Moje poďakovanie za prácu v uplynulom roku patrí
zborovému farárovi br. Jurajovi Gajdošocimu, ktorý
v plnom rozsahu zabezpečoval duchovný život v zbore
i zastupovanie zboru v duchovných i svetských orgánoch.
Ďakujem kantorovi zboru br. Jurajovi Tichému, ako aj za
vedenie zborového spevokolu Soli Deo Gloria. Ďakujem
kostolníkovi br. Jurajovi Godočíkovi za jeho svedomitú
a mravenčiu prácu. Ďakujem br. Jánovi Šoltésovi st.,
členom redakčnej rady časopisu Kalvín a všetkým
prispievateľom za ich angažovanú prácu pre zbor. Ďakujem
aj všetkým sestrám, ktoré počas uplynulého roku
zabezpečili „sladké občerstvenia“ pri príležitosti rôznych
zborových akcií.
Ďakujem všetkým Vám bratia a sestry, členom nášho
zboru, členom presbytéria za prácu počas celého ich
funkčného obdobia, spolupracujúcim členom jednotlivých
komisií, všetkým brigádnikom, všetkým, ktorí ste
akoukoľvek aktívnou formou prispeli k tomu, že sme
hospodársky r.2013 zvládli a vytvorili predpoklady
k ďalšiemu rozvoju nášho michalovského reformovaného
zboru.
2.4. Plán zborových podujatí na r. 2014
1. Misijno-diakonické stretnutia pre seniorov zboru so
Svätou večerou Pánovou a pohostením
2. Kresťanské stretnutia s cieľom duchovne budovať zbor
3. Koncert kresťanskej hud. skupiny v kostole
4. Zapojenie sa do mládežníckych aktivít seniorátu
a Remidie n.o., podpora mládeže
5. Víkendové stretnutia mládeže na pôde zboru a mimo
zboru
6. Výlet pre mládež, mládežnícke bohoslužby
7. Stretnutie rodín v rámci zboru a Remidie n.o.
8. Stretnutia detí, MDD, Advent, výlet a túra
9. Vystúpenie zborového spevokolu Soli Deo Gloria a hud.
skupín zboru
10. Prevádzkovanie zborovej knižnice, objednávanie a
predaj náboženskej literatúry
11. Podpora sociálne slabším členom zboru
12. Využívanie zborovej internetovej stránky na oslovenie
členov a nečlenov zboru, pozývanie do zhromaždení, na
zborové podujatia, seniorátne, celo cirkevné, ekumenické
13. Šírenie reformovaného učenia na ekumenických
podujatiach v meste, v masmédiách, v tlači
14. Letný výlet loďou pre rodiny, deti, konfirmantov,
mládež, na Zempl. Šírave, návšteva výstavy o živote
v minulosti
15. Návšteva divadelného predstavenia – podľa ponuky
16. Vystúpenie spevokolu Soli Deo Gloria na regionálnej
prehliadke spevokolov, na seniorátnej prehliadke
spevokolov, finalizácia CD
17. Prezentácia, podpora misijných a diakonických aktivít,
podpora žiadostí o finančnú pomoc zo zborov
18. Šírenie reformovaného učenia zborovým časopisom
Kalvín, bezplatná distribúcia časopisu v zbore, do domovov
sociálnych služieb
19. Aj v roku 2014 ponúkame priestor po vzájomnej
dohode na akcie slovenských seniorátov resp. GC cirkvi v
našom zbore
KALVÍN
12
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – zbor Michalovce
2.5. Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na r. 2014 je postavený na pláne príjmov
vo výške 30 000 Eur, s vyššími plánovanými výdajmi
a to vo výške 39 150 Eur, teda ako schodkový. Deficit
rozpočtu bude krytý zostatkom fin. prostriedkov
k 31.12.2013. V oblasti investícií sú predpokladané
výdavky predovšetkým na realizáciu druhej časti
projektu inštalácie zvona vo výške 9 967 Eur, platby
zádržného z projektu Kalvínskeho mládežníckeho centra
realizované v r. 2012 vo výške cca 1 526,44
Eur, výdavky na realizáciu výmeny žalúziových okien vo
veži kostola vo výške cca 2 996 Eur a výdavky na
opravu fasády kostola vo výške cca 6 000 Eur. Plán
rozpočtu je uvedený v tabuľke č.1.
Výška cirkevnej dane ostáva v pôvodnej výške 10
Eur, bolo by vhodné, ak by bola zaplatená do konca
marca. Vyzývam všetkých tých dospelých členov zboru,
ktorí z akéhokoľvek dôvodu nezaplatili v minulom roku
cirkevnú daň, aby na túto základnú povinnosť člena
zboru nezabúdali. Účelové investičné zbierky sú
plánované v mesiacoch február - apríl a september október.
„Staráme sa totiž aby (všetko) bolo dobré nielen
pred Pánom, ale aj pred ľuďmi.” 2K 8,21
Ing. Jaroslav Bánoci, kurátor
KALVÍN
Zborový list
V Tvojej ruke
Hospodine
Ročník V.
sú
moje
časy,
Ján Knežo
„Tak prepustil Jozef svojich bratov a keď
odchádzali, povedal im: Nevaďte sa po ceste!“
(1. Moj. 45:24)
Milé sestry a milí bratia.
Stojíme na začiatku nového roka.
Hovorme ako chceme, ale predsa začiatok
nového roku je niečo vzácne. Tí, ktorí vedia, že
naše časy sú v rukách nášho Stvoriteľa,
prežívajú chvíle na prahu nového roka
s radostným vyznaním, že Pán života nás
obdaril novým obdobím milosti, že staré veci
pominuli a že všetko je učinené nové. Ide teraz
o to, aby neboli len naše ústa plné radosti, ale
aby sme očakávali tiež to nové, ako to s nami
má byť. Aby i naďalej pri nás bola tá vôľa
Božia dobrá, ľúba a dokonalá. Čo to pre budúce
dni znamená, že nie podľa našich hriechov
nakladá Pán života s nami, ale že je dlho
zhovievajúci a mnohého milosrdenstva.
KALVÍN - Zborový list
Vydáva: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku –
cirkevný zbor Michalovce.
Redakčná rada: Juraj Gajdošoci, Jaroslav Bánoci, Ján
Šoltés, Timea Sotáková, Anna Mikulová.
Zodpovedný redaktor: Ján Šoltés, e-mail:
[email protected]
Adresa redakcie: A. Sládkoviča 7 , 071 01 Michalovce.
Internetové stránky zboru: www.kalvin.sk
Tlač: SCHMIT-PRESS, s. r. o., Hviezdoslavova 26, 071
01 Michalovce.
NEPREDAJNÉ
Február 2014
Zo starozákonného príbehu, hovoriacom
o tom, keď sa Jozef so svojimi bratmi lúči
a posiela ich na cestu domov a k svojmu otcovi,
vezme si niekoľko rád a poučení. Tam v Egypte
v dome Jozefovom, prežívali bratia čosi
KALVÍN
Číslo 1.
Február
Február 2014
2014
Nepredajné
z pocitov novoročných. Stáli náhle s hrôzou pred tým, ktorému tak
ublížili a on je teraz mocný a má svojich previnilých bratov vo
svojej moci. Ale dochádza k odpusteniu vín, zmazaniu všetkých
horkostí a k zmiereniu medzi bratmi. Zatiaľ čo ešte pred chvíľou
boli naplnení obavou a strachom, že stratia svoju slobodu, ba aj
život, že budú potrestaní za nepochopiteľný priestupok ich brata
Benjamína, nastane náhle vyjasnenie a bratia sa môžu vrátiť domov
k otcovi s radostnou zvesťou. Nestratil sa ani nezahynul nikto z nich.
