DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV • ROČNÍK XXI • 02/2014
Veľká noc a
služba organistu
Je v niečom iná?
Strana 7
Cirkevná
spojená škola
Máme správne informácie?
Strana 10
Prečo
odchádzame
EDITORIAL
Milí čitatelia,
odchod Nazaretskej rodiny do
Egypta nás v redakčnej rade motivoval
k bližšiemu pohľadu na odchody z
domova do cudzieho sveta. Tie vždy boli
aj budú. Niektoré sú pozitívne, niektoré
nie. Niekedy odchádzame s radosťou
a nádejou, inokedy s veľkou ťažobou
a bolesťou. Špeciálne nás však zaujali
stále aktuálne a pozitíva i negatíva so
sebou prinášajúce odchody za prácou.
Niekedy sa im nedá vyhnúť, no jedno
hľadisko pri nich je vždy veľmi dôležité:
Prečo odchádzam? Odpoveď si musí
nájsť každý sám v sebe. Keby sme ju
vydolovali z nášho vnútra a zverejnili,
možno by sme sa dopracovali k veľmi
zaujímavým a rôznym dôvodom.
Organisti, ak nájdu uplatnenie v
mieste svojho bydliska, cestovať veľa
nemusia. Chcete však vedieť, aké bolo
ich postavenie medzi ľuďmi kedysi, aká
je ich kompetentnosť v súčasnosti a aká
je ich situácia „na trhu práce“? Alebo
ako prežívajú Veľkú noc?
Pustite sa do čítania Farského
listu a dozviete sa ešte omnoho viac.
Načerpávajte nielen z neho, ale hlavne
z prežitých veľkonočných dní, ktoré sú
naplnené úžasnou silou darujúcej sa
lásky. Plňte a plňme ňou džbány svojho
srdca a dávajme ďalej.
Príjemné čítanie!
Eva Murínová
PRIJATIE SVIATOSTI POSVÄTNÉHO STAVU
Príspevky a námety
do Farského listu zasielajte na
e-mail: [email protected]
Snímka na titulnej strane:
Ladislav Pagáčik
* 12.2.1979
+ 10. 4. 2014
sestra Mária Futejová, FMA
Ďakujeme za tri roky života, apoštolátu a svedectva v Dolnom Kubíne.
Odpočinutie večné, daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti!
D VOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV . V YDAL : Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne pre vnútornú potrebu. C ENZOR :
prof. Ľubomír Pekarčík, PhD. Š ÉFREDAKTOR : Ing. Eva Murínová. R EDAKČNÁ RADA : Mgr. Marek Jamrich, PhDr. Zuzana Machajová, Ľudovít Oravec, Petra
Jurčáková, Mgr. Martin Farbák, Zuzana Kováčiková, Monika Kočalková. I MPRIMATUR : Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, Spišské
Podhradie, 13. 12. 2000 pod č. 161/2000. R EGISTRAČNÉ ČÍSLO : A-2003/07522 OVVS/MU, 1/2003. N ÁKLAD : 800 ks. Uzávierka budúceho dvojčísla je
10. júna 2014. Svoje príspevky nám môžete dávať do schránky Farského úradu s označením „Pre Farský list“ alebo e-mailom na adresu: [email protected]
com. Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia textov. SADZBA A TLAČ: Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín
2
FARSKÝ LIST 02|2014
Hrob prinášajúci vieru, nádej a lásku?
TEXT: MARIÁN KATRENČÍK, KAPLÁN • SNÍMKA: INTERNET
U
ž veľakrát sme počuli otázku: „Ako by to bolo,
keby s Ježišom Kristom všetko skončilo na
Golgote?“
Odpoveď je jednoduchá! To by potom nebolo nič z
toho, čo tvorí dejiny kresťanstva už viac ako dvetisíc
rokov. Nebolo by ani Kristovej Cirkvi, jeho milovanej
nevesty. Nečítali by sme vôbec evanjeliá. Neslávili by
sme nikdy Eucharistiu. Ježišov hrob by bol dávno
zabudnutý. Ježišovo meno by bolo hviezdou dávnych
vekov ľudstva, ako meno slávneho Platóna, Aristotela,
Plínia, Ovídia, a poznal by toto meno iba niekto.
Začiatok a koniec, minulosť a budúcnosť sa stretli
v dnešku Vzkrieseného: toho, čo bol mŕtvy a čo žije.
Baránok, čo bol zabitý, je Pán, ktorý príde, aby zavŕšil
dejiny. Medzi vzkriesením Krista a jeho zjavením v
sláve prebieha náš čas a naša cesta, naše putovanie do
domu Nebeského Otca. Kráčame vo svetle viery, ale
aj v temnotách viery. Naša viera sa opiera o svedectvo
tých, čo Vzkrieseného videli.
„Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla
som Pána,......" (Jn 20,18)
„A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema.
Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a
tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa
Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a
ako ho spoznali pri lámaní chleba.“ (Lk 24,33-35)
Svet okolo nás a generácie po nás však žijú z viery,
ktorú my vyznávame a svojím životom dosvedčujeme.
Boh Ho tretieho dňa vzkriesil – na tomto svedectve
spočíva naša paschálna viera a celá naša nádej. Ježiš
žije. Boh ho ustanovil za sudcu nad živými a mŕtvymi.
Ponížený a umučený Kristus zrazu žiari slávou
zmŕtvychvstania. Obdivuhodná je Božia múdrosť v
diele vykúpenia. Život víťazí nad smrťou. Vykúpenie
ľudstva, spečatené zmŕtvychvstaním, je divom Božej
múdrosti, ale aj lásky. A Cirkev ústami apoštolov dnes
i po všetky veky zvestuje radostnú zvesť: Pán naozaj
vstal z mŕtvych, aleluja!
Len stretnutie so Vzkrieseným Pánom uschopnilo
svedkov jeho zmŕtvychvstania k tomu, aby odišli od
prázdneho hrobu a niesli radostnú zvesť ostatným.
Nenechávajú si ju pre seba, ale chcú sa s ňou podeliť
s ostatnými. Nech aj oni zažijú radosť a pokoj v srdci.
Nech z nich konečne opadne strach a obavy. Mária
Magdaléna či emauzskí učeníci znova prežívajú v
srdci po stretnutí so Vzkrieseným vieru, nádej a lásku.
Znova v sebe prežívajú lásku k Cirkvi a ešte v tú chvíľu
sa vracajú k ostatným apoštolom a učeníkom. Cirkev
už nie je spoločenstvom sklamaných a oklamaných
ľudí, ale spoločenstvo, v ktorom sa zjavuje Vzkriesený
Pán.
Prázdny hrob je symbolom viery bez obsahu.
Viera sa má zaplniť radostnou zvesťou o Vzkriesenom
Pánovi. Zvesťou, ktorú si však nemôžeme nechať len
pre seba – je určená všetkým v našom okolí, všetkým,
ktorí s nami putujú do domu Otca.
FARSKÝ LIST 02|2014
3
TÉMA
Prečo odchádzame?
TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKY: ARCHÍV RODÍN, INTERNET
Druhou bolesťou Panny Márie bol útek do Egypta. Evanjelista
Matúš píše: „Po odchode [mudrcov] sa Jozefovi vo sne zjavil
Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku,
ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes
bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa
i jeho matku a odišiel do Egypta“ (2, 13-14). Čo všetko pri tom
prežíval on i Mária?
Len čo som sa dozvedel, že budem písať
tému tohto Farského listu, asi som zbystril
svoju pozornosť na problematiku cestovania
za prácou, lebo zrazu sa ku mne dostávalo
mnoho podnetov, ktoré mi pomáhali
uvedomiť si, aká veľká bolesť našich rodín
to môže byť. Pre mňa to nie je nič nové,
môj otec celý život dochádza za prácou do
Čiech. Desať dní je v práci, päť dní je doma.
Vyrástol som v tom a ani si to neviem
predstaviť inak. Naša rodina to zatiaľ ustála
a ja som vďačný za obetu mojich rodičov.
Pamätám si, ako moja mama niekedy ťažko
znášala samotu. Nemala rodičov, ktorí by
jej pomohli, a okrem starostlivosti o mňa a
môjho brata musela ťahať celú domácnosť
a riešiť aj problémy, ktoré by inak riešil môj
otec. Nehovoriac o tom, že keď bol doma,
museli sa, ako každý manželský pár učiť
spolu vychádzať.
4
FARSKÝ LIST 02|2014
Útek či nutnosť?
Vyvstáva otázka, či je naozaj nutné,
aby toľko ľudí - otcov a mám - muselo
dochádzať za prácou preč z miesta svojho
bydliska. Nie je to len o trpezlivosti a
dôvere v Božiu prozreteľnosť? Kto hľadá,
predsa nájde. Opýtal som sa na to pána,
ktorý po päťdesiatke stratil prácu. „Čo sa
týka straty zamestnania, tak to určite nie je
jednoduchá situácia pre nikoho, o to ťažšie
je to pre živiteľa rodiny, ktorý má okrem
toho aj viac rokov, čím sa mu možnosti
nájdenia si ďalšieho zamestnania veľmi
zužujú. Je ťažké niekomu zazlievať, že odíde
za prácou do zahraničia, pokiaľ nepoznáme
skutočné dôvody... Môže to byť všeličo: od
neschopnosti splácať hypotéku až po únik
z rodinného života, čo možno niekomu
niekedy vyhovuje. Treba byť v tomto veľmi
opatrný, lebo situácia na trhu práce je veľmi
zložitá.“ Dávam mu za pravdu, je ťažké
súdiť, veď s prácou to nemajú ľahké nielen
starší, ale ani mladí ľudia a živitelia rodiny
si nemôžu dovoliť byť bez práce niekedy
ani jeden mesiac. Naopak, práve nájdenie
Cestovanie za prácou nás na jednej strane
naučilo samostatnosti a trpezlivosti, no
na druhej strane odlúčenosť spôsobila aj
rozdielnosť každodenných zvykov a keď
sme pokope všetci, dochádza niekedy k
nezhodám. Teraz sme už našťastie všetci
dospelí, ale myslím si, že nie je vhodné,
aby rodič odchádzal za prácou na dlhú
dobu, ak má malé alebo dospievajúce
deti. Podľa vlastných skúseností viem,
že vtedy potrebujú jeho prítomnosť.
Pamätám si, aké bolo náročné zvyknúť
si, keď ocino začal pracovať v zahraničí.
Pomohla nám súdržnosť našej rodiny
a mne osobne aj priatelia z farského
spoločenstva. Postupom času sa stále
viac učím odovzdávať ťažkosti do Božích
rúk, rovnako aj ťažkosti, ktoré sa vyskytnú
v súvislosti s rozdelením rodiny kvôli
práci. Aj Panna Mária musela s Jozefom
a malým Ježiškom odcestovať zo svojej
domoviny kvôli záchrane rodiny a ja
podľa ich vzoru odovzdávam a zverujem
seba a svoju rodinu Bohu.
Lucia (17), otec pracuje v Čechách, doma
strávi niekoľko dní za mesiac.
práce v zahraničí môže byť odpoveďou na
modlitby a požehnanie. Ani Svätá rodina
sa nevyhla komplikáciám a musela sa
prispôsobiť neblahým okolnostiam. Ide o
to, aby sme v týchto ťažkých podmienkach
nepodľahli zúfalstvu či iným pokušeniam.
Súdržnosť rodiny nezáleží až tak od
vzdialenosti, a to najmä v dnešnej dobe, keď
máme k dispozícii toľko komunikačných
prostriedkov. Je mnoho rodín, ktoré sa
rozpadli, aj keď mohli spolu tráviť každý
deň. Svätá rodina je dôkazom toho, že
vonkajšie podmienky nie sú až také
determinujúce. Ako hovorí sv. Pavol v Liste
Korinťanom, láska všetko vydrží, no nielen
to. Ona aj všetko verí a všetko dúfa. Viera je
teda odpoveďou na problémy rodín, ktoré
znášajú príkoria.
