M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XX • Číslo • Apríl • 2012
Ignác Bizmayer prevzal od primátorky
ocenenie Kľúč od mesta Modry
Majster figurálnej keramickej plastiky oslávil 90 rokov
V predvečer narodenín významného keramikára, národného umelca
a majstra keramickej figurálnej tvorby pána Ignáca Bizmayera, sa 19.
apríla uskutočnila v Kultúrnom dome Ľ. Štúra slávnostná Pocta majstrovi. Ignác Bizmayer sa dožíva vzácneho životného jubilea – 90 rokov.
Je jedinečným umelcom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svojou
tvorbou reprezentuje Modru a otvára brány mesta návštevníkom.
Mesto Modra a SNM-Múzeum Ľ.
Štúra pripravili pre umelca program
plný gratulácií od osobností verejného života, obyvateľov Modry a priateľov. Od 15.00 prijímal majster
blahoželania v galérii nesúcej jeho
meno, ktorá sa nachádza v mestskej
bašte. Medzi rečníkmi so slávnostným príhovorom v Kultúrnom dome
vystúpila aj primátorka Modry Hana
Hlubocká. Po gratulácii
odovzdala Ignácovi
Bizmayerovi ocenenie
symbolický Kľúč od
mesta Modry. Udeleniu
významného
ocenenia predchádzalo slávnostné zasadnutie
Mestského za-
stupiteľstva v Modre, ktoré sa konalo
18. apríla. Pod ocenenie sa podpísali autori: výtvarný návrh – Pavol Šima-Juriček, realizácia - Peter Ročkay
a výroba drevenej ozdobnej kazety Juraj Peržo. „Srdce Modry je umelecké, žilami mesta je vínna réva. Umenie patrí neodmysliteľne k nášmu
mestu. Výroba svetoznámej majoliky,
keramiky, maľba, sochárstvo. Počas
celého bytia Modry môžete v uliciach mesta stretnúť
umelcov, ktorí zachytávajú okamihy života.
Umelecké dielne sa
skrývajú v mnohých modranských
dvoroch a umelci
vždy reprezentovali mesto a otvárali
brány. Preto symbolický kľúč patrí do
rúk významného umelca.
Jemnými rukami
majstra otvára
srdcia a prihovára sa vo
všetkým zrozumiteľnej
reči
-
umením. Je pre mňa cťou byť jedným
z gratulantov a pánovi Bizmayerovi prajem, aby ešte dlhé roky svojou
tvorbou otváral brány Modry nadšencom umenia“, uviedla primátorka
Hana Hlubocká.
Galériu I. Bizmayera, každoročne
navštívia stovky domácich i zahraničných návštevníkov obdivujúcich
umelcove keramické postavičky. Národného umelca I. Bizmayera pri príležitosti jeho 90. narodením prijal 18.
apríla 2012 aj prezident SR Ivan Gašparovič. V liste adresovanom majstrovi uviedol Ivan Gašparovič nasledovné slová uznania:
„Blahoželám Vám
k významnému životnému jubileu,
ktoré je pre
mňa vítanou
príležitosťou,
aby som ocenil dielo Vášho života, mimoriadne vzácne
a obohacujúce našu národnú kultúru
a umenie.
(pokračovanie na
strane
5.)
Kancelária
1. kontaktu
Podrobnosti o fungovaní novej
úradnej kancelárie na námestí
sa dozviete na strane 3.
Modranský
piknik
Otvorenie turistickej sezóny
v Modre sa blíži. Všetko o májovom podujatí čítajte na str. 9.
Uzávierka MZ
Podklady do májových zvestí môžete zasielať do 16. mája
2012 (do 12.00).
(red)
Primátorka Hana Hlubocká odovzdala jubilantovi Ignácovi Bizmayerovi symbolický Kľúč od mesta.
Foto: Jana Kuchtová
4
MODRANSKÉ ZVESTI
2
Z. Knetigová z MsÚ a J. Liška, poslanec MsZ.
Členovia modranských neziskoviek.
Pripravujeme obnovu
mestských hradieb
24. marca sa stretli v Kultúrnom
dome Ľ. Štúra zástupcovia neziskových organizácií pôsobiacich
v Modre. Prvú mestskú konferenciu pripravilo Mesto Modra za
účelom vzájomného spoznania sa.
Z pozvaných 80 subjektov využilo možnosť odprezentovať sa pred
ostatnými kolegami-dobrovoľníkmi asi 50 organizácií. Konferencia
bola aj príležitosťou na vyslovenie nových podnetov pre mesto.
Dopoludňajšie stretnutie otvorila
primátorka Hana Hlubocká, ktorá
vyslovila potešenie nad záujmom
ktoré môžu vykonávať. Výsledky
svojich semestrálnych prác študenti predstavia na verejnej prezentácii
po ukončení letného semestra. Zo
Foto: JK, 2x
„Neziskovky“ sa stretli
na Mestskej konferencii
zo strany neziskoviek. Prítomných
oboznámil s možnosťami financovania cez mesto, či projekty s EÚ
poslanec Jakub Liška a projektová manažérka Gabriela Fraňová.
V závere stretnutia vyzvala prítomných vedúca Odboru správy
majetku MsÚ Zuzana Knetigová
k aktívnej spolupráci na avízovanom jarnom upratovaní. Zástupcovia združení sa zhodli na tom,
že podobné stretnutia by sa mohli
stať pravidelnými, na ktorých si
budú organizácie porovnávať svoje skúsenosti.
(red)
spracovaných informácií budeme
vychádzať pri koncepcii obnovy
hradieb.
Ing. arch. Andrea
BACHORECOVÁ. MsÚ Modra
Mesto udržiava kultúrne pamiatky
Modranské mestské hradby, kultúrna pamiatka pre svoju jedinečnú
zachovalosť, kompaktnosť a kultúrno-spoločenskú históriu, potrebujú celkovú obnovu. Mestský úrad pripravuje koncepčný materiál
na obnovu celého mestského opevnenia.
Prvým krokom pre vypracovanie
materiálu je aktualizácia zamerania hradieb, ktorú budú v apríli a máji realizovať študenti a pedagógovia Fakulty architektúry
v Bratislave. Študenti si pre svoju
semestrálnu prácu v rámci predmetu Prezentácia architektonického dedičstva vybrali zdokumentovanie nášho mestského opevnenia.
Pod vedením doc. Ing. arch. Jany
Gregorovej, PhD. sa zamerajú predovšetkým na výskumnú činnosť,
digitalizovanie a aktualizovanie
jestvujúceho zamerania z roku
1981 a vypracovanie priestorového modelu hradieb. Pri aktualizácii zamerania budú študenti spolu
s pedagógmi a pracovníkmi MsÚ
Modra a Krajského pamiatkového
úradu Bratislava pracovať v mesiacoch apríl a máj priamo v teréne.
Prosíme
o sprístupnenie parciel
V rámci svojej práce navštívia jednotlivé parcely, budú fotografovať, zameriavať otvory v hradbách
a prístavby k hradobným múrom.
Prosíme preto vlastníkov parciel,
na území ktorých sa jednotlivé úseky mestského opevnenia nachádzajú, aby im umožnili prístup na
parcely. Študenti a pedagógovia sa
na požiadanie preukážu služobným
preukazom, kde bude uvedené ich
meno, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, pečiatka mesta s podpisom primátorky a zoznam aktivít,
Ilustračné foto: JK
S prípravou koncepcie
pomáhajú študenti
architektúry
MODRANSKÉ ZVESTI
3
Nová Kancelária prvého kontaktu
Zefektívniť služby pre občanov je prvoradé
Kancelária prvého kontaktu je zriadená od 2. apríla na Štúrovej
59. Na čo všetko nám slúži? V prvom rade na bezproblémové a čo
najjednoduchšie vybavovanie s ostatnými zložkami Mestského
úradu. Pri akejkoľvek komunikácii s MsÚ však musíme najprv
navštíviť túto kanceláriu na námestí.
Pracovníčky „KPK“ radia klientom.
tlačivá pre dane a poplatky a stavebný úrad, spoločný stavebný
úrad
• matrika
rodné, sobášne a úmrtné listy, matričné doklady na použitie do cudziny, uzavretie manželstva, osvedčenie
o správnosti rodného čísla, zmena
priezviska po rozvode, určenie otcovstva, vybavenie registra trestov,
overenie podpisu a fotokópie
foto: JK, 2x
• evidencia obyvateľstva
prihlásenie na trvalý/prechodný
pobyt, odhlásenie alebo zrušenie
pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, vydávanie voličských a hlasovacích preukazov, príjem žiadostí o pridelenie/zrušenie súpisných
a orientačných čísel
Väčšinu úradných vecí už vybavíme priamo na tomto mieste. Pracovníčky nám poradia ako postupovať, pomôžu vyplniť potrebné
formuláre a poradia aké doklady
doložiť. Ak je to potrebné, poradia nám, na koho ďalšieho sa obrátiť, prípade nám dohovoria osobné
stretnutie na ostatných oddeleniach
MsÚ. Z budovy na Dukelskej ulici
sa na Štúrovu do Kancelárie prvého kontaktu presťahovala:
podateľňa, pokladňa, matrika
a evidencia obyvateľstva. Menej
mobilných či nemobilných občanov poteší aj nižší počet schodov – 4, namiesto predošlých 45.
V prípade potreby prejdú ochotné pracovníčky za klientom priamo do podbránia. Po novom nájdete priamo v tejto kancelárii aj
svoje platobné výmery na daň za
odpady, z nehnuteľností a daň za
psa. Po ich vyzdvihnutí, ich môžete priamo na mieste aj zaplatiť.
Samozrejme sú platobné výmery
aj priebežne doručované na adresu platcu.
informujte sa vopred o najlepšom
postupe na telefóne 033/6908 333
alebo e- mail: [email protected]
• podateľňa: príjem žiadostí,
oznámení, ohlásení, sťažností
príjem sťažností, petícií a iných podaní, príjem tlačív, oznámení, žiadostí a podaní k daniam a činnosti
stavebného úradu
• pokladňa: príjem platieb
úhrada správnych poplatkov, úhrada miestnych poplatkov a daní
• výdaj tlačív pre dane a poplatky a stavebný úrad
Kancelária prvého kontaktu,
Štúrova 59
otváracie hodiny
Pon.8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Ut. 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Str. 8:00 – 11:30 12:00 – 18:00
Štv. 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Pia. 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00
Mestský úrad, Dukelská 38
stránkové hodiny ostávajú nezmenené
Pon.8:30 – 11:00 12:00 – 16:00
Ut. 8:30 – 11:00 12:00 – 15:30
Str. 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Štv. n estránkový deň
Pia. 8:00 – 11:00 12:00 – 13:00
(red)
Mesto Modra v spolupráci s OZ,
podnikateľmi a organizáciami pôsobiacimi v Modre a obyvateľmi Kráľovej pripravuje
na koniec mája zaujímavé podujatie s názvom Kráľovské hodovanie. Už názov napovedá, že
sa budeme v prvom rade veseliť
a zabávať. V uliciach historickej
časti Kráľova nadviažeme na
veľkolepé oslavy 400. výročia
založenia poddanskej obce, ktoré
sa konali v roku 2009. V tom čase
sme ukázali návštevníkom to, čím
sme najznámejší a aké tradície
udržiavame. Tento krát okrem pútavého kultúrneho a hudobného
programu, zažijete divadelné predstavenie, výstavu fotografií, ale aj
súťaž o najlepší kraľovanský koláč.
Nebudú chýbať remeselníci, ani vinári. Toto všetko vypukne 26. mája.
Tohtoročné Kráľovské hodovanie
by malo nadviazať aj na organizovanie niekdajších kraľovanských
hodov. O dobrú náladu, typické gastronomické špecialitky sa postarajú
členovia viacerých združení na čele s OZ Kraľovan. Podujatím chceme ukázať, že niekdajšia poddanská
obec má v dnešných časoch nezastupiteľné miesto na poli kultúrnom
a spoločenskom. Veď práve Kraľovania udržiavajú ľudové tradície
a zvyky pre ďalšie generácie Modranov a Kraľovanov. Srdečne Vás
všetkých pozývame.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka Modry
67. výročie Dňa
víťazstva nad
fašizmom
A čo všetko vybavíme
v Kancelárii prvého
kontaktu?
• informácie o tom čo, ako a kde
efektívne vybaviť
v prípade, že neviete, či zamieriť
do Kancelárie prvého kontaktu alebo do budovy MsÚ na Dukelskú,
Navštívte
Kráľovské
hodovanie
Kanceláriu prvého kontaktu nájdete na Štúrovej 59.
Mestské zastupiteľstvo, primátorka mesta Modra, Mestský úrad
v Modre, Mestská organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Modre a MsKS
Modra pozývajú občanov na spomienkové stretnutie. Podujatie sa
uskutoční 10. mája 2012 (štvrtok)
o 15.30 h. pred Pamätníkom oslobodenia pri KDĽŠ. So slávnostným
príhovorom vystúpi primátorka
Modry Ing. arch. Hana Hlubocká.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI
4
Koncept Územného
plánu regiónu
Bratislavská župa má koncept riešenia Územného plánu regiónu
BSK. Pri jeho vypracovaní zástupcovia BSK a spracovateľa spolupracovali nielen s dotknutými orgánmi štátnej správy a ochranármi, ale aj so starostami, primátormi a verejnosťou. Konzultovali s nimi otvorené otázky, ktoré ovplyvňujú rozvoj nášho územia
z viacerých aspektov. Mesto Modra sa týchto pracovných stretnutí
aktívne zúčastnilo, prítomní boli aj poslanci MsZ.
Podkladom
pre
spracovanie
Územného plánu BSK bol hlavne
Generel dopravy pre celý región,
ktorý rieši otázky cestnej dopravy,
taktiež vodnej, leteckej a železničnej dopravy. Generel zároveň
uvažuje s novou trasou obchvatu
mesta Modra, koriguje jeho na-
Podporte vydanie knihy
Koncom roku 2008 vydalo mesto
Pezinok knižku Františky Čechovej
„Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta.“ Záujem o knihu pretrváva a to i v krajinách ako
Izrael, USA a v ďalších, kam sa naši židovskí spoluobčania rozpŕchli.
Z Izraela vyšla iniciatíva na anglický preklad druhého vydania. Preklad je už hotový. Spolufinancovali
ho Pezinčania, ktorí sa odsťahovali
po vojne do Izraela, Žigmund Dia-
mant a Magda Šproncová - Grossová. Mesto Pezinok a mesto Netanya
v Izraeli pripravuje druhé slovenské
a prvé anglické vydanie knižky. Podporte aj vy túto myšlienku. Nadácia
REVIA založila k tomuto účelu fond:
Cesty k poznaniu. Svoje finančné
príspevky posielajte, prosím na č. ú:
6660281001/5600, vs.: 333. Pomôžete zachovať spomienky na kúsok histórie. Ďakujeme.
