M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXII • Číslo • Február • 2014
2
Nádherný recitál Lucie Bílej a Petra Maláska
Mnohonásobná česká slávica koncertovala v Modre
Sobota 8. februára 2014 sa v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre konalo výnimočné vystúpenie najúspešnejšej českej speváčky a umelkyne Lucie Bílej. Koncertný recitál niekoľkonásobnej držiteľky
prestížneho hudobného ocenenia Český slávik spolu s vynikajúcim
klaviristom Petrom Maláskom určite splnil očakávania poslucháčov, čo potvrdil dlhý potlesk a autogramiáda pri odchode z Modry.
Lucie Bílá je najpopulárnejšou
českou speváčkou so širokým
spektrom zamerania. Takmer
deväťdesiat minútové vystúpenie v Modre obsahovalo všetky
najznámejšie skladby, ktoré má
speváčka vo svojom repertoári.
Nechýbal ani jej typický humor
a rozprávanie o rodine, koncertoch a speve. Lucie Bílá Modru
rozosmiala aj dojala. Piesne ako
Jsi můj pán, Láska hory přenáší, Most přes minulost, On byl
tak nádherný, Boubel, Most přes
rozbouřené vody, Summertime,
Dobrodružství s bohem Panem
či Vzpomínky nebo Lásko, vytvorili v komornom podaní s Maláskom vyvážený hudobný celok.
Po skončení recitálu sa vďaka neutíchajúcemu potlesku speváčka spoločne s klaviristom vrátila
pred publikum v Modre. Hudobný prídavok venovala Lucie sympatickej dáme v prvom rade, ku
ktorej si prisadla a počas piesne
Ave Maria ju držala za ruku. Dojemný zážitok sledovala vypredaná sála kultúrneho domu. Lucie
Bílá dostala za pieseň od šťastnej
fanúšičky krížik na čelo.
Koncom februára vychádza speváčke aj nový album s názvom
Lucie Bílá – Recitál, na ktorom
spolu s Petrom Maláskom prináša
šestnásť emotívnych piesní. Speváčka pre Supraphon a.s. povedala: „Nie je nikto, s kým sa cítim
Petr Malásek a Lucie Bílá koncertovali v Modre.
na javisku tak skutočne ako s klavíristom Petrom Maláskom. Od
prvého do posledného tónu sme
jedna bytosť, jedna umelecká duša a iba s ním môžem ľuďom povedať, čo cítim, čo ma trápi, čo ma
robí šťastnou. Preto naše spoločné koncerty zbožňujem“.
Česká popová a muzikálová speváčka a herečka Lucie Bílá, vlastným menom Hana Zaňáková,
začínala ako speváčka heavy metalovej skupiny Arakain. Je spolumajiteľkou pražského Divadla Ta
Fantastika. Účinkuje v muzikáloch, filme a televízii. Je moderátorkou aj scenáristkou, spolupracuje so symfonickými orchestrami,
svetovými sólistami a dirigentmi.
Lucie je mnohonásobnou držiteľkou prestížnych ocenení - televíznych Cien TýTý, Českého slávika,
Cien akadémie populárnej hudby
a mnohých ďalších. Zdroj info:
Supraphon a.s., www.luciebila.
com, FB Lucie Bílá.
(jk)
Voľba prezidenta SR
Kandidáti, volebné okrsky a všetky potrebné informácie si prečítajte na str. 3.
Darujte 2% z dane
O tom ako, komu a kedy môžeme
darovať podiel dane z príjmov sa
dozviete str. 4 a 5.
Obnova telocvične
V telocvični pri ZŠ Vajanského
93 nahradí nová podlaha už 50
ročné pôvodné parkety. Viac na
str. 8.
Rekonštrukcia námestia
Odpovede na často kladené otázky ohľadne oprav a obnovy modranského námestia. Čítajte na
str. 11.
Cena Samuela Zocha
Župan BSK P. Frešo udelil ocenenie aj ev. farárke A. Adamovičovej-Olexovej. Podrobne na
str. 14.
Modranská kapustnica
2014
Štatút súťaže vo varení kapustnice
konanej v rámci podujatia Fašiangy v Modre nájdete na str. 16.
Modranská kapela
Music Art
Rozhovor o začiatkoch, hudobnej
tvorbe a snoch dvojgeneračnej
skupiny hudobníkov si prečítajte
na str. 17.
Foto: JK
Uzávierka
Marcová uzávierka MZ bude
v stredu 12. marca 2014 do 12.00
h.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
2
Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Venuje sa na modranských školách dostatočná pozornosť protidrogovej výchove? Vedia deti ako sa vo
vyhrotených situáciách zachovať? Na koho sa môžu mladí s prípadným problémom obrátiť?
(čitateľ E. L.)
Prevencia drogových závislostí
Policajný zbor SR (PZ SR) plní úlohy v zmysle zákona č.
171/19993 Z. z. o Policajnom zbore aj na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. V rámci preventívnych
aktivít PZ sú deťom a mládeži poskytované relevantné informácie o tom, čo je trestným činom, akým konaním je v zmysle trestného zákona naplnená skutková podstata jednotlivých trestných
činov a aké sú sankcie, ktoré sú následne podľa zákona ukladané za spáchané trestné činy. Cieľom protidrogových preventívnych aktivít je pôsobiť na hodnotový systém detí a mládeže,
výchova k zdravému životnému štýlu a zvyšovanie odolnosti detí a mládeže proti negatívnemu pôsobeniu ponuky drog a proti
ďalším sociálnopatologickým javom.
ťom o návykových látkach hovoriť, vyvarovať sa nude; pomáhať dieťaťu prijímať hodnoty,
ktoré mu pomôžu odmietať návykové látky; vytvárať zdravé
rodinné pravidlá; napomôcť dieťaťu ubrániť sa nevhodnej spoločnosti; sebavedomie dieťaťa
musíme posilňovať; posilniť sebavedomie dieťaťa a rodičia by
mali byť schopní spolupracovať
so školou a políciou.
Polícia sa zameriava
na prevenciu už
u najmenších detí
Prevenciu vo viacerých oblastiach realizujú príslušníci PZ SR
už u detí v materských školách
a to veku primeranou formou.
S dôrazom na vekovú hranicu
trestnoprávnej zodpovednosti sú
realizované besedy so staršími
žiakmi základných škôl. Rovnako sú do prevencie zapojení
študenti stredných škôl s cieľom
formovať ich veku primerané
právne vedomie, predchádzať
a eliminovať kontakt s drogami.
Kedy sa konanie už stáva trestným činom?
Kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová,
skupina prevencie OR PZ v Pezinku: „Trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171
ods. 1 Trestného zákona sa dopustí ten, kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu
omamnú látku, psychotropnú
látku, jed alebo prekurzor. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.
Preventívny projekt
Správaj sa normálne
Do preventívneho projektu Prezídia Policajného zboru Správaj
sa normálne určeného pre žiakov 5. ročníkov sú zapojené obe
modranské základné školy, ZŠ
Vajanského a ZŠ Ľ. Štúra. Počas pravidelných prednášok poskytujú deťom informácie o polícii, rôznych formách závislosti,
predsudkoch, rasizme, diskriminácii, ale aj o základných pravidlách v cestnej premávke. Policajti radia deťom ako sa nestať
obeťou trestného činu, ako zvládať záťažové situácie a kam sa
obrátiť, ak potrebujeme pomoc.
V modranských škôlkach sa realizovali stretnutia s najmenšími
na tému bezpečnosť predškoláka. Primeranou formou policajt
vedie deti k bezpečným návykom správania sa, učí ich ako sa
chrániť a reagovať na možné nebezpečenstvá, ako zvládať bez
dospelej osoby prípadné krízové
situácie.
Od drog je blízko
k majetkovej trestnej
činnosti
S drogovou trestnou činnosťou
úzko súvisí aj páchanie majetkovej (krádeže) až násilnej trestnej
činnosti. Pribúdajú prípady, kedy je páchateľom trestného činu
práve osoba pod vplyvom drogy.
Kapitánka Mgr. Zuzana Mišovičová zo skupina prevencie OR
PZ v Pezinku bilancuje: „V roku 2013 sa v pôsobnosti OR PZ
v Pezinku dopustili trestnej činnosti pod vplyvom drog 2 osoby.
Trestného činu sa celkovo v roku 2013 dopustilo 7 mladistvých
osôb, z toho 1 násilnej kriminality, 2 mravnostnej kriminality, 3
majetkovej, 1 ostatnej kriminality. Dve maloleté osoby sa dopustili násilnej kriminality. Za
prvý mesiac roku 2014 spáchaný
trestný čin maloletou alebo mladistvou osobou neevidujeme“.
S deťmi komunikujme
a počúvajme ich
Rodina je pre dieťa prvoradá.
V rodine vznikajú návyky, vzájomná komunikácia a dôvera. Ak
dieťa má záľuby, využíva svoj
voľný čas zmysluplne, k tomu
pripojíme primeranú rodičovskú
kontrolu a nácvik odmietnutia
drogy, naše dieťa je tak na najlepšej ceste drogu vôbec neskúsiť. Odborníci rodičom radia:
získať dôveru dieťaťa a dieťa
počúvať; byť schopný s dieťa-
Podľa § 171 ods. 2 Trestného
zákona sa odňatím slobody až
na päť rokov potrestá páchateľ,
ak neoprávnene prechováva pre
vlastnú potrebu omamnú látku,
psychotropnú látku, jed alebo
prekurzor vo väčšom rozsahu.
Podľa § 172 ods. 1 Trestného
zákona kto neoprávnene vyrobí;
dovezie, vyvezie, prevezie alebo
dá prepraviť; kúpi, predá vymení, zadováži, alebo prechováva
po akúkoľvek dobu,
omamnú alebo psychotropnú
látku, jed alebo prekurzor alebo
kto takú činnosť sprostredkuje,
potrestá sa odňatím slobody na
štyri roky až desať rokov.
Podľa § 173 ods. 1 Trestného zákona kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva
predmet určený na nedovolenú
výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora,
potrestá sa odňatím slobody na
jeden rok až päť rokov.
Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
upravuje zákon č. 139/1998 Z.z.
o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.
Zákon presne ustanovuje podmienky na pestovanie, výrobu,
kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne
činnosti, na dovoz, vývoz a tranzit omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.
Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v znení neskorších predpisov zakazuje predávať alebo podávať alkoholické
nápoje alebo inak umožňovať
ich požívanie o.i. aj osobám
mladším ako 18 rokov. V zmysle
tohto zákona sa osoby maloleté
do 15 rokov nesmú zdržiavať bez
dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne
prístupných miestach, v ktorých
sa podávajú alkoholické nápoje.
Priestupku na úseku ochrany
pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov
sa dopustí ten, kto predá, podá
alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe zjavne
ovplyvnenej alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo osobe, o ktorej
vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosťou, pri
ktorej by mohla ohroziť zdravie
ľudí alebo poškodiť majetok. Za
takýto čin možno uložiť pokutu
do 99 eur.
Trestného činu podávania alkoholických nápojov mládeži podľa § 175 Trestného zákona sa
dopustí ten, kto sústavne podáva
alebo vo väčšom množstve podá
osobe mladšej ako osemnásť rokov alkoholické nápoje, potrestá
sa odňatím slobody až na tri roky.
Za informácie ďakujeme: kpt.
Mgr. Z. MIŠOVIČOVEJ – OR
PZ SR Pezinok, kpt.
Š. FARKAŠOVI, MsP, (red)
M O D R A N S K É Z V E S T I • M a r c o v é v o l´b y
3
Voľba prezidenta Slovenskej republiky bude 15. marca 2014
Prezidentské voľby sa uskutočnia v sobotu 15. marca 2014
v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.
V prípade, že v prvom kole voľby nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov
oprávnených voličov, bude sa konať druhé kolo voľby v sobotu
29. marca 2014. Tento rok majú
voliči možnosť vybrať si až z pätnástich kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post hlavy štátu.
Okrem kandidátov politických
strán a hnutí sú v zozname aj nezávislí kandidáti.
Kto a kde môže voliť
Právo voliť prezidenta SR majú občania SR, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území
SR. V prípade, že sa v termínoch
voľby nebudete zdržiavať v mieste svojho trvalého pobyt, kde ste
zapísaný do zoznamu voličov,
môžete požiadať mesto o vydanie
voličského preukazu v termíne od
10. 2. 2014 do 14. 3. 2014 v úradných hodinách v Kancelárii prvého kontaktu, na Štúrovej č. 59. Na
základe voličského preukazu môžete voliť v ktoromkoľvek okrsku na území SR. Občan SR, ktorý
nemá trvalý pobyt na Slovensku
a dostaví sa v deň konania volieb
do ktoréhokoľvek okrsku na území SR, bude za základe platného
cestovného dokladu zapísaný do
zoznamu voličov. Tak ako je to
pri všetkých typoch volieb, aj tento krát má oprávnený volič, ktorý
sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, možnosť
požiadať príslušnú volebnú komisiu o voľbu do prenosnej volebnej
schránky.
Volebná miestnosť
v Harmónii
je presunutá
Úlohou mesta je, okrem iného,
určiť zamestnancov zodpovedných za prípravu a zabezpečenie volieb na území nášho mesta.
Mesto zabezpečí do 23. februá-
ra doručenie oznámenia o čase
a mieste konania volieb všetkým
oprávneným voličom na adresu ich trvalého pobytu. V Modre
máme vytvorených 7 volebných
okrskov pre 7530 zapísaných voličov. Tento rok chceme upozorniť na zmenu volebnej miestnosti
pre voličov z okrsku č. 7, do ktorého patria mestské časti Harmónia a Piesok a ulice Lúčna, Potočná. Volebná miestnosť č. 7 bude
v priestoroch bývalého Turistického informačného centra
v Harmónii č. 3001, pri autobusovej zastávke.
Volebné okrsky
a miestnosti v Modre:
Okrsok č. 1 – miestnosť: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská
8, Modra
Ulice: Dukelská, Kalinčiakova,
Kukučínova, Podhorská, Nám.
Slobody, Kuzmányho, Za Štadiónom
Okrsok č. 2 – miestnosť: Základná škola Ľ. Štúra, Komenského č. 1/A, Modra
Ulice: Družstevná, Komenského
č. 1, 2, 4, 6
Okrsok č.3 – miestnosť: Mestské centrum sociálnych služieb (MCSS), Súkenícka ul. č.
4, Modra Ulice: Štúrova, Horná,
Baštová, Dolná, Kostolná, Moyzesova, Súkenícka, Komenského
č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23
Okrsok č. 4 - miestnosť: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská
8, Modra
Ulice: Hviezdoslavova, Bratislavská, Zochova, Cpinova, Dr.
Bodického, Fr. Kráľa, Hečkova,
Jesenského, Kollárova, Kellenbergerova, Sládkovičova, Bernolákova, Štefánikova, Vinárska,
Sokolská, Ferdinanda Píseckého,
Jána Bakoša
Okrsok č. 5 - miestnosť: Kultúrny dom, Partizánska 88
Modra – Kráľova
Ulice: Partizánska, Trnavská,
Karpatská, Národná, Puškinova,
Pod vinicami
Foto: web
Rok 2014 možno nazvať aj volebným, nakoľko nás počas neho čakajú až tri druhy volieb. Okrem prezidentských, ktoré sa budú konať čoskoro, sa o hlasy voličov budú v lete uchádzať kandidáti na
poslancov do Europarlamentu a na jeseň budeme rozhodovať o našich zástupcoch v samospráve miest a obcí.
Okrsok č. 6 - miestnosť: Základná škola Ľ. Štúra, Komenského 1/A, Modra
Ulice: 1. mája, Čsl. armády, Erneyho, Hrnčiarska, Krátka, Šúrska, SNP, Vajanského, Komenského č. 8,10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24,26, 28
Okrsok č. 7 - miestnosť: Turistické informačné centrum,
Harmónia č. 3001
Ulice: Harmónia, Piesok, Lúčna,
Potočná
Volebná kampaň podľa zákona č.
46/1999 Z.z. o voľbe prezidenta Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov začína 15
dní a končí 48 hodín pred zača-
tím voľby. Mesto je povinné vyhradiť plochu pre vylepovanie
predvolebných plagátov. Nie je
dovolené vylepovať predvolebné plagáty mimo týchto vyhradených plôch. Všetky aktuálne
informácie o voľbe prezidenta
Slovenskej republiky bude mesto
zverejňovať na úradnej tabuli
a na svojej internetovej stránke
www.modra.sk
Kontakt: Eva Horváthová –
Kancelária prvého kontaktu,
033/6908 327, eva.horvathova@
modra.sk.
Eva HORVÁTHOVÁ,
referát evidencie
obyvateľstva MsÚ
Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta SR
1. BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec
2. BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava
3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava
4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava
5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava
6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky, Nitra
7. JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
8. KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad
9. KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava
10. MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice
11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský
pedagóg - vedec, Bratislava
12. MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady
Slovenskej republiky, Poprad
13. OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec
NR SR, Bratislava
14. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
15. ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota,
Rimavská Sobota
MODRANSKÉ ZVESTI • Percentá z dane
4
Darujte, práve teraz vás to nič nestojí
Poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov pošlete peniaze, ktoré vo forme daní smerovali pôvodne do hlbín štátneho
rozpočtu, tam, kam vy chcete.
Stačí vyplniť pár papierov. Alebo si ich nechať vyplniť.
Podiel na dani z príjmu, ľudovo
percento z dane, môžete venovať práve v tomto období. Vyberte si zo zoznamu prijímateľov
na www.notar.sk alebo na www.
rozhodni.sk, kde nájdete aj všetky potrebné formuláre a postupy.
Zamestnanci, požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení
dane. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní % z dane, kde uvediete
meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu % zaplatenej
dane, údaje o prijímateľovi a pošlite ho spolu s potvrdením do 30.
apríla 2014 na daňový úrad. Ak
ste v minulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci,
môžete venovať až 3 % z dane.
Právnické osoby môžu poukázať
1,5% (2%) z dane aj viacerým
prijímateľom, priamo v daňovom
priznaní pre právnické osoby
Časť IV sú na to určené kolónky.
Minimálna suma je 3 € pre fyzic-
ké osoby, pre právnické osoby 8 €
pre každého prijímateľa. Nesmiete mať nedoplatok na dani, pre rok
uvádzajte 2013 a IČO prijímateľa
vypisujte zľava. Číslo účtu nepotrebujete, pretože peniaze priamo
na účty posielajú daňové úrady,
ktoré ich majú a po kontrole údajov musia previesť platbu do 90
dní. V minulom roku získali organizácie so sídlom v Modre na svoje aktivity viac ako 128 tisíc eur
práve z podielu zaplatenej dane.
Najviac geriatrické centrum Senior, ktoré zmenilo sídlo do Malaciek, takže ho v nami ponúkanom
prehľade nenájdete. Šesť subjektov z Modry, ktoré v minulom
roku úspešne prijímali percentá
z dane, sa v tomto roku nezaregistrovalo. Medzi najúspešnejšími prijímateľmi v minulom roku
sú najmä združenia, ktoré pôsobia
pri škôlkach a školách, modranské kráľovské divadlo a športové
kluby. Prekvapujúco málo prostriedkov bolo smerovaných do
subjektov aktívnych na poli histórie a kultúry.
