Ročník XIX. Číslo 6/2014 www.jds.sk
Pokojné prežitie vianočných sviatkov,
zdravie, šťastie a rodinnú pohodu
v novom roku 2015 želá
svojim čitateľom redakcia a vedenie JDS
OBSAH/ÚVODNÍK
OBSAH
AKTUÁLNA TÉMA
4
RADÍME VÁM
9
AKTUALITA
11
Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
13
VIANOČNÁ PRÍLOHA
18
Našim čitateľom
do pozornosti
Náš časopis postupne prechádza úpravami a zmenami.
Z technických dôvodov budeme môcť prijímať a uverejňovať
príspevky zasielané len elektronickou formou na emailovú adresu [email protected]
Na spestrenie obsahu budeme publikovať podľa možností
aj vami spracované krížovky,
hádanky, vtipné eseje, prípadne recepty pre seniorov.
Upozorňujeme, že príspevky
tohto charakteru nemôžu byť
prebrané z iných časopisov
a denníkov.
ffredakcia
Vydáva:
Ústredie
Jednoty
dôchodcov
na
Slovensku.
Redakčná rada: Ján Lipiansky
– predseda. Členovia: Igor
Fabián, Anna Hromníková, Jozef
Rakús, Alojz Luknár, František
Lesanský. Grafická úprava, redakčné
a technické spracovanie: Ultra Print
Digital, s. r. o. Tlač: Ultra Print,
s. r. o., Bratislava Rozširuje: JDS
poštou a vlastnou distribúciou.
Nepredajné. EV 644/08 ISSN
1336-0833. Periodicita vydávania:
6x ročne. Sídlo vydavateľa:
Vajnorská 1, 831 04 Bratislava.
IČO
vydavateľa:
00897019.
Číslo 6. december/2014
2
Pokojné a veselé Vianoce,
veľa šťastia, zdravia
a požehnania v Novom
roku 2015
Len iba nedávno sme si priali pokojné, príjemné a porozumením a radosťou naplnené vianočné sviatky. Iba nedávnom sme privítali možno
s priateľmi alebo v rodine, a možno len v tichu svojej izby Nový rok. Vianoce, Silvester, Nový rok - sviatky, dni, ktoré sa dotýkajú každého z nás,
i keď v nerovnakej miere a mnohorakým spôsobom. Inak sme ich prežívali
ako deti, inak sa nám javili v našich produktívnych rokoch a celkom inak
ich berieme dnes – zo zorného uhla všetkých našich „vekových krížikov“.
Práve vďaka nim, vďaka skúsenostiam, čo nám poskytol život, si hlboko uvedomujeme, a aj prajeme, aby boli a ostali, a to nielen sviatky, ale
aj všedné každodenné dni, o láske, o ľudskom porozumení. O niečom, čo
sa nekupuje v obchode, ale čo môžeme nájsť a vytvoriť len sami. V kruhu
rodiny, v kruhu dobrých priateľov, ba aj v našom občianskom prežívaní.
V nedávnom období sme si zvolili našich zástupcov v samospráve,
primátorov a starostov. Želáme si, aby sme aj u nich našli porozumenie, podporu a pomoc. Áno, sme starší, starí, aj storoční… spomalilo sa
nielen naše životné tempo, ale objavujú sa aj rôzne zdravotné ťažkosti,
smú­tok, pocity osamelosti. Jedným slovom mení sa spôsob nášho života
aj s jeho predošlými kvalitami. Potrebujeme a očakávame od spoločnosti
väčšiu dávku ohľaduplnosti aj starostlivosti. Avšak na druhej strane sme
jej schopní a ochotní poskytnúť svoje životné skúsenosti, neraz aj pracovné aktivity. V rodinnom kruhu tiež nemalý podiel na výchove mladej generácie. Naozaj ešte nie sme „do starého železa“!
Rok 2014 bol pre nás rokom dynamickým, náročným, ale úspešným.
Cestujeme vlakom bezplatne, seniori-dohodári majú nižšie odvody a začiatkom roka budú mať automaticky prepočítané penzie, výrazne bol navýšený objem finančných prostriedkov na vianočný príspevok, v kúpeľoch
relaxovalo 4 200 seniorov, pripravuje sa zákon o minimálnom dôchodku.
Ale aj v stále väčšej miere absolvujeme základné zdravotné preventívne
prehliadky a viac vieme o liekovej politike. Vysoko si vážime spoluprácu
s Vládou SR na čele s jej predsedom Róbertom Ficom, osobitne s rezortmi
práce, kultúry, zdravotníctva, dopravy, spravodlivosti a financií. Želám
si, aby táto spolupráca pokračovala v ďalšom období, lebo nás čakajú
veľmi ťažké témy. Vážime si dobrej a efektívnej spolupráce so Združením
miest a obcí Slovenska i Slovenským olympijským výborom, s ktorým sme
len pred niekoľkými dňami podpísali dohodu o spolupráci.
Jednota dôchodcov na Slovensku má čo ponúknuť všetkým seniorom
i spoločnosti! Ďalej vzrastá jej autorita, dôvera i nádej v ňu!Sme hrdí na
to, že sme nositelia národných tradícií a povedomia!
Milí čitatelia, dovoľte zaželať Vám v období adventu, vianočných
sviat­kov pokoj, pohodu a zdravie v rodinách a príjemnú pohodu pri aktivitách, na ktorých sa v rámci našej organizácie spoločne podieľate. Želám aj
vám prežiť ten najkrajší okamih v kruhu svojich najbližších! Všetko dobré
v nastávajúcom roku 2015!
ffJán Lipiansky, predseda JDS
 POZDRAVY
Sviatočné pozdravy predsedu a ministrov vlády Slovenskej republiky
Predseda vlády SR
Róbert Fico
Minister (MPSVaR) SR
Ján Richter
3
AKTUÁLNA TÉMA
Ako privítame konanie X. celoslovenského snemu ?
Rok 2015 bude rokom v ktorom sa bude konať
X. celoslovenský snem Jednoty dôchodcov na
Slovensku. Predsedníctvo Jednoty pripravilo
dokument „ Organizačné a obsahové zameranie
hodnotiacich členských schôdzí ZO JDS
konaných v 1. štvrťroku 2015“.
Dovoľujem si vás všetkých s týmto
dokumentom zoznámiť.
Na základe čl. 15 odst. 5 Stanov
JDS, bude sa konať v roku 2015 X.
riadny snem JDS. O jeho konaní rozhodne Republiková rada na svojom
zasadnutí v apríli 2015. Je len samozrejmé, že o termíne, mieste a rozsahu bude rokovať aj Predsedníctvo
JDS v novembri t.r.
Tak ako každoročne, aj v prvom
štvrťroku roku 2015 sa budú konať
hodnotiace členské schôdze ZO
JDS.
Predsedníctvo JDS sa na svojom
zasadnutí dňa 5. 12. 2013 uznieslo,
že hodnotiacou členskou schôdzou
môže byť len členská schôdza v snemovom roku, ktorá okrem schvaľovania ročného rozboru, hodnotí činnosť
ZO JDS za posledné tri roky a volí
výbor ZO JDS, ako aj delegátov na
snemy okresných organizácií.
V roku 2015 nás teda čakajú
hodnotiace členské schôdze ZO
JDS. (HČS)
Konanie hodnotiacich členských
schôdzí JDS je potrebné vykonať do
31.marca 2015.
V zmysle článku 10. Stanov JDS
je potrebné na hodnotiacej členskej
schôdzi vykonať:
• zhodnotenie činnosti ZO JDS za
posledné tri roky
• schváliť výsledky hospodárenia
za uplynulý rok, návrh rozpočtu
na nasledujúci rok
• zvoliť výbor ZO a revíznu ko­
misiu ZO (ak vypršalo 3 ročné
volebné obdobie).
Odporúčame zladiť volebné obdobie orgánov ZO JDS s volebným
4
obdobím orgánov okresných, krajských organizácií a Ústredia JDS.
• schváliť plán aktivít na rok 2015
a poprípade na ďalšie roky
• zvoliť delegáta alebo delegátov
na okresný snem JDS.
Kľúč určí Predsedníctvo okresnej
organizácie JDS.
Je žiaduca účasť funkcionárov
okresnej organizácie na týchto hodnotiacich schôdzach.
Pri organizovaní hodnotiacich
členských schôdzí je potrebné, aby
ako zástupcovia OO JDS boli no­
minovaní tí najlepší funkcionári
predsedníctva OO JDS. Ich povin­
nosťou je nielen účasť na hodnotia­
cej schôdzi, ale aj jej príprava.
Cieľom prípravy hodnotiacej členskej schôdze je:
• spracovanie materiálov pre
informáciu členov o činnosti ZO
JDS za posledné tri roky, roč­
ný rozbor hospodárenia ZO
JDS, návrh rozpočtu, ktoré sú
členskou schôdzou schvaľované
a návrh uznesení.
• veľmi dôležitou úlohou je zabez­
pečenie účasti čo najväčšieho
počtu členov a hostí z mestského
alebo obecného úradu. Najlep­
šie primátor, alebo starosta,
ktorých je potrebné informovať
minimálne dva týždne pred
konaním schôdze o jej konaní
a požiadať ich o účasť. Dôležitá
je aj účasť partnerov a sponzo­
rov.
• u veľkých ZO JDS a MsO JDS
navrhujeme prizvať zástupcov
SZPB.
• občerstvenie je tradičnou súčas­
ťou hodnotiacich schôdzí. Môže
byť kombinované s oslavou fa­
šiangov, alebo Medzinárodného
dňa žien.
• pomocou môžu byť aj články
uverejňované v časopise Tretí
vek.
Obsahové zameranie hodnotia­
cich členských schôdzí ZO JDS za
roky 2012-2015.