Akoby teda výhľad na cestu návratu domov nebol pre nich plný
potešenia? Tým skôr, že sám nájdený brat ich posiela s mnohými
darmi a s povzbudzujúcimi pozdravmi otca a sľubmi radostnejšej
budúcnosti. Nie je tu dosť podobného našej situácii? Nie sme tiež
i my do nového roka posielaní so slávnym cieľom? Aby náš život
mieril k tomu, ktorý nám Pán Ježiš zjavil svojho nebeského Otca? Či
si myslíme, že na tú novoročnú cestu sa vydávame sami bez toho
jeho vrchného vedenia a cieľa? I Jozefovi bratia mali pri návrate
pred sebou cestu cez púšť. Nebola ľahká. Ale posilňovalo ich
radostné vedomie, že našli brata, že sa s ním zmierili. To ich v srdci
hrialo a cieľ návratu k otcovi posilňoval. Kiež by i nám dnes
i v budúcich dňoch znelo v srdci radostné vedomie, že nás posiela
náš Pán, že i nám znie jeho výzva, ktorý svojmu vykúpenému ľudu
zveruje slávne poslanie. To je dôvod prečo ani tohto roku nemá
umĺknuť naša prosba: „Daj nám znať svoje cesty, Hospodine, a vyuč
nás svojim chodníkom, daj nech chodíme v Tvojej pravde a počuj
nás.“ Po čom inom máme dnes i v budúcich dňoch túžiť, ak nie ísť
v šľapajách toho, ktorý povedal: „Ja som tá cesta i pravda i život.“
To však znamená, že budú i vzťahy medzi nami ľuďmi nové
pod Božím vedením, také, aké naozaj majú byť, keď Jozef prikazuje
svojim bratom, keď kladie im na srdce: „Nevaďte sa na ceste!“ Jozef
svojich bratov dobre poznal a poznáme sa i my? V ľudskom srdci je
zlo, nenávisť, hnev, ale jeden druhému tiež vytýkame, v ťažkostiach
zvádzame vinu na druhého. Pripomíname druhým, že oni sú príčinou
našich ťažkosti. A bratia Jozefovi si však mali čo vyčítať. Veď vinu
nebolo možné zvádzať len na Rúbena alebo Júdu. Na nich na
všetkých ktorí sa kedysi ľahko zbavili Jozefa, ležala vina nelásky.
Jozef ich teraz chcel varovať pred neužitočnými výčitkami. Aby si
každý uvedomil svoju vinu, aby si nestrpčovali návrat k otcovi, keď
idú s radostnou zvesťou odpustenia a zmierenia. Takými výčitkami
trpí každý, ale bolestne zasahuje i do života zboru a cirkvi. Kde
vládne duch Kristov, tam má byť zmierlivosť a nie obviňovanie.
Jedni druhých máme niesť bremená vín a tak plniť zákon Kristov.
Keď teraz po odpustení a zmierení otvára sa nám cesta novým
rokom, majme trpezlivosť voči blížnym, nezarmucujme ich svojimi
omylmi a vinami. Kde je sprievodcom životnej púti moc Kristovej
pravdy, tam je radosť a nádej. Lebo kam idú Jozefovi bratia. Nejdú
predsa do neznáma, ale vracajú sa k svojmu otcovi. A môžu ísť
1
Február 2014
s odpustením, preto že im bolo všetkým
odpustené. Idú s radostným odkazom od brata
Jozefa. Či to v nás neprebúdza radostný pohľad,
že i naše cesty novým rokom nevedú do
neistoty, ale je pred nami radostný cieľ
zasľúbenej Božej starostlivosti a lásky. A že nad
to smieme ísť s vedomím potešujúcich uistení
evanjelia. Ručiteľom toho, že nech sa deje
čokoľvek, všetky veci nám majú pomáhať
k dobrému, ku spaseniu, ktorým je sám Pán
Ježiš Kristus. On nás uisťuje, že nikto
neprichádza k Otcovi, len jeho cestou, pod
mocou a vedením jeho evanjelia. Tu je na mieste
varovať sa zbytočných roztržiek, keď je pred
nami tak veľký a slávny cieľ v domove
nebeského Otca. Ľud Boží ma nie len úlohu, ale
i možnosť usilovať o jednotu zboru. Preto
apoštol vyzýva Filipenský zbor: Naplňte moju
radosť, zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku,
buďte ako jedna duša a jedna myseľ. (Fil 2:2)
Také sú teda naše nádeje, možnosti a výhľady
na cestu novým rokom s Božím požehnaním.
Amen
Modlitba
Ján Knežo
Večný Bože, Otče náš láskavý. Ty si od
vekov ten istý, mocný, svätý a dokonalý, až na
veky konáš svoje slávne dielo spasenia, udržuješ
a zachovávaš tento svet i život a dávaš
zvestovať slovo spasenia všetkým kajúcim
hriešnikom. Na rozhraní rokov sa pýtame
slovami písma: Čo je človek, že naň pamätáš
a syn človeka, že sa ho ujímaš. Sme smrteľní
a ako hostia a príchodzí na zemi, ktorí tu nemajú
trvalého miesta. Ako na dlaň si nám vymeral dní
a roky nášho putovania a každá chvíľa nášho
života, keď nebola naplnená vierou a užitočnou
prácou ku Tvojej cti a sláve a k úžitku blížnym,
je navždy premárnenou. Preto chceme stáť
pevne vo viere a tichej poslušnosti Tvojich
dietok plniť svoje úlohy, ktoré nám dávaš.
V Tvojej službe chceme nájsť potešenie
a radosť. K tomu nám pomáhaj svojou mocou
a milosťou v tomto roku, aby sme nepodliehali
pokušiteľovi, keď nám často spochybňuje Tvoje
slávne zasľúbenie. Mnohé naše hriechy nám
milostivo odpúšťaj pre zásluhy svojho Syna,
drahého spasiteľa Pána Ježiša Krista. Požehnaj
svoju cirkev i všetky zhromaždenia pri svojom
Slove aj v tomto našom zbore, rozhojňuj jeho
početný i duchovný vzrast. Zmocňuj nás ku
skutkom lásky a trpezlivosti, aby sme v dobrom
premáhali každé zlo a prijmi nás po skončení
nášho životného behu do svojej večnej slávy
skrze dar Ducha Svätého a milosť Pána Ježiša
Krista.
Amen
KALVÍN
2.2. Prevádzka a údržba budov a pozemkov, služby
pre zbor, investičná výstavba
Januárové udalosti zo života zboru
Juraj Gajdošoci
Na Nový rok sme v našom kostole na novoročných
bohoslužbách privítali primátora mesta Michalovce Viliama
Záhorčáka a zástupcu primátora Benjamína Bančeja. Tradične po
bohoslužbách nasledovalo v zborovej sieni stretnutie presbyterstva
s našimi hosťami. Na spoločnom stretnutí bola vyzdvihnutá
vzájomná spolupráca, informovali sme sa navzájom o plánoch,
ktoré máme do roku 2014.
V stredu 8.1.2014 bola v zborovej sieni schôdza
protestantských duchovných v našom meste k Aliančnému
modlitebnému týždňu. Tak ako po minulé roky sa zúčastnili:
Reformovaná cirkev, Apoštolská cirkev, Bratská cirkev
a Metodistická cirkev. V tomto týždni u nás kázal kazateľ Bratskej
cirkvi Bohdan Roháček a pastor Apoštolskej cirkvi Štefan Handzok.
Reformovaný duchovný kázal v Metodistickej cirkvi a v Bratskej
cirkvi. Témou bol biblický Káleb, ktorý spolu s Jozuom podporoval
ľud, aby sa nebáli vstúpiť do zasľúbenej zeme.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov mal tematický názov:
Či je Kristus rozdelený? Ekumenické bohoslužby boli
v Evanjelickej cirkvi metodistickej, kázal za gréckokatolícku cirkev
Matúš Marcin. Vo Farskom rímskokatolíckom kostole kázal
metodistický kazateľ Štefan Rendoš.
V pondelok 27.1.2014 sa v zasadačke mestského úradu zišla
Rada cirkví v meste Michalovce. Na podnetnom stretnutí boli zo
strany vedenia mesta podané bohaté informácie, spoločne rozobraté
viaceré otázky. Nový cintorín na Bielej hore má byť otvorený
a odovzdaný svojmu účelu ekumenickou bohoslužbou na Veľký
Piatok, zrejme k nemu povedie už tradičný ekumenický pašiový
sprievod, ktorý sa pohne od nového rímskokatolíckeho kostola na
Stráňanoch. Na našom stretnutí bol zmienený básnik Pavol Horov,
ktorého storočnicu narodenia si tento rok pripomenieme. Jeho život
bol spojený aj s kalvínskou vierou. Na Rade hovoril primátor mesta
o tom, čo sa urobilo a čo sa pripravuje v oblasti sociálnej
starostlivosti, ubytovania, dopravy, cyklotrás, obnovy ulíc,
parkovania, bezpečnosti v meste, v školstve. V tomto roku si mesto
pripomenie aj viaceré historické jubileá. Na záver Rady cirkví sme
sa modlitbou poďakovali Bohu a prosili sme o Jeho novú pomoc pre
celé naše mesto.
Symboly: kohút – kríž
Mária Gazdovičová
Kohút ako symbol na kostolnej veži. Dnes nám pripomína
Petrovo zaprenie, pre nás varovanie: „Nezapri!“ Buď verný až do
smrti! Dosiahneš spasenie. Zadarmo, z milosti, Bohom prisľúbené,
Ježišovým zvolaním na kríži: „Dokonané je“, tiež aj spečatené.
