M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XVIII • Číslo 9 • September • 2010
Vitajte vo vinárskej Modre!
V týchto dňoch oslavujeme Malokarpatské vinobranie 2010
Milí návštevníci Malokarpatského vinobrania Modra 2010, vážení Modrania,
v mene vinohradníckeho a vinárskeho mestečka pod Malými Karpatami - Mesta Modra si vás dovoľujem privítať na začínajúcich septembrových oberačkových slávnostiach. Aj v tomto roku sme pre domácich a návštevníkov pripravili slávnosť vína a hrozna, spojenú s príjemným kultúrnym programom.
foto: JK
Čo najsrdečnejšie vás všetkých
pozývame na trojdňové podujatie, kde iste podľahnete atmosfére dávnych čias a tradíciám
nášho kraja i samotného vinohradníckeho mesta Modra.
Prvé oberačkové slávnosti sa
tu konali v roku 1958. V tých
časoch vinobranie ohlasovali
slávnostné salvy. Tri septembrové dni od piatka 17. 9. až
do nedele 19. 9. 2010 sa môžete popri ochutnávaní sladkého burčiaku a dobrého vínka
či chutných gastronomických
špecialít, započúvať do hudobnej produkcie rôznych žánrov.
Vinobranie býva už od dávnej
minulosti oslavou celoročnej
namáhavej práce našich vinohradníkov. Celý malokarpatský
región je známy pestovaním
mnohých druhov viniča a následným spracovaním strapcov
hrozna. Modra, ako aj ostatné
mestá a obce kraja, je obzvlášť
príťažlivá práve v tomto jesen-
nom období. V piatok otvoríme malokarpatské vinobranie
tradičným prvým dúškom primátorov mesta Modra a okresného mesta Pezinok. Po odovzdaní putovnej listiny, sa už
môžete do sýta venovať svojim
priateľom a známym. Navštívte i naše sprievodné podujatia,
o ktorých píšeme podrobnejšie
vo vnútri čísla. Verím, že v malebnej Modre sa bude páčiť
i tým, ktorí sa zúčastnia vinobrania možno celkom prvý raz.
Teším sa na spoločné stretnutia
s vami, vážení Modrania, milí návštevníci. Privítame a budeme sprevádzať i družobné
delegácie nášho mesta. Modra
získala i svoju ochrannú známku „Modra - hlavné
mesto vína“, takže
je isté, že dobrého
vína bude na koštovanie dostatok.
Či už
v stánkoch alebo modranských
podbrániach. V nedeľu si nenechajte ujsť prehliadku tradičného alegorického sprievodu, ktorý iste zaujme nielen domácich,
ale najmä návštevníkov z iných
miest.
Lsákadiel je teda viac než dosť,
a tak vás ešte raz vítam na
tohtoročnom Malokarpatskom
vinobraní Modra 2010.
Ing. Peter MAJTÁN
primátor mesta Modra
Výzva
kandidátom
vo voľbách
Dôležitá informácia pre uchádzačov o post primátora a poslanca MsZ.
Čítajte na strane 2.
Vinobranie
v Modre
Kompletný servis, informácie
a dopravné obmedzenia súvisiace s modranským vinobraním.
Nájdete na stranách 7 až 10.
Uzávierka
Zvestí
Októbrová uzávierka MZ bude
dňa 13. októbra 2010 (streda)
do 12.00.
(red)
Modranský chotár
Modranský vinohradnícky chotár,
v minulosti cetlý obrobený býval.
Dnes srdce starého vinohradníka bolí,
keď musí pozerať, na tie spustnuté vinohrady.
Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dávate.
Nie však tie mnohé modranské,
čo gazdu dobrého nemáte.
Horná brána, návštevníkov víta,
najmä v deň vinobrania.
Hojnosť burčiaku, dobrého jedla,
pekný alegorický sprievod,
potešia každého návštevníka.
(fia)
MODRANSKÉ ZVESTI
2
Výzva pre kandidátov na
primátora a poslancov MsZ
Komunálne voľby už o pár mesiacov
Mesačník Modranské zvesti umožňuje prezentáciu každému kandidátovi, ktorý sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách rozhodne
kandidovať na funkciu primátora mesta alebo poslanca Mestského zastupiteľstva. Redakcia Modranských zvestí určuje nasledovný priestor,
ktorý bude môcť využiť na svoju prezentáciu každý z kandidátov.
Bezpodmienečne je nutné doručiť osobne na adresu: Mestské kultúrne stredisko Modra, redakcia Modranské zvesti,
Sokolská 8, 900 01 Modra alebo zaslať na e-mailovú adresu:
[email protected] a v kópií aj
na [email protected]
text svojej prezentácie spolu
s digitálnou fotografiou svojej
podobizne v kvalitnom rozlíšení
a tlačovej kvalite (aspoň 1 MB).
Oproti výzve z minulého mesiaca nastalo niekoľko malých
zmien. Nakoľko priestor, ktorý
dostanú kandidáti zvýši počet
strán Modranských zvestí a zvýši zároveň náklady na ich výrobu, táto služba bude spoplatnená
podľa platného cenníka inzercie. Možnosť uverejniť svoju
prezentáciu je podmienené buď
polstranovým priestorom alebo
celou stranou. Iný rozsah inzer-
cie neumožňujeme. Pre polovicu strany Modranských zvestí
platí pravidlo rozsahu textu 30
riadkov podľa normy (1 riadok
predstavuje 60 znakov s medzerami, celý text aj s titulkom
max. 1800 znakov). Celá strana
Modranských zvestí predstavuje
60 riadkov podľa rovnakej normy, celý text v tomto prípade
nesmie presiahnuť 3600 znakov
aj s titulkom. Dodané podklady budú použité na zverejnenie
priamo na stranách MZ označených ako príloha Komunálne
voľby. Uzávierka prijímania textov kandidátov je stanovená na
13. 10. 2010. Taktiež vyzývame
kandidátov, aby dodržali stanovený termín z dôvodu dostatočného času redakcie na spracovanie textov. Po uzávierke nie je
možné nárokovať si uverejnenie
textu v Modranských zvestiach.
Dodané texty budú uverejnené bez štylistickej a jazykovej
úpravy zo strany redakcie, bude tiež zachovaná nedotknuteľnosť autorského textu. Ten sa
musí riadiť príslušným zákonom
a za jeho obsah a prípadné právne dôsledky plne zodpovedá autor. Termín vydania tohto čísla
Modranských zvestí je 18. novembra 2010. Vkladanie samostatných hárkov neumožňujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok
a pre cenník inzercie kontaktujte v pracovných dňoch redakciu
MZ – Mgr. Jana Kuchtová, 0911
999 784 od 8.00 do 16.00 hod.
V prípade, že texty nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky,
ktoré sú stanovené pre všetkých
kandidátov rovnako, nebudú
môcť byť uverejnené.
Mgr. Jana KUCHTOVÁ, redaktor MZ
66. výročie SNP
Stretnutie pri pamätníku
Prítomným sa prihovoril tajomník
miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov L. Štefko, ako aj primátor
mesta Ing. P. Majtán. Podujatie
už každoročne organizuje MsO
SZPB, v spolupráci s Mestským
zastupiteľstvom, MsÚ, politickými a občianskymi združeniami.
V dnešnej dobe, keď Slovensko
začína celkom novú etapu svojej histórie, je potrebné vážiť
si historické súvislosti. Pripomíname si to, čo nás formovalo
a čo nás doviedlo medzi vyspelé štáty sveta. Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce občanov. Boli
presvedčení o správnosti svojho konania a vedení túžbou po
slobode a spravodlivosti. SNP
malo svoj politický a vojenský
význam. Slováci sa hlásili k protihitlerovskej koalícii. SNP bolo
silným prejavom protinacistického odporu. Slováci si každoročne pripomínajú so cťou pamiatku tých, ktorí sa aj napriek
nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť vtedajšej dobe,
totalite a zlu a bojovali za svoje ideály. Slovenské národné
povstanie nesie svoj odkaz aj pre
budúce generácie: vážme si slobodu a stojme na strane pravdy
a spravodlivosti.
(red)
Podpredsedníčka MsO
SZPB, Daniela Sékejová, položila veniec k pamätníku v Kráľovej.
Nové priechody pred školami
Deň otvorených dverí v NBS
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) premaľoval nanovo, alebo namaľoval nové priechody pre chodcov pred všetkými strednými školami pri
cestách II. a III. triedy v okresoch Malacky, Senec a Pezinok. Hlavným
cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť detí a žiakov na cestách. Práce zrealizovali Regionálne cesty Bratislava, ktoré namaľovali dokopy 73 priechodov
pre chodcov, z toho 22 v okrese Senec, 23 v okrese Malacky a 28 v pezinskom okrese. Náklady boli nižšie ako 18 tisíc EUR bez DPH. Súčasťou
tejto akcie boli aj ďalšie nové dopravné značenia.
(rch)
Národná banka Slovenska otvorí už po štvrtýkrát svoje brány verejnosti,
a to v sobotu 25. septembra o 9.00h. Počas DOD budú mať návštevníci
banky o. i. možnosť diskutovať s guvernérom NBS, navštíviť priestory
bankovej rady na 30. poschodí, pracovňu guvernéra, či pozrieť si, ako vyzerajú zadržané falzifikáty. Svoju prácu predstaví po prvýkrát aj Európska
centrálna banka. Svoju činnosť bude prezentovať aj Múzeum mincí a medailí z Kremnice a archív NBS. Podrobný program DOD bude zverejnený na internetovej stránke NBS: www.nbs.sk.
(nbs)
foto: JK
Vo štvrtok 26. augusta 2010 sa pred Pamätníkom oslobodenia pred
Kultúrnym domom v Modre, uskutočnilo spomienkové stretnutie občanov pri príležitosti 66. výročia Slovenského národného povstania.
MODRANSKÉ ZVESTI
3
Deti s poruchami učenia sa budúcnosti báť nemusia
Projekt Priateľská škola k deťom s poruchami
Niektoré deti zvládajú školu úplne bez problémov, iné sedia bez úspechu nad knihami celé hodiny. Omylom môžeme tieto deti považovať
za lajdákov, ktorým sa učiť nechce. Pritom deti môžu trpieť špeciálnymi vývinovými poruchami učenia, ktoré vznikajú ako dôsledok
jemného poškodenia centrálnej nervovej sústavy.
