M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XIX • Číslo
12 • December • 2011
Mikuláš navštívil Vianočné trhy
Deti potešili sladkosti, dospelí ochutnali varené vínko a guláš
Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Mestom Modra a organizáciami pôsobiacimi na území Modry, pripravili v prvý decembrový víkend tradičné Vianočné trhy. Snehu sme sa síce zatiaľ
nedočkali, ale ani to nebránilo dobrej nálade a nasávaniu pravej
predvianočnej atmosféry za zvuku kolied.
Vianočné trhy sa konali na
priestranstve pred kultúrnym domom Ľ. Štúra v dňoch 2. – 4. decembra 2011. V stánkoch sme
mohli ochutnávať a nakupovať
sladké pečivo, ozdoby, hračky či
voňavý med. Nechýbali ani vence
a svietniky, teplé kožušiny alebo
šperky z minerálnych kameňov.
Varené víno rozvoniavalo a pri
rozložených ohňoch sa zahrievali deti spolu s rodičmi. Guláš
od modranských lesníkov alebo
obľúbená cigánska pečienka voňali a chutili rovnako dobre, ako
klasický chlieb s cibuľou. Piatkový podvečer otvorili hudobnými vystúpeniami deti zo ZUŠ
Modra. Náladu rozprúdil i country hudobník Alan Mikušek, ktorý chladnému večernému počasiu odvážne odolával. Sobotného
programu sa nevedeli dostať najmä deti, ktoré sa po skončení rozprávky Perla šťastia v podaní Divadla na vešiaku, rozutekali pred
pódium na priestranstve. Neprekážal im ani kropiaci dážď a vyzerali Mikuláša s vrecom plným
sladkých prekvapení. Ten spolu s čertom ohlásil svoj príchod
zvoniacim zvončekom. Mikuláš
porozprával deťom zaujímavosti
o sebe, prehovoril i k rodičom. Interaktívne predstavenie, v ktorom
sa deti priamo zapájali do programu bolo zavŕšené odovzdávaním
balíčkov plných prekvapení. Mikuláš odišiel za ďalšími deťmi
v iných mestách a program pokračoval známymi muzikálovými
melódiami spevákov Berca Balogha a Karla Csina. Prítomných
Modranov zabavili, nejeden sa
k spevu pridal. Na tretí deň tohtoročných trhov nás prišli pozdraviť deti z tunajšieho Súkromného
centra voľného času s vianočnými koledami. A ako sa hovorí, to
najlepšie na záver, šikovní folkloristi z DFS Magdalénka ukázali,
čo všetko stihli nacvičiť na svoje decembrové vystúpenia. Škoda
len, že nás snehová nádielka akosi obišla. Všetko by bolo krajšie
a veselšie. Predajcom bolo síce
chladno, ale rozohriala ich každá
návšteva, ktorá mala záujem o ponúkaný vianočný sortiment. Tradícia konania Vianočných trhov
v Modre už zaujala svoje pevné
miesto v programovej štruktúre
predvianočných podujatí v Modre. Organizátor MsKS Modra touto cestou ďakuje všetkým, ktorí
pomohli pri prípravách podujatia,
ako aj za návštevnosť, dobrú náladu a pokojnú predvianočnú atmosféru. Prajeme krásne a šťastné Vianoce!
Jana KUCHTOVÁ,
redaktor MZ
Mesto zvyšuje
poplatok
za odpad
O tom, koľko nás bude stáť
vývoz smetí v budúcom roku
2012 sa podrobnejšie informácie dozviete na strane 3.
Benefičná
zbierka pečiva
23. decembra môžete aj vy prispieť ku krajším Vianociam venovaním vianočného pečiva.
Všetko o decembrových aktivitách mesta a organizácii si prečítajte na str. 5 a 6.
Problematika
bezdomovcov
v Modre
Aká je situácia s ľuďmi bez domova, ktorým podáva pomocnú
ruku nielen mesto, ale aj jednotlivci? O pravidlách života v mestskom útulku, ktorý je k dispozícii
aj počas zimy čítajte na strane 9.
Jubilujúca
rozhľadňa
Rozhovor s iniciátorom stavby,
ktorá je „symbolom spolupráce
v 3. tisícročí“, Milanom Ružekom o neľahkých začiatkoch,
aj o príkladnej práci a ochote
dobrovoľníkov. Viac na str. 10.
foto: JK
Uzávierky MZ
na rok 2012
(vždy do 12.00 hod.)
18. január, 15. február, 14. marec, 18. apríl, 16. máj, 20. jún,
18. júl, 15. august, 12. september, 17. október, 14. november,
12. december.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI
Charitatívna
zbierka
Útvar sociálnych vecí pri Mestskom
úrade v Modre v spolupráci s Denným centrom a Mestským centrom
sociálnych služieb a iniciátorom OZ
Diakonie Broumov zorganizovali
v dňoch 8., 11 a 15. novembra charitatívnu zbierku.
Do priestorov mestského centra
mohli občania priniesť nevyužívané
oblečenie pre deti a dospelých, topánky, posteľnú bielizeň, domáce potreby a spotrebiče. Počas troch dní prijali
pracovníčky uvedených inštitúcii viac
ako dve tony šiat a domácich potrieb.
Tie poslúžia tak pre modranských občanov bez domova, pre rodiny a osoby v núdzi, ako aj pre charitatívne
účely iniciátora zbierky. Úprimná
vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí
prispeli k dobrej veci a nepoužité veci
neodhodili len tak do kontajnera. Čo
nepotrebujú jedni, môže predsa poslúžiť druhým.
(red)
Nové cestovné
poriadky
Upozorňujeme občanov, že od 11.
decembra 2011 sa zmenili cestovné poriadky autobusovej i vlakovej
dopravy.
(red)
Cena pre Ivana
Kadlečíka
Významné ocenenie Cenu Jána Langoša získal modranský rodák, spisovateľ žijúci v Pukanci Ivan Kadlečík spoločne s exprezidentom ČSFR
a ČR Václavom Havlom. Nadácia J.
Langoša udeľuje domáce a medzinárodné ocenenie každoročne osobnostiam, ktoré významnou mierou
prispeli k odhaľovaniu pravdy a posilňovaniu občianskej odvahy.
Laureáti si ceny prevzali v deň, ktorý
je Medzinárodným dňom ľudských
práv. Ivanovi Kadlečíkovi blahoželáme.
(red)
Voľby do NR SR
Predčasné voľby do NR SR sa budú konať 10. marca 2012 v čase od
7.00 hod. do 22.00 hod. Bližšie informácie uvedieme v januárových
MZ.
(red)
Nová cesta k Horárni
pod Širokým
Lesy Modra s.r.o. financovali opravu lesnej cesty
Ešte začiatkom leta vyhlásila mestská spoločnosť Lesy Modra s. r.
o. verejnú súťaž na opravu lesnej cesty vedúcej k Horárni pod Širokým. Po prvý krát bola v meste Modra využitá forma elektronickej aukcie. Tej sa zúčastnilo dovedna 9 spoločností, spomedzi ktorých bola za dodávateľa vybraná firma Swietelsky Slovakia spol. s.
r. o. s najnižšou ponukou 75 800 €.
Rozhodujúcim aspektom pri výbere
dodávateľa bola teda cena prác. Lesná cesta smerujúca k Horárni pod
Širokým, zvanej aj „U Hrnčíra“, je
pomerne frekventovanou komunikáciou najmä v obdobiach konania
rôznych spoločenských či športových podujatí. V súčasnej dobe je
rekonštrukcia tejto cesty už dokončená. O bližšie informácie sme požiadali konateľa spoločnosti Lesy
Modra s. r. o. Ing. Milana Gajara.
Pán Gajar, treba uznať, že lesná
cesta smerom k Horárni pod Širokým bola roky v dezolátnom stave, avšak medzi verejnosťou sa
objavili aj názory, že uvedená finančná čiastka mohla byť využitá
zmysluplnejšie, než na lesnú cestu.
Ako toto vnímate?
Predmetná lesná cesta je komunikácia, zameraná hlavne pre účely
lesného hospodárstva. Naša spoločnosť obhospodaruje lesné pozemky
a porasty vo vlastníctve mesta. Zákon o lesoch ukladá povinnosti sprístupňovaním lesa a to najmä plánovaním, projektovaním, výstavbou Používanie
pyrotechniky
V týchto dňoch nezabúdajme na dodržiavanie VZN č. 6/2009 o zásadách
používania zábavnej pyrotechniky.
Priestupku sa dopúšťa osoba, ktorá ak
nie je organizátorom registrovaného
verejného kultúrneho podujatia. použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách mesta s výnimkou 31. decembra od 18.00 hod. do
1. januára do 3.00 hod., týmto nie je
dotknutý zákaz používania pyrotechnických predmetov podľa osobitného predpisu. Ohňostroj možno uskutočniť výhradne so súhlasom mesta.
Buďme aj napriek novoročným oslavám voči sebe ohľaduplní.
(red)
a rekonštrukciou lesných ciest s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, využívaní
funkcií lesov, vytvorenia podmienok na zabezpečenie ochrany pred
požiarmi, poskytnutia zdravotnej
pomoci a záchrany. Zo zákona nám
vyplýva udržiavať tieto komunikácie v stave zodpovedajúcom účelu,
na ktoré sú určené. Okrem skutočností, že predmetná lesná cesta je jedinou prístupovou komunikáciou do
týchto lokalít, využíva ju aj široká
verejnosť. A čo sa týka zmyslupl-
nosti využitia finančnej čiastky je
moje stanovisko nasledovné. Náklady na opravu lesnej cesty boli zahrnuté v hospodárskom pláne
spoločnosti pre rok 2011, ktorý bol
schválený spoločníkom organizácie. Vynaložené finančné prostriedky na opravu lesnej cesty považujem za účelné a efektívne. Čo všetko zahŕňala oprava cesty
a ako dlho trvala?
Oprava lesnej cesty zahŕňala v sebe predovšetkým sfunkčnenie
a opravy pozdĺžneho odvodnenia,
odrážok a priepustov. Sú to zariadenia slúžiace pre usmernenie odtoku zrážkovej vody z telesa cesty.
V ďalších krokoch prebiehalo frézovanie pozdĺžnych a priečnych
trhlín, ako aj výtlkov. Nanesením
jednotlivých spojovacích a spevňovacích vrstiev sa upravil povrch telesa cesty. V ďalšej fáze prišlo k uvalcovaniu a spádovaniu jej povrchu.
Záverom opráv bola vykonaná navážka spevňovacieho materiálu ku
krajniciam cesty. Priebeh a rozsah
prác trval približne tri týždne. (red)
Cesta pred a po oprave.
Separovaný zber
120 l kontajnery
Harmonogram vývozu
Rajón č. 1: J. Bakoša, Baštová,
Bernolákova, Bodického, Bratislavská, Cpinova, Čsl. armády,
Fraňa Kráľa, Hečkova, Hviezdoslavova, Jesenského, Kalinčiakova, Kellenbergerova, Kollárova,
Krátka, Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, Podhorská, 1.
mája, Sládkovičova, Sokolská,
Štefánikova, Šúrska, Vinárska,
Zochova
Rajón č. 2: Dolná, Družstevná,
Dukelská, Erneyho, Horná, Hrnčiarska, Karpatská, Komenského,
Kostolná, Lúčna, Národná, Par-
tizánska, Pod vinicami, Potočná, Puškinova, SNP, Súkennícka,
Štúrova, Trnavská, Vajanského,
Harmónia, Piesok
Rajón č. 1:
19. 1. 2012, 16. 2. 2012, 15. 3.
2012, 12. 4. 2012, 10. 5. 2012, 7.
6. 2012, 5. 7. 2012, 2. 8. 2012, 30.
8. 2012, 27. 9. 2012, 25. 10. 2012,
22. 11. 2012, 20. 12. 2012
Rajón č. 2:
5. 1. 2012, 2. 2. 2012, 1. 3. 2012,
29. 3. 2012, 26. 4. 2012, 24. 5.
2012, 21. 6. 2012, 19. 7. 2012, 16.
8. 2012, 13. 9. 2012, 11. 10. 2012,
8. 11. 2012, 6. 12. 2012. (red)
Foto: archív Lesy Modra
2
MODRANSKÉ ZVESTI
3
Aktuálne
Mesto zvyšuje poplatok za odpad
Mesto Modra mení výšku poplatku
za odpad pre rok 2012. Táto úprava
je nevyhnutná zo zákonných dôvodov a zároveň vytvára priestor na
rozvoj mesta. Zvýšením poplatku
za odpady mesto naplnilo ustanovenia Zákona NR SR č. 223/2001
Z. z. o odpadoch.
Porovnanie objemu komunálneho poplatku:
Rok
Objem komunálneho odpadu v tonách
2009
4565,08
2010
4639,10
2011
4788,23
Poplatky za odpady pre fyzické osoby sa zvyšujú z 18,25 € na
21,90 €. Zaťaženie predstavuje
o 0,304 € viac za mesiac na osobu.
Mesto umožňuje pri individuálnych prípadoch platbu v splátkach,
aby finančná záťaž na daňovníka
nebola tak výrazná. Mesto zároveň
zachováva všetky doterajšie soci-
Porovnanie poplatkov za odpad v okolitých obciach:
mesto/obec
počet obyvateľov:
daň/osoba /
sadzba v €
zvyšovanie
v roku
návrh na rok
2012
Modra
Pezinok
Šenkvice
Sv. Jur
Stupava
Budmerice
Šamorín
8 536
22 068
4 579
5 215
9 333
2 258
12 977
18,25
25,19
18,98
29,02
24,82
20,00
18,98
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
21,90
25,19
21,17
29,02
24,82
20,00
21,90
álne úľavy pre zdravotne postihnuté osoby. Obyvatelia Modry za
rok vyprodukujú viac ako 4, 5 tisíca ton odpadu a množstvo odpadu
každoročne rastie.
