižující
západní moře vybaveny konopnými provazy a plachtami.
Pro námořníka a neméně i pro kata bylo konopí prostě
nepostradatelné. Fregata vybavená 44 děly (jakou je v
Americe například oblíbená loď Old Ironsides) potřebovala
přes 60 tun konopí na výbavu, zahrnující kotevní lano silné 25
palců. Kryté vozy kolonizátorů Divokého západu jezdící po
prériích Severní Ameriky byly rovněž chráněny konopnou
tkaninou. Právě anglické slovo canvas (tkanina) pochází z
arabského slova označujícího konopí. V té době bylo konopí
důležitou plodinou v oblasti Kentucky a Missouri. Poté ale
bylo konopí z trhu vytlačeno dováženými levnějšími vlákny
na provazy, jakými byly například vlákna juty či manilského
konopí, a pěstování konopí v Americe upadlo.
A právě nyní, kdy zdroje konopí z Filipín a východní
Indie jsou v rukou Japonců a kdy je přeprava juty z Indie
zásadně omezena, je potřeba, aby americké konopí bylo
schopno pokrýt potřeby naší armády a námořnictva, stejně
jako našeho průmyslu. V roce 1942 vlastenečtí farmáři oseli
na žádost vlády 36 000 akrů konopí, čímž zvýšili produkci o
několik tisíc procent. Cílem pro rok 1943 je osetí 50 000 akrů.
V Kentucky je velká část pěstovaného konopí zaseta na
říčním dnu. Některá z těchto polí jsou dosažitelná pouze
pomocí lodí. Proto se nyní připravují plány pro velkolepou
expanzi konopného průmyslu jakožto součásti našeho
válečného programu. Tento film byl vytvořen pro poučení
farmářů, jak pěstovat tuto starobylou plodinu, která je mimo
oblast Kentucky a Wisconsinu málo známá.
Toto jsou semena konopí. Při jejich použití ale buďte opatrní:
pro legální pěstování konopí musíte mít federální povolení
a příslušné kolky. Toto povolení je stanoveno smluvně. Pro
informace se obraťte na vašeho okresního zemědělského
poradce. Nezapomínejte na to!
Konopí vyžaduje úrodnou a dobře odvodněnou půdu,
jakou můžeme nalézt například v oblasti Blue Grass v
Kentucky nebo v centrálním Wisconsinu. Půda musí být
kyprá a bohatá na organické látky. Neúrodná půda je
naprosto nevhodná. Půda, na které lze dobře pěstovat
kukuřici, bývá obvykle vhodná i pro pěstování konopí.
Konopí půdu nijak výrazně nezatěžuje. V Kentucky bylo
pěstováno po několik let na stejném místě, i když v praxi se
to příliš nedoporučuje. Hustý a stinný porost rostlin konopí
brání růstu plevele. Tady vidíme pcháč oset, který prohrál
svůj konkurenční souboj s konopím. Z tohoto důvodu po
sobě konopí zanechává půdu pro další rostliny v dobrém
stavu.
Konopí pěstované na vlákno by mělo být seto hustě, čím
blíž budou řádky u sebe, tím lépe. Tyto řádky jsou od sebe
zhruba čtyři palce. Takto vypadá zaseté konopí. Rostliny by
měly být sety tak, aby mohly mít dlouhý štíhlý stonek. Zde je
ideální porost: správná výška pro snadnou sklizeň a správná
hustota pro vznik dlouhých štíhlých stonků, které se dobře
sečou a dále dobře zpracovávají.
Stonky jako tyto vlevo dávají nejvíce vlákna a rovněž vlákno
nejlepší. Tyto stonky vpravo jsou příliš hrubé a dřevnaté.
Na semeno se konopí seje stejně jako kukuřice na kopcích,
někdy dokonce ručně. Konopí je dvoudomá rostlina.
Samičí květy jsou nenápadné. Zato květy samčí jsou snadno
rozpoznatelné. Po opylení jsou tyto samčí rostliny z pole
odstraněny. Toto jsou semena na samičí rostlině. Konopí na
vlákno je připraveno ke sklizni, jakmile jsou rostliny opyleny
a začnou opadávat listy.
V Kentucky se konopí sklízí v srpnu. Tento starý spolehlivý
pomocník je hrabicový žací stroj a byl používán po celé
generace. Konopí se v Kentucky někdy daří tak dobře,
že může být náročné ho vůbec sklidit. Proto je čím dál víc
populární hrabicový žací stroj s postraními žacími noži.
Upravený stroj na vázání rýže se používá jen do jisté míry:
funguje dobře pouze na průměrném konopí. Nedávno byl
pro potřeby Kentucky modernizován kombajn na konopí,
který je již mnoho let používán ve Wisconsinu. Takovýto
stroj rozprostírá pokos do pravidelných řádků. Tento rychlý
a výkonný kombajn má široký záběr a nezadře se ani při
sekání nejmohutnějšího a nejodolnějšího konopí.
V Kentucky je ruční sklizeň používána při zahajování
strojní sklizně. Konopí se loupe po sečení hned, jakmile je to
možné a bezpečné, tak aby se mohlo začít namáčet později
na podzim.
Ve Wisconsinu se konopí sklízí v září. Zde vidíme kombajn
na konopí vybavený automatickým rozmetadlem, který
patří ve Wisconsinu k základnímu vybavení. Povšimněte
si, jak rotující zástěrky rovnoměrně rozprostírají pokos pro
další máčení.
Zde vidíme běžnou, ale důležitou praxi nechávat kolem
konopného pole neoseté kousky země. Tyto pruhy mohou
být osázeny jinými plodinami, nejlépe menším druhem
obilovin. Takto totiž má kombajn dostatek prostoru pro první
sekání bez přípravného ručního sečení. Další stroj vidíme jet
po strništi: pokud je žací lišta kratší, než je délka konopí, je
třeba druhého sečení, což ale není příliš vhodné pro pozdější
máčení. Standardní délka žací lišty bývá od 8 do 9 stop.
Čas, po který je konopí nutno ponechat na zemi pro máčení,
závisí na počasí. Pokos musí být obrácen, aby došlo k
rovnoměrnému namočení.
>>> Pokračování na straně 17
#06.10 ROZHOVOR/ NĚKDE JINDE
17
Akú šancu má u nás konopa siata?
Z
hováral som sa s Ivanom Bašnákom zo
spoločnosti Hempo, ktorá sa snaží znovu
obnoviť pestovanie a spracovanie konopy na
Slovensku. Prispel aj k zmene legislatívy, ktorá do
minulého roka výrazne komplikovala pestovanie
konopy na Slovensku. Rozhovoru sa zúčastnil tiež
Adrián Ondrovič, ktorý prevádzkuje internetové
obchody konopne.sk/cz, kde ponúka rôzne
výrobky z konope. Rozprávali sme sa o súčasnej
situácii s pestovaním, spracovaním a predajom
konopných výrobkov na Slovensku.
Využitie a predajnosť konopných
produktov
Majú dnes ľudia záujem o konopné produkty?
Adrián: Záujem ľudia určite majú. Starší ľudia, pretože si to
pamätajú, a mladší samozrejme aj zo zvedavosti. No väčšina
ľudí si to pletie s gandžou. Každý druhý vtipkuje, či to
oblečenie môže fajčiť a také podobné somariny. V podstate
sú z konope veľmi kvalitné výrobky, hlavne kozmetika je
obdivuhodná. Konopný olej sa veľmi dobre predáva, má
charakteristickú konopnú chuť a je veľmi chutný. Na fakulte
biotechnológie a potravinárstva v Nitre predstavovala jedna
Kanaďanka výsledky výskumu výživnej hodnoty konopného
semienka a oslovila akademikov, či by sa nechceli zaoberať
takýmto prístupom. Hovorili tam veľmi zaujímavé veci, majú
veľmi dobrý efekt na srdce, na vnútornosti, predovšetkým
sú vhodné pre tých, čo majú pomalé črevá, pomáhajú teda
proti zápche a prečisťujú organizmus.
Konopa sa ako potravina používala v histórii. Ivan má dobrý slogan, že konope je slovenskejšie ako bryndza (bryndzu
priniesli na Slovensko rumunskí pastieri – poznámka autora). Konope tu má jednoducho históriu, len sa na ňu zabudlo. Keď
sa bavím so starými ľuďmi, tak tí si pamätajú, že posteľné
plachty, skoro všetko bolo z konope, na všetko možné sa
používalo, že každá dedina mala svoje konopisko. Ale teraz
sa u nás už nevyrába nič. Celkovo sa u nás nič nevyrába a
pochybujem, že sa u nás bude z konope vyrábať niečo iné
ako potraviny. A konope sa tu priemyselne spracovávať asi
nebude, možno tak ešte v Čechách.
Ktoré konopné produkty sú najpopulárnejšie?
Adrián: Ak to môžem zhodnotiť v rámci predajnosti
Ivanových výrobkov, tak najväčší záujem majú ľudia o
konopný olej. Jedná sa o opakované objednávky tých, čo to
vyskúšali. Takže ak by sa to dostalo do nejakej väčšej siete
a ľudia to budú môcť jednoduchšie kúpiť v obchode, nie
len objednať na internete, tak by to určite išlo. Olej je pre
bežného užívateľa veľmi zaujímavý a je skvelý doplnok
stravy. Taktiež jedlé konopné semeno. To si ľudia dávajú
do studených šalátov alebo si tým posypú bežné jedlo. Ten,
kto to vyskúša, sa k tomu zvyčajne vráti. Taktiež je záujem
o kŕmne konopné semeno. Keď to hodím sliepkam, tak sa
idú pozabíjať, a aj iné vtáky ho majú naozaj radi. Veľmi ho
obľubujú aj kone.
Aj tie rybacie veci, čo robí Ivan, sú medzi rybármi veľmi populárne. Jeden rybár z Popradu ma naháňal, že chce väčšiu
dodávku. Tak som ho poprosil, nech mi dá spätné echo. Rybári to dosť poznajú a sám použil tie slová, že na tie ryby to
funguje ako droga. Hlavne na tie kaprovité, aj tam samozrejme nie je žiadne THC. Rybári buď dajú do vody olej, pelety
alebo kašu a tým rybám to strašne chutí, zhromaždia sa tam
a potom sa ľahšie chytajú.
Ako by sa najlepšie dostali do povedomia konopné
výrobky?
Ivan: Napríklad najefektívnejšou výrobou konopného oleja
by bolo, ak by ho vyrábal výrobca olejov. My sa špecializujeme iba na výrobky z konopného semena, je to určitá neefektívnosť. Takže konečný cieľ je, aby výrobcovia bežných
produktov prebrali konopné semeno ako surovinu a zapracovali ho do nových radov výrobkov. To keď sa dosiahne,
tak sa budú dať zväčšiť plochy osiate konope na Slovensku.
Adrián: Ja si myslím, že to je napojené na mediálne prostredie, teda je treba písať články, ktoré budú propagovať konope hlavne z výživového hľadiska a jeho pozitívne efekty,
ktoré má na organizmus. A keď sa to bude viac rozširovať
a publikovať, tak to viac podporí aj dopyt. Pozitívne efekty
konopného oleja sú dokázané, takisto ako pridávanie semien
v rôznych kombináciách do šalátov a podobne. Keď sa toto
rozšíri, tak to určite zaberie.
Ivan: Povedomie existuje u ľudí, ktorí sa zaujímajú o zdravú výživu, tak tam už je to dosť rozvinuté. Ale Slovensko je
malý trh a aby sa to rozbehlo vo väčšom, je treba osloviť tých
ľudí, ktorí si myslia, že keď im povieš, že niečo je zdravé,
tak ich napadne, že dostanú rakovinu. Toto je myšlienkový
pochod mnohých ľudí, ktorý by sme mali pochopiť.
Adrián: Ja si to porovnávam s tým, čo poznám, že sa deje
v Rakúsku. Tam je úplne opačný myšlienkový pochod,
tam je snaha vyhnúť sa chorobe úplne normálna. Treba to
propagovať aj na chuťovej úrovni. Geograficky aj historicky
sem konope patrí. Len slovenská tradícia na miestne veci
je veľmi slabá. To úplne cítiš, že napríklad v Čechách, ak
je tam napísané, že to je český výrobok, tak mu dajú ľudia
prednosť. Tu stále pretrváva to, že keď je to z Ameriky, tak
to musí byť dobré. Už to nie je také silné, ale ešte stále to
tu tak trochu je. Akoby ľudia podvedome cítili, že odtiaľto
nemôže nič dobré prísť, že to musí prísť z vonku. Ide
>>>
>>> Pokračování ze strany 16
„Hemp for victory...“
Jakmile se dřevnatá dřeň začne odlupovat, jak vidíme zde,
konopí je připravené ke sběru a vázání do snopů. Dobře
máčené konopí je světle až tmavě šedé.
Haze
Automatic
Best Automatic Ever by Dinafem
www.dinafem .or g
Vlákno má tendenci se od stonků oddělovat. Roztřepené
stonky v této fázi máčení signalizují, že vše je na dobré
cestě. Pokud je konopí příliš krátké nebo pokud je země moc
vlhká na to, aby po ní jezdily stroje, je třeba ho vázat ručně.
Používají se také tyto dřevěné vázací nádoby bez dna. Pro
vázání se používají motouzy, ale snopy je možné svázat
i samotným konopím. Když jsou podmínky příhodné,
používá se automatický sběrač-vazač. Pokos by měl ležet v
rovnoměrných řádcích se stonky rovnoběžně ležícími vedle
sebe. Sběrač nepracuje dobře, pokud jsou vlákna konopí
zamotaná. Po vázání je konopí co nejdříve loupáno, aby
nedocházelo k dalšímu vlhnutí stonků.
V roce 1942 bylo na území Spojených států sklizeno 14 000
akrů konopí na vlákno. Úkolem tohoto starého známého
pomocníka člověka je velký návrat do průmyslového světa.
Tady vidíme konopí z Kentucky, jak prochází sušičkou ve
Versailles.
Lámání stonků konopí představovalo v minulosti pro
člověka jednu z nejobtížnějších hospodářských prací. Dnes
se používají silné automatické lamačky, kterým celý proces
zabere jen krátkou chvíli. Spřádání amerického konopí do
lan či motouzů na starém vodním mlýně ve Frankfortu
v Kentucky. Je to další průkopnická rostlina, která se
používala po více než století k výrobě provazů. Všechny tyto
stroje budou nyní na trh dodávat tkané a spřádané výrobky
z amerického konopí, jako například vlákna různých
druhů pro vázání a čalounické práce, lana pro námořní
využití a vlečná lana, shrnovače sena, jeřáby, navijáky pro
silné zatížení, lehké požární hadice, vlákna na výrobu bot
pro miliony amerických vojáků a také popruhy k
padákům pro naše výsadkáře.
Co se týče námořnictva Spojených států, každá bitevní
loď vyžaduje 34 000 stop lanoví. Zde v Bostonské vojenské
loděnici, kde jsou lana pro fregaty vyráběna už dlouhou
dobu, nyní posádky lodí pracují dnem i nocí na výrobě
provazů pro loďstvo. Dříve byla lanová příze spřádána
člověkem ručně. Lanová příze prochází skrze otvory v
kovové desce. Toto je manilské konopí z rychle se tenčících
zásob našeho námořnictva. Až dojde, americké konopí bude
muset znovu být povoláno do služby: konopí na kotevní
lana, konopí na lanoví a pro další vybavení lodí, konopí pro
nespočetné potřeby námořnictva na moři i na souši. Tak jako
v dobách již zmíněné Old Ironside, která vítězně brázdila
vody, vybavena konopnými plachtami.