Ak učiteľ spozoruje, že niečo nie je
v poriadku, pošle dieťa k detskému
psychológovi a k špeciálnemu pedagógovi. Testovaním zistia, ktoré
čiastkové oslabenia spôsobujú nedostatky, stanovia diagnózu. Stanovením diagnózy by sme dieťaťu
ale veľmi nepomohli. Vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION,
nadácie SOCIA z programu ING
Šance pre deti, budeme realizovať
projekt Priateľská škola k deťom
s poruchami. Realizátorom projektu je ZŠ Ľ. Štúra v Modre v spolupráci s ZŠ Vajanského, MŠ SNP
a ZŠ Vinosady. Z grantu sme získali potrebné financie na terapeutické pomôcky pre dyslektikov,
dysgrafikov, dysortografikov, dyskalkulikov, pre deti s poruchami
správania. Ide o jedinečnú nápravnú metódu z Psychodiagnostiky
a. s. Deficity čiastkových funkcií, zloženú z množstva jednodu-
Zachovajme tradíciu
modranskej keramiky
Projekt vďaka podpore Nadácie Dexia banky Slovensko
Modra je malebné mestečko, ktoré sa preslávilo svojou modranskou
keramikou. Ale tí, ktorí pracujeme s deťmi a mládežou zisťujeme,
že deti majú veľmi slabé vedomosti o hrnčiarstve, histórii modranskej keramiky. Do dielní nemajú vstup, pretože patria súkromníkom.
Pred Slovenskou ľudovou majolikou
stoja zahraničné autobusy, ale naše deti chodia na exkurzie do iných
miest. Pri takejto spolupráci a slabých informáciách o keramike, niet
divu, že dnešná generácia nevie odpovedať na otázku, čo je to majolika?
Prvá keramická dielňa bola v Modre založená v roku 1883, odvtedy je
keramická výroba v Modre spojená
s viacerými generáciami majstrov
a umelcov. Chceli by sme, aby ich
mladí ľudia poznali a boli hrdí na
svoje mesto a jeho históriu. Tradíciu
výroby modranskej keramiky chceme sprístupniť predovšetkým nastupujúcej generácii, pretože práve ona,
jej záujem a vedomosť je dôležitá
pre zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Nová keramická dielňa pre deti bude na MŠ SNP
fungovať od septembra.
Hlinu vedeli oceniť už aj naši predkovia. My by sme chceli nadviazať
na ich tradíciu a docieliť, aby deti
boli informované o spôsobe výroby modranskej keramiky. Počas roka by sme chceli docieliť, aby každé
dieťa, ktoré navštevovalo keramický
krúžok, vedelo spracovať hlinu a vy-
tvoriť finálny výrobok. Teda, prakticky spoznať celý proces spracovania
hliny: miesenie, tvarovanie, sušenie,
výpal, glazúrovanie a konečný výpal keramického výrobku. Zároveň
by sme hlinu využívali ako jedinečný
a terapeutický prostriedok na rozvoj
jemnej motoriky. Kontakt s hlinou,
miesenie a teplo, ktoré sa pri tom
v dlaniach vytvára, pôsobí upokojujúco. Teda, výrobe tradičných džbánov, ktoré slúžili predovšetkým na
víno, dáme hrnčiarstvu nový rozmer
- relaxačný a terapeutický.
Deti predškolského veku si budú vyrábať rôzne figúrky a zvieratká, ktoré by im po vypálení a glazúrovaní
slúžili ako vlastnoručne vyrobené
hračky. Chceli by sme, aby si vyrobili z hliny pomôcky do školy - rôzne
číslice, písmenká, ktoré by im uľahčili vzdelávanie. Najstaršie deti by sa
učili vyrábať produkty modranskej
keramiky - džbány, poháre a iné.
Ukážky z detskej tvorby si budete
môcť prezrieť aj počas vinobrania,
17. 9. 2010 pred múzeom Ľ. Štúra .
Tešíme sa na vás, príďte si vyskúšať
niečo vytvoriť.
Mgr. Ivana JURÁČKOVÁ
chých hravých cvičebných úloh.
Táto vynikajúca, prevratná metóda rakúskej klinickej psychologičky Dr. Sindelar, dokáže postupne
pri pravidelnom cvičení prejavy
špecifických porúch učenia vašich
detí výrazne obmedziť, až celkom
odstrániť. Za špecifické poruchy
učenia dieťa nemôže. Takisto nemôže za to, že jeho nervový systém
dozrieva oneskorene. Aké sú pravé príčiny porúch, zatiaľ nevieme.
Ovplyvňuje ich však veľa faktorov. Spôsobiť ich môže čokoľvek:
lieky, ktoré matka v tehotenstve
užíva, jej strava, ťažký pôrod.
Niektoré poruchy majú na svedomí samotní rodičia, ktorí kladú na
svojich potomkov prehnané požiadavky. Vývinové poruchy učenia bývajú často dedičné. Rodičia
s dyslexiou by mali počítať s tým,
že ich dieťa bude trpieť rovnakými problémami. Pravdepodobnosť
je až päťdesiatpercentná. V žiadnom prípade však poruchy učenia
nesúvisia s inteligenciou a nie sú
prekážkou ďalšieho vzdelávania.
Škola je v dnešných časoch náročná, detí s poruchami učenia pribúda, dnes sa už budúcnosti obávať
nemusia. Pedagogický zbor urobí
všetko pre to, aby deti úspešne študovali a stali sa z nich úspešní ľudia. Mgr. Ivana JURÁČKOVÁ,
školská psychologička
140. výročie PaKA
Akadémia bude oslavovať
V októbri si pripomenieme 140. výročie založenia Učiteľského
ústavu v Modre, terajšej Pedagogickej a kultúrnej akadémie. Jej
meno sa za desaťročia viackrát zmenilo, no poslanie zostalo rovnaké. Históriu jednej z najstarších stredných škôl na Slovensku
nepísali len jej učitelia, ale aj žiaci tejto školy.
Mnohí absolventi prerástli rámec priemernosti, a svojou prácou v oblasti umenia, vedy a spoločenského života sa zapísali do
dejín celého národa. Boli to napríklad literáti Ján Smrek, Ladislav Novomeský, sochár Jozef
Pospíšil, dirigent Kornel Schimpl, maliarka Viera Kraicová, herečka Judita Vargová, moderátorky Patrícia Jarjabková – Garajová
a Zuzana Čížínská, spevák Peter
Fiala. Modranský učiteľský ústav
začal oficiálne svoju činnosť 21.
septembra 1870 s desiatimi žiakmi v prvom ročníku, ktorí nastúpili na trojročné štúdium. O ich
vzdelávanie sa staral pedagogický zbor, ktorý pozostával zo štyroch členov. V počiatkoch využíval učiteľský ústav budovu
bývalého slovenského evanjelického gymnázia a od 7. októbra
1888 sa začalo vyučovať v novopostavenej budove, v ktorej sídli škola dodnes. V súčasnosti študuje na škole 322 žiakov v troch
študijných odboroch: učiteľstvo
pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času,
vychovávateľsko-opatrovateľská
činnosť. V tomto školskom roku
sa otvorili dve triedy diaľkového pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo. Naši absolventi úspešne využívajú nadobudnuté poznatky z pedagogiky,
psychológie, manažmentu, animačných činností, opatrovateľstva a zdravovedy pri ďalšom
univerzitnom štúdiu a v rôznych
pracovných oblastiach.
Pri príležitosti 140. výročia svojho
vzniku pripravuje škola pre verejnosť nasledujúce podujatia:
12. 10. 2010 v popoludňajších hodinách happening v uliciach mesta
13. 10. 2010 o 9:00 hod. pietna
spomienka pred budovou PaKA
Modra,
o 10:00 hod. slávnostná akadémia
pre pozvaných hostí v MsKS Modra
o 17:30 hod. slávnostná akadémia
pre verejnosť v MsKS Modra
14. 10. 2010 od 9:00 do 14:00
hod. Deň otvorených dverí - rozmanité akcie pre deti na školskom
dvore PaKA Modra. Srdečne Vás
všetkých pozývame a tešíme sa na
Vašu účasť.
(ah)
MODRANSKÉ ZVESTI
4
OZ Pro Harmonia
Zveľaďujú prostredie nášho mesta
Občianske združenie PRO HARMONIA bolo založené v roku 2007
ľuďmi, ktorým na Harmónii a ďalších lokalitách Modry záleží.
V priebehu 3 rokov zrealizovali niekoľko významných aktivít. Členovia združenia odstránili skládku v časti Badogy, vytvorili mikroparčík v časti Badogy, ošetrili duby pri TIC Harmónia vo dvoch
etapách, vysadili 80 vzrastlých ibištekov popri ceste do Harmónie,
zorganizovali Harmonický Deň detí na Očenáške, vyčistili cesty po
zimnej údržbe a rovnako aj plochy po kalamitnej búrke.
V súčasnosti pracujú na postavení 1. modranského prístreška
a stojiska pre kontajnery v Harmónii a vytvorení dizajn manuálu pre tvorbu prvkov drobnej architektúry pre Harmóniu.
„Združenie funguje spôsobom
a princípom: Čo chceš, aby bolo
v Harmónii, ale aj inde urobené
- urob to. Vtedy sa takýto člen
stane garantom projektu a snaží
sa o získanie pomoci od iných
členov, o financie zo združenia
alebo častokrát financuje projekt zo svojich zdrojov. Práve
v tomto vidím najväčšie pozitívum nášho malého združenia.
Každý je zodpovedný za to, ako
bude vyzerať miesto, kde žijeme. Jeden prispeje prácou, jeden rozumom, jeden peniazmi,
každý tým, čím môže, v rámci
svojich možností,“ hovorí Roman Zelenay zo združenia Pro
Harmonia. Víziou členov združenia je, aby časom svoje aktivity rozšírili a zdokonalili. Do
akej miery sa to podarít, ukáže
až čas. „V súčasnosti máme 15
členov, čo nie je veľa, ale ako
malé lokálne združenie razíme
cestu tzv. menšieho počtu aktívnych členov. Samozrejme, týmto nechcem odradiť prípadných
Trávnatú plochu využili najmenší
návštevníci na beh a iné aktivity.
záujemcov o členstvo. Aj keď
pri poslednom znižovaní členskej základne z dôvodu neplatenia členského (v súčasnosti
20 € ročne, dôchodcovia polovicu) padli aj názory, aby sme
členské zvýšili na 100 € ročne.
Tak by sme mali záruku, že takýto človek potom minimálne vkladom prispeje ku cieľom
združenia. Ale ku takémuto radikálnemu kroku sme zatiaľ nepristúpili. A pokiaľ sa bude dať,
budeme zdroje získavať iným
spôsobom,“ tvrdí R. Zelenay.
