PRE MODRU UROBIŤ VIAC
LEN SPOLUPRÁCOU MÔŽEME
M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXII • Číslo
• November • 2014
11
Novým primátorom Modry je Juraj Petrakovič
Prevahu v poslaneckom zbore získala občianska iniciatíva Lepšia Modra
Tohtoročné komunálne voľby sa niesli v znamení očakávaní, ale aj
v znamení výraznej predvolebnej kampane. Tá bola v znamení poškodzovania jedných i vyzdvihovania druhých. Definitívnu bodku
za ňou priniesla volebná sobota 15. novembra, keď sme si v Modre
volili tých, ktorí budú hájiť naše záujmy, tých, ktorí budú počúvať
svojich občanov a pracovať nasledujúce štyri roky pre Modru. Novým primátorom sa stal Mgr. Juraj Petrakovič, doterajší poslanec
mestského zastupiteľstva, občiansky aktivista a ekológ.
Výsledky volieb ukázali vôľu občanov, ktorí novému primátorovi
odovzdali 951 hlasov. Spoločne
s primátorom sme volili aj členov
modranského mestského zastupiteľstva. Po konečnom sčítaní bolo jasné, že v Modre sme v tohtoročných komunálnych voľbách
volili s vyše 46% účasťou. Volebné miestnosti sa v jednotlivých
volebných okrskoch zapĺňali,
čo ukázalo, že občania pristúpili
k voľbám zodpovedne. V novom
volebnom období 2015-2018 bude spolurozhodovať v komunálnom parlamente 13 poslancov,
z nich 10 za volebný obvod Modra a 3 za volebný obvod Kráľová,
Harmónia, Piesok. S prevahou
boli zvolení všetci kandidujúci členovia občianskej iniciatívy
známej ako Lepšia Modra v počte 6 poslancov. Novozvolený primátor Juraj Petrakovič nastúpi na
úrad po skončení volebného obdobia doterajšej primátorky Hany
Zloženie nového poslaneckého zboru Modry:
1. volebný obvod: Ján Zigo (1064 hlasov), Michal Petrík (1033),
Jakub Liška (1021), Katarína Machatová (959) , Artúr Soldán
(951) , Andrea Kukumbergová (748), Viera Jančovičová (709), Ján
Jašek (685), Peter Majtán (678), Peter Juran (673).
2. volebný obvod: Marián Gavorník (410), Dominik Bučurič
(335), Igor Zelník (294).
Hlubockej. Kompetencie si vzájomne odovzdajú na prvom, ustanovujúcom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, ktoré musí byť zo
zákona zvolané do 30 dní od dátumu konania komunálnych volieb. Dátum sa občania budú mať
možnosť dozvedieť z oficiálnych
web stránok mesta www.modra.
sk alebo z oznamu na úradnej tabuli pri Mestskom úrade v Modre.
O kampani, voľbách, víťazstve
a plánoch sme sa porozprávali s novým primátorom hneď po
voľbách. Rozhovor si prečítajte
na stranách 4 – 5.
(jk)
Uzávierka MZ
Decembrová uzávierka Modranských zvestí bude v stredu 10. 12. do 12.00 h. Svoje
tipy, príspevky a objednávky
na inzerciu nám zasielajte do
uvedeného termínu.
(red)
Lepšia Modra (zľava): M. Gavorník, M. Petrík, J. Zigo, A. Kukumbergová, J. Petrakovič, K. Machatová, J. Liška a P. Juran.
2
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 2014 - VOĽBA PRIMÁTORA
Úplné výsledky hlasovania podľa volebných okrskov.
P. č. Meno kandidáta / titul
Okrsok 1 Okrsok 2
1
Robert BEŇO
26
10
2
Rebecca DEÁK JUSTH
33
19
3
Hana HLUBOCKÁ
99
53
4
Ján JAŠEK
47
16
5
Peter MAJTÁN
62
65
6
Juraj PERŽO
18
11
7
Juraj PETRAKOVIČ
150
101
8
Artur SOLDÁN
80
106
SUMÁR :
515
381
Okrsok 3
10
24
82
35
88
21
206
125
591
Okrsok 4
19
43
136
53
65
32
194
139
681
Okrsok 5
25
26
214
17
38
28
82
82
512
Okrsok 6
20
41
88
33
90
15
181
119
587
Okrsok 7
20
17
43
37
30
4
37
19
207
Spolu
130
203
715
238
438
129
951
670
3474
víťazný kandidát
Zdroj Údajov a info: Mestský úrad v Modre
VOLEBNÝ OBVOD č. 1 - MODRA - VOĽBA POSLANCOV
Úplné výsledky hlasovania podľa volebných okrskov - poslanci MsZ.
P. č. Meno kandidáta
Okrsok 1
Okrsok 2
1
Ján Zigo
213
143
2
Michal Petrík
198
101
3
Jakub Liška
186
109
4
Katarína Machatová
178
116
5
Artúr Soldán
185
146
6
Andrea Kukumbergová
128
99
7
Viera Jančovičová
153
91
8
Ján Jašek
150
70
9
Peter Majtán
136
103
10
Peter Juran
118
82
11
Juraj Peržo
128
64
12
Marta Dugovičová
147
64
13
Branislav Manák
131
60
14
Miroslav Ochaba
101
111
15
Róbert Odler
97
60
16
Svetoslav Peško
89
58
17
Ivan Bojkovský
82
63
18
Ivan Čistý
71
50
19
Renáta Rusnáková
63
41
20
Filip Juran
70
58
21
Viera Kišoňová
44
48
22
Peter Kintler
67
39
23
Vladimír Puškáč
49
63
24
Adriana Nagyová
49
32
25
Richard Jurkovič
46
42
26
Milan Podhradský
57
24
27
Pavol Minárik
51
44
28
Eduard Petrakovič
36
48
29
Rastislav Trajda
38
38
30
Helena Slováková
36
26
31
Jozef Brtáň
10
20
Okrsok 3
222
274
244
224
210
158
173
149
156
162
162
131
124
131
90
83
78
83
81
69
70
65
66
62
49
41
27
30
29
24
10
Okrsok 4
259
244
254
247
220
219
152
169
131
143
171
156
112
102
94
76
65
86
83
70
56
40
53
84
56
62
62
40
34
45
14
Okrsok 6
227
216
228
194
190
144
140
147
152
168
104
111
132
112
89
107
68
64
86
61
65
71
47
41
53
58
43
32
31
27
39
Spolu
1064
1033
1021
959
951
748
709
685
678
673
629
609
559
557
430
413
356
354
354
328
283
282
278
268
246
242
227
186
170
158
93
zvolení poslanci MsZ náhradníci MsZ
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
3
Úplné výsledky hlasovania podľa volebných okrskov - poslanci MsZ.
P. č. Meno kandidáta
Okrsok 5
Okrsok 7
1
Marián Gavorník
281
129
2
Dominik Bučurič
242
93
3
Igor Zelník
241
53
4
Robert Beňo
140
98
5
Zuzana Černáková
158
56
6
Peter Peniaška
115
35
Spolu
410
335
294
238
214
150
zvolení poslanci MsZ náhradníci MsZ
AKO SME VOLILI V MODRE
Voliči, ktorým boli dané obálky
Okrsok 1
Okrsok 2
Okrsok 3
Okrsok 4
Okrsok 5
Okrsok 6
Okrsok 7
Spolu
1029
1009
1555
1211
1087
1332
420
7643
523
384
606
693
517
589
207
3519
Platné hlasy pre MsZ
512
371
593
677
499
582
202
3436
Platné hlasy pre primátora
515
381
591
681
512
587
207
3474
50,83%
38,06%
38,97%
57,23%
47,56%
44,22%
49,29%
46,04%
Volebná účasť
volebný obvod č. I volebný obvod č. II
Atmosféra počas volebného dňa.
Fotoreport: Jana Kuchtová
Osoby zapísané v zozname voličov
Zdroj Údajov a info: Mestský úrad v Modre
VOLEBNÝ OBVOD č. 2 - KRÁĽOVÁ, HARMÓNIA, PIESOK - VOĽBA POSLANCOV
4
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
Novozvolený primátor Modry Mgr. Juraj Petrakovič
foto: archív jp
Na čelo mesta zasadne na obdobie rokov 2015 - 2018 opäť muž
V aktuálnych komunálnych voľbách 2014 si obyvatelia
Modry, Kráľovej, Harmónie a Piesku volili svojich zástupcov, ktorí budú hájiť ich záujmy v novom volebnom období rokov 2015 – 2018. Spomedzi 8 kandidátov na primátora získal dôveru občanov doterajší poslanec mestského
zastupiteľstva Mgr. Juraj Petrakovič. S počtom hlasov 951
sa stáva novým mužom na čele mesta Modry. Meno Juraj
Petrakovič nie je neznáme, okrem komunálnej politiky je
dlhoročným dobrovoľníkom a aktivistom vo viacerých verejnoprospešných projektoch. Nový primátor vystrieda na
poste vedúcej funkcie Modry doterajšiu primátorku Hanu
Hlubockú. Jej mandát sa skončí dňom zloženia sľubu nového primátora a poslancov.
Juraj Petrakovič má 45 rokov, je ženatý, má
dve deti. Vzdelaním ekológ, v súčasnej dobe
vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Senec. Známy občiansky aktivista v OZ Modranská Beseda, člen
občianskej iniciatívy Lepšia Modra, je spoluorganizátor podujatí Slávnosť hliny, Rozprávková Modra, Dni modranského sirotinca,
spoluautor publikácií a kníh Slovenské hrady
a zámky na starých pohľadniciach, Turistický
sprievodca po Malých Karpatoch z roku 1935
a Sprievodca letoviskom Harmónia. Nový primátor si popri gratuláciách našiel čas aj na rozhovor pre občanov a svojich voličov.
Dovoľte, pán Petrakovič, aby sme sa pridali ku gratulantom a popriali mnoho síl
a správnych rozhodnutí v začínajúcom
sa novom volebnom období. V komunálnej politike ste niekoľko rokov. Kedy a za
akých okolností vzniklo rozhodnutie uchádzať sa o post hlavy mesta?
Ďakujem Vám za gratuláciu. Ďakujem veľmi
pekne každému občanovi, ktorý mne osobne
a tiež kandidátom Lepšej Modry zveril svoj
hlas. To, že naša občianska iniciatíva Lepšia
Modra chce postaviť svojho kandidáta na post primátora je vec stará asi rok a pol dozadu.
O tom, že by som to mal byť ja, sme sa po spoločných rozhovoroch a rokovaniach rozhodli
kolektívne asi pred rokom. Toto rozhodnutie
pramenilo aj zo záveru, keď sa nám nepodarilo prehovoriť nášho člena Jána Ziga, aby práve on kandidoval na post primátora za Lepšiu
Modru.
Vy osobne spoločne s niekoľkými členmi
Lepšej Modry ste doteraz zastávali funkcie poslancov modranského mestského parlamentu. Čo bolo dôvodom, prečo ste sa
rozhodli, že chcete postaviť aj primátora
a „poslancovanie už nestačí“?
Hlavným dôvodom a vlastne aj jediným dôvodom bol fakt, že sa nám nepodarilo presadiť
veci, ktoré sme mali už vo vtedajšom predvolebnom programe a boli zapracované do
programového vyhlásenia pred štyrmi rokmi.
To, že sa nepodarilo tieto body zrealizovať tak
ako sme si predstavovali, to bol impulz k tomu, že musíme urobiť zásadné rozhodnutia aj
v otázke postavenia kandidáta na primátora.
Chceli sme, aby sa veci aj reálne robili a nie
len plánovali a pripravovali.
Niektorí kandidáti na primátora sa rozhodli nekandidovať zároveň aj za poslanca.
U Vás to bolo opačne. Okrem funkcie primátora ste prejavili záujem aj o vykonávanie funkcie poslanca MsZ. V celkovom sčítaní ste sa umiestnili hneď na druhom mieste
s počtom hlasov 1055 v tesnom závese za Jánom Zigom. Prečo toto rozhodnutie?
Pre naše mesto sme pracovali dávno predtým,
než sme sa začali angažovať v komunálnej politike. Ja osobne som chcel pracovať pre ľudí
a pre toto mesto naďalej, ak nie ako primátor,
tak ako poslanec. Tak som sa rozhodol a som
tomu rád. Ak by som aj neuspel ako primátor,
určite by som nahnevane nezložil všetky ostatné funkcie a neodišiel preč. Veľmi rád by som
pracoval a budem pracovať pre toto mesto tak,
aby sa veci pohli ďalej a v prospech občanov.
Ako ste prežívali volebný deň a volebnú
noc? V kom ste mali najväčšiu podporu, kto
vám najviac fandil?
Volebný deň a volebnú noc sme prežívali spoločne v kruhu Lepšej Modry, kandidátov a členov iniciatívy, ako aj mnohých našich sympatizantov. Boli sme samozrejme plní očakávania
výsledkov volieb. Volebný deň som začal s
mojou rodinou návštevou volebnej miestnosti,
kde sme spoločne odvolili. Ťažko jednoznačne odpovedať na druhú časť otázky, kto nám
najviac fandil. Myslím, že značný podiel na
našom výsledku majú práve mladé rodiny
s deťmi. Výsledok dosiahnutý vo voľbách je
zásluhou práce celého tímu Lepšej Modry, nielen nás, ktorí sme kandidovali.
Občania vám odovzdali svoju dôveru ako
primátorovi a zároveň boli úspešne zvolení
aj všetci kandidáti na poslancov za Lepšiu
Modru. Čakali ste v Lepšej Modre až takýto výsledok?
Úprimne poviem, že až takýto pozitívny výsledok sme určite nečakali. Aj počas predvolebných mítingov zazneli skôr obavy z toho,
že nás bude v novom zastupiteľstve už menej.
Rozhodnutia občanov nášho mesta boli pre nás
príjemným prekvapením. Očakávali sme, že
by sa do zastupiteľstva mohli dostať minimálne tí z nás, ktorí doteraz pracovali pre mesto
ako poslanci.
Mesiac pred voľbami to nevyzeralo celkom
ideálne. Neistota vládla u všetkých a to aj
zásluhou predvolebnej kampani, ktorá sa
v týchto voľbách niesla aj v znamení negativity a rôznych „zaručených“ informácií.
Ako ste riešili situácie, keď sa objavovali informácie, ktoré poškodzovali vo vašom prípade iniciatívu aj OZ Modranská beseda,
ktorého ste členom?
Kampaň v Modre možno v niektorých aspektoch predčila aj okresné mestá Pezinok či Senec. Osobne si myslím, že práve intenzívna
negatívna kampaň mohla pomôcť kandidátom, ktorí v neboli predmetom tejto kampane. Modrania sa však v jednoznačnej väčšine
ukázali ako ľudia, ktorí neberú podsunuté lži,
polopravdy či osobné ohováranie. U nás bola
reakcia jednoznačná, využili sme svoje práva
a podali sme trestné oznámenie.
A čo financovanie vašej volebnej kampane. Distribuovali ste volebné letáky, mali
ste umiestnené veľkoplošné billboardy, pravidelne aktualizovanú web stránku a facebookový profil. Koľko toto všetko stálo peňazí a aký bol zdroj financovania?
Volebná kampaň nás doteraz stála približne 2 500 eur, z toho okolo 1 800 eur išlo cez
transparentný účet založený v banke a 700 eur
išlo ešte pred založením tohto účtu a to boli
platby z osobných účtov mňa a ďalšieho člena
našej iniciatívy. Náš transparentný účet, otvorený 4. septembra, sa dá pozrieť na webovej
stránke www.transparentneucty.sk. Predpokladáme, že ešte asi 1000 eur pôjde do kampane na doplatenie už zrealizovaných služieb.
