M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXII • Číslo • August • 2014
8
Vinári z Modry spoznávali Slovinsko
Modranský spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr zorganizoval
ďalší úspešný a pekný zájazd za vínami. Tentokrát bolo cieľom
cesty Slovinsko. Naši vinári vzali so sebou svoje vína, zopár darčekov z Modry, samozrejme dobrú náladu, ktorou sú tiež známi
a vyrazili do slnečného vinárskeho kraja.
Medzizastávka
v rakúskom vinárstve
známeho herca
Prvou zastávkou bolo mestečko
Moschendorf, ktoré leží na Pinkatálskej vínnej ceste. Navštívili
sme „houriger“ rodinného vinárstva Weinek, ktoré sa nachádza
v prekrásnom prostredí vinohradov. Malá zaujímavosť tohto
vinárstva je, že majiteľ Martin
Weinek je rakúsky herec z obľúbeného seriálu Komisár Rex (inšpektor Kunz). Ďalšou zastávkou
v Rakúsku bola dedinka Heiligenbrunn, ktorá leží v idylickom
údolí rieky Pinka. V štvrti vínnych pivníc sa nachádza asi 100
historických, pamiatkovo chránených pivničiek, tzv. Kellerstőckl,
postavených z dreva a hliny, ktoré sú pokryté slamou.
Jednou nohou
v Slovinsku, druhou
v Chorvátsku
Cesta prvý deň končila v Slovinsku, dedine Hajdina, ktorá sa
stala domovom Modranov na nasledujúce štyri dni. Tie boli venované už výhradne Slovinsku. Začali sme návštevou najstaršieho
slovinského mestečka Ptuj. Jeho dejiny sa začínajú v dobe kamennej, najväčší rozkvet zaznamenalo počas Rímskej ríše ako
Poetovio. Mesto je však známe
aj vínom. Navštívili sme vínnu
pivnicu Ptujska klec, ktorá bola
vybudovaná na konci 19. storočia, sledovali sme zaujímavú modernú audiovizuálnu prezentáciu
a ochutnali produkciu väčšieho
vinárstva Pulus. Ďalšou zastávkou bola návšteva malej rodinnej
firmy na výrobu tekvicového oleja. Piatok sme ukončili návštevou
malého rodinného vinárstva Pungračič v Drenovci. Zaujímavosťou tohto vinárstva je, že sa nachádza na hranici s Chorvátskom
a od hranice ho oddeľuje len prístupová cesta.
440 ročná vínna réva
v slovinskom Maribore
Sobotu sme začali prehliadkou
vinárstva Doppler, ktoré sa nachádza v štajerskej vinohradníckej oblasti okolo mesta Maribor,
ktoré leží na rieke Dráva a je preslávené pestovaním viniča. Vinárstvo Doppler leží na hrebeni
a je z neho nádherný výhľad na
okolitú krajinu. Ďalšou zastávkou
bolo vinohradníctvo Vinogradi
Horvat v Maribore a prehliadka
samotného mesta Maribor. Samozrejme, nemohli sme obísť asi
najväčšiu atrakciu tohto mesta.
Je ňou 440-ročná vínna réva Stara trta. Rastie na južnom priečelí
domu v prístave na rieke Dráva.
V súčasnej dobe má kmeň priemer 25cm a je zapísaná aj v Guinessovej knihe rekordov ako najstarší ker vínnej révy.
(Pokračovanie
na strane 12.)
Uzávierka MZ
Rakúsky herec Martin Wienek ponúka víno vinárom z Modry.
Foto: Roman Zatlukal, MOS Modra
Uzávierka septembrového čísla MZ bude v stredu 17. 9. do
12.00 h. Svoje tipy, príspevky
a objednávky na inzerciu nám
zasielajte do uvedeného termínu.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum
Blížia sa komunálne voľby 2014
Informácie pre kandidátov
Mesačník Modranské zvesti umožní aj v týchto Komunálnych voľbách 2014, ktoré sa uskutočnia 15. novembra, kandidátom na funkciu primátora a poslanca mestského zastupiteľstva verejnú prezentáciu formou platenej inzercie a to na
stránkach októbrových MZ. Čo je potrebné pre to urobiť?
Ponúkame presné pokyny a informácie.
Kandidát doručí svoj prezentačný text spolu s digitálnou fotografiou v dostatočnej kvalite
(min. 1 MB) na adresu redakcie
a to nasledovne:
• Osobne do redakcie Modranských zvestí na adresu: Mestské
kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8 – kancelária na prízemí; podklady prijíma Mgr. Jana
Kuchtová alebo p. Eva Lennerová.
• E-mailovou poštou na adresu:
[email protected] a v kópii na:
[email protected]
Rozsah volebnej inzercie je stanovený na výber z dvoch možných rozmerov a to: 1/1 strana
(jedna celá) alebo ½ (polovica)
strany; iný rozmer inzercie ku
komunálnym voľbám neponúkame.
½ novinovej strany v MZ = 30
riadkov textu A4 (1 riadok pred-
stavuje 60 znakov vrátane medzier, celá pol strana vrátane
titulku je max. 1800 znakov).
Cena ½ stranového inzerátu
v MZ je 96,26 €.
1/1 novinovej strany v MZ = 60
riadkov podľa rovnakej normy
ako pri pol strane, celý text aj s titulkom v tomto prípade nesmie
presiahnuť 3600 znakov vrátane
medzier. Cena celostranového inzerátu v MZ je 164,97 €.
Dodané podklady budú zverejnené na stránkach októbrového
vydania MZ s označením Príloha: Komunálne voľby 2014. Vydanie vychádza 29. októbra.
Uzávierka zasielania prezentačných podkladov kandidátov je
Prvá svetová vojna sa dotýkala aj Modranov
Zo zápiskov Jaroslava Lajdu
Po vypuknutí prvej svetovej vojny bolo z územia dnešného Slovenska postupne zmobilizovaných 400-tisíc vojakov. Skoro 70
000 ich padlo v boji, zomrelo v dôsledku zranení a zahynulo
v zajatí, či zostalo trvalo nezvestných. Mobilizácia neobišla ani
Modru. Vďaka pani Ľudmile Petríkovej sa zachovali spomienky
jej otca, Jaroslava Lajdu, priamo zo zákopov západného frontu. Pár fotografií autenticky približuje miesta a korešpondenčné
lístky sú stále živým svedectvom rokov, počas ktorých padli státisíce vojakov a civilného obyvateľstva.
Rok a pol pred skončením vojny, 10. marca 1917 narukoval aj
osemnásťročný Jaroslav Lajda,
narodený r. 1899 v Modre. Bol
povolaný na výcvik do Varaždína k delostreleckému pluku K.
u. K. Schwere Artilerie, Regiment No. 14, Batterie 2 /Cisársky a kráľovský pluk ťažkého
delostrelectva, regiment č. 14,
2. batéria/. Krst ohňom absolvoval ako delostrelec v ťažkých
bojoch v severnom Taliansku pri
Isonze. Na talianskom fronte sa
Slováci dostali do bojov najmä
počas jedenástich ofenzív talianskej armády na Soči (Isonzo)
a to predovšetkým 14. pluk poľného delostrelectva z Bratislavy
– bol to práve pluk, kde slúžil
Jaroslav Lajda a z väčšej časti
bol tvorený Slovákmi (viac ako
60 %). Neskôr sa J. Lajda dostal
do Francúzska, kde francúzska
a nemecká armáda stáli už roky
proti sebe v opevnených zákopoch. Boje na západnom fronte
boli zákopovou vojnou. Tu boli po prvýkrát v histórii použité
chemické zbrane a tanky. Došlo k najkrvavejším bitkám prvej
svetovej vojny ako bola bitka na
Somme, či bitka pri Verdune. Jaroslav Lajda v bojoch pri Verdune strávil 6 mesiacov. Po skoro
dva roky trvajúcich vojnových
útrapách – v novembri 1918 sa
šťastne vrátil domov do Modry.
V zbierkach SNM-Múzea Ľudovíta Štúra sa nachádza vojenská
čiapka J. Lajdu, kde je vo vnútri na koženej manžete napísané túto čiapku som zložil 3. novembra 1918.
Do rodinnej Biblie si pre deti,
vnukov a ďalšie pokolenia na
pamiatku zapísal: „Roku 1917ho
10. Marca narukoval sem na voj-
Ateliérová fotografia Jaroslava
Lajdu ako vojaka na výcviku vo
Varaždíne.
nu, dna 12. júna 1917 prišiel sem
na Talianské bojiště ku Isonzu,
potom k Piáve odtál do Francuzka dna 18 januára 1918, tam sem
skusoval hrúzi vojni do 15 júla
1918 a zas sme došli do Italie
Asiagu, po prevrate dna 28 oktobra 1918 vrátil sem sa domu.
Jaroslav Lajda.“
Modrania si pripomínali prvú
svetovú vojnu postupným osádzaním viacerých pamätných
tabúľ a pamätníkov. Evanjelic-
do 15. októbra 2014 (12.00 h).
Vyzývame kandidátov, aby
uvedený termín rešpektovali
a umožnili tak redakcii včasné
zapracovanie materiálov.
Texty kandidátov nebudú upravované jazykovo a štylisticky,
bude tak zachovaná nedotknuteľnosť autorského textu.
Autor textu sa riadi platnými
právnymi predpismi a plne zodpovedá za obsah svojho textu
a je si vedomý prípadných právnych následkov.
Propagáciu kandidátov formou
vkladania hárkov ani inou ďalšou formou v MZ neumožňujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok
kontaktujte redakciu MZ – Mgr.
Jana Kuchtová, redaktorka,
tel.: 0911 999 784, [email protected]
(red)
ký cirkevný zbor osadil dve pamätné tabule a to v nemeckom
(šiestim padlým členom zboru)
aj slovenskom ev. a. v. chráme
(34 padlým). Pamätná tabuľa na
cintoríne bola osadená v r. 1922
na kostole sv. Jána Krstiteľa katolíckym cirkevným zborom.
V strede tabule je vo výklenku
umiestnená socha Piety, po jej
stranách sú mená 65 padlých
obyvateľov Modry, v spodnej
časti sú vsadené ich miniatúrne
fotografie. Niektoré z nich chýbajú. V Modre - Kráľovej sú tri
pamätníky. Pri katolíckej kaplnke je postavený kríž na mohutnom podstavci s vročením 1914
– 1918.
Autorom druhého pamätníka
s reliéfnou sochou vojaka a s nápisom „Pamiatke padlých vo
svetovej válke 1914 – 1918“ je
akad. soch. Ján Koniarek. Stojí
oproti potravinám. Tretí pamätník, venovaný obetiam oboch
svetových vojen je situovaný
pred vchodom do evanjelického
kostola, osadený bol v r. 1963.
Z jednej strany je reliéfna hlava
vojaka a z druhej vytesané mená padlých obyvateľov Kráľovej
– 44 z prvej svetovej a 8 mien
z druhej svetovej vojny.
Sylvia HRDLOVIČOVÁ
foto: archív autorky
2
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
Pýtame sa primátorky
Kedy sa už bude v Modre rekonštruovať námestie?
Rekonštrukcia modranského námestia pozostávajúca z troch etáp
bola pôvodne avizovaná na jarné obdobie. V mesiaci marec sa malo podľa zverejnených informácií začať s opravami koryta Stoličného potoka, rekonštrukciou kanalizačných sietí a s úpravou
povrchu plochy na námestí. Keďže ani po piatich mesiacoch sa
s prácami nezačalo, obyvatelia dotknutého územia sa pýtajú, aký
je aktuálny stav v téme tejto rekonštrukcie. O odpovede sme požiadali primátorku Modry Ing. Arch. Hanu Hlubockú.
„Pri stretnutiach s vami, občanmi mesta, sa ma pýtate, kedy
začne rekonštrukcia nášho námestia. Preto by som vás rada
opäť informovala, že táto téma
je stále aktuálna a rekonštruovať námestie budeme, pretože to naše mesto, jeho občania
a návštevníci potrebujú. Zároveň vás chcem ubezpečiť, že
práce na príprave rekonštrukcie
námestia som sa nevzdala.
Stále platí informácia, že ide o tri
investičné akcie: rekonštrukciu
vodovodného potrubia a splaškovej kanalizácie (Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s.),
rekonštrukciu Stoličného potoka (Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.) a rekonštrukciu námestia (mesto Modra). Na opravu infraštruktúry spomínaných
akcií sú finančné prostriedky
pripravené vo výške 6,0 miliónov EUR bez DPH. Na opravu
námestia potrebujeme vypracovať projekt pre stavebné povolenie. Projekt bude podkladom pre
zostavenie finančného plánu rekonštrukčných prác, ktoré bude
spolufinancovať mesto Modra.
Rekonštrukcia vodovodného potrubia a splaškovej kanalizácie
je pripravená. S prácami sa začne súčasne so začatím prác na
rekonštrukcii Stoličného potoka.
Keďže všetci vieme, v akom havárijnom stave sa Stoličný potok
nachádza, požiadali sme Okresný úrad životného prostredia,
aby vyzval Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. o riešenie
tejto naliehavej situácie, čo by
malo urýchliť celý proces.
Mesto Modra má v súčasnosti
vydané právoplatné územné roz-
S výstavbou chýbajúcej kanalizácie
v Modre a v Kráľovej sme začali
Výstavba chýbajúcej kanalizácie je ďalšia téma, ktorou bude
v najbližšom období žiť naše mesto. V júlovom vydaní Modranských zvestí som vás informovala, že v spolupráci s BVS, a.s.
mesto Modra a obec Dubová získali peniaze na dobudovanie kanalizácie a rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd. Náklady
stavby budú vo výške 8,5 milióna Eur.
Investorom stavby je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,
projektantom Hydrocoop, spol.s
r.o., dodávateľ stavby združenie
„VSEP+VSBA (Vodohospodárske stavby-ekologický podnik
a.s. +Vodohospodárske stavby
a.s.) a technický dozor investora
vykonáva AP investing + Mott
Mac Donald CZ,s.r.o.
Odkanalizované budú viaceré
ulice Stavba začala v júli 2014
a ukončená bude v decembri
2015. Kanalizácia bude riešená
v Modre na uliciach: Kalinčiakova, Cpinova, Sládkovičova,
Podhorská, Hviezdoslavova, Erneyho, Moyzesova a Súkennícka. V Modre - Kráľovej na uliciach: Pod vinicami, Puškinova,
Partizánska a Národná. Súčasťou je aj odkanalizovanie obce
Dubová a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v Modre.
