Ročník XVIII. Číslo 4/2013 www.jds.sk
• Október, mesiac úcty k starším
• Voľme tých, ktorí nám pomáhajú
OBSAH/ÚVODNÍK
OBSAH
Úvodník
AKTUÁLNA TÉMA
3
ROZHOVOR
4
JDS INFORMUJE
5
RADÍME VÁM
10
Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
18
Našim čitateľom
do pozornosti
Náš časopis postupne prechád­
za úpravami a zmenami. Z tech­
nických dôvodov budeme môcť
prijímať a uverejňovať rukou
a strojom písané texty len v ob­
medzenej miere. Z uvedeného
dôvodu preto prosíme zasielať
príspevky elektronickou formou
na emailovú adresu [email protected]
Na spestrenie obsahu bude­
me uverejňovať podľa možností
aj vami spracované krížovky,
hádanky, vtipné eseje, prípadne
recepty pre seniorov. Upozorňu­
jeme, že príspevky tohto charak­
teru nemôžu byť prebrané z iných
časopisov a denníkov.
ffredakcia
Vydáva: ústredie Jednoty dôchod­
cov na Slovensku. Redakčná rada:
Ján Lipiansky – predseda, Členo­
via: Igor Fabián, Anna Hromníko­
vá, Anton Jašica, Miroslav Ješík,
František Lesanský. Grafická úprava, redakčné a technické spracovanie:
Monitor Promotion, s.r.o. Tlač: Ul­
tra Print, s.r.o. Bratislava Rozširuje:
JDS poštou a vlastnou distribú­
ciou. Nepredajné. EV 644/08 ISSN
1336-0833
2
Vážení čitatelia!
V prúde tohtoročných udalostí a obdivuhodnej se­
niorskej aktivity sme sa prekvapujúco rýchlo ocitli v čase,
ktorý je pre nás veľmi príjemný. Október, tradične nazý­
vaný Mesiacom úcty k starším, posilňuje naše sebave­
domie, naznačuje nám, že ešte nie sme celkom zbytoční
a ostatným úplne ľahostajní a že vieme ešte priložiť ruky
k dielu. Starostovia a primátori nás pozývajú na stretnu­
tia, odznievajú na našu adresu prekrásne slová i úprimné
poďakovania za našu účasť na živote obcí i miest.
Presne pred rokom som vyslovil želanie, aby naša spoločnosť venovala pozor­
nosť radostiam i starostiam seniorov nielen v tomto mesiaci, ale počas celého
roka. Dnes môžem konštatovať, že časť tohto želania sa v tomto roku napĺňa.
Chcem vysloviť názor, že je to aj výsledok postupne sa rozvíjajúceho širokého dia­
lógu v spoločnosti, v ktorom seniori zohrávajú aktívnu úlohu. My predsa nechce­
me brať, my chceme naďalej dávať! Škoda len, že časť našich rovesníkov je stále
mimo tohto diania. Veď Jednota dôchodcov na Slovensku má dnes čo ponúknuť.
V tomto roku sme sa vzdelávali, športovali, ponúkali ľubozvučné melódie a pre­
krásne tance, viac navštevovali lekára s cieľom absolvovať základné preventívne
zdravotné prehliadky, pomáhali zveľaďovať svoje obce i mestá. Za náš konkrét­
ny príspevok neočakávame od mladších veľkú chválu ani veľké slová, nám stačí
vľúdne slovo a úsmev a niekedy len uvoľnenie miesta v električke. Registrujem, že
čoraz viac starostov a primátorov nás takto chápe a venuje nám patričnú pozor­
nosť počas celého roka. A za to im patrí naše úprimné poďakovanie. Verím, že od­
porúčania, na ktorých sa v septembri dohodla Jednota dôchodcov na Slovensku
so Združením miest a obcí Slovenska, významne podporia tento pozitívny trend
a pomôžu aj tým, ktorí sa k správne chápanej podpore seniorov ešte neprepraco­
vali. Naše základné organizácie budú aj v tomto prípade aktívne.
Vážime si, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter pozval
zástupcov seniorov zo všetkých krajov Slovenska, aby sme mohli spoločne hovoriť
o vážnych a zložitých otázkach týkajúcich sa všetkých dôchodcov. V decembri bude
vianočný príspevok s vyšším limitom dôchodkov pre tých, ktorí naň majú nárok.
V závislosti od vývoja rastu cien a miezd budú dôchodky valorizované. Pripravuje
sa novela zákona o sociálnych službách, od ktorého očakávame zlepšenie podmie­
nok seniorov, ktorí už takéto služby potrebujú. Začína sa schvaľovací proces pre nás
významného strategického dokumentu Národný program aktívneho starnutia na
roky 2014 – 2020, na ktorého tvorbe sa Jednota dôchodcov na Slovensku aktívne
podieľala. Naši seniori počas roka relaxujú a liečia sa v ôsmich kúpeľoch na Sloven­
sku. Verím, že v budúcom roku takúto príležitosť bude mať ešte viac dôchodcov.
Úroveň našej spolupráce s vyššími územnými celkami môže významne ovplyv­
niť konkrétnu realizáciu seniorskej agendy. Sú to subjekty, ktoré disponujú veľký­
mi právomocami aj v sociálnej a zdravotnej oblasti. S úrovňou spolupráce máme
rôznorodé skúsenosti. Onedlho budeme voliť županov a poslancov do VÚC. Bude
aj od nás závisieť, či budú zvolení tí, ktorí nám už teraz pomáhajú a podporujú
nás. Nenaleťme na prázdne predvolebné sľuby, my predsa najlepšie poznáme,
kto a čo doposiaľ urobil pre seniorov a či jeho predvolebný program je reálny. Je
nás veľa a máme veľké problémy, a preto si želáme, aby sme aj tu mali prijateľné
podmienky. Príďme k volebným urnám a odovzdajme svoj hlas tým, ktorí našu
situáciu chápu a chcú nám pri jej riešení konkrétne pomôcť.
Všetkým vám prajem veľa zdravia a osobnej spokojnosti!
ffJán Lipiansky, predseda JDS
 AKTUÁLNA TÉMA
Ako ušetriť na bankových poplatkoch
vkladový účet alebo vkladnú knižku. A nesmie si ho
zria­diť počas celeho obdobia, počas ktorého má zriade­
ný základný bankový produkt.
Čo v prípade, ak už máte zriadený účet alebo iný bankový produkt
V prípade, že občan, ktorý má záujem o zriadenie zá­
kladného bankového produktu, už má v niektorej ban­
ke účet alebo vkladnú knižku, musí najprv zrušiť svoj
doterajší účet, resp. vkladnú knižku, a až následne si
môže zriadiť základný bankový produkt.
Čo banka nesmie
Ak občan požiada ktorúkoľvek banku o zriadenie zá­
kladného bankového produktu, banka jeho zriadenie
nesmie podmieňovať poskytnutím iného produktu ale­
bo služby, ale nesmie ani poskytnúť spotrebiteľovi po­
volené prečerpanie účtu.
Aké služby sú v cene základného bankového produktu
Novela zákona o bankách zaviedla od 1. júla 2013 pre
všetky banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace
na Slovensku povinnosť poskytovať sociálne znevýhod­
neným občanom vrátane dôchodcov tzv. základný ban­
kový produkt. Ide o balíček základných bankových slu­
žieb, ktorého cena nesmie presiahnuť 1 euro mesačne.
Tento produkt je teda určený ľuďom, ktorí si z dôvodu
nízkeho príjmu nemôžu dovoliť otvoriť účet v banke
a využívať tak komerčné bankové produkty.
Nárok na tento cenovo zvýhodnený produkt má len
ten spotrebiteľ, ktorého príjem nie je vyšší ako mini­
málna mzda, čo je v súčasnosti 337,70 eura za mesiac.
Príjem musí žiadateľ doložiť čestným vyhlásením. Ak
by sa časom jeho príjmy zvýšili, banka môže takému­
to klientovi základný bankový produkt zrušiť. Stane sa
tak vtedy, ak suma platobných operácií klienta počas
kalendárneho roka prekročí 14-násobok minimálnej
mzdy.
Keďže základný bankový produkt je určený sociálne
znevýhodneným ľuďom s nízkym príjmom, v čase po­
dania žiadosti o základný bankový produkt nemôže
mať žiadateľ v ktorejkoľvek banke zriadený bežný ani
• zriadenie a vedenie bežného účtu (aj jeho zrušenie)
• vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty
• 10 platieb (nákupov) platobnou kartou u obchodní­
kov
• 3 výbery hotovosti platobnou kartou z bankomatu
príslušnej banky
• 1 vklad alebo výber v hotovosti v pobočke príslušnej
banky
• 3 úhrady alebo inkasá zadané v pobočke príslušnej
banky alebo prijaté na účet
Aké sú sankcie za uvedenie nepravdivých informácií
Ak občan poskytne za účelom zriadenia základného
bankového produktu nepravdivé informácie, banka je
oprávnená takéhoto občana sankcionovať. Môže pri­
stúpiť k zrušeniu základného bankového produktu ale­
bo ho previesť na iný typ účtu, samozrejme, za komerč­
ných cenových podmienok.
ffautor: Radko Kuruc, poradca ministra financií SR
3
ROZHOVOR 
Hlavný hygienik
Prof. MUDr. Ivan ROVNÝ, PhD., MPH – hlavný hygienik SR a vedúci služobného úradu
Narodil sa 25. novembra 1949 v Brezne. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Univerzite Karlovej v Prahe v odbore hygiena. Bol námestníkom MZ SR, štátnym tajomníkom, od roku 1995 s krátkou prestávkou pôsobí vo funkcii hlavného hygienika SR
a vedúceho služobného úradu na Úrade verejného zdravotníctva SR.
JDS a ÚVZ SR má tradične dobrú spoluprá- mou diskusií, ale systematicky má vyús­ šom veku, výhody očkovania proti chrípke
cu až na úrovni okresov. Ako vy hodnotíte tiť do konkrétnych činov. Preto ÚVZ SR a pneumokokom, pohybová aktivita, pa­
túto spoluprácu?
zriadil pracovnú skupinu na podporu mäť a mnohé iné.
Spoluprácu medzi Úradom verejné­
ho zdravotníctva SR a regionálnymi
úradmi verejného zdravotníctva v SR
na úrovni okresov hodnotím veľmi pozi­
tívne. ÚVZ SR a JD na Slovensku v júli
2013 zmluvne obnovili spoluprácu vo
výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá je
zameraná na ochranu, podporu zdravia
a prevenciu chorôb u seniorov.
Dovolím si vysloviť presvedčenie, že
na základe spomínanej zmluvy bude
naša vzájomná spolupráca ešte inten­
zívnejšia.
JDS venuje vo svojej činnosti značnú
pozornosť zdravému životnému štýlu
seniorov. Dostupné analýzy však poukazujú na nelichotivý stav v tejto oblasti. Čo by sme mohli ešte urobiť na
zlepšenie informovanosti seniorov?
Z pohľadu verejného zdravotníctva
starostlivosť o celú populáciu vyplýva
z úloh zákona 355/2007 Z. z. o ochra­
ne, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o znení a doplnení niektorých predpi­
sov. Dôraz sa pritom kladie na zlepšenie
zdravia, predlžovanie života a zlepšova­
nie kvality života celej populácie pomo­
cou podpory zdravia, prevencie chorôb
a iných foriem zdravotných intervencií.
ÚVZ SR a RÚVZ v SR celospoločenskú
prevenciu realizujú: prostredníctvom
poradenskej činnosti v poradenských
centrách ochrany a podpory zdravia,
ktoré sú zriadené pri všetkých 36 regio­
nálnych úradoch verejného zdravot­
níctva v SR, a výchovno-vzdelávacími
aktivitami pracovníkov odboru podpory
zdravia.
Myslím si, že snaha o zlepšovanie kva­
lity zdravia seniorov nemá zostať iba té­
4
zdravia seniorov. Na poslednom zasad­
nutí sa jej členovia dohodli, že pracovní­
ci odborov podpory všetkých regionál­
nych úradov verejného zdravotníctva
dňa 1. októbra 2013 na Medzinárodný
deň starších ľudí oslovia svojimi edukač­
nými aktivitami seniorov na vidieku.
Ako?
Prostredníctvom výjazdových po­
radní pracovníci našich regionálnych
úradov prídu priamo medzi seniorov na
vidiek. Seniorom vyšetria cholesterol,
stanovia BMI, WHR, fajčiarom zme­
rajú CO vo vydychovanom vzduchu,
samozrejme našim seniorom poskytnú
taktiež odborné poradenstvo v oblasti
zdravého životného štýlu.
Rád by som poukázal na to, že pracov­
níci odborov podpory zdravia všetkých
regionálnych úradov verejného zdra­
votníctva počas celého roka realizujú
priebežne rôzne činnosti zamerané na
zlepšenie zdravia, predlžovanie života
a zlepšenie kvality života celej populácie,
teda aj seniorov, a to pomocou podpory
zdravia, prevencie chorôb a rôznych fo­
riem zdravotných intervencií.
Spomeniem niektoré aktivity regionál­
nych úradov verejného zdravotníctva: me­
ranie tlaku krvi, vyšetrenie cholesterolu,
stanovenie BMI a WHR, pracovníci od­
borov podpory zdravia poskytujú senio­
rom odborné poradenstvo zamerané na
zdravý životný štýl, v poradniach zdravia
na podporu pohybovej aktivity cvičia so
seniormi, prednášajú a besedujú so senio­
rmi na témy napr.: osteoporóza, prevencia
úrazov v staršom veku, zdravý životný štýl,
Alzheimerova choroba, príprava na seni­
orský vek, zdravé starnutie, choroby v star­
ÚVZ SR a RÚVZ v SR tiež organizujú
edukačné aktivity v rámci celého Sloven­
ska. Jednou z nich je medzinárodná akti­
vita s názvom Týždeň mozgu, nad ktorou
ÚVZ SR prevzal záštitu, ďalšími sú napr.
Svetový deň Alzheimerovej choroby, spo­
mínaný Medzinárodný deň starších či ak­
tivity realizované v októbri počas Mesiaca
úcty k starším.
Samozrejme, že súčasťou výchov­
no‑vzdelávacích aktivít je distribúcia
edukačných materiálov, letákov, ktoré
regionálne úrady verejného zdravotníctva
vydávajú vo vlastnej réžii. Napríklad ÚVZ
SR minulý rok vydal brožúru s názvom
Aktívne starnutie a leták s názvom Aktívne
starnutie pohybovou aktivitou.
Som toho názoru, že spomínané čin­
nosti budú zamerané na zvýšenie kvality
života, zdravotného uvedomovania a na
podporu zdravia starších ľudí.
Čo by ste odkázali našim seniorom?
Našim seniorom by som rád odkázal,
aby seniorský vek nevnímali ako sú­
mrak uponáhľaného života, ale ako čas
slobody, keď sa vo zvýšenej miere môžu
venovať zdravému spôsobu života, tešiť
sa z napĺňania voľných chvíľ činnosťami,
aktivitami, na ktoré nemali v minulosti
časový priestor. Preto, seniori, starnite
AKTÍVNE – rozvíjajte svoje vedomosti,
zručnosti, cibrite si neustále svoju pa­
mäť, venujte sa záujmom, investujte do
vzťahu so svojou rodinou, nadväzujte
nové kontakty, vzdelávajte sa a neváhaj­
te získať nové poznatky na univerzitách
tretieho veku.
Milí seniori, želám vám krásnu jeseň
života a dožitie sa dlhého veku v dobrom
zdraví.
 JDS
INFORMUJE
• Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku a Krajská organizácia JDS Trenčín
• Úrad verejného zdravotníctva
SR Bratislava
• RÚVZ so sídlom v Trenčíne
• EXPO CENTER, a. s., Trenčín
poriadajú konferenciu:
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH
ZA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL SENIOROV
Konferencia sa koná v rámci 2. ročníka výstavy potrieb pre seniorov
pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
PROGRAM
8.00 – 8.45
9.00
EXPO CENTER, a. s., Trenčín, 25. októbra 2013
Cieľ konferencie
Podpora aktívneho starnutia, zdravého životného štýlu seniorov,
zlepšenie informovanosti a podpory zdravia formou poradenstva.
Registrácia
Slávnostné otvorenie
Organizačný výbor konferencie
Príhovor hostí
MUDr. Pavol Sedláček, MPH
Ing. Ján Lipiansky, PhD.
doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
9.30 – 12.00
Prednášky
➤ Problematika implantácie totálnej endoprotézy veľkých kĺbov
MUDr. Karol Gottschal
➤ Odovzdávanie ocenení členom KO JDS Trenčín
Mgr. Anna Prokešová, predsedníčka KO JDS Trenčín
➤ Skvalitňovanie sociálneho zabezpečenia seniorov
Mgr. Ladislav Pavlík
➤ Depresia – cesta nikam, smútok, únava
MUDr. Branislav Moťovský
Ukončenie a poďakovanie účastníkom konferencie
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH
Ing. Ján Lipiansky, PhD.
