Ročník XVIII. Číslo 5/2013 www.jds.sk
Prospešná spolupráca Združenia miest
a obcí Slovenska a organizácií JDS bude
intenzívne pokračovať
OBSAH/ÚVODNÍK
OBSAH
Úvodník
AKTUÁLNA TÉMA
3
ROZHOVOR
5
Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
6
RADÍME VÁM
16
Našim čitateľom
do pozornosti
Náš časopis postupne prechádza úpravami a zmenami.
Z technických dôvodov budeme môcť prijímať a uverejňovať
rukou a strojom písané texty len
v obmedzenej miere. Z uvedeného dôvodu preto prosíme zasielať príspevky elektronickou
formou na emailovú adresu
[email protected]
Na spestrenie obsahu budeme uverejňovať podľa možností aj vami spracované krížovky, hádanky, vtipné eseje,
prípadne recepty pre seniorov.
Upozorňujeme, že príspevky
tohto charakteru nemôžu byť
prebrané z iných časopisov
a denníkov.
ffredakcia
Vydáva:
ústredie
Jednoty
dôchodcov
na
Slovensku.
Redakčná rada: Ján Lipiansky –
predseda, Členovia: Igor Fabián,
Anna Hromníková, Anton Jašica,
František Lesanský. Grafická
úprava, redakčné a technické
spracovanie: Monitor Promotion,
s.r.o. Tlač: Ultra Print, s.r.o.
Bratislava
Rozširuje:
JDS
poštou a vlastnou distribúciou.
Nepredajné. EV 644/08 ISSN
1336-0833
2
Vážení čitatelia!
Úspešne máme za sebou Mesiac úcty k starším. Minister
práce, sociálnych vecí a rodiny, starostovia a primátori nás
pozývali na príjemné stretnutia s vlastným spevom a hudbou, počúvali sme na adresu seniorov prekrásne slová i poďakovania za našu aktívnu účasť na živote obcí i miest. Na
všetkých stretnutiach bolo cítiť, že odporúčania, na ktorých
sa dohodla Jednota dôchodcov na Slovensku so Združením
miest a obcí Slovenska majú ambíciu významne podporiť
vzájomnú spoluprácu a pomoc seniorom. Príkladom toho môžu byť výsledky konkrétnej spolupráce mestskej organizácie JDS v Holíči so samosprávou na čele s primátorom Zdenkom Čambalom.
V nasledujúcom období predsedovia našich základných organizácií budú diskutovať so starostami a primátormi o námetoch na spoluprácu medzi JDS a samosprávou a dohodnú ďalší konkrétny postup. Ide najmä o to, aby v rámci existujúcej
organizačnej štruktúry bolo poskytované primerané poradenstvo a konzultácie pri
zakladaní organizácií zameraných na všeobecne prospešné aktivity obcí a miest
vrátane základných organizácií združujúcich seniorov. Očakávame od samosprávy
aj účinnú pomoc pri zlepšovaní prevádzkových podmienok činnosti seniorských organizácií.
Výsledkom diskusií by mala byť konštruktívna spolupráca medzi samosprávami
a ZO JDS a dennými centrami/klubmi dôchodcov. Primátori a starostovia podporovaním ZO JDS by zainteresovávaním seniorov pomáhali tomu, aby boli vo väčšej
miere nápomocní pri riešení problémov miest a obcí. Bolo by vhodné, aby sa denné
centrá zakladali aj pri ZO JDS.
Ďalej podporujeme vznik a činnosť tematických konzultačných a poradných platforiem, ktoré by riešili otázky týkajúce sa špecifických podmienok života obyvateľov
v obci/meste vrátane problematiky aktívneho starnutia. Budeme pomáhať samospráve zakladať rady seniorov ako pomocný poradný orgán starostu a primátora.
Cieľom rady seniorov je pomôcť starostovi a primátorovi pozorovaním a radami
nielen odstraňovať drobné nedostatky v obci a meste, ale aj pomôcť pri rozvojových
programoch v prospech obce, mesta a občanov. Regionálnym združeniam odporučiť
hľadanie spoločných postupov na prehlbovanie spolupráce s príslušnými štruktúrami JDS.
V oblasti bývania odporúčame mestám a obciam, aby využívali pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu malometrážnych, bezbariérových nájomných
bytov s kompletnými službami pre seniorov.
Na zabezpečenie dostupnosti využívania dopravy v mestách a obciach poskytovať
starším občanom (nad 70 rokov) bezplatné používanie, resp. výrazné zľavy na cestovnom v prostriedkoch mestskej a prímestskej dopravy, zaviesť nízkopodlažné vozidlá, budovať bezbariérové chodníky.
Podporujeme kroky na zvýšenie bezpečnosti seniorov a ich ochrany ako spotrebiteľov.
Pomôcť seniorom zľavami pri zavedení a používaní internetu a seniorom nad 70
poskytnúť internet zdarma, aby sa podporovala ich digitálna gramotnosť.
Viem, že závery vyplývajúce z diskusie medzi JDS a Združením miest a obcí Slovenska sú rozsiahle a ich napĺňanie si vyžiada trpezlivosť a obojstranné pochopenie.
Realizácia je časovo náročná a pomerne zložitá. Ale začnime!
Vyslovujem poďakovanie predsedovi ZMOS Jozefovi Dvončovi za aktívnu podporu
vzájomnej spolupráce.
Prajem vám veľa zdravia a spokojnosti.
ffJán Lipiansky, predseda JDS
 AKTUÁLNA TÉMA
Celoslovenské stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Podujatie organizovalo MPSVR SR v spolupráci s JDS v Bratislave, v hoteli SOREA, 20. októbra 2013. Účastníkov
pozdravil a slávnostný prejav predniesol minister MPSVR SR Ján Richter
Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, ctení hostia, dovoľte, aby som vás srdečne pozdravil a poprial
vám príjemné poludnie. Stalo sa už tradíciou, že pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším každoročne organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
stretnutie dôchodcov z celého Slovenska. Som rád,
že sa po roku opäť stretávame.
Na začiatok mi však dovoľte ešte spomienku na
veľmi dobre známeho bývalého predsedu a neskôr
čestného predsedu Jednoty dôchodcov na Slovenku
doktora Kamila Vajnorského, ktorý nás, žiaľ, nedávno opustil. Budeme si ho navždy pamätať ako
významného predstaviteľa seniorského a odborového hnutia, človeka s vysokými morálnymi kvalitami
a veľkého obhajcu záujmov a práv seniorov. Poprosím vás, aby sme si jeho pamiatku teraz uctili pietnou minútou ticha.
Ďakujem pekne a nadviažem na spomienku na
Kamila Vajnorského, ktorý mal nemalú zásluhu na
vzniku a organizovaní stretnutí predstaviteľov ministerstva s dôchodcami. Potešiteľné je, že ste tu
nielen z rôznych kútov Slovenska, ale aj z viacerých
organizácií. Okrem Jednoty dôchodcov sú tu aj zástupcovia Združenia kresťanských seniorov, občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším, ale aj
dôchodcovia – bývalí zamestnanci nášho ministerstva.
Všetkým prítomným, ale aj ostatným úprimne
blahoželám k Medzinárodnému dňu starších a zároveň pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyjadrujem úctu pred rokmi, ktoré ste naplnili prácou a činmi pre rozvoj našej spoločnosti. Želám vám naj­mä
dobré zdravie, šťastie, pokoj, spokojnosť a veľa radosti v kruhu vašich najbližších.
Počas Mesiaca úcty k starším sa už obvykle sústreďuje väčšia pozornosť na problémy skôr narodenej
generácie, ale aj na ocenenie jej znalostí a skúseností. Častejšie ako inokedy v roku sa poukazuje na
rovnocenné postavenie a dôstojnosť života seniorov
v spoločnosti. Na Slovensku je približne 960 000 slovenských dôchodcov a spolu s poberateľmi dôchodkov iných foriem tento počet dosahuje 1,3 milióna
občanov.
Dovoľte, aby som stručne uviedol, čo vláda a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky robia v prospech skvalitnenia života
staršej generácie v našej republike.
Chcem zdôrazniť, že stále máme na pamäti
našu povinnosť nezabúdať na striebornú generáciu a neustá­le sa zaujímať o ich problémy. Záujem
o starších deklaruje aj návrh Národného programu
aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, o ktorom rokoval začiatkom októbra výbor pre seniorov.
Cieľom návrhu je vytvoriť lepšie príležitosti a pracovné podmienky pre starších pracovníkov a ich
uplatnenie na trhu práce.
Pokladáme to za dôležitý dokument, pretože naposledy bol vypracovaný ešte v roku 1999 a vyžadoval
si výraznú aktualizáciu. Medzigeneračná solidarita,
podpora zdravého starnutia, zmena negatívneho
prístupu k starnutiu či prispôsobenie tovarov, výrobkov a služieb narastajúcemu počtu starších ľudí,
aj to sú naše priority, naše úsilie.
V stratégii sa rezort snaží venovať zvýšenú pozornosť aj vytváraniu podmienok na udržateľnú
kvalitu života starších ľudí vrátane zabezpečenia
dostupnosti a kvality verejnej dopravy, bývania, celoživotného vzdelávania, uspokojovania kultúrnych
pokračovanie na strane 4
3
AKTUÁLNA TÉMA
dokončenie zo strany 3
potrieb, kvality zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade i sociálnych služieb.
Práve k sociálnym službám ministerstvo pripravilo návrh novely zákona, o ktorom rokujú poslanci
Národnej rady SR na prebiehajúcej schôdzi. Hlavným cieľom novely zákona o sociálnych službách
je zlepšenie kvality sociálnych služieb, pravidlá ich
podpory z verejných zdrojov a zvýšenie ochrany
príj­mu klienta pred neprimeranou úhradou.
Na národný projekt Podpora opatrovateľských
služieb bolo vyčlenených 28 mil. eur. Cieľom je zvýšiť počet klien­tov, ktorým sa doteraz neposkytovala
opatrovateľská služba alebo ktorým sa poskytovala,
ale v nižšom rozsahu. Na druhej strane tým vytvoríme nových 1 500 miest pre opatrovateľov.
V rokoch 2014 až 2016 by mali začať poskytovať
sociálne služby novozriadené zariadenia sociálnych
služieb, ktoré boli vybudované z prostriedkov Re­
gionálneho operačného programu a s finančnou
podporou štátu. Tu hovoríme o 3 484 nových miestach v zariadeniach pre seniorov a domovoch so­
ciálnych služieb a v rámci rekonštrukcií existujúcich
zariadení pôjde okolo 1 000 nových lôžok.
Zámerom ministerstva je aj realizovať financovanie sociálnych služieb podľa stupňa odkázanosti
v roku 2015, keď bude jasné, na ktoré decentralizované kompetencie má samospráva dostatok zdrojov
z podielových daní a na ktoré nie, a preto je potrebné
spolufinancovať ich zo štátneho rozpočtu.
Od januára tohto roka sa začali zvyšovať dôchodky pevnou sumou určenou percentom z priemernej
mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Prostredníctvom pevnej sumy sme zaviedli solidaritu medzi
poberateľmi dôchodkov s podpriemernými dôchodkami a nadpriemernými dôchodkami. Myslia sa tým
dôchodky, ktoré sú nižšie, resp. vyššie ako priemerné dôchodky v danej skupine dôchodkových dávok.
Naším cieľom je od roku 2018 prejsť na zvyšovanie
dôchodkov percentuálne v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.
Rezort ukončil pripomienkové konanie k opatreniu, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia
dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej
renty v roku 2014. Valorizácia dôchodkov nie je taká
vysoká ako vlani, ale to nie je vina ministra. Inflácia
bola nižšia, t. j. zvyšovanie cien a miezd.
Penzisti s najnižšími dôchodkami dostanú v decembri vianočný príspevok vo výške 75 eur. Pred
rokom si k riadnej penzii prilepšili sumou 66,39
4
eura. Zvýšenie vianočných príspevkov o 8,61 eura
pevnou sadzbou schválil už aj parlament. Nárok na
najvyššiu vianočnú dávku majú dôchodcovia, ktorí
nemajú vyššiu penziu ako 198 eur, čo zodpovedá životnému minimu. Pridané dostanú aj ostatní penzisti s dôchodkom pod 483 eur. Len tí majú totiž
na príspevok nárok. Najnižší vianočný príspevok
by mal byť 46,50 eura. Dokopy vianočný príspevok
vyplatíme 1,1 mi­l ióna dôchodcov v objeme 70 mil.
eur.
Staroba je jednou z etáp ľudského života, ktorú
možno prežiť spokojne a aktívne. K tomu, aby nebola
len o sedení doma a nariekaní nad chorobami ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne
finančne, prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska a Sorey, prispieva na rekreácie dôchodcov.
V tomto roku sme poskytli na rekondičné aktivity
seniorov dotáciu v celkovej sume 597 450 eur, čo je
oproti minulému roku viac o 72 450 eur.
Som rád, že starostlivosť o starších ľudí u nás
nie je len na pleciach štátu. Dobrým príkladom je
vlastná angažovanosť, záujem o spoločenské dianie a mnohé aktivity, ktoré už dlhé roky organizujú
viaceré združenia a organizácie dôchodcov na Slovensku. Dávajú priestor, aby sa odborné poznatky
a životné skúsenosti využili tak pre starších. ako aj
mladších.
Je pre mňa cťou, že práve dnes oceníme vami
navrhnutých dôchodcov, ktorí patria k tým najaktívnejším vo vašich organizáciách. Ste hrdí, že
ich máte medzi sebou, že dosiahli pekné výsledky
a úspechy vo svojej činnosti a sú dôstojnými reprezentantmi dôchodcov. Osobne si vážim a akceptujem názory, postrehy i nové nápady, ktoré pri diskusiách so staršími získavam a som si vedomý, že
ocenenie a poďakovanie je tou správnou reflexiou
spoločnosti k našim starším spoluobčanom, k vzájomnej spolupatričnosti. Všetkým oceneným srdečne blahoželám.
Na záver chcem vyjadriť svoje osobné potešenie,
že som mohol medzi vás prísť a budem rád, keď sa
to zopakuje aj pri iných príjemných príležitostiach.
Želám vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. Nech
sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou
nás všetkých.
ffJán Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 ROZHOVOR
Rozhovor s Jozefom Dvončom, predsedom ZMOS
na tému spolupráce s organizáciami JDS
1. Jednota dôchodcov si
váži tradične dobrú spoluprácu so ZMOS-om. V septembri v Košiciach sme
dostali priestor na zasadnutí Rady ZMOS diskutovať
o možnostiach ďalšej spolupráce Jednoty dôchodcov
so samosprávami a o jej
kvalitatívne novom posune.
Ako vy hodnotíte súčasný
stav spolupráce?
Mnohí seniori sa aj v dôchodkovom veku aktívne
zapájajú do politického, spoločenského a kultúrneho
života a aj sami sa podieľajú na organizovaní rôznych
aktivít, ktoré v pozitívnom svetle prezentujú naše
obce či mestá a zároveň vytvárajú priestor na kvalitné medzigeneračné spolužitie. Rôzne akcie či súťaže,
napr. v príprave slovenských dobrôt, sa nezaobídu
bez šikovných rúk a receptov senioriek a seniorov,
tradičné jarmoky, remeslá, folklórne, tanečné, divadelné a spevácke súbory – takmer za všetkými sú aj
občania, ktorí sa rozhodli aktívne starnúť a rozdávať
radosť svojim spoluobčanom. Dôležitú úlohu v procese integrácie seniorov zohráva aj Jednota dôchodcov
Slovenska. Oceňujeme, že sa snaží vytvárať priaznivé
podmienky na vzájomné stretávanie, vzdelávanie, pomoc a spoločenské vyžitie seniorov. Združenie miest
a obcí Slovenska je pripravené s Jednotou dôchodcov
Slovenska i naďalej spolupracovať pri hľadaní optimálnych riešení na aktivizáciu seniorov v záujme
zlepšovania podmienok a kvality života v obciach.
