regionálny dvojtýždenník
ČÍSLO 21
ROČNÍK XXIII. (LXIII.)
6. NOVEMBER 2013
Cena 0,50 €
www.slovenskabrana.sk
jška
ten, kto od zajtra
Šśastný je jedine
èo
akou prijíma to,
niè neèaká a s vï
ý nový deò.
mu prináša každ
Helmann Hesse
V sobotu
9. novembra
v čase od 7.00 do 22.00
sa budú konať
Monografia obce Kozárovce
Obec Kozárovce vydala vo Vydavateľstve SB PRESS Tlmače monografiu dejín obce pod
názvom Kozárovce včera a dnes. Na snímke sprava starosta obce Jozef Majer, autori knihy Peter Ivanič a Martin Hetényi. Knihu uvádzal do života kozárovským vínom Peter Mihók,
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je jej krstným otcom.
Foto: Jozef Bedej
reklama tlač vydavateľstvo
PONÚKAME
regionálny stolový
kalendár, s prezentáciou obcí
zo širokého regiónu.
Kalendár si môžete
objednať na na tel. č.:
036/638 2770
alebo 0918 955 947.
Uctili si jubilantov
Jednota dôchodcov Slovenska - Okresná organizácia Levice pripravila 4. novembra stretnutie s členmi JDS a jubilantmi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Sálu hotela Astrum v Leviciach zaplnilo vyše dvesto seniorov a senioriek,
ktorí zastupovali všetky základné organizácie z miest a obcí okresu. Okrem jubilantov (na snímke), ktorým blahoželali k okrúhlym životným jubileám, si ocenenia III. stupňa za
dobrovoľnú prácu v prospech rozvoja organizácie a starších
občanov prevzalo desať ocenených.
Foto: -vap-
SB PRESS v súťaži Firma regiónu Súťažte o
vstupenky
Pošlite nám svoj hlas!
Ekonomický klub Pohronia vyhlásil opäť súťaž FIRMA
REGIÓNU. Medzi súťažiacimi firmami je aj spoločnosť SB
PRESS Tlmače, vydavateľ novín Slovenská brána. Uchádzame sa o vaše hlasy v kategórii: hlasovanie verejnosti.
Viac na 2. strane
V Leviciach bude 21.
novembra koncert skupiny TUBLATANKA v Športovej hale. Ak chcete súťažiť o vstupenky, vystrihnite druhý súťažný kupón na
16. strane.
Slovenská
brána
O Vašu dôveru sa uchádza
aj na
FACEBOOKU
Emília
NICHTOVÁ
poslankyňa NSK
starostka obce Čajkov
„Poznám problémy,
záujmy a potreby
občanov. A chcem
ich riešiť.“
(183/2013)
SB PRESS
VOĽBY
DO VYŠŠIEHO
ÚZEMNÉHO
Využite svoj hlas!
CELKU
www.slovenskakoalicia.sk
2
Blížia sa župné voľby
editorial
Už túto sobotu máme možnosť rozhodnúť, komu dáme svoj hlas vo voľbách do
vyšších územných celkov. Voliť budeme
predsedov samosprávnych krajov a poslancov, ktorí budú nasledujúce štyri roky
zasadať v krajských parlamentoch.
Aj keď župné voľby sa netešia veľkej
podpore, treba si uvedomiť, že naše vyššie územné celky rozhodujú o mnohých dôležitých veciach
týkajúcich sa života v regióne, napríklad aj o kvalite ciest,
či zdravotníckych služieb, správe stredných škôl, domovoch dôchodcov.
Na hlasovacom lístku na voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta, na voľby
poslancov do zastupiteľstva najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden
z kandidátov na predsedu VÚC nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa do 14 dní konať druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší
počet platných hlasov v prvom kole.
Ako to celé v sobotu 9. novembra v našich krajoch dopadne, to majú v rukách voliči. Využite svoje volebné právo, nenechajte svoj hlas prepadnúť.
SB PRESS v súťaži Firma regiónu
POŠLITE NÁM SVOJ HLAS!
Ekonomický klub Pohronia vyhlásil opäť súťaž
FIRMA REGIÓNU. Medzi súťažiacimi firmami je aj
spoločnosť SB PRESS Tlmače, vydavateľ novín Slovenská brána. Uchádzame sa o vaše hlasy v kategórii: hlasovanie verejnosti.
Ako môžete hlasovať?
Verejnosť môže svoje hlasy posielať klasickou
poštou na adresu: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice, SMS
správami na tel. čísle: 0910
914 981, na emailovej adrese: [email protected]
alebo na www.pohronie.sk.
Novinka! Oproti minulým
štyrom ročníkom sa upravuje webové hlasovanie na
možnosť jedného hlasu z
jednej e-mailovej adresy.
Hlasovať za najlepšie firmy
regiónu môže každý bez
obmedzenia. Zamestnanci
firiem, priaznivci - celý re-
Monografia obce Kozárovce
Dom kultúry v Kozárovciach sa v poslednej dobe často zapĺňa do posledného miesta a diváci nešetria potleskom. Jedno príťažlivé a hodnotné kultúrne
podujatie strieda druhé. Bolo tak aj 25. októbra, kedy
sa v Kozárovciach
konalo
podujatie pod
názvom Srdce,
duša, radosť,
ktoré pripravil
Nitriansky samosprávny kraj
a Regionálne
osvetové stredisko v Leviciach. Bližšie
o tomto podujatí sa dočítate na 10. strane našich novín. V spomínanom programe mali možnosť nadšení diváci vidieť naozaj to najlepšie z neprofesionálnej
kultúry nášho kraja. V sále sa vytvorila úžasná atmosféra. A práve v tejto
atmosfére sa ako čerešnička na torte odohrala ešte jedna významná udalosť.
Starosta obce Jozef Majer
predstavil prítomným novú
knihu o Kozárovciach, auto-
rov Petra Ivaniča a Martina
Hetényiho. Monografia dejín obce pod názvom Kozárovce včera a dnes prináša pohľad na mnohotvárne
a pestré dejiny Kozároviec
a jej obyvateľov. V publikácii sa čitatelia môžu dočítať aj o histórii cirkvi, školstva, kultúrnych,
spoločenských
a
športových
spolkov v obci.
Veľmi vzácne
sú najmä staré fotografie,
ktoré ilustrujú text a na
ktorých mnohí nachádzajú
svojich predkov i osobnosti obce. Slovami autorov
povedané, kniha sa opiera o publikované doku-
Súťaž o knihu
kupón
ce včera
Kozárov
a d ne s
Pre našich čitateľov, ktorí prejavia o monografiu záujem a pošlú nám do 19. novembra vystrihnutý kupón,
máme pripravenú knihu s venovaním autorov.
menty, ale i o ďalšie dokumenty získané v archívoch.
Na ich podklade sa snažili
do monografie zakomponovať najdôležitejšie informácie. Množstvo ďalšieho materiálu bude autorom slúžiť
na ďalší výskum. Vydavateľ
i autori vyjadrili želanie, aby
nová kniha o dejinách obce
zaujala nielen odborníkov,
ale aj širokú verejnosť i rodákov žijúcich mimo obce.
Vydaním tejto knihy chcú,
okrem iného, aj prebudiť
záujem o regionálne dejiny
a spoznávanie svojich koreňov.
Monografiu do života
slávnostne uviedol starosta obce Jozef Majer, autori Peter Ivanič a Martin
Hetényi a “tak trochu
Kozárovčan “ Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej komory, ktorý ako krstný otec
knihy tento akt potvrdil
poliatím knihy dobrým
kozárovským vínkom.
Publikáciu Kozárovce včera a dnes si môžete kúpiť priamo na Obecnom úrade. Stojí 15 €. Môžete si ju aj objednať na adrese [email protected]
Ak bude zaslaná na dobierku, k cene bude započítané poštovné. V prípade ak
bude objednaných 5 a viac
kníh, poštovné bude zdarma. Knihu si môžete zakúpiť aj vo Vydavateľstve
SB PRESS Tlmače alebo
v obecnej cukrárni Espresso café Kozárovce.
M. Nemčeková
Foto: Jozef Bedej
gión a celé Slovensko tak
ako v predchádzajúcich
ročníkoch. Traja z hlasujúcich získajú hodnotné ceny, preto treba pri hlasovaní uviesť meno, priezvisko
a telefónne číslo, prípadne
adresu. Ceny si vyžrebovaní hlasujúci preberú pri
slávnostnom vyhodnotení
súťaže O firmu regiónu na
5. Ekonomickom sympóziu
v stredu 20. novembra.
SB PRESS sa uchádza
o vašu priazeň v hlasovaní
pod číslom 106. Svoje hlasy nám môžete odovzdať
aj priamo v našej redakcii, v sídle spoločnosti SB
PRESS, Továrenská 210,
Tlmače a nemusíte ich posielať poštou. Z tých, ktorí nám prinesú svoje hlasy
vyžrebuje SB PRESS troch
výhercov kníh z nášho vydavateľstva. Hlasovať môžete do 14. novembra do
24.00 h. Za všetky vaše
hlasy ďakujeme.
Redakcia
Vstupovanie do času
Mestská knižnica v spolupráci s MO MS v Želiezovciach uskutočnila zaujímavé
podujatie – stretnutie a besedu s historikom nášho regiónu PhDr. Miroslavom Piusom. Stretnutie sa uskutočnilo 23. októbra na pôde slovenského gymnázia a pokračovalo 84 .Literárnou kaviarňou v Dome kultúry.
M. Pius je autorom viacerých diel – poézie, literárnych esejí, historických esejí, kníh pre mládež. Jeho dielo VSTUPOVANIE DO ČASU, ktoré nám predstavil,
má podtitul Archeologické
zázraky na brehoch riek Nitra, Žitava, Hron a Ipeľ. Zaoberá sa v ňom historickými
artefaktmi, archeologickými
vykopávkami, ktoré svedčia o ranom osídlení nášho
územia a o jeho rozhodujú-
com význame v sebazdokonaľovaní človeka v jeho
historickom vývoji. Prítomní videli nájdené artefakty napríklad z Čaky, Svodína, Chotína, Mikuly, Sikenice a ďalších miest, zaujala ich aj kňažná z Dedinky,
ktorá patrí medzi 7 najvzácnejších nájdených ženských
archeologických cenností,
hlinené pečatidlá
z vykopávok grófky Ernestíny Coudenhove v blízkej Ágote a mnohé ďalšie. Okrem
vysvetlenia istých
termínov z histórie poslucháčov
zaujal aj dokumentáciou vo videoprojekcii a odborným
komentárom k nim. Artefakty nájdené na
dolnom toku Hrona a ostatných
riek sú porovnateľné významom so svetovými archeologickými nálezmi a poukazujú na unikátnosť tohto územia z hľadiska histórie, ale
aj súčasnosti a budúcnosti. Všetky jeho diela si záujemcovia môžu preštudovať,
sú vo fonde Mestskej knižnice a odteraz aj s autorovým
podpisom. Ďakujeme Gymnáziu, Domu kultúry, kaviarni Miracle za podporu.
Mgr. Mária Varkolyová
Voľby budú 9. novembra
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 9. novembra 2013. Volič od členov okrskovej volebnej komisie
dostane dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a hlasovací lístok na
voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Volebné
miestnosti v jednotlivých volebných okrskoch budú otvorené od 7. do 22. h.
3
Z regionálneho dvora
na náš stôl
V poslednom období sa čoraz častejšie dáva do pozornosti verejnosti požiadavka,
že by sme mali uprednostňovať slovenské výrobky od slovenských výrobcov, čím
posilníme ekonomiku našich firiem a živnostníkov.
My sme sa rozhodli ísť ešte bližšie a dať do pozornosti producentov z nášho okolitého regiónu, ktorých postupne predstavujeme v našej rubrike. Veríme, že aj takto
pomôžeme našim čitateľom zorientovať sa na ceste za zdravými potravinami a ďalšími výrobkami každodennej potreby, aby dali prednosť práve ľuďom, ktorí v našom regióne žijú a podnikajú.
Pukanská cibuľa do Archy chutí
Prednedávnom sme sa na zaujímavom
podujatí v Banskej Bystrici dozvedeli o projekte, ktorý
má za cieľ mapovať dedičstvo v banskobystrickom regióne a jeho blízkom okolí. Ide
o vytvorenie spoločnej databázy slúžiacej na ochranu vzácnych, unikátnych regionálnych potravín, úžitkových zvierat a kultúrnych rastlín na území tradičných
regiónov Tekov, Hont, Gemer, Stredné Po-
hronie atď. Zameriava sa na produkty, ktoré
sú späté s tradíciami regiónu, sú na
našom území jedinečné, špecifické a ktoré sa pod tlakom modernej doby strácajú z nášho života. Takéto produkty sú nominované do Archy chutí. Jedným z nominovaných produktov za banskobystrický región je Pukanská cibuľa. Ak by ste sa o
projekte chceli dozvedieť viac, kliknite na
www.slowfood-bb.webnode.sk
-vap-
Pri pestovaní tradičnej pukanskej cibule, pri ktorej netečú slzy, je dostatok vlahy
jednou zo základných podmienok. Originálny spôsob pestovania opísala jej pestovateľka Janka Herczegová, ktorá udržiava rodinnú tradíciu. Sladkosť pukanskej cibule je
vlastnosť, ktorú pestovateľky oddávna dosahovali špecifickým postupom. Cibuľa je
dvojročná rastlina, avšak pri dodržaní tradičnej metódy sa im každý rok darí dopestovať sladkú cibuľu bez sĺz. „Základný rozdiel je ten, že sa pestuje zo semiačka, nesadia sa cibuľky, aké vídavame v obchodoch. Začiatkom mája, keď majú sadeničky tri lístky, jednotia sa a presádzajú. Naša
cibuľa je zvláštna tým, že sa plantuje. Údajne má na vlastnosti pukanskej cibule vplyv
aj zloženie tunajšej pôdy bývalého banského mesta. Cibuľa bežne nepotrebuje veľa
vody, ale keby sa táto, pukanská, nepolievala, nerástla by tak, ako potrebujeme a nebola by sladká. Cibuľu dlhé roky v Pukanci pestovala pani učiteľka Hlôšková, pani
učiteľka Kráľová, Viktória Locnerová. Dnes
sa jej v záhradkách ešte stále venujú Elena Ďurčová, Božena Korbeľová a tetka Janovicová, spolu so sestrou Ankou Chylovou
sme sa pestovaniu pukanskej cibule učili od
našej mamičky. Vo veľkom pukanskú cibuľu zrejme nikto nepestuje, takisto neviem
o tom, že by sa tomu venovala mladšia generácia,čo je škoda,“ hovorí Janka Herczegová. Úspech nie je vopred zaručený, pestovateľky pukanskej cibule sa o svoje hriadky musia patrične starať počas celej sezóny: „Je to prácne, cibuľu na semiačko si odkladám a pretriedim. Boli aj také roky, keď
sa semiačko nepodarilo dopestovať, a ženy si museli navzájom pomôcť. Originálnu
pukanskú cibuľu voľakedy cibuliarky volali „španielka“. Pukanská cibuľa nechce hocijakú pôdu, siať sa môže len do poriadne
pripravenej a rozpracovanej pôdy. Okrem
nevyhnutného polievania je potrebné ju aj
pravidelne, aspoň trikrát ohrabať.“
-žk-
Prší, neprší – cibuľka sa poliať musí...