Drámu Veľkého piatku nám na Golgotskej hore tri kríže
pripomínajú. Stredný je Ježišov. Dominantný. Je to trojsymbol.
Pripomína nám Ježišovo utrpenie, Jeho smrť a naše vykúpenie.
I keď nie je nami ako iné symboly prijímaný, kríž je spätý
s Ježišom. Skôr než Jeho na kríž pribili, kríž naňho naložili. Aby si
ho aj sám niesol. Keď už zbičovaný, utýraný ho niesť nevládal,
Šimon Cyrenenský Mu pomáhal.
Veď čo by bolo s ľuďmi, s nami, keby sa bol milostivý Boh
zľutoval nad svojim nevinným Synom a nie nad hriešnymi nami.
2
Február 2014
Závažnou úlohou v tejto oblasti v uplynulom roku
bola realizácia poslednej platby za stavebné práce
realizované v r. 2012
na projekte Kalvínskeho
mládežníckeho centra, pre firmu Tigrid s.r.o. vo výške
3 149 Eur a výberové konanie na projekt výroby
kovových žalúzii do veže kostola a úhrada zálohovej
platby za materiálové náklady tohto projektu pre firmu
Dušan Tomčák - zámočnícke práce, vo výške 2 500 Eur.
Najdôležitejšou úlohou v oblasti investícii bola
príprava, výberové konanie a začiatok realizácie
projektu výroby a osadenia nového zvona, včítane
zvonovej stolice a pohonu zvona do veže kostola.
Z troch ponúk bola pre realizáciu vybraná ponuka
prestížneho zvonárstva z Moravy v ČR: Výroba
zvonov- Letície Vránová – Dytrychová a ponuka
Rastislava Bouchala - Pohony a príslušenstvo z Brodku
u Přerova. Uvedený projekt sa realizoval z podnetu
presbytéria v súvislosti s mimoriadnym zasadnutím
Vlády SR v Michalovciach v lete 2013. Vďaka
iniciatíve poslankyne NR SR Ľubice Roškovej, sme na
tento projekt získali podporu z rezervy predsedu vlády
SR vo výške 9000 Eur. Následne sme mohli projekt
odštartovať a uhradiť prvú časť projektu v čiastke 9 733
Eur za výrobu nového bronzového zvona s konštrukciou
stredného rebra, tónu A1 o hmotnosti 490kg a spodnom
priemere 940 mm. Celkový rozpočet projektu je vo
výške 19 700 Eur. Časť finančných prostriedkov
chceme získať účelovou oferou v priebehu mesiacov
február až apríl 2014, ako aj z príspevkov ostatných ref.
zborov.
Sponzorsky, bez nároku na finančnú odmenu boli
zrealizované nasledovné práce, služby:
-brigádnicky bola zabezpečená starostlivosť o výsadbu
kvetinových a kríkových záhonov: s. K. Stloukalová
-kosba trávnika: br. M. Kontra
-aranžovanie kvetinových výzdob realizovali s. J.
Štefančíková a B. Godočíková
-starostlivosť o kvetinové záhony a skalky: s. K.
Stloukalová, J. Gajdošociová
-predaj kresťanskej literatúry: s. Z. Janošová
-zastupovanie kantora: J. Dziják
-korepetícia pri skúškach zborového spevokolu s. V.
Šoltésová ml. a J. Gajdošociová
-fotografické služby, grafické úpravy a distribúcia
časopisu Kalvín: br. J. Šoltés st.
-doprava starších členov zboru: Z. Virčík, M. Kontra, J.
Štefančíková
-úhrada prevádzkových poplatkov domény kalvín.sk a
správa zborovej internetovej stránky: s. E. Jutková a br.
L. Jutka
Brat kostolník Juraj Godočík v spolupráci
s prevádzkovo-stavebnou
komisiou
zabezpečoval
údržbu budov ako aj menšie opravy a zväčša
KALVÍN
11
svojpomocne. Kostolník zboru spolu s manželkou v plnom
rozsahu zabezpečoval upratovanie všetkých využívaných
priestorov, ako aj úpravy priestorov k jednotlivým
bohoslužbám
a poriadanym
akciám
v spolupráci
s usporiadajúcimi komisiami.
Prevádzkovo-stavebná komisia pracovala v zložení:
Matúš Gazdovič, Michal Kontra, Michal Harmóci,
Kvetoslava Stloukalová a Ľubomír Vajda .
2.3. Presbytérium
V r.2011 sa uskutočnilo 7 zasadnutí presbytéria, 1
zasadnutie zborového valného zhromaždenia a 2 zasadnutia
jednotlivých komisií.
Presbytérium prijalo v r. 2013 tieto dôležité
uznesenia:
08/2013- schválenie projektu opravy veže kostola,
fasády a výroby zvonu
10/2013 - schválenie Výročnej správy o duchovnej
a hmotnej činnosti zboru včítane ročnej závierky za r. 2012
a rozpočet na r. 2013
12/2013 - schválenie výberu dodávateľa nových
kovových žalúzii do veže kostola - Firma Dušan Tomčák zámočnícke práce, Michalovce
18/2013 - schválenie výberu dodávateľa zvona,
pohonu a zvonovej stolice – Výroba zvonu - Letície
Vránová - Dytrychová, Pohony a příslušenství - Rastislav
Brouchal, Brodek u Přerova, Česká republika
Presbytérium neprijalo 1 dôležité uznesenie:
05/2013 – zabezpečiť výpomoc zborovému farárovi
hlavne pre prácu s deťmi a mládežou zriadením
kaplánskeho, resp. druhého duchovenského miesta.
Voľby presbytérov a kurátora na funkčné obdobie 2014
- 2020
Dňa 24.11.2013 sa na Volebnom valnom
zhromaždení konali voľby funkcionárov nášho zboru na
nasledujúce funkčné obdobie s týmito výsledkami:
- Za kurátora zboru bol zvolený počtom hlasov 126
z celkovo platných 130 hlasovacích lístkov
br. Bánoci
Jaroslav
- Za členov presbytéria boli zvolení nižšie uvedení
bratia a sestry v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Knežo Blažej, Gazdovič Matúš, Elečko Dušan, Virčík
Zdeno, Gajdoš Milan, Kontra Michal, Šoltés Ján, Mikulová
Anna, Soták Radoslav, Jutková Erika, Tomašuľová Anna,
Hrešan Milan, Dzvoník Milan, Harmoci Michal, Godočík
Juraj, Ohriska Martin, Sabo Július, Šoltésova Viera ml.,
Godočík Dušan, Sotáková Marta
- Za náhradných presbytérov boli zvolení nižšie
uvedení bratia a sestry v poradí podľa počtu získaných
hlasov: Stloukalova Kvetoslava, Sotáková Timea,
Gajdošová Marta, Jenčo Andrej, Lisá Gabriela, Biháry
Tibor, Štefančíková Jozefína, Vajda Ľubomír, Kicová
Milada, Coričová Katarína
Február 2014
Sviatostný
chlieb
a víno
v kalichu by platné nebolo, keby Jeho
svätá krv na kríži nevytryskla a Jeho
telo nezomrelo. Kristus nás vykúpil
spod zlorečenstva zákona tým, že On
sa stal zlorečenstvom za nás.
Napísané je: „Zlorečený každý, kto
visí na dreve.“ (Galaťanom 3:13).
Sme Mu za to dosť vďační, verní,
odovzdaní? Keby sa Pán Ježiš dnes aj
nás, tak ako Petra spýtal: „Či ma
milujete?“, čo by sme Mu každý sám
za seba odpovedali?
P.S. Ale Pán sa pýta. A nie len
tri krát, neustále. Mňa, teba sestra
a brat a trpezlivo čaká. Odpoveď chce
znať.
Amen
Láska k Bohu
Martin Godočík
Jedného večera som si vyšiel s
kamarátkou do mesta. Navečerali
sme sa v jednej výbornej reštaurácii a
popri tom sme diskutovali o našich
každodenných
problémoch
a
novinkách. Náš rozhovor sa zvrtol na
tému Láska. Tvrdila, že verí na
„lásku na prvý pohľad“. Mala
pravdu?
Sú tie povery o láske na prvý
pohľad naozaj pravdivé ?
Táto jej myšlienka ma donútila
zamyslieť sa aj nad našou láskou k
Bohu. Samozrejme, že sa tu nedá
hovoriť o nejakej láske na prvý
pohľad, keďže sme ho nikdy nevideli.
Ale aj napriek tomu mi v hlave vŕta
jedna dôležitá otázka: Z čoho
vyplýva tá naša náklonnosť, či láska
k Bohu? (Ak vôbec nejaká je).