Do budúcnosti uvažuje združenie o rozšírení aktivít aj do samotnej Modry, najmä vo forme
poradenstva pre mesto v oblastiach, ako cestovný ruch, mar-
keting, propagácia a životné
prostredie. Samozrejme, iba
v prípade záujmu mesta. Zástupca OZ hovorí: „Vedeli by
sme vybudovať, a z väčšej časti aj zafinancovať, verejné oddychové miesto, napr. moderné
multifunkčné ihrisko pre deti. Toto sa dá iba v spolupráci
s mestom, ktoré je vlastníkom
pozemkov, žiaľ tu v súčasnosti sme sa stretli s nezáujmom.
Chceme vplývať na obyvateľov
v zmysle: požadujte od mesta
čokoľvek čo máte na srdci, ale
sami urobte aspoň niečo.“ Všetky potrebné informácie získate
na www.proharmonia.sk alebo
[email protected]
(red., a Roman Zelenay)
foto: OZ Pro Harmonia, 2x
Pomaturitné stretnutie SPTŠ
Vďaka lezeckej stene si svoje lezecké
schopnosti vyskúšajú malí aj veľkí.
Dňa 28. 8. 2010 sa uskutočnilo veľmi pekné, priateľské, pomaturitné
stretnutie. Študenti, ktorí študovali
na SPTŠ v Modre, v rokoch 1950 –
54 sa stretli po 56 rokoch v Modre,
hoteli Majolika. Na stretnutie prišlo celkom 14 spolužiakov z Čiech
i Slovenska. Po privítaní nasledoval slávnostný obed s prípitkom
dobrého vínka. Po dobrom obede,
bolo posedenie spojené so spomienkami na študentské časy, ako
i vzájomné oboznámenie sa s tým,
ako žijeme, a hlavne, ako nám ešte
slúži naše zdravie. Našim najstarším spolužiakom bol Ing. Eduard
Galovič, ktorý sa dožil krásneho
veku 80. rokov. Rozlúčili sme sa vo
večerných hodinách. O rok, opäť
v Modre.
(fia)
MODRANSKÉ ZVESTI
5
Leto v Mereme
Prázdninové mesiace v znamení rôznych aktivít
Už tradične zahajujú leto Letné lionské hry Mirka Máliša. LIONS
CLUB PEZINOK – BOZIN tentokrát v areáli Penziónu Harmónia v Modre Harmónii zorganizoval športový deň pre zdravotne
znevýhodnených občanov, ktorého sa zúčastnilo i 18 klientov DSS
a ZPB Merema. Súťažili sme v našej obľúbenej hre Petanque, maľovali, no nechýbalo ani tradičné
opekanie spojené s vyhodnotením.
Domov sme si okrem diplomov,
športových potrieb a sladkostí odniesli hlavne veľa zážitkov z príjemne stráveného dňa.
Počas júla a augusta nesmú chýbať
v našom programe ani turistické
vychádzky, pri ktorých spoznávame krásy nášho okolia. Tento rok
sme začali výstupom na neďaleký
vrch, nazývaný Zámčisko, odkiaľ
sa nám naskytol prekrásny pohľad.
Po týždňovom oddychu sme sa vybrali o kúsok ďalej, cieľom našej
turistiky bola Zochova Chata, po
dvojtýždňovom oddychu Traja
jazdci a neskôr Medvedia skala.
Pri turistických vychádzkach sme
mali šťastie a podarilo sa nám nazbierať i zopár bediel, modrákov,
a dokonca i dubákov. Týmto však
naše letné turistiky nekončia. V turistickom pláne máme ešte návštevu hvezdárne a výstup na rozhľadňu, kam sme sa pre veľký vietor
nedostali.
Leto v Mereme je už druhý rok
spojené s hrou Pétanque, ktorá
pochádza z južného Francúzska.
V areáli DSS Merema už minulý
rok vyrástlo profesionálne petangové ihrisko a v letných mesiacoch je hra v plnom prúde. Okrem
našich klientov, pre ktorých je Petanque jedným z najobľúbenejších športov, je ihrisko prístupné
i ďalším priaznivcom tejto úžasnej hry. Po tvrdom minuloročnom
tréningu sa tento rok dostavili prvé úspechy a s nimi prvé víťazné
poháre, ktoré športovci z Meremy
– členovia petangového klubu Silverlink Modra Slovakia, združení
v Slovenskej federácii Pétaque,
získali na domácich i zahranič-
Členovia petangového
klubu
Silverlink Modra
Slovakia zo svojimi trofejami.
ných turnajoch.
Keramické trhy, v Modre nazvané Slávnosti hliny, už druhý rok
spestrujú Súkennícku ulicu a tradíciu spojenú s výrobou keramiky - „Dedičstvo našich otcov“ sa
snažia uchovávať i klienti Meremy, ktorí tu prezentujú plody
svojej kreativity, a spod ich rúch
každým rokom vychádzajú čarokrásnejšie výrobky.
Prvý septembrový víkend bol
v Mereme zasvätený motorkám,
nie však obyčajným. Členovia
Cruiser Moto Club Indian's pripravili nádhernú charitatívnu akciu - množstvo žartovných súťaží,
Aktivity pre deti a ich rodičov
Materské centrum Modráčik
Srdečne vás pozývame do nášho materského centra modráčik v Modre. Sme organizácia, založená na princípe rodinnej svojpomoci. V minulom roku sme sa tešili stále
novým a novým akciám pre deti aj mamičky. V októbri sme mali jesennú maškarádu
a dúfam, že tento rok si ju zopakujeme.
Deti prišli v maskách, ktoré si sami, s mamičkami, a určite im aj oteckovia pomáhali, urobili. Mamičky mali pravidelne jedenkrát do
mesiaca akciu zvanú „vstup len pre mamy“.
Zatiaľ čo my sme detičky varovali, mamy dokázali spraviť krásne predmety z rôznych materiálov. Pracovali „pilne“ až do večera, oteckovia si zatiaľ vyzdvihli svoje ratolesti. Vždy
sme radi, keď prídu aj oteckovia, lebo za to,
že je to materské centrum, neznamená to, že
oni tam nemajú čo robiť. V lete sme sa hrávali hlavne v piesku a na šmykľavke. Vítaná
je každá vaša aktivita, môžete sa stať lektorkami jednotlivých aktivít pre detičky (cvičenie s deťmi, spievanie a tancovanie, výtvarné dielne pre najmenších, atď.), môžete pre
ostatné mamičky pripraviť odbornú prednášku
z oblasti (zdravia, stravovania, výchovné témy, psychológia, financie, marketing,...),
ktorej sa venujete, taktiež môžete realizovať
kurzy pre ostatné mamičky (jazykové, počítačové, poradenstvo v akejkoľvek oblasti
a pod.). Utorky, stredy a štvrtky patria hlavne herni a cvičeniu s deťmi. Piatok sa snažíme mamičky troška odbremeniť, aby si vybavili svoje veci, alebo iba tak si zašli na kávu.
Zatiaľ sa o deti postaráme my, animátorky.
Nájdete nás v priestoroch Súkromného centra
voľného času na Štúrovej ulici 34 v Modre.
Na informačnej tabuli MC pod bránou nájdete
aktualizovaný program stretnutí a aktivít. Prineste si so sebou, prosím, prezúvky! Tešíme sa
na stretnutie s vami a vašimi detičkami!
Miška
darčekov, malý kvíz a nezabudnuteľnú jazdu na úžasných motorkách, na ktorú budú naši klienti dlho spomínať.
Týmto naše aktivity nekončia,
posledné letné dni nás ešte čaká
bohatý program. Výlet do Žiliny
na každoročnú Jašidielňu, prevzatie ocenenia na Výtvarnom
salóne ZPMP, rekondičný pobyt
v Chorvátsku, prezentácia výrobkov z keramickej, drotárskej
a kreatívnych dielní na Vinobraní v Modre i Pezinku a workshop
Nový ateliér. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám napomáhajú spestriť
a skvalitniť život.
(mb)
Z tvorby D. Horáka
Už po tretíkrát sa môžu obdivovatelia umenia
stretnúť s originálnymi dielami nadaného výtvarníka a básnika Daniela Horáka vo výstavných priestoroch chráneného pracoviska MUSIQUE CLUB GALERIE na Štúrovej ulici 61
v Modre. 19. augusta sa v spomínaných priestoroch uskutočnila vernisáž obrazov Daniela Horáka, rodáka z Bratislavy, pod názvom „Z tvorby“. Pre autorove diela je charakteristická snová
rozprávkovosť a zároveň expresivita. Výstava
odhaľuje prevažne motívy ženy v krajine či interiéri, no autor s obľubou vytvára i voľné interpretácie podľa predlôh majstrov výtvarného
umenia (Rudolf Kremlička, Henri Matisse, Paul Gauguin, a Albrecht Dürer). Na výstave môžete vzhliadnuť prevažne kresby z obdobia posledných troch rokov tvorby, tri olejomaľby, tri
akryly a jednu temperu. Vernisáž sprevádzala
recitácia samotného autora z tvorby Jozefa Kainara a vlastnej básnickej tvorby za doprovodu
príjemnej bluesovej produkcie Jána Ponku Dubana a Stanlyho Menkynu.
Výstavu môžete vidieť do 22.septembra 2010.
(de)
Foto: merema
Letné mesiace sú pre klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema naplnené rôznymi športovými a kultúrno - spoločenskými aktivitami, nakoľko nie každý má to
šťastie, že môže stráviť letné dni so svojou rodinou či príbuznými.
MODRANSKÉ ZVESTI
6
MESTSKÁ POLÍCIA - NÁČELNÍK: 0911 436 751,
HLIADKA: 0911 436 752
V dobrej nálade
Keď je dobrá nálada, nehľadí sa na
čas a miesto. Tak, ako dvojica z Pohronskej Polomky, ktorá v nočnej
dobe o 00,15 hod pri prejazde naším
mestom rušila nočný kľud. Z idúceho motorového vozidla si veselo vyspevovali a vykrikovali. Po zastavení hliadkou MsP Modra nechápali, že môžu niekoho rušiť, veď majú dobrú
náladu. Spevácky výkon bol ocenený blokovou pokutou 30.- €.