Vyberte si z nášho zoznamu
a dajte tým, ktorých chcete obdarovať vedieť, že im chcete venovať percentá z dane. Radi pomôžu s administratívou, každé
euro si vážia.
(red)
Komunitná nadácia Revia pomáha aj mnohým Modranom
Malokarpatská komunitná nadácia Revia v Modre dlhoročne
podporuje komunitné projekty. Podiel na dani z príjmu dostáva
aj od Modranov, združeniam pôsobiacim v Modre pomáha v získavaní percent z dane, aj z týchto peňazí financuje projekty na
území Modry. Je aktívnou súčasťou uzavretého kruhu. Rozprávali sme sa so správkyňou nadácie Drahoslavou Finkovou.
MZ: Získavajú sa financie
z podielu na dani ťažšie vďaka
konkurencii prijímateľov alebo
ľahšie vďaka tomu, že mechanizmus je známy a už ho netreba vysvetľovať ako na začiatku? Akým vývojom prešli
darcovia, prispievajú viac podnikatelia alebo zamestnanci?
Koľko darujú Modrania?
DF: V roku 2013 sa nám podarilo získať takmer 41 tisíc eur
z podielu na dani, čo je o 12 tisíc viac ako v roku predchádzajúcom. Trend však nie je stúpajú-
ci, skôr kolísavý. Jeden rok sme
úspešnejší, nasledujúci zase menej. Z minuloročných financií je
takmer 30 tisíc eur od právnických osôb, čo veľmi ovplyvňuje celkovú čiastku, pretože podiel na dani z príjmu podnikateľa
zvyčajne býva násobne vyššia suma ako pri zamestnancoch. Zvyšuje sa počet zaregistrovaných
prijímateľov, potenciál nášho regiónu však veľmi nerastie, ešte
stále daruje podiel z dane menej
ako polovica možných darcov –
fyzických osôb. Tým, že vyško-
líme konkurenciu, znižujeme naše možnosti, ale vždy sa teším, že
peniaze sa vrátia do nášho regiónu. Ja nemám šancu osloviť všetkých darcov, keď sa získavaniu
darcov venujú viacerí, aj región
získa viac.
MZ: Ako funguje servis pre
prijímateľov a darcov?
DF: Združenia formálne aj neformálne, ktoré nemajú nikoho
na administratívu, sú nové a ešte
nemôžu čerpať tento zdroj, alebo vznikli iba na krátku dobu na
konkrétny účel, uzavrú dohodu
s Reviou a za províziu vo výške
15 – 20 % im poskytujeme plný
servis – školenia, administratívu, pomoc pri registrácii, tlačivá
až po pomoc pri oslovení darcov.
Mnohé z nich sme spoznali ako
Percentá z dane: hlavné zmeny
V tomto roku môžeme formuláre poslať ktorémukoľvek daňovému úradu, klesla najnižšia suma a právnické osoby môžu
poukázať 1,5 resp. 2 %, od budúceho roka to bude o pol percenta menej. Zmeny nám priblížila hovorkyňa Ministerstva
financií SR Alexandra Gogová.
MZ: Rok 2014 priniesol nové
vzory tlačív. Aké ďalšie zmeny
nastali?
AG: Okrem nových vzorov tlačív dochádza k zrušeniu povinnosti podávania vyhlásenia
zamestnanca u miestne príslušného správcu dane, tlačivo je
teda možné poslať ktorémukoľvek daňovému úradu. Spodná
hranica sa zaokrúhľuje na 3 eurá
(predtým 3,32) a 8 eur (predtým
8,30). Nové tlačivá nájdete na
www.financnasprava.sk.
MZ: Čo v prípade, že daňov-
ník použije starý formulár?
AG: Ide o odporúčané tlačivo,
daňovník môže použiť aj vlastné tlačivo, prípadne staré. Ak zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane, použijú vlastné tlačivo,
resp. ak použije daňovník iné tlačivo, Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča, aby
tlačivo obsahovalo údaje podľa §
50 ods. 3 zák. o dani z príjmov.
MZ: Aké zmeny môžeme očakávať v budúcnosti?
žiadateľov o grant a ponúkli sme
im spoluprácu ako ďalší možný
zdroj financovania ich projektov.
Darcovia majú predstavu, kam
chcú smerovať svoje prostriedky,
nepoznajú však všetky subjekty,
ktoré v oblasti pôsobia, pomáhame im vybrať si, s administratívou, skontaktujeme ich s prijímateľom.
MZ: Na čo použije Revia zdroje získané v minulom roku
z podielu z dane za rok 2012
(pripísané v roku 2013)?
DF: Časť zdrojov ide na projekty, pre ktoré robíme servis, voľné prostriedky najmä na grantový
program nadácie. Takto sa peniaze vracajú naspäť komunite.
MZ: Ďakujem za rozhovor.
(red)
AG: Daňovník – právnická osoba bude oprávnená za zdaňovacie
obdobia rokov 2014 – 2016 poukázať sumu každoročne do výšky
1,5 %, ak súčasne v tomto zdaňovacom období daroval finančné
prostriedky najmenej vo výške 1
% napríklad na ochranu a podporu zdravia; prevenciu, liečbu drogovo závislých, podporu vzdelávania (presné vymedzenie v § 50
ods. 5 zákona o dani z príjmov).
V opačnom prípade bude môcť
poukázať len sumu do výšky 1 %
zaplatenej dane.
MZ: Ďakujem za rozhovor.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Percentá z dane
5
O vašu priazeň sa v tomto roku uchádza 34 subjektov so sídlom v Modre. (zdroj: www.notar.sk)
Názov
Forma
IČO
AMAVET klub č. 944 IMPULZ
Občianske združenie
CLAUDIANUM n. o.
Mesto
PSČ
00684040 004 Kollárova 3
Modra
90001
Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prospešné služby
37925016 -
Štúrova 34
Modra
90001
DEPO HARMÓNIA
Občianske združenie
42259321 -
Lúčna 21
Modra
90001
Domov použitých kníh, občianske združenie
Občianske združenie
42183278 -
Dolná 24
Modra
90001
EURÓPSKY ŠKÔLKAR
Občianske združenie
30857911 -
Materská škola
Kalinčiakova 11
Modra
90001
FBC BlueBerries Modra
Občianske združenie
42181216 -
Potočná 3
Modra
900 01
FUTBALOVÝ CLUB SLOVAN MODRA
Občianske združenie
36065021 -
Kalinčiakova 6
Modra
90001
Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra
Občianske združenie
31873821 -
Vajanského 50
Modra
90001
HOKEJBALOVÝ CLUB ORLY MODRA
Občianske združenie
42135389 -
Kalinčiakova 6
Modra
90001
Klub tanečného športu “MAGIC DANCE” pri Mestskom kultúrnom stredisku Ľ. Štúra v Modre
Občianske združenie
42184517 -
Sokolská 8
Modra
90001
KYNOLOGICKÝ KLUB J. STOLÁRIKA MODRA
Občianske združenie
30851530 -
Lúčna 13
Modra
90001
LEZECKÁ AKADÉMIA
Občianske združenie
42255139 -
Kollárova 4
Modra
90001
MALÉ KARPATY ŠPORTOVÝ KLUB
Občianske združenie
31824561 -
ul. SNP 10
Modra
90001
Mažoretky Kessa Bratislava
Občianske združenie
00598828 107 Dukelská 45
Modra
90001
MODRÁ HVIEZDIČKA
Občianske združenie
30869471 -
Materská škola
SNP 14
Modra
90001
Modranská beseda
Občianske združenie
30868190 -
Štúrova 61
Modra
90001
Modranská muzeálna spoločnosť
Občianske združenie
42130271 -
Štúrova 84
Modra
90001
MODRANSKÉ KRÁĽOVSKÉ DIVADLO
Občianske združenie
42136865 -
Dukelská 25
Modra
90001
Modranský turistický spolok
Občianske združenie
30854512 -
Bratislavská 11
Modra
90001
My ženy
Občianske združenie
42183961 -
1. mája 48
Modra
90001
Nadácia European Wildlife Preservation Fund
Nadácia
42268575 -
Piesok 4021
Modra
90001
NAŠIM DEŤOM - MODRA
Občianske združenie
30789478 -
Komenského 1/A Modra
90001
Občianske združenie - Priatelia lesa
Občianske združenie
30853371 -
Fraňa Kráľa 5
Modra
90001
Občianske združenie “Poľné ľalie” v Modre - Kráľovej
Občianske združenie
42139261 -
Národná 27
Modra 90001
Kráľová
Občianske združenie TERIBULLS
Občianske združenie
42263247 -
Zochova 1
Modra
90001
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia*
Nadácia
36070181 -
Moyzesova 26
Pezinok
90201
Občianske združenie
36065421 -
Štúrova 54
Modra
90001
Občianske združenie
31745440 001 Štúrova 34
Modra
90001
Sovička
Občianske združenie
37999931 -
Modra
90001
SRRZ - RZ pri Materskej škole
Občianske združenie
17319617 381 Sládkovičova 13 Modra
90001
Šachový klub MODRA
Občianske združenie
34002278 -
SNP č. 21
Modra
90001
VINCÚR - spolok vinohradníkov a vinárov v Modre
Občianske združenie
36068322 -
Sládkovičova 44 Modra
90001
Združenie na záchranu hradu Revište
Občianske združenie
42185785 -
Kukučínova 4
Modra
90001
Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Vajanského
ul. v Modre
Občianske združenie
30856850 -
Vajanského 93
Modra
90001
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre
Občianske združenie
42177693 -
Dolná 4
Modra
90001
Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole v Modre
SABUŽ - Slovenská asociácia bývalých uršulínskych
žiačok a žiakov - pobočka Modra
SID Ulica
Harmónia 3378
*Do prehľadu vzhľadom na jej aktivity v Modre zahŕňame aj Nadáciu Revia.
MODRANSKÉ ZVESTI • Vinárska Modra
Jubilejný
ročník
Slovakiatour
Haly výstaviska Incheba počas
uplynulých dní patrili cestovaniu, zážitkom, chutiam a v nemalej miere aj vínam. Od 30. 1. do
2. 2. sa tu uskutočnil jubilejný 20.
ročník veľtrhu cestovného ruchu
ITF Slovakiatour.
Návštevníkom sa predstavilo
756 vystavovateľov z 29 krajín. Veľtrh za štyri dni prilákal
rekordných 75 tisíc milovníkov
dobrého jedla, vína a cestovania.
ITF poskytol komplexný cestovateľský servis. Návštevníci si
mohli vybrať dovolenku z bohatej ponuky cestovných kancelárií, spoznať krásy blízkych i ďalekých krajín prostredníctvom
atraktívnych expozícií a informovať sa o možnostiach cestovania.
Veľtrh priniesol jedinečnú možnosť spoznať celé Slovensko.
Malokarpatský región a Malokarpatská vínna cesta sa na tomto
veľtrhu úspešne prezentovala 19sty krát.
Jarmila DUDOVÁ,
MOS Modra
Marcová Vitis Aurea bude vo vinárstve Elesko
Modranský spolok vinohradníkov, vinárov, znalcov a milovníkov vína VINCÚR opäť
po roku pripravuje obľúbenú
ochutnávku vín medzinárodnej
výstavy vín Vitis Aurea 2014.
V poradí XIV. ročník vinárskeho podujatia sa uskutoční v dňoch 28. 3. 2014 (piatok
od 14.00 do 21.00 hod) a 29. 3.
2014 (sobota od 13.00 do 21.00
hod) v ELESKO wine park na
Partizánskej 2275 v Modre
(smer obec Dubová). Odovzdávanie ocenení a diplomov sa
uskutoční v piatok o 16.00 hod.
Výstava VITIS AUREA je jednou z výstav vín v SR zaradená ako nominačná výstava typu
A a všetky vína ocenené na tejto výstave od 85 bodov vyššie
podľa 100 bodového hodnotiaceho systému postupujú priamo do národného salónu vín
Slovenskej republiky. Pozvanie
na podujatie prijal aj prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý odovzdá cenu
najúspešnejšiemu modranskému vystavovateľovi.
Foto: vincúr
6
Predsedníctvo XIV. ročníka Vitis Aurea 2014: Fedor Malík,
Vladimír Sodoma, Miroslav Du-
do, Artur Soldán, Vincent Jakubec, Juraj Štiglic.
(red, as)
Zásady rezu
ovocných
drevín
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej
v Modre oznamuje priaznivcom
ovocinárstva, že dňa 5. marca
2014 (streda) o 14.00 h. bude
v spoločenskej miestnosti školy
a pomologickom sade Prof. Ing.
Ivan Hričovský, DrSc. teoreticky
a prakticky vysvetľovať zásady
rezu ovocných drevín. Akcia je
určená študentom školy, ako aj
záujemcom o ovocinárstvo. Radi
vás privítame v priestoroch nášho
areálu, adresa: SOŠVO, Kostolná
3, Modra.
Mgr. S. ZOCH,
riaditeľ školy
Slovenský dom na
Zimných olympijských hrách v Soči majú k dispozícii
slovenskí športovci
a návštevníci a fanúšikovia. Názov
domu Slovak Point je symbolický.
Už od začiatku zimných olympijských hier v Soči pohostinne víta
každého, kto na olympiádu zavíta. Dom zároveň označuje miesto,
kde sa ľudia priateľsky stretávajú
a nadväzujú nové kontakty. Tešíme sa, že na tejto atmosfére sa
významne podieľajú vinári z Malokarpatskej vínnej cesty. V Soči reprezentuje malokarpatský región 9 vinárov so svojimi vínami,
medzi inými aj modranské Vinárstvo Miroslav Dudo a Elesko wine
park Modra.
(rz, red)
Vydarená degustácia študentskej spoločnosti
Na pôde Strednej odbornej školy
vinársko-ovocinárskej sa uskutočnil v sobotu 8. februára 2014
VII. ročník Ochutnávky vín mladých vinárov. Mladí vinári opäť
nesklamali a pripravili pre milovníkov vín neskutočný vinársky a gastronomický zážitok. Na
verejnej degustácii bolo prezentovaných 479 vzoriek vín zo slovenskej i zahraničnej produkcie.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým vinárom a sponzorom, ktorí sa pričinili o vysoký
a profesionálny priebeh akcie.
Študenti zo študentskej
spoločnosti Vinárka
Foto: sošVO
Foto: mos
Olympionici v Soči pijú modranské vína
MODRANSKÉ ZVESTI • Blahoželáme
7
Ing. Vladimír Sodoma sa dožíva 70-siat rokov
Vladimír Sodoma sa narodil 3.
3. 1944 v Modre v rodine vinohradníka, čím bol predurčený
pokračovať v rodinnej tradícií,
ktorá obsiahla už 6 generácií.
V rokoch 1950-1958 absolvoval Osemročnú školu v Modre,
v štúdiu pokračoval na Strednej ovocinársko-vinohradníckej
škole v Modre v rokoch 19581962. Po absolvovaní maturity
bol prijatý na Vysokú školu zemědělskú v Brne, ktorú ukončil s vyznamenaním (v rokoch
1962-1967).
Jeho prvé zamestnanie bolo na
JRD Viničné, kde pôsobil v rokoch 1968-1974 ako ovocinársko-vinohradnícky
agronóm
a staral sa o 12 ha marhúľ a viac
ako 80 ha vinohradov. Neskôr
v rokoch 1975-1981 pokračoval
v práci vinohradníckeho agronóma v JRD Pezinok, ktoré vtedy
zlučovalo aj družstvá vo Viničnom, Grinave a Limbachu a toto
veľké družstvo obhospodarovalo
viac ako 350 ha viníc. Od roku
1982 nastúpil na Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky /ÚKSUP/ v Bratislave, kde v rokoch 1982 až 1985
vykonával registračné skúšky
pre vinič hroznorodý. V rokoch
1986-2007 pôsobil na ÚKSUPe
ako riaditeľ odboru odrodového
skúšobníctva. Jeho hlavnou náplňou práce bola organizácia, riadenie odrodových pokusov v SR
a registrácia nových odrôd poľnohospodárskych plodín do Štátnej odrodovej knihy.
Ing. Vladimír Sodoma riadil 18
skúšobných staníc na Slovensku,
cca 800 ha ornej pôdy, 300 pracovníkov, každoročne zakladal
s pracovníkmi 450 – 500 pokusov s novými odrodami poľnohospodárskych plodín. V danom
roku sa na ÚKSUPe skúšalo 550
až 650 nových odrôd poľnohospodárskych plodín vrátane zeleniny, ovocných drevín, viniča,
liečivých rastlín a aromatických
plodín, tráv a ďatelín.
Ing. Sodoma taktiež pracoval
na tvorbe zákonov o odrodách
a osivách, o vinohradníctve
a o právnej ochrane odrôd poľnohospodárskych plodín. Okrem
štátov v Európe navštívil služobne Argentínu, Uruguay, Egypt,
Kubu a Kanadu. Samostatnú
časť jeho práce tvoria prednášky
pre záhradkárov, agronómov
a organizovanie výstav vín.
S výstavami vín a degustáciami
začal okolo roku 1980 a to v Modre a širokom okolí – Viničné, Slovenský Grob, Bernolákovo, Svätý
Jur, Budmerice, neskôr aj v Zavare, Cíferi, Igrame, Vištuku, Jarnej,
Báhoni, Šenkviciach. Okrem toho
bol členom degustačných komisií v Česko-Slovenskej lige, pravidelne sa zúčastňoval degustácií
vín z príležitosti Malokarpatského vinobrania a hodnotenia kvality vín organizovaných denníkom
Pravda. Významnú časť jeho aktivít tvorí účasť na výstavách vín
doma a v zahraničí. Veľmi dobré
výsledky dosiahol na nich najmä
v rokoch 1990 – 2000: vicešampión výstavy v Maribore v roku 1992 (350 vín), zlatá medaila z Ljubliane v roku 1994 (1240
vín), strieborná medaila v Ankare
v roku 1994 (450 vín), dve zlaté
medaily na Vinofóre Prešov, zlatá
a strieborná medaila na Vinofóre
Znojmo. Pracoval pre Zväz záhradkárov Slovenska, bol členom
Odboru rastlinnej výroby pri SAV,
je členom predsedníctva Spolku
vinohradníkov a vinárov Vincúr
Modra, členom Združenia Malokarpatská vínna cesta a čestným
členom Slovenskej ovocinárskej
únie.
Ing. Vladimír Sodoma je držiteľom nasledovných vyznamenaní:
Vinár roka 2004 – vyznamenanie dostal od Združenia Malokarpatská vínna cesta
Zlatá medaila MP SR – 2007 za
mimoriadne zásluhy o rozvoj
a úspešnú prezentáciu a propagáciu slovenského pôdohospodárstva s výsledkami medzinárodného významu
- Cena primátora mesta Modry
2004.