Sladké recepty
z uhorských kaštieľov a kúrií
Začiatkom novembra sa na pulty kníhkupectiev dostala nová dvojjazyčná kuchárska kniha pod názvom Sladké recepty
z uhorských kaštieľov a kúrií. Táto zaujímavo spracovaná farebná kniha ponúka bohatý výber sladkých receptov nielen na vynikajúce koláče, zákusky, múčniky a múčne jedlá, torty a dezerty, ale aj na slané pečivo,
chuťovky a sladké krémy. Zostavovateľkám
sa podarilo zozbierať kyticu receptov po-
Súťažte o knihu receptov
Ak vystrihnete súťažný kupón a pošlete
na adresu redakcie do 19. novembra, zaradíme vás do
kupón
v žrebovania o
ecepto túto publikáKniha r
ciu.
chádzajúcich z archívov zemianskych
rodín južného Slovenska. Kniha ponúka nielen bohatý výber osvedčených receptov na domácu prípravu, ale poskytuje i
podrobne opísaný návod, ktorý pri príprave
vedie čitateľa krok za krokom. Nemusíte byť
profesionálnou cukrárkou, ani zemiankou,
aby bol výsledok presvedčivý. Jedinečná
kuchárska kniha vkusne doplnená dobovými fotografiami je určená hlavne kreatívnym
cukrárkam, ktoré chcú pre výnimočné príležitosti vytvoriť tiež výnimočný dezert. Napečte si i vy čertove pilulky, viedenské kokardy či pivnú špongiu.
Ladislav Vincze
Poďakovanie
za úrodu v Pukanci
Druhá októbrová nedeľa patrila tradičnému Poďakovaniu za úrodu. Slávnosti začali Službami Božími v evanjelickom kostole a
Svätou omšou v rímskokatolíckom kostole. Obľúbená výstava žiakov Základnej školy v Pukanci – Slnko v plodoch, bola od predpoludnia otvorená v Dome záhradkárov. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v
Pukanci pripravila výstavu pozostávajúcu z ukážok
tohtoročnej úrody, návštevníci mohli ochutnať čerstvý jablčný mušt a sušené
ovocie. Historické priestory kostolov boli vyzdobené
plodmi jesenných záhrad
a vinohradov. Slávnostný sprievod priviedol účinkujúcich v programe, ako
aj návštevníkov do nového areálu pod pukanskými
hradbami. Tam sa Pukančanom a hosťom prihovorili starosta obce, Ing.
Ján Rievaj, rímskokatolícky farár Mgr. Ján Mališ a
evanjelický farár Mgr. Michal Zajden. V kultúrnom
programe s básňou vystúpila žiačka ZŠ v Pukanci,
Ľubka Bosáková aj najmenší fokloristi z Vajrabčeka. Dary zeme starostovi obce odovzdali členovia
spevácko-dramatickej skupiny Bazalička a
foklórnej skupiny Vajrab.
Piesne v podaní Bazaličky a vystúpenie Vajrabu
pokračovali voľnou zábavou s ľudovou hudbou Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec.
Poďakovanie
patrí sponzorom podujatia
Ladislavovi Hruškovičovi
a Pekárni Pec v Pukanci.
VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ
Najkrajšie
jablko:
1. miesto Miroslav Ciglan –
Golden delicious, 2. miesto
Peter Frank – Bohemia,
3. miesto Miroslav Ciglan –
Rubinola
Najkrajšia
hruška:
1. miesto Ing. Eliška Pacherová – Boskova fľaška,
2. miesto Pavel Herczeg –
Lukasova, 3. miesto Pavel
Herczeg – Parížanka
Najkrajší
balkón:
1. miesto MUDr. Janka Pacherová, Pažiť, 2. miesto
Africola, Námestie mieru,
3. miesto Mária Fiačanová,
Viničná ulica
Najkrajšia predzáhradka: 1. miesto Peter Sabala, Majere, 2. miesto Terézia Pacherová, Ul. SNP,
3. miesto Magdaléna Jankulárová, Štiavnická cesta
Slnko v plodoch
Nápadité a originálne
práce detí sú už neoddeliteľnou súčasťou jesenných
slávností. Žiaci základnej
školy pod vedením pedagógov aranžovali výstavné stoly, ktoré reprezentovali jednotlivé triedy. Dlhoročná tradícia výstavy Slnko
v plodoch aj tentokrát ponúkla pohľad na
pestrú škálu detských výtvorov.
Vyhodnotenie stolov:
1. miesto VIII. A, 2. miesto
I. A, 3. miesto VII. A
Vyhodnotenie prác jednotlivcov: 1. miesto Kristína Ďuricová, 2. miesto Jakub Šebo, 3. miesto Tatiana Kašiarová. Cenu za najkrajšiu výtvarnú prácu získala Adriana Udvardyová.
Naj jablko – 2. ročník
súťaže žiakov ZŠ: Najvtipnejšie jablko priniesol Samuel Mudrák, 2. miesto Jakub Šebo, 3. miesto Saška
Stribulová, 4. miesto Vanesa Vígľašová, 5. miesto
Gabika Medzihradská. Titulom Rozprávkové jablko
sa môže pýšiť jabĺčko Samuela Mudráka, ktoré sa
stalo celkovým víťazom.
Základná škola ďakuje Obci Pukanec, ktorá každoročne zabezpečuje vecné
odmeny pre víťazov.
-žk-
4
Polstoročie ZŠ Hronské Kľačany
Oslava pri príležitosti 50. výročia Základnej školy v Hronských Kľačanoch
sa konala 29. októbra. Prvá písomná zmienka o jestvovaní tejto školy pochádza už z roku 1842. Základný kameň novej 14 - triednej základnej deväťročnej školy bol položený 1. júna 1962.
Na oslave jubilea školy sa stretli súčasní pracovníci školy s bývalými. Po
privítaní riaditeľom Mgr. Milošom Mozdíkom si najmä bývalí pracovníci pri
prehliadke školy uvedomili zmeny, ktorými prešla škola v uplynulých rokoch. V školskej jedálni pri spoločnom stole bol čas na spomienky a priateľské rozhovory po rokoch. V kultúrnom dome pokračovala oslava príhovormi
riaditeľa školy a starostu obce, kultúrnym programom a imatrikuláciou najmladších žiakov - prvákov.
Oslava sa niesla v radostnom a priateľskom duchu, pretože radosť tu
vznikla zo stretnutia tých, ktorí tvorili minulosť a tých, ktorí vytvárajú súčasnosť a budúcnosť školy.
Milan Bridiš
• Spoločná fotografia z osláv polstoročnice školy.
Najdôležitejšie medzníky v 50 - ročnej
histórii súčasnej školy:
1962 - 1. júna bol slávnostne položený základný kameň novej 14 - triednej
základnej deväťročnej školy
1963 - 1. septembra odovzdali novú školskú budovu 14 - triednej školy do
užívania, navštevovalo ju 321 detí vo veku od 6 do 15 rokov
1971 - začala činnosť družiny mládeže s 21 žiakmi 1. - 5. ročníka
1974 - založenie krúžku detského folklóru, ktoré viedli učiteľky Elena Adamová a Monika Jágerová. V tom istom roku bol založený krúžok dychovej hudby pod vedením Michala Kollára.
1980 - začalo sa s výstavbou školskej jedálne a družiny. Stavba bola ukončená v roku 1983.
1986 - pri ZŠ bolo zriadené školské športové stredisko v cyklistike, ktoré
viedla učiteľka Mária Foťková.
1988 - začala sa stavať telocvičňa. Stavba bola dokončená v roku 1990.
1994 - škola sa zapojila do Národného programu podpory zdravia realizáciou projektu Školy podporujúce zdravie.
1997 - pri príležitosti Svetového dňa výživy začala výstava jedál zdravej
výživy spojená s ochutnávkou a výstavou ovocia a zeleniny
2001 - škola bola zapojená do projektu Infovek, dostala počítačové vybavenie a bola zriadená IKT učebňa.
2002 - projekt Comenius - Sokrates so zameraním na rozvoj školy, na podporu kultúrneho dedičstva, umenia a telesnej kultúry Play out, spolupráca so školami v Anglicku, Španielsku a na Malte
2003 - dokončenie výstavby viacúčelového ihriska
2005 - 2008 - projekt "Pridaj sa a spoločne vytvorme európske skupiny
z našich zvykov a tradícií prostredníctvom tanca," v spolupráci so
školami z Estónska, Francúzska, Írska, Poľska a Česka.
Vo funkcii riaditeľa pôsobili:
Pavel Adam
1963 - 1972
PaedDr. Štefan Adam
1972 - 1991
Mgr. Marta Mihaliková
1991 - 1998
Mgr. Miloš Mozdík
1998 - dodnes
Deň otvorených dverí
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej
SCŠPP) v Leviciach pozvalo odbornú verejnosť 17. októbra do svojich nových priestorov. Odborný tím špeciálno-pedagogickej poradne
sa rozhodol predstaviť nielen svoje priestory v budove S-clubu na Vojenskej ulici č. 30, ale aj činnosť poradne svojim partnerom zo školských a iných zariadení rezortnej aj medzirezortnej spolupráce z Levíc a širšieho okolia.
„Nakoľko poskytujeme komplexné špeciálno-pedagogické, logopedické a psychologické služby, máme naozaj veľa partnerov. Odborne pomáhame deťom, žiakom, rodičom aj pedagógom“, povedala nám
v rozhovore riaditeľka SCŠPP, B.
Miškovičová. „V našej poradni pracujú viacerí špeciálni pedagógovia
a logopédi a tiež psychológ. Realizujú odbornú starostlivosť, preventívne a rozvíjajúce programy pre deti a žiakov s odkladom školskej dochádzky, so zdravotným postihnutím
alebo znevýhodnením (telesným,
zmyslovým, mentálnym aj kombinovaným), s poruchami reči, učenia
a správania. Tento rok sa intenzívne
venujeme žiakom s poruchami učenia v rámci projektu „A už to viem“.
Realizujeme ho v našej špeciálnopedagogickej poradni vo Vrábľoch,
vďaka podpore charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti. Podstatou projektu sú spoločné, bezplatné
stretnutia rodičov a detí s terapeutom formou zážitkových hier, pútavých prednášok a poradenstva. Poradňa popri všetkých činnostiach
kladie veľký dôraz i na prevenciu.
Logopédi poskytujú logopedickú terapiu deťom mnohých materských
škôl v Leviciach, vo Vrábľoch a aj
v obecných škôlkach. Deti, ktoré potrebujú intenzívnu starostlivosť, navštevujú s rodičmi poradňu. A to nielen kvôli logopédii. Odborní zamestnanci poradne poskytujú odborné intervencie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Stimulačné programy navštevujú žiaci s problémami v čítaní, písaní, gramatike a matematike, a tiež
deti s odloženou školskou dochádz-
kou. Špeciálny pedagóg sa im venuje individuálne."
Pracovníci poradne sa venujú aj
terénnej
špeciálno-pedagogickej
práci. Keďže každá škola si nemôže
dovoliť vlastného špeciálneho pedagóga, ocenia, hlavne menšie školy
v okrese, že špeciálny pedagóg príde k nim. V priestoroch školy potom
prebieha diagnostika, či špeciálnopedagogická intervencia. Riaditeľka SCŠPP dodáva: „Aj keď je poradňa súkromná a služby sú spoplatnené, veľká časť klientov má služby bezplatné a celkovo sú poplatky
ústretové klientom. Klienti v hmotnej núdzi majú u nás služby celkom
zdarma.“
-red-
Mestské kultúrne
stredisko
a Divadlo HĽADANIE
Tlmače
uvádza komédiu
Francisa Vebera
„Večera vtákov“
réžia: Alena Konczová
Senešiová a Juraj Hruška
17. novembra 2013
o 18.00 hod.
Vstupné: dospelí 2 €,
deti a dôchodcovia 1 €
Spoločenský dom
Tlmače - Lipník
Týždeň zdravej výživy v ZŠ Čajkov
„Harmónia v stravovaní, odpočívaní, v spaní a vstávaní, dokonalosť vo všetkom, čo robíte, to je cesta
k pokoju.“ Tento citát pravdivo vystihuje správny životný štýl, podľa ktorého by sa mal riadiť každý človek.
V duchu zdravého životného štýlu sa niesol „týždeň
zdravej výživy“ od 14. do 18. októbra na našej škole.