Konopím k vítězství!
Zdroj textu: http://druglibrary.org/schaffer/hemp/hemp4v.
htm
Hemp for Victory (Promo video Ministerstva zemědělství
USA z roku 1942)
Video: www.youtube.com; vyhledat: „Hemp for Victory
full version“
Překlad: Mikuláš Horský
ROZHOVOR #06.10
18
>>>
o syndróm provinčnej krajiny a takto sa to prejavuje aj medzi
našimi potravinármi.
Máte aj receptár s tradičnými jedlami z konopy?
Ivan: Na našej stránke máme aj receptár. Sú tam aj veci,
ktoré posielajú naši zákazníci, že im babka povedala, ako do
kyslej kapusty pridávali konopný olej. Ako je to v pohode,
ale nie pre širokú verejnosť. Dávame tam, čo sme vyhľadali
na internete, aj z kroník rôznych obcí. Ak sa to bude
propagovať len na tej výživovej úrovni, tak sa môže stať, že
to dopadne len ako trend a ten skončí iba u malej skupiny
ľudí, u výživových fanatikov.
Ako reálna je výroba oblečenia z konopy v našom regióne?
Ivan: Združenie Konopa, čo je v Čechách, chce už dlhú
dobu spojazdniť Schlichtenov dekortikátor, teda linku na
spracovanie, ktorá robí dlhé vlákno. V Európe sa totiž robí
iba krátke vlákno. Dlhé vlákno chcú použiť na výrobu textílií
a dúfajú, že im to bude ekonomicky vychádzať. To si neviem
predstaviť, keďže chcú veľmi robiť aj konečný výrobok. Táto
linka je len na výrobu textílií a ťažko by to mohlo fungovať
ekonomicky, pretože by to bolo veľmi finančne náročné.
Všetky konopné textílie totiž prichádzajú z Bangladéša
alebo Činy. A je to v tom, že dokážu vyrobiť výrobok, ktorý
má malú váhu a veľkú cenu a tým pádom sa ho oplatí
dovážať aj cez polku sveta. Neviem si predstaviť, že by sa
konopné oblečenie dalo vyrábať tuto, jedine ak nejaké drahé
biooblečenie.
Adrián: Oblečenie, čo predávam, je prezentované ako
ekologické. Máloktorý z tých modelov je len z konope,
väčšinou to pretkávajú biobavlnou a je to tak na polovicu
konope a na polovicu bavlna. Čína je najväčšou ekonomickou
veľmocou, čo sa týka výroby odevov. Výrobné náklady sú
tam oveľa nižšie a to sa nedá poraziť. Šancu na úspech majú
jedine veci ako potraviny alebo kozmetické prípravky.
Bolo by u nás zložité používať konopné pazderie na stavebné účely, ako napríklad na výrobu kvádrov?
Ivan: V Čechách je niekoľko ľudí, ktorí sa zaoberajú
stavebným využitím pazderia. Ono je to zaujímavé, ak je
pazderie strašne lacné, a ono je lacné vtedy, keď sú dobre
vybudované spracovateľské linky. Na takú úroveň to
dotiahli jedine tak vo Francúzku.
A čo výroba papiera?
Ivan: Vo Francúzku papier ide, tam je ten trh dobre
rozbehnutý už dlhé roky a úžasne to tam funguje. Pestovateľ
tam v porovnaní so Slovenskom dostane obrovské dotácie,
tri až štyrikrát vyššie ako tu. A tá dotácia celkovo vyrovná
ten rozdiel, ktorý predstavuje lacná pracovná sila v Ázii.
Pestovateľ má tiež zaručený odbyt na pazderie a aj na
semeno. Tam to fičí, tam môže pestovateľ predať kilo
pazderia za 2 koruny, lebo vie, že za kilo vlákna dostane
14 korún. Tu bola podobná situácia s tepelnými izoláciami.
Jedna firma chcela konečne robiť konopné izolácie, aby boli
lacnejšie ako v Nemecku. Ale bolo to také drahé, že len málo
ľudí na Slovensku si to mohlo dovoliť. Potom zvýšili ceny,
lebo zistili, že sa im to neoplatí, a už s tým nemohli preraziť.
Adrián: Ľudia si tu radšej dajú polystyrén, ktorý je treba
za 10 rokov vymeniť. Nemajú peniaze, aby si kúpili niečo
kvalitnejšie.
Situácia a problémy s pestovaním
Aká je v súčasnosti situácia s rozvojom pestovania konopy na Slovensku a v Čechách?
Ivan: Čo s týka rozvoja pestovania v Čechách a na Slovensku,
tu nastala taká situácia, že sa radšej nakupuje vlákno zo
západnej Európy, kde je ho dostať lacnejšie. Dôvodom,
prečo pestovaná plocha v Čechách tak dramaticky klesla, je,
že jednoducho nemajú zaručený odbyt, aj kvôli dotáciám a
iným veciam. Pestovanie na semeno je potom najschodnejšia
cesta.
Koľko dnes dostane dotácií pestovateľ na Slovensku?
Ivan: V podstate nedostane nič. Jedinú dotáciu, ktorú vie
pestovateľ dostať, je práve štandardná platba na osiatu
plochu. Jedná sa o tú istú platbu nezávisle od toho, či
tam kosíš trávu, pestuješ kukuricu alebo pasieš ovce. Keď
akokoľvek obhospodaruješ pôdu, tak skrátka dostaneš 65
EUR na hektár.
Potom existuje dotácia na konope, a to je dotácia na tonu
spracovaného vlákna, teda nič pre pestovateľa. Niekde
v Európe to fičí, lebo tam majú dobré kvóty. V roku 2000,
keď sa stanovovali kvóty, tak Slovensko vtedy konope
nepestovalo, takže sa na to vykašlali. To človek potrebuje
obhospodarovať aspoň 200 hektárov, aby túto dotáciu
dostal, takže pre slovenského pestovateľa to nehrá žiadnu
rolu. V Čechách majú trochu viac dotácií, zase nezávisle od
pestovanej plodiny, ale v konečnom dôsledku dostanú viac.
Teoreticky existuje dotácia na energetické plodiny, ktorá by
sa mohla vzťahovať na konopu, ale tam sú podmienky, že
musíš plodinu pestovať konkrétne na energetické účely. Teda
zber, výška a hnojenie musia byť smerované na produkciu
biomasy, a pestovanie na semeno potom nedá taký objem
biomasy, kvôli menšiemu vzrastu, a je teda je nezlúčiteľné s
podmienkami dotácie. Teoreticky by to mohol dostať niekto,
kto nezbiera semeno, ale tá dotácia je aj tak príliš nízka na
to, aby sa im to oplatilo. Takže v rámci dotácií nie je pre
Slovensko nič zaujímavé. Teraz po roku 2013 sa majú znova
prehodnotiť dotácie, tak tam sa bude tlačiť, aby sa vyrovnali
v nových členských krajinách.
Čo sa stane so stonkami po zbere na semeno?
Ivan: V podstate nič, nechajú sa zhniť. Menej kvalitné vlákno
sa dá v princípe použiť na izolácie a na iné veci. Ale pokiaľ
sa nepestuje aspoň na 100 hektároch, tak sa to neoplatí. Lebo
aby si vedel, to vlákno pozberať v takej forme, v akej má byť,
aby malo určitú dľžku, na to treba pri zbere použiť lišty a tie
si musíš kúpiť, alebo si ich budeš musieť prenajať. Zatiaľ sa s
tým nič nerobí, každý sa snaží pestovať čo najnižšiu rastlinu.
Ďalšou prekážkou je, že na Slovensku nemožno pestovať
odrodu, ktorá má meter a je úplne ideálna na semeno, ľahšie
sa zberá a je z nej menej slamy. Tie, ktoré tu pestujeme, nie sú
tak vhodné na semeno a musíme im dávať menej živín. Je to
alchýmia. V podstate robíme všelijaké triky: hnojíme tak, aby
tam bolo menej dusíka a rôzne triky, aby sa to lepšie zberalo,
ale je to improvizácia. Musím pestovať odrody, ktoré sú na
biomasu a vlákno.
Aká je tento rok osiata plocha na Slovensku?
Ivan: Na Slovensku je tento rok zasiatych 65 hektárov. Česi
mali najviac 1 500 hektárov, teraz nejakých 220. U nich to
kleslo dosť výrazne. Bol jeden dosť zlomový rok, keď sa
zasialo a potom nepozbieralo, a to vlastne spravilo veľmi
zlé meno konope v Čechách. Kúpili tam linku, ktorá mala
mať kapacitu nejakých 1 000 hektárov, ale spracovávala len
nejakých 50 hektárov. Neviem, čo to kúpili, či ich niekto
oklamal, alebo ako bola použitá tá linka. Išli na nej dva roky
a nevedeli ju dostať do takého stavu, aby spracovávala to, čo
mala na papieri.
Možnosť podpory konopárstva a budúcnosť
Aký majú inštitúcie postoj k pestovaniu konopy?
Ivan: Ministerstvo zdravotníctva robí problémy. Malo
na starosti zákon o omamných látkach, ktorý obmedzoval
pestovanie konopy. Teda oni rozhodovali, či sa môže
pestovať konope. Potom sa menila legislatíva a oni de facto
išli proti ministerstvu poľnohospodárstva s rozsudkom,
ktorý sme dostali po sťažnosti podanej Európskej komisii.
Ministerstvo zdravotníctva do poslednej chvíle nechcelo
túto zmenu pustiť, ale nakoniec sme ich dotlačili k tomu,
ako to dnes máme. V podstate Ministerstvo zdravotníctva
môže kedykoľvek, teda ich obchodná komisia, zmeniť
ustanovenia. Takže sa snažíme držať nízky profil, aby sa nad
tým ani nezamýšľali, lebo ak sa začnú zamýšľať, tak to bude
koniec. Tam je personálny problém. Tí ľudia, ktorí tam o tom
rozhodujú, sú v zásade vnútorne proti konope, takže nie sú
otvorení akýmkoľvek racionálnym argumentom.
Má v tom prsty aj farmaceutický priemysel?
Ivan: Farmaceutický priemysel v tom nebude. Existujú
syntetické lieky aj lieky obsahujúce prírodné THC aj CDB
ako Sativex, ktoré sa v niektorých krajinách normálne
predpisujú. Zo strany farmaceutického priemyslu by bol
určite záujem. Viem si predstaviť, že by to začali pretláčať.
Ale aj keby to začali pretláčať, jednalo by sa o pestovanie
psychoaktívnych odrôd, a nie technickej konopy. Pestovali
by sa vo výlučnom móde a tam nie je žiadne prepojenie s
týmto priemyslom.
Kto na súčastnej politickej scéne by mohol mať záujem
pomôcť konopárstvu na Slovensku?
Ivan: Vzhľadom na to, že za minulej vlády prešla
táto legislatíva, tak to prešlo vďaka ministerstvu
poľnohospodárstva. A keď sa tieto inštitúcie spoja, tak potom
zase len nejaká iná inštitúcia, ktorá by mala niekoho, kto by
mal záujem riešiť konope. Táto vláda bude skôr o prežití, čo
sa týka konope, nie o nejakom ďalšom rozvoji.
ME Ako vidíte šancu na vybudovanie trecej linky na
Slovensku?
Ivan: Investor nebude miestny, lebo je to dosť veľká suma. Tí
ľudia, ktorí majú na Slovensku dosť peňazí na investovanie,
investujú do iných odvetví, ktoré rýchlejšie prinášajú
návratnosť. Takže ten investor bude najskôr zo zahraničia,
takže tá politická strana tomu nebude brániť. Otázka nie
je, či niekto bude schopný prezentovať záujem pestovať a
spracúvať, ale či sa nájde v zahraničí investor.
MJ Aká je šanca, že sa vsadí na výrobu semena a budú sa
stláčať ceny dole?
Ivan: My to robíme tak, že je to o niečo drahšie, ale cenovo
sa dostávame nie na úroveň jačmeňa a ľanu, ale už je to také,
že keď sa pozrieš na tú cenu v supermarkete, tak vidíš, že
ide o cenovo normálnu potravinu. Tam je vidieť pokrok. Čo
sa týka stlačenia ceny v rámci pestovania na semeno, tak
tam je to možné, pretože EU pestuje konopu výhradne na
vlákno a biomasu a semeno je tam vedľajší produkt. A keď
sa pozrieme na Kanadu, tak tam je to opačne. Oni nemajú
myslím ani jednu linku na spracovanie slamy a tento rok
pestujú 5 000 alebo 7 000 ha. Pestujú ho výhradne len na
semeno a im to tam ide. Ale sú tam zase špecifiká: v Severnej
Amerike má konopné semeno veľký potenciál, je obrovský
trh, čo sa týka vegánskej a vegetariánskej stravy. Ďalší
rozdiel je v tom, že v Kanade môžu pestovať odrodu vhodnú
na pestovanie na semeno, ktorá ma dvakrát taký výnos ako
odrody, čo pestujeme my a aj sa jednoduchšie pestuje, takže
odpadajú ďalšie náklady. To v blízkej budúcnosti predstavuje
priam neprekonateľné prekážky. Jedna vec, ktorá by znížila
cenu semena, je, keby sa linka na spracovanie postavila na
Slovensku, že by sa aspoň časť tej slamy dala spracovať. Ale
nejako výrazne nižšie ako je teraz cena dole nepôjde. Tie
odrody, ktoré by to umožnili, nie sú a linka, ktorá by znížila
ceny, zatiaľ tiež nie je.
Adrián: Záleží aj od toho, ako sa tie potravinárske produkty
chytia na trhu. Ak sa chytia a budú obľúbené spotrebiteľmi,
tak ten dopyt v podstate potiahne aj pestovanie a potom
cena môže ísť určite aj nižšie. Je to ale všetko ešte úplne na
začiatku.
Ivan: To bol aj dôvod, keď sme začínali a snažili sa pretlačiť
pestovanie. Veď kto bude pestovať, keď nemá zaručený odbyt
a snažiť sa nájsť výrobcu, čohokoľvek, či keksíkov alebo
chleba, teda výrobcu, ktorý to vyrába bežne a zapracoval by
konope do svojho radu výrobkov, bolo nemožné s takouto
novou a neznámou vecou.
Majú pestovatelia záujem o konopu?
Ivan: Máme cca 7 alebo 8 partnerov, mnohí z nich sú malí
pestovatelia, ktorí to skúšajú na dvojhektárových poliach.
Adrián: Stále je to ešte v plienkach, lebo len minulý rok bola
prvá sejba. Ivan týchto pestovateľov zazmluvňuje, prv ako si
kúpia semeno, teda podpíšu zmluvu, že od nich to semeno
potom kúpi. A sú to hlavne tí, ktorí pestujú prvý rok, a ak to
bude úspešné, tak sa to rozšíri ďalej. Je málo ľudí, ktorí riskujú, veľa ľudí to zoberie, iba keď o tom počujú od druhých,
čo s tým už majú skúsenosti. V ďalších rokoch, keď bude
odbyt, keď sa tie potraviny chytia, tak sa to rozšíri viac.
