M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
• November • 2012
Ročník XX • Číslo
11
Foto: JK
Violončelová jeseň v Modre
1. kategória:
Zlaté pásmo: Najvyšší počet bodov: Iveta Cibulová - ZUŠ ModPoznáme víťazov 1. ročníka hudobnej súťaže
ra, ďalší ocenení: Nikola AdamZákladná umelecká škola v Modre a Rada rodičov pri ZUŠ pri- cová - ZUŠ Ľ. Rajtera BA, Mária
pravili 1. ročník novej celoštátnej súťaže pre základné umelecké Foltánová - ZUŠ Rajec
školy. Podujatie Violončelová jeseň sa konalo v piatok 16. novem- Strieborné pásmo: Kvido Pokluda - ZUŠ Istrijská BA, Agáta
bra v sobášnej sieni mesta.
Škrabanová - ZUŠ Istrijská BA
Porota zložená zo
Možnosť vlastného výberu sklad- 2. kategória:
známych hudobníkov
by mala VI. kategória umelcov. Zlaté pásmo: Najvyšší počet boHudobná súťaž v hre na violončelo Odborná porota hodnotila výkony dov: Alex Halász - ZUŠ Moldava
sa uskutočnila vďaka podpore mes- v zlatom, striebornom a bronzom nad Bodvou, ďalší ocenení: Marta Modry formou dotácie a finanč- pásme. Spomedzi ostatných súťa- cel Petráš - ZUŠ Modra, Terézia
ných prostriedkov zo zdrojov Rady žiacich reprezentovali Modru aj Suránová - ZUŠ Ľ. Rajtera BA
rodičov. Rovnako pomohli pros- žiaci tunajšej Základnej umelec- Strieborné pásmo: Martin Legitriedky, ktoré boli vyzbierané na kej školy. Viacerí z nich získali vý- nus - ZUŠ J. Kresánka BA, Eliška
októbrovom Benefičnom koncer- znamné ocenenia súťaže.
(red) Moravčíková - ZUŠ Istrijská BA
Bronzové pásmo: Michaela Kobte. Odborný dohľad nad súťažnými
lišková - ZUŠ Istrijská BA
vystúpeniami mala porota zložená
3. kategória:
z odborníkov z oblasti hudobného
Strieborné pásmo: Dana Duchoslaumenia. Výkony hodnotil predseda
vová - ZUŠ Istrijská BA
poroty – koncertný umelec Ján Slá4. kategória:
vik, členovia poroty: Jozef PodhoZlaté pásmo: Najvyšší počet boranský - koncertný umelec, Eugen
dov: Filip Halečka - ZUŠ J. FaProchác - koncertný umelec, Ľubiniho Spišská Nová Ves,
boš Bernáth – slovenský hudobný
ďalší ocenení: Juraj
skladateľ a Ľuboš Janák - zástupca
Škoda - ZUŠ Zvolen
pedagógov ZUŠ SR - ZUŠ HálkoStrieborné pásmo:
va, Bratislava. Hodnotenie neboLucia Benková - ZUŠ
lo jednoduché, nakoľko mladí
J. Hemerkovej Košihráči na violončelo zobrali
ce, Natália Prochácoúčasť na novej súťaž viac
vá - ZUŠ J. Kresánka
než zodpovedne.
BA, Karolína Kolenčíková - ZUŠ J. KrePovinné
skladby
sánka
5. kategória:
Súťažiaci odohrali poStrieborné
pásmo:
vinné skladby - G. ReMatej Zigo - ZUŠ
geš: Chorál, Vrabec - preModra
zentovaná I. a II.
Bronzové pásmo: Stakategóriou súťažianislav Sivčo - ZUŠ J.
cich, skladba od G.
Kresánka BA, Ján RoRegeša:
Smutný
sina - ZUŠ J. Kresánnámorník - prezenka BA
tovaná III. kategóCena
skladateľa:
riou súťažiacich.
Marcel Petráš - ZUŠ
Štvrtá kategória súModra
ťažiacich umelcov
Cena primátorky: Fiodohrala II. Ariettu,
lip Halečka - ZUŠ J.
z cyklu Tri arietty pre
Ivetka Cibulová zo
Fabiniho Spišská NV
violončelo a klavír,
ZUŠ Modra úspeš1. Laureát: 1. až 3. kaop. 5 od T. Lučivjanne zahrala na Viotegória: Alex Halász
ského. Súťažiaci V.
lončelovej jeseni.
- ZUŠ Moldava nad
kategórie prezenBodvou
tovali I. ariettu
2. Laureát: 4. až 6. kaz toho istého
tegória: Filip Halečka - ZUŠ
cyklu od T.
J. Fabiniho Spišská Nová Ves. (lc)
Lučivjanského.
Dotácia
Získané finančné prostriedky
z Recyklačného fondu ušetria
mestu výdavky.
Viac na str. 4
Vianočná
Modra
Praktické informácie, vianočné
programy, zimná údržba.
Omnoho viac si prečítajte v Téme mesiaca na stranách 9. – 14.
Mladý hráč
petangu
O úspechoch 11-ročného Juraja
Macha z Modry sa dozviete na
str. 22.
Decembrová
uzávierka
Svoje tipy, postrehy a inzerciu zasielajte do stredy 12. 12.
2012 – 12.00 h. Kontakt:
e-mail: [email protected] alebo
tel.: 0911 999.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI
2
Lúpežný prepad
v modranskej banke
Polícia pátra po 3 ozbrojených páchateľoch
Traja maskovaní muži 2. 11. 2012
krátko po 17.00 hod vtrhli do banky so zbraňami v ruke a žiadali od
personálu vydanie finančnej hotovosti. Z trezoru banky im pod
hrozbou použitia zbraní zamestnanci vydali podľa doterajších
šetrení viac ako 50.000 Eur. Po lúpeži páchatelia ušli na motorovom
vozidle bordovej farby smerom na
Trnavu. Počas lúpeže sa v banke
nenachádzal žiaden klient, udalosť sa zaobišla bez zranení.
Popis páchateľov:
Dvaja páchatelia mali na hlavách
čierne pletené čapice a zelené bundy. Tretí z páchateľov mal na hlave modrú pletenú čapicu. Oblečenú
Foto: Polícia SR
Policajti pátrajú po troch doposiaľ neznámych ozbrojených páchateľoch lúpežného prepadnutia pobočky banky v Modre na Štúrovej ulici.
mal dlhšiu modrozelenú bundu, rifľové nohavice. Všetci páchatelia si
kryli tvár gumovými maskami s výzorom ľudskej tváre. Podľa doterajších informácií by mali byť ozbrojení dlhými strelnými zbraňami.
Akékoľvek informácie k smeru
úniku páchateľov a ich súčasnému
pohybu nám oznámte na bezplatné číslo polície 158, prípadne tak
urobte osobne na ktoromkoľvek
policajnom oddelení. (ts, PZ SR)
Jesenné popoludnia
27. 10. 2012 navštívili modranské deti KDĽŠ. Spolu s rodičmi sa zapojili do tvorivých dielní, ktoré pripravili a viedli pracovníci MsKS a animátorky SCVČ v rámci Popoludnia so svetlonosom. Tekvice rôznych
tvarová, veľkostí a farieb sa postupne menili na krásnych svetlonosov.
Stoly zdobili maľované obrázky a omaľovánky, či lampášiky zdobené
farbami na sklo. Deti využili aj maľovanie na tvár, kedy sa rukami šikovnej umelkyne menili na netopierov, ježibaby aj zombíkov.
Foto: SZ
dičom chutili. K dispozícii mali aj
recepty. Tekvičková slávnosť bola ukončená výstavou svietiacich
tekvičiek v átriu školy.
25. 10. 2012 oslavovali jeseň aj
deti a rodičia z MŠ Kalinčiakova.
V mene všetkých rodičov a detičiek patrí poďakovanie celému
kolektívu elokovaného pracoviska
MŠ za zorganizovanie šarkaniády
a grilovačky, spojenej s výrobou
Foto: MŠ a JK
29. 10. 2012 sa konal v MŠ SNP
Deň rodiny - tekvičková slávnosť.
Rodičia pomáhali deťom vyrezávať tekvičky a tvoriť rôzne produkty z prírodných materiálov.
Spoločne vyrobili krásnych svetlonosov. Pri tvorbe sa fantázii medze nekládli a počas prác panovala
v škole príjemná atmosféra. Slávnosť v MŠ bola spojená s ochutnávkou zdravých nátierok, ktoré
pripravili pani kuchárky a ktoré ro-
svetlonosov. Podujatie sa konalo
v rámci Dňa školy. Veríme, že všetci zúčastnení mali krásny zážitok.
25.10. 2012 popoludní sa konal
Halloween aj v priestoroch škôlky
na Sládkovičovej ulici. Popoludnie
detí v spoločnosti svojich rodičov
pripravil pedagogický kolektív.
Nechýbali tvorivé dielne v každej
triede - vyrezávanie tekvíc, maľovanie balónov, výroba papierových
pavúkov, duchov, škrabošky netopiera. Mamičky priniesli napečené
dobroty z tekvíc. Šikovní oteckovia so slniečkovej triedy pripravili prostredie, varné kotle pre dobrú ježibabku, ktorá navarila deťom
chutný guláš. Dobrá nálada vyvrcholila občerstvením na školskom
dvore a vypúšťaním lampiónov
šťastia. Prostredie spríjemnili svietiace tekvice.
Október sa niesol v znamení jesene aj v MŠ Partizánska v Kráľovej. Popoludnie svetlonosov je
už tradičná akcia školy. Podujatie
je prvým, na ktorom sa rodičia
nových detí zoznamujú so školou.
Keďže bez práce nie sú koláče, deti
spolu so svojimi rodičmi sa snažili
vytvoriť čo najkrajšieho svetlonosa. Po práci ich čakalo chutné pohostenie, ktoré pripravili mamičky. Pedagógovia oceňujú stretnutia
s rodičmi, starými rodičmi, staršími súrodencami detí, ktoré tiež
chodili do MŠ, ale aj zoznamovanie s mladšími, ktorých radi privítajú v budúcich rokoch. Škôlka
bola plná šantenia, súťaženia, vzájomných rozhovorov a pohody.
(red), zdroj: MŠ SNP – Ingrid
KINDEROVÁ, MŠ Kalinčiakova – Renáta KIŠOŇOVÁ
za rodičov, MŠ Sládkovičova –
ŠIMKOVÁ, MŠ Partizánska –
GRAUSOVÁ
MODRANSKÉ ZVESTI
Rádio Regina vysielalo
priamo zo štúdia v Modre
foto: JK
V stredu 31. októbra 2012 vysielalo rádio Regina v čase od 9.00
do 12.00 predpoludňajší Magazín
z vášho mesta priamo z priestorov Mestského úradu v Modre. Živé vysielanie redaktorov Š. Janáka
Redaktor Š. Janák v rozhovore s V. Jančovičovou.
Z prijatých uznesení MsZ
Na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 17. 10.
2012 poslanci schválili aj prerozdelenie dotácií vrátane programov
a podprogramov v celkovej sume 3 620 EUR nasledovne:
Rodičovská rada pri ZUŠ Modra: 1 000 € (celoslovenská súťaž
v hre na violončelo)
AMAVET klub č. 944 IMPULZ:
350 € (nákup tabule pre 7. A ZŠ
Vajanského)
Súkromné centrum voľného
času: 300 € (organizácia 2. roč.
Cyklistických pretekov)
EKOCENTRUM
HARMÓNIA: 110 € (zabezpečenie základných nákladov - účasť v programe
Zelená škola)
FBC BlueBerries Modra: 1 600
€ florbal (cestovné na zápasy,
športový materiál)
AMAVET klub č. 944 IMPULZ:
260 € (pocta M. R. Štefánikovi)
Programu 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zaradenie preventívnych opatrení.
MsZ odsúhlasilo spolufinancovanie vo výške 5% z predpokladanej
dotácie 200 000 €.
Verejná kanalizácia na Hviezdoslavovej ulici v Modre - získanie finančnej podpory z otvoreného programu ENVIROFOND
2012/2013, MsZ schválilo spoluúčasť mesta vo výške potrebnej pre pokrytie 5 % z celkových
oprávnených výdavkov, ktoré budú čerpané z rezervného fondu
mesta pre rok 2013 až po schválení projektu s poskytnutím financií
formou dotácie v predpokladanej
Mestské zastupiteľstvo odsú- výške 200 000,- eur z ENVIROhlasilo aj spracovanie žiadostí, FONDU 2012/2013.
ich podanie a spolufinancovanie
nasledovných projektov:
Revitalizácia krajiny formou zelenej infraštruktúry v Modre –
Cezhraničný projekt Slovensko – spracovanie žiadosti na získanie
Rakúsko - „Oživenie tradičných financií z otvoreného programu
vinných miest v regiónoch Neu- ENVIROFOND 2012/2013, posiedlersee/Modra – Malé Karpa- slanci schválili spolufinancovanie
ty“
mesta vo výške potrebnej pre pokrytie 5 % z celkových oprávneCesty a revitalizácia lesného po- ných výdavkov, ktoré budú čerparastu v rámci aktuálnej výzvy né z rezervného fondu mesta pre
a M. Babinskej rozoberalo aktuálne témy života v Modre, kultúru,
históriu, najširšiu známu oskorušu, štúrovcov, habánov, ale aj činnosť mestského zastupiteľstva
a aktuálne projekty. V improvizovanom štúdiu na MsÚ sa hovorilo
s Modranmi o Modre. „Rozhlasáci“ vyspovedali v krátkych vstupoch primátorku Hanu Hlubockú,
riaditeľku múzea Ľ. Štúra Vieru
Jančovičovú, vedúcu útvaru majetku Zuzanu Knetigovú, referentku
kultúry MsÚ Agátu Petrakovičovú
a ďalších. V bratislavskom štúdiu
sa s vinárom Fedorom Malíkom st.
porozprávala H. Michalčíková.
Reláciu si môžete vypočuť v archíve:
http://www.rozhlas.sk/
radio-regina-ba/web-archiv?rel=545 alebo priamo na linku:
http://213.215.116.181:8001/reginaba/2012-10-31/545-Magazin_
Radia_Regina-09-00.mp3.
(jk)
rok 2013 až po schválení projektu s poskytnutím finančných prostriedkov formou dotácie v predpokladanej výške 70 000,- eur
z ENVIROFONDU 2012/2013.
Energetické zefektívnenie budovy
MŠ na ul. SNP v Modre – spracovanie žiadosti na získanie finančnej
podpory z otvoreného programu
ENVIROFOND 2012 a spolufinancovanie mesta vo výške potrebnej pre pokrytie 5 % z celkových oprávnených výdavkov, ktoré
budú čerpané z rezervného fondu
mesta pre rok 2013 až po schválení projektu s poskytnutím finančných prostriedkov formou dotácie
vo výške max. 200 000,- eur z ENVIROFONDU.
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo taktiež predloženie projektu
komplexnej obnovy historickej
mestskej radnice v Modre za účelom zhodnotenia možnosti uchádzať sa o externé zdroje na prefinancovanie investičného zámeru.
Poslanci MsZ vyjadrili súhlas
s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte mesta Modra
pre rok 2013 vo výške 25 000 eur
pre spoločnosť MEDIA MODRA, s.r.o. na účely vybudovania
a sprevádzkovania rozhlasovej
stanice Rádio Modra.
(red, zdroj:
MsÚ – uznesenia MsZ)
3
Zmena
na pozícii
prednostu
Prednosta Mestského úradu Ing.
Mário Barkáč po vzájomnej dohode s primátorkou Ing. arch. Hanou Hlubockou k 31. októbru 2012
ukončí pracovný pomer s mestom.
Na uvoľnenú pozíciu bude vypísané výberové konanie, od 23. 10.
2012 je poverený vedením úradu
JUDr. Ondrej Beracka.
(msú)
Územný plán
mesta
Územný plán je základným strategickým nástrojom územného
rozvoja a starostlivosti o životné
prostredie. Má za úlohu komplexne riešiť a regulovať priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúladenie záujmov
a činností ovplyvňujúcich územný
rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu. Obstarávanie
a aktualizovanie územnoplánovacej dokumentácie a podkladov zabezpečuje Mesto Modra ako orgán
územného plánovania.
Pred začatím akejkoľvek stavebnej činnosti, zmenou využitia, kúpou alebo predajom pozemku je
potrebné vyžiadať si územnoplánovaciu informáciu na Referáte
územného plánovania a ochrany
pamiatok MsÚ Modra. Územnoplánovacia informácia obsahuje
presné podmienky a regulatívy pre
realizáciu investičných zámerov
na konkrétnych pozemkoch, popisuje, čo sa smie a za akých podmienok a čo naopak nie, v zmysle platných územnoplánovacích
dokumentov a podkladov, strategických dokumentov a koncepcií
mesta.
Vybrané výkresy a dokumenty aktuálneho územného plánu mesta, ako aj tlačivo a návod žiadosti o územnoplánovaciu informáciu
môžete nájsť na stránkach www.
modra.sk. Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu je bezplatná a lehota na jej vybavenie je
30 dní. Ďalšie informácie poskytne referent územného plánovania
a ochrany pamiatok - Ing. arch.
Andrea Bachorecová, 033/6908
329.
(ab)
MODRANSKÉ ZVESTI
4
Oznam pre priateľov kina
Nakoľko modranské kino vstupuje do projektu digitalizácie,
je potrebné návštevníkom kina uviesť určité skutočnosti.
V súčasnej dobe sa distribúcia
filmov na 35mm kópiách znížila
o viac ako 80%. V roku 2013 sa
ich distribúcia ukončí a projekcie
na tomto filmovom médiu sa budú
uskutočňovať len pri klubových
či artových filmoch. Preto sme
nútení od januára rozdeľovať premietacie dni na klasickú a DVD
projekciu ak chceme premietať
Ekocentrum
Harmónia
ďakuje
OZ Ekocentrum
Harmónia sa na
tohtoročnom
Jablkovom hodovaní v Modre prezentovalo aj vďaka finančnému príspevku
od Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA. Výťažok z predaja
výrobkov je použitý na metodické
materiály a tvorbu edukačných pomôcok pre účely ekovýchovných
aktivít, ktorú týždenne realizujeme
v ŠKD ZŠ Vajanského. Ďakujeme.