Pracovné stretnutia
s občanmi
Posledné dva týždne sa uskutočnili pracovné stretnutia s obyvateľmi ulíc, kde sa kanalizácia začne budovať najskôr. V Modre to
boli stretnutia s obyvateľmi ulíc
Kalinčiakova, Cpinova, Sládkovičova a Hviezdoslavova.
V Kráľovej sa konalo stretnutie
s obyvateľmi ulice Pod vinicami. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia 18. augusta, s obyvateľmi
Podhorskej a Erneyho ulice, 20.
augusta bude stretnutie s obyvateľmi Puškinovej a Partizánskej
ulice. Stretnutia s občanmi zostávajúcich ulíc budú pokračovať v septembri. Prítomní bol aj
projektant, zástupcovia investora, dodávateľa stavby a stavebný a technický dozor stavby.
Dôvodom rozdelenia stretnutí
po uliciach bolo postupné vytyčovanie trás inžinierskych sietí a s tým súvisiace trasovanie
výkopu a zároveň snaha vytvoriť priestor pre vecnú diskusiu,
možnosť získať potrebné informácie a zoznámiť sa s realizátormi stavby. Súčasťou bolo
aj informovanie o budovaní kanalizačných prípojok jednotlivých domácností.
Etapizácia stavby
kanalizácie
Vzhľadom na krátky čas realizácie stavby bude výstavba prebiehať súčasne na viacerých dielčích stavbách a pracovať sa bude
i počas víkendov. Priebežne sa
bude pracovať na rekonštrukcii
ČOV a ďalšie stavby budú rozdelené na dve etapy. V prvej etape
sa bude v Modre realizovať kanalizácia na Kalinčiakovej, Sládkovičovej, Cpinovej, Podhorskej
a Hviezdoslavovej ulici. V prípade priaznivého počasia sa bude
tento rok robiť kanalizácia aj na
Erneyho ulici. V časti Kráľová sa
začne výstavba na uliciach Pod
vinicami a Puškinova a v prípade
priaznivého počasia bude nasledovať ulica Partizánska. V druhej
etape, na jar budúceho roka budú v Modre nasledovať ulice
Moyzesova a Súkennícka a pod-
3
hodnutie na rekonštrukciu námestia. Na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva predloží MsÚ mestskému zastupiteľstvu na schválenie požiadavku na
vyčlenenie finančných prostriedkov na spracovanie projektu na
stavebné povolenie a realizáciu
stavby. Verím, že poslanci svoj
sľub, uvoľniť po vydaní platného územného rozhodnutia na rekonštrukciu námestia financie na
ďalšiu etapu prác dodržia. Napokon rekonštrukcia námestia
je aj jedným z bodov nášho spoločného programového vyhlásenia. Takže, aby som odpovedala
na otázku kedy sa začne rekonštrukcia námestia, pevne verím,
že na jeseň tohto roka“.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka, (red)
ľa situácie sa bude dorábať ulica Erneyho. Na Kráľovej to bude
Národná ulica, Partizánska a prepojenie s Dubovou. Predpokladaný začiatok výkopových prác
je koniec augusta, resp. začiatok
septembra 2014. Termín začatia je závislý od administratívnej
prípravy stavby a vytýčenia existujúcich sietí v teréne.
Kde je možné
sa informovať
Mestský úrad pripravuje kontaktné body, kde sa v prípade
potreby budete môcť informovať a poradiť a zároveň to budú
miesta, kde bude možné vybavovať riešenie kanalizačnej prípojky. V prípade otázok je možné
informovať sa priamo na Mestskom úrade, Referát dopravy
a technickej infraštruktúry, Ing.
Marek Fico 033/6908 308, 0911
852 144. Hlavnými stavbyvedúcimi sú Ing. Igor Krnáč (VS-ep,
a.s.) a Viktor Horváth (VS BA,
a.s.), na ktorých sa môžete v prípade potreby obrátiť.
I napriek tomu, že to nebude jednoduché obdobie, pevne verím,
že spoločným úsilím a vzájomnou ústretovosťou a pochopením túto stavbu zvládneme a podarí sa nám spoločne zrealizovať
stavba, na ktorú sme tak dlho čakali.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka, (red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
4
Školský rok 2014/2015
Kedy bude vyučovanie, prázdniny a zápis detí
Organizácia školského roka
2014/2015 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry
je vypracovaná v zmysle § 6 ods.
8 písm. c) zákona č. 596/ 2003
Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi na
školský rok 2014/2015 vydanými Ministerstvom školstva vedy,
výskumu a športu SR o organizácii školského roka.
Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014
(utorok). Vyučovanie sa člení na
prvý a druhý polrok nasledovne:
Školské vyučovanie v prvom
polroku školského roka sa končí
30. januára 2015.
Školské vyučovanie v druhom
polroku sa začne 3. februára
2015 a končí sa 30. júna 2015.
Prázdniny
Termíny prázdnin (okrem materskej školy)
dovoľujú) alebo pre nasledujúci
školský rok. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom
v termíne od 15. februára do 15.
marca. Riaditeľ spolu s miestom
a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej
školy (§ 3 ods.2 vyhlášky MŠ
SR č.306/2008).
(red, eb)
Zápis do prvého ročníka základnej školy
Zápis do prvého ročníka oboch
základných škôl v Modre sa
uskutoční v dňoch 11. - 12. februára 2015 (VZN č.1/2009)
Do materskej školy sa prijímajú
deti priebežne (ak to podmienky
Začiatok vyučovania
po prázdninách
3. november 2014
8. január 2015
polročné
Posledný deň vyučovania Termín prázdnin
pred začiatkom prázdnin
29. október 2014
30. október - 31. október 2014
19. december 2014
22. december 2014 –
7. január 2015
30. január 2015
2. február 2015
jarné
veľkonočné
letné
27. február 2015
1. apríla 2015
30. jún 2015
9. marec 2015
8. apríl 2015
2. september 2015
jesenné
vianočné
2. marec – 6. marec 2015
2. apríl – 7. apríl 2015
1. júl – 31. august 2015
3. február 2015
Opravy škôl a škôlok počas letných prázdnin
MŠ Kalinčiakova 11
Rekonštrukcia
kanalizácie
a vodovodu v areáli MŠ
Predmetom stavebných prác je
rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu v budove a areáli MŠ.
Z realizáciou sa začalo 21. 7.
2014. Ukončená bude podľa
zmluvy o dielo do 31.8.2014.
Zrealizované sú výkopové práce,
vo vnútorných priestorov zrealizované nové kanalizačné a vodovodné potrubie. Zhotoviteľom
stavby je na základe výberového
konania je spoločnosť RK REAL
Slovakia s.r.o., Bratislava. Suma za práce predstavuje čiastku
34 002,51 € s DPH.
MŠ SNP 14
Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia DN 150,
DN 200
Predmetom stavebných prác je
oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia DN 150, DN
200.
Kanalizačná trasa je netesná a dochádza k priesakom vody do základov budovy, dochádza k za-
chytávaniu splaškov a upchávaniu
kanalizácie. Zo stavebnými prácami sa začlo v 33. týždni. Podľa
zmluvy o dielo budú dokončené do
31. 8. 2014. Zhotoviteľom opravy
na základe výberového konania je
spoločnosť KANAL M.P.S. s.r.o.,
Senec. Cena za práce predstavuje
čiastku 6 187,35 € s DPH.
PD sanácia budovy
Z dôvodu havarijného stavu kanalizačnej prípojky, vzniklo statické porušenie budovy. Na riešenie statickej poruchy je potrebné
vypracovanie projektovej dokumentácie – v súčasnosti prebieha
prieskum trhu na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.
MŠ Sládkovičova 13
Oprava strechy
Realizácia rekonštrukcie hydroizolácie plochej strechy na budove MŠ. Z realizáciou sa začalo
17. 7. 2014. V súčasnosti sa práce
dokončujú. Zhotoviteľom opravy
na základe výberového konania
je spoločnosť ENERGON a.s.,
Modra. Rekonštrukcia predstavuje objem 8 817,60 € s DPH.
MŠ Sládkovičova 13
Úprava chodníkov
Predmetom stavebných prác je
uložene zámkovej dlažby na
školskom dvore a chodníkov
v areáli MŠ. Stavebné práce sú
V MŠ Kalinčakova intenzívne pracujú na oprave kanalizácie a vodovodu.
foto: JK
Počas letných prázdnin prebiehajú v modranských škôlkach
a školách rôzne rekonštrukcie
a odstraňujú sa havarijné stavy. MsÚ je v priamej spolupráci
s vedením MŠ.
zrealizované. Zhotoviteľom na
základe výberového konania je
Peter Augustinič, Šenkvice. Suma za uvedené práce predstavuje
čiastku 16 987,50 € s DPH.
Nová MŠ v rámci objektu ŠK
ŽS Vajanského 93 - projektová
dokumentácia
V súčasnosti je rozpracovaná
projektová dokumentácia. Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie podľa
zmluvy o dielo je do 15. 8. 2014.
Zhotoviteľom na základe výberového konania je spoločnosť projekt:or, s.r.o., Modra. Suma za
uvedené práce predstavuje čiastku 5 200 € s DPH.
MŠ SNP14
PD sanácia budovy
Z dôvodu havarijného stavu kanalizačnej prípojky, vzniklo statické porušenie budovy.
Vypracovanie projektovej dokumentácie, prebieha prieskum trhu
na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.
ZŠ – Vajanského 93
Oprava havarijného stavu
ústredného kúrenia – výmena
radiátorov
Z výmenou radiátorov sa začalo
17. 7. 2014. V súčasnosti sa dokončujú práce. Zhotoviteľom na
základe výberového konania je
spoločnosť TZB SK, s.r.o., Pezinok. Suma za uvedené práce
predstavuje čiastku 35 999,15 €
s DPH.
Ing. Zuzana KNETIGOVÁ,
MsÚ Modra
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
Krátka reakcia na článok AD: Kedy bude
základná škola Vajanského modernou školou?
Rád by som v krátkosti zareagoval na článok pána prednostu MsÚ
Ondreja Beracku z čísla 06/2014. Nemôžem súhlasiť s jeho posúdením a prístupom zo strany Mestského úradu k problému budovy
Základnej školy na Vajanského ulici. Stavom budovy určite škola
moderná nie je, a aj preto poslanci mestského zastupiteľstva 2 roky po sebe schválili v programovom rozpočte mesta finančné prostriedky na komplexnú modernizáciu zahrňujúcu výmenu okien,
modernizáciu a hydraulické vyregulovanie kúrenia, modernizáciu
osvetlenia, zateplenie obvodového plášťa tejto budovy.
Ako poslanci MsZ sme dokonca
navrhli aj model financovania cez
úver z úverovej linky EBRD –
programu MUNSEFF, ktorý slúži
na podporu projektov energetickej efektívnosti v municipálnom
sektore, teda na investície smerujúce k znižovaniu energetickej
náročnosti a zabezpečeniu udr-
žateľnej energie. Súčasťou poskytnutého úveru je bezplatná
technická asistencia v podobe vypracovania energetického auditu a plánu racionálneho využitia
energie a energetického certifikátu zo strany partnerskej konzultačnej spoločnosti a výplata nenávratného príspevku z grantových
zdrojov EÚ po úspešnej realizácii
projektu vo výške až 15% z výšky úveru v závislosti od príslušného komponentu programu.
A tu je dôvod prečo som sa rozhodol reagovať na jeho konštatovanie, že úrad vyriešil situáciu s radiátormi a vykurovaním.
Čiastkovým vyriešením jedného
problému však znížil požadovanú minimálna úroveň energetických úspor, ktorá rekonštrukciou musí dosiahnuť 30%, aby
mesto mohlo implementovaním
viacerých opatrení získať maximálnu možnú výšku nenávratného grantu 15% z výšky úveru,
čo pri predpokladanej výške 400
tis. EUR by predstavovalo výšku
5
60 tis. EUR. Mestský úrad svojím svojvoľným rozhodnutím,
napriek odporúčaniu poslancov,
znížil možnosť získať grant na
úroveň 10%, číselne to predstavuje 40 tis. EUR, čo je rozdiel
20 tis. EUR. Získaním takéhoto
úveru mesto okrem investície do
energetických úspor, ktoré prinesú úsporu vo výdavkov na energiách, získa grant, ktorý pokrýva
celkové úrokové náklady úveru počas doby splácania, čím sa
úver stáva bezúročným, a mesto
jeho získaním nemusí siahať na
vlastné rezervné zdroje, ktoré
ako konštatuje p. prednosta môže
využívať na iné neodkladné havarijne situácie. Pán prednosta si
touto aktivitou síce urobil do svojej kolónky záznam splnené, ale
efekt z čiastkovej realizácie je na
zamyslenie.
M. GAVORNÍK, poslanec MZ
MŠ Sládkovičova má nové chodníky aj nádvorie
Pôvodný zámer mestského úradu, ktorý navrhoval polovičnú
výmeru plochy opraviť formou
asfaltu, nahradil poslanecký návrh Jakuba Lišku, ktorý poslanci
MsZ podporili a na svojom zasadnutí aj schválili. Škôlka na
Sládkovičovej ulici má tak zlepšené podmienky na hry detí, ako
aj celkový bežný chod prevádzky. Schválené zadanie predsta-
vovalo najjednoduchšie a najekonomickejšie riešenie opravy
všetkých plôch dvora a to položením zámkovej dlažby na už
existujúce betónové povrchy.
Predkladateľ návrhu poslanec J.
Liška dopĺňa: „O zákazku formou verejného obstarávania sa
uchádzali 4 spoločnosti. Do potrebnej sumy sa po vyhodnote-
ní ponúk zmestili iba dve spoločnosti a ponuka s najnižšou
cenou bola zazmluvnená obstarávateľom - MŠ SNP s elk.
pracoviskami v Modre a v Kráľovej. Z pôvodne schválených
a zazmluvnených finančných
prostriedkov vo výške 17 000 €
sa na základe reálne urobených
prác ušetrilo takmer 800 €.
K 1. augustu 2014 bola rekonštrukcia ukončená v požadovanej kvalite a rozsahu. V rámci
rekonštrukcie boli urobené aj
odvodnenia strešných odtokov,
dažďový žľab pri bráne, úprava
kanalizačných poklopov a vpustí. Na základe dohody pri kontrole realizovaných prác za účasti
Škôlkari z MŠ Sládkovičova
majú na dvore a chodníkoch
už novú zámkovú dlažbu.
p. riaditeľky MŠ, p. viceprimátora, poslancov a zhotoviteľa
rekonštrukcie, sa ešte v rámci
danej realizácie a ceny urobí výsadba trávy na navezenej zemine popri obrubníkoch chodníkov
a plôch, opraví sa ostenie vstupného vestibulu a po dažďoch sa
ešte raz vyzametá dlažba jemným špárovacím štrkom.