KALVÍN
10
Február 2014
KALVÍN
Pretože Božia láska k nám je
jednoznačná a nekonečná. Boh nás
miluje, aj keď nie vždy konáme a
správame sa podľa jeho predstáv.
Miluje nás, aj keď si možno
neuvedomujeme
vážnosť
vykonaných hriechov. Z Božej
strany je jeho láska k nám
plnohodnotná. Ale ako to je s
nami? Sme aj my takí oddaní Bohu
a neúnavne pestujeme našu lásku k
Hospodinovi? Myslím si, že o tom
by sa dalo polemizovať. Dalo by sa
povedať, že každý človek na tejto
planéte je svojím spôsobom
jedinečný a neopakovateľný a
preto aj správanie ľudí je
individuálne. Na základe toho je aj
prejav našej náklonnosti k Bohu
rôzny. Typickým príkladom môže
byť to, že niektorým ľuďom
postačia dva či tri príchody do
kostola a sú spokojní. Iní naopak
cítia potrebu dokazovať svoju
lásku každý deň. Sú tiež ľudia,
ktorí udržiavajú istý vzťah s
Bohom bez nejakej citovej
zaangažovanosti. Je to správny
postoj? Čo pre nás znamená slovo
BOH? Nemyslím z gramatického
hľadiska, skôr z toho obsahového.
Berieme ho len ako vykonávateľa
našich potrieb alebo k Nemu
cítime hlbší neutíchajúci cit?
Osobne Boha beriem ako
niekoho, kto ma vypočuje a
pomôže mi. Neopúšťa ma v zlých,
ale ani v tých dobrých chvíľach.
To je podľa mňa tá najlepšia
spätná väzba jeho lásky k nám. No
uvedomujeme si to vôbec? Ak áno,
tak prečo nášmu Spasiteľovi
nevenujeme
viac
času?
V
minulosti bol život oveľa ťažší ako
dnes a možno aj preto mali ľudia
potrebu prosiť Boha o to, aby ich
zbavil ich utrpenia. Obyvatelia
miest a dedín boli sužovaní
krutými vojnami, ktoré v nich
zanechali doživotné spomienky.
No a práve tie spomienky sa
odzrkadlili aj na ich správaní.
Preto buďme radi, že čas
milosti nad nami ešte stále trvá.
Ďakujme Mu, že na nás nedopúšťa
vojnu v našom okolí a majme na
pamäti, že Boh nás miluje vždy,
všade a za každých okolností.
3
Výročná správa
o duchovnom a hmotnom
živote zboru za rok 2013
Úvod
Žalm 146, 1: „Haleluja! Chváľ, duša
moja, Hospodina!”
Bratia a sestry, žalmista nabáda
svoju dušu, aby chválila Hospodina.
Prebúdza svoje vnútro k chválam. My
sme ako na tom? Čím plníme svoj
vnútorný svet? V uvedenom biblickom
odseku máme oslavu Božej pomoci. Je
dôležité chváliť Hospodina, chváliť Ho
za každých okolností. Zamyslime sa nad
tým, že nič nedokážeme bez Božej
pomoci. Zvážme ako veľmi nám náš
Boh pomáha. Každým dňom vydávajme
zo srdca chválu, jemu patrí sláva a česť!
Jeho všetky skutky sú chvályhodné!
Dajme vždy našej duši jasný povel k
neutíchajúcim
chválam.
Haleluja
naveky Hospodinovi, ktorý je stálym
pomocníkom. Amen.
1 . SPRÁVA DUCHOVNÉHO
1.1. Štatistika na základe matrík
Krsty
V roku 2013 bolo 19 krstov
(v roku 2012 – 20 krstov); 9 chlapcov
a 10 dievčat.
V roku 2013 boli pokrstení:
Andrej Svetozár Sabo, Laura Geročová,
Ivana Bali Jenčiková, Matias Kleis,
Dávid Prokop, Milan Dermek, Viktória
Tomašuľová, Adam Karšňák, Viktória
Hapáková, Ema Danková, Tamara
Tomčáková, Vladislav Širochman,
Denis Sirý, Viktória Gombošová, Nina
Chamulová, Margaret Makar, Timea
Lopuchovská, Michal Kotora, Damián
Tomaščík.
Pokrstených bolo 12 manželských
detí a 7 nemanželských.
Sobáše
V roku 2013 bolo 15 sobášov
(v roku 2012 bolo 10 sobášov); 3 čisté
a 12 miešaných.
Sobášení: Vladislav Širochman –
Ivana Bali Jenčíková, Miroslav Nistor –
Ivana Jožiová, Milan Makar – Monika
Kokošová, Ing. Peter Macijevič – Ing.
Zuzana Dundová, Ing. Jaroslav Janošo –
Silvia Juhásová, Mgr. Miloslav Gonda –
Február 2014
Mgr. Miroslava Fečková, Pavol Hutaj – Marianna
Karková, Róbert Nagy – Veronika Mišlanová, Vladimír
Binda – Zuzana Siksová, Vladimír Lopuchovský – Mgr.
Viera Firdová, Vladimír Stloukal – Ivana Ivanová, Milan
Borko – Mgr. Miroslava Onušková, Tomáš Kováč – Jana
Bajková, Pavol Kostrej – Katarína Jurková, Rastislav
Šafin – Bc. Daniela Ďuranová.
Konfirmácia
V roku
2013
bolo
konfirmovaných
13
konfirmantov; (v roku 2012 ich bolo 18) 6 chlapcov a 7
dievčat.
Konfirmovaní:
Nikola
Gergeľová,
Martina
Sabovčíková, Sandra Jutková, Samuel Šikra, Martin
Sidor, Štefan Sidor, Katarína Marcinová, Patrik Kučmáš,
Anna
Valkovičová,
Kristián
Jenčo,
Adriana
Grobelníková, Vanesa Szálková, Vratko Žolna.
Pohreby
V roku 2013 bolo pochovaných 12 ľudí (v roku
2012 bolo pochovaných 11); 6 mužov a 6 žien.
Pochovaní: Anna Bánociová, rod. Jenčová 82
ročná, Oľga Krištovčiková, rod. Nagyová 80 ročná,
Alžbeta Pipinová, rod. Hegedušová 87 ročná, Tibor
Balogh 75 ročný, Michal Geroč 75 ročný, Dušan Šaro 65
ročný, Ján Petrec 57 ročný, Margita Mlynárová, rod.
Komáromiová 67 ročná, Mária Pavlíková 83 ročná, Anna
Géciová, rod. Jenčíková 94 ročná ( zapísaná v matrike
Lúčky ), Andrej Sabo 80 ročný, Jolana Molnárová, rod.
Malejčíková 65 ročná, Pavol Valiska 86 ročný.
1. 2. Cirkevno – zborové udalosti v roku 2013,
zoradené v časovom slede
Január
Návšteva primátora mesta Michalovce Viliama
Záhorčáka, zástupcu primátora Benjamína Bančeja na
novoročných bohoslužbách 1.1.2012. Na Božiu chválu
spieval zborový spevokol Soli Deo Gloria. Po
bohoslužbách bolo stretnutie hostí s presbyterstvom zboru
v zborovej sieni.
KALVÍN
4
V našich priestoroch sa uskutočnilo dňa 2.1.2013
prípravne stretnutie k Aliančnému modlitebnému týždňu.
Zúčastnili sa ho zástupcovia Apoštolskej, Metodistickej,
Bratskej a Reformovanej cirkvi. V roku 2013 sa do
Aliančného modlitebného týždňa zapojili: Reformovaná
kresťanská cirkev, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev
metodistická a Apoštolská cirkev.
U nás počas ekumenického týždňa boli bohoslužby
18.1.2013, kázal Pavle Kocev z Metodistickej cirkvi. Dňa
20.1.2013 kázal v reformovanom kostole Bohdan
Roháček z Cirkvi bratskej. Reformovaný duchovný kázal
v Apoštolskej cirkvi a v modlitebni Cirkvi bratskej.
Prebiehala zbierka pre matky s deťmi, ktoré sú v
azylovom centre v Pribeníku.
Dňa 6.1.2013 bola presbyterská výročná schôdza.
7.1.2013 sa zišli účastníci prvej seniorátnej
biblickej hodiny v tomto roku, viedol ju farár na
dôchodku Ján Janovčík.
Na stretnutí seniorátnej mládeže, v piatok
popoludní 11.1.2013 kázala vojenská duchovná Vlasta
Kovaľová.
Rada Konventu pre obnovu reformovaného
kresťanstva zasadala v priestoroch nášho mládežníckeho
centra 20.1.2013 podvečer.
