M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXII • Číslo • Január • 2014
1
Januárová spomienka
na bratov Štúrovcov
Mesto Modra v spolupráci so Slovenským národným múzeom-Múzeom Ľudovíta Štúra, Evanjelickým cirkevným zborom
v Modre a Mestským kultúrnym strediskom v Modre pripravili
v nedeľu 12. januára spomienkové stretnutie pre širokú verejnosť. Počas dopoludnia si uctili osobnosti bratov Karola a Ľudovíta Štúrovcov spoločnou modlitbou v slovenskom evanjelickom kostole v Modre, položením vencov a minútou ticha im
vzdali úctu na cintoríne v Modre.
Spomienková udalosť venovaná
pamiatke bratov Štúrovcov sa konala presne v deň, keď pred 157mi rokmi 40 ročný Ľudovít Štúr
skonal. Zomrel v Modre na následky nešťastnej udalosti, kedy
sa na poľovačke pri pokuse preskočiť potok postrelil. Jeho starší brat Karol zomrel 13. januára
1851 v Modre, rovnako vo veku
40 rokov.
V nedeľu 12. januára 2014 sa
na ich počesť uskutočnili v slovenskom evanjelickom kostole
v Modre slávnostné Služby Božie. Hostí privítal zborový dozor-
ca Vladimír Sodoma. Príhovor
predniesol Pavol Frešo, predseda
Bratislavského samosprávneho
kraja a Hana Hlubocká, primátorka mesta Modry. Generálny
riaditeľ Slovenského národného múzea Rastislav Púdelka oživil a pripomenul činnosť a životy týchto významných osobností
slovenského národného života.
V sprievode lipovou alejou na
Dolnej ulici, sa všetci zúčastnení
presunuli na modranský cintorín.
Tu vyjadrili úctu a spomienku
minútou ticha venovanou bratom Štúrovcom. V sprievodnom
programe odzneli básne žiakov
modranských škôl a riaditeľka
SNM-Múzea Ľudovíta Štúra Viera Jančovičová predniesla príhovor. Modlitba evanjelického farára Jána Oslíka a hymnická pieseň
Evanjelického cirkevného zboru
zavŕšila pietnu januárovú spomienku.
Primátorka Hana Hlubocká vo
svojom príhovore uviedla: „Ako
predstavitelia súčasnej generácie
obyvateľov tohto mesta si s úctou pripomíname bratov Karola a Ľudovíta Štúra, hlásime sa
k zodpovednosti za odkaz, ktorý nám zanechali a túto tradíciu
chceme udržiavať a odovzdať ju
ďalším generáciám. K tomu budú
smerovať aj naše aktivity v tomto roku, aby sme sa dôstojne pripavili na významné výročie, ktoré
nás čaká v roku budúcom – v Roku Ľudovíta Štúra, keď si celé
Slovensko bude pripomínať 200.
výročie narodenia Ľudovíta Štúra”.
(ak, jk)
Novoročné prianie
V novom roku 2014 vám
želáme veľa zdravia, šťastia, úspechov v pracovnom
i osobnom živote.
Redakcia MZ
Rozhovor s vinárom
Vinár Miroslav Dudo rozpráva o svojom víne, našom
meste a ľuďoch v ňom.
Prečítajte si na str. 5.
Silvestrovské
vysielanie rádia
Dobrovoľníci Rádia Modra si
vyskúšali prvé živé vysielanie. Viac o rádiu sa dozviete
na strane 4.
Rozpočet mesta
Podrobnosti o schválenom
mestskom rozpočte prinášame na strane 10.
Rekonštrukcia
námestia
Fakty, plány, vizualizácie a dôležité informácie. Viac sa dozviete na stranách 11 až 14.
Kultúra v Modre
Plán podujatí a program Kina
Mier nájdete na na strane 24.
Foto: JK
Uzávierka MZ
Položenie vencov na modranskom cintoríne.
Februárová uzávierka MZ
bude v stredu 12. februára
2014 do 12.00 h.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
2
Reflexné prvky sú pre chodcov nevyhnutnosťou
Novela zákona je platná od začiatku roka 2014
Prvoradá je
bezpečnosť chodcov
Zavedením
tohto
pravidla
nejde o represiu,
ale
o prevenciu a výchovu chodcov, s cieľom
zvýšiť ich bezpečnosť na ceste. Najmä v obciach, ktoré
na kraji ciest nemajú chodníky, veľmi
výrazne stúpa riziko
zrážky chodca s vozidlom. Väčšina ľudí
nosí tmavé oblečenie,
ktoré zhoršuje viditeľnosť chodcov najmä
v noci. Ak chodec na vozovke nemá na sebe reflexné prvky,
Reflexná páska na odev.
Zápis detí do základných škôl
V modre sa uskutoční 12. a 13. februára
Blíži sa čas zápisu detí do prvých tried základných škôl, ktorý
tvorí výrazný medzník v živote každého dieťaťa i jeho rodiny.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky. Zápis do základných škôl v Modre
sa uskutoční v dňoch 12. a 13. februára 2014 súčasne na oboch
školách ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Ak v tomto termíne nemôže zákonný zástupca zrealizovať zápis
dieťa, má možnosť, po predchádzajúcom dohovore s riaditeľom
školy, zapísať dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky
individuálne. Zápis sa vzťahuje na všetky deti narodené od 1.
9. 2007 do 31. 8. 2008 a na deti,
ktorým bolo v minulosti odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
V súlade s ustanovením § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov dieťa musí plniť povinnú
školskú dochádzku v základnej
škole v školskom obvode, v kto-
rom má trvalý pobyt (spádová
škola), ak zákonný zástupca nevyberie pre svoje dieťa inú základnú
školu. Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac
ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, mesto
ako zriaďovateľ školy je povinné
riešiť túto skutočnosť vo svojej
územnej pôsobnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a prijímať opatrenia.
K zápisu dieťaťa do prvého ročníka ZŠ je potrebné priniesť rodný
list dieťaťa, občiansky preukaz
zákonného zástupcu a písomný
súhlas druhého zákonného zástupcu (ak nie je prítomný na zá-
výrazne sa skracuje vzdialenosť,
na ktorú ho vodič vidí.
Polícia SR realizuje
preventívne dopravnobezpečnostné akcie
Vzhľadom k zvýšenému podielu chodcov na dopravných nehodách polícia vykonáva dopravno-bezpečnostné a preventívne
akcie zamerané na chodcov,
s cieľom upozorniť chodcov ako účastníkov cestnej premávky na riziká
a následky spojené s nedodržiavaním dopravných predpisov a pravidiel.
Zopár dobrých
rád a upozornení
Pripomíname, že podľa zákona je chodec povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa
chodí vpravo. Kde chodník nie
je alebo je chodník neschodný,
pise) s vykonaním zápisu, pričom
podpis rodiča na súhlase nemusí
byť úradne osvedčený.
Zúčastniť sa zápisu a byť už zapísaný v škole je pre každé dieťa nezabudnuteľným zážitkom
a každá škola so svojimi zamestnancami mu venuje veľkú pozornosť. Plne si uvedomujú akú
významnú úlohu zohráva prvý
chodíme po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Po krajnici alebo po
okraji vozovky môžu ísť vedľa
seba najviac dvaja chodci. Nemôžu však ohroziť ani obmedziť cestnú premávku. Pri prechádzaní cez cestu musí použiť
priechod pre chodcov, nadchod
alebo podchod. Nesmie vstúpiť
na priechod, ak vzhľadom na
rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže bezpečne prejsť cez
vozovku. Mimo priechodu smie
cez cestu prechádzať len kolmo na jej os a len ak s ohľadom
na vzdialenosť a rýchlosť jazdy
prichádzajúcich vozidiel ich nedonúti zmeniť smer a rýchlosť
jazdy. Chodec sa nesmie bezdôvodne zdržiavať na ceste, ani sa
zastavovať. Taktiež je zakázané
prekonávať zábradlie a iné zábrany.
kpt. Mgr. Z. MIŠOVIČOVÁ,
skupina prevencie,
PZ SR Pezinok
kontakt so školou a dojem, ktorý škola zanechá v dieťati i v jeho rodičoch. Prajeme všetkým
deťom – budúcim prváčikom
úspešné zvládnutie zápisu a všetkým rodičom spokojnosť zo školy, do ktorej sa rozhodli svoje
dieťa zapísať.
Emília BARTOŠOVÁ,
MsÚ Modra
Ilustračné foto: JK
Foto: web
Od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, v rámci ktorej je chodec idúci po krajnici, či
okraji vozovky povinný používať reflexné prvky, alebo bezpečnostný reflexný odev v obci, avšak za zníženej viditeľnosti.
Teda najmä: od súmraku do svitania; za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli. V prípade nedodržiavania dopravného pravidla
hrozí chodcovi pokuta do výšky 50 eur.
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
Vážení spoluobčania, dovoľte mi aby som vás touto cestou na prahu
nového roku pozdravila a popriala vám šťastný a úspešný rok 2014.
Rok 2013 je už históriou a vyžaduje si aspoň krátke zhodnotenie aký
bol a čo nám priniesol. Môžem povedať, že dôležitými témami v uplynulom roku boli dva významné projekty pre život a budúcnosť mesta.
Prvým bola príprava na dobudovanie kanalizácie na dosiaľ
kanalizáciou nepokrytých území častí mesta, vrátane Kráľovej
a druhým príprava revitalizácie
námestia vrátane realizácie rekonštrukcie potoka a inžinierskych sietí. Bol to však tiež rok
drobnej mravenčej práce, ktorej
výsledky často krát nie je okamžite alebo na prvý pohľad vidieť,
ale ktorá je potrebná pre prípravu a riešenie pre mesto zásadných i veľkých akcií a projektov
v budúcnosti. A teším sa napríklad aj z toho, že sme dokončili výmenu okien na všetkých našich materských školách, že sa
podarilo technicky zmodernizovať kino Mier, ale i nainštalovať bezpečnostný kamerový systém v meste. Nezanedbateľným
úspechom tiež je, že naše mesto
Modra sa podľa agentúry INEKO
stalo ekonomicky najzdravším
mestom na Slovensku.
V minulom roku sme boli úspešní vo viacerých projektoch, kde
sa mestu podarilo získať finančné
zdroje vo výške viac ako 300 000
€. Začali sme realizovať me-
dzinárodný projekt na podporu
cestovného ruchu. Darí sa nám
mesto nasmerovať, aby mohlo
ísť v budúcnosti cestou úspešného rozvoja. A nebola to len práca na úrovni mesta, ale i v rámci
nášho regiónu, kde sa spoločne
s ostatnými primátormi a starostami podieľame na tom, aby sme
mohli v budúcom programovacom období čerpať peniaze z európskych grantov na rozvoj nášho
mesta ako i celého regiónu. Rok
2013 bol tiež rokom bohatého
kultúrno-spoločenského života,
ktorý sa nám darí rozvíjať práve
aj vďaka vám občanom, ktorí sa
aktívne podieľate na organizovaní rôznych podujatí, ktoré majú
už dnes tradíciu a svojou účasťou
ich podporujete. Poďakovanie za
to patrí všetkým školám v našom
meste, občianskym združeniam
ako i organizáciám, ktoré v našom meste sídlia.
Na začiatku tohto roka sme si určite viacerí z nás kládli otázku aký
bude nový rok, čo nám dá, čo nám
umožní uskutočniť? Každopádne
to nebude rok ľahký už len z toho dôvodu čo nás čaká v súvis-
losti s rekonštrukciou námestia.
Aj keď je to iba časť nášho mesta, bude sa dotýkať nás všetkých,
či už priamo alebo v súvislosti so
zmenenou organizáciou dopravy,
problémovým parkovaním alebo
využívaním vybavenosti. Neľahké to bude pre obyvateľov tohto
priestoru a podnikateľov, ktorí
tu majú svoje prevádzky. Určite
bude potrebná zvýšená ohľaduplnosť, ústretovosť, trpezlivosť, ale
i vzájomná úcta a pomoc. O to
vzácnejšie bude, keď sa nám podarí námestie obnoviť a bude pýchou nášho mesta.
Čaká nás tiež rok, kedy bude každý z nás mať právo tri krát spolurozhodovať o ďalšom smerovaní
svojej krajiny a mesta. Najbližšie
v marci v prezidentských voľbách, potom v lete vo voľbách
do Európskeho parlamentu a na
konci roka nás čakajú voľby do
miestnej samosprávy.
Prajem všetkým veľa pevného
zdravia, veľa síl, pozitívnej mysle a dobré rozhodnutia, aby sme
mohli spoločne zhodnocovať výsledky nášho snaženia a spoločnej práce. A spoločne si držme
palce, aby sa nám v roku 2014
podarilo urobiť veľa dobrých vecí pre naše mesto.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta
Nový rok sme
vítali spoločne
na námestí
Úvod nového roka 2014 patril
oslavám tak, ako aj záver predošlého roka. Modrania sa stretli
presne o polnoci z 31. 12. na 1.
1. na námestí pred budovou historickej radnice. Nechýbal novoročný príhovor primátorky mesta
Hany Hlubockej, odznela Hymna
SR a nový rok prívitali obyvatelia
mesta s modranským vínom v náručí a v sprievode pútavého farebného ohňostroja, ktorý zabezpečil
Ján Jašek. Primátorka spoločne
s poslancami MsZ navštívila a pozdravila aj Kraľovanov na ich tradičnej zábave.
(red)
Silvester.
Foto: JK
Novoročný príhovor primátorky
3
Ďakujeme darcom vianočnej zbierky pečiva
Charitatívne podujatie sa konalo pred Vianocami pod záštitou
primátorky.
Na darovaných dobrotách si pochutnali občania, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii ako
aj klienti Mestského centra sociálnych služieb na Súkeníckej a Zochovej ulici, pacienti
v Domove sociálnych služieb
v Nemocnici Modra n.o., deti
z Detského domova v Harmónii a v Kráľovej a klienti z DSS
a zariadenia podporovaného
bývania Merema v Harmónii
i v Kráľovej. Celkovo bolo
obdarených 37 domácností,
rodín a jednotlivcov.
Do vianočnej zbierky pečiva
2013 prispeli:
Ivana Lennerová, p. Čeligová,
JDS Modra, rod. Petrušová, Ivana Píšová, Ema Bodická, Jarmila Bartošová, rod. Šureková, p.
Hevierová, MUDr. Michálková,
Naďa Krajčovičová, rod. Horineková, MŠ Kalinčiakova, p.
Falátová, p. Šperglová, rod. Ondrová, Emília Galášová, p. Korčeková, rod. Vargová, Elena Zigová, Emil Šimonovič s manž.,
Viera Jančovičová, Marta Dugovičová, Božena Uherčíková, Daniela Uherčíková, rod. Makov-
níková, Nikoleta Vandáková,
Mária Godálová, rod. Šimková,
Mária Ružeková.
Srdečná vďaka patrí všetkým
štedrým darcom, ktorí pomohli
spestriť vianočné sviatky ostatným ľuďom v Modre.
(jk)
Vianočné pečivo odovzdala primátorka a poslanci MsZ.
Foto: JK
21. decembra 2013 sa uskutočnila v Modre tradičná charitatívna zbierka vianočného pečiva. Deň plný vzájomnej pomoci a rozdávania radosti v podobe sladkých koláčov a ovocia
pripravili Mestský úrad, primátorka Modry Hana Hlubocká v spolupráci s poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Modry a Mestské centrum sociálnych služieb.
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
4
Mesto skrášľuje 27 nových stromov
Výsadbu pre mesto zrealizovala
spoločnosť PETMAS s.r.o. Vysadené stromy sú náhradou za choré a nebezpečné stromy, ktoré bolo
mesto nútené v predchádzajúcich
rokoch odstrániť. Celkovo mesto
Modra investovalo do výsadby nových drevín a prác spojených s obnovou zelene na plochách verejnej
zelene 9 979 €.
Po týchto stromoch zostali na
plochách nevzhľadné pne, ktoré výrazným spôsobom sťažovali vykonávanie pravidelnej údržby
a bezpečnostným rizikom pre užívateľov verejných priestranstiev to
najmä v areáli ZŠ Vajanského. Preto mesto pristúpilo k ich čiastočnému odstráneniu. Časti vyčnievajúce z trávnatých plôch boli
vyfrézované a jamy zavezené ornicou, vyrovnané a osiate trávou.
Ako hovorí Ing. Kristína Čechová
z MsÚ: „Keďže ide o pomerne finančne náročnú technológiu nebolo v našich finančných možnostiach ošetriť všetky problematické
lokality. Toho roku sa nám týmto
spôsobom podarilo odstrániť pne
v areáli ZŠ Vajanského, na cintoríne v Modre, na cintoríne v historickej časti Kráľová za hradbami a na
sídlisku Podhorská“.