Ing. Sodoma je zároveň autorom a spoluautorom odborných
publikácií: spoluautor knihy Atlas ovocia (časť Vinič) a autorom mnohých odborných článkov v časopisoch: Úroda, Naše
pole, Vinič a víno, Vinohrad, Vinohradníctvo, Semenárske listy,
Roľnícke noviny.
Ing. Vladimír Sodoma je aktívnym členom predsedníctva spolku Vincúr, pomáha nezištne organizovať vinárske podujatia
nášho spolku v Modre medzi
inými Fašiangovú ochutnávku
mladých vín, medzinárodnú výstavu vín VITIS AUREA, Deň
modranských pivníc, ochutnávku vín na Vinobraní a tradičnú
novembrovú Svätokatarínsku
ochutnávku mladých vín.
In vino veritas, hovorili starí
Rimania, v prípade vinohradní-
ka, vinára, pestovateľa a podporovateľa modranských vinárov a vinohradníkov združených
v spolku Vincúr to platí na sto
percent. Vladko Sodoma dorába skutočne svoje vína s láskou
a citom a je to všestranný vinohradník a vinár, ktorý hospodári
na 1.10 ha vlastných vinohradov.
Medzi jeho dominantné odrody patria najmä neopakovateľný
Veltlín zelený, lipovo-korenistý Rizling rýnsky alebo ovocný
Müller-Thurgau. Doprajme mu
preto, aby mohol svoje vedomosti a skúsenosti a svoj láskavý prístup odovzdávať ďalším
generáciám mladých nádejných
vinárov a vinohradníkov v našom mestečku.
JUDr. Artúr SOLDÁN,
člen predsedníctva
spolku Vincúr
Foto: edita sviteková, 2x
Vladko Sodoma zíde svižným krokom po starých schodoch do
pivničky v starobylom vinohradníckom domčeku na Baštovej
ulici, ktorá bola vystavaná už v roku 1924, milo sa usmeje na
každého príchodzieho a nezabudne s hrdosťou v hlase podotknúť, že sud, z ktorého práve nalieva ten najlepší zelený muškátel, ako v Modre hovoríme veltínu, vyrezával ešte jeho otec
vinár Samuel Sodoma. Kto by si to pomyslel, že sa tento skvelý
človek dožíva teraz v marci už 70 rokov?
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
8
Deti sa dočkali rekonštrukcie telocvične pri ZŠ Vajanského
Nová podlaha nahrádza 50 ročné parkety
Telocvičňa nepatrí škole ani
mestu. V budove sú aj ostatné priestory, ktoré ZŠ Vajanského využíva. Sú predmetom jednej nájomnej zmluvy?
V akej výške sa pohybuje nájomné?
Áno, spoločne s telocvičňou patria do uvedeného majetku štátu aj všetky ostatné priestory
v budove, ktoré využívame a to
kuchyňa, jedáleň, triedy a učebne školského klubu, sociálne
zariadenia, náraďovňa v telocvični, sklady a ostatné. Mesto
Modra je v dlhoročnom súdnom
spore so štátom o túto budovu no
od 1. 9. 2013 je Základná škola Vajanského ako subjekt pod
správou Mesta Modry nájomcom v tejto budove a platíme
prenajímateľovi mesačné nájomné vo výške 1 €. Majetok,
ktorý nevlastníme je preto pre
nás ťažké zveľaďovať. Inou je
však doslova havarijná situácia,
ktorá predstavovala nebezpečie
úrazu a preto sme museli pristúpiť už k radikálnemu riešeniu
formou nutnej rekonštrukcie.
Kedy sa začalo s rekonštrukciou? Koľko bude trvať a čo
všetko je predmetom prác?
Bezprostredne po podpise nájomnej zmluvy na priestory, ktoré
v tejto budove dlhoročne využívame, sa začalo s prípravou podkladov pre obstarávanie a následne v decembri 2013 sa začalo so
samotnými opravami. Po dlhých
rokoch sa nám podarilo začať realizovať opravu telocvične, ktorú
využívajú najmä naše deti. Za 50
rokov jej existencie v nej športovali niekoľké generácie. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu podlahy – drevených, neošetrovaných
a neupravovaných parkiet, bolo
nutné vykonať prieskum trhu na
dodávateľa prác a s opravou bezpodmienečne začať. Celá pôvodná parketová podlaha aj s dreveným roštom v hrúbke 13 cm
bola odstránená. Následne bola
na stropnú konštrukciu položená zvuková a kročajová izolácia
a vyliaty poter. Skladba a postup sa realizoval podľa statického posudku a podkladov k rekonštrukcii a samozrejme podľa
daných noriem. V tejto fáze máme v priestore natiahnutý poter,
ktorý musí niekoľko týždňov
schnúť. Pravidelne je v ňom
sondami meraná vlhkosť. Počas
tvrdnutia podkladu vykonávame
upratovacie a maliarske práce.
Celá oprava bude stáť 34 996,40
€ s DPH. Na tento poter bude ešte vyliata nivelačná vyrovnávacia vrstva a nakoniec nalepená
gumová športová podlaha s čiarami pre potrebné ihriská (podobná ako v mestskej športovej
hale).V rámci dodatočného prijatého rozpočtového opatrenia,
ktoré schválili poslanci MsZ vo
februári 2014, zrealizujeme aj
výmenu svietidiel v priestore telocvične, opravy dreveného obkladu a náraďovne. Tie sú, žiaľ,
v rovnako žalostnom a nevyhovujúcom stave. Práce by mali byť
ukončené 11 týždňov od začatia,
takže veríme, že už v mesiaci marec budú naše deti môcť telocvičňu znova plne využívať.
Športové náčinie a pomôcky sú
vo vyhovujúcom stave? Predsa
len majú tiež svoje roky a prežili veľa malých športovcov.
Ale áno. Naše športové náčinie, ktoré máme v náraďovni je
v dobrom stave. Nepotrebujeme
ho momentálne meniť. Pravidelne ich kontrolujeme a tie, ktoré
nevyhovujú, vyraďujeme. Športové pomôcky ako lopty, švihadlá
a iné sú doplňované a menené
priebežne podľa potreby.
Spolupracuje škola s inými
subjektami, prípadne odborníkmi pri uvedenej rekonštrukcii?
Rada by som spomenula, že
gestorom celej rekonštrukcie je
predseda Športovej komisie pri
Mestskom zastupiteľstve pán
Mgr. Art. Jakub Liška. Pomáha nám s vybavovaním potrebných náležitostí, s hľadaním najlepších riešení, aj radami, ktoré
konzultuje s viacerými odborníkmi v danej oblasti. Jemu aj
všetkým ostatným patrí poďakovanie. Rodičom a deťom ďakujeme za trpezlivosť, mestskému
úradu a poslancom Mestského
zastupiteľstva za podporu.
A čo výmena okien? Tie majú
rovnako 50 rokov. Uvažujete nad možnosťou ich rekon-
štrukcie?
Nakoľko táto budova nie je
vo vlastníctve školy či mesta Modra, nie je jednoduché do
nej investovať. Samozrejme, je
pravda, že do okien v telocvični
nebolo počas tých rokov investované. Dúfame, že sa v blízkej
budúcnosti podarí dostať budovu do vlastníctva mesta a zmení
sa tak právny stav, ktorý sťažuje
prevádzku a údržbu tohto majetku. Prvoradé je pre nás vymeniť
okná na našej budove školy, niektoré už máme nové, no ešte stále je ich veľa pôvodných. Takže
jednoznačne finančné prostriedky musíme investovať v tomto
smere.
Po skončení opravy bude slúžiť telocvičňa iba pre deti ZŠ
Vajanského alebo ju plánujete využívať aj iným spôsobom? Viaceré športové kluby
v Modre by určite mali záujem
trénovať v jej priestoroch, o to
viac, že bude mať už kvalitný,
bezpečný povrch...
Radi by sme zakomponovali
využívanie telocvične ďalšími
subjektami do našej nájomnej
zmluvy, ktorú máme s prenajímateľom. Väčšina detí, ktoré navštevuje športové kluby
a krúžky v Modre, sú našimi súčasnými alebo bývalými žiakmi.
Preto si myslím, že telocvičňa
by mohla slúžiť aj iným športovcom, pričom však prvoradé bude využívanie školou na výuku
telesnej výchovy a športových
krúžkov, realizovaných pri ZŠ.
Ďakujem za rozhovor.
(jk)
Nový poter v telocvični.
Foto: jk
ZŠ Vajanského pristúpila v decembri 2013 k dlhodobo potrebnej rekonštrukcii telocvične, ktorú škola využíva k výučbe hodín
telesnej výchovy pre svojich žiakov. Telocvičňa má viac ako 50
rokov a podľa dostupných informácií do jej opráv zatiaľ investované nebolo. Výnimkou sú opravy častí zatekajúcej strechy.
Priestory telocvične sa delimitáciou v roku 2002 stali majetkom
štátu, zastúpeným Ministerstvom vnútra SR a Spojenou školou
v Pezinku. V súčasnosti prebiehajúca rekonštrukcia telocvične
bude stáť takmer 35 000 €. Podrobnosti v rozhovore vysvetľuje
riaditeľka ZŠ Vajanského Mgr. Mária Malacká.
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
Šaliansky Maťko
Súťaž Šaliansky Maťko je zameraná na prednes slovenskej povesti. 28. januára 2014 sa traja
recitátori zo Základnej školy Ľudovíta Štúra zúčastnili obvodného kola, ktoré sa konalo v CVČ
Pezinok. Aj napriek silnej konkurencii, všetci traja dosiahli obrovský úspech a získali ocenenia vo
svojej kategórii. Martina Lišková zo 7. B sa umiestnila na treťom mieste, Sabina Urbanová zo
4. B na druhom a Martin Kováč
3. A na prvom mieste. Martin zároveň postúpil do krajského kola. Želáme mu veľa úspechov pri
ďalšej reprezentácii našej školy.
Súťaž Všetkovedko
Veľký súboj o najmúdrejšieho
medzi najbystrejšími je podtitul
súťaže určenej pre žiakov
2. – 5. ročníka základných škôl.
Víťazi súťaže Všetkovedko.
Tento rok sa do súťaže prihlásila viac ako dvadsiatka žiakov
Základnej školy Ľudovíta Štúra.
Celkovo si svoje vedomosti overovalo 9853 žiakov z celého Slovenska. Titul Všetkovedka získal
Martin Kováč z 3. A triedy, ktorý bol zároveň aj najúspešnejší
z našich súťažiacich a umiestnil
sa na šiestom mieste v rámci celého Slovenska. Okrem neho titul
úspešného riešiteľa celoslovenského kola získali Alica Hubeková, Jakub Kratochvíl, Jakub Demovič, David Peško, René Féder
a Andrej Tóth.
(eš)
Zápis
do materskej
školy
Materská škola SNP č.14 v Modre oznamuje rodičom a zákonným
zástupcom detí, že zápis detí do
Materskej školy SNP a jej elokovaných pracovísk na ul. Kalinčiakova 11, Sládkovičova 13 a Partizánska 88 sa uskutoční dňa 19.
marca 2014 od 8.00 do 16.00 hod.
na každom pracovisku. Písomnú žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a rodný list
dieťaťa k nahliadnutiu je potrebné
predložiť v uvedenom termíne na
rodičmi vybranom elokovanom
pracovisku. Podmienky prijímania detí do MŠ budú zverejnené
na jednotlivých elokovaných pracoviskách a na web stránke materskej školy, kde získate aj ďalšie
informácie. E. BARTOŠOVÁ,
referát školstva MsÚ
Myslite EKOlogicky vymieňajte PET fľaše za ihriská
Základná škola Vajanského v Modre v partnerstve so Základnou školou Ľ. Štúra a mestom Modra vyzýva všetkých občanov, aby sa zapojili do súťaže výmeny PET fľaš za multifunkčné ihrisko v ich areály pod záštitou siete obchodov
LIDL. Multifunkčné ihrisko je projekčne pripravené vďaka
aktivite klubu AMAVET Impulz 944 v Modre a projektanta
Ing. arch. Daniela Bartoša. Chýba nám už iba jediný krok,
a to získať finančné prostriedky na jeho realizáciu.
Ihrisko je naplánované tak, aby
si v ňom našli miesto všetky vekové kategórie a široká verejnosť. V súčasnosti deti nemajú veľa možností na pohybové
a športové aktivity, vynahrádzajú si to pri hre na počítači čo nie
je najlepšie riešenie pre ich zdravý vývoj. Aj preto by sme radi
vynaložili všetko úsilie k tomu,
aby sa nám podarilo športovo
– oddychové ihrisko zrealizovať aj vďaka tejto súťaži. Preto
vyzývame každého, kto myslí EKOlogicky v duchu zdravého životného štýlu a rád tento
odkaz odovzdá aj ďalším generáciám. Zapojte sa do súťaže
a podporte zberom PETfliaš túto
myšlienku pre zdravší a lepší život svojich detí.
Zber nepoškodených a nepokrčených fliaš bude prebiehať priamo v obchodoch LIDL cez au-
tomaty na PETfľaše, ktoré vám
vydajú doklad o ich prijatí. Započítavajú sa iba doklady
s platným dátumom v čase trvania súťaže od 17. 2.
– 16. 3. 2014. Na dokladoch nesmú byť uvedené iné (sklené) fľaše ako
PET. Mesto Modra pre
zvýšenie šance na úspech
oslovilo k spolupráci materské škôlky, stredné
školy a všetky organizácie a subjekty v meste
cez túto výzvu. Dohodlo
zberné miesta, ktoré budú
k dispozícií širokej verejnosti a to:
• Kancelária prvého kontaktu mesta Modra, Štúrova 59,
• MŠ na ul. SNP
• MŠ Kalinčiakova
• MŠ Partizánska
• MŠ Sládkovičova
• Pedagogická a kultúrna akadémia
• Gymnázium Karola Štúra
• Stredná odborná škola vinársko–ovocinárska Modra
• LIDL Modra - pri pokladni
Vašou úlohou je jedine zbierať
PETfľaše odovzdať ich v sieti obchodov LIDL a platný do-
klad odovzdať priamo v predajni alebo zaniesť na niektoré zo
zberných miest v rámci mesta
Modry. Za multifunkčný areál sa
v súťaži zaregistruje Základná
škola Vajanského v Modre, ktorá bude nositeľkou tejto súťaže. Naším heslom je spojenie síl
v prospech športovo – oddychového ihriska určeného pre všetky vekové kategórie a pre rodiny
s deťmi. Prioritne bude
slúžiť žiakom obidvoch
základných škôl, ktorým
chýba ihrisko v rámci
študijných osnov a telovýchovy.
V záujme spoločnej myšlienky a jedného cieľa:
„Vybudujme
spoločne
multifunkčné ihrisko pre
deti v Modre“ zapojte
všetkých členov rodiny a urobte dobrý čin,
prispejte k tomu, aby
priestor našich základných škôl ožil. Urobte aj
vy málo preto, aby sme
dostali šancu získať prvú
cenu a to 80 000 eur.
Ing. G. FRAŇOVÁ,
projektový manažér
mesta
Foto: lidl.sk
Foto: zš
Úspechy Základnej školy Ľudovíta Štúra
9
10
MODRANSKÉ ZVESTI • Granty
Komunitná Nadácia Revia pomáha už 17 rokov
Otvorený grantový program
V 2013 bolo podporených 22 projektov
v sume 5 115 €. Za 17 rokov existenciu organizácie bolo podporených 808 projektov
v celkovej sume 232 159 €.
Projekty podľa darcom
určeného účelu
V 2013 sme prerozdelili 33 399 € na účelovo
viazané projekty podľa želaní darcov. Za 17
ročnú existenciu sme splnili darcovské pohnútky v celkovej sume 459 411 €.
Projekty zamerané na podporu
darcovstva
Kampaň % z daní fyzických a právnických osôb
V roku 2013 nadácia získala z % daní sumu
40 837 €. Použijeme ju do konca r. 2014. 28
665 € získaných z % daní v roku 2012 boli
použité na dobrovoľnícke projekty obyvateľov v otvorenom grantovom kole, na projekty podľa darcami určených účelov a na inštitucionálne zabezpečenie organizácie. Počas
12 rokov fungovania asignácie % daní sme
získali 637 800 €.
Projekt Otvor srdce, daruj knihu
V roku 2013 anonymní darcovia prostredníctvom našej nadácie a spoločností Libri
Pezinok a Folly Modra obdarovali knihami
v sume 1 303 € 123 detí zo sociálne slabších
rodín v regióne. Darcovia deviatich predvianočných období zakúpili knihy za 9 328 €
a potešili 1 170 detí.
Projekty medzisektorovej
spolupráce
Manažovanie nadačných fondov
Nadácia manažuje fondy základinové, ktoré prispievajú do nadačného majetku v rámci trvalej udržateľnosti organizácie, fondy
podľa špeciálneho účelu určeného samotnými darcami a kombinované. Fungovanie
fondov je efektívne, lebo zlúčením darov
možno viac napomôcť danému cieľu. Z iniciatívy nadačného fondu Cesty k poznaniu
vyšiel prvý i doplnený náklad knižky Františky Čechovej „Tragédia pezinských Židov
v pamäti obyvateľov mesta.“ Vďaka podpore mesta Pezinok a darcov vyšla v 2013 aj
jej anglická verzia. Kniha bola prezentovaná
v meste Netanya, kde autorka obdržala ocenenie mesta.
Spolupráca so samosprávami
Mnohostranná výhodnosť partnerského
vzťahu priniesla prospech zúčastneným stranám nakoľko uprednostňuje projekty, ktoré
riešia problémy a potreby obyvateľov regiónu a skvalitňujú ich život. Od roku 2000
spolupracujeme s cca 20 samosprávami regiónu.
Projekty spájajúce komunitu
Vianočný bazár a živý vianočný orloj
V réžii nadácie sa opäť realizoval živý vianočný rozprávkový orloj s dobrovoľníkmi
v arkieri Starej radnice. Dobroty pripravené a ponúkané dobrovoľníčkami a predstaviteľkami pezinských inštitúcií v charitatívnom bazári priniesli výťažok 450 €, určený
na podporu aktivít pre seniorov v regióne
prostredníctvom Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností. 3 898 € na charitatívne
účely bolo získaných realizáciou 10 vianočných bazárov a orlojov.
Park hrania a oddychu
Je príkladom medzisektorovej iniciatívy
v Modre. Ide o rekonštrukciu detského ihriska na verejný polyfunkčný park pre rôzne vekové kategórie. Projekt sa v roku 2013
uskutočnil vďaka Zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Orange, nadácii
REVIA, mestu Modre, lokálnym podnikateľov, individuálnym darcom a dobrovoľníkom, spolu v celkovej sume 8 653 €.
Aktívni pre komunitu, aktívni pre seba
– komunitné sieťovanie pre komunitné
zmeny
Počas roka sme sa vďaka V4 Community
Foundation Maturity Program z Akadémie
rozvoja filantropie v Poľsku snažili vtiahnuť
seniorov v jednotlivých obciach regiónu do
aktivít nadácie. Bezplatne sme 155 seniorom
poskytli Kurz základov počítačovej gramotnosti, ktorý sa konal päť krát, a to v Modre,
Pezinku a Budmericiach. Participovalo na
nich 54 dobrovoľníkov a jeden lektor počas
574 hodín príprav a odučených hodín. Každý kurz počítačovej gramotnosti absolvovalo v priemere 31 seniorov.