Základné materiály ktoré budú
prednesené na HČS, by mali obsahovať:
• správa o činnosti za posledné tri
roky:
• spomenúť úspešné akcie kultúrne, spoločenské, športové, umelecké
• aktivity členov vo vzťahu k ak­
ciám vyšších orgánov JDS, k akciám mesta alebo obce
• zhodnotenie spolupráce so starostom obce, alebo primátorom
mesta, ako aj s poslancami OZ
a MZ
• získavanie ďalších členov ZO
JDS
• ročný rozbor hospodárenia:
• príjmy a výdavky ZO JDS v roku
2014
• krátke stanovisko k čerpaniu nákladov
• návrh rozpočtu na rok 2015
• písomná správa revíznej komisie
(alebo revízora u malých orga­
nizácií):
• stanovisko k hospodáreniu ZO
JDS za rok 2014 a rozpočtu na
rok 2015
• činnosť revíznej komisie (revízora)
• návrh na uznesenie:
• predkladá návrhová komisia
(u väčších ZO JDS)
• schválenie predkladaných správ
• schválenie rozpočtu na rok 2015
• schválenie plánu akcií a podujatí
• zápisnica z rokovania musí
obsahovať:
• deň rokovania
 AKTUÁLNA TÉMA
• kontrola plnenia úloh z VČS za
rok 2014
• HČS k jednotlivým bodom rokovania
• berie na vedomie
• ukladá
• schvaľuje
• počet zúčastnených členov, výsledky hlasovania o návrhu na
uznesenie
Zástupca OO JDS vo svojom vystúpení sa zameria na:
• zhodnotenie činnosti ZO JDS
z pohľadu OO JDS
• zhodnotenie akcií OO JDS
a KO JDS na ktorých sa podieľali ZO JDS okresu
• rozvoj členskej základne ZO
JDS a OO JDS
• vystúpenie v mene Ú JDS
Vystúpenie v mene Ú JDS, za­
bezpečí Ú JDS k týmto bodom:
• činnosť JDS za uplynulý rok,
podiel na činnosti ZO JDS, OO
a KO JDS
• podiel JDS na prijímaní zákonov, zintenzívnenie spolupráce
s rezortmi
• MPSVR SR,MZ SR,MK SR,
MS SR
• spolupráca s partnerskými organizáciami
Vystúpenie v mene Ú JDS, bude
k dispozícii KO JDS najneskoršie
do 31. 12. 2014.
KO JDS materiál doplnia za svoju
činnosť. Dôležité bude hodnotenie
spolupráce s VÚC, mestami a obcami. Predsedovia OO JDS tento materiál dostanú elektronickou poštou
do uvedeného termínu.
Bol by som veľmi rád, keby všetci
naši členovia privítali konanie X.
snemu JDS s očakávaním, že jeho
rokovanie im dá impulzy pre ďalšiu
prácu v ZO, OO a KO JDS. Verím,
že spravia všetko v jeho príprave,
najmä v kvalitnej príprave hodnotiacich členských schôdzí.
ffIng. Igor Fabián,
1.podpredseda JDS
Hodnotenie činnosti komisie pre oblasť kultúry
Oblasť kultúry v spektre aktivít JDS a kultúrnospoločenské podujatia pre seniorov na rôznych
úrovniach zaznamenávajú v ostatných rokoch
čoraz väčší rozvoj vo svojej početnosti aj variabilite. V kalendárnom roku 2014 pribudla k dvom
celoslovenským prehliadkam umeleckej činnosti
seniorov – v speve a ručných prácach i výtvarnej
a remeselnej činnosti tretia, a to prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy i vlastnej literárnej
tvorby seniorov pod názvom Kalinčiakovo Záturčie. Každá z celoslovenských prehliadok sa stretla s priaznivým ohlasom v mnohých ZO
JDS pričom KO JDS z troch krajov Slovenska boli spoluorganizátormi
týchto vrcholných podujatí.
Koncom mája 2014 sa v Martine uskutočnila celoslovenská prehli­
adka v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Kalinčia­
kovo Záturčie, na organizácii ktorej popri Ústredí JDS participovala
KO JDS v Žiline, ale aj okresná a miestna organizácia JDS v Martine.
Takto dostalo celoslovenskú platformu jedno tradičné viacročné kultúrne podujatie Žilinského samosprávneho kraja. Na prehliadke recitovalo 30 seniorov z rôznych miest SR, predsedom hodnotiacej poroty bol
známy herec a recitátor J. Sarvaš.
11. septembra 2014 sa v Posádkovom klube v Trenčíne uskutočnil
jubilejný 15. ročník Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov
seniorov JDS. Zúčastnilo sa ho 9 súborov, zástupcov jednotlivých krajov. Ich vystúpenia predstavovali širokú škálu piesňového bohatstva z
rôznych regiónov Slovenska, ale zaujali prítomných divákov aj krásou
ľudových krojov, lebo sa v nich prezentovala prevažná väčšina súborov.
Prehliadka vyvrcholila hymnickou piesňou „Aká si mi krásna“, ktorú
pod vedením pani Gréty Švercelovej, dirigentky Spevokolu Brodzany,
zaspievali spolu všetky súbory, ba aj početní diváci. KO JDS Trenčianskeho samosprávneho kraja zapojila do organizačných príprav prehliadky viacero miestnych subjektov, vrátane hosťovského vystúpenia
súboru Trenčan, čím sa jej podarilo vytvoriť ovzdušie viacgeneračnej
kooperácie a posunúť záujem o podujatie do širšej občianskej verejnosti
v usporiadateľskom meste.
Tretím vrcholným podujatím z kultúrnej oblasti bol druhý ročník
celoslovenskej prehliadky ručných prác seniorov a drobných ume­
leckých predmetov pod názvom Zlaté ruky 2014. Výstava sa konala
koncom septembra 2014 v exkluzívnom prostredí jednej z výstavných
siení Bratislavského hradu a podľa počtu vystavovaných exponátov sa
skutočne stretla so širokým ohlasom vo všetkých KO JDS na Slovensku.
Na organizačnom zabezpečení priebehu výstavy sa popri kultúrnej komisii pri Ústredí JDS podieľala KO JDS Bratislavského samosprávneho
kraja.
O všetkých troch podujatiach bola široká seniorská verejnosť informovaná na stránkach časopisu Tretí vek, ale aj v rôznych miestnych či
krajových periodikách. Práve možnosť propagácie podujatí seniorov
v tlači na rôznych úrovniach znamená pozitívny prínos k rozvoju ich
kultúrnych a voľnočasových aktivít. Sú veľakrát podnetom pre uskutočnenie obdobného podujatia v ďalších ZO JDS, ale sú aj autentickou propagáciou činnosti ZO JDS, kde sa v rôznych formách realizujú
pokračovanie na strane 6
5
AKTUÁLNA TÉMA
Hodnotenie činnosti komisie pre oblasť kultúry
dokončenie zo strany 5
a konkretizujú podnety z Národného programu aktívneho starnutia, schváleného pre roky 2014-2020 vládou
SR 4.12.2013.
Zo širokej škály voľnočasových aktivít možno pre
oblasť kultúry vyzdvihnúť poznávacie vychádzky, výlety a exkurzie, návštevy divadelných predstavení, výstav a múzeí, ale aj podujatia s akcentom na miestne
či krajové ľudové tradície, tvorivé dielne, tiež podpora
čitateľských záujmov či literárnej tvorivosti seniorov.
O mnohých takýchto podujatiach sa možno dočítať na
stránkach každého z čísel Tretieho veku, jeho okruh dopisovateľov sľubne narastá.
Čo zlepšiť a v čom pokračovať v nastávajúcom roku
2015?
Rozbor všetkých troch celoslovenských podujatí potvrdil dobrú skúsenosť s participáciou KO JDS pri ich organizovaní, a preto s ňou počítame aj v nastávajúcom roku.
Stojí za úvahu zamyslieť sa nad návrhom jednej skupiny
seniorov, ktorí sa prihovárajú aj za organizovanie celoslovenskej prehliadky v tanečnom umení jednotlivcov či
tanečných skupín ( spoločenský tanec, country, folk).
Podľa odozvy zo ZO JDS, ktoré sa zapojili do jednotlivých celoslovenských podujatí, bude na Ústredí JDS
a hlavne na kultúrnej komisii, aby ďalej rozvíjala poradenskú a metodickú činnosť. V kontakte s predstaviteľmi miestnych samospráv posilňovať ich záujem o tvorivú činnosť seniorov a všestranne ju podporovať vrátane
možnej finančnej dotácie.
Osobitnou kapitolou v kultúrnom vyžití seniorov je
ponuka programov zo strany printových a elektronických médií. Najmä v televíznom vysielaní je nepostaču­
júca. Preto budeme hľadať kontakty v redakciách rozhlasových a televíznych staníc s cieľom obrátiť ich väčšiu
pozornosť na seniorsku divácku a poslucháčsku obec pri
tvorbe pôvodných aj pravidelných relácií.
Ústretový krok vlády SR, cestovanie vlakmi pre
dôchodcov zdarma, ponúka viacero možností na organizovanie turisticko-poznávacích, ale aj kultúrno-spoločenských aktivít hlavne na pôde ZO. Je však aj prínosom
pri organizovaní a finančnom krytí celoslovenských podujatí, ktoré plánujeme tradične uskutočniť.
Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým funkcionárom i členom základných, okresných i krajských organizácií Jednoty za ich tvorivý prístup a obetavú prácu pri
organizovaní jednotlivých kultúrnych i voľnočasových
podujatí na rôznych úrovniach v roku 2014. Verím, že sa
nám podarí naplniť aj rok 2015 podujatiami, ktoré nás
potešia, pobavia, ale aj vzájomne ľudsky obohatia.
ffPhDr. Alojz Luknár,
podpredseda JDS a predseda kultúrnej komisie
6
Zas nám bude o rok viac
Ako ten čas letí. Ešte mám
v pamäti hodnotenie roku
2013 a už idem hodnotiť nasledujúci rok. Tak aký bol
s pohľadu Sociálnej komisie.