Z celkového počtu 27 ks stromov
bolo 10 ks vysadených v areáli
ZŠ Vajanského. Výsadba stromov
prebehla v spolupráci s riaditeľkou
školy a autormi návrhu viacúčelového športového areálu, ktorý by
mal v areáloch oboch základných
škôl vzniknúť. Vysadené stromy
budú zároveň slúžiť aj ako učeb-
ná pomôcka. Na modranskom cintoríne bolo vysadených 5 stromov.
Priestranstvo pred informačnou
kanceláriou v Harmónii skrášľujú štyri nové stromy. Tie sú náhradou za choré smreky, ktoré mesto
muselo odstrániť. Ostatné dreviny boli vysadené v areáli PHO na
Vajanského ulici, v Lipovej aleji
na Dolnej ulici a tiež Hrnčiarskej
ulici. Kristína Čechová uzatvára: „Zámer mesta je aj pokračovať v obnovovaní zelene na území Modry a vytvárať tak príjemné
prostredie pre život všetkým obyvateľom a návštevníkom Modry“.
(red, kč)
Rádio Modra odpálilo na Silvestra prvé živé vysielanie
Klobúk dolu pred partiou ľudí,
ktorí išli s „kožou na trh“, pretože živé vysielanie je pomerne náročné, o to viac, ak ho robíte prvýkrát. Na silvestrovskom vysielaní
sa zúčastnili divadelní ochotníci z Modry a členovia skupiny
modranského rádia BSE (Bobule Smiechu Extra), ako aj viacerí
nadšenci Rádia Modra. Myšlienka skúsiť tento druh relácie vznikla v hlave autora projektu rádia Jána Jašeka, ktorému pri realizácii
pomohli viacerí ďalší kolegovia
a nadšení dobrovoľníci. Moderátorom silvestrovského popoludnia
nebol nik iný, než moderátor talkshow rádia Modra Vitajte u nás –
vyzujte sa Svetoslav Peško.
A ako sa všetkým vysielalo?
Hodnotí silvestrovský moderátor:
„Priznávam, na samom začiatku
bola veľká tréma. Vžil som sa do
svojej úlohy, ktorá ma bavila z minúty na minútu stále viac. Hostia
prizvaní k mikrofónu boli naozaj
úžasní. Veľmi dobre sa nám spoločne pracovalo a dovolím si povedať, z nášho pohľadu, na to, že
sme niečo také zažívali po prvé,
relácia bola fajn. Iste, možno poslucháč to hodnotil inak, ale jedno
nám netreba uprieť a to je snaha
a odvaha, ktorú sme do toho spo-
ločne dali. Aj keď sme amatéri,
no robota v rádiu nás naozaj baví
a sme radi, ak poslucháčov potešíme. Samozrejme, že silvestrovský
program sa uskutočnil aj vďaka
ostatným ľuďom, ktorých nebolo
na mikrofóne počuť, ale bez nich
by sme určite nevysielali. Sú to
Katarína Bachanová, Andrea Pelikánová, Ján Pelikán, Ján Jašek.
Títo ľudia zabezpečovali všetku
technickú prípravu a bez nich by
sa sotva dal priamy prenos zrealizovať. Patrí im preto veľká vďaka.
Prvotnú myšlienku prijať ponuku
spolupracovať s Rádiom Modra som trikrát zavrhol. Dnes som
veľmi rád, že nakoniec som si to
rozmyslel. Táto práca ma veľmi
baví a dúfam, že aj ja bavím svojich poslucháčov. Mám veľa nápadov aj v spolupráci s modranskými ochotníkmi. Nemožno však
všetko prezrádzať, tak sa nechajte
prekvapiť. Sľubovať nechcem nič,
pretože som realista.“
Na silvestrovskom vysielaní Rádia Modra účinkovali:
Svetoslav Peško, Róbert Odler
(BSE), Zuzana Hýllová (BSE),
Pavol Blaho (BSE), Lukáš Ješko
(BSE), Mária Jančíková, Štefan Jančík, Natalia Červenaková, Ľudmila Barassóová, Božena
Partia silvestrovského vysielania Rádia Modra.
Hornáčková, Ivana Lennerová,
Peter Hornáček.
Aké relácie má Rádio Modra
v súčasnosti v ponuke?
Vitajte u nás - vyzujte sa (moderuje: Svetoslav Peško) zábavná
talk-show s Modranmi. Vysiela
sa každú druhú nedeľu o 15.00,
repríza
nasledujúcu
sobotu
o 15.00 • Bobule smiechu extra – BSE (Róbert Odler, Zuzana Hýllová, Pavol Blaho, Lukáš
Ješko) zábavná relácia - situačná
komika. Vysiela sa každú druhú
nedeľu o 15.00, repríza nasledujúcu sobotu o 15.00 • Legendy
popmusic (Ján Pelikán) hudobná
relácia. Vysiela sa každú druhú
nedeľu o 17.00, repríza nasledujúcu sobotu o 17.00. • MODUT (Lýdia Cibulová) hudobná
relácia o vážnej hudbe a talentoch Základnej umeleckej školy.
Vysiela sa každú druhú nedeľu
o 17.00, repríza nasledujúcu sobotu o 17.00. • Quo Vadis Modra
(Miriam Fuňová) politicko-publicistická relácia z mesta a regiónu.
Vysiela sa prvú nedeľu v mesiaci
o 14.00, repríza nasledujúcu sobotu o 14.00 • Femina club (Viera
Valachovičová-Ryšavá, Ľubomíra Miháliková) literárna relácia
klubu slovenských spisovateliek.
Vysiela sa každú druhú nedeľu
o 18.00, repríza nasledujúcu sobotu o 18.00 • Modranským perom
(Edita Walterová, Margita Rapošová) literárna relácia o modranských autoroch. Vysiela sa každú
druhú nedeľu o 18.00, repríza nasledujúcu sobotu o 18.00 • Duchovný život (priame prenosy
z bohoslužieb). Každú nedeľu dopoludnia sa striedajú priame prenosy zo svätých omší. (Technicky
zabezpečuje Ján Jašek) • Správy
z mesta (čítajú Pelikánová Andrea
a Ján Pelikán) priebežne vysielané
v dvoch blokoch každých 30 minút 24 hodín denne.
Rádio Modra nájdete na frekvencii 106,1 FM, facebookovej stránke Rádio Modra, web stránke
www.radiomodra.sk a rovnako aj
v internetovej verzii http://www.
radiomodra.sk/RMlive.htm.
(red)
Foto: Rádio Modra
K prelomu rokov patrí nielen bilancovanie, ale aj zábava. Ľudia sa postretajú, poklebetia, očakávajú nový rok. Silvestrovské vysielanie počas uplynulého Silvestra neponúkli iba slovenské televízne stanice, ale aj naše, domáce, modranské Rádio
Modra. Svoje vysunuté pracovisko si dobrovoľníci z rádia
zriadili v čajovni chráneného pracoviska DSS Merema Musique Club Galerie na Štúrovej ulici. Priamo z námestia tak
odštartoval dvojhodinový maratón slova a hudby.
MODRANSKÉ ZVESTI • Rozhovor s vinárom
Hrdý Modran vínom aj dušou
M. Dudo: „Z veľkého koláča neobrobených vinohradov z roka na rok ubúda“
Veselý vinár, rodený Modran, Ing. Miroslav Dudo s oduševnením a láskou rozpráva o svojom meste, o vinohradoch
v ňom, o našich tradíciách. Nezabúda však na súčasnosť a na
novoty, ktoré si doba žiada. Preto svoju domácu výrobu vína
povýšil v roku 2001 na založenie „Vinárstva Miroslav Dudo“,
ktoré hospodári na 8 hektároch viníc. So svojimi vínami získal nemálo ocenení na výstavách domácich aj svetových. Jednými z posledných sú tri ocenenia, ktoré prišli z Jeruzalema,
kde sa v polovici decembra 2013 uskutočnil 9. Medzinárodný
konkurz vín Terravino. Dudovo Rulandské biele 2012 slamové sladké sa stalo najlepším vínom zo Slovenska, šampiónom
v kategórii a získalo veľkú zlatú medailu.
Kde všade nájdeme vína so
značkou Vinárstvo Miroslav
Dudo?
Tak v prvom rade ich máme k dispozícii priamo v našom vinárstve
v Harmónii. Vína distribuujeme
tiež do vinoték, reštauračných
zariadení, a využívame aj moderný internetový obchod. Z ekonomického hľadiska a z hľadiska
vený, ktorého genetická stopa sa
nachádza v mnohých odrodách.
Potom sú to aj skvosty slovenské, ktoré sa podarilo vyšľachtiť
pani Dorote Pospíšilovej, ale sú
známe aj vďaka pánovi Ondrejovi Korpášovi, ktorého neúnavná snaha viedla k tomu, že sa odrody dostali do života, do praxe.
Z nich mám rád biele víno Devín a červené Dunaj. Sú to odrody presne šité do našich pôdnych a klimatických podmienok.
Vinár Miroslav Dudo.
záujmu je najviac efektívny priamy predaj klientele, ktorý tvorí
viac ako 60% nášho predaja. Aj
to je dôkazom toho, že nie je nad
osobný kontakt s ľuďmi. Samozrejme treba mať aj dobrých distribútorov, ktorí vedia vína presadiť v reštauráciách.
V úvode sme spomenuli výstavu v Jeruzaleme. Zúčastňujete sa s vínami mnohých súťaží. Ako ich vnímate? Nie každý
vinár má kladný vzťah k výstavám vín...
Tradične sa zúčastňujeme najmä
výstav domácich, i niekoľkých
medzinárodných. Úspech na výstavách závisí od danej chvíle.
Beriem to s nadhľadom, je to
predsa subjektívne hodnotenie
konkrétnych porotcov. Rolu hrá
aj atmosféra, prostredie. Chcem
povedať, že za každým úspechom mojim, či úspechom všeobecne, treba hľadať nie len jednotlivca, ale kolektív dobrých
spolupracovníkov. Moji spolupracovníci sú veľkí bojovníci,
ich prácu si nesmierne vážim
a práve aj vďaka nim zaznamenávajú naše vína úspechy doma
i vo svete.
Ktoré víno z Vašej produkcie
je pre Vás osobne tým historicky najlepším?
Je to ťažká otázka. Takýchto vín
a odrôd je veľa. Predsa len. Historicky najlepšie víno pre mňa
z produkcie nášho vinárstva je
určite Feteasca Regala ročník
2005 ľadové. To víno bolo vynikajúce! Vždy som sa zahrával
s myšlienkou robiť sladké vína.
Tie som spoznal na medzinárodnej výstave, kde ma asi pred 20.
Foto: JK
V čom je skrytý úspech a tajomstvo obľúbenosti vín Miroslava Duda?
Prečo sa naše vína páčia? V prvom rade sa snažíme robiť vína aj po starom, nielen novými
modernými technológiami. Rád
vnášam do výroby vín prirodzenosť, nechávame pôsobiť silu
prírody viac než rôzne prípravky, ktoré sa pri výrobe zvyknú
používať. Ale nie je všetko len
o kvalite vína. Za úspechom našich vín je určite aj atmosféra pri
degustáciách. Ľudia si zvykli na
moje rozprávania, na príbehy
z môjho detstva, keď som chodieval s babičkami do vinohradov, pomáhal som im a učil sa
robotám vo vinici. Behávali sme
s deckami po riadkoch, vo vinohradoch boli studničky a krásne
kamenné vinohradnícke búdy.
Boli ozdobou viníc a chotára.
Rád rozprávam o týchto časoch
a moji zákazníci to radi počúvajú.. Snažím sa využiť to, čo
mi zanechali predošlé generácie, skúsenosti a veselé príbehy.
K tomu patrí tradičné modranské
prostredie a pohostinnosť, ktoré
sa snažíme pri degustáciách ponúknuť. Azda aj takto sa dostávam do povedomia ich priateľov
a verím, že aj preto sa naše vína
verejnosti páčia.
rokmi pozval modranský pilier
slovenskej enológie pán profesor
Fedor Malík. Som mu, a nielen
za to, nesmierne vďačný. Po pár
rokoch som to nakoniec so sladkými vínami aj ja skúsil. Zaľúbil
som sa do nich. Na našich degustáciách sa snažím dávať sladké
vína do popredia, no vo väčši-
5
ne prípadov to verejnosť vníma
inak. Ľudia vyžadujú vína suché,
no najlepšie so zvyškovým cukrom okolo 10 gramov na liter, čo
však už nie je suché víno. Všetko
musí byť dobre skĺbené, aby víno
nezostalo len sladko mdlé, cukor
musí dopĺňať hustotu a plnosť vína, a toto všetko musí byť zahalené v šťavnatosti.
A čo odrody, ktorým dôverujete najviac?
Mám rád najrozšírenejšiu odrodu, ktorá sa u nás pestuje, a tou je
Veltlínske zelené. Drží sa vo vysokej konkurencii iných odrôd,
dokáže veľmi prekvapiť. Veltlín je nenáročný, nie je náchylný
na choroby, nezmŕza, a vie byť
dokonca aj aromatickým a dlhovekým. Spomeniem aj Dievčie
hrozno, ktoré bolo v minulosti v Modre najdominantnejšou
odrodou. Avšak ľudia si ho zapamätali z komunistického obdobia ako víno sladké, ktoré im
veľmi nechutilo a teraz si ťažko
nachádza svojich obdivovateľov. Táto odroda však k nášmu
regiónu patrí, rovnako ako aj
Muškát Otonel. Naši predkovia
ich pestovali a bola to kvalita.
Nezabúdam ani na Tramín čer-
Modranské vinohrady. Všeobecne sa nenachádzajú práve v najlepšom stave. Ako toto vníma Miroslav Dudo, vinár
a vinohradník?
Áno, máme vinohrady v modranskom
chotári
bohužiaľ
v zlom stave. Ale ja som optimista. Vidím, že sa to začína
pomaličky upravovať. Niektorí
vinohradníci vysádzajú nanovo,
iní zasa obnovujú to, čo majú.
No iste je väčšina vinohradov
stále neobrobených a zanedbaných. Modrania prežili dve veľké tragédie – združstevňovanie
a pozemkové úpravy, ktoré trvali dlhých 15 rokov. Počas združstevňovania padli za obeť nielen
všetky vinohradnícke kamenné
búdy, ktoré dávali našej krajine charakter, ale bolo aj nemálo
ľudských tragédií. Po pozemkových úpravách bola zasa nespokojnosť ľudí s pridelenými vinicami a pozemkami. Človeku
vzali obrábaný, pekný vinohrad
a vrátili mu celkom niečo iné,
mnohokrát ani nie vinohrad. Bola to tvrdá rana. Avšak myslím,
že musíme ísť ďalej, skúsme sa
neobzerať za minulosťou.
(Pokračovanie na strane 6.)
MODRANSKÉ ZVESTI • Vinárska Modra
6
(Dokončenie zo str. 5.)
Robme tak, aby sme sa priblížili k tomu krásnu, ktoré sme mali
v minulosti v modranskom chotári. Veď to boli pekné časy. Iste treba nájsť fintu na majiteľov,
ktorí odmietajú vinohrad predať,
prenajať, ale aj obrábať. Rovnako si uvedomujem, že sú potrebné aj financie. Tak ich skúsme hľadať aj formou dotácií. Ja
však vidím, že z neobrobeného
koláča modranských viníc z roka na rok predsa len ubúda.
Optimizmu a elánu máte na
rozdávanie... Ako rodený Modran, veríte v krajšiu, lákavejšiu
a prosperujúcejšiu Modru.
Určite áno! Stavím zasa na svoj
povestný optimizmus a poviem,
že ja Modranom verím, pretože
máme tu medzi sebou veľa bojovníkov. Okrem jednotlivcov,
ktorých snaha a tvrdá robota je
naozaj vo viniciach vidieť, sú
tu aj podniky. Jedným z nich je
aj vinárstvo Elesko. Videli sme
v nich obrovský pompézny podnik, ale oni nám dali dobrý príklad. Ich vinohradníctvo je dokonalé a to od prípravy pôdy až
po zber úrody. Máme tu vinár-
sku školu, na ktorú sme my, jej
absolventi veľmi hrdí. Menovať
príklady konkrétnych modranských vinohradníkov a vinárov
nebudem, pretože tých je niekoľko. Naši ľudia sú neúnavní a optimistickí. Tak teda, „odkukajme“
tie dobré príklady, ktoré nám spomínaní ponúkajú a ukazujú.
