Ročník XIX. Číslo 4/2014 www.jds.sk
Október,
mesiac úcty k starším
OBSAH/ÚVODNÍK
OBSAH
V sociálnych otázkach sme zatiaľ úspešní
AKTUÁLNA TÉMA
3
RADÍME VÁM
6
Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
8
STRIEBORNÁ GALÉRIA
12
AKTUALITA
26
Našim čitateľom
do pozornosti
Náš časopis postupne prechádza úpravami a zmenami.
Z technických dôvodov budeme môcť prijímať a uverejňovať
príspevky zasielané len elektronickou formou na emailovú adresu [email protected]
Na spestrenie obsahu budeme publikovať podľa možností
aj vami spracované krížovky,
hádanky, vtipné eseje, prípadne recepty pre seniorov.
Upozorňujeme, že príspevky
tohto charakteru nemôžu byť
prebrané z iných časopisov
a denníkov.
ffredakcia
Vydáva:
Ústredie
Jednoty
dôchodcov
na
Slovensku.
Redakčná rada: Ján Lipiansky
– predseda. Členovia: Igor
Fabián, Anna Hromníková, Jozef
Rakús, Alojz Luknár, František
Lesanský. Grafická úprava, redakčné
a technické spracovanie: Ultra Print
Digital, s. r. o. Tlač: Ultra Print,
s. r. o., Bratislava Rozširuje: JDS
poštou a vlastnou distribúciou.
Nepredajné. EV 644/08 ISSN
1336-0833. Periodicita vydávania:
6x ročne. Sídlo vydavateľa:
Vajnorská 1, 831 04 Bratislava.
IČO
vydavateľa:
00897019.
Číslo 4. október/2014
2
Milí čitatelia,
… a október – mesiac úcty k starším je tu opäť! Po­
stupne sa stáva skutočnosťou, že nám úctu, podporu
a pomoc venujú kompetentní počas celého roka. Vý­
razne k tomu prispieva aj kladný postoj Združenia
miest a obcí Slovenska. V septembri sme s bohatými
zážitkami absolvovali nádhernú prehliadku spevác­
kych súborov v Trenčíne i na bratislavskom Hrade
fantastickú ukážku neuveriteľnej zručnosti našich členov z celého Sloven­
ska. Pochváliť je treba všetkých, ale osobitne chcem menovať Zuzanu Gaj­
došovú z Východnej, Máriu Hrabinskú z Liptovského Mikuláša, Magdu
Rakytiakovú a Annu Haviarovú z Bratislavy, Evu Pristašovú a Martu Lešo­
vú z Košíc i Máriu Klepáčovú z Bardejová. Bola to skutočne nádhera!
V sociálnej oblasti sme ďalej úspešne pokročili. Národná rada Sloven­
skej republiky už schválila, že pracujúcim seniorom sa budú od februára
do apríla budúceho roka automatický prepočítavať starobné dôchodky
a potom následne na požiadanie každý rok k 1. januáru. Bol tiež schválený
zákon, ktorým sa tohtoročný vianočný príspevok výrazne zvýši a nárok na
príspevok budú mať dôchodcovia s penziou až do výšky 494 eur / bohužiaľ
tento návrh nepodporil ani jeden opozičný poslanec /.
Čo nás ešte čaká?
Od 1.júna budúceho roku by mal byť stanovený historicky prvý minimálny
dôchodok vo výške 300 eur. Všetci tí, ktorí spĺňajú odvodové povinnosti na
starobný dôchodok sa takto dostanú mimo sociálnu sieť. Od 17. novemb­
ra tohto roku budú seniori nad 62 rokov cestovať vlakom po Slovensku za­
darmo. Vzhľadom na prudký rast exekúcií rokujeme s Ministerstvom práce
a Ministerstvom financií o postupe, ako obmedziť nekalé praktiky nezodpo­
vedných subjektov voči seniorom, a tak zvýšiť našu ochranu.
Naše každodenné nemalé existenčné starosti nám pomáhajú zlepšiť aj
komplex zliav, o ktorých by sme mali niečo vedieť. Veď musíme platiť za služ­
by spojené s bývaním, musíme sa stravovať, platiť za lieky. Môžeme napr.
využiť úľavy na daniach / informáciu poskytne miestny či mestský úrad /,
takéto zľavy sa zvyčajne týkajú daní z nehnuteľností, poplatku za psa či ko­
munálny odpad. Každý dôchodca, v domácnosti ktorého nežije pracujúca
osoba, môže požiadať o zľavu na koncesionársky poplatok / žiadosť treba
poslať na adresu RTVS /. Zľavy nám poskytujú aj múzea či divadlá. Niek­
toré obce poskytujú dôchodcom stravné na jedno jedlo denne za zvýhodnenú
cenu. Dôchodcov sa týkajú aj limity spoluúčasti na doplatky na lieky. Limi­
tom je suma, ktorou sa dôchodca spolupodieľa na úhrade liekov, ktoré užíva
a na ktoré dopláca aj zdravotná poisťovňa. Teda, ak celková suma úhrad
prekročí v štvrťroku ochranný limit 45 eur, poisťovňa pacientovi vráti sumu,
o ktorú bol tento limit prekročený. Treba ale pripomenúť, že sa to netýka
dôchodcov, ktorí majú príjmy podliehajúce dani z príjmov, okrem príjmov
z dohôd alebo ak výška ich dôchodku je viac ako 50 % priemernej mesačnej
mzdy v hospodárstve SR, teda momentálne viac ako 402 eura. Bude pre
každého z nás užitočné, aby sme sa o tieto výhody zaujímali, a by sme ich
aj lepšie využívali. Aj o tom by sme mali na októbrových stretnutiach so sta­
rostami, primátormi i poslancami hovoriť a požiadať ich o rady a pomoc.
Prajem vám všetkých veľa zdravia a osobnú pohodu.
ffJán Lipiansky, predseda JDS
 AKTUÁLNA TÉMA
Milé seniorky a seniori,
hovorí sa, že každý z nás je taký starý, na koľko sa
cíti. S pribúdajúcimi rokmi sa však čoraz ťažšie stotožňujem s týmto citátom. Mám pocit, že najľahšie sa
o jeseni života hovorí ľuďom, ktorí v tom svojom živote
ešte ani leto nedosiahli. Nie, nechcem tým povedať, že
by s pribúdajúcimi rokmi mala prísť pasivita a smútok.
Radosť zo života dokáže aj spomínanú jeseň urobiť
krajšou. Len by som privítal viac úcty a pokory mladšej generácie voči staršej. A to nielen v októbri, kedy si
pripomíname Mesiac úcty k starším. Ale po celý rok.
Úcta k starším by mala byť niečím prirodzeným.
Niečím, čo človek nemusí hľadať, ale čo prirodzene
a automaticky vytiahne z popredných priečok svojho
hodnotového rebríčka. Ideálne je, ak sa ten rebríček
profiloval už od detstva, výchovou v rodine. Výchovou k hodnotám, súčasťou ktorých je aj úcta – nielen
k starším, ale rovnako k všetkému živému. Ak však náhodou rodinné prostredie zlyhá, je tu ešte šanca mladému človeka ukázať, čo v živote má naozaj trvácnu
hodnotu. Túto úlohu môže na svoje plecia zobrať napríklad kultúra.
Veľmi ma ako ministra kultúry teší vaša angažovanosť na poli kultúry. Nielen pasívna, aj keď tá je tiež
dôležitá. V našom rezorte sa snažíme vám v tomto smere vytvárať možnosti na návštevu kultúrnych podujatí,
snažíme sa kultúru robiť v týchto určite nie ľahkých
ekonomických časoch pre vás čo najdostupnejšou. Vo
všetkých organizáciách a umeleckých súboroch patriacich pod rezort kultúry preto vytvárame špeciálny
cenník zliav vstupného, ale aj primeranú dramaturgiu
a vhodné načasovanie predstavení, aby boli pre vás dostupné a vyhovujúce.
Na druhej strane sa tiež snažíme, najmä prostredníctvom dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva, inšpirovať vás aj k aktívnemu prístupu ku kultúre. Podieľame sa na financovaní
rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v takmer
všetkých oblastiach umenia, zameraných na seniorov
a ich dôstojný, nezávislý a plnohodnotný život, pričom
dôraz kladieme na proces aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Podporujeme vaše aktivity na
poli kultúry, a sme radi, ak vzniká aj symbióza mladších a starších na tomto poli, čím sa zväčšuje váš priestor na sebarealizáciu.
Viem, že nie každý starší človek má možnosť navštíviť divadlo, koncert či výstavu v mieste svojho bydliska.
V tomto smere má dôležité poslanie verejnoprávna inštitúcia – Rozhlas a televízia Slovenska. Ministerstvo
kultúry zo zákona nemôže zasahovať do činnosti vysielateľov a vydavateľov, ani ovplyvňovať obsah vysielania
a periodickej tlače. Ale prostredníctvom mediálnych
kampaní a tzv. zmluvy RTVS so štátom sa snažíme zabezpečiť informovanosť verejnosti o umení a kultúre
na Slovensku – aby boli nakrúcané a vysielané nové
slovenské filmy, aby sa realizovali nahrávky, priame
prenosy a záznamy z koncertov, divadelných predstavení a festivalov, nevynímajúc ani rôzne celoslovenské
i medzinárodné folklórne, tanečné, spevácke či výtvarné prehliadky a súťaže.
Milé seniorky a seniori, dovoľte mi popriať vám,
v rámci Mesiaca úcty k starším, aby sa vám zaslúženej
úcty dostávalo od nás mladších nielen tento mesiac,
ale aj po celý rok. Prajem vám zároveň popri nenahraditeľnom zdraví aj radosť zo života, ktorú vám aspoň
sčasti určite dokáže priniesť aj kultúra. Pretože to, čo
spôsobuje starnutie, nie je len vek, ale najmä strata radosti zo života. Nech vám tá vydrží čo najdlhšie.
ffMarek Maďarič, minister kultúry SR
3
AKTUÁLNA TÉMA
Zvýšenie dôchodkov v roku 2015
Aj v roku 2015 sa dôchodkové dávky a sociálny
dôchodok zvýšia o pevnú sumu.
Pevné sumy zvýšenia dôchodkov určuje každo­
ročne svojím opatrením Ministerstvo práce, so­
ciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Podľa návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je v súčasnosti v pripomienkovom konaní, sa dôchodkové dávky
v roku 2015 zvýšia o nasledovné pevné sumy:
»»starobný dôchodok o 5,20 eura,
»»starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice
o 1,60 eura,
»»predčasný starobný dôchodok o 5,30 eura,
»»predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej
polovice o 1,90 eura,
»»invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
70 %, invalidný dôchodok priznaný ako dôchodok za
výsluhu rokov a sociálny dôchodok o 4,60 eura,
»»invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
70 % a invalidný dôchodok priznaný ako dôchodok
za výsluhu rokov vyplácaný v sume jednej polovice
o 1,70 eura,
»»invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac
o 70 % o 2,70 eura,
»»invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac
o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice o 1,10 eura,
»»vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 3,40 eura,
»»vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný
v sume jednej polovice o 1,50 eura,
»»sirotský dôchodok o 1,80 eura,
»»sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice
o 0,90 eura.
Nezvyšujú sa vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky
a sirotské dôchodky, ktoré boli vymerané zo starobného
dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorý už bol zvýšený v roku 2014.
Dôchodky sa zvyšujú od 1. januára 2015, ak boli
priznané pred týmto dňom, alebo odo dňa priznania
dôchodku, ak sa priznajú od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
Dôchodkové dávky priznané podľa medzinárodných
zmlúv o sociálnom poistení alebo podľa právnych predpisov Európskej únie, ktoré sú vyplácané zo sociálneho
4
poistenia Slovenskej republiky v pomernej sume (čiast­
kové dôchodky) a čiastkové dôchodky upravené pre súbeh s inou dôchodkovou dávkou sa zvýšia o pomernú
časť pevnej sumy podľa druhu príslušnej dôchodkovej
dávky, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal
čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
Suma zvýšenia dôchodku upraveného z dôvodu jediného zdroja príjmu sa pripočíta k mesačnej sume dôchodku
po odpočítaní zvýšenia z dôvodu jediného zdroja príjmu,
a nie k mesačnej sume, ktorá sa vypláca.
Ak sa vyplácajú dve alebo viac dôchodkových dávok,
o pevnú sumu sa zvýši každá v závislosti od jej druhu
a od skutočnosti, či ide o dôchodkovú dávku, ktorá nie je
vyplácaná z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok v sume jednej polovice alebo ide o dávku,
ktorá je vyplácaná z dôvodu súbehu nárokov na výplatu
dôchodkových dávok v sume jednej polovice.
Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky vyplácané k 1. januáru 2015 automaticky, bez žiadosti poberateľa dôchdoku. Dôchodkové dávky sa zvýšia priamo zo zákona.
Zvýšenie patrí od 1. januára 2015. Pošta vyplatí prvýkrát zvýšené sumy dôchodkov vo výplatnom termíne
za mesiac január 2015 a súčasne vyplatí doplatok zvýšenia dôchodku od 1. januára 2015 do posledného dňa
pred výplatným termínom za mesiac január 2015.
Ak sa dôchodok poukazuje na účet v banke, zvýšená
suma dôchodku patriaca za január 2015 bude pripísaná
na účet v banke vo výplatnom termíne za mesiac január 2015, v rovnaký deň bude pripísaný na účet aj doplatok
zvýšenia dôchodku od 1. januára 2015 do posledného dňa
pred výplatným termínom za mesiac január 2015.
Ak sa dôchodok poukazuje hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb, zvýšená suma
dôchodku patriaca za január 2015 sa poukáže vo výplatnom termíne za mesiac január 2015. V rovnaký
deň sa poukáže doplatok zvýšenia dôchodku patriaci od
1. januára 2015 do 14. januára 2015.
O zvýšení dôchodkových dávok, ktoré budú priznané odo dňa spadajúceho do obdobia po 31. decembri
2014, sa rozhodne v rámci konania o priznaní dôchodku. Dôchodková dávka sa o pevnú sumu podľa jej druhu
zvýši odo dňa jej priznania.
O vykonanom zvýšení dôchodkov dostanú poberatelia
dôchodkov písomné rozhodnutie v priebehu mesiaca
január 2015.
 AKTUÁLNA TÉMA
Prežijú seniori na Slovensku rok 2020?