Podarilo sa aj na základe našej iniciatívy presadiť zvýšenie
vianočného príspevku na celkovú sumu 80 mil. eur a zvýšenie počtu jeho poberateľov. Myslím, že to nie je
zlá zpráva pre tých našich členov, ktorí poberajú
dôchodok v „tej neuveriteľnej“ výške, ktorú milostivo stanovil bývalý minister pán Kaník. Keďže
týchto poberateľov vo veľkom rieši „Najvyšší“, tak
vďaka nemu z pôvodných cca 600 tisíc už pomaly nebude koho riešiť. Aj toto je nakoniec prejav
vďaky za celoživotnú prácu v réžií najmä našich
predchádzajúcich politických garnitúr, ktorí pred
voľbami sľubovali veci nevídané. Som toho názoru,
že voľby by mali byť aspoň dvakrát ročne a potom
by sa aj dôchodcom žilo radostnejšie.
Rozbehli sme práce aj na stanovení minimálneho dôchodku a absolvovali sme na túto tému
už rad rokovaní s príslušnými odborníkmi Ministerstva práce. Zatiaľ, zdá sa, že sa nám podarí
presvedčiť kompetentných o správnosti našich
požiadaviek, ktoré zatiaľ radšej nezverejním, aby
som to neuriekol. Prezradím len toľko, že podľa
pracovníkov ministerstva práce počet dotknutých dôchodcov by mal dosiahnuť minimálny počet 20 000, my navrhujeme takú úpravu, aby ich
mohlo byť viac.
Venovali sme sa aj problematike exekúcií
dôchodcov, kde však môžem skonštatovať, že naši
členovia sú dostatočne obozretní a v tomto smere
sme nezaznamenali podstatnejšie problémy.
Pre najbližšie obdobie popri spomínanom minimálnom dôchodku hodláme svoju činnosť zamerať aj na doriešenie problematiky vdovských
a vdoveckých dôchodkov ako aj dôchodkov, ktoré
naši členovia poberajú z Českej republiky.
Záverom mi dovoľte popriať Vám všetkým naj­
mä bohatého Ježiška a veľa zdravia a šťastia v prichádzajúcom roku 2015.Tú kombináciu zdravia
a šťastia volím preto, lebo tí na Titanicu boli zdraví.
ffIng. Jozef Rakús,
podpredseda JDS a predseda sociálnej komisie
 AKTUÁLNA TÉMA
Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov
a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2012 – 2016 okrem iného zaviazala, že vytvorí stabilný rámec sociálnej politiky pre istoty občanov, pričom za kľúčové považuje zvýšenie kvality
života staršej generácie ako komplexnej problematiky,
ktorá má posilniť súdržnosť spoločnosti. Za dominantné
považuje vytváranie podmienok na jej udržateľnosť nastavením dôchodkového systému, s dôrazom na starobné dôchodky. Je to dôležitý prvok v systéme opatrení, ale
nie jediný.
Ďalším krokom vlády Slovenskej republiky, ktorý by
mal posilniť aktívnejší podiel staršej generácie na živote
spoločnosti, je zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie (ďalej len „rada vlády“),
ktorú vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa
8. januára 2014 uznesením č. 17 transformovala z Výboru pre seniorov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
Rada vlády je stálym odborným, poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti práv seniorov, pri riešení otázok životných
podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi a pri zabezpečovaní užšej spolupráce
zainteresovaných subjektov na riešení dôsledkov starnutia populácie.
Plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti v súlade
s plánom práce vlády Slovenskej republiky a plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
Navrhuje, koordinuje a kontroluje opatrenia zamerané
na elimináciu negatívnych dôsledkov procesu starnutia
populácie na ekonomiku, trh práce, dôchodkový systém
a ďalšie oblasti života spoločnosti.
Zaujíma stanoviská a prijíma uznesenia k návrhom zákonov, ktoré môžu mať dosah
na súčasný stav a rozvoj životných podmienok senio­
rov, predkladá ministerstvám a ostatným ústredným
orgánom štátnej správy podnety na tvorbu a zmenu
právnych predpisov upravujúcich práva, povinnosti
a podporu seniorov vo všetkých oblastiach života.
Do pôsobnosti rady vlády okrem iného patrí aj podávanie iniciatívnych návrhov obciam a samosprávnym
krajom, mimovládnym organizáciám a záujmovým združeniam v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej
prevencie a sociálneho poradenstva v záujme zlepšenia
koordinácie činností pri tvorbe a rozvoji životných podpokračovanie na strane 8
7
AKTUÁLNA TÉMA
Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov
dokončenie zo strany 7
mienok seniorov vo všetkých oblastiach života a pri ich
integrácii do spoločnosti.
Podľa Štatútu sa rada vlády skladá z 35 členov, a to
z predsedu rady, dvoch podpredsedov rady, tajomníka
rady a ďalších členov rady. Predsedom rady je minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Prvým podpredsedom rady je minister zdravotníctva
Slovenskej republiky. Druhým podpredsedom rady je
nominovaný zástupca organizácií zastupujúcich záujmy
seniorov v rade, ktorého vymenúva a odvoláva predseda
rady na návrh členov rady. Tajomníkom je štátny zamestnanec Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Ďalšími členmi sú štátny tajomník:
1. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
2. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
3. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
4. Ministerstva financií Slovenskej republiky,
5. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
6. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
nominovaný zástupca:
1. Združenia miest a obcí Slovenska,
2. Združenia samosprávnych krajov - SK 8
3. Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky,
4. Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike,
5. Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku,
6. Sociálnej poisťovne,
7. Inštitútu pre výskum práce a rodiny,
8. Slovenskej katolíckej charity,
9. Slovenskej humanitnej rady,
ďalšími členmi sú 16 zástupcovia organizácií zastupujúcich záujmy seniorov a 1 nominovaný zástupca Rady vlá-
8
dy Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť.
Rada vlády od svojho vzniku zasadala trikrát.
27. februára 2014 s programom okrem iného zameraným na schvaľovanie základných dokumentov rady vlády.
19. mája 2014 s programom okrem iného zameraným
na sociálnu problematiku a práva starších osôb v kontexte medzigeneračnej spravodlivosti.
13. októbra 2014 s programom okrem iného zameraným na zdravotnícku problematiku starších osôb.
Ďalším významným dokumentom, ktorý vláda Slovenskej republiky v minulom roku schválila, je nový Národný
program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 (ďalej
len „NPAS“), ktorým podporila na viacerých úrovniach
tvorbu politík v prospech starších ľudí. Na procese tvorby
NPAS participovali aj členovia rady vlády.
Rada vlády sa naďalej angažuje na vyhodnocovaní
plnenia úloh vyplývajúcich z NPAS, podieľa sa na aktualizácii NPAS a na vypracovávaní a pripomienkovaní
ďalších materiálov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú postavenia seniorov a problematiky starnutia populácie.
 RADÍME VÁM
Ako žiadať o vrátenie daňového preplatku
Dôchodcom, ktorí popri poberaní, spravidla
nízkeho, dôchodku ešte pracujú na dohodu, musí
zamestnávateľ zdaniť celý ich zárobok. Napriek
tomu sa môžu dôchodcovia vyhnúť daniam úplne.
Ak totiž ich príjem neprekročí stanovenú hranicu,
štát im vráti všetky dane, ktoré im zamestnávateľ
strhol z platu.
Ako postupovať, ak chcete získať
naspäť zaplatené dane:
Najprv si musíte vypočítať, či máte
na vrátenie dane nárok. Od dane je
oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane.
V tomto roku tak môžete celkovo
zarobiť maximálne 1901,67 eura.
O tom, či vám štát vráti dane, ktoré
vám zamestnávateľ strhol z platu,
rozhoduje celkový hrubý príjem ešte
pred odpočítaním odvodov. Treba
zrátať príjmy od všetkých zamestnávateľov, prípadne ďalšie príjmy ako
z prenájmu, či zo živnosti.
Ak výsledná suma nie je vyššia ako
19061,67 eura, máte nárok na vrátenie daní.
Kto chce získať naspäť zaplatené
dane, musí sám podať daňové priznanie.
Seniori, ktorí majú len príjem zo
zamestnania, podávajú daňové priznanie typu A. Na jeho vyplnenie budete potrebovať potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených
daní a odvodov. Toto potvrdenie vám
každý zamestnávateľ musí vystaviť.
Ak chcete získať naspäť dane nestačí, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie daní. Zúčtovanie vám síce môže
zamestnávateľ urobiť, ale v takom
prípade vám daňový úrad nevráti
žiad­ne peniaze. Preto musíte sami
podať daňové priznanie.
V daňovom priznaní je aj kolonka,
do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku však
musia uviesť len tí dôchodcovia, ktorých dôchodok je nízky a preto im
vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima.
Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu,
že jeho zárobok je nižší ako polovica nezdaniteľného minima, (1901,
67 eura) výšku dôchodku nemusí
uvá­dzať.
O vrátenie daňového preplatku je
potrebné požiadať.
Žiadosť o vrátenie preplatku je
priamo súčasťou daňového priznania. Dôchodca si môže vybrať, či
chce peniaze poslať poštou, alebo
prevodom na účet. Ak niekto nevyplní kolonku o vrátenie preplatku,
daňový úrad mu peniaze nevráti,
preto pozor pri vypĺňaní tlačiva
o daňovom priznaní.
Aké dávky v hmotnej núdzi môžete v roku 2014 dostať
Vzhľadom k tomu, že každý rok sa
mení výška dôchodku v dôsledku valorizácie dôchodkov, mení sa aj výška dávok v hmotnej núdzi.
