M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XXI • Číslo • Január • 2013
1
Foto: Jana Kuchtová, 2x
Ako na Nový rok, tak po celý rok
Milí moji
Modrania,
verím, že
tak
ako
pre mňa
aj pre Vás
bol prelom rokov
radostný.
Podarilo
sa nám úspešne nielen ukončiť
minulý rok, ale aj bezpečne prežiť deň plánovaného konca sveta.
Nové vydanie Modranských
zvestí, ktoré ste si práve otvorili
znamená skvelú správu: sme na
začiatku ďalšieho nového roka!
Na začiatkoch je úžasná jedna vec a tou je pevná vôľa. Už
niekoľko dní pred prvým januárom jej všetci máme na rozdávanie. Na balkóne so svetlicami
a šampanským ideme zdolávať
minimálne raz týždenne Veľkú Homolu, denne dvadsať minút cvičiť, absolvovať (ale tento rok už naozaj vážne) všetky
„preventívky“ u lekárov, naučiť
sa konečne angličtinu, či dopísať vlastnú knihu. A štrngneme
si na to silvestrovskými bublinkami. Skutočnosť? Už prvého
januára vyprcháva spolu s nimi
aj rozhodnosť. A viete čo je na
tom to najlepšie? Že to nevadí!
Prečo? Lebo máme pred sebou
rovných 365 dní a každý z nich
nám aj v tomto roku ponúkne 24
hodín na to, aby sme pre seba,
svoje okolie a naše mesto niečo
urobili. Stačí sa zamyslieť, poobzerať a chcieť. Ak aj vás aspoň
na okamih mátali vízie o konci sveta, tak žiaden iný rok ako
tento, vám neponúka lepšiu príležitosť urobiť niečo dobré, niečo
výnimočné. Možno je načase sa
porozhliadať a zistiť, kto okolo
nás býva, či náhodou tá babička
z prízemia nepotrebuje pomôcť
s nákupom, či tú plastovú fľašu
z trávnika pred domom už konečne neuložiť do kontajnera, či
tá na pohľad znudená partia mladých na ulici nečaká na nápad na
nejaký zaujímavý program...
Už ani nepočítam, koľkokrát som
aj ja dostala otázku, či si dávam
novoročné predsavzatia. Isteže aj
ja mám plány a predsavzatia. Ale
nemusím si ich nevyhnutne dávať na Nový rok, skôr o nich rozmýšľam pri iných príležitostiach
a začiatkoch. Dávam si ich hlavne pri výnimočných začiatkoch.
Jedným takýmto začiatkom bol
pre mňa november 2010, keď ste
mi dali do rúk svoju dôveru a naše mesto, pretože sme všetci túžili
po novom začiatku a výrazne lepšej budúcnosti. Moje predsavzatia
boli podopreté štyrmi silnými piliermi: priestorovým potenciálom
nášho mesta, históriou, tradíciami a najmä ľuďmi. Ľudia sú totiž najsilnejším hnacím motorom
aj na plnenie osobných cieľov,
pretože každý nahlas povedaný
cieľ sa stáva verejným záväzkom.
Spolu s Mestským zastupiteľstvom sme sa zaviazali zmodernizovať a sfunkčniť niečo zastarané a zmeniť sklad nevybavených
žiadostí na flexibilne fungujúcu
inštitúciu, na ktorú sa bude každý
obyvateľ mesta obracať s dôverou. Stále pracujeme na tom, aby
sa Modra vrátila na miesto, ktoré
jej historicky medzi slovenskými mestami patrí a aby sa súčasne rozvíjala na úroveň moderné-
ho európskeho mesta v prospech
všetkých jej obyvateľov.
Takže pre mňa je každý prvý január skôr bilanciou a odškrtávaním splnených záväzkov zo zoznamu, ktorý som zverejnila pred
niečo vyše dvomi rokmi. Toto je
moja odpoveď na otázku o novoročných predsavzatiach.
Nám všetkým je ale v novom
roku určená iná otázka: „Čo ešte treba zlepšiť?“ Začnime myslieť viac na svoje okolie a svojich spoluobčanov, nerobme tie
novoročné predsavzatie iba o sebe a pre seba. Hovorím to schválne, pretože naozaj nie je dôležité,
či budeme mať užší pás, pevnejšie svaly, lepšiu angličtinu, ale to
aký signál a posolstvo vyšleme
svojmu okoliu. Ešte stále totiž
platí princíp vrátenia požičaného.
A verte mi, každý úsmev, dobré
slovo, dobrý úmysel a nezištný
dobrý skutok sa Vám aj v tomto
roku niekoľkonásobne pozitívne
zúročí.
Prajem nám a nášmu krásnemu
mestu, milí moji Modrania, aby
nás tento rok čakali iba samé
Modranské POZITÍVNE zvesti!
Vaša primátorka
Hana HLUBOCKÁ
PF 2013
Pietna spomienka
Predstavitelia BSK, mesta
Modry, SNM Múzea Ľ. Štúra
a cirkvi si pripomenuli osobnosti bratov Štúrovcov. Str. 4.
Naše vína v Izraeli
Modrania boli úspešní na prehliadke 480 vín z celého sveta. Viac na strane 6.
Vízia modernej Modry
V rozhovore prezrádza primátorka Hana Hlubocká všetko
o krokoch mesta v uplynulom
období a krokoch samosprávy
v najbližšom období. Str. 9.
Vy sa pýtate
Pravidelná rubrika zameraná na otázky a podnety občanov. Odpovedajú kompetentní v Modre.
Str. 13.
Modranský „mastršef“
Máte doma starý rodinný recept? Pošlite nám ho do redakcie. Najlepšie budú zaradené do súťaže.
Str. 14.
Čísla mesiaca
8640 – o toľko viac minút venovaných otázkam a nevyriešeným záležitostiam na organizovaných osobných stretnutiach
pre vás, občania Modry, ktoré
pre vás pripravila vaša primátorka Ing. arch. Hana Hlubocká
v rámci nového cyklu osobných
stretnutí – „deň otvorených
dverí pre občanov v kancelárii
primátorky“. Začínajú prvou
februárovou stredou a budú sa
konať vždy v stredu, od 15.00
do 18.00. Všetci ste očakávaní
a vítaní.
8025 - € je celková hodnota
kníh, ktorými bolo za 8 rokov
akcie „Otvor srdce, daruj knihu“ prostredníctvom Nadácie
Revia obdarovaných 1047 detí malokarpatského regiónu.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Mesiac v skratke
2
Vianočná Modra
Obhliadnutie sa za koncom roka 2012
Primátorka H. Hlubocká odovzdala darované koláčiky aj deťom v Detskom domove.
Je to len pár týždňov, čo sme chodili po nádvorí starej Radnice
s vianočným punčom a verili, že tohtoročný modranský vianočný
stromček plní tajné priania, len ich treba naňho zavesiť. Aké boli
najčarovnejšie momenty v závere uplynulého roka?
Ďakujeme za
vynikajúce
koláčiky!
Vianoce sú pre obyvateľov
DSS a ZPB Merema jedným
z najkrajších období v roku a ich atmosféra sa vznáša
Meremou od prvej adventnej
nedele až do Troch kráľov.
Merema žije tradíciami, ktoré dodržiavali naši predkovia
a ktoré sa zachovali až dodnes.
Prvá decembrová nedeľa je už
tradične venovaná rodičom,
príbuzným a sympatizantom
Meremy. Klienti a zamestnanci pripravili slávnostne stoly plné vianočných pochúťok
a prezentáciu svojej činnosti
v podobe divadelného predstavenia, foto prezentácie, či ukážok umeleckých diel. Merema
sa svojou tvorivou činnosťou
každoročne prezentuje i na
vianočných trhoch. Tieto Vianoce sme neobišli modranské
ale ani pezinské.
Ďakujeme všetkým, že naše Vianoce boli plné hojnosti a spokojnosti, ďakujeme
Modranom a organizátorom
Vianočnej zbierky koláčov!
(mg, red, krátené)
keramickou tvorbou Mariána
Lišku, ktorý svoje keramikárske
umenie predstavil pri tvorbe hlineného betlehemu, a tajomstvo
umeleckej grafiky ukázal Pavol
Šima-Juriček. Lákadlom decembrového Vianočného zastavenia
bol živý betlehem, varené vínko, či punč a možnosť zavesiť si
svoje tajné želanie na vianočný
stromček.
Charitatívna zbierka
vianočného pečiva
Tretí ročník benefičného podujatia sa uskutočnil pod záštitou
primátorky Modry. Pri zozbieraní a rozvoze sladkých dobrôt
asistovali aj poslanci mestského
zastupiteľstva. Všetci menovaní spríjemnili vianočné sviatky
mnohým ľuďom v núdzi. Vďaka štedrým darcom sa potešilo
29 modranských rodín a obyvatelia ôsmich zariadení sociálnych
služieb: DSS Merema Harmónia
a Kráľová, Detský domov Harmónia, MsCSS - ZOS Súkenícka, MsCSS - ZOS Zochova, Geriatrické centrum Senior, Domov
sociálnych služieb Nemocnica
Modra n.o. a Útulok pre občanov
bez domova.
Zoznam darcov
zbierky pečiva:
r. Strelingerová, Fine Bakery, Miestny spolok SČK v Modre, JDS v Modre, r. Petrušová,
r. Krčmárová, Materské centrum
– Modráčik: r. Jánošíková, r. Biceková, Renáta Durbáková, r.
Michálková, r. Pokojná, Ela Dugovičová, r. Šimková, r. Zigová,
p. Liberčanová, p. Bártová, p.
Lennerová, Božena Uherčíková,
r. Makovníková, r. Hevierová, p.
Lančová, p. Brázdovič, r. Koníková, r. Špániková, r. Vandáková, p.
Matúšková, p. Kratochvílová, p.
Gažová, p. Machariková, p. Bodická, p. Pastuchová, p. Bednarovská, Renáta Kišoňová, rodičia
a klienti RS Klaudiánum, p. Godálová, r. Milková, r. Tóthová, r.
Lennerová – Petrova, r. Fendrichová, Naďa Krajčovičová, p.
Slavoňová, p. Ružeková, r. Šusta-
ková, r. Rechoríková, r. Mrázová,
r. Peržová, r. Soldánová, r. Hajtmanková, r. Pacalajová, r. Čupková, r. Šimonovičová, p. Kosecová, p. Bartošová Jarmila, r.
Fuňová. (zdroj: MsÚ Modra)
Novoročné oslavy
na námestí
Na prelome rokov mesto Modra pripravilo pre občanov silvestrovskú diskotéku na námestí
Ľ. Štúra. Počas tanečnej zábavy
sa premietali zábery zo života
mesta v roku 2012. Oslavy nového roka vyvrcholili poriadnym ohňostrojom. Zástupcovia
mesta a poslanci MsZ privítali rok novým sektom Modragne
z vinárstva Fedora Malíka. Že sa
Modrania vedia poriadne odviazať, dokázali aj na tradičnej Silvestrovskej zábave v KD Kráľová.
(jk)
Horúca čokoláda potešila v mrazivom počasí na Vianočnom zastavení.
Foto: jk, 2x
Vianočné zastavenie
Tradičné vianočné trhy sa v uplynulom roku konali na nádvorí
Radnice. Dvojdňové podujatie
slávnostne otvorila 21. 12. primátorka Modry Hana Hlubocká.
S výberom najznámejších vianočných kolied vystúpili aj žiaci ZUŠ Modra. Svoje spevácke
a tanečné umenie ukázali speváci a tanečníci z DFS Magdalénka,
OZ Kraľovan, ochotníci Modranského kráľovského divadla a najmenších potešilo predstavenie divadla Teátro Neline. Počas dňa
mali návštevníci možnosť, okrem
nákupu milých vianočných drobností, zoznámiť sa s textilnou
technikou Dariny Lichnerovej,
MODRANSKÉ ZVESTI • Mesiac v skratke
Čo s deťmi cez polročné prázdniny?
Hodnotenie za prvý školský polrok sa blíži. Žiaci dostanú za svoje
doterajšie výsledky polročné vysvedčenia vo štvrtok 31. januára.
Nasledujúci deň, v piatok 1. februára , budú mať deti všetkých základných a stredných škôl prázdniny. Ako využiť voľný čas?
Prejdite sa zimnou
Modrou
V prípade, že aj zamestnaní rodičia budú mať možnosť stráviť
tento deň so svojimi deťmi, aktivít je viacero. Priamo v Modre
a okolí môžete navštíviť: múzeum na námestí a na Kukučínoverj ulici, Centrum voľného času,
mestskú knižnicu, múzeum keramiky v Hoteli Majolika, či zájsť
si spoločne na výborný čaj do
niektorej z čajovní. Dobre padne aj prechádzka po chotári alebo
mestom.
Zimné športy sú
výbornou zábavou
Športuchtivých čaká blízke lyžiarske stredisko na Zochovej
chate. Do sýtosti je možné vy-
blázniť sa na dvoch svahoch pre
lyžiarov a snowboardistov. Tí
menší radi využívajú stredovú
dráhu vyhradenú na sánkovanie.
Ak sa počasie umúdri a modranské rybníky pokryje poriadna vrstva ľadu, vyberte korčule
a hokejky. Bežky využijete na
Zochovej chate, aj Častej – Červenom kameni.
Turistika v našich
lesoch a okolí
Výborný relax ponúka turistika
v modranských lesoch. Viaceré
trasy podľa náročnosti zvládnu
aj rodiny s deťmi. Určite zájdite
na rozhľadňu na Veľkej homoli
v Malých Karpatoch. Výhľad bude určite stáť za to. Prejdite sa do
Častej na rozhľadňu Kuklu alebo
Kamenná oslávenkyňa
Foto: jk
Prešlo už 45 rokov od chvíle, keď sa po prvýkrát otvorili brány Základnej školy Vajanského 93 v Modre. Škola poskytuje základné
vzdelanie nielen malým Modranom, ale aj deťom z okolitých obcí.
„Teší nás, že si naša škola získala uznanie a rešpekt širokej verejnosti, že si zachovala svoju
tvár a bola tak od svojho vzniku vždy zdrojom poznávania,
nositeľkou vzdelanosti a šíriteľkou kultúrnosti v širokom kruhu
svojej pôsobnosti. Sme radi, že
naša škola mala a má obetavých
učiteľov zapálených pre pedagogickú prácu a veľa šikovných
žiakov,“ uviedla za pedagogický
zbor Mgr. Monika Maticseková.
Jej slová každoročne potvrdzujú aj celkové výchovno-vzdelávacie výsledky školy a úspechy
v rôznych súťažiach a olympiádach. Dušou školy sú bezpochyby učitelia a práve im patrí
poďakovanie za výchovu viacerých generácií našich obyvateľov. „Pokladám si za česť a povinnosť poďakovať sa všetkým
svojím predchodcom za ich podiel na budovaní našej školy.
Ďakujem všetkým bývalým i terajším učiteľom za vynaložené
úsilie pri výchove a vzdelávaní
mladých ľudí. Za všetkých kolegov môžem zodpovedne prisľúbiť, že latku náročnosti na vzdelávanie zachováme aj v týchto
pohnutých časoch a budeme si
aj naďalej plniť svoje výchovno-vzdelávacie ciele modernej
školy zameranej na kvalitnú prí-
po jednoduchej trase na Štúrovu
lavičku. Podrobné trasy nájdete
aj na: www.visitmodra.sk.
Relax a pohoda
Ku koncu pracovného týždňa
a ako odmena za polročnú snahu našich detí, určite dobre padne
relax vo wellnese. Sauny, bazén,
masáže – tie ponúkajú viaceré
hotely. Lacnejšou alternatívou je
návšteva krytej plavárne v neďalekom Pezinku.
Dobrý film alebo
divadlo na záver dňa
Ak navečer pridáte k celodenným aktivitám aj dobrý film alebo predstavenie, deň bude úspešne za nami.
Všetko uvedené budete môcť
s detmi realizovať aj počas jarných prázdnin, ktoré sú za dverami.