Verím, že aj začaté rekonštrukcie kanalizácie a vodovodov
v MŠ Kalinčiakova a kanalizácie v MŠ SNP sa podarí zrealizovať tak, aby v septembri boli
budovy škôlok funkčné a spĺňali
svoj účel.“
(red, jl)
foto: JK, 2x
V mesiaci júl 2014 sa v priestoroch materskej školy na Sládkovičovej ulici uskutočnila rekonštrukcia chodníkov a plochy dvora.
O tom, že rekonštrukcia bola viac než nutná, svedčil aj kritický stav
pôvodných rozpadnutých plôch, na ktorých sa denne hrajú deti,
kráčajú rodičia, zamestnanci a realizuje sa po nich aj zásobovanie
škôlky. Rekonštrukcia bola vykonaná na 545 m2 chodníkov a spevnených plôch a to formou rovnej, pojazdnej zámkovej dlažby.
MODRANSKÉ ZVESTI • Názory
Komu patrí
kanalizácia
Nedá mi nezareagovať na článok
z Modranských zvestí č. 6 z júna
2014, str. 9: Projekt dobudovania kanalizácie v Modre úspešný.
Dôvod je na jednej strane jednoduchý, avšak odpoveď naň zložitá a dodnes dokonca žiadna.
Dňa 20. marca sa nám stala pri našom bytovom dome Komenského 26 - 28 mimoriadna udalosť:
upchatie kanalizácie a následne vytopenie výťahovej šachty splaškami. Po oznámení tejto
skutočnosti správcovi domu Teplo Modra s.r.o., bol havarijný stav
vyriešený havarijnou službou zo
Senca, pretože v Modre tieto práce realizuje iba jedna fyzická osoba, s ktorou sme sa skontaktovali,
žiaľ bola mimo územia SR.
Aké však bolo a stále je naše prekvapenie, pretože sme faktúru za
vykonanú činnosť museli uhradiť
z vlastného Fondu opráv. Dozvedeli sme sa, že BVS (Bratislavská
vodárenská spoločnosť) nie je
vlastníkom tzv. areálových prípojok pod miestnou komunikáciou.
Kto je teda vlastníkom? My a odkedy? Na základe akého rozhodnutia? Alebo mesto?
Poznámka: Doteraz patrili kanalizačné siete Bratislavským vodárňam a kanalizáciám!
Miroslav BOŠÁK
Petícia? O čom vlastne?
Daj pozor, čo vravíš o druhom človeku...o sebe
hovoríš (čínske príslovie)
V prvých mesiacoch roka chodil po domoch na Vajanského 64 –
70, 78 a na ul. SNP 25 – 29 pán s petíciou proti dopravnej značke
„Zákaz státia“ pred vchodom na parkoviská týchto domov. Údajne to podpísalo 22 ľudí. Výsledok petície za odstránenie značky je
to, že by sa mal zničiť malý trávnik pred vchodom na parkoviská
(aby tú značku nemali kde umiestniť) a na jeho mieste vytvoriť za
mestské peniaze dve státia pre autá.
Príjazdové cesty k súkromným
garážam a parkoviská na nich
boli vybudované z peňazí majiteľov bytov. Týka sa to i parkoviska za domom SNP 25 - 29,
na ktorom dotyčný pán už vyše
dvoch rokov blokuje parkovacie
miesto vybudované zo súkromných peňazí obyvateľov domu
(on tomu vo svojom texte hovorí tuším „...obmedzovač“). Len
tak mimochodom – keď sa pred
vyše 10-timi rokmi stavala táto
bytovka, mesto nedovolilo majiteľom bytov viac než 7 (sedem)
parkovacích miest z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.
Obyvatelia domu sa teraz až
z Modranských zvestí dozvedeli, že potom, čo oni platili projekt, materiál a prácu na zrealizovanie týchto plôch, sa niekto
rozhodol, že to treba zničiť. Prečo ten „niekto“ potrebuje ešte
viac zahltiť plochu, ktorá je už
Prepáč, nemocnica
V minulých Modranských zvestiach som písal o zviditeľňovaní
mesta pred blížiacimi sa voľbami do nášho zastupiteľstva. Nedopatrením som pripísal k dobru úpravu parkoviska pred nemocnicou snahe zviditeľniť sa pred voľbami nášmu mestskému predstavenstvu. Nie je to pravda, podľa člena dozornej rady
nemocnice, úpravu zabezpečila nemocnica. Takže sa jej týmto
ospravedlňujem a dodatočne ďakujem.
O to viac ma mrzí neschopnosť
vedenia mesta vytvárať pre nás
obyvateľov priaznivejšie podmienky pre život v Modre. Zoberme si len taký zberný dvor.
Koľkým ľudom dobre padne
zbaviť sa bez problému narezaného viniča, odpílených konárov zo stromov, kríkov, posekanej trávy. Často tam chodím, ale
len vtedy, keď pár dní neprší, je
sucho. Prečo? Keď naprší, hotová katastrofa. Už prístup do
zberného dvora je nepríjemný.
A samotný dvor? Rozrýpaný
od kolies áut, samá kaluž, dokonca sa vytvorili hlboké jamy.
Tie sa naplnia dažďovou vodou,
takže všade je len blato, nemáte sa mu kde vyhnúť. Skutočne
ide o neupravenú plochu, ktorá je nevhodnou vizitkou mesta
a prejavom nezáujmu o riešenie
problémov nás občanov. Len
doplním, že z takejto návštevy
zberného dvora sa vrátite s ušpinenou káričkou, zafúľaným autom, znechutený a uvažujete či
aj tak neprehľadná a z hľadiska
bezpečnosti cestnej premávky
priam nebezpečná. Niekoľkokrát už došlo ku kolíziám, ktoré našťastie neskončili zle. Prečo si pán Ruppeldt nezvolí inú,
schodnejšiu cestu.
Je hneď viac možností.
1. Informovať sa u obyvateľov
domu Komenského 10 o postupe pri vybavovaní spoločných
i súkromných parkovacích plôch
okolo domu. Bol by asi veľmi prekvapený, že mnoho z toho čo sa okolo ich domu buduje
a opravuje si museli sami zaplatiť. A že všetko sa dá vybaviť aj bez osočovania, vyhrážania a vydierania (schizofrénia...,
fašisti-obmedzovači...,
voľby
v novembri...) a bez prisudzovania svojich vlastností druhým
ľuďom.
2. Za domom na Vajanského 64
je veľká betónová plocha obkotam pôjdete aj nabudúce.
Pritom úprava plochy dvora by
bola technicky jednoduchá, finančne nenáročná. Budeme mu-
lesená veľkým trávnikom, stromami, kríkmi. Ideálne miesto
pre dlhodobé zaparkovanie auta
dotyčného pána.
3. Pred domom i za domom bojovného aktivistu je krásny trávniček. Treba zaplatiť projekt,
materiál a prácu, a na tom krásnom obrovskom trávniku sa môžu zaskvieť parkovacie plochy
pre všetkých, ktorí teraz musia
parkovať na mieste, ktoré si dali
vybudovať za svoje peniaze iní.
O aktívnom pánovi treba však
spravodlivo povedať, že je úplne
jedno, o kom hovorí – všetci bez
výnimky nič nerobia. Je pekné,
že pri ťažkej pracovnej činnosti
pre zabezpečenie rodiny si nájde
čas i na poučovanie druhých ľudí ako treba dodržiavať zákony
a neleňošiť.
Niektorí ľudia majú svojské spôsoby na vyjadrenie svojich požiadaviek. Keď majiteľ garáže
na konci parkoviska – zo zadnej
strany SNP č.25 – slušne požiadal majiteľov veľkých áut ktorí
pravidelne parkovali pred jeho
garážou, aby tam nestáli, vyjadrili títo svoj protest a svoje spravodlivé nároky tým, že mu zničili zámku na garážovej bráne.
Aj oni „hovorili o sebe“.
Takže výsledok petície za „odstránenie značky“ je devalvácia
životného prostredia?
Tamara ŽIŠKOVÁ
sieť veľmi dobre zvažovať, komu v nastávajúcich voľbách
odovzdáme svoj hlas.
Ing. Dušan SIROTKA
Upravená plocha parkoviska pri nemocnici.
foto: JK
6
MODRANSKÉ ZVESTI • Msú informuje
Modra je online
Ani počas letných prázdnin mestský úrad nezaháľa a toto obdobie
využil na rozšírenie a skvalitnenie ponúkaných služieb občanom
a návštevníkom svojho mesta. Tentokrát ide o spustenie viacerých
bezdrôtových hotspotov, pomocou ktorých môžete v určitých lokalitách mesta, zdarma surfovať po internete.
Inštalovaná technológia vysiela v pásmach 2,4 a 5GHz. Spĺňa tak všetky najnovšie štandardy, ktoré sú momentálne na
trhu k dispozícii. Spomínané internetové pripojenie má za cieľ
zlepšiť a zjednodušiť občanom
prístup k zverejňovaným informáciám mestom. Ide tak o jeden
z ďalších pilierov elektronizácie
mesta Modry.
K pripojeniu na internet budete potrebovať akýkoľvek počítač disponujúci už spomínanou
bezdrôtovou technológiou (2,4
alebo 5 GHz) pripojenia k sieti. Pre informácie či váš počítač
spĺňa uvedené kritériá, skontaktujte svojho predajcu výpočtovej
techniky.
Postup ako sa pripojiť:
Zapnúť vo svojom koncovom
zariadení Wifi komunikáciu, vyhľadať si v zozname Wifi sietí sieť Modra_WiFi, stlačiť po-
Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
foto: MsÚ
Napriek všetkému nám opäť
vandali vytrhali z jazierka vodovodné potrubie, filter a rozhádzali kameň.
Jazierko pri KDĽŠ.
Prečo nie je počas Kultúrneho
leta spustená fontánka vodníka v parčíku pri KDĽŠ? Fontána stála nemalé peniaze.
Fontánu vodníka v parčíku pri
KDĽŠ je možné spúšťať na
krátky čas za prítomnosti prevádzkara. Systém fontány nie je
uspôsobený na nepretržitú pre-
vádzku. Výtlak vody vo vodárni
to neumožňuje a taktiež fontána nemá reguláciu hladiny vody. Zaznamenávame na tomto
mieste častý vandalizmus. Osadili sme sem i osvietenie sochy
a pravidelne kontrolujeme verejné osvetlenie. Kamerový systém
je inštalovaný nad jazierkom.
Vo vinohradoch rastú kríky
aj stromy. Tie môžu prekážať
najmä veľkej mechanizácii,
takže sa stáva, že kríky a stromy sú eliminované. Niekedy
však dosť sporným spôsobom,
úplným vytnutím alebo ponechaním torza pôvodnej dreviny. Existuje civilizovaný či
stanovený postup, ktorý by na
jednej strane rešpektoval aj
materiálne záujmy vinohradníka, ale súčasne nezanechával
po sebe výruby?
Postup pri asanácii drevín či
už v zastavanom území mesta ako aj mimo neho je definovaný ustanoveniami zákona
č. 543/2002 Z.z.. Spôsob akým
7
líčko Pripojiť alebo Pokračovať
(závisí od typu zariadenia).
Bezplatný internet je k dispozícii na Dukelskej ulici v smere od
Mestskej veže po Mestský úrad
a taktiež na Štúrovej ulici v rozsahu námestia a jeho blízkeho
okolia. Prajeme vám príjemné
a bezproblémové surfovanie po
internete.
Branislav MACHÁČ,
MsÚ Modra
jednotliví vlastníci pristupujú
k údržbe a obhospodarovaniu
svojich pozemkov je vecou ich
individuálneho prístupu a postoja. Je len na nich či nadviažu
na svojich predkov, ktorí vedeli hospodáriť tak, že udržiavali
rovnováhu medzi obhospodarovaním svojho majetku a udržiavaním kultúrnej krajiny.
Ako je to s opravou kanalizácie v materských školách? Budú škôlky k septembru otvorené?
S opravou kanalizácie v materských školách sa pracuje v plnom nasadení. Termín ukončenia
prác je podľa zmluvy o dielo do
31. 8. 2014. Škôlky budú k septembru otvorené – v tomto čase nie je predpoklad, že by škôlky nemali byť otvorené od 1. 9.
2014.
(red), Andrea KUZMOVÁ,
MsÚ Modra
Budeme alebo nebudeme mať
tento rok vinobranie?
Malokarpatské vinobranie v Modre má dlhoročnú tradíciu. Oberačkové slávnosti sú
symbolom bohatej úrody vinohradníkov.
Každá tradícia, kultúrne bohatstvo našich
predkov je zachovaná usilovnosťou a zveľaďovaním životnej úrovne v súlade s históriou, rukami a názormi súčasnej generácie.
Výsledkom tohto snaženia je aj pripravovaná rekonštrukcia námestia Ľudovíta Štúra
v Modre.
Vzhľadom k tejto významnej stavebnej realizácii obnovy centra mesta prebiehajúcej
v termíne Malokarpatského vinobrania 2014
sa oberačkové slávnosti neuskutočnia. Nasledujúci rok však privítame návštevníkov
i domácich v kráľovskom meste, ktoré bude
svoj titul „kráľovské“ zastávať.
TS MsÚ Modra
ilustračné foto: jk
Správy ohľadne vinobrania sa rôznia. Budú teda alebo nebudú v tomto roku tradičné oberačkové slávnosti? Aj napriek prvotnému stanovisku mesta, sa naďalej objavujú informácie,
že vinobranie bude realizované. Preto sme oslovili Mestský úrad ešte raz s rovnakou otázkou.
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum
REVIA: tretie
grantové kolo
Máte zaujímavé nápady a chceli by ste
pomôcť k vylepšeniu kvality života
vo svojom okolí?