Mgr. Anna Prokešová
Gabriela Provazníková
PhDr. Adriána Račková
Organizačné pokyny
Miesto konania konferencie
EXPO CENTER, a. s., Trenčín, Pod Sokolicami 43 (bývalé vý­
stavisko TMM)
Doprava: zo stanice ŽSR, SAD – MHD č. 1, 7, 11 – smer Kubra
Začiatok konferencie: 9.00 hod.
Registrácia: – vstupná hala
Pri registrácii prosíme o podpísanie prezenčnej listiny účastní­
kov konferencie
Výstava Senior EXPO je spojená s výstavou
ZÁHRADA – 4. ročník výstavy okrasných drevín, ovocných
stromov, potrieb pre záhradkárov.
Celoslovenská súťaž Jablko roka a hruška roka.
konferenciu podporili:
Trenčiansky samosprávny kraj
Mesto Trenčín
EXPO CENTER, a. s., Trenčín
5
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
14. CELOSLOVENSKÁ PREHLIADKA
Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku
a Krajská organizácia JDS Košice
Po niekoľkomesačnej svedomitej príprave sa dňa
19. 9. 2013 uskutočnila už 14. celoslovenská pre­hliadka
speváckych seniorských súborov. Ústredie JDS na Slovensku a KO JDS Košice pripravili dôstojné prostredie
a optimálny priestor na toto výnimočné celorepublikové
podujatie.
Vydarené podujatie
Najúspešnejšie seniorské kolektívy i jednotliv­
ci zo všetkých krajov Slovenska mali pred na­
plneným hľadiskom košického Jumbo centra
možnosť predviesť a ukázať svoje kvality, zruč­
nosti i nádherné kroje v širokej palete regió­
nov Slovenska.
Nádherné melódie ľudových piesní v jed­
noduchej, ale aj náročnejšej úprave odme­
nilo zaplnené hľadisko dlhotrvajúcim po­
tleskom. Tóny harmoniky, ľubozvučného
spevu i zvykoslovia preniesli prítomných
aspoň na chvíľu do sveta spomienok a času
mladosti. Súčasne však boli inšpiráciou
pre kolektívy i jednotlivcov na ďalšiu aktí­
vu činnosť, užitočnú pre potešenie svoje
i širokej verejnosti.
Vďaka vám, členovia súborov, só­
listi, muzikanti, vďaka, organizátori
z KO Košice i ústredia JDS. Vďaka za
podporu a pomoc samosprávnym or­
gánom v Košiciach, MK SR i sponzo­
rom.
Tohtoročná prehliadka môže mať
oprávnene titul vydarené podujatie.
ffPhDr. Alojz Luknár, predseda
kultúrnej komisie ústredia JDS
6
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
SPEVÁCKÝCH SÚBOROV V KOŠICIACH
Zhodnotenie celoslovenskej prehliadky speváckych súborov Košice 2013
Dňa 19. 9. 2013 v JUMBO – CENTRE v Košiciach
sa uskutočnil pod záštitou ministra kultúry Slovenskej
republiky Mareka Maďariča 14. ročník Celoslovenskej
prehliadky speváckych súborov. Predstavili sa najlepšie
seniorské kolektívy zo všetkých krajov Slovenska. Zú­
častnilo sa na nej deväť speváckych súborov. Každý kraj
vyslal svoj najlepší kolektív, Košický kraj ako usporiadateľ
delegoval dva spevácke kolektívy. Sedemsto divákov bolo
nadšených skvelou atmosférou a výkonmi účinkujúcich.
Bravúrny výkon podala konferencierka podujatia
PhDr. Soňa Kostrabová, ktorá s veľkou profesionalitou
viedla celé podujatie.
Ako prvému udelila slovo pánu Jánovi Matúškovi,
predsedovi Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Košiciach, ktorý poprosil prítomných
o vzdanie úcty a tichej spomienky na nedávno zosnulé­
ho čestného predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku
RNDr. Kamila Vajnorského.
pokračovanie na strane 8
7
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
14. CELOSLOVENSKÁ PREHLIADKA SPEVÁCKÝCH SÚBOROV V KOŠICIACH
dokončenie zo strany 7
Potom vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol mesto
Košice a povedal : „Stretávame sa dnes v Európskom
hlavnom meste kultúry, aby sme slávnostne otvorili jed­
no z našich veľkých podujatí – Celoslovenskú prehliadku
speváckych súborov.
Zaznejú piesne známe aj menej známe, veselé aj clivé
v dôstojnej verejnej prezentácii. Iste vytvoria príjemnú
atmosféru dnešného dňa, ale budú i povzbudením pre
kolektívy na ďalšiu aktívnu činnosť, a tým aj obohatením
života základných organizácií Jednoty dôchodcov po ce­
lom Slovensku.“
Nasledovalo privítanie vzácnych hostí, medzi ktorých
patrili: predseda Košického samosprávneho kraja JUDr.
Zdenko Trebuľa, poslankyňa Európskeho parlamen­
tu Katarína Neveďalová, vedúci Kancelárie prezidenta
SR v Košiciach Otto Sabo, predseda Zväzu dôchodcov
Českej republiky Ing. Oldřich Pospíšil, námestníci pri­
mátora mesta Košice MUDr. Renáta Lanártová a Ing.
Ján Jakubov, prednosta Kliniky pracovného lekárstva
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, starosta mestskej časti
Juh JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta obce Prakovce Mi­
roslav Pisko.
Za Jednotu dôchodcov Slovenska: predseda Ing. Ján
Lipiansky, podpredsedovia JUDr. Anna Hroníková, Ing.
Anton Jašica, Ing. Igor Fabián, predsedovia krajských
organizácií Žofia Zlomnická, Margita Fabiánová, Mgr.
Anna Prokešová, Oľga Csakayová, Ing. František Šušlik,
Dr. Michal Kotian, Pavel Guman.
Po predstavení hostí požiadal
o krátky príhovor predsedu Košic­
kého samosprávneho kraja JUDr.
Zdenku Trebuľu, ktorý vo svojom
príhovore vyzdvihol elán a nadšenie
seniorov. Oboznámil prítomných
s úlohami, ktoré ešte samosprávny
kraj v najbližšom období čakajú.
8
Po príhovore predsedu Košického samosprávneho
kraja sa začala prehliadka speváckych súborov. Ako prvý
sa na javisku predstavil súbor ROZMARÍN z Košického
kraja, za ním nasledovali súbory SENIORKA – Prešov­
ský kraj, LEVENDA – Banskobystrický kraj, JESEŇ –
Trenčiansky kraj, CIMBORA – Trnavský kraj, ČATAJAN
– Bratislavský kraj, KRIVÁŇ - Žilinský kraj, HRON
– Nitriansky kraj a prehliadku ukončil súbor OLŠAVA
z Košického kraja.
Po ukončení prehliadky si vedúci súborov prevzali
z rúk poslankyne Európskeho parlamentu Kataríny Ne­
veďalovej, predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska Ing.
Jána Lipianskeho a predsedu Krajskej organizácie Koši­
ce Jána Matúška pamätný list a malú pozornosť.
Kyticou kvetov ako poďakovanie z rúk predsedu Kraj­
skej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Jána Ma­
túška boli odmenené PhDr. Soňa Kostrabová a poslan­
kyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová.
Na záver vystúpil predseda Jednoty dôchodcov Slo­
venska Ing. Ján Lipiansky a poďakoval predsedovi KO
JDS Košice a organizačnému štábu za mravčiu prácu
a námahu, ktorú museli vynaložiť pri realizácii tohto
prekrásneho podujatia.
Zároveň ospravedlnil ministra kultúry SR Marka Ma­
ďariča za jeho neprítomnosť na kultúrnom podujatí.
Poďakoval všetkým sponzorom za sponzorské dary
a najmä ochotu podieľať sa na realizácii takého náročné­
ho podujatia, ktoré by bez ich podpory nedosiahlo takú
vysokú úroveň.
Poďakoval všetkým prítomným za hojnú účasť a nád­
hernú atmosféru a zároveň ich pozval na 15. ročník Ce­
loslovenskej prehliadky speváckych súborov, ktorý by sa
mal uskutočniť v Trenčíne.
ffJán Matúško, predseda KO JDS Košice
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Žena je predovšetkým matka
Každoročne v máji slávime Deň
matiek. Je to výnimočný deň, kto­
rý pamätá na všetky mamičky. Byť
matkou je životným poslaním. Je to
niečo, čo môžu zažiť len ženy. Preží­
vať chvíľky, keď je dieťa súčasťou ich
tela, cítiť bolesť pri príchode dieťat­
ka na svet a neskutočné šťastie pri
prvom objatí čerstvo narodeného
dieťatka, prežívať neskutočnú lásku,
ktorá každým dňom rastie, prehlbuje
sa, prináša obety. Od kolísky po celý
život sa trasie za šťastie svojho die­
ťaťa – trpí, keď je choré, teší sa z jeho
úspechov vo vzdelávaní, v zamestna­
ní, pri voľbe životného partnera a pri
starostlivosti o jeho dieťa sa vracia
k udalostiam zo svojho života.
Byť matkou je vzácny dar a za­
slúži si úctu a oslavu v podobe Dňa
matiek. Výbor klubu záujmovej čin­
nosti seniorov v Rimavskej Sobote
takúto oslavu pripravil. Na úvod sa
peknými myšlienkami za všetkých
mužov prihovoril člen výboru Jozef
Rajzinger. Prianím pevného zdravia,
všetkého dobrého do ďalších rokov,
darovaním krásnej kytičky kvetov
poďakoval všetkým ženám matkám,
funkcionárkam a členkám klubu se­
niorov za všetko, čo pre zdarný a prí­
jemný pobyt v našom klube vykonali.
Keďže predchádzajúci rok bol vy­
hlásený za Európsky rok aktívneho
starnutia a solidarity medzi gene­
ráciami, práve aktívne starnutie sa
môže stať kľúčom k vytvoreniu vzťa­
hov medzi generáciami.
Seniori klubu záujmovej činnosti
seniorov nenechávajú Európsky rok
aktívneho starnutia minulosti, téma
je stále aktuálna, a teda pokračuje­
me a prehlbujeme vzťahy medzi ge­
neráciami aj naďalej.
Na spestrenie sviatku Dňa matiek
nás prišli pozdraviť deti Centra voľ­
ného času Relax pekným progra­
mom. Deti odeté v ľudových krojoch
ľudovými piesňami, hrou na ústnej
harmonike a írskymi tancami vy­
tvorili príjemné odpoludnie. Senio­
ri sa za toto milé vystúpenie deťom
a ich vedúcim poďakovali veľkým
potleskom a vďačnými slovami aj
kultúrna referentka Vlasta Bottli­
ková. Zdôraznila, aby nezabúdali
a vážili si starostlivosť svojich mami­
čiek a starých mám a zároveň si do
srdiečok vštepovali lásku, vďačnosť
a pripravovali sa tak na svoju budú­
cu rodičovskú úlohu.
Na záver programu členky klubo­
vého spevokolu zaspievali piesne
o mamičkách. Potom nasledovalo
voľné posedenie pri káve, čaji a dob­
rotách napečených šikovnými člen­
kami z vlastných zdrojov.
Pri veselej a dobrej nálade po­
poludnie rýchlo ubehlo, a preto
všetkým členom výboru a všetkým
zúčastneným patrí za prípravu
a zdarný priebeh srdečná vďaka.
Vďaka všetkým starostlivým mat­
kám, biologickým aj náhradným za
ich veľkú lásku, starostlivosť a obe­
tavosť. Vďaka za to, že vychovávajú
statočných a dobrých ľudí pre ďalšie
generácie.
ffJolana Kalianková, predsedníčka
KZČS
Šírime radosť a propagujeme folklór
Sme folklórna skupina Ujlačanka pri JDS vo Veľkom
Záluží. Táto skupina sa skladá z 18 členov, nadšencov
pre ľudové piesne. Nedávno sme oslávili 20. výročie
založenia. Mnohí zakladatelia tejto skupiny už nie sú
medzi nami, ale láska k ľudovej piesni si vždy nachá­
dza nových nadšencov, ktorí sú ochotní pokračovať
v tradíciách našich starých rodičov.
Naša folklórna skupina spieva prevažne piesne
z nášho Nitrianskeho kraja a nám blízkeho okolia.
Snažíme sa uchovávať a prezentovať na našich vy­
stúpeniach staré zvyky, ako je pochovávanie basy, vi­
nobranie, žatva a ďalšie tradície, ktoré prezentujeme
na vystúpeniach v Nitrianskom kraji a okolí, v rámci
našej dediny aj za hranicami našej republiky. Našimi
vystúpeniami veľakrát vyčaríme úsmev alebo aj slzič­
ku obyvateľom v domovoch dôchodcov.
Veľmi dobre sa nám spolupracuje s naším obecným
úradom, a tak sa zúčastňujeme na všetkých kultúrnych
podujatiach, ktoré organizuje. Ak potrebujeme pomoc
od obecného úradu, vždy sa môžeme obrátiť na nášho
pána starostu, ktorý si zakaždým nájde na nás čas.
Ak nám bude zdravie slúžiť, naďalej chceme pokra­
čovať v našej aktivite a rozdávať radosť z piesne nielen
starým, ale i mladým občanom.
ffAnna Baková, vedúca folklórnej skupiny Ujlačanka
9
RADÍME VÁM 
Pravdy a klamstvá o potravinách
V čase, keď spoločnosťou otriasajú potravinové škandály, je niekedy ťažké nepodľahnúť mýtom, ktoré často
prichádzajú pribalené ako bonus. V zásade vždy platí, že žiaden výrobok predávaný na slovenskom trhu
ani žiadna jeho prísada nemôžu byť zdraviu škodlivé, ak sa konzumujú v primeranom množstve. Pri výbere
potravín je dôležité brať do úvahy údaje na obaloch a rozhodovať sa podľa faktov, a nie podľa neoverených
mýtov. Hovorí sa, že neexistujú zdravé a nezdravé jedlá, existujú len zdravé a nezdravé množstvá. Alebo
žeby predsa? Vďaka Združeniu pre zdravú výživu a zdravie sme mali možnosť stretnúť sa so skutočnými odborníkmi: prof. Ing. Ľubomírom Valíkom z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,
doc. MUDr. Janou Jurkovičovou z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ako aj s MUDr. Milošom Bubánom, známym gastroenterológom, a podrobne sa oboznámiť s tými potravinami, ktoré vyvolávajú najviac
diskusií.
Vznikla tak príležitosť zorientovať
sa v rôznych anonymných správach
z internetu a urobiť si správnu mien­
ku na protichodné názory mienko­
tvorcov spôsobujúcich zmätok
v tom, ktorým potravinám môžeme
dôverovať, pretože naslovovzatí od­
borníci nám poskytli odpovede na
mnoho otázok. Prvé odpovede sa týkali müsli.