Potrebnosť vzájomného načúvania a spoločných riešení ilustrujú prístupy obcí a miest, ktoré všeobecnú
prospešnosť činností aktívnych seniorov oceňujú natoľko, že napriek ťaživej finančnej situácii vytvárajú
priestorové podmienky, či spolufinancujú niektoré
aktivity.
starostu, primátora, alebo zastupiteľstva. Pomáhajú
pozorovaním a radami odstraňovať nielen drobné nedostatky v obci a meste, ale aj pri rozvojových programoch v prospech obce, mesta a občanov. V iných
poskytujú poradenstvo pre samosprávu, najmä pri
príprave a predkladaní projektov financovaných zo
štrukturálnych fondov, niekde majú patronáty nad
parkmi, starajú sa o pamätníky, verejné priestranstvá, dozerajú na bezpečnosť detí pri školách, vedú
záujmové krúžky, starajú sa o sociálne odkázaných,
vykonávajú rôzne aktivity ako dobrovoľníci. Je veľa
oblastí, v ktorých sa môžu realizovať a byť užitočnými
pre svoju komunitu. Nakoniec, miestna demokracia,
samospráva bez konštruktívnej spolupráce s obyvateľmi a ich spolkami a združeniami stráca časť svojej
podstaty, ktorou je spoločná zodpovednosť a spoločné riešenie potrieb obyvateľov. Naším záujmom je,
aby aj seniori prežívali bezpečný, dôstojný a aktívny
život v starobe, preto sa snažíme vytvárať pod­mienky
na udržateľnú kvalitu ich života, a hoci je to nesmierne komplikované a náročné aj zvyšovania dostup­
nosti a kvality sociálnych služieb.
3. Čo by ste odkázali seniorom na Slovensku?
Hovorí sa, že každý je taký starý, ako sa cíti. Dovoľte
mi, aby som zaželal všetkým seniorkám a seniorom veľa
zdravia, aby sa dlho cítili mladí a plní života. Želám im
veľa osobnej pohody, ale aj oduševnenia a elánu, aby
úspešne zvládali všetky povinnosti a mali z nich radosť
a uspokojenie.
2. Naši členovia majú záujem vo väčšej miere sa zapájať do
života obce. Ako by sme mohli spoločne dosiahnuť väčšie
zapojenie seniorov do života obcí a miest?
V mnohých mestách a obciach sú dôchodcovia
členmi, konzultačných a poradných orgánov, či už
5
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Spolupráca členov ZO JDS Skalica s primátorom mesta
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Skalica združuje vo
svojich radoch okolo 700 členov
seniorov. Od jej založenia uplynulo
takmer 20 rokov. Pred pol druha rokom v marci 2012 na výročnej členskej schôdzi prišli do výboru noví,
mladší členovia, ktorí získali dôveru svojich členov. Hoci nový výbor
v JDS predtým nepracoval, svojich
povinností sa členovia zodpovedne
ujali.
V súčasnosti má nový výbor 11
členov a jeho predsedníčkou je Hana
Hošková. Práve zodpovedný prístup
nových členov k práci so seniormi
ukazuje, že činnosť organizácie neochabla, ale pokračuje rovnako dobre, ako ju zabezpečovalo pôvodné
zloženie výboru, ktoré dostalo dôveru svojich členov pri založení ZO
JDS v Skalici.
Iniciatívny výbor JDS množstvom
svojich aktivít dokazuje, že ZO JDS
v Skalici patrí nielen v okrese Skalica, ale aj v širšom meradle k najaktívnejším organizáciám na Slovensku. Prečo to tak je?
Odpoveď je jednoznačná. Mesto
Skalica na čele s primátorom Ing.
Stanislavom Chovancom sa živo zaujíma, okrem iných povinností, ako
žijú občania mesta, resp. občania
žijúci na dôchodku.
ZO JDS Skalica o svojich pripravovaných akciách vopred informuje
primátora, mnohé podujatia vopred
prediskutováva s vedením mesta
a na mnohé podujatia prizýva nielen
primátora, ale i niektorých jeho spolupracovníkov z mestského zastupiteľstva. Členov JDS teší, že na ich
podujatia často prichádza i samotný
primátor, ktorý sa z dobre pripravených akcií teší a rád sa so seniormi
stretáva. Takto primátora o všetkom informujú a spätne primátor
informuje seniorov o všetkom, čo sa
v meste v súčasnosti robí, resp. čo sa
pripravuje.
6
Takúto vzájomnú previazanosť si aj
členovia JDS v Skalici pochvaľujú a sú
radi, že spoločné porozumenie s predstaviteľmi mesta prináša členom výboru JDS potešenie a pri organizovaní
nových a nových aktivít ich inšpiruje.
Primátor vie seniorov nielen pochváliť,
ale aj patrične finančne podporiť.
A to je v každom prípade veľká vzpruha pre členov výboru v ich dobrovoľnej
práci pre uspokojovanie všetkých členov dôchodcov JDS.
Členovia JDS v dobrej spolupráci
s vedením mesta Skalica sa radi zúčastňujú všetkých podujatí organizovaných
mestom. Primátor Skalice je spokojný
s prácou JDS. Presvedčuje sa o tom, že
sa v dôchodku nenudia, ale žijú hodnotným životom a o život v meste sa živo
zaujímajú a verejné podujatia v meste
radi navštevujú. Členov výboru teší, že
v prípade núdze sa môžu obrátiť na primátora, ktorý im vždy pomôže.
Členovia JDS sa radi zúčastňujú na
mnohým verejných podujatiach (koncerty, prednášky, dni zdravia a pod.).
Spolu s členmi výboru sú s podporou
a so spoluprácou primátora spokojní.
Primátor sa tiež pozitívne vyjadruje
o príkladnej všestrannej práci seniorov. Spoločne dúfajú, že vo vynikajúcej
spolupráci budú spoločne pokračovať
i naďalej.
Dobrá spolupráca s primátorom
mesta, ako aj s mestským zastupiteľstvom dávajú záruku, že spokojnosť seniorov v Skalici bude i naďalej
napredovať, z čoho majú členovia výboru JDS spolu s početnou členskou
základňou skutočnú radosť. Len okrajovo spomenieme, že za 10 mesiacov
tohto roku sme v našej JDS zaevidovali
68 nových, vekovo mladších se­niorov,
ktorí sa chcú podieľať na dobrej práci
našej ZO JDS. To je v skutočnosti potešujúce pre nás všetkých.
ffČlenovia výboru ZO JDS Skalica,
október 2013
foto: Miroslav Minďáš
Oceňovanie členov JDS
Primátor Ing. Chovanec sa prihovára
seniorom
Primátor vie upútať pozornosť
Predsedníčka ZO JDS Anna Hošková me­dzi
svojimi
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Úcta a pomoc seniorom v Žilinskom samosprávnom kraji
Október je nazvaný aj Mesiac úcty
k starším. Pomoc seniorom je však
potrebná po celý rok.
V Krajskej organizácii Jednota
dôchodcov na Slovensku Žilina
máme zatiaľ veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou zo strany miest
a obcí Žilinského samosprávneho
kraja a JDS. Starostovia, primátori
a tiež vedenie Vyššieho územného
celku – ŽSK sú nám v rámci možností nápomocné.
V KO JDS Žilina je 11 okresných
samospráv, ktoré je treba pochváliť
za prístup k nám seniorom. Nie je
možné vymenovať všetky aktivity
v celom ŽSK. Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí si napriek svojej pracovnej vyťaženosti nájdu čas prísť
medzi seniorov na ich športové, kultúrne a aj pracovné akcie. Dovoľte
mi spomenúť aspoň niektoré väčšie
stretnutia, ktoré by sme bez pomoci starostov a primátorov nemohli
uskutočniť.
Pracovné stretnutie predsedov
130 základných organizácií z JDS
nášho kraja vo februári t. r., ktoré
bolo na Mestskom úrade Žilina.
Krajskú prehliadku speváckych
súborov – máj 2013 v Mestskom
divadle v Žiline, ale aj športové hry
seniorov s vnúčatami – jún 2013
v ZO JDS prímestskej časti ŽilinaBytčica pod záštitou primátora Ing.
I. Chomu a predsedu ŽSK Ing. J.
Blanára za účasti prednostu mesta
a poslancov MZ.
Krajské športové hry seniorov –
júl 2013 v Kysuckom Novom Meste,
kde mesto nám príkladne vytvorilo
možnosť zažiť pekný deň v športovom duchu na mestskom športovom
ihrisku pod záštitou primátora Ing.
J. Hartela a predsedu ŽSK za účasti
a pomoci poslancov MZ a ŽSK.
Stretnutie na hranici – taký názov mala akcia JDS, ktorá bola svojim rozsahom najväčšia – august
2013. Úprimné poďakovanie patrí
za pomoc a pochopenie obci Skalité pod vedením starostky PaedDr.
A. Šimurdovej, poslancom za ŽSK
okresu Čadca a samotného vedenia
ŽSK, ako aj ďalších nemenovaným
pracovníkom mesta Čadca. Účasť
na stretnutí a nezištnú pomoc nám
preukázala aj najmladšia europoslankyňa Katarína Neveďalová, ktorá ocenila medzinárodnú účasť seniorov z Českej a Poľskej republiky.
Pomocnú ruku nám podalo aj
mesto Liptovský Mikuláš pri organizovaní Celoslovenských športových hier a turistiky
seniorov v auguste
2013, ktoré sa uskutočnili pod záštitou
primátora MUDr. A. Slaf­kovského
a predsedu ŽSK. Veľmi dobrú spoluprácu odviedli aj dve školy v pôsobnosti ŽSK, kde nám boli všetci
nápomocní počas súťažných dní.
Poďakovanie však patrí aj samosprávam miest a obcí v okresoch
Bytča, Námestovo, Martin, Ružomberok, Tvrdošín, Turčianske Teplice,
ktoré sa podľa svojich možností tiež
podieľajú na pomoci seniorom.
Dalo by sa povedať,
že rozprávku O troch
grošoch pochopili
správne, za čo im patrí naša vďaka.
ffMária Žideková,
tajomníčka KO JDS
Žilina Foto: autor
7
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Novozámčania mesiac úcty k starším oslávili s dôstojným
programom za účasti vzácnych hostí
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Mária Kuklová, predsedníčka okresnej
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (OO JDS) zvolala na 23. októbra 2013 slávnostné zasadnutie predsedníctva a rady tohto orgánu.
Zástupcov bezmála 1 200 členov
združených v ZO Nových Zámkov,
Jatova, Kamenného Mosta, Komoče, Palárikova, Trávnice a Zemného
vrúcnymi myšlienkami úcty poctili poslanci VÚC NSK Ladislav Marenčák
a Helena Bohátová, ako i viceprimátor
N. Zámkov Péter Nagy. Podujatie malo
skôr pracovný charakter, ktorý nadobudol najmä účasťou predsedu ústredia
JDS Jána Lipianskeho. To však nebolo
prekážkou, aby sa Božena Návojská
z Trávnice prezentovala poetickou
úvahou o jeseni života či Magdaléna
Priskinová zo Zemného zaspievaním
svojho textu hymny dôchodcov alebo
Mária Hovorková z Nových Zámkov
vystavenými ukážkami z tvorby už aj
vianočných kreácií členiek krúžku pa-
ličkovanej čipky a ďalšie dôchodkyne
dobrotami prestretými na sviatočnom
stole, čo predseda novozámockej ZO
JDS Jozef Hrabina vtipne okomentoval, že: „My sme neprišli hodovať, ale
rokovať“. Priebeh rokovania osobitne
pozorne a aktívne sledovali hostia z
Maďarska Zsuzsa Vödrösová a László
Kribusz, zástupcovia Spolku dôchodcov Ostrihomu a okolia, s ktorým
v rámci cezhraničnej spolupráce nadviazala OO JDS kontakty vďaka Márii
Čelétkovej zo Štúrova. Aj oni uznanlivo
zatlieskali tým, ktorým OO JDS udelila
vyznamenanie III. stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starších ľudí.
Boli to: Mária Ballová z N. Zámkov,
Helena Dobšová z K. Mosta, Zuzana
Takácsová z Komoče, Mária Kocsisová
a Jozef Priskin zo Zemného, Veronika
Závodská z Trávnice, Margita Jančárová z Palárikova a Magdaléna Weibelová
z Jatova. Z Jatova je aj tajomníčka OO
JSD Eva Košťálová, ktorá poznajúc
charaktery účastníkov slovom prepája-
la jednotlivé príhovory a nešet­rila chválou na Ladislava Magáta, starostu K.
Mostu, kde sa v t. r. aj vďaka jeho ústretovosti úspešne vydaril 7. ročník Prehliadky speváckych súborov okresu, čo
kvitovala aj podpredsedníčka KO JDS
Eva Kmeťová. Pán starosta podčiarkol,
že napriek finančnej mizérii je dôležité
premyslene hospodáriť, ľudí zaujať,
spolupracovať s mladými aj so starými.
S úsmevom dodal: „Hlavne aby sme
mali zdravie, ostatné si kúpime.“ Lenže
aby bolo za čo kupovať, to je aj prob­lém
spravodlivého dôchodkového systému,
o ktorý sa usiluje ústredie JDS, ako o.
i. podčiarkol J. Lipiansky. Cieľom je
zaujímavými akciami získavať nových
členov, ktorí by si v organizácii našli
miesto na sebarealizáciu. Napokon,
pravda je, čo pripomenula M. Kuklová:
„Hovorí sa, že byť mladým a krásnym je
dielom prírody, ale byť starým a aktívnym je dielom každého z nás.“
ff(MB)
Činnosť základných organizácií – základný pilier JDS
Jednota dôchodcov na Slovensku
je občianske združenie (ďalej Jednota), ktoré má vnútornú štruktúru
zabezpečujúcu riadne plnenie úloh
a cieľov Jednoty uvedených v stanovách združenia.
Jednotlivé organizačné stupne
majú rôzne úlohy.
• Základné organizácie (ďalej ZO JDS) zabezpečujú pre
svojich členov využitie ich voľného času v oblasti kultúry, spoločenského života, športu, vzdelávania, organizovania zájazdov, krúžkov ručných prác a pod.
• Okresné organizácie metodicky riadia základné organizácie, po dohode so starostami obcí a primátormi miest
vytvárajú podmienky na zakladanie nových organizácií.
Okrem týchto úloh organizujú okresné prehliadky speváckych súborov, okresné športové hry a turistické zrazy a pomáhajú realizovať rekondičné pobyty seniorov.
8
Zástupcovia okresných organizácií sú členmi Republikovej rady Jednoty, ktorá je najvyšším orgánom Jednoty
medzi snemami.
• Krajské organizácie okrem metodického riadenia nižších organizácií, organizujú krajské podujatia ako sú
prehliadky speváckych súborov, súťaže v umeleckom
prednese, športové hry a turistické zrazy, dni zdravia
a pod.
• Sú gestorom nielen rozdeľovania, ale aj realizácie rekondično-liečebných pobytov organizovaných Jednotou.
• Ďalšou mimoriadne dôležitou úlohou je činnosť zástupcov krajských organizácií, členstvo v predsed­
níctve Jednoty, čo je orgán Jednoty, ktorý zabezpečuje
plnenie uznesení snemu Jednoty, republikovej rady
a zodpovedá zaň.
• Členovia predsedníctva zároveň informujú o tom,
čo považujú členovia v nižších stupňoch za potrebné
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
riešiť a zároveň ich povinnosťou je spätne informovať
funk­cionárov nižších organizácií o tom, o čom rokovalo predsedníctvo.
