M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XIX • Číslo
10 • Október • 2011
Jesenná dumka
Ako Modra spomínala na Ľudovíta Štúra
Sobota 8. októbra bola v tomto roku bohatá nielen na počet podujatí v Modre, ale bola cítiť i nádychom dávnej histórie. Ďalšie z mnohých jesenných víkendových podujatí pod príznačným názvom Jesenná dumka aneb Štúra pripomínaňja prebudilo Modru.
Pod spomienku pri príležitosti 196.
výročia narodenia kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra
sa podpísal Modranský okrášľovací spolok v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom Modra, SNM
- Múzeom Ľudovíta Štúra, Modranskou besedou a VŠMU Bratislava.
Atraktivita
podujatiu nechýbala,
hostitelia
boli odetí do dobových kostýmov
a na bričke ťahanej koňmi počas celého dopoludnia akciu propagovali v uliciach Modry. Štúrova jesenná dumka pozostávala z hlavného
programu – kladenia vencov k súsošiu Štúrovcov na námestí, ktorého
sa zúčastnili zástupcovia MO spolku M. Mačuha a R. Zelenay, riaditeľka MĽŠ V. Jančovičová spolu so
svojimi pracovníčkami, predseda
Matice Slovenskej M. Tkáč a asi 40
návštevníkov. Podujatie bolo novým
svojho druhu a prinieslo nielen pietnu spomienku, ale i fakty zaujímavo spracované v premiére filmu
študentov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU
s názvom Posledné dni
Ľudovíta Štúra. Návštevníci si mohli
prezrieť
výstavu
viacerých umelcov,
ktorí spracovali tému
Ľ. Štúra v rôznych
rozmeroch.
Kto
mal chuť sa prejsť i keď sychravou, ale predsa len peknou Modrou, mohol využiť pešiu exkurziu
po miestach, ktoré v našom meste
so Štúrom súvisia. Očakávaná bola
aj diskusia časopisu „ . týždeň“, kde
medzi diskutujúcich prijali pozvanie
P. Frešo - predseda BSK, M. Tkáč
- Matica Slovenská, István Kollai Maďarský kultúrny inštitút, Dušan
Škvarna - Univerzita Mateja Bela
a József Demmel - maďarský historik, za moderovania Juraja Kušnierika. Názory boli rôznorodé, čo je ideou každej diskusie, ktorú ozvláštnili
aj myšlienky prítomných divákov.
Na záver sa návštevníci presunuli do starej radnice, kde herec Štefan Bučko pripomenul v hlasnom
čítaní slovenčinu z čias Štúrovcov.
Rozmanitý program ukončilo hudobné zoskupenie Banda, ktorého
členovia predstavili ľudové piesne
trocha inak, v modernom ponímaní.
Jesenná Štúrova dumka iste splnila
očakávania nielen organizátorov, ale
i samotných návštevníkov, ktorí prejavovali záujem o každú časť
podujatia venovanému postave dejín,
ktorá Modru preslávila – osobe Ľudovíta Štúra.
(red)
Bezbariérovosť
v MsCSS
Modra nezabúda na lepší život
pre postihnutých spoluobčanov.
Budovanie bezbariérovosti spomíname na stranách 3 a 12.
MsZ zasadalo
O tom, aké uznesenia prijali poslanci modranského parlamentu
na októbrovom zasadaní čítajte
na str. 4.
Voľnočasový
areál
Mesto Modra pripravuje zámer
vybudovania nových plôch
pri základných školách, ktoré
poslúžia na šport a relax pre
deti.
Viac na str. 6.
Pamätná
tabuľa pre
Miloša Uhlárika
4. novembra si Mesto Modra
uctí pamiatku na národovca
a demokrata M. Uhlárika,
modranského rodáka.
Podrobnejšie na strane 12.
Seniori
vyhrali Župnú
olympiádu
foto: JK
Putovný pohár 1. ročníka
podujatia v réžii BSK,
má čestné miesto v klube
modranských seniorov.
Viac sa dozviete na str. 14.
Podujatia pri príležitosti osláv 196. výročia narodenia Ľ. Štúra sa zúčastnil aj Maroš Mačuha
z Bratislavského okrášľovacieho spolku a Marián Tkáč z Matice Slovenskej.
Uzávierka MZ
Novembrová uzávierka Modranských zvestí bude dňa 16. 11.
2011 (streda) do 12.00 h. (red)
MODRANSKÉ ZVESTI
2
Obrázky z Vinobrania 2011
Tohtoročné vinobranie v Modre prinieslo veľa
dobrej nálady, prekrásne jesenné počasie,
novú Remeselnú uličku a Detský svet, otvorené modranské podbránia, či preplnené ulice návštevníkov. Organizátori sa snažili, aby
skladba kultúrneho programu potešila každého. Prvý dúšok sa uskutočnil za účasti primátora Pezinka, starostov okolitých obcí a ďalších
významných hostí. Popri dobrom víne, jedle
a kolotočoch, ste mohli navštíviť viacero výstav, či vzhliadnuť pútavú ohňovú show, ako aj
prekvapenie v podobe ohňostroja, ktorý spon-
zorsky zabezpečil Ján Jašek. Pozvanie prijali predstavitelia partnerských miest Overijse,
Hustopeče a Benátky nad Jizerou. Primátorka
Modry a starosta Benátok pri príležitosti 10.
výročia podpísania Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi oboma mestami svojim podpisom vyjadrili ďalšie pokračovanie partnerstva.
Slávnostného aktu sa zúčastnili nielen súčasní, ale i vtedajší poslanci MsZ. Slnečná nedeľa ponúkla zaujímavý alegorický sprievod,
kde ste mohli stretnúť nielen Jána Stolárika
ako Boha vína Bakchusa, víly a vinárov, ale
aj deti preoblečené za škorce, gajdošov, vinohradníkov v odevoch zo 60. rokov, študentov
v dobových kostýmoch, turistov, baníkov z Pezinka, folklórne skupiny, či športovcov a historické automobily. Počas troch septembrových
dní, Modra oslavovala a zabávala sa v duchu
tradícií niekdajších oberačkových slávností.
Vďaka Helenke Bartalosovej z Kráľovej, sme
opäť, aj počas tohtoročného vinobrania, obdivovali nádherný hroznový strapec, bez ktorého si oslavy vinobrania ani nevieme predstaviť. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa pričinili o to, aby sa tohtoročné oberačkové
oslavy uskutočnili pre spokojnosť domácich,
i mnohých zahraničných návštevníkov. (jk)
Tina potešila najmä mladých.
Bakchus Ján Stolárik.
Remeselná Moyzesova ulička.
DFS Magdalénka.
Heslo tohtoročného vinobrania.
Foto: jk, 6x
Spečatenie zmluvy o spolupráci.
MODRANSKÉ ZVESTI
Mesto Modra od 3. októbra 2011 začalo vymieňať pôvodné okná, dvere a zasklené steny na triede, spálni
a jedálni v Materskej škole na Kalinčiakovej ulici v Modre. V Materskej škole na Sládkovičovej ulici by
sa mala výmena realizovať v termíne
od 20. 10. 2011 do 24. 10. 2011
a Partizánskej ulici od 25. 10. 2011
do 31. 10. 2011. Realizácia bude
ukončená do 31. 10. 2011. Výmena
okien a dverí v odvodovom plášti sa
realizuje za plnej prevádzky a výrazne
neovplyvňuje prácu pedagógov.
Realizácia je financovaná z vlastných
finančných prostriedkov mesta Modra v celkovej sume 32 719,98 €.
Zhotoviteľom je firma ESOPLAST
SK spol. s.r.o., Kuklov. Naši najmenší
tak budú mať oveľa lepšie podmienky
na pobyt v materskej škole.
S radosťou môžeme konštatovať, že
naše deti vo všetkých miestnostiach
budú v príjemnejšom a zdravšom
prostredí. Zostávajúce nevymenené
okná plánujeme vymeniť v roku
2012. Ing. Oľga VANDÁKOVÁ,
referent investičnej výstavby MsÚ
MCSS v Modre má nový
bezbariérový vstup
Z bočnej strany MCSS so sídlom na ulici Zochovej v Modre
pribudol bezbariérový vstup pre
telesne postihnutých občanov. Má
slúžiť ľudom na vozíčku. Tí mali
predtým veľké problémy, aby sa do
budovy vôbec dostali, keďže do nej
viedlo pomerne strmé schodisko.
Stavba bola odovzdaná do užívania
7. 10. 2011. Celkový investičný
náklad stavby je 11 004,39 €, z toho
finančný príspevok z Ministerstva
financií je 8 936,00 € a z vlastných
finančných prostriedkov MCSS 2
068,39 €. Zhotoviteľom je firma
DUVYSTAV spol. s.r.o. Pezinok.
Vybudovaním
bezbariérového
vstupu sa zvýšila bezpečnosť pri
premiestňovaní klientov.
Ing. Oľga VANDÁKOVÁ,
referent investičnej
výstavby MsÚ
primátorky
Jeseň
v znamení
seniorov
Vozíčkari majú lepší prístup do MsCSS.
Ľudský život predstavuje veľkú
knihu, zložitý jedinečný román.
Bezstarostné i keď nie možno
bohaté, ale predsa krásne detstvo, akosi rýchlo vystriedalo
detstvo vašich detí. Spomienky
zrazu prerušujú dotyky vnúčat, ktoré oplácajú aj za svojich
rodičov lásku svojim starým
a prastarým rodičom.
Oznam
Jesenný zber
elektroodpadu
Mesto Modra oznamuje obyvateľom mesta, že v sobotu 5. novembra
sa uskutoční v meste Modra a v historickej časti Králová zber nebezpečných odpadov z domácností. Odpad
môžete do 9. hodiny vyložiť pred
rodinné domy a na zvyčajné zberné
miesta tak, aby neprekážal chodcom
a premávke na ceste.
Zbierať sa budú nasledovné druhy
odpadov:
• elektroodpad – všetky druhy
• batérie a akumulátory
• žiarivky
• motorové, prevodové a mazacie
oleje (oleje musia byť uskladnené
v pevne uzavretých obaloch.
Upozorňujeme, že je prísne zakázané vyložené elektrospotrebiče rozoberať a vykrádať. Zber elektroodpadu bude vykonávať spoločnosť
A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava. Bližšie
informácie budú občanom mesta
Modra poskytnuté zamestnankyňou
MsÚ Ing. Kristínou Čechovou, tel.:
033/6908304, e-mail: [email protected]
(red)
Príhovor
Charitatívna zbierka šatstva
Pomôžte
Máte doma šatstvo prípadne domáce potreby, ktoré už nepoužívate a radi by ste pomohli osobám v núdzi? Mestský úrad Modra,
útvar sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a mládeže v spolupráci s členmi Denného centra – Klubu dôchodcov organizuje zbierku,
ktorá sa uskutoční v priestoroch Klubu dôchodcov na Súkeníckej ul.
č. 4 v Modre, v dňoch: v utorok 8. novembra, v piatok 11. novembra
a v utorok 15. novembra 2011, v čase od 15:00 - 19:00 hod.
Do zbierky môžete priniesť nepoškodené a čisté:
• oblečenie na leto a zimu pre deti
i dospelých
• lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
• periny, vankúše, deky
• obuv, zviazanú tak, aby sa páry nestratili
• látky (minimálne 1m2, nie odrezky
a zbytky látok)
• domáce potreby (riad, hrnce,
panvice, poháre, hrnčeky, taniere).
Vyzbieraný
materiál
poslúži
obyvateľom nášho mesta. Veci, ktoré
nezužitkujeme, odovzdáme ďalej
občianskemu združeniu Diakonie
Broumov ako materiálnu pomoc
sociálne odkázaným. V prípade, že
máte záujem darovať nábytok alebo
elektrotechniku (chladnička, práčka,
televízia počítač, a iné) do zariadenia
núdzového bývania, kontaktujte
vopred riaditeľku Mestského centra
sociálnych služieb Modra, Mgr. Janu
Machalovú na telef. číslach: 033/647
46 25 alebo 0905 973 871. Milí
obyvatelia mesta Modra, ďakujeme
Vám za Vašu pomoc.