(red)
pravu žiakov na stredné a odborné školy, že budeme plniť svoje
kultúrno-spoločenské poslanie
v meste a budeme zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľov
nášho mesta,“ prisľúbila ďalej
Mgr. Maticseková.
Mesto Modra sa pripojilo ku gratulácii už v novembri a 45-ročnej „oslávenkyni“ praje to, čo
si želá každý pedagóg – priaznivé materiálno-technické podmienky na vyučovanie a fantastických žiakov, na ktorých bude
radosť spomínať!
(red)
Osláv 45. výročia ZŠ Vajanského sa zúčastnili aj jej bývalí riaditelia a učitelia.
3
Školy otvárajú
dvere, vstúpte!
Základné školy v Modre otvoria
svoje dvere verejnosti 29. januára 2013. Záujemcovia si môžu
počas dňa otvorených dverí pozrieť priestory ZŠ Ľ. Štúra a to od
9.30 do 18.00 hod. Predpoludňajšie hodiny sú určené najmenším
návštevníkom z materských škôl,
ktorých čaká povinná školská dochádzka. Popoludnie je určené
všetkým ostatným. ZŠ Vajanského bude otvorená širokej verejnosti od 9.00 do 18.00 hod.
Zápisy do prvých ročníkov základných škôl sa uskutočnia
v dňoch 13. - 14. februára 2013
v čase od 14.00 do 18.00 hod.
K zápisu je potrebné priniesť:
rodný list dieťaťa a občiansky
preukaz zákonného zástupcu.
(red)
Darovali ste
srdcia, aby deti
mali knihu
Už ôsmy rok zorganizovala nadácia REVIA v predvianočný čas
projekt Otvor srdce – daruj knihu. Je to už predvianočná tradícia v pezinských a modranských
kníhkupectvách TK Libri. Aj tento rok bol veľmi úspešný a veríme, že deti zo sociálne slabších
rodín potešil darček v podobe
knižočky.
V predchádzajúcom roku otvorilo svoje srdce veľa dobrých ľudí
z nášho regiónu pre 150 detí, ktorí zakúpili knihy za 1 256 EUR.
TK Libri venovalo 25 deťom knihy za 250 €, čo spolu činí obdarovaných 175 detí a knihy v celkovej hodnote 1 506 eur. Srdečne
ďakujeme!
Za osem rokov konania tejto akcie bolo prostredníctvom Nadácie REVIA obdarovaných 1 047
detí malokarpatského regiónu
v celkovej výške 8 025 eura.
Teší nás, že v tejto rýchlej a konzumnej dobe sú medzi nami ľudia, ktorým darovanie spôsobuje
väčšiu radosť ako byť obdarovaný.
REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúrna Modra
4
Keď srdce zaplesá...
Kedy a kde bude v Modre zábava až do rána?
25. 1., 19.00: Ples futbalistov
Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra
organizátor: Futbalový klub Slovan Modra
26. 1., 19.00: 20. Ples hádzanárov
Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra
organizátor: Hádzanársky oddiel
Slovan Modra
1. 2., 19.00: Ples hokejbalistov
Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra
organizátor: HC Orly
2. 2., 19.00 h.: 14. Ples seniorov
Kultúrny dom Ľ. Štúra
do tanca hrá skupina E – MUZIK
vstupné: členovia JDS – Veľká
sála: 10 €, Malá sála: 9 €
nečlenovia JDS – Veľká sála: 11
€, Malá sála: 10 €
večera v cene vstupenky
predpredaj vstupeniek v Klube
JDS v Modre,
Súkenícka 4 v utorok a piatok od
15.00 h. – 19.00 h.
organizátor: JDS v Modre
4. 2., 16.00 h – 19.00 h.: Karneval MŠ EP Kalinčiakova
Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra
organizátor: MŠ EP Kalinčiakova
10. 2., 16.00 h.: Biblický karneval
Tradičné karnevalové stretnutie
masiek inšpirovaných Svätým
písmom.
Masky môžu byť jednotlivé
i skupinové.
Bál so srdcom otvoril tohtoročnú plesovú sezónu v Modre.
Podujatie sa uskutoční v telocvični SCVČ.
organizátor: SCVČ v Modre
9. 2., 20.00 h.: Fašiangová zábava
Kultúrny dom Kráľová
vstupné: 7 €
organizátor: OZ Kraľovan
9. 2., 20.00 h.: Fašiangový karneval
Kultúrny dom Ľ. Štúra
Organizátor: MsKS Modra
vstupné: predpredaj 6 €, na
Januárová spomienka na Štúrovcov
Aj tohto roku sa na mestskom cintoríne stretli predstavitelia
župy, mesta a cirkvi, aby vzdali úctu dvom významným osobnostiam slovenských dejín a dejín nášho mesta, bratom Karolovi a Ľudovítovi Štúrovcom. Pietnu spomienku zorganizovali
Mesto Modra, BSK, Múzeum Ľ. Štúra a Evanjelický cirkevný
zbor v Modre. Primátorka mesta Hana Hlubocká spolu s poslancami MsZ Modra a vicežupanom BSK Martinom Bertom
položili kvety na hroby oboch bratov.
13. januára si Modra pripomenula už 157. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra a 162. výročie úmrtia jeho
brata Karola. V príhovoroch re-
zonovala najmä potreba pripomínania významného diela a života
významných dejateľov súčasným
a budúcim generáciám. „Modra je
korunou Malých Karpát a to nielen vďaka prírodným podmienkam.
Je to neuveriteľné, keď si predstavíme, že najväčšie osobnosti slovenských dejín spojili svoje profesijné aj životné pôsobenie s naším
mestom. Robí nás to veľmi hrdými.
Vždy ma poteší, keď vidím, koľko Modranov si každoročne aj napriek zlému počasiu uctí pamiatku
Štúrovcov. Pôsobenie oboch bratov v našom meste je významnou
súčasťou jeho dejín. Modra, ktorá
Foto: Edita Sviteková
Plesovú sezónu v Modre otvoril Bál so srdcom, ktorý organizovala Základná umelecká škola 12. januára v hoteli Sebastian.
Išlo pritom už o druhý ročník tohto vydareného podujatia. Organizátori motivovali kvalitnou cimbalovkou a dobrou zábavou.
Tú však sľubujú tento rok v Modre všetky pripravované plesy.
mieste 8 €
do tanca hrá: skupina INDEX
11. 2., 16.30 h. – 19.00 h.: Karneval – MŠ SNP
Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra
MŠ SNP Modra
Viac informácií u organizátorov
plesov alebo v Mestskom kultúrnom stredisku: tel.: 033/ 647
21 12; 0911 999 782; e-mail:
[email protected]
Prajeme príjemnú zábavu.
(red)
v 19. storočí patrila vďaka činnosti evanjelického lýcea k mestám,
kde sa rodila naša národná kultúra, a vďaka osobe Ľudovíta Štúra
sa stala mestom spätým s jeho odkazom, stala sa nositeľom štúrovských tradícií, ktoré patria medzi
najväčšie hodnoty v našej národnej
histórii,“ uviedla primátorka Hana
Hlubocká. SNM-Múzeum Ľ. Štúra
zahájilo v týchto dňoch aj výstavnú
expozíciu „Hrob Ľ. Štúra v historickej pamäti národa“ a predstavilo
nový zborník kontextov jeho života
a diela. Navštíviť novú expozíciu je
možné do 20. februára 2013. (red)
Riaditeľka Múzea Ľ. Štúra V. Jančovičová a podpredseda BSK M. Berta (vpravo).
Foto: jk, 2x
Bratov Štúrovcov si uctila aj primátorka Modry
spolu s poslancami MsZ.
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúrna Modra
Výstava v Musique Club Galerie potrvá do 31. januára
„This is Modra“ – mesto
očami Lucie Mandincovej
Mladá talentovaná Bratislavčanka, ktorá sa popri aktívnemu štúdiu na Fakulte masmédií venuje žurnalistike, fotografii a už päť
rokov aj maľovaniu obrazov. Má za sebou už štyri fotografické
výstavy mladých umelcov a jednu autorskú výstavu obrazov. Tú
druhú otvorila Lucia Mandincová práve v Modre.
Bežná veta, ktorou začne hociktorý našinec konverzáciu s turistom
by mohla znieť rovnako, ako Luciina autorská výstava – This is
Modra. V tejto vete je povedané
všetko podstatné. Okrem pozvania do Musique Club Galerie na
Štúrovej 61 v Modre. Práve tam je
totiž možné vidieť túto zaujímavú
expozíciu do 31. januára 2013.
Každá výstava má príbeh.
O čom je ten Váš?
Podstatou výstavy je pestrosť
a hravosť. Pozostáva z troch sérií. „I came back to visit my land„
séria štvorcových plátien so Štúrovskou tematikou, ktoré predstavujú príbeh Štúra znepokojeného
dnešnou rýchlou dobou. Expozícia je akousi reflexiou mládeže
s pomýlenými hodnotami. Druhá časť výstavy pozostáva z ukážok plátien „Blízkym“. Výstavu
zakončuje kolekcia „Kruhy medzi riadkami“ ktorá je obohatená
o básne dotvárajúce obraz.
Foto: archív LM
Štúrovská tematika je v Modre
v podstate kultovou záležitosťou. Nemali ste z toho obavy?
Práveže nie. Ide o jednu sériu. Pri
štúrovskej tematike som sa snažila o vtipné prepojenie obrazu
Štúra a súčasnej doby. Séria roz-
Pocta Vincentovi Šikulovi
Do súťažného recitálu sa zapojili študenti piatich škôl
Koncom novembra sa po piaty raz stretli priaznivci, rodina
a priatelia spisovateľa Vincenta Šikulu v Múzeu Ľ. Štúra. Súčasťou spomienkového podujatia bol tak, ako každoročne, aj
súťažný recitál študentov. O tom, že Šikulove texty nestrácajú
na atraktivite a popularite dokázali mladí recitátori z piatich
stredných škôl: PaKA Modra, Gymnázia K. Štúra Modra – ZUŠ
Modra, Gymnázia A. Merici v Trnave, Gymnázia L. Novomestského v Senici – ZUŠ Senica a ZUŠ Malacky.
práva znepokojivý príbeh: prišiel som, videl som, odchádzam.
Chcela som poukázať na skutočné hodnoty, ktoré žiaľ odsúvame do úzadia. Ľudia zabúdajú na
pravé vzťahy, krásu...sú v podstate povrchní. (red, jk, lf)
Za Austráliou
do kina Mier
Prijmite pozvanie na koncert,
ktorý je pretkaný jemnosťou
a dynamikou, širokou škálou
zvukov a pôsobiacich vibrácií, ktoré vás dokáže uchopiť
a na krátku chvíľu preniesť do
iného sveta, do sveta tónov,
do miest, kde sa dá odpočinúť
a načerpať energiu. Inovatívny prístup Ondřeja Smeykala
si získal mnoho priaznivcov
po celom svete. Jeho nápaditosť stiera tradičné predstavy
o hre na tento zdanlivo primitívny nástroj a vynucuje si
pozornosť všetkých poslucháčových zmyslov. Didgeridoo
v podaní Ondřeja Smeykala
je zážitkom, ktorý z vás len
tak nevyprchá. Koncert sa
uskutoční v stredu 6. 2. 2013
o 19.00 hod. v kine Mier
Modra.
(bm)
Umiestnenie v II. kategórii:
1. Anna Reptová, Gymnázium
L. Novomeského Senica - ZUŠ
Senica / V. Šikula: Vlha
2. Mária Kolényová, Gymnázium L. Novomeského Senica ZUŠ Senica / V. Šikulová: Srrrst
3. Martina Justusová, Gymnázium A. Merici Trnava / V. Šikula: Anjel Gabriela.
(red)
Organizátor Adam Herceg.
Podujatie podporili:
Mesto Modra, obec Dubová,
PaKA Modra, SNM – Múzeum Ľ. Štúra Modra, vydavateľstvo IKAR, Knižná revue, Malokarpatská knižnica Pezinok,
Vinárstvo J.&R. Pretzelamyer
Dubová, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, DH Častovanka.
Vyhodnotenie súťažného recitálu Pocta V. Šikulovi
Umiestnenie v I. kategórii:
Foto: jk
Podujatie otvorila primátorka
Modry za účasti členov rodiny
V. Šikulu, organizátorov a starostu obce Dubová. Popoludní
zorganizovali pešiu vychádzku
po obci Dubová. Sprievodcom
Šikulových priateľov, rodiny
a študentov bol starosta Ľ. Ružička.
Pri pietnej spomienke na miestnom cintoríne zahrala na počesť
spisovateľa DH Častovanka.
1. Ester Kerekesová, GKŠ Modra / s textom V. Šikula: Na koncertoch sa netlieska
2. Natália Plešová, Gymnázium
L. Novomeského Senica - ZUŠ
Senica / V. Šikula: Na koncertoch sa netlieska
3. Šimon Čutka ZUŠ Malacky /
D. Dušek: Kufor na sny
5
MODRANSKÉ ZVESTI • Modra a víno
Na čo treba dbať pri ošetrovaní
ovocných drevín? Aké sú špecifiká ich orezávania a tvarovania?
Je pravdou, že aj malý rez je lepší
ako žiaden rez? Ako orezávame
mladé a ako staršie dreviny? Odpovede na tieto, aj ďalšie otázky,
týkajúce sa pestovania ovocných
drevín dostanete z prvej ruky!
Či už ste dlhoročným pestovateľom ovocných stromov a vaša záhrada je pýchou celej ulice, alebo
sa ešte len chystáte zasadiť svoj
prvý strom, dôležité informácie
o ich pestovaní a maximalizovaní
úrody prídu vždy vhod. Preto riaditeľstvo Strednej odbornej školy
vinársko-ovocinárskej v Modre
pripravilo pre verejnosť odbornú prednášku, zameranú na rez
ovocných drevín a ich chemickú
a biologickú ochranu počas vegetačného obdobia.
Uskutoční sa 13. februára 2013
(streda) o 16.30 hod. v spoločenskej miestnosti školy na Kostolnej ulici č.3. Prednášajúcim
bude Prof. Ing. Ivan Hričovský,
DrSc., dr.h.c., ktorý okrem odbornej prednášky odpovie aj na
otázky, týkajúce sa problematiky
pestovania ovocných drevín.
Všetci záujemcovia budú mať zároveň možnosť po akcii prezrieť
si priestory školy. Využite túto
ponuku a staňte sa odborníkmi na
vlastnú záhradu!
(red)
Ochutnávka vín
mladých
vinárov
Študentská spoločnosť Vinárka
a Junior Achievemet Slovensko
pozývajú milovníkov dobrých
vín na VI. ročník Ochutnávky vín
mladých vinárov.
Podujatie sa bude konať 9. februára 2013 od 16.00 do 21.00
h. v Strednej odbornej škole
vinársko-ovocinárska v Modre. Návštevníkov čaká príjemná
atmosféra, viac ako 300 vzoriek
vín z celého Slovenska, a samozrejme výborný guláš z diviny.
(red)
Slovinsko-slovenská slávnosť vína
Pár dní pred Vianocami 2012 zavítala do Modry delegácia
organizačného výboru medzinárodnej prehliadky vín VINOFORUM 2012 z Mariboru. Na jej čele bol Mgr. Jože Protner,
slovinský exminister poľnohospodárstva, spoluzakladateľ
tohto konkurzu. Jeho prvý ročník, prvé Vinoforum sa uskutočnilo ešte v roku 1991 v Modre. Od tých čias cirkuluje po
krajinách strednej Európy a roznáša dobré posolstvá o ešte lepšom víne. Slovinská delegácia, ktorá priniesla so sebou
ocenenia pre slovenských a českých vinárov, privítala v spoločenskej miestnosti Vinárstva VMD v Modre modranská
primátorka a guru prehliadky Prof. Fedor Malík.
Oceňovanie víťazov Vinofora 2012.
V Maribore v lete súťažilo 327
vín z 8 krajín. V medailovej
úspešnosti bola Slovenská republika na treťom mieste (72
vín, jedna zlatá, 16 strieborných). Vína z Modranského
vinohradníckeho rajónu patrili k tým najúspešnejším. Kar-
patská Perla Šenkvice sa stala
šampiónom ex-aequo v kategórii červených vín (4 živly 2008).
