PETRŽALSKÉ NOVINY
R
21. 10. 2011 • ročník 17 • číslo 21
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Redakcia
Petržalských novín
sa presťahovala
do budovy Technopolu,
časť Technopolservis,
na 12. poschodie.
Telefonický aj mailový
kontakt ostáva
nezmenený.
Staroba nie je
choroba, užite si ju!
Kontakty na kluby dôchodcov •
Tlačidlo, ktoré zachraňuje život •
Príspevky a pomoc seniorom • Pozor
na špekulantov s bytmi
strany 10
– 11
Poriadok a bezpečnosť je vecou nás
všetkých
Nevšímavosť nahráva arogancii
a násiliu • Kto pomáha, koho chráni •
Policajti bez rešpektu
strany 14
– 15
Čaká nás zmena času
Zimný čas nastane 30. 10. ráno, keď
o tretej hodine posunieme ručičky
na hodinách o hodinu späť.
Cyklokros
spojil deti aj elitu
V sobotu 15. októbra sa uskutočnil druhý ročník
podujatia Šport áno, drogy nie spojený so Slovenským
pohárom v cyklokrose.
P
od úspešnú akciu, ktorej prialo
aj počasie, sa podpísala MČ Petržalka, Klub Pro Cykling team a OZ
Budúcnosť nádejí.
Dvetisícpäťsto metrov dlhá trať
viedla popri Chorvátskom ramene
a na lúke, v úseku medzi Technopolom a Námestím Jána Pavla II. Na
obed štartovali žiaci z ôsmich základných škôl. Deti súperili na rovnakej
trati ako profesionálni cyklokrosári.
Najrýchlejšia bola Natália Ružičková
zo ZŠ Gessayova, lenže po vyhodnotení celkových časov si putovný
pohár starostu odnášali deti zo ZŠ
Černyševského. Povzbudiť ich prišli
rodičia, učitelia aj riaditeľka školy. „Je
to úžasné, nečakali sme takýto výsledok. Nijako špeciálne sme sa nepripravovali, máme v škole šikovné deti,
takže bolo z čoho vyberať,“ povedal
telocvikár Milan Ivan, krátko po tom,
čo si jeho zverenci prevzali ocenenie
z rúk Vladimíra Bajana a petržalského poslanca Olivera Kríža.
(Viac si o cyklokrose prečítajte
na 6. strane)
2 • 21. 10. 2011
Mix daní nie je šetrenie
Podpredseda ZMOS Vladimír Bajan
odmieta zjednodušený pohľad na
zásadnú zmenu financovania samospráv.
Nie je pravda, že zavedenie tzv.
mixu daní znamená automaticky
príjem 250 miliónov eur do štátneho rozpočtu SR. Štát môže obyčajnou zmenou zákona č. 564 /2004
Zb. zmeniť percento, ktorým zoberú obciam a mestám spomínaných
250 miliónov eur.
Lenže zavedenie mixu daní
znamená postupnú likvidáciu samospráv do budúcnosti s plazivou
likvidáciou malých obcí.
Sami si uvedomujeme, že treba
šetriť. Samospráva na rozdiel od
štátu začala šetriť už pred dvoma
rokmi. Preto ponúkame iné riešenie,
kompromisné, ktoré by pomohlo
riešiť problémy štátneho rozpočtu
a nelikvidovalo by samosprávy
s priamym negatívnym vplyvom
na život obyvateľov miest a dedín
na Slovensku.
Vladimír Bajan,
podpredseda ZMOS
Pozor na električky
Od 1. novembra si budú musieť
dať chodci pozor na električky na
priechodoch pre chodcov. V tento
deň vstupuje do platnosti novela
zákona o cestnej premávke, ktorá
ruší povinnosť vodiča električky dať
na priechode prednosť chodcom
a, naopak, zavádza pre chodcov povinnosť umožniť električke plynulý
prejazd. Zákon o cestnej premávke
sa tým prispôsobuje českým, rakúskym či nemeckým predpisom.
Jedným z dôvodov pre tento krok
je bezpečnosť premávky. Električka
má oproti autám oveľa dlhšiu brzdnú dráhu a nie je schopná zastaviť
„na mieste“, čo si chodci často neuvedomujú a vchádzajú na priechod
náhle a tesne pred vozidlom. Riskujú tým dopravnú nehodu s vážnymi následkami. Druhým dôvodom
je potreba zatraktívnenia verejnej
dopravy tým, že sa odstránia brzdenia pred priechodmi a zvýši sa tým
cestovná rýchlosť. Návrh na zmenu
zákona v prospech bezpečnosti
a zrýchlenia dopravy, ktorý pripravila občianska iniciatíva Lepšia doprava, sa podarilo presadiť s podporou
Dopravného podniku Bratislava,
Dopravného podniku mesta Košice
a občianskeho združenia mhd.sk.
Martin Fundárek
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
PETRŽALSKÉ NOVINY
Bodku za SeniorFestom dal orchester
V pestrej ponuke petržalského SeniorFestu nechýbala kultúra, šport či odborné prednášky.
O
slavu jesene života
zorganizovala mestská
časť Petržalka v spolupráci
s KZP a klubmi dôchodcov
pri príležitosti októbra, Mesiaca úcty k starším.
Štvrtý ročník festivalu
otváralo podujatie Kytica
pozdravov. Na pódiu DK
Zrkadlový háj sa vystriedalo množstvo účinkujúcich,
spomeňme svetových maj-
strov v Showdance TS Haló
Haló, operetného speváka
Jozefa Benedika, škôlkarov z
Iľjušinovej či spevácky súbor
Melódia. Počas nasledujúcich dvoch týždňoch mohli
seniori navštíviť prednášky
o správnej výžive, muzikoterapii, spoločnú vernisáž
maliarky Alžbety Podlipovej
a umeleckej šperkárky Magdalény Klimekovej. Spoznávali fontány na prechádzke
starou Bratislavou, zašli na
turistický výlet na čunovskú hrádzu, zabávali sa pri
príjemnej hudbe so skupinou Kartágo Trio, alebo na
tradičnom tanečnom podujatí Nestarnúce melódie.
Medzi Petržalčanov zavítala aj hviezda relácie Repete,
speváčka Gizka Oňová. Činorodá dáma publikum potešila pesničkami a podelila
sa aj o veselé zážitky z rodiny a dlhoročnej kariéry. Ani
tento rok nechýbali turnaje.
V KD Slniečko sa súťažilo
v spoločenských hrách. Na
Hrobákovej 3 sa konal pingpongový turnaj o Pohár starostu Petržalky. Z rúk jeho
zástupcu Martina Miškova si
ho prevzali víťazi pani Hálka
Hotová a Juraj Barlog. Obaja
sú členmi Klubu dôchodcov
na Vyšehradskej 35. Organizátori nemohli zvoliť lepšie,
ako festival uzavrieť koncertom Metropolitného orchestra Bratislava s dirigentom
Petrom Uličným, ktorý patrí
k slovenskej hudobnej špičke. Na záverečné podujatie
Z úcty k Vám prišiel seniorov
pozdraviť aj starosta Petržalky Vladimír Bajan a primátor
Bratislavy Milan Ftáčnik.
Autor a foto:
Lucia Drevická
Výzva poslancom Mestského zastupiteľstva
Vážené poslankyne
a vážení poslanci,
s veľkým očakávaním pôjdem na štvrtkové mimoriadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom
jediným bodom rokovania
je budúcnosť dopravy v Petržalke, a teda aj v Bratislave.
Som rád, že Bratislava opäť
môže požiadať Brusel o európske prostriedky na nosný dopravný systém ešte
v tomto plánovacom období
2007 – 2013 a verím, že to
aj využije. Veľmi vítam, že
priamo bruselská centrála je
toho názoru, že lepší je projekt električky do Petržalky
ako obnova filiálky.
Vyzývam Vás, všetkých poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta, aby ste
sa veľmi rozumne, vecne a bez
politických tlakov rozhodli v
prospech električkového prepojenia hlavnej železničnej
stanice s Petržalkou cez Starý
most. Očakávam, že Mestské
zastupiteľstvo konečne rozhodne v prospech celej Bra-
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
tislavy a ďalších vyše stotisíc
ľudí, ktorí do hlavného mesta
prichádzajú za svojimi povinnosťami. Takýto projekt dáva
výraznú šancu riešiť nielen
akútny dopravný problém
v našej metropole, ale ponúka jedinečnú perspektívu
budúcemu rozvoju území a
zabezpečí väčšiu spokojnosť
občanov na oboch brehoch
Dunaja. Euroinvestíciu vo
výške 100 miliónov eur iba
s 5-percentným finančným
podielom Bratislavy treba
využiť v prospech budúc-
nosti tohto mesta. Nosný
dopravný systém prostredníctvom železničnej dopravy
zo Starého Mesta cez Dunaj
do Petržalky má významný
celomestský a „nadmestský“
ekologický význam.
Buďme tí, ktorí prelomia
hrubé ľady nevšímavosti k názorom obyvateľov hlavného
mesta a kvalitným rozhodnutím pomôžme naštartovať
investíciu, ktorá je hodná
Bratislavy 21. storočia.
Vladimír Bajan,
starosta Petržalky
Pozvánka
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s
navrhovateľom LOGOS – Slovakia, s. r. o., Bratislava si dovoľuje pozvať verejnosť na verejné prerokovanie Správy
o hodnotení „Zariadenie na zber a spracovanie odpadov – prevádzka Bratislava“ na Gogoľovej ulici, ktoré
sa uskutoční dňa 25. 10. 2011 (utorok) o 16,30 hod.
v budove Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v miestnosti č. 107 (na prvom poschodí Primaciálneho paláca).
PETRŽALSKÉ NOVINY
S TA L O S A / I N Z E R C I A
koníkovi a pochutnali si aj na
sladkej medovej dobrote od
včelára. Na trhoch nechýbali
ani domáce klobásky či korbáčiky zo Zázrivej. Deň spestrili aj dobrovoľní hasiči a záchranári ukážkami zásahov či
koncerty gitaristu Rasťa „Olša“
Olšického a unplugged skupiny Why not, ktorá oficiálny
program uzatvárala.
Zabávali sa deti aj dospelí
Aj keď v Petržalke tradíciu hodov či vinobraní nemáme, trochu
z ich atmosféry prinieslo podujatie Deň Starohájskej pivárne.
S
úťaž vo varení guláša, farmárske trhy, hudobné vystúpenia či atrakcie pre deti
prilákali stovky návštevníkov.
Presvedčiť porotu o svojich
gastronomických kvalitách sa
snažilo jedenásť tímov. Ocenenými špecialistami na kotlíkový guláš sa stali Špiky a Šaňo.
Podľa spolumajiteľa prevádzky
Mateja Jonáka o víťazoch rozhodla vyvážená chuť, správna
hustota i farba, no pomohlo aj
to, že páni stavili na osvedčenú
klasiku.
Počas slnečnej soboty zabával najmladších návštevníkov
kúzelník, deti mohli jazdiť na
21. 10. 2011 • 3
V pivárni na Haanovej 52 nie
sú podobné akcie novinkou.
Už 31. októbra vás pozývajú
na karneval pre dospelých. Na
prelome novembra a decembra
zas chystajú zabíjačku spojenú s
predajom. Starohájskú piváreň
nájdete aj na facebooku, kde o
pripravovaných
podujatiach
priebežne informujú.
Autor a foto: LD
4 • 21. 10. 2011
Riadková inzercia
Kúpime byt v Petržalke,
T: 0917 708 319
Znalecké posudky na všeobecné hodnoty nehnuteľností. Tel: 0903 455 794
Od 200 € za organizačnú
prácu. T: 0905 534 995
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Maľby, stierky, nátery
Tel.: 0905 257 454
Tepovanie kobercov
a čalúnenia. Tel.: 0903 454 506
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Ponúkam slušný druhý
príjem. Tel.: 0902 504 337
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
www.pracacezinternet.
sk/hroska
www.schudnizdravo.sk/
hroska
Voda, ÚK, plyn – opravy,
montáž. Tel.: 0905 429 097
Znalecké posudky – byty
v Petržalke, za výhodnú cenu:
100,-€, tel: 0905606016.
Výpredaj kníh
Pobočka Miestnej knižnice
Petržalka na Vavilovovej
ul. č. 24 oznamuje svojim
čitateľom, ale aj všetkým
milovníkom literatúry, že odštartovala veľký výpredaj kníh
vyradených z jej knižného
fondu. Knihy boli vyradené v
súlade so zákonom
o knižniciach č.183/2000 Z.z.
a naň naväzujúcou vyhláškou
MK SR č.421/2003 Z.z.
Na výber je veľa kníh rôznych
žánrov, ponuka je naozaj
pestrá. Jednotná cena kníh
je 0,20 eur.
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME:
TOP PONUKA:
➥ 4i byt: 4i: Bzovíckej ul., 2/8p., 84m2, pl. okná, mur. jadro ............................... 97 990 €
PONUKA BYTOV:
➥ Gars.: Rovniankova ul., 5/12p., 28 m2, pl. okná .................................................... 49 000 €
➥ Gars.:Vígľašská ul., 6/12p., 28 m2, pl. okna, pl. podlaha .................................. 51 900 €
➥ 1i: Znievska ul., 3/12p., 36 m2, pl. okna, nova KL ................................................. 63 700 €
➥ 1i: Rovniankova ul., 8/12p., 36 m2, kompl. rekonštrukcia ............................... 65 000 €
➥ 2-gars.: Holíčska ul., 9/12p., 43 m2, pl. okná, nová KL ..................................... 75 900 €
➥ 3i: Znievska ul., 4/12p., 86 m2, nová KL, pl. okná ................................................. 97 900 €
➥ 3i: Vígľašská ul., 12/12p., 72 m2, pl. okna, pl. podlahy....................................... 89 900 €
➥ 3i: Markova ul., 10/12p., 68 m2, pl. okna, pl. podlahy........................................ 94 500 €
➥ 3i: Holíčska ul., 10/12p., 70 m2, pl. okná, pl. podlahy ..........................................91 990 €
➥ 3i: Holíčska ul., 6/8p., 70 m2, bezp. dvere, pl. podlahy .......................................87 200 €
➥ 3i: Lachova ul., 1/5p., 70 m2, pl. okna, nova KL ..................................................... 86 900 €
➥ 3i: Bzovícka ul., 8/8p., 72 m2, nová KL, plast. okná.............................................. 88 700 €
➥ 3i: Znievska ul., 1/12p., 86 m2, pl. okna, pl. podlahy ............................................95 500 €
➥ 4i: Starhradská ul., 2/8p., 84 m2, pôvodný stav ................................................... 101 990 €
➥ 4i: Wolkrova ul, 1/8p., 84 m2, pôvodný stav ......................................................... 104 700 €
➥ 3i: 1/5p., 72 m2, HAINBURG, čiast. rekonštrukcia ...................................................86 000 €
➥ 3i: 2/3p., 72 m2, HAINBURG, kompletná lux. rekonštrukcia ....................... 126 900 €
STAVEBNÉ POZEMKY>
➥ Bratislava – Jarovce: IS v dosahu, 516 m2 ........................................................... 98 900 €
➥ Záhrada: Nové záhrady, BA II., 351 m2....................................................................33 000 €
02 63453910, 0905 606016, 0907 772623
Tešíme sa na vaše podnety, návrhy , reakcie.
email: [email protected]
Sila
odpustenia
Werner ODER
(A, GB)
syn niekdajšieho
nacistu
a masového vraha, neslávne známeho
člena jednotiek SS
Wilhelma Odera,
príde porozprávať
svoj príbeh
odpustenia.
DK Zrkadlový háj,
1. novembra 2011
o 18.30
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Mestská časť Bratislava-Petržalka
vyhlasuje
vyhlasuje
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie
miesta vedúceho oddelenia
vnútornej správy a informatiky
vvýberové konanie
na obsadenie miesta vedúceho
oddelenia životného prostredia
Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby
mohol postúpiť do výberového konania:
Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby
mohol postúpiť do výberového konania:
Požadované predpoklady:
Požadované predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• odborná prax min. 5 rokov vo verejnej správe,
• prax v predmetnej oblasti min. 2 roky,
Iné požadované predpoklady:
• znalosť a orientácia v príslušných právnych
predpisov vo vzťahu k samospráve,
• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
• osobnostné a morálne predpoklady,
Požadované doklady:
• Prihláška do výberového konania
• Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
• Štruktúrovaný životopis
• Overený doklad o absolvovaní
vysokoškolského vzdelania
• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• vysokoškolské vzdelanie,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• odborná prax min. 5 rokov vo verejnej správe,
• prax v predmetnej oblasti min. 2 roky,
Iné požadované predpoklady:
• znalosť a orientácia v príslušných právnych
predpisov vo vzťahu k samospráve,
• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
• osobnostné a morálne predpoklady,
Požadované doklady:
• Prihláška do výberového konania
• Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
• Štruktúrovaný životopis
• Overený doklad o absolvovaní
vysokoškolského vzdelania
• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané
špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov)
• Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané
špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov)
• Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke do
podateľne
• Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke do
podateľne
Miestneho úradu mestskej časti Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava, najneskôr do 31. októbra 2011
do 12:00 hod. s označením „OVSaI“. Na obálku
uveďte adresu odosielateľa.
Miestneho úradu mestskej časti Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova
17, 852 12 Bratislava, najneskôr do 31. októbra
2011 do 12:00 hod. s označením „OŽP“. Na obálku
uveďte adresu odosielateľa.
Bratislava 6. 10. 2011, Vladimír Bajan, starosta
Bratislava 6. 10. 2011, Vladimír Bajan, starosta
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
AKCIA!
svadobný účes
25 eur
NECHTOVÝ DESIGN
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Zľava pre dôchodcov
10 % zo základnej pedikúry
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
14 eur
KOZMETIKA
Svadobné líčenie
15 eur
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Ivana mobil: 0907 174 602
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
PÁNSKE A
DETSKÉ STRIHY
Akciová cena
3 EURÁ
IVANA mobil: 0907 174 602
PETRŽALSKÉ NOVINY
21. 10. 2011 • 5
POLEMIKA
Glosa
Štát Petržalka? (Pozor, čítať s nadhľadom!)
Škrty v Lepšom svete
Dňa 7. 10. 2011 následkom progresívnych represií
a neochote v spolupráci Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bratislave muselo Združenie Lepší svet pre
znevýhodnených pristúpiť k radikálnemu okresaniu
poskytovaných služieb zamestnanosti pre ľudí s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva
v chránenej dielni.
Z
19 zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím a mentálnym postihnutím sme boli donútení
uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru so 14 zamestnancami
s mentálnym postihnutím.
Ide o reakciu na zamietnutie
žiadosti o poskytnutie príspevku
na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne za 2. štvrťrok
2011, ako aj dlhodobé nezhody
a nevychádzanie v ústrety zo strany zamestnancov odboru služieb
zamestnanosti ÚPSVaR v Bratislave pod vedením Mgr. Kataríny
Dubovanovej a PhDr. Idy Želinskej, ktorá je riaditeľkou ÚPSVaR
v Bratislave.
Združenie Lepší svet pre znevýhodnených je chránenou dielňou
zamestnávajúcou ľudí s ťažkým
zdravotným postihnutím a mentálnym postihnutím od roku 2004.