Autori: Jana KUCHTOVÁ
a Miroslav DUDO
Dudovo jeruzalemské zlato Vinárskej škola na workshope
v Hustopečiach a Brne
Zasnežený Jeruzalem.
Foto: Fedor Malík
Žiaci Strednej odbornej školy vinarsko-ovocinárskej v Modre sa
zúčastnili workshopu s názvom „High-resolution microscopy in the
biology of the cell nucleus“, ktorý v rámci projektu „Rozvoj ľudských zdrojov pre oblasť bunkovej biológie“ v dňoch 18. – 22. 11.
2013 zorganizovala 1. lekárska fakulta Karlovej univerzity v spolupráci s Biofyzikálnym ústavom Akadémie vied Českej republiky.
V dňoch 9. – 12. decembra
2013 sa konal v Jeruzaleme
9. Medzinárodný konkurz vín
a alkoholických nápojov Terravino 2013. Súťažilo v ňom 665
vzoriek z 20 krajín sveta. Nápoje hodnotili štyri šesťčlenné
komisie (degustátori z 9 krajín),
ktorým predsedali známi svetoví znalci. Náš Modran prof. Fedor Malík bol jedným z predsedov. V súťaži sa prezentovalo
i 25 slovenských vín. Hviezdou
slovenskej kolekcie sa stalo slamové Rulandské biele 2012 od
Modrana Ing. Miroslava Du-
da. Získalo nielenže veľkú zlatú medailu (93 bodov), ale aj
ďalšie dva tituly. Dudov skvost
sa hrdí nielen ocenením „Best
of Slovakia“, ale stal sa i víťazom Kategórie vín s cenou 37
– 50 dolárov (Best wine in Category 106). Slovensko získalo
ďalej štyri zlaté a tri strieborné
medaily. Zlatú medailu (87 –
92 bodov) získalo i modranské
Elesko za Pálavu 2012, výber
z hrozna v Kategórii 105 (27 –
37 dolárov). Ing. Dudovi i akciovej spoločnosti Elesko srdečne blahoželáme.
(red)
Literárna cena OIV Paris patrí
Vinárskemu lexikónu z Modry
16. decembra 2013 v sídle Medzinárodnej organizácie pre vinič
a víno (OIV) v Paríži sa vyhlasovali literárne ceny za rok 2012.
Slovenský Vinársky lexikón autorov Fedora Malíka st., Kataríny
Furdíkovej, Tibora Rumana a Fedora Malíka ml. získal cenu za
vinárstvo. Kniha vyšla vlastným
nákladom autorov v počte 3000
exemplárov v decembri 2012.
Obsahuje 1200 encyklopedicky
rozpracovaných hesiel z odboru
vinárstva a vinohradníctva. Autorom ilustrácii je Peter Cpin. Pre
vedúceho autorského kolektívu
je to už v poradí štvrté literárne
ocenenie tejto najvyššej svetovej
vinohradnícko-vinárskej organizácie.
(red)
Prednášky a posterové prezentácie prebiehali v komplexe hotelu
Rustikal v Hustopečiach. Praktická časť spojená s ukážkami vysoko-rezolučnej svetelnej (konfokálnej) a elektrónovej mikroskopie sa
konala v budove Biofyzikálneho
ústavu v Brne. Medzi pozvanými
prednášajúcimi boli aj 4 popred-
ní svetoví experti v danom obore
z Rakúska, Švajčiarska, Nemecka a Dánska. Workshop sa konal
za podpory Európskej únie a zúčastnilo sa ho viac než 130 študentov hlavne z Čiech. Po skončení
workshopu obdržali všetci študenti
osvedčenie o absolvovaní.
(sošvo)
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum/Názor
7
Rozširujeme zbierku starých fotiek nášho mesta
Máte doma fotografie, pohľadnice a iné materiály z dávnych čias
modranských? Pripravujem obrazovú publikáciu venovanú histórii nášho mesta a rád do nej zaradím aj Vaše spomienky. Vopred
ďakujem za ich zapožičanie. Presne tak znela výzva, ktorú sme
uverejnili v predošlom čísle MZ. Podľa slov jej autora, fotografie a e-mailové správy sa začali hrnúť jedna radosť. Preto patrí
všetkým ochotným obyvateľom poďakovanie. Výzva naďalej
trvá, množstvo fotografií Modry a Modranov si môžete pozrieť
na facebookovej stránke Stará Modra.
Nahliadnite zatiaľ do histórie života v našom meste a to pros-
tredníctvom zopár priložených
fotografií. Vybrali sme zimnú tematiku, nakoľko je zimné obdobie a sneh k nám tento rok ešte
nedorazil. Tak si zaspomínajte...
(red, Artur SOLDÁN)
každý zapožičaný materiál vám
vopred ďakujem, prispejete k odhaľovaniu zabudnutých a krásnych zakutí, miest a udalostí.
V sociálnej sieti Facebook na adrese https://www.facebook.com/
staramodra už tretí rok zverejňujem historické fotografie z Modry a okolia. Ak máte záujem spoznávať neznáme a krásne zábery
Foto: Z osobných zbierok Modranov.
Ak teda v rodinných albumoch
máte zaujímavé fotky, pohľadnice, dobovú tlač, dokonca videá zobrazujúce rôzne udalosti,
miesta a ľudí v našom mestečku
z obdobia rokov 1914-1989 (aj
staršie), môžete ma kontaktovať
e-mailom na: [email protected] alebo telefonicky na mobilnom čísle: 0918/409 371. Za
na miesta a udalosti, ktoré dávno
odvial čas, nahliadnite a nechajte
sa unášať dejinami nášho mesta.
Rakúsko-Uhorská monarchia v Modre
Mesto Modra 17. decembra 2013 zorganizovalo v KDĽŠ verejné prerokovanie pripravovanej rekonštrukcie: 1. Stoličného potoka, 2. vodovodného potrubia a kanalizácie v priestore Hornej ulice, Štúrovej ulice a Námestia Ľudovíta Štúra a 3.
plánovanej revitalizácie týchto priestorov.
Na tomto prerokovaní boli občania podrobne oboznámení,
okrem iného s tým, že ide o tri
investičné akcie. Prvé dve sú
zabezpečované príslušnými investormi a majú pripravenú potrebnú dokumentáciu a finančné
krytie. Začať sa má s realizáciou
na jar 2014 a ukončením v lete
2015. Tretia akcia – revitalizácia predstavuje úpravu námestia
z čias Rakúsko-Uhorska. Spočíva najmä vo vydláždení a vyrovnaní vozovky s chodníkmi dlažbou z roku cca 1850, a odstránení
chodníkových
obrubníkov
a oplôtky okolo sochy Ľ. Štúra.
Do toho sú osadzované el. pou-
ličné svietidlá - kandelábre z cca
20. storočia a celým námestím
bude naďalej prechádzať osobná
i nákladná doprava tak ako dnes,
v 21.storočí. Úžasné.
Úprava námestia je pripravovaná našim Mestským úradom.
Mala by byť realizovaná čiastočne súčasne, ale najmä po
dokončení uvedených dvoch
prvých akciách. Nemá zabezpečenú takú projektovú dokumentáciu, ktorá by spĺňala súčasnú predstavu MsÚ, ani peniaze
na realizáciu. Mesto uvažuje si
vziať úver. Takže je nepripravené. Je to pre mňa veľkým prekvapením. O tom, že ho takáto
investícia čaká, vie už cca desať
rokov. Dokonca prišlo aj k prepadnutiu vozovky na námestí
a diera sa musela prekryť kovovým panelom.
Pripravovala sa aj príslušná dokumentácia pre úpravu námestia ešte za pána primátora Ing.
Medlena. Takže za pána primátora Ing. Majtána bola k dispozícii projektová dokumentácia
pre stavebné povolenie. Táto dokumentácia sa teraz nepoužije,
má sa pripraviť nová v cene asi
45 000 €.
Tiež by sa dalo očakávať, že
mesto si bude vytvárať finančnú rezervu na takúto akciu, ktorá má stáť okolo 2 mil. €. Zdá
sa, že opak je pravdou. Za pani
primátorky Ing. arch. Hlubockej
prišlo okamžite k podstatnému
nárastu finančných výdavkov
na zamestnancov MsÚ Modra
a odmeny poslancov. Dokonca
je aj nová funkcia platený externý koordinátor predpokladanej výstavby. Takýto „prepych“
si nedovolil žiadny predchádzajúci primátor. A robili sa väčšie
akcie, napr. rekonštrukcia Dukelskej ulice (primátor pán Ing.
Medlen) alebo Vajanského ulice.
(primátor pán Ing. Majtán).
Hlavne, že máme, podľa pani
primátorky, zamestnaných odborníkov na MsÚ. Akurát nepripravujú a nezabezpečujú uvažovanú investíciu, takže...
Apropo dámy, na námestí sa majú
chodníky dláždiť dlažbou z malých kociek, takže v budúcnosti
žiadne prechádzky v topánkach
s ihličkami. Je to správne, veď
nakoniec za Rakúsko –Uhorska
na topánkach s ihličkovými podpätkami ženy nechodili.
S pozdravom a prianím pevných
nervov pri výstavbe a s prácou
MsÚ, v roku 2014 vám všetkým
želám. Ing. Dušan SIROTKA
MODRANSKÉ ZVESTI • Názory
8
Bilancia využitia dotácie BSK
Zriadenie 4. triedy v MŠ SNP 14 - EP Sládkovičova 13
Mesto Modra ako zriaďovateľ
MŠ, za aktívnej rodičovskej intervencie (napr. rodičovská iniciatíva Aby deti škôlky), podalo
v rámci projektu Bratislavského
samosprávneho kraja Naša škôlka – náš kraj, na zvýšenie kapacity v materských školách kraja
žiadosť o finančnú dotáciu na
projekt Aby deti v Modre škôlku
mali v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 6/2012
o poskytnutí dotácií z rozpočtu
BSK (ďalej len projekt; Zmluva s BSK č. 2013-386-KP je dostupná na http://zmluvy.egov.sk/
egov/detail/id:412300).
Dotačná komisia BSK odsúhlasila pre Modru dotáciu vo výške
6500,00 € (max. výška dotácie je
8000,00 € na subjekt), ktorá bola
použitá na spolufinancovanie nákladov spojených s vytvorením
novej triedy pre 15 novoprijatých
detí. Podmienkou pridelenia dotácie bola aj garancia zachovania vytvorených miest po dobu
minimálne dvoch rokov (VZN č.
6/2012).
Schválené finančné prostriedky
boli použité na stavebné úpravy triedy (1483,20 €), vybavenie
hygienických priestorov a práce s tým súvisiace (996,75 €),
zakúpenie prikrývok (260,00 €)
a jedálenských potrieb (263,20
€) v celkovej sume 3003,15 €,
z čoho bolo z dotácie uhradených
2600,00 €. Zvyšných 3900,00 €
bolo použitých na vybudovanie
zádveria vstupu MŠ, čím boli
vyčerpané všetky poskytnuté finančné prostriedky.
Z uvedeného vyplýva, že zámery zverejnené v projekte a známe
aj z vyjadrení referentky školstva MsÚ Emílie Bartošovej využiť prostriedky z dotácie na stavebné úpravy (konkrétne uvádza
vybudovanie zádveria v priestoroch MŠ) a zvyšné finančné prostriedky využiť podľa požiadaviek
MŠ na bežné výdavky, vybavenie triedy, napr. nákup lehátok,
lôžkovín, skriniek a podobne, sa
naplniť nepodarilo. Pridelené finančné prostriedky sa vyčerpali
na vyššie uvedené účely a na vybavenie triedy (vhodný nábytok,
podlahové krytiny, edukačné pomôcky atď.) či šatne už financie
neostali.
Preto do budúcna vyslovujeme
požiadavku efektívnejšieho využívania prostriedkov v rámci dotácií, keďže ide o prostriedky v nezanedbateľnej výške,
v zmysle Zákona o verejnom ob-
Foto: archív MŠ Sládkovičova
V Materskej škole SNP 14 – elokované pracovisko Sládkovičova
13 Modra bola k 1. 9. 2013 zriadená 4. trieda - Myšky. Zriadenie
triedy a zvýšenie počtu miest pre prijímanie detí, ktoré spĺňajú
podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie v zmysle zverejnených kritérií, podnietil dlhodobý problém nedostatku miest
v materských školách a vysoký počet neprijatých detí.
starávaní č. 25/2006 Z.z., §102
(v rámci verejného obstarávania bola vyhlásená súťaž len na
predkladanie ponúk na zhotovenie zádveria vstupu do MŠ). Čerpanie finančných prostriedkov
priamym zadaním, t.j. bez zverejnenia, vyvoláva pochybnosti a nevôľu zúčastnených najmä
v otázke opodstatnenosti výšky
sumy potrebnej na zhotovenie
alebo zakúpenie potrebného inventára. Pri realizácii projektov
takéhoto zamerania a rozsahu
by bolo žiadúce, aby boli rodičia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci MŠ, ale aj široká verejnosť včas a primeraným
spôsobom informovaní, keďže
ide o priestory zriadené vo verejnoprospešnom záujme, ktoré by
mali spĺňať predpísané štandardy,
no nie za cenu najvyššej možnej
ponuky.
Napriek uvedeným výhradám
oceňujeme snahu BSK riešiť
problém nedostatku miest v MŠ,
aj výšku pridelených finančných
prostriedkov, ktorú považujeme
za primeranú účelu, na ktorý bola určená. Spôsob čerpania a využitia prostriedkov z nej v rámci realizácie projektu pre MŠ
hodnotíme ako začiatočnícku
daň za neskúsenosť s prípravou
a realizáciou projektu takéhoto
charakteru a rozsahu, pod ktorú
sa tiež podpísala krátkosť času,
v ktorom bolo plánované zámery projektu potrebné zrealizovať.
Na záver vyslovujeme nádej,
že slová hovorkyne BSK Mgr.
Ivety Tyšlerovej o podpore zo
strany BSK aj v roku 2014 nezapadnú prachom, ale nájdu naplnenie v reálnom obraze fungovania MŠ, v zlepšení materiálno
– výchovných podmienok v MŠ,
a naše Myšky a ich pani učiteľky
budú mať podnetné a vyhovujúce
prostredie, v ktorom sa budú tešiť
na všetko nové a objavné.
Mgr. Dominika
PETRAKOVIČOVÁ,
za rodičov detí triedy Myšiek
Reakcia MsÚ na článok pani D. Petrakovičovej o dotácii pre MŠ
Mesto Modra vďaka aktívnej práci svojich zamestnancov počas roka získalo viacero dotácií a prostriedkov z externých grantov a zdrojov, ktoré v celkovej výške prevyšujú sumu 300 000 €. Uvedená dotácia od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 6 500 € je
jednou z nich. Len pre spresnenie, peniaze sa následne presúvali na
Materskú školu a v spolupráci s ňou mesto zabezpečilo ich použitie.
Rozumiem tomu, že môže byť
odlišný pohľad na celkové rozdelenie schválenej sumy a to
pokiaľ ide o položky, tovary
a služby, ktoré sa za ňu zrealizujú. Domnievam sa však, že už
pri krátkom pohľade na uvedený zoznam zrealizovaných úkonov je jasné, že všetky smerovali
k tomu, aby deti v novovytvorenej triede materskej školy mali
plný komfort pri svojom pobyte. Nákup detských umývadiel,
prikrývok alebo detských toaliet sa nerealizoval z dôvodu, že
by mesto Modra alebo Materská
škola nemala kde minúť dotáciu.
Realizoval sa preto, aby sa v pl-
nej miere zabezpečili podmienky
pre deti v materskej škole a to aj
tie, ktoré požadoval Úrad verejného zdravotníctva (hygienické
požiadavky). Zároveň si vážim
aktívny prístup pani Mgr. Petrakovičovej, jej podnety pomôžu
aj Mestskému úradu ešte zlepšiť čerpanie a použitie externých
zdrojov a v budúcnosti nevidím
žiadnu prekážku v tom, aby sa
o použití dotácii na naše školy
viedla diskusia aj s rodičmi.
Proces výberu, ktorý bol realizovaný je k dispozícii na nahliadnutie komukoľvek, kto prejaví
záujem oboznámiť sa so spôsobom a kritériami výberu dodávateľa. Prvoradým záujmom totiž
je obstarať službu pri adekvátnej kvalite za čo najnižších nákladov.
