M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XXI • Číslo • Jún • 2013
6
Modranský piknik voňal
kvetmi a zahnal zlé počasie
Turistická sezóna odštartovala v nedeľu 2. júna
Začiatok júna sa niesol v znamení nevyspytateľného počasia, a bol
časom, kedy Modrania spoločne otvárali letnú turistickú sezónu.
Slávne rekreačné stredisko Harmónia uvítalo výletníkov odetých
v jedinečných kostýmoch noblesného štýlu 30 až 50 rokov. naokolo voňali kvety krásnych modranských kvetinárok. Aj vrtkavé počasie sa celkom umúdrilo, až podvečer sa strhla búrka, ktorá neodradila v zábave a pohode tých, ktorí piknikovali v Harmónii.
Pozvanie na 3. ročník nedeľného
podujatia hlásalo to, čo Harmóniu vystihuje: „Zašlá sláva letoviska Harmónia drieme v nás
a prebúdza sa práve v tento deň.
Brička s koňmi, páni v klobúkoch
a dámy so slnečníkmi. Piknikové
koše, slnečná nálada, rozihrané
deti a more čerstvého vzduchu“.
V tomto duchu sa niesol celý
Modranský piknik.
Slávnostného otvorenia turistickej sezóny v Modre-Harmónii
sa ujala primátorka mesta Hana Hlubocká. Okrem uvítacieho
dúšku voňavého sektu, vyjadrila spolu s členmi poľovných
združení úctu položením kvetov
k buste lesného inžiniera Alexandra Filípka na budove turistického centra, niekdajšieho sídla
tunajšieho Lesného úradu.
V ponuke bola módna prehliadka v dobových kostýmoch a občerstvenie v štýlovej kaviarni
s limonádami, voňavou kávou,
koláčikmi, mäskom, klobáskou
a inými dobrotami. Menší striedali varenú kukuricu s obrovskými lízankami v tvare srdca a väč-
Foto: JK
Krásna kvetinárka Janka Kintlerová v rozhovore s moderátorom Modranského pikniku Jožkom Šimečkom.
ší degustovali šampanské, víno
alebo dobre vychladené pivo.
Priamo na námestíčku prebiehal
bedmintonový turnaj, na dekách
v tráve sa hrali šachy, kartové hry
a kolky.
Tohtoročný piknik ponúkol niekoľko noviniek. Do života uviedol novú knihu Sprievodca Malými Karpatami, interaktívnu
rodinnú hru turistického centra Filipkovo a Náučný banský
chodník.
Do dávnych dôb známeho letoviska výletníkov počas dňa priviedli aj vaňové očisťovacie kúpele, masážny salón alebo scénka
Modranského kráľovského divadla o trampoch z čias socializmu. Hudobne sa na podujatí
podieľali aj C. a k. dychový komorný orchester, Zlatica Lámošová s operetnými melódiami
a country kapela Arion.
Tohtoročný Modranský piknik
pripravili: Mesto Modra, Turistické a informačné centrum
Harmónia, Mestské kultúrne
stredisko Modra v spolupráci
s partnermi.
(jk)
Aby naše deti
škôlku mali
Počet neumiestnených detí
v škôlkach narastá. Podrobnejšie o iniciatíve rodičov za
zlepšenie podmienok sa dozviete na str. 3.
Rekonštrukcia
modranského námestia
Viac informácií o aktuálnych
prípravných rekonštrukčných
prácach na námestí v Modre
si prečítajte na str. 8.
Cyklistická časovka
Tohtoročné obľúbené športové podujatie bude venované
pamiatke na Ivana Červenku.
Časovka na Zošku bude už 21.
júla. Informácie na str. 17.
Uzávierka MZ v júli
Najbližšia uzávierka bude
v stredu 24. 7. do 12.00.(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
2
Deň pre deti
z detského
domova
Modranský piknik 2013
Foto: DD Harmónia
V prvú júnovú sobotu bolo veselo
aj v Detskom domove Harmónia.
Počasie nám prialo, tak sa deti
mohli vyšantiť v rámci bohatého programu, plného hier, súťaží
a darčekov, ktorý pre ne pripravili skúsení animátori.
Naše poďakovanie patrí JUDr. P.
Ferenčákovi, ktorý animátorsky
team zabezpečil a sponzoroval.
Milým prekvapením najmä pre
tých menších boli rozprávkové
chalúpky, ktoré si v detskom kútiku mohli dotvoriť a vyzdobiť
podľa svojej fantázie sladkými
perníčkami od spoločnosti Penam. Počas dňa si deti pochutnávali na dobrotách, ktoré pre ne
pripravili ich šikovné vychovávateľky. K dobrej nálade prispela aj
modranská kapela Music ART
a DJ Andrej Sládek. Mgr. Beata MOLNÁROVÁ,
riaditeľka DD Harmónia
Každoročne na jar navštevujú žiaci SOŠVO Modra hlavné
mesto Českej repuliky. Praha
nás vždy očarí svojou históriou
a multinárodnosťou. V tomto roku sme sa aspoň na chvíľu stali súčasťou výskumného tímu
v spolupráci s japonskými mikrobiológmi . Pozorovali a porovnávali sme preparáty na svetelnom
a elektrónovom mikroskope. Za
umožnenie exkurzie na prvej lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Ústave bunkovej biológie
a faktológie sa chceme poďakovať Doc. RNDr. Dušanovi Cmarkovi PhD.
Alžbeta OLÁHOVÁ,
Dominika GRANČIČOVÁ
Foto: jk, 6x
Praha
a mikroskopy
Slovenská kronika 2012
Ocenenia putovali do Modry
21. marca 2013 sa uskutočnilo v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine vyhodnotenie 7. ročníka celoštátnej súťaže
Slovenská kronika 2012 za účasti vyše 120 ocenených kronikárov,
primátorov, starostov a ďalších autorov publikácii a súťažných
materiálov. Hlavným organizátorom súťaže bolo Národné osvetové centrum, spoluorganizátorom okrem iných bola i Nezisková
organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre.
Medzi 215 súťažnými materiálmi boli aj publikácie a kultúrno-informačné
materiály
z Modry, ktoré získali najvyššie
ocenenia. Cenu RNDr. Ladisla-
va Jasenáka v kategórii zbierok
ľudovej slovesnosti a nárečových slovníkov získalo dielo
Landsfeldov keramický slovník
s dvomi publikáciami o živote
a tvorbe H. Landsfelda od autorky Agáty Petrakovičovej zo
SNM-Múzea Ľ. Štúra v Modre.
V kategórii publikácia o kultúrnom dedičstve - o svetských
a sakrálnych stavebných pamiatkach, pamiatkach ľudovej
architektúry, národných kultúrnych pamiatkach získala
1. miesto publikácia Pamätné
tabule a pamätníky na území
Modry od autorov Viery Jančovičovej a Karola Erdelského. Oceneným autorom srdečne
blahoželáme.
František MACH
MODRANSKÉ ZVESTI • Modra pre deti a rodiny
Týmto mottom básnika Milana Rúfusa sa už niekoľko rokov vo
viacerých mestách Slovenska v mesiacoch máj a jún pripomína
hodnota rodiny na podujatí nazvanom Deň rodiny. Nie náhodou
práve v tomto čase, 12. máj sa oslavuje ako Deň matiek a tretia
nedeľa júnová zas ako Deň otcov, takže čas medzi týmito dátumami prirodzene pripadne možnosti osláviť rodinu ako takú.
V nedeľu 9. júna sme sa k tejto kampani pripojili i v modranskom Centre voľného času. Zišlo sa u nás vyše 20 rodín, rodičia,
deti, ale i starí rodičia. Podujatie
organizovalo Rodinné spoločenstvo, no k iniciatíve zdôrazniť hodnotu rodiny sa pripojilo tiež rehabilitačné stredisko
Claudianum a Materské centrum Modráčik. Hneď v úvodnom slove, ktorým sa na prítomných obrátili manželia Natália
a Jozef Kokoškovci, bola pripomenutá skutočnosť, ktorú dnes
okolo seba zažívame stále viac
a viac - a to spochybňovanie to-
Deň Matiek
v škôlke
Kalinčiakova
MAMIČKE
Šetrím si korunky
Už ich mám päť
Kúpim dnes mamičke
Najkrajší kvet
Taký kvet červený
Ako lienka
Ľúbim ťa, ľúbim
Mamulienka
Najkrajší darček ku Dňu Matiek
darovali deti mamičkám a babičkám v stredu 15. 5. popoludní, v Kine Mier Modra. S pani učiteľkami pripravili bohatý
program, plný básničiek, spevu
a tanca. Napriek tomu, že kinosála praskala vo švíkoch, deti nemali trému a vystúpenie si naplno
užili. V mene celého publika srdečne ďakujem a vzdávam hold
celému pedagogickému kolektívu MŠ Kalinčiakova za prekrásny zážitok. Veľká vďaka patrí
Kinu Modra za sprístupnenie kinosály a ochotnému pánovi technikovi za ozvučenie a osvetlenie.
Renáta KIŠOŇOVÁ
ho konceptu rodiny, ktorý existuje v našej kultúre už tisícročia.
Zdá sa teda dôležité, aby zaznelo, že naši predkovia sa nemýlili, keď vedeli, že rodinu vytvára spolužitie muža a ženy, a že
v tomto spolužití muž a žena na
seba preberajú záväzok prijímať
v láske nielen jeden druhého, ale
tiež nové bytosti, ktoré v rodine
nájdu domov. Nie je málo rodín,
ktorých presvedčenie o hodnote
tradičnej rodiny vedie k tomu,
aby v našej spoločnosti o tom
vydali svedectvo. A nie je tiež
málo rodín, ktoré vydávajú živé svedectvo o tom, že rodinu
si nevymysleli ľudia, ale že je
zámerom Stvoriteľa tohto sveta. A že jej pravým rozmerom je
manželstvo muža a ženy uzatvorené pred Bohom, ktorý v ňom
potom aktívne koná a pôsobí.
V zámere podujatia Deň rodiny v Modre preto bolo znovu na
všetky tieto skutočnosti poukázať, uvedomiť si ich a navzájom
sa povzbudiť. No, samozrejme,
nezostalo pri slovách, celý popoludňajší program ukázal, ako
je možné vzájomnú spolupatričnosť a spoločenstvo rodín prežívať a spoločne sa tešiť. A tak
sa súťažilo, športovalo, muzicírovalo, tvorilo a deti venovali
veľké úsilie Hľadaniu pokladu
- jeho nájdenie bolo objavom.
Pri tom všetkom nechýbalo nedeľné občerstvenie a naostatok
i výborný guláš. Celé podujatie vytvorilo veľmi dobrú atmosféru, kde si každý našiel to, čo
robil rád, čo ho tešilo a predsa
prežil popoludnie v spoločenstve. Skrátka, čas pre rodinu.
(es)
Deti rodičom, rodičia deťom,
Modrá hviezdička škôlke
Mesiac máj už tradične patrí k mesiacu spájaného s láskou. Láska
by mala byť stále základným stavebným kameňom každej rodiny, ktorých význam a úlohu si už tradične pripomíname 15. mája
počas Svetového dňa rodiny. Každoročne sa počas týchto dní stretávajú aj rodiny detí z Materskej škôlky na SNP ul.
Škôlkari si pod vedením svojich
pedagógov tohto roku pripravili pre rodičov milý program,
drobné darčeky, ktoré sami vyrobili. Na oplátku, sme my rodičia, venovali darček svojim
ratolestiam. Bohatý program plný tanca, zábavy, myšiaka Mickey, nafukovacích balónových
psíkov, mačiek, mečov rozžiaril očká a potešil srdiečka našich
detí. V celom areáli škôlky rozvoniavali grilované špekáčiky,
chlieb s masťou a cibuľkou, čo
len dotváralo príjemnú atmosféru rodiny, pohody a radosti. Už
tradične tento program realizuje
a financuje OZ Modrá hviezdička
v spolupráci s personálom škôlky
a rodičmi.
To, že OZ Modrá hviezdička aktívne vstupuje do života MŠ na
SNP ul. dokazujú aj naše plány.
V tomto roku plánujeme celkovú revitalizáciu školského dvora. Preto nás teší, že náš projekt
postúpil do verejného hlasovania
nadácie SPP. Aj vďaka vašim hlasom, ktoré mu v online hlasovaní na stránke www.sppolocne.sk
odovzdáte, môžeme získať ďalšie
prostriedky na zlepšenie dvora
najväčšej modranskej škôlky.
Ďakujeme.
(mp)
Aby deti
škôlku mali...
To je názov iniciatívy rodičov,
ktorá upozorňuje na potrebu riešenia dlhodobo
problematického
stavu predprimárneho vzdelávania v našom meste.
Význam materskej školy je neodškriepiteľný a požiadavka rodičov, aby mesto s príspevkom
štátu umožnilo vzdelávanie a výchovu v takejto inštitúcii každému dieťaťu, je logická. Každý
rok počet prihlásených detí vysoko prevyšuje kapacitné možnosti Materskej škôlky SNP 14 a jej
elokovaných pracovísk. Táto situácia sa opakuje už niekoľko rokov.
Minulý rok sme na tento stav
upozornili mesto formou petície, ktorú podpísalo vyše 500 nespokojných rodičov. Mesto síce
prijalo určité opatrenia, ale nepodujalo sa situáciu systémovo
vyriešiť. Preto je problém v tomto roku horší, počet neprijatých
detí narastá. Materská škola dokonca sprísnila podmienky prijímania detí.
Po roku sme tu znova, občania
mesta Modra a rodičia malých
Modranov, ktorí dostali zamietavé stanovisko o prijatí dieťaťa do
materskej škôlky. Cítime nielen
nespokojnosť, rozhorčenie, ale
v mnohých prípadoch bezradnosť
a obavy. Nechceme sa len sťažovať a protestovať, ale máme snahu viesť dialóg, hľadať riešenia
a podať pomocnú ruku.
Svoje stanovisko a požiadavky
sme sformulovali v otvorenom
liste, ktorý sme osobne doručili pani primátorke a poslancom
MsZ mesta Modry počas ich dňa
otvorených dverí. Očakávame,
že mesto s nami nadviaže dialóg a vzájomnú spoluprácu tak,
aby sa v septembri otvorili brány
škôlky pre čo najviac našich malých ratolestí.