Počas svojej existencie ZLSZ získalo viacero ocenení za svoju činnosť,
z ktorých najvýznamnejšia bola cena
podpredsedu vlády SR ,,Najlepší
zamestnávateľ občanov so zdravotným postihnutím na Slovensku za
rok 2008.“ V minulosti bola chránená dielňa ZLSZ ÚPSVR v Bratislave prezentovaná ako príklad dobrej
praxe, o čom svedčia aj brožúry
a bulletiny vydané v predchádzajúcom období. Vplyvom zlej spolupráce so zamestnancami odboru služieb zamestnanosti ÚPSVR
v Bratislave a následných represívnych opatrení je ZLSZ pre svoje
prežitie nútené výrazne zredukovať svoju činnosť, a to prepustením
14 zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím a mentálnym
postihnutím a 2 pracovných asistentov, ktorí s týmito zamestnancami pracovali v rámci chránených
dielní ZLSZ. Represie sú následkom
oneskorenia dodania podkladov
potrebných na získanie predmetných dotácií z dôvodu dlhodobého
ochorenia ekonómky organizácie
a neochoty zamestnancov úradu pri
ľudskom riešení vzniknutých problémov a neprofesionálna spolupráca
so zamestnancami ZLSZ, ktorí sú
bývalými zamestnancami ÚPSVR
v Bratislave. Celá vzniknutá situácia
v nás vyvoláva obrovskú ľútosť a jej
dôsledky nás mimoriadne trápia,
lebo bez podpory štátu udržanie
chránených dielní pre ľudí s mentálnym postihnutím nie je možné.
PaedDr. Dušan Mikulec,
predseda ZLSZ
Najskôr voľne: Petržalka by nemusela
byť iba mestskou časťou Bratislavy, mohla by byť samostatným štátom. A nemala
by hocijaký štátny aparát. Tu sú mená
niekdajších i terajších Petržalčanov, pre
ktorých bol alebo je pravý breh Dunaja,
kratšie či dlhšie, trvalým bydliskom. (Odmyslime si politické príslušnosti, stranícke
zafarbenia, sympatie či averzie, hovorme o
našich - priateľoch, kamarátoch, známych,
susedoch - Petržalčanoch.) Kohože sme
to poslali po novembri 89 do politických
služieb Slovenskej republiky? Petržalčanmi istý čas boli premiéri Mikuláš Dzurinda
i Róbert Fico, podpredsedovia vlády Ľubomír Fogaš, Dušan Čaplovič, Sergej Kozlík (bol tiež ministrom financií) a Róbert
Kaliňák (zároveň minister vnútra). Ďalší
petržalskí členovia vlády SR: ministrom
privatizácie bol Ľubomír Dolgoš a Milan
Janičina, školstva Ľubomír Harach (bol aj
ministrom hospodárstva), Milan Ftáčnik
a v súčasnosti Eugen Jurzyca; ministerkou financií bola Brigita Schmögnerová,
pôdohospodárstva Zdenka Kramplová,
práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová. Ministrom dopravy bol Gabriel
Palacka, hospodárstva Ján Ducký, obrany
Pavol Kanis, vnútra Vladimír Palko, kultúry
Ladislav Chudík a Ladislav Snopko. Štefan Harabín bol ministrom spravodlivosti.
To sú slovensko-petržalsko vládne zostavy počas dvoch desaťročí. Máme však aj
parlament. Predsedom najvyššieho orgánu NR SR bol Petržalčan Jozef Migaš,
podpredsedami niekdajší Petržalčania
Peter Weiss a Zuzana Martináková. Poslancov z Petržalky neuvádzame, bol by
to dlhý zoznam mien, možno by zaplnil
aj všetky kreslá parlamentu na Vodnom
vrchu. Do trojdelenia štátnej moci (popri
zákonodarnej a výkonnej) nechýba ani
súdna moc, keďže predsedom Najvyššieho súdu je Štefan Harabín. Generálnym
prokurátorom ČSFR a neskôr prvým námestníkom generálneho prokurátora SR
bol bývalý Petržalčan Martin Lauko. Predsedom Protimonopolného úradu boli
Petržalčania Ľubomír Dolgoš, Ján Koreňovský a Zdenko Kováč, predsedom Výkonného výboru Fondu národného majetku SR Viliam Vaškovič. Petržalka hýbala
Slovenskom, tvorila a tvorí jeho moderné
dejiny. Neprekvapuje, je bezkonkurenčnou slovenskou územnou jednotkou
s dosiahnutou vzdelanosťou obyvateľstva. Takmer dve tretiny majú stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. Bolo,
je a bude z čoho stále vyberať...
Ak uzavrieme túto exkurziu najvyššími štátnymi funkciami Petržalčanov
s nadhľadom a recesisticky, teda, že naďalej sa nám len bude sľubovať - raz elek-
trička, inokedy metro, potom futbalový či
hokejový štadión, resp. taká či onaká multifunkčná hala, šiesty alebo siedmy most
cez Dunaj s nultým či ixtým obchvatom,
ba aj nejaké centrálne úrady, inštitúcie na
zvýšenie zamestnanosti na pravom brehu
rieky, aby štyri pätiny Petržalčanov nemuseli dennodenne cestovať za robotou na
jej ľavý breh a sem chodili len prespávať a
s problémami parkovať - potom, pri možnom vyhlásení štátnej nezávislosti a petržalskej samostatnosti, by sme sa rozlohou
28, 6 km2 a počtom 111- tisíc obyvateľov
zaradili medzi tzv. trpasličie štáty. Rozlohou
väčší a početnejší ako Vatikán (0,44 km2,
921 obyvateľov) či kniežatstvo Monako
(1,95 km2, 35-tisíc obyvateľov), počtom
obyvateľov by sme prevýšili Andorru (84,5tisíca), Lichtenštajnsko (35-tisíc) i San Maríno (29-tisíc). Pokračujme v recesistickom
tóne... keďže tu máme chýrnu Ekonomickú univerzitu, Petržalka by sa mohla stať
stredoeurópskym daňovým rajom (20- až
23-ročných poradcov, bankových „analytikov“ a burzových maklérov máme na
Slovensku na rozdávanie, len kapitálového
trhu doteraz nikde), sídlom schránkových
firiem na kšefty s emisiami či diaľničným
mýtom, ale aj práčkou peňazí pre politické
strany, čoby provízie za kadejaké privatizácie alebo sponzorstvá dosiahnuté „vlastnou hlavou“ a i. Monacké knieža Albert II.
si môže vydýchnuť, jeho herniam nehrozí
konkurencia, keďže výstavba megakasína
v petržalskom a jaroveckom chotári neprešla. Zatiaľ...
Bodka: Isteže sa nerichtujeme odtrhnúť
a ani k inému štátu za Dunajom pripojiť
(aj keď nás niektorí posmechujú, že sme
slepým črevom Slovenska), hoci by to nebolo v dejinách Petržalky nič výnimočné
a prekvapujúce, veď v minulom storočí
patrila piatim štátom (Rakúsko-Uhorsko,
I. ČSR, Nemecká ríša, povojnová ČSR a od
1.1.1993 samostatná SR).
Teraz vážne: Pred vyše mesiacom sa stretol
petržalský starosta Vladimír Bajan s mestskými poslancami zvolenými za Petržalku.
Je ich jedenásť. Ako sme uviedli v predminulom čísle Petržalských novín, viedli reč o
petržalských problémoch a nedostatkoch
- hromadnej doprave, parkovaní, terasách,
chýbajúcich športoviskách, pozemkových
čenčoch. Čo s tým a ako spolu ďalej na
úrovniach mestskej časti a mesta. Výstižne
to vyjadril jeden z poslancov, že základom
sa stáva petržalská spolupatričnosť bez
ohľadu na farbu straníckych dresov. A to
je tá najlepšia správa pre Petržalku. Takmer
hodná vlastného štátu. Len aby im to vydržalo a zasa sa niekam inam neodsťahovalo.
Ako viacerí politici. Tí z Petržalky...
Rudolf Gallo
6 • 21. 10. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY/INZERCIA
Cyklokros spojil deti aj elitu
Autorom myšlienky cyklokrosu pri Chorvátskom ramene je riaditeľ
pretekov Ján Meleg, ktorý spolu s bývalým aktívnym cyklokrosárom
Stanislavom Klučárom podujatie pripravoval niekoľko mesiacov.
„T
o semienko sme zasadili minulý rok, dnes
hovoríme o ovocí, ktoré vonia,
ale ešte ho nejeme. Očakávame, že budúci rok ich bude ešte
viac, aby sa heslo Šport áno,
drogy nie potvrdilo,“ povedal
J. Meleg, ktorého potešil nápad
jeho priateľa Didiera Rogasika, tlačového atašé francúzskeho veľvyslanectva, aby sa
o rok zapojili do súťaže aj žiaci
z francúzskej školy.
„Víťazmi sú všetci tí, čo sa
vôbec posadili na bicykle. Budem veľmi rád, ak to bude inšpiráciou pre ich spolužiakov,
ale predovšetkým pre mojich
kolegov starostov z iných mestských častí. Tento šport by sme
mohli dostať medzi decká
a vyhnať ich tak od počítačov,“
uviedol krátko po skončení
cyklokrosu školákov starosta
V. Bajan, ktorý sa momentálne
zaoberá úvahami, ako dostať
viac športu do Petržalky. „Nie
sme ďaleko od hraníc, tých
možností je tu veľmi veľa. Spolu s riaditeľmi škôl sa budeme
snažiť vytypovať športy, ktoré
budú nenáročné a bicykel medzi ne určite patrí.“
IV. kole Slovenského pohára
v cyklokrose súťažilo osemdesiatpäť cyklistov. V kategórii
žien zvíťazila Tereza Medveďová zo ŽP Šport Podbrezová, 2. Zuzana Vojtášová
z CK Banská Bystrica, 3. Janka
Števková z CK Epic Dohňany.
V spoločných pretekoch mužov
na 50 minút zvíťazil Martin
Haring z CK Banská Bystrica,
2. Milan Barényi (TREK KCK
Oslany), 3. Jan Nesvadba (Česko - Madeta-Fitness), ktorý bol
zároveň najlepším pretekárom
v kategórii do 23 rokov. Na
5. mieste skončil Ondrej Glajza, najlepší v kategórii juniorov.
Ako boli spokojní s traťou
súťažiaci, sme zisťovali krátkou
anketou.
Natália Ružičková (najrýchlejší detský cyklista): Trať
bola ťažká, najhoršie boli kopce
a zatáčky. Nie som prekvapená
z výsledku, bicyklovanie je môj
koníček, som naň zvyknutá.
ný majster sveta v cyklokrose,
tréner reprezentácie): Trasa je
veľmi pekná, je to už klasický
cyklokros. Je zaujímavá, rýchla,
idú dvaja, traja za sebou, čo je
iste pre divákov zaujímavé.
Milan Novosada (viceprezident Slovenského zväzu cyklistiky, dlhoročný tréner Petra Sagana): Podľa cyklokrosov,
na ktoré chodím, môžem povedať, že je to zorganizované na
najvyššej úrovni. Organizátori
urobili kus roboty. Možno by
trať mohli trošku sťažiť, pridať
divácky atraktívne prekážky
a spomaliť a oživiť. V budúcom
roku by sa mohli prihlásiť do
medzinárodného kalendára.
Zahraničná účasť by možno
pritiahla viac divákov, stálo by
to zrejme viac peňazí, no mys-
PETRŽALSKÉ NOVINY
lím, že majú na to, aby to posunuli do vyššej kategórie.
Organizátori by aj touto cestou chceli poďakovať všetkým
zúčastneným, ale aj tým, bez
ktorých by realizácia podujatia nebola možná: „Ďakujeme
miestnemu podniku VPS, ktorý
trať pripravil, Stravbytu za teplý čaj aj párky, mestskej polícii,
spoločnosti Technopol, ktorá
vyšla v ústrety pri požičiavaní
priestorov, ale aj mestskej časti,
starostovi, riaditeľom a učiteľom, vedúcej školstva pani Redechovej a Milke Podmajerskej
za to, že keď bolo treba, vedela
byť na nás prísna. Za finančnú
podporu vďačíme aj bratislavskému magistrátu,“ odkázal
J. Meleg.
Text a foto: Lucia Drevická
Martin Haring (víťaz pretekov, reprezentant SR): Je
to jeden z najlepších okruhov
cyklokrosu. Na Slovensku je
takých málo. Vedie cez lúku,
nemáte kde seknúť kolesá, čo
u nás nebýva zvykom. Pekné
prostredie v strede sídliska,
trať, má to všetko, čo má mať.
Ondrej Glajza st. (dvojnásobINZERCIA
H-PROBYT spol. s r.o.
Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
Tel. č.: 02/5244 4760-1-2, Fax: 02/5244 4880
www.hprobyt.sk
e-mail: [email protected] sk
Ponúka vlastníkom bytov, domov, administratívnych budov, garážových objektov
Ste nespokojní s Vaším správcom? Chcete mať prehľad a kontrolu nad účtom
domu? Ak Vám to neumožní Váš správca, skúste zmenu. Komunikujeme s každým
vlastníkom, vlastníci kontrolujú účtovné operácie s fondom domu denne online.
Firma H - PROBYT spol. s r.o. spravuje bytové domy od roku 1997.
V súčasnosti spravuje cca 6 000 bytov.
Individuálny prístup podľa požiadaviek klientov je samozrejmosťou.
Okrem štandardných služieb zabezpečujeme:
º právne služby a poradenstvo, vymáhanie pohľadávok v cene odmeny za správu
º stavebné úvery a nenávratné dotácie na rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu
º individuálna kontrola účtu domu klientom prostredníctvom internet - bankingu
Naše sídlo je ľahko prístupné verejnou aj osobnou dopravou.
PETRŽALSKÉ NOVINY
21. 10. 2011 • 7
INZERCIA
OKNÁ
SALAMANDER
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
Inzercia v PN
PETRŽALSKÉ NOVINY
www.ddtrade.sk
volajte tel.: 0905 273 416
www.kvalitavody.sk
Vodné filtre Nerezové fľaše
ŽELEZNIčNÁ
STANICA
PETRŽALKA
ÚD
ERN
ÍCK
A
KOP
ČIA
NSK
A
GOG
OĽOV
A
www.pneuchmela.sk
PNEUSERVIS
CHMELA
❱ Pneuservis
❱ Geometria
❱ Čistenie klimatizácie
VÝHERCOVIA SÚŤAŽE z PN 20
Corny Big
výme AKCI
na a u A
s
-15 %kladnenie
V súťaži sme vyžrebovali týchto výhercov:
Mia Ofčanska, Vyšehradska 11
Martina Barancová, Šustekova 13
Patrik Čáčik, Betliarska 3
BLAHOŽELÁME a prosíme výhercov, aby kontaktovali
redakciu PN.
❱ Výmena čapov
❱ Výmena oleja
❱ Výmena brzdových kotúčov a platničiek
Údernícka 11, 851 01 Bratislava · tel.: 02 6241 0591, 0911 507 543 · www.pneuchmela.sk · mail: [email protected]
VOŇAVÁ AROMATERAPIA
NAŠA
SÚŤAŽ
pre vyčerpanú myseľ i namáhanú pokožku tela
Objavte svet unikátnych prírodných esencií, ktorý nielen úžasne vonia, ale aj
pozitívne pôsobí na vašu myseľ. Doprajte si unikátnu ozdravnú starostlivosť pomocou produktov z radu AROMA RITUAL.
5 NAJ sprchových gélov AROMA RITUAL
• uvoľňujú, harmonizujú a povzbudzujú myseľ • čistia pokožku
tela • zvlhčujú • zamedzujú vysúšaniu pokožky • zanechávajú
pokožku hladkú a jemnú
5 NAJ telových mliek AROMA RITUAL
• uvoľňujú, harmonizujú a povzbudzujú myseľ • posilňujú obranyschopnosť
pokožky • poskytujú spoľahlivú ochranu pred voľnými radikálmi • regenerujú
a zvlhčujú • dávajú pokožke tela hebkosť, vláčnosť a úžasne ju rozvoňajú
Odborníci z vývojových laboratórií Dermacol vytvorili jedinečný telový rad
Aroma Ritual obsahujúci sprchové gély a telové mlieka v štyroch rôznych
voňavých variantoch, ktoré za chvíľku zvládnu účinne zregenerovať pokožku
tela i myseľ. Nechajte sa teda maznať vôňou belgickej čokolády a pomaranča,
sicílskych pistácií, tibetského jazmínu či ružového zázvoru. Okrem prírodných
olejov a esencií sa produkty môžu pýšiť aj ďalšími blahodarnými prísadami,
akými je glycerín a bambucké maslo.
Otázka: Z koľkých voňavých variantov pozostáva nový telový rad Aroma Ritual?
Svoje odpovede pošlite na korešpondenčnom lístku, alebo mailom na adresu redakcie (Kutlíkova xx, 851 02 Bratislava, resp. [email protected]) do 21. 10. 2011.
8 • 21. 10. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Financovanie samosprávy - aké bude?
Nové električky
budú tiché
Viacerí Petržalčania sa obávajú, že električky v plánovanom
nosnom dopravnom systéme
budú hlučné, a preto sa zdráhajú takýto spôsob dopravy
podporiť. O odpoveď sme
požiadali Ing.Tomáša Fabora,
nezávislého poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý sa
problematike nosného doprvného systému venuje už
niekoľko rokov.
„Električka je dráhové vozidlo,
ktoré sa pohybuje po dráhe
z koľajníc. Pohyb sa uskutočňuje trením kolesa po
koľajniciach. Hlučnosť závisí
od konštrukcie koľajového
zvršku, konštrukcie električky,
a hlavne jej podvozku. Takisto
hlučnosť závisí aj od ich údržby. Konštrukcie vozidiel, ktoré
v súčasnosti prevádzkuje Dopravný podnik Bratislava sú
vyšetridsaťročné.Všetkyvozidlá sú od výrobcu ČKD Praha.
V roku 1997 bolo zakúpených
posledných 10 ks električiek
ČKD T6 5A. Od tohto času sa
nekupovali nové električky,
robili sa len rekonštrukcie
električiek K2 (kĺbové). Nákup
nových vozidiel sa nerealizoval z dôvodu nejasnosti
o Nosnom dopravnom systéme. Nebolo rozhodnuté či
bude, alebo nebude metro.
Súčasní výrobcovia električiek (napr. Alstom, Bombardier, Končar, Siemens, Škoda
atď.) vyrábajú vozidlá s úplne
inými technickými parametrami. Podvozky sú inej konštrukcie. Aj parameter hlučnosti majú výrane nižší. Samozrejme, dôležitá bude údržba vozidiel a koľajovej trate.
Nové vozidlá 21. storočia
spĺňajú aj náročné kritéria
pre životné prostredie. Sú tiež
známe nové technológie konštrukcie koľajovej dráhy, ktoré
znižujú hlučnosť v prevádzke. Veľa bude závisieť aj od
výškového trasovania dráhy
(estakáda, na teréne, polozapustená alebo podzemná).
Môžu sa tiež použiť hlukové bariéry, aké sú na diaľnici
Einsteinova a Gagarinova
ulica. Nové vozidlá budú teda
určite tichšie ako tie, ktoré
jazdia teraz v Bratislave.“
upr
Nie je ťažké odhadnúť, aký dobeh financovania našej mestskej časti
pre rok 2011 bude a s akým výsledkom hospodárenia MČ Petržalka
k 31. 12. 2011 skončí.
terajšieho priebehu rozhovorov
medzi ZMOS-om a zástupcami štátu to vyzerá skôr na prehru samosprávy a samotného
občana.
Minulý týždeň som zachytil
správu, že obec Častkov neďaleko Senice sa pre výstavbu
kanalizácie dostala na hranicu
nútenej správy. Pohľadávky
obce spôsobili, že na budúci rok
bude musieť starosta odovzdať
riadenie obce štátnemu úradníkovi. Kde máme istotu, že
podobný scenár sa nezopakuje
v ďalších obciach a mestách
N
ie je to ťažké z dôvodu,
že poslanci MČ Petržalka naprieč celým politickým spektrom sa pri tvorbe
a schvaľovaní rozpočtu na
rok 2011 správali zodpovedne
a nadstavili ho ako konzervatívny t. j. vyrovnaný rozpočet,
ktorý korešponduje so stavom
celkovej hospodárskej situácie
na Slovensku.