Ivan: Prvý rok sejby bol v 2009, krátko po tom, čo v apríli
prešla novela. Tak okrem jedného pestovateľa to boli len takí,
čo skúšali jeden, dva hektáre, a ten jeden tento rok nesial,
lebo stratil plochu, teda nezasial z praktických dôvodov.
Záujemcov je veľa, omnoho viac ako dokážeme zazmluvniť.
V tomto problém nevidím a sú aj záujemci z radov väčších
firiem, ktoré sú schopné osiať veľké plochy. Ak by sme za
nimi prišli a povedali, že im dáme zmluvu na 200 hektárov,
tak oni kľudne podpíšu. Len ten odbyt treba naštartovať.
Takže pestovatelia sú ochotní experimentovať, ale družstvá
nie, tie sú veľmi pomalé v týchto veciach. Ale súkromní
pestovatelia alebo tí, ktorí sú financovaní zo zahraničia, tí
sú ochotní investovať a skúšať nové plodiny. A keď už majú
zmluvu, tak je to pre nich pomerne malé riziko.
V akých oblastiach je najväčší potenciál na rozvoj?
Adrián: Na Slovensku je ten potenciál na rozvoj vo všetkých
oblastiach, pretože tu sa skoro nič nevyrába. Vezmime si
napríklad konopné tepelné izolácie, ktoré sú výborné. Všade
sa zatepľuje, ale väčšina ľudí si konopnú izoláciu nekúpi.
Aj keď nie je zase o toľko drahšia. Pri izoláciách je kľúčová
priepustnosť vlhkosti, tú polystyrén nemá, a konopná
áno. Preto konopná izolácia nespôsobuje plesne. Ak to raz
zaizoluješ, vydrží to dlhú dobu, ale polystyrén môžeš za
pár rokov vymeniť. Ľudia sa však aspoň informujú. Reálne
nákupy nie sú veľké, ale záujem o informácie je. Čo sa týka
potravín, konope za posledných 50 rokov úplne vymizlo.
Dôležití sú starí ľudia, ktorí sú nositeľmi tej pôvodnej
informácie o využití, pretože ľudia stredného veku od 30
do 60, tak tí s ním už nemajú takmer žiadnu skúsenosť.
Ale napríklad pri vodárenských prácach bolo a je konopné
tesnenie v podstate nenahraditeľné. Potenciál rozhodne je.
Uvidíme však, čo prinesie realita.
Vysvetlenie pojmov
Pazderie (česky: pazdeří) – kúsky vlákna a celulózy, ktoré
vzniknú po spracovaní stoniek, po oddelení vlákien od
drevnatej časti stonky
Schlichtenov dekortikátor – dokáže omnoho efektívnejšie
a lacnejšie oddeliť vlákno od drevnatej časti stonky ako
tradičné metódy a dáva dlhé vlákno
Trecia linka – mechanická linka na spracovanie kratšieho
konopného vlákna
Hanuman
#06.10 NOVINKY
19
CANNAFEST 2010
C
annafest 2010 je první ročník největšího mezinárodního konopného veletrhu v České republice, který
proběhne v Praze na výstavišti Incheba Holešovice 19.–21.
listopadu 2010.
Po vzoru již zaběhlých zahraničních veletrhů se zaměřením
na konopí přichází na podzim konečně i do České republiky
na tradiční pražské výstaviště první ročník největšího mezinárodního konopného veletrhu Cannafest 2010. Vystavovatelé z více než 15 zemí zde představí ve třech dnech své produkty a služby v šesti hlavních kategoriích: přírodní zdroje,
pěstování, doplňky, umění, média, instituce. Zastoupeny
budou především přední výrobci pěstební techniky či hnojiv, nejlepší šlechtitelé konopných semen, výrobci textilií i
kosmetiky, představí se všechna nejznámější média zabývající se konopnou osvětou, dále nejrůznější instituce sdružující firmy využívající konopí jako přírodní zdroj nebo bojující
za legalizaci či využití konopí v medicíně.
Zkušený realizační tým Cannafestu připravuje pestrý a bohatý odborný i doprovodný program. Po celý veletrh budou
probíhat semináře a přednášky pro všechny, kdo mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti pěstování, využití konopí v
medicíně nebo například i o použití konopí jako stavebního
materiálu. Diskutovat se bude s odborníky z centra adiktologie i právníky. Na programu bude ochutnávka konopných
produktů, jako jsou olej, chleba, těstoviny a další, a nebude
samozřejmě chybět ani konopné pivo.
Plagron
Zelená s
Green Sensation 100 ml
•
Green Sensation je květový stimulátor pro posledních 4-6 týdnů doby kvetení.
•
Při použití Green Sensation jsou všechny ostatní
suplementy jako např. P-K 13-14 a enzymy či jiné
prostředky podporující květ zbytečné.
•
Je také možno docílit úspory až 50% základních
květových hnojiv v závislosti na použitém substrátu.
•
Díky sofistikovanému složení produktu rostlina
dostává všechny živiny, které potřebuje pro bohatý
květ a tvorbu plodu.
Nižší spotřeba květového
hnojiva
•
Přidejte Green Sensation v poměru 1:1000 do zálivky, změřte hodnotu EC a poté přidávejte základní
květové hnojivo až do dosažení požadované hodnoty EC.
Plánovaná rozsáhlá mediální kampaň slibuje jedinečnou
událost, na které rozhodně nesmíte chybět. Cena jednodenního vstupného je pouhých 150 Kč, třídenní lístek pak stojí
300 Kč. Vstupenky budou k dostání i v předprodeji, a to za
zvýhodněnou cenu, buď přímo na stránkách veletrhu, nebo
prostřednictvím společnosti Ticketportal.
•
V závislosti na zvoleném substrátu zjistíte, že potřebujete podstatně méně základních květových
hnojiv.
•
Green Sensation lze použít u všech substrátů
(půda, kokos, rockwool, mapito, euro pěna, atd.)
a všech zavlažovacích systémů (Ebb&Flood, NFT,
kapkovače, atd.)
Těšíme se na vás v listopadu v Praze!
o kapsy
Green Sensation: nyní také k
dostání v 100 ml lahvičkách.
Návštěvníci se mohou rovněž zúčastnit mnoha rozmanitých soutěží o zajímavé ceny či navštívit promítání některého z filmů s konopnou tématikou, workshopy nebo koncerty
probíhající v areálu výstaviště Incheba Holešovice.
Pokud chcete dostávat aktuální informace o přípravách veletrhu Cannafest, můžete se jednoduše zaregistrovat k odběru newsletteru či vstoupit do Cannafest Facebook komunity.
Více informací naleznete na www.cannafest.cz.
enzace d
Mnoho pěstitelů již pochopilo, že používáním Green
Sensation dosáhnou výrazně vyšších výnosů.
Více informací obdržíte na www.plagron.nl.
cannafest
praha
2010
Největší Mezinárodní
Konopný Veletrh v ČR
19. – 21. listopad 2010
00420 604 234 546
[email protected]
GENERAL SPONSOR
OFFICIAL SPONSORS
www.cannafest.cz
facebook: cannafest
PROFESSIONAL PARTNERS
MEDIA PARTNERS
CANNABIZZ #06.10
20
Cannabizz – to tu ještě
nebylo!
První konopný veletrh v České republice
P
ořádání prvního konopného veletrhu v České republice
je natolik významnou událostí, že si zaslouží dostatečný
prostor i v našem časopise. Na následujících dvou stranách
vám poskytneme maximální informační servis o této
nevšední kulturní akci. Abychom získali informace přímo od
zdroje, rozhodli jsme se vyzpovídat ředitele veletrhu Mania
a jednoho z organizátorů Emmiho. Cíl byl jasný – dostat z
nich více informací, než najdeme v oficiálních materiálech.
Takže Manio, vím o tobě, že jsi DJ. Jak ses vlastně dostal
od mixování desek k organizování veletrhu Cannabizz?
Vzhledem k tomu že se už celkem dlouho věnuju kromě
djingu také produkci různých akcí, mimo jiné také Reflex
Cannabis Cupu, přišlo to tak nějak samo. Přišla nabídka a
byla by opravdu škoda tuto příležitost nevyužít. Získáš
informace, kontakty, zkušenosti. Minimálně je to dobrá
škola do dalších let a práce. A něčím se člověk taky živit
musí. (Smích.)
Rozumím, přeci jen se konopný veletrh nekoná každý
den. Můžeš mi říct, co přesně máš na starosti?
Jsem ředitelem veletrhu, takže se starám vlastně úplně o
všechno. Mám na starost třeba domlouvání vystavovatelů,
kulturní náplň, samotnou produkci a promo – od všeho něco.
Samozřejmě to nedělám sám, mám několik spolupracovníků.
klubech (Cross, Matrix, 2.patro, Chapeau Rouge, Roxy), kde
se budou moct všichni pořádně odvázat. (Smích.)
Jak je to s ubytováním pro přespolní? Připravili jste pro
návštěvníky také konopnou noclehárnu?
Vzhledem k tomu, že návštěvníci si většinou organizují
ubytování sami, zatím jsme nic nepřipravovali, ale pokud by
někdo potřeboval poradit ohledně třeba vhodného hostelu,
stačí nám napsat na [email protected] – budeme se snažit
pomoct. Na druhou stranu „googlovat“ už dnes umí každý,
tak bychom raději odpovídali na zajímavější dotazy…
(Smích.)
Nemůžu si odpustit otázku: co ty a konopí v jakékoli
podobě?
Uznávám konopí jako skvělý relaxant a velmi léčivý
prostředek a jsem zastáncem jeho širokého využití, namísto
perzekuce a zakazování.
Chtěl bys něco vzkázat čtenářům Konoptika?
Nenechte si ujít tuhle jedinečnou akci, která vám může
přinést do života hodně zajímavých poznatků a zkušeností.
Pokud můžete, dorazte, brány Cannabizzu vám budou
otevřeny. Těšíme se na vás!
Díky za rozhovor!
Kolik lidí se kromě tebe celkem podílí na organizaci?
Ten nejužší organizační tým čítá 6 lidí. Sami bychom to
však určitě nezvládli, takže máme k ruce další pomocníky,
asistenty, gastarbeitery, které nejsem teď schopen z hlavy
spočítat. (Smích.)
Rozhovor s Emmim jsme zaměřili
na samotnou podstatu veletrhu
Cannabizz.
Asi se musíte docela otáčet. Počítám, že organizovat takovou akci není zrovna prdel. Máš vlastně ještě čas na svoje
hudební aktivity?
Čím blíž je festival, tím je toho víc a víc. V současný chvíli
je toho stále docela dost k zařizování, ale přesto si nějaký čas
vzhledem k mým dalším projektům najít musím. Takže na
hudbu jsem se určitě nevykašlal, nicméně Cannabizz je teď
logicky na prvním místě.
Cannabizz je první konopný veletrh nejen v České republice, ale – domnívám se – i v postkomunistických zemích.
Proč právě tady a teď?
Ano, je tomu opravdu tak. Nevím o tom, že by v
postkomunistických zemích byla dosud pořádána podobná
akce. Česká republika je v současnosti nejvíce progresivní
zemí v této oblasti a v tomto žánru. V porovnání s většinou
světa, nejen toho postkomunistického, jsou Čechy a Morava
více liberální v postoji ke konopí. Vždyť tu žije Rick Simpson a
funguje zde spousta konopných sdružení. Praha je nádherné
město a prima místo k setkání. Praha je známá díky svým
jedinečným historickým památkám, pojďme ji proslavit také
jako místo osvěty a poznání.
Předpokládám, že veletrh nebude potichu, ale nabídne
návštěvníkům také hudební doprovod. Budou na Cannabizzu vyhrávat nějaké kapely nebo DJs?
Přímo na místě bude jen takový veletržní „podmaz“, aby
návštěvníci nebyli rušeni a mohli v klidu komunikovat.
Nechceme lidi otravovat hlasitou hudbou, protože nikdy
nezajistíš, aby se stejná muzika líbila všem. Takže co se
hudby týče, nejde nám o to se někomu zalíbit, ale spíš nikoho
nenasrat. (Smích.) V areálu najdete ale i chill out zónu, kde
bude předvádět své umění několik DJs. Chill out zónu určitě
doporučím jako vhodné odpočinkové místo na drink, kouř a
pokec s kámošema za doprovodu stylové muziky.
To zní hodně v klidu. Na co dalšího se můžou návštěvníci
kromě stánků a výstav partnerských firem těšit? Plánujete
semináře, workshopy nebo nějaké estrádní představení ve
stylu Petra Novotného?
Přímo na veletrhu promluví řada zajímavých lidí z
nejrůznějších oborů. Zajímavý bude také workshop týkající
se správné výroby konopného výtažku. Dalším tahákem je
konference s Rickem Simpsonem. Další zajímavé hosty a
debaty stále ještě připravujeme. Čekujte naše stránky www.
cannabizz.cz a určitě se brzy dozvíte víc.
Je jasné, že ke konopnému veletrhu patří i čas na odpočinek a zábavu. Jaké možnosti čekají na návštěvníky
veletrhu poté, co se zavřou brány výstavní haly?
Tak samozřejmě jsme mysleli i na toto. Chceme se postarat
o naše návštěvníky i po této stránce. Takže v pátek i v sobotu
večer proběhne v rámci veletrhu řada akcí v pražských
Nechali jste se při organizaci a struktuře Cannabizzu
inspirovat nějakým konkrétním zavedeným veletrhem v
zahraničí? Třeba vídeňskou Cultivou, švýcarským Cannatradem nebo mezinárodním srazem včelařů v Nasavrkách?
Samozřejmě jsme se inspirovali v zahraničí. Speciálně
švýcarský Cannatrade je jedním z nejstarších a nejlepších
veletrhů. Na druhou stranu každý veletrh potřebuje svou
vlastní cestu a vlastní pojetí. Příznivci konopí nechtějí
druhý Cannatrade nebo druhou Cultivu, chtějí vidět něco
originálního. Nechceme nic kopírovat, ale máme velký
respekt k tomu, jak jsou organizovány některé veletrhy v
jiných zemích.
Konopný veletrh může být části veřejnosti neznámý. Co
si pod tímto souslovím máme představit my, konkrétně v
případě Cannabizzu?
Není to nic složitého, jedná se prostě o setkání lidí, firem,
organizací, kterým není osud konopí lhostejný. Prostě i my
chceme mít svůj veletrh, jako kterákoli jiná skupina lidí se
stejnými zájmy.
vesmíru... (Smích.) Ne, teď vážně. Nelze říct, že máme pouze
jeden cíl. Samozřejmě, ekonomická stránka věci je důležitá,
co si budeme povídat. Je tu ovšem také další faktor, a to
sice potenciál konopí a náš kladný vztah k němu. Ať už se
jedná o technické nebo „nebezpečné“ konopí, je škoda, že
je tak perzekuováno a neustále stavěno do špatného světla.
Pokrok ovšem nelze zastavit a tak se i my chceme podílet
na této novodobé revoluci. Proto náš veletrh nebude ryze
obchodní, ale i osvětově informační. Máme přislíbenou účast
Ricka Simpsona nebo J. X. Doležala, na dalších odbornících
se pracuje. Speciálně v případě Ricka Simpsona jsme poctěni
a nadšeni jeho účastí.
Co by si návštěvníci podle tebe neměli nechat ujít?
Někteří vystavující ukážou poslední vynálezy v oblasti
osvětlení a indoorového pěstování. Velkým tahákem bude
určitě opravdu bohatá nabídka konopných semen od
hlavních holandských firem. Nechte se překvapit.