Mesto Modra, ako príjemca dotácie si splnil ešte v roku 2013
všetky povinnosti, ktoré nám boli uložené zmluvným vzťahom
s Bratislavským samosprávnym
krajom a zároveň každá položka, ktorá bola pokrytá dotáciou
sa použila v súlade s účelom dotácie. JUDr. O. BERACKA,
prednosta MsÚ Modra
MODRANSKÉ ZVESTI • Radničné info
Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Je pravda, že mesto Modra od
1. januára 2014 nemá žiadnu
informačnú kanceláriu? Na
koho a kde sa môže návštevník obrátiť, a čo bude s budovou v Harmónii, ktorá bola vybudovaná z eurofondov
a v ktorej sídlila turistická
a informačná kancelária?
Budova Turisticko-informačnej
kancelárie v Modre-Harmónii
plní informačnú funkciu v rámci cestovného ruchu do konca
januára 2014. Časť budovy bude
následne využívať spoločnosť
Lesy Modra, s.r.o., ako mestská
spoločnosť a mesto Modra, ako
jej vlastník.
Kancelária prvého kontaktu na
Štúrovej 59 v Modre sa kontinu-
álne so zrušením Turisticko-informačnej kancelárie v Harmónii stane vstupným informačným
bodom pre návštevníkov a turistov. Túto funkciu v podstate plní
Kancelária prvého kontaktu už
dnes, keďže je mnohými návštevníkmi využívaná ako prvotná zastávka na ceste po Modre
a jej okolí.
(msú modra)
Osvetlenie v Modre a jej častiach často nefunguje. Aj po
niekoľkonásobnom urgovaní
pracovníkov MsÚ nie vždy je
zjednaná náprava. Prečo?
Verejné osvetlenie v meste
Modre a jej častiach je horúcou
témou už dlhšiu dobu. Napriek
čiastočnej rekonštrukcii v ro-
koch 2006 – 2008 je technický
stav verejného osvetlenia a predovšetkým rozvodov neuspokojivý. Predovšetkým vplyvom
poveternostných
podmienok
nám vypadávajú často celé bloky ulíc. Opravy porúch – predovšetkým výpadky osvetlenia
celých ulíc riešime operatívne
i v nočných hodinách. Výpadky
svietenia jednotlivých lámp sú
riešené hromadne po nakumulovaní cca 20 nefunkčných svietidiel. Údržbu verejného osvetlenia mesto Modra zabezpečuje
dodávateľsky tak, aby osvetlenie bolo opravené v čo najkratšom možnom termíne.
Ing. Z. KNETIGOVÁ, PhD.,
MsÚ Modra
Modra má nový kamerový systém
Koncom minulého roka začalo
mesto Modra budovať kamerový systém. Realizácia osadenia
dvoch kamier prebehla úspešne.
Jedna je umiestnená na budove
Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra a druhá na verejnom osvetlení
pred Mestským úradom v Modre.
V súčasnosti sú spomínané verejné priestory vybavené pokročilým
monitorovacím systémom s vysokým rozlíšením, s optickým prenosom dát do riadiaceho centra,
polohovateľnými kamerami s priblížením obrazu a s podporou nočného snímania obrazu. Kamery
budú vyvedené na centrálny pult
s 24-hodinovým nepretržitým snímaním podporené funkciou archi-
vácie dát. Riadiace centrum bude
umiestnené v budove Kancelárie prvého kontaktu na Štúrovej
59 v Modre. Zamestnanci Mestskej polície v Modre budú zaškolení v obsluhe systému. Mestský
úrad bude zastrešovať prevádzku
i financovanie aktivít spojených
s legislatívnym rámcom smernice
o bezpečnostných podmienkach.
Druhá etapa sa zaoberá realizáciou
kamerového systému po rekonštrukcii Námestia Ľudovíta Štúra.
Zdroj financovania: z vyčlenených
finančných prostriedkov v rámci
rozpočtu mesta, respektíve využitia externých zdrojov. Mesto Modra má v prípade schválenia ďalšieho spolufinancovania záujem
pokračovať a rozšíriť kamerový
systém i v časti Modra-Kráľová,
Modra-Piesok a tiež do rekreačnej
časti Modra-Harmónia.
Kamerový systém plní dlhodobú
funkciu v rámci prevencie a predchádzania priestupkov, kriminálnej činnosti, krádeží, poškodenia
majetku, vandalizmu a tiež prispeje a pomôže k ich rýchlemu vyriešeniu a nájdeniu vinníka. Cieľom
tohto projektu je hlavne chrániť
občanov nášho mesta. Projekt je
realizovaný s finančnou podporou
Ministerstva vnútra SR a mesta
Modry. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality.
(red, msú)
Staňte sa sprievodcom cestovného ruchu
Mesto Modra v rámci projektu
Nemotour hľadá piatich uchádzačov na pozície – Sprievodca
cestovného ruchu. Jednou z prioritných oblastí mesta je rozvoj kultúrneho turizmu a rozvoj
Modry ako cieľovej destinácie
cestovného ruchu. Tieto nosné
aktivity sú financované zo zdrojov projektu Nemotour.
Prostredníctvom projektu Nemotour získalo mesto Modra
v minulom roku dotáciu vo výške 154 400 eur na podporu roz-
voja cestovného ruchu v Modre.
V tomto roku prebieha realizačná časť projektu.
Pilotný projekt je financovaný
zo zdrojov projektu Nemotour a spolufinancovaný Mestom
Modra vo výške 6 000 eur.
Požiadavky na uchádzačov:
Všeobecný prehľad o meste
a okolí, cudzí jazyk (AJ a/alebo
NJ), komunikačné a prezentačné schopnosti, schopnosť viesť
skupinu, zodpovednosť a flexibilita.
Žiadosti s motivačným listom,
životopisom a súhlasom so
spracovaním osobných údajov
posielajte do 15. februára 2014
na adresu: Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra alebo
ich môžete odovzdať v Kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej 59 v Modre, zaslať na e-mailovú adresu jarmila.haferova@
modra.sk. Obálku alebo predmet emailu označte „Výberové
konanie NEMOTOUR“.
(msú)
9
Dotácie
Mesto modra informuje právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, že v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Modra č. 4/2011 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta je možné do 31.
januára 2014 podať žiadosť o poskytnutie dotácie. Bližšie informácie ako aj potrebné prílohy nájdete na stránke mesta www.modra.
sk v kategórii Samospráva – Všeobecné záväzné nariadenia.(msú)
Vyššia daň
pre chatárov
Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa sadzba poplatku určuje vo výmere 0,10 eur za
nehnuteľnosť na kalendárny deň
v určenom období, počas ktorých
poplatník v rekreačnej oblasti užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať na iný účel ako na
podnikanie, ak nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt (ročný
poplatok vo výške 36,50 eur). Toto VZN bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom mesta Modra
a nadobúda účinnosť 1. januára
2014.
(msú)
Úspešný projekt
Mesto Modra koncom roka 2013
zrealizovalo projekt pod názvom
Aby deti v Modre škôlku mali.
Cieľom projektu bolo zvýšiť kapacitu detí v existujúcich MŠ v Modre, kde je vhodný priestor spĺňajúci
štandard pre výchovu detí v predškolskom veku. Novovytvorenou
triedou na elokovanom pracovisku
Sládkovičova 13 formou prerobenia pôvodných priestorov jednoduchými stavebnými úpravami sa podarilo zvýšiť kapacitu školy o 15
detí. Priestory MŠ a jej dispozičné
delenie umožnili toto riešenie so
súhlasom dotknutých úradov. Realizácia projektu bola úspešná vďaka podpore z Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja účelovo viazaných prostriedkov z dotačného
programu: Naša škôlka – náš kraj
2013.
Mgr. A. KUZMOVÁ,
MsÚ
MODRANSKÉ ZVESTI • Radničné info
10
Činnosť
MsZ v roku
2014
Február: Predloženie materiálov na komisie – 7. 2. • Rokovanie komisií - 10., 11., 12., 13.,
14. 2. • Prac. Stretnutie poslancov
- 20. 2. • Zverejnenie pozvánky
a materiálov – 24. 2. • Rokovanie
MsZ – 27. 2. • Stretnutie občanov
s občanmi – 18. 2.
Apríl: Predloženie materiálov na komisie – 4. 4. • Rokovanie komisií – 7., 8., 9., 10., 11.
4. • Prac. Stretnutie poslancov
- 17. 4. •Zverejnenie pozvánky
a materiálov – 21. 4. • Rokovanie
MsZ – 24. 4. • Stretnutie občanov
s občanmi – 15. 4.
Jún: Predloženie materiálov
na komisie - 6. 6. • Rokovanie
komisií – 9., 10., 11., 12., 13.
6. • Prac. Stretnutie poslancov
- 17. 6. • Zverejnenie pozvánky
a materiálov – 19. 6. • Rokovanie
MsZ – 23. 6. • Stretnutie občanov
s občanmi – 26. 6.
September: Predloženie materiálov na komisie – 5. 9. •Rokovanie komisií – 8., 9., 10., 11., 12.
9. • Prac. Stretnutie poslancov
– 18. 9. • Zverejnenie pozvánky
a materiálov – 22. 9. • Rokovanie
MsZ – 25. 9. • Stretnutie občanov
s občanmi – 16. 9.
Október: Predloženie materiálov na komisie – 17. 10. • Rokovanie komisií – 20., 21., 22., 23.,
24. 10. • Prac. Stretnutie poslancov – 30. 10. • Stretnutie občanov
s občanmi – 28. 10.
November: Zverejnenie pozvánky a materiálov 3. 11. • Rokovanie MsZ 6. 11
(red, zdroj: www.modra.sk)
Rozpočet Mesta Modra
na rok 2014 je vyrovnaný
Rozpočet na rok 2014 bol schválený mestským zastupiteľstvom
dňa 12. 12. 2013. Poslanci mestského zastupiteľstva predložili
poslanecký návrh kapitálového rozpočtu na rok 2014, ktorý bol
aj schválený. Bežný okruh rozpočtu (príjmy aj výdavky) a kapitálové príjmy boli schválené mestským zastupiteľstvo bezo zmeny, tak ako ich predložil mestský úrad.
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa rozpočet zostavuje ako programový.
Programový rozpočet mesta
Modra na rok 2014 bol zostavená a schválený v súlade s platnou legislatívou ako programový – programovú štruktúru tvorí
13 programov, ktoré kopírujú
základné kompetenčné oblasti
mesta.
Rozpočet mesta Modra je schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je schválený prebytkový,
prebytok vo výške 12 362 €, naopak, kapitálová časť rozpočtu bude aj tento rok schodková.
Schodok kapitálového rozpočtu
bude vyrovnaný z prostriedkov
rezervného fondu. Z rezervného fondu sa plánuje v roku 2014
použiť suma 600 117 € na finan-
covanie splátok dlhodobých záväzkov mesta ako aj na financovanie kapitálových výdavkov.
Celkové príjmy mesta Modra
majú dosiahnuť výšku 5 671 827
€. Bežné príjmy plánujeme vyššie o 80 704 € ako v roku 2013.
Viac peňazí do mestskej pokladnice by malo priniesť avizovaného vyššieho podielu na výnose dane z príjmov fyzických
osôb zo 65,4 % na 67%. Mesto
by tak získalo približne o 40 000
€ viac. V príjmoch sú zapracované finančné prognózy výberu
daní a poplatkov, príspevky zo
štátneho rozpočtu, dotácie na
prenesený výkon štátnej správy, projekt Nemotour a príjmy
z predaja kapitálových aktív.
Kapitálové príjmy sú rozpočtované nižšie o 53 068 € ako boli
navrhnuté v roku 2013, nakoľko neplánujeme predaj majetku
v takom rozsahu ako bolo v pláne po minulé roky.
Rozpočet bežných výdavkov
v roku 2014 bude vyšší o 92 670
€ ako schválený rozpočet na rok
2013. Súčasťou bežných výdavkov je aj ohlásené zvýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov
v školstve o 5%. Súčasťou bežných výdavkov je aj projekt Nemotour.
Na kapitálové výdavky je v rozpočte vyhradených 649 240
€, z toho 110 990 € pravidelná
splátka zmluvného záväzku na
verejné osvetlenie a 538 250 €
na ostatné investičné akcie (pokračovanie prác na Komenského ulici, rekonštrukcia školy na
Piesku, chodník na Trnavskej
ulici a iné).
Rozpočet mesta Modra bol zostavený tak, aby vedel finančne
zabezpečovať všetky kompetencie a povinnosti mesta. Rozpočet je flexibilný, tzn., že je
ho možné počas roka dopĺňať
a meniť podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek mesta.
Ing. Tatiana PETRÁŠOVÁ,
hlavná ekonómka MsÚ
Stretnutia občanov s primátorkou pokračujú
Občania mesta Modry môžu aj počas roka 2014 osobne
kontaktovať primátorku Hanu
Hlubockú. Primátorka vám rada odpovie na otázky a prijme
vaše návrhy na riešenie aktuálnych problémov v našom meste.
Stretnutia primátorky s občanmi majú neformálny charakter.
Všetky vaše postrehy, námety a názory smerujúce k zveľaďovaniu Modry sú zdrojom
napredovania, víziou lepšieho,
kvalitnejšieho života a zviditeľnenia nášho mesta – miesta,
v ktorom žijeme.
Primátorka mesta Hana Hlubocká je tu pre vás každú stredu
od 15.00 h do 18.00 h vo svojej kancelárii (č. dv. 12) v budove MsÚ, Dukelská 38, 900 01
Modra.
Bližšie informácie vám poskytneme na tel.: 033/6908 300 alebo na webovej stránke www.
modra.sk.
MsÚ Modra
Aktuálne informácie o verejnom osvetlení v Modre
Nefunkčnosť verejného osvetlenia v Modre spôsobovalo mnohé komplikácie občanom nášho mesta. Situáciu ohľadne jeho
nefunkčnosti odôvodňuje nový
dodávateľ elektrickej energie,
spoločnosť SE Predaj s.r.o., člen
skupiny Enel ako dôsledok zistenia rozdielov medzi technickými
údajmi na pripojovacích zmluvách s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a fakturačnými
hodnotami niektorých odberných miest. Rovnako boli zistené
i technické nedostatky v oblasti
bezpečnosti a meteringu.
Mesto Modra zmenilo dodávateľa elektrickej energie, ktorým
sa na základe verejného obstarávania stala ku dňu 1. januára
2014 spoločnosť SE Predaj s.r.o.
Zmena dodávateľa odhalila nesúlad a problémy, zistené technické
a fakturačné rozdiely, ktoré nebo-
li donedávna riešené. Tento nesúlad podľa spoločnosti SE Predaj
s.r.o. vznikol ešte v minulosti,
v horizonte približne osem rokov
a viac. Nevyhnutnosť okamžitej opravy, pričom súčasťou potrebných riešení bol i zásah do
technických častí a meteringu
odberných miest, bola následkom prerušenia dodávky elektrickej energie. Riešenie problému spôsobil výpadok verejného
osvetlenia na celom území mesta Modry, Kráľovej, Harmónii
i Modry-Piesku. Postoj dodávateľa el. energie však predišiel závažnejším škodám v rámci tejto
oblasti v budúcnosti. Zároveň
ďakujeme občanom za pochopenie a trpezlivosť počas spomínaných komplikácií.
Mgr. Andrea KUZMOVÁ,
MsÚ Modra,
Zdroj: SE Predaj s.r.o.
M O D R A N S K É Z V E S T I • R e k o n š t r u k c i a n á m e s t i a L´ . Š t ú r a v M o d r e
Pripravovaná rekonštrukcia
námestia Ľudovíta Štúra v Modre
11
Nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy.
(Joseph Addison, anglický spisovateľ,
učenec a politik)
V každom vydaní Modranských zvestí sa snažíme priniesť aktuálne informácie
o pripravovanej rekonštrukcii námestia Ľudovíta Štúra v Modre. Záver minulého
roka sa niesol v znamení prerokovania návrhu riešenia námestia, spolu s predstavením technických riešení rekonštrukcie Stoličného potoka a rekonštrukcie vodovodného potrubia a kanalizácie. Na stretnutiach sa zúčastnili projektanti – autori
návrhu a zástupcovia investorov – Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
ako i Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Teší ma, že ste sa i vy občania,
podnikatelia, alebo majitelia dotknutých nehnuteľností týchto stretnutí zúčastnili
a vyjadrili svoj názor na navrhované riešenie formou pripomienok a otázok, čím
bolo možné získať spätnú reakciu na správnosť a kvalitu celého projektu. Za váš
príspevok k riešeniu centra nášho mesta vám ďakujem.
du od Dukelskej ulice po ulicu Dr. Bodického.