Toto skvelé vinárstvo získalo
i ďalšie dve strieborné medaily
(Veltlínske zelené 2011 a Alibernet 2009). Ďalšie strieborné medaily pridalo modranské
Elesko (Riesling 2011), Miroslav Dudo (Devín 2011) a Víno Ludvik za Veltlínske zelené
2011. Premianti dostali krásne diplomy a sklenené medaily
zo svetoznámeho slovinského
skla (po slovinsky „slovensko
steklo“) z Rogaškej Slatiny.
Atmosféra večera bola skvelá. V druhej polovici večera sa
uskutočnila promócia novej knihy Fedora Malíka st. „Ohýbanie
chutí“. „Promočnými otcami“
boli Jože Protner a autorov starý
priateľ pán Milan Ružek. Krstilo sa originálne. Zoschnutými
„kafkami“ modranského viniča... Potom sa už len degustovalo a hodne, hodne diskutovalo. V roku 2013 sa „vinoforáci
“ stretnú už po dvadsiatydruhý
raz. Tentokrát vo východočeských Pardubiciach.
(jk)
Foto: jk
Postav
dom, zasaď
strom
Úspech modranských vín v Izraeli
Rakety z Gazy už ustali a krehké prímerie sa opäť vrátilo do Svätej zeme. Dodal som si odvahy a do Izraela som odletel. Lietadlo bolo poloprázdne a turistov v Tel Avive a v Jeruzaleme akosi pomenej. Predsa len. Ľudia majú obavy. Organizátori ôsmeho
medzinárodného konkurzu vín Terravino 2012 boli však pokojní.
Prehliadka 480 vín a destilátov z 21 krajín sveta sa mohla začať.
Tentokrát v priestoroch jeruzalemského „kosher“ hotela
Crowne Plaza. Za degustačné
stoly zasadli štyri sedemčlenné
hodnotiteľské komisie, ktorým
predsedal Slovák, Španiel a dvaja domáci experti. Kvapalné zázraky sa hodnotili tri dni a bolo
udelených 13 veľkých zlatých,
71 zlatých a 45 strieborných
medailí. Slovenskí vinári zaslali do Izraela 14 vzoriek a získali päť zlatých medailí, čím sa
z hľadiska medailovej úspešnosti (35,7%) stali premiantmi prehliadky. Česká republika mala
v Izraeli 103 (!) vín a jej medaiFedor Malík v Izraeli.
lová úspešnosť bola rovnako pozoruhodná (30,1%)... Veľkou zlatou medailou bolo ocenené jediné
slovenské víno – ľadové Veltlínske zelené 2011 z Karpatskej Perly Šenkvice. Blahoželáme! Štyri
slovenské zlaté medaile sa ocitli v rukách modranského Eleska
(slamová Pálava 2011 a hrozienkový výber Rizlingu rýnskeho
2011), tokajského Jarka Ostrožoviča (slamové Tokaj Cuvée
2011) a opäť modranského vinára Ing. Miroslava Duda. Akože
inak, opäť prírodné sladké víno
a opäť naša odroda (ľadové Veltlínske zelené 2010)! Osemdesiat
percent z izraelského zlata, štyri
z piatich zlatých medailí získali
vína z Modranského vinohradníckeho rajóna. Modra naberá
dych a naše vína sa dôrazne presadzujú doma i vo svete. Kráľovská Modra a modranské vína sa
dostávajú na výslnie...
Fedor MALÍK, st.
Foto: archív fm
6
MODRANSKÉ ZVESTI • Modra a víno
Predstavujeme
Ohýbanie chutí F. Malíka
„Kováč ohýba železo, športovec svoje telo, učiteľ slovné druhy, advokát paragrafy a mamka ohýba Janka. Ohýbajú sa stromy vo vetre
a ohýbajú sa i ľudské charaktery. Kúzelník Uri Geller dokázal pred
časom silou vôle ohýbať i lyžice. Či už boli rovné, alebo ohnuté, slúžili na papanie. Naše papanie, to nie je len prísun energie, to je i naša vášeň“, naznačuje známy slovenský odborník na víno, enológ,
vinár a autor zaujímavých receptov, Modran Fedor Malík v úvode svojej novej knihy Ohýbanie chutí.
pijeme... Snažil som sa však, aby
text knihy nebol takýmito úvahami zaťažený. Kniha je štruktúrovaná do ôsmich častí. Začneme
horúcimi polievkami, ochutnáme
diétne jedlá, talianske i naše cestoviny, naložíme si na tanier hydinu, šťavnaté mäso i grilovaného pstruha. Upečieme si „opitú“
bábovku, pripravíme mišpuľové
guľky a vyberieme sa i do sveta.
Okoštujeme francúzske „rôti de
porc“, talianske biele rizoto, kanárske „rancho canario“, fínsku
losiu paštétu a zapijeme ju čašou estónskeho ovocného vína...
Dosť bolo rečí, akosi sme vyhladli. Poďme k stolu, už máme
prestreté...
Zaujímavé podujatia
30. marec / Vitis Aurea 2013
Medzinárodná výstava vín a verejná ochutnávka
Športová hala pri ZŠ
OZ Vincúr, Vincent Jakubec,
+421 904 910 105,
[email protected], www.vincur.sk
Ako správne degustovať kvalitné vína?
To vám neprezradím, to si zoberiem do hrobu.
Akými zmenami prešlo slovenské vinárstvo v posledných rokoch?
Búrlivými. Naše víno a naši vinári sú však dnes celkom inými
osobnosťami, ako „hrdinovia“
z televízneho seriálu. Dá sa to
pozerať, ale veľmi sa nasmejete...
Okrem mnohých cestovateľských zážitkov, zanechali vo
Vás nezabudnuteľné dojmy aj
vína z iných krajín. Ktoré majú
u Vás prvenstvo a prečo?
Tam, kde je dostatok slnka, a kde
sú pracovití ľudia, tam je i pekné víno. Tých miest a krajín bolo
veľa. Predsa len spomeniem niektoré: – Francúzsko, Portugalsko,
Macedónsko, Slovinsko, Uruguaj...
(fm, jk)
Novú knihu privítali (zľava): M. Ružek, F. Malík, P. Cpin a J. Protner.
Kniha Ohýbanie chutí hovorí
viac o jedle než o víne. No predsa, zmenila sa kultúra pitia vín
na Slovensku alebo pijeme bez
rozmyslu?
Napred sa najete, potom si vypijete. A tak to chodí. U Vás i u
mňa. Piť len víno znamená chutnať ho a pracovať. Nuž alebo
Kam za vínom v Modre
9. február / Ochutnávka vín
mladých vinárov
Stredná odborná škola vinársko
– ovocinárska Modra
Spoločenská miestnosť, Stredná
odborná škola vinársko – ovocinárska Modra, Kostolná 3, 900
01 Modra
www.svosmo.edupage.org
mazliť sa s ním a odhaľovať jeho
dušu i telo. To už nie je bez rozmyslu. V posledných rokoch sa
i u nás s vínom narába kultúrne.
13. apríl / Deň modranských
pivníc
Ochutnávky vín a neopakovateľná atmosféra starobylých
modranských pivníc
Súčasťou podujatie je aj odovzdávanie cien Vína mesta
Modry.
13.00 – 22.00 hod.
Michal Petrík, +421 903 322 495,
[email protected],
www.modranskepivnice.sk,
www.vinarenmodra.sk
24. - 25. máj / Otvorené pivnice na sv. Urbana – VII. ročník
Otvorenie sezóny na Malokar-
Foto: jk
Čosi odmietame a čosi nadmerne milujeme. Bez ľudských
zmyslov by sme však nedokázali vypovedať objektívne slová o kvalite nášho jedla. Našimi
zmyslami denne „cvičíme“, denne svoj zrak, čuch, chuť i hmat
„ohýbame“. Súhra podnetov, pôsobiacich na ne okamžite podáva
fyziologický dôkaz o charaktere
toho, čo práve vkladáme do úst...
Jedlá na našich tanieroch sú čarovné a svet nášho papania je
tajomný. Na skvelé pokrmy sa
nikdy nezabúda. Vo svete gastronómie nie všetko sa však leskne.
Iné to býva doma, iné na návšteve. Nie všetko vonia, nie všetko
nám chutí. Povznesieme sa, ideme ďalej a odhaľujeme i tajomno toho, čo sme nikdy nemali
v ústach. Nerobme rýchle súdy
a robme si poznámky. Bez poznámok by nebolo ani tejto knihy...
Ohýbanie chutí je trocha iná kniha. Iná ako tie predošlé. Je viac
o jedle a menej o víne. Možno
je to tým, že ja bi vy sme starší.
Dbáme o svoje zdravie a menej
7
patskej vínnej ceste
Záhrada kaštieľa MOS, Horná
20
Malokarpatská vínna cesta,
+421 33 643 34 89, +421 917
200 075, [email protected],
www.mvc.sk
7. september / Deň vo vinohradoch
V. ročník tradičného podujatia prezentujúceho malokarpatských vinohradníkov
Vinice Malokarpatského regiónu
Malokarpatské osvetové stredisko, +421 33 643 34 89,+421
917 200 075, [email protected],
www.mvc.sk
13. - 15. september / Modran-
ské vinobranie
Tradičné oberačkové slávnosti
Mesto Modra, +421 33 690 83
00, [email protected],
www.modra.sk
15. - 16. november / Deň otvorených pivníc 2013
Prezentácia vinárov malokarpatského regiónu
Malokarpatská vínna cesta,
+421 33 643 34 89, +421 917
200 075, [email protected],
www.mvc.sk
Každú prvú sobotu v mesiaci
Ochutnávky vín vo vinárstve
Fedor Malík a syn.
Fedor Malík a syn., +421 903
587 447, [email protected],
www.fedormalik.sk.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Cirkevné oznamy
8
Bohoslužby cirkví a zborov pôsobiacich v Modre
Rímskokatolícka cirkev
Kontakt:
Rím. kat. farský úrad
Dolná 4, 900 01 Modra
+421 33/647 25 46
www.modra.fara.sk
Rozpis bohoslužieb vo Farskom kostole sv. Štefana kráľa
Pondelok 18.00
Utorok 18.00 - sv. omša určená zvlášť pre deti
Streda 7.00
Štvrtok 18.00 - po sv. omši s krátkou adoráciou
Piatok
18.00 - sv. omša určená zvlášť pre mládež
Sobota 18.00
Nedeľa 7.30 a 10.30
Prvý štvrtok v mesiaci - deň modlitieb za duchovné povolania.
Prvý piatok v mesiaci - vyloženie Sviatosti Oltárnej k poklone od
15.00 do 18.00 hod.
Prvá sobota v mesiaci - Fatimská pobožnosť začína o 17.15 hod.
Každú nedeľu - o 14.30 hod modlitba litánií a Korunky k Božiemu
milosrdenstvu
Kaplnka sv. Michala na Kráľovej
Sv. omša v nedeľu o 9.00
Kaplnka sv. Magdalény na Piesku (júl - august)
Sv. omša v nedeľu o 10.30 (jezuiti)
Evanjelická cirkev a.v.
Kontakt:
Cirkevný zbor ECAV
Štúrova 1
900 01 Modra
+421 033/6472733
www.evanjelik.sk/modra
Modra – Kráľová
Nedeľa 9.00 a 14.00
+421 33/647 26 52
[email protected]
Nedeľa 9.30 , Modra - služby Božie
Nedeľa 9.30, Modra - detské služby Božie (3x v mesiaci na fare a 1x
v kostole)
Nedeľa 18.00, Modra - večerné služby Božie (17.00 SELČ)
Nedeľa 11.00, Vinosady - služby Božie (prvú a tretiu nedeľu v mesiaci)
Ďalšie pravidelné stretnutia:
Pondelok 19.00 - hospodársky výbor
Streda
18.00 - spevokol
Štvrtok 18.00 - biblická hodina dospelých (17.00 SELČ)
Piatok
18.00 - stretnutie Rodinného spoločenstva
Sobota
10.00, 11.00 - konfirmačná príprava
Sobota
18.00 - stretnutie mládeže
Kresťanský zbor Modra
Kontakt: Dolná 27, Modra
+421 905 249 379, [email protected], www.kzmodra.sk
foto: jk, 2x
Pravidelné zhromaždenia
Nedeľa 10.00 Pamiatka Pánova
14.00 Zhromaždenie
Streda
19.00 Výklad Biblie
Piatok
19.00 Modlitebné Zhromaždenie
24. marec, 15.00: Dobrá správa pre všetkých
23. jún, 15.00: Dobrá správa pre všetkých
Sieň Kresťanského zboru v Modre, Dolná 27.
Jedno zamyslenie o osude
13. januára uplynulo 162 rokov od smrti Karola Štúra a 157 rokov od smrti jeho brata Ľudovíta. Obaja Štúrovci boli úzko spätí s našim mestom. Mesto, cirkevný zbor, ako aj kraj so svojimi
cirkevnými i politickými predstaviteľmi si oboch pripomenulo.
Nie navonok ako vec obligátnu, ale ako históriou, ktorú prežívali
a tvorili velikáni v cirkvi i národe!
Z ich zásluh treba pripomenúť aj
niečo iné, vôbec nie vedľajšie.
Karol ako dvadsaťštyri ročný bol
pozvaný modranským cirkevným
zborom za profesora lýcea: o necelých sedem rokov bol zvolený za farára a o päť rokov práve
v deň narodenia siedmeho dieťaťa (jedinej dcéry) zomrel. Situácia veľmi ťažká, pre mladú matku so siedmimi deťmi.
Karolov brat Ľudovít to tiež „nemal ustlané na ružiach“. Ľudovítova cesta zo štúdia v Hale bola
naplánovaná za námestníka profesora Palkoviča. Plány pretrhla
nie jeho náhla smrť, ale duch
času, maďarizácia vtedy v réžii
grófa Zaja, generálneho inšpektora cirkvi, najvyššieho predstaviteľa evanjelickej cirkvi. Filozoficky i teologicky vzdelaný
Ľudovít uňho nenašiel podporu,
ale tupé vyhodenie z lýcea, zo
zamestnania. Tá história je pomerne známa nielen v Modre. Čo
teda urobil Ľudovít v tom odsúdení živiť sa novinárstvom, spisovateľstvom? To treba pripomenúť, lebo práve aj v tom je jeho
veľkosť! Osobne zápasil i o svoje
(MsÚ)
živobytie. Keď však zomrel starší brat ako otec-živiteľ osemčlennej rodiny, Ľudovít sa ujal vesla „k ďalšiemu udržaniu lode na
hladine“. Celých päť rokov pomáhal! Nikto sa nedočítal, že to
Ľudovít robil preto, že mal rodinné cítenie a že aj národné povedomie: konal ako kresťan, zháňal
chlieb a mlieko a deti vychovával v kresťanskom a národnom
duchu až do dňa svojej tragickej
smrti, práve v piatom výročí Karolovej smrti. To je potrebné nielen pripomenúť, ale nasledovať
v cirkvi i národe.
Viliam ŠIMON
MODRANSKÉ ZVESTI • Mestský úrad - čo je nové?
Postupne napĺňame víziu moderného fungujúceho mesta
Ako bilancuje vedenie mesta Modry polčas svojho funkčného
obdobia? Čo všetko sa podarilo, nepodarilo a na čom všetkom
aktuálne pracuje? Čakajú nás v tomto roku výrazné zmeny? Na
to všetko odpovedá primátorka mesta Modra, Hana Hlubocká.
Ako hodnotíte svoje doterajšie
obdobie na poste primátorky
mesta?
Nejde len o mňa, pretože s Mestským zastupiteľstvom pracujeme pre Modru ako tím.
Na častých pracovných stretnutiach poslancov riešime otázky riadenia a rozvoja mesta,
nie vždy máme rovnaké názory a poslanci sú často nositeľmi konštruktívnej kritiky diania
v úrade. Hoci sa kritika nie vždy
ľahko počúva, som im za tento
priamy a otvorený vzťah vďačná, v konečnom dôsledku vieme
nájsť spoločnú dohodu.
