nemčianske
noviny
Február 2013
1/2013 • ročník XII.
FAŠIANGY - TURÍCE
Fašianok je milý sviatok,
ponúknite šunky plátok,
slaninku aj klobás pár,
neľutujte pre nás dar.
My vám za to zaželáme
zdravie, šťastie, požehnanie,
nech sa majú dobre muži
aj ich rúče, milé panie.
Keď pálenky pridáte,
do roka si vašu dcéru
isto-iste vydáte
a keď dáte vína,
oženíte syna.
Načo pôjdem domov ...
Ako ten čas rýchlo ubieha a dôchodcom vraj ešte rýchlejšie. Nestačili sme ešte dojesť vianočné opekance a už je tu pozvánka na novoročné stretnutie pre občanov „skôr narodených“ a to aj s kultúrnym programom. Keďže je pre dôchodcov
stretnutie a pobavenie tak vzácne ako soľ, dlho nešpekulovali.
V ten nedeľný deň to však dobre nezačalo. Chodníky i cesta boli ráno perfektne vyleštené a najbezpečnejší dopravný
prostriedok boli korčule a klincové topánky. Ešte že sa to popoludní zlepšilo a dôchodcovia mohli naštartovať za kultúrou.
Napriek nepohode počasia boli všetky stoličky obsadené.
Starosta obce v príhovore poďakoval dôchodcom za ich podiel na výchove a práci v rodinách, ako i v prospešnej činnosti
Klubu seniorov. Do ďalšieho života im poprial veľa zdravia. Ľudová hudba Štefana Babjaka už mala struny a klávesy naladené a nečakali, až ich do hrania niekto vyzve. Preto, že hrali
a spievali tie naše „starodávne“ pesničky, postupne sa rozspievali aj dôchodcovia. Po naplnení brucha a spláchnutí hrdla
prišla aj tá dobrá dôchodcovská nálada. Medzi hraním sa vyrozprávali všetky minuloročné dedinské udalosti a drby. Zaspieval si každý tú svoju. Škoda, že si tí mladší aj neskočili. Na
najbližšom posedení sa bude požadovať tanečná obuv
a okrem masáže brucha a hrdla bude poskytnutá aj masáž
nôh. Dôchodcovia sa lúčili po dobrom stretnutí pesničkou “Načo pôjdem domov“ (tam to už poznáme) v dobrej nálade. Darmo dôchodcovia to ešte vedia !
Poďakovanie od dôchodcov za prípravu a priebeh stretnutia patrí starostovi obce a členom sociálnej komisie. Poďakovanie patrí rovnako aj ľudovej hudbe, ktorá si vyslúžila častý
potlesk za hudbu a spev.
K dobrému stretnutiu sa žiada ešte dodať nasledovné. Melodická hudba a spontánny spev dôchodcov sa niesol až do
nebies a dal sa ním omámiť aj svätý Peter. Prestal dohliadať
na svojich služobníkov a tí vodu len liali bez prestania a ešte aj
prichladzovali, A čerti v pekle sa veselili tiež a zabudli prikladať
na oheň, aby sa zem ohriala. A tak dôchodcovia pri odchode
domov zalomili len rukami, zahromžili a znovu poobúvali klincové topánky, pripli brzdy a korčule. Osvedčeným „šuchtavým
krokom“ prišli domov.
Vďaka tomu, že boli v službe všetky strážne anjeli, fungovala doprovodná a záchranná služba, všetci prišli spokojne domov. Horská záchranná služba nehlásila žiadne straty a nálezy.
Juraj Surovec
Nemčianske noviny
KAPUSTNICA A ZABÍJAČKOVÝ TANIER
VI. ročník súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera
sa konanal v Nemciach dňa 17. 11. 2012
Začiatkom roku 2007 rozmýšľal starosta obce spolu s kamarátom Jarom Piliarom ako oživiť zvyky a prvky miestnej ľudovej
kultúry v našej obci. Napadla ich myšlienka zorganizovať pre ľudí
klasickú zabíjačku a všetko čo k tomu patrí. Spojili ju však aj so
súťažou vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera.