Etapa 4: Výstavba kanalizácie a vodovodu od ulice Dr. Bodického po Baštovú ulicu.
Časová etapizácia
pripravovanej rekonštrukcie
Predpokladaný začiatok prác pripravovanej rekonštrukcie je naplánovaný na jar
2014 (marec, apríl) a celkový priebeh prác
je rozdelený do štyroch etáp, pričom jedna
etapa má podľa harmonogramu prác trvať
3-4 mesiace.
B. Rekonštrukcia Stoličného potoka
Rekonštrukcia Stoličného potoka je navrhnutá formou krytého profilu železobetónovej konštrukcie obdĺžnikového prierezu.
Kapacita profilu potoka je dimenzovaná na
100- ročnú vodu s rezervou 12m3. Celková dĺžka úpravy krytého profilu je 770 m
a 21 m v otvorenom úseku. Rekonštrukcia
potoka je naplánovaná od Štúrovej ulice
(Hotel MKM) po Hornú ulicu. Stavba sa
bude realizovať po etapách v smere proti
toku. Výstavba bude koordinovaná s ďalšími stavebnými aktivitami v predmetnom
území. V súčasnosti prebieha výberové
konanie dodávateľa stavby vo fáze vyhodnocovania ponúk, následne bude verejné
obstarávanie ukončené.
V rámci rekonštrukcie uvedených sietí
uskutočnia revízie na svojich zariadeniach
aj ostatní správcovia inžinierskych sietí.
Predpokladané ukončenie prác rekonštrukcie a revitalizácie spomínaných priestorov
a častí je plánované v roku 2015.
A. Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie je rozdelená do štyroch etáp:
1. etapa: Výstavba vodovodu a kanalizácie od Baštovej ulice po vodovodnú čerpaciu stanicu (ČS) Zlaté hrozno začne výstavbou vodovodu, pričom doprava bude
presmerovaná do jedného jazdného pruhu
a striedavá jednosmerná premávka bude
riadená svetelnou signalizáciou. Po ukončení výstavby vodovodu bude možné posunúť jazdný pruh až po chodník, čím sa
získa priestor pre pre výstavbu kanalizácie.
Etapa 2: Výstavba kanalizácie a vodovodu od Štúrovej ulice (Hotel MKM) po Dukelskú ulicu.
Etapa 3: Výstavba kanalizácie a vodovo-
Rekonštrukcia povrchov
námestia
Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu riešenia priestoru námestia a priľahlých častí ulíc pre územné rozhodnutie.
Návrh urbanistického a architektonického riešenia vychádza z podmienok stanovených Krajským pamiatkovým úradom,
ako i z podmienok rešpektujúcich dopravné normy pre dané územie. Cieľom riešenia je vytvoriť hodnotný mestský priestor,
ktorý bude zhodnocovať potenciál územia
a zároveň reflektovať nároky obyvateľov
na jeho využitie ako kultúrno-spoločenského centra mesta. Súčasťou rekonštrukcie je i riešenie dažďovej kanalizácie,
osvetlenia, malej architektúry (návrh mo-
biliáru) a zelene. Počas prerokovania bolo často kladenou otázkou odvodnenie,
resp. odkanalizovanie historických pivníc
pod domami na námestí. V tejto súvislosti pripravujeme zriadenie pracovnej skupiny, ktorá sa tejto problematike bude venovať, aby sme mohli návrh riešenia zahrnúť
do realizačného projektu revitalizácie námestia. V súčasnosti prebieha prerokovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie
s dotknutými organizáciami a rovnako je
dokumentácia prístupná pre všetkých občanov na kontaktných miestach uvedených
v závere.
Financovanie
Keďže ide o tri stavby a troch investorov,
financovanie bude z rôznych zdrojov.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,
ktorý je investorom opravy potoka, bude
stavbu financovať s podporou Kohézneho
fondu (KF), Operačného programu životného prostredia/ochrana pred povodňami
(ŠR). Celkové oprávnené náklady projektu: 2 800 000€ (80% KF, 15% ŠR, 5%
vlastné zdroje).
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.
bude rekonštrukciu financovať z vlastných
zdrojov.
Mesto Modra v súčasnosti spracúva finančný plán získania finančných zdrojov. Zámerom je uchádzať sa o peniaze z európskych
fondov, resp. z iných grantových schém.
Hana HLUBOCKÁ, primátorka mesta
Strana neprešla úpravou. redakcie. Predlohy textov a obrázkov spracoval MsÚ Modra.
Dôvod rekonštrukcie námestia
Dôvodom rekonštrukcie námestia je nevyhovujúci, až kritický stav Stoličného potoka, ktorý tečie v uzavretom kanáli pod
námestím. Tento kanál má na viacerých
miestach porušenú klenbu a prepadáva sa.
Majiteľom a správcom potoka je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Ďalším
zámerom v tomto území je oprava vodovodného potrubia a kanalizácie zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,
a. s. Celkovo bude prácami zasiahnutých
60% povrchu námestia a priľahlých častí
ulíc. Povinnosťou obidvoch investorov bude po skončení podzemných prác upraviť
povrchy iba do pôvodného (asfaltového)
stavu. Vzhľadom na rozsah prácami dotknutého územia sa mesto rozhodlo v súčinnosti s oboma investormi pokračovať
v rekonštrukcii a revitalizácii námestia.
12
M O D R A N S K É Z V E S T I • R e k o n š t r u k c i a n á m e s t i a L´ . Š t ú r a v M o d r e
Strana neprešla úpravou. redakcie. Predlohy textov a obrázkov spracoval MsÚ Modra.
Charakteristický priečny rez.
Vizualizácia - pohľad od Hornej brány.
M O D R A N S K É Z V E S T I • R e k o n š t r u k c i a n á m e s t i a L´ . Š t ú r a v M o d r e
13
Architektonicko-urbanistický návrh riešenia námestia.
Vizualizácia - pohľad na námestie.
Strana neprešla úpravou. redakcie. Predlohy textov a obrázkov spracoval MsÚ Modra.
Vizualizácia - priestor námestia.
14
M O D R A N S K É Z V E S T I • R e k o n š t r u k c i a n á m e s t i a L´ . Š t ú r a v M o d r e
Doprava počas rekonštrukcie námestia
Rekonštrukcia námestia Ľudovíta Štúra si vyžiada zásadne
zmeny v organizácii dopravy, a to nielen v našom meste, ale aj
v širšom kontexte v rámci regiónu.
Rekonštrukčné práce sa dotýkajú
územia od Starej vinohradníckej
školy po otvorené koryto potoka
pri Hoteli MKM. Práce sa budú
robiť etapovite. Najzložitejším
Autobusová
doprava počas
prác
Strana neprešla úpravou. redakcie. Predlohy textov a obrázkov spracoval MsÚ Modra.
Zmeny v doprave sa dotknú aj
cestujúcich autobusmi. Počas rekonštrukčných prác bude hlavný
prestupový uzol autobusovej dopravy premiestnený z námestia
Ľ. Štúra pred Obchodný dom na
Dukelskej ulici. Autobusy budú
premávať podľa platných cestovných poriadkov jednotlivých prepravných spoločností po vyznačených obchádzkových trasách
v meste. Ostatné zastávky budú
fungovať bez zmien a obmedzení.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta
Dôležité
kontakty,
informácie
Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu ako aj podrobnejšie informácie sú k dispozícii počas
stránkových hodín na:
Kancelária 1. Kontaktu, Štúrova
59, 900 01 Modra
Mestský úrad Modra, Dukelská
38, 900 01 Modra
www.modra.sk, samostatná sekcia, „Námestie Ľ. Štúra“
Infolinka: 033/69 08 333, 033 /
69 08 300, 033 / 69 08 317
e-mail: [email protected]
Informácie k rekonštrukcii námestia pripravili:
Ing. arch. Andrea Balážová Bachorecová/ Referát územného
plánovania a ochrany pamiatok
Ing. Marek Fico/Referát dopravy
a tech. infraštruktúry
Mgr. Andrea Kuzmová/Referát komunikácie a zahraničných
vzťahov.
(msú)
úsekom je Horná ulica, ktorá sa
bude robiť na viacero etáp a z toho dôvodu bude rozkopaná v prvej
etape rekonštrukcie vody a kanalizácie a následne v štvrtej etape
rekonštrukcie potoka. Celkovo
treba dlhodobo rátať s obmedzenou dopravou na námestí a časti
Štúrovej ulice, Hornej ulice a časti Dukelskej ulice. Rekonštruované územie nebude prejazdné pre
žiadnu tranzitnú dopravu a mesto
Modra nebude celkovo prejazdné
pre tranzitnú ťažkú nákladnú dopravu nad 7,5 tony, s výnimkou
autobusovej dopravy.
Obchádzková trasa je navrhnutá
v samostatných jednosmerných
jazdných pruhoch (viď obrázok),
doplnená záchytnými parkoviskami.
Počas celého obdobia stavebných
prác bude doprava v úseku od
Baštovej ulice po Starú vinársku
školu vedená jedným jazdným
pruhom a regulovaná svetelnou
signalizáciou.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika/Inzercia
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Frič Simon
10. 12.
Gatyáš Matej
5. 12.
Prokšová Kristína
4. 12.
Opustili nás:
Chromý Ľudovít, 63 r.
3. 12.
Rarigová Matilda, 89 r. 4. 12.
Danková Edita M., 86 r. 11. 12.
Cíferský Rudolf, 90 r.
13. 12
Belicová Jana, 50 r.
15. 12.
RNDr. B. Federičová, 62 r. 16. 12.
PharmDr. J. Matovičová, 51 r.17. 12.
Zochová Mária, 83 r.
21. 12.
Grausová Marta, 69 r. 24. 12.
Žilinčanová Eva, 69 r. 27. 12.
Paulíková Pavla, 82 r. 29. 12.
Jubilanti:
85 ročný
Krebs Jozef
29. 1.
80 roční
Lošonská Helena
28. 1.
Singhoferová Agneša
28. 1.
75 roční
Kratochvíla Karol
23. 1.
Šafranková Viera
4. 1.
70 roční
Ing. Gabrišová Libuša
23. 1.
Ing. Harvan Ivan
28. 1.
Hrdlovičová Margita
6. 1.
Kukučková Marta
2. 1.
MUDr. Lipták Ivan
16. 1.
Lukáč Rudolf
14. 1.
Mgr. Mašánová Jana
12. 1.
Ing. Richter Karol, CSc. 23. 1.
Ing. Volek Pavel
16. 1.
Eva HORVÁTHOVÁ, ev. obyv.
Zosobášili sa:
Roman Valach
a Jana Srholcová
16. 11.
Ľuboš Kišoň
a Ing. L. Kľúčiková
28. 11.
Pavol Kubán
a Ing. Petra Babalová
27. 12.
Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
Seniori besedovali
s priateľmi z Bulharska
V Klube dôchodcov na Súkenickej ulici v Modre prijali začiatkom januára členovia miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska hostí z bulharskej Varny. Manželia, seniori Penka a Stojan Georgiev Anastasovi pravidelne navštevujú svojich príbuzných
v Modre.
Vo Varne sa aktívne zúčastňujú
organizovaných podujatí v Klube
dôchodcov miestnej časti Asparuchovo. Modranských seniorov
informovali o kultúrnych, športových, zdravotných a iných poznávacích podujatiach, ktoré v klube
organizujú. Priniesli ukázať i ručné práce, pestrofarebné vyšívané obrusy, dečky, podušky a iné
výrobky, ktoré zhotovila Penka
v klube. Stojan si v Modre zahral
svoje obľúbené šachy s členom ša-
chového družstva Kamilom Petrakovičom. Ocenil víťazstvo svojho súpera z Modry. Vzhľadom
na to, že v Bulharsku je rozsiahla
vinohradnícka výroba, hovoril aj
o svojom vinohrade a víne. Ocenil kvalitu modranských vín, ktoré
vzhľadom na prírodné podmienky
sú iné ako domáce bulharské vína.
Predseda JDS Jaroslav Kintler
a ďalší členovia hovorili o skúsenostiach klubovej činnosti seniorov v Modre. Informovali i o družobnej spolupráci so seniormi
z Hustopeče a Benátok nad Jizerou. Vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu so zahraničnými partnermi. Poznajú prímorské letoviska
Zlaté piesky pri Varne, vyrástli tu
moderné rekreačné strediská, ktoré opäť vítajú turistov zo Slovenska.
(matik)
S láskou spomíname
26.1.2014 uplynulo 8 rokov čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec Jozef Slovák. S láskou spomína smútiaca rodina.
Tichá spomienka
26.1.2014 uplynulo 11 rokov od smrti našej milovanej mamičky, babičky a prababičky Heleny Peškovej. S láskou v srdci spomína celá rodina.
Tichá spomienka
7. 12. 2013 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila naša
drahá mama, babka a prababka Ružena Bartošová, rod.
Čepcová. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
Spomienka
3. 2. 2014 si pripomíname 10. výročie tragickej smrti nášho otca, dedka a modranského lekárnika RNDr. PhMr.
Vojtecha Fodora. Mnohí si ho pamätajú v bielom plášti za
tárou, ochotného pomôcť a poradiť, mnohí zo školských
tried, kde študentov zasväcoval do tajov chémie a latinčiny, či z kostolných lavíc, ktoré nikdy neopustil, napriek perzekúcii v časoch minulých. Odišiel náhle, bez rozlúčky. Sú veci, ktoré nechceme, aby
sa stali, ale musíme ich akceptovať, sú ľudia, bez ktorých nemôžeme žiť,
ale musíme ich nechať odísť. A keď sa niekto, koho milujeme stane spomienkou, zo spomienky sa stane poklad. A my tento poklad každodenne
nosíme v srdci. Dcéry s rodinami.
Poďakovanie
18. januára 2014 sme sa rozlúčili s pánom Františkom Dudom, ktorý nás navždy opustil 15. januára 2014 vo veku 83 rokov. Podstatnú
časť svojho života pracoval ako vedúci pivnice Školského majetku
vinárskej školy v Modre (dnes Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska). Za nekonečný rad študentov, ale aj za kolektív spolupracovníkov pivnice mu touto cestou ďakujem. Svoju prácu mal veľmi rád.
S trpezlivosťou a ochotne nám poskytoval cenné informácie a rady
z oblasti vinárstva. Vážený pán František Dudo, nech Vám je zem slovenská ľahká, odpočívajte v pokoji! Miroslav Dudo.
Spomíname
26. 12. 2013 uplynul prvý smutný rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, svokor, dedko a pradedko Anton Jurčovič. S úctou a láskou na neho spomíname a za tichú spomienku ďakujeme. Smútiaca rodina.
Nezabudneme
21. 12. 2013 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila
Božena Hajdušková. S láskou a úctou spomínajú rodina a známi.
Ticho spomíname
10. januára 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý otec, dedko, pradedko keramický
maliar Viliam Peško. S láskou spomínajú synovia Ladislav a Rudolf s rodinami.
Spomienka
V smútku srdca si pripomíname 5. výročie úmrtia našej drahej a milovanej manželky, mamičky a babičky
Lýdie Mindekovej, ktorá nás navždy opustila dňa 29.
1. 2009. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku. S láskou a úctou k nebohej spomínajú
manžel a deti s rodinami.
Spomíname
23. 1. 2014 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko Jozef Albertovič.
S láskou spomínajú manželka Jaroslava, dcéry Bronka, Uršulka, vnúčatá Ninka, Timko a ostatná smútiaca
rodina.
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
Akadémia
počítačov
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia otvára v Modre ďalšiu
Akadémiu počítačov pre seniorov.
Kurzy sú určené pre začiatočníkov so zameraním na získanie základných počítačových vedomostí a zručností. Všetci záujemcovia
z Modry, Pezinka a okolia sa môžu prihlásiť telefonicky na tel. čísle: 0905 960 797 alebo e-mailom:
[email protected]
(revia)
Darovali knihy
Revia už deviaty rok potešila spolu s anonymnými darcami srdiečka
123 detí z Pezinka, Modry a okolitých obcí vďaka projektu Otvor
srdce, daruj knihu. Práve vďaka
tomuto projektu boli vybrané deti
zo sociálne slabších rodín obdarované vytúženými knižkami. V roku 2013 bol projekt realizovaný
v kníhkupectvách LIBRI a FOLLY
v Pezinku a Modre, pričom vďaka
dobrovoľným príspevkom boli zakúpené knižky pre deti z 12 základných a stredných škôl a centier
v celkovej hodnote 1303 EUR.
Celková hodnota doteraz darovaných kníh prostredníctvom projektu Otvor srdce, daruj knihu je 9 328
€.