Žijeme plnohodnotný život - Komunitná
akadémia zážitkov a skúseností
Bol projekt organizovaný študentmi Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre a inými dobrovoľníckymi juniormi regiónu spolu
so seniormi združenými v Jednote dôchodcov Slovenska, pobočky Pezinok, Modra
a Budmerice. Celkovo 24 juniorov a 115 seniorov s 12 lektormi si vymenili skúsenosti
v Akadémii kulinárstva, Buď fit!, šikovných
rúk, a v Akadémii Hudobná dielňa. Projekt
podporilo mesto Modra a Akadémia rozvoja filantropie v Poľsku z Maturity Programu
pre V4 Community Foundation.
Projekty zamerané
na vzdelávanie
Projekt Mladí filantropi
Aktivizuje a zapája neaktívnych mladých ľudí do dobrovoľníckych činností v regióne.
V roku 2013 vďaka podpore Nadácie SPP
podporila 7-členná mládežnícka grantová komisia „Filfriends“ 5 mládežníckych projek-
tov v sume 1 100 €. V máji zorganizovali pre
verejnosť Deň mladých filantropov. Počas 9
rokov 67 mladých filantropov pomohlo realizácii 84 projektov v sume 21 342 €
Projekty zamerané na podporu
dobrovoľníctva
Rozvoj dobrovoľníctva
Aktivity nadácie sa realizujú vďaka zapojeniu mnohých dobrovoľníkov (cca 150) z radov základných škôl, MVO, či jednotlivcov.
Nadácii napomáhajú dobrovoľníci a členovia správnej rady (7), investičnej, grantovej
a marketingovej komisie (6).
Poradenská a konzultačná
- servis darcom - rozvíjanie darcovskej politiky firiem spravovaním nadačných fondov,
- servis MVO - založenie OZ, registrácia
príjemcov % daní, konzultácie rôzneho charakteru, - bezplatné poskytovanie poznatkov
a know-how týkajúcich sa legislatívy a databáz 3. sektoru, sieťovania organizácií, web-hostingu na www.revia.sk
- účasť v poradných výboroch grantových
kôl iných nadácií
Partnerstvo nadácie v projektoch
Slovenská vinárska akadémia Pezinok, realizovaná OZ Európsky rytiersky stav, čo je dlhoročný projekt o celoživotnom vzdelávaní;
koncert na záver Modranského hudobného
leta, ktorý organizuje spoločnosť Wertheim.
Komunikácia prostredníctvom médií
elektronické médiá - Televízia Pezinok (Infotext, Relácia Týždeň, Relácia Téma), Rádio Regina; internetové stránky - www.revia.
sk, www.mamaaja.sk, www.dobrovolnictvo.
sk, changenet.sk; printové médiá - Pezinsko,
Pezinčan, Modranské zvesti, TASR
Komunikácia s Asociáciou komunitných
nadácií
Komunikácia pokračovala aj v roku 2013
spoločným realizovaním projektov, kde sme
vystupovali ako partneri veľkým spoločnostiam, uchádzajúc sa o finančné prostriedky
pre regióny, v ktorých pôsobíme. Zároveň
sme zabezpečili medializáciu spoločného
projektu: Deň komunitných nadácií na lokálnej úrovni. REVIA spolupracuje s organizáciami podobného zamerania nielen
v rámci našej republiky, ale aj so zahraničím. Svedčia o tom aj viaceré stretnutia so
zástupcami MVO a prezentácie organizácie.
Všetkým našim darcom, dobrovoľníkov
a priaznivcom za finančné dary, príspevky
do nadačných fondov, za materiálnu podporu, za poskytnuté služby a pomoc, za zrealizované projekty, za prejavenú dôveru a morálnu podporu srdečne ďakujeme.
D. FINKOVÁ, správkyňa nadácie
M O D R A N S K É Z V E S T I • R e k o n š t r u k c i a n á m e s t i a L´ . Š t ú r a v M o d r e
Často kladené otázky
Pripravovaná rekonštrukcia námestia Ľudovíta Štúra
Ako bude riešená autobusová
doprava počas výstavby?
Zmeny v doprave sa dotknú aj
hromadnej autobusovej dopravy
v Modre. Počas rekonštrukčných
prác bude hlavný prestupový
uzol presunutý z námestia Ľudovíta Štúra pred Obchodný dom na
Dukelskej ulici. Zrušená bude aj
zastávka pri Kaplnke. Autobusy
budú premávať podľa platných
cestovných poriadkov jednotlivých prepravných spoločností po
vyznačených obchádzkových trasách v meste. Ostatné zastávky
budú fungovať bez zmien a obmedzení.
Ako bude riešená organizácia
dopravy v meste počas rekonštrukcie?
Rekonštrukčné práce sa týkajú
územia od Starej vinohradníckej
školy po otvorené koryto potoka. Práce sa budú uskutočňovať
v štyroch etapách, každá z nich
má podľa harmonogramu prác
trvať 3-4 mesiace. Obmedzenie
dopravy pre osobné a nákladné
automobily sa bude týkať časti
Štúrovej ul., Hornej ul., Baštovej ul. a časti Dukelskej ul. Modra nebude celkovo prejazdná pre
ťažkú nákladnú dopravu nad 7,5
tony, s výnimkou autobusovej
dopravy. Počas obdobia stavebných prác bude doprava v úseku
od Baštovej ulice po Starú vinársku školu vedená jedným jazdným pruhom a regulovaná svetelnou signalizáciou.
Aký je plán organizácie výstavby?
A. Rekonštrukcia vodovodu
a kanalizácie je rozdelená do
štyroch etáp:
Etapa 1.: Výstavba vodovodu
a kanalizácie od Baštovej ulice
po vodovodnú čerpaciu stanicu
(ČS) Zlaté hrozno začne výstavbou vodovodu. Po ukončení sa
upraví dopravný koridor pre zahájenie prác na výstavbe kanalizácie.
Etapa 2: Výstavba kanalizácie
a vodovodu od Štúrovej ulice po
Dukelskú ulicu.
Etapa 3: Výstavba kanalizácie
a vodovodu od Dukelskej ulice
po ulicu Dr. Bodického.
ETAPA 4: Výstavba kanalizácie
a vodovodu od ulice Dr. Bodického po Baštovú ulicu.
B. Rekonštrukcia Stoličného
potoka
Rekonštrukcia Stoličného potoka
je navrhnutá formou krytého profilu železobetónovej konštrukcie
obdĺžnikového prierezu. Kapacita profilu potoka je dimenzovaná na 100-ročnú vodu s rezervou 12 m3. Celková dĺžka úpravy
krytého profilu je 770 m a 21 m
v otvorenom úseku. V rekonštruovanom úseku sa odpoja všetky
nelegálne zaústenia prípojok do
koryta Stoličného potoka. V rámci rekonštrukcie uvedených sietí
uskutočnia revízie na svojich zariadeniach aj ostatní správcovia
inžinierskych sietí.
Aká je filozofia urbanisticko-architektonického
riešenia
a voľba materiálov?
Návrh
urbanisticko-architektonického riešenia vychádza
z podmienok rešpektujúcich kultúrno-spoločenský význam námestia, jeho históriu a vývoj, ako
aj z podmienok rešpektujúcich
účelnosť a dopravné normy pre
dané územie. Cieľom riešenia je
vytvoriť taký mestský priestor,
ktorý bude zhodnocovať potenciál územia a zároveň reflektovať
nároky obyvateľov na jeho využitie ako kultúrno-spoločenského
centra mesta.
Základná idea vychádzala z predpokladu rozdelenia lineárneho
priestoru na menšie celky. Samostatnú plochu predstavuje rehabilitovaný priestor námestia
v najširšej, šošovkovitej časti,
do ktorého boli osadené pôvodné historické dominanty, zistené
archívnym rešeršom historických
podkladov a materiálov (fontána
Sv. Floriána, štvorramenný kandeláber, atď.).
Plochy chodníkov sú kvôli pochôdznosti navrhnuté z veľkoformátových kamenných, resp.
betónových platní, kombinované v sivej a hnedej farbe. Ostatné plochy námestia a parkovísk
budú z kamenných štiepaných
kociek. Všetky povrchy sú sta-
novené tak, aby umožňovali maximálny komfort peších a možné
využitie prevádzok v exteriéri.
Cesta bude riešená ako asfaltová
s kamennými prvkami. Chodníky
budú zároveň doplnené o mobiliár a drobnú architektúru (lavičky,
smetné nádoby, stojany na bicykle, atď.) a zastavenia (vyhliadkové miesta), z ktorých je možný výhľad na atraktívne skupiny
objektov.
Ako bude riešená ochrana súsošia Ľ. Štúra?
Na ochranu súsošia Ľ. Štúra bol
v rámci projektov vypracovaný
spôsob zabezpečenia a stabilizácie sôch počas výkopových prác
formou podporných konštrukcií.
V projekte sa rieši statické zabezpečenie, ako aj ochrana sôch pred
poškodením, čo bolo požiadavkou mesta i Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.
Ako sa bude zásobovať stavenisko materiálom?
Rozsah rekonštrukčných prác na
námestí si vyžaduje zriadenie samostatného priestoru, kde budú
mať dodávatelia uložené zásoby
stavebného materiálu, mechanizmy a zázemie pre zamestnancov.
Zariadenia staveniska sa nachádza v priemyselnej časti mesta
smerom na Šenkvice. Námestie
bude zásobované podľa potrieb
individuálne.
Budú počas stavebných prác
výpadky v dodávkach pitnej
vody?
Počas rekonštrukcie verejného
vodovodu budú výpadky v distribúcii vody len krátkodobé a to
iba vtedy, keď sa budú prípojky
napájať na nové vodovodné potrubie.
Kedy budú stavebné práce
ukončené?
Predpokladaný začiatok prác pripravovanej rekonštrukcie je naplánovaný na jar 2014 a celkový priebeh prác je rozdelený do
štyroch etáp. Rekonštrukcia Stoličného potoka a rozvodov vody
a kanalizácie by mala byť ukončená v 2. polroku 2015.
Bude námestie počas prác prístupné pre peších chodcov?
Áno, prístup pre peších bude
takmer bez obmedzení. Nakoľko
sa práce budú realizovať po úsekoch, prístupnosť objektov bude
v danej etape riešená formou premostení a dočasných lávok.
Kde sa budú počas rekonštrukcie organizovať kultúrne podujatia?
Kultúrny život a tradičné podujatia či výstavy budú naďalej
prebiehať i počas rekonštrukcie
námestia Ľudovíta Štúra. Centrum kultúrneho života sa však
premiestni do iných častí mesta. Občania i návštevníci budú
o miestach realizácie podujatí
v meste Modra vopred a včas informovaní.
Ako riešiť výmenu alebo zriadenie jednotlivých prípojok?
Pre obyvateľov bude pripravený
manuál na rekonštrukciu jednotlivých prípojok, ktorý bude zverejnený na informačných bodoch
a kontaktných miestach. Na základe manuálu občania získajú informácie ako postupovať pri rekonštrukcii alebo zriadení novej
prípojky.
Dôležité kontakty, informácie
Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu ako aj podrobnejšie informácie sú k dispozícii počas
stránkových hodín v Kancelárii
1. kontaktu, Štúrova 59 a v budove Mestského úradu Modra
Dukelská 38, na www.modra.sk
- „Námestie Ľ. Štúra“, na infolinkách 033/6908 333, 033/6908
300, 033/6908 317 a na e-mailovej adrese: [email protected]
Informácie k rekonštrukcii námestia pripravili:
Ing. arch. Andrea BALÁŽOVÁ BACHORECOVÁ,
referát územného plánovania
a ochrany pamiatok
Ing. Marek FICO,
referát dopravy
a technickej infraštruktúry
Mgr. Andrea KUZMOVÁ,
referát komunikácie
a zahraničných vzťahov
11
M O D R A N S K É Z V E S T I • Va š e n á z o r y
Názor: Otvorený list
List pani Anny Kováčovej je reakciou na zverejnenú informáciu v MZ č. 01/2014 o zrušení Turisticko-informačného centra
v Harmónii. List uvádzame v plnom znení. Pozn.: názor autorky
sa nemusí zhodovať s názormi redakcie.
Vážená pani Ing. Zuzana Knetigová, ospravedlňujem sa, ale
nemôžem nereagovať na výzvu
pre Modranský turistický spolok
o zrušení výstavy a následnom
vysťahovaní z Turisticko-informačného centra v Modre-Harmónii.
Od roku 1976 som aktívnou dobrovoľníčkou v oblasti lyžovania
a turistiky v Modre. Viac ako desať rokov som bola predsedníčkou Modranského turistického
spolku. Pre zdravotné a hlavne
iné okolnosti som sa rozhodla
v roku 2013 nekandidovať do
výboru Modranského turistického spolku. Som držiteľkou strieborného a zlatého odznaku Klubu slovenských turistov, ktorý
mi bol udelený za rozvoj turistiky na Slovensku (zlatý odznak
je možné udeliť predsedníctvom
KSTL až po 25 rokoch aktívnej
činnosti). Poznám veľmi dobre
históriu turistiky v Modre, pretože som sa na nej aktívne podieľala a preto mi nemôže byť
ľahostajné vaše rozhodnutie.
V roku 2003, keď sme sa vrátili
späť k názvu Modranský turistický spolok sme po skúsenostiach s organizovaním úspešnej
výstavy „100 rokov turistiky
v Modre”, ktorú zorganizoval
Klub slovenských turistov a ly-
žiarov a kurátorom výstavy bol
pán Milan Ružek, chceli mať
stálu výstavu. Požiadali sme
o miestnosť pre výstavu a aj klubovú miestnosť pána primátora
Ing. Vladimíra Medlena. Prísľub
bol, keď sa dostavia Turisticko-informačné centrum v Modre–
Harmónii, miestnosti nám budú
k dispozícii. Znovu sme žiadali
o priestory nového primátora
Ing. Petra Majtána. Tri dni pred
oficiálnym otvorením sme boli poverení pripraviť výstavu
a recepciu na oficiálne otvorenie Turistického informačného
centra. Výstava bola sprístupnená, boli použité originálne materiály, ktoré poskytlo Múzeum
Ľudovíta Štúra v Modre.
Potom bola výstava znovu prepracovaná a originály sa vrátili
do depozitu. O výstavu bol zo
strany verejnosti záujem, o čom
svedčia nespočetné záznamy
aj s poďakovaniami v kronike.
S veľkým potešením prijali výstavu rodinní príslušníci bývalého lesného radcu a zakladateľa
turistiky pána Alexandra Filípka.
Zlom v propagácii nastal vlani,
keď začalo upadať aj TIC. Mnohí noví pracovníci TIC nevedeli,
že na poschodí je výstava, o čom
som sa osobne presvedčila pri
návšteve TIC-u. Mám dojem, že
nastal úmyselný útlm tejto ustanovizne, ktorá mala veľmi dobrý ohlas u verejnosti. Veď prešli
roky kedy mohlo prísť ku kontrole využívania grantu z EÚ na
stanovené účely a to bolo vybudovanie Turisticko-informačného strediska. Stali sme sa dobrou
zásterkou na oklamanie tých,
ktorí nám poskytli peniaze na jej
vybudovanie.
Ale bohužiaľ v Modre to tak je.
Spomeniem len pár aspektov
z toho, ako sa v Modre hazarduje
s nadšením jednotlivcov i skupín,
ktorí chcú niečo vytvoriť pre blaho všetkých. Vždy zvíťazia záujmy skupín alebo jednotlivcov,
ktorí zoberú chuť i tým pár nadšencom. Nečudujme sa preto,
že mladí ľudia strácajú záujem
o aktivity v Modre.
Uvádzam príklady:
Klub československých turistov vybudoval Zochovu chatu.
Modranskí lyžiari - kompletná výstavba lyžiarskeho areálu, chatky, vleky, pretekárska
činnosť, lyžiarska škôlka, prvé
snehové delo na Slovensku, malý tréningový lyžiarsky areál na
Veľkej Homoli s vlekom , vyššie
záujmy určitej skupiny - desaťročná stagnácia, úpadok a vďaka
členom LO Pezinok, ktorí obnovili lyžiarsky areál.
Modranský turistický spolok výstavba rozhľadne, prístrešok
pod Homoľou, vybudovanie sedenia a orientačnej tabule na
Zámčisku, obnovenie rozlámaného pomníka na Čermákovej
lúke, ostatné turistické aktivity
Názor: Projekt do archívu projektov
O plánovanej rekonštrukcii koryta Stoličného potoka, ktorý
preteká popod námestím sa hovorí už dlho. Nuž, ak je rekonštrukcia potrebná, nech ju príslušná firma urobí. V januárových
Modranských zvestiach naša pani primátorka napísala - Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
urobí rekonštrukciu prekrytia Stoličného potoka a zároveň Bratislavská vodárenská spoločnosť
a.s. urobí opravu vodovodného
potrubia a kanalizácie na námestí. Povinnosťou oboch investorov
bude po skončení podzemných
prác upraviť povrch iba do pôvodného asfaltového stavu. Jednoduché a rýchle riešenie, firmy urobia
čo treba, všetko upracú a dajú do
pôvodného stavu a život ide ďalej.
Mestský rozpočet to nebude stáť
ani cent. Normálny človek by si
povedal, nech už je to rýchlo za
nami, ale pani primátorka má iný
názor. Keď už budeme mať rozkopané námestie, bolo by škoda,
keby bolo námestie už do roka
pokryté asfaltom a funkčné, my mesto sme sa rozhodli pokračovať
v rekonštrukcii a revitalizácií námestia, nech to trvá aj 5 rokov, aj
dlhšie, projekt máme, ale nemáme
peniaze.
Modrania, projekt, na ktorý nie
sú peniaze, stojí akurát tak za...
veď viete za čo.
Ja si myslím, že peniaze, ktoré sa
dali za tento projekt, sa mohli použiť na opravu chodníkov a ciest,
najmä na opravu ciest, kade povedie obchádzka, keď bude uzavreté námestie. Revitalizácia námestia sa môže urobiť, keď bude
urobený obchvat nášho mesta,
ale zatiaľ vyzerá, že to bude na
svätého Dindy, čo nebude nikdy.
Ivan BOJKOVSKÝ
sú známe. Musím pripomenúť
i desaťročia, ktorým sa venovali turisti pri značkovaní turistických trás v Malých Karpatoch.
Je pre mňa nepochopiteľné, keď
pani primátorka, ktorá je členkou Modranského turistického
spolku od roku 2013, k tradíciám a histórii Modry má kladný
vzťah, nehľadá rozumné riešenie. Ja osobne nemám proti tomu, aby sa Lesy Modra presťahovali do Harmónie nič, ale
myslím si, ak nie sú ešte iné
záujmy s týmto bývalým TIC,
nebolo by od veci popri našej
výstave oboznámiť verejnosť
s históriou poľovníctva a lesného hospodárstva v Modre. Je
potrebné, aby si kompetentní
uvedomili, že Modra-Harmónia je vstupnou bránou do pohoria Malých Karpát, a že rozvíjať
cestovný ruch je možne cez turistiku a tej treba vytvoriť pre jej
rozvoj aj podmienky.
