1
NA AKTUÁLNU TÉMU
Stretnutie seniorov na Ministerstve práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších a Mesiaca úcty k starším sa dňa 7. októbra 2010 na
pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR stretli seniori z celého Slovenska. Takmer
200 členov viacerých seniorských organizácií využilo možnosť stretnúť sa s novým ministrom
práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefom Mihálom, ako aj s kolegami z príbuzných seniorských organizácií. Vystúpenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála na tomto stretnutí
uverejňujeme v plnom znení a zároveň predstavujeme nového ministra našim čitateľom v krátkom životopise.
Vážené dámy, vážení páni, milí seniori,
príspevkami počítame aj v roku 2011. Nedá mi nestalo sa už tradíciou, že v mesiaci októbri sa pri
pripomenúť, že nie je jednoduché rozdeľovať pepríležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí
niaze v čase, keď zo štátnej pokladnice nestačíme
a Mesiaca úcty k starším stretávame viac s našimi
pokryť všetky potreby či požiadavky. Napriek tejto
seniormi – spoluobčanmi, rodinnými príslušníkmi,
situácii dôchodky naďalej porastú. V januári sa
priateľmi, kolegami. Aj na pôde Ministerstva práce,
zvýšia takým istým spôsobom ako doteraz. Teda
sociálnych vecí a rodiny SR sme spolu s RNDr. Kao určité percento podľa rastu priemernej mzdy
milom Vajnorským, predsedom Jednoty dôchodcov
a inflácie. Presne o 1,8 %.
na Slovensku, zorganizovali celoslovenské stretnuMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa
tie seniorov. Prišlo takmer 200 členov viacerých sevšak tento spôsob chystá zmeniť. Aby bol solidárniorských organizácií, ktoré svoje aktivity venujú
nejší. Aby tí, čo poberajú vysoké penzie, nedostali
záujmom a potrebám staršej generácie. Samozrejoveľa viac ako tí, čo majú dôchodky nízke. Preto
me, nemohli sme sa stretnúť s každým z vás.
sme sa rozhodli od roku 2012 valorizovať dôchodDovoľte mi preto, aby som sa vám všetkým priky nie o percentá, ale o pevnú sumu. Všetci stahovoril a pozdravil vás, vážení seniori, aj prostredrobní dôchodcovia dostanú pridané úplne rovnaníctvom vášho časopisu. Úprimne vám blahožeko. Zvýšenie o desať eur bude mať inú cenu pre
lám k vášmu sviatku a želám predovšetkým pevné
toho, kto má dôchodok 500 eur, ako pre toho, kto
zdravie, veľa radosti v kruhu najbližších, pokoj
poberá 76-eurovú penziu. A navyše, priznávaniu
v duši, veľa pozitívnej energie, spokojnosti a úspetakýchto nízkych dôchodkov chceme urobiť kochov pri napĺňaní vašich osobných predsavzatí.
niec. Plánujeme zaviesť inštitút minimálneho
Rád by som tento priestor využil aj na to, aby
dôchodku. Teda takej penzie, pod ktorú by Sociálsom vás všetkých uistil, že ako podpredseda vlády
na poisťovňa ísť nesmela. Minimálny dôchodok
Slovenskej republiky a minister práce, sociálnych
zaručí, že sa žiaden dôchodca neocitne v hmotnej
vecí a rodiny venujem pozornosť celej škále pronúdzi a nebude musieť poberať žiadne ďalšie dávblémov a činnostiam spadajúcim do
kompetencie rezortu. Napriek mnohým
naliehavým a o to zložitejším krokom
v sociálnej oblasti je aj tu nevyhnutné
venovať pozornosť prioritným úlohám
a zachovať ich následnosť. Uvedomujem si, že život slovenského dôchodcu
nie je najľahší. Aspoň malým potešením nech je pre vás vianočný príspevok, ktorý v decembri dostane vyplatený každý dôchodca s penziou nižšou
ako 446,70 eura. Aby bol spravodlivejšie rozdelený, namiesto troch kategórií
sme ho odstupňovali do ôsmich. Presne podľa výšky dôchodku. Najviac,
66,39 eura, získajú ľudia s penziou do
186,20 eura. 40,34 eura dostanú ľudia
s dôchodkom do 446,70 eura. A nielen Na stretnutie seniorov prišli zástupcovia seniorských
v tomto roku, v rozpočte s vianočnými organizácií z celého Slovenska
2
ky. Takto majú pred rizikom chudoby ošetrených
seniorov napríklad v Rakúsku, Dánsku, Španielsku, ale už i v susednom Česku. Ich skúsenosti
a poznatky chceme využiť aj u nás na Slovensku.
Veríme, že hoci skromné, ale predsa len nápomocné opatrenia, ktoré pre vás chystáme, vás aspoň
trochu potešia.
Vážení seniori,
chcem vás ubezpečiť, že záujmom súčasnej
vlády nie je komplikovať občanom život, ale naopak, usilujeme sa nájsť čo najprijateľnejšie rieše-
nia na zlepšenie hospodárskej a ekonomickej situácie tak, aby sme mohli zaručiť zlepšenie životných podmienok všetkým občanom. Verím, že sa
takto bude vnímať a chápať prístup rezortu práce,
sociálnych vecí a rodiny k plánovaným zmenám
a v najbližšej budúcnosti ho občania aj samotní
dôchodcovia ocenia. S úctou
Jozef Mihál
podpredseda vlády SR
a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Foto archív redakcie
RNDr. Jozef Mihál
podpredseda vlády SR, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda pre
ekonomiku, člen Republikovej rady SaS
Dátum narodenia: 18. 3. 1965
Vzdelanie:
1983 – 1988 Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského – RNDr.
1979 – 1983 Gymnázium
Jazykové znalosti:
anglický jazyk – pasívne, nemecký jazyk – pasívne, ruský jazyk – pasívne
Zamestnanie:
2007 – súčasnosť
2003 – súčasnosť
2007
2005 – 2006
1990 – 2006
majiteľ RELIA, s. r. o., podnikové a ekonomické poradenstvo
lektorská činnosť, publikovanie a prednášanie na témy pracovného práva,
sociálneho zabezpečenia, dane z príjmu
spoluautor internetového portálu www.drak.porada.sk so zameraním na oblasť
mzdového účtovníctva, daní a odvodov
externý poradca ministra zdravotníctva SR pre reformu zákona o zdravotnom
poistení a systém ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie,
Ministerstvo zdravotníctva SR
spoločník – analytik pre personalistické a mzdové podsystémy,
AURUS, s. r. o., informačné systémy
Postoj JDS k návrhu na zmenu systému valorizácie
dôchodkov
Nástup novej vlády
vždy so sebou prináša určité zmeny. Jednotlivé
skupiny obyvateľov preto
pozorne sledujú, s akým
Programovým vyhlásením
nová vláda príde, a najmä
ako ho následne začne
realizovať. Úvodný optimizmus je obyčajne rýchlo
pribrzdený existujúcou realitou. Aj súčasné obdobie je charakterizované práve týmto procesom. Niektoré sľubované vízie sa začínajú strácať, nastupujú nové predstavy, ktoré sú už často v rozpore
s pôvodnými sľubmi.
Dôchodcovia sú jednou z najrozsiahlejších komunít v každej spoločnosti. Majú za sebou vo väčšine prípadov viac ako 40 rokov aktívnej pracovnej
činnosti. V prípade slovenských dôchodcov situá-
cia nebola jednoduchá. Vo väčšine prípadov nepracovali v ideálnych pracovných podmienkach,
ani zdravotná starostlivosť nebola na svetovej úrovni, spôsob oddychu a obnovy síl bol zvláštny v tom,
že aj v čase oddychu pracovali pri stavbe domu,
v rôznych brigádnických činnostiach, v záhradách,
na záhumienkoch a pod. Len pomerne malá časť
skutočne relaxovala s cieľom obnovy svojej pracovnej sily.
Zvláštne sa najmä v poslednom dvadsaťročí vyvíjala aj legislatíva v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Množstvo novelizácií zákona v tomto období nevydáva svedectvo o jeho kvalitnej príprave,
ale ani o kvalitných novelizáciách. Desiatky
z nich, ktoré mali priniesť pozitívne zmeny, skôr
priniesli ďalšie problémy. Snaha časti politikov zapáčiť sa určitým skupinám v rámci komunity
dôchodcov bola málokedy úspešná. Tak sme sa
dočkali dnešného stavu, že vlastne máme na Slo-
3
vensku tri základné kategórie dôchodcov – starodôchodcov (do dôchodku odišli do konca roku
2003), novodôchodcov (do dôchodku išli po 1. 1.
2004) a predčasných dôchodcov (po novelizácii zákona a vzniku tejto kategórie). Samozrejme, každá
kategória má ešte viacero podskupín podľa ďalších uskutočnených úprav. Je to zvláštnosť, ak sa
v štáte vypočítavajú dôchodky podľa rozličných
pravidiel, ktoré často pre dôchodcu z predchádzajúceho obdobia znamenajú finančný rozdiel až
v tisícoch pôvodných korún v ich neprospech. Je
to zvláštne, ale na Slovensku je to tak. Žiadna
z porevolučných (ponovembrových) vlád na Slovensku nenašla v sebe odvahu, ale ani prílišnú
snahu situáciu zjednotiť a dôchodky vyplácať podľa určitých jednotných pravidiel. Škoda. Desaťtisíce dôchodcov za toto obdobie odišlo z tohto sveta s pocitom krivdy a nepochopenia. Politici vždy
viac hovorili, menej však už konali.
Pozrime sa teraz, aká je súčasná realita finančného postavenia dôchodcov a čo sa navrhuje na jej
riešenie. Kategória starodôchodcov (asi 730-tisíc
ľudí k 31. 12. 2010) má priemerný dôchodok 299,7
eura. Kategória novodôchodcov (asi 198-tisíc ľudí)
má priemerný dôchodok 373 eur. Priemer dôchodkov je teda v súčasnosti 351 eur. Tieto čísla viedli
mnohých analytikov ku konštatovaniu, že slovenskí dôchodcovia sú blízko hranice chudoby. Pri čítaní týchto údajov si možno poviete, veď ja poznám dôchodcu s dôchodkom oveľa vyšším. Áno,
sú. Koľko ich však na Slovensku máme? Určite výrazne prevažuje tá druhá strana.
A teraz, aké riešenia sa navrhujú. Prvé najvýraznejšie opatrenie, ktoré sa už objavilo v jasných
kontúrach, je zmena spôsobu valorizácie dôchodkov. Roky trvalo, kým sa od náhodnosti prešlo
k určitému presnému pravidlu valorizácie. Súčasný, tzv. švajčiarsky model pri výpočte percenta valorizácie vychádza z rastu inflácie a rastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR. Číselne sa berie polovica z rastu inflácie a polovica
z rastu miezd. Nie je to ideálny, ale v našich pomeroch celkom slušný model valorizácie. Pomohol
v tom, že dôchodky aspoň do určitej miery kontrolovali rast miezd a Slovensko tak nikdy nepadlo pod hranicu 40 %, stanovenú MOP ako minimálny pomer medzi dôchodkom a priemernou mzdou v národnom hospodárstve. Čo však na to hovorí nová vláda? Tento systém sa jej zdá príliš
štedrý. Podotýkam opätovne, že priemerné dôchodky sa blížia k hranici chudoby. Navrhuje iný
model, ktorý už bude vychádzať len z inflácie
v danom roku a bude už ignorovať rast platov. Čo
to prinesie? Jednoznačne pokles reálnych dôchodkov. Politici a rôzni analytici však tvrdia, že predsa infláciu valorizácia pokrýva. Áno, ale aj pri takomto stave pri súčasnom spotrebnom koši (nerobí rozdiel medzi občanmi v produktívnom veku
a dôchodcami) môže viesť k poklesu reálnej hodnoty dôchodku. Veď aj pri oficiálnej deflácii môžu
ceny potravín vzrásť napríklad o 10 %. Iste nemusím presviedčať, že dôchodca už menej kupuje
predmety dlhodobej spotreby, potraviny však potrebuje denne. Preto s takouto zmenou valorizácie
zásadne nesúhlasíme.
Často v poslednom období čítam, že v dôchodkovom systéme sa začína uplatňovať rovnostárstvo. V organizácii, ktorú zastupujem, v Jednote dôchodcov na Slovensku, to určite nepreferujeme. Vychádzame zo zásady, že prvok zásluhovosti je daný už pri výpočte dôchodku. Nepovažujeme
za prijateľné, aby sa napríklad zásluhovosť zvyšovala valorizáciami. Preto sme prijali myšlienku, že
percentuálne prostriedky získané pri valorizácii
treba medzi dôchodcov rozdeliť rovnakou sumou.
V tom vidíme skutočnú solidaritu medzi dôchodcami s nízkymi a vyššími dôchodkami. Až tak sa
podarí prerušiť zvyšovanie rozdielu medzi najvyššími a najnižšími dôchodkami a zastaviť tzv. roztváranie nožníc. Zdôrazňovanie, že solidarita sa
bude uplatňovať aj prostredníctvom novonavrhovaného modelu, je aktuálne. Až na to, že všetci dostanú menej oproti pôvodnému modelu. Aj chudobnejší, aj bohatší dôchodcovia.
Osobitnou kapitolou sú predčasní dôchodcovia. Inštitút predčasného dôchodku bol v čase jeho vzniku možno myslený úprimne. Ak občan
v preddôchodkovom veku prišiel o zamestnanie,
dlhodobo ho nemohol nájsť a ak nemal iné riešenie, určite siahol po predčasnom dôchodku. I najlepšie mienená pomoc však vždy natrafí aj na ľudí s menej čestnými úmyslami.
Tak sa mohlo stať, že predčasnými dôchodcami sa stávali ľudia, ktorí vôbec neprestali pracovať
a popri jeho poberaní ďalej poberali aj mzdu. Sme
za to, aby predčasní dôchodcovia pri zachovaní
pracovnej činnosti prerušili zo zákona poberanie
predčasného dôchodku. Ak znovu prídu o prácu,
vyplácanie predčasného dôchodku sa im obnoví.
Zároveň súhlasíme s tým, aby sa im odpracovaná
doba dopočítala do budúceho starobného dôchodku. Viem, že si týmito slovami získam veľa nepriateľov, napriek tomu sa však nebojím ich verejne vysloviť.
Ešte niekoľko slov na záver. Aj my seniori pozorne vnímame dianie v štáte, snahu o riešenie
lepšieho prerozdelenia financií, snahu po úsporách, po odstránení dosahov hospodárskej krízy
a pod.
Sme však zásadne proti tomu, aby sa pri hľadaní rezerv vťahovali do hry práve státisíce tých,
ktorí sa dostali až k hranici chudoby a navrhované zmeny by ich do nej definitívne vtiahli.
RNDr. Kamil Vajnorský
predseda JDS
4
XI. celoslovenská prehliadka speváckych
súborov seniorov
V Bratislave-Dúbravke sa 16. septembra 2010 konala XI. celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov. Organizovala ju ZO JDS Dúbravka spolu s OO JDS Bratislava IV
pod patronátom Ústredia JDS.
Ó, spievaj rod môj, bárs i hlasom hromu!