K. RUŽEKOVÁ POLTÁRSKA
Bezplatné
kurzy pre
seniorov
Centrum pre výskum regiónov,
SABUŽ a ďalšie organizácie pozývajú seniorov, ženy i ostatných záujemcov na konzultačné stretnutie
z kurzu „Urob si sám – ekonomika
domácnosti“. Stretnutie nadväzuje
na programy Európskej únie EQUAL a GRUNDTVIG. Programom
sú možnosti bezplatnej výučby.
Vítané sú osobitne absolventky našich predchádzajúcich kurzov. Záujemcovia sa môžu dostaviť v utorok 4. 12. 2012 od 18.00
– 19.00 do počítačovej miestnosti
v Modre, Štúrova 34, informácie
pondelok - piatok 13.00 – 19.00,
[email protected]
(cvr)
nové premiérové tituly. Okrem toho ponúkneme alternatívne akcie,
ktoré budú určite prínosom a spestrením dramaturgie kina. Tento
takmer núdzový režim (spomínané DVD projekcie) bude trvať
až do digitalizácie kina, ktorá by
mohla byť zrealizovaná do prvého
štvrťroka 2013. To, že v súčasnosti kino funguje štandardne dokazuje aj decembrový program, kde
sme sa zamerali na detského diváka a posledný premietací deň v roku 2012 ukončíme dvojprogra-
Kinosála modranského kina.
mom, čo sa naposledy udialo pred
pätnástimi rokmi. V nedeľu 16.
12. o 17.00 pozývame deti aj s rodičmi na 3D film Cesta na Mesiac
a o 19.00 starším ponúkneme sci-
Modra získala 36 873,80 EUR
Už tretia dotácia z Recyklačného fondu
Recyklačný fond SR vyhovel žiadosti mesta Modry a vyčlenil dotáciu vo
výške takmer 37 000 EUR na realizáciu projektu Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v meste Modra II. Vďaka tejto významnej finančnej
položke mesto ušetrí nemalé finančné prostriedky vo svojom rozpočte.
Sme jedným z troch
úspešných žiadateľov
Správna rada Recyklačného fondu
na 9. tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu. Mesto
Modra sa o finančný náklad zo zdrojov Recyklačného fondu SR uchádzalo už po tretíkrát – v roku 2007,
2009 a v tomto roku sme boli opäť
do tretice úspešní. Projekt bude vďaka uvedeným financiám realizovaný
v časovom horizonte rokov 2013 –
2017. Hlavným zámerom je maximalizácia vyseparovaného množstva
druhotných surovín a tým znižovanie
skládkovania TKO.
Pribudnú nové
separačné nádoby
„Peniaze z recyklačného fondu
priamo šetria prostriedky, ktoré by
sme inak museli vynaložiť z rozpočtu mesta na zaplatenie prenájmu
nádob na odpad, spoluvytvárajú
mestský majetok, pretože 1100 litrové, 110 litrové nádoby na separovaný odpad a kontajnery do zberného dvora zakúpené z projektu budú
vlastníctvom Modry. Zároveň vďaka
peniazom z projektu môžeme vybaviť nový zberný dvor vlastnými kontajnermi. Tie, ktoré tam v súčasnosti
máme, sú vlastníctvom firmy A.S.A,
Nadácia Revia začala
školiť našich seniorov
A je to tu… brány školy sa začiatkom novembra otvorili aj pre našich seniorov. Do školských lavíc za počítače zasadlo dokopy 54 žiakov – seniorov. Všetci dobre naladení, s chuťou a elánom popasovať
sa s výdobytkom modernej doby - s počítačom. Nás v nadácii REVIA
teší, že o Kurz základnej počítačovej gramotnosti bol veľký záujem.
V zdolávaní počítačov nadviažu nové priateľstvá seniori z Pezinka,
Modry, Budmeríc, Šenkvíc, Vištuka. O to viac nás však mrzelo, že
sme z kapacitných dôvodov nemohli vyhovieť všetkým, ktorí prejavili záujem. V tomto smere nám nezostáva nič iné, len veriť, že si
túto skvelú akciu budeme môcť v najbližších mesiacoch zopakovať.
Svoje výborne vybavené priestory pre realizáciu kurzu poskytla
Základná škola Ľ. Štúra v Modre.
Veľké ďakujem patrí predovšetkým riaditeľovi ZŠ Mgr. Emilovi
Šimonovičovi, ktorý v spolupráci
-fi s názvom Skyline.
Podrobný program kina Mier nájdete ako vždy na zadnej stane MZ.
Branislav MANÁK,
vedúci Kina Mier
ktorá je zmluvným partnerom Modry a prevádzkuje zberný dvor. Dôležité je, aby sme dodržali podmienky
zmluvy, v ktorých je stanovený objem odpadu, ktorý musíme vyseparovať a jeho ďalšie zhodnotenie“,
uviedla Ing. Kristína Čechová, referát Životného prostredia MsÚ
v Modre.
Požiadajte o separačnú
nádobu už teraz v KPK
Obyvatelia, ktorí žijú v rodinných
domoch sa môžu nahlasovať v Kancelárii prvého kontaktu (KPK) na
Štúrovej ulici, kde požiadajú o nádobu na separovaný odpad. Každý
dom by mal mať dve takéto nádoby.
Do jednej patrí plast, tetrapaky, plechovky a hliníkové plechovky, druhá
je určená na papier. Mesto bude nové
nádoby prideľovať už začiatkom budúceho roka. Uvedené nádoby bude
mestský úrad zapožičiavať, naďalej
však zostávajú majetkom mesta.(jk)
so zriaďovateľom mestom Modra v zastúpení p. Emíliou Bartošovou ochotne, rýchlo a ústretovo
vyriešili organizačné a administratívne časti spolupráce.
Nadácia REVIA tento kurz organizuje ako súčasť projektov „Aktívni pre komunitu, aktívni pre
seba“ a „Aktívni seniori“, vďaka
podpore Akadémie pre rozvoj filantropie v Poľsku v rámci V4
Community Foundation Maturity
Program a Fondu GSK.
Máme radosť, že sme spoznali toľko aktívnych ľudí, ktorí sa
v žiadnom veku neboja zdolávať
výzvy.
Nadácia REVIA
MODRANSKÉ ZVESTI
Oceňovanie osvetových pracovníkov
V piatok 26. októbra sa v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový
háj uskutočnil 1. ročník Dňa osvetových pracovníkov. V množstve
nominovaných mala zastúpenie aj Modra. Počas slávnostného večera si prevzali ocenenie Osvetový pracovník roka 2012 Ladislav
Štefko a Pavol Šima-Juriček. Tretím oceneným je Peter Cpin. Oceneným srdečne blahoželáme.
Ladislav Štefko
desiatky prednášok a besied s mládežou, najmä s témami z histórie
Modry a národnooslobodzovacieho hnutia. Podieľal sa na dostavbe
Kultúrneho domu, ako aj na výstavbe Kina Mier v Modre. Ladislava
Štefka si tiež pamätáme ako režiséra a herca modranského ochotníckeho divadelného súboru. Zorganizoval a osobne účinkoval v desiatkach
úspešných predstavení. S jeho menom sa spája aj krajská prehliadka
v recitácii poézie a prózy pod ná-
Osvetoví pracovníci P. Šima-Juriček a L. Štefko.
Pavol Šima-Juriček
Pochádza z Prešova. Študoval
bytovú architektúru na Strednej
drevárskej škole a výtvarnú výchovu
na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Žije a tvorí v Modre. Venuje sa
rôznym výtvarným technikám - grafike, maľbe, sochárstvu, ilustrácii,
šperku, kreslenému humoru... Po
štúdiách sa začlenil do učiteľského zboru Pedagogickej a kultúrnej
akadémie v Modre, kde pracujem už
25 rokov ako výtvarník a pedagóg.
V učebnom procese naplno uplatňuje svoje schopnosti viesť mladých
ľudí k vnímaniu tých hodnôt, ktoré
sa významným spôsobom podieľajú na duchovnom raste spoločnosti,
k vytváraniu a rešpektovaniu čistoty
myšlienok i tvarov. Pravidelne pripravuje žiakov na talentové skúšky
na stredné a vysoké školy. Spolupracuje s Malokarpatským osvetovým strediskom, pre ktoré už 16
rokov kurátorsky pripravuje Salón
výtvarníkov Malokarpatského regiónu. Pracuje v rôznych výtvarných i súťažných porotách pre deti
i dospelých. Každoročne sa zúčastňuje letných výtvarných sympózií. Vystavoval v Bratislave, Prahe, Rige, Waršave, Budapešti, San
Franciscu, Bardejove, Michalovciach, Pezinku a v Modre. Na výstave v Taliansku získal cenu objav
roka, v Prešove získal cenu za kreslený humor.
Peter Cpin
Do povedomia verejnosti sa zapísal predovšetkým ako ilustrátor
kníh a časopisov pre deti: Brumlíčkove rozprávky, Zlatá priadka, Tri
múdre kozliatka, Cibuľkové dobrodružstvá, Modré z neba, Medardove rozprávky, Veselá knižka do
prvej lavice, Povedala abeceda, Jano, Čenkovej deti a iné. Peter Cpin
ilustroval viac ako 50 titulov. Za
svoju tvorbu získal viaceré ocenenia: Najkrajšia kniha roka, Najkrajšia kniha Slovenska, Diplom
IBBY, atď. S Modrou je Peter Cpin
zviazaný od detstva. Žije tu celý život, má tu svoje rodinné zázemie
a priateľov. Spolupracuje aj s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre.
(jk, MOS)
Pietna spomienka na narodenie Ľ. Štúra
28. október ako deň narodenia Ľudovíta Štúra si pripomenuli Modrania počas nedeľných Služieb
Božích, ktoré sa konali za účasti
primátorky Modry Hany Hlubockej, riaditeľky SNM-Múzea Ľ. Štúra Viery Jančovičovej a poslancov
Mestského zastupiteľstva. Evanjelický farár Ján Oslík vyzdvihol
osobnosť Štúra vo svojej kázni.
Spomienka pokračovala položením venca k pamätnej tabuli na bývalej evanjelickej fare. Riaditeľka
múzea priblížila v príhovore Ľudovíta Štúra a jeho pôsobenie v Modre. Prítomné zhromaždenie sa následne presunulo na námestie, kde
predstavitelia mesta položili čečinový veniec k známemu súsošiu
Štúrovcov.
Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra)
Štúr vyrastal v evanjelickej učiteľskej rodine. Študoval v Bratislave i nemeckom Halle. Už počas
štúdií účinkoval v Spoločnosti
česko-slovenskej. Z rozsiahleho
Štúrovho diela sa pamätnou stala prvá gramatika spisovnej slovenčiny. Zaslúžil sa o zrod Slovenských národných novín, ktoré
aj redigoval. Významné bolo jeho pôsobenie ako poslanca Uhorského snemu za mesto Zvolen.
Po neúspešnej revolúcii v rokoch
1848/1849 žil až do smrti v ústraní v Modre. Tu vydal básnické
dielo Spevy a piesne, diela O národných piesňach a povestiach
plemien slovanských a svoju po-
lemickú víziu Slovanstvo a svet
budúcnosti. Od roku 1994 udeľuje prezident Slovenskej republiky
významným osobnostiam štátne
vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra.
(red, web)
Spomienkové zhromaždenie pri pamätnej tabuli.
Foto: JK
Foto: Roman Zatlukal, MOS
Narodil sa v obci Valča, okres Martin. Celý svoj život zasvätil práci kultúrnej a osvetovej na úrovni
mestskej, okresnej i krajskej. Bol
inšpektorom pre kultúru, neskôr
pracoval ako vedúci odboru kultúry, potom vedúci odboru školstva
a kultúry. Bol riaditeľom Okresného
osvetového strediska Bratislava-vidiek. Vo funkcii riaditeľa Kultúrneho domu Ľ. Štúra pôsobil celých 20
rokov. Počas tejto práce uskutočnil
zvom Štúrova Modra. Ako lektor
Zboru pre občianske záležitosti odprevádzal na poslednej ceste stovky
občanov, jeho dôstojné a precítené
prejavy sú zachované v mysliach
obyvateľov dodnes. Pán Ladislav
Štefko dlhé roky spolupracoval
i s Mestskou knižnicou pri organizácií rôznych aktivít a podujatí. Bol
zakladateľom mestského mesačníka
Modranské zvesti. Ladislav Štefko je držiteľom viacerých ocenení
a zlatých plakiet, ktoré získal za mimoriadnu spoločenskú činnosť, za
prínos a prácu v kultúre a v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov - pobočka Modra, kde dodnes
pôsobí.
5
MODRANSKÉ ZVESTI
6
Štrajk zamestnancov školstva sa neodvratne blíži
Do celoslovenskej protestnej akcie sa zapojí aj Modra
Rodičia sú už v týchto dňoch informovaní prostredníctvom riaditeľov a triednych učiteľov škôl
o situácii, ktorá môže nastať. Hrozí, že ak učitelia zostanú v štrajkovej pohotovosti dlhšie ako jeden
deň, budú musieť rodičia zariadiť
pre svoje deti náhradný program
a opatrovanie. Na Slovensku sa do
štrajku zapojí podľa odhadov odborárov viac ako 80 percent učiteľov základných a okolo 70 percent
zamestnancov stredných škôl.
Školskí odborári na svojej webovej stránke vydali pokyny k štrajku, aby sa mohli učitelia pripraviť.
Nie každý z rodičov má možnosť
zabezpečiť si v práci voľno alebo
OZ Modrá
Hviezdička
Cieľom združenia Modrá Hviezdička pri MŠ SNP je predovšetkým
podporovať vzdelávanie a predškolskú prípravu našich detí, organizovať pre ne kultúrne, športové
či iné aktivity, organizovať výstavy, tvoriť a realizovať projekty
a taktiež byť nápomocní pedagógom v našej materskej škole. Už
roky je OZ v týchto veciach aktívne a čoraz častejšie sa zapája aj do
aktivít podporujúcich chod a každodenné starosti i radosti MŠ.
Aktuálne OZ spolu s pedagógmi MŠ pripravili Šarkaniádu, Dni
tekvíc s ochutnávkou nátierok. Budeme piecť medovníčky a deti poteší Mikuláš.
OZ záleží aj na prostredí, v akom
deti trávia svoj škôlkarsky čas.
A tak si náš hlas mohli vypočuť aj
poslanci MsZ na schôdzi, kde ich
predseda OZ p. Rusnáková vyzvala, aby zvážili katastrofálnu situáciu stavu MŠ, najmä okien a dverí.
Veď tu nejde o málo a prvoradá je
bezpečnosť našich detí.
Veríme, že naša činnosť a snaha
aj vďaka Vašej finančnej podpore
spríjemní a spestrí život našich detí
a učiteľov v škôlke.
(red, oz)
nie každé dieťa má nepracujúcich
starých rodičov. Preto sa ponúka využiť ponuky denných alebo
opatrovateľských centier. Kontakty nájdete prostredníctvom vyhľadávača na internete. Hodinová
sadzba týchto služieb sa pohybuje
v sume od 5 do 8 EUR. V Modre
však veľa možností využiť takéto
formy starostlivosti o deti nemáme.
Z prieskumu v jednotlivých
modranských školách sme zistili nasledovné: Materská škola
SNP spolu so všetkými elokovanými pracoviskami sa zapojí do
štrajku so 100% účasťou zamestnancov. Na viditeľnom mieste bu-
dú uvedené kontakty na koordinátorov štrajku. Základné školy sa
rovnako pridajú ku štrajkujúcom
učiteľom – na ZŠ Ľ. Štúra bude
štrajkovať 41 zamestnancov, ZŠ
Vajanského počet zatiaľ nevedela
spresniť.
D. Fraňová, predseda ZO OZ
a predseda štrajkového výboru
pri ZŠ Ľ. Štúra: „Zamestnanci
sa v 1. deň štrajku stretnú pred
školou. Po zahájení štrajku zostane v škole len štrajkový výbor,
školská jedáleň a školský klub detí
budú počas štrajku mimo prevádzky. Odporúčame rodičom obrátiť
sa na CVČ, prípadne iné organizácie, ktoré sa zaoberajú záujmovou činnosťou“.
Mgr. Mária Malacká, riaditeľka ZŠ Vajanského 93: „Ide nám
Najlepší stredoškoláci
Oceňovanie pri príležitosti 17. novembra
Vo štvrtok 15. novembra sa v Sobášnej sieni mesta uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších študentov stredných škôl. Svojich žiakov nominovali riaditelia škôl Pedagogická a kultúrna akadémia,
Gymnázium K. Štúra a Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska. Deti prišli podporiť aj hrdí rodičia a starí rodičia. Ďakovný list
udelila študentom primátorka Modry Hana Hlubocká.
Jesenné oceňovanie študentov SŠ
nadväzuje na dlhoročnú tradíciu.
Pod záštitou primátorky sa od minulého roka koná pri príležitosti Dňa študentov. Na udalosti 17.
novembra spomínala primátorka
aj vo svojom príhovore. Po kultúr-
nom programe žiakov a pedagógov
ZUŠ prebehlo oceňovanie. Študenti modranských stredných škôl ho
získali za príkladné štúdium, reprezentáciu mesta Modry a šírenie
dobrého mena školy.
práve o to, aby sme „zobudili“ aj
rodičov, aby nás podporili v našich požiadavkách“.
Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ
Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej: „Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
v Modre nemá odborovú organizáciu od roku 1997. Funkciu odborov vo vzťahu k vedeniu školy plní zamestnanecká rada. Zo strany
zamestnaneckej rady k dnešnému
dňu (16. 11. 2012) nebolo avizované, že by sa zamestnanci školy
zúčastnili štrajku učiteľov, čo však
nevylučuje možnosť, že sa škola
štrajku zúčastní.“
Odpovede zo strany Pedagogickej
a kultúrnej akadémie a Gymnázia
K. Štúra na otázky redakcie neboli do uzávierky vydania doručené.
(jk)
Pedagogická a kultúrna akadémia:
Daniela Hurbanová, Romana Štefíková, Nikola Poláková, Veronika
Repášová.