Mgr. Monika BARTOŠOVÁ,
referent soc. vecí,
Mestský úrad Modra
Každodenný život nám prináša
dni, niekedy všedné, daždivé, či
nekonečne dlhé, poznačené chorobou či bolesťou, ale objavia sa
i dni slnečné, dni pohody, radosti
spojené s návštevou detí, vnúčat,
priateľa či priateľky, blízkeho suseda, alebo i dávno zabudnutého
spolužiaka zo školy. Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda
naberá krásu jesene prejavujeme
všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným. Tak je tomu i tento rok a preto mi dovoľte
milí naši seniori, pozdraviť Vás pri
príležitosti mesiaca úcty k starším.
Chcem vám poďakovať za vašu aktívnu prácu v prospech nášho mesta a jeho rozvoja a za pomoc pri
organizovaní kultúrnych či spoločenských podujatí. Teší ma i vaša
športová aktivita, pripomenúť musím víťazstvo, ktoré ste dosiahli na
1. Župnej olympiáde BSK, odkiaľ
ste si priniesli putovný pohár župana. Dovoľte mi popriať vám aby
takýchto chvíľ pohody strávených
v kruhu najbližších, dobrých priateľov, či blízkych susedov bolo čo
najviac. Želám vám veľa pevného
zdravia, lásky a spokojnosti a elánu
do ďalšieho života.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta
foto: JK
Nové okná v MŠ
3
MODRANSKÉ ZVESTI
4
4. októbra zasadalo MsZ v Modre
Z obsahu prijatých uznesení vyberáme. Plné
znenie nájdete na www.modra.sk.
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry berie
na vedomie:
monitorovaciu správu mesta Modra za I. polrok
2011 s nasledujúcimi údajmi:
• plnenie celkových príjmov vo výške
2 642 647,- € a plnenie celkových výdavkov vo
výške 2 014 881,- €
• hospodárenie Mestského centra sociálnych
služieb za I. polrok 2011
• hospodárenie Mestského kultúrneho strediska
za I. polrok 2011
MsZ berie na vedomie s výhradou:
• hospodárenie ZŠ Ľ. Štúra za I. polrok 2011.
• hospodárenie ZŠ Vajanského za I. polrok 2011.
• hospodárenie Materskej školy za I. polrok 2011.
• hospodárenie Základnej umeleckej školy za I.
polrok 2011.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta
Modra v nasledovnom znení:
Subjekt kontroly : Teplo Modra s.r.o., Šúrska 5,
Oznam
Nová
chirurgická
ambulancia
Oznamujeme obyvateľom mesta
Modra, že v priestoroch bývalého
röntgenového pracoviska v Nemocnici Modra, n.o., na Vajanského ul. č. 1, je od 3. októbra 2011
zriadená nová chirurgická a traumatologická ambulancia.
Ambulancia pre pacientov poskytuje:
- vyšetrenie, diagnostiku, liečbu
úrazov a zlomenín,
- ošetrenie akútnych a chronických
rán,
- diagnostiku ochorení orgánov
brušnej dutiny a konečníka,
- liečbu akútnych a chronických
bolestivých stavov pohybového
aparátu,
- ambulantnú infúznu liečbu.
Ordinačné hodiny sú:
pondelok, v stredu a vo štvrtok od
07:30 – 14:30 h.
utorok od 11:00 – 17:00 h.
piatok od 07:30 – 12:30 h.
Kontakt: MUDr. Vladimír Tomko,
tel.: 033/6902 792, mobil: 0903
810 075.
(red)
900 01 Modra - Následná finančná kontrola
podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Kontrolované obdobie : roky 2007 až 2010
Predmet kontroly: Kontrola správnosti a zákonnosti vedenia účtovníctva a účtovných záznamov, účtovných operácií, vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, vedenie pokladnice,
kontrola náležitostí objednávok, dodávateľských faktúr, náležitostí uzavretých a platných
zmlúv, účinnosť pri hospodárení s verejnými
prostriedkami zverenými kontrolovanému subjektu, hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť nakladania s majetkom kontrolovaného subjektu
a mesta pri jeho užívaní. Kontrola zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti dohôd o vykonaní
práce a pracovnej činnosti.
MsZ Modra poveruje hlavného kontrolóra aj
vykonanie kontrol podľa uznesenia 10/9/C1 zo
dňa 6. 9. 2011.
MsZ Modra schvaľuje rozpočtové opatrenia
a to nasledovne: upravené príjmy v celkovej
výške 82 957,- eur a upravené výdavky v celkovej výške 70 942,- podľa predloženého materiálu.
Mestské zastupiteľstvo mesta Modra schvaľuje úpravu programového rozpočtu:
Bežné príjmy
4 857 162,00 EUR
Bežné výdavky
4 572 194,00 EUR
Kapitálové príjmy
113 068,00 EUR
Kapitálové výdavky
352 487,00 EUR
Finančné operácie príjmové
51 374,00 EUR
Finančné operácie výdavkové
438,00 EUR
Mestské zastupiteľstvo Modra schvaľuje:
• zmenu v Komisii športu nasledovne: predseda Mgr. art. Jakub Liška a podpredseda Svetozár Gábriš
• návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2/2011 o poskytovaní sociálnych
služieb mestom Modra v predloženom znení.
Mestské zastupiteľstvo mesta Modra udeľuje
Cenu mesta in memoriam prof. ThDr. Jánovi
Milanovi Petríkovi, dlhoročnému evanjelickému a. v. kňazovi v Modre-Kráľovej za jeho celoživotné dielo v oblasti duchovnej obnovy, za
zveľaďovanie kultúrneho a hmotného dedičstva mesta, za duchovné pôsobenie na občanov
prostredníctvom činorodej komunitnej a spolkovej činnosti a za uznávaný prínos v oblasti
teologickej vedy a duchovnej obnovy cirkvi.
(red)
Mestské zastupiteľstvo schválilo
energetickú komisiu
Čerpanie riešení aj z družobných miest
Energia - pojem, s ktorým sa stretávame od detstva. Jeho vážnosť si
uvedomíme, keď jej máme nedostatok, napr. elektrickej či tepelnej.
Údržba, rozvoj, budovanie energetických systémov je obvykle časovo
i finančne náročná oblasť. Preto je vec každého vedenia mesta, ktoré
to myslí vážne s prácou v prospech svojich občanov, mať vypracovanú stratégiu mesta pre trvalú udržateľnosť energetických systémov.
Stratégia tepelného hospodárstva bola vypracovaná pre mesto
Modra v roku 2006 odbornou
agentúrou. Žiaľ bola odložená
a vtedajšie zastupiteľstvo o nej
nerokovalo. Dňa 2. februára
2011 poslanci novozvoleného
zastupiteľstva vykonali poslanecký prieskum v mestskej organizácii Teplo Modra, s.r.o. Zo
získaných poznatkov vyplynulo, že je potrebné so zvýšeným
záujmom sa zaoberať stratégiou
tepelného hospodárstva mesta
aj naďalej. Dňa 4. 10. mestské
zastupiteľstvo rozhodlo o vytvorení dočasnej komisie, ktorá
má zhodnotiť aktuálnosť Stratégie z roku 2006 a vytýčiť možné
smery, ktorými sa má v tepelnom hospodárstve mesta pokračovať. Je mnoho námetov na ro-
kovanie komisie. Napr. jednou
z mnohých tém je závislosť tepelného hospodárstva v Modre len na plyne. Pri zvýšení ceny plynu automaticky sa zvýši
cena za vykurovanie. Môže
mesto Modra efektívne použiť
aj iné alternatívne zdroje energie? Aký by to malo dopad na
investície, cenu tepla a jej stabilitu? Mnohé námety sme získali z cesty v družobnom meste Benátky nad Jizerou. Námety
máme tiež aj z miest na Slovensku, v ktorých sú zrealizované
rekonštrukcie tepelných zdrojov a rozvodov aj s uplatnením
nových palivových surovín. Čo
je však najpálčivejším problémom a je prvým bodom rokovania komisie, je problém rozvodov vykurovania bytov. Tieto
sú po svojej životnosti a v niektorých úsekoch sú zaplavované vodou. V takomto stave môže hroziť ich havária a výpadky
v dodávke tepla . Teplo Modra,
s.r.o. ako správca mestského
majetku a prevádzkovateľ tepelného hospodárstva mesta nevygeneruje dostatočné finančné
prostriedky na ich rekonštrukciu. Rekonštrukcia tepelných
rozvodov by sa mala vykonávať
v súlade so závermi koncepcie
mesta, ktorú si osvojí mestské
zastupiteľstvo. Dočasná komisia má úlohu urobiť návrh riešenia tejto koncepcie. Komisia
pozostáva zo 6 členov (3 poslanci a 3 občania s odborným
rozhľadom v danej oblasti). Na
rokovania komisie budú prizývaní i ďalší odborníci podľa potreby. Výstupom komisie bude
materiál, ktorý bude predložený
na zastupiteľstvo. Po jeho prerokovaní v MsZ komisia ukončí
svoju činnosť.
Mgr. Juraj PERŽO,
predseda komisie
MODRANSKÉ ZVESTI
„Dušičkový“ čas sa blíži
Sviatok Všetkých svätých je jedným z mála dní, kedy sa aj dnešný
rýchly a hektický svet na chvíľu zastaví. Spomenieme si na milovaných, ktorí už nie sú medzi nami a mysľou sa vrátime k spomienkam, ktoré nás s nimi spájali a ešte aj dnes spájajú.
Úctu našim milovaným zosnulým vzdávame rok čo rok zapálením kahanca, vyzdobením
hrobu vencom, aranžmánom,
chryzantémou na hrob. Každým
položením venca alebo zapálením kahanca dávame na javo, že
sme na nich nezabudli a sú stále
v našich srdciach.
Pocta
V. Šikulovi
už v novembri
Pozývame vás na spomienkové podujatie venované spisovateľovi Vincentovi Šikulovi, ktoré sa bude konať v utorok 22. 11.
2011 v priestoroch Múzea Ľ. Štúra
v Modre. Podujatie podporili: OZ
Rada rodičov pri PaKA Modra,
ZUŠ Modra, Mesto Modra, Obec
Dubová, SNM – Múzeum Ľ. Štúra
Modra, vydavateľstvo IKAR, Literárne informačné centrum Bratislava.
Program:
9.00: otvorenie
9.30: IV. ročník študentského súťažného recitálu prózy
10.30: diskusia s pozvanými hosťami
13.00: premietanie filmu Zuzanka
Hraškovie (scenár: V. Šikula).
Adam HERCEG, PaKA Modra
Na cintorínoch odpočívajú mnohí z tých, čo boli pre nás svetlom.
Mnohí z tých, ktorí v našom živote zapálili sviecu viery, nádeje, lásky, poznania a hoci už nie
sú medzi nami, zanechali na zemi stopu v zmysle evanjeliového posolstva: „Nech vaše svetlo
tak svieti pred ľuďmi, aby videli
Pozor na električky
v hlavnom meste
Od 1. novembra 2011 si budú musieť dať chodci v Bratislave pozor
na električky na priechodoch pre chodcov. V tento deň vstupuje do
platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá ruší povinnosť vodiča električky dať na priechode prednosť chodcom a naopak zavádza pre chodcov povinnosť umožniť električke plynulý prejazd.
Zákon o cestnej premávke sa tým
prispôsobuje českým, rakúskym
či nemeckým predpisom. Jedným z dôvodov pre tento krok je
bezpečnosť premávky. Električka má oproti autám oveľa dlhšiu
brzdnú dráhu a nie je schopná zastaviť „na mieste“, čo si chodci
často neuvedomujú a vchádzajú
na priechod náhle a tesne pred
vozidlom. Riskujú tým dopravnú nehodu s vážnymi následkami. Druhým dôvodom je potreba
zatraktívnenia verejnej dopravy tým, že sa odstránia brzdenia
100. narodeniny
pani Kšiňanovej
Foto: archív EK
vaše dobré skutky“ Práve v novembri častejšie ako inokedy
navštevujeme miesta ich posledného odpočinku a spomíname...
November nás viac než ktorýkoľvek iný mesiac núti zaoberať
sa poslednými vecami života.
Súčasný človek sa na ne stal málo citlivým, nemá akosi záujem,
ba ani čas uvažovať o živote,
smrti, nebi, pekle, očistci. Život
žitý službou pre iných je zapaľovaním sviec, ktoré robia náš
život plnohodnotnejším a dávajú mu hlbší rozmer. Aj to nám
pripomína november - dušičkový čas.
(red)
Modranka, toho času žijúca v Budmericiach,
pani Emília Kšiňanová, prežila v uplynulých
dňoch krásne chvíle svojho života. Dňa 14. 10.