Každý deň žiaci spolu so svojimi učiteľmi uskutočňovali rôzne aktivity.
V pondelok bola zadaná téma - Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny a potraviny – zdroj života. Tento
deň žiaci našej školy sa dozvedeli, aký chlieb je najzdravší a ktoré potraviny by mali konzumovať, aby boli zdraví. Oboznámili sa s rôznymi druhmi chleba ako
napr. arabský, taliansky, škandinávsky, židovský, ktorý
potom mohli aj ochutnať. Utorok sa niesol v znamení
témy - Ovocie a zelenina – Nezanedbávaj pitný režim.
V stredu bol vyhlásený Deň mlieka a mliečnych výrobkov. Každá trieda vypracovala iný pracovný list, v kto-
rom bolo potrebné vylúštiť tajničku. Žiaci za odmenu dostali mliečny nápoj a jogurt, ktoré sponzorsky venovala
Senoble, s r. o. Zvolenská mliekareň. Štvrtok bol zaujímavý témou Mäso, ryby, vajcia, strukoviny a Odkiaľ jedlo pochádza. Žiaci 7. a 8. ročníka si prakticky vyskúšali šľahanie bielka a žĺtka z jedného vajíčka, ktoré si
priniesli do školy. Piatok bol Deň tukov, cukrov a soli.
V teoretickej časti sa žiaci dozvedeli o tom, v čom sú
tuky, cukry a soľ prospešné pre zdravie človeka a kedy
sú pre ľudský organizmus škodlivé. V praktickej časti si
každá trieda podľa vlastného výberu vyhotovila chutnú
pomazánku, ktorú prezentovala podľa ročníkov na výstavke. Posledný deň sme ukončili heslom „Jedz a hýb
sa!“ - športovými aktivitami. Snažili sme sa počas toho
týždňa urobiť všetko preto, aby sme deťom odovzdali
informácie, ktoré by ich naučili jesť zdravo a chutne nielen tento týždeň, ale i v budúcnosti.
Mária Abelovská
5
Burza práce v Leviciach
V Leviciach sa v dňoch 23. a 24. októbra uskutočnila Burza informácií a práce. V stredu predstavili možnosti štúdia stredné školy,
vo štvrtok počas Burzy práce ponúklo pracovné príležitosti uchádzačom o zamestnanie 13 zamestnávateľov. O cieľoch dvojdňového
podujatia sme sa zhovárali s Ing. Stanislavou Mikulovou, riaditeľkou
odboru služieb zamestnanosti, ÚPSVR Levice.
• Čo považujete za najväčší
prínos siedmeho ročníka Burzy
práce a informácií? Bol niečím
nový tento ročník?
- Burza informácií (BI) bola v tomto roku trochu iná a predpokladáme, že aj prínosnejšia. Pri prezentáciách sa Úrad PSVR zameral na
stredné odborné školy (SOŠ), ktorých absolventi študijných a učebných odborov sú pripravení pre trh
Pri realizácii BI úrad vychádzal
z priestorových možností, ktoré
umožnili pripraviť maximálne 30
prezentačných miest. V minulom
roku sa po prvýkrát prezentovalo
30 škôl vrátane 6 gymnázií. V tomto
roku došlo k väčšiemu zohľadneniu
potrieb trhu práce (čo pokladáme
za prínos), v rámci ktorého sa prezentovali len stredné odborné školy
- premiérovo v najpočetnejšom zlo-
• Predstavitelia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach na
stretnutí so zamestnávateľmi počas diskusného fóra, ktoré sa konalo
druhý deň. Zľava: Stanislava Mikulová, Alexander Bačík, riaditeľ ÚPSVR,
Anna Brokešová.
Foto: -vappráce. Celkovo sa prezentovalo 30
SOŠ. Zastúpené boli všetky SOŠ
Levického okresu, výber z iných
okresov západného a stredného
Slovenska zohľadňoval rôznosť profesijného zamerania štúdia a požiadavky trhu práce. Prezentácie boli určené pre žiakov 8. a 9. ročníkov
základných škôl, výchovných poradcov, pedagógov, rodičov, širokú verejnosť. Cieľom Burzy informácií bolo poskytnúť čo najširší záber informácií, ktoré by pomohli žiakom končiacich ročníkov ZŠ pri výbere povolania s ohľadom na ich perspektívne
uplatnenie sa na trhu práce.
V rámci Burzy práce (BP) ponuku o voľných pracovných miestach
a ďalšie informácie poskytovalo trinásť zamestnávateľov a šesť personálnych agentúr. V priestoroch konania burzy bol po prvýkrát vyčlenený priestor na personálne pohovory pre zamestnávateľov s uchádzačmi o zamestnanie. Z účastníkov sa burzy po prvýkrát zúčastnilo
Ministerstvo obrany SR, Regrutačné stredisko Nitra, ktoré okrem náboru informovalo aj o štúdiu na Vojenskej akadémii (prihlásilo sa sedem záujemcov).
• Burza informácií je prvý deň
určená najmä žiakom končiacich
ročníkov základných škôl. Vlani
pozvanie organizátorov prijal rekordný počet škôl z rôznych kútov
Slovenska? Ktoré stredné školy
využili tento rok priestor prezentovať sa?
žení. Gymnáziá sú prípravou žiakov na vysokú školu, študijným typom žiakov s perspektívou výberu gymnázia je výhodnejšie navštíviť ho v rámci Dňa otvorených dverí
(DOD). Preto sme na základe kontaktu so všetkými 8 gymnáziami Levického okresu v priestoroch konania burzy zviditeľnili ich termíny konania DOD. Tým sa prakticky zvýšila ponuka informácií o štúdiu na 38
stredných školách.
• Aká je pre vás spätná väzba po Burze práce a informácií,
resp. ohlasy tých, ktorí hľadali
prácu?
Druhý deň už tradične patril Burze práce – ponuke voľných pracovných miest pre uchádzačov o za-
mestnanie a záujemcov o zamestnanie, v rámci ktorej sa prezentovalo 13 zamestnávateľských subjektov a 6 personálnych agentúr. Svoj
stánok mal aj Úrad PSVR – agenti VPM a EURES poradca v zastúpení nášho úradu a EURES poradca Maďarska. O informácie BP prejavili záujem a aktívne sa zúčastnili
aj budúci absolventi SOŠ.
• Môžete nám povedať, aký je
súčasný vývoj nezamestnanosti
v okrese Levice? Koľko evidujete nezamestnaných a kde sa pohybuje okres v rámci kraja, resp.
Slovenska?
Ku koncu septembra sa celkový stav uchádzačov o zamestnanie
znížil na necelých 9 tisíc UoZ, z nich
disponibilný stav predstavoval 8 tisíc
UoZ. Miera evidovanej nezamestnanosti klesla na 14,2 %, celková miera nezamestnanosti klesla pod hranicu 16 %. Aj napriek systematickému úbytku UoZ v priebehu roka bo-
la miera nezamestnanosti v Levickom regióne vyššia ako priemerný
jej stav v Nitrianskom kraji či v SR.
• Koľko je momentálne k dispozícii
voľných
pracovných
miest v okrese, ktoré profesie sú
najviac žiadané?
Aktuálne je k dispozícii 172 VPM,
najviac požiadaviek je profesie
technického a remeselného charakteru – elektrotechnik (elektrikár,
mechanik), predavač, čašník, pomocný pracovník, stolár, obchodný
zástupca a ďalšie.
• Súčasťou dvojdňovej burzy
je už tradične diskusné fórum.
Ktoré témy boli tento rok nosné,
o čom ste hovorili so zamestnávateľmi?
Diskusné fórum pre zástupcov
zamestnávateľských subjektov bolo zamerané na stručnú informáciu
o aktuálnej situácii na trhu práce
nášho regiónu a informáciu o projektoch a aktívnych opatreniach trhu práce, ktoré pri tvorbe nových
pracovných miest môžu využiť zamestnávatelia prostredníctvom
Úradu PSVR alebo Sociálnej poisťovne.
• Vlani sa ukázalo, že zamestnávatelia majú najčastejšie problém získať kvalifikovaných uchádzačov pre voľné miesta. Pretrváva stále tento problém?
Áno, problém kvalifikovanej pracovnej sily pretrváva, ale k jednotlivým požiadavkám zamestnávateľov
je možné pristupovať individuálnym
vyhľadávaním UoZ alebo hľadaním
možnosti perspektívneho obsadzovania pracovných miest cez získanie potrebných kvalifikačných zručností UoZ. Uchádzači o zamestnanie môžu využiť formu individuálneho vzdelávania a prípravy pre trh
práce alebo vzdelávanie prostredníctvom realizovaných kurzov Úradom PSVR.
• Aká je pre vás spätná väzba po Burze práce a informácií,
resp. ohlasy tých, ktorí hľadali
prácu?
Spätná väzba zo strany účastníkov Burzy informácií - žiakov základných škôl, výchovných poradcov, pedagógov a širokej verejnosti je veľmi priaznivá. Na BI
prišli informácie čerpať okrem
žiakov ZŠ Levického okresu, žiaci z Dudiniec, Hontianskych Moraviec... Sme radi, že sa burza dostala aj za hranice okresu. Ocenili hlavne širokú ponuku študijných
a učebných odborov SOŠ z viacerých regiónov, zaujímavé prezentácie, ale aj celkovú organizáciu burzy. Tú si chválili aj prezentujúce školy. Našim hlavným cieľom bolo zabezpečenie informovanosti a orientácie na trh práce,
aby budúci absolventi škôl smerovali vo väčšej miere do pracovného života bez vstupu na úrad
práce. Účastníci Burzy práce po
jej absolvovaní vypisovali hodnotiace dotazníky, z ktorých v prevažnej časti vyplynula spokojnosť
s realizáciou, organizáciou, možnosťami a informovanosťou o kontaktoch. Hodnotenie účastníkov je
motiváciou prípravy BI a BP aj do
nastávajúceho obdobia.
-vap-
6
Poďakovali im za lásku a starostlivosť
Čierne Kľačany
Zavítal k nám mesiac október a s ním aj nedeľa, kedy oslávili sviatok naši starí rodičia, babičky a dedkovia. Druhú októbrovú nedeľu pre nich pripravili v Čiernych Kľačanoch krásne nedeľné popoludnie, na ktorom ich
potešili pestrým kultúrnym programom. V príhovore im za ich obetu a lásku
poďakoval starosta obce Ing. Milan Švec, PhD. Po jeho príhovore zazneli ľúbezné piesne v podaní spevokolu Kľačianky. Po nich prišli na rad „poklady“ našich starkých. Sú to ich drahé vnúčatká a pravnúčatká. Deti materskej školy pripravili pod vedením pani učiteliek pestrý kultúrny program.
Pozostával z ľudových piesní a tancov. Deti v ľudových krojoch preniesli
svojich starých rodičov do čias ich mladosti. Žiaci základnej školy sa predstavili programom, v ktorom sa zaskveli ako šikovní tanečníci a herci. Za
pekné piesne a tance boli odmenené veľkým potleskom. Krásnymi ľudovými piesňami a básňou sa predstavil spevokol Širočina. Na záver vystúpil hosťujúci spevokol z Ivanky pri Nitre Ivančanka, ktorá svojimi piesňami
rozveselila všetkých prítomných v sále. Ľúbezné slovenské ľudové piesne
potešili každé srdiečko.
-aš-zmFoto: Ing. J. Švec
V mesiaci úcty k starším prejavili svoju vďaku starým mamám,
babičkám, starým otcom i deduškom žiaci ZŠ v Čajkove. Jeseň je
obdobím umeleckým diel prírody.
Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni svojho života. Tvaroval a formoval ho majster Život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.
Skláňame sa s úctou pred rokmi, ktorými títo ľudia naplnili činmi
pre blaho nás všetkých: pre deti sú
studničkou múdrosti, sú oázou pokoja, pohody a radosti, ku ktorej sa
vždy radi vraciame. Pre nás – rodičov detí sú nenahraditeľnou súčasťou každodenného života, keď
sa v tejto uponáhľanej dobe neskoro vraciame domov z práce. Sú to
práve staré mamy a starí otcovia,
ktorí sa venujú našim deťom, učia
ich básne a ľudové piesne, na ktoré my akosi nemáme čas. Na pôde
ZŠ pedagógovia so žiakmi pripravili malú slávnosť a pre staré mamy i starých otcov na znak vďaky
a úcty uvili symbolickú kytičku tancov, piesní a básničiek. Na konci
kultúrneho programu potešili sta-
rých rodičov teplé a úprimné slová starostky obce Emílie Nichtovej
a riaditeľa školy Mgr. Júliusa Žúbora. Po skončení kultúrneho programu bolo pripravené občerstvenie,
ktoré zabezpečili naše šikovné tety kuchárky zo ŠJ pod vedením pani vedúcej ŠJ Katky Slušnej. S radosťou sa nám všetci starí rodičia
predstavili a my sme boli radi, že
sme mohli spoznať aj starých rodičov našich žiakov. Boli aj takí starí rodičia, ktorí zavítali do budovy školy prvýkrát. Slávnostné posedenie oživil spev všetkých prítomných, ktorých na akordeóne
sprevádzal pán Uhnák. Pri odchode dostali všetci starí rodičia malý
darček - pripravili ich pedagógovia
a žiaci školy.
Zo zvráskavených tvárí starých
mám a otcov pri odchode vyžaroval úsmev a spokojnosť. Ďakovali
za príjemne prežité chvíle na našej škole. Rozlúčili sme sa s pocitom, že prežité popoludnie rozohrialo srdcia všetkých starých rodičov a zaželali sme im, aby ešte
dlho boli medzi nami.
PaedDr. Alena Miškovičová
Čajkov
Október je už tradične Mesiacom úcty k starším a tak sa 23. októbra spoločne stretli deti z Materskej školy Nová ul. 2 a deti Základnej umeleckej
školy v Tlmačoch a svojím vystúpením pozdravili starých rodičov.