Gymnázium Karola Štúra: Michal
Sklár, Lenka Brimichová, Nikol
Gajarová, Pavel Pagáč, Jakub Šulák, Lucia Sedliaková, Tereza Fedora Homzová.
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska:
Jakub Pokorný, Jarmila Kintlerová, Katarína Zelinková, Patrik Čizmadia.
(red)
Ocenení študenti stredných škôl.
Foto: jk
Ak sa v najbližších dňoch nedohodnú školskí odborári s vládou
SR na svojich podmienkach, dňom 26. november vypukne celoslovenský štrajk. Zamestnanci škôl žiadajú predovšetkým 10%
zvýšenie platov učiteľov.
MODRANSKÉ ZVESTI
7
Jubilujúca základná škola
Oslávenkyňa na Vajanského ulici má 45 rokov
V uplynulých dňoch jedna z dvoch modranských základných škôl –
Základná škola Vajanského 93 oslávila 45 rokov od svojho vzniku.
Slávnostný galavečer sa konal v Kultúrnom dome Ľ. Štúra za účasti primátorky Modry Hany Hlubockej, predsedníčky školskej komisie
pri MsZ Viery Jančovičovej, referentky školstva MsÚ Emílie Bartošovej, riaditeľky ZŠ Márie Malackej, niekdajších riaditeľov školy, riaditeľov ostatných škôl na území mesta, priateľov školy a zamestnancov.
V kultúrnom programe sa predstavili deti všetkých deviatich ročníkov.
Nová škola ponúkla
odborné učebne
Základný výkop školy sa datuje do
roku 1964. Do novej 25 triednej ZŠ
nastúpilo 708 detí. Vedomosti získavali aj v odborných učebniach
fyziky, chémie, prírodopisu, praktické skúsenosti ich čakali v dielni
a kuchynke. „80-te roky sa niesli
v znamení novej koncepcie vzdelávania, ktorá nastolila vysokú latku
vzdelávaniu žiakov. Popri vysokej
náročnosti učiva naši žiaci zvládali
Pocta M. R. Štefánikovi
30. októbra 2012 sa konalo divadelné predstavenie venované M.
R. Štefánikovi z dielne Občianskeho združenia AMAVET klub č.
944 IMPULZ. Účinkovali v ňom
žiaci ZŠ Vajanského 93, pod odborným vedením Mgr. Art. Zuzany Polonskej. Ďakujem za perfektne vykonanú prácu. Vďaka
patrí pani riaditeľke Mgr. Márii
Malackej za umožnenie nácviku
žiakov a triednym učiteľkám pani Lýdii Markovičovej a pani Lýdii Fuňovej za pomoc pri tvorbe
predstavenia. Bez finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja, Citi bank, Komunitnej
nadácie Bratislava, Mesta Modra
a spolupráce s MSKS a AMAVET
by sa nepodarilo zrealizovať projekt, ktorého súčasťou je okrem
Deti zo ZŠ
Vajanského
sa predstavili
v hre o M. R.
Štefánikovi.
Riaditeľka M. Malacká prijíma gratuláciu od primátorky H. Hlubockej.
Pýchou školy sú víťazi
súťaží a olympiád
Základná škola na Vajanského ulici
mala a má vo svojich triedach deti, ktoré dosahujú výborné výsledky
nielen vo vyučovacom procese, ale
aj pri reprezentovaní školy a mesta na rôznych olympiádach a súťažiach. Dobré meno obhajujú úspešní riešitelia matematických súťaží
a olympiád: fyzikálnej, chemickej,
dejepisnej, geografickej, zo slovenského, nemeckého či anglického
jazyka. Riaditeľka M. Malacká pokračuje: „Ocenenia priniesli naši
žiaci aj z výtvarných súťaží, speváckej súťaži Slávik Slovenska, z literárnej i výtvarnej časti súťaže Európa v škole i z biblickej olympiády.
V športových disciplínach oceňovali našich žiakov v okrese, kraji, ba
aj v celoslovenskom kole a to cenou
najvyššou – zlatou medailou v súťaži tried Zdatné deti. Tieto výsledky by nebolo možné dosiahnuť bez
zodpovednej práce súčasných i býdivadelnej hry aj oprava linolea
v ZŠ. O dielo, ktorým sa v deťoch
roznietilo národné povedomie, sa
deti chcú podeliť v divadelnom
predstavení so svojimi rodičmi
a širokou kultúrnou verejnosťou.
Foto: jk
Po roku 1945 sa deti v Modre vzdelávali v Štátnej ľudovej škole, ktorá sa neskôr zmenila na osemročnú
strednú školu a v roku 1960 na základnú deväťročnú školu. V Modre
sídlila v budove meštianskej školy
spolu s jedenásťročnou strednou
školou. Základná škola bola v školskom roku 1965/66 oddelimitovaná
od jedenásťročenky. Časť žiakov
sa k 1. septembru 1967 presunula
do celkom novej budovy školy na
Vajanského ulici.
i cudzie jazyky. V roku 1984 začalo vyučovanie v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
od tretieho ročníka. O takýto spôsob vzdelávania prejavili záujem
i mnohí žiaci z okolitých obcí. Záujem žiakov bol i o školské športové stredisko zamerané na hádzanú.
Svoju činnosť úspešne prevádzalo
12 školských rokov. Jazyky otvorili cestu do sveta. K predchádzajúcim družobným stykom s mestami:
Tišňov, Kysáč či Mošoň, pribudlo
v rámci projektu Sokrates - Komenium mesto Sandanski v Bulharsku.“, bilancuje súčasná riaditeľka školy Mgr. Mária Malacká.
Žiaci školy uvítali jazykové laboratórium, cudzojazyčnú knižnicu
a v roku 2004 škola dostala počítače a pripojenie na internet v rámci
projektu Infovek.
Pribudla odborná učebňa slovenského jazyka, hudobnej a výtvarnej výchovy s hrnčiarskym kruhom. Deťom nechýba školská
knižnica a mnohé zaujímavé podujatia pre žiakov.
valých pedagógov školy, bez osobného zanietenia a nekonečnej lásky
k deťom. Pedagóg , pre ktorého je
jeho práca poslaním vie, že z každého žiaka nemôže mať olympionika.
Svojou každodennou prácou vzdeláva a vychováva, pomáha každému
žiakovi stať sa víťazom nad novým,
nepoznaným, nad množstvom učebnej látky a mnohokrát i nad nechuťou či nevedomosťou.“
Prianie pre jubilantku
Základná škola odprevadila zo svojich brán za 45 rokov obrovský
počet úspešných ľudí. Zo školy
Vajanského vyšli spisovatelia, ekonómovia, lekári, vedci, umelci, pedagógovia a veľa ďalších. Pri príležitosti osláv 45. roku veku ZŠ si
zaslúži vedenie školy, všetci jej pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a žiaci spolu s rodičmi veľa
ďalších úspechov, významných krokov a správnych rozhodnutí.
(jk, mm)
Divadelné predstavenie bude odohrané v posledný novembrový deň
o 19.00 hodine v KDĽŠ.
Ing. Ingrid KUNÍKOVÁ,
Amavet - klub č. 944 IMPULZ
Predpredaj
vstupeniek
Predpredaj vstupeniek na divadelné predstavenie „Pocta M.
R. Štefánikovi“ bude realizovaný v dňoch 23. 11. a 26. 11.
v čase od 15.00 do 17.00 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra Modra.
Lístky bude možné zakúpiť si aj
hodinu pred predstavením alebo objednať na mailovej adrese:
[email protected] (red)
Foto: jk
Čo hovoria zápisky
v školskej kronike
MODRANSKÉ ZVESTI
Výmyselník
dedko
Venovanie k mesiacu
úcty k starším
Ten môj huncút dedko, povymýšľa
všetko.
Robí so mnou rôzne žarty a rád
hráva so mnou karty.
Srší vtipom, riekankami a aj gumu
skáče s nami.
Hráva so mnou rôzne hry, je môj
divák najlepší.
Ja som jeho hviezdička, bozkávam
ho na líčka.
Keď som zlá ma volá Zuza, so
mnou je to občas hrúza. (hrôza)
Aj keď ho moc milujem, túto báseň
mu zo srdiečka venujem.
`
Venované najlepšiemu dedkovi
Mirkovi Šimkovi od vnučky Lucky
Vzájomne
pomáhame
Útvar sociálnych vecí pri Mestskom úrade v Modre v spolupráci
s Mestským centrom sociálnych
služieb zorganizovali aj tento rok
charitatívnu zbierku pre osoby
v núdzi.
Občania prinášali do priestorov
MsCSS počas dvoch dní obnosené, no zachovalé šatstvo, domáce potreby, lôžkoviny a iné predmety. Zozbierané veci využije
mesto pre ľudí bez domova a osoby v núdzi. Zvyšok darov putoval
na charitatívne účely pre Diakoniu Broumov, ktorá bola aj spoluiniciátorom zbierky. Poďakovanie
patrí všetkým obyvateľom nášho
mesta, ktorí si našli čas a vytriedili svoje šatníky. Ďakujeme za
ochotu a vyjadrenú spolupatričnosť pri darovaní svojich vecí do
zbierky. Vďaka tomuto príspevku
spoločne pomôžeme mnohým našim spoluobčanom, ktorých život
je o niečo ťažší.
(red)
Vianočné
prázdniny
Vo všetkých krajoch Slovenska budú tohtoročné vianočné prázdniny
v termíne od 24. 12. 2012 do 7. 1.
2013.
(red)
Mesiac úcty k starším
v centre sociálnych služieb
Mestské centrum sociálnych služieb Modra si pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším uctilo svojich klientov v zariadení opatrovateľskej služby. Pripravilo zaujímavé programy, vďaka ktorým sa klienti cítili príjemne.
Beseda s Editou
Walterovou
Príjemného popoludnia sa zúčastnila aj pani Edita Walterová, ktorá odpovedala klientom-čitateľom na mnohé otázky v súvislosti
s oboma jej knižkami o podkugelskom mestečku. Tak, ako pri ich
čítaní v rámci záujmových aktivít,
aj teraz pri družnej debate si mnohí pospomínali na časy minulé, na
svoju mladosť, na zvyky a obyčaje, na starú Modru učupenú pod
Kuglom, na všetko to dobré, čo sa
už takmer minulo. Otázky a odpovede sa striedali so spevom ľudových piesní za doprovodu zvu-
kov harmoniky. Viacerí prispeli
svojimi zážitkami, spomienkami
a úvahami. Prítomní, obdarení
kvietkom si z posedenia odniesli
príjemné pocity s prianím ďalších
priateľských stretnutí.
Darčeky
od najmladších
Už tradične obe zariadenia opatrovateľskej služby navštívili žiaci zo Základnej školy Ľ. Štúra
a Spojenej školy v Modre. Svojim utešeným programom starkých potešili a mnohým vyvolali na tvári úsmev i slzy. Detičky
im okrem nacvičeného programu
Družobné októbrové stretnutie seniorov Skalice a Modry.
podarovali vlastnoručne vyrobené
darčeky a za to boli obdarené veľkým potleskom a sladkosťami.
Živijó pre klienta
Janka Dudáša
Pri spomínaní na Mesiac úcty
k starším nám nedá nepripomenúť si posedenie pri príležitosti
70. narodenín nášho klienta pána
Ing. Jána Dudáša. Pri spoločnom
stole sme všetci prítomní – klienti i zamestnanci zaspievali pánovi
Jankovi „Živijó“ a pochutnali si na
dobrotách, ktoré lákali svojou vôňou. Pri peknej muzike výborne
chutila i narodeninová torta. Pánovi Jankovi sa v zariadení opatrovateľskej služby poskytujú sociálne služby od mája r. 2001. Býval
v zariadení na Súkeníckej ulici, t.
č. obýva izbičku na Zochovej ul.
Mnohí Modrania ho poznajú zo
stretnutí v meste, oddychujúc na
lavičke zvykne pozorovať svet,
zapodievať sa vlastnými myšlienkami a debatovať s okoloidúcimi.
Skoro ráno si chodieva kupovať
novinky a cigaretky a snaží sa byť
ešte stále užitočným. Známym donáša z vývarovne obedy a stará sa
i o mnohé hroby na modranskom
cintoríne a tak si aspoň trošička vylepšuje svoju finančnú situáciu. Aj
touto cestou ešte raz SRDEČNE
BLAHOŽELÁME a želáme Vám,
milý pán Janko Dudáš, aby Vám
ešte dlho slúžilo zdravie a aby ste
boli užitočný pre tých, ktorí vládzu
oveľa menej ako Vy.
(jm, red)
Sociálny taxík si získal záujem občanov
Prepravná služba je formou sociálnej služby, ktorá je poskytovaná
pre občanov mesta Modry. Prevádzkuje ju Mestské centrum sociálnych služieb. V priebehu uplynulého roka sa dostali informácie o prepravnej službe alebo tzv. sociálnom taxíku do povedomia Modranov.
Kto sociálny taxík najviac využíva? Odpovedá Mgr. Zuzana Ochabová, koordinátorka sociálnych
služieb z MsCSS: „Túto službu
využívajú ju najmä seniori, ktorí
majú nepriaznivy zdravotny stav
s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo invalidní, či starobní dôchodcovia. Väčšinou ide o ľudí,
ktorí žijú v domácnosti sami. Ide
o jednotlivcov alebo manželov, alebo osoby, ktorých rodinní príslušníci nemôžu byť uvoľnení z práce.
Niektorí z nich si na službu už zvykli, využívajú ju zo zdravotných dô-
vodov – navštevujú lekárov prvého
kontaktu, odborných lekárov, RTG
pracovisko v Pezinku, rehabilitáciu, denný stacionár z dôvodov
vyšetrení, odberu krvi. Služba je
aktívne využívaná ako pomoc pri
nákupoch, vybavovaní na úradoch, aj ako kontakt so spoločenským prostredím.“ Podľa ďalších
informácií využívajú novú sociálnu službu najmä občania Modry.
V poslednom období však prejavili záujem aj občania miestnej časti
Kráľova.
Vedenie centra sa teší zo záujmu
obyvateľov, z toho, že si Modrania
zvykli na prepravnú službu, že si
ju pochvaľujú a svoje skúsenosti
posúvajú ďalej smerom ku svojim
známym. Sú klienti, ktorí službu
využívajú pravidelne. Ku spokojnosti iste prispievajú aj ochotní
vodiči a trpezlivá dispečerka. Záujemcovia o prepravu sa môžu kontaktovať na tel. čísle 0948 439 000
a to minimálne 1 deň dopredu. Ak
sa stane, že občan potrebuje využiť sociálny taxík v danom momente a auto je k dispozícii, služba sa zrealizuje ihneď. Klient po
využití služby zaplatí priamo vodičovi, ktorý vydáva aj potvrdenie
o platbe.
(red, zo)
foto: JK
8
MODRANSKÉ ZVESTI • Vianočná Modra
Sviatky ľudskej i kresťanskej spolupatričnosti
Vianoce si dodnes uchovali tajomné čaro, ktorému podliehame
takmer všetci. Tí, čo sa mu vymykajú, majú život duchovne oveľa
chudobnejší. Vo všeobecnosti pohŕdanie tradíciami je jednou z príčin problémov dnešnej doby. Vianoce sú pre nás príležitosťou uvedomiť si niektoré skutočnosti.
Prečo vlastne slávime Vianoce?
Je to oslava dvetisíc rokov starej
udalosti, pri ktorej ľudstvo v narodení Božieho Syna dostalo veľký dar. Tento Boží dar prekračuje
hranice svojho historického času.
V dvetisícročných dejinách zasahuje generácie ľudí dobrej vôle
a ovplyvňuje ich svojím pokojom
i svojou láskou. Nikdy človek necíti svoju osamelosť tak ako na
Štedrý večer. Nikdy inokedy človek necíti spolupatričnosť so svojou rodinou tak ako na Vianoce.
Vianoce sa stali sviatkami ľudskej
i kresťanskej spolupatričnosti.
Na Vianoce myslíme na druhých
a obdarovanie Božím Synom si
pripomíname aj darčekmi. Lenže výber darčekov odhaľuje, čo je
v rodine hodnotou. I celkové prežívanie Vianoc je dôsledkom náš-
ho postoja k životu. Môže sa stať,
že z Vianoc sa nám vytratí ich plný význam, ich duchovný obsah
a rozmer. V akej atmosfére si prežijeme tieto sviatky, to závisí aj od
nás.
Našou duchovnou prípravou na
Vianoce je adventné obdobie.
V posledných rokoch sa na Slovensku stalo priam ľudovým hnutím hľadanie prístrešia pre Svätú
rodinu. Duchovné spoločenstvo
a požehnanie od kňaza bude sprevádzať všetkých, čo deväť dní
pred Štedrým dňom budú pri tomto hľadaní prosiť, aby sa Ježiš na
tohtoročné Vianoce zrodil v ich
srdciach a rodinách.
ne opustených, chorých, starých
i mladých a rodiny – pozývam do
duchovného spoločenstva na
Štedrý večer o 17. hodine.
V tomto čase prijmite
požehnanie i vianočný vinš:
Na Vianoce,
keď
svet
zaplesá,
nech sa
sklonia
aj k Vám
nebesá,
obdaria Vás
svätým
pokojom.
Radosť, sila z tohto pokoja
v novom roku nech vás
vyzbroja
túžbou začať život po novom.
Jozef
MIŠÍK,
rímskokatolícky
kňaz
foto: archív mz
V ústrety Vianociam
9
Pozdravujem všetkých farníkov
a čitateľov Modranských zvestí. Znovu ich všetkých – osobit-
Očakávaný advent
Štyri sviečky na čečinovom venci
Vianoce – zmena života
Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavovalo 2 až 6
adventných nediel. Až pápež Gregor Veľký stanovil adventný čas na
4 týždne. Adventné obdobie oslavujeme od 7. storočia nášho letopočtu. Začína sa 4 nedele pred Štedrým dňom. Latinské slovo „advent“ možno preložiť ako „príchod“. Je to obdobie prípravy na príchod Mesiáša - na narodenie Ježiša.