Nadácia REVIA
Grantové
kolá Revie
Máte zaujímavé nápady k vylepšeniu kvality života vo svojom okolí? Nadácia REVIA i v tomto roku
poskytuje možnosť získať finančné
prostriedky na Vaše projekty v nasledovných termínoch:
• uzávierka 1. grantového kola je
26. februára 2014
• uzávierka 2. grantového kola je
18. mája 2014
• uzávierka 3. grantového kola je
21. septembra 2014
Bližšie informácie s kritériami,
podmienkami a elektronické žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nájdete na webovej stránke
nadácie: www.revia.sk, prípadne
sa môžete informovať telefonicky
na 0905 960 797 alebo mailom na
[email protected] Tešíme sa na Vaše
projekty.
Nadácia REVIA
Nová informačná tabuľa na Zámčisku
Turisti, ktorí v posledných týždňoch navštívili vrch Zámčisko nad
Modrou si už určite všimli, že na jeho vrchole bola okrem novej
vyhliadky postavená aj nová informačná tabuľa. Výrobu a osadenie masívnej drevenej konštrukcie tabule zabezpečilo mesto
Modra. Samotný informačný panel s textom, grafikou a obrázkami vytvorilo a dodalo Občianske združenie Hradiská, ktoré sa
v spolupráci s internetovým portálom www.hradiska.sk zaoberá
slovanskými hradiskami na Slovensku a ich zviditeľňovaním.
Zámčisko slúžilo pred 1200 rokmi ako opevnené drevozemné
hradisko našich predkov Slovanov, ale využité bolo aj v období
13. storočia. Dnes však iba málokto dokáže bez kvalitného výkladu identifikovať pozostatky
tohto významného opevnenia.
Preto je veľmi vhodné, keď turisti, ktorí prechádzajú cez Zámčisko sa práve formou informačnej tabule s textom a obrázkami
dozvedia, na akom významnom
mieste sa nachádzajú. Text tabule združenie konzultovalo
s archeológom, Dr. Zdenkom
Farkašom, ktorý v minulosti na hradisku vykonával
výskumy. Zároveň nám na
účely tabule poskytol aj obrázky nálezov v kvalitnom
rozlíšení. Obrázok hradiska, z ktorého si každý môže
utvoriť predstavu o tom ako
hradisko kedysi vyzeralo, pre
nás vytvoril modranský akad.
maliar Tomáš Polonský. Tabuľu
bola odhalená 20. októbra 2013
a „pokrstená“ pravou staroslovanskou medovinou zo slovanského picieho rohu.
Hradisko využívali pôvodní
„Modrania” v období Veľkej Moravy (9. storočie) najmä ako útočisko pred nepriateľom v nepokojných časoch. Vždy keď hrozilo
nebezpečenstvo, že na územie ich
sídlisk vtrhne nepriateľ, obyvatelia sa uchýlili na opevnené Zám-
čisko, kde mali oveľa väčšiu
šancu na obranu, ako v neopevnenom sídlisku na území Modry. Po
odchode nepriateľa sa opäť vrátili do svojich domovov. Je však
pravdepodobné, že na hradisku
aj v čase mieru sa zdržiavala časť
obyvateľov, a to prinajmenšom
strážna posádka. Hradisko má totiž aj veľmi výhodnú strategickú
polohu, veď sami sa môžete presvedčiť o tom, aký skvelý výhľad
mali obrancovia hradiska na široké okolie. Možno preto predpokladať aj strážnu funkciu hradiska. Množstvo železných klincov,
nájdených na hradisku nasvedčuje, že tu stáli drevené, zrejme zrubové domy.
Výrobu informačnej tabule v plnom rozsahu financovalo mestom
Modra spolu s Bratislavským samosprávnym krajom. Veríme, že
tabuľa prispeje k lepšej informovanosti turistov, ktorí
na toto magické miesto zavítajú a že sa nestane obeťou
vandalizmu. Ďakujem mestu Modra, najmä primátorke
a zamestnancom mestského
úradu za ústretovosť a pomoc pri tomto projekte.
JUDr. P. JENČÍK,
riaditeľ OZ Hradiská
Medzinárodné rokovanie hasičov v Modre
Záverom roka sa uskutočnilo v Modre medzinárodné rokovanie
delegácií členských krajín CTIF /svetovej organizácie hasičov/ založenej v Paríži v roku 1900. Dvojdňového pracovného rokovania Komisie Podunajských krajín, ktorá sa trvale venuje otázkam
protipovodňovej ochrany a medzinárodnej bilaterálnej i multilaterálnej spolupráce hasičských zborov pri organizácii vzájomnej
pomoci pri povodniach, záplavách i ďalších mimoriadnych situáciách, živelných pohromách a ekologických haváriách sa zúčastnili vrcholní predstavitelia Maďarska, Spolkovej republiky Rakúska, Slovenska, Slovinska, Chorvátska i Českej Republiky.
Delegáciu hostiteľskej krajiny Slovenska viedol prezident
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR PhDr. Ladislav Petho, generálny sekretár DPO SR Vendelín
Horvát, vedúci sekretariátu Ing.
Ján Parčiš, ako tlmočník sa zúčastnil rokovania vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec. Návštevu privítala v hoteli Sebastian
primátorka mesta Ing. Arch. Hana Hlubocká. S príhovorom vystúpil prezident HaZZ plukovník
JUDr. Alexander Novotný a riaditeľ OR HaZZ Pezinok plk. Ing.
Emil Moťovský.
Počas rokovania na tému povodne postupne vystúpili s referátmi delegáti všetkých zúčastnených krajín. Venovali sa aj otázke
vzájomnej cezhraničnej pomoci,
zvlášť na riekach Dunaj a Morava. Bolo konštatované, že vďaka
systematickej práci pri budovaní
ochranných hrádzí, bolo v tomto
roku Bratislava ochránená pred
zaplavením a veľkými škodami.
Hostia navštívili SNM-Múzeum
Ľ. Štúra, i novú expozíciu keramiky a diela Ignáca Bizmayera.
Pri slávnostnej večeri sa hosťom
predstavila i ZUŠ Modra. Vzorky
vín delegátom ponúkol predseda
spolku Vincúr Vincent Jakubec,
ktorý zožal zaslúžený potlesk
i poďakovanie hostí. Záverom
rokovania schválila komisia vypracované dokumenty organizačné i personálne otázky a tiež termíny rokovaní do budúceho roku
2014. Novozvolený predseda komisie CTIF pán E. EORY, dlhoročný prezident hasičského zväzu
Slovinska sa poďakoval za dobré
podmienky na rokovanie predstaviteľom DPO SR a mestu za prijatie i zaujímavý program.
Peter RONEC,
(red, krátené)
Foto: archív OZ
16
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra
17
uviedla jednotlivé skladby žiakov
v hre na klavíry, flaute, trúbke,
akordeóne a husliach. Koncert sa
rodičom i ostatným poslucháčom
páčil, pozornosť upútali najmä
vianočné koledy. Majstrovstvo
mladých umelcov ocenili i prítomní hostia z Bulharska neutíchajúcim potleskom.
(matik)
Novoročný koncert ZUŠ.
Violončelová jeseň má svojich víťazov
Laureátkou súťaže je Ivetka Cibuľová zo ZUŠ Modra
V dňoch 21. a 22. novembra sa v priestoroch hotela Sebastian v Modre uskutočnil 2 ročník celoslovenskej súťaže v hre na violončelo s názvom Violončelová jeseň. Organizátorom súťaže bola Rada rodičov
pri ZUŠ Modra v spolupráci so ZUŠ Modra a mestom Modra.
Po slávnostnom otvorení súťaže
pristúpila riaditeľka ZUŠ v Modre Lýdia Cibulová k losovaniu,
ktoré určilo poradie súťažiacich.
Výkony mladých umelcov hodnotila odborná päťčlenná porota
v zložení popredných výkonných
umelcov a pedagógov škôl: predseda Ján Slávik a členovia: Jozef
Podhoranský, Eugen Prochác,
Jozef Podprocký, Jiří Bárta /ČR/.
Záverom prvého dňa odohral výnimočný koncert jeden z porotcov, český umelec Jiří Bárta.
Výsledky súťaže Violončelová
jeseň 2013:
I. kategória
Zlaté pásmo: Anička Lugovkina,
Súkromná ZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica (24 b.) Strieborné
pásmo: Agáta Škrabanová, ZUŠ
Istrijská, Bratislava (20,33 b.),
Kvido Pokluda, ZUŠ Istrijská,
Bratislava (19 b.), Hana Bereníková, ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok
(19 b.) Bronzové pásmo: Lukáš
Kachnič, Súkromná ZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica (18,66 b.),
Kvetoslava Lenhartová, ZUŠ Rajec (18,33 b.)
II. kategória
Zlaté pásmo: Iveta Cibulová,
ZUŠ Modra (24,33 b.), Nicola Adamcová, ZUŠ Ľ. Rajtera,
Bratislava (22,00 b.), Juraj Bendík, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava
(21,33 b.), Mária Foltánová, ZUŠ
Rajec (21 b.)
Strieborné pásmo: Martin Leginus, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava
(20,33 b.), Eliška Moravčíková,
ZUŠ Istrijská, Bratislava (19 b.)
Sústredenie pred vystúpením.
III. kategória
Zlaté pásmo: Rebekah Lesan,
ZUŠ J. Kowalského, Bratislava
(23,33 b.), Marcel Petráš, ZUŠ
Modra (22 b.), Alex Halász, ZUŠ
Moldava nad Bodvou (21 b.)
Strieborné pásmo: Kristián Mrva, ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok
(20,66 b.), Juraj Glasnák, ZUŠ L.
Árvaya, Žilina (19 b.)
Bronzové pásmo: Matúš Samuel Trifán, ZUŠ M. Hemerkovej,
Košice (18,33 b.), Jakub Chudík,
ZUŠ Zvolen (18,33 b.), Benjamín Oros, ZUŠ Hálkova, Bratislava (18 b.)
IV. kategória
Zlaté pásmo: Juraj Škoda, ZUŠ
Zvolen (23 b.)
Strieborné pásmo: Patrik Zastko, Súkromná ZUŠ Pink Harmony, Zvolen (20,66 b.), Lucia
Benková, ZUŠ M. Hemerkovej,
Košice (20 b.)
V. kategória
Zlaté pásmo: Filip Halečka,
ZUŠ J. Fabiniho, Spišská Nová
Ves (23,66 b.)
Strieborné pásmo: Natália Prochácová, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava (20,44 b.), Karolína Kolenčíková, ZUŠ J. Kresánka,
Bratislava (20 b.), Georgő Nagy,
ZUŠ Š. N. Šamorínskeho, Šamorín (19 b.)
VI. kategória - komorná hra
Strieborné pásmo: Ján Rosina,
Stanislav Sivčo, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava (20 b.)
VI. a kategória - komorná hra
Zlaté pásmo: Kvetoslava Lenhartová, Rastislav Kotian, ZUŠ
Rajec (23 b.)
Cena za klavírnu spoluprácu
Alena Hučková, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava
Cena primátorky mesta Modry
Kvetoslava Lenhartová, Rastislav Kotian, ZUŠ Rajec
Cena skladateľa
Rebekah Lesan, ZUŠ J. Kowalského, Bratislava
Laureát súťaže
Iveta Cibulová, ZUŠ Modra
(red)
Losovanie poradia súťažiacich.
Foto: 2x JK
V pondelok 13. januára 2014 sa
konal v Sobášnej sieni v Modre
Novoročný koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Modre.
Za účasti primátorky mesta Ing.
arch. Hany Hlubockej vystúpili
žiaci hudobného odboru so svojimi skladbami. Riaditeľka ZUŠ
v Modre Mgr. art. Lýdia Cibulová
Foto: matik
Hudobníci modranskej ZUŠ
koncertovali na nový rok
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra
Dedičstvo
našich
predkov
Malokarpatská knižnica v Pezinku a SNM – Múzeum Ľudovíta
Štúra v Modre vás pozývajú na
výstavu nedajme zahynúť dedičstvu predkov. Výstava fotografií predstavuje pamiatky drobnej ľudovej architektúry, najmä
sakrálneho charakteru v mestách
a obciach Bratislavského samosprávneho kraja. Výstavu si môžete pozrieť v Múzeu Ľ. Štúra
na Štúrovej 84 do konca januára
2014 v pondelok – piatok od 8.30
do 15.30. Prehliadku mimo otváracích hodín múzea treba dohodnúť vopred.
(red)
Pamätné stretnutie venované Júliusovi Dérerovi
Druhý sviatok vianočný je pripomienkou prvého mučeníka svätého Štefana. Je priam symbolické, že tento deň sa spája aj so
slovenským martýrom, evanjelickým farárom Júliusom Dérerom. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra a Modranská
Beseda pripravili 26. decembra spomienku, ktorou si pripomenuli neľahký osud tejto výnimočnej osobnosti.
J. Dérer pochádzal zo známej rodiny Dérerovcov, ktorá sa zapísala
do dejín československej politiky,
lekárskej vedy, kultúry a evanjelickej cirkvi. Modra sa spája s prvým
Dérerovým kaplanským účinkovaním po boku farára Samuela Zocha,
kedy sa názorovo formoval. Tak
ako Samuel Zoch v Modre, stal sa
v Dačovom Lome z J. Dérera empatický farár i angažovaný politik.
Po takmer štvrť storočí sa Dérer do
Modry vrátil. Zaujal miesto evanjelického farára a správcu evanjelic-
kého sirotinca v najťažších rokoch
druhej svetovej vojny. Modranská
evanjelická fara sa za jeho účinkovania stala miestom lásky, kresťanského porozumenia a najmä
útočiskom bezbranných. Útočisko
u farára našli evanjelici, katolíci
i židia. Okrem cirkvi sa angažoval
Dérer aj v politike, prostredníctvom ktorej hájil záujmy a potreby
ľudí a posilňoval vieru politických
väzňov. Zásadová povaha spravodlivého farára Dérera nezostala bez
povšimnutia ani v 50. rokoch. Pro-
ti stovkám nepohodlných ľudí boli
vykonštruované procesy, J. Dérer
bol v roku 1957 z postu evanjelického farára odvolaný a vysťahovaný z Modry. Zomrel v čase najkrajších rodinných sviatkov zlomený
a znevážený. Pamätné stretnutie sa
konalo v sirotinci, kde Dérer poskytol domov a lásku deťom bez
rozdielu vierovyznania. Za záchranu židovských detí štát Izrael Dérerovi udelil najvyššie vyznamenanie
Spravodlivý medzi spravodlivými. Na pamiatku J. Dérera sa konali slávnostné Služby Božie, ktoré odslúžil farár Martin Šefranko.
Vianočné spomienkové stretnutie
v sirotinci obohatili hrou na gitare
manželia Wieczorekovci z Poľska
a Matej Zigo hrou na violončele.
Agáta PETRAKOVIČOVÁ
Dcéra farára Dérera,
Emília (vpravo), s priateľkou Annou Bibzovou.
Farárka Eva Oslíková otvára spomienkový večer.
Slovenské národné múzeum oslavuje 120 rokov
Myšlienka zriadenia národného múzea sa objavovala na Slovensku už od počiatkov národného obrodenia a vrcholila v čase vzniku Matice slovenskej. Pevnejšie organizačné a zbierkotvorné základy však položila až v roku 1893 Muzeálna
slovenská spoločnosť, ktorá vznikla predovšetkým vďaka
neúnavnému úsiliu Andreja Kmeťa, zakladateľa Slovenského národného múzea. Počas viac ako 100 ročného pôsobenia
Slovenské národné múzeum, ktorého historické jadro vzniklo
v centre národných snažení Slovákov v minulom storočí v Turčianskom Svätom Martine, prešlo zložitým procesom formovania i početnými organizačnými zmenami. Dnes už rozsiahla celoštátna inštitúcia spravuje vyše trojmiliónový zbierkový fond.
Slovenské národné múzeum
pri príležitosti svojho jubilea
pripravilo výstavu s názvom
120 rokov Slovenského národného múzea a vydalo publikáciu s rovnomenným názvom,
ako vyjadrenie vďaky a prejav úcty súčasných zamestnan-
cov Slovenského národného
múzea niekoľkým generáciám
múzejníkov, ktorí stáli pri zrode múzea, ktorí aj v neľahkých
dobách budovali múzeum, rozširovali jeho zbierkový fond
a vynakladali nemalé úsilie na
záchranu, ochranu a prezentá-
ciu súčastí národného kultúrneho dedičstva.