Takže všetko začalo kompromisom...
Áno, pretože Modra je pekné
mesto s bohatou tradíciou a to si
všetci ako jej obyvatelia uvedomujeme. Rovnako ako všetci cítime, že je čas niečo zmeniť a ísť
vpred. No ak chceme skutočnú
zmenu, musíme si uvedomiť, že
tá spočíva v zmene systému zabehnutých, no nie práve najlepšie funkčných vecí. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že niečo,
čo fungovalo úplne rovnako 10
a viac rokov jeden rok zázračne nezmení. Sú veci, na ktoré sú
potrebné mesiace a sú také, na
ktoré sú aj štyri roky málo. Podstatné je vedieť, že aj keď zázraky na počkanie nerobíme, sme
na veľmi dobrej ceste a spätná
väzba nám to potvrdzuje.
Na čo ste sa zamerali ako
prvé?
Po zanalyzovaní situácie som sa
sústredila na personálne a odborné posilnenie úradu, aby sme
mohli úlohy, ktoré nás čakajú,
bez problémov riešiť. Vymenili sme takmer polovicu pracovníkov MsÚ. Niektoré pôvodné,
zastaralé funkcie zanikli úplne a vytvorili sme novú organizačnú štruktúru, ktorá reflektuje
moderné manažérske postupy.
Taktiež sme posilnili niektoré
odborné referáty, zriadili nové
registratúrne stredisko a niečo,
čo majú tie najväčšie a najmodernejšie samosprávy – Kanceláriu prvého kontaktu. No a s
tým súviselo aj zmodernizovanie reprezentačných priestorov.
Významné mesto máva totiž aj
významné návštevy.
Ako vnímate spätnú väzbu od
občanov?
Je v zásade pozitívna. Beriem
všetky reakcie, ale nie tie, že za
všetko zlé môže radnica. Vždy
tu bude pohľad optimistický (čo
všetko sa urobilo), ako aj pohľad negativistický (čo sa nepodarilo). Ja som realista. To je
ten človek v strede, ktorý berie
do úvahy napr. konkrétne čísla a sumy. Len za minulý rok
sme boli úspešní v projektoch za
takmer 100 tis. eur.
Čo bude prioritou v tomto roku?
Čaká nás ešte dobudovanie technického vybavenia úradu, aby
sme mohli budovať elektronické služby pre obyvateľov a zvýšiť transparentnosť mesta. Pokračujeme aj v príprave nového
PHSR. Práve v tomto období je
nesmierne dôležité, aby stratégia mesta bola v súlade s prioritami nového programovacieho
obdobia 2014 - 2020. Znie to síce možno trochu komplikovane
a nejasne, ale v podstate ide o to,
že ak mesto Modra pochopí, aké
správne projekty má nastaviť
a najmä ako ich realizovať, čo
je nevyhnutné pre všetkých nás,
ktorí bývame v Modre a máme tu náš domov, a s ohľadom
na našu budúcnosť, môžeme sa
ako mesto úspešne zapojiť do
2011
• Analýza stavu
• Nastavenie systé mu a procesov
• Inventarizácia
čerpania pripravovaných externých finančných zdrojov. Dopracovávame začaté koncepcie
a plynule prejdeme na ich realizáciu. Plánovanie a stratégia sa
týka niekoľkých rokov dopredu.
Nemôžeme myslieť iba rok dopredu, to by bolo to isté ako keby človek myslel iba na to, čo ho
čaká najbližší týždeň a potom už
neplánoval nič. Po príprave nás
čaká realizačná fáza. A chcela by
som zdôrazniť, že viac úspešne
čerpaných externých finančných
zdrojov, znamená viac samotnej
realizácie naplánovaných projektov, čo v samotnom dôsledku znamená šťastných a spokojných občanov, ako aj príjemne
prekvapených turistov, ktorí sa
sem budú veľmi radi vracať.
Ku ktorým témam sa teda pripravujú koncepčné materiály?
Zo strategických oblastí to bola
koncepcia kultúry a cestovného
ruchu, veľmi vážnou témou bola koncepcia nakladania s majetkom mesta. Nemenej dôležité sú
i komunitný plán ako i koncepcia informatizácie. Z technických
dokumentov koncepcia protipovodňovej ochrany a koncepcia
dopravy. Súbežne s tým sa ukončuje príprava aj konkrétnej projektovej dokumentácie, aby sme
mohli začať v najbližšej dobe stavať, opravovať, rekonštruovať.
Môžete konkretizovať?
Napr. projektová dokumentácia
kanalizácie v uliciach kde chýba, vrátane Kráľovej, alebo dokumentácia pre technický dvor
mesta v bývalej starej centrálnej kotolni, stavebné povolenie
pre rekonštrukciu radnice. Ďalej sú to projekty na zateplenie
a výmenu okien našich základných škôl a materských škôlok.
Či plynofikácia kotolne v MŠ na
SNP ulici. PD výstavby chodní2012
• Vízie
• Koncepcie
• Rozvojové programy
• Projekty
• Realizácia malých pro jektov
2013, 2014
• Realizácia
ka na Kráľovej na Trnavskej ulici, či projekt cyklistických chodníkov v našom meste.
Odkiaľ chce na to mesto čerpať financie?
Sústreďujeme sa na získavanie
financií pre rozvoj mesta aj z externých zdrojov. Podali sme 15
žiadostí a projektov a získali sme
viac ako 21 tisíc eur. Šesť podaných žiadostí čaká na rozhodnutie
a 4 projekty v sume 67,5 tisíca eur
máme rozpracované. Sú to zatiaľ
väčšinou malé projekty a granty,
na väčšie projekty nebola v predchádzajúcich rokoch pripravená
projektová dokumentácia. (red)
Projekty
v roku 2013
V roku 2013 sa plánuje
mesto Modra zapojiť do nasledovných projektov:
• Ekofond - zlepšenie tepelnotechnických vlastností
budov ŽŠ Vajanskej ul., MŠ
Kalinčiakova, MŠ Sládkovičova – energetická efektívnosť budov
• Rada vlády SR – Kamerový systém mesta Modra
• Enviromentálny fond – 5
projektov (obnova MŠ SNP,
biokoridory, odpadové hospodárstvo, kanalizácia na
Hviezdoslavovej ulici)
• MK SR – pokračovanie
v obnove hradieb, hradobného systému na západnej
strane
• Cezhraničná spolupráca –
projekt Kľúč k cyklotrasám
bránami Modry
• Európa pre občanov –
opakovaná žiadosť – kultúra
v meste a podujatia organizované mestom
• Nórsky finančný mechanizmus – realizácia obnovy
hradieb komplexne s obnovou mestskej veže.
(gf)
9
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúrno-spoločenský kalendár
10
Kalendár podujatí 2013
Január
1. január / Novoročné stretnutie na
Veľkej Homoli; Tradičný novoročný výstup, Stretnutie na mieste od 13.00 hod.;
Modranský turistický spolok, +421 908
955 467, [email protected], www.
modranskyturistickyspolok.sk
6. január / Hlasné čítanie; Večer s literatúrou; Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra,
19.00 hod; MsKS Modra, +421 33 647 21
12, [email protected], www.modra.sk
12. 1. od 10:00 hod. Tradičná zabíjačka
na Zochovej chate; Hotel Zochova chata
+421 33 263 33 00, [email protected] www.
hotelzochovachata.sk; 18. január / Novoročný koncert ZUŠ Modra; Koncert žiakov Základnej umeleckej školy; KD Kráľová, 18.00 hod.; ZUŠ Modra, +421 917
476 166, [email protected], www.
zusmodra.sk
18. január – 20. február / História
hrobu Ľudovíta Štúra a ďalších štúrovských pamätníkov v Modre; Výstava zameraná na štúrovské pamätníky
v Modre; Výstavné priestory SNM–MĽŠ,
Štúrova 84, 900 01 Modra; SNM - Múzeum Ľ. Štúra v Modre, +421 33 647 27 65,
[email protected], www.snm.sk
Február
3. február / Hlasné čítanie; Ján Smrek –
výber z diel; Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra, 19.00 hod; MsKS Modra, +421 33 647
21 12, [email protected], www.modra.sk
3. február/ Divadlo PIKI – ELA
a HOP; detské predstavenie známej dvojice z televíznych obrazoviek, vstupné: 2
€; Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra, 15.00
hod; MsKS Modra, +421 33 647 21 12,
[email protected], www.modra.sk
9. február / Fašiangy v Modre; Zabíjačka, súťaž vo varení kapustnice a ochutnávka vín; Námestie Ľ. Štúra Modra;
Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko
Modra, +421 33 647 21 12, [email protected], www.modra.sk, www.visitmodra.
sk
9. február / Fašiangový karneval; ukončenie fašiangového veselenia, zábava
v maskách, vstupné: 6 €; Kultúrny dom
Ľ. Štúra Modra; Mesto Modra, Mestské
kultúrne stredisko Modra, +421 33 647
21 12, [email protected], www.modra.sk,
www.visitmodra.sk
9. február / Fašiangová zábava; Pochovávanie basy; Kultúrny dom Kráľová,
20.00 hod.; OZ Kraľovan, M. Ružeková,
+421 902 691 781, B. Hornáčková +421
905 308 688, [email protected]
9. február / Ochutnávka vín mladých
vinárov; Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska Modra; Spoločenská
miestnosť, Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska Modra, Kostolná 3,
900 01 Modra; www.svosmo.edupage.
org
10. február / Detský biblický karneval;
Tradičné karnevalové stretnutie masiek
inšpirovaných Svätým písmom; Súkromné centrum voľného času, 16.00 hod.; Súkromné centrum voľného času, Štúrova
34, 900 01 Modra, +421 33 640 07 02,
[email protected], scvcmodra.sk
18. január – 20. február / História
hrobu Ľudovíta Štúra a ďalších štúrovských pamätníkov v Modre; Prebiehajúca výstava; Výstavné priestory
SNM–MĽŠ, Štúrova 84, 900 01 Modra;
SNM - Múzeum Ľ. Štúra v Modre, +421
33 647 27 65, [email protected], www.snm.sk
6.1. - 28.2. Korčuľovanie na nádvorí;
Korčuľovanie na prírodnej ľadovej ploche na nádvorí za priaznivého počasia.;
Hotel Majolika****, +421 33 690 8500,
[email protected], www.hotelmajolika.sk
Marec
1. marec/Ryba v trojke – kriminálna
komédia; divadelné predstavenie pri príležitosti životného jubilea Maríny Kraľovičovej, vstupné: 14 €; Kultúrny dom
Ľ. Štúra Modra, 19.00 hod; MsKS Modra, +421 33 647 21 12, [email protected],
www.modra.sk
1. – 28.marec / Výtvarná Modra 2012;
Výstava žiackych prác; Výstavné priestory SNM–MĽŠ, Štúrova 84, 900 01 Modra; SNM - Múzeum Ľ. Štúra v Modre,
+421 33 647 27 65, [email protected], www.
snm.sk
3. marec / Hlasné čítanie; Večer s literatúrou; Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra,
19.00 hod; MsKS Modra, +421 33 647 21
12, [email protected], www.modra.sk
21. marec / Spomienkový večer na
Martina Rázusa; Podujatie v rámci cyklu aktivít „Letokruh Martina Rázusa 2012
– 2013“; Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre,
17.00 hod.; Spoločnosť priateľov poézie,
+421 903 623 289, [email protected]
22. marec / Rodinný koncert našej
ZUŠ; Koncert žiakov Základnej umeleckej školy a ich rodinných príslušníkov; Sobášna sieň v Modre, 18.00 hod.;
ZUŠ Modra, +421 917 476 166, riaditel@
zusmodra.sk, www.zusmodra.sk
23. marec / Predveľkonočné stretnutie;
Zábava v spoločnosti občianskeho združenia; OZ Kraľovan, M. Ružeková, +421
902 691 781, B. Hornáčková +421 905
308 688, [email protected]
23. marec / Vítanie jari; Cyklus zvykov
a tradícií na Veľkú noc; Kultúrny dom Ľ.
Štúra Modra, 16.00 hod.; Mestské kultúrne stredisko Modra, +421 33 647 21 12,
[email protected], www.modra.sk
30. marec / Vitis Aurea 2013; Medzinárodná výstava vín a verejná ochutnávka;
Športová hala pri ZŠ; OZ Vincúr, Vincent
Jakubec, +421 904 910 105, [email protected]
sk, www.vincur.sk
Apríl
7. apríl / Hlasné čítanie; Večer s literatúrou; Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra, 19.00
hod.; MsKS Modra, +421 33 647 21 12,
[email protected], www.modra.sk
12. apríl – 1. jún / Etnograf Antonín Václavík; Výstava SNM- Múzea
Chorvátov v Bratislave o diele a živote etnografa A. Václavíka; Výstavné priestory
SNM–MĽŠ, Štúrova 84, 900 01 Modra;
SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre, +421
33 647 27 65, [email protected], www.snm.sk
13. apríl / Deň modranských pivníc;
Ochutnávky vín a neopakovateľná atmosféra starobylých modranských pivníc;
Súčasťou podujatie je aj odovzdávanie
cien Vína mesta Modry.; 13.00 – 22.00
hod.; Michal Petrík, +421 903 322 495,
[email protected], www.modranskepivnice.sk, www.vinarenmodra.sk
20. apríl / Deň otvorených dverí; V.
výročie otvorenia hotela spojená s prehliadkou priestorov; Hotel Majolika****,
+421 33 690 8500, [email protected], www.hotelmajolika.sk
26. apríl / Družobný koncert so ZUŠ
Benátky nad Jizerou; Spoločný koncert
Základnej umeleckej školy Modra a Základnej umeleckej školy Benátky nad Jizerou; KDĽŠ Modra, 18.00 hod.; ZUŠ
Modra, +421 917 476 166, riaditel@
zusmodra.sk, www.zusmodra.sk
30. apríl / Stavanie mája; Ukážka tradičných prvomájových zvykov v miestnej
časti Kráľová; OZ Kraľovan, M. Ružeková, +421 902 691 781, B. Hornáčková
+421 905 308 688, hornackova.bozena@
slposta.sk
Máj
1. máj / Prvý máj; Slávenie prvého mája;
Priestranstvo pred Kultúrnym domom Ľ.
Štúra; Mestské kultúrne stredisko Modra, +421 33 647 21 12, [email protected],
www.modra.sk
1. máj / Modrania na Vysokej; Turistický výstup na Vysokú; Zraz na parkovisku
pred Zochovou Chatou, 10.00 hod.; Modranský turistický spolok, +421 908 955
467, [email protected], www.modranskyturistickyspolok.sk
5. máj / Hlasné čítanie; Večer s literatúrou; Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra, 19.00
hod.; MsKS Modra, +421 33 647 21 12,
[email protected], www.modra.sk
7. máj/ Deň víťazstva nad fašizmom;
Spomienkové stretnutie občanov Modry; Pomník v parku pred KDĽŠ Modra, 15.30 h.; Modra Modra, MO SZPB
v Modre, MsKS Modra
12. máj / Deň matiek; Podujatie pre rodiny s deťmi; priestranstvo pred KDĽŠ;
Mestské kultúrne stredisko Modra, +421
33 647 21 12, [email protected], www.
modra.sk
12. máj / Deň matiek; Oslava sviatku
v spoločnosti OZ Kraľovan; OZ Kraľovan, M. Ružeková, +421 902 691 781, B.
Hornáčková +421 905 308 688, [email protected]
17. – 19. máj / Kráľovské hodovanie;
Tradičné svätodušné hody so zábavným
programom a miestnymi kulinárskymi špecialitami; Miestna časť Kráľová;
Mesto Modra, +421 33 690 83 00, info@
modra.sk, www.modra.sk
19. máj / Noc múzeí v SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra; Otvorenie expozícii múzea
do nočných hodín; SNM – Múzeum Ľ.