Pre niekoho z nás možno trochu
expresívne. Seniori, pri sta­
robnom dôchodku do 390 eur
a menej, nemajú šancu normálne
vyžiť. Na základe spotrebného
koša dôchodcov (podľa Štatistic­
kého úradu SR je to 1020 po­
ložiek bežných výdavkov seniorov) pre doleu­
vedené mesačné dôchodky od 200 eur do 390
eur. Výsledok je šokujúci.
Príjem 390 eur mesačne bol pritom priemerný starobný dôchodok a poberalo ho viac ako 530 tis. seniorov z celkových vyše 988 tis. seniorov na Slovensku teda
až 55% všetkých seniorov. Ministerstvo práce našťastie
zvažuje zavedenie minimálneho dôchodku vo výške 305
eur.
Príjmy pod hranicou chudoby má aktuálne 38% seniorov. Pritom ich počet s príjmom pod hranicou chudoby od roku 2008 narástol o viac ako 280 tisíc. Invalidné
dôchodky pod hranicou chudoby poberá aktuálne viac
ako 82% zdravotne ťažko postihnutých občanov. Zároveň viac ako 300 tisíc zamestnancov pracuje za mzdu,
ktorá je po odpočítaní daní a odvodov nižšia ako hranica chudoby. Takisto narástol na úroveň viac ako 55%
počet zo všetkých 2,3 milióna zamestnaných Slovákov,
ktorých príjem 750 eur a menej mesačne nebude po odchode do dôchodku vyšší ako hranica chudoby. Z tohto
počtu je až 660 tisíc zamestnaných žien. Práve nízke
mzdy pritom generujú do budúcnosti ďalšie dôchodky
pod hranicou chudoby. Chudoba na dôchodku čaká aj
dlhodobo nezamestnaných a živnostníkov, ktorí si odvádzajú minimálne odvody. Slovensko sa zároveň paradoxne podľa oficiálnych štatistík merania chudoby EÚ
SILC umiestňuje na popredných miestach ako najmenej
chudobné. Ohrozenie Slovákov chudobou je podľa EÚ
SILC 2012 menšie ako napr. v Dánsku, ktoré vydáva na
sociálnu ochranu 25,2% k HDP oproti 11,9% k HDP
Slovenska. Chudoba je zároveň podľa EÚ SILC 2012
na Slovensku menšia ako napr. vo Švajčiarsku, Luxembursku, Švédsku, Belgicku, Veľkej Británii, Nemecku či
Francúzku. A to aj napriek najnižším výdajom Slovenska na sociálnu ochranu zo všetkých členských krajín
EÚ. Výdavky na sociálnu ochranu predstavujú výdavky
na seniorov, zdravotne ťažko postihnutých, rodiny, deti,
nezamestnaných a podporované bývanie. S najnižšími
výdavkami na sociálnu ochranu takto funguje zázračný
sociálny systém Slovenska s jednou z najlepších štatistík
chudoby v rámci krajín EÚ.
ffMartin Halás
Spotrebný kôš pre infláciu
dôchodcovia
Váhy
v spo- Mesačný mesačný mesačný mesačný
trebnom náklad náklad náklad náklad
koši
200
300
350
390
EUR/
EUR/
EUR/
EUR/
mesačne mesačne mesačne mesačne
Spolu
1000
POTRAVINY
162,2
32,45
48,67
56,79
63,28
chlieb a obilniny
32,7
6,55
9,82
11,46
12,77
mäso
46,7
9,36
14,04
16,38
18,25
mlieko, syry a vajcia
30,3
6,08
9,12
10,64
11,85
zemiaky a iné hľuzoviny
1,7
0,35
0,53
0,62
0,69
cukor, džem, med, sirupy, čokoláda a cukrovinky
15,6
3,14
4,70
5,49
6,11
cukor
2,9
0,59
0,88
1,02
1,14
ODEVY
20,8
4,18
6,26
7,31
8,14
obuv
9,9
1,98
2,98
3,47
3,87
BÝVANIE, VODA, ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ
352,5
70,50
105,75
123,38
137,48
nábytok, bytové zariadenie a
bežná údržba domu
74,6
14,92
22,39
26,12
29,10
zdravie
65,4
13,09
19,64
22,91
25,53
zdravotnícke a farmaceutické
výrobky, terapeutické prístroje a
zariadenia
42,5
8,51
12,77
14,90
16,60
farmaceutické prípravky a
produkty
24,6
4,92
7,39
8,62
9,60
LIEKY PREDPÍSANÉ
LEKÁROM
14,0
2,81
4,22
4,93
5,49
lieky bez receptu
10,4
2,10
3,15
3,67
4,09
terapeutické prístroje a
zariadenia
8,0
1,62
2,42
2,83
3,15
služby zubných lekárov
2,9
0,60
0,89
1,04
1,16
mestská hromadná doprava
1,8
0,38
0,56
0,66
0,73
pošta a telekomunikácie
28,8
5,78
8,67
10,11
11,27
mobilný telefón
0,1
0,02
0,03
0,04
0,04
rekreácia a kultúra
66,5
13,31
19,97
23,30
25,96
hotely, kaviarne a reštaurácie
23,0
4,61
6,91
8,06
8,99
SOCIÁLNE SLUŽBY
1,9
0,39
0,58
0,67
0,75
zariadenie pre seniorov
0,04
0,01
0,01
0,01
0,02
úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby
0,21
0,04
0,06
0,07
0,08
úhrada za stravu v jedálňach
pre dôchodcov
1,6
0,33
0,50
0,59
0,65
VEDENIE ÚČTU
- balíček služieb
1,8
0,38
0,57
0,66
0,74
POPLATOK ZA PSA
0,02
0,00
0,01
0,01
0,01
POHREB VRÁTANE OBRADU
/ nie kremácia /
0,4
0,08
0,12
0,14
0,16
5
RADÍME VÁM 
Pomoc slovenskej pošty aj nám, seniorom
Vzhľadom na zdravotný stav
nás seniorov sa nám stávajú
situácie, keď sme dlhodobejšie
hospitalizovaní, alebo sme
dočasne prinútení zdržiavať sa
u svojich dospelých potomkov.
poštovú schránku, môžete na pošte požiadať o zriadenie
poštového priečinka. Pošta vám v tom prípade nebude
zásielky doručovať do schránky, ale vám ich bude ukladať
na pošte, kde si ich po návrate prevezmete. Zásielky sú na
pošte ukladané počas plynutia ich odbernej lehoty, ktorá
je štandardne 18 kalendárnych dní. Stačí, ak vyplníte žiadosť, ktorá je k dispozícii aj na www.posta.sk.
Služba je spoplatnená 2,50 eura za mesiac.
Ani v čase dlhodobej PN alebo dlhšieho pobytu u svojich detí nemusíte mať problém s doručenou poštou. Slovenská pošta vám ponúka doposielanie zásielok. Zásielky
vám pošta bude doposielať na oznámenú adresu počas
obdobia, ktoré si určíte. Doposielanie sa týka aj poštových peňažných poukážok. O službu môžete požiadať na
ktorejkoľvek pošte, tlačivá nájdete aj na www.posta.sk a to
najmenej 5 pracovných dní pred požadovaným začiatkom doposielania.
Za túto službu zaplatíte 4 eurá za mesiac.
Ak odosielateľ označí zásielky s dispozíciou Nedoposielať, pošta vám na zvolenú adresu pošle oznámenie, že na
pošte v mieste trvalého bydliska na vás čaká zásielka.
Poštový priečinok
Pošta dbá aj na bezpečnosť svojich klientov. Preplnené
schránky často signalizujú, že majiteľ schránky práve nie
je doma. Ak počas neprítomnosti nechcete mať preplnenú
Splnomocnenie
Ak máte v dome, prípadne v byte dôveryhodnú osobu,
môžete jej na odoberanie vašej pošty vybaviť splnomocnenie. Splnomocnená osoba môže prevziať zásielky v dome,
byte či na pošte, pričom na jeden poukaz môžete splnomocniť až 3 osoby. Splnomocnenie vybavíte na ktorejkoľvek pošte vyplnením žiadosti, ktorá je k dispozícii aj na
webovej stránke www.posta.sk. Žiadosť o splnomocnenie
môže namiesto vás vybaviť na pošte aj osoba, ktorú ste na
to poverili s podmienkou, že je žiadosť vami potvrdená.
V splnomocnení môžete uviesť, že sa vzťahuje aj na preberanie zásielok Do vlastných rúk. Na základe vašej žiadosti
pošta vystaví Preukaz splnomocnenca, ktorý stojí 2,50 eura,
alebo 3,50 eura ak je zaliaty do fólie.
Pri preberaní zásielok sa splnomocnená osoba preukazuje preukazom splnomocnenca a dokladom totožnosti.
Splnomocnenie si môžete vyrobiť aj sami, musí však byť
overené notárom
Prenajímate nehnuteľnosť,alebo jej časť ? Aké odvody vás čakajú
V predchádzajúcom čísle 3. veku sme si povedali
o podmienkach prenájmu bytu, alebo jeho časti.
Dnes si povieme o povinných odvodoch finančných
prostriedkov získaných prenájmom.
Všetci prenajímatelia si môžu zo svojho príjmu odpočítať nezdaniteľnú sumu vo výške 500 eur.
Do daňového priznania následne uvádzajú až príjem po odpočítaní týchto 500 eur. Napr. Ak má niekto
ročný príjem z prenájmu 3000 eur do daňového priznania uvedie len 2500 eur.
V prípade,že zarobí na prenájme menej ako 500 eur,nemusí tento zárobok vôbec uvádzať do daňového
priznania.
Seniori môžu využiť aj to, že príjem nižší ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane sa nezdaňuje.
Do úvahy sa pritom berie až príjem po odpočítaní 500
eur. V prípade, že vám po odpočítaní 500 eur zostane
menej ako 1901,66 eura, nemusíte vôbec podávať daňové priznanie ani platiť daň.
V prípade ak byt prenajímajú manželia, môžu si
obaja odpočítať nezdaniteľnú sumu vo výške 500 eur.
6
Obaja takisto môžete využiť oslobodenie od dane do
výšky polovice nezdaniteľného minima.
V našom prípade to znamená, že môžete celkovo zarobiť až 4803,32 eura a nezaplatiť žiadnu daň.
Manželia, ktorí vlastnia byt v bezpodielovom spoluvlastníctve, si môžu príjem z prenájmu rozdeliť
podľa vzájomnej dohody. Ak ich celkový zárobok je
vyšší ako 4803,32 eura, oplatí sa im tento príjem rozdeliť nerovnomerne tak aby jeden z nich nemusel platiť daň. Napr. manželka si dá príjem vo výške 2401,66
eura. Po odpočítaní 500 eur jej zostane 1901,66 eura,
čo je presne hranica po ktorú netreba platiť dane. Jej
manžel zdaní zvyšnú časť príjmu. V porovnaní s tým,
keby si zárobok rozdelili na polovicu, zaplatia na daniach menej.
V porovnaní s minulosťou nemôžu prenajímatelia
využiť paušálne výdavky, ale len skutočné.
Z príjmu si tak môžu odrátať predovšetkým výdavky za energie a ostatné služby spojené s prenajímaním
bytu.
 RADÍME VÁM
Chcete darovať dom a zároveň v ňom dožiť? Zákon to umožňuje
Chceli by ste rozdeliť majetok ešte počas života? Nechcete písať závet a chcete v darovanom dome, prípadne
v byte dožiť? Občiansky zákonník umožňuje vlastníkovi
nehnuteľnosť darovať na základe písomnej darovacej zmlu-
vy a zároveň zmluvy o zriadení vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti darcom a s tým súvisiaci vznik
práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu.
Podmienky za ktorých možno takto majetok darovať,
upravuje Občiansky zákonník. Ten hovorí, že vecné bremeno práva doživotného užívania nehnuteľnosti je vecné právo k cudzej veci, ktoré oprávňuje fyzickú osobu za
podmienok určených zmluvou užívať nehnuteľnosť a zapisuje sa do katastra nehnuteľností ako ťarcha a zostáva
zachované aj keď sa zmení vlastník.
Darovanie nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena v podobe doživotného užívania nehnuteľnosti je jednoduché riešenie usporiadania majetku, ale prináša aj
určité komplikácie.
V zmluve sa odporúča presne určiť rozsah práva užívať
nehnuteľnosť a rozdeliť, kto sa do akej miery podieľa na
uhrádzaní nákladov súvisiacich s bežným užívaním, ale
aj opravami nehnuteľnosti.
Práve tieto bývajú často zdrojom neskorších konfliktov medzi darcom, ktorý býva v dome a obdarovaným.
Darca by nemal zabúdať, že aj keď už nebude majiteľom
nehnuteľnosti, doživotné užívanie prináša aj isté povinnosti. Platí totiž, že ten kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu
vec je zároveň povinný znášať primerané náklady na
jej zachovanie a opravy. Ak hovoríme o nehnuteľnosti
a býva v nej aj obdarovaný potomok, tak je darca povinný
znášať náklady len podľa miery spolunažívania. Nemusí
teda platiť elektrinu a plyn aj za deti a prípadné opravy
podľa počtu užívateľov uhrádzať pomernými čiastkami.
Obmedzenia vznikajú pri zriadení vecného bremena
aj v oblasti úverov. Pokiaľ by obdarovaný potomok chcel
požiadať o úver a ručiť nehnuteľnosťou zaťaženou vecným bremenom v podobe dožitia rodičov, banka mu ho
neposkytne.
Vianočný príspevok dostane tento rok opäť viac dôchodcov
Nárok naň má každý dôchodca, ktorého dôchodok,alebo súhrn dôchodkov nepresiahne sumu 494,40 eur.
Na rozdiel od minulého roku, keď bola maximálna suma tejto dávky 75 eur, tento rok bude maximum
87,26 eur. Maximálna suma vianočného príspevku sa
tak zvyšuje o 12,23 eura.
Zároveň sa mení aj koeficient vo vzorci na výpočet
vianočného príspevku na 0,18, teda navrhovaná zmena
je solidárnejšia k nízkopríjmovým dôchodcom.
Ďalšou zmenou v zákone je jednorázová suma. Jednorázové zvýšenie sumy vianočného príspevku v roku
2014 o 12,74 eura sa týka tých dôchodcov, ktorých
dôchodok, resp. súhrn dôchodkov nepresahuje sumu
396,18 eura, teda nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima pre jednu pl- noletú osobu. Podľa
návrhu je vianočný príspevok v porovnaní s terajším
právnym stavom ešte výhodnejší pre dôchodcov s najnižšími príjmami, naopak tí s vyššími príjmami dostanú menej.
