M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XIX • Číslo • Január • 2011
1
Primátorka prijala prvú vzácnu návštevu
Župan Pavol Frešo si uctil pamiatku 155. výročia úmrtia Ľ. Štúra
V stredu 12. januára 2011 navštívil mesto Modra predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavol Frešo, spolu s poslancami NR
SR a župnými poslancami. Bratislavského župana prijala nová primátorka Modry Ing. arch. Hana Hlubocká spolu s novozvolenými poslancami modranského Mestského zastupiteľstva.
Prijatie sa konalo v historickej budove mestskej radnice na Štúrovej ulici. P. Frešo tak bol prvou návštevou
na pôde mesta v novom volebnom
období. Predseda BSK sa zoznámil
i s novými poslancami modranského parlamentu. Po úvodných slovách župana i primátorky, nasledo-
val sprievodný program stretnutia,
ktorý pripravili členovia folklórnej
skupiny v tradičných kráľovanských
krojoch. Primátorka H. Hlubocká
vyslovila vo svojom prejave ambíciu zrekonštruovať práve historickú
časť Modry, aby sa stala dôstojným
miestom na usporadúvanie význam-
ných udalostí a osláv. Prítomní si
v rámci návštevy prišli uctiť pamiatku slovenského velikána Ľudovíta
Štúra. V Modre je na pamiatku Ľ.
Štúra postavených niekoľko pamätníkov, ako aj budovy, ktoré sú podľa neho pomenované. Pri príležitosti
155. rokov od jeho úmrtia v Modre,
na znak úcty a pamiatky, sa delegácia presunula symbolickým sprievodom, vedeným členmi Bratislavského okrášľovacieho spolku, odetými
v štúrovských odevoch, ...
(Pokračovanie na str. 5.)
Zverejňovanie
zmlúv
Zmluvy, faktúry a objednávky
súvisiace s chodom mesta budú verejne dostupné. Viac sa
dočítate na strane 3.
Zápis detí
do 1. ročníka
Informácie a pokyny pre rodičov budúcich prvákov nájdete
na strane 8.
Historický
kalendár
Zaujímavosti o historických udalostiach a osobnostiach Modry hľadajte na strane 13.
Modranská
kapustnica
Štatút súťaže a prihláška do súťaže vo varení. Viac na strane 14.
Zasadnutie
MsZ
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Modre sa uskutoční 15 februára 2011 o 15.00
v Kultúrnom dome Ľ. Štúra
v Modre.
foto: JK
Uzávierka
Zvestí
Symbolický prípitok primátorky a župana na znak novej éry spolupráce medzi mestom a župou.
Februárová uzávierka MZ bude
dňa 16. februára 2011 (streda)
o 12.00.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI
2
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
ra musia svoje písomné prihlášky zaslať poštou, alebo ich môžu
odovzdať osobne do podateľne
MsÚ mesta Modra, najneskôr
do 31. januára 2011 do 15.00.
Všetky prihlášky na funkciu
hlavného kontrolóra mesta Modra musia byť v zapečatenej
obálke s názvom „Prihláška na
voľbu do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Modra“. Každý
z kandidátov priloží k prihláške
27. decembra 2010 zasadalo ustanovujúce MsZ
Primátorka mesta
zložila slávnostný sľub
Na ustanovujúcom zasadaní Mestského zastupiteľstva Modra,
ktoré sa konalo 27. decembra 2010 prevzala novozvolená primátorka mesta Ing. arch. Hana Hlubocká právomoci od odstupujúceho primátora Ing. Petra Majtána. Oficiálne tak týmto dňom
nastúpila do svojej novej funkcie.
Mestské zastupiteľstvo v Modre zobralo na vedomie správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy
v meste Modra zo dňa 27. 11. 2010,
prednesenú predsedom Mestskej volebnej komisie Dr. Ferdinandom Nogom. Zvolení poslanci MsZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca v zmysle § 25 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Nasledoval sláv-
nostný príhovor novej primátorky, po
ktorom sa začala už pracovná časť
prvého zasadania MsZ. Medzi hlavnými bodmi programu bolo zvolenie predsedov a podpredsedov komisií pri MsZ, určili sobášiacich poslancov: Martu Dugovičovú, PhDr.
Vieru Jančovičovú a Mgr. art. Jakuba Lišku. Poslanci poverili JUDr. Artúra Soldána zvolávaním a vedením
zasadnutí mestského zastupiteľstva,
nasledovné doklady:
výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace
doklad o požadovanom vzdelaní
profesijný životopis, ktorého súčasťou je plnenie požiadaviek
na výkon funkcie stanovených
MsZ, ktoré sú nižšie uvádzané
Požiadavky na výkon funkcie
hlavného kontrolóra mesta Modra:
Kvalifikačné
predpoklady:
v prípade ak ich nebude môcť viesť
primátorka. MsZ uložilo MsÚ predložiť novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva a mesta Modra. Poslanci schválili aj dodatok č. 14 ku zmluve o prenájme medzi Mestom Modra a spoločnosťou Lesy Modra s.r.o., ktorým sa upravuje výška nájomného na
rok 2011 na sumu 461.300 €. V ďalšom bode programu sa jednomyseľne dohodli členovia MsZ na výške
platu novozvolenej primátorky. Určili jej základný plat, ktorý je tvorený súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku – t. j. 2,6-násobok počnúc dňom
28. 12. 2010. Poslanci schválili zvýšenie platu primátorky indexom 1,1
počnúc dňom 28.12.2010.
(red)
úplné stredné vzdelanie (vysokoškolské vzdelanie vítané), minimálne 5-ročná pracovná prax
Požadované doklady: výpis
z registra trestov nie starší ako
tri mesiace, doklad o ukončenom vzdelaní, životopis
Iné kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, morálna
a občianska bezúhonnosť.
(msú)
Ing. arch. Hana Hlubocká nastúpila do funkcie
27. 12. 2010.
foto: JK, 3x
Mestské zastupiteľstvo mesta
Modra podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Modra č. 16/2010/01 zo
dňa 27. decembra 2010 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra
mesta Modra na deň 15. februára 2011. Kandidáti na funkciu
hlavného kontrolóra mesta Mod-
MODRANSKÉ ZVESTI
Foto: JK
Príhovor primátorky
Milí Modrania,
tak ako už býva zvykom v januárových Modranských zvestiach,
nemal by ani tento rok chýbať
novoročný príhovor primátorky
mesta. Keďže sme sa všetci nevideli pri rozlúčke so starým rokom a vstupe do nového roka, či
už v Kultúrnom dome v Kráľovej, alebo pred starou radnicou
v Modre, dovoľte mi touto cestou zaželať vám všetkým v novom roku 2011 pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a úspechov
v osobnom i pracovnom živote.
Vstup do nového roka býva symbolom nového začiatku. Pre Modru, po minuloročných komunálnych voľbách, sa stal nielen týmto
symbolom, ale i nádejou na zmenu, a tiež príležitosťou začať robiť
veci verejné, týkajúce sa nášho
mesta, jeho riadenia a smerovania inak, lepšie, ako to bolo doteraz. Nebude to ľahká cesta ani pre
mňa, poslancov, ale možno ani
pre obyvateľov mesta, lebo možno budeme musieť spolu s poslancami prijať aj nepopulárne opatrenia.
V súčasnosti sa snažím zabezpečiť kontinuálny chod mestského
úradu, aby nebol narušený život
mesta. Zároveň sa sústreďujem
na hĺbkovú analýzu stavu úradu
a správy mesta, jeho fungovania,
oboznamujem sa s množstvom
otvorenej agendy najmä v oblasti právnej, sociálnej a stavebnej.
Výzva
Kultúrnospoločenský
kalendár
Mesto Modra v týchto dňoch kompletizuje tradičný propagačný materiál
pod názvom Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí v meste Modra
pre rok 2011. Vyzývame preto organizátorov podujatí, ktorí plánujú realizovať spoločenské akcie v priebehu
tohto roka, aby kontaktovali informačné centrá mesta Modra do termínu: 4. február 2011.
Kontakt: TIC Harmónia, harmonia@
tikmodra.sk, tel.: 033/ 647 41 34 alebo MIC Modra, [email protected], tel.:
033/ 647 23 12.
(red)
Mesto sa nachádza v mnohých
súdnych sporoch, ktoré nie sú jednoduché. Mojim zámerom je v nasledujúcich dvoch mesiacoch urobiť reštrukturalizáciu úradu, aby
mohol pružne zabezpečovať chod
mesta a potreby občanov. Ďalej sa
chcem v najbližšom období začať
zaoberať témami, ktoré sme otvorili pri stretnutí s predsedom BSK
Pavlom Frešom pri jeho neoficiálnej návšteve Modry, predstaviteľmi mesta Pezinok - primátorom
Oliverom Solgom a viceprimátorom Milošom Andelom, ako i pri
stretnutí so starostom Dubovej,
Ľudovítom Ružičkom. Sú to témy starej radnice, dobudovania
kanalizácie, ako i riešenia dopravnej situácie v meste či územného
plánu VÚC, ktorý sa v súčasnosti
rieši. Toto sú témy, ktoré budú zaznievať v nasledujúcom období.
V najbližšom čase chcem otvoriť
aj iné témy, ktorým chcem, aby
sme sa v tomto roku venovali. Napríklad problematika detí a mládeže, ale aj aktuálna udalosť MS
v ľadovom hokeji, kde má Modra tiež šancu sa zviditeľniť. Avšak
mojou prioritou je rozhýbať život v meste, to znamená, že v prvom rade sa chcem sústrediť na
vytvorenie systému informovania
obyvateľov mesta, aby všetci vedeli, čo sa tu deje a mohli sa stať
hneď od začiatku aktívnou súčasťou premeny nášho mesta. Internetová stránka mesta sa postup-
Dôležité
kontakty
Na koho sa obrátiť
v prípade potreby?
ne mení a musí sa podľa mojich
predstáv čo najskôr stať odrazom
prebiehajúcich udalostí, zdrojom
aktuálnych informácií o živote
v meste a práci mestského úradu.
Touto cestou vás chcem tiež poprosiť o pochopenie a trpezlivosť
hlavne v tejto oblasti.
Chcem vás však ubezpečiť, že
urobím všetko pre to, aby som vás
všetkých, bez rozdielu, čo najlepšie zastupovala a naplnila moje i vaše predstavy o budúcnosti
tak, aby Modra bola nielen pekné
a malebné mestečko, ale aby bola
mestom fungujúcim, prosperujúcim a moderným, ktoré si ctí svoju históriu, tradície a pozerá do
budúcnosti. Aby sa stala mestom,
kde stojí za to žiť.