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť žičlivé a bohaté, predsa len bolo krásne a všetci naň radi spomíname. To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť
a trápenie z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane. V mysli sa roja spomienky na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody v kruhu svojich najbližších. Spomienky na to, že ten váš huncút má už svoje deti – vaše vnúčatá. S radosťou sme pripravili program,
ktorým vnúčatá za všetko poďakovali.
-dv-
Tlmače
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším občanom pripravila 25. októbra obec Iňa posedenie s najstaršími
občanmi obce. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo
v kultúrnom dome s krásnym kultúrnym programom a
pohostením všetkých prítomných.
Stretnutie otvoril starosta obce, ktorý privítal
všetkých prítomných. Po krátkom príhovore sme blahoželali 10 jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili krásneho okrúhleho životného jubilea. Deti z našej obce
básňami poďakovali starým rodičom za lásku, trpezli-
V Hronských Kľačanoch, podobne ako v mnohých obciach na
Slovensku, sa v rámci Mesiaca úcty
k starším konala členská schôdza
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Po kultúrnom
programe žiakov ZŠ, príhovoroch
hostí, odovzdaní darčekov jubilantom odznel príhovor členky výboru
ZO JDS, Ireny Valkovičovej. V jej
vystúpení ma zaujali niektoré myšlienky: Vždy sa už dopredu tešíme
na toto stretnutie z jednoduchého
dôvodu - lebo nám je tu spolu dobre. Hovoria nám rôzne - seniori,
skôr narodení, dôchodcovia, penzisti, starí ľudia. Všetky oslovenia
sú pravdivé. Najviac nám asi lichotí
to prvé - seniori - a najmenej to posledné - starí ľudia. Ale pravdou je
vosť a popriali im veľa zdravia do ďalších rokov. Po vystúpení detí dostal priestor harmonikár Jožko Turan zo
Šurian, ktorý svojím vystúpením pásmom piesní rozihral žilky všetkým prítomným. Najstarší občania našej obce dostali krásny darček, ktorý im bude pripomínať toto posedenie. Dobrá nálada, ktorou sa celé
popoludnie nieslo, dúfame že ostane všetkým prítomným, počas celého obdobia do vianočných sviatkov a
po celý rok 2014.
OcÚ Iňa
aj to, že medzi "starými " ľuďmi je
mnoho "mladých" svojím myslením,
svojím optimizmom, svojím úsmevom. Spojenie "starí ľudia" sa už
dnes tak často nepoužíva. Jemnejšie povedané "seniori", alebo oslovením "skôr narodení" akoby sa obchádzal fakt starnutia. Každého z
nás tento proces starnutia čaká. V
pravoslávnych oblastiach oslovenie
"starec" symbolizovalo múdrosť,
vážnosť a rešpekt. My, starí ľudia
máme schopnosť byť nad vecou,
mať zdravý nadhľad, čo je výsledok životných skúseností. Nedávame až taký veľký dôraz na materiálne veci ako mladí. Naša generácia
vyrastala v povojnových podmienkach, v období nedostatku, takže
sme boli na skromnosť automaticky zvyknutí. Niektorí z toho mála,
čo majú aj teraz, dokážu pomáhať.
Aj keď staroba sa vo všeobecnosti dnes stáva problémom, starí ľudia dokážu byť vo svojom okolí užitočnými, láskavými pre svojich najbližších. Nezabúdajme, že staroba
je znakom Božej priazne. Nie každý
mal možnosť zostarnúť.
Milan Bridiš,
člen ZO JDS Hronské Kľačany
7
Strojári tlmačskej SOŠt s novými skúsenosťami a zručnosťami
Vďaka ďalšiemu grantu z projektov Európskej únie sa študenti
Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch nedávno vrátili z výmenného pobytu z Českej republiky. Pobudli v Brne, od 14. do 28. októbra, spolu s majstrami odborného výcviku Štefanom Napom a Miroslavom Bernátom. Ich dvojtýždňový pobyt na SŠSE v Brne sa uskutočnil vďaka projektu Leonardo da Vinci.
Desať žiakov tretieho a štvrtého ročníka, odboru programátor obrábacích strojov a zariadení,
mohlo vďaka získaním finančným
prostriedkom z programu celoživotného vzdelávania rozšíriť svoje odborné zručnosti v oblasti programovania a obsluhy CNC strojov.
„Naša škola vypracovala projekt
v rámci výzvy Leonardo da Vinci
Mobility, ktorú zverejnila Európska
komisia. Následne bol náš projekt
schválený v trvaní 12 mesiacov, čo
znamená, že desať študentov odboru programátor obrábacích strojov a zariadení absolvovalo odbornú stáž v partnerskej škole v Českej republike. Taktiež na budúci rok
budú môcť ďalší študenti absolvovať rovnakú stáž v druhom turnuse,
ktorý sa uskutoční v júni,“ prezradila
koordinátorka projektu a zástupkyňa školy Mgr. Mária Medzihradská.
Prioritným zámerom projektu je
rozšírenie odbornej pripravenosti
žiakov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Keďže častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov v oblasti strojárstva je zvýšiť pripravenosť
žiakov na programovanie a obsluhu
CNC obrábacích strojov a zariadení, rozhodli sme sa aj týmto spôsobom pripraviť budúcich absolventov
našej školy pre ich povolanie. Vďaka schválenému projektu mohli absolvovať naši študenti počas pobytu
odborný výcvik v partnerskej škole,
ktorá má kvalitné vybavenie a moderné programovacie a obrábacie
stroje,“ doplnila riaditeľka SOŠt Ing.
Janka Mrázová.
Chlapcov sprevádzali počas pobytu v Brne majstri odborného výcviku. „Počas dvojtýždňového pobytu študenti nadobudli nové skúsenosti a zručnosti na CNC obrábacích strojoch, ktoré má tunajšia škola k dispozícii. Veľmi cennou skúsenosťou pre nich bolo aj oboznámenie sa po prvýkrát s riadiacim systémom Heidenhain, ktorý naša škola
zatiaľ nemá k dispozícii. Chlapci si
počínali veľmi dobre, v priebehu pár
dní dokázali tento systém samostatne ovládať. Náplňou pracovného
programu študentov počas odbornej
stáže bolo predovšetkým nadobudnutie nových praktických zručností na obrábacích strojoch, ktoré sú
moderné a s ktorými sa aj na svojich budúcich pracoviskách môžu
stretnúť,“ prezradil jeden z majstrov s dlhoročnou praxou Bc. Miroslav Bernát. Jeden zo žiakov, Daniel
Ištván, nám povedal: „Naučil som sa
ovládať jeden z najnovších programov, videl som aj také programovacie stroje a zariadenia, o ktorých
som doteraz len počul. Táto stáž mi
dala do môjho osobného života veľmi veľa.“
Okrem nadobudnutých praktických zručností na odbornom výcviku zažili chlapci aj relax. Počas
osobného voľna navštívili viaceré
kultúrne pamiatky.
Projekt nekončí. Na jeho ďalšie
pokračovanie sa tešia aj druháci a
tretiaci, ktorým sa črtá šanca dostať
sa medzi študentov, ktorí na budúci
rok budú môcť zažiť to, čo zažili ich
spolužiaci.
Veľkú zásluhu od vzniku myšlienky až k podaniu projektu a jeho realizácii má zástupkyňa školy Mgr.
Mária Medzihradská, ktorá nakoniec dodáva. „Tešíme sa, že sa
nám podarilo zrealizovať prvý turnus odbornej stáže. Na budúci rok
sa v druhom turnuse zúčastní stáže ďalších 14 študentov, medzi nimi budú aj štyri dievčatá odboru pracovník marketingu. Dievčatá absolvujú stáž v hlavnom meste, v Prahe
v jednom z medzinárodných hotelov. Na záver sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí akokoľvek pomáhajú
pri realizácii projektu.“
Mgr. Marián Sabala
Konferencia na SPŠ Levice na tému:
Zamestnanosť mladých
V školskej jedálni sa 16. októbra uskutočnila konferencia na tému: Zamestnanosť mladých, určená všetkým študentom odboru
TIS a žiakom štvrtého ročníka. Hosťami konferencie boli Mgr. Denisa Hudáková, europoslankyňa Edit Bauer a Ing. Roman Karaffa,
PhD. Stretnutie otvorila Dominika Fekečová, študentka štvrtého ročníka s prezentáciou o nezamestnanosti, ktorá vplýva aj na psychiku človeka.
Predstavili im EURES
Mgr. Denisa Hudáková predstavila projekt EURES - EURopean Employment Services. Cieľom je uľahčenie voľného pohybu pracovníkov
v EÚ a výmena informácií o voľných pracovných miestach v zahraničí. Služby EURES sú bezplatne dostupné na každom ÚPSVR.
Všetky pracovné príležitosti v tomto projekte sú preverené a sú rovno od zamestnávateľa. Pani Hudáková nás upozornila na pracovné agentúry a porovnala ich fungovanie s EURES. Ich ponuky práce
nefungujú cez agentúry, všetko ide
cez zamestnávateľov. Organizujú
podujatia ako sú pohovory, veľtrhy,
medzinárodné ale aj virtuálne burzy
práce. Veľmi dôležitá vec pri uchádzaní o prácu je ovládanie jazyka.
Ba dokonca niektorí zamestnávatelia požadujú až 2 jazyky. Na stránke www.eures.europa.eu nájdete
voľné pracovné miesta. Najčastejšie žiadané sú zdravotníctvo, mechanika, elektrotechnika, pracovníci IT, ale aj zvárači.
V tretej časti sme viedli videohovor s európskou poslankyňou
Edit Bauer, ktorá bola v tom čase
v Štrasburgu. Žiaci sa jej pýtali na
prácu europoslanca. Záver patril
nášmu pánovi riaditeľovi Ing. Romanovi Karaffovi PhD., ktorý hovoril o pripravenosti absolventov
stredných škôl uplatniť sa na trhu
práce.
Dôraz na odborné školy
Naša konferencia mala pokračovanie 25. októbra, kedy pozvanie prijali europoslankyňa Katarína Neveďalová a riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach Ing. Alexander Bačík. Na začiatku sme diskutovali s Ing. Bačíkom. Dozvedeli sme
sa, že nezamestnanosť v našom
okrese sa pohybuje okolo trinástich percent. Pozitívne je, že mladí ľudia skoro vôbec nie sú v štatistikách, pretože po skončení štú-
dia sa väčšina z nich do jedného roka zamestná. Najžiadanejšie
sú remeslá ako napríklad zvárač,
elektrikár ale aj obrábač kovov (čo
sú pracovníci na CNC strojoch).
Na otázku aké školy by odporučil
deviatakom odpovedal veľmi rázne, že práve odborné školy. On
sám maturoval na odbornej škole,
a to práve na tej našej. Veta, ktorou smeroval k nám všetkým bola:
„Vzdelanie je kľúčik k úspechu“.
Diskusia pokračovala s europoslankyňou Neveďalovou, ktorá má na starosti výbor vzdelávania a mládeže. Ak jej to čas dovolí, chodí na rôzne prednášky a rozpráva sa so študentmi o tom, čo by
zmenili. Vyslovila názor, že v budúcnosti budú potrební ľudia, ktorí ovládajú prácu s počítačmi, teda
pracovníci IT. Za krátky čas, ktorý
s nami strávila, nám stihla predstaviť program ERAZMUS, čo je vlastne výmenný pobyt študentov (mobilita), ktorí majú možnosť spoznať
krajinu, kultúru, jazyk a naučiť sa
samostatnosti. Ďalšou témou boli
vysoké školy a možnosti uplatnenia
sa po ich skončení. Veta, ktorú nám
spomenula pani europoslankyňa,
znela takto: „Naučte sa, učiť sa“.
Mária Melicherová
a Cyntia Balážová
žiačky SPŠ Levice
(182/2013)
8
9
ÚSPEŠNE
1
18
27
Ing. Rastislav JUHÁR
www.uspesnedalej.sk www.slovenskakoalicia.sk
ĎALEJ
Ing. Alexander BAČÍK
Ľubomír LÖRINCZ
11
VAŠI KANDIDÁTI na poslanca VÚC
MUDr. Alena FRTÚSOVÁ
32
Emília NICHTOVÁ
16
39
17
Ing. Jaroslav IVAN
41
Ing. Igor VARGA
JUDr. Ján JANÁČ
Bc. Miloš ZAUJEC
(184/2013)
SLOVENSKÁ KOALÍCIA
VOĽTE KANDIDÁTOV SLOVENSKEJ KOALÍCIE
v sobotu 9. novembra 2013 od 7.00h do 22.00 h
Čo poviete našim čitateľom
o sebe?
Mám 37 rokov, partnerku a 2
malé deti. V mladosti som hrával futbal za FC Nitra. Vyštudoval som Mechanizačnú fakultu na SPU v Nitre, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva Univerzity Komenského Bratislava a úspešne som dokončil doktorandské
štúdium na Fakulte ekonomiky
a manažmentu v Nitre. Pracoval som v štátnej sfére a v súkromnom sektore. V súčasnosti riadim svoje spoločnosti a dlhodobo sa zaujímam o verejné
dianie.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Už sa ďalej nemôžem pozerať
a tolerovať, ako politickí nominanti klamú občanov a rozkrádajú tento štát. Chcem ľuďom ukázať a dokázať, že politika sa dá
robiť v prospech občanov a rozvoja celého regiónu.
(185/2013)
Do volieb idete ako nezávislý kandidát. Nemyslíte si, že
ste v nevýhode oproti tým,
ktorí idú za politické strany,
resp. koalície?
Práve naopak, som v obrovskej výhode, pretože nie som figúrkou žiadnej politickej strany
alebo koalície, ani žiadnych finančných ani záujmových sku-
PRINÁŠAM ZMENU!
v o �t e
� ís lo
Ing. Peter Oremus, PhD.
nezávislý kandidát na predsedu NSK
www.lebotuzijem.sk
pín. Môžem vykonávať svoj mandát slobodne, podľa najlepšieho
vedomia a svedomia a na prvom
mieste budú záujmy občana. Celý život sa tak správam a konám.