V prvom ročníku sa zapojilo do súťaže celkom 7 družstiev. Akcia pritiahla divákov nielen z obce ale aj z blízkeho okolia. Veď
akékoľvek prejavy tradičných ľudových zvykov majú svojich priaznivcov všade dosť. Organizátori nazvali akciu ako „Celoslovenská
súťaž vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera“, nakoľko v tom čase nikto na Slovensku takúto súťaž neorganizoval.
Nasledovali ďalšie ročníky súťaže.
Obec vytvorila lepšie
podmienky vybudovaním
nového parčíka pri kultúrnom dome. Zvyšoval sa
aj počet dobrovoľníkov
tohto podujatia. Ale rástol
aj počet súťažiacich družstiev. V roku 2011 sa
obec zapísala do Slovenských rekordov, keď získala certifikát, že na jednom mieste sa stretlo 22
družstiev, ktoré navarili
kapustnicu a zároveň pripravili v rovnakom počte
aj zabíjačkové taniere.
Tento výkon je ustanovujúcim slovenským rekordom.
VI. ročník Celoslovenskej súťaže vo varení
kapustnice a príprave zabíjačkového taniera sa
konal 17. novembra
2012 za účasti 16 súťažných družstiev. Zišli sa
súťažiaci z Banskej Bystrici, Balážov, Seliec,
Očovej, Hriňovej, ale aj
zástupcovia obce Blatná z Mikroregiónu ŠÚR a nechýbalo ani
družstvo z Moravy obec Skalička. Súťaže sa samozrejme zúčastnili aj družstvá z Nemiec a podnikateľských subjektov.
Porotcom sa najlepšie pozdával zabíjačkový
tanier z obce Baláže, II.
miesto získalo družstvo
SZPB Nemce a III. miesto Mijabra z Banskej Bystrice. Ako najlepší kuchári vo varení kapustnice sa
ukázali členovia súťažného družstva J.Beneš Žeriavy, ktorí za sebou nechali súťažiacich Baconu
a Koňare. Cenu za zaujímavý nápad vytvorenia
zabíjačkového taniera získalo družstvo z obce Skalička okres Přerov. Na VI. ročníku súťaže boli vyhodnotení ako najsympatickejší
2
kuchár podujatia Mihál Marián z K-Klubu Banská Bystrica a cenu
najsympatickejšej kuchárky získala Godová Katka z obci Blatné
okres Senec.
Súčasťou podujatia bola aj prezentácia mapy a služieb cestovného ruchu Mikroregiónu obcí Pod Panským dielom. Zároveň
bola nadviazaná aj spolupráca s Mikroregiónom ŠÚR z okresu
Senec, ktorých zástupcovia sa zúčastnili tohto podujatia.
Pre návštevníkov podujatia bol pripravený
kultúrny program, v ktorom vystúpil folklórny súbor Hriňovčan z Hriňovej
a ľudový súbor Igram z
Mikroregiónu ŠÚR. Výborné nemčianske tvarožníky, kapustnica, baraní a poľovnícky guláš,
klobásy, jaterničky, grilované mäso, medovina,
chlieb s masťou a cibuľou mohli uspokojiť každého návštevníka.
V Sieni kultúrnych tradícií a ľudových remesiel boli ukážky
zdobenia perníkov, vianočných ozdôb a v sále kultúrneho domu
výroba trubičiek a vianočných oplátok. Nechýbali ani predaj perníkov a výrobkov ľudových umelcov, medovina a iné dobroty.
Po celý deň podujatia
moderovala p. Kovačechová, ktorá svojim prejavom a vtipom bavila súťažné družstvá a účastníkov podujatia. Na podujatí sa zúčastnil poslanec
NR SR Ing. Mgr. Muránsky Peter a prednostka
Obvodného úradu v Banskej Bystrici PHDr. Ľubica Laššáková. Podujatie
ďalej podporili aj starostovia obcí Mikroregiónu
Pod Panským dielom
Za zdarný priebeh
patrí poďakovanie všetkým organizátorom podujatia, poslancom
OZ, pracovníkom OcÚ, dobrovoľným hasičom ale aj ostatným
dobrovoľníkom z radov občanov, ktorí nezištne bez nároku na odmenu pomáhajú pri organizácii tohto podujatia.