D. FINKOVÁ, Revia (krátené)
pojenia a väzby. Územný plán
sa zaoberá aj problematikou odpadového hospodárstva, chránených území, území v Natura 2000
a možnosti trasovania cyklotrás
rôznych významov. Špecifikom
ochrana vinohradov Malokarpatského regiónu, ktorá bola konzultovaná na ministerstve pôdohospodárstva a ministerstve dopravy
a je zakotvená aj v Memorande
o ochrane vinohradov, slávnostne
podpísanom 8. marca 2012 predsedom BSK, štyrmi primátormi a deviatimi starostami nášho mikroregiónu. Koncept riešenia územného
plánu je podkladom pre preroko-
vanie územného plánu regiónu
a spolu s výsledkami prerokovania
podkladom pre spracovanie súborného stanoviska. Koncept bude
prerokovaný s obcami BSK, dotknutými samosprávnymi krajmi,
orgánmi, fyzickými a právnickými osobami a verejnosťou. Verejné prerokovanie konceptu spojené
s pripomienkovaním a výkladom
spracovateľa sa uskutoční 3. mája
2012 o 17.00 v Rokovacej sále
BSK. Všetky pripomienky a podnety občanov budú následne vyhodnotené a predložené Zastupiteľstvu BSK na odsúhlasenie.
(red, ab, zdroj:BSK)
Modranské projekty
podporené sumou
6 500 € z BSK
Nariadenie primátorky
Nezabudnite na deratizáciu
Ilustračné foto: web
Mesto Modra zastúpené primátorkou Ing. arch. Hanou Hlubockou,
v zmysle zákona nariaďuje v období od 19. 4. 2012 do 15. 5. 2012 vykonanie povinnej deratizácie na území mesta Modra a vyzýva všetkých občanov a podnikateľské subjekty, aby v tomto termíne zabezpečili výkon povinnej deratizácie vo svojich alebo nimi spravovaných
objektoch, priľahlých priestranstvách a kanalizácii.
Pre deratizačným zásahom je potrebné zabezpečiť riadne vyčistenie
objektov vrátane zberu a likvidácie
odpadu, dodržiavať bezpečnostné
predpisy a zabrániť deťom a zvieratám prístup k nástrahám.
Právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie vykonajú
deratizáciu prostredníctvom
od-
borne spôsobilej osoby a fotokópiu
protokolu o vykonaní deratizácie
doručia Mestu Modra, Dukelská 38,
900 01 Modra do siedmich dní odo
dňa uskutočnenia deratizačného
zásahu.
Občania vykonajú deratizáciu v pivničných priestoroch v rodinných
domoch, v objektoch určených na bývanie a na pozemkoch využívaných
na chov hospodárskych
zvierat. Deratizáciu môžu vykonať svojpomocne komerčne dostupnými prípravkami určenými na
predmetný účel. (red)
Bratislavský samosprávny kraj
rozdelil na projekty dotácie
v hodnote 148 500 €. Župa tak
podporí 69 projektov z 81 podaných. Podľa župana BSK P.
Freša sú dotácie orientované
do regiónu, rozdeľujú sa prísne proporcionálne a sústredia
sa na tých najslabších. V prvom rade sa zohľadňuje najmä
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Na rozde-
ľovanie dotácii má Bratislavská župa dotačný mechanizmus
- všeobecne záväzné nariadenie.
Kraj takto podporí kultúrne,
športové aj sociálne projekty,
dotácie pôjdu aj na rekonštrukciu obecných úradov, kostolov,
škôl či revitalizáciu námestí
a verejných priestranstiev.
Zo žiadateľov z Modry boli podporené tri projekty, spolu vo výške 6 500 €. (red, zdroj: BSK)
Združenie záchra- Rímskokatolícky kostol sv. Jána
ny cirkevných pa- Krstiteľa v Modre na cintoríne - 3 000,00 €
miatok v Modre
oprava
Mesto Modra
Dopravná štúdia mesta Modra rieši zachovanie prírodného dedič- 2 000,00 €
stva a podporu cyklistických trás
SABUŽ
2. etapa vybavenia detskej modranskej televízie Slniečko (DTV 1 500,00 €
Modra Slniečko v Modre)
MODRANSKÉ ZVESTI
Ignác Bizmayer v knihe Jána Čomaja: Hlina ako osud, povedal
(2003): „Celý svoj život a tvorbu som venoval oslave slovenského ľudu, ktorého trápenia, radosti
a prejavy ducha mi boli najväčšou
inšpiráciou. Jeho identitu a rôznorodosť jeho umeleckého prejavu,
jeho veľké nadanie a duchovné
bohatstvo som spoznával na študijných cestách po rázovitých kútoch našej vlasti. S nesmiernym
obdivom som prijímal poznanie,
aké je naše Slovensko bohaté. To
všetko som sa snažil zaznamenať
vo svojej figurálnej tvorbe. Chcel
som ňou vyjadriť úctu prostým ľuďom, vzdať hold nášmu nadanému
národu. Teší ma, že moje dielo je aj
takto prijímané: ako obraz o živote našich predkov i ako posolstvo
chrániť si a rozvíjať vzácne dedičstvo.“ (red), zdroj: SNM –
Múzeum Ľ. Štúra v Modre
a kancelária prezidenta SR
Minister kultúry M. Maďarič zablahoželal jubilantovi.
Majstra Bizmayera prijal aj prezident SR I. Gašparovič, ktorý mu udelil Medailu prezidenta SR.
Foto: Marián Garaj/KP SR
(dokončenie zo strany 1)
Vašu životnú a umeleckú cestu
predznamenala habánska tradícia,
ku ktorej ste získali vzťah už v detstve, ktorá Vás oslovila a doslova si
Vás vybrala za svojho pokračovateľa a zveľaďovateľa. Vaša úžitková, dekoratívna a najmä figurálna
keramická tvorba je už dnes trvalou súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva, vychádza z dávneho majstrovstva a tradícií našich
predkov, je však predovšetkým vyjadrením Vášho umeleckého cítenia a talentu, ktorý je nesmierny
a ktorý som vždy veľmi obdivoval.
Vážim si, že Vašim celoživotným
dielom a krédom sa stali motívy habánskych majstrov, modranskej keramiky, ľudovej slovesnosti, krojov,
zvykoslovia, vinohradníckych tradícií či výjavy zo života roľníkov.
Je toho veľa, čo ste zanechali našej
kultúre a verím, že dielo Vášho života nie je ešte úplné, ale že v ňom
budete pokračovať a vystavovať ho
vo Vašom múzeu v Modre či v iných
výstavných sieňach doma i v zahraničí. K tomu Vám, vážený majstre,
želám najmä zdravie, pokoj a spokojnosť v kruhu Vašej rodiny a veľa
tvorivosti a chuti do ďalšej práce.
Teším sa na Vaše nové diela a výstavy, ktoré boli pre mňa vždy mimoriadnym umeleckým zážitkom.“
Ignác Bizmayer
Narodil sa v Košolnej pri Trnave 20. apríla 1922 v tesárskej rodine habánskeho pôvodu. Jeho celoživotná tvorba sa viaže k výrobe majoliky
a hlavne keramickej figurálnej plastiky. Stretnutie s keramikárom Heřmanom Landsfeldom v roku 1933, predurčilo jeho životné nasmerovanie. Po dokončení základnej školy nastúpil na keramické oddelenie
učňovskej školy. V sedemnástich rokoch sa stal tovarišom modranskej
výrobne Slovenskej keramiky v Modre. Do roku 1952 tu pôsobil ako
maliar dutej a figurálnej keramiky, do roku 1957 ako umelecký vedúci maliarskej dielne. Neskôr sa osamostatnil a dodnes pracuje v dielni
v Modre-Harmónii ako profesionálny umelec vo voľnom povolaní.
Prvú autorskú výstavu mal v roku 1955. V roku 1954 sa stal majstrom
ľudovej umeleckej výroby na pôde ÚĽUV-u. V roku 1956 ho prijali
za člena Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V 50. rokoch prezentoval výtvarné umenie Slovenska v zahraničí. V roku 1972 získal
titul zaslúžilý umelec a v 1982 národný umelec. Od roku 2003 je držiteľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne
významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia a figurálnej tvorby.
Foto: jk
Foto: jk
Malí gratulanti z DFS Magdalénka.
5
MODRANSKÉ ZVESTI
6
Do upratovania mesta sa zapojili
stovky ochotných dobrovoľníkov
Aj vďaka vám sme zbavili Modru 10 ton odpadu
Mesto Modra vyhlásilo v marci celomestské jarné upratovanie.
O tom, že rukávy si vysúkalo množstvo dobrovoľníkov, svedčí aj
naša fotoreportáž. Do jarného upratovania sa zapojili občianske
združenia, obyvatelia rodinných a bytových domov, deti a študenti
všetkých modranských škôl, seniori , športovci, turisti, mamičky na
ihriskách, mnohí ďalší. Vďaka vám, ktorým nie je ľahostajný náš
spoločný životný priestor, máme vyzbierané v intra aj extraviláne
mesta papiere, pet fľaše, sklo, trávniky po vyhrabaní nečistôt ožili.
Podarilo sa zveľadiť okolia bytoviek, verejné priestranstvá, či detské
ihriská. Pribudli lavičky, stĺpy v areály ZŠ Vajanského majú nový náter,
študentky zrenovovali ihrisko pred
pedagogickou školou, turisti vyzbierali odpad pozdĺž turistických
trás v modranských lesoch. Deti
zo ZŠ Ľ. Štúra vyupratovali miesta súvisiace s osobnosťou Ľ. Štúra.
Školáci z oboch ZŠ vyčistili školské
areály a stredoškoláci okolia svojich
škôl. Učitelia a rodičia detí z MŠ
opravili a zveľadili školské dvory.
Mládež z vinárskej školy si zobrala
pod svoje krídla lipovú alej a gymnazisti vyupratovali park a okolie jazierka pri KDĽŠ. Nové lipky
sponzorovala a vysadila v lipovej
aleji pri cintoríne firma Ing. Peter
Jakabovič - PJ gardenart.
Množstvo čiernych skládok, ktoré sa nachádzali za oplotením
ich prevádzky, zlikvidovali aj za-
mestnanci firmy ZMOP. Zamestnanci mestských verejnoprospešných služieb zametali všetky ulice
a zvážali plné odpadové vrecia.
Práve za tie patrí poďakovanie firme A.S.A. Mesto poskytlo jednorazové rukavice a vrecia každému,
kto zatelefonoval na novozriadenú
odpadovú linku. Chlapci z Meremy zozbierali smeti v Harmónii.
Modranskí poľovníci z PZ Modra-Pole vyzbierali, podľa pracovníčky MsÚ Ing. Ktistíny Čechovej,
v lokalite vinohradov za bývalými
TS veľké množstvo odpadu za jedno dopoludnie. Poľovníci z PZ
Harmónia zveľadili areál Zochovej chaty, ktorý nebol po skončenej lyžiarskej sezóne práve v najlepšom stave. Mladí skauti vyčistili
les na Piesku, Modranská beseda
Foto: jk, 5x
Ochotní dobrovoľníci (zľava): študentky PaKA, Gymnázium K. Štúra, DSS Merema, modranskí evanjelici, poľovníci z PZ Harmónia.
• počas jarného upratovania
bolo vyzbieraných: 2,44 ton
starých pneumatík
• mesto rozdalo dobrovoľníkom 800 párov rukavíc
a 550 ks igelitových vriec
• počas zberu elektroodpadov
bolo vyzbieraných 3,87 ton
elektroodpadu
• vyvezených bolo 10 ton objemového a komunálneho odpadu, ktorý bol vyvezený na
skládku
Štúrovu lavičku, seniori oživili nádvorie MsCSS a Kraľovania vynovili okolie kultúrneho domu
i ostatné lokality. Do jarného upratovania mesta sa zapojilo mnoho ďalších jednotlivcov či skupín.
Aj keď vymenovať všetkých nie
je v našich silách, mesto Modra
ĎAKUJE za bezchybnú spoluprácu! Vďaka rešpektovaniu pokynov
pracovníkov MsÚ, prebehlo upratovanie nad očakávania. Pričinili
ste sa o to, že budeme žiť v krajšom
a čistejšom prostredí.
(jk)
MODRANSKÉ ZVESTI
7
Foto: JK a archív turisti
Modru tiež čistili: dobrovoľníci
z PHO, mládež z SOŠVO, skauti,
turisti, ZŠ Vajanského a Ľ. Štúra.
Pomyselnou bodkou za jarným
upratovaním bol Ekodeň, konaný
3. apríla. Deň venovaný ekológii
ponúkol deťom modranských škôl
interaktívne hry, prednášky, pokusy a divadelné predstavenie na eko
témy. Verejnosť sa mohla zapojiť
do sadenia stromov na Vajanského
ulici. Mladý hrab pri novobudovanom Parku hrania a oddychu vysadila primátorka Hana Hlubocká
za pomoci vedúceho Zastúpenia
Európskej komisie Dušana Chreneka. K vysádzaniu sa pripojili
s ochotou aj deti zo školských klubov. Vo večerných hodinách sme
sa presunuli do Kina Mier, kde
priblížila návštevníkom činnosť
modranských turistov predsedníčka Modranského turistického
spolku Anna Kováčová. Záverečnou filmovou lahôdkou bolo premietanie veľkolepého filmu Pavla Barabáša Pygmejovia – deti
džungle. Celodenné podujatie pripravili a financovali Európska komisia a Ministerstvo zahraničných
vecí SR.
(red)
Foto: JK
Ekodeň zavŕšil
jarné upratovanie
MODRANSKÉ ZVESTI
8
Pocta našim pedagógom
Pamätný list od primátorky pre 15 učiteľov
Modra je známa aj ako mesto
školstva. Máme 4 materské školy,
2 základné, 1 umeleckú, 1 spojenú
špeciálnu a 3 stredné školy. V príhovore vyjadrila primátorka slová uznania a vďaky za celoživotnú, nie vždy ľahkú prácu učiteľov.
Ako znak uznania si ich mesto
uctilo pozvaním na príjemný kultúrny program, na ktorom vystúpili Art Music Orchestra, zavŕšený udeľovaním pamätných listov.
Tie odovzdala primátorka za účasti viceprimátora Michala Petríka
a poslankyne PhDr. Viery Jančovičovej.
Za obetavú prácu v školstve
a za prínos vo výchovno-vzdelávacom procese boli ocenení: Eva
Ďuranová (MŠ SNP), Bc. Andrea
Kukumbergová (MŠ-EP Kalinčiakova, Mgr. Michaela Gregušová
a PhDr. Naďa Kovárová (ZŠ Ľ.