• Ústredie Jednoty je zástupcom seniorov Slovenska
(nielen členov Jednoty) pri rokovaní s vládou, príslušnými ministerstvami, partnermi a spolupracujúcimi
organizáciami.
• Ústredie zároveň spracúva projekty na celorepublikové podujatia s cieľom získať finančnú pomoc a následnú realizáciu. Ide o rekondično-liečebné pobyty
(4 000 pobytov), vydávanie časopisu Tretí vek, členstvo v medzinárodných organizáciách, prehliadku
speváckych súborov seniorov, výstavku ručných prác
seniorov, športové hry a turistický zraz seniorov.
Považoval som za potrebné v úvode uviesť základné
úlohy jednotlivých organizačných stupňov, aby si čitateľ
mohol utvoriť obraz o tom, ako funguje Jednota. Zároveň si musí uvedomiť, že ani jeden stupeň nie je schopný
samostatne fungovať. Spoločne však tvoria organizáciu,
ktorá funguje viac ako 20 rokov a stále sa rozvíja.
V názve môjho príspevku som za základný pilier činnosti Jednoty označil základné organizácie. Nejde tu iba
o ZO JDS, ale vlastne o ich členov. Počet členov dáva
Jednote právo zastupovať seniorov na Slovensku
a čím ich má viacej, tým je toto právo silnejšie a opod­
statnenejšie.
V súčasnom období tvoria členovia Jednoty asi 7,7 %
z celkového počtu dôchodcov Slovenska. Je to dosť ale­
bo málo? Myslím si, že málo, že dobrovoľná a činorodá
práca viac ako 6-tisíc funkcionárov by si zaslúžila väčšiu
podporu seniorov.
Dôkazom, že sa nám práca na rozvoji členskej základne
darí, je rast počtu členov za minulý rok o 1 520 seniorov
a dosiahli sme 76 574 členov. Pozitívne možno hodnotiť
počet nových ZO JDS. V minulom roku bolo založených
47 základných organizácií, teší nás, že v tomto trende sa
darí pokračovať aj v tomto roku. K dnešnému dňu je založených ďalších 48 nových ZO JDS.
K dnešnému dňu máme 980 ZO Jednoty. Založená
bola aj okresná organizácia v Trebišove. Dnes máme 71
okresných organizácií. V 9 okresoch nemáme OO JDS,
ba ani ZO.
Nárast členov a počtu ZO JDS je pozitívne zistenie.
Práca funkcionárov KO a OO JDS na tomto úseku si zasluhuje úctu.
Musím pochváliť predsedu KO JDS v Košiciach, že sa
mu podarilo nielen presvedčiť členov denných centier
v Trebišove, aby založili základné organizácie Jednoty,
ale zároveň založili aj okresnú organizáciu. Podobne sa
podarilo presvedčiť denné centrá vo Zvolene.
Sú to pozitívne kroky a verím, že budú mať nasledovníkov. Zabezpečiť nárast členov je v niektorých KO JDS
proble­matické a majú problém aj s udržaním stavu. Toto
bolo konštatované už na rokovaní republikovej rady
v decembri minulého roku. Rozobrali sme aj dôvody,
ktoré túto skutočnosť ovplyvňujú.
Z viacerých dôvodov spomeniem iba dva :
• nedarí sa nám rozširovať spoluprácu ZO s dennými
centrami. Trebišov a Zvolen ukázali, že sa to dá. Treba trpezlivosť a pomoc mesta.
• v mnohých prípadoch je nedostatočná spolupráca ZO
so starostom alebo s primátorom.
Predseda Jednoty Ing. Lipiansky sa zúčastnil na rokovaní Rady združenia miest a obcí Slovenska v Koši­
ciach v dňoch 24. a 25. septembra 2013. Programom bol
materiál „Námety na spoluprácu samospráv s Jednotou
dôchodcov na Slovensku“, ktorý vznikol na základe požiadavky Jednoty o riešenie spomenutého dôvodu. Na
záver rokovania bolo prijaté uznesenie, aby požiadavky
Jednoty boli postúpené ako fakultatívne odporúčania
pre mestá a obce. Toto opatrenie vytvorí podmienky na
spoluprácu najmä tam, kde sa doteraz nedarila.
Dohodnuté bolo tiež, že Jednota môže publikovať svoje
články v časopise, ktorý vydáva ZMOS, a naopak ZMOS
môže uverejniť články týkajúce sa seniorov v Treťom veku.
Na záver vám dovolím uviesť niekoľko údajov, ktoré charakterizujú našu úspešnosť alebo neúspešnosť
v získavaní členov. Na Slovensku je 691 088 dôchodcov
poberajúcich iba starobný dôchodok, 286 072 dôchodcov, ktorí poberajú aj vdovské dôchodky, 25 584 predčasných dôchodcov, spolu 1 002 744 dôchodcov. Členov
našej organizácie je 76 574, to znamená, že organizovanosť dôchodcov je 7,63 %. V jednotlivých krajoch podľa
údajov k 31. 12. 2012 je organizovanosť:
Bratislava
6,10 %
Banská Bystrica
7,67 %
Košice
3,83 %
Nitra
8,52 %
Prešov
3,67 %
Trenčín
9,54 %
Trnava
14,33 %
Žilina
7,62 %
Organizovanosť nad 10 % má iba 22 okresov zo 71,
nad 16 % iba 6 okresov, Skalica 43,92 %, Senica 24,94
%, Dunajská Streda 17,56 %, Partizánske 21,13 %, Krupina 31,32 %, Revúca 20,53 %.
Rozbor počtu dôchodcov k počtu členov JDS za všetky okresy a kraje bude súčasťou rozboru činnosti JDS za
rok 2013.
Prajem si, aby vo všetkých našich organizáciách boli
zanietení a akcie schopní funkcionári, aby sa im práca darila a aby si všetci našli cestu k primátorom miest
a starostom obcí, lebo bez ich podpory sa veľmi ťažko
pracuje najmä v ZO JDS.
ffIng. Igor Fabián, prvý podpredseda JDS
9
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Príkladnou spoluprácou TTSK a KO JDS na Slovensku
sa uzatvára dohoda
MEMORANDUM
o partnerstve a spolupráci
medzi
zmluvnými stranami:
1. Trnavský samosprávny kraj,
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zastúpení: Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK
2. Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave,
Hlavná 17, 917 01 Trnava
v zastúpení: Margita Fabiánová, predsedníčka KO JDS v Trnave
PREAMBULA
Nadväzujúc na predchádzajúce päťročné obdobie vzájomnej spolupráce je snahou a záujmom partnerských
strán pokračovat' v napÍňaní kvality a dôstojnosti každodenného života seniorov, žijúcich na území Trnavského
samosprávneho kraja. Využívat' skúsenosti a poznatky seniorov na poskytovanie kvalitnejších služieb v sociál­
nej a zdravotnej oblasti v regióne. Vytvárať podmienky pre kultúrne a spoločenské aktivity. Presadzovať nové
poznatky a skúseností zo života spoločnosti, podporovat' informovanost' a vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania. Vytvárať podmienky pre celkové zlepšenie kvality života občanov v regióne Trnavského
samosprávneho kraja.
I.
PRINCÍPY SPOLUPRÁCE
10
1.1 Presadzovat' spoločné záujmy Trnavského samosprávneho kraja a Jednoty dôchodcov na Slovensku voblasti zlepšovania kvality života cestou zabezpečovania potrieb a záujmov seniorov, bez ohl'adu na ich politické alebo náboženské presvedčenie, národnú alebo národnostnú príslušnost'.
1.2 Vzájomne sa informovanosť o riešení problémov voblasti sociálneho zabezpečenia a poskytovania služieb odkázaným občanom a predkladať návrhy na ich zlepšenie.
1.3 Podporovat' spoločné projekty výchovných aktivít, najmä v oblasti stredného školstva smerujúcich k úcte a vážnosti starších spoluobčanov a k práci ktorú vykonali.
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
1.4 Vzájomne sa informovať a predkladať návrhy na riešenie problémov pri poskytovaní pomoci seniorom v oblasti zdravotnej, kúpeľnej, rekreačnej a športovej.
1.5 Podporovať aktivity a iniciatívy seniorov smerujúce k udržiavaniu a zachovávaniu tradícií a zvyklostí našich predkov vo folklórnej oblasti, udržiavania tradičných remesiel, krojov, piesní a tancov.
1.6 Podporovať vzdelávacie aktivity starších spoluobčanov tak, aby sa i v dôchodkovom veku mohli vzdelávať a získavať nové poznatky vo svojej kvalifikácii.
1.7 Vytvárať podmienky pre publikačnú činnosť a prezentovanie vlastných poznatkov a názorov prostredníctvom publikácií vydávaných úradom TTSK, alebo organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TISK.
1.8 Podporovať cezhraničnú spoluprácu a spoločné záujmy semorov a TTSK v tejto oblasti.
II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
2.1 Toto memorandum nadobudne platnosť dňom jeho podpisu a uzatvára sa na dobu piatich rokov.
2.2 Toto memorandum je možné po vzájomnej dohode zúčastnených strán podľa potreby meniť, doplňovať alebo predÍžiť. Akékol'vek zmeny je potrebné vykonať formou dodatkov podpísaných obidvomi zúčastnenými stranami.
2.3 Toto memorandum možno písomne vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.
V Trnave 17. júna 2013
............................................... Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TISK
...................................................
Margita Fabiánová
predsedníčka KO JDS Trnava
11
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
V ZO JDS
Košice-Juh
ZO-02 JDS Košice-Juh sa
môže pochváliť vzorovou spoluprácou s miestnym úradom
mestskej časti Košice-Juh.
V rámci spolupráce máme
už niekoľko rokov uzavretú
„Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci“ medzi ZO-02 Košice-Juh, miestnym úradom a okresnou organizáciou
Únie žien Košice IV. Spolupráca s miestnym úradom je, možno povedať, až nadštandartná.
Starosta JUDr. Jaroslav Hlinka
vychádza v ústrety našej ZO
JDS. Na všetky naše aktivity
máme požičiavané priestory
miestneho úradu bezplatne,
či ide o kultúrne aktivity, výročné členské schôdze, alebo
Parlament seniorov. V priestoroch denného centra sa taktiež vyvíja naša aktivita, či už
samostatne, alebo v spolupráci
s denným centrom. Spolupráca ZO JDS a miestneho úradu
je takmer v každej oblasti života, či je to kultúrne podujatie,
šport, prednášky, či zábava.
Azda najzaujímavejšou našou
aktivitou v spolupráci s miestnym úradom je dvakrát ročne
konaný Parlament seniorov,
ktorý je raritou v rámci celej
našej republiky. Parlament sa
zaoberá riešením problémov
seniorov našej mestskej časti KE-Juh, ako sú problémy
spojené s bývaním, problémy
s neprispôsobivými občanmi,
problémy týkajúce sa so­ciálne
slabších spoluobčanov, problémy s mládežou a v podstate so
všetkým, čo seniorov trápi.
ffJarmila Havlíková,
predsedníčka ZO JDS
12
Pestrá a bohatá činnosť
v ZO JDS Partizánske
Mestská organizácia Partizánske je najväčšou základnou
organizáciou v Trenčianskom
kraji s 1 011 členmi. Bola založená v roku 1997. Bohatú
a pestrú činnosť zabezpečuje
11-členný výbor na čele s predsedníčkou Annou Martinekovou, ktorý pripravuje na každý
mesiac program a ten sa propagačnými letáčikmi dostáva
do každej domácnosti členov
JDS. So záujmom sa stretávajú
kultúrno-spoločenské
podujatia zamerané na oživenie ľudových tradícií, ako sú
páračky, vynášanie Moreny,
veľkonočné zvyky, fašiangová
a mikulášska zábava. Veselo
býva i pri stavaní seniorského
mája, pri jánskych ohňoch či
rozlúčke s letom.
Svoju tradíciu majú aj podujatia usporiadané k Mesiacu
úcty k starším, stretnutia s jubilantmi i stretnutia s poéziou.
Bohato sú navštevované zdravotné prednášky, posedenia
so zaujímavými osobnosťami,
poznávacie zájazdy i vychádzky do okolitej prírody.
Najväčšiu pozornosť každoročne venuje výbor príprave
súťažno-zábavnému programu Modrá ruža a Športovej
olympiáde. Na 8. ročníku tejto
športovej akcie sa zúčastnilo
229 dôchodcov pretekárov.
V organizácii aktívne pôsobia
spevácke zbory Jeseň a Nádej.
Štrnásť členov študuje na
Univerzite tretieho veku. Navštevujú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, ktorá má detašované pracovisko v Partizánskom.
Pre veľký záujem bol počítačový kurz organizovaný aj
v roku 2013 pre 28 seniorov.
Organizácia má družobné
vzťahy s JDS Hlohovec a so
seniormi z maďarskej obce
Mlynky.
MsO JDS má plnú podporu
mestské­ho zastupiteľstva na
čele s primátorom doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD.,
ktorý pri nástupe do funkcie
ustanovil Radu starších ako
poradný orgán primátora mesta.
Všetci jej členovia sú členmi
JDS, svoje poznatky a skúsenosti vhodne využívajú pri rozvoji mesta.
A na revanš primátor mesta
aktívne pomáha spestriť a obohatiť se­niorom občanom mesta jeseň života.
ffAnna Marineková,
predsedníčka ZO JDS
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Poznávanie našich kultúrnych pamiatok
Seniori III. bratislavského obvodu
Nové Mesto v rámci Mesiaca úcty
k starším majú už niekoľko rokov
možnosť zúčastňovať sa na rôznych
kultúrnych a spoločenských podujatiach, súťažiach a prezentáciách,
ktoré pre nich organizuje magistrát
hl. mesta na Seniorfeste, ale i zastupiteľstvo Mestskej časti Nové Mesto.
Podujatia sa nesú v znamení aktívneho starnutia, a preto i ZO JDS na
Račianskej ulici pre svojich členov
zorganizovala poznávací zájazd na
Nitriansky hrad a do Apponyiov­
skej knižnice v Oponiciach. Zájazd
sa uskutočnil 1. októbra na Svetový
deň seniorov, ktorý sme takto patrične oslávili.
Naše zážitky umocňovalo i nádherné počasie babieho leta, čo sme
ocenili pri krásnych vyhliadkach
z hradu na Nitru a jej okolie. V Katedrále sv. Emeráma sme boli prekvapení novým objavom – krásnou
stredovekou freskou v Pribinovom
kostolíku, ktorá sa dlhé stáročia
skrývala za neskorším oltárom. Na
freske pracujú mladí reštaurátori,
ktorí nám ochotne vysvetlili postup
jej odkrývania. Mladá sprievodkyňa
vysokoškoláčka nás ďalej viedla
k zrenovovaným hradbám a do hlbín hradu. V kazematách sme videli
zaují­mavé archeologické vykopávky, ktoré odhaľujú staré dejiny hradu. Veľmi zaujímavé je i Diecézne
múzeum zahŕňajúce základné dokumenty a informácie o Nitrianskom
kniežactve a pôsobení i činnosti slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda. Samozrejme, že nás potešili
i vystavené kópie najnovších archeologických vykopávok z Bojnej. Je
to naozajstný zlatý poklad. V závere
prehliadky patril náš obdiv kráse
umeleckého diela starých majstrov
na sakrálnych predmetoch používaných pri bohoslužbách.
Po dobrom a chutnom obede
v jednej z nitrianskych reštaurácií
pod Zoborom náš autobus smeroval
do Oponíc. Na nádvorí krásne zrenovovaného renesančného zámku
nás privítal kustód Apponyiovskej
knižnice Peter Králik. Áno, treba
ho spomenúť, lebo tento zaujímavý
a príjemný človek má veľké zásluhy
na tom, že Apponyiovská knižnica
povstala z popola ako bájny vták Fénix.