Ako uviedol MUDr. M. Bubán, za müsli vďačíme kra­
jine helvétskeho kríža, Švajčiarsku, ktoré pred vyše sto
rokmi predstavilo müsli svetu. Za vynálezcu müsli sa
považuje lekár Maximilian Bircher-Benner, ktorý na­
vrhol pokrm zložený z ovsených vločiek, ovocia a semie­
nok pre svojich pacientov v nemocnici. Aj preto sa müsli
tradične spája so zdravým životným štýlom. Otázka je, či
to, čo dnes považujeme za zdravé müsli, ním aj skutočne
je. Svoje osobné skúsenosti s müsli opísal MUDr. M. Bu­
bán nasledovne:
„Prvý raz som pred 15 rokmi ochutnal müsli preto,
aby som zdravo žil. Prvý deň, v pondelok som si nasypal
Prof. Ing. Ľubomír Valík
10
do jogurtu müsli a – nič. V utorok som si do müsli nasy­
pal hrozienka a – nič. V stredu som si do müsli pridal
čokoládu a – nič. Vo štvrtok som si do müsli nakvapkal
dokonca koňak, zamiešal som, müsli zjedol a – zasa
nič. A tak som v piatok všetko müsli vyhodil a odvtedy
plynulo 15 rokov. Dnes viem, že nie všetko, čo sa odpo­
rúča, musí aj niekoho osloviť. Nie je to celkom tak, ak
si niekto myslí, že keď bude stále jedávať müsli a cvičiť,
urobí niečo úžasné pre redukciu svojej hmotnosti.“
Na otázku, aké by teda malo byť müsli, aby sa dalo po­
važovať za zdravé, nám odpovedala doc. MUDr. Jana
Jurkovičová takto:
„Ja som si najprv urobila prieskum trhu, lebo, pri­
znám sa, müsli nepatrí medzi moje obľúbené potra­
viny, nekupujem ich ani nejem. S dosť veľkým prekva­
pením som zistila, čo všetko müsli obsahuje. Na trhu
sú rôzne müsli – celkom sypké, potom ďalší typ – po­
lozlepené müsli a potom sú rozličné müsli – tyčinky,
ktorých výber je veľmi široký. To, čo sa od nich očakáva,
že budú zdravé, prínosné pre zdravie, znamená, že by
Doc. MUDr. Jana Jurkovičová
MUDr. Miloš Bubán, gastroenterológ
 RADÍME VÁM
mali mať vysoký obsah vlákniny, pretože je známe, že
vláknina je pre zravie dôležitá a pozitívna. S prekvape­
ním som zistila, že vlákniny je v müsli skutočne mini­
málne množstvo. Vo väčšine prípadov na 1. mieste sa
uvádza cukor. Aby zo sypkej hmoty vločiek vznikla ty­
činka, pridávajú sa k vločkám cukrové produkty alebo
glukózovo-fruktózový sirup a podobne. Potom ďalej sa
tam pridávajú aj tuky. Často sú to stužené tuky, ktoré
nepatria medzi zdraviu prospešné. Ak sa pozrieme na
prehľad, tak jednotlivé produkty müsli majú štvrtinový
až tretinový obsah cukru. V niektorých prípadoch majú
až štvrtinový až tretinový obsah tukov. Tuky sú vysoko
energetické a vlákniny sa v produkte müsli nachádza
minimálne množstvo. Z toho prieskumu mi vyšlo, že ak
sa niekto rozhodne pre müsli, tak najlepšie sú sypané
produkty müsli, kde sú ovsené vločky alebo iné vločky,
sušené ovocie, a nie sú ničím zlepené. Aj ja mám jeden
taký produkt, v ktorom je najviac vlákniny, menej cukru
a najmenej tuku, ktorý však pochádza z orieškov a prí­
rodných produktov.“
Doc. MUDr. J. Jurkovičová sa vyjadrila aj k reklame na
spomínané produkty:
„Veľmi často sa stretávame s takou reklamou, ktorá
obsahuje vetu: Z tohto produktu sa chudne. Môže to byť
veľmi klamlivý výrok, pretože u spotrebiteľa vyvoláva
falošný dojem, že čím viac toho produktu zjem, budem
chudšia. Jeho energetická hodnota je však v skutoč­
nosti vysoká a pre jeho vysokú energetickú hodnotu je
efekt opačný. A pre prítomnosť nezdravých jednodu­
chých cukrov, ktorých glykemická hodnota je vyská, je
ich zdravotný prínos nie nulový, ale, dalo by sa povedať,
mínsový.“
V poslednom čase sa stretávame s extrudovanými
produktmi müsli. Čo to vlastne je extrúzia? K tomuto,
aj iným spôsobom spracovania müsli produktov, ako aj
iných potravín sa vyslovil podrobne prof. Ing. Ľubomír
Valík:
„Pod vplyvom globalizácie sa aj k nám dostávajú po­
travinové výrobky, ktoré sú výsledkom využitia moder­
ných technológií. Extrúzia tiež patrí medzi moderné
technológie. Je to proces, počas ktorého sa pri vyšších
teplotách zlisuje potravina do polotuhej masy a ná­
sledne sa pretlačí cez úzky otvor, aby sa zvýšila jej tva­
rovateľnosť alebo štruktúra. Je výhodný preto, že zvýši
trvanlivosť potraviny, zároveň však extrudovaná obil­
nina má oproti klasickej vyšší glykemický index, a teda
zvyšuje hladinu cukru v krvi. Extrúzia má aj svoje pozi­
tívne vplyvy, medzi ktoré patrí zvýšenie nutričnej hodno­
ty produktu, ale aj negatívne vplyvy, pretože pri nej kon­
centrácia aminokyselín klesá, v niektorých prípadoch
až o jednu tretinu. Potom tam vznikajú tzv. rezistentné
škroby, ktoré majú negatívny vplyv tým, že obaľujú ľud­
ské bunky v hrubom čreve, menia ich štrukúru, a tak sa
inzulín v tele stane neefektívnym. Tento fakt sa označuje
za rizikový faktor pre diabetes mellitus. Tiež súhlasím
s prezentovaným opatrným pohľadom na müsli – tyčin­
ky, ktoré často obľubujú najmä športovci. Kto sa však
usiluje schudnúť, môže sa ľahko oklamať v müsli tyčin­
kách. Na ich výrobu musí výrobca využiť, v porovnaní so
sypkou zmesou, oveľa viac tukov a cukrov, ktoré slúžia
na udržanie ich tvaru. Pozor na polevy (jogurtovú, čo­
koládovú), ktoré často obsahujú množstvo stužených
tukov neznámeho pôvodu, a teda aj s neznámym obsa­
hom škodlivých transmastných kyselín.“
Základným pravidlom pri výbere müsli je: Čím sypkejšie, tým menej pridaného cukru. Ani tyčinky nie je
nutné zatracovať, treba ich však chápať skôr ako zdroj
rýchlej energie pri jej zvýšenom výdaji, než ako súčasť
redukčnej diéty, pričom zdravšie sú výrobky bez polevy.
Čo je však aj pre tých ľudí, ktorí športujú, naozaj zdra­
vé a prínosné? Na túto otázku reagovala doc. MUDr. J.
Jurkovičová takto:
„Stále treba pamätať na to, že strava má byť pestrá
a vyvážená. V rámci pestrosti nezaškodí ráno nasypať
si napríklad do mlieka či jogurtu sypký produkt – vloč­
ky. Ale jednostranné raňajky s ovsenou kašou nie sú
v poriadku. Potom by nám chýbali zasa zeleninové aj
ovocné produkty, nátierky z rýb, tvarohu a podobne.“
„Dobrým odkazom je: Nemysli na müsli,“ dodal
MUDr. M. Bubán a odporučil dávať si do jogurtu na­
miesto vločiek otruby, ktoré vyzdvihol ako veľmi zdra­
vé pre vysoký obsah vlákniny, a k otrubám odporučil
pridať aj ovocie.
Po téme müsli prišiel rad aj na margaríny. Ako podo­
tkol MUDr. M. Bubán, margaríny vznikli na objednávku
Napoleona, ktorý žiadal lacnú náhradu pri nedostatku
masla pre svojich vojakov. Pomerne častým nesprávnym
tvrdením je, že pôvod margarínov je umelý, že majú blíz­
ko k plastom, že sa vyrábajú z ropy a podobne. V tom­
to prípade ide skutočne len o mýty, pravdepodobne
spôsobené nesprávnym prekladom z angličtiny: Podľa
americkej FDA (Food and Drug Administration) sa to­
tiž margarín definuje ako „the food in plastic or liquid
emulsion“, kde však slovo „plastic“ neznamená „plasto­
vý“, ale prekladá sa ako „mäkký, poddajný, ľahko tvaro­
vateľný“.
„Ja som si však doma urobil test – pripravil som si tri
krajce chleba – na jeden som natrel maslo, na druhý masť
a na tretí margarín a nezistil som medzi nimi žiadny
rozdiel. Rozdiel vznikol, keď mi jeden krajec spadol na
zem a ako vždy, keď chlieb spadne na zem, na tú natretú
stranu,“ dodal MUDr. M. Bubán a vyzval doc. MUDr.
11
RADÍME VÁM 
J. Jurkovičovú, ktorá vysvetlila, ako je to vlastne dnes
s margarínmi:
„Vznik margarínov skutočne siaha až 150 rokov do
minulosti. Porovnávať ich dnes s tými spred 150 ro­
kov ani s tými spred 20 rokov nie je možné. Tých mý­
tov o margarínoch, ktoré sú popísané na internete je
veľmi veľa a sú tam aj neskutočné hlúposti. Napríklad,
že sú z ropy, že ich nechcú ani mravce žrať a že sa ne­
kazia ani neplesnejú a že chýba len jedna molekula,
aby z nich bola umelá hmota. Ale dodnes nevieme,
ktorá molekula chýba. Margarín skutočne slúžil po­
čas napoleonských vojen na zasýtenie vojska. Podobne
to bolo aj počas prvej svetovej, aj druhej svetovej voj­
ny. Treba však zdôrazniť, že margaríny prešli obrov­
ským vývojom a sledujeme vedecký výskum v oblasti
výživy a vplyvu tukov na zdravie človeka. Margaríny
sa vždy vyrábali z nejakého iného tuku. Pôvodne, za
napoleonských čias, to bol hovädzí loj. Chutné to ne­
bolo, ale splnilo to svoju úlohu. V súčasnosti sa mar­
garíny vyrábajú z rozličných rastlinných olejov, vyu­
žívajú sa pritom ich dobré vlastnosti, čiže sú to dnes
viaczložkové výrobky. To, čo bol v minulosti problém,
bol obsah transmastných kyselín v margarínoch, kto­
ré vznikali parciálnou hydrogenáciou, čiže výrobným
procesom, ktorým sa margaríny vyrábali v minulosti.
Koncom minulého storočia sa vykonali veľké výskumy
týkajúce sa nepriaznivých účinkov transmastných ky­
selín na zdravie človeka. Predovšetkým sa zistilo, že
tieto kyseliny zhoršujú lipidový (tukový) profil v krvi
človeka, to znamená, že zvyšujú zlý – LDL cholesterol
a dokonca znižujú obsah dobrého – HDL cholesterolu
v krvi. Špičkoví výrobcovia sledujú výsledky vedeckých
výskumov a prispôsobili výrobu margarínov týmto naj­
novším poznatkom. V súčasnosti sa margaríny, ktoré
poznáme ako nátierkové alebo ktoré sú v maloob­
chodnej sieti pre spotrebiteľov, už nevyrábajú starším
technologickým postupom, ale moderným, ktorý sa líši
od predošlého postupu tým, že pri ňom transmastné
kyseliny prakticky nevznikajú. Obsah transmastných
kyselín je dnes v margarínoch len 1 percento, kým v mi­
nulých rokoch to bolo aj 40 percent. V súčasnosti tento
problém je už na ústupe. Čo však ostáva ako problém,
sú niektoré lacnejšie margaríny, ktoré sa využívajú
v pekárenskom priemysle. Sú to stužené tuky, ktoré sa
využívajú pri výrobe cukroviniek, keksov, na čokoládo­
vé polevy a podobne. V stužených tukoch je transmast­
ných kyselín veľa, ale nevieme zistiť, koľko ich je, lebo
výrobcovia ich na obaloch pekárenských výrobkov ne­
uvádzajú. Na tých najkvalitnejších si možno prečítať
obsah transmastných kyselín, ale na lacnejších nie. Aj
v literatúre výskyt transmastných kyselín v trvanlivom
pečive, v perníkoch, oplátkach sa uvádza medzi 25 až
60 percent, čo je obrovský objem nepriaznivých látok
pre ľudský organizmus.“
12
Ako podotkol MUDr. M. Bubán a čo mnohí tiež vie­
me, zlé informácie o potravinách, ak aj na ich obaloch
sú, sú vytlačené takými drobnými písmenami, že by sme
potrebovali na ich prečítanie zakaždým veľa času a tiež
so sebou nosiť lupu. Málokto si dokáže prečítať, že sa do
niektorých pekárenských výrobkov pridáva napríklad aj
beta–karotén ako farbivo. Na otázku, či je to správne,
odpovedal profesor Ľ. Valík:
„Beta–karotén sa na prifarbenie pekárenských vý­
robkov pridáva, ale na ich obaloch sa musí vyznačiť.
Je to však prírodná organická látka – provitamín
A a v tom problém nevidím. Doplnil by som však, ak
hovoríme o margarínoch a transmastných kyselinách
v nich, súhlasím s tým, že tento problém nie je aktuál­
ny ani to nie je problém súčasnosti, ale vždy si musíme
všímať koncentrácie transmastných kyselín v potravi­
nových výrobkoch.“
Uviedol aj pozitívny príklad, v ktorom upozornil, že
jedna z mastných kyselín sa nachádza v materskom
mlieku, ale tá má vynikajúce pozitívne vlastnosti pre
zdravie človeka. Vždy sa teda musíme triezvo pozerať
a všímať si nielen negatívne, ale aj pozitívne stránky veci.
Vo svete sú napokon určené limity aj pre obsah trans­
mastných kyselín v tukovej zložke potravín, ktoré môžu
byť v každom štáte iné. Napríklad, v Spojených štátoch
amerických, ak je obsah transmastnej kyseliny v tukovej
zložke potraviny len 0,5 miligramu, už sa musí uvádzať
na obale výrobku.
Čo je teda lepšie, keď dáme deťom na chlieb maslo alebo
nátierku?
Ako sme sa dozvedeli, v rámci pestrej, vyváženej stravy
je vhodné jednotlivé zdroje obmieňať. Kým deťom mož­
no natrieť chlieb častejšie maslom, dospelí, najmä ľudia
s nadváhou alebo vyššou hladinou cholesterolu v krvi,
môžu uprednostňovať margarín kvôli vyššiemu obsa­
hu nenasýtených mastných kyselín.Na pretrase bola aj
otázka, čo radšej máme uprednostniť:
Plnotučné alebo nízkotučné mlieko?
Po veľkom ošiali „light“ alebo nízkotučných výrobkov
nastala diskusia o tom, aká je ich skutočná výživová hod­
nota. Svedčí o tom aj fakt, že nízkotučné mlieka a jogurty
sú v súčasnosti na chvoste predaja v porovnaní s výrob­
kami s vyšším obsahom tuku. Okrem toho sa napríklad
v roku 2011 predaj plnotučného mlieka zvýšil až o 17 %.
Tuk sa z mlieka a mliečnych výrobkov odstraňuje od­
streďovaním. Odstredené alebo nízkotučné mlieko neob­
sahuje tuk alebo ak, tak len v nízkej koncentrácii. Neob­
sahuje teda ani vitamíny rozpustné v tukoch (najmä A,
D a E). Ale tvrdenie, že nízkotučné mlieko nemá žiadnu
výživovú hodnotu či obľúbené porovnanie so zafarbenou
vodou, je mýtus. V skutočnosti voda tvorí 88 až 90 per­
 RADÍME VÁM
cent akéhokoľvek kravského mlieka. Rozdiel medzi níz­
kotučným a plnotučným mliekom je len v obsahu tuku
a vitamínov. Všetky ostatné živiny ostávajú zachované aj
v nízkotučných výrobkoch. Tie sú vhodné pre ľudí, ktorí
potrebujú znížiť celkový príjem tukov. Naopak, deti by
mali uprednostňovať plnotučné alebo polotučné verzie
mlieka. Ak si kladiete otázku, či vôbec piť mlieko, odpoveď
je – jednoznačne áno. Výnimka sa vzťahuje len na veľmi
malé percento ľudí alergických na mliečnu bielkovinu ale­
bo s intoleranciou laktózy.
Nízkotučné výrobky nie je, v prípade mlieka, potrebné
zatracovať. Pri mliečnych výrobkoch, ako sú napríklad
jogurty, si však treba dávať pozor, čím je chýbajúci tuk
nahradený. Týka sa to najmä výrobkov s „0 % tuku“. Ako
náhrada tuku sa v nich totiž často využívajú škroby s rov­
nakým množstvom kalórií ako odstránený tuk. Pri reduk­
čnej diéte tým pádom veľmi nepomôžu. To isté platí pre
výrobky „bez cukru“, v ktorých niektoré použité náhradné
sladidlá nahradia okrem sladkej chuti aj kalórie. Napokon
prišla reč aj na syry. Čomu dať prednosť, tvrdým či tave­
ným syrom?
Tavené syry
Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov sa jednoznač­
ne odporúča vďaka optimálnemu zloženiu hlavných živín,
vitamínov a minerálnych látok vrátane vápnika prospešné­
ho pre kosti a zuby. Spotreba mliečnych výrobkov je však
na Slovensku dlhodobo pod priemerom európskych kra­
jín, spomedzi ktorých má vedúce postavenie Írsko alebo
Dánsko. Štatistiku u nás vylepšuje spotreba syrov, ktorá od
roku 2008 mierne stúpa. Až pätinu zo všetkých syrov tvoria
syry tavené. Ich spotreba u nás je v súlade s odporúčanými
dávkami potravín. Otázka je, či tieto syry majú právo radiť
sa k plnohodnotným mliečnym výrobkom.
Priemerný Slovák skonzumuje za rok viac ako 8 kg syrov,
z toho takmer 2 kg tavených syrov a menej ako 1 kg čer­
stvých syrov. Tavený syr má výhodu v dlhšej trvanlivosti, ale
z hľadiska zloženia je v porovnaní s čerstvým alebo tvrdým
syrom iba chudobný príbuzný. Hlavnou príčinou sú tzv.
taviace soli, napríklad fosforečnan sodný a draselný. Tie
zhoršujú pomer vápnika a fosforu v potrave, pričom nadby­
tok fosforu môže spôsobovať vyplavovanie vápnika z kostí.
Oproti čerstvým alebo tvrdým syrom obsahujú tavené syry
v priemere aj menej bielkovín a niektorých minerálnych lá­
tok – horčíka, draslíka a vápnika.
Na druhej strane sa negatívne vplyvy tavených syrov
v poslednom období zveličujú. Objavujú sa napríklad in­
formácie o poškodzovaní obličiek, spôsobovaní vyrážok,
závratov či problémov s dýchaním. Pri rozumnej miere
konzumácie sú však tieto obavy prinajmenšom prehnané.