Ing. arch. Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta Modry
Zverejňovanie zmlúv,
objednávok a faktúr
S účinnosťou od 1. januára 2011
je mesto Modra, rovnako ako iné
územné samosprávy a štátne orgány, povinné zverejňovať určený
okruh informácii na svojom webovom sídle, teda jednoduchšie povedané, na internetovej stránke mesta. Povinne zverejňované údaje sa
týkajú zmlúv, objednávok a faktúr,
ktoré mesto vystaví, resp. obdrží od
svojich zmluvných partnerov. Momentálne je možné na internetovej
stránke mesta pod sekciou „Register dokumentov“ nájsť odkazy na
zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré
sú s činnosťou mesta spojené v pre-
3
vádzkovom (testovacom) režime.
Celý proces vo svojej finálnej podobe plánuje mesto Modra spustiť do
jedného mesiaca, avšak už teraz je
pravidelne napĺňaná databáza týchto
údajov a tým plnená povinnosť ich
zverejňovania. Mesto Modra plánuje celý proces zverejňovania upraviť
do podoby, ktorá bude užívateľsky
prívetivá a zároveň poskytne všetky
potrebné informácie ohľadne nakladania s majetkom mesta.
JUDr. Ondrej BERACKA,
MsÚ Modra
Mgr. Johanna Škodáčková – Separovaný zber a verejná zeleň:
0903 549 907
Ing. Viliam Bartoš – Zimná údržba a údržba mestských komunikácií: 0903 406 211
Dr. Ferdinand Noga – Verejné
osvetlenie a mestský rozhlas:
0911 406 300, 0907 153 935
kpt. Štefan Farkaš – Bezpečnosť
a verejný poriadok (Mestská polícia): 0911 436 751
Mestská polícia hliadka:
0911 436 752.
(red)
Dotácie
z rozpočtu
mesta
Vážení občania, žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na
rok 2011 podľa VZN č. 7/2005 je
možné podať do 15. 2. 2011 do podateľne na Mestskom úrade počas
úradných hodín. Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tohto VZN a nájdete
ho na www.modra.sk. V prípade
otázok, prosím kontaktujte referentku (p. Crmanovú) na MsÚ t.č.
033/6908310.
(msú)
Daňová
povinnosť
V zmysle zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, je daňovník povinný oznámiť správcovi dane vznik
a zánik daňovej povinnosti. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi
dane skutočnosti rozhodujúce pre
vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní, odo dňa ,keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.
Posledný termín na podanie zmeny
priznania dani z nehnuteľnosti je
deň 31. 1. 2011 t. j. pondelok. Kontakt: referenti daní – tel.: 033/6908,
kl. 306, kl. 307 kl. 308.
(msú)
MODRANSKÉ ZVESTI
4
Výzva
Zapojte sa do práce
mestských komisií
Mestské zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí dňa 27.
12. 2010 zriadilo komisie MsZ
v Modre a schválilo ich predsedov
a podpredsedov z radov poslancov
MsZ. Členovia komisií sú spravidla obyvatelia mesta Modra, ktorí
sa o danú oblasť zaujímajú alebo
v nej aktívne pracujú. Preto vás
vyzývame, ak máte záujem o prácu v schválených komisiách, svoj
záujem oznámte e-mailom na adrese: [email protected] alebo
písomne na adresu: Mestský úrad
Modra, ul. Dukelská č. 38, 900
01 Modra do 7. 2. 2011.
KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1.) Komisia hospodárska, finančná a majetková
Predseda: Ing. Ján Jašek, poslanec
MsZ
Podpredseda: Ing. Marián Gavorník, poslanec MsZ
2.) Komisia územného plánovania, životného prostredia a pamiatok
Predseda: Mgr. Juraj Petrakovič,
poslanec MsZ
Podpredseda: Mgr. Art. Jakub Liška, poslanec MsZ
3.) Komisia pôdohospodárstva,
vinohradníctva a vinárstva
Predseda: Mgr. Juraj Peržo, poslanec MsZ
Podpredseda: Michal Petrík, poslanec MsZ
4.) Komisia pre externé finančné zdroje
Predseda: Ing. Marián Gavorník,
poslanec MsZ
Podpredseda: Ing. Ján Zigo, poslanec MsZ
5.) Komisia sociálna a zdravotná
Predseda: Ing. Ján Zigo, poslanec
MsZ
Podpredseda: PhDr. Viera Jančovičová, poslankyňa MsZ
6.) Komisia podnikateľských
činností a cestovného ruchu
Predseda: Michal Petrík, poslanec
MsZ
Podpredseda: Mgr. Juraj Peržo,
poslanec MsZ
Názor občana
Priložme ruky k rozvoju Modry
Naše mesto volilo od vzniku Slovenskej republiky orgány mestskej
samosprávy už po šiesty raz. Za tých prvých päť volebných obdobiach nemajú veľmi občania Modry za čo samosprávam udeliť absolutórium, v porovnaní s mnohými inými mestami Modra stagnuje, upadlo vinohradníctvo, turistika, spoločenský život, nevzmáha sa
podniková činnosť, mnohí občania musia dochádzať za prácou, občania strácali záujem o verejné záležitosti.
Novembrové voľby nám MsZ omladili a občania očakávajú, že konečne
prestanú žabomyšie spory a prichádza obdobie zodpovednej a prospešnej práce. Že sa konečne naplnia
sľuby funkcionárov samosprávy, že
budú chrániť záujmy mesta a jeho
obyvateľov, plniť si svoje povinnosti, dodržiavať zákony a predpisy a majetok mesta zhodnocovať,
zveľaďovať, zachovať nezmenšený, a ak ho budú využívať, tak len
v prospech občanov a skvalitnenia
ich životnej úrovne. K tomu ale každý funkcionár mesta musí v prvom
rade ovládať zásady základných
zákonov a noriem. Sú nimi Zákon
o obecnom zriadení, Zákon o majetku obcí, Štatút mesta Modra, Zákon o sťažnostiach, Organizačný
poriadok mesta a Rokovacie poriadky MsZ a komisií MsZ. Ak ich
poslanci MsZ neovládajú, poriadok
v Modre nikdy nebude. Čo ako občan Modry očakávam od nastupujúcich zodpovedných funkcionárov
mesta? Od primátorky mesta, ktorá
je štatutárnym orgánom Modry oča-
kávam, že sa bude riadiť § 8 Zákona
o obecnom zriadení a majetok mesta
a občanov bude „zhodnocovať, zveľaďovať, zachovávať nezmenený
a bude súhlasiť len s jeho účelným
využívaním na rozvoj Modry a potreby občanov“. Ako správny orgán
mesta bude zodpovedne riadiť administratívno – právne a pracovno
– právne veci Modry. Od 13 poslancov MsZ očakávam, že budú rozhodovať o všetkých oblastiach života
občanov Modry nestranne, nezaujato a verejne, a že budú presadzovať
vôľu a oprávnené požiadavky občanov Modry, dodržiavať organizačný
a rokovací poriadok mesta, dôsledne hodnotiť výsledky práce kontroly v Modre a sledovať a kontrolovať činnosť mestských podnikov,
organizácií a aparátu MsÚ, dodržiavať informačný systém mesta a budú pravidelne informovať občanov
o všetkých rozhodujúcich otázkach
života a rozvoja mesta, o svojej činnosti poslanca MsZ a o celkovej činnosti MsZ, usporadúvať pravidelné verejné zhromaždenia občanov
Modry a na zasadnutiach MsZ a jeho komisií budú pripravovať riešenia, zodpovedne a nestranne riešiť
potreby mesta a jeho občanov. Od
občanov mesta Modra, ktorí sú majiteľmi tohto mesta a majiteľmi mestského majetku očakávam, aby v záujme skvalitnenia svojich vlastných
životných podmienok už nestáli bokom, ale prejavovali otvorene svoje
názory, návrhy, potreby. A keď treba
aj kritiku a sťažnosti, aby sa zúčastňovali aktívne pravidelných verejných zhromaždení, zasadnutí MsZ.
Každý občan má zákonné právo ústne alebo písomne požiadať ktoréhokoľvek poslanca MsZ o vysvetlenie
problému a poslanec má zákonnú
povinnosť po dohode ho informovať ústne alebo písomne. Iba takto
sa môže Modra stať znova, pre nás,
napredujúcim domovom. Občania
Modry, pani primátorka a aj poslanci
MsZ – všetci sme obyvateľmi Modry. Všetci máme právo uplatniť svoje názory, požadovať riešenie nedostatkov, právo kontrolovať činnosť
mestskej samosprávy a mestských
organizácií, ale máme aj povinnosť
pomôcť nedostatky riešiť. Chceme,
aby naše mesto bolo príjemné, upravené, svietilo čistotou, bolo udržiavané, navštevované a aby prosperovalo? Priložme teda ruku k dielu.
Dpt. Štefan ŽÁK,
občan Modry
7.) Komisia kultúry
Predseda: Branislav Manák, poslanec MsZ
Podpredseda: Marta Dugovičová,
poslankyňa MsZ
8.) Komisia športu
Predseda: Svetozár Gábriš, poslanec MsZ
Podpredseda: Mgr. art. Jakub Liška
9.) Komisia školstva a mládeže
Predseda: PhDr. Viera Jančovičová, poslankyňa MsZ
Podpredseda: Branislav Manák,
poslanec MsZ
10.) Komisia legislatívna a verejného poriadku
Predseda: JUDr. Artur Soldán, poslanec MsZ
Podpredseda: JUDr. Dominik Bučurič, poslanec MsZ.
(msú)
Generálny
pardon BVS
Fyzické a právnické osoby majú
v období od 1. decembra 2010 do
31. marca 2011 výnimočnú možnosť priznať sa k neoprávnenému
„čiernemu“ odberu pitnej vody
z verejného vodovodu a k neoprávnenému „čiernemu“ vypúšťaniu odpadových vôd do verejnej
kanalizácie, a to bez spätnej fakturácie vodného a stočného, sankcií
a poplatkov, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 1 600 €. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS)
chce týmto krokom znížiť obchodné straty a zlepšiť celkové hospodárenie, ktoré v konečnom dôsledku má vplyv na cenotvorbu. Viac
informácií získate na adrese: www.
bvsas.sk.