Narodené dieťa v Betleheme je základom Vianoc. Lenže čo je na
tom zvláštne? Na svete sa už narodili miliardy detí. A predsa cítime, že tu ide o niečo mimoriadne – žiadne iné dieťa nedokázalo
zmeniť toľko ľudských životov. Celá vianočná atmosféra a nálada
sú iné. Dokážeme byť láskavejší, ohľaduplnejší, ochotnejší. Spomenieme si na ľudí, na ktorých sme celý rok nemysleli. Vieme pomôcť tým, ktorí sú na tom horšie ako my.
Adventné obdobie pozostáva zo
štyroch adventných nedieľ. Začína sa 1. adventnou nedeľou, a to
medzi 27. novembrom a 3. decembrom a končí sa po západe slnka
na Štedrý večer. Zároveň je to začiatok nového Liturgického roka.
Každá nedeľa v období adventu má
svoj špecifický liturgický význam.
Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je
v znamení pokánia a tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická fialová farba, práve
v tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa
nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia ružová. Akoby už táto farba
zvestovala a nabádala k oslavám
a radosti. Štvrtá adventná nedeľa
hovorí o udalostiach bezprostred-
A predsa to trvá tak krátko. Skôr
ako sa Vianoce skončia, všetko sa
vracia do starých koľají – nálada,
ohľaduplnosť, láskavosť sa stratia
a v nás opäť víťazí sebaláska a bezohľadnosť.
Možno je to tak preto, lebo to neberieme vážne. Prorok Izaiáš napísal:
„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn
nám je daný.“ To nie je len udalosť
vzdialenej minulosti, ktorá sa nás
netýka. Je to niečo, čo sa odohráva v našom živote. Izaiáš hovorí,
že to dieťa sa narodilo „nám“. Ježiš Kristus chce byť súčasťou nášho života – nielen ako vianočná dekorácia, ale ako ten, kto ma svojou
láskou mení a formuje. Rodičia sa
nestarajú o svoje dieťa len občas –
ne pred narodením Ježiša. Adventné obdobie vrcholí vigíliou. Jedinečným symbolom adventného
obdobia je adventný veniec. Tento symbol sa však do užívania dostal podstatne neskôr, ako samotné
oslavy adventného obdobia. Prvá
zmienka o ňom pochádza až z 19.
storočia, presnejšie z roku 1838
z Hamburgu, kedy teológ Johann
Heinrich Wichern zavesil veniec
na dvere sirotinca. Pod vencom
bola pokladnička na milodary pre
opustené deti. Wichern pripevnil
každý deň na veniec jednu sviečku.
Dnes sa už na adventných vencoch
používajú len 4 sviečky, ktoré symbolizujú práve 4 adventné nedele.
red, podľa wikipedia.sk
keď majú náladu alebo čas. Venujú
sa mu neustále – vo dne v noci.
Ak majú mať tohtoročné Vianoce
zmysel, ak to nemajú byť len zbytočne vyhodené peniaze, premárnený čas a stratená energia, tak je
dôležité, aby sa Ježiš Kristus „narodil nám“, aby vstúpil do našich
životov.
Každé Vianoce sú šancou, aby sme
sa zmenili. Nielen na chvíľu, povrchne, ale aby tá zmena prenikala
do hĺbky našej duše. Prajem Vám,
aby ste takúto zmenu vo svojom živote skúsili.
Jan OSLÍK,
evanjelický farár
MODRANSKÉ ZVESTI • Vianočná Modra
10
Koho a kedy navštívi Mikuláš
Všetky poslušné detičky - chystajte čisté čižmičky
Začiatok decembra býva spätý s návštevou Mikuláša. I tento rok nezabúda na nikoho a zavíta postupne na všetky miesta, na ktorých nájde
dobré a šikovné deti. V kalendári má zapísané aj nasledovné návštevy.
Najprv poteší Mikuláš
malých škôlkarov
4. decembra odštartuje Mikuláš
svoju cestu návštevami v materských školách v Modre a Kráľovej.
Pokračuje v základných školách,
určite sa zastaví aj u snaživých
stredoškolákov. Aj vďaka pomoci
študentov tunajších škôl bude mať
prácu jednoduchšiu.
Foto: jk
Sladké darčeky
v centre voľného času
5. decembra sa presúva do Centra
voľného času na Štúrovej ulici. Od
18.00 hodiny bude čakať všetkých,
o ktorých sa dozvedel od rodičov
detí (tí budú kontaktovať riaditeľku centra vopred osobne alebo telefonicky).
Mikulášska sobota
v Modre i v Kráľovej
Odmena za mikulášsky
výstup na rozhľadňu
9. december spečatí Mikuláš náročný pracovný týždeň spolu
s členmi Modranského turistické-
8. decembra bude mať Mikuláš
spolu so svojimi pomocníkmi –
anjelmi a čertom o niečo viac práce. Musí byť na dvoch miestach,
dolu v Modre i hore v Kráľovej.
Do KDĽŠ vychystajte deti na
15.00 hodinu. Začíname rozprávkou O zvedavom dievčatku, po
ktorej spoločne nakukneme do
mikulášskych balíčkov. Pripravené budú tematické vianočné
tvorivé dielne. Kto bude ešte
vládať recitovať a zjesť ďalšie
sladkosti,
môže
pokračovať
v návšteve Kultúrneho domu
v Kráľovej. Tu sa zastaví Mikuláš
o 16.00.
Tichá noc
– koncert
z mestskej veže
24. decembra pár minút po polnočnej omši, zaznie vianočný koncert
z mestskej veže. Zastavme sa na
pár minút a započúvajme sa do tónov známej vianočnej Tichej noci.
(red)
VIANOÈNÁ
7. 12.
18.00
7. - 9. 12.
pi: 15.00 - 19.00
so/ne: 10.00 - 19.00
5. 12.
16.00
8. 12.
12.00 - 14.00
8. 12.
19.00
14. 12.
18.00
grafika: jk
VIANOÈNÉ INŠPIRÁCIE
15. 12
20.00
KD¼Š, organizátor: MsKS Modra
KD¼Š, organizátor: PaKA Modra
21. - 22. 12.
MIKULÁŠ V SCVÈ
PRIVÍTANIE MIKULÁŠA V MODRE
PRE KLIENTOV DSS
17.00
Nádvorie kaštie¾a, organizátor: MOS Modra
8. 12.
BENEFIÈNÝ KONCERT
19. 12
Ve¾ká sála KD¼Š, organizátor: ZUŠ Modra
telovièòa SCVÈ, organizátor: SCVÈ a MC Modráèik
8. 12.
MODRA
VIANOÈNÝ KONCERT ZUŠ
18.00
15.00
ho spolku. Nedeľný zimný výstup
ku rozhľadni na Veľkej homole sa
stal už tradičným. Kto by náhodou nepoznal trasu, vedzte, že
k vyhľadávanému turistickému
miestu sa dostaneme po vyznačených značkách, ktoré sú umiestnené na zrekonštruovaných smerovníkoch. Tie uzreli svetlo sveta
vďaka šikovným skautom, ktorým pomáhal známy značkár Milan Ružek. Odmeny pre malých
turistov budú pripravené od 12.00
– 14.00.
(jk)
22. 12.
2012
VIANOÈNÉ ZASTAVENIE
vianoèné remeselné trhy na nádvorí
radnice, organizátor: mesto Modra
ZBIERKA PEÈIVA
10.00
nádvorie radnice, organizátor: mesto Modra
23. 12.
DOBRÁ SPRÁVA PRE VŠETKÝCH
popoludnie s Bibliou, organizátor: KZ
TICHÁ NOC Z VEŽE
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
24. 12.
MIKULÁŠ POD ROZH¼ADÒOU
26. 12.
KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY
31. 12.
SILVESTER PRED RADNICOU
KD Krá¾ová, organizátor: OZ Kra¾ovan
Ve¾ká Homola, organizátor: MO turistický spolok
Deò èloveka v KINEÈKU
venované spomienke na J. Lennona, Kino Mier, organizátor: MsKS
22.00 - 02.00
koncert po polnoènej omši, organizátor: mesto Modra
návštevy v rodinách, organizátor: SCVÈ
NOVOROÈNÝ PRÍPITOK
organizátor: mesto Modra a MsKS
VIANOÈNÁ PUTOVAÈKA
31. 12.
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA V KRÁ¼OVEJ
PRESSBURGER KLEZMER BAND
31. 12.
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA KUKLU
KD¼Š, organizátor: DFS Magdalénka a Divadlo Šikulko
Kultúrny dom ¼Š, organizátor: MsKS Modra
20.00
10.00
KD Krá¾ová, organizátor: OZ Kra¾ovan
organizátor: Modranský turistický spolok
MODRANSKÉ ZVESTI • Vianočná Modra
Predstavenie DFS Magdalénka a divadielka Šikulko
December bude v Modre bohatý na viaceré vianočné predstavenia. V piatok 14. decembra 2012 sa predstaví v Kultúrnom dome
Detský folklórny súbor Magdalénka spolu s bábkovým divadielkom Šikulko (Agáta a Dorota Petrakovičové). Po minuloročnom
úspechu odohrajú spoločne aj tento rok predvianočnú rozprávkovú cestu pod príznačným názvom Vianočná putovačka.
Bábková rozprávka je popretkávaná tanečno-spevácko-hudobnými vystúpeniami detí z DFS
Magdalénka. Vo Vianočnej putovačke vystúpia všetky deti
zo súboru, a to od najmladších
štvorročných škôlkarov až po
najstarších, ktorí študujú herectvo alebo tanec na konzervatóriu.
„Spoločné predstavenie je fúziou
tanca, hudby, spevu a bábkového divadla, kde sa diváci dozve-
dia, ako to bolo s bačami Janom
a Kubom, tetkou Ančou a Anjelom na ich ceste do Betlehema
za Ježiškom. Vianočná putovačka ponúka zaujímavú prehliadku
všetkých zložiek scénického umenia, ale najmä prehliadku tanečného, speváckeho a hereckého
talentu našich detí - detí z DFS
Magdalénka“, hovorí pedagogička a režisérka predstavenia Veronika Hajdučíková.
(red)
Silvestrovské oslavy
pred radnicou
Pripime si spoločne a oslávme Nový rok
Onedlho sa rozlúčime s rokom 2012 a privítame nový rok 2013. Mesto
Modra tradične pripravuje oslavy na prelome dní 31. december a 1.
január. Čaká nás zábava, diskotéka s dídžejom, varené víno od mestskej polície, príhovory, príjemné stretnutia aj ohňostroj.
Ilustračné foto: JK
Tak, ako aj minulý rok, prijmite pozvanie pred starú mestskú radnicu,
v posledný deň roku, 31. decembra 2012. Diskotéka rozprúdi zábavu už od 22.00 hodiny. Program
spestrí fotoprojekcia zostavená
z prierezu udalostí a podujatí, ktoré
spoluvytvárali život v meste v končiacom sa roku 2012. O polnoci zaznie Hymna Slovenskej republiky
a občanom sa prihovorí primátorka
mesta Ing. arch. Hana Hlubocká.
Mesto ponúka aj vyhrievané posedenie v pobráni radnice, varené víno z produkcie modranských vinárov a malé občerstvenie. Na oslavy
si nezabudnite priniesť aj šampanské. Zároveň prosíme občanov žijúcich priamo v zóne osláv (Dukelská, Štúrova, Dolná) o trpezlivosť.
Hodinu po polnoci (01.00) pozdraví primátorka spolu s viceprimátorom a poslancami MsZ obyvateľov
Kráľovej.
(jk)
Spoločne robíme
Vianoce krajšími
Charitatívna zbierka koláčov a pečiva
Tretím rokom sa rozhodlo mesto v spolupráci s organizáciami, združeniami pôsobiacimi v Modre a spolu so všetkými dobrými ľuďmi
prispieť ku krajším vianočným sviatkom. Vzájomnou pomocou zozbierame v Charitatívnej zbierke vianočného pečiva sladké dobroty,
ktoré zaručene potešia, iste aj dojmú. Benefičná akcia bude prebiehať
pod záštitou primátorky mesta Hany Hlubockej a spolupracovníkov
už 22. decembra, v rámci podujatia Vianočné zastavenia.
Vykrajujte,
pečte, zdobte
Zručné modranské a kraľovanské gazdinky v nadchádzajúcich
dňoch začínajú vypekať. Kuchyne a špajze budú voňať medom,
vanilkou, škoricou, orechmi aj
makom a kakaom. Podeľme sa
spoločne so sladkými dobrotami,
bez ktorých Vianoce nie sú Vianocami, aj s tými, ktorí majú život o niečo ťažší.
Ďakujeme za
sladké dary
Benefičné podujatie bude prebiehať 22. decembra 2012 od 10.00
hodiny na nádvorí starej radnice
(areál Základnej umeleckej školy). Množstvo necháme na autorky zákuskov. S radosťou pripojíme každý kúsok vianočného
pečiva do papierových škatuliek.
Tie už naplnené poputujú ku svojim novým majiteľom.
Koho primátorka
a poslanci obdarujú
Po ukončení zberu vianočných
dobrôt sa primátorka Modry spolu
s poslancami v sprievode koledníkov vyberú na návštevy. Tradične
budú koláčmi obdarovaní seniori v MsCSS, obyvatelia Útulku
pre ľudí bez domova, klienti DSS
v nemocnici, chlapci v DSS Merema Harmónia a Kráľová, deti
v detskom domove v Harmónii.
Spoločne urobíme šťastnejšími aj
viaceré modranské rodiny v núdzi,
osamelých seniorov a ostatných
ľudí, vďaka ktorým si uvedomíme
skutočné poslanie Vianoc.
Všetci organizátori benefičnej
vianočnej zbierky pečiva ďakujú dobrým a ochotným darcom,
ktorí sa zapoja do charitatívneho
decembrového podujatia. Aj vďaka vám bude môcť mesto Modra
prispieť k tej pravej vianočnej atmosfére. Organizátori sa tešia na
stretnutia!
(jk)
Ilustračné foto: JK
Vianočná putovačka
11
MODRANSKÉ ZVESTI • Vianočná Modra
Vône
decembrových
medovníkov
Foto: Archív MZ
Práve tie nás budú onedlho sprevádzať na každom kroku. Predvianočné besiedky a posedenia
s rodičmi pripravujú materské
a základné školy. Opäť vypomôžu
šikovné študentky Pedagogickej
a kultúrnej akadémie, ale aj žiaci
základných škôl.
O tom, ako sa pripravuje cesto na
voňavé medovníky sa deti naučia
počas tvorivých popoludní. Budú
vykrajovať, piecť aj zdobiť. Vianočné priania a darčeky vyrobia
škôlkari aj školáci, časť z nich ponúknu aj na vianočných burzách
v priestoroch svojich škôl. Už teraz
prebieha nácvik kultúrnych programov vianočných besiedok, ktoré
vyvrcholia predstaveniami tesne
pred Vianocami.
Do atmosféry blížiacich sa najkrajších sviatkov roka sa ponoria aj
naši najstarší. Seniori z mestského
centra sociálnych služieb a Jednoty
dôchodcov pri MsCSS napečú vianočné pečivo a svojpomocne vyrobia typické vianočné ozdoby. Ich
čečinové vence sú povestné svojou krásou a rok čo rok zdobia stôl
v nejednej domácnosti.
V prvý sviatok vianočný, 25. decembra, pripravila pedagogička
Zuzana Polonská spoločne s deťmi, ktoré navštevujú centrum voľného času Jasličkovú slávnosť.
Pozrieť si ju môžete o 14.30 v rímsko-katolíckom kostole sv. Štefana
kráľa.
(jk)
Vianočné zastavenie v radnici
Remeselné trhy, punč, živý betlehem, zbierka koláčov
Tohtoročné mestské vianočné trhy sa budú konať na staronovom mieste – na nádvorí starej mestskej radnice. Počas dvoch dní bude Modra
dýchať atmosférou Vianoc, pokojom aj dobrou myšlienkou. Zastavte
sa 21. a 22. decembra v radnici a načerpajte inšpirácie na pečenie a výzdobu. Stačí so sebou vziať dobrú náladu. Pozvite aj svojich známych
a rodiny, nebude chýbať kapustnica či punč od vedenia mesta.
Predbežný program podujatia:
Piatok 21. december
• Otvorenie podujatia primátorkou
mesta
• Varenie vianočného punču predstaviteľmi mesta
• Vianočné priania – výroba
a možnosť zavesenia na stromček
• Program žiakov ZUŠ Modra
• Vystúpenie OZ Kraľovan
Sobota 22. december
• benefičná vianočná zbierka pečiva a koláčov (od 10.00)
• Ukážky remesiel (zdobenie medovníkov, liatie sviečok, výroba
vencov, hračiek, sklárske
• umenie, vitráž...)
• Vystúpenie žiakov ZUŠ
• Vianočná ochutnávka vín
• Vystúpenie DFS Magdalénka
• Divadelné vystúpenie Modranského kráľovského divadla
• Výroba veľkého detského betlehemu (figúrky z hliny)
• Živý betlehem so zvieratkami
• Program modranských škôl, SABUŽ – SCVČ
Podrobný program aj s časovým
rozpätím bude zverejnený na plagátoch, web stránke, FB stránke,
baneroch a pútačoch.
(jk)
Kvetinárstva menia jeseň za zimu
Rozmýšľate nad farbami ozdôb na tohtoročnom vianočnom stromčeku? Neviete či podľahnúť trendom alebo zostať pri svojej klasike? Aký adventný veniec uložiť na stôl túto sezónu? Odpovede na
podobné otázky, ale aj viacero ďalších tipov nám prezradili v obľúbených modranských kvetinárstvach.
Farby podľa vkusu
alebo podľa módy?
Pri výbere vianočnej výzdoby sa
riadime zväčša svojim vlastným
vkusom. Aj napriek tomu však
vyskakujú na nás už od októbra
rôzne reklamy a pútače, ktoré nám
radia čo si kde a za koľko máme
kúpiť. Inak to nie je ani s vianočnými ozdobami na stromček, alebo ozdobami na adventnom venci.