Základná otázka
Niekto si vyberie prácu v zahraničí, pretože
potrebuje zámienku pre život na voľnej
nohe, alebo túži mať viac peňazí, hoci ich
nepotrebuje. Pre iného je nájdenie práce
mimo svojho regiónu darom po dlhom
hľadaní. Jozef dostal výzvu k odchodu do
Egypta vo sne. Alebo lepšie povedané zo
vzťahu s Bohom. Rozoznal, že je to Božia
vôľa, tak sa ju rozhodol plniť. Toto by
mohla a mala byť základná otázka našich
rozhodnutí pred odchodom od rodiny.
Je to Božia vôľa, aby som odišiel/odišla
od svojich najbližších, alebo je za tým
vôľa moja, lebo chcem viac peňazí, lepší
štandard, dovolenky, pokoj od rodiny...?
Ak je to vôľa Boha, on bude požehnávať,
dá silu na prekonávanie všetkých ťažkostí
s tým spojených. Ak to jeho vôľa nie je,
máme šancu naplno zakúšať dôsledky
svojej vlastnej slobodnej vôle.
Keď sa chce, tak sa dá
Život má toľko nástrah a my sa nemôžeme
každej
vyhnúť.
Mária
nečakane
otehotnela a keby Jozef nebol spravodlivý
muž, boli by ju aj ukameňovali. No úskalia
Dochádzanie mojich rodičov za prácou
má viac negatív ako pozitív. Každý
vie o každom málo a to sme rodina. V
najbližšom kruhu rodiny sa to ako tak
dá, no na kontakty so vzdialenejšou
rodinou už nezostáva veľa času. Niekedy
som už zúfalá a zdá sa mi, že naše vzťahy
sa rozpadajú na trosky. Všetky búrky
však prehrmia a stále nás drží pokope
najmä vzájomná dôvera a láska. Viem,
že rodičia sa snažia o nás len postarať
a zabezpečiť nám štandard. Našťastie
žijeme v dobe, kedy sa dá komunikovať
naozaj všelijako. U nás je to väčšinou cez
videohovory. Komunikujeme takto spolu
každý deň, keď sú rodičia preč, no na
osobnú komunikáciu to nemá.
Keďže obaja moji rodičia odchádzajú
do zahraničia aj na niekoľko týždňov,
naučila som sa to odlúčenie nebrať
tak tragicky ako to vnímajú ľudia
v našom okolí. Na odlúčenie sa dá
svojim spôsobom zvyknúť a o to väčšie
potešenie je, keď toho človeka zas vidím
po dlhšom čase. Viac sa dokážem tešiť z
jeho prítomnosti .
Z toho vyplýva, aké sú vzťahy v rodine
dôležité. Jeden člen sa odlúči a tí, čo
ostali doma, sa musia tolerovať a nahradiť
aj činnosť toho, ktorý je v zahraničí. Je
ťažké rozdeliť si úlohy v domácnosti
a často prichádzajú hádky a nezhody.
Väzby, teda akési „lanká“, ktoré sú medzi
členmi, sa neustále pretrhávajú a my ich
stále len zväzujeme, ale to neznamená
len to zlé. Čím viac sa lanká trhajú a my
ich viažeme, tým sme k sebe aj bližšie.
Evka (13),obaja rodičia pracujú v
zahraničí na niekoľkotýždňové turnusy.
FARSKÝ LIST 02|2014
5
TÉMA
Keď som bola mladšia, vnímala som
absenciu mamy počas týždňoviek dosť
negatívne. Hoci maminu nemôže nik
nahradiť, počas jej neprítomnosti sa
iniciatívy ujala staršia sestra, ktorá nám
bola veľmi nápomocná. Všetko má aj
svoje pozitívne stránky. Uvedomujeme
si, čo všetko obnáša starostlivosť o
rodinu a obdivujeme nášho ocina, ako
to všetko zvláda, aj keď nás je doma
tak veľa detí. Odlúčenie nie je ľahké pre
nikoho. Vďaka internetu a telefónu sme
každý deň v kontakte, no pokope nás
jednoznačne drží najmä viera. Mamina
hovorí, že všetko je na niečo dobré a je
vďačná, že má robotu. Cez videohovor sa
večer snažíme spolu modliť, dôverovať
Pánu, veď on sa o všetko postará. Isto má
zmysel aj táto pre nás občas ťažká cesta
a možno ju pochopíme až s odstupom
času. Dôležité je stretnutie všetkých nás
pokope pred tvárou Pána. Aj keď sme
odlúčení od seba na zemi, nech nám je
prvoradé byť pokope v nebi.
Janka (17), mama pracuje v Rakúsku.
pokračovali, porodiť musela v stajni, lebo
nemali miesto ani len v hostinci a stále
to nie je všetko. Nemohla si ani poriadne
oddýchnuť a jednej noci musela utekať
do Egypta. Človek by si povedal, že by
tých ťažkostí už mohlo stačiť, veď predsa
Mária toho pre Pána Boha robí dosť.
Vidíme, že Boh vôbec nešetril ani matku
svojho syna, nemôžeme teda očakávať,
že viera nám zabezpečí bezstarostný
život. Máriin príklad je návodom pre
nás, ako zvládnuť aj taký problém, akým
je odlúčenie rodiny kvôli cestovaniu za
prácou. Do praxe to môžeme voviesť
napríklad tak, že nedovolíme, aby
vzdialenosť znamenala aj absenciu
6
FARSKÝ LIST 02|2014
komunikácie. Môžeme si pravidelne
telefonovať, písať správy, či porozprávať
sa cez videohovor. Nenahradí to reálnu
komunikáciu, ale aspoň budeme vedieť,
ako sa máme a čo práve prežívame. Keď
potom mama príde po dvoch týždňoch
z Rakúska domov, nebude sa cítiť úplne
mimo.
Poznám mnoho milých príkladov.
Rodina Záhradníkovcov, ktorých mamina
pracuje v Rakúsku a musela tam stráviť
aj Vianoce, to vyriešila veľmi inovatívne.
Otec šiel za mamou do Rakúska a deti
zostali doma. Naučili sa zvládnuť sami
štedrovečerné povinnosti a počas večere
boli navyše cez videohovor v kontakte
s rodičmi. Ďalším pekným príkladom
je valentínska iniciatíva môjho kolegu,
ktorý potajomky objednal donáškovou
službou kyticu pre svoju manželku v
Rakúsku. Z prekvapenia, keď ju dostala,
sa rozplakala. Stálo ho to dosť námahy,
no za tie slzičky šťastia to stálo.
Pod tvoju ochranu sa utiekame
Na záver by som bol rád, aby sme sa s touto
našou bolesťou – rozdelením rodín kvôli
práci – utiekali k našej Matke. Môžeme
to spraviť hneď, ak sa pomodlíme tento
úryvok vyňatý z modlitby pri prijatí sochy
Panny Márie na podomovú návštevu:
Vieme, drahá Matka, že je pre teba
potešením žiť so svojimi deťmi. Vieme,
že prichádzaš preto, lebo nás miluješ a
chceš, aby sme cítili tvoj mocný príhovor
u nášho Pána a Tvojho Syna. V našich
domácnostiach nájdeš chudobu, biedu
a hriech. Ale práve preto ťa chceme mať
medzi sebou: aby nás Tvoja prítomnosť
priviedla k Ježišovi, tvojmu Synovi; aby
drahokamy na tvojich rukách naplnili
prázdnotu našich rúk; aby Ježiš, plod
tvojho života, zničil plody nášho
egoizmu a odpustil nám naše previnenia.
Amen. 
Pán jej odpovedal:
„Marta, Marta, staráš sa a
znepokojuješ pre mnohé
veci, a potrebné je len
jedno. ”
(Lk 10, 38-42)
Dve ženy vošli do dejín ľudského
konania ako dva prototypy, ktoré sa
zdanlivo navzájom popierajú. Jednu
sme nazvali starostlivou Martou a
druhú učenlivou Máriou. Tú prvú
Kristus napomína: Marta, Marta, staráš
a znepokojuješ sa pre mnohé veci… A
my sa v jej mene paprčíme, a keby sme
sa nestarali, kto by to všetko zariadil,
vybavil, kto by nosil domov výplaty
a kto by ťa, milý náš hosť, obsluhoval
pri stole? Ale v skutočnosti vieme, že
Kristus má pravdu. Nielenže sa staráme,
ale najmä znepokojujeme pre mnohé
veci. V podtóne tejto vety je výčitka, že
sa znepokojujeme pre veci, po ktorých
nás nič nie je. Tie, ktoré nie sú v našej
moci. Tie, ktoré máme iba prijímať, nie
s nimi zápasiť a už vôbec nie usilovať sa
ísť proti nim. A Kristova reč pokračuje:
„a potrebné je len jedno“. Kristus v
tejto verzii už nespresňuje, čo jediné je
potrebné, ale my to vieme. Vie to naše
vnútro, naše srdce, naše ja. Potrebné
je iba odovzdať sa do Božích rúk.
Kristus vo svojom pôsobení pracoval
najmä slovne. Isteže, premiestňoval
sa peši, konal gestá rukami (žehnal,
lámal chleby, dotýkal sa), ale nijako
zvlášť manuálne nepracoval, dokonca
svojich učeníkov od manuálnej práce
rybárov odtiahol. A my vieme, že konal
tú najdôležitejšiu duchovnú prácu.
Nie, Kristus nás nenabáda, aby sme
boli leniví, aby sme vysedávali, aby
sme mlátili prázdnu slamu slov alebo
iba rojčili. V pote tváre si máme zarábať
na každodenný chlieb. Ale máme sa
naučiť zosúladiť v sebe starostlivosť
Marty s Máriiným smädom po Božom
slove. Iba tak sa v nás zjednotia dva
životodarné princípy nášho ľudského
postavenia.
Daniel Hevier, spisovateľ
UDALOSTI VO FARNOSTI
Veľká noc organistu
TEXT: MAREK JAMRICH • SNÍMKA: A. SKIRČÁK, ARCHÍV FL
Veľkonočné tríduum je najdôležitejšie slávenie v celom liturgickom
roku. Preto sa mu z hľadiska liturgie i hudby dáva väčší priestor,
ako iným sláveniam počas roka. Obrady sú veľmi starobylé a
krásne, ale aj náročné na prípravu. Aj keď sa síce od Glórie
Zeleného štvrtku do Glórie Bielej soboty nehrá, organista má
práce viac než dosť
Príprava a realizácia pašií
Náročné obdobie začína Kvetnou nedeľou,
keď sa spievajú pašie. Keďže v tento deň je
v našej farnosti deväť svätých omší, treba
všetky pokryť troma spevákmi - 1.Opis
udalostí, 2. Reč ostatných a 3. Kristove
slová. Stane sa teda, že niektorí spievajú
pašie aj trikrát za deň.
Veľký týždeň je plný očakávania
Zeleného štvrtka, kedy organ po dlhých
dňoch konečne môže plne zaznieť. Podľa
Caeremoniale episcoporum v pôstnom
období totiž využitie organa je dovolené
len na udržanie spevu, a preto nemôžeme
hrať závažnejšie diela organovej literatúry.
Výnimkou je 4. pôstna nedeľa (laetare),
slávnosti a sviatky. Keď takúto dlhú
dobu nemôžete organ použiť v celej škále
farebnosti, je pre organistu pocit znova ho
použiť a počuť v celej svojej kráse veľmi
zaujímavý. Naša radosť ale netrvá dlho,
lebo od Glórie organ znova mlčí. Odteraz
preberá svoju úlohu kantor, ktorý vedie
spev v kostole. Na prvý pohľad je to úloha
jednoduchá, no má predsa svoje ťažšie
stránky. Ak totiž začnete vysoko, spev je
hrozný, ak nízko, je to to isté. Preto je veľké
umenie začať spievať i udržať ľudí v takej
výške, ktorá je priaznivá ľudskému hlasu.