Celú volebnú kampaň sme si platili výhradne
z vlastných zdrojov. Viac ako 80% financií išlo
z vlastných zdrojov kandidátov na poslancov
a primátora, so zvyškom nám pomohli ďalší
naši sympatizanti.
Jedným z prvkov negatívnej kampane boli
aj informácie o dotáciách z mestského rozpočtu pre OZ Modranská beseda, kde ste
členom a kde je Ján Zigo predsedom. Stali ste sa primátorom Modry, členovia Lep-
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
Spolu s vami boli občanmi zvolení aj všetci kandidujúci členovia iniciatívy Lepšia
Modra. Ako budete spolupracovať s ostatnými zvolenými poslancami? Keďže máte
väčšinu, budete pracovať aj s ich názormi
a návrhmi?
Z Lepšej Modry sa do zastupiteľstva dostali
7 kandidáti, k tomu ešte ďalší dvaja, ktorých
Lepšia Modra podporovala. Toto znamená, že
budeme radi spolupracovať aj s ostatnými po-
slancami. Myslím, že vôľu spolupracovať sme
ukázali aj počas uplynulých štyroch rokov,
kedy sme spoločne pracovali pre toto mesto
a myslím, že to nebude problém ani v budúcnosti.
Čo však v situácii, ak budete mať v Lepšej
Modre medzi sebou iný názor na niektoré
rozhodnutia v budúcnosti? Môže sa stať, že
sa rozídete v názoroch ako tomu bolo v tomto období s primátorkou a mesto bude opäť
v patovej situácii?
Vo výkone funkcie poslanca musí byť veľká
miera slobody v rozhodovaní. V minulom období sme ako poslanci za Lepšiu Modru nehlasovali vždy všetci rovnako. Samozrejme,
v zásadných veciach by sme mali mať po spoločných rokovaniach rovnaký názor, aby sa
mesto neparalyzovalo. Nedá sa povedať naisto čo sa stane alebo nestane. Avšak opakujem,
uplynulé štyri roky našej spolupráce sú predpokladom spolupráce do nového obdobia.
V najbližších dňoch by mala pani primátorka zvolať ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde si odovzdáte kompetencie. Viete už presný termín?
Prvé ustanovujúce MsZ musí byť zo zákona
zvolané do 30 dní od konania volieb. Dnes
(pozn. red. - streda 19. 11. 2014) som dostal informáciu zo sekretariátu pani primátorky s termínom stretnutia, na ktorom by sa mal termín
ustanovujúceho MsZ ako aj odovzdania úradu
dohodnúť. Modrania sa ho určite dozvedia aj
z oficiálnych web stránok mesta Modry.
Čo znamená zvolenie za primátora pre Vás
osobne, nakoľko ste zamestnaný človek?
Musíte dať výpoveď v práci?
Nie, táto situácia sa nerieši výpoveďou, ale
uvoľnením z práce a to z dôvodu výkonu funkcie primátora. Čiže ak o štyri roky bude existovať pozícia, na ktorej pracujem a ja nebudem
už primátorom, tak sa vrátim na svoje pracovisko.
V kampani ste hovorili o konkrétnych veciach. Počnúc územným plánom a končiac
pletivom a chodníkom na školskom dvore
Vajanského. Čo bude prvá vec, ktorou sa
budete zaoberať po zložení sľubu a nástupe
do funkcie?
Pletivo a chodník na školskom dvore samozrejme spravíme ako jednu z prvých drobných
aktivít, sú však oveľa vážnejšie témy, do ktorých sa musíme pustiť. Jednou z priorít bude
samotný mestský úrad, jeho nová štruktúra
a vyjasnenie kompetencií v rámci úradu, ale aj
vo vzťahu k mestským organizáciám. Začiatkom roka by sme radi riešili Zmeny a doplnky
územného plánu.
Ďakujeme za Váš čas a odpovede.
Zhovárala sa Jana KUCHTOVÁ,
Modranské zvesti a Miriam FUŇOVÁ,
Rádio Modra
Fotoreport: Jana Kuchtová
šej Modry sú novými poslancami MsZ. Do
budúcnosti si viete predstaviť, že budete
naďalej členom OZ Modranská beseda a že
sa toto združenie bude naďalej uchádzať
o dotácie z mesta?
Som zakladajúcim členom Modranskej besedy
a bude mi cťou pokiaľ budem členom aj naďalej. Nevidím dôvod, prečo by som zo združenia mal vystúpiť. Aj v minulosti som sa ako
poslanec MsZ pri hlasovaniach o dotáciách pre
OZ Modranská beseda vždy zdržal hlasovania.
Nemyslím si, že by Beseda nemala dostávať
dotácie tak, ako aj mnohé ďalšie združenia.
Dotácie z mestského rozpočtu nikdy nečerpáme na činnosť združenia, ale na konkrétne
akcie, ktoré robíme v Modre a pre Modranov.
Myslím si, že by bola škoda, keby Modra prišla o podujatia ako Slávnosť hliny alebo Rozprávková Modra. Za knihu Keramikársky majster Rudolf Barčík sme v týchto dňoch získali
hlavnú cenu v kategórií Publikácie z ľudovej
kultúry. Túto cenu udeľuje Národné osvetové
centrum.
5
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
6
Oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentstva
Samotných študentov nominujú priamo riaditeľstvá jednotlivých škôl. Ocenenia udelila
študentom primátorka Modry
Hana Hlubocká spoločne s predsedníčkou Školskej komisie
pri MsZ Vierou Jančovičovou.
O hudobný program sa opäť príkladne postarala Základná umelecká škola v Modre. Oceneným
srdečne blahoželáme.
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska:
Nikoleta Izakovičová. Školu
a mesto reprezentuje na akciách vinárskeho charakteru. Má
vzťah k odboru – someliérstvo.
Už v nižších ročníkoch dosahovala výborné študijné výsledky.
Je cieľavedomá, aktívna, spoľahlivá, Školu reprezentuje aj
v športe.
David Benčat je usilovný žiak
s mimoriadnym záujmom o odbor, ktorý študuje. Jeho vyučovacie výsledky spĺňajú prísne
kritériá. Mimo vyučovania je
ochotný zapájať sa do aktivít or-
ganizovaných školou.
Michaela Dudeková. Je aktívna
pri vinárskych akciách v škole aj
mimo školy, vzorne reprezentuje
nielen školu ale aj mesto Modra. Svoje študijné povinnosti si
plní dôsledne, učí sa výborne.
Jej dochádzka na vyučovanie je
vzorná.
Pedagogická a kultúrna akadémia:
Barbora Kubisová študuje
v odbore animátor voľného času. Od prvého ročníka sa aktívne zapájala do všetkých mimoškolských aktivít ako projektant
a organizátor akcií PaKA v rámci mesta Modry i BSK. V priebehu odbornej praxe aj prázdninových brigád kreatívne pracuje
v detských táboroch a školách.
Aktívne sa zapája aj do projektu
„Zelená škola“.
Lenka Oravcová je študentkou
odboru učiteľstvo pre materské
školy a vychovávateľstvo. Dosahuje vynikajúce vyučovacie
výsledky s priemerom 1,00 s mi-
foto: jk
17. november je sviatkom, keď si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu. Deň, ktorý je príznačne venovaný aj študentom.
Pri tejto príležitosti si mesto Modra každoročne pripomína udalosti
spred prelomového roka 1989, a to slávnostným aktom udeľovania
ocenení študentom stredných škôl pôsobiacich v meste.
nimálnou absenciou v škole. Je
aktívna, zapája sa do mimoškolských aktivít. Je vedúcou krúžku
mladých požiarnikov a členkou
dobrovoľného hasičského zboru.
Peter Rybárik je študentom
odboru animátor voľného času.
Počas štúdia dosahuje výborné
študijné výsledky a aktívne sa
zapája do školských a mimoškolských aktivít. Pre jeho kamarátsku povahu, organizačné
schopnosti a prirodzenú autoritu, si ho žiaci zvolili za predsedu
študentskej rady.
Gymnázium Karola Štúra:
Filip Gürtler, nominovaný riaditeľstvom školy za výborné vý-
sledky a reprezentáciu školy, za
1. miesto v krajskom kole a 6.
miesto v celoslovenskom kole
Geografickej olympiády.
Alexandra Hojková, ďalšia
z mnohých šikovných a pracovitých študentov modranského
gymnázia. Navrhnutá na ocenenie bola za príkladnú reprezentáciu a za 10. miesto celoslovenského kola v Orientačnom behu.
Justína Čuňočková ako tretia
z Gymnázia K. Štúra uzatvára tohtoročné udeľovanie ocenení pre žiakov stredných škôl
v Modre. Mladá gymnazistka
získala ocenenie od primátorky
mesta aj za 3. miesto v krajskom
kole olympiády v nemeckom jazyku.
(jk)
Športové stretnutie detí z partnerských miest
Žiaci si zmerali sily v minifutbale a vo vybíjanej. Stretnutia
prebiehali v priestoroch ZŠ Vajanského a ZŠ Ľ. Štúra za účasti zástupcov mesta Modry, hostí
z Hustopečí a Benátok nad Jizerou, riaditeľov a učiteľov škôl.
Počas dvojdňového zápolenia sa
stretli žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníkov.
Z každého mesta preprezentovalo svoju školu a mesto 32 detí.
Poháre víťazov a sladké odmeny
si v jednotlivých kategóriách odniesli nasledovní žiaci:
Vybíjaná staršie žiačky:
1. miesto Modra
2. miesto Benátky nad Jizerou
3. miesto Hustopeče
Vybíjaná mladšie žiačky:
1. miesto Modra
2. miesto Hustopeče
3. miesto Benátky nad Jizerou
Futbal starší žiaci:
1. miesto Modra
2. miesto Hustopeče
3. miesto Benátky nad Jizerou
Futbal mladší žiaci:
1. miesto Hustopeče
foto: msú
Mesto Modra v spolupráci s partnerskými mestami Hustopeče
a Benátky nad Jizerou zorganizovali v dňoch 6. a 7. novembra
2014 spoločné partnerské športové podujatie pre deti základných
škôl. Záštitu pod priateľským podujatím prezvalo mesto Modra v spolupráci s riaditeľstvom základných škôl a samosprávou
oboch českých partnerských miest.
2. miesto Modra
3. miesto Benátky nad Jizerou
Spoločné podujatie troch partnerských miest sa zúčastneným
páčilo, deti si odniesli nielen odmeny za svoje výkony, naviac sa
vytvorilo mnoho nových priateľstiev a zostal dobrý pocit z toho,
že všetci zúčastnení urobili niečo
naviac pre naše deti. Víziou do
budúcnosti je podľa Mestského
úradu v Modre, zorganizovať podobné priateľské stretnutie v Benátkach nad Jizerou.
(red, zdroj: msú)
MODRANSKÉ ZVESTI • Rozhovor
Škôlka ako každá iná. Deti v nej trávia bežné dni, hrajú sa, učia
sa novým veciam, zabávajú sa i oddychujú. Materská škola na
Sládkovičovej ulici v časti Modra Vŕšky vyprevadila do ďalšieho života za 30 rokov svojej existencie už viac ako 500 predškolákov. O jednotlivých etapách vývoja škôlky a o živote v nej
hovoria školské kroniky, fotografie a videonahrávky. MŠ Sládkovičova bola piatou škôlkou vybudovanou v Modre.
Oslavy 30. narodenín škôlky sa
uskutočnili v dňoch 12. a 13. novembra 2014. Medzi pozvanými
hosťami nechýbali pedagógovia,
zástupcovia mesta, rodičia, a priatelia školy. Deti si pripravili zaujímavý kultúrny program, kde
predviedli svoju šikovnosť. O začiatkoch, radostiach aj starostiach
hovorí ZlatušaVlasáková, zástupkyňa riaditeľky MŠ SNPpoverená riadením elokovaného pracoviska MŠ na Sládkovičovej ulici.
Po nežnej revolúcii bola vtedajšou
riaditeľkou MŠ až do času kedy
bol vytvorený právny subjekt MŠ
SNP v roku 1996.
Aké boli začiatky, otvorenie
škôlky, prvý kolektív a vaše
prvé deti?
Naša škola bola otvorená v októbri 1984 s počtom detí 60, ktoré boli umiestnené vo dvoch triedach. Prvou riaditeľkou bola
pani Dr. Božena Kukumbergová
zo Šenkvíc. V prvom pedagogickom kolektíve sme pracovali ja,
Adriana Horváthová, Beáta Ulrichová, neskôr na jej miesto nastúpila Antónia Patáková, ktorá u nás
v škôlke pracovala krásnych 26
rokov. Po odchode do dôchodku
ju vystriedala na jej mieste Petra
Smolenická, ktorá je mojou novou
kolegyňou v triede. 25 rokov tu
pracuje učiteľka Tatiana Šimonovičová a hlavná kuchárka Jarmila Kintlerová. Prvou školníčkou
bola Alžbeta Tóthová, vedúcou
ŠJ Zuzana Holičová, kuchárkami
Anna Sandtnerová a Edita Valová.V súčasnosti u nás ešte pracujú učiteľky Mgr. Lucia Šimková,
Andrea Miháliková, Stanislava
Darulová, Hana Zaťková, vedúca ŠJ Veronika Turkovičová, kuchárka Jarmila Šafáriková a upratovačky Iveta Podhorná a Daniela
Bartošová.
Škôlka na Vŕškoch, ako ju zvyknú
nazývať rodičia, bola vybudovaná
na krásnom mieste s vyhliadkou
na Modru, kde môžeme každý
deň sledovať východ slnka. Sme
v bezprostrednej blízkosti modranskej prírody, máme okolo seba
zdravé a pokojné okolie. Spočiatku síce Modranom trvalo, než si
zvykli vodiť k nám deti. Iste, bolo
pohodlnejšie mať ich dolu v meste, z blízkosti svojich domovov,
no časom sa aj toto zmenilo. Začali k nám chodiť radi a je tomu
tak dodnes. Už z fotodokumentácie v školskej kronike vidno, že od
začiatku sme dbali na úzku spoluprácu s rodičmi, za ich pomoci
sme organizovali prvé besiedky
a aktivity. Dodnes sa orientujeme
na prácu a pomoc rodičov. V minulosti sme mali rodičovský výbor, či rodičovskí združenie, dnes
funguje prvým rokom Občianske
združenie Vŕškarik.
Spomínate si na časy, kedy sa
škôlky raz redukovali a inokedy
zasa rozširovali?
Áno, obdobia boli rôzne. Prvou
škôlkou, ktorá sa zrušila bola MŠ
na Štúrovej, neskôr s v MŠ na
Dolnej ulici urobila z viactriednej
menejtriedna škola, ktorá bola tiež
nakoniec zatvorená. Na Kráľovej
sa z dvojtriedky vytvorila jednotriedka a u nás, na Sládkovičovej
sa zasa rozširovalo. Z dvojtriednej
školy sa stala trojtriedna. Spoločne s rodičmi sme asi pred pätnástimi rokmi vybudovali novú triedu,
a to v priestoroch bývalej technickej časti budovy. K nej pribudla
štvrtá trieda, ktorá bola vybudovaná pred rokom z aktivity BSK
a mesta. Je to malotriedka pre 15
detí. Začiatky pri jej budovaní neboli jednoduché, túto aktivitu sme
hodnotili my pedagógovia aj rodičia ako nepremyslenú a robenú
narýchlo. Dnes trieda spĺňa všetky
bezpečnostné a hygienické náležitosti pre spomínaný počet 15 detí.