Ak sa chystáme na cestu či turistiku, chlieb s taveným sy­
rom ostáva stále zdravšou voľbou, než trvanlivý croissant
a na rozdiel od čerstvých syrov, si tavený dokáže udržať tr­
vanlivosť aj pri vyššej teplote. Nemal by však byť súčasťou
každodenného jedálneho lístka. Dva alebo tri trojuholníčky
týždenne postačia. Užitočných informácií na tému pravda
o potravinách je nekonečne veľa. Týmto príspevkom sme,
dúfajme, vzbudili u čitateľov záujem pátrať po pravde o po­
travinách aj ďalej.
ffPhDr. Margita Škrabálková
Snímky: autorka
Zdravé potraviny
13
RADÍME VÁM 
Heslo „všetkého veľa škodí“, platí v potravinách dvojnásobne
Ľudia by informácie o výžive nemali preceňovať, pretože mnohokrát
sú neopodstatnené a chýba im zdravé posúdenie v kontexte s ostatnými faktormi, ktoré na nás v živote pôsobia, konštatoval Pavel Babál
z Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Teórie o výžive podľa piatich ele­
mentov, podľa krvných skupín, te­
ória oprekysličení organizmu alebo
výživou proti rakovine treba podľa
Babála brať s veľkou rezervou. „Ak
niekto tvrdí, že prijímaním nejakej
zložky potravy ovplyvňujeme pH
organizmu (kyslosť alebo aciditu),
jeho tvrdenie je na hranici nezmyslu,
pretože náš organizmus pracuje vo
veľmi úzko vymedzenom prostredí,
aj pokiaľ ide o ich kyslosť, t. j. pH“,
konštatoval odborník.
Doplnil, že potravu môžeme prijí­
mať, akú chceme, regulačné mecha­
nizmy v organizme pH vnútorného
prostredia tak či tak udržujú na pa­
tričnej úrovni. Teóriu o výžive podľa
krvných skupín zaraďuje Babál na
úroveň špekulácií, pretože v odbor­
nej medicínskej literatúre doteraz
neexistujú žiadne seriózne vedecké
práce, ktoré by prinášali relevantné
poznatky na túto tému vo vzťahu ku
krvým skupinám ľudí.
„Naše pozitívne vedomosti o niek­
torých zložkách potravy, ktoré majú
priaznivý účinok na náš organizmus,
sa dajú využiť tak, že ich budeme pri­
jímať v rozumných množstvách, vte­
dy bude účinok pozitívny. Ak budú
ale tieto množstvá extrémne, účinok
už pozitívny nemusí byť“, upozornil.
Podľa neho by sa v stravovaní mali
ľudia riadiť vlastným úsudkom. Pri
konzumácii potravín heslo „všetké­
ho veľa škodí“ platí dvojnásobne.
„Človek by mal jesť toľko, aby do­
stal dostatočný prísun energie, aby
mohol byť výkonný, ale tento príjem
musí byť vyvážený výdajom“, zhod­
notil.
Fyzický pohyb nám pomáha re­
dukovať množstvo kalórií, ktoré
v potrave prijímame. Rovnako je
14
jednoznačne preukázané, že fyzická
aktivita zvyšuje vychytávanie ne­
priaznivého tuku z krvi, napríklad,
cholesterolu. Môžeme ňou veľmi
pozitívne vplývať na zloženie tukov
v krvi. Moment fyzickej aktivity po­
važuje za dôležitý nielen pre zdra­
votný stav človeka, ale aj pre jeho
psychické zdravie.
Podľa Babála neexistujú zdravé
a nezdravé potraviny. Dôležité je
len ich skonzumované množstvo.
Ako príklad uvádza živočíšny tuk.
Živočíšny tuk nie je a priori nezdra­
vý, takým sa pre organizmus stáva
až vtedy, ak ho skonzumujeme prí­
liš veľa.
Babál vyvracia aj názor, že tre­
ba jesť len potraviny z tej oblasti,
z ktorej pochádzame. Keby sme sa
touto radou riadili, nemohli by sme
podľa neho konzumovať ani zemi­
aky, ryžu, kukuricu, rajčiny či ani
tropické ovocie. Pre takéto odpo­
rúčanie neexistuje žiadne rozumné
zdôvodnenie.
Potrava by mala byť rôznorodá,
s výnimkou ľudí, ktorí majú alergic­
ké reakcie a stavy netolerancie voči
niektorým jej zložkám. „Vo výžive
si ľudia najčastejšie ubližujú práve
nevyváženým alebo nadmerným za­
stúpením jednotlivých zložiek v prí­
jmovej schéme“, spresnil.
Na prvom mieste je nadmerný
príjem tukov v potrave, o dôkazoch
ktorého existuje obrovské množ­
stvo odborných štúdií. Na dru­
hom mieste je nadmerný príjem
bielkovín, aj keď je ich škodlivý
vplyv často diskutovanou otázku.
O škodlivosti bielkovín nie sú cel­
kom jednoznačné závery. Tretím
momentom v chybách pri konzu­
mácii potravín je, podľa odborní­
ka, nedostatočný príjem niekto­
rých zložiek, predovšetkým zložiek
obsahujúcich vlákninu, tzn. ovocia
a zeleniny.
Množstvo štúdií jednoznačne
ukazuje, že príjem dostatočného
množstva vlákniny vo forme zele­
niny a ovocia je bezpodmienečne
nutný pre zdravé tráviace proce­
sy predovšetkým v hrubom čreve.
„Následky ich nedostatočnej kon­
zumácie vážne dokazuje neustále
sa zvyšujúca frekvencia výskytu
predovšetkým nádorov hrubého
čreva“, uzavrel Babál.
ffZdroj: TASR - tat ila gl
 RADÍME VÁM
O príčinách vypadávania vlasov
Vypadávanie vlasov môže byť ná­
hle, chronické alebo ložiskové. Ná­
sledkom je potom prechodná alebo
trvalá plešatosť. Príčiny tohto stavu
môžu byť vonkajšie alebo vnútorné.
K príčinám vonkajším zaraďuje­
me napr. vplyvy nesprávneho oše­
trovania vlasov, ďalej sú to vplyvy
chemických látok, ktoré sú v rôz­
nych šampónoch, vlasových vodách
a iných prípravkoch používaných
na vlasy.
Okrem toho môžu vypadávanie
vlasov spôsobovať baktérie, para­
zity, kvasinky, plesne a pod. Ok­
rem uvedených vonkajších príčin
to môžu byť príčiny vnútorné, buď
celkové akútne virusové ochorenia
(chrípka) alebo následky iných cho­
robných zmien v organizme, alebo
poruchy funkcie vnútorných orgá­
nov, či systémov. U niektorých mu­
žov to môžu byť aj dedičné vlastnos­
ti, ktorých pravé príčiny nie sú ešte
dôkladne preskúmané ale súvisia
s ich hormonálnou výbavou.
V praxis a často vyskytuje vypa­
dávanie vlasov u žien, kde je klinic­
kým prejavom difúzne preriednutie
vlasov nah lave. Vypadávanie vlasov
môže byť aj ako následok nespráv­
neho ošetrovania, napr. Používanie
kefy s umelými vláknami alebo no­
senie účesu, ktorý spôsobuje zvý­
šený ťah na vlasy (drdolz, uzly, tzv.
konský chvost a pod.) a to dlhodo­
bo.
Okrem týchto mechanických prí­
čin k vokajším vplyvom rátame aj
vplyv chemických látok, ktoré sa na­
chádzajú v šampónoch, vlasových
vodách, tužidlách, kondicionéroch,
lakoch a pod. Tiežv v preparátoch
na trvalú onduláciu a v stabilizáto­
roch. Tieto prípravky môžu pôsobiť
priamo na pokožku a na vlasové ci­
bulky ale tiež môžu vlasovú pokož­
ku alergizovať, spôsobovať podráž­
denie pokožky až zápal, niekedy
až ekzém prípadne olupovanie, t.j.
lupiny. Takéto chronické dráždenie
pokožky môže mať vplyv na jej kva­
litu ale aj na vlasové cibulky a ich
výživu, čo sa samozrejme prejaví na
kvalite vlasov a ich vypadávaní.
Okrem uvedených mechanic­
kých a chemických účinkov treba
spomenúť účinky ožarovania, che­
moterapie pri liečbe onkologických
ochoroení, ale aj účinky niektorých
liekov, hlavne, ak sú dlhodobo uží­
vané.
Známe je vypadávanie vlasov pri
hormonálnych poruchách, tiež pri
pechode ženy, ale niekedy aj po
pôrode (v časti nad čelom). Tieto
stavy môžu byť prechodné a môžu
sa upraviť s celkovou hormonál­
nou úpravou. Zníženie produkcie
ženských hormónov po prechode
má skôr v hypofyzárnom systéme
centrálneho nervového systému.
Predpokladá sa tu vplyv nedosta­
točného metabolizmu v pokožke
a vlasových cibulkách.
Pri vnútor­
ných závaž­
ných príčinách
treba pouká­
zať na pôso­
benie zvýše­
ných hodnôt
cholesterolu
a železa v krvi.
Pri železe ide
o jeho deficit
buď nedostat­
kom v strave,
alebo ide o zlé
vstrebávanie
zo zažívacie­
ho traktu ale­
bo krvácaním
(žalúdočné
vredy), ale aj
pri poruchách
krvotvorby
(nedostatok
vitamínu B12,
kyseliny listo­
vej a bielko­
vín), prípadne
ide o nedosta­
točnú činnosť
kostnej drene alebo tiež o nedosta­
točnú činnosť štítnej žľazy.
Napokon treba uviesť aj ďalšie
možné príčiny ako sú bakteriálne zá­
paly vlasovej pokožky, zápaly vyvola­
né kvasinkami, prípadne aj plesňami
ale aj parazitmi (voš vlasová).
Pri vypadávaní vlasov je preto po­
trebné odborné vyšetrenie derma­
tologické ale aj interne, prípadne aj
gynekologické a prehodnotiť spô­
sob ošetrovania vlasov a ich úpravu
a vynechať všetky vonkajšie nega­
tívne factory.
Podľa výsledkov odborného vy­
šetrenia je možné realizovať ďalšie
opatrenia ako napr. úpravu hladiny
cholesterolu a železa v krvi, úpra­
vu stravy, prípadne zmenu liekov
a pod.
Z odbornej literatúry pripravila
ffMUDr. Elena Ďurišová
15
RADÍME VÁM

Zľavy pre seniorov v jednotlivých krajoch
❱❱ Banská Bystrica
Daň z nehnuteľnosti
Senior vo veku 62 rokov môže mať
zníženú daň o 50 % ak byt alebo dom
slúži na trvalé bývanie.
Seniori môžu mať poskytnutú zľa­
vu na stravovanie. Zľava sa odvíja od výšky dôchodku.
Ďalej môžu využívať rehabilitačné služby – zľava cca
50 %, poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
prepravnú službu – zľava 40 – 80%, požičiavanie kom­
penzačných pomôcok.
Tieto služby môžu využívať na základe žiadosti priamo
na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
Kultúra a šport
30 – 60 % zľavy na kultúrne podujatia v meste – Štátna
opera, Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo z pasáže,
Štúdio tanca a iné.
Mestská plaváreň
Vo veku 62 – 70 rokov hodina 2 €, 2 hod. – 3,50 €
a nad 70 rokov 1,50 €, 2 hod. 2,50.
MHD
Predčasní starobní dôchodcovia a starobní dôchod­
covia majú nárok na vydanie preukazu „60 dôchodca“
a cena lístka je 0,40 €.
Zľavnené cestovné – seniori nad 70 rokov, preukazujú
sa dokladom totožnosti – OP a cena lístka je 0,20 €.
❱❱ Bratislava
Daň z nehnuteľnosti
Zníženie dane o 50 % pri dani za pozemky – týka sa
občanov starších ako 70 rokov, ak pozemky slúžia vý­
hradne na ich potrebu.
Zníženie dane o 50 % za stavby na bývanie a byty – občania
starší ako 70 rokov, ak tieto stavby slúžia na ich trvalé bývanie.
Zníženie dane o 50 % za garáže sa týka iba občanov ZŤP
alebo držiteľov preukazu ZŤP s potrebou sprievodcu.
16
Zriadené sú sociálne predajne, výhodné zľavnené
ceny na nákup potravín sociálne odkázaným občanom
a se­niorom – Petržalka, Nové Mesto.
Výhodné vstupné pre seniorov na kúpaliskách STARZ
– zľava 17 – 33 %.
Bratislavská mestská karta
10 % zľava navyše na predplatnom cestovnom lístku
v bratislavskej MHD aj na zľavnenom lístku pre senio­
rov, 20 % zľava zo vstupného do športových, spoločen­
ských a kultúrnych zariadení v správe hlavného mesta,
špeciálne zľavy pri nákupe tovarov a služieb.
Kultúra a šport
Múzeum mesta Bratislavy – zľavy zo vstupného cca
50 %, každá expozícia má samostatne stanovenú cenu
pre dôchodcov.
Galéria mesta Bratislavy – zľavnené vstupné pre
dôchodcov, organizovanie tematických programov pre
seniorov so zľavneným vstupným.
BKIS – zľavnené vstupné na vybrané podujatia – zľava
20 %.
STARZ – 15 – 20 % zľavy.
MHD
Poberatelia starobných dôchodkov platia o polovicu
menej za jednorazové, prestupné i predplatné cestovné
lístky – dôchodca musí mať dôchodcovskú čipovú kartu
a pri jednorazových lístkoch musí mať preukaz na zľavu.
Seniori nad 60 rokov – poberatelia starobného, inva­
lidného, výsluhového a občania nad 70 rokov cestujú
linkami DPB v zónach 100 a 101 zadarmo.
Na medzinárodnej linke 901 a na mimobratislavských
úsekoch liniek 37, 630 a 801 – Marianka, Chorvátsky
Grob, Rajka cestujú občania nad 70 rokov za zľavnené –
polovičné cestovné.
❱❱ Košice
Daň z nehnuteľnosti
Úľava 30 % pre dôchodcov, ktorí k 31. 12. 2012 dovŕši­
li 70 rokov. ZŤP majú úľavu, ale len na objekty, v ktorých
majú evidovaný trvalý pobyt – dom alebo byt.
Stravovanie
Daň za psa
Jednotlivé mestské časti poskytujú zľavy na stravova­
nie, donášku jedla a pod.
50 % úľava pre občanov, ktorí k 31. 12. 2012 dosiahli
vek 70 rokov.
 RADÍME VÁM
Poplatok za komunálny odpad
Cestovanie vlakom
30 % úľava pre dôchodcov, ktorí k 31. 12. 2012 dovŕši­
li 70 rokov a 50 % úľava osamelej osobe vo veku nad 70
rokov.
Od 60 rokov zľava 40 % z obyčajného cestovného na
vlaky osobnej dopravy polovičné jednorazové a časo­
vé cestovné na Tatranských elektrických železniciach
a ozubnicovej železnici.
Na vlaky kategórie EC príplatok za zvýhodnenú
cenu 1 €.
Výhodné zľavnené cestovné do Českej republiky
Pri použití IC vlaku platí osobitný cenník.
Výška cestovného pre seniorov nad 70 rokov je 0,15 €
za každých 50 km v 2. triede. Táto zľava neplatí pre ob­
lasť Vysokých Tatier – pre trate TEŽ a OŽ – na týchto
tratiach je výška jednorazového cestovného 0,25 € na
celú trať.
Stravovanie
Mesto Košice prispieva mestským častiam na obedy
pre dôchodcov. Finančný príspevok je v závislosti od
výšky poberaného dôchodku.
MHD
Zľavnené cestovné majú poberatelia starobných
dôchodkov a výsluhových dôchodkov po dosiahnutí 62
rokov a občania nad 70 rokov, ak nemajú osobitnú čipo­
vú kartu.
Na bezplatnú prepravu majú nárok občania nad 70 ro­
kov s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK.
Prvé 4 kraje poľa abecedy v tomto čísle 3. veku, v ďalšom budú
zľavy vo zvyšných 4 krajoch.
❱❱ Ostatné služby, na ktorých sa dá ušetriť:
Zľavy v zdravotných poisťovniach
Zľavy 20 % na kúpeľné pobyty pre samoplatcov, zľa­
vy v optikách na celom Slovensku, zľavy v lekárňach
na zdravotné doplnky, zľavy na zdravotné pomôcky.
Polovičné koncesionárske poplatky na
základe žiadosti
Cestovanie autobusom
Bankové účty pre dôchodcov
Medzinárodná doprava Eurolines – od 60 rokov zľava
10 %, diaľková doprava Slovak Lines od 70 rokov zľava
až 50 %, prímestská doprava – od 70 rokov platia seniori
v Slovak Lines len 0,20 € za každých 25 km.
Hoci všetky banky dávajú pre seniorov rôzne zľa­
vy, pre nás seniorov sú najviac zaujímavé poplatky
v Poštovej banke, kde má väčšina z nás založené
účty.