Najdlhšia časť liturgie Veľkého piatku sú
pašie. Na Veľký piatok sa nemenia, vždy
sú podľa Evanjelia sv. Jána. Na Kvetnú
nedeľu sa menia, využíva sa niektorý zo
synoptikov (Marek, Matúš alebo Lukáš).
Opis udalostí umučenia podľa Jána je
najdlhší, lebo pod tým krížom naozaj stál
a jeho evanjelium vznikalo posledné. Pri
speve si treba dávať pozor, aby začiatok bol
v správnej tónine, lebo inak sa môže stať,
že buď „reč ostatných“ bude v „nebeských
výšinách“, alebo „Kristove slová“ budú
položené na hranici počuteľnosti. Pri
takom dlhom texte sa niekedy stane, že
niečo nezaspievate, ako máte, alebo pridáte
detail, o ktorom sa v Písme nehovorí, napr.
namiesto vety „v tom kohút zaspieval“
sa môže stať, že zaspievate „v tom kohút
zaspieval - kikirikí.“
Ešte poriadne ani neskončili obrady a je
potrebné pripravovať sa na ďalší deň.
nezaspievali sv. Ananás, alebo namiesto
sv. Bazila - sv. Bacil, a zo svätého kňaza a
spovedníka Jána Máriu Vianeya neurobili
sv. Jána, Máriu a Vineu.
Za taký veľký dar, akým je vykúpenie,
sa treba náležite poďakovať, preto sa na
konci spieva slávnostné Te Deum. Hneď po
ňom antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná a
ak sa pripojí Pápežská hymna, tak máme
trojicu piesní, ktoré sú síce veľmi spevné,
ale aj dobre vysoko položené, a tak môžete
mať po nich problém s hlasom. Na najväčší
sviatok roka si Pán Ježiš zaslúži niektoré
z veľkých diel organovej literatúry, ktoré
nenacvičíte za týždeň ani dva, ale trvá to
trochu dlhšie. No, ako sa hovorí, trpezlivosť
ruže prináša. A nič nie je väčšou radosťou,
ako keď do sŕdc naradostených veriacich
padajú lupene nejakého organového diela.
V takejto záplave ruží sa až hmatateľne
zjavuje postava Zmŕtvychvstalého... Oplatí
sa pocvičiť pre dážď ruží...
Rodina a služba
Ako ste si mohli všimnúť, za tie tri dni je
spievania a hrania veľa. Domáce práce
musia zostať bokom, najlepšie je spraviť ich
ešte pred začiatkom trídua. Dá sa povedať,
že trojdnie organista prežije v kostole.
Niekedy sa stane, že sa domov príde iba
vyspať, preto si ho doma veľmi neužijú.
Natíska sa tu otázka: Keď je toho toľko,
dá sa pritom aj sústrediť na tajomstvo,
ktoré sa slávi? Zvlášť zo začiatku služby je
to veľmi náročné. Niekedy si ani poriadne
neuvedomíte, že Pán Ježiš je na kríži či
zmŕtvych vstal. Nestihnete ani rozjímať
nad umučením a už by ste mali ďakovať
za vzkriesenie. Ale po niekoľkých rokoch
služby, keď sa už hlbšie dostanete cez
štúdium a rozjímanie do tajomstva týchto
slávení, keď si nájdete svoj systém, je možné
väčšie sústredenie. Aj keď nie vždy také,
ako majú umožnené, aj cez našu službu,
ostatní veriaci.
Ďakujem Matejovi Bartošovi a jeho
manželke Márii, Marcelovi Kapalovi a
manželke Barborke, Štefanovi Janoťákovi
a Jurajovi Škvarkovi za ich pohľad, ako
trávia Triduum. Tiež im prajem, nech
ich Pán odmení za ich obetavú prácu na
posväcovaní sveta. 
Náročný spev i hudba
Biela sobota. Hudobne najnáročnejšia
liturgia celého roka. Od Glórie konečne
môžeme naplno hrať. Keď dlhšie poriadne
nehráme, už nám to naozaj chýba.
Zaujímavá časť sú litánie k svätým. Treba si
dávať pozor, aby ste namiesto sv. Atanáza
FARSKÝ LIST 02|2014
7
UDALOSTI VO FARNOSTI
Učiteľský koncert
pre mesto
N
Benefičný koncert
V
rámci cyklu Komorné koncerty v
slovenských mestách sa v Kostole
Povýšenia sv. kríža konal benefičný
koncert na podporu Charity v Dolnom Kubíne.
Predstavili sa dvaja významní slovenskí umelci: Marek Vrábel (organ) a Ivica
Gábrišová-Encingerová (priečna flauta).
Obaja sú pedagógovia Cirkevného konzervatória v Bratislave. Ivica Gábrišová
študovala flautu na Konzervatóriu v Bratislave, Hudobnej akadémii Franza Liszta
v Budapešti a hudobné štúdiá zakončila
na Universität Mozarteum v Salzburgu,
kde získala titul magisterky umení. Okrem
Cirkevného konzervatória pedagogicky
Duchovný život v
Domove sociálnych
služieb
M
inulý rok v septembri ubehlo
dvadsať rokov ako bol daný do
prevádzky Domov sociálnych
služieb a zariadenie núdzového bývania
na Matúškovej ulici. Je domovom predovšetkým pre zdravotne postihnutých.
Prevažnú časť prijímateľov sociálnej služby tvoria deti a dospelí, ktorí sú odkázaní
na invalidný vozík a sprievod. Máloktorý
z nich sa dostane v rámci svojho bydliska
cez víkend, ktorý trávi doma so svojimi
rodičmi, do kostola. Sú za tým rôzne príčiny. Každý jeden z nich je iný, ale všetci
sú vnímaví.
Za tých dvadsať rokov sa kvalita sociálnych služieb postupne zvyšovala. Pre spes8
FARSKÝ LIST 02|2014
pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Spolupracuje s viacerými hudobnými
telesami na Slovensku i v zahraničí. Marek
Vrábel študoval hru na organe na Konzervatóriu v Košiciach, pokračoval na VŠMU
v Bratislave, kde získal titul doktor umenia.
Je držiteľom mnohých slovenských i zahraničných ocenení. Uskutočnil vyše 120 recitálov a nahral 4 CD. Premiérovo uvádza
diela súčasných skladateľov a mnohí mu
svoje diela aj venovali. Je členom Rady pre
vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS.
Na koncerte predstavili viacero období
od baroka (J. S. Bach) až po súčasnosť (J.
Rutter). Aj keď v rovnakom čase prebiehal
aj záverečný ceremoniál Zimných olympijských hier 2014 v Soči, tí, ktorí prišli, ocenili umelecký prednes kvalitnej hudby.
ádherný, zaujímavý, do detailu prepracovaný, dokonale odohraný.
Takto by sa dal charakterizovať koncert,
ktorý si pre naše mesto pripravili učitelia ZUŠ Petra Michala Bohúňa. Po vyše
dvadsiatich rokoch tak znovu svoje umenie predviedli tí, ktorí svoj život zasvätili
hudbe a jej odovzdávaniu mladším generáciám. Koncert odznel v kostole Povýšenia sv. Kríža presne 2. marca. Ako povedal sám riaditeľ umeleckej školy Michal
Janiga: „Tento koncert vznikal postupne
z rôznych podnetov, či už to bolo podľa
vzoru iných umeleckých škôl na Slovensku, ev. farára Rastislava Stančeka, alebo
pedagógov školy, napríklad Mateja Bartoša.“ Piesne rôznych žánrov sa rozozneli
celým kostolom. Keď sa skončila jedna
pieseň, nasledovala ďalšia a každý s napätím očakával, čo ďalšie bude nasledovať.
Bolo toho mnoho a za každou skladbou
zaznel veľký potlesk. Na záver pedagógovia koncert ukončili nádhernou bodkou
v podobe spevu učiteľského zboru.
Adam Skirčák • Snímka: internet
Marek Jamrich
Snímka: internet
trenie pobytu v zariadení sa organizujú
podujatia a aktivity rôzneho zamerania.
Ale minimum z nich malo aj duchovný
rozmer.
Už v predošlých rokoch sme príležitostne organizovali svätú omšu. Koncom
roka 2013 sme sa začali zaoberať myšlienkou, že by bolo dobre, keby sväté omše
boli v zariadení pravidelne. Pán dekan
Pekarčík bol tejto myšlienke naklonený, a
tak sme oslovili p. kaplána Viktora Marettu, ktorý sa zameriava predovšetkým na
pastoráciu chorých.
31. január 2014 – deň, kedy školopovinní dostávajú vysvedčenie, ale je to
zároveň aj deň smrti Dona Bosca - sme
prvýkrát po dlhej dobe slávili v Domove
sociálnych služieb svätú omšu. Niesla sa
v duchu spomienky na Dona Bosca a poďakovania za dosiahnuté výsledky v škole. Zároveň boli priestory Domova sociálnych služieb aj posvätené.
V závere svätej omše sa kaplán Maretta
priznal, že chvíľami mal obavu, že mu vojdú slzy do očí. Pre mnohých zúčastnených
bolo nezabudnuteľné počuť z jeho úst slová:
„Cítil som sa ako v nebi.“ Bolo to pre nás
povzbudením, aby sa v zariadení venovala
pozornosť aj duchovným potrebám. Veď
služba chorým je pre nás obrazom trpiaceho Krista.
Oľga Vlkolinská • Snímka: archív DSS
nou, o ktorú sa vždy môže oprieť, v ktorej má
zázemie, žijúc v cudzom svete.“
Pri tejto príležitosti sme sa pána dekana
opýtali:
Ako sa zmenilo farské spoločenstvo,
ktoré ste tu našli po vašom príchode do
farnosti?
Ako sa zmenilo farské spoločenstvo,
to musia posúdiť iní. No mojim úsilím od
prvého dňa bolo vybudovať systém chodu
farnosti založený na úprimnosti, čestnosti a
transparentnosti.
Desať rokov v
Dolnom Kubíne
P
red desiatimi rokmi, 15. marca 2004,
sa stal dolnokubínskym dekanom.
Profesor Ľubomír Pekarčík. A predsa
16. marca pred svätou omšou o 11.00 v Kostole sv. Kataríny netušil, že sa niečo chystá.
Možno už prítomnosť všetkých zborov a ich
spev začali narúšať nedeľný stereotyp. Keď na
obetovanie veriaci priniesli domáci chlieb či
tortu s fotografiou, začal asi niečo šípiť. No
záverečná gratulácia pána Behulu s kyticou
Tajomstvo čistej
lásky
K
oncom marca mali mladí veriaci možnosť stretnúť sa na duchovnej obnove v Saleziánskom
mládežníckom stredisku v Dolnom
Kubíne. Spolu s Markom Iskrom, riaditeľom a duchovným správcom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu
Banskobystrickej diecézy, odhaľovali
kvetou nenechala nikoho na pochybách. To
všetko bolo súčasťou veľkého poďakovania
veriacich farnosti za celé jeho pôsobenie v
Dolnom Kubíne. Aj keď nebolo a nie je len
prechádzkou ružovou záhradou. Podľa záverečných slov samého pána dekana sa cítil
akosi neisto, ako zahnaný do kúta v okrúhlej
miestnosti. Poďakoval aj on a pridal svoje zásady a odporúčanie. „Mám rád nové výzvy,
nové projekty, preto som tu. Celý svoj život
som zasvätil Cirkvi. Vždy som sa snažil o jej
rozvoj. Vždy som ju bránil a budem brániť, či
sa to niekomu páči alebo nie. Cirkev je moja
matka! A prosím vás, milí bratia a sestry, aby
ste boli pre kňaza vo farnosti rodinou. Roditajomstvá čistej lásky. Dozvedeli sa,
aké je dôležité byť darom pre druhého,
objavili, aké krehké je srdce každého
človeka a zistili, že túžba po láske sa
dá naplniť jedine cez nášho Nebeského
Otca. Téma inšpirovaná knihou „Povolaní milovať“ bola doplnená o odpovede na otázky a postrehy mladých z
celého sveta. Posolstvo prednášky, ako
aj svoju budúcnosť, odovzdali na záver
v adorácii Bohu.