Na čo je škola zameraná?
Hlavnou našou ideou je spolupráca s rodičmi a využívanie blízkeho prírodného prostredia. Chodíme na miesta, ktoré nám ponúka
okolie blízko nás, do viníc, do
lesíka a hôr, na Štúrovu lavičku.
Pravidelne mávame besedy s pánom horárom, ktorý vždy naše
deti veľa naučí. V spolupráci s rodičmi pripravujeme krásne aktivity či už športove aj dopravné,
ako aj každá iná škôlka. Špecifický je u nás Halowen, ale aj Topenie Moreny, ďalej Deň otcov,
Deň matiek, MDD, v rámci ktorého mávame pravidelne karneval na dvore, spolupracujeme so
školami základnými a strednými,
špeciálne s pedagogickou školou, z ktorej dievčatá k nám dlhé roky chodia na odbornú prax.
Robíme opekačky, varíme guláše
- náš špeciálny je tekvicový, rodičia vždy na podujatia prinesú
množstvo občerstvenia a koláčov.
Naše deti navštevujú kurzy plávania, korčuľovania a lyžovania, venujú sa športom a počas tematic-
kých tvorivých dielní s obľubou
tvoria darčeky, ozdoby a masky.
Aj pri týchto všetkých aktivitách
je prvoradá spolupráca s rodičmi,
ktorým v našej škole skutočne na
deťoch záleží.
Čo Vás počas osláv 30. narodenín MŠ najviac potešilo?
Určite to, že hostia, ktorí k nám
prišli, aj napriek tomu, že nás navštívili pri 25. výročí, nás chválili, že škôlka napreduje a dýcha
dobrou atmosférou. Všetci s tešili,
že sa venujeme stále novým aktivitám, že deťom sa život v škôlke nemá kedy zunovať, že areál
školy zveľaďujeme, že sa staráme
o interiér a exteriér. Potešilo nás
to, že rodičia, niekdajší pedagógovia a naši priatelia vidia v škôlke pozitívne zmeny a kus správne
vykonanej práce.
A čo najbližšie plány a ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť pre
škôlku?
Záleží mi hlavne na tom, aby sa
zrenovovali a povymieňali preliezačky na dvore. Mali by byť
už tzv. bezúdržbové, pretože tie,
ktoré máme, si vyžadujú niekoľkokrát ročne ponatierať, čo je nákladné a drevené časti umiestnené v zemi nemajú dlhú životnosť.
Chceme povymieňať lavičky, ktoré sú tu ešte pôvodné z čias, keď
sme v škôlke začínali. Aj na tomto sa vždy s rodičmi vopred dohodneme. Snažíme sa zapájať do
projektov a výziev, zameraných
na rôzne oblasti, najmä na zabezpečenie kvalitného vonkajšieho
vybavenia, dopravných prostriedkov, nábytku a mnohí iné. Máme
už nové koberce, stoličky a stolíky. V mnohom nám pomáhajú rodičia darmi alebo 2% z daní, alebo
sponzorské dary. Je dôležité, aby
sa deti a ich rodičia v škôlke cítili
dobre.
V slávnostnom príhovore ste
škôlke želali veľa pekných vecí.
Ktoré to boli?
Škôlka prajem, aby ešte dlho stála, na vŕšku sa vyhrievala, deti,
aby škôlku radi mali, ako rodičia
sa sem po rokoch vracali, zamestnancom zdravie a sily, aby že tu
dlho žili, v našej Modre, škôlke
milej, zažívali pekné chvíle. Detičky nás radi majú, dobrú energiu
nám dajú.
(jk, zv)
foto: archív Mš
Materská škola na Sládkovičovej ulici
slávila 30. narodeniny
7
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
8
Videli sme príbeh Tutanchamóna
Advent 2014
Po zlatej jeseni
vanie duch zimy
Hľadáme svetlo
chceme byť iní
Hľadáme odtienok
aspoň stopu lásky
prenikne tmu
zotrie všetkým viny
Po dni jesennom
Advent
tíško kráča
prvá svieca svetla
na venci adventnom
človeka prezrádza
a už dni počíta
A tie počítajú s Tebou
Čakáme na príchod zimy
prežiarení svetlom
Na príchod tajomstva
prežiarení nehou.
Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ
predmety sú replikami, sú však
na nerozoznanie od originálov.
Najviac sa nám páčili pozlátené predmety, ktoré boli nielen
šperkami, ale aj zbraňami a dokonca aj hračkami. V rámci výstavy sme videli aj krátky film
o Howardovi Carterovi, ktorý
objavil hrobku v roku 1922. Zaujímavé boli aj kanopy, v kto-
O modranských cintorínoch
Modranské cintoríny majú svoj špecifický ráz. Mestský cintorín
je v podstate druhým, čo sa národného významu týka, po martinskom, vzhľadom na osobnosti, v ňom pochované. Spolu s kostolom Jána Krstiteľa tvorí kompaktný architektonický a archeologický objekt. Toto špecifikum je popísané aj v knižke autora
Miroslava Šimka „Prechádzka modranským cintorínom“, ktorej prezentácia Modranskou muzeálnou spoločnosťou a Múzeom Ľ. Štúra sa konala 16. novembra.
Do určitej miery podobný mestskému cintorínu je aj cintorín
v Kráľovej. Zvláštnu pozornosť
si zaslúži aj tretí z kresťanských
cintorínov, huncokársky cintorín na Pieskoch. Aj tým, že na
ňom sú pochovaní nemeckí spoluobyvatelia Modry, potomkovia
ktorých boli násilne na základe
Benešom vydaných dekrétov pri
použití pravidla „kolektívnej vi-
foto: web
Knihy pre
všetkých
Nemocnica Modra n.o. odštartovala od 1. 10. 2014 projekt s názvom:
Knihy pre všetkých. Cieľom projektu je vo vyhradených priestoroch prečítať si alebo požičať si
knihy, ktoré organizácii darovali
klienti, príbuzní, priatelia našej organizácie i zamestnanci. Chceme
spríjemniť pobyt návštevníkom
v našom zariadení a zároveň dať
knihe možnosť sa realizovať nielen v domácej knižnici.
Ak prejavíte záujem darovať nám
knihy, prosíme kontaktovať: 0905
844 098.
MUDr. Juraj VIVODA,
MPH – riaditeľ n.o.
ny“, vyhnaní z Československa
po roku 1945.
Zo židovského cintorína veľa neostalo po jeho zrušení a následnej
likvidácii. Vďaka iniciatíve pani
farárky A. Adamovičovej a vtedajšieho primátora V. Medlena
sa obnovila časť múru, na ktorom nad jediným zachovaným
náhrobným pomníkom bola za
účasti predstaviteľov Židovskej
obce na Slovensku osadená pamätná tabuľa. Symbolické je aj
nebožtíkovo meno: Blau (modrá). Po židovskej komunite ostala
foto: JK
Na výstave sme mali možnosť
vidieť hrobku, v ktorej bol faraón Tutanchamón pochovaný.
Zomrel veľmi mladý, vo veku 18 rokov. Súčasťou výstavy
bol textový výklad k jednotlivým exponátom. Každý z návštevníkov dostal slúchadlo, cez
ktoré sme si vypočuli celú históriu tejto doby. Všetky vystavené
rých sa uchovávali vnútorné orgány faraóna. Našu pozornosť
upútala posmrtná maska samotného Tutanchamóna. Je to majstrovské dielo Egypťanov. Samozrejme na pamiatku sme si
mohli zakúpiť rôzne suveníry.
Túto svetovú výstavu máte možnosť navštíviť ešte do 30. 11.
2014. Môžem povedať, že sa
máte určite na čo tešiť. A tak,
ako aj my, odnesiete si z tejto
výstavy veľa zážitkov.
Dominik VOŠTINÁR
v Modre aj synagóga (dnes prestavená, v súkromnom vlastníctve).
Okrem iných historicky a architektonicky cenných objektov
v Modre (nemecký evanjelický
kostol – Eunika, fortifikačné stavby – hradby, Horná brána, mestský dom – radnica, „preparandia“
(dnes budova PaKA – po prvej
svetovej vojne Prvý učiteľský
ústav T. G. Masaryka s vynikajúcimi českými profesormi, sirotinec Jurkovičov, bývalé kasárne
c.-k. vojska, rad sakrálnych pamiatok v meste – Kalvárie, a iné,
aj uvedené cintoríny si zaslúžia
pozornosť nielen historikov, ale
v prvom rade vlastníkov, pretože vedia veľa vypovedať o živote v našom meste. Treba, aby
sme budúcim odovzdali nielen
obchodné domy, ale aj historické
klenoty, ktoré v meste (zatiaľ) máme.
Ing. Viktor PETRAKOVIČ,
občan Modry
foto: JK
Dňa 21. októbra som sa zúčastnil výstavy svetovej výstavy Tutanchamón, ktorá je inštalovaná v Bratislave, na výstavisku Incheba.
Spolu s niekoľkými žiakmi z modranskej ZŠ Vajanského som šiel
autobusom. Zabezpečil nám ho AMAVET klub č. 944 Impulz.
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
9
Obnovená pamätná tabuľa Spolupráca Modry
na modranskom cintoríne s partnerskými mestami
V tomto roku uplynulo 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny,
ktoré sa pripisuje dňu 28. júla 1914. Pamiatku Modranov, ktorí
zahynuli v tejto vojne, pripomína pamätná tabuľa na Kostole sv.
Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre.
Pri príležitosti 100. výročia sa
podarilo čiastočne zreštaurovať
túto pamätnú tabuľu. Tabuľa sa
očistila od sekundárnych nánosov, domodelované boli poškodené časti, obnovilo sa písmo zlatom a vymaľovala sa klenba.
Obnovu bolo možné zrealizovať
vďaka Občianskemu združeniu
Česká a slovenská obec delostrelecká v zastúpení JUDr. Mariánom Ďurinom, ktoré sa zaslúžilo
o získanie finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR vo
výške 1000,00 eur a spolufinan-
covaniu mesta v sume 250,00
eur. K tejto aktivite sa pridalo
aj Občianske združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre, ktorému sa podarilo obnoviť
existujúci svietnik, zakúpilo veniec a dozdobilo priestor pred pamätnou tabuľou.
Primátorka Modry Hana Hlubocká a ďalší Modrania si uctili pamiatku vojnových hrdinov prvej
svetovej vojny z Modry pri obnovenej pamätnej tabuli položením kvetov v sobotu 1. novembra
2014.
(msú)
Zimná sezóna
Ako mesto Modra, tak aj Bratislavský samosprávny kraj
avizoval pripravenosť na prichádzajúce zimné obdobie.
Podľa informácií MsÚ a BSK, všetci sme na zimu dostatočne pripravení už od 15. 11. 2014, takže zostáva dúfať, že
kompetentných počasie neprekvapí.
Modra má už zabezpečený
plán zimnej údržby
Mesto Modra má vypracovaný
Operačný plán zimnej údržby na
sezónu 2014/2015. Technické zabezpečenie je pripravené rovnaké ako po minulé
roky. Chýbajúce kapacity (traktory na odhŕňanie snehu na Kráľovej, v Harmónii a na Piesku)
budú podľa aktuálnej potreby doplnené dodávateľsky.
Zjazdnosť ciest, ulíc a uličiek
mesta bude zabezpečovaná pluhovaním a posypom vo forme
kamennej drte alebo kamennou
posypovou soľou. Predpokladaná spotreba v zimnej sezóne je 50
t soli a 100 t kamennej drte.
Bratislavský kraj je rovnako
v pohotovosti
Miestne komunikácie II. triedy,
ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, budú udržiavať Regionálne cesty
Bratislava. Bratislavský kraj už
pripravuje sypače a mechanizmy na zimnú údržbu a v skladoch
má takmer 1300 ton posypové-
sa posúva na vyššiu úroveň
Pri príležitosti oficiálnej návštevy partnerského mesta Hustopeče
podpísala primátorka Modry Hana Hlubocká 3. októbra 2014 so
starostami partnerských miest Jaroslavom Králom a Ing. Lubošom Kuchynkom Memorandum o spolupráci medzi partnerskými mestami Benátky nad Jizerou, Hustopeče a Modra.
Cieľom memoranda je vyjadrenie spoločného zámeru o rozšírenie oficiálnych
partnerských vzťahov našich
miest na neformálnu úroveň,
vzťahov záujmovo-spoločenských združení aj samotných
občanov našich miest. Ide
najmä o spoluprácu v oblasti
kultúry, spoločenského života
seniorov a športových a záuj-
mových aktivít mládeže. Text
memoranda schválilo pred
podpísaním Mestské zastupiteľstvo na 43. zasadnutí dňa
25. 9. 2014.
Ing. Božena
UHERČÍKOVÁ,
kancelária primátorky
Zmeny v zákone
Miestne dane a poplatky
Mestský úrad v Modre informuje občanov o nasledovných zmenách v zákone č. 582/2004 Z. Z. O miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý
je platný od 15. 10. 2014.
ho materiálu. Ten bude dopĺňať
podľa potreby. V pohotovosti bude 36 strojov a 41 pracovníkov.
Kraj má na zimnú údržbu svojich
ciest pripravených 870 ton posypovej soli a 410 ton drveného kameniva. Materiál spĺňa požiadavky platných technických noriem,
právnych predpisov v oblasti
ochrany zdravia ľudí, ochrany
spotrebiteľa a ochrany životného
prostredia. Zimnú údržbu bude
zabezpečovať 17 sypačov s radlicami, dva sypače so šípovým
pluhom, dva traktory s radlicami,
jeden traktor s frézou, štyri snehové frézy, 10 nakladačov. Cesty
budú monitorované dispečerskými strediskami správcu RCB
v jednotlivých regiónoch Malacky, Pezinok a Senec.
V § 18 – Vznik a zánik daňovej
povinnosti:
Dôležité kontakty zimnej
údržby v Modre:
VPS Ladislav Ochaba – 0903
406 211
Mestská polícia – 0911 436 752
MsÚ Modra – 033/6908 333
ÚESMM, Ing. Knetigová - 0911
692 343.
(red, msú, bsk)
ods. 2 - dopĺňa sa o nasledovné znenie: „Pri nadobudnutí
nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom
sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatné-
ods. 1 - Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je
predmetom dane, a zaniká 31.
decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom
alebo užívanie nehnuteľnosti.
Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.
januára bežného zdaňovacieho
obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom;
ho osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.“,
ktorým sa mení vyrubenie dane
z nehnuteľností pri dedení, ktoré
nastane v priebehu roka.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak
tento zákon neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením 21) v priebehu roka daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom
sa vydražiteľ stal vlastníkom
nehnuteľnosti alebo prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po
dni schválenia príklepu súdom.
Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
(red), Zdroj: MsÚ v Modre
M O D R A N S K É Z V E S T I • Tr e t í s e k t o r
10
Bohatá jeseň v nadácii Revia
Tohtoročná jeseň je v nadácii REVIA bohatá, nielen na financie,
ale aj na zážitky, emócie, ocenenia, úspechy.
tím a zdravej majority, ale ponúkne sa verejnosti možnosť spoznať
inú formu sebapoznávania, osobného rastu či relaxu. Projekt bude
mať dve časti - výtvarnú a tanečnú. Mestské centrum sociálnych
služieb v Modre pripravilo pre
svojich klientov a členov Jednody dôchodcov Slovenska v Modre pokračovanie tvorivých aktivít
- Tvorivými dielňami k integrácii
seniorov do spoločnosti. Kreatívna činnosť znamená pre seniorov
mnoho v každom smere, v oblasti regenerácie duševných aj fyzických síl, odpútanie sa od svojich
problémov, klienti majú radosť
z výsledkov svojej práce, pookrejú a cítia sa užitoční. Nadácia REVIA realizuje svoju grantovú činnosť aj vďaka príspevku Nadácie
SPP. V roku 2014 sme aj s ich finančnou pomocou v regióne rozdelili sumu 5 690 eur a podporili zaujímavé kultúrne, športové
a sociálne komunitné projeky.