Som pripravená na zajtrajšej výročnej schôdzi Modranského turistického spolku iniciovať petíciu za vytvorenie vhodných
podmienok pre existenciu výstavy o histórii turistiky v Modre.
V mesiaci január 2014 som propagovala turistické oblasti na
Zochovej chate pre Slovenský
rozhlas a pomáhala som skontaktovať skupinu filmárov s vedením Mestského úradu za účelom nakrúcania dokumentu pod
rozhľadňou na Veľkej Homoli.
V Modre, 12. 2. 2014
Ing. Anna KOVÁČOVÁ,
bývalá predsedkyňa Modranského turistického spolku
Námestie v Modre.
Foto: archív mz
12
M O D R A N S K É Z V E S T I • Va š e n á z o r y / Ž i v o t n é p r o s t r e d i e
Názor: Rekonštrucia námestia v Modre
a siršie celomestské až regionalne súvislosti
Táto investícia nie je hocaká
a má nesporne celomestský až
nadmestský význam v pod malokarpatskom regióne v rozvoji
cestovného ruchu. Nezaobíde sa
bez ďalších pomocných investícii najmä v zabezpečení priebežnej aj väčšej časti cieľovej dopravy mimo námestia, pretože
znovu pustenie dopravy na 6,5
m širokú obslužnú komunikáciu vedenú námestím, po ukon-
čení rekonštrukcie, je neprijateľné. Modra v tomto smere má
jedinú možnosť riešenia - využitie priľahlého terasového svahu
na východ od historického jadra
a centra, pre vedenie nielen tzv.
Malého zberného obchvatu mesta (predĺženej Šúrskej ulice), ale
aj zakomponovania potrebnej vybavenosti spolu sa záchytnými
parkoviskami, mestským parkom
pri hradbách a chránených osko-
Jar máme pred dverami
Prípravy na jarné upratovanie v meste
Jarné upratovanie organizované mestom Modra sa uskutoční
v týždni od soboty 5. 4. 2014 do soboty 12. 4. 2014.
V sobotu 5. 4. 2014 sú pozvaní
k upratovacej akcii všetci dobrovoľníci a obyvatelia, ktorým
nechýba chuť do práce a majú
záujem o to, v akom prostredí
žijú. Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť u referentky MsÚ
Ing. Kristíny Čechovej, ktorá rada poskytne všetky potrebné in-
formácie, rady a pokyny. Mesto
Modra tak, ako v predchádzajúcich rokoch, dodá dobrovoľníkom vrecia na odpad, pracovné
ochranné rukavice, prípadne iné
potrebné pomôcky a zabezpečí zvoz odpadu. V čase Jarného
upratovania bude tiež posilnená kapacita zberného dvora na
rušiach a tiež atraktívnej terasovej nízko podlažnej obytnej zástavby.
Bolo by preto účelne, aby sa
vypracovala súbežne s rekonštrukciou námestia Urbanistická
štúdia tohto územia, a po odsúhlasení sa preniesla do nového
územného plánu Modry s možným realizačným vyústeným pre
uchránenie tejto vyhlásenej Pamiatkovej zóny s novým atraktívnym námestím. Toto nie je
prvá iniciatíva v tomto smere,
aj v minulosti boli pokusy o zapojenie týchto východne priľahlých plôch do organizmu mesta
Dolnej ulici. Mesto nadväzuje
na predošlé roky, a tak si každá
skupina či jednotlivec môže vybrať do akej činnosti a v akých
miestach sa, podľa svojich možností do upratovania zapojí.
V týždni od 7. 4. do 11. 4. 2014
sa do upratovania mesta zapoja
modranské materské, základné
a rovnako stredné školy. V sobotu 12. 4. 2014 uzavrie mestom
vyhlásené Jarné upratovanie zber
nebezpečných odpadov a použitých jedlých olejov z domácností.
(red, Kristína ČECHOVÁ,
MsÚ)
Bezplatný odvoz nebezpečných odpadov
Mesto Modra oznamuje obyvateľom, že v sobotu 12. apríla 2014
sa uskutoční v Modre a v historickej časti Kráľová a rekreačnej
oblasti Harmónia bezplatný odvoz nebezpečných odpadov a použitých jedlých olejov z domácností. Odvážať sa budú nasledovné
druhy odpadov: elektroodpad – všetky druhy, batérie a akumulátory, žiarivky, použité jedlé oleje z domácností.
V meste Modra a v historickej časti Kráľová bude prebiehať adresný zvoz elektroodpadu
a použitých jedlých olejov z domácností. Každý, kto má záujem
o odvoz elektroodpadu a olejov
nahlási svoju požiadavku v kancelárii prvého kontaktu na tel.:
033/6908 333; e-mail: [email protected] Odber nahláseného odpadu bude vykonaný
v čase od 8.00 - 14.00.
Kvôli nedorozumeniu pripo-
míname, že pracovníci elektrospotrebiče prevezmú priamo pri
vozidle a tieto naložia na korbu
vozidla. Manipuláciu s elektrospotrebičmi a ich znesenie k vozidlu si musia obyvatelia zabezpečiť sami. Použité jedlé oleje je
potrebné odovzdať v riadne uzatvorenej plastovej fľaši.
V rekreačnej oblasti Harmónia
môžete odpad zhromaždiť do
9. hodiny na mestom Modra vy-
pre odľahčenie a oživenie centra
(Nová tvar mesta Modry vedeným Malého zberného obchvatu v mestskom parku, Overovacia štúdia využitia mestských
záhumeníc na bývanie, i moje
náčrty urbanisticko-dopravného
riešenia s návrhom okrem iného aj 2-och záchytných parkovísk), lenže očividnejšia a naliehavejšia potreba zapojenia
týchto plôch do organizmu mesta sa ukazuje až teraz v súvislosti s doriešeným námestia, jeho
sprístupnenia a ochrany. V tejto súvislosti je treba vychádzať
z toho, že navrhovaný Veľký
rýchlostný obchvat Modry je nasmerovaný na Trnavu a teda nerieši priebežnú dopravu na satelity Harmóniu a Kráľovú a smer
Trstín.
Emanuel KOLLÁR
hradenom a označenom mieste
na námestí v Harmónii pod autobusovou zastávkou.
Upozorňujeme, že je prísne zakázané vyložené elektrospotrebiče rozoberať a vykrádať.
Odvoz elektroodpadu bude vykonávať spoločnosť A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5,
917 01 Trnava. Prípadné bližšie
informácie budú občanom mesta poskytnuté kanceláriou prvého
kontaktu a referentkou mestského úradu Ing. Kristínou Čechovou (tel.: 033/6908304, e-mail: [email protected])
a na odpadovej linke mesta Modry 0904 889 542.
(msú)
Foto: archív mz
V minulom čísle MZ mali možnosť vidieť všetci Modrania, tesne pred
realizáciou, vizualizáciu tohto námestia spolu s charakteristickým
priečnym rezom i dočasným vedeným priebežnej i cieľovej dopravy
(iba záchytné parkovisko R1 zo strany Bratislavy na Moyzesovej).
13
Inventarizácia
separačných
nádob
Mesto Modra oznamuje obyvateľom, že v mesiacoch február
až marec bude poverený pracovník mesta Modry vykonávať inventarizáciu pridelených
separačných nádob umiestnených v domácnostiach obyvateľov. Ďakujeme všetkým za
ústretovosť, prípadné bližšie
informácie budú občanom mesta Modry poskytnuté referentkou MsÚ Ing. Kristínou Čechovou (tel.: 033/6908 304, e-mail:
[email protected])
a na Odpadovej linke mesta
0904 889 542.
(msú)
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
14
Modranská Beseda
na konferencii v Skalici
Na stretnutí odznelo veľa príspevkov a nových informácii,
ktoré priblížili Dušana Jurkoviča ako jedinečného architekta a osobnosť, ktorá by mala
byť prezentovaná v európskom
kontexte. Usporiadatelia konferencie sa v záverečnej debate
dohodli so zástupcami inštitúcií
a miest, v ktorých sa nachádzajú
Jurkovičove stavby a pamätníky
na realizácii spoločného cezhraničného slovensko–moravsko–
českého (a možno aj poľského)
projektu s pracovným názvom
„Jurkovičova cesta“. Projekt by
mal obyvateľom a turistom doma i v zahraničí priblížiť dielo
D. Jurkoviča a zároveň prepojiť jednotlivé územné časti vy-
Foto: oz modranská beseda
Členovia Modranskej Besedy nechýbali na zaujímavej medzinárodnej konferencii „Architektúra nás spája“, ktorá sa uskutočnila 23. januára v slobodnom kráľovskom meste Skalici. Konferencia bola venovaná Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi. Významného
architekta predstavili poprední odborníci z oblasti architektúry, pamiatkarstva a umenia ako autora kúpeľného komplexu
v Luhačoviciach, secesných stavieb v Rožnove pod Radhoštěm,
vojenských cintorínov v Haliči aj ako autora Štefánikovej mohyly
v Brezovej pod Bradlom a autora lanovky v Tatranskej Lomnici.
tvorením nového atraktívneho
turistického regiónu. K spolupráci sa okrem miest a inštitúcií
zo Skalice, Zlína, Rožnova pod
Radhoštěm, Nového Města nad
Metují, Brezovej pod Bradlom,
za Modru prihlásila aj Modranská Beseda.
OZ Modranská Beseda v partnerstve s Cirkevným zborom
Februárové zasadnutie Združenia miest
a obcí Malokarpatského regiónu
Vo štvrtok 6. februára 2014 sa
v priestoroch Kultúrneho domu
Ľ. Štúra v Modre konalo rokovanie členov Združenia miest
a obcí Malokarpatského regiónu.
Starostovia okolitých samospráv
prijali pozvanie predsedu združenia Radovana Mičúnka, starostu
obce Píla.
V rámci programu pracovného dopoludnia boli prerokované
aj nasledovné témy: informácie
o projekte DEUS, týkajúceho sa
elektronizácie samospráv, pričom obce BSK sa doň budú môcť
zapojiť až po roku 2015. Ďalej
primátori a starostovia hovorili
o e-government - elektronickej
schránke. Po objasnení právneho výkladu nasledovala diskusia o povinnosti nakladania s el.
schránkou. Prítomní zobrali na
vedomie Správu o hospodárení
ZMOMR za rok 2013 a schválili Návrh rozpočtu združenia na
rok 2014. V neposlednom rade
boli na stretnutí prednesené aj in-
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Modra rozbieha aktivity smerujúce k začatiu prác pri
obnove Jurkovičovho sirotinca
v Modre, preto sme vďační za
všetky nové informácie, stretnutia a kontakty, ktoré odkrývajú a propagujú osobnosť a dielo
Dušana Jurkoviča.
Juraj PETRAKOVIČ
formácie z ostatného rokovania
Rady ZMOMR, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave a z februárového rokovania predsedov regionálnych združení v Piešťanoch.
Hlavnými bodmi na pripravovaný snem ZMOS bola komunálna reforma, programové obdobie 2014 – 2020 a problematika
kompetencií. V závere rokovania
v Modre prijali členovia ZMOMR aktualizáciu stanov združenia.
(red, zdroj: ZMOMR)
Župan Frešo ocenil 12 osobností Bratislavského kraja
Cenu Samuela Zocha dostala aj ev. farárka Anna Adamovičová
„Je to oceňovanie tých najlepších, ktorí reprezentujú Bratislavský kraj a celé Slovensko.
Sú to ľudia, ktorých si vážime,
ku ktorým prechovávame úctu,
rešpekt aj istý druh obdivu, lebo sú pre nás dlhodobými vzormi a zaslúžia si, aby sme im to
aspoň v týmto skromným spôsobom dali najavo,“ povedal brati-
slavský župan Pavol Frešo. Kritériom pre Cenu Samuela Zocha
je podľa neho aj to, že títo ľudia
nám idú svojim životným príbehom príkladom.
Cena Samuela Zocha pre
evanjelickú farárku Annu
Adamovičovú
ThMr. Anna Adamovičová-
Olexová pôsobila 50 rokov
ako evanjelická duchovná. Bola zborovou kaplánkou, neskôr
zborovou farárkou v Modre. Popri zborovej práci sa angažovala
aj v redakcii Cirkevných listov
a veľmi aktívna bola v ekumenickom hnutí doma i v zahraničí.
Na základe jej dlhoročných snáh
bol sprístupnený bývalý nemecký evanjelický kostol. Dnes slúži kostol na usporadúvanie koncertov vážnej a cirkevnej hudby,
na výstavy a iné podujatia. Za
jej pôsobenia sa uskutočnila aj
generálna oprava Slovenského
evanjelického chrámu. Od roku
2005 je na dôchodku, no stále
aktívne prednáša na rôznych fórach a v Slovenskom rozhlase.
(red, TS BSK)
Foto: bsk
Bratislavský župan Pavol Frešo ocenil 12 osobností Výročnou cenou Samuela Zocha, Čestným občianstvom a Pamätným listom
predsedu kraja. Ocenenie získali tí, ktorí sa svojou prácou výrazne
zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj regiónu a jeho reputáciu doma i v zahraničí. Slávnostný galavečer sa konal vo štvrtok
večer v Divadle Aréna. Medzi dvanástimi ocenenými osobnosťami
kraja je aj modranská farárka Anna Adamovičová-Olexová.
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika/Inzercia/Spektrum
Poďakovanie
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Fedáková Laura
Fric Samuel
Gažová Eliška
Macák Jakub
Világi Michaela
Opustili nás:
Rajčeková Irena, 79 r.
Karlík Jaroslav, 84 r.
Přibylová Matilda, 93 r.
Vavrík Pavol, 74 r.
Bartošová Ružena, 60 r.
Billa Štefan, 77 r.
Dudo František, 83 r.
Mikuš Miloš, 55 r.
Ing. arch. V. Grúber, 76 r.
Vizinová Irena, 81 r.
Ružeková Zuzana, 91 r.
Jubilanti:
100-ročná
Ochabová Jozefína
25. 1.
8. 1.
27. 1.
1. 1.
9. 1.
5. 1.
6. 1.
8. 1.
13. 1.
15. 1.
15. 1.
15. 1.
16. 1.
18. 1.
18. 1.
19. 1.
19. 2.
90-ročný
Sagmeister Miroslav
80-roční
Janotíková Irena
Rapoš Ľubomír
Šimonovičová Emília
75-roční
Čistá Marta
Hroncová Veronika
Idešic Jozef
Walterová Lýdia
70-roční
Černáková Mária
Klúčiková Viera
Mindek Michal
Nosál Ivan
Parkáni Pavol
Smetana Karol
11. 2.
2. 2.
26. 2.
21. 2.
24. 2.
3. 2.
9. 2.
6. 2.
14. 2.
18. 2.
17. 2.
1. 2.
10. 2.
19. 2.
Ďakujeme
Dňa 13. 1. 2014 zomrel môj manžel Pavol Vavrík.
Zomrel náhle a o to je to bolestnejšie. Ďakujem priateľom a známym, ktorí sa prišli s ním rozlúčiť. S láskou
manželka Mária, syn Pavol s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Výročná schôdza rybárov
2. marca 2014 sa o 9.00 usku- schôdza OO Slovenského rytoční v Reštaurácii u Rybá- bárskeho zväzu Modra. Účasť
ra v Modre výročná členská členov je viac, ako vítaná. (rf)
Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyvateľov
Modrania v číslach
Migrácia, pôrodnosť a úmrtnosť v rokoch 2012 - 2013
r. 2012
narodení
77
zomrelí
83
prisťahovaní
172
odsťahovaní
164
Počet obyvateľov k 31. 12.
8929
Veková štruktúra k 31. 12. 2013
deti 0 - 3 roky
deti 3 - 6 rokov
deti 6 - 15 rokov
mládež 15 - 18 rokov
dospelí 18 - 60 rokov
seniori nad 60 rokov
Celkom
8. januára 2014 sme sa rozlúčili s našim drahým Jaroslavom Karlíkom, ktorý nás navždy opustil 6. januára 2014 vo veku 84 rokov
po ťažkej chorobe. Touto cestou sa chceme poďakovať pani farárke
Eve Oslíkovej za úprimné slová pri poslednej rozlúčke s ním. Pánovi
MUDr. Richardovi Džupovi za veľmi veľkú ochotu a ľudský prístup
a celému kolektívu v lekárni Salvator. Ďakuje rodina Karlíková.
255
306
700
265
5673
1903
9102
r. 2013
81
80
158
170
8982
2,80%
3,36%
7,69%
2,92%
62,32%
20,91%
Počet obyvateľstva a veková štruktúra k 31. 12. 2013
muži
4423
48,59%
ženy
4679
51,41%
Celkom obyvateľov
9102
Spracovala: Eva HORVÁTHOVÁ, evid. obyv.
Riadková inzercia
zz Predám 2-izb. byt po kompletnej rekonštrukcii na Podhorskej
ulici v Modre. Cena 66 500.
Tel.: 0903 935 128
zz Kúpim záhradu, sad, lúku,
pusták v Harmónii.
Tel.: 0905 101 500
zz Kúpim starú vínnu pivnicu
v Modre.
Tel.: 0905 696 787
zz Kúpim starý vinohradnícky
dom s vínnou pivnicou.
Tel.: 0905 696 787
zz Kúpim vinohrad, môže byť aj
pusták alebo lúku.
Tel.: 0905 696 787
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.). Tel.: 0918 250 910
zz Michal Bednarovský - Klasická masáž. Nová pracovná doba:
Po – Pia už od 7:30 do 18:30 hod.
Srdečne ďakujem neznámym
Ešte v minulom roku, v stredu 18. decembra 2013 popoludní,
neďaleko od môjho bydliska, som sa pravdepodobne pošmykla.
Spadla som, a následne utrpela vážny úraz. Nakoľko som mala,
okrem iných poranení, aj vážny otras mozgu, nepamätám si nikoho, kto mi vtedy poskytol prvú pomoc.
Vám, ktorí ste mi v tej chvíli venovali svoju pozornosť a čas a stali ste sa mojimi milosrdnými Samaritánmi, napokon ste aj zavolali
odbornú zdravotnú pomoc a zaria-
dili prevoz do Bratislavy do nemocnice, som doteraz nepoďakovala. Strávila som v nemocničnom
ošetrení Vianoce i čas povianočný
vo výbornej lekárskej, zdravotnej
i ľudskej opatere. V posledný deň
roku som bola prepustená do domáceho ošetrovania a rekonvalescencie. Preto teraz, keď už znovu
meriam svoje kroky po našom milom meste, z celého srdca, úprimne a vrúcne, ďakujem všetkým
vám, ktorí ste mi v tak vážnej situácii pomohli. Ujali ste sa ma naozaj ako raneného blížneho, a tak
ste sa aj vy zaslúžili o to, že som
Adresa: Vajanského 1, Modra prízemie NSP.