V prípade, že Vás táto téma zaujala a máte záujem nás podporiť,
prípadne sledovať ako „ sa veci hýbu či stoja“ sledujte nás na
http://abydetiskolkymali.weblahko.sk alebo sme aj na Facebooku
https://www.facebook.com/pages/pages/Aby-deti-škôlky-mali.
Miroslava PETRUŠOVÁ
za iniciatívu rodičov
Foto: archív mš
Deň rodiny oslavovalo aj
centrum voľného času
3
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra v Modre
4
Divadelné úspechy Meremy
V dňoch 6. a 7. júna 2013 na javiskách Rimavsko-sobotského
Domu kultúry ožili rozprávkové
postavičky a preniesli náš uponáhľaný svet do sveta fantázie.
Cez divadelný dotyk umenia deti
v hľadisku zažili boj dobra a zla,
radosti a smútku, ale i strastiplnú cestu ku šťastiu a pravým
hodnotám. Morálke, priateľstvu,
láske. Divadlo nepoučuje, nezakazuje. Divadlo vytvára priestor
k zamysleniu sa a pochopeniu.
A to je jeho veľká sila.
Klienti DSS a ZPB Merema vystúpili s inscenáciou hry More
pod réžiou Mgr. art. Martina Žáka. Predstavenie je založené na
práci s oživeným predmetom na
základe hudobnej predlohy. Zobrazuje tému voľnosti, slobody,
akceptácie a lásky. Naše pozvanie k moru prijali diváci i odborná porota s obrovským a dlhotrvajúcim potleskom. Svojou
úprimnou hereckou výpoveďou
naši chlapci opäť dokázali zbúrať bariéru a predsudky, kto-
Divadelníci oživujú
knižnicu našich autorov
Návraty škrabákov modranských
Modranské kráľovské divadlo je známe svojimi vystúpeniami. V poslednom čase sa hovorí aj o rôznych iných projektoch, ktoré divadelníci pripravujú. Na odštartovanie toho najbližšieho sme sa opýtali
Jozefa Šimečka, vedúceho Modranského kráľovského divadla.
Aký projekt chystá Modranské
kráľovské divadlo na začiatok
leta?
Projekt sa volá Návraty škrabákov modranských. Zámerom je
vrátiť Modranom diela modranských autorov, dať im možnosť
oboznámiť sa s tvorcami, ktorí tu
žili a tvorili. Prostredníctvom ich
diel dáme možnosť deťom a mládeži spoznať knihy o rodnom
kraji. Dnes sa v školách o modranských autoroch skoro vôbec
neučí, mladí, ale ani dospelí nepoznajú osobnosti básnikov, dramatikov, spisovateľov, publicistov a kultúrnych pracovníkov,
ktorých mená a tvorba je úzko
spätá s Modrou. Hrdosť na svoj
rodný kraj, rodné mesto a svoju históriu získame spoznávaním
ľudí, ktorí tu žili a tvorili.
Prečo s takýmto projektom prichádza Modranské kráľovské
divadlo?
Modranské kráľovské divadlo si
pri svojom vzniku v roku 2006
dalo do vienka, že bude inscenovať výlučne diela modranských
autorov, aby tak priblížilo históriu a hlboké kultúrne tradície
Modry. Pri tejto príležitosti sme
zistili, že po antikvariátoch Slovenska sa nachádzajú roztrúsené
diela a dielka modranských autorov, ktoré možno ľuďom z iných
kútov Slovenska až tak veľa nepovedia, nám Modranom však
vracajú poznanie o našej histórii.
Pomerne bohatú knižnicu modranských autorov, ktorú Modranské kráľovské divadlo získalo
za posledných pár rokov, by sme
chceli sprístupniť širokej verejnosti a systematicky s ňou pracovať.
Kde bude Knižnica modranských autorov umiestnená
a ako bude fungovať?
Vďaka porozumeniu riaditeľky
Foto: merema
Divadelný súbor pri Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema Modra získal prvé miesto v krajskej súťažnej prehliadke divadiel hrajúcich pre deti - Stretnutie
s malou Táliou, ktorá sa uskutočnila v Senci. Na základe víťazstva
boli naši divadelníci nominovaní na 22. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti
- Divadlo a deti v Rimavskej Sobote. Prišli sme, zahrali sme a ...
ré ľudia často v sebe skrývajú.
Na súťažnej prehliadke desiatich súborov sme získali cenu za
kolektívne spracovanie aktuálnej témy a hlavnú cenu detskej
poroty Agora fórum. A práve
cena detského diváka je pre nás
najväčším možným víťazstvom.
Ďakujeme
vyhlasovateľom
Janky Machalovej bude knižnica
umiestnená v priestoroch Mestského centra sociálnych služieb
na Súkeníckej ulici. Práve toto
prostredie sa nám javilo ako príjemné, pokojné a navyše bezbariérové. Možnosť navštevovať
knižnicu budú mať klienti centra, naši seniori, klienti denného stacionáru i členovia modranských združení. Knihy bude
možné bezplatne požičiavať domov, podrobnosti a výpožičný
poriadok budú pri otvorení zverejnené. Služby knižnice sú určené pre učiteľov škôl pre potreby
regionálnej výchovy, profesorom
a študentom stredných škôl, seniorom a širokej verejnosti.
Počula som, že diela modranských autorov chcete priblížiť
čitateľom ešte viac, takpovediac až do ruky.
Áno, v rámci projektu Návraty
škrabákov modranských chceme knihy, ktorých máme viaceré
výtlačky a ktoré sme pozháňali
z antikvariátov celého Slovenska, rozmiestniť medzi ľudí, a to
na verejne dostupných miestach
v Modre – v kaviarničkách,
v čakárňach lekárov, v školách,
múzeách, na mestskom úrade,
v kancelárii prvého kontaktu, informačných centrách, na zastávkach a pod.. Týmto spôsobom sa
k takto umiestneným knihám do-
súťaže – Národnému osvetovému centru, Ministerstvu kultúry SR, organizátorom podujatia
– Mestu Rimavská Sobota
a MsKS Rimavská Sobota za
krásne prežité dva dni plné
umenia, pohody, radosti zo
života a nových skúseností.
(dr)
stanú okrem Modranov aj návštevníci. Navyše plánujeme záber
knižnice rozšíriť aj na autorov regionálneho charakteru.
Nebojíte sa, že vám knihy
z týchto verejne prístupných
miest niekto ukradne?
Knihy si ľudia môžu prečítať na
mieste alebo požičať domov a po
prečítaní vrátiť. Ak však niekto
zatúži mať modranského autora
doma a jeho lokálpatriotizmus
bude silnejší ako svedomie, tak
mu to odpustíme... /smiech/
Z čoho financujete tento pomerne nákladný projekt?
Od vzniku divadla postupne kupujeme knihy modranských autorov
v kníhkupectvách a antikvariátoch a je pravda, že sme do tohto pokladu investovali už nemalé
prostriedky. Veľmi peknou sumou
podporila knižnicu aj Nadácia REVIA a do budúcnosti dáme možnosť aj verejnosti podporiť tento,
myslíme si, ušľachtilý projekt.
Odkedy bude Knižnica modranských autorov fungovať?
Slávnostné otvorenie plánujeme vo štvrtok dňa 18. júla
2013 v Mestskom centre sociálnych služieb na Súkeníckej ulici
o 18.00 hodine.
Miroslava PETRUŠOVÁ, (red)
upravené
MODRANSKÉ ZVESTI • Grantové projekty
Nadácia Revia má za sebou druhé tohtoročné grantové kolo. Aj
tento krát nás prekvapila kreativita ľudí nášho regiónu, ich chuť
zmeniť veci, ponúknuť iný pohľad, prejaviť záujem a poukázať
na krásnu históriu nášho regiónu alebo podeliť sa o zážitky z ďalekých ciest. Sumou 1 100 eur nadácia Revia prejavila podporu
nielen o projektom, ale najmä ich tvorcom.
Režisér Modranského kráľovského divadla Jozef
Šimeček pripravuje pre Modranov a návštevníkov
krásny
darček v podobe Modranského
živého orloja. Týmto netradičným spôsobom priblížia herci
divadla tradičné práce a postupy
pri pestovaní hrozna a výrobe vína. Kultúrno – hudobné podujatie
pre celé rodiny pod názvom Blues na mlyne 2013 je akcia, ktorá
má ambíciu predstaviť menšinový hudobný žáner s medzinárodnou účasťou. Koncerty doplnia aj
výtvarné dielne pre najmenších
účastníkov.
„Inú“ kultúru nám prinesie už
druhý ročník úspešnej akcie Alternatíva v Drevone 2013. Organizátori chcú predstaviť nové
trendy v oblasti umenia, vytvoriť
realizačný priestor pre mladých
a začínajúcich umelcov. Ich snahou je zmeniť pohľad na celkové vnímanie kultúry servírovanej
médiami, či už štátnymi alebo
privátnymi, „mienkotvornými“
alebo bulvárnymi.
Veronika Balážiová je vášnivá
cestovateľka. Ako vraví „Všade
dobre s batohom najlepšie“, tak
s batohom na pleciach precestovala už 23 krajín. O svoje pohľady z ďalekých ciest sa chce
podeliť so širokou verejnosťou
formou fotografickej koláže, ktorá už v najbližších dňoch oživí
centrum Pezinka.
Občianske združenie Červenokamenské panstvo dlhodobo revitalizuje židovský cintorín v obci Častá, podieľa sa na záchrane
Správy z Modranského lesoparku
Pretrasovanie
„Pánskeho chodníka“
Všetkých návštevníkov modranského lesoparku informujeme, že
koncom mája 2013 bola zmenená trasa na krátkom úseku „Pánskeho chodníka“. Je to asi 200 m
dlhý úsek v blízkosti čističky odpadových vôd a Kreflovej lúčky,
napojený na už existujúci chodník, ktorý sa dlhšie nepoužíval.
Pretrasovanie realizovalo mesto
Modra, Správa lesoparku a krajiny mesta v spolupráci s Klubom
slovenských turistov a Lesmi
Modra s. r. o. Chodník je preznačený a upravené je i teleso chodníka tak, aby lepšie slúžil svojmu
účelu. Dôvodom preznačenia bol
zlý stav pôvodne vedeného chod-
níka, ktorý zároveň plní aj funkciu
lesnej zvážnice. Pretrasovanie je
jedným z viacerých plánovaných
krokov ako zlepšiť stav chodníkov v lesoparku.
Nové mostíky na
Stoličnom potoku
V modranskom lesoparku sa nám
v tomto roku podarilo vymeniť
5 kusov nových mostíkov premosťujúcich Stoličný potok. Vymieňali sa mostíky, ktoré boli
vybudované pred 10 rokmi pod
gesciou lesníckeho učilištia a ktorých životnosť skončila. Na zhotovení mostíkov sme pracovali viac ako pol roka. Na výrobu
sme použili dub a smrekovec teda
dreviny voči vonkajším vplyvom
pomerne odolné. Pri výrobe sme
sa držali zásad, aby boli mostíky
kvalitne stolársky opracované, naimpregnované a aby každý mostík mal z jednej strany zábradlie
pre pohodlnejší prechod. Osádzali
sme ich výlučne na kamenné múriky ukladané na sucho a z miestneho kameňa. Práce vykonávali
zamestnanci mesta – správa lesoparku a úsek verejnoprospešných služieb a predovšetkým protipovodňoví zamestnanci, ktorí
Nové turistické mostíky
na Stoličnom potoku.
a reštaurovaní náhrobkov a sôch.
Osadenie informačnej tabule, na
ktorej budú základné informácie
o cintoríne v troch jazykoch a ktoré bude sprevádzať slávnostné
odovzdanie priestoru verejnosti,
je ďalším míľnikom ich snaženia.
Nadácia Revia vás všetkých pozýva na tieto skvelé akcie. Máme
radosť, že sú medzi nami ľudia,
ktorí prinesú do nášho regiónu
nové zážitky, myšlienky, pohľady a výsledky ich práce hladia
dušu. Už teraz sme zvedaví, akými nápadmi nás prekvapíte v poslednom tohtoročnom grantovom
kole, ktorého uzávierka bude 20.
septembra 2013.
Informácie o grantových programoch nájdete aj na stránke www.
revia.sk.
(mp), Revia – Malokarpatská
komunitná nadácia
citlivo upravili brehy a dno potoka tak, aby sa do budúcnosti čo
najviac obmedzilo riziko poškodenia mostíkov rozvodneným potokom. Financie použité na nákup
materiálu boli kryté z rozpočtu
mesta Modra. Pripravujeme i ďalšie mostíky, ktoré budú osadené
v blízkej budúcnosti. Túto aktivitu sa nám podarilo zrealizovať
najmä vďaka činnosti protipovodňových pracovníkov a spolupráci
s Lesmi Modra s.r.o.
Ing. Matej KRATOCHVÍĽA,
Referát správy lesoparku,
krajiny a vodných tokov, MsÚ
Foto: Matej Kratochvíľa
Nadácia Revia druhý krát v tomto roku
podporila zaujímavé myšlienky
5
MODRANSKÉ ZVESTI • Vinárska Modra
Pivnice Hradu
Červený kameň
voňali vínami
Výnimočná atmosféra hradu Červený kameň, historické pivnice a známa chutná gastronómia.
To všetko ponúkali májové Vína na hrade. Milovníci dobrých
vín prijali pozvanie Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá spoločne
so spoluorganizátormi pripravila
4. ročník jarného podujatia. Vína ponúkalo 40 vinárov z malokarpatskej vinárskej oblasti. Vinársku Modru reprezentovala
spoločnosť Elesko, Neco-Estate Winery, vinári Bratia Čičkovci, Sodoma Víno, Fedor Malík &
Syn., Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, Vinovin, Vinkova, Víno Kmeťo a Chateau
Modra.
(red)
Pripravujeme
vinobranie
Mesto Modra v spolupráci
s partnermi pripravuje aj tento
rok na september tradičné oberačkové slávnosti. Prípravy na
obľúbené Vinobranie sú v plnom
prúde. Už v týchto dňoch zabezpečujeme, veríme, že zaujímavý kultúrny program. Nebude
chýbať ani nedeľný alegorický
sprievod, do ktorého oslovujeme
všetky okolité obce a ich súbory.