Zážitky a emócie
Každoročne v mesiaci október,
keď príroda naberá krásu jesene,
sa s úctou obraciame k občanom
skôr narodeným, ktorých vlasy
sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými
múdrosťami. My v nadácii sme si
október – mesiac úcty starším pripomenuli zvesela a, samozrejme,
v spoločnosti seniorov. Pokračovaním projektu Komunitná akadémia zážitkov a skúseností sme
každý týždeň priniesli medzi seniorov zaujímavú tému, pri ktorej
sme sa spolu s juniormi zabavili,
zaspomínali a niečo nové naučili.
Zaspievali sme si na ľudovú nôtu,
naučili sme sa techniku linorezu,
ponaťahovali sme si kosti v rámci Olympijského viacboju, pripomenuli sme si krásne verše regionálnych poetov, zapojili sme
fantáziu počas tvorivých dielní.
Projekt Komunitnej akadémie
zážitkov a skúseností realizujeme aj vďaka ústretovosti a aktívnej spolupráce s Pedagogickou
a kultúrnou akadémiou v Modre
a Mestským centrom sociálnych
služieb v Modre. Projekt podporili Nadácia SPP, Nadácia Orange
a mesto Modra. Milí seniori, prajeme vám, aby sa vám vaša láska
a obetavosť, s ktorou ste prežili tú
aktívnu časť života vracali plným
priehrštím v podobe milého slova
a vďačného úsmevu.
Ocenenia
Veľmi nás potešilo ocenenie, ktoré sme dostali pri príležitosti 90.
výročia založenia Psychiatrickej
nemocnice Philippa Pinnela v Pezinku. Je to prvé verejné ocenenie
nadácie za dlhoročnú spoluprácu
a vytrvalú podporu aktivít nefarmakologickej liečby pacientov,
ktoré správkyňa nadácie RNDr.
Drahoslava Finková prebrala od
MUDr. Pavla Černáka, PhD., riaditeľa nemocnice. Nadácia podporuje aktivity nemocnice od
svojho vzniku, t. j. 18 rokov. Našou kontaktnou osobou je projektový manažér Zuzana Šipošová,
ktorej kreativitu, nadšenie a veľkú dávku energie obdivujeme aj
my, v nadácii.
Úspechy
A nakoniec sa chceme pochváliť
videospotom, ktorý sme zverejňovali na sociálnej sieti, vyhral
v súťaži „Tell me your story...“
druhé miesto. Súťaž organizuje
Akadémia pre rozvoj filantropie
v Poľsku medzi 45. komunitnými
nadáciami pôsobiacimi v krajinách Vyšegradskej štvorky. Veľmi sa tešíme z tohoto úspechu.
Radosť máme aj preto, že videoklip prezentoval Komunitnú
akadémiu zážitkov a skúseností,
prostredníctvom ktorej spájame
seniorov a juniorov, dve znevýhodnené skupiny nášho regiónu.
Aj takáto bola jeseň u nás v „komunitke“.
Príprava 10. výročia
kampane Otvor srdce,
daruj knihu
Už teraz nezaháľame a pripravujeme vašu obľúbenú kampaň
Otvor srdce - daruj knihu. Oslavujeme už 10. výročie tohto úspešného predvianočného projektu.
Tento projekt môžeme realizovať
aj vďaka výbornej spolupráci zainteresovaných subjektov - sociálnym odborom mesta Modra,
základnými školami malokarpatského regiónu a kníhkupectvami
v Modre a Pezinku. A ako sa môžete zapojiť? V priebeh novembra
a decembra môžete vo vybraných
kníhkupectvách zakúpiť knižku
označenú záložkou „Otvor srdce,
daruj knihu“, kde je uvedené krstné meno a vek dieťaťa. Nadácie
REVIA odovzdá Váš knižný dar
Vami vybranému dieťaťu. V minulom roku ste obdarovali 123
detí knižkami v hodnote 1 303 €.
Od roku 2005 bolo obdarovaných
1 170 detí zo sociálne slabších
pomerov. Celková hodnota doteraz darovaných kníh prostredníctvom projektu Otvor srdce, daruj
knihu je 9 328 €. Aj vďaka Vašej
štedrosti bude splnených viac detských snov.
Revia – Malokarpatská
komunitná nadácia
foto: revia, 3x
Financie
Poslednýkrát v tomto roku sme
splnili základné poslanie nadácie,
ktorým je grantová činnosť. Opäť
sme podporili zaujímavé projekty aktívnych ľudí nášho regiónu.
V treťom grantovom kole dostalo zelenú 6 zaujímavých nápadov v sume 1 400 eur. V Modre
bude aj vďaka finančnej podpore nadácie REVIA realizovaný
projekt „Mosty tvorivosti“ neziskovou organizáciou CLAUDIANUM prostredníctvom tvorivého arteterapeutického procesu sa
vytvoria pomyselné mosty v intro aj interpersonálnych líniách
– ponúkne sa priestor nielen pre
prepojenie sveta ľudí s postihnu-
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
11
Vernisáž v Zelenom lese
sa pričinili o jeho premenu. Samotnej vernisáži predchádzali
slávnostné Služby Božie s hosťujúcou kazateľkou z Mošoviec Mgr. Andreou Cabadovou. Premena pietneho miesta
v Kráľovej pod názvom Zelený
les s výstavou sa uskutočnila aj
s podporou Mesta Modry, MsKS
Modra a nadácie REVIA.
Čo je Zelený les v Kráľovej na
Národnej ulici?
V Modre-Kráľovej v minulosti
stál na Národnej ulici v susedstve evanjelickej fary dom židovskej rodiny Grünwaldovcov.
Postihol ich ťažký osud a všetci okrem jedného syna zomreli
v hitlerovskom koncentračnom
tábore. Syn Armin pochopil aká
budúcnosť ho čaká tu, tak emigroval do Izraela, čím sa vtedy
ako jediný Grünwald zachránil.
Po vojne evanjelický cirkevný
zbor odkúpil susediaci dom, no
zistilo sa, že dedičom časti je aj
rodina, ktorá dom arizovala. Po
26 rokoch súdnych konaní sa
v roku 2011 sa majiteľom celého
domu evanjelický zbor v Modre-Kráľovej. Dom so záhradou bol
Druhý náklad – oslava 33. výročia kapely
Koncert k 33. výročiu vzniku modranskej kapely Druhý Náklad sa uskutočnil 18. októbra 2014 v Kultúrnom dome Ľ.
Štúra. Hudobníci si dali záležať na tom, aby večer odohrali
v dobrej forme. Udalosť bola o to očakávanejšia, že sa hudobníci stretli po dlhých 18 rokoch. Preto sa na ňu tešili všetci
niekdajší fanúšikovia, rodiny a priatelia hudobníkov. Reakcie
publika hovorili o tom, že Druhý náklad ich nielenže nesklamal, ale dokonca milo prekvapil.
Prípravy určite
nepodcenili
Chalani si dali na príprave záležať, počínajúc zaujímavou scénou, cez efekty až po profesionálne zvládnutý zvuk, za čo by
sa nemuseli hanbiť ani mnohé
iné veľké kapely. O novinkách
v prípravách sa fanúšikovia
mohli dozvedať priebežne aj na
založenej facebookovej udalosti,
kde hudobníci z Druhého nákladu komunikovali a informovali
o prípravách veľkého koncertu. K oslave patrí aj šumivé víno a tým bola špeciálna edícia
Frankovky rosé z pivnice Vlada
Durbáka. S nápadom pripraviť
koncert k 33 rokom vzniku kapely a zaspomínať si tak na staré
dobré časy prišiel práve on.
O členoch a ich
začiatkoch
Rocková kapela Druhý náklad
vznikla v roku 1981 v Modre.
Zakladajúci členovia boli Vlado Durbák, Dodo Tarkay, Peter
Mlynár. V kapele sa postupom
rokov striedali aj ďalší členovia
- Ludo Adamčík, Michal Fiala, Zoltán Fogelszinger, Lubo
Švec, Peter Malatin, Marek Jendrichovský. Z kapely sa časom
vyprofilovali známi hudobníci,
súrodenci Peter a Dodo Tarkay,
ktorí neskôr umelecky viedli zoskupenia: Malevil, Piijem, Matelko. Dodo Tarkay pôsobil aj
v kapele Tornádo Lue a v roku
2000 založil slovenský festival
Hodokvas.
Odmena vo forme
dlhého potlesku
Na koncerte účinkoval spevák,
basgitarista a hráč na bicie Dodo
Tarkay, klávesista Peter Tarkay,
basgitarista Peter Mlynár, spevák Ľudo Adamčík, druhý klávesák Michal Fiala, Ľuboš Švec za
bicími a Peter Malatin - klávesy.
Dramaturgiu večera tvoril prierez
tvorby od roku 1981 až po rok
1995 keď kapela ukončila činnosť. Druhý náklad zahrali: Tak
v dezolátnom stave a tak zborový konvent rozhodol o vytvorení dôstojného pietneho miesta na
pamiatku obetí holokaustu a rodiny Grünwaldovcov. A keďže
k Izraelu patrí aj libanonsky céder, presne tento strom bol slávnostne vysadený pred rokom,
17. novembra 2013 v záhrade
domu, ktorá by sa časom mala
premeniť na pokojné miesto, na
nový zelený les.
(red)
už sme tu, Londýn horí, Kto má
mít furt chuť, Pal vodsuď hajzle,
Rozprávkový flám, Bál, Dievčenská móda, Palec, Všetko je pred
nami, Nemáš problém, Strácam
Ťa, Padám, Neklam ma, Väzni
vo výškach, Šípy lásky a vo finále nechýba Modraman. Fanúšikovia vyjadrili svoju spokojnosť
potleskom, ktorý bol výbornou
odmenou a zároveň satisfakciou,
že nápad prekvapiť Modranov po
33. rokoch bol dobrým krokom.
Produkčne sa pod tohtoročný
koncert podpísala agentúra Doda
Tarkaya KVAS.
(red)
Foto: jk
Výstava je inštalovaná zámerne
v tomto mesiaci, známom aj ako
mesiac fotografie. Kurátorkou
výstavy je BcA. Lea Lovišková.
Umiestnené fotografie zobrazujú práce nadšených dobrovoľníkov miestneho evanjelického
cirkevného zboru a občianskeho združenia, aj vďaka ktorým
sa postupne toto miesto mení.
Venovali jeho premene niekoľko stoviek brigádnických hodín
a svojho času. Miestna ev. a.v.
farárka Sidónia Horňanová vo
svojom príhovore vyzdvihla ich
pomoc a zanietenosť pre dobrú
vec. Poďakovala všetkým, ktorí
sa do terajšieho času o projekt
zaujímali a akoukoľvek formou
Foto: jk
V nedeľu 16. novembra sa v priestoroch pietneho miesta na Národnej ulici v Modre Kráľovej uskutočnila vernisáž fotografií
k „Zelený les – premena“. Ako názov napovedá, obrázky približujú jednotlivé etapy v premene niekdajšieho domu rodiny
Grünwaldovcov, ktorý je hlavným hrdinom spoločného projektu obnovy miesta z dielne Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi
a.v. v Modre-Kráľovej a OZ Poľné ľalie.
M O D R A N S K É Z V E S T I • J e s e n´
12
Tohtoročná jeseň ponúkla nielen Modranom, ale i návštevníkom
prechádzajúcim našim mestom viaceré zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatia. A že si Modrania jeseň skutočne užívajú,
svedčia aj početná návštevnosť na každom z nich.
Šnúru jesenných aktivít v meste
odštartovalo Stretnutie so svetlo-
nosom z dielne Mestského kultúrneho strediska v Modre. Rodičia
s deťmi kreslili a lepili jesenné
pozdravy, šili látkové postavičky,
vyrábali záložky do kníh a vyrezávali oranžové tekvice. Zhotovené svetlonosi spríjemnili atmosféru priestorov kultúrneho
domu. Tekvicové svetlonosy vyrezávali aj deti spoločne rodičmi
v modranských materských školách.
Keď sa počasie nachvíľu umúdrilo a vietor prial viacerým
Šarkaniádam, vybehli modranskí
škôlkari a deti zo školských klu-
bov na najbližšiu lúku. Prehliadku šarkanov predviedli nielen rodičom, no spestrili pohľady nad
mestom farebnými výjavmi.
Aj obľúbená jesenná výstava
Plody zeme prilákala do Kultúrneho domu v Kráľovej celé rodiny a priateľov samotných vystavovateľov, ktorí spoločne
s organizátorom Občianskym
združením Kráľovan ukázali, že
výsledkami svojej práce v záhrade sa určite treba pochváliť.
Kraľovania vystavovali zeleninu,
ovocie, strukoviny, huby, zaváraniny, obilniny.
Brány Malokarpatského osvetového strediska, Modranom známeho ako zámoček na Hornej
ulici, ponúkli milovníkom jesene
tradičné Jablkové hodovanie. Kto
foto: jk, 2x
Jeseň bohatá na plody našej zeme
prišiel, neoľutoval. Jablká sa jedli, pili, piekli, rozprávalo sa o odrodách, varila sa z nich polievka,
spisovali recepty. Nechýbalo nič.
Dobrú náladu si priniesli návštevníci so sebou. O Lampiónovom sprievode, ochutnávkach
vín a ďalších jesenných podujatiach sa dočítate v ďalších článkoch v čísle.
(jk)
Prvý rozprávkový lampiónový sprievod Modrou
Večer 31. októbra chodil po Modre Starec, hľadal pomoc a vy ste
mohli spoznať neobyčajný príbeh
nezvyčajného muža. Mohli ste navštíviť tradičné miesta s netradičnými postavičkami a zábavnými
úlohami. OZ ĽUSK zorganizoval
1. Rozprávkový lampiónový sprievod Modrou v hlavnej úlohe so
Starcom, ktorý bol predtým princom, ale pre jeho zlobu, neúctivosť
a pýchu ho začarovala zlá Bosorka. Teraz sa túlal po Modre hľadajúc pokoj a pomoc.
O piatej hodine večernej sa deti
začali zoznamovať s celým príbehom, a prišlo ich neúrekom. Zišli
sa v maskách, ale aj bez masiek,
s lampiónmi, aj bez nich. Prišli malé deti, aj tie veľké spolu s rodičmi
a starými rodičmi. Pred Kultúrnym
domom Ľ. Štúra sa začal odvíjať
rozprávkový príbeh, ktorý s nami
putoval po rôznych miestach. Na
každom mieste, museli deti zvládnutím rôznych úloh získať pre
Starca zlaté dukáty, za ktoré sa mohol vykúpiť od zlej Bosorky. Od
kultúrneho domu sa celý lampiónový sprievod, na čele so Starcom
a Čiernou pani, pohol k jazierku,
kde ich čakal Vodník. Deti mu mu-
seli odovzdať zopár drobností, aby
dal Starcovi za ne zlatky. Následne sa v parku stretli s Černokňažníkom, ktorému pomohli nájsť
z neba spadnuté hviezdy. Ďalšia zastávka bola pri fontáne. Ochutnali
tam rôzne potvory a čarovné nápoje, ktoré im pripravil Frankenstain
z vody z Modranského rybníka.