V roku 2011 Modra za odpad zaplatí takmer 270 000 €. Zákon NR SR
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch mestu prikazuje, že v rozpočte obce výdavky za odpad musia byť pokryté
príjmami z poplatkov za odpady,
musia sa rovnať. Predpísaný výber
pre rok 2011, 245 000 eur, bude potrebné doplniť z iných zdrojov mesta, rozdiel nákladov mesta na odpad
oproti príjmom z poplatkov je viac
ako 25 000 €. V roku 2012 už bude
rozpočet spĺňať ustanovenia zákona a uvoľnené finančné zdroje, ktoré boli doteraz používané na úhradu schodku, môže Modra použiť na
plánované zmeny v oblasti odpadov
a na prebudovanie zberného dvora.
Ing. Mário BARKÁČ,
prednosta MsÚ Modra
Mesto sa zameralo na propagáciu
Informačný stánok počas
Dňa otvorených pivníc
Mesto Modra sa prezentovalo návštevníkom
počas Dňa otvorených pivníc aj formou vysunutého informačného stánku umiestneného v hornej časti námestia, kde si návštevníci
mohli vziať propagačné materiály, zahrať súťaž o modranské víno, dozvedieť sa o podujatiach na rok 2012 a tiež boli navigovaní do
mestského informačného centra na Štúrovu 59.
Mesto Modra má záujem využívať netradičné
formy prezentácie a dostať sa s informáciami
čo najbližšie ku potenciálnemu návštevníkovi.
Ďakujeme Danielovi Bartošovi zo spoločnosti
Projekt:or architekti za bezplatné poskytnutie
stánku.
Účasť mesta
na projekte Destinatour
Primátorka mesta Ing. arch. Hana Hlubocká sa
15. novembra v rámci projektu Bratislavského
samosprávneho kraja - Destinatour 2013 zúčastnila pracovno – študijnej cesty v Dolnom
Rakúsku. Projekt má za cieľ prenos know –
how destinačného manažmentu z Dolného Rakúska a využitie novely zákona o cestovnom
ruchu v zmysle čo najefektívnešieho rozvoja cestovného ruchu (CR) v regióne. Program
bol zostavený formou praktických ukážok rozvoja CR v Rakúsku prostredníctvom výstavy
“Veľkých dobyvateľov” v priestoroch Kulturfabrik v Hainburgu – bývalej tabakovej továr-
ne, návšteve prírodno archeologického múzea
Petronell Carnuntum s pohľadom na svet rímskeho osídlenia a prezentácie vinárskych tradícií. Záverom sa účastníkom prihovoril zástupca krajinskej výstavy, starostka obce Petronell
Carnuntum, ktorí prezentovali zámery, ciele
a metodiku rozvoja CR v pôvodne málo rozvinutom regióne Rakúska a vyzdvihli potrebu
spolupráce ako základ efektívneho destinačného manažmentu. Tiež vyslovili názor, že práve
kultúra, podujatia a tradície sú silným a jedinečným nástrojom rozvoja cestovného ruchu
v regióne so silným synergickým efektom pre
všetkých účastníkov. Cesta bola skúsenosťou
ako dôležito vnímajú cestovný ruch vinohradnícke regióny v Rakúsku, ako efektívne robia
marketing a ako vedia spolupracovať. Všetko
ostatné máme doma aj my.
Prihláste sa na modranský
veľtrh cestovného ruchu
Mesto Modra okrem účasti na januárovom Slovakiatour, februárovom ACTB Vienna, pripravuje aj vlastný kontraktačný veľtrh cestovného
ruchu, ktorý sa bude konať vo februári v Modre štýlom B2B, teda formou vzájomných rokovaní medzi modranskými poskytovateľmi
služieb a rakúskymi cestovnými kanceláriami
a agentúrami.
V prípade záujmu o účasť, napíšte nám na
[email protected] informácie v anglickom jazyku: názov podniku, typ služby alebo
produktu, krátky popis služby (s informáciou
o jedinečnosti služby), fotografia, kontakt (tel.,
e-mail:, web) iné.
Predaj tradičných
modranských produktov
v informačných centrách
Mesto Modra sa pripravuje na najbližšiu turistickú sezónu aj skvalitňovaním služieb informačných centier. Radi by sme oslovili domácich remeselníkov, výrobcov a umelcov
s ponukou predávať svoje výrobky v informačných centrách formou komisionálneho predaja. Ak máte zaujímavý produkt, napíšte nám
na [email protected] alebo nás kontaktujte
počas otváracích hodín od pondelka do nedele,
8,00 – 16,00 na tel. čísle 033 647 4134.
Propagácia
modranských vinárov
Mesto Modra v spolupráci s najväčším internetovým portálom o vine na Slovensku www.
vino.sk, pripravuje projekt prezentácie modranských vinárov a vinohradníctva. Projekt je
zameraný na propagáciu a to formou zaujímavých článkov, fotografií, videa a súťaže, kde
domáci vinári dostanú bezodplatnú možnosť
sa prezentovať. Ak máte zaujímavé víno, príbeh, radi poviete niečo o sebe, ozvite sa nám
na [email protected] alebo my sa ozveme
vám.
Roman ZELENAY,
MsÚ Modra
MODRANSKÉ ZVESTI
4
MsZ odvolalo hlavného
kontrolóra mesta
Poslanci vytýkali A. Čiernemu viacero bodov
6. decembra o 16.00 rokovali poslanci MsZ v Modre. Jedným z bodov programu bolo odvolanie hlavného kontrolóra Modry Ing. Alexandra Čierneho. V tejto súvislosti prebehla aj ostrá výmena názorov medzi kontrolórom a predkladateľom návrhu, poslancom Ing.
Jánom Jašekom. Hlasovaním poslanci rozhodli o odvolaní hlavného
kontrolóra za zanedbanie povinností a porušenie zákona.
Po zvolení a nástupe do funkcie
HK mesta Modra bol Ing. Čiernemu udelený MsZ v Modre súhlas pracovať súbežne na dvoch
miestach a to do konca septembra. Poslanci MsZ vytkli kontrolórovi, okrem iného aj to, že po
30. 9. 2011 bez povolenia MsZ
vykonával zárobkovú činnosť naďalej ako kontrolór v obci Vištuk.
Podľa informácií poslancov, jeho
pracovný pomer v tejto blízkej
obci pretrváva dodnes. A. Čierny predložil v októbri 2011 poslancom materiál o kontrole v organizáciách zriadených mestom.
Materiál vytýkal nezrovnalosti
najmä v zriaďovacích listinách.
Podľa poslanca J. Jašeka predkladal kontrolór výsledky kontrol poslancom ešte pred samotným ukončením kontroly, čo je
zásadne v rozpore so zákonom,
o správe kontrolované subjekty
neinformoval, ani s nimi nerokoval o výsledkoch kontroly. O vyjadrenie sme požiadali iniciátora
odvolávania kontrolóra, poslanca
Ing. Jána Jašeka.
Pán Jašek, okrem spomenutých
dôvodov, existujú aj iné, ktoré
ovplyvnili Vaše rozhodnutie ini-
ciovať odvolanie HK?
J. Jašek: Nutnou podmienkou
pre prácu hlavného kontrolóra
je, aby bola kontrolná činnosť
realizovaná objektívnym a nestranným spôsobom, čoho základným predpokladom je presné
dodržiavanie ustanovení zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Tento zákon presne definuje spôsob
výkonu kontroly a komunikáciu
medzi kontrolórom a kontrolovaným. Správa o vykonanej kontrole musí obsahovať skutkové zistenia s presným definovaním, akým
konaním bolo porušené konkrétne ustanovenie zákona alebo interného právneho predpisu. Nemá
len subjektívne opisovať názor
hlavného kontrolóra. Musí vziať
do úvahy aj názor kontrolovaného subjektu a s jeho námietkami
sa vysporiadať. Vynášanie subjektívnych, často odborne nekvalifikovaných, nezrozumiteľných
a účelových výrokov - rozsudkov o pochybení kontrolovaných
subjektov hlavnému kontrolórovi neprináleží a takto vykonávaná funkcia hlavného kontrolóra je
vzhľadom k možnosti jej zneuži-
Vianočný príhovor
Príhovor primátorky
Milí Modrania, celé mesto sa
pripravuje na najkrajšie chvíle
v roku. December nám prináša
čaro Vianoc a očakávania ďalšieho roka.
Naše mesto bude vždy také, ako
my všetci. Práve teraz je voňavé Vianocami, medovníkmi a vínom, je trochu opustené a studené, nostalgické, šťastné aj veselé.
Je plné rozporov našich osudov, je
naším zrkadlom. Naše mesto sme
my všetci spoločne a navzájom.
Spolupatričnosť, vzájomná úcta
tia na osobné ciele pre mesto neprijateľná.
Vo Vašej vzájomnej debate na
zasadaní MsZ padlo aj vyjadrenie od Ing. Čierneho, že počas
kontroly subjektu Lesy Modra
s.r.o. našiel závažné nezrovnalosti, pre zistenia ktorých ste sa
ho rozhodli odvolať. Ako predseda dozornej rady spoločnosti
vysvetlite, o čo šlo?
J. Jašek: Toto jeho vyhlásenie
považujem za veľmi účelové. Ja
som sa nerozhodol pána Čierneho
z funkcie hlavného kontrolóra odvolať. O jeho odvolaní rozhodli
poslanci MsZ slobodne hlasovaním, z dôvodov, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe a uznesení
MsZ. Subjektivitu rozhodnutí Ing.
Čierny pri výkone svojej “práce”
dokázal. Keď som v rozhovoroch
vyjadril nespokojnosť s tým, že
p. Čierny kontrolnú činnosť nevykonáva v súlade so zákonmi
a jej výsledky sú prinajmenšom
diskutabilné, začal p. Čierny vyhľadávať niečo, čím by preukázal
oprávnenosť jeho konania. Pán
Čierny nikdy nebol poverený výkonom kontroly v spoločnosti Lesy Modra s.r.o. Nikdy nepredložil
správu o kontrole v Lesoch. Prakticky nevykonával žiadnu kontrolnú činnosť, len podľa vlastnej úvahy a rozhodnutia vyrábal
rôzne stanoviská, ktoré nikto nežiadal a, v ktorých boli jeho názory, úvahy a tiež aj nepravdy o údajných nedostatkoch. Týmto sa
zhoršovala komunikácia so mnou
a s ďalšími poslancami. P. Čierny si uvedomil, že kontrola tejto
mestskej spoločnosti je pre Modranov veľmi citlivá téma. Preto
s pátosom oznamoval strašné poa pomoc slabším z nás robia lepších ľudí, silnejšiu komunitu, krajšie miesto pre život. Tieto slová
naberajú na význame práve v čase
Vianoc.
Zastavme sa na chvíľu a započúvajme sa do tejto atmosféry. Hovoria k nám rozprávky, praskajúci oheň v krboch a do ticha znejú
koledy. Šuštia nádherné baliace
papiere, voňajú koláče. Vydýchnime si na chvíľu v mrazivom behu medzi obchodmi a usmejme sa.
Vianoce nezastavíme. Prídu skôr,
ako budú všetky gazdinky perfektne pripravené. Vovalia sa do dverí ako chumelica, prehrmia smie-
rušenia zákona a údajné nehospodárnosti v Lesoch Modra. Okrem
iného vo svojom vystúpení spochybňoval voľbu dozornej rady
spoločnosti v roku 2008, ktorú
však riadne zapísal obchodný súd
do obchodného registra a jej štatút bol riadne schválený valným
zhromaždením spoločnosti.
Nemáte dojem, že jeho odvolanie bolo predčasné a možno
unáhlené rozhodnutie?
J. Jašek: Keď prijmete do zamestnania nového človeka, máte tri
mesiace skúšobnú dobu na overenie schopnosti alebo neschopnosti zamestnanca vykonávať
danú funkciu. Pri volených funkciách však žiadna skúšobná doba
nie je a ak sa pracovník neosvedčil, pokiaľ nie je možná dohoda
o ukončení výkonu funkcie, jedinou možnosťou je jeho odvolanie. Ing. Čierny predkladal dlhšiu
dobu poslancom MsZ “pracovné” materiály z výkonu kontrolnej činnosti, ktoré však odzrkadľovali iba jeho subjektívny názor.
Podľa môjho názoru bol jeho pohľad na danú problematiku častokrát skutkovo aj právne skreslený.
Väčšina poslancov MsZ ignorovala takéto nekvalifikované predložené materiály. Pán Čierny mal
9 mesiacov na to, aby sa osvedčil
pri výkone funkcie hlavného kontrolóra. Na zanedbanie povinností
bol už písomne upozornený MsZ.
Ak by bol svoje pochybenia uznal
a prejavil aspoň minimálnu snahu
o nápravu, ale naopak, Ing. Čierny presvedčil 10 poslancov MsZ
o tom, že nie je tým správnym
človekom na tomto mieste.
(jk, Ján Jašek)
chom, rozžiarenými očami detí,
vypália dve červené sviečky na
stromčeku, osvetlia ulice, zaplnia kostoly a srdcia zvláštnou nehou. Iba lásku im treba, aby ostali v nás. Darujme Vianociam ten
najkrajší dar. My nemusíme byť
dokonalí, taký je zázrak zrodenia.
Stačí že budeme skutočnými, tolerantnými, milujúcimi a navzájom
sa rešpektujúcimi ľuďmi.