K programu patrí aj dobré jedlo
a vychýrené modranské víno.
Záujemcovia o predajné miesta
sa môžu hlásiť u referentky MsÚ
Kataríny Havarikovej na tel.:
033 6908 320.
(red)
Na sv. Urbana sa otvárali vínne pivnice
24. mája otvorili vinári Malokarpatskej vínnej cesty svoje pivnice. Širokú verejnosť lákalo počas dvoch dní viac ako 140 pivníc
a pivničiek v smere od Bratislavy až po Trnavu. Inak tomu nebolo
ani v Modre, meste známom chutnými vínami. „Pivnice na sv. Urbana“ sú obľúbeným a vyhľadávaným regionálnym podujatím.
Svedčí o tom aj fakt, že mladá vinárska akcia je schopná za sedem
rokov svojej existencie ponúknuť viac ako 3300 vstupeniek.
Úspech
modranských
vín
Titul Najlepšie vinárstvo odovzdáva predseda MVC Milan Pavelka Petrovi Stankovi z vinárstva Mrva&Stanko.
V rámci slávnostného otvorenia
podujatia, pod patronátom županov bratislavského a trnavského
kraja a pod taktovkou Malokarpatskej vínnej cesty boli udelené
Pamätné listy za prínos v oblasti
vinárstva a to Dorote Pospíšilovej
- prvej dáme v oblasti šľachtenia
viniča na Slovensku a Petrovi
Gažimu, ktorý je jedným zo zakladajúcich vinárov združenia
MVC, oslavujúci v tomto roku
jubileum 60 rokov. Ocenenie Vinárstvo roka si zaslúžene odniesol Peter Stanko za vinárstvo Mrva&Stanko. Májovým podujatím
bola zároveň otvorená aj tohtoročná sezóna vo vinárskej oblasti Malých Karpát. Jarné vinárske
podujatie má dlhoročnú tradíciu a jeho slávnostné otvorenie
sa pravidelne koná v upravenej
záhrade kaštieľa na Hornej ulici v Modre, ktorú má vo svojej
správe Malokarpatské osvetové
stredisko v pôsobnosti BSK.
V rámci Dňa otvorených pivníc
na sv. Urbana sa prezentovalo
aj 22 vinárov z Modry:
Fedor Malík a syn, Víno Fiala
– Ing. Martin Fiala, Víno Modra – Martin Hlubovič, I.R.Víno
Rariga, Víno Ludvik, Huttera
a spol., J&R Ružek, Mgr. Radovan Čičko, Oľga a František
Petrakovičovci, NECO ESTATE WINERY, R.K.VIN Modra
– Ing. Radovan Krajčovič, Víno
Šľachtiteľka Dorota Pospíšilová preberá ocenenie z rúk župana P. Freša.
Foto: JK
Šimonovič, Pivnica u Pradeda,
Vincent Jakubec, Degusto Winery – Gustáv Paták, Víno Klimko Modra, CHateau Modra, Villa Modur – Ing. Rastislav Čistý,
Víno Kmeťo – Jozef Kmeťo, Rodina Uhlárová, Pereg, Vinotéka
VaPD Modra, Juraj Štiglic, SOŠVO, VMD Vinárstvo – Ing. Miroslav Dudo, Ján Paták – Horské
vinohradníctvo a vinárstvo, Hospodárska pivnica – Miloslav Sodoma, Stanislav Horváth, Víno
Král K&P, Revin – Robert Juran,
Elesko Wine Park.
(red)
Prestížny 20. ročník svetovej vinárskej súťaže Concours Mondial
de Bruxelles, ktorá sa v tomto roku konala v Bratislave priniesol
ocenenia aj pre modranských vinárov. Na súťaži bolo hodnotených až 8200 vzoriek, pričom
súťaže sa zúčastnili aj pre nás zatiaľ netradičné krajiny, akými je
Brazília, Čína, či Turecko. Modranskí vinári si celkovo odniesli
2 zlaté a 6 strieborných medailí.
Najúspešnejším modranským zástupcom sa stalo vinárstvo Chateau Modra so ziskom 1 zlatej a 4
strieborných medailí, nasledované vinárstvom Elesko so ziskom
1 zlatej a 1 striebornej medaily
a bilanciu uzatvorilo vinárstvo
Pereg so ziskom 1 striebornej
medaily. Po skončení hodnotenia navštívila časť zahraničných
degustátorov aj priamo Modru,
kde im vinárstvo Chateau Modra zorganizovalo riadenú ochutnávku vín, ako aj vystúpenie
folklórneho súboru Magdalénka, vinárstvo Elesko, kde okrem
riadenej ochutnávky absolvovali
tiež večeru v priestoroch reštaurácie vinárstva, ako aj vinárstvo
Pereg. „Takáto reklama má pre
Slovensku, ako aj pre Modru,
veľký význam, pretože významní
svetoví hodnotitelia majú možnosť zoznámiť sa s veľmi starou
vinohradníckou tradíciou nášho
mesta” okomentoval návštevu
modranský vinár Karol Šebo zo
Chateau Modra.
(kš)
Foto: jk, 2x
6
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne z BSK
7
Pri odstraňovaní následkov povodní
pomáhalo takmer 200 dobrovoľníkov
Dobrovoľnícku akciu k odstraňovaniu následkov júnových povodní inicioval Bratislavský kraj. Všetkým ktorí pomáhali pri
odstraňovaní škôd patrí veľká vďaka. Neziskové organizácie dostanú čestné uznanie, ktoré ich zástupcom odovzdá župan Pavol
Frešo na najbližšom rokovaní zastupiteľstva. „Veľmi si vážime pomoc všetkých ľudí. Prišli ľudia, ktorých sa povodne priamo netýkali a ktorých priamo nezasiahli. Nikto nemusel, ale všetci chceli
pomôcť dobrej veci, a to si veľmi vážim. O to srdečnejšia je naša
vďaka, že prišli vo svojom voľnom čase. Zaslúžia si preto čestné
uznanie,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
oblasti vodné čerpadlá, dodávky
minerálnych vôd a energetických
nápojov a iniciovala organizáciu
dobrovoľníkov na odstraňovanie
foto: bsk, 2x
Počas týždňa zasiahli Bratislavský kraj povodne, vyliala sa rieka Morava aj Dunaj. Bratislavská
župa zabezpečila pre záplavové
škôd po povodniach.
Povodne v kraji najviac zasiahli mestskú
časť Devín, kde vyliata Morava zatopila obe
prístupové cesty. Tretí
stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený aj
v obci Vysoká pri Morave.
Pri odstraňovaní škôd,
ktoré spôsobili povodne, pomáhalo počas jedného víkendu
takmer 200 dobrovoľníkov. Čistili cesty
a miestnym obyvateľom Devína pomáhali odpratávať bahno
z dvorov, záhrad aj z domov. Pri
akcii pomáhalo aj vyše 30 dobrovoľných hasičov zo Stupavy,
z Plaveckého Podhradia, z Plaveckého Mikuláša, zo Sološnice a z Rohožníka. Dobrovoľnícku pomoc inicioval Bratislavský
kraj. Spolupracoval pritom s dopravcom Slovak Lines, ktorý
zabezpečill dopravu pre dobrovoľníkov, a s RISC (prijímacie,
informačné a podporné centrum
mimovládnych organizácií). Ten
združuje 9 neziskoviek - Človek
v ohrození, Člověk v tísni, Slovenský červený kríž, Slovenská
katolícka charita, Gréckokatolícka charita, Evanjelická diakonia
ECAV na Slovensku, Asociácia
samaritánov Slovenskej republiky, ADRA Slovensko a Tím krízovej intervencie Modrý anjel.
Bratislavský kraj zabezpečil dopravu, pitný režim aj stravu pre
dobrovoľníkov, nápomocné boli
aj školy v pôsobnosti BSK. Guláš a kapustnicu uvarili pre dobrovoľníkov SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch, SOŠ
Farského a Hotelová akadémia
Mikovíniho.
(bsk, red, upravené)
Bratislavský kraj bude riadiť OP INTERACT až do roku 2020
Odbor INTERACT Bratislavského samosprávneho kraja bol
jednomyseľne schválený pre programové obdobie 2014-2020 ako
riadiaci orgán pripravovaného operačného programu.
Bratislavský kraj ostáva riadiacim orgánom Operačného
programu INTERACT aj na ďalšie obdobie 2014-2020. „Bratislavská župa má skúsenosti
s vedením tohto projektu. Opätovným zvolením sme potvrdili
svoje postavenie jediného riadiaceho orgánu na regionálnej
úrovni v rámci nových členských
krajín Európskej únie ako aj
schopnosť viesť tento projekt,“
povedal župan Pavol Frešo.
Prvé zasadnutie prípravného
monitorovacieho výboru pre
nadnárodný program INTERACT III 2014-2020 sa konalo
v Limassole na Cypre. Pre Bratislavský kraj bolo toto zasadnutie
mimoriadne dôležité, pretože sa
na ňom rozhodovalo aj o pridelení riadiaceho orgánu. Za veľký
diplomatický úspech pri príprave operačného programu INTERACT III je možné považovať
fakt, že sa súčasnému riadiacemu orgánu podarilo nadviazať
pozitívne vzťahy s Nemeckom,
ktoré v roku 2007 ako jediná
krajina EÚ odmietlo vstúpiť do
INTERACTu. Politickú podpo-
ru kandidatúre BSK vyjadrila aj
vláda SR, ktorá vo svojom uznesení z 30. marca 2013 odporúča „uchádzať sa Bratislavskému
samosprávnemu kraju o mandát riadiaceho orgánu pre operačný program INTERACT III
v rámci cieľa EÚS pre programové obdobie 2014 – 2020“.
Bratislavský samosprávny kraj
je jediným orgánom regionálnej
samosprávny v strednej a východnej Európe, ktorý riadi operačný program v rámci Cieľa
Európska územná spolupráca.
Čo je nadnárodný program
INTERACT? Je to operačný
program, ktorý nefinancuje projekty, ale prostredníctvom šty-
roch kontaktných bodov, ktoré
sídlia vo Viedni, Viborgu, Turku
a vo Valencii poskytuje služby
rôznym programom Európskej
teritoriálnej spolupráce. Operačný program INTERACT spadá pod cieľ Európska teritoriálna (územná) spolupráca. ETS je
jedným z cieľov európskej regionálnej politiky, ktorá je založená na finančnej solidarite medzi
regiónmi Európskej únie. Zameriava sa najmä na pomoc znevýhodneným regiónom s cieľom
posilniť cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce.
(bsk a red, doplnené)
8
MODRANSKÉ ZVESTI • Radnica informuje
Rekonštrukcia námestia Ľudovíta Štúra
Prípravné práce pokračujú
Tak, ako sme v minulých vydaniach Modranských zvestí sľúbili, prinášame aktuálne informácie o stave prípravy rekonštrukcie nášho námestia. Keďže sa jedná o zložitý projekt,
náročná je i jeho príprava. Rekonštrukcia bude zahŕňať tri
zásadné stavby a to opravu telesa potoka, rekonštrukciu kanalizačného a vodovodného potrubia a opravu povrchov, t.j.
chodníkov, spevnených plôch, parkovísk a cesty. Súčasťou budú i revízie ďalších dotknutých inžinierskych sietí na námestí.
Každá z týchto stavieb má iného investora. Investorom rekonštrukcie potoka je Slovenský
vodohospodársky podnik, Bratislavská vodárenská spoločnosť zabezpečuje rekonštrukciu kanalizácie a vodovodného
potrubia a mesto Modra zabezpečuje riešenie plôch a zároveň
koordinuje celú prípravu stavby
a tiež bude koordinovať jej realizáciu. Táto práca je o to náročnejšia, že najskôr treba skoordinovať projekty, z ktorých je
každý v inej fáze spracovania
a prípravy.
Projekt rekonštrukcie Stoličného potoka je pripravený a je
vydané stavebné povolenie na
realizáciu stavby. Slovenský
vodohospodársky podnik získal
na jeho opravu finančné prostriedky z dotácií EÚ, konkrétne z Kohézneho fondu. Bola
podpísaná zmluva medzi SVP,
š.p. a Ministerstvom životného
prostredia SR o nenávratnom
finančnom príspevku a v súčasnosti sa pripravuje verejné
obstarávanie na dodávateľa realizácie stavby. Nakoľko sa jedná
o náročný proces, práve termín
ukončenia verejného obstará-
vania na dodávateľa realizácie
stavby bude určujúcim pre začiatok rekonštrukcie námestia.
Projekt rekonštrukcie kanalizácie a vodovodného potrubia je
v súčasnosti v štádiu ukončenia,
rieši sa ešte projekt organizácie
dopravy počas výstavby. Keďže
tieto potrubia majú samostatné výkopy a budú sa vymieňať
v nadväznosti na potok, bude
etapovite rozkopané takmer celé námestie. V poslednej etape
prác je pravdepodobné, že bude
znemožnený prístup do mesta
od Kráľovej a bude nutná organizácia dopravy obchádzkou.
O celej organizácii dopravy počas výstavby sa ešte rokuje so
zástupcami Odboru dopravy
BSK, SAD, dopravným inšpektorátom ako i všetkými dotknutými inštitúciami. O navrhovanom riešení budeme priebežne
informovať.
Súbežne s technickou dokumentáciou mesto zabezpečuje i samotné riešenie námestia.
Uskutočnil sa výber projektanta. Hlavným riešiteľom bude
G+G projekt z Bratislavy. Práce na dokumentácii sú sťažené
tým, že mesto nemá priprave-
Foto: archív hh
Historická fotografia potoka zo súkromného archívu,
zachytáva práve budovanie prekrytia potoka na námestí.
Schéma charakteristického priečneho rezu.
nú a schválenú dokumentáciu
námestia (resp. historického
jadra) koncepčného charakteru a vlastne za pochodu musíme riešiť nielen architektonické
stvárnenie námestia, ale i jeho
organizáciu a dopravné vzťahy
v širšom zábere. Prerokovanie
návrhov riešenia námestia je
naplánované po prázdninách,
v jesenných mesiacoch tohto
roku.