Odtiaľ sme po krátkej prechádzke
navštívili Bielu pani v priestoroch
Múzea figurálnej plastiky. Deti jej
pomohli nájsť správny kľúč, aby
sa dostala naspäť do bašty. Zvládli
to a po pár ďalších krokoch našli
Maliara. Ten od nich chcel poradiť pri maľovaní obrazu slávneho
princa. Počas prechádzky k vytúženému Starcovmu cieľu stretli aj
dobrých čertov. Starec sa pri nich
musel ospravedlniť Čiernej pani,
ktorú tiež kedysi dávno urazil.
Celý príbeh vyvrcholil v Múzeu
Ľudovíta Štúra na námestí v Modre. Tu sprievod čakala zlá Bosorka,
ktorá keď zistila, že Starec sa polepšil a zmenil, odčarovala ho a zo
Starca sa stal znovu Princ. Všetci
zúčastnení mohli zistiť, aké nebezpečné je byť zlým človekom alebo ubližovať druhým a blízkym.
Spomeňte si na to vždy, keď pôj-
foto: jk
V posledný októbrový podvečer sa v modranských uliciach odvíjal rozprávkový príbeh nezvyčajného muža, ktorý prinieslo
OZ ĽUSK v spolupráci s MsKS Modra, Múzeom Ľudovíta Štúra a OZ Modranská beseda.
dete okolo jazierka, parku, fontány alebo iných miest, kde sme sa
v ten večer zastavili. Deti si určite
zapamätali že Vodník naučil Starca
úctivosti, Černokňažník ako je potrebné pomáhať, Frankenstein ich
naučil, že je potrebné chrániť vodu, Biela pani ich trpezlivosti naučila, Maliar zase ukázal pokoru,
Čerti v pekle pripomenuli, že za
svoje zlé činy sa musí Starec vedieť ospravedlniť a poprosiť o odpustenie a nakoniec zlá Bosorka ho
naučila, že nie je dobré byť chamtivý. Tak sa skončil 1. Rozprávkový lampiónový sprievod Modrou
a neobyčajný príbeh nezvyčajného
muža. Nakoniec si všetci zúčastnení mohli prezrieť krásnu výstavu
s názvom Zázračný svet v priesto-
roch Múzea Ľudovíta Štúra, ktorá pozostávala z ilustrácii Majstra
Štefana Cpina.
A čo bolo naším cieľom? Ukázať deťom a ich rodičom tradičné
miesta netradične. Aby sa prešli,
zabavili sa, oddýchli si od každodenných povinností. Tešíme sa na
ďalšie stretnutia s Vami. Za pomoc
a spoluprácu ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku v Modre, Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, členom OZ Modranská Beseda,
Veronike Holzmannovej za umelecké výtvory na našich tvárach
a fotografovi Michalovi Barokovi.
Stano BALÁŽ
a Ivana LENNEROVÁ
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum
13
Brigáda s výhľadom na Modru
Nové stromy
starých druhov
Malý traktor pomulčoval priestor
na svahu, jamy prijali nové stromy, ktoré oplotky chránia pred
zverou, lavičky našli svoje
miesto v betónových úchytoch.
Prvú časť projektu zavŕšila brigáda v sobotu 8. novembra, pracovalo 47 dobrovoľníkov takmer
6 hodín. „Zasadili sme tie druhy
lesných stromov, ktoré sem patria. Ak by sa na svahu v minulos-
ti neklčovalo, rástli by tu dodnes.
Iba sme ich vrátili domov“, hovorí Matej Kratochvíla zo Správy lesoparku, krajiny a vodných
tokov mesta Modry. Na svahu už
rastie 10 lesných a 7 ovocných
stromov. O Obrperkoch bude informovať tabuľa.
Napojenie
na cyklotrasy
a vinohradnícka búda
Obnova Obrperkov nie je jednorazový počin, počíta so spojením
s pripravovanými cyklotrasami
v regióne a bude súčasťou vinohradníckeho náučného chodníka
s ukážkami poľnohospodárskych
prác. V okolí budú vinohrady
Film o sirotinci je hotový
Marek Šulík, významný slovenský dokumentarista nakrútil príbeh modranského sirotinca. Slávnostné premietanie dokumentu
Modranský sirotinec bude v období adventu.
Marek Šulík pracoval s minimálnym počtom ľudí, napokon
nejde o veľký dokument. Film
je určený najmä na sprostredkovanie informácií o sirotinci,
o zámere jeho obnovy a pre fundrasingové aktivity. Bude distribuovaný evanjelickým cirkevným zborom aj sprístupnený
verejnosti.
Film s posolstvom
Napriek tomu, že bol dokument nakrútený v súčasnosti,
má nostalgickú atmosféru, zachytáva históriu, je poskladaný
z archívnych dokumentov a zo
spomienok pamätníkov. Nemá
presne stanovený dej, prelínajú
sa v ňom historické fotografie
chovancov, osobností starajúcich sa o správu sirotinca a spomienky pamätníkov na pohnuté roky vojny. Mapuje sociálne
aktivity komunity modranských
evanjelikov, ich snahu riešiť sociálne problémy a schopnosť
angažovať širšie spoločenstvo
v prospech ľudí, ktorí sú v núdzi. Hlavnou témou filmu je
ochota a odvaha prevziať vlastnú zodpovednosť za dianie okolo nás.
Agáta Petrakovičová, historička
SNM a členka Modranskej Besedy pripravila podklady k filmu a sprievodné slovo. „Posolstvom filmu je vyzdvihnúť ľudskú
spolupatričnosť a empatiu, ktorá
bola veľmi intenzívna pri vzniku
sirotinca i počas vojnových rokov. Práve na ich základe chceme sirotinec postaviť na nohy aj
dnes. Hádam sa nám to podarí“,
dúfa.
Režisér Marek Šulík dodáva:
„Tento film nie je ani o architektúre, ani o histórii, i keď tie
témy sú v ňom obsiahnuté. Je
to film o spoluzodpovednosti za
dianie okolo nás. Urobili sme
ho preto, aby sme podporili fenomén lokálnych komunít, ukázali, že v Modre existovala tradícia lokálnej spolupatričnosti.
Ľudia spolu aktívne komunikovali a spolupodieľali sa na riešení napríklad sociálnych problémov. Boli by sme radi, ak by sa
podarilo aj pomocou tohto filmu
prinavrátiť budove Modranského sirotinca vnútorné poslanie
- vytvoriť miesto na stretávanie
ľudí - spoločenské, kultúrne, du-
s pôvodnými odrodami
a dobrovoľníci plánujú postaviť
aj tradičnú vinohradnícku búdu,
ktorá v tých miestach bola v minulosti.
Na projekte spolupracujú OZ
Modranská Beseda, Fedor Malík,
Modranskí skauti, ĽUSK, Lepšia Modra a mnohí dobrovoľníci.
Prvá časť projektu sa zrealizovala vďaka programu Šanca pre váš
región Nadácie Orange. Viac informácií, napríklad presné druhy
vysadených stromov a fotografie
z brigád, nájdete na facebooku
Modranskej Besedy.
(mb)
foto: mb
Projekt obnovy historickej krajinnej štruktúry v lokalite Obrperky prináša tradičné porasty do
modranských lokalít. Obnovuje
vyhliadku, lesík, vinohradnícku
búdu, vyhliadkovú architektúru,
staré tradičné sorty viniča do vinohradu. Projekt, vrátane usporiadania jeho jednotlivých prvkov, sa uskutočňuje na základe
odborných výskumov a rekonštrukcie historických súvislostí.
foto: miriam fuňová
V sychravom jesennom počasí sa dobrovoľníci stretli na Obrperkoch, vysadili 17 stromov, osadili tri lavičky a pripravili informačnú tabuľu. Spustnutý kopec s krásnym výhľadom ožíva.
chovné.“
Film vznikol vďaka finančnej
podpore Bratislavského samosprávneho kraja.
Slávnostná premiéra filmu Modranský sirotinec bude v období
adventu. Presný termín a miesto
nájdete v nasledujúcich Modranských zvestiach alebo na www.
sirotinec.sk a fb SirotinecModra.
(mb)
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum
14
Hľadanie štýlu
NOVOOTVORENÝ
SALÓN
PEDIKÚRA Yana
0905/428 424
MASÁŽE Kristína
0904/059 577
Štefánikova 22, Modra
Grob, Limbach, Mariánka alebo Všeličo sa spravilo, ale to nestaďalšie pribratislavské obce? Sta- čí. Mesto, najmä jeho stará časť
rousadlíci tam stratili vplyv na a okolie, potrebuje nový dizajn,
svoju obec. Modra má mimoriad- nájsť si štýl, svoj génius loci.
ne dobré podmienky pre pestova- Aby sa stalo turistickým cennie viniča a predpoklady na tvor- trom a aby obyvateľstvo zarábalo
bu naozaj dobrých vín. Chceme, na ňom, čo je trvalo udržateľné.
aby sa sem privalili davy stav- Aby sme nedopadli ako obyvabychtivých Bratislavčanov, veľ- telia ostrova Nauru, ktorí predali
ké developerské firmy a aby sa svoje surovinové bohatstvo svez vinohradov stalo ďalšie brati- tovým firmám, ktoré ho vyťažili,
slavské sídlisko? Starší si pamä- z ostrova sa stala neobývateľná
tajú aj snahy vytvoriť obrovské skala a z domorodcov žobráci.
Pavol FANDÁK
smetisko pre Bratislavu na Hlinách. Ešte stále máme predpoklady pre
niečo lepšie. Modra
má (zatiaľ!) víno, keramiku, lesy, prírodu,
rekreačné zázemie,
niečo z pamiatok
aj slušnú históriu.
Pri troche snahy by
0907 858 444
Modra mohla byť
a ostať naďalej ako
ostrov pokojného života a pre Bratislavu ako zázemie iné Komplexný záručný a pozáručný servis
 Údržba osobných motorových vozidiel
ho, lepšieho typu než
 Servis prívesných vozíkov
je satelitné sídliso či
 Pneuservis
smetisko.
KVALITNE A LACNO !
PONUKA SLUŽIEB
Kontakt: 0911 999 784
liezla ľuďom, ako sa vraví „krkom“. Keď zbohatli, postavili si
často opäť kocku, ale „obohatenú“ o gýčové balustrády, vežice,
či kované alebo zvárané preudobarokové balkóny, prefabrikované sošky levíkov a podobne. V minulosti si boháč postavil
zámoček, ale na veľkom pozemku, uprostred zelene. Staval mu
ho odborný a umelecký staviteľ,
ktorému dával zväčša voľnosť
vo výraze stavby. Dnes rôzne zámočky, „švajčiarske“ bungalovy a moderny stoja jedna vedľa
druhej na miniatúrnych pozemkoch, stavby z všetkých svetových regiónov, chaoticky a často
bez vyváženého estetického dojmu, z najrôznejších materiálov,
prvkov a tvarov.
V minulosti boli Modrania považovaní za konzervatívnych ľudí.
Vraví sa, že ani železnicu nechceli, aby z Modry nevzniklo veľké
chaotické mesto a aby zachránili svoje vinohrady. Aj dnes počuť reči o tom, ako je vraj Modra
zaspatá, bez výrazného pokroku,
rozvoja a „drajvu“, nič sa tu nedeje... Boli však tí starí Modrania
naozaj hlúpi? Alebo naopak? Zachovali svoje mestečko malé, ale
také, v ktorom sa príjemne žije.
Ležíme, žiaľ, príliš blízko Bratislavy. Chceme z Modry ďalšie
suburbium, ako je Chorvátsky
Inzerujte v Modranských Zvestiach!
Dalo by sa diskutovať, že sa to
týka aj rodinných domov v mestách a často i veľkých stavieb,
z viny podnikateľov aj architektov. V minulosti sa typ rodinného domu v rôznych regiónoch
vyvíjal dlhé storočia, prispôsoboval sa použitiu, ale aj spôsobu gazdovania, klimatickým pomerom, prírodným podmienkam,
dostupnému stavebnému materiálu, až sa vytvoril určitý štýl a typ
charakteristický pre daný región.
Vznikol nielen objekt praktický
, ale aj prispôsobený miestnemu
estetickému cíteniu. Že výsledok bol prevažne pekný vidíme
dodnes na zachovalých ľudových domoch, či už v mieste lebo
v skanzenoch.
„Architektonickú
katastrofu“
spôsobila uniformita a malý výber typizovaných stavebných
prvkov za socializmu, ale aj zle
pojaté globalizačné výstrelky súčasnej doby, aj určitá strata prirodzeného, dlho vytváraného, dobrého ľudového vkusu. Že nejde
len o nedostatok peňazí, ale najmä o nedostatok vkusu, vidno
to na rôznych súčasných, snobských vilových stavbách zbohatlíkov. Desaťročia sa pretláčali
kam sa len dalo rôzne panelákové
kubusy a hranoly, bez akejkoľvek
ozdobnosti, až táto „konštruktivistická“ uniformita a fádnosť
foto: archív autora
Básnik Ľ. Feldek, ktorý sa rád stavil na dobré vínečko aj v Modre,
napísal svojho času sarkastickú báseň „Čo Slovák, to architekt“.
Je o tom, že našinec síce uznáva, že rôzne druhy umení patria do
rúk talentovaných umelcov a odborníkov, čo sa však týka stavby
vlastného domu sa domnieva, že na to stačí sám. Aby ušetril náklady na architektov, sám si svoje domy navrhuje s stavia. Výsledkom je architektonická katastrofa slovenskej dediny.
 Autosklo
 Klampiarske a lakýrnické práce
 Montáž autodoplnkov
 Predaj náhradných dielov
NOVOOT VORENÝE
SERVIS V MODR
BÝVALEJ MAJOLIKY)
ŠÚRSKA 136 (V AREÁLI
Otváracie hodiny:
Pon - Pia: 8:00 - 17:00 Sobota: 9:00 - 12:00
Objednávky prijímame a vybavujeme aj mimo
otváracej doby na tel. čísle 0907 858 444
Tešíme sa na Vás!
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika/Inzercia
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Fejková Kristína
Ferenczi Sebastian
Frass Hugo
Kintlerová Nikola
Sabová Anabela
Sečkár Patrik
Šebová Denisa
Šimko Ondrej
Takáčová Veronika
Opustili nás:
Šikulová Mária, 86r.
Sláviková Emília, 71r.
Vršková Libuša, 77r.
Farkašová Anna, 89r.
Krásová Emília, 82r.
Géci Ondrej, 72r.
15. 10.
8. 10.
25. 10.
5. 10.
9. 10.
17. 10.
19. 10.
21. 10.
3. 10.
1. 10.
3. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
12. 10.
TRX ZÁVESNÝ SYSTÉM
cviky na zaťaženie celého tela
osobná trénerka: 0904 452 015
CERTIFIKÁT:
TRX pomáha:
TRX,
zlepšovať kondíciu,
kondičný tréning
vzpriamené
držanie tela,
rovnováhu,
stabilitu chrbtice,
svalovú silu,
stabilitu, hybnosť,
flexibilitu, výkon.
CVIKY NIE SÚ OBMEDZENÉ VEKOVO
Jubilanti:
90 roční
Čížová Irena
10. 11.
Lehocký Michal
10. 11.
Šimko Vladimír
17. 11.
85 ročná
Ochabová Sidónia
2. 11.