Nebojím sa osobnej konfrontácie
s tým, kto by tvrdil opak.
V čom ste iný?
Prinášam zmenu - novú cestu,
nové riešenia pre problémy každého občana VÚC bez rozdielu
veku či národnosti. Politické koalície založené na národnostnom
princípe a zamerané proti niekomu neprinášajú kraju pokoj ani
prosperitu. Ako manažér používam zdravý rozum a viem, že je
čas začať pracovať spolu.
Rozumiem potrebám mladých
ľudí, ktorí sú budúcnosťou tohto
kraja. Mám veľa priateľov v tomto regióne a spájajú nás rovnaké problémy a podobné názory
na ich riešenie. Každý potrebuje
v prvom rade prácu!
Chápem potreby strednej a
staršej generácie, pre ktorú je
dôležitá zdravotná a sociálna
starostlivosť. Dvanásť rokov bolo dostatočne dlhé obdobie na
to, aby predseda NSK ukázal
svoje manažérske schopnosti
a doriešil dodávku predraženého tepla od spoločnosti ENERGO -SK. Výsledkom sú chátrajúce budovy a nespokojný pacient. Za dvanásť ročné obdobie nenašiel spôsob ako dostať
peniaze z EÚ do skvalitnenia
zdravotnej starostlivosti. Takto
to už ďalej nejde a zmena je
nevyhnutná!
Politické
objednávky
na
predražené tendre, vedomé
zdevastovanie majetku a jeho
následné lacné výpredaje ukrajujú obrovské peniaze z rozpočtu NSK a preto nezostáva
na cesty, zdravotníctvo, školstvo, kultúru, šport a potreby
občanov tohto kraja.
Dajme šancu novému spôsobu riadenia VÚC založeného
na transparentnosti, partnerstve a dialógu!
S úctou
Peter Oremus
10
DAB Nitra ponúklo
ďalšiu premiéru
Najkrajšími sviatkami roka dýchala premiéra komornej inscenácie pod názvom Vianočná spomienka, ktorú Divadlo Andreja Bagara v
Nitre ponúklo divákom posledný októbrový víkend v Štúdiu. Rozprávanie plné snov, hravosti, dobrodružstva a javiskovej poézie mnohých
z nás vrátilo do čias detstva, v ktorom sme Vianoce prežívali snáď
najintenzívnejšie. Hrdinami príbehu
do divadla, zaspomínali si a zamysleli sa. Snažili sme pripraviť predstavenie, v ktorom sa naakumuluje čo
najviac pozitívnej energie a ponúknuť niečo na zasmiatie, poplakanie
a emocionalitou vstúpiť do aury divákom“ - povedal po premiére režisér.
Obaja hlavní predstavitelia podali
skvelé výkony. Ako sa im vo dvojici
spolupracovalo?
Lenka
Barilíková:
„Majko je veľmi talentovaný, nadaný mladý herec, ktorý nastúpil pred
dvoma rokmi do nášho
súboru. Spolupráca s
ním bola veľmi dobrá,
sadli sme si, porozumeli si a napojili sme sa na
jednu frekvenciu, takže
kreativita, spontánnosť
na skúškach vyvrcholila v tom, čo ste dnes videli.“
Marián Viskup: „S
Lenkou sa mi spolupra• Lenka Barilíková a Marián Viskup vo Vianočnej covalo veľmi dobre. Je
spomienke.
Foto: D. Krupka to kolegyňa, na ktorú sa
môžem spoľahnúť v ktosú malý sedemročný chlapec Budrejkoľvek situácii, je absolútne prody a jeho svojrázna stará sesternifesionálna a príjemná. Bola to veľmi
ca Sook. Postavu chlapca Buddytvorivá spolupráca.“
ho stvárnil Marián Viskup, tetu Sook
Krásu a vnútorný pokoj inscenáLenka Barilíková. Podľa slov režisé- cie podporili vianočné melódie plra Svetozára Sprušanského uviedlo
né harmónie a anjelského chvenia.
DAB Nitra túto premiéru v skoršom Mnohí z nás sa neubránili slzám pri
termíne, nakoľko ich čaká premiéspomienke na Vianoce svojho detra muzikálu. „Vianočnou spomienstva, ktoré mali svoje neopakovateľkou sa snažíme do divadla vrátiť to, né čaro.
čo bolo u nás zvykom, aby rodinné
Najbližšie sa diváci DAB Nitra
predstavenie bolo na repertoári vemôžu tešiť na premiéru muzikálu Tinované Vianociam, aby rodičia, stasícročná včela, 15. a 16. novembra.
rí rodičia so svojimi vnúčatami prišli
-vap-
Rada školy pri ZŠ Čajkov vás všetkých srdečne
pozýva na HODOVÚ ZÁBAVU.
Termín: 22. novembra 2013
Miesto: KD Čajkov
Hudba: Skupina Paľa Vígľaša
Čaká vás: prípitok, večera, káva, tombola, dobrá zábava.
Predaj vstupeniek na obecnom úrade v Čajkove - H. Kotorová,
alebo v ŠJ - K. Slušná, tel. č. 0903 248 596.
• Tosuma, moderný tanec z Topoľčian.
Srdce, duša, radosť
Pre všetkých aktívnych, ale aj
bývalých osvetových pracovníkov
bol sviatočným dňom 25. október
2013, kedy sme si pripomenuli 60.
výročie založenia osvetových stredísk na Slovensku. Voľba termínu
zorganizovania prehliadky toho
najlepšieho v oblasti neprofesionálnej kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len NSK)
SRDCE, DUŠA, RADOSŤ nebola teda náhodná. Tento večer sme
opäť poukázali na významné osobnosti, ktoré v kultúre pôsobia,
ktorí pomáhajú amatérskej kultúre
napredovať a dosahovať nemalé
úspechy.
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica udelil
12 Ďakovných listov, ktoré odovzdal
poslanec NSK, predseda kultúrnej
komisie NSK Miloš Zaujec a vedúca odboru školstva, mládeže, športu
a kultúry NSK Ľubica Libová. Ocenenie udelili Gašparovi Švolíkovi za
mimoriadne zásluhy o rozvoj kultúry,
vedenie kroniky a mapovanie histórie obce Kozárovce, Ivette Orsovicsovej za výchovno-pedagogickú
prácu, Márií Gubricovej za rozvoj záujmovej tvorivosti v okrese
Komárno, Petrovi Švorcovi za
dlhoročnú výtvarnú činnosť v našom
regióne, Jurajovi Mičúnekovi za
dlhoročnú prácu s chrámovými zbormi, Helene Benczovej, vedúcej
folklórnej skupiny Žibrice, Helene
Holecovej, vedúcej Ženskej speváckej skupiny, Oľge Rybanovej,
dlhoročnej osvetovej pracovníčke
v Nitre,
Mikulášovi Némethovi,
celoživotnému
osvetárovi,
v Čechynciach, Tiborovi Leššovi
za unikátne rezbárske dielo, Emílií Gregušovej za dlhoročnú pomoc
pri realizovaní vzdelávacích podujatí v rámci zdravého životného štýlu
a aktívnu spoluprácu pri propagá-
cii grafológie a Márií Meszárošovej
za aktívnu a nepretržitú kultúrno-osvetovú činnosť, ktorú vyvíja okrese
Levice, za jej zanietenosť a ochotu
spolupracovať na kultúrnych podujatiach pre deti aj mládež, za kreativitu a inovatívnosť v jej pracovných
metódach.
Pod réžiou vedúceho oddelenia
kultúry NSK Antona Živčica sa na
pódiu Domu kultúry v Kozárovciach
odprezentoval Detský spevácky
zbor Schola Mariana pri Spojenej
cirkevnej škole s VJM v Komárne,
Laura Ilečková, speváčka z Nitry, Folklórna skupina Dolina
z Mane, Tosuma, moderný tanec
z Topoľčian, gitarové zoskupenie
z Nitry A te-raz tutto, Ľudová hudba
Gereben zo Želiezoviec. Sprievodné podujatie pred kultúrnym domom
patrilo Klubu extrémnych športov
Zoocrew z Levíc, Dj hral skvelú
muziku a BMX Skate predviedli perfektnú exibíciu.
Podujatia sa zúčastnili všetci
riaditelia
osvetových
stredísk
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK,
osvetoví pracovníci, starostovia obcí a ostatní zanietení osvetári, ktorí
naplnili hľadisko kultúrneho domu
do posledného sedadla. A bolo sa
naozaj na čo pozerať! Moderátori, Ria a Pert Meszárošovci, navodili veselú atmosféru, kde sa divák príjemne uvoľnil a užíval si
„pestrofarebné“ predstavenie toho
najlepšieho, čo sa tento rok na poli amatérskej kultúry urodilo.
Poďakovanie za prípravu a realizáciu celej veľkolepej akcie patrí
Antonovi Živčicovi, Jozefovi Majerovi, starostovi obce Kozárovce a tímu
Regionálneho osvetového strediska v Leviciach, za finančnú podporu ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju.
A. Sádovská
Stretnutie po 30 rokoch
• Fotografia z Halloweenskej párty, ktorá sa konala 2. novembra v kultúrnom
dome v Tlmačoch, v dolnej časti, potvrdzujú, že nultý ročník tejto akcie sa
vydaril. Všetci prišli v maskách a výborne sme sa zabavili. Chceli by sme
pokračovať v tomto stretnutí aj v nasledujúcich rokoch a boli by sme radi,
keby sa táto akcia stala tradíciou.
Miroslava Kajabová
Od ukončenia povinnej školskej dochádzky na Základnej škole v Tesárskych Mlyňanoch uplynulo 30 rokov. Iniciatívni jednotlivci sa rozhodli zorganizovať 25. októbra stretnutie spolužiakov triedneho kolektívu ôsmeho ročníka ZŠ. Zišlo sa tu celkom 31 účastníkov z 35 členného kolektívu.
Všetci prítomní bohatým potleskom vyjadrili poďakovanie za vynaloženú námahu Márii Mečkovej (Nagyovej), predsedníčke triednej samosprávy. Poďakovanie za iniciatívu nechýbalo ani Paľkovi Solčianskemu. Veľkým
prekvapením bol moment, keď vstúpil do sály ich bývalý triedny učiteľ, ktorý
viedol kolektív päť rokov. Nasledovali srdečné stisky rúk a dlhé rozprávanie
o životných peripetiách. Bol to prekrásny večer strávený s mojimi končiacimi
školákmi. Bol som šťastný, že som ich videl po 30 rokoch. Zaželal som im
veľa zdravia a šťastia v ďalšom živote.
Mgr. Ľudovít Andor, bývalý triedny učiteľ
11
Spoločenská rubrika
Lívia Nováková a Gabriel
Sziller (Nová Dedina)
Katarína Šteflíková a Michal Kosorín (Starý Tekov)
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, syn Dušan a dcéra Viera
s rodinami
(188/2013)
(178/2013)
z Podlužian.
Dňa 20. novembra 2013 uplynie
15 rokov ako nás navždy opustil vo
veku 65 rokov milovaný manžel, otec
a starý otec
Dňa 5. novembra 2013 uplynulo 30 rokov, čo sme sa
navždy rozlúčili s naším otcom
Markom Havranom.
Filip Horniaček.
z Rybníka
S láskou spomína celá rodina
po ceste III/51110 smerom
na Mochovce, po križovatku
s cestou III/51114, po ceste III/51114 do obce Malé
Kozmálovce po križovatku
s cestou I/76.
Počas opravy priecestia je
prechod pre osobné motorové vozidlá uzavretý nonstop.
Naplánovaná je aj ďalšia oprava priecestia a to na
Psiaroch, od 13. novembra
(streda ) od 7.00 h nepretržite do 19. novembra 2013
(utorok ) do 17.00 h.
Popis obchádzky: Cestná premávka vrátane pravidelnej autobusovej dopravy
SAD - križovatka cesty I/76
a III/76001 – III/76001 – Tekovské Nemce – III/51026 –
Kozárovce – križovatka cesty III/51026 a I/76.
-red-
INZERCIA
• Predám na Lipníku murovanú garáž s montážnou jamou na Ulici ČSA pri šampusárni. Cena dohodou, Tel: 0903
723 102. V prípade záujmu aj s osobným vozidlom. (179)
• Predám v Leviciach 3-izbový byt, Vinohrady, Školská
ul., 64m2 + logia. Cena cca 36 000 eur - dohoda možná. Najlepšie je prísť sa osobne pozrieť. Tel.: 0902 235 996.
tredníctvom stránky www.
nadaciaorange.sk.
Hodnotiaca komisia z nich vyberie tie, ktoré najlepšie
spĺňajú kritériá a prerozdelí
medzi ne sumu 50 000 eur.
Šancu rozhodnúť a pomôcť
dobrým nápadom, ktoré
nebudú v prvej fáze podporené kvôli finančnému
limitu grantového programu,
dostane opäť aj verejnosť.
Sto „vianočných“ žiadostí
bude zverejnených na portáli www.dakujeme.sk, kde
si ich potenciálni darcovia
môžu prečítať a rozhodnúť
sa, či a komu finančne prispejú ľubovoľným príspe-
vkom. Nadácia Orange
štedrosť týchto darcov ocení
a takto darovanú sumu znásobí rovnakým dielom (do
maximálnej sumy 150 eur
na projekt). Celkovo takto Nadácia Orange prerozdelí ďalších 15 000 eur.
Vyvrcholením programu Darujte Vianoce bude udelenie špeciálneho ocenenia
Srdce na správnom mieste.
Je určené človeku, ktorý
v rámci programu preukázal mimoriadne úsilie,
obetavosť pre iných, citlivý
a nezištný prístup. Jeho meno sa verejnosť dozvie v decembri tohto roka.