Predstavujeme
projekt rekonštrukcie
Stoličného potoka
Stoličný potok, ktorý preteká námestím, patrí k základnej
kostre potokov, pretekajúcich
katastrom mesta a tvoriacich
vodný režim mesta. V minulosti zohrával významnú hospodársku funkciu pre mesto. Na
prelome 19. a 20. storočia bol
potok prekrytý, aby sa priestor
námestia zväčšil a aby sa vytvoril dopravný koridor pre nastupujúcu automobilovú dopravu. Rozvojom dopravy a hlavne
ťažkej dopravy v posledných
desaťročiach sa tehlová klenbová konštrukcia prekrytia potoka
deformuje a jej stav je hodnotený ako havarijný.
Navrhované je vybudovanie nového koryta Stoličného potoka,
ktoré bude v celej navrhovanej
trase prekryté. Zabezpečená bude prietočná kapacita potoka na
navrhovaný prietok Q=12,0 m3
za sekundu. Koryto je navrhnuté ako monolitická železo-
betónová konštrukcia polorámového obdĺžnikového profilu.
Z dôvodu rýchlejšieho postupu
realizácie prác je prekrytie koryta navrhnuté z betónových
prefabrikátov. Konečná úprava
terénu bude riešená v nadväznosti na projekt námestia.
Celková dĺžka opravy potoka
je cca 800 m. Výstavba bude
realizovaná v smere proti toku potoka po etapách. Začiatok
realizácie je od otvoreného koryta v dolnej časti Štúrovej ulice a končí napojením na potok
pri starej vinárskej škole. Trasa potoka vedie okrajom cesty
na Hornej ulici a pod cestou na
Štúrovej ulici. Technicky zložitý bude najmä úsek na námestí, kde dochádza ku križovaniu
s inými potrubiami. Jednotlivé
etapy stavby budú skoordinované s rekonštrukciou kanalizácie a vodovodného potrubia,
v zmysle čoho bude nastavená
i dopravná organizácia celého
územia.
Na Mestskom úrade je k dispozícii kompletná dokumentácia,
do ktorej môžete v rámci úradných hodín nahliadnuť.
Ing.arch. Hana HLUBOCKÁ, primátorka mesta,
Ing. Marek FICO,
samostatný odborný
referent dopravy
a technickej infraštruktúry
MODRANSKÉ ZVESTI • Radnica informuje
Primátorka na valných zhromaždeniach
V máji sa uskutočnili dve zasadnutia valného zhromaždenia, resp. jediného spoločníka
v našich mestských spoločnostiach. Primátorka zastupovala mesto na valnom zhromaždení v spoločnosti LESY MODRA, s.r.o.
Konateľ spoločnosti predložil na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku za
rok 2012 a návrh na rozdelenie zisku, návrh
obchodného plánu na rok 2013, správu o činnosti dozornej rady za rok 2012 a návrh na
vyplatenie svojej odmeny za rok 2012. Rokovanie bolo na základe rozhodnutia primátorky prerušené a zároveň bola zadaná konateľovi úloha:
• prepracovať obchodný plán spoločnosti na
rok 2013 s doplnením komentára;
• prepracovať výrobný plán na rok 2013 –
s ohľadom na ďalšie zameranie a vývoj spoločnosti s ohľadom na schválený 10 ročný lesný hospodársky plán a s výhľadom až do roku
2018;
• vypracovať plán investícií na rok 2013 so
zdôvodnením;
• vypracovať porovnania jednotlivých položiek plnenia finančného rozpočtu spoločnosti
za obdobie rokov od 2009 do 2012 a návrhu na
rok 2013, vrátane komentára k jednotlivý položkám.
Tieto podklady budú zverejnené aj na webovej stránke mesta (www.modra.sk), aby sa
mohla verejnosť oboznámiť s činnosťou tejto mestskej obchodnej spoločnosti, ktorá obhospodaruje a spravuje mestské lesy.
V prípade najmladšej obchodnej spoločnosti, ktorú mesto má, spoločnosti MÉDIA
MODRA, s.r.o. bolo na programe rokovania
schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 a návrh na úhradu straty,
ktorú spoločnosť vyprodukovala za predchádzajúci rok vo výške 2 746 €.
Ďalej tiež prerokovanie a schválenie správy
o činnosti dozornej rady za rok 2012
a schválenie jej štatútu. Jednotlivé výstupy
boli odsúhlasené zo strany primátorky (s výnimkou štatútu dozornej rady, ktorého znenie
sa bude meniť), ako zástupcu jediného spoločníka. Hlavnou úlohou konateľky tejto
spoločnosti na rok 2013 je pripraviť vysielanie rádia a uviesť ho do reality. Z rozpočtu
mesta má aj na túto činnosť vyčlenených 25
000 €.
JUDr. Ondrej BERACKA,
prednosta MsÚ
Rozpočet mesta Modry - 2. časť
Kapitola o dotáciách
Podľa §7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžu obce poskytovať dotácie
zo schváleného rozpočtu obce na daný rok.
V tomto roku Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo a odsúhlasilo z mestského rozpočtu na rok
2013 sumu 87 790 € na poskytnutie dotácií občianskym združeniam, nadáciám, športových
oddielom a klubom na území mesta Modra.
Oproti minulému roku je to nárast o 25 %, nakoľko bolo v roku 2012 vyčlenených z mestského rozpočtu 70 000 €, no počas roka sa všetky disponibilné prostriedky neminuli. Dotácie
sa pridelili v objeme 65 410 €.
Celková suma dotácií na rok 2013 sa prerozdelila do jednotlivých oblastí nasledovne: športová oblasť 50 200 €, kultúrna oblasť 27 200 €,
školská oblasť 7 100 €, environmentálna oblasť
1 190 €, sociálna oblasť 2 100 €. V tomto roku
boli v športovej a kultúrnej oblasti do rozpočtu mesta zahrnuté aj mimoriadne dotácie, ktoré
v športovej oblasti z celkovo vyčlenených prostriedkov činili 15 000 € a v kultúrnej oblasti 5 000 €. V oblasti športu bola mimoriadna
dotácia určená pre vrcholový šport a v oblasti
kultúry pre mimoriadne kultúrne akcie v meste
Modra v roku 2013.
Všetky žiadosti o dotácie, ktoré boli podané
do 31. januára 2013 boli preskúmané v komisiách a mestské zastupiteľstvo dňa 18.4.2013
rozhodlo o pridelení finančných prostriedkoch
pre jednotlivých príjemcov. Prerozdelenie financií zo strany MsZ v jednotlivých oblastiach
bolo nasledovné: športová oblasť 47 200 €,
kultúrna oblasť 26 200 €, školská oblasť 6 800
€, environmentálna oblasť 700 €, sociálna oblasť 1 750 €. Mimoriadna dotácia zo športovej
oblasti bola pridelená žiadosti Hádzanárskemu oddielu TJ Slovan Modra v sume 12 000
€. Zvyšných 3 000 € ešte nebolo pridelených.
Mimoriadna dotácia v kultúrnej oblasti bola
poskytnutá združeniu Hudba v Modre v sume
1 300 € a 2 700 € boli pridelené OZ Modranské
kráľovskému divadlu na podujatie Divadelné
trojstretnutie súborov. Zvyšných 1 000 € z mimoriadnej dotácie ešte nebolo pridelených.
Celková suma poskytnutých dotácií z rozpočtu
mesta činí 82 650 €. K dispozícií na poskytnutie dotácií v tomto roku ešte ostáva 5 140 €:
športová oblasť 3 000 € (na mimoriadnu dotáciu), kultúrna oblasť 1 000 € (na mimoriadnu
dotáciu), školská oblasť 300 €, environmentálna oblasť 490 €, sociálna oblasť 350 €. O nepridelené finančné prostriedky je môžné požiadať
do 31. augusta 2013. Ing. T. PETRÁŠOVÁ,
hlavný ekonóm mesta
Stručne
z Mestského úradu
Dokončenie rekonštrukcie zrútenej časti
mestských hradieb na Moyzesovej ul. sa
posúva. Súčasný dodávateľ záväzok nestihol
naplniť. Opravu opevnenia bude vykonaná
opätovne na náklady dodávateľa do 31. októbra. Mesto zabezpečí, aby sa mestský majetok dostal do pôvodného stavu, s dôrazom na
historickú hodnotu a význam.
Modra získala finančný príspevok vo výške 20 000 € z dotačného programu Ministerstva kultúry „Obnovme si svoj dom“.
Príspevok je určený na realizáciu zabezpečovacích prác na najohrozenejšom - severovýchodnom úseku hradieb. Plánujeme odstrániť
náletovú zeleň, čiastočné zníženie úrovne terénu, odvedenie vôd, stabilizácia opevnenia
a úprava okolia. Jedná sa už o niekoľkú dotáciu, ktorú súčasné vedenie mesta získalo
z externých zdrojov a tak ušetrilo mestské
peniaze.
Mesto Modra sa stalo členom Združenia
historických miest a obcí SR. Významnou aktivitou združenia sú „Dni európskeho
kultúrneho dedičstva“. Mesto Modra pripravuje pri tejto príležitosti 2. ročník DEKD
s názvom „Bránami mesta Modry“, ktorý bude prebiehať 16. - 22. septembra 2013.
Mesto plánuje novú web stránku. V súčasnej dobe pripravujeme podklady k obstaraniu novej web stránky mesta. Mesto plánuje
o kompletnú zmenu vzhľadu a funkcionality.
Cieľom je priniesť občanom a návštevníkom
informácie na novom mieste, v novej forme,
prehľadnejšie a s lepšou možnosťou vyhľadávania, vrátane archívu. Námety do diskusie
zasielajte na: [email protected]
(msú, red krátené)
Bližšie k občanom
Vážení občania, každú stredu som pre vás na
MsÚ k dispozícii v čase od 15.00 do 18.00.
Výnimkou bude streda 10. júla 2013, kedy sa
stretnutie nebude konať. Budem rada, ak využijete aj túto možnosť na komunikáciu s vedením mesta a v príjemnej atmosfére sa môžeme porozprávať o vašich problémoch alebo
veciach, ktoré vás trápia a zároveň hľadať na
ne riešenie. Doteraz už mnohí z vás príležitosť porozprávať sa s primátorkou využili
a preto budem rada, ak bude tento trend pokračovať. Ing. arch. Hana HLUBOCKÁ,
primátorka
9
MODRANSKÉ ZVESTI • Radnica informuje
10
Mestský úrad informuje
o svojej činnosti
Pracovníci mestského úradu okrem štandardného výkonu
služieb samosprávy občanom a preneseného výkonu štátnej
správy zabezpečujú aj viacero mimoriadnych aktivít, ktoré
vyplývajú z aktuálnej situácie – grantových možností, technologického pokroku, či požiadavky väčšiny našich občanov.
Inak tomu nebolo ani v uplynulom období.
Naďalej v rámci štátom a grantmi dotovaných miest v spolupráci s Úradom práce aktívne
hľadáme potenciálnych pracovníkov, ktorí môžu vykonávať
absolventskú prax pre mesto
alebo môžu byť priradení na
protipovodňové práce. Takáto
práca je dôležitá a nezaťažuje
náš rozpočet. Mesto Modra sa
uchádza o grant Nadácie SLSP pre projekt Ovocný chodník
Modranský šíp. Vežové hodiny,
aj nefunkčné verejné osvetlenie
bolo opravené. Modranskí dobrovoľní hasiči odčerpali vodu
zo zaplaveného volejbalového
ihriska na štadióne.
majetku mesta naplnila jeden
z bodov Programového vyhlásenia, osadila sochu vodníka
v jazierku pri kultúrnom dome.
Je pripravený rozpočet na stavebné práce na úpravu okolia
bytového domu na Komenského ulici. Zmluvne boli zakotvené podrobnosti o autorskom
dozore na stavbu Oprava časti
mestského opevnenia v Modre,
a vypracovaný dodatok na predĺženie lehoty jeho výstavby.
V rámci kontrolného dňa MsÚ
preveril stav Prečerpávacej stanice odpadových vôd v Modre.
Na území Modry bola vykonaná celoplošná deratizácia.
Evidencia a správa
majetku mesta Modry
Správa majetku mesta Modry spracovala harmonogram
kapitálových výdavkov pre
rok 2013. Súčasťou realizácie sú spresnené časové plány
pre stavby: chodník pre peších
na Trnavskej ulici, prestavba a nadstavba Radnice a rekonštrukcia Trnavského ulice.
Oprava časti mestského opevnenia je v plnom prúde, na stavbe už prebehol kontrolný deň.
Začali sa práce aj na Prečerpávacej stanici odpadových vôd
na Trnavskej ulici. Realizácia
výmeny okien na materskej
škole, elokovanom pracovisku
SNP 14 napreduje. Samotná výmena prebehne v auguste, keď
bude škôlka zatvorená. Správa
Verejnoprospešné,
protipovodňové
a aktivačné práce
Aktivační pracovníci mesta na
základe zadaní referátu životného prostredia pripravili záhony na výsadbu, vysadili nové
kvety. Aby rastliny mohli dobre
rásť, odburinili záhony, vyzbierali smeti, pozametali a upratali verejné priestranstvá (Vajanského ulica, námestie, Park
okolo jazierka, Park pri a pred
Kultúrnym domom, parčík pred
Gymnáziom, parčík pri Floriánovi), upratali kontajnerové
stojiská v Harmónii. V rámci príprav podujatí pracovníci
technického úseku zabezpečili
dovoz a odvoz stojanov na odpad, opravili náter na sedacích
setoch, pokosili trávnaté plo-
Oznam
„Vážení občania, mesto Modra
má spracovanú Koncepciu rozvoja kultúry, s ktorou by sme
Vás chceli oboznámiť a zároveň
umožniť vyjadriť sa kt nej. A to
nie len odbornej, ale celej širokej verejnosti. Všetky podklady
budú k dispozícii na web stránke
mesta (www.modra.sk) od 1. júla, kedy zároveň začne mesačná
lehota na zasielane Vašich pripomienok a návrhov. Bude možné
ich zasielať do 31. júla. Veríme,
že aj touto formou sa zapojíte do
diania v našom meste a prispejete k jeho rozvoju.“
(msu)
chy, opravili lavičky. Osadili
sme závesné kvetináče s muškátmi, pravidelne kvety zalievame. Po mimoriadne dlhej zime MsÚ zabezpečil strojové aj
ručné zametanie mestských komunikácií. Detské pieskoviská sú naplnené novým čistým
pieskom.