Štúra v Modre, +421 33 647 27 65, mls@
snm.sk, www.snm.sk
19. máj / Noc múzeí; Múzeum keramiky
ako súčasť známej celoslovenskej akcie;
Hotel Majolika****, +421 33 690 8500,
[email protected], www.hotelmajolika.sk
24. máj / Družobný koncert so ZUŠ
Hustopeče; Spoločný koncert Základnej umeleckej školy Modra a Základnej
umeleckej školy Hustopeče; KDĽŠ Modra, 18.00 hod.; ZUŠ Modra, +421 917
476 166, [email protected], www.
zusmodra.sk
24. - 25. máj / Otvorené pivnice na sv.
Urbana – VII. ročník; Otvorenie sezóny
na Malokarpatskej vínnej ceste; Záhrada
kaštieľa MOS, Horná 20; Malokarpatská
vínna cesta, +421 33 643 34 89, +421 917
200 075, [email protected], www.mvc.sk
31. máj / Absolventský koncert hudobného odboru ZUŠ Modra; Záverečný
koncert absolventov Základnej umeleckej školy v Modre; Sobášna sieň v Modre, 18. 00 hod.; ZUŠ Modra, +421 917
476 166, [email protected], www.
zusmodra.sk
Jún
1. jún / MDD na Kráľovej; Oslava
sviatku detí; OZ Kraľovan M. Ružeková,
+421 902 691 781, B. Hornáčková +421
905 308 688, [email protected]
1. jún / Deň detí v Modre; Zábavné podujatie pre deti; Priestranstvo pred KDĽŠ;
Mestské kultúrne stredisko Modra, +421
33 647 21 12, [email protected], www.
modra.sk
2. jún / Hlasné čítanie; Večer s literatúrou; Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra, 19.00
hod.; MsKS Modra, +421 33 647 21 12,
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúrno-spoločenský kalendár
[email protected], www.modra.sk
2. jún / Modranský piknik; Otvorenie
turistickej sezóny v letovisku Harmónia;
Turisticko informačné centrum Modra-Harmónia; Mesto Modra, +421 33 647
41 34, [email protected], www.visitmodra.sk
8. - 9. jún / Rozprávková Modra; 3.
ročník festivalu bábkových divadiel; OZ
Modranská beseda, +421 911 209 287, [email protected], www.modranska-beseda.sk
14. jún – 6. júl / Výstava žiackych prác
výtvarného odboru ZUŠ v Modre; Výstavné priestory SNM–MĽŠ, Štúrova 84,
900 01 Modra; SNM – Múzeum Ľ. Štúra
v Modre, +421 33 647 27 65, [email protected]
sk, www.snm.sk
21. jún / Záverečný koncert tanečného
odboru spojený s absolventským vystúpením; Posledné vystúpenie Základnej
umeleckej školy v Modre v školskom roku 2012/2013; KDĽŠ Modra, 18.00 hod.;
ZUŠ Modra, +421 917 476 166, riaditel@
zusmodra.sk, www.zusmodra.sk
21. – 23. jún / Medzinárodný gitarový festival; V. ročník festivalu gitarovej
hudby; Mestské kultúrne stredisko Modra, +421 33 647 21 12, [email protected],
www.modra.sk
28. jún / Posledný deň školského roka
v SCVČ Modra; Zábavné podujatie pre
deti; Súkromné centrum voľného času,
14.00 – 17.00 hod.; Súkromné centrum
voľného času, +421 33 640 07 02, [email protected], scvcmodra.sk
29. jún / Autorské čítanie; „Z najnovšej
tvorby prozaičiek a poetiek združenia
Femina“; Spoločnosť priateľov poézie,
+421 903 623 289, [email protected]
Júl
20. – 21. júl / Slávnosti lesa; Podujatie
venované lesu, stromom a ľuďom žijúcim
a pracujúcim v lesoch; Modra-Piesok;
Mesto Modra, +421 33 690 83 00, info@
modra.sk, www.modra.sk
21. júl / Časovka na Zošku až ku
hviezdam...; VI. ročník cestnej cyklistickej časovky do vrchu; Modra - Harmónia
reštaurácia Bowling; AK - Sportreport
Pezinok, Majda Peter +421 907 198 855
www.sportreport.sk
12. júl – 24. august / Výstava zo zbierok
SNM; Zaujímavé zbierky z depozitárov
Slovenského národného múzea; Výstavné
priestory SNM–MĽŠ, Štúrova 84; SNM –
Múzeum Ľ. Štúra v Modre, +421 33 647
27 65, [email protected], www.snm.sk
14. jún – 6. júl / Výstava žiackych prác
výtvarného odboru ZUŠ v Modre; Prebiehajúca výstava; Výstavné priestory
SNM–MĽŠ, Štúrova 84; SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre, +421 33 647 27 65,
[email protected], www.snm.sk
August
12. júl – 24. august / Výstava zo zbierok
SNM; Prebiehajúca výstava; Výstavné
priestory SNM–MĽŠ, Štúrova 84; SNM
– Múzeum Ľ. Štúra v Modre, 033/ 647 27
65, [email protected], www.snm.sk
27. august/ 69. výročie Slovenského
národného povstania; Spomienkové
stretnutie občanov Modry; Pomník v parku pred KDĽŠ Modra, 15.30 h.; Mesto
Modra, MO SZPB v Modre, MsKS Modra, , +421 33 647 21 12, [email protected],
www.modra.sk
September
2. september / Deň otvorených dverí
v SCVČ; Možnosť nahliadnutia na činnosť v Súkromnom centre voľného času;
Súkromné centrum voľného času, 14.00
– 17.00 hod.; SCVČ, +421 33 640 07 02,
[email protected], scvcmodra.sk
5. - 7. september / Slávnosť hliny – Keramická Modra 2013; V. ročník festivalu keramiky spojeného s výstavami,
keramickým jarmokom, štylizovaným
hrnčiarskym sprievodom, hudobným
programom a hrnčiarskym bálom; OZ
Modranská beseda, +421 911 209 287,
[email protected], www.modranska-beseda.sk
7. september / Deň vo vinohradoch; V.
ročník podujatia prezentujúceho malokarpatských vinohradníkov
Vinice Malokarpatského regiónu; Malokarpatské osvetové stredisko, +421 33
643 34 89,+421 917 200 075, moska@
moska.sk, www.mvc.sk
13. - 15. september / Modranské vinobranie; Tradičné oberačkové slávnosti;
Mesto Modra, +421 33 690 83 00, info@
modra.sk, www.modra.sk
16. – 22. september / Dni Európskeho
kultúrneho dedičstva; Podujatia zamerané na ochranu pamiatok a mestských
tradícií; Mesto Modra, +421 33 690 83
00, [email protected], www.modra.sk
28. september / Cyklistické preteky; 3.
ročník Cyklistických pretekov pre deti
a dospelých; Súkromné centrum voľného
času, 9.00 hod.; Súkromné centrum voľného času, +421 33 640 07 02, [email protected], scvcmodra.sk
Október
6. október / Hlasné čítanie; Večer s literatúrou; Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra,
19.00 hod.; MsKS Modra, +421 33 647
21 12, [email protected], www.modra.sk
12. október / Jablkové hodovanie 2013;
Všetko o jablkách a dobrotách z nich;
Nádvorie kaštieľa MOS, Horná 20; Malokarpatské osvetové stredisko, +421 33
643 34 89,+421 917 200 075, moska@
moska.sk, www.moska.sk
12. október / Strunobranie; Prehliadka
country, folk, bluegrass a trampskej hudby; Nádvorie kaštieľa MOS, Horná 20;
Malokarpatské osvetové stredisko, +421
33 643 34 89,+421 917 200 075, moska@
moska.sk, www.moska.sk
12. október / Štúrova dumka 2013; Pripomíname si velikána Ľudovíta Štúra populárno - odbornou formou; OZ Modranský okrášľovací spolok, +421 904 919
853, [email protected]; www.mos-modra.sk
12. - 13. október / Plody zeme; XI. ročník výstavy ovocia, zeleniny, kvetov, špecialít a netradičných výrobkov; Kultúrny
dom Kráľová; OZ Kraľovan, M. Ružeková, +421 902 691 781, B. Hornáčková
+421 905 308 688, hornackova.bozena@
slposta.sk
17. október / Modranské veršobranie 2013; oberanie básní napísaných na
viničových listoch na tému „Shakespeare v Modre“ ; Kultúrny dom Ľ. Štúra
v Modre, 17.00 hod.; Spoločnosť priateľov poézie, +421 903 623 289, [email protected]
19. október / Country zábava; Tanečná zábava v štýle country; Kultúrny dom
Kráľová; OZ Kraľovan, M. Ružeková,
+421 902 691 781, B. Hornáčková +421
905 308 688, [email protected]
25. október / Koncert pre seniorov;
Koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Modre; Sobášna sieň v Modre, 18.00
hod.; ZUŠ Modra, +421 917 476 166, [email protected], www.zusmodra.sk
26. október / Stretnutie so svetlonosom;
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, 16.00
hod.; Mestské kultúrne stredisko Modra, +421 33 647 21 12, [email protected],
www.modra.sk
5. september – 31. október / Výstavy
Slávnosť hliny – Keramická Modra
2013; Prebiehajúce výstavy; Výstavné
priestory SNM–MĽŠ, Štúrova 84, 900
01 Modra; SNM – Múzeum Ľ. Štúra
v Modre, +421 33 647 27 65,[email protected]
sk, www.snm.sk
November
3. november / Hlasné čítanie; Večer s literatúrou; Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra,
19. 00 hod.; MsKS Modra, +421 33 647
21 12, [email protected], www.modra.sk
8. november. – 31. december / Výtvarná Modra 2013; Podujatie venované
modranským výtvarníkom; Výstavné
priestory SNM–MĽŠ, Štúrova 84; SNM
– Múzeum Ľ. Štúra v Modre, 033/ 647 27
65, [email protected], www.snm.sk
15. - 16. november / Deň otvorených
pivníc 2013; Prezentácia vinárov malokarpatského regiónu; Malokarpatská vínna cesta, +421 33 643 34 89, +421 917
200 075, [email protected], www.mvc.sk
22. november / Violočelová jeseň 2013;
2. ročník celoštátnej súťaže pre ZUŠ; Sobášna sieň v Modre; ZUŠ Modra, +421
917 476 166, [email protected],
www.zusmodra.sk
December
1. december / Hlasné čítanie; Večer s literatúrou; Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra,
19.00 hod.; Klub hlasného čítania, +421
33 647 21 12, [email protected], www.
modra.sk
6. december / Vianočný koncert ZUŠ
Modra; Vystúpenie žiakov Základnej
umeleckej školy v Modre; KDĽŠ Modra, 18.00 hod.; ZUŠ Modra, +421 917
476 166, [email protected], www.
zusmodra.sk
6. - 8. decembra / Vianočné inšpirácie; Tradičné vianočné ľudovo-umelecké trhy; Nádvorie kaštieľa MOS, Horná
20; Malokarpatské osvetové stredisko,
+421 33 643 34 89, +421 917 200 075,
[email protected], www.moska.sk
7. december / Predvianočné stretnutie s Mikulášom; Podujatie venované deťom;
OZ Kraľovan, M. Ružeková, +421 902
691 781, B. Hornáčková +421 905 308
688, [email protected]
7. december / Privítanie Mikuláša
v Modre; Podujatie pre deti; Kultúrny
dom Ľ. Štúra Modra, 15. 00 hod.; Mestské kultúrne stredisko Modra, +421 33
647 21 12, [email protected], www.modra.sk
7. december / Mikuláš pod rozhľadňou
na Veľkej Homoli; Turistický výstup na
Veľkú Homolu; Rozhľadňa na Veľkej Homoli; Modranský turistický spolok, +421
908 955 467, [email protected],
www.modranskyturistickyspolok.sk
20. – 21. december / Vianočné zastavenie; Vianočné remeselné trhy, benefičná
zbierka pečiva; Nádvorie radnice; Mesto
Modra, +421 33 690 83 00, [email protected]
sk, www.modra.sk
31. december / Silvester; Oslava posledného dňa v roku zavŕšená novoročným
prípitkom a silvestrovským ohňostrojom
Priestor pred radnicou; Mesto Modra, +421 33 690 83 00, [email protected],
www.modra.sk
31. december / Silvestrovská zábava;
Tanečná zábava s oslavou záveru roka;
Kultúrny dom Kráľová; OZ Kraľovan,
M. Ružeková, +421 902 691 781, B. Hornáčková +421 905 308 688, hornackova.
[email protected]
(zdroj: MsÚ)
Na tomto mieste nájdete každý mesiac aktuálny program
kultúrno-spoločenských podujatí v meste Modra a program
kina Mier.
11
MODRANSKÉ ZVESTI • Mestský úrad - čo je nové
Rok 2012 v číslach
Získali sme zaujímavé čísla o celoročnej činnosti z niektorých referátov Mestského úradu. Tie najzaujímavejšie vám
prinášame v skratke:
Referát
sociálnych vecí
Zabezpečuje jednu z najrozsiahlejších agend mesta – pomoc a poradenstvo obyvateľom mesta pri
riešení sociálnej situácie formou
sociálnych služieb. V roku 2012
vybavil 166 spisov, organizoval
stravovanie pre 36 dôchodcov
z Kráľovej a Harmónie. Počas
celého roka vykonával komplexné sociálne poradenstvo, aktivačnú činnosť a menšie obecné služby v spolupráci s ÚPSVaR. Za
zmienku určite stoja aj podujatia,
ktorých bol organizátorom: Slávnostné posedenie jubilantov mesta Modra, či Charitatívna zbierka
šatstva. Za celý rok bolo na tomto
referáte osvedčených 141 podpisov a 54 listín.
Spoločný
stavebný úrad
Pre mesto Modra zabezpečuje
výkon úloh delegovanej štátnej
správy vyplývajúcich zo stavebného zákona. V roku 2012 vydal
239 rozhodnutí.
Centrum
sociálnych
služieb ďakuje
V mene seniorov MsCSS Modra ďakujeme za ústretovosť pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti v minulom období a zaželať šťastný rok 2013 lekárom
a sestrám v ambulanciách MUDr.
Vozárovej, MUDr. Obžerovej,
MUDr. Hagarovej, MUDr. Janíčkovej, MUDr. Ondrušovej,
MUDr. Cisárovej, MUDr. Jenčíkovej, MUDr. Holubčíkovej,
MUDr. Bibzovej, MUDr. Noskovičovej, MUDr. Koníkovej,
MUDr. Balejíkovej, MUDr. Tomkovi, kolektívu ADOS Charita
a kolektívu RZP. Zároveň ďakujeme za duchovnú podporu evanjelickej a katolíckej cirkvi a všetkým dobrým ľuďom.
Jana MACHALOVÁ,
riaditeľka MsCSS
Referát životného
prostredia
Jeho hlavnými aktivitami sú
ochrana ovzdušia a životného
prostredia, riešenie odpadového hospodárstva mesta, verejnej
zelene, priestranstiev a detských
ihrísk. Za minulý rok evidoval
187 spisov, z ktorých sa podarilo vybaviť 150. Pripravil nové všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia, projekt
pre Enviromentálny fond, nevypracoval dve hodnotiace správy
pre Recyklačný fond. Taktiež
spolupracoval s tretím sektorom pri obnove D1, lesoparku
a verejných priestranstiev, bol
nápomocný pri vypracovávaní
a podávaní žiadostí o finančné
granty. Celkovo vydal 56 rozhodnutí.
Referát územného
rozvoja a ochrany
pamiatok
Mal taktiež náročný rok, nakoľko medzi jeho aktivity patrí
okrem územného plánovania aj
ochrana pamiatok. Tento úsek
mal na starosti vypracovanie
niektorých projektov na získanie externých finančných zdrojov, vytvára VZN o pamätihodnostiach nášho historického
mesta a sústavne spolupracuje
s organizáciami a združeniami
pôsobiacimi v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva. Prezentácie na túto tému
boli taktiež v jeho pracovnej
náplni, rovnako ako propagačné materiály mesta. Vlastných
spisov vybavil 140, oficiálnych
územnoplánovacích informácií
85, vydal 32 rôznych kompetenčných stanovísk, vykonal päť
prieskumov trhu a vybavil „nekonečné“ množstvo stránok.