Čo však nevie dnes nikto
jednoznačne povedať je to,
s akými finančnými príjmami
môžu samosprávy pre budúci
rok rátať. Denne nás masmédia informujú o zhoršujúcom
sa finančnom stave nášho štátu
a o šetrení, ktoré štátna správa,
samospráva, ale aj občan musia vykonávať, ak chceme toto
pre obce a mestá, 23,5 % pre
VÚC a 6,2 % si ponechala štátna
správa, tak po novom sa bude
prerozdeľovať daňový mix tvorený z daní príjmov fyzických
a právnických osôb, z DPH
a spotrebných daní v pomere
9,72 % pre obce a mestá, 3,25
% pre VÚC a 87,03 % zostáva
pre štát. Návrh ,,daňový mix“
môže byť pre mnohé obce likvidačný. Netreba zabúdať aj
na výroky politikov, že obce si
výpadky financií majú pokryť
zvyšovaním miestnych daní
alebo zavedením nových daní
pre občana. A občan má zase
všetko zaplatiť.
Veľmi vhod ministerstvu financií prichádza aj výsledok
sčítania obyvateľstva, ktoré
Uisťujem kolegov z poslaneckého
klubu SDKU, že aj našou prioritou je
rozvoj školstva a jeho udržanie
v požadovanej kvalite.
obdobie krízy prežiť.
Ale je to skutočne tak? Hľadá štát rezervy u seba, alebo
len zhadzuje zodpovednosť na
tých, ktorí sa nevedia brániť
t. j. posúvaním zodpovednosti šetriť na samosprávy a občana? Vláda schválila zmenu
financovania samospráv a už
teraz vieme zodpovedne povedať, že peňazí bude pre budúci rok omnoho menej. Keď
doteraz boli pre samosprávy
(obce, mesta, VÚC) prerozdeľované len dane z príjmov fyzických osôb v pomere 70,3 %
prebehlo tento rok a ktoré ako
dobre vieme, nedopadlo najlepšie, pretože ľudia v mnohých
mestách a obciach svojou neúčasťou na ňom vyjadrili svoju
nevôľu s dianím na Slovensku
(podľa počtu obyvateľov ministerstvo financií prerozdeľuje pre samosprávy financie).
A aby toho nebolo málo, stav
účtu Bratislavy je žalostný a plánované napĺňanie kasy oproti
realite je na míle vzdialené.
A tak len s malou dušičkou
čakáme ako dopadnú hlasovania v parlamente, no podľa do-
v škole, kde bol delegovaný
ako zástupca zriaďovateľa do
rady školy ich požiadavky ako
prvý. A toto sa presne udialo
na poslednom septembrovom
zastupiteľstve, keď pri zhodnotení správy o prebytkovom
rozpočte a následnom otvorení
rozpočtu vzniesli poslanci klubu SDKU požiadavky škôl, kto-
Nevytĺkajme za každú cenu
politický kapitál, ale hľadajme rozvahu a triezvosť pri tvorení nového
rozpočtu na rok 2012...
Slovenska a nezačnú starostovia, primátori vracať správu
obcí a miest štátu. Alebo je to
niekoho želanie centralizovať
samosprávu?
A na záver mi nedá nezareagovať (aj keď nerád posielam
odkazy cez médiá a doteraz
som to nikdy neurobil) na článok Nechceme pomôcť školám? predsedu poslaneckého
klubu SDKÚ-DS zverejnený
v poslednom čísle Petržalských
novín, kde opisuje situáciu
a stav školských zariadení, ktoré máme v správe. Uisťujem
kolegov z poslaneckého klubu
SDKU, že aj našou prioritou je
rozvoj školstva a jeho udržanie
v požadovanej kvalite. Takisto
vieme, že školy v našej MČ každodenne bojujú s financovaním
ich chodu a údržby (zatekajúce
strechy, staré a nefunkčné hygienické zariadenia, zle vybavené telocvične, nevyhovujúce
a zastarané stravovacie zariadenia, ako aj zvyšovanie cien
energií a vody). Preto bol vypracovaný na základe požiadaviek riaditeľov škôl a školských
zariadení zoznam najdôležitejších a najnutnejších prác, ktoré
je potrebné pre chod škôl zrealizovať.
Nevidím zmysel súťaženia
politických klubov, kto presadí vo svojom obvode alebo
ré sú určite oprávnené, aj keď
mimo poradia hore uvedeného
zoznamu.
Autor na záver článku doslova píše: „O to väčšie bolo naše
prekvapenie, že návrh nenašiel
v rámci hlasovania o podporu
poslancov Smeru a Mostu dôsledkom čoho nebol schválený
(myslené návrh zvýšenia rozpočtu pre potreby konkrétnych
škôl). A autor pokračuje ďalej:
„Žiaľ, opäť sa prejavil stranícky
prístup, ktorý dostal prednosť
pred problémami Petržalky.“
Je potom ťažké veriť hore
uvedeným slovám autora článku, že to myslí úprimne, keď
návrh, ktorý poslanecký klub
SDKU-DS podával, vybral
školy podľa toho, že sú v nich
delegovaní práve poslanci za
SDKU-DS.
Môj odkaz všetkým poslaneckým klubom je jednoznačný. Nevytĺkajme za každú cenu
politický kapitál, ale hľadajme
rozvahu a triezvosť pri tvorení
nového rozpočtu na rok 2012
tak, aby okrem našich predvolebných sľubov, ktoré sme
občanom Petržalky dali, sme
zachovali aj chod jednotlivých
organizácií, ktoré sú v správe
MČ Petržalka a bez ktorých by
Petržalka nebola Petržalkou.
Roman Masár, 1. zástupca
starostu MČ Petržalka
PETRŽALSKÉ NOVINY
21. 10. 2011 • 9
S A M O S P R ÁVA
Cyklokuriér Nikodým u starostu Bajana
Misia 01, objednajte si svojho kuriéra – tieto výrazy bolo počuť v predošlých dňoch z rôznych
strán, niektorí netušili, o čo ide, iní sa zaujímali a pridali sa.
U
lice Bratislavy brázdili známe osobnosti (väčšinou
na bicykloch), aby ako kuriéri
pomohli dobrej veci. Tomu, kto
si ich objednal, roznášali certi-
fikáty s darovacím podpisom,
aby spoločne splnili dôležitú
úlohu – vyzbierali čo najviac
peňazí pre Danka, Dominiku,
Petra, Luciu a ďalších klientov
z bratislavského Domova sociálnych služieb Sibírka. Cena
certifikátov s darovacím podpisom bola 10 a 50 eur.
Jeden z kuriérov moderátor
Martin Nikodým zaparkoval
svoj bicykel pred Miestnym
úradom v Petržalke. Objednal si ho starosta Vladimír
Bajan a 50 eurami finančne
prispel na kúpu prístroja na
posilňovanie svalov. „Je to
zaujímavý nápad, ako pomôcť deťom s takýmto zdravotným problémom a ich
rodičom. Deti by nemali trpieť, preto kto môže, nech
prispeje. Držím palce, aby
prístroj čo najskôr v tomto
zariadení pomáhal,“ povedal
starosta Bajan.
„Deti v Sibírke trpia viacnásobným postihnutím. Nedostatok pohybu im spôsobuje skrátenie svalov a rôzne
deformity, čo si vyžaduje neustále rehabilitáciu a cvičenie. Aj preto chceme urobiť
všetko preto, aby mohli získať trochu samostatnosti,“
vysvetlila za organizátora akcie Monika Smolová, programová koordinátorka Nadácie
Pontis. Projekt Rozhýbme im
svaly je tiež súčasťou verejnej
zbierky Dobrá krajina, v rámci ktorej ľudia Sibírku podporujú. Autorom projektu je
známy divadelný režisér Peter Forman a ambasádorom
projektu Nikita Slovák.
10. októbra na slávnostnom
galaprograme titul Senior
roka 2011 získal aj Ján Meleg,
pracovník sociálneho oddelenia Miestneho úradu Bratislava-Petržalka. Starostiam
občanov sa na petržalskom
miestnom úrade venuje 16 rokov. Pravidelne organizuje
mobilné odbery krvi a sám
daroval túto životodarnú tekutinu 126-krát.
V úvode by som rád povedal, že nie som zástancom odkazovania si účelových politických vyjadrení cez média. Lenže k napísaniu tohto článku ma prinútil článok v minulom čísle PN,
ktorý napísal pán poslanec Bučan (predseda SDKÚ Petržalka).
edá sa nereagovať na účelový a v mnohom zavádzajúci obsah článku.
Medzi moje kompetencie zástupcu starostu patrí aj
školstvo. Som presvedčený, že
ani ja, ani ďalší poslanci, ktorí
nepodporili návrh SDKÚ, nie
sme tí, ktorí nechcú pomôcť
školám. Proti tomu sa naozaj
ohradzujem.
Vysvetlím, prečo sme nemohli podporiť tento účelový
návrh, ktorým si chcelo na
úkor škôl prihrať zopár politických bodov SDKÚ.
1. Návrhu chýbalo dostatočné prerokovanie.
Bod rokovania o úprave rozpočtu bol naozaj jedným z
najdôležitejších na poslednom
rokovaní zastupiteľstva. Práve
preto, ak by navrhovateľ myslel
svoj zámer vážne, mal o ňom v
dostatočnompredstihurokovať
a oboznámiť s ním poslancov.
Takisto by návrh mali prerokovať pred zasadnutím zastupiteľstva aj odborné komisie (minimálne finančná a školstva).
2. Návrhu chýbala odbornosť.
Účelovo vytiahnuté nekoncepčné opravy, na ktoré mali
ísť tieto peniaze, by priniesli asi viac škody ako osohu.
Uvediem príklad: oprava dilatácie strechy pavilónu B4
a čelnej steny pavilónu B3 so
zateplením. Túto opravu je
zbytočné robiť skôr, ako bude
vykonaná rekonštrukcia strechy! O platení troch čističov
vzduchu v hodnote 660 € sa
radšej ani nevyjadrujem, lebo
takéto položky si hradia školy
z bežných výdavkov.
3. Išlo iba o 10 000 €.
No v poriadku, možno to nie
je až taký veľký peniaz, keď sa
pozrieme na výšku celkového
rozpočtu. V každom prípade je
to dosť financií na to, aby sa vyhodili do vzduchu na neodborný, účelový návrh, na prihratie
si politických bodov. Radšej sa
ani nejdem rozširovať o tom,
že pôvodný návrh bol vo výške
93 340 €!
4. Účelovosť výberu škôl.
Boli vybrané iba školy, v radách
ktorých sú poslanci SDKÚ. Čo
považujem za diskriminačné
k ostatným školám!
Vážení spoluobčania, nechcem vás už ďalej trápiť argumentmi, hoci by som vedel
pokračovať ešte ďalej, napríklad menovaním opráv škôl
a školských zariadení, ktoré
sme vykonali počas leta, keď
je vhodný čas na opravy a rekonštrukcie, pretože neobmedzujeme výučbový proces.
Zrejme by ste mali vedieť, že
predstaviteľom SDKÚ som
presne takto - ako teraz vám -
Pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším primátor
hlavného mesta SR Milan
Ftáčnik v Zrkadlovej sále
Primaciálneho paláca
ocenil štyroch seniorov
Bratislavy za celoživotné
aktivity.
Mária Grebeňová-Laczová
Ako je to naozaj s pomocou školám?!
alebo Keď sa začne politizovať so školami...
N
Petržalský
Mikuláš dostal
darček od mesta
vysvetlil argumenty, prečo ich
návrh nedostal podporu.
Ako som napísal v úvode,
myslím si, že politické hry nepatria do regionálnych novín.
Lenže ako si mám inak vysvetliť článok poslanca, v ktorom stavia svojich do pozície
„akí sme my dobrí“ a ostatných
onálepkovať, že oni sú „zlí“.
Mimochodom, v októbri som začal tzv. „tour the
school“, pričom navštívim
všetky naše školy (MŠ, ZŠ)
a stretnem sa osobne s každým
riaditeľom alebo riaditeľkou.
Účelom je, aby sme si zadefinovali, čo je naozaj potrebné
urobiť, stanovili dôležitosť,
určili postupnosť a dospeli k
spoločnému cieľu, ktorým je
pomoc školám. Chcem povedať všetkým poslancom, ktorí
chcú prísť s pragmatickými
požiadavkami a radami, že
majú u mňa dvere otvorené.
Martin Miškov
Už 15 rokov má začiatkom
decembra veľmi dôležitú
úlohu. Rozdáva najmenším
darčeky v úlohe Mikuláša.
Jeho brada nikdy nie je umelá, pestuje si ju už od jari, aby
6. decembra náš Janko potešil všetky petržalské deti.
Jeho koníčkom je šport,
najmä cyklistika. Viac ako desaťročie participuje na medzinárodných pretekoch Veľká
cena Bradla. V rámci Dní Petržalky organizuje súťaž Olympijských nádejí. Túto sobotu sa
ako riaditeľ pretekov podpíše
pod 4. kolo Slovenského pohára v cyklokrose a cyklistickej
súťaže pre žiakov základných
škôl Šport áno, drogy nie.
K medaile Senior roka zablahoželal svojmu pracovníkovi aj starosta Petržalky
Vladimír Bajan, ktorý pánu
Melegovi už v roku 1998
udelil ocenenie Osobnosť
Petržalky.
mgl
10 • 21. 10. 2011
Pozor
na špekulantov
s bytmi!
Problém zneužívania
odkázanosti starého
človeka a následná strata
vlastného domova nie je
ani v Petržalke ojedinelý
jav. Niekedy ide o vplyv
cudzej osoby, inokedy
na starčekovi parazitujú
jeho vlastní príbuzní, alebo majú „zálusk“ na jeho
byt vypočítaví susedia.
Starosta Vladimír Bajan upozorňuje starších obyvateľov,
najmä tých, ktorí bývajú
sami, aby sa nenechali vmanipulovať alebo dotlačiť do
prepisu bytu alebo iného
majetku na cudziu osobu.
Vystavujú sa tak nebezpečenstvu bezdomovectva.
Zároveň chce starosta požiadať susedov starčekov
a stareniek, aby si vo svojom
okolí všímali, či nejaký špekulant nechce ich dôverčivého staršieho obyvateľa
podvodom zbaviť vlastného bytu a radšej upozornili
na takéto fakty miestny
úrad.
Byt takýmto spôsobom
údajne predala 92-ročná
Petržalčanka, ktorá trpí na
Alzheimerovu
chorobu,
neznámemu človeku a na
katastri majú návrh na vklad
na nové meno. Jej choroba
ohrozuje už aj bezpečnosť
majetku ostatných obyvateľov domu. Susedia sa
obávajú o babkino zdravie,
ale aj o to, že podvodom
prišla o byt. „Včera sme
sa dozvedeli, že sa opatrovania tejto starenky
vzdáva jej chorý rodinný
príslušník. Situáciu treba
urýchlene riešiť. Mestská
časť teda navrhla za opatrovníka Petržalčanky seba
a do niekoľkých hodín sme
starenku umiestnili do
nášho Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici. Zároveň
som dal ako starosta návrh na prešetrenie zákonnosti rozhodnutia Správy
katastra,“ povedal starosta
Vladimír Bajan.
Mária Grebeňová-Laczová
PETRŽALSKÉ NOVINY
SENIORI
Rada seniorov lobuje u starostu
V arpríli 2008 po prvý raz zasadala petržalská Rada seniorov.
Vznikla z iniciatívy vtedajšieho starostu Milana Ftáčnika, ktorý
ju zriadil ako svoj poradný orgán. Spoluprácu s ňou nadviazal aj
súčasný najvyšší predstaviteľ samosprávy Vladimír Bajan.
U
ž od počiatku bolo cieľom
sedemčlennej Rady informačné prepojenie skôr narodených Petržalčanov a vedenia
úradu. Tvoria ju zástupcovia
klubov dôchodcov, Jednoty
dôchodcov Slovenska a Domu
tretieho veku na Poloreckého
ulici. „Poradný orgán starostu
je sprostredkovateľom nápadov a podnetov, na zlepšenie
podmienok života seniorov
v Petržalke. Túto spoluprácu hodnotím ako obojstranne
prospešnú,“ vysvetľuje predseda rady Jozef Halaj. Ako jeden
z prínosov, ktoré sa podarilo
dosiahnuť, uvádza výmenu
autobusov linky 99 za novšie
typy, ktoré majú znížený vstup.
Linka sa pohybuje výlučne na
území Petržalky, jej trasa spája
nemocnicu na Antolskej, dve
zdravotné strediská, polikliniku, domy kultúry, miestny úrad,
trhovisko, obchodné domy
i železničnú stanicu Petržalka
a staršími ľuďmi je podľa J. Halaja intenzívne využívaná.
„Stretnutia s členmi Rady
seniorov sú vždy podnetné a
užitočné pre každodenné rozhodovanie, lebo seniori majú
veľa životných skúseností
a vidia dosahy rozhodnutí
v území z pohľadu ľudí, kto-
rí sú možno menej zdravotne
a sociálne vitálni ako generácia v produktívnom veku. Preto chceme, aby sa rada vyjadrovala k návrhom všeobecne
záväzných nariadení a aj ku
koncepčným materiálom pre
miestne zastupiteľstvo, ktoré
majú vplyv na život našich
starších spoluobčanov,“ zhod-
Tlačidlo, ktoré zachraňuje život
V marci 2011 začala Petržalka spolupracovať s OZ Asociácia
samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) na projekte Domáce
tiesňové volanie – jedno stlačenie tlačidla pre moju bezpečnosť.
C
ieľom je pomôcť najmä
osobám, ktoré žijú samy,
alebo sú väčšinu dňa osamotení a ich zdravotný stav je rizikový. Náramok s tlačidlom
umožňuje dovolať sa pomoci
v krízovej situácii, vďaka čomu
nie je nutné, aby človek musel
opustiť domov a presťahovať sa
do sociálneho zariadenia.
Služba spočíva v zavedení
jednotky Domáceho tiesňového volania (DTV) priamo
do domácnosti. Jej súčasťou je
hlasová centrála obsahujúca
hlasný reproduktor a citlivý
mikrofón, tlačidlo slúžiace na
odosielanie poplachového hlásenia cez analógovú telefónnu linku, ktoré sa môže nosiť
ako náramok alebo prívesok
na krku. Počas prvého týždňa
sa nacvičuje jeho aktivácia,
s cieľom zbaviť človeka strachu a nedôvery z používania
zariadenia. Po stlačení tlačidla
sa aktivuje telefonické spojenie s dispečermi Asociácie, ktorí vyhodnotia situáciu
a zabezpečia potrebnú pomoc.
V prípade, že osoba po aktivácii tlačidla nekomunikuje, predpokladajú, že mohlo
dôjsť k vážnej poruche zdravia
a okamžite žiadajú o vyslanie
záchrannej služby. V prípade záujmu klienta sa vhodne
umiestni aj trezor s kľúčmi od
bytu, tak aby sa v prípade nutnosti vedela záchranná služba
dostať čo najrýchlejšie k osobe
v ohrození, ktorá nemusí byť
schopná otvoriť dvere.