Pán správca pozná do detailov
históriu uhorského šľachtického
rodu Apponyiovcov, ktorého život
a osudy sú úzko späté s Oponicami od 13. storočia. Boli to vzdelaní
a rozhľadení šľachtici, ktorí zohrali
významnú úlohu v diplomatickom,
politickom i spoločenskom živote
monarchie.
Jeden z nich Anton Juraj Apponyi
založil v 70. tych rokoch 18. storočia
vo Viedni knižnicu, ktorá zahŕňala
25-tisíc zväzkov, medzi nimi vzácnych prvotlačí v rôznych svetových
jazykoch a všestranného odborného
i umeleckého zamerania. Jeho syn
Anton presťahoval knižnicu v roku
1825 do Bratislavy, kde bola s podporou mesta sprístupnená verejnosti. Jej služby využívali i štúrovci. Keď
mesto odmietlo finančne podporovať jej činnosť, majiteľ ju v roku 1847
premiestnil do rodných Oponíc, kde
pre ňu postavil nové moderné priestory. Odvtedy knižnica prežívala
svoje dobré i smutné časy v spätosti
so všetkými spoločenskými zmenami. Najhoršie obdobie ju postihlo
v neblahých 50. rokoch minulého
storočia, keď ju premiestnili na sýpku a sklady a knihy postihla veľká
skaza. Neskôr sa našli i v tomto režime ľudia, ktorí pochopili hodnotu
tohto pokladu a veľkoryso povolili
významnému profesorovi knihovedy, v tých časoch však politickému
väzňovi Jozefovi Gajdošovi, aby
zostavil presný katalóg kníh. Jeho
namáhavá práca v nehostinných
podmienkach starých zničených
múrov trvala 2 roky, knihy odniesli
do depozítov MS a budova knižnice
slúžila na rôzne hospodárske účely,
až z nej ostali takmer ruiny.
Nová nádej skrsla až po revolúcii,
keď noví majitelia zámku sa podujali
rekonštruovať ho s vlastným podnikateľským zámerom. Ten inicioval
zanietených Oponičanov, najmä
terajšieho správcu knižnice, aby do
svojho projektu rekonštrukcie zahrnuli i knižnicu. Návrh bol prijatý a rekonštrukcia sa začala v roku
2007 a bola ukončená v roku 2011.
Je chvályhodné, že budova a interiérové vybavenie knižnice sú
pokračovanie na strane 14
13
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
dokončenie zo strany 13
die­lom šikovných slovenských
majstrov. Knižničné police, zábradlia, schody, okná i dvere
sú zhotovené dôsledne podľa
dochovaných dobových dokladov.
Nielen ľudská spoločnosť,
ale aj knihy majú svoje dejiny.
Apponyiovské,
umiestnené
v depozitároch, po dôkladnej
rekonštrukcii a katalogizácii
pracovníkmi Národnej knižnice sa vrátili v roku 2011
domov, aby sa stali nielen obdivovanými exponátmi, ale
slúžili i na ďalšie štúdium pre
súčasných záujemcov. Knihy,
dobové artefakty, obrazy, fotografie, to všetko pôsobí na náv­
števníka veľmi silne a cítiť, že
sa tu zachoval pôvodný genius
loci knižnice.
Niekomu sa môže zdať zbytočné rozpisovať sa o histórii knižnice. Máloktorého
návštevníka však jej krásne
priestory a výklad zanieteného
správcu p. Králika nechávajú
ľahostajným. Jeho dlhoročné
úsilie, ktorým si vlastne splnil
svoj životný sen, je počinom
hodným všeobecného uznania.
Je príkladom toho, že i doma
sa dajú plniť zdanlivo nesplniteľné predsavzatia, ktoré prinesú prospech a radosť celej
spoločnosti. Mali by sme byť
hrdí na takéto osobnosti, ktoré odhaľujú našu históriu pre
budúce generácie.
Naše bohaté a krásne zážitky
z poznávacieho zájazdu v nás
budú dlho doznievať, a preto
chceme neskromne podnietiť
i ostatných seniorov, aby navštívili tieto, alebo podobné
krásne miesta.
ffZa účastníkov zájazdu
Božena Blahová
14
Seniori za poznaním
Roky nie sú prekážkou, aby sme
spoznávali to, čo ešte nepoznáme.
Tretieho septembra sa seniori
z Čachtíc vydali na cestu poznávania. Sprevádzal nás tichý dážď, ktorý
klopkal na okná autobusu. Počas prepravy sme si pripomenuli osobnosť
M. R. Štefánika, jeho činnosť a význam pre Slovensko. Zápcha na ceste
nám nedovolila, aby sme sa v Ivanke
pri Dunaji zastavili pri jeho pamätníku a vzdali mu poctu.
Naša prvá zastávka bola na hrade
Devín, kde sme si prehĺbili svoje vedomosti o jeho histórii. So záujmom
sme si vypočuli výklad sprievodkyne.
Mnohí z nás prvýkrát počuli, že hrad
Devín vlastnili aj Bátoriovci, ale Alžbeta Bátoriová v ňom nikdy nebývala.
Pokochali sme sa krásnym výhľadom
na okolie i sútok Moravy a Dunaja.
Ďalšou zastávkou bolo Gabčíkovo.
Loďou Ondava sme brázdili ramenom Dunaja. S veľkým záujmom sme
sledovali činnosť plavebných komôr.
Posledné zastavenie bolo v Kolárove,
aby sme si prezreli jednu z najcennejších mlynských usadlostí na Slovensku – plávajúci vodný mlyn. V mlyne
je múzeum vodného mlynárstva. Do
areálu sme sa dostali celodreveným
krytým mostom. Svojou dĺžkou 86
metrov sa stal najdlhším svojho druhu v Európe. V malom technickom
múzeu sme videli množstvo unikátnych mechanizmov, napr. benzínový
agregát, ktorý vraj patril medzi prvé
mechanizmy na svete. Poháňal pletacie stroje na výrobu rybárskych sietí.
Areál je rozsiahli nielen rozlohou, ale
aj množstvom zaujímavostí, ktoré
tam môžete vidieť: rôzne stavby, ale aj
zaujímavé zvieratá a hlavne sympatických ľudí.
Deň rýchlo ubehol, lebo nás sprevádzalo už len príjemné počasie. Cesta domov rýchlo ubehla, všetci sme
boli spokojní, že sme veľa videli a veľa
sme sa dozvedeli.
V rámci SENIOR EXPO sa konala v Trenčíne konferencia
Za zdravý životný štýl seniorov
Dňa 25. 10. 2013 sa uskutočnila
v Trenčíne za spolupráce Ústredia JDS,
KO JDS v Trenčíne, Úradu verejného
zdravotníctva SR, RÚVZ so sídlom
v Trenčíne a EXPO CENTER, a.s. Trenčín pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla
Sedláčka, MPH, konferencia Za zdravý
životný štýl seniorov.
Cieľom konferencie bola podpora aktívneho starnutia, zdravého životného
štýlu seniorov, zlepšenie informovanosti a podpory zdravia formou poradenstva.
Po príhovore hostí predsedu JDS, primátora mesta Trenčín a zástupcu RUVZ
si účastníci vypočuli vysoko-odborné
prednášky MUDr. Karola Gottschala o problematike implantácie totálnej
endoprotézy, Mgr. Ladislava Pavlíka –
Skvalitňovanie sociálneho zabezpečenia
seniorov a MUDr. Branislava Moťovského Depresia – cesta nikam.
Výstava SENIOR EXPO bola spojená s výstavou „Záhrada“ – 4 ročník
výstavy okrasných drevín, ovocných
stromov a potrieb pre záhradkárov.
Za ÚJDS sa na konferencii zúčastnili
predseda JDS Ing. Lipiansky PhD, podpredsedníčka JDS JUDr. Hromníková
a členka ZK ÚJDS MUDr. Dudašková.
ffJUDr. Anna Hromníková,
podpredsedníčka JDS
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Zo života a činnosti členov ZO JDS v Kostoľanoch pod Tribečom
„Kostoľany, obec malá, ale veľmi
vzácna, obklopená je horami, aj
preto je krásna“ spieva sa v jednej
piesni od kapely TRIBEČANKA
o našej dedinke pod horami.
Áno, obec je malá, sotva 370
obyvateľov, ale žijú tu ľudia milí,
skromní, ale vďační svojím predkom, ktorí nám zanechali ranorománsky Kostol sv. Juraja, ktorého
písomná zmienka v Zoborskej listine pochádza z r. 1113. Chránime
si toto dedičstvo predkov a sme naň
hrdí, o čom svedčia už od r. 1990 sa
konajúce slávnosti „Vítanie leta pod
Tríbečom, oslavy sv. Cyrila a Metóda, ako i Gorazdove slávnosti, ktoré
sa konajú pri Kostole sv. Juraja.
Naša obec dňa 14. 9. tohto roku
oslávila 900. výročie našej obce.
Bola to veľkolepá slávnosť za účasti
mnohých duchovných a verejných
činiteľov. Na jej úspešnom priebehu sme sa podielali i my členovia
našej organizácie Jednoty dôchodcov.
ZO JDS v Kostoľanoch pod Tribečom bola založená 27. 4. 1995.
Za predsedníčku bola zvolená Katarína Pinterová, ktorá v tejto funkcii pracuje až doteraz. Na začiatku
mala organizácia 22 členov, ich po-
čet sa zvyšoval i ubúdal a toho času
máme 55 členov.
Za toto obdobie skoro 2 desaťročia sa uskutočnilo veľa akcií, zájazdov, posedení, o čom by sa dalo
veľa hovoriť. Ale radi a s vďakou
spomíname na zájazd do Gabčíkova, 8-hodinovú plavbu po Dunaji,
keď sme si boli pozrieť vodné die­
lo Gabčíkovo. Tento zájazd nám
umožnil a sponzoroval čestný člen
našej organizácie pán Metód Segíň, ako i návštevu Slovákov žijúcich v Maďarsku, v Pilišskom regióne, kde sme boli na fašiangovej
zábave. Veľa zájazdov sa uskutočnilo po Slovensku, ale i v Rakúsku,
Mariazzel, Viedeň – vianočné trhy,
v Budapešťi a pod. V lete chodíme
na kúpaliská Podhájska, Bojnice,
Vincov les. Takisto naši členovia
využívajú kúpeľno-relaxačný pobyt
so štátnou dotáciou.
Okrem veselých akcií bývajú
i smutné, keď sme sa na Ružinovskom cintoríne boli rozlúčiť s naším čestným členom pánom Metódom Segíňom.
Veľa by sa dalo písať o našej práci,
ale podstatné je to, že naša organizácia dobre spolupracuje s OÚ a so
starostkou Máriou Segíňovou aj
jej poslancami, a taktiež je dobrá
spolupráca s Klubom strany Smer
pánom Štefanom Segíňom začo im
touto cestou ďakujeme.
Vydarené akcie ako oslavy MDŽ,
stavanie mája, varenie gulášov,
opekačky, posedenia Úcta k starším a brigády, na ktorých sa zúčastňujeme pri kostole, v kultúrnom
dome, na cintoríne hlavne k blížiacemu sa sviatku Pamiatke zosnulých.
Naše členky na posedenia, alebo
oslavy napečú pagáčiky, koláčiky,
obsluhujú a naša folklórna skupina
Tribečanka prispieva do programu
našimi tribečskými piesňami.
A čo dodať na záver? Poďakovanie za dobrú spoluprácu pani
starostke, sponzorom, OV JDS
predsedovi Ing. Lisému za dobrú
spoluprácu so ZO v našom okrese
a v koordinácii s Ústredím JDS za
prácu v prospech nás seniorov.
Želám všetkým veľa pevného
zdravia, šťastia, aby sme našu jeseň
života prežívali v spokojnosti, obklopení láskou našich detí, vnúčat,
pravnúčat a dobrých pria­teľov.
ffKatarína Pintérová,
predsedníčka ZO JDS
15
RADÍME VÁM 
Zľavy pre seniorov v jednotlivých krajoch (2.)
❱❱ Prešov
Daň za psa
Stravovanie
Od dane sú oslobodení dôchodcovia nad 70 rokov, ak v mieste trvalého bydliska nebývajú s osobou
mladšou ako 70 rokov.
Stredisko sociálnej starostlivosti (SSS) pripravuje v jedálni na Mozartovej ul. 11 a v jedálni na Ul. Vl.
Clementisa 51 obedy aj pre občanov v dôchodkovom
veku. Výšku úhrady stanovuje predpis SSS.
Dane z nehnuteľnosti
– 50 % zníženie dane za pozemky, ktorých vlastníkmi
sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia
výhradne na ich potrebu. – 50 % zníženie dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších
ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie – zníženie dane správca automaticky prepočíta, poskytujú
sa seniorom, ktorí dovŕšili 70 rokov k 1. 1. 2013.
MHD
Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú
prepravu a mladší poberatelia starobných dôchodkov
majú zľavu 50 % z cestovného.
❱❱ Trnava
Daň za psa
Od dane je oslobodený dôchodca s preukázaným
príjmom na hranici životného minima pes, ktorý vlastní psa.
Daň z nehnuteľností
– 50 % úľavu pri dani z pozemkov – týka sa pozemkov (okrem stavebných) v kat. území mesta Trnava,
území Modranka a v osadách v kat. území Trnava,
ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov, ak
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. – 50 % úľava
pri garážach a nebytových priestoroch slúžiacich ako
garáže vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov,
ak slúžia pre motorové vozidlo na ich dopravu (vzťahuje sa iba na jednu garáž)
16
Kultúra a šport
– Plaváreň Zátvor – lacnejší vstup o 0,60 € pre
dôchodcov medzi 13,30 – 15,30 hod.
– Kúpalisko Castiglione – dôchodcovia majú na základe preukazu vstup za 1 €.
– Mestská veža – dôchodcovia majú vstup za 1,50 €
(zľava 50 %).
MHD
Dôchodcovia nad 70 rokov platia v hotovosti 0,10 €,
s čipovou kartou 0,07 €.
❱❱ Trenčín
Daň za psa
– 50 % nižšia daň u občanov starších ako 70 rokov.
Dane z nehnuteľností
– 50 % úľava pri dani z pozemkov občanom nad 70
rokov, ak slúžia výhradne pre ich osobnú potrebu.
– 50 % úľava pri dani zo stavieb a bytov vo vlastníctve občanov nad 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie.
– to isté platí aj pri nebytových priestoroch a garážach, ak slúžia pre motorové vozidlo na ich dopravu.
Kultúra a šport
– krytá plaváreň – seniori nad 70 rokov bezplatný
vstup na 2 hodiny – plávanie + sauna každú prvú stredu v mesiaci od 13,30 do 15,30 hod.
 RADÍME VÁM
MHD
Poplatok za komunálny odpad
– bezplatná doprava pre seniorov nad 70 rokov.
Stačí občiansky preukaz (dôchodca musí nastupovať
prednými dverami) alebo dopravná karta.
– zľavnené cestovné pre seniorov do 70 rokov, ak
sú poberateľmi starobných a invalidných dôchodkov
(okrem čiastočných invalidných), pri výsluhových
a predčasných starobných dôchodkoch, len ak sú
poberatelia starší ako 60 rokov. Na zľavu je potrebná
Dopravná karta dopravcu alebo multiCard typ SENIOR.
– 100 % úľava, ak je osoba umiestnená v zariadení,
napr. v domove dôchodcov alebo v domove sociálnych
služieb.