(msú)
Oznam
Od 6. 12. 2010 je k dispozícii pacientom v Modre Dopravná zdravotná služba, a to od pondelka do
piatku, v čase od 7.00 do 16.00 na
tel. čísle 033/16 170. V prípade potreby je služba k dispozícii aj počas
víkendov a sviatkov. Vtedy je možné volať 0910 135 155. (kh, red)
MODRANSKÉ ZVESTI
Z histórie hrobu Ľ. Štúra
Od skonu Ľudovíta Štúra prešlo už 155 rokov. Samostatnú históriu má aj miesto jeho odpočinku. Po smrti Ľ. Štúra bol hrob ozdobený iba ružovým kríkom. v roku 1859 vyzval slovenskú verejnosť
spisovateľ P. Dobšinský, aby si Slováci uctili pamiatku Ľudovíta
Štúra postavením pomníka na jeho hrobe.
Začala sa celonárodná zbierka.
V r. 1863 prevzala celú záležitosť
pod svoj patronát Matica slovenská na základe vyhlásenia Ctiboha Zocha. Konečne v máji 1872
vyšlo z Matice povolenie uvoľniť zo zbierky sumu 600 zl. na pomník. Agendou okolo jeho výstavby bol poverený trojčlenný výbor
Modranov v zložení: Daniel Minich, Ján Jaromír Maier a Peter
Jamnický. Pomník vyhotovil prešporský kamenár Fiegler. Po osadení bol náhrobný kameň ohradený ohradou z kovaných železných
mreží, ktorú vyhotovil zámoč-
nícky majster J. Bakoš. Oficiálnu
starostlivosť nad hrobom prevzal
modranský ženský evanjelický
spolok v r. 1907. Na jar r. 1948 vyšla od povereníka školstva a kultúry L. Novomeského iniciatíva
na vybudovanie nového náhrobného areálu. Objavili sa návrhy na
premiestnenie hrobu. Reálnejšou
a rozumnejšou alternatívou bolo
odstrániť staršie náhrobky z okolia hrobu a zabezpečiť tak voľné
miesto pre väčší komplex, do ktorého boli zahrnuté aj hroby Karola
Štúra a Pavla Zocha. Realizáciou
projektu boli poverení Akad. soch.
ZSE vyzýva
Socha na hrobe Ľ. Štúra má tiež svoju históriu.
Jozef Kostka a Ing. arch. Milan
Škorupa. Práce trvali s prestávkami 16 rokov. J. Kostka od r. 1948
viackrát zmenil výraz sochy. Konečnou podobou sochy je mladá
dievčina držiaca v pozdvihnutých
rukách rozkvitnutú jabloňovú vet-
vu – ratolesť. Socha symbolizuje „Slovenskú jar“ a taký je aj jej
názov. K definitívnemu odhaleniu
sochy a tým k celkovému ukončeniu prác na komplexe prišlo až
v júni 1964.
Mgr. Sylvia HRDLOVIČOVÁ
Upozornenie
Odstráňte si brániace porasty do 30. 9. 2011
Mesto Modra na základe požiadavky Západoslovenskej energetiky, a.s., Správy energetických
zariadení, zverejňuje nasledovnú
výzvu: Západoslovenská energetika, a.s., ako správca energetických
zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanoveniami § 10 zákona o energetike č.
656/2004 Z. z., vyzýva všetkých
vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné
i podzemné vedenia, na odstránenie a okliesnenie takých stromov
a iných porastov, ktoré ohrozu-
ry Jančovičovej, župana BSK, farára ev. a.v. cirkvi Mgr. Mariána Čopa
i prednesy básní v podaní študentov
Pedagogickej a kultúrnej akadémie
a Gymnázia K. Štúra. Informácie
o hrobe Ľ. Štúra predniesla kurátorka
múzea Mgr. Sylvia Hrdlovičová. Na
záver pietnej spomienky si prítomní hostia spolu so stovkou študentov
modranských škôl uctili pamiatku
Štúrovcov minútou ticha. Delegácia
z Bratislavy, v sprievode primátorky
Modry, si na záver stretnutia uctili aj
pamiatku evanjelického biskupa a prvého slovenského bratislavského župana Samuela Zocha, ktorý zomrel 4.
(jk)
januára 1928.
Foto: JK, 2x
Sprievod so županom,
primátorkou a poslancami prechádzal Modrou.
(Dokončenie zo str. 1.) ...na pietne miesto posledného Štúrovho odpočinku. Cestu Lipovou alejou na
modranský cintorín sprevádzali aj
dvaja jazdci na koňoch. Podľa slov
primátorky má naše mesto svoju významnú históriu a tradície. Práve na
týchto prioritách musíme stavať. Ľ.
Štúr je jednou z mnohých popredných osobností, ktoré majú v Modre
nezastupiteľné miesto. Prítomní sa na
cintoríne poklonili pamiatke Ľudovíta Štúra i jeho brata Karola a položili vence na ich hroby. Súčasťou spomienky bolo i vystúpenie spevokolu
evanjelickej cirkvi a.v. a príhovory
riaditeľky Múzea Ľ. Štúra, PhDr. Vie-
5
jú bezpečnosť alebo spoľahlivosť
prevádzky distribučnej sústavy
s konečným termínom 30. 9. 2011.
V prípade, že táto lehota uplynie
márne, Západoslovenská energetika, a.s. vykoná odstránenie
a okliesnenie stromov v zmysle
uvedeného zákona. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné
vypnutie el. vedenia pre prípad
výrubu a orezu je možné požiadať
v lehote min. 25 dní vopred na tel.
č. 033/5563008.
(jš, msú)
Povinnosť oznámenia
na určenie poplatku
Mesto Modra, ako orgán ochrany ovzdušia v prenesenom výkone štátnej správy, upozorňuje
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na
zákonnú povinnosť podať oznámenie údajov, potrebných na určenie poplatku za znečisťovanie
ovzdušia na rok 2011, podľa skutočnosti roku 2010. Oznámenie
je potrebné podať do podateľne
Mestského úradu na Dukelskej
ul. č. 38 v termíne do 15. 2. 2011.
Tlačivo na podanie oznámenia je
uverejnené na internetovej stránke mesta www.modra.sk v Aktuálnych správach alebo je možné
si ho vyzdvihnúť na MsÚ na Sokolskej ul. č. 8 v budove KDĽŠ.
Mgr. Johana ŠKODÁČKOVÁ,
MsÚ Modra
MODRANSKÉ ZVESTI
Oznam
Hodinárstvo
na MsÚ
zrušené
Na základe otázok a pripomienok viacerých občanov uverejňujeme odpoveď na otázku, prečo
bolo zrušené hodinárstvo pána
Petra Šikulu v priestoroch Mestského úradu v Modre na Dukelskej ul. č. 38. Po dlhých rokoch
v Modre sa pán Šikula rozhodol
zmeniť svoje pôsobisko. Ukončil činnosť svojej prevádzky na
uvedenom mieste a prijal výhodnejšiu ponuku práce. O tom, či
bude a na akom mieste náhradná
prevádzka hodinárstva v Modre,
vás budeme informovať. Najbližšie však môžu občania navštíviť hodinárstvo, zamerané na
opravy hodín, až v Bratislave.
(red)
Pozvánka
Deň
otvorených
dverí
Oznamujeme všetkým žiakom
základných škôl v Modre i okolí,
ktorí majú v budúcom školskom
roku záujem o štúdium na Gymnáziu Karola Štúra v Modre, že
dňa 4. 2. 2011 sa na našej škole
uskutoční „Deň otvorených dverí“. V tento deň poskytneme informácie o študijnom programe,
školskom vzdelávacom programe, o organizácii prijímacieho
pokračovania a iné, podľa požiadaviek rodičov a žiakov. Pozývame srdečne žiakov, poprípade rodičov 9-tych ročníkov
ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium
v štvorročnom gymnáziu v termíne 4. 2. 2011 od 9.00 hod.
do 11.00 hod. rodičov a žiakov
5-tych ročníkov, ktorí majú záujem o štúdium v osemročnom
gymnáziu v termíne 4. 2. 2011
od 13.00 do 15.00.
Mgr. Jana MEDLENOVÁ,
riaditeľka školy
Informácie o činnosti nových
orgánov samosprávy
Vážení obyvatelia,
dovoľujeme si vás informovať
o práci orgánov mesta po novembrových voľbách.
27. 12. 2010 sa konalo ustanovujúce rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ). Jeho závery a záznam
nájdete na www.modra.sk. Zo zápisnice a prijatých uznesení zistíte, že boli vytvorené komisie a určení poslanci, ktorí ich budú viesť.
V tejto súvislosti nájdete v tomto
čísle Modranských zvestí (MZ) aj
výzvu k verejnosti na prejavenie
ochoty k práci v komisiách.
Ďalšie uznesenie zastupiteľstva posúva problém dlhodobo chýbajúceho hlavného kontrolóra mesta. Neobsadenie tejto pozície je vážnym
narušením funkčnosti mestskej samosprávy. Dúfame, že tento deformujúci pozdrav našich predchodcov zmeníme voľbou kontrolóra na
rokovaní mestského zastupiteľstva
15. 2. 2011. Pripomíname uchádzačom uzávierku predkladania prihlášok 31. 1. 2011 do 15:00.
Doposiaľ spomínané uznesenia
ustanovujúceho MsZ uvádzame
pre ilustrovanie začatia práce no-
vých orgánov mesta. Totiž program
rokovania si noví poslanci spolu
s novou primátorkou pripravili na
pracovných stretnutiach 5. 12, 12.
12, 19. 12. a 23. 12. 2010. Teda
v čase pred oficiálnym prevzatím
funkcií.
Takéto konzultačné stretnutia pokračujú aj po ustanovujúcom zasadnutí MsZ. Odhodlanie kolektívnej spolupráce poslancov
s primátorkou je dôvod, prečo nebola vytvorená mestská rada. Od
12. 1. 2011 sa stretnutia uskutočňujú každú stredu. Ich úlohou je zoznámiť sa so stavom mesta, a samozrejme, príprava rokovania MsZ
15. 2. 2011. Primátorka poslancov
oboznamuje s novými informáciami z jej činnosti. Vykonáva vnútorný audit na mestskom úrade, o čom
bude po ucelenej etape informovať
verejnosť.
Na uvedenom nadchádzajúcom
MsZ by mal byť prijatý harmonogram činnosti MsZ v roku 2011.
Pre najbližšie obdobie môžeme
uviesť nasledovné predpoklady:
15. 2. 2011 by mala prebehnúť
voľba členov komisii. V priebehu
februára a marca budú ustanovujúce a riadne rokovania komisii. Ich
závery už budú podkladom pre 3.
zasadnutie MsZ, ktorého konanie
sa predpokladá predbežne na 5. 4.