Referát školstva,
mládeže a športu
Najväčšie úspechy zaznamenal v oblasti záškoláctva. To sa
podarilo eliminovať s 84%-nou
úspešnosťou. Referát celý rok
pracoval na riešení prijímania
detí do MŠ, viedol a dopĺňal registratúru školopovinných detí
a sústredil podklady pre optimalizáciu činnosti škôl a školských
zariadení. Viedol 47 nových spisov a 163 záznamov. Zo spoločenských aktivít možno spomenúť účasť na podujatiach
organizovaných mestom a školami, počnúc koncertmi, výstavami, vernisážami až po oceňovanie študentov, organizovanie
dňa učiteľov, Európske dni kultúry a pod.
Útvar evidencie
a správy majetku
mesta
Vznikol v apríli 2012. Mal na
starosti veľmi dôležitý krok
samosprávy a tým bolo zriadenie Kancelárie prvého kontaktu. Tá bola pre verejnosť
oficiálne otvorená 1. 4. 2012.
Zamestnanci preverovali stav
evidencie majetku a zmluvných
vzťahov a pracovali na pasportizácii mestského majetku. V roku
2012 vykonali taktiež kontrolu
súpisných čísel. Úsek verejnoprospešných služieb (VPS) vykonával letnú a čiastočne aj
zimnú údržbu miestnych komunikácií, technicky zabezpečoval všetky mestské akcie a v
roku 2012 zastrešoval skupinu
jedenástich protipovodňových
pracovníkov. Útvar vypracoval
tri projekty na Enviromentálny fond, podklady na projekty
Ekopolis, Orange a Ministerstvo
kultúry. (Pokračovanie nabudúce.)
(red)
Dobrovoľní mestskí hasiči pomáhali
zdolávať následky mrazov
Počas uplynulých vianočných sviatkov zaznamenal Referát životného prostredia MsÚ niekoľko hlásení poškodenia stromov následkom silných mrazov. Keďže hrozil pád ťažkých konárov na
verejné priestranstvá, zasahovali pri udalostiach aj hasiči Mestského dobrovoľného zboru.
K poškodeniu stromov prišlo
v lokalitách Družstevná ulica,
Dolná ulica a Lipová alej. Podľa
Ing. Kristíny Čechovej z referátu
životného prostredia najviac poškodené boli stromy s krehkým
drevom a to lipy, vŕba a topoľ.
Mesto v snahe predísť možným
škodám na zdraví občanov a na
majetku vykonalo monitoring rizikových drevín a lokalít. Za pomoci potrebnej techniky a modranských dobrovoľných hasičov
boli nalomené konáre odstránené. Mesto sa snaží podobným situáciám predchádzať priebežným
ošetrovaním a orezom problematických stromov počas celého
roka. V prípade, že orez dreviny
daný bezpečnostný problém nevyrieši, je mesto nútené pristúpiť
k výrubu dreviny.
(red)
Mestskí dobrovoľní hasiči zasahovali pri
oreze nalomených zmrznutých konárov.
foto: kč
12
MODRANSKÉ ZVESTI • Bližšie k občanom
foto: jk
Vy sa pýtate – samospráva reaguje
Aký je osud dvoch opustených
domov na Vajanského ulici?
Je potrebné si uvedomiť, že resp. jeho dedičovi s tým, že nový
mesto nie je majiteľom týchto vlastník sa o svoju nehnuteľnosť
nehnuteľností. Tieto domy na Va- postará a uvedie ju do stavu, aby
janského ulici majú svojich majiteľov. S nimi mesto rieši ich stav,
avšak prinútiť vlastníka proti jeho vôli, aby do nehnuteľnosti investoval nie je jednoduché a ani
rýchle riešenie. Stavebný úrad
vedie voči vlastníčkam jedného
z domov správne konanie. Ich trvalý pobyt mimo Slovenskej republiky však sťažuje komunikáciu a tiež jednotlivé úkony.
Druhý dom bol na zastupiteľstve,
konanom ešte v roku 2012 vrátený späť pôvodnému vlastníkovi,
nebola príťažou pre okolie. Budeme s ním intenzívne komunikovať, aby bola táto podmienka dodržaná. (JUDr. O. BERACKA,
prednosta MsÚ)
Mesto je v rozpočtovom provizóriu.
Kedy bude rozpočet schvaľovaný?
Je potrebné si uvedomiť, že Roz- politikou štátu a všeobecne finanpočet mesta je najdôležitejším cií nepribúda, zvlášť v dnešnej
strategickým dokumentom pre dobe. Preto sú rokovania o tomto
daný rok a zohľadňuje nielen ak- dokumente vždy najdlhšie z celétuálnu situáciu mesta, ale aj nie- ho roka. Nie je to však spôsobektoré celonárodné ekonomické né tým, že by sme sa s Mestským
ukazovatele. Som presvedčená, zastupiteľstvom nevedeli dohodže každá samospráva na Sloven- núť. Veľmi dobre si uvedomujesku sa každý rok dostáva do situ- me priority a preto potrebujeme
ácie, kedy chcú kompetentní pre čo najrýchlejšie dospieť k vzámesto urobiť čo najviac, optimál- jomnej dohode tak, aby boli pre
ne všetko, čo si ľudia želajú, av- mesto zabezpečené všetky prešak samospráva je závislá od príj- nesené výkony verejnej správy
mov, ktoré sú určované finančnou ale zároveň, aby sme neboli iba
„vynášačmi odpadu“, odhŕňačmi snehu, či koscami trávy. Je
v našom záujme rozdeliť financie do všetkých oblastí tak, aby
bola Modra konkurencieschopnou modernou samosprávou, aby
rástla, prosperovala a hýbala sa
dopredu. Aby bola naozaj vnímaná ako koruna Malých Karpát,
nie ako chudobná príbuzná veľkej Bratislavy. Som presvedčená,
že finálnu verziu rozpočtu našim
občanom predstavíme o veľmi
krátky čas.
(Ing. arch. H. HLUBOCKÁ,
primátorka mesta Modry)
O daniach
Mesto Modra, ako správca dane
oznamuje všetkým daňovníkom,
že platbu miestnej dane za psa,
dane z nehnuteľnosti, dane za
predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, a rovnako tiež
miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady treba zrealizovať až po tom,
čo bude daňovníkovi doručené
rozhodnutie o tejto dani zo strany
mesta Modry.
(msú)
Výzva ZSE
ZSE vyzýva vlastníkov a správcov nehnuteľností, na ktorých sa
nachádza nadzemné a podzemné
elektrické vedenie v správe ZSE,
aby odstránili porasty ohrozujúce
bezpečnú prevádzku vedení.
Viac na: www.modra.sk.
(red, zdroj: ZSE)
Aké plány má SNM-Múzeum
Ľ. Štúra v roku 2013?
Odpovedá riaditeľka SNM-MĽŠ PhDr. Viera Jančovičová:
„Najdôležitejšou otázkou pre
múzeum v začínajúcom roku
2013 je doriešenie vlastníctva budovy tzv. Emreszovského
domu, kde je hlavné sídlo múzea (pripravuje sa stretnutie
na úrovni MK SR, mesta Modry a SNM) tak, aby sme mohli
riešiť obnovu budovy. V roku
2013 plánujeme pripraviť projektovú dokumentáciu a v roku
2014 samotné stavebné úpravy a následne novú expozíciu.
Všetky naše podujatia smerujú
k dôstojnej prezentácii múzea
pri oslavách 200. výročia na-
rodenia Ľ. Štúra v roku 2015.
Z kultúrnych aktivít, ktoré pripravujeme je to práve prebiehajúca výstava venovaná hrobu
Ľ. Štúra a ostatným štúrovským
pamätníkom v Modre, výstava
prác žiakov a študentov v rámci projektu Výtvarná Modra.
V apríli a máji to bude výstava
Antonín Václavík, významný etnograf a folklorista. Tohtoročné Slávnosti hliny sa budú niesť
v znamení 130. výročia Slovenskej Ľudovej majoliky. Naše múzeum pripravuje seminár
s medzinárodnou účasťou na tému Keramické učilištia v strednej Európe a tiež viaceré keramické výstavy“.
(red)
13
Žiadosti
o dotácie
do 31. 1. 2013
Právnické a fyzické osoby môžu
žiadať o dotáciu podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Modra č. 4/2011 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Modra
do 31. januára alebo do 31. augusta príslušného kalendárneho
roka, v ktorom o poskytnutie dotácie žiadajú.
Najbližším termínom je teda 31.
január 2013. Do tohto termínu
je potrebné odovzdať žiadosť do
podateľne v Kancelárii prvého
kontaktu na Štúrovej 59 v Modre.
Otváracie hodiny Kancelárie
prvého kontaktu:
Pon.: 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Ut.: 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Str.: 8.00 - 11.30 12.00 - 18.00
Štv.: 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Pia.: 8.00 - 11.30 12.00 - 14.00
(red)
Upozornenie
Pre prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Mesto Modra ako orgán ochrany ovzdušia v prenesenom výkone štátnej správy upozorňuje
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú malý zdrojov
znečisťovania ovzdušia na zákonnú povinnosť, podať oznámenie údajov potrebných na výpočet poplatku za znečisťovanie
ovzdušia na rok 2013 a to do
15. 2. 2013. Za každý MZZO je
potrebné uviesť spotrebu palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú ako aj ďalšie
potrebné informácie. Tlačivo na
podanie oznámenia je uverejnené na internetovej stránke mesta www.modra.sk v rubrike „aktuálne správy“ a „ako vybaviť“,
alebo je možné si ho vyzdvihnúť
v Kancelárii prvého kontaktu na
Štúrovej ulici 59.
Akékoľvek bližšie informácie
vám budú poskytnuté na tel.:
033/6908304 u Ing. Kristíny Čechovej. (e-mail: [email protected]).
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Relax
14
Januárová krížovka
Autor:
Juraj
Mitošinka
dookola
ovinú
drobné
dieťa,
drobec
africké
suché
riečisko
tesaním
opracujú
železničná
správa
Severného Írska
(Tajnička) patria medzi významné osobnosti nielen svojej doby, ale
aj našej súčasnej Modry.
EČV
Krupiny
pošliapu
Pomôcky:
pinit, arit,
lipid, YV,
karyot, iter
kúpou
získajú
odroda
nikelínu
spoločenMPZ
stvo
Venezuely
potomkov
vyrubia
clo
Timotej
(dom.)
omotajme,
obtočme
malá loď
(zastar.)
bunka
s jadrom
atrament
(zastar.)
zvonku
2. časť
tajničky
simulátor
reči
(tech.)
zn. pre
lúmen
úrad fiškála (zastar.)
organická
látka
znova uši
vzlyk
(zried.)
natierali
masťou
tmavozelený nerast
drží sa,
pridŕža sa
slezovitá
rastlina
peňažný
výdavok
morské
raky
hoci,
po česky
páľava,
horúčava
(bás.)
národnosť
v Číne
oblečenie,
šaty
Org. amer.
štátov
1. časť
tajničky
cvikla
Ľudovít
(dom.)
odskočenie
pokry
rosou
kolísaním
utíšia
matka
Pomôcky:
značka
(v oslovení)
gravilit,
pre kilotelev. sp.
RAI, Miao,
pondmeter
Talianska
ibiš, voder
nezištne
hlavná
časť
(kniž.)
plnivo
do betónu
zn. prvku
tálium
parný stroj
(zastar.)
odlamuje
plietlo sa
(hovor.)
cesta,
po latinsky
Modranský
„mastršef“
Modranské hrnce a hrnčeky sú vychýrené ďaleko za hranicami Slovenska. Ale čo by to bol
za hrniec, keby bol prázdny? Naše prababičky, babičky a možno aj pradedovia sa vedeli šikovne zvŕtať v kuchyni a určite je dnes
v každej domácnosti aspoň jeden, zlatom vyvážiteľný rodinný recept na nejakú dobrotu.
Prinášame vám možnosť pochváliť sa tým
svojim a získať titul modranského „mastršefa“. Recepty, ktoré nám pošlete, budeme postupne uverejňovať na tomto mieste a v závere roka zorganizujeme aj verejnú súťaž v ich
varení a následnú ochutnávku, ktorá rozhodne o víťazovi.
Najchutnejší zo všetkých zverejnených receptov vyhrá zaujímavú cenu.
Recepty nám posielajte do redakcie na adresu: [email protected]
(red)
Karnevalové šišky
Potrebné prísady
600g polohrubej múky, štipka soli, 8 žĺtkov,
3 lyžice práškového cukru, 100g masla, 3 dl
mlieka, 1 kocka čerstvého droždia, 3 lyžice rumu, džem na plnku, olej na vyprážanie
Postup prípravy
Z vlažného mlieka, lyžice cukru a droždia
necháme vykysnúť kvások a následne zapracujeme do prísad. Cesto necháme hodinu
na teplom mieste dôkladne vykysnúť. Potom cesto rozvaľkáme asi na hrúbku 1cm,
vykrajujeme kolieska, lyžičkou nanesieme
džem, prikryjeme ďalším kolieskom, okraje
pritlačíme a vykrojíme znova koliesko. Necháme ešte na doske podkysnúť. Smažíme
z oboch strán do zlatista, ide to bleskovo,
oleja treba mať dostatočne veľa. Do horúceho oleja vkladáme vrchnou stranou dolu. Po
upražení necháme šišky odkvapkať, hotové
pocukrujeme.
(red, web)
Foto: archív MZ
rezaním
oddeľuje,
reže
MODRANSKÉ ZVESTI • Matričné info/Inzercia
Spomienka
Spoločenská kronika
Vítame medzi nami:
Jubilanti:
Čamaj Šimon
5. 12.
90-ročná
Galášová Dominika
13. 12. Kršeková Mária
2. 1.
Ružičková Stella
14. 12. Marečková Mária
4. 1.
Jovankovič S. Manuel 20. 12. Valovičová Jolana
5. 1.
Škultéty Daniel
24. 12.
85-ročná
Zámečníková Alžbeta 27. 12. Filová Anna
27. 1.
Hanicová Dominika
30. 12.
80-ročný
Kern Vincent
8. 1.
Opustili nás:
Sečanský Vladimír, 63 r. 2. 12. Krchníková Magdaléna 17. 1.
17. 1.
Bartošová Ružena, 81 r. 7. 12. Strýčková Františka
25. 1.
Fialová Emília, 75 r. 10. 12.. Trtolová Božena
75-ročný
Hroncová Katarína, 48 r. 13. 12.
15. 1.
Cmarková Helena, 83 r. 14. 12. Hornáček Ján
22. 1.
Petríková Matilda, 88 r. 15. 12. Grancová Sidónia
29. 1.
Gabrišová Marta, 93 r. 24. 12. Fleischhacker Ján
70 ročná
Jurčovič Anton, 86 r.
26. 12.
Ing. doc. Olach O., PhD. 1. 1.
Zosobášili sa:
Somorovská Oľga 1. 1.
Martin Fančovič
11. 1.
a Kristína Belešová 8. 12. 2012 Sečanský Štefan
MUDr. Tóthová Malvína 29. 1.
Igor Turčina
31. 1.
a Renáta Bučeková 12. 12. 2012 Šoka Štefan
Eva HORVÁTHOVÁ, evidencia obyvateľstva.
a Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
Riadková inzercia
zz Predám garsónku v Modre na
Podhorskej ul. Tel. 0904/762 828
zz Kúpim starý vinohradnícky
dom s vínnou pivnicou.
Tel. 0905/696 787
zz Kúpim vinohrad, môže byť aj
pusták alebo lúku.
Tel. 0905/696 787
zz Predám garsónku v Modre s kuchynkou a plynom.
23. 1. 2013 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec Jozef Albertovič.
S láskou spomína manželka Jaroslava, dcéry Uršulka,
Bronka, vnúčatá Ninka, Timko a ostatná rodina.
Ticho spomíname
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal, zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. Dňa 3. 1.