Upratovanie, odpady,
životné prostredie
Jarné práce zahŕňajú ošetrovanie
existujúcich plôch (najmä trávnikov), výsadbu nových rastlín,
odborné orezy stromov a živých
plotov aj na základe oznamov
občanov. Starostlivosť o verejné plochy je potrebná počas
celého roka, na jar vzniká harmonogram kosenia trávnikov.
Odpadová linka 0904/889 542
funguje naďalej aj po ukončení
jarného upratovania. Pracovníci MsÚ spoločne s poslancami
na stretnutí v Zbernom dvore
hľadali možnosti riešenia a budúcnosti dvora. V rámci príprav
kultúrno-spoločenských podujatí boli vyčistené a pokosené verejné priestranstvá. V uliciach pribudla nová kvetinová
výsadba. Pripravujeme návrh
VZN o zeleni.
Správa lesoparku, krajiny a vodných tokov spolu s pracovníkmi
správy a údržby majetku osádzali mostíky a vyrábali lavičky
v lesoparku v lokalite Panský
chodník, pretrasovali a upravili časť chodníka a pripravovali
úpravu zničených a podmočených častí. Popri nádrži Šúr sme
vysádzali stromy.
Pracovníci správy a údržby majetku pokračovali v čistení, jarných prácach na vonkajších
plochách mesta. Nádvorie radnice je vyčistené a pohrabané,
záhony poliate.
Ochrana
pamiatok, doprava
a infraštruktúra
Mesto dopĺňalo vodorovné dopravné značenie – miesta státia pre zdravotne postihnutých.
Prebehli práce na tvorbe dotazníka pre občanov k plánovanej
rekonštrukcii Revitalizácia námestia a začíname pracovať na
prípravách Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Ekonomika a financie
Ekonomický úsek MsÚ vystavil
dohody o dotáciách pre občianske združenia. Začali sme práce
na konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 a dokončili
materiál Záverečný účet mesta
Modry za rok 2012.
Spoločný obecný úrad
Okrem štandardnej agendy
Spoločný obecný úrad spracoval administratívne podklady
spojené s prestavbou a nadstavbou Radnice v členení na etapy
a dobudovaniu splaškovej kanalizácie na Erneyho, Vajanského,
SNP, Podhorskej, Kalinčiakovej, Sládkovičovej, Cpinovej,
Za hradbami a na Kráľovej
– ulice Národná, Partizánska,
Puškinova a pod Vinicami.
Kultúra a školstvo
Dôstojne sme si pripomenuli
Deň víťazstva nad fašizmom,
zorganizovali Kráľovské hodovanie a Vína mesta Modry.
Aktuálne pripravujeme medzinárodný festival umenia Hudba
Modre a Oceňovanie úspešných žiakov ZŠ. V súčasnosti
pracujeme na príprave žiadosti
k projektu Európa pre občanov
2013. Referentka školstva pri
príležitosti blížiaceho sa konca školského roka pripravuje
oceňovanie žiakov, ktorí príkladne reprezentujú svoje školy
a mesto.
Projektový
manažment a granty
V rámci pracovnej cesty do
Skalice získala projektová manažérka informácie z oblasti
prípravy sprievodcov cestovného ruchu, sprevádzania po
mestských pamiatkach, konzultovala a vymieňala si s kolegami informácie o inovatívnych
projektoch, ktoré by sa mohli
aplikovať v Modre. Podieľala sa na prípravách pracovných
stretnutí k dokumentu PHSR
a k témam cestovnému ruchu.
V treťom májovom týždni bola odovzdaná kompletná dokumentácie k verejnému obstarávaniu pre zákazku Digitalizácia
kina Mier v Modre. Pokračujú
rokovania a stretnutia na úrovni
okresnej, krajskej, aj celoštátnej
k projektu Cyklotrasy. (msú)
MODRANSKÉ ZVESTI • Životné prostredie
Verejná zeleň patrí nám všetkým
Starostlivosť o ňu nie je finančne jednoduchá
Tohtoročné jarné obdobie nie je typickým, na aké sme boli doteraz
zvyknutí. Je prikrátke, upršané aj horúce. Skôr môžeme hovoriť už
o lete. Záhradkári majú plné ruky práce a inak tomu nie je ani v súvisloti s verejnou zeleňou. Tá patrí nám všetkým, no nie vždy sa tak
aj správame. Údržba nás stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré
každoročne mesto Modra vyčleňuje z mestského rozpočtu.
FOTO: jk
Údržba verejnej zelene v Modre
je vykonávaná zmluvnými dodávateľmi mesta. Niektoré práce
ako vyplievanie, okopávanie, prihnojovanie drevín, niektoré letničkové výsadby, potrebná zvýšená starostlivosť o mladé výsadby,
udržiavanie verejných priestranstiev v čistote zabezpečuje mesto
svojpomocne prostredníctvom
aktivačných pracovníčok. Polievanie kvetinovej výzdoby a odvoz odpadu, vyzbieraných smetí
z udržiavaných plôch je realizovaný svojpomocne prostredníctvom technického úseku útvaru
evidencie a správy majetku mesta. Starostlivosť o zeleň začala
už v marci celomestským jarným
upratovaním.
Podrobnejšie o kosení, polievaní, sadení, aj oreze drevín sme
sa porozprávali s odborníčkou,
referentkou životného prostredia
MsÚ, Ing. Kristínou Čechovou.
Ulice mesta Modry sa každým
dňom stávajú krajšími aj vďaka udržiavanej verejnej zeleni.
Pani Čechová, aké práce vykonalo mesto v jarnom období?
Jar je pre záhradníkov najrušnejšou časťou roka a nie je tomu
inak ani pri údržbe verejnej zelene. V priebehu dvoch mesiacov je potrebné zvládnuť veľké
množstvo prác a tento rok to bolo o to náročnejšie, že sme jar tak
ako ju poznáme ani nemali. Najviac to bolo viditeľné na trávnatých plochách, všetky boli ručne
vyhrabané a smeti po zime z nich
vyzbierané. Koncom apríla sme
začali s prvým tohtoročným kosením trávnatých plôch. Celkom
bolo pokosených 152 014 m2. Súbežne prebehla aj údržba trvalkových záhonov a zapojených výsadieb kríkov. Dreviny a kvetiny
boli podľa potreby ostrihané a prihnojené, zo záhonov bolo vyhrabané lístie a vyzbierané odpadky.
Kvetinové záhony a mladé výsadby boli odburinené a okopané.
Rôznorodosť a farebnosť kvetinových záhonov v meste sa
nedá prehliadnuť. Ruku na
srdce. Majú v Modre dlhšiu životnosť?
Koncom apríla sme vysadili závesné kvetináče. Začiatkom mája
sme začali prípravy na kvetinové výsadby, boli zrušené záhony
dvojročných rastlín a vysadené
letničkové záhony.
Bohužiaľ nám okrem počasia
neprajú aj niektorí občania, ktorí
kvetinové záhony systematicky
rozkrádajú a to najmä z miest,
ktoré boli znovuobnovené ako
napríklad pri parkovisku pred
nemocnicou. Treba si však uvedomiť, že ak pošliapem prípad-
ná. Ide o peniaze, ktoré by sme
vedeli použiť na iný verejnoprospešný účel.
Orezy stromov a drevín tiež nie
sú najlacnejšie. Ako pristupuje
mesto k týmto prácam?
Od polovice mája sa začalo s orezom stromov, postupne boli
uspokojované jednotlivé žiadosti občanov. Išlo najmä o stromy
zasahujúce do okien a balkónov
bytov, či obmedzujúce v prechode po chodníkoch. Túto jar sme
sa tiež zamerali na odstraňovanie
veľkého množstva suchých konárov z korún stromov. Orez stromov patrí k finančne náročnejším
úkonom a to najmä kvôli nutnosti
práce vo výškach a nevyhnutnej
asistencii väčšieho množstva pracovníkov. Túto jar bolo na práce
spojené s vybavením žiadostí občanov týkajúcich sa orezov stromov použitých 1 919 € z rozpočtu na údržbu verejnej zelene. Starostlivosť o verejnú zeleň.
ne rozkradnem výsadby v záhonoch, musí znova niekto prísť
a dať to do poriadku. Niektorí
obyvatelia si neuvedomujú, že
ak rozjazdím autom čerstvo založený trávnik, niekto to po mne
bude musieť opraviť. Keď rozhádžem po parku smeti, niekto
ich bude musieť upratať. Keď
posprejujem v parku lavičku
niekto ju bude musieť očistiť.
V konečnom dôsledku je takéto
konanie zbytočné mrhanie časom a prácou pracovníkov a najmä platenie niečoho, čo už raz
zaplatené bolo. Z tohto hľadiska je starostlivosť o verejnú zeleň často značne finančne nároč-
Aké sú plány v najbližšom letnom období?
V súčasnosti mesto pripravuje súpis suchých stromov, ktoré počas zimy uhynuli a prostredníctvom prieskumu trhu vyberieme
dodávateľa, ktorý ich odstráni,
aby nepredstavovali hrozbu pre
užívateľov verejných priestranstiev. Radi by sme na miesta,
kde boli v predchádzajúcich rokoch z bezpečnostných dôvodov
niektoré stromy vyrúbané, vysadili nové stromy. Ak chceme žiť
v peknom udržiavanom prostredí musíme sa oň starať.
(jk, kč)
11
Separácia
textilu
Kontajnery na obnosené šatstvo v Modre plne využívame.
Na nový typ služby sme si rýchlo zvykli a ako hovorí referentka
Útvaru životného prostredia MsÚ
Ing. Kristína Čechová: „Modrania hodnotia túto službu kladne.
V minulom roku bolo uložených
do kontajnerov celkom 23,3 tony
textílií. K dnešnému dňu (14. 6.
2013) máme už hodnoty za prvé
tri mesiace. I keď bývajú z celého roka najslabšie , napriek tomu
sme v Modre vyzbierali v januári 2 040 kg, februári 864 kg a v
marci 2 096 kg nepotrebného, ale
ďalej využiteľného textilu“.
Mestský úrad pravidelne raz za
tri mesiace kontroluje obsahu
kontajnerov. Činnosť vykonáva
pracovníčka MsÚ Ing. K. Čechová osobne. Vo väčšine prípadov nie je problém s obsahom
kontajnerov na textil, no nájdu
sa aj výnimky, kedy omylom
občan vloží alebo mu spadne do
nádoby niečo, čo do nej nepatrí
(kľúče, mobil, nové šaty a i.). Ak
sa tak stane, je vhodné urýchlene kontaktovať Odpadovú linku 0904/889 542 alebo tel. číslo,
ktoré je uvedené na kontajneroch.
Počet kontajnerov na použitý textil umiestnených v Modre nie je
konečný. Keďže službu občania
aktívne využívajú, boli nové kontajnery doplnené po jednom kuse
– ku kinu Mier a vo vnútrobloku
na Družstevnej ulici. Ako uviedla K. Čechová, mesto v súčasnej
dobe pripravuje podklady a povolenia k umiestneniu ďalších
dvoch nádob. „Týmto by som rada poďakovala všetkým obyvateľom, že dodržujú pokyny uvedené
na kontajneroch. Ďakujeme, že
telefonujete na odpadovú linku
v prípade, že si nie ste istí, čo do
nádoby patrí a čo nie. Kontajnery
nám v Modre pribudnú čoskoro.
Miesto pre ich umiestnenie vyberáme tak, aby bol k nim dobrý prístup autom a aby boli na
dobre viditeľnom mieste. Najvyťaženejším kontajnerom na území mesta Modry je jednoznačne
kontajner pred predajňou potravín oproti ZŠ Vajanského“, uzatvára referentka útvaru ŽP MsÚ.
(red, kč)
MODRANSKÉ ZVESTI • Cirkev v Modre
Židia na Slovensku
v druhej svetovej vojne
Prvá prednáška nového projektu Zelený les
24. mája bol v zborovej sieni evanjelickej cirkvi v Modre Kráľovej verejnosti predstavený nový projekt pod názvom Zelený les. Kraľovanskí evanjelici už v minulosti iniciovali výstavbu pamätníkov padlým v prvej a druhej svetovej vojne. Práve
z ich iniciatívy vzišla aj myšlienka vybudovania pietneho miesta obetiam holokaustu. Ústredným motívom projektu je spomienka na život a pôsobenie židovských obyvateľov a tragický
príbeh rodiny Grünwaldovej v Kráľovej.
Rodina Jakuba
Grünwalda
Obchodník židovského pôvodu
Jakub Grünwald spolu s rodinou
obýval dom v Modre Kráľovej
pri evanjelickej fare. Ich život
sa zmenil v roku 1941. Po arizácii majetku bola rodina odvlečená do koncentračného tábora,
kde viacerí jej členovia zahynuli.
Projekt evanjelického cirkevného zboru realizovaný za pomoci
viacerých organizácií, inštitúcii
a jednotlivcov pod názvom Zelený les pozostáva zo vzdelávacej
časti, v ktorej prostredníctvom
prednášok pre širokú verejnosť
predstavujú odborníci výsledky
svojich historických bádaní. Zavŕšením by mala byť investičná
časť, ktorej zámerom je vybudovanie pietneho pamätníka.
Májová prednáška
o živote Židov v období
2. svetovej vojny
V piatok 24. mája sa uskutočnila
prvá z troch historických prednášok. Referát na tému Židia
na Slovensku v období 2. svetovej vojny predniesla riaditeľka Dokumentačného strediska
holokaustu, etnologička PhDr.
Monika Vrzgulová, CSc. Odborná verejnosť skúma toto dôležité obdobie v našich dejinách
Názor
K pamiatke obetí
Dnešný čitateľ (napríklad maturant) správy o odhalení tabule na
kláštore sestier Uršulínok v MZ 2013 možno pokrúti hlavou a len
tak pre seba vysloví, „čo všetko sa vtedy dialo“. Čítam ju dnes ako
starec bez toho prípadného pokrútenia hlavou, ale prikyvovaním so
smútkom v duši! Len tak aj vtedy ako vysokoškolák. Hoci evanjelik
(evanjelický katolík) len v pocite hanby a bezmocnosti som pozeral
na mníšky v patričnom mníšskom oblečení naložených na vlečku za
traktorom (vtedy tak vozili aj družstevníčky, rozumej, že mníšky neboli v pracovnom, ale vo svojom mníšskom odeve!) odvážané na pole.