Niektorí z nášho zboru sa zúčastnili týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov, keď 23.1.2013 u
Saleziánov kázal apoštolský kazateľ Štefan Handzok. V
nedeľu popoludní v evanjelickom kostole a.v. kázal
rímskokatolícky dekan Stanislav Pavúk.
Dňa 25.1.2013 duchovní nášho seniorátu mali
stretnutie v Lastomíri, na fare, kde som sa zúčastnil.
Február
Mesiac február sa vyznačoval viacerými
udalosťami, 4.2.2013 bola napríklad seniorátna biblická
hodina, viedol ju Ján Janovčík. Začiatkom mesiaca
vznikla dievčenská modlitebná skupinka, schádzali sa
členky i z iných našich reformovaných zborov.
Dňa 9.2.2013 sa zišla riadna výročná presbyterská
schôdza, boli podané koncoročné správy 2012 a
prejednaný rozpočet na rok 2013. Zborové valné
zhromaždenie 10.2.2013 koncoročné správy duchovného
a kurátora prijalo. ZVZ bol tiež odobrený projekt veža
kostola a okná na veži.
V tomto mesiaci začali v našich zboroch vizitácie,
ja som sa zúčastnil vizitácie v Bánovciach nad Ondavou
11.2.2013 s duchovným Pavlom Kačkošom a seniorátnym
kurátorom Marekom Janovčíkom. Vo Veľkých Revištiach
14.2.2013 s duchovnou Erikou Šrojtovou a M.
Janovčíkom.
15.2.2013 som kázal na seniorátnom valnom
zhromaždení vo Veľkých Revištiach.
Dňa 17.2.2013 som bol na stretnutí rodín v
Jenkovciach.
V pondelok 18.2.2013 začali ženy z nášho zboru a z
iných zborov nacvičovať program k svetovému dňu
modlitieb, kurátor zboru Jaroslav Bánoci, pripravil na
tento účel potrebné množstvo tlačených materiálov,
brožúrok.
Február 2014
v Bánovciach nad Ondavou, konferencie rodín
v Jenkovciach,
seniorátnych
mládeží,
školení
duchových.
Vizitátorom som bol v Lúčkach, Iňačovciach,
Bánovciach nad Ondavou, Bracovciach, Veľkých
Revištiach a v Pinkovciach.
Zúčastňoval som sa zasadnutí Konventu pre
obnovu reformovaného kresťanstva v Michalovciach,
Rady
konventu
v Michalovciach,
Trhovišti,
Hriadkach.
S kurátorom zboru sme boli delegátmi na
Seniorátnom valnom zhromaždení vo Veľkých
Revištiach, reprezentovali sme zbor na konferencii
presbyterov v Trhovišti.
Aj v roku 2013 náš zbor spoluorganizoval
ekumenický život v našom meste.
2.1. Komentár k hospodáreniu zboru
Rozpočet na r. 2013 bol zostavený a schválený
presbytériom a zborovým valným zhromaždením vo februári
2013, následne uverejnený v zborovom časopise Kalvín
IV/1/2013. Plánované bežné príjmy boli oproti rozpočtu nižšie
o 687 Eur, hlavne z dôvodu nižších ofier. Plánované bežné
výdaje boli oproti rozpočtu tiež nižšie o 469 Eur. Mimoriadne
príjmy boli vyššie o 8 746 Eur, hlavne z dôvodu dotácie úradu
vlády SR, mimoriadne výdaje boli prekročené o 672 Eur.
Celkové príjmy predstavovali čiastku 44 559 Eur, celkové
výdaje čiastku 38 453 Eur. Výsledkom hospodárenia r. 2013
je prebytok v sume 6 106 Eur, oproti rozpočtu -1 750 Eur. Z
uvedených celkových výdajov investičné výdavky na splátku
úveru včítane úrokov predstavovali sumu 6 955 Eur, výdavky
na realizované investície v r. 2013 celkom sumu 22 041 Eur.
Slabšie výsledky boli dosiahnuté v oblasti príjmov účelových
zbierok, ktoré boli nižšie oproti rozpočtu o 1 065 Eur. V
oblasti mimoriadnych príjmov sme dosiahli vôbec najlepšie
výsledky za uplynulé funkčné obdobie súčasného presbytéria,
keď dotácie celkom predstavovali sumu 15 200 Eur.
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2013 spolu
na bežnom účte a v pokladni predstavoval 9 577 Eur. Prehľad
hospodárenia je uvedený v tabuľke č.1.
Na základe uznesenia presbytéria bola vykonaná
kontrola účtovnej závierky a inventarizácia majetku zboru
k 31.12.2013. Inventarizačné komisie a revízna komisia
skonštatovali, že vo vlastníctve zboru bol fyzicky zistený a je
evidovaný:
1. Hmotný investičný
majetok - nehnuteľnosti, a to
pozemok p.č.1148/6 o rozlohe 1048 m2, ďalej pozemok
p.č.1148/2 o rozlohe 1533 m2 a budova kostola, zborovej
siene a fary súp. č. 6233 na parcelách č.1148/6 a 1149/3
so zastavanou plochou 1054 m2 v poistnej cene stavby
500 000 Eur.
2. Drobný hmotný majetok – (zariaďovacie predmety
budov) podľa zoznamu celkom 240 položiek, v celkovej
poistnej cene 50 000 Eur.
3. Záväzok z investičných zákazok realizovaných v roku
2012 - (tzv. zádržné na riešenie reklamácií) v celkovej
hodnote 1 526,44 Eur, splatných v r. 2014.
4. Zostatok finančných prostriedkov na Bežnom účte
v peňažnom ústave vo výške 9 316,79 Eur a zostatok fin.
prostriedkov v pokladni vo výške 260 Eur,
z hospodárenia zboru za r. 2013.
5. Zborový Archív písomností a Zoznam dôležitých
dokumentov od r. 2005
Pri kontrole dokladov majetku a účtovnej evidencie
komisie nezistili žiadne závažné nedostatky.
Výročná správa o duchovnom a hmotnom živote zboru
predložená duchovným a kurátorom zboru včítane správ
jednotlivých komisií, účtovnej závierky za r. 2013 a rozpočtu
na r. 2014 bude predložená na zasadnutie presbytéria
a následne na Zborové valné zhromaždenie.
Finančná komisia pracovala v zložení: Martin Ohriska,
Juraj Godočík, Milan Gajdoš, Anna Mikulová
Revízna komisia pracovala v zložení : Zdeno Virčík,
Katarína Coričová, Milan Hrešan
1.10. Poďakovanie
Ďakujeme Bohu za milosť a spásu. Ďakujeme
kurátorovi Ing. Jaroslavovi Bánocimu, za obetavosť
vo všeobecný prospech zboru, všetkým presbyterom,
ktorí pracovali v uplynulom funkčnom období.
Poďakovanie
patrí
všetkým
ochotným
podporovateľom zboru, priaznivcom reformovanej
viery, pomocníkom a brigádnikom, hudobníkom,
spevákom,
vychovávateľom,
upratovačom,
opravárom,
koscom,
kvetinárom,
radcom,
distribútorom,
dopravcom,
modlitebníkom
a žičlivcom reformovanej viery.
Organizátorom,
šíriteľom
pokoja,
sponzorom,
pisateľom,
upravovateľom, tlačiarom.
Mgr. Juraj Gajdošoci, duchovný
2.SPRÁVA KURÁTORA
Drahí bratia a sestry, dovoľte, aby som Vás
oboznámil s hospodárením Michalovského ref.
cirkevného zboru za rok 2013
KALVÍN
9
Február 2014
Kantorovaním
bohoslužobný
spev
sprevádza
kantor
Juraj
Tichý,
počas
neprítomnosti ho zastupuje Ján Dziak, na
pohreboch kantoruje Michal Kontra. Technickú
stránku pri bohoslužbách zabezpečuje Matúš
Gazdovič. Kostol a zborovú miestnosť vzorne
upratujú a vyzdobujú Juraj Godočík s manželkou
Bertou, pomáha aj Jozefína Štefančíková.
Bohoslužby v zbore boli v roku 2013
reformovaného i ekumenického charakteru.
Počet všetkých bohoslužieb v roku 2013 –
111 bohoslužieb.
Priemer návštevnosti v roku 2013 je 200 –
250 ľudí dopoludnia, 20 - 30 popoludní.
1.4 . Spoločenstvo Svätej Večere Pánovej
Svätá večera Pánova bola vysluhovaná v
roku 2013 na sviatky, počas Veľkonočných
sviatkov a Vianočných sviatkov po dva krát
dopoludnia. Bola vysluhovaná na misijnodiakonických stretnutiach v zborovej sieni, v
sociálnych zariadeniach pre dôchodcov, v
domácnostiach, v nemocnici. Bohoslužieb so Sv.
večerou Pánovou bolo spolu 12. Najväčšia účasť
je počas Veľkej noci a Vianoc, menšia je
napríklad na Nový chlieb alebo na Nové víno.