Napr. poberateľ s dôchodkom na úrovni ŽM 198,09
eura si vďaka zmene prilepší o25 eur. Maximálna suma
vianočného príspevku vrátane jednorázového zvýšenia
pre dôchodky, resp úhrny súm dôchodkov nepresahujú­
cej sumu ŽM, teda 198,09 eura bude 100 eur. Najnižšia
suma vianočného príspevku bude 33,92 eur.
O príspevok nemusíte žiadať,dostanete ho spolu
s decembrovým dôchodkom.
Každý z nás si svoj vianočný príspevok môže vypočítať podľa jednoduchého vzorca: $1
87,26 – 0,18 x (výška dôchodku – životné minimum)
K výslednej sume si dôchodca, ktorého dôchodok
nepresahuje sumu 198,09 eura, pripočíta ešte 12,74
eura.
Napr. dôchodca, ktorý má dôchodok 250 eur dostane
87,26 – 0,18 x (250-198,09) = 87,26-9,3438 = 77,92
eura.
Podľa návrhu zákona sa k tejto sume pripočíta ešte
pevná suma 12,74 eura takže konečná suma tohto vianočného príspevku bude 90,66 eur.
Pani Mária dostáva dôchodok v sume 308 eur
a vdovský dôchodok vo výške 197 eur. Po sčítaní sumy
dôchodkov dostáva spolu 505 eur. Sociálna poisťovňa jej vianočný príspevok nevyplatí, pretože suma jej
dôchodkov presahuje hranicu 494,40 eura.
ffJUDr. Anna Hromníková, podpredsedníčka JDS
7
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov
23. – 24. septembra 2014
22. september 2014 – vo výstavnej sále na Západnej terase
Bratislavského hradu je neobvykle
rušno. Výstavné panely, rozložené
po celej sále a stoly pred nimi sa pomaly plnia množstvom čarovných
exponátov - výšivky, dečky, obrazy,
šperky z drôtu, bábiky v krojoch,
ale aj olejomaľby či kraslice… nie je
ľahké vymenovať všetky výtvarné aj
remeselné techniky, ktoré dostávajú
svoje zastúpenie. Na každom paneli
možno čítať meno niektorého zo samosprávnych krajov a na plagátoch
názov pripravovanej výstavy – Zlaté
ruky 2014 – celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov.
8
Istý počet panelov však dostáva
inú náplň – výkresy a na nich rôznymi výtvarnými technikami vyjadrená dopravná a zdravotnícka
problematika. Tak ako si ju vo svojej
fantázii vedia predstaviť deti z materských a žiaci zo základných škôl.
Teda pripravujú sa na svoju vernisáž
dve výstavy – rozdielne tematikou aj
vekom svojich tvorcov.
A predsa nejde o rozpor, skôr
zaujímavú symbiózu dvoch generačných skupín a ich nazerania na
svet. Starí rodičia na jednej strane
a vnúčatá na druhej. Čo ich spája,
čo je spoločným lajtmotívom oboch
výstav? Naj­viac – úprimnosť prejavu
a citové zanietenie. Bohatstvo fantázie, hoci jedna čerpá z bohatstva
skúseností a tá druhá viac z predstáv, rozletu, plánov do života.
23. september – 10,00 – vo výstavnej sieni len ťažko hľadať voľné
miesto. Práve začína slávnostná
vernisáž za prítomnosti mnohých
seniorov, ale aj žiakov a študentov.
Výstavu detských kresieb otvára
podpredsedníčka NR SR MUDr.
R. Zmajkovičová, ktorej nadácia
rozbehla už v marci hlavne po školách na celom Slovensku kampaň
„Chráň si svoj život – Zviditeľni
sa.“ Uviedla: „Kampaň, ktorú naša
nadácia začala vyvíjať, je zameraná
hlavne na zvyšovanie informovanosti o potrebe nosenia reflexných
prvkov. Určili sme si za jeden z prioritných cieľov ochranu zdravia a života. Ak vezmeme do úvahy, že úrazy detí pri dopravných nehodách sú
na druhom mieste z celkového počtu
detských úrazov, tak je táto aktivita
úplne prirodzená.“ Heslo kampane
dostalo skoro v 500 detských kres-
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
bičiek svoje pozoruhodné výtvarné
stvárnenie. Jej hlavným víťazom patrila aj verejná pochvala a diplom.
Výstavu Zlaté ruky 2014 uviedol
predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ing. J. Lipiansky, PhD.,
Na snímke
p. Zuzana Gajdošová (74 rokov) z Východnej.
Vyšíva,
háčkuje, pletie
a ako z jedna
mála z tejto
skupiny
ľudových umelkýň aj pradie. Touto
činnosťou sa zaoberala aj jej mama
a stará mama. Vyrába od svojich
17 rokov obrusy, odevy aj čepce.
Túto prácu propaguje aj v ZO JDS
a v klube dôchodcov v rodnej obci.
Táto bývalá lesná robotníčka, dnes
ľudová seniorka, umelkyňa, touto ušľachtilou umeleckou prácou
obohacuje nielen svoj celý dlhý život, ale rozdáva krásu a radosť aj
vo svojom okolí.
Zdôraznil vo svojom príhovore že
množstvo a rôznosť seniorských
aktivít, ktoré Jednota počas roka
organizuje a aj prezentuje širokej
občianskej verejnosti, svedčí o stále
aktívnom a všestrannom prístupe
seniorov k životu a mladším generáciám. V závere príhovoru povedal:
„Jeseň, ktorá práve nastáva v prírode, je obdobím zberu bohatej úrody
a takým zberom, bohatou úrodou
zručnosti seniorov, ich výtvarnej aj
remeselnej tvorivosti, je aj táto výstava. Pred rokom sme sa prezentovali v Justiho sieni Primaciálneho
paláca, dnes je to priestor jednej
z výstavných siení Bratislavského
hradu. Aj to je dôkaz, že si naša občianska verejnosť a jej čelní predstavitelia ctia generáciu starých rodičov
a ich celoživotný vklad pre rozvoj našej modernej spoločnosti.“
23. a 24. september – 9,00 – 16,00
– čas vyhradený nielen pre vzhliadnutie výstavy, ale aj na množstvo neformálnych rozhovorov či predvádzanie niektorých tvorivých techník
za prítomnosti delegácií zo všetkých
krajov Slovenska. Krásu viacerých
krojov prezentujú staré mamy takpovediac „naživo“ a rovnako sa chvíľa-
Na celoslovenskej výstave ročných prác seniorov vzbudila veľký
záujem a obdiv 86 ročná seniorka
Mária Hrabinská, umelecká rezbárka a drevorytec. Aktívne pôsobí
aj ako členka JDS v Liptovskom
Mikuláši, na prezentácii vystavovala viaceré zo svojich prác, medzi
inými aj dielo nazvané Na salaši
a Cimbalová muzika. Tejto práci sa
venuje vyše 30 rokov aktívne, predtým sa umeleckej činnosti venovala popri práci ako zubná technička.
mi ozýva celou výstavnou sieňou spev
ľudových piesní. Nielen ako prezentácia z DVD-čiek, ale aj podmanivý
hlas prítomnej tetušky – speváčky
Zuzky Gajdošovej: „Z Východnej dievčatá…“- neviem, čo mám obdivovať
skôr, či jej nádherný kroj alebo dodnes krásny mladistvý hlas.
Veru, kto vedel a komu sa chcelo
zájsť si po tieto dva dni hore na Hrad,
iste neľutoval. Obohatil sa o nezabudnuteľný kultúrny zážitok.
ffD. Luknárová
Drotárstvo je typické remeslo
pre Slovensko. Tu sa zrodilo ešte
v 9.storočí a prežíva dodnes. Hoci
v minulosti sa mu venovali muži,
dnes je skôr doménou žien. Jednou z nich je Magda Rakytiaková,
pôvodným povolaním učiteľka.
Drotárstvu sa venuje od roku
2008, kedy skončila drotárské a
šperkárské obory v Škole remesiel
pri UĽUV-e. Je členkou klubu Džarek, cestou, ktorého pravidelne vystavuje. Venuje sa výrobe šperkov,
plastík, architektúre, ale tiež krasliciam a výrobe betlehemov.
Je členkou Klubu seniorov v Bratislave -Staré mesto, v ktorom sa
venuje drotárstvu odovzdávaním
svojich poznatkov a skúseností
záujemkyniam o toto umelecké remeslo.
9
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Aká si mi krásna ...
11. septembra 2014 sa v Posádkovom klube v Trenčíne uskutočnil jubilejný 15. ročník Celoslovenskej
prehliadky speváckych súborov seniorov JDS. Zúčastnilo sa ho 9 súborov, zástupcov jednotlivých krajov.
Ing. Ján Lipiansky, PhD., predseda JDS
11. septembra 2014 sa v Posádkovom klube v Trenčíne uskutočnil
jubilejný 15. ročník Celoslovenskej
prehliadky speváckych súborov seniorov JDS. Zúčastnilo sa ho 9 súborov, zástupcov jednotlivých krajov.
V úvodnom slove predsedníčka
KO JDS Trenčín Mgr. Anna Prokešová privítala všetkých hostí - predstaviteľov štátnej správy a samosprávy,
funkcionárov JDS na všetkých stupňoch, pracovníkov kultúry i armády,
ktorá na túto akciu prepožičala svoj
klub. Potom sa ujal slova riaditeľ
10
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj Gerlici a v zastúpení predsedu TSK Ing. Jaroslava
Bašku odovzdal predsedníčke KO
JDS Trenčín šek s finančnou podporou pre toto podujatie.
Za mesto Trenčín privítal všetkých účastníkov podujatia primátor Mgr. Richard Rybníček
a vyslovil potešenie, že sa takéto
významné kultúrne stretnutie koná
práve v Trenčíne. Zaželal všetkým
účastníkom prehliadky príjemný pobyt a inšpirujúci kultúrny zážitok. Po
oficiálnych príhovoroch sa ujal moderátorského postu Dr. Jozef Farkašovský. Do sprievodného slova,
ktorým uvádzal jednotlivé súbory,
citlivo zakomponoval aj verše jubilujúceho spisovateľa trenčianskeho
regiónu pána Rudolfa Dobiáša (80
rokov), čestného hosťa prehliadky.
Defilé zúčastnených súborov
predstavovalo širokú škálu piesňového bohatstva z jednotlivých regió­
nov Slovenska a popri speváckych
výkonoch v nemalej miere zaujala
prítomných aj krása ľudových kro-
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
jov, nakoľko sa v nich prezentovala
prevažná väčšina súborov.
Zlatým klincom programu bola
hymnická pieseň „Aká si mi krásna“, lebo ju pod vedením pani Gréty
Švercelovej, dirigentky Spevokolu
Brodzany, ktorý vystupoval ako pos­
ledný, zaspievali spolu všetky súbory
a aj početní diváci.
Divadelná sála Posádkového klubu, zaplnená do posledného miesta, aplaudovala aj pri odovzdávaní diplomov, účastníckych listov
a upomienkových predmetov, ktoré
všetkým vedúcim súborov a predsedom krajských organizácií JDS,
odovzdali predstavitelia Ústredia
JDS - predseda Ing. Ján Lipiansky
a podpredseda pre kultúru PhDr.
Alojz Luknár spolu s predsedníčkou KO JDS Trenčín Mgr. Annou
Prokešovou, ako zástupkyňou hlavného organizátora podujatia. Medzi
upomienkovými predmetmi priam
symbolicky dominoval husľový kľúč.
15. ročník Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov JDS v Trenčíne bol zaujímavým
a podnetným podujatím aj z iného
pohľadu. Ak sa v dnešnej dobe často volá po spájaní, vzájomnej kooperácii a zbližovaní generácií, tu
mala niekoľkonásobné naplnenie,
veď účinkujúcich seniorov aj divákov prišiel hneď v úvode prehliadky
pozdraviť Folklórny súbor Trenčan,
ktorý pracuje pri Gymnáziu Ľ. Štúra
v Trenčíne. Súbor bol založený už v r.
1949 a dodnes ho vedú pedagógovia
gymnázia. Jeho členmi sú študenti
stredných škôl vo veku 15 - 19 rokov,
ktorí sa aktivitám v súbore venujú
vo svojom voľnom čase. Študenti
Strednej zdravotníckej školy J. Bra-
neckého Trenčín zase poskytovali
účastníkom prehliadky počas jej
trvania drobné zdravotnícke služby
a meranie krvného tlaku. Aj Gastrocentrum Pod Brezinou, kde sa
seniori stravovali, je školským pracoviskom Strednej odbornej školy
obchodu a služieb v Trenčíne.
Ak by sa mala Celoslovenská
prehliadka speváckych súborov
2014 v Trenčíne hodnotiť jednou
vetou či už z hľadiska jej organizačného zabezpečenia, ale aj úrovne interpretačného umenia všetkých zúčastnených súborov, stačí
s vďakou konštatovanie: „Dobrá
vec sa podarila!“
ffRed. -
11
STRIEBORNÁ GALÉRIA
V našej galérii predstavujeme Emeritného rektora
Prof.Ing.Vladimíra Báleša, DrSc.
Prof.Ing.Vladimír Báleš, DrSc sa
narodil 22.4.1949 v Prestavlkoch,
okr. Žiar nad Hronom. Tohto roku
sa dožil 65 rokov. Po maturite
na SVŠ Žiar n/Hr. študoval
na Chemickotechnologickej
fakulte SVŠT v Bratislave, kde
v r.1972 promoval. V ten istý rok
nastúpil na fakulte do funkcie
asistenta. V rokoch 1973-74
absolvoval vedeckú stáž na IGC
Toulouse, Francia. V prvých rokoch
výskumnej práce sa venoval
adsorpcii. Z tejto problematiky
v roku 1979 obhájil kandidátsku
dizertačnú prácu a v roku 1982
habilitoval za docenta chemického
inžinierstva.
12
Zlomovým v jeho vedeckej kariére bolo v roku 1984 poverenie prednášať na fakulte predmet Biochemické inžinierstvo
a vybudovať výskumnú skupinu
v tejto oblasti. Postupne sa výskumná skupina prepracovala
v Európe na uznávané vedecké
pracovisko v oblasti modelovania
biochemických reaktorov
s imobilizovanými biokatalyzátormi. Z tejto problematiky v r.