Prajem Vám pokoj v duši. Prajem
Vám pohodu a lásku. Prajem Vám
naozajstné Vianoce. Zažnime
v sebe svetlo Vianoc a chráňme ho
po celý rok. Hana HLUBOCKÁ,
primátorka Modry
MODRANSKÉ ZVESTI
Modranské Vianoce pre všetkých
Benefičná zbierka
vianočného pečiva
Vianoce sú predo dvermi a šikovné modranské gazdinky už povypekali voňavé vianočné pečivo. Mesto Modra sa rozhodlo nadviazať na
minuloročnú benefičnú aktivitu v podobe Verejnej zbierky vianočného pečiva. Podujatie sa uskutoční v piatok 23. decembra v čase od
15.00 do 18.00 v MsCSS na Súkenníckej ulici. Pomôžte nám aj vy,
urobiť Vianoce krajšími.
foto: JK
Primátorka Modry Hana Hlubocká
v spolupráci s poslankyňami Vierou
Jančovičovou, Martou Dugovičovou
a riaditeľkou Mestského centra sociálnych služieb Janou Machalovou
organizujú i tieto Vianoce v priestoroch MsCSS na Súkenníckej ulici
benefičný zber vianočných koláčikov. Dobroty svojej kuchyne môžete priniesť 23. decembra od 15.00 do
18.00. Presne na Štedrý deň odovzdáme pečivo všetkým, ktorým organi-
zátorky v spolupráci s vami, milí občania, radi vyčaria na tvárach úsmev
a vďaka vám vyjadria aj vzájomnú
spolupatričnosť. Darované pečivo
modranských gazdiniek bude rozdelené medzi rodiny v hmotnej núdzi,
občanom bez domova, osamelým
seniorom, klientom DSS Merema,
deťom z Detského domova v Harmónii a pacientom tunajšej nemocnice. Všetkým ochotným darcom
patrí už vopred veľké poďakovanie.
Aj vďaka vám, bude mesto Modra
môcť prispieť k pravej vianočnej atmosfére všetkým, ktorých život nie
je jednoduchý. Počas zbierky vystúpi Spevokol pri ev. a. v. cirkevnom
zbore v Modre –Kráľovej, žiaci ZUŠ
v Modre, Spevokol pri ev. a. v. cirkevnom zbore v Modre, LUSK Kraľovan, deti zo SCVČ a DFS Magdalénka. Mnohí z vás iste radi využijú aj
možnosť osobného stretnutia s primátorkou a poslankyňami, pri voňavom
vianočnom punči a rozhovoroch. Tešíme sa na stretnutia.
(jk, hh)
Vianočná besiedka v ZŠ Vajanského
Tak, ako každý rok v tomto predvianočnom období, sa akoby vrece
roztrhlo s vianočnými besiedkami.
Jedna z nich sa konala 7. decembra o 14.00 h. na prvom stupni Základnej školy Vajanského. Každá
trieda mala pripravený a ozdobený
stromček. Deti si doma za pomoci rodičov pripravili vianočnú básničku a pesničku, ktorú predniesli
svojim kamarátom pri vianočnom
stromčeku. K tejto úlohe všetky deti pristupovali veľmi zodpovedne.
Počas besiedky každý žiačik preu-
kázal svoj skrytý talent. Nesmieme
zabudnúť na bohatú tombolu, ktorú
zabezpečili všetci rodičia. Z nej sa
deti tešili asi najviac. Tancovalo,
spievalo a hralo sa až do 16.00 h.
kedy si pre svoje ratolesti prišli rodičia. (jk)
foto: JK
Šikovné deti z 2. A v ZŠ Vajanského sa potešili vianočnej besiedke.
5
Novoročný
prípitok pred
radnicou
Milí občania, keďže sa blíži nielen
vianočný čas, ale i čas rozlúčky
so starým rokom, Mesto Modra
si vás dovoľuje pozvať na tradičný novoročný prípitok. Stretnutie
samosprávy s občanmi sa uskutoční 31. decembra 2011 (sobota)
v Modre, pred mestskou radnicou
na Štúrovej ulici.
Novinkou bude tento rok diskotéka priamo na námestí, ktorá rozprúdi zábavu od 22.00 hodiny, spojená
s projekciou fotografií, bilancujúcimi život v meste Modra počas roka
2011. Presne o polnoci zaznie Hymna Slovenskej republiky a slávnostný príhovor primátorky Hany Hlubockej. Po novoročnom prípitku
v Modre, pozdraví primátorka aj
občanov Kráľovej, v Dome Kultúry Kráľova. Počas zábavy pred radnicou budete môcť ochutnať varené vínko z produkcie modranských
vinárov. Pod bránou mestskej radnice bude k dispozícii vyhrievané
posedenie. Kto má chuť, môže si
priniesť so sebou aj šampanské, či
svetlicu. Touto cestou mesto vyzýva k spolupráci podnikateľov, ktorí
majú prevádzku v zóne na Dukelskej a Štúrovej ulici, aby sa pripojili
k novoročným oslavám a sprístupnili svoje prevádzky pre návštevníkov. Zároveň prosíme občanov
obývajúcich námestie, o strpenie
a pochopenie. Veríme, že i tento
rok sa nám podarí spoločne a najmä
v zdraví osláviť rozlúčku s prebiehajúcim rokom 2011 a príchod nového roku 2012.
Pozor! Zóna novoročných osláv
bude v úseku pod radnicou a pri
rímsko-katolíckom kostole uzavretá v čase od 22.00 do 03.00 hod.
Obchádzková trasa bude vyznačená
a zabezpečená náhradným dopravným značením.
(red)
Dobrá novina
Kapustnica u Stolárika
Tichá noc
z veže
Ku všetkým ľuďom dobrej vôle sa nesie koleda, v ktorej
sa oznamuje dobrá zvesť vianočných sviatkov - narodenie
Ježiša Krista. Koledníci Dobrej noviny ju roznesú v Modre 25. a 26. decembra. Koledovaním zároveň podporia humanitárno-charitatívne projekty v rozvojových krajinách
Afriky. Kontakt na koledníkov: 0908 919 904.
(red)
Milí priatelia, navštívte v pondelok 26. decembra dvor na
Hornej ulici 14, kde Ján Stolárik bude spolu s členmi Kynologického klubu od 9.00 variť tradičnú štefanskú kapustnicu. Zastavte sa počas prechádzky mestom a ochutnajte polievku, ktorá má vždy mimoriadny úspech aj na
každoročných fašiangových oslavách v meste.
(jk)
Tieto Vianoce sa mesto rozhodlo
obnoviť niekdajšiu tradíciu hrania
z mestskej veže. Po polnočnej omši
24. decembra sa na chvíľu zastavme
a vypočujme si vianočnú Tichú noc.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI
Advent
Deti zo ZŠ Ľ. Štúra a z ŠKD Slniečko pri tejto škole sa počas
adventného času, času očakávania príchodu Vianoc, usilovne
pripravujú na tieto čarokrásne
sviatky. Prváci s p. vychovávateľkami navštívili v Bratislave
divadelné predstavenie v Bábkovom divadle, stretli sa s Mikulášom, anjelom i s čertom,
ktorí ich obdarovali sladkými darčekmi. Naša škola má už
viacročnú tradíciu - súťaž o najkrajšie vianočne i zimne vyzdobenú triedu. Svojou tvorivou činnosťou pod vedením p. učiteliek
a p. vychovávateliek si deti zdobia svoje triedy i chodby školy
vianočnými motívmi a ozdobami. V triedach sa pýšia vianočné stromčeky, visia hviezdičky
aj mikulášske čižmičky, v II.C
dokonca tíško praská papierový
krb. Hoci nám Perinbabka ešte
neposlala snehovú nádielku, na
oknách školy veselo tancujú snehové vločky. (el, krátené)
Predvianočné zamyslenie
I keď kríza svetom letí, Betlehemské svetlo stále svieti
Mesiace, týždne a dni sa potkýnajú o seba, tak rýchle utekajú. Nič, čo pominulo sa neopakuje, iba tieto sväté mystické sviatky nás vracajú znova
do rozprávky detstva, v ktorej Ježiško rozdáva darčeky dobrým deťom.
Keď sa blížia tie najkrajšie sviatky, mestečkom sa vznášajú mnohoraké
vône, škorica, klinčeky, badián, zázvor, či med. Aj inokedy sa pečie a vyvára, ale na Vianoce je ovzdušie iné. Už len taká kapustnica.
Čo dokáže hrsť sušených sliviek
v štedrovečernej kapustnici, je neuveriteľné. Inak vonia, inak chutí, ako
vo všedné dni. Kedysi bývali Vianoce
tiché a zasnené, zaviate do snehových
závejov a do seba, príroda tiež stíchnutá pod bielou perinou. Lesy striehli
na náhodných návštevníkov nesúcich
stromčeky pre deti, sledovali z výšky
stopy srncov a laní a všade ticho ako
v chráme. Odvšadiaľ znelo Glória in
excelsis... z neviditeľného orchestra,
zvonili cencúliky na vetvičkách jedličiek a smrekov a osamelé volanie
vrán znelo ako praskanie ľadu nad hlbokou vodou. Z hĺbky lesa bolo počuť zvončeky a radšej sme sa nepýtali, komu patria, báli sme sa hlasných
slov, aby nezahnali čaro. Dorozumievali sme sa posunkami, ktorým babička rozumela, keď sme išli pripraviť
vianočný stromček lesným zvieratkám, kým anjeli chystali ten náš. Desiatky mladých stromčekov k nám
vystierali ruky konárov, každý chcel
malé červené jabĺčka, mrkvu, organtínové vrecúško so slnečnicovými jadierkami, vtáčím zobom a orieškami.
Keď po všetkom zhone zasadneme
v tichom vďakyvzdaní nad tanierom
štedrovečernej kapustnice, v srdci
nech nám znie vďačné a slávnostné
sláva Bohu na výsostiach a na Zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle.
Šťastné a veselé Vianoce praje
Edita WALTEROVÁ
Navštívte
zimný tábor
Snehuliakovo
V čase vianočných prázdnin organizuje Súkromné centrum voľného času denný zimný tábor
Snehuliakovo. Pripravené budú zaujímavé aktivity a výlety.
Skrátka, o zábavu bude postarané. Začíname v pondelok 2. januára 2012 a program bude pokračovať v nasledujúce dni do 5.
januára 2012, každý deň od 8.00
do 16.00. Tábor je určený pre deti od 6 do 11 rokov a deti je možné prihlásiť na celé štyri dni alebo iba na niektorý vybraný deň.
Cena za celý pobyt je 45 euro.
Prihlásiť sa môžete v riaditeľni
centra.
Viac informácií na plagátiku na
výveske SCVČ na Štúrovej 34,
na MsÚ alebo na www.scvcmodra.sk.
Erika STRELINGEROVÁ
Slovenské betlehemy
v blízkej Viedni
Malokarpatská vínna
cesta otvorila pivnice
Výsledok spolupráce projektu TRAKER
Tradičné jesenné podujatie propagujúce malokarpatský región – Deň
otvorených pivníc sa uskutočnilo
v dňoch 18. a 19. novembra. Oficiálne otvorenie podujatia sa uskutočnilo v novootvorenom Hoteli
Zochova chata na Piesku. Malokarpatská vínna cesta sa tiahne od Bratislavy až po Trnavu. Podujatie sa
konalo pod záštitou predsedov bratislavského a trnavského kraja.
Riaditeľ hotela Ján Bokroš prevzal
z rúk primátorky Modry tabuľku
s označením členstva v združení
Etnografické múzeum vo Viedni otvorilo výstavu Betlehemy - keramické jasličky zo Slovenska. Kurátorky výstavy Claudia Peschel-Wacha a Katharina Richter-Kovarik pripravili a predstavili 23 keramických diel, ktorých autormi sú Viliam Bázlik, Ignác
Bizmayer, Drahoslav Chalány, Jozef Franko, Mária a Oskar Hanúskovci, Ferdiš Kostka, Júlia Kováčiková-Horová, Dagmar Kratochvílová, Marián Liška, Ján Pečuk, Kornélia Püssová, Jana
Randušková a Leopold Velan.
Vernisáž sa uskutočnila za prítomnosti národného umelca Ignáca Bizmayera, Drahoslava
Chalányho, manželov Hanúskových a partnerov zo Slovenského národného múzea–Múzea Ľudovíta Štúra v Modre,
Etnografického múzea v Martine a Malokarpatského múzea
v Pezinku.
Koncom októbra bola v Etnografickom múzeu vo Viedni
otvorená výstava Ignác Bizmayer - keramické figúrky zo
Slovenska. Obe výstavy potrvajú do 12. februára 2012 a sú
výsledkom cezhraničnej spo-
lupráce SNM–Múzea Ľ. Štúra v Modre a Etnografického múzea vo Viedni v rámci
dvojročného medzinárodného
rakúsko-slovenského projektu TRAKER (Tradície z hliny
- cesty za poznaním keramického dedičstva), ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie.
Pri príležitosti otvorenia výstavy zorganizovala Modranská
muzeálna spoločnosť zájazd
pre záujemcov z Modry a okolia.
(vj)
MVC. Súčasťou otvorenia bolo aj
uvedenie nástenného kalendára Odrody malokarpatskej vínnej cesty,
s fotografiami Bedricha Schreibera
a textami Fedora Malíka za spolupráce predsedu MVC Milana Pavelku. Svetlo sveta uzreli aj celkom
nový súbor pohľadníc s príznačným názvom Pohľady do vinice,
ktorých autorom je modranský výtvarník Peter Cpin. Texty rovnako
zostavil F. Malík. Počas tohoročného podujatia otvorilo v Modre svoje
pivnice dovedna 18 vinárov. (jk)
Slávnostné otvorenie pivníc na MVC.
foto: JK
6
MODRANSKÉ ZVESTI
7
TRI SLOVÁ
A ÚVER JE VÁŠ
V ČSOB SI VY POVIETE, AKÚ VÝŠKU ÚVERU,
KEDY A PO KOĽKO CHCETE SPLÁCAŤ
Získajte úver na lepšie bývanie, kúpu auta alebo na čokoľvek iné
bez ručiteľa či spolužiadateľa a na počkanie. Navyše ho môžete
kedykoľvek predčasne splatiť.