Na základe predchádzajúcej komunikácie s diví­
ziou marketingu a spracovanej analýzy najčastejšie
vykonávaných typov transakcií JDS nám PB ponúka
0,00 € za vedenie účtu a za vklad v hotovosti 0,00 €.
Kúpele s dotáciou
Seniori si môžu vybrať pobyty so štátnou účelovou
dotáciou 50 €. Členovia JDS sa môžu informovať na
možnosť zúčastniť sa vo svojich ZO JDS, nečlenovia
o prípadných voľných miestach priamo vo vybraných
kúpeľoch.
Ostatné kúpele poskytujú rôzne zľavy na špeciálne re­
laxačné pobyty určené pre seniorov.
Noviny a časopisy
Seniori môžu dostať od niektorých vydavateľov novín
alebo časopisov výrazné zľavy na predplatné.
Dovolenky
Telefonovanie
Orange – odporúča pre seniorov vybrať si Šikovnú
voľbu bez mesačných poplatkov a bez viazanosti – pla­
tia len toľko, koľko prevolajú, a to so zníženou cenou od
12 do 9 centov.
Slovak Telekom – na pevnej sieti ponúka Magio in­
ternet Turbo2 Mini Solo a Optik 2 Mini s neobmedze­
ným objemom voľných dát, cena za uvedené programy
je 8,99 € mesačne. Platí pre záujemcov starších ako 55
rokov.
ffJUDr. Anna Hromníková, podpredsedníčka JDS
Viaceré cestovné kancelárie ponúkajú zľavy, vďaka
ktorým možno ušetriť až 20 % z ceny pobytu.
17
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Seniori a kniha
„Úcta k starším je prvok, ktorý rozjasní vráskavú
tvár aj starého, unaveného človeka.“ Tento slogan
bol napísaný na pozvánke pre členov ZO JDS
Solčany.
Pekné októbrové popoludnie bolo ako stvorené na
stretnutie. Táto organizácia s počtom členov 181 je naj­
väčšia v okrese Topoľčany. V októbri už máme za sebou
väčšiu časť celoročného programu. Zásluhu na tom má
hlavne výbor ZO a členky speváckej skupiny Líšňanka.
Tento kolektív veľmi úzko spolupracuje už 15 rokov.
Stretnutie sa nieslo v slávnostnom duchu, pretože pri
príležitosti 15. výročia vzniku boli aktívnym členkám
a členom odovzdané ďakovné listy za odvedenú prácu.
Ďakovný list dostal aj starosta obce Ing. Soboňa za
pomoc a spoluprácu s dôchodcami. Stretnutie svojím
programom obohatila miestna mužská spevácka skupi­
na Lidovec.
Pozornosť chcem upriamiť na vydarenú akciu, ktorá sa
uskutočnila po prvýkrát. Vedúca obecnej knižnice Mária
Gábrišová v spolupráci so ZO JDS pod záštitou staros­
tu obce pripravila stretnutie pri príležitosti Európskeho
roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.
Udialo sa tak v knižnici pod názvom Seniori a kniha.
Na stretnutie bol pozvaný starosta obce Ing. Juraj So­
boňa, riaditeľka ZŠ Mgr. Jozefína Kováčová, dlhoroční
čitatelia a staršie členky výboru ZO JDS. Najstaršia čita­
teľka Anna Klačanská má 83 rokov.
Žiaci druhého ročníka ZŠ pod vedením pani učiteľky
Mgr. Dagmar Grachovej pre zúčastnených pripravili
milý kultúrny program. Za to sme ich odmenili sladkos­
ťou. S deťmi sme sa porozprávali o časoch nášho detstva,
ktoré ich veľmi zaujalo. Takéto stretnutia bývajú spon­
tánne, relaxačné a v konečnom dôsledku aj vzdelávacie.
V programe nezaostali ani seniorky, ktoré predniesli
poéziu od slovenských autorov. Tiež prezradili, že si veľ­
mi rady vypočujú aj ľúbostnú poéziu, lebo tak si pripo­
menú svoje lásky a svoju mladosť.
Po kultúrnom programe bolo na rade odmeňovanie
dlhoročných čitateľov. Kyticou kvetov bola odmenená
aj bývalá vedúca strediskovej knižnice v Solčanoch Má­
ria Nikodémová, ktorá túto prácu vykonávala 29 rokov
a s výborom ZO JDS veľmi úzko spolupracovala.
Akt odmeňovania vykonal starosta obce Ing. Soboňa.
V diskusii sa o slovo prihlásil starosta a riaditeľka ZŠ,
ktorí sa rozhovorili o svojich programoch.
Na tomto stretnutí bolo veľmi zaujímavé sledovať dve
generácie pri spoločnej činnosti. Vedúca knižnice spolu
s pracovníčkou OcÚ pripravili aj malé občerstvenie.
Na záver stretnutia sa členka výboru Emília Kováčo­
vá poďakovala za pozvanie a zdôraznila, že nás senior­
ky teší, že aj takýmto spôsobom si užívame jeseň života.
Vieme, že toto popoludnie nás obohatilo, splnilo svoj
účel a bolo príjemným spestrením pre všetkých zúčast­
nených, a veríme, že nebolo posledné.
Na záver sa zamyslime nad slovami Jana Amosa Ko­
menského: „Nemilovať knihy znamená nemilovať
múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa
hlupákom.“
ffAlbína Adamcová, predsedníčka ZO JDS Solčany
18
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Seniori v Užhorode
Skupina 49 členov MsO JDS Michalovce zor­
ganizovala poznávací zájazd za historickými
a kultúrnymi pamiatkami mesta Užhorod.
Cesta viedla do Užhorodského hradu a do
skanzenu rusínskej kultúry, ktorý sa nachádza
v blízkosti hradu.
Múzeum ľudového života a architektúry vznik­
lo v roku 1970 a bolo to prvé múzeum pod holým
nebom. Rozprestiera sa na ploche 5,5 hektára.
Nachádza sa tu množstvo drevených budov do­
vezených z celého Zakarpatska. Rozsiahly park
s ľudovými stavbami obsahuje horské chalupy,
vinohradnícke usadlosti, huculský statok, kováč­
sku dielňu, malý a veľký mlyn, sušiarne ovocia,
pletený sypanec z prútia na uskladnenie kuku­
rice. V drevených chalúpkach bol nainštalovaný
dobový nábytok s krásnymi bohato vyšívanými
prestieraniami i trieda s drevenými lavicami a ta­
buľou. Najzaujímavejší bol drevený Kostol sväté­
ho Michala z roku 1717, ktorý doviezli z Muka­
čeva.
Po prehliadke skanzenu sme navštívili Už­
horodský hrad, ktorý sa od 9. storočia vypína nad
mestom. Vstup do tohto hradu je po moste cez
vodnú priekopu. Najdlhšie obývajúcimi panov­
níkmi bola rodina Drughetovcov, ktorá tu sídlila
od roku 1318 do roku 1691. Neskôr od roku 1775
do konca druhej svetovej vojny bol hrad sídlom
grécko – katolíckeho seminára. Po vojne tu bola
nainštalovaná múzejná expozícia, ktorá trvá po
dnešok. Nachádzajú sa v nej zaujímavé exponáty
ako bronzové odliatky, numizmatická kolekcia,
staré tlače, cechové remeslá, ľudové odevy a vý­
šivky. V kolekcii ľudových hudobných nástrojov
zaujala 4-metrová trembita – huculská drevená
fujara.
V meste Užhorod žije 120 000 obyvateľov. Ná­
brežie pozdĺž Uhu lemuje najdlhšia lipová alej
v strednej Európe.
Na konci aleje sa nachádza Chasidská synagó­
ga. V meste je postavený pamätník elektrikárovi,
ktorý ako prvý rozsvietil nočný Užhorod.
Vrelé poďakovanie patrí primátorovi mesta Mi­
chalovce Viliamovi Záhorčákovi, ktorý uvoľnil
JUDr. Doriča, aby sprevádzal seniorov za pozna­
ním Užhorodom.
Členovia MsO JDS dúfajú, že sa takto podarí
zrealizovať aj 2-dňový výlet za históriou Muka­
čevskej oblasti.
f fAnna Peterčíková, MsO JDS Michalovce
Literárne dni seniorov
V rámci zbližovania generácií MsO JDS Micha­
lovce v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Go­
razda Zvonického v Michalovciach a pod záštitou
primátora mesta Viliama Záhorčáka zorganizovali
2. ročník Literárnych dní seniorov.
K otvoreniu prehliadky vlastnej tvorby a predne­
su poézie prispela svojím umeleckým vystúpením
študentka Marika Schummerová z GPH.
Prítomných hostí a súťažiacich privítala riadi­
teľka knižnice Dr. Vasiľová a zároveň ich obozná­
mila s priebehom podujatia.
Primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák
poctil svojou prítomnosťou túto akciu a pozitívne
hodnotil činnosť seniorov v meste. Zaželal veľa
úspechov aktérom tohto podujatia a vyjadril pre­
svedčenie, že literárne dni budú pokračovať aj
v budúcom roku.
Predseda MsO JDS Ing. Egry privítal súťažiacich
i divákov a zaželal im kultúrne vyžitie.
Celou prehliadkou v prednese vlastnej tvorby
a prednese poézie prítomných sprevádzala Mgr.
Hajduková.
K obohateniu programu prispel aj súbor senio­
rov Klubovanka svojimi rezkými pesničkami.
Báseň z vlastnej tvorby na oslavu Dňa matiek
predniesla pani Váradyová.
Keďže išlo o generačné stretnutie, do prednesu
sa zapojili aj žiaci Janík Uchaľ a Sonička Pasuľko­
vá zo ZŠ Okružná a Martinka Valisková zo ZŠ T. J.
Moussona.
Lásku k mestu Michalovce pásmom zvykov zo
zemplínskeho jarmoku vyjadrili vo svojom vy­
stúpení žiaci zo ZŠ T. J. Moussona pod vedením
pani učiteľky Schumerovej.
Komisia pracovala pod vedením p. Feňakovej,
Ing. Egryho a p. Pradovej.
Do prednesu vlastnej tvorby poézie a prózy sa
zapojilo osem seniorov – p. Garbinská, Jendreko­
vá, Muchová, Váradyová, Ondová, p. Ďaďovský,
Bazger a Poľaško. V umeleckom prednese poézie
vystúpili p. Karnayová, Škultétyová, Nadzamová
a Valušková.
Menovaní boli ocenení diplomom a plaketou.
K výročiu Gorazda Zvonického prispela p. Gar­
binská jeho básňou pod názvom Pred jej obrazom.
V závere podujatia Ing. Egry poďakoval prítom­
ným za účasť, Zemplínskej knižnici GZ za spolu­
prácu pri príprave podujatia a vyjadril presved­
čenie, že o rok sa stretneme na 3. ročníku tejto
prehliadky v prednese poézie a prózy.
ffAnna Peterčíková, MsO JDS Michalovce
19
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Boli sme v Kľaku
Nádherná scenéria Kľakovskej doli­
ny bola 16. augusta 2013 obdivovaná
o niečo viac ako po iné dni. Prešlo ňou
takmer o 200 návštevníkov viacej. Boli
to účastníci podujatia organizované­
ho Okresnou organizáciou Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Žarnovici
v spolupráci s Obecným úradom a ZO
JDS v Kľaku.
Už deviaty ročník Festivalu slova
a spevu bol veľkou prehliadkou kul­
túrnych aktivít seniorov nášho okresu
organizovaných v šestnástich ZO JDS.
Nielen Festival slova a spevu bol nápl­
ňou tohto stretnutia dôchodcov. Neod­
mysliteľnou súčasťou návštevy v Kľaku
bola aj dôstojná pietna spomienka na
obete fašizmu druhej svetovej vojny
a Slovenského národného povstania
pri pamätníku obetí. Vážnosť a úctu
znásobila i prítomnosť predstaviteľov
obcí a miest, ktorí každoročne položia
kytice a vence na toto pamätné mies­
to. So svojimi občanmi seniormi prišli
starostovia z obcí Hronský Beňadik,
Orovnica, Tekovská Breznica, Hod­
ruša-Hámre, Hrabičov, Župkov, Kľak
a primátor Žarnovice.
V tomto roku organizované podu­
jatie bolo trochu iné ako v predchád­
zajúcich rokoch. Prečo? Na pietny akt
si okrem príhovoru starostu Kľaku
Ľuboša Haringa pripravil program aj
spevácky súbor Kľakovianka, ktorý
len nedávno vznikol pri ZO JDS Kľak
pod vedením Beáty Adamovej. A verte,
na svoju premiéru si ani dôstojnejšie
miesto nemohli vybrať.
Keďže čas a miesto určené propo­
zíciami prikazovali ďalej pokračovať
v Kultúrnom dome v Kľaku, všetci
účastníci pietnej spomienky sa pre­
miestnili do týchto priestorov, ktoré
boli slávnostne upravené a každá ZO
JDS mala podľa počtu prihlásených
20
určené miesto. Za to, že na stoloch ok­
rem minerálky nechýbali ani zákusky
a iné pečivo, je potrebné poďakovať
členkám ZO JDS z Kľaku. Je ich čo
do počtu menej, ale vždy sa snažia byť
dobrými hostiteľkami.
Dodržiavanie časového harmono­
gramu je jednou zo základných vecí,
preto i keď bolo na začiatku stretnutia
medzi sebou o čom hovoriť, začal sa ofi­
ciálny program. Otvoril ho piesňou do­
máci súbor Kľakovianka za sprievodu
akordeónov Katky Debnárovej a On­
dreja Baláža. No a bez príhovoru tých
najpovolanejších by to nebolo ono. Sta­
lo sa. Všetkých ešte raz privítal v Kľaku
starosta obce Ľuboš Haring a predseda
ZO JDS Rudolf Zubek. Predseda OO
JDS Ing. Jozef Husár, CSc., svojím prí­
hovorom uvedené podujatie slávnostne
otvoril. Potom už jeho priebeh usmer­
ňovala moderátorka.
Ako prvá sa predstavila spevác­
ka skupina Kľakovianka ľudovými
piesňami v rusínskom dialekte. Z Hor­
ných Hámrov zahrali veselú scénku
– paródiu na pieseň Zasadil som bur­
gyňák. Za Kopanice vystúpil vtipkár
Gabko a svojimi vtipmi rozveselil
všetkých prítomných. Z Hronského
Beňadika vystúpila spevácka skupina
Delinka s krásnymi piesňami o Slo­
vensku. Báseň O požehnanej dlani
zarecitovala Anna Húlová zo Žarno­
vickej Huty. Hodrušu-Hámre repre­
zentovali tanečnice zo súboru Senior
v choreografii Milky Feldzamovej.
Z Hrabičova odznela humorná Balada
o „sprostej“ base v podaní Anny Moš­
kovej. Krásne ľudové piesne zaspievali
členky speváckeho súboru Studienka
zo Župkova a ich spev v prebiehajú­
com programe vystriedala ďalšia scén­
ka – Zbieranie a využitie liečivých by­
lín plná nečakaného humoru v podaní
členiek ZO JDS Tekovská Breznica.
Ostrý Grúň reprezentovalo duo Oľga
Maslenová a syn mixom pekných pies­
ní. A opäť naše krásne ľudové piesne
zaspievali členky speváckej skupiny
Richňavská seniorka z Voznice a celý
tento maratón sa nádhernými piesňa­
mi v podaní speváckej skupiny Karan­
ka z Orovnice aj ukončil.
A to je v skratke všetko, čo si pripra­
vili naši členovia a v mnohých prípad­
och aj autori. Nuž a o to nám v našej
OO JDS ide – aby sa aj v starobe naši
členovia cítili potrební, vedeli sa za­
baviť a pokiaľ je to možné, nenechali
priestor stareckým chorobám.
Čas ukončenia bol neúprosný. Zá­
verečné poďakovanie moderátorka
adresovala najmä prítomným predsta­
viteľom obcí a primátorovi Žarnovice,
organizátorom – Okresnej organizácii
JDS v Žarnovici, Obecnému úradu
v Kľaku – osobitne starostovi obce
a Základnej organizácii JDS v Kľaku,
ako aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom na zabezpečovaní tohto po­
dujatia podieľali. Taktiež veľké poďa­
kovanie vyslovila účinkujúcim, ako aj
všetkým prítomným za potlesk a vytvo­
renie príjemnej priateľskej atmosféry.
Úplne na záver odzneli tieto slová:
Spomínalo sa, hralo a spievalo sa
a len takú chybu toto stretnutie malo,
že bolo krátke a zostalo toho veľa nedopovedaného a nedospievaného.
Nuž dopovedzme a dospievajme si
to 4. októbra 2013 v Novej Bani na
Festivale zborového spevu, ktorý sa
koná pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším a je posledným naplánovaným podujatím Okresnej organizácie JDS v Žarnovici v tomto roku.
ffText: Irma Danková, OO JDS
Žarnovica
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Športový deň seniorov v Markušovciach
Za účasti 122 súťažiacich (66 žien a 56 mužov) sa
v tohtoročný posledný júnový piatok uskutočnil na fut­
balovom ihrisku v Markušovciach 7. ročník športových
hier seniorov okresu Spišská Nová Ves.