2011. Práve toto 3. zasadnutie by
malo byť vyvrcholením snahy nového poslaneckého zboru a primátorky zaviesť funkčnú schému práce orgánov samosprávy.
Dovoľte nám vyjadriť opakovane
vďaku za vami prejavenú dôveru
vo voľbách v novembri 2010. Čas
beží rýchlo, bez ohľadu na veľkú
kopu agendy čakajúcej na riešenie. Chceme, aby naše rozhodnutia
boli na prospech mestu, teda jeho
obyvateľov. To je však podmienené funkčnou samosprávou a prípravou podkladov pre jej prácu.
V prípade vašej netrpezlivosti nad
behom udalostí, najmä tých, ktorí
čakáte na rozhodnutia samosprávy
už dlhšie obdobie, žiadame o zhovievavosť v tomto období rozbehu.
Tieto informácie sme vám predložili v 26. deň od zloženia sľubu.
Poslanci MsZ
a primátorka
Modry
Novoročný prípitok vedenia mesta
Tradičného novoročného stretnutia
predstaviteľov mesta s občanmi na
sklonku starého a začiatku nového
roka sa zúčastnil pomerný hojný počet obyvateľov Modry. Primátorka
Hana Hlubocká predniesla slávnostný prejav v Kráľovej presne o polnoci, a to na kraľovanskej silvestrovskej zábave v Kultúrnom dome.
Nechýbali ani novozvolení poslanci
MsZ. Spoločný prípitok sprevádzalo aj množstvo menších ohňostrojov,
o ktoré sa postarali Kraľovania. Primátorka sa spolu s poslancami presunula pred jednou hodinou ráno,
1. januára 2011, k mestskej radnici
na Štúrovej ulici v Modre. Po odznení štátnej hymny SR, pozdravila
H. Hlubocká prítomných a zaželala
Modre a jej obyvateľom veľa spoločných úspechov, šťastia a zdravia. Varené víno prilákalo mnohých
Modranov do inak sychravého januárového počasia. (red)
Atmosféra na novoročnom stretnutí na
námestí v Modre.
Foto: JK
6
MODRANSKÉ ZVESTI
Úmyselné poškodzovanie vs. grafity
Zdobia sprejeri naše mesto umeleckými výtvormi?
V našom meste sú značne rozšírené prejavy sprejerov – vandalov.
Môžeme to vidieť na mnohých miestach, fasádach budov, v okolí
škôl, stĺpov verejného osvetlenia či elektriny, zastávok SAD, na
majetku občanov a mesta. Nejde však o umenie, ale o jednoduché
nič nehovoriace čmáranice. Z pohľadu majiteľa plôch, na ktorých
sú grafity realizované, aj keby to bolo umelecké dielo, avšak bez
povolenia, ide o vandalizmus.
Grafity sú osobitým spôsobom písania sprejom na múry a veľké plochy.
Označuje buď grafitistu, teda tvorcu
alebo tvorbu grafity ako anonymný výtvarný prejav rozšírený najmä
od začiatku 70. rokov 20. storočia
z USA.
Samozrejme, záujem o tento smer
bol aj zo strany vandalov, pričom
ich „výtvory“ nemajú nič spoločné
s umením. Sú vnímané ako negatívny jav, títo jedinci sa zameriavajú na
poškodzovanie a ničenie verejného
alebo súkromného majetku bez jasného motívu.
Zistiť autora takéhoto výtvoru nie
je jednoduché, nakoľko vytvorenie
čmáranice je otázka niekoľkých sekúnd. Predpokladáme, že tieto výtvory sú vo väčšine dielom školá-
Foto: JK
O vyčíňaní vandalov vie
svoje aj budova ZŠ Ľ.
Štúra či športovej haly.
kov (v niektorých prípadoch boli aj
prichytení). Na tomto mieste by sme
chceli dôrazne apelovať na rodičov,
aby dôslednejšie kontrolovali, na čo
ich deti míňajú vreckové a či nenosia zo sebou spreje. Rovnako by nemali predajcovia takýto tovar predávať školopovinným deťom. Aj keď
deti podľa Trestného zákona nenesú
trestnú zodpovednosť za svoje skutky, škodu musia uhradiť rodičia, čo
môže byť nemalá finančná čiastka.
TZ v § 246 uvádza (pri malej škode), že kto poškodí cudziu vec tým,
že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok a v závislosti od výšky škody za takýto
skutok až na 10 rokov. v našom
meste môžeme vidieť skutočný
umelecký prejav grafitistu napríklad
na budove dobrovoľných hasičov pri
Kultúrnom dome v Modre - Kráľovej.
Zamedziť poškodzovaniu majetku
Mestská polícia môže len v spoluprácou s pozornými občanmi. V prípade akýchkoľvek poznatkov týkajúcich sa vyššie popisovanej činnosti kontaktujte MsP na tel.: 033/647
41 40 alebo mobilnom čísle 0911
436 752. Kpt. Štefan FARKAŠ,
náčelník MsP Modra
7
MESTSKÁ POLÍCIA
0911 436 751
0911 436 752
Krádeže
v obchodnom
dome
Radovan Š. z Bratislavy, časť Ružinov,
zašiel do obchodného domu
CBA Slovakia s.r.o. na Dukelskej ulici v Modre, s úmyslom
odcudziť tovar bez platenia.
Keď mal pocit, že ho nikto nevidí, do vnútorného vrecka vložil tabuľku čokolády v hodnote
1,59.- € a predajňu chcel opustiť. Neunikol však pozornosti
predavačiek. Po príchode hliadky MsP ukradnutý tovar vrátil
do predajne, priestupok je riešený v blokovom konaní.
Podobný skutok sa stal i v predajni Billa Modra na Komenského ulici, kde Alžbeta P. mala,
podľa jej vyjadrení neúmyselne
odložený bez platenia pod nákupným vozíkom kartón, teda
12 ks mlieka Clever v celkovej
hodnote 7,08.- €. Nakupujúca neunikla pozornosti strážnej
služby, a tak bol tovar vrátený
do predajne. Vec na ďalšie riešenie prevzala OO PZ SR Modra.
(šf)
Vianočné sviatky poznačené požiarom
Furmanská krčma zhorela
Stavba mala približne 50 rokov,
a zachoval sa z nej pravdepodobne iba komín. „Furmanka“
bola obľúbená nielen u domácich návštevníkov, ale aj u turistov zo širokého okolia či zahraničia. Okrem príjemného
posedenia v štýlovom interiéri
s dominantným krbom, ponúkala krčma i klasické slovenské
furmanské špeciality. Začiatkom roku 2009 bola budova už
po niekoľkýkrát zrekonštruovaná a znova otvorená. Pôvodne bola krčma súčasťou hotela
Zochova chata, ktorý vybudoval a v roku 1933 slávnostne
otvoril Klub československých
turistov v Bratislave. Podľa
doterajších vyjadrení hasičov
najpravdepodobnejšia
príčina tohto požiaru je technická
chyba na elektrickom vykurovacom telese. Turistom a obľúbencom malokarpatskej prírody
zostáva veriť, že súčasný majiteľ postupom času znova zrekonštruuje známe miesto oddychu v modranských lesoch.
(red)
Foto: archív HaZZ SR
V noci z 23. na 24. decembra bola privolaná do turistickej oblasti
Zochova chata hasičská hliadka, nakoľko známu reštauráciu Furmanská krčma zachvátil mimoriadne rozsiahly požiar. S tým bojovali hasiči aj počas nasledujúceho Štedrého dňa. Pri zásahu pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Modry.
MODRANSKÉ ZVESTI
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Informácie pre rodičov detí
V zmysle platnej legislatívy je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (povinná školská dochádzka sa začína začiatkom
školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty
rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak zákon č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov neustanovuje inak).
V súlade s platným VZN č.
1/2009 mesta Modra, ktorým sa
určuje miesto a čas zápisu detí
do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti, sa zápis detí do 1. ročníka pre školský rok
2011/2012 uskutoční v dňoch
9. a 10. februára 2011 v čase od 14.00 do 18.00 v priestoroch oboch základných škôl na
ul. Vajanského 93 a Komenské-
ho č. 1/A.
Základná škola pri zápise dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
• meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa (RL
dieťaťa), meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov (OP
Za krajšie a zdravšie
prostredie
Projekt RECYKLOHRY pre študentov
Žiaci Základnej školy na Vajanského ul. 93 sa zapojili do nového
projektu RECYKLOHRY. Jeho cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov. Projekt organizuje spoločnosť Asekol SK.
Prácou a napĺňaním cieľov projektu žiaci prispejú k zdravému
životnému prostrediu v Modre.
v rámci projektu RECYKLOHRY
je škola vybavená zbernou nádobou umiestnenou na prízemí školy. Každý žiak môže do školy priniesť nepotrebné elektrospotrebiče
(elektrohračku, varnú kanvicu, fén,
kulmu, ale aj mobil, kalkulačku, telefón, MP3 a pod.) a tiež sa zapojiť do súťažných hier, súťaží a kví-
zov z oblasti triedenia odpadov,
ktoré bude organizátor projektu
zadávať. Milí rodičia, aj vy sa môžete do RECYKLOHIER zapojiť!
Venujte svojim deťom vyradené
drobné elektrospotrebiče a dozrite
aby ich priniesli do školy. Zaistíte
tak recykláciu a deťom pomôžete
získať body na nákup odmien. Mgr. Mária MALACKÁ,
riaditeľka ZŠ
Pozvánka
Ochutnávka vín
mladých vinárov
Srdečne vás pozývame na IV.
ročník „Ochutnávky vín mladých vinárov“, ktorá sa uskutoční 12. februára 2011 od 16.00 do
21.00 v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko - ovocinár-
skej v Modre na Kostolnej ulici
č. 3. Návštevníkov čaká príjemná
atmosféra, viac ako 100 vzoriek
vín z celého Slovenska, občerstvenie a samozrejme aj chutný
guláš z diviny.