Lucia Podstrelená
Snímka: Elena Caunerová
Aké sú vaše priority v pastoračnej
činnosti farnosti?
V ekonomickej oblasti je mojou prioritou
splatenie organu, ktorý sa stal pre mňa
čiernou morou. Nikdy som totiž nič nerobil
na dlh a nikdy už ani nebudem! Verím, že
mi v tom pomôžete. A v pastoračnej oblasti
rozvíjať prácu s deťmi, mládežou a rodina.
Teda rozvíjať to, čo už je naštartované.
Čím vás najviac obohatilo, alebo čomu
najviac vás osobne naučilo obdobie
prežité v Dolnom Kubíne?
Na túto otázku teraz odpovedať nebudem.
Možno niekedy v budúcnosti.
Eva Murínová
Snímka: Adam Skirčák
Príprava na jubileum
T
ohto roku oslavuje františkánske
spoločenstvo v našej farnosti 20.
výročie založenia. Je to vzácna udalosť, lebo svätý František Assiský sa stal
vzorom, bratom na ceste k dokonalej radosti,
jednoduchšiemu a skromnejšiemu životu pre
našich bratov a sestry.
Súčasťou osláv bola i duchovná obnova,
ktorá trvala od 18. do 20. marca. Viedol ju
páter františkán Juniper Barok – Ginepro a
pokračoval žaškovský pán farár Jozef Sobčák.
Hlavnou témou obnovy bolo vnútorné
uzdravenie, ktoré sa dosiahne modlitbou
a odpustením. Účastníci sa veľa dozvedeli aj o základoch viery, ktorá zachraňuje
aj uzdravuje telo a dušu. Zaujímavé boli
i prednášky Oslobodenie z moci hriechu
a zlého a Ježiš je stále pri tebe. Celá duchovná obnova bola popretkávaná modlitbami, účasťou na svätej omši, ružencom,
krížovou cestou a vysluhovaním sviatosti
zmierenia.
Každá dobre prežitá duchovná obnova
či cvičenia určite prinesú svoje ovocie a
pomôžu intenzívnejšie prežívať tajomstvo
nášho života.
Valéria Suroviaková
FARSKÝ LIST 02|2014
9
UDALOSTI VO FARNOSTI
Žiaci nezaspali na
vavrínoch
P
o úspechoch, ktoré žiaci a študenti
Cirkevnej spojenej školy dosiahli v
prvým mesiacoch roka, nezaspali,
ale s vervou sa pustili do ďalších súťaží a
zápolení. Prinášame vám pohľad aspoň na
niektoré z nich.
V sobotu 29. marca 2014 sa v Bratislave
uskutočnilo celoslovenské kolo v prednese
duchovnej literatúry A Slovo bolo u Boha.
Cirkevnú školu reprezentovali víťazky obvodného kola Lucia Matejčíková (tercia) a
Sára Machajová (sekunda). Sára aj na celoslovenskej úrovni presvedčila porotu o
svojich kvalitách, za čo získala 3. miesto.
Možnosť porovnať svoju pohotovosť a
logické myslenie so svojimi rovesníkmi
v okresnom kole mali úspešní riešitelia
školského kola matematickej Pytagoriády.
Najvýraznejší výsledok zaznamenal žiak
prímy Ján Kamas, ktorý v kategórii P6 s
veľkým náskokom zvíťazil. Veľmi dobre
nás reprezentoval aj Radovan Lastič (sekunda)- úspešný riešiteľ kategórie P7. Zdá
sa, že matematické talenty nám vyrastajú
aj na 1. stupni. V kategórii P3 sa medzi
úspešných riešiteľov zaradili Táňa Zgútová, Viktória Dudová a Barborka Smoleňová, v kategórii P4 nás potešil Marián
Kurčina, ktorý skončil na druhom mieste.
10. marca 2014 prebehlo krajské kolo
matematickej olympiády žiakov 9. ročníka
ZŠ a kvarty 8-ročných gymnázií. Už účasť
našich troch gymnazistov Evky Dieškovej,
Petra Nemčeka a Mateja Meška bola úspechom a prejavom ich matematického nadania. O to väčšiu radosť nám urobil Peter
Nemček, ktorý si poradil aj s náročnými
úlohami krajského kola a stal sa úspešným
riešiteľom.
V piatok 14.3.2014 sa v priestoroch cirkevnej školy uskutočnilo obvodné kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách E (9.ročník ZŠ a 4. ročník OG) a F (8. ročník ZŠ
a 3. ročník OG). V kategórii F nás reprezentovali traja žiaci z tercie, v kategórii E
traja žiaci z kvarty. Víťazom v kategórii F
sa stal Jozef Diškanec, tretie miesto obsadil Matej Kiska (obaja tercia). V kategórii
E sa na druhom mieste umiestnil Matej
Meško, tretí skončil Peter Nemček (obaja
kvarta). Všetci títo štyria žiaci boli zároveň aj úspešnými riešiteľmi. Naši úspešní
riešitelia v kategórii E nás budú reprezentovať v krajskom kole. V obvodnom kole
fyzikálnej olympiády v kategórii F má cirkevná škola víťaza štvrtýkrát po sebe.
Na konci marca sa konali dekanské kolá
Biblickej olympiády, kde si mohli trojčlenné tímy zmerať svoje vedomosti z knihy
Exodus, knihy proroka Jonáša a Jánovho
evanjelia. Základnú školu reprezentovali
Benedikt Kabát, Ján Pavol Maretta a Jozef
Valentín Diškanec. Skončili na 3. mieste a
postup im unikol len o kúsok.
Dňa 1.4.2014 sa uskutočnila na škole
astronomická súťaž s názvom "Čo vieš o
hviezdach?" Gratulujeme žiakom za postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v
Žilinskej hvezdárni. Na krajské kolo postupuje Matúš Mahút z 5.A triedy a Ján
Kamas z prímy.
Všetkým úspešným žiakom a učiteľom,
ktorí ich pripravovali blahoželáme a veríme, že rovnako úspešne budú školu reprezentovať aj v ďalších súťažiach.
Pôstny čas v
Cirkevnej spojenej
škole
K
pôstnemu obdobiu patrí aj dobrá
príprava na naše najväčšie kresťanské sviatky v roku - Veľkú noc. Žiaci z
prvého stupňa sa môžu pochváliť, že pre
svoju dušičku už niečo spravili. V stredu
19. 3. pripravil kaplán Drdák program,
ktorý začal krátkym príbehom o pokúšaní Pána Ježiša na púšti spojený s
jednouchou úvahou, aplikovanou do
našich životných situácií. Nasledovala
krížová cesta pre deti aj s obrazmi. A
nakoniec svätá omša za účasti detí. V
piatok poobede si deti jednotlivé zastavenia krížovej cesty pripomenuli maľovaním v skupinkách. Milosti získané
počas krížovej cesty či svätej omše sa
určite odzrkadlia v životoch každého
jedného z nás. Neodmysliteľnou súčasťou prežívania pôstneho obdobia patrili
aj pravidelné modlitby krížovej cesty v
ranných hodinách pri školskej kaplnke..
Marcela Machajová
Snímka: archív školy
Mária Šaligová
Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM ANDREJA RADLINSKÉHO
OKRUŽNÁ 2062/25, DOLNÝ KUBÍN
www.radlinskeho.sk
[email protected]
v školskom roku 2014-2015 otvára
triedu osemročného štúdia pre žiakov 5. ročníka ZŠ
prijímacie skúšky sa budú konať dňa 12. a 15. mája 2014 zo slovenského jazyka a matematiky, kritériá
sú zverejnené na webovej stránke školy, v súlade s vyhláškou o prijímaní na stredné školy do 31. marca 2014
 vzdelávanie v duchu kresťanskej výchovy,
 kvalitný školský vzdelávací program, kde
sú školou dotované hodiny cudzích jazykov, matematiky a iných prírodovedných
predmetov,
 vzdelávanie pod jednou strechou v novozrekonštruovanej, vybavenej a zateplenej škole: triedy, interaktívne učebne
IKT, WiFi pripojenie na Internet, jazyková
10
FARSKÝ LIST 02|2014
učebňa, laboratóriá, telocvičňa, atletická
dráha, multifunkčné ihrisko, tenisový a
volejbalový kurt, knižnica, kaplnka, jedáleň priamo v škole, bezbariérový prístup,
 vyučovanie zabezpečuje kolektív kvalifikovaných a sústavne odborne vzdelávajúcich sa pedagógov,
 vyučovanie pomocou nových pedagogických metód,
 medzinárodné projekty a exkurzie,
 široký výber krúžkových a mimoškolských
záujmových aktivít,
 Školské športové stredisko zamerané na
biatlon a bežecké lyžovanie,
 možnosť dochádzať z prímestských častí
(Brezovec, Záskalie..) mestským autobusom.
Prihlášky je potrebné podať do:
20. apríla 2014
Reakcia na
hodnotenie
Cirkevnej spojenej
školy
V
o februári tohto roku sa objavili v našich schránkach úplne nové noviny
pod názvom Novinky, v ktorých bol
uverejnený článok o hodnotení škôl v meste Dolný Kubín. Mám viacero dôvodov domnievať sa, že ide o účelový článok, ktorého
cieľom bolo poškodiť našu školu v čase, keď
sa rodičia rozhodovali, na ktorú školu dajú
svoje deti. Tieto noviny sa zaradili týmto
článkom do jedného šíku so snahami ministerstva o finančné znevýhodnenie a diskreditáciu neštátnych škôl. Ako riaditeľ školy
musím naň zareagovať.
Článok sa opieral o hodnotenie Inštitútu
pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.
Viac o inštitúte sa dočítate na www.ineko.sk.
S číslami a hodnotením nesúhlasím ani ja,
ani zamestnanci našej školy. Pri hodnotení
došlo k vytiahnutiu niektorých údajov a naopak k zamlčaniu iných, čím bol skreslený
celkový rating školy. Sme Spojená škola (Základná škola s materskou školou, Osemročné gymnázium, Centrum voľného času) a
porovnávať ju so samostatnými základnými
školami je z metodologického hľadiska nielen nesprávne, ale aj neodborné. Ako keby sa
podľa rovnakého metra porovnávalo jabĺčko
s jablkovou štrúdľou.
Uvediem pre bližšiu ilustráciu niekoľko
príkladov.
OSEMROČNÉ GYMNÁZIUM
Hodnotenie sa nášho gymnázia akoby netýkalo, keďže maturovať sa bude až budúci
školský rok. Pár údajov vytrhnutých z kontextu sa však do hodnotenia dostalo, ale boli
z neznámeho dôvodu neúplné. V hodnotení
za roky 2009 až 2013 neboli započítané:
- hodnotenie Štátnej školskej inšpekcie zo
dňa 19.10.2010. Predmetom tejto inšpekcie
bol súlad školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) so štátnym vzdelávacím programom na našom gymnáziu. Záver inšpekcie
bol, že ŠkVP je vypracovaný podľa zásad a
podmienok pre vypracovanie a v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP).
- mimoriadne výsledky a úspechy v predmetových súťažiach, olympiádach a športových súťažiach. Konkrétne výsledky aj s
menami a dátumami je možné overiť si aj v
hodnotiacich správach celej školy na našich
internetových stránkach. Išlo napríklad o
úspechy a umiestnenia v krajských kolách
basketbalu, cezpoľný beh, futbal, tituly maj-
strov Slovenska v letnom biatlone, zimnom
biatlone, beh na lyžiach.