A nakoniec, ale o to
úprimnejšie poďakovanie
patrí všetkým sponzorom
podujatia, ktorí prispeli k
tomu, aby sa Celoslovenská súťaž vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera mohla uskutočniť. Bez ich pomoci by
obec nebola schopná finančne túto akciu zvládnuť. Ešte raz všetkým veľké „ďakujem“ a tešíme sa
na 7. ročník, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2013.
Nemčianske noviny
Rokovalo obecné zastupiteľstvo
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce,
konané dňa 13. decembra 2012 v Nemciach.
K bodu č. 1. Schválenie programu.
Uznesenie č. 160/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Schvaľuje
Program XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a
zapisovateľa OZ.
Uznesenie č. 161/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Schvaľuje
Voľbu návrhovej komisie v zložení: Ing. Ján Slovák, Ján Malachovský,
Mgr. Peter Caban
Určenie overovateľov zápisnice: Libuša Riečanová, Mgr. Danka Bugáňová
Zapisovateľa OZ : Alena Samuelčíková
K bodu č. 3. Kontrola uznesení z rokovania OZ zo dňa 13.11.2012.
Uznesenie č. 162/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Konštatuje, že
Uznesenia č . 145,148 /2012 z 25.10.2012 boli splnené, uznesenie č.
151/2012 z 25.10. 2012 je v priebehu plnenia a uznesenia č. 152159/2012 z 13.11.2012 boli splnené.
K bodu č. 4. Správa hlavnej kontrolórky obce Nemce.
Uznesenie č. 163/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce Nemce o výsledku následnej finančnej
kontroly vybavovania sťažnosti FO a PO, došlých faktúr a pokladničných
dokladov v roku 2012 a na kontrolu uplatňovania vnútorného kontrolného
systému na obecnom úrade.
K bodu č. 5. VZN obce Nemce č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 164/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Schvaľuje
VZN obce Nemce č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo určuje splátky nasledovne:
1. Vyrubená daň na kalendárny rok je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Platenie ročnej dane nad 50,- € určuje správca dane obci Nemce daňovému subjektu v rozhodnutí na dve rovnaké splátky, prvá do 31.05.2013
a druhá do 30.09.2013.
3. Vyrubený poplatok za komunálny odpad na kalendárny rok je splatný
naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
4. Platenie ročného poplatku nad 50,- € určuje správca dane obci Nemce
daňovému subjektu v rozhodnutí na dve rovnaké splátky, prvá do
31.05.2013 a druhá do 30.09.2013.
K bodu č. 6. VZN obce Nemce č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školského zariadenia so sídlom
na území obce Nemce.
Uznesenie č. 165/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Schvaľuje
VZN obce Nemce č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa Materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce
Nemce.
K bodu č. 7. VZN obce Nemce č. 5/2012 o určení výšky, spôsobu platenia
a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole
Nemce.
Uznesenie č. 166/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Schvaľuje
VZN obce Nemce č. 5/2012 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Nemce.
K bodu č. 8. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6/2012.
Uznesenie č. 167/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6/2012
Bežné výdavky
Kap. 09.1.1.6. – Rozpočtová organizácia MŠ a ŠJ
Položka RK
Rozpočet pôvodný
55 000 €
Rozpočet upravený
RO 1 -5/2012
59 000 €
Návrh na zmenu
RO č. 6/2012
- 1 500 €
Rozpočet po zmene
RO č. 1 – 6
57 500 €
K bodu č. 9. Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2013 a návrhy na roky 2014, 2015.
Uznesenie č. 168/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce
Nemce na roky 2014,2015 a k návrhu rozpočtu obce Nemce na rok 2013.
Uznesenie č. 169/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Schvaľuje
Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2013 nasledovne:
V príjmovej časti
Bežné príjmy vo výške
253 341,- €
Kapitálové príjmy obec
0,- €
Príjmové finančné operácie obec
0,- €
Vo výdajovej časti
Bežné výdaje bez rozpočtovej organizácie 187 391,- €
Kapitálové výdaje
6 900 .-€
Výdavkové finančné operácie
4 050,- €
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Schvaľuje
Finančný rozpočet rozpočtovej organizácie – MŠ Nemce na rok 2013.