Momentálne má mestská
časť k dispozícií dvadsať jednotiek DTV. Na začiatku októbra
starosta Vladimír Bajan uviedol, že deväť z nich je ešte voľných. Žiadosti posudzuje od-
notil spoluprácu starosta
V. Bajan.
Na poslednom zasadnutí,
ktoré sa uskutočnilo v úvode
októbra, riešili výmenu mobiliáru v kluboch dôchodcov,
formy pomoci pre sociálne
slabších seniorov, ale diskutovalo sa aj o zriadení klubu
dôchodcov v lokalite Dvory. Hodnotil sa aj aktuálny
SeniorFest, ktorého žánrová rôznorodosť bola podľa
J. Halaja veľmi dobre zvolená,
čo sa podpísalo na vysokej
návštevnosti podujatí. Počas
stretnutia starosta zopakoval
svoju ambíciu, rozšíriť športové možnosti v Petržalke:
„Chcem dať poslancom návrh, aby peniaze, ktoré sme
odpredajom akcií v Dexia
banke získali, investovali na
budúci rok do krytej plavárne. Vytypovali sme aj niekoľko konkrétnych lokalít, kde by
mohla byť. Chce ísť do toho aj
primátor. Ak by aj nie, pôjdeme do toho aj bez mesta. 120tisícová Petržalka plaváreň
potrebuje. Som rozhodnutý sa
o to s poslancami pobiť, ale verím, že to podporia. Nakoniec
patrí to aj k ich prioritám.“
delenie sociálnych vecí MÚ,
rozhodujúci je zdravotný stav
a situácia občana. Mestská
časť hradí náklady za inštaláciu zariadenia (25,90 eura).
Jednotku DTV (280 eur)
a trezor (30 eur) prepožičiava
ASSR zadarmo. Mesačný poplatok za službu je 8,90 eura
a klient si ho hradí sám.
Projekt spolufinancuje Európsky fond regionálneho
rozvoja a MPaRR SR. Službu
môžu využívať aj občania,
ktorí sú mimo siete sociálneho oddelenia mestskej časti.
V tom prípade treba kontaktovať priamo ASSR. Inštalačné
náklady si takýto klient hradí
sám, ostatné poplatky ostávajú podľa predsedníčky asociácie R. Zichovej nezmenené
až do vyčerpania jednotiek,
ktoré sú viazané na projekt.
Následne sa zariadenie bude
prepožičiavať za 14,90 eura
mesačne, čo predstavuje jeho
nájom a mesačný poplatok za
službu.
Viac informácií: www.s-sr.
sk alebo v oddelení sociálnych
vecí MÚ Petržalka.
21. 10. 2011 • 11
PETRŽALSKÉ NOVINY
Príspevky a pomoc dôchodcom
Seniori s trvalým pobytom v Petržalke môžu požiadať o príspevok
na stravovanie, ktorý sa odvíja od výšky ich dôchodku.
V súčasnosti túto formu podpory využíva 450 dôchodcov mesačne.
O
bedy sa vydávajú v jedálni na Budatínskej 1,
v Dome s osobitným určením
Medveďovej 21, v klube dôchodcov Osuského 3, v Dome
tretieho veku Poloreckého 2 za
cenu 2,80 eura a v jedálňach
základných škôl v zriaďovateľskej kompetencii MČ Petržalka za cenu cca 2,60 eura. Pri
dôchodku do 300 eur je príspevok na jeden obed 0,90 eur, pri
dôchodku od 301 do 400 eur je
vo výške 0,80 eura a od 401 do
500 eur je príspevok 0,40 eura.
Seniori s dôchodkom nad 500
eur na dotáciu nemajú nárok.
V Petržalke funguje aj donáška
obedov do domácností, ktorú
zabezpečuje Opatrovateľská
služba Vavilovova 18.
Je určená osobám,
ktoré sú z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia či nepriaznivého zdravotného stavu odkázané na
pomoc inej osoby.
Ďalšou doplnkovou
formou pomoci je sociálna výdajňa, ktorú nájdete na Rovniankovej ulici 12. Je určená ohrozeným skupinám oby-
vateľstva, medzi ktoré patria aj
seniori s dôchodkom do 300
eur. Základné druhy potravín, ako je syr, mlieko, chlieb
či mäsové produkty je možné
dostať len na kartu s kreditom,
ktorú vydávajú v sociálnom
oddelení MÚ. Počet kreditov
sa určuje podľa individuálnej
situácie klienta. Výdajňa je
otvorená v utorok až štvrtok
od 10. do 14. h.
Občanom, ktorých dôchodok nedosahuje príjem vo
výške 1,5-násobku životného
minima, mestská časť poskytuje finančnú výpomoc formou platobných poukážok na
nákup potravín,
oblečenia, drogériového tovaru a liekov. Aj pre Petržalčanov
v seniorskom veku, ktorých
výška dôchodku nepresahuje 305 eur je určená Potravinová pomoc, financovaná
z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.
Na jedného občana pripadá
20 kg bezvaječných cestovín
a 20 kg múky. Toto množstvo
sa nemusí prevziať naraz.
V prípade, že máte záujem
využiť, niektorú zo spomenutých foriem pomoci, navštívte oddelenie sociálnych vecí
Miestneho úradu Petržalka,
ktoré sa nachádza na 5. poschodí, číslo dverí 505 (budova
Technopolu, Kutlíková 17). Tamojší pracovníci vám vysvetlia,
na čo máte nárok a tiež
poradia pri vypĺňaní príslušných žiadostí. T. č.
02/68 28 68 56
Opatrovateľky pomôžu aj poradia
Zdravotne oslabení občania, ktorí majú doma vytvorené podmienky na dôstojný život, no isté činnosti nie sú schopní zabezpečiť či
už samostatne, alebo za pomoci blízkych môžu využívať opatrovateľskú službu Strediska sociálnych služieb Petržalka (SSS).
S
lužba je poskytovaná výhradne občanom s trvalým
pobytom v Petržalke v čase
od 8.30 do 15.30 h počas pracovných dní v ich domácom
prostredí. Z poskytovaných
činností spomeňme pomoc pri
osobnej hygiene, príprave stravy, žehlení, praní či sprevádzanie na úradoch, vyšetreniach
a sociálne poradenstvo.
Službu si netreba pliesť so
servisom, ktorý by mal zvyšovať komfort sebestačných
či dostatočne finančne zabez-
pečených osôb. V skutočnosti
ide o terénnu formu pomoci,
ktorá sa poskytuje pri riešení
nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu fyzickej
osobe odkázanej na pomoc
inej fyzickej osoby.
V súčasnosti vykonáva opatrovateľskú službu 36 pracovníčok strediska pre 120 občanov
na základe uzatvorenej zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby. K žiadosti, ktorú vydáva
SSS Petržalka, Vavilovova 18,
je potrebné doložiť originál
právoplatného rozhodnutia o
odkázaní na sociálnu službu,
kópiu lekárskej správu o zdravotnom stave, kópiu posledného výpisu potvrdenia o výške
dôchodku, doklad o vzťahu k
bytu, ktorý sa uvádza ako trvalý pobyt (kópia listu vlastníctva
k nehnuteľnosti, potvrdenie
správcu nehnuteľností) a kópiu
občianskeho preukazu a preukazu poistenca. Viac informácií:
02/ 623 17 173
Staroba nie je choroba,
užite si ju!
Pri odchode do penzie človek celkom prirodzene stráca sociálne kontakty. Odbremenenie sa od práce prináša zmenu
životného tempa a viac voľného času. Na sídlisku môže byť
pri súčasných dôchodkoch hľadanie koníčkov náročnejšie,
a v pokročilom veku je aj možností na nadviazanie nových
vzťahov pomenej. Alternatívu na trávenie voľného času, na sebarealizáciu, a najmä na príjemne strávené dni ponúkajú kluby dôchodcov. V Petržalke je päť takýchto centier, v ktorých sa
stretáva zhruba 300 členov. Najpočetnejšiu základňu má klub
na Vyšehradskej ulici 35, v ktorom pôsobí Spevácky súbor Melódia. K jeho úspechom patrí prvenstvo na súťaži seniorských
súborov Bratislavského kraja. Záľubu v speve našli aj členovia
klubu Strečnianska 18, ktorých súbor sa nazýva Nádej. Popri
speve sa zdokonaľujú aj v angličtine. Ich rovesníci z klubu na
Haanovej 8 sa venujú jazyku našich susedov - nemčine. Osadenstvo klubu na Osuského 3 sa sústreďuje najmä na ručné
práce, pletú košíky, modelujú aj vyšívajú. Seniorky z klubu na
Medveďovej 21 sú zas vychytené kulinárky, ktoré pravidelne
pripravujú voňavé a chutné koláče na posledné zastupiteľstvo
v roku. Vedenie Petržalky sa momentálne zaoberá myšlienkou
zriadiť klub aj v lokalite Dvory, kde dosiaľ chýba.
V posledných rokoch sa investovalo do rekonštrukcie
priestorov klubov. Tie sú okrem iného vybavené aj počítačom
s internetovým pripojením a tlačiarňou. V súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu mestskej časti na budúci rok Vladimír Bajan povedal, že po kompletnej rekonštrukcii klubov dôchodcov by sa mestská časť chcela zamerať na ďalšie materiálne
a technické vybavenie a zabezpečiť aj nový nábytok, stoličky,
koberce a podlahovú krytinu.
Kluby často organizujú spoločné výlety po Slovensku
i v blízkom zahraničí, zúčastňujú sa na kultúrnych, športových
a spoločenských podujatiach. V Petržalke aktívne funguje aj
Jednota dôchodcov Slovenska, z množstva zaujímavých aktivít, ktoré členstvo prináša, spomeňme napríklad stolný tenis,
ktorý sa hráva na Hrobákovej ulici. Za zmienku iste stoja aj
krúžky, ktoré sú orientované na skôr narodených. Spomeňme
napríklad cvičenie pre staršie dámy v CC centre, ktoré sa koná
každú stredu. Tanečné večery v Zrkadlovom háji ponúkajú
možnosť zabaviť sa pri príjemnej hudbe a spoznať nových
ľudí. Aj keď vývoj dôchodkov nenaznačuje, že naši seniori sa
v dohľadnom čase budú na plážach slniť spoločne s tými anglickými či nemeckými, zatiaľ si môžu užiť aspoň zľavy, ktoré
ponúkajú slovenské hotely a penzióny. Skorší rok narodenia je
výhodou aj v knižniciach, v štátnych galériách, na vybraných
divadelných predstaveniach či v opere a túto skupinu zákazníkov zvýhodňuje aj časť súkromného sektora. Zľavy poskytujú
niektoré obchody, kiná, reštaurácie či dokonca fitnescentrá.
Najlepším radcom je internet, ak s ním dosiaľ neviete pracovať niet sa čoho obávať, za svoj život ste iste museli zvládnuť
omnoho náročnejšie prekážky. Okrem informácií, ktoré tam
nájdete, vám umožní zadarmo čítať dennú tlač, či bezplatne
telefonovať s deťmi a vnúčatami, aj keď žijú tisícky kilometrov
od Petržalky.
Kontakty na Petržalské kluby dôchodcov:
KD Osuského 3: tel.: 02/62 31 42 36
KD Haanova 8, tel.: 02/62 31 21 92
KD Vyšehradská 35, tel.: 02/63 82 64 47
KD Strečnianska 18, tel.: 02/63 81 30 09
KD Medveďovej 21, tel.: 02/ 2 31 39 00
Dvojstranu pripravila Lucia Drevická
12 • 21. 10. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
PREDZ ÁHR ADKY
Najkrajšia predzáhradka
Keď sme sa pred vyše štvrťstoročím prisťahovali na petržalské Dvory
IV, vyzerali ako mesačná krajina. Netrvalo dlho a viacerí prisťahovalci
sa pustili do jej skultúrňovania.
Aj obyvatelia Wolkrovej 13
vyrovnali terén a vysadili trávnik. Nik sa nehanbil za to, že
„brigáduje“... Dnes už nebohý
pán Rysula vtedy doviezol zo
svojej bývalej záhrady ihličnan,
čo bol prvý „strom“ pred domom. Je tu stále. Podobne tri
kríky ruží, ktoré vysadil Janko
Čizmady – tiež už odpočíva na
petržalskom cintoríne... Ďal-
šou iniciatívnou osobou bol
Milan Benovič. Pred svojím
obchodom s potravinami vybudoval záhradku so skalkou, v
tom čase jedinou v šírom okolí!
Onedlho sa úprav dočkala aj
opačná strana chodníka. Už
niekoľko rokov sa o ňu priam
príkladne stará mimoriadne vitálna Natália Fabianová. Na jar
sem znáša snežienky a fialky,
ktoré neskôr vystriedajú všakovaké kvety. Na konci sezóny
priedomie zdobia pestrofarebné chryzantémy. Krásne na
tom všetkom je, že záhradka
susedov zbližuje. Zastavia sa a
pozdravia sa pri nej aj takí, čo o
sebe doteraz možno ani nevedeli. Občas priložia aj oni ruku
k dielu.
(ka)
Šintavská 22
Valéria Báliková v Petržalke vyrastala. Tak ako stovky ďalších, aj ich
dom padol za obeť budovaniu
najväčšieho sídliska v Československu. Na prírodu však nezanevrela a realizuje sa aspoň na
kúsku zelene, ktorý patrí k domu
na Šintavskej 22. „Narcisy, hyacinty, krokusy, modrice, pivónie,
ruže, kamzičník, chryzantémy,“
vymenúva niektoré zo svojich obľúbených kvetín, ktoré pri dome
vysadila. Najveselšia je záhradka
na jar, keď kvitnú cibuľoviny, ktoré
hrajú všetkými farbami. „Niektorí
ľudia sa veľmi tešia, zvlášť tí starší
aj mamičky s deťmi, ktoré im ukazujú kvietky,“ hovorí pani Valéria,
ktorá onedlho oslávi 91. narodeniny. Podobne ako mnohých petržalských záhradkárov aj ju trápia
netolerantní psičkári: „Zvieratká
mám veľmi rada, otec bol lesník a
vždy sme mali psov aj mačky. Raz
som jednu pani upozornila, aby
do kvetín nepúšťala psíka. Pove-
Záhradka pred Wolkrovou 33
je dielom pani Anny Pastorovej. Do osemposchodového paneláku sa prisťahovala
v roku 1986, netrvalo dlho a
spolu s ďalšími susedmi sa
pustili do sadových úprav.
Oliva aj orgován, ktoré zasadili, rástli spolu s generáciou
prvých „Novopetržalčanov“
a záhradku zdobia dodnes.
„V obľube mám kríky, ktoré sa
dajú tvarovať, napríklad ibišteky. Darí sa aj ružiam, letničkám
a aksamietniciam, ktoré robia záhon farebným,“ hovorí
Anna. Zo svojej práce sa najviac teší začiatkom leta a na
jar, keď sa začína prebúdzať
príroda a kvitnú prvé snežien-
ky, fialky a krokusy. „Mám veľmi
rada upravené priestransvá.
Záhradka mi robí radosť, skrášli
okolie a naši susedia sa tu cítia
dobre. Niektoré z rastlín, napríklad bršlen či tuje priniesli
práve oni.“ Teší ju, že sa pridala
pani Marcela Vyzváriová, ktorá
vysádza kvety pred svojím kaderníctvom a susedky z vedľajšej brány pani Nemtudová
a Tadialová, ktoré si upravujú
zeleň pred vchodom. Obyvatelia Wolkrovej 33 si nezištnú prácu vždy usmiatej Anny Pastorovej veľmi vážia a touto cestou
by jej radi vyjadrili vďaku za to,
že im pohľad na pestrú predzáhradku, dokáže spríjemniť aj
pochmúrnejší deň.
dala som jej to pekne a ešte mi
vynadala, vraj tu nemám čo sadiť,
nie je to moja pôda. Nechcela
som jej hovoriť, že nám vzali viac
ako tento malý kúsok. Psík nevie,
že robí zle, ale majiteľka by mala
vedieť, čo sa patrí.“ Pani Bálikovej
pomáhajú aj manželia Strnadovci. Na začiatku ju niektorí susedia
odhovárali, mysleli si, že sa zeleň
neujme, našťastie sa mýlili a vďaka aktívnej seniorke majú aj oni
atraktívnejšie prostredie.
Wolkrova 13
Stranu pripravila Lucia Drevická
Wolkrova 33
Keď sme sa pred vyše štvrťstoročím prisťahovali na petržalské
Dvory IV, vyzerali ako mesačná
krajina. Netrvalo dlho a viacerí
prisťahovalci sa pustili do jej skultúrňovania. Aj obyvatelia Wolkrovej 13 vyrovnali terén a vysadili
trávnik. Nik sa nehanbil za to, že
„brigáduje“... Dnes už nebohý
pán Rysula vtedy doviezol zo
svojej bývalej záhrady ihličnan,
čo bol prvý „strom“ pred domom.
Je tu stále. Podobne tri kríky ruží,
ktoré vysadil Janko Čizmady –
tiež už odpočíva na petržalskom
cintoríne... Ďalšou iniciatívnou
osobou bol Milan Benovič. Pred
svojím obchodom s potravinami
vybudoval záhradku so skalkou, v
tom čase jedinou v šírom okolí!
Už niekoľko rokov sa o ňu priam
príkladne stará mimoriadne vitálna Natália Fabianová. Na jar sem
znáša snežienky a fialky, ktoré neskôr vystriedajú všakovaké kvety.
Na konci sezóny priedomie zdobia pestrofarebné chryzantémy.
Krásne na tom všetkom je, že
záhradka susedov zbližuje. Zastavia sa a pozdravia sa pri nej aj
takí, čo o sebe doteraz možno ani
nevedeli.
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
21. 10. 2011 •13
Príbeh vtáka s človečím prikázaním:
NEZABIJEŠ!
- Tá fotka plače, - povedal mi priateľ, keď som mu ukázal uväzneného
dážďovníka v otvore pod atikou paneláka, ktorý práve zatepľovali.
V apríli k nám prileteli dážďovníky...
B
ezcitní stavbári natiahli na
vchod jeho „prenajatého bytu“
sklotextilnú armovaciu mriežku,
a tak ho odsúdili na smrť. - Povedz,
ktorý je to panelák, zoženiem partiu murárov a z noci do rána zamurujeme všetky vchody doň. Nech
aspoň na chvíľu pocíti „človek“
bezmocnosť a koniec...
Vo februári a marci t. r. sme uverejnili v PN seriál článkov s titulom
Vtáčie paneláky. V apríli k nám
z Afriky prilietali dážďovníky tmavé, aby sa zahniezdili aj v petržalských panelákoch - v štrbinách,
puklinách, vetracích otvoroch zniesli vajíčka, vychovali potomstvo a po štyroch mesiacoch zasa
odleteli zo svojho rodiska späť, na
juh. Spolu s vrabcami, belorítkami, lastovičkami i netopiermi sú
zo zákona chráneným druhom
živočíchov a ČLOVEK je povinný
postupovať tak, aby nedochádzalo
k ich úhynu, poškodzovaniu a ničeniu ich prostredia počas hniezdenia a i. Kým pre ľudí znamená
zatepľovanie panelákov okrem
potrebnej stavebnej renovácie tiež
vyšší užívateľský komfort, pre vtákov stratu či zničenie „domova“,
ba v bezohľadnosti človeka i smrť.
Vyhlásili sme vtedy redakčnú akciu ŽIVOT PRE ŽIVOT apelujúc
na svedomie obyvateľov panelákov, správcov i stavbárov, aby
pri zatepľovaní nemysleli len na
seba, svoje záujmy, ale aj ostatných
„obyvateľov“ domu. Zaväzuje ich
k tomu i zákon o ochrane prírody a krajiny a petržalský stavebný
úrad v každom stavebnom povolení striktne ukladá stavebníkovi,
aby pred začatím prác zabezpečil
ochranársku obhliadku, či sa na
dome vyskytujú chránené druhy
živočíchov. Ak áno, potom pod
finančnými sankciami majú isté
povinnosti, obmedzenia a zákazy,
čo vlastníci bytov, správcovia bytových domov i stavbári rešpektujú. Ale nie všetci...