Podľa ich hodnotení sme sa vôbec nezúčastnili ani nezapojili do súťaží a olympiád.
Pár príkladov. Pytagoriáda (okresné kolo
1. miesta), Klokan (zapojilo sa 32 žiakov
gymnázia napr. v r. 2012). Hodnotená súťaž Expert geniality show: Z našej školy za
súťaže zúčastnilo 42 žiakov zo ZŠ a gymnázia. Len pre ilustráciu v rámci Slovenska: 2.
miesto spomedzi 460 súťažiacich v téme Anglický jazyk, 25. miesto spomedzi 641 súťažiacich, téma Tajomstvá prírody, 16. miesto
spomedzi 830 súťažiacich v téme Dejiny a
spoločnosť, Fyzikálna olympiáda obvodné
kolo 1.,2.,3. miesto, Biologická olympiáda
1. miesto, 2. miesto, krajské kolo 11. miesto.
Slovenský jazyk a cudzie jazyky: rovnako
medailové miesta v okresných, krajských,
ale aj celoslovenských. A mnoho, mnoho
ďalších.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Monitor, tzv. testovanie deviatakov v tej forme, ako prebehol, nevypovedá objektívne o
kvalite školy. Jeho základným nedostatkom
je to, že porovnáva neporovnateľné skupiny
žiakov. Vedomosťami najlepší žiaci v škole
pokračovali nie do deviatej triedy, ale na
gymnázium. V deviatej triede ostali tí, ktorí z nejakého dôvodu nechcú pokračovať na
gymnáziu. Teda 20 najlepších nebolo vzatých do hodnotenia, hoci navštevujú stále
našu školu – gymnázium. Pritom zvyšných
15 deviatakov bolo porovnávaných so všetkými deviatakmi iných škôl. A pritom toto
hodnotenie tvorí 50% z kritérií hodnotenia
kvality školy, ako je uvedené v metodike
INEKO !
V tabuľkách a grafoch nie sú započítané žiadne hodnoty vlastných zdrojov. Teda
tie, ktoré škola získala mimo štátneho roz-
počtu (projekty...). Pre ilustráciu aspoň pár:
2009/2010 Orange 1300€, Socia 1608€,
2010/2011 ROP: 954 313,94€, Renovabis
3537€, 2012/2013 Renovabis 3000€. Zdroje
na žiaka. Opäť žiadny údaj v zdrojoch na
žiaka v prepočte na 1 žiaka zdrojov od štátu. Účasť v hodnotených súťažiach. Podľa
údajov INEKO sme sa súťaží vôbec nezúčastnili. V šk. roku 2011/2012 minimálne
48 žiakov, 2012/2013 85 žiakov (Maksík,
Maks, Klokan, Všetkovedko – matematické
súťaže). Pedagogický zbor, využívanie IKT.
Všetci učitelia využívajú IKT, každý z nich
má minimálne jedno certifikované školenie
a aj v súčasnosti prebiehajú ďalšie. Učitelia
odborných predmetov majú dokonca intenzívne dvojročné vzdelávanie, ktoré prebehlo v minulých rokoch 2009-2013.
Nechcem, aby sa z tohto príspevku stala výročná správa. Chcem poukázať na to,
že zverejnené hodnotenie neodzrkadľuje
pravdivý stav a výsledky žiakov a učiteľov. Je to možné si overiť na stránkach našej školy a v hodnotiacich správach, ktoré
predkladáme pravidelne zriaďovateľovi.
Možno ešte jeden postreh. Aj keď mesto
Dolný Kubín nie je naším zriaďovateľom,
je potrebné, aby spracovalo údaje zo škôl
na území mesta, ktoré by si mohli rodičia
pozrieť a porovnať. A na základe pravdivých údajov si urobiť obraz aj o našej škole. Patríme kvalitatívne i odborne medzi
špičku nielen na území mesta. Okrem toho
sme cirkevná škola a ponúkame rodičom
aj žiakom nadštandard pri výchove k ľudským i morálnym hodnotám. Stále však je
sa v čom zlepšovať a nepoľavíme v tom ani
v budúcnosti.
Mgr. Ľudovít Mačor,
riaditeľ Cirkevnej spojenej školy
Snímka: archív školy
FARSKÝ LIST 02|2014
11
ZO SVETA CIRKVI
Prenasledovanie
Cirkvi v roku 2013
Ako predsedovi americkej pobočky organizácie Pomoc Cirkvi v núdzi, katolíckej
charitatívnej organizácie, ktorá pomáha
prenasledovaným a inak trpiacim kresťanom, sa mi dostane na stôl množstvo
údajov o protikresťanských akciách.
Predkladám správu o súčasnom stave
niektorých najťažších prípadov útlaku vo
svete, ktorým sa dostalo len málo pozornosti.
Bosna a Hercegovina
Z niektorých častí krajiny vyháňa katolíkov rastúci islamský radikalizmus, zvlášť
rozmach saudskoarabského wahhábovského hnutia.
V decembri 2013 vyzval predseda katolíckej biskupskej konferencie Franjo Komarica z Banje Luky západné vlády, aby
vyvinuli tlak na politických vodcov jeho
krajiny v záujme zabezpečenia rovnakých práv pre katolíkov. Chorvátski katolíci nemajú rovnaký status ako ostatné
etnické skupiny, moslimskí či pravoslávni Bosňania a Bosniaci.
Katolícki utečenci, ktorí sa vracajú do
vlasti, nemajú „záruku, že po návrate
budú môcť zostať, nemajú domy, prácu,
elektrinu, cesty, lekársku starostlivosť
ani školy,” povedal biskup a dodal, že
„chorvátske meno je pri hľadaní práce
často nevýhodou.“
Zázrak na príhovor
blahoslavenej sestry Zdenky
11. marcom 2014 oficiálne začala
rímska fáza procesu skúmania predpokladaného zázraku na príhovor
blahoslavenej Zdenky Schelingovej. K
uzdraveniu došlo v arcidiecéze Denver,
v štáte Colorado, v Spojených štátoch.
28. februára boli všetky dokumenty so svedectvami ľudí, ktorí poznali
uzdraveného, ako aj lekárske záznamy
o jeho uzdravení verejne zapečatené
a odoslané do Ríma. Ak sa preukáže,
že táto udalosť je podľa lekárskej vedy
naozaj nevysvetliteľná, môžeme dúfať,
že pápež František bude rozhodovať o
svätorečení sestry Zdenky Schelingovej, mučenice komunistického režimu,
rodáčky z Krivej na Orave. Dožila sa
necelých 39 rokov. 18. septembra 2000
bol v Trnave otvorený diecézny proces
12
FARSKÝ LIST 02|2014
Podľa predstaviteľov Cirkvi dnes žije v
Bosne a Hercegovine len asi polovica z 835
000 katolíkov, ktorí tam žili pred občianskou vojnou.
Kresťania sú naďalej ohrozovaní, vyháňaní z domovov a vraždení pre svoju vieru.
Napríklad v meste Homs utieklo vyše 100
000 kresťanov a približne 3 000 bolo zabitých.
V prvom týždni decembra 2013 uniesli
islamistickí bojovníci 12 pravoslávnych
mníšok z kláštora sv. Tekly v Malúle, severne od Damasku potom, čo bolo toto
kresťanské mesto obsadené. Sýrsky pravo-
slávny metropolita daného regiónu požadoval ich prepustenie: „Dostali sme sa do
bodu, že sa unášajú dokonca aj mníšky.
Komu len ublížili? Toto je zločin. Únoscovia chcú ukázať, že nepoznajú zľutovanie.“
Následne vyzval medzinárodné organizácie, aby sa pričinili o ukončenie vojny v
Sýrii, a dodal: „Sýrsky ľud už neverí, že tu
ide o revolúciu či reformu, ktorá má založiť nový štát na jasných základoch.“ (Našťastie boli mníšky 9. marca prepustené.)
Správy z januára 2014 hovoria, že približne 600 000 sýrskych kresťanov, čo je tretina z ich celkového počtu, buď žije v Sýrii
mimo domova alebo žijú ako utečenci v
susedných štátoch.
jej blahorečenia, za blahoslavenú bola
vyhlásená 14. 9. 2003.
rodného domu Jána Pavla II. On sám v
ňom býval 18 rokov.
Múzeum v rodnom dome
Riešenie krízových situácií
na kurze
Sýria
Po niekoľkoročnej prestavbe rodného domu bl. Jána Pavla II. v poľských
Wadoviciach otvorili začiatkom apríla nové, zväčšené múzeum venované
pápežovi Wojtylovi. Na 1200 m2 sa
nachádza multimediálna výstava s
mnohými novými exponátmi. Napríklad len najbližšie tri roky tam budete
môcť vidieť zbraň, ktorou atentátnik
Ali Agca v máji v roku 1981 postrelil a
ťažko zranil Jána Pavla II. V múzeu je
tiež veľké množstvo fotografií a rukopisov Karola Wojtylu, ako aj reverenda,
ktorú mal na sebe v prvý deň zvolenia
za pápeža. Z domu bolo múzeum urobené už v roku 1984, ale nová expozícia teraz siaha od pivnice až po povalu
Ako v krízových situáciách správne
komunikovať prostredníctvom médií
sa začiatkom apríla vo Varšave učili
biskupi z viacerých postkomunistických krajín Európy a Ázie. Kurzu
krízového manažmentu, zameraného
na médiá, sa za Slovensko zúčastnil
vladyka Milan Lach, SJ. Pod vedením
mediálnych odborníkov z Poľska, Írska a USA si biskupi osvojovali zásady
správneho postupu v prípade vypuknutia mediálneho škandálu či inej
krízovej situácie. Mali tiež možnosť
precvičiť si spôsob vyjadrovania pre
rôzne typy médií. O prínose podujatia
vladyka Milan Lach, SJ hovorí: „Aby
Nigéria
V roku 2013 naďalej rástli útoky na
kresťanov a na ich posvätné miesta. Od
roku 2007 napadli islamskí extrémisti,
ktorí sa snažia zaviesť islamské právo
šaría po celej krajine, viac ako 700 kostolov.
Biskup Hyacinth Egbebo, administrátor apoštolského vikariátu v Bomadi, ktorý sa nachádza na juhu Nigérie
v delte Nigeru – v regióne bohatom na
ropu, ale ekonomicky zaostalom – vyhlásil, že kresťania „čelia rastúcej hrozbe zo strany radikálneho islamu vo forme extrémne násilnej protikresťanskej
sekty Boko haram, ktorú Spojené štáty
vyhlásili za teroristickú organizáciu.“
Zo 160 miliónov obyvateľov Nigérie
je približne polovica kresťanov; z nich
30 miliónov katolíkov. V roku 2012
zomrelo za svoju vieru vyše 1 000 kresťanov a v roku 2013 bol Boko Haram
zodpovedný za smrť minimálne 700
kresťanov.
V januári 2014 biskup v rámci rozhovoru pre Pomoc Cirkvi v núdzi varoval
západných vodcov: „Neseďte a nepozerajte sa, ako sa Nigéria rozpadá! Pričiňte sa o porážku Boko Haram! Ak islam
obsadí Nigériu, ľahko mu môže padnúť
za korisť aj zvyšok Afriky. To by znamenalo nepredstaviteľnú humanitárnu
katastrofu.“
India
Vláda sa naďalej spolupodieľa na násilí,
ktoré v mnohých štátoch páchajú príslušníci hnutia Hindutva, ako je znetvo-
sme sa médií nebáli, aby sme boli
transparentní, aby sme skutočne hovorili o veciach, ktoré sú, lebo každé
mlčanie a zamlčiavanie vecí ešte viac
provokuje novinárov k tomu, aby boli
ostrejší a agresívnejší.“
Deň rodiny v Spišskej diecéze
V niektorých mestách a dedinách spišskej diecézy sa pripravuje podujatie s
názvom Deň rodiny. "Deň rodiny má
ambíciu vytvoriť pre zúčastnené rodiny
a jednotlivcov nielen príjemné spoločensko-kultúrne oddychové popoludnie, ale aj prispieť k obnove vzťahov v
tých rodinách, kde sa vytráca vzájomné porozumenie a láska," povedal Jozef Predáč, celoslovenský koordinátor
akcie. Zároveň biskupa Sečku pozval
zúčastniť sa na tomto podujatí v nedeľu
18. mája v Dolnom Kubíne.
rovanie tváre, ničenie kostolov a znesväcovanie hrobov.