Štúra), Bc. Lýdia Markovičová
a Mgr. Jana Zárubová (ZŠ Vajanského), Mgr. Jarmila Pátrovičová
(Spojená škola), Mgr. Art. Tatiana Šulíková a Valentína Sivošová
Pedagógovia prijali na Deň učiteľov pozvanie primátorky.
(ZUŠ), Mgr. Magdaléna Gabíková a Mgr. Oľga Ďurčová (Gymnázium K. Štúra), Ing. Mária
Moravčíková a Mgr. Cyril Jurčík
(PaKA), Jarmila Čepcová a Vladimír Frno (SOŠVO).
(red)
Výtvarný Farbuľko 2012 očami najmenších
Do súťažnej prehliadky výtvarného prejavu detí predškolského veku MŠ SNP v Modre, usporiadanej v súlade s Plánom práce MŠ
SNP ku Dňu učiteľov, bolo doručených 60 prác detí s témou podľa
výberu. Detské práce boli vystavené v priestoroch Mestského úradu
v Modre. Porota v zložení: Mgr.
Art. Tomáš Polonský, Iveta Grau-
sová, Lucia Turčinová a Zlatuša
Vlasáková uskutočnila anonymne
výber 10 prác na základe dohodnutých pravidiel. Primátorka Modry
Hana Hlubocká spolu s riaditeľkou
MŠ Andreou Jedličkovou ocenila
víťazov a pripravila pre nich malé pohostenie. Organizátori ďakujú
všetkým deťom, učiteľkám, sponzorom a priaznivcom za aktívny
prístup k tejto prehliadke.
Víťazi výtvarnej súťaže:
3. - 4. ročné deti: Bližnáková
Alžbeta, EP Sládkovičova; Poliačiková Margaréta, EP Kalinčiakova;
Kovácsová Alenka, EP Partizánska
4. - 5. ročné deti: Bučeková Vik-
tória, EP Kalinčiakova; Fendrich
Marek, EP Kalinčiakova; Arvay
Peter, EP Kalinčiakova; Kovačičová Lilly-Ann, MŠ SNP
5. - 6. ročné deti: Lalinský Juraj, EP
Sládkovičova; Jakabovičová Zuzana, EP Sládkovičova; Schuller Radovan, EP Kalinčiakova. (red, zv)
Bratislavská župa
si uctila pedagógov
Ocenená aj Ing. Ida Matuškovičová zo SOŠVO
Foto: JK
Pri príležitosti marcového Dňa učiteľov ocenila podpredsedníčka
BSK Gabriella Németh 20 stredoškolských pedagógov. Ocenenie
je vyjadrením vďaky, ktorým chce župa zvýrazniť zásluhy učiteľov na rozvoji vedomostných kvalít študentov stredných škôl v regióne. Ocenenie je zároveň povzbudením v práci, ktorá je poslaním a je vykonávaná najmä pre budúce generácie.
Výtvarná súťaž MŠ pozná svojich malých víťazov.
„Našich pedagógov a učiteľov sa
nedá oceniť dostatočným spôsobom. Pevne verím, že ich záslužná dlhoročná a obetavá práca aj
naďalej prispeje k tomu, aby sa
neustále zvyšovala vzdelanostná
úroveň našej mládeže nielen v našom kraji ale vôbec, na Slovensku,“ uviedla Gabriella Németh.
Zároveň ju teší, že odborné inštitúcie ohodnotili a vyhodnotili školy BSK za najlepšie nielen
na úrovni Bratislavskej župy, ale
na celom Slovensku. Ocenených
vybrala komisia na základe nominácií riaditeľov stredných škôl
v Bratislavskom samosprávnom
kraji. Na Úrad BSK bolo doručených 35 návrhov, spomedzi ktorých bola ocenená za dlhoročný
prínos v oblasti vzdelávania aj pedagogička z modranskej Strednej
odbornej školy vinársko – ovocinárskej pani Ing. Ida Matuškovičová. Srdečne blahoželáme.
(red, zdroj: BSK)
Foto: jk
Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo i v tomto roku Mesto Modra
pod záštitou primátorky Hany Hlubockej slávnostné popoludnie venované učiteľom. V Kultúrnom dome Ľ. Štúra sa stretli pedagógovia
všetkých tunajších škôl, počnúc materskými a končiac strednými.
MODRANSKÉ ZVESTI
Modranský piknik 2012
Otvorenie
turistickej
sezóny
v meste Modra bude v tomto roku
opäť prebiehať v noblesnom štýle.
Začíname 12. mája 2012 od 13.00.
v Harmónii pred Turistickým informačným centrom. Podujatie
moderuje Doktor Kormorán (Jozef
Šimeček). Pre dospelých i deti sú
pripravené zaujímavé sprievodné
akcie a hudobný program.
Program:
13.00 Otvorenie sezóny - spomienka na Alexandra Filípka
13.30 – 14.00 Hudobné rendezvous so ZUŠ - vystúpenie študentov
umeleckej školy
14.00 – 15.30 Pešia prechádzka Harmóniou - Hana Hlubocká
a Juraj Petrakovič o slávnych časoch letoviska
15.30 – 16.30 Malokarpatský región na fotografiách - zaujímavé
rozprávanie Branislava Chovana
a prezentácia knihy Na krížnych
cestách svätého Urbánka
17.00 – 17.30 Módna prehliadka
Harmonických lufťákov - verejná
prehliadka historických kostýmov
17.30 – 18.30 Modranské kráľovské divadlo - Zázrak sv. Floriána
18.30 – 19.30 Cibula group šlágre hodné letoviska
19.30 – 20.30 Funny Fellows Old time band
20.30 – 21.30 Turegina Casa - jazzový koncert slávnej skupiny
Sprievodné akcie:
Brička ťahaná koňmi, Kvetinárstvo, Art workshop, Retro Foto štúdio, Ecocentrum, Výstava modranských kuriozít z prvej polovice 20.
storočia a súťaž, Hry a súťaže pre
deti, Maľovanie na tvár, Požičovňa bicyklov zdarma, Pracovníci informačných centier pečú najlepšiu
bublaninu, Zmrzlina pre deti zdarma, Ochutnávka vín, Gastrozóna,
Historická záhrada otvorená.
(red)
Foto: jk
Navštívte modranský piknik.
šírenie signálu DVB-T
· Jaslovské Bohunice:
· Borský Mikuláš:
· Bratislava - Kamzík:
· Nitra:
[email protected]
tel.: +421 915 498 791
www.zapadoslovenska.sk
59.
51.
55.
54.
kanál
kanál
kanál
kanál
tam, kde žijete
9
Zastavme sa pri minulosti
V minulom čísle Modranských
zvestí sme vás oslovili ohľadom
zbierky predmetov z doby minulej, ktoré dnes už zavadzajú v pivniciach a špajziach. Dnes vám prinášame ukážku toho, čo všetko
ste nám už darovali alebo poži-
čali. Stále ešte môžete volať či
priamo priniesť vaše exponáty do
TIC v Harmónii denne od 8.00 do
16.00, tel.: 033/647 4134. Prezentácia predmetov sa bude konať 12.
mája 2012 na Modranskom pikniku.
TIC Modra - Harmónia
Èo všetko zatia¾
odhalili pivnice
a povaly?
Darcom
ïakujeme.
M O D R A N S K É Z V E S T I • Téma mesiaca: Vinárska Modra
Chráňme deti a mladistvých pred alkoholom
Prvoradá je prevencia na viacerých úrovniach
Mesto Modra má možnosti kontroly a sankcií, nezastupiteľná je
úloha rodiny a okolia. Plánujete preventívne a výchovné aktivity
pre mládež v tejto oblasti? Miestny úrad pomôže.
Petrova hanba
a prevádzkovateľova
pokuta sa môže
vyšplhať vysoko
Príbeh Petra je vymyslený. Predpokladajme, že má 17 rokov, občiansky preukaz vo vrecku a v tejto zime
sa chce stretnúť s partiou mladších
i starších kamarátov. Vyberú sa spoločne do reštaurácie a Peter si objedná pivo. Príde kontrola a začne
sa kolotoč, ktorý sa končí hanbou
doma a pokutou prevádzkovateľovi reštaurácie. Kvôli jednému pivu?
Áno.
Medzi významné úlohy spoločnosti patrí ochrana mládeže pred závislosťami, v ktorých je na vrchole rebríčka závislosť od alkoholu.
Preventívne i represívne nástroje
má v rukách mesto. Podľa zákona
NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb má za úlohu kontrolovať dodržiavanie ochrany mladistvých a maloletých pred alkoholom. Mesto
prostredníctvom Mestskej polície
kontroluje podávanie alkoholu mladistvým a maloletým v podnikoch.
V prípade zistenia, že bol porušený zákon, môže sankcionovať prevádzkovateľa a ak kontrola zistí
konzumáciu alkoholu u mládeže do
15 rokov, aj zákonného zástupcu.
Do podniku prišla kontrola. Policajti zistili, že Peter pije pivo a nemá
18 rokov. Predvedú ho na oddelenie
a zavolajú jeho zákonnému zástupcovi. Predvolať rodiča je vo väčšine prípadov dostatočné, žiaden
z rodičov za takúto situáciu dieťa
nepochváli. Zároveň sa hlásením
na MsÚ začína správne konanie
voči Petrovi, ktoré väčšinou skončí písomným pokarhaním. Účastníkom správneho konania je aj rodič.
Druhým sankcionovaným v tomto prípade je prevádzkovateľ podniku, kde Peter pivo dostal. Mesto
mu môže uložiť pokutu až do výšky
6638,78 eur. V prípade, že by s Petrom bol jeho mladší kamarát Jozef,
ktorý ešte nemá 15 rokov a pil by
tiež alkohol, v rámci správneho ko-
nania by mohol dostať pokutu aj jeho zákonný zástupca do výšky 33
eur. Samozrejme, nepríjemnosti na
polícii a správne konanie by ho rovnako neobišli.
Urazená Veronika
môže ďakovať
nezodpovednému
prevádzkovateľovi
Ďalší príbeh je o stredoškoláčke
Veronike, ktorá sa pýtala mamy,
či môže ísť na diskotéku. Mama
nechcela svoje dieťa odtŕhať od
kamarátov, a súčasne si chcela
byť istá, že ide do bezpečného prostredia. Preto Veronike povedala,
že sa pôjde pozrieť, kam chcú ísť
a na základe toho sa rozhodne.
Hoci vo svojich tínedžerských rokoch bola tiež návštevníčkou dis-
Rozhovor
O tom, že požívanie alkoholických
nápojov mládežou je problémom
i v našom meste vie azda najviac
mestská polícia v súčinnosti so štátnou políciou. V meste máme podniky, ktoré pravidelne navštevujú
práve maloletí (do 15 rokov) a mladiství (do 18 rokov).
To, že si vedia zadovážiť alkohol je
realita. Podľa vyjadrení niekoľkých
náhodných oslovených, najlepší spôsob je, ak pošlú k baru svojho staršieho a plnoletého kamaráta.
Tomu predsa ten alkohol predajú. Je
chybou, že nie v každej prevádzke
a nie vždy, samozrejme, výnimky
potvrdzujú pravidlo, personál prevádzky nie je dôsledný pri kontrole veku zákazníka. Svoje o tom
vedia aj príslušníci Mestskej polície v Modre. Neraz boli priamo pri
kontrole spolu so štátnou políciou,
kedy bol predmetom kontrolovania
práve alkohol v dychu maloletých
a mladistvých.
Na otázky redakcie odpovedá kpt.
Štefan Farkaš, náčelník MsP Modra.
Vyskytujú sa v Modre prípady
požitia alkoholu deťmi či mladis-
koték, dnešnou realitou bola zhrozená. Nevedela si predstaviť, že
do prostredia, kde mládež nekontrolovateľne požíva alkohol, cigarety a možno aj drogy, pustí svoju dcéru. Ako to dopadlo? Mama
diskotéku zakázala a Veronika sa
na ňu hnevá. Ak by prevádzkovateľ dodržiaval zákon, nemuselo sa
to stať. Veronika si bohužiaľ neuvedomí, že za túto situáciu nemôže
jej mama, ale nezodpovedný prevádzkovateľ podniku a jeho zamestnanci.
Výnosy zo správneho konania sú
príjmom rozpočtu mesta, napriek
tomu mesto pri tejto položke víta
čo najnižšiu sumu, v ideálnom prípade nulovú hodnotu.
Mesto má v rukách nástroje ako
riešiť situácie, ktoré už nastanú,
a tým sankcionovať tých, ktorí porušia zákon. Omnoho dôležitejšia
je prevencia, kde má nezastupiteľnú úlohu rodina a škola. Mesto im
tvými často?
Mestská polícia ako poriadkový orgám mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení, ako aj priestupkového zákona, je oprávnená vykonávať
kontrolu zameranú na užívanie alkoholu u maloletých a mladistvých.
Tieto kontroly sme v minulosti vy-
Kpt. Štefan Farkaš: „Ak
deti pijú alkohol, nie je to
hrdinstvo, ale problém“
konávali a aj vykonávame. Nakoľko však v súčasnej dobe nedisponujeme prístrojom na zistenie požitia
alkoholických nápojov alebo iných
návykových látok, sú kontroly vykonávané v súčinnosti s OO PZ
Modra. Prípadov bolo, žiaľ niekoľko, aj v uplynulej dobe.
Opakujú sa mená podnikov –
previnilcov, kde podávajú alkohol aj deťom?
Áno, zväčša je to tak. Sú to prevádzky, kde chodia mladí kvôli zábave,
hudbe, a tie sú často spojené s alkoholom. Pre majiteľa podniku či
personál je prvoradý zárobok. Starší
objednávajú mladším, dostatočne sa
nekontroluje vek požívateľa. Mnohí
z nich sú neplnoletí a zodpovednosť
nesie personál podniku.
ilustračné foto: web
10
v preventívnych aktivitách môže
a bude pomáhať všetkými prostriedkami. Školské ročné plány
problematiku ochrany pred závislosťami zahŕňajú. Vítame aj všetky ďalšie aktivity občianskych
združení, škôl, združení rodičov.
V prípade, že potrebujete pomôcť,
môžete sa obrátiť na Emíliu Bartošovú z MsÚ (emilia.bartosova@
modra.sk). (red),
JUDr. Ondrej BERACKA
Sú sankcie v dostatočnej výške?
Sankcie majú dostatočnú výšku.
Prevádzkovateľ môže dostať pokutu až do výšky 6638,78 eur. Nevyužívajú sa však v maximálne výške.
Keby tomu tak bolo, možno by to
odradilo podnikateľov od nalievania alkoholu maloletým a mladistvým.