V roku 2014 sú sumy dávok
v hmotnej núdzi a príspevkov k nej
nasledovné:
Dávka v hmotnej núdzi:
61,61 eura mesačne, ak ide o jednotlivca
107,10 eura mesačne, ak ide
o dvojicu bez detí
Ochranný príspevok:
suma 63,07 eura mesačne
Príspevok na bývanie:
suma: 55,80 eura mesačne, ak ide
o domácnosť s jedným členom do-
mácnosti, 89,20 eura mesačne ak
ide o domácnosť s viacerými členmi
domácnosti, alebo ak ide o nájom
bytu viacerými nájomcami.
Jednorazová dávka
Je určená na čiastočnú úhradu
mimoriadnych výdavkov členov
domácnosti, ktorým sa poskytuje
dávka v hmotnej núdzi. Je určená
najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošate­nia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti
a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny,
posteľnej bielizne, mimoriadnych
liečebných nákladov a pod. Možno ju priznať jednorázovo do výšky
preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku
životného minima pre jednu plnoletú osobu.
O tom, kto môže dostať dávky
v hmotnej núdzi, sme si hovorili
v predchádzajúcich číslach Tretieho
veku, preto som sa k tomu nevracala.
Predpokladáme, že žiadosti o dávky v hmotnej núdzi sú tými poslednými, nakoľko od júla 2015 má byť prijatý zákon o minimálnom dôchodku
a potom už nebude potrebné žiadať
o dávky.
ffJUDr. Anna Hromníková,
podpredsedníćka JDS
9
AKTUALITA
Aby jeseň života mala zmysel
Jednota dôchodcov na Slovensku vo svojej
činnosti aktívne presadzuje záujmy a ochranu
práv seniorov. O tom, čo seniorov teší, či naopak
trápi, a tiež o tom, aké aktivity pomáhajú dávať
zmysel jeseni života, rozpráva predseda Jednoty
dôchodcov Slovenska Ing. Ján Lipiansky, PhD.
Rozhovor pre Bedeker zdravia pripravil prof.
MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc..
Ste predsedom najväčšej seniorskej organizácie v SR. vosti o seniorov. Obraz o našich aktivitách prináša aj
Koľko máte členov, aké sú ciele a úlohy organizácie?
náš časopis TRETÍ VEK, odzrkadľujúci bohatý život
Sme najväčšou dobrovoľníckou organizáciou v našej
republike. Populácia u nás neustále starne a našou snahou je vytvárať čo najlepšie podmienky pre všestranne
kvalitnejší život seniorov. Vo viac ako tisícke základných organizácií po celom Slovensku je v súčasnosti
zapojených takmer osemdesiattisíc seniorov. Tieto základné organizácie vykonávajú veľmi bohatú vzdelávaciu, kultúrnu a športovo-turistickú činnosť. Teší nás,
že takáto činnosť vyzvala veľký počet doposiaľ neorganizovaných seniorov zúčastňovať sa nášho programu.
Veľkú podporu cítime od starostov obcí a miest. Takáto
aktivita nám pomáha napĺňať zmysel našej jesene života. Veď aj pre nás platí, že ak sme schopní adaptovať
sa a prispôsobovať sa veľkým zmenám, ak sa radujeme
z poznania niečoho nového, ak máme svoje záľuby a so
záujmom všetko okolo nás sledujeme, sme duševne
zdraví aj vtedy, keď sme sa narodili v prvej polovici minulého storočia. Našou snahou je ponúknuť seniorom
taký zmysel života, aby nemali pocit beznádeje a zby-
v základných kolektívoch a poskytujúci zaujímavé informácie pre každého dôchodcu. Snažíme sa aj týmto
spôsobom ovplyvniť život seniorov a činnosti našich
organizácií.
Aké možnosti má Jednota dôchodcov na Slovensku
ovplyvňovať legislatívne procesy týkajúce sa seniorov?
Pre riešenie problémov seniorov je významné, že
v januári t. r. bola kreovaná Rada vlády SR pre práva
seniorov, v ktorej aktívne pracujú pre nás rozhodujúce
rezorty – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
i Ministerstvo zdravotníctva, ako aj rezorty, ktoré, aj
keď čiastočne, majú v pôsobnosti seniorskú agendu.
Ostatné dva roky aj v tomto nastala významná zmena. Konštruktívne pracujeme s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, kam nás pozývajú na rokovania o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa
seniorskej agendy. Tak napríklad, pracujúcim seniorom sa budú prepočítavať penzie každý rok, bez toho,
aby ukončili pracovný pomer, podstatne sa zvýši objem finančných prostriedkov na vianočný príspevok,
a tým viac dôchodcov tento príspevok dostane. Pripravuje sa minimálny starobný dôchodok na úrovni 300
EUR. S Ministerstvom dopravy je dohodnuté, že všetci seniori budú vlakom cestovať po celom Slovensku
zadarmo. Spolupracujeme tiež s Ministerstvom spravodlivosti na ochrane seniorov pred nekalými praktikami nezodpovedných subjektov.
Aké zdravotné problémy trápia seniorov a ako ste spokojný so systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti seniorom?
točnosti.
Jednota dôchodcov sa významne podieľa na riešení veľmi zložitej situácie veľkého počtu seniorov, ako
aj na skvalitňovaní podmienok zdravotnej starostli-
10
Je len prirodzené, že náš vek prináša novú, doposiaľ
nepoznanú situáciu. Hlásia sa choroby, potrebujeme
viac liekov i zdravotných pomôcok. Vzťah k lekáropokračovanie na strane 11
 AKTUALITA
Aby jeseň života mala zmysel
dokončenie zo strany 10
mu snaženiu sa pozitívne výsledky prejavujú len veľmi
pomaly. Čaká nás ešte veľa práce. Pri poskytovaní kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti seniorov nám tiež ide
o to, aby bola finančne dostupná aj pre nízkopríjmových seniorov. Na zlepšenie vzťahu senior – lekár nám
slúži aj projekt Ministerstva zdravotníctva „Pýtajte sa
lekára“.
V čom spočíva činnosť vašej zdravotnej komisie?
Popri sociálnej komisii JDS hrá v súčasnosti významnú úlohu aj naša zdravotná komisia. Iniciatívne
navrhuje opatrenia, neustále mapuje reálnu situáciu
v jednotlivých oblastiach zdravotnej starostlivosti.
Tieto skúsenosti potom využívame pri rokovaniach
s Ministerstvom zdravotníctva. Aktuálne rozpracovávame Náš podiel na schválenom Národnom programe
aktívneho starnutia na roky 2014 až 2020. Postupne
budujeme takéto komisie aj na krajskej úrovni.
Zastávate významnú funkciu. Váš záujem o zlepšenie
života seniorov bol celoživotný alebo sa vykryštalizoval
postupom veku?
Nemyslím, že sa súčastní funkcionári JSD cieľavedome pripravovali na to, že raz budú pomáhať riešiť
zložitú seniorskú agendu. Tak ako plynul čas, aj ja som
sa ocitol vo víre udalostí a rozhodol som sa pomáhať.
Som ekonóm a dlho som pracoval v zahraničnom obchode. Keď bolo treba pomôcť, moja odpoveď bola
kladná.
vi začíname chápať viac emocionálne a s väčším rešpektom. Očakávame
väčšie pochopenie od
ošetrujúcich
lekárov
a zdravotného personálu, už aj vzhľadom na
to, že mnohí seniori sú
už dlhšie pod lekárskou
kontrolou. Úprimne sa
snažíme posunúť starostlivosť o nás do oblasti prevencie. Takmer dva
roky sa snažíme, aby sa
pravidelné preventívne
zdravotné prehliadky
stali bežnou súčasťou života seniorov. Som rád,
že aj v tomto našom úsilí
nachádzame podporu
Ministerstva zdravotníctva. Aj napriek náš-
ffzdroj: Bedeker zdravia č. 5/2014
11
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Na Slovensku prechádzame na nový spôsob Aktív seniorov s Teslou, a.s. – Liptovský Hrádok
úhrady správnych a súdnych poplatkov
12
Členovia KD, sekcia TESLA sa dňa 24. 9. 2014 na
pozvanie vedenia závodu TESLA, a.s. zúčastnili
prehliadky svojho bývalého závodu. Závodom nás
sprevádzali Ing. Roman Palaj a Ing. Matej Ján.
Videli sme sklad vstupného materiálu
a výrobné haly, kde počítačom riadené stroje
obsluhovali vysokokvalifikovaní pracovníci.
Mnohí naši seniori potrebujú vybaviť na rôznych inštitúciách rôzne žiadosti, pri ktorých je potrebné priložiť kolok. Nakoľko papierové kolkové známky sú v predaji na
poštách len do 30. 11. 2014 a občania ich môžu použí­
vať na úhradu len do 31. 12. 20914 je pre nás potrebné
oboznámiť sa s novým spôsobom úhrady požadova­
ných poplatkov prostredníctvom systému E- kolok.
V rámci nového systému môžete v súčasnosti hradiť
tieto poplatky prostredníctvom 102 samoobslužných
terminálov, tzv. kioskov na:
• pracoviskách ministerstva vnú­tra SR
• všetkých okresných dopravných inšpektorátoch
• všetkých oddeleniach dokladov
• kontaktných centrách, ktoré vznikajú v rámci reformy ESO
• najväčších katastrálnych úra­doch v krajských mestách
Ako zaplatiť poplatok v kiosku:
1. n
a dotykovej obrazovke si vyberiete úkon, za ktorý
chcete zaplatiť správny poplatok.
2. v yberiete si spôsob platby, buď v hotovosti, alebo
platobnou kartou.
3. z oberiete si potvrdenie o úhrade správneho poplatku – e kolok-a doklad o platbe -účto­vný doklad,
a e-kolok priložíte k úradnej žiadosti
Ako dlho je platné potvrdenie o zaplatení poplatku
kiosku:
e-kolok je možné použiť do 330 dní od úhrady poplatku.