1.5. Biblické hodiny
V našom zbore sú biblické hodiny v stredu
o 16:30 hod. Na stretnutiach mládeže boli
biblické zamyslenia, mládežnícke piesne.
Stretnutia viedli poverení duchovní a laici.
Počas dopoludňajších bohoslužieb v
nedeľu prebieha nedeľná škola. Sestry Tímea
Sotáková a Gabriela Lisá, deti a dorast vedú k
biblickému spoločenstvu viery. Pokusne v roku
2013 prebiehali biblické stretnutia mládeže v
rámci dopoludňajších nedeľňajších bohoslužieb
v našom mládežníckom centre.
Na území zboru prebiehajú aj seniorátne
biblické hodiny, raz mesačne v prvý pondelok.
Božie slovo v roku 2013 vykladal farár Ján
Janovčík. Na nich sa zúčastňujú miestni veriaci,
ale aj veriaci z okolitých najmä priľahlých
reformovaných zborov.
1.6. Konfirmačná príprava
Konfirmačná príprava prebieha v dvoch
skupinách, ktoré majú osobitný čas vyučovania
látky katechizmu.
Pre každú skupinu trvá
príprava dva školské roky. V závere školského
roka je preskúšanie prvého aj druhého ročníka z
prebranej látky, pred rodičmi konfirmantov a
presbytermi.
Sleduje sa a zaznamenáva sa aj účasť
konfirmantov na bohoslužbách. Konfirmačnú
KALVÍN
prípravu vedie duchovný zboru. V školskom roku sú stretnutia s
rodičmi konfirmantov prvého a druhého ročníka.
V tomto školskom roku za aktívnej spolupráce Martiny
Knežovej, Moniky Višňovskej, Blažeja Kneža, sa konfirmanti
stretávajú na biblických stíšeniach v rámci konfirmačnej prípravy.
1.7. Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženskej výchovy sa uskutočňuje na ôsmich
štátnych základných školách. Vyučovanie náboženstva navštevujú
aj žiaci z iných okolitých ref. zborov, ktorí chodia do škôl v
Michalovciach.
Počet žiakov na základných školách, ktorí navštevujú ref.
náboženstvo v školskom roku 2013/2014 je 108 žiakov. Stálym
problémom sú chýbajúce učebnice reformovaného náboženstva,
vyučujúci musí samostatne tvoriť a často improvizovať. Svojho
času sa práca na učebniciach započala, ale pre rôzne problémy sa
toto dielo prerušilo.
1.8. Iné cirkevnozborové príležitosti s cieľom budovania
zboru
Veriaci michalovského reformovaného zboru sa zúčastňovali
na spoločných podujatiach a spolu organizovali seniorátne akcie aj
pre obidve naše slovenské senioráty. V našom kostole sa
uskutočňovali zasadnutia Konventu pre obnovu reformovaného
kresťanstva a Rady konventu.
V roku 2013 bol vydaný päť krát zborový list, časopis
Kalvín, do ktorého prispievajú deti i dospelí zo zboru
a prispievatelia z iných zborov. Vynikajúcu prácu tu odvádza
redaktor zborového listu Ján Šoltés, zhromažďuje materiály a stará
sa o včasné vydanie a distribuovanie Kalvína.
Zborová internetová stránka Kalvín.sk, oznamuje, čo sa
pripravuje a čo sme s Božou pomocou mohli vykonať. Pravidelne
tu spolupracuje Lukáš Jutka, zaraďuje oznamy a informácie.
Pravidelné stretnutia pre seniorov pripravovala misijnodiakonická
komisia
presbytéria
v zložení:
M.Sotáková,
A.Tomašuľová a D. Elečko.
Na stretnutiach detí a mládeže zboru, počas školského roka
boli biblické hodiny, besiedky, zamyslenia spojené s výkladom a
piesňami. Tieto viedli členovia a spolupracovníci komisie pre deti a
mládež br. Blažej Knežo, ses.Timea Sotáková, Martina Knežová,
br. Jakub Tichý
Komisia presbytéria pre deti a mládež pracovala v zložení:
B. Knežo, G. Lisá, E. Jutková a M. Gajdošová.
Zbor sa zapájal do spolupráce s mestom Michalovce a inými
cirkvami aj v roku 2013. Mesto poskytlo bezplatne priestor
a techniku pre šírenie kresťanských akcií, aj v svojich
informačných médiách, TV Mistrál a Michalovčan.
1.9. Účasť duchovného na podujatiach a príležitostiach mimo
zboru
V roku 2013 som sa zúčastnil Aliančného modlitebného
týždňa, Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, Rady cirkví mesta
Michalovce, ekumenického pašiového sprievodu, ekumenických
bohoslužieb na námestí v deň Cyrila a Metoda.
Ďalej som sa zúčastnil stretnutí duchovných v Lastomíri,
prípravného stretnutia na Svetový deň modlitieb 2013
8
Február 2014
V Košiciach 23.2.2013 organizovala Remidia n.o.
stretnutie mládeže, zúčastnili sa aj niektorí mladí z nášho
zboru.
V Bánovciach nad Ondavou bolo 24.2.2013
modlitebné stretnutie k svetovému dňu modlitieb, nácvik
piesní a oboznámenie sa s pripraveným textom.
Záverečný nácvik k dňu modlitieb v našom meste bol u
nás 25.2.2013.
Dňa 23.2.2013 sa zišli v našej zborovke duchovní
jednotlivých cirkvi v Michalovciach, hlavnou témou
stretnutia bol Ekumenický pašiový sprievod. Dohodli sa
podrobnosti, čítaný biblický text a piesne počas sprievodu.
V nedeľu 24.2.2013 sme si na bohoslužbách
vďačnou modlitbou pripomenuli životné jubileum farára
na dôchodku Jána Kneža, ktorý sa narodil 21.2.1933.
Marec
V prvý marcový deň 1.3.2013 sa v zborovke zišla
seniorátna mládež, biblické zamyslenie na tému čísla šesť
v Písme mal duchovný v Jenkovciach Miroslav Kovaľ.
Svetový deň modlitieb 2013 v meste Michalovce,
sa uskutočnil v našom kostole v sobotu 2.3.2013. Za náš
zbor sa do ekumenického programu a prípravy zapojili :
Anna Tomašuľová, Kvetoslava Stloukalová, Paulína
Dzvoniková, Milada Kicová, Jana Gajdošociová, Marta
Sotaková, Tímea Sotaková, Lýdia Knežová, Berta
Godočiková, Mária Iľčiková, Blažej Knežo a Dušan
Elečko. Kázaním poslúžil domáci duchovný a kazateľ
Evanjelickej cirkvi metodistickej Pavle Kocev. Prítomní
boli duchovní: Ján Meňky, Evanjelická cirkev a.v.; Štefan
Handzok, Apoštolská cirkev; Pavle Kocev, Evanjelická
cirkev metodistická; Pavol Bober, Rímskokatolícka
cirkev.
V pondelok 4.3.2013 o 14:00 hod. bola seniorátna
biblická hodina, výklad mal Ján Janovčík.
Dňa 6.3.2013 som sa zúčastnil so seniorkou Máriou
Meňkyovou a s členom seniorátnej rady Milošom Vincom
vizitácii v Lúčkach a Iňačovciach.
Vizitácie v michalovskom zbore boli v nedeľu
10.3.2013, navštívila nás konseniorka Erika Šrojtová,
duchovný Miroslav Kovaľ, seniorátny kurátor Marek
Janovčík. V nedeľu 10.3.2013 zaspieval na Božiu oslavu
aj spevokol Soli Deo glória.
Dňa 12.3.2013 som bol so seniorkou M.
Meňkyovou a členkou seniorátnej rady Annou
Hamariovou, členom vizitácie v Pinkovciach.
Vizitácia v Stretave a vo Vysokej nad Uhom, kde
som administrátorom bola 13.3.2013. Vizitátormi boli
farár Marek Kačkoš, farárka Erika Dékanyová, seniorátny
kurátor M. Janovčík.
Dňa 15.3.2013 som sa zúčastnil mestského
podujatia „To najlepšie, čo v meste máme” kde sa
odovzdávali mestské ocenenia.
V kalvínskom mládežníckom centre 16.3.2013
zasadal prípravný výbor KRM (Konferencie reformovanej
mládeže), Remidie n.o.
V
nedeľu
17.3.2013
po
dopoludňajších
bohoslužbách bolo stretnutie s rodičmi konfirmantov
druhého ročníka.