Podľa Jany Ružekovej z kvetinárstva Gloriosa: „Podľa mňa nie je
“trendy”, keď z 2000 domácností
je 1800 úplne rovnakých len preto, že je moderná farba magenta. Jedinečnosť je v tom, že každý
má niečo úplne iné a nepochybne krajšie. Človek, ktorý má 10
rokov krásne vianočné ozdoby
ich nebude každý rok meniť len
kvôli trendom.“ A aké farby sa teda najviac predávajú v súvislosti
s blížiacimi sa sviatkami? Kvetinárka Jana Kintlerová z kvetinárstva Moonfoover prezrádza:
„Veľa záleží na tom, aký máme
v domácnosti nábytok a celkovo
zariadenie. Myslím, že podľa toho aj volíme farby, v ktorých zladíme jednotlivé súčasti vianočného zdobenia. Minulý rok bol
veľký dopyt napríklad po tyrkysovej farbe. Je krásna, ale ťažko sa
dá skombinovať. A poviem Vám,
že veľa zákazníkov prichádza aj
so zaujímavou požiadavkou, keby nám prezradia, že pán farár
v kostole im povedal, že taká alebo onaká farba – zväčša fialová,
má zdobiť naše domácnosti. Potom doobjednávame čo sa dá, lebo je zvýšený záujem o jednu farbu. A fialová má predsa len svoju
symboliku“.
tie umelé majú dlhšiu trvácnosť
a v dnešnej dobe vyzerajú takmer
identicky ako tie prírodné.
Najviac obľubujeme malé farebné, perleťové alebo matné guličky, ktoré sa jednoducho pomocou
tenkého drôtika vkladajú do voňavej čečiny. Ak pridáme vianočnú
ružu, anjelika alebo imitáciu zasneženej halúzky – vianočná atmosféra je na svete. Nechajte sa
teda inšpirovať ponukou piatich
modranských kvetinárstiev. Tipy a triky vám iste prezradia aj
ochotné kvetinárky.
(jk)
Okrúhle adventné
vence majú symboliku
Zdobíme nielen vianočný stromček, ale veľa šikovných gazdiniek si rado vyrába svojpomocne
aj stolové aranžmány a adventné vence. Majú zákazníci záujem pri výbere adventného venca
v kvetinárstve o klasický okrúhly
alebo opäť radi podľahnú móde
a hľadajú to, čo je práve v kurze? „Okrúhly adventný veniec má
svoju symboliku. Kruh znamená
život, preto sa aj čečina na venci ukladá v smere hodinových ručičiek, ktoré symbolizujú plynúci
čas a kolobeh života.“. To však
nevylučuje, že nemáme radi vence v iných tvaroch – štvorec, obdĺžnik, prípadne vsadené do vázy alebo črepníka. Aj v ostatných
kvetinárstvach v Modre nám potvrdili, že najviac majú ľudia záujem o prírodné materiály, i keď
foto: gloriosa
12
MODRANSKÉ ZVESTI • Vianočná Modra
Zimné tábory
Využite zimné denné tábory. Súkromné centrum voľného času
v Modre ponúka počas tohtoročných zimných prázdnin pomoc rodičom vo forme prímestských denných táborov. Tie budú prebiehať
vo štvrtok 3. januára, piatok 4. januára a v pondelok 7. januára 2013.
Program pre deti bude zabezpečený priamo v centre a v okolí Modry
v čase od 8.00 do 16.00.
Centrum voľného času rozdelil dni
aj tematicky. Rôznorodý program
zahŕňa zimné hry, súťaže a tvorivé
dielne. Štvrtok bude zameraný na
divadlo a hudbu, piatok na tvorivosť a pondelok sa deti budú môcť
zahrať na prírodovedcov. Cena na
jeden deň v tábore je 10 EUR. Rodičia môžu svoje deti prihlásiť do
pondelka 17. decembra 2012 osobne v riaditeľni SCVČ, prípadne na
tel. čísle 033/640 07 02 alebo 0948
411 202.
(red, scvc)
Dobrá novina
Dobrá novina je vianočná kolednícka aktivita spojená so
zbierkou pre projekty rozvojovej pomoci krajinám v Afrike.
Projekt prebieha súbežne v celej Slovenskej republike. Každoročne sa do nej zapájajú aj koledníci z modranského centra
voľného času. Počas tohtoročných Vianoc navštívia rodiny
v Modre a prinesú im Dobrú novinu už po desiaty krát – 26.
decembra 2012 a 5. januára 2013.
Koledníci prídu koledovať do
domácností v 2. sviatok vianočný 26.decembra 2012. V prípade väčšieho záujmu budú pokračovať aj v sobotu 5. januára
2013 v čase od 15.00. Všetky
rodiny, ktoré budú mať záujem
o návštevu koledníkov, sa môžu
nahlásiť na tel. čísle 033/640 07
02, 0948 411 202 alebo sa zapísať do zoznamu, ktorý nájdete
vo farskom kostole.
Dobrá novina myslí aj na deti
s postihnutím v menej rozvojových krajinách, ktoré majú
život o niečo ťažší, ako zdraví
Kedy môžeme používať
zábavnú pyrotechniku?
Nekazme si sviatky neohľaduplnosťou
V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými a novoročnými sviatkami si
pripomenieme podrobnosti vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 6/2009. Nariadenie vymedzuje zásady používania zábavnej pyrotechniky a iných predmetov spôsobujúcich
detonáciu na území mesta Modry. Pozor na nedodržiavanie uvedeného VZN, je kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku.
Ohňostroj možno uskutočniť výhradne so súhlasom mesta Modry.
Foto: web minv. sr
Zábavná pyrotechnika
nepatrí na verejné
priestranstvá
Toto VZN špecifikuje používanie
zábavnej pyrotechniky na verejných
priestranstvách, ktorými sú ulice, námestia, chodníky, podchody, mosty,
schodiská, parkoviská, zastávky autobusov, parky, sídlisková a uličná
zeleň, areály škôl, detské a školské
ihriská, cintoríny, kultúrne stredisko,
lesoparky, chatové oblasti, vodné toky a podobne. Priestupku podľa Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa
dopúšťa osoba, ktorá, ak nie je organizátorom registrovaného verejného kultúrneho podujatia spojeného
s používaním zábavnej pyrotechniky,
použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách mesta s vý-
ľudia. Stretávajú sa s diskrimináciou, nepochopením a odmietaním okolia aj vlastných rodín.
Ľudia ich považujú za neschopných, alebo ich ľutujú. Výťažok
tohtoročnej zbierky bude prednostne určený na projekty podporujúce ľudí s postihnutím a aj
pre ďalšie projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Ugande,
kde sa Dobrá novina angažuje
v dlhodobých projektoch v spolupráci s dôveryhodnými partnermi.
(red, es)
nimkou 31. decembra od 18.00 hod.
do 1. januára do 3.00 hod., týmto nie
je dotknutý zákaz používania pyrotechnických predmetov podľa osobitného predpisu.
Kto a kedy môže
pripraviť ohňostroj?
Ohňostrojné práce sú také práce,
pri ktorých sa využívajú svetelné,
zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné
účely. Predávať, nadobúdať a používať možno len tie pyrotechnické
13
Lekárska
pohotovosť
cez Vianoce
Občania Modry sa počas vianočných sviatkov môžu v prípade
nepriaznivého zdravotného stavu obrátiť na lekárov pohotovosti (lekárska služba prvej pomoci). Tá sa nachádza už tradične
v Mestskom zdravotnom stredisku na Hollého 2 v Pezinku. V prípade akútneho stavu však neváhajte kontaktovať integrovaný
záchranný systém na známom telefónnom bezplatnom čísle 112.
Prevádzkový čas pohotovosti
v Pezinku bude nasledovný:
pondelok až piatok (pracovné dni)
od 17.00 do 7.00
sobota, nedeľa a dni pracovného
pokoja – nepretržite.
Red, Zdroj: BSK
výrobky, ktoré boli uvedené na trh
podľa odseku 1 § 36 d Zákona NR
SR č.577/2007 Z. z. Pyrotechnické
výrobky triedy II a podtriedy T1 môžu nadobúdať a používať iba osoby
staršie ako 18 rokov. Predavač pyrotechniky je povinný pri predaji upozorniť kupujúceho na dodržiavanie
návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie k výrobku. Pri
predaji pyrotechnických predmetov
triedy III musí predavač postupovať v súlade s ods.4 § 36 d zákona č.
577/2007 Z. z. V stánkoch sa môžu
predávať len pyrotechnické predmety triedy I. a podtriedy TO.
Ohľaduplnosť je na
prvom mieste
V súvislosti s blížiacimi sa
silvestrovskými oslavami pri používaní zábavnej pyrotechniky nezabúdajme byť ohľaduplní. Používajme pyrotechniku o ohľadom na
svojich susedov, okoloidúcich na
uliciach, na chorých v nemocnici
a starších ľudí v opatrovateľských
zariadeniach. V neposlednom rade myslime aj na zvieratá. Hluk
pochádzajúci z petárd robí väčšine zvierat ťažkosti. Pozor na možné zranenia, dôkladne si prečítajme
návod na použitie týchto výrobkov.
K Silvestru a Novému roku oslavy
neodmysliteľne patria, tak si ich
užime v zdraví.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Vianočná Modra
Vývoz odpadov
počas Vianoc
Mesto Modra oznamuje obyvateľom mesta, že v čase vianočných
a novoročných sviatkov dôjde ku
zmenám v harmonograme vývozu
komunálneho odpadu.
Zmeny v čase vývozu komunálneho odpadu sa týkajú utorkov 25.
12. 2012 a 1. 1. 2013.
23. 12. 2012 - nedeľa je náhradným
termínom za utorok 25. 12. 2012.
24. 12. 2012 - v pondelok bude vývoz KO prebiehať v zmysle platného harmonogramu.
25. 12. 2012 - v utorok sa vývoz
KO neuskutoční.
26. 12. 2012 - v stredu bude vývoz
KO prebiehať v zmysle platného
harmonogramu.
30. 12. 2012 - nedeľa je náhradným
za utorok 1. 1. 2013.
31. 12. 2012 - v pondelok bude vývoz KO prebiehať v zmysle platného harmonogramu.
1. 1. 2013 - v utorok sa vývoz KO
neuskutoční.
Tieto zmeny sa týkajú:
obyvateľov rodinných domov na
uliciach Bodického, Bratislavská, 1. mája, Čsl. armády, Baštová, Bernolákova, Cpinova, Dukelská (1 ks), Fraňa Kráľa, Hečkova,
Hviezdoslavova, Jesenského, Kalinčiakova,
Kellenbergerova,
Kollárova, Krátka, Kukučínova,
Kuzmányho, Moyzesova, Podhorská, Sládkovičova, Sokolská,
Súkennícka (1 ks), Štefánikova,
Šúrska, Vajanského, Vinárska, Zochova.
právnických osôb a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie 110 l nádoby na uliciach Bratislavská, Bernolákova, Kuzmányho a 1 100 l kontajnery na uliciach
1. mája, Dolná, Dukelská, Horná,
Hrnčiarska, Kalinčiakova, Komenského, Kostolná, Moyzesova, Podhorská, Sládkovičova, SNP, Sokolská, Súkennícka, Štefánikova,
Štúrova, Šúrska, Vajanského.
Bližšie informácie budú občanom
mesta Modra poskytnuté zamestnankyňou MsÚ Ing. Kristínou
Čechovou /telefonický kontakt:
033/6908304, e-mail: [email protected]
(red)
Modra je pripravená na zimu
Údržba ciest a chodníkov v správe mesta
Už v týchto dňoch možno s určitosťou povedať, že mesto Modra je
pripravené na zimnú sezónu. Podľa slov vedúceho Verejnoprospešných služieb Ladislava Ochabu, „by nás nemali prekvapiť ani nevyspytateľné výčiny počasia, aké sme zaznamenávali v posledných rokoch“.
Sneh očakávajú predovšetkým deti, strašiakom býva pre vodičov motorových vozidiel. Sme teda pripravení na tohtoročnú zimu?
„Mesto Modra má k dispozícii
staršiu techniku, ktorá je po revízii a oprave v prevádzkyschopnom
stave. Zakúpili sme dostatočné
množstvo posypového materiálu.
Uskladnených máme 45 ton kamennej drti a 25 ton technickej soli.
Nakoľko pracovníci VPS sú skúsení v zvládaní kalamitných situácií,
nemám obavy ani z tejto zimy. Zimná údržba bude realizovaná podľa
dispečingu zimnej údržby. Zimnú
údržbu zabezpečujeme operatívne.
Monitorujeme všetky úseky a v prípade kalamitnej situácie, privoláme zmluvných partnerov, ktorí disponujú traktormi s radlicami“,
uviedol L. Ochaba.
Udržujme chodníky
priechodné
Podľa § 9, ods. 4, písm. a) zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách: „Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností,
ktoré v súvisle zastavanom území
hraničia s cestou alebo miestnou
komunikáciou, zodpovedajú za
škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých
chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom
a neboli bez prieťahov odstránené“. V praxi to znamená, že obyvatelia bytových domov sú povinní odpratávať pravidelne sneh
spred svojich vchodov a chodníkov, rovnako obyvatelia rodinných domov a podnikatelia spred
svojich prevádzok. Ignorovanie
týchto povinností môže mať potom za následok nielen zbytočné
náklady na zdravotné ošetrenie
spojené s úrazmi okoloidúcich,
ale aj prípadné sankcie v súvislosti s nedodržaním zákona.
Cesty štátne – I. a II. triedy udržujú Regionálne cesty Bratislava,
ktoré prevádzkuje Bratislavský
samosprávny kraj.
Cestári bratislavského
kraja sú v pohotovosti
Bratislavský samosprávny kraj je pripravený na zimnú údržbu ciest,
v pohotovosti je zatiaľ 15 sypačov. Posypový materiál sa v tomto čase postupne naváža na jednotlivé strediská, zatiaľ je na skladoch cca
420 ton posypovej soli, 500 ton drvy a 20 ton solmagu.
Centrálny dispečing začína zimnú službu 1. novembra a končí 31.
marca, vedúci stredísk riadia situáciu v prípade nepriaznivého počasia
zatiaľ operatívne. Šoféri budú nasadení do pohotovosti na pracovisku
podľa situácie, sú však v domácej
pohotovosti. Cesty sú počas zimy
nepretržite monitorované dispečerskými strediskami správcu RCB
v jednotlivých regiónoch Malacky,
Pezinok a Senec. O stave komunikácií zasielajú jednotliví dispečeri
každý deň hlásenia. Najkritickejšie
sú podhorské úseky vzhľadom na
vyššiu nadmorskú výšku a rovina-
té úseky v extravilánoch. V pláne na
zimnú údržbu v roku 2012 sa počíta
so sumou 2 166 000 €, čo však nie je
definitívne. Táto suma môže byť aj
nižšia, peniaze sa budú čerpať v závislosti od počasia a výjazdov. Fakturácie za vykonanú zimnú údržbu
RCB, a. s. predkladá kraju raz mesačne. Predošlá zimná údržba stála cca 1 700 000 €. Zimnú údržbu
v kraji zabezpečuje správca ciest II.
a III. triedy Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB). RCB spravuje 511.68 km ciest II. a III. triedy
a 130 mostov, ktoré sú vo vlastníctve BSK.
(bsk)
Foto: jk
14
Miestne komunikácie III. triedy
udržiava Mesto Modra.
(red)
Dôležité kontakty –
zimná údržba:
VPS Ladislav Ochaba
– 0903 406 211
Mestská polícia
– 0911 436 752
MsÚ Modra – 033/6908 333
Ing. Zuzana Knetigová
- 0911 692 343
JUDr. Ondrej Beracka
– Prednosta MsÚ 0910 797 799
Vianočné
nástrahy
I keď sú Vianoce označované ako
najkrajšie a najpokojnejšie sviatky celého roka, bývajú spájané aj
s rôznymi nemilými udalosťami.
Štatistiky hasičov varujú. Každoročne sa zvyšuje počet nehôd, ktoré
súvisia s nesprávnou manipuláciou
pri používaní zábavnej pyrotechniky, inštalácii vianočných ozdôb
akými sú svetelné reťaze a iné. Primeranú pozornosť venujme pri kúrení a používaní otvoreného ohňa.
V čase zimných prázdnin bývajú
deti sami doma a neraz nás zarazia správy o nešťastiach, ktoré sa
stali. Nekontrolované hry končia
tragicky. Rovnako dôležité je venovať náležitú pozornosť pri zimných športoch.
V prípade závažnej udalosti sa
v ktorúkoľvek hodinu obráťte na
známu tel. linku 112!
(jk)
MODRANSKÉ ZVESTI
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Galášová Zoja
Haverlová Ivanna
Kovár Matúš
Kuchárová Lilien
Obertáš Marko Jozef
Pešková Nikola
Sivoň Filip
29. 10.
6. 10.
18. 10.
10. 10.
12. 10.
3. 10.
21. 10.
Uhrová Anna, 72 r.
Hýllová Katarína, 93 r.
Turčina Ján, 60 r.
Podmanický Dušan, 62 r.
Chromá Mária, 96 r.
Vlčková Elena, 88 r.
Stolárik Ján, 58 r.
1. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
14. 10.
14. 10.
18. 10.
Opustili nás:
Jubilanti:
85-ročné
Bartovičová Hedviga
Križanová Oľga
Myslíková Elena
Srnánková Helena
80-roční
Fialová Lídia
11. 11.
22. 11.
1. 11.
24. 11.
5. 11.
Fialová Mária
28. 11.
Pikulíková Mária
11. 11.
Rajkovič Eduard
25. 11.
75-roční
Bučurič Štefan
10. 11.
Fialová Emília
28. 11.
Janovíčková Božena
3. 11.
Odler Tadeáš
1. 11.
Odlerová Alžbeta
18. 11.
70-roční
Krajčíková Anna
14. 11.
Macháček Anton
27. 11.
Sláviková Emília
22. 11.
Špániková Júlia
7. 11.
Uherčíková Ružena
6. 11.
Urdovič Jozef
26. 11.
Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyvateľstva
Zosobášili sa:
Marek Černák
a Gabriela Nývltová
20. 10.
Michal Ružička
a Kristína Vojteková
20. 10.
Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
Foto: web
Ďakujeme darcom krvi
13. novembra sa uskutočnil
v KDĽŠ Modra odber krvi dobrovoľných darcov.