Že by im bola zima
Hliadka MsP bola privolaná do miestnej časti
Vŕšky, kde dvojica mladíkov pálila zvyšky drevených paliet nad sídliskom Martinák. Keďže,
nemali rozumné vysvetlenie, zima im nebola
a hliadka na takéto počínanie nemala porozumenie, za priestupok proti životnému prostrediu im bola uložená bloková pokuta 10.- €.
Silák
Hliadka MsP počas nočnej služby na námestí v Modre spozorovala, ako podnapitý Juraj
Pátracia akcia
po nezvestnej
osobe
Dňa 19. 8. 2010 v čase o 11.35 policajti na OO PZ v Modre prijali oznámenie o nezvestnej osobe.
Išlo o 78-ročného muža z Modry,
ktorého naposledy videli rodinní
príslušníci u neho doma dňa 17. 8.
2010, kedy spomínal, že by išiel
rád na hríby do lokality Staré hory.
Ihneď po prijatí oznámenia polícia
začala vykonávať miestne pátranie.
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Pezinku zahájilo o 15.00
pátraciu akciu po nezvestnej osobe.
Do akcie bolo nasadených 12 policajtov a vrtuľník, 22 príslušníkov
z iných záchranných zložiek a 16
dobrovoľníkov.
Zhruba po troch hodinách polícia
v súčinnosti s príslušníkmi z Centrálneho záchranného systému
Gabčíkovo, HaZZ Pezinok, HaZZ
Malacky a MsP Modra nezvestnú
osobu vypátrala.
Muž bol nažive, pri vedomí, ležal
na zemi vo vinohrade nad čerpacou
stanicou Slovnaft.
Ihneď mu bola privolaná rýchla lekárska pomoc a následne bol prevezený na ošetrenie do Fakultnej
nemocnice v Bratislave. (zm)
W. z Modry pri míňaní reklamnej tabule rukou rozbil sklenú výplň. Po zásahu hliadky bol
predvedený na oddelenie polície, avšak svoje
počínanie vysvetliť nedokázal. Za poškodzovanie cudzej veci mu bola uložená bloková
pokuta 30.- € a povinnosť škodu uhradiť.
Spoluobčania v akcii
Hliadka bola privolaná do parčíka na Dukelskej ul., kde miestna komunita rómov rozbíjala elektrický bojler za účelom získania suroviny do zberu. Nakoľko pri tejto činnosti
znečisťovali verejné priestranstvo bola im
uložená bloková pokuta 10.- € a povinnosť
priestor parčíka vyčistiť.
Svätec
Ako svätec sa chcel cítiť mladistvý Adam
V. z Pezinka, keď si po skončení diskotéky
v Modre Harmónii na hlavu umiestnil tienidlo
z verejného osvetlenia a kráčal ako do Modry
Kráľovej. Lenže v dnešná doba prorokom nežičí a tak jediným uznaním zo strany hliadky
MsP Modra bola bloková pokuta 10.- € a povinnosť tienidlo vrátiť na miesto.
(šf)
Štátna
polícia
Prechovával drogy?
Z prečinu nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi je podozrivý 26-ročný Pezinčan. Dňa 3.
9. 2010 v poobedných hodinách v Modre na
Vajanského ulici policajná hliadka u neho
zaistila igelitové vrecko s obsahom zelenej
sušenej rastliny a papierovú skladačku s obsahom bielej kryštalickej látky. Zaistené látky boli zaslané na expertízne skúmanie.
Známy páchateľ krádeže
Policajti v krátkej dobe objasnili prípad krádeže vlámaním do rodinného domu v Modre - časť Kráľová. Páchateľ dňa 27. 8. 2010
vnikol do rodinného domu na Puškinovej
ulici a zo spálne odcudzil finančnú hotovosť
vo výške 150 €, na dome spôsobil škodu poškodením vo výške 200 €. Z krádeže je obvinený 40-ročný muž z Modry. V prípade dokázania viny na súde mu hrozí trest odňatia
slobody až na dva roky.
(zm)
Seniori, pozor na podvodníkov!
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Pezinku by chcelo upozorniť starších občanov:
· neotvárajte dvere bez toho, aby
ste sa presvedčili, kto za nimi stojí,
· otvárajte vždy s dverami zaistenými bezpečnostnou retiazkou,
do bytu nevpúšťajte pracovníkov
elektrární, vodární, plynární, poisťovní, domovej správy, ak sa
nepreukážu dokladmi,
· nevyberajte pred neznámymi
ľuďmi v byte peniaze, cennosti
z miest, kde ich máte uložené,
zásadne odmietnite bezplatnú pomoc alebo výhodnú ponuku „neznámych dobrých ľudí“,
· neverte všetkému, čo znie až
príliš dobre na to, aby to bola
pravda, napr. dovolenka zadarmo,
osobné vrátenie preplatku, vysoké výnosy pri malom investovaní
a pod.,
· neverte každému, kto vás za
dverami požiada o pohár vody,
možnosť zatelefonovať si od vás,
pomoc pri nevoľnosti a pod.. Situáciu môžete vyriešiť aj tak, že
z bytu zavoláte pomoc k vašim
dverám telefonicky alebo z okna, ak by mal neznámy nedobré
úmysly, rýchlo odíde,
· najmä osamelým ženám odporúčame dať si na dvere, prípadne
zvonček menovku v mužskom rode alebo množnom čísle,
· ak sa napriek všetkému stanete obeťou, neostýchajte sa volať
o pomoc,
· so svojimi susedmi nažívajte
v priateľstve, aj oni môžu dohliadať na vašu bezpečnosť, ako aj vy
môžete pomôcť im!
Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú na senioroch, chce Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku upozorniť aj na iné
možné prípady, na ktoré by si seniori mali dať pozor:
· Niekto Vám zavolá domov
a predstaví sa ako Váš príbuzný –
syn, dcéra, vnuk, a žiada Vás o finančnú pomoc s tým, že pošle pre
peniaze kamaráta:
- zavolajte ihneď vášmu príbuznému, za ktorého sa vydáva,
- nedávajte peniaze osobe, ktorú
nepoznáte,
- zavolajte POLÍCIU na č. 158
· Niekto vám zazvoní pri dverách
a povie, že robí akciu na čokoládu
značky Orion s tým, že ide k vám
nalepiť samolepku hviezdy na okno:
- nevpúšťajte neznámu osobu
k sebe do bytu, popri tom ako vás
zabavia, zistia, kde máte uložené
peniaze v byte,
- zavolajte POLÍCIU
· Niekto vás osloví, že jeho kamarát mal nehodu a potrebuje požičať peniaze na zaplatenie ošetrenia v nemocnici a ponúkne vám
zálohu nejakú inú vec (napr. hodinky, telefón):
neverte mu, zdravotná pomoc sa
poskytuje na pohotovosti bezplatne každému ihneď
- zavolajte POLÍCIU
· Niekto Vám zazvoní pri dverách a chce odpísať plyn, vodu,
elektriku:
- žiadajte od neho preukaz zamestnanca spoločnosti,
- požiadajte niekoho v okolí, napr. suseda, aby bol prítomný keď
vstúpi táto osoba k vám do bytu,
- ak sa dôveryhodne nepreukáže,
v žiadnom prípade ju nevpúšťajte
do vnútra
- zavolajte POLÍCIU.
(zm)
MODRANSKÉ ZVESTI
7
Aký program na nás čaká na vinobraní?
Započúvajte sa do hudby rôznych žánrov
Mesto Modra pripravuje aj tento rok pre domácich a návštevníkov, v rámci tradičných oberačkových slávností, zaujímavý kultúrny a sprievodný program. Od 17. do 19. septembra sa bude
niesť mestom, okrem všemožných vôní chutných špecialít, aj
hudba rôznych žánrov. V ponuke si nájdu svoje starší i mladší, nezabudli sme ani na diskochtivú mládež.
V piatok, po slávnostnom otvorením vinobrania zvanom Prvý dúšok,
odštartuje trojdňovú zábavu dychová hudba Grinavanka. Tú vo večerných hodinách vystrieda country
štýl v podaní Premeny Kamelot revival a legendárneho Alana Mikušeka. Noc v piatkovej Modre odštartuje Dodo Tarkay so zoskupením
Piijem&Matelko&Malevil a ukončí
disco zábava v podaní Stop Zenit.
V sobotu začína kultúrny program
od pravého poludnia vystúpením
dychoviek Rovina, Šarfianka a Vinosadka, za ktorými sa môžete tešiť
na tanečníkov FS Ekonóm. Modranom dobre známy nevidiaci spevák
Marián Bango poteší návštevníkov
svojim spevom o 16.00. Pokojné
melódie vystrieda bratislavská rocková skupina Metalinda. Kapela
MUKATADO sa v októbri 2009
zúčastnila najväčšieho turné Richarda Mullera. Neskôr postúpila
medzi finalistov autorskej hudobnej súťaže Eurovision Song Contest 2009. Skupina Kmeťoband hrá
v súčasnej zostave otec Igor a syn
Igor Kmeťovci od roku 2000. Námety na skladby skupina čerpá „zo
života“ a na vinobraní sa predstaví
v sobotu večer. O pár hodín neskôr
sa na pódiu objaví skupina Maduar,
ktorá naštartovala v prvej polovici
deväťdesiatych rokov na Slovensku dancefloorovú vlnu. Nezabudnuteľnú atmosféru privezú so sebou
členovia kubánsko-slovenského hudobného zoskupenia Azúcar Cubana. Nedeľné doobedie bude patriť
tradičnému alegorickému sprievodu. Pripravili sme pre návštevníkov
zmes reprezentácie nielen z Modry,
ale i z okolitých obcí a družobných
miest, športových klubov a škôl,
folklórnych súborov a divadiel. Deti z DFS Lienka zo Smoleníc budú
pokračovať v ukážkach ľudových
tancov a piesní. DH Lieskované,
vysokoškoláci zo súboru Gymnik
a DH Záhorienka potešia najmä
staršiu generáciu divákov. Ojedinelé hudobné zoskupenie FUNNY
FELLOWS, prezentujúce old time
music, sa predstaví o 14.00. Pezinčan Peter Bittner zahrá so svojou
skupinou Feelme. Malokarpatské
vinobranie Modra 2010 ukončí bluesový hudobník Ján Ponka Duban
a Bukasový masív. Prajeme príjemnú zábavu v Modre!
(red)
Sprievodné podujatia na vinobraní
I počas tohtoročného vinobrania pripravili
spoluorganizátori pre návštevníkov oberačkových osláv pútavý sprievodný program.
Zastavte sa pri potulkách Modrou aj na výstavách výtvarných či keramických diel. Ponúkame vám navštíviť nasledovné miesta. Veríme, že sa v Modre príjemne zabavíte.