Toto tradičné a populárne podujatie príslušníkov tre­
tieho veku sa konalo pod záštitou OO JDS Spišská Nová
Ves, ZO JDS a Obecného úradu Markušovce. Konfron­
táciou športovej výkonnosti a schopností sa prezentoval
poltucet štartujúcich družstiev:
Spišská Nová Ves, Harichovce, Markušovce, Odorín,
Spišské Vlachy a Krompachy. Súťažilo sa v troch športo­
vých disciplínach: vrh guľou, hod granátom na cieľ a kop
na bránku.
Medailovú žatvu zaznamenali reprezentanti Spišskej
Novej Vsi, ktorí si do metropoly Spiša odviezli 14 me­
dailí. Naopak, iba jednu medailu bronzovej hodnoty zís­
kali domáce Markušovce. Budúci 8. ročník tejto súťaže
bude v Krompachoch.
ff Dušan Girba, člen výboru MO JDS Krompachy
Výsledková listina
Vrh guľou
Hod granátom
Ženy do 65 r.
1.
Helena Geletková
Harichovce
2.
Jana Farkašovská
Odorín
3.
Ľudmila Škerlíková
Spišské Vlachy
Ženy nad 65 r.
1.
Elena Škotková
Spišské Vlachy
2.
Monika Hruškociová
Spišská Nová Ves
3.
Margita Jančíková
Odorín
Muži do 70 r.
1.
Pavol Barilla
Spišská Nová Ves
2.
Štefan Farkašovský
Odorín
3.
Jozef Hrušovský
Harichovce
Muži nad 70 r.
1.
Jozef Maniak
Spišská Nová Ves
2.
Peter Kolesár
Spišská Nová Ves
3.
Emil Plačko
Spišská Nová Ves
Kop na bránku
Ženy do 65 r.
Ženy do 65 r.
1.
Mária Fifiková
Spišské Vlachy
1.
Mária Michalková
Spišské Vlachy
2.
Mária Michalková
Spišské Vlachy
2.
Emília Bandžuchová
Krompachy
3.
Klára Mošková
Markušovce
3.
Marta Mlynárová
Spišská Nová Ves
Ženy nad 65 r.
Ženy nad 65 r.
1.
Magdaléna Čarnoká
Odorín
1.
Mária Fecková
Spišské Vlachy
2.
Božena Záhornacká
Krompachy
2.
Mária Dolná
Spišské Vlachy
3.
Mária Pižemová
Spišská Nová Ves
3.
Zuzana Barillová
Spišská Nová Ves
Muži do 70 r.
Muži do 70 r.
1.
Ján Novysedlák
Harichovcey
1.
Pavol Barilla
Spišská Nová Ves
2.
Štefan Kandrik
Spišské Vlachy
2.
Štefan Bryndza
Spišské Vlachy
3.
Pavol Barilla
Spišská Nová Ves
3.
Jozef Hrušovský
Harichovce
Muži nad 70 r.
Muži nad 70 r.
1.
Peter Kolesár
Spišská Nová Ves
1.
Emil Plačko
Spišská Nová Ves
2.
František Staroň
Harichovce
2.
Ľudovít Hrošár
Spišská Nová Ves
3.
Milan Laško
Harichovce
3.
Jozef Maniak
Spišská Nová Ves
Družstvo
Zlato
Striebro
Bronz
Medailí spolu
1.
Spišská Nová Ves
5
3
6
14
2.
Spišské Vlachy
4
4
1
9
3.
Harichovce
2
1
3
6
4.
Odorín
1
2
1
4
5.
Krompachy
0
2
0
2
6.
Markušovce
0
0
1
1
Dňa 3. septembra 2013 nás navždy opustil
vzácny človek, predseda ZO JDS v Beloveži a člen
OR JDS v Bardejove PhDr. Andrej Ratica.
S úctou a láskou na neho spomínajú všetci
členovia OO JDS v Bardejove.
21
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Jubileum JDS na Kysuciach
Základná organizácia JDS v Čad­
ci bola založená 17. 11. 2006, za­
kladajúcich členov bolo 11 senio­
rov. Dňa 16. 1. 2007 sa uskutočnil
snem seniorov JSD v Čadci, kde
bol riadne zvolený výbor. Predsed­
níčkou sa stala Mgr. Miroslava Mi­
náriková, ktorá je výbornou pred­
sedníčkou dodnes.
Organizácia sa dokázala za toto
obdobie zviditeľniť svojimi aktivi­
tami nielen v meste, ale i v okrese,
v kraji, ba i v mnohých mestách na­
šej vlasti. Vďaka aktívnym členom
výboru bolo možné pripraviť pre
seniorov veľa zaujímavých aktivít.
Tie sa týkali hlavne sociálnej oblas­
ti, športovej a kultúrnej.
Keď listujem v kronike, ktorá je
do poslednej stránky plná zápisov,
fotografií a podpisov významných
osobností, nedá mi, aby som ne­
vybrala aspoň pár zaujímavos­
tí. Slovo senior, starý človek, už
nemá taký cveng a „glanc“ ako
kedysi. Vytratila sa úcta, láska, po­
rozumenie, veď naše šedivé vlasy
sú predsa naším víťazstvom. Ne­
ponúkame vlasy, ale svoje schop­
nosti, skúsenosti a myslím, že aj
múdrosť, ktorú sme za celý život
v sebe nazhromaždili. Myslím, že
ešte máme tejto spoločnosti, čo dať
a ponúknuť. Nevyhovárame sa na
krízu, za ktorú nemôžeme, pocti­
vo platíme dane a všetky zákonom
stanovené poplatky. Po vyplatení
nám veru neostáva veľa. Máme po­
rozumenie, chápeme, v akej dobe
žijeme. Preto pomáhame mestu
podľa našich možností, čistíme le­
sopark, lesné studničky, staráme
sa o starších spoluobčanov a po­
máhame im a nakoniec suplujeme
jasle, škôlky, centrá voľného času.
Sú to zariadenia, ktoré stále akosi
chýbajú.
22
Kráčame s dobou, navštevujeme
jazykové kurzy, prácu s PC a ďalšie
iné aktivity. Náš spevácky súbor
Slnečnice dôstojne reprezentu­
je mesto na rôznych podujatiach.
Chválime naše recitátorky, ktoré sa
umiestňujú na popredných mies­
tach v prehliadke prednesu prózy
a poézie seniorov. Nejdem vypiso­
vať všetkých aj s menami, veď kaž­
doročne im ďakujem v tomto ča­
sopise a bol by to dlhý, dlhý článok
keby som chcela všetkých menovať.
Máme veľmi dobrú spoluprácu so
seniormi a organizáciami v okrese.
Podotýkam, že aj v oblasti športu
nás seniori reprezentujú postupne
až na celoslovenských športových
hrách seniorov a každoročne siaha­
jú na medailové miesta. Je tu množ­
stvo ďalších spoločných podujatí,
besied, prednášok z rôznych oblas­
tí, ktoré sme doteraz absolvovali.
Poďakovanie patrí všetkým členom
výboru, ktorí obetavo pripravili
spomínané podujatia a venovali im
svoj voľný čas.
Chcem vyzdvihnúť dobrú spolu­
prácu s vedením mestského úradu
a organizáciami v meste, ktorí nám,
keďže nemáme sponzorov, pomá­
hajú v našej činnosti. Môžeme sa
pochváliť fotografiami z návštev
rôznych hradov, výstav či poznáva­
cích zájazdov po celom Slovensku,
ako i návštev susedných štátov. Vý­
znamná je spolupráca s Českou re­
publikou, s družobným mestom Va­
lašské Meziříčí. Veľmi významné sú
stretnutia seniorov v rámci Mesiaca
úcty k starším, hlavne posedenie
pri dychovke, či heligónkach. Vte­
dy sa kultúrny dom, ktorý nás raz
me­sačne prichýli na našich stret­
nutiach, ozýva krásnymi ľudovými
piesňami. V predvianočnom čase
mávame posedenie, kde nechýba­
jú medovníky a rôzne koláčiky na
mikulášskom alebo novoročnom
stretnutí. Veľmi úspešné a vydarené
je stretnutie na fašiangy.
Chcem zdôrazniť, že naša orga­
nizácia začala svoju činnosť veľ­
mi skromne, vyvíjala sa a žila iba
z vlastných zdrojov. Zo začiatku to
boli pravidelné členské schôdze,
ktoré sa postupne zmenili na pria­
teľské posedenie a stretnutia. Počet
členov stále rástol až dosiahol úcty­
hodných 350 členov. Hoci starne­
me, nezaprieme v sebe elán a mla­
dého ducha.
Čo napísať na záver. Prianie, že
o pár rokov budeme môcť konšta­
tovať, že sa nám stále darí, konečne
má vláda z čoho vyplácať spravod­
livo vypočítane dôchodky, vládne
medzi ľuďmi láska, pochopenie
a úcta. Seniori v celej našej prekrás­
nej vlasti majú veselú myseľ a zvlá­
dajú dobré, ale i ťažké chvíle s vitali­
tou a elánom.
Celkom na záver treba poďako­
vať nášmu časopisu Tretí vek – jeho
redakčnej rade, aby stále mala veľa
dobrých nápadov a podnetov, aby
nás stále informovala o tom, čo po­
trebuje vedieť senior pre život žij­
úci na Slovensku. Prajem im veľa
príspevkov, lebo len tak sa dozvie­
me, ako my seniori jednotlivých
regiónov vlastne žijeme. Veď byť
dôchodcom a žiť z dôchodku je na­
ozaj zložité. Preto nebudeme klesať
na duchu a budeme sa pasovať so
životom, ktorý prežívame.
Tu sú naše korene, tu žijeme náš
život v lone čarovnej slovenskej prí­
rody, ktorú treba chrániť a zachovať
pre budúce generácie, ak tu budú
chcieť žiť a neodídu do sveta, za lep­
šími vyhliadkami.
ffMarta Slivková, JSD Čadca
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Klub záujmovej činnosti
v Hrnčiarskych Zaluženoch
Keďže aj náš obecný úrad sa stará
o členov JDS a každoročne posky­
tuje dotáciu na našu činnosť tak ako
iné obecné a mestské úrady v rámci
našich okresov Poltár a Rimavská
Sobota z rozpočtu samospráv, vydali
sa aj naši dôchodcovia do sveta.
Dňa 19. septembra vybrali sme sa
členovia JDS a spolu s nami aj neor­
ganizovaní dôchodcovia do Banskej
Štiavnice a okolia na jesenný výlet.
Obecný úrad poskytuje dotáciu aj
pre neorganizovaných dôchodcov
na kultúrnu a športovú činnosť,
a tak s finančnou aj organizačnou
pomocou sa nám podarilo získať pre
zájazd 38 seniorov.
Trasa bola zaujímavá a prvou
zastávkou bola svetoznáma ban­
skoštiavnická kalvária v Štiavnic­
kých vrchoch. Pri jej obhliadke na
zalesnenom kopci, ktorú ešte stá­
le reštaurujú, dokončujú, sme pri
výstupe stretli Nemcov, Čechov
a v centre Banskej Štiavnice aj ma­
ďarských študentov.
Odporúčame aj ostatným, ktorí
v Banskej Štiavnici ešte neboli, na­
vštíviť toto prekrásne historické
mesto, ktoré je za­
písané na zozname
UNESCO ako sveto­
vé dedičstvo. Z kal­
várie je nádherný
pohľad na mesto, na
Trojičné námestie,
sochu Svätej Trojice
(morový stĺp), Kos­
toly Nanebovzatia
Panny Márie, svä­
tej Kataríny, domy
bývalých mešťanov
– čo dom, to kultúr­
na pamiatka. Medzi
nimi aj rodný dom
Márie
PischlovejGeržovej – múzy
ľúbostnej
poézie
Andreja Sládkovi­
ča. Navštívili sme aj
banskoštiavnický betlehem s vyše
800 ručne vyrezávanými postavič­
kami, z ktorých 400 je pohyblivých.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie,
ktorý má po požiari už iný vzhľad,
ako mal v čase výstavby v roku 1222,
spolu s Kostolom svätej Kataríny
z roku 1491 s veľkoplošnou freskou
Posledného súdu sú klenotmi našej
histórie.
My ľudia z roviny sme po kopcovi­
tom teréne uličkami Banskej Štiav­
nice, ktoré nás doviedli do centra
mesta, aj keď vykladanými kamen­
nými dlaždičkami, dali riadne zabrať
našim starším nohám a kĺbom. Na­
priek tomu sme radi, že sme fyzicky
takú náročnú prechádzku po meste
a túru na kalváriu pomerne dobre
zvládli. Nikto nespadol, za pomoci
tých zdravších i mladších sa každý
dostal tam, kde to jeho zdravotný
stav umožnil. Samozrejme, zdatnej­
ší videli toho viac, ale nikto neľuto­
val, že sa na zájazd do Banskej Štiav­
nice dal nahovoriť.
Po odchode z Banskej Štiavni­
ce cestou domov sme sa zastavili
aj vo Svätom Antone, kde sme si
prezreli 12 historických miestností
(jednu krajšiu ako druhú) v baro­
kovo-klasicistickom kaštieli, ktorý
sa nachádza v historickom parku
s veľkým nádvorím a fontánou. Tu
sme aspoň na chvíľu na lavičkách
na nádvorí dožičili odpočinok na­
šim nohám. V miestnostiach kaš­
tieľa sme videli zbierku nábytku,
obrazov a predmetov umeleckého
remeselníctva z celého sveta. Zlatý
salón s nábytkom darovala Mária
Terézia, rakúsko-uhorská panov­
níčka, svojej najobľúbenejšej dcére
Márii Antoinette. Prezreli sme si
aj poľovnícku expozíciu, pri niek­
torých exponátoch sa mnohí z nás
odfotografovali.
Pre dobrú atmosféru počas cesty
autobusom tam i naspäť za sprievo­
du člena JDS harmonikára Ondreja
Slezáka sme lásku k domovu umoc­
ňovali našimi krásnymi ľudovými
piesňami.
Fyzicky unavení, ale obohatení
o duševné zážitky sme sa radi vrátili
domov k našim najbližším.
ffEva Chovancová
23
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Pohľad späť na činnosť JDS v Galante
Celý minulý rok bol Európskym
rokom aktívneho starnutia a solida­
rity medzi generáciami, čo zvyšova­
lo povedomie o tom, ako starší ľudia
prispievali a stále prispievajú k cho­
du spoločnosti a ako ich príspevok
môže rozvoj podporiť. Európsky
rok nám pomáhal aj v tom, aby spo­
ločnosť nevnímala starších ľudí ako
záťaž pre spoločnosť, ale namiesto
problémov a prekážok kládol dôraz
na ich potenciál a možnosti.
V tomto duchu prebiehali všetky
uskutočnené akcie v dennom centre
pri Mestskom úrade v Galante na
Švermovej ulici pod vedením jeho
predsedu Pavla Knapa a súčasne aj
v ZO JDS pod vedením pána Karla
Baloga.
Z hľadiska kultúry sme dni na­
pĺňali pomerne bohato. Návštevou
rôznych divadelných, estrádnych
predstavení, koncertov usporiada­
ných v rámci Galantských hudob­
ných slávností, výstav v renesanč­
nom kaštieli, v múzeu a v mestskom
kultúrnom stredisku a iných podu­
jatí, ktoré vysoko pozdvihli náš kul­
túrny obzor.
V minulom roku sme zorganizo­
vali tri krásne poznávacie zájazdy.
Boli sme v Arboréte Mlyňany, a to
v rámci 120. výročia založenia toh­
to parku okrasných drevín a kvetín.
Súčasťou tohto zájazdu bola ná­
všteva zámku Topoľčianky a taktiež
národného žrebčína. Ďalej to bolo
mesto Nitra, kde sme si prezreli
24
Nitriansky hrad, hradný areál, ka­
tedrálny chrám – Bazliku svätého
Emeráma, súsošie svätcov Cyrila
a Metoda a pod.
Zájazd plný zážitkov sme absol­
vovali na Moravu, kde sme si počas
prvej zastávky prezreli pamätník
písomníctva na Morave – Rajhrad,
potom brniansky hrad Špilberk,
Kasematy a vykonali sme krátku
exkurziu po Brne.
Boli sme na veľtrhu pre seniorov
v Trnave. V rámci dopoludňajšej
exkurzie mesta, nie nadarmo na­
zvaného malým Rímom, sa pred
našimi očami odkrylo toľko histo­
rických krás, o ktorých mnohí z nás
ani netušili, napr. Bazilika svätého
Mikuláša, Katedrála svätého Jána
Krstiteľa, uršulínsky Kostol svätej
Anny, pozreli sme mestskú vežu
a pod. V popoludňajších hodinách
sme boli na veľtrhu pre seniorov
v športovej hale, kde po celý čas
prebiehal kultúrny program. Za
tieto zážitky zvlášť ďakujeme pani
Fabiánovej, krajskej predsedníčke
JDS.