Karta pre seniorov
Slúži poberateľom predčasného, starobného alebo
invalidného dôchodku starším ako 60 rokov na rôzne
zľavy a bonusy pri kultúrnych podujatiach, na šport,
relax, zdravie, stravovanie a pod. Na jej získanie treba vyplniť žiadosť o vydanie karty, priložiť fotografiu
3x3 cm a uhradiť 1€.
❱❱ Žilina
Daň za psa
– 30 % úľava pre daňovníkov, ktorí k 1. 1. 2013 dovŕšili 67 a viac rokov. Úľava sa poskytuje automaticky
bez dokladovania.
Daň z nehnuteľností
– 60 % úľava ak je senior držiteľom ZŤP alebo ZŤP–S.
Lacnejšie obedy
– jedáleň pre dôchodcov na Vlčincoch, výdajňa stravy v Dennom centre v Strážove a v Dennom centre na
Ul. Andreja Kmeťa – výška úhrady za stravný lístok
v jedálni pre dôchodcov sa stanovuje na základe výšky
dôchodku.
Kultúra a šport
Mestské divadlo – zľava nad 60 rokov na vstupné
50 %. Mestská krytá plaváreň – zvýhodnené vstupné
od 60 do 70 rokov. Nad 70 rokov vstup voľný.
MHD
– zľavnené cestovné lístky majú dôchodcovia na základe preukazu Senior od DPMŽ alebo preukazu Senior Railplus od ZSSK. – občania nad 70 rokov – zľava na
základe preukazu totožnosti v 3. – 7. pásme – bezplatne
cestujú seniori nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline, ktorí sú držiteľmi čipovej karty od DPMŽ, typ lístka
„70“. Cestujú zadarmo od 8,00 do 5,00 hod. nasledujúceho dňa v pracovných dňoch, neobmedzene v sobotu
a nedeľu, štátne sviatky a dni pracovného pokoja.
ffJUDr. Anna Hromníková, podpredsedníčka JDS
Seniori so zdravotným postihnutím, POZOR!
Ústredie práce upozorňuje ľudí so zdravotným
postihnutím, že preukazy vydané do 31. decembra
2008 sú platné len do konca decembra 2013, preto
ich treba vymeniť za nové. Teraz je vydanie nového
preukazu jednoduché – na počkanie, ak termín nestihnete, bude proces omnoho zložitejší.
Čo na to potrebujete?
Výmena preukazov ZŤP a preukazov ZŤP/S prebieha na oddeleniach posudkových činností úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska či pobytu držiteľa na počkanie
a bezplatne. Pri výmene musíte predložiť starý
preukaz a fotografiu veľkosti 3 krát 4 cm. Ak
to urobíte do konca roka 2013, vydanie preukazu
bude na počkanie, od januára 2014 bude potrebné
postupovať v zmysle zákona a podať novú žiadosť
o doklad, spojenú s opätovným posudzovaním nároku na vydanie preukazu.
ffJUDr. Anna Hromníková, podpredsedníčka JDS
17
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Mesiac úcty k starším
Čas zrenia a starnutia sa
zastaviť nedá
Tieto pravdivé slová na pozvánke
ZO JDS v Solčanoch v okrese Topoľčany navodili príjemnú atmosféru na stretnutí seniorov k Mesia­
cu úcty k starším.
V dome kultúry sa zišlo takmer
170 členov a hostí. Všetkých zúčastnených pozdravila a privítala
členka výboru ZO Anna Ondrušová.
Osobitne privítala vzácnych hostí
z Nitry, a to predsedu NSK Milana
Belicu, predsedníčku KO JDS Oľgu
Czakayovú, podpredsedníčku KO
Evu Kmeťovú, členku preds. KO
Annu Oťapkovú a starostu obce Juraja Soboňu.
Po privítaní hostí si prítomní
uctili chvíľkou ticha pamiatku zo­
snulého predsedu JD na Slovensku
Kamila Vajnorského, ktorý naše
rady opustil v auguste vo veku 73
rokov.
Potom sa prihovorila prítomným
členka výboru p. Helena Mojžišíková. Upozornila, že staroba je jednou z etáp ľudského života, ktorú
možno prežiť aj pokojne a aktívne.
K tomu, aby nebola len o sedení
doma a rozmýšľaní nad chorobami
určitou formou prispievajú aj naši
verejní činitelia.
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny (MPSVaR) prostredníctvom Jednoty dôchodcov a spoločnosti Sorea každý rok finančne
prispieva na ozdravné a relaxačné
pobyty pre seniorov. Ale aj vláda
Slovenskej republiky venuje otázkam kvality života seniora značnú
pozornosť. Túto úlohu zabezpečuje prostredníctvom sekretariátu
Rady vlády pre starších a pre osoby
so zdravotnými problémami. Ich
cieľom je zabezpečiť plnohodnotný
život pre všetkých, ktorí pomoc potrebujú, zdôraznila p. Mojžišíková.
18
Pripomenula, že aj členovia ZO
v Solčanoch sa pravidelne zúčastňujú na domácich, ale aj zahraničných pobytoch. Ďalej uviedla, že
spoločným stretávaním si chcú seniori udržať optimizmus a prezentovať určité hodnoty. Dôležité sú
rozhovory, pocit, že ani starší človek nie je sám. Za celoživotnú prácu si zasluhuje úctu a pozornosť od
ešte aktívnych ľudí. I keď v našom
veku sa už nádhera života stráca,
ľudská práca a námaha sa v zrelých
plodoch vracajú v našich deťoch,
vnukoch ba i pravnukoch. Sú naším pokračovaním, spomienkami,
ba aj našou budúcnosťou. Na záver
príhovoru p. Mojžišíková uviedla:
„Teší nás, že sme združení v Jednote dôchodcov.“ Tento spolok
poskytuje svojim členom kultúrne
a spoločenské vyžitie, ale hlavne
stretnutia, aby sme si spoločnými silami vytvárali podmienky na
to, že roky svojej staroby budeme
prežívať obohatení prekrásnymi
zážitkami v spoločnosti priateľov.
Ďalej pripomenula, že na dobrej
práci a spolupráci sa odráža aj fakt,
že nám, dôchodcom, venuje patričnú pozornosť starosta obce, ktorý
nás v zastúpení obecného zastupiteľstva okrem iného podporuje aj fi-
nančne. Takáto spolupráca nás veľmi teší a úprimne za to ďakujeme.
Starosta obce vo svojom príspev­
ku oboznámil prítomných s programom, ktorý obec čaká.
So svojím programom pokračoval folklórny súbor Zobor z Nitry,
ktorý obohatil toto seniorské stretnutie.
Na záver bolo podané občerstvenie a pokračovala voľná zábava.
ffA. Adamcová, ZO JDS, Solčany
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Starších ľudí si treba vážiť
V nedeľu 20. októbra sa pri príležitosti akcie pod názvom Mesiac október – mesiac úcty k starším konalo
v miestnom kultúrnom dome v Hrachovišti spoločenské
posedenie.
Podujatie bolo organizované ZO JDS Hrachovište
v spolupráci s Obecným úradom Hrachovište.
Na podujatí sa zúčastnili členovia ZO JDS, občania
v dôchodkovom veku, ktorí oslávili životné jubileum,
členovia ZO JDS Krajné.
Starosta obce JUDr. Ivan Kolník vo svojom príhovore
vyzdvihol všetko, čo dôchodcovia robia pre dobro rodín
a nás všetkých v obci. V slávnostnej časti stretnutia zavinšoval jubilantom, ktorí v tomto roku oslávili svoje
okrúhle narodeniny. Prítomní jubilanti dostali malý
upomienkový darček. Predsedníčka ZO JDS Ľ. Urban-
číková odovzdala ďakovný list Karolovi Kolníkovi členovi ZO JDS Hrachovište za dobrovoľnícku činnosť
v prospech JDS. Spestrením krásneho stretnutia bolo
vystúpenie Malého komorného orchestra z Nového
Mesta n/Váhom a Hrachovienky z Hrachovišťa. Po občerstvení, ktoré pripravili členky výboru JDS, pokračovali prítomní vo vzájomných rozhovoroch, veď je stále
na čo spomínať.
Tento deň sa vydaril a dúfame, že všetci zúčastnení odchádzali domov spokojní.
Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o to stoja.
Napokon, vďačíme im za život.
ffPredsedníčka ZO JDS Ľ. Urbančíková
Prežiť nádherný deň je úžasné
Žlltnúce listy v korunách stromov, krátiace sa dni,
predlžujúce večery sú dôkazom toho, že k nám prišla
jeseň. To bol signál na pripomenutie, že prichádza príjemné zorganizovanie v Námestovskom okrese, stretnutie desiatich základných organizácií pri príležitosti úcty
k starším. Veď my nechceme seniorský vek len prežiť, ale
si ho aj dôstojne užiť. Tak to bolo aj 29. októbra v hosťujúcej základnej organizácii v Zákamennom, v najväčšej
dedine na Orave, kde sa stretlo okolo 200 členov. Pozvanie prijal aj krajsky predseda Dr. Michal Kotian, primátor Námestova a všetci starostovia ostatných organizácií. Krásne a citové privítanie predsedníčky tamojšej
organizácie Ruženky Ramáčovej nám zmáčalo slzami
oči. Predsedníčka okresnej organizácie dotvorila idylickú atmosféru. Je úžasne cítiť, že ste srdečne vítaní. Otvorením dverí starostu obce Zakamenne sme sa opäť presavedčili, že nie sme vytláčaní na okraj spoločností, ale
do nej patríme. Nechýbali spevy, tance i recitácie našich
kolegov. Nálada bola neskutočne dojímavá, všetci sme
sa tešili, že nám bolo dopriate opäť sa stretnúť, navzájom sa porozprávať, zaspievať si a tešiť sa zo vzájomnej
prítomnosti. Za to patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave slávnostných stolov, perfektne vyzdobenej sále v ľudovom štýle, varení obeda, obsluhe, na
príprave kultúrneho programu, tiež našim hosťom, že
prijali pozvanie. Zdravo a šťastne sme sa vracali s úsmevom na tvári v neskorých večerných hodinách domov.Život, ktorý je ešte pred nami, chceme prežiť v kruhu svojich priateľov, veď nájsť skutočného priateľa je obrovské
šťastie. Skláňam sa s úctou a rešpektom, milá hosťujúca
organizácia.
ffOkresná organizácia v Námestove, predsedníčka
Oľga Slovíková
19
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Dôveruj, ale preveruj... kontrola hospodárenia
Dobré hospodárske výsledky dávajú predpoklad dobrej ekonomike, ktorá je základom vývoja spoločnosti.
Aby to tak bolo, musia byť správne určené ekonomické
pravidlá a záväzné pokyny, ktoré nám zabezpečia, že finančné prostriedky sa budú používať hospodárne a účelne. Napriek tejto skutočnosti musí byť každý systém
kontrolovaný, ako sú dodržiavané pravidlá.
Aj existencia spoločenských organizácií je závislá
od toho, ako sú dodržiavané stanovy, smernice o hospodárení a ostatné organizačné zabezpečenia. Aj naša
Jednota dôchodcov na Slovensku je nielen závislá od
dodržiavania predpisov, ale i od dobrovoľníckej činnosti
každého člena. Môžeme konštatovať, že JDS svoju činnosť a aktivity riadi v súlade s dokumentmi, ktoré sú na
požadovanej odbornej úrovni.
Predpokladom dobrého a zodpovedného vykonávania
funkcie v organizačnej štruktúre je ovládanie stanov a smerníc. Prvým predpokladom úspechu je vzdelávanie funkcionárov v základných a v novozaložených organizáciách.
Aká je skutočnosť, sme si overili na školení funkcionárov hospodárov a predsedov revíznych komisií na jednej
KO JDS.
Účastníci školenia boli požiadaní, aby písomnou for­
mou odpovedali na otázku:
1.) M
ajú základné organizácie základné dokumenty
(stanovy, smernice o hospodárení, štatút revíznej
komisie a ostatné organizačné pokyny)?
2.) A
k ich nemajú, dokážu si ich získať na webovej
stránke JDS?
Odpovede:
Z 13 opýtaných:
1.) 1
1 odpovedalo: ZO majú základné dokumenty
2 odpovedali: neviem.
2.) A
ni v jednom prípade sa opýtaní nezmienili, že
by si ZO uvedené dokumenty získali na webovej
stránke.
Aký záver z toho plynie?
Hlavným dôvodom nevyužívania webovej stránky JDS
je nemožnosť prístupu na internet v ZO z dôvodu absencie počítačového vybavenia a samotného pripojenia na
internet.
V našej organizačnej štruktúre JDS ako neziskovej
organizácii podľa stanov JDS je kontrolou hospodárenia s finančnými prostriedkami podľa čl. 20 a poverená
20
revízna komisia ako nezávislý kontrolný orgán. Svoju
činnosť riadi v súlade so štatútom revíznej komisie JDS.
RK môže vykonávať kontroly na KO JDS, OO a ZO JDS.
Kontrolu hospodárenia vykonáva na základe:
a) plánu práce
b) n
eúmerného prekročenia čerpania rozpočtu v jednotlivých položkách
c) rozhodnutia predsedníctva,
d) sťažnosti člena a výboru.
Zvlášť sa venuje pozornosť čerpaniu dotácií štátnej
správy, darom fyzických a právnických osôb a použitiu
2 % z dane.
Ročný rozbor hospodárenia musí byť potvrdený stanoviskom revíznej komisie na základe vykonanej kontroly. Činnosť revíznej komisie nemôže byť nahradená
auditom z dôvodu vysokých nákladov na výkon tejto formy kontroly.
Revízna komisia JDS do IX. snemu JDS svoje kontroly
na KO JDS okrem iného zamerala aj na úroveň činnosti
revíznych komisií KO pri vykonávaní kontrol hospodárenia na OO JDS a ZO JDS. Môžeme konštatovať, že
vďaka týmto kontrolám a školeniam hospodárov a predsedov RK KO je vykonávanie kontrol na požadovanej
úrovni. Je však potrebné zdôrazniť, ak člen RK nemôže
vykonávať činnosť zo zdravotných dôvodov musí sa v súlade s čl. 21 stanov vykonať kooptácia nového člena.
Pri vykonávaní kontrol hospodárenia s finančnými
prostriedkami okrem dôslednej kontroly dokladov je
dôležité, aby záznam z kontroly z obsahovej stránky vyjadroval skutočný stav s prijatými opatreniami a termínom odstránenia nedostatkov s osobnou zodpovednosťou. Čo má obsahovať záznam o kontrole, je uvedené ako
príloha štatútu RK JDS.
Program a úlohy RK JDS do X. snemu bol uvedený
v správe o činnosti revíznej komisie JDS, ktorá bola
prednesená na republikovej rade v Žiline 15. 4. 2013.
V správe boli uvedené i nedostatky, ktoré by sa nemali
vyskytovať v takej významnej organizácii, ktorá reprezentuje dôchodcov.
Činnosť revíznych komisií i do budúcna sa musí skvalitňovať, pretože pravidelná kontrola pomáha zabezpečovať dodržiavanie finančnej disciplíny. Táto myšlienka
je veľmi aktuálna pre aktivity ZO JDS, ktorých máme
celkovo 947. Zdôraznenie tejto úlohy je potrebné preto,
aby všetky finančné prostriedky, ktoré získavame z dotácií, od sponzorov a z 2 % dane, boli prehľadne využívané
v prospech celej členskej základne.
Životná skúsenosť hovorí: „Ak máš peniaze, si obdivovaný. Ak ich nečestne minieš, si nenávidený a nenávidený nenávidí toho, kto zistil, že konal proti predpisom.“
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Na základe doterajších skúsenosti získaných činnosťou revíznych komisií pri kontrolách hospodárenia s finančnými prostriedkami môžeme určiť priority, ako postupovať pri kontrole:
1 ) Kontrola sa musí vykonávať v súlade so štatútom
revíznej komisie JDS.