Stará radnica, Štúrova ul., Mestská pivnica, Ochutnávka vín, piatok 12.00 – 23.00 a sobota 10.00 – 23.00
Stará radnica, Štúrova ul., (10.00 – 19.00
h.) - výstava diel Williho Baya, expozícia
Modranská ľudová izba
Múzeum Ľ. Štúra, Štúrova 84, (10.00 –
16.00 h.) - Pamätná izba Ľudovíta Štúra, výstava Starí majstri – figuralisti
Bašta – Galéria Ignáca Bizmayera, Nám.
slobody, (10.00 – 16.00 h.) - Výber z diel maj-
stra keramickej figurálnej tvorby Ignáca Bizmayera
Horná brána, Horná ul., (10.00 – 16.00 h.) Výber zo súčasnej keramickej plastiky
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná
20 (10.00 – 16.00) - výstava diel modranskej
keramikárky Dany Jakubcovej
Seniori a ich vnúčatá – Mestské centrum sociálnych služieb, Súkennícka ul., sprístupnené
počas vinobrania
Výber z tvorby: Ľubomír Rapoš – Nemecký
evanjelický kostol, Dolná ul., od 17. 9. 2010
18. 9. (17.00 h.), Lipová alej, pri evanjelických kostoloch - ukážky modranských kynológov
18. 9. (11.00 – 17.00 h.) - Súkromné centrum
voľného času, tvorivé dielne pre deti.
(red)
Vedeli ste, že vo
víne je mladosť?
In vino veritas – vo víne je pravda. To sa hovorí o víne, o jednom z najobľúbenejších mokov. Vedeli ste,
že podľa najnovších vedeckých poznatkov skrýva
víno aj mladosť? Chemické zlúčeniny v červenom
víne podľa niektorých odborníkov obsahujú zlúčeniny, ktoré by mohli pomôcť udržať srdce “geneticky mladé”. Látka resveratrol v génoch zastavuje
genetické zmeny, spojené so starnutím. Tieto účinky sú zrejme rovnaké, ako pri dodržiavaní nízkokalorických diét, ktoré, ako je známe, predlžujú život. Samotné pitie vína však tento efekt neprinesie.
Resveratrol sa vyskytuje hlavne v červenom víne,
v grepoch, granátových jablkách a tiež v menšom
množstve v bielom víne. Táto látka sa pre svoje
antioxidačné a antibakteriálne účinky používa ako
doplnok stravy. Tiež sa traduje, že pohár červeného
vína k jedlu pomáha bojovať proti srdcovým ochoreniam.
(red, zdroj: web)
MODRANSKÉ ZVESTI
8
Predstavujeme...
Horské vinárstvo J. Patáka
Príbeh vína začína vo vinohrade
Mladý modranský vinár a vinohradník Ján Paták je štvrtou generáciou pokračovateľov vinohradníckeho rodu Patákovcov. Už od malička bol priamo spätý s vinohradmi a prácou v nich. Svojím starým
otcom i otcom bol vedený k práci vo vinici a ako hovorí: „začalo ma to
baviť a baví aj dodnes. Táto práca sa mi asi nikdy nezunuje“.
J. Paták sa venuje podnikaniu v oblasti vína už od roku 2002. Začiatky boli ťažšie. Bol to najmä predaj
burčiaku a vína na jarmokoch a vinobraniach, spolu s gastronomickými špecialitami. Postupne sa prepracoval k presvedčeniu, že 120-ročná
vinárska usadlosť, ktorej je dedičom, má svoju históriu, a štafetu po
pradedovi prebral práce on. Venuje sa tzv. zážitkovej turistike, ktorá
spája rozprávanie vo vinici s degustáciou v pivnici, premenenej na štýlovú degustačnú miestnosť. A aké
sorty pestuje mladý vinohradník?
„V drvivej väčšine mám vlastné
výmery viníc, na ktorých pestujem
klasické malokarpatské odrody, ako
sú silvánske zelené, veltlínske zelené, rizling rýnsky, rulandské biele,
Mám aj výmeru modernej slovenskej odrody Breslava. Z červených
odrôd spomeniem svätovavrinecké, frankovka, rizling. Nepúšťam
sa do pestovania zahraničných odrôd, pretože robím degustácie najmä pre zahraničných klientov. Tí,
keď ku mne prídu, tak chcú vidieť,
zažiť a ochutnať niečo typicky slovenské. Takže pestujem slovenské
odrody a dorábam slovenské vína.
K nim ponúkam aj pravú domácu
stravu, na ktorej si dávam veľmi
záležať. Ako vyučený kuchár - čašník rád pripravujem stravu sám, pri
väčšej skupine turistov spolu s rodičmi. K nám prídu ľudia oddychovať. Osobne dbám na to, aby bol
človek dobre najedený. Jedlo rovnako sám servírujem a pri degustácii vedenej v slovenskom či anglickom jazyku mi pomáha aj moja
manželka Martinka,“ tvrdí Ján Paták. Mladý vinár zastáva názor, že
jedinečná poloha jeho horského vinárstva ho jednoznačne odlišuje od
ostatných okolitých vinárstiev. Toto výnimočné a jedinečné prostre-
die zanecháva v návštevníkoch nezabudnuteľné zážitky. Jeden z jeho
mnohých vinohradov sa rozkladá
priamo vedľa starej usadlosti, a tak,
už tu sa začína príbeh Patákovho
vína. Jednoducho, nezaťažujúco
a pútavo vysvetlí celú cestu výroby
vína. Príbeh každého vína nezačína
vo fľašiach, ale v samotnej vinici.
I tie obrába Paták sám so svojimi
funkčnými zberateľskými kúskami, ktoré mu zdobia dvor pri vstupe
do vinárstva. Starodávne traktory
si plnia svoju funkciu a nie sú len
imidžovou záležitosťou. „Myslím
si, že slovenskí vinári sú výnimoční, už len polohou svojich vinohradov, a tým, že dorábajú po väčšine
kvalitné a chutné vína. Okrem toho sú srdeční a pohostinní. Poctivý
vinár musí byť vinárom dušou a aj
telom, a nie len robiť túto profesiu
pre peniaze,“ dodáva. Medzi laikmi i odborníkmi sa zvykne hovoriť,
že dobrým vínom je to, čo získalo
ocenenia. Zapája sa J. Paták do vinárskych súťaží? „Vo svojich začiatkoch som sa prihlásil na pár súťaží. Hneď v roku 2003 som získal
ocenenie za svoje prvé ľadové víno.
Potom to bolo zopár zlatých a strieborných medailí za slamové a ľadové vína. Od určitého času sa však
súťaží už nezúčastňujem. Spoznal
som totiž aj ich zákulisie, je o mnohých kompromisoch. A tie som nebol ochotný robiť. Nevylučujem,
že sa niekedy na nejakú súťaž ešte
v budúcnosti prihlásim. Možno, ak
nastanú pozitívne zmeny aj v tejto
oblasti,“ uzavrel Paták
Jana KUCHTOVÁ
Z histórie
Vinohradnícke tradície
Modra je už stáročia preslávená
produkciou kvalitného vína. Táto
črta je spojená s Modrou od stredoveku. Vrstva modranských „pánov
vinohradníkov“ bola v 40. rokoch
20. storočia vrstvou slobodnou,
sebavedomou a pracovne i spoločensky váženou. Pokračovatelia
tradícií otcov a dedov ctili vlastné
hodnoty, ovládali zložité dorábateľské postupy a technológiu výroby
toho najkvalitnejšieho vína. V roku 1896, založilo 390 vinohradníkov spolok. Ten sa staral o nákup
chemických prípravkov na ochranu vinohradov a ich predaj svojim
členom, propagovanie a zisk no-
vých kvalitných odrôd. V tých časoch lemovali okolie Modry nielen
bohaté lesy, ale skoro všetka poľnohospodárska pôda bola premenená
na vinice, využívala sa na pestovanie hrozna. Do vinohradov sa skoro
denne, s výnimkou zimy, presúvalo za prácou množstvo ľudí. Preto
museli byť cesty vždy udržiavané.
Dnešný pohľad na chotár mesta
ukazuje iba časť z podoby, na akú
boli zvyknutí jeho obyvatelia pred
polstoročím. Stav dnešných viníc,
žiaľ, už nezodpovedá tomu, čím bola Modra v dávnej minulosti.
(red., podľa J. Žudel, J. Dubovský a kol.: Dejiny Modry)
Ján Paták je vinárom telom aj dušou.
Foto: jk
Niet pochýb, že Modra je mestom mimoriadne zaujímavým. Má svoj
potenciál, ktorý však treba dokonale rozvinúť, vedieť z neho vyťažiť čo najviac a len to najlepšie. Azda každý si pri počutí jeho názvu
vybaví niekoľko prívlastkov: mesto spojené s osobnosťou Ľ. Štúra,
mesto džbánkarskej a keramickej tradície, mesto vinohradnícke.
MODRANSKÉ ZVESTI
9
MODRANSKÉ ZVESTI
10
Zmena organizácie
dopravy počas vinobrania
Trasa osláv
Trasa obchádzky
Hlavná tribúna
Informácie
Uzávierka štátnej cesty II/502 a III/0619 bude uskutočnená
v termíne: od 16. 9. 2010 od 10.00 do 20. 9. 2010 do 10.00.
Druh uzávierky: úplná.
Trasa obchádzky:
Smer Trnava z Bratislavy – Štefánikova, Kalinčiakova, Dr. Bodického, Kuzmányho, Baštová,
Horná
Smer Trnava zo Šenkvíc – Šúrska, Štefánikova, Kalinčiakova, Dr. Bodického, Kuzmányho,
Baštová, Horná
Smer Bratislava – Horná, Baštová, Vinárska, Dr. Bodického, Kalinčiakova, Štefánikova
Obchádzka bude zabezpečená
v smere Bratislava – Trnava
a Trnava – Bratislava po miestnych komunikáciách, vyznačených prenosným dopravným
značením, podľa spracovaného
a odsúhlaseného projektu zmeny organizácie dopravy. Doprava smer Šenkvice a späť bude
presmerovaná po Šúrskej uli-
ci. Zástavky SAD na Dukelskej
ul. a Štúrovej ul. budú v dobe
uzávierky zrušené, a tieto budú preložené pred kino Mier.
Zástavka pred evanjelickým
kostolom do Šenkvíc bude zrušená, v prevádzke ostane zástavka na Dolnej ul. pri BVS
a pri SĽM a na Šúrskej ul., pred
obchodným zariadením Billa.