S tím souvisí částečně moje další otázka. Bude možné si
na veletrhu koupit i produkty z konopí, případně konopí
samotné?
Samozřejmě že ano, ale vše pouze na legální bázi, takže
s coffee shopy nebo samoobsluhou nepočítejte. (Smích.)
Vzhledem k tomu, že konopí má spoustu podob, nelze
jednoznačně odpovědět. Můžu snad jen slíbit, že rozhodně
nehodláme dopustit žádné nelegální aktivity. Ale abych jen
nestrašil, návštěvníci si budou moci prohlédnout a případně
nakoupit konopné oblečení, medicínu, semínka nejrůznějších
modelů nebo chutné konopné jídlo. Vystavující vám zároveň
mohou ukázat a poradit ve spoustě věcí týkajících se konopí.
Nemá cenu prozrazovat víc, prostě přijeďte a uvidíte.
Mezi příznivci konopného hobby nalezneme i kuřáky. Na
jaký by se měli připravit režim?
Česká republika má v tomto směru stále velkou výhodu.
Je to tu jiné než ve většině EU, může se totiž kouřit uvnitř!
Pro kuřáky bude vyhrazen dostatečný prostor uvnitř
haly, nebude nutné chodit ven. Chceme zajistit našim
návštěvníkům dostatečný komfort i v této oblasti. K dispozici
bude odvětrávaná místnost, kde bude možné v klidu posedět
a zakouřit. Při této příležitosti bych chtěl poprosit všechny
návštěvníky, aby nekouřili v blízkém prostředí místa konání
veletrhu. Rozhodli jsme se k tomuto kroku hlavně z hlediska
bezproblémového průběhu akce.
Pro opatrné čtenáře – napadá tě něco, čeho by se měli
návštěvníci obávat?
Obávejte se pouze toho, že u nás neuslyšíte žádné disko…
(Smích.)
Díky za rozhovor a přejeme úspěch!
Plánek areálu
Jasně. Teď se zeptám trošku neomaleně. Co je vaším hlavním cílem? Vydělat prachy, povznést ego, nebo snad máte
nějaké „vyšší“ poslání?
Jo, mám vyšší poslání od takových zelených mužíčků,
co jsou mými společníky posledních pár let a přilétli z
Jak na Cannabizz:
Základem je dostat se na stanici metra linky „B“ Křižíkova.
Areál je přibližně 500 m odtud směrem k hoře Vítkov, adresa
Thámova 8.
A) Vlakem takřka kamkoliv
1)Výstupní stanice Hlavní nádraží
metrem „C“ do stanice Florenc. Pak přestupte na linku „B“
a vystupte na stanici Křižíkova.
2)Výstupní stanice Nádraží Holešovice
Metrem „C“ do stanice Florenc. Pak přestupte na linku „B“
a vystupte na stanici Křižíkova.
3)Výstupní stanice Masarykovo nádraží
Metrem „B“ do stanice Křižíkova.
4)Výstupní stanice Nádraží Libeň
Tramvají číslo 8 na zastávku Křižíkova.
B) Busem na Florenc
Metrem „B“ do stanice Křižíkova.
C)Letadlem na Ruzyň
Z Ruzyně busem číslo 100 na Zličín. Poté metrem linkou
„B“ až na Křižíkovu.
Jak na Cannabizz
#06.10 CANNABIZZ
21
Cannabizz 2010 - první český veletrh konopné
kultury
P
rvní ročník mezinárodního veletrhu Cannabizz 2010
představí ve dnech 17. - 19. září 2010 konopnou kulturu
ve všech jejích podobách. V českém prostředí unikátní
akce nabídne veřejnosti příležitost seznámit se s širokým
spektrem využití rostliny konopí. Své zastoupení zde
budou mít textilní výrobky, farmaceutické a kosmetické
přípravky a potraviny, které využívají pozitivních
vlastností této rostliny. Třídenní veletrh proběhne v
oblíbených prostorách Thámových hal v pražském Karlíně.
V České republice unikátní veletrh nabídne bohatý
doprovodný program včetně odborných přednášek předních
českých i zahraničních osobností zaměřených na tuto
problematiku, workshopy, výstavy, hudební vystoupení
apod. Návštěvníci budou moci přímo na akci debatovat
například s Jiřím X. Doležalem z Reflexu nebo s Rickem
Simpsonem, objevitelem léčivého konopného výtažku.
„Pod slovem konopí si řada lidí vybaví jen negativní spojení
s drogami. Přitom samotná rostlina nabízí široké uplatnění v
mnoha oblastech od kvalitního oblečení po kosmetické výrobky
využívající její výborné vlastnosti. Cílem našeho veletrhu je
vytvořit prostor k seznámení veřejnosti s konopnou kulturou a
také příležitost k prezentaci výrobců konopných produktů. Takové
místo v české společnosti dosud chybělo a veletrhem Cannabizz
chceme tuto mezeru zaplnit,“ vysvětluje Jiří Tomaško, jeden z
hlavních organizátorů akce. Do budoucna chtějí organizátoři
vybudovat z veletrhu uznávanou mezinárodní akci pro
odbornou i širší veřejnost.
Premiérový ročník veletrhu proběhne v karlínských halách
“Šípkárna” a “Kotlárna,” kde se v minulosti odehrálo
mnoho atraktivních kulturních akcí, například mezinárodní
přehlídka novinek z oblasti designu “DesignBlok,” víkend
nezávislé módy “Code Mode,” nebo i slavnostní vyhlášení
volby “Česká Miss 2010“ a další akce. Organizátoři zvolili
tyto prostory i s ohledem na výbornou dopravní dostupnost
prostředky městské hromadné dopravy (metro, tramvaj) a
současně připravili pro vystavovatele a návštěvníky dostatek
parkovacích míst přímo v místě konání veletrhu.
Informace o akci:
Cannabizz 2010: 17. - 19. září 2010
Haly Thámova, Thámova 8, Praha 8 – Karlín
Vstupné: jednodenní vstupenka: 100,- Kč v předprodeji,
150,- Kč na místě
Třídenní vstupenka: 200,- Kč v předprodeji, 300,- Kč na místě
Web akce: www.cannabizz.cz
E-mail: [email protected]
Partneři akce: Hesi, Bush planet, Sensi seeds, Carbon active,
Reflex, Plagron, Greenhouseseeds, Cultiva, Bushdoctor,
Growshop.cz, Advanced Hydroponics, Advanced Nutrients,
Homebox, Nirvana, Softsectret, Flowery Field, Sensimilla,
hemp.pl, Mushroom
Kontakt pro média:
Aleš Povr
Tel.: 608 272 217
E-mail: [email protected]
Výběr toho nejlepšího z Cannabizzu!
Plagron
Nirvana
Plagron se od začátku zaměřuje na
biologické pěstování a po dobu své
existence dokázal, že je v tomto oboru
opravdu ten nejlepší. Využívá k tomu například mořské
řasy, díky kterým uvidíte opravdu zdravě zelené rostliny.
Nabízí kompletní řadu hnojiv, doplňků, substrátů, boosterů
i organických hnojiv. Pro více informací navštivte www.
plagron.nl.
V 80. letech pracoval zakladatel
Nirvana seed bank v legendárním
amsterdamském
growshopu
Positronics kde získal potřebné znalosti pro založení vlastní
seed banky. Po letech hledání a křížení odrůd z celého světa
mohla opravdu vzniknout Nirvana seed banka. Dnes může
nabídnout nesčetné množství odrůd pro venkovní i vnitřní
pěstování včetně feminizovaných a autofloweringových
odrůd. Více na www.nirvana-shop.com.
Sensi seeds
Sensi seeds se už téměř čtvrt
století zaměřují na poskytování
těch nejlepších konopných semen a
služeb. Získávali, křížili a uchovávali
silné, exotické a zajímavé odrůdy
z celého světa. Díky tomu můžou
nabídnout široký výběr důležitých
odrůd včetně autofloweringových a
feminizovaných variant. Sensi seeds získali nejvíce cannabis
cupů a dalších ocenění. Ať chcete silnou, vysoce výnosnou
indiku nebo fajnšmekrovskou sativu, Sensi seeds vám
umožní vypěstovat to nejlepší. Na webu www.sensiseeds.
com najdete díky rozdělení na out/in/greenhouse přesně to,
co chcete.
Growshop.cz
Growshop.cz je první a největší
growshop v ČR. Dnes už to není
jen luxusní obchod na Žižkově, ale
i velkoobchod v Letňanech, kde
získáte všechno v dostatečném množství. Nabízí kompletní
sortiment pěstitelských a kuřáckých potřeb, ale i konopná
semena holandských seed bank nebo první českou
bongotéku.Více informací najdete na www.growshop.cz.
Hesi
Holandská společnost Hesi se už
dávno stala důležitým mezinárodním
prodejcem hnojiv po celém světe,
což samo o sobě svědčí o její kvalitě.
Hnojiva
Hesi
obsahují
důležité
přísady jako aminokyseliny, enzymy a
rostlinné cukry, díky kterým jsou vaše
rostliny extrémně zdravé. Hnojiva Hesi
jsou vytvořena tak, že automaticky
upravují pH v půdě na lehce kyselé.
Hesi poskytují široký výběr nejen
hobby pěstitelům, ale i profesionálním
pěstitelům díky široké nabídce doplňků. Hobby pěstitelé
si můžou pořídit kompletní sety hnojiv za výhodnou cenu,
velkopěstitelé mají k dispozici až 20l balení. Kompletní
seznam produktů a informace včetně listu distributorů pro
ČR naleznete na stránkách www.hesi.nl.
Homebox
Homebox je první rychle
a jednoduše sestavitelný
pěstební box. Na rozdíl
od konkurence se jedná o kvalitní výrobek, který vydrží
dlouhé roky a vyhoví požadavkům každého pěstitele. Široká
nabídka produktů zajistí, že se Homebox vejde prakticky
kamkoliv. Montážní videa a info na www.homebox.net.
Bush planet – Grow city
Grow City ve Vídni jako
vlajková loď tří prodejen
Bushplanet nabízí novou,
dosud nevídanou dimenzi
growerství. Grow centrum
na ploše 1000 m2 nedaleko
Eventpyramide Vösendorf, kde se koná Cultiva, uspokojí
každého pěstitele. Grow city může nabídnout všechny
produkty v téměř neomezeném množství díky obrovskému
skladu. Dozvíte se nejaktuálnější novinky v několika jazycích
včetně češtiny. Můžete nabrat informace na seminářích a
workshopech ke growingu, nakoupit veškeré vybavení a
nakonec semena z nejlepších seed bank světa. Pro další
informace navštivte www.growcity.com.
Carbon active
Pachové filtry CarbonActive jsou
na českém trhu poměrně novinkou.
Využívají aktivní uhlík, který je
nejúčinnější neutralizér pachu. Oproti
konkurenci se ale můžou pochlubit
několika výhodami. Velkým pozitivem
je překvapivě nízká hmotnost. Háčky
na zavěšení zajišťují jednoduchou
instalaci do vašeho growboxu. U
CarbonActive filtrů nedochází k tak
velkým tlakovým ztrátám, proto
nemusíte pořizovat ventilátor s vyšším výkonem. Na
internetových stránkách www.carbonactive.ch si můžete v
záložce Technics podle rozměrů boxu spočítat, jak velký filtr
potřebujete.
Greenhouseseeds
Greenhouseseeds jsou vítězem
mnoha ocenění na cannabis
cupech a jedním z předních
světových producentů konopných
semen. Greenhouseseeds začali
shromažďovat genetiku před více než 25 lety a dnes nabízí
více než 20 odrůd vhodných na outdoor i indoor. Celý
sortiment naleznete na www.greenhouseseeds.nl/shop.
Advanced nutrients
Advanced nutrients je jedna
z
nejúspěšnějších
společností
vyrábějící hnojiva určená speciálně na
hydroponické pěstování. Prvopočátky
firmy sahají do roku 1996, od té doby se Advanced
nutrients rozrostla a nyní dodává svá hnojiva, doplňky a
pěstební příslušenství po celém světě. Bližší info na www.
advancednutrients.com.
Soutěž o 10 volných
vstupů na Cannabizz
V souvislosti s konáním prvního konopného veletrhu v
České republice připravilo Konoptikum soutěž o volné vstupy na tuto jedinečnou akci. Soutěžíme celkem o 10 volných
vstupů pro 10 šťastných čtenářů, kteří správně odpoví na
otázky na našich webových stránkách. Uzávěrka soutěže
je 15.září, takže si pospěšte! Výherci budou informováni do
16. září o výhře na email a jejich jména budou vyvěšena na
webu.
1.Festival Cannabizz se
uskuteční kdy a kde?
a) 17.-19. září v Praze
b) 17-19.září v Ostravě
c) 24-26.září v Plzni
2.Předmětem veletrhu bude
zejména
a) Konopí
b) Alkohol
c) Porno
3.Kolik vystavujících se zúčastní
veletrhu Cannabizz v Praze?
a)minimálně 20
b)minimálně 40
c)minimálně 80
Ceny do soutěže věnoval Cannabizz.
KULTURA #06.10
22
Marihuana a válka
aneb Švédský dobyvatel si také rád zašlukoval
K
dyž se řekne 17. století, málokdo si vybaví hulení. Většina z nás si vzpomene na bitvu na Bílé Hoře (1620), kde
němečtí žoldnéři placení z moravských peněz bojovali za českou věc.
Někteří
si
vzpom e n o u
na
Jana
Á m o s e
Komens k é h o
( 1 5 9 2 –
1670), který vykazoval celou
řadu příznaků indikujících
užívaní
halucinogenních látek – škola
hrou, svět
v
obrazech, brána jazyků
Karel X. Gustav
otevřená
atd.
Ale
málokdo si v té souvislosti pomyslí na švédského krále
Karla X. Gustava, který nastoupil na trůn v roce 1654 místo
královny Kristiny, která zjistila, že více než kralování ji baví
literatura, teologie, dějiny umění a orální sex, a po pár letech
kralování se sbalila a odjela do Itálie užívat si kulturnějšího
prostředí a společnosti jisté hraběnky. Karel X. Gustav pocházel z německého vévodského rodu Wittelsbachů a byl
vzdáleným bratrancem Fridricha I. Falckého, tzv. zimního
krále, který panoval v Čechách pouze jednu sjezdařskou sezónu, a potom to vzal šusem na smetiště dějin. Karel měl
dva velké koníčky – válku a kouření dýmky. Na tom prvním
by nebylo nic zvláštního, jelikož to bylo hobby mnoha mo-
narchů před ním i po něm, a přiznejme si, koho z nás by to
nebavilo. To druhé zažívalo v tehdejší Evropě první vlnu popularity. Tabák byl v předchozím století přivezen z Ameriky
do Evropy a prostřednictvím holandských a portugalských
galon se šířil po celém tehdejším světě. Tak se stalo, že tabák,
pro jehož pěstování se evropské klima nehodí, začal být masivně pěstován v Asii, zejména na Blízkém východě a v Indii.
Ovšem tato oblast byla domovem i jiné populární rostliny
– hádejte které. Vynalézaví synové a dcery Východu začali
tabák s konopím míchat, stejně jako to známe dnes, jenomže
nepovažovali za nutné se o tom zmínit evropským obchodníkům, kterým už namíchaný tabák prodávali. Tak se stalo,
že evropští kuřáci tabáku v 17. století byli mnohem veselejší
než dnešní vyznavači dýmek. Karel X. Gustav tabák miloval.