Neďaleko Panholca sme mali aj
my pole „za barinou, alebo za
štrekou“, z blízkosti ktorého bolo vidieť pracovať mníšky v tom
svojom odeve tak, ako ho mali oblečený vo svojej službe v kostole
i mimo neho v prejavoch lásky,
pomoci, milosrdenstva. Mníšky
sa vedeli „obracať“ na tom poli,
i keď im mníšsky odev viac prekážal. Ostávali v ňom, lebo ostávali v prísahe, ktorou sa zaväzovali slúžiť „v mene Pána Ježiša“.
To, že na tom poli pracovali vo
svojom rúchu, nebola len formál-
z viacerých zorných uhlov. Dr.
Vrzgulová predstavila prítomnej verejnosti osudy židovskej
menšiny prostredníctvom konkrétnych výpovedí členov židovskej komunity, ktorí prežili.
Práve na základe osobných zážitkov je možné spoznať históriu
danej doby z pohľadu jednotlivcov, svedkom doby. Etnologička získavala výpovede svedkov
cez metódu orálnej histórie, ktorá skúma prostredníctvom osobných zážitkov pamätníkov.
O nasledovných dvoch prednáškach si povieme v budúcom
čísle MZ.
(red)
na vec. Ostávali na tom poli s motykou v ruke vo svojom životnom
poslaní, v jeho obsahu. Práve ten
obsah chceli komunisti vo svojej
ideológii zlikvidovať. To si v spomienke na tú dobu uvedomujem!
Nielen mníšky, ale aj mnohí farári, biskupi, ba radoví kresťania,
veriaci vtedy prechádzali krížom
skúšok, rôznym spôsobom bití
korbáčom ideológov, zbláznených
do vidín „vybudovať raj na zemi
bez viery v Boha a v bohov“. Ten
ich plán nám môže byť naozaj zabudnutý! V spomienke na Uršu-
Foto: jk, 2x
12
línky (a na rad veriacich, násilne zapojených do mnohých prác
v budovaní „beztriednej spoločnosti“) sa skláňam nad tým daným a prijatým obsahom služby,
vernosti, pokory. Aj na tom poli
v Panholci, lebo kdekoľvek ony
a s nimi mnohí a mnohí ostávali v tom danom a prijatom obsahu, náplni života, potom nech nad
hlavou krúžili korbáčom, mečom,
srdce spievalo, no ruky v chvíľach
nepracovania držali a prevracali
ruženec. Nebudem sa báť zlého,
hoc by som šiel temným údolím.
Veď Ty si so mnou (Žalm 23 v ekumenickom preklade 2007).
Isteže smutný alebo súcitný bol
pohľad na mníšky na vlečke traktora. Človek aj v spomienke na
ten čas by chcel plakať. Ale naozaj nad tým i nad tými mníškami?
Skôr, ba iste nad ich mučiteľmi,
lebo aj nad žoldniermi, veľkňazmi, ktorí mučili a križovali Ježiša,
nie nad Ježišom, ktorý plačúcim
na Golgote hovoril: Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou,
ale radšej plačte samy nad sebou
a nad svojimi deťmi (Lk 23,28).
Nielen v spomienkach plačme
nad (aj) komunistickým úsilím
zlikvidovať náboženstvo likvidovaných tých, ktorý slobodne vstúpili do služieb šírenia Ježišovho
posolstva, evanjelia. Radujme sa
nad všetkými, ktorí hoc so znášaním príkoria vedeli a verili, že
Boh zošle pomoc z neba, zachráni
ma, zahanbí tých, čo ma dychtivo
prenasledujú. (Žalm 57,4 v ekumenickom preklade 2007). A nad
to ešte bližšie Ježišovo: ....pretože ja žijem a aj vy budete žiť! (Ján
14,19). V dobe vozenia mníšok
na vlečke traktora bolo smutno
pri pohľade na to, no po rokoch
dnes sa radujem, že mníšky majú v spoločnosti svoje miesto bez
motyky, krompáča, s ružencom,
modlitebnou knižkou, Bibliou...,
pomáhajúcim slovom i skutkom
vo vzťahu k tým, ktorí (aj) ich pomoc, službu potrebujú. K poznaniu a prijatiu len tejto pravdy chce
nabádať spomienka na tie Uršulínky.
Ivan TÓTH,
ev. farár v. v.
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
PhDr. Ján Dubovský
Pripomienka k nedožitým 80. narodeninám
Foto: archív MĽŠ
Ján Dubovský sa narodil 7. júna 1933 Trnave, pochádzal však
z neďalekých Dechtíc. Po maturite pôsobil krátko ako učiteľ v Seredi, neskôr začal študovať Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Z politických dôvodov prestúpil na Filozofickú
fakultu Univerzity Komenského, kde študoval klasickú filológiu
a dejiny. Štúdium ukončil v roku 1960. Už od roku 1959 pracoval
v Okresnom archíve pri ONV Pezinok, po vzniku okresu Bratislava-vidiek v roku 1960 sa stal riaditeľom Štátneho okresného
archívu so sídlom v Pezinku, od roku 1979 mal archív sídlo v účelovej novostavbe v Modre na Dolnej ulici.
Vo funkcii
riaditeľa archívu vydržal pracovať
až do roku
2000, kedy
po 40 ročnej
húževnatej
práci odišiel
Ján Dubovský.
do zaslúženého dôchodku. Aj na dôchodku bol aktívny a chcel pokračovať v písaní, no jeho ďalšie plány
prekazila ťažká choroba, ktorej
podľahol 1. apríla 2005. Vďaka
Jánovi Dubovskému sa pezinský,
neskôr modranský okresný archív
stal nielen významnou inštitúciou
v regióne, ale dlhodobo patril
medzi najlepšie archívy na Slovensku. Popri svojej vynikajúcej
archívnej práci sa Ján Dubovský
stal významným regionálnym
historikom, ktorý sa podieľal na
tvorbe mnohých monografií k dejinám miest a obcí, za všetky spomeňme len väčšie práce: Dejiny
Pezinka, ktoré vyšli tlačou v roku 1982 a Dejiny Modry z roku
2006. Spracoval aj históriu svojho bydliska – publikácia 400 rokov Šenkvíc bola vydaná v roku
1966, k dejinám Šenkvíc napísal
monografiu aj v roku 1994.
Srdečne Vás pozývame k stretnutiu na tému
pevný bod
o života
Ježiš Kristus je ten istý
včera, dnes i naveky.
Biblia, Hebrejom 12.8
nedeľa 23. júna 2013 o 15.00
v sobášnej sieni mesta Modra
na Súkenníckej ul. číslo 4
KRESŤANSKÉ CENTRUM
Kresťanské centrum BEREA
Kresťanský zbor v Modre
Jeho záber bol však široký – písal
o osobnostiach regiónu (Gabriel
Kolinovič Šenkvický, Juraj Fándly, Juraj Palkovič, Matej Bel,
Ľudovít Holuby), venoval sa erbom miest a obcí, písal príspevky do regionálnych časopisov,
najviac do Pezinčana a Modranských zvestí. Nebol však len regionálnym historikom, v rámci
svojich obľúbených cirkevných
dejín napísal dve knihy o likvidácii mužských a ženských kláštorov na Slovensku. Okrem toho
prekladal z latinčiny práce Mateja Bela, Juraja Fándlyho a ďalších. Recenzoval práce, písal posudky, nezištne pomáhal a radil
archivárom, historikom ale i stredoškolským a vysokoškolským
študentom. Súčasne vyučoval
latinčinu na Gymnáziu v Pezinku, ale aj na Filozofickej fakulte
UK v Bratislave a na Trnavskej
univerzite. Bol členom Vedeckej
archívnej rady, členom a koordinátorom tímu archivárov študujúcich vo Vatikánskom archíve.
Jeho práca bola ocenená viacerými vyznamenaniami, v septembri 2002 mu udelil prezident Slovenskej republiky Rad Ľudovíta
Štúra, v júni roku 2005 mu Bratislavský samosprávny kraj udelil
in memoriam cenu Samuela Zocha za výrazný príspevok k rozvoju a reprezentácii samosprávneho kraja doma i v zahraničí.
PhDr. Ján Dubovský sa veľkou
mierou zaslúžil o vytvorenie pozitívneho obrazu a úlohy archívov ako kultúrnych inštitúcií,
ktoré sú nepostrádateľným zdrojom informácií k poznaniu našej
minulosti, ako strážcov kultúrneho dedičstva Slovenska.
PhDr. Juraj TURCSÁNY,
riaditeľ Štátneho archívu
13
Červené more
V májových Modranských zvestiach som si prečítal príspevok
občianky Bibzovej o čiernych
skládkach stavebného odpadu
v katastri nášho mesta. Najviac
jej leží v žalúdku stará škridla,
ktorou sú zasypané najväčšie výmole na prístupových cestách do
vinohradov.
Na svahoch nad naším mestom
sa pestuje vinič 1000 rokov, možno 1500 rokov. Viem, že prístupové cesty do vinohradov bolo
treba vždy upravovať pretože bolo na nich po búrkach množstvo
výmoľov. Majitelia a užívatelia
vinohradov a ľudia pracujúci vo
vinohradoch zasypávali výmole
materiálom lacným a dostupným,
ktorý nebolo treba voziť do Modry cez tri okresy. Tak to bolo, je
a bude, pokiaľ budú v Modre vinohrady. Ideálnym materiálom na
úpravu chotárskych ciest je stará
škridla, na povrchu sa rozdrví
pod pneumatikami poľnohospodárskych strojov a osobných automobilov. Pod povrchom, medzi
kúskami starej škridly, je dosť
priestoru, aby tadiaľ mohla tiecť voda. Ak sa týmto materiálom
zasype výmoľ aj v tom najprudšom svahu, ani najsilnejší prívalový dážď nezmyje starú škridlu
do údolia a nevytvorí sa znovu
výmoľ. Takto upravená cesta vydrží niekoľko rokov. Nuž Modrania nech sa nám toto Červené
more rozrastá, budeme mať chotárne cesty, po ktorých sa bude
dať prejsť bez problémov osobným autom. Komu sa to nepáči,
nech si dá na nos modré okuliare,
možno bude to more modré, šak
sme v Modre.
Ivan BOJKOVSKÝ
MODRANSKÉ ZVESTI • Z histórie
14
Historický kalendár, 30. časť
27. mája 1758 zomrel Pavol
Strečko. Pôsobil ako evanjelický učiteľ a organista v Modre.
Je autorom duchovnej poézie a piesní v Jakobeiho Evanjelickom funebráli. Bol pochovaný
na modranskom cintoríne, kde
je zachovaný jeho pomník.
28. mája 1913 posvätili a dali
do užívania budovu evanjelického sirotinca. (Bližšie si prečítate v samostatnom článku.)
28. mája 1983 zomrel vo veku
76 rokov Jozef Ďuriš. Vyštudoval v Modre Učiteľský ústav.
Pôsobil ako učiteľ, organista,
zbormajster a hudobný skladateľ. Upravoval cirkevné piesne
a zberal ľudové piesne najmä zo
stredného Považia.
V noci z 28. na 29. mája 1848
previedol mestský horár Ján
Veštík (Johann Westsik) Ľudovíta Štúra, na ktorého bol
uhorskou vládou vydaný zatykač, na Záhorie. Túto udalosť pripomína pamätná tabuľa
umiestnená na bývalej horárni
v Harmónii. Horár Ján Veštík je
pochovaný na modranskom cintoríne.
foto: MĽŠ, 2x
2. júna 1918 sa narodil v Modre Ján Pribula. Ako záložník
narukoval do piešťanskej posádky, ktorá nastúpila do SNP.
Ako vojak povstaleckej
armády padol v bojoch
pri Dolnom Harmanci.
Doma v Modre osirela jeho jedenapolročná dcéra. Jeho telo bolo neskôr exhumované
a prenesené na modranský cintorín, kde bol
i pochovaný. Je uvedený na pamätnej tabuli
v evanjelickom kostole.
7. júna 1888 sa narodil
v Brezovej pod Bradlom Samuel Štefan
Osuský. Teológiu vyštudoval v Bratislave
a v Erlangene, psychológiu študoval v Prahe.
Bol dekanom na teologickej fakulte v Bra-
tislave, kde prednášal filozofiu, pedagogiku a psychológiu.
V Modre bol farárom od roku
1933, ale keď bol zvolený aj
za biskupa, odišiel do Bratislavy. Je autorom mnohých filozofických a teologických prác.
Zvlášť významné je jeho dielo
Prvé slovenské dejiny filozofie.
Za Slovenského štátu bol prenasledovaný a väznený, v 50. rokoch sa musel vzdať všetkých
spoločenských funkcií a predčasne ho penzionovali.
7. júna 1933 sa narodil Ján Milan Dubovský, slovenský archivár a historik, bol dlhoročným
spolupracovníkom Múzea Ľudovíta Štúra. V spolupráci s múzeom vydal viacero publikácií,
v archíve múzea sa nachádzajú
jeho rukopisy.
15. júna 1923 zomrel v Pezinku vo veku 87 rokov Jozef Ľudovít Holuby. Študoval
na gymnáziu v Modre, lýceu
v Bratislave a teológiu vo Viedni. Bol farárom v Zemianskom
Podhradí a venoval sa aj histórii evanjelickej cirkvi. Súčasne bol významným slovenským
botanikom. Zbieral rastliny aj
v okolí Modry. Jeho herbáre sa
nachádzajú v Bukurešti, Martine a v Prahe, kde obdržal i čestný doktorát Univerzity Karlovej. Je po ňom pomenovaných
viacero ulíc v rôznych sloven-
Hrob Jána Pribulu.
ských mestách. Od roku 1984
udeľuje Slovenská botanická
spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied Holubyho pamätnú
medailu za významné práce vo
vednom obore botaniky. S Modrou bol spätý i rodinnými zväzkami s Jurkovičovcami. Zomrel
v Pezinku. Jeho náhrobok na
cintoríne v Pezinku projektoval architekt Dušan Jurkovič.
V Bratislave a v Modre je uvedený na pamätných tabuliach
významných slovenských osobností.
21. júna 1793 sa narodil v Trenčíne Jozef Štúr. Je otcom významného slovenského geológa
a prírodovedca Dionýza Štúra.