Ostatné zástavky sa nemenia.
Žiadame účastníkov cestnej
premávky, ako aj všetkých občanov nášho mesta, aby rešpektovali počas uzávierky zmenu
organizácie dopravy, riadenú
prenosným dopravným značením. Obchádzková trasa je vyznačená na mape.
Ing. Radoslav EGED, MsÚ Modra
Toalety
Parkovisko pre autá
Parkovisko autobusy
Dôležité telefónne čísla:
Mestská polícia: 0911 436 752
Integrovaný záchranný systém (polícia, hasiči, zdravotná pomoc): 112
Prečo Modrania pijú
Na pitie vždy sa nájdu pádne dôvody.
Veď kto by utápal žiaľ do vody?
Na to je predsa na svete víno,
a tak Modrania nestoja mimo.
Po ťažkej, úmornej práci vo vinici
alebo nečakanej domácej hrmavici,
keď dušu ťažký smútok kvári,
stretnú sa chlapi s nádejou pri pohári.
Alebo snáď aj žena, krásou známa,
s pohárom červeného si potyká,
keď v pekný večer sedí doma sama
a vo vinohrade ju čaká motyka.
Sto dôvodov a všetkým veríme,
keď schádzame sa v pivničke pri víne.
Na jar, v lete, v jeseni aj počas zimy
a nikto vraj nepije bez príčiny.
Pane, sám vidíš, keď chodíš na oberky,
čo práce dajú Rétle, Firigle, Nitrperky,
koľko potu, driny, nádeje aj lásky
dostáva sa každému kĺču od Tvojej chásky,
a tak vo víne utápajú veľké i malé žiale...
Tak občas hore na nebesiach na ich zdravie si nalej
a udeľ im ho štedro, daj pevné chrbtice,
keď na jar chvátajú s vidlami do vinice,
aj v jeseni, keď putne dvíhajú a prevaľujú sudy,
daj všetkým vinárom aj pevné srdce v hrudi.
Za všetko Tvoje uznanie, nekonečná chvála,
kým vinohradník leje vínko do pohára!
Edita WALTEROVÁ
Zákaz vstupu
do vinohradov
Primátor mesta Modra, ako
správny orgán podľa ustanovenia §13 zákona SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na zákon č. 182/2005 Z.
z. o vinohradníctve a vinárstve
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje: Zákaz vstupu a zákaz vjazdu motorových vozidiel do vinohradov v katastri
mesta Modra na obdobie dozrievania a zberu úrody hrozna
v časovom období od 3. 9. 2010
do 31. 10. 2010. Zákaz vstupu do vinohradov sa vzťahuje
na všetky fyzické a právnické
osoby, ktoré nie sú vlastníkmi
vinohradov, ich správcami, nájomcami resp. obhospodarovateľmi alebo ich pracovníkmi.
Kontrolu tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Modre. Za nedodržanie tohto zákazu
možno podľa ustanovenia § 46
a § 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do
výšky 33 €.
Ing. Peter MAJTÁN,
primátor mesta Modra
MODRANSKÉ ZVESTI
Spoločenská
kronika
Narodili sa:
Bučeková Soňa
Fialová Lucia
Kuchár Nicolas
Kujan Richard
Macejáková Kristína
Riganová Amália
Taraba Tomáš
12. 8.
27. 8.
6. 8.
18. 8.
21. 8.
1. 8.
1. 8.
Chlapečka Štefan, 64r.
Dubanová Anna, 74r.
Parajka Ignác, 60r.
Dudová Anna, 76r.
Ďurišová Mária, 87r.
Tirindová Helena,78r.
4. 8.
6. 8.
10. 8.
14. 8.
15. 8.
27. 8.
Opustili nás:
Jubilanti:
85-ročné
Galášová Ľudmila
Jermářová Aurélia
80-ročné
Galášová Ľudmila
Vargová Eva
14. 9.
23. 9.
2. 9.
2. 9.
75-roční
Cíchová Vlasta
13. 9.
Hančíková Anna
10. 9.
Sabol Ján
15. 9.
70-roční
Bartošová Margita
9. 9.
Ing. Hornáčková Mária
28. 9.
PhDr. Kvetkov Pavel
30. 9.
Litavský Ján
1. 9.
Maronová Elena
10. 9.
Šintal Jozef
11. 9.
Uhrová Anna
29. 9.
Witteková Anna
23. 9.
Eva HORVÁTHOVÁ, evidencia obyv.
Zosobášili sa:
Adam Baxa
a Martina Oravcová
16. 7.
Martin Kunák a Drahoslava Urbanovičová 14. 8.
Boris Pavlovič
a Simona Ondičová
21. 8.
Martin Kufel
a Lenka Fatiková
21. 8.
Radovan Figura
a MUDr. Eva Holubčíková 28. 8.
Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
Blahoželáme
15. septembra 1920 sa v pekárskej rodine Karola Mihaloviča
a jeho manželky Alžbety narodila najmladšia zo štyroch súrodencov, Etela.
Po vychodení základnej školy
absolvovala Modranský učiteľský ústav a potom pôsobila
na rôznych miestach Slovenska ako učiteľka na základných
školách – na Spiši, v Starej Turej, na Záhorí v Lozorne, až nakoniec v Bratislave – Prievoze
na experimentálnej základnej
škole, odkiaľ išla do dôchodku. Hoci v súčasnosti žije
v Bratislave v opatere synov-
ca s manželkou, stále sa v spomienkach vracia k svojmu rodnému mestečku, kde prežila
svoju mladosť. Mala tu veľa
priateľov a známych, z ktorých
už prakticky nikto nežije. Stále
tu ešte navštevuje hroby svojich rodičov a súrodencov, kde
aj ona chce spočinúť, na konci
svojej púti životom.
Prajeme jej veľa šťastia a zdravia a sviežej mysle do ďalších
rokov života.
11
Ticho spomíname
Tak tíško odišla duša Tvoja a s ňou aj spravodlivosť
a pokoj rodiny. Dňa 8. 7. 2010 uplynulo už 15 rokov,
čo nás opustil náš milovaný otec, starý otec aj svokor
Zoltán Haver. Ďakujeme všetkým za tichú spomienku, s láskou a úctou spomínajú dcéry Eva a Mária
s rodinami.
Blahoželáme
Krásnych a požehnaných 80 rokov života sa dňa 19. októbra 2010 dožíva naša drahá mamička, babička a prababička Anežka Miškovičová. Ku vzácnemu jubileu Ti
úprimne blahoželá za všetku Tvoju lásku, starostlivosť,
obetavosť a trpezlivosť zo srdca ďakuje dcéra Anka
s manželom Dankom a vnúčatá Daniela a Michal. Želáme Ti aby aj ďalšie roky Tvojho života boli prežiarené láskou a dobrotou, aby si v dobrom zdraví mohla s nami prežiť ešte veľa krásnych a vzácnych chvíľ.
K blahoželaniu sa pripája aj ďalšia rodina, priatelia a známi.
Odvolanie zákazu
Obvodný lesný úrad v Bratislave
vecne príslušný podľa § 60 ods. 2
písm. f) zákona č. 326/2005 Z.z.
o lesoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“),
odvoláva zákaz využívania lesov
verejnosťou v k. ú. Pezinok, Limbach, Modra, Malé Tŕnie, Veľké
Tŕnie, Grinava, v správe a obhospodarovaní org. LESY Slovenskej
republiky, š.p., OZ Smolenice, vydaný podľa § 30 ods. 4 zákona
o lesoch pod. č. 10/284/BC1 dňa
21. 06. 2010. Odvolanie zákazu
využívania lesov verejnosťou bolo
vydané na základe žiadosti org. LESY Slovenskej republiky, š. p., OZ
Smolenice č. j.: 970/210/2010 zo
dňa 05. 08. 2010.
Ing. Miroslav HASA
Gustáv ERDÉLSKY - synovec, s manželkou a ostatnou rodinou
Riadková inzercia
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve
Marius Pedersen, a.s., prevádzka Pezinok, Hasičská 2, 902 01 Pezinok
tel.: 033 / 640 44 28, tel., fax: 033 / 640 22 50, e-mail: [email protected]
Inzercia
Akciová
ponuka!
Pristavenie prvého
prázdneho kontajnera
v okrese Pezinok
a 7 dní prenájmu
kontajnera zadarmo*
* platí pre ramenové nakladače (vaničkové kontajnery do 7 m3) do 31.10.2010
l Modranský informačný portál
- Spravodajstvo, kultúra a turizmus v meste Modra. To všetko na
www.modranet.sk.
l Hľadám pani na pravidelné týždenné upratovanie domu v Harmónií. Ak ste spoľahlivá a chcete
pracovať, volajte 0905 256 966. l Firma Stravovanie Petra s.r.o.
(Modra – Harmónia) hľadá kuchára na TPP. Podmienky: prax, vodičský preukaz skupiny B. Nástup
možný ihneď. Tel.: 0903 556 010
l Upracem dom, byt v okolí Modry.
Tel.: 0917 510 305
l Predávame palivové drevo do
krbov a kotlov aj suché na prevádzke Senec.
Tel. 0903 248 802
l Predĺžte si letné opálenie v solárnom štúdiu Miss Design na Štúrovej ulici 34 v Modre. Otvorené:
Pondelok – Piatok od 15.45 do
20.00 hod. v ostatnom čase a cez
Cena
víkend na objednávku
za minútu je 0,40 €. V letných mesiacoch júl, august dostanete k permanentke krém do solária zadarmo. www.missdesign.sk.
0905/ 518 815
.
MODRANSKÉ ZVESTI
12
Mesto Modra na pezinskej Fyzulnačke 2010
Aj družstvo mestského úradu súťažilo vo varení polievky
Družstvo v zložení Štefan Farkaš, Eva Horváthová a Ľubomíra
Kálnassyová si prišli zmerať sily
s ďalšími 21 družstvami varičov.
Návštevníci hodnotili, podobne,
ako na súťažiach vo varení kapustnice, prostredníctvom vopred pripravených žetónov. Okrem mestského úradu reprezentovali Modru
aj iné družstvá, spomedzi ktorých
sa na druhom mieste umiestnili „Fešáci z Knottu“. Získali cenu odbornej poroty. Mestský úrad
mal o niečo menej šťastia, ale tu
určite platí, že „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. Sprievodným podujatím bola aj disciplína
Gúľanie barikového sudu na 20
metrov. Tu znova v ženskej kategórii uspela Modranka Libuša
Setnická. Tím mestského úradu
uvaril chutnú polievku z bielej fazule a koreňovej zeleniny. Modru
reprezentovali úspešne aj zástupcovia modransko-talianskej firmy
Metalfil, ktorí v rámci zoskupenia
troch talianskych firiem získali
nádherné 1. miesto, a to cenu laickej verejnosti za najlepšiu fazuľovú polievku. K tomu aj cenu za
najvzdialenejší tím. Polievky bublali v kotli nad otvoreným ohňom.