Viete, ako to urobiť, ale chýbajú
vám finančné prostriedky? Nadácia REVIA už tretí krát v tomto
roku poskytuje možnosť získať
finančné prostriedky na Vaše projekty. Uzávierka 3. grantového
kola je 21. septembra 2014. Bližšie informácie s kritériami a podmienkami, ako aj elektronické
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nájdete na webovej stránke nadácie: www.revia.
sk, prípadne sa môžete informovať telefonicky na 0905 960 797
alebo mailom na [email protected]
Nadácia REVIA
Modranskí turisti navštívili Bradlo
Členovia Modranského turistického spolku sa 2. augusta zúčastnili na druhom ročníku turistického pochodu „Brezovská špacírka“, ktorý organizovalo Turistické združenie Brezová pod
Bradlom. Turistický pochod dlhý 15 kilometrov absolvovalo 20
turistov z Modry a okolia. Cieľom pochodu bola mohyla Milana
Rastislava Štefánika na Bradle.
Modrania na Brezovskej špacírke.
Stretnutie niekdajších maturantov
na Malokarpatskej vínnej ceste
Začiatok leta je obdobím, keď pedagógovia, ich žiaci i študenti prežívajú najvyššiu záťaž, obdobie maturitných skúšok. Zberajú plody celoročnej tvorivej práce a je tiež obdobím, keď sa
bývalí študenti v zmysle titulku z maturitného tabla „ Ad Revidendum“ vzájomne stretávajú so svojimi pedagógmi, aby sa po
piatich, desiatich i ďalších rokoch opäť stali spolužiakmi a spomínali na najkrajšie obdobie svojho života.
Napriek tomu, že pre každé ďalšie stretnutie je príznačný stále
menší počet účastníkov, sú tieto
stretnutia vzácnejšie a milšie. Dá
sa konštatovať, že sa jednoducho tešíme, že ešte môžeme na
stretnutie prísť a spoločné spomínať na študentské časy, ktoré
sme spoločne prežili. Pochváliť
sa tým, čo sme za tie roky spravili, čo a ako v rodine, deti, vnuci,
kde sme všade boli a kam by sme
ešte radi šli.
Na pravidelných stretnutiach sa
roky stretávali v Trnave i bývalí študenti Strednej priemyselnej
školy Trnava z maturitnej triedy
4H- 2: Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy z roku
1962. V tomto roku 2014 sa absolventi opäť stretli a ich stretnutie bolo v dvoch smeroch iné
ako predchádzajúce. Stretnutie
sa uskutočnilo pri príležitosti ži-
votného jubilea 70. rokov, keďže medzi absolventmi ročníku
1962 boli viacerí študenti z Modry a Pezinka, rozhodli sa dvaja
bývalí spolužiaci Viliam Paták
z Modry a Peter Ronec z Pezinka ponúknuť svojim spolužiakom
návštevu Malokarpatskej vínnej
cesty. Návrh bol s radosťou prijatý a bývalí železničiari, spolužiaci i s rodinnými príslušníkmi pricestovali vlakom do Pezinku kde
bolo najprv zvítanie po dvoch rokoch.
Program pokračoval okružnou
jazdou autobusom po historickom centre Pezinka, počas cesty
informácie o meste a jeho pamätihodnostiach podal svojim spolužiakom mestský sprievodca
Peter Ronec. Cesta pokračovala do Modry, kde prvou zastávkou bolo SNM-Múzeum Ľ. Štúra
v Modre. V mene mesta Modry
privítala hostí členka MsZ PhDr.
V. Jančovičová, riaditeľka múzea
a informovala o histórii. Expozíciou múzea sprevádzala „Trnavákov“ Mgr. A. Petrakovičová,
predstavila život i dielo Ľ. Štúra.
Návšteva na MVC bez stretnutia s vinohradníkmi a vinármi
by nebola úplná. V mene Vinohradníkov a vinárov privítal hostí v „Hlavnom meste vína“ predseda spolku Vincúr a skúsený
odborník Vincent Jakubec. Napriek tomu, že vo vinohradoch
práve „zúrila“ múčnatka našiel si
chvíľu a informoval hostí o histórii i súčasnosti vinohradníctva
a vinárstva, o možnosti štúdia
na špecializovanej strednej vinárskej škole v Modre. Na záver predstavil v malej degustácii
typické vína kraja, za čo získal
veľký potlesk od hostí z krajov
Banská Bystrica, Trnava, Nitra,
Bratislava i hlavného mesta Bratislava.
Vzácnym zážitkom pre všetkých
hostí bola prehliadka prvého múzea keramiky a špeciálnej expozície národného umelca Ignáca
Bizmayera. Za srdečné prijatie
i odborné lektorské informácie
Účastníci pochodu pod vedením
Ľubomíra Hubeka boli i v Štefánikovej rodnej obci Košariská,
kde sa nachádza Múzeum M. R.
Štefánika. Členovia MTS si zo
záujmom prezreli expozíciu múzea. Počas návštevy sa uskutočnilo i rokovanie zástupcu Nezávislá
organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre o možnosti využitia štúdie zosnulého Dpt. Štefana
Žáka z Modry o M.R. Štefánikovi
v podmienkach múzea. Pracovníci múzea prijali ponuku s vďakou
a prisľúbili štúdiu využiť, prípadne
i publikovať v periodikách múzea.
Štúdia v rozsahu 30 strán sa nachádza na www.tik.sk, bola odovzdaná pracovníkom múzea. Záver turistického pochodu bol na námestí
Brezovej pod Bradlom, kde sa konal prvý ročník súťaže vo varení
gulášu.
(fm - Matik Modra)
poďakoval Peter Ronec, ktorý
lektorom odovzdal symbolickú
keramickú plaketu vyrobenú špeciálne pre toto stretnutie. Viliam
Paták pozval spolužiakov na prechádzku mestom so zastávkou pri
pamätníku Štúrovcov a na miestny cintorín, kde sa poklonili pamiatke Štúrovcov. Nechýbali ani
spoločné fotografovania, ktoré
už roky zabezpečuje jeden z absolventov 4H-02 a známy fotograf, ktorý dlhoročne publikoval
fotografie v mnohých slovenský
časopisoch i prezentoval na výstavách Eduard Budke z Piešťan.
Z Modry pokračoval autobusom cesta SNG Galérie insitného
umenia v Pezinku, kde hostí privítala a sprevádzalo po expozícii jediného funkčného vodného
mlyna a jedinej galérii insitného
umenia na Slovensku riaditeľka
Mgr. Iveta Žáková. V Pezinku
informoval P. Ronec tiež o náučných chodníkoch a predstavil
Národný salón vín sídliaci v pezinskom zámku. Záver stretnutia
patril i tichej spomienke na zosnulých pedagógov školy pochádzajúcich z MVC pánov Pavlíka
a Šebu z Modry a ešte žijúceho
pána Janku z Pezinka. Samozrejme sa spomínalo i na tých, ktorí
nie sú medzi nami.
Peter RONEC, (red)
foto: archív klubu
8
MODRANSKÉ ZVESTI • Všimli sme si
Cintorín Huncokárov
Pred približne 15-timi rokmi, keď boli naše deti ešte menšie, plní dychtivo zažívať dobrodružstvá, ukázali sme im cintorín u nás
na Pieskoch. Na strašenie bol ako stvorený. Bola tu vysoká tráva,
hrobné miesta neupravené, všetko zanedbané, teda veľmi strašidelné. Dnes je všetko inak. Cintorín sa zmenill na nepoznanie.
Nedá nám, aby sme nepoďakovali. Z celého srdca ďakujeme
potomkovi Huncokárov na Pies-
koch pánovi Bohdanovi Hemžalovi (mnohí ho poznáme pod
prezývkou „Boďo“), jeho bra-
foto: jk, 2x
Obnovené pietne miesto na Piesku.
9
tovi Ivanovi a JáInfotabuľa o cintoríne huncokárov.
novi Grausovi, teda OZ Huncokár na
Piesku za to, že len
tak sami, z vlastnej
iniciatívy, obnovili,
vyčistili, oživili, zrekonštruovali
starý
cintorín Huncokárov
na Pieskoch. A verte, tej práce muselo
byť odvedenej veľmi
veľa. Upraviť všetky
hroby, zarovnať terén hrobov, ponatierať plot špeciálnym
náterom a nie raz, dať
vyrobiť kríž s Ježišom Kristom zo sibírskeho smreku, ako aj
ďalšie prekrásne drevené kríže na hroby
tu pochovaným obyvateľom Piesku.
Dnes už sem nemôžeme chodiť miestom pre návštevníkov našej
strašiť naše deti. Ale vôbec nám časti Modry. Sme veľmi potešeto nie je ľúto. Z cintorína Hun- ní a hrdí, že máme takých susecokárov urobili krásne a dôstoj- dov. Ešte raz ďakujú obyvatelia
né miesto posledného odpočinku, Pieskov.
(rj) za spokojných
preto „Večný odpočinok daj im
obyvateľov Pieskov
Bože!“, ale je tiež zaujímavým
Dobrovoľníci upratali pamätné miesta
Počas augustovej brigády sa dobrovoľníkom podarilo upratať
a skrášliť miesta viažuce sa k osobnosti Ľudovíta Štúra, ako aj
viaceré miesta a zákutia na modranskom cintoríne a priestor
okolo modranských hradieb.
foto: archív mb, 4x
Brigády sa zúčastnili:
početná rodina pani Kataríny Machatovej, pani
Eva Lalinská, modranskí skauti, Modranská
Beseda,
Modranský
okrášľovací
spolok,
Lepšia Modra.
(jp)
MODRANSKÉ ZVESTI • Prostredie okolo nás
Vidiecka krajina a pár postrehov
z cudziny, ktoré sa dajú napodobiť
Bavorsko
Svojho času som bol na „čundri“ v Bavorskom lese (národný park na nemeckej strane
Šumavy). Peši, s batohom na chrbte. Turistické putovanie umožňuje precítiť tzv. ľudský rozmer krajiny a jej najlepšie poznanie.
Človek môže pozorovať aj detaily, ktoré by si
z okna auta nevšimol.
V jednom malom mestečku som s údivom
pozeral na malé deti, ktoré behali bosé. Všade, na dvoroch, na ulici aj v krajine. Neboli to žiadni chudobní otrhanci, ale obyčajní, dobre oblečení ľudia. Ich šľapy boli také
ružové, akoby práve vyšli z kúpeľa. Ako je
to možné? Nemci sú národom, ktorý má poriadkumilovnosť a čistotnosť azda aj v génoch. Ich krajina je preto v miestach, ktoré opisujem, rovnako čistá, krásna a pestrá.
Žiadne obrovské lány, cez ktoré musí človek
prejsť kilometre uprostred jednej plodiny, až
mu od nudy prejde chuť na turistiku. Žiadne
smetiská. Z potokov pretekajúcich cez dediny sa dá voda piť, taká je čistá. Takmer žiadne ploty. Nádherné, viacetážové lesy, stromoradia, solitérne dreviny a kosené lúky.
Všetko sa recykluje. Keď som prvý raz videl
rad kontajnerov na triedený odpad, na jednom z nich som videl nákres prázdnej plechovky. Zdvihol som vrchnák, zvedavý, či
tam nájdem tak, ako u nás vhodené všetko
možné. Boli v ňom však naozaj len prázdne konzervy a čuduj sa svete, všetky boli
umyté! Znie to ako utópia či rozprávka. Neviem, ako ten poriadok stíhajú udržiavať, no
je to tak. Jeden z typických pohľadov: som
Morava – príjemné prostredie
vo vinohradoch.
uprostred voľnej krajiny, bez plotu a zaprataného okolia. Žiadna burina, pŕhľava, bodliaky (čo mňa ako ochranára tak veľmi nenadchýňa, pretože aj tieto rastliny sú v prírode
potrebné, no nemusia byť v bezprostrednom
okolí sídiel). Všetko vrátane bolo pokosené,
spásané, osiate kvetmi a trávou. Domy majú francúzske okná. To sú tie, cez ktoré sa
dá vyjsť rovno z koberca izby do nádhernej
kvetnatej lúky hoci aj naboso, lebo niet sa
kde a na čom poraniť ani zašpiniť.
Rakúsko
Nižšie Českých Budějovíc som inokedy „zablúdil“ do Rakúska. Tiež krásna, pahorkatá krajina, plná polí, lesov, pasienkov a lúk.
Dobrí, spokojní, srdeční a veselí sedliaci. Asi
12 ročný chlapec šoféruje traktor, usmievavý a hrdý, celkom profesionálne orie otcovo pole a očividne sa teší zo života. Každý
gazda na svojich pozemkoch na okraji lesa,
poľnej cesty či pri kríži, udržiava plôšky pre
oddych, kde je možné usadiť sa na lavičke
alebo v pokosenej tráve a len tak oddychovať, pozorovať, snívať či modliť sa. Taktiež
žiadne smeti ani ploty. Krajina je voľne prístupná, pokiaľ sa návštevník správa slušne.
Ide o vec dôvery – gazda vás nechá krajinu rekreačne užívať, a vy ho nepoškodíte ani
neokradnete. Človek sa tu cíti dobre.
Morava
Tá tiež podľahla mánii veľkoplošného poľnohospodárstva. Rozorali sa medze, vytínali
stromy, zanedbávali pamiatky. Zem sa stáMalebné stavbičky na Morave.
vala nudnou, jednotvárnou, strácala poéziu
a pečať vekov. Viem, ušetrenie práce, výnosy, modernizácia, pokrok. Napriek tomu
si nielen ja myslím, že je možné jej vrátiť
určitú krásu, romantiku a poéziu a ľudský
rozmer. Sprístupniť ju ľuďom, ktorí ju pre
zachovanie psychickej pohody potrebujú, či
si to uvedomujú alebo nie. Dokazujú to Česi, ktorí intenzívne obnovujú pamiatky, vysádzajú stromy, aleje, remízy, budujú nové
romantické a ducha povznášajúce stavbičky ako sú Božie muky, kaplnky, plastiky,
rozhľadne atď. Krajina, aj tá vinohradnícka,
získava znova malebnosť, útulnosť a genius
loci.
Čo z tohto vyplýva
pre našu Modru?
Ak chceme bohatnúť na cestovnom ruchu
a zároveň vytvoriť pohodové prostredie aj pre
„domorodcov“, treba dobré príklady napodobiť. Nie je to zbytočné, ani príliš drahé, ani
pracné:
• udržujme čistotu aj mimo domu; likvidujme staré a nevytvárajme nové smetiská; upratujme si vždy po sebe,
• spestrime krajinu vysádzaním nových stromov; pokosme burinu; vysaďme trávniky;
vytvárajme útočištia pre vtáctvo a drobné
zvieratá;
• vybudujme niekoľko stavbičiek, ktoré dodajú krajine duchovný rozmer či atraktívnosť,
• opravme drobné pamiatky,
• vytvorme drobné oddychové plôšky,
• a udržujme všetko vytvorené.