Nech tvoja pieseň šírym svetom letí.
Nech tvoja pieseň pozdravuje svety.
Ňou žiale, radosť, túžby i hnev si hoj!
Len nemlč, nemlč, ale spievaj,
spievaj rode môj.
vanka pamätným pohárom. K účastníkom sa
prihovorila aj starostka Karlovej Vsi pani Ing.
Hanulíková.
Počas celého programu sa k účinkujúcim
i publiku prihováral pán Juraj Sarvaš. Vystúpenia speváckych súborov z ôsmich krajov Slo-
Zaplnené hľadisko Domu kultúry v Dúbravke vytvorilo skvelú atmosféru tohto vydareného podujatia
Celoslovenskú prehliadku otvoril hymnickou piesňou Hoj, zem
drahá súbor Senioranka
z Karlovej Vsi. Publikum
privítala predsedníčka
krajskej organizácie JDS
Dr. Emília Michalíková.
Všetkých prítomných pozdravil aj predseda JDS
pán RNDr. Kamil Vajnorský. So slávnostným príhovorom vystúpil starosta Dúbravky pán Ing.
Ján Sandtner, ktorý zá- Spevácky súbor seniorov Dúbravanka bol za svoje vystúpenie
roveň ocenil prácu do- v domácom prostredí ocenený pamätným pohárom starostu
máceho súboru Dúbra- Dúbravky pánom Ing. Jánom Sandtnerom
5
Spevácky súbor Konopa z Dohnian zaujal
pásmom svadobných a žartovných piesní
z Púchovskej doliny
venska ukázali, že Slovensko má veľmi bohatú
klenotnicu ľudových piesní. Prostredníctvom nich národ ospevoval svoje šťastie, túžby
i bolesti, svoje lásky i žiale. No predovšetkým
z nich vyžarovala láska a radosť. Odzrkadlili sa
v nich krajové zvyklosti, ale i šibalstvá.
Účinkujúci sa spriatelili. A to bolo krásne.
Ešte aj po skončení tancovali a spievali v hale
Domu kultúry v Dúbravke.
Ďakujeme za tento krásny zážitok všetkým
účinkujúcim a organizátorom, ktorí sa na tejto
krásnej akcii podieľali.
Na celoslovenskej prehliadke vystúpili tieto
súbory: Lúč Záturčianka, Martin – vedúca pani
Ľudmila Jamborová;
Malina, Košice-Staré
mesto – vedúca pani Emília Nôtová; Blavanka,
Jaslovské Bohunice – vedúci pán Ján Raško;
Barvínek seniori, Kamienka, Stará Ľubovňa –
vedúca pani Mgr. Anna Vanáková; Senioranka,
Karlova Ves – vedúca pani Eva Kráľovičová; Seniorské srdce, Ludanice, Topoľčany – vedúca
pani Alžbeta Schramová; Konopa, Dohňany,
Púchov – vedúci pán Alojz Čvirik; Seniori optimisti, Žiar nad Hronom – vedúca pani Ľudmila Treberová. Samozrejme, aj Dúbravanka
z Bratislavy-Dúbravky – vedúca pani Mgr.
Magdaléna Chomová.
Záverom treba zdôrazniť, že k úspešnej organizácií tohto podujatia sponzorsky prispeli
starosta Dúbravky Ing. Ján Sandtner, starostka Karlovej Vsi pani Ing. Hanulíková, ako aj
Ministerstvo kultúry SR, Stredisko cenných
papierov SR a Poštová Banka.
Mgr. Magdaléna Chomová
vedúca súboru Dúbravanka
a predsedníčka ZO JDS Bratislava-Dúbravka
Záverečné vystúpenie všetkých účinkujúcich nadchlo všetkých divákov,
ktorí sa spontánne pripojili k spievaniu
Foto Ján Gallo
6
Nový generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne
RADÍ A INFORMUJE
Povinnosti Sociálnej poisťovne
voči poberateľom dôchodkovej dávky
a sociálneho dôchodku
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Dátum narodenia: 22. 4. 1961
Vzdelanie: v roku 1984 absolvoval
štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
(neskôr STU) v Bratislave. V roku
2006 na tejto univerzite absolvoval
doktorandské štúdium.
Pracovné skúsenosti: v rokoch 1984
až 1991 pôsobil v Pozemných stavbách, n. p., Trnava. V roku 1991 sa
stal na Ministerstve pre správu
a privatizáciu národného majetku
SR námestníkom ministra. V rokoch
1992 až 1993 bol riaditeľom Slovenskej kartografie, a. s., v Bratislave.
V rokoch 1993 až 1998 pôsobil ako
riaditeľ Kone Lifts, s. r. o., v Bratislave. V rokoch 1998 až 2006 bol generálnym riaditeľom a. s. Kappa
v Štúrove. V roku 2006 až 2007
pôsobil ako riaditeľ spoločnosti
Myllykoski, s. r. o., v Českej republike a od roku 2007 ako regionálny
riaditeľ pre strednú a východnú
Európu v a. s. Metsä Tissue v Žiline. V rokoch 1993 až 2001 bol
predsedom dozornej rady vo Váhostave Žilina, a. s. V rokoch 1999 až
2006 vykonával funkciu viceprezidenta Zväzu celulózovo-papierenského priemyslu SR; túto funkciu
začal opäť vykonávať v roku 2010.
V období rokov 1999 až 2006 bol
prezidentom Asociácie priemyselnej
ekológie na Slovensku (ASPEK).
V rokoch 1987 až 1989 pôsobil ako
externý lektor na Katedre ekonomiky a riadenia Materiálovo–technologickej fakulty (so sídlom v Trnave) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
V roku 2002 mu Neformálne ekonomické fórum udelilo titul Prominent ekonomiky 2002.
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., je bez
politickej príslušnosti.
Ak váš dôchodok neprevyšuje
sumu, pri ktorej môže vzniknúť
nárok na dávku v hmotnej núdzi
a príspevky k dávke v hmotnej
núdzi, prílohou rozhodnutia
o ňom je informácia o možnosti
posúdenia vašej hmotnej núdze.
Ak suma vášho dôchodku dosahuje takú výšku, že pri nej
môže vzniknúť nárok na dávku
v hmotnej núdzi a príspevky
k nej, Sociálna poisťovňa oznámi
vaše údaje úradu práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny, ktorý začne posudzovať vašu možnú hmotnú núdzu, ak zistí, že je na toto posudzovanie dôvod; to platí aj vtedy,
ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky, ktorý dovŕšil 62 rokov veku. Sumu, pri ktorej môže
vzniknúť nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, oznamuje ministerstvo Sociálnej poisťovni pri
každej zmene jej výšky.
Zvýraznené sú sumy: dôchodok pod úrovňou životného minima a na nej od 76 do 185 eur, dô-
Počet dôchodcov, ktorým sa
vyplácal starobný dôchodok
k 30. 6. 2010 (vrátane vdovských
a vdoveckých dôchodkov)
Suma
počet poberateľov
starobného, vdovského
a vdoveckého dôchodku
do 76 eur
2 913
od 76,1 do185 eur
16 474
od 185,1 do 305 eur
224 435
od 305,1 do 350 eur
199 533
od 350,1 do 465 eur
388 671
od 465,1 do 545 eur
63 780
od 545,1 do 565 eur
7 239
od 565,1 do 730 eur
25 451
od 730,1 do 755 eur
1 509
od 755,1 do 1 000 eur
5 935
nad 1 000,1 eur
1 294
Spolu
937 234
chodky na úrovni priemerného
dôchodku na Slovensku od 305
do 350 eur, dôchodky na úrovni
priemernej mzdy v hospodárstve
(730 až 755 eur) a dôchodky, ktoré prevyšujú mesačne tisíc eur.
Tabuľka je štatistikou dôchodkov
podľa odstupňovanej výšky dôchodku po zvýšení dôchodkov od
1. januára 2010 (stav k 30. júnu
2010).
Vianočné penzie budú
Vláda zverejnila návrh na vianočné príspevky v tomto roku.
Nárok na vianočný príplatok
k penzii by mali mať tento rok tí,
ktorí poberajú dôchodok od 25 do
60 percent vlaňajšej priemernej
mesačnej mzdy.
Prvýkrát sú dôchodky odstupňované do ôsmich pásiem.
Vianočné príspevky (v eurách)
Výška penzie
Vianočný príspevok
do 186,20
66,39
186,30 – 223,40
62,69
223,50 – 260,60
58,95
260,70 – 297,80
55,23
297,90 – 335,10
51,50
335,20 – 372,30
47,78
372,40 – 409,50
44,06
409,60 – 446,70
40,34
Zdroj: Sociálna poisťovňa
7
ZDRAVOTNÝ OBZOR
Prevencia rakoviny hrubého čreva vo vyššom veku
Najskôr mi dovoľte ospravedlniť sa, že budem
pojednávať o tých záležitostiach ľudskej existencie, o ktorých sa v slušnej spoločnosti hovoriť
„nesluší“. Už sama príroda sa postarala o to, aby
nás na to upozornila – materiálne produkty nášho organizmu odporne zapáchajú. Ale musíme
prijať skutočnosť, že to je neoddeliteľná stránka
nášho života a, žiaľ, aj umierania. Postihnutí
s umelým vývodom stolice o tom vedia svoje...
Táto téma je alebo sa už dlhší čas usiluje byť
vďaka aktivitám pre vec zapálených pracovníčok
a pracovníkov v slovenskej onkológii (medicíne
zaoberajúcej sa nádormi) stredobodom pozornosti našej verejnosti. Dôvodom je vysoký a stále stúpajúci podiel tohto ochorenia na chorobnosti
a úmrtnosti u nás na Slovensku. Jednou z reakcií na túto skutočnosť je napríklad široko založená skríningová (pátracia) akcia, ktorá u nás na
Slovensku beží od roku 2002. Ide tu o úsilie odhaľovať včasné, ešte liečiteľné štádiá tejto choroby, pri ktorých postihnutý zatiaľ nič necíti, pomocou jednoduchého a hromadne vykonateľného
vyšetrenia stolice na prítomnosť tzv. okultného,
skrytého krvácania. Tkanivo zhubných (malígnych) nádorov totiž rastie „ozlomkrk“, nie je dostatočne zásobené krvnými cievami, je preto menej kvalitné a ľahko odumiera. Znamená to vznik
otvorených vredov s krvácaním. To vedie k objaveniu sa krvi v stolici. Odborníci sa však k tejto
skúške stavajú s rezervou: jej negatívny výsledok
môže vyvolať klamný dojem, že nebezpečenstvo
nehrozí.
V prípade krvácajúcich konečníkových uzlov –
hemoroidov – sa skúška na okultné krvácanie
nedá dobre hodnotiť: ich prítomnosť tu môže
viesť k falošnému upokojeniu, že krv nepochádza
z nádoru. Skúsený gastroenterológ I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Lekárskej fakulty
Bratislava-Staré Mesto docent MUDr. Ľudovít
Lukáč, PhD., verí iba kompletnej kolonoskopii,
teda prehliadnutiu celého hrubého čreva od konečníka až po jeho hranicu proti tenkému črevu
pomocou prístroja s optikou umožňujúcou detailné vyšetrenie priamo, „in flagranti“. Možno
tak včas odhaliť aj vývojový predstupeň rakoviny
– tzv. polypy, výrastky sliznice čreva.
Kolonoskopiu však sotva možno vykonávať
masovo. Rad užitočných informácií nájdete všade
okolo seba, napr. aj na reklamách na potravinové výrobky a na internete. Je však otázne, či širšie vrstvy našich senioriek a seniorov tieto signály primerane vnímajú, a navyše, či majú k internetu dostatočný prístup.
Z týchto dôvodov môže byť užitočnou krátka
informácia o miere nebezpečenstva, ktoré starším ľuďom z tejto strany s rastúcim vekom hrozí
čoraz viac, a o možnostiach, ako ju znížiť. Chcem
sa pritom sústrediť nielen na praktické rady, ale
aj na vysvetlenie ich podstaty na základe terajšieho stavu lekárskych vedomostí. Myslím si, že
porozumenie týmto mechanizmom vzniku smrteľnej choroby je prvým krokom k odhodlaniu úspešne jej čeliť. Treba, pravda, upozorniť, že nie
všetko je stopercentne vedecky dokázané. Vo vede je totiž ľahké „špekulovať“ a vymýšľať teórie,
domnienky, hypotézy, ale ťažšie ich spoľahlivo
dokazovať. Príslušné výskumy stále pokračujú,
istotne skôr alebo neskôr doterajšie poznatky
spresnia, prípadne opravia a prinesú nové. Budú
sa týkať nielen najlepších spôsobov predchádzania, prevencie, ale aj najvlastnejších príčin v nás:
náš osud vo vzťahu k tomuto ochoreniu je totiž
zapísaný v dedičnej hmote na úrovni molekúl –
v génoch. Tie sú však zodpovedné – veľmi približne – iba asi za polovicu celého rizika vzniku rakoviny, takže druhú polovicu – faktory prostredia
a spôsob života – môže ľudská spoločnosť, medicína aj jedinec svojimi aktivitami priaznivo ovplyvňovať.
Najprv dovoľte uviesť základnú informáciu
o sídle choroby – ľudskom hrubom čreve. Je súčasťou tráviaceho „kanála“ nášho organizmu,
ktorý vedie z ústnej dutiny až do konečníka. Jeho podstatnú časť tvoria práve črevá. Tenké črevo je dlhé asi 5 metrov. Je to trubica s priemerom
od 6 cm (na začiatku) po 2,5 cm na konci, kde
„střevo tenké v tlusté přejíti se strojí“, ako písal
kvetnato český profesor Jánošík v učebnici anatómie na začiatku 20. storočia. Hrubé črevo je
kratšie, okolo 1 až 1,5 metra dlhé, a, samozrejme,
hrubšie – s priemerom od 8 cm na začiatku po
5 cm na konci, čo si môžete odmerať sami na maximálnej hrúbke svojej stolice.
Tieto vedomosti nám pomôžu pochopiť zásadný rozdiel medzi tenkým a hrubým črevom v tom,
že prvé z nich je zriedkakedy sídlom nádorov,
8
kým to druhé, hrubé, sa nádorovo zvrháva nepomerne častejšie. Mechanizmus tohto rozdielu je
jednoduchý – tenkým črevom potrava a jej zvyšky
prebehnú rýchlo a sú sprevádzané veľkým objemom tekutiny – tráviacich štiav. Ak je v potrave
niečo zlé (o chvíľu vysvetlím čo), potom to nemá
dosť času ani dostatočnú koncentráciu na to,
aby vykonávalo na sliznicu tenkého čreva svoj
neblahý vplyv. V hrubom čreve je to iné. Zvyšky
potravy sa zahusťujú, a tým koncentrácia škodlivín stúpa. Okrem toho je tam transport črevného
obsahu pomalší, takže styk s črevnou sliznicou
je dlhší. Už z týchto okolností možno odvodiť prvé základné pravidlo – len čo ucítite nutkanie na
stolicu, podľa možnosti ihneď alebo aspoň čo
najskôr poslúchnite! Nerešpektovanie, potlačovanie tohto fyziologického aktu je škodlivé ako
všetko, čo je proti prírode. Zlý vplyv má, samozrejme, zápcha, treba ju odstrániť.