(181/2013)
(187/2013)
Dňa 23. novembra 2013 si pripomenieme nedožité
59. narodeniny nášho otca, manžela a brata
Filipa Havrana
S láskou a úctou manželka Mária,
synovia Vincent a Štefan s rodinami,
dcéry Mária a Anna s rodinou.
Spomienka
Spomienka
Darujte Vianoce
Nadácia Orange otvorila
dvanásty ročník svojho charitatívneho programu Darujte
Vianoce. V rámci neho prerozdelí na podporu sociálne
slabších či inak znevýhodnených ľudí tento rok až
65 000 eur. Je to historicky
najvyššia suma rozdelená
v
programe.
Možnosť
darovať niekomu krajšie
Vianoce opäť dostanú aj
návštevníci portálu www.
dakujeme.sk.
Od 10. októbra do 11. novembra 2013 môžu všetci,
ktorí chcú cez Vianoce
pomôcť iným, posielať svoje nápady a žiadosti pros-
Odchádzam za svetlom,
kdesi v diaľke splyniem s ním.
Tým, ktorých milujem,
na cestu posvietim....
Dominika Bednárika
Opravujú železničné priecestie
V týchto dňoch sa pripravte na obchádzky v našom regióne. ŽSR robia
opravu železničného priecestia za obcou Kozárovce
smerom na Tlmače. Opravy
trvajú od 6. novembra, od
7. 00. h nepretržite do 12.
novembra 2013 (utorok) do
17.00 h.
Popis obchádzky: Cestná premávka vrátane pravidelnej autobusovej dopravy
SAD, ktorá bude odklonená križovatka ciest I/76 a
III/51026, po ceste III/51026
v obci Kozárovce, po križovatku s cestou III/51028,
ďalej po ceste III/51028 do
obce Nemčiňany, po križovatku s cestou III/511110,
Štefan Mäsiar
vo veku 82 rokov
So smútkom v srdci si dňa 14. novembra 2013 pripomenieme 2. výročie smrti milovaného manžela, otca,
starého otca a prastarého otca
Opustili nás
Jozef Števko, vo veku 78
rokov (Hronské Kosihy)
Milan Sebechlebský, vo
veku 79 rokov (Hronské
Kľačany)
Paulína Hancková, vo veku 83 rokov (Starý Tekov)
Vojtech Lauko, vo veku
77 rokov (Tlmače)
Dňa 4. novembra 2013 nás navždy opustil náš otec, manžel a starý otec
Klesli pracovité ruky, dotĺklo milované srdce, stratil sa úsmev, zavreli sa oči, utíchol hlas, ale spomienka
na Teba zostáva navždy v nás.
Narodili sa
Michal Novák, syn Veroniky a Pavla (Nová Dedina)
Petra Vasarábová, dcéra
Slavky a Petra (Starý Tekov)
Dominika
Kesegová,
dcéra Martiny a Petra (Tlmače)
Adam Viliam Lojek, syn
Anamárie a Viliama (Tlmače)
Jakub Hegedüs, syn Zuzany a Ladislava (Kozárovce)
Oznámenie
Spomienka
Povedali si áno
Ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Manželka, syn s manželkou
a vnučka s rodinou
Jesenná spomienka na kamaráta
Každé jesenné popoludnie, v podvečer po robote vie potešiť svojou návštevou.
Nie vždy ju vítaš, lebo chcel si niečo robiť, niekde ísť,
možno iného si čakal.
No nenápadne potichu a určite so semiačkom a orechmi
vo vačkách prichádza on - kamarát.
Keď robotu neodkladáš, on sa pridá, keď ideš k susedovi, ide s tebou, veď on ich dobre pozná, keď príde návšteva, on ju víta tiež.
Vľúdnym, svojsky pomalým, ku každému, no najmä k deťom srdečným hlasom sa privraví.
A teba, ktorého navštívil, takto osloví: Hej, bratku, veď sa
už teľko neošipuj a vytiahni z toho krajního.
Netrpí na test, ani pred nosom ho nečičíka, raz na zdravie povie a na dva razy obsah dolu krkom síka. Taký je to
borec!
Ty sa hrdíš, že kamarátom ho zveš a on všetkých za kamarátov má.
Mladý fešák, tanečník, spevák hlasu zvonivého, futbalista z krídla pravého.
V kariére futbalovej nevynechal zápasu jedného, kdeže
dneska nájdete obetavca takého.
V sobotu, po celodennej robote plný elánu, všetkých kamarátov grupuje a na tanec sa hotuje.
Medzi dievky nevyberá, všetky v kole točí, keď ony by tak
rady hľadeli do jeho očí.
Optimizmus k nemu patrí, dobrá nálada, svojský humor,
láskavosť to jeho srdce v prvom rade rozdáva.
Tak ako samozrejme pri stretnutí s deťmi cukríky z vačku
ťahá, semiačko a orechy pri burčiaku podáva.
Keď sa v čase decembrovom vína samoľúbo chvália, a
v každom dome mrazivé ticho rána vykŕmené bravy pod
ťarchou chlapov padajú, on je častým účastníkom. Pomôže, povzbudí, odíde, príde, od susedov receptúru prinesie,
ochutná, za pohár vypije.
Gazdinej sľúbi, že i večer, možno s mátohou, možno sám,
no istotne z tej receptúry ochutnať príde.
Teraz, keď prichádzajú časy spomenuté, čakám, kedy pozdraví - Ahoj bratku, tak kedy robíme tie klbásy? Priprav víno, večer prídem.
Víno je pripravené, uvedomujem si, že sa teším, kedy po
kresťansky pozdraví, na každého prevraví a len jemu vlastným tónom povie: Tak čo, bratia, ideme na to?
Víno oteplieva a on nejako nechodí - chcem veriť, že sa
objaví, veď aj po rokoch je stále medzi nami.
J. F.
12
Jesenná paleta aktivít
v ZŠ Bátovce
Základná škola Bátovce otvorila už druhý školský rok pre svojich
žiakov Centrum voľného času Harlekýn. Ponúka širokú škálu záujmových útvarov v čase mimo vyučovania, kde majú deti možnosť rozvíjať, objavovať svoj talent a získavať nové poznatky v oblasti, ktorá je
pre nich zaujímavá a pútavá.
Šarkaniáda
Jednou z príležitostí na sebarealizáciu bol 11. október, keď si skupinka detí so svojimi vychovávateľmi pripravili Šarkaniádu. Bolo krásne veterné počasie, priaznivé na
plánovanú aktivitu. S deťmi sme
sa vybrali pri neďalekú vodnú nádrž Lipovina, ktorá nám poskytla
ideálne podmienky pre realizáciu
našej aktivity. Najprv sme pre deti
pripravili zopár hier a súťaží na rozohriatie a vytvorenie dobrej nálady. Potom sme začali skladať šar-
kany, pri čom nám pomohli aj rodičia, ktorí prišli podporiť svoje deti. Celé popoludnie plné krásnych
a nezabudnuteľných okamihov vyvrcholilo vyhodnotením akcie a obdarovaním zapojených detí do Šarkaniády v podobe drobných predmetov. Chceme sa poďakovať rodičom, ktorí nám pomáhali pri realizácii akcie.
Pozdrav starým rodičom
Mesiac október je už tradične mesiacom úcty k starším. Aj ŠKD Lienka si pripravilo krátky, no srdečný
pozdrav pre starých rodičov v podobe besiedky. Dňa 25. októbra popoludní deti vytvorili v priestoroch
školského klubu príjemnú atmosféru. Svojim starým rodičom veršovali, spievali, tancovali a ďakovali za
ich každodennú prítomnosť v živote. Starí rodičia sú súčasťou našich
životov. Sú pri našich narodeninách,
oslavách, ale i pri životných sklamaniach či zlyhaní rodičov. Často sa
stáva starý rodič znova otcom, mat-
kou. Po príhovore Natálky program
pokračoval vrúcnymi veršami adresovanými starým rodičom. Ochotné
mamičky pripravili malé pohostenie
v podobe chutných koláčikov. Na
záver vnúčence rozdali svojim starým rodičom drobné kytičky z lístia,
ktoré vyrobili počas aktivít v školskom klube detí s pani vychovávateľkou.
Mgr. Gabriela Agárdyová,
vychovávateľka ŠKD
Tekvicové kráľovstvo
S ježibabou do rozprávky
Pri príležitosti Dňa školských knižníc sa v stredu 28. októbra podvečer
Základná škola v Žemberovciach na
chvíľu preniesla do ríše rozprávky,
ale nie hocijakej - priam strašidelnej. O túto nevšednú atmosféru sa
postarali pani učiteľky v prezlečení
za pravé ježibaby a žiaci 7. – 9. ročníka – strašidelné tvory. Spoločne si
pripravili pre mladších žiakov 1. – 6.
ročníka zaujímavú aktivitu pod názvom „S ježibabou do rozprávky“.
Všetko sa to začalo príletom ježibáb
a tancom vo vestibule školy, čo bolo pre žiakov obrovským prekvape-
ním. Ježibaby sa totiž rozhodli navariť čarovný odvar, ale chýbala im
posledná ingrediencia – rozprávková kniha. Ozval sa duch školy, ktorý
rozprávkovú knihu zamkol do tajomnej komnaty (knižnici). Kľúč od komnaty mali získať žiaci, ak preukážu
svoje schopnosti a poznatky z čítania rozprávkových kníh. Pre žiakov
bolo pripravených sedem stanovíšť,
kde postupne získavali časti kľúča,
ale aj ježibubáky – peniaze, za ktoré si mohli po odovzdaní kľúča kúpiť niečo v ježibufete. Žiakom sa
podarilo splniť všetky úlohy a odovzdať kľúče, pomocou ktorých
otvorili ježibaby tajomnú komnatu a získali rozprávkovú knihu. Príjemný podvečer plný
prekvapení tak všetci zakončili spoločným čítaním jednej
z rozprávok netradičným spôsobom - pri sviečkach. Po prečítaní rozprávky sa všetci príjemne unavení a plní zážitkov
rozlúčili a rozišli domov.
Obrovská vďaka patrí pani učiteľkám, ale aj úžasnému tímu žiakov, ktorí nesmierne pomohli a preukázali svoje schopnosti pri príprave, ale
aj samotnej realizácií tejto aktivity.
ZŠ Žemberovce
Deti v Materskej škole na Novej ulici v Tlmačoch vyrábali obrázok z listov a iných plodov, spoločne s pani učiteľkou ruže z listov javora. Rodičia
prišli skôr do materskej školy a spolu s deťmi vytvárali rôzne postavičky
a predmety z tekvíc a iných prírodnín. Veru, bolo sa na čo pozerať. Boli tam
strašidlá, auto, tekvicový košík plný šípok, kvetinová tekvica a veľa ďalších
krásnych výtvorov. Tety Saška a Monika prichystali pre deti a rodičov sladké pohostenie. Zábava bola veru veselá, nikomu sa nechcelo odísť domov.
Niektoré naše práce krášlili kostol v Tlmačoch na dňoch oslavy úrody.
-dv-
Termíny
školských prázdnin
V školskom roku 2013/2014 sa
dni vyučovania prestriedajú s niekoľkými prázdninami:
jesenné prázdniny od 30. októbra do 3. novembra, vianočné prázdniny od 21. decembra do 7. januára, polročné prázdniny 3. februára 2014, jarné prázdniny od 17.2.
do 21.2. (Banskobystrický kraj), od
24.2. do 28.2. (Nitriansky kraj), veľkonočné prázdniny od 17.4. do
22.4., letné prázdniny od 28.6. do
1.9.2014.
Tekovské múzeum
v Leviciach
Denisa Huňady
vás pozývajú
na slávnostné otvorenie výstavy
Neviem si nič
vymyslieť alebo do
Galéria Jozefa Nécseyho
13 novembra 2013 o 17.00 hod.
Výstav potrvá do 5. januára 2013.
Zriaďovateľom Tekovského múzea
v Leviciach je
Nitriansky samosprávny kraj.
13
KOZMETIKA PRE VÁS!
Kozmetický salón na Lipníku
na 1. poschodí zdravotného strediska ponúka
kompletné ošetrenie pre všetky typy pleti, nielen
pre ženy, ale i pre pánov. Hĺbkové čistenie pleti,
masáž tváre, krku a dekoltu, mikromasáž očného okolia, depilácia, úprava obočia, ošetrenie
ozonizérom sú vybrané úkony z bohatej ponuky
služieb. Prístupné ceny a príjemná atmosféra
na uvoľnenie sú samozrejmosťou.
Objednávky na tel. č.: 0908 167 668.
Rada vás u seba privíta
a o vaše pohodlie sa postará Michaela Mišková.
Vyhrajte čistenie pleti!
Ak chcete získať cenu - hĺbkové čistenie pleti, zapojte sa do súťaže. Stačí, ak vystrihnete kupón a pošlete ho na adresu redakcie do 18. novembra.
M. Mišková výhercovi súťaže poKupón Kozmetika skytne zdarma hĺbč. 21 na Lipníku kové čistenie pleti.
Kto pôjde do Salónu Evelyn?
Výherkyňou súťaže je Mária Chovanová z Tlmáč.
Blahoželáme! Cenu si môže prevziať v redakcii.
POZOR na termín! Výhru je potrebnú si uplatniť do
dvoch týždňov od vydania novín, inak výhra prepadá.
Redakcia
Vybrali sme z receptára
Rýchly jesenný koláč
Potrebujeme: 1 balenie lístkového cesta, múku na posypanie dosky, 3 lyžice marhuľového džemu, 500 g sliviek
alebo ringlot, 2 lyžice hnedého cukru, 25 g masla, mandľové lupienky na posypanie
Postup: Cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske a preložíme na plech opláchnutý studenou vodou. Potrieme tenkou vrstvou džemu. Tesne vedľa seba naukladáme umyté
slivky nakrájané na plátky. Koláč posypeme cukrom a nakrájanými plátkami masla. V rúre vyhriatej na 190 °C pečieme 15 minút. Potom posypeme mandľovými lupienkami a dopečieme ešte asi 5 minút dozlatista.