11. decembra 2013 boli obeťou policajného násilia demonštranti pochodujúci
v hlavnom meste Indie, Dílí, ktorí požadovali rovnaké práva pre kresťanov
a moslimov z nízkej kasty. Policajti bili
kňazov a rehoľné sestry a na demonštrantov striekali blato z vodných diel.
Medzi vyše 400 políciou zadržanými demonštrantmi bol aj katolícky arcibiskup
v Dílí, Anil Couto.
Arcibiskup v nedávnom rozhovore
vyhlásil, že odopieranie ústavných práv
„vyplýva z ideológie Hindutva, podľa
ktorej musí byť India prísne hinduistická a nakoniec sa má stať hinduistickým
teokratickým štátom. Jej príslušníci šíria
názor, že islam a kresťanstvo prišli do
krajiny zvonka; že tieto náboženstvá sa
nezrodili tu... Zvlášť sú diskriminovaní
kresťania, lebo je tu obava, že ak dostanú
svoje práva kresťanskí dalitovia [nedotknuteľní], mnohí hinduistickí dalitovia
by mohli prestúpiť na kresťanstvo.“
Prvá katedrála v Severnej Arábii
Aby som túto ťaživú správu zakončil pozitívne, s radosťou oznamujem, že 11.
februára 2013, na sviatok Panny Márie
Lurdskej, dostal biskup Camillo Ballin, apoštolský vikár v Severnej Arábii
(Bahrajn, Kuvajt, Katar, Saudská Arábia) písomné stanovisko od Bahrajnského kráľa Hamada ibn Isa Al-Chalífa,
ktorým daruje zem, na ktorej sa môže
postaviť katedrála. V Ballinovom vikariáte, ktorý zaberá 2,3 milióna km2, žije
Žonglujúci biskup
Svätý otec František vymenoval v piatok
4. apríla za nového biskupa v nemeckom
Passau Stefana Ostera. Štyridsaťosemročný Oster bude najmladším nemeckým
diecéznym biskupom a druhým rehoľníkom v rámci Nemeckej biskupskej
konferencie. Po maturite v roku 1984
pokračoval najskôr v štúdiu, aby sa stal
novinovým a rozhlasovým redaktorom,
pracoval tiež dva roky ako novinár. Od
roku 1988 študoval filozofiu, históriu a
náboženské vedy. V roku 1995 sa rozhodol vstúpiť do rehole saleziánov, až potom študoval teológiu a v roku 2001 bol
vysvätený za kňaza. Oster má špeciálny
talent, ktorý sa doposiaľ nevyskytoval v
biskupských kruhoch. Vie žonglovať. Na
katolíckych kongresoch využíva artistické kúsky v kostýme klauna a kombinuje
ich s duchovnými prednáškami.
a pracuje 2,5 milióna katolíkov. Veriaci
sú poväčšine ťažko pracujúci imigranti
(80 percent z Filipín), ktorí sem prišli za
prácou.
Nová katedrála – ktorá má byť zasvätená Panne Márii, patrónke Arábie, a má
pojať 2 600 ľudí – bude miestom bohoslužieb nielen pre veriacich v Bahrajne,
ale aj pre 10 farností a viac než 100 podzemných katolíckych komunít.
George J. Marlin (www.postoy.sk)
Vo Vatikáne rozdali
tisícky vreckových
Evanjelií
Pri viacerých príležitostiach pápež František veriacich vyzýval, aby vždy mali pri
sebe malú knihu Evanjelií a často ju brali do
rúk, čítali a rozjímali o slovách a skutkoch
Ježiša. V nedeľu 6. apríla sám napomohol
k naplneniu tejto výzvy, keď dobrovoľníci
ako dar od neho rozdávali pútnikom, zhromaždeným na modlitbu Anjel Pána, vreckové Evanjeliá. Išlo o špeciálny nepredajný
výtlačok Vatikánskej tlačiarne, pripravený
pre túto príležitosť. Obsahuje štyri evanjeliá
a Skutky apoštolov. Na jeho titulnej stránke
je citácia prvých slov Apoštolskej exhortácie pápeža Františka Evangelii gaudium:
„Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život
tých, ktorí sa stretávajú s Kristom.“ Tisícdvesto týchto vreckových vydaní dostali
od Svätého otca ako veľkonočný darček aj
väzni v rímskej väznici Regina Coeli .
-tk kbs-
Internetový portál pre kresťanské umenie
Na podnet profesionálnych kresťanských výtvarníkov vznikol nový internetový portál pre kresťanské umenie pod názvom KRESTum – www.
krestum.sk. Cieľom portálu je prezentovať umelcov, hlavne výtvarníkov, ktorí sa venujú tvorbe originálnych umeleckých diel s kresťanskou či sakrálnou
tematikou. Tieto originálne diela sa výrazne odlišujú od sériovo vyrábaných
devocionálií. Portál zatiaľ predstavuje
diela štrnástich výtvarných umelcov
zo Slovenska. Projekt krestum.sk je
otvorený pre všetkých profesionálnych
kresťanských výtvarníkov, ktorí majú
záujem o takúto formu prezentácie a
šírenia kresťanských hodnôt prostredníctvom svojho umenia.
Správy z -tk kbs-
FARSKÝ LIST 02|2014
13
PREDSTAVUJEME
Kongregácia
zmŕtvychvstania nášho
Pána Ježiša Krista
TEXT: MAREK JAMRICH • SNÍMKY: INTERNET
Prežívame Veľkonočné obdobie, a práve preto si chceme predstaviť
rehoľu, ktorej náplňou je ohlasovanie veľkonočného tajomstva.
Mnohí ju asi nepoznáte, lebo na Slovensku majú len jeden dom a
to vo Veľkých Levároch, kde majú na starosti farnosť. Ľudovo sa im
hovorí Zmŕtvychvstalci, latinská skratka C.R. znamená Congregatio a
Resurrectione.
Kongregácia prijala za svoj
apoštolát prácu vo farnosti a
výchovu mladých. Práca vo farnosti
spočíva vo formácii spoločenstva
a obnove duchovného života
veriacich. Výchova mladých má
za úlohu pripravovať do života
uvedomelých kresťanov, ktorí
poznajú základy viery a učenie
Cirkvi.
Úloha Zmŕtvychvstalcov. Snaha o osobné duchovné zmŕtvychvstávanie zo svojich slabostí a hriechov a pomáhanie v tom aj veriacim ľuďom.
Spoločný život v komunite má pomáhať vstávať zmŕtvych každému členovi rehoľného domu. Ak to vyžaduje situácia, môže rehoľník so
súhlasom svojho provinciálneho predstaveného bývať nejaký čas aj sám vo farnosti. Ak je takých farností viac, vtedy tvoria akoby jeden rehoľný
dom, ktorého predstaveným je jeden z rehoľníkov.
Charizma spoločnosti. Tu dajme slovo aj samotným rehoľníkom: „Veríme, že Božia láska k nám je milosrdná a nemôže nás sklamať. Túto
lásku sme si nezaslúžili. Sme ničím, nič nevlastníme a bez Boha nič nezmôžeme. Priťahuje nás zlo. Sme hriešnici. Avšak Boh nás neprestáva
priťahovať k sebe. Veríme, že vo svojej láske nás Otec povoláva k obráteniu: k osobnému zmŕtvychvstaniu v jednote s Ježišom, k novému
životu preplnenému silou jeho Ducha. Sebe samým zomierame spolu s Ježišom vtedy, keď odovzdávame svoj život Otcovi, zriekajúc sa
všetkého, čo nás od neho oddeľuje. Sila Ducha v nás formuje Krista a nabáda nás, aby sme láskou odpovedali na veľkú lásku Otca k nám.“
Zakladateľ. Zakladateľom je Bogdan Jansky, pochádzajúci z chudobnej poľskej rodiny. Veľmi
inteligentný, no mnohokrát sklamaný, žijúci aj v hlbokom morálnom dne. No aj človek, ktorý
verejne konal pokánie. Základy kongregácie položil počas emigrácie v Paríži 17. februára 1836.
Počas veľkého pôstu r. 1842 boli napísané prvé pravidlá, ktoré sa stali základom spoločného života
a osobného posvätenia. Na sviatok Zmŕtvychvstania 27. marca 1842 siedmi bratia zložili svoje prvé
rehoľné sľuby v katakombách sv. Šebastiána v Ríme. Z vnuknutia Ducha Svätého sa rozhodli zasvätiť
svoj život Zmŕtvychvstalému Spasiteľovi a nazvali sa Bratmi zmŕtvychvstania, lebo zomreli hriechu
a s Ježišom vstali zmŕtvych k novému životu v pravde a láske.
Habit. Habit rehoľníkov je čierna sutana s gombíkmi, previazaná pásom.
Kde ich môžeme stretnúť? Členovia
kongregácie pôsobia v Európe, Severnej
i Južnej Amerike, Afrike i Austrálii. Dnes
má kongregácia 420 kňazov a rehoľných
bratov – z toho 240 patrí do Poľskej
provincie, kde patrí aj Slovensko. U nás
spravujú farnosť Veľké Leváre v okrese
Malacky. Viac informácií v prípade
záujmu získate na www.resurrectionist.
eu, www.zmartwychwstancy.pl, farnost.
velkelevare.info/sk/farsky-urad.
14
FARSKÝ LIST 02|2014
ŽILI MEDZI NAMI
Blahoslavený Zefirín
Jiménez-Malla
TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKA: INTERNET
Rómovia nemajú veľmi dobrú povesť a mnohí nad nimi lámu
palicu. No neprávom, lebo „Boh nenadŕža nikomu, ale v každom
národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo"
(Sk 10,31). Tak to platí aj pre prvého a zatiaľ jediného oficiálne
blahoslaveného Róma Zefirína Jiméneza-Mallu. Je to síce len
jeden z mála, ale o to viac žiari ako príklad všetkým ostatným.
Detstvo a mladosť
Zefirín Jiménez-Malla sa narodil roku 1861
v Benavente de Segriá, v provincii Lérida
v Katalánsku, ako príslušník španielskych
kočovníckych Rómov, ktorí sami seba
nazývajú Kale či Kalosi. Jeho detstvo sa
podobalo detstvu väčšiny kočovníkov
– chodil po žobraní, zberal lesné plody,
slimákov, plietol prútené košíky a v
zimných mesiacoch trpel chladom i
hladom. Rozprával jazykom svojej rasy,
nenavštevoval žiadnu školu, takže zostal
analfabetom. Nebol celkom typickým
Rómom, pretože nevynikal hudobným
nadaním, nevedel spievať ani hrať na
hudobnom nástroji a navyše už v mladosti
vynikal prirodzene dobrou povahou. Bol
čestný, dobrosrdečný a pracovitý.
Keď vyrástol, stal sa z neho tzv. tratante
– obchodník s mulicami, koňmi a inými
zvieratami. Nebol to ľahký chlebíček, zažil
aj trpkosť krivého obvinenia, kvôli ktorému
strávil vo väzení dva mesiace. Sudca
ho však vyhlásil za nevinného: „Zefirín
nie je ani zlodej, ani klamár ...“. Keď ho
prepustili, prešiel kolenačky s dvomi
sviečkami v rukách viac ako kilometer z
domu do katedrály, aby sa poďakoval Pánu
Bohu. Hoci bol pokrstený a mal podobné
výnimočné náboženské prejavy, nežil
sviatostne. Ako osemnásťročný sa podľa
obyčaje „oženil po cigánsky“ s Terezou
Jiménez-Castro z kmeňa Kalosov. Bola
to údajne krásna a rozmarná parádnica,
nosila drahé šatky a šperky. Z kočovníckeho
spôsobu života postupne upustili, najprv sa
stali polokočovníkmi a napokon usadlíkmi.