V príjmovej časti
Bežné príjmy MŠ
3 000,- €
Vo výdajovej časti
Rozpočtová organizácia MŠ
Bežné výdaje pre r. 2013
58 000,- €
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Berie na vedomie
Návrh finančného rozpočtu obce Nemce na roky 2014, 2015
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Berie na vedomie
Návrh finančného rozpočtu rozpočtovej organizácie – MŠ Nemce na rok
2014,2015
K bodu č. 10. Rôzne.
Uznesenie č. 170/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Schvaľuje
Dotáciu z rozpočtu obce pre Klub seniorov Nemce vo výške 600,- € na
činnosť spolku pre r. 2013.
Uznesenie č. 171/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach
Schvaľuje
Dotáciu z rozpočtu obce pre DHZ Nemce vo výške 400,- € na činnosť
spolku pre r. 2013.
Mikuláš – 8.12.2012
Nastal ten čas, kedy všetky deti očakávajú príchod Mikuláša.
Bol mrazivý a zasnežený deň. Vonku bolo krásne a všade bolo
cítiť vianočný čas.
Všetky deti sa tešili na Mikuláša, ktorý ich prišiel potešiť a obdarovať, ako ináč balíkom sladkostí. Vošiel do sály nášho Kultúrneho domu spolu s čertom, ktorého sa detičky zľakli. Niektoré
aj plakali. Ale všetko sa to zmenilo, keď detičky postupne povedali Mikulášovi krásne básničky a on ich odmenil.
Keď si každé z detí rozbalilo darček, všetci si spolu s Mikulášom, čertom a anjelom zatancovali a odfotili sa. Potom všetci
spolu vyšli von a rozsvietili s Mikulášom vianočný stromček, ktorý bol krásny. Pre dospelých aj deti bol pripravený vianočný
punč, ktorý ako každý rok pripravil náš starostlivý starosta obce
Dušan Mydlo. Bol vynikajúci. Na zahryznutie bol pripravený
chlieb s masťou a cibuľou. V rozhlase nám hrali vianočné koledy, ktoré krásne spríjemnili tento deň.
Bol to pre mňa veľmi príjemne prežitý deň. Dúfam, že aj pre
Vás a tešíme sa na Vás aj o rok.
Ďakujem všetkým, ktorí prišli a pomohli.
Alena Samuelčíková
3
Nemčianske noviny
Plán akcií obce, spolkov a združení v Obci Nemce
a významných podujatí v Mikroregióne obcí Pod Panským dielom na rok 2013
Január
13.1. Služby Božie
Sála KD
18.1. Návšteva divadelného predstavenia „Dobre rozohraná partia“
v DJGT Zvolen
Klub seniorov
20.1. Stretnutie dôchodcov nad 65 rokov
Sála KD, Obec Nemce
Sociálna komisia OZ
26.1. Výročná schôdza Spolku ochrancov prírody Stonožka Nemce
Sála KD
Február
10.2. Služby Božie
Sála KD
16.2. Výročná členská schôdza DHZ Nemce
Sála KD
23.2. VII. ročník detského karnevalu masiek
Sála KD
Obec Nemce, Kultúrna komisia OZ
28.2. Návšteva divadelného predstavenia „Lekárske tajomstvo“
v DJGT Zvolen
Klub seniorov
Marec
9.3. DS Medzibrod – divadelné predstavenie „Aká bolesť taká medicína“
Sála KD Nemce
10.3.Služby Božie
Sála KD
26.3. 68. výročie oslobodenia obce položenie kytice k pomníku padlým v I. a II. sv. vojne.
Obec Nemce, ZO SZPB
30.3.. III. ročník Veľkonočného stolnotenisového turnaja.