Demovič Pavol, Durdovanská
Zuzana, Chudík Michal, Ivan
Ladislav, Kintler Peter, Liška
Marián, Ondrejkovičová Alena, Ondrejkovičová Andrea, Pukančíková Zuzana, Ružek Peter,
Šimonovič Ľuboš, Šulavý Martin, Wirth Marek, Ondrejkovičová Veronika, Schmidtová Edita,
Glozneková Katarína, Džupová
Ivona, Kľúčiková Lýdia, Vladová Alena, Vašečková Eva, Karkusová Veronika, Hornáčková
Božena, Lennerová Eva, Rigan
Dušan, Lenner Ján, Daniela Hurbanová.
Prvodarcovia – študenti Gymnázia K. Štúra a Pedagogickej
a kultúrnej akadémie: Lenic-
ká Iveta, Koperčanová Tereza,
Sobolová Lenka, Moravčíková Dominika, Beňová Jana, Jakuš Marek, Kratochvílová Iveta, Vancelová Natália, Pernecká
Gabriela, Adamová Ivana, Kulišková Zuzana, Dubská Sabina,
Ščehovičová Petra, Karkusová
Veronika, Stopjaková Daniela,
Hegedűsova Jana.
(red, zdroj: MO SČK Modra)
Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým
Michalom Sandtnerom dňa 17. 9. 2012. Tiež ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Družka
Darinka s dcérou Darinkou.
Tichá spomienka
„Viac než kyticu kvetov Ti nemôžem dať, len postáť
nad Tvojim hrobom a spomínať“. 20. 11. 2012 uplynie prvý najťažší rok nášho života, kedy nám navždy
odišla naša milovaná, múdra, spravodlivá, obetavá
a dobrá mama a babka Vlasta Jelemenská. Kto ste ju
poznali a mali radi, venujte jej prosím tichú spomienku.
Vďační synovia Ján a Ľudovít s rodinou.
Poďakovanie
Z úprimného srdca ďakujeme rodine, priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou
mamou, babkou, prababkou a krstnou mamou a tetou Máriou Chromou, rodenou Mišíkovou, ktorá nás
opustila 14. 10. 2012 vo veku 96 rokov. Ďakujeme aj
za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Zároveň ďakujeme MUDr. Z.
Hagarovej za príkladnú dlhoročnú starostlivosť. Smútiace deti s rodinami.
Ďakujeme
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste
nášho manžela a otca Jána Bartoša, ktorý nás opustil
dňa 10. augusta 2012. Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Manželka a smútiaca rodina.
Spomíname
Dňa 28. novembra uplynie 5 rokov do smrti manžela,
otca a starého otca Michala Kišoňa. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou
a úctou spomína celá rodina.
Poďakujeme
Sezóna zimy začína
Počas prichádzajúceho zimného obdobia zabezpečuje mesto
prostredníctvom útvaru Verejnoprospešných služieb okrem zimnej údržby ciest a chodníkov, aj
niekoľko ďalších činností. V týchto dňoch prebieha sťahovanie lavičiek z verejných priestranstiev.
15
Rovnako budú počas zimných mesiacov zatvorené všetky verejné záchody v meste. Pracovníci VPS sú
pripravení na inštaláciu vianočnej
výzdoby v uliciach Modry a stavanie vianočného stromčeka na
námestí, ale aj v priestoroch starej
radnice.
(red)
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli
odprevadiť na poslednej ceste nášho manžela, otca, otčima, brata
a dedka Jána Stolárika, ktorý nás opustil dňa 18. 10. 2012 vo veku 58
rokov. Smútiaca rodina ďakuje.
Nezabudneme
Dňa 10. 10. 2012 uplynul rok od smrti Pavla Bojkovského. S úctou a láskou na neho spomínajú dcéra
a syn s rodinami.
MODRANSKÉ ZVESTI
16
Mereme sa znova darilo v získavaní podpory v projektoch
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania
MEREMA v roku 2012 získal finančnú podporu na 6 projektov,
vďaka realizácii ktorých bolo umožnené znevýhodneným ľuďom
skvalitniť život a pre mnohých z nich urobiť veľký krok nasmerovaný k samostatnosti a nezávislosti.
Kosačka pre Miška
Michal Tanko je klient DSS a ZPB
Merema. Je šikovný, fyzicky zdatný a pracovitý. Mišovou veľkou
túžbou bolo pracovať, byť užitočným. Vďaka novým možnostiam,
no najmä vďaka entuziazmu vedenia a pracovníkov Meremy sa podarilo to, čo malo byť prirodzeným
už dávno, že 54 ročný muž chodí
denne do práce. A vďaka Nadácii
SPP na podporu individuálnych
plánov klientov DSS má Michal
okrem riadnej dennej práce v zamestnaní - chránenom pracovis-
ku aj prácu, ktorá mu je zároveň
koníčkom, a to je kosenie trávy.
Michalovým veľkým snom bolo
vlastniť kvalitnú kosačku. Doposiaľ pomáhal kosiť trávniky v exteriéri našich pracovísk s kosačkou,
ktorá je majetkom zariadenia, a to
len pod dohľadom zodpovedného
pracovníka. Nadobudnutú kosačku
využíva na pravidelnú údržbu a kosenie v lokalitách mimo zariadenia.
Náš projekt bol vďaka Nadácii SPP
pre budúcnosť podporený a vďaka
ľuďom z Meremy si Miško kosačku vybral, kúpil, zvládol bez prob-
lémov jej obsluhu, údržbu i odstraňovanie menších porúch. Počas
celého leta realizoval svoj sen.
Kosil trávniky svojim známym
a priateľom, staral sa pravidelne
o vzhľad verejných priestranstiev
v Harmónii. Stal sa užitočným,
zodpovedným, cieľavedomým, komunikatívnym, potrebným, akceptovaným. Spoznal nových ľudí. Za
svoju prácu dostáva peniaze a za
peniaze si kupuje preňho dôležité veci. Teší sa z dobre vykonanej
práce. Teší sa zo života. A tak to má
byť. Ak aj vy potrebujete pokosiť
trávnik, ozvite sa nám do Meremy.
Michal Tanko sa určite poteší.
Komunikačný tablet
Vďaka nadácii SPP sme mohli zabezpečiť pre nášho klienta Petra
Foto: merema
Spokojný Michal Tanko z DSS Merema.
Hrušku tablet s komunikačným
softwarom, ktorý je určený na
tvorbu tabuliek pre klientov,
ktorí môžu komunikovať len
alternatívnymi
spôsobmi
–
nedokážu, resp. dokážu len
s ťažkosťami hovorí a písať. Zakúpený prístroj ponúka iné spôsoby interakcie (augumentatívnej a alternatívnej komunikácie).
Zlepšením komunikačných schopností dosiahneme významné kvalitatívne zlepšenie jeho schopnosti
interakovať s prostredím.
Snoezelen terapia
Dotácia od MPSVR SR a finančná podpora BSK nám umožnila
zakúpenie pomôcok a materiálneho vybavenia na SNOEZELEN
terapiu. Je to multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v príjemnom
a špeciálne upravenom prostredí
pomocou svetelných a zvukových
prvkov, vôní a hudby, pričom jej
cieľom je vyvolanie intenzívnych
zmyslových pocitov. Spočíva vo
vytvorení príjemných zmyslových
zážitkov, ktoré stimulujú primárne zmysly bez potreby intelektuálnej aktivity. Je určená najmä
pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo
viacnásobným postihnutím. Sme
presvedčení o tom, že koncepcia
SNOEZELEN významne skvalitní nami poskytované služby, rozšíri škálu zážitkov a možností.
Michal TANKO, Darina ROHÁĽOVÁ, Roman REPČÍK,
(red)
Výstava Nového ateliéru
Projekt Nový ateliér funguje pod vedením koordinátorky Mgr. Ivety Žákovej a lektorky, arteterapeutky a špeciálnej pedagogičky Mgr.
Marcely Jurášovej. Je určený klientom Domovov sociálnych služieb, teda ľuďom s mentálnym a viacnásobným postihnutím, ktorí majú
výtvarný talent a najmä chuť tvoriť a zdokonaľovať sa vo výtvarných technikách. Výtvarníci
sa stretávajú raz týždenne v priestoroch Galérie insitného umenia v Schaubmarovom mlyne
v Pezinku. 6. novembra 2012 pripravil Nový
ateliér výstavu prác svojich klientov. Vernisáž
sa uskutočnila v modranskej Musique club gallery na Štúrovej ulici č. 61.
Na novembrovom Výtvarnom ateliéry klientov DSS v Musique club galerie vystavovali:
Hanka Belková - Claudianum RS Modra, Lacko Garaj - DSS Merema Modra, Peťko Hruška - DSS Merema Modra, Zuzka Csontosová
- Nové mesto nad Váhom, Zdenka Gomoľová
- DSS Sibírska Bratislava, Olinka Kroková DSS Báhoň, Janko Mócik - DSS Rosa Bratislava, Milan Sandtner - DSS Hestia Pezinok,
Martin Tahotný - DSS Rosa Bratislava, Magda
Zemanová - DSS Báhoň, Janko Mordavský DSS Rosa Bratislava a Adam Dovičovič - DSS
Hestia Pezinok.
(jk)
Foto: Nový ateliér
Klienti DSS predstavili svoj talent
MODRANSKÉ ZVESTI
17
Dve poetky na Modranskom veršobraní
Nadväzujúc na niekdajšie večery z dielne Modranky Ľubomíry
Mihálikovej venované poézii sa uskutočnil v októbri druhý ročník Modranského veršobrania. V tomto roku nieslo aj podtitul
spomienky na modranskú spisovateľku a prvú dámu slovenskej
poézie Lýdiu Vadkerti-Gavorníkovú. Hosťami večera boli poetky
Mila Haugová a Dana Podracká.
Po úvodnom ročníku podujatia plného poézie, prózy a hlasného čítania, tohtoročné podujatie malo
úspech aj u viacerých prítomných
študentov. Programom sprevá-
dzala Ľubomíra Miháliková. Veršobranie sa uskutočnilo pri príležitosti uvedenia najnovšej tvorby
oboch poetiek, ktoré predstavili
diela v autorskom čítaní. M. Hau-
gová a D. Podracká sa zaradili
medzi päť slovenských poetiek,
ktoré práve svojou tvorbou vzdali poctu L. Vadkerti-Gavorníkovej
– významnej osobnosti literatúry celoeurópskeho významu. Záver podujatia patril modranskému
veršobraniu – zberu viničových
listov, ktoré zdobili ručne napísané verše známych autorov.
Podujatie podporili: Mesto Modra, MsKS Modra, Spoločnosť
Foto: jk
Spomienka na Lýdiu Vadkerti-Gavorníkovú
priateľov poézie, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska –
Klub nezávislých spisovateľov.
(red)
Reminiscencia na októbrovú Štúrovu dumku
Aj tento rok zazneli zaujímavé
prednášky historikov Dr. Radoslava
Hanusa z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a Dr. Daniely Kodajovej zo SAV, ako aj zberateľa Ing.
Romana Delikáta, ktorý nás virtuálne prostredníctvom starých pohľadníc a fotografií previedol Štúrovskou Bratislavou. Tieto príspevky
vyústili do zaujímavej diskusie, do
ktorej prijal pozvanie aj charizmatický prof. Ivan Štúr, ktorý je živým
potomkom rodovej línie Ľudovítovho brata Samuela Štúra.
Súbežne prebiehala výstava výtvarných diel Lucie Mandincovej,
inšpirovaných osobnosťou Štúra
pod kurátorským dohľadom Lukáša Píseckého, tematický linoritový
workshop a do toho sa podávala
káva fenomenálnej bratislavskej
kaviarne Shtoor. Neskôr zaznelo
Hlasné čítanie Štúrových príhovorov z Uhorského snemu, za hudobného sprievodu Branislava Dugoviča. Podávalo sa modranské víno
od firmy Fedor Malík a syn. a malokarpatské regionálne špeciality.
Už tradične mohli návštevníci
vzhliadnuť členov Modranského
okrášľovacieho spolku oblečených
v dobových historických kostý-
Pocta Vincentovi Šikulovi
Foto: MO spolok
Začiatkom októbra sme si už tradične pri príležitosti narodenia spomenuli na najväčšieho národného velikána, Ľudovíta Štúra. Jeho
osobnosť sme si pripomenuli prostredníctvom bohatého programu,
ktorý sa v sobotu 8. októbra konal vo vinohradníckom dome na Štúrovej ulici 33. Podujatie, ktoré moderoval Marián Lucký de Lucska
z rádia Devín sa začalo už v piatok podvečer, keď sme symbolicky
osvetlili sochu Ľudovíta Štúra na námestí. V nasledujúce popoludnie
sa evanjelickou službou Božou a kázňou pána farára Oslíka začalo
samotné sobotňajšie podujatie, ktoré pokračovalo položením kvetov
k súsošiu štúrovcov a nasledovalo bohatým kultúrnym programom.
moch, v tomto prípade z polovice
až konca 19. storočia, podobným
aké nosil aj Ľ. Štúr a jeho súčasníci. Oficiálnu časť programu zavŕšila známa slovenská folk-rocková
skupina Hrdza, prezentujúca tradičný slovenský folklór v modernom prevedení, ktorý by sa určite
páčil aj Ľudovítovi Štúrovi.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa milého
podujatia aktívne zúčastnili, ako aj
V Modre sa v stredu 28. 11. 2012 po piaty raz uskutoční spomienkové podujatie venované spisovateľovi V. Šikulovi, súčasťou ktorého
je aj súťažný recitál v prednese prózy. Práve recitačné interpretácie literárnych textov, v ktorých zvyknú dominovať tie Šikulove, sú
poctou spisovateľovi a dôkazom, že tieto texty nestrácajú na čitateľskej popularite, aktuálnosti a pôvabnosti.
sa účastníci presunú do obce Dubová. Tam sa krátkou prechádzkou zoznámia s miestami, ktoré
pripomínajú V. Šikulu, a položia
kvety k jeho hrobu pri hudobnom sprievode Dychovej hudby
Častovanka. V závere podujatia
budú v obci Dubová vyhodnotené a ocenené najlepšie študentské
prednesy z recitálu. Tento rok sa predstaví dvadsať stredoškolských recitátorov
z Modry, Pezinka, Malaciek, Trnavy a Senice. V dopoludňajšom
programe nebude chýbať disku-
Podujatie podporuje rodina Šikulová, ako aj mesto Modra,
Šikulova rodná obec Dubová, PaKA Modra, Múzeum Ľ. Štúra, vydavateľstvo IKAR, Knižná revue,
5. ročník spomienkového podujatia
sia s pozvanými hosťami, spomeňme napríklad pani A. Šikulovú, spisovateľky V. Šikulovú
a D. Podrackú, či spisovateľa J.
Beňa. V popoludňajších hodinách
všetkým podporovateľom, medzi
nimi predovšetkým mestu Modra
a Bratislavskému samosprávnemu
kraju. Už teraz sa tešíme na budúci ročník.
Dr. Jakob FRÖHLICH,
čestný podpredseda
Modranského okrášľovacieho
spolku a vedúci sekcie
výtvarného umenia MOS
Malokarpatská knižnica Pezinok,
Vinárstvo J.&R. Pretzelamyer Dubová, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a DH Častovanka.
(ah, red)
Program podujatia:
9.00 otvorenie
9.30 súťažný recitál
11.00 diskusia (A. Šikulová, J.
Beňo a ďalší)
13.30 prechádzka po Dubovej
15.00 vyhodnotenie recitálu
Kontakt: PaedDr. Adam Herceg,
PaKA Modra - 033 647 25 77.
MODRANSKÉ ZVESTI
18
Rakúska cestovná kancelária
prejavila záujem o Modru
Inzerujte
v Modranských
zvestiach
Kontakt - redaktor Mgr. Jana Kuchtová, mobil: 0911 999
784, e-mailová adresa:[email protected], poštová adresa:
Mestské kultúrne stredisko, Sokolská 8, 900 01 Modra.
Dajte o sebe vedieť a spropagujte svoju firmu/prevádzku
prostredníctvom Modranských
zvestí.
Vaša redakcia
18. 10. 2012 Referát marketingu
a cestovného ruchu mesta Modry spoluorganizoval prezentáciu
mesta pre najväčšiu rakúsku cestovnú kanceláriu Ruefa. Prezentácia mesta ako destinácie cestovného ruchu prebehla v rámci projektu
TRA-KER, Tradície z hliny - cesty
za poznaním keramického dedičstva. Projekt je v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Slovensko
- Rakúsko 2007 - 2013, zameraný
na spoločné oživenie záujmu verejnosti o keramickú výrobu a tvorbu
na oboch stranách slovensko-rakúskej hranice. Vedúcim partnerom je SNM - Múzeum Ľudovíta
Štúra v Modre, partnerom projektu je Österreichisches Museum für
Volkskunde (Rakúske etnografické múzeum) vo Viedni. Návštevu
Ruefa organizovala Susanne Böck
spolupracujúca na projekte pre oblasť cestovného ruchu, a cieľom
Čo ukrýva novembrová tajnička?
Onedlho obrátime v kalendári posledný list. Koniec roka prináša
oslavy najpokojnejších sviatkov
roka. Na Vianoce sa pripravuje aj
naše mesto tak, ako sa patrí. ZiAutor:
Juraj
Mitošinka
označenie
lietadiel
Haiti
značka
prvku
hliník
mu odštartuje oficiálne rozsvietenie stromčeka na námestí, Mikuláš bude mať čo robiť, aby stihol
navštíviť všetky deti, započúvajte
sa do vianočných koncertov, de-
3. časť
tajničky
oplotenie,
plot
vymerali
a vybrali
clo
značka
ruských
lietadiel
(Antonov)
ti zarecitujú na besiedkach a poochutnávajte aj chutné dobroty.