2011 sa dožila nádherného životného jubilea
100 rokov! Na narodeninovú oslavu boli pozvaní i predstavitelia Modry, ktorých zastupovali
poslankyne MsZ Marta Dugovičová a Viera
Jančovičová. Spolu s pani Kšiňanovou prežili
príjemné chvíle v ZOS Budmerice. Najstaršiu
občianku Modry čakalo i prekvapenie v podobe
osláv v kruhu svojich najbližších. Zo srdca pani
Kšiňanovej blahoželáme!
Jana KUCHTOVÁ, za redakciu MZ
pred priechodmi a zvýši sa tým
cestovná rýchlosť. Električka
vezúca desiatky či stovky ľudí si
zaslúži, aby nemusela zastavovať
pred priechodom kvôli jednému
či niekoľkým chodcom. Návrh
na zmenu zákona v prospech bezpečnosti a zrýchlenia dopravy,
ktorý pripravila občianska iniciatíva Lepšia doprava, sa podarilo
presadiť s podporou Dopravného
podniku Bratislava, Dopravného
podniku mesta Košice a občianskeho združenia mhd.sk.
OI Lepšia doprava, (red)
5
Oznam
Narodeniny
farára I. Tótha
Ev. a.v. cirkevný zbor v Modre, Spevokol Ev. a.v. cirkevného
zboru v Modre a rodina Tóthová
vás pozývajú na hudobno-slovné pásmo „Počul som tvoj hlas“
venované ThDr. Ivanovi Tóthovi pri jeho 85-tich narodeninách.
Prezentovaná bude aj jubilantova kniha „Boh zavolal na človeka a riekol: kde si? Podujatie sa
bude konať v nedeľu 6. novembra 2011 o 15. hod. v Nemeckom
evanjelickom chráme.
Marián ČOP; zbor. Farár,
Ján BENKA, zbor. kantor
a dirigent a rodina Tóthova
Riadková
inzercia
l Dám do prenájmu garáž na
Moyzesovej ulici v Modre.
Tel.: 0905/604781
l Dám do prenájmu vinohrad
v Modre- Kráľovej.
Tel.: 0907/554421
l Predám 3-izbový byt v Modre.
Tel.: 0903/647665
l Predĺžte si opálenie z dovolenky, doprajte zdravý a zrekreovaný vzhľad a prepožičajte si zdravie na zimu v našom SOLÁRIU
„Miss Design“, Štúrova 34, Modra (budova kláštora) za najlepšiu cenu v meste 0,40€ za minútu.
Otvorené: Pondelok, Streda 16:00
– 20:00, Utorok, Štvrtok, Piatok
16:00 - 19:00 hod.“
l Predám zanedbaný vinohrad
v časti Modra - Kráľová.
Kontakt : 0908 766 899.
l Predám peknú jednopodlažnú
zrubovú chatu s terasou a 2 balkónmi, s murovanou garážou a pivnicou v peknom lesnom prostredí
na hrebeni Karpát, Modra - Piesky
nad Zochovou chatou. Chata má obývaciu izbu s kozubom, 2 spálne, kuchyňu, kúpeľňu s WC.
Cena dohodou,
[email protected]
l Kúpim vinohrad, ornú pôdu alebo pusták, môžu byť aj zanedbané.
Tel.: 0905 696 787.
MODRANSKÉ ZVESTI
Modra plánuje budovať
voľnočasový areál
Plochy pri oboch ZŠ by mali konečne slúžiť deťom
V utorok 11. októbra predstavilo mesto Modra na pracovnom
stretnutí svoj zámer vybudovania nového areálu voľnočasových
a športových aktivít pre deti a mládež. Rokovanie otvorila primátorka mesta Ing. arch. Hana Hlubocká, ktorá privítala hostí
a v krátkosti spomenula potrebu dobudovania miest a aktivít prospešných pre modranské deti. Predstavila prítomných hostí a slovo
odovzdala Ing. Ingrid Kuníkovej z mládežníckej organizácie Amavet klub č. 944, ktorá pôsobí pri ZŠ Vajanského.
Prvotná myšlienka prospešného
využitia doterajšej zelenej plochy
v bezprostrednom okolí škôl vznikla
práve v Amavete. S rozpracovanou
architektonickou štúdiou oboznámil
prítomných zástupcov škôl, školských klubov, športových a iných
záujmových združení, ktoré priamo
pracujú s deťmi a mládežou, zhotovovateľ architektonickej štúdie
Ing. arch. Daniel Bartoš. Nový areál zameraný na voľný čas a športové vyžitie modranských detí by sa
mal nachádzať na pozemkoch oboch
modranských základných škôl – ZŠ
Vajanského a ZŠ Ľ. Štúra. Voľná
plocha na uvedený zámer predstavuje 25 673 m2.
Nový areál by mal pozostávať z 5
tzv. zón: zóna atletických športov
a inline okruh pre korčuliarov, zóna exteriérovej výučby, zóna multifunkčných športovísk, zóna pre
staršie deti a mládež „urban jungle“
a zóna hier a oddychu. Projekt plá-
nuje zlegalizovať aj dva vstupy do
areálu, jeden z Družstevnej ulice
a druhý z Vajanského ulice, ako aj
zokruhovať vhodnejšie existujúce
prístupové komunikácie. Cieľom zámeru je podnecovať deti k ohľaduplnosti, bezpečnosti a vzájomnej tolerancii. Rozsiahla existujúca trávnatá
plocha pred budovou školskej jedálne a ŠKD pred ZŠ Vajanského bude
riešená bežeckým oválom (200m),
inline dráhou (300 m), trávnatým ihriskom pre futbal, ktoré môže slúžiť
aj ako variabilná plocha pre iné atletické športy či voľnočasové, aktivity. Na západ od súčasnej športovej
haly navrhuje architekt plochu využiť na exteriérová trieda pre žiakov.
Táto časť by mala obsahovať aj také
prvky ako: geologický náučný chodník, experimentálne záhony, vzorové
záhony lúčnych porastov, bylinkové
záhony. Súčasťou vzdelávania je aj
navrhovaný náučný chodník, ktorý vedie cez celý južný areál školy.
PHO vyzbieral na
vinobraní 1130 eur
V minulom čísle MZ sme vás pozývali na návštevu do stánku Parku hrania a oddychu na vinobraní.
Dnes chceme povedať ijednoduché
ĎAKUJEME za podporu. Počas vinobrania sa nám podarilo vyzbierať
1130,- eur, ktoré môžeme použiť na
ďalšie práce pri budovaní PHO na
Vajanského ulici. V stánku PHO
sme vysvetľovali naše plány, ponúkali koláče, hrali sme sa s deťmi a odpovedali na otázky. Mnohí
sa pri našom stánku pristavili preto,
aby nás podporili, prišli aj zvedavci, ktorí neverili, že na vinobraní
naozaj budeme. V sobotu podvečer
sme minuli všetky koláčové odmeny, a tak mamičky-dobrovoľníčky
dopekali koláče na nedeľu. Všetci
brigádnici pracovali zdarma. Koláče piekli aj členovia Klubu dôchodcov pri Mestskom centre sociálnych
služieb v Modre. Vďaka Viedenským pekárňam sme mohli ponúknuť bezlepkové maškrty. Verejnú
zbierku pre PHO nám pomáhali realizovať dobrovoľníci zo SABUŽ
s koordináciou nadácie Revia. Veľmi pekne ďakujeme Modre, že sa
pre PHO našlo na vinobraní miesto.
Ústretovosť vrátime nášmu mestu
naspäť.
Miriam FUŇOVÁ
Ten je riešený výsadbou domácich
druhov stromov a krov. Detské ihrisko nachádzajúce sa v súčasnosti
na ploche bude v budúcnosti premiestnené a bude súčasťou novej
zóny, ktorú plánujú umiestniť bližšie k obom ŠKD. Tretia zóna plánuje využiť doterajšie multifunkčné
ihrisko a vybudovať ďalšie. V ich
blízkosti by mal stáť objekt správy
a údržby, sociálne zariadenia, šatne
a ošetrovňa. Na ploche medzi halou
a multifunkčným ihriskom, v zóne
„urban jungle“ plánuje projekt osadiť skatepark a parkour pre mládež,
pričom prekážky majú slúžiť na tréning sily, rýchlosti a koordinácie. Severnú fasádu športovej haly navrhuje
využiť Ing. D. Bartoš ako plochu pre
lezecké športy, tzv. bouldering. Časť
zóny “urban jungle” by sa v zimných mesiacoch pomocou chladiarenského zariadenia mohla premeniť
na klzisko. Poslednou navrhovanou
zónou je zóna hier a oddychu, urče-
ná najmä pre deti školských klubov,
ktoré po skončení vyučovania sa
premiestňujú do areálu ŠKD a svoje voľné popoludnie venujú rôznym
hrám. Návrh počíta s tým, že každý
ŠKD bude mať svoje vlastné certifikované herné prvky (preliezky, šmyklavky, detské lezecké lanové zostavy, trampolína), ako aj spoločenské
exteriérové hry rozvíjajúce myslenie
a zručnosť (ruské kolky, exteriérová
šachová plocha, twister).
Samotný projekt počíta s využitím
alternatívnych zdrojov energie: solárnej či veternej, ako aj s použitím
lokálnych zdrojov vody (studňová),
či dnes už samozrejmým kompostovaním biologického odpadu. Projekt
je v štádiu rozpracovania, a práve toto pracovné stretnutie vyvolalo mnoho ďalších nápadov a názorov, ktoré
by mali zúčastnení doručiť do konca
októbra mestu Modra na pripomienkovanie a zapracovanie.
(jk)
Vizualizácia budúceho areálu pri oboch ZŠ.
Názor občana
Demokracia
na modranský spôsob
Človeče, ak sa chceš zúčastniť zasadnutia mestského zastupiteľstva
v Modre, nech sa páči. Posedíš si
tam zopár hodín a keď náš poslanecký zbor na čele s pani primátorkou schváli aj posledný bod programu zasadnutia, potom sa môžeš
prihlásiť a povedať svoj názor.
Nuž, Modrania, nami zvolení členovia mestskej samosprávy, zrejme očakávajú na záver zasadnutia
mestského zastupiteľstva pochvalu od občana a možno by prijali aj
potlesk a skandovanie prítomných!
Ak by mal niekto iný názor nevadí,
všetko sme schválili a tak to aj bude! Nápadne mi to pripomína totalizmus komunistov za socializmu.
Podľa záverov XXVI zjazdu KSSZ
(Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu) a následne podľa záverov
XVI zjazdu KSČ (Komunistickej
strany Československa) budeme
budovať našu rozvinutú socialistickú spoločnosť! Podľa uznesenia
mestského zastupiteľstva v Modre
budeme riadiť a zveľaďovať naše
mesto, či sa vám to páči alebo nie!
No a toto je zasa čo?
Ivan BOJKOVSKÝ
Foto: D. Bartoš
6
MODRANSKÉ ZVESTI
Hypoteka do 24h 187x260.indd 1
7
10.10.2011 13:31
MODRANSKÉ ZVESTI
8
Ako ďalej
Doriešenie dopravnej situácie v Modre
Bezprostredným podnetom na napísanie tohto článku je začiatok prác na Dopravnom
genereli BSK, ktorý mnoho napovie o cieľovej a tranzitnej doprave v Modre, ktorá v súčasnosti prevažuje smerom na Modru – Královú - Harmóniu s dramatickým poklesom
tranzitnej dopravy za Kráľovou v oboch smeroch na Trstín i Trnavu. Tento stav však
do budúcnosti nemusí býť trvalý, vychádzajúc z obrovských rozvojových plôch navrhovaných na terénnej terase na východ až juhovýchod Modry tzv. Malých a Veľkých hlín
o celkovej výmere cca 180 ha, ako aj z hľadiska potvrdenej urbanizačnej osy I. kategórie
Bratislava-Pezinok-Modra-Trnava v Koncepcii územného rozvoja Slovenska.