Toto všetko je každý z nás schopný podporiť, zrealizovať a udržiavať. Treba len chcieť
a pustiť sa do toho.
Pavol FANDÁK
Aj Modra bola kedysi všade krásna.
Foto: archív autora, 3x
10
MODRANSKÉ ZVESTI • História/Msú informuje
Historický kalendár, časť 44.
4. augusta 1764 sa v Uhrovci
narodil Juraj Milec. Po absolvovaní modranského gymnázia
a štúdia teológie v Bratislave
a Wittenbergu pôsobil ako farár
v Modre, Lubine a Beckove. Je
autorom prekladu Novej zmluvy,
ktorú publikoval Juraj Palkovič
v Prešporku (1805 - 1806).
7. augusta 1899 sa v Mošovciach
narodila Anna Lacková – Zora.
Do literatúry vstúpila ako cirkevná publicistka a spisovateľka. Je
známou autorkou literatúry pre
deti a mládež, najmä sfilmovaného románu o ochotníckej herečke
Anne Jurkovičovej. V civilnom
povolaní pôsobila ako banková
úradníčka a pracovníčka diakonie. Od roku 1954 do roku 1988
žila v Modre.
8. augusta 1899 sa v Modre narodil Ján Rigan. Po ukončení
Učiteľského ústavu učil v Krajnom, Viničnom a potom na evanjelickej ľudovej škole v Modre,
kde bol aj riaditeľom. V mimoškolskej činnosti sa angažoval
najmä v dobrovoľnom hasičskom
zbore, kde zastával aj funkciu
predsedu. Je pochovaný na modranskom cintoríne.
12. augusta 1899 sa narodil
v Malenoviciach na Morave Heřman Landsfeld. Do modranskej
Keramiky prišiel ako učeň v roku
1913. Po vyučení odišiel na Moravu a do Modry sa vrátil v roku
1919. Nadaním a usilovnosťou sa
vypracoval na vedúceho maliarskej dielne. Stal sa popredným
bádateľom habánskeho, slovenského a moravského džbankárstva. Výsledky svojich prác uverejňoval v početných článkoch
a samostatných publikáciách. Vykopávky, hrnčiarske a keramické výrobky sústredil do zbierky,
ktorá nemala obdobu v celej Európe. V roku 1939 sa presťahoval
do Strážnice. Naďalej však často
dochádzal do Modry a aktívne sa
zúčastňoval spoločenského, kultúrneho a keramického diania.
Busta na jeho hrobe je dielom
akademického sochára Alexandra Ilečka.
19. augusta 1899 sa narodil
v Modre Jaroslav Lajda. Vyučil sa za kožušníka. Počas 1. sve-
tovej vojny 1917 - 1918 bojoval
na Piave a pri Verdune. Vo svojom živote sa venoval hlavne vinohradníctvu a vinárstvu. Pestoval a propagoval v tej dobe nové
odrody hrozna, napr. Bouvier.
Jeho vína boli ocenené na viacerých výstavách. Aktívne sa zapájal do občianskeho, cirkevného,
kultúrneho aj politického diania
v Modre. Bol predsedom Vinohradníckeho spolku. Pôsobil ako
presbyter a kurátor v evanjelickom cirkevnom zbore. Ochotnícky sa venoval herectvu a bol
členom Sokola. Počas 2. svetovej
vojny bol predsedom ilegálneho
národného výboru, po oslobodení sa stal členom MsNV. V rokoch 1945-1948 zastával funkciu
predsedu Demokratickej strany v Modre. Zomrel 18. 6. 1957
v Modre, kde je aj pochovaný.
25. augusta 1854 sa narodil Ľudovít Erneyi (Ludovicus). Filozofiu a teológiu vyštudoval
v Ostrihome, kde pôsobil aj ako
kaplán. Od roku 1880 učil na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave, potom bol farárom v Šenkviciach a od roku 1889 v Modre.
Tu sa stal dekanom a titulárnym
opátom. Inicioval postavenie
kláštora Uršulínok (CLAUDIA-
11
NUM) v roku 1901 (prístavba
v roku 1919). V roku 1918 bol
predsedom Revolučnej národnej
rady v Modre, úzko spolupracoval s Dr. Samuelom Zochom.
V tomto období ich zásluhou bola veľmi dobrá spolupráca medzi
modranskými katolíkmi a evanjelikmi v boji za práva slovenského národa v rámci ČSR. Bol
publikačne činný už od čias, keď
bol kaplánom. V roku 1922 bol
penzionovaný a ostal žiť v Modre. Je tu po ňom pomenovaná ulica. Pomník na jeho hrobe navrhol
Dušan Jurkovič.
28. augusta 1819 sa narodil v Žiline Eugen Gerometta. Gymnázium absolvoval v Žiline,
filozofiu študoval v Nitre a teológiu v Pešti. Ako kaplán pôsobil v Čadci a v Bytči, kde sa stal
farárom. Pre obvinenie z panslavizmu ho preložili do Nitrianskej Stredy. Už v Pešti zakladal
slovenský čitateľský spolok a pri
kandidatúre za poslanca bol obvinený z poburovania ľudu. V revolučných rokoch 1848 - 1849
bol pobočníkom Ľ. Štúra. Bol
zástancom samostatného rozvoja
slovenského národa.
(Pokračovanie nabudúce.)
(kvm)
Oprava pamätnej tabule padlým v 1. svetovej vojne
Ako pokračuje projekt
Mesto Modra má záujem spolu
s občianskymi aktivistami obnoviť pamätnú tabuľu padlých
v 1. svetovej vojne osadenú na
kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorý
je súčasťou cintorína v Modre.
O úspešnej obnove kostola pravidelne informuje gestorka opravy
Katarína Machatová, ktorá namotivovala mnohých iných zástupcov občianskych združení
k záchrane a obnove pamätných
miest, historických budov a zachovalého kultúrneho dedičstva.
Pre všetky tieto úspechy mesto
vytvorilo platformu na ich prezentáciu v rámci Dní kultúrneho
a historického dedičstva, ktoré sa
konajú vždy v septembri.
Jedným z úspechov pre členov
Českej a slovenskej delostreleckej obce je aj obnova pamätnej
tabule padlých v 1. svetovej vojne. Do dnešného dňa nám prišlo
niekoľko fotiek s konkrétnymi
menami a osobami, ktoré boli súčasťou ťažkých vojnových
rokov. Modrania by mali o konkrétnych osobách vedieť, aby
si mohli vytvoriť vzťah aj k tejto histórii a byť patrične hrdí na
svojich krajanov. Veľa poznatkov z dejín nášho mesta spracujú historici a pamätníci na základe spomienok a zachovaných
archívnym faktov. Musíme však
spomenúť aj zástupcov občianskych združení, ktorí sa aktívne zapájajú do riešenia obnovy
pamiatok, kultúrneho dedičstva
a v neposlednej rade aj pamätných tabúľ nielen na území nášho mesta. Jedným z nich je aj generálny sekretár JUDR. Marián
Ďurina, Českej a slovenskej obci
delostreleckej, ktorý sa zaslúžil
o získanie dotácie z Ministerstva
vnútra SR v schválenej výške
1000,- eur pre tento rok, určenej
na obnovu pamätnej tabule padlým v 1. svetovej vojne. Mesto
Modra sa bude na obnove podieľať sumou minimálne 250,- eur
spolu so zabezpečením technických a projekčných prác.
Na záver by sme radi vyzvali
všetkých zainteresovaných, aby
hľadali ďalšie možnosti v spolupráci so samosprávou ako
pomôcť niektorým projektom
a nečakať iba na čas, keď si pripomíname 100-té alebo iné významné výročie. Je na nás všetkých ako budeme zodpovedne
pristupovať k pamiatkam nášho
mesta a uctievať si snahu a obetovanie sa našich padlých príbuzných vo vojnách.
Gabriela REPOVÁ,
MsÚ Modra
Foto: jk
Mesto Modra a Združenie záchrany cirkevných pamiatok
v Modre ďakujú príbuzným vojakov padlých v 1. svetovej vojne
za pomoc a reakciu na uverejnenú výzvu v MZ zo začiatku roka
2014, v ktorej sme žiadali o zasielanie fotografií a spomienkových textov, či údajov ku konkrétnym fotkám padlých vojakov.
MODRANSKÉ ZVESTI • Vína
12
Pohľad na vinohrady v okolí Jeruzalema.
(Dokončenie zo str. 1.)
Oficiálne návštevy na mariborskej radnici sú vítané vínom práve z tejto révy. Ide o starú miestnu odrodu „Modra kavčina“. Je
to veľmi plodná odroda, odolná
voči chorobám a škodcom a vyrobí sa z nej ročne asi 35 litrov
vína. Poslednou zastávkou v sobotu bolo Vinogradništvo Mulec.
Zaujímavosťou tohto vinohradníctva bola danielia farma.
Jeruzalemská vínna
cesta a „štajerské“
Toskánsko
Posledný deň cesty bol venovaný
Jeruzalemskej vínnej ceste a návšteve starobylých mestečiek Ormož a Jeruzalem. Sú známe nielen
pre svoje vína, ale aj pre krásnu
polohu a bohatú históriu. V prostredí krásnych vinohradov sme
ochutnali vína z produkciu vinárskej firmy P&F Jeruzalem. Cestou domov sme navštívili Vinsku
klet Kelenc. Vinárska oblasť Dolné Štajersko, alebo aj Slovinské
Štajersko sa kvôli svojmu pôvabu
nazýva i štajerským Toskánskom.
Je to oblasť mierne zvlnenej pahorkatiny popretkávanej zelenými vinohradmi a hraničiacej s alpskou hradbou. Doma je tu hlavne
biele víno a podobne ako z révy na
vínnych kopcoch pozdĺž Jeruzalemskej vínnej cesty sa tu vyrába
kvalitný rizling rýnsky, muškát ottonel, chardonnay, sauvignon, tramín.
(rz)
Medaila zo Šanghaja
pre Modranov zo
Chateau Modra
V dňoch 16. – 21. júna 2014 sa konala v čínskom Šanghaji súťaž s medzinárodnou účasťou vinárstiev z celého sveta Shanghai International Wine Challenge 2014. Spomedzi
prihlásených takmer 1000 súťažných vzoriek
bolo po troch dňoch degustovania udelených
celkovo 9 šampiónov, 23 zlatých medailí, 78
strieborných medailí a 162 bronzových medailí.
Úspechom sa môže pochváliť aj vinárstvo
Chateau Modra, ktoré ako jediný slovenský zástupca získalo ocenenie a to v podobe
bronzovej medaily za polosuchý rizling rýnsky, výber z hrozna, ročník 2013 s pôvodom
z vlastného vinohradu v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti – z vinice Podmlynská. „Rizling rýnsky je odroda, ktorej veľmi
svedčí vyzrievanie vo fľaši a z toho dôvodu si
myslím, že uvedené víno ešte nepovedalo celý
svoj príbeh“ okomentoval svoje prvé ocenenie zo súťaže v Číne vinár Karol Šebo. (red)
Ptujska klet - vína z produkcie vinárstva Pullus.
Veľké vína Malých Karpát
Deň vo vinohradoch 2014
V sobotu 6. septembra 2014 budete mať po šiestykrát ojedinelú možnosť zavítať do malokarpatských viníc, ochutnať hrozno, ale aj víno z neho vyrobené, spoznať vinára, ktorému vinica prirástla k srdcu. Navštíviť môžete vinice od Rače až po Suchú nad Parnou.
V tento deň sa za chuťou hrozna a vína
z neho vyrobeného môžete vybrať pešo,
na bicykloch, autami a to do vinohradov
Hoffnare, Fofy, Grefty, Téglik, Škridlák,
Huncpalky, Fertále … A čo na tomto veľkom vinohradníckom a vinárskom putovaní
zažijete?
Navštívite Farské vinice a v nich genofond
Frankovky modrej s jej 7 klonmi, ocitnete sa
v stredomorskej záhrade s vôňou levaduľe,
nazriete do šľachtiteľského vinohradu, kde
ochutnáte strapce Merlotu, Dunaja a Devína, prekvapia vás nádherné vyhliadky na
mestá Pezinok a Modru, Svätý Jur, pre ktoré sa oplatí šliapať pár metrov do kopca. Vo
Svätom Jure zažijete koncert priamo vo vinici a v Pezinku Vás očakáva jazda kočom.
Veselo bude aj vo Vištuku, kde priamo vo
vinici zažijete cimbalovú muziku a o kúsok
ďalej v Suchej nad Parnou vás privíta jazz.
Vo vinici budete mať možnosť ochutnať aj
sekty, vínne mušty, burčiak…
Sobotňajší zážitok bude aj o grilovaní a voňavých špekáčikoch, špecialitách šéfkuchára, či o vinohradníckom guláši a oškvarkových pagáčikoch, domácich koláčikoch
a slovenských syroch našich partnerov…
Za vstupné 15,- € môžete ochutnávať vína
a hrozno v 37 viniciach, v cene vstupenky je
započítaný aj 6,- € bonus na nákup vína alebo hrozna.
Jarmila DUDOVÁ,
MVC
Foto: Roman Zatlukal, MOS Modra
Účastníci zájazdu na Jeruzalemskej vínnej ceste.
MODRANSKÉ ZVESTI • Kronika/inzercia/spektrum
Blahoželáme
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Červenáková Mia
Gavorník Radoslav
Herdová Nela
Ružek Matúš
Stolárik Tobias
Strieženec Adam
Tittl Juraj
Thierová Ema
2. 7.
14. 7.
9. 7.
8. 7.
14. 7.
17. 7.
4. 7.
9. 7.
Opustili nás:
Trajdová Ružena, 70 r.
Gajar Marián, 63 r.
Benca Libor, 61 r.
Sodoma Ivan, 57 r.
Ševca Jaroslav, 76 r.
Lovasovičová Viera, 76 r.
6. 7.
7. 7.
10. 7.
14. 7.
16. 7.
25. 7.
Jubilanti:
95 ročná
Sodomová Mária
85 roční
Čaputová Alžbeta
Sagmeisterová Anna
8. 8.
9. 8.
30. 8.
Ing. Virgovič Cyril
80 roční
Fiala Ivan
Hinerová Mária
Karbulová Žofia
Kukučka Milan
Majdlen Jozef
75 roční
Hlavinová Eleonóra
Hrnčír Ladislav
Jurikovičová Barbora
Klúčik Milan
Myslík Andrej František
Nováková Mária
10. 8.