Čo urobiť ak občan z akýchkoľvek dôvodov nepoužil
e-kolok do 309 dní od jeho vydania:
v takom prípade bude možné nepoužitý e-kolok vrátiť
na všetkých pobočkách Slovenskej pošty a.s.. V období
do 3 rokov od jeho zakúpenia.
Aké doklady vydá po zaplatení poplatku kiosk občanovi
kiosk vytlačí občanovi 2 doklady:
1. P
otvrdenie o úhrade správneho poplatku s označením „Priložte k žiadosti“
2. D
oklad o platbe v hotovo­sti, alebo platobnou kartou
s označením: „Uchovajte ako účtovný doklad“
Aká je maximálna suma výdavku z kiosku:
výška výdavku je limitovaná prostriedkami, ktoré má
v danom čase konkrétny kiosk k dispozícii, maximálne
však do výšky 99,50 eur
Je možné použiť e-kolok aj na inom úrade, ako na
mieste kde bol zakúpený:
nie je to možné. Z bezpečno­stných dôvodov je e-kolok
neprenosný. Je možné použiť ho len na tom mieste,kde
bol zakúpený.
Správne a súdne poplatky v novom platobnom systéme je možné hradiť aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.
Ako bývalí zamestnanci sme hrdí
na to, že " náš " závod prešiel takou
obrovskou premenou, že sa vedenia
podniku ujali tak
schopní ludia a dokázali z našej Tesly
urobiť prosperujúci závod, ktorý je schopný konkurencie
vo svete a v súčastnosti vyrába hlavne pre západnú Európu, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko. Z tohoto závodu vychádzajú výrobky vysokej kvality, aj tu vidieť vysokú
profesionálnu zodpovednosť vedúcich pracovníkov.
Vedenie závodu pre svojich seniorov pripravilo po exkurzii posedenie z pohostením v hoteli Smrek. Za vedenie podniku pozdravil seniorov p. Závodný Ján - predseda odborov, p. Ing. Palaj - predseda predstavenstva
a p. Ing. Mináriková - personálna manažérka.
Posedenie viedla podpredsedníčka KD p. Anna Šarkanová, predseda KD p. Ján Paštrnák nás oboznámil s činnosťou klubu od predchádzajúceho aktívu v septembri
2013, poukázal na prácu výboru klubu, ktorý sa podieľal
aj na tomto vydarenom podujatí. Zhodnotil priebeh
dvoch vydarených výletov. Oboznámil s pripravovanými akciami do konca t.r. a poukázal na bohatú činnosť
klubu na čom majú veľkú zásluhu všetci členovia výboru.
Prípitok predniesol Ing. Roman Palaj, ktorý poukázal na
profesionálnu česť bývalých zamestnancov a ospravedlnil predsedu dozornej rady p. Ing. Dušana Hrica.
Na záver predseda klubu v mene všetkých prítomných
74 členov klubu poďakoval celému vedeniu závodu TESLA,a.s., za krásne strávené odpoludnie. Uviedol, že nemáme ako prejaviť svoju vďačnosť, čo pre svojich bývalých zamestnancov urobilo vedenie TESLY, len svojím potleskom
a veľkým " ĎAKUJEME". Poďakoval naším úspešným
športovcom Ing. D Nemcovi a p. Viere Soukupovej, ktorí sa
v športových súťažiach prebojovali z oblastnej až na celoslovenskú a medzinárodnú súťaž seniorov, kde sa umiestnili na popredných miestach. Pre dobrú náladu a do tanca
nám hrali a spievali Ing. Ivanko a p. Ján Hečlo.
ffJUDr. Anna Hromníková, podpredsedníćka JDS
ffVýbor KD, sekcia TESLA, r.č.
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Užitočná spolupráca v Trenčianskom samosprávnom kraji bola zavŕšená memorandom
Streda 1. októbra 2014 bola na Úrade Trenčianskeho
samosprávneho kraja v Trenčíne netradičná.
V čase od 9,00 do 16,00 hod. sa tu uskutočnil historicky prvý Deň otvorených dverí TSK. Podujatie bolo
určené širokej verejnosti so zreteľom na seniorov a mladú generáciu s cieľom priblížiť im prácu samosprávy.
Návštevníci si mohli obzrieť priestory úradu, zoznámiť
sa s prácou jednotlivých odborov, ich kompetenciami
a projektmi, stretnúť sa s krajskými poslancami a osobne sa pozhovárať s predsedom TSK Ing. Jaroslavom
Baškom.
Keďže sa začal október, mesiac úcty k starším,
o 10,00 hod. podpísali predseda TSK Ing. Jaroslav
Baška a predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku Mgr. Anna Prokešová Me­
morandum o spolupráci. Trenčiansky samosprávny
kraj i v uplynulom období podporoval aktivity a podujatia KO JDS Trenčín. Podpísaním Memoranda sme potvrdili, že budeme v spolupráci aj naďalej pokračovať.
Snahou podpísaného memoranda je pokračovať v napĺňaní kvality a dôstojnosti každodenného života se­
niorov žijúcich na území Trenčianskeho samosprávneho
kraja a využívať ich skúsenosti a poznatky na poskytovanie kvalitnejších služieb v sociálnej, zdravotnej oblasti
v regióne.
Účelom tohto memoranda je taktiež vytvárať pod­
mienky pre kultúrne, športové, spoločenské aktivity
a pre celkové zlepšenie kvality života občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja a podporovať informovanosť a vzdelávacie programy v rámci celoživotného
vzdelávania pri presadzovaní nových poznatkov a skúseností zo života spoločnosti.
1. október - „Medzinárodný deň starších“
Podpis „Memoranda“ medzi TSK a KO JDS Trenčín
13
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
14
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
15
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Výborná myšlienka sa ujala – JDS v Hlohovci má 15-te výročie
Keď mňa a Dpt. Jaroslava Poláka kedysi v druhej
polovici roka 1999 nabádali vtedajší zástupcovia
Krajskej organizácie JDS, aby sme v Hlohovci založi­
li organizáciu JDS, pretože v Klube dôchodcov Ruža
sa im to nepodarilo, najskôr sme váhali, odmietali.
Napokon nás presvedčili a po zvážení sme sa podujali
túto myšlienku realizovať. Ukázalo sa, že to bola vý­
borná myšlienka. Po 15 rokoch môžem konštatovať,
že JDS v Hlohovci sa stala vysoko aktívnou a života­
schopnou organizáciou.
Čo však najviac teší je skutočnosť, že z 26 zakladajúcich
členov má dnes naša organizácia viac ako 200 členov, čo
svedčí o jej príťažlivosti u seniorov v Hlohovci.
Kultúrne a spoločenské aktivity
Môžeme konštatovať, že tieto úlohy za celých 15 rokov
boli úspešne plnené. Tak napr.: v rámci Senior klubov
sme mali na besedách či prednáškach množstvo zaujímavých osobností z mnohých oblastí života – lekárov,
hercov, cestovateľov, výtvarníkov, fotografov, športovcov
a pod.
Veľkým prínosom bolo utvorenie súboru malých javiskových foriem. Tento súbor pripravuje programy, s ktorými sa prezentuje nielen na senior kluboch, ale aj v rámci
mesta Hlohovec, ako aj v niektorých obciach okresu.
Pravidelne dvakrát do roka boli organizované zábavnospoločenské posedenia s hudbou, tancom a zábavným
programom – napr. fašiangové pochovávania basy, plesy,
majálesy či pred silvestrovské lúčenia sa so starým rokom.
V týchto a podobných aktivitách chceme pokračovať aj
v ďalších rokoch a neustále ich skvalitňovať.
Sociálne a zdravotné aktivity
V tejto oblasti boli vytýčené najmä úlohy humanitného a zdravotného charakteru. Komisia zabezpečovala
návštevy dlhodobo chorých členov, odobierky pri úmrtí
člena, prednášky a besedy so zdravotníckou tematikou.
Tie­to sa konali v rámci akcie JDS: Mám 65 a viac a teší ma,
že žijem zdravo. Spomeniem napr: besedu s gynekológom,
záchrannou zdravotnou službou, niektorými lekármi –
špecialistami, lekárnikmi a pod. Spolupracuje s komisiou
turistiky - športu a rekreácií. Podieľa sa pri zabezpečovaní
rekreačných a liečebných pobytov so štátnou účelovou dotáciou, ako aj zájazdoch na termálne kúpaliska.
Turistické, športové a rekreačné aktivity
Veľmi úspešne bol aktivizovaný turistický krúžok. Ten
mesiac čo mesiac pripravuje rôzne tématicko - turistické
vychádzky a zájazdy za poznaním, mapujúc tak blízke
i vzdialenejšie okolie. Už 12 rokov je organizovaný týždňový rekreačný a liečebný zľavnený pobyt v kúpeľoch
Nimnica, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 40 členov. Už
niekoľko rokov organizujeme vždy v auguste športovo zábavné popoludnie v športovom areáli MIER v mestskej
16
časti Peter. V nenáročných disciplínách súťažia seniori
nie len z JDS, ale aj ostatných senior klubov v Hlohovci.
Celkove môžeme konštatovať, že každoročne sme pre našich členov organizovali viac ako štyridsať rôznych zaujímavých a zmysluplných aktivít.
Naše úspechy
Pekné úspechy dosahujú naši členovia pri rôznych príležitostiach a rôznych aktivitách poriadaných inými organizáciami, alebo na iných rôznych podujatiach. Tak napr:
naši členovia Mária Balagová, Oľga Oravcová, Mgr.Oľga
Mičková, Rozália Bučková, Jozef Oravec získali via­
cero medailí na celoslovenských športových hrách JDS
a na olympiádach JDS. Naši zástupcovia na športových
hrách, ktoré poriada ZpS Harmónia Hlohovec získali
dvakrát prvé miesto, raz druhé a raz tretie. Úspechy dosahovali jednotlivci v rôznych oblastiach. Jozef Oravec bol
v roku 2013 za celoživotnú činnosť v prospech hádzanej
slávnostne uvedený do siene slávy Slovenskej hádzanej
ako i ocenený pamätnou medailou predsedu TTSK za zásluhy o rozvoj športu a kultúry v TTSK. Ocenenie pamätnou medailou získal aj za pozoruhodný prínos v športe
i spoločenskom živote mesta Hlohovec. Ocenenia získali
aj Mgr. Oľga Mičková – medailu predsedu TTSK, Ing.