Vzniká otázka, čo sú škodliviny v črevnom obsahu, ktoré obviňujeme ako súčasť príčinného
celku, ktorý vyústi vo vznik rakoviny. Označujú
sa ako kancerogény, teda látky „rodiace rakovinu“. Je všeobecne známe, že vznikajú pri vyprážaní, pečení mäsa a tukov. Tuky, ich nadmerné
požívanie a výsledná tučnota, obezita sú všeobecne „na indexe“, rovnako ako „červené“ mäso
(bravčové, hovädzie) na rozdiel od chvályhodného
bieleho mäsa, najmä rybacieho, rybacieho tuku
a olivového oleja. Štatistiky dokazujú spojenie
obezity s častejším výskytom rakoviny hrubého
čreva. K tráveniu tukov je potrebný prílev žlče do
čreva. Žlčové kyseliny v nej obsiahnuté sú pokladané za tzv. prekancerogény. Vlastné kancerogény z nich vznikajú pod vplyvom tzv. anaeróbnych,
„zlých“ baktérií. Tie v črevnom obsahu prevládnu
vtedy, ak je v potrave málo rastlinných vlákien.
Stolice sú potom tvrdé a málo objemné, s vyššou
koncentráciou kancerogénov. Pri strave bohatej
na vlákniny nadobúdajú prevahu tzv. aeróbne
baktérie, ktoré nemenia žlčové kyseliny na kancerogény, stolice sú objemnejšie a mäkšie, s menej koncentrovanými kancerogénmi. Okrem toho
vlákniny na seba kancerogény viažu a tým ich
zneškodňujú.
Tu sa dostávame k najdôležitejšej a dnes právom všeobecne propagovanej diétnej zásade,
účinnej aj v boji proti rakovine hrubého čreva:
dostatku čerstvej, najlepšie surovej zeleniny
a ovocia. To zabezpečuje bohatú prítomnosť tzv.
zvyškov v strave a napokon v stolici s následkami, ktoré som vyššie opísal. Pozitívny súvis je tu
tiež s probiotickými kultúrami. Uvádza sa, že
správnou stravou je možné predísť vzniku rakoviny hrubého čreva až v dvoch tretinách alebo
dokonca v troch štvrtinách prípadov. Fajčenie
a alkohol sú ďalšie preukázané škodliviny, ktoré
napomáhajú vznik rakoviny hrubého čreva. Kto
fajčí viac ako 20 cigariet denne, vystavuje sa vraj
dvojnásobnému riziku vzniku rakoviny hrubého
čreva. Podobne sa varuje aj pred nadmerným
konzumom alkoholických nápojov.
Výživa hrá dôležitú úlohu aj ako dodávateľ
najrôznejších látok, ktoré pôsobia proti vzniku
rakoviny. Patria sem napr. rôzne vitamíny, látky
„zametajúce“ voľné kyslíkové radikály (antioxidanty), kyselina listová, vápnik a ďalšie. Tvrdenia
o ochrannom význame tej-ktorej látky sa objavujú často, a nie vždy sú vedecky overené. Prístup k týmto látkam je dnes zaistený kvalitou potravín – často si možno na obale prečítať, čo všetko daná potravina obsahuje. Odporúčam všímať
si tieto informácie. Hovorí sa aj o tzv. chemoprevencii – napríklad sústavne podávaný aspirín
(kyselina acetylsalicylová) má vraj nesporný
priaznivý účinok, rovnako ako kyselina listová,
vápnik a iné substancie.
Pri všetkom vedeckom a lekárskom pokroku
boj s týmto ochorením, aspoň u nás, prehrávame: jeho výskyt stále stúpa. Ide o vedúce zhubné
nádorové ochorenie, ak uvažujeme o obidvoch
pohlaviach, popri rakovine pľúc, dominujúcej
u mužov, a prsníka u žien. Dôležitým ukazovateľom je tzv. incidencia choroby, t. j. počet novozistených prípadov pripadajúci na 100 000 obyvateľov za jeden kalendárny rok. Tu treba rozdeliť rakovinu hrubého čreva na tri druhy: rakovinu vlastného hrubého čreva, rakovinu jeho esovitého zakončenia s konečníkom (rektosigmoideálneho spojenia) a rakovinu samotného konečníka. Tak napr. za rok 2004 bola incidencia všetkých troch druhov v porovnaní s 50-ročnými
mužmi vyššia u 60-ročných mužov asi 3-krát
a u 80-ročných mužov 4- až 11-krát (v prípade
vlastného hrubého čreva). U žien to bolo podobné – prvý vzostup predstavoval 3- až 6-násobok
(pri rakovine rektosigmoideálneho spojenia)
a druhý 6- až 11-násobok (tiež pre rektosigmoideálne spojenie).
Z týchto čísiel plynie ponaučenie pre seniorky
a seniorov: mať na vedomí, že nebezpečenstvo
smrti na rakovinu hrubého čreva výrazne stúpa s vekom, rozumieť podstate problému a následne uvedomelo rešpektovať spomínané pravidlá prevencie rakoviny hrubého čreva.
MUDr. Miroslav Mikulecký ml., CSc.
Lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzitná nemocnica Bratislava-Kramáre
9
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ JDS
Príkladná starostlivosť o seniorov v Trnave
Aj napriek tomu, že príjmy mesta Trnava sú
v tomto roku znížené a finančné prostriedky
poskytované siedmim denným centrám v meste boli oproti minulému roku nižšie o polovicu,
mesto Trnava – odbor sociálneho zabezpečenia
a Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava za
pomoci denných centier a najmä Mestskej organizácie JDS usporiadalo dve pozoruhodné
akcie hodné nasledovania.
Chvíľa oddychu po náročnom pochode
né na vzdelávanie, zdravotné poradenstvo, prezentáciu služieb, aktivít a produktov určených
pre seniorov, ukážky cvičenia pre zdravie, ale
aj módna prehliadka s manekýnkami v seniorskom veku. O úvod sa postarali mažoretky seniorky. Po oba dni prezentovali svoju činnosť
denné centrá a MsO JDS v prezentačných
stánkoch. Vystúpili aj spevácke súbory denných centier. O zábavu sa postarali folklórne
súbory z Trnavy a regiónu. Nezabudnuteľný bol koncert nevidomého speváka Mariána Bangu a tanečno-spoločenský večer s Robom Kazíkom.
Organizátori obohatili program o novinky, ako boli „Beh – chôdza reumatikov“ pod záštitou Mestskej organizácie
Ligy proti reumatizmu a anketa účastníkov o vzťahu mesta k seniorom. Anketové lístky boli žrebovateľné a ich
majitelia vyhrali pekné ceny poskytnuté vystavovateľmi.
Vstup na všetky podujatia bol voľný
a zúčastnilo sa na nich takmer dvetisíc
návštevníkov nielen z mesta, ale aj
z blízkeho okolia. Spomínané podujatia majú
okrem zaktivizovania seniorov v meste Trnava
a prehlbovania ďalšej spolupráce denných
centier a MsO JDS snahu zapojiť do podobných akcií čo najväčší počet seniorov aj neorganizovaných a pritiahnuť ich do spoločnosti seberovných ľudí.
Dňa 16. septembra v rámci akcie Zdravé
mesto zorganizovalo tretí ročník podujatia pod
názvom Pochod zdravia seniorov. Pochod na
hlavnom, Trojičnom námestí odštartoval zástupca primátora Ing. Pobiecky. Viac ako 450
seniorov absolvovalo pochod dlhý 3 km do rekreačnej oblasti
Kamenný mlyn, kde ich už čakala hudba, športové súťaže, občerstvenie a tanec. Športové súťaže organizovali jednotlivé denné centrá pre všetkých zúčastnených seniorov. Denné centrá
zároveň odmenili troch najlepších súťažiacich. Záverečné dve
hodiny tanca boli vyvrcholením
tohto vydareného podujatia.
V dňoch 13. – 14. októbra
v rámci Mesiaca úcty k starším
to bol druhý ročník Veľtrhu pre
seniorov, ktorý sa uskutočnil
v mestskej športovej hale. Na
druhom Veľtrhu pre seniorov bo- Predstavitelia MsO JDS a KO JDS Trnava
li pripravené podujatia zamera- pri sledovaní kultúrneho programu
10
Na záver chceme vyjadriť poďakovanie predstaviteľom mesta na čele s primátorom Ing.
Štefanom Bošnákom, Stredisku sociálnej starostlivosti Trnava a ostatným organizátorom
pod vedením pani Peciarovej a pani Mgr. Huňavej za prípravu týchto krásnych podujatí.
Mesto Trnava je príkladom v postoji obecnej
samosprávy k svojim starším spoluobčanom.
Seniori si takúto pozornosť zaslúžia a predstavitelia mesta to správne pochopili. Vďaka za
všetkých.
Ing. Igor Fabián
predseda MsO JDS Trnava
a Denného centra, Hlavná ul., Trnava
Foto archív autora
Mesiac úcty k starším sme oslávili dôstojne
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Žarnovici uskutočnila 1. októbra
2010 vo Voznici VII. ročník kultúrno-spoločenského podujatia pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším za mimoriadnej pomoci ZO JDS vo
Voznici a Obecného úradu vo Voznici. Prítomní boli naši členovia zo všetkých 16 základných organizácií JDS a pozvaní hostia – predstavitelia samosprávy.
Bolo to pekné a dôstojné podujatie, ktorého
cieľom bolo priniesť niečo nové, čo obohatí
a poteší prítomných. Naším cieľom bolo
usmerniť naše základné organizácie a povzbudiť ich, aby podobné podujatia urobili aj vo
svojich mestách a obciach. Prítomným predstaviteľom samosprávy sme poďakovali za to,
čo pre nás urobili, a zároveň sme ich požiadali, aby ani v budúcnosti na nás starších občanov nezabúdali. Na toto podujatie sme pozvali
Pohľad na časť účastníkov podujatia
aj zástupcov Základnej organizácie JDS Vyhne
na čele s predsedom Milanom Lepeňom. Táto
ZO JDS patrila vo svojich začiatkoch do našej
Okresnej organizácie JDS v Žarnovici. Celé podujatie bolo rozdelené na niekoľko častí. Po
úvodných príhovoroch nasledoval kultúrny
program. Prvú časť pripravila ZO JDS Voznica.
Účinkovali v ňom žiaci Základnej školy z Voznice a domáci spevácky kolektív Richňavská
seniorka so svojím sólistom Zdenkom Šoučíkom pod vedením predsedníčky ZO JDS Evy
Kršiakovej. Po tomto dobre pripravenom programe nasledovala prehliadka výstavy v miestnom kostole pri príležitosti konania Roľníckej
nedele. Ďalšiu výstavu pripravili členky ZO
JDS Voznica v priestoroch zasadačky kultúrneho domu. Veru, bolo čo obdivovať. Členky
ZO JDS sú naozaj šikovné a účastníci prehliadky im ďakovali za obe výstavy a za krásnu jesennú výzdobu sály kultúrneho domu,
kde sa celé podujatie konalo.
Ďalšiu časť programu pripravila Okresná
organizácia JDS v Žarnovici. V ňom so svojimi
piesňami vystúpila študentka konzervatória
Alexandra Tabernausová za klavírneho sprievodu Mgr. Ingrid
Káčerovej. Obidve účinkujúce
sú zo Žarnovice a ich spevácke
a hudobné umenie zožalo veľký
potlesk. Po tomto príjemnom
spestrení podujatia nasledovalo
vystúpenie zmiešaného speváckeho zboru Žarnov zo Žarnovice.
Pred vystúpením ho predstavila
moderátorka celého podujatia
pani Irma Danková. Bolo to potrebné, pretože niektoré kolektívy zo ZO JDS okresu Žarnovica
ešte Žarnov nepoznali. Preto bolo jeho vystúpenie zaradené do
programu podujatia a, ako sa ukázalo, toto
rozhodnutie bolo správne. Spevácke kolektívy
z jednotlivých ZO JDS okresu Žarnovica (máme ich už 12) sú ešte zväčša „mladé“, menej
skúsené a potrebujú sa zdokonaľovať. A práve
o to šlo. S myšlienkou účinkovania Žarnovu na
niektorom zo stretnutí členov JDS z nášho
11
okresu som sa už dávno zaoberal. Teraz sa to
stalo skutočnosťou vďaka ochote kolektívu členov speváckeho zboru a pomoci jeho zriaďovateľa – oddelenia kultúry, mládeže a športu pri
Mestskom úrade v Žarnovici. Spevokol Žarnov
má 57-ročnú históriu. Od roku 2000 ho vedie
skúsený dirigent pán Pavel Šianský z Banskej
Bystrice. Aby bol program zaujímavý a pestrý,
vybral zo 180 piesní, ktoré tvoria repertoár speváckeho zboru, osem piesní rôzneho zamerania. Potešilo nás, že aj toto vystúpenie sa našim
členom páčilo. Spokojnosť vyjadrovali vďačným
potleskom po každej piesni. A my speváci sme
boli spokojní za prejavenú vďačnosť divákov
a príjemnú atmosféru pri vystúpení. Všetci
účinkujúci boli odmenení kyticami kvetov.
Celé popoludnie 1. októbra 2010 sme strávili príjemne, pretože program bol pestrý, zaujímavý a skončil sa spoločenskou zábavou pri
dobrej hudbe. Týmto podujatím sme zavŕšili
rok 2010, hoci do jeho kalendárneho ukončenia je ešte ďaleko. Nás organizátorov teší to, že
z príjemného stretnutia mali radosť predovšetkým naši členovia prítomní na podujatí. Veď
z celkového počtu členskej základne Okresnej
organizácie JDS to bolo viac ako 20 %. Takže
náročná príprava sa nám oplatila.
Ing. Jozef Husár, CSc.
predseda OO JDS Žarnovica
a člen speváckeho zboru Žarnov
Foto Jarmila Tillerová
Október – Mesiac úcty k starším ľuďom
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody,
ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú
pestrými farbami. Takým krásnym umeleckým
dielom je aj človek v jeseni života. Starnutie
prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu
vyhnúť.
Aj v tomto roku počas Mesiaca úcty k starším sa konalo v okrese Vranov nad Topľou viacero podujatí v kluboch dôchodcov a na školách. Základné organizácie v okrese pripravili
pre svojich členov rôzne kultúrne podujatia.
V Banskom im spríjemnili nedeľné popoludnie
žiaci ZŠ, ženská spevácka skupina z obce, ale
aj Heligónka z Vranova nad Topľou. V obci Dlhé Klčovo odmenili jubilujúcich členov a mohli si pozrieť predstavenie Kladzanského ľudového divadla. Sačurovčanov potešili piesne v podaní sestier Vasiľových a detí z MŠ a ZŠ. Pod
názvom Jablkové hody sa v obci Kučín mohli
pochváliť členky JDS svojimi koláčikmi, v ktorých nesmeli chýbať jablká. V kultúrnom programe zarecitovali báseň sestry Girgoškové
a vystúpila aj Agneska Krídlová. Najprv si zaspievala so svojou švagrinou Helenou Florkovou, potom s rómskymi deťmi predviedla krátke spevácke pásmo. Spolu s Jankou Štefankovou a Martou Vavrekovou v scénke Rozvod,
ktorý sa odohráva na obecnom súde, hrala
utrápeného manžela. A hoci už nie je najmladšia, jej humor a vitalita ju nikdy neopúšťajú.