13. 8.
10. 8.
5. 8.
6. 8.
29. 8.
21. 8.
10. 8.
25. 8.
19. 8.
5. 8.
8. 8.
70 roční
Bartošová Zdena
7. 8.
Ing. Galvánek Juraj
9. 8.
Chalabalová Ľudmila
20. 8.
Ifčic Ján
15. 8.
Juran Ľubomír
29. 8.
Ružeková Zlatica
5. 8.
Tavaly Jozef
24. 8.
Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyvateľov
Dňa 9. 8. 2014 sa dožíva 85. rokov života pani Anna Sagmeisterová z Modry. Do ďaľšieho života jej
prajeme všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a Božie požehnanie a ďakujeme za lásku a starostlivosť.
Ku gratulácii sa pripája manžel Miroslav, dcéra Mária Schmidtová s manželom Jozefom, vnuci Peter a Jozef, syn Daniel
Sagmeister s manželkou Jarmilkou, vnuk Filip a vnučka Kristínka,
dcéra Eliška Mihalovičová s manželom Petrom, vnučka Silvia Majerníková a pravnučka Veronka, vnučky Janette, Evka, Mirka s rodinami
a svatovci Veronika Hroncová a Ing. Štefan Hronec, svatka Terézia
Mihalovičová z Limbachu a Editka Walterová z Modry.
Prihláste deti do centra
Centrum voľného času v Modre
ponúka i v novom školskom roku viaceré krúžky a aktivity pre
deti i mladých. Nájdete tu veľa
možností ako zmysluplne a dobre stráviť voľný čas športovaním,
tvorením, vzdelávaním, hraním,
ale tiež i príjemným stretaním sa
a vytváraním spoločenstva.
Viac o ponuke sa môžete dozvedieť v letáčiku Centra, ktorý je
k dispozícii v Centre na stolíku
pred telocvičňou. Všetky informácie tiež nájdete na web stránke
www.scvcmodra.sk.
(red, es)
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
s Ivanom Sodomom, ktorý nás opustil dňa 14. 7. 2014. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Spomienka
Dňa 25. 8. 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustil môj manžel a otec Ľubomír Valenta. Kto ste
ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Irena, deti Viktor a Victoria.
Tichá spomienka
foto: msú
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami. Dňa 10. 8. 2014 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec,
svokor, dedko, brat, švagor Anton Wittek z Modry.
S láskou a úctou spomínajú manželka, 3 dcéry, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
Tichá spomienka
Kto umiera, neodchádza, ale zostáva s tými, ktorí ho
milovali a mali radi. Dňa 29. augusta si pripomenieme pätnáste výročie smrti milovaného manžela, otca
a starého otca Ing. Jaroslava Lajdu. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku, kto ho mal rád, nech
nezabudne. S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka Viera, synovia Jaroslav a Stanislav s rodinami.
Nezabudneme
21. augusta uplynulo 10 rokov, čo nás nečakane navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko, stredoškolský učiteľ Jozef Falát. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka a tri dcéry s rodinami.
Opustil nás
So zármutkom oznamujeme, že dňa 3. 8. 2014 nás navždy opustil otec a starý otec Ján Malík vo veku nedožitých 67 rokov. S láskou spomína smútiaca rodina.
Spomienka
Dňa 27. 8. 2014 uplynie prvý smutný rok čo nás navždy
opustila naša drahá manželka, mama a babina Vierka
Lošonská. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Spomienka
Pred rokom, 25. augusta, nás náhle opustil náš dobrý
manžel, otec a dedko Marian Sekej. S láskou spomínajú manželka Daniela, deti Ivana a Maroš a vnučka
Danielka. Pokoj jeho duši.
13
MODRANSKÉ ZVESTI • Leto v Modre
14
Letná čitáreň Kniha-ha-ha
Organizátori zaujímavého letného nápadu sa ešte tešia aj na ďalších čitateľov, ktorí čitáreň navštívia v závere prázdninového
obdobia. Doterajší priebeh projektu bilancuje v rozhovore Elena
Dugovičová z OZ Jazyková zóna.
Máte spočítané kedy navštívilo letnú čitáreň na Kalinčiakovej ulici najviac záujemcov
o literatúru?
Naša čitáreň je sprístupnená každú sobotu od 16.00 do 20.00hod.
Najviac ľudí u nás bolo zatiaľ 2.
a 9. augusta.
Kto tvorí jadro vašich čitateľov? Vieme ich vekovo zaradiť?
Najčastejšie prichádzajú čítať
deti vo veku okolo 10 až 15 rokov. Prichádzajú zväčša vo dvo-
Huncokárske
hody 2014
Stalo sa tradíciou, že každým rokom v lete miestni obyvatelia, kamaráti, známi aj ľudia z ďaleka,
oslavujú život a prácu niekdajších
obyvateľov Modry-Pieskov, známych ako Huncokári. Inak tomu
nebolo ani v uplynulé dni. Od 18.
do 20. júla sa v areály rekreačného penziónu Huncokár uskutočnil
10. ročník Huncokárskych hodov.
Milovníci lesa navštívili podujatie, na ktorom okrem voňavých
špecialít a občerstvenia nechýbala ani dobrá nálada. V hudobnom
programe zaznelo typické country, v nočných hodinách aj disco.
Nedeľu spestrilo vystúpenie domáceho súboru z OZ Kraľovan,
ktorý ukázal cezpoľným náš domáci folklór. V mene organizátorov vyslovuje poďakovanie Martina Schmidtová: „Veľmi pekne
ďakujeme za pomoc a spoluprácu mestskému úradu, pani primátorke a návštevníkom podujatia“.
(red)
jiciach, ale aj celé rodinky s menšími deťmi, či dospelí samostatne
alebo vo dvojiciach. Naši čitatelia majú vekovo tak do 75 rokov.
Ako vznikol nápad spríjemniť
Modranom prázdniny letným
čítaním?
Nápad sa rodil dlhodobo, počas
našich vyučovacích hodín a počas konzultačných hodín. Kurzanti často prejavujú prianie
mať hodinu v záhrade a vtedy
väčšinou čítame. Cez konzultácie si niektorí vypožičiavajú knihy domov, to však už stále zriedkavejšie. Chceme im preto vyjsť
v ústrety, ponúkať a zaujať.
Názov Kniha-ha-ha má iste
tiež svoj príbeh...
Knihy v záhrade u nás čítajú aj tí,
ktorí inak vezmú knihu do ruky
V čitárni čítajú celé rodiny.
len zriedka. Z ich pôvodnej posmešnej reakcie, vznikol vlastne
aj náš názov: Kniha-ha-ha.
Čítajú sa u vás v záhrade viac
anglické alebo ruské knihy?
Väčší záujem je o anglickú literatúru. Staršiu generáciu však
zaujali aj ruské tituly od Čechova, Dostojevského, Tolstého, Bulgakova, ale aj poézia
Jesenina, Majakovského, Ťutčeva a pod., niektorí dajú prednosť novinám a časopisom.
Má Letná čitáreň už svoju naplánovanú budúcnosť?
Pôvodne sme chceli pokračovať
v projekte na budúce leto, ale čitatelia tohto leta mi navrhujú celoročnú činnosť. Plánujeme preto sprístupniť čitáreň celoročne,
každý štvrtok od 18.00 do 20.00
hod. O tom však budeme verejnosť včas informovať.
Akciu doteraz finančne podporili: Mesto Modra, Malokarpatská komunitná nadácia Revia,
Knott s.r.o., OZ Otvorené záhrady, EkoGarten s.r.o., Monapo
s.r.o., Agrocomp s.r.o. a súkromné osoby.
(red a ed)
Letná univerzita slovenského jazyka
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok uvítalo mesto
Modra zahraničných študentov z rôznych krajín sveta. Pod
hlavičkou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) sa konal v poradí 24. ročník Letnej univerzity
slovenského jazyka a kultúry (LU) v Študijnom a kongresovom
stredisku (ŠaKS) v časti Harmónia.
Počas troch týždňov od 7. – do
25. júla 2014 sa študenti LU
okrem zdokonaľovania v slovenskom jazyku zúčastnili aj bohatého sprievodného programu.
Letná univerzita bola slávnostne otvorená 7. 7. 2014 za účasti predstaviteľov UK, vlády SR
a zástupcov ÚSZZ. Vďaka dobrej
spolupráci CĎV UK s mestom
Modra sa na slávnostnom otvorení LU zúčastnila aj primátorka mesta Modry Ing. arch. Hana
Hlubocká, ktorá pozdravila prítomných v mene mesta.
Slovenčinu sa tento rok učilo 83
cudzincov z rôznych krajín sveta - Srbska, Ukrajiny, Maďarska,
Poľska, Ruska, ale i z Číny, Filipín, Francúzska, Kanady, Talianska či USA. Väčšinu z nich
tvoria krajania, ktorí študujú slovenčinu z rôznych dôvodov. Buď
majú slovenských predkov, študujú slovenčinu na domovskej
univerzite vo svojej krajine alebo
chcú pokračovať v štúdiu na VŠ
na Slovensku.
Študenti boli rozdelení do 4
skupín podľa úrovne znalosti slovenčiny po 6 – 12 ľudí. Výučba
prebiehala od pondelka do piatka v 4 všeobecných jazykových
kurzoch doobeda a 2 špeciálnych
lekcií poobede ako fonetické cvičenia, konverzácia a štylistika.
Študenti sa popri intenzívnom jazykovom vzdelávaní dozvedeli aj
mnoho z kultúry a umenia súčasného Slovenska, prostredníctvom
besied a workshopov s osobnosťami kultúrno-spoločenského ži-
vota, ako sú napríklad spisovateľ
Michal Hvorecký, jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová alebo divadelná kritička Júlia Beňová.
Okrem toho absolvovali rôzne
poznávacie exkurzie do Modry,
na hrad Červený kameň, do Bratislavy kde navštívili pamiatky
v centre mesta, ale aj trojdňovú
exkurziu po Slovensku. Počas
nej navštívili Oravu, Nízke Tatry,
Bojnický zámok a mnoho iných
zaujímavých miest.
Na záver sa uskutočnilo slávnostné ukončenie, znova za účasti predstaviteľov UK, vlády SR
a zástupcov ÚSZZ, kde mladí
študenti predviedli svoje znalosti zo slovenčiny a pripravili si
program pre spolužiakov a prítomných. Tohtoročná univerzita
bola hodnotená účastníkmi veľmi
pozitívne, absolventi hodnotili
odbornú časť výučby, ako aj celkovú organizáciu a v budúcnosti
by sa radi zúčastnili na takomto
vzdelávacom pobyte.
(red, msú)
foto: archív ED
Letný projekt občianskeho združenia Jazyková zóna pod príznačným názvom Letná čitáreň Kniha-ha-ha sa úspešne preniesol
do svojej záverečnej etapy. Čitáreň bola sprístupnená 7 krát a ešte ju čakajú 2 otvorené soboty (16.00 - 20.00). Záhradné a učebné
priestory na Kalinčiakovej 22 (blízko kúpaliska) navštívilo doteraz 79 záujemcov o anglický a ruský jazyk a literatúru.
MODRANSKÉ ZVESTI • Leto v Modre
Klobúková párty
Dámy aj páni tvorili originálne klobúky
Príjemné letné podujatie venované seniorom, ich vnúčatám, dobrej
nálade, tvorivosti a kreativite sa spojilo do výstižného názvu – Klobúková párty. V sobotu 2. augusta prichádzali starší i mladší do
malej sály Kultúrneho domu Ľ. Štúra v Modre, aby ukázali nielen
šikovné ruky, no najmä nápaditosť a zmysel pre zábavu. Kultúrne
leto v Modre tak pokračovalo ďalšou zaujímavou akciou.
Organizátorka súťaže Rebecca Deák Justh hovorí, že nápad
urobiť niečo aj pre tých starších jej vnukla modranská poetka pani Edita Walterová. Tá vo
svojich knihách spomína na časy, keď aj ulicami Modry kráčali dámy s krásnymi klobúkmi na
hlavách. Bola by škoda neoživiť
tradíciu nosenia tejto elegantnej
pokrývky hlavy. Tak sa teda za-
čala modranská Klobúková párty v KDĽŠ. Seniori a ich vnúčatá
strihali, lepili, zdobili, maľovali a prišívali. A ktorý z vytvorených módnych doplnkov bol ten
celkom „naj“? Spravodlivo usúdené – výnimočné boli všetky.
Každý jeden bol originál, vznikol spojením myšlienky a práce rúk, využitím sponzorsky venovaných materiálov, doplnkov
a ozdôb. Porota mala rozmanité zloženie, zástupca mužov, zástupkyne žien, nechýbal pohľad
za mladšie ročníky, a odborným
okom dohliadala predsedníčka
poroty, moderátorka a niekdajšia
Miss Slovensko Karin Majtánová. Módna prehliadka v horúcom
letnom dni oživila priestranstvo
pred KDĽŠ, prilákala dokonca aj
okoloidúcich zvedavcov. Po vyhlásení výsledkov a dekorovaní
víťazov pokračovala zábava pri
pesničkách dychovej hudby Grinavanka, ktorá vystúpila v rámci
Kultúrneho leta, pripravovaného
Mestským kultúrnym strediskom
v Modre.
Slovo organizátorky Rebeccy
Deák Justh na záver: „Zo srdca
ďakujem celému tímu spolupracovníkov, bez ktorých by sa klo-
búková party neuskutočnila. Osobitne ďakujem Janke Ružekovej,
ktorá bola veľmi ochotná venovať svoj voľný čas a svoje tvorivé schopnosti a nezištne pomáhala našim spoluobčanom zdobiť
ich klobúky. Moje poďakovanie
patrí aj pani Janke Machalovej,
ktorá mi pomáhala pri organizovaní účastníkov podujatia, zároveň sa im venovala a pomáhala
im taktiež s výzdobou klobúkov.
V neposlednom rade moje obrovské poďakovanie patrí celému tímu pracovníkov MsKS v Modre
pod vedením riaditeľa Miroslava
Holzmanna, ktorí nám pomáhali
počas celého popoludnia, čím sa
mohla vytvoriť príjemná atmosféra a celková pohoda“.
(red, rdj)
Zábava na Klobúkovej párty.
foto: JK, 2x
Kvetinárka Jana Ružeková
pomáhala seniorom pri tvorbe.