Sála KD
Obec Nemce, Kultúrna komisia OZ
Apríl
14.4. Služby Božie
Sála KD
21.4. Stretnutie rodičov a novonarodených detí so starostom obce
Sála KD, Obec Nemce, Sociálna komisia OZ
27.4. Turistický výstup seniorov obcí mikroregionu na Pleše (Podkonice)
MOPPD
Máj
12.5. Služby Božie
Sála KD
18.5. Turíčny jarmok
Obec Slovenská Ľupča
19.5. Tonkovičove folklórne slávnosti
Obec Podkonice
25.5. Deň obce Nemce + ADRIM beh Nemčianskym chotárom
Parčík pri KD
Jún
1.6. Výlet rodičov a detí pri príležitosti MDD
Obec Nemce
Kultúrna komisia OZ
8.6. VIII. ročník „Kutliarsky deň“
Obec Selce
9.6. Služby Božie
Sála KD
Júl
14.7. Služby Božie
Sála KD
20.7. Turnaj v nohejbale
ZO SZPB
27.7. Výlet na Moravu – Kroměříž
Klub seniorov
27.7. „Fizolňový deň“
Obec Kynceľová
August
3.8. 45. výročie založenia Folklórneho súboru Priechoďan
Obec Priechod
10.8. Výlet rodičov a detí spojený s kúpaním
Obec Nemce
Kultúrna komisia OZ
11.8. Služby Božie
Sála KD
17.8. Deň obce Baláže
Obec Baláže
28.8. Oslavy 69. výročia SNP spojené s kultúrnym programom
ZO SZPB
September
7.9. VII. ročník výstavy „Plody jesene“ a súťaž „Najlepší jablčník roka 2013“
Sála KD, Obec Nemce, Klub seniorov Nemce
8.9. Služby Božie
Sála KD
Október
13.10. Služby Božie
Sála KD
27.10. VII. ročník Šarkaniády na kopci Stráža a ukážky leteckého modelárstva
Obec Nemce, Kultúrna komisia OZ
xx
Návšteva kultúrneho podujatia
Klub seniorov Nemce
November
10.11. Služby Božie
Sála KD
16.11. VII. ročník Celoslovenskej súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera
Priestory parčíku pri KD
Obec Nemce
December
7.12. Akcia pre deti „Mikuláš 2013“ a vianočný punč pre občanov obce
Sála KD, Obec Nemce, Kultúrna komisia OZ
8.12. Služby Božie
Sála KD
21.12. Vianočný stolnotenisový turnaj
Sála KD, Obec Nemce
Kultúrna komisia OZ
26.12. Služby Božie
Sála KD
31.12. Akcia „Silvester 2013“
Sála KD
C e l o r o č n e:
- Kondičné cvičenie žien /sála KD/
- Plán turistických podujatí Stonožky na rok 2013 nájdete na:
www.nemce.sk – obecné združenia
- Klub paličkovania
Klub seniorov začína rok 2013
Na výročnej členskej schôdzi v mesiaci december boli schválené akcie a iné aktivity na rok 2013.
Prvá akcia bola naplánovaná na mesiac január a to návšteva Divadla JGT vo Zvolene. Táto sa
uskutočnila 18.1.2013. Zúčastnilo sa jej 24 členov klubu a 23 nečlenov. Navštívili sme divadelné
predstavenie „Dobre rozohratá paria“. Bola to veselohra, ktorá veľmi pobavila návštevníkov. Herci
podali veľmi dobrý výkon a počas celého predstavenia bavili prítomných. Bol to veľký kultúrny zážitok. V mesiaci február sa pôjde do Divadla JGT vo Zvolene dňa 28. 2.2013 na predstavenie „Lekárske tajomstvo“. Už je zabezpečených 45 vstupeniek. Je potrebné sledovať oznamy v obecných
tabuliach a počúvať miestny rozhlas.
O ďalších akciách Vás budeme informovať včas miestnym rozhlasom a oznamom v obecných
tabuliach. Tešíme sa na hojnú účasť na ďalších akciách, aspoň takú, akou sme začali.