Švédské království v druhé polovině 17. století bylo
významným hráčem na evropské scéně. V roce 1648 patřilo
mezi vítěze třicetileté války a o pár let později se ohlíželo po
nových možnostech, jak rozšířit svůj vliv. Švédské království
bylo totiž velmi chudé (o Švédech se tehdy říkalo, že to jsou
hladoví lidé, nebezpeční a tvrdí sousedé) a dobyvačná válka
byla jednou z mála možností, jak si přilepšit ke státnímu
rozpočtu. Prvním, kdo to pochopil, byl nový král Karel,
který se rozhlížel po okolí a hledal vhodnou oběť. Volba
nakonec padla na Polsko, které se nacházelo kvůli svému
politickému systému v chaosu. Sledujme tedy nyní švédské
vojenské tažení z hlediska toho, že víme, jak působil „tabák“
na jejich vrchního velitele.
V roce 1655 se Švédové vylodili na polském pobřeží s cílem
ovládnout severopolské přístavy a proměnit Baltské moře ve
svůj bazén. Plán to nebyl špatný, kdyby nebylo toho, čemu
se tehdy říkalo dýmková strategie. O co šlo? Tažení plánoval
většinou král spolu se svými generály nad stolem posetým
mapami, na kterých si ukazovali troubelí dýmky, již právě
kouřili. Nelze se potom divit, že plánování bylo trochu
zmatené.
Tažení Karla X. Gustava začalo v severním Polsku, celkem
hladce si král poradil se zastaralou polskou armádou, bojující
ještě na koních po středověkém způsobu, a svého cíle dosáhl
hladce. Pak si zakouřil a desetitisícová švédská armáda se
vydala dobýt Polské království (pod které v té době spadala
i Litva a Ukrajina). Znáte štěstí vyhulenců, Varšava padla,
Krakov padnul a Karel se chystal na polskou korunovaci.
Pak vypukla vzpoura polských sedláků. Vojsko táhlo zpátky
na sever, a pak si král zakouřil. Vojsko táhlo na jih, obléhalo
klášter v Čenstochové, kde se zjevila Panna Maria a vojáky
zahnala (jistě, samozřejmě Panna Maria, Penelope Cruz a
možná i Lucy Liu s jahodami místo bradavek), a pak si král
zakouřil a vojsko táhlo zpět na sever. Nebozí švédští vojáci
byli prostě obětí královy vášně pro dýmku a v důsledku toho
táhli jednou na Varšavu, jednou na Brest, jednou k slezským
hranicím, jednou na Rigu a pak zase na Ukrajinu. Tak to šlo
asi dva roky, a pak si král zakouřil víc než obvykle a roku
1657 zničehonic vytáhnul na Dánsko (je pravda, že Dánsko
trochu provokovalo, ale stejně).
Do tažení v Dánsku se pustil v zimě, kdy tehdy nikdo
neválčil, a zase měl zhuleneckou kliku. Přišel takový mráz,
že zamrzlo moře a celá armáda přešla na ostrov Fynn suchou
nohou. Nakonec celkem slavně zvítězil a donutil dánského
krále Frederika III. ke kapitulaci a uzavření míru v Roskilde
v únoru 1658. Švédsko získalo dnešní jihošvédský kraj Skåne
(předtím patřil Dánsku) a ostrovy Lolland, Bornholm a Fynn.
Úspěch? Možná, král si ovšem znovu zakouřil.
V roce 1659 zaútočil opět na Dánsko, se kterým krátce
předtím uzavřel mír. Oblehl Kodaň a snažil se o bůhvíco,
načež Holandsko, Francie a Anglie řekli dost a králi další
válčení zatrhli. Karel Gustav si naposledy zakouřil a dostal
zápal plic. Zemřel v roce 1660 ve věku 36 let.
Král Karel miloval vojenská tažení, miloval i svoji dýmku
nacpanou (jak si myslel) pouze tabákem. Kombinace obojího
způsobila smrt mnoha lidí, ale obžalovat marihuanu jako
masového vraha by bylo příliš laciné :).
Goatix
Literatura:
Peter Englund: Nepřemožitelný – historie první severní války.
Praha 2004.
Wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_X._Gustav
GROwING/NOVINKY #06.10
24
Juraj: Ak chceš dobré
výsledky, tak je treba
prestať riešiť konvenčné
hnojivá. Keď chceš mať
väčšie výnosy, tak to treba
používať čisto slepačince na
začiatok a neskôr používať
špeciálne určené hnojivá,
ktoré sú lepšie pre kvitnutie.
Slepačince obsahujú veľa
dusíka a badám na nich
jednu krásnu vlastnosť:
vysoké
rastliny.
Majú
extrémny podiel dusíku, ale
rastliny majú potom veľké
rozstupy medzi stonkami.
Je tam totiž menší podiel
draslíku a fosforu.
Foto : Growland
O
skúsenosti s prevádzkovaním growshopu som sa zhováral so skúsenými growermi,
Milanom a Jurajom, ktorí v si
Púchove otvorili veľmi sympatický a dobre vybavený growshop:
GROWLAND.
Foto : Growland
Na úvod sa chcem spýtať, čo vás viedlo k otvoreniu
growshopu na Slovensku a kedy ste začali.
Milan: Náš growshop sme založili už takmer pred troma
rokmi. Tento nápad som nosil v hlave už od prvého razu,
ako som pred 10 rokmi začal pracovať v Prahe a navštívil
prvý growshop v Čechách. Vzhľadom na politickú situáciu
som však dlhé roky nenabral odvahu začať. Za toto obdobie
bol na Slovensku jeden growshop, ale ten ako rýchlo vznikol,
tak rýchlo aj zanikol. My sme však chceli, aby si groweri
nemuseli chodiť nakupovať potrebne veci do Čiech alebo
Rakúska, a preto sme otvorili GROWLAND v Púchove.
Obchod by sme samozrejme neotvorili bez potrebných
osobných skúseností a vedomostí ohľadne growingu. Je to
proste naša srdcová záležitosť.
Čím je špecifická táto oblasť pestovania?
Juraj: Táto oblasť priniesla veľa klenotov, čo sa pestovania
týka. Máloktorý záhradkár sa tomu venuje tak ako tí groweri.
Sú tu hnojivá od výmyslu sveta a rôzne technológie. A ten
grower tomu fakt venuje čas a investície, a preto potrebuje
mať dobré veci. Môžeš si kúpiť zariadenie, kde si vypestuješ
rajčiny alebo jahody. A s týmito hnojivami v podstate
dopestuješ hocijakú inú rastlinu.
Čím sa vaša oblasť líši od bežného pestovania?
Juraj: Je rozdiel napríklad kupovať hnojivá v Tescu, a
kupovať ich tuná. Keď som s tým kedysi začínal ja, keď
som sadil svoj prvý outdoor, tak mi tiež neprichádzali tie
kontexty, ako to súvisí s tým, čo tam dávaš a prečo to tam
dávaš. Najprv som začal so slepačincami, postupne som
prešiel na umelé hnojivá až pokým ma niekto nezoznámil s
tým, že existujú takéto produkty.
Ale takisto je treba udržiavať v pôde alebo substráte
vhodnú mikrokultúru, nie?
Milan: Áno, áno, ale to je druhá vec, musíš spraviť dobrú,
pozitívnu mikrokultúru, čo sa robí bežne enzýmami, ktoré
sa tam pridávajú, aby sa zlepšila kvalita a vstrebávanie látok.
PB GROW
v Příbrami
N
avštívili jsme s Konoptikem
PB Grow a položili jsme klukům pár otázek.
Koľko growshopov je na
Slovensku?
Juraj: Je tu šesť growshopov,
v Bratislave sú tri, potom
jeden v Piešťanoch, tu v
Púchove a jeden ešte v
Prešove.
Ako je to s growshopami z právneho hľadiska?
Milan: S tým v podstate nie je problém, lebo oni vlastne
nepredávajú nič, čo by sa priamo týkalo pestovania
marihuany.
Je u nás napríklad legálny predaj semien psychoaktívnych odrôd?
Milan: Museli by nám dokázať priamy súvis. A aj keby sme
tie semiačka niekomu predali, stále môže povedať, že je to
na jedenie, na zberateľské účely, pre vrabca, na čokoľvek.
Neobsahujú žiadne THC.
Juraj: Každopádne, opierame sa o zákon a tam nie je
napísané, že predaj konopných semien je zakázaný. Ale je
to v rámci slovenských zákonov veľký paškvil. Keby si tu
mal semená technickej konopy, tak by si mal oveľa väčšie
problémy v tomto smere.
Milan: Ak by sme my chceli sadiť technickú konopu,
čo slovenské zákony dovoľujú, tak musíš nakupovať
certifikované semeno, a to podlieha rôznym nariadeniam.
Juraj: V podstate konopné semená na Slovensku nie sú
povolené predávať vo veľkom, ale na druhej strane to zákon
ani nezakazuje.
Ale úradníci si stále na vás môžu niečo vymyslieť, nie?
Milan: Samozrejme, ak by chceli, tak si cestičky nájdu,
aby nás zničili. Môžu nám sem poslať daňovákov alebo
hygienu, stále nám sem môžu niekoho poslať, aby nám to
znepríjemnili. Zatiaľ, vďaka bohu, k ničomu neprišlo. Naši
zákazníci sú féroví, nerobia nikomu zle, ľudia sa tu nesťažujú
a so všetkými dobre vychádzame, to je najdôležitejšie. Na
tomto celom staviame.
Foto : Growland
Postupujete teda celkom obozretne?
Juraj: V prvom rade tu nepotrebujeme podporovať nejakú
kultúru márnotratného zhuľovania sa. Nie je náš cieľ, aby
mladí ľudia nechodili do školy a podobne. Preto nás tu
ľudia tak ani neberú a my netlačíme konopu niekomu, kto
ju nechce.
Milan: Nesnažíme sa nejako veľmi aktívne vystupovať, a
na druhej strane ani nemôžeme, lebo sa nechceme veľmi
zviditeľnovať, lebo nám automaticky prišijú propagáciu a
obvinia nás.
V čom teda hlavne spočíva váš prístup?
Juraj: Snažíme sa ľudom podať nejakú predstavu, je to
hlavne o tých informáciách, a tým, že sme tu denne, sa tu na
nás tých informácií nalepí dostatok. Je dôležité tie informácie
posunúť ľuďom ďalej a vyvrátiť staré zaužívané mýty.
Som rád, že aj prostredníctvom Konoptika sa môže ľuďom
sprístupniť iný uhol pohľadu. Napríklad je to niečo iné, ako
to čo im povedia v škole. V podstate ľudia poznajú len veci,
ktoré niekde počuli a často to nie je pravda, napríklad mýty
o ničení mozgových buniek.
Milan: Ide o to, aby si ľudia mohli rozšíriť rozhľad, nemusia
tomu automaticky veriť.
Aké máte možnosti okrem šírenia informácií?
Juraj: Keď Konoptikum rozdávame na festivaloch, snažíme
sa medzi ľudí dostávať tieto informácie a stáva sa nám, že sa
potom ľudia vracajú, napríklad chorí na rakovinu, ktorí tu
od nás chcú proste pomoc. No my si nemôžeme dovoliť niekomu dať hotový produkt. To by bola samovražda. My len
ponúkame nejaké možnosti a na ľuďoch je, ako sa zariadia.
Foto : PB Grow
Konoptikum podporuje růst growshopů v Čechách!
Rozhodli jsme se prezentovat nejen zaběhlé a profláklé
„growshopí“ konglomeráty, ale i nadějné nováčky na trhu.
Prvním z nich je příbramský PB Grow. Klukům jsme položili
krátký dotazník, abychom se dozvěděli…
Proč jste otevřeli growshop?
Pro otevření growshopu jsme se rozhodli kvůli tomu, že
v našem městě se obchod tohoto typu nenacházel a mezi
growery z Příbrami a okolí byl velký zájem o obchod s
potřebami pro bio a hydro pěstování. Chtěli jsme tedy
zaplnit mezeru na trhu v příbramském regionu a především
vyjít vstříc všem growerům a nabídnout jim k dispozici
široký sortiment zboží.
Koukám, že máte poměrně široký sortiment. Co všechno
nabízíte, co u vás zákazník najde?
V PB Grow nabízíme hlavně potřeby a příslušenství
pro indoor a outdoor pěstování. Můžete tak u nás pořídit
například vzduchotechniku, darkboxy, homeboxy, měřící
přístroje, hydroponické systémy, příslušenství pro pěstitele,
základní druhy hnojiv a nově také hnojiva značky Canna,
pěstební substráty, váhy nebo konopnou kosmetiku. Je toho
opravdu hodně, koukněte na náš web (www.pbgrow.cz),
tam to máme pěkně srovnané.
Co headshop a kuřácké potřeby?
Tak to je samozřejmost. Najdete u nás široký výběr
kuřáckých potřeb od bongotéky po různé druhy papírků a
bluntů až po drtičky. Nabízíme také různé druhy semínek
pro indoor a outdoor pěstování od několika vybraných
semenných bank a nově u nás najdete i bylinné směsi Euforia
2010, které začínají být velmi oblíbené.
Jak je to s dalšími službami? Funguje u vás něco jako
konzultace?
Jasně! Poskytujeme také poradenství v oblasti indoor a
outdoor pěstování rostlin a nabízíme možnost konzultace
s osobním zahradníkem. Kromě kamenného obchodu
máme také internetový shop, kde si mohou zákazníci zboží
prohlédnout a koupit. I na našich internetových stránkách
máme sekci rádce zahrádkáře, kde mohou zákazníci
pokládat dotazy a my jim na ně odpovíme, a také sekci
návštěv, kde mohou klienti psát svoje názory a připomínky
k našemu obchodu.
Proč by zákazníci měli navštívit právě váš growshop?
Zákazníci by měli navštívit náš obchod, protože nabízíme
široký sortiment zboží na největší prodejní ploše ve
středočeském kraji se školeným personálem. Nabízíme
možnost nákupu v prostorné prodejně v uzavřeném areálu
v blízkosti centra města a také autobusového a vlakového
nádraží, s vlastním parkovištěm pro klienty v areálu.
Díky za dotazník!
Konoptikum
Milan: V podstate môžeme ponúknuť len informácie a
prostriedky.
Závisí v dnešnej situácii veľa od konkrétneho prístupu
zainteresovaných ľudí?
Milan: Hej, hlavne keď vidíš, ako je ten zákon postavený na
Slovensku, a tí ľudia sem aj tak chodia. Napríklad sem príde
normálny manželský pár, teda žiadni feťáci, a ona začne:
„Tak toto mám doma, tým hnojím rajčiny a všetci susedia mi ich
závidia.“
Juraj: Môžem s hrdosťou povedať, že my tu so smažkami
a feťákmi nestretávame, v tomto svete jednoducho
nefungujeme, a to vďaka nášmu prístupu a našim
zákazníkom.