15
Výstava výtvarníkov regiónu trvá do 30. septembra
Otvorené dvere pre všetkých
Nemecký evanjelický kostol,
v ktorom sa výstava koná, napriek - alebo skôr práve kvôli
svojej ošumelosti vytvára zvláštnu atmosféru, ktorá prenikne do
každého, kto sem vstúpi. Spojenie priestoru a umeleckých diel
je jedinečné. Evanjelický farár
Jan Oslík predstavuje projekt: „V
tomto roku sa do projektu OTVORENÉ DVERE zapojilo 16 výtvarníkov - Katarína Bencová,
Tomáš Benčík, Martin Dzurek,
Helena Hrbatá, Tomáš Jeništa,
Martin Kellenberger, Jana Lepejová, Darina Lichnerová, Jakub
Ján Oslík, Dana Poláková, Tomáš Polonský, Ľubomír Rapoš,
Šimon Studený, Michal Šebeňa,
Pavol Šima-Juriček a Ján Vajsábel. Diela, ktoré tu možno vidieť,
sú skutočne rôznorodé – obrazy,
fotografie, plastiky, výšivky. Je to
ako ľudský život, ktorý sa skladá z mnohých rôznych okamihov,
zážitkov - niektoré sa nám páčia
Foto: jo
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra už po druhý krát pripravil výstavu výtvarníkov Malokarpatského regiónu pod názvom Otvorené dvere. V tomto roku sme dvere pootvorili ešte
viac a dali možnosť nielen výtvarníkom z Modry, ale aj z okolia. Cieľom tohto projektu je „otvoriť dvere cirkvi“ a vytvoriť
priestor pre spoločnú prezentáciu umelcov.
viac, iné menej, ale každý z nich
patrí k nášmu životu a každý
z nich je dôležitý.“
Hudobnými hosťami vernisáže boli Nina Sivošová - priečna
flauta a Mária Kmeťková - harfa. Umenie sa tak stalo jedným
z prostriedkov, ktoré nás zbližuje. Výstava potrvá 30. 9. 2014.
(red, jo)
MODRANSKÉ ZVESTI • Navštívte
16
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú
významným celoeurópskym podujatím, ktorého
tradičným poslaním je priblížiť širokej verejnosti
rozmanité kultúrne dedičstvo našich predkov. Sú
organizované Radou Európy a Európskou komisiou až v 49 účastníckych krajinách. Mesto Modra sa k nim pripája už 3. rok s celotýždňovým podujatím - Bránami mesta Modry.
Toto podujatie otvára pre turistov i obyvateľov mesta pamiatky, ktoré sú zvyčajne počas roka zatvorené a ponúka im
možnosť zažiť v nich špeciálne
akcie, ako prednášky, semináre,
výstavy či koncerty. Nevšednou formou vtiahne návštevníkov do architektúry, výtvarného
i hudobného umenia a prostredníctvom prednášok priblíži udalosti Modry z čias minulých,
súčasných i budúcich.
Počas týždňa sa vyberieme na
potulky našim slobodným kráľovským mestom. Pozrieme
si výstavy študentských prác
i umeleckých diel a fotografií.
Porozprávame sa o mestských
hradbách a pamiatkovej zóne, o významných budovách,
osobnostiach, ale aj o našej
krajine. Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Modre zavŕšime Koncertom pre Modru,
ktorý bude pomyselnou bodkou
za týždňom venovaným nášmu
mestu.
Slovenská republika sa k organizátorom DEKD prvýkrát pripojila v roku 1993 a odvtedy sa
každoročne konajú rôzne podujatia v desiatkach miest po celom Slovensku. Podujatie koordinuje Združenie historických
miesta obcí SR.
Andrea BACHORECOVÁ
BALÁŽOVÁ,
Mestský úrad Modra
Počas víkendu Českých snov zaznie v Modre aj džez
Už v minulom čísle Modranských zvestí sme informovali o medzinárodnom projekte České sny
a „Víkende Českých snov v Modre“. Podujatie sa
uskutoční v dňoch 12. - 14. septembra 2014 a bude patriť k pätici najvýznamnejších a najrozsiahlejších akcií tohto ročníka Českých snov. Víkend Českých
snov slávnostne otvorí koncert OK Percussion Duo v piatok
12. septembra 2014 o 19.00 h.
Súbor bicích nástrojov OK Percussion Duo pôsobí na hudobnej scéne od roku 2007. Jeho
zakladateľmi a členmi sú Martin Opršál a Martin Kleibl. Výrazným znakom súboru je jeho
mnohostranný žánrový záber,
ktorý sa prejavuje v troch rovnocenných interpretačných rovinách - v Klasickej línii, Klubovom programe a Pódiovej show.
Hoci sú tieto tri programy žánrovo veľmi odlišné, vďaka hudobnej skúsenosti obidvoch in-
terpretov sa všetky vzájomne
prelínajú.
Po slávnostnom otvorení Českých snov všetkých pozývame na festival džezovej hudby
do modranských pivníc, kaviarní a reštaurácií - na modranské
„džemovanie“.
Spojenie pôžitku z dobrého modranského vína a zážitku z dobrej džezovej hudby sú hlavným
cieľom festivalu džezovej hudby v Modre, ktorý v tomto roku
bude mať premiéru a rozširuje
ponuku projektu Českých snov
v našom meste. Veríme, že džez
Slávnosť hliny – podrobný program
Štvrtok – 4. september 2014
• 16.30 - Otvorenie výstavy
Z tvorby slovenských keramikov, Horná brána, Štúrova 128
• 17.30 - Otvorenie výstavy Minulosť a súčasnosť kachliarstva, výstavné priestory SNM–
Múzea Ľ. Štúra, Štúrova 84
• 18.30 - Otvorenie výstavy
Tehly z Modry a okolia, nádvorie Múzea slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
• 19.00 - Uvedenie knihy Agáty Petrakovičovej Šikulovej:
Keramikársky majster Rudolf
Barčík, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
Piatok – 5. september 2014
• 9.00 – 14.00 – Medzinárodný
odborný seminár na tému Tehliarstvo a kachliarstvo, Mest-
ské centrum sociálnych služieb
Modra, Súkennícka 4
Hrnčiarsky jarmok na Súkenníckej ulici
• 17.00 - Slávnostné otvorenie
hrnčiarskeho jarmoku
• 17.30 - MODOR – Modranský džezový orchester
• 19.00 - Vrbovskí víťazi (hudobno-pracovná skupina)
• 20.30 - PACORA trio (jazz
s príchuťou folklóru)
Sobota – 6. september 2014
HRNČIARSKY JARMOK na
Súkenníckej ulici
• 9.30 - Otvorenie jarmoku
• 10.00 - Peter Tarkay a Roman Kuchta (klávesy a fujara)
• 11.30 - Detský folklórny súbor Magdalénka
• 12.30 - Kachliar (ľud. hudba)
• 14.00 - Ľudová hudba Petra
Kuštára
• 15.30 - Bábkové divadlo
(Hrnčiarska rozprávka)
• 17.00 - Banda (slovenská
world-music skupina)
• 19.00 - Hrnčiarska labovka
– ukončenie jarmoku a alegorický hrnčiarsky sprievod, ktorý sa začína na Súkenníckej ulici
a končí pri soche sv. Floriána dychovka
• 21.00 - Hrnčiarsky bál (do
tanca hrá Ľudová hudba BANDA).
Výstavy budú prístupné: 4. - 6.
september o 10,00 – 18,00 hod.
• 20. výročie galérie Ignáca
Bizmayera , Kukučínova 15
• Z tvorby slovenských keramikov, Horná brána, Štúrova 128
v podaní českých a slovenských
interpretov poteší všetkých fanúšikov džezovej hudby a dobrého
vína.
V sobotu bude priestor pre prezentáciu českých partnerských
miest Modry – Hustopečí a Benátok nad Jizerou, spoločnému koncertu žiakov základných
umeleckých škôl a ďalším spoločným aktivitám s českými partnerskými mestami.
Viac informácií nájdete na stránke mesta Modry www.modra.sk.
(msú)
• Minulosť
a súčasnosť
kachliarstva, výstavné priestory SNM–Múzea Ľ. Štúra, Štúrova 84
• Tehly z Modry a okolia, nádvorie Múzea slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
• Živé remeslo hrnčiarske,
Múzeum slovenskej keramickej
plastiky, Kukučínova 15
• Múzeum keramiky, Hotel
Majolika, Súkennícka 41
• Slovenská ľudová majolika,
možnosť navštíviť výrobné dielne podniku, SĽM Modra, Dolná 138, otvorené: 6. september
o 9.00 – 15.00 hod.
• Tradičná keramická dielňa
- Ďureje, Súkennícka 2, otvorené: 5. september od 17.00 –
22.00 hod., 6. september od 9.30
– 22.00 hod.
(red, mb)
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia/šport
17
JANA KOCIANOVÁ
&
THE GOSPEL FAMILY
7. septembra 2014 o 19:00 hodine
nemecký evanjelický kostol Modra
V sobotu 13.
septembra
2014 odštartujú okrúhle
60 narodeniny
modranského Hádzanárskeho oddielu Slovan Modra. Vedenie klubu
pozýva na oslavy významného
jubilea širokú verejnosť. Vítaní
sú priatelia hádzanej, kamaráti
a známi, súčasní aj bývalí členovia, aby tak všetci spoločne vzdali hold významnému športovému
klubu v Modre.
Oslavy sa začínajú ráno o 9.00 h.
v športovej hale na Komenského
ulici, pri ZŠ Ľ. Štúra. Zároveň organizátori osláv pozývajú na večerný zápas, v ktorom sa o 18.00
stretnú muži slovenskej reprezentácie s našimi mužmi z domáceho
Slovanu Modra. Viac informácií
nájdete aj na web stránke HáO
Slovan Modra.
(red)
Petang v nás – projekt
venovaný klientom DSS
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne prostredníctvom Nadácie
Pontis finančne podporil projekt Petang v nás, zameraný na
zviditeľnenie a rozvoj nadaných zdravotne znevýhodnených
športovcov z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre.
Petangový klub La Boule Modra,
zriadený pod Nadáciou pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality je členom Slovenskej federácie pétanque (SFP) od roku 2008
a ako jediný na Slovensku pracuje so zdravotne znevýhodnenými
hráčmi petangu. Projekt Petang
v nás zabezpečením materiálneho vybavenia (profesionálne homologizované petangové gule)
podporil hráčov v športových činnostiach, čo viedlo k dosiahnutiu
špičkových výsledkov a k posunu
sa v rebríčku SFP. Na vrcholových
podujatiach, ako sú oficiálne ligové zápasy a turnaje na Slovensku
i v Európe, vďaka tejto podpore
dosahujú znevýhodnení športovci porovnateľné výsledky s in-
taktnou populáciou. Získaním fyzickej a psychickej kondície, tiež
schopnosti spolupracovať v tíme,
bude táto aktivita dlhodobo prispievať k skvalitneniu ich života
a rozširovať priestor na sociálnu
inklúziu. Vďaka za podporu.
Milada GAŠPARECOVÁ
Muflon Kros
2. ročník
V
sobotu
27. septembra sa uskutoční 2. ročník Muflon
kros-u. Srdečne pozývame všetkých modranských
bežcov a ich priateľov, ktorí radi zdolávajú trailové trate. Štart
je o 10.00 h spred Reštaurácie
Bowling v Harmónii, prezentácia
od 8.00 do 9.30 h.
V našich malokarpatských lesoch vás čaká približne 9 km trať
s viac ako 300 m nárastom výšky. Dobrá nálada, občerstvenie
a krásne ocenenia nebudú chýbať.
Online registráciu spustíme koncom augusta na fb stránke www.
facebook.com/muflonkros. Prosíme vás o prihlásenie sa vopred,
skvalitníte tým organizáciu podujatia.
K. RUŽEKOVÁPOLTÁRSKA a Denisa
KOVÁČOVÁ – „muflónky“
foto: merema
60 rokov
hádzanej
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
Vinohradnícky
zraz cyklistov
Doľany
Obec Doľany v spolupráci s okolitými obcami Malokarpatského
regiónu a spoločnosťou JM Vinárstvo Doľany pripravuje 1. ročník Vinohradníckeho zrazu cyklistov Doľany, ktorý sa uskutoční
29. 8. 2014.
Zraz cyklistov aj necyklistov je
od 8.30 do 16.00 hod. na nádvorí JM Vinárstva Doľany 445. Pripravené sú tri trate 25,30 km a 50
km s nízkou až miernou náročnosťou s povrchom asfalt a makadam.Pre deti spoločnosť Bike
Servis Smolenice pripravila súťažný program.
Ak máte radšej turistiku, môžete prísť so svojimi priateľmi aj
psíkmi na prechádzku po Malých
Karpatoch po 13 km trati Vinohradníckeho dogtrekkingu.
Na záver bude v priestoroch JM
Vinárstva Doľany pripravená degustácia vín a kulinárskych špecialít. Viac informácii nájdete na
www.jmvinar.sk.
(red, zdroj:
obec Doľany)
Modranský šachista Federič
suverénne zvíťazil v Detve
V Detve sa v dňoch 25. 7. - 27. 7. 2014 konal 3. ročník medzinárodného šachového turnaja FIDE OPEN CHESS DETVA.
V turnaji na 7 kôl tempom 2x120 minút si zahralo 133 hráčov.
Z celkového víťazstva sa tešil mladý Modran Jozef Federič.
Jozef Federič z Šachového klubu Modra zvíťazil systémom
štart – cieľ, keď bol vo vedení
turnaja od začiatku až po jeho
koniec. Turnaj mal silné obsadenie, štartovali až štyria hráči
s titulom medzinárodný majster.
Jozef Federič bol podľa svojho
ratingu nasadený až ako číslo 5,
ale nekompromisne porazil prvých šiestich súperov, medzi nimi aj medzinárodných majstrov
Aloisa Lanča a Mariána Jurčíka.
Najmä súboj s Jurčíkom v predposlednom šiestom kole bol náročný a dôležitý. Jurčík je popredný slovenský reprezentant
a na turnaji v Detve bol hlavný
favorit na celkové víťazstvo. Jurčík v súboji s Federičom potreboval zvíťaziť, ale nenašiel recept na presnú obranu modrana.