Platný Územný plán Modry však ako keby dopravne riešil iba jeden smer urbanizácie a to smerom na Královú, veľké rozvojové plochy na východe jednoducho nepripojil na Modru a ani na
rýchlostnú komunikáciu navrhovanú viesť od
Pezinka-Bratislavy, cez intravilán mesta a z časti chránením údolím Stoličného potoka na križovatku pred Královou-Harmóniou. V tejto súvislosti nové vedenie tejto komunikácie sa doslova
ponúka viesť medzi Modrou a Veľkými hlinami,
do miest bývalého smetiska, kde by sa mala ukončiť a rozdeliť na priamejší smer Trnavu, zbernú
odbočku vedenú po hornej hrane Mestských zahumeníc až ku križovatke pred Kráľovou-Harmóniou /lenže zo západnej strany VÚL/ a na druhej
strane zasa by sa mali priamo pripojiť Veľké hliny. Ďalším nepriaznivým a traumatizujúcim počinom územného plánu bolo akési tabuizovanie exponovanej terasovej lokality po východnej strane
mestských hradieb a vinárskej školy - Mestských
Výzva pre
mladých
O peniazoch môžeš rozhodovať
aj ty! Grantový
program Filfriends:
Mladí filantropi pokračuje ďalším ročníkom s novým balíkom peňazí pre
projekty mladých. Ak máš vek
12 až 25 rokov a chuť naučiť sa
ako funguje tretí sektor, ako sa
tvoria projekty, ako treba pripraviť komunikačný plán a zároveň
máš záujem rozhodovať o tom,
ktoré projekty sa vo tvojom okolí budú realizovať, ozvi sa na [email protected] do 30. 11. 2011.
Informácie o predchádzajúcich
ročníkoch nájdeš na http://www.
filfriends.wbl.sk alebo na fb
Filfriends: MLADÍ FILANTROPI. Podporuje nás REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia,
Nadácia SPP a Asociácia komunitných nadácií Slovenska.
(mf, revia)
zahumeníc, s nepripustením žiadnej výstavby,
okrem náhradného cintorína /čo je mimochodom
príznačne ako urobiť zo živého mesta mŕtvy skanzen/. Táto lokalita okrem toho, že by mohla vyvážiť excentrickú polohu historického jadra a zároveň centra mesta, sa doslova ponúka na doriešenie
centrálnych parkových úprav - visutých záhrad,
pri zámku hradbách a chránených oskorušiach,
spolu s centrálnou vybavenosťou pri vinárskej
škole /v miestach navrhovaného cintorína/, na terase nad zámkom s vyhliadkovou reštauráciou,
záchytnými parkoviskami a tiež atraktívnou rodinnou terasovou zástavbou na kľuč a to všetko
na základe možnej overovacej urbanistickej štúdie, ktorá však hneď na začiatku bola zablokovaná, práve z dôvodov dopravnej nedoriešenosti
Modry. Určité nádeje, v doriešení tejto dopravnej
problematiky, sa neskôr vkladali do urbanistickej
štúdie tzv. Novej tvári mesta Modra, avšak nestalo
sa tak a za veľké peniaze sa tu len zopakoval plat-
ný územný plán so všetkými koncepčnými chybami, urbanistickými školskými cvičeniami ako zastavať v alternatívach plochy Malých a Veľkých
hlín a tiež celkom znehodnotiť exponovanú plochu Mestských záhumeníc vedením zbernej komunikácie - predĺžením Šúrskej ulice tzv. Malého
zberného obchvatu, krížom až na križovatku pred
Kráľovou-Harmóniou. Nikto z kompetentných, sa
však nad štúdiou nepozastavil a nenechal ju prepracovať (snáď by sme sa mali o to pokúsiť teraz). Mimochodom myšlienka tzv. Malého zberného obchvatu je stará a hlavne by umožnila riešiť
tranzitnú dopravu v predstihu pred dotiahnutým
rýchlostnej komunikácie od Bratislavy-Pezinka,
ktorá sa nevedno kedy bude realizovať. V tejto súvislosti je treba predĺžiť súčasnú Šúrsku ulicu až
po mnou navrhovanú tranzitnú odbočku na Královú-Trstín,a je možné v predstihu realizovať Malý
zberný obchvat Modry a tak ochrániť Historické
jadro od ťažkej tranzitnej dopravy. Do týchto úvah
o doprave patrí aj dovedenie ľahkej regionálnej
železnice, najlepšie po uvoľnenej trase pôvodnej
rýchlostnej komunikácie do Modry a až do centra Veľkých hlín (prípadne ďalej), čo je technicky
možné, s max. stúpaním v oblúkoch cca 3,5%.
Záverom by som chcel znova upozorniť na príležitosť zasiahnuť do rozpracovaného Dopravného generelu BSK, a tak pohnúť túto nedoriešenú
dopravnú problematiku v Modre dopredu, aj za
prispenia spracovateľov Územného plánu BSK,
inak totiž hrozí že sa znovu prevezme „platný
Územný plán Modry“ so všetkými koncepčnými
chybami. Ing. Arch. Eman KOLLÁR
Aj takí sú... II.
Pred časom titulok môjho 1. príspevku vyjadroval pozitívnu skúsenosť s ochotnými rodičmi z Modry,
ktorí na vlastné náklady zabezpečili dopravu detí účinkujúcich v divadelnom predstavení našej žiačky,
víťazky krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti. Boli to pre
nás cudzí ľudia a veľmi milo nás
tým prekvapili. O to viac nás, avšak nemilo, prekvapilo tohtoročné
odmietnutie učiteliek MŠ Kalinčiakova Modra, realizovať v tejto MŠ
priebežnú pedagogickú prax našich
žiačok. Toto sklamanie je znásobené
skutočnosťou, že naša spolupráca so
všetkými MŠ v Modre má dlhoročnú tradíciu a vždy sa zakladala na
korektných vzájomných vzťahoch.
Je priam zarážajúce, že spomínaní
rodičia ako laici prejavili viac pochopenia pre spoluprácu s našou
školou, ako odborníčky /mimochodom zväčša absolventky našej školy/, ktoré vedia, že bez absolvovania
odbornej praxe nie je možné získať
potrebnú kvalifikáciu. Zarážajú-
ci je aj dôvod, pre ktorý našu dlhoročnú spoluprácu MŠ Kalinčiakova
ukončila. Nezodpovedajúce finančné ohodnotenie. Možno si poviete
„veď to má logiku“. Pre laika určite,
ale tí, ktorí vidíte do rezortu školstva aspoň trochu, viete, že v ňom
máme neadekvátne finančné ohodnotenie, bohužiaľ, všetci. Povolanie
učiteľ, vychovávateľ sa totiž nerobí
pre peniaze, ale pre lásku k deťom.
Keby pre peniaze, tak sme už dávno zmenili zamestnanie! Problém
je tiež v tom, že aj keby sme chceli, peniaze na prax nám nie sú naším
zriaďovateľom prideľované v takej
výške, akú by si naše kolegyne predstavovali, a teda nemáme šancu splniť požiadavku MŠ Kalinčiakova.
Najmä ak je taká nereálna „pod sto
eur mesačne nejdeme“. Takto nám
to bolo prezentované na pracovnom
stretnutí. Preto nám nie je jasné, prečo sa tento finančný dôvod zrazu
zmenil na celkom iný, ktorý sa šíri
po Modre. Vraj žiačky našej školy
sú slabo pripravené, nezodpovedné
a málo tvorivé. Nechce sa mi veriť,
že kritiku vypustili samotné učiteľky (skôr mi ako autor pripadá „jedna pani povedala“), pretože každá
učiteľka vie, že práve prax slúži na
vytváranie pedagogických zručností
a že tvorivosť je prvok pedagogického majstrovstva, ku ktorému vedie
dlhá cesta a nie pozícia praktikantky. A čo sa týka nezodpovednosti, tá
je častým prejavom nielen mládeže,
ale aj dospelých.
Sme vďační pani učiteľkám z MŠ
SNP a MŠ Sládkovičova, ktoré aj
za minimálne finančné ohodnotenie prejavili maximálne pochopenie
a umožnili našim žiačkam pripraviť
sa prakticky na svoje náročné povolanie v ich MŠ. Je to pani riaditeľka
A. Jedličková – MŠ SNP, pani učiteľky Mgr. J. Brisudová a L. Ondrejkovičová z MŠ SNP a Z. Vlasáková
z MŠ Sládkovičova. Som presvedčená, že tieto pani učiteľky vnímajú
prácu cvičnej učiteľky nie cez peniaze, ale cez pocit, že je cťou byť cvičnou učiteľkou v Modre, ktorá sa hrdí
tým, že je mestom škôl. Verím, že to
tak zostane aj v budúcnosti.
Mgr. Jana JUROVČÁKOVÁ
MODRANSKÉ ZVESTI
Názor
Sme dediči Štúrovho odkazu?
Súčasťou „spomínaňja“ na veľkého Ludevíta Štúra, ktorý odpočíva na modranskom cintoríne bola aj veľmi podnetná diskusia historikov, zameraná na Štúrov odkaz dnešku. Môj článok je poďakovaním pani PhDr. Oľge Pavúkovej za jej výstižný
článok v májových Zvestiach, ako aj pani riaditeľke SNM-MĽŠ
PhDr. Viere Jančovičovej a všetkým tým, čo októbrové podujatie v sobotu 8. októbra pripravili.
Ak sa niekto cíti byť historikom,
tak musí dejiny skúmať objektívne a vecne. Ak o dejinách
hovorí človek ovplyvnený určitou ideológiou, na ktorú si dejinné fakty prispôsobuje, tak to
nie je historik, ale interpretátor
histórie. Ďalšia možnosť je, obvykle účelovo, prepliesť historické fakty rôznymi mýtmi a to
niekedy tak dokonale, že čitateľovi je ťažko rozpoznať čo sú
fakty a čo mýty. Na Slovensku
bohužiaľ máme poskromne historikov, ale interpretátori a mýtotvorcovia sa akosi premnožili.
Každá komunita, hlavne etnická,
konfesiálna a politická potrebuje aj mýty. Ale treba zreteľne vymedziť čo je historický fakt a čo
mýtus. Aj samotné mýty môžu
byť povznášajúce, mobilizujúce
v určitých situáciách, ale aj zavádzajúce, lživé, sledujúce určité parciálne ciele mocenských
skupín, až mýty primitívne z duchovného suterénu. My sa niekedy veľmi ľahko vzdávame svojej
histórie. Uhorsko venujeme Orbánovi (a on si veľmi rád z neho urobí új maďarorság), akoby
ani svojho času primas uhorský
kardinál Rudnay nebol povedal
Slavus sum, Slavus ero. Československý štát venujeme aj s federálnou vlajkou bratom Čechom. Neprekáža nám, že prvý
prezident štátu, ktorý síce nebol
ani po sociálnej, ani po etnickej stránke dokonalým (ale bol
jediným ostrovom demokracie
v obkľúčení totalitnými diktatúrami) sa viac cítil Moravským
Slovákom, než Čechom. Ostatne
mesto Modra má stále nesplatený dlh voči tejto veľkej postave
našich dejín. V II. svetovej vojne nešlo len o otázky politického
zápasu, ale aj o existenčné otázky prežitia Slovanov, Lužickými
Srbmi počnúc a Rusmi končiac.
V Povstaní Golianova a Viestova
povstalecká armáda sa vyhlásila
za Prvú československú armádu
na Slovensku a legitimizovala
tak Beneša ako hlavného veliteľa
Kúzlo troch orieškov
vyčarilo úsmev
Radosť v očiach, úsmev na tvári a srdiečko prehriate láskou.
Takto spokojne pôsobili naše babky a dedkovia pri sledovaní muzikálového predstavenia Základnej umeleckej školy v Modre. Od
najmenších žiakov až po mladé
dámy a pánov z vyšších ročníkov,
všetci s veľkým nasadením
a otvoreným srdcom prednášali
známe melódie zo starých
českých filmov a muzikálov,
ktoré sú pre seniorov dobre
známe. Rozprávkovú atmosféru
dotvorili maľované kulisy, ktoré
vyrobili žiaci výtvarného odboru
pod vedením p. uč. T. Šulíkovej.
Malé divadielko ku každej piesni
vytvorilo pastvu pre oči vďaka
pestrým
kostýmom.
Hlavnú
taktovku nad celým dianím držala
v rukách hlasová pedagogička,
p. uč. J. Neščáková. Noblesnou
korunkou nad podujatím bol
príhovor pani primátorky mesta
Modry, Ing. Arch. H. Hlubockej.
Ďakujem všetkým, ktorí vložili
kus srdca do troch orieškov. Vďaka
vám sme odchádzali s pocitom
spolupatričnosti
a dobroty
vzťahu medzi mladšou a staršou
generáciou.