Pavol Hiadlovský
4
OBEC NEMCE
pozýva občanov obce
na deň 9. marca 2013
do sály Kultúrneho domu Nemce
na retro komédiu Medzibrodského
kočovného divadla pod názvom
Aká bolesť, taká medecína
Vstupné na divadelné predstavenie
1,00 €
Nemčianske noviny
ROK V MATERSKEJ ŠKOLE NEMCE
Ciele našej MŠ
Zámerom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia našej MŠ je vytvoriť materskú školu rodinného typu, vytvoriť deťom príjemné a
priateľské prostredie, zabezpečiť deťom plynulý prechod z hravého detstva k systematickému vzdelávaniu. Cieľom MŠ je vytvárať
podmienky, aby dosiahli optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň na školské vzdelávanie a
na život v spoločnosti.
Oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti
Na základe Školského vzdelávacieho programu je v našej materskej škole vytvorený Školský vzdelávací program s názvom „ S
Medvedíkom spoznávame svet “. Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
Pri plnení cieľov v edukačnom procese využívame nové inovačné metódy, vytvárame priestor na rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych funkcií. Deti vedieme k iniciatíve, kreativite a samostatnosti pri plnení stanovených úloh. Vytvárame im vhodné podmienky na činnosti poskytujúce uspokojenie a radosť.
Edukačné aktivity realizujeme počas hier a hrových činností
skupinovou alebo individuálnou formou práce podľa stanoveného
cieľa. Vytvárame podnetné učebné prostredie s dostatkom hračiek, stavebníc a kníh. Deti sa spontánne zapájajú do činností. Sú
prirodzene zvedavé, aktívne a reagujú na podnet učiteľky. Úlohy
zadávame s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti detí.
Komunikatívne kompetencie rozvíjame využívaním pripravených centier aktivít, pri ktorých deti riešia problémové úlohy, vymieňajú si skúsenosti a aplikujú poznatky z bežného života formou hry. V priebehu dňa deťom poskytujeme priestor na riekanky, pesničky a hudobno-pohybové hry. Zameriavame sa na rozvoj
predčitateľskej gramotnosti.Vo zvýšenej miere sa zameriavame
na rozvoj jemnej motoriky. Na rozvoj grafomotoriky využívame
prácu s pracovnými zošitmi, kde si všímame aj správny uchop písacích potrieb.
V kognitívnej oblasti si deti pomocou prirodzených činností vytvárajú podmienky na experimentovanie, na učenie omylom, objavovanie súvislosti medzi vlastnými poznatkami a skúsenosťami.
Deťom sa snažíme
poskytnúť dostatočné
množstvo pohybu, vytvárať dostatočný priestor vo výchovno-vzdelávacom procese na
pohybové hry a činnosti. Sú zaraďované do
všetkých organizačných foriem. Podporujeme vlastnú jedinečnosť každého dieťaťa,
zdravú príťažlivosť pomocou športových súťaží a a iných edukačných hier.
Vychádzkami do prírody a prostredníctvom rôznych edukačných hier s ekologickou tematikou rozvíjame a podporujeme aj
ochranárske cítenie živej a neživej prírody, vedieme k väčšej vnímavosti a menšej ľahostajnosti voči prehreškom k prírode.
Prosociálnymi aktivitami a hrami podporujeme u detí správne
citové vzťahy, otvorenosť a úprimnosť.
Akcie v školskom roku 2012/2013
V septembri sme zorganizovali akciu: „Jeseň pani bohatá“,
kde deti so svojimi rodičmi vytvorili z prírodnín rôzne postavičky.
Z nich sme zhotovili výstavku.
V októbri sa deti zúčastnili týždenného plaveckého výcviku,
ktorý sa konal v krytej plavárni na Štiavničkách.
V decembri sa deti tešili na Mikuláša a posedeniu pod stromčekom, kde zaspievali a zarecitovali, to čo sa za l. polrok naučili.
Počas celého školského roka v MŠ prebieha hudobno-tanečný krúžok „Čižmičky“ a tiež jeden krát do týždňa výučba anglického jazyka.
Ďalej nás čaká:
V mesiaci február plánujeme karnevalovú veselicu, kde určite
nebude chýbať diskotéka, súťaže, odmeny a nemalé občerstvenie.
Vo februári bude
aj prvé vystúpenie
detí z hudobno-tanečného krúžku.