Boli sme súčasťou niekoľkých
akcií organizovaných Občianskym
združením pre rozvoj mesta Ga­
lanta. Napríklad rozlúčky s letom
na Striebornom jazere pri Galan­
te. V rámci súťaže vo varení naj­
chutnejšieho guláša my s naším
seniorským gulášom sme obsadili
5. miesto z 30 súťažiacich. Boli sme
na kultúrnych akciách v domove
dôchodcov Patria Galanta
(Leto v Patrii, Katarínska
zábava).
Na dvore DC sme uspo­
riadali akciu s názvom Ve­
selé halászlé, spievalo sa
a vtipkovalo.
Už po tretí raz sme zor­
ganizovali športové dni
seniorov vo Viktória well­
nes v Galante. Súťažilo sa
v niekoľkých disciplínach
(hod do diaľky, hra s lop­
tou, pingpong a pod.)
V tomto roku sa najúspešnejšími
športovcami stali v kategórii mužov
Imrich Schäffer a v kategórii žien
Eva Zárecká. Členovia DC aktívne
navštevujú plaváreň a saunu. Za
poskytnutie týchto služieb ďaku­
jeme Ing. Mikulášovi Horváthovi
a jeho manželke Ľubke.
Na naše členské schôdze sme pra­
videlne pripravovali aktuálne pred­
nášky z rôznych sfér nášho života.
Za týmto účelom sme využívali aj
náš časopis Tretí vek.
Príslušníci Mestskej polície v Ga­
lante v dennom centre uskutočnili
veľmi cennú prednášku pod ná­
zvom Kriminalita páchaná na se­
nioroch. Zdravotnú prednášku na
tému Zdravý život v pokročilom
veku nám predniesol MUDr. Ri­
chard Šimaljak.
Už niekoľko rokov v rámci Me­
siaca úcty k starším na pozvanie
riaditeľky Mgr. Slušňákovej na­
vštevujeme MŠ, kde detičky v rám­
ci kultúrneho programu prednesú
básničky, pesničky a tanec. Po kaž­
dý raz sa rozprúdi veľmi srdečná,
družná debata medzi vedením škôl­
ky a dôchodcami.
V predvianočnom čase oslavuje­
me pri jedličke príchod najkrajších
sviat­kov v roku Vianoc. V tomto
roku nás poctil svojou návštevou aj
pán primátor mesta Mgr. Ladislav
Maťašovský spolu s Mgr. Molná­
riovou. Každý člen DC dostal dar­
ček – pyramídovú sviečku.
Tak ako po minulé roky, aj začiat­
kom tohto roka sme sa slávnostne
stretli v reštaurácii Gazdovský dvor,
aby sme pri dobrom jedle a v prí­
jemnej spoločenskej atmosfére
zhodnotili činnosť DC v predchád­
zajúcom období. Všetci sme boli
hosťami majiteľa Tibora Kovácsa.
Za krásne prežité chvíle a bohaté
pohostenie mu srdečne ďakujeme.
Už po šiesty raz sme usporiadali
na fašiangy batôžkový bál. Troška
si zatancujeme, zaspievame pri zá­
pokračovanie na strane 25
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
dokončenie zo strany 24
kuskoch, šiškách a fánkach,
ktoré pripravujú členky den­
ného centra. Na záver bálu sa
vyhodnotia tri najkrajšie účesy
dám. Minulý rok zvíťazila Anka
Kollárová.
A takto by sme mohli vy­
menúvať ešte ďalšie a ďalšie
akcie, ktoré sme sami organi­
zovali, akcie, na ktorých sme sa
zúčastňovali na pozvanie, pri
ktorých sme aj pomohli. V tom­
to štýle chceme pokračovať aj
naďalej. Chceme pomáhať tam,
kde je to potrebné.
Za tieto podujatia, úspe­
chy a zážitky ďakujeme našim
prajníkom – Mgr. Ladislavovi
Maťašovskému, primátorovi
mesta, PhDr. Zoltánovi Horvá­
thovi, predsedovi Občianske­
ho združenia pre rozvoj mesta
Galanta, Ing. Zoltánovi Horvá­
thovi, riaditeľovi Galantaterm,
Ing. Jozefovi Bavúzovi, predse­
dovi OV JDS a poslancom mes­
tského zastupiteľstva.
ffFelsöová Terézia,
podpredsedníčka denného
centra a Karol Balog,
predseda ZO JDS Galanta
Športové hry seniorov
V Oščadnici sa uskutočnil 1. roč­
ník športových hier seniorov a osôb
so zdravotným postihnutím. Uká­
zali elán, silu a chuť žiť. V Oščadnici
v športovom areáli penziónu Gáj­
uz Family sa v sobotu 7. septembra
uskutočnil za krásneho počasia 1. roč­
ník športových hier seniorov a osôb
so zdravotným postihnutím, ktoré
usporiadala ZO JDS a ZO SZTP Oš­
čadnica. Športové hry otvorili heligon­
kári organizácie Mária Glettová, Karol
Časnocha a Dana Bartošová, svojím
spevom vylúdili úsmevy na tvárach
a že sa ich vystúpenie páčilo, svedec­
tvom bol veľký potlesk. Potom predse­
da Zo JDS A ZO SZTP Jozef Krivánek
všetkých privítal a vyjadril názor, že
športujúci seniori prišli prezentovať,
svoj elán, silu a chuť žiť. So svojim prí­
hovorom vystúpil želaním športových
úspechov aj Ing. Jozef Vrážel, posla­
nec za VÚC Žilina.Zápolenia seniorov
si prišla pozrieť aj predsedníčka ZO
SZTP Čadca Helena Kultánova a kap­
lán Mgr. Peter Mariak. Súťažiaci
zápolili v týchto discíplinách: kolky,
hod granátom na cieľ, hod šípkami
na terč, hod basketbalovou loptou do
koša, kopanie lopty do brány. Seniori
prekvapili vysokým športovým nasa­
dením, humorom a dobrou náladou.
Jeden zo súťažiacich sa vyjad­ril: „Som
veľmi rád a oceňujem myšlienku uspo­
riadania športových hier aj pre nás
seniorov a zdravotne postihnutých.“
Človek hľadá sám seba, svoje miesto
na svete. Víťazom športových disci­
plín odovzdal ceny a diplomy Ing. Jo­
zef Vrážel, poslanec za VÚC Žilina,
Mgr. Peter Mariak – kaplán obce. Veľ­
mi pekne ĎAKUJEME patrí i rodine
Gano­czyovej, výboru SZTP a JDS.
A všetkým, ktorým nie je ľahostajný
život nás seniorov a zdravotne postih­
nutých osôb v našej obci.
Opäť nás zohrievalo teplé slniečko
Jednota dôchodcov už niekoľko
rokov organizuje pre svojich členov
a ich rodinných príslušníkov 12-dňový
rekreačný pobyt pri mori. Aj v tomto
roku sa v dvoch turnusoch vystriedalo
95 účastníkov. Egejské more s teplou
vodou, ktorá vyhovuje nám skôr naro­
deným, piesočnatá pláž a ubytovanie
na veľmi dobrej úrovni nám všetkým
iste pomohli. Náš organizmus sa as­
poň trošku zregeneroval, zobrali sme si
zásobu vitamínu D, ktorý aspoň trošku
posilní naše kosti. Tí, ktorí boli ochot­
ní ráno si trošku privstať, vdychovali
zdravý morský vzduch plnými dúškami
a pozorovali východ slnka, ktoré sa na
nás usmievalo celý deň.
Okrem slnenia a kúpania v mori pod­
nikli sme aj fakultatívne výlety, ktoré
nám ponúkala grécka cestovná kan­
celária. Všetko toto bolo realizované
podľa nášho záujmu. Vynikajúci bol
náš sprievodca Lukas, samozrejme, aj
vedúci cestovnej kancelárie Juraj. Nap­
riek tomu, že sú to Gréci, výborne ovlá­
dajú češtinu a my sme im veľmi dobre
rozumeli.
Mestečko Leptokária je pomerne
malé, ale poskytuje množstvo príleži­
tosti na zábavu, nákupy a pod. Boli sme
svedkami aj gréckej svadby či krstín.
V Leptokárii sa nachádza prekrásny
kostol, ktorý nás svojím zvonom denne
budil. Cesta na túto dovolenku netrvá
tak dlho, ako to bolo kedysi. Pohodlný
autobus, milí šoféri a ešte veselí turisti
si navzájom spríjemňovali cestu. Po­
čas nášho pobytu sa niekoľko večerov
v Leptokárii ozýval spev našich turis­
tov. Najčastejšie sme si posedeli na te­
rase hotela, v ktorom sme boli aj ubyto­
vaní. Predstavte si, že sa tam nachádza
reštaurácia „U priateľov“ aj tam sme
si posedeli vo večerných hodinách a
obsluhovala nás Slovenka – rodáčka
z Košíc.
Takmer všetci účastníci svorne kon­
štatovali, že ak im zdravie vydrží, na
budúci rok pôjdu opäť.
ffMgr. Anna Petričová
25
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Dobrý skutok hodný nasledovania
Vždy, keď sa príroda odieva do pestrých farieb, pripomína nám život
človeka, ktorý svoj diel práce už odviedol pre spoločnosť, svoju rodinu,
svoje mesto či obec a teraz má nárok na zaslúžený odpočinok.
1. október ako Svetový deň star­
ších ľudí schválilo Valné zhromažde­
nie OSN 14. 12. 1990.
My na Slovensku máme Mesiac
úcty k starším celý október. Je to iste
aj preto, aby si spoločnosť aspoň
v jednom mesiaci častejšie uvedo­
movala prínos staršej generácie pre
spoločnosť.
Žiaľ, úcta voči šedinám a vráskam
starších ľudí sa často bez príčiny
stráca. Je toho veľa, čo súčasných
seniorov trápi a čo ešte treba vysloviť
nahlas.
Chválospev starého človeka a od­
poveď mladého človeka:
S: „Blažení, ktorí prejavia po­
chopenie pre moju podkýnajúcu sa
nohu a trasúcu sa ruku.“
M: „Blaží ma, keď dokážem ísť po­
maly a trpezlivo so starým človekom
a čakám, ak jeho ruky nepracujú tak
rýchlo ako moje.“
S: „Blažení, ktorí chápu, že moje
ucho sa musí namáhať,aby zachytilo
myšlienku, ktorú mi chcú povedať.“
M: „Blaží ma, ak dokážem hovoriť
dosť nahlas a trpezlivo opakovať tak
dlho, kým ma nepochopia aj nedo­
slýchaví.“
S: „Blažení, ktorí mi dokážu, že
nie som sám, že ma majú radi a vá­
žia si ma.“
M: „Blaží ma, kedykoľvek pocho­
pím, že život starších ľudí má hlboký
zmysel pre mladých, preto ich milu­
jem, vážim si ich a chcem im pomá­
hať.“
26
S: Blažení, ktorí mi cez svoju lás­
ku uľahčia dni, čo mi ešte ostávajú
prežiť, kým sa vyberiem na cestu do
večného príbytku.“
M: „Blaží ma, ak dokážem starých
sprevádzať na ich zvyšnej ceste, od­
straňujem z nej prekážky a pomá­
ham im uzrieť svetlo, ktoré im svieti
v ústrety za poslednou zákrutou.“
JDS v okrese Bardejov má svoje
miesto. Dokazuje to naša členská
základňa, ktorá sa denne rozras­
tá o nových členov. Je to výsledok
dobrovoľnej práce stovky seniorov,
ktorí neľutujú čas, svoje zdravie čas­
to i vlastné prostriedky, aby spestrili
život svojim vrstovníkom.
Aj keď seniori často zápasia s fi­
nančnými prostriedkami, uvedomu­
jú si, že medzi nimi žijú spoluobča­
nia, ktorým sa treba venovať viac,
ktorí žijú vo svojom vlastnom svete,
sú to večné deti.
Z podnetu a inšpirácie členov ZO
JDS v Marhani rozhodli sa aj se­niori
okresu Bardejov zorganizovať be­
nefičný koncert, aby pomohli aspoň
kvapkou tým, ktorí sa nachádzajú
v sociálnych ústavoch, či už v na­
šom meste, alebo v blízkych Giral­
tovciach. Celý týždeň sústreďovali
obnosené šatstvo, ktoré darovali
Sociálnemu ústavu v Giraltov­ciach.
Využijú ho, čo sa dá, na nosenie
a z ostatných členovia ústavu tkajú
koberce. Ďalej sa rozhodli zorga­
nizovať aj finančnú zbierku, ktorú
dali na vedomie prítomným na be­
nefičnom koncerte, tieto prostriedky
odovzdali vedúcim sociálnych za­
riadení Mgr. Slávke Vojčíkovej z Gi­
raltoviec, p. Ing. Dušanovi Zelemovi
a Ing. Antonovi Kurnátovi.
Na tento koncert prišli významné
osobnosti nášho mesta a okresu. Po­
slanec NR SR Ing. Viliam Holeva,
primátor mesta a poslanec za VÚC
MUDr. Boris Hanuščak, MUDr.
Andrej Havrilla a Pavol Ceľuch –
poslanci za VÚC, prednosta obvod­
ného úradu Ing. Miroslav Bujda,
predsedníčka sociálnej, bytovej
a zdravotnej komisie pri MsZ v Bar­
dejove MUDr. Helena Leščišinová,
vedúca oddelenia sociálnych vecí
a rodiny Dr. Tatiana Fedáková, po­
slanci MsZ v Bardejove, starostovia
obcí. Pri zbierke pomohli aj mladí
členovia strany Smer–SD Jozef Gu­
liga a ďalší. Všetkým im za pomoc
a podporu srdečne ďakujeme.
Prečo sme sa rozhodli zorgani­
zovať tento koncert? Aby naše or­
ganizácie sa mohli prezentovať na
verejnosti a ukázať, že aj náš senior­
ský vek sa dá žiť pekne, len ho treba
vedieť žiť.
Všimli ste si, aká je krásna príroda
v jeseni? Taký môže byť život aj nás
staršej generácie. Lebo každý vek
má svoje čaro.
Benefičný koncert sa konal v špor­
tovej hale Mier dňa 2. 10. 2013.
V kultúrnom programe vystúpili
spevácke skupiny seniorov, ale aj
mladí speváci, ktorí spolupracujú
so seniormi. Boli to speváci z Mal­
cova, Kružlova, Hertníka, Beloveže,
potom to boli ochotníci a speváci
z Fričkoviec a zo Stebníka, víťazi
Kalinčiakovho Záturčia, ľudová roz­
pokračovanie na strane 27
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
dokončenie zo strany 26
právačka ako hosť aj spevácka
skupina TOPLIANKA z Gi­
raltoviec. Na záver vystúpila
zmiešaná spevácka skupina
z Kurimy, v ktorej spieval aj sta­
rosta obce z Kurimy Ján Bartoš.
Ostatní starostovia zabezpečili
pre svojich seniorov dopravné
prostriedky. Všetkým účinkujú­
cim, zúčastneným vyjadrujeme
hlbokú vďaku.
Všetko toto mal na svedomí
Ing. Štefan Eller, organizáciu
a réžie urobila predsedníčka
OO JDS Mgr. Anna Petričová,
aktívne pomáhali všetci členo­
via OP JDS a MV JDS v Bar­
dejove. Celé podujatie modero­
vala Mgr. Anka Petričová.
Dobrá vec sa vydarila a mieni­
me v tom pokračovať.
ffMgr. Anna Petričová
ffFoto: RNDr. Imrich Novák
Ples seniorov
Okresná organizácia JDS Trna­
va zorganizovala už IV. ples senio­
rov JDS z okresu Trnava, ktorý
sa uskutočnil vo februári tohto
roku v Kultúrnom dome Špačince.
O príjemnú atmosféru a dobrú zá­
bavu až do skorých ranných hodín
sa postarali organizátori plesu:
Okresná organizácia JDS Trnava,
ZO JDS Špačince, hostiteľská obec
Špačince, hudobná skupina Duo
Prima a samotní účastníci plesu –
140 seniorov zo základných orga­
nizácií JDS v okrese Trnava.
Na plese seniorov sa zúčastnili
ako hostia poslanec za TTSK Jozef
Klokner a starosta obce Špačince
Július Zemko s manželkami.
Ples otvoril predseda Okresnej
organizácie JDS Trnava Jozef Šte­
fánek slávnostným príhovorom
a prípitkom. Pripomenul, že v roku
2013 si Okresná organizácia JDS
Trnava pripomína 20. výročie svoj­
ho vzniku.
Na pôde obce Špačince a v pries­
toroch KD privítal seniorov sta­
rosta obce Špačince a podpred­
sedníčka ZO JDS Špačince Alica
Paučeková. So želaním príjemnej
zábavy seniorov pozdravil poslanec
za TTSK Jozef Klokner.