Lýdia CIBULOVÁ,
riaditeľka ZUŠ
brannej moci. Alexandra Dubčeka sme si uctili križovatkou pred
Vodným vrchov v Bratislave.
V Modre, ako vo väčšine slovenských miest sa mu nedostalo ani
toho. Sme celkom spokojní, keď
počúvame že „za všechno muže
Husák“ a nie tí pražskí ortodoxní jastraby. A takto sa učia aj tí,
ktorí sa narodili ďaleko po návrate v r. 1989. A pritom vzlykáme, ako nám kto kedy v dejinách
ubližoval. Vráťme sa však o tisíc
rokov späť. 5. júla slávime ako
spomienku na byzantskú misiu
Konštantína a Metoda na Veľkú
Moravu a 16. augusta si spomíname na zakladateľa Uhorského
štátu Vajka, známeho ako Štefana Kráľa. Je to spomienka na
vyše osemstoročné, relatívne
bezkonfliktné spolužitie Maďarov, Slovákov, Chorvátov, Sikulov, Židov v Uhorskom kráľovstve, ktorého štátny znak okrem
svätoštefanskej koruny obsahuje aj trojvŕšie, mýticky označované ako Tatra, Matra a Fatra,
so symbolom byzantskej misie,
dvojramenným krížom východného kresťanského rítu spolu
s arpádovskými brvnami, ktoré
mimochodom, sú aj súčasťou aj
modranského mestského znaku.
Byzantský kríž ostal ako symbol kresťanstva a Slovanstva
v Uhorskom priestore, aj keď
kresťanstvo sem prišlo už pred –
tým v liturgickej latinskej podobe. Konštantín a Metod urobili
9
vieru zrozumiteľnou pre tunajšie
obyvateľstvo. Urobili v podstate to, čo o tisíc rokov Ján XXIII – obrátili cirkev k ľuďom a to
nie len k veriacim. Tento počin
byzantských bratov bol umocnený aj vytvorením slovanského písma. Toto malo samozrejme
aj politické dôsledky v upevnení moci slovanského kniežaťa
a vo vymedzení veľkomoravského slovanstva voči okoliu. Tu
sa však stretá mýtus s historickou pravdou. Ďalší vývoj viedol
k udomácneniu latinčiny nielen
v liturgii, ale aj v sekulárnom životnom prostredí na území Uhosrka až do Petrovičovej a Košútovej revolúcie, do obdobia
nezhôd so štúrovcami a nadvlády
maďarstva a maďarčiny v Uhorskom priestore. Za to však Štefan
Kráľ, neskôr cirkvou vyhlásený
za svätého, nemôže. Bol nielen
zjednotiteľom maďarských kmeňov, ale aj tvorcom mnohonárodnostného štátu. Bol panovníkom,
šíriteľom nie vždy kresťanským
spôsobom, bol človekom svojej
doby. Jeho kostol v našom meste
stojí, temer symbolicky, v strede
Štúrovej ulice. Akosi bokom záujmu historikov aj politikov ostalo výročie Memoranda národa
slovenského, základného to dokumentu, ktorým štúrovci proklamovali Slovákov za moderný
európsky národ, ktorý je prameňom slovenskej štátnosti.
Ing. Viktor PETRAKOVIČ
Violončelová jeseň
v našom meste
Farby lístia stromov lemujúcich
modranské uličky nabrali nádych
jesene. Mäkké a hrejivé odtiene
jesennej palety prinášajú aj melódie pripravovaného koncertu,
ktorý ZUŠ v Modre uvádza ako
pozvánku na 1. ročník celoslovenskej súťaže pre ZUŠ v hre na
violončelo.
Tento prenádherný inštrument
spievajúci všetkými farbami jesene zaznie pod prstami detí Základných umeleckých škôl zo
všetkých kútov Slovenska. Práve
takouto promenádou talentov sa
budeme snažiť prilákať na 1. ročník súťaže čo najväčšie množstvo
súťažiacich. Aj prostredníctvom
detí zapálených pre hru na violončelo a vzájomnú konfrontáciu
sa mesto Modra zapíše k miestam
pravidelných umeleckých súťažných podujatí. Srdečne Vás pozývame na podvečer strávený
v kruhu hrejivého pocitu jesennej melanchólie vytvorený tónmi
violončela. Koncert sa uskutoční dňa 11.11.2011 o 18,00 hod.
v Sobášnej sieni mesta Modra
na Súkenníckej ulici. Okrem detí
ZUŠ z celého Slovenska vystúpia
aj renomovaní umelci: Ján Slávik
– violončelo a Daniela Varínska –
klavír. Všetci ste vítaní!
Lýdia CIBULOVÁ,
riaditeľka ZUŠ
MODRANSKÉ ZVESTI
10
Poďakovanie organizátorov
Slávnosť hliny 2011
Členovia Modranskej Besedy by radi poďakovali všetkým priateľom a partnerom za finančnú, technickú, organizačnú a osobnú pomoc pri organizovaní tohtoročného podujatia Slávnosť hliny, bez ktorých by sa podujatie neuskutočnilo v takej podobe,
v akej sme ho mali možnosť zažiť.
V tomto roku bolo hlavným organizátorom a našim hlavným
partnerom SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a preto naša vďaka patrí predovšetkým pani riaditeľke múzea, PhDr. Viere
Jančovičovej a pani zástupkyni
PhDr. Beáte Mihalkovičovej. Keramický jarmok aj so sprievodnými podujatiami a kultúrnym
programom významne podporili:
Mesto Modra, Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre s pani
riaditeľkou PhDr. Annou Píchovou, Slovenská ľudová majolika
Modra, Hotel Majolika, OZ Kraľovan, IGES s.r.o., TV Pezinok,
Via Harmonia, Vincúr Modra, Víno Miroslav Dudo, Víno Kmeťo,
Pekáreň BIOLKA. Osobitná vďaka za nezištnú pomoc patrí majstrovi Mariánovi Liškovi, man-
želom Lennerovcom a ĽUSK-u
z Kráľovej, Ľubošovi Šimonovičovi, Jozefovi Šimečkovi, bratom
Zigovcom s rodinami, Emilovi
Majnholdovi, Igorovi Mesíkovi,
Pavlovi Šima-Juričkovi, Braňovi
Manákovi, Rmanovi Zelanyovi,
Martinovi Motáčkovi, Jakubovi
Liškovi, Petrovi Cpinovi, Jurajovi Peržovi, Janovi Jašekovi, Artúrovi Soldánovi, rodine Bibzovej,
pani Branislave Mruškovičovej,
Ivete Krčmárovej, Oľge a Františkovi Petrakovičovcom, rodine
Strelingerovej, Gabike Krištofíkovej, Blanke Nemčekovej, Renáte Machatovej, Ivane Majdovej,
pánovi Baumgartnerovi, Michalovi Petríkovi, Milovi Kľúčikovi, Bohúšovi Hornáčkovi, Zuzke
Knetigovej, Zuzane Somorovskej,
Robovi Bezákovi, pánovi Petrovi
Bittnerovi, detskému folklórne-
mu súboru Magdalénka, pánovi
Milanovi Chorvátikovi, modranským skautom, Vilovi Vladovi.
Modranským kvetinárkam ďakujeme za vyzdobenie tribúny, všetkým modranským, kralovanským
a vinosadským cukrárkam za darované koláčiky do už tradičnej
burzy. Výťažok z predaja koláčov použijeme na opravu hrobov
významných modranských keramikárov pochovaných na modranskom cintoríne Jozefa Mičku
a Heřmana Landsfelda. Novinkou
a spestrením v tomto roku bola
spoluúčasť modranských reštaurácii a cukrárni: Hotel Majolika,
Reštaurácia Landsfeld, ... v uličke - VÍNO CAFFE BARÍK, Vináreň u Ludvika, Reštaurácia Club
MKM, Reštaurácia U Richtára,
Reštaurácia u Rybárov, Kaviareň
a cukráreň Roma, Kaviareň a čajovňa, MUSIQUE CLUB GALERIE, čim sa podujatie rozšírilo aj
mimo Súkennícku ulicu.Vďaka
patrí aj všetkým aktívnym účastníkom alegorického hrnčiarskeho
sprievodu. Za technickú pomoc
O hrnčiarskom cechu
Poďakovanie za Slávnosti hliny
OZ Kraľovan ako jeden zo spoluorganizátorov septembrovej Slávnosti hliny sa prezentoval
dvoma pásmami s tematikou hrnčiarstva. Pod režisérsku taktovku a kostýmy oboch predstavení sa podpísala Elena Lennerová. V pásme Kopání hliny sme pri tvorbe scenára využili dostupné historické materiály od Heřmana Landsfielda. Diváci mali možnosť vidieť celý proces
neľahkej práce hrnčiara, od kopania hliny, cez pálenie až po finálny výrobok.
Hlina sa voľakedy v Modre kopávala okolo Veľkej noci vo Vlčom jarku a na Dráhach, pri poľnej
ceste vedúcej z Vištuka smerom k Modre. Nebolo bagrov ani poľných železníc, kopalo sa ručne. Akú hlinu si džbankár na jar nakopal, z takej
musel celý rok robiť. Džbankárske vrštate mávali typických škriatkov. Bývali to malí mužíci s dlhými fúzami, so zvláštnou čapicou, priliehavými
nohavicami a v džbankárskych pantofliach. Dobrí
škriatkovia pomohli majstrovi v noci niečo vytočit
na kruhu a obracali misky a taniere na policiach,
aby sa nepokrivili. Zlí zase z políc zhadzovali surové džbánky a pomiešali vo výklenku farby. Aby
sa hrnčiarovi práca darila, nikdy nesmela prísť
pred čelesno žena, pretože by sa pobili všetky misy a džbány. Na záver hrnčiarski majstri vyprevadili staršieho tovariša na vandrovku. Sobotný večer patril Hrnčiarskej labovke, zasadnutiu cechu
modranských hrnčiarov a keramikárov. Základom
cechu boli štatúty (reguly, poriadok), čiže artiku-
ly schválené vrchnosťou. Jadro tvorili body, ktoré
sa väčšinou týkali organizácie práce a vymedzenia jednotlivých vzťahov. Artikuly schvaľoval panovník, prípadne vrchnosť a boli podmienkou na
právne uzákonenie cechu ako organizácie. Okrem
príslušníkov cechu nesmel nikto vykonávať príslušné remeslo v rámci mesta. Cech mal cechový
znak, zástavu, pečatidlo s obrazom patróna a cechovú truhlicu, v ktorej boli opatrované cechové
artikuly, privilégiá, cechové knihy, výučné a majstrovské listy, vandrovné knižky, pečatidlá... Otvorením cechovej truhly sa začínala a jej zatvorením
končila schôdza cechu. V jej blízkosti sa nesmelo neslušne správať, piť, fajčiť, hrať karty, hádať
sa. Podmienkou k vytvoreniu cechu bol predpoklad aspoň troch príslušníkov niektorého remesla v meste. Bez potvrdeného štatútu cech nebol
považovaný za právoplatný a takíto živnostníci
tzv. fušeri, mali zakázaný predaj, ich výrobky sa
mali bez náhrady zhabať a mohli byť aj vykáza-
ďakujeme prednostovi mestského úradu Mariánovi Barkáčovi
a pánovi Viliamovi Bartošovi,
ako aj všetkým ochotným zamestnancom mestského úradu. Klubu dôchodcov, Mestskému centru
sociálnych služieb v Modre a pani riaditeľke Mgr. Janke Machalovej patrí vďaka za poskytnutie
priestorov. Za súčinnosť a ochotu pri organizácii ďakujeme aj
riaditeľovi Mestského kultúrneho strediska Modra Miroslavovi
Holzmannovi. Pri ďakovaní nemožno obísť ani obyvateľov Súkenníckej ulice, ktorí boli nielen
ústretoví a zhovievaví, ale dokonca mnohí sa aktívne do podujatia
aj zapojili, čo nás veľmi teší. Ak
sme pozabudli niekoho spomenúť,
úprimne sa ospravedlňujeme a ešte raz veľké ĎAKUJEME!
Slávnosť hliny je nielen podujatím Modranskej Besedy, je oslavou modranskej keramiky a tá
patrí celej Modre, preto nás všetky postrehy, nápady a pomoc vždy
potešia!
Ešte raz za nás organizátorov ďakujeme a tešíme sa na štvrtý ročník našej i Vašej Slávnosti hliny!