V Modre na slovenskej evanjelickej škole učil od roku 1839.
Bol populárnou modranskou
osobnosťou a v roku 1869 mu
bol udelený za celoživotné pôsobenie záslužný kríž. Je pochovaný v Modre a pri rekonštrukcii cintorína bol jeho pomník
premiestnený k cintorínskemu
múru.
22. júna 1913 sa narodil v Budmericiach Ján Rašo. V Modre
sa vyučil za stolára a ako príslušník finančnej stráže pôsobil
vo Vysokých Tatrách. Padol ako
príslušník jednotky v SNP. Jeho
meno nesie aj chata v Tatrách.
Bol vyznamenaný Radom SNP
in memoriam.
24. júna 1843 v Jasenovej sa
narodil Ivan Branislav
Zoch. Po maturite absolvoval univerzitu vo
Viedni a Erlangene
a v Berlíne získal doktorát z fyziky. Po zrušení slovenských gymnázií
odišiel do Chorvátska,
kde pôsobil v Petriniji,
Osjeku a Sarajeve. Je
považovaný za významného polyhistora, encyklopedistu a zakladateľa
slovenskej matematickej, fyzikálnej a telovýchovnej terminológie.
Po skončení aktívnej pedagogickej činnosti prišiel k bratovi do Modry.
Jeho pôsobenie v sirotinci spomína veľmi pozitívne Ján Smrek. V ro-
Ivan Branislav Zoch.
ku 1971 mu bola na Moyzesovej
ulici odhalená pamätná tabuľa.
Pochovaný je na modranskom
cintoríne.
25. júna 1933 sa vo Vavrišove
narodil Ján Grešo. Bolo veľkým prekvapením, keď po maturite na mikulášskom gymnáziu
sa tento mimoriadne v matematike a fyzike nadaný absolvent
rozhodol pri nástupe totalitného režimu pre štúdium teológie.
Túto absolvoval v Modre a Bratislave. Po ordinácii pôsobil
ako farár vo Vysokých Tatrách
a v roku 1986 bol pozvaný za
farára do bratislavského cirkevného zboru. Tu pravidelne viedol služby Božie i v nemeckom
jazyku. Začal zároveň pôsobiť
ako pedagóg na bohosloveckej
fakulte, kde si zvýšil kvalifikáciu o titul ThDr. a habilitoval
sa na docenta. Bol mimoriadne
plodný ako autor teologických
štúdií a prekladateľ. V širokej
verejnosti je známy z početných
diskusií v televízii. V Modre sa
zúčastnil viacerých cirkevných
i ekumenických podujatí. Jeho
myšlienkovo podnetné kázne
boli viackrát publikované a navyše sú prístupné už niekoľko
rokov na stránke www.ecavba.
sk. Je jeden z prvých držiteľov
prestížnej ceny Leonarda Stȍckela. Zomrel po úraze a hospitalizácii 17. februára 2013.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé
informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné podnety posielajte na [email protected]
(kvm)
MODRANSKÉ ZVESTI • Matričné info/Inzercia
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Bitter Liliana
23. 5.
Bitter Natalia
23. 5.
Bitter Victoria
23. 5.
Burnagiel Samuel
11. 5.
Čuvalová Tereza Anna
12. 5.
Hotový Matej
11. 5.
Hrdlovičová Andrea
26. 5.
Jančár Tibor
7. 5.
Mikušková Mia
19. 5.
Milko Matúš
22. 5.
Sivková Magdaléna
20. 5.
Šebová Aurélia
7. 5.
Uváček Kristián
11. 5.
Wild Vivien
9. 5.
Opustili nás:
Falatová Alžbeta, 88 r.
6. 5.
Kočiš Michal, 59 r.
7. 5.
JUDr. Dohnal Ludvik, 62 r.16. 5.
Matovič Ľudovít, 56 r.
17. 5.
Ružičková Eva, 73 r.
29. 5.
Ondrušková Elena, 83 r. 31. 5.
Jubilanti:
85 roční
Sodomová Irena
28. 6.
Štefko Ladislav
22. 6.
Zacharová Božena
24. 6.
80 ročná
Prídalová Zuzana
21. 6.
75 roční
Horvátiková Anna
6. 6.
Ing. Jelemenský Jozef
8. 6.
70 roční
Prídalová Viola
5. 6.
Prokša Ján
23. 6.
Štefanec Václav
29. 6.
Švrlinga Daniel
13. 6.
Trajda Jaromír
29. 6.
Zigová Margita
14. 6.
Eva HORVÁTHOVÁ, msú
Zosobášili sa:
Radko Hrtús
a Petra Galovičová
25. 5.
Ladislav Zapletal
a Radmila Kránerová
1. 6.
Mgr. Boris Jakabovič
a MUDr. M. Horváthová 1. 6.
Eva HORNÁČKOVÁ,
msú
Ďakujeme
Z úprimného srdca ďakujem rodine, priateľom a známym, ktorí sa prišli posledný krát rozlúčiť s mojim
milovaným manželom, otcom a dedkom Eduardom
Ochabom, ktorý zomrel 18. 5. 2013. Taktiež ďakujem
za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Zároveň ďakujem pánu dekanovi Jozefovi Mišíkovi za dôstojnú rozlúčku aj pani
kostolníčke, miništrantom a spevákom. Sestričkám Uršulínkam veľká
vďaka za modlitby v chorobe. Smútiaca manželka a deti s rodinami.
Tichá spomienka
16. júna by sme s naším drahým Paľkom Mruškovičom oslávili jeho sedemdesiate narodeniny, ale miesto
toho si 17. júna pripomenieme smutné 2. výročie jeho
úmrtia. S láskou a veľkým žiaľom v srdci denne spomínajú manželka Lýdia, deti, vnúčatá a celá rodina.
Spomíname
Dňa 1. 7. 2013 uplynie 1 rok, kedy nás opustila naša
mama a babka Katarína Bojkovská rod. Uherčíková.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter a dcéra Vlasta
s rodinami.
POZOR!
Potrebujete upraviť pozemok? Ponúkame: kosenie,
agrotechnické
práce, upratovanie a odvoz odpadu. Rýchlo, lacno
a kvalitne.
Tel.: 0907 048 485
Tichá spomienka
So západom slnka prestal žiť, zhasli oči, stíchol hlas,
dom, dvor, záhrada, ulica, ale hlavne izba a už nepočuť ani jeho kroky. Už 5 rokov k jeho hrobu chodíme,
kvety z lásky naň položíme a pri plamienku sviečky so
slzami v očiach spomíname na nášho milovaného syna Juraja Feketeho, ktorý dňa 26. mája 2008 tragicky zahynul. S lásku
rodičia, brat s manželkou a ostatná rodina.
Spomíname
„Tí, ktorých sme s láskou uctievali, vlastne ani neumierajú. Neusilujú už o nič, nič nekonajú, nehovoria
k nám, nič po nás nežiadajú. A predsa, kedykoľvek si
na nich spomenieme, cítime, že nám hľadia do duše,
že s nami cítia, že nás chápu, že schvaľujú alebo neschvaľujú naše počínanie“. Husserl Edmund. Dňa 6. 6. 2013 sme si
pripomenuli 12 výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka Augustína Peška. Venujme mu prosím, kto ste ho poznali, spoločnú krátku,
tichú spomienku.
Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, známym
a priateľom, ktorí prišli spolu s nami odprevadiť na
poslednej ceste našu milovanú mamičku, babičku
a prababičku Helenku Košnárovú, rod. Lichnerovú.
Navždy nám pokojne zaspala dňa 2. júna 2013 vo veku krásnych 91 rokov. Ďakujeme za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a za dôstojný smútočný obrad. Česť jej pamiatke... Smútiaca rodina.
Spomienka
Dňa 26. mája uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý Matúš Kintler. S úprimnou láskou spomína
celá rodina a priatelia.
Spomienka
Osud nám nevráti čo nám vzal, čas nezmazal vrásky
i žiaľ z našich tvári a bolesť, ktorú máme hlboko ukrytú v nás. S bolesťou v srdci si 18. júna 2013 pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otecko, dedko, pradedko, svokor a brat Milan Podhradský.
Spomíname s láskou, úctou na jeho život, ktorý bol naplnený lásku,
obetavosťou a starostlivosťou o nás. Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami s láskou, vďačnosťou a úctou spomínajú na nášho drahého
otecka. Deti Milan a Jana s rodinami.
Inzerujte
v Modranských zvestiach
Kontakt - redaktor Mgr. Jana Kuchtová, mobil: 0911 999 784,
emailová adresa: [email protected], poštová adresa: Mestské kultúrne stredisko, Sokolská 8, 900 01 Modra.
Dajte o sebe vedieť a spropagujte svoju firmu/prevádzku prostredníctvom Modranských zvestí.
Vaša redakcia
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Relax
16
Júnová krížovka
Autor:
Juraj
Mitošinka
Adolf
(dom.)
3. časť
tajničky
hornina
z jemných
častíc
Leto v Modre ponúka...(tajnička).
poľný
hostinec
v Turecku
kananejská
bohyňa
úrody
Pomôcky:
han, Oreb,
Anat, Iola,
trias, Fort
zdvíha
chvenie
podliak
4. časť
tajničky
sopečná
usadenina
značka
prvku
lawrencium
zotne
morské
cicavce
druh
palmy
najvyššia
karta,
túz
skratka
nukleových
kyselín
dcéra
kráľa
Euryta
mužské
meno
5. časť
tajničky
robil
treskot
(zried.)
zložnokvetá
liečivá
rastlina
úradne
určený
poplatok
umelý
násyp
malá stav.
jednotka
francúzsky
básnik
ženské
meno
zn. pre
berýlium
časť
nohavíc
bod
(zastar.)
sú vystavené dažďu
skr. vysokej školy
MPZ
Rumunska
naozaj
obrúbala
uniforma
(hovor.)
lôžko
z dosák
uberá,
zmenšuje
pôvodné
množstvo
kopaním
podryje
vznikajúce
trením
rýchlo
chodilo
značka
prvku
arzén
vydal rev
drgla
(expr.)
Ela
(dom.)
bil sa
(bás.)
psovitá
šelma
útvar
druhohôr
Ernest
(dom.)
chlpy
na hlave
syn kráľa
Telamóna
unesú
(expr.)
derivát
naftalénu
skratka
prirodzeného
logaritmu
trojica
citoslovce
odporu
listnatý
strom
ázijské
pohorie
mesiac
(poet.)
obuvnícky
klinček
zdochlina,
po nemecky
v pohybe
(hud.)
ženské
meno
dámske
oblečenie
pridelenec
mačkovitá
šelma
perzián
(kož.)
ľahostajne
ženské
meno
predložka
so 7. pád.
nočný
motýľ
kameňolom
Tomáš
(dom.)
tety
(hovor.)
diel pôdy
(z amer.)
útes
(bás.)
vyťahujem
zbraň
znížený
tón F
rozsiahla
epická
báseň
vazal
vojenský
odvod
(zastar.)
rímske
číslo 51
Vendelín
(dom.)
vrch pri
Třebechoviciach
Pomôcky:
asána,
a tempo,
oman,teks
prehľad
údajov
naradostene
neohla
obyvateľ
Fínska
Pomôcky:
Ajas, Aas,
karakul,
babassu
týkajúca
sa tmelu
zn. pre
miliampér
solmizačná slabika
spoločenský tanec
existuje
1. časť
tajničky
2. časť
tajničky
nesením
dopravím
preč
telesný
cvik
v jogizme
MODRANSKÉ ZVESTI • Tipy na leto/Šport
Pozemní hokejisti triumfovali
na bratislavskom šampionáte ŠK ŠENKVICE /SVK/ - Soroksári HC /HUN/ - 5:0
úspešnými strelcami boli: Kovačevič Z., Petrakovič B., Staněk
J., Štrofek J., Sklár Matej
ŠK ŠENKVICE /SVK/ - Slagelse HK /DAN/ - 2:1 Mišovič Ľuboš, Kovačevič Z.
Foto: archív ŠK Šenkvice
ŠK ŠENKVICE /SVK/ - HC
NSA /BUL/ - 4:1 Kovačevič – 2 góly, Petrakovič
B., Staněk J.
ŠK ŠENKVICE /SVK/ - HK
Triglav /SL / - 12:1 Lančarič M. - 4, Kovačevič Z.
,Sklár Matej - 2, Parajka M.,
Melichar P., Augustinič A.,
Dobrovodský A.
Letné
prímestské
tábory SCVČ
Bez prehry, s plným bodovým
ziskom a so skóre 23:3 sme postúpili spolu s tureckým Gaziantep Polisgucu do Challenge II
- teda medzi 24 najlepších klubových majstrov svojich krajín
v Európe. Vekový priemer 22,4
roka, pričom dvaja hráči majú 15 rokov, čo svedčí o dobrej
koncepčnej práci v posledných
rokoch.
Fotografia (zvýraznení hráči
sú občanmi Modry):
o úspech i postup sa postarali
zľava dole: Petráš Marek - brankár, spodný rad zľava: Dobrovič Boris, DOBROVODSKÝ
Andrej, Petrakovič Boris, Sklár
Matej, Augustinič Adrián, Lančarič Martin, MIŠOVIČ Ľuboš,
Parajka Matúš - kapitán, Sklár
Michal, Kovačevič Zdeno horný rad zľava: BOŠÁK Miroslav - as. trénera/fyzioterapeut,
MIŠOVIČ Igor, Melichar Peter, Petráš Andrej, Staněk Jardo,
Štrofek Juraj, Dugovič Milan
– tréner. Na fotografii chýbajú:
KRAJČOVIČ Tomáš - brankár
a Marcina Peter PS.
(mb, red)
Cyklistická časovka I. Červenku na Zošku
Fanúšikovia cestnej cyklistiky si otestujú kondičku 21. júla
Amatérsky športový klub Sportreport Pezinok opäť po roku pripravil športové júlové podujatie, kde si môžete zmerať svoje sily
so súpermi. Priaznivci cestnej cyklistiky si prídu na svoje absolvovaním Časovky na Zošku až ku hviezdam, ktorá sa uskutoční dňa
21. júla 2013 a je venovaná Ivanovi Červenkovi.