KALVÍN
5
20.3.2013 zasadala Rada cirkvi v meste Michalovce
o 11:00 hod., kde sa aj náš zbor aktívne zapája.
Počas večerov: 20.3. 2013; 21.3.2013; 22.3.2013;
25.3.2013; 26.3.2013 sme v zborovke zo záznamu mohli
sledovať Pro Christ 2013, evanjelizačné vysielanie do
celého sveta. Boli priblížené napríklad témy:
„Pochybnosti”, „Úžas”. Technickú stránku a premietanie
zabezpečil presbyter Blažej Knežo. Zúčastňovali sa aj
členovia iných cirkví v Michalovciach.
Na Kvetnú nedeľu, 24.3.2013 bolo misijnodiakonické stretnutie starších, kde bola vysluhovaná Svätá
večera Pánova.
V pondelok 25.3.2013 sme sa rozlúčili zo zosnulou
Annou Bánociovou, matkou kurátora zboru. Počas svojho
života vytvorila napríklad aj krásne rúcho na stôl Pánov a
kazateľnicu v našom kostole.
Na seniorátnych kajúcich bohoslužbách na Veľký
Piatok 29.3.2013 v michalovskom kostole kázali:
vojenská duchovná Vlasta Kovaľová a duchovný
Miroslav Varga, chválospevy zneli v podaní hudobnej
kresťanskej skupiny Joel. V tomto dni sme sa zúčastnili
ekumenického pašiového sprievodu mestom, aj v
daždivom počasí sa ho zúčastnilo množstvo veriacich,
predstavitelia verejnej správy: Emil Ďurovčík, Viliam
Záhorčák, Benjamín Bančej, Jozef Bobík.
K veľkonočným udalostiam v našom meste som
dňa 27.3.2013 poskytol rozhovor pre TASR (Tlačová
agentúra SR) a pre denník Korzár a 29.3.20132 pre
televíziu Zemplín.
Veľkonočná nedeľa 31.3.2013 bola v znamení
výborných kresťanských vystúpení detí z nedeľnej školy,
pripravili: Tímea Sotáková a Gabriela Lisá, a kresťanskej
hudobnej skupiny Agapé, viedol Jakub Tichý, zborového
spevokolu SDG, pod vedením kantora Juraj Tichého.
Apríl
Na veľkonočný pondelok kázal na dopoludňajších
bohoslužbách Ján Šoltés. Niektorí naši mládežníci boli na
stretnutí v Sečovciach, uskutočnilo sa spoločné stretnutie
mládeže oboch slovenských seniorátov.
V nedeľu 7.4.2013 bola o 15:00 hod. v našom
kostole prehliadka spevokolov, na ktorej vynikajúco
spieval i náš spevokol Soli Deo Gloria, pod vedením
kantora Juraja Tichého.
V pondelok nato bola seniorátna biblická hodina,
ktorú viedol Ján Janovčík.
V piatok 12.4.2013 bol pre mládež v zborovke
premietaný pozoruhodný film Pravdivý príbeh .
V nedeľu 14.4.2013 som sa stretol s rodičmi
konfirmantov druhého ročníka.
Dopoludňajšie bohoslužby zamerané na mládež boli
v nedeľu 28.4.2013, keď kázal Milan Balahura, zazneli
piesne v podaní mládeže z Michaloviec, Palína a Stretavy.
V ten istý deň bolo preskúšanie konfirmantov druhého
ročníka pred rodičmi a presbytermi.
Máj
V piatok 3.5.2013 bolo u nás stretnutie seniorátnej
mládeže, slovom nás posilnil vojenský duchovný Dávid
Varga Eštok.
Február 2014
V nedeľu dopoludnia 5.5.2013 kázal Ján Šoltés.
V pondelok 6.5.2013 sa uskutočnila seniorátna
biblická hodina.
Mesto Michalovce previedlo na náš účet
finančné prostriedky 400 Eur, na nahrávanie CD
nosiča zborového spevokolu SDG.
Dňa 8.5.2012 sme mali výlet na Morské oko, v
nedeľné odpoludnie o 14:00 hod. sme sa zišli na
parkovisku pred našim cieľom. Počasie bolo
vynikajúce, súťaže pre deti atraktívne, opekačka bola
tiež vydarená. Celú akciu starostlivo pripravila
Nedeľná škola, Tímea Sotáková, Gabriela Lisá.
Dňa
10.5.2013
rodičia
konfirmantov
brigádnicky pomohli pri upratovaní kostola a jeho
okolia.
V nedeľu 12.5.2013 bola v zbore konfirmácia,
keď sa konfirmovalo trinásť konfirmantov.
Na Svätodušnú nedeľu 19.5.2013 počas
bohoslužieb spievali konfirmanti prvého ročníka,
viedol ich Jakub Tichý. Vystúpenie mala i kresťanská
hudobná skupina Agapé. Na Svätodušný pondelok
popoludní som sa zúčastnil spolu s kurátorom
Jaroslavom
Bánocim
seniorátneho
valného
zhromáždenia v Pinkovciach.
V piatok 24.5.2013 sa premietal film pre
mládež The Book of Eli. Rodiny zo zboru sa
zúčastnili konferencie reformovaných rodín v hoteli
Chemes, na Zemplínskej Šírave.
Stretnutie s rodičmi konfirmantov prvého
ročníka bolo 26.5.2013.
Dňa 29.5.2013 som bol na seminári v Chemese,
ktorý organizovala Remidia n.o. s psychologičkou.
Júl
Prvého júla bola seniorátna biblická hodina.
Dňa 5.7.2012 sme sa zúčastnili na Cyrila a Metoda
ekumenických bohoslužieb. Kvôli nepriaznivému počasiu boli
presunuté do budovy MsKS, kázal rímskokatolícky dekan
Stanislav Pavúk, potom sa čítaním ekumenického textu do
programu zapájali prítomní duchovní. Nasledovala prehliadka
Chóry Zemplína, kde spieval aj náš spevokol spolu so
spevokolom Peniel z evanjelickej cirkvi a.v. v Michalovciach.
V nedeľu na dopoludňajších bohoslužbách vystúpili
spolu spevokoly Peniel a SDG v kostole evanjelickej cirkvi
a.v. a v našom reformovanom kostole.
Rada Konventu pre obnovu reformovaného kresťanstva
bola v priestoroch mládežníckeho centra 19.7.2013.
Už tradičný zborový výlet loďou na Zemplínskej Šírave
bol 21.7.2013 popoludní. Po plavbe loďou nás všetkých
prijala a pohostila Jozefína Štefančíková. Pozreli sme si
zaujímavú výstavu starožitných vecí, ktoré kedysi denne
slúžili našim predkom, spoločne sme si v príjemnom prostredí
so staršími pospomínali a mohli sme porovnávať ako sa žilo
kedysi a ako je to v súčasnosti.
August
Popoludní 5.8.2013 sa zišli účastníci seniorátnej
biblickej hodiny.
V dňoch 17.8. až 20.8.2013 bol Zborový rodinný tábor
v Tatranskej Lomnici, ktorý obetavo pripravila rodina
presbytera Blažeja Kneža.
Na konferencii o modlitbe 18.8.2013 v Lúčkach v
miestnom reformovanom kostole som prednášal na tému
Úskalia modlitby. V ten istý deň o 18:00 hodine zasadala v
Michalovciach Rada konventu pre obnovu reformovaného
kresťanstva, ktorej som bol členom ako aj náš zborový
kurátor.
V utorok 20.8.2013 sme s kurátorom zboru a
presbyterom Matúšom Gazdovičom, vykonali obhliadku
zvonov v Košiciach a na Spiši.
Na Nový chlieb dňa 25.8.2013 bolo Misijno-diakonické
stretnutie starších, vysluhovala sa Svätá večera Pánova.
Aj v mesiaci august pokračovali modlitebné stíšenia
dobrovoľníkov pred nedeľňajšími bohoslužbami v priestoroch
mládežníckeho centra.
Jún
Predprázdninový mesiac sa začal nedeľňajším
výletom do ZOO Košice dňa 2.6.2013. Deň pred tým
tam otvorili nový Dino park, ktorý sme tiež navštívili.
Výlet organizovala nedeľná škola, Tímea Sotáková a
Gabriela Lisá.
V pondelok 3.6.2013 bola seniorátna biblická
hodina.
Niektorí naši mládežníci sa zúčastnili 7.6. –
9.6.2013 na stanovačke v Záhore pri kostole.
Michalovské deti a dorast boli 8.6.2013 na
seniorátnom dni detí v Bežovskej základnej škole.
V nedeľu 9.6.2013 prebehlo Misijnodiakonické stretnutie starších s témou Boh s nami.