Slovenské národné múzeum je
vrcholná štátna zbierkotvorná,
vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti
múzejnej činnosti v Slovenskej
republike. Zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva,
vedecky zhodnocuje, ochraňuje
a sprístupňuje zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej prírody a spoločnosti,
slovenského národa a etnických
spoločenstiev a prostredníctvom
stálych expozícií, výstav, publikačnej činnosti prezentuje zbierkové fondy doma i v zahraničí.
SNM plní svoje úlohy prostredníctvom riaditeľstva a 18 špe-
cializovaných múzeí, ku ktorým
patrí od 1. januára 2006 aj Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre,
a ktoré si svoje 50. výročie založenia pripomenie v roku 2015.
V roku 2016 uplynie 60 rokov
od sprístupnenia Pamätnej izby
Ľudovíta Štúra.
Výstavu si môžu návštevníci
pozrieť v priestoroch sídelnej
budovy SNM v Bratislave na
Vajanského nábreží do 30. novembra 2014 denne okrem pondelka, v čase otváracích hodín:
september - jún: 9.00 h do 17.00
h, júl - august: 10.00 do 18.00 h.
Publikáciu si záujemcovia môžu
kúpiť v pokladni múzea v Bratislave, ale i v Múzeu Ľ. Štúra
v Modre.
(mľš)
Foto: Martin Bibza, 2x
18
MODRANSKÉ ZVESTI • História
Historický kalendár – časť 37.
26. decembra 1998 zomrel vo
veku 79 rokov Karol Gábriš.
Narodil sa 2. februára 1919
v Liptovskom Mikuláši – Palúdzke.) Po absolvovaní teologického štúdia pôsobil krátko ako katechéta na gymnáziu
v Bratislave, potom ako kaplán
v Modre. Tu spolupracoval v rokoch 1944 až 1945 pri záchrane židovských detí, ktoré boli
v tom čase v evanjelickom sirotinci, aby sa zabránilo ich zavlečeniu do koncentračného tábora.
Neskôr bol farárom v Pezinku,
profesorom a dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty
a predsedom Ekumenickej komisie prekladu Biblie, ako odborník na novozmluvnú problematiku. Bol autorom početných
publikácií a vysokoškolských
kompendií.
10. januára 2004 zomrel
v Modre vo veku 93 rokov Viliam Peško. Ako syn paliča keselskej pece bol predurčený na
život v modranskej majolike.
Vyučil sa za džbankára a maliara. Tridsať rokov pôsobil ako vedúci maliarskej dielne a vychoval desiatky keramických učňov.
Vzdelanie, ktoré získal ešte od
Heřmana Landsfelda si doplnil
štúdiom na Verejnej škole umeleckých remesiel v Bratislave
pod vedením prof. Liebschera
a akademickej maliarky Júlie
Kováčikovej – Horovej. Spolupracoval aj s ÚĽUV-om. V Múzeu Ľ. Štúra sa nachádza Medailón, kde sú zdokumentované
jeho spomienky na prácu v keramickej dielni. Je tam zazna-
menaná i dobová keramická terminológia a mnohé fotografické
zábery zo starých dielní. V roku
1983 získal diplom Majstra ľudovoumeleckej výroby. Jeho keramické reliéfy zdobia mnohé
verejné priestory nielen v Modre ale aj na celom Slovensku. Je
pochovaný na modranskom cintoríne.
12. januára 1909 sa narodil
v Budapešti Jozef Ilečko. Po
maturite na gymnáziu v Bratislave sa zapísal na Právnickú fakultu, ale po dvoch semestroch
prešiel na Karlovu Univerzitu
v Prahe, kde rozvíjal svoj maliarsky talent. V rámci študijných pobytov pôsobil v európskych centrách umenia. Ako
slobodný umelec žil v Piešťanoch, Revúcej i v Košiciach.
V Modre pôsobil ako umelecký poradca v keramickej dielni.
Modra sa mu stala domovom.
Jeho ateliér priťahoval umelcov
zo širokého okolia a stal sa duchovným zázemím a centrom
modranského kultúrneho diania.
Patril k silnej generácii výtvarníkov, ktorí kliesnili cestu modernému slovenskému umeniu
v maľbe, grafike i v knižnej kultúre. Je pochovaný na modranskom cintoríne.
12. januára 2004 zomrel vo veku 88 rokov Ján Pelikán. Po
maturite v Bratislave a štúdiu
na právnickej fakulte získal titul doktora práv. V päťdesiatych
rokoch bol prenasledovaný, preradený do výroby a musel zanechať právnickú profesiu. Doplnil
si kvalifikáciu na konzervatóriu
a potom vyučoval na Ľudovej
škole umenia hru na akordeón.
Komponoval populárne piesne,
ktoré spievali významní slovenskí umelci ako napr. František
Krištof Veselý a Dr. Janko Blaho. Napísal i operetu “Ej horička
zelená“. Žil a zomrel v Harmónii. Pochovaný je na modranskom cintoríne.
16. januára 1884 zomrel vo
veku 84 rokov Ján Galbavý.
Gymnázium vyštudoval v Nitre,
teológiu v generálnom seminári v Trnave. Ako kaplán pôsobil
i v Modre a potom bol farárom
v Jabloňovom. Je známy ako
propagátor spolupráce medzi
katolíckou a evanjelickou inteligenciou. Stal sa členom spolku Tatrín a po vydaní zatykača
na Ľudovíta Štúra v máji 1848
ho ukrýval na jabloňovskej fare a previedol ho na Moravu. Na
Záhorí vyvíjal horlivú národnú
činnosť a Vajanský i jeho spomína ako národného činiteľa v románe Kotlín.
19. januára 1814 sa v Modre
narodil Karol Emresz. Evanjelické gymnázium vyštudoval
v rodisku, lýceum v Bratislave, medicínu vo Viedni. Ako lekár pracoval v Šoproni. Napísal
prvú publikáciu o liečivých prameňoch v Uhorsku.
19. januára 1829 zomrel v Bratislave vo veku 75 rokov Michal
Kováč – Martini. Evanjelické
gymnázium absolvoval v Modre, kde bol jeho otec riaditeľom,
teologické štúdiá vo Wittenbergu, V Modre bol farárom nemeckého i slovenského cirkev-
19
ného zboru a superintendentom
Preddunajského dištriktu.
21. januára 1879 sa narodil
v Kútoch František Jehlička.
Zomrel 3. januára 1939 vo Viedni. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici, Ostrihome a v
Bratislave. Teológiu ukončil vo
viedenskom Pázmaneu. Pôsobil
ako kaplán v Modre, kde bol súčasne aj katechétom na učiteľskom ústave. Vypracoval sa na
univerzitného profesora filozofie v Budapešti a pod vplyvom
Ferdiša Jurigu sa zapojil do politickej činnosti. Bol poslancom
uhorského parlamentu za Slovenskú ľudovú stranu. Po prevrate bol poslancom Národného
zhromaždenia v Prahe. Po roku
1920 pôsobil na univerzite vo
Varšave, Washingtone a po roku
1926 ako politik a publicista vo
Viedni. Je považovaný za jednu
z najkontroverznejších postáv
slovenského národného hnutia.
31. januára 1924 sa narodil
v obci Veľké Rovné Vincent
Labaj. Vyučil sa v keramickej
dielni ako džbankár, venoval sa
i maľovaniu keramiky. Od roku
1963 začal úspešne pracovať pre
ÚĽUV. Jeho práce boli veľmi
žiadané a vystavoval ich na početných kolektívnych výstavách.
Je pochovaný na modranskom
cintoríne.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé
informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné podnety posielajte na [email protected]
(kvm)
V tomto roku si celý svet pripomína 100. výročie rozpútania
1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti chceme obnoviť vzácnu
pamätnú tabuľu na cintoríne v Modre, na ktorej boli zničené
mnohé fotografie padlých Modranov.
Prosíme preto o pomoc príbuzných vojakov padlých v 1. svetovej vojne, ktorých fotografie
boli zničené. Možno vo vašich
domácich archívoch nájdete
fotografie svojich príbuzných,
ktoré by pomohli k obnove poškodenej pamätnej tabule. Budeme radi, ak nám poskytnete
ich fotokópie a prinesiete ich
do Kancelárie prvého kontaktu
na Štúrovej 59 alebo ich pošlete
na adresu [email protected] Privítame, ak nám s fotografiami
poskytnete aj ďalšie údaje o vašich padlých príbuzných. Veríme, že aj s vašou pomocou sa
podarí obnoviť túto vzácnu pamätnú tabuľu.
(msú)
Foto: Jozef Tihányi
O pomoc prosíme príbuzných vojakov
padlých v prvej svetovej vojne
MODRANSKÉ ZVESTI • Navštívte/Relax
Fašiangy v Modre
Modranská kapustnica bude pred KD Ľ. Štúra
Milí Modrania, obdobie fašiangov, plesov a zábav je práve v plnom prúde. V týchto dňoch plesajú gymnazisti, hádzanári, futbalisti, zuškári, kresťania, rybári, poľovníci a určite aj mnohí iní. Aj
v Modre udržiavame tradície a zvyky a k nim patrí niekoľko rokov i celodenné zimné podujatie pod názvom Fašiangy v Modre.
V rámci neho sa uskutoční aj obľúbená a vyhľadávaná súťaž vo
varení najchutnejšej kapustovej polievky Modranská kapustnica.
Organizačné prípravy podujatia
sú už teraz v plnom prúde, diplomy pre víťazov i zúčastnených
sú vo výrobe, prihlášky do súťaže čakajú na svoje družstvá, vstupenky a žetóny sú pripravené pre
návštevníkov.
Všetko vypukne v sobotu 1. marca 2014 o 9.00 hodine slávnostným štartom vo varení kapustníc.
Súťaž sa uskutoční na novom
mieste. Presunieme sa z modranského námestia na priestranstvo pred Kultúrny dom Ľ. Štúra.
Priestor ponúka všetko vybavenie, vrátane parkovania, dodávky vody a elektriny. V budove
KDĽŠ bude prebiehať počas dňa
sprievodný program pre deti a rodičov. V záhrade za kultúrnym
domom zasa návštevník nájde
ukážky tradičnej malokarpatskej
zabíjačky, spojenej s predajom
mäsových výrobkov a ochutnávkou vín členov spolku vinárov
a vinohradníkov Vincúr.
Prvú marcovú sobotu spestria na
hlavnom pódiu na priestranstve
pred KDĽŠ zaujímavé hudobné
zoskupenia a folklórne súbory.
Dodržiavanie stanovených pravidiel súťaže vo varení kapustníc
bude sledovať odborná porota
a ochutnávanie odštartujeme na
pravé poludnie o 12.00.
Koniec fašiangov môžete teda
stráviť so svojimi blízkymi aj
v Modre na tradičnom celodennom podujatí, ktoré spája pobyt na čerstvom vzduchu, vôňu
a chuť dobrého jedla, príjemné
rozhovory a dobrú náladu.
Všetky podrobnosti, prihlášku
a podrobný štatút nájdete od 1.
februára v kancelárii Mestského
kultúrneho strediska Modra (tel.:
033/647 21 12), Sokolská 8; na
základe požiadavky zaslanej na:
[email protected] pošleme e-mailom; samozrejme budú dokumenty zverejnené na: www.modra.sk
a FB Mestské kultúrne stredisko
Modra.
(red)
Foto: Jk
20
Krížovka na január
Autor:
Juraj
Mitošinka
ruský
súhlas
skratka
pre letecké
krídlo
otec
nymfy
Aigíny
hľadal
niekde
niečo
(expr.)
Pomôcky:
Asopos,
KSS, run,
oron, cool
skratka
kuvajtských
noriem
skratka
pre
Norton
Utility
ochranný
materiál
na tovare
upadnutie
týkajúci sa
do chotéru
roby
vnútorná
strana
ruky
knôt,
po česky
pásmové
horstvo
1. časť
tajničky
2. časť
tajničky
otravné
látky (skr.)
4. časť
tajničky
skratka
glycínu
vyrubil
clo
pokry
rosou
5. časť
tajničky
verne
takisto,
rovnako,
neináč
jogizmus
ázijská
zavlažovacia
priekopa
bavlnená
tkanina
vyvíjaj
tlak
severský
škriatok
výborne
(hovor.)
odstrel
zn. rus.
lietadiel
postretne
tlač. ag.
Surinamu
tušia
(expr.)
odpad
z obilia
hlasno
džezový
štýl
predstieraný
druh
gongu
rozhlasová spoločnosť
Libanonu
značka
prvku
irídium
panické
vyberanie
vkladov
štekanie
opakovane
viedol
krúživý
pohyb
vody
pešky
vyháňa
klíčky
Cecília
(dom.)
epická
báseň
citoslovce
pohŕdania
typ
strednej
školy
Pomôcky: vydávať koorgandi, vový zvuk
LBS,EAK, zn. prvku
colón,aryk
kobalt
vydavateľ
skratka
pre a dato
menová
jednotka
v Kostarike
3. časť
tajničky
okaté
ženy
predmet
zbožňovania,
modla
MPZ Kene
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
Oprava
V minulom čísle Modranských zvestí sme
uverejnili v rozhovore s pánom Milanom
Ružekom pod názvom Rozlúčka s veľkou
láskou chybné priezvisko. Pánovi Ružekovi,
ako aj pánovi Róbertovi Peškovi sa osprave-
Riadková inzercia
dlňujeme a uvádzame opravu.
Našiel sa nástupca, ktorý bude po Vás pokračovať v značkovaní?
Áno. Je ním Róbert PEŠKO, Modran, momentálne žijúci v Dubovej. Je príkladne svedomitý a skromný. Zaručuje vysokú kvalitu
vykonanej práce.
Redakcia MZ
SPOJENÁ ŠKOLA, Komenského 25,
Pezinok, www.szspk.sk
n Kúpim záhradu, sad, lúku, pusták v HarV školskom roku 2014/2015 sa otvára
mónii.
Tel.: 0905 101 500
v Modre Vajanského 93
Kúpim vinohrad, pusták alebo lúku v časti
n Sebreky alebo v blízkosti. Tel.: 0904 919 853
PRÍPRAVNÝ ROČNÍK
n Kúpim starú vínnu pivnicu v Modre.
pre deti s odloženou školskou dochádz
Tel.: 0905 696 787
kou (narodené 1.1.2008 - 31.8.2008.)
n Kúpim starý vinohradnícky dom s vínnou
Edukácia:
pivnicou.
Tel.: 0905 696 787
• grafomotorických zručností
n Kúpim vinohrad, môže byť aj pusták alebo
• zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások
lúku.
Tel.: 0905 696 787
• matematických predstáv
n Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v do• sebaobslužných a pracovných zručností
mácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti
• samostatnosti v školskej práci
chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie
• reči a komunikačných schopností
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.).
• zdravého telesného vývinu
Tel.: 0918 250 910
• logopedická intervencia
n Michal Bednarovský - Klasická masáž.
V prípade záujmu kontaktujte:
Nová pracovná doba: Po – Pia už od 7:30 do
0911 971 652 – vedúca CŠPP
18:30 hod. Adresa: Vajanského 1, Modra 0905 495 001 – psychológ CŠPP
prízemie NSP.
Tel.: 0915 977 517
[email protected]
n Kupim záhradu, ovocný sad alebo starý
vinohrad v Harmónii a okolí, 10 až 20 árov.
Tel.: 0903 450 192
Dám
vinohrad
do
obrábania.
Tel.: 0904 448 109
n Odstúpim
zariadené
obchodné
priestory
v Modre
– pôvodne pren dajňa mobilného operátora.
Info na t. č.: 0944 238 545
1/2
celostranový
20x25,8cm 164,97 €
9,8x12,7cm 53,11 €
1/2
9,8x25,8cm 96,26 €
1/4
20x12,7cm 96,26 €
1/6 6,4x12,7cm 34,85 €
1/16 4,7x6,15cm 26,89 €
1/8
9,8x6,15cm 15,93 €
21
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport/Inzercia
22
Florbal v Modre nás baví
Pozvánka
na 21. Ples
hádzanárov
Hádzanársky oddiel TJ
Slovan Modra
pozýva
milovníkov
dobrej zábavy a plesov
na 21. Ples hádzanárov, ktorý sa uskutoční v piatok 31. 1.
2014 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra. Začiatok plesu je od 19.00
hod. Cena vstupenky je 10 €.
Vstupenky si môžete zakúpiť
u správcu Športovej haly ZŠ Ľ.
Štúra, Komenského 1/A v pracovné dni od 15.00 – 20.00 hod.