Poradíme Vám v pobočke:
Dukelská 1, Modra
Tel. č.: 033/69 12 712
Pri úvere 4 000 € s mesačnou splátkou 50,45 € s fixnou úrokovou sadzbou 8,90 % p. a. a s dobou splatnosti 10 rokov so 120 splátkami je ročná percentuálna miera nákladov 10,80 %.
Mesačný poplatok za správu úveru je 2 € a jednorazový poplatok za spracovanie úveru je 80 €. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 6 374,49 €.
INZ NOVE SPOTREBNE UVERY KUCHYNA 187x260 MODRA.indd 1
6.12.2011 14:34
MODRANSKÉ ZVESTI
Deň otvorených
dverí
Pedagógovia ZŠ Ľ. Štúra v Modre pozývajú rodičov a budúcich
prváčikov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 24. januára 2012. Škola vás rada privíta od
9.00 do 18.00.
(red)
Ocenený Hotel
Zochova chata
19. októbra 2011 sa v Bratislave
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie
cien 17. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na
Slovensku pod názvom Stavba roka
2011. Tohtoročná súťaž sa uskutočnila pod záštitou prezidenta SR Ivana
Gašparoviča. Štvorhviezdičkový Hotel Zochova Chata na Piesku, získal
ocenenie jedného z vyhlasovateľov
súťaže - Vydavateľstva EUROSTAV,
s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela v rekonštrukcii, prestavbe a dostavbe.
(red, www.stavbaroka.eu)
Požiare
počas Vianoc
Vianoce sú najkrajšie a najmilšie
sviatky v roku. Žiaľ štatistiky požiarovosti sú neúprosné. Každoročne do
nich pribúda neradostný počet varovných čísel, pod ktoré sa v mnohých
prípadoch podpisuje ľudský činiteľ.
Túto štatistiku napĺňajú aj deti, ktoré
sú ponechané bez dozoru dospelých.
Venujte zvýšenú opatrnosť pri používaní prskaviek a inej zábavnej pyrotechniky. Žiadna po domácky vyrobená svetlica alebo delobuch nepatrí
do rúk dospelým ani deťom! Nenechávajte deti bez dozoru, ich nekontrolované „hry“ sa mnohokrát končia
tragicky! Ten, kto nevidel vyhorený
byt, si len ťažko dokáže predstaviť,
aké škody môže oheň priniesť. Profesionálni a dobrovoľní hasiči okresov
Pezinok a Senec vám prajú príjemné
a v láske prežité Vianočné sviatky, aj
Silvestra v tomto roku. Aby sme sa
navzájom stretávali len pri bežných
srdečných stretnutiach a nie pri likvidácii mimoriadnej situácie.Nezabúdajte, že v ktorúkoľvek dennú aj
nočnú hodinu na tel. č. 112 nájdete
pomoc!
npor. A. JAROŠOVÁ,
OR HaZZ v Pezinku (krátené)
MŠ Sládkovičova má
rehabilitačné pomôcky
Úspešní v projekte Tatrabanky
Materská škola na Sládkovičovej ulici v Modre, ktorá je elokovaným pracoviskom MŠ SNP sa zapojila do projektu nadácie Tatrabanky pod názvom Povieme to rukami. Deti získali viaceré rehabilitačné pomôcky, ktoré im pomôžu pri výučbe a kreativite.
Pomôcky využijú všetky deti, no mimoriadne pomôžu deťom so
zdravotným znevýhodnením.
Škôlka je známa aj tým, že ju navštevujú aj deti s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, či už
sú to poruchy motoriky, sluchu
a reči. Krédom pedagógov, ale
i rodičovského združenia, je aby
tieto deti vyrastali medzi zdravými kamarátmi a najmä aby sa cítili
rovnocenné. MŠ sa rozhodla preto zapojiť sa do projektu, v ktorom bola úspešná. Deti tak získali
rehabilitačné molitanové zostavy,
zamerané na rozvoj motoriky rúk,
ako aj ďalšie pomôcky podporujúce rehabilitáciu. Zostava je flexibilná a tak si deti môžu vytvoriť
vláčik, domček alebo lietadlo.
V MŠ Sládkovičova sú tri triedy. V každej z nich sa nachádza-
jú deti rôzneho veku, čo je pre ne
omnoho prirodzenejšie a podobné rodinnému prostrediu. Deti so
zdravotnými znevýhodneniami sú
zaradené do tried medzi zdravé
deti, čo je najprirodzenejší spôsob
Kreatívna výučba v MŠ Sládkovičova.
Zimná údržba
Síce nám tohtoročný december skôr
pripomína jeseň, mesto Modra je
plne pripravené na zimnú prevádzku. K dispozícii je technika, ktorá je v prevádzkyschopnom stave.
Mesto Modra zakúpilo novú posýpaciu nadstavbu na multikáru, ktorá
poslúži najmä pri údržbe chodníkov
a zúžených vozoviek. Vedúci VPS
Modra Ing. Viliam Bartoš: „Mesto
zakúpilo dostatočné množstvo posypového materiálu, kamennej drti a technickej soli. Zimná údržba
bude realizovaná podľa zostaveného dispečingu, ktorý obsahuje postup prác, jednotlivé trasy, ulice,
stanovené okruhy. Budeme spolupracovať so zmluvnými partnermi
tak, ako po minulé roky. Pomôže
nám firma Filko, ktorá zabezpečí
zimnú údržbu v Kráľovej, Harmónii a Piesku. Touto cestou by som
sa chcel v mene mesta poďakovať
všetkým, ktorí nám v priebehu roka pomáhali pri udržovaní a prevádzke techniky a spolupracovali
rozvoja. Vo vzdelávaní detí uplatňujú pedagógovia princípy vzdelávacieho programu Krok za krokom. Ten podporuje samostatné
učenie detí jednak cez rôznorodé
aktivity, ale aj pomocou osobitého usporiadania triedy na centrá
aktivít. Pre rozvoj všetkých detí je dôležité, aby sa vedeli zapájať každé svojím spôsobom, podľa svojich terajších schopností do
aktivít v triede. Tradičný spôsob
výučby, pre mnohé znevýhodnené deti s poruchami motoriky, sluchu a poruchami reči značne nevýhodný. Pomoc od Tatrabanky
umožní podporovať deti vo všestrannom rozvoji a predovšetkým
stierať rozdiely medzi zdravými
a znevýhodnenými deťmi. (red)
Foto: jk
8
s nami: Knott, VaPD Modra, Autoopravovňa Vereš a FC Cars, ako aj
občanom, ktorí nám dávali podnety“. Cesty I. a II. triedy majú udržujú Regionálne cesty Pezinok. Ostatné cesty a priľahlé komunikácie
udržuje Útvar VPS mesta Modry a zmluvný partner.
(jk)
Dôležité kontakty:
VPS. V. Bartoš 0903 406 211
Mestská polícia 0911 436 752
MsÚ
033/6908 300
Prednosta
0918 248 595
Nové
prevádzky
l Kaderníctvo, Štefánikova 26
l Predaj a požičovňa spol. šiat,
darčekové predmety, Štúrova 85
l Optika Martinkovič Titus, Vajanského 1.
Katarína HAVARIKOVÁ
Torta pre
seniorov
Posledný mesiac v roku je vždy bohatý na posedenia a besiedky. Takto
sa pred Vianocami stretli aj členovia
modranskej Jednoty dôchodcov. Hosťom bola primátorka H. Hlubocká.
Všetkých prítomných privítal predseda J. Kintler, ktorý zbilancoval činnosť seniorov počas uplynulého roka, ako aj načrtol plány na rok 2012.
Modranskí seniori si pripomenuli
minútou ticha pamiatku na tých členov, ktorí navždy odišli v tomto roku.
Príhovor primátorky a jej poďakovanie za aktivity a reprezentáciu mesta
ukončil oficiálnu časť stretnutia. Seniorov potešil aj dar od primátorky vo
forme predvianočnej torty.
(jk)
Zrušená
prevádzka
l Vinotéka u Soldána, Dukelská
36.
Katarína HAVARIKOVÁ
MODRANSKÉ ZVESTI
Mesto je nápomocné
ľuďom bez domova
Ako prežijú zimu bezdomovci?
V týchto dňoch sa pre ľudí bez domova začína najťažšie obdobie v roku.
V Modre žije 6 bezdomovcov, ktorí nemajú oficiálne strechu nad hlavou
počas celého roka, ale ani sa nesnažia svoju situáciu riešiť a pomoc nie
sú ochotní prijať. Občania vedia mať s nimi strpenie, no viacerých
nevedia vystáť. Nie je príjemné, ak niekoho správanie vzbudzuje verejné
pohoršenie. Takto sa nevytvára najlepšia vizitka pre nikoho a už vôbec
nie pre mesto, v ktorom chceme, aby rozkvital cestovný ruch.
Niektorí z bezdomovcov v tichosti
presedia dni a noci na lavičkách, iní
vedia byť hluční, vulgárni a obťažujú okolie. Nad mnohými z nich sa aj
zľutujeme a prispejeme nejakou tou
mincou. Ale povedzme si pravdu.
Kde darované peniažky zväčša končia? Stalo sa vám už aj, že ste niektorému chceli venovať kúsok jedla
a odbil vás s poznámkou, že z toho
sa nenapije a ešte vám aj vynadal? Je
to pomerne častá reakcia ľudí bez domova, nakoľko vďaka problému s alkoholom sú neprispôsobiví. Často sú
neochotní prijať akúkoľvek pomoc.
Nie je pochýb, že mesto má snahu
ľuďom s neľahkým osudom pomôcť.
Ale nemožno ich všetkých hádzať do
jedného vreca. Sú ľudia, ktorí sa vedia prispôsobiť podmienkam, ktoré
sú im ponúknuté v rámci pomoci. Vedia spolupracovať, sú vďační a šťastní, že zimu prežijú a nezostanú na
ulici. A tí, ktorí sa rozhodnú neprispôsobiť sa, hazardujú so svojim vlastným zdravím a so životom. Filozofia
ich života je zrejmá - byť neobmedzovaný, je im jedno, kde a ako žijú,
stačí im, že majú čo piť a že v podstate aj majú, kde prespať. I keď takýto nocľah, ktorý si vytvorilo zopár
jedincov v priestoroch domov na Vajanského ulici, je takpovediac nepovolený, im to vôbec neprekáža. Oko-
lie domov je nebezpečné a vzbudzuje
už roky pohoršenie občanov žijúcich
v bezprostrednom okolí. Situácia
s domami nie je jednoduchá, čo potvrdzuje mestský právnik JUDr. Ondrej Beracka: „Na Vajanského ulici
v Modre sa nachádzajú dva rodinné
domy. Jeden z nich je vo vlastníctve
tretej osoby a druhý je vo vlastníctve
mesta. Pôvodný vlastník domu, ktorý je k dnešnému dňu mestský, však
vzniesol svoju požiadavku na vrátenie tejto nehnuteľnosti späť a prebehlo aj súdne konanie o tomto nároku.
Mesto Modra z titulu svojho postavenia ako stavebného úradu realizuje
všetky potrebné úkony, aby sa havarijný stav týchto domov odstránil. Jeden z domov, ktorý nie je mestský však
patrí dvom vlastníčkam z Čiech a to
neúmerne predlžuje korešpondenciu
a všetky procesné úkony mesta. Do
druhého domu, ktorý je stále mestský je ťažšie robiť zásahy, vzhľadom
na vznesené nároky predchádzajúceho vlastníka. Keďže sa jedná o zložitý
prípad, pripravujeme samostatný článok, ktorý občanom vysvetlí podstatu
celého sporu a stavu daných domov.
Pokiaľ ide o osoby, ktoré tieto dva domy užívajú, tak je na vlastníkovi, aby
sa voči takému užívaniu bránil. Mesto
vo vzťahu k jednému z týchto domov
(ten, ktorý je zatiaľ mestský) uplatňu-
Časopriestor Meremy
Na chránenom pracovisku Musique
club galerie na Štúrovej ulici 61
v Modre je sprístupnená kolekcia
výtvarných diel klientov Domova
sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema, namaľovaných s láskou a posolstvom,
nazvaná Časopriestor. Koniec roka
býva spätý s potrebou zastaviť sa,
zamyslieť, bilancovať. Klienti DSS
a zariadenia podporovaného býva-
nia Merema počas roka zbierajú nápady, námety, zážitky a prostredníctvom maľby ich prenášajú na plátno.
Práve v adventnom období ich ponúkajú vám, s očakávaním ako a či
vás oslovia. O nadaní, kreativite, nevšedných schopnostiach, umeleckej
a remeselnej zručnosti našich klientov snáď už nikto nepochybuje. Pravidelne máte možnosť nahliadnuť
do ich sveta cestou prezentovania
je zákaz jeho užívania, no keďže nie
je neustále strážený, býva využívaný
inými osobami ako nocľaháreň“.
Mesto Modra má obsadenú aj pozíciu sociálnej pracovníčky zaoberajúcej sa i terénnou prácou. Je ňou Mgr.