Dňa 11.6.2013 sa zišla Rada cirkví v
Michalovciach.
Konfirmanti prvého ročníka boli preskúšaní v
nedeľu 16.6.2013.
19.6.2013 som sa zúčastnil schôdze farárov v
Lastomíri.
V závere júna prebehla dobrovoľná zbierka pre
bohuznámeho brata, ktorý sa dostal do veľkej
sociálnej núdze, bolo mu odovzdaných 390 Eur. Na
dopoludňajších bohoslužbách zameraných na mládež,
kázal levíta Jaroslav Géci, hudobnú stránku
zabezpečila skupina Agapé.
KALVÍN
September
10. septembra 2013 som sa zúčastnil školenia v
modlitebni v Sečovciach, ktoré viedli misijní duchovní z
Holandska.
V sobotu 14.9.2013 sa v zborovej sieni zišla mládež
oboch slovenských seniorátov, ďakujem všetkým, ktorí
doniesli v sobotu ráno zákusky a občerstvenie pre
mládežnícku akciu.
V nedeľu 15.9.2013 sme sa s kurátorom zúčastnili
konferencie presbyterov v Trhovišti, kázala tam farárka Anna
Hisemová. V ten deň v Trhovišti zasadala i Rada konventu.
Film pre našich konfirmantov sa premietal 20.9.2013.
V septembri bola ešte schôdza duchovných v
Horovciach, kde bol prizvaný aj kurátor Jaroslav Bánoci a
zástupca generálneho kurátora Ján Marcinčák, prednášali o
finančných fondoch a ich realizácii v našich podmienkach.
6
Február 2014
Október
Začiatkom mesiaca 2.10.2013 sme s
kurátorom, presbytermi M. Gazdovičom a M.
Kontrom videli michalovské zvony u
redepmtoristov a v rímskokatolíckom kostole za
autobusovou stanicou.
Dňa 3.10.02013 sme sa s kurátorom a
presbytermi v michalovskom dome smútku
rozlúčili s manželom našej presbyterky Marty
Sotákovej, Ing. Tiborom Sotákom.
V piatok 4.10.2013 na seniorátnej mládeži
kázala levítka Marika Géciová.
V pondelok 7.10.2013 bola seniorátna
biblická hodina.
Rada cirkví mesta Michalovce sa zišla
9.10.2013 v priestoroch sociálneho zariadenia na
Hollého ulici.
Dňa 8.10.2013 sme si s kurátorom a
presbytermi pozreli zvony v reformovaných
kostoloch Stretava a Vysoká nad Uhom.
Podvečer sme sa s kurátorom zboru J. Bánocim
zúčastnili zasadnutia rady konventu, ktoré bolo v
Hriadkach.
Niektorí z našich seniorov sa zúčastnili
22.10.2013 výletu vo Svinici, v Čani a v
Košiciach, ktorý organizovala Remidia n.o.
V Čečehove sme sa 26.10.2013 rozlúčili s
najstaršou aktívnou členkou nášho zboru Annou
Géciovou, rodenou Jenčíkovou, ktorá sa narodila
v roku 1919 v Lastomíri.
V nedeľu 27.10.2013 sa uskutočnilo
Misijno-diakonické stretnutie starších, na Nové
víno bola vysluhovaná Sv. večera Pánova.
27.10.2013 započalo nahrávanie CD
zborového spevokolu Soli Deo Gloria.
V tomto mesiaci prebehla dobrovoľná
zbierka pre reformovaný kresťanský zbor
Trhovište, na dostavbu modlitebne a zborového
domu sa vyzbieralo 349 Eur.
December
V nedeľu 1.12.2013 začal náš spevokol SDG nahrávanie CD
nosiča, ktoré sa uskutočnilo v kostole.
V piatok a sobotu 6. – 7.12.2013 bola u nás seniorátna
mládež, kázal študent teológie Peter Korpa. Mládež mala
zabezpečený bohatý program, po strávenej noci pokračoval v
zborovej sieni, viedol farár Marek Kačkoš.
Dňa 9.12.2013 som sa zúčastnil školenia duchovných, ktoré
pripravila Remidia n.o., konalo sa v zborových priestoroch
palínskej fary. Témou bola sociálna práca v zborových
podmienkach, eschatológia apoštola Pavla.
Adventné súťažno-športové popoludnie, ktoré sa uskutočnilo
v nedeľu 15.12.2013 pripravila Nedeľná škola, Tímea Sotáková a
Gabriela Lisá. Zišlo sa množstvo detí a dorastu za prítomnosti
rodičov a aj starých rodičov. Po úvodnej modlitbe sa súťažilo a
odmeňovalo. Deti sa mohli bližšie spoznať, pohrať sa a radosť z
toho mali i prítomní dospelí.
Na Misijno-diakonickom stretnutí starších 22.12.2013 sme z
láskou privítali našich seniorov. Po pripravenom programe, čítaní z
Božieho slova, zamyslení, prednese náboženskej poézie,
nasledovala kázeň duchovného a vysluhovanie Svätej večere
Pánovej. Záverom sme sa obohatili v rozhovoroch pri pripravenom
občerstvení.
Na Štedrý deň 24.12.2013 nás zaujalo vynikajúce vystúpenie
deti zo zboru, ktoré pripravili sestry z nedeľnej školy. Krásne
piesne, recitácie a scénické stvárnenie našej každodennosti k
vianočným udalostiam sa deťom veľmi vydarilo. Hudobne ich
sprevádzal Pavol Bánoci.
Na bohoslužbách 25.12.2013 na Prvý sviatok vianočný
spieval na slávu Božiu zborový spevokol Soli Deo Gloria, pod
vedením Juraj Tichého, mládežnícka skupina Agapé, viedol Jakub
Tichý, vynikajúco spievala Veronika Mattová. Pozoruhodné bolo
vystúpenie kresťanskej hudobnej skupiny PF (Príležitostná
formácia), hudobníci vystúpili pod vedením Juraja Tichého a
Jaroslava Bánociho.
Na Druhý sviatok vianočný kázal Ján Šoltés. Počas
sviatočného vianočného obdobia pri prijímaní Svätej večere
Pánovej vypomáhal farár Ján Knežo.
1.3. Bohoslužby
November
Na dopoudňajších bohoslužbách dňa
3.11.2013 kázal v našom kostole zástupca
biskupa Marián Hamari, jeho kázeň mala
reformačný dôraz. K tomu znel i zbožný spev
zborového spevokolu z Vajkoviec, zazneli dve
pásma kresťanských spevov.
Rada konventu bola 7.11.2013 vo
večerných hodinách v priestoroch mládežníckeho
centra.
V nedeľu popoludní o 15:00 hod. sa zišiel
v našom kostole Konvent, bola ukončená jeho
činnosť a následne odsúhlasený vznik a príprava
Občianského združenia s názvom Konvent.
V tomto mesiaci 17.11.2013 som sa
zúčastnil inštalácie zborového farára v Palíne,
Mareka Kačkoša.
Záverom
mesiaca
24.11.2013
sa
uskutočnilo Zborové valné zhromaždenie,
prebehla voľba kurátora a presbyterov zboru.
KALVÍN
Bohoslužby v zbore sa konajú každú nedeľu dopoludnia a
popoludní. Popoludňajšie niekedy nahrádzajú prebiehajúce zborové
udalosti alebo seniorátne či celocirkevné podujatia. Dopoludňajšie
bohoslužby sa konali v roku 2013 so začiatkom o 10:00 hod.,
popoludní 16:30 hod.
Bohoslužby sa konajú vo všetky naše sviatky, na Pamiatku
reformácie, na Nový rok, tak ako v nedeľu. Počas kajúceho týždňa
sú bohoslužby v piatok, tiež v období pašií a adventu. Bohoslužby
sú v kostole a popoludňajšie v zborovej sieni. Na bohoslužbách,
biblických hodinách, stretnutiach mládeže v roku 2013 poslúžili
Božím slovom reformovaní duchovní:
Marián Hamari, Mária Meňkyová, Ján Janovčík, Miroslav
Kovaľ, Juraj Brecko, Ján Semjan ml., Ján Knežo, Marek Kačkoš,
Erika Šrojtová, Erika Dékanyová, Vlasta Kovaľová, Mariana
Sláviková, Pavol Kačkoš, Dávid Vargaeštok, Miroslav Varga, Ján
Šoltés, Marika Geciová.
Počas ekumenických bohoslužieb kázali v zbore: Bohdan
Roháček z Cirkvi bratskej, Štefan Handzok z Apoštolskej cirkvi,
Pavle Kocev a Róbert Zachar z Evanjelickej cirkvi metodistickej.
7
Február 2014
Download

Kalvín - Kalvin.sk