(ah)
rodiča – zák. zástupcu dieťaťa),
finančné prostriedky na zakúpenie predtlačených zošitov
Odporúčame rodičom:
• na zápis priniesť občiansky
preukaz, rodný list dieťaťa,
v prípade postihnutého dieťaťa
aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí
• ak sa rozhodnete pre ZŠ v mieste trvalého bydliska (príslušný školský obvod) je táto škola
povinná dieťa zapísať (spádová
škola)
• ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo
školského obvodu dieťa bude
zapísané po dohode s riaditeľom
školy
V prípade, že dieťa nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže sa mu odložiť začiatok plnenia povinnej školskej
dochádzky o jeden rok. Dieťa
môže byť zaradené aj do nultého ročníka základnej školy ak
nedosahuje školskú zrelosť, pochádza so sociálne znevýhodneného prostredia a nie je predpoklad zvládnutia učiva 1. ročníka
za jeden školský rok. O týchto možnostiach rodič získa informácie pri zápise. Ak ešte nie
ste celkom rozhodnutí, na ktorú z modranských základných
škôl svoje dieťa prihlásite, bližšie informácie a zameranie školy nájdete na web. stránkach:
ZŠ Vajanského www.zsvajmo.
edu.sk a ZŠ Ľ. Štúra www.zslsmo.edupage.org. Želáme deťom
a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy.
JUDr. Viera ZOŇOVÁ, PhD.,
ved. útvaru SŠZ
Darujme Vianoce
Grantový program nadácie Orange aj v našich školách
Hoci život po dlhých zimných prázdninách je už v plnom prúde, oddýchnuté deti si znova sadli do školských lavíc. Dúfame, že
k oddychu a príjemnej nálade a pohode prispela aj vianočná besiedka pre deti, podporená Nadáciou Orange. Deti navštevujúce
modranské školy mali možnosť navštevovať počas školského roka
školskú psychologičku a poradiť sa.
Niektoré deti potrebujú pomôcť
v profesionálnej orientácii, mnohé majú školské vzdelávacie
problémy, iné zasa s kamarátmi.
Cieľom tejto aktivity bolo, aby
deti, ktoré počas roka museli riešiť svoje problémy so školskou
psychologičkou, mohli na ne
v predvianočnom období aspoň
na chvíľu zabudnúť a v pokoji
si vychutnali čarovnú predvianočnú atmosféru. Vďaka podpore Nadácii Orange v grantovom
programe Darujme Vianoce sme
si na ZŠ Vajanského v kuchynke,
pripravili vianočné pečivo, pre
deti boli pripravené zaujímavé
tvorivé dielne – maľovali na sklo, modelovali z tvarovacej hmoty, rozvíjali tvorivosť s modelovacími príšerkami alebo vyrábali
vianočné pozdravy. O pohodu na
stretnutiach sa postarali koledy
a prekvapením pre deti bolo vystúpenie orientálnej tanečnice.
Veríme, že táto milá aktivita získa na škole tradíciu. Za organizačné a priestorové zabezpečenie
patrí vďaka vedeniu ZŠ Vajanského, ďalej pani učiteľke Soldánovej, ktorá už dlhé roky vedie
krúžok Varenie a pečenie a ktorá usmerňovala deti pri príprave vianočných koláčikov, ďalej
žiačke Sabíne Paulusovej, ktorá
sa dva roky venuje brušným tancom a školskej psychologičke,
ktorá viedla tvorivé dielne. Za finančnú pomoc ďakujeme Nadácii Orange.
(zš, red)
Foto: archív (ij)
8
MODRANSKÉ ZVESTI
9
Dobrí ľudia ešte žijú
Zbierka vianočného pečiva
Bol 24. december 2010, Vianoce, Štedrý deň. V mnohých domácnostiach už od rána vládla príjemná nálada, v iných taká tá pravá
„šturmovčina“, aby všetko bolo tak, ako má byť, aby sa na nič nezabudlo a všetko stihlo pripraviť, skrátka, aby Ježiško zavítal do
pripravených rodín a mohol všetkých obdarovať.
Zoznam darcov Zbierky vianočného pečiva pre sociálne slabších
a osamelých: p. Lennerová Elena,
Liberčanová Želmíra, Dugovičová Marta, Hlubocká Hana, REVIA
Dada Finková, Machalová Jana,
Urbanovičová Jana, Kuchtová Jana, Kišoňová Lidka, rodina Formánková, Tarkayová Viera, Píšová
Ivana, p. Šeligová, p. Benčuriková, Motačková Zuzana, Kratochvílová Mária, rod. Pavla Bútoru, Nováková Gabika, detičky z MŠ ul.
SNP Modra, Makovník Michal,
Hrbatý Jozef, Baroková Jana, rod.
Igora Korčeka, rod. Zigová (Ján
a Jana), Gašparecová Miladka,
Koniková Viera, Zigová Ľubica,
p. Dobrovičová, rod. Mydlariková, rod. Horváthová, Kalnášiová
Ľubica, Liška Jakub, rod. Medlenová, Falatová Oľga, Mockovčáková Veronika, Jánošík Juraj, rod.
Juraja Petrakoviča, p. Lichnerová,
p. Bojkovská, rod. Ondrovcov, Juranová Katka, Šustaková Dáška,
rod. Emila Šimonoviča, rod. Kudláčová, rod. Godálová, Dobrovoda
Zozbierané vianočné pečivo putovalo aj do sociálne slabších rodín.
Janko a Betka, rod. Mariána Gavorníka, rod. Mariána Bartoša, p.
Fialová Mária a Jaroslav, Dugovičová Elena, Kintlerová Janka,
Ochabová Zuzana a syn Oliver,
Manák Branislav s deťmi, rod.
Lančová, Knetigová Zuzana, Petrík Michal, Šimková Alena, Šimková Ivana, rod. Turkovičová, rod.
Vandáková, Fialová Mária, rod.
Richarda Pokojného, Žišková Tamara, rod. Nosková, Pagáčová. Ak
sme na niekoho zo štedrých darcov nechtiac pozabudli, ospravedlňujeme sa, vďaka patrí, samozrejme, aj vám.
Jana MACHALOVÁ,
za organizátorov
Úprimná vďaka
Veľmi pekne ďakujeme všetkým ľuďom s dobrým srdcom, ktorí
nám pomohli naplniť myšlienku príjemných Vianoc pre všetkých
našich Modranov. Aj vďaka vašej ochote a spolupráci, sme úspešne
zrealizovali prvý ročník verejnej zbierky vianočného pečiva. Vami
prinesené dobroty spríjemnili uplynulé Vianoce takmer štyridsiatim
rodinám, osamelým občanom, obyvateľom DSS, nemocnice, útulku
pre ľudí bez prístrešia a detského domova. Ďakujeme!
Hana HLUBOCKÁ, primátorka,
Viera JANČOVIČOVÁ a Marta DUGOVIČOVÁ, poslankyne MsZ
Primátorka H. Hlubocká (v strede)
navštívila s poslancami na Štedrý deň
aj deti z detského domova v Harmónii.
V popredí poslankyňa V. Jančovičová.
Foto: JK, 2x
Aj my, plní očakávania, sme v tento
deň kráčali do MsCSS Modra. A hoci zbierka vianočného pečiva bola
vopred vyhlásená, nevedeli sme odhadnúť, s akou odozvou sa u Modranov stretne. A to najmä preto, že
šlo o novú, doteraz na celomestskej
úrovni neuskutočnenú akciu.
Už pred deviatou hodinou začínali prichádzať prví darcovia
– gazdinky, manželské páry, otcovia s deťmi, celé rodiny. Vítala ich vianočná atmosféra v znamení vysvietenej výzdoby, kolied
a pravého horúceho punču od p.
Elenky Lennerovej. Priestory
klubu dôchodcov sa rýchlo zapĺňali tými najvoňavejšími dobrotami. Vďaka našim pomocníkom
sa nimi postupne napĺňali vopred
pripravené škatuľky. Poniektorí
darcovia k cukrovinkám pridali aj vianočné vinše a tak prispeli k tomu pravému vianočnému
„luftu“. Čas veľmi rýchlo letel,
už len dopísať adresy obdarovaných, do obálok vložiť pozdravy organizátorov a odobrať sa
dokončiť to, kvôli čomu sme sa
všetci stretli – obdarovať rodiny, jednotlivcov, osamelých, sociálne slabších či tých, ktorí sa
nachádzajú v inštitúciách, pretože sú odkázaní na pomoc iných.
Dnes môžeme s radosťou konštatovať, že nás nesmierne potešili
všetci tí, ktorí zareagovali na našu výzvu a počas predvianočného
zhonu mysleli aj na iných, svoj
drahocenný čas venovali dobrej
veci. Aj my, organizátori, sme si
do našich príbytkov odnášali tie
najlepšie pocity, pretože sme si
uvedomili, že aj v Modre dobrí
ľudia ešte žijú.
V mene všetkých zúčastnených
preto vyslovujeme naše poďakovanie za vydarenú akciu. Veríme,
že tento prvý ročník naštartuje
peknú tradíciu do ďalších rokov.
Privítame každý zaujímavý podnet na jej vylepšenie a už teraz
sa tešíme na ďalšiu spoluprácu
s obyvateľmi Modry.
MODRANSKÉ ZVESTI
Poslanci varili
guláš z diviny
V piatok 7. januára pred kultúrnymi domami, v Modre i v Kráľovej, rozvoniaval od poobedňajších hodín guláš z diviny. Poslanci
Mestského zastupiteľstva, oboch
volebných obvodov Modry, zorganizovali stretnutie s občanmi,
ako prejavenie poďakovania za
odovzdanú dôveru v uplynulých
komunálnych voľbách. Na oboch
stanovištiach vládla dobrá nálada,
poslanci krájali suroviny, postupne
vkladali do kotlov potrebné ingrediencie a miešali spolu s pomocníkmi, ktorí ich prišli podporiť.
Popri príprave gulášu sa poslanci venovali aj rozhovorom s občanmi. Krátko po 17.00 hodine sa
začala degustácia navarenej dobroty. Podával sa i chlebík a voňavé modranské vínko. Modrania
i Kraľovania prišli v hojnom počte.
Možno sa podobné podujatia stanú
tradíciou i v budúcich obdobiach.
(red)
Let It Snow Modra
Zábava na modranskom rybníku
Vo sviatok Troch kráľov, vo štvrtok 6. januára 2011, pripravili organizátori minuloročného Hrnčírfestu zimnú obdobu úspešného podujatia. Podujatie s príznačným názvom „Let It Snow Modra“ zaznamenalo mimoriadny úspech. Nadšení boli najmä naši najmladší.
Pre deti, ale i pre ich rodičov, bola k dispozícii celá ľadová plocha
modranského rybníka pri cinto-
ríne. V spolupráci so sponzormi
i mestom Modra sa podarilo vytvoriť príjemnú celodennú ak-
Hokejové zápasy sa tešili záujmu na akcii Let It Snow Modra.