Juraj PETRAKOVIČ,
Modranská beseda
ní z mesta. Poslaním cechu bolo brániť a zastupovať záujmy svojich členov voči magistrátom miest
prípadne feudálnym pánom. Na čele bol cechmajster, ktorý bol volený ostatnými majstrami cechu
každý rok. Príslušníci cechov mali v kostoloch
privilegované miesta, ktoré boli označené cechovou zástavou. Bez členstva v cechu sa remeslo
nesmelo vykonávať. Cechy mohli obmedzovať
a zakazovať dovoz cudzieho tovaru. Po zasadnutí
cechu sa jeho členovia vydali v ústrety historickému sprievodu. Moje úprimné poďakovanie patrí
všetkým, ktorí boli ochotní obetovať svoj čas,
a pripraviť pre divákov sobotný program. V jednotlivých úlohách sa predstavili: Baláž Stanislav,
Bartošová Vlasta, Blaho Pavol, Bartálošová Helena, Hornáčková Božena, Horváthová Anna, Hýllová Katarína, Hýllová Zuzana, Ješko Lukáš, Kľúčik Jozef, Konigová Nataša, Lančarič Ladislav,
Lančaričová Zuzana, Lenner Peter, Lennerová
Elena, Lennerová Ivana, Liberčanová Lýdia, Mihalkovič Jozef, Odler Róbert, Osuská Jana, Ružeková Mária, Slaboňová Dana, Špergel Ferdinand.
Vo večernom sprievode účinkovali aj za OZ Kraľovan: Balážová Monika, Balážová Magdalénka,
Bartoš Peter, Dudová Natália, Kľúčiková Lucia,
Košnárová Barbora a Sobotová Anna. Na záver
dovoľte mi poďakovať sa vám divákom. Vaše pozitívne reakcie nás úprimne potešili a povzbudili
do ďalšej ochotníckej práce.
Ivana LENNEROVÁ (red, krátené)
MODRANSKÉ ZVESTI
Spoločenská
kronika
Narodili sa
Holekši Patrik
Chwastek Mia
Liberčan Samuel
Malík Pavel
Pecha Sebastián
Opustili nás
16. 9.
21. 9.
29. 9.
30. 9.
27. 9.
Glasová Klotilda, 87r.
4. 9.
RNDr. Holigán Michal, 75r. 13. 9.
Valovičová Alojzia, 86r.
14. 9.
Hečko Viliam, 60r.
21. 9.
Masarovičová Mária, 91r. 23. 9.
Špánik Ľudovít, 92r.
29. 9.
Jubilanti
100-ročná
Kšiňanová Emília
85-ročná
Kišoňová Jozefína
80-roční
Durgala Ivan
Lipárová Mária
14. 10.
6. 10.
19. 10.
10. 10.
Žofiak Ľudovít
27. 10.
75-roční
Bednarovská Elena
9. 10.
Bílik František
3. 10.
Ing. Mrázová Mária
18. 10.
Stankovská Mária
18. 10.
70-roční
Bartošová Mariana
12. 10.
Biharyová Mária
20. 10.
Hanúsková Mária
16. 10.
Ponický Tibor
29. 10.
Trajdová Ružena
5. 10.
Václavíková Anna
15. 10.
Valachová Agneša
20. 10.
Eva HORVÁTHOVÁ, ev. obyv.
Zosobášili sa
Roman Imriška
a Ing. K. Petrakovičová
17. 9.
Pavol Lenner
a Silvia Bacigálová
24. 9.
Dušan Herda
a Jarmila Kovačovičová
8. 10.
Eva HORNÁČKOVÁ, (red)
Namiesto kytice
pre Milana Osuského
Navždy od nás odišiel bývalý konateľ Lesov Modra Milan
Osuský. Patrí mu poďakovanie
za jeho prácu, ktorou sa snažil,
aby prosperovali Lesy a aby sa
zveľaďoval majetok mesta. Urobil toho veľa. Napríklad zrekonštruoval sídlo firmy, ktoré potom
mesto mohlo predať a získať tak
financie do rozpočtu. Vybudoval pílu v starej kotolni, aby sa
drevo zhodnocovalo, mal ďalšie
plány v rozširovaní výroby. Je-
ho nedobrovoľným odchodom sa
bohužiaľ píla rozpredala a objekt
starej kotolne chátra. A dalo by sa
toho vymenovať ešte viac. My,
ktorí sme mali možnosť s ním
spolupracovať, sme ho poznali
ako veľmi šikovného ambiciózneho a zodpovedného človeka.
Musel odísť z Modry a nakoniec
ho premohla aj zákerná choroba. Milan budeš nám chýbať! Za
Tvojich kamarátov a známych sa
Maja KIŠONOVÁ
lúči:
Nová prevádzka
l Kozmetické služby Božena Maderičová BOBA, Štúrova 97.
Katarína HAVARIKOVÁ
Znovuotvorená prevádzka
Vinohradnícky dom u Šebov, Štúrova 108. Katarína HAVARIKOVÁ
l 11
Nezabudneme
Zatvorili sa oči, utíchol hlas, dotĺklo srdce, ktoré tak
veľmi túžili biť, no nečakane pretrhla sa životná niť.
Dňa 10. 10. 2011 uplynul rok, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko, svokor, brat Miroslav
Cíferský. S láskou a úctou spomína celá rodina.
Tichá spomienka
Dňa 6. 10. 2011 uplynul rok od smrti nášho drahého
manžela, otca, dedka a svokra Mariana Slobodu. Kto
ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Mária, syn Marian a dcéra Iveta s rodinami.
Nezabudneme
Dňa 2. 11. 2011 bude 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko Bohumil Dudo. S láskou a úctou spomína manželka, dcéra
a syn s rodinami a ostatní príbuzní.
Spomíname
V neznámy svet odišiel si spať. Zaplakal každý, kto
ťa mal rád. Sú slová, ktoré ti už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme, sú okamihy, na ktoré s láskou spomíname. Dňa 20. 10. 2011 uplynul 1
rok, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, dedko,
brat, švagor Stanislav Čeliga. S láskou spomína manželka a deti s rodinami. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. „Odpočinutie večné daj mu Pane.“
Spomienka
Dňa 18. 10. 2011 uplynul 1 rok od smrti nášho drahého Jozefa Bednarovského. Spomína manželka Elena, deti Dušan a Alena s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou mamou,
babkou a prababkou Gabrielou Čvirikovou rod. Kočiovou na poslednej ceste. Ďakujeme za prejavenie
sústrasti a kvetinové dary.
Zo srdca ďakujeme p. riaditeľke J. Machalovej a celému kolektívu
MsCSS za obetavú a príkladnú starostlivosť o našu mamu.
S úctou ďakuje smútiaca rodina.
Nezabudneme
Spomíname
Dňa 6. októbra uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil nás milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Karol Vizina. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Spomína manželka Irena
a ostatná rodina.
Dňa 9. 11. 2011 uplynie 15 rokov, čo nás opustil náš
manžel, otec, dedko Ján Krchník, dňa 24. 10. 2011
by sa dožil 83 rokov. S láskou na neho spomínajú
manželka, synovia a dcéra s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
MODRANSKÉ ZVESTI
12
Stretnutia
Darina Lichnerová.
Darina Lichnerová
Narodila sa roku 1949 v Dolných
Orešanoch. Po maturite začala študovať na Pedagogickej fakulte UK
v Trnave. Túžba po vzdelaní v oblasti textilnej tvorby ju priviedla po
úspešne ukončenom 1. ročníku v roku 1969 na Školský ústav umeleckej výroby v Prahe. Bolo to náročné
nadstavbové umelecko-priemyslové
štúdium, vysokej kvality. Ukončila
ho odbornou prácou a záverečnými skúškami. Po návrate do Trnavy
úspešne absolvovala PdFUK.
Darina Lichnerová sa venuje všetkým textilným technikám, v ktorých môže uplatniť svoju tvorivosť
a novátorské prístupy. V začiatkoch
to bolo makramé. Vyväzované obrazy vyzdvihuje z plochy do priestoru v reliéfe, neskôr pridáva nite rôznych prírodných farieb, ktorými
obohacuje výraz. Využíva pohyb
medzi farbou, rôznorodou štruktúrou a plastickými tvarmi. Ako
stúpali nároky na vlastnú tvorbu
s vnútornou potrebou vyjadriť stále zložitejšie a hlbšie myšlienkové
obrazce, sústreďuje sa viac na paličkovanú čipku. Tradičný ľudový
motív pretvára do nových výrazových foriem a farebných kombinácií. Vznikajú moderné kompozície,
ktoré rovnako ako diela vytvorené
kombináciou techník, pôsobia svojou dynamickou harmóniou. Rôzne
techniky, materiály, farebné valéry
v plochách i priestorových skladbách sú hravé a výrazovo silné. Autorka sa venuje i pletenine. Svetre
a paletá ako samostatné výtvarné
artefakty sú spracovávané špeciálnou technikou. Svoj talent uplatnila i v monumentálnych realizáciách.
Podľa návrhu Ing. Arch V. Grus-
Budovanie bezbariérovosti
Mestské centrum sociálnych služieb Modra poskytuje viaceré
druhy sociálnych služieb pre seniorov, občanov odkázaných na pomoc inej osoby, občanov v hmotnej
alebo sociálnej núdzi. Klienti majú
možnosť využívať služby jedálne
(stravovanie a dovoz obeda), útulku
(pre dospelých), zariadenia núdzového bývania (pre osamelých rodičov s deťmi), denného centra (klub
dôchodcov), opatrovateľskej služby
v domácnosti, denného stacionára („škôlka pre seniorov“) a dvoch
zariadení opatrovateľskej služby.
V roku 2012 plánujeme spustiť
prepravnú službu, ktorá bude slúžiť občanom s nepriaznivým zdravotným stavom ako kontakt s vonkajším prostredím (napr. odvoz na
lekárske vyšetrenia, atď.). V zariadení pribúdajú klienti čiastočne alebo úplne imobilní, bolo nevyhnutné sa tejto skutočnosti prispôsobiť.
Postupne boli zaobstarané polohovateľné postele, antidekubitné matrace a pomôcky slúžiace pri hygiene a rehabilitácii, bola zakúpená
pomôcka, ktorá pomáha personálu
pri manipulácii s imobilnými. Pomocou nej a bez neúmernej záťaže
obsluhujúceho personálu je možné
priamo na lôžku vykonať potrebnú
hygienu, premiestniť z lôžka, kresla či invalidného vozíka. Samotný
klient sa tak vyhne ťažkej fyzickej, ale i psychickej situácii a nehumánnemu procesu potierajúcemu
ľudskú dôstojnosť. V roku 2011, aj
vďaka podpore Mesta Modra, MsZ
Modra a Sociálnej komisii pri MsZ,
pokračuje budovanie bezbariérovosti. V mesiaci september bol vybudovaný nesmierne potrebný bezbariérový vstup. Ocenili ho klienti,
zamestnanci, rodinní príslušníci
i ošetrovatelia RZP. Bolo vytvorené priame prepojenie medzi izbou
imobilných a kúpeľňou. Okrem
toho, že bezbariérovosť zariadenia
opatrovateľskej služby zásadným
spôsobom ovplyvňuje každodenný
život klientov, je jedným z predpokladov napĺňania štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb
v súlade so zákonom č. 448/2008
o sociálnych službách.
Mgr. J. MACHALOVÁ (krátené)
foto: JAK
Textilné vlákno patrí oddávna do okruhu záujmov ženy. Na prácu s ním
je potrebný láskavý vzťah k materiálu, aj k prírode z ktorej pochádza,
ale tiež pokoj, sústredenie, citlivosť, tvorivosť a až nepredstaviteľnú trpezlivosť. A taká je i Mgr. Darina Lichnerová, rod. Hollanová.
ku vyhotovila scénu k 25. Výročiu
SĽUK-u. Realizovala i výtvarné návrhy maliarky Margity Štrbíkovej
pre svadobné miestnosti v Rohožníku a v Juri nad Hronom. Monumentálnym prácam dodala svojim
osobitým spracovaním silný výraz
a nenapodobniteľnú poéziu. Prvú
samostatnú výstavu mala autorka v roku 1975 v Galérii Cypriána
Majerníka v Bratislave. Pokračovala prezentáciami v ďalších mestách
na Slovensku i v cudzine: Trnava,
Piešťany, Berlín, Dánsko, litovský
Vilnius, belgické družobné mesto
Overijse a inde. Zúčastňuje sa výstav ÚĽUV- u a výstav programovo
zameraných na paličkovanú čipku
a textilnú tvorbu.