(hy)
Lengyel, F. Čukaš, P. Griger, D.
Antol, S. Modrovský, R. Klamo,
A. Tóth, P. Pukančík, A. Hojko,
P. Gula v bráne s Š. Karikom
sa zatiaľ o víťazstvo pobili vo
dvoch zápasoch. Tešíme sa spoločne z hry, z gólov a dobrých
výsledkov, držte nám palce aj
v ďalších zápasoch sezóny.
Florbalový klub FBC Blueberries Modra zastrešuje 120 členov, z toho 90 detí. Ženy hrávajú najvyššiu florbalovú súťaž
na Slovensku, muži 1. ligu a tak
reprezentujú mesto na celoslovenskej úrovni. Klub sa však
momentálne trápi s finančnými
problémami, ktoré sú spôsobené
slabou podporou zo strany mesta a hlavne prenajatím mestskej
športovej haly hádzanárskemu
klubu HK Slovan Modra, čím
sa nám zvýšili výdavky na prenájom za halu zo symbolických
0,03 € na 20 € za hodinu tréningu. Ďakujeme rodičom detí, ktorí aj v takejto situácií prispievajú
na činnosť florbalového klubu.
Ivana KOREŇOVÁ
http://www.blueberries
-modra.sk/
Mladšie dorastenky úspešné
na hádzanárskom turnaji v Stupave
V polovici decembra, 15. 12.
2013, sa mladšie dorastenky HáO
Slovan Modra pod vedením trénera Františka Plška zúčastnili na
hádzanárskom turnaji v Stupave.
Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev, všetky zo Slovenska. Naše
mladšie dorastenky sa systémom
každý s každým postupne stretli
s družstvom HC Sporta Hlohovec (17:5), Jednota Sokol Gabor
Bánovce n./Bebravou (19:17),
domácou rezervou (13:11) až nakoniec nestačili len na domáce
„A“ družstvo, ktorému podľahli
po boji 16:20. V celkovom hodnotení obsadili veľmi pekné 2.
miesto. Modranské dievčatá za-
Foto: web
Mladšia prípravka (deti od 5 do
8 rokov) porazila rovesníkov zo
Záhorskej Bystrice i rovesníkov z florbalového klubu ŠK Lido Bratislava.V tíme Modry sa
v pozícií brankára predstavil T.
Drozda. Odhodlaní dávať góly
nastúpili M. Kováč, D. Peško, A.
Mosnák, M. Lengyel, P. Pukančík, bratia Froncovci a J. Nemček.
Hráči staršej prípravky M. Gavorník, V. Flaškár, M. Kollár, D.
foto: archív klubu
Tento školský rok sa florbalovému klubu FBC Blueberries
Modra podarilo otvoriť všetky mládežnícke kategórie. Florbal
sa hlavne medzi deťmi teší veľkej obľube. V Modre florbal pod
vedením trénerky Ivany Koreňovej trénujú a zúčastňujú sa zápasov regionálnej florbalovej ligy aj tí najmenší, modranská
mladšia a staršia florbalová prípravka. Pred Vianocami prípravkári odohrali spolu päť zápasov.
nechali na turnaji veľmi dobrý
dojem a tréner F. Plško bol s ich
športovým výkonom spokojný.
O ďalší pekný úspech nášho klubu sa v Stupave postarali: Dominika Valovičová, Kristína Žilin-
ská, Rebeka Turčinová, Eliška
Jurikovičová, Natália Fialová,
Martina Ježovičová, Barbora
Plávalová, Inéz Fabryová, Tereza
Bašková, Petra Polčicová a Mária Matejdesová.
(hy)
MODRANSKÉ ZVESTI • Navštívte
23
Mestská knižnica ponúka
zaujímavé knižné novinky
Milí čitatelia, príďte si teda vypožičať nové tituly pre deti a dospe-
lých z oblasti odbornej literatúry,
ale aj beletrie. Prečítajte si napríklad:
Světkové z továrny na smrt, Dejiny školstva a pedagogiky, Liečebný kód, Nežiaduci účinok: Smrť,
Krátka príručka pre majiteľa
šťastného psa, Všetci sme nahí
na facebooku, Origami, Doba jedová, Radosť zo záhrady na jeseň
a v zime, Oškvarky vo fľaši, Setkání z Kubou, Staviame z kameňa a z dreva, Rez ovocných drevín, Všetko o vykurovaní a úspore
energií, Návod na prežitie pre ženu, Farebný svet, Vianočné ozdoby z papiera,
Dievčenský jazdecký tábor, Hry
o život, Iba jeden deň, Ak mi uve-
Lucie Bílá – koncertný recitál
Vstupenky stále v predaji
Foto: archív LB
v Modre. Vstupné v predpredaji:
35,- EUR, vstupné pred koncertom: 40,- EUR
Predaj vstupeniek prebieha
v KDĽŠ Modra na Sokolskej ul.
č. 8. a v sieti Ticketportal.
Mestské kultúrne stredisko
v Modre vás pozýva srdečne
na koncertné vystúpenie známej českej umelkyne Lucie Bílej. Niekoľkonásobná držiteľka
Zlatého Slávika prijala ponuku
na predstavenie svojho recitálu
práve v meste Modra. Lucie Bílá vystúpi spolu s hudobníkom,
klaviristom Petrom Maláskom.
Koncert sa uskutoční 8. februára
2014 o 18.00 hodine vo Veľkej
sále Kultúrneho domu Ľ. Štúra
Luciu Bílú môžeme sledovať vo
väčšine významných muzikálov
českej scény (Bedári, Záhrada
rajských potešení, Dracula, Krysař). Jej domovskou scénou je
Divadlo Ta Fantastika, kde účinkovala takmer tri roky v titulnej
úlohe muzikálu Johanka z Arku, za ktorú dostala od Herecké asociácie Cenu Thálie 2000
v odbore „opereta, muzikál”.
V divadle vystupovala v muzikáli Excalibur, kde stvárnila dve
úlohy: kráľovnú Ginevra a čarodejnicu Morganu. Vo februári
2005 uviedlo Divadlo Ta Fantastika muzikál Láska je láska,
kde účinkuje Lucie v hlavnej
úlohe bez alternácie a v októbri
aj muzikál Elixír života. V októbri 2008 pripravilo Hudobné
foto 3x: archív
Mestské kultúrne stredisko spravuje okrem svojich ostatných stredísk aj Mestskú knižnicu. Tento jedinečný kultúrny stánok prešiel
v poslednej dobe čiastočnou rekonštrukciou priestorov. Pravidelne
je knižničný fond dopĺňaný novinkami rôznych žánrov. Inak tomu
nie je ani začiatkom roka 2014, knihovníčky vám ponúkajú nové
knihy, ktoré zaobstarali na základe požiadaviek čitateľov.
ríš, Zmätené dvojičky zo slepej
uličky, Na smrť, Dublin Street,
Grázlik Gabo v hlavnej úlohe,
Úplne najviac, Krycie meno Bežec, Prekonané výčitky, Mafiáni,
Prípad Sabotér, Druhé podanie,
Miluj ma, ak to dokážeš, V okovách nenávisti, Škola za rohom
alebo nezbedy školáka Šuška,
Môj nevlastný brat, Liek na smútok, Prípad Vendéta, Danny majster sveta, Päťdesiat odtieňov
slobody, Nejdem a basta!, Zoznam zákazov, Milovanie, Inferdivadlo Karlín premiéru muzikálu Carmen, veľkolepý pohľad
v broadwayskom štýle. Aj tu Lucie účinkuje v titulnej úlohe, za
ktorej stvárnenie je nominovaná
muzikálovú komisiou Herecké
asociácie na prestížnu cenu Thálie za rok 2008. Hviezdne obsadenie a nádherná hudba Franka
Wildhorna prinášajú úžasný divadelný zážitok, aký Praha doteraz nepoznala. Prvýkrát v histórii tu bolo uvedené vo svetovej
premiére dielo renomovaných
broadwayských autorov! V oblasti popovej hudby vydala Lucie Bílá celý rad sólových albumov, s ktorými úspešne dobýva
rebríčky tuzemských hitparád,
a jej hity ako „Ave Maria”, „Láska je láska”, „Trouba”, „Esemes” alebo „Miluji tě” pozná
takmer každý. Za osudovú možno označiť spoluprácu s dvojicou Soukup/Osvaldová, rovnako
tak ako javiskové „partnerstvo”
s klaviristom a skladateľom Petrom Maláskom.
Vo filme sme mohli Luciu Bílú uvidieť v úspešnej rozprávke
Princezná z mlyna, vo filmoch
Kráľ Ubu, Čas dlhov alebo v te-
no, Podfuk, Crowfieldská kliatba,
Ide o život, Zlatokopka, Básnik...
Nové knižky sa rýchlo požičiavajú, a ak si nenájdete tú, po ktorej
práve túžite, môžete si ju v modranskej Mestskej knižnici samozrejme aj rezervovať. Budete ju
mať tak k dispozícii ihneď po vrátení predchádzajúcim čitateľom.
Zároveň vás chceme požiadať,
aby ste knihy vracali v stanovenej dobre, nech si aj ostatní môžu
oddýchnuť pri dobrej knihe.
(msk, red)
levíznom rozprávkovom seriáli
O stratenej láske v úlohe hodné Pavoučnice. Z jej televíznej
tvorby nemožno vynechať jej
autorskú reláciu Lucie na Bílo.
V poslednej dobe Lucie prispela českému filmu napríklad naspievaním titulnej piesne k filmu Marie Poledňákovej „Líbáš
jako Bůh”.
Za svoj najväčší doterajší úspech
Lucie považuje svoje dve vystúpenia na hudobnom festivale
Pražská jar 98. V oblasti vážnej
hudby spolupracuje s poprednými českými symfonickými
orchestrami, svetovými sólistami a dirigentmi. Vďaka svojmu
mimoriadnemu talentu, humoru,
bezprostrednému vystupovaniu,
ale aj zmyslu pre pomoc tým,
ktorí ju naozaj potrebujú, sa radí medzi najpopulárnejšie a najobľúbenejšie osobnosti Čiech.
Iste aj vďaka týmto faktom je
mnohonásobnou držiteľkou prestížnych ocenení - televíznych
Cien TýTý, Českého slávika,
Cien akadémie populárnej hudby (predtým Gramy) a mnohých
ďalších významných ocenení.
(web)
Kultúrno-spoločenské podujatia v Modre vo februári a marci
1. 2. 2014 o 19.00 h. Ples seniorov
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: JDS v Modre, MsKS
Modra
2. 2., 19.00 h.: Hlasné čítanie; Alexander Hemon – Problém menom
Bruno; Večer s literatúrou, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: MsKS; +421 33 647 21 12, [email protected], www.modra.sk
5. 2., 18.00 h.: Tvorivo s radosťou; prezentačný večer SCVČ; Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: SCVČ v Modre, MsKS
Modra; +421 33 640 07 02, www.scvcmodra.sk
6. 2., 15.00 h.: Výstava žiackych prác v rámci projektu Výtvarná
Modra 2013; Termín trvania výstavy: 06.02. – 28.02.2014; výstavné
priestory SNM-MĽŠ, Štúrova 84, Modra, organizátor: SNM - Múzeum Ľ. Štúra v Modre; +421 33 245 41 05, www.snm.sk
Modranská kapustnica; KDĽŠ a priestranstvo pred KDĽŠ v Modre
organizátori podujatia: Mesto Modra, MsKS Modra, Spolok Vincúr
1. 3., 20.00 h.: Fašiangová zábava; Kultúrny dom Kráľová;
vstupné: 7 €, hudba: skupina MIX, organizátor: OZ Kraľovan;
+421 902 691 781
8. 3., 16.00 h.: Spievankovo – koncert pre deti; vstupné: 8 €; Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre; organizátori: MsKS Modra, Zahrajko s.r.o.;
+421 33 647 21 12, www.modra.sk,; Predpredaj vstupeniek v kancelárii MsKS Modra, Sokolská 8 alebo rezervácia na tel. čísle 033/ 647
21 12.
11. 3. 19.00 h.: Šťastné konce; divadelné predstavenie Radošinského
naivného divadla; Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre; organizátori: MsKS
Modra, Agentúra RND, s.r.o.; +421 33 647 21 12, www.modra.sk
16. 2., 15.00 h.: Biblický karneval; telocvičňa SCVČ v Modre, na
Štúrovej 34, organizátor: SCVČ v Modre; +421 33 640 07 02, www.
scvcmodra.sk
1. 3., 9.00 h.: Fašiangy v Modre; Pravá modranská zabíjačka;
8. 3., 16.00 h.: Spievankovo.
11. 3. 19.00 h.: Radošinské naivné divadlo - Šťastné konce.
foto: archív
8. 2., 18.00 h.: Lucie Bílá – koncertný recitál; Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre; vstupné: v predpredaji 35,00 € a pred koncertom 40,00 €,
organizátori: OZ Svetlá nad rampami, MsKS Modra; +421 33 647 21
12, www.modra.sk
Program Kina Mier na február 2014
1. 2., 19.00 – sob. Vlk z Wall Street.
23. 2., 16.30 – ned. Lego príbeh 3D.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Bellovičová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
Sokolská 8,900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo
na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 15. 1. 2014. Uzávierka nasledovného čísla: 12. 2. 2014. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Foto: web
1. 2., 19.00 – sob. Vlk z Wall Street, komédia, USA, 2013, 180 min., MN 15, 4 €
2. 2., 16.30 – ned. Niko 2, anim., Fín/Nem/Dán/Írsko, 2012, 75 min., MP, 4 €
2. 2., 19.00 – ned. Zuzana Michnová som slavná tak akurát, dokument, ČR, 2013,
94 min., MN 15, 2 €/3,5 €
5. 2., 19.00 – str. Paranormal Activity: Prekliati, horor, USA, 2014, 84 min., MN 15, 4 €
6. 2., 19.00 – štv. Perverzný sprievodca ideológiou, dokument, VB/Írsko, 2012, 134 min.
MN 15, 4 €
7. 2., 19.00 – pia. Čo keby sme žili spoločne?, dráma, Fra/Nem., 2013, 96 min., MN 12,
2 €/3,5 €
8. 2., 19.00 – sob.
47 Roninov, akčný, USA, 2013,119 min., MN 15, 6 €
9. 2., 16.30 – ned. Ja zloduch 2, animovaný, USA, 2013, 98 min., MP, 4 €
9. 2., 19.00 – ned. Zachráňte pána Banksa, komédia, USA/VB/Aust., 2013, 125 min.,
MN 12, 4 €
12. 2., 19.00 – str. Na život a na smrť, vojnový, USA, 2014, 120 min., MN 15, 4 €
13. 2., 19.00 – štv. 12 rokov otrokom, dráma, USA, 2013, 134 min., MN 15, 4 €
14. 2., 19.00 – pia. Nymfomanka II., dráma, Dánsko, 2014, 124 min., MN 18, 2 €/3,5 €
15. 2., 19.00 – sob. Dědictví aneb Kurvaseneříká, komédia, ČR, 2014, 106 min., MN 15, 4 €
16. 2., 16.30 – ned. Príšerky: Univerzita, animovaný, USA, 2013, MP, 4 €
16. 2., 19.00 – ned.
Herkules: Zrod legendy, akčný, 2013, USA, 90 min., MN 15, 6 €
19. 2., 19.00 – str. Zlodejka kníh, dráma, USA/Nem., 2013, 131 min., MN 15, 4 €
20. 2., 17.00 – štv.
Ja, Frankenstein, akčné sci-fi, USA/Aust., 2014, 92 min., MN 15, 6 €
21. 2., 19.00 – pia. Epizóda zo života zberača železa, dokudráma, Bos-Herc/Fra/Slov/Tal.,
2013, 75 min., MN 12, 2 €/3,5 €
22. 2., 19.00 – sob. Komorník, životopisný, USA, 2013, 132 min., MN 15, 4 €
23. 2., 16.30 – ned.
Lego príbeh, animovaný, Aust/USA, 2014, MP, 6 €
23. 2., 19.00 – ned. Všetko je stratené, dobrodružný, USA, 2013, 106 min, MN 15, 4 €
26. 2., 19.00 – str. Blízko od seba, kom-dráma, USA, 2013, 120 min., MN 15, 4 €
27. 2., 19.00 – štv. RoboCop, akčné sci-fi, USA, 2014, 121 min., MN 15, 4 €
28. 2., 19.00 – pia. Futurologický kongres, sci-fi, anim., Izrael/Pol/Lux/Fra/Belg., 2013,
120 min., MP 12, 2 €/3,5 €.
(bm)
Download

Január - Modra