CHVÁLA A VĎAKA
za ŽIVOT PRE ŽIVOT
Búdky pre dážďovníky:
Krásnohorská 22 (1 ks), Furdekova
19 - 21 (12 ks - vo výstavbe), Jasovská 51 (9 ks - vo výstavbe)
Búdky pre netopiere:
Budatínska 3 (2 ks), Budatínska
75 - 77 (3 ks - vo výstavbe), Jasovská 51 (4 ks - vo výstavbe)
Upravené mriežky otvorov:
Holíčska 25-27 (cca 40 ks), Romanova 2-12 (150 ks), Bradáčova
5 (cca 10 ks), Holíčska 20 (27 ks),
Gercenova 21-23 (cca 40 ks - vo
výstavbe), Kapicova 1 - 7 (cca 60
ks - vo výstavbe), Hálova 13 (cca
50 ks - vo výstavbe), Lachova 2832 (cca 40 ks - vo výstavbe), Topoľčianska 19 (23 ks - vo výstavbe)
Mladý ochranár, Petržalčan Ján
Kaľavsky z Bratislavského ochranárskeho združenia - BROZ pozná vari každý petržalský panelák,
asistuje pri miestnych obhliadkach, vyjde na lešenia, robí dokumentáciu, chodí na schôdze vlastníkov, presviedča, ponúka možné
technické riešenia ako ochrániť
vtákov - uchovať pôvodné otvory pod atikou či vytvoriť búdky
z polystyrénu ako nové hniezdiská.
Mnohí pochopia, iní odmietnu,
lebo„vtáčej hávedi sa treba zbaviť“.
(Dážďovník tmavý za deň skonzumuje až 50 gramov hmyzu, ak by
to boli len komáre, potom by ich
skonzumoval 25-tisíc ...)
Uprednostnime pozitívne príklady. - Vzorová je spolupráca
je so správcami Bytové družstvo
Petržalka a Petržalská správcovská spoločnosť. Netreba im nič
vysvetľovať, ani sa dohadovať,
problémy chápu, v dobrom vplývajú na obyvateľov domu, - hodnotí mladý ochranár. Pridávame
jeho zoznam panelákov, obyvatelia ktorých pri zatepľovaní nevyhnali vtákov z ich doterajších
hniezd do exilu, nestali sa exekútormi vtáčích bytov. Naopak,
pomáhajú, zachraňujú. Napĺňajú človečie prikázanie k prírode:
Nezabiješ!
V pôvodných hniezdach zniesli vajíčka...
Zatepľuje sa, 3-týždňové mláďa je už obložené
polystyrénom...
Text: Rudolf Gallo
Foto: Ján Kaľavsky,
Radka Vlčková
Uväznený dážďovník za sklotextilnou
armovacou mriežkou. Už nevyletí...
Z paneláku na Romanovej 2 - 12 ich po zateplení
nevyhnali, ponechali im pôvodné otvory.
Pod atikou na zateplenej fasáde paneláka na
Jasovskej 51 vytvorili z polystyrénu nové hniezda pre dážďovníky. Podľa odborníkov optimálne technické riešenie.
Dokonané je... Uhynutý dážďovník po
vyrezaní polystyrénu. Udusený, vyhladovaný?!
14 • 21. 10. 2011
Na slovíčko
PETRŽALSKÉ NOVINY
BEZPEČNOSŤ
Poriadok a bezpečnosť je vecou nás všetkých
KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA SLOBODU A OSOBNÚ BEZPEČNOSŤ
(Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 5 ods.1)
Má občan na Slovensku právo na vlastnú bezpečnosť? Môže sa večer prechádzať bez obáv, nemusí sa vo vlastnom byte
obávať násilníkov alebo o svoje dieťa, že príde o život pri výbuchu auta pri ihrisku? Čo je občiansky pocit nebezpečenstva
a z čoho vyplýva? Majú ho na svedomí informácie o každodennej zločinnosti servírované bulvárom a televíziami, skúsenosti jednotlivcov či políciou objasnené prípady ďaleko zaostávajúce za registrovanou trestnou činnosťou? Za každou,
aj nevyslovenou otázkou, nemusí byť kategorický výkričník. Presne tak, ako to v rozhovore vyslovil starosta Petržalky
V. Bajan - Netreba vytvárať katastrofické scenáre, ale ani zľahčovať situáciu.
Ako prispela mestská
polícia k zvýšeniu
bezpečnosti občanov za
posledné obdobie - sme
sa spýtali aj JUDr. J. Hanidžiara, veliteľa Okrskovej
stanice MsP Bratislava.
- Výsledky našej práce za
uplynulý rok boli zverejnené aj na stránkach Petržalských novín. Zhrnúť ich
na niekoľkých riadkoch je
nemožné.
Pochopiteľne,
že naša práca je závislá
od počtu policajtov. Pre
Petržalku s jej obyvateľmi a návštevníkmi je ich
počet však nízky. Napriek
tomu som presvedčený,
že k bezpečnosti občanov
sme prispeli aj zriaďovaním
okrskárov v jednotlivých
častiach Petržalky, ktorí sú
v každodennom kontakte
s občanmi. Ľudia majú
možnosť sa s nimi porozprávať a často sa dajú riešiť
problémy priamo na mieste.
A má to aj výhodu, autom
sa všade nedostaneme, pešia hliadka áno a niekedy
spraví viac ako motorizovaná. Napriek tomu počuť
sťažnosti, že policajtov
v uliciach nevidieť. Je to
ťažké hodnotiť, policajt
skutočne nemôže byť stále
a všade. Hodnotím dobrú
spoluprácu so štátnou políciou, najmä s riaditeľom
odboru poriadkovej polície
pplk. JUDr. Pavlom Palkovičom. Napriek rozdielnosti našich úloh, by stálo za
úvahu vrátiť sa do minulosti, keď občania stretávali
spoločné hliadky štátnej
a mestskej polície. Prispelo
by to k zvýšenej vážnosti
oboch zložiek.
Hovoríme s V. Bajanom, starostom MČ Bratislava-Petržalka
Nevšímavosť nahráva arogancii a násiliu
Z
ákon o Policajnom zbore
uvádza, že Policajný zbor
spolupôsobí najmä pri ochrane životov, zdravia, osobnej
slobody a bezpečnosti osôb
a pri ochrane majetku. Ak sa
pozrieme na zákon o obecnej
polícii, zistíme, že tá zabezpečuje verejný poriadok v obci
a spolupôsobí pri ochrane jej
obyvateľov a iných osôb v obci
pred ohrozením ich života
a zdravia. Ustanovenia zákonov
oku lahodia, na vlastnej koži sa
však občania presviedčajú, že
nie vždy je pravda, čo hovorí
paragraf. Na tému bezpečnosti občanov sme hovorili s Ing.
Vladimírom Bajanom, starostom mestskej časti BratislavaPetržalka.
Prioritné ciele mestskej časti
Bratislava-Petržalka na roky
2011 - 2014 vychádzajú z volebných programov jednotlivých politických subjektov zvolených vo vlaňajších voľbách.
Bezpečnosť a poriadok v obci
je z desiatich bodov na ôsmom
mieste. Deklarované rozšírenie
kamerového systému a skvalitnenia služieb občanom zo strany mestskej polície zaváňa formálnou rétorikou. Bez zníženia
dôležitosti ostatných priorít nie
je aktivita samosprávy v tomto
smere predsa len primalá?
Priority, tak ako sú uvedené
v materiáli miestneho zastupiteľstva z apríla tohto roka,
nie sú vymenované v poradí
podľa dôležitosti, ale podľa
jednotlivých oblastí a rezortov.
Veď napríklad rekonštrukcia
a opravy terás sú dôležité pre
bezpečnosť a zdravie obyvateľov a tie sú uvedené v treťom
odseku. Veci treba vidieť v súvislostiach. Niekomu sa môže
zdať, že ide len o deklaratívne
vyjadrenia, lenže našou snahou
je mať kvalitné kontrolné orgány, ktorým pri objasňovaní
deliktov, ale aj z hľadiska prevencie, napomáha aj moderná
technika. Povedzme si však
aj druhú stránku veci, ktorú
nemôžeme obísť, a to je kríza,
finančná aj hospodárska. Ďalšia vec je zadlženosť hlavného
mesta, problematické daňové
príjmy, od výšky ktorých závisí
chod samosprávy, čiže úroveň
Kto pomáha, koho chráni?
P
o sériových protestoch
nespokojencov dnešných
dní sa od učiteľov cez lekárov a odborárov až po Rómov
z osád dostali do médií aj
vášnivé debaty o nastavenom
hodnotení našich policajtov.
Diskutovaný systém ako interná záležitosť Policajného
zboru laickú verejnosť v podstate neinteresuje. Čo však
občana výsostne zaujíma, sú
sledovateľné výsledky práce
polície v zmysle jej, ešte nenamaľovaného sloganu – Pomáhať a chrániť.
Slovné prestrelky na tému
či je neschopná väčšina policajtov alebo dobré (?) meno
polície kazí iba zle nastavený klasifikačný systém, ktorý
z policajtov robí totálnych
hlupákov a neschopných
amatérov, poukazujú len na
viditeľný hrot problémov,
ktoré nie vždy súvisia len s
prácou tejto represívnej inštitúcie. Všimnime si výmenu
vedenia policajného prezídia,
krajských a okresných riaditeľov, ale aj funkcionárov na
nižších stupňoch služobného
zaradenia. Netreba zdôrazňovať fakt, že k plošnému odvolávaniu prichádza s opakujúcou sa pravidelnosťou vždy
po parlamentných voľbách
s nepresvedčivým argumentom zefektívnenia a skvalitnenia predošlej činnosti polície.
O tom, že zaužívaná prax v nemalej
miere
ovplyvňuje
činnosť jednotlivých funkcionárov pôsobiacich v tieni
Damoklovho meča v podobe najbližších volieb, netreba
pochybovať. Ak si vezmeme ako príklad náš okres, za
posledných desať rokov sa
v rámci personálnych rošád
v kresle riaditeľa vystriedali
štyria šéfovia Policajného zboru, čo v priemere predstavuje
funkčnú životnosť dva a pol
roka. Primálo na to, aby sa pri
akejkoľvek odbornej zdatnosti
dalo koncepčne pracovať.
Samostatnú kapitolu tvoria čísla štatistiky, ktoré sú
iba základným indikátorom
kriminality. Dávať do súvisu
registrovanú trestnú činnosť
so služobnými výsledkami
možno iba subsidiárne, keďže neodráža skutočný počet
spáchaných trestných činov
a s tým spojenú reálnu bezpečnosť občanov. O niečo
presnejšiu výpovednú hodnotu má objasnenosť, ktorá
v Bratislavskom kraji predstavuje za deväť tohtoročných
služieb pre obyvateľa. Nie je
to výhovorka ani klišé. Veľmi
dobre viete, že v tomto období
ministerstvo financií navrhuje
financovanie obcí a miest cez
tzv. mix daní, čo v konečnom
dôsledku ublíži nielen rozvoju mestskej časti, ale ohrozí aj
jej fungovanie. Myslím si, že
bezpečnosť je najmä o ľuďoch.
Stále treba intenzívne pracovať
na prevencii, na výchove detí
a mládeže. Nezabúdať, že aj
naša nevšímavosť nahráva bezočivosti, arogancii, intoleran-
mesiacov len 29 percent objasnených prípadov (SR 50 %)
. Hrdenie sa štatistickými výsledkami je pozlátkou, ktorá
občana pred okradnutím,
vykradnutím a zmlátením na
ulici neochráni a ani nezabráni horlivcom odskočiť si vykradnúť najbližšiu banku alebo nastražiť výbušný systém.
Najmä v práci poriadkových
policajtov svoje zohráva situačná prevencia, ktorej podstatou je videný policajt na ulici.
Ich prítomnosti sa však občanom, na rozdiel od chronických sľubov, stále nedostáva.
Dôveryhodnosť polície je
pridlho na nízkom stupni.
A asi tam aj zostane. Aspoň
dovtedy, kým sa v rezorte nebude menej rečniť a viac konať. Bez ohľadu na stranícke
tričká.
PETRŽALSKÉ NOVINY
cii, násilníctvu či vandalstvu. Za
veľmi dôležité považujem, aby
mestského policajta bolo vidieť
vo svojom rajóne, obyvatelia ho
poznali a on aby robil to, čo je
v jeho kompetencii vo vzťahu
k bezpečnosti obyvateľov. Preto,
aby občan poznal svojho okrskára, sme zverejnili na webe
mestskej časti www.petrzalka.
sk všetkých 8 členov mestskej
polície, ktorí „operujú“ v Petržalke. Tiež sme ich dali na
zverejnenie v Petržalských novinách aj s telefónnymi číslami.
Nemôžeme sa však uspokojiť
s tým, že nie je určený policajt
pre Kopčany a Dvory.
Apropo – kamery! Cez kamerový systém mestská polícia
v vlani zistila 2 040 priestupkov. V tom istom roku malo do
systému pribudnúť šesť kamier,
ktorých inštaláciu pribrzdila
celková ekonomická situácia.
Bude kamerový debet narastať?
Mestská polícia je organizáciou, ktorú zriaďuje a financuje hlavné mesto SR Bratislava.
Preto v tejto veci je správne
obrátiť sa na hlavné mesto ako
zriaďovateľa. Finančná situácia
mesta však nie je dobrá, nesmie
však trpieť občan, ktorý si platí
dane, vychováva svoje deti, či
sa stará o svojho rodiča. Rozšírenie kamerového systému
však nie je všeliekom, ktorý zabezpečí zníženie priestupkov.
Anketa
21. 10. 2011 • 15
Pokiaľ ide o investovanie do
kamerového systému podporíme každý krok, ktorý prispeje
ku skvalitneniu a dobudovaniu
systému a napojeniu na mestskú políciu. Žiaľ, z vlastných
prostriedkov si to nemôžeme
dovoliť. Mestskú políciu na svojom území podporujeme podľa
možností rozpočtu mestskej
časti. V súvislosti s kamerovým
systémom si treba uvedomiť
aj to, že ide o nemalé výdavky
a životnosť týchto zariadení nie
je veľká, keďže sú častým terčom vandalov.
Spomínané Prioritné ciele sú živým dokumentom, ktorý môže
reagovať na aktuálny vývoj.
Dá sa očakávať, že vzhľadom
na množiace sa obavy občanov
o svoju bezpečnosť v uliciach
svojho mesta bude v danej sfére
aktuálne reagovať?
Myslím, že netreba vytvárať
katastrofické scenáre, ale ani
zľahčovať situáciu. Som rád, že
počas môjho funkčného obdobia projekty Bezpečná Petržalka
a Nebojte sa Petržalky (ktorým
sme sa v mestskej časti venovali
ešte v deväťdesiatych rokoch
minulého storočia), negatívne prejavy spoločnosti, ako je
dílerstvo, vlámanie do bytov,
vykrádanie áut do istej miery
potlačili a z neutešeného prvenstva bratislavských policajných
štatistík sme sa dostali na tretie
miesto. Nás to neuspokojuje,
treba sa pozerať aj za horizont
a vidieť iné nebezpečenstvo. V
tejto krajine musíme robiť všetko preto, aby sa nožnice chudoby neroztvárali ďalej, lebo to so
sebou prináša nové riziká. Ak
máme v mestskej časti ôsmich
mestských policajtov na 120tisíc obyvateľov, tak jednoduchou matematikou zistíte, že
jeden človek nedohliadne na
15-tisíc ďalších ľudí. Je veľa nedostatkov a nielen v Petržalke,
nie na všetko sú liekom peniaze. Poriadok a bezpečnosť je
vecou nás všetkých.
Ako by ste charakterizovali
vzťahy medzi mestom a mestskou časťou v oblasti bezpečnosti občanov a ochrany ich
majetku? Sú podľa vás dostačujúce, napríklad z pohľadu práce mestskej polície? Je
možné v tejto súvislosti hovoriť
o dostatočnej kooperácii aj na
úseku materiálno-technického
zabezpečenia činnosti?
Viem si predstaviť aj lepšie
fungovanie. Najmä v súvislosti
so statickou dopravou by však
mohli mestskí policajti citlivejšie zvažovať, kde dať papuču
a kde nie. Petržalke chýbajú
desaťtisíce parkovacích miest.
Ľudia sa sťažujú, že niet kde
parkovať, a preto stoja s autom
všelijako, ale ak niekto vlastní
auto, neoprávňuje ho to robiť
si z chodníkov a trávnika autodróm, alebo inak porušovať
pravidlá. Parkovacie miesta
nevzniknú šibnutím čarovného
prútika, chce to čas. Preto na
miestach, kde parkujúce autá
neobmedzujú prechod mamičiek s kočíkom, vozičkárov
alebo neničia verejné priestranstvo, azda nemusia vždy motoristu pokutovať, hádam by
niekedy mohli privrieť oči.
Pokiaľ ide o materiálno-technické zabezpečenie, to je plne
v kompetencii zriaďovateľa,
teda hlavného mesta Bratislava. Mestská časť však vyčlenila
prostriedky na podporu fungovania mestskej polície na svojom území. Bezodplatne majú
priestory na Haanovej ulici,
vlani sme zakúpili na zlepšenie
ich terénnej činnosti dve technické zariadenia na kontrolu
registrácie psov, tento rok sme
vymenili okná v priestoroch
ich sídla, vymaľovali priestory v
havarijnom stave. Mestská časť
finančne aj naďalej bude pomáhať v medziach rozpočtových
možností.
Napriek vyhláseniam predstaviteľov okresných zložiek o dobrej spolupráci štátnej a mestskej
polície skutočnosť sa javí mierne odlišne. V praxi skôr dominuje pocit vzájomnej nedôvery
a prehadzovania si svojich
povinností z jednej strany na
Policajti bez rešpektu
Jediná otázka
Počas ankety sme v uliciach našej mestskej časti oslovili viacero obyvateľov. Mnohí po vypočutí otázky odmietli odpovedať
s komentárom, že s políciou nič nechcú mať. Stretli sme aj ochotných vyjadriť sa však s podmienkou, že sa tak stane
bez uvedenia plného mena a fotografie. A tu sú ich odpovede na otázku
Cítite sa porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na ulici bezpečnejšie,
alebo máte dojem, že ste viac ohrození?
Eva B., úradníčka: Do práce chodím za svetla, nemám strach. Horšie je to večer, to by som von sama nešla. Dnes už nie je taká doba,
aby si človek len tak išiel a nebál sa, že niekto začne strieľať alebo
ho okradnú. Každý si musí dávať pozor na seba a svoje veci. Je zlé,
že ako je rok dlhý, v okolí nevidieť žiadneho policajta. Asi by som
sa cítila bezpečnejšie, keby som častejšie na ulici stretávala hliadky
štátnej alebo mestskej polície. Prednedávnom sme boli v Krakove.
Počas trojhodinového denného pobytu sme v meste videli peších
policajtov, na bicykloch a motocykloch a dokonca aj na koňoch.
Krúžili okolo nás, až som si myslela, že sme niečo vyviedli. Ale mali
sme pocit, že nás skutočne chránia.
Sveťo, študent farmácie: Keď nadránom z podniku pri našej bytovke vychádzajú hluční, alkoholom posilnení hostia, policajti sedia
v aute za panelákom, pofajčievajú a nerobia žiadne poriadky. Počas
jednej šarvátky sme s priateľkou stáli pri bráne a upozornili ich kam
jeden z výtržníkov smeroval. Bolo nám odporučené, aby sme sa
nestarali, lebo na to môžeme doplatiť, nakoľko asi nevieme, komu
nočný podnik patrí. Všetko so všetkým súvisí. Unikli tajné mafiánske
zoznamy. Dobre. Prečo však ja ako občan mám polícií dôverovať
druhú. Spolupôsobenie pri jednotlivých petržalských akciách
ani zďaleka nenapĺňa literu
v úvode spomínaných zákonov.