Už trinásty rok organizuje v letných mesiacoch vo svojom ateliéri
letnú školu textilného remesla pre
deti. Za krásnym dielom autorky je
obrovské množstvo práce, trpezlivosti, technickej zručnosti, poznanie špecifických vlastností materiálu i pracovných pomôcok. Darina
Lichnerová to všetko robí vysoko
profesionálne a tvorivo.
Tamara ŽIŠKOVÁ
Pozvánka
Pamätná tabuľa M. Uhlárikovi
Mesto Modra a Modranská muzeálna spoločnosť pozývajú verejnosť
na spomienkové stretnutie pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule
Milošovi Uhlárikovi – národovcovi, demokratovi a odbojárovi na jeho rodnom dome na Dukelskej ul. č. 5.
Podujatie sa uskutoční v piatok 4.
novembra 2011 Sobášnej miestnosti
v priestoroch Mestského centra
sociálnych služieb na Súkenníckej
ulici. Na svojho otca bude
spomínať Dipl. Ing. Miloš Uhlárik
ml. a rozprávanie bude doplnené
hudobnými a literárnymi vstupmi.
Osobitne si dovoľujeme pozvať
pamätníkov, ktorí si spomínajú na
pána Miloša Uhlárika, či na jeho
rodinu a na ťažké obdobie II. sv.
vojny, aby prišli medzi nás a podelili
sa so svojimi spomienkami.
PROGRAM
16:00 Odhalenie pamätnej tabule
na rodnom dome M. Uhlárika na
Dukelskej ulici
16:30 tSpomienkové stretnutie na
pána Miloša Uhlárika a diskusia
na tému obdobia II. sv. vojny
a protifašistického odboja. (zs, red)
Revia podporuje
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia v rámci svojho grantového
programu prijíma žiadosti o finančnú podporu na dobrovoľnícke projekty neziskového charakteru – priebežne do 30. 11. 2011. Projekty v elektronickej
forme na príslušnom tlačive zašlite na [email protected], majú vyť zrealizované
a vyúčtované do 19. 12. 2011. Konzultácie poskytne kancelária nadácie podľa
telefonického dohovoru na 033/6413011, 0905 960 797. Viac na www.revia.sk.
D. FINKOVÁ
MODRANSKÉ ZVESTI
Od októbrového vydania MZ
sme pre vás – milí čitatelia, pripravili nielen informácie textové
a obrázkové, ale aj relax v podobe krížovky s tajničkou. Veríme,
že vás táto novinka zaujme. Príjemné lúštenie.
V MZ č. 4/2011 sme si zaspomínali v článku A. Petrakovičovej
na telocvičný spolok Sokol, ktorý
pôsobil aj v Modre. Hoci vznikla táto telovýchovno-duchovná
organizácia v Čechách, svojou
myšlienkou oslovila i Slovákov.
Sokolské jednoty sa na Slovensku začali zakladať až po vzniku
Československej republiky, po
roku 1918. Založenie spolku v
Modre inicioval riaditeľ Učiteľského ústavu (1. a 2. časť tajničky) a kníhtlačiar (3. a 4. časť tajničky).
(red)
Autor:
Juraj
Mitošinka
značka
jednotky
hertz
4. časť
tajničky
vtlač,
po česky
vynikajúci
rečník
(kniž.)
tón A
zvýšený
o jeden
poltón
trvanlivé
pečivo,
sušienka
šitím
zhotovila
druh
holuba
s veľkým
hrvolom
príjemne
zúžitkujme
utretie,
odstránenie
utieraním
3. časť
tajničky
preráža
Pomôcky:
hiát, etín,
salit,vtisk,
Anastáz
otvor
(anat.)
herecká
úloha
dával
ochrannú
látku
(do tela)
akože
ten kto
imituje
tmavozelený nerast
natierač,
lakovník
rastom
sa zväčšoval
skratka
leukocytu
živiteľ,
po česky
mäkká
stupnica
skratka
Elektrárne
Nováky
2. časť
tajničky
mužské
meno
pokrivilo
chytá
(expr.)
zaplavuje
hra
o celý
vklad
pokrytí
rapinami
pohľadom
preskúmaj
uhľovodík
väčšina
(kniž.)
krátka
poznámka
americký
herec
priťahuje,
vábi
tadiaľ
tlačová
Pomôcky: Slovenská
filmová
agentúra
res, škýz,
Bulharska
BTA, Alda, spoločnosť
lietanie
CNA, SFS
kvapka
tekutiny
z očí
obarová
polievka
tlač. ag.
USA
vec
(z lat.)
citoslovce
uspávania
značka
karátu
skratka
tlaku krvi
rýchly kôň
(zried.)
značka
irídia
1. časť
tajničky
hlasno
plače
(kniž.)
nástroj
na stieranie
taroková
karta,
škýzo
Historický kalendár – časť 10.
Modranské osobnosti a udalosti
21. septembra 1916 sa narodil Ján
Pelikán. Titul doktora práv získal na Slovenskej univerzite. Žil
a zomrel Harmónii. V 50. rokoch
bol prenasledovaný, po doplnení si
kvalifikácie na konzervatóriu vyučoval na Ľudovej škole umenia hru
na akordeón. Komponoval populárne piesne, ktoré spievali významní slovenskí umelci ako František
Krištof Veselý a Dr. Janko Blaho.
Napísal i operetu “Ej horička zelená“. Pochovaný je na modranskom
cintoríne.
22. septembra 1811 sa narodil
evanjelický farár Michal Miloslav
Hodža. Bol významným jazykovedcom, autorom duchovných piesní, predsedom spolku Tatrín a najmä účastníkom národného hnutia
v roku 1848. Jeho osoba je časťou
pamätného súsošia na námestí.
23. septembra 1901 sa narodil
v Modre Michal Šteinhíbel. Študoval v Modre na učiteľskom ústave.
Pôsobil na viacerých miestach a bol
významným autorom kníh pre deti
a zostavovateľom školských učebníc a metodických príručiek. Pre-
spájala
kovy rozskratka
topenou pre iteretur
zliatinou
kladal z češtiny, ruštiny a nemčiny.
Aktívne sa zúčastnil SNP v Banskej
Bystrici.
23. septembra 1945 sa uskutočnili za mimoriadne veľkej účasti obyvateľstva a študentov modranských
škôl Oberačkové slávnosti, predchodca Vinobrania. Mesto navštívili významní politici ako Dr. Jozef Lettrich – predseda SNR, Karol
Šmidke, Dr. Martin Kvetko - povereník pôdohospodárstva (člen vlády
vo funkcii ministra), Dr. Ivan Štefánik – povereník pravosúdia, Dr.
Ševčík – povereník zdravotníctva,
Ing. Kornel Fillo – povereník pôšt,
Rudolf Fraštacký – povereník zásobovania, Dr. Fedor Thurzo – predseda Najvyššieho kontrolného dvora a plk. Vladimír Bodický – hlavný
veliteľ Národnej Bezpečnosti (pochovaný je na modranskom cintoríne). Slávnosti sa zúčastnili i významní predstavitelia Červenej
armády.
6. októbra 1846 zomrel vo veku
63 rokov modranský farár Michal
Dionýz Doležal. V Lipsku uverejnil historickú štúdiu o evanjelickej
cirkvi a. v. v Uhorsku v rokoch 1520
až 1608. Druhú časť štúdie cenzúra
neschválila a ostala v rukopise. Počas jeho pôsobenia bol dostavaný
a slávnostne posvätený slovenský
evanjelický kostol. Vydal brožúrku
Posvěcení v nově skrze církev ev. a.
v. národu slovenského v svobodném
a královském městě Modře vystavěného chrámu Božího. Jeho meno je
uvedené v kostole na pamätnej tabuli.
14. októbra 1945 bol na námestí v Modre slávnostne odhalený
pomník Ľudovíta Štúra za účasti
Zdeňka Nejedlého, Ladislava Novomestského a biskupa Samuela
Š. Osuského. Dominantnou postavou súsošia je Ľudovít Štúr, na pravej strane sú J. M. Hurban, M. M.
Hodža a Ján Francisci. Postavy na
ľavej strane znázorňujú výjav z povstania 1848. Pomník je dielom sochára Fridricha Motošku. Modrania
na pomník zozbierali sumu 50.000
korún.
25. októbra 1876 sa narodil Dr. Milan Ivanka. Bol významným slovenským právnikom a politikom,
stúpencom hlasizmu a československých koncepcií. Je autorom štúdie o S. H. Vajanskom. Pôsobil ako
zborový dozorca v modranskom
evanjelickom cirkevnom zbore.
27. októbra 1886 sa narodil významný katolícky náboženský spisovateľ Filip Béďa Košík. Študoval v Modre, kde v rokoch 1927
- 1939 pôsobil ako profesor náboženstva. Zakladal a viedol divadelné a spevácke krúžky, redigoval náboženské časopisy.
28. októbra 1815 sa narodil Ľudovít
Štúr, slovenský politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg.
Bol jedinečnou osobnosťou našich
národných dejín. V Modre prežil posledných päť rokov svojho života. Je
pochovaný na modranskom cintoríne.
Viera JANČOVIČOVÁ
Pomník Ľ. Štúra.
foto: jk
Nové –
krížovka
s tajničkou!
13
Mažoretky KESSA pôsobia pri MsKS v Modre. Pri založení skupiny, ktorá už má za sebou šesťročnú históriu, bolo najprv cieľom
vyplnenie voľného času a športovania. Postupne sa z krúžku stala profesionálna skupina. Mažoretky môžete vidieť vystupovať na
množstve podujatí v Modre aj v širšom regióne. Dievčatá sa však
niekoľkokrát veľmi dobre prezentovali už aj v zahraničí.
Mažoretky KESSA sa nesústredia len na vystúpenia na verejnosti. Keďže dievčatá zo súboru
sú šikovné a nadané a mažoretkový šport je šport v pravom zmysle
slova so súťažením a porovnávaním si síl, pravidelne sa zúčastňujú
domácich aj medzinárodných súťaží. Tento rok sa môžu pochváliť
už peknou zbierkou medailí a cenných umiestnení. Aj táto sezóna bola pre ne veľmi úspešná. Na konci
školského roka sa uskutočnila súťaž mažoretiek, ktorú organizoval
klub Taktik v Sobotišti. Pripravovali sa na ňu aj Mažoretky KESSA
z Modry. Súťažili v dvoch disciplínach. „Baton“, teda tanečné choreografie s mažoretkovou paličkou
a „pom-pom“, keď mažoretky namiesto paličky používajú farebné strapce, ktoré môžete vidieť aj
pri športových roztlieskavačkách.
Modranské dievčatá sa v medzinárodnej konkurencii nestratili a na
stupňoch víťazov stáli až 5 krát. 1.
miesto im neušlo v kategórii sólo
baton kadet a zvíťazili aj v kategórii miniformácia baton. Striebro im
patrilo v kategóriách trio pom-pom
a miniformácia pom-pom. Medai-
lovú žatvu uzavreli bronzom v kategórii sólo pom-pom. Súťaže sa
zúčastnili všetky dievčatá zo súboru KESSA a tie, ktoré trénovali
kratšiu dobu obsadili nižšie priečky. Zo súťaže si však všetky odniesli silný zážitok z vystupovania
na verejnosti a tiež porovnanie si
svojich schopností so súťažiacimi z iných súborov. Dievčatá sa
tešili najmä na súboj s miestnymi
mažoretkami Laskonkami, s ktorými bývajú často konfrontované.
Tie sa ale zrejme zľakli konkurencie a zo súťaže sa odhlásili. Po meraní si síl v Sobotišti nasledovali
Majstrovstvá Slovenskej republiky v mažoretkovom športe malých
formácií v Púchove. Medzi najlepšími súbormi z celej SR naše mažoretky neostali v hanbe. Karolína
Kollárová sa môže pýšiť titulom 1.
vicemajsterky SR v kategórii sólo
baton kadetiek od 8 do 11 rokov.