Vďaka patrí všetkým súťažiacim,
ktorí varili v súťaži za naše mesto
Modra.
(red)
Hrnčírfest v Modre
Nové podujatie pre deti
Konečne sa v našom mestečku udialo čosi, pri čom sa zabavili deti,
mládež aj dospelí. O tom, že v Modre doteraz chýbal tento druh zábavy už nepochybujem. Dôkazom toho, a odmenou organizátorom
za výborný nápad a zorganizovanie 1. ročníka Hrnčírfestu, bol naozaj nečakane veľký počet ľudí každej vekovej kategórie.
foto: archív
Ukážka spolupráce policajného,
požiarneho zboru a záchranárov.
Súťaže Fyzulnačka
2010 sa zúčastnilo
aj
družstvo MsÚ
z Modry.
Prišli si na svoje deti, pre ktoré
bol pripravený bohatý program.
V rozprávkovo vyzdobenom
detskom parku si zmerali sily
v rôznych súťažiach a hrách.
Napodiv si zasúťažili aj rodičia,
čo bolo veľmi pekné a zábavné.
Zaskákali si na obrovskej trampolíne, zajazdili si na poníkoch,
nechali si pomaľovať tváričku veselými obrázkami. S obdivom si pozreli ukážky spolupráce policajného, požiarneho
zboru a záchranárov pri zásahu.
Dobrá nálada pokračovala pri
detskom stoličkovom tančeku,
pri speváckej súťaži Modra hľadá talent, aj pri detskej diskotéke. Deti boli za svoju odvahu
a šikovnosť obdarené mnohými
peknými cenami a sladkosťami. Podvečer skupina Country
Fied roztancovala a rozospievala ľudí v každom veku. Príjemnú atmosféru a čaro celého dňa
dotvárala hudba, chutné občerstvenie v stánkoch a večer veľká vatra. Do skorých ranných
hodín pokračovala diskotéka na
dvoch stageoch. Dúfajme, že sa
takto zabavíme aj o rok a Hrnčírfest sa stane každoročnou
udalosťou v Modre. Ďakujeme
organizátorom za výborne pripravený program a zvládnutú
organizáciu, sponzorom, ako aj
účinkujúcim a dobrovoľníkom
bez nároku na honorár. Konkrétne členom skupiny Maduar,
ktorí nás pobavili a roztancovali
svojimi piesňami a boli členmi
poroty v speváckej súťaži Modra hľadá talent, ďalej členom
požiarneho, policajného zboru
a záchranárom, ktorí predviedli vzájomnú spoluprácu pri zásahoch.
Naši sponzori: Mesto Modra,
Lesy Modra, MMS Servis (Michal Mesík), Kofola, Staroprameň, Potraviny Novák, Tabak
fant, Doplnkový tovar –REMI,
p .Strezenická Helena, Reštaurácia u Rybárov, Veľkosklad
Luch, Papiernictvo Grafit, Papiernictvo Karpaty, Jutex (p. P.
Jurčovič, Ing. S. Jurčovič), Lekáreň Pharmácia (p. Mgr. Buričičová), Metrový textil (p.
Macháčková), PM Cars (p. Matušovič), Jadranská zmrzlina
(p. A. Usein), Galantéria Ulma, Reštaurácia perla, X light&sound, MM audio, www.vajicka.com, Mäsiarstvo Qixi(p.
Kintler), Styl market, M. a M.
Kudrnáčovci.
M. KUBEJOVÁ
foto: JK
V sobotu 28. augusta 2010 sa na Radničnom námestí v susednom Pezinku uskutočnil v poradí VIII. ročník medzinárodnej súťaže vo varení fazuľovej polievky FYZULNAČKA 2010. Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo aj trojčlenné družstvo, reprezentujúce Mestský úrad v Modre.
MODRANSKÉ ZVESTI
13
Pripomeňme si Kultúrne leto 2010 v Modre
Príjemne strávené nedeľné podvečery pred KDĽŠ
Mesto Modra v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, ako
je už dobrým zvykom, aj tento rok pripravili počas letných mesiacov pre Modranov a návštevníkov mesta hudobné a kultúrne podujatia v rámci Kultúrneho leta Modra.
Tanečníci z KTŠ Beata Modran Modra.
v podaní Dua Grazioso. Kultúrne
leto v auguste nám otvorili mladí tanečníci z KTŠ Beata Modran
Modra pod vedením manželov
Kovačikovcov, kde nám ukázali niečo zo svojho tanečného
umenia. Príjemné melódie valčíka, polky či čardášov a marschov, sme si vypočuli v podaní
Dua Vindobona, kde na husliach
hral Viliam Cibula a na klavíri ho
sprevádzala Lýdia Cibulová. 15.
augusta ukázali svoj talent hip
– hop tanečníci z ADT CREW,
ktorí trénujú v Súkromnom centre voľného času v Modre. Ako aj
minulý rok, aj tento sa na Kultúrnom lete predstavili Mažoretky
KESSA s tanečným programom
majsteriek SR v mažoretkovom
športe. V poslednú augustovú nedeľu sme sa rozlúčili s Kultúrnym letom v Modre, pri ľudových
piesňach Dychovej hudby Častovanka.
Organizátori veria, že tohtoročné
Kultúrne leto potešilo aj tých náročnejších návštevníkov. Ďakujú za
hojnú účasť na podujatiach a tešia
sa na stretnutie opäť o rok. (red)
Mažoretky KESSA.
DH Častovanka.
Hip – hop tanečníci ADT CREW.
foto: JK, 4x
V júlovom čísle Modranských
zvestí sme písali o úspešnom
štarte Kultúrneho leta v Modre 2010, kde sa nám na Medzinárodnom gitarovom festivale
predstavili umelci zo Slovenska,
Anglicka, Talianska a Srbska.
Kvalitou a počtom návštevníkov
zdvihli latku veľmi vysoko, ale
môžme povedať, že sa nám ju
darilo udržať počas celého kultúrneho leta. Podujatia rôznych
žánrov pokračovali aj v mesiacoch júl a august. Hneď v prvú
júlovú sobotu sa mohli mladší,
no i tí skôr narodení zabaviť a zatancovať si na Zumba párty s Danielou. O výbornú atmosféru sa
postarali štyria inštruktori obľúbenej Zumby. Ďalšiu nedeľu 11.
7. boli pripravené hneď dve vystúpenia. Najskôr sa nám predstavili deti s DFS Magdalénka
v pásme ľudových tancov a piesní a po nich už Modranom známy Peter Kalapoš s hitmi, ktoré
rozospievali prítomných rôznych
generácií. Posledné júlové podujatie sa konalo 18. 7., kde sme sa
započúvali do operetným melódií
MODRANSKÉ ZVESTI
14
Modranskí turisti na medzinárodnom maratóne
Tri krásne dni v Rakúsku
Každý podľa zdatnosti sa mohol
zúčastniť štyroch možných trás od
13 km po 40 km denne. Naši turisti absolvovali trasy dlhšie a mnoho zdatných turistov absolvovalo
denne trasy dlhé 40 km. Po skončení trojdňového maratónu a po
odsúhlasení kontrolných stanovíšť
s účasťou na jednotlivých pochodoch, obdržal každý účastník odznak. Uvedené trasy absolvoval
náš najstarší člen a zároveň aj najstarší učastník, pán Alfréd Bolard
a taktiež ročná Patrícia Matušekova - trasy absolvovala na chrbte
svojich starých rodičov a maminy.
Organizačný výbor, samozrejme,
obidvoch na záverečnom galavečeri v kultúrnom dome v Knittelfelde odmenil nielen krásnymi
Multifunkčné
ihrisko pred
dokončením
Ako sme už informovali, v priebehu tohto roka občianske združenie HC ORLY Modra, za podpory
Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky, Nadácie PONTIS,
vykonávajú rekonštrukciu bývalého hádzanárskeho ihriska na multifunkčné ihrisko pre modranskú
mládež, zo zameraním na hokejbal,
in-line hokej, florbal, futbal a podobne. V súčasnej dobe je ihrisko
tesne pred dokončením, a týmto
by sme chceli vyzvať jednotlivcov aj spolky, ktorí by chceli využívať ihrisko o zaslanie prihlášky,
nakoľko sa bude vytvárať kalendár
s termínmi využitia. Ďalej by sme
chceli osloviť záujemcov o hokejbal, hlavne deti a mládež, o prihlásenie sa do združenia HC ORLY
Modra, nakoľko budeme zakladať
mládežnícke družstvá.
Písomné prihlášky s uvedením mena, adresy a veku zasielať na HC
ORLY Modra, Kalinčiakova 6, 900
01 Modra a lebo na email info@
eko-spektrum.sk.
(kme)
pohármi, ale aj neutíchajúcim potleskom a ováciami. Modranský
turistický spolok patril k najpočetnejšej skupine. Okrem nás boli
zo Slovenska zastúpené kluby zo
Stupavy, Liptovského Mikuláša,
Liptovského hrádku a Bratislavy.
Okrem turistiky sme si prezreli pekné mestečko, v ktorom sme
sa cítili ako v kvetinovej záhrade.
Mesto má svoje vlastné záhradníctvo, ktoré mu poskytuje priesady
a stará sa o vysadené kvety. Toto
by určite pomohlo aj nášmu mestu
k jeho zveľadeniu. Ďalej sme navštívili železničné múzeum, architektonicky zaujímavú rozhľadňu.
Denne sme mali k dispozícii voľný vstup na krytý bazén a kúpalisko. Ubytovanie bolo zabezpečené
foto: mts
Na medzinárodný trojdňový turistický maratón, ktorý sa konal
v Rakúsku v mestečku Knittelfeld bol pozvaní okrem iných zahraničných turistických klubov aj modranský turistický spolok. Celková účasť bola vyše 400 účastníkov, a to z Holandska, Belgicka, Talianska, Švajčiarska, Nemecka, Poľska, Izraela, Maďarska, Českej
republiky a Slovenska. Počas troch dní naši turisti absolvovali výstupy na kopce od nadmorskej výšky 1267 po 1860 m.n.m.
v škole na úrovni. Cestou na zraz
a cestou späť, sme navštívili zaujímavé miesta a absolvovali sme
trojhodinový výstup tiesňavou.