Monika Bartošová, ktorá dlhoročné
skúsenosti s prácou s bezdomovcami hodnotí nasledovne: „Snaha riešiť problém bezdomovectva vyplýva
z ľudského prístupu poskytnúť pomoc
človeku v núdzi, a súčasne zabrániť
dôsledkom života na ulici – ako je
zgrupovanie sa a vysedávanie bezdomovcov na uličkách na námestí,
prespávanie na lavičkách, či obťažovanie okoloidúcich požiadavkou
o finančný príspevok a vzbudzovanie
verejného pohoršenia. Mesto sa zameriava aj na riešenie sociálnej situácie bezdomovcov ulice. Realizujeme
pomoc pri uplatnení zákonných nárokov, pri súdnom konaní, exekučnom
konaní, evidencii uchádzača o zamestnanie na úrade práce, zapájanie
do pracovných aktivít formou menších obecných služieb. Aktivity sú realizované aj prostredníctvom terénnej
sociálnej práce. Ponuky pomoci bezdomovcom niekoľkokrát prichádzajú aj zo strany verejnosti. Ako jeden
príklad z nedávnej minulosti uvediem
ochotu zaplatiť bývanie v robotníckej ubytovni bezdomovcovi prespávajúcemu v centre mesta na lavičke,
zabezpečiť mu možnosť osprchovať
sa, poskytnutie čistého oblečenia,
stravy. Túto „lukratívnu“ ponuku nemenovaný obyvateľ ulice odmietol.
Považujeme však za pozitívne, ak sa
nám bezdomovca v núdzi a bez bývania podarí nasmerovať na plnohodnotnejší život“.
Prispôsobivejší občania bez domova
však využívajú sociálnu pomoc vo
forme ubytovania v tzv. mestskom
útulku, situovanom v Mestskom centre sociálnych služieb. Ide o jednu
z mnohých foriem sociálnej pomoci,
výtvorov a výsledkov práce na rôznych podujatiach, výstavách a predajných trhoch. Z vášho záujmu
a obyčajnej ľudskej pozornosti majú
obrovskú radosť. Tentokrát vás opäť
pozývame na výstavu do našej kaviarničky, kde pri šálke výbornej kávy, lahodnej čokolády, či voňavého
čaju, môžete na chvíľu zastaviť čas
a v priestore dýchajúcom históriou,
vnímať harmóniu farieb čarovných
obrázkov. Výpovede na plátne sú
jedinečné, úprimné, ľudské. A práve to v tomto uponáhľanom hektic-
9
ktoré mesto Modra ponúka a neustále
rozširuje.
Ako to v útulku funguje? „Sociálna
služba v útulku sa poskytuje fyzickej
osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb a ktorá
nemá zabezpečené ubytovanie alebo
nemôže doterajšie ubytovanie užívať.
Pri prijatí musí fyzická osoba predložiť potvrdenie od obvodného lekára o bezinfekčnosti a potvrdenie od
psychiatra, že niet kontraindikácii k
umiestneniu v útulku“. Hovorí Mgr.
Zuzana Ochabová – koordinátor sociálnych služieb MsCSS. Služba v útulku je spoplatnená. Občan, ktorý je
v hmotnej núdzi zaplatí za deň 1,90 €
a osoba, ktorá nie je v hmotnej núdzi
- 3,00 €/deň. Medzi oboma stranami
je uzavretá dohoda na pol roka, podľa
konkrétnej situácie klienta je možné
ju predĺžiť. Ľudia, ktorí sa rozhodnú
využiť túto pomoc, majú zabezpečené ubytovanie, sociálne poradenstvo,
dokonca aj šaty a obuv. Obyvatelia
útulku nesmú užívať alkoholické nápoje, či omamné látky. Formou odplaty je aj ich výpomoc a ochota pri
činnostiach spojených s chodom centra, napr. drobné opravy, zametanie,
odpratanie snehu alebo starostlivosť
o záhradku. Reakcie ubytovaných sú
zväčša pozitívne. Pracovníčky im pomáhajú v mnohých oblastiach, či už
je to vybavovanie lekárskych vyšetrení, dávkovaní liekov, komunikácia
so súdnymi exekútormi, spolupráca
s úradom práce, či vybavovaní dokladov. Vždy závisí od danej aktuálnej situácie, s ktorou potrebuje klient
vypomôcť. Ako hovorí terénna pracovníčka M. Bartošová: „Podstatná
je snaha osoby riešiť svoju situáciu.
Pokiaľ je osoba svojprávna, rozhoduje a zodpovedá sama za seba. Preto
je proces smerujúci k možnému zlepšeniu takejto situácie nevyspytateľný
a dlhotrvajúci“.
(jk)
kom čase potrebujeme. Časopriestor
si v priestoroch Musique club galerie
môžete pozrieť od 1. decembra až do
konca januára. Tešíme sa na stretnutie s vami.
Touto cestou ďakujeme všetkým
sympatizantom nášho zariadenia za
celoročnú finančnú a morálnu podporu, vďaka ktorej sa nám darí zviditeľňovať sa a skvalitňovať život
zdravotne znevýhodneným ľuďom.
Prajeme vám príjemné vianočné
sviatky a úspešný nový rok 2012.
(dr)
Jesenná
brigáda
12. novembra zorganizovali OZ Klub
priateľov turistiky a Ochrana zdravia
a životného prostredia zbieranie odpadu v okolí Medvedej skaly medzi
Harmóniou a Pieskom. Zámerom bolo vyčistenie prostredia na trase plánovaného Modranského banského
náučného chodníka. 13 dobrovoľníkov vyzbieralo dve veľké vrecia
odpadu, ktorý v prírode zanechali
neporiadni občania. Realizácia náučného chodníka je v pláne na budúcu
jar. Bude mať približne 7 zastávok
a okrem spomínaných združení sa
na jeho realizácii podieľajú aj renomovaní odborníci. Cieľom chodníka
je propagácia modranského baníctva,
ktorého počiatky podľa historických
správ siahajú do konca 18. storočia.
Aktivity baníkov sa sústreďovali na
vyhľadávanie a ťažbu antimónu, pyritu, striebra a zlata. Ďalším projektom
združení je dokumentácia banských
objektov na území mesta a vydanie
odbornej publikácie o modranskom
baníctve. V prípade akejkoľvek pomoci nás môžete kontaktovať na mail
[email protected] alebo [email protected]
Mgr. Matúš SLÁDOK,
RNDr. Karol Pukančík
Violončelová
jeseň
Foto: jk
11. 11. o 18.00 h. sa v Sobášnej
sieni mesta konalo podujatie venované hudbe Violončelová jeseň.
Počas programu sa predstavili žiaci zo ZUŠ Modra, ZUŠ Istrijská
a ZUŠ Pezinok. Hosťami programu boli Ján Slávik a Daniela Varinská so Slovenskou rapsódiou od
Štefana Németh - Šamorínskeho.
Koncertný podvečer bol uvedený,
ako pozvánka na budúcoročný
hudobný festival zameraný na hru
na violončelo, ktorý sa bude konať
práve v Modre.
(red)
Ján Slávik.
Jubilujúca turistická
rozhľadňa
Vďaka nadšeniu dobrovoľníkov je Modra známejšia
V tomto roku si pripomíname 10. výročie vybudovania známej turistickej rozhľadne na Veľkej homoli. V apríli 2000 prijalo Mestské
zastupiteľstvo v Modre návrh turistu a značkára Milana Ružeka
o vybudovaní tejto stavby. Mnohoročné úsilie prinieslo výsledky
vďaka dobrovoľníkom, ochotným darcom, nadšencom turistiky
i vedeniu miest Modra a Pezinok.
Zasadanie koordinačného
výboru výstavby rozhľadne.
Nedeľa, 19. mája 2002 bola historickým dňom odovzdania rozhľadne verejnosti. Iniciátor myšlienky M. Ružek ju vtedy označil ako
symbol dobrej spolupráce miest
Modry a Pezinok v otvárajúcom sa
3. tisícročí. Pri príležitosti významného jubilea stavby, sme sa s Milanom Ružekom porozprávali o období budovania rozhľadne.
20. novembra 2001 bola dokončená výstavba turistickej
rozhľadne na Veľkej homoli. Boli ste iniciátorom, zároveň hlavným organizátorom jej vybudovania. Čo Vás doviedlo k tejto
myšlienke?
Na začiatku r. 1992, počas príprav výstavy k storočnici založenia
Modranského turistického spolku,
som sa z archívnych dokumentov
dozvedel, že v r. 1894 jeho členovia vybudovali prvú turistickú
rozhľadňu na vrchu Veľká homoľa
(709,2 m). Od tohto momentu ma
neustále prenasledovala myšlienka
vybudovať novú.
Od myšlienky k samotnej realizácii však vedie zväčša dlhá cesta. Iste to nebolo ľahké, ako ste
postupovali?
Desať rokov som túto myšlienku šíril medzi priateľmi turistami,
i v širokej verejnosti.. Svoju iniciatívu som predložil primátorom
počas výstavy Slovakiatour a to
r. 2000. Moja snaha zožala prvotný úspech. Vtedajší primátor mesta Modry Ing. V. Medlen prevzal
právnu zodpovednosť, za čo som
mu doteraz nesmierne povďačný.
Veľmi dobre na mňa zapôsobil aj
zodpovedný prístup vtedajšieho
riaditeľa technických služieb Modry Antona Macháčka.
K realizácii bola potrebná značná dávka odvahy. Organizačná
práca nikdy nie je prácou jednoduchou. Museli ste získať nielen
ľudí, ale predovšetkým financie.
Ako to celé prebiehalo?
V tom čase som omladol o 30 rokov a vrátil som sa do obdobia,
keď som organizoval miestne,
i celoštátne turistické podujatia.
Vytvorili sme koordinačný výbor spolu s Ing. arch. Vlastimilom
Dohnalom a Ing. Jánom Rajniakom. Boli to moji turistickí priatelia, ktorí bezplatne vypracovali
projektovú dokumentáciu a statiku rozhľadne. Gestorom výstavby
bolo Mesto Modra. Vstúpil som do
mediálneho priestoru a šíril som
vybudovanie rozhľadne ako dôležitého fenoménu pre cestovný ruch
v regióne. Podávali sme informácie smerom k verejnosti, ktoré nám
pomohli získať finančnú, pracovnú
a morálnu podporu. Začal som realizovať verejnú zbierku, z ktorej
financie som odvádzal na banko-
vý účet zriadený pre účel výstavby
rozhľadne.
V roku 2001 sa začalo už s výstavbou novej rozhľadne. Čo
všetko tento rok až do slávnostného otvorenia stavby priniesol?
V marci pokračovali práce už na
stavenisku. Obdivuhodná bola ľudská, ale i technická pomoc. Vtedajšie Lesnícke učilište nám pomohlo
s vývozom materiálu. V mesiacoch
apríl až august sme, s pomocou
dobrovoľníkov, kopali a betónovali základy. Vyriešili sme problémy s dodávkou stĺpov rozhľadne
z mestských lesov a získania firmy na realizáciu konštrukcie. Prvá
modranská firma odstúpila už v lete, ďalšia z Oravy začiatkom októbra. Pokračovali práce brigádnikov pri impregnácii drevených
dielov, ich vývoz a vynášanie na
vrchol. Od 22. 10. za veľmi nepriaznivého počasia nastúpili tesári firiem Kroubau a Močenok a za
pomoci brigádnikov stavbu postavili. Náklady na rozhľadňu boli
652 500 Skk. Nadšenie, zápal pre
prácu, svedomitosť a morálna podpora verejnosti sú hodnoty, ktoré
sú jedinečné a nedajú sa vyjadriť
peniazmi. Rozhľadňa je kolektívnym dielom, ale bez pomoci Tonka Macháčka by nebola. Šťastní sú
ľudia, ktorí iným urobia potešenie
a radosť.
V sférach turistickej verejnosti
ste považovaný za nestora slovenskej turistiky. V tomto roku
ste získali ďalšie ocenenia. Aké
to boli?
Bola mi udelená medaila Miloša Janošku za celoživotnú dobrovoľnú
prácu na rozvoji organizovanej turistiky v SR a Klubu slovenských
turistov. V novembri to bolo verejné
poďakovanie za 35-ročnú bezplatnú
prácu v redakčnej rade a publikačnú
činnosť v časopise Krásy Slovenska
od Klubu slovenských turistov a vydavateľstva Dajama z príležitosti 90.
rokov vzniku časopisu.
Pán Ružek, prajem Vám v mene
všetkých Modranov, ešte mnoho
elánu a síl v živote.
Zhovárala sa: J. KUCHTOVÁ
Modranský turistický spolok pozýva všetkých Modranov na spoločné novoročné
stretnutie, ktoré sa uskutoční
1. januára 2012 o 13.00 pod
rozhľadňou.
(red)
Foto: archív MZ
MODRANSKÉ ZVESTI
10
MODRANSKÉ ZVESTI
Jubilanti:
Spoločenská
kronika
Narodili sa:
Bajcsiová Michaela
Bučeková Bronislava
Ivančák Miroslav
Kovačič Albert
Majbová Michaela
Poláček Jakub
Šremková Barbora
Švecová Anna
Varga Matej
Vojtko Michal
Zveledová Barbora
14. 11.
24. 11.
14. 11.
16. 11.
10. 11.
6. 11.
25. 11.
24. 11.
29. 11.
26. 11.
29. 11.
Kšiňanová Emília, 100r.
Ing. Rigan Ján, 83r.
Regina Viliam, 60r.
Bartošová Emília, 92r.
Jelemenská Vlasta, 88r.
Príbulová Anna, 92r.
Riganová Oľga, 82r.
Lederleitner Jozef, 67r.
4. 11.
7. 11.
9. 11.
13. 11.
20. 11.
23. 11.
23. 11.
26. 11.