V marci na „Deň
otvorených
dverí“
pozývame všetkých
budúcich škôlkarov
spolu so svojimi rodičmi, aby sa prišli
pozrieť na ich nových kamarátov, pani učiteľky a priestory triedy.
V máji na „Deň
matiek“ budú mať
deti možnosť odmeniť svoje mamičky za
ich starostlivosť a to
tým, že im zarecitujú,
zaspievajú a sami
vyrobia darček.
Na MDD plánujeme zorganizovať deťom športové dopoludnie, kde si budú môcť
do sýtosti zasúťažiť, zatancovať a hlavne sa z chuti zabaviť.
Na záver školského roka si s deťmi plánujeme urobiť výlet do
prírody, do mesta a rozlúčku s budúcimi školákmi.
Poďakovanie
Areál MŠ prešiel niekoľkými zmenami. V areáli školskej záhrady Obec Nemce vybudovala
altánok na výchovu a vzdelávanie detí, zveľadila školskú záhradu a vysadila ovocné stromy.
Na celej budove MŠ sme vymenili okná, vymaľovali herňu detí,
vymenili všetky vodovodné batérie za pákové, zakúpili sme
deťom stoly, ležadlá a dopravný
koberec.
Rodičia našich detí: Simonky pán Kostiviar a Jakubka pán Riečan, vyrobili na školskom dvore drevený vláčik za čo im ďakujeme.
Taktiež sa chceme poďakovať aj všetkým tým, ktorí nás podporili či už finančne (2 % z dane), materiálne alebo akýmkoľvek
iným spôsobom. Spoločnými silami sa nám postupne darí zveľaďovať prostredie MŠ.
Kolektív MŠ
Obec Nemce v spolupráci s kultúrnou komisiou
srdečne pozýva deti dňa 23. februára 2013
do sály Kultúrneho domu o 15. 00 hod. na
D e t s k ý k a r n e v a l m a s i e k.
Príďte sa zabaviť a hlavne ukázať akú masku ste si
s rodičmi pripravili.
Bude podávané občerstvenie a malá odmena.
5
Nemčianske noviny
Stonožka bilancovala
Spolok ochrancov prírody Stonožka Nemce pôsobí v našej obci už
od roku l996. Za uplynulých 17 rokov členovia zdolali všetky pohoria na
Slovensku, ale aj mnoho vrcholov a štítov v zahraničí. (Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Taliansko, Slovinsko, Švajčiarsko, Francúzsko).
Členská základňa, ktorá v začiatkoch mala len 18 členov, sa rozrástla na úctyhodných 90 členov v roku 2012.
Na výročnej schôdzi 26. januára hodnotili svoju činnosť členovia
spolku za rok 2012. V kalendári turistických podujatí ho nazvali ako „rok
neznámych túr“. Počas roka absolvovali turisti množstvo túr v rôznych
pohoriach Slovenska. V oblasti Krupinskej planiny vystúpili na kopec
Trúbiaci kameň, v Slovenskom raji na Veľkú Knolu, Zejmarské vodopády. V oblasti Čergova pri poľských hraniciach na Minčol, vo Volovských
vrchoch na Zlatý stôl.
V druhom polroku to boli turistiky v Strážovských vrchoch na kopec
Strážov, vo Vysokých Tatrách v Poľsku na Hrubý štít, v oblasti Nízkych
Tatier to bol výstup na Kráľovu hoľu, v oblasti Vtáčnika na Veľký Grič,
ako aj na Veľkú Javorinu k pomníkom stretnutia Čechov a Slovákov.
Mimo plánu turistických podujatí Stonožky jej členovia organizovali
a zapájali sa aj do ďalších turistík v Maďarsku, Francúzsku, Ukrajine,
Chorvátsku, Rakúsku, Švajčiarsku.
Stonožka na svoju činnosť získava zdroje za členské od svojich členov, 2 % dane a dobrovoľných príspevkov od darcov.
Na VČS boli do spolku prijatí ďalší 4 členovia a tak sa členská základňa Stonožky rozrástla až na úctyhodných 94 členov.