2013 uplynul prvý najťažší rok čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, starý a krstný otec, brat
a svokor Augustín Baxa. S láskou a smútkom v srdci
spomína manželka Eva a deti Katka, Zuzka, Gustino, Paľko a Adam
s rodinou.
S láskou spomíname
Dňa 20. 1. 2013 si pripomíname nedožité 70. narodeniny nášho milovaného manžela a otca a dedka Miloša Kopčíka. S láskou a s vďakou spomínajú manželka
Mária, deti Miloš, Ján, Pavol a Martina s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami modlitbu
a tichú spomienku.
Spomienka
Dňa 22. 1. 2013 si pripomíname 5. Výročie náhleho
úmrtia našej drahej mamy, babky, prababky Kamily
Kľúčikovej. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Tel. 0904/324 414
Tichá spomienka
Tel. 0918 250 910
Dňa 29. januára uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustila naša drahá a milovaná manželka, mamička a babka Lýdia Mindeková. Kto ste ju poznali venujte jej
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manžel
Michal a deti Oľga a Martin s rodinami.
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí.
Využite inzerciu
v Modranských zvestiach
Kontakt - redaktor Mgr. Jana Kuchtová, mobil: 0911 999 784, e-mailová adresa:[email protected], poštová adresa: Mestské kultúrne stredisko, Sokolská 8, 900 01 Modra.
Vaša redakcia
Uzávierka MZ bude dňa 30. januára do 12.00 h.(red)
Spomíname
Dňa 4. 2. 2013 uplynie 10 rokov od nečakanej a bolestnej rozlúčky s našim milovaným otcom, manželom
a dedkom Jozefom Paulíkom, ktorý nás opustil vo
veku nedožitých 78 rokov. S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú deti Milan a Jarmila s rodinami a manželka Pavla.
Nezabudneme
Dňa 26. 1. 2013 uplynulo 7 rokov čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec Jozef Slovák.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Spomíname
So smútkom v srdci spomíname na nášho manžela, otca, starého a prastarého otca Ľudovíta Čistého, ktorý
nás opustil pred rokom, 9. januára 2012. Kto ste ho
poznali venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka Oľga a deti Ľudovít, Ivan a Oľga s rodinami.
Tichá spomienka
Dňa 26. 1. 2013 uplynulo 10 rokov od smrti našej milovanej mamičky, babičky a prababičky Heleny Peškovej. S láskou a smútkom v srdci spomína celá rodina.
Spomienka
12. januára 2013 sme si pripomenuli odchod našej
drahej mamy do večnosti pred 13. rokmi. Apolónia
Fialová sa narodila v r. 1913 a keby žila, oslávili
by sme jej 100 ročnicu. Spomíname s láskou na
jej obetavý život, starostlivosť a lásku, ktorú nám
preukazovala. V nádeji na stretnutie je naše spomínanie, veď na mamu
v srdci nie je zabúdanie. Kto ste ju poznali spomínajte s nami.
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Z histórie
Historický kalendár, časť 25.
Modranské osobnosti a udalosti
1. januára 1893 bol v Modre založený vnútromisijný časopis slovenských evanjelikov Stráž na
Sione. Zakladateľom bol modranský farár Pavel Peter Zoch.
Časopis sa stal neskôr i tlačovým
orgánom modranského sirotinca.
V roku 1943 bolo jeho vydávanie dočasne zastavené, pretože v ňom bola uverejnená výzva generálneho konventu na ukončenie vojny. V roku 1950 bolo jeho
vydávanie definitívne zakázané.
4. januára 1928 zomrel vo veku
46 rokov Samuel Zoch. Teológiu
vyštudoval vo Viedni, pôsobil
v Kysáči a od roku 1908 v Modre. Zabezpečil podľa plánov Dušana Jurkoviča stavbu sirotinca
(1912) a zaslúžil sa o záchranu
modranskej majoliky. Vypracoval text Deklarácie slovenského
národa pre zhromaždenie v Turčianskom sv. Martine (30. októbra 1918). Po prevrate sa stal
prvým bratislavským županom
a poslancom revolučného národného zhromaždenia . V roku 1923
bol zvolený za biskupa. Po ňom
je pomenovaná Zochova chata a ulice vo viacerých slovenských
mestách. Publikoval niekoľko
náboženských štúdií samostatne
a viacero článkov do cirkevných
i svetských časopisov. Na evanjelickej fare je umiestnená na jeho
počesť pamätná tabuľa. Jeho meno je uvedené i na pamätnej tabuli v kostole. Je pochovaný na
modranskom cintoríne.
4. januára 1988 zomrel vo veku 87 rokov modranský rodák
Michal Šteinhíbel. Absolvoval učiteľský ústav a Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity.
Učil na viacerých miestach, pracoval na Povereníctve školstva
a v Ústrednej technickej knižnici v Bratislave. Je autorom humoristických próz, rozhlasových
scénok, stredoškolských učebníc
a kníh pre deti. Z modranského
prostredia čerpá jeho najznámejšia knižka Lacko.
10. januára 1783 sa narodil Michal Dionýz Doležal. Po štúdiách v Banskej Bystrici, Štiavnici
a Bratislave absolvoval evanjelic-
kú teológiu vo Wittenbergu. Ako
kaplán a farár pôsobil na Myjave, v Novom Meste nad Váhom
a od roku 1829 v Modre. V Lipsku uverejnil v roku 1828 štúdiu
o evanjelickej cirkvi a.v. v Uhorsku v rokoch 1520 až 1608. Počas jeho pôsobenia bol dostavaný
a slávnostne posvätený slovenský
evanjelický kostol v roku 1835.
V Bratislave pri tejto príležitosti vydal publikáciu “Poswěcení
vnowě skrze Cýrkev evangelickau A.W.. národu Slowenského
W Swobodném a Králowském
Měste Modře vystavěného Chrámu Božiho. Publikáciu prepísala
zo švabachu a biblickej kraličtiny
do súčasného slovenského jazyka
a pripravuje do tlače pani Vilma
Žáková. Jeho meno je uvedené na
pamätnej tabuli v kostole.
13. januára 1948 zomrel vo veku 65 rokov Ľudovít Šimko.
Modranský rodák ukončil učiteľský ústav a jeho prvým pôsobiskom bola Békešská Čaba. Ako
vojak 1. svetovej vojny padol do
ruského zajatia a vstúpil do československých légií, domov sa
vrátil až v roku 1920 cez Sibír
a Suezský prieplav. Ešte počas
pobytu v légiách si ho evanjelici v Modre-Kráľovej zvolili za
učiteľa a organistu. Pôsobil ako
člen mestského zastupiteľstva,
funkcionár mnohých dobročinných a legionárskych spolkov.
Bol i členom správy Slovenského vinohradníckeho družstva
v Pezinku a spoluzakladateľom
Roľníckej vzájomnej pokladnice v Modre, ktorá sa stala jednou z najaktívnejších na Slovensku. Úverovou politikou v časoch
hospodárskej krízy pomohla vinohradníkom nielen, aby sa udržali, ale i rozvinuli malokarpatské vinohradníctvo. Vo vestibule
RVP (dnešná Slovenská sporiteľňa) je inštalovaná na jeho pamiatku pamätná tabuľa. Je pochovaný
na cintoríne v Modre-Kráľovej.
18. januára 1983 zomrel vo veku 73 rokov Ján Milan Petrík.
Po absolvovaní teológie v Bratislave a Paríži pôsobil ako misijný farár vo Francúzsku, ako
administrátor v Brezne a od ro-
ku1937 bol farárom v Modre-Kráľovej. Prispel k zavedeniu
slovenčiny ako bohoslužobného
jazyka. Je autorom a redaktorom
mnohých cirkevných publikácií.
Zaslúžil sa o vybudovanie pamätníka padlým v prvej a druhej
svetovej vojne. Podstatne prispel
ku kultúrnemu životu v Modre-Kráľovej. Bol profesorom a dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty. V roku 2011 mu bola
udelená Cena Mesta Modry in
memoriam za celoživotné dielo
v oblasti duchovnej obnovy. Je
pochovaný na cintoríne v Modre-Kráľovej.
23. januára 1923 sa v Modre narodil Jozef Sodoma. V roku 1949
absolvoval štúdium herectva na
Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Herec, člen činohry a sólista SND. Jeho temperamentné
herectvo sa vyznačovalo zmyslom pre komiku až satiru. Hral
v mnohých filmoch (Priehrada
- 1950, Lazy sa pohli -1952, Posledná bosorka - 1957, Archimedov zákon – 1964, Pacho, hybský
zbojník – 1975...) a inscenáciách
(Slnečný kúpeľ - 1964, Rysavá
jalovica - 1970, Sváko Ragan –
1976...) Zomrel 23. novembra
1980 v Bratislave.
19. januára 1873 sa narodil Miloš Kišš. Po absolvovaní evanjelickej teológie pôsobil ako farár,
bol zberateľom ľudových piesní a organizátorom včelárstva
na Slovensku. Je pochovaný na
modranskom cintoríne.
25. januára 1898 zomrel vo veku 74 rokov modranský rodák
Anton Kilián Komnánsky. Bol
členom rehole františkánov. Pôsobil ako tajomník a predstavený rehole. Ako kňaz pôsobil na
južnom Slovensku a v severnom
Maďarsku. Kázal po slovensky
a časť kázní publikoval. Prednášal ako lektor filozofie a histórie
vo františkánskych seminároch.
20. januára 1993 zomrel vo veku 58 rokov Stanislav Gavorník, modranský rodák, syn spisovateľky Márie Gavorníkovej. Bol
vysokoškolským pedagógom, autorom a spoluautorom vedeckých
štúdií, vysokoškolských učebníc
a skrípt. V rokoch 1971 – 1984
pôsobil na Katedre chémie na Pedagogickej fakulte UK v Trnave.
Zaoberal sa teóriou vyučovania
chémie na základných a stredných školách ako aj jej porovnávaním so školami v zahraničí.
Pochovaný je na modranskom
cintoríne.
20. januára 1898 sa narodil Pavel Šulla. V Modre pôsobil ako
bankový úradník a riaditeľ Roľníckej vzájomnej pokladnice.
Spolu so Samuelom Zochom
sa aktívne zúčastnil na prevrate
v roku 1918. V období 2. svetovej
vojny sa zapojil do ilegálnej práce na obnovu predmníchovskej
republiky. Zaslúžil sa o vybudovanie štúrovských pamätníkov na
území Modry. Je autorom viacerých článkov a prednášok z histórie mesta. Jeho početné súborné
práce z modranskej histórie a dejín evanjelickej cirkvi neboli publikované. Sú však uložené v jeho
pozostalosti v SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra. Pochovaný je na
modranskom cintoríne.
26. januára 1843 sa narodil Ján
Mocko. Po absolvovaní modranského gymnázia vyštudoval teológiu v Rostoku a Erlangene. Ako
envanjelický farár a literárny
i cirkevný historik bol mimoriadne publikačne činný. Často prednášal na konferenciách a seminároch. Bol zakladateľom spolku
Tranoscius a aj jeho zásluhou
vznikla Tranovského knižnica.
(kvm)
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé
informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné podnety posielajte na [email protected]
Samuel Zoch.
Foto: archív MĽŠ
16
MODRANSKÉ ZVESTI • Info z BSK
17
Spisovateľka Edita Walterová ocenená Cenou S. Zocha
19. decembra 2012 udelil župan Pavol Frešo Výročnú cenu Samuela Zocha desiatim a Pamätný list piatim osobnostiam, ktoré
svojou prácou a dlhoročným pôsobením prispeli k rozvoju regiónu a šíreniu dobrého mena kraja. Jednu z nich sa právom
stala aj modranská spisovateľka pani Edita Walterová.
Ako vníma túto cenu sama
autorka kníh Mestečko pod
Kuglom?
„Ocenenie som prijala s údivom
a poctou. Kytica rozkvitajúcich
bielych kalí mi pripomína krásny
večer. Zaväzuje ma k tomu, že aj
v dôchodkovom veku robím niečo pre svoje mesto, nielen pre seba, ale aj pre ľudí v ňom. Som hrdá, že sa zaujímam o moje rodné
mestečko pod Kuglom, pre moju
Modru. Budem sa snažiť nevystúpiť z radu, pokiaľ mi to zdravie
dovolí“.
(jk, zdroj: bsk)
Foto: FB BSK
Slávnostný večer sa konal v bratislavskom divadle Aréna. Edita
Walterová bola ocenená za šírenie pozitívneho obrazu Modry
a Malokarpatského regiónu.
Pani Walterová bola dlhoročnou
členkou redakčnej rady mesačníka Modranské zvesti, napísala
viac ako 700 článkov, je autorkou niekoľkých kníh o Modre
a jej živote.
Ocenenie získala za svoje literárne aktivity a propagáciu
Modry a regiónu.
E. Walterová si prevzala ocenenie z rúk župana BSK P. Freša.
Bratislavský kraj opraví v roku 2013 cesty za 4 mil. EUR
Aj v roku 2013 opraví Bratislavská župa viaceré cesty a mosty,
ktoré má vo svojej správe. V rozpočte je na to vyčlenených 4 mil.
€, na bežnú údržbu 7,8 mil. €. Plánovaná je rekonštrukcia cesty
cez horský prechod na Pezinskej babe, ktorá je v havarijnom stave, opraví sa aj most cez Malý Dunaj v Zálesí a cesty v obciach Závod, Hrubá Borša, Dunajská Lužná a Modra, ktoré boli kvôli nedostatku financií, resp. sanáciám ciest a objektov po povodniach,
presunuté do tohtoročného plánu z roku 2011.
„Na jar začneme s rekonštrukciou cesty cez Pezinskú Babu.
V kritickom stave sú viaceré úse-
ky komunikácie. Je porušená stabilita cestného telesa, vytvárajú
sa pozdĺžne trhliny a zosúvajú
Malokarpatský slávik 2013
Prihláste sa do amatérskej speváckej súťaže
Cieľom súťaže je podporovať záujmovo-umeleckú činnosť, vyhľadávať nádejné talenty a dať možnosť talentovaným spevákom prezentovať sa na verejnosti. Do súťaže sa môže prihlásiť
každý vo veku od 10 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená. Organizátorom súťaže je Bratislavský samosprávny kraj
a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre.
Podmienky účasti:
• účasť na výberovom konkurze, ktorý sa uskutoční 24. marca
2013 v KIS Šenkvice
• uchádzači si pripravia dve
piesne žánru populárna hudba,
iný žáner nie je predmetom súťaže.
• vlastná tvorba a interpretácia
piesní slovenských autorov sú
vítané,
• pri interpretácii v iných jazykoch sa vyžaduje správna výslovnosť.
• každý súťažiaci môže mať
vlastný hudobný sprievod /potrebný hudobný nástroj si zabezpečí individuálne, podkladovú
melódiu na CD /bez spevu/.
• do finálového galaprogramu
postúpi 20 spevákov vybraných
odbornou porotou
sa časti vozovky. Vlani sme preto v záujme bezpečnosti cestnej
premávky obmedzili dopravu na
kritických úsekoch. Ak by sme tak
neurobili, hrozil by úplný zosuv
časti telesa,“ povedal župan Pavol Frešo.
Rekonštrukcia bude podľa neho
náročná, bude potrebné čiastočné rozobratie telesa, tiež vybudovať kotvenia násypu, urobiť odvodňovacie vrty a oporné múry.
Pri výbere piesní z hľadiska dramaturgie organizátor odporúča jednu v rýchlejšom a druhú
v pomalom tempe. Súťažné
piesne treba interpretovať bez
textovej predlohy.
Vekové kategórie:
I. kategória – 10 – 13 roční (nar.
2003 – 2000)
II. kategória – 14 – 18 roční (nar.
1998 – 1995)
III. kategória – 19 – 30 roční
(nar. 1994 – 1983)
IV. kategória – 31 – 50 roční
(nar. 1982 – 1963)
V. kategória – 51 - neobmedzene
Podmienkou účasti vo výberovom konkurze je vyplnenie
a odoslanie PRIHLÁŠKY do 8.