Telefón: 0915 977 517
zz Kupim záhradu, ovocný sad
alebo starý vinohrad v Harmónii
a okolí, 10 až 20 árov.
Tel.: 0903 450 192
zz Dám vinohrad do obrábania
Tel.: 0904 448 109
zz Odstúpim zariadené obchodné
priestory v Modre – pôvodne predajňa mobilného operátora.
Info na t. č.: 0944 238 545
zz Dám do prenájmu záhradu, 3
áre, s udržiavaným vinohradom.
Tel.: 0908 058 174
zz Hľadám pedikérku do zabehnutého salónu na Štefánikovej
ulici.
Tel.: 0904 920 305
zz Kaderníctvo Marco na Štefánikovej ulici 26 ponúka 10% zľavu na telefonické objednanie.
Tel.: 0904 920 305
sa opäť smela vrátiť domov. Veľmi si to vážim. Som Pánu Bohu,
vám všetkým tu v Modre, ako aj
lekárom a ostatným pracovníkom
oddelenia traumatológie a chirurgie Univerzitnej nemocnice v Bratislave, hlboko vďačná za všetku
ľudskú aj odbornú pomoc, za pozdravy a modlitby, i za všetky dobré želania. Prosím, nech to všetkým milostivo odplatí Pán Boh
sám a vám všetkým požehná.
Anna ADAMOVIČOVÁOLEXOVÁ
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
16
Štatút súťaže Modranská kapustnica 2014
Miesto konania: Modra, priest­
ranstvo pred Kultúrnym domom
Ľ. Štúra, Sokolská 8
Deň konania: 1. marca 2014
– v rámci podujatia Fašiangy
V Modre 2014
Prihlášky: do stredy 26. februára 2014 (kancelária MsKS Modra, Sokolská 8)
Doba varenia: 9.00 h. – 12.00
h.; Začiatok ochutnávky: od
12.00 h.; Vyhodnotenie: 14.00
h.
Podmienky súťaže
Návštevníci podujatia:
- podmienkou pre vstup na podujatie a degustáciu kapustníc je
zakúpenie vstupenky v deň konania podujatia Modranská kapustnica 2014
- predaj vstupeniek bude prebiehať od 9.00 h. v priestoroch Kultúrneho domu Ľ. Štúra v Modre
(KDĽŠ Modra). Cena vstupenky: 2 €
- návštevník k zakúpenej vstupenke dostane misku (1x) a lyžicu (1x)
– vstupenkou návštevník hodnotí najlepšiu kapustnicu
Súťažné družstvá:
- zloženie družstva: max. 4 členovia
- kapustnica sa varí výlučne na
dreve
- kapustnica sa musí variť priamo na mieste konania súťaže
- varí sa za každého počasia
- nie je povolené začať s ochutnávkou súťažných kapustníc
skôr než o 12.00 h.
- súťažné družstvá nesmú ponúkať navarené kapustnice návštevníkom bez platnej vstupenky
Každé družstvo si zabezpečí:
- technické zázemie (veľký kotol, sekera, stôl a pod.)
- 1 družstvo = 1 kotol (minimálne 25 litrový)
- vlastné suroviny k vareniu
- nie je dovolené používať predvarené suroviny
- plech pod kotol (zabránenie
znečistenia plochy)
Organizátor zabezpečí:
- naberačku v objeme 1,18 dcl
- 1 naberačka = 1 degustačná
porcia
- drevo do kotlov
- päť pecňov krájaného chleba
- nádoby na hodnotiace vstupenky
Hodnotenie
kapustnice
Návštevníci: po degustácii vhodí návštevník vstupenku do nádoby družstva s kapustnicou,
ktorú považuje za najlepšiu. Vyhráva družstvo, ktoré nazbiera najviac hodnotiacich vstupeniek. Návštevníci určujú iba
jedného absolútneho víťaza.
Odborná porota: zdegustuje
kapustnice všetkých družstiev.
Porota hodnotí chuť, použi-
té suroviny, prípravu a celkový
dojem. Členovia poroty udelia
prvé tri miesta pre súťažiacich –
ceny poroty.
Súčasťou tohto štatútu je aj Pri-
hláška do súťaže Modranská
kapustnica 2014, ktorá je k dispozícii v kancelárii Mestského
kultúrneho strediska, tel.: 033
647 2112.
(red)
Oslavy Roka Ľudovíta Štúra budú v roku 2015
23. januára sa v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre uskutočnilo
stretnutie zástupcov organizácií, inštitúcii, škôl a jednotlivcov, ktorí
sa plánujú zapojiť do organizácie a príprav celoslovenských osláv
200. výročia narodenia Ľ. Štúra v roku 2015 – Rok Ľudovíta Štúra.
V úvode primátorka Hana Hlubocká privítala prítomných, ktorí prijali pozvanie na stretnutie.
V rámci prezentácie informovala o zámere Ministerstva kultúry vyhlásiť rok 2015 za Rok Ľ.
Štúra, o zapojení Modry do osláv
a hlavne o cieľoch a zámeroch
vytváranej pracovnej skupiny pre
prípravu osláv v Modre. V rámci prezentácie oboznámila Modranov riaditeľka SNM – Múzea.
Štúra v Modre Viera Jančovičová so základnými informáciami
o Ľ. Štúrovi a miestach, kde Štúr
pôsobil a ktoré budú zapojené do
celonárodných osláv.
Na prvom stretnutí v diskusii odzneli aj tieto názory.
Termín osláv nie je šťastne nastavený vzhľadom na výročie úmrtia Ľ. Štúra v januári 2016, na
čo reagovala riaditeľka múzea
Jančovičová, ktorá informovala
o zámere múzea rokovať o uvedenom aj v celonárodnej komisii
vytvorenej pri MK SR. Po otvorení celonárodných osláv, otvo-
ríme oslavy aj v Modre, pretože
v r. 2015 oslávime aj 50. výročie
založenia Múzea Ľ. Štúra a 60.
výročie otvorenia Pamätnej izby
Ľ. Štúra. Medzi ďalšími návrhmi
bola informácia o brožúre vydanej o predchádzajúcich oslavách,
nutnosť navrhnúť podujatie tak,
aby Modra zarezonovala, realizácia súťažného nočného pochodu,
zapojenie modranských škôl do
osláv, zistiť možnosti zapojenia
aj škôl z iných miest, združenie
Modranská muzeálna spoločnosť
plánuje organizovať zájazdy na
podujatia v iných mestách. V závere sa prítomné zhodli v názore spojiť všetky sily a pripraviť
v rámci celoslovenských osláv
jedno kvalitné modranské podujatie. Primátorka oznámila, mesto
Modra sa nachádza v štádiu prípravy na revitalizáciu pamätných
miest spojených s osobnosťou Ľ.
Štúra.
Mesto Modra privíta iniciatívu
a nápady aj ďalších jednotlivcov,
občianskych združení alebo záujmových skupín, ktorí sa chcú zapojiť do príprav a priebehu osláv
Roka Ľudovíta Štúra. Ak máte
záujem, kontaktujte kanceláriu
primátorky (tel. 033/6908 300, e-mail:[email protected]) najneskôr
do 28. februára 2014. V pracovnej skupine ste vítaní.
(red, zdroj: MsÚ)
MODRANSKÉ ZVESTI • Predstavujeme
17
Kapela Music Art – hudba spojila dve generácie
Music Art je zoskupenie hudobníkov, ktorí vystupujú na kultúrno-spoločenských podujatiach v Modre a okolí. Mladých
muzikantov a speváčku, ktorá popri svoje záľube študuje na
Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre, spojil rovnaký rytmus a názor na hudbu. Výsledkom dobrej spolupráce
a kvalitnej prípravy sú spoločné vlastné piesne. Prvá, hraná aj
v Rádiu Modra má názov Tisíc krát. Speváčka Klára Kudláčová, bubeník Miroslav Hrdlovič, bassgitarista Jakub Chalabala,
gitarista Milan Čukan, klávesy Erik Rumi a gitarista Filip Soldán – to je modranský Music Art.
Názov vašej kapely je v Modre a okolí už pomerne známy.
Na svojich koncertoch mávate
stálych fanúšikov a pribúdajú
noví. Ako a kde ste sta sa dali do kopy? Kto hrá v Music
Art?
M. Hrdlovič: Naša kapela vznikla v marci 2012, takže
čoskoro oslávime dva roky čo
spolu hráme. Začali sme hrávať v priestoroch internátu vinárskej školy v Modre. Za založením stojí náš klávesák Erik
Rumi. Oslovil aj mňa, myšlienka sa mi zapáčila a po 17 rokoch
prestávky som začal znova hrať
na bicie. Ja som potom priviedol ďalších členov. Dnes hráme
v šesťčlennej zostave, Klárka,
Erik, Jakub, Milan, Filip a ja.
Klára ako študentka navštevujúca aj internát, načúvala pri našich skúškach za dverami. Popýtala sa kto si to tam brnká a keď
ba troch rokov. Absolvovala
som 7 rokov na hudobnej škole
u nás doma, na Záhorí. Ako 13
ročná som účinkovala v Minitalente, potom som moderovala
reláciu na náboženskej televízii
LUX, som členkou speváckeho
zboru v Radošovciach, odkiaľ
pochádzam. Z tých súčasnejších
spomeniem účinkovanie v Československo má talent, Malokarpatskýslávik, Pop Skalica,
Pop Senica, Senecká dúha a iné.
V súčasnosti som sa prihlásila
do súťaže Hlas Československa,
tak uvidím, ako to dopadne.
ju Erik priviedol medzi nás po
zaspievaní prvej pesničky bolo
jasné, že s nami zostáva. Skúšali sme aj v modranskom kine, za
čo ďakujeme riaditeľovi MsKS.
Hrávame zväčša pop-rock, prebraté i vlastné skladby. V súčasnosti sme urobili ďalšie štyri.
Piesne nám píšu naši kamaráti
Jano Chalabala a Miška Šeferová. Hudobnú minulosť máme
všetci, hrali sme v niekoľkých
kapelách, s prestávkami. A dnes
sme tu v tejto zostave a myslím,
že je výborná.
si veľmi dobre, vieme sa dohodnúť, podporiť, vypočuť názory a nápady. Miro a Milan sú
ako naši „tatovci“. Radia nám aj
v súkromných veciach a vedia
pomôcť, keď potrebujeme. Som
veľmi rada, že ma prijali medzi
seba a že nám to spolu aj dobre hrá.
M. Hrdlovič: Tak, ako hovoríš.
Mám rovnaký názor, že sme sa
doslovne našli. I keď vedenie
skupiny je na mne, čo niekedy
nie je jednoduché, manažovať
6 ľudí vrátane seba. Napriek tomu som rád, že si môžem po toľkých rokoch zahrať a že sa venujem tomu, čo ma baví. Klárka
má aj iné aktivity a tak sa ostatní
zväčša musíme prispôsobiť jej
tempu a rozvrhu. Okrem školy vedie detský spevácky súbor
a zúčastňuje sa rôznych speváckych súťaží. Aj teraz je v Hlase Československa, tak hádam
nám neujde nadobro (smiech).
Potom máme maturanta, čo tiež
bude ľahké skĺbiť, ale verím, že
to dokážeme, ako sa hovorí ľavou zadnou.
Mladá 17 ročná speváčka
a päť mužov. Okrem tejto prevahy je medzi vami aj generačný vekový rozdiel, ako si
navzájom rozumiete?
K. Kudláčová: Tak áno, je medzi značný vekový rozdiel. Štyria z nás majú okolo 20 rokov
a dvaja takmer 50. Rozumieme
Klára, máš krásny hlas. Zážitkom bola pieseň Halelujah
v tvojom podaní na jednom
z vystúpení. Predpokladám,
že účinkovanie v tejto kapele
nie je Tvoja prvá skúsenosť so
spevom. Čo všetko máš v tomto smere už za sebou?
Áno, spevu sa venujem od zhru-
A čo vystúpenia? Kde ste koncertovali a kde vás ešte len budeme môcť počuť? Iste máte
kopec plánov...
K. Kudláčová: Vystupujeme na
akciách v Modre, Pezinku a okolí. Našim prvým menším koncertom bolo vystúpenie v Kine
Mier Modra, ale prvý väčší sme
mali práve na modranských fašiangoch na námestí, myslím, že
pred rokom.
M. Hrdlovič: Radi prijímame
pozvania na akcie, kde nás chcú
počuť. Hrali sme v Modre, Pezinku, Svätom Jure, boli to koncerty v rámci letných festivalov
a zimných akcií. Teraz nás najbližšie bude možné počuť na
ďalšom ročníku podujatia Fašiangy v Modre a to tentokrát
pred Kultúrnym domom. Je to
krásny priestor, tak sa tešíme aj
my. Ďalej chystáme niekoľko
vystúpení po kluboch v Pezinku,
tak verím, že sa všetko podarí.
Okrem toho našu vlastnú prvú
pesničku Tisíckrát pravidelne
hrávajú aj v Rádiu Modra, za čo
ďakujeme. Tiež by som rád poďakoval všetkým, ktorí nám pomáhajú a radia nám a za poskytnutie skúšobne patrí vďaka p.
Nemčovičovi z Modry.
Teraz máme cieľ a zároveň sen,
a to nahrať CD s vlastnými pesničkami. Preto pracujeme aj na
získavaní sponzorov, ktorí by
nám pomohli s vydaním CD.
Radi by sme vystupovali aj na
letných festivaloch.
Music Art nájdete aj na facebooku.
(jk)
Foto: archív music art, 2x
„Našim snom je vydať CD, na ktorom bude naša vlastná tvorba“
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra
Rozhovor s predsedom nového
divadelného súboru v Modre OZ MoKraĎ
S Petrom Hornáčkom o divadelníctve
V uplynulej dobe sa ukazuje, že Modra má dva divadelné ochotnícke súbory. Zdá sa
však, že nesú aj podobný názov.
Obyvateľov zaujímajú podrobnosti. Predstavíte nám súbor,
ktorého ste predsedom?
Náš divadelný súbor MoKraĎ
vznikol z bývalých členov Modranského kráľovského divadla
(ďalej ako MKD), ktorí boli vylúčení, resp. prinútení opustiť jeho rady z dôvodu nevôle vedenia
MKD – Jozefa Šimečka, dodržiavať stanovy združenia a rovnako
aj neochote otvorene komunikovať v rámci realizovaných a plánovaných činností. Na druhej
strane je to rovnako aj symbolický názov, nakoľko sme boli svojim spôsobom do mokrade vyhnaní, ale rýchlo sme sa odtiaľ
dostali a začali sa venovať vlastným divadelným aktivitám.
Názov
MoKraĎ
(Modranskí a Kráľovanskí Ďivadelníci
– snáď mi slovenčinári odpustia) sme si interne odsúhlasili na
ustanovujúcej schôdzi novovznikajúceho občianskeho združenia 10. decembra 2013 avšak nakoľko sa táto informácia dostala
aj mimo naše kruhy, počnúc 20.
decembrom 2013 boli zo strany
MKD urobené urýchlené kroky
k žiadosti o registráciu ochrannej
známky s dôvetkom MOKRAĎ
a rovnako aj kroky v rámci registrácie domény www.mokrad.
sk. Ak by nám poskytol niekto
kompetentný z MKD informáciu,
že plánuje využiť nami zvolený
názov na jeho ciele a prospech,
mohli sme si zvoliť názov združenia v podstate akýkoľvek iný,
pokojne napríklad aj „Deravá ponožka“ (samozrejme ak nebude
v blízkom čase znovu zažiadané
o registráciu ochrannej známky
s týmto názvom). Každopádne
MoKraĎ sme my, BÝVALÍ členovia MKD.
Kde všade môžeme vidieť a počuť členov OZ MoKraĎ?
Aj napriek tomu, že sme mladé
združenie, aktivity jednotlivých
členov sú spojené či už s vystúpeniami OZ KRaĽOVAN, ale aj
s moderovaním a účinkovaním
v Rádiu Modra. Našou snahou
je, aby nás bolo vidieť a počuť
aj mimo Modry a okresu, a aby
sme reprezentovali seba a mesto
v rámci Slovenska a prípadne aj
za jeho hranicami.
Aký repertoár má nové združenie?
Momentálne intenzívne nacviču-
Výtvarná Modra venovaná
Ľudovítovi Hološkovi
Výstavu v múzeu môžete navštíviť do konca mesiaca
Slovenské národné múzeum-Múzeu Ľudovíta štúra v Modre vás
pozýva na výstavu výtvarných prác žiakov základných škôl. Témou tohtoročnej súťaže bola osobnosť a tvorba Ľudovíta Hološku. Ohodnotené boli nasledovní mladí talentovaní maliari:
hlavná cena - Namiko Uchnárová,
ZUŠ Eugena Suchoňa, Pezinok;
ďalší ocenení: Ema Polakevičová, Gymnázium Karola Štúra,
Modra; Veronika Šuplatová, Pedagogická a kultúrna akadémia,
Modra; Adrian Balek, ZŠ s MŠ,
Budmerice; Alžbeta Kovárová,
ZUŠ, Modra; cena prof. Ľudovíta
Hološku: Agáta Polonská, ZUŠ,
Modra; cena SNM-MĽŠ: Henrie-
ta Korčeková, Gymnázium Karola Štúra, Modra; čestné uznanie:
Gymnázium Karola Štúra za celú
kolekciu výtvarných prác.
Výstavu si môžete pozrieť do 28.
februára vo výstavných priestoroch Múzea Ľ. Štúra na Štúrovej
ul. č. 84 počas otváracích hodín.
Viac informácií nájdete na www.
snm.sk
(red)
jeme divadelnú hru pre deti i dospelých a chceli by sme ju v rámci časových možností v blízkej
dobe odpremiérovať na modranských doskách. Je to hra nemodranského autora, avšak je príjemná a veselá, čo je v súčasnej dobe
nevyhnutné. Plánujeme sa pustiť
do nácviku aj ďalších predstavení a možno padne voľba práve na
nejakého Modrana. Sú v pláne aj
ďalšie aktivity zamerané na divadelnú scénu, ale aby sme nehovorili do vetra, budeme o tom informovať hneď, ako to bude reálne.
Kde a kedy herci skúšajú? Uvítate aj nových členov? Čo musia spĺňať?
Na základe vzájomnej dohody
a ústretovosti MsKS Modra intenzívne skúšame v kultúrnom
dome v Modre štyri krát do týždňa, v pondelok od 18.00 do 21.00
a v utorok - štvrtok od 19.00 do
21.00. Vítaný je každý, kto si
chce akýmkoľvek spôsobom privoňať k ochotníckemu divadlu
– či už ako účinkujúci, technik,
výpomoc pri realizácii našich
činností alebo iba ako sympatizant ochotníckeho divadla. Podmienka je iba jediná – byť férový k ostatným členom združenia
a k združeniu samotnému. For-
mulár členskej prihlášky a stanovy združenia by v tejto dobe mali byť dostupné v rámci stránky
Ochotnícke divadlo MoKraĎ na
Facebooku, prípadne je možné
i o ne požiadať aj na e-mailovej
adrese [email protected]
com.