Čo by pomohlo situáciu v tejto
oblasti zmeniť?
V prvom rade je dôležitá prevencia v tejto, rovnako ako v iných
oblastiach. Deti však získavajú nesprávne návyky často v samotnej rodine, kde vidia alkohol
u svojich blízkych, a sú prípady,
kedy už v rannom veku sa s ním
zoznamujú. Ďalej vidia na verejných priestranstvách neprispôsobivých občanov popíjať alkohol
priamo na ulici. V neposlednej
miere je tu aj tzv. nesprávne hrdinstvo – keď si dal on, musím si
dať aj ja, aby som nevyzeral čudne a aby sa kamaráti so mnou bavili... Toto je veľký omyl. Nuž,
a keď prídu deti v podnapitom stave domov a rodičia si ich ani len
nevšimnú, to je už vážny problém.
Situáciu by pomohlo zmeniť celkové zmýšľanie a konanie spoločnosti.
(red, šf)
M O D R A N S K É Z V E S T I • Téma mesiaca: Vinárska Modra
11
Víno mesta Modry otvorilo
Modranské pivnice
26 vinárov ponúklo vína i atmosféru pivničiek
14. apríla 2012 po prvýkrát predstavilo mesto Modra na nádvorí
Starej radnice Vína mesta Modry - reprezentačnú kolekciu modranských vín. Primátorka Hana Hlubocká udelila desiatim vínam privilégium, ktoré ich výrobcov oprávňuje používať reprezentačnú pečať
Víno mesta Modry po dobu jedného roka. Primátorka Modry uviedla
do života aj novú knihu profesora Fedora Malíka Vinársky lexikón.
Slávnostné popoludnie otvorilo Deň modranských pivníc.
dou prácou s viničom a jej plodmi
je spojená budúcnosť nášho mesta.
Chceme pozdvihnúť našu históriu,
znovu obrobiť vinohrady v okolí a vzdať hold práci vinárov a ich
učiteľov.“
Deviaty ročník Dňa modranských
pivníc otvoril pre nadšencov vína
22 pivníc, v ktorých reprezentovalo plody svojej práce dovedna
27 modranských vinárov. Organizátor a zakladateľ jarnej vinárskej
tradície v Modre Michal Petrík bilancuje:
„Tohtoročné modranské pivnice boli vo viacerých ohľadoch rekordné. Ľudia mali možnosť navštíviť 22 otvorených pivníc, čo je
v histórii akcie ich najväčší počet
a ochutnať v nich vína od 27 vinárov. Rekordná bola aj účasť návševníkov. Pominulé roky sme si
držali štandard v podobe 350 predaných lístkov, čo v praxi znamenalo asi 500 ľudí, ktorí Modru na-
Vítanie novej knihy Fedora Malíka.
vštívili. Tento rok sme predali 550
lístkov, takže predpokladám, že po
pivniciach putovalo viac ako 700
ľudí. Jediným problémom bolo, že
si ľudia stále nezvykli rezervovať
lístky dopredu, keďže je ich počet
cielene limitovaný, takže nám veľký záujem skomplikoval situáciu
pri ich predaji. No snažili sme sa
vyhovieť všetkým a dúfam, že pre
budúce roky si ľudia lístky dopredu rezervujú, lebo ich počet ostáva
kvôli zachovaniu komornosti podujatia obmedzený.
Návštevníci prejavili záujem hlavne o nové vina z famózneho ročníka 2011, aj keď treba povedať, že
tie najlepšie ešte vyzrievajú v pivniciach a fľašovať sa budú v druhej
polovici roka, prípadne až budúci
rok. Takže je sa na čo tešiť. Aj keď
sa na nás tento rok slniečko neusmievalo, boli sme vďační, že nás
dážď obišiel a hostia si mohli neru-
Modranská Vitis aurea prilákala
takmer 600 návštevníkov
Foto: jk
31. marca smerovali návštevníci
do Modry s jasným cieľom. Nasledujúc navigačné banery, putovali
Vitis aurea 2012.
stovky milovníkov vín do mestskej
športovej haly na ochutnávku výstavy Vitis aurea 2012. Jedno z pr-
vých jarných vinárskych podujatí
zaznamenáva čoraz väčší úspech.
Najviac vyhľadávané sú vína ocenené špeciálnymi oceneniami,
akými sú Cena prezidenta SR, Cena župana BSK, Cena primátorky
Modry, či ministra pôdohospodárstva. Atmosféru popoludnia dotvárali rozhovory degustátorov, ktorí
v kruhu svojich známych hodnotili
vína z výstavy. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnili aj ocenení
vinári z Modry. Najúspešnejšími
domácimi vinárstvami boli, počas tohtoročnej Vitis aurea, Elesko
Wine Park Modra, Chateau Modra, Bratia Čičkovci a Ružekovci –
otec a syn.
(red)
Foto: jk, 2x
Odborná degustačná komisia pracovala pod vedením prof. F. Malíka, v zložení vinárov Ing. V. Sodomu, Ing. M. Duda, Ing. Jozefa
Kováča a V. Jakubca. Z celkového
počtu 52 prihlásených vín, vybrali
desať víťazných vín v kategóriach:
tradičné modranské odrody, ostatné biele odrody viniča, modré odrody viniča, slovenské a české novošľachtence.
Privilegované vína bude mesto
ponúkať počas celého roka pri reprezentačných udalostiach. Vína
mesta Modry sú vyrobené z hrozna dopestovaného v registrovaných vinohradoch z oblasti Modry. Ako uviedla primátorka Hana
Hlubocká: „Modra chráni svoje vinohrady, ctí si kultúru a ducha vinárstva, v Modre je jediná stredná
škola na Slovensku, ktorá vychováva odborníkov v tejto oblasti,“
a pokračuje: „S vínom je spojená
naša minulosť, prítomnosť a s tvr-
šene vychutnať atmosféru modranského podujatia. Ak to mám zhrnúť,
podujatie dopadlo dobre a budúci
rok hádam spolu oslávime jubilejný 10. ročník otvorených modranských pivníc.“
Víno mesta Modry pre rok 2012
tradičné modranské odrody:
Fedor Malík a syn, Silvánske zelené, AVO, 2011, hon: Teglik
ostatné biele odrody viniča:
Ing. Daniel Šimonovič - VÍNO Šimonovič, Rulandské biele 1, výber z hrozna, 2011, hon: Šajby,
ELESKO wine park, Pinot gris /
Rulandské šedé/,výber z hrozna, polosuché, 2011, Vinica Zoya,
ELESKO wine park, Tramín červený, výber z hrozna, polosuché,
2011, Vinica Zoya, ŠTIGLIC - VINÁRSKE ZDRUŽENIE MODRA,
Rizling rýnsky, výber z hrozna,
2011, hon: Slobodná, Ing. Ľudovít
Žofiak - Víno Ludvik, Veltlínske
zelené, neskorý zber, 2011
modré odrody viniča:
ŠTIGLIC - VINÁRSKE ZDRUŽENIE MODRA, Frankovka modrá, akostné, 2011, hon: Záhumenka,
ŠTIGLIC - VINÁRSKE ZDRUŽENIE MODRA , Svätovavrinecké, akostné, 2011, hon: Šimel
slovenské a české novošľachtence:
Dudo Miroslav, Ing. – VMD, Devín, výber z hrozna, polosuché,
2011, hon: Dolný Trávnik
Fedor Malík a syn., Devín, AVO,
2011, hon: Plazle.
(jk, mf)
M O D R A N S K É Z V E S T I • Téma mesiaca: Vinárska Modra
12
Nevinne na víne
Fedor Malík & Syn
Keď sme zvonili na rodinnom dome Malíkovcov v Modre, Fedora
mladšieho sme doma hľadali márne. Jeho otec nám však ihneď prezradil, kde ho hľadať. Kde inde ako vo vinohrade! S bratom Kubom
práve strihali vinič. Vo vinici nás však okrem mladého vinára a jeho
brata privítal aj treskúci vietor a mráz. Napriek sychravému počasiu
nám Fedor s úsmevom a zápalisto opisoval kvalitu tamojších viníc
a po krátkej exkurzii, nás pozval nazad do domu Malíkovcov. Prostredie domu dýchalo príjemnou, priateľskou atmosférou a záhrada, skrývala mnoho nádherných zákutí, ako aj pivnicu a degustačnú miestnosť. Toto všetko v obklopení cudzokrajných rastlín, kvetov,
dreva (Malíkovci sú schopní v Modre vypestovať aj kiwi!) a samozrejme skvelého vína. Veď hneď po príchode nám Fedor nalial pohár
lahodného Sauvignonu a prezradil čo to viac o firme aj rodine.
Otec učiteľ
Otca, Fedora Malíka, poznáme v roli uznávaného teoretika vína a ako
jedného z najuznávanejších slovenských degustátorov. V roli otca však
od remesla neušiel a do tajov výro-
by vína zasvätil i svoje deti. A syna Fedora tvrdá práca vo vinici neodradila, naopak, zamiloval si ju!.
V roku 2005 sa vrátil zo zahraničia,
a z teórie a úvah postupne vznikla realita a prax. Založil si živnosť
a začal prikupovať vinohrady. Priebežne sa mu tak otvorili nové dvere
poznania. Poľnohospodárstvo považuje za najlepšie povolanie sveta: „Človek je na vzduchu a slnku,
nič mu nechýba, a na burinu je dnes
našťastie technológia.“ Sú to práve
technológie, chuť experimentovať
a inovatívne prístupy, ktoré Fedora
charakterizujú. Jeho rukopis nájdete
nielen vo víne, ale dokonca navrhol
firemné logo a inšpiratívne dizajny
na fľašiach. Chod firmy postupom
času prirodzene prebral on a ostatní synovia pracujú v rodinnej firme
brigádnicky. V roku 2009 prikúpili
nerezové sudy a začali produkovať
moderné biele vína, ktoré súčasný
spotrebiteľ obľubuje. A aj tie najmladšie, ešte nefľašované, prekvapili exotickými arómami. Slovami
Fedora predbehli tie minuloročné
o niekoľko konských dĺžok.
„U nás sú
kvasinky doma“
Pozornosť v priedomí Malíkovského domu, púta akýsi balvan.
Až po bližšom preskúmaní, zistíte, že je to vlastne kamenná socha
kvasinky. Vztýčili ju v predzáhradke a stala sa tu akýmsi otcovským
mementom. Veď Fedor Malík st.,
ako nestor slovenského vinárstva,
pracoval s kvasinkami celý život.
U zvedavých návštevníkov je často
témou prvej otázky pri zoznamovaní s miestnym krajom a vínom.
Foto: Lucia MANDINCOVÁ
Vidina budúcnosti
Fedor ml. do vinohradu vodí aj svojho malého synčeka, ktorý bude azda
pokračovateľom rodinných koreňov. Nejeden by pookrial nad krásou tradície. Jedného dňa snáď aj
on bude produkovať vlastné vína.
Ale to už v nových priestoroch, veď
plánované je i sťahovanie do lepšieho. Spomedzi ďalších aktivít Malíkovci ponúkajú riadené degustácie,
spojené s prezentáciou výrobných
priestorov. Degustácie sú ozvláštnené spojením s kulinárskymi zážitkami, či odborným profesorským
výkladom. A čo prinesie budúcnosť
ďalej? „Možno to budú šumivé vína.
Kto vie..“ tajnostkársky sa usmieva
Fedor. Lucia MANDINCOVÁ
Roman ZELENAY,
projekt manažér
M O D R A N S K É Z V E S T I • Téma mesiaca: Vinárska Modra
Falošné víno namiesto pravého rizlingu v Modre
O tom, že nie je víno ako víno, sa presvedčil v uplynulých dňoch jeden zo zákazníkov známeho vinárstva Mrva a Stanko. V modranskej predajni s potravinami si zakúpil víno v domnienke, že kupuje fľašu značkového Rizlingu rýnskeho z produkcie trnavských
vinárov. Po otvorení však zostal nemilo prekvapený. V podozrení,
že zakúpená fľaša neobsahuje víno, ktoré by v nej malo byť,
kontaktoval samotných majiteľov vinárstva.
Nepravé víno žiaľ nahradilo originál od dvojice Vladimír Mrva
a Peter Stanko. Zákazník dokonca kúpil fľašu za polovičnú cenu,
nevšimol si však, že produkt nevykazuje základné známky originality. Do predajne prišiel zástupca vinárstva, ktorý následne
informoval políciu. Podvodníci
zrejme originálnu fľašu otvorili a obsah zamenili za celkom iné
a nekvalitné víno. Polícia začala
trestné stíhanie voči neznámemu
páchateľovi, podozrivému zo spáchania trestného činu porušovania
práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodného mena.
Peter Stanko hovorí: „V predajni v Modre sme zistili, že fľaša aj
etiketa sú síce naše, ale korkový
štupeľ nezodpovedal originalite. Bol drvený a krátky a chýbala
naša potlač. Záklopka taktiež nebola naša a čo je hlavné, nemala
lom. Chcel by som poprosiť našich
dobrých zákazníkov, aby si radšej prezreli pri kúpe, či fľaša vykazuje známky originality. Všetky
kvalitné slovenské prívlastkové vína, ktoré by mohli byť eventuálne
predmetom podobného falšovania,
musia mať spomínanú štátnu kontrolnú známku – nálepku vo farbe
trikolóry s numerickými kódmi,
ktoré sú priradené každému výrobcovi. Táto známka je cenina,
ktorú si žiadny falšovateľ nemôže zabezpečiť, pretože na základe
certifikátu výrobcu, špecializova-
Peter Stanko (vľavo) a Vladimír Mrva.
štátne kontrolné číslo – nálepka
vo farbách trikolóry. Toto označenie musia mať všetky prívlast-
Projektom Comenius
Na Strednej odbornej škole vinársko – ovocinárskej škole sa už
druhý rok realizuje projekt Bilaterálny Marketing medzi školami
Francisco Josephinum Wieselburg a SOŠVO. Jeho hlavným mottom je ,,gemeinsam Wege gehen...” - ,,ísť spoločnou cestou...”.
V tomto duchu sa niesol aj 10 dňový
výmenný pobyt 20 žiakov a 2 učiteľov, ktorý sa uskutočnil v dňoch
27. 2. – 07. 3. 2012 vo Wieselburgu.
Žiaci prostredníctvom tohto programu mali možnosť si zvýšiť svoje
jazykové schopnosti v nemeckom
a anglickom jazyku a to účasťou na
vyučovacom procese, komunikáciu
a využiť ,,team - building” –
budovanie a rozvíjanie tímu.
Účelom tohto typu učenia je, že
sa dajú v plnej miere rozvíjať tzv.