Za to jej veľmi pekne ďakujeme a prajeme jej
veľa zdravia i tvorivých myšlienok. Na heligónke zahral a zaspieval Dušan Boroš. Keďže pesničky z jeho repertoáru sme veľmi dobre poznali, spievali sme spolu s ním. V Nižnom Hrušove sa potešili vystúpeniu detí z MŠ a ZŠ
a folklórnej skupiny Bukovina zo Sečovskej Polianky. V spoločnosti významných osobností
verejného života už tradične oslávili
Mesiac úcty k starším aj členovia JDS
z okresu Vranov nad Topľou.
Organizátorom bol honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku pán Stanislav Obický, ktorý na stretnutie pozval
bývalého prezidenta pána Rudolfa
Schustera, predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka, jeho podpredsedu Ing.
Jána Ragana, primátora mesta PhDr.
Tomáša Leša a stovku dôchodcov zo
všetkých základných organizácií
Na fotografii zľava Helena Okrsková, Rudolf Schuster,
v okrese Vranov nad Topľou. V hoteli
Dr. Ján Rusín a spevácka skupina Ružičky
Patriot, kde sa podujatie konalo, mala
pod vedením Nely Lukičovej
premiéru vranovská hymna.
12
V kultúrnom programe sa predstavili deti
z folklórneho súboru Cifroško, zaspievala a zatancovala Hanka Kocaková. Všetkých upútali
piesne z televíznej relácie Repete, ktoré zaspieval Rudolf Schuster so speváčkou Helenou
Okresovou. Nechýbal ani kúzelník a humorným slovom prispela do programu ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc. Poéziou prítomných pozdravila Mária Hladká, zaspievala spevácka skupina Ružičky. Celým programom nás
sprevádzala Vierka Machková. Za všetkých seniorov sa poďakovala podpredsedníčka okresnej organizácie JDS Anna Joneková a Dr. Ján
Rusín, ktorý kyticou kvetov vyjadril poďakovanie pani Obickej za prípravu tohto krásneho
podujatia, nad ktorým držala ochrannú ruku.
Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Sem-tam
niečo bolí, objaví sa vráska, skôr či neskôr
obelejú vlasy. Človek sa ocitne v jeseni života
a v spomienkach sa obzerá do minulosti. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli
skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladším.
A napokon, vďačíme im za život.
Anna Joneková
podpredsedníčka OO JDS
vo Vranove nad Topľou
Foto Anna Delyová
Nebuďme smutní z pribúdajúcich rokov
„Úcta k starším je prvok, ktorý rozjasní aj
vráskavú tvár starého unaveného človeka,“
pod týmto sloganom sa nieslo aj stretnutie
v Solčanoch. Jeseň je nádherným ročným obdobím, prichádzajúcim po teplých slnečných
lúčoch, ktoré dôchodcovia tak milujú. Prichádza aj mesiac október, označovaný ako Mesiac
úcty k starším.
Aj výbor ZO JDS v Solčanoch pripravil pri
tejto príležitosti pre svojich členov stretnutie.
Keďže si JDS v tomto roku pripomína 20. výročie svojho vzniku, stretnutie sa nieslo v slávnostnom šate. Atmosféru stretnutia dotváral
a umocnil kultúrny program žiakov MŠ a ZŠ,
privítanie všetkých členov a milých hostí, príhovor predsedníčky ZO, občerstvenie a voľná
rozprava. Stretnutie svojou prítomnosťou poctili starosta obce Ing. Juraj Soboňa a predseda MO JDS v Topoľčanoch pán Milan Páleník.
Predsedníčka ZO vo svojom príhovore okrem
iného poďakovala za celoživotnú prácu všetkým obetavým seniorom. Podotkla, že dôchodcovia si zasluhujú pozornosť a úctu za úsilie,
ktoré v prospech svojich rodín, ale aj v prospech spoločnosti vynakladajú.
„Nebuďme smutní z pribúdajúcich rokov,
keď nám čas postriebril vlasy a telo postupne
slabne. Je to fenomén, ktorý nikto nezastaví.
V seniorskom veku fyzickú krásu nahrádza
múdrosť a tolerancia,“ zdôraznila predsedníčka. „Veľmi si ceníme,“ pokračovala, „že počas
celého roku, ale aj počas rokov minulých sme
sa mohli s dôverou obracať na starostu obce,
obecné zastupiteľstvo a pracovníkov obecného
úradu, ktorí nám vždy vyšli v ústrety. Za tento
ústretový prístup srdečne ďakujem.“ Činnosť
výboru, ale aj organizácie je pestrá. Nezastupiteľné miesto tu má krojovaná spevácka skupina Lišňanka, ktorá pracuje pri klube dôchodcov. Kroj, ktorý je pýchou celej dediny, vyťahuje Líšňanka z truhlice pri vzácnych a výnimočných príležitostiach. Takou bolo aj podujatie
začiatkom septembra. V krajskom meste Nitra
sa konalo Podzoborské vinobranie, ktorého súčasťou bola aj súťažná prehliadka o najkrajší
kroj Nitrianskeho samosprávneho kraja. Po-
Pani Melánia Tarinová a pán Július Kováč
v solčianskom kroji
13
zvanie dostal aj kroj zo Solčian, ktorý predviedli členovia JDS pani Melánia Tarinová
a pán Július Kováč. Odborná porota sa rozhodla na hodnotenie podľa podielu ručnej práce na kroji. Ako najkrajší bol vybraný kroj Solčian, ktorý reprezentoval okres Topoľčany. Na
tomto kroji dominuje starodávna bohatá solčianska výšivka, ktorá sa diametrálne odlišuje
od iných výšiviek v regióne. Toto pekné kultúrne podujatie moderovala predsedníčka krajskej organizácie v Nitre pani Oľga Czakayová.
Stretnutie členov JDS pokračovalo v Dome
kultúry v Solčanoch príhovorom hostí. Pri ká-
ve a dobrom víne sa aj medzi členmi rozprúdila voľná rozprava. „Verím, že toto stretnutie,
táto príjemná atmosféra pookriala srdcia všetkých zúčastnených,“ pripomenula predsedníčka a na záver popriala všetkým veľa zdravia,
spokojnosť a život, ktorý máme ešte pred sebou, nech prežijeme v tichu a v pokoji. Všetci
členovia boli obdarení kvetom a celkom na záver poďakovala predsedníčka pani Adamcová
všetkým za účasť.
A. Adamcová
predsedníčka ZO JDS Solčany
Foto archív autorky
Tretie krajské športové hry seniorov JDS
Trenčianskeho kraja
Už tretí raz oslávili seniori príchod jesene
na športoviskách v Novej Dubnici. Vzhľadom
na rekonštrukciu športovej haly sme využili
priestory Spojenej školy sv. Jána Bosca, kde
najmä pán riaditeľ Mgr. Ľuboš Valt k nám bol
veľmi ústretový. Takmer 140 pretekárov zo
všetkých okresov kraja v štyroch vekových kategóriách súťažilo v deviatich športoch.
Športujúcich seniorov prišli podporiť predstavitelia TSK, JDS a mesta Nová Dubnica. Za
TSK Ing. Milan Panáček, za mesto Nová Dubnica Ing. Ján Šušaník, primátor mesta, a Mgr.
Martina Kacinová, vedúca odboru kultúry
a športu.
Za JDS Ing. Jozef Mikloš, člen Ústredia JDS
a predseda KO JDS Trenčín, Ing. Jozef Šimko,
člen predsedníctva KO JDS, Ing. Pavol Kozák,
podpredseda KO JDS Žilina, a predsedníčky
okresných organizácií JDS z Púchova pani Antónia Gabková, z Považskej Bystrice pani Ma-
tilda Danižová, z Myjavy pani Anna Šimová
a z Bánoviec pani Jozefa Sokolíková.
Už tradične nás podporil aj olympijský víťaz
v boxe pán Janko Zachara, obyvateľ Novej
Dubnice. Dvadsiatka organizátorov a rozhodcov na čele s predsedníčkou OO JDS Ilava Mgr.
Annou Prokešovou sa usilovali o dobrý a hladký priebeh celého dňa. Dopoludňajší program
sa konal prevažne v telocvični Spojenej školy
Najúspešnejší jednotlivci
Muži I:
Anton Dobrodenka, Dulov
3 x zlato
Ján Štepánek, Púchov
2 x zlato
Miroslav Šakový, Partizánske
1 x zlato, 2 x striebro
Samuel Paracka, Myjava
1 x zlato, striebro, bronz
Muži II:
Ing. Július Kováčik, Partizánske 2 x zlato, 1 x striebro
František Klučiar, Partizánske 2 x zlato, 1 x striebro
Ženy I:
Milena Hatalová, P. Bystrica
2 x zlato
Ing. Jarmila Olášová, N. Mesto 1 x zlato, striebro, bronz
Ženy II:
Eva Špániková, N. Dubnica
2 x zlato, 1 x bronz
Irena Popluhárová, Partizánske
2 x zlato
Ing. Alžbeta Magyarová, N. Dubnica
2 x striebro,
1 x bronz
Najstarší pretekári
Oľga Kleinová (79 rokov), P. Bystrica
Ing. Štefan Koňušík (78 rokov), Trenčín
1 x bronz
1 x striebro
Najúspešnejšie družstvá
Ilava
Partizánske
P. Bystrica
Medaily spolu
12 – 10 – 8
7– 7–3
3– 2–8
Body
64
38
21
14
sv. Jána Bosca a popoludní sa pokračovalo na
mestskom štadióne. O šestnástej hodine sa
v telocvični uskutočnilo vyhodnotenie. Na
stupne víťazov vystúpilo 108 pretekárov a putovný pohár opäť obhájil okres Ilava.
Na záver sa doplnili kalórie chutnou večerou v školskej jedálni a všetci sa rozchádzali
spokojní domov s uistením, že sa o rok do No-
vej Dubnice opäť vrátia. Výstižne to konštatovala predsedníčka organizačného výboru v záverečnom príhovore: „Želáme si zdravie, silu,
nech sa nám vždy darí, o rok zdolať ďalší ročník isto sa podarí!“
Mgr. Ivan Prokeš
hlavný rozhodca
Foto archív autora
Poznatky z výjazdového zasadnutia
OO JDS v Rimavskej Sobote
Naša okresná organizácia v Rimavskej Sobote združuje tieto základné organizácie: Rimavskú Sobotu, Klenovec, Rimavské Brezovo,
Jesenské, Širkovce, Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarsku Ves, Novú Baštu a Nižný Skálnik. Výjazdovými zasadnutiami chceme rozširovať
členskú základňu, spoznať bližšie náš okres,
náš pekný Gemer, a tak zo severu okresu sme
sa presunuli na juh a mienime postupne zasadať vo všetkých obciach nášho okresu, v ktorých je založená ZO JDS. Zasadnutia okresnej
rady vedie náš predseda Ladislav Varga.
Po oboznámení sa s históriou obce a obhliadke okolia za účasti starostu po zasadnutí
spoločnej okresnej rady a základných organizácií bývajú spoločné posedenia s občerstvením. Na týchto posedeniach si spoločne zaspievame po slovensky aj po maďarsky. Mnohé
naše ľudové pesničky majú nápev rovnaký
a každý si zaspieva po svojom. Ak nejaké slovko vypadno, tak si ho každý nahradí vo svojom
jazyku a pokračuje sa ďalej.
Nálada bola výborná aj v Klenovi, aj v Širkovciach. V Klenovci sa zasadnutie OO JDS
konalo na ihrisku a v Širkovciach v priestoroch
obecného penziónu. V Širkovciach sme navštívili aj miestnu faru reformovanej cirkvi. Aj pán
farár je členom miestnej ZO JDS. Na spoločnom posedení sme si prezreli aj kroniku základnej organizácie, ktorá je doplnená fotografiami z podujatí a informáciami z činnosti.
V Klenovci sme sa zapojili do zbierky pre
občanov postihnutých povodňou, ktorú práve
organizovala základná organizácia. Vyzbieralo
sa 50 eur, čo pre dôchodcov nie je málo. Nápad
sa zrodil rýchlo, nebol plánovaný a o to je cennejší, že bol spontánny.
Na týchto zasadnutiach je podstatná atmosféra spolupatričnosti členov JDS v okrese,
máme si čo povedať a dávame svoje skúsenos-
ti z dobrovoľníckej činnosti do pozornosti všetkým, ktorí sa chcú vo svojej činnosti zdokonaľovať. Každý má iné podmienky, iné skúsenosti z práce, a tak sa navzájom obohacujeme.
Ústredie JDS so sídlom v Bratislave vydáva
pre nás časopis Tretí vek, do ktorého jednotlivé
základné, okresné a krajské organizácie JDS
píšu o svojej činnosti. Tieto články nás podnecujú do ďalšej činnosti, ktorú sa snažíme pre
našich členov obmieňať, aby bola pestrá a pre
seniorov užitočná. JDS je najväčšou organizáciou seniorov na Slovensku. Nedarí sa nám
v dostatočnej miere získavať vekovo mladších
dôchodcov, čo nás mrzí. Mnohí sa ešte cítia
mladí na prácu v JDS. Lenže na krajské a celoslovenské športové hry, na turistické zrazy
nemáme koho vysielať, pretože je len málo
starších dôchodcov, ktorí by si trúfli zúčastniť
sa na takomto fóre. Sú však aj takí. Zvyčajne
sú to seniori, ktorí v minulosti aktívne športovali. Aj tzv. Zelené dni pre dôchodcov, konané
v prírode, a Dni zdravia si vyžadujú účasť
v dobrej kondícii. V rámci kraja organizujeme
aj podujatia ako Deň matiek, Mesiac úcty
k starším a ďalšie, ktoré sú na vysokej úrovni
vrátane kultúrneho programu, na ktorom vystupujú aj dôchodcovské súbory. Často sa
končia tanečnou zábavou, na ktorej sa všetci
radi zúčastňujeme.
Na záver čitateľom časopisu Tretí vek chceme odkázať, že my členovia JDS Rimavská Sobota nečakáme len na poštára, ktorý nám nosí dôchodok, ale chceme aj naďalej aktívne
a užitočne žiť náš seniorský vek. Chceme sa
zapájať do riešenia celospoločenských problémov a mladým odovzdávať bohaté celoživotné
skúsenosti.
Eva Chovancová
tajomníčka OO JDS v Rimavskej Sobote
15
Turistický zraz seniorov Turca
Okresný výbor Jednoty dôchodcov na Slovensku v Martine zorganizoval pod patronátom ZO
JDS Blatnica 10. septembra 2010 podujatie,
na ktorom sa zúčastnilo
viac ako 50 seniorov
z okresu Martin a Turčianske Teplice.
Vedenia sa ujal mladý
sprievodca z Blatnice.