Hanuman
#06.10 KULTURA
07.09. Sum 41 [CAN], Roxy, Praha
08.09. Sum 41 [CAN], Roxy, Praha
14.09. Besh O Drom [HU], Palác Akropolis, Praha
16.09. Tindersticks [UK], Střelecký ostrov, Praha
16.09. Hanne Hukkelberg [NOR], Palác Akropolis, Praha
16.09. Kosheen [UK], Club SaSaZu, Praha
17.09. Netsky [UK], Roxy, Praha
18.09. Sébastien Léger [FR], Roxy, Praha
18.09. Richard Durand [NL], Club SaSaZu, Praha
21.09. Boris Malkovsky Trio [IZR, PL], Palác Akropolis,
Praha
22.09. The Cesarians [UK] & Youcoco [SK], Palác Akropolis, Praha
22.09. Sting [UK], O2 Arena, Praha
23.09. Nina Hagen [GER], Kulturní Centrum Vltavská,
Praha
24.09. Kabuto&Koji [COS], Roxy, Praha
27.09. Guns N´ Roses [USA], O2 Arena, Praha
28.09. Wilco [USA], divadlo Archa, Praha
29.09. Disco Ensemble [FIN], Fléda, Brno
29.09. Anaal Nathrakh [UK], Klub Matrix, Praha
01.10. Sophie Hunger [CH], Palác Akropolis, Praha
02.10. Martin Bisi [USA] feat. Brian Viglione of The Dresden Dolls, Klub 007, Praha
04.10. Killing Joke [UK], Lucerna Music Bar, Praha
07.10. Joe Cocker [UK], hala Rondo, Brno
08.10. Spooky [UK], Roxy, Praha
08.10. Basta [RU], Club SaSaZu, Praha
09.10. Skream! [UK] + Breakage (UK), Roxy, Praha
12.10. Goldfrapp [UK], Club SaSaZu, Praha
15.10. Icicle [NL], Roxy, Praha
15.10. Santana [MEX], O2 Arena, Praha
17.10. Blind Guardian [DE], Fléda, Brno
18.10. Vanessa Mae [UK], O2 Arena, Praha
24.10. Oceansize [UK], Lucerna Music Bar, Praha
26.10. Deep Purple [UK], O2 Arena, Praha
27.10. Deep Purple [UK], Zimní stadion, Olomouc
03.11. Joe Satriani [USA], Tesla Arena, Praha
Britské tvůrčí duo Goldfrapp v sobě skrývá zpěvačku Alison Goldfrapp a producenta Willa Gregoryho. Na
britskou hudební scénu vstoupili společně před deseti lety
albem Felt Mountain, Alison se však již dříve objevila na
nahrávkách Trickyho, Orbitalu či Add N to X. Po prvním,
meditativně elektronickém albu následovaly další desky,
které se posunuly směrem k popu, disku a glam rocku – z
tohoto období je také singl „Ooh La La“. V roce 2008 přišlo
zklidnění v podobě alba Seventh Tree s folkovými i ambientními písněmi. Rok poté obstarali Goldfrapp společně s
orchestrem hudbu k filmu Nowhere Boy o mladém Johnu
Lennonovi. Letos se vrátili plni pozitivní energie s novou
deskou Head First, která se inspiruje popem a diskem 80.
let. Držitelé mnoha hudebních ocenění a pozitivních kritik
(hned svým debutem si vysloužili prestižní Mercury Prize)
přivezou své nové album představit také do Prahy, a to v polovině října. Do České republiky se vracejí po dvou letech – v
létě 2008 okouzlili návštěvníky festivalu Colours of Ostrava,
a to nejen svými hity, ale také oslnivou pódiovou show.
Koncert Goldfrapp se uskuteční 12. října v pražském klubu SaSaZu.
Sophie Hunger, jeden z objevů současné generace písničkářek, pochází ze Švýcarska a do hudebního světa se
vydala vyzbrojena kytarou a křehkým hlasem. Již ve svých
22 letech vydala první album se skupinou Fisher, kde vystupovala pod jménem Emilie Welti. Již do následujícího roku
(1996) se datuje její debutové sólové album Sketches on Sea,
které natočila doma v obýváku, a v roce 1998 následuje její
první regulérně studiová deska Monday's Ghost pod patronací vydavatelství Two Gentlemen a v distribuci Universal
Music. Jak napsal vlivný britský časopis Mojo, její písně jsou
uhrančivé, strašidelné a krásné. Texty si Sophie píše většinou v angličtině, objevuje se ale také němčina či švýcarský
dialekt. V českých zemích se zpěvačka neobjevuje poprvé –
ještě neznámá vystoupila jako předskokanka jazzmana Erika
Truffaze v pražské Akropoli a letos v létě zahrála na festivalu Colours of Ostrava. Na její písně pohybující se na hranici
reality, ironie a fantazie se můžete těšit na začátku října.
Sophie Hunger vystoupí 1. října v paláci Akropolis.
Výstava Decadence Now! Za hranicí krajnosti je
mezinárodní projekt zabývající se pojmem dekadence
v současném umění. Výstava je dělena tematicky do
pěti oddílů, které na sebe plynule navazují a vytvářejí
tak pomyslný a uzavírající se kruh. Jednotlivé kapitoly,
definované jako krajnosti, jsou: krajnost sebe: bolest, krajnost
těla: sex, krajnost krásy: pop, krajnost mysli: šílenství a
krajnost života: smrt. Výstava představí díla z oblasti malby,
plastiky, fotografie i videa a ukáže, že téma dekadence je v
současném umění opět vysoce aktuální. Dekadentní umění
čerpá svou popularitu ze současné krize civilizace a pocitů
zmaru nad osudem západní kultury, neboť reflektuje jejich
25
od 16.09. Planeta Eden: Svět zítřka v socialistickém
Československu 1948–1978, DOX, Praha
do 19.09. Meisterwerke der Moderne. Die Sammlung
Batliner, Albertina, Vídeň
do 19.09. EGO / portrét X fotografie, Langhans Galerie
Praha
do 19.09. Keith Haring 1978 – 1982, Kunsthalle, Vídeň
od 30.09. Decadence Now! Za hranicí krajnosti, Galerie
Rudolfinum, Praha
od 15.10. Metropolis - Cryptic 257, Masker, Pasta, Point,
Skarf, Tron, DOX, Praha
do 10.10. Josef Bolf, Marcel Hüppauff /D/, Jiří Petrbok,
Vladimír Skrepl, Wannieck Gallery, Brno
do 20.10. Street and Studio. Od Basquiata po Séripop,
Kunsthalle, Vídeň
do 24.10. 24. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2010, Moravská galerie, Brno
do 25.10. Budoucnost budoucnosti, DOX, Praha
od 04.11. Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého 2010
2010,
DOX, Praha
Soutěž o 3 volné vstupy
z
c
.
m
u
k
i
t
p
o
n
o
k
www.
na Ja Rule v Táboře
temné stránky. Často je provokativní, a sklízí tak současně
nadšené ovace i pohoršenou kritiku. Expozice v Galerii
Rudolfinum bude doplněna bohatým doprovodným
programem zahrnujícím divadelní, filmové, hudební a další
produkce. Kurátorem výstavy je Otto M. Urban.
Výstava Decadence Now! Za hranicí krajnosti potrvá od 30. září
2010 do 2. ledna 2011 v pražské Galerii Rudolfinum.
Jsou lidé, které není třeba dlouze představovat. Můžeme
mezi ně počítat také britského zpěváka a skladatele Gordona
Summera, vystupujícího pod jménem Sting. Proslavil se v
80. letech jako zpívající baskytarista skupiny Police. Po několika společných deskách se pustil na sólovou dráhu a svou
popularitu si udržel dodnes. Stingova melodická hudba v
sobě obsahuje prvky jazzu, klasické hudby i world music, již
své debutové album nahrál společně s jazzovými muzikanty Branfordem Marsalisem, Kenny Kirklandem a Omarem
Hakimem. Sting je znám také jako bojovník za lidská práva
a životní prostředí, což jsou témata rezonující v jeho textech.
Do Prahy se zpěvák vydá v rámci turné Symphonicity Sting,
a tedy v doprovodu Royal Philharmonic Concert Orchestra
pod taktovkou Stevena Mercuria. Na pódiu se dále objeví
čtveřice hudebníků – kytarista Dominic Miller, bubeník David Cousin, zpěvák Jo Lawry a baskytarista Ira Coleman.
Turné odstartovalo 2. června ve Vancouveru a 3. září se přesune do Evropy, konkrétně do Osla.
Sting vystoupí 22. září v O2 Aréně.
GreenShop The Hip Hop No.12
Kdy a kde: 23.10.2010 v klubu
Millenium, Tábor
Odpoledni program: od 10:00h před Milénium Tábor :
Snowboard Ski & JIBB Jam Tábor, Montana Graffiti Jam,
DOTZ Tunning koutek, Stánky s občerstvením a jiné atrakce,
DJ Zato (Tábor)
Večerní program: od 19:00h na GreenShop Hip Hop Stage
Ja Rule ( NEW YORK, USA )
Rytmus feat. Kontrafakt and Tina (SK)
David Steel feat. Tom Malar ( Zlín)
Elnino (Mikulov)
KALI ( SK)
Ruda z Ostravy feat. Martina Pártlová (Ostrava / ČB)
DJs na Havana and RocaWear - Bullet Time Grime & Dubstep
Stage
Nepěstuj furt a bav se taky někdy! Konoptikum ve
spolupráci s Mafia Records nabízí 3 volné vstupy na
jedinečnou hiphopovou párty. Stačí jen správně odpovědět
alespoň na tři ze čtyř otázek a dostaneš se do osudí, ze
kterého budou vylosováni tři výherci.
Uzávěrka je 30.září. Výherci budou informováni do 3
pracovních dní o výhře a jejich jména budou vyvěšena na
webu.
1.Raper Ja Rule začal svou hudební kariéru ve skupině?
a) Cash Money Click
b) N.W.A.
c) Basic Elements
2.Z jakých důvodů byl Ja Rule v
minulosti vyhozen z nahrávací
společnosti?
a) sexuální skandál s
manželkou majitele
společnosti
b) vztahy s drogovým
podsvětím
c) nedostatečná drsnost
3.Mafia Records produkuje a
pořádá koncerty ve stylu
a) death, black metal
b) středoškolský punk a
indie rock
c) hiphop a rap
4.Počet facebookovských fanoušků Mafia Records se pohybuje v
rozmezí
a) 0-999
b) 1000-3999
c) 4000 a více
Bonus (Tombola, projekce, graffiti battle a další překvapení)
Přihlášky, předprodej a více na www.mafirecords.cz
Ceny do soutěže věnoval Mafia Records
#06.10 KONOPÍ A ZDRAVÍ/KULTURA
27
Úspěšný víkend na zámku Hohenberg
aneb „Přál bych si víc peněz na
prevenci“
V
šímaví čtenáři našich
webových stránek jistě
zaznamenali upoutávku na
osvětovou akci v Bavorsku.
Ve spolupráci s německým
periodikem Hanf Journal
přinášíme svědectví o tomto
zajímavém setkání odborníků
různých názorů a myšlenkových
proudů. Doufejme, že podobných
akcí bude přibývat.
Od 2. do 4. července se ve městě Hohenberg/Ostfranken na
stejnojmenném hradě konal seminární víkend na téma „Na
rozhraní mezi drogovou politikou a drogovou prevencí.
Legální pěstování marihuany – šance nebo nebezpečí?“.
Nádherně položený hrad je od České republiky vzdálen co
by kamenem dohodil, leží v srdci hraničního regionu Euregio
Egrensis (česko-německé hraniční území na Ohři) a zdejší
vzdělávací ústavy organizují a financují spolu se společností
Euregio Egrensis Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. (bavorská
odnož Regionálního sdružení obcí a měst Euregion Egrensis)
realizaci vzdělávacích projektů překračujících hranice.
Z České republiky přišli převážně hosté, kteří se tématem
konopí doposud zabývali jenom okrajově nebo vůbec,
mezi jinými zainteresovaní studenti, sociální pracovníci,
opatřovatelé mladistvých a členové společenství slezskoněmeckých přátel z komunitního centra v Hlučíně ve
východních Čechách. Naopak účastníci semináře z
Německa, kteří dorazili v hojném počtu, se všichni více či
méně intenzivně tématem marihuany a drogové politiky
zabývali; i proto Georg Wurth z Německého konopného
sdružení (Deutsch Hanf Verband) svým referátem pod
názvem „Marihuanová politika mezinárodně a dějiny
zákazu marihuany – Proč je marihuana zakázaná?!“ položil
informativní základ pro všechno, co mělo v následujících
dvou dnech následovat. Jeho referát odtajnil i pro dlouhodobé
znalce konopí jedno velké překvapení: kdo mohl tušit, že
George Washington byl první, kdo zdokumentoval způsob
získání tzv. Sinsemilla (bezsemenný a tím velice potentní
druh marihuany; název se skládá ze dvou slov: sin semilla,
což znamená bez semínek – pozn. překladatele).
Německo: Prevence či represe?
Po příjemném seznamovacím večeru se druhý den ráno
pokračovalo. Moritz Rosenkranz z Institutu pro mezioborový
výzkum závislostí a drog (ISD) přednášel o funkci, dopadech
a prevenci konzumace marihuany. Pro Rosenkranze a jeho
kolegy jsou aktuální čísla a statistiky důkazem, že zákony
nemají žádný vliv na chování uživatelů, a proto je trestní
pronásledování uživatelů drogy cannabis nesprávným
nástrojem k odstranění problematických uživatelských
návyků u dospívajících.
Jako další v pořadí se dostal ke slovu šéfredaktor časopisu
Hanf Journal Michael Knodt, který reflektoval, do jaké
míry je rozšířeno vlastní pěstování marihuany a jak to
‚funguje‘. Přičemž na tomto místě ještě jednou patří srdečné
poděkování našemu „guerilla growing“ redaktorovi jménem
Kimo, bez jehož spolupráce by během přípravy nevznikla
tato přednáška. Z pochopitelných důvodů nebyl obětavý
redaktor přítomen osobně.
Dalším řečníkem byl vysoce postavený úředník drogového
referátu ve městě Hof/Oberfranken: Wilhelm Rogler, z
inspekce kriminální policie Hof, K 4/Prevence. Představil
postoj německé policie k tématu. Tak to alespoň bylo
předesláno. Postupem času bylo ale jasno ve dvou věcech:
• Úředník představoval pohled bavorské policie, ne
německé, na což i neustále upozorňoval, když šlo o
porovnání jednotlivých spolkových republik a při stanovení
kompetencí u drogově politických otázek. Tzv. nulová
tolerance je snad konsenzem v Bavorsku. Otázka, zdali
spolkové krajiny, jež vykládají „malé množství“ o něco
velkoryseji, se tímto proviňují proti platnému zákonu o
užívání omamných prostředků, zůstala ale nezodpovězena.
heroinu těžce závislým. V Bavorsku totiž totálně chybí čtvrtý
sloup drogové politiky, a to léčba a dlouhodobá pomoc, jež
je základem pro jednotnou spolkovou dohodu o rozdávání
heroinu dlouhodobě závislým.
A co Češi?
Jelikož místo konání leželo jenom 50 metrů od státní hranice
s Českou republikou, nabádala tato skutečnost k osvětlení
situace v sousedním státě. Učinil tak osobně sám šéf Národní
protidrogové centrály Jakub Frydrych. Představil postoj
české policie a taky nové zákony o dekriminalizaci uživatelů,
které platí v ČR od 1. ledna 2010. Přitom bylo jasno v tom,
že ČR není, jak se v poslední době často zdůrazňovalo,
vykřičeným drogovým rájem. Držení malého množství k
vlastní spotřebě nepředstavuje, podobně jako v Holandsku,
Švýcarsku, Španělsku či Portugalsku, trestný čin, je ale i
nadále postihováno poměrně tučnými pokutami. Člověk,
který bude v ČR přistižen s cigaretou marihuany, může být
pokutován až do výše 600 EUR; ale nemusí. Ve skutečnosti
to závisí na okolnostech toho kterého konkrétního případu.