Sú vo veci spolupôsobenia na
úseku ochrany občanov pripravované a realizované spoločné
rokovania zástupcov mesta
a mestskej časti s predstaviteľmi štátnej a mestskej polície?
Nechcem stavať proti sebe
mestskú a štátnu políciu. Je fakt,
že pri našich akciách máme veľmi dobrú spoluprácu s mestskou aj so štátnou políciou.
Dôvere a dôveryhodnosti policajtov neprospieva mediálne
škandalizovanie policajtov „en
bloc“, je jedno, či ide o štátnych
alebo mestských policajtov.
Často sme odkázaní na mestskú políciu, pretože má väčšie
kompetencie ako naši pracovníci miestneho úradu, napríklad pri preverovaní a riešení
sťažností v bytových domoch,
pri monitorovaní bezdomovcov, pri doručovaní predvolaní,
ale aj pri rôznych organizovaných podujatiach atď. Štátnu
políciu potrebujeme aj pri nutnosti vstupu do bytu bez účasti
vlastníka napr. pri podozrení
úmrtia v byte alebo z dôvodu
deratizácie. V prípade, že by
sme mali konkrétne informácie
o tom, že si jedni alebo druhí
policajti prehadzujú kompetencie, určite upozorníme na túto
skutočnosť ich nadriadených.
v prípade oznámenia mena páchateľa trestnej činnosti, ktorej som
bol svedkom? Na druhý deň by moje meno poznala celá Bratislava. Myslím si, že väčšina slušných ľudí má občas dôvody sa báť.
Štefan I., dôchodca: Keď sme ako chlapčiská zbadali „hekača“ či
„poliša“, švihali sme z miesta len sa tak za nami prášilo. Pravda, pokiaľ nás on nevidel skôr. To sme už nemali šancu sa zašiť, pretože
nás ako okrskár dobre poznal. Myslím si, že celé je to o rešpekte.
Dnešní hliadkoví policajti ho nemajú, ako nemajú ani šajnu o svojom obvode. Z auta veľa ľudí nespoznajú a ani nezískajú žiadne
informácie. A či sa bojím? Dajte pokoj. Iní by sa mali báť, čo už
záleží na dedovi.
Peter B., manažér logistiky: Nemyslím si, že v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi sa niečo zmenilo. V porovnaní s minulosťou je to azda aj o niečo lepšie. Strach nemám, nevidím, žeby
v mojom okolí hrozilo zvýšenie ohrozenia životov, zdravia alebo
majetku. Ak aj áno, tak takéto nebezpečenstvá sa mi vyhýbajú.
Bolo by však dobré, ak by sa kompetentné orgány viac venovali prevencii, napríklad v oblasti vandalizmu. Pomohlo by viac
policajtov v uliciach mesta. Nielen ako prevencia, ale v prípade
spáchania deliktu by oveľa rýchlejšie mohli zasiahnuť, ak by sa
zdržiavali v blízkosti miesta činu.
pplk. Mgr. Marianovi Hambálkovi, riaditeľovi OR PZ Bratislava V
Sľuby ministerstva vnútra, že
v uliciach bude viac štátnych policajtov, zaostávajú za realitou. Súčasný
minister sa snaží byť tvrdší k zločinu,
ale v skutočnosti to ide pomaly, ak
vôbec – takto sa posťažoval náš čitateľ vo svojom príspevku, ktorý sme
uverejnili v predchádzajúcom vydaní. Pýtame sa – aké konkrétne kroky
podnikla okresná polícia za posledný
rok v oblasti zvýšenia bezpečnosti
obyvateľov v našom okrese?
Úlohy na zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov sa prijímajú každý deň na
viacerých úrovniach a rôznych oblastiach. Zvýšenou prácou každého policajta sa snažíme o zlepšenie dôvery
občanov k polícií, pričom sa nám
darí znižovať kriminalitu a zároveň
zvyšovať objasnenosť protiprávnych
konaní.
Dvojstranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
Poznámka redakcie: materiály boli pripravované pred parlamentnými udalosťami
16 • 21. 10. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Umelecká agentúra baretKa
Vás pozýva na filmový festival
Ž
ŤA
SÚ
VYHRAJTE SIL
VES
ŤAŽ
T ER
SÚ
V
OSO
BY
I
PARÍŽI PRE 2
na 60 mesiacov
bez poplatkov
TER V
VY
HRAJTE SILVEST
ER
VP
AR
ÍŽ
4,50%
VY
HR
V ES
S IL
filmov uplynulej sezóny. Počas jedného festivalového večera konajúceho
sa vo viac ako tridsiatich mestách Slovenska môžete vidieť sedem filmov.
OBY SÚŤA
2 OS
Ž
TE
Festival Expedičná kamera je prehliadkou najúspešnejších outdoorových
p.a.
E
I PR
AJ
Výnimočná úroková sadzba
R ÍŽ
PA
Cez strieborné plátno sa môžete zúčastniť strhujúcich vodáckych expedícií, zimných
výstupov v Himalájach, skalných sólo výstupov, z ktorých aj skúseným horolezcom
naskakuje husia koža, ale aj náročných expedičných putovaní cez africký prales.
Bratislava- KZP- DK Zrkadlový háj - 5. 11. 2011 o 16.00 hod
Cena lístku- Bratislava- 10 €, 8 €- študent, senior
Program filmového festivalu:
16.00 hod: zahájenie festivalu
16.15 hod: POSLEDNÍ LOVCI: ČR 2010
17.06 hod: URUCA: Brazília 2008
17.14 hod: MAZUNGU: GB 2010
17.34 hod: otvorenie vernisáže fotografií:
Koncert skupiny PONTE PARDO
18.00 hod: LIFE CYCLES: Kanada 20104
18.47 hod: SÁM NA STENE: USA 2009
19.11 hod: GOBI DESERT: Kanada
19.15 hod: BRAHMAPUTRA: ČR 2009
19.44 hod: koncert skupiny PONTE PARDO
51 minút
8 minút
20 minút
Martina Nikodýma- Afrika 2008
Martina Hudeca- Kuba 2009
tradičné španielske Flamenco
7 minút
24 minút
4 minúty
29 minút
Kontakt:
• pobočka Digital Park II, Einsteinova 25,
tel.: 02/3226 6702-3
• pobočka Krížna 3, tel.: 02/5541 0647-8
PLATÍTE VEĽA
ZA ÚVERY?
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
FARBY LAKY
• Ponúkame bankové úvery
s najnižším preplatením
• Znižujeme vysoké splátky
za splácané úvery
• Zabezpečíme splátky úverov
v prípade neschopnosti
ich splácania
MALIARSKE POTREBY
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
PARTNERI: www.melroseapartman.sk
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
Viac info o filmoch nájdete na www.baretka.sk
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
ZIMNÁ
DETSKÁ BURZA
Ján Polák
22. októbra 2011
9 – 12 hod.
V priestoroch
ZŠ Svätej Rodiny
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Gercenova 10
Bratislava – Petržalka
Tel.: 0905 627 321
Inzercia v PN
tel.: 6383 8640
0905 273 414
0905 273 416
www.petrzalskenoviny.sk
♥ Zosobášili sa
V Matričnom úrade Bratislava-Petržalka 15. 10. 2011
Vít Pokorný – Margita Kuchárová
Peter Blecha – Lucia Iskerková
František Tomajko – Veronika Kincsesová
Cirkevné sobáše
Miroslav Hudec – Mgr. Lucia Burdová
Ing. Robert Kotes – Marta Zicháčková
Hallm ALLFINANZ
E mail: [email protected]
Infolinka: 0903 407 542
Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
Kultúrne zariadenia Petržalky program od 22. 10. 2011
DK Zrkadlový háj
25. 10. 15.00 h – Nestarnúce melódie - tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou UNI.
4. 11. 19.00 h – Stretnutie s divadlom –
Osudy jedného vinára, trpká komédia o osudoch vinárov v podaní Záhoráckeho divadla
a Divadla Svatopluk Hodonín, autor: Stano
Šubík, réžia: Ivan A. Fodor.
Koncerty v kube Za zrkadlom
28. 10. – 29. 10. 18.00 h - World of The
Drums - festival perkusií: ABHIJIT BANERJEE (INDIA, USA), HEARN GADBOIS &
LEARNED HANDS (USA, CZ), AMIRKASRA ZANDIAN (Irán, A), PATRYCJA NAPIERALA (PL), EDDY PORTELLA (SK),
TUBABU (CZ), TIBOR MOTYÁN (HU),
BATATIMBA (SK), LA3NO CUBANO (SK).
3. 11. 20.00 h – Andrej Šeban, koncert slovenského gitaristu a multiinštrumentalistu.
Dom kultúry Lúky
23. 10. 15.00 h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá EVA BAND.
26. 10. 19.00 h – Cestovateľský klub – Po
stopách Mórica Beňovského II - trailer a premietanie fotografií spojené s prednáškou z
tohtoročnej cesty po Madagaskare známeho
cestovateľa Vlada Dudláka.
28. 10. 19.00 h - Music Club - CLINIC MUSIC (alternative-pop) + Guest.
30. 10. 19.00 h - Fats Jazz Band - koncert
slovenského jazzbandu s americkou tanečnou
hudbou 30. rokov.
4. 11. 19.00 h - Muic Club - FO3 (rock-pop),
BEVERLY KILLS (garage poprock), FINAL
DECADE (rock / PB).
12. 11. 18.00 h - FOLK-BLUES SESSION
2011 - XI. ročník festivalu bluesu a folk-bluesu, účinkujú: BLUESRAIDERS, BOKY CITOM, ERIC WOOD/ USA, VETERÁNI ZO
SALÓN DORÉ.
CC Centrum
23. 10. 16.00 h - Momentum Musicum cyklus komorných koncertov. Známe piesne
z filmov a z muzikálov. Účinkujú: Darina
Tóthová – spev, Kvetoslava Fraitová – klavír.
Program: F. Loewe, A. L. Webber, K. Svoboda, M. David a i.
Výstavy v petržalskom CC Centre
CC Centrum chce osloviť profesionálnych
a amatérskych výtvarníkov žijúcich alebo pôsobiacich v Petržalke, ktorí majú záujem prezen-
21. 10. 2011 • 17
SERVIS
tovať svoju tvorbu pred verejnosťou.
CC Centrum ponúka možnosť prezentácie sa
vo výstavnej sieni v dvojtýždňových výstavných cykloch, charakter a tematické zameranie tvorby ponechávame na autorovi.
V záujme zachovania kvalitnej ponuky výtvarného umenia v CC Centre, v nadväznosti
i na minulé obdobie, budeme autorov vyberať.
Prosíme záujemcov, ktorí by chceli v CC Centre vystavovať, aby nás kontaktovali osobne,
telefonicky: 63 824 390 alebo e-mailom:
[email protected], kontaktná osoba: Juraj Novák,
riaditeľ CC Centra, tel. č. 0917 711 085.
Klub detí Slniečko
5. 11. 14.00 – 17.00 h – Voľné hranie stolovýh hier, pre deti i rodičov.
Artkino Za zrkadlom
23. 10. 20. 10 h - Cigán, r. M. Šulík, SR/ČR,
2011, 107 min.
26. 10. 20.10 h - Melanchólia, r. L. von Trier,
Dánsko, 2011, 130 min.
30. 10. 20.10 h – Dobré srdce, r. D. Kári,
Dán./Island/USA/Fr./Nem., 2009, 99 min.
2. 11. 20.01 h – Vojdi do prázdna, r. G. Noé,
Fr./Nem./Tal., 2009, 162. min.
5. 11. 16.00 h - Expedičná kamera, festival
najúspešnejších outdoorových filmov uplynulej sezóny, spojený s vernisážou fotografií
M. Nikodýma a M. Hudeca a koncertom skupiny PONTE PARDO.
Filmový klub Lúky
25. 10. 19.30 h - Na veľkosti záleží, r.
E. Tadmor/S. Maymon, Izrael/Fr./Nem., 2009,
90 min.
27. 10. 19.30 h - Valčík s Bašírom, r. A.
Folman, Izr./Fr./Nem./USA/Jap./Fín./Švajč./
Belg./Austr., 2008, 91 min.
1. 11. 20.00 h – Smrť v Benátkach, r. L. Visconti, Tal./Fr., 1971, 127 min.
3. 11. 20.00 h – Prelomiť vlny, r. L. Von Trier,
1996, 159. min
PETRŽALSKÉ NOVINY
Beh nádeje
Na Slovensku sa už každoročne v októbri koná
európsky Týždeň proti rakovine pod záštitou
Ligy proti rakovine.
Priorita akcií v tomto týždni je oboznámiť ľudí s prevenciou,
príznakmi a možnou liečbou rakoviny.
Toto ochorenie sa týka nás všetkých a, bohužiaľ, aj tých
najmenších. To si uvedomujeme aj my, študenti Gymnázia Pankúchova. Každý rok prichystáme výchovno-vzdelávací program pre žiakov, študentov a škôlkarov Petržalky,
prostredníctvom ktorého sa snažíme dosiahnuť, aby už
deti boli odmala zodpovedné za svoje zdravie a žili zdravo.
Aj tento rok organizujeme pre širokú verejnosť Beh nádeje v areáli našej školy.
Po prejdení symbolického kilometra dostane každý jedno jabĺčko ako znak zdravia a zdravej výživy.
Záujemcovia sa na behu môžu zúčastniť 21. októbra od
jedenástej do pätnástej popoludní. Na hlavnom stanovisku
sa budú tiež rozdávať odborné letáky Ligy proti rakovine.
Počas Behu nádeje bude prebiehať dobrovoľná zbierka pre deti, ktoré nemali toľko šťastia a táto choroba
tvrdo zasiahla do ich životov. Vyzbieraná suma bude zaslaná Združeniu na pomoc detskej onkológií v Bratislave
(č.ú.: 0011481225/0900). Príďte aj vy.
Petra Barináková,
študentka Gymnázia Pankúchova 6
Naučte sa hrať
Ak hľadáte spôsob, ako by vaša rodina mohla tráviť viac
času pohromade, skúste sa poobzerať po zaujímavej spoločenskej hre. V Petržalke je miesto, kde vám radi poradia,
a čo viac, kde môžete pravidelne vypnúť od všedných
problémov. V KD Slniečko funguje od roku 2007 Klub
moderných spoločenský hier. Navštevovať ho môžu deti,
dospelí, ale aj rodiny, ktoré sa chcú zabaviť, alebo hľadajú
nové záľuby, ktoré by mohli vzájomne prežívať. Klub založila vedúca Anna Mýtna. „Doma sme hrávali karty s mamou.
Vždy som vnímala, že to nie je len zábava, ale aj dôvod, aby
sa rodina stretla okolo stola, takže som to neskôr pestovala
aj pri deťoch.“
Pri hre sa dá naučiť veľa, rozvíja logické myslenie, fantáziu, empatiu aj zmysel pre čestnosť. V KD Slniečko nájdete
staré klasiky aj aktuálne jednotky na trhu, zabavia sa tu veľmi malé deti, ale aj mladí či dospelí, ktorí už dokážu strategicky uvažovať. V skutočne širokom diapazóne si každý
nájde to svoje. Spomeňme Osadníkov, Agricolu, HeckMeck,
Dominion, Galaxy trucer, Tsuro či Scrable. Zoznam je veľmi
dlhý, zoznámiť sa s ním dôvernejšie môže byť zaujímavá
alternatíva pre nastávajúce chladné mesiace. Do herne prichádzajú najmä školáci a mladí. Niektoré prídu raz, iní ju
navštevujú od začiatku. Stretneme tu však aj mamy či dokonca starých rodičov s vnúčatami. Na začiatku októbra sa
tu uskutočnili majstrovstvá Slovenska v hre Agricola, dvaja
najlepší hráči postúpili na majstrovstvá sveta.
Klub spoločenských hier nájdete v KD Slniečko na Furdekovej 6/A. Herňa je otvorená každý štvrtok od 14. do 17.30
a v piatok od 11. do 14 h. Jednorazový vstup pre dieťa je
LD
50 centov, pre dospelých euro
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17, 852
50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 0904 682 888. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
21. 10. 2011 • ročník 17 • číslo 21
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 21. 10. 2011
INZERCIA
PETRŽALSKÉ NOVINY
PETRŽALKA CITY
Juraj Richter, predseda predstavenstva a šéf exekutívy Petržalka City, a. s.:
My, ktorí sme vytvorili a realizujeme projekt Petržalka City, sme si predsavzali postaviť moderné centrum mestskej časti tak, aby výrazne prispelo k trvalému
zvyšovaniu hodnoty prostredia Petržalky a celého hlavného mesta. Za ústrednú
hodnotu a prostriedok sme si vybrali mestské prírodné prostredie v podobe parku
(o ktorom sme už písali, a ktorý v rámci prebiehajúcej výstavby začneme onedlho
realizovať). Mestský park, akokoľvek kľúčový prvok projektu, by však na naplnenie
tohto cieľa nestačil. Tým ďalším je architektúra všetkých stavieb, ktoré okolo parku
budú stáť. Tam kde budú ľudia chodiť, pracovať, nakupovať, vybavovať svoje povinnosti a potreby, relaxovať, bývať, zabávať sa a pod., všade tam budú vnímať hodnotu
estetiky a účelnosti, ktoré im architektúra prináša. Pokiaľ je vydarená, povznáša,
kultivuje, rozširuje ľudský obzor tým, že sa stáva prirodzenou súčasťou našich životov, spája racionálnu inžiniersku účelnosť a estetickú umeleckú citlivosť, napĺňa
a kultivuje ducha aj intelekt. Spájame sa a spolupracujeme s invenčnými odborníkmi, ktorí sú schopní projekt pochopiť, stotožniť sa s ním a odvážne navrhovať jeho
konkrétne časti. Naša architektúra je často kritizovaná, že sa nie celkom hodí do
jestvujúceho prostredia.
My však nechceme pozvoľne zjemňovať stále trochu depresívnu monotónnosť
panelovej výstavby, farebne sa už síce líšiacej prostredníctvom zatepľovania domov
a mierne oživenej výstavbou solitérnych novostavieb (z ktorých však zďaleka nie
všetky využívajú potenciál zmeny a prínosu). My uskutočňujeme prielom výraznou odlišnosťou, vyššou úžitkovou hodnotou a súdobou európskou či svetovou
úrovňou. Nie je to jednoduché, pretože, ako sa hovorí, „kvalita niečo stojí“, no napriek tomu sme presvedčení, že uspejeme a ľudia budú mať radi Petržalku City aj
kvôli jej architektúre
Štefan Koluš, člen predstavenstva a šéf technickej sekcie a designu Petržalka
City, a. s.:
To staré poznanie, že „všetko zlé je na niečo dobré“ výborne vystihuje príbeh
vývoja a kreovania nášho projektu Petržalka City. Opomenúc negatívne dôsledky
hospodárskej krízy, ktoré nás samozrejme neobišli, môžeme pozitívnym pohľadom na vec nájsť aj nemálo pozitív, ktoré by sa asi bez krízy poznať nepodarilo.