V roku 2013 podľa schváleného plánu turistických podujatí chcú
členovia absolvovať turistiku v oblasti Nízkych Tatier, Považského Inovca, Slovenského raja, Západných Tatier, Súľovských vrchov, Vysokých
Tatier, Volovských vrchov, Malej Fatry, Malých Karpát.
Ako každoročne aj tento rok plánujú vianočný nočný výstup na Panský diel. V prípade záujmu o turistické podujatia si bližšie informácie
môžu nečlenovia prečítať v pláne Stonožky na rok 2013 aj na
www.nemce.sk v sekcii: obecné združenia.
- dm -
KLUB SENIOROV NEMCE
Harmonogram zberu odpadu 2013
DÁTUM ZMESOVÝ KOMUNÁL.
VÝVOZU
ODPAD
Január
11., 25.
Február
8., 22.
Marec
8., 22.
Apríl
5., 19.
Máj
3., 17., 31.
Jún
14., 28.
Júl
12., 26.
August
9., 23.
September
6., 20.
Október
4., 18.
November
1., 15., 29.
December
13., 27.
TRIEDENÝ NEBEZPEČNÝ
ZBER
ODPAD
25.
22.
22.
26.
31.
23.
28.
26.
30.
27.
25.
28.
29.
27.
S U D O K U
organizuje dňa 28. februára 2013 návštevu divadelného predstavenia JGT vo Zvolene
pod názvom
Lekárske tajomstvo
Hra napísaná v najlepších tradíciách situačného humoru. Doktor Morvaj sa považuje za šťastného muža. Počas prípravy na dôležitú prednášku sa však objaví žena, ktorú nevidel osemnásť rokov, aby mu oznámila, že má plnoletého syna. Ten medzitým nelení a
zúrivo sa snaží zistiť, ktorý lekár je jeho otec...
Účinkujú: Michal Ďuriš, Vladimír Rohoň, Štefan Šafárik, Richard Sanitra, Svetlana Sarvašová, Dana Karolová, Štefan Šafárik, Jana
Pilzová, Barbora Špániková, Daniel Výrostek, Radoslav Kuric, Ján Selecký a.h., Magda Matrtajová a.h.
Vstupné pre členov Klubu seniorov 5,00 € + 0,50 € doprava, ostatní 8,00 € lístok + 1,00 € doprava
Odchod autobusu bude o 17.30 hod. od budovy Kultúrneho domu so zastávkou pri Nemčianskej ceste č. 35.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť poplatok u p. Bariakovej, Nemčianska cesta 119 najneskôr do 20.2.2013.
Odišiel dobrý občan Nemiec
Narodili sa ....
Markus Abrahám
Marek Holička
Martin Halaj
Nina Marčeková
Alexandra Evelyn Nováková
8.11.2012
16.11.2012
11.12.2012
16.12.2012
6.01.2013
Odišli z našich radov ....
Viliam Kostiviar
Ondrej Lichý
73 r.
93 r.
Pred vianočnými sviatkami sme sa neočakávane rozlúčili a odprevadili na poslednej ceste nášho spoluobčana Viliama Kostiviara.
Odišiel spomedzi nás skôr, než mohol povedať priateľom posledné zbohom. Patril medzi aktívnych občanov našej obce. Počas svojho života pracoval v rôznych spoločenských organizáciách
a väčšinou vo funkciách člena výboru. Snažil sa, aby tieto organizácie boli vždy prínosom pre život spoluobčanov. V posledných rokov aktívne pracoval aj medzi dôchodcami v Klube seniorov.
Nech jeho prospešná práca a pôsobenie medzi spoluobčanmi
zostane medzi nami v spomienkach po ďalšie roky.
Juraj Surovec
Nemčianske noviny, kvartálny informačný spravodajca obce - Vydáva obec Nemce, Lúčna ul. 52, IČO: 00647438, tel.: 048/4146041, fax: 4143749,
e-mail: [email protected], www.nemce.sk - Tlač: Vydavateľstvo TRIAN s.r.o., Banská Bystrica - Evidenčné číslo EV 2976/09 - Počet výtlačkov: 450 ks - Nepredajné
Download

Nemčianske noviny č. 1/2013