Čestný podnikateľ
Keď sa Zefirínovi v obchode darilo a
trochu sa zabezpečil, usadil sa v mestečku
Barbastro, kde boli známe trhy. Jeho
poctivé obchodovanie viacerí dosvedčili
prísahou. V rómskej štvrti San Hipólito
si prenajal dom a žil usporiadaným
rodinným životom. Vyznačoval sa veľkým
dával im jesť a obliekal ich.
Keďže manželstvo bolo aj po tridsiatich
rokoch spolužitia bezdetné, roku 1910 si
osvojili manželkinu neter Jozefínu (Pepitu),
ktorú vychovávali ako vlastnú dcéru.
Vrúcne ju milovali a pravidelne ju posielali
do školy sestier sv. Vincenta, kde mal sídlo
aj Spolok sv. Vincenta de Paul.
Ako richtár s dobrou povesťou
spolupracoval s poprednými občanmi
mesta, dokonca si získal obľubu miestneho
biskupa a kňazov a skrze tieto priateľstvá
sa rozhodol prehĺbiť svoju vieru a žiť
sviatostne. So svojou manželkou sa po 33
rokoch „cigánskeho“ manželstva zosobášil
aj cirkevne, je možné, že v tomto čase
prijal aj prvé sväté prijímanie a sviatosť
birmovania.
Vzorný vdovec
Po smrti manželky Terézie v roku 1922 sa
už druhý raz neoženil a denne sa za ňu
modlieval ruženec. Približne v tomto čase
vstúpil do Spolku sv. Vincenta de Paul, kde
sa intenzívnejšie a organizovane zameriavali
na pomoc chudobným Rómom. Prehlboval
aj svoj náboženský život a odovzdanosť
Pánovi. Denne sa zúčastňoval na svätej
omši a prijímal Eucharistiu. V roku 1926
sa stal členom laického združenia tretieho
rádu sv. Františka (terciárom). Bol skutočne
hlboko veriacim človekom i aktívnym
členom katolíckych spolkov a ako ctiteľ
Panny Márie ruženec nosil vždy so sebou.
Evanjelizačnú a charitatívnu prácu medzi
Rómami považoval za svoju kresťanskú
povinnosť.
charitatívnym spolucítením. Navštevoval
chorých a starých súkmeňovcov v
ich biednych obydliach, pomáhal im
materiálne i duchovne, učil ich modliť sa,
najmä ruženec. Čoskoro sa stal richtárom
i „advokátom chudobných“ a neraz musel
zmierovať rozhádané rómske rodiny. Vo
svojom dome často prijímal žobrákov,
Mučenícka smrť a blahorečenie
Dňa 25. júla 1936, počas španielskej
občianskej vojny namierenej proti
kresťanom, Zefirín videl, ako milicionári na
ceste bijú mladého kňaza, a začal ho brániť.
Vojaci ho podrobili osobnej prehliadke a
keď u neho našli ruženec, zbili ho a odviedli
do väznice. Svedkovia o ňom vypovedali,
že sa vo väzení správal pokojne a väčšinou
bol pohrúžený do modlitby. Po pätnástich
dňoch väzenia ho spolu s ďalšími väzňami
odviezli na miestny cintorín. Tam ich
všetkých bezcitne zastrelili a hodili do
spoločného hrobu. Posledným výkrikom
Zefirína boli slová, ktoré predtým opakoval
celou cestou: „Nech žije Kristus Kráľ!“ Bol
najstarším z umučených laikov. 
Rómske komunity v Španielsku, Taliansku a v iných štátoch Európy si
uctievajú blahoslaveného Zefirína ako svojho patróna a ochrancu. Vedia
oceniť, čo to znamená, ak Róm čestne pracuje, zabezpečuje rodinu,
dokáže nesebecky pomáhať susedom, a pritom nezabúda na Pána
Boha. Zakladajú preto spoločenstvá, ktoré podporujú a evanjelizujú
svojich súkmeňovcov a na jeho počesť stavajú kaplnky či kostolíky.
FARSKÝ LIST 02|2014
15
OKIENKO ORGANISTOV
Služba organistu
O
rgan sa v katolíckej liturgii používa už viac ako tisíc rokov. Prvá
zmienka o stavbe organa na Slovensku pochádza z roku 1367, kedy vo
východoslovenskej obci Leles postavil organár Renispingar nový organ. Je pravdepodobné, že organy sa na území Slovenska
vyskytovali už pred tým, aj keď iste iba vo
významnejších centrách. Po stáročia boli
organistami vzdelaní veriaci, väčšinou učitelia – rechtori v miestnej škole. Hranie pri
svätých omšiach vyplývalo priamo z ich
pracovnej zmluvy, bol im riadne vyplácaný
plat v peňažnej podobe alebo v naturáliách.
Pozícia rechtora – organistu bola v obci po
richtárovi a farárovi najvýznamnejším postom. Samozrejme, na organistu boli kladené primerané nároky, keďže za službu
dostával plat.
Vo viac či menej pozmenenej podobe
pretrvávala takáto situácia až do druhej
svetovej vojny. Po nástupe komunistickej
moci nielenže učiteľ nedostával oficiálne
plat za „organovanie“ v kostole, ale bol často
za túto činnosť, ak ju vykonával potajomky,
prenasledovaný. To viedlo k hlbokému
úpadku liturgickej hudby na našom území.
Je pravdou, že väčšinou vo väčších mestách
sa objavili osobnosti, ktoré v celoslovenskom
meradle zohrali dôležitú úlohu v boji o to,
aby liturgická hudba úplne nekapitulovala,
no ničivé následky totalitného teroru
bolestne pociťujeme dodnes. Komunisti
nedovolili, aby sa v Československu na
akejkoľvek úrovni vyučovala hra na organe
pre cirkevné účely. Chápali silu pravej krásy a
umenia a všemožne sa snažili odstrániť tieto
atribúty z kresťanských chrámov. Bohužiaľ
musíme konštatovať, že sa im v tom dobre
darilo. Vďaka silným osobnostiam potajme
slúžiacim v niektorých mestských chrámoch,
16
FARSKÝ LIST 02|2014
z ktorých väčšina však musela byť za svoju
odvahu trestaná, slovenská liturgická
hudba prežila. Jedným z najvýznamnejších
bol páter prof. Štefan Olos, pôsobiaci pri
Chráme sv. Ondreja v Ružomberku. Išlo
však naozaj o výnimky. Z histórie vieme, že
slovenský národ dokáže vďaka viere prežiť
rôzne prenasledovania. Prežil aj toto. Ale
veľmi ťažko sa zotavuje. Smutné je, že po 25
rokoch po páde totality môžeme konštatovať
iba malé kroky k náprave a nadviazaniu na
stav spred druhej svetovej vojny.
Pozícia organistu stratila vo farnostiach
svoj status, v podstate nič neznamená.
Možno u najstarších veriacich. Vôbec nejde
o to, aby bol organista niečo viac, ale aby
bola akceptovaná jeho kompetentnosť. Je
veľmi zvláštne, že Slovensko, ako jedna z
najnábožnejších postkomunistických krajín,
je na tom v oblasti liturgickej hudby, jej
vyučovaní na školách, aplikácii v praxi a
akceptovaní vo vedomí veriacich najhoršie.
Akoby sme stále nepochopili, že hudba pri
svätej omši nie je na okrasu, na vyplnenie
času, ale je slúžkou, pomocnicou v prežívaní
viery. Je jazykom, ktorý dokáže vyjadriť
city človeka tak, ako žiaden jazyk na svete.
Po roku 1989 panovalo medzi veriacimi
hudobníkmi v našej spoločnosti nadšenie
nielen z vytúženej slobody, ale aj z možnosti
pozdvihnúť hudbu v kostole, vrátiť jej
stratené miesto. Vytvorili sa učebné osnovy
cirkevnej a chrámovej hudby na základných
umeleckých školách, konzervatóriách, na
Vysokej škole múzických umení, ktoré
spočiatku nevedeli zvládnuť taký nápor
uchádzačov. Dnes sú tieto triedy prázdne. Je
to o to smutnejšie, že tú možnosť máme, ale...
študenti, ktorí cirkevnú hudbu študovali
4 roky na ZUŠ, 6 rokov na konzervatóriu
a 5 rokov na vysokej škole (spolu 15 rokov
štúdia!), dnes sklamaní čakajú na úrade
práce a často z úst veriacich počúvajú slová:
„Veď organovanie je služba, mal by si to
robiť z lásky k Bohu!“ V lepšom prípade
títo absolventi učia na ZUŠ, kde o niekoľko
rokov nebude koho učiť. Prečo to v Poľsku,
Čechách a Maďarsku funguje a u nás nie?
Prečo sa v tejto oblasti s nimi nemôžeme
porovnávať?
Cirkev bola od nepamäti strážkyňou
umenia. Záležalo jej na duchovnej kráse
a túžila po tom, aby prostriedky na
dosiahnutie vytúženého cieľa – spásy duší
veriacich - boli čo najdokonalejšie. Skúsme
sa zamyslieť nad tým, aký je náš vzťah k
hudbe pri svätej omši. Uvedomujeme si,
čo spievame? Modlime sa teda spoločne za
nových mladých ľudí, ktorí túžia slúžiť Bohu
hudbou, aby vytrvali v čoraz náročnejšom
prostredí a aby cítili podporu od ostatných
veriacich. 
Matej Bartoš, organista
Snímka: archív FL, internet
ODPORÚČAME
kniha
Bodie a Brock Thoeneovci: Keď Ježiš zaplakal
Novinkou kníhkupectva Kumrán je román z pera autorov, ktorých doménou sú práve historické
romány a kritikmi je hodnotený ako to najlepšie, čo zatiaľ napísali.
Dej románu rozpráva o priateľstve Ježiša a Lazára, o dobe, ktorá zásadne zmenila dejiny. Uprostred
pohnutej politickej atmosféry sa odohráva nevšedný príbeh priateľstva. Lazár bol vinohradníkom
v Betánii, vinica je pre neho živobytím a zmyslom života. Stretáva sa s Ježišom a stáva sa svedkom
mnohých Ježišových skutkov i slov. Cez osobný zážitok spoznáva Ježiša, ktorý tiež žije pre svoju
vinicu a je ochotný sa pre ňu i obetovať. Pre Ježiša je však vinicou celý svet.
Prostredníctvom príbehu môžeme prežiť nevšednú novozákonnú udalosť, akou Lazárovo vzkriesenie určite je. Autori sa snažia, aby sa čitateľ cez dej príbehu dostal čo najbližšie mysleniu, kultúre
i zvykom vtedajších ľudí. Aby sa dostal čo najbližšie k Lazárovmu srdcu.
Dôraz kladú nielen na zázračné Lazárovo vzkriesenie, ale najmä na Ježišove slová: Lazár, poď von!