Posun začiatku výstavby vytvoril dostatočný priestor pre opätovné zamyslenie
sa nad filozofiou projektu, nad jeho rozhodujúcim parametrami, samozrejme
vrátane tých ekonomických. Súčasťou nášho, moderne nazvaného „refreshingu“
bol v neposlednom rade aj dizajn, celkové architektonické stvárnenie plánovanej výstavby, logistika využitia priestorov vnútorných, ale aj skvalitnenie okolia
a detailov implantovania nového do toho jestvujúceho. Čas a kreatívny proces
so sebou priniesli aj nové výzvy, nových ľudí, nové myšlienky a nápady. Nie, nebude to žiadne prekvapenie z hľadiska pôvodného zámeru vytvoriť atraktívne
centrum Petržalky a priniesť európsku kvalitu do života jej obyvateľov. Ctíme
a rešpektujeme územný plán a všetky z neho vyplývajúce konzekvencie. Hľadali sme však a stále hľadáme lepšie riešenia, riešenia o ktorých sa bude hovoriť
a ktoré majú ambíciu prekonať lokálne akceptované kvalitatívne parametre výsledku stavebného procesu. Náš prvý dom a jeho nádherné okolie, ktoré aktuálne predstavujeme, sú iba začiatkom. Dozrel čas, a tak ako sme to už vyjadrili
„s pokorou a odhodlaním začíname”.
Ondrej Bober, hlavný architekt Bluhm Partner AG Mníchov, Bluhm Partner,
s. r. o., Bratislava, autor nového riešenia Petržalka City - lokalita A:
Pri prejazde Petržalkou sa nám vynorí otázka základného orientačného prvku - kde je vlastne ťažisko (os) stred - srdce Petržalky? Mnohokrát sme sa
pokúšali odpovedať a vždy sa nám v odpovedi vynorilo miesto, na ktorom sa
nachádza Petržalka City, ktorej súčasťou je Chorvátske rameno. Element vody
sa okrem organického pôsobenia v rámci mestskej aglomerácie definoval do
polohy miesta, ktoré spája ľudí a vytvára život. Nie je to myšlienka vypovedaná na papieri, ale našťastie reálny stav, keď ľudia naozaj vo svojom voľnom
čase prichádzajú na obidva brehy Chorvátskeho ramena za odpočinkom, prechádzkou. Na tomto princípe je celkom správne založené urbanistické riešenie
a koncept tohto projektu. Bola to pre nás, a neustále je, výzva takýto hodnotný priestor navrhnúť spôsobom, ktorý harmonicky dotvorí a plnohodnotne
začlení túto obytnú zónu do fungujúcej štruktúry s priamym prepojením na
mestský park a Chorvátske rameno.
Architektúra objektu iba dotvára originalitu jedinečnej lokality, ktorá vytvára
obytnú zónu na rozhraní oddychovej zóny a frekventovanej dopravnej osi v Petržalke. S cieľom priblížiť obyvateľov polyfunkčného domu LIFELINE ešte viac
k vode Chorvátskeho ramena a umožniť im priamy vizuálny kontakt s oddychovou zónou, ale tiež splniť zadanie výraznej architektonickej odlišnosti
a európskej úrovne architektúry, rozhodli sme sa založiť riešenie na nasledujúcich nosných prvkoch:
- vysunuté loggie – na ktorých si dokážu obyvatelia domu plne vychutnať rannú kávu s výhľadom na rameno a park,
- „slonia noha“ – výrazný dvojitý nosný prvok idúci cez rozsiahle asymetrické
terasy na východe budovy,
PETRŽALSKÉ NOVINY
BÝVAŤ, MILOVAŤ, ŽIŤ...
- membrána – gaudiovský fenomén na západnej fasáde ako najvýraznejší špecifický prvok, cez ktorý vychádzajú loggie, vizuálne vyvažujúci obe strany
domu, ktorý je tiež výrazom kontinuity pokračovania projektu,
- výraznosť všetkých 4 vchodov do domu, ktorými víta a pozýva dom svojich
návštevníkov a obyvateľov ako alegória 4 ročných období.
Kreatívny tím nášho ateliéru Bluhm Partner v synergii s vedúcimi osobnosťami investora J. Richterom a Š. Kolušom a pracovným nasadením projektantov ich ateliéru Solltech, vytvára skutočné zelené srdce Petržalky a dopĺňa
ho originálnou, pútavou a veríme, že úspešnou architektúrou tak, ako v prípade domu a myšlienky LIFELINE. Zelené srdce je kľúč k návrhu, konceptu
a úspechu Petržalka City, je dôvodom, prečo moderné centrum Petržalky
naplní očakávania a potreby obyvateľov mesta a emocionálny náboj sloganu
BÝVAŤ, MILOVAŤ, ŽIŤ...
21. 10. 2011 • 19
20 • 21. 10. 2011
Cítim vinu
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
Dokedy môžem šoférovať svoje auto?
[email protected]
Na budúci rok budem mať šesťdesiat rokov. Zaujímalo by ma,
či musím mať podľa nového zákona z dôvodu svojho veku
osobitné potvrdenie od lekára na vedenie motorového vozidla. Vodičský preukaz mám na osobné auto ako amatér už vyše
tridsať rokov a nikdy som nemal dopravnú nehodu. A ešte jedna otázka - najmladší synovec by si chcel urobiť vodičský preukaz, má však cukrovku Je táto choroba prekážkou na získanie
vodičského oprávnenia?
Oleg K.
P
otvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti viesť motorové vozidlo z dôvodu dovŕšenia
zákonom požadovaného veku,
pokiaľ medzičasom nepríde k
ďalšej zákonnej úprave, bude
pre vás aktuálne až o päť rokov. V súčasnosti sú vodiči
(skupina B) povinní podrobiť
sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace
pred dosiahnutím veku 65
rokov a najneskôr do dvoch
mesiacov po dosiahnutí veku
65 rokov a následne každé
dva roky. Podľa novely záko-
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
na č. 313/2011 Z.z., ktorou sa
s účinnosťou od 1. novembra
2011 mení a dopĺňa zákon
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vodiči (skupina B),
ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú
povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam
každých päť rokov. Účinnosť
tohto ustanovenia sa však odkladá na 19. január 2013. Ak
lekár pri zákonom stanovenej
prehliadke zistí poškodenie
zdravia, ktoré má za následok
prípadné obmedzenie alebo
nespôsobilosť viesť motorové
vozidlo, je povinný upovedomiť o tom dopravný inšpektorát. Lekárske potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti na
vedenie motorového vozidla
je potrebné mať počas riadenia vozidla pri sebe a na požiadanie predložiť. Pokiaľ ide
o vášho synovca, podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva
žiadateľa, ktorý trpí ochorením diabetes mellitus, možno
uznať za zdravotne spôsobilého na vedenie motorového
vozidla len na základe záverov
odborného vyšetrenia.
Zákonník práce a my zamestnanci (3)
Keď mi pred
pol rokom
zomrel otec, moja
mama začala trvať
na tom, aby som
s ňou trávila všetok
voľný čas, hoci
mám už svoju rodinu a prácu, ktorá
mi zaberá veľa času.
Viem, že jej je veľmi smutno , veď s
otcom žila 35 rokov
a takmer sa od neho
nepohla, no na druhej strane viem, že
sa dokáže o seba
postarať. Vôbec
neviem, ako sa
mám zachovať.
Odpovedá psychiatrička
MUDr. Lucia Pacherová
V dnešnej časti listovania v novele Zákonníka práce sa venujeme úprave dovolenky zamestnanca. Najskôr však odpovieme pani Ive. K. (chello.sk), ktorá v printových médiách našla
rozdielne vysvetlenie úpravy skúšobnej doby.
Z
amestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť
skúšobnú dobu maximálne tri
mesiace. V prípade vedúcich
zamestnancov (v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho
zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti
tohto vedúceho zamestnanca) je skúšobná doba najviac
šesť mesiacov. Za prípadným
rozporom vo výklade jednotlivých médií môže byť skrytá
kolektívna zmluva. V nej totiž možno dohodnúť maximálnu dĺžku skúšobnej doby,
ktorú je možné dohodnúť so
zamestnancom v pracovnej
zmluve najviac šesť mesiacov
a u vedúceho zamestnanca
najviac deväť mesiacov. Takže
platí, že bez príslušných ustanovení v kolektívnej zmluve
je skúšobná doba maximálne tri, resp. šesť mesiacov.
Skúšobnú dobu nemožno zo
strany zamestnávateľa svojvoľne predlžovať, predlžuje sa však o čas prekážok v
práci na strane zamestnanca.
V kolektívnej zmluve však
možno dohodnúť, že skúšobná doba sa nepredlžuje
o čas prekážok v práci na
strane zamestnanca, a ďalšie
objektívne dôvody, o ktoré sa
predlžuje skúšobná doba vrátane času prekážok v práci na
strane zamestnávateľa.
Jednou z úprav Zákonníka
práce, ktorá bezpochyby potešila široký okruh zamestnancov, je, že odpadne v prípade nároku na dovolenku
vo výmere päť týždňov požadované dokladovanie odpracovania pätnástich rokov.
Nové znenie § 103 Zákonníka
práce toto odbúrava, nárok na
dlhšiu ako základnú výmeru
dovolenky, už nie je zamestnanec povinný preukazovať.
Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne,
každý zamestnanec, ktorý do
konca príslušného kalendárneho roku dovŕši 33 rokov
veku, má nárok na dovolenku
najmenej päť týždňov. Dovolenka riaditeľa školy, školského výchovno-vzdelávacieho
zariadenia a riaditeľa špeciál-
Jednou
z úprav
Zákonníka práce,
ktorá bezpochyby potešila široký
okruh zamestnancov, je, že odpadne
v prípade nároku
na dovolenku vo
výmere päť týždňov
požadované dokladovanie odpracovania pätnástich
rokov.
neho výchovného zariadenia
- ako aj ich zástupcov, učiteľa,
pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je najmenej osem
týždňov v kalendárnom roku.
Na predĺženú dovolenku sa
„triatridsiatnici“ môžu tešiť až
od januára 2012, keď prvým
dňom citované ustanovenie
zákona nadobúda účinnosť.
Pokračovanie v budúcom čísle
Pocit dlhu voči rodičom je
celkom pochopiteľný. Každý z
nás si uvedomuje, že naši rodičia do nás investovali ohromné
množstvo času a energie. Dokonca veľa rodičov, keď rozpráva o výchove, rozpráva o obete. A, samozrejme, následne
to isté očakávajú neskôr aj od
svojich detí.
Ale nárokovanie si na starostlivosť od druhých, je vždy
ošemetná záležitosť. Keď niekoho požiadame o pomoc, vyznie to úplne inak, ako keď si
nejakú službu nárokujeme, ba
priam ju považujeme za samozrejmosť. A často spomínaný
nárok nie je úplne priamy, je v
gestách, tóne, proste nepriamo
naznačený. O to je tažšie ho
rozpoznať. A, samozrejme, keď
dieťa prijme predstavu výchovy
rodičov ako obetovanie sa, je
úplne ľudské, že sa cíti povinné
svojim rodičom vyhovieť.
Ja by som sa rada pozastavila
nad významom pojmu obeta.
Toto slovo má dosť negatívny
náboj. Keď hovoríme, že sme
sa obetovali, vyznieva to, že
robíme niečo na úkor seba.
Že nemôžeme naplno žiť. A tu
by som si dovolila nesúhlasiť
s predstavou, že dobrá výchova
sa zakladá na obeti rodičov.
Život a medziľudské vzťahy
majú svoje pravidlá. Ja si v podstate môžem robiť, čo chcem,
ale neznamená to, že ohlas od
okolia na moje kroky sa mi
bude vždy páčiť. Každá akcia
vyvoláva reakciu. A keď niečo
chcem, musím pre to niečo
urobiť. Napríklad, keď chcem
jazdiť na aute, najskor musím
mať vodičák, potom peniaze
na jeho kúpu a následne sa potrebujem oň starať a investovať
toľko, koľko je potrebné, aby
fungovalo. A s dieťaťom je to
v princípe podobné. Keď
chcem dieťa, je potrebné podstúpiť veľa zmien. Ale v tomto
prípade to neznamená, že sa
musím obetovať, len musím
rešpektovať, že keď chcem niečo také veľké ako dieťa, bude
to znamenať veľa „musím“. Tu
nejde o žiadnu obeť, ale o normálnu životnú zákonitosť.
Veľa rodičov zabúda, že to
boli oni, komu niečo v živote
chýbalo, kto sa dieťaťom rozhodol dať svojmu životu nový,
hlbší význam.
Myslím, že okrem nevyhnutných zmien, ktoré s rodičovstvom prichádzajú, rodičia podstupujú ďalšie zmeny,
o ktorých sú presvedčení, že
ako správni rodičia by ich
robiť mali. Ale vlastne ide
o naplnenie našej predstavy. Ale
tento druh zmien od nás nikdo
nevyžaduje a už vôbec nie naše
dieťa. Naše dieťa od nás nechce,
aby sme mu vždy vychádzali
v ústrety, aby sme mu upratovali jeho izbu, ešte v puberte
mu robili raňajky, trávili s ním
všetok náš volný čas, nemohli
zmeniť prácu alebo sa rozviesť.
Som presvedčená, že keby si
rodičia uvedomovali, že väčšinu vecí vo výchove robili, pretože to tak chceli oni sami, bol
by ich vzťah s deťmi oveľa slobodnejší a tým aj príjemnejší.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Teším sa na sochu
Už niekoľko rokov mám
možnosť sledovať z môjho okna, z ktorého mám
výhľad na Ovsištské námestie, staršieho pána,
ako sa každý deň, keď to
počasie čo i len trochu
dovolí, stará o to, aby
bolo okolie nášho domu
na Medveďovej krajšie.
Dal si priviezť veľký kameň, z ktorého postupne vykresáva sochu. Stalo sa, že mu ktosi ukradol
alebo zničil kamene a
dosky, ktoré mali zrejme
slúžiť ako podstavec na
sochu, ale on si zaobstaral ďalšie a vo svojej
práci pokračuje. Trvá
to už niekoľko rokov a
ja tohto pána obdivujem, ako sa nevzdáva.
Svoj obdiv mu chcem
vyjadriť aj verejnou pochvalou.
7. 21. 2011 • 21
K O N TA K T / I N Z E R C I A
Ohrozené deti
Pomohli ste mi
Na Fedinovej ulici je základná škola aj knižnica, ktoré denne
navštevujú stovky najmä školopovinných detí. Ich bezpečnosť však
ohrozujú dve veci:
1/ Dopravnú značku Zákaz
vjazdu do jednosmernej
ulice nikto nerešpektuje,
preto, aby zaparkovali, tu
autá jazdia cez priechod
pre chodcov po chodníku až k plotu (na obr.).
2/ V blízkosti priechodu
pre chodcov nad chodníkom aj vozovkou je
nebezpečne naklonený
stožiar verejného osvetlenia.
Vzniká tu teda dvojité nebezpečenstvo zbytočného
úrazu. Na túto abnormálnu situáciu upozorňujem
už druhý rok, ale nikto
s tým nič nerobí, nikto sa
o to nezaujíma. Naozaj sa
tu najskôr musí niečo stať?
Rastislav Gemerský
Petržalčanka
z Medveďovej
Chcela by som sa poďakovať predovšetkým JUDr.
Jaroslavovi Gründlerovi za
objasnenie problematiky
okolo rátania osobomesiacov. Až po uverejnení
odpovede na moju otázku
v Petržalských novinách
sa ľady pohli. Vedúca pracovníčka Bytového družstva konečne pochopila,
že požiadavky, ktoré mám
na nášho správcu, nie sú
malicherné a že sú v jeho
náplni práce. Vo vitríne
konečne máme menoslov vlastníkov bytov, je
tam aj posledná zápisnica
zo stretnutia vlastníkov.
Sú určené osoby, ktoré
majú zistiť reálny počet
užívateľov jednotlivých
bytov a vyriešili sa aj ďalšie zdanlivé drobnosti,
ktoré však majú zásadný
vplyv na transparentnú
správu nášho domu.
Spokojná čitateľka
MIRAN
Záruka kvality a vynikajúcich cien!
Bravčové stehno ................................4,98 €
Bravčové karé s kosťou ....................4,98 €
Kuracie prsia čerstvé .........................5,60 €
Morčacie prsia čerstvé .....................6,99 €
Hovädzie zadné – mladý býk ........7,99 €
Údená krkovička bez kosti .............5,30 €
Údené stehno .....................................5,30 €
Gazdovský údený bok ....................4,65 €
Oravská slanina ..................................4,19 €
Údené vykostené koleno ................3,30 €
Údené rebro ........................................3,19 €
Sedliacka šunka .................................4,65 €
Bravčová šunka ..................................5,30 €
Zlatá šunka guľatá .............................4,30 €
Vinohradnícky nárez .........................3,30 €
Šunková saláma .................................4,30 €
Hydinový nárez ..................................5,30 €
Domáca klobása ................................3,65 €
Sedliacka klobása ..............................5,30 €
Jaternice, krvavnice ..........................2,65 €
Pečeňový syr .......................................4,30 €
Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9, ☎ 62 31 19 04 · Mánesovo námestie č. 7, ☎ 62 24 50 51 · Pribišova č. 4, ☎ 65 31 69 16
www.miran.sk
22 • 21. 10. 2011
Bleskové interview
s prof. Bohumilom Kováčom,
architektom - urbanistom
Panelák by mal zostať panelákom
V Petržalských novinách č. 19 ste v príspevku Petržalská horká zmrzlina uviedli, že: ,,V súčasných
farebných riešeniach je len málo takých bytových
domov, ktoré priznávajú, že ide o panelák. Je otázne, či je namieste až také zastieranie konštrukčného
princípu panelových domov do výrazu, akoby to
boli tehlové stavby.“ Na vyslovené prišli reakcie čitateľov v spoločnej otázke: Ako dosiahnuť pri zatepľovaní - architektonicky i stavebne, aby nová fasáda
nestratila výraz, že ide o panelák? Nenarušila by sa
vonkajším zásahom súvislá plocha omietky, ktorá
prekrýva polystyrén, ba aj samotný zatepľujúci systém? Alebo má ísť len o vizuálnu ilúziu - vonkajšie
nákresy farebných čiar kopírujúce hrany panelov...
- Samozrejme, že som to nemyslel ako výtvarnú doktrínu.
Keby však rozhrania farebných plôch sledovali miesta,
kde sa prekryli styky panelov,
už to by pomohlo. Naznačilo
by to istý spoločný výtvarný
princíp, hoci každý dom by
bol individuálny. Dnes však
vidíme na zateplených panelákoch rozhrania farebných
plôch cez pol okna a pod.
Farebné plochy môžu vychádzať z modulácie dané panelmi, a to aj v násobkoch. Viem
si tiež predstaviť aj jemnú
plastickosť fasády. Na zvýraznenie možno vyrobiť aj jemnú a plytkú drážku do omietky prekrytú sieťkou a maltou
kvôli jemnej linke tieňa. Je
to atypické, ale môže to byť
obohacujúce. Takže ani nejde
PETRŽALSKÉ NOVINY
B Ý VA N I E
o to, aby ostal vo výraze celý
panelák, ale aby farebné riešenia vychádzali z konštrukčného modulu. Mnohé, ešte
nezateplené paneláky dnes
vyzerajú aj preto nepekne, že
špáry medzi panelmi sú - plynutím času a vplyvmi počasia
- už nevzhľadné. Ale ak sa pri
zatepľovaní na jednofarebnej
fasáde (najmä na bielej) taký
náznak dokonalej špáry urobí,
potom to môže byť elegantné. Pri hĺbke 0,5 až 1 cm sa,
podľa mňa, v týchto miestach
neznížia
tepelnoizolačné
schopnosti . Pritom nemusí ísť
o priznanie všetkých špár na
paneláku, ale len niektorých
podľa výtvarného návrhu.
Ale to už navrhujem... Treba
to vyskúšať na konkrétnych
variantných návrhoch.
Ad: Petržalská horká zmrzlina
N
ová farebnosť sídlisk je
vítaným oživením, no
žiaľ, robí sa to živelne. Po rokoch monotónnosti sa prepadávame na druhú stranu,
a neraz vidíme optický zmätok. Z podstaty architektonickej tvorby, ako spoločensko-prospešnej činnosti
by malo vyplývať aj to, že
farebnosť architektúry by
mali určovať samotní architekti, keďže farba zvýrazňuje, utlmuje, alebo modifikuje
architektonickú myšlienku.