Presvedčiť sa o tom, že všetky tieto a mnoho ďalších aktivít ponúkne počas decembra (TAJNIČKA)
zostaň
ležať
komora
(hovor.)
okrasné
kry
robil
krivým
skratka
interhotela
cesta,
po latinsky
zbierka
fotografií
skratka
juhovýchodu
urob
intenzívnejším
týkajúca
sa alpy
značka
neptúnia
Turek
(zastar.)
muž.meno
zn. ruských automobilov
citoslovce
brechania
Ondrej
(dom.)
rozsiatie
niečoho
syn kráľa
Tézea
vsunulo
do niečoho
poštová
poukážka
, budete mať možnosť už čoskoro. Zastavte sa 21. – 22. na nádvorí radnice, mesto chystá vianočné
remeselné trhy plné inšpirácií. Ak
sa aj počasie umúdri a do prázdnin nás prekvapí snehová perina,
už nič nebude brániť deťom užiť
si dni voľna.
(red)
dravá prírodná sila
Alexander
(dom.)
citoslovce
nárazu
osvietil,
ožiaril
poorala
značka
elektrónvoltu
(zel)
horská
Pomôcky:
pripravuj
kaukazská
HH,ail,ZIL
jedlo
prevezenie
osada,
kebab,níp,
pražením
aul
runa, Mot
zastavoval
hamovkou
Pomôcky: zavesené
hlohyne, predmety
podáva
iter, ašgil,
dolu
pool, alba
návštevy bola prehliadka nového
múzea, galérie Ignáca Bizmayera a ukážka práce na hrnčiarskom
kruhu,
ktorú
predviedol
keramický
majster
Marián
Liška. Okrem toho mesto Modra
zabezpečilo prehliadku mesta
s profesionálnym sprievodcom
a návštevu niekoľkých domácich
podnikateľov v cestovnom ruchu.
Zástupcovia rakúskej cestovnej
kancelárie
vyjadrili
záujem
ponúkať Modru a malokarpatský
región vo zvýšenej miere vo
svojich katalógoch pre rok 2013.
ženské
meno
balkánske
jedlo
1. časť
tajničky
latinský
pozdrav
horská
osada
liturgické
rúcho
obyvateľka
Indie
severská
skladba
územie na
Slovensku
spoločný
fond
indický
strom
Org. amer.
štátov
kananejský
boh smrti
predložka
so 6. pád.
značka
ortute
cudzopas.
rastlina
skr.Českej
republiky
2. časť
tajničky
nános
na dne
močiarov
veľký
morský
vták
najmladší
ordovický
stupeň
(geol.)
MODRANSKÉ ZVESTI
Nevinne na víne
Vinárstvo Huttera a spol.
19
Rodina vinárov Hutterových.
Pani Hutterovú sme zastihli v čase jesenných oberačiek. Celý dvor
voňal sladkastým hroznom, a vysoko nad hlavami štebotali kŕdle
škorcov, ktoré neunikli jej starostlivému pohľadu. Dnes už je
vinohradníctvo pre rodinu Hutterových viac ako samozrejmé. Zo
záľuby v remesle tak vyrástla úspešná rodinná firma.
a pri nárazových robotách zvyšná rodina a priatelia. Inak stíhajú
všetko sami.
Vinárske úspechy
Nové korene vysádzajú aj teraz. Zamerali sa však na odrody
a nie zmesy. Vinice majú najmä
v Modre a v Dubovej. Celkový
rozsah 6 hektárov, z čoho majú
asi 4 hektáre v prenájme. Pestujú
hlavne Rizling Vlašský a Veltlín
zelený. Vysadená je aj Pálava,
z ktorej tento rok zozbierajú panenskú úrodu. Paleta bielych vín
ešte figuruje menami ako Tramín
červený, Chardonnay a Müller
Thurgau. Z vín červených je to
Svätovavrinecké, Cabernet Sauvignon a budúci rok pribudne aj
vlastný Dornfelder. Tento rok sa
im zadarilo najmä s vínom ľadovým, ktoré im v Benátkach nad Jizerou prinieslo jednu zlatú a jednu striebornú medailu. S ružovým
zahviezdili prvý krát minulý rok,
striebornou medailou na súťaži Vitis Aurea. Rok 2012 sa v znamení
Foto: lm
Ako sa to celé začalo
Rodičia manžela pani Hutterovej
mali vinohrady, a on ako dobrý
syn musel pri práci prirodzene pomáhať. Priučil sa tak tajom vinohradníctva. „Modranskí chlapci sa išli po škole hrať
a dubovskí išli do vinohradov.
Postupom času ho to začalo baviť. A teraz? Prvé čo po robote
spraví je, že ide do vinohradu
a až potom domov.“ Firma teda vznikla zo záujmu a obdivu
k tejto práci, ktorý prechovávala
aj pani Hutterová. Vinicu mali aj
vo dvore. Postupom času začali
vykupovať hrozno a prenajímať
si vinohrady. Zahájili aj novú
výsadbu. Bolo to pre nich veľkou výzvou. Manželia Hutteroví
totiž obaja pracovali v inom odvetví. Začalo sa im však s vinárčením dariť, ľudia sa k nim vracali, a im sa to zapáčilo. Rodinné
vinohradníctvo, ktoré začínalo
so sýtenými vínami tak prerástlo
do prosperujúcej firmy. Dnes im
s prácou pomáha aj ich dcéra,
slnka postaral o vysokú cukornatosť. Hodnoty Tramínu presahujúce číslo 24 sú jasným dôkazom.
Mladý zákazníci teraz vyhľadávajú vína korenisté a voňavé. Preto
im treba ponuku prispôsobiť.
Do budúcna
Vždy keď sú v Modre podujatia
spojené s vínom, sa firma Huttera a spol. prezentuje v Mestskej
pivnici. Sú síce menšími vinohradníkmi, no snažia sa o to viac.
Ďalej plánujú svoju pôsobnosť
rozširovať, a prirodzene vysádzať
mnoho nových viníc. Zišla by sa
aj nová pivnica. Kto postupom
času prevezme chod rodinnej firmy? Dcéra má k vinohradníctvu
pozitívny vzťah, a spolu s manželom im radi pomáhajú. Jej profesiou však je psychológia. Možno
že by to oslovilo ich malú vnučku.
Niekomu to predsa treba predať.
„Už teraz sa rada vozí s dedkom
v traktore“, hovorí pani Hutterová. So smiechom však dodáva
príbeh ako vnučke ukázali vinohrad, a tá sa pustila do revu. Dúfajme však že to boli slzy šťastia
a úspešná firma Hutterovcov do
budúcna len porastie.
Lucia MANDINCOVÁ,
Roman ZELENAY
Modra by mala na čo spomínať
Aj keď sa v našej republike tento sviatok neoslavuje a z povedomia ľudí sa vytráca, tak dátum 28.
október 1918 by mal zostať hrdo v povedomí nielen modranskému evanjelikovi. Je priam mystickou symbolikou, že presne
o 60 rokov skôr Ľudovít Štúr na
Všeslovanských snemoch rečnil
o slovanskej vzájomnosti a v deň
28. októbra na jeho 103-tie výročie
narodenia vzniká 1. ČSR. Modra,
kde skonal a je pochovaný, poskytuje azyl pre prvú slovenskú vládu.
Na modranskej evanjelickej fare sa
tvorila Martinská deklarácia, bola
sídlom župana a v Harmónií vo vile Sokol bol úrad ministra pre sprá-
vu Slovenska. A ... Symbolika si pýta citáciu z jednej z najstarších kníh
o Modre. V roku 1719 pred 96-timi
rokmi pred narodením Ľ. Š. vydal
J. G. Schreiber knihu o Modre, kde
v časti Popis Modry v §1 (vydanie
1998, str. 27) uvádza: „Modra je
mestom v dolnom Uhorsku vzdialené od Bratislavy štyri nemecké míle smerom na sever. Leží na
48. stupni a 38. minúte šírky a na
38. stupni a 28 minúte dĺžky. Teší
sa z vlastných práv a privilégií ...“
A, že o čo v článku ide? Že som
hrdý na to, že žijem v meste, ktoré
pre československú vzájomnosť
spravilo viac ako Bratislava a Martin dohromady.Branislav MANÁK
Sviečky na pamiatku 1. ČSR (pamätník pri Hornej bráne).
Foto: B. Manák
Dve sviečky zahoreli
na pamiatku 1. ČSR
MODRANSKÉ ZVESTI
Historický kalendár, časť 23
Modranské osobnosti a udalosti
1. novembra 1827 sa narodil Ján
Dobrucký. V Modre študoval na
gymnáziu a na lýceu v Bratislave, kde bol žiakom Ľudovíta Štúra, ktorý nasmeroval jeho celoživotné pôsobenie. Po absolvovaní
evanjelickej teológie pôsobil ako
farár v Mošovciach a bol činný ako
osvetový a národný pracovník.
1. novembra 1932 zomrel vo veku
60 rokov JUDr. Jaroslav Vojtíšek.
Po absolvovaní právnického štúdia
pôsobil ako advokát a neskôr ako
sudca. V súdnej praxi sa vypracoval na funkciu prezidenta Krajského súdu v Bratislave. Býval
v Modre-Harmónii a je pochovaný
na modranskom cintoríne.
3. novembra 1882 sa narodil
MUDr. Ivan Bodický. Po absolvovaní lekárskej fakulty pôsobil
ako lekár, v prvej svetovej vojne
ako vojenský lekár. Po skončení vojny sa usídlil v Modre, kde
pôsobil ako okresný lekár nielen
pre dospelých ale i deti. Bol veľ-
mi dobrým lekárom a chudobných, ktorí neboli poistení nielenže liečil zadarmo, ale im dával aj
vlastné peniaze na kúpu liekov.
Bol mimoriadne obľúbený nielen
v Modre, ale i v priľahlých dedinách, kde vykonával lekársku
prax. V Modre je po ňom pomenovaná ulica a je pochovaný na
modranskom cintoríne.
7. novembra 1787 zomrel vo veku 56 rokov Eliáš Chrastina. Študoval v Modre a pôsobil na lýceu
v Kežmarku. Okrem písania poézie v latinčine sa venoval alchýmii
a zanechal veľké množstvo rukopisov s protokolmi vykonaných pokusov, ktoré sa nachádzajú v knižnici kežmarského lýcea.
7. novembra 1882 sa narodil
v Modre Karol Treský. Tu navštevoval ľudovú školu a učiteľský ústav. Pôsobil ako učiteľ, po
roku 1919 ako školský inšpektor.
Publikoval články s didaktickou
a pedagogickou tematikou a bol
činný v matičnom hnutí. Bol podpredsedom Ústrednej správy Slovenskej ligy.
8. novembra 1922 zomrel vo veku 72 rokov Alexander Glaus. Pôsobil v Modre ako pedagóg, projektant a záhradný architekt. Písal
články z problematiky výsadby zelene a podieľal sa na úprave kúpeľných parkov v Piešťanoch, Sliači
a Dudinciach.
23. novembra 1987 zomrel vo veku 84 rokov Daniel Okáli. Spolu
so svojou staršou sestrou Gabrielou a bratom Iľjom boli chovancami
modranského evanjelického sirotinca. Daniel Okáli absolvoval ľudovú
a meštiansku školu v Modre. Modranské slovenské prostredie malo
vplyv na jeho intelektuálny vývoj.
Vyštudoval právo, pôsobil ako politik, básnik, prozaik, literárny kritik,
historik a diplomat. Bol spoluzakladateľom ľavicovej revue DAV. Politicky bol zaradený medzi buržoáznych nacionalistov a v rokoch 1951
až 1960 bol vo väzení.
24. novembra 1772 zomrel vo veku 33 rokov Ján Pavol Klar. Po
Výtvarná Modra 2012 –
František Hrtús
4. ročník výstavy a výtvarnej súťaže mládeže
F. Hrtús: „Je to úžasne milé mestečko, možno trochu ospalé, ale mám
ho rád, strávil som v ňom viac ako polovicu života. Pri prechádzkach
ulicami mám jedno želanie – aby ľudia boli k sebe dobrí...“
26. októbra sa uskutočnila v Múzeu Ľ. Štúra vernisáž výstavy diel
modranského výtvarníka Františka
Hrtúsa. Podujatie sa konalo v rámci projektu Výtvarná Modra, ktorej
4. ročník je venovaný Hrtúsovi, pri
príležitosti spomienky na 15 rokov
od úmrtia autora. „Majster Hrtús
je špičkový maliar realizmu s veľmi širokým záberom výtvarných
žánrov, najmä krajiny a jej detailu.
Zaslúži si ďaleko väčšiu pozornosť
odbornej verejnosti, aká mu bola
doteraz venovaná“, povedal kurátor výstavy P. Šima-Juriček. Druhou časťou projektu bude výstava
žiackych prác, ktoré vyberú pedagógovia do 15. februára. Predpokladaný termín výstavy je naplánovaný na marec 2013.
Predchádzajúce ročníky boli bohaté na počet prác žiakov a študentov, počet zapojených škôl v okrese a kvalitu odovzdaných žiackych
prác. Úspech minulých ročníkov
povzbudil organizátorov k tomu,
aby zorganizovali ďalšie ročníky
projektu. Žiacke práce budú po zasadnutí odbornej komisie zloženej
z výtvarníkov, ktorá určí výsledky
súťaže, vystavené vo výstavných
priestoroch SNM–Múzea Ľ. Štúra.
Cieľom projektu je sprostredkovať
vedomosti o modernom slovenskom umení, oboznámenie s tvorbou Františka Hrtúsa, rozvoj kreatívnych zručností detí a mládeže,
prehĺbenie znalostí o technikách
maľby, tiež prehĺbenie vzťah detí
k rodnému regiónu.
(red)
František Hrtús je maliar malokarpatskej krajiny. Narodil sa na
Kysuciach v Turzovke – Korni 3.
3. 1937. Otec František a matka
Dorota zomreli ešte počas vojny,
takže už v 7 rokoch osirel. Vyrastal v detskom domove, strednú
školu ukončil v Liptovskom Mikuláši. Bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení, ale z nedostatku financií si nemohol štúdium
dovoliť. Začal pracovať v ostravských baniach. Neskôr vyštudoval výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte UK v Trnave
u profesora R. Hornáka. Od roku
1967 začal žiť a pracovať v Mod-
absolvovaní evanjelickej teológie pôsobil ako pedagóg a prorektor gymnázia v Bratislave. Nakoniec pôsobil ako evanjelický farár
v Modre. Spracoval svetovú históriu vo forme tabuliek.
26. novembra 1722 sa narodil
v Modre Ján Jacobei. Po skončení evanjelickej teológie pôsobil ako
farár, náboženský spisovateľ, autor
duchovných piesní a kázní.
30. novembra 1862 sa narodila
v Badíne Mária Izáková. Po vyštudovaní učiteľského ústavu pracovala ako riaditeľka Vyššej dištriktuálnej evanjelickej školy v Kȍszegu
a od 18.septembra 1920 pôsobila
ako riaditeľka Meštianskej dištriktuálnej evanjelickej dievčenskej
školy v Modre. Úspešne riešila všetky pedagogické a personálne problémy spojené s budovaním školstva
po prevrate. Je pochovaná na modranskom cintoríne.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé informácie k jednotlivým osobnostiam
a prípadné podnety posielajte na
[email protected]
(kvm)
re. Učil výtvarnú výchovu na ZŠ.
Spolu s manželkou Vlastou vychovával syna a dve dcéry. Keďže
ateliér v bytovke mu priestorovo
nevyhovoval, kúpili si s manželkou starý vinohradnícky dom na
námestí a popri oprave sa venoval maľovaniu a grafickej tvorbe.
Od roku 1973 bol umelcom v slobodnom povolaní a stal sa členom
Zväzu slovenských výtvarných
umelcov. Následne začal vystavovať a zúčastnil sa sympózia v bývalom Sovietskom zväze. V jeho
tvorbe sú badateľné 3 prúdy: dekorativizmus raného obdobia, realistická krajinomaľba, zároveň
portréty a zátišia a v poslednom
období života sa orientoval na
prírodný detail. Vystavoval v Bratislave, Trnave, Modre, Pezinku,
Zohore, Malackách, Piešťanoch,
Modrom Kameni, Galante, Trenčíne, Prahe, v Rakúsku, Tunise,
Španielsku. Jeho životná púť sa
ukončila v Modre 2. 8. 1997.
Výstava diel Františka Hrtúsa
je sprístupnená do 31. decembra
2012 v SNM-Múzeu Ľ. Š.
(SNM-MĽŠ)
Foto: archív MĽŠ
20
MODRANSKÉ ZVESTI
Kynológia v Modre
Alebo ako sa stať dobrým psičkárom
Kynologický klub J. Stolárika Modra je organizácia, ktorá sa
v Modre venuje výchove a výcviku psov už viac ako desaťročie.
Klub nesie meno po kynológovi Jánovi Stolárikovi, vďaka ktorému
kynológia v Modre našla svoju tradíciu a dobré meno.
Čomu sa kynologický
klub venuje
Klub sa zameriava na hromadný
výcvik psov všetkých plemien
a ich prípravu na bežné životné
situácie. Taktiež pomáha naprávať problémové správanie psov
a skvalitňovať spolužitie človeka
a psa. Medzi ďalšie aktivity patrí
športová kynológia vrátane prípravy psov na skúšky, ako aj organizovanie skúšok a výcvikových sústredení. Výcvik v našom
klube prebieha v 4 skupinách
s rôznym zameraním a stupňom
pokročilosti - výcvikový kurz
základnej poslušnosti, pokročilí, všeobecný výcvik a športová
kynológia. Skupiny na seba tematicky nadväzujú a tak sa môže
psovod so svojím psom neustále
zdokonaľovať. Rozdelenie do
skupín zabezpečuje individuálny prístup a hlavne kvalitnejší
a efektívnejší výcvik.
Na súťažiach
sme úspešní
Od roku 2009 klub usporadúva
pravidelne skúšky podľa Národ-
ného skúšobného poriadku, ktoré
viacerí členovia úspešne skladajú.
Naši členovia okrem domácich skúšok úspešne reprezentujú Kynologický klub J. Stolárika,
ale i mesto Modra na skúškach
a súťažiach po celom Slovensku.
Obsadzujú popredné priečky a šíria tak dobré meno o modranskej
kynológii.
Kynologický klub J. Stolárika
Modra pravidelne usporadúva
ukážky pre verejnosť s cieľom šíriť medzi ľuďmi osvetu a tiež prezentovať svoju činnosť. Usporadúvame ukážky pre deti v rámci
MDD, ukážky pre školské zariadenia, exhibičné ukážky na Modranskom Vinobraní, ale i návštevy
v dome sociálnych služieb.