Opustili nás:
99-ročná
Uhrová Oľga
26. 12.
97-ročná
Maghutová Anna
31. 12.
95-ročný
Bollardt Alfréd
8. 12.
90-ročná
Knapeková Zuzana
31. 12.
85-roční
Hornáčková Mária
8. 12.
Valach Vladimír
25. 12.
80-ročné
Kacvinská Eva
10. 12.
Šebová Oľga
3. 12.
75-ročná
Galášová Ružena
24. 12.
70-roční
Belica Ivan
23. 12.
Bíliková Emília
11. 12.
Budovský Karol
3. 12.
Hajdušek Jaroslav
10. 12.
Kadlečík Alexander
28. 12.
Ružeková Estera
2. 12.
Šoková Hedviga
24. 12.Eva
HORVÁTHOVÁ, ev. obyv.
Nezabúdame
Dňa 2. 12.2011 sme si pripomenuli 1.
výročie smrti pani Anny Konigovej
a 10. výročie smrti pána Stanislava
Fialu. S láskou, úctou a vďakou
na nich spomína Maťko a ostatná
rodina. Kto ste ich poznali, venujte im prosím tichú spomienku.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, rodine, priateľom a známym,
ktorí sa rozlúčili s našou drahou mamou, babkou
a prababkou Annou Pribulovou, rod. Flaškárovou,
ktorá nás náhle opustila vo veku takmer 93 rokov.
Bolo jej dopriate v zdraví a pohode dožiť sa tohto vysokého veku, tešiť sa zo života, úspechov a radostí a do konca života
byť na pomoci tam, kde to bolo potrebné. Rodina Pribulova
Nezabudneme
Dňa 28. 12. 2011 uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustil náš najdrahší, milovaný tatičko, brat, švagor,
dedko a pradedko Štefan Ružička vo veku 86 rokov
svojho života. S veľkou láskou a úctou, so slzami
v očiach spomína dcéra Angelika so súrodencom,
vnučky, vnuci a pravnuci. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú
spomienku. Ďakujeme.
Pozor! Nová sociálna prepravná služba bude spustená v januári 2012.
Kontakt - MsCSS Modra na tel. č.: 0905 973 871, 647 46 25, alebo na
MsÚ Modra (Útvar sociálny, školstva a zdravotníctva) tel.: 6908 314.
11
Spomienka
Naše spomienky sú tiché a pokojné...
Dňa 30. 12. 2011 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá manželka, matka a babka Marta
Smetanová. S láskou a úctou spomína celá rodina.
Spomíname
Úsmev v tvári, radosť v oku, úsmevy na každom
kroku... Takto si ho pamätáme, s láskou naňho
spomíname – manželka, deti a vnúčatá. Je to už 9
rokov čo nás 11. 12. 2002 navždy opustil náš drahý
tatinko a dedko Jožko Číž. Ak ste ho poznali a mali ste
ho radi, venujte mu prosím tichú spomienku. Ďakujeme.
Tichá spomienka
Ten, kto poznal – spomenie si.
Ten, kto miloval – nezabudne.
Dňa 27. 12. 2011 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec MUDr.
Erich Moravčík. S úctou a láskou na neho spomínajú
manželka, dcéra a syn s rodinami.
Tichá spomienka
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ... Dňa 20.
12. 2011 uplynie 20 rokov od úmrtia nášho manžela,
otca. Dedka, pradedka, brata Františka Sečkára.
Spomienka
Dňa 31. decembra 2011 si pripomenieme 10.
Výročie smrti nášho drahého manžela, otca, starého
otca, krstného otca, brata, švagra Ing. Jozefa Juriša
z Modry. Za tichú spomienku a modlitby vám
ďakujeme. Manželka, synovia a dcéra s rodinami.
Spomíname
Dňa 4. 12. 2011 uplynulo 15 rokov, čo nás opustil
manžel a otec Ing. Bohumil Závodský. Spomíname
s láskou.
Spomíname
Dňa 7. 12.2011 uplynulo 30 rokov od úmrtia nášho
otca, dedka, pradedka, praprapedka Jozefa Sečkára.
MODRANSKÉ ZVESTI
Spomienka
na V. Šikulu
Galéria W. Baya v Hainburgu
Novembrový recitál Pocta Šikulovi otvorili žiaci ZUŠ a primátorka
Modry H. Hlubocká, ktorá poukázala na Šikulove celoživotné väzby
k mestu a vyzdvihla jeho literárnu
tvorbu. Prítomným sa prihovorila
i manželka Šikulu, A. Šikulová. Víťazkou I. kategórie sa stala H. Ševčíková z PaKA Modra s prednesom
Čechovovho textu Komik. V II. kategórii sa na 1. mieste umiestnila B.
Lenčuchovej z Gymnázia K. Štúra
s prednesom Šikulov text Prázdniny so strýcom Rafaelom. O Šikulovi diskutovali hostia V. Švenková
a A. Baláž, v závere bol premietnutý film Zuzanka Hraškovie, podľa scenára V. Šikulu. Podujatie pripravili: A. Herceg z PaKA Modra
a A. Petrakovičová z MĽŠ, Mesto
Modra, Obec Dubová, vydavateľstvo Ikar, Knižná revue, ZUŠ Modra a Vinárstvo J&R Pretzelmayer.
(red, krátené)
Neskorý jesenný čas, našťastie nefúkal severák a nepadal sneh,
ale na konci pracovného týždňa sme sa stretli s príjemnou ponukou, ktorá rozohrieva a poteší srdcia. Viacero Modranov sa
zúčastnilo otvorenia výstavy maliara Williho Baya v Hainburgu,
ktorú zorganizovala 18. novembra pani Eva Bayová. Tí, ktorí
prijali pozvanie na túto výstavu, sa mali možnosť pozrieť si výber z celoživotnej tvorby autora. Willi Bay sa okrem svojej profesie architekta venoval aj olejomaľbe.
Spomienka na maliara z Modry
Vo výstavnej miestnosti podujatie s veľkým dojatím otvorila pani
Bayová, obrazy sa jej stále spájajú
s rokmi spoločného života s manželom Willim. Oficiálne privítanie
predniesla I. Herchlová, hudobný
program pripravili manželia Cibuloví spolu so spevom Ivetky Cibulovej. Za mesto Modra príhovor
a pozdrav od primátorky predniesla
Viera Jančovičová, odznela i báseň
z vlastnej tvorby Ľubomíry Mihálikovej. Pani Vilma predniesla text
v nemčine, ktorý modranská poetka
Edita Walterová pripravila ako leitmotív výtvarnej vernisáže. Účastníci podujatia sa mohli vynadívať
na scenérie, realistické žánrové obrázky zo života malého mesta, či
vidieka, krajinky prekrásne kytice,
úsmevné náladové momentky domácich miláčikov mačičiek, psíkov,
alebo niečo, čo už dnes nepoznáme
- husičky pri potoku. Na výstave
sú umiestnené aj obrazy z Modry,
Horná brána, neexistujúca Dolná
brána, dispozičné riešenia priestorov, námestia, predmestia, v kto-
Jedinečná škola svojho druhu
né vedomosti a zručnosti umožňujú
absolventom uplatnenie sa v oblasti
súkromného podnikania (súkromné
MŠ, au-pair, cestovné agentúry, event
agentúry, centrá voľného času, opatrovateľské centrá, domovy dôchodcov a pod.). Žiaci si svoje praktické
zručnosti overujú v rámci odbornej
praxe v predškolských, školských,
kultúrnych a sociálnych zariadeniach
v Modre a v okolí a odozvy na ich činnosť sú vždy kladné. Svedčí o tom aj
množstvo pozvánok na rôzne kultúrne vystúpenia a podujatia. „Pakári“
sa napríklad zúčastnili modranského
Vinobrania a pracovali v informačnom stredisku, spolupracujú s múzeami v Modre i v Pezinku, organizujú
Modranská „Pakáreň“
Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre patrí medzi najstaršie
stredné školy na Slovensku a v minulom roku oslávila už 140. výročie
od svojho založenia. Zdôrazňovanie dlhodobej vzdelávacej činnosti má
význam najmä v súčasnosti, keď vznikajú nové školy, ponúkajúce študijné odbory, ktoré čerpajú svoju obsahovú náplň z klasických a overených vzdelávacích programov. Tie naše prešli rokmi skúseností, overovania a zmien, pod vedením plne kvalifikovaných učiteľov, z ktorých
mnohí sú samotnými tvorcami obsahových štandardov vzdelávania.
Zo
skratky PaKA si
študenti vytvorili
pomenovanie
„PAKÁREŇ“,
ktoré však vôbec nemá menejcenný
význam. PaKA ponúka vyučovanie
odborných predmetov, špecifických
pre humanitnú oblasť: pedagogika,
psychológia, sociológia, animácia,
opatrovateľská činnosť a iné. Absolventi, okrem odbornej spôsobilosti,
získavajú aj výborné predpoklady
pre vysokoškolské štúdium humanitného zamerania. „Na Pegine dobre,
na Pegine zdravo, ale na Pegine švárnych chlapcov málo....“. Tieto slová
pesničky, znejúce mestom pri rozlúčke maturantov, už dávno nie sú pravdou. Dnes sa učiteľmi pre materské
školy a vychovávateľmi stávajú aj
chlapci a pre ich profesionálne uplat-
nenie sú vhodné aj ďalšie odbory.
Animátor voľného času patrí medzi
prvé odbory, ktoré sa začali venovať
príprave pre služby v cestovnom ruchu. Za názvom sa skrývajú budúci
sprievodcovia, delegáti, pracovníci
cestovných agentúr, či event manažéri, ktorí získavajú kvalifikáciu na
PaKA už 15 rokov. Odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
prešiel niekoľkými zmenami, hlavne
svojho názvu. Obsah však ostal rovnaký a vznikol práve na našej škole.
Umožňuje absolventom profesionálne uplatnenie sa vo sfére starostlivosti o človeka. Všetky tri študijné
odbory smerujú do sféry sociálnych
služieb, ktoré majú v súčasnosti
vzrastajúci trend a stúpa ich atraktivita a žiadanosť. Práve preto sme do
nášho študijného programu zaviedli
predmet podnikanie a projektovanie
v odbore. Získané základné odbor-
rých je obsiahnutý estetický objekt,
s vystihnutým nádychom krásy
a vzdušnosti. Farby žltej, energickej
životnej presily, farby zrelej jesene,
alebo Modra v zime, či nostalgická
Modra. V rukopise maliara je cítiť
architektonickú predstavivosť. Je
až obdivuhodné, ako dokázal skĺbiť
umeleckú tvorivosť na vyjadrenie
vnútorných pocitov, obdivuhodné
je aj to, ako manželka Eva Bayová
s porozumením a s úctou pristupuje k zachovaniu pamiatky svojho
manžela, ktorého tvorba je navždy
uzavretá. Obdivujem veľkorysé
gesto E. Bayovej, ktorá k výtvarnému umeniu pristupuje ako kustód,
človek kultivovaný, čím urobila
šťastnými ľudí okolo seba. Za zážitok z vernisáže v Hainburgu, kde
sa zároveň zbližujú národy, diskutujú ľudia o kráse, patrí vďaka a tiež
úprimná spomienka na Williho
Baya, ktorého výtvarné obrazy aj
o Modre rozprávajú v Hainburgu.
Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ
podujatia v zariadeniach sociálnych
služieb a pripravujú programy pre inštitúcie v blízkom či vzdialenejšom
okolí. Nový vzdelávací program PaKA sa snaží v maximálnej miere rozvíjať kreativitu žiakov vo všetkých
oblastiach. V poslednom čase aj interiér školy zmenil svoju tvár. Okrem
výmeny okien, nových sociálnych
zariadení, rekonštrukcie elektrických
rozvodov v celej budove školy sme
vynovili našu „spoločenskú miestnosť“, v ktorej máme krásne pódium.
Veríme, že sa všetkým študentom aj
zamestnancom školy bude aj naďalej
dariť a bude tu stále vládnuť „domáca atmosféra“, o ktorej hovoria naši
absolventi.
Tatiana HORKÁ
foto: archív PaKA
12
MODRANSKÉ ZVESTI
Stretnutia
PaedDr. Elena Kľúčiková
foto: archív EK
Hodváb, materiál jemný a ľahučký ako motýlie krídla, priezračný
a chvejivý ako trblietavé krídla vážok. Jemnosť musí byť základná
vlastnosť človeka, ktorý maľuje na hodváb obrazy hladkajúce dušu,
myseľ i telo. K nim patrí i textilná výtvarníčka PaedDr. Elena Kľúčiková. Maľba na hodváb bola u nás dlho technikou neznámou a ak
niekoho zaujala do tej miery, že sa rozhodol vniknúť do jej tvorivých
i technologických tajov, musel sa veľa učiť úplne od začiatku.
Elena Kľúčiková sa narodila
roku 1961 v Trnave. Na Strednej priemyselnej škole textilnej
v Brne maturovala v roku 1980
na oddelení Výtvarné spracovanie odevov a pletenín.
V rokoch 1980 – 85 študovala na
Pedagogickej fakulte UK v Trnave aprobáciu výtvarná výchova
a ruský jazyk. Tu získala odborné vedomosti v rôznych technikách výtvarnej práce. Maľba,
grafika, všetky spôsoby spracovania textilu – batika, art protis, gobelín, neskôr i pletená tapiséria. Pod vedením akad. soch.
Alexandra Viku zvládla i tvorbu
medaily a plakety. Po absolvovaní PdFUK učila v Modre na
Pedagogickej a kultúrnej akadémii a neskôr na Gymnáziu. Práca
s textilom však zostala jej vytúženým svetom. Tvorila a vystavovala aj počas tohto učiteľského obdobia a celý čas snívala
o uskutočnení svojho detského
Historický kalendár – časť 12.