František Liščák a Margita Kadlečíková v medzinárodnej autorskej literárnej súťaži Rozhľady a obaja vydali aj
knižky poézie a prózy. Podobne vydal knižku o hudobnej
skupine Modrá sedma aj Jozef Medo. Pravidelne zbiera
úspechy na rôznych súťažiach v prednese prózy pani Mária Balagová.
Pri príležitosti 15. výročia našej MsO JDS nám prichodí poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli
k dosiahnutiu jej úspechov. Ďakujeme najmä Mestskému zastupiteľstvu a vedeniu mesta, TTSK a jeho predsedovi Ing. Tiborovi Mikušovi, strane SMER-SD a jej predsedovi, poslancovi NR SR Ing. Ivanovi Vargovi, skupine
poslancov MsÚ – Fraštačania, Bytovému hospodárstvu,
Mestskej knižnici, Okresnému múzeu, Mestskému kultúrnemu centru, Občianskemu združeniu Ex Libris ad
personam, ako i viacerým podnikom a podnikateľom
najmä za finančnú podporu, resp. ceny do našich súťaží
a pod. Ďakujeme vyšším orgánom JDS za metodickú pomoc a podporu pri plnení plánov aktivít. V neposlednom
rade treba poďakovať všetkým bývalým i terajším funkcionárom našej organizácie za ich osobnú angažovanosť v práci MsO JDS bez, ktorej by sme nedosiahli také
významne úspechy v našej činnosti.
Do ďalších rokov treba zaželať MsO JDS veľa ďalších
úspechov v jej rozvoji a aby i naďalej bola príťažlivou pre
seniorov v Hlohovci.
ffJozef Oravec
PF 2015
Veľa šťastia v novom roku
želá čitateľom Tretieho veku
vaša tlačiareň
17
VIANOČNÁ PRÍLOHA
Vianočné zamyslenie
Aký si bol, rok 2014? Nabitý, naplnený politickospoločenskými aktivitami, ale aj dňami významných výročí. Bol si plný predvolebných bilbordov,
stretnutí, sľubov aj samotných volieb. Na mnohých
besedách s kandidátmi na poslanecké miesta v Európskom parlamente či v miestnych samosprávach
sme spoločne hodnotili úroveň nášho každodenného života – jeho negatíva i pozitíva. Načúvali
sme perspektívam aj víziám do najbližších rokov.
Šli sme – možno početnejšie ako ostatné vekové
kategórie – k volebným urnám, lebo príslušníci
našich ročníkov vnímajú svoje občianske práva
i povinnosti možno o niečo zodpovednejšie ako
mladší voliči. Že sme aj kritickejší, nespokojnejší,
rozčarovaní? Aj to prináša náš vek a prežité životné
skúsenosti. Presne ony nám diktujú aj evokujú snahu poúčať, naprávať, vždy nanovo hľadať ústretové
kroky. Jedným slovom, jednou vetou – sme takí! Aj
keď už na bočnej koľaji, predsa ešte stále plní záujmu aj rôznych aktivít, možno i očakávaní od našich
najbližších aj od celej spoločnosti.
Aký si bol, rok 2014? Podnietil si nás pripomenúť
si uplynulé storočie už od prvých dní vypuknutia
prvej svetovej vojny a hlavne spomenúť si na osudy našich starých rodičov, ktoré v mnohom negatívne poznačili jej hrôzy. Naplnilo sa 70 rokov od
vypuknutia Slovenského národného povstania,
aj štvrťstoročie od dní zamatovej revolúcie a významných spoločenských zmien, ktoré so sebou
priniesla. Žili sme v tých rokoch. Obdobie druhej sv. vojny, a teda aj SNP, i udalosti roku 1968,
vlastne celá druhá polovica XX. storočia – to bol
náš život - naše detstvo, mladosť, zrelé roky. Veľa
o nich vieme, mnohému nás naučili, veľa od nás
žiadali. Preto ich nedokážeme vidieť iba čiernobiele. Preto je v nás aj menej odmietania. Skôr
snaha po hľadaní koreňov a východísk, poučenia,
ale aj zdravých predstáv o budúcnosti. Na druhej
strane máme vo vedomí prítomnú skepsu i rozčarovanie. Vraví sa, že človek v zrelom veku má právo na jedno i druhé.
O krátky čas zaklopú na naše dvere Vianoce. Áno,
opäť Vianoce, ako po desiatky uplynulých rokov.
Už sa pravdepodobne málo pýtame, aké budú. Už
od nich neočakávame toľko prekvapení ako kedysi
v detstve. Už sa ani toľko nenastaráme kvôli nim.
Ale predsa v nás zobúdzajú akúsi tichú nedefinovateľnú vnútornú pokoru. Obklopení fluidom spomienok vnímame, ale iste aj posúvame a rozdávame
okolo seba najzákladnejšie posolstvo Vianoc – posolstvo lásky, rodiny, porozumenia, života.
Zaželajme si navzájom pekné Vianoce a po nich
vstup do nového roka 2015 s nádejou, že prinesie
viac pohody, porozumenia a tolerancie všetkým
ľuďom dobrej vôle.
ffAlojz Luknár
Keď prichádzajú Vianoce
Zažiadalo sa mi bieleho snehu…
Túlala som sa po stránkach internetu, hľadala obrázky so zimnou náladou. Veľa ich bolo, ale jeden
ma oslovil akousi zvláštnou blízkosťou. Niečím,
čo sa presne nedá pomenovať, iba človek – ako
vo sne cíti, že tam niekedy… pravdepodobne, či
isto-iste? bol. Sánky… ploty, huňaté od snehu…
rozptýlené svetlo z elektrickej lampy… aj ružovo-bielo-sivé oblaky a nad nimi belasé vysokánske nebo. Romantika? Prečo nie? Nostalgia? Čo
s ňou! Jedného i druhého viac ako dosť. A tak sa
o svoje pocity delím .
Zažiadalo sa mi bieleho snehu,
ľadových kvetov po oknách,
detského šantenia na lyžiach, sánkach,
kriku, radosti, smiechu.
18
 VIANOČNÁ PRÍLOHA
Zažiadalo sa mi byť s mamkou v kuchyni
a piecť s ňou medovníčky.
Môj dávny svet spred rokov,
Bože, aký si vzdialený –
a predsa aký blízky. Vpletáš sa mi do snov
nad ránom sa budím. Viem, sny sú márne,
spomienky vzdialené.
Vstanem, dnešku sa prispôsobím –
tak po babkovsky chystám Vianoce.
No je mi sladko-bôľne - clivo.
Rozprávky v našej izbe?
Už nič nie je, nebude,
ako kedysi, dávno bolo.
ffD.L.
Milan Rúfus: Hudba pod ľadom –
úryvok z eseje
Neviem presne, kedy sa pominul čas, v ktorom
sme sa, dospelí, ešte vedeli dívať na Vianoce ako
na zázrak. Kedy prišiel čas, keď si sviatočne čisté
veci prestali všímať našu dušu a ona osamela. Stiahla sa pod povrch, aby príliš neprekážala tomu,
čo potom prišlo ako nevyhnutnosť každodennej
existencie, jej vozdajšieho chleba. Dnes robím to,
čo robia v tieto sviatky všetci moji dospelí ľudskí
bratia: utratiac vlastnú radosť, pripravujem ju pre
tých, ktorí sú jej schopní, pretože sú jej hodní. Staviam vianočný stromček pre dieťa a na ohníčku
jeho zázračnosti prihrievam si svoju dospelú polievočku. Pociťujem radosť, ale je to radosť krotká,
skoro nesmelá; viem, že som si na ňu požičal a že
to budem musieť vrátiť…
Astrid Lindgrenová: Deti
z Bullerbynu, úryvok z románu
Úspešná švédska autorka kníh pre deti písala aj
romány, poviedky, divadelné hry, poéziu, filmové
a divadelné scenáre. Jej knihy boli preložené do 70
jazykov v 100 krajinách sveta. Niekoľké z jej kníh
boli inšpirované jej vlastným detstvom, ako ho prežila na farme svojho otca Samuela Augusta Ericssona. Príbehy Detí z Bullerbynu sú v románe podané priamym rozprávaním sedemročného dievčatka
- Lízy, ktorá spolu so svojimi rodičmi a dvoma staršími bratmi býva na Strednom gazdovstve v malej
švédskej dedinke Bullerbyn.
U nás doma robila mamička s Agdou vianočné
klobásy a všade bol samý neporiadok. Len čo sme
sa my traja, Lasse, Bosse a ja, najedli, hneď sme
utekali von a začali sme si v záhrade stavať zo
snehových gúľ krásny veľký lampáš. Prišli všetci,
Britta, Anna aj Olle, a tiež nám pomáhali.
Na lipe sedelo veľmi veľa vrabcov, hýľov a sýkoriek a všetky vyzerali tak vyhladnuto, že som sa
išla opýtať otecka, či by sme im nemohli vyložiť
vianočné snopky trochu včaššie. Otecko povedal,
že môžeme. Potom sme všetci utekali do stodoly
a vyniesli sme odtiaľ päť snopkov ovsa, ktoré ešte
pri mlátení odložili na Vianoce. Vyložili sme ich
v našej záhrade na jablone a netrvalo dlho, zlietli
sa okolo nich vtáčiky a začali hodovať. Iste si mysleli, že je už Štedrý večer. Veľmi sa mi to páčilo, tie
snopky, sneh a všetko.