Potom ako pokusy o získanie
rozhodujúcej výhody na šachovnici Jurčíkovi zlyhali, ponúkol
Federičovi remízu, ktorú ale Jozef odmietol a aj vďaka lepšiemu
hospodáreniu s časom favorizovaného Jurčíka porazil. Týmto
víťazstvom si pred posledným
kolom upevnil Federič samostatné vedenie v turnaji a v poslednom ôsmom kole remízou s Milanom Michaličkom z Banskej
Bystrice spečatil vítazstvo v turnaji. V turnaji štartovali aj ďalší
dvaja Modrania, Martin Mydlárik skončil na 18. mieste a Kamil
Baňas st. na 25. priečke.
Konečné poradie v turnaji po
7. kole: 1. Federič Jozef 6,5 b.
zo 7-mich možných 2. Trgiňa
Daniel 6 b. 3. IM Petrán Peter
6 b. (IM = titul medzinárodný
majster).
(vk, red)
Suverénny Federič.
foto: archív klubu
18
Cyklistická časovka má nový Modran Petrík úspešne
zahral šach v Nórsku
rekord – 15:34 minút!
Posledný deň Tour de France sa uskutočnilo v Modre-Harmónii tradičné podujatie Cyklistická časovka Ivana Červenku na
Zošku...až ku hviezdam. Siedmy ročník sa konal opäť pod taktovkou Amatérskeho športového klubu Pezinok.
V horúcom letnom počasí nastúpilo na trať až 128 cyklistov.
Po dvoch rokoch bol prekonaný
traťový rekord zo pôvodných
16:16 min. na neuveriteľných
15:34 min. Tento rekord sa podaril dosiahnuť Petrovi Vrtišovi.
Pretekár zároveň získal aj Putovný pohár primátorky mesta
Modry. Spomedzi všetkých pretekárov, mal najmladší 8 rokov
a najstarší 70 rokov. Všetky ostatné výsledky a fotogalériu nájdete na www.sportreport.sk.
Poďakovanie za pomoc pri organizácii patrí aktívnym členom AŠK Pezinok, mestu Modra a nasledovným sponzorom: p.
Mackuliak (DaD), p. Ondrovič
(Turbike), p.Paxian (Luxera), p.
Wercholák (Augera), p. Hatalčíková (Ko-ma co/, p. Slávik (Karbon), p. Bilský (Lieb), p. Bizoňová (Karireal), p. Babiaková
(Životný štýl a kôň), p. Klinka
(Wolf), p. Janoušek, p. Malatin,
p. Rusnák, p. Vandák (Abus), p.
Kreter (Velon) a Greenbike.
Podujatie dotvárala aj príjemná
hudba, ktorú zabezpečil Michal
(David) Joska z Prahy s priateľkou Líviou. Poďakovanie
patrí aj manželom Hrabovským
z Bowlingu v Harmónii za chutné občerstvenie a poskytnutie
priestorov.
Peter MAJDA
V dňoch 2. augusta až 14. augusta sa v nórskom Tromsö uskutočnila 41. šachová olympiáda (majstrovstvá sveta 4-členných družstiev). V slovenskom reprezentačnom drese sa opäť predstavil aj
medzinárodný veľmajster Tomáš Petrík, kmeňový hráč ŠK Modra.
Tomáš Petrík bol rovnako ako
na predošlej olympiáde v tureckom Istanbule so 7 bodmi z 11
zápasov najlepšie bodujúci slovenský hráč. Ostatným hráčom
našej základnej zostavy ale nevyšla olympiáda úplne podľa
ich predstáv a slovenská reprezentácia, obsadila v konkurencii 177 tímov 37. miesto, ktoré
zhruba odzrkadľuje nasadenie
tímu.
Na predchádzajúcej Šachovej
olympiáde dominovali krajiny
bývalého Sovietskeho zväzu,
keď vyhralo Arménsko, pred
Ruskom a Ukrajinou. Tentokrát
ale ani jeden z posledných medailistov na pódium nedosiahol.
Suverénne a zaslúžene zvíťazila
Čína, keď ako jediná neprehrala
ani jeden zápas.
Strieborní skončili Maďari
a bronzová skončila trochu prekvapujúco India, ktorá zaknihovala zatiaľ ich najväčší tímový úspech, napriek absencii
ich najlepšieho hráča, bývalého majstra sveta Višvanathana
Ananda. V ženskej časti turnaja
štartovalo 136 tímov a prvé
tri miesta ostali od poslednej
olympiády nezmenené: vyhrali
Rusky pred Čínou a Ukrajinou.
Slovenky skončili na solídnom
17. mieste.
(vk)
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia/letné kino
19
SBDO so sídlom v Pezinku vyhlasuje ponukové konanie
na výmenu výplní otvorov na obchodných priestoroch na dome na Družstevnej ulici č. 8 v Modre.
Výkaz výmer je možné obdržať a do projektovej dokumentácie nahliadnuť po dohode v sídle družstva.
Kontakt: Bc. Juráš 0915 785 544
Ponuky doručiť do 20.9.2014 na adresu: Stavebné bytové
družstvo občanov so sídlom v Pezinku, Na bielenisku č. 4 , 902
01 Pezinok v zalepenej obálke s výrazným nápisom:
„Ponuka Družstevná 8 Modra neotvárať„
PRVÉ
JASLIČKY A DETSKÉ CENTRUM V
M O D R A, Moyzesova 80
BC. Jana Nádaská, Bc Martina Škarčáková
tel. 0949 280 088
e-mail: [email protected]
web: www.domceknakopceku.sk
Modre
 Celodenná, poldenná i občasná
starostlivosť pre deti od 6 mesiacov
– 6 rokov
 Tiché a kľudné prostredie neďaleko
centra
 Možnosť uplatnenia štátneho
príspevku do 3 rokov veku dieťaťa
 Profesionálny a láskavý prístup
 Angličtina, nemčina pre deti
 Kids ZUMBA
 Tvorivé dieľne
Riadková inzercia
zz Predám vinice a trávnatú plochu v Modre oblasti Pauvkár.
Tel.: 0919 027 850
zz Kúpim záhradu, ovocný sad
alebo starý vinohrad v Modre
a okolí, 10 až 20 árov, pripadne
viac.
Tel.: 0903 432 071
zz Predám garáž na Dolnej ulici
v Modre. Cena dohodou.
Tel.: 0905 665 218
zz Predám firmu, spol. s.r.o. Informácie na tel.: 0904 844 592
zz Srdečne ďakujem veterinárnemu lekárovi MVDr. Romanovi Striežencovi za jeho odborný
a zodpovedný prístup k jeho nemým pacientom a v jeho ďalšej
práci mu želám len samé úspechy.
zz Salón Vendy - PEDIKÚRA - MANIKÚRA - GÉLOVÉ
NECHTY. Adresa: Vajanského 1,
Nemocnica Modra n.o.Kontakt:
Lucia Vandáková, 0918129799
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.). Tel.: 0918 250 910
zz Maľovanie interiérov – exteriérov, striekanie brán a zábradlí.
Tel.: 0949 208 945
zz Michal Bednarovský - Klasická masáž. Nová pracovná doba:
Po. – Pia. už od 7.30 do 18.30
hod. Adresa: Vajanského 1, Modra - prízemie NSP.
Telefón: 0915 977 517
zz Predám 50 l. demižóny v kovových košoch. Cena dohodou.
Tel.: 0907 518 608
zz Mám záujem o prenájom, prípadne kúpu lúky alebo pozemku
vhodného na pasenie hospodárskych zvierat (ovce, kozy) v oblasti Sebreky.Tel.: 0908 177 284
Kontakt: 0911 999 784
foto: RZ
Inzerujte v Modranských Zvestiach!
28. 8., 15.30 h.: 70. výročie Slovenského národného povstania, spomienkové stretnutie občanov Modry, miesto konania: Pomník v parku
pred KDĽŠ Modra, organizátori: mesto Modra, MO SZPB v Modre,
MsKS Modra, kontakt: +421 33 647 21 12, www.modra.sk
2. 9., 14.00 h. – 17.00 h.: Deň otvorených dverí v SCVČ, Vyberte si
z ponuky záujmových krúžkov na nový školský rok., miesto konania:
Centrum voľného času, Štúrova 34, organizátor: Súkromné centrum
voľného času, kontakt: +421 33 640 07 02, [email protected],
www.scvcmodra.sk
4. – 6. 9. 2014: Slávnosti hliny - Keramická Modra 2014, miesto
konania: Mesto Modra, organizátor: OZ Modranská beseda, kontakt:
+421 911 209 287, [email protected], www.modranska-beseda.sk
6. 9., 13.00 – 19.00 h.: Deň vo vinohradoch - 6. ročník, miesta konania: od Rače po Suchú nad Parnou, organizátori: MVC a MOS Modra,
kontakt: www.mvc.sk
27. 9., 9.15 h.: Cyklistické preteky, IV. ročník Cyklistických pretekov pre deti, mládež, no vítaná je i účasť rodičov., organizátor: Súkromné centrum voľného času, kontakt: +421 33 640 07 02, [email protected], www.scvcmodra.sk
do 30. 9. 2014: Otvorené dvere, výstava výtvarníkov Malokarpatského regiónu, miesto konania: Nemecký evanjelický kostol v Modre
organizátor: Evanjelický cirkevný zbor Modra.
(msks)
MsKS pripravuje
Ľ. Štúra v Modre, vstupné: 15
€, organizátori: Agentúra Mystik, s.r.o, MsKS Modra, Pred-
foto: web, 2x
14. 10. 2014 o 19.00 h.: Duo
Jamaha
28. 10. 2014 o 19.00 h.: Katarína Knechtová & Cigánski
Diabli
Tour 2014, exkluzívne spojenie popu & ethno world music,
miesto konania: Kultúrny dom
predaj vstupeniek v kancelárii
MsKS Modra, Sokolská 8, rezervácia vstupeniek na tel. č.
033/647 21 12 a v sieti Ticketportal.
(msks)
Knižnica oznamuje
S blížiacim sa novým školským
rokom sme v Mestskej knižnici
Modra pripravili okrem nových
knižných titulov pre našich čitateľov aj predĺžené otváracie ho-
diny. Služby knižnice môžete využiť od pondelka do piatka v čase
od 9.00 do 18.00 a v sobotu od
8.00 do 12.00. Tešíme sa na všetkých našich čitateľov! (msks)
Program Kina Mier
AUGUST - SEPTEMBER
28. 8., 19.00 LET´S DANCE ALL IN – slovenská premiéra
USA | 2014 | hudobný, tanečný | české titulky | 112 min | MP 12 | 4 €
29. 8., 19.00 HERCULES 3D
USA | 2014 | akčný | český dabing | 95 min | MP 15 | 6 €
30. 8., 19.00 ÚSVIT PLANÉTY OPÍC 3D
USA | 2014 | akčné sci-fi | slovenské titulky | 130 min | MP 12 | 6 €
31. 8., 16.30 LIETADLÁ 2 3D
USA | 2014 | animovaný | slovenský dabing | 84 min | MP | 6 €
31. 8., 19.00 STRÁŽCOVIA GALAXIE 3D
USA | 2014 | akčný, sci-fi | slovenské titulky | 122 min | MP 12 | 6 €
3. 9., 19.00 ATTILA MARCEL FK K4
FRA | 2013 | komédia | české titulky | 102 min | MP 12 | 2€/3,50 €
4. 9., 19.00 TRAJA BRATIA
ČR | Dánsko | 2014 | hudobná rozprávka | 86 min | MP 12 | 4 €
5. 9., 19.00 ZBAV NÁS ZLÉHO
USA | 2014 | horor, triler | slovenské titulky,118 min | MN 15 | 4€
6. 9., 19.00 NINJA KORYTNAČKY 3D
USA | 2014 | dobrodružný | český dabing | 90 min | MP | 6 €
7. 9., 16.30 ÚTEK Z PLANÉTY ZEM 3D
USA | 2013 | animovaný | slovenský dabing | 89 min | MP | 6€
7. 9., 19.00 HANY
ČR | 2014 | komédia, dráma | 90 min | MP 15 | 4€
10. 9., 19.00 EXPENDABLES 3
USA | 2014 | akčný, triler | české titulky | 105 min | MP 15 | 4€
11. 9., 19.00 PULP FICTION: Historky z podsvetia
P100 – slovenská premiéra | USA
1994 | dráma, triler | české titulky | 153 min | MP 15 | 2€ | 3,50€
12. 9., 19.00 V OKU BÚRKY
USA | 2014 | katastrofický | slovenské titulky | 89 min | MP 12 | 4€
13. 9., 19.00 BLENDED
USA | 2014 | komédia | slovenské titulky | 117 min | MP 12 | 4€
14. 9., 16.30 POŠTÁR PAT VO FILME
VB | 2014 | animovaný | slovenský dabing | 85 min | MP | 4€
14. 9. 19.00 KROK DO TMY
SR | 2014 | milostná dráma | 120 min | MP 15 | 4€
17. 9., 19.00 DVOJNÍK FK K4
VB | 2013 | dráma, triler | české titulky | 93 min | MP 12 | 2€ | 3,50€
18. 9., 19.00 SEX TAPE
USA | 2014 | komédia | titulky | 95 min | MP 15 | 4€
19. – 20. 9. 19.00 38: Pocta hokejovej legende
SR | 2014 | dokument | 90 min | MP | 4€
21. 9., 16.30 LIETADLÁ 2
USA | 2014 | animovaný | slovenský dabing | 84 min | MP | 4€
21. 9., 19.00 ZEJTRA NAPOŘÁD
ČR | 2014 | komédia, dráma | 98 min | MP 12 | 4€
24. 9., 19.00 2001: VESMÍRNA ODYSEA P100
VB | USA | 1968 | sci-fi | české titulky | 141 min | MP 12 | 2€ | 3,50€
25. 9., 19.00 SIN CITY: Ženská, pre ktorú sa zabíja
3D – slovenská premiéra
USA | 2014 | krimi, triler | 103 min | MP 15 | 6€
26. 9., 19.00 LABYRINT: Útek
USA | 2014 | akčný, triler | titulky | min | MP 15 | 4€
27. 9., 19.00 LUCY
V oku búrky.
USA | FRA | 2014 | akčný, sci-fi
slov. titulky | 90 min | MP 15 | 4€
28. 9., 16.30 ÚTEK Z PLANÉTY ZEM
USA | 2013 | animovaný | slovenský dabing | 89 min | MP | 4€
28. 9., 19.00 ROZKOŠ
ČR | 2013 | dráma | 111 min
MP 12 | 4€.
(msks)
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Petrová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
Sokolská 8,900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 13. 8. 2014. Uzávierka nasledovného čísla: 17. 9. 2014.
NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Foto: web
Kultúrne podujatia v Modre
august - september 2014
Download

August - Modra