Dle slov nejvyššího „potírače“ drog je právě marihuana
to, co dělá nejmenší problémy. Kromě alkoholu má totiž
ČR obrovský problém s metamfetaminy, následovanými
tvrdými drogami jako heroin nebo kokain. Marihuana tak
prý obsazuje až 4. příčku na prioritní listině drog, které je
nutno potírat; na rozdíl od Bavorska není hlavní součástí
kriminálních vyšetřování.
Potom, co zástupci obou zemí vyjádřili své názory, přednesl
Georg Wurth na rozloučenou ještě přednášku o účincích
zákazu marihuany a různých legalizačních modelech jako
možných výhledech do budoucna. Jedná se o jednoduchou
a logickou alternativu k „represi jakožto mašině na utrácení
peněz“.
Poslední dopoledne pak bylo zcela věnováno tématu
„marihuana jako lék“. Poté, co Michael Knodt představil
hodně zajímavých poznatků na toto pro veřejnost stále
diskutabilní téma, měli všichni zúčastnění možnost podělit
se o své osobní zkušenosti formou diskuze. Dva z účastníků
se sami léčí marihuanou, a tak mohli zainteresovaným
posluchačům sdělit své osobní zkušenosti s epilepsií či
Parkinsonem.
Jen tak dál!
• Bavorská drogová politika se i nadále opírá o tři sloupy:
prevence, represe a poradenství a pomoc. Přičemž když
se podíváme na rozdělení finančních prostředků mezi
jednotlivé resorty, je více na místě mluvit o jednom sloupu
a dvou hůlkách. Represe a redukce nabídky stojí jako vždy
daleko vepředu, zatímco prevence obsazuje i nadále s
odstupem poslední místo. I sám zástupce franské policie si
zde dle vlastních slov přeje „více finančních prostředků na
prevenci“.
Na konci semináře bylo všem jasné, že podobná akce byla
potřebná již dávno, aby se konopná problematika dostala
tam, kde je ve své domovské zemi – USA – již nějakou
dobu: do povědomí a pozornosti veřejnosti. Bohužel byla
místa na semináři z důvodu omezeného počtu rychle pryč,
do budoucna nezbývá než věřit, že víkendový seminář v
Hohenbergu znamená jenom počáteční impuls pro další
vzdělávací opatření v oblasti konopí.
Stejně tak zůstala nezodpovězena i otázka, jak lze tento
koncept spojit s dříve uzavřenou dohodou o rozdávání
Michael Knodt, Hanf Journal
Překlad: Radomila
Tančíme v kruhu
N
aše freetekno subkultura
sdružuje už kolem dvou
stovek soundsystémů, čímž
převyšuje jejich počet asi
kdekoliv jinde na světě.
Lidí příliš neubývá ani mezi tanečníky, i když doba, kdy se
freetekno stalo takřka mainstreamovou záležitostí mezi tzv.
alternativní mládeží je dávno pryč. Čeho se ovšem zoufale
nedostává, je kreativita, která by tuhle neřízenou subkulturu
posouvala někam dál.
Popisovat vývoj a současný stav komunity sdružené kolem
českých soundsystémů je nevděčná práce, která se podobá
hledání změn tam, kde nic nového vlastně už drahnou dobu
není k vidění. Početní síla zkrátka neznamená sílu v kreativitě
a snaze přinést v rámci této alternativní kultury něco
nového. Mnohaleté spory uvnitř komunity mezi staršími
zástupci českých soundsystémů a mladší generací už taktéž
připomínají jen mlácení prázdné slámy, neboť kreativita
chybí na obou stranách stejně. Plačtivé vzpomínání na staré
dobré časy, kdy to všechno bylo lepší, k ničemu není. Nevede
k žádným viditelnějším činům a je tak pouze sentimentem,
jenž od každé aktivity odrazuje už tím, že tvrdí: dobré už to
bylo, a dnes ani v budoucnu už být nemůže.
Kam zmizeli nomádi?
Zatímco na Západě lze snad stále mluvit o dvou směrech
freetekno kultury, a sice o městském a travellerském, u nás
vlastně nikdy pořádně žádná nomádská část nevznikla,
a pokud existovala, byla vždy prezentována jen několika
málo jedinci. Česká scéna je tak až na výjimky ochuzena o
vysloveně konstitutivní prvek této subkultury, která vznikala
jako kultura v pohybu a v mnoha případech se přelila až do
života v pohybu a stala se životním stylem, jenž byl jedním
z mnoha projevů kontrakultury. I u nás se stále najde pár
lidí, pro něž je tento životní styl důležitější než samotný akt
freeparty, už ale rozhodně nelze mluvit o celých kmenech,
které by tuto cestu volily.
Na druhé straně je třeba zmínit, že úbytek těch, kteří
víkendovou zábavu proměnili v životní styl, klesá i za
hranicemi České republiky. Už je to pár let, co ti, kteří chtějí
myšlenku nomádského stylu žití posouvat někam dále, míří
se svými náklaďáky a karavany mimo Evropu, která se stala
v mnoha ohledech nehostinným místem pro tuto divokou
elektronickou kulturu, jež se zde v lecčem prostě zkazila, což
je osud naprosté většiny subkultur, jež se stanou masovými.
S velkou oblibou jako by přicházela i velká povrchnost,
ztráta kontinuity provázená věčným opakováním téhož, bez
nějaké snahy o posun někam dál. Nelze také zamlčovat, že
mnoho původních travellerů utopilo svůj ojedinělý život v
konzumaci jedů. Auta se zastavila, staly se z nich s jedním
místem svázané bungalovy svého druhu a jejich obyvatelé
v řadě případů podlehli svodům tvrdých drog, které dnes
nejsou na mejdanech ničím neobvyklým, zatímco v minulosti
jednoznačně převládaly ty taneční. Mnoho „travellers
sites“ v Evropě dnes připomíná spíše domovy důchodců,
kteří v opojení vzpomínají na slávu minulosti. Pokud se
především na konci devadesátých let dalo mluvit o stovkách
technotravellers, tak dnes se ukazuje, že sice existují, ale z
většiny už nejde o nomády svázané s freeteknem, ale spíše
o tradiční hippie nomády a pak lidi, kteří z mnoha důvodů
zvolili skromnější způsob života.
Bojíme se politiky?
Něco málo se ale přece jen stalo i u nás. Není žádným
tajemstvím, že naprostá většina českých technařů vždy
zdůrazňovala svůj primárně apolitický náboj a nezájem
o věci veřejné. Šlo to až tak daleko, že to budilo dojem
zaklínadel, která se v posledku od řeči politiky a politiků
zase tolik nelišila. Ostatně nikde na světě nedošlo v rámci
této subkultury k tak blízkému propojení státních úřadů a
freetekna jako u nás, při příležitosti posledního oficiálního
CzechTeku, jenž se odehrál pod taktovkou vlády a před
zraky policistů, kteří měli pro jednou svůj velín přímo na
místě a dění tam dole jako na dlani.
Snaha vyjádřit svůj neskrývaně politický názor se
poprvé objevila ve větší míře až při příležitosti pořádání
tradičního DIY karnevalu, který se pro tentokrát stal
zároveň i hlasitým protestem proti slídilství úřadů a firem
ve všech jeho podobách a rok poté i vyvrcholením Týdne
nepřizpůsobivosti, který otevřel otázku squaterství a odhalil,
že slovo „nepřizpůsobiví“ dnes slouží jako snadná nálepka
pro kdeco a kdekoho. Opět se mluvilo a psalo o tom, zda
vůbec může freetekno subkultura vyjadřovat nějaký názor
a zda se účastníci vlastně nestávají rukojmími nejrůznějších
nevládních organizací, potažmo dokonce nějakých
radikálně levicových politických hnutí. To, co je na Západě
samozřejmostí, bylo u nás předmětem sporu, což možná
svědčí o opatrnosti, ale spíše o apatii, která s politikou nechce
mít společného nic, neboť by musela vést k přemýšlení a
nedej bože i k vyjádření jasného názoru. Nakonec se to ale
přece jen povedlo, tanečníci zase jednou protančili centrem
Prahy a k tomu ještě zazněl jejich nesouhlas s podobou
společnosti, v níž už nic není soukromé, natož intimní a
člověk se stává objektem nejrůznějších sledovacích zařízení.
Předpovědi, které varovaly před zneužitím jedné subkultury,
se nevyplnily a navíc se podařilo formou protestů alespoň
částečně propojit do té doby zcela oddělené až nepřátelské
skupiny mladých.
Zdá se, že nástup nové a v mnohém také nejvíce asociální
vlády povede ještě k větší radikalizaci alternativní scény a
lze se domnívat, že to zčásti potká i freetekno subkulturu,
která nakonec bude realitou donucena reagovat na to, před
čím dříve raději zavírala oči.
Nemusí se tedy za pomoci malých, až takřka privátních
mejdanů snažit vracet v čase zpět a tak oživovat něco, co
tu dříve bylo. Místo toho lze ustoupit z ortodoxních pozic
a ukázat návštěvníkům trochu víc než jen hudbu a mejdan,
jehož hlavním kladem i nadále zůstává, že je neziskový,
nadmíru svobodný a tak i nezávislý. Repetitivní rytmus by
se neměl stát jediným osudem subkultury, která jako by byla
odsouzena k věčnému opakování.
Edita Roubíčková
GROwING #06.10
30
Atami - hrdá a oprávněná arogance
znamená tvrdě pracovat a často je třeba přinést i oběti, ale
poté přináší ten nádherný pocit z dobře vykonané práce.
Společně rozšiřovat obzory, ale zároveň sdílet úspěchy.
Výhodou týmové spolupráce je to, že si dává pozor na
maličkosti, nepřehlédne žádný detail, protože právě tam
se většinou ukrývá to největší bohatství. Atami znamená
spolupráce: hodnota, která přestavuje více než jednotlivé
součásti v řadě, známý Faktor X. To platí pro našeho
týmového ducha, ale i pro správné složení jednotlivých
složek, které naleznete v našich produktech.
Jsme velice pyšní na naši vlastní laboratoř, kde se spojuje
znalost společně s inspirací. Poznání tajemného života rostlin,
tichý mini vesmír mezi molekulami a růstovými hormony.
Naši lidé úplně rozkvetou, když objeví něco absolutně
nového, a to je žene dále za poznáním – to neplatí pouze pro
inženýry v laboratoři. Rozhodnout se jít tam, kam ostatní
se jen při pomyšlení bojí vkročit, vytvářet a zároveň sdílet
radost po dosažení vrcholu, o to nám jde.
Naši kupující hledají tak dlouho, dokud nemají přesně to,
co chtějí, nejsou spokojeni jen tak s něčím. Jen to nejlepší, ale
zároveň jsou ostražití, protože pokaždé to jde přeci ještě o
něco malinko lépe. Mícháme a plníme naše produkty sami,
to je také jediná opravdová záruka, že dostanete to, v co
věříme; důvěra je krásná, ale radši kontrolujeme naši kvalitu
ještě v kuchyni a ne až na vašem talíři. Naši specialisté na
logistiku se doslova a do písmene vrtají úplně ve všem.
Soustředí se na to, co je ještě možné, anebo zda nelze něco
urychlit. Naše marketingové oddělení, lidé v kanceláři a na
cestách: to je naše kůže, kosti a svaly. Organické a zároveň
ochraňující, tak jako jazz. It Don't Mean a Thing if It Ain't Got
That Swing. Toto je také Atami.
S
polečnost Atami se může pyšnit reputací, která však
někdy vyznívá trochu arogantně. Arogantním máme na
mysli to, že můžeme být hrdi na to, co jsme během uběhnutých
14 let dokázali naší tvrdou prací a cílevědomostí, potom v
tomto případě je tento výraz správný. Ano, jsme velice hrdi
na naše biologicko-technické výzkumné centrum, a také
pyšni na náš tým, který se podařilo během let vytvořit a kde
má každý svou nepostradatelnou roli. Týmová spolupráce
Náš motor: nadšení, to neustálé polechtávání ambice najít
něco, co tu ještě není. Nezůstáváme rozhodně stát, ale hnáni
zvědavostí se snažíme pořád hledat a překonávat dosud
nepřekonané, ale zároveň jsme nohama pevně na zemi. Proto
je Atami tak přírodní a čistá, jak jen to je možné, protože to
tak je správné. Jde nám jen o to nejlepší: maximální výnos
a čistá efektivnost. Atami stojí a padá na úspěchu, ale to
bez toho vašeho nic neznamená. Atami hledá rekordy a
extrémní sílu růstu. Nebýt spokojený jen s “hm tak dobře“,
prostě chtít více. To lze docílit jen pokládáním si kritických
otázek a do ostrých zatáček jít opravdu naplno. Tak dlouho,
dokud není dosaženo toho nejperfektnějšího výsledku.
Pečení holuby také nepadají z nebe. Vše začíná u kořenů,
zespodu. Proto je Atami v praxi tak hrdá na své zablácené
kořeny. Stále je pro nás nejdůležitější být v kontaktu s lidmi
zabývajícími se pěstováním: vaše otázka je pro nás výzva.
Je to výzva, abychom vědění dostali do výrobků, které je
jednoduché používat, ale samozřejmě bez kompromisů.
Výzva i proto, abychom vědu přiblížili a zároveň upravili
pro naše potřeby, od snu až po úplně hotový produkt, vše
korunované úspěchem. To je ta síla, která nás neustále žene
dopředu. Nebe je limitující, ale přesto tak blízko země. Ne zítra,
ale raději ještě dnes, pokud je to možné.
Atami, fakt mluví za sebe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14 let praxe podpořené praktickými zkušenostmi
vlastní výzkumná laboratoř
výroba ve vlastním závodě
dostupné ve 40 zemích a na pěti kontinentech
pro každé médium a styl pěstování
inovativní přístup
čisté a silně koncentrované výrobky
velmi silná kontrola kvality
shrnuto a podtrženo: od integrovaných pěstebních systémů a substrátů až pro zlepšování podmínek pro rostliny, hnojiva a speciální boostery
stálý kontakt s maloobchody a samotnými zákazníky
splňuje velmi široké spektrum přísných mezinárodních
norem kvality, tak jako například certifikace RHP
(značka kvality udělovaná hnojivům) a certifikát Good
Manufacturing Practice.
CESTOPIS #06.10
32
Amsterdamská odysea
N
ápad navštívit Amsterdam, hlavní město Nizozemí, mi
brousil mozkové závity již delší dobu. Takže když mi
bylo nabídnuto, zda bych se tam nechtěl podívat v kolektivu
přátel, nebylo co řešit. Tedy alespoň pro mne, neboť co
si budem povídat, jsem znám spíše jako smíšek, žertéř či
furiant než jako organizátor, řidič nebo organizátor. Nudné
zařizování není nic pro mě, to přenechávám zkušenějším
kolegům, kteří si už naštěstí zvykli a nic nenamítají. Tímto
bych jim tedy chtěl poděkovat. Z důvodu bezpečnosti a
strachu před policejním aparátem nebudu zmiňovat, o koho
se jedná. Jsou to všechno vážení pánové, někteří už i od
rodin.