2 ) Pri kontrole hodnotiť skutočnosť podloženú dokladom, a nie vysvetľovaním.
3 ) Záznam o kontrole musí konkrétne uvádzať zistený
stav a prijať opatrenia s dátumom a osobnou zodpovednosťou.
4 ) Stanovisko revíznej komisie k výsledkom hospodárenia sa robí na základe vykonanej kontroly.
5 ) Na kontrole sa zúčastňuje predseda a hospodár,
ktorí boli vyrozumení, že sa uskutoční kontrola hospodárenia.
6)R
evízna komisia pracuje v zložení schválenom na
VČS a sneme.
Napriek tomu, že nič nie je tak, ako si predstavujeme, ďakujeme všetkým, ktorí sa v rámci dobrovoľníckej činnosti aktívne podieľajú na dobrom mene Jednoty
dôchodcov na Slovensku.
ffIng. Ladislav Dula, predseda RK JDS
Výlet v Nízkych Tatrách
Klub JDS 05 v Trenčíne usporiadal v dňoch 16. – 20.
septembra tohto roku poznávací turistický zájazd do
Liptovského Jána. Boli sme ubytovaní v útulnej a dobre vybavenej chate Trenčianskej vodohospodárskej
spoločnosti, a. s., priamo v strede Liptovského Jána.
Hneď po príchode sme sa rozhodli zoznámiť s obcou. Je
to veľmi upravená obec s množstvom pekných starších
kúrií a domov, ktoré nám pripomínajú históriu Slovenska. Na druhý deň sme plánovali túru alebo kúpanie
v hoteli Sorey Máj. Okolnosti nám naše plány zmenili,
a tak sme si spravili veľmi prijemne spoločenské posedenie. Na druhy deň sme naplánovali a aj uskutočnili
prechod do obce Závažná Poruba, kde sme nav­štívili
hrob básnika a historika Milana Rúfusa. O deň neskôr
sme sa prešli jednou z najkrajších a najdlhších dolín
Nízkych Tatier – Jánskou dolinou. Výlet sa vydaril aj
vďaka vynikajúcemu sprievodcovi Jankovi Horňáčkovi, ktorý nás udivoval svojou znalosťou kraja. A keďže je aj výborným rozprávačom, bolo o zábavu dobre
postarané až do večera. Posledný deň sme sa rozlúčili
s chatou a príjemným správcom. Spokojní a pookriati
na tele aj na duši sme sa vrátili domov. Intenzívne zážitky, skvelá atmosféra a hlavne bolo veselo. Čo viac si
priať? Tak dúfajme, že zase nabudúce. Týmto chceme
poďakovať za pekný zájazd a pobyt v krásnom prostredí
nášmu klubovému výboru.
ffÚčastníci zájazdu, ZO JDS klubu 05 v Trenčíne
21
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Spievali seniori zo Záhoria
Prvá tohtoročná októbrová sobota
v Gbeloch sa niesla v duchu spevu zborových i ľudových piesní.
Do kultúrneho stánku prišli okrem
účinkujúcich seniorov i významní
hostia: poslankyňa NR SR JUDr. Viera Kučerová, Ing. Tibor Mikuš, PhD.,
predseda Trnavského samosprávneho
kraja, Ing. Igor Fabian, podpredseda Ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS), Margita Fabianová,
predsedníčka krajskej organizácie
JDS, Ing. Jozef Morbacher, predseda
okresného výboru JDS, Ing. Stanislav
Chovanec, primátor mesta Skalica
a hostiteľ Ing. Jozef Hazlinger, primátor mesta Gbely.
Domáci diváci, hostia i účinkujúci
speváci sa zišli na Regionálnej pre­
hliadke seniorských speváckych súborov, konanej v ostatnom čase každoročne pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Akciu financovalo mesto
Gbely a tiež ju finančne podporil TTSK
i organizačne zrealizovala Správa mestského majetku Gbely (SMM) a ruky
k dobrému dielu položili aj členky
výboru miestnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska.
Svoje spevácke umenie nám prišlo
ukázať takmer 107 účastníkov z obcí:
Unín súbor ÚSMEV, Holíč ECHO,
Skalica URBAN, Prietržka MUŽÁCI,
Holíč LUNA, Skalica RUBÍN, krojovaný súbor z Holíča VALŠA a domáci
spevácky súbor SENIOR z Gbiel.
Podujatie otvoril primátor mesta
Gbely, prihovorila sa i poslankyňa NR
SR a predseda samosprávneho kraja
Ing. T. Mikuš, PhD., ktorý okrem iného
povedal.: „Najkraší na Záhorí sú ľudia.
Život plynie veľmi rýchlo
a treba si ho užívať.“
O to, aby sa účinkujúci v Gbeloch spokojne
cítili, sa postarali členky
výboru JDS Gbely – mali
pridelené konkrétne súbory a venovali im svoju
starostlivosť; SMM Gbely
upravilo interiér, pripravilo chutné pohostenie
– veď si ho aj za svoje výkony zaslúžili! Vstupné
sa neplatilo, avšak jeden
z prítomných mal možnosť po vylosovaní vstupenky vyhrať
sladké potešenie – doma pečenú tortu.
Vyhral ju Ing. Drahomír Čermák zo
Skalice, ktorý ju venoval na pochutnanie po náročnom výkone skalickým
speváčkam.
Súbor MUŽÁCI z Prietržky
Súbor SENIOR Gbely
Krásny záver jesenného poobedia
nedal na seba dlho čakať. Po povinnom programe si všetci účinkujúci za
sprievodu štyroch harmonikárov spoločne zaspievali viacero nášmu srdcu
blízkych ľudových piesní. Hostia aj my
domáci sme zažili krásny deň. Svedčia o tom aj slová speváčok zo súboru VALŠA: „Do Gbiel sa vždy tešíme
a chodíme sem radi, tešíme sa opäť na
naše stretnutie.“
ffMgr. Mária Cvečková, PhD. – členka
výboru miestnej organizácie JDS
v Gbeloch
Spevácky súbor VALŠA z Holíča – vedie ho rodáčka z Gbiel Nadežda Vachová
22
Súbor URBAN Skalica
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Úcta k starším v rámci Margecianskych fajnôt
Meirová: „Staroba pripomína lietadlo, ktoré sa dostalo
do búrky. Keď sme už v ňom,
nemôžeme nič zmeniť.“
Roky nezastavíš, to je pravda, ale
ako ich prežiť aj v pokročilom veku,
kým ešte zdravie slúži, je na rozhodnutí každého z nás. Ostatné roky
sme boli svedkami nelichotivých
reklám v masmédiách, vyjadrení
jednotlivcov na adresu nás starších, proti ktorým sme sa ohradili
aj cestou okresnej organizácie JDS,
a v ostatnom čase sa zdá, že úspešne.
Som veľmi rada, že moje kritické slová neplatia pre väčšinu mladých v Margecanoch, čoho sme boli
svedkami aj 12. októbra na posedení občanov 65-ročných a starších,
ktoré pripravil Obecný úrad v Margecanoch na čele s naším starostom
Ing. Igorom Petrikom, v spolupráci
so ZO JDS a DFS Jadlovec.
V Margecanoch žije 323 občanov starších ako 65 rokov, z toho
104 je organizovaných v ZO JDS.
(Celkom máme 140 členov.) Na
akciu boli pozvaní všetci spomenutí. Imobilných, resp. dlhodobo
chorých, pozdravili členovia výboru ZO v domácom prostredí s dar-
čekom od starostu. Približne 200
účastníkov sme privítali v upravenej kinosále.
V príhovore nás pozdravil starosta obce a v priebehu posedenia hudobníci DFS Jadlovec s primášom
Lukášom Gajdošom, harmonikár
z Kolinoviec a členky našej speváckej skupiny Borievka.
Medzi hosťami sme privítali predsedu KO JDS Jána Matúšku a miestneho farára Mgr. Jozefa Halčina.
Po pohostení, ktoré pripravili
členovia DFS a ZO JDS, a rozdaní
cien z tomboly šťastným výhercom
sa mnohí účastníci presunuli k fon-
tánke, kde prebiehali od 10. hodiny
„Margecianske fajnoty a fajnoty
dolného Spiša“, v ktorých sa prezentovali kuchárske špeciality nielen z Margecian, ale aj z Folkmara,
Kolinoviec, Kojšova a zo Sloviniek.
Dobrá nálada pokračovala, pretože
práve vystupovali Kandráčovci a tak
sme mohli celú sobotu hodnotiť ako
veľmi veselú.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tejto peknej a náročnej akcii.
ffPredsedníčka výboru
ZO JDS v Margecanoch
Mgr. Mária Fonferová
23
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Rekondično-liečebné pobyty organizované JDS
Po dobrých ohlasoch od členov aj v tomto roku Jednota
dôchodcov na Slovensku organizovala a ešte organizuje rekondično-liečebné pobyty seniorov.
Cieľom organizovania týchto pobytov je umožniť čo najväčšiemu počtu členov zúčastniť sa na rekondičných
pobytoch s liečebnými procedúrami a s dotáciou 50 €.
Rozhodnutím Predsedníctva JDS podali sme v decembri
projekt ako žiadosť o finančnú dotáciu na rekondičné pobyty seniorov členov JDS. Projekt bol spracovaný na 6 000
pobytov, oproti 4 000 pobytov na ktoré sme dostali dotáciu
v minulom roku 2012.
Vzhľadom na výšku očakávanej dotácie sme v decembri
2012 vyhlásili v rámci Verejného obstarávania Súťažné podmienky na poskytovanie služieb – rekondično-liečebných
pobytov. Do vyhláseného termínu sa prihlásilo 11 poskytovateľov. Podmienky splnilo 8 kúpeľov. Po procedúrach verejného obstarávania bolo možné uzatvoriť rámcové zmluvy
o poskytovaní služieb dňa 22. marca 2013. Ročné zmluvy
sme mohli uzatvoriť 5. apríla 2013.
V priebehu apríla sme zabezpečovali natlačenie poukazov
a zabezpečili rozpisy pobytov na jednotlivé KO JDS.
Rozdelenie poukazov na Rekondično – liečebné
pobyty v r. 2013
Počet členov k 31. 12.
2012
Podiel podľa
počtu členov
Pridelené
Tur.č
Teplice
Nimnica
Číž
Dudince
Tatr. Zruby
Lúčky
Bardejov
Trenč.
Teplice
Bratislava
7 830
391,50
392
74
72
22
74
18
20
38
74
Banská Bystrica
9 978
498,90
500
92
94
28
94
24
26
50
92
Košice
5 103
255,15
256
48
48
14
48
12
12
26
48
Nitra
12 113
605,65
606
114
112
34
114
30
30
60
112
Prešov
5 296
264,80
266
50
50
16
50
14
12
26
48
Kraj
Trenčín
11 510
575,50
576
108
106
32
108
28
30
58
106
Trnava
15 341
768,05
768
144
144
42
142
38
38
76
144
Žilina
9 403
470,15
470
88
86
26
88
24
24
48
86
3 834
medzisúčet
Ú – JDS
Spolu
24
Až po doručení finančných prostriedkov na 4 000 pobytov
(50 € na pobyt) od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR sme mohli oficiálne začať organizovať pobyty so začiatkom 13. mája 2013.
Pre krátkosť času v niektorých krajoch vznikli na začiatku
problémy s organizačným zabezpečením a chýbajúcimi skúsenosťami s kontaktom na kúpele. Počnúc mesiacom júnom
už prebiehali pobyty bez väčších problémov.
Zodpovednou osobou za realizáciu pobytov v jednotlivých krajoch je predseda alebo predsedníčka KO JDS. Po­
vinnosťou predsedu KO JDS bolo zabezpečiť rozpis pobytov
na okresné organizácie, nahlasovať zoznam účastníkov poskytovateľom 30 dní pred nástupom a doručiť účastníkom
poukazy na pobyty. Zložitosť tejto úlohy bola a je aj v tom, že
sa nastupuje turnusovo v rôznych termínoch.
Prácu predsedov sťažili aj zmeny krátko pred nástupom, pretože museli byť opravované zoznamy, vznikli
problémy s doručovaním poukazov a pod.
Vážení čitatelia, musím sa podeliť s vami o problém,
ktorý najmä na začiatku realizácie pobytov v Ústredí riešime. Všetky médiá uvádzajú, že JDS ponúka také a také
pobyty. Žiadosti, sťažnosti, kritika a dokonca urážky
zo strany nečlenov JDS na našu adresu sú mimoriadne silné. Médiá napriek nášmu upozorneniu, že ne­
ponúkame pobyty (nie sme cestovná kancelária), ale
ich organizujeme, nedokážu to takto uvádzať. Pro­
jekt predložila JDS, na režijné náklady s organizova­
ním pobytov nám nikto neprispieva. Preto by mali byť
iba pre členov JDS.
Keďže chceme kritiku zmierniť, ponechali sme
v Ústredí 4 % z pobytov a tieto sme použili na riešenie
mimoriadnych situácií u jednotlivých poskytovateľov
s nečlenmi JDS (120 pobytov).
Za zmienku stojí úvaha, že na Slovensku je 1 002 744
dôchodcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti na pobytoch.
Nemajú však automaticky nárok na pobyt s dotáciou.
76 574
0,050
166
27
33
6
27
12
8
18
35
4 000
745
745
220
745
200
200
400
745
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Na rok 2013 MPSVR SR poskytlo dotáciu na 11 949 pobytov. Pre Konfederáciu odborových zväzov (SOREA) 7 949
pobytov a JDS 4 000 pobytov. Z toho možno vypočítať, že na
pobytoch v tomto roku sa mohlo zúčastniť 1,19 % dôchodcov.
Členov JDS je 76 574 a k dispozícii mali 3 880 pobytov
čo znamená, že pobytov s dotáciou sa zúčastnilo 5,08 %
členov JDS, čiže každý dvadsiaty.
Z porovnania dvoch percentuálnych pomerov 1,19 %
a 5,08 % jednoznačne vyplýva výhodnosť projektu pre
členov JDS. Tí členovia JDS, ktorí nedostali poukaz cez
krajské a okresné organizácie mohli využiť služby Sorei
a pobytov sa zúčastniť.
Nedovolím si zhodnotiť poskytovanie služieb našim
členom od poskytovateľov:
•Kúpele Turčianske Teplice
•Kúpele Nimnica
•Kúpele Číž
•Hotel Prameň Dudince
•Klimatické kúpele Tatranské Zruby
•Kúpele Lúčky
•Kúpele Bardejov
•Kúpele Trenčianske Teplice
Dovolím si však povedať, že sme nedostali žiadnu
sťažnosť. Skôr sa zriedkavo vyskytli drobné sťažnosti na
našich účastníkov. Musím však povedať, že naši členovia
„objavili“ malé kúpele, či už Číž, alebo Lúčky. Spokojnosť bola prejavovaná pri osobných stretnutiach.
Blíži sa koniec tohoročnej sezóny, koncom novembra
uzatvoríme projekt spracovaný pre členov JDS. Verím,
že plne využijeme dotáciu na projekt RLP 2013.
V decembri predložíme na MPSVR SR projekt na rok
2014. Verejnou súťažou v tomto roku boli vytvorené
podmienky na začatie sezóny v roku 2014 už koncom
apríla. Verím, že sa nám to podarí a od ministerstva dostaneme dotácie na väčší počet pobytov, ako sme mali
v tomto roku.