Modranské osobnosti a udalosti
2. septembra 1911 sa narodil v Pukanci Ján Bázlik, kde sa vyučil za
hrnčiara. V Modre pôsobil ako hrnčiar – džbankár v keramickej dielni. Úzko spolupracoval s manželkou – dcérou pukaneckého známeho
hrnčiara, ktorá okrem toho, že sa
venovala maľovaniu keramiky zúčastňovala sa i výučby učňovského dorastu. Obaja sú pochovaní na
modranskom cintoríne.
21 . novembra 1901 sa narodil Július Brychta. Po absolvovaní právnickej fakulty pôsobil ako právnik
v službách mesta Bratislavy, od roku 1940 na legislatívnom oddelení Ministerstva školstva. Od roku
1946 bol vedúcim pracovníkom na
Povereníctve školstva a profesorom
na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského. Je spolutvorcom zákonov o jednotnej škole, autorom
viacerých učebných textov a publikácií. Pochovaný je na modranskom
cintoríne.
1. decembra 1911 sa narodil Michal Škarčák. Pôsobil v Slovenskej
ľudovej majolike ako džbankár. Bol
odborníkom v modelovaní keramických figúrok a dal podnet k vzniku
nového výrobného odvetvia výroby zalievaných plastík. Zúčastnil
sa medzinárodných výstav a získal
ocenenie na EXPO v Bruseli v roku
1958. Je pochovaný na modranskom
cintoríne.
8. decembra 1871 sa narodil Tomáš
Andraškovič. Umeleckú priemyselnú školu a krajinárstvo študoval
v Mníchove. V Modre portrétoval
Samuela Zocha, odmaľoval Štúrov
hrob a častým motívom jeho malieb
boli modranské vinohrady.
11. decembra 1816 sa narodil
v Modre Pavol Lichner. V Modre
aj študoval a neskôr pôsobil na lýceu v Bratislave. Je autorom prvej
maďarskej učebnice gréčtiny, venoval sa dejinám lýcea, Bratislavy
a protestantizmu. Vydal filologické
dielo o budínskom mestskom práve
a stredovekej nemčine. Koncipoval
učebný plán pre gymnázium v Zay-Uhrovci. Od roku 1859 bol členom
sna – maľovať na hodváb. V spomienkach na starorodičovskú
krajčírsku dielňu mal hodváb významné miesto. Svoje prvé maľby touto technikou vytvorila ako
10-ročná. K terajším fascinujúcim výsledkom sa Elena Kľúčiková dopracovala cieľavedomou
prácou. Nenahraditeľným prínosom bolo pri tom porozumenie
a pomoc manžela.
Nápad a jeho postupná realizácia je u maľby na hodváb záležitosť sústredeného uvažovania,
presného naplánovania postupu prác, vrátane výberu farieb,
kontúr a iných tvorivých prvkov.
To všetko sa prispôsobuje námetu, kompozícii, výtvarnému zameraniu. Autorka sa vo svojich
maľbách nenechá viazať formátom. Štvorec, obdĺžnik, kruh jej
rovnocenne umožňujú rozohrať
symfóniu farieb, tvarov, línií.
Jemne rešpektuje rozmer pracovnej plochy pri úžitkovom zameraní diel. Vankúše, kravaty,
šatky či šálilky, bytové doplnky
i odev vytvára s citom pre ich intímne využitie. Vo všetkých dielach voľnej či úžitkovej tvorby
korešpondentom Uhorskej akadémie vied. Ovládal jedenásť jazykov.
12. decembra 1941 vyhlásil predseda vlády a minister zahraničia
Vojtech Tuka, že Slovenský štát
vstupuje do vojnového stavu so
Spojeným kráľovstvom Veľkej
Británie a Spojenými štátmi americkými. Z hľadiska zahraničného
práva sa vytvoril úplne nový vzťah
našej vlasti k neskorším vojenským
útokom (najmä leteckým) na naše
územie a právnemu postaveniu našich občanov, ktorí bojovali proti fašistickému Nemecku.
14. decembra 1906 sa narodil Ján
Bakoš. Vyučil sa za debnára a pôsobil v Užhorode. Po návrate do Modry založil prosperujúcu debnársku
dielňu, kde zamestnával vyše dvadsať pracovníkov. Veľké a kvalitné
sudy vyrábal nielen pre slovenských
vinohradníkov, ale i pre zahraničie.
Po roku 1948 jeho firmu znárodnili. On sám bol prenasledovaný, väznený a strávil dlhšiu dobu v pracovných táboroch v Čechách. Zomrel
pomerne mladý na následky poškodenia zdravia vo väzeniach a pracovných táboroch. Je pochovaný na
modranskom cintoríne.
(vj)
13
pracuje so širokou škálou výrazových prvkov, medzi ktorými
dominuje záujem o farbu. V spojení s plochou a líniou vytvárajú
perspektívne priezory do hĺbky
času. Nepracuje len s tradičnými
geometrickými tvarmi, ale najmä
vo voľnej maľbe uplatňuje štylizované tvary zeme a rastlinné
prvky na bohato prepracovanom
pozadí.
V rámci mnohotvárnej tvorivej
práce rozvíjala autorka kontakty v rôznych oblastiach spoločenského života. Má za sebou
dlhý rad výstav samostatných
i spoločných, doma i v zahraničí. Jej diela robia radosť ľuďom
na celom svete. Popri krajinách
takmer celej Európy, je to i Kanada, Mexiko, Nový Zélend,
Austrália a USA.
Elena Kľúčiková pristupuje k
tvorbe citlivo, s vášňou a zanietením. Pri práci počúva svoje
duchovné srdce, ktoré rozpráva
vibráciami svetla a radosti. Prajeme všetkým v tomto vianočnom čase aby prenechali vnímanie sveta svojej duši.
Tamara ŽIŠKOVÁ
Autorský večer
básnika Babína
Modranské kráľovské divadlo
v Modre pripravilo v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom Modra autorský literárny
večer. 23. novembra o osemnástej hodine navštívil Modru básnik Emil Babín. Predstavil prítomným novú zbierku básní Jar
v raji, z ktorej pochádza aj báseň s príznačným textom Povodeň na Píle. Tá opisuje udalosti
z júna tohto roka, kedy neďalekú
obec postihla živelná katastrofa. Večerom sprevádzal Jozef
Šimeček, ktorý privítal aj hostí z Bratislavy, herca Činohry
Slovenského národného divadla Františka Kovára a známeho
husľového virtuóza Petra Michalicu. Obaja sú básnikovými dobrými priateľmi a pozvanie prijali
s potešením. Organizátori plánujú pripravovať pravidelné literárne večery, kde budú predstavení
autori tvoriaci práve v malokarpatskej oblasti.
(jk)
MODRANSKÉ ZVESTI
KESSA –
najlepšie
a najkrajšie
V októbri sa dievčatá z mažoretkového klubu KESSA z Mestského kultúrneho strediska v Modre
zúčastnili súťaže MISS mažoretka 2011 a súťaže miniformácií
v meste Senica. Organizovali ju
senické Mažoretky Luxet a Twirlingový klub Gymnik. Súťažili
dievčatá vo veku od deväť do šestnásť rokov a Mažoretky z KESSY
patrili k najmladším súťažiacim.
Aj napriek tomu boli v kategórii
malých formácií najlepšie, zvíťazili s veľkým bodovým náskokom a do Modry si odniesli zlaté medaile. KESSA mala svojich
zástupcov aj v súťaži MISS mažoretka. Táto súťaž bola veľmi
náročná a skladala z troch súťažných disciplín. Bola to povinná
sólo choreografia s mažoretkovou paličkou a po nej nasledovala voľná diciplína, v ktorej sme
súťažili s choreografiami s pom-pomami. Poslednou disciplínou
bol rozhovor s moderátorkou,
v ktorom dievčatá improvizovali a odpovedali na rôzne otázky.
Porota rozhodla, že na prvých
dvoch miestach sa umiestnili až
dve súťažiace zo súboru Mažoretky KESSA. MISS mažoretkou za
rok 2011 sa stala Karolína Kollárová a 1. Vicemiss Carmen Belicová. Titul 2. Vicemiss ostal v Senici a získala ho domáca Katarína
Kadličíková. Pri slávnostnej korunovácii dostali dievčatá korunky, šerpy a veľa darčekov od
sponzorov. V programe vystúpil
spevák zo súťaže Superstar Ľubomír Miča. V prestávkach medzi
jednotlivými disciplínami robila
program Patrícia Masárová - DJ
Goja z Holíča, ktorá so súťažiacimi, trénerkami aj obecenstvom
cvičila Zumbu a starala sa o dobrú
zábavu. Ďakujeme organizátorom
za pekný mažoretkový deň, priateľskú atmosféru a povzbudzovanie, dobrú zábavu, občerstvenie
a aj všetkým ochotným majiteľom firiem, ktorí finančne a mediálne podporili túto dobrú akciu
pre mládež. Mažoretkám KESSA
sa opäť podarilo výborne reprezentovať mesto Modra aj Základnú školu na Vajanského ulici.
Bc. Andrea DOBROTOVÁ
Blahoželáme
PHO je najlepším dobrovoľníckym projektom v bratislavskom kraji
Najlepší dobrovoľnícky projekt
v Bratislavskom kraji
5. decembra 2011, pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, vyvrcholenia Európskeho
roka dobrovoľníctva 2011 a pri
nadobudnutí platnosti Zákona
o dobrovoľníctve, ocenilo občianske združenie C.A.R.D.O. „Bratislavských dobrovoľníkov roka“.
Akcia sa konala pod záštitou Ministra vnútra SR, Daniela Lipšica a Ministra školstva SR, Eugena Jurzycu. Možnosť nominovať
dobrovoľníkov a dobrovoľnícke
projekty využilo 24 mimovládnych organizácii a jedna skupina
občanov. Malokarpatská komunitná nadácia REVIA nominovala do kategórie Dobrovoľnícky
projekt roka Park hrania a oddychu v Modre, do kategórie Dobrovoľník roka Daniela Bartoša za
jeho prácu pre PHO. Všetky nominácie hodnotila nezávislá hodnotiaca komisia v zložení: Jana
Žitňanská (poslankyňa NRSR),
Petra Nagyová Džerengová (námestníčka primátora Hlavného
Mesta SR Bratislavy, Alena Pániková (Nadácia otvorenej spoločnosti), Milica Danková (Centrum
pre filantropiu) a Bohdan Smieška
(Nadácia Intenda). Daniel Bartoš
preberal ocenenie Dobrovoľnícky
projekt roka z rúk Ministra vnút-
ra SR, Daniela Lipšica. Pri tejto
príležitosti povedal: „Park hrania
a oddychu je skupina ľudí, ktorí
s myšlienkou prišli a venujú jej
svoj čas a energiu. Bez podpory
mesta, Revie, podnikateľov, inštitúcií a darcov by sme napredovali omnoho pomalšie, možno vôbec nie. Podpora je pre nás hnací
motor do ďalšej práce. Ocenenie
je tiež veľká motivácia a zároveň
záväzok. Práce na projekte sa neskončili, ďakujeme a pokračujeme ďalej!“ C.A.R.D.O. štvrtým
ročníkom oceňovania upozorňuje
na hodnotu dobrovoľníkov, ktorí
poskytujú neuveriteľné množstvo
času a energie v prospech mimovládnych organizácií, komunity
a ľudí nielen v Bratislavskom kraji, ale na celom Slovensku.
Vianočné trhy priniesli vďaka dobrým ľuďom a Revii
2x588,73 eur
V charitatívnom stánku PHO na
Vianočných trhoch pred kultúrnym domom nadšenci z ihriska
ponúkali za dobrovoľný príspevok koláče, ktoré napiekli spolu
s mamičkami z Materského centra Modráčik a s členmi Klubu
dôchodcov pri Mestskom centre
sociálnych služieb v Modre. Spoločne vo vedľajších stánkoch trhovníčky dobroty nahlas ponúkali
Hádzanárska sezóna
Bilancia jesennej časti
V decembri sa pre našich hádzanárov a hádzanárky ukončila jesenná
časť sezóny 2011/2012. V rôznych súťažiach, ktoré sú organizované
BHZHá a SZH máme spolu 15 družstiev. Ďalšie 3 školské družstvá sa
zúčastňujú celoslovenskej súťaže ŠŠS a ŠT.
V jesennej časti sa najviac darilo
prípravkám ročník narodenia 2003
a mladší, ktorí sú po jesennej časti na
1. mieste. Prvé miesto a to bez straty
bodu zatiaľ držia aj mladší žiaci v súťaži Majstrovstiev BKZHá. Napriek
tomu, že náš klub väčšiu časť svojej pozornosti venuje mládežníckym
družstvám, nemôžme nespomenúť,
že aj naši muži sú po jesennej časti
na 1. mieste v 1. lige Jediné dva body stratili po prehre s družstvom ŠKP
Pezinok „B“. Výborne si vedú aj naše mladšie žiačky, ktoré zatiaľ pre-
hrali iba s družstvom ŠKP Bratislava
“A“ a v celkovom hodnotení im patrí
skvelé 2. miesto. Naši starší žiaci sú
po jesennej časti takisto na 2. mieste a rovnako na 2. mieste sú aj naši
prípravkári ročník narodenia 2001
a mladší. Staršie žiačky obsadili po
jesennej časti 4. miesto len zásluhou
horšieho skóre. Výborné výsledky
zaznamenali v jesennej časti v 1. lige
naši mladší dorastenci, ktorí okúsili
trpkosť prehry len tri krát a po jesennej časti im patrí priebežné 3. miesto,
ktoré by im zaručovalo postup na zá-
Daniel Bartoš.
foto: cardo
14
a tým dotvárali atmosféru. Ďakujeme mestu, konkrétne Mestskému kultúrnemu stredisku, že pre
nás našli priestor a požičali nám
stánok, Súkromnému centru voľného času za pomoc pri organizácii. Vďaka dobrým ľuďom sme
vyzbierali 588,73 eur. Od Malokarpatskej komunitnej nadácie
REVIA sme dostali nádherný vianočný dar, ku každému vyzbieranému euru doloží 1 euro a vyzbieranú sumu zdvojnásobí. Vianočné
trhy pre PHO priniesli 1177,46
eur, ďakujeme za podporu!