Trasa viedla jednou
z najznámejších a najkrajších dolín Veľkej
Fatry, Gaderskou dolinou, aby sme sa pokochali prekrásnou prírodnou scenériou. Čaro doliny znásoboval príjemne zurčiaci potok a nespočetné množstvo spevavých vtákov. V prírodnej scenérii skál vytŕčajúcich spod urastených listnáčov, ihličnanov a kríkov sa dominantne vynímajú na ľavej
strane doliny ruiny starobylého kamenného
Blatnického hradu. V písomných dokumentoch z roku 1300 je zmienka o ňom ako o strážnom hrade pre obchodnú Jantárovú cestu vedúcu Turcom. Napriek sťaženému prístupu do
jeho stredu podujali sme sa na tento športový
a turistický výkon. Čakalo nás milé prekvapenie v osobách dvoch mladých nadšeniek, ktoré vlastnoručne opravovali kamenné múry
v rámci dobrovoľnej aktivity. Ich spontánne
nadšenie a náročné predsavzatie na opravu
kamenných pomníkov našich predkov nás veľmi zaujalo.
Po návrate do dediny nás privítal predseda
ZO JDS Blatnica pán Milan Pokrievka, ktorý
nás prostredníctvom miestnych seniorov kuchárov počastoval výborným gulášom.
Krátke posedenie spojené so spevom ľudových piesní a vzájomnými rozhovormi v miestnom dome kultúry bolo dôstojným zavŕšením
tohto vydareného podujatia s očakávaním ďalších podobných akcií, ktoré stmeľujú seniorov
Turca aj na úrovni rozvoja pohybových aktivít.
JUDr. Viliam Kúdelka
OO JDS Martin
Foto Ján Steuček
Zo života seniorov z Krupinského okresu
Činnosť našich ZO JDS v Krupinskom
okrese je veľmi pestrá. Svedčia o tom podujatia, ktoré pripravujeme. Sú to regionálne prehliadky speváckych súborov, športové hry, turistické zrazy, tradičná Chuť Hontu, besedy, filmy, divadelné predstavenia, návštevy termálnych kúpeľov, kúpeľno-ambulantná liečba
v Liečebnom ústave Rubín a Diamant v Dudinciach a iné hodnotné podujatia.
Rok 2010 je jubilejný, pripomíname si
v ňom 20. výročie založenia JDS, takže všetky
naše aktivity sa vedú v duchu tohto výročia.
Naša OO JDS začínala v roku 1990 skromne
s tromi ZO. Boli to ZO JDS Krupina, Dudince
a Drieňovo.
V súčasnosti máme v našom okrese 26 základných organizácií, čo svedčí o tom, že starší či starí ľudia zaujímajú dôstojné postavenie
v spoločnosti, a preto im chceme vytvárať
vhodné podmienky na podporu ich aktivít.
Život okolo nás nám ponúka námety na zamyslenie a sami realizujeme dobré nápady.
Hľadáme možnosti zdokonaľovania sa v ovládaní výpočtovej techniky, vytvárame kultúrne
16
skupiny, ktoré spestrujú život
v našom okolí. Pomáhame
chorým, postihnutým či osamelým.
Prítomnosť medzi ľuďmi
nám otvára nový pohľad na život v seniorských rokoch.
My seniori musíme držať
spolu, pretože v jednote je sila.
Aj spoločnosť je taká silná ako
jej najslabší článok.
Mgr. Darina Švecová
predsedníčka
OO JDS Krupina
Foto archív autorky
Život seniorov pod Muránskou planinou
Okresné mesto Revúca leží v blízkosti Muránskej planiny pod kopcom Kohút. Je dobre známe aj s prvým slovenským gymnáziom. Tieto
údaje uvádzam preto, aby ste vedeli,
kde sa naše mestečko nachádza
a čím sa prezentujeme. Máme ZO
JDS, ktorá má 650 členov. Jej aktivity sú naozaj hodnotné a rôznorodé. Jednou z aktivít sú aj rekreácie
seniorov, ktoré uskutočňujeme každoročne podľa záujmu našich členov. Aj v tomto roku sa 77 dôchodcov zúčastnilo na sedemdňových pobytoch so štátnou dotáciou v Ľubovnianskych kúpeľoch a Liptovskom
Jáne.
Privítala nás krásna príroda, liečebné zariadenie, ktoré nás očarilo. Napriek upršanému počasiu nám pobyt spríjemnili činnosti,
s ktorými sa bežne v roku a doma nestretávame. K dispozícii sme mali voľný vstup do bazéna, zľavy na masáže, zábaly, vírivky. Určite
nám pomohli upevniť kondíciu a zdravie. Vrátili sme sa do mladosti, zahrali si stolný tenis,
biliard a iné spoločenské hry.
Mali sme možnosť navštíviť okolie Starej
Ľubovne a pamiatky Ľubovniansky hrad, obec
Litmanovú, mesto Levoču, kúpele Vyšné Ružbachy s termálnym bazénom. Počas pobytu
sme stihli aj výlet do Poľska, kde sme spoznávali históriu a krásy nášho suseda. Večery
nám spríjemnili zamestnanci zariadenia pose-
dením pri hudbe. O dobrú náladu a tanec so
spevom sa pričinil aj účastník rekreácie pán
Emil Goliaš, ktorému patrí naše úprimné poďakovanie. Ani sme sa nenazdali a bol tu koniec týždňa a my sme si znovu balili kufre, a to
opačným smerom – domov.
Plný dojmov, nových zážitkov a kamarátstiev sme nasadli do autobusu s predsavzatím,
že o rok možno znova. Aj takú podobu môže
mať jeseň života dôchodcov, keď nerozhoduje
vek, ale chuť a elán zapájať sa do aktivít, ktoré
sa nám, i keď zriedka, ponúkajú.
Elena Lúčová
členka výboru ZO JDS v Revúcej
Foto archív autorky
17
NAPÍSALI STE NÁM
Dúbravskí seniori na návšteve Nového Mesta
Počasiu človek nerozkáže
a niekedy vie poriadne skrížiť
plány organizátorom. Stretnutie
seniorov z Dúbravky a mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto na
Železnej Studienke prekazil 24.
augusta hustý dážď. Z pôvodného plánu, ktorý zahŕňal cestu lanovkou na bratislavskú Kolibu,
posedenie na lúke spojené s opekaním či spoločenský program,
sa muselo upustiť.
Organizátori však okamžite
zareagovali a seniorov z bratislavského lesoparku nasmerovali
do Kultúrneho strediska na Vajnorskej ulici. A tak sa asi 60
starších občanov z Dúbravky
a viac ako 100 Novomešťanov príjemne usadilo v spoločenskej sále, kde ich privítal starosta Nového Mesta Ing. Richard Frimmel.
V príhovore uviedol, že ho teší záujem občanov o pripravené stretnutie, a poukázal na výbornú
spoluprácu s mestskou časťou
Bratislava-Dúbravka. Následne
privítal starostu Ing. Jána Sandtnera a občanov z mestskej časti
Dúbravka.
„Som veľmi rád, že sme sa napriek nepriaznivému počasiu zišli v takom hojnom počte, spoločne nás čaká príjemný kultúrny
program. Teší ma záujem našich
seniorov o stretnutia s občanmi
Nového Mesta a spoluprácu aj
s pánom starostom budeme ešte
rozvíjať," zdôraznil vo svojom príhovore Ing. Ján Sandtner.
V hudobnom programe sa
predstavilo štvorčlenné hudobné
teleso bratov Kuštárovcov a ponúklo príjemné ľudové melódie.
Prítomní seniori si s nimi zanôtili piesne ako Kúty, Kúty, Po nábreží koník beží, Pod tým naším okienečkom či Zahučali hory.
V sále panovala príjemná,
priateľská atmosféra. Po skončení programu už na hostí čakal
povestný novomestský guláš,
ktorý samospráva pravidelne ponúka aj na záver svojho kultúr-
neho leta na Kuchajde. V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
ktorá má okolo 40-tisíc obyvateľov, pracuje osem klubov dôchodcov. Ich činnosť je pestrá a tešia
sa aj živému záujmu zo strany
miestnej samosprávy. „Spoluprácu plánujeme aj s ďalšími mestskými časťami Bratislavy. S dúbravským pánom starostom sa
pravidelne stretávame a tento
program, ktorý sme pripravili pre
našich a dúbravských seniorov,
chceme zaviesť ako tradíciu,"
uviedol starosta Richard Frimmel. Nadviazal tak na prvé stretnutie občanov z oboch mestských častí, ktoré sa uskutočnilo
na jar tohto roka, keď sa Novomešťania vybrali navštíviť Dúbravčanov historickou električkou
a na stretnutí v Dome kultúry
Dúbravka ich piesňami privítali
členovia speváckeho súboru Dúbravanka.
Prevzaté z Dúbravských novín
Nitra, milá Nitra, kedysi si kvitla...
Starobylá Nitra láka mnohých
domácich a zahraničných návštevníkov do svojho historického
centra. Hradný vrch s majestátnou Katedrálou svätého Emeráma patrí medzi klenoty nášho
národa. Stojí tam ako svietiaci
maják, kde už vyše tisícročie prichádzali naši predkovia, podobne
ako my dnes, vzdať vďaku a vysloviť prosbu Bohu za život a prežitie.
Tak to bolo aj s nami dôchodcami obcí Oponíc, Súloviec a Kovariec. Zájazd organizoval pán
Ján Vozár, predseda ZO JDS
Oponice. Celú výpravu sprevádzal vzdelaný a zanietený archivár Roman Gerši, oponický ro-
dák. Svätú omšu v katedrále celebroval nedávny oponický vdp.
Dr. Marek Virág, dnes už kňaz
nitrianskej fary v Kostole svätých
Petra a Pavla. Jeho zvučný hlas
vtiahol do spevných modlitieb
všetkých prítomných. K tomu
prispel aj mohutný organ, ktorý
rozozvučal Roman Gerši. Cítili
sme sa ako v nebi. Po omši sme
sa dozvedeli od pána kostolníka
históriu chrámu.
Celý chrám má tri samostatné kostoly. Prvý kostol postavil
v roku 829 knieža Pribina a vysvätil ho arcibiskup Adalrám zo
Salzburgu. V ňom slávili bohoslužby svätci Cyril (Konštantín)
a Metod, naši vierozvestovia,
v staroslovienskom jazyku. Relikvie svätého Cyrila sú uložené
v najstaršej kaplnke v románskom slohu. Svätých Cyrila
a Metoda vymenoval pápež Ján
Pavol II. za patrónov Európy. Pochovaní sú tam aj nitrianski pustovníci z 11. storočia sv. Andrej
Svorad a sv. Benedikt, ktorí sú ochrancami a patrónmi Nitry
a Nitrianskej diecézy. Ich relikvie
sú tam tiež uložené.
Druhý, horný kostol bol postavený v 14. storočí v gotickom
slohu a tretí, dolný kostol v 17.
storočí. Oba kostoly boli zbarokizované v 18. storočí. Bohatá výzdoba, sochy, fresky, obrazy,
plátna, jemná imitácia mramoru,
18
alabaster, zlato vypracované od
renomovaných umelcov vyvolávajú obdiv a vznešenosť pocitov.
Pod katedrálou sú krypty.
Jedna biskupská, druhá kánonická. Z mnohých mien, ktoré
sme vyčítali z pamätných tabúľ,
nás zaujali mená Fričovský a Kubica, ktorí pôsobili v Kovarciach
a Oponiciach. Obaja boli aktívnymi členmi Slovenského učeného
tovarišstva, ktorí spolu s Antonom Bernolákom, zakladateľom
slovenského spisovného jazyka,
ju uvádzali do života. Bernoláčtinou bolo napísané celé klasicistické dielo Jána Hollého.
V diecéznej knižnici sme videli vzácne zbierky kníh od najstarších čias až po dnešok vo viace-
rých jazykoch. Medzi nimi bolo aj
jazykovedné dielo A. Bernoláka
Grammatica Slavica z roku 1790.
V diecéznom múzeu
nás zaujalo misionárske poslanie solúnskych bratov Cyrila a Metoda na našom území. Skôr ako
prijali misiu christianizácie Veľkej Moravy, na túto cestu sa
pripravili. Zostavili
písmo – hlaholiku. Vo
výstavných vitrínach
sme videli tieto listiny. Preložili Sväté
písmo do staroslovienčiny, ktorá bola
našim predkom zrozumiteľnejšia. Svoje
učenie obhájili pred rímskou stolicou, a tak starosloviensky jazyk
sa popri latinčine, gréčtine a hebrejčine stal liturgickým jazykom. Osobne to pokladám (okrem iného) za najväčší výdobytok ich posolstva u nás. Na mape
sme videli celé teritórium Veľkej
Moravy, ktoré siahalo až po Vislu
– Krakov, Odru – Lužice na severe a Blatenské jazero – Balaton,
oblasť Panónie na juhu a Bihar
z juhovýchodu. Škoda, že mocnosť Veľkej Moravy trvala len 72
rokov.
V klenotnici múzea sa nachádzajú unikátne monštrancie
ako dôkaz majstrovskej vyspelosti nášho šperkovníctva.
Ešte jedno milé prekvapenie
pripravil pán Gerši. S rukavičkami na rukách predložil Oponičanom a Súlovčanom pamätnú listinu prvej písomnej zmienky
o obciach z roku 1234 a 1245.
Obec Kovarce si v tomto roku pripomína 730. výročie vzniku od
roku 1270.
Nitrianske biskupstvo, založené v roku 880, za svoje trvanie
vystriedalo 81 biskupov.
Takto duchovne a kultúrne obohatení sme prežili krásne odpoludnie 15. júla 2010 v nitrianskom diecéznom sídle. Cestou
k nemu sme prechádzali Pribinovým námestím. Uprostred stojí
krásna socha kniežaťa Pribinu
a v parčíku sa vypína súsošie
svätcov Cyrila a Metoda. Obe sú
dielom akademickej sochárky
Ľudmily Cvengrošovej, ktorá má
najväčšiu zásluhu v zobrazovaní
postáv Veľkej Moravy.
Nehľadiac na únavu a letnú
horúčavu s istým zadosťučinením sme pociťovali akoby svoj osobný príspevok k nadchádzajúcemu tisíctristému výročiu príchodu slovanských vierozvestov
aj do našej starobylej Nitry.
PhDr. Irena Grácová
ZO JDS Oponice
Foto Vladimír Zimmermann
Galantskí seniori na výletoch
Dôchodcovia z Denného centra pri Mestskom úrade v Galante na Švermovej ulici sa v uplynulých týždňoch spolu s členmi
ZO JDS zúčastnili na dvoch
krásnych zájazdoch.
Prvý zájazd bol zorganizovaný
s cieľom spoznávania krás nášho
hlavného mesta Bratislavy. Počas
zájazdu na základe pozvánky
nášho poslanca Národnej rady
SR PhDr. Zoltána Horvátha sme
navštívili budovu parlamentu. Vo
vestibule budovy sme boli oboznámení s históriou slovenských
symbolov (znak, pečať, ústava),
s bustou J. M. Urbana, prvého
predsedu Slovenskej národnej rady, slovenskou vlajkou z 19. storočia, listinami z Veľkomoravskej
ríše a textom hymny. Viacerých
nás zaujal cyklus siedmich malieb
na dreve (diela maliara A. Brunovského), znázorňujúcich život
na Slovensku. V rokovacej sále
parlamentu sme sedeli v laviciach
našich poslancov, najmä Galanťanov (MUDr. Valockého, PhDr.