Rád by som sa poďakoval predsedom KO JDS, gestorom za realizáciu pobytov, ako aj ďalším funkcionárom,
ktorí pobyty zabezpečovali, za namáhavú, ale mimo­
riadne dôležitú prácu pre členov JDS.
ffIng. Igor Fabián, prvý podpredseda JDS
Celoslovenská výstava ručných prác seniorov
„Niekedy netreba veľa slov, stačí
krása vecí, ktoré máme radi a umenie tvoriť ich. Ďakujem“ – takýto
a podobné výroky sa dajú čítať v pamätnej knihe, založenej iba nedávno.
Na jej titulnej strane vidno nápis Zlaté ruky a dátum 15. október 2013. To
sú údaje, na ktoré sa dá ľahko nájsť
vysvetlenie.
Stačilo prísť v ten deň do Justiho
siene v bratislavskom Primaciálnom
paláci a človeka návštevníka obklopila zo všetkých strán obdivuhodná
krása. Na paneloch aj výstavných
stoloch boli do posledného voľného
miestečka nainštalované ručné práce
– vyšívané, paličkované, hačkované,
drobné šperky a darčeky z papiera,
drôtu, keramiky, dreva, ale aj obrazy
a drobné plastiky, nechýbali kraslice
ani typické bábiky zo šúpolia. Okrem
tradičných ručných a výtvarných
techník bolo možné obdivovať i postupy netradičné, moderné, inovatívne.
A nešlo len o obdiv. Výstava umožnila netradičné stretnutia delegátov
krajských organizácií JDS z celého
Slovenska. Nechýbali medzi nimi
mnohí tvorcovia vystavovaných exponátov, a tak bolo o čom debatovať,
odovzdávať skúsenosti, nadväzovať
nové pracovné aj záujmové kontakty.
Výstava mala aj svoj oficiálny program – slávnostnú vernisáž za prítomnosti predsedu Ústredia JDS
Ing. J. Lipianskeho, ktorý vysoko
vyzdvihol aktívny prístup seniorov
po celom Slovensku k mnohým
kultúrnym podujatiam. Ich ochotu
skvalitňovať nielen svoj vlastný život
tvorivými aktivitami, ale aj odovzdávať cenné posolstvo umu, krásy a remeselného fortieľa mladým.
„Blahoželáme ku skvelému nápadu a tešíme sa už teraz na 2. ročník“
– opäť citát z pamätnej knihy – a nie
jeden. Svedčí o spoločnom záujme
účastníkov podujatia, a preto aj jej
organizátorov, zopakovať výstavu
Zlaté ruky aj budúci rok. Pravdepodobne vo väčšom priestore a na dlhší
čas, lebo záujem o ňu sa v plnej miere
potvrdil už v tomto prvom ročníku.
K výstave
Krížik ku krížiku – drobné stehy.
Chvíle pre krásu v tichu večerov.
Do ornamentov pekne uložené
nitkami – myšlienkami vypletané,
bavlnkami do uzlíkov zviazané
Ako noty peknej piesne,
keď sa vzbudia, tíško znejú,
ponúkajú svoju krásu
bez nárokov na odmenu.
Krížik ku krížiku, očká, retiazky –
kľúčiky od sŕdc, umu, od lásky
Pohľadám k nim osnovu, návod, rám.
Kde? V zlatých rukách starých mám.
ffDobroslava Luknárová
ff-red-
25
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Deň seniorov
Seniori z KO JDS radi prijali pozvanie TTSK a prišli do Trnavy.
Dňa 24. októbra 2013 sa konal už
6. ročník spoločenského podujatia
pre seniorov Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Mesiaci úcty k star­
ším ľuďom, ktoré je možné nazvať
Dňom úcty k seniorom trnavského
samosprávneho kraja. Toto podujatie každoročne usporadúva Trnavský
samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Krajskou or­ga­ni­zá­ciou Jednoty dôchodcov na Slovensku (KO JDS)
a napĺňa tak prvú časť motta vo svojej
činnosti „úcta k tradíciám a zodpovednosť za budúcnosť“. Na tohoročnom stretnutí sa zúčastnili najmä
predsedovia základných a mestských
organizácií JDS, dlhoroční a aktívni
členovia JDS ocenení vyznamenaním
JDS 1. a 2. stupňa, funkcionári okresných organizácií JDS, funkcionári
a hostia KO JDS Trnava.
Už pred desiatou hodinou 159
predsedov základných organizácií
JDS a 39 ostatných funkcionárov
a hostí TTSK a KO JDS zaplnilo
spoločenskú sálu Strednej odbornej
školy poľnohospodárstva a služieb na
vidieku na Zavarskej ulici v Trnave.
Všetkých účastníkov vítala riaditeľka odboru sociálnej pomoci TTSK
Ing. Blažena Flamíková spolu so svojou kolegyňou Mgr. Danielou Nagyovou.
Vo svojom úvodnom vystúpení pani
riaditeľka zvlášť privítala vzácnych
hostí – predsedu JDS Ing. Jána Li­
pianskeho, PhD., a prvého podpredsedu JDS Ing. Igora Fabiána. Svojim
emotívnym príhovorom a blahoželaním vyčarila na tvárach prítomných
26
vďačné úsmevy a spokojnosť za postoj TTSK k staršej generácii.
Po tomto slávnostnom otvorení
odovzdala slovo predsedníčke KO
JDS Trnava Margite Fabiánovej. Tá
vo svojom vystúpení prezentovala
činnosti a aktivity JDS organizované
na základe „Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi TTSK a KO
JDS Trnava“. Spomenula podstatné kultúrne, spoločenské, športové,
vzdelávacie a iné aktivity organizácií JDS v kraji. Hovorila tiež o celoslovenských akciách, na ktorých sa
KO JDS v Trnave aktívne podieľala.
Zdôraznila, že bez spoluúčasti vedenia TTSK a jeho jednotlivých odborov by sa mnohé spomínané podujatia uskutočniť nedali. Vyslovila za
túto pomoc poďakovanie TTSK a vyjadrila presvedčenie, že aj v budúcich
obdobiach bude táto seriózna spolupráca medzi partnermi pokračovať.
Predseda JDS Ing. Ján Lipiansky
informoval prítomných o činnos­
ti Ústredia JDS, úspechoch ako aj
neúspechoch pri rokovaniach JDS
s vládou a ministerstvami SR. Naj­
počet­nejšie boli rokovania s Mi­
nisterstvom práce sociálnych vecí
a rodiny a Ministerstvom zdravot­
níctva SR. Ostatným hmatateľným
úspechom bola dohoda o zvýšení
vianočného príspevku v r. 2013.
Zhodnotil tiež podiel trnavskej
krajskej organizácie JDS na celoslovenskej činnosti a vyslovil poďakovanie členom a funkcionárom organizácií JDS na všetkých stupňoch.
Nasledovalo odovzdanie ocenení
zaslúžilým členom v JDS. Vyznamenanie I. stupňa si prevzala Alžbeta
Gajdošechová z Okresnej organizácie
JDS Piešťany, Jozefa Jurigová z OO
JDS Skalica, Mária Keszö­czeová
z OO JDS Dunajská Streda a František Tóth z OO JDS Trnava. Vyznamenaním II. stupňa bola ocenená Anastázia Caletková, Margita Sovičová
a Ján Topel z OO JDS Skalica, Rozália Alfölfiová, Gabriela Vangelová
a Aladár Bugár z OO JDS Dunajská
Streda, Mária Bališová a Ľudovít Sitár z OO JDS Hlohovec a Marta Raffayová z OO JDS Piešťany.
Dopoludňajšia časť podujatia pokračovala v priateľskom duchu. Túto
atmosféru umocnilo vystúpenie harmonikárov z DD Zavar. Po spoločnom obede sa účastníci presunuli
do Divadla Jána Palárika v Trnave
(DJP), kde od 15.00 hod. pripravili
organizátori slávnostnú časť tejto milej akcie.
Mnohí zástupcovia TTSK sú priaznivcami a podporovateľmi generácie
seniorov. Dokumentovali to svojou
prítomnosťou aj v DJP. Potešila nás
účasť predsedu TTSK Ing. Tibora
Mikuša, podpredsedu Mgr. Zden­
ka Čambála, podpredseda Ing.
Augustín Hambálek tesne pred začiatkom podujatia svoju neúčast telefonicky ospravedlnil neodkladnou
potrebou prítomnosti na rokovaní
NR SR.
Prítomní boli aj poslanci TTSK
Ing. Ľubomír Antal a Ing. Jozef
Klokner, viceprimátori mesta Trnava Bystrík Stanko, Ing. Kvetoslava
Tibenská, vedúca Krajského školského úradu v Trnave Dr. Marta
Gubrická a ďalší vedúci zamestnanci
TTSK.
Po úvodnej znelke TTSK, prednesenej básni a po želaniach moderátorky podujatia sa seniorom prihovoril predseda TTSK Ing. Tibor
Mikuš. Vyzdvihol najmä zásluhy
generácie dnešných seniorov, čo vytvorili počas ich pracovného života,
uviedol tiež potrebu dnešnej spopokračovanie na strane 27
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
dokončenie zo strany 26
ločnosti získavať informácie
a nápady z ich bohatých životných skúsenosti a využívať ich
v prospech všetkých občanov.
Zároveň seniorov požiadal,
aby sa ako starí rodičia snažili v rodinách spolupracovať
pri výchove detí a mládeže.
Funk­cionárom a prostredníctvom nich všetkým dôchodcom v Trnavskom kraji zaželal
pevné zdravie a neustály elán
pri činnostiach vo všetkých organizáciách tak, aby starnutie
bolo plné aktivít primeraných
ich veku. V tom chce byť JDS
Trnavský samosprávny kraj nápomocný i v budúcnosti.
S poďakovaním za spoluprácu a vyzdvihnutím prístupu Ing.Tibora Mikuša i celého
vedenia TTSK k potrebám seniorov v Trnavskom kraji, vystúpil predseda JDS Ing. Ján
Lipiansky. Ocenil i skutočnosť,
že TTSK ako jediný VÚC v SR
má uzatvorenú platnú dohodu o partnerstve a spolupráci
s JDS.
Hodinovým pásmom ľudovej hudby, spevu a tanca dali
členovia folklórneho súboru
Trnafčan bodku za podujatím,
ktoré nad­chlo a plne uspokojilo
účastníkov tohto slávnostného
stretnutia zástupcov seniorov
JDS.
Srdečná vďaka!
ffIng. Igor Fabián
ffFoto: Ďurišová Marta
Od srdca k srdcu…
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici a Základná
organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Oščadnici, obec Oščadnica, Žilinský samosprávny
kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci zorganizovali siedmy
ročník benefičného koncertu
Od srdca k srdcu. Koncert bol
realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Účastníci koncertu už vo vestibule kultúrneho domu obdivovali výstavu ručných a remeselných prác členov organizácie,
se­nio­rov a detí ZŠ-ústredie,
ktorá bolá súčasťou projektu
Nadácie Orange Starí a mla­
dí spoločne. V úvode všetkých
účinkujúcich divákov i hostí,
ktorí prišli podporiť dobrú myšlienku – pomôcť deťom, sirotám
a polosirotám zo sociálne slabších rodín, privítal predseda ZO
SZTP v Oščadnici Jozef Křivánek. Osobitne privítal starostu
obce Ing. Mariána Plevku, ktorý
sa tiež prihovoril slovami: „Iniciátorom a organizátorom koncertu je Slovenský zväz telesne
postihnutých, ktorý združuje
ľudí s telesným postihnutím, sú
hendikepovaní a často potrebujú pomoc, ale dnes sa rozhodli
pomoc poskytnúť iným, takže
si zaslúžia uznanie.“ Potom už
moderátorka Anežka Priehodo-
vá privítala na pódiu folklórny
súbor Gorale z Mostov u Jablunkova, ktorý v strhu­júcom
programe predstavil tance
a piesne zo sliezkeho pohraničia. Po nich vystúpil FS Račan
z Oščadnice. Úplný záver patril
známej heligónkarke – Vlastičke Mudríkovej zo Skalitého. Po
ukončení koncertu predseda ZO
SZTP poďakoval učinkujúcim
za krásny zážitok a vyzdvihol aj
partnerov. Bola to Regionálna
a rozvojová agentúra v Čadci –
riaditeľka Mgr. Marta Slavíková,
Kysucké kultúrné stredisko –
ria­diteľka Mgr. Silvia Petreková,
ale i priatelia KOMAD, s. r. o.,
Krásno nad Kysucou – Jozef
Šulgan, COOP Jednota – Ing.
Miroslav Janík, TIPOS, a. s.,
MTS Čadca, Roľnícke družstvo
Veľká Rača-Oščadnica, Marlen
– Alena Kublová, LES INVEST
a. s., Podvysoká a priatelia zo
ZO SZTP Dolný kubín. Poďakoval i mediálnym partnerom
MY KYSUCE, MY KYSUCKÉ
NOVINY a Slovenský rozhlas
Regina Banská Bystrica. Svoj
príhovor predseda zakončil citátom, ktorým sa riadi praca
SZTP v Oščadnici „Nikto nie je
zbytočný na svete, kto uľahčuje
niesť bremeno inému.“ Finančný vyťažok z krásneho koncertu
odovzdajú organizátori sirotám
a polosirotám v Oščadnici. Všetkým ešte raz veľké ĎAKUJEME.
27
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
BABIČKA SPIŠA 2013
S veľkým úspechom sa 25. októbra 2013 v popradskom dome kultúry uskutočnila voľba Babička
Spiša 2013. Pod záštitou primátora mesta Poprad
Antona Danka ho usporiadala okresná a mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
v spolupráci s mestom Poprad.
Pred zaplnenou sálou sa predviedlo dvanásť finalistiek
z okresov Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská
Nová Ves a Stará Ľubovňa. Súťažné disciplíny boli nápadité a prispôsobené trošku zrelšiemu veku. Súťažiace
najprv absolvovali promenádu v ľudovom kroji zo svojho
rodiská, len dve v spoločenských šatách, dokonca vlastnej výroby. V druhej úlohe všetky zaujímavým spôsobom
predstavili miesto a región, odkiaľ pochádzajú a kde žijú.
Pub­likum sa veru dozvedelo veľa kuriozít trebárs o Brutovciach, Markušovciach či Lendaku. Čerešničkou na torte v tretej úlohe bola prezentácia záľub. Zaznelo veľa známych, ale aj zabudnutých pesničiek, diváci videli ukážky
z ľudových tancov Spiša, útržok z divadelnej hry, vlastnú
báseň, ľudové rozprávanie a pozreli si ozaj pekné výtvarné
výtvory.
Výkony finalistiek odborným okom sledovala sedem­
členná porota pod vedením známeho popradského autora, bývalého pedagóga Augustína Kuchára. Mala náročnú
prácu, lebo babičky si dali na všetkom záležať, hoci sa spočiatku na rozdiel od missiek na rôznych súťažiach krásy
do súťaže až tak nehrnuli. Mnohé bolo treba prehovárať.
Napokon sa však nebáli ukázať, že sú stále mladé a okrem
starostlivosti o deti a vnúčatá rozvíjajú svoj talent a venujú
sa ešte mnohým činnostiam a koníčkom.
Verdikt poroty publikum očakávalo s napätím. Prekonať
im ho pomáhali vystúpenia folklórneho súboru Vagonár –
Stará škola, tanečníkov z TŠ Super z Popradu a speváčka
Lenka Loudová. Titul Najstaršia babička finalistiek si odniesla Cecília Korchňáková z Brutoviec, ktorá aj vo veku
28
76 rokov je stále čiperná a nebála sa predviesť i na takejto
súťaži. Šerpu a vecnú cenu jej venovala Okresná organizácia JDS Poprad. Titul Najsympatickejšej babičky, o ktorom rozhodovali občania hlasovaním v médiách, získala
Katarína Maximová z Olšavice. Z celkových takmer 32-tisíc zaslaných hlasov jej hlasujúci poslali vyše 12 300. Šerpu a vecnú cenu jej venoval AVON. Bronzovou korunkou
a šerpou ozdobila Katarínu Krivoňákovú z Jakubian Etela
Lučivjanská. Vecnú cenu odovzdal Fabio Bortilini. Striebornú korunku a šerpu získala Elena Smolková a odovzdala jej ju Marianna Belujská. Vecnú cenu odovzdal
Pavel Guman, predseda Krajskej organizácie JDS Prešov.