Večer sme s Brittou a Annou robili u starého otca
košíčky na vianočný stromček. Boli tam s nami
aj chlapci. Spočiatku nám nechceli pomáhať, ale
o chvíľu sa pustili do košíčkov aj oni. Sedeli sme
všetci za starého otcovým okrúhlym stolom a urobili sme dokopy 54 košíčkov, ktoré sme potom rozdelili na tri rovnaké diely, takže 18 košíčkov išlo
na Severné gazdovstvo, 18 na Stredné gazdovstvo
a 18 na Južné gazdovstvo. Potom starý otec dal
každému z nás jablko a kúsok homoľového cukru.
Celý čas, čo sme boli u starého otca, som myslela
na to, že na druhý deň budeme piecť medovníčky.
To bolo skoro také dobré ako sám Štedrý večer.
Ako sme tak sedeli, odrazu vybehol Lasse do záhrady a zažal sviecu, čo sme postavili do nášho
lampáša. No, mali ste vidieť, ako ten lampáš vo
tme krásne svietil! A kým som ho pozorovala, ako
tam v záhrade svieti, musela som ustavične myslieť na túto vianočnú pieseň: „Už stoja Vianoce pri
zasnežených vrátkach, klopú na ne a usmievajú
sa…“ A ja som tie Vianoce naozaj videla, ako tam
stoja a usmievajú sa, presne ako náš lampáš zo
snehových gúľ.
Veľká škoda, starý otec, že nemôžeš vidieť náš
lampáš, - povedala Anna. „Ale my ti namiesto
toho zaspievame, chceš? – Lebo starý otec je veľmi rád, keď mu spievame. A tak sme spustili. Zaspievali sme mu tú istú pieseň, na ktorú som predtým myslela: „už stoja Vianoce pri zasnežených
vrátkach.“
Však je to skvelé, keď sú Vianoce? – zašepkala mi
neskôr Anna. A ja som s ňou súhlasila.
Lebo je to naozaj skvelé. Vianoce sú najskvelejšia
vec na svete. My všetky deti z Bullerbynu sa máme
19
VIANOČNÁ PRÍLOHA
vtedy výborne. Pravdaže, aj inokedy sa máme výborne. V lete, v zime, na jar a na jeseň. Joj, ale sa máme
výborne!
Neviem, kedy sa Vianoce začínajú inde, ale sem do
Bullerbynu prichádzajú v ten deň, keď pečieme medovníčky. Vtedy je nám skoro tak dobre, ako na Štedrý
deň. Ale večer pred Štedrým dňom som bola naozaj
strašne smutná, lebo som sa bála, že mamička s Agdou nebudú do sviatkov hotové. Kuchyňa vyzerala
veľmi nevľúdne, lebo tam bolo všetko porozťahované.
Večer som si preto v posteli aj poplakala.
Na Štedrý deň ráno som sa prebudila zavčasu a ešte
v nočnej košeli som sa rozbehla do kuchyne – a tam
vám všetko len tak svietilo! Na zemi boli nové domáce
pokrovce, železnú tyč okolo sporáka zdobil našušorený hodvábny papier červenej, zelenej a bielej farby, na
veľkom sklápacom stole bol prestretý vianočný obrus
a všetky medené rajnice sa ligotali. Hneď som mamičku od radosti postískala. O chvíľu vtrhli do kuchyne
Lasse a Bosse a Lasse povedal, že keď vidí tie pokrovce, má v žalúdku taký vianočný pocit…
My, deti z Bullerbynu milujeme Vianoce a oslavujeme
ich všetci spoločne aj na Severnom, aj na Strednom,
aj na Južnom gazdovstve…
Koľko len spomienok Vianoce taja!
Koľko len spomienok Vianoce taja?
Hmlička sa valí z rodného kraja
a v srdci klinkajú spiežovce saní:
Klink, klink… Hľa, vločka na ľudskej dlani…
Mysľou sa túlajú koledy dávne A duša ožíva, a duša mladne,
náhli sa skrehnutá,
ku svojim, k rodine –
Ktože ju privíta?.
Kto s láskou privinie?
Padá sneh za noci, do rána padá…
Srdce si ku srdcu chodníček hľadá,
srdce, hľa, ku srdcu s nádejou beží –
Voňajú Vianoce… a vonku sneží…
ffD.L.
Margita Figuli: úryvok z románu Mladosť
Známa autorka viacerých diel lyrizovanej prózy spomína v románe Mladosť na svoje detské roky. Čarovný svet
oravskej prírody a teplo rodinného kruhu, v ktorom
zvedavé a zasnené dievčatko vyrastá, trpko rozrušia
udalosti prvej svetovej vojny. Zrazu je všade naokolo
čoraz viac biedy, smútku, neistoty. Zraňuje dospelých
a dotýka sa detí. Ale žije aj nádej –
20
Boli to už druhé Vianoce bez
otca. Kým v prvý rok sme
spolu s mamkou čakali, že
otec príde, že ho pustia aspoň na Vianoce, teraz sme
čakali aspoň list, správu od
neho. Každý deň sme popoludní vyzerali cez okno, či
nezabočí k nášmu domku
tetka Verona, poštárka.
Keby aspoň dve slovíčka
– trela si mamka v úzkosti
upracované dlane – ba aspoň jedno jediné: žijem.
Vy sa utrápite pre ten list –
zazlievala mamke Betka,
naša staršia sestra, a pobrala sa preč z kuchyne.
O chvíľu sme počuli, ako
rúbe v drevárni triesky, ako
tuho zatína do rozpíleného kláta, aby sa vyvŕšila aspoň na dreve, že už nič nie je, ako bývalo. Vojna nás
zavalila nezaslúženými útrapami, zmizlo naše detstvo, zmizla radosť, ostalo len čakanie.
Pred Dohviezdnym večerom celý deň padal hustý sneh.
Mamka povedala, že padajú chumáče veľké ani vrabce. V našej detskej obrazotvornosti sa hneď premenil
aj najdrobnejší chĺpok snehu na vtáčatko. Sledovali
sme s mladším bračekom cez okná, ako poletujú okolo striech, ako sa preháňajú, schumelené v povetrí.
Na hradskej temer nebolo vidno ľudí.
A predsa sme všetci naraz pobadali, že ktosi zahýba
z cesty k nášmu mostíku nad potokom. Keď sme sa
lepšie prizreli, spoznali sme tetku Veronu aj s poštárskou kapsou na boku. Brodila sa cez závej k nám.
Mamka vyskočila z kanapy a očami sa rozutekala
k dverám. Rozutekala sa len očami, lebo nohy sa jej
ani nehli. Oťaželi, ako keby ich mala v železách.
Tetka Verona zaklopala, pohla kľučkou a vošla dnu.
Celá zasypaná snehom otvorila koženú kapsu, vytiahla z nej biely štvorhranný lístok a podávajúc nám ho,
povedala:
Z Ruska!
Mamka vykríkla: „ Ach, deti, deti! Pribehla k Verone
a trasúcou sa rukou schytila list. Najprv si ho pritisla
k srdcu, potom bežala s ním k oknu, aby lepšie videla.
Možno, že ani jedným zo slov by sa nedalo zúplna vyjadriť jej šťastie. To bolo viac ako úsmev, keď otvárala
kraj obálky. Najprv len tak v úchytku preletela po písme, napokon začala nahlas čítať sebe, i nám, i Verone. Všetci sme tam stáli ticho, plní vzruchu a radosti.
V tej chvíli sme necítili nijakej ťarchy, akoby pominulo všetko zlé na svete, ako keby sa nám bol dal napiť
niekto zázračného nápoja.
 VIANOČNÁ PRÍLOHA
Slovo za slovom ukladala matka do tichosti v izbe.
Dozvedeli sme sa z nich, že náš otec žije, že ho
Rusi zajali hneď v prvých bojoch. Žije a je zdravý
- - - našej mamke sa zrazu smiali oči aj celá tvár.
S radosťou čítala list každému, kto sa u nás po tej
novine zastavil. Možno už vedela naspamäť každý
riadok, každé slovo z otcovho listu.
Pre nás deti to boli najkrajšie Vianoce. Už sme nečakali nijaký iný dar, nijakú inú radosť. Pri večeri
ležal otcov list na stole povedľa mamkinej modlitebnej knižky. Drahý otcov list, zázračný lekár.
Keď sme išli spať, mamka vzala otcove riadky
a zamkla ich do zelenej truhlice. Hádam, aby sa
k tomu vzácnemu pokladu nejaký zlodej nedostal.
Keď nás natešená poukladala do postele, zhasla
lampu a tiež sa pobrala spať. V našom dome zavládla tichosť, len z priedomia prenikalo dovnútra
biele svetlo z čerstvo napadaného snehu. Konečne
sme mohli v pokoji spať na dúšok až do rána.
Lenže v noci sme sa s bračekom nečakane prebudili. Vytrhli nás zo sna kroky po izbe. Videli sme,
ako mamka zažala kahanec a niesla ho k zelenej
truhlici. Šla sa vari presvedčiť, či to nebol iba sen?
Vytiahla z truhlice štvorhranný lístok a čítala ho
znova a znova.
Nebol to sen. Pevne držala v rukách mužov list.
Tvár mala usmiatu, šťastnú. Svietila jej do vianočnej noci práve tak ako rozsvietený kahanec…
Emily Dickinsonová: O nádeji
Nádej je operená, sídli v duši
A spieva si melódiu bez slov,
ktorá sa nikdy nekončí
A najlepšie nám padne
počuť ju v búrke -
Tichučko
Tichučko, tíško sneh padá,
tichučko, tíško sneží –
Srdce sa láske otvára,
keď bije z polnočných veží
pesnička tichá, vianočná
o malom Jezuliatku
Bezbranná láska v jasličkách drieme,
úsmev blízkych ju kolíše –
Znie pieseň tichá, vianočná,
mráz na okná jej verše píše
len tak – pre spomienku.