75 roční
Dobrovičová Anna
30. 11.
Kľúčiková Božena
22. 11.
Korman Benedikt
3. 11.
Tóth Martin
21. 11.
70 roční
Gabriš Vladimír
25. 11.
Kľúčiková Anna
18. 11.
Mrázová Štepánka
7. 11.
Oravcová Alžbeta
15. 11.
Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
Niet na svete priestor, ktorý by sme nedokázali naplniť láskou k Tebe. Niet miesta, kde by sme nechceli
byť s Tebou. Niet dňa, bez spomienky na Teba. Niet
slov, ktoré by vyjadrili smútok za Tebou. So smútkom
v srdci sme si 4. novembra 2014 pripomenuli 4. výročie, kedy nás vo veku 59 rokov navždy opustil náš milovaný manžel,
ocino, dedko a syn Ladislav Kubiš. S láskou a úctou spomína manželka, dcéry Katarína a Zuzana s rodinou, syn Juraj, vnúčik Adamko,
mama a ostatná smútiaca rodina. Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten,
kto ho mal rád, nezabudne...
Spomienka
Spomíname na Teba, lebo spomienky sú, ktoré sa zo
života nevymažú. Dňa 28. 11. 2014 si pripomenieme
2. výročie úmrtia Evy Richterovej. S láskou a úctou
spomína manžel s rodinou. Kto ju poznal, venujte jej
tichú spomienku.
Tichá spomienka
Ponúkame do prenájmu
kancelárie na Šúrskej 5
v Modre za výhodnú cenu formou VOS. Podrobné informácie nájdete na
Úradnej tabuli mesta Modry, na TEPLO MODRA,
s.r.o. a na web stránke
mesta Modra.
Kontakt 0911 045 369,
príp. 647 5169
FITNESCENTRUM, Štúrova 69, Modra
Poďakovanie
Ďakujem všetkým obyvateľom
a voličom Kráľovej, Harmónie
a Piesku za prejavenú dôveru
v komunálnych voľbách 2014,
ktorí ma zvolili za svojho poslanca piateho obvodu Modry. Ďalej
úprimne a zo srdca prajem voličom celej Modry, aby im novozvolený primátor a poslanci naplnili očakávania, ktoré do
Spomienka
nich vkladajú. Ja za seba týmto
verejne vyhlasujem, že podporím
pre Modru všetky dobré a hlavne
reálne rozhodnutia, nezaťažujúce
zbytočne mesto úvermi a pôžičkami. Pretože by následne mohli
vytvárat tlak na zvyšovanie daní
a v konečnom dôsledku by zaťažili len samotných občanov.
Dominik BUČURIČ, advokát
Dňa 2. 12. 2014 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil Vladimír Sečanský. S úctou a láskou spomína manželka Anna a dcéra.
Nezabúdame
Dňa 11. 12. 2014 uplynulo 12 rokov, čo nás opustil
náš drahý manžel, tatinko a deduško Jozef Číž z Modry. Láskavosť v tvári, iskra v oku, úsmevy na každom
kriku rozdával a nezištne každému pomáhaal. Takto si
ho pamätáme, takto na neho spomíname. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku. Rodina Jozefa
Číža.
Spomíname
Dňa 21. 11. 2014 sme si pripomenuli 25 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec a dedko Štefan Kmeťo.
S úctou a láskou spomíname. Venujte mu tichú spomienku.
Tichá spomienka
Dňa 3. 12. 2014 si pripomenieme 1. výročie úmrtia
Ľudovíta Chromého. Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou spomínajú sestry s rodinou a priateľka Jarka.
Spomienka
Poďakovanie
Pán Rudolf Cíferský nebol náš biologický príbuzný,
ale nám bol otcom, dedkom, pradedkom a bol muzikantom. S úctou na neho spomíname 13. 12. 2014, rok
po jeho smrti. Rodina Heldová.
Ďakujem všetkým mojim voličom za prejavenú dôveru a odovzdaný hlas.
Peržo JURAJ
Spomienky
Nezabúdame
Ako tíško žila, tak tíško odišla. Dňa 23. 11. 2014 uplynul rok, čo nás opustila naša drahá mamička, babička a prababička Karolína Jurčová. Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca
rodina.
Odišli tíško, už nie sú medzi nami,
no v našich srdciach stále žijú spomienkami. Dňa 17. 11. 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil manžel,
otec, dedko Tino Massar. Dňa 10. 11.
2014 uplynulo 8 rokov, čo nás opustila Mária Trautenbergerová,
mama, babka a prababka. S láskou a úctou spomínajú na nich deti
s rodinami.
15
Historický kalendár, časť 47.
cirkevných historických
a kazateľských prác.
2. novembra 1849 zomrel vo veku 36 rokov Karol Drahotín Adamiš. Po štúdiu na
modranskom gymnáziu vyštudoval teológiu
v Bratislave a vo Viedni. Pôsobil ako evanjelický farár. V meruôsmych rokoch bol literárne činný a je aj autorom viacerých piesní
v Evanjelickom spevníku.
28. novembra 1824 sa
narodil Mikuláš Dohnány. Študoval na
modranskom gymnáziu
a stal sa významným
pedagógom, spisovateľom a historikom. Bol
príslušníkom štúrovskej
generácie, účastníkom
Slovenského
povstania v rokoch 1848-1849
a autorom jeho dejín. Jeho meno je uvedené aj
na pamätnej tabuli inštalovanej na budove modranského gymnázia na
Dolnej ulici.
12. novembra 1949 zomrel vo veku 81 rokov Emil Dobroslav Izák. Vyštudoval Obchodnú akadémiu v Prahe. Pôsobil ako bankový úradník a neskôr ako riaditeľ Roľníckej
vzájomnej pokladnice. Roľnícke vzájomné
pokladnice poskytovali výhodné úvery najmä roľníkom a poľnohospodárom. V rokoch
hospodárskej krízy zachránili viaceré hospodárstva pred exekúciami a bankrotom. Ich
pôžičky dali základ mnohým stredným továrňam a poľnohospodárskym podnikom. Je
pochovaný na modranskom cintoríne.
13. novembra 1834 sa v Modre-Kráľovej
narodil Michal Valach, publicista, učiteľ,
ev. kňaz. Študoval na gymnáziu v Modre a v
Bratislave, teológiu študoval v Bratislave,
v Halle a v Lipsku. Predstaviteľ slovenského národného a cirkevného života na Dolnej
zemi (Petrovec, Silbaš).
20. novembra 1869
zomrel vo veku 87 rokov
modranský rodák Samuel Libai. Skúsenosti
umeleckého zlatníka získal vo viacerých mestách
monarchie a stal sa čestným členom zlatníckych
cechov vo Viedni a v Budapešti. Jeho zlatnícke
práce sa nachádzajú vo
viacerých súkromných
zbierkach a múzeách.
22. novembra 1889 sa
narodila Elena Straková, ochotnícka herečka.
Mikuláš Dohnány.
Študovala na dievčen29. novembra 1839
skej škole v Modre. Zakladajúca členka Živeny, členka Slovenské- zomrel vo veku 80 rokov pezinský rodák
ho spevokolu, organizátorka ochotníckeho Ján Gros. Po vyštudovaní modranského
divadelníctva na Slovensku. Patrila k po- gymnázia a absolvovaní teologického štúpredným a výrazným predstaviteľkám rea- dia bol pedagógom i riaditeľom modranského gymnázia. Je autorom učebnice latinčiny
listického herectva.
a viacerých pohrebných kázní.
26. novembra 1819 zomrel Ján Molnár, Čerpané z encyklopédií a biografických
ev. náboženský spisovateľ. Študoval na slovníkov. Zaujímavé informácie k jednotlimodranskom gymnáziu a na univerzite v Je- vým osobnostiam a prípadné podnety posie(kvm)
ne. Pôsobil v Radvani a Pešti. Je autorom lajte na [email protected]
Čarovný svet maliara Cpina
Verše Š. Moravčíka z knihy Modré z neba presne vystihujú akademického maliara Štefana Cpina
a jeho ilustrácie, ktoré si môžeme
pozrieť do konca decembra na jubilejnej výstave (nedožitých 95
rokov) v Múzeu Ľ. Štúra v Modre.
Čarovný svet, ako pomenoval výstavu jej kurátor Peter Cpin, nás
prenesie do detstva, sveta rozprávok, príbehov, snívania. Poetická farebnosť, vyjadrenie citu,
Celé srdce rozdal malým,
Preto jeho štetec chválim.
I preto,že celý kraj
Nakreslil nám ako raj
Cupi-lupi do chalupy,
Pán maliar Cpin nebol skúpy.
Iste nájde drobnosť sladkú,
Nakreslí nás na pamiatku.
Cvrček si to všíma:
Pán maliar je príma!
Iskra lásky, ktorú zažal,
Nezmení sa nikdy na žiaľ.
majstrovské zvládnutie akvarelovej techniky nás znova presvedčia o osobitom a trvalom prínose
majstra pre slovenskú ilustračnú
tvorbu.
Ďakujeme rodine Cpinovej za
sprístupnenie týchto nádherných
umeleckých diel a Múzeu Ľ. Štúra za zorganizovanie výstavy. Je
pohladením duše detí i dospelých.
MUDr. Katarína ŠARUDI,
s deťmi Aničkou a Ondrejkom
Riadková inzercia
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.). Tel.: 0918 250 910
zz Michal Bednarovský - Klasická masáž. Nová pracovná doba:
Po. – Pia. už od 7.30 do 18.30
hod. Adresa: Vajanského 1, Mod-
Venovanie
ra - prízemie NSP.
Tel.: 0915 977 517
zz Mám záujem o prenájom, prípadne kúpu lúky alebo pozemku
vhodného na pasenie hospodárskych zvierat (ovce, kozy) v oblasti Sebreky.Tel.: 0908 177 284
zz Kúpim garáž-cena podľa lokality-vybavenia-stavu.
0904 940 048
Štefan MORAVČÍK
zz Znovuotvorená pedikúra pri
kaderníctve Marco na Štefánikovej 26, Modra. Akciová cena: 8 €.
zz Zdravotná sestra ponúka odbornú starostlivosť v domácom
prostredí. Podávanie injekcií, odber krvi, ošetrovanie rán, ošetrovateľská rehabilitácia a sesterská masáž, sesterské poradenstvo
o zdraví a chorobe. www.sestra-nk.com.
Tel.: 0948 110 974
zz Pomôžeme trvalo schud-
núť. www.chudnibezhladu.eu.
zz Práca z domu. www.obdoma.
eu.
zz Doučím matematiku na Monitor a prijímacie pohovory na SŠ.
Tel.: 0907 971 048
zz Predám alebo prenajmem IHNEĎ pekný, veľký, jednoizbový
byt v Modre na Kalinčiakovej
ulici 2/II.
Tel.: 0905 843 496
foto: mľš
MODRANSKÉ ZVESTI • Múzeum/Inzercia
16
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
17
Nový projekt Amerem
klientov Meremy
Tvorba v rámci umeleckej skupiny
poskytla znevýhodneným ľuďom
priestor pre vzájomnú identitu,
pocit spolupatričnosti a motiváciu k ďalšej tvorbe. Arteterapia
bola využitá nielen ako metóda sociálnej práce so znevýhodnenou skupinou ľudí, ale aj ako
samostatne umelecky hodnotná
a tvorivá aktivita, ktorá sa dočkala adekvátneho ocenenia. Ciele projektu sa niesli v dvoch rovinách. Prvou je sociálna rovina
- I´art pour I´home - umenie pre
človeka a druhou je individuálna
rovina - I´art pour la santé - umenie pre zdravie.
Vyvrcholením projektu Amerem
Dušičková Modra
Mesto Modra, Farnosť sv. Štefana kráľa v Modre a Cirkevný
zbor ECAV na Slovensku
v Modre pripravil aj tento rok pri
príležitosti „dušičkového času“,
novembrovú Spomienku na zosnulých. Na modranských cintorínoch prichádzali návštevy a rodiny častokrát z ďaleka. Všetci so
spoločným cieľom, uctiť si pa-
miatku našich najbližších, zaspomínať na všetkých, čo už nie sú
medzi nami. Modrania a ich rodiny spomínali nielen na svoje matky, otcov, deti, ale aj priateľov
a veľa známych osobností, ktorých životy alebo úmrtia sú spojené práve s Modrou. V dňoch
31. 10. a 1. 11. bolo aj naše mesto
o niečo tichšie a krajšie.
(jk)
foto: merema
Vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB vznikla v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema
v Modre umelecká skupina výtvarne nadaných klientov pod
názvom Amerem.
je výstava umeleckých diel, vernisáž ktorej sa uskutoční
27. novembra 2014 o 13.00 hodine v priestoroch chráneného
Rádio Modra získalo
ocenenie SOZA
V stredu 19. novembra 2014 sa v bratislavskom Divadle Aréna uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien SOZA (Slovenský
ochranný zväz autorský). V rámci udalosti,
ktorá sa konala po sedemnásty raz, sa udeľovali oceneným bronzové sošky bájnej Euridiky. Cenu SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo
vysielaní získalo modranské Rádio Modra.
Projekt vybudovania rádia
vznikol ako myšlienka poslanca mestského zastupiteľstva
Ing. Jána Jašeka. Základným
zámerom projektu je prinášať
aktuálne informácie pre občanov mesta a širokého okolia
z oblasti spravodajstva, kultúry,
športu a mnohých iných. Rádio
Modra ponúka poslucháčom relácie Správy z mesta, Duchovný život, Modranským perom,
foto: jk
pracoviska Musique club galerie,
Štúrova 61, Modra. Výstava potrvá do januára 2015.
Milada GAŠPARECOVÁ
Femina club, Quo Vadis Modra Music MIX, Legendy popmusic, Vitajte u nás, vyzujte sa
a Bobule smiechu extra – BSE.
Všetky relácie sú spracovávané
a realizované dobrovoľníkmi
z radov občanov. Prestížne ocenenie za všetkých pracovníkov
rádia prevzala konateľka mestskej spoločnosti Média Modra
s.r.o. Mgr. Andrea Pelikánová.
(red, web)
Známa slovenská popová speváčka Katarína Knechtová odštartovala začiatkom októbra
spoločné turné s hudobníkmi
z Cigánskych Diablov. V Modre
sa pôvodný termín koncertu musel odložiť z dôvodu ochorenia
speváčky. To však neubralo nič
na tom, že koncertné vystúpenie bolo o to viac očakávanejšie,
naplnilo očakávania divákov.
Zážitok z koncertu popredných
hudobníkov slovenskej scény si
odniesli aj modranskí fanúšiko-
via. Katarína zaspievala okrem
svojich skladieb v novom originálnom prevedení - Spomaľ,
Muoj Bože či novinky Naveky,
aj niekoľko cigánskych a ľudových piesní. Veľmi úspešné boli aj virtuózne vstupy cimbalistu
Ernesta Šarközyho a nádherný
spev jeho manželky Silvie. Turné Kataríny a Cigánskych Diablov vyvrcholí decembrovým
koncertom v Bratislave.
(red)
foto: jk
Úspešný koncert Kataríny Knechtovej a Cigánskych Diablov
MODRANSKÉ ZVESTI • Vína
Úspech mladých vinárov
Zlato putovalo do Modry
Na najväčšej svetovej výstave vín AWC Vienna hodnotili v tomto roku experti kvalitu viac ako dvanásťtisíc vzoriek vín od 1885
výrobcov zo 40. krajín piatich kontinentov sveta. Výstavy sa
úspešne zúčastnili i slovenskí vinári, ktorí si odniesli z tejto najstaršej svetovej súťaže až 43 zlatých a 141 strieborných medailí.