Navyše v prípade takých
veľkých celkov ako sídliská,
je potrebný aj určitý urbanistický nadhľad na vytypovanie menších súvislých
priestorových celkov, kde by
sa povedzme mohla uplatniť
určitá príbuznosť farebného
riešenia. Nebola by to samoúčelná hra, ale cieľavedomá činnosť, napríklad aj
na uľahčenie orientácie. (V
hovorovej reči, vymýšľam
si: Bývam v oranžovej štvrti - narážajúc na dominantnú farbu.) Podľa mňa by sa
mal vypracovať generálny
plán farebnosti za prispenia
urbanistov, architektov, výtvarníkov a občanov. Iste, takýto proces je zdĺhavý, konfliktný, ale môže podporiť
v ľuďoch pocit spolupatričnosti a nutne musí dôjsť k
potlačeniu individuálnych
predstáv,
lebo
vonkajší
priestor je spoločným vlastníctvom. Réžiu by mala prebrať samospráva a občanom
vysvetliť, že výzor domov nie
je ich súkromná vec. Možno
toto vyznieva socialisticky,
ale určitá regulácia je potrebná, lebo inak vzniká chaos.
Teraz k načrtnutému
princípu farebného riešenia.
Raster panelov vyjadruje
tektoniku stavby (viditeľné,
esteticky usporiadané konštrukčné prvky, vyjadrujúce
podstatu stavby - v mojom
prepise) rovnako, ako napr.
viditeľný kamenný lomený oblúk gotickej katedrály. Rozdiel je v tom, že kým
katedrála je jedinečná, tak
panelák je masový, monotónne sa opakujúci produkt,
a máme ho po krk, lebo má
aj iné významové konotácie.
Preto tento raster nevnímame ako estetickú kategóriu,
ale ako výraz určitej biedy.
Ale či chceme, alebo nechceme, podstata bude tá istá aj
v inom kabáte, preto načrtnutý princíp prof. Kováčom
sa mi vidí správny a výtvarne
vonkoncom nie nezaujímavý, pretože je jednoduchý
a škaredo pôsobiaci raster
s obitými hranami povyšuje na inú úroveň. Toto však
nemusí znamenať novú monotónnosť, pretože teoreticky si myslím - nemám to
síce odskúšané - ale viem si
predstaviť, že aj s rastrom
na pozadí sa dajú vytvoriť
zaujímavé farebné kreácie,
ale musí to mať v rukách
odborník. Heslom má byť
striedmy dom, striedma farebnosť. (Mňa by uspokojilo
aj jednofarebné riešenie, kde
plasticita špáry by len jemne
vynikala.)
Iná otázka je cena takého
prístupu. Vytváranie špár
určite zvyšuje náklady pre
vyššiu prácnosť, tak mi napadajú dva spôsoby. Prvý
spôsob: Izoláciu vytvoriť z
dvoch vrstiev polystyrénu,
kde finálna tenká s menším
rozmerom by bola nalepená
na spodnú hrubšiu vytvoriac
špáru, ale s miernym poklesom tepelnoizolačných parametrov špáry. Druhý spôsob: Do špár vkladať pásik
extrudovaného polystyrénu
- má o niečo vyšší tepelný
odpor, takže zmena hrúbky
v špáre by nemusela znamenať zhoršenie tepelnoizolačných
parametrov.
Lacnejším variantom môže
byť vytvorenie len v jednej
rovine - rôznofarebné plochy v líniách pôvodného
rastru. Pokiaľ by však cena
za špárové riešenie bola privysoká, alebo by návrh narazil na susedský odpor, tak
odporúčam do pozornosti
ešte jednu tézu: Zatepľovanie
so svojimi zákonitosťami je
novým fenoménom vytvárajúcim inú, novú technickú
a architektonickú skutočnosť,
preto aj tektonika stavby sa
ocitá v inom uhle pohľadu,
je len zhoda okolností, že
nový výraz sa veľmi ponáša
na výraz klasických murovaných stavieb. Dúfam, že svojou rozpravou som pomohol
trošku viac zaostriť zrak.
Peter Bischof, architekt
Ad: Nájdime a pomenujme bordelárov Petržalky
Aby nás nezožrala špina... končili sme v predchádzajúcom čísle redakčný článok, v ktorom sme oslovili Petržalčanov, aby sme spoločne demaskovali pôvodcov bordelu, ktorí ničia naše životné prostredie, zošklivujú okolie a pohŕdajú ľuďmi, že drzo, bez hanby - za tmy, keď iní spia, či za svetla, keď ostatní sú
v práci - vyhodia vedľa kontajnerov, na trávnik ba aj na chodník, na verejné priestranstvo to vecné, pre nich už nič, čo im roky dobre slúžilo. Na jednej fotografii sme ukázali vyhodenú koženú sedaciu súpravu, druhá, ktorá sa nám už nezmestila, dokumentovala kuchynskú sedačku. Obe doslúživšie veci boli
v blízkosti kontajnerových stojísk na Lietavskej ulici na Lúkach III a IV.
Dobrá správa:
Bordel do troch dní po uverejnení článku s titulkom Nájdime a pomenujme
bordelárov Petržalky zmizol. Nie, neuletel, len zrejme bordelári sa spamätali a splnili si svoju najprirodzenejšiu povinnosť - odniesť nepotrebný veľkorozmerný odpad tam, kam patrí. Dôkazom toho sú prečiarknuté fotografie
- priestor okolo stojísk a na chodníku je voľný, čistý.
Nie, týmto nekončíme, iba sme začali. Redakcia uverejní fotografie Petržalčanov, ak nás upozornia na bordel, ktorý im spôsobujú - anonymní. Zatiaľ...
PN
PETRŽALSKÉ NOVINY
21. 10. 2011 • 23
ŠP ORT
Petržalka klesá v tabuľke a bojuje o prežitie
Futbalisti FC Petržalka 1898 utrpeli v nedeľu doma s Myjavou
nečakaný debakel 0:5 a ich situácia v tabuľke sa začína zhoršovať.
P
okles na 11. miesto je
už pomaly dramatický,
lebo od poslednej Moldavy ich delia iba dva body.
O celkovej situácii v klube
sme sa porozprávali s členom Dozornej rady FC Mariánom Pochabom, bývalým
výborným stredopoliarom
niekdajších ZŤS Petržalka.
Aký je váš pohľad na zápas
s Myjavou, v ktorom sa čakal vyrovnanejší priebeh, hoci
hostia sú na čele tabuľky?
Rátali sme s tým, že Myjavu potrápime, lebo sme
hrali doma, kde sme nedávno zdolali vtedy aj vedúce
Michalovce. Lenže v tomto súboji sa prejavila kvalita
a skúsenosti myjavských futbalistov, ktorí vedia kombinovať, prihrať, založiť pek-
nú akciu, a najmä strieľať
góly. V prvom polčase prakticky z dvoch šancí dali dva
góly, upokojili sa, po zmene
strán ovládli dianie na ihrisku
a prevahu vyjadrili ďalšími gólmi. Naše mladé mužstvo sa v tomto zápase prakticky na nič nezmohlo, bol to
bezkrvný výkon, citeľne nám
chýbajú dvaja-traja skúsenejší
hráči, ktorí by mladých chlapcov usmernili.
V II. lige sa odohralo už 13.
kôl, ale mužstvo Petržalky pôsobí stále nezohratým dojmom,
chýba mu kvalitnejšia medzihra, používa iba nakopávané
lopty...
Aj zápas s Myjavou ukázal,
že chlapci hrajú jednoduchý
futbal s nakopávanými loptami, takmer všetky odrazené však väčšinou zachytávali
hosťujúci hráči a tým sa naši
nedostali do šance. Ich výkon
nesplnil kritériá II. ligy, preto
by sa nám veľmi zišlo niekoľ-
ko skúsených hráčov, ktorých
v takejto náročnej súťaži treba mať. Naše mužstvo ju začalo celkom dobre, zohralo
niekoľko kvalitných zápasov,
proti Myjave však zaostalo za
očakávaním, súperovi nespôsobilo žiadne problémy.
Neobávate sa, že Petržalka po
troch prehrách v rade so skóre
0:9 sa zaradí medzi tímy bojujúce o záchranu?
Súťaž je veľmi vyrovnaná,
predovšetkým boj o záchranu bude mimoriadne tvrdý,
nikto nechce vypadnúť. Žiaľ,
súčasné podmienky v Petržalke sú také, že bojujeme o prežitie, možno aj to sa prejavuje na slabšej hre tímu, jednako
verím, že sa znovu naštartuje
a že jeho výkonnosť porastie.
Nemyslíte si, že mužstvo je až
príliš mladé a neskúsené na takú vysokú súťaž, akou je II. liga?
Uznávam, že máme azda
priveľmi mladé mužstvo, žiaľ,
FC Petržalka 1898 stále zháňa nového sponzora, mužstvo
je už niekoľko mesiacov bez výplat. Nedolieha to všetko naň a
aj preto už z hráčov nevyžaruje
taká energia ako nedávno?
Určite to má na nich vplyv,
nevedia, čo bude, či ešte budú
hrať za Petržalku, pritom tvoria dobrú a kamarátsku partiu.
Psychika svoje zohráva, rovnako aj neistota, lebo príchod
nového sponzora sa odkladá
z mesiaca na mesiac. Áno, už
to bude, ale stále to nie je, hráči prežívajú nepríjemné pocity a tie im určite na pokoji nepridajú.
Martin Haring z CK Banská
Bystrica sa stal víťazom 4. pretekov Slovenského pohára
v cyklokrose v Petržalke.
V spoločných pretekoch mužov a juniorov na 50 minút
zdolal o 36 sekúnd Milana
Barényiho z Trek KCK Oslany.
Najlepším juniorom sa stal
Ondrej Glajza, ktorý prišiel
v spoločných pretekoch do
cieľa piaty. Najlepšou ženou
sa stala vekom ešte juniorka Tereza Medveďová zo ŽP
Šport Podbrezová. Organizátori z Občianskeho združenia
Budúcnosť nádejí v rámci
Slovenského pohára na trati
v okolí petržalského Technopolu a Chorvátskeho ramena
usporiadali aj náborové preteky pod heslom Šport áno,
drogy nie pre deti základných
škôl. Na štart sa postavilo 64
cyklisticky neorganizovaných
detí, možno z niektorého
z nich môže v budúcnosti
vyrásť nový Anton Tkáč či
Peter Sagan, ktorí začínali
kariéru na podobnom type
podujatí.
Milan Valko
(mv)
nemáme finančné prostriedky
na to, aby sme mohli kupovať
kvalitných hráčov z iných klubov. Realita je taká, že skôr od
nás budú odchádzať lepší hráči do iných klubov. Je to všetko o financovaní a sponzorstve klubu. Bojím sa, aby sme
vôbec túto súťaž dohrali!
Zakorčuľujte si!
Palinov veterán Cup v minifutbale
Najlepším obrancom turnaja sa stal Štefan Bordáč
(Starý háj) a najlepším útočníkom Jaro Bartoš (Belasí gavalieri).
Po skončení turnaja a odovzdaní všetkých cien a diplomov sa všetci účastníci turnaja presunuli do pizzerie
U Kmotra, kde si pochutnali
na dobrom guláši, pive a kofole. Všetci sa zhodli na tom,
že turnaj sa vydaril a že sa už
tešia na ďalší ročník.
Pavel Meľuch
V polovici septembra sa konal už po šiesty raz turnaj neregistrovaných hráčov v minifutbale, starších ako 30 rokov.
T
entoraz sa turnaj hral na
umelom povrchu na ihrisku ZŠ Gessayova. Súťažili
štyri mužstvá s piatimi hráčmi systémom každý s každým
v zápasoch na 2x10 minút na
malé bránky.
Na úvod turnaja si všetci
hráči a diváci minútou ticha
uctili pamiatku Paľa Demitru.
A potom sa začalo súťažiť.
Víťazom turnaja sa stali Belasí gavalieri, ktorých vekový
priemer je 52,3 roka. Získali
7 bodov, keď porazili Kmotrovcov (4. miesto) 5:0, Starý
háj (3. miesto) 2:0 a remizovali s mužstvom Old Boys
(2. miesto) 0:0. Vekový priemer strieborného mužstva
bol 44,2 roka...
V Petržalke
na štarte 64 detí
Bratislavčania môžu od polovice septembra využívať
štadión Ondreja Nepelu na
verejné korčuľovanie. Ľadová plocha malej, tréningovej
haly je pre korčuliarov k dispozícii každý týždeň od stredy do piatka v čase od 16. do
17.30 h.
Počas víkendov sú brány
štadióna otvorené pre verejnosť až dvakrát v priebehu dňa, predpoludním od
10. do 12. h a popoludní od
14. do 16. h. Vstupné počas
pracovných dní je pre dospelých na úrovni 1,80 eura
a 1,40 eura pre deti, víkendová – dvojhodinová vstupenka stojí 2 eurá pre dospelého a 1,60 eura pre mladého
Bratislavčana. Držitelia bratislavskej mestskej karty si pri
kúpe lístka na verejné korčuľovanie môžu uplatniť 20 %
zľavu, tak ako to je napríklad
pri návšteve mestskej krytej
plavárne na Pasienkoch.
(la)
24 • 21. 10. 2011
ŠP ORT/INZ E RC I A
PETRŽALSKÉ NOVINY
Manželia Ulrichovci obstáli
aj v tejto sezóne
Petržalčania, manželia Juraj a Danka
Ulrichovci, ktorí jazdia za posádku Raid
Adventure Teamu, v prvý októbrový víkend skončili sezónu v kabíne súťažného
auta. Za posledné dva tohtoročné štarty
si Ulrichovci zvolili Baja Poland
a Internext Rely Vsetín.
Slov-matic čaká veľká výzva
Slovenský futsalový šampión Slov-matic FOFO Bratislava sídliaci v Petržalke
pocestuje na miniturnaj elitného kola UEFA Futsal Cupu do Talianska, kde
ho čakajú hneď dve konfrontácie s miestnymi veľkoklubmi.
Usporiadateľom D-skupiny je tím
Marca Futsal. Žreb vo švajčiarskom Nyone rozhodol o tom, že
Slov-matic bude mať do činenia aj
s úradujúcim víťazom súťaže ASD
Cittá di Montesilvano. Štvrtým do
partie je ukrajinský zástupca Uragan Ivano-Frankovsk. Zo štyroch
4-členných skupín sa na budúcoročný turnaj Final Four prebojujú
len víťazi. ,,Montesilvano je obhajca trofeje a zahrať si proti nemu
je pre nás veľká výzva. V skupine
máme aj druhého talianskeho súpera, ktorým je majster krajiny
Marca Futsal. Čakajú nás kvalitné
zápasy v mekke futsalu, lebo Taliani spolu so Španielmi, Rusmi a
Portugalčanmi sa tomuto športu najviac venujú. Budem rád, ak
sa nám podarí v týchto zápasoch
obstáť herne aj výsledkovo. Ak budeme prinajmenšom takí úspešní
ako vlani, keď sme v elitnom kole
vyhrali jeden zápas, budem spokojný. Naše šance vidím najreálnejšie proti Uraganu Ivano-Frankovsk, lebo na ruský štýl hry vieme
zahrať. V každom prípade to bude
pre nás všetkých dobrá škola a pre
hráčov kvalitná príprava na kvalifkáciu MS, ktorá je na programe
v decembri,“ povedal tréner Ján
Janík. Jeho zverenci sa do Elite round prebojovali z hlavného
kola, keď v gruzínskom Tbilisi
obsadili 2. priečku za favorizovaným domácim tímom Iberia Star.
Slov-matic sa v Elite round predstaví štvrtýkrát v klubovej histórii.
Brankár Mário Gašparovič tvrdí,
že Slov-matic má šancu uhrať na
Apeninskom polostrove nejaké
body. ,,Aby som pravdu povedal,
ani vo sne by mi nenapadla takáto
skupina. Myslím si však, že je to
skupina, kde sa určite dajú získať
nejaké body. Z hľadiska atraktivity
to mohlo byť určite aj lepšie, ale
z hľadiska hrateľnosti ktorejkoľvek
inej skupiny asi ani nie. Minuloročný víťaz Ligy majstrov nezískal
tento rok ani titul v domácej lige
a určite to nie je mužstvo formátu Barcelony. Ukrajinci majú nejakých Brazílčanov, ale myslím,
že sú hrateľní a domáca Marca
je podľa mňa najväčší kandidát
na postup medzi posledných štyroch,“ citovala skúseného gólmana
internetová stránka Slov-maticu.
(mv)
Foto: archív PN
Do Poľska ako obhajcovia prvenstva v triede
T2 vyrazili dva mesiace po úspešnom vystúpení na Silk Way Rally. Domáci súperi, rovnako
ako minulý rok, nasadili vysoké tempo, slovenská posádka bez zbytočného riskovania po
úvodných 110 kilometroch s nimi držala krok.
V tretej rýchlostnej skúške, dlhej 181 kilometrov, sa začali prejavovať problémy palivového
systému, čo vyústilo do veľkej časovej straty.
Z rovnakého dôvodu posádka nenastúpila do
nedeľnej časti rely a v súťaži predčasne skončila. Česť tímových farieb obhajovala ich dcéra
Sandra Ulrichová v kategórii quadov. Do súťaže nastúpila ako priebežný líder majstrovstiev
Českej republiky, jediná žena proti siedmim
súperom. Na dlhej a náročnej, prevažne piesočnej trati si dokázala poradiť s nástrahami
terénu aj so zlomeným stojanom na navigačné prístroje. Zásluhou svojho výkonu si dve
súťaže pred koncom sezóny udržala vedúcu
majstrovskú priečku. O tri týždne neskôr, opäť
v dvojčlennej zostave sa Raid Adventure Team
zúčastnil na 9. Internext Rely Vsetín. Ulrichovci
vstúpili do súťaže šiestym najrýchlejším časom
v prológu, časy tesne za hranicou prvej päťky
dosahovali aj v sobotných rýchlostných skúškach. Vsetínska súťaž je krátka a rýchla, o výsledku rozhodujú sekundy. Na úzkych cestách
s rozbitým asfaltovým povrchom, či uprostred
hradby pevných stromov aj najmenšia chybička môže viesť k nedostižnej strate. S primeranou dávkou rizika zvádzali Ulrichovci tesné
súboje najmä s dvojicou miestnych jazdcov.
Po poslednej z desiatich rýchlostných skúšok
napokon mohli záver súťažnej sezóny osláviť
víťazstvom v triede T2 a vynikajúcim piatym
miestom celkovo.
Nemenej úspešne si na Vsetíne počínala aj
ich dcéra Sandra. V kategórii quadov mala
za súperov dvojicu jazdcov, ktorí rovnako
ako ona absolvovali všetky tohtoročné súťaže Majstrovstiev ČR. Už od tretej rýchlostnej
skúšky udávala tempo Sandra, jej náskok na
súperov utešene rástol. Zaslúženým víťazstvom zvýšila svoj náskok na čele hodnotenia
a potvrdila majstrovské ambície. O tom, či sa
jediná žena v sedle štvorkolky stane novým
českým majstrom, rozhodne októbrová Baja
Slovakia. Hoci Juraj a Danka Ulrichovci neobhája svoje štyri minuloročné tituly, sezónu hodnotia ako úspešnú. Dlhoročná snaha
o štart na svetovej scéne bola korunovaná pódiovým umiestnením v skupine na prestížnej
a náročnej Silk Way Rally, domáce súťaže poslúžili ako príprava na ruské dobrodružstvo.
(mv)
Download

Policajti bez rešpektu