Prvýkrát figuruje v názve podujatia meno nedávno zosnulého Ivana Červenku, ktorý bol aj
riaditeľom tohto preteku. Stále obľúbenejšiemu športovému
podujatiu vdýchol život a členovia klubu Sportreport sa rozhodli venovať tento ročník jeho
pamiatke.
Cyklistická trasa tradične začína v Modre-Harmónii, pokračuje na Zochovu chatu až ku
Hvezdárni, kde čaká na športovcov zaslúžený cieľ. Dĺžka trasy
je 7,3 km s celkovým prevýše-
ním 290 m a priemerným stúpaním 4,3%. Zapojiť sa do časovky môžu nadšenci cyklistiky
všetkých vekových kategórií.
Prezentácia sa uskutoční na terase reštaurácie Bowling v Harmónii. Prvý cyklista vyštartuje o 10.31 h. Časovka bude za
plnej cestnej premávky a to na
vlastnú zodpovědnost. Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
pokyny polície, rozhodcov a organizátorov. Cyklistická prilba
je neodmysliteľnou povinnou
výbavou všetkých športovcov.
Súčasťou podujatia je i zaujímavá tombola, dobrá nálada
a príjemná priateľská atmosféra. Prví traja pretekári v každej
kategórii budú ocenení vecnými
cenami. Prídťe si zašportovať,
urobiť niečo pre svoje zdravie
a zároveň stráviť príjemný deň
v prírode Malých Karpát.
Súťažné kategórie:
chlapci do 18 rokov, ženy do 39
rokov, ženy nad 40 rokov, muži
do 39 rokov, muži do 49 rokov
a muži nad 50 rokov.
Podrobné informácie nájdete
na: www.sportreport.sk
(red)
• Výletikovo: 1. 7. – 4. 7. 2013
• Putovanie so sv. Cyrilom a Metodom: 8. 7. – 12. 7. 2013
• Modelársky tábor: 22. 7. – 26.
7. 2013
• Krížom-krážom Karpatmi: 12.
8. – 16. 8. 2013
• Rozprávkovo: 12. 8. – 16. 8.
2013
• Hráme sa s históriou: 19. 8. –
23. 8. 2013
Vedúci
tábora:
Veronika
Holzmannová a Majka Kernová.
Prihlasovať sa môžete v riaditeľni SCVČ alebo na tel. č. 6470702,
0948 411 202.
Rovnako tu získate i podrobnejšie informácie o podmienkach táborov.
(red)
foto: web
17. - 20. 5. 2013 sa v Bratislave uskutočnil Championship
Challenge III. Men v pozemnom hokeji, kde sme mali aj my
zastúpenie v mužstve ŠK Šenkvice. Za účasti 8 kádrov sme dosiahli nasledujúce výsledky:
17
Beach handball
Zoška 2013
Hádzanársky oddiel TJ Slovan
Modra v spolupráci so Slovenským zväzom hádzanej organizujú v dňoch 5. - 7. júla 2013
v areáli prírodného kúpaliska
v lokalite Modra – Piesok, nazývanej Zochova chata, Majstrovstvá SR mužov a žien v plážovej hádzanej pod názvom Beach
Handball Zoška 2013.
Podujatie je zaradené do celoeurópskej série turnajov European Beach Handball Tour 2013
(www.eurohandball-beachtour.
com) a už druhý rok je záverečným turnajom v rámci slovenskej
série Beach Handball Tour 2013
(www.beachhandball.sk).
Turnaja sa zúčastní 30 mužských
a ženských družstiev. Zápasy budú prebiehať v sobotu 6. 7. 2013
od 8.30 do 22.00 hod a v nedeľu
7. 7. 2013 od 8.30 do 15.00 hod.
Vstup do areálu je voľný. (hy)
MODRANSKÉ ZVESTI • Športová Modra
18
Mažoretky Laskonky
Šikovné modranské mažoretky Laskonky.
Medzitým sa vybrané členky zúčastnili ako každý rok vo Francúzsku a Belgicku na festivale so
súborom Isis z Bratislavy. S veľkým elánom a radosťou cestovali
malé - veľké zverenkyne trénerky Veroniky Kulifajovej Jelovej
a zastupujúcej trénerky Marcely
Pacalajovej na súťaže za úspechom v miniformaciách kadet
(K. Valčeková, K. Zajíčková, S.
Heldová, M. Muráriková, V. Kováčová, V. Kubincová, K. Hrdlovičová), v trio kadet (K. Zajíčková, K. Valčeková, S. Heldová),
v duo pom-poms (M. Muráriková, L. Hodoňová) a v minifor-
máciách senior (M. Pacalajová, V. Chládeková, K. Haverová,
B. Hodoňová, D. Zagajcová,
K. Libáková) odkiaľ si doviezli
1x – „zemiakovú medailu“, 1x
bronz a 5x zlato. Práve tieto
umiestnenia nabudili členky súboru a do Trenčína na MSR preto išli s veľkým očakávaním, ako
obstoja medzi profesionálkami
z 32 súborov celého Slovenska.
Štartovalo sa s tromi choreografiami v kategórií kadetky, odkiaľ
dievčatá odchádzali so vztýčenou
hlavou, nakoľko skončili na 4.
mieste s rozdielom bodov o 1,3
stotiny od bronzovej medaile.
Foto: archív ml
V SCVČ v Modre sa od začiatku školského roka poctivo trénovalo a príprava nových choreografií bola v plnom prúde zahájená. Mažoretky Laskonky a Mini Laskonky sa poctivo 8
mesiacov pripravovali na plánované súťaže, ktoré boli v apríli
v Sobotišti a v máji v Galante, no hlavným mesiacom pre súbor
bol práve jún, kedy sa uskutočnili pre Laskonky ich prvé Majstrovstvá Slovenska mažoretiek v Trenčíne.
Laskonky sa nevzdávajú, získali
mnoho skúseností a idú ďalej. Už
koncom mesiaca ich čaká ďalšia
súťaž v Bratislave na Prešporskom pohári. Tak im držte palce.
Zároveň by sme radi upozornili
na nábor nových členiek v septembri pre nový školský rok, ktorý sa uskutoční v SCVČ Modra
a novinkou bude nová veková kategória od 5 rokov.
Všetky LASKONKY tancujú
srdcom aj keď nie sú profesionálky , tak neváhajte a pridajte sa
k nám. Viac info na stránke www.
laskonky.estranky.sk.
V. KULIFAJOVÁ-JELOVÁ,
trénerka
Tanečníci z ADT Crew naďalej zbierajú ocenenia!
Foto: ADT
Tanečná skupina ADT Crew (všetky vekove kategórie) pôsobiaca pri Súkromnom centre voľného času v Modre, dosiahla počas uplynulého obdobia veľa úspechov, ale aj nových tanečných
skúsenosti. Pod ne sa podpísali členovia skupiny, ale aj práca
kvalitných a skúsených trénerov, ktorí sa aktívne vzdelávajú na
tanečných workshopoch na Slovenku a v zahraničí.
nečného roka 2012/2013 všetky tanečne zložky ADT osobne
zbierali skúsenosti na mnohých
tanečných workshopoch, súťažiach, vystúpeniach a na svojich veľmi úspešných tanečných
akciách, ktoré organizoval zakladateľ tanečnej skupiny ADT
crew Addy.
ADT crew sa počas mája zúčast- crew Junior Šenkvice hneď na
nila 8. ročníka tanečnej súťaže 3. mieste.
Senecká dúha 2013, na ktorej Okrem toho počas celého tasa spomedzi množstva tanečníkov prebojovali na 2.
miesto ADT crew (hlavná
veková kategória) a taktiež najmenší tanečníci ADT crew JUNIOR Modra na (2. miesto) . Veľký
obdiv patrí tak isto aj deťom z ADT crew JUNIOR
Šenkvice, ktoré odtancovali svoju prvú súťažnú
choreografiu a tým skvelo
reprezentovali.
Máj je na súťaže všeobecne bohatý. Inak tomu nie
je ani v tanečnej oblasti.
Ďalšou súťažou, v ktorej
boli úspešní modranskí
ADT Crew bol Tanečný
Kubín. ADT crew Junior
Modra sa umiestnili na
Staňte sa aj vy tanečníkom úspešných ADT Crew.
skvelom 2. mieste, ADT
Úspechy a umiestnenia
Tanečný Kubín 2013: ADT crew
JUNIOR Modra - 2. miesto,
ADT crew JUNIOR Šenkvice
- 3. miesto
Senecká dúha 2013: ADT crew
- 2. miesto, ADT crew JUNIOR
Modra – 2. miesto
Saltare Orbis Malacky 2013:
ADT crew JUNIOR Modra cena poroty
Zakladateľ ADT crew ADDY: GANGSTER CHALLENGE vol. 2 - battle waacking 1 vs. 1: 1. miesto
(HU KAPUVAR)
Zakladateľ ADT crew
ADDY: Street life jam
Bratislava waacking 1 vs.
1: 1. miesto Všetky dôležité informácie o ADT crew nájdete
na facebokoovom profile
ADT dance crew a na web
stránke www.hiphopmodra.sk.
Chceš sa stať tanečníkom
úspešných ADT crew?
Prihlasovanie je možné na
e-mailovej adrese: [email protected]
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
19
NA PREDAJ
rekreačné pozemky Modra - Folegrunty
90 m
25 m
č.2
190 m
9.000
m2
č.1
170 m
6.400
m2
40 m
• možnosť obmedzenej
výstavby
• bez inžinierskych sietí
• možnosť predaja po
častiach min. 3000 m2
Informácie tel. 0948 688 685
zz V Modre prenajmem dvojizbový byt.
Tel.: 033/647 22 81
zz Predám pozemok 6.270 m2
s murovanou chatkou (6x3) a rybníkom „Orlie jazierko“ v Modre.
Pozemok je na samote, je oplotený
s príjazdovou cestou.
Tel.: 0905/475 032
zz Pre chovateľa zvierat ponúkam
bezplatný odber pokosenej trávy,
alebo sena z lokality Modra-Kráľová za bývalým družstvom.
Tel.: 0905/649 582
zz Kúpim záhradu alebo ovocný
sad v Harmónii.
Tel.: 0903/450 192
zz Kúpim starý vinohradnícky
dom s vínnou pivnicou.
Tel.: 0905/696 787
zz Kúpim vinohrad, môže byť aj
pusták alebo lúku.
Tel.: 0905/696 787
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí.
Tel.: 0918/250 910
zz Kúpim starú vínnu pivnicu
v Modre.
Tel.: 0905/696 787
8. ročník Medzinárodného festivalu
umenia Hudba Modre
Americký jazz nás prinavráti do čias noblesných večierkov
Melódie 20. a 30. rokov minulého storočia odštartujú medzinárodný festival umenia Hudba Modre, ktorý sa uskutoční
od 16. - 18. augusta v Modre.
Fats Jazz Band a jeden z najlepších klaviristov na Slovesku
Ladislav Fančovič sa postarajú
svojim talentom o bohatý kulúrny zážitok. Členovia tohto bandu sú slovenskí hudobníci pôsobiaci v popredných orchestroch
a big bandoch ako Slovenská
filharmónia, Gustav Brom Big
Band, Matúš Jakabčic Big Band,
Bratislava Hot Serenaders či Orchester Slovenského národného
divadla. Všetci dlhoročne úspešne pôsobia aj ako sólisti na jazzovej scéne. Tešiť sa môžeme
i na Moyzesovo kvarteto, ktoré
je od roku 1975 jedným z najpopulárnejších komorných zoskupení na Slovensku. Do svojho
repertoáru zaradili skladby od
významných interpretov ako W.
A. Mozart, A. Dvořák, P. Debussy či P. Bagin. Program ozvláštnia aj žiaci tunajšej Základnej
umeleckej školy v Modre. Na
záver umeleckého festivalu vystúpia umelci z Bergerovho tria.
Oživia skladby L. v. Beethovena, R. Bergera, či L. Kupkoviča.
Mesto Modra sa v štýle jazzovej
hudby teší na vašu spoločnosť.
(ak, red)
Moyzesovo kvarteto vystúpi na festivale Hudba Modre.
Foto: web
Riadková
inzercia
Program kultúrno-spoločenských podujatí na mesiac júl
10. 7., 7.30 h.: Darovanie krvi
Kultúrny dom Ľ. Štúra
organizátor: Miestny spolok SČK
v Modre
14. 6. – 6. 7.: Výstava žiackych
prác výtvarného odboru ZUŠ
v Modre
výstavné priestory SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre,
Štúrova 84, 900 01 Modra
organizátor: SNM – Múzeum Ľ.
Štúra v Modre
+421 33 647 27 65, www.snm.sk
21. 7., 9.30 h., Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku.
20. – 21. 7.: Slávnosti lesa
podujatie venované lesu, stromom a ľuďom žijúcim a pracujúcim v lesoch
Modra-Piesok
organizátor: Mesto Modra
+421 33 6908300,
www.modra.sk
21. 7., 9.30 h.: Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až ku hviezdam 2013
VI. ročník cestnej cyklistickej časovky do vrchu
Modra-Harmónia, rešt. Bowling
organizátor: AK – Sportreport
Pezinok
+421 907 198 855,
www.sportreport.sk
12. 7. – 24. 8.: Výstava zo zbierok SNM
zaujímavé zbierky z depozitárov
Slovenského národného múzea
Výstavné priestory SNM-MĽŠ
Štúrova 84
organizátor: SNM – Múzeum Ľ.
Štúra v Modre
+421 33 647 27 65, [email protected],
www.snm.sk.
(msks)
20. – 21. 7., Slávnosti lesa.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, IČO: 00 304 956. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík.
Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si
vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 12. 6. 2013. Uzávierka nasledovného čísla: 24. 7. 2013. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
foto: jk, 2x
7. 7., 17.00 h.: Autorské čítanie
literárny kolotoč prozaičiek a poetiek združenia Femina
Viery Valachovičovej – Ryšavej,
Otílie Dufekovej, Hedy Kramárovej, Danice Jakubcovej, Tatiany Jaglovej a Ľubomíry Mihálikovej.
priestranstvo pri KDĽŠ v Modre
(pri jazierku), v prípade nepriaznivého počasia vo Veľkej sále
KDĽŠ
organizátori: Spoločnosť priateľov poézie, MsKS Modra
+421 903 623 289
Download

Jún - Modra