Z čoho čerpá MoKraĎ? (autori, starší Modrania/Kraľovania, história a pod.)
Vďaka predchádzajúcemu pôsobeniu našich členov v ochotníckom divadle už máme čosi načerpané, avšak je stále čo čerpať
z rôznych zdrojov, či už z kníh
alebo aj našich modranských
zvykov. V prípade voľby autorov
je veľký výber - modranskí, slovenskí a rovnako aj svetoví, je toho nadostač, stačí si len vybrať.
Najdôležitejšie však je, aby sa
náš výber páčil divákom, pretože
pre nich to všetko robíme.
Spolupracujete aj s okolitými divadelnými súbormi. Dôkazom je
napríklad februárové predstavenie budmerického divadla Hra na
princeznú...
Spolupráca s Budmeričanmi
a Budmerickým divadlom je taká naša prvá lastovička, avšak
plánujeme do Modry pravidelne
pozývať aj divadelné lastovičky
z iných obcí a miest a ak ich bude
dosť, možno prinesú do Modry aj
leto. Na oplátku my budeme lietať za našimi kamarátmi z iných
ochotníckych divadiel na ich domovskú scénu a prinášať veselú
letnú náladu.
(pes, ph)
Včelie úrovne neba
podľa Milana Ferka
SNM – MĽŠ vás pozývajú na
otvorenie výstavy Milan Ferko – Modranské roky spojenej
s premiérou časti dokumentárneho filmu Posledné rozhovory v piatok 7. marca o 17.00 vo
výstavných priestoroch múzea.
Viac ako 130 knižne vydaných diel za vyše 60 rokov
literárnej činnosti, to je tvorba
Milana Ferka. Potomok slovenských drotárov podedil po predkoch najmä bezprostrednosť vlastnosť, ktorá ohúri človeka.
Nič ľudské nám totiž nie je cudzie a bezprostrednosť je nám
najbližšia. (red, mľš)
Milan Ferko.
Foto: snm-mľš
18
MODRANSKÉ ZVESTI • História
Historický kalendár – časť 38.
Foto: snm-mľš
10. februára 1874 zomrel v Brezovej pod Bradlom vo veku 64
rokov Tomáš Slavomil Hroš. Po
absolvovaní modranského gymnázia vyštudoval v Bratislave teológiu a pôsobil ako evanjelický
farár v Bukovci a v Brezovej pod
Bradlom, kde založil Slovanskú
knižnicu. Propagoval zakladanie
spolkov miernosti a hospodársku
osvetu. Publikoval náboženskú
poéziu a venoval sa štúdiu cirkevných dejín.
10. februára 1924 zomrel
v Bratislave vo
veku nedožitých
40 rokov Gustáv
Zoch (narodil sa
v Cerovom 3. júla
1884). Po absolvovaní teologickej
fakulty v Bratislave bol farárom
v Hodruši a v Lubine. V roku 1911
sa oženil s Valériou Vodovou,
dcérou učiteľa v Modre /1892 1976/. V národno-osvetovej práci nezaostával za svojimi strýkami a bratom Samuelom, ev.
biskupom a farárom v Modre.
Prispieval do cirkevných časopisov (Stráž na Sione), napísal
drámu „Z otroctva k slobode“,
ktorú hrávali ochotnícke divadlá. Pochovaný je na modranskom cintoríne.
15. februára 1979 zomrel vo
veku 54 rokov modranský rodák Michal Rapoš. Po skončení
štúdia pracoval na SVŠT, založil a viedol Katedru elektrotechnológie na Elektrotechnickej fakulte v Bratislave. Pôsobil aj na
elektrotechnickej fakulte v Káhire a na univerzite v Salforde
(Veľká Británia). V roku 1959
sa habilitoval a v roku 1966 bol
menovaný profesorom. Vo vedecko-výskumnej práci sa
zameral na výskum
dielektrických vlastností tenkých vrstiev.
Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice a viacerých článkov vo vedeckých
časopisoch.
17. februára 1739 sa v mestečku Čakovo v Temešvárskom
Banáte narodil Dositej Obradović. Považuje sa za najväčšieho srbského osvietenca. V roku 1811 ho vymenovali za člena
Rady Národného zhromaždenia
v Belehrade a ministra národnej osvety. Súčasťou osláv jeho
250. výročia narodenia v rámci kalendára UNESCO bola
slávnostná akadémia v Modre.
Na budove gymnázia bola odhalená z tejto príležitosti pamätná
tabuľa ako spomienka na jeho
vyučovanie srbských študentov
v roku 1777. Slávnosti sa zúčastnila i delegácia Matice srbskej.
19. februára 1824 sa narodil
v Modre Anton Kilián Komnánsky. Do františkánskej rehole vstúpil v roku 1842 a po
vysvätení za kňaza pôsobil vo
viacerých miestach na západnom Slovensku a v severnom
Maďarsku. Časť jeho kázní bola
publikovaná v slovenčine, časť
ostala v rukopise. Pôsobil aj ako
lektor filozofie a histórie na františkánskych učilištiach a v slovenských konventoch Mariánskej provincie. Jeho práce sú
uverejnené v Biografickom slovníku Slovenska. Polemická práca Dejiny Uhorského kráľovstva
vyvolala v rehoľných kruhoch
diskusiu a zvýšený záujem o kritické skúmanie uhorských dejín.
19. februára 1894 sa v Modre narodil Pavel Uhlárik. Vo
vojnových rokoch musel narukovať do rakúsko-uhorskej ar-
Názor: Spomienka v súvise s rodinou
Grünwaldovcov v Modre–Kráľovej
Ako bývalý ev. a. v. farár v Modre-Kráľovej (1971-1996) som
mal dočinenia s domom Grünwaldovcov. O histórii tohto domu som sa dozvedel štúdiom histórie Ev. a.v. cirkevného zboru
v Modre-Kráľovej (na Kráľovej ulici, VI. časť Modra). Tá história ma nezaujala len preto, že dom susedil s ev. a. v. farou, ale
najmä preto, že vlastníkmi domu boli členovia židovskej obce
a dom bol arizačný a pridelený občanovi HG. Môj predchodca v úrade prof. Petrík ma bližšie oboznámil s tým, že cirkevný
zbor dom zaplatil potomkom bývalých majiteľov...
Osobne som arizátorov domu navštívil s patričnými dokladmi zo
súdov... Požadovali päťdesiat tisíc, s čím presbyterstvo cirkevného zboru nesúhlasilo aj preto, že
by vtedajšia štátna vrchnosť nebola súhlasila s preplatením z cirkevnej pokladne... A tak nastala kalvária na súdoch. Pridelený
nám právnik mi poradil navštíviť niekoho z bývalých majiteľov
domu. To však bola „ihla v stohu
sena“, ale našiel som ju neďaleko Serede v rodine bývalej slúžky, ktorá ma informovala o vnučke bývajúcej niekde v USA... Aj
cestou židovskej obce v Bratislave som sa dozvedel o nej, ktorá
sa vydala za syna matky, členky
židovskej obce... Pomocou židovskej obce som matku, pani
Palanovú našiel v Bratislave. Na-
vštívil som ju a s veľkou účasťou
som počúval jej históriu. Kvôli
dráme, ktorú prežívala v zástupe čakajúcich Židov na transport
do plynu svoju spomienku zverejňujem. So svojou známou sa
v tom zástupe maďarsky rozprávala. Počúval to esesák, ktorý
bol Maďar nemeckej národnosti.
Opýtal sa jej, či je Maďarka. Prikývla a on ju zoradil do druhého
zástupu, aby sa s priateľkou rozlúčila...Bolo to rozlúčenie natrvalo: zástup, v ktorom stála s inými
Židmi, bol určený do plynu a ten,
do ktorého preradil pani Palanovú, bol určený „na práce“ atď.
Pani Palanovej som vysvetlil dôvod mojej návštevy ako farára
cirkevného zboru, ktorý má záujem o dom, za ktorý už zaplatil
19
mády a po zajatí vstúpil do československých légií. Aktívne sa
zúčastnil bojov za naše oslobodenie spod maďarského útlaku.
Je pochovaný na modranskom
cintoríne a pomník mu dal postaviť evanjelický cirkevný zbor
v Modre.
24. februára 1934 zomrel
v Bratislave vo veku 61 rokov Šimon Roháček. V Modre
vlastnil tlačiareň a kníhkupectvo. Pôsobil ako redaktor, vydavateľ a organizátor ochotníckeho divadla. Angažoval sa i ako
politik za Slovenskú národnú
stranu a Republikánsku stranu
poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu. V Prahe bol
senátorom Národného zhromaždenia. Zostavil a redigoval
publikáciu Na pamiatku Pavla
Zocha. Bol významným vydavateľom evanjelickej náboženskej
literatúry a periodík. Pochovaný je na modranskom cintoríne.
Žiaľ hrobové miesto, ktorého
autorom je architekt Dušan Jurkovič nie je len zanedbané, ale aj
čiastočne zdevastované.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné
podnety posielajte na viera.
[email protected]
(kvm)
150.000 tisíc korún... Pani Palanová mi povedala, že len to bude
spravodlivé. Dala mi adresu syna,
ktorý sa oženil s vnučkou z rodiny
Grünwaldovej a žijú v USA. Po
výmene listov s ňou som jej napísal návrh predaja časti domu cirkevnému zboru, čo ona dala potvrdiť notárom a tak sme získali
doklad k súdnemu pokračovaniu...
Bolo to v 80. rokoch, keď bol
dom súdne prisúdený cirkevnému zboru! Komunistický súd
dom prisúdil, ale bývali arizátori
našli „chodníčky“ dokonca aj po
1989. roku a niekoľkoročná kalvária bola doriešená v najnovšej
dobe spôsobom, o ktorom nemám
a nechcem mať poňatie. Osobne
patrím ku generácii, ktorá zažila
udalosti fašizmu nielen vo vzťahu k Židom, a každá spomienka
na tú dobu túži len po tom, aby sa
to nikdy neopakovalo...
Ivan TÓTH,
bývalý evanjelický farár
MODRANSKÉ ZVESTI • Navštívte/Relax
20
Divadelný festival
Modranský grnák 2014
Rádio Modra pripravilo
exkluzívne rozhovory
s hudobníkmi
Moderátorom Rádia Modra sa podarilo získať do relácie
Legedy Popmusic exkluzívne rozhovory so známymi osobnosťami slovenskej hudobnej scény. Rozhovor poskytol Jožo Ráž a Peter Nagy. Pre poslucháčov Rádia Modra sa s muzikantami rozprával Ján Pelikán.
Rozhovor s Jožom Rážom bude vysielaný v troch hodinových častiach: 23. 2. 2014
o 17.00 a repríza bude v sobotu
1. 3. 2014 o 17.00; 2. 3. 2014
o 17.00 a repríza bude v sobotu
8. 3. 2014 o 17.00, 9. 3. 2014
o 17.00 s reprízou v sobotu 15.
3. 2014 o 17.00.
Rozhovory s Petrom Nagyom,
taktiež v troch častiach, budú
vysielané od polovice marca.
Rádio Modra pripravilo pre svojich poslucháčov aj súťaže o CD
skupiny Elán a CD Peter Nagy, zapojiť do súťaže sa môžete
prostredníctvom facebookovej
stránky Rádia Modra.(red, ape)
V dňoch 20. – 23. marca sa po druhý krát stane Modra dejiskom
divadelného festivalu s názvom Modranský grnák 2014. Podujatie
sa uskutoční pod taktovkou Modranského kráľovského divadla
– MOKRAĎ, spoluorganizátorov a záštitou primátorky Modry.
Tohtoročný festival Modranský
grnák potrvá štyri dni. Uskutoční
a na viacerých miestach (bližšie
info na plagátoch a webe) a jeho
súčasťou bude aj viacero sprievodných podujatí.
Štvrtok je určený prednesu modranských autorov, v piatok a v
sobotu ponúkne organizátor divákom niekoľko ochotníckych
divadelných predstavení a v nedeľu sa môžete tešiť zábavu v im-
provizačnej súťaži Improgrnák.
Všetky podrobné informácie
k priebehu podujatia Modranský
grnák, miesto konania, a informácie k jednotlivým súťažiam
nájdete na webových stránkach
organizátora Modranského kráľovského divadla – MOKRAĎ:
www.divadlo-modra.sk a www.
mokrad.sk.
(r, zdroj: divadlo-modra.sk, jš)
Krížovka na február
Autor:
Juraj
Mitošinka
skratka
západojuhozápadu
skratka
Amatér.
atletickej
asociácie
často
trčal
značka
ruských
lietadiel
Pomôcky:
citoslovce
litotes,
prekvaDalma, tapenia
ran, dohán
uchovaj
v tajnosti
pripomenul
niekomu
niečo
1. časť
tajničky
podvratné
činnosti
Org. amer.
štátov
varením
získaný
výťažok
skr. štátu
Idaho
2. časť
tajničky
skratka
obrnenej
brigády
penová
plastická
hmota
etylalkohol
téma
hlavné
jedlo (kniž.)
ukladal sa
na lôžko
zn. pre
abampér
obyvateľ
Írska
vz. fosfidu
bóru
mečanie,
mékanie
široko
otváral
ústa
žen. meno
švagor
(zastar.)
zvislá časť
stavby
zn. pre
miliampér
tabak
(zastar.)
zn. prvku
telúr
horská
kaukazská
osada,
aul
Leokádia
(dom.)
dal na
poriadok,
popratal
básnická
ozdoba
oraním
obrobím
vtiahol
do seba,
vpil
3. časť
tajničky
nástroj na
svietenie
pohovka
(zastar.)
omámiš,
omráčiš
staroegyptský
boh slnka
skratka
Pan
American
Airways
španielsky
tanec
ťazko robil
(expr.)
začo
(bás.)
Pomôcky:
Amián, ail,
dever, jota,
vakat, Ra
Justína
(dom.)
pás zeme
medzi
roľami
vonka
stará
zbraň
výbežok
prázdna
strana
v knihe
tamtá
zaceľoval
EČV Liptovského
Mikuláša
vyrubí
clo
4. časť
tajničky
žrde
na vozoch
kemping
(hovor.)
mužské
meno
tyl
(zastar.)
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme/Inzercia
Rozlúčka s Vilmou Žákovou
Malá útla osôbka, žijúca na Dolnej ulici v starom modranskom
dome s dobre skrytou tajnou modlitebňou... Aj vďaka nej sa
o Modre dozvedali aj návštevní a najvyšší predstavitelia z cudzích krajín. Familiárne sme ju mnohí volali Vilmuška. Svoje
posledné Vianoce strávila žiaľ v nemocnici. Napriek počiatočnej
pozitívnej rekonvalescencii však svoj boj 29. januára 2014 prehrala. Dovoľte preto, v mene všetkých, ktorí pani Vilmu Žákovú
poznali, krátku spomienku a úprimnú rozlúčku.
Narodila sa 16. marca 1923 ako
druhé dieťa župného úradníka,
referenta pre zásobovanie Jozefa Kellenbergera a Vilmy Kellenbergerovej, rodenej Žákovej,
dcéry modranského vinohradníka, majiteľa pálenice, včelára
a šikovného modranského podnikateľa Samuela Žáka. Začala chodiť do nemeckej školy,
kde získala základy svojej výbornej nemčiny. Vyššie stredné
vzdelanie získala v Obchodnej
akadémii. Štúdium s anglickými lektormi v Brne ju podporilo
v zdokonaľovaní štúdia angličtiny. Vždy mala vzťah k štúdiu ja-
zykov, počas 2. sv. vojny sa učila
rusky, maďarsky a francúzsky.
Patrila k prvým priaznivcom
esperanta a sama sa v ňom korešpondenciou s esperantistami
zlepšovala.
V 50-tych rokoch kvôli perzekúcii rodiny živila svoju matku aj
starú matku. Dlhé roky pracovala ako účtovníčka v Okresnom
podniku miestneho priemyslu.
Od šesťdesiatych rokoch 20.
storočia popri práci účtovníčky
vyučovala nemčinu a angličtinu v Kultúrnom dome Ľudovíta
Štúra. Nemecky a anglicky naučila aj tri generácie Modranov.
Po rozvode rodičov v 30-tych
rokoch používala meno Žáková.
So svojím starším bratom Ľubomírom mala od detstva pekný
vzťah, ktorý ukončila až predčasná smrť Ľubomíra - Mirka, ako
ho všetci volali. Napriek svojej
drobnej postave vedela byť energická, mala spoločenskú, priateľskú a romantickú povahu. Vychovaná bola ako dáma zo začiatku
20. storočia. Napriek niekoľkým
nápadníkom sa nikdy nevydala.
Od roku 1955, keď zomrela jej
milovaná stará mama Kristínka,
žila sama s mamičkou, ako ju
vždy volala, až do jej smrti.
Jej túžba stať sa skutočnou učiteľkou sa jej splnila po zmene spoločenskej situácie v roku
1989. Začiatkom 90-tych rokov
vyučovala nemčinu a angličtinu
na Strednej vinárskej a ovocinárskej škole v Modre. Táto práca ju napĺňala, mala rada mládež
a bola obľúbenou, aj keď prísnou profesorkou. Vtipom však
vedela zľahčiť náročné situácie.
Mala výbornú pamäť, bola do-
slova „pamätníčkou starých
čias”. Rada konzultovala historický kalendár v Modranských
zvestiach, kam aj sama občas
svojimi príspevkami či básňami prispievala. Napriek zhoršenej mobilite sa rada vybrala do
mesta, stretla sa so známymi,
„podiškurovala”, sledovala spoločenskú aj politickú situáciu.
Tešila sa z návštev svojich priateliek, synovcov Andreja a Martina; neskôr, keď už mohla len
ťažko chodiť, z telefonátov so
svojimi známymi.
Bola vernou evanjeličkou a jej
vzťah k Bohu bol veľmi úprimný. Výraznou mierou sa zaslúžila o reštaurovanie bývalej
evanjelickej modlitebne, ktorej
štukovú a obrazovú výzdobu objavil a obnovil jej starý otec Samuel Žák. Mala rada kvety a pokiaľ vládala, starala sa o svoje
„fialenky” a orchidey a veľké
množstvo muškátov. Česť jej
pamiatke...
(red, zdroj: Ján OSLÍK
a Múzeum Ľ. Štúra)
Expanzia zmyslových podnetov
Na prelome rokov sme mohli vďaka štedrosti Medzinárodného
klubu žien (IWCB) rozšíriť náš arzenál materiálneho vybavenia
na Snoezelen terapiu o ďalšie zaujímavé pomôcky. K pomôckam,
ktorými disponujeme, sme prikúpili bublinkový valec, vyhrievaný
vodný matrac a viacero menších prístrojov na optickú stimuláciu.