Účastníci si celý pobyt aj dopravu hradili z vlastných finančných
prostriedkov. Nakoľko išlo o medzinárodný zraz, poskytli sme
účastníkom dostupný propagač-
ný materiál aj v cudzích jazykoch
o našom meste a malokarpatskej
vinnej ceste. O materiál bol záujem, niektorí zahraniční účastníci
z Talianska a Nemecka prejavili
záujem o návštevu nášho mesta
a okolia.
Ing. Anna KOVÁČOVÁ predseda MTS
Tretie miesto pre HC Orly Modra
Bez finále po pätnástich rokoch
Do súťažného ročníka 2009/2010 SHBL nastúpilo mužstvo HC ORLY
Modra s niekoľkými zmenami v zostave no s cieľom po minuloročnom striebre sa udržať v hre o ďaľšie zlato. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo celkovo 14 mužstiev, a to zo Senca, Réce, Bernolákova,
Novej Dedinky, Mostu pri Bratislave, Bratislavy, Pezinka a Modry.
Základná časť súťaže prebiehala
dvojkolovo, kde hrali mužstvá systémom každý s každým. Po prvom
kole už HC ORLY Modra obsadili prvú priečku s desiatimi výhrami, dvomi remízami a jednou prehrou s náskokom 1 bodu na druhého
v poradí. V druhom kole sa mužstvo dosiahlo desať výhier, jednu remízu a jednu prehru čo postačilo len
na druhé miesto, nakoľko mužstvo
Watberg Senec v druhej časti nestratilo ani bod a obsadili prvú priečku.
V prvom kole play off sa stretli HC
Horný rad: L. Vereš, D. Klúčik, M. Tóth, M. Forner, J. Somorovský, M.
Tóth, R. Rariga, P. Kopčik, R. Zemanec, Dolný rad: D. Döme, M. Fleishchacker, M. Jelemenský, P. Peško, T. Gašparík, Ležiaci: S. Oboril.
ORLY Modra s mužstvom Pavúci
Pezinok Štvrťfinále vyznelo v prospech HC ORLY Modra, keď súpera
porazili v prvom zápase 2:1 po samostatných nájazdoch a v druhom
6:3. V semifinále sa HC ORLY narazili na minuloročného súpera z finále Devils Petržalka. Vo vyrovnaných zápasoch nakoniec naši hráči
ťahali za kratší koniec a po prehrách
1:4 a 1:2 im nakoniec po pätnástich
rokoch finálových zápasov zostalo
bojovať v tomto ročníku „len“ o 3.
miesto.
V tomto zápase sa stretli s dlhoročným rivalom z finále Playboy Senec.
Vo vyrovnanom zápase, ktorý museli ukončiť až samostatné nájazdy sa
nakoniec z víťazstva tešili naši hráči
keď rozhodujúci samostatný nájazd
premenil kapitán HC ORLY Modra
Juraj Somorovský.
Vo finále sa tentokrát stretli Devils Petržalka a Watberg Senec
zo zlatým rozuzlením pre mužstvo Watberg Senec. Viac info na
www.hokejbalsenec.sk.
(kme)
MODRANSKÉ ZVESTI
Keramická Modra
Súkennícka ulica dýchala oslavou hliny
V sobotu 4. septembra pricestovali do Modry keramikári a hrnčiari z rôznych kútov krajiny, no i vzdialenejší hostia. Na Súkenníckej
ulici sa konala v poradí už druhá Slávnosť hliny.
a v sobotu od 10.00 sa postupne
plnila Súkennícka ulica stánkami s keramikou, ale aj chutným
občerstvením. V duchu minulosti sa niesol aj tento hrnčiarsky jarmok. Pútavý kultúrny
program neodradila ani viac ako
hodinová búrka. Po tom, čo sa
znova objavili slnečné lúče, sa
v podvečer ulice znova naplnili návštevníkmi, ktorí očakávali
alegorický hrnčiarsky sprievod,
ktorého súčasťou bol aj fakľový tanec v podaní modranských
a kraľovanských dievčat.
(red)
Kresťanský Zbor v Modre
foto: JK
Emil Majnhold
so svojou jedinečnou
keramikou maľovanou kukučkou
s husím brčkom.
KRESŤANSKÉ CENTRUM
Kresťanské centrum BEREA
Pozývame vás na stretnutie na tému
Boh Ťa volá!
Nezavesuj!
Raz hovorí Boh
i dva razy,
a človek to nevidí.
Biblia: Jób 33,14
Stretnutie sa uskutoční
26. septembra 2010 o 15. hodine
v sobášnej sieni mesta Modra
na Súkenníckej 4
Cenník plošnej inzercie MZ
Podujatie tento rok nieslo podtitul Keramická Modra. Minulý
rok mala oslava v jednej z tradičných uličiek mesta úspech,
a tak sa podujali organizátori pripraviť druhý ročník. Návštevníci mali možnosť v sobotu
počas dňa dozvedieť sa mnoho
zaujímavých informácií o hline,
výrobkoch z nej. Priamo v tvorivej hrnčiarskej dielni si mali
možnosť návštevníci vyskúšať
čo - to z hrnčiarskeho remesla. Prezrieť si keramiku starých
majstrov figuralistov i súčasných keramikárov ste si mohli
na viacerých výstavách. Tie pokračujú aj počas Malokarpatského vinobrania 2010. Nosnou
témou tohtoročných slávností
bola Keramická figurálna plastika. V piatok sa uskutočnil odborný seminár v Hoteli Majolika
15
1/1: 20x25,8 cm
- 164,57 EUR
1/2: 9,8x25,8 cm
- 96,26 EUR
1/2: 20x12,7 cm
- 96,26 EUR
1/4: 9,8x12,7 cm
- 53,11 EUR
(4970,- SKK)
(2900,- SKK)
(2900,- SKK)
(1600,- SKK)
1/6: 6,4x12,7 cm
- 34,85 EUR
(1050,- SKK)
1/8: 9,8x6,15 cm
- 26,89 EUR
(810,- SKK)
1/16: 4,7x6,15 cm
- 15,93 EUR
(480,- SKK)
Mestské kultúrne stredisko pozýva
3. 10. 19.00 h.:
13. 10., 17.30 h.:
28. 10., 17.00 h.:
Hlasné čítanie
A. P. Čechov - Poviedky
malá sála KDĽŠ Modra
organizátor: MsKS Modra
Slávnostná akadémia pri príležitosti
140. výročia PaKA
vystúpenie študentov Pedagogickej
a kultúrnej akadémii v Modre
veľká sála KDĽŠ Modra
organizátori: PaKA Modra, MsKS Modra
Hudobný večer venovaný Fryderykovi Chopinovi
vystúpenie žiakov hudobného
a tanečného odboru ZUŠ Modra
dobrovoľné vstupné
veľká sála KDĽŠ Modra
organizátori: ZUŠ Modra, MsKS Modra.
(mh)
S. Sklovska a Afrodité v Modre
Mesto Modra v spolupráci so spoločnosťou Wertheim pripravilo
koncert pre dobrú vec. Umelecký zážitok v podobe známych muzikálových piesní a skladieb interpretov 20. storočia pripravil dámsky
salónny orchester Afrodité a hosť večera, Sisa Sklovska.
Foto: web
Tohtoročný koncert z cyklu
„vďaka za...“ sa uskutočnil v
sobotu 11. 9. v KDĽŠ Modra.
Septembrový podvečer mal benefičný podtón. Organizátori
Bravúrne vystúpenie salónneho orchestra Afrodité a Sisi Sklovskej.
zasielajú výťažok z dobrovoľnej zbierky (765 €) na účet obce Nižná Myšľa, ktorú postihli
povodne.
(red)
Program kina Mier: október 2010
1. 10. o 19.00, pia. Biela stuha, psychol., 144 min.,
Nem/Rak/Fra/Tal, 2009, MN 12
2. 10. o 19.00, sob. Predátori, sci-fi, 106 min., USA, 2010, MN 15
3. 10. o 19.00, ned. Súboj titanov, fantasy, 106 min.,
USA, 2010, MN 12
7. 10. o 19.00, štv. Záložný plán, kom., USA, 2010, MN 12
8. 10. o 19.00, pia. Zmluva s vrahom, psych., 80 min,
Fín/Šve/Fra/VB/SRN, 1990, MN 15
9. 10. o 19.00, sob. Mamas & Papas, dráma, 110 min., ČR, 2010,
MN 12
10. 10. o 19.00, ned. Kajínek, akčný, 107 min., ČR, 2010, MN 15
14. 10. o 19.00, štv. Lov na exmanželku, kom., 94 min.,
USA, 2010, MN 12
15. 10. o 19.00, pia. Harold a Maude, kom., 92 min., USA, 1971, MP
16. 10. o 19.00, sob. Alica v Krajine zázrakov, fantasy, 103 min.,
USA, 2010, MN 12
17. 10. o 17.00, ned. Posledný vládca vetra, sci-fi, 103 min.,
USA, 2010, MN 12, CZ dabing
21. 10. o 19.00, štv. Kick-Ass, akčný, 106 min., USA, 2009, MN 15
22. 10. o 19.00, pia. Katka, dokument, 90 min., ČR, 2010, MN 12
23. 10. o 19.00, sob. Princ z Perzie: Piesky času, histor., 117 min.,
USA, 2010, MN 12
24. 10. o 17.00, ned. Artur a Maltazardova pomsta, anim., 93 min.,
Fra., 2009, MP
28. 10. o 19.00, štv. I love you Phillip Morris, kom., 98 min.,
USA, 2010, MN 15
29. 10. o 19.00, pia.Fish Tank, dráma, 123 min., VB, 2009, MN 15
30. 10. o 19.00, sob. Zatiaľ spolu zatiaľ nažive, kom., 109 min.,
USA, 2010, MN 12
31. 10. o 19.00, ned. Salt, thriller, 100 min., USA, 2010, MN 12. (bm)
10. 10. o 19.00 - Kajínek.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík, editor a jaz. korekcia: Mgr. Dodo Mikláš. Redakčná rada
od 25. mája 2010: JUDr. Jaroslav Matovič, Edita Walterová. Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected]
Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Uzávierka čísla: 8. 9. 2010. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. www.modra.sk
Foto: Palace Pictures
Program MsKS: október 2010
Download

9. 2010