Víťaznú zlatú korunku so šerpou nasadila na hlavu Monike Tančákovej zo Starej Ľubovne Michaela Wzošová,
finalistka MISS Slovensko 2011. Vecnú cenu odovzdal
viceprimátor Popradu Milan Baran, ktorú venoval primátor mesta Popradu Anton Danko. Víťazka zaujala okrem
iného prednesom vlastnej básne i krásnymi mužskými
krojmi, ktoré šije. Sú veru inšpiráciou, aby bola vyhlásená
aj súťaž Dedko Spiša. Pani Tančáková prezradila, že mala
veru trému a poriadny stres. Do súťaže išla síce so ctižiadostivosťou vyhrať, ale konkurencia bola veľká. Zaspomínala si „Keď boli rôzne súťaže krásy, viacerí mi vravievali
– Ty si taká parádnica, mohla by si pokojne ísť na Miss.
Bolo to pred pätnástimi rokmi a len tak som povedala, že
ja pôjdem, až keď bude Miss babička. A stalo sa. Splnilo sa
mi to.“ Pani Tančáková má tri vlastné deti a dve adoptívne rómske deti. Teší sa z piatich žijúcich vnúčat a práve sa
mohla pochváliť, že do rodiny pribudne ďalšie.
Finalistkou reprezentujúcou Poprad bola Elena Smolková z Veľkej. Vyhlásenie poroty a zisk druhého miesta
prijala s prekvapením. Povedala: „Nečakala som to, pretože všetky babičky boli skutočne šikovné, spievali, tancovali, recitovali. Nevedela som teda, ako diváci prijmú
prezentáciu mojich malieb, ale dopadlo to dobre. Naozaj
pokračovanie na strane 29
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
dokončenie zo strany 28
sa už divím porote, lebo výkony boli
také rôznorodé. Všetka česť, že súťaž
dokázala vyhodnotiť.“ Medzi jej výtvarnými dielkami nechýbali ani tie
pre vnučky – anjelik či koník. Celkovo
má tri vnúčatá a dvoch synov.
Všetky babičky boli ocenené vecnými cenami od svojich primátorov
a starostov, riaditeľ Kúpeľov Štós,
a. s., Ján Šimko odovzdal kúpeľné
poukazy, dostali kozmetické balíčky
od AVON-u a krásne kytice z kvetinového salóna Georgína, ktoré odovzdával Otto Škultéty. Veľkú pomoc
organizátorom poskytli popradskí
sponzori.
„Rodičmi“ myšlienky usporiadať
Babičku Spiša boli manželia Gordia­
kovci z Popradu. Fabián Gordiak je
predsedom mestskej organizácie
JDS a chcel v prvom rade spopularizovať činnosť tejto organizácie, čo sa
skutočne podarilo. Anna Gordiaková, ktorá spolu s Františkom Sučkom
galaprogram moderovali, dodala:
„Som rada, že to výborne dopadlo.
Babičky boli skvelé, úžasné, perfektné. Milo má prekvapilo aj toľko hlasov, ktoré ľudia posielali najsympatickejšej babičke. Štafetu súťaže by
po nás mali prevziať ďalšie okresy.“
ffMarta Marová
ffFoto: autorka
Slávnostná akadémia seniorov pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším v Martine
Tak ako v iných organizáciách JDS, tak i v Martine Okresná organizácia JDS dňa 18. 10. 2013 pripravila pre svojich členov slávnostnú akadémiu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Slávnostný príhovor predniesol predseda okresnej organizácie JDS
v Martine Ing. Miroslav Pazdziurko. Vo svojom príhovore sa dotkol sociálnej sféry seniorov na Slovensku. Poinformoval o činnosti našej organizácie, ktorá združuje 1 568 členov v 23 ZO, a to v oblasti spoločenskej, kultúry a športu. Vyzdvihol spoluprácu s ObÚ Martin, s OR SZZP,
i s ObV SZPB. Poďakoval poslancovi SNR, primátorovi mesta Martin
Mgr. A. Hrnčiarovi, primátorovi Vrútok Ing. Mazúrovi, prednostovi
okresného úradu Ing. Ličkovi a starostom obcí za pomoc OO JDS i základným organizáciám vo svojich obciach, pri ich činnosti so seniormi.
Prítomným členom JDS sa prihovorili: predseda KO JDS Žilina Dr. M.
Kotian, prednosta okresného úradu Martin Ing. M. Ličko, viceprimátor
mesta Martin Ing. A. Lilge a primátor mesta Vrútky Ing. M. Mazúr. Okrem členov a uvedených hostí boli pozvaní na túto slávnosť starostovia
obcí, kde pracujú ZO JDS, a zástupcovia organizácií, s ktorými OO JDS
úzko spolupracuje.
Pri tejto príležitosti boli členom, ktorí aktívne pracujú v prospech starších občanov, a za ich nezištnú prácu na tomto úseku, odovzdané vyznamenania a ďakovné listy. Tieto dostali i členovia, ktorí úspešne reprezentovali náš okres na krajských a celoslovenských športových hrách.
V kultúrnom programe slávnostnej akadémie vystúpili deti z detského folklórneho súboru TURIEC z Martina i žiaci zo základnej školy
Jahodnícka ulica v Martine. O ďalšie spestrenie slávnostnej akadémie
sa pričinili i dvaja inštrumentalisti hrou na fujare, gajdách a spevom,
členovia speváckeho súboru Sučianka a seniori zo Žiliny tanečným vystúpením.
Nežným spôsobom bolo všetkým seniorom povedané, že ako jeseň,
ktorá v prírode prichádza ako požehnanie, ako dar, ktorý môžeme zhodnotiť, tak i seniorský vek prináša požehnanie vo forme ich lásky, zrelosti
názorov a múdrosti.
ffMagdaléna Hríbová, tajomníčka OO JDS Martin
ffFoto: Ján Šteuček
29
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Zabávali svojich rovesníkov
Petržalská svadba či dobrodruž­
stvo pri svadobnom stole – taký
je názov dramaticko-hudobného
pásma, ktorým pri príležitosti Me­
siaca úcty k starším pobavil seni­
orský súbor Petržalčanka svojich
rovesníkov v Dome kultúry Zrkad­
lový háj v Bratislave-Petržalke.
Tridsiat­ka sídlišťanov vo veku od
63 do 83 rokov nacvičovala trištvrte
roka pod vedením dramaturgičky,
scenáristky a režisérky Patrície Žáčikovej ľudové piesne prevažne zo Záhoria a Ponitria a tiež slovný
text, ktorý priblížil, ako to vyzerá na svadbe Petržalčanov. Tí sa
totiž na sídlisko pred rokmi prisťahovali z rôznych kútov Slovenska, nečudo teda, že každý chce pri tejto slávnostnej udalosti dodržať tradície, ktoré si priniesol z pôvodného domova. Pikantné
pritom tiež je, že do stavu manželského vstúpil vdovec Francek
a stará dievka Kačena, ktorých bravúrne zahrali Zora Vlčková
a Karol Javorek. Verme, že toto predstavenie bude mať množstvo repríz, ktoré potešia stovky divákov.
ffText a foto: Alena Kopřivová
Finančná správa varuje pred zneužitím odhodených bločkov!
BRATISLAVA – 21. 10. 2013: Finančná správa upozorňuje občanov, aby si dávali pozor na bločky, ktoré
dostanú pri nákupe a následne ich odhodia. Na strednom Slovensku sme totiž zaznamenali ich prípady
zneužitia. Cudzie osoby si zobrali odhodený blok a vydávali nákup za svoj. Situáciu musela riešiť polícia.
Občania nahlasujú na finančnú správu prostredníctvom mailu pokladni­
[email protected] aj podnety, ktoré nehovoria o nevydaných či falošných
bločkoch. Píšu svoje skúsenosti, ktoré
súvisia s bločkami. Na spomínanú adresu prišlo aj nasledovné upozornenie:
„Nakúpila som v supermarkete a lístok som nechala pri pokladnici, vždy to
tak nechávam, veď to predavačka vyhodí. Ale tentoraz vzal lístok muž, ktorý
stál v rade za mnou. Keď som prišla
k autu, začal kričať na celé parkovisko,
že som mu ukradla košík s nákupom, že
má na to blok (ten môj vyhodený) a zavolal policajtov. Zachránilo ma, že som
platila kartou. Keď to muž počul, ušiel.
Inak by som, podľa policajta, mala prob­
lém, pretože doklad o zaplatení mal on,
30
nie ja. Takéto prípady sú vraj čoraz častejšie…“
Finančná správa preto vyzýva občanov, aby si pri svojom nákupe odkladali bločky z pokladnice a vyhadzovali
ich až na bezpečnom mieste (doma).
Zároveň tak môžu blok v pokoji skontrolovať, presvedčiť sa, či je v súlade so
zákonom, alebo ho zaregistrovať do
bločkovej lotérie.
Mailová schránka [email protected]­
nancnasprava.sk je tu pre občanov aj
naďalej, a preto ich vyzývame, aby nám
posielali svoje podnety. Podozrivý pokladničný blok odporúčame oskenovať
a poslať ho emailom. Ak občan pokladničný blok vôbec nedostal, je potrebné
nahlásiť presnú adresu prevádzky, čas
a dátum nákupu a nechať na seba kon-
takt pre prípad, že bude potrebné údaje
spresniť. Podnety môžu občania nahlásiť aj poštou na adrese:
Finančné riaditeľstvo
Mierová 23
Bratislava 815 11
Heslo „pokladnica“
Pri všetkých podnetoch, ktoré od občanov dostávame, zostávajú nahlasovatelia v anonymite.
Podľa zákona o elektronických registračných pokladniach má pokladničný
blok obsahovať DKP (daňový kód pokladne), číslo pokladničného bločka
a logo MF.
ffMgr. Patrícia Macíková,
hovorkyňa finančnej správy
 RADÍME VÁM
Radíme a informujeme
Vianočný príspevok bude v roku 2013 vyšší a dostane ho viac seniorov
Dňa 16. 10. 2013 schválili poslanci NR SR v novele zákona o sociálnom poistení maximálnu sumu
vianočného príspevku, ktorú zvýšili z doterajších
66,39 € na 75 €. Najnižšia suma, ktorú dôchodca
dostane, je 46,50 € pri výške dôchodku 483 € a na­
jvyššia suma je 75 € pri výške dôchodku 198,09 €.
Rozpätie medzi najnižším a najvyšším dôchodkom
si možno vypočítať podľa vzorca 75 – 0,10 x (výška dôchodku – životné minimum, napr. penzista
s dôchodkom 250 € = 75 − 0,10 × (250 − 198,09) =
75 − 5,191 = 69,80 €. Vianočný príspevok bude vyplatený v mesiaci december 2013 a o jeho vyplatenie
nie je potrebné žiadať, bude vyplatený automaticky,
ak máte naň podľa uvedeného vzorca nárok.
Odporúčania, ako sa pripraviť na prezentáciu a kúpu výrobkov
Ak ste sa predsa rozhodli zúčastniť sa na predajnej
akcii, kde ponúkajú rôzne kuchynské pomôcky či riady, liečivé predmety a pod., zistite si ich približné ceny
v kamenných obchodoch, ich ponukové ceny na letákoch, ktoré vám chodia do schránok, aby ste pri kúpe
na akcii tovar vysoko nepreplatili. Ak sa dá, nechoďte
na akciu sami, vždy si vezmite priateľa či príbuzného,
ktorý vás odradí od prípadného podpísania nevýhodnej zmluvy. Ak vás predajcovia presviedčajú, že kúpou
tovaru sa zbavíte chorôb, premýšľajte, či ide o skutočný záujem o vaše zdravie, alebo len o citové vydieranie
a snahu predať nepredajný tovar. Pozor na úvery, bývajú často veľmi nevýhodné a môže sa stať, že cenu tovaru preplatíte o 30 % aj viac. Ak ste sa už rozhodli pre
kúpu nejakého tovaru, trvajte na predložení záručného listu a dokladu o zaplatení, lebo sa vám môže stať,
že si svoje právo len ťažko vydobyjete. Skontrolujte
si, či je na zmluve uvedené meno a adresa firmy, kam
sa môžete obrátiť, resp. poslať tovar pri odstúpení od
zmluvy. Skôr ako podpíšete kúpnu zmluvu, poriadne
si ju prečítajte, nenechajte sa odradiť predajcom, že
stačí zmluvu len podpísať.
Ako odstúpiť od zmluvy:
– odstúpenie od zmluvy uplatnite písomne, najlepšie doporučeným listom s doručenkou – v liste
uveďte, že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote
– špecifikujte tovar a žiadajte vo vami určenej lehote
(napr. 15 dní) vrátenie peňazí – nie ste povinní svoje
rozhodnutie zdôvodňovať – spotrebiteľská zmluva,
ktorú podpíšete, musí obsahovať okrem všeobecných
náležitostí aj ustanovenia o záruke a spôsobe uplatňovania reklamácie a o práve na odstúpenie od zmluvy
– neplatnosť zmluvy treba napadnúť na súde v mieste
vášho bydliska.
Radíme vám, ako ušetriť na daniach
Zákon o dani z príjmu vo svojich ustanoveniach
určuje, že ak príjem človeka za rok neprekročí polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, nemusí svoj
zárobok vôbec zdaniť.
Od daní sú tak oslobodení ľudia, ktorých prí­
jem zo zamestnania či zo živnosti v tomto roku
neprekročí 1 867,97 eura.
Dôchodca tak môže mesačne zarábať 155 eur
a nemusí platiť dane, respektíve má nárok na vrátenie daní, ktoré mu strhol zamestnávateľ. Dôchodcovia môžu získať naspäť zaplatené dane len v prí-
pade, že sami podajú daňové priznanie typu A.
Preplatok im správca dane vráti na základe podpísanej žiadosti o vrátenie preplatku. Žiadosť je
súčasťou daňového priznania. Povinnou prílohou
daňového priznania je potvrdenie zamestnávateľa
o ním vyplatených príjmoch a zrazených preddavkoch na daň, ktoré vám zamestnávateľ na základe
požiadania vypracuje do 15. februára nasledujúceho roka.
ffJUDr. Anna Hromníková, podpredsedníčka JDS
31
Požičajte si od nás,
ušetríte až stovky eur
na nové pôžičky 0 % úrok od polovice splátok
na vašej pošte alebo v pobočke
Poštovej banky
Nám nie je jedno, aké budete mať Vianoce
O podmienkach ponuky sa informujte osobne na vašej pošte alebo v pobočke | 0850 111 666 | www.postovabanka.sk
32
Podmienkou získania benefitu je riadne a včasné splácanie úveru z dobréhoúčtu. Akcia sa vzťahuje na žiadosti o úver prijaté do 31. 12. 2013, pričom skrátením pôvodnej
splatnosti nie je možné skrátiť lehotu na získanie bezúročnej polovice splátok. Príklad výpočtu RPMN: Pri úvere vo výške 20 000 €, s úrokovou sadzbou 8,90 % p. a.,
s počtom mesačných splátok 120 vo výške 254 € je pri čerpaní úveru na účet do Poštovej banky poplatok za poskytnutie úveru 400 €, čomu zodpovedá RPMN na úrovni
9,78 % a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, 30 848 €.
Download

Číslo 5 - Jednota dôchodcov na Slovensku