1994 obhájil titul DrSc a v roku
1997 inauguroval za profesora.
Vychoval de­siatky diplomantov
a 15 doktorandov. Jeho pedagogické a vedecké úspechy sa odrazili na pozvaniach na význam-
 STRIEBORNÁ GALÉRIA
né vedecké podujatia vo svete,
ako aj na prednáškové pobyty na
univerzitách. 1994-Veľká Británia, 1996-Guatemala, 1997-Južná Afrika, 1998-Sýria, 2003Čína, 2004-Kanada, 2005-USA,
2011-Kazachstan a ďalšie.
Je autorom resp. spoluautorom
5 monografií, 8 učebných textov,
164 vedeckých publikácií, 38
technických správ a troch patentov. Jeho práce boli citované viac
ako 250 krát.
Má za sebou bohatú manažérs­
ko-riadiacu kariéru. V rokoch
1989- 2001 bol vedúcim Katedry chemického a biochemického
inžinierstva Fakulty chemickej
a potravinárskej fakulty STU
v Bratislave. V roku 2000 bol
zvolený za dekana tejto fakulty.
V roku 2003 bol zvolený za rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a túto funkciu
vykonával do r. 2011. V rokoch
2006 – 2010 vykonával funkciu
prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. V rokoch 2006
až 2010 bol radcom Slovenskej
republiky v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore
v Bruseli. Bol poradcom ministra
školstva, člen poradného zboru
premiéra SR, prezidentom Hos-
podárskeho a sociálneho výboru SR. V súčasnosti pracuje vo
funkcii profesora na Chemickej
a potravinárskej fakulte STU
v Bratislave, kde prednáša predmety Biochemické inžinierstvo
a Bioreaktorové inžinierstvo.
Patrí medzi zakladajúcich
členov Slovenskej spoločnosti
chemického inžinierstva , kde
v rokoch 1996-2006 bol jej predsedom. Od roku 1998 je členom
výboru Európskej federácie chemického inžinierstva. Bol členom
prípravného výboru na vytvorenie
Európskeho technologického inštitútu v Bruseli. V rokoch 20072008 bol členom poradného zboru eurokomisára Potočnika pre
Research Potential v Bruseli. Je
členom Európskej akadémie vied
a umení so sídlom v Salzburgu.
Je nositeľom Radu Ľudovíta
Štúra II.triedy , Veľkej medaily
svätého Gorazda,Zlatej medaily
SAV, bol ocenený medailami Trnavského a Banskobystrického
samosprávneho
kraja,Medaily
STU ,je čestným občanom obce
Prestavlky.Zo zahraničných ocenení spomenieme Zlatá medaila
ČVUTav Praha, Zlatá Prechtlova
medaila TÚ Viedeň, čestný profesor Budapest Tech a Univerzite Kraganda, čestný člen Českej
spoločnosti chemického inžinierstva.
Medzi jeho veľké záľuby patrí
autentický slovenský folklór a turistika. Veľa svojho voľného času
trávi s manželkou na chalupe
vo svojej rodnej obci Prestavlky.
Menovaný je dlhoročným
sympatizantom a podporovateľom činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska a ako mladý se­
nior je pripravený ústrediu JDS
svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomáhať a rozvíjať jej
činnosť.
ffRed.
Október – jeho symbol
držím v rukách
– sám sa vylúpol z pichľavého
objatia, hračka pre deti,
spomienka pre nás, dávno
narodených.
Viem, že sa na námestí zastavím
pri stánku s malou pieckou.
Tak ako kedysi moja mamka aj
ja si kúpim za vrecúško tejto
nezvyčajnej sezónnej pochúťky.
Možno bude fúkať studený vietor,
možno bude pršať, ale mňa sa
v tej chvíli nečas nedotkne Vrecúško gaštanov –
jesenná teplá neha ruky mi zohrieva,
až srdce zviera.
Až srdce zviera
túžba stratená :
Len prstom sa dotknúť
dúhy domova...
Len počuť ozvenu
známych tónov –
Len na chvíľu privolať
mamku, otca, domov.
Vrecúško gaštanov –
taký zázrak malý !
Tají teplo rúk,
čo nás objímali...
Vrecúško gaštanov –
Moje srdce spieva...
a všade navôkol
pláva tichá neha.
Vre-cúš-ko gaš-ta-nov...
ffD. Luknárová
13
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Česko – Slovenské športové hry dôchodcov v Moste
V dňoch 23. – 26. 8. 2014 sa uskutočnili prvé Česko – Slovenské športové hry dôchodcov medzi Sväzom
dôchodcov Českej republiky a Jednotou dôchodcov na Slovensku pod záštitou hejtmana Ústeckého kraja.
Slovenských dôchodcov reprezentovali seniori z Krajskej organizácie – JDS Žilina v počte 30 členov.
Súťažilo sa v päťčlenných zmiešaných družstvách. Kategórie boli do 70 rokov a nad 70 rokov. Zostavili
sme samostatne jedno družstvo nad 70 rokov a štyri družstvá do 70 rokov. Päť členov v rámci objektivity
pôsobilo v rozhodcovskej komisii spoločne s domácimi seniormi
Počiatočné problémy, ako zostaviť 30 člennú skupinu na štvordňový
športový pobyt v Moste pri úhrade
cestovných nákladov sa nám podarilo
vyriešiť. Ale problém, že dnes chcem
ísť a zajtra už nemôžem lebo zdravie
nedovolí sme riešili až do posledného
dňa. Troška sme s tým spôsobovali
vrásky usporiadateľovi, ale našťastie
je tiež dôchodca a chápal situáciu.
V Moste súťažilo celkom 11 družstiev. Pre lepšie rozlíšenie sme štartovali za Žilinský samosprávny kraj
a Krajskú organizáciu JDS Žilina.
A tak sme si podelili aj umiestnenie
v celkovom poradí. Prvý sa umiestnil
Žilinský samosprávny kraj a druhým v poradí Krajská organizácia
JDS. Na treťom mieste sa umiestnilo
družstvo z Prahy.
Niektoré disciplíny boli pre nás
úplne nové, ale v celku zaujímavé.
Beh na 50 m ženy a 100 m muži,
hod granátom na cieľ poznáme
z našich súťaží. Disciplíny – šípky,
beh s loptičkou na tenisovej rakete,
hod loptičkou do bránky hokejkou,
ruský kúželník, prevoz bremena na
fúriky na čas a boolobal, boli pre
nás nové. Ocenili sme systém kartičky pre každého účastníka s vyznačením všetkých disciplín, ktoré
sme všetci museli absolvovať. Rozhodcovia zapísali dosiahnutý výsledok na kartičku pretekára a zároveň
do súpisky. Každý si mohol skontrolovať a porovnať výsledok vlastného snaženia so súpermi. Táto
metóda zrýchľuje priebeh súťaže,
avšak pre vyhodnotenie jednotli-
14
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
vých družstiev sčítacími komisármi
je možno komplikovanejšia. Všetko
sa dobre skončilo a pre Slovensko
sme vybojovali putovný pohár za
umiestnenie družstva nad 70 rokov
za Žilinský samosprávna kraj na prvom mieste. Celkom sme si priviezli
domov 17 zlatých, 13 strieborných,
14 bronzových. Nechcem byť neskromná, ale uznáte, že sme Slovensko na I. Česko – Slovenských
športových hrách dôchodcov reprezentovali úspešne. Odniesli sme si
44 ocenení z celkovo odovzdaných
97.
Ocenenia odovzdávali spoločne
predseda SD ČR p. Oldřich Pospíšil, predseda Ú – JDS p. Ján Lipianský a hlavný usporiadateľ SD
ČR p. Ivan Vodák.
Putovný pohár za Slovensko prevzal predseda KO – JDS Žilina p.
Michal Kotian.
Odmenou nám bola aj prehliadka presunutého kostola zo starého
Mostu o 841 metrov, ktorý musel
ustúpiť pre povrchovú ťažbu uhlia.
Pekný výhľad na Most a okolie sme
mali z hradu Hnevín, pod ktorým sa
na bývalých haldách pestuje hrozno.
Návšteva vinárstva v Chrámce bola
tiež zaujímavá. Prehliadku mesta
sme absolvovali s milou, ochotnou
dobrovoľníčkou pani Jitkou M. Mesto Most už nie je tzv. púštna krajina,
ale mesto upravené, plné zelene.
Úprimne ďakujeme predsedovi
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jurajovi Blanárovi, ktorý
nám finančne prispel na cestovné
náklady do Mostu a späť. Poďakovanie patrí aj primátorovi mesta
Žilina Ing. Igorovi Chomovi, ktorý
nám poskytol tričká s logom Žiliny
a upomienkové predmety.
Ďakujeme tiež všetkým účastníkom, ktorí úspešne reprezentovali
seniorov Slovenska, ale aj rozhodcom za korektné rozhodovanie.
Tešíme sa na II. ročník Česko –
Slovenských hier dôchodcov, ktoré
v budúcom roku organizuje Jednota
dôchodcov na Slovensku.
ffŽideková Mária, tajomníčka
KO – JDS Žilina
ffFoto: autor
15
AKTUÁLNA TÉMA
Na slovíčko
V Medickej záhrade v centre Bratislavy
zavládlo krásne septembrové popoludnie.
Toho roku vzácnejšie, lebo vrtochy počasia
často menia slnečnú pohodu za hojné zrážky
a vietor. Ponáhľam sa po cestičke k Domčeku
- príjemnej neveľkej kaviarničke. Viem, že na
jej terase už bude stáť – ako každý utorok od
začiatku augusta – skutočné bábkové divadielko.
Manželia Stražanovci opäť približujú pestrému
publiku detí aj dospelých prostredníctvom
nádherných historických marionet jeden
z rozprávkových príbehov. Deti rôzneho veku, ale
aj mladé mamičky, oteckovia, starí rodičia sledujú
rozprávku s neskrývaným záujmom.
Pán Borguľa, čo vravíte na dnešné predstavenie?
Som rád, že nám stále vychádza počasie. Viem aj
podľa svojho malého syna, že by boli deti sklamané,
keby divadielko nebolo. Vidím, že ich baví a teší ma,
že na každom bábkovom predstavení máme takúto
bohatú účasť.
Vám je, ako Staromešťanovi od narodenia, iste
blízka Medická záhrada…
Blízka ako celé Staré Mesto a celá Bratislava. Zále­
ží mi na nej po každej stránke.
Asi preto ste sa dali aj na „poslancovanie“?
Máte pravdu. Všeličo v našom meste sa mi zdalo
hodné záujmu a hlavne zlepšovania súčasného stavu
aj vzhľadu mesta, a tak som chcel byť pri tom nielen
ako radový občan, ale aj s možnosťou apelovať, navr­
hovať, spolupodieľať sa na rozhodovaniach miestnej
a mestskej samosprávy. Potešilo ma, keď mi občania
prejavili v komunálnych voľbách dôveru a snažím sa
ju nesklamať.
Z bratislavských médií sa občania už viackrát dozvedeli o vašich iniciatívach pri upratovaní mesta,
pripomienkovaní k miestnej doprave, k transparentnosti viacerých zadávaných mestských projektov.
Ktorá oblasť poslaneckých aktivít je pre vás najdôležitejšia?
Ja sa však rozhliadam po publiku hlavne preto, aby
som v ňom našla jedného človeka. Čoskoro som pri
ňom.
Dobrý deň, pán Borguľa, mohla by som na pár
slov?
Odstúpime kúsok ďalej, aby sme nerušili okolie,
a ja sa obraciam na staromestského poslanca Martina Borguľu s niekoľkými otázkami:
16
Asi vzhľad mesta a kultúra života v ňom pre všetky
vekové kategórie občanov. Snažím sa k obom oblas­
tiam prispievať čo najkonkrétnejšie. Preto organizu­
jem rôzne kultúrne podujatia, ako sú napríklad tieto
bábkové predstavenia či letné koncerty. Tie sa tiež ko­
nali tu, v Medickej záhrade, ale aj rôzne upratovacie
akcie.
K nim asi patrí aj vaša „kontajnerová“ akcia Za
čistejšie Staré Mesto…
Áno, skúsili sme ju už na jar ako súčasť tradičného
jarného upratovania. Mnohí občania Starého Mesta
mi aj osobne vyjadrili vďaku zato, že som v presne vy­
medzený deň dal doviezť veľkorozmerný kontajner na
domový odpad čo najbližšie k tej ktorej lokalite. A tak
 AKTUÁLNA TÉMA
sa mohli jej obyvatelia ľahko a bez finančnej záťaže
zbaviť mnohých nepotrebných vecí z okolia svojich
domov. A tým vlastne prispeli aj k väčšej čistote celej
našej mestskej štvrte.
Mohli by ste, prosím, povedať niekoľko viet o vašich
aktivitách pre seniorov? Poznám ich z vlastnej činnosti v jednom dennom seniorskom centre a myslím,
že stoja za zviditeľnenie.
Pre mňa sú ústretové medzigeneračné vzťahy v ro­
dine, ale aj v spoločnosti prirodzené. Patria k môjmu
životnému krédu. Vďačím za ne svojim rodičom aj sta­
rým rodičom a životu som vďačný už aj zato, že mám
v súčasnosti možnosť spoznávať aj poslanie otca v ro­
dine. Pre mňa návšteva v seniorských centrách v našej
mestskej časti nie je len občasnou povinnosťou. Cho­
dím medzi seniorov naozaj rád. Sú pre mňa v ľudskej
rovine zdrojom mnohých cenných rád a v rovine komu­
nálneho poslanca zase zdrojom podnetov, nápadov,
ale občas sa dočkám aj kritiky☺.
Ale nebývajú to len besedy a stretnutia v kluboch. Vy
viete dôchodcov v Starom Meste aj príjemne potešiť.
Dúfam, že áno. Podarilo sa mi aj v tomto roku spo­
lu so svojimi spolupracovníkmi zorganizovať pre nich
ku Dňu matiek koncert Kytica pre mamu, dávam im
niekoľkokrát do roka k dispozícii autobus na pozná­
vacie a turisticko-oddychové výlety, napríklad do Vče­
lárskeho múzea v Jelke, do skanzenu v Starej Bystrici,
ale objednali sme pre nich aj prehliadku nášho mesta
vo vozidlách City tours. Rád našich seniorov poteším
kvetmi, pozdravom, blahoželaním k jubileám.