Zuzana Machajová • Snímka: internet
film
Frozen - Ľadové kráľovstvo - animovaná rozprávka
Walt Disney uviedol ešte v decembri adaptáciu klasickej rozprávky s názvom Ľadové
kráľovstvo. Andersenova Ľadová kráľovná sa tak dočkala nového stvárnenia. Po rozprávkach,
zobrazujúcich príšery a čudesné tvory tentoraz tvorcovia stavili na zobrazenie sesterského
vzťahu, ktorý je nosnou myšlienkou celého príbehu. Autori vytvorili sieť postáv, ktoré
svojimi povahovými črtami vytvorili dve antagonistické skupiny, pričom svoju kladnú alebo
zápornú stránku nezmenia až do záveru, okrem hlavných hrdiniek: princezien - Elzy a
Anny. Ale táto zmena sa od rozprávky predsa očakáva, pretože tie majú vždy dobrý a šťastný
koniec. Rozprávka spĺňa všetky typické náležitosti výbornej disneyovky: kvalitná animácia,
zaujímavé, ľahko zapamätateľné piesne a v neposlednom rade aj deťom prístupný jazyk,
plný vtipu a humoru. Obzvlášť prínosnou je postava snehuliaka Olafa, ktorý svojím heslom
„milujem hrejivé objatia“ prináša detskému divákovi vzor chodiacej radostnej lásky. DVDčko s filmom je v predaji od apríla 2014.
Andrea Draganová • Snímka: internet
hudba
Mucha Quartet: Haydn, Mozart, Ravel
Mucha Quartet je mladé teleso v zložení Juraj Tomka (1. husle), Andrej Matis (2. husle), Veronika
Prokešová (viola) a Pavol Mucha (violončelo). Na profilovom CD nájdete skladby práve od týchto
troch skladateľov. Haydn a Mozart, predstavitelia klasicizmu, sú výzvou pre každého hudobníka.
Je to "klasika", v ktorej počuť každý nedostatok. Hudba klasicizmu je dokonale priezračná, preto
nie je ľahké zahrať ju precízne, ale zároveň s nadhľadom a drobnými detailami, ktoré poslucháča
neustále udržujú bdelého a vťahujú ho do deja. Na CD sú diela Josepha Haydna (Sláčikové kvarteto č. 61 d mol „Kvintové“ op. 76/2) a Wolfganga Amadea Mozarta (Sláčikové kvarteto č. 14 G
dur „Jarné“ KV 387). Treťou skladbou je Sláčikové kvarteto F dur od Mauricea Ravela. Po zvukovej i výrazovej stránke predstavuje toto kvarteto protipól oboch predchádzajúcich kompozícií.
Práve z rozdielneho charakteru, podčiarknutého dôkladným interpretačným vypracovaním, však
pramení dramaturgická kulminácia, narastajúca každou časťou až k strhujúcemu finále. Pre
milovníkov vážnej hudby odporúčam navštíviť koncert tohto mladého energického telesa.
Mária Matisová • Snímka: internet
10 %
zľava
Zľava platná do 30. 6. 2014 v Kníhkupectve ZRNO na Radlinského ulici v D. Kubíne na tieto tituly kníh:
David & Teresa Ferguson: Nebyť sám - zamyslenia pre manželov
11,00 eur
Bodie & Brock: Thoeneovci - Keď Ježiš zaplakal
9,90 eur
L. Dabeková, M. Piwowarski: Príbehy na dobrú noc
4,98 eur
FARSKÝ LIST 02|2014
17
KVÍZ
?
Biblia z police do malíčka
V tomto veľkonočnom období by sme ešte mali mať v čerstvej pamäti
priebeh toho, čo predchádzalo slávnemu zmŕtvychvstaniu Ježiša
Krista. Je to čas posledných chvíľ jeho pozemského života, čas
umučenia. Z Evanjelia podľa Matúša sme vybrali preto do nášho kvízu
práve otázky týkajúce sa tohto obdobia. Ako sa hovorí – opakovanie
je matkou múdrosti. A tak si skúsme osviežiť svoju pamäť.
A) sviatky chrámu
B) sviatky nekvasených chlebov
C) sviatky stánkov
2. Po večeri odišiel Ježiš do
Getsemanskej záhrady modliť sa.
Koho zobral so sebou?
A) Petra, Ondreja a Jána
B) Petra, Ondreja a Jakuba
C) Petra a Zebedejových synov
3. Pri zajatí Ježiša Judáš urobil
určité znamenie, aby vojaci vedeli,
koho majú zajať. Čo to bolo?
A) objal ho
B) položil mu ruku na pravé plece
C) pobozkal ho
18
FARSKÝ LIST 02|2014
A) áno
B) nie
C) prišla neskôr
4. Po zajatí predviedli Ježiša pred
veľkňaza. Kto bol vtedy veľkňazom?
8. Kto poprosil Piláta o Ježišovo
telo, aby ho mohli pochovať?
A) Annáš
B) Sajfáš
C) Kajfáš
A) Ján z Arimatey
B) Jakub z Arimatey
C) Jozef z Arimatey
5. V noci, keď zajali Ježiša, Peter
zaprel, že ho pozná. Koľkokrát to
urobil?
9. Kto odvalil z Ježišovho hrobu
kameň v deň vzkriesenia?
A) chrámová stráž
B) anjel
C) apoštoli
A) trikrát
B) dvakrát
C) sedemdesiatsedem
6. Na krížovej ceste pomáhal
Ježišovi niesť kríž istý muž menom
Šimon. Odkiaľ bol?
A) zo Serény
B) z Cyrény
C) z Morény
10. Komu sa Ježiš po zmŕtvychvstaní
zjavil ako prvému?
A) veľkňazom a zákonníkom
B) apoštolom
C) nábožným ženám
Správne odpovede: 1B, 2C, 3C,
4C, 5A, 6B,7A, 8C, 9B, 10C
1. Posledná večera, na ktorej Ježiš
ustanovil Eucharistiu, sa konala v prvý
deň židovských sviatkov. Viete akých?
7. Smrť Ježiša na kríži sledovali i
ženy, ktoré ho sprevádzali na ceste
z Galiley. Bola medzi nimi i matka
Zebedejových synov?
SPRAVODAJSKÝ SERVIS
Bohoslužobný poriadok
v týždni
Úmysly
Apoštolátu modlitby
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
Obetovanie dňa na úmysly: Bože,
náš Otče, obetujem ti celý svoj deň.
Obetujem ti svoje modlitby, myšlienky,
slová, skutky a utrpenia v spojení s tvojím
Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále
obetuje v Eucharistii za spásu sveta. Duch
Svätý, ktorý viedol Ježiša, nech je dnes
mojím vodcom a mojou silou, aby som
mohol svedčiť o tvojej láske. S Máriou,
Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi,
osobitne prosím za úmysly, ktoré Svätý
otec odporúča do modlitieb všetkých
veriacich v tomto mesiaci.
6.00 a 18.00 hod.
(piatok – 18.00 hod.
sv. omša za účasti mládeže)
(sobota – 6.30 a 18.00 hod.)
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
18.30 hod.
(štvrtok – 17.00 hod. sv. omša
za účasti detí)
(sobota – 7.00 hod., večer nie je)
Filiálny kostol Najsv. Trojice,
Vyšný Kubín
Piatok – 17.00 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod. (utorok, štvrtok)
Adoračná miestnosť je otvorená
každý deň od 7.00 do 19.00 hod.
Bohoslužobný poriadok
v nedeľu
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
6.30 • 9.00 • 11.00 • 14.45 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
7.45 • 10.00 • 18.30 hod.
Filiálny kostol Najsv. Trojice
Vyšný Kubín
9.15 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod.
Požehnanie matiek
pred pôrodom
31. mája a 28.júna po ranných
sv. omšiach, alebo na požiadanie
Stránkové dni
na Farskom úrade
Pondelok – piatok:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.
V súrnom prípade po večerných
bohoslužbách.
V prípade potreby (ku chorým) volajte
katol. kňaza 0915 818 308
NA MÁJ
Všeobecný: Aby médiá boli
nástrojom v službe pravdy a pokoja.
Evanjelizačný: Aby Mária ako
Hviezda evanjelizácie viedla Cirkev pri
ohlasovaní Krista všetkým národom.
Úmysel našich biskupov: Aby sme
ako kresťania boli vnímaví voči bratom
a sestrám, ktorí si nevedia nájsť prácu, a
vedeli im aj konkrétne pomôcť.
NA JÚN
Všeobecný:Aby nezamestnaní dostali
podporu a našli prácu, ktorú potrebujú
pre dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby Európa znovu
objavila svoje kresťanské korene vďaka
svedectvu veriacich.
Úmysel našich biskupov: Aby
novokňazi a diakoni Slovenska rástli v
múdrosti a sile ohlasovania Kristovho
kráľovstva a aby boli verní sľubom, ktoré
potvrdili svojou vysviackou.
Ak ste sa rozhodli podporiť projekt
VÝSTAVBY NOVÉHO ORGANA pre
kostol Povýšenia sv. Kríža v Dolnom Kubíne,
svoje príspevky môžete venovať osobne na
Farskom úrade sv. Kataríny Alexandrijskej
alebo odoslať na bankový účet:
Farská
matrika
V mesiacoch február a
marec sme sviatosťou krstu v
spoločenstve Cirkvi privítali
Lukáš Mikulovský
Zuzana Marettová
Karolína Zgrebňáková
Tobias Kirnič
Eva Barienčíková
Sára Nemčeková
Miriam Ballová
Veronika Murínová
Jerguš Matuška
Pavlína Kneubűhler
Etienne Kneubűhler
Andrej Kozák
Laura Kapallová
Silvia Mališová
Barbora Dobošová
Peter Kováčik
Tereza Halušková
Matúš Haluška
Sviatosť manželstva prijali
Pavol Vnučko – Mária Olexová
Pavol Mandinec – Veronika Orošová
Pán si z našich radov povolal
Ladislav Franc (86)
Jozef Slivka (78)
Irena Hlinická (78)
Anna Leváková (89)
Jaroslav Glončák (85)
Jozef Ďaďo (87)
Justína Draganovská (88)
Emília Štajerová (84)
0323626972/0900
Manželské páry pozývame na
Stretnutie Kána.
Stretnutie Kána pre manželov je:
- časom pre tých, ktorí túžia budovať
svoje manželstvo a vzťah s Bohom
- i pre tých, ktorí sa stretávajú
s ťažkosťami a chcú svoje manželstvo obnoviť
www.kanapremanzelov.sk
e-mail: [email protected] tel: 0901 913 039
FARSKÝ LIST 02|2014
19
DETSKÝ KÚTIK
Ahoj, deti!
Dočkali ste sa ďalšieho Detského kútika.
Tešíte sa? Máte sa na čo, pretože vás čakajú
nové, zaujímavé, ale aj náročné úlohy.
Najťažšia úloha je bludisko. Viete, na čo
slúži? Bludisko nás chce popliesť. Tak je to aj
s naším životom. Keď robíme zlé skutky, odbočujeme zo správnej Božej cesty a čím viac
zla spravíme, tým viac sa zamotávame, ideme
nesprávnym chodníčkom, až napokon nevieme, ako vyjsť. Ale náš Pán je milosrdný a teší
sa, keď ho voláme o pomoc a On nám môže
ukázať cestu do cieľa.
Toto naše papierové bludisko je tiež veľmi ťažké, ale verím, že vy ste veľmi šikovní a
zvládnete to hravo, tak, ako aj iné úlohy, ktoré
sú pre vás prichystané.
1
Vedel by si
pomenovať
tieto časti tela?
Skús ich nájsť v
osemsmerovke.
Všetky sú veľmi
užitočné. Vieš, na čo
slúžia?
2
3
Bludisko
Teším sa na vaše odpovede. Môžete ich vhodiť do farebnej schránočky označenej Detský
kútik v kostole na Brezovci do 15. mája 2014. Niekto z vás sa potom poteší z pekných cien.
Nezabudnite napísať svoje meno, priezvisko a vek alebo triedu. Prajem vám veľa šťastia pri
riešení úloh.
Zuzana Kováčiková
Kresby: autorka

DETSKÝ KÚTIK 02|2014
Jar tu máme v plnej kráse a s ňou aj
množstvo kvietkov. Skúste prísť na to,
ako sa volajú a napíšte to do rámčekov.
A pre šikovníkov je tu ešte jedna úloha.
Jeden z týchto kvietkov je liečivý a jeden
jedovatý. Ktoré to sú?
Download

Prečo odchádzame