,,soft skills» čiže mäkké schopnos-
kové vína, čiže cabinet, neskorý
zber a vyššie. Podobný problém
sme mali pred pár rokmi v okolí
Martina, no mysleli sme si, že je
to ukončená vec. Momentálne nevieme, koľko takýchto fliaš môže
byť v obehu. Dúfame však, že toto
bol jediný prípad, i keď je možný
aj opak a nepravé víno sa mohlo
dostať aj do reštaurácií a vinoték.
Verím však, že tento čin nemal širší rozmer distribúcie. So zástupcami predajne sme problém viac
neriešili a ponechali sme všetko
na orgány činné v trestnom kona-
ilustračné foto: Ján Kuchta
Trnavskí vinári Mrva
a Stanko sú znepokojení
ti jednotlivcov, ktoré človek každodenne používa: sebapoznanie,
schopnosť komunikácie, aktívneho počúvania, vedenia tímu, tvorivo a flexibilne riešiť problémy. To
všetko žiaci museli zvládnuť v podmienkach partnerskej krajiny Rakúska, pretože úlohou projektu bola prezentácia našich výrobkov na
veľtržnej výstave AB HOF Wieselburg. Našu školu sme prezentovali výrobkami, ktoré vyrobili žiaci
v rámci projektu: školskými vínami,
sušenými jablkami, zahusteným
ní, a ďalej vysvetľuje, kolega sám
bol v predajni kúpiť fľašu tohto vína a tá je aj dôkazovým materiámuštom a šípkovým čajom. V rámci
marketingovej koncepcie sme
s rakúskymi žiakmi vytvorili a prezentovali spoločný produkt (darčekový kôš). Okrem zúčastňovania sa
na výchovno – vzdelávacom procese žiaci zažili aj veľa príjemných
zážitkov spojených s prehliadkou
vládnej štvrte Dolného Rakúska
v St. Pölten, kompostárne Seiringer,
licitácie dobytka, biofarmy Biogas
Wenninger, Biohof Leichtfried, pekárne Haubi, pálenice a pivovaru
Wieselburger a Kaiser. Najväčším
prínosom pre žiakov bolo odbúranie rečovej a kultúrnej bariéry, vzájomná výmena vyučujúcich metód
a spoznanie, že spoločnou prácou
vzniká vzájomné pochopenie a uvedomenie si, že všetci patríme do Európy.
Ing. Agáta DUDOVÁ
SOŠVO Modra
13
ná tlačiareň vytlačí len určený počet týchto známok pre oprávnenú
osobu – vinára.“
(jk)
Prípravy na
Vinobranie
2012 už začali
Právom najväčším vinárskym
podujatím v Modre je tradičné
vinobranie. To tohtoročné bude
opäť v septembri. Budeme oslavovať celoročnú prácu vinohradníkov, ktorá nie je vôbec jednoduchá. Preto zaslúžene prichádza
veselenie a zábava. Už teraz pozývajte priateľov a známych. My
budeme postupne, do májového
čísla Modranských zvestí, informovať o všetkých podrobnostiach a novinkách, súvisiacich
s tohtoročným Vinobraním. Tiež
sledujte novinky na www.modra.
sk.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI
14
Amavet sa zameriava sa
na záujmy mládeže
Prioritou je aj nový športový areál
Amavet je mimovládna, nezisková, záujmová a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež. Bola založená v roku 1990 vo viac
ako 300 kluboch na Slovenku. Aktívni členovia pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biochémie a rôznych iných
vedných disciplín. Amavet spolupracuje so slovenskými univerzitami, SAV, so strednými a základnými školami a Ministerstvom
školstva SR. Amavet klub máme od roku 2008 aj v Modre. Jeho
činnosť vedie pani Ingrid Kuníková.
ekológia. Zapájame sa do čistenia
jazera Šúr, brigádujeme v rámci
Dňa Zeme. Modranskí „Amaveťáci“ sa venujú i tvorivej činnosti
- maľovaniu na hodváb, košíkovaniu, savovej technike, či batikovaniu. Tieto činnosti si môžu osvojiť
v tábore v Chorvátsku.
Spolupracujeme
so mestom, školami
i dobrovoľníkmi
Minulý rok Amavet klub č. 944
IMPULZ pripravil 22 podujatí pre
členov a pre deti zo ZŠ a ŠKD. I.
Kuníková dopĺňa: „Spomeniem
Vajanského 93, s Múzeom Ľ. Štúra,
so ZUŠ-ou, s futbalovým klubom,
s Archívom mesta Modra, s historikom K. Kantekom, s keramikárom
M. Malinovským, s keramikárkou
B. Bizmayerovou“. Amavet klub sa
zameriava aj na šport, ktorý je jednou z ich hlavných činností. Minuloročný turnaj vo vybíjanej na futbalovom ihrisku je toho dôkazom.
Podľa slov pani Kuníkovej by radi
v tejto začatej aktivite pokračovali.
Jedným z cieľov na najbližšie obdobie je aj aktívna pomoc pri budovaní bežeckej a inlinovej korčuliarskej
dráhy v areály škôl.
Radi by videli už nový
športový areál
Amavet kluby vznikajú v obciach
a mestách po celom Slovensku.
Náš AMAVET č. 944 IMPULZ
je zameraný na rôzne aktivity,
ktorými sa naplno venuje deťom
a mládeži za účelom využívania
voľného času. Modranský klub sa
aktívne venuje aktivitám z dejín,
vlastivedným exkurziám po Modre (Poznaj svoju Modru), či exkurziám po Bratislave – Deň otvorených múzeí. Tretí rok organizuje
klub výlet po Slovensku na tri dni.
Tento rok to bude do Legolandu,
kde cestou deti navštívia Soľné
bane pri Salzburgu a zastavia sa
v technickom múzeu v Mníchove.
Ani tradície, príroda a ekológia
nám nie je cudzia
Deti sa prostredníctvom klubu dozvedajú o tradíciách a zvyklosti.
Technické a prírodovedné odbory
sú tiež deťom veľmi blízke. Ako
hovorí predsedníčka klubu Ing.
Ingrid Kuníková: „V našom Amavete učíme deti pliesť korbáče,
maľovať vajíčka, predstavujeme
ľudí, ktorí šíria ľudové tradície,
napr. pani Knapekovú z Kráľovej. Radi absolvujeme aj prírodné
exkurzie do bratislavského Prírodovedného múzea. Rovnako deti
vždy púta Technické múzeum vo
Viedni, či návštevy Festivalu vedy
a techniky. Veľmi blízka je nám aj
obľúbený kurz korčuľovania, detský halloween, exkurzia do Radnice... Nakúpili sa lavice, stoličky,
zorganizovali sme brigádu, školskú
zábavu... Tento rok pokračujeme
v ďalších aktivitách. Aktívne spolupracuje s Mestom Modra, so ZŠ
Turnaji vo vybíjanej sa bude
v tomto roku konať 19. mája
o 13.00 h na futbalovom ihrisku v Modre. Podrobnosti nájdete na nástenkách v oboch
základných školách.
foto: archív AMAVET, 2x
Naši mladí
sa zaujímajú
o vlastivedné exkurzie
Keď navrhla primátorka mesta
vypracovanie návrhu na využitie rozľahlej plochy medzi dvoma
školami, dal Amavet vypracovať
projekt. Šport je investícia do budúcnosti a do zdravia našich detí.
Ingrid Kuníková uzatvára: „Po celý rok hľadáme sponzorov, granty
na výstavbu inlinovej dráhy, ktorej štúdiu už náš klub zaplatil. Preto aj získavame, kde sa len dá. Vopred ďakujeme za každú pomoc“.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Lederleitner Adrián
Billa Andrej
Eckert Nicole
Nagyová Jasmina
Passiard Sofia
Šebo Pavel
Šebová Nina
23. 2.
18. 2.
15. 3.
23. 3.
26. 3.
31. 3.
31. 3.
Ďurica Michal, 36 r.
Netkov Jordan, 68 r.
Šaturová Anna, 82 r.
Bútor Pavol, 84 r.
Kováčová Jozefína, 85 r.
Somorovská Alžbeta, 82 r.
Svrček Ján, 51 r.
Bohuš Jozef, 84 r.
Voltemar Jozef, 78 r.
5. 3.
8. 3.
13. 3.
17. 3.
23. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
27. 3.
Opustili nás:
Jubilanti:
96-ročná
Zacharová Emma
90-roční
Koňakovská Albína
21. 4.
8. 4.
Frnová Mária
8. 4.
Bizmayer Ignác
20. 4.
85-roční
Križanovičová Rozália
28. 4.
Baláž Otokar
19. 4.
80-roční
Cmarková Vilma
8. 4.
Marciňová Mária
17. 4.
Slobodová Františka
2. 4.
Valachová Darina
17. 4.
75-roční
Jakubcová Margita
30. 4.
Kovačovič Ervín
27. 4.
Moravčíková Ružena
11. 4.
70-roční
Chvostek Dušan
28. 4.
Pavúk Stanislav
7. 4.
Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyvateľstva
Zosobášili sa:
Štefan Galan
a Ing. Silvia Hrnčírová
Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
Zoznam darcov krvi
15
Spomienka
11. apríla 2012 uplynie 20 rokov od smrti našej milovanej mamičky Filomény Vanekovej. S láskou
spomínajú syn Ján, Vincent s manželkou, syn Marián s priateľkou Irenkou a vnučky Ivetka a Andrejka
s rodinami.
Spomienka
Dňa 10. 5. uplynú 3 roky od chvíle, čo odišla si Boženka Sodomová, naša milovaná mamička, babička
a sestrička. Vďaka ti za všetko mami, tak veľmi chýbaš nám. O tichú spomienku prosí dcéra s rodinou.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste môjho
manžela, otca, dedka Jozefa Voltemara, ktorý nás
opustil 27. 3. 2012. Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Tichá spomienka
ilustračné foto: web
Kto žil v srdciach tých ktorých opustil, ten nezomrel.
Dňa 26. 4. 2012 uplynie 1 rok, keď nás náhle a nečakane opustila naša milovaná mamička Ludmila
Kormanová. S láskou a smútkom v srdci spomínajú
dcéry Ľubica a Miroslava s rodinami.
Poďakovanie
Bošák Miroslav, Bakalárová Silvia
Ing., Baričičová Soňa, Čechovičová Dominika, Čop Marián, Durgala Ľubomír, Durdovanská Zuzana,
Federlová Elena, Figura Ernest,
Filo Peter, Filová Ľubica, Gažová
Mária, Gažo Marek, Havariková
Katarína, Horváthvá Eva, Hornačková Mária, Hajdušková Ľubomíra, Hajdušková Barbora, Hrnčiarik
Michal, Hrdličková Jana, Hornáčková Eva, Chudík Michal Mgr., Ifčič Matej, Jenčeková Alena, Klúčiková Lýdia, Koblišková Renata,
Kuricová Martina, Lenner Štefan
, Litavská Klaudia, Liška Marián,
Murárik Ladislav, Maceják Peter,
Peško Miroslav, Polkorábová Ľuba, Pukančíková Zuzana, Polčicová Zuzana, Rigan Dušan, Ružek
Peter, Sandtner Matej, Schmidtová
Edita, Šebová Mária, Šimonovič
Ľuboš, Toman Peter, Turčina Miroslav, Tavaliová Katarína, Tušimová Elena, Vladová Alena, Vršek
Miroslav, Vršek Jaroslav, Zochová
Dáša.
(js)
Ďakujeme všetkým príbuzným, kolegom, priateľom
a známym, ktorí sa prišli poslednýkrát rozlúčiť
s našim drahým zosnulým MUDr. Ľuboslavom Gavorníkom. Opustil nás náhle 3.apríla 2012 vo veku
63 rokov. Za prejavy sústrasti a množstvo kvetinových darov zo srdca ďakuje smútiaca rodina.
Karnevalové masky,
doplnky, široký výber
hraèiek za super ceny!
LEV Í K
HRAÈKY
OC PLUS, PK, 1. poschodie
Šenkvická cesta 12/D/4798, (poroti Hypernove) 902 01 Pezinok
www.baumobel.sk
Tel: 0917/778 297
ČKY
VY
ZĽA
-30%
YNE
MODRANSKÉ ZVESTI
16
Festival duchovnej poézie
Literárny večer s tvorbou S. B. Hroboňa
Úspešné zavŕšenie prvej
etapy projektu Tra-ker
SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra sa
úspešne podarilo ukončiť najdôležitejšiu časť projektu TRA-KER, ktorý realizuje v tesnej
spolupráci s Rakúskym národopisným múzeom vo Viedni v rámci Programu EÚ Cezhraničnej
spolupráce Slovensko - Rakúsko
2007 - 2013. Ako si už občania
Modry istotne všimli, rekonštrukcia vinohradníckeho domu na Kukučínovej ulici je hotová. Objekt
sa stane sídlom Múzea slovenskej
keramickej plastiky, ktoré bude
slávnostne sprístupnené 18. mája
2012 o 15.00 hod. za účasti pred-
Stretnutia s umelcami
Sylvia Hrdlovičová
„Umenie nechce súťažiť s prírodou v jej šírke a hĺbke, drží sa
na povrchu prírodných javov, ale má svoju vlastnú hĺbku, svoju
vlastnú silu.“ (J.W. Goethe)
Dôkazom tohto Goetheho výroku
je i príroda maľovaná na hodváb
Mgr. Sylviou Hrdlovičovou. Narodila sa 8. marca 1974 v Trenčíne a od 12-tich rokov svojho života žije v Modre. Po maturite na
modranskom gymnáziu študovala
v rokoch 1992 – 1997 odbor história – filozofia na FFUK v Bratislave. Od absolvovania štúdia pracuje ako kurátorka muzeálnych
zbierok v SNM – Múzeu Ľ. Štúra
v Modre.
Tu patrí medzi odborných pracovníkov, ktorí pripravujú výstavy
modranských výtvarníkov, s výchovným zainteresovaním žiakov
a študentov základných a stredných škôl. Tvorivá reakcia na vystavené práce pomáha študentom
v poznávaní, chápaní a preciťovaní umeleckého vnímania reality. Touto vysoko záslužnou aktivitou pri výchove mladých ľudí sa
Múzeum Ľ. Štúra zaradilo medzi
dlhý rad galérií a múzeí vo svete s týmto dôležitým programom.
Sylviu Hrdlovičovú už v mladosti
celého večera hosť z Nemecka –
Udo Frings. Očaril hrou na klavír,
ktorú predviedol v skladbách Ju-
lesa Masseneta, Franza Liszta či
piesni nórskeho skladateľa Christiana Sindinga.
(red)
staviteľov zainteresovaných inštitúcií z oboch strán slovensko-rakúskej hranice. Činnosť múzea
otvorí výstava Keramické dedičstvo - západoslovenská fajansa z Rakúskeho národopisného
múzea, ktorá verejnosti po prvýkrát predstaví vzácne keramické
zbierky, vyrobené v priebehu 17.
až začiatku 20. storočia v okolí Modry. Všetkých Vás srdečne
pozývame.