Slovakiatour 2011
Modra sa opäť zúčastnila na medzinárodnom veľtrhu
V dňoch 20. – 23. 1. 2011 sa konal vo výstavných halách bratislavského výstaviska Incheba 17. ročník veľtrhu s medzinárodnou
účasťou – Slovakiatour ITF 2011. Odborná, ale i široká laická verejnosť tak využila príležitosť komplexne spoznávať oblasti cestovného ruchu, ich regióny a turizmus.
Jedného z najvýznamnejších veľtrhov cestovného ruchu sa zúčastnila aj modranská delegácia, vedená
primátorkou mesta Ing. arch. Hanou Hlubockou. Každým rokom
je jedna krajina partnerskou krajinou veľtrhu, tento rok to bola susedná Česká republika. Okrem
toho býva každoročne venovaná
mimoriadna pozornosť aj jednému zo slovenských regiónov, ktorým bol Trenčiansky samosprávny
kraj. Spoločná expozícia Malokarpatského regiónu a Malokarpatskej
vínnej cesty sa nachádzala v hale
B2, v stánku s rozlohou 124 m2.
Jeho slávnostné otvorenie sa konalo v prvý deň veľtrhu, vo štvrtok 20. januára o 13.00 hodine.
Za účasti primátorov miest a obcí
Malokarpatského regiónu otvorili spoločnú prezentáciu, v ktorej
malo neodmysliteľne zastúpenie aj
mesto Modra, PhDr. Anna Píchová - riaditeľka MOS, Ing. Alexan-
der Achberger - predseda ZMOMR
a Ing. Milan Pavelka - predseda
Združenia MVC, za účasti Klaudie Tretinovej, ktorá vykonala
slávnostnú sabráž – sekanie sektu. Hosťom štvrtkovej prezentácie
bolo i partnerské mesto Hustopeče
ciu, plnú športových hier, súťaží
a dobrej hudby. V ponuke boli
aj hokejové zápasy. v chladnom
počasí nechýbalo ani chutné občerstvenie vo vyhrievanom stane.
V poobedňajších hodinách prišla
prítomných Modranov pozdraviť aj primátorka mesta Modra
Ing. arch. Hana Hlubocká. V krátkom prejave vyzdvihla ochotu
organizátorov pripraviť pre deti a mládež v Modre toto príjemné podujatie, plné aktívnej zábavy. O úspešnosti svedčí napríklad
aj pochvala od jednej z návštevníčok akcie. Čitateľka Valéria
Tóthová napísala: „V mene svojom, mojich vnučiek, a verím, že
i všetkých účastníkov, vyjadrujem poďakovanie organizátorom
skvelej akcie, verejného korčuľovania na modranskom rybníku,
ktorá sa konala 6. 1. 2011. Dúfam,
že sa stane tradíciou“.
(red)
a mikroregión Hustopečsko. Počas
štyroch dní prichádzalo do nášho
spoločného stánku množstvo návštevníkov, ktorí sa so záujmom informovali o malokarpatskej oblasti. Fundované informácie podávali
pracovníci tunajších informačných
centier, ako aj MOS Modra. Počas
štvrtka sa prezentovali i modranskí remeselníci, Darina Lichnerová
- paličkovaná čipka a Dana Jánošová – maľovaný textil, ako aj vinári vinohradníckeho spolku Vincúr.
Prezentáciu tohtoročného spoločného stánku zrealizovali Združenie
miest a obcí malokarpatského regiónu a združenie MVC.
(jk)
Návštevníci Slovakiatour 2011 neobišli
ani stánok, kde sa prezentovala Modra
spolu s ostatnými mestami regiónu.
Foto: JK, 4x
10
MODRANSKÉ ZVESTI
Spoločenská
kronika
Narodili sa:
Trubačová Alexandra
Baňas Samuel
Jeleneková Vanesa
Juskanič Hugo
Oman Andrej
Urban Šimon
Václavík Lucas
Zemanová Kristína
Gumbír Michal
Košecký Teodor
Berkáčová Anna Dorota
Halveland Miroslav
Useini Robert
Zapletalová Ela
Opustili nás:
Glasová Mária, 74 r.
Kubiš Ladislav, 59 r.
Mravec Alojz, 62 r.
Nižná Mária, 84 r.
Königová Anna, 91 r.
Reginová Anna, 79 r.
Špánik Emil, 94 r.
Holécyová Ľudmila, 82 r.
Rariga Václav, 60 r.
Vršek Jozef, 84 r.
Ružička Štefan, 86 r.
Spiegelová Pavla, 98 r.
Fukna Ján, 65 r.
29. 10.
8. 11.
1. 11.
16. 11.
30. 11.
22. 11.
14. 11.
24. 11.
26. 11.
30. 11.
9. 12.
28. 12.
8. 12.
1. 12.
3. 11.
4. 11.
16. 11.
16. 11.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
21. 12.
26. 12.
26. 12.
28. 12.
28. 12.
31. 12.
Jubilanti:
98-ročné
Uhrová Oľga
Mikovičová Genovéva
26. 12.
26. 1.
96-roční
Bollardt Alfréd
Maghutová Anna
8. 12.
31. 12.
90-ročná
Přibylová Matilda
5. 12.
85-roční
Fiala Karol
Kmeťová Alžbeta
Baláž Tibor
10. 12.
2. 12.
23. 1.
80-roční
Belanová Gabriela
Kintlerová Mária
Krajčí Vladimír
Lenická Terézia
Orgon Viktor
Stupavská Oľga
Valentín Stanislav
Galáš Ján
Ochabová Anna
Roháľ Ivan
22. 12.
29. 12.
1. 12.
28. 12.
3. 12.
23. 12.
11. 12.
2. 1.
4. 1.
1. 1.
75-roční
RNDr. Holigán Michal
Hýllová Anna
Juranová Mária
Valachová Mária
Vršeková Anna
Gavorníková Agneša
Holec Ľudovít
Kolarovičová Mária
Marcina Jaroslav
Peško Milan
Tučeková Božena
Walter Robert
23. 12.
27. 12.
4. 12.
23. 12.
11. 12.
25. 1.
24. 1.
17. 1.
2. 1.
22. 1.
28. 1.
22
70-roční
Ambrová Monika
Ing. Kucharík Ján
Menčl Tomáš
Potočný Ladislav
Šimko Jaromír
Uherčík Jozef
Veselská Verona
Gabriš Ivan Matej
Kľúčik Pavel
Radakovičová Anna
Šimonovič Miloš
Šimonovičová Margita
Žarnovický Milan
22. 12.
25. 12.
21. 12.
24. 12.
21. 12.
8. 12.
8. 12.
14. 1.
13. 1.
20. 1.
23. 1.
20. 1.
31. 1.
(eh, MsÚ)
Ďakujeme
Ako kandidátky na poslankyne
do MsZ, vo voľbách do samospráv obcí Slovenska, sme neuspeli - nezískali sme dostatočný počet hlasov. Možno tomu
predchádzala naša nedostatočná propagácia, ktovie. Občanom
Modry, ktorí nám dali svoj hlas
v týchto voľbách, však veľmi
pekne ďakujeme za prejavenú
dôveru. Všetkým obyvateľom
modranského regiónu prajeme
veľa dobrého a pevné zdravie.
Daniela LABUDOVÁ
a Margita MIHALKOVIČOVÁ,
rod. GÉCIOVA
Inzerujte vo Zvestiach
Kontakt - Mgr. Jana Kuchtová, mobil: 0911 999 784, e-mail: zvesti@
modra.sk, poštová adresa: MsKS, Sokolská 8, 900 01 Modra.
(red)
11
Spomienka
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť aj žiaľ.
Za lásku už Ti nemôžem nič dať, len kytičku na Tvoj hrob. Dňa 10.
decembra 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustil Stanislav Hýll.
S úctou a láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá.
Spomienka
S úctou a láskou sme si dňa 21. 1. 2011 pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca
a dedka Milana Valacha. Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš stále žiť.
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.
Spomienka
tiaca rodina.
Dňa 9. 2. 2011 si pripomenieme prvé výročie, čo náš
navždy opustil po ťažkej chorobe náš milovaný manžel, otec, syn, brat a švagor Juraj Horváth vo veku 51
rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. Manželka Renáta a ostatná smú-
Spomíname
Dňa 29. 1. 2011 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá a milovaná manželka, matka a babka
Lýdia Mindeková. Kto ste ju poznali, prosíme venujte jej s nami tichú spomienku. S láskou a úctou manžel a deti s rodinami.
Tichá spomienka
Dnes pri smutnom výročí, slzy sa tisnú do očí. Osud
Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach
bude stále žiť.
Dňa 24. 1. 2011 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie, čo nás vo veku 57 rokov po ťažkej
chorobe, navždy opustil náš milovaný manžel, ocinečko a dedinko
Jozef Polák z Modry. So smútkom, láskou a úctou spomína manželka,
dcéry Marcelka, Andrejka, vnučka Natálka a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Riadková inzercia
Hľadám dobrotivú osobu v Modn re, ktorá ma naučí používať pás AB
Tronic x 2.
Tel.: 033/647 22 89
n Predam 1 izb. byt v zateplenom bytovom dome na Komenskeho ul. v Modre. Byt je na 3 posch.
v 5 poch. dome s vytahom. Byt
je v povodnom stave, v 2010 boli montovane plastove okna.
Tel.: 0948 933 933
n Kúpim vinohrad aj neobrábaný
prípadne inú pôdu.
Tel.: 0911 953 535
n Naučím, doučím angličtinu, pripravím na maturitnú skúšku.
Tel.: 0907 021 414
n Kúpim novostavbu 2 - 3-izbového bytu v Modre. Maximálne
10-ročná novostavba!