No a na leto ste pre nich zorganizovali aj tieto doslova rozprávkové utorkové popoludnia.
To bol môj letný vklad hlavne pre deti. Ale kde sú
deti, tam sú veľmi často aj starí rodičia. Ako vidieť,
bavia sa jedni aj druhí.
Skutočne, práve veselo tlieskajú, lebo sa rozprávka
dobre skončila. Ešte im ujo Stražan predvádza – ako
prídavok – koncertné číslo gitaristu Vĺčika – na popukanie! Pribieha k nám synček pána Borguľu a chce
ho mať už len pre seba.
A tak sa lúčim s pánom Martinom Borguľom, bratislavským mestským poslancom, ale hlavne milým
a agilným mladým mužom, ktorý dokáže k svojmu
súkromnému životu pripájať aj prospešné občianske
a poslanecké aktivity. Za celú čitateľskú obec nášho
časopisu mu prajem veľa rodinnej pohody a celkom
neskromne - ako obyvateľka Bratislavy - aj veľa dobrých poslaneckých nápadov a aktivít.
ff- red. -
17
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
U našich susedov
Už tradične sa kláštorskí seniori vydali na dlho plánovaný poznávací zájazd. Tentoraz si vybrali vzdialenejší
cieľ. Vycestovali k našim susedom na Južnú Moravu. Tá
je známa nielen peknou prírodou,dobrým vínom,ale aj
zámkami. Tých je tam viac než dosť. Vybrali si dva asi najzaujímavejšie,ktoré sú známe aj za hranicami a s obľubou
sa tam vracajú aj tí,ktorí tam už raz boli. Jeden vo Valti­
ciach a druhý v Ledniciach. Obidva patria k veľmi navštevovaným. 49 seniorov sa teda za horúceho letného dňa
vydalo spoznávať krásy týchto zámkov. Našli v nich pečať
dávnej histórie, ukrytú za starobylými múrmi. Kazetové
stropy,obrazy, dobový nábytok,vzácny porcelán a tiež niekoľko zaujímavých, hádam aj trochu pikantných príhod,
ktoré patria ku každej prehliadke zámku, všetci vnímali
veľmi pozorne. Zvládli tento deň, hoci museli vyhľadávať
chládok,kde našli aspoň trochu tieňa. Odmenou im boli
zážitky z prehliadok. V Ledniciach sa neodvážili navštíviť vzdialený minaret, teplota to nedovolila,ale odvážili sa
vojsť do skleníka s cudzokrajnými rastlinami. Krásu zámockých záhrad pre neznesiteľné teplo, si prezreli tiež len
z tieňa,ktorý poskytujú vysoké tuje. Škoda,lebo zámockí
záhradníci tu vytvárajú neuveriteľnú krásu z kvetov,kríkov
a rôznych drevín. Bol to asi najteplejší deň tohto obdobia.
Ale vydržali a upotení a unavení sa vrátili všetci domov.
A čo navštívia nabudúce?
O tom určite opäť napíšeme.
ffMgr.Lýdia Smiková
Deň stromu vo Vydrovskej doline
pri Čiernom Balogu
V sobotu dňa 12. 7. 2014 sa uskutočnil už XIII. ročník Dňa stromu vo Vydrovskej doline pri Čiernom
Balogu. Na toto podujatie sa už po druhý krát rozhodli vycestovať aj seniori z Poltára a tí, ktorí sa ho
zúčastnili, určite neoľutovali, program bol naozaj bohatý a každý si mohol z neho vybrať. K pohode tohto
dňa prispelo aj pekné počasie.
Po príhovoroch vzácnych hostí pódium patrilo folklórnym súborom, zabávačom, ľudovým a moderným
pesničkám, prezentácii lesných závodov. Podujatia
sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Ľubomír Jahňátek. Okrem iných v programe
vystúpil aj akordeónový virtuóz Michal Červienka,
ako aj známa slovenská speváčka Zdenka Predná.
O obľúbenosti podujatia svedčí počet návštevníkov,
veľkých i malých.
Kto nechcel sledovať kultúrne podujatia mohol si
v areáli Lesníckeho skanzenu pozrieť ukážky ľudových remesiel, súvisiacich najmä s prácou v lese a výrobou produktov potrebných pre život v lese. Súčasťou skanzenu je „Chodník lesného času“ dlhý niečo
vyše 3 km so 75-timi zastávkami, ktoré mnohými zaujímavými exponátmi a predovšetkým prirodzenými
lesnými stanovišťami ponúkajú objavné pohľady na
životodarné schopnosti lesa.
V skanzene sa nachádza aj symbolický lesnícky cintorín, ktorý je venovaný pamiatke všetkých, ktorí pri
náročnej práci lesníkov a lesných robotníkov prišli pri
plnení si pracovných povinností o život.
Spokojní seniori, obohatení o nové zážitky, sa
v podvečer vrátili domov.
ffZdenka Čepková, členka výboru ZO JDS Poltár
18
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Spolupráca Mestskej organizácie JDS a samosprávy mesta Piešťany
prináša pozitívne výsledky
Piešťanskú mestskú organizáciu Jednoty
dôchodcov na Slovensku (JDS) vedie čiperný,
duchom mladý, hoci o dva roku osemdesiatnik,
Pavol Hložka. Naozaj nemá čas starnúť, pretože
nápadov a plánov má v zásobe na roky dopredu.
V súčasnosti v ňom ešte stále rezonuje prehliadka
priestorov Národnej rady SR, ktorá jemu i ďalším členom
piešťanskej organizácie doslova posadila „chrobáka“ do
hlavy: „Pripravujeme pre našich členov zájazd do centrály Európskej únie do Bruselu. Už sme poslali aj žiadosť.
Chceme mať detailne pripravený program a zabezpečenú kvalitnú dopravu.“ Aj keď termín odchodu seniori
naplánovali až na jar budúceho roku, práce s jeho prípravou nepočkajú, najmä ak chcú získať aj nejaké dotácie,
napríklad od miestnej samosprávy a rozpočet mesta na
rok 2015 sa bude v mestskom zastupiteľstve schvaľovať
čo nevidieť.
Udalosť roka však čaká piešťanských seniorov v októbri, Mesiaci úcty k starším. Bude ňou podpis memoranda o partnerstve a spolupráci JDS s mestom
Piešťany. „Som rád, že to čo už dlhé roky spolu s mestom
robíme, dostane aj oficiálnu podobu. Našim spoločným
záujmom a cieľom je potreba zlepšovať v meste kvalitu
života seniorov, vniesť do ich každodenného života istotu, pokoj a dôstojnosť a zabezpečiť im plnohodnotné
a spokojné starnutie do vysokého veku,“ konštatuje Pavol Hložka.
JDS spolupracuje s viacerými organizáciami v meste,
počnúc Klubom vojenských dôchodcov, cez Zväz protifašistických bojovníkov až po ligy proti rakovine či reumatizmu. „Sme presvedčení, že keď tvoríme partnerstvá
so zmysluplným programom, môžeme osloviť so žiadosťou o podporu a s veľkou šancou na úspech nielen mesto,
ale i iné subjekty,“ konštatuje predseda MsO JDS a svoje
slová dokladuje aj konkrétnym príkladom: „Pravidelne
sa schádzame napríklad pri čistení brehov vodných tokov na území mesta. Aj keď sa tam nezíde masa ľudí, tí,
čo prídu, odvedú poctivú prácu.“
Zmysel činnosti JDS v podmienkach miest však vidí
piešťanský predseda najmä v poradenskej činnosti. Na
stretnutia sa využívajú priestory Denného centra na Teplickej ul., ktoré im v rámci spolupráce mesto poskytuje.
„Staráme sa o ľudí, on vždy niekto príde,“ lakonicky konštatuje P. Hložka, aby vzápätí použil vety rozvité: „Svojim
členom pomáhame najmä v oblasti sociálnych a právnych vecí. Nie že by to sami nezvládli, ale keď sa zapojíme aj my, celý proces urýchlime. Pre ľudí v našom veku je
Pavol Hložka, predseda MO JDS a Remo Cicutto (vpravo), primátor
mesta Piešťany
dôležité aj pravidelné stretávanie sa, vzájomná komunikácia. Preto formálne nebývajú ani stretnutia jubilantov
či ďalšie spoločenské akcie. Naši členovia sa na ne tešia
a bytostne ich prežívajú. Stretnutie sa skončí a oni ešte
dve hodiny diskutujú medzi sebou.“
Aktívne starnutie je najdôležitejším faktorom pre udržanie duševnej i telesnej sviežosti skôr narodených ľudí.
Preto predseda JDS P. Hložka nesmierne oceňuje iniciatívu mesta Piešťany a samotného primátora Rema
Cicutta, ktorí okrem iných aktivít pripravili pre miestnych senio­rov s využitím finančných prostriedkov
z fondov Európskej únie dlhodobú sériu vzdelávacích
projektov vo viacerých oblastiach počnúc počítačovými
kurzami pre začiatočníkov i pokročilých, prácou s PC,
cez kurzy cudzích jazykov až po praktické kurzy, zamerané na rozvoj osobnosti.
Piešťanskí dôchodcovia si vážia aj podnety pre činnosť, ktoré im poskytujú Krajská organizácia JDS
v Trnave a Ústredie JDS v Bratislave. Jedným z nich
je už v úvode spomínané memorandum, ku ktorému
dodal impulz obdobný dokument, a to medzi Krajskou
organizá­ciou JDS v Trnave a Trnavským samosprávnym
krajom.
Piešťanské „Memorandum“ bude zamerané na šesť
základných oblastí spolupráce – oblasť celoživotného
vzdelávania, oblasť so­ciálnu a zdravotnícku, oblasť
kultúrnu a spoločenskú, oblasť športovú, rekreačnú
a pohybovú, oblasť podpory a upevňovania úzkej spolupráce samosprávy a seniorov mesta a oblasť plánovania a podpory aktivít seniorov v meste.
Takéto užitočné rozhodnutia a námety v prospech veľkej skupiny seniorov môžu vznikať len tam, kde sa ľudia
vzájomne rešpektujú a vážia.
ffVýbor MsO JDS Piešťany
19
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Čo môže byť krajšie
Čo môže byť krajšie, ako priateľské stretnutie
seniorov na prehliadke krajských speváckych
skupín? A takéto stretnutie sa konalo 14. júna
2014 v KD Kovarciach, pod názvom Spevy
domova 2014.
Podujatie organizovala Krajská organizácia JDS Nitra, Okresná organizácia JDS Topoľčany a Základná organizácia JDS v Kovarciach, pod záštitou Milana Belicu,
predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a starostky obce Kovarce Heleny Paučírovej. Program bol bohatý.
Po príchode sa súbory zapísali do Pamätnej knihy a oboznámili sa s kultúrno-historickými pamiatkami obce,
kde najväčšou dominantou je Rímsko-katolícky kostol
sv. Mikuláša, v ktorom sa konala svätá omša za všetkých
prítomných seniorov, celebroval vdp. farár Mgr. Ondrej
Tepličanec.
Veršami Andreja Sládkoviča z básne Prosba, otvoril
prehliadku najúspešnejších speváckych kolektívov moderátor podujatia Dušan Danko. Slávnostným príhovorom sa prihovorila starostka obce pani Helena Paučírová, privítala vzácnych hostí, spevácke skupiny a všetkým
prítomným zaželala krásny kultúrny zážitok. Ľubozvučné melódie ľudových piesní, ktoré sa rozozvučali krásne
vyzdobenou sálou, prezentovali spevácke súbory Lipa
- Šrobárová, Vozokanka - Plavé Vozokany, Jatovčanka
- Jatov, Nezábudka - Kovarce, Klubovanka - Diakovce,
Kovarčanka - Kovarce, Seniorské srdce - Ludanice, Požitavan - Žitavany a hosť prehliadky Zbor Nádej z Topoľčian. Dlhým potleskom boli odmeňované vystúpenia
speváckych súborov. Pripomenuli nám našu mladosť,
ale aj prítomnosť, ktorú teraz prežívame.
Po ukončení prehliadky speváckych súborov slovami vďaky a úcty sa prítomným prihovorila pani Oľga
20
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Csákayová, predsedníčka KO JDS v Nitre. Poďakovala organizátorom podujatia, pani starostke obce
Helene Paučírovej a hlavne ZO JDS v Kovarciach
a sponzorom. Nešetrila slovami uznania, ktorými
vyslovovala vďaku za dôstojnú prípravu akcie, ktorá
bola na vysokej spoločensko-kultúrnej úrovni. Celkom na záver boli odovzdané súborom ceny a ďakovné listy. Ceny + darčekové koše, venovali poslanci:
europoslankyňa Katarína Neveďalová, poslanci NR
SR - páni Tibor Glenda, Zoltán Daniš, Marián Kéry
a Pavol Goga, predseda NSK Milan Belica a poslanci NSK: Peter Baláž, Karol Gerhát, Miloslav Krajčík
a prednostka Okr. úradu v Topoľčanoch Žaneta Páleníková, ktorí boli zároveň hosťami podujatia, spoločne s podpredsedom Ústredia JDS Alojzom Luknárom. Kyticami kvetov poďakovala pani Oľga Csákayová
starostke obce p. Paučírovej, predsedníčke organizačného výboru p. Irene Grácovej a predsedníčke ZO JDS
v Kovarciach Helene Belanovej.
Utíchli melódie ľudových piesní, ktoré boli spievané
s veľkou láskou a citom, avšak v srdciach všetkých prítomných ostanú nezabudnuteľné spomienky na prekrásne podujatie a priateľské stretnutie v Kovarciach.
Vďaka Vám organizátori!
ffMgr. Anna Oťapková, predsedníčka ZO JDS Lužianky
a členka kultúrnej komisie KO JDS Nitra
21
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Seniori poznali v banskobystrickom regióne – nepoznané
V dňoch 3. - 4. septembra 2014 honorárny
konzul Ukrajiny na Slovensku p. Stanislav
Obický s manželkou, v súčinnosti s Okresnou
organizáciou Jednoty dôchodcov vo Vranove
nad Topľou zorganizovali dvojdňový turisticko
– poznávací zájazd pre 50 seniorov do
Banskobystrického regiónu.
Jeho cieľom bolo bližšie spoznať a priblížiť bohatú históriu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v meste Banská Štiavnica i protifašistického odboja, ktorého
Banská Bystrica bola centrom.