Miriam FUŇOVÁ
verečný finálový turnaj o majstra SR.
Starším dorastencom sa až tak nedarí
a po jesennej časti im patrí priebežné
8. miesto. Žiaľ trocha horšie sa darí aj
našim ženám, ktoré po jesennej časti
sú na 10. mieste. Veľmi nás potešila
správa na záver sezóny, keď rezerva
našich mladších žiakov po prvý krát
v tejto sezóne zvíťazila a pevne dúfame, že v jarnej časti si ešte nejaké
víťazstvá pripíšu.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým hráčom a hráčkam a trénerom za vynikajúcu reprezentáciu
nášho klubu a mesta. Ďalej sa chceme
poďakovať rodičom, všetkým sponzorom, predstaviteľom Mesta Modra
za spoluprácu a všetkým fanúšikom
športu a zvlášť hádzanej prajeme
krásne prežitie Vianočných sviatkov
a v roku 2012 najmä zdravie, šťastie,
lásku a veľa pohody.
Milan HÝLL
MODRANSKÉ ZVESTI
Súkromná škôlka
DC Predškoláèik
starostlivos o deti od 2 do 6 r.
s vyuèovaním angliètiny
už piaty rok vo Vajnoroch
www.predskolacik.sk
tel.: 0905 312 280
15
Renovácia Dverí
Naão maºovaÈ staré, alebo kupovaÈ 66 DRUHOV
nové dvere a kuchynskú linku,
ktoré prakticky slúÏia svojmu úãelu? DVERÍ
renovácia zárubní
Vበproblém je renovácia kuchynsk˘ch liniek
za jeden deÀ renovácia vstavan˘ch skríÀ
vyrie‰en˘!
V¯ROBA NOV¯CH DVERÍ A ZÁRUBNÍ
AKCIA 3 0 % NA KOVANIE!
RENDOORS
P. F. 2012
srdce želá,
tko, èo si len
stia ve¾a, vše
pechy
om roku ša
u vás hos. Ús
je
V nastávajúc
alý
trv
nech
,
e spokojnos
ám, mužom
žen
í
zdravie, šasti
ost
rad
ve¾a
nosti a ve¾a,
tkom,
vše
vo
v práci, v èin
rí
da
sa lepšie
dkom, nech
ch sa z lásky
babkám, de
hoda, deti ne
me nech je po
! Na stole
v každom do
itá do krásy
kv
pre
a
dr
ch Mo
ly a piesne
narodia. Ne
kostole chvá
, klobásy, v
e.
chlieb, vínko
preži môžem
í
rav
zd
v
ïalší rok
,
zbožné, nech
ovcom i tým
om
zd
be
,
aj boháèom
na
Chudobným
v ulièkách,
na Vàškoch,
èo majú dom
.
námestí
2012 praje
Šastný rok
estí
dranských zv
redakcia Mo
Amavet klub 878 alias Trúbkoklub
iste poznáte z viacerých kultúrnych
podujatí organizovaných v meste.
Určite ste si všimli zrekonštruované
pódium a priestor na nádvorí Múzea Ľ. Štúra, ktorý je taktiež výsledkom našej práce. V malebnom mestečku Modra pravidelne, každý rok,
organizujeme aj premietanie dokumentárnych filmov z edície festivalu JEDEN SVET. Preto by sme
vás radi pozvali na ďalšie premie-
tanie, ktoré sa bude konať v dňoch
14. a 15. januára 2012 v Kine Mier,
so začiatkom o 16.00 h. Študenti SŠ
majú vstup zdarma.
Premietneme nasledovné filmy:
Krv v mobile, Barbershop punk,
Ukrajinska Chealsa, Teraz ťa máme
radi, Po revolúcii, Solartax.
Pre podrobnejšie informácie o filmoch prosím navštívte internetovú
stránku: www.jedensvet.sk v sekcii
filmy. Michal BÚTOR
Aj študenti vinárskej
školy darovali krv
Žiaci Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre sa v posledných rokoch pravidelne zúčastňujú darovania krvi, ktoré organizuje
spolok SČK v Modre.
29. 11. 2011 sa zúčastnilo odberu krvi 5 našich žiakov - maturantov. Prišli darovať krv napriek tomu, že v sobotu 3. 12.c2011 ich čakala stužková
slávnosť.
Vďaka patrí týmto žiakom: Martin
Šulavý, Richard Rešetka, Filip Soldán, Roman Polkoráb a Emília Konvičková. Ich postoj k darovaniu krvi
je ovplyvnený aj pracovníkom školy,
pánom Ľubošom Šimonovičom, ktorý si v piatok 2. 12. 2011 prevzal diamantovú plaketu darcu krvi za viac
než 80 odberov. Ďakujeme a gratulujeme. Mgr. Jarmila SODOMOVÁ
0948 004 774
0902 129 179
0908 608 904
Mail: [email protected]
Web: www.rendoors.sk
OPTIKA - Martinkoviè
už èoskoro otvoríme
v Modre
033/647 50 88
v príjemnom rodinnom prostredí
Na námestí
Štúrova 71
MODRA
široký výber okuliarových rámov
- dámskych - pánskych - detských
VIANOÈNÁ AKCIA:
30% z¾avy na všetok tovar
Využite u nás kvalitné služby za nízke ceny.
Otváracie hodiny:
PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 14.00 - 18.00
SOBOTA:
9.00 - 12.00
Tešíme sa na Vašu návštevu!
Jeden svet 2012
Tel.:
DETSKÉ CENTRUM
DOMÈEK
NA KOPÈEKU
Poskytujeme kvalifikovanú starostlivos
celodennú
poldennú
hodinovú
o Vaše diea vo veku od 1,5 - 4 rokov
Bližšie info: 0903 488 283, 0908 497 191
Riadková inzercia
l Dlhodobo prenajmem kompletne zariadený 1-izbový byt so sat.
TV a internetom v centre Modry.
Cena 330,- EUR mesačne vrátane
všetkých energií a ostatných nákladov - bez doplatku. T: 0944179316
l Hľadám pani na upratovanie
domu v Modre - Harmónii.
Kontakt: Katarina Bystricka,
tel.: 02/52 62 51 77
l Predám peknú jednopodlažnú
zrubovú chatu s terasou a 2 balkónmi, s murovanou garážou a pivnicou v peknom lesnom prostredí
na hrebeni Karpát, Modra - Piesky
nad Zochovou chatou. Chata má obývaciu izbu s kozubom, 2 spál-
ne , kuchyňu, kúpeľňu s WC. Cena
[email protected]
l Predáme pekný 3 izb. tehlový
byt na Dukelskej ul.
Tel.: 0908 739 558.
l Vezmem do prenájmu záhradu
v Modre alebo blízkom okolí.
Tel.: 0903 400 124
l Prenajmem 2 – izb. Byt v RD
v Modre.
Tel.: 0908 058 174.
l Súkromné opatrovanie priamo
v domácnostiach. Osobná asistencia – výpomoc.Tel.: 0903 505 417
a 0904 323 957
l Dám do prenájmu garáž na Štefánikovej ulici v Modre.
Tel.: 0914/111 683
Kalendár Modra 2012
Kúpou nového kalendára, ktorý fotograficky mapuje stavbu Kostola sv.
Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne, podporíte dobrú vec. Nájdete ho
v kníhkupectve v Modre (vedľa optiky). Finančný výťažok poputuje na
realizáciu podpory a obnovy tejto jedinečnej stavby.
(red)
Inzerujte v Modranských Zvestiach
Mestské kultúrne stredisko pozýva
Program kina Mier: január 2012
Program MsKS Modra: január 2012
8. 1., 19.00 h.:
Hlasné čítanie
Jack London – Tulák po hviezdach
Malá sála KDĽŠ
organizátor: MsKS Modra
17. 1., 19.00 h.:
Radošinský výber
Radošinské naivné divadlo
vstupné: 10 €
organizátor: MsKS Modra
22. 1., 15.00 h.:
Zimný príbeh
marionetové divadlo
vstupné: 1 €
Veľká sála KDĽŠ, organizátor: MsKS Modra.
(red)
Deti z MŠ
na exkurzii v knižnici
Mestská knižnica v Modre privítala deti materských škôl na ulici
SNP, Kalinčiakova aj Sládkovičova v rámci blížiacich sa vianočných sviatkov. Deti zaujala
zimná atmosféra, ktorá v knižnici vládne, a tak sa v pomyselnej
krajine snehu, zoznámili s chodom a fungovaním knižnice, ale
aj s rôznymi druhmi kníh, ktoré
im knižnica ponúka. Čítanie rozprávky O dvanástich mesiačikoch deti upútala a šikovne odpovedali na otázky knihovníčok.
Za odmenu dostali krásne omaľovánky. Pani knihovníčky si od
detí vyslúžili potlesk, ale aj spev
a krásne detské úsmevy.
Simona GLOZNEKOVÁ,
Mestská knižnica Modra
Foto: JK
Exkurzia deti z MŠ SNP upútala.
Oznam MsKS
Mestské kultúrne stredisko Modra oznamuje, že
v dňoch 27. 12. – 31. 12. 2011 bude kancelária
MsKS a Mestská knižnica zatvorená. Ďakujeme
za pochopenie a prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2012.
Miroslav HOLZMANN, riaditeľ MsKS
13. 1., 19.00 – pia. Kurz negatívneho myslenia, čierna komédia,
Nórsko, 2006, 79 min., MN 12
14. 1., 16.00 – sob. Jeden svet, festival dokumentárnych filmov
15. 1., 16.00 – ned. Jeden svet, festival dokumentárnych filmov
19. 1., 19.00 – štv. Krásna Junia, dráma, Francúzsko, 2008,
90 min., MN 15
20. 1., 19.00 – pia. Panika v mestečku, anim. komédia,
Bel/Fra/Lux., 2009, 75 min., MP
21. 1., 19.00 – sob. Mŕtvola musí zomrieť, komédia, SR, 2010,
96 min., MN 15
22. 1., 17.00 – ned. Saxana a Lexikon kúziel, rodinný, ČR, 2011,
90 min., MN 12
26. 1., 19.00 – štv. Lóve, akčný, SR/ČR, 2011, 90 min., MN 15
27. 1., 19.00 – pia. Listy mŕtvého, dráma, Rusko, 1986, 85 min., MN 15
28. 1., 19.00 – sob. Melancholia, dráma, Dán/Švé/Fra/Nem/Tal.,
2011, 130 min., MN 15
29. 1., 17.00 – ned. Arthur zachráni Vianoce, animovaný, USA, 2011,
98 min., MP.
(msks)
Nová sezóna v modranskom kine Mier
Spolupodieľajte sa
na programovaní
Kino Mier vám na sezónu 2012 vo filmovom klube pripravilo akciu, vstupné na prvý film v roku 2012 za filmový preukaz FK. V pokladni kina zakúpite za 3 € preukaz FK, ktorý
vám umožňuje zľavu (v Modre s 1,50 €, bez 2,50 €) na klubové
filmové predstavenia vo všetkých filmových klubov na Slovensku a v celej ČR. Prvé premietanie v novom roku bude piatok
13. 1., filmom „Kurz negatívneho myslenia“. Po tejto nórskej
čiernej komédii sa uskutoční verejné programovanie, ktorým
môžete aj vy prispieť k dramaturgii kina. Bližšie informácie
v kancelárii kina, tel.: 647 23 22, mob.: 0910 999 790.
Na spoločných stretnutiach by sme
sa informovali o vývoji situácie,
o nových premiérach, o možných
reprízach úspešných titulov, ale aj
o problémoch kina, ako napríklad
prečo sa stane keď nám nedoručia film do kina. Filmový klub sa
v tomto roku 2011, deň pred Štedrým dňom 23. 12. lúči filmom
„Utorok po Vianociach“, na ktorom si už filmové preukazy pre
seba aj blízkych (ako dar) môžete
zakúpiť. V januári na prvom premietaní „preukaz za cenu filmu“,
ten kto už bude vlastník preukazu
má vstup zdarma. Prajeme si aby sa
v priateľoch kinematografie prebudila spolupatričnosť a patriotizmus
a prišli 13. 1. na premietanie spojené s verejným programovaním po
projekcii filmu. V priebehu januára
premietneme ešte tri filmy zo zľavou FK, ktorými si už svojím preukazom budete šetriť vaše financie.
Pozývame na animovanú komédiu
„Panika v mestečku“ (20. 1.), na
ruskú drámu „Listy mŕtveho“ (27.
1.) a na severskú psychologickú
drámu ocenenú za Najlepší európsky film roku 2011 „Melancholia“
(28. 1.).
Branislav MANÁK,
vedúci kina Mier
Inzerujte v Modranských zvestiach
Redaktor Mgr. Jana Kuchtová, mobil: 0911/999 784, e-mailová adresa:[email protected], poštová adresa: MsKS, Sokolská 8, 900 01 Modra.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík, jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová. Adresa
redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 14. 12. 2011. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. www.modra.sk
Download

2011_12