Len tak, pre spomienku…
Rozprávková atmosféra vianočných dní – tešíme
sa na ňu my, ľudia, ako na niečo výnimočné, neopakovateľné, radostné v každom období života.
Pravda, asi vždy ináč, nerovnakou intenzitou,
nerovnakým úsilím. Ale tak to má byť, lebo život
je o rôznych cestách, zákrutách, snoch aj cieľoch.
Prijímať radosť, tvoriť ju a obdarovávať, ale aj byť
vďačný za krásne chvíle, nech už boli kedykoľvek
a kdekoľvek – aj to sú Vianoce.
Vždy sú o ľuďoch a pre ľudí – nesú v sebe dávne
posolstvá, ale vždy je v nich aj dostatok miesta pre
súčasnosť – pre danú chvíľu v danom čase.
Opäť na prahu –
Keď začína nový rok, zvykneme sa aspoň na chvíľu
zastaviť pri spomienkach. Hlavou nám bežia udalosti, ktoré sme prežili, a veru nebývajú to len tie
z posledného kalendárneho roka. Myslím si, že je
to aj u iných ľudí tak ako u mňa – čím sme starší,
tým viac máme a aj chceme na všeličo zo svojho života spomínať.
V tých spomienkach sa stretávame s ľuďmi, ktorí
sú nám drahí. A vôbec nás nelimitujú ani stovky kilometrov a ani hĺbka času, ktorá nás od nich
delí. Spomienky sú milosrdné a všemocné. Pre ne je
možné každé stretnutie, ktoré srdce vysloví. A tak
plávam po pomyselnej spomienkovej rieke, unášam
sa na jej vlnách a moja duša, moje srdce spieva.
Avšak človek nežije len, neteší sa spomienkami.
Niečo pozitívne v nás obracia našu tvár a srdce
rovnako naliehavo aj do budúcnosti. Dáva nám
možnosť snívať, plánovať veci budúce a nádejať
sa, že sa aj splnia. V jednom i druhom, teda v spo­
mienkach aj v tom novom, plánovanom, majú miesto tí, ktorým patrí naše srdce. Niekde tam je skrytý
aj hlboký zmysel novoročných prianí. Jedno z nich
píšem práve teraz:
Len hľadaj peknú vec a nájdeš juLen hľadaj dobrého človeka a stretneš hoLen ver vo svoje sily a možnosti a bude sa Ti dariť!
Nech je rok, čo práve začína, plný drobných radostí a dobrých správ, nech je plný života a bohatý na
dobré vzťahy medzi nami, ľuďmi, navzájom.
ffZostavila Mgr. Dobroslava Luknárová
ffD.L.
21
KRÍŽOVKA
Krížovka z denníka Pravda
smerom
Myšlienka:
do zadnej
O‘Henry
časti
3
vzorec sulvavrín, básfidu mannicky
gánatého
skratka
pre a iné
prejavujú
žiaľ
plačom
skratka
okrem
iného
1
zbav
ostrosti
najvyšší
starogrécky
boh
automatizovaný
systém
riadenia
draním
opotrebuj
značka
kozmetiky
stavajú sa
na odpor
stávam sa
hrbatým
zápas, boj
zábava
Klement,
dom.
formula
príkazu
plavecký
štýl
ruský
súhlas
marš, ber sa
skratka
rotného
správa,
návestie
mládenci
odťalo,
odseklo
mužské
meno
spletaním
hypnotický spája
stav
prestáva viť
hlupák,
blázon
4
takmer,
skoro
držali,
zastar.
mužské
meno
rímske číslo
1510
slovesná
predpona
lesná správa
chválospev
otec, hovor.
obraňuj sa
druh piva
horlil,
knižne
ale, avšak
morská
úžina
lovom nahromadila
množstvo
sťa
2
zvlečená
hadia koža
horská
rastlina
sťahovali
šnúrkou
pletieš,
zapletáš
rožok
hromadná
nákaza
prvší, z lat.
hudobný
nástroj
týkajúce
sa piesta,
piestové
skr. rádiotelefónu
zameral,
zacielil
úder
prisviedča
nariekajú
plodina
vzorec
nitridu
uránu
dvojmocný
alkohol
Denník Pravda a prílohy,
ktoré poradia i zabavia
ádanky z
Há
týkajúce sa
sedla
požadujem
okresný
výbor
22
denní
Tajnička: Starec je, kto má o desať rokov viac než ty.
kto niečo
plodí
Igor,
domácky
vyradia
ohmatala,
hovorovo
regulačné
miesto
vláčením
zhromaždi
obrátili
pestovateľ
tabaku
očnica,
anat.
zaťažiť
daňami
Pomôcky:
DOLMAS,
TELEKIA,
ORBITA
vzorec
ohraničená bromidu
plocha
draselného
lúčna
rastlina
druh jedla
Pomôcky:
DIOL,
PRIUS,
PAIAN
základ,
Autor: J. M. východisko
Už sedem rokov sa staráme
o pestrejší život našich seniorov
Milí čitatelia, najväčšiu seniorskú organizáciu na Slovensku, ktorej ste členmi, podporujeme už od roku 2009.
Prostredníctvom Jednoty dôchodcov na Slovensku sme tak spolu s vami už sedem rokov. Navyše sme sa tento rok
dohodli na predĺžení zmluvy o našej spolupráci na ďalšie 4 roky a už teraz sa tešíme, čo nám prinesú.
Pre rovnaký počet členov JDS, prevažne zo západného
a severného Slovenska, sme v auguste zorganizovali
výlet do jazdeckého areálu v Šamoríne, kde si počas
pretekov o Dunajský pohár užili slnečný deň na netradičnom mieste. Sme radi, že sa môžeme podieľať
na aktívnom trávení vášho voľného času a spríjemniť vám tak roky života, keď už spoločne ťažíme
z vašej celoživotnej práce.
Okrem toho veríme, že zapájanie seniorov do diskusií
o našich produktoch, ideálne v procese ich tvorby,
je výhodné pre obe strany. Preto sa pravidelne a radi
stretávame s členmi z ústredia vašej organizácie
v rozhovoroch aj na tieto témy.
Všetkým základným, okresným a krajským organizáciám JDS tiež vychádzame v ústrety zníženými
poplatkami za podnikateľské účty či prípadnými konzultáciami v našich pobočkách na požiadanie.
Aj vďaka dlhodobému partnerstvu Poštovej banky otvorili v lete seniori zo všetkých krajov Slovenska už 17. raz
celoslovenské športové hry. Viac ako sto z vás si zmeralo sily v zaujímavých športových disciplínach. Počas
tohto tradičného podujatia si športovci užili tento rok
aj plavbu loďou z Bratislavy na Devín, ktorú sme kompletne zabezpečili.
Športové hry však nie sú jediným seniorským podujatím celoslovenského charakteru, na ktorom ste sa
stretli s našou podporou. Ďalšími boli súťaž v prednese poézie a prózy, prehliadka speváckych súborov
zo všetkých kútov Slovenska či výstava ručných prác.
Týchto podujatí sa dokopy zúčastnilo takmer 300
z vás.
Vianoce sú čas, na ktorý sa po celý rok tešíme pre jeho
jedinečnú atmosféru, ale aj obdobie, keď mnohí z nás
rekapitulujú uplynulý rok. Z hodnotenia našej tohoročnej spolupráce mám dobrý pocit a ten želám aj
každému z vás pri obzretí sa späť za vašimi aktivitami
v organizácii vo vašom meste aj v súkromí.
Prajem vám veselé vianočné sviatky plné pohody a všetko
dobré do roku 2015.
JUDr. Marek Tarda
generálny riaditeľ Poštovej banky
Vianoce sa nezadržateľne blížia. Pre
väčšinu z nás sú to najradostnejšie
sviatky roka. Sviatok narodenia Ježiša
Krista, sviatok pokoja a zmieru, oslava
rodiny a lásky. To všetko sú Vianoce, to
všetko v nás vyvoláva čaro vianočnej
atmosféry.
Ladislav Koričanský (1915 – 1999) – autor linorytov, učiteľ dejepisu a výtvarnej výchovy, neskôr riaditeľ základnej školy, metodik výtvarnej výchovy, dlhoročný vedúci Okresného pedagogického strediska – dodnes v dobrom naňho spomínajú
jeho dávni žiaci, ale aj kolegovia z jednotlivých pedagogických pracovísk - v Rumanovej, Majcichove, Seredi aj Galante.
Bývalí žiaci si ho pamätajú nielen z vyučovacieho procesu, ale aj ako organizátora mnohých mimoškolských aktivít – ochotnícke divadlo, tvorba bábkového divadla, nácvik zborových piesní, činnosť výtvarných krúžkov a organizovanie výstav výtvarných prác žiakov. Ako metodik výtvarnej výchovy prispel k profesijnému rastu mnohých svojich mladších kolegov bezprostrednou poradenskou aj publikačnou činnosťou vo forme besied, školení, prednášok i pedagogickým čítaním.
Od študentských rokov sa venoval vo voľnom čase rôznorodej výtvarnej tvorbe. Jeho oleje, pastely aj grafické listy, ale aj
samorasty a drobné plastiky a šperky z dreva bývali pravidelnými príspevkami do celoslovenských výstav výtvarnej tvorby
učiteľov, organizovaných KPÚ v Bratislave. Mnoho obrazov daroval príbuzným a priateľom pre potešenie, rád zhotovoval
drobné grafiky ako pozdravy k sviatkom a významným príležitostiam, vedel rozdávať radosť i pochopenie.
Z príležitosti storočnice od jeho narodenia prinášame ako spomienku malý výber z jeho grafických listov s témou zimy
a Vianoc.
ff – red -
Download

Číslo 6 - Jednota dôchodcov na Slovensku