Beáta MIHALKOVIČOVÁ
veľmi prirodzene priťahovala výtvarná tvorivosť. Po návšteve Číny, tamojších múzeí a množstva
pamätihodností, začal nadobúdať
jej záujem o maľbu na hodváb reálne obrysy. Sen sa stal skutočnosťou po zoznámení s pani Adrianou
Baranyay z Lučenca, pod ktorej
vedením v roku 2007 absolvovala v Banskej Štiavnici intenzívny
kurz tejto techniky. Od roku 2010
sa autorka zúčastňuje Salónu výtvarníkov Malokarpatského regiónu. Každý rok sa podieľa na
podujatí „Vianočné inšpirácie“
v priestoroch sídla Malokarpatského osvetového strediska. S jej
prácami sa možno stretnúť v galerijnom priestore „Krajší svet“
v Modre, v predajnej galérii Dora v Trenčíne, ale tiež v Prahe,
Taliansku, Francúzsku a inde vo
svete.
Výtvarne spracováva šály, šatky,
vankúše, púzdra na okuliare. V jej
artefaktoch prevláda prírodný
rastlinný, najmä kvetinový motív.
Maľuje na rôzne druhy – hrúbky
hodvábov, prevažne akvarelovou
technikou. Do farebného reperto-
Foto: mĽŠ
Slovenska. Osobnosť spisovateľa
Hroboňa predstavila Ľ. Miháliková, v literárnom portréte študentky
Gymnázia v Pezinku Zuzana Bilská a Anita Turanská. Vo výtvarnom portréte sme spoznali Sama
B. Hroboňa cez maľby mladého
umelca Andreja Drgalu. Hudobným prejavom sprevádzal počas
áru autorky patria všetky farebné
tóny a odtiene. Farba ako silný
výrazový prostriedok spolupôsobí
pri stavbe zobrazovaného tvaru so
svetlom a líniou. V tvorivej práci
je pre ňu veľkým vzorom ruská
maliarka na hodváb Julia Makuškina. Z prírodných motívov maľovaných Sylviou Hrdlovičovou
žiari jemnosť a vnútorná radosť.
Pramení v okolitom svete, v ktorom ju oslovuje čistota a harmónia a vo svojich prácach, podáva
o tom osobné svedectvo.
Tamara ŽIŠKOVÁ
Foto: archív sh
Literárny večer, ktorý s úctou
k tvorbe básnikov pripravuje pani
Ľubomíra Miháliková, navštívila
aj primátorka mesta Hana Hlubocká, a spoluorganizátori festivalu
Klub Femina – Spolok slovenských spisovateliek, Spoločnosť
priateľov poézie a Asociácia organizácií nezávislých spisovateľov
Foto: jk
23. marca sa v Kultúrnom dome Ľ. Štúra uskutočnil Festival duchovnej
poézie. Podujatie, ktoré má už niekoľko ročnú tradíciu, bolo v tomto roku venované poézii „zabudnutého“ básnika Sama Bohdana Hroboňa.
MODRANSKÉ ZVESTI
Týždeň modrého gombíka
Pitná voda nie je samozrejmosť – pomôžme to zmeniť aj my
V mnohých oblastiach sveta nie je voda vhodná na pitie. Je to aj
prípad Zimbabwe, kde sa dve tretiny vodných zdrojov nachádzajú
na povrchu vo forme riek a jazier, a človek sa o ne delí so zvieratami. Keďže až 28% obyvateľov vidieka inú vodu nemá, používa
ju na varenie aj pitie. Žiaľ, voda, ktorá nie je zdravotne bezpečná,
spôsobuje deťom rôzne ochorenia.
V Zimbabwe umiera až 12% živonarodených detí na črevné hnačkové ochorenia, ktoré ich telíčka odvodnia a vysilia. Najviac sú
ohrozené deti, ktoré majú menej
ako 5 rokov. Každý rok sa piatych
narodenín nedožije až 29 000 detí. Ďalšie deti majú pre nedostatok pitnej vody zhoršenú kvalitu života. UNICEF je poprednou
organizáciou, ktorá v Zimbabwe
zaisťuje prístup k bezpečnej pitnej vode, dodáva prostriedky potrebné na jej čistenie a stará sa
o propagáciu hygieny a zlepšenie sanitácie. Vodno-sanitačné
programy zaisťuje UNICEF popri očkovaní, registrácii novorodencov, vzdelávaní a programoch
prevencie detskej kriminality
a prevencie HIV/AIDS.
dovíta Štúra a ZŠ Vajanského.
Zbierka sa v meste bude konať
v čase od 10,00 – 16,00 hod. Koordinátor zbierky v meste Mgr.
Monika Rigasová.
Ako môžeme pomôcť?
a) do zapečatenej pokladničky
UNICEF počas Týždňa modrého
gombíka od 14. do 20. mája 2012
prispieť finančne
b) zaslaním prázdnej SMS na číslo 844 od 1. 5. do 20. 6.2012 v sieti všetkých mobilných operátorov,
cena SMS je 2 € a je konečná
c) ľubovoľnou sumou na účet
zbierky: č. ú. 2021 9886/6500
(Poštová banka), variabilný symbol 0312
Vďaka spoločnej podpore sa realizujú mnohé projekty
1) pomôžete hĺbiť studne a opravovať existujúce (od roku 2007 UNICEF financoval hľadanie nových
zdrojov pitnej vody a nové vrty pre
viac ako 200 studní v 16 okresoch)
2) pomôžete zabezpečiť pitnú vodu pre školy
3) pomôžete dodávať vodu v cisternách tam, kde nie sú dostupné
zdroje pitnej vody (denne je to asi
pol milióna litrov čistej pitnej vody)
4) pomôžete dodávať prípravky
na dezinfekciu a čistenie vody tam,
kde je možné vodu čistiť alebo filtrovať (napríklad tablety na čistenie vody WPT, kde jedna tableta
dokáže vyčistiť 4-5 litrov vody)
5) podporíte vzdelávanie o hygiene
a hygienických návykoch.
(mr, red - krátené)
Foto: Unicef
Viete, že...
Za posledných desať rokov
zomrelo vo svete po vypití znečistenej vody viac ľudí, ako bolo obetí vojnových konfliktov
od druhej svetovej vojny? Túto
zbierku v našom meste organizačne zabezpečuje Súkromné
centrum voľného času v spolupráci s Gymnáziom Karola Štúra, Pedagogickou a kultúrnou
akadémiou, Strednou vinársko-ovocinárskou školou, ZŠ Ľu-
Letná burza
v centre
voľného času
Súkromné centrum voľného času – materské centrum Modráčik
(Štúrova 34, Modra) pripravuje
pre rodičov, starých rodičov, deti a priateľov Materského centra
Letnú burzu detského oblečenia
a športových potrieb (odrážadlá,
bicyklíky, kolobežky, korčule, prilby, buginy, detské kočíky...).
Piatok - 25. 5. 2012 od 18.00 do
20.00 preberanie vecí organizátorom
Sobota - 26. 5. 2012 od 9.00 do
15.00 predaj
Pondelok - 28. 5. 2012 od 18.00
do 20.00 odovzdanie nepredaných
vecí
Formulár na zoznam ošatenia
a Obchodné podmienky si môžete vyzdvihnúť v stredu a v piatok
popoludní v riaditeľni SCVČ alebo
stiahnúť z www.modracik.wbl.sk
alebo www.scvcmodra.sk. Preberáme len veci riadne označené menom alebo skratkou a cenou. Max.
30 ks na osobu. Viac informácií
na www.modracik.wbl.sk alebo
[email protected] (kov)
Májová burza
kníh v knižnici
Zbierka žltých narcisov
V tomto roku sa zapojili do celonárodnej zbierky s názvom Deň
narcisov pod vedením spoluorganizátora Ligy proti rakovine
– Klubu Venuša v Pezinku mnohé školy a občianske združenia. Svoju pomoc pri zbierke poskytli: ZŠ Fándlyho v Pezinku,
školy v Častej, Slovenskom Grobe, Viničnom, Limbachu ZO ČK
v Limbachu, samotné obce a stredné školy,
ZO Únie žien v Pezinku, ako aj
dobrovoľníci z Modry.
Celkove spoluorganizátori LPR odviedli na účet Dňa narcisov sumu:
12.124,89 €, čo predstavuje po jednotlivých zmluvách: Klub Venu-
17
ša Pezinok - 7.545,01 €, Skauti 2.417,44 €, ZŠ Fándlyh o Pezinok:
2.162,44 €. Členky klubu VENUŠA
Pezinok, ktoré sú z Modry, boli členkami hliadky v meste Modra a podaril sa im veľmi pekný výsledok. Vy-
zbierali spolu 801,62 €, za čo patrí
veľká vďaka tým obyvateľom mesta
Modra, ktorí prispeli na účely zbierky. Veľmi dobre si počínali aj žiaci
ZŠ v Častej. Pod vedením svojich
učiteľov vyzbierali sumu 564,70 €
- najlepší výsledok z radov základných škôl. Srdečná vďaka všetkým,
ktorí prispeli na tento účel. Liga proti rakovine SR po zosumarizovaní
všetkých príspevkov prerozdelí výnos zbierky na jednotlivé projekty,
ktoré organizácie aj jednotlivci zaslali na LPR SR.
Anna ŠTILHAMMEROVÁ,
klub Venuša PK (krátené)
Milí čitatelia Mestskej knižnice
v Modre, pripravili sme pre vás na
začiatku mesiaca máj, v dňoch od
30. 4 do 11. 5. 2012 burzu kníh.
Budú pre vás pripravené zaujímavé tituly. Rady vás uvidíme. Medzi
vyradenými knihami si nájdete romány, detektívky, rozprávky, ale aj
odbornú literatúru.
(red)
Peniaze pre
mladých
Máš chuť urobiť pre seba a rovesníkov zaujímavú aktivitu, ale chýbajú ti peniaze? daj svojmu nápadu zelenú! Pomoc nájdeš na http://
www.filfriends.wbl.sk alebo na fb
Filfriends: MLADÍ FILANTROPI.
Podporuje nás REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, Nadácia
SPP a Asociácia komunitných nadácií Slovenska.
(fu)
MODRANSKÉ ZVESTI
18
V Mereme to skutočne žije
2. miesto pre Stroj času v divadelnej prehliadke
Klienti Meremy sa 21. marca zúčastnili 15. ročníka krajskej divadelnej prehliadky Stretnutie S Malou Táliou, ktorá sa konala v Senci. „Meremáci“ pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka predstavili divadelné predstavenie „Stroj času“, ktoré malo opäť veľký
úspech a postavilo na nohy celé publikum. V silnej konkurencii skúsených súborov chlapci získali 2. miesto, a tak postúpili na celoštátnu
prehliadku. Pochvalné slová a cenné rady odbornej poroty boli pre
všetkých zadosťučinením. Naši herci opäť dokázali, že sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho i spoločenského života.
Petangový turnaj
„Pezinský demižón“
14. apríla predviedli svoje športové
schopnosti piati klienti Meremy na
petangovom turnaji trojíc v Pezinku.
Ako jediní znevýhodnení hráči na
Slovensku, registrovaní v Slovenskej federácii Pétanque, hrdo hájili česť športového klubu Silverlink
i Meremy. Pezinského demižónu
sa tento rok zúčastnilo 35 družstiev
a v silnej konkurencii sme obstáli
na výbornú. Pétanque je hra vhodná
pre všetkých a je veľkým prínosom
pre znevýhodnených ľudí a ich sociálnu inklúziu.
Zapájame sa do
rôznorodých projektov
Jednou z nenahraditeľných aktivít
Meremy je aj získavanie finančných
zdrojov z grantov. Prvé tri schválené projekty čakajú na realizáciu.
Vďaka zamestnaneckým projektom
Nadácie VÚB Pre nádej môžeme
v spolupráci s Martinom Kotáskom vybudovať skleník na pestovanie kvetov a vytvoriť priestor
na sebarealizáciu. Vďaka podpore
Nadácie SPP Prekročme spolu bariéry si splnia svoj sen ďalší dvaja
klienti Meremy. Michal Tanko túžil
získať vlastnú kosačku, zapojiť sa
do verejnoprospešných prác v rámci mesta, pomôcť starším ľuďom
a prispieť tak vlastným pričinením
k sociálnej inklúzii. Peter Hruška,
výtvarne nadaný, žiaľ ťažko verbálne komunikujúci, si bude môcť
vďaka Nadácii SPP zakúpiť zvukový komunikačný prístroj, ktorý
mu napomôže preklenúť ťažkosti
v porozumení a používaní hovoreného slova. Dovoľujeme si vyjadriť
poďakovanie všetkým sponzorom,
sympatizantom a zamestnancom
Meremy, vďaka ktorým sa môžu
uskutočňovať tieto úžasné aktivity.
Darina ROHÁĽOVÁ
a Milada GAŠPARECOVÁ
Farebný svet Petra
Hrušku z DSS Merema
Narodil sa 19. júla 1968 v Nitre.
Prvé roky života strávil so svojou rodinou v Bojničkách, no prekonanie meningoencefalitídy mu
poškodilo mozog a v roku 1985
bol umiestnený do DSS Merema.
V začiatkoch sa Petrov výtvarný
talent neprejavoval. Neskôr začal nesmelými, ale originálnymi
kresbami. Maľbe sa venuje od roku 2001. Petrovou doménou je abstrakcia a farebnosť. Farbou vyjadruje svoje pocity, nálady, sny
a túžby. Z techník preferuje maľbu
akrylom, ale občas sa vracia späť
k jednoduchým kresbám. V roku
2010 Peter absolvoval kurz Nový
ateliér, účelom ktorého bolo podporiť výtvarne talentovaných ľudí
s mentálnym postihnutím na Slovensku po vzore Galerie Atelier
Herenplaats. Následne absolvoval kurz Otvorená akádemia,. Tu
Peter našiel najvhodnejšie formy
výtvarného vyjadrovania, vlastný maliarsky štýl a rukopis. Svoje diela prezentoval na siedmich
spoločných výstavách. Organizátorom prvej samostatnej výstavy
Petra je Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality v spolupráci s Meremou. Výstava potrvá do konca mája.
Milada GAŠPARECOVÁ
foto: DSS Merema, 2x
V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie
v Modre, na Štúrovej ulici 61 si všetci milovníci umenia môžu pozrieť prekrásne výtvarné diela talentovaného klienta Domova sociálnych služieb Merema Petra Hrušku.