Pozornosť našich klientov púta predovšetkým veľký plastový
valec, v ktorom cirkulujú bubliny a klienti môžu pomocou interaktívneho ovládača meniť ich
farbu. Hojne využívanou a obľúbenou novinkou je aj vyhrievaný vodný matrac, ktorý sa prispôsobuje tvaru tela a poskytuje
tak bez najmenšieho tlaku neobmedzenú podporu. Evidujeme,
Snoezelen, terapia v Mereme.
že naši klienti benefitujú zo základných zmyslových podnetov,
ktoré Snoezelen terapia ponúka
a škálu podnetov chceme naďalej rozširovať. Veríme, že vďaka
nezištnosti našich sympatizantov
a podporovateľov sa nám to podarí a budeme schopní neustále skvalitňovať ponuku nami poskytovaných sociálnych služieb.
(rr)
VETERINÁRNA AMBULANCIA
MVDr. Romana Strieženca
CARPATHIAVET
v Modre je presťahovaná do nových
priestorov na ul. Štefánikova 18
Foto: merema
(oproti novootvorenému medicínskemu centru)
ORDINAČNÉ HODINY:
PO-STR-PIA-SO: 10.00 - 12.00
PO-PIA: 15.00 - 18.30
POHOTOVOSŤ a OBJEDNÁVKY
tel.: 0908/593 783
www.carpathiavet.sk
21
MODRANSKÉ ZVESTI • Športová Modra
Zabudnuté športy, ktoré v minulosti
šírili dobré meno mestečku Modre
Spomienky
cyklistu
Jedným z týchto športov
v rokoch 1949 až 1953
bola cyklistika. Kamaráti bratia Laudovci, Tono Kučera a Karol Jurikovič (jeden z prvých
vlastníkov pretekárskeho bicykla) združili okolo seba 12 – 14 chlapcov,
a napodiv aj 4 dievčatá z bývalej pedagogickej školy a začali nielen
renovovať, ale i organizovať v Modre preteky, ktoré sa
stali veľmi populárne. Pravidelne
raz v mesiaci bol organizovaný
tzv. Malý okruh na Dolnej ulici.
Okrem hostí sa pravidelným víťazom stával (už nebohý) Tonko Jelemeský, ale i Karol Jurikovič, či
Tonko Kučera. Ďalším pretekom
1-2 krát v roku bol pretek Modra – Šenkvice – Pezinok – Modra,
na ktorom sa zúčastňoval aj takí
reprezentanti ako Vlasto Ružička,
Fagal a Ejemovci. Naši pretekári
sa ani medzi týmito nestratili. Na
týchto pretekoch sa v tom čase
zúčastňovalo aj 300 – 400 modranských fanúšikov. Oddiel po
odchode vedúceho T. Kučera a J.
Laudu v roku 1953 zanikol.
Úspešný volejbal
Ďalším dlhodobo úspešným
športovým klubom v Modre
bol oddiel volejbalu mužov v r.
1957 – 1980. Začínal v rokoch
1953 – 56. Pracovať začal po
nástupe vedúceho, hráča, trénera v jednej osobe Václava Kučeru. V rokoch 1957 – 1968 družstvo mužov pravidelne súťažilo
na popredných miestach v kraji.
Prebora (ako II. liga). Pravidelný
bol až po 10. ročník
Modranský súdok.
Na ňom sa zúčastňovali
popredné
Slovenské i České
kluby. Pravidelne na
tento turnaj chodili zahraničné družstvá Slovanu Viedeň a FC Stuttgart,
z ktorými mal klub
dlhodobú družbu.
V úspešných rokoch
dlhodobo tvorili ká-
der Modrania:
vedúci V. Kučera, hráči I.
Bukovinský, J.
Tvrdoň, P. Soldán, I. Kopa,
B. Krajčovič,
B. Jurkovič, J.
Kolár, T. Žilinčan, D. Kmeť,
Sv. Šťepánek
a bratia Rasochovci. Do tejto skupiny postupne prišli aj
K. Jelemenský, bratia V. a M.
Košnárovci, bratia Špánikovci.
Oddiel mužov potom koncom
osemdesiatich rokoch činnosť
ukončil. Dlhodobo a úspešnejšia
až do súčasnosti bola a naďalej
je ženská časť volejbalu v Modre. Najskôr to boli v šesťdesiatich rokoch pod vedením man-
želov Eriky a Štefana Durbáka
dorastenky, ktoré to dotiahli až
na majstra Slovenska. Neskôr
sa už ženskej časti ujali bývalé
dorastenky Pisarčíková aa Hrnčírová a neskôr manželia Holecovi. Hlavne ich zásluhou sa
ženská časť volejbalu, ktorá hrá
II. ligu drží do dnešných dní. Aj
zásluhou p. Bachanovej, riaditeľky pedagogickej školy, ktorá
dáva k dispozícii telocvičňu školy, toto ženské družstvo úspešne
reprezentuje naše mestečko. Pri
týchto dvoch športoch chcem
poukázať na skutočnosť, že pri
ochote funkcionárov štátnych
inštitúcií a podnikov, či riaditeľov škôl, sa dajú aj v skromných
podmienkach organizovať športové súťaže na dobrej úrovni. Za
obdobie rokov 1949 až do konca
osemdesiatich rokov to v Modre boli pracovníci JRD, Kom.
služieb, OPMP, Vin. závodov
či Slov. ľudovej majoliky. Páni Fiala, Hýll, Košnár, Krištofík
či Šebovci. Tiež riaditelia škôl
p. Luciakov, Bachanová, Capek, Musil, Hanula. Toto všetko boli
na súčasné pomenovanie skutoční
sponzori s veľkým
„S“, ktorí výrazne
pomáhali bez akéhokoľvek nároku
na náhradu.
Zo svojich spomienok vybral
Václav Anton
KUČERA, (red)
Hádzanári poznajú najlepšieho hráča, hráčku a trénera
31. 1. 2014 sa v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre uskutočnil 21.
Ples hádzanárov. Tak ako po minulé roky, i tento rok bol ples veľmi
vydarený. Dobrá zábava vydržala mnohým až do rána. Chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa na organizovaní plesu podieľali a takisto všetkým sponzorom, ktorí prispeli do bohatej tomboly.
V rámci plesu sa vyhlasovala
už tradičná anketa O najlepšieho hráča a hráčku v jednotlivých
kategóriách a takisto aj anketa O najlepšieho trénera za rok
2013.
Najlepšími hádzanárkami a hádzanármi sa stali:
Talent roka 2013 medzi dievčatami: Natália Fraňová, Talent roka 2013 medzi chlapca-
mi: Daniel Klúčik, Kategória
mladších žiačok: Simona Nováková, Kategória mladších žiakov: Marcel Chrapko, Kategória
starších žiačok: Barbora Plávalová, Kategória starších žiakov:
Martin Potisk, Kategória dorasteniek: Rebeka Turčinová, Kategória mladších dorastencov:
Michal Hirtl, Kategória starších dorastencov: Michal Na-
daský, Kategória mužov: Tomáš
Tschur, Tréner roka 2013: Tomáš Tschur.
Vylosovanie skupiny o 7. – 10.
miesto extraligy mužov
22. - 23. 2. 2014: MŠK Považská
Bystrica – SLOVAN MODRA
1. - 2. 3. 2014: SLOVAN MODRA – ŠKH Agrokarpaty Pezinok,
2. 3. 2014 o 18.00 hod.
15. - 16. 3. 2014: MHáK Martin –
SLOVAN MODRA
22. 3. 2014 jednotný začiatok
18.00: SLOVAN MODRA –
MŠK Považská Bystrica
29. 3. 2014 jednotný začiatok
18.00: ŠKH Agrokarpaty Pezi-
nok – SLOVAN MODRA
Podporte nás a darujte nám 2
% z dane
Do 30. 4. 2014 máte možnosť pomôcť nášmu oddielu tým, že nám
darujete 2 % z dane za rok 2013.
Tlačivá nájdete u správcu športovej haly. Bližšie informácie vám
radi poskytne Martin Kotásek na
tel. č.: 0904 755 834 a Milan Hýll
na tel. č.: 0907 723 666. Všetky
hádzanárky a hádzanári vám vopred ďakujú.
Pripravil: Milan HÝLL,
HáO Slovan Modra
Foto: archív ak
22
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia/Spektrum
23
1/2
celostranový
20x25,8cm 164,97 €
9,8x12,7cm 53,11 €
1/2
9,8x25,8cm 96,26 €
1/4
20x12,7cm 96,26 €
1/6 6,4x12,7cm 34,85 €
1/16 4,7x6,15cm 26,89 €
1/8
9,8x6,15cm 15,93 €
Krosový polmaratón
Cez Hubalovú
29. marca
sa uskutoční 1. ročník lesného
behu Cez Hubalovú v ModreHarmónii so štartom pri Reštaurácii Bowling. Dĺžka trate je
21,5 km s celkovým prevýšením cca 650 m. Hlavným orga-
nizátorom CEZ HUBALOVÚ
je Slavo Ružek, OZ EKOCENTRUM HARMÓNIA s podporou mesta Modry. Viac informácií a prihlasovanie na http://
polmaraton.webnode.cz/.
(oz)
Marec je oslavou kníh
Vďaka digitalizácii Kina Mier v Modre už môžu milovníci filmov sledovať aj v našom modranskom kine všetky filmové novinky a kinohity. Aj z tohto dôvodu začalo od januára 2014 Kino
Mier premietať už počas 6 krát v týždni.
V rámci digitalizácie bolo osadené nové obrazové plátno a zvuková technika pozostávajúca zo
17 reproduktorov, šíriacich rovnomerne zvuk po obvode celého
kina. Vďaka digitálnej premietačke prehráva Kino Mier Modra filmy s vysokým rozlíšením,
filmy v 3D kvalite s použitím
aktívnych okuliarov. Návštevnosť a spokojnosť návštevníkov
stúpa, čo „kinárov“ a vedenie kina teší.
Popri komerčných filmoch dramaturgia kina zaraďuje do ponuky aj filmy dokumentárne
a alternatívne. V rámci filmového klubu K4 sú premietané
kvalitné svetové filmy, ocenené
na filmových festivaloch. Vďaka zakúpeniu preukazu do filmového klubu v hodnote 3 €, je
možné navštíviť za zvýhodnenú
cenu filmy v kinách po celom
Slovensku. Nedeľné popoludnia
so začiatkom o 16.30 patria detskému divákovi a všetkým pekným animovaným filmom.
Program kina a podrobné informácie o filmoch nájdete na
mestskej stránke www.modra.
sk, facebookovej stránke Kina Mier, kde môžete prispieť aj
svojim názorom a návrhom na
ďalšie filmy.
(msks)
V knižnici vás bude čakať rodina
Trávničkovcov, Babka z klbka,
Čert čertovský domáci či Kamilkový dedko a množstvo ďalších.
Budú pripravené aj knihy od pani
Klimtovej, ktoré si budete môcť
zakúpiť. V marci budú vyhlásení
aj Kráľ a Kráľovná detských čitateľov. Deti, ktoré počas roka prečítali najviac kníh, budú odmenené knihou a čaká ich niekoľko
výsad, ktoré budú môcť počas
svojho „panovania“ využívať.
Prosíme zábudlivých čitateľov, aby vrátili požičané knihy
späť do knižnice. Nezabudnite: od 17. 3. do 21. 3. 2014 vám
budú odpustené pokuty. Ak máte
nápady na nové tituly, ktoré by
ste chceli v knižnici mať, napíšte nám na: [email protected] Radi sa necháme inšpirovať vašimi želaniami pretože, aj
vy, naši čitatelia, tvoríte Mestskú
knižnicu v Modre. Ak máte doma
novú knižku, ktorú ste už prečítali a máte záujem darovať ju knižnici, môžete tak urobiť v rámci
projektu Jednu knihu ročne knižnici.
(msks)
foto: archív
Digitalizové Kino Mier
premieta šesť krát v týždni
Milí čitatelia, blíži sa tradičný sviatok kníh Marec – mesiac kníh.
Mestská knižnica v Modre vás pozýva na zaujímavé podujatia,
ktoré pripravuje. V marci privítame prváčikov, ktorí budú pasovaní za čitateľov, pripravujeme besiedky s rozprávkovými hrdinami pre najmenších a tvorivé dielne pre šikovných žiakov základných škôl. Od 10. 3. do 21. 3. 2014 si budete môcť v našej
knižnici pozrieť putovnú výstavu bábok od autorky Vítězslavy
Klimtovej pod názvom Rozprávková krajina.
Kultúrno-spoločenské podujatia v Modre - marec 2014
1. 3., 20.00 h.: Fašiangová zábava, Kultúrny dom Kráľová, vstupné: 7
€, hudba: skupina MIX, organizátor: OZ Kraľovan, +421 902 691 781
2. 3., 19.00 h.: Hlasné čítanie, Slovenská novelistika, Večer s literatúrou, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: MsKS, +421
33 647 21 12, [email protected], www.modra.sk
8. 3., 16.00 h.: Spievankovo – koncert pre deti, vstupné: 8€, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: MsKS Modra, Zahrajko s.r.o.,
VÝPREDANÉ.
9. 3., 15.00 h.: Svetový deň modlitieb, ekumenické modlitebné
stretnutie na tému „Pramene v púšti“, Slovenský evanjelický kostol
v Modre, www.ecavmodra.com
11. 3. 19.00 h.: Radošinské naivné divadlo - Šťastné konce, vstupné: 12 €, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: MsKS Modra,
OZ ČLOVEČINA, Predpredaj vstupeniek od 10. 2. 2014, v kancelárii
MsKS Modra, Sokolská 8, +421 33 647 21 12, www.modra.sk
13. 3., 7.30 h.: Darovanie krvi, Kultúrny dom Ľ. Štúra, organizátor:
Miestny spolok SČK v Modre
16. 3. 2014: Quo Vadis, spoločné stretnutie spevokolov na tému „Svetlo“, rímsko-katolícky kostol Sv. Štefana v Modre, www.ecavmodra.com
21. 3., 17.00 h.: Festival duchovnej poézie, Život, viera, umenie,
účinkujú: Slavomíra Očenášová-Štrbová, Juraj Hanulík, ev. farár Jan
Oslík, Ľubomíra Miháliková, Sobášna sieň, Súkenícka 4, organizátori: Mesto Modra, MsKS Modra, E.a.v. cirkevný zbor Modra, Klub
nezávislých spisovateľov, Spoločnosť priateľov poézie a Femina o.z.
+421 904 456 846
VITIS AUREA MODRA 2014, XIV. ročník Medzinárodnej výstavy vín, 28. 3., 14.00 h – 21.00 h., 16.00 h. Slávnostné odovzdávanie
ocenení a diplomov, 29. 3., 13.00.00 h. – 21.00 h., verejná degustácia
vystavovaných vín, ELESKO wine park, organizátor: Spolok Vincúr,
+421 904 910 105.
Pripravujeme:
28. 3. 2014 o 20.00: Talkshow
s hosťami Jozefom Golonkom
a Gizelou Oňovou, viac info na
plagátoch a PD.
(msks)
foto: archív
1. 3., 9.00 h.: Fašiangy v Modre, Pravá modranská zabíjačka,
Modranská kapustnica, Ochutnávka vín, KDĽŠ a priestranstvo
pred KDĽŠ v Modre, organizátori podujatia: Mesto Modra, MsKS
Modra, Spolok Vincúr
11. 3., 11.00 - Radošínske naivné divadlo.
Program Kina Mier
2. 3., 16.30 – ned. Veľká oriešková lúpež.
5. 3., 19.00 – str. Vejška.
22. 3., 19.00 – sob.
300: Vzostup impéria.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Bellovičová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
Sokolská 8,900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 12. 2. 2014. Uzávierka nasledovného čísla: 12. 3. 2014.
NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Foto: web
1. 3., 19.00 – sob. Babovřesky 2, komédia, Česko, 2014, 110 min., MP, 4 €
2. 3., 16.30 – ned. Veľká oriešková lúpež, anim., Kanada / Južná Korea / USA, 2014,
86 min., MP, 4 €
2. 3., 19.00 – ned. Zuzana Michnová - som slavná tak akurát, dokument, ČR, 2013,
94 min., MN 15, 2/3,5 €
5. 3., 19.00 – str. Vejška, komédia, Česko, 2014, 85 min., MP, 4 €
6. 3., 19.00 – štv. Jack Ryan: V utajení, Thriller, USA/Rusko, 2014, 100 min., MN 15, 4 €
7. 3., 19.00 – pia. FK: Atomic Age, dráma, Fra., 2012, 67 min., MP, 2/3,5 €
8. 3., 19.00 – sob. Angelika, Dobrodružný, Fra./Belg./ČR/Rak., 2013,113 min., MN 12, 4 €
9. 3., 16.30 – ned. Dobrodružstvá pána Peabodyho a Shermana, animovaný, USA,
2014, 92 min., MP, 4 €
9. 3., 19.00 – ned. Pamiatkári, dráma, USA, 2014, 112 min., MN 12, 4 €
12. 3., 19.00 – str. Upírska akadémia, fantasy, USA, 2014, 105 min., MP, 4 €
13. 3., 19.00 – štv. Veľké preteky, komédia, Fra., 2013, 98 min., MN 12, 4 €
14. 3., 19.00 – pia. FK: Spirit of 45, dráma, VB., 2013, 94 min., MP, 2/3,5 €
15. 3., 19.00 – sob. Klub poslednej nádeje, dráma, USA, 2013, 117 min., MN 15, 4 €
16. 3., 16.30 – ned.
Ľadové kráľovstvo, animovaný, USA, 2013, 109 min., MP, 6 €
16. 3., 19,00 – ned. Krásno, komédia, Česko, 2014, 119 min., MP, 4 €
Need for Speed, akčný, USA, 2014, MN 12, 6 €
19. 3., 19.00 – str.
20. 3., 19.00 – štv. Životná šanca, životopisný, VB., 2013, 103 min., MN 12, 4 €
21. 3., 19.00 – pia. FK: Rozbitý svet, dráma, VB., 2012, 91 min., MN 12, 2/3,5 €
22. 3., 19.00 – sob.
300: Vzostup impéria, akčný, USA, 2014, 102 min., MN 15, 6 €
23. 3., 16.30 – ned. Šmolkovia 2, animovaný, USA, 105 min., 2013, MP, 3 €
23. 3., 19.00 – ned. Všetky moje deti, dokumentárný, ČR/SR, 2013, 90 min., MP, 4 €
26. 3., 19.00 – str. Non Stop, akčný, USA, 2014, 106 min., MN 12, 4 €
27. 3., 19.00 – štv. Kráska a zviera, fantasy, Fra., 2014, 112 min., MN 12, 4 €
28. 3., 19.00 – pia. FK: Walesa, životopisný., Polsko, 2013, 127 min., MP, 2/3,5 €
29. 3., 19.00 – sob. Dědictví aneb Kurvaseneříká, komédia, ČR, 2014, 106 min.,
MN 15, 4 €
30. 3., 16.30 – ned. Cililing a pirátska víla, animovaný, USA, 2014, 98 min., MP, 4 €
30. 3., 19.00 – ned. Špinavý trik, krimi, USA, 2013, 129 min., MN 15, 4 €
Pozn.: FK – filmový klub.
(msks)
Download

Február