Počas dvoch dní, z ktorých prvý bol venovaný Banskej
Bystrici si seniori uctili pamiatku hrdinov protifašistického odboja položením kvetov k pamätníku SNP a zaspievaním hymnickej piesne ,,Hoj, vlasť moja, ty zem drahá...
a partizánsku pieseň: ,,Tichá noc, tmavá noc, krásna je“...
Pozreli si aj bohaté exponáty s výkladom sprievodcu
z obdobia II. svetovej vojny. U účastníkov sa zvýšilo historické povedomie, ktoré tvorí zlatý fond našich tradícií
o národnej pospolitosti.S neskrývaným úžasom, oku lahodiace a dušu hladkajúce výtvory matky prírody obdivovali jeho prírodné krásy v podobe pestrofarebných kvapľov v bystrianskej jaskyni. V nej zariadili aj SIENE, kde
sa úspešne liečia horné dýchacie cesty.
Druhý deň bol zameraný na poznávanie bansko-štiavnického regiónu. Navštívili národnú kultúrnu pamiatku
– Múzeum vo Svätom Antone. Širokým klenutým podjazdom sa vchádza do tichého, uzatvoreného nádvoria, kde
sa na chvíľu zastavil čas. Len latinský nápis v tympanóne
slnečných hodín nám pripomína skutočnosť: Hodiny idú
a pôjdu hoci nemajú nohy ani krok. Jedna však príde a povie Ti: Odíď!
V barokovo – klasicistickom kaštieli mali možnosť pokochať sa na historických nábytkoch, množstvom obrazov slávnych majstrov, či poľovníckych trofejí šľachtického panstva.
Hlboko do mysle i duše sa vpísali aj nové poznatky z histórie nášho baníctva v areáli: Banské múzeum v prírode.
Na vlastnej koži v tejto expozícii vyskúšali fáranie v bani
a získali vlastnú predstavu o ťažbe striebra a zlata, ale aj
prenikli do vnútra baníkov, ich vzájomných vzťahov, ktoré
formovala príroda a ťažká práca.
Poznávací zájazd vyvrcholil prehliadkou krásnej, historickej Banskej Štiavnice. Jej námestie i ulice, budovy,
ktoré utvrdili človeka v tom, aké nádherné veci dokázali
vytvoriť naši predkovia a aké predrahé, nevyčísliteľné dedičstvo nám zanechali.
Vedúcou zájazdu bola p. Ľudmila Obická, ktorá zájazd
po organizačnej i obsahovej stránke výborne pripravila.
Za to všetko, čo sme videli a spoznali – nepoznané patria
pre honorárneho konzula p. Stanislava Obického a jeho
pani manželke zaslúžené, úprimné slova vďaky a uznania.
Čo k tomu ešte dodať? Strom poznáme podľa ovocia, činy
platia a nie gestá.
ffPaedDr. Ján Popaďák, predseda OO JDS
Vranov nad Topľou
Radosť na vinobraní v Pezinku
Sobota 20. septembra bola pre
náš súbor dňom D, keď sme spolu
s dvoma ďalšími folklórnymi súbormi „Obstrléze“ a „Breza“ krstili naše prvé CD s vinohradníckou
tematikou. Toto CD sme nahrali
vďaka štedrej podpore pezinského
podnikateľa a zakladateľa Občianskeho združenia „Srdce Pezinka“
Milana Grella, ktorý je význam-
22
ným mecénom folklóru a s ním
spojených ľudových tradícií v Pezinku. Na krst sme sa veľmi tešili aj preto, že krstným otcom bol
docent Viliam Gruska, významný slovenský etnograf a kultúrny
historik. Po uvedení CD do života
mali všetky tri súbory pred početným a žičlivým publikom svoj živý
vstup, na ktorom predstavili piesne z nového CD. Briezky očarili
svojimi viachlasnými vinárskymi
piesňami, súbor Obstrléze zasa
pobavil najmä vtipným hovoreným slovom v pezinskom nárečí.
Folklórny súbor RADOSŤ predviedol okrem temperamentných
vinohradníckych piesní aj svoje
osvedčené „hity“, najmä zmes
svojich obľúbených piesní z myjavských kopaníc, ktorými publikum
priviedol „do varu“. Slniečko nám
prialo a do vône cigánskej pečienky, či neodmysliteľného burčiaku
vhodne zapadol „Vínny otčenáš“,
ktorý sme si s chuťou zaspievali.
Spievali sme s radosťou a nadšením, veď so skvostným akordeónovým sprievodom Mira Rajta sa
to inak ani nedá! Na záver hádam
ešte veľké ĎAKUJEME pánovi
Milanovi Grellovi od Folklórneho
súboru RADOSŤ za preukázanú
priazeň a podporu.
ffEva Frťalová
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Sadíme my máje
Popoludnie plné spevu, tanca, recitácie zažili
členovia MO-JDS v Gelnici v stredu 14. mája 2014,
ktoré pre nich pripravil výbor JDS v spoluprácií
s primátorkou mesta pani Annou Nemčíkovou.
Podujatie pod názvom „Sadíme my máje“ sa uskutočnilo v telocvični ZŠ v Gelnici. V úvode programu
sa prihovorili: predsedníčka MO-JDS v Gelnici pani
Gizela Jasovská a pani primátorka. Program sprevádzala pani M. Bindasová, pracovníčka MsÚ- oddelenie
pre kultúrne aktivity.
Prítomné spevácke skupiny za spevu piesní o máji,
o láske, farebnými stužkami vyzdobili pripravené
máje – zelené briezky.
O tom, že aj seniori, ktorí prežívajú jeseň svojho života, sa vedia veseliť v máji, keď sa príroda prebúdza
do nového života, presvedčili prítomných, keď zneli
piesne speváckych skupín: Lipa zo Spišskej Novej Vsi,
Červená ruža z Mária Huty, Gelničanka z Gelnice, keď
zatancovala country tanečná skupina Kamélie a dojímavé verše básní zarecitovali pani Anna Maťašovská
a pani Valéria Vitkovská.
ffMgr. Mária Sokolová členka MO-JDS v Gelnici
„Starnutie je zlozvyk, na ktorý zaneprázdnený človek nemá čas.“
Slová A. Mauroisa som si zvolila
preto, lebo mi potvrdili, že pokiaľ si človek aj v zrelom veku nájde
činnosť, ktorá ho poteší, môže byť
starnutie príjemné. O tom sme sa
presvedčili na Prehliadke speváckych skupín a humorného slova,
ktorá sa konala 7. 6. 2014 v Dvorníkoch n/Váhom. Prehliadku organizovala Okresná organizácia JDS
Hlohovec a zúčastnili sa jej členovia
ZO JDS z Hlohovca, Trakovíc, Bojničiek, Maduníc, Sasinkova, Žlkoviec, Ratkoviec, Dvorníkov a ako
hosť spevácka skupina z Čataja.
Sála kultúrneho domu bola zaplnená nielen účinkujúcimi, ale i divákmi, ktorí prišli povzbudiť „tých
svojich“, no boli zvedaví i na tých
druhých. Takmer trojhodinový
program nenechal nikoho na po-
chybách, že seniori vedia ešte plnohodnotne žiť a i napriek svojmu
veku, a neraz i podlomenému zdraviu, vedia potešiť seba aj iných.
Svadobné pásmo v prevedení ZO
JDS Bojničky, spevácke vystúpenia ZO JDS Sasinkovo, Trakovice,
Madunice, Dvorníky, humorné
scénky a monológy ZO JDS Žlkovce, Ratkovce a Hlohovec vyvolali
úsmev na tvárach i príjemný pocit
hrdosti nad nevyčerpateľnou studnicou našej krásnej ľudovej piesne
a zmyslom pre humor, ktorý ešte
stále v sebe máme. Vystúpenie
speváckej skupiny z Čataja bolo
krásnou bodkou za programom,
ktorý vtipne moderovali Ing. A.
Ukropec a M. Hrotková. Napriek
dĺžke programu diváci zostali až
do konca. Napokon sme sa všetci
stretli pri dobrom guláši, vínku
a harmonike, kde sa ešte dlho ozýval spev a seniori opäť potvrdili,
že môžu byť svojou vitalitou neraz
príkladom aj pre mladšie generácie. Máme už síce niečo odžité, ale
plnohodnotného života sa nevzdávame ani vtedy, keď doba nie je príliš priaznivá.
Poďakovanie za úspešnú organizáciu podujatia patrí OV JDS
Hlohovec a členom JDS Dvorníky,
PD, OÚ a starostovi obce Dvorníky Ing. Gubáňovi za poskytnutú podporu, hosťom za návštevu
a povzbudivé slová. Treba len dúfať, že sa nám podarí uskutočniť
podobné podujatie aj v budúcnosti.
ffA. Filipková ZO JDS Hlohovec
23
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Krajský športovo – turistický zraz seniorov
Pod záštitou predsedu VÚC s finančnou podporou
Žilinského samosprávneho kraja v dňoch 6. - 7. septembra 2014 na ORAVSKEJ PRIEHRADE
Nádherne spoločne strávene dva
dni na Oravskej priehrade krajskej
organizácie a ostatných okresných
organizácií Jednoty dôchodcov na
Slovensku žilinského kraja sa mohli uskutočniť s finančnou podporou
ŽSK a láskavých oravských sponzorov. Ani na chvíľu nezaváhali a obetovali svoj čas a finančné prostriedky
na dôstojné stretnutia plné zábavy
viac ako stovky seniorov. Prispelo
k tomu aj dlho očakávané pekné počasie. Takže návrh a financovanie p.
poslanca VUC ŽSK p. Igora Janckulíka ukázať seniorom nádheru oravskej priehrady sa vydaril. Postupne
všetci zúčastnení boli prevezení na
plávajúci domček, kde im bolo poskytnuté občerstvenie a prehliadka Slanického ostrova. Ďakujeme
za tento nádherný zážitok. Medzi sponzorov sa výrazne pridali aj
manželia Bohúcky z Brezy, p. Jozef
Jendroľ z Klina. Pomoc a šíriť radosť je pre nich samozrejmosťou.
24
Kiež by takých statočných ľudí stále
pribúdalo. Veď staroba sa dotkne,
každého človeka. Je krásne keď sa
vieme takto spolu stretávať a spríjemňovať si jeseň života. Ďakujeme
vám. Nášho krásneho stretnutia
na pozvanie krajského predsedu
Dr.Michala Kotiana sa zúčastnili aj krajský predseda z Košíc Ján
Matúško, priatelia z Frýdku Mýstku pod vedením Dalibora Kališa.
Každý z nás si určite prišiel na svoje.
Zrodili sa tu nové priateľstvá, krásne
športové vyžitie. V úvode po krásnych slovách nášho krajského predsedu, zaznela ária Ave Mária a báseň od Pavla Orsagha Hviezdoslava
Pozdrav. Toto stretnutie, bolo určite
pre všetkých prospešné a užitočné.
Odmenou nám organizátorom je, že
všetci účastníci krajského, športovo
turistického zrazu sa na Oravskej
priehrade cítili dobré a spokojne.
Za spokojnosť a ochotu by som sa
chcela tiež poďakovať, obsluhe počas dvoch dní, mojím členkám, priateľkám z okresnej organizácie v Námestove, všetkým predsedníčkam
základných organizácií v Námestovskom okrese, zvlášť p. Bohúckej,
p.Kubasákovej a Jitke Bodnárovej.
Ukázali ste svoje nádherné srdce.
Ďakujem vám. Len takto s takými
úžasnými seniormi mohli tieto dva
dni prebehnúť, v množstve zábavy,
hudby, chutného jedla a športových
disciplín. Nedá mi nespomenúť ešte
priateľov z Trstenej, ktorí tiež veľkou
mierou prispeli k zdarnému priebehu celého podujatia. Poďakovanie
patrí krajskému predsedovi Dr. Kotianovi, krajskej tajomníčke p. Židekovej a všetkým vám, ktorí ste prijali
pozvanie na krásnu Oravu.
ffOľga Slovíková, okresná
predsedníčka JDS v Námestove
ffFoto: M. Žideková
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Stretnutie modranských seniorov v Hustopeče
Spoločná fotografia seniorov z družobných miest pred zámkom v Ledniciach.
V dňoch 3. a 4. septembra tohto roka sa uskutočnilo v družobnom meste Hustopeče na Morave
„Stretnutie seniorov partnerských
miest pri cimbalovej hudbe“. Seniori z Modry, Hustopeče a Benátok
nad Jizerou sa takto stretli na základe podpísanej dohody o spolupráci
družobných miest z minulého roka.
Primátorka Modry Ing. arch. Hana
Hlubocká, starosta mesta Benátky
nad Jizerou Jaroslav Král a starosta
mesta Hustopeče Ing. Luboš Kuchynka podpísali projekt o spolu-
práci so zameraním na seniorov,
členov ochotníckych divadelných
súborov a mládež.
Skupinu pätnástich seniorov
z Modry viedla Mgr. Jana Machalová, riaditeľka MsCSS v Modre
a predseda Jednoty dôchodcov Slovenska v Modre pán Jaroslav Kintler. Na priateľskom stretnutí v hoteli
Formánka si zástupcovia seniorov
z družobných miest vymenili skúsenosti z rôznych foriem starostlivosti
o seniorov. Na stretnutí rezonovali
spomienky z tohoročného spoločné-
Starosta Hustopeče Ing. Luboš Kuchynka sprevádzal seniorov pri prehliadke mesta.
V pozadí historická radnica, ktorú právom obdivovali hostia z Modry.
ho medzinárodného seniorského tábora v Českom raji. Na priateľskom
stretnutí sa zúčastnili i primátorka
Modry a starostovia družobných
miest, ktorí prerokovali ďalšie organizačné otázky spoločných podujatí
v budúcom období. Pred komunálnymi voľbami chcú ešte podpísať
spoločné memorandum o potrebe
ďalšej spolupráce v uvedených oblastiach.
Hostitelia pripravili pre seniorov
bohatý poznávací program. Pripravili prehliadku mesta, historickej radnice, kostola a renesančný
mešťanský dom U Synku, kde sa
nachádza Mestské múzeum, galéria,TIK a Stála vinárska expozícia.
V programe bol i spoločný výlet do
Lednicko - valtického areálu, kde si
seniori prezreli rozsiahly záhradný
areál, skleník s teplomilnými rastlinami a historickú expozíciu zámku.