Potešiteľné je , že medzi tradičnými úspešnými slovenskými
vinármi sú i mladí modranskí vinári. Dve zlaté medaily z Viedne
si koncom októbra priniesol Ing.
Daniel Šimonovič – VINO ŠIMONOVIČ, Ing. Marek Rariga IR VINO RARIGA získal jednu
zlatú a striebornú medailu, Ing.
Juraj Klimko – VINO KLIM-
KO si priniesol z Viedne jednu
zlatú medailu. Mladí modranskí
vinári sa takto dokázali presadiť
na svetovej výstave, čo svedčí
o tom, že slovenské vína svojou
kvalitou úspešne konkurujú svetovým vinárskym veľmociam
ako je Francúzsko, Španielsko,
Rakúsko a ďalšie krajiny. Takéto medzinárodné ocenenia modranských vín nielen potešia, ale
aj zaväzujú pokračovať v nastúpenej ceste .
Želáme
mladým
vinárom,
aby popri spoločnostiach ako
Deň otvorených pivníc
Jeseň v regióne prináša okrem sychravých dní a pooberačkových
chvíľ, aj obľúbené a celoročne očakávané podujatie Deň otvorených pivníc. Pre čoraz väčší úspech sú pivnice sprístupnené už
dva dni. V tomto roku to bolo 14. a 15. novembra.
foto: jk, 2x
už nič nebránilo návštevníkom
v ochutnávaní vín na Dni otvorených pivníc.
V Modre sme
ochutnávali u 35 vinárov
V meste Modra prezentovalo
svoje vínne produkty až 35 vinárov: Fedor Malík a syn., Víno
Fiala – Martin Fiala, Víno Modra – Martin Hlubovič, IR – Víno Rariga, Vino Ludvik, Huttera a spol. , Radovan Čičko, Víno
Oľga a František Petrakovič, Neco – Estate Winery, R.K.Vin –
Radovan Krajčovič, Vinárstvo
Turčina – Miroslav Turčina, Víno Šimonovič – Daniel Šimonovič, Vins Winery – Richard Tóth,
DeGusto Winery – Gustáv Paták,
Vinohrady Kováč, Vínko Klimko, Pivnica Rudis – Elena Irecká, Chateau Modra, Villa Modur
František MACH,
Matik
– Rastislav Čistý, Víno Kmeťo,
Vinárstvo Vincent Jakubec, IVS
Sodoma – Vladimír Sodoma, Pereg – Mário Hrozek, Sodoma Víno, Juraj Štiglic VZM, SOŠ VO,
VMD Miroslav Dudo, Rodinná
produkcia J&R Ružek, Horské
vinohradníctvo a vinárstvo Ján
Paták, Jozef Heizer, Miloslav Sodoma – Hospodárov výber, Víno Král K&P – Katarína a Peter
Macko, Revin – Robert Juran,
Elesko wine park.
(red)
Malokarpatská vínna cesta udeľovala ocenenia
Oceňovanie osobností
vínnej cesty
V rámci slávnostného otvorenia
podujatia sa uskutočnilo vo vinárstve Neco Estate Winery na
Štúrovej ulici v Modre aj oceňovanie Osobností Malokarpatskej vínnej cesty. V tomto roku to
boli nasledovní páni: Ignác Bizmayer - majster keramickej figurálnej tvorby, ktorý svojimi jedinečnými postavičkami a výjavmi
reprezentuje život v malokarpatskom regióne; Ľudová hudba
bratov Kuštárovcov – už pätnásť
rokov sprevádzajú Malokarpatskú vínnu cestu a Ľubo Roman
– prvý predseda Bratislavského
samosprávneho kraja. V závere
získali ocenenia aj viacerí jubilujúci vinári. Po oceňovaní, slávnostnom sekaní sektu a rozkrojení torty k 15. výročiu podujatia,
ELESKO, CHATEAU Modra
s ďalšími vinármi naďalej úspešne obhajovali značku kráľovského mesta MODRA – HLAVNÉ
MESTO VÍNA. Po rokoch úpadku modranského vinohradníctva
a vinárstva je to jeden z medzinárodných úspechov, ktoré zaväzujú najmä mladých vinárov
obnoviť slávu modranských vín
nielen na Slovensku, ale i v celej Európe.
Ochutnávali sme
Svätokatarínske mladé vína
Spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr v spolupráci s partnermi pripravil aj v tohtoročnú jeseň obľúbenú ochutnávku
vín. Svätokatarínske mladé vína majú svojich obdivovateľov
a pravidelných fanúšikov už
15 rokov. Verejná ochutnávka
sa uskutočnila vo Veľkej sále
kultúrneho domu Ľ. Štúra. Príjemné vinárske podujatie slávnostne otvoril predseda spolku
Vincúr Vincent Jakubec a kňazi
oboch cirkví, rímsko-katolícky
kňaz zo Zohora Miroslav Komorný a modranský evanjelický farár Jan Oslík. Tí mladým
vínam aj požehnali. Uplynulý
vinohradnícky a vinársky rok
po odbornej stránke vyhodnotil
Ing. Vladimír Sodoma a hostí
oficiálne privítal viceprimátor
Michal Petrík. Pri tohtoročných Svätokatrínkych mladých
vínach sa debatovalo až do neskorých nočných hodín. (red)
foto: jk
18
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
19
MODRANSKÉ ZVESTI • Navštívte
20
Jeden svet opäť v Modre
2. - 4. januára v Kine Mier
9. ročník festivalu dokumentárneho filmu pod názvom Jeden
svet ponúkne možnosť nazrieť do zákulisného politického diania
u nás aj vo svete. Budete môcť sledovať osudy ľudí či zamyslieť
sa nad ekologickými problémami. Tím organizátorov starostlivo
vyberal filmy, ktoré budú obohatené o diskusie s jednotlivými režisérmi či aktivistami a program doplnia zaujímavé prednášky
cestovateľov, ktorí vás prevedú po svojich cestách svetom.
V rámci trojdňového festivalu si budete môcť urobiť radosť
ochutnávkou pravých čínskych
čajov exkluzívnej značky Yel-
low Emperor a zasúťažiť si o zaujímavé ceny formou kvízu. Na
festivale bude na vás čakať aj
prekvapenie.
Katarína Žúžiová z Jedného sveta predstavuje novinku, realizovanú v rámci festivalu: „Tento
rok sme rozbehli v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom v Modre, Gymnáziom Karola Štúra a Pedagogickou q kultúrou akadémiou premietania
pre školy. Raz v mesiaci premietame v kine Mier náučný film pre
modranskú mládež, ktorý spájame s diskusiou na danú tému.
Táto nová aktivita sa nám veľmi
osvedčila a sme radi, že sa s témami Jedného sveta má možnosť
stretnúť stále širšia verejnosť.“
Vstupenky na festival si bude
možné zakúpiť v dňoch festivalu priamo na mieste premietania. Premietanie a sprievodné
akcie sa uskutočnia v kine Mier
2. - 4. 1. 2015 v Modre na Kalinčiakovej ul. č. 4.
Partneri festivalu: Slovenská
sporiteľňa, Človek v ohrození, Mestské kultúrne stredisko
v Modre a mesto Modra.
Bližšie informácie nájdete na
nasledovných stránkach: www.
jedensvetmodra.sk a www.facebook.com/jedensvetmodra.
(red, Jeden svet)
Darujte alebo vymeňte
v Zóne bez peňazí
Organizátorkou modranskej Zóny je Michaela Valachová, ktorá
s ochotou odpovie na akúkoľvek
otázku týkajúcu sa pripravovaného podujatia. Ak vám to čas nedovolí a nebudete môcť priniesť
svoje veci práve v deň konania
podujatia, môžete kontaktovať
Mišku, ktorá zabezpečí všetko
potrebné a dohodnete si spoločne
detaily.
Príďte darovať veci, ktoré už nepotrebujete a vymeňte ich za také, ktoré sa vám páčia. Alebo si
môžete zobrať to, čo by sa vám
mohlo hodiť. Aj vďaka vám sa
tak bude môcť naplniť hlavná
myšlienka celej akcie - urobiť
Od Lucie do Vianoc…
...každá noc má svoju moc. Takto a všelijako inak si vravievali
kedysi tí, čo tu boli pred nami. Čas adventu nebol len radostné
očakávanie narodenia malého Jezuliatka. Toto obdobie bolo popretkávané predstavami o nadprirodzených bytostiach a bohaté
na magické úkony, ktoré sa zameriavali na prosperitu domácnosti, aj ochranu pred zlými silami. Dni boli krátke, noci dlhé.
Málo svetla, veľa tmy. To všetko podnecovalo našich predkov
k predstavám o bosorkách, zmokoch, čertoch...
Najmä bosorky – strigy , hrali
v predvianočnom čase v predstavách ľudí hlavnú rolu. V adventnom čase bolo tzv. stridžích
dní hneď niekoľko. Týkali sa
najmä žien. Zakázané boli ženské práce – pradenie, páranie peria, práca s kolovratom... ženy
mali zakázané chodiť po návšte-
vách, ak v tieto dni prišla do niektorej domácnosti cudzia žena,
verilo sa, že je bosorka. Pred takýmito „bosorkami“ chránili ľudia hlavne svoj dobytok. Najvýraznejším „stridžím dňom“ bol
bezpochyby 13. December – deň
Lucie.
V predvianočnom čase sa k slo-
foto: web
Aj v závere tohto roka sa uskutoční dobročinná udalosť pod názvom Zóna bez peňazí. V Modre ju hľadajte v sobotu 29. novembra v modranskom Mestskom centre sociálnych služieb na Súkeníckej 4 v čase od 11.00 do 18.00 hod. Od 10.00 hodiny bude
možné priniesť svoje veci, ktoré už nepotrebujete a viete ich darovať pre dobrú vec, či vymeniť za niečo, po čom túžite alebo sa
práve vám zíde. Zóna bez peňazí je o darovaní a vymieňaní, o prejave spolupatričnosti a dobrosrdečnosti.
krajšie Vianoce tým, ktorí si to
nemôžu prevažne pre nedostatok
peňazí dovoliť. Darčeky predsa
nemusia byť nové ani drahé, pokojne to môžu byť veci získané
práve na Zóne bez peňazí.
Všetky potrebné informácie nájvu dostávala aj ľúbostná mágia.
Mladé dievčatá si pomocou rôznych úkonov veštili ženícha.
Z ktorej strany bude prichádzať,
ako bude vyzerať, či vôbec nejaký príde...
Kadečo by sme mohli o predvianočných tradíciách popísať. Ale
my, z detského súboru Magdalénka sme sa rozhodli Vám aspoň zopár odtieňov bohatých
vianočných tradícií predviesť na
„vlastnej koži“.
Už od októbra pracujeme na novom vianočnom predstavení,
ktorého názov v sebe nesie čarovné obdobie – Od Lucie do
Vianoc...
Vianočné „obrázky“ z rôznych
kútov Slovenska spájame dokopy a chceme Vám ukázať, ako to
dete na nasledovných kontaktoch:
organizátorka Miška Valachová –
tel.: 0903 186 848, e-mail: [email protected] alebo na
facebookovej udalosti Zóna bez
peňazí Modra.
(jk)
mohlo v minulosti v predvianočnom a vianočnom čase vyzerať.
Radostné oslavy narodenia Ježiška aj tajuplné čarovania a odháňania zlých síl – to všetko
sme prichystali pre Vás , pretože v živote našich predkov bolo
oboje veľmi dôležité.
Srdečne Vás teda pozývame 13.
Decembra – na Luciu o 16.00
do KDĽŠ na premiéru nového
vianočného predstavenia DFS
Magdalénka a hudobných hostí
FS Črip a Tomáša Komorníka.
„OD LUCIE DO VIANOC“
(vianočné obrázky z rôznych kútov Slovenska).
Tešíme sa na Vás!
Veronika HAJDUČÍKOVÁ,
umelecká vedúca,
za DFS Magdalénka
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
Zápasy modranských Orlov
Pekný záver na stretnutí s Bernolákovom
foto: hc orly
Na zápas s Bernolákovom nastúpili naši hokejbalisti z HC Orly
v pomerne oklieštenej zostave. V bránke nastúpil Matúš Dugovič,
ktorý v 1. tretine nemal toľko práce a čo bolo treba, to bez problémov vyriešil. Na svoj prvý zápas za náš team nastúpil aj mladší
z bratov Gašparíkovcov Patrik, ktorý sa uviedol hneď pri svojom
striedaní gólom, keď sa dokázal presadiť pred brankárom súpera.
Už v 4. minúte sme viedli 2:0,
keď od modrej prestrelil všetko bek Martin Turek. V priebehu tretiny sme kontrolovali hru
a vypracovali si aj ďalšie šance,
ktoré ostali nevyužité. Prostredná
časť hry nám nevyšla podľa predstáv a len vďaka skvelým zákro-
kom nášho brankára sme neinkasovali. Našťastie platilo kde dáš
- dostaneš a po peknej spolupráci
našich hráčov sme zvýšili Adamom Virágom na 3:0. Nakoniec
sa podarilo skórovať aj súperom
Bernolákova, keď využili nepozornosť v obrane a na dvakrát
dopravili loptičku za bránkovú
čiaru. Do poslednej časti hry sme
vstupovali s dvojgólovým náskokom, hneď v prvej minúte sa blysol nádherným bekendovým blafákom Patrik Gašparík a bolo 4:1.
Po tomto okamihu sme sa nechali
zatlačiť súperom, ktorý si vypracoval niekoľko vyložených šancí,
ale bez úspechu. Matúš Dugovič
miestami privádzal hostí do zúfalstva. Nakoľko sme sa nepoučili, boli nedôrazní, tak sme pykali
dvoma gólmi v našej bráne a súper sa dotiahol na rozdiel gólu.
Našťastie sa nám v závere podarilo po Rarigovej prihrávke skórovať, keď si Róbert Bakoš obhodil protihráča, prešprintoval ho
a zvýšil na 5:3. Posledným strelcom zápasu bol znova bek Martin
Turek, ktorý po peknej prihrávke
Adama Virága upravil konečný
výsledok na 6:3.
Góly: P. Gašparík (Bakoš, Turek), Turek (P. Gašparík), Virág
(Somorovský), P. Gašparík (Turek), Bakoš (Rariga), Turek (Virág)
Zostava: Dugovič – Somorovský,
Rariga – Zemanec, Virág; Turek,
Rehák – P. Gašparík, Bakoš, Klúčik D. ml.
Góly padali aj pri hre s Devils
Petržalka
V 7. kole si zmerali sily modranskí Orly s tretím teamom Devils
21
Petržalka. Na zápas sme nastúpili
na dva útoky a v bránke s Jakubom Červeňom. Základ úspechu
sme položili v prvých dvoch tretinách, kedy sme šance aj využili.
Úvodný gól zaznamenal Róbert
Bakoš a po ňom sa presadili bratia Gašparikovci, najskôr starší
Tomáš a po ňom aj Patrik. Okrem
toho sme zahodili viacero šancí
a hoci sa súperovi podarilo znížiť na začiatku druhej tretiny na
1:3, nepoložilo nás to a ďalšími
dvomi gólmi Tomáša Gašparika sme viedli 5:1. V záverečnej
tretine padlo 6 gólov na každej
po troch. Naše bránenie už nebolo také dôrazné, čoho výsledkom boli aj góly v našej sieti.