MODRANSKÉ ZVESTI
Letné obdobie sa nezadržateľne blíži
Už o dva mesiace sa všetky deti dočkajú vytúženého odpočinku vo
forme letných prázdnin. Aby aj vašim ratolestiam prešiel čas zmysluplne, pripravilo Súkromné centrum voľného času tak, ako aj
v uplynulé roky, rozmanitú ponuku letných táborov. Prihlasovať sa
môžete v riaditeľni SCVČ alebo na tel. č. 647 07 02, 0908 919 904.
Prihlášku a podrobné informácie nájdete aj na www.scvcmodra.sk.
2. 7. - 6. 7. 2012 – Výletíkovo,
pod vedením M. Špačkovej, 76
€/týždeň
- tábor je určený pre všetky deti, čo majú rady dobrodružstvá
a cestovanie
9. 7. - 13. 7. 2012 - Leto na bicykli, pod vedením J. Ochabu, 50
€/týždeň
- na bicykloch ďaleko zájdeme,
všeličo navštívime a dobre sa
vrátime
16. 7. - 20. 7. 2012 - Prázdninový mix zážitkov, pod vedením M.
Lindtnerovej a I. Koreňovej, 60
€/týždeň
- jazda na bobovej dráhe, návšteva hradu, grilovačka, turistika,
voda, súťaže i ocenenia
23. 7. - 27. 7. 2012 - Modelársky
tábor, pod vedením P. Waltera, 55
€/týždeň
od
10
rokov
veku
- vyskúšaj svoje prsty, šikovnosť,
ale tiež pohni rozumom pri stavbe modelov
13. 8. - 17. 8. 2012 - Správy vo
fľaši, pod vedením V. Holzmannovej, 50 €/týždeň
- na opustenom ostrove nebudete
celkom sami a tajomné správy vo
fľaši vás povedú.
(red)
Film Posledný autobus
boduje vo fínskom Tampere
Na prestížnom svetovom festivale krátkych filmov vo fínskom Tampere získal animovaný film Posledný autobus režisérov Martina Snopeka a Ivany Laučíkovej najvyššie ocenenie - Grand Prix.
Na slávnostnom udeľovaní cien
medzinárodná porota charakterizovala film ako „nadčasovú kombináciu všetkých žánrov. Pohráva
sa s archetypálnymi charaktermi
a transformuje rozprávkový príbeh do metaforickej nočnej mory.
Končí sa nalodením na loď, ktorá
odpláva k neznámym brehom času
a priestoru – loď, ktorá by mohla
byť Noemovou archou.“ Tampere
Film Festival sa koná každoročne už do roku 1970. Je najstarším
a najväčším festivalom krátkych
filmov v severnej Európe a svojím významom sa spolu s festivalmi vo francúzskom Clermot-Ferrand a nemeckom Oberhausene
radí medzi najdôležitejšie svetové
festivaly krátkych filmov. Svojím
návštevníkom ponúka počas piatich dní okolo 500 svetových aj
domácich titulov vo viac ako 100
programoch. Rovnako v marci získal Posledný autobus Igrica za animovanú tvorbu, výročnú národnú
cenu Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych
tvorcov a Literárneho fondu za audiovizuálnu tvorbu v roku 2011.
Od 5. apríla vstupuje do slovenskej
kinodistribúcie ako predfilm snímky Le Havre fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho.
(red)
Foto: archív Martin Snopek
Centrum voľného času
pripravuje tábory
19
MODRANSKÉ ZVESTI
20
Historický
kalendár, časť 16
a národopisné štúdie. Je pochovaný na cintoríne v Modre-Kráľovej.
2. apríla 1827 sa narodil v Beckove Dionýz Štúr.
Jeho otec pôsobil ako evanjelický učiteľ a v roku 1839 sa s rodinou presťahoval do Modry. Tu
absolvoval evanjelické gymnázium, potom štúdoval na lýceu v Bratislave a na polytechnike
vo Viedni. V roku 1850 ukončil štúdium absolvovaním banskoštiavnickej lesníckej akadémie.
Potom začal pôsobiť na Ríšskom geologickom
ústave vo Viedni. Vypracoval sa na vedca svetového mena v oblasti geológie, fytopalentológie
a botaniky. Významne prispel k vydaniu Geologickej prehľadnej mapy Rakúsko-uhorskej monarchie a zostavil geologicko-geografickú osnovu polohopisu Slovenska. Štátny geologický
ústav v Bratislave nesie jeho meno. Stal sa nositeľom mnohých medzinárodných vyznamenaní
a členom viacerých zahraničných akadémií a vedeckých spoločností. Jeho publikačná činnosť je
veľmi rozsiahla. Časť jeho významných prác
vyšla v zborníku v roku 1960, ktorý je k dispozícii aj v modranskej knižnici.
3. apríla 1897 zomrel vo veku 25 rokov
Krištof Chorvát, etnograf, prozaik a básnik.
V Modre-Kráľovej pôsobil ako farár, bol činný v národných spolkoch, uverejňoval poviedky z remeselnícko-robotníckeho prostredia
Čo ukýva
aprílová
krížovka?
V jarnom období začínajú v obciach
a mestách Slovenska otvárať svoje
brány vinári a ponúkať to najlepšie, čo sa im podarilo za uplynulú
sezónu z hrozna vyrobiť. Ochutnávať kvalitné produkty je možné samozrejme aj v našom meste Modra. Vinárov máme neúrekom a vín
v pivniciach ešte viac. Máme ochutnávky laické i odborné, pozývame
všetkých, ktorí sa o nás a našich
vínach chcú niečo dozvedieť. Keďže i podujatí, na ktorých sa podávajú vína je počas roka nespočetne,
predstavitelia mesta sa rozhodli zaviesť novinku. Každý z vinárov mal
možnosť prihlásiť svoje vína do
novej súťaže. Odborná porota tak
ochutnávala a hodnotila modranské
vína. S radosťou tak možno povedať, že (tajnička), ktorými pomáha
našim vinárom reprezentovať seba
samých i mesto.
(red)
Autor:
Juraj
Mitošinka
3.apríla 1917 sa narodil Tibor Andrašovan. Pôsobil na učiteľskej akadémii v Modre. Pokladá
sa za zakladateľa slovenskej baletnej tvorby, je
autorom opier ako aj filmovej a scénickej hudby. V rokoch normalizácie sa uchýlil do Mongolska, kde založil viacero hudobných inštitúcií zaoberajúcich sa klasickou vážnou hudbou.
9. apríla 1902 sa narodil Ing. Otakar Bláha. Dlho
pôsobil ako pedagóg na vinohradnícko-ovocinárskej škole. V rokoch 1941 – 45 a 1950 – 52 vykonával aj funkciu riaditeľa školy. Zomrel 14. 12.
1997. Pochovaný je na modranskom cintoríne.
13. apríla 1977 zomrela vo veku 83 rokov Anna Kafendová, rod. Zochová. V Modre chodila
do školy a získala tu i základy hudobného vzdelania. Hudbu študovala v Innsbrucku a v Prahe.
V Bratislave pôsobila na VŠMU ako muzikologička a je považovaná za zakladateľku slovenskej hudobnej pedagogiky. Bola manželkou hudobného skladateľa Fridricha Kafendu.
29. apríla 1877 sa narodil Vendelín Machay.
V Modre pôsobil ako učiteľ od roku 1903. Bol tu
i riaditeľom meštianskej školy a učiteľského ústavu. Venoval sa histórii Modry a napísal publikáciu „Modra“, ktorá vyšla v roku 1929. Je pochovaný na modranskom cintoríne. (kvm, krátené)
vzorec
fosfidu
vanádu
označenie
lietadiel
Rumunska
opojný
nápoj
privíta
mužské
meno
ohmatám
(expr.)
rímske
číslo 6
Rozhľadňa - ako
ju vidím ja
Zapojte sa do výstavy
Pri príležitosti 10. výročia odovzdania rozhľadne na Veľkej homoli do užívania verejnosti sa
uskutoční dňa 19. 5. 2012 druhý ročník akcie
Rozhľadňa - ako ju vidím ja. Vaše fejtóny, básničky, kresby na túto tému očakávame od malých, školákov, mládeže i dospelých.
Práce chceme vystaviť pod rozhľadňou a najzaujímavejšie odmeníme tričkom s logom
rozhľadne. Vaše práce očakávame do 10. mája
na adrese: Anna Kováčová, Bratislavská 11 alebo Mária Godálová, Komenského 13 s možnosťou hodenia do poštovej schránky alebo e-mail.
[email protected]
Zároveň si pripomenieme 120. výročie vzniku Modranského turistického spolku, prvého
slovenského turistického spolku na Slovensku.
Dňa 26. 5. 2011 pozývame aj nečlenov na 49.
ročník Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré sa uskutoční na Kľaku. Kontakt na
www.modranskyturistickyspolok.sk
Vzhľadom k tomu, že nám MsÚ v Modre na tento rok odsúhlasil na celoročnú činnosť dotáciu
vo výške 100 € obraciame sa na sponzorov, ktorí by nám finančne mohli prispieť na tieto dve
akcie. Ďakujeme.
Ing. Anna KOVÁČOVÁ, predseda MTS.
horský
pasienok
v Alpách
kúrením
vyhrieval
štát
Pomôcky:
v juhoanol,
východnej
újesť,
Ázii
Laos, zic
citoslovce
zvuku
lietajúceho
hmyzu
sedadlo
na bicykli
(hovor.)
konzervuješ
dymom
vypúšťajú
v kvapkách
mletím
spracuj
lákaním
získa,
zvábi
1. časť
tajničky
uzavretie
(odb.)
3. časť
tajničky
Izidor
(dom.)
samec
(zdrob.)
oblečie
žiaci
5. triedy
značka
ampérzávitu
kto niečo
označuje
aromatická
zlúčenina
darček
ženské
meno
Pomôcky: zakončenie prstu
inklúzia,
YR, kava, dravých
zvierat
tanet, arit
čašník
za barovým
pultom
stierač
(polygr.)
Elena
(dom.)
Alexander
(dom.)
zložka
silice
cit. rezignovania
tyčová
oceľ
niekde,
voľakde
zdĺhavo robí (hovor.)
stupeň
obyvatelia
paleogénu Grécka
skratka
röntgenu
plieska
(expr.)
drvili
v mlyne
odroda
nikelínu
značka
argónu
skutok,
konanie
návnada
na zver
programovací jazyk
Pomôcky: 2. časť
tajničky
SD, alm,
MPZ
cineol,ELI,
rakľa,isteg Svazijska
úderom
zrazili
časť ľudového odevu vydatých žien
priletia
tajní
policajti,
špióni
MODRANSKÉ ZVESTI
Horský Hotel Zochova
chata obsadilo 45 hasičov
Taktické cvičenie preverilo záchranné zložky
Foto: jk, 2x
V pondelok 16. apríla po 10.00 hodine bolo na tiesňovú linku 112 prijaté oznámenie o vzniku požiaru v novovybudovanom hoteli Zochova
chata. Pracovníčka recepcie spozorovala vysoké zadymenie v priestore podzemných garáží. Hotel zabezpečil urýchlenú evakuáciu hostí
a personálu prevádzky. Hoci všetko vyzeralo ako mimoriadna udalosť,
v skutočnosti išlo o fingované taktické požiarne cvičenie pod taktovkou
OR HaZZ Pezinok na čele s riaditeľom plk. Ing. Emilom Moťovským.
Stretnutia futbalového
klubu Slovan Modra
16
Modra - B. Pezinok
17
Kol
Zápas
Dátum
čas
20
Častá - Modra
28. 4., So
17:00
21
22
Modra - Igram
5. 5. , So
14:00
Báhoň - Modra
13. 5., Ne
14:30
23
Modra - Malinovo
19. 5., So
14:00
24
Kr. pri Senci - Modra
26. 5., So
14:30
25
Modra - Limbach
1. 6., So
14:00
26
N. Dedinka - Modra
10. 6., Ne
14:30
Dátum
čas
Dátum
čas
29. 4., Ne
12:00
Viničné - Modra
6. 5., Ne
pred 17:00
13
Modra - Limbach
10. 6., Ne
12:00
Mladší žiaci
18
PŠC Pezinok - Modra
12. 5., So
13:30
Kol
Zápas
19
Modra - Sv. Jur
20. 5., Ne
12:00
13
Modra - Kuchyňa
5. 5., So
10:00
20
Limbach - Modra
26. 5., So
15:00
15
Modra - Mariánka
19. 5., So
10:00
21
Modra - Grinava
3. 6., Ne
12:00
16
Bernolákovo - Modra
27. 5., Ne
11:15
17
Láb - Modra
3. 6., Ne
pred 17:00
18
Modra - V. Leváre
9. 6., So
10:00
Dátum
čas
Muži
Kol
Zápas
Dátum
čas
24
Doľany - Modra
29. 4., Ne
17:00
Starší žiaci
25
Modra - Igram
1. 5., Ut
17:00
Kol
26
Ch. Grob - Modra
6. 5., Ne
17:00
16
Modra - Sl. Grob
29. 4., Ne
10:00
27
Modra - Sv. Jur
8. 5., Ut
17:00
13
Limbach - Modra
1. 5., Ut
17:00
28
Limbach - Modra
13. 5., Ne
14:30
17
B. Pezinok - Modra
6. 5., Ne
10:30
29
Modra - Kr. pri Senci
20. 5., Ne
17:00
18
Modra - Častá
13. 5., Ne
10:00
30
N. Dedinka - Modra
27. 5., Ne
17:00
19
Jablonec - Modra
20. 5., Ne
10:30
31
Modra - Čataj
1. 6., Ne
17:00
20
Modra - Dubová
27. 5., Ne
10:00
32
Jablonec - Modra
10. 6., Ne
14:30
21
Doľany - Modra
1. 6. Ne
pred 17:00
34
Dubová - Modra
17. 6., Ne
17:00
22
Modra - Viničné
10. 6., Ne
10:00
Zápas
Foto: FC Slovan modra
Prípravka
Zápas
Náhly požiar jedného zo zaparkovaných vozidiel, spôsobil vysoké zadymenie v podzemnej garáži, z ktorej sa však šíril ďalej
do vnútra hotela. Hasiči odvetrávali zadymený priestor, postupne preskúmali všetky miestnosti
budovy, pričom našli jednu osobu v reštauračnej časti a druhú pri
horiacom aute, aj napriek včasnej
evakuácii. Obom figurantkám bola poskytnutá bezodkladná prvá
pomoc zo strany hasičov a následne boli odovzdané zdravotnému
personálu RZP. Úlohou hasičov
z dobrovoľných
hasičských
zborov bolo čerpanie a dodávka
vody z blízkej vodnej nádrže, cez
napojené hadice smerom do hotela. V desiatich pristavených hasičských vozidlách bola zásoba vody
takmer 32 000 litrov, ktorá slúžila na prvotnú likvidáciu požiaru.