Organizátori plesu ďakujú všet­
kým sponzorom, ktorí svojimi
darmi prispeli do bohatej tomboly,
a tak prejavili úctu a spolupatrič­
nosť voči seniorom Trnavského
okresu.
Ďakujeme.
ffJozef Štefánek, predseda OO JDS
Trnava
Turistika OO JDS Martin v Kláštore pod Znievom
Napriek tomu, že podujatie sa
konalo práve v piatok trinásteho
septembra, dopadlo to na jednotku,
naj­mä vďaka organizátorom zo ZO
JDS v Kláštore pod Znievom. Zvo­
lené dve turistické trasy, jedna pre
zdatnejších, ktorých možno označiť
za vrcholové družstvo, tí absolvova­
li výstup na hrad Zniev, a druhá pre
menej zdatných, tí sa oboznámili
s krížovou cestou a lurdskou vodou.
Dokonca aj počasie bolo podujatiu
priaznivo naklo­nené až do 14. hodi­
ny, keď už boli prakticky všetci turis­
tiky chtiví seniori a seniorky späť na
„základni“, pri miestnej požiarnej
zbrojnici. Veľmi dobre padol podá­
vaný výborný (jelení) guľáš a, samo­
zrejme, pohár piva či kofoly. Po ob­
čerstvení sa skoro stovka účastníkov
v dobrej nálade premiestnila do sály
nad hasičov, kde si účastníci aj za­
spievali. Neformálny záver poduja­
tia urobil predseda OO JDS Martin
Miroslav Pazdziurko a predseda ZO
JDS Kláštor p/Znievom Ján Cincík.
Spoločným menovateľom celej ak­
cie bolo poznávanie turčianskej zá­
hradky, pohyb na zdravom vzduchu
a stretávanie. Históriu a súčasnosť
obce, ktorá v tomto roku oslavuje ju­
bileum 900 rokov od prvej písomnej
zmienky, účastníkom veľmi fundo­
vane a zaujímavo podala pani Smi­
ková, emeritná riaditeľka základnej
školy.
ffText a foto : Ján Šteuček
27
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Aktívni seniori v Dolných Zeleniciach
Obec Dolné Zelenice leží v ju­
hozápadnej časti okresu Hlohovec
a má 560 obyvateľov. Seniori v tejto
obci už 11 rokov pracujú v Jedno­
te dôchodcov na Slovensku a svo­
jou aktivitou a nápadmi sa nedajú
zahanbiť ani pred organizáciami,
ktoré združujú mladú generáciu.
Spolupráca s mladšou generáciou
je však na vysokej úrovni. Dôchod­
covia sa zúčastňujú takmer na
všetkých akciách organizovaných
v obci. Sú radi, že môžu rôznou for­
mou pomoci a hlavne svojou účas­
ťou prispieť k zdarnému priebehu
podujatí.
Činnosť ZO JDS koordinuje
7-členný výbor. Práca všetkých čle­
nov organizácie je chvályhodná,
podľa svojich fyzických možností
pracujú aktívne a podieľajú sa na re­
alizácii všetkých akcií zakotvených
v pláne práce.
V prvom rade spomeniem tie,
ktoré sme mohli zrealizovať vďaka
dotácii poskytnutej Trnavským sa­
mosprávnym krajom na dva projek­
ty: „Voľnočasové aktivity seniorov
v Dolných Zeleniciach“ a „Oživme
si spomienky na prírodné krásy Slo­
venska“. V rámci prvého projektu
sme absolvovali kúpanie v termál­
nom kúpalisku spojené so zdravot­
nými masážami vo Veľkom Mederi.
Druhý projekt nám umožnil navští­
viť rázovitú obec Terchová, Vrátnu
dolinu, cestu kabínkovou lanovkou
na vrch Chleb, skanzen kysuckej
dediny vo Vychylovke a veľa ďalších
zaujímavostí v tomto regióne.
Korunou činnosti našej organizá­
cie bola výstava fotografií a dobo­
vých predmetov pod názvom Dolné
Zelenice kedysi a dnes, ktorú sme
usporiadali v spolupráci s obcou
Dolné Zelenice a so Základnou ško­
lou Dolné Zelenice. Výstava bola
zameraná na priblíženie histórie
obce, života jej obyvateľov v minu­
losti a dnes. Na malom priestore
miestnosti, ktorá ako jediná slúži
na všetky podujatia pre obyvateľov
28
obce, sme sa snažili ukázať ľuďom
čo najviac exponátov a fotografií.
Spojili sme príjemné s užitočným,
minulosť s prítomnosťou a výsledok
sa páčil všetkým – výstava aj zreno­
vované priestory zariadenia.
Za kvalitný obsah výstavy, hod­
notné historické dokumenty, ich
usporiadanie a začlenenie do výsta­
vy ďakujeme našej členke Jozefíne
Kováčikovej, ktorá poskytla množ­
stvo materiálu a bola metodicko-odbornou dušou celej výstavy. Za
zapožičanie prekrásneho, históriou
dýchajúceho oblečenia, obrusov,
dečiek, predmetov ďakujeme našej
členke Kataríne Mesárošovej. Vý­
stava dosiahla vynikajúcu úroveň
aj vďaka obci Dolné Zelenice, kto­
rá nám bola finančne nápomocná,
a starostke obce Mgr. Dagmar Ja­
kubcovej, ktorá podporovala našu
myšlienku na zrealizovanie tejto vý­
stavy od jej zrodu až do ukončenia.
K histórii a pýche Dolných Zele­
níc patrí skutočnosť, že v malej obci
máme 9-triednu základnú školu
s materskou školou a od roku 1962
sa tu konajú Zelenické hry – súťa­
ženie žiakov v atletických disciplí­
nach, čo sme kvalitne mohli zdoku­
mentovať vďaka riaditeľstvu školy
na čele s riaditeľkou Mgr. Danou
Kováčikovou.
Slová uznania a poďakovania
pat­ria výboru ZO JDS a členom
organizácie. Bolo až obdivuhodné,
s akou aktivitou, ochotou a zodpo­
vednosťou pristupovali členky vý­
boru, členky základnej organizácie
a mužská časť členov k plneniu po­
vinností, ktoré z trojdňového trva­
nia vyplývali. Realizačný tím výsta­
vy sa stretol len s prejavom ochoty
a záujmu svojich členov a obyva­
teľov celej obce. Všetkým patrí sr­
dečné: Ďakujeme!
O úspechu tejto výstavy hovoria
skutočnosti, že sa na nej zúčastni­
lo okolo 200 návštevníkov, k tomu
žiaci základnej školy, že všetci zú­
častnení sa pochvalne vyjadrovali
o jej obsahu, zaujímavosti exponá­
tov, hodnotných historických do­
kumentoch, fotografiách, z ktorých
niektoré vyvolávali nostalgiu, ale aj
príjemné spomienky, o estetickom
využití priestoru a hlavne o myš­
lienke – túto náročnú akciu zreali­
zovať.
Dolnozelenickí dôchodcovia môžu
byť právom hrdí na svoju činnosť,
ktorou dokazujú, že napriek senior­
skému veku žijú činorodo.
ffMária Máťašová, tajomníčka ZO
JDS Dolné Zelenice
ffFoto: archív autorky
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Seniori Bánovského okresu na spoločnej rekreácii
Každé obdobie života má svoje čaro.
Život seniora, ten obyčajný, je krásny
napriek tomu, že je premiešaný rôznymi
starosťami, životnými skúškami, smút­
kami, ale tiež radosťami.
Jednou z radostí seniorov Bánovské­
ho okresu je aj spoločná rekreácia v Lip­
tovskej Sielnici v Kolibe GRÉTA, na kto­
rej sa zúčastnilo 34 seniorov.
Na severnom brehu vodnej nádrže
Liptovská Mara nás privítalo krásne
počasie, príjemné prostredie a pohodlné
ubytovanie v dreveniciach so slnečnými
izbami.
Prvý deň nášho pobytu sme začali
vychádzkou do Kvačianskej doliny, kde
sme si prezreli ešte stále funkčný vodný
mlyn. Cesta bola dosť náročná, ale všet­
ci, aj tí menej zdatní, ju s úspechom zdo­
lali a my sme boli na nich veľmi hrdí.
Slnečné počasie nás nalákalo na ďalší
a dlhší výlet. Privítala nás Jasná – Biela
Púť – Priehyba – Chopok. Cesta lanov­
kou bola pre mnohých skúškou odvahy
a pre všetkých veľkým zážitkom. Našli
sa odvážlivci, ktorí sa nebáli zdolať aj
samotný Chopok a na pamiatku si tam
urobiť fotografiu.
Stanišovská jaskyňa v Jánskej doline
bola zaujímavá pre všetkých tým, že už
pri vstupe sme dostali všetci na hlavu
čelovú lampu, každý si osvetľoval cestu
sám a v jaskyni nebola žiadna bohatá
kvapľová výzdoba. Kráčali sme popri
stenách, ktoré voda a matka príroda vy­
modelovali do rôznych krásnych tvarov.
Počasie nám stále prialo, a tak sme
nav­štívili drevený artikulárny evanjelic­
ký kostol vo Svätom Kríži, salaš blízko
Ružomberka, kde si naši seniori nakúpi­
li rôzne výrobky z ovčieho, kravského
a kozieho syra.
Slnečné popoludnia využili všetci na
vychádzky do okolia Liptovskej Mary,
na spoločné posedenia pri káve, pri
spoločných piesňach a vtipoch, ale aj na
hľadanie húb. A tých nebolo málo. Kto
chcel – našiel.
Týždeň uplynul ako voda a tak ako
nás slniečko privítalo, tak nás domov vy­
strojilo. Všetci odchádzali oddýchnutí,
spokojní a rozhodnutí zopakovať si spo­
ločnú rekreáciu možno v inej krásnej lo­
kalite nášho Slovenska aj na budúci rok.
Seniori Bánovského okresu ďakujú
celému personálu hotela Koliba Gréta
za vzornú starostlivosť, ústretovosť a prí­
jemné chvíle.
ffSokolíková
29
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Bývalí školskí pracovníci – seniori – v Martine bilancovali
Aj v tomto roku ZO JDS bývalých školských pracovní­
kov v Martine zhodnotila predchádzajúci rok. Členovia,
ktorí sa na plnení plánu po celý rok aktívne zúčastňovali,
zistili, že toho veľa zrealizovali.
Boli to akcie z oblasti kultúry, športu, poznávacie akcie
svojho okresu i vzdialenejšieho regiónu Kysúc. Venovali
sme sa rôznym zaujímavostiam, ale aj zdravotnej prob­
lematike. Niektorí členovia sú absolventmi UTV alebo
toho času študujú a svoje vedomosti nadobudnuté na
prednáškach odovzdávajú svojim kolegom.
Pred každým naším stretnutím si členky a členovia
zacvičia čínske taj-či pod odborným vedením. Členovia
nielenže pravidelne cvičia, ale sa naň tešia, lebo zisťujú,
že im cvičenie pomáha v aktívnom starnutí aj v rámci
Európskeho roka aktívneho starnutia.
Pravidelnou akciou je Poznaj svoj Turiec, v rámci kto­
rej sme v uplynulom roku zvládli Sklabinský Podzámok
a pamätnú izbu venovanú Jonášovi Záborskému v Zá­
borí – jeho rodisku.
Nezabudnuteľný bol aj náš jednodňový tematický po­
znávací zájazd. Spoznali sme orloj v Starej Bystrici, ky­
suckú lesnú železničku vo Vychylovke, Oravskú Lesnú
a kúpanie s masážnymi dýzami v Dolnom Kubíne.
Opäť sme navštevovali našich chorých členov. Vždy si
spomenieme na jubilantov s blahoželaním a kvietkom.
Aj v minulom roku, ako každoročne, sme si pripravi­
li chutný guláš v Kantorskej doline, jeho prípravu sme
spojili s prechádzkou v prírode.
Aktívne pracovala aj tanečná skupina, ktorá si každý
rok nacvičí nejaký tanček. Vystúpili sme na Hodžových
dňoch v Sučanoch a na našich slávnostných schôdzkach.
Pripravili sme si tiež program, ktorý sa týka príslušných
udalostí.
Vo svojich aktivitách sa riadime programom činnosti,
vypracovaným vždy na pol roka dopredu. Zaznamená­
me doň časovú i obsahovú náplň. Vždy sa tešíme, čo no­
vého sa dozvieme na našich stretnutiach, kam pôjdeme
a čo uvidíme.
Naša činnosť je rôznorodá, zaujímavá, aby si každý
člen našiel svoju záľubu, svoje uspokojenie.
ffLýdia Kováčová
Z činnosti členov ZO JDS Nad Jazerom v Košiciach
Členovia našej ZO JDS Nad Jazerom sa zúčastňujú na všetkých podujatiach organizovaných JDS a klubom
dôchodcov. Chodievame na zájazdy do termálnych kúpeľov v Maďarsku a na Slovensku, na zájazdy za poznáva­
ním krás Slovenska, chodíme do prírody na vychádzky spojené s opekaním alebo zbieraním rôznych rastlín.
Na svoju činnosť využívame priestory klubu dôchodcov, napr. na nácvik speváckeho zboru Jazerčan a iné čin­
nosti. Posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším organizujeme spolu s klubom dôchodcov. Spevácky zbor
sa zúčastňuje na vystúpeniach pri rôznych príležitostiach v meste, pri jazere a chodíme aj do rôznych inštitúcií na
ich požiadanie a svojimi vystúpeniami spestrujeme pobyt aj obyvateľom v domovoch dôchodcov.
Naši členovia sa v dosť veľkom počte zúčastňujú na športovej činnosti organizovanej OO JDS v Košiciach a do­
sahujú tam pekné výsledky.
ffMichal Saxun, člen výboru ZO JDS Nad Jazerom
30
 INZERCIA
Myslite na svojich blízkych
Pred dňom Pamiatky zosnulých ešte intenzívnejšie myslíme na svojich blízkych a spomíname na tých,
ktorí nás už navždy opustili. Pamiatka zosnulých by však nemala byť jediný čas v roku, keď sa zamyslíme nad podstatou života. Počas celého života sa snažíme zabezpečiť sebe aj rodine najlepší život, aký
sa len dá. Máme poistené domácnosti, autá, všetko, čo sa poistiť dá. Poistiť sa dá čokoľvek, prečo teda
nie aj vlastný pohreb?
Poistenie pohrebných nákladov nezapadá do klasickej predstavy o poisteniach, ktorými si väčšinou
zabezpečujeme lepší, alebo bezstarostnejší život.
Ale v konečnom dôsledku sa poistenie postará
o našich blízkych a pomôže im zvládnuť najťažšiu
životnú situáciu.
rokoch od uzavretia zmluvy, tak poisťovňa vyplatí
jeho pozostalým dohodnutú sumu, napríklad
2 000 €, napriek tomu, že za dva roky na poistnom
zaplatil len necelých 450 €.
Myšlienka predplatenia pohrebných nákladov
siaha dokonca hlboko do histórie. Už v antickom
Ríme existovali kluby, ktorých členovia pravidelne
finančne prispievali a z týchto príspevkov bol potom uhradený ich pohreb. Využívali to najmä bežní
rímski občania, ktorých pozostalí nemali dostatok
financií na pohreb. Dnes už existuje moderná
forma tohto poistenia a na Slovensku ho ponúka
Poisťovňa Poštovej banky. Klienti, ktorí si uzatvorili poistenie pohrebných nákladov, už nemusia riešiť
otázku, kto ich pohreb zaplatí. Poisťovňa vyplatí
dohodnutú sumu oprávneným osobám, ktoré
vopred určí zosnulý. Veľkou výhodou poistenia na
rozdiel od sporenia je, že poisťovňa za smrť úrazom klienta pozostalým vyplatí plnú sumu už od
prvého dňa poistenia, bez ohľadu na to, ako dlho
klient poistenie platil. Čiže nie len nasporenú časť.
V prípade smrti chorobou sa plná suma vyplatí
už po prvom roku platenia poistného. V praxi to
znamená, že ak 60-ročný klient zomrie po dvoch
Poistenie pohrebných nákladov je výhodné z nasledujúcich dôvodov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vstupný vek klienta od 30 do 80 rokov
nízka cena – už od 2,82 € mesačne
možnosť voľby výšky poistnej sumy (1 500 €, 2 000 € alebo 3 000 €)
rýchlosť prístupu k peniazom – maximálna lehota na vyplatenie poistného plnenia je 15 dní
bez doloženia bločkov a faktúr
bez zdaňovania poistného plnenia
bez zdravotných prehliadok klienta pri vstupe do poistenia
možnosť ľubovoľného určenia oprávnenej osoby, resp. osôb
poistné plnenie ide oprávnenej osobe a nevstupuje do dedičského konania
v prípade predčasného ukončenia poistenia, najskôr po dvoch poistných
rokoch, má klient nárok na vyplatenie odbytného
• je dostupné na každej pošte a v pobočkách Poštovej banky
• viac informácií na www.ppabk.sk
31
Ilustračné zábery z činnosti JDS
Download

Číslo 4 - Jednota dôchodcov na Slovensku