Našťastie o ďalšie presné zásahy
sa postarali opäť bratia Gašparikovci, Patrik pridal svoj druhý
gól v zápase a Tomáš dal ďalšie
dva. Celkový výsledok 8:5 hovorí v nás prospech a do tabuľky si
pripisujeme ďalšie 3 body.
Góly: Bakoš (Tóth, T. Gašparik),
T. Gapšarik (Bakoš), P. Gašparik,
T. Gašparik (Zemanec), T. Gapšarik (Bakoš), P. Gašparik (T.
Gašparik), T. Gašparik (Somorovský), T. Gašparik (Zemanec)
Zostava: Červeň – Somorovský,
Matejík – T. Gašparik, P. Gašparik, Rariga, Zemanec – Tóth, Bakoš
Peter VLASÁK a red.
Laskonky ukončili sezónu striebrom a bronzom
V rovnakom čase sa tiež pripravovala na svoju zostavu Michaela Muráriková, ktorá postúpila z Majstrovstiev Slovenska
v Martine na Majstrovstvá Európy a sveta do Chorvátska. Ako
jediná členka tak reprezentovala
klub v zahraničí, kde sa umiestnila na 15 mieste. So vztýčenou
hlavou sa tak o meste Modra
a Laskonkách dozvedeli aj porotcovia v Poreči.
Začiatkom septembra bola možnosť prihlásiť sa do krúžku Mini
Laskoniek a Laskoniek. „Urobilo tak 10 nových členiek, ktoré
sú už súčasťou klubu a na Vinobranie v Pezinku išli spoločne s ostatnými dievčatami. Opäť
nám bolo cťou kráčať s tabuľou
„LASKONKY MODRA SLOVAKIA“. Záver mesiaca september patril poslednej súťaži,
ktorá sa konala pod názvom Prešporský pohár 2014 Bratislava.
Dievčatá štartovali v 3 kategóriách a domov doviezli nádherné drevené medaile, na ktorých
bol vyobrazený bratislavský
hrad a umiestnenie. Trio junior
– Katarína Valčeková, Klára
Zajíčková a Simona Heldová -
2. miesto, MINIFORMÁCIA
JUNIOR - Katarína Valčeková,
Klára Zajíčková, Simona Heldová, Veronika Kováčová, Veronika Kubincová, Katarína Stojkovičová a Gabriela Schwarzová
– 3. miesto.“, bilancuje trénerka
Laskoniek Veronika Kulifajová
Jelová.
Dievčatám blahoželáme a do
novej sezóny prajem veľa úspechov. Veľké poďakovanie patrí
taktiež rodičom a ich veľkej
podpore.
(red, vkj)
foto: laskonky
Leto v Súkromnom centre voľného času v Modre mažoretky
Laskonky strávili prípravou a trénovaním na prvý veľký projekt, ktorý sa konal pod názvom Mažoretkiáda 2014 a uskutočnil sa začiatkom augusta v Bratislave pred hotelom Carlton. Projekt bol tvorený nácvikom 4 skupín mažoretiek, kde
Laskonky nemohli chýbať.
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
22
Predstavujeme
Volejbalový oddiel žien Vysokoškolského klubu Paneurópa,
ktorý si od októbra 2014 vybral
za domácu pôdu Modru, trénuje Igor Prieložný. Úspešný špor-
tovec a volejbalový tréner sa
narodil v roku 1957 v Trnave.
Na moskovských olympijských
hrách v roku 1980 bol členom volejbalového družstva ČSSR, ktoré obsadilo ôsme miesto. Reprezentoval v rokoch 1976 - 1985,
štartoval aj na dvoch majstrovstvách Slovenska a reprezentoval
na piatich majstrovstvách Európy. Na záver aktívnej kariéry získal striebro na ME v Holandsku
a bronz na Svetovom pohári v Japonsku. Ako tréner viedol mužskú reprezentáciu Nemecka, ďalej získal majstrovský titul s VKP
Bratislava, ďalšie tri rakúske
pridal s Donaukraftom Viedeň,
s ktorým sa v roku 2000 prebojoval do Final Four Ligy majstrov.
Neskôr viedol švajčiarsky Näfels
a poľský Jastrzebie, kedy získali
poľský titul, na OH 2004 v Até-
nach bol asistentom trénera pri
poľskej reprezentácii. Prieložný
trénoval ženy v poprednom poľskom klube Kalisz. V súčasnosti
je trénerom bratislavského klubu
VŠK Paneurópa.
Tréner Prieložný predstavuje
svoje aktuálne družstvo:
„Pri družstve VŠK Paneurópa
som 1. sezónu. Káder sa z väčšej časti zmenil, niektoré hráčky
sa nám vrátili po vyliečení zranenia. Nazad prišla kapitánka Ľubica Šipošová, jedna z mála skúsených hráčok, čo hodnotím ako
veľmi pozitívnu zmenu, nakoľko
máme niekoľko nových hráčok,
ktoré majú ešte všetko pred sebou. Do skupiny skúsených patria aj hráčky Lucie - Behúňova
a Bognárova, obe hrali za klub
aj v minulej sezóne, ďalej nahrá-
VŠK Paneurópa si zahrala s favoritkami
Volley project UKF Nitra
V sobotu 22. novembra sa v modranskej športovej hale odohral
ďalší spomedzi kvalitných volejbalových zápasov. Domáce hráčky VŠK Paneurópa hostili hráčky Volley Project UKF Nitra.
Vstup do zápasu mali lepší
hosťujúce hráčky, pri podaní
Richweissovej viedli 8:3. Hráčky Paneurópy sa zlepšili a po
úspešných útokoch Skalovej dotiahli na rozdiel jedného bodu,
11:12 a 13:14. Ten si však dlho
neudržali, favorizované Nitrianky následne zvýšili svoj náskok
a prvý set vyhrali 25:18. V druhom sete začali tentoraz lepšie
naše domáce hráčky, keď vyhrávali 4:1. Súperky body dorovnali a pokračovali vo svojej hre
z prvého setu. Vytvorili si dvoj
– trojbodový náskok, ktorý si
udržali až do konca setu, v ktorom zvíťazili 25:22. Do tretieho
setu nastúpili hráčky Paneurópy
s menšími zmenami v zostave,
zlepšili herný prejav a pritvrdili v útoku. Do polovice setu
bol stav vyrovnaný, od druhého
technického oddychového času
16:14, sa podarilo domácim odskočiť a viesť 24:19. Nitrianky
stabilným podaním a riskantnou
hrou na sieti znížili na 24:23.
Hráčky Paneurópy svoj piaty
setball využili a znížili na 1:2
na sety. Štvrtý set mal od začiatku až po koniec najvyrovnanejší
priebeh z celého zápasu, obidve
družstvá sa ťahali bod po bode, s maximálnym odskočením
o dva resp. tri body, pri prvom
technickom oddychovom čase
bol stav 6:8 v prospech hráčok
Nitry, pri druhom to bolo 15:16
ešte vždy pre hostky, koncovka
však patrila domácim, keď pri
podaní Snopkovej a Skalovej
otočili zo 17:20 na 24:21 a štvrtý set vyhrali 25:23. Stav zápasu
tak vyrovnali na 2:2. Rozhodujúci piaty set bol v réžii Nitraniek,
ktoré po celý čas viedli, najskôr
3:0 pri podaní Hradeckej, strany
sa točili za stavu 4:8 v prospech
Nitry až nakoniec zvíťazili 15:8.
Igor Prieložný - tréner VŠK Paneurópa): „Myslím, že sme uká-
zali stúpajúci výkon, kde po veľmi emotívnej koncovke 4. setu,
sme nezachytili nástup do 5. setu. O celkovom výsledku rozhodli hlavne väčšie skúsenosti
nitrianskych hráčok.”
Lukáš Lanča (tréner Volley Project UKF Nitra): „Vstup do zápasu sme mali dobrý, prvé dva
sety nám vychádzal servis a išlo to podľa našich predstáv. Následne prišlo uspokojenie, čo sa
pri takomto súperovi ako je Paneurópa nevypláca. Som však
vačka Ada Hnátova, libero Veronika Plavčanová, Adriana Marjenková. Ďalšie hráčky sú nové
a mladé, takže to, čo nám chýba,
je v podstate stredná generácia.
Pre moju prácu je to však veľmi
zaujímavé, nakoľko hráčky by sa
mali herne aj charakterovo dopĺňať a vytvárať tak homogénny
kolektív. Nie je to vždy jednoduché, nakoľko sú medzi dievčatami
študentky, zamestnankyne a dokonca aj hráčky študujúce popri
zamestnaní. Napriek tejto náročnosti sa v športovej hale v Modre
cítime veľmi dobre. Modranská
hala je ozajstný športový objekt,
v ktorom je potešením zahrať si.
Našou hrou by sme chceli najmä
propagovať volejbal ako šport
a zabaviť aj divákov. Verím, že
zatiaľ sa nám to darí“.
(red, zdroj: SOV)
rád, že sme to dotiahli do víťazného konca.”
Zostava VŠK Paneurópa: Snopková: 6 bodov, Bognárová - 2,
Skalová - 21, Babjaková - 10,
Marjenková - 6, Behúnová - 19,
liberky: Šipošová a Michalovičová (striedali: Srncová - 8, Zeleňáková, Nagyová) Tréner: I.
Prieložný.
Zostava Volley project UKF
Nitra: Hradecká D. - 6 bodov,
Lech-Vlk - 22, Richweissová 18, Kosiak - 14, Frindtová - 7,
Stumpelová - 13, liberky: Hradecká L. a Búzková (striedali:
Lukáčová, Skydan - 1, Grulišová - 4) Tréner: L. Lanča.
(red, cib)
foto: všk
foto: archív
Igor Prieložný – tréner volejbalistiek VŠK Paneurópa
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia/Pozývame
23
Mestská knižnica ponúka
Nový bankomat
Poštovej banky
Beseda so spisovateľkami: Vierou
Valachovičovou-Ryšavou a Ľubomírou Mihálikovou.
Podujatie pre žiakov I. stupňa základných škôl.
Kino Mier Modra
Dukelská 38, Modra
v priestoroch Slovenskej pošty
Postaráme sa, aby ste mali svoje peniaze nablízku
5. 12., 10.15 h.: Vianoce
s knižkou
PBK_04417_bankomaty_90x128_Modra.indd 1
Zároveň pripravuje knižnica v Modre program
pre najmenších o detských
knižkách, kde bude deťom interaktívnou formou cez čítanie a spev, priblížená detská
literatúra. Podujatie sa uskutoční v sobotu 13. 12. o 10.00 h.
v Mestskej knižnici v Modre.
Bližšie informácie na tel. čísle 033/647 21 12 alebo osobne
v Mestskej knižnici u knihovníčok PhDr. Ľ. Mihálikovej a A.
Kmeťovej.
(red)
10/31/14 3:23 PM
Veľa nití všade
Vo výstavných priestoroch Malokarpatského osvetového strediska v Modre sa 10. októbra uskutočnila vernisáž výstavy textilnej
výtvarníčky Darinky Lichnerovej. Venovaná je jej okrúhlemu
životnému jubileu a prezentuje
prierez jej dlhoročnej tvorby. Vo
svojej tvorbe pracuje s viacerými textilnými technikami, ale návraty sú vždy k čipke a výtvarné
vyjadrovanie v textile smeruje
ku geometrii. V jej rodine sa síce nepaličkovalo, ale bol záujem
o remeslo a umenie. Stará mama
i mama predkresľovali vzory pre
plnú a dierkovú výšivku, ktorá
zdobila oblečenie žien v dedine i okolí. S čipkou začala ako
samouk popri výtvarnom krúžku, ktorý navštevovala v Trnave
u akad. maliarky Edity Ambrušovej. Svoje práce vystavovala
doma na Slovensku i v zahraničí. Už 15 rokov chodia v auguste
deti do školy textilného remesla
v Modre – paličkovať, tkať, batikovať, pliesť z trávy, drôtu.
Výstava je sprístupnená do 16.11.
2014.
(moska)
foto: jak
www.postovabanka.sk
Podujatia sa budú konať
v termínoch:
1. 12., 9.15 h.: Vianočný darček
Beseda so spisovateľmi: Erikom Ondrejičkom, Ľubicou
Suballyovou a Ľubomírou
Mihálikovou.
Podujatie pre žiakov II. stupňa
základných škôl
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre
foto: web
Mestská knižnica v spolupráci so Základnou školou Ľ. Štúra
pripravuje pre žiakov 1. a 2. stupňa literárne stretnutia so
spisovateľmi na tému vianočné rozprávanie a predstavenie
autorských knižných diel.
Kultúrne podujatia v Modre
v mesiaci december 2014
6. 12. 2014: Privítanie Mikuláša v Modre,
14.00 h.: „Rozprávky z Vianočného kabátu“
– detské divadelné predstavenie Divadelnej
agentúry Beruška – z Prahy, 15.00 h.: Privíta-
nie Mikuláša, Mikuláš s pomocníkmi pozdraví deti a rozdá sladké prekvapenia, 14.00 h.
- 17.00 h.: Tvorivé dielne – počas podujatia
v malej sále, organizátori: MsKS Modra, Divadlo MoKraĎ), 033/647 21 12, www.modra.sk
6. 12., 14.00 h.: Predvianočné stretnutie
s Mikulášom, podujatie venované deťom, organizátor: OZ Kraľovan, +421 902 691781,
7. 12., 19.00 h.: Hlasné čítanie - Alice Munroová: Ako o život, večer s literatúrou, Kultúrny
dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: MsKS,
+421 33 647 21 12, www.modra.sk
7. 12., 12.00 h. - 14.00 h.: Mikuláš pod
rozhľadňou na Veľkej Homoli, Turistický
výstup na Veľkú Homolu, Rozhľadňa na Veľkej Homoli, organizátor: Modranský turistický spolok, www.modranskyturistickyspolok.
sk
9. 12., 19.00 h.: „Jááánošííík po tristo rokoch“ – divadelné predstavenie, Radošinského naivného divadla, Kultúrny dom Ľ.
Štúra v Modre, organizátor: MsKS Modra,
Predpredaj vstupeniek v kancelárii MsKS
Modra, Sokolská 8.
11. 12. 2014: Vianočná besiedka, pre deti
modranských materských škôl, Kultúrny dom
Ľ. Štúr v Modre, organizátori: MŠ SNP 14,
MsKS Modra
12. 12., 18:00 h.: Naše Vianoce, hudobno – tanečný koncert, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: ZUŠ v Modre, RR
pri ZUŠ, MsKS Modra, 033/647 25 78, www.
zusmodra.sk
13. 12.,16.00 h.: Od Lucie do Vianoc (vianočné obrázky z rôznych kútov Slovenska), Vianočné predstavenie DFS Magdalénka a hudobných hostí FS Črip a Tomáša
Komorníka, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre,
organizátori: DSF Magdalénka, MsKS Modra
14. 12., 15.00 h.: Divertimento Musicale, Adventný koncert, prehliadka komornej
a symfonickej hudby, Kultúrny dom Ľ. Štúra
v Modre, organizátori: MOS v Modre, MsKS
Modra, +421 905 472 051, www.moska.sk
31. 12., 20.00 h.: Silvestrovská zábava, tanečná zábava s oslavou záveru roka, Kultúrny dom Kráľová, do tanca bude hrať skupina E-MUZIK, organizátor: OZ Kraľovan,
+421 902 691 781.
(msks)
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
kino_zvestiDEC
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Petrová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
19. novembra
2014
Sokolská
8,900
01 19:51:19
Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 19. 11. 2014. Uzávierka nasledovného čísla: 10. 12. 2014.
NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Download

November