Tel.: 0905 896 627
MODRANSKÉ ZVESTI
12
Pódium a nádvorie v Modre ožije
Rekonštrukcia verejného priestranstva bude realitou
Radi by sme Vás informovali o zámeroch a plánovaných aktivitách mladých dobrovoľníkov a Modranov, ktorí sa pod vedením
Mgr. Michala Bútora pravidelne stretávajú na pôde neformálneho združenia s názvom Trubkoklub. Táto nezisková organizácia,
zastrešená asociáciou pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, za
osem rokov svojej existencie zrealizovala rôzne hudobné a kultúrne aktivity a jej poslaním je predovšetkým vytvárať podmienky na
stretávanie sa mladých ľudí v Modre.
pódium) je však svojim charakterom a polohou veľmi vhodný na
organizáciu menších kultúrnych
aktivít. Zrekonštruovaním pódia,
jeho zastrešením, elektrifikáciou
a skultivovaním priestoru nádvoria by sme mohli vytvoriť ideálny
Vizualizácia budúceho pódia.
stavbu sme už získali súhlas mesta Modra, Múzea Ľ. Štúra, ako aj
povolenie Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Na stavebné
úpravy pódia (zastrešenie) sa nám
podarilo získať finančnú podporu
z Nadácie Intenda a pár sponzorských darov. Rekonštrukcia pódia
a obnovenie priestoru boli pôvodne
naplánované do zahájenia Vinobrania 2010, ale z nedostatku financií
sme boli nútení projekt posunúť
na jar 2011 a získať možno ďalších sponzorov na dofinancovanie
projektu. Pódium by sme potom
radi sprístupnili a oslávili malým
hudobným festivalom. Po ukončení festivalu zostane mestu Modra,
mladým ľuďom a jeho obyvateľom
funkčný verejný priestor, vhodný
na realizáciu menších kultúrnych
aktivít. Snahou Trubkoklubu bude
iniciovať konanie ďalších aktivít
v tomto priestore aj po ukončení
festivalu. Pódium a priestor nádvoria však môže rovnako slúžiť na
podujatia Múzea Ľ. Štúra, mesta
Modra, Kultúrnej a Pedagogickej
Akadémii, neziskových organizácii
v meste, rodín s deťmi a pod. Činnosť nášho klubu prináša výsledky
najmä vďaka aktívnemu zapájaniu sa mladých ľudí - obyvateľov
Modry a spolupracujúcich organizácii do našich aktivít. Ak by ste
mali akékoľvek nápady ohľadom
zlepšenia prestavby a využitia pódia a nádvoria, alebo by ste sa radi
nejakým spôsobom zapojili do realizácie našich aktivít, kontaktujte
nás, prosím, budeme sa tešiť (kontakt: Michal Bútor 0904 175 269).
Marcela LUKÁČOVÁ
a členovia Trubkoklubu
Degustácia jabĺk
Predvianočný ovocinársky deň
Tesne pred vianočnými sviatkami sa
v priestoroch Strednej odbornej školy
vinársko-ovocinárskej v Modre uskutočnilo podujatie pod názvom Predvianočný ovocinársky deň. V rámci
celodenného seminára bola pripravená aj degustácia 52 odrôd jabĺk. Dovedna sedemdesiatpäť degustátorov
hodnotilo chuť, vôňu a mnoho iných
aspektov na vkusne vystavených
vzorkách jedných z najobľúbenejších
druhov ovocia. Táto ochutnávka je
jedinou svojho druhu na Slovensku,
a preto je významné, že sa uplynulý
rok konala práve v Modre, na ovocinárskej škole.
Podujatie zorganizoval Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a Ovocinárska únia SR v spolupráci s SOSVO v Modre.
(red)
Foto: JK
Foto: archív mb
Okrem organizácie festivalu Jeden svet v Modre, ktorý sa konal
vo februári a v decembri 2010,
sme našu činnosť v tomto roku zamerali aj na snahu oživiť pódium
na nádvorí Múzea Ľ. Štúra. Tento zriedkavo využívaný priestor (a
priestor na verejné mestské podujatia a prezentáciu tvorivých (hudobných, divadelných, filmových
a literárnych) aktivít mladých ľudí a podporu kultúrneho rozvoja
modranskej mládeže. Naším zámerom je podporiť oživenie verejného priestoru. V centre Modry sme
znovuobjavili miesto, ktoré má
podľa nás veľký potenciál a je málo využívané na verejné podujatia
a akcie. Našim hlavným cieľom je
rozšíriť verejné priestory a kapacity mesta Modra za účelom ich
poskytnutia v prospech mladých
ľudí a obyvateľov mesta. Na pre-
MODRANSKÉ ZVESTI
Historický kalendár
Modranské osobnosti a udalosti
V roku 2004 sme si začali bližšie všímať chátrajúci a zanedbaný
modranský cintorín. O vybudovanie a dávnejšiu rekonštrukciu tohto
cintorína sa zaslúžila manželka modranského farára, biskupa a prvého župana Bratislavskej župy, Samuela Zocha. Vďaka starostlivosti
Evanjelického cirkevného zboru a Mesta Modra sa potom venovala
pozornosť pomníkom osobností, ktoré sa mimoriadne zaslúžili nielen o rozvoj mesta, ale sa zapísali i do dejín Slovenska, prípadne ich
význam prekročil i význam krajiny, v ktorej žijeme. Modranský cintorín sa tak po martinskom a banskobystrickom cintoríne začal nazývať “Tretím národným cintorínom“.
Žiaľ, druhá polovica 20. storočia
sa vyznačovala vlažnosťou k našej
histórii, ale aj likvidáciou množstva
historických pomníkov a zanedbá-
vaním miesta odpočinku mnohých
osobností. Po opätovnom oživení
záujmu o ne sa ukázalo, že by bolo možné uskutočniť rekonštrukciu
cintorína s prispením euópskych
fondov i fondu “Obnov svoj dom“.
Podmienkou bolo kvalifikované
uskutočnenie historického prieskumu objektu, na ktorý sa bude požadovať príslušný grant. Mesto
Modra zadalo túto úlohu kolektívu Doc. Ing. arch. Ivana Gojdiča,
CSc., ktorý si k spolupráci prizval
Doc. RNDr. Karola Erdelského,
CSc., PhDr. Vieru Jančovičovú
a Miroslava Šimka. Vznikla štúdia “MODRANSKÝ CINTORÍN,
pamiatkovo-historický prieskum“,
ktorá bola v roku 2006 odovzdaná
mestu Modra. K dispozícii sú ďalšie dostupné publikácie: Juraj Žudel - Ján Dubovský a kolektív: Dejiny Modry, 2006, Karol Kantek:
13
MODRA – mesto plné histórie,
2006, Juraj Petrakovič - Hana Hlubocká: HARMÓNIA. Sprievodca históriou letoviska, 2007, Viera
Jančovičová - Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, 2008. Uvedená štúdia
a publikácie sú pre nás základom
pre tvorbu Historického kalendára
modranských udalostí a osobností.
Nikomu však nič nebráni, aby nás
upozornil na udalosť alebo osobnosť, o ktorej si myslí, že by sme
ju mali do tohto kalendára zaradiť.
Budeme povďační každému, kto
nám dá podnet na jeho rozšírenie.
K. ERDELSKÝ,
V. JANČOVIČOVÁ,
M. ŠIMKO
Historický kalendár – časť 1.
Modranské osobnosti a udalosti
12. januára 1856 zomrel Ľudovít Štúr, ktorý bol jedinečnou
osobnosťou slovenskej národnej
histórie. S našim mestom je spojené jeho pôsobenie po odchode
z politického života, keď po smrti brata Karola pomáhal švagrinej
pri opatere, výchove a vzdelávaní
ich siedmich detí. Modra je známa
tiež ako Štúrovo mesto a nachádza
sa tu okrem jeho hrobu i množstvo pamätníkov a inštitúcií, ktoré
nesú jeho meno.
13. januára 1851 zomrel Karol
Štúr. Študoval na gymnáziu v Györi, lýceu v Bratislave a teológiu
ukončil v Berlíne. V roku 1839 ho
zvolili za rektora gymnázia v Modre, v roku 1846 sa stal modranským
slovenským farárom. V Modre sa
venoval nielen pedagogickej a kazateľskej činnosti, ale i politickej a verejnej práci najmä v Mestskej rade.
14. januára 1961 zomrel Jozef
Kopa. V Modre pôsobil ako učiteľ a kantor. Viedol spevokol,
ochotnícke divadlo a bol predsedom slovenského kasína. Pre svoje národné pôsobenie bol odsúdený za protištátnu činnosť na rok
väzenia. Angažoval sa ako vinohradnícky odborník najmä pri obnove fyloxérou spustošených vinohradov.
15. januára 1866 sa narodil
Nathan Lars Soederblom, arcibiskup evanjelickej cirkvi vo
Švédsku. Pôsobil ako profesor teológie v Upsale a v Lipsku. Osobitne sa angažoval v oblasti spolupráce cirkví na sociálnom poli.
Bol úprimným priateľom Slovákov a v Modre 6. septembra 1928
vysvätil Dušana Fajnora za generálneho biskupa evanjelickej
cirkvi. Z historického hľadiska
je zaujímavé, že Mária Zochová,
manželka župana, podala československému parlamentu podnet,
aby mu bola udelená Nobelova
cena za mier, ktorú aj v roku 1930
dostal. V modranskom kostole má
inštalovanú pamätnú tabuľu.
29. januára 1976 zomrel Dr. Viliam Westsik, modranský rodák.
Bol významným poľnohospodárskym odborníkom. V roku 1913
riaditeľom roľníckej školy so slovenským vyučovacím jazykom
v Oravskom Podzámku. Odborne
Pamätná tabuľa J. Bakošovi
je umiestnená na jeho rodnom
dome na Dukelskej ulici.
Spomienkou na modranského rodáka V. Westsika je i pamätná tabuľa na Štúrovej ulici.
Foto: JK, 2x
5. januára 2011 bola na rodnom
dome Prof. ThDr. et PhDr. Jána
Bakoša nahradená stará pamätná
tabuľa s pôvodným textom. Prof.
Bakoš, vynikajúci a svetoznámy
arabista, orientalista a semitológ
bol dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty a Filozofickej fakulty UK. Publikoval práce
v nemčine a francúzštine v zahraničí. Je nositeľom významných
domácich a medzinárodných ocenení. V Modre je jeho menom pomenovaná ulica.
sa zameral na zúrodnenie slabo rodiacej pôdy, je autorom vyše 600
publikovaných prác a nositeľom
viacerých vyznamenaní. V Modre
má umiestnenú pamätnú tabuľu.
30. januára 1856 sa narodil Jozef Stanek, starosta mesta Modry
a dozorca Evanjelického cirkevného zboru. Bol aktívny najmä
pri presadzovaní slovenčiny a demokratických princípov pri riadení mesta. Spolupracoval s katolíckou cirkvou a nemeckým
evanjelickým cirkevným zborom.