Sanačné práce na všetky tri havarijné lokality sa budú robiť naraz
v rámci jednej stavby, treba počítať aj s lokálnymi odstávkami
dopravy. Predpokladané náklady sú viac ako 2,5 mil. €. V roku
2012 bolo v rozpočte kraja vyčlenených na bežnú údržbu a výkon
správy 8,5 mil. € a na rekonštrukcie ciest cca 6,3 mil. €.
(bsk, red krátené)
februára 2013 na adresu Malokarpatské osvetové stredisko,
Horná 20, 900 01 Modra – Malokarpatský slávik a zaplatenie
nominačného poplatku 10 eur.
Doklad o zaplatení nominačného poplatku priložte k prihláške.
Súťažné finále sa uskutoční
12. 5. 2013 v KIS v Šenkviciach, v rámci galavečera pred
obecenstvom a pozvanými médiami, spojenom s koncertom
slovenského interpreta populárnej hudby.
Pre podrobné informácie a prihlášku do súťaže kontaktujte:
Darinu Mladenovovú, tel.: 0918
971 090, e-mail:
[email protected],
www.moska.sk.
(red, krátené)
MODRANSKÉ ZVESTI • Športová Modra/Inzercia
Čo má nové
futbalová prípravka
Slovan Modra
Najmladší členovia futbalu Slovan Modra museli riešiť obmenu kádra. Do mladších
žiakov prešli bývalé opory a ťahúne mužstva (silný ročník 2001). Bolo treba zmeniť
kolektív a hlavne naučiť mladších chlapcov,
aby boli oni oporami a vodcami kolektívu
a bojovnosťou nahradili starších hráčov, ktorí
odišli k mladším žiakom. Čo sa im pod vedením trénerov M. Gabriša a R. Fédera aj podarilo.
Popri najskúsenejšom hráčovi Marekovi Stanekovi sa začali ukazovať nové talenty futbalu: Paťo Dvorák, Samo Glasa, Marek
Montsberger, Matúš Bobák. Hráčov chodilo podporiť aj viacero rodičov, čím prispeli k ich väčšiemu sebavedomiu. Po jesennej
časti skončila prípravka na druhom mieste
v tabuľke.
V období zimnej prestávky hráči trénujú v telocvični ZŠ Vajanského. Ak by chcel niekto prihlásiť chlapca na futbal, kontaktujte:
0905/405 823. Chceli by sme zároveň požiadať rodičov a priateľom modranského futbalu
o 2% z daní. Tlačivo nájdete u trénerov.
Všetkým občanom Modry a fanúšikom športu prajeme veľa šťastia, zdravia, športových
úspechov v roku 2013.
(gra, red)
19. ročník Memoriálu Dr. Jozefa Federiča
Víťazom turnaja je Martin Mydlárik
Malé Karpaty ŠK
čoskoro oslávi
30. výročie klubu
Lezecký klub Malé Karpaty športový klub
oslávi vo februári 2013 tridsať rokov od svojho vzniku. Klub začínal ako Brannoturistický
oddiel, neskôr členovia vytvorili občianske
združenie MKŠK. Ako hovorí Peter Walter:
„Po celú dobu svojej činnosti sme pracovali s deťmi a mládežou v oblasti športu. Venujeme sa turistike, horolezectvu, organizujeme
letné a zimné tábory a sústredenia. Naši zverenci príkladne reprezentujú na športových
súťažiach“.
Za celých tridsať rokov mnohé deti vyrástli
a tak dnes klub združuje deti, aj dospelých.
O činnosti a úspechoch by sa dalo napísať
niekoľko kníh. Nie je to však také dôležité.
Prednejšie je, že klub má svojich nasledovníkov, záujemcov o činnosť v klube.
A vďaka podpore mesta Modry, spolupráci
s Gymnáziom K. Štúra, podpore sponzorov,
môžu členovia klubu písať ďalšie kapitoly
svojej činnosti.
(pw, red)
Na prelome rokov sa uskutočnil 19. ročník bleskového turnaja Memoriál Dr. Jozefa Federiča. Turnaj sa tentokrát uskutočnil systémom každý s každým v rámci Šachového
klubu Modra. V minulosti sa zvykol turnaj organizovať ako „open“, teda otvorený pre
všetkých registrovaných hráčov, avšak kvôli nedostatku financií sa tentokrát od tohto
modelu upustilo. Turnaja sa zúčastnilo12 hráčov.
Rybník favoritom vypálil najaktívnejší modranský šachista Martin Mydlárik (na fotke
úplne vľavo), ktorý má dlhodobo na svojom
konte najviac ligových štartov v drese Modry
za sezónu. Mydlárik, nasadený až ako číslo
6, zvíťazil so ziskom 9 bodov, pred Jozefom
Federičom ml., ktorý získal takisto 9 bodov,
avšak na druhé miesto ho odsunulo horšie
pomocné hodnotenie. Pomyselný bronzový
stupienok získal s počtom bodov 8,5 z 12tich
možných Juraj Matejovič, ktorý sa vyšvihol
o lepšie pomocné hodnotenie pred štvrtého v poradí Kamila Baňasa. Dobre zahral aj
najmladší hráč na turnaji Marek Višňovský,
ktorý síce podľa ratingu mal byť jasným outsiderom turnaja, nakoniec však skončil na solídnom 7. mieste, hneď za hráčmi pravidelne
hrajúcimi slovenskú Extraligu. V bleskovom
šachu je tempo hry spravidla iba 2 x 5 minút
na partiu a okrem šachového kumštu hrajú
dôležitú úlohu aj pevné nervy a rýchla ruka.
Plánované priame prenosy z domácich zápasov na www.skmodra.sk:
27. 1. 2013: 3. liga: ŠK Modra C vs. KŠ Pezinok B.
2. 2. 2013: 2. liga: ŠK Modra B vs. ŠK Kúpele Piešťany A
(kun, red)
Foto: archív ŠK
18
MODRANSKÉ ZVESTI • Športová Modra/Inzercia
19
Zimné športy ponúka areál na Zochovej chate
V ponuke je lyžovačka, sánkovačka, požičovňa aj bufet na svahu
Foto: jk, 2x
Zima je v plnom prúde a aj sezóna pestovania rôznych zimných športov. K najobľúbenejším patrí lyžovanie, bežkovanie
a sánkovanie. V posledných rokoch pribudlo aj snowboardovanie. Všetky tieto aktivity ponúka aj Modra vo svojom horskom stredisku Zochova chata. O prevádzku lyžiarskych svahov a vlekov sa stará Lyžiarsky klub Pezinská Baba. Vleky sú
v prevádzke denne od 9.00 do 16.00. Večerné lyžovanie využite
v piatok a sobotu od 17.00 do 21.00.
Bližšie informácie a cenník nájdete na: www.lkbaba.sk.
Svahy sú bohato navštevované
najmä počas víkendových dní.
Okolie ponúka aktívny oddych.
Lyžiarske stredisko Zochova chata sa nachádza v turistickej lokalite Modra Piesok - Zochova Chata
15 km od mesta Modry v nadmorskej výške 425 m.n.m. Aj počas tohtoročnej sezóny ponúka
prevádzkovateľ LK Pezinská Ba-
Zaujímavosti o čaji
pr článok
Príbeh čaju začína pred takmer 5000 rokmi. Podľa Čínskej mytológie, v roku 2737 pred Kristom čínsky vládca Shen Nunq, vzdelanec a bylinkár, sedel pod stromom, keď jeho služobník varil vodu.
Do nej padol lístok zo stromu a vládca sa rozhodol, že tento vývar
ochutná. Tým stromom bol divý čajovník.
O čajoch vieme, že:
• každodenným pitím čaju sa vyhnete doktorovi,
• čaj je prírodný osviežujúci nápoj a nemá žiadne kalórie,
• štyri šálky čaju denne nám dodajú asi 17% doporučeného príjmu vápnika, 5% zinku, 22% vitamínu B2, 5% kyseliny listovej
(vitamín B9) a vitamíny B1 a B6,
• šálka čaju je takisto výborným
zdrojom magnézia, ktorý je
potrebný pre celkový fyzický
vývoj, a draslík, ktorý napomáha
udržiavať vo vašom tele
rovnováhu tekutín,
• prestávka na čaj vám pomôže
zahnať každodenný stres a urobíte dobre svojmu srdcu,
• silu a zdravie našim zubom dodá už jedna šálka čaju denne,
• ak pridáte k jednej šálke čaju aj
druhú – 4 dl vám dodajú štvrtinu
dennej potreby tekutín,
• čaj obsahuje vraj až o polovicu
menej kofeínu než káva,
• rozumné množstvo kofeínu
– 300 mg denne (alebo 4 litre
čaju!), je vraj pre väčšinu ľudí
bezpečným množstvom.
Nájdite si teda čas pre poobedňajšiu šálku čaju a urobte tak
niečo pre svoje zdravie. Ak budete mať cestu, zájdite do novootvorenej Čajovne na Vajanského ulici v Modre. Pestrá ponuka
čajov a príjemné prostredie vám
na chvíľu pomôže odbúrať každodenný stres.
(red, web)
ba dve zjazdovky s dvoma vlekmi
určené najmä pre začiatočníkov,
v ponuke je dopravníkový detský
pás. Obe zjazdovky sú dlhé 300
m a ponúkajú prevýšenie skoro
70 metrov. Vleky majú kapacitu 3010 osôb/hodinu. Garanciu
snehu zabezpečuje snehové delo značky B-roll G-3. O kvalitu
zjazdových tratí sa stará pásové
vozidlo Kassbohrer 260 D.
(red, zdroj: LK PK BABA)
nová
ÈAJOVÒA
príjemné posedenie
zaujímavé èaje
PO, UT, ŠT, PIA: 10.00 - 22.00
SO: 18.00 - 22.00
NE: 18.00 - 22.00
STR: zatvorené
Vajanského 54, Modra
Navštívte nás
Fašiangy v Modre 2013
Plesová sezóna a fašiangy sú v plnom prúde a prinášajú so sebou
množstvo tradícií a zvykov. Tradície sa však majú aj obnovovať.
Znakom súdržného obyvateľstva sú totiž predovšetkým zvyky
nové. V Modre sa stretnú najlepší majstri kuchári vo vareškovom súboji nad hrncami kapustnice práve počas fašiangov. Tento rok ich tu budeme mať o čosi skôr, už 9. februára.
Tie pravé fašiangy v Modre začnú
pravou modranskou zabíjačkou,
ráno o 9.00 hod. Bude spojená
s ochutnávkou vín na Štúrovej ulici č. 84, kde si budú môcť všetci
návštevníci zakúpiť zabíjačkové
špeciality majstrov mäsiarov.
Hlavným lákadlom bude súťaž
vo varení kapustnice, ktorá sa
uskutoční už tradične na námestí Ľ. Štúra. Variť začneme o 9.00
hod. a všetky súťažné družstvá
budú mať na výrobu svojej kapustnice rovné tri hodiny. Od
Modranská kapustnica
Štatút súťaže vo varení kapustnice
Miesto konania: Modra
Deň konania: 9. február 2013 –
v rámci podujatia FAŠIANGY
V MODRE 2013
Prihlášky: do 7. februára 2013
(kancelária MsKS Modra, Sokolská 8)
Doba varenia: 9.00 h. – 12.00 h.
Začiatok ochutnávky: od 12.00
h.
Vyhodnotenie: 14.00 h.
Vstupné pre návštevníkov: 2 €
- návštevník obdrží 1x hodnotiacu vstupenku, 1x misku a 1 x lyžicu
- v cene vstupenky je ochutnávanie všetkých súťažných kapustníc
- predaj vstupeniek bude prebiehať od 9.00 h. pri vstupe do vyznačenej zóny
Podmienky súťaže:
- zloženie družstva: max. 4 členovia
- technické zázemie si zabezpečí
každé družstvo samostatne (veľký kotol, sekera, stôl a pod.)
- 1 družstvo = 1 kotol
- kapustnica sa varí výlučne na
dreve
- suroviny si zabezpečí každé
družstvo samostatne
- nie je dovolené používať predvarené suroviny
- kapustnica sa musí variť priamo
na mieste konania súťaže
- 1 degustačná porcia = 1 naberačka - 1,18 dcl - zabezpečí
MsKS
- varí sa za každého počasia
- organizátori zabezpečia: drevo,
päť pecňov krájaného chleba, naberačku, nádoby na hodnotiace
vstupenky
Hodnotenie kapustnice návštevníkmi: návštevník po degustácii vhodí vstupenku do nádoby
družstva s najlepšou kapustnicou
podľa jeho hodnotenia. Vyhráva
družstvo, ktoré nazbiera najviac
hodnotiacich vstupeniek. Návštevníci určujú jedného absolútneho víťaza súťaže.
Hodnotenie kapustnice porotou: porota ochutná kapustnice
všetkých družstiev. Porota hodnotí nielen chuť, ale aj suroviny, prípravu a celkový dojem.
Po skončení degustácie, členovia
poroty udelia prvé tri miesta – ceny poroty.
Prihláška je k dispozícii
v kancelárii MsKS (tel.: 033/
647 21 12) a na FB Mestské
kultúrne strediko.
12.00 začne ochutnávka súťažných kapustníc. To všetko za
hudobného sprievodu modranskej kapely Music Art. Vyhodnotenie spojené s odovzdaním
ceny a získanie titulu „naj“ kapustnice 2013 je naplánované na
14.00 hod. Ak víťaz prezradí recept, určite vám ho prinesieme
aj v niektorom z ďalších vydaní
Modranských zvestí.
Jedlo treba vytancovať. Fašiangový karneval v maskách odštartuje tanečným maratónom
o 20.00 hod. v Kultúrnom dome Ľ. Štúra. Do tanca bude hrať
skupina INDEX. Vstupenky si
môžete kúpiť v predpredaji za
6 €, alebo na mieste za 8 €. Tí,
ktorým jedna zábava nebude stačiť, sa môžu striedavo presúvať
aj do Kultúrneho domu v Kráľovej, kde o 20.00 hod. otvára Fašiangovú zábavu OZ Kraľovan.
Vstupné 7 €.
Na všetkých zábavychtivých sa
na tohtoročných modranských
fašiangoch tešia organizátori:
Mesto Modra, Mestské kultúrne
stredisko Modra, Spolok Vinárov a vinohradníkov Vincúr, OZ
Kraľovan.
(red)
Kino Mier vo februári
1. 2., 19.00 - pia. Krehká identita,
dokument, SR/ČR, 2012, 70 min., MN 12
2. 2., 19.00 – sob. Muži revolúcie,
dokument, SR, 2012, 65 min., MN 12
3. 2., 19.00 – ned. Babička,
dokument, ČR, 2009, 74 min., MN 15
6. 2., 19.00 – str. Koncert: Ondřej Smeykal, Didgeridoo
8. 2., 19.00 – pia. Kráľovská aféra,
dráma, Dán/Švé/ČR, 2012, 138 min., MN 15
9. 2., 19.00 – sob. Grbavica,
psych., Rak/Bos/Srb/Nem/Chor., 2005, 90 min., MN 15
10. 2., 19.00 – ned. Občan pes,
komédia, Thajsko, 2004, 100 min., MN 12
15. 2., 19.00 – pia. Poupata,
dráma, ČR, 2011, 94 min., MN 12
16. 2., 19.00 – sob. Ďakujem dobre,
dokument, SR., 2012, 134 min., MN 15
17. 2., 19.00 – ned. Spomienka na V. Vysockého,
dok., Rusko, 1986, 67 min., MN 12
22. 2., 19.00 – pia. Mesto Zero,
komédia, ZSSR, 1988, 97 min., MN 15
23. 2., 19.00 – sob. Tresky-plesky,
komédia, ZSSR, 1972, 96 min., MN 15
24. 2., 19.00 – ned. Andrej Rubľov,
historický, ZSSR, 1966, 174 min., MN 15.
(msks)
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, IČO: 00 304 956. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík.
Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 16. 1. 2013. Uzávierka nasledovného čísla: 30. 1. 2013. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. www.modra.sk
Download

Január - Modra