Zoltána Horvátha, JUDr. Gábora
Gála). S veľkým záujmom sme
skúmali systém fungovania hlasovacej klávesnice.
Byť v parlamente bol pre nás
všetkých ohromný zážitok, ktorý
sa tak ľahko nevytratí z našich
spomienok.
Po prehliadke parlamentu
sme prešli na nádvorie Hradu
a pozorovali sme krásnu panorámu Bratislavy aj s Dunajom. Do
večerných hodín sme mali čas
posedieť si pri zmrzline či pri poháriku vínka v novom obchodnom komplexe EUROVEA na
nábreží Dunaja.
Ďalším príjemným umeleckým zážitkom bola návšteva Národného divadla, kde sme videli
19
Goldoniho hru Vejár. V predstavení vystupovali známi umelci
ako G. Dzúriková, M. Labuda, M.
Kostelný a D. Mórová.
Druhý zájazd bol zameraný
na poznávanie krás Slovenska. Aj
keď nám počasie veľmi neprialo,
pretože celý deň pršalo, nám to
na nálade a eláne neubralo. Prvá
zastávka bola v mestečku Pukanec, kde sme navštívili Kostol
svätého Mikuláša z roku 1321.
Impulzom k jeho výstavbe bolo
založenie mesta Pukanec. S jeho
históriou nás oboznámil miestny
pán učiteľ na dôchodku. Našou
ďalšou zastávkou bol kaštieľ vo
Svätom Antone. Žili v ňom rodiny
Koháryovcov a Coburgovcov. Kaštieľ bol stavaný podľa kalendárnej symboliky: 4 brány (ročné
obdobia), 7 arkád (dni v týždni),
12 komínov (mesiace v roku), 52
izieb a 365 okien (týždne a dni
v roku). Od roku 1991 sa v areáli
kaštieľa každoročne konajú Dni
sv. Huberta, ktorý je patrónom
poľovníkov. Návštevou baníckeho
mestečka Banská Štiavnica a kúpeľného mestečka Sklené Teplice
sa naše putovanie po Slovensku
skončilo. Z oboch zájazdov sme sa
vracali s dobrou náladou, unavení, ale s nezabudnuteľnými zážitkami. V autobuse sa celý čas spievalo, vtipkovalo, náladu udávali
bratia Jozef a Tibor Molnárovci.
Ďakujeme poslancovi NR SR
pánu PhDr. Zoltánovi Horváthovi
za poskytnutú pomoc, pánom
Palkovi Knapovi, predsedovi denného centra, Karolovi Baloghovi,
predsedovi ZO JDS, ako aj Imrichovi Schefferovi za perfektne
pripravený program zájazdov aj
s odborným výkladom.
Terézia Felsóová
podpredsedníčka
Denného centra Galanta
Foto archív autorky
Cezhraničná spolupráca dolnokubínskych seniorov
Pri príležitosti Dní mesta 16.
až 18. septembra v Dolnom Kubíne, Dňa Limanowej a 40. výročia
partnerstva miest Limanowa
a Dolný Kubín, ktorý bol 18. septembra, pozvala ZO JDS Dolný
Kubín pod vedením jej predsedu
pána Barťáka seniorov Poľska
z mesta Limanowa na tieto oslavy. Poľských seniorov viedli ich
vedúci pán K. Javorský a Ing. F.
Lupa. Cestou do Dolného Kubína
sa zastavili v Oravskom Podzámku a navštívili Oravský hrad. To,
čo na hrade videli, zanechalo
v nich nezabudnuteľnú spomienku a živo o nej rozprávali aj počas
voľnej besedy s nami.
V Dolnom Kubíne sme milých
hostí privítali chlebom, soľou
a gazdovskou slivovicou a po malom občerstvení sme spolu prešli
na Hviezdoslavovo námestie, kde
sa o 16. hodine začali oslavy Dní
mesta, ktoré sú už spojené s Kubínskym jarmokom. Vypočuli
sme si koncerty hudobných sku-
pín a dychovej hudby z Limanowej, nevynechali sme ani prehliadku stánkov s rozličným spotrebným i darčekovým tovarom.
Nebolo možné vynechať ani stánky so širokými možnosťami jedla
a iného občerstvenia.
Návštevu sme ukončili v klube dôchodcov pri občerstvení
a chutnej večeri. Pri voľnej zábave sme si vymieňali skúsenosti
z činnosti našich organizácií, na-
vzájom sme sa informovali o živote nás seniorov v treťom veku.
Našiel sa priestor i na harmoniku a ľudové piesne, naše i poľské. Vo večerných hodinách sme
sa s hosťami rozlúčili s prianím,
aby sme sa takto spolu o rok znova stretli.
Ing. Milan Németh
ZO JDS Dolný Kubín
Foto archív autora
20
Seniori spoznávali polohu trojmedzia
Česka, Poľska a Slovenska
Návštevu krásneho prostredia
Těšínskych Beskýd nám sprostredkoval predseda OO JDS Ing.
L. Dula vďaka priateľstvu s Ing.
P. Kozákom z Martina (zúčastnil
sa aj na otvorení nášho pobytu),
ktorý má dlhodobú spoluprácu
s týmto regiónom. Predsedníčka
MO JDS v Spišskej Novej Vsi
I. Zajacová nezaváhala, aj keď vedela, že to nebude ľahká úloha.
V dňoch 29. 8. až 3. 9. 2010 sa
18 členov našej ZO JDS ubytovalo v hoteli Javor v Reke. Spoznávali sme prostredie v okolí dediniek Střítež a Smílovice. Ako prvé
sme zdolali sedlo Pod Ropičkou
(708 m n. m.). Pohľad do údolia,
aj keď trošku zastretý dažďovými
oblakmi, nás odmenil svojou krásou. V meste Frýdek-Místek sme
obdivovali Frýdecký zámok, pô-
Poďakovanie patrí aj členom výboru, ktorí sa aktívne podieľali
na tomto krásnom podujatí.
vodne pohraničný strážny hrad
z prvej polovice 14. storočia, farský Kostol sv. Jána Krstiteľa
(prvá zmienka z roku 1444) a poprechádzali sme sa v Komenského parku. Keďže nám počasie veľmi neprialo, využili sme aj možnosť zahrať si v hoteli stolný tenis,
hádzať šípky, zahrať si gulečník,
skladať obrúsky v tvorivej dielni či
využiť služby masérky. Milým
spestrením pobytu boli spoločné
večerné posedenia so spevom slovenských ľudových piesní.
Navštívili sme aj Guty (440
m n. m.) s krásnym dreveným
kostolíkom a mesto Český Těšín
s hraničným priechodom Olše,
ako aj poľský Tešín. Prezreli sme
si námestie s radnicou a odfotografovali sme sa pri fontánke.
Zdatnejší turisti vyšli na Javorové. Ani sme sa nenazdali a prišiel
deň odchodu. Prechádzame okolo mohutných a starých líp...
A už je tu rozlúčka.
Cesta cez Třinec, Čadcu, Žilinu... Vítajú nás zasnežené Vysoké Tatry. Sme doma.
Mgr. J. Prochotská
podpredsedníčka
MsO JDS Spišská Nová Ves
Foto archív autorky
Roľnícka nedeľa v Báhoni
Deň vďakyvzdania
Pánu Bohu za úrodu
Prejav poďakovania Pánu Bohu za úrodu, ktorú v pote tváre
každoročne s pomocou Božou
dorábame, sa zrodil počas návštevy Kostola Panny Márie v Novej Bani v rámci zájazdu záhradkárov v roku 2001.
Chrám bol vyzdobený plodmi
zeme a výjavmi zo života Ježiša
Krista a jeho matky. My Báhončania sme boli takýmto prejavom
vďaky Pánu Bohu nadšení.
Nezabudnuteľné dojmy našli
odozvu u nadšených záhradkárov a vyvrcholili v predsavzatí
prejaviť vďaku Bohu za úrodu aj
v našom chráme. Tejto ušľachtilej myšlienky sa ujali naši nadšenci: pani Mária Rybárová, Ružena Brichtová, pán Ladislav Pethö, predseda záhradkárov, s celou rodinou, pani Anna Brichtová, Mária Marcišová, Ľudmila
Vtáčniková, Elena Gubániová,
pán Štefan Finka a ďalší.
Patronát nad výzdobou chrámu prevzali záhradkári v úzkej
spolupráci so ZO JDS v Báhoni.
A tak s požehnaním nášho
duchovného otca dôstojného pána Jána Jakúbka sa začala výzdoba chrámu plodmi zeme
s orientovaním na 9. október,
ktorý je výročím posvätenia nášho chrámu.
V tomto roku si pripomíname
10. výročie tohto šľachetného podujatia. V spomienkach na začiatky dominuje nadšenie organizátorov sakrálnych obrazov zameraných na výjavy Najsvätejšej
Trojice, patróna nášho chrámu
sv. Františka z Assisi, svätých
a iné obrazy, ktoré sa každoročne
obnovujú.
Týždeň pred výročím posvätenia chrámu, ktorý pripadá na
meno sv. Františka (4. októbra),
veriaci prinášajú ovocie, zeleninu, bobuľoviny, obilniny, hrozno,
kvety... Pribudne aj žatevný ve-
21
niec, ktorým prispieva Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky – skúšobná stanica Báhoň. Porozumenie pre jeho zhotovenie prejavil jeho vedúci pán Ing. Vladimír Jančok. Nemalý podiel na realizácii tohto úžasného podujatia majú aj žiaci
Základnej školy s Materskou školou v Báhoni. A tak sa podujatie
stáva záležitosťou všetkých farníkov v obci.
Žiaľ, dnes musíme konštatovať, že narušením ekologickej
rovnováhy ovocie nie je dostatočne vyfarbené, čo však neuberá na
snahe organizátorov vyzdobiť
chrám a poďakovať sa týmto Pánu Bohu aj za to, čo nám dal.
Emócie a prejavy vďaky a obdivu sú každoročne zaznamenávané v Pamätnej knihe, ktorá je
k dispozícii návštevníkom. Vážime si akékoľvek pripomienky,
pretože pre organizátorov tohto,
myslím si, že úžasného podujatia
sú inšpiráciou na ďalšie roky
vďakyvzdania nášmu Pánu Bohu.
Veríme, že túto bohumilú
slávnosť vďakyvzdania za úrodu
zachovajú v každoročnej obnove
po nás ďalšie generácie.
Štefan Finka
ZO JDS Báhoň
Boli sme v Limanowej
Podľa vytýčeného projektu
Byť mladým aj v starobe je umenie v rámci plnenia grantového
programu mesta Dolný Kubín
Šanca pre všetkých sa seniori ZO
JDS z Dolného Kubína na pozvanie družobnej organizácie seniorov z poľského mesta Limanowa
zúčastnili na oslavách Dňa Limanowej. Tieto oslavy sa konávajú
cez víkendy v polovici augusta.
Počas nich je celé mesto zaplnené stánkami s predajom rôznych
tovarov, kde remeselníci, kuchári, cukrári predvádzajú svoje výrobky a špeciality. Konajú sa rôzne zábavné podujatia pre deti
a dospelých, nechýbajú ani spevácke a folklórne skupiny, domáce i zahraničné. Zúčastnila sa aj
folklórna skupina Orava z Dolného Kubína, ktorá nás reprezentovala našimi národnými piesňami
a tancom. Centrálne námestie,
kde sa oslava konala, bolo preplnené návštevníkmi, počnúc deťmi a končiac seniormi. Záujem
seniorov z Dolného Kubína bol
veľký, takže autobus bol plne obsadený. Pretože začiatok osláv
bol určený na popoludňajšie hodiny, zastavili sme sa v Novom
Targu, kde sme si prezreli jeho
historické pomiatky a veľkolepé
trhy, čím sa toto mesto vyznačovalo. Po prehliadke a nákupoch
naša cesta pokračovala do Limanowej, kde nás očakávali predstavitelia seniorov tohto mesta.
Po krátkom privítaní a občerstvení sme sa presunuli na okraj
mesta, kde v rekreačnom prostredí nás čakala opekaná klobása a občerstvenie v podobe minerálok a džúsov. V príhovoroch sa
vyzdvihovala spolupráca oboch
seniorských organizácií. Pretože
máme blízke jazyky, bez problémov sme sa oboznamovali s čin-
stennými drevorytmi. Keďže blízko námestia stojí Bazilika Matky
Božej Bolestnej, považovaná za
najkrajšiu v Poľsku, nedalo sa toto miesto vynechať pri našej púti
mestom. Je to symbol Limanowej
vyzerajúci ako pomník so 60-metrovou vežou, zvonka vyloženou
nosťou našich organizácií. Po občerstvení, besede a voľnej zábave
sme prišli na centrálne námestie,
kde bolo otvorenie Dňa Limanowej. Keďže Limanowa je družobným mestom Dolného Kubína už
od roku 1969, medzi privítanými
zahraničnými hosťami bola i delegácia Dolného Kubína vedená
primátorom Ing. Budiakom.
Spolupráca a družba medzi oboma mestami bola vysoko ocenená a odmenená krásnymi ná-
kameňom. Pred kostolom stojí
veľká socha Jána Pavla II. Nádheru, ktorú kostol skrýva, nedokážem opísať, a preto odporúčam
ju vidieť.
Vo večerných hodinách sme
sa lúčili so seniormi Limanovej
a odchádzali s peknými dojmami
a zážitkami do našej vlasti.
Ing. Milan Németh
ZO JDS Dolný Kubín
Foto archív autora
22
Dôchodcovia medzi prvákmi
Je všeobecne známe, že čas,
ktorý potrebujeme, dosiahneme
až v pokročilom veku. Vlastné
deti nám v tom našom uponáhľanom svete rýchlo vyrástli. Zameškaný čas si mnohokrát kompenzujeme pri vnúčatách. Slo-
vom, sme konečne šťastní, akoby
sme sa opäť vrátili do detských
čias. Hrávame sa s nimi, nikam
sa neponáhľame. Tak to bolo aj
2. septembra, keď po dohode celého výboru našej ZO JDS sme
sa rozhodli prísť medzi nových
prváčikov a obdarovať ich sladkou maškrtou, medovým medvedíkom. Nám to urobilo obrovskú
radosť a dúfame, že z darčeka sa
potešili aj samotní obdarovaní
prváčikovia. Atmosféra v škole
bola príjemná. Veľmi si vážime
náročnú prácu tunajších pedagógov. Vždy, keď to len troška ide,
sa snažíme spolupracovať so základnou školou pri rôznych príležitostiach. Odovzdávať a zachovávať tradície. Tak sa spolu pobavíme, odreagujeme.
S humorom to ide ľahšie.
A ten nám ani v pokročilom veku,
našťastie, nechýba.