Od prvého miesta ju pritom delila
len jedna stotina bodu. V kategórii pom-pom obsadila štvrtú pozíciu. Trio pom-pom kadetky v zložení Karolína a Kristína Kollárové
a Carmen Belicová sa umiestnilo tiež na veľmi peknom štvrtom
Župnú olympiádu
vyhrali seniori z Modry
Bratislavská župa pripravila 15. októbra 2011 prvý ročník športového
podujatia pre seniorov zo zariadení
v pôsobnosti kraja aj hlavného mesta. V sobotnej Župnej Olympiáde
súťažili seniori o takmer meter vysoký putovný pohár predsedu BSK.
Vstupenkou na podujatie bol za každý zúčastnený tím aj domáci pečený koláč, ktorý súťažil v kategórii
o najlepší župný koláčik. Najlepšie
sa darilo seniorom z KD Modra, ktorí sa stali celkovými víťazmi. Druhé
miesto získali Dúbravčania z Domova Pri kríži a tretiu priečku obsa-
dili športovci z Ružinovského domu
seniorov. Do podujatia sa prihlásilo
10 súťažných družstiev zo zariadení
v správe Bratislavského samosprávneho kraja a zariadení spadajúcich
pod hlavné mesto. Konkrétne sú to
Mestské centrum sociálnych služieb
Modra, Ružinovský domov seniorov v Bratislave, Domov pri kríži,
Domov jesene života, DSSaZPS na
Hrnčiarskej v Pezinku, Domov seniorov Lamač, Zariadenie opatrovateľskej služby Modra, DSS ZpS
Kaštieľ v Stupave a DSS a ZPS Rača.
Bsk, krátené
mieste, s postupom na najvyššiu
súťaž Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe. Za úspechmi
sa pravdaže skrýva poctivý a systematický tréning. Dievčatá na súťaže pripravovala vedúca klubu
Zdenka Kollárová, trénerka Bc.
Andrea Dobrotová, ktorá je rozhodkyňou medzinárodných súťaží mažoretiek a pán profesor Mgr.
František Jurkáček z Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre, bývalý veľmi úspešný profesionálny gymnasta. S dievčatami
poctivo trénovali niekoľkokrát do
týždňa a samozrejme aj cez víkendy a počas školských prázdnin. Radosť z víťazstiev a medailí prišla
až po niekoľkých rokoch práce. Už
najmenšie dievčatá z KESSY vedia, že žiadny rýchlokurz ako sa
stať mažoretkou za štyri dni nie
je možný. Odmenou za víťazstvá
na slovenskej pôde a náročné tréningy bola pre dievčatá nominácia
na Majstrovstvá Európy. Koncom
augusta mali možnosť reprezentovať Modru v prekrásnom prímorskom chorvátskkom meste Poreč.
Šampionát trval tri dni a zúčastnili sa ho súbory zo Slovenka, Českej rebupliky, Maďarska, Poľska,
Ukrajiny, Ruskej republiky, Talianska, Srbska, Bulharska, domáceho Chorvátska a Montenegra. Vo
veľmi silnej konkurencii sa Karolíne Kollárovej podarilo obsadiť
siedme miesto, čo je to výborné
umiestnenie v európskom meradle.
Kategória kadetiek je v súťaži kategóriiou najmladších dievčat a už
v tomto veku sa Karolína zaradila
medzi európsku špičku, čo dokazuje, že aj v malom slovenskom
mestečku Modra máme veľké talenty a šikovné deti. Mažoretky
KESSA sa už teraz tešia na ďalšiu
úspešnú sezónu. V ich výbornej
reprezentácii im pomáha Mestské
kultúrne stredisko v Modre, Pedagogická a kultúrna akadémia a Základná škola na Vajanského ulici
svojimi priestormi na tréning. Ďakujú rodičom členiek za podporu
a aj mestu Modra za poskytnutú
finančnú dotáciu a dúfajú, že i naďalej budú môcť Modranov tešiť
vystúpeniami pri rôznych príležitostiach. Zároveň všetkých záujemcov o mažoretkový šport pozývajú medzi seba. Ak vás baví šport,
tanec a gymnastika, chcete užitočne a zdravo tráviť voľný čas, baví vás súťažiť, dosahovať stále
lepšie výsledky a cestovať, Mažoretky KESSA sú pre vás to pravé.
Kontakt: 0903/621 955, kessa.ba@
gmail.com.
Zdenka KOLLÁROVÁ
Putovný pohár
župana získali
seniori z Modry.
foto: bsk
Úspešná sezóna
mažoretiek KESSA
foto: mažoretky laskonky
MODRANSKÉ ZVESTI
14
MODRANSKÉ ZVESTI
Jesenné lístie
Foto: autor
V sobotu 1. októbra sa hrad Červený Kameň zaplnil vášnivými
vyznávačmi tradičnej francúzskej hry pétanque. Modranský petangový klub Silverlink pod záštitou Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality a s významnou podporou klientov, zamestnancov a priateľov Domova sociálnych služieb a Zariadenia
podporovaného bývania MEREMA tu organizoval 1. ročník
petangového turnaja dvojíc „Les Feuilles Mortes“.
Podujatia sa zúčastnilo 44 dvojíc
zo Slovenska, z Českej republiky
a z Maďarska. Organizátori
vyznačili 22 ihrísk v celom hradnom
komplexe.
Turnaj
priniesol
mnoho napínavých momentov
a vzrušujúcich herných situácií,
rozhodcovia sa neraz nad verdiktmi
zapotili. Hrali sme celý deň, finále
prebehlo dokonca pod stožiarmi
umelého osvetlenia. Z víťazstva
sa tešila domáca dvojica Dohásko,
ktorá vo finále porazila hostí
z Maďarska ASC I. Naše počínanie
zjavne fascinovalo návštevníkov
hradu, ktorí sa valili cez hradnú
bránu počas celého dňa (počasie
bolo nádherné, ročnému obdobiu
vyložene
nezodpovedajúce).
Oceňujeme, že nám zástupy
ľudí umožnili relatívne nerušenú
hru, ba možno sme nejedného
turistu inšpirovali k tomu, aby sa
v budúcnosti nechal opantať čarom
našej obľúbenej hry. Za technickú
spoluprácu ďakujeme klubu PC
Spiders Pezinok, veľká vďaka
patrí aj sponzorom, konkrétne
Vinárstvu Ján & René Pretzelmayer a firme Výroba a predaj
mäsa a mäsových výrobkov Petra
Machciníka. Akcia by nemohla
byť zrealizovaná bez podpory
riaditeľa Múzea Červený Kameň,
pána PhDr. Ing. Dušana Hájíčka –
vďaka.
Roman REPČÍK
15
Chceš byť
pozemný
hokejista?
Oddiel pozemných hokejistov
ŠK Šenkcice organizuje celoročný nábor nových športovcov.
Chlapci a dievčatá akéhokoľvek
veku sú vítaní. Viac informácií
získate u trénera Igora Mišoviča
na tel.: 0905 838 409.
(red)
OPTIKA - Martinkoviè
Na námestí
Štúrova 71
MODRA
033/647 50 88
široký výber okuliarových rámov
- dámskych
- pánskych
- detských
Využite u nás kvalitné služby za nízke ceny.
Otváracie hodiny:
PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 14.00 - 18.00
Petangový turnaj dvojíc zaznamenal úspech.
SOBOTA:
9.00 - 12.00
Tešíme sa na Vašu návštevu!
Mestské kultúrne stredisko pozýva
29. 10., 20.00 h.: MADUAR
koncert hudobnej skupiny
vstupné: 7 €
Veľká sála KDĽŠ
organizátor: MsKS Modra
Predpredaj vstupeniek v kancelárii MsKS Modra,
Sokolská 8
Program MsKS Modra: november 2011
6. 11., 19.00 h.:Hlasné čítanie
František Švantner: Výber z diela
Malá sála KDĽŠ, organizátor: MsKS Modra
12. 11. 2011:III. Olympiáda fretiek a klubová výstava
Veľká sála KDĽŠ
vstupné: 1 €
organizátori: Slovenský klub chovateľov fretiek,
MsKS Modra
Program:10.00h. – 11.00h. veterinárna prehliadka
11.30h. – 15.00h. olympijské súťaže a výstava
15.00h. – 16.00h. tombola
16.00h. vyhlásenie výsledkov a Šampióna olym
piády 2011
Bližšie informácie na www.fretka.sk
23. 11., 18.00 h.:Autorský večer básnika Emila Babína
Povodeň na Píle – báseň z básnickej zbierky Jar v raji
hostia: člen Činohry Slovenského národného
divadla František Kovár
a husľový virtuóz Peter Michalica
Veľká sála KDĽŠ
organizátori: MsKS Modra,
Modranské kráľovské divadlo
25.11., 17.00 h.:Svätokatarínska ochutnávka mladých vín
vstupné 4 € alebo 1 vzorka vína (3 fľaše)
Katky vstup zdarma
zhodnotenie vinohradníckeho roku 2011:
Ing. V. Sodoma
požehnanie mladých vín: Mgr. M. Čop a J. Mišík
Veľká sála KDĽŠ
organizátori: Spolok Vincúr, MsKS Modra
29. 11., 7.30 h.:Darovanie krvi
Malá sála
organizátor: Miestny spolok SČK v Modre.
(red)
Program kina Mier: november 2011
3. 11., 19.00 – štv. Voda pre slony, romantický, USA, 2011,
121 min., MN 12
4. 11., 19.00 – pia. Všetko, čo milujem, komédia, Poľsko, 2010,
95 min., MN 15
5. 11., 19.00 – sob. Dom, hraný dokument, SR/ČR, 100 min., MN 15
6. 11., 17.00 – ned. Kung Fu Panda 2, animovaný, USA, 2011,
90 min., MP
10. 11., 19.00 – štv. Paul, komédia, USA/VB, 2011, 104min., MN12
11. 11., 19.00 – pia. Lidice, vojnová dráma, ČR/SR, 2011,
126 min., MN 12
12. 11., 19.00 – sob. Kovboji a Votrelci, akčný, USA, 2011,
100 min., MN 15
13. 11., 17.00 – ned. Šmolkovia, animovaný, USA, 2011, 102 min., MP
17. 11., 19.00 – štv. Lóve, akčný, SR/ČR, 2011, 90 min. MN 15
18. 11., 19.00 – pia. Druhý svet, dráma, Fran., 2010, 105 min., MN 15
19. 11., 19.00 – sob. Piráti Karibiku, fantasy, USA, 2011, 138 min.,
MN 12
20. 11., 17.00 – ned. Na vlásku, animovaný, USA, 101 min., MN 7
24. 11., 19.00 – štv. Nevinnosť, dráma, ČR, 2011, 102 min. MP
25. 11., 19.00 – pia. Veľká láska, smutná komédia, Fran., 1969,
86 min., MP
26. 11., 19.00 – sob. Saxana a Lexikon kúziel, rodinný, ČR, 2011,
90 min., MN 12
27. 11., 19.00 – ned. Zoošetrovateľ, komédia, USA, 2011, 104 min.,
MN 12
(red).
13. 11., 17.00 – ned., Šmolkovia.
Súťaž v knižnici
Mestská knižnica v Modre vyhlasuje v rámci blížiaceho sa sviatku
Haloween súťaž pre deti o Najkrajšiu vyzeranú tekvičku, ktorá
sa koná v termíne od 17. 10 do
31. 10. 2011. Najlepšie práce budú odmenené peknou knižkou.
Svoje tekvičky môžete priniesť
priamo do knižnice počas otváracích hodín.
(red)
Foto: jk
Vianočné trhy
25. 11. o 17.00 h., KDĽŠ: Svätokatarínska ochutnávka mladých vín.
Aktuálne vládne síce jesenné obdobie, no aj tovar v predajniach
nám už v týchto dňoch pripomína, že sa blíži najkrajšie obdobie roka a tým sú bezpochyby
vianočné sviatky. Začiatkom zimy pripravuje Mestské kultúrne
stredisko už tradičné Vianočné
trhy pre návštevníkov v Modry
i širokého okolia. Nuž, prijmite
teda pozvanie a načerpajte
predvianočnú atmosféru v dňoch
2. – 4. decembra 2011. Vianočné
predajné trhy sa budú konať na
priestranstve pred Kultúrnym
domom v Modre. Čaká na vás
zaujímavý hudobný program.
Podrobnejšie v nasledujúcom
vydaní MZ a na plagátoch.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík, jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová. Adresa
redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 19. 10. 2011. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. www.modra.sk
Foto: jk
Program MsKS Modra: október 2011
Download

10. 2011