Rezy z ovsených vločiek
Potrebujeme: 100 g masla, 120 g práškového cukru,
2 vajcia, 2 lyžice medu, 1 lyžica rumu, 100 g ovsených
vločiek, 3 lyžice varenej čiernej kávy, 130 g hrubej múky,
50 g solamylu, 1/2 vrecúška prášku do pečiva, 1 lyžička
mletej škorice, 1/2 lyžičky mletých klinčekov. Citrónová
poleva: 200 g práškového cukru, 1 lyžica horúcej vody,
2 lyžice citrónovej šťavy, 1 lyžička oleja.
Postup: Maslo s cukrom vymiešame do peny a postupne pridáme žĺtka, med a rum. Ovsené vločky opražíme na panvici s 2 lyžicami cukru, necháme vychladnúť a
zomelieme na mlynčeku na mak. Pridáme do cesta spolu s čiernou kávou. Múku premiešame so solamylom,
práškom do pečiva, mletou škoricou a mletými klinčekmi.
Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a spolu s múkou striedavo vmiešame do cesta. Plech vyložíme mastným papierom a rozotrieme naň cesto. Upečieme vo vyhriatej rúre. Vychladnuté cesto potrieme citrónovou polevou a nakrájame. Poleva: Preosiaty cukor, horúcu vodu, citrónovú šťavu a olej vymiešame na hustú, lesklú polevu.
Gabriel Lub: Genius je človek, ktorý má talent a húževnatosť človeka, ktorý... (tajnička).
SB
prud. zraz.
lopty na
limonáda citoslovce
stranu
súpera
albánska
miera
Pomôcky:
majúca
nepodľahol úplne vypil
rozlohu 1 ár
kid, lek
účastníci
pretekov
podmienk.
spojka
ruský
súhlas
hádanka
(kniž.)
skr. pre
limited
neupotrebiteľné
zvyšky
odvážna
časopis
pre ženy
šikovný
človek
(expres.)
neroztápaj
úžitková
rastlina
špan. urč.
člen
obluda
veliteľ, po
česky
skutok
EČV
Martina
Tajnička
SB
vokálne
al. taneč.
teleso
značka
jogurtov
zn.
hliníka
decko, po
angl.
dýchame
vlastnil
505
rím. č.
Brněnské
výstavní
veletrhy
kúzelník
zosilnený
súhlas
skr. pre
valutu
putá
Mjanmarsko
čert
inými
slova
(z lat.)
21
starorímska
minca
Vylúštenie krížovky s nalepeným kupónom čakáme do 18. novembra 2013. Tajnička z č. 20 ...má najväčšiu
cenu. Darček získava Ján Švec z Čiernych Kľačian. Autorka: Elena Škulová, Krížovkársky krúžok Zelenáči, Zl. Moravce.
Horoskop
od 6. 11. do 19.11.
Baran 21.3.-20.4.
Viac by ste sa mali snažiť v pracovnej oblasti,
pretože tam máte rezervy.
Viete, že sa to môže odzrkadliť na financiách.
Býk 21.4.-20.5.
Ak vám chýba partner
alebo partnerka, neváhajte osloviť niekoho, kto sa
vám pozdáva. Sám totiž
nemá toľko odvahy, aby s
vami nadviazal kontakt.
Blíženci 21.5.-21.6.
Po namáhavom období by mohla prísť odmena
v podobe peňazí. Ak vás
neohodnotí vedúci, neváhajte a smelo požiadajte o
to, čo vám patrí!
Rak 22.6.-22.7.
Mnohé veci, nad ktorými práve premýšľate by sa
mohli premeniť na skutočnosť. Všetko nasvedčuje
tomu, že by ste sa mohli
mať lepšie.
Lev 23.7.-23.8.
Vášeň a chuť po dobrodružstve vás môže priviesť do zložitej situácie.
Skúste sa tomu vyvarovať. Venujte sa domácnosti, je tam čo zlepšiť.
Panna 24.8.-23.9.
Schopnosť sústrediť sa
a správny pohľad na veci vám pomôže rozmotať
problémy v rodine alebo
vzťahy s najbližšími. Nedajte sa ovplyvniť.
Váhy 24.9.-23.10.
Fyzickej námahe sa v
najbližších dňoch vyhýbajte. Nie ste vo svojej
koži, potrebujete postupovať vo všetkom pomaly,
nežeňte sa, všetko chce
svoj čas.
Škorpión 24.10.-22.11.
Pracovne, zdá sa, máte
teraz hluché obdobie. Môžete sa tešiť, že vám zostane viac času na záľuby,
ktorým sa inokedy nemôžete venovať.
Strelec 23.11.-21.12.
Samota vám nesvedčí, mali by ste viac chodiť
do spoločnosti, na zábavy
alebo na party. Stretnete
nových ľudí a pookrejete.
Kozorožec 22.12.-20.1.
Kým sa rozhodnete urobiť vážne rozhodnutia v pracovnej oblasti alebo v podnikaní, mali by ste sa poradiť s niekým, kto tomu
rozumie viac ako vy.
Vodnár 21.1.-19.2.
Mali by ste zmeniť zaužívané postupy v práci.
Tie, ktoré máte zabehnuté už nevyhovujú. Musíte
sa viac usilovať inovovať
všetko, čo robíte.
Ryby 20.2.-20.3.
V práci netrávte viac času ako je nevyhnutné. Nemá zmysel do noci pracovať. Škodí to vášmu zdraviu. Víkend venujte rodine
a oddychu.
14
Pohotovosť lekární
Levice: 6. - 8.11. Aesculap (Vojenská) od 8. do 22. h, 9.
- 10.11. Dr. Max (OC Tesco) a Ekolekáreň (OD Kaufland)
od 8. do 20. h, 11. - 14.11. Apis (Nábrežná) od 8. do 22.h,
15.11. Regia (Poľná) od 8. do 22. h, 16. - 17.11. Dr. Max a
Ekolekáreň od 8. do 20. h, 18. - 19.11. Bellis (Nám. Hrdinov) od 8. do 20. h, 20. - 22.11. Salix (SNP)
Zlaté Moravce: 6. - 8.11. Iris (Nám. A. Hlinku) od 7. do
21. h, 9. - 10.11. Iris od 8. do 20. h, 11. - 15.11. Dr. Max (OC
Tesco) od 8. do 21. h, 16. - 17.11. Dr. Max od 8. do 20. h,
18. - 22.11. Dr. Max od 8 do 21. h
Nová Baňa: Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané striedavo v týždenných intervaloch v lekárňach v
Žarnovici a v Novej Bani podľa rozpisu nasledovne: 45. týždeň Lekáreň Horná, Nová Baňa S, 46. týždeň Lekáreň Valeriana Žarnovica, 47. týždeň Lekáre Horná Nová Baňa V.
• Pochod centrom mesta Levice.
Kam za kultúrou Medzinárodný týždeň nosenia
LEVICE
Tekovské múzeum: stále expozície: Ladislav Bielik
– August 1968, Archeológia
– História hradu, História lekárnictva, Spoločenský život
– Cechy, Ľudový odev (po-pi
od 9. do 16.h, so-ne od 10.
do 16.h), vysunuté expozície: Skalné obydlia Brhlovce,
Vodný mlyn Bohunice.
Galéria Jozefa Nécseyho: Remember Alena Cibulková, do 10.11., 13.11. Denisa Huňady – Neviem si nič
vymyslieť alebo do, vernisáž
výstavy o 17. h
Kapitánska budova: Príbeh fajky, do 1. decembra
Dobóovský kaštieľ: Budovanie krajších zajtrajškov,
do 31. decembra
Synagóga: 8.11. AMFO
2013,vernisáž výstavy celoštátnej postupovej súťaže
amatérskej fotografie o 16. h
(výstava trvá do 29.11.), 17.
11. Fats Jazz Band, koncert
swingového orchestra v rytme minulého storočia o 18.
h. Vstupné 10 €.
CK JUNIOR: 9.11. Deň
ezoteriky, 10 – 18. h, 11.11.
Nela Pocisková, koncert o
19. h, 20.11. Bezpečne na internete, interaktívne vzdelávanie ovce.sk o 9. h a 10.30
h, 23.11. Na koho to slovo
padne o 19. h
Tekovská knižnica: 7.11.
Jozef Banáš – Kód 1, prezentácia novej knihy o 16.30 h
Tekovská
hvezdáreň:
7.11. Jesenná obloha a jej
zaujímavosti, pozorovanie o
20. h, 8.11. Asteroidy, prednáška o 20. h, 14.11. Zbombardovaný Mesiac, pozorovanie o 20. h, 15.11. Pohyb hviezd v Galaxii o 20. h,
21.11. Galaxie, prednáška o
20. h
Športová hala: 21.11.
Tublatanka, koncert o 19. h
TLMAČE
Spoločenský dom Tlmače – Lipník: 17.11. Večera vtákov, komédia Divadla
HĽADANIE Tlmače o 18. h,
7.12. Tlmačské Vianoce
NOVÁ BAŇA
Kino Vatra: 11.11. Ryba v
trojke, divadelné predstavenie o 19. h
Pohronské
múzeum:
8.11. Jesenné litánie, vernisáž o 15. h
Kino
Levice: 6.11. Pena dní o
19. h, 7.11. Šmolkovia 2 o 17.
h, 7.11. Mafiánovci o 19.30 h,
8.11. Lásky čas o 17. h, 8.11.
Mafiánovci o 19.30 h, 9.11.
Lásky čas o 20. h, 10.11.
Šmolkovia 2 o 15. h, 13.11.
Hirošima, moja láska o 19.
h (Mesiac – predfilm), 14.11.
Babie leto o 17. h, 14.11. Metallica: Through the never o
19.30 h, 15.11. Thor: Temný
svet o 17. h, 15.11. Na konci
sveta o 19.30 h, 16.11. Oblačno, miestami fašírky 2 o
15. h, 16.11. Thor: Temný
svet o 17.30 h, 16.11. Metallica: Through the never o 20.
h, 17.11. Oblačno, miestami
fašírky 2 o 15. h, 17.11. Na
konci sveta o 17.30 h, 17.11.
Babie leto o 20. h
Zlaté Moravce: (viac na
kinotekov.webs.com)
DIVADLO
DAB NITRA: 6.11. Bola raz
jedna trieda o 18.30 h, 7.11.
Láska a peniaze o 18.30 h,
8.11. Parazit – umenie preraziť o 18.30 h, 9., 11. - 13. 11.
Vianočná spomienka o 18.30
h, 14.,15.,16.,18.11. Tisícročná včela o 18.30 h, 18.11.
Vianočná spomienka o 18.30
h, 19. - 20.11. Tisícročná včela o 18.30 h, 20.11. Vianočná
spomienka o 18.30 h
Pri príležitosti medzinárodného týždňa nosenia od
7. do 13. októbra (International babywearing week), sa
v pondelok 7. októbra uskutočnilo stretnutie rodičov,
ktorí nosia svoje deti v šatkách, alebo v rôznych ergonomických nosičoch.
O 16-tej hodine sa na Námestí Hrdinov v Leviciach
stretlo asi 30 rodičov s detičkami. Nasledoval pochod
centrom mesta a celý sprievod nakoniec zastal na pešej
zóne. Tu sa okoloidúci mohli
poinformovať o správnom
nosení svojich ratolestí, prípadne si vyskúšať vystavené nosiče a šatky. Na zvedavé otázky odpovedali poradkyne pre nosenie a prítomná
pediatrička.
Prečo by sme mali svoje
deti nosiť?
• Nosenie povzbudzuje
správny telesný vývoj dieťaťa – ak je dieťa nosené v šatke, alebo v rôznych ergonomických nosičoch, má zaoblený chrbátik, nôžky naširoko od seba, to je dôležité pre
správne posadenie bedrových
kĺbikov
• Nosenie povzbudzuje
správny duševný vývoj dieťaťa
- nosené deti sú menej plačlivé, pretože tesná blízkosť matky im dáva pocit bezpečia
• Nosením sa podporuje
vzájomná väzba medzi rodičom a dieťaťom
• Nosiť dieťa je praktické,
máte voľné ruky a dostanete
sa tak na miesta, kde by ste
sa s kočíkom nedostali
• Nosenie umožňuje diskrétne dojčenie na verejnosti.
Cestovný ruch v Nitrianskom kraji
Zo spracovaných údajov, ktoré prezentuje Štatistický úrad Slovenskej republiky vyplýva, že v Nitrianskom kraji ku koncu roka 2012 poskytovalo ubytovacie služby 322 ubytovacích zariadení a ich počet sa
medziročne zvýšil o 60.
K dispozícii bolo 5 198
izieb s 13 583 lôžkami, z toho 6,4 % tvorili príležitostné
lôžka. Z územného hľadiska
prevažná časť ubytovacích
zariadení bola v okrese Nové Zámky (126), Nitra (52)
a Komárno (47).
Počet ubytovaných návštevníkov v kraji sa v porovnaní s rokom 2011 znížil
o 1,2 % na 217 952 osôb pri
poklese počtu zahraničných
návštevníkov o 4,0 % na
85 505. Návštevníci strávili
v ubytovacích zariadeniach
v priemere 2,6 dňa, o 0,3
dňa menej ako v predchádzajúcom roku. Z celkového počtu ubytovaných návštevníkov v kraji najviac bolo
ubytovaných v ubytovacích
zariadeniach v okrese Nitra (33,8 %) a Nové Zámky
(30,4 %). Najviac dní strávili
v ubytovacích zariadeniach
návštevníci v okrese Nové
Zámky (3,2 dňa).
Tržby za ubytovanie spolu dosiahli 14,7 mil. eur, z toho tržby od zahraničných
návštevníkov tvorili 52,5 %.