Oľga Slovíková
ZO JDS Bobrov
Foto archív autorky
Navštívili sme južnú Moravu a Záhorie
Nielen pre zábavu a oddych
sme začiatkom septembra navštívili Južnú Moravu a Záhorie. Cieľom nášho poznávacieho zájazdu
bola návšteva Strážnic, Skalice,
Ledníc a Holíča. Strážnice ožili 11.
septembra 2010 nádherným programom tradičného Strážnického
vinobrania. Historický krojovaný sprievod sa spojil s oslavou práce vinohradníkov, ktorý umocnilo vystúpenie ľudových
umeleckých
súborov. Poznávanie
okolia sme zavŕšili
plavbou po tzv. Baťovom kanáli, spojenou s odborným výkladom.
Záver dňa bol venovaný
návšteve
vínnych pivníc v Plži, kde sa nakrúcal
aj televízny seriál
Slovácko sa nesúdi.
Príjemne unavení
sme v Holíči padli
na lôžka, aby sme
na druhý deň mohli
navštíviť ešte viacero
zaujímavých a his-
toricky vzácnych miest. V samotnom Holíči sme si prezreli tamojší zámok a po prehliadke sme zamierili do Ledníc, kde nás po
krátkej ceste čakal skvostný zámok a ešte skvostnejšie záhrady,
minaret a ďalšie nádherné pamiatky, ktorých prehliadkou sme
strávili celé popoludnie
Naše putovanie pokračovalo
do kráľovského mesta Skalica so
Záhorským múzeom, románskou
rotundou a, samozrejme, tradičnou, originálnou a jedinečnou
výrobňou Skalických trdelníkov
v kláštore U františkánov. Mohli
sme sa oboznámiť s celým procesom pečenia okrem receptu, ktorý si chránia.
Na záver sme my „horniaci“
posudzovali kvalitu tamojších
štyroch druhov vín... Do Martina
sme sa vrátili v dobrej nálade
a spokojní s množstvom pekných
zážitkov.
M. Kramárová, J. Šteuček
ZO JDS Martrin-Záturčie
Foto J. Šteuček
23
Seniori spievali
Už roky sa v našom zlatomoravskom regióne konajú prehliadky speváckych súborov. Aj
naša spevácka skupina Babička
pri ZO JDS Zlaté Moravce sa zúčastnila na takomto peknom podujatí v Machulinciach. Vďačíme
všetkým, ktorí nás pozvali, ako
napríklad ZO JDS Obyce, Sľažany, Kľačany, Červený Hrádok,
Machulince a i. Nechodíme vystupovať, aby sme vyhrali alebo
postúpili, ale preto, aby sme svojím spevom rozdávali radosť, potešili ľudí a spríjemnili im voľné
chvíle. Veď piesne sú vždy vzácne
a lahodné srdcu i duši. Sme rady,
že v našom dôchodkovskom veku
(takmer všetky sme sedemdesiatničky) ešte niečo dokážeme a trochu pookrejeme. Náš život je ako
pekná pieseň a peknú pieseň zložiť a zaspievať je ťažké.
Emília Páleníková
predsedníčka
ZO JDS Zlaté Moravce
Spevácka skupina Babička pri ZO JDS Zlaté Moravce
Foto Soňa Hrúziková
Vieme sa zabávať, tancovať, smiať
V Bobrove sa 5. júla zabávali
všetky organizácie námestovského regiónu. Každoročne usporadúvame spoločné posedenie pri
guláši, ako je zvykom, vždy v inej
organizácii. V tomto roku si toto
podujatie po vzájomnej dohode
zobrala na starosť ZO JDS Bobrov. Táto organizácia vždy niečím
prekvapí. Tak to bolo aj teraz.
Úžasný program Maťko a Kubko
s množstvom ovečiek vyčaril
úsmev na každej tvári. Urobiť si
žart zo seba nerobí problém tamojšiemu výboru. Ďalším prekvapením bola živá hudba. Seniori? Kdeže. Zahrala hudba po
chutnom guláši a všetci sa vlnili
v tanci. Odrazu sme všetci zabudli na svoje ubolené nohy. Kultúrny dom, kde sa stretlo 180 seniorov, sa ozýval spevom a tancom. Usmiate tváre a družná debata dokazovali, že všetci sa tam
cítia príjemne. Veľmi si ceníme
dôslednú prácu predsedníčky ZO
JDS v Bobrove pani Oľgy Slovíkovej s jej perfektným osemčlenným výborom. O tom, že táto organizácia funguje prefektne, nás
ubezpečujú pri každom stretnutí. Presvedčili nás o zmysle našej
práce, dodali chuť a silu pokračovať ďalej.
Anna Chylová
predsedníčka OO JDS Námestovo
Dobré rady na každý deň
➜ Zátku z fľaše vytiahneme aj bez vývrtky, ak na hrdlo fľaše necháme tiecť horúcu vodu.
➜ Gumové tesnenie na dverách chladničky (auta) vydrží dlhšie, ak ho občas pretrieme
glycerínom.
➜ Potravinové mole zmiznú, keď k potravinám priložíme bobkový list.
➜ Hrdzavý nôž dobre očistíme, ak ním niekoľkokrát zarežeme do cibule.
➜ Zápach z topánok odstránime, ak do nich na noc vložíme kúsky obyčajnej kriedy.
➜ Škvrny od čokolády ľahko odstránime, ak ich potrieme tampónom vaty namočeným
v glyceríne a potom miesto opláchneme vlažnou vodou.
24
Lupiniarska paráda
Veľmi peknú a chvályhodnú
aktivitu sa rozhodli rozvíjať členovia folklórneho súboru Chyzerovčianka časti mesta Zlatých
Moraviec. Len nedávno si niekoľko miestnych aktivistov stredného veku založilo z vlastnej iniciatívy krúžok speváčok a spevákov
a pomenovalo ho na počesť zachovania tradície názvu svojej
rodnej obce Chyzerovce Chyzerovčiankou.
Kolektív hneď po niekoľkých
vystúpeniach získal dobré meno
a začal sa zúčastňovať na súťažiach, v ktorých sa prezentoval
ľudovými piesňami. Potešenie
u miestnych sa zvyšovalo a radosť mali aj organizátori, medzi
ktorými nechýbal harmonikár
pán Tonkovič, organizátorka výberu piesní a celého programu
pani Galabová, speváci manželia
Košútovci a mnohí ďalší. Dnes
možno hodnotiť, že folklórny súbor Chyzerovčanka sa rozmáha
počtom spevákov a činnosť sa
skvalitňuje repertoárom ľudových piesní a tancov. V ostatnom
čase vyvrcholením záujmu kolektívu bolo rozhodnutie založiť tradíciu folklórnych slávností a tým
v širšej miere dostať do povedomia turistický ruch požitavského
regiónu. Príjemným prekvapením
bolo popoludnie 1. ročníka folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnilo 8. augusta pod názvom
Lupiniarska paráda na otvorenom priestranstve kultúrneho
domu. Keďže aj počasie bolo
priaznivé, myšlienku prišli podporiť ďalšie kolektívy ľudových
piesní z okolia. Boli to: Chočianka s vedúcou pani Mohornovou,
Prílepčianka s vedúcou pani Kudrejovou, Slažianka s vedúcou pani Bocianovou, Obyčianka (súbor
Skerešová s vedúcou pani Miškovičovou) a súbor Širočina z Čiernych Kľačian. Úvod patril kolektívu Lupienok, ktorý tvorili žiaci
základnej školy, a tínedžerom
Chyzerovčianka. Len zriedka vidieť naraz toľké množstvo vzácnych ľudí, obdarených talentom
starších, a toľko mladých s mladíckym elánom. Vystúpenia súborov boli okorenené aj vtipným
slovným sprievodom, napríklad
pani Bocianovej a ďalšími.
Folklórny festival otvoril vážnym slovom uvítania prítomných
poslanec Zlatých Moraviec za
časť Chyzerovce pán Tonkovič.
Na záver nechýbal na počastovanie výborný guláš pre hostí
a priaznivcov. Lupiniarsku parádu ukončil opäť pán Tonkovič.
Poďakoval za účasť, disciplínu
prítomných a účinkujúcim za
pekný a dojímavý zážitok. My
všetci im za prekrásne popoludnie ďakujeme a tešíme sa na budúci rok na radostné vystúpenie.
Mgr. Ľudovít Andor
Zlaté Moravce
Letné spoločné posedenie pri guláši
Svet je plný protikladov. Svetlo a tma, deň a noc, radosť strieda smútok, zdravie a choroba,
bohatstvo a chudoba. Toto všetko
nachádzame vo svete, v ktorom
žijeme. Chvíľu sme veselí, tešíme
sa zo života, prežívame radosť
v kruhu svojich najbližších
a o chvíľu už smútime. Smiech
a plač patria k ľudskému životu.
Je čas narodiť sa a čas umrieť,
čas plakať a čas radovať sa. Mesiac júl bol pre dôchodcov z Horných Ozoroviec takýmto mesiacom plným protikladov. Na jednej
strane smútok, plač a rozlúčka
s tromi našimi priateľmi, ktorí odišli na cestu, z ktorej niet návratu, a na strane druhej radosť
zo spoločných meninových a narodeninových osláv viacerých
našich priateľov.
Samospráva
KD a výbor ZO
JDS pripravili pre
svojich členov 26.
júla 2010 priateľské posedenie pri
guláši pri príležitosti spoločných
júlových menín.
Všetkých
zúčastnených privítali slávnostne pripravené stoly, výborný guláš, káva,
čaj a čerstvé domáce koláčiky,
ktoré ešte teplé priniesli niektoré
naše členky.
Kvety a úprimné gratulácie
prispeli veľkou mierou k dobrej
pohode. Pri družnej debate zabudli naši dôchodcovia aspoň na
chvíľu na svoje starosti, choroby
a ostatné neduhy.
Aj keď bolo leto, čas prázdnin
a prázdninujúcich vnúčat, čas
dovoleniek, čas zavárania, predsa si naši dôchodcovia našli čas
na spoločné posedenie, z ktorého
odchádzali spokojní.
Niekedy stačí celkom málo,
len zo srdca sa tešiť a radovať zo
všetkého dobrého a pekného.
Napríklad zo spoločného stretnutia.
Jozefa Sokolíková
predsedníčka ZO JDS
a KD Horné Ozorovce
Foto archív autorky
25
Aktívni dôchodcovia v Osuskom
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Osuskom tak ako v minulých rokoch,
aj v tomto roku usporiadala niekoľko hodnotných akcií pre svojich členov. Okrem pravidelných
mesačných stretnutí to boli napr.
autobusový zájazd na divadelné
predstavenie do Hlbokého, návšteva Bojnického zámku, zoologickej záhrady a ostatných pamiatok. Tiež niekoľko brigád
v obci pri úprave a čistení priestranstva pri soche svätého Jána,
vo farskej záhrade, čistenie Kaplnky svätého Bartolomeja a oko-
lia. Dňa 18. augusta sme mali
posedenie pri kultúrnom dome
s opekaním párkov, na spríjemnenie podvečera nám hrala
hudobná skupina Meteor. Prítomných prišiel pozdraviť aj starosta obce Ing. Anton Fiala. Do
konca roka máme v pláne ešte
niekoľko zaujímavých akcií pre
našich členov. Dúfame, že sa
nám ich podarí uskutočniť, aby
sme i takto prispeli ku spokojnému životu našich seniorov.
Anna Malatinská
predsedníčka ZO JDS Osuské
Na návšteve v domove
Naša najstaršia občianka
Najstaršia občianka obce Háj
91-ročná Helena Barnáková žije
v Domove dôchodcov sv. Alžbety
v Moldave nad Bebravou. Tam ju
prišli navštíviť starostka obce Irena Gajdošová, predsedníčka ZO
JDS Ružena Farkašová, jej susedka Margita Székessiová a správkyňa Klubu dôchodcov v Háji Barbora Farkašová. Prekvapenie bolo
veľké, radosť ešte väčšia, lebo pani
Barnáková nerátala s tým, že na
ňu v obci myslia. Od založenia klubu dôchodcov v roku 1989 bola
pani Barnáková dlhoročnou správkyňou klubu, aktívnou občiankou,
lebo sa pravidelne zúčastňovala na
všetkých podujatiach v obci.
Teraz sa v domove cíti veľmi
dobre, sestričky ju majú rady pre
jej pokojnú a dobrosrdečnú povahu.
Ružena Farkašová
predsedníčka ZO JDS Háj
Foto archív autorky
Naši jubilanti
Ústredie JDS blahoželá našim
členom JDS, ktorí v tomto
roku oslávili svoje životné
jubileum:
75 rokov
pán Tibor Hláčik, predseda
OO JDS v Banskej Bystrici;
pán Valent Somogyi, predseda OO JDS v Dunajskej Strede;
pani Mária Lovásová, predsedníčka OO JDS v Novom
Meste nad Váhom
70 rokov
pani Žofia Lomnická, predsedníčka OO JDS v Malackách;
pani Mária Kuklová, predsedníčka OO JDS v Nových
Zámkoch;
pani doc. Oľga Juríková, CSc.,
tajomníčka Ú JDS v Bratislave
65 rokov
pán Ladislav Jamrich,
predseda OO JDS Prešov
Oprava:
prosíme čitateľov, aby si v minulom čísle láskavo opravili
znenie textu nasledovne:
Pán Ing. Laurík, nie je predsedom OO JDS Veľký Krtíš
a pani Elena Elekaničová
je predsedníčkou
OO JDS Sobrance.
Obidvom našim členom JDS
sa za toto nedopatrenie
ospravedlňujeme.
Predsedníctvo JDS
a redakcia časopisu Tretí vek
Opustili nás
Vo veku 69 rokov nás nečakane
opustila dňa 7. 10. 2010 pani
Viera Paulusová, dlhoročná predsedníčka OO JDS v Lučenci.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Najstaršia, 91-ročná pani Helena Barnáková z obce Háj v kruhu starostky
obce pani Ireny Gajdošovej, vpravo, predsedníčky ZO JDS Ruženy Farkašovej a susedky Margity Székessiovej
S úctou
Albín Mesiarik
predseda KO JDS Banská Bystrica,
Predsedníctvo Ústredia JDS
26
Mesto priateľské k seniorom
Určite sa opýtate: ktoré to je
mesto? Veľmi si
želám, aby sa
takým mestom
stala Bratislava. Odborníci
hovoria, že naše
hlavné mesto
starne, že v ňom onedlho bude žiť
okolo stotisíc seniorov a že sa musíme pripraviť na to, aby sme to
zvládli. Ako kandidát na primátora Bratislavy si myslím, že sme
povinní nájsť kľúč k tomu, aby sa
seniorom v Bratislave žilo dobre.
Ako sa to dá dosiahnuť?
Na prvom mieste je podpora
aktívneho života v seniorskom veku zo strany mesta. Nejde totiž len
o to, akého vysokého veku sa dožívajú naši seniori, ale najmä o to,
aby sa čo najvyššieho veku dožili
v zdraví. Cesta k tomu vedie cez
aktívny život seniorov, tak ako
som mal možnosť spoznať to
v Petržalke. Aktívna činnosť základných organizácií JDS a klubov dôchodcov ako miesta vzájomného stretávania, diskusií a spoločných akcií, to je základ. Na ich
podujatiach sa rozvíjajú aj aktivity
spojené s využívaním počítača,
s vyučovaním cudzích jazykov
a ďalšími vzdelávacími aktivitami.