Cvičná taktická záchranná akcia
trvala jeden a pol hodiny a preverila taktiku hasičov v obdobnej situácii.
(jk)
Dorast
Vylosovanie Jar 2011 - 2012
Kol
Cvičenie zamerané na súčinnosť
a spoluprácu jednotlivých hasičských jednotiek z okresu, a jednotiek dobrovoľných hasičských
zborov z Modry, Častej, Dolian a Budmeríc za pomoci vozidla rýchlej zdravotnej pomoci
a polície, prebiehalo v interiéri
i exteriéri hotela Zochova chata.
Taktického cvičenia sa zúčastnila
aj primátorka Modry Hana Hlubocká, za účasti starostov okolitých obcí a zástupcov hotela.
21
MODRANSKÉ ZVESTI
22
Modra bude hrať šachovú extraligu aj v novej sezóne
Hasičské
oslavy
Pezinskí dobrovoľní a okresní profesionálni hasiči pozývajú verejnosť na oslavy svätého Floriána –
patróna hasičov. Podujatie sa bude
konať 6. mája 2012 v Pezinku na
Radničnom námestí.
Program:
14. 00 sprievod hasičov a hasičskej
techniky (historickej a súčasnej) od
hasičskej stanice (Hasičská ul. 4,
Pezinok) spojený s kladením vencov pri sochách sv. Floriána – stará
hasičská zbrojnica a kláštor
15. 00 – 17. 00 vystúpenie mažoretiek „Laskonky“ z Modry, ukážky
záchranných prác hasičov, ukážky
oddelenia kynológie PZ SR, Mestskej polície, Jazdeckej polície PZ
SR, rôzne atrakcie pre deti (Radničné námestie, Pezinok).
Podujatie organizuje Dobrovoľná
požiarna ochrana mesta Pezinok
a Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku.
(orl)
mich skončených partiách, pričom
žiadna z nich neskončila remízou,
bol stav 4:3 pre Modru. Z poslednej partie potrebovala Modra aspoň remízu. Hrdinom sa opäť stal
Bernášek hoci musel brániť jasne
horšiu pozíciu. Svoju úlohu zvládol bravúrne a po najdlhšej partií trojkola (128 ťahov!) sa súperi
nakoniec dohodli na remíze, ktorá
znamenala pre Modru ďalšie víťazstvo, ktoré katapultovalo Modru na 9. priečku tabuľky. O extraligovú príslušnosť mohla Modru
v poslednom kole obrať iba náhoda. Nastúpili sme proti skúseným
šachistom z Dunajova, za ktorými
je silný sponzor spoločnosť Inbest. Zápas Modra síce tesne prehrala, ale zázraky sa nediali ani
v ďalších súbojoch a tak Modra
udržala veľmi solídnu 9. priečku
a tým aj extraligu. Majstrom Slo-
Ján Bernášek.
KESSA znova víťazkami
Členky súboru Mažoretky KESSA
z Mestského kultúrneho strediska
v Modre sa už druhýkrát zúčastnili
medzinárodnej súťaže v mažoretkovom športe „Zlatá húlka“ v Hradci
nad Moravicí, kde opäť získali viacero ocenení. Darilo sa im v sólových aj skupinových formáciách.
V kategórii kadetky formácie baton získali 3. miesto. V poradí druhé
ska Tomášovi Petríkovi, keď získal na prvej šachovnici 7 bodov
z 11 partií. Modra sa tak napriek
skromnému rozpočtu a najnižšiemu priemernému veku základnej
zostavy, pomaly etabluje v najvyššej súťaži ako jej tradičný účastník. Veríme teda, že s narastajúcimi skúsenosťami dosiahne Modra
v budúcnosti aj na medailu.
(vk, krátené)
Foto: ŠK
Matematika kázala Modranom
vyhrať aspoň dva zápasy z posledných troch, ale silní súperi príliš veľké šance na záchranu
Modre nedávali. V prvom zápase posledného trojkola nastúpili
Modrania proti Dunajskej Strede,
ktorá má v kádri popri nádejných
slovenských juniorských reprezentantov aj viacero ostrieľaných
veľmajstrov a medzinárodných
majstrov. V bojovnom zápase, kde
z ôsmich partií sa remízou skončila iba jedna, si Modra pripísala
tesné, ale zaslúžené víťazstvo. Za
nerozhodného stavu 3,5:3,5 rozhodol o víťazstve Modry výhrou
v poslednej partii medzinárodný
majster Jan Bernášek. Na záchranu v súťaži bolo potrebné toto víťazstvo potvrdiť proti obhajcovi
majstrovského titulu tímu Čadce.
Hralo sa opäť bojovne a po sied-
venska sa stali zaslúžene Košice
pred Slovanom Bratislava, súťaž
opúšťajú Prievidza a Kežmarok.
O úspešnú reprezentáciu Modry sa zaslúžili: Petrík, Bernášek,
Kuchyňka, J. Federič, Kleman,
Machata, Škára, Baňas, Lahner,
Federič,Matejovič a Mydlárik. Individuálne sa najviac darilo jedinému veľmajstrovi v tíme Modry
a úradujúcemu majstrovi Sloven-
skončili vo formácii pom-pom a s
rovnakým výsledkom sa na 2. mieste umiestnili v disciplíne sólo pom-pom. Bezkonkurenčne obsadili zlaté 1. miesto v kategórii kadetky duo/
trio pom-pom. Mažoretkám KESSA
sa podarilo znovu úspešne reprezentovať svoje mesto aj klub. K výborným výsledkom dievčatám blahoželáme. Zdenka KOLLÁROVÁ
Pozemní
hokejisti hrajú
už 60 rokov
Oddiel pozemného hokeja ŠK
ŠENKVICE, v ktorom úspešne
účinkujú aj občania nášho mesta, vás pri príležitosti 60. výročia
založenia oddielu, čo najsrdečnejšie
pozýva na medzinárodný turnaj
EuroHockey Club Champions
Challenge III, ktorý sa uskutoční
v dňoch 25. - 28. 5. 2012 na národnom štadióne Pavla Rosu, v Bratislave - Jurkovičova 5, za účasti 8
mužstiev. Príďte nás povzbudiť.
Naše hracie časy sú nasledovné:
25. 5. 2012 o 15.00 hod. ŠK Šenkvice /SVK/ - Akkord HC /AZE/
26. 5. 2012 o 15.00 hod. ŠK Šenkvice - HC Lokomotive Sofia /BUL/ 27. 5. 2012 o 17.00 hod. ŠK Šenkvice - Gazientep Poli Gucu /TUR/
28. 5. 2012 zápasy v čase: 08.30,
10.45, 13.00 a 15.15 podľa umiestnenia v skupine. Miroslav BOŠÁK
foto: JK
Ročník extraligy 2011/2012 sa niesol v znamení veľkej vyrovnanosti. Po úvodných remízach s tímami Prievidze a Liptova si Modra
pripísala vysokú prehru s neskorším víťazom celej súťaže Košicami
a potom niekoľko tesných prehier s tímami Kežmarok, Slovan Bratislava, Dubnica a Trenčín. Popri týchto prehrách sa Modranom
podarilo jedno vysoké víťazstvo nad silným družstvom Doprastavu
Bratislava, avšak pred posledným trojkolom bola Modra skutočne
až na poslednej 12. priečke v tabuľke.
MODRANSKÉ ZVESTI
23
DROGÉRIA
ŠIMONOVIÈ
Modra, Námestie
opä ponúka rozšírený
sortiment tovaru:
parfuméria-drogéria
farby, laky, lazúry,
lepidlá, tmely, lišty,
špárovacie hmoty,
bazénová chémia,
tapety, obrusy,
rebríky, ochranné
pomôcky ...
Riadková inzercia
l Opatrím u mňa doma dieťa v Modre.
Tel.: 0905 954 437
l Hľadám záhradkára na štvrtinový úväzok
v Modre.
Tel.: 0903 717 703
l Fyzioterapeutka poskytuje cvičenie v domácom
prostredí.
Tel.: 0918 250 910
l Vykonávam práce maliarske, natieračské a stierky.
Tel.: 0903 197 164
l Predám detský bicykel. Zn. SPECIALIZED (6
rokov).
Tel.: 0917/242 211
l Diagnostika tela pomocou PC. Zmeriam váš
problém a navrhnem riešenie. Harmónia.
Tel.: 0915 966 696,
0911 169 996
l Predám prerobenú garzónku v Modre. Kúpou
voľná. Cena 33.700,- EUR.
Tel.: 0903 226 415
l MsCSS Modra príjme s nástupom ihneď do pracovného pomeru zdravotnú sestru.
Kontakt:
Mgr. Machalova, 0905 973 871
Kúpim vinohrad alebo vinohrad pusták v Modre.
l Tel.: 0908 533 724
PLAVECKÁ ŠKOLA
Harmónia
pre Vaše deti ponúka
Plavecké
Prázdninové
kurzy
denné tábory
www.plavarenharmonia.weebly.com
MODRANSKÉ ZVESTI – využite možnosť
inzercie v mesačníku mesta Modry.
Cenník na www.modra.sk.
SZU Modra, Harmónia 3019.
Chcete, aby sa o vás vedelo?
Povedzte nám o vašich aktivitách.
Kontakt: [email protected], 0911 999 784.
Kam v meste Modra, máj 2012
Kultúrno-spoločenské podujatia
1. 5., 10.00:
MODRANIA NA VYSOKEJ – turistický výstup
miesto konania: zraz na parkovisku Zochova chata
organizátor: Modranský turistický spolok
5. 5., 8.00:
VÝCVIKOVÝ KURZ ZÁKLADNEJ
POSLUŠNOSTI – otvorenie kurzu
miesto konania: Kynologické cvičisko v Modre
organizátor: Kynologický klub J. Stolárika
5. 5., 20.00:
MÁJOVÁ TANCOVAČKA U PRADEDA –
DJ Reverend
miesto konania: Vináreň U Pradeda
organizátor: Katarína Ružeková Poltárska
a Ivana Majeková
6. 5., 19.00:
HLASNÉ ČITANIE – americká poviedková tvorba
alebo Laurent Binet: HHhH
miesto konania: malá sála KDĽŠ
organizátor: MsKS Modra
8. 5., 16.00:
MAJÁLES V CENTRE – vystúpenia, workshopy,
ADT CREW a Laskonky, diskotéka
miesto konania: Súkromné centrum voľného času
organizátor: SCVČ
10. 5., 15.30:
67. VÝROČIE DŇA VÍŤAZSTVA NAD
FAŠIZMOM – spomienkové stretnutie občanov
miesto konania: pamätník oslobodenia
v parku pred KDĽŠ
organizátor: Mesto Modra, SZPB Modra, MsKS
12. 5., 13.00:
MODRANSKÝ PIKNIK – otvorenie turistickej
sezóny v Modre
miesto konania: Turisticko-informačné
centrum Harmónia
organizátor: Mesto Modra, TIC Harmónia, MsKS
12. 5., do 24.00:
NOC MÚZEÍ – Múzeum keramiky v Hoteli
Majolika
miesto konania: Hotel Majolika
organizátor: Hotel Majolika
12. 5., 9.00 – 22.00:NOC MÚZEÍ – Múzeum Ľ. Štúra sprístupní
všetky expozície a výstavy
počas celoeurópskej akcie
miesto konania: Múzeum Ľ. Štúra
organizátor: SNM - Múzeum Ľ. Štúra
18. 5, 15.00:
OTVORENIE MÚZEA SLOVENSKEJ
KERAMICKEJ PLASTIKY – výstava starej
19. 5. 13.00:
keramiky zo Západného Slovenska
miesto konania: výstavné priestory múzea
na Kukučínovej 15
organizátor: SNM - Múzeum Ľ. Štúra
SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE PRIAZNIVCOV
ROZHLADNE – pri príležitosti 10. výročia sprístupnenia rozhľadne a 120. výročia založenia Modranského turistického spolku
miesto konania: rozhľadňa na Veľkej homoli
organizátor: Modranský turistický spolok
19. 5. 18.00:
MALOKARPATSKÝ SLÁVIK 2012 5. ročník – finále súťaže neprofesionálnych spevákov populárnej hudby
miesto konania: Kultúrny dom Ľ. Štúra
organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko,
MsKS Modra
20. 5., 19.00:
HRNČIARSKY BÁL – premiéra operety Gejzu
Dusíka a Pavla Braxatorisa
vstupné: 3 €
miesto konania: Veľká sála KDĽŠ
organizátori: Modranské kráľovské divadlo, MsKS
26. 5.
KRÁĽOVSKÉ HODOVANIE – hody a pestrý
kultúrny program
miesto konania: Modra Kráľova
organizátor: Mesto Modra
26. 5. 10.00 – 21.00:OTVORENÉ PIVNICE NA SV. URBANA,
6. ročník – otvorenie sezóny
na Malokarpatskej vínnej ceste
miesto konania: mestá a obce na MVC
organizátor: MVC
26. 5. 20.00:
MÁJOVÁ ZÁBAVA
miesto konania: KDĽŠ
organizátor: OZ Amavet Klub č. 944 Impulz.
(msks)
Filmy v kine Mier Modra,
kontakt: 647 23 22
4. 5., 19.00 – pia. Dvojaký život Veroniky, psychol., Fra/Poľ.,
2006, 98 min., MN 12
5. 5., 19.00 – sob. Jana Eyrová, romantický, VB, 2011, 115 min.,
MN 15
6. 5., 17.00 – ned. V perine, muzikál, ČR, 2011, 103 min., MN 12
11. 5., 19.00 – pia. Mama Gogo, tragikom.,
Island/Nór/Švéd/Nem/VB, 2010, 88 min., MN 12
12. 5., 19.00 – sob. Dom, hraný dokument, SR/ČR, 2011, 100 min.,
MN 15
13. 5., 17.00 – ned. Happy feet 2, animovaný, Austrália, 2011,
100 min., MP
18. 5., 19.00 – pia. Muž bez minulosti, dráma, Fin/Fra/Nem.,
2002, 97 min., MN 12
19. 5., 19.00 – sob. Moja krásna učiteľka, komédia, USA, 2011,
99 min., MN 15
20. 5., 19.00 – ned. Šéfovia na zabitie, komédia, USA, 2011,
98 min., MN 15
25. 5., 19.00 – pia. Juha, melodráma, Fínsko, 2000, 78 min., MN 12
26. 5., 19.00 – sob. Rodina je základ štátu, dráma, ČR, 2012,
106 min., MN 15
27. 5., 17.00 – ned. Farma zvierat, animovaný, VB, 1954, 73 min.,
MP, (titulky).
(msks)
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík, jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová. Adresa
redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 18. 4. 2012. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. www.modra.sk
Download

2012_04