(kvm)
MODRANSKÉ ZVESTI
14
Štatút súťaže
Miesto konania: námestie Ľ. Štúra (priestor pod pamätníkom)
Deň konania: 5. marec 2011 v rámci podujatia FAŠIANGY
V MODRE 2011
Prihlášky: do 28. februára 2011
(kancelária MsKS Modra, Sokolská 8)
Doba varenia: 9. 00 – 12.00
Začiatok ochutnávky: od 12.00
Vyhodnotenie: 14.00
Hodnotenie návštevníkov: každý návštevník (degustátor) si môže zakúpiť umelohmotnú misku
s lyžičkou a s hodnotiacim žetónom v hodnote 0,50 €. Žetónom
na záver hodnotí najlepšiu kapustnicu (vhodí ho do príslušne
označenej nádoby rovnakého čísla zhodného s číslom a názvom
družstva, ktoré podľa neho uvarilo najlepšiu kapustnicu). Vyhráva
družstvo, ktoré nazbiera najviac
hodnotiacich žetónov. Návštevníci určujú iba jedného absolútneho
víťaza celej súťaže.
Hodnotenie poroty: porota, tak
ako aj návštevníci, ochutná kapustnice všetkých družstiev.
Členovia poroty udelia po skončení degustácie prvé tri miesta – ceny poroty.
Podmienky súťaže:
- zloženie družstva max. 4 členovia
- technické zázemie si zabezpečí
každé družstvo samostatne (veľký
kotol, sekera, stôl a pod.)
- 1 družstvo = 1 kotol
- kapustnica sa varí výlučne na dreve
- suroviny si zabezpečí každé družstvo samostatne, nie je dovolené používať predvarené suroviny
- kapustnica sa musí variť priamo
na mieste konania súťaže
- 1 degustačná porcia = 1 naberačka (1,18 dcl), cena porcie je 0,30 €
(za degustáciu každej vzorky kapustnice zaplatí návštevník danému súťažnému družstvu)
- organizátori zabezpečia pre
družstvá: drevo, štyri pecne krájaného chleba, naberačku, umelohmotné misky, lyžičky a hodnotiace žetóny
- varí sa za každého počasia
- misky, lyžičky a žetóny sa budú
vydávať na samostatnom stanovisku, kde sa budú nachádzať aj
označené nádoby na hodnotiace
žetóny
- predaj misiek, lyžičiek a žetónov
bude prebiehať počas celej doby
prípravy kapustníc
- samostatné žetóny sú nepredajné
- nie je povolené začať s ochutnávkou súťažných kapustníc skôr
než o 12.00
Porušenie týchto podmienok znamená diskvalifikáciu. Každé družstvo potvrdí svojim podpisom súhlas s podmienkami súťaže.
Prihlásené družstvo týmto súhlasí a rozumie podmienkam
súťaže.
Bližšie informácie a prihlášky:
MsKS Modra, Sokolská 8, 900 01
Modra,
[email protected], tel.: 033 647 21
12, do 28. februára 2011. (red)
Foto: JK
Modranská kapustnica
PRIHLÁŠKA MODRANSKÁ
KAPUSTNICA 2010
Názov družstva: ..................................................................................
............................................................................................................
Družstvo zastupuje organizáciu: .........................................................
.............................................................................................................
Zloženie družstva: ..............................................................................
............................................................................................................
Vedúci družstva: .................................................................................
Prihlásené družstvo týmto súhlasí a rozumie podmienkam súťaže. Bližšie informácie a miesto na odovzdanie prihlášky: MsKS
Modra, Sokolská 8, 900 01 MODRA, tel.: 033 647 21 12, [email protected] do 28. februára 2011.
V dňoch 13. - 16. januára 2011 sa
konal v Brne turistický veľtrh Regiontour. Privítali sme ponuku
nášho družobného mesta Hustopeče
a v stánku Mikroregiónu Hustopečsko sme sa prezentovali spolu s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre. Región Hustopečsko,
práve tak, ako aj Modra, je známe
vínom a ponúka turistom množstvo
produktov zameraných na jeho propagáciu. Za modranských vinárov
prezentoval svoje vína spolok Vincúr v zastúpení Vincenta Jakubca
a Juraja Štiglica. Českých partnerov pozdravila aj nová primátorka
mesta Modra Ing. arch. Hana Hlubocká, v sprievode riaditeľa MsKS
Miroslava Holzmannna. Malokarpatská vínna cesta mala tiež svojich
vinárov, ktorí rozlievali lahodný
mok z vínnej révy okoloidúcim záujemcom. Česká verejnosť prejavovala záujem o náš región v hojnom
počte. Okrem vínnej turistiky sa informovali na možnosti ubytovania,
stravovania, ale aj cykloturistiky.
Zaujímali ich aj kultúrne podujatia
pripravované pre rok 2011 v našom
meste.
M. KAROVIC,
TIC Modra – Harmónia
foto: M. Majbová, MOS
Modra na veľtrhu Regiontour Brno
INZERUJTE v MZ, kontakt: [email protected]
MODRANSKÉ ZVESTI
Dukelská 20,Modra
KADERNÍCTVO
0905/961865,0902/226184
KOZMETIKA
0910/136125 ,0903/910915
MANIKÚRA ,PEDIKÚRA
0907/642643
SOLÁRIUM
0903/910915
PREDAJŇA FARBY-LAKY, DOLNÁ 6, MODRA
KOLOROVACIE CENTRUM PRIMALEX
J
A
N
A
I
C
AK
R
Á
U
R
B
E
F
ANUÁR –
VYŠE
A
N
A
,
T
N
E
IM
SORT
Ý
L
E
NÍK
C
Z
A
A
N
K
Á
%
Z
7
Ý
D
A
V
Ž
ZĽA
NE KA
A
T
S
O
D
R
RMA.
U
A
E
D
5
Z
2
Y
D
R
A
O
N
T
E
A RADIÁ
N
PRI NÁKUP
U
B
R
A
F
Ú
DITEĽN
IE
R
U
O
D
O
V
BIELU
15
Mestské kultúrne stredisko pozýva
5. 2., 19.00 h.: XII. Ples seniorov
KDĽŠ Modra
vstupné pre členov JD v Modre
malá sála: 9,00 €, veľká sála: 10,00 €
vstupné pre nečlenov JD v Modre
malá sála: 10,00 €, veľká sála: 11,00 €
v cene vstupenky je večera
organizátori: Jednota dôchodcov v Modre, MsKS Modra
6. 2., 19.00 h.: Hlasné čítanie
Ján Rozner – výber z diel
KDĽŠ Modra
organizátor: MsKS Modra
16. 2., 17.00 h.: Karneval
MŠ SNP
KDĽŠ Modra
organizátori: MŠ SNP, MsKS Modra
17. 2., 16.00 h.: Karneval
MŠ Kalinčiakova
KDĽŠ Modra
organizátori: MŠ Kalinčiakova, MsKS Modra
PRIPRAVUJEME:
5. 3. 2011:
Fašiangy v Modre
- pravá modranská zabíjačka
- súťaž vo varení kapustnice
- fašiangová zábava v maskách v KDĽŠ Modra
5. 3. Fašiangy v Modre.
Program kina Mier: február 2011
3. 2. o 19.00, štv. Vaterland - Lovecký deník, komédia, 94 min.,
ČR, 2004, MN 12
4. 2. o 19.00, pia. Koncert, komédia, 119 min.,
Fra/Tal/Rum/Bel., 2010, MN 15
5. 2. o 19.00, sob. Harry Pother a Dary smrti, fantasy, USA, 2010,
slov. dabing
6. 2. o 17.00, ned. Harry Pother a Dary smrti, fantasy, USA, 2010,
slov. dabing
10. 2. o 19.00, štv. Paranoid park, dráma, 85 min., Fra/USA,
2007, MN 12
11. 2. o 19.00, pia. Precious, dráma, 109 min., USA, 2009, MN 15
12. 2. o 19.00, sob.Tacho, komédia, 102 min., ČR, 2010 MN 12
13. 2. o 19.00, ned. Život je taký, komédia, 115 min., USA, 2010, MN 12
17. 2. o 19.00, štv. Štěstí, psychologický, 102 min., ČR/Nem., 2005, MP
18. 2. o 19.00, pia. Red, akčná kom., 111 min., USA, 2010, MN 12
19. 2.o 19.00, sob.Fotri sú lotri, komédia, 98 min., USA, 2010,
MP, čes. dabing
20. 2. o 19.00, ned. Ženy v pokušení, kom., 118 min., ČR/SR., 2010,
MN 12
24. 2. o 19.00, štv. Ja tiež, komédia, 103 min., Špan., 2009, MP
25. 2. o 19.00, pia. Zámena, roman. kom., 101 min., USA, 2010, MN 12
26. 2.o 19.00, sob. Resident Evil: Afterlife, akčný, 97 min.,
USA, 2010, MN 15
27. 2. o 19.00, ned. Román pro muže, tragi.kom., 100 min.,
ČR, 2010, MN 15.
(bm)
12. 2., 19.00 h., Tacho, komédia, ČR.
Foto: Europa film
Program MsKS: február 2011
Povolebný guláš
Repríza úspešného divadelného predstavenia
Herci naštudovali pod režisérskou taktovkou Jozefa Šimečka dve hry
na motívy diel modranských autorov Ľudovíta Petrovského a Pavla Fleischhackera. V prvej scénke pod názvom Pán poslanec účinkovali Ján
Stolárik, Róbert Odler, Nataša Königová a Peter Hornáček. V scénke
Richtárska latina hrali František Špergl a Oľga Falatová, alternovali Peter Lenner a Božena Hornáčková. Úlohy divadelnej šepkárky sa zhostila Elena Lennerová, kostýmy pochádzali z dielne Anny Šimečkovej. Novembrové i januárové predstavenie zožalo mimoriadny úspech u divákov.
Už teraz sa môžeme tešiť, čo nové pre nás pripraví režisér Jožko z Modry
spolu so svojimi hercami Modranského kráľovského divadla.
(red)
Jednou z naštudovaných hier modranského divadla je aj scénka Pán poslanec.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík, editor a jaz. korekcia: Mgr. Dodo Mikláš. Redakčná rada
od 25. mája 2010: JUDr. Jaroslav Matovič, Edita Walterová. Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected]
Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Uzávierka čísla: 19. 1. 2011. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. www.modra.sk
Foto: JK, 2x
OZ Modranské kráľovské divadlo v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom v Modre pripravilo na 7. a 8. januára divadelné predstavenie úspešnej hry, ktorú herci odohrali prvýkrát pred komunálnymi
voľbami. Názov „Povolebný guláš“ napovedá mnoho o obsahu diela.
Download

2011_01