Skvelé je aj cvičenie pre seniorov,
o to bol taký veľký záujem, že sme
museli rozšíriť kurz. Už tretí rok
v októbri robíme Seniorfest ako
prehliadku kultúrnych a športových aktivít pre seniorov a o senioroch. Podpora mestskej časti je
založená na partnerstve a úcte
k seniorom, my hovoríme, že je to
úcta k našim otcom a mamám
a starým otcom a starým mamám.
Aj preto sme založili Radu petržalských seniorov ako poradný orgán
starostu, v ktorom diskutujeme
o konkrétnych krokoch mestskej
časti vo vzťahu k seniorom, o podpore klubov dôchodcov, ale aj
o Dňoch Petržalky a Seniorfeste.
A takisto o pripomienkach našich
seniorov k čistote v mestskej časti,
k doprave a k ďalším oblastiam verejného života, pretože sú takisto
aktívnymi občanmi, ktorí majú
veľké životné skúsenosti. Priznám
sa, že ma dojalo, keď mi seniori
členovia tejto rady na jej poslednom zasadnutí v tomto volebnom
období ďakovali, najmä za vzťah,
aký má mestská časť a jej predstavitelia k seniorom.
Som presvedčený, že takýto
vzťah sa dá vytvoriť aj na úrovni
Bratislavy, začať treba zriadením
Rady bratislavských seniorov.
Tam by sa dali prediskutovať ďalšie kroky na podporu aktívneho
života v seniorskom veku v meste.
Napríklad voľný vstup seniorov
nad 70 rokov na kultúrne a športové podujatia v mestských zariadeniach. Alebo budovanie nenáročných verejných športovísk pre
seniorov. Keď to dokážu v Londýne, kde sa tým nedávno chválili,
prečo by sme to nedokázali aj my?
V rade seniorov bude treba diskutovať aj o tom, ako zlepšiť poskytovanie sociálnych služieb seniorom. Máme málo verejných zariadení, v ktorých máme poradovníky, šepká sa o sponzorských daroch, ktoré treba dať, aby sa sociálne odkázaný senior alebo seniorka dostali do zariadenia pre
seniorov, to treba zmeniť. Urobiť
širšiu diskusiu aj s neverejnými
poskytovateľmi, zistiť skutočné
potreby seniorov a potom robiť
rozhodnutia a konkrétne kroky
k náprave.
Určite treba posilniť domácu opatrovateľskú službu, aby sme čo
najdlhšie udržali seniora v domácom prostredí, vtiahnuť tam, kde
je to možné, do starostlivosti aj rodinu, ale aj doriešiť so štátom financovanie sociálnych služieb podľa nového zákona.
V neposlednom rade je to aktívna spolupráca samosprávy
mesta s Jednotou dôchodcov na
Slovensku ako reprezentatívnou
organizáciou seniorov, ktorá pripravuje podujatia, presadzuje návrhy a stará sa o postavenie seniorov v meste, ale i na celom Slovensku. Som pripravený počúvať
a diskutovať, aby sme spoločne
hľadali cestu k tomu, ako z Bratislavy urobiť mesto, ktoré bude
priateľské k seniorom.
Milan Ftáčnik
starosta Petržalky
Foto archív
Z
ásady OSN
pre seniorov
Zásady OSN pre seniorov prijalo
Valné zhromaždenie OSN dňa
16. decembra 1991. Vlády boli
vyzvané, aby ich včlenili do svojich národných programov.
Hlavnými heslami zásad sú: nezávislosť, zaradenie do spoločnosti, starostlivosť, sebarealizácia a dôstojnosť.
Seniori by okrem iného mali:
❖ mať prístup k zodpovedajúcej
strave, vode, obydliu, odevu
a zdravotnej starostlivosti na základe zabezpečenia príjmu,
podpory rodiny a spoločnosti
a svojpomocne;
❖ mať príležitosť pracovať alebo
mať prístup k iným príležitostiam zabezpečujúcim príjem;
❖ mať možnosť zúčastniť sa na
rozhodovaní, kedy a ako rýchlo
bude prebiehať ich odchod
z pracovného života;
❖ mať prístup k zodpovedajúcim vzdelávacím a výcvikovým
programom;
❖ žiť čo najdlhšie vo svojom domove;
❖ zostať zaradení do spoločnosti, aktívne sa zúčastňovať na
formulovaní a realizácii politík,
ktoré priamo ovplyvňujú ich
blaho, a deliť sa o svoje znalosti
a schopnosti s mladšími generáciami;
❖ mať možnosť utvárať hnutia
alebo asociácie starých ľudí;
❖ mať prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorá by im pomohla
udržať alebo nadobudnúť optimálnu úroveň telesného, duševného a emočného zdravia, ako
aj zabrániť vzniku choroby alebo spomaliť jej prepuknutie;
❖ požívať ľudské práva a základné slobody bez ohľadu na to,
v akom obydlí, zariadení sociálnej starostlivosti alebo liečebnom
zariadení žijú, čo zahrnuje aj
rešpektovanie ich dôstojnosti,
viery, potrieb, súkromia i práv
robiť rozhodnutia o starostlivosti
o ne a o kvalite ich života;
❖ žiť v dôstojnosti a bezpečí
a nemala by sa využívať ich telesná alebo duševná závislosť.
(Prevzaté z časopisu Doba seniorů,
č. 10/2010, str. 5)
27
RADÍME VÁM
Bezpečná jeseň života
Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru pripravil preventívny projekt pre seniorov pod názvom Bezpečná jeseň života zameraný na zvýšenie bezpečnosti starších ľudí, aby sa nestali obeťami trestnej činnosti. Program je založený na aktívnej spolupráci seniorov a Policajného
zboru a postihuje rôzne rizikové oblasti – ako si zabezpečiť majetok, ako sa vyhnúť podvodom, ako
predchádzať riziku prepadnutia a i. V tomto čísle chceme čitateľom časopisu Tretí vek priblížiť základné myšlienky projektu a tejto téme sa budeme venovať aj v nasledujúcich číslach.
Ako si zabezpečiť majetok
● Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná, nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná. A to aj v čase vašej krátkej neprítomnosti.
● Neschovávajte kľúče v poštových schránkach,
v kvetináčoch alebo pod rohožkou. Namiesto toho si
nechajte rezervný kľúč u dôveryhodného suseda
alebo priateľa.
● Nikdy neotvárajte dvere, kým sa nepresvedčíte,
kto je za nimi.
● Odporúčame namontovať si na dvere panoramatické „kukátko“ a poistnú retiazku.
● Neznámych ľudí nepúšťajte nikdy do bytu.
● Ak je váš dom osamelo stojaci, zvážte namontovanie domáceho alarmu, ktorý poskytuje núdzové zabezpečenie proti krádeži a požiaru.
● Počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti (napr.
návšteva príbuzných) požiadajte príbuzných, dôveryhodných susedov alebo známych, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu. Nezaťahujte okná bytu roletami – dávate tým na vedomie, že nie ste doma.
● Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Zlodej vždy uprednostňuje „maskovaný“ prístup kríkmi
či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý.
● Pre prípad, že by vás vykradli, je vhodné mať vyfotografované cenné veci, spísané výrobné čísla a pod.
Tieto informácie pomôžu polícii v pátraní a uľahčia
vaše rokovanie s poisťovňami pri likvidácii poistnej
udalosti.
● Nikdy nikomu telefo-
nicky nehovorte čísla
svojej kreditnej karty,
občianskeho preukazu,
telefónnej karty, číslo
poistky alebo číslo vášho účtu v banke. Zisťovanie týchto čísel na
overenie je od obchodníkov protizákonné!
● Ak vám zazvoní opravár, pracovník úradu či
iných služieb (odpočet
plynu, elektriny a pod.),
nechajte si predložiť jeho služobný preukaz
alebo ešte lepšie, zavolajte na úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa
pracovník odvoláva.
V prípade akýchkoľvek pochybností trvajte na tom,
že o ponúkanú službu nestojíte.
● Dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči, blízki, susedia a pod.) majte viditeľne blízko telefónu,
aby ste mohli čo najrýchlejšie privolať pomoc.
● Nedovoľte nikomu, aby vás nútil niečo podpísať –
dohodu o poistení, dohodu o kúpe či predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku. Závažné rozhodnutia
o svojom majetku konzultujte s právnikom, nechajte
si poradiť od vierohodných osôb. Väčšina inštitúcií
a nevládnych organizácií, ktoré poskytujú pomoc seniorom, ponúkajú i bezplatnú právnu poradňu.
Ako sa vyhnúť podvodom
● Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa do-
stali k vašim peniazom. Chcú vniknúť do vášho bytu, a ak od vás nevylákajú peniaze priamo, ovládajú
veľa spôsobov, ako vás okradnúť.
● Nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho
nevpúšťajte do svojho bytu!
● Nedajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre
– vysoké zisky za vložené peniaze, „výhodné“ kúpy,
fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby s p.o.boxami a iné podľa schémy „nízky risk – vysoký zisk“.
Ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici
● Vyhýbajte sa tmavým neupraveným a neosvetleným miestam, odľahlým uličkám.
● Venujte veľkú pozornosť svojej taške, kabelke,
zvlášť vo verejných dopravných prostriedkoch, nákupných centrách a trhoviskách.
● Nenechávajte peňaženku a doklady navrchu kabelky.
● Kabelku alebo tašku nenechávajte v obchodoch
na policiach ani v nákupných vozíkoch.
● Nikdy ju neodkladajte s odevom, napr. v čakárni
u lekára, na úradoch či v reštauráciách.
28
● Pamätajte si, že veľký obnos nepatrí do peňažen-
ky počas bežného nákupu.
● Na platenie využívajte platobné karty.
● Identifikačné číslo platobných kariet (PIN kód) si
nikdy nezapisujte na platobnú kartu, ani ho nenoste spolu s kartou na jednom mieste.
● Nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí a platobné
karty, ktoré nebudete potrebovať.
● Peniaze a osobné doklady noste oddelene.
● Pri výbere peňazí z bankomatu si strážte svoje súkromie, dávajte pozor, či vás niekto nesleduje príliš
zblízka.
Na ulici odporúčame vyberať peniaze za asistencie
niekoho, koho poznáte a dôverujete mu. Vyberanie
peňazí z bankomatov vo vnútri bánk či sporiteľní je
spoľahlivejšie.
● Nikdy sa nechváľte svojimi úsporami ani cennosťami, nepožičiavajte cudzím ľuďom peniaze.
Z podkladov
Prezídia Policajného zboru
pripravila JUDr. Anna Hromníková
Viete, aké cenné papiere máte na účte?
Pamätáte sa ešte na kupónovú privatizáciu? Bolo to už dávno. Možno ani neviete, že doteraz z nej
máte cenné papiere na svojom účte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s. (CDCP). Mnohé
z týchto cenných papierov možno nemajú pre vás žiadnu cenu. Cenné papiere sú však vedené na účte
v CDCP, a tak vám vznikajú náklady, ktoré je potrebné hradiť každý rok. Je preto najvyšší čas si zistiť,
ako na tom sú vaše cenné papiere. Ak o ne nebudete mať záujem, môžete ich bezodplatne previesť na
Fond národného majetku (FNM). Vyhnete sa tak plateniu poplatkov za vedenie účtu.
Od 1. januára budúceho roka vstupuje do
platnosti nový cenník Centrálneho depozitára
cenných papierov, na základe ktorého sa budú
spoplatňovať účty majiteľov v hodnote nad 35 eur.
Poplatok sa vypočítava z objemu cenných papierov
ku koncu každého mesiaca a faktúry za vedenie
účtu sa budú majiteľom zasielať po ukončení
kalendárneho roka. To znamená, že poplatok za
vedenie účtu majiteľa za rok 2011 sa bude
fakturovať na začiatku roka 2012.
V prípade, že majitelia cenných papierov nemajú
o tieto cenné papiere záujem, majú možnosť ich
bezodplatne previesť na Fond národného majetku.
Po prevode cenných papierov FNM uhradí
majiteľovi aj poplatok za vedenie účtu – aj v prípade,
že ho už zaplatil. Každý prevod nie je potrebné
urobiť do konca roka, teda pred začiatkom platnosti
nového cenníka. V prípade rozhodnutia previesť
cenné papiere na FNM tak možno urobiť ešte aj
v priebehu budúceho roka. Táto informácia sa
netýka iba tých majiteľov, ktorí už dostali faktúru za
vedenie účtu za rok 2008. Tí by sa mali rozhodnúť
a urobiť prevod cenných papierov najneskôr do
17. decembra 2010 – ak chcú, aby im FNM vrátil aj
poplatky za vedenie účtu.
pošty, a. s. Kompletný zoznam
pracovísk, na ktorých je možné
vykonať bezodplatný prevod
cenných papierov na FNM, je
možné nájsť na webstránkach:
www.natfund.gov.sk,
www.rmsmarket.sk alebo
www.cdcp.sk.
● Ako postupovať pri prevode cenných papierov?
Majiteľ účtu by mal navštíviť pracoviská
RM-S Market, o.c.p., a. s., alebo jedno z vybraných
pracovísk Slovenskej pošty, a. s., ktoré zabezpečujú
prevody cenných papierov na FNM.
Pri priečinku označenom nápisom „PRACOVISKO
pre prevody zaknihovaných cenných papierov na
FNM SR“ predloží občiansky preukaz a požiada
o aktuálny výpis z účtu majiteľa, ktorý dostane
zdarma. Na základe tohto výpisu sa majiteľ môže
rozhodnúť, či na FNM prevedie všetky cenné
papiere, prevedie iba časť z nich alebo si ich všetky
ponechá. Hodnotu cenných papierov môže majiteľ
zistiť v bankách, u obchodníkov s cennými papiermi
alebo prípadne na Burze cenných papierov
v Bratislave.
● Kde možno prevody cenných papierov urobiť?
Prevody cenných papierov je možné zrealizovať na
pracoviskách obchodníka s cennými papiermi
RM-S Market, o.c.p., a. s., ktorý poskytuje svoje
služby aj na vybraných pracoviskách Slovenskej
Ďalšie informácie o možnosti prevodu cenných
papierov na FNM je možné získať na webstránkach
FNM, RM-S Market, o.c.p., a. s., alebo CDCP, alebo
na bezplatných telefonických linkách (aj z mobilu)
0800 888 250 a 0800 888 260.
XI. celoslovenská prehliadka speváckych súborov
seniorov Bratislava-Dúbravka 2010
Blavanka z Jaslovských Bohuníc
Celoslovenskú prehliadku otvoril spevácky
súbor seniorov Senioranka z Karlovej Vsi
Barvínek seniori, Kamienka, Stará Ľubovňa
Domáci spevácky súbor seniorov Dúbravanka
Seniorské srdce, Ludanice, Topoľčany
Spevácky súbor seniorov Lúč Záturčianka
z Martina
Spevácky súbor seniorov Konopa z Dohnian
Spevácky súbor seniorov Malina
z Košíc-Staré mesto
a moderátor podujatia pán Juraj Sarvaš
Foto Ján Gallo
Seniori optimisti zo Žiaru nad Hronom
Download

číslo 5 - Jednota dôchodcov na Slovensku