Zároveň v Hustopeče navštívili rozsiahly mestský sad mandlovníkov,
kde práve prebiehal ich zber a tiež
mali možnosť nádherného výhľadu na okolité vinohrady i samotné
mestečko. Hustopeče sú totiž známe nielen dobrým vínom, ale i mandlovicou, ktorou domáci návštevníkov tiež ponúkli. Pre modranských
seniorov bola zaujímavá i návšteva moderného Vinařství U Kapličky
v Zaječí na južnej Morave. Počas
návštevy tu práve filmovali ďalšie
časti populárneho televízneho seriálu Vinaři, obdoba slovenského
seriálu Búrlivé víno.
Ako nám povedala Mgr. Jana Machalová, spoločné stretnutie bolo
úspešné, prinieslo celý rad nových
podnetov v práci so seniormi. Mesto Modra pripravuje ďalší spoločný
program už na mesiac október, kedy
prídu do mesta seniori, mladí športovci a uskutoční sa stretnutie vo vybíjanej a futbale.
ffFrantišek Mach, JDS Modra
25
AKTUALITA
Predstavujeme Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
– jednu z inštitúcií na ochranu práv seniorov
Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré dosiahli značný
pokrok v rovine legislatívnych garancií ľudských práv. Bez
náležitého inštitucionálneho zabezpečenia, bez účinných
mechanizmov presadzovania ľudských práv by však tieto práva
zostávali iba právami na papieri.
Jednou z inštitúcií, ktorých primárnou úlohou je ochrana, podpora,
monitorovanie presadzovania ľudských práv je Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva. Prinášame rozhovor s jeho výkonným
riaditeľom Mgr. Marianom Mesárošom.
Bežnému občanovi nie je známe,
aké je postavenie Slovenského
národného strediska pre ľudské
práva. Môžete ho v stručnosti
charakterizovať?
Stredisko je nezávislou inštitúciou zriadenou zákonom. Vzniklo
na podnet Organizácie spojených
národov a môžem povedať, že si
zodpovedne plní úlohy v oblasti ľudských práv a základných slobôd už
dvadsať rokov. Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva tak plní
úlohu národnej inštitúcie na ochranu ľudských práv (National Human
Rights Institution – NHRI) obdobne, ako je to v mnohých iných krajinách Európy aj sveta. Za tento čas,
samozrejme, došlo k úpravám jeho
kompetencií, najmä po prijatí antidiskriminačného zákona pred desiatimi rokmi. Stredisko bolo týmto
zákonom ustanovené za inštitúciu
ochrany dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike - inými slovami, za národný
antidiskriminačný orgán (Equality
Body – EB).
Aké úlohy plní stredisko v oblasti
ľudských práv a základných
slobôd?
Stredisko svoju činnosť zameriava na konkrétne okruhy (respektíve
oblasti), vymedzené v zákone. Patrí
sem monitoring a hodnotenie do-
26
držiavania ľudských práv a zákazu
diskriminácie,
zhromažďovanie
a na požiadanie poskytovanie informácií o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike.
Uskutočňuje výskumy a prieskumy
na poskytovanie údajov v oblasti
ľudských práv, pripravuje vzdelávacie aktivity na zvyšovanie právneho
vedomia a v neposlednom rade tiež
poskytuje právnu pomoc.
Venuje sa stredisko aj právam
seniorov?
Áno, vo svojej každodennej činnosti venuje pozornosť aj právam
starších osôb. V prípade seniorov
sa prelínajú viaceré línie možného
zásahu do ľudských práv. Ako príklad možno uviesť viacero okruhov.
Na Slovensku je rozšírená diskriminácia z dôvodu veku, a to nie len
v prípade pracovnoprávnych vzťahov. K diskriminácii z dôvodu veku
dochádza aj v ostaných oblastiach
chránených antidiskriminačným zákonom, konkrétne v oblasti poskytovania tovarov a služieb, sociálneho
zabezpečenia, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a v oblasti vzdelávania.
Tiež chcem spomenúť, že medzi
seniormi je zastúpená aj veľká skupina osôb so zdravotným postihnutím,
ktorej naše stredisko venuje dlhodobo pozornosť v rámci Správy o dodržiavaní ľudských práv a základ-
ných slobôd na Slovensku. V týchto
súvislostiach venujeme pozornosť
aj takým témam, ako je právo na
so­ciálne služby, alebo zdravotnú
starostlivosť, ktoré často využívajú
práve seniori.
Naše aktivity v tomto smere
majú už svoju históriu. Ako príklad môžem poskytnúť realizovaný prieskum v spolupráci s Fórom
pre pomoc starších v rokoch 20072008. Jeho výsledky boli uverejnené
v publikácii Chudoba a sociálne vylúčenie starších občanov – výsledky
empirickej sondy.
Naposledy v roku 2013 sa stredisko podieľalo na preškolení pracovníkov sociálnych a zdravotníckych
služieb diecéznych charít z celého
Slovenska v oblasti ľudských práv
a zákazu diskriminácie, ktorého
účelom bolo predchádzať prípadným porušeniam práv starších osôb
v daných zariadeniach.
Na akom projekte aktuálne
pracujete?
Tak k tomuto mám naozaj čerstvú
informáciu, keďže zástupkyňa strediska sa zúčastnila na prípravnom
stretnutí poradnej skupiny v rámci
projektu Monitoring quality of care
of older persons (Monitorovanie
kvality starostlivosti o staršie osoby).
Tento projekt je realizovaný v rámci
Európskej siete národných inštitúcií
pre ľudské práva, financovaný bude
 AKTUALITA
z Európskej komisie. Predpokladané trvanie projektu sú dva roky. Aby
som to bližšie priblížil, projekt by sa
mal zameriavať na zdôraznenie dodržiavania ľudských práv ako v centrách sociálnej starostlivosti, tak aj
v rámci domácej starostlivosti. Jeho
výstupmi by malo byť nie len zvýšenie povedomia o tejto problematike, ale aj spoločná výstupná správa
zapojených štátov spolu s raportom
o komparácií sociálnych systémov
a systémov ochrany ľudských práv
v jednotlivých štátoch. Ďalším z výstupov by mali byť odporúčania pre
jednotlivé štáty založené na výskume realizovanom v rámci tohto
projektu, ktoré sa budú týkať práve
zlepšenia starostlivosti o starších
ľudí. Teraz sme, samozrejme, iba na
začiatku, ďalšie stretnutie týkajúce
sa smerovania projektu, prípadne
zmien vo výstupoch alebo použitých
prostriedkoch a zapájaní sa jednotlivých štátov do projektu bude uskutočnené v októbri tohto roku.
Sú jednotlivé činnosti strediska
prepojené?
Samozrejme, naša činnosť je prepojená. Údaje, ktoré stredisko získava napríklad v rámci monitorovania
dodržiavania ľudských práv, či realizácie prieskumov, potom použijeme pri poskytovaní konkrétnych
právnych služieb našim klientom
a klientkam aj z radov seniorov. Čo
sa zase naopak dozvieme pri konkrétnych prípadoch pri poskytovaní
právnej pomoci, zohľadníme ako
podklady na prípravu cielených informačných kampaní a vzdelávacích
aktivít, ale aj pri príprave Správy
o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej republike, ktorú stredisko
vydáva za každý kalendárny rok.
Tiež nechcem opomenúť knižnicu
strediska, ktorá je prístupná aj verej-
nosti, je zároveň priestorom, kde organizujeme množstvo besied s ľudsko-právnou tematikou.
Spomenuli ste poskytovanie
právnej pomoci seniorom, môžete
načim čitateľom dať konkrétnejšie
informácie?
Veľmi rád. Stredisko sa zaoberá poskytovaním právneho poradenstva v otázkach diskriminácie,
pri prejavoch intolerancie a v prí­
padoch porušovania zásady rovnakého zaobchádzania pre všetkých
obyvateľov, teda aj seniorov, ktorých
vnímame ako skupinu, ktorá je často
opomínaná, čo my nechceme. Stredisko v rámci poskytnutia právnej
služby seniorovi je oprávnené na požiadanie zastupovať ho ako stranu
sporu vo veciach porušenia zásady
rovnakého zaobchádzania, a to aj
v prípade súdneho konania.
Hoci právna pomoc je poskytovaná bezplatne, niektorí klienti –
seniori nechcú, aby ich stredisko
zastupovalo, keďže už sú zastúpený advokátom, ale požiadajú o vypracovanie odborného stanoviska,
v ktorom stredisko posúdi, či na
základe dostupných informácií sa
môže jednať o diskrimináciu.
Kto sa môže obrátiť na stredisko
so žiadosťou o pomoc?
Môže to byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa cíti
byť diskriminovaná v oblastiach
a z dôvodov uvedených v antidiskriminačnom zákone. Je potrebné, aby
pri podávaní podnetu osoba uviedla
všetky dôležité skutočnosti daného
prípadu.
Plánuje stredisko v budúcnosti
okrem už spomínaného projektu
ďalšie aktivity pre staršie osoby?
Plánujeme spolupracovať s organizáciami zastupujúcimi seniorov,
či už v oblasti ochrany seniorov
pred diskrimináciou, z dôvodu monitorovania dodržiavania ľudských
práv a základných slobôd seniorov
ale aj pri príprave rôznych informačných kampaní a workshopov na
zvýšenie právneho vedomia starších
osôb v oblasti zákazu diskriminácie. Samozrejme chceme pokračovať aj v poskytovaní individuálnych
právnych služieb pre seniorov. Či
už v ľudskoprávnej oblasti, týkajúcej sa vlastníckych či majetkových
práv, rodinných vzťahov, právneho
poradenstva v rámci správnych či
súdnych sporov, ale aj v oblasti nediskriminácie, napríklad v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov, poskytovania tovarov a služieb a prístupu
k bývaniu.
Kde vás môžu kontaktovať seniori,
keď sa domnievajú, že došlo
k porušeniu ich ľudských práv?
Klienti nás môžu kontaktovať
osobne, telefonicky, písomne alebo
emailom. Sídlime na adrese Laurinská 18, 811 01 Bratislava, telefón: 02/208 501 14, email: info@
snslp.sk. Klienti môžu kontaktovať
aj naše regionálne kancelárie v Banskej Bystrici (Kapitulská 12, 974 01,
telefón: 048/230 41 21, email: [email protected]), v Košiciach
(Hlavná 68, 040 01, telefón 055/230
41 21, email: [email protected])
a v Žiline (Na priekope 13, telefón
041/230 41 21).
Podrobnejšie informácie môžete
nájsť na našej webovej stránke www.
snslp.sk
ffJUDr. Marianna Arnoldová, CSc.,
členka sociálnej komisie JDS
15. novembra 2014
Volíme tých, ktorí nám pomáhajú
Ústredie JDS
27
RADÍME VÁM 
Domáce meranie tlaku krvi
Hodnoty svojho krvného tlaku by mal poznať každý dospelý človek.
Nejde totiž len o ukazovateľ na posúdenie zdravotného stavu
hypertonikov. Domáce merania majú viacero pozitívnych prínosov
pre pacienta. O tom, ako správne merať tlak krvi v domácich
podmienkach rozpráva doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., z Kliniky
kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej
univerzity a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v
Bratislave.
Prečo je dôležité merať si krvný
tlak?
Krvný tlak, srdcová frekvencia
a počet dychov za minútu sú naj­
základnejšie a ľahko dostupné
ukazovatele toho, ako funguje srdcovo-cievny obeh. Táto hodnota
predstavuje základnú fyziologickú
veličinu, ktorá je pre lekára dôležitou informáciou nielen pokiaľ ide
o posúdenie hypertonikov – pa­
cientov s vysokým krvným tlakom,
ale je rovnako dôležitá pre prácu
všetkých lekárov zo všetkých odborov. Výhodou je, že sa dá pomerne jednoducho odmerať. Jednou zo
základných zásad je merať s krvným tlakom súčasne aj srdcovú
frekvenciu. V súčasnosti to zvládne skoro každý, aj poučený laik,
vďaka tomu, že na meranie máme
k dispozícii automatické tlakomery. Najnovšie tlakomery sú „inteligentné“ a schopné napríklad
registrovať aj srdcovú frekvenciu,
zachytiť poruchy rytmu či poskytnúť ďalšie informácie a uchovať
merania v pamäti prístroja. Hodnoty svojho krvného tlaku by mal
poznať každý dospelý človek. Tiež
by mal poznať, aké sú normálne
(fyziologické) hodnoty tejto veličiny. V nie dávnej minulosti sa
medicína viac prikláňala k názoru,
že čím je človek starší, tým môže
mať tlak krvi vyšší. Návodom bolo
prirátať si k svojmu veku číslovku sto a tak mala vyjsť optimálna
hodnota. Za „dobrý“ sa teda po-
28
važoval, v prípade 70-ročného človeka, systolický krvný tlak okolo
170 milimetrov ortuťového stĺpca
(mmHg). Minimálne posledných
15 až 20 rokov vieme, že to tak
nie je. V medicíne považujeme za
fyziologický systolický krvný tlak
(laici vravia aj horný) taký, ktorý
sa pohybuje v rozmedzí hodnôt od
115 do 140 mmHg. Je to tlak, pod
ktorým ľavá komora srdca vyvrhuje do celého tela okysličenú krv.
Druhú uvádzanú hodnotu nazývame diastolický krvný tlak (laicky
dolný). Nepriamo nás informuje
o tom, ako fungujú cievy v jednotlivých orgánoch. Normálne hodnoty diastolického tlaku krvi sa
pohybujú od 70 do 90 mmHg.
Znamená to, že často
zdôrazňovaná hodnota 120/80
mmHg je možno ideálna, ale
v jednotlivých prípadoch veľmi
odlišná?
Presne tak. Na každú životnú
situáciu organizmus reaguje tak,
že sa tlak krvi zmení podľa toho,
ako konkrétna aktivita ovplyvňuje
krvný obeh. Zdravý dospelý človek
môže mať v spánku bežne systolický tlak 110 až 130 mmHg, prípadne menej. Keď vystúpime niekoľko poschodí, aj zdravému môže
systolický tlak prechodne stúpnuť na hodnoty 140 až 160, alebo
viac. Srdce sa totiž prispôsobuje
požiadavkám, ktoré pri rôznych
výkonoch alebo aj pri psychickom
strese naň takéto situácie kladú.