VÝJEZD
Náš nezapomenutelný trip se rozjel v pátek na začátku
července, kdy se naše škodovácká kocábka vydala z Prahy
vstříc dobrodružství. Auto bylo obydleno na plný úvazek,
tedy řidič, pes a haranti. Na mne jako vždy většinou
zbylo místo haranta. Dodám však sexy haranta! Základem
úspěšné cesty je samozřejmě dobrý výběr hudby. Myslím, že
v tomto směru nemůžeme mít vzhledem k našim omezeným
schopnostem výtku! Žádní Chinaski, žádnej Divokej Bill,
žádná Helena! Cesta z Prahy trvala i se zastávkou v Makru
takřka stejně dlouho jako dojezd k hranicím. V Makru
byly zakoupeny nezbytné propriety Čecháčků cestujících za
hranice. Tedy piva, rum, vodka a významný vývozní artikl
– Becherovka. Před odjezdem jsme si ještě všichni kromě
řidiče zakouřili a vyrazili jsme!
ZÁJEZD
Hranice s velkým germánským bratrem byly překročeny
slabě po půlnoci. Cesta probíhala klidně, žádnej Simír s
Kobrou nás neotravoval. Prostě nudné Německo…
Lucembursko není Česko
Vzhledem k naší ďábelské jízdě jsme získali dostatek
času, abychom mohli navštívit pravlast největšího Čecha,
Lucembursko. Malý státeček, který v té době velel EU, je na
první pohled sympatický. Dostatek zeleně na osobu alespoň
částečně kompenzuje poněkud hnusoidní rysy gerontního
obyvatelstva. Také byrokracie zde jistě bují na vysoké úrovni.
Soudím tak podle toho, že v sobotu ráno je Luxemburg plný
týpků v oblecích, s kufříky a debilním účesem. :) Je možná
s podivem, že jazyková vybavenost obyvatel je na nevysoké
úrovni, a stejně jako v jižní části Belgie je preferována
francouzština před jinými, používanějšími jazyky. Musím
se pochlubit, že snaha na naší straně bezpochyby byla. Kdo
neslyšel pana S. mluvit francouzsky, neví, co je šanson!
Ceny zboží, které jsme měli možnost shlédnout na ovozeleninovém trhu, byly pro našince poněkud přemrštěné.
Kebabárna zavřená, a tak jsem tuto mystickou pochoutku
musel ochutnat na jiném místě, městě, zemi… Při
ozdravném pobytu v Lucembursku jsme také objevili
problémy s kontrolkou našeho benzínového oře. Hovory s
odbornou pomocí byly pro pana S. jistě krásným zpestřením
už tak vydařeného výletu. Přes jistou neskrývanou a hlavně
oprávněnou vypruzenost se rozhodlo, že se jede dál, směr
Belgiéééééé.
Belgie, lingvistický průser je!
Při cestě do Belgie začal poměrně vydatný Godpiss (čti
déšť), který občas zaskočil unavené stěrače. Cesta ubíhala
utěšeně, okolní krajina začala pozvolna zplošťovat svůj
reliéf a my jsme pomalu začínali cítit vůni Amsterdamu…
Kdoví, co to bylo. :) Průjezd z lucemburských ex-hranic přes
Belgii do Bruselu nenarušily žádné problémy. Ty se objevily
až při příjezdu do Bruselu. Mapu nemaje, kdepak cesta, kdepak
je…, tak takhle jsme si mohli v poklidu zanotovat, když náš
koráb začal brouzdat bruselské jednosměrky, podjezdy a
pruháče. Při okružní cestě evropským hlavním městem jsme
si občas připadali jako v Itálii (styl dopravy), v Egyptě či
jinde v Arábii (při průzkumu místních ghett a neluxusních
čtvrtí). Prostě LeBronx hadr. Podnikavost se místním nedá
v žádném případě upřít. Viděl u nás někdo z vás, aby holič
měl zároveň obchod s pneumatikami a náhradními díly?
Míra nebezpečnosti obyvatelstva neznámá, neodhadnutelná,
i když pro xenofoby možná trošku stresující.
Pokud jsme chtěli zdárně pokračovat v našem výletě, bylo
nutné najít a infiltrovat skupinu kolem naší dobré slovenské
známé z pracovního pobytu v USA. To se nám zpočátku
hlavně kvůli šalamounským řešením místní dopravy moc
nedařilo. Pokrok a kladnou stránku našeho tripu bych však
spatřoval ve zlepšení komunikace s domorodci, tím spíše, že
k tomu došlo hlavně jejich zásluhou. Na rozdíl od jihu Belgie
byli někteří z nich schopni komunikovat anglicky a německy.
Po dvouhodinové okružní cestě centrem i periferiemi jsme
konečně našli náš objekt, stačilo jen zaparkovat a jít.
Býtek v Bruselu, kde ty brka seženu?
Byt našich milých hostitelů se skládal z většího množství
pokojů, kuchyně, společné místnosti s kanapem a
matracemi, jednoho záchodu a dvou koupelen. Což ocenila
hlavně ženská část našeho zájezdu. Po představení italským
spolubydlícím, obědě a trošku silné kávě jsme se vydali
na obhlídku města. Brusel je hezké historické městečko, se
spoustou památek, turistů a holubů, jako kterékoliv jiné
evropské centrum. Policie je k návštěvníkům shovívavá a
často přehlídne nějaký ten přestupek. Skladba přítomného
obyvatelstva je samozřejmě pod nadvládou cizáků, složení
domorodců nepřehledné. Památky pokryté nánosem času
a smogu, prodavači přátelští a jazykové vybavení pestřejší.
Celkově bych Brusel po shlédnutí památek a jiných
pamětihodností hodnotil velmi kladně. Snad jen to bruslení
mi v Bruselu chybělo… Ale to jsem nevěděl, co se bude dít
večer… a že na tento skromný neduh hravě zapomenu. :)
Po návratu z vycházky jsme začali pozvolna upíjet
zásobičku piv, kterou jsme si samozřejmě dovezli s sebou.
Naše slovenská přítelkyně i se svou sestrou byly dobrými
hostitelkami, nejen díky svému půvabu a přednostem.
Nálada byla díky pivům, pepřové vodce a šťastnému
setkání příjemná a nenucená. Lehkou depresi ze zprávy, že
nebude co hulit, jsem přežil při vědomí, že již zítra budem
v Amstru…
Nahuleni Italem s White Widow modelem
Večer a nevázaná konverzace plynuli ruku v ruce, když tu
kde se vzal, tu se vzal mlčenlivý Ital… Periferně i naprosto
okatě pozorujem toho týpka, jak to tam začíná drtit a válet.
Ubaleno, zapáleno a puštěno do oběhu. Ááááááá… Chuť
kvalitní, okamžitý účinek nejasný: „Asi nějaká venkovka,"
pomyslím si. Za pár sekund zjišťuji, jak moc jsem se mýlil!
Ona venkovka je totiž znalcům také známa jako paní Bílá
vdova… Večírek nabírá rázem na obrátkách… Zmatené
výkřiky, nepřehledná diskuse, nejapný smích – to vše
patří k tomu, když se nahulíte. Ne tak my!!! Rozvádíme
debatu na téma komunismus a my, posléze i komunismus
a vy a nakonec komunismus je sračka pro všechny. Politická
debata začíná po pár hodinách nudit, takže přecházíme
na hodnocení kvality pražských podniků. Jeden ze členů
„squadry azzury“ vydrží kalit evidentně více než ostatní a
>>>
#06.10 KULTURA/ CESTOPIS
33
Příběh o pojídači hašise
Z
knihy „Vyprávění o králi Omarovi
bin al-Nu´umanovi a jeho synech
Sarrkanovi a Zau al-Makanovi“ (Pohádky tisíce a jedné noci – noci
142–143)
(...) Poté řekla: „Vědouc, že mám strávit další noc s tebou,
budu ti vyprávět o klepech, které jsem slyšela a utěším tě
příběhy mnohých pomatenců, jimž se láska znechutila.“
„Ne,“ odvětil. „Raději mi pověz příběh, který potěší mé
srdce a oprostí mě od starostí.“ „S radostí a velkou ochotou,“
odpověděla. Pak se posadila vedle něj a začala vyprávět.
„Víš, že nejveselejší věc, co jsem kdy slyšela, byl…“
Příběh o pojídači hašiše
Byl jednou jeden muž, který miloval krásné ženy a utratil
za ně celý svůj majetek, až zchudl tak, že mu nic nezbylo.
Jeho svět se zhroutil, musel obcházet tržiště a žebrat o skývu
chleba. Jednou se opět potuloval a úlomek hřebíku poranil
jeho prst, který začal krvácet. Tak se posadil, aby utřel krev
a ovázal ránu. Poté se v pláči zvedl a pokračoval dál, dokud
>>> Pokračování ze strany 32
„Amsterdamská odysea...“
téměř tak dobře jako my… Po chvíli je to jasné! Je to napůl
Čech, mimo jiné také absolvent projektu Erasmus v Praze,
koleje Jarov! Jeho znalost podniků Juve a Exit je opravdu
obdivuhodná. Po chvíli se paní Bílá vdova opět hlásí o slovo
a mně nezbývá než ji zkrotit do umě sbaleného cigárka…
RAKETÁÁÁ!!!!
V tej Belgii to možná není zas tak
špatný, ale...
Spát jsme šli už za ranního kuropění. Vypili jsme většinu
zásob z Čech, byla žízeň. Ty Italové nejsou zas tak špatný
týpci, bych se opovážil tvrdit. Celkový dojem z Belgie je
nedošel k lázním. Vešel dovnitř, svlékl své šaty, a když se
rozhlédl, zjistil, že lázně jsou prázdné a čisté. Posadil se u
fontány a nepřestával si polévat hlavu vodou, dokud nebyl
unavený. Pak odešel do místnosti, ve které byla nádrž studené
vody. Nikoho neviděl, a tak si našel klidný koutek, vyndal
kousek hašiše a polkl ho. Za okamžik mu začal stoupat
do hlavy a on se svalil na mramorovou podlahu. Ve svých
hašišových představách mu mocný muž umýval hlavu, dva
otroci stáli opodál, jeden držel mísu a druhý omýval nástroje
a náčiní. Když to viděl, řekl si: „Ti se ve mně musí mýlit, leda
že by patřili k nám – pojídačům hašiše.“ Poté si pohodlně
natáhl nohy a v jeho představě mu lazebník povídá: „Ó můj
pane, čas tvé cesty do paláce se přiblížil, dnes budeš uveden
do svého úřadu.“ Muž se zasmál a pomyslel si: „Taková je
vůle Alláhova, ó hašiš!“
Poté seděl a neříkal nic, lazebník vstal, vzal ho za ruku a
opásal ho bederní rouškou z černého hedvábí. Otroci s mísou
a nástroji ho odvedli do místnosti, kde zapálili vonné svíčky
a parfémy. Pokoj byl plný různých druhů ovoce a krásně
vonících květin, ukrojili mu kousek melounu a posadili ho
na ebenovou stolici. Lazebník muže omýval a otroci na něj
lili vodu. Když ho celého pořádně vydrhli, zvolali: „Ó náš
pane Wazire, ať ti zdraví slouží navěky!“
Lazebník a otroci odešli a zavřeli dveře. V marnivosti své
představy muž vstal, sundal si bederní roušku a smál se tak,
až málem omdlel. Ještě nějakou chvíli se smál a nakonec
si řekl: „Co způsobilo, že se ke mně chovají jako bych byl
ministr a oslovují mě pane a sire? Snad se asi zmýlili, ale po
hodině mě prohlédnou a řeknou, že jsem žebrák, a pak si mě
podají a nafackují mi.“ Vzápětí muž otevřel dveře, protože
cítil, že je mu horko. Zpozoroval malého bílého otroka a
eunucha, kteří mu přinesli balíček. Otrok balíček otevřel a
vyndal tři hedvábné šátky. Jeden mu položil na hlavu, druhý
na ramena a třetí mu uvázal kolem pasu. Eunuch mu dal
pár sandálů a muž si je obul. Pak přišli další bílí otroci a
eunuchové a odnesli ho do velké síně, zatímco on se stále
smál. Síň byla zaplněna skvostným nábytkem, jako by ji
obývali jen králové. Všichni sluhové se k němu seběhli a
usadili ho na divan.
Služebníci se k němu sklonili a počali ho masírovat, dokud
muže nepřemohl spánek. Snil o dívce ve svém objetí. Políbil
ji a posadil mezi svá stehna. A jak muž sedí vedle ženy, vzal
svůj nástroj do ruky, přitáhl si ji k sobě, nalehl na ni, když tu
náhle uslyšel někoho, jak mu říká: „Vstávej, ty budižkničemu,
je poledne a ty ještě spíš.“ Muž otevřel oči a zjistil, že leží na
okraji nádrže studené vody mezi davem smějících se lidí.
Šátek kolem pasu mu spadl a jeho úd byl ztopořený. Muž si
uvědomil, že to všechno byl jenom sen a fantazie způsobená
hašišem. Rozčílil se na muže, který ho probudil: „Mohl jsi
alespoň počkat, než jsem zasunul!“ A lidé kolem vykřikli:
„Ó pojídači hašiše, to se nestydíš spát úplně nahý se stojícím
nástrojem?“ Vrhli se na něj a zfackovali ho do ruda. Muž byl
vyhladovělý, ale vskutku si vychutnával potěšení ze svého
snu.
tak rozpolcený. Po zhodnocení všech faktorů a čerstvě
nabitých zkušeností nezbývá nakonec než souhlasit s
citátem známého fiktivního myslitele A. J. Rimmera:
proto, že dnes s odstupem nevím, co jsem jedl. Vlastně
anoooo, bábovka… výborná… škoda, že nebyla večer… Co
bylo ale opět výrazné, byl joint a ranní kafíčko podle receptu
našich jižních přátel. Nuže, hospodyňky pište: 0,05 l vařící
vody vypotíme do malého hrnečku, kam se vysype asi tak
kilo kafe. Podáváme vařící. Doporučeno místo adrenalinu,
důtek a laxativních léků. Po menší svačince u arabského
etnika nastal čas rozloučení a my se vydali na sever, odkud
jsme už cítili výbuch hulící extáze až do morku našich kostí!!!
„Žít tak v 19. století jako jeden z Napoleonových maršálů.
Táhl bych Evropou a kosil Belgičany.“
Nepříliš akční probuzení
Ranní odjezd nevypadal tak akčně, jak jsme si s chlapci
předsevzali. Domnívám se, že za naše vlčí mhy, tělesné slabosti
a jiné zdravotní nesrovnalosti nebyly způsobeny společností
paní Whity Widowové, ale že je za ně odpovědný hlavně
pan Etyl Alkohol. Paní Widowovou tímto srdečně zdravím a
těším se na další setkání! Jednoznačně jsme se rozhodli si na
tuto fenomenální "la femme fatal" pořádně posvítit, a to hned
večer v Amstru! Snídaně byla krátká a nevýrazná, hlavně
dle R. F. Burtona do češtiny přeložil Uzzi
Jaký byl dojezd do Amstru? Co kontrolka na palubní
desce? Přijel Simír na brko? Mají v Amstru v noci také
něco k jídlu?
Pokračování příště
Morbiferor
Download

Cannabizz 2010