Neodmysliteľnou súčasťou klubovej činnosti sú tiež rôzne spoločenské akcie ako klubové dni
s varením gulášu, kapustnice či
večerné opekačky plné rôznych
športovo-spoločenských aktivít,
hier a dobrej zábavy.
Do roku 2011 prešlo cez klub viac
ako 200 psovodov a každoročne
má okolo 40 aktívnych členov.
Foto: KK J. Stolárika
Výcvikový kurz
základnej poslušnosti
Kynologický klub J. Stolárika od
roku 2010 otvára kurzy zamerané na osvojenie základov výcviku a výchovy psa a socializáciu
21
do bežného života. Vhodný je
pre psov všetkých plemien od 3
mesiacov veku. Účastník so svojím psom absolvujú teóriu výchovy psa, naučia sa právne privolať
svojho psíka, chôdzu pri nohe, základné cviky pri nohe, naučia sa
správne motivovať psa.
V kurze sa zameriavame i na
rozvíjanie
loveckého
pudu
(sebavedomie
a správne
rozlišovanie situácií) a základy
kladenia a vypracovania stôp.
Kurz trvá 2 mesiace, výcvikové hodiny sú každú sobotu od
8:00. Ak má po absolvovaní kurzu účastník záujem, môže sa stať
členom klubu a pokračovať so
psom vo výcviku a ďalej tak získavať viac poznatkov a učiť sa so
psom nové, užitočné cviky.
Termíny kurzov
na rok 2013:
5. 1. - 23. 2., 2. 3. - 27. 4., 4. 5. 22. 6., 6. 7. - 24. 8., 7. 9. - 26. 10.,
2. 11. - 21. 12.
Kontakt: www.kkmodra.sk,
[email protected]
Kynologiké cvičisko sa nachádza
približne 500 m po poľnej ceste
za Výskumným ústavom liečiv
v Modre. Cvičíme každú sobotu
od 8.00 za každého počasia.
Veronika UHERČÍKOVÁ,
KK J. Stolárika
Nový kalendár Modra 2013
Kúpou prispejete na ďalšie op;ravy kostola na cintoríne
Minuloročný kalendár s fotografiami z kostola sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, zožal svoj úspech. V týchto dňoch je v ponuke nový kalendár pod názvom Modra 2013. Taktiež
vznikol aj vďaka nezištnej podpore ľudí, ktorí sa rozhodli týmto spôsobom podporiť ďalšie
opravy významnej pamiatky v Modre.
maľby nielen regionálneho, ale i celoslovenského významu.
Kontakt: Katarína Machatová, 0905 477 237,
033/647 3518, alebo mail: zdruzenie.zachrany.
[email protected]
Tlač: tlačiareň dóša, s.r.o.
Fotografie a texty: Jozef Tihányi
Grafický
dizajn:
Martin
Žilinský,
sowa|brandstudio
Pomoc pri distribúcii a predaji: Katarína Machatová.
(jk)
Foto: sowa brand studio
O podporu medzi občanmi sa i tento rok uchádza predsedníčka Združenia záchrany cirkevných pamiatok Katarína Machatová, pod ktorej
patronátom prebieha aj rekonštrukcia kostola.
Pri predaji kalendára pomáhajú autorom aj
dobrovoľníci. Celý výťažok z predaja poputuje na obnovu kostola sv. Jána Krstiteľa. Pôvodne farský kostol je najstaršou zachovanou
stavebnou pamiatkou Modry a vznikol podľa
všetkého už v druhej polovici 13. storočia, čo
dokazujú aj nástenné maľby nájdené architektonicko-historickým a umelecko-historickým
výskumom a neskôr skúmané reštaurátorským
výskumom. Predstavujú najrozsiahlejší maliarsky program, doteraz odkrytý na území západného Slovenska a zaradzujú sa medzi nástenné
MODRANSKÉ ZVESTI
22
Foto: archív zm
Medzinárodný úspech v petangu
Pétangue je hra, ktorá sa na Slovensku začína rozširovať a aj
v Modre sa nájdu nadšenci, ktorí
sa jej venujú. Jedným z nich je
aj jedenásť ročný Juraj Mach,
člen klubu SILVERLINK MOD-
RA a študent Gymnázia K. Štúra
v Modre. Petangu sa venuje od
svojich siedmych rokov. Prvé roky boli pre malého chlapca ťažké. Musel niekedy aj na diaľku
10 metrov presne hádzať 0,6 kg
ťažkú guľu. Keďže na Slovensku neexistuje juniorská petangová súťaž, svoje sily si od začiatku
meral s dospelými. Ťažké začiatky
Juraja od hry neodradili a pravidelne v sobotu vyrážal do bojov na
petangové ihriská po Slovensku aj
do zahraničia.
V tomto roku si Juraj postavil latku úspechov veľmi vysoko. Hneď
na prvom turnaji, na ktorom sa
zúčastnil v máji v Rakúskom Neusiedle am See vyhral prvé miesto. Počas letnej sezóny absolvoval
ešte dvadsať turnajov, na ktorých
skončil na bodovaných miestach.
Táto snaha mu priniesla ovocie
v podobe štvrtého miesta med-
Ako sa darí našim hádzanárom
Po druhom víťazstve najvyššia prehra
V stredu 7. 11. 2012 sme v našej športovej hale privítali jeden z najúspešnejších slovenských družstiev MŠK Považská Bystrica. Pred plným domom sa naši chlapci vytiahli a napriek tomu, že už prehrávali
o 6 gólov, v dramatickom závere, pred skvelými domácimi fanúšikmi,
strhli vedenie na svoju stranu. Naši chlapci dosiahli najvyšší počet
strelených gólov v jednom stretnutí.
Trénerovi Mirovi Ochabovi vyšli dva
ťahy a to najmä nasadenia Jána Kukumberga do brány a presunutie Dávida Bernera na post pivotmana. Konečný stav 33 : 31 v prospech Modry.
„V rámci utorňajšieho tréningu sme
si s chlapcami rozobrali zápas v Považskej Bystrici, ktorý sme prehrali
o 10 gólov. Chlapcov sme upozornili odkiaľ hrozí pre nás najväčšie nebezpečenstvo. BV prvom polčase sme
žiaľ robili presne tie isté chyby ako
u súpera. Za stavu 18 : 24 som chlapcom zdôrazňoval, že ešte nie je koniec
zápasu a treba bojovať do konca. Za
stavu 31 : 31 som veril, že vyhráme.“,
povedal tréner Modranov.
V sobotu 10.11.2012 sme cestovali
do Nových Zámkoch. Žiaľ ani zďaleka sme sa nepriblížili k stredajšiemu výkonu a to vďaka agresívnej, až
brutálnej hre domácich, ktorej sme sa
neprispôsobili. Po výbornom výko-
zi juniormi. Najväčší úspech
však Juraja čakal na konci sezóny. Slovenská federácia petangu ho vďaka výsledkom nominovala na Majstrovstvá Európy
juniorov do Belgického Ghentu.
Spolu s Jurajom boli nominovaní
ďalší traja hráči Dominik Ľudvik
a Jerguš Radačovský zo Žiliny
a Martin Lampert z Bratislavy.
Chlapci si spolu so svojim trénerom Michalom Dzúrikom z Bratislavy a vedúcim výpravy Jánom
Dubanom z Modry išli merať sily s krajinami, kde má Petangue
dlhoročnú tradíciu. Napriek silnej
konkurencii celkovo skončili na
krásnom 15-tom mieste a v súbežnej súťaži o Pohár národov obsadili vynikajúce tretie miesto.
Všetci chlapci si zaslúžia poďakovanie a poďakovanie si zaslúžia
aj sponzori, ktorí chlapcom verili a podporili ich a samozrejme aj
ich doprovod, ktorý im pomohol
zorientovať sa vo veľkom svete
petangu.
(zm)
ne v stredu sme v Nových Zámkach
utrpeli najvyššiu prehru a inkasovali
sme aj najviac gólov. Konečný stav
stretnutia 36 : 23 v prospech Nových
Zámkov. Tréner Miroslav Ochaba:
„Prvého zraneného hráča po nešetrnom zákroku sme mali už v 30
sekunde stretnutia. Po ďalších nevyberaných zákrokoch domácich, ktoré
zostali bez povšimnutia rozhodcov,
som hráčom povedal, aby sa snažili
dohrať zápas bez vážnejších zranení.“
(hy, red)
Domáce extraligové stretnutia
v decembri
8. 12. 2012 o 18.00 hod. Slovan
Modra – HC winLand Michalovce
16. 12. 2012 o 18.00 hod. Slovan
Modra – 1. MHK Košice
(red)
Ilustračné foto: JK
Hádzaná
v Modre
MODRANSKÉ ZVESTI

www.baumobel.sk
-30%
Šenkvická cesta 12/D/4798, 902 01 Pezinok
(oporoti Hypernove)
tel.: 0917/778 297
ZĽAVY

       

na kuchyne, spálne
a obývačky až do
KUCHYNE DECODOM
- OVERENÁ KVALITA
Asociácia spotrebiteľov Slovenska udelila
spoločnosti Decodom certifikát víťaz testu za najlepší
produkt zo 6 testovaných kuchýň. Každýý mesiac nové
a zaujímavé akcie, navyše u nás
kuchyňa ELIS
• zameranie kuchyne
• vypracovanie grafického
návrhu s dispozičným
riešením kuchyne
• doprava kuchyne
Ponúkame splátkový predaj
58-0063
24-0108
ponúkame Z D A R M A :
Mestské centrum sociálnych služieb Modra
Súkenícka ul.č. 4, Modra
PONÚKA SENIOROM - POBYTOVÚ A DENNÚ OPATROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ
v dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby a v dennom stacionári
- ubytovanie, stravovanie, pomoc pri odkázanosti, pre imobilných
klientov, polohovateľné postele s antidekubitnými matracmi a pomôcky slúžiace pri hygiene a rehabilitácii. Klienti od jari do jesene
využívajú relaxačné prostredie dvora s príjemným posedením.
PREPRAVNÚ SLUŽBU (SOCIÁLNY TAXÍK)
51-0421
Ak máte nepriaznivý zdravotný stav a potrebujete sa odviezť
Kontakt:
napr. k lekárovi, alebo za inými službami, zavolajte na tel. číslo
033/647 46 24-5,
0948 439 000
0905 973 871
a náš vodič vás odvezie, kam budete potrebovať.
23
Riadková
inzercia
zz Dám do prenájmu
v Modre garsónku aj
s kuchynskou linkou.
Tel.: 0904 324 414
Modra a okolie
zz Opatrím staršiu pani v Modre. Dohoda.
Tel.: 0902 629 977
zz Predám 3-izbový
byt po rekonštrukcii
Využite úvodnú konzultáciu
v Modre. 75.000 €.
ZDARMA
Tel.: 0905 548 835
zz Navštívte solárne
pri predaji alebo prenájme
štúdio Miss Design
Vašej nehnuteľnosti
na Štúrovej ulici 34
prostredníctvom
v Modre (bývalá ZŠ Ľ.
našej spoločnosti.
Štúra), kde minúta stojí len 0,40 €. Navyše si
môžete zakúpiť 100
minútovú permanentku, ku ktorej dostanete
jeden vstup a 200 ml
Zavolajte nám 0903 433 504
opaľovací krém ako
alebo napíšte:
darček. Viac informá[email protected]
cii nájdete na www.
missdesign.sk alebo
na tel.: 0905/518 815
www.neira.sk
z
z Kúpim vinohrad
Váš odborný realitný konzultant
v Modre.
Tel.: 0948/571 852
zz Kúpim vinohrad alebo vinohrad
pusták v Modre.
optika - hodinky
Tel.: 0908/533 724
Štúrova 71, MODRA - námestie
zz Kúpim v Modre ornú pôdu aletel.: 033/647 50 88
bo vinohrad, môže byť aj zanedbapredaj - servis
ný.
Tel.: 0905/696 787
široký výber okuliarových rámov
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí.
30% z¾avy
Tel.: 0918 250 910
na všetok tovar
TITUS
Využite u nás kvalitné služby za nízke ceny.
Otváracie hodiny:
PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 14.00 - 18.00
SOBOTA:
9.00 - 12.00
Tešíme sa na Vašu návštevu!
MZ - inzercia
kontakt: 0911 999 784
Kam v Modre v mesiaci december 2012
1. 12., 19.00 h.: Hlasné čítanie Veronika Šikulová – Miesta v sieti
Kultúrny dom Ľ. Štúra; organizátor: Mestské kultúrne stredisko Modra
+421 33 647 21 12, www.modra.sk
7. 12., 18.00 h.: Vianočný koncert ZUŠ Modra
Kultúrny dom Ľ. Štúra, organizátor: ZUŠ Modra
+ 421 33 647 25 78, www.zusmodra.sk
7. – 9. 12.: Vianočné inšpirácie
7. 12., 15.00 h. – 19.00 h.; 8. – 9. 12., 10.00.h. – 19.00 h.
tradičné ľudovoumelecké trhy; Nádvorie kaštieľa MOS Modra
organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko
+421 33 643 34 89, www.moska.sk
organizátor: MsKS Modra, +421 033 647 21 12, www.modra.sk
Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal a v kancelárii MsKS Modra
19. 12.,17.00 h.: Vianočný benefičný koncert pre klientov DSS
Kultúrny dom Ľ. Štúra; organizátori: Mesto Modra, PaKA, MsKS
21. – 22. 12. 2012: Vianočné zastavenia
remeselný jarmok, punč, živý betlehem, vianočné želania, kultúrny
program; nádvorie starej radnice; organizátor: Mesto Modra,
+421 33 6908 300, www.modra.sk
23. 12., 15.00 h.: Dobrá správa pre všetkých
popoludnie s bibliou; organizátor: Kresťanský zbor v Modre,
+421 905 249 379, www.kzmodra.sk
Ilustračné foto: JK
26. 12.: Koledovanie Dobrej noviny v modranských rodinách
organizátor: Súkromné centrum voľného času
+421 33 640 07 02, www.scvcmodra.sk
31. 12.,24.00 h.: Silvester pred Radnicou a Novoročný prípitok
organizátori: Mesto Modra, MsKS
+ 421 33 690 83 00, www.modra.sk
Vianočné inšpirácie.
8. 12., 16.00 h.: Stretnutie s Mikulášom
Kultúrny dom Kráľova; organizátor: OZ Kraľovan, +421 902 691 781
8. 12., 15.00 h.: Privítanie Mikuláša v Modre
detské predstavenie Divadla na vešiaku – O zvedavom dievčatku
stretnutie s Mikulášom, tvorivé dielne
vstup zdarma; Kultúrny dom Ľ. Štúra
organizátor: MsKS Modra, +421 33 647 21 12, www.modra.sk
8. 12., 12.00 h. – 14.00 h.: Mikuláš pod rozhľadňou
Rozhľadňa na Veľkej Homoli; organizátor: Modranský turistický spolok
+421 908 955 467, www.modranskyturistickyspolok.sk
8. 12., 19.00 h.: Deň človeka v kinečku
spomienka na J. Lennona spojená s koncertom v kine Mier
Program:
19.00: Bluesový koncert
Julian Socha (Veľká Británia)
Milan Konfráter (Slovensko)
20.00 – 20.50: Pochod k Rybníku spojený
so zapálením sviečok pri pomníku
21.00: Koncert skupiny Milan Konfráter Blues Band a ich hostí
Stanley Menkyna a Julian Socha
Koncert bude spojený s projekciou filmov pod názvom:
Čo skriňa v premietárni dala 1
14. 12. 18.00 h. Vianočná putovačka
hudobno-tanečno-spevácky program DFS Magdalénka a Divadielko Šikulko; Kultúrny dom Ľ. Štúra
organizátori: DFS Magdalénka, MsKS Modra, Divadielko Šikulko
15. 12., 20.00 h: Pressburger Klezmer Band
- koncert podmanivej židovskej, balkánskej, orientálnej hudby ale aj slovenského a cigánskeho folklóru; Kultúrny dom Ľ. Štúra
Vstupné: predpredaj 5,00 €, na mieste 7,00 €
31. 12., 10.00 h.: Silvestrovský výstup na Kuklu
rozhľadňa na Kukle; organizátor: Modranský turistický spolok
+ 421 908 955 467, www.modranskyturistickyspolok.sk
31. 12., 20.00 h.: Silvestrovská zábava
Kultúrny dom Kráľova
organizátor: OZ Kraľovan, +421 902 691 781.
(msks)
MsKS pripravuje:
12. 1. 2013 o 19.00 h.: OCKO – One man show Romana
Pomajba
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre
Vstupné: predpredaj 6 €/ na
mieste 8 €
Predpredaj v sieti Ticketportal
alebo v kancelárii MsKS Modra,
Sokolská 8, 033/647 21 12.
(red)
December 2012
1. 12., 19.00 – sob. Kliatba Mesačného údolia,
rodinný, VB/Maď., 102 min., MP
2. 12., 17.00 – ned. Planéta 51,
animovaný, VB/Špan., 91 min., MP
7. 12., 17.00 – pia. Čierna Venuša,
dráma, Bel/Fra/Tal., 2010, 159 min., MN 15
8. 12., 19.00 – sob. Deň človeka v kinečku,
Spomienka na J. Lennona spojená s bluesovým
koncertom
9. 12., 17.00 – ned. Hrdinovia z Ríše Gaja,
anim., Nem/Špa/UK, 2004, 91 min., MP
14. 12., 19.00 – pia. Neha,
dráma, SR, 1991, 104 min., MN 12
15. 12., 19.00 – sob. Cesta na Mesiac 3D,
animovaný, USA/Bel., 2011, 85 min., MP
16. 12., 17.00 – ned. Cesta na Mesiac 3D,
animovaný, USA/Bel., 2011, 85 min. MP
16. 12., 19.00 – ned. Skyline,
sci-fi, USA, 2011, 94 min., MN 12
27. 12., 19.00 – štv. Koncert hudobnej skupiny MusicArt.
(bm)
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík, jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová. Adresa
redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 14. 11. 2012. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. www.modra.sk
Download

11. 2012