Za vysoký (hraničný) považujeme systolický tlak krvi v rozmedzí
135 až 139 mmHg a diastolický 85
až 89 mmHg. Hodnoty, o ktorých
som doteraz hovorila, sú hodnoty,
ktoré meriame pacientovi v ambulancii, alebo si ich zmeria sám
doma, v pokoji a v sede. Vtedy
hovoríme o tzv. kazuálnych, teda
príležitostných hodnotách. Pre lekára je veľmi cenné meranie tlaku
krvi samotným pacientom alebo
rodinným príslušníkom v domácich podmienkach, lebo tieto hodnoty sa najviac približujú bežným
životným podmienkam, s vylúčením stresu z pobytu v ambulancii alebo v nemocnici. Ak chceme
pacientovi monitorovať krvný tlak
počas celého dňa, teda 24 hodín,
používame na to špeciálne prenosné tlakomery, pacienti ich poznajú
pod názvom „tlakový holter“. Vtedy však platia prísnejšie kritériá
pre horné normálne hodnoty – iné
pre merania počas dennej aktivity
a iné pre hodnoty počas nočného
pokoja.
Ako si má pacient správne merať
krvný tlak?
To je dôležitá a praktická otázka
zároveň. Bežne robia zdraví jedinci i pacienti množstvo chýb v tom,
kedy a ako si krvný tlak merajú.
Mali by si ho merať v sede, ideálne po 10 až 15-minútovom pokoji,
nemali by sa v tomto čase nechať
 RADÍME VÁM
ovplyvňovať vonkajšími podnetmi, teda rozprávať sa, rozptyľovať,
rozčuľovať, možno ani pozerať TV
správy či riešiť akékoľvek konfliktné súkromné alebo pracovné problémy. Meranie by mali minimálne
dvakrát za sebou, po niekoľkých
minútach, zopakovať. Najsprávnejšie je opakovať merania trikrát
za sebou a zapísať si najnižšiu
z hodnôt (býva to najčastejšie tá
posledná) a nerobiť z nameraných
hodnôt žiadne priemery. Správne
je, ak lekár alebo sestrička pacienta o postupe merania vopred poučia. Krvný tlak si však nemerajú
len hypertonici. Jeho hodnoty sú
rovnako dôležité pre väčšinu pacientov s rôznymi inými ochoreniami. Tlak krvi sa meria aj zdravým
jedincom, napríklad športovcom
v pokoji a počas výkonu, v pracovnom lekárstve počas výkonu
rôznych profesií (napr. v letectve,
v prevádzkach s horúcim pracovným ovzduším a pod.). Pravidelne merať by si ho mali pacienti po
srdcovom infarkte či s rôznymi
srdcovými chybami, po mozgovocievnych príhodách a mnohí ďalší. Snáď ani netreba zdôrazňovať,
že aj domáci tlakomer by mal byť
a kvalitný, s manžetou na rameno
a nie na zápästie a pacient by si ho
mal nechať pravidelne skontrolovať, kalibrovať. Nesprávny spôsob
merania a technicky nekvalitné
tlakomery spôsobujú zbytočný
stres, mylné informácie o hypertonikovi a pridávajú prácu lekárovi,
ktorý sa oňho stará.
V akých intervaloch by si pacient
mal krvný tlak merať?
Závisí to od rôznych okolností.
Algoritmy sú rôzne. Keď pacienta – hypertonika začíname liečiť,
alebo z nejakých dôvodov sa liečba musí meniť, je potrebné merať
tlak krvi častejšie, niekedy až dvakrát alebo viackrát denne po určité obdobie, ktoré odporučí lekár.
Veľa ľudí na návštevu nemocnice
či ambulancie reaguje stresovo,
zvýšením krvného tlaku. Takýmto pacientom odporúčame, aby si
tlak merali aj doma, aby sme mohli merania porovnať a odhaliť prípadný účinok ambulantného stresu na hodnoty krvného tlaku a tak
správnejšie posúdiť hypertenziu.
Hodnoty je dobré si prehľadne
zapisovať. Na to slúžia tlačené
denníky merania tlaku krvi. Inteligentné tlakomery je možné napojiť
na počítač a tak uchovávať a vytlačiť namerané hodnoty. Keď sa hypertonik dlhodobo lieči stabilnou
liečbou, merať si tlak krvi každý
deň je vzhľadom na bežné denné
povinnosti zaťažujúce a zbytočné.
Vtedy odporúčame odmerať si tlak
krvi raz, maximálne dvakrát týždenne, aj ráno aj večer, vždy pred
užitím liekov. Dobré je vybrať si
jeden pracovný deň a jeden deň
oddychu. Keď z nejakých dôvodov
meníme liečbu, tak počas určitého
obdobia by sa mal krvný tlak kontrolovať častejšie. Ak chceme poznať hodnoty tlaku krvi v priebehu
24 hodín veľmi podrobne, môžeme inštruovať pacienta merať si ho
pred aj po užití liečby ráno, na obed
a večer a, samozrejme, hodnoty si
zapisovať. Je to však náročné na
spoluprácu pacienta a nie vždy
možné, najmä v prípade pracovne
aktívnych ľudí. Druhou možnosťou intenzívnejšieho sledovania
zmien v priebehu dňa je už spomenutý 24-hodinový monitoring
tlaku krvi. Pacientov zaťažuje
v menšej miere, umožní dozvedieť sa hodnoty tlaku krvi aj počas
spánku, počas pracovnej činnosti
a počas iných situácií, napríklad
informuje o reakcii krvného tlaku
na užitie liečby. Pre lekára je veľmi
dôležitá informácia o tom, či krvný
tlak v spánku a v noci dostatočne
klesne. Ak v spánku dostatočne
neklesá, prípadne dokonca stúpa,
je to nepriaznivý ukazovateľ ochorenia. Keď to zhrniem, merania závisia od toho, v akom štádiu ochorenia a liečby sa pacient nachádza,
respektíve aké hodnoty krvného
tlaku potrebujeme poznať. Znova
zdôrazňujem, že hodnoty, ktoré si
nameria sám pacient, sú pre lekára
dôležitou informáciou. Aj medzinárodné medicínske odporúčania
prisudzujú dôležitosť meraniam
v bežných domácich podmienkach, v známom prostredí, pretože
sa najviac približujú skutočnosti.
Domáce meranie má aj ďalší pozitívny prínos pre pacienta – aktívnejšie pristupuje k vnímaniu svojho ochorenia a k liečbe, zvyšuje sa
jeho „liečebná disciplína“, spolupráca s lekárom, menej zabúda
na užitie liekov, lepšie sa stotožní
s potrebou dodržiavania odporúčanej životosprávy a celého liečebného režimu. Pochopiteľne, že sa
cíti viac vtiahnutý do liečby svojho
chronického ochorenia, nespráva
sa k liečeniu pasívne, ak cíti, že aj
on sám sa môže v prospech svojho
zdravia niečo urobiť. Avšak niekedy má aj domáca kontrola svoje
úskalia. V prípade pacientov, ktorí
sa priveľmi sledujú a sú na seba
a svoju chorobu príliš zameraní,
môže mať takýto selfmonitoringnežiaduci stresujúci efekt a tlak
krvi sa im môže paradoxne zvyšovať. Lekár musí byť preto aj dobrý psychológ, aby vedel posúdiť
a rozhodnúť, pre koho nie jedomáca kontrola krvného tlaku vhodná.
ffZhovárala sa Iva Baranovičová,
Foto Valéria Zacharová
zdroj: Bedeker zdravia č. 4/2014
29
KRÍŽOVKA
Krížovka z denníka Pravda
Myšlienka: domáce
Ch. F.
meno
Adams
Štefana
krmivo
pre vtáky
kráča
predložka
okoval
počítal
Autor: J. V. nevyľakaj
obec
v Čechách
planéta
EČV
Dolného
Kubína
zvukové
zhody
na konci
veršov
starorímsky
boh lásky
nosový
otvor
mužské
meno
patriaci
Žofe
2
potopím
molybdén
súd na odvodenie
iného súdu
obidve
Pomôcky:
OTAR, OTÍN,
protiklad
FISU, SEMENÍK, OLE, NIN
sídlo
v Taliansku
povala,
ukazovacie po maď.
zámeno
akváriová
rybka
výrobok
z mlieka
strkalo
sídlo
v Kazachstane
ľud,
po česky
EČV
Popradu
slov.
karikaturista
sídlo
v Nigérii
rastlina
láskavec
nechuť
kartová
hra
opakovane
niesla
lyžiarske
preteky
kozácky
náčelník
ženské
meno
ženské
meno
priestranná
dlhá
chodba
Pomôcky:
ANAKOLÚT,
ANISIMOV,
SPOLETO
3
týkajúci sa
radaru
športová
univerziádna
skratka
prísediaci
na súde
opotrebenie
povrchu
1
vábiš
hmyz podobný včele
zviera,
po angl.
fakultná
nemocnica
cudzie
žen. meno
gniavi
EČV
Komárna
mužské
meno
498
rímskymi
číslicami
laserový
lokátor
odvesí
vybočenie
z väzby
skĺznutie
husársky
kabát
jeden
z mušketierov
robí udanie
ženské
meno
láska, po tal.
cudzie žen.
meno
oklamal
kus chleba
potrat
ruský
hokejista
týkajúci
sa ílu
ohraničená
plocha
zabezpečujem
papagáj
omotaj
riskovanie
tetanus
upokojíte
starší
slovenský
futbalista
30
Denník Pravda a prílohy,
ktoré poradia i zabavia
polotuhé
jedlá
španielsky
člen
ádanky z
Há
starochorvát.
mesto
ukazovacie Európska
zámeno
komisia
denní
Tajnička: Nikdy neviete čo dokážete, kým to neskúsite.
berýlium
tu máte
Úvery môžete mať výhodnejšie,
stačí si v nich poupratovať
Prichádza jeseň a s ňou nastupuje obdobie jesenného upratovania. Urobiť si dôkladný poriadok
v domácnostiach sa chystá každý z nás. No rovnakú pozornosť by sme mali venovať aj svojim
financiám. Najmä po letných mesiacoch, ktoré prinášajú mimoriadne výdavky spojené napríklad
s úpravou domu či záhrady. Upratať si v rodinnom rozpočte môže pomôcť dostať svoje financie pod
kontrolu a dokonca ušetriť aj desiatky eur. Prinášame vám 3 tipy ako na to.
1. Udržujte si prehľad o dlhoch
V prvom rade je veľmi dôležité mať vo svojich
financiách prehľad. Spravte si jasno v tom, komu
dlhujete, o akú sumu ide, aká je výška úrokov
a dokedy musíte dlh splatiť. Pri rôznych úveroch
sú mnohokrát podmienky úplne rozličné a ak
niečo neustriehnete, ľahko sa môžete dostať do
problémov.
2. Urobte si v úveroch poriadok
Ak vám mesačne odchádza príliš veľká suma na
splácanie vašich úverov a váš rodinný rozpočet
začína byť poriadne napnutý, existuje riešenie.
Mohlo by byť pre vás výhodné jednorazové
splatenie všetkých dlžôb z jedného nového
úveru. Túto možnosť dnes ponúkajú viaceré
banky. Takýto produkt sa nazýva konsolidačný
úver. Vďaka nemu všetky svoje úvery vymeníte
za jeden výhodnejší.
3. Splácajte výhodnejšie
Vďaka konsolidačnému úveru môžete získať
výhodnejšiu úrokovú sadzbu ako pri súčasných
úveroch. K zníženiu splátok vám pomôžu
nielen nižšie úroky, ale i vhodné nastavenie
doby splatnosti. Zároveň získate lepší prehľad
o svojich peniazoch. Poteší aj možnosť vytvárať
si finančnú rezervu.
Konsolidačný úver Lepšia splátka od Poštovej
banky vám umožní spojiť si rôzne úvery do
jedného, ktorý môže byť vo výške od 400 až
do 30 000 €. Navyše, len teraz je pre všetkých
bez poplatku za poskytnutie a môžete si vďaka
nej znížiť sumu, ktorú mesačne splácate, až
o polovicu. V prípade potreby si môžete sumu
úveru navýšiť, získať tak peniaze navyše a použiť
ich na čokoľvek.
O Lepšiu splátku je možné požiadať na ktoromkoľvek
z viac ako 1 500 obchodných miest Poštovej banky.
Pre väčšinu klientov Poštovej banky stačí na jej
vybavenie občiansky preukaz.
PBK_05405_PR clanok_3vek_176x261_press.indd 1
ANKETA
Tomáš (56)
Nedávno sme potrebovali peniaze na novú
kuchyňu, lebo naša stará
už vyzerala hrozne.
Keďže sme mali ešte
nejaké nesplatené úvery,
rozhodli sme sa pre
konsolidáciu a úver sme
si navýšili. Staré pôžičky sme hneď vyplatili
a za zvyšné peniaze si zaobstarali vybavenie
do kuchyne. Potešilo nás, že v Poštovej banke
sme to mali bez poplatku.
Simona (45)
Máme úver na auto
a pôžičku na okná.
Tiež rozmýšľame nad
konsolidáciou, lebo si
chceme znížiť mesačnú splátku. Teraz
platíme skoro 400 €
mesačne, čo už je
dosť. Pre mňa je dôležité, aby to bolo bez
poplatkov a ak by sa dal znížiť úrok, bolo by
to skvelé.
Ján (61)
My sme už doma s manželkou úvery skonsolidovali. Mesačne teraz
platíme skoro o 50 €
menej a je to pre nás
aj oveľa jednoduchšie.
Získali sme tiež výhodnejšiu úrokovú sadzbu,
takže ušetríme celkom
slušné peniaze. A navyše, v Poštovej banke
sme to všetko mali úplne bez poplatkov!
9/19/14 1:33 PM
Ilustračné zábery z
Celoslovenskej prehliadky
ručných prác seniorov 2014
Drotárska práca pani Madgalény Rakytiakovej
K výstave
Krížik ku krížiku – drobné stehy.
Chvíle pre krásu v tichu večerov.
Do ornamentov pekne uložené
nitkami – myšlienkami vypletané,
bavlnkami do uzlíkov zviazané
Ako noty peknej piesne,
keď sa vzbudia, tíško znejú,
ponúkajú svoju krásu
bez nárokov na odmenu.
Krížik ku krížiku, očká, retiazky –
kľúčiky od sŕdc, umu, od lásky
Pohľadám k nim osnovu, návod, rám.
Kde? V zlatých rukách starých mám.
ffDobroslava Luknárová
Download

Číslo 4 - Jednota dôchodcov na Slovensku