Priemerná cena za ubytovanie bola 25,54 eur, prie-
merná cena za ubytovanie
domácich návštevníkov bola 22,25 eur a zahraničných
29,48 eur.
Zo zahraničných návštevníkov tvorili najväčší podiel
občania Českej republiky
(51,4 %), Nemecka (7,8 %),
Poľska (6,4 %) a Talianska
(5,2 %).
Na celkovom počte ubytovacích zariadení v SR sa zariadenia v Nitrianskom kraji
podieľali 8,8 %. Počet návštevníkov, ktorých ubytov Leviciach
vali,Tekovská
tvorilknižnica
5,8 %
z celkovéa
hoObčianske
počtuzdruženie
návštevníkov
Hlas knižnice SR.
Priemerná
cena
ubyVás srdečne
pozývajú za
tovanie v kraji bola vyššia
na prezentáciu novej knihy
o 0,91
Eur ako je priemer za
Jozefa
Banáša
SR (24,63
eur).
Ing.
KÓDEva
1 Rakovská
ŠÚ SR – pracovisko
Tajomstvo zázraku
ŠÚ SR v Nitre
dňa 7. novembra 2013 o 16.30 hod.
MO MS v Rybníku organizuje
v sobotu 30. novembra 2013
Koncoročné stretnutie matičiarov v Hokovciach.
Čaká na Vás:
kačacina, lokše, dobré vínko
a skvelá nálada pri harmonike.
Cena: 14,- Eur/osoba pre člena MO MS Rybník
Doprava: autobus, spoločný odchod o 18.00 hod.
od Domu kultúry Rybník.
Tešíme sa na Vás!!!
Prihlásiť sa môžete u Trňanovej
Tekovská knižnica
v Leviciach
Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach
Junior, A. Sládkoviča 2, 4. poschodie
a Občianske združenieCKHlas
knižnice
vás srdečne pozývajú
na prezentáciu novej knihy
Jozef Banáša
KÓD 1
Tajomstvo zázraku
dňa 7. novembra 2013
o 16.30 hod.
Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj
Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach
CK Junior, A. Sládkoviča 2, 4. poschodie
15
Levická desiatka
po siedmykrát úspešná!
V nedeľu, 27.októbra 2013, sa uskutočnil už siedmy ročník levického maratónu na 10 km „Levická desiatka“. Športové podujatie organizuje Mesto Levice v spolupráci s Komisiou športu MsZ v Leviciach pod záštitou hlavného kontrolóra mesta, Ing. Igora Vargu, ktorý sa každoročne osobne
maratónu zúčastňuje. Priaznivcom behu tento rok prialo aj
počasie a na štart nastúpili naozaj v hojnom počte. Behu sa
zúčastnilo celkom 102 pretekárov bez rozdielu kategórií.
Víťazom srdečne blahoželáme!
Výsledková listina:
Štart.č.
Meno a priezvisko
Dievčatá 2002 a ml.
64
Krajčírová Natália
71
Debreczenyiová Evelin
16
Libutková Lenka
Chlapci 2002 a ml.
57
Čuka Tomáš
60
Kompan Andrej
80
Bátovský Boris
Ženy
50
Miklóšová Ivonka
18
Gunárová Katka
67
Havranová Silvia
Muži
39
Fazekaš Tadeáš
6
Verbovský Matúš
11
Šiko Jakub
• Štart Levickej desiatky.
Rok
narode- Bydlisko
nia
Čas
2004
2002
2004
ŠK Atom LV
Levice
ŠK Atom LV
0:27:00
0:28:00
0:29:00
1
2
3
2004
2003
2005
ŠK Atom LV
ŠK Atom LV
ŠK Atom LV
0:28:00
0:29:00
0:30:00
1
2
3
1996
1995
1992
ŠK Atom LV
ŠK Atom LV
Tlmače
42:20:00
45:29:00
46:39:00
1
2
3
1996
1998
1993
ŠK Atom LV 35:32:00
ŠK Atom LV 36:48:00
Elite Run team 37:51:00
1
2
3
Poradie
• V susedskom derby oblastného majstrovstva sa stretli Tlmače a Nový Tekov. V priemernom zápase mali viac šťastia
domáci a zvíťazili 1:0. Na zábere súboj jediného strelca gólu
domáceho Izakoviča a kapitána hostí Vala.
Text a foto: Laco Mereš
Tip na výlet:
Náučným chodníkom v Pukanci
Obdobie babieho leta je
ideálnou príležitosťou na
spoznávanie našej prírody a histórie naživo – priamo v teréne. Banícku minulosť bývalého slobodného kráľovského mesta Pukanec priblíži naživo náučný chodník Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci, ktorý pripravilo a prevádzkuje občianske združenie Terra Banensium. Trasa náučnej vychádzky vás
zavedie na úpätie Štiavnických vrchov, lemuje kedysi
výdatné rudné žily. Výbornou pomôckou pri objavovaní prírodných krás nášho
regiónu je maľovaná mapa,
ktorá zachytáva trasu náučného chodníka, vlniacu sa z
pukanského námestia cez
pestrú paletu bývalých banských diel a miest, ktoré naozaj stoja za to. Vďaka pútavým a prehľadne pripraveným informačným tabuliam si z prechádzky odnesiete množstvo vedomostí,
ďalším bonusom sú zážitky z krásnych výhľadov na
Bátovskú kotlinu. Vychádzku môžete začať od východiskového bodu náučného chodníka – informačného panelu na námestí, popri
obecnom úrade smerom na
Viničnú cestu.
Poznávacia trasa vás privedie
k starodávnej
studni Barča, a
postupne sa priblížite k vstupnej
bráne
pamiatok po baníctve
– Ergištôlni. V
týchto miestach
chodník vedie
do
chránenej
krajinnej oblasti Štiavnické vr- • Maľovaná
chy a pokračuje tulkách.
ďalej Chorvádolinou. Prehľadné turistické
značenie vám postupne určí smer k deviatim štôlňam.
Zastávka pri banskom diele
Dorothea poskytuje priestor
na oddych, je tu vybudovaný prístrešok s posedením,
o miestnej flóre a faune informuje panel.
Okruh po banských dielach sa uzatvára v Chorvá-
mapa vám pomôže pri podoline, odkiaľ chodník pokračuje ponad Starú baňu
smerom na Ľajtňu. Lokalita
s výbornými podmienkami
na pozorovanie okolia bola v minulosti miestom, kde
stála vyhliadková veža Turnička. Chodník sa zvažuje nadol Ľajtňou a pokračuje malebnými uličkami, dole
Klopačkou na námestie.
-žk-
KOLKY - zápasy II. ligy Západ
9. kolo 23. októbra
DKK N. MESTO : ŠKK
TLMAČE
Bielko D. 574/1 : 0/526
Fábik Š.
Lehuta M. 523/0 : 1/552
Zajko F.
Mokrohájsky 534/1 : 0/
526 Zajko J.st.
Švaro J.
502/0 : 1/555
Zajko J.ml
Valo M.
548/1 : 0/534
Šumeraj J.
Halienka M. 546/1 : 0/
504 Pitter Š.
3227 / 6 : 2 / 3197
Zaujímavý a dramatický
zápas odohrali hráči ŠKK
na peknej štvordráhe v Pobedime. Po prvých dvojiciach bolo 1:1 a -19 kolov,
keď kvalitne zahral hlavne
Filip Zajko. Po druhej dvojici pri stave 2:2 už mali Tlmače náskok 16 kolov. Tu
bola škoda nevyužitej šance Zajka st., keď sa záhodmi pripravil o bod. Výbornou
hrou to však nahradil Zajko
ml. Dráma sa konala v poslednej dvojici, kde za DKK
nastúpili najlepší a za hos-
tí hráči s pohyblivou výkonnosťou. Tí ale zabojovali a
po 90-tich hodoch držali na
koly vyrovnaný stav. V tom
momente ŠKK siahali ešte po remíze, no na poslednej dráhe sa už prejavili vyššie herné vlastnosti a skúsenosti domácich. Šumeraj
síce vyhral poslednú dráhu o 9 kolov, Pitterovi sa už
prestalo dariť a pustil 39 kolov. Prehra o 30 kolov mrzí,
ale celkový dosiahnutý výkon je povzbudzujúci.
-jg-
• Počas výletu náučným chodníkom v Pukanci sa vám naskytne krásny pohľad na panorámu krajiny.
Žuhračská 17
Obec Nová Dedina v spolupráci so Spider tímom v Leviciach pripravujú 3. ročník behu Žuhračská 17. Súčasťou sú
preteky pre rôzne vekové kategórie detí, žiakov a dorastencov. Štart behu je určený na nedeľu, 17. novembra o 11. h
spred kultúrneho domu.
16
ECONOMY HP, s.r.o.
Účtovno-ekonomická kancelária poskytuje už od svojho založenia v roku 1996 kvalifikované služby v oblasti vedenia účtovníctva,
spracovania miezd a ekonomického poradenstva pre malé a stredné podniky fyzických a právnických osôb.
Hlavné portfólio poskytovaných služieb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A SPRACOVANIE DANÍ:
vedenie kompletného účtovníctva (jednoduché a podvojné) pre fyzické a
právnické osoby a záujmové združenia
evidencia nákladov a výnosov po zákazkách, strediskách a činnostiach
(na požiadanie) vedenie evidencie pre účely zákona o DPH a spracovanie
priznaní k DPH
vypracovanie ročnej uzávierky FO vrátane výkazu o majetku a záväzkoch
a o príjmoch a výdavkoch
vypracovanie ročnej uzávierky PO (súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k
účtovnej závierke, cash-flow)
spracovanie priznaní k dani z príjmu FO a PO a ostatným daniam Mzdová
a personálna agenda: mesačné spracovanie miezd
vyčíslenie odvodov vrátane nemocenských dávok, výkazy pre poisťovne,
kvartálne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo
ZČ.
ročné zúčtovanie preddavkov na daň a hlásenie o vyúčtovaní dane zo ZČ
a FP, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
celú agendu zasielania výkazov na daňový úrad riešime zaručeným elektronickým podpisom
(94/2013)
MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA:
• komplexné spracovanie miezd
• výkazy pre poisťovne
• ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
• štatistické výkazy
• hlásenia, výkazy o preddavkoch na daň z príjmov, o ročnom zúčtovaní
preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
• zastupovanie počas kontroly zo sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, resp. daňového úradu.
• prihlášky a odhlášky zamestnancov
KONTAKTNÉ OSOBY:
Helena Petrániová, konateľka
Tel.: +421 (0)903 545 351, 036/631 2227
Fax: 036/630 9900
Mail: [email protected]
[email protected]
V spolupráci s organizátorom koncertu skupiny TUBLATANKA, ktorý bude v novembri v
Leviciach, sme pripravili súťaž o vstupenky.
Ak vystrihnete dva súťažné kupóny a pošlete
ich do redakcie, zaradíme vás do žrebovania.
V tom čísle uverejňujeme druhý kupón. Kupóny
pošlite do redakcie do 13. novembra. Pripíšte aj
tel. číslo, aby sme vás mohli kontaktovať.
č. 2
kupón
TUBLATANKA
KDE KÚPITE SLOVENSKÚ BRÁNU?
Noviny vydáva, tlačí a distribuuje Vydavateľstvo SB PRESS Tlmače. Každé dva týždne
nájdete v Slovenskej bráne široké spektrum informácií o živote v okrese Levice, Zlaté Moravce a Žarnovica. Súčasťou novín je pravidelná príloha zameraná na aktivity spoločnosti
SES Tlmače. Spestrením novín sú zaujímavé súťaže o hodnotné ceny. Vychádzajú na 16
stranách, z toho štyri sú plnofarebné.
LEVICE: Nov. stánky: žel. stanica *
R&MIX – pod Holland Pub * Priemstav
* Nám. Šoltésovej * Mlyn * TABAK pri
VÚB * Poliklinika * pri LIDL * Kníhkupectvo KRUH - Čsl. armády * FUJIFILM
- Kalvínske nám. * COOP Jednota: ul.
Zd. Nejedlého * ul. Pri Podlužianke *
ul. Textilná
TLMAČE: Čerpacia stanica * Potraviny
GLÓBUS – Lipník * Nov. stánok - Lipník
NOVÁ DEDINA: Potraviny Šebo * COOP Jednota
RYBNÍK: Potraviny Kinči * COOP Jednota
ČAJKOV: Potraviny Tuhá * COOP Jednota
KOZÁROVCE: Zelenina – ovocie * Po-
traviny DUO PODSENÍK * Anna shop *
COOP Jednota
ST. TEKOV: Potraviny DELTA
HR. KĽAČANY: Potraviny DUO PODSENÍK
V. KOZMÁLOVCE: Mäso – potraviny –
Fiala * COOP Jednota
ŽEMBEROVCE: Potraviny DUO PODSENÍK
HR. KOSIHY, PUKANEC, DEVIČANY,
PODLUŽANY, BAĎAN: COOP Jednota
NOVÁ BAŇA: Bistro – žel. stanica * Supermarket – COOP Jednota
ZL. MORAVCE: Potraviny – AD SPEKTRUM * Elektro U VALENTA
Miesta predaja novín sa priebežne dopĺňajú.
(93/2013)
Adresa: Slovenská brána, Továrenská 210, 935 28 Tlmače
(areál SES), Tel.: 036/638 2086, 0905 630 029
[email protected] www.slovenskabrana.sk
Regionálny dvojtýždenník pre levickú, zlatomoravskú a novobanskú oblasť • Vydáva SB PRESS, s.r.o. Tlmače, člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET • Riaditeľka vydavateľstva: PhDr. Monika Nemčeková Tel. č.: 036/638 2087 • Šéfredaktorka: Mgr. Vanda Prandorfyová • Redaktorka: Mgr. Žofia Kyseľová • Grafika: Zuzana Mihálková • Vychádza každý nepárny týždeň v stredu. Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov. • Redakcia a príjem inzercie: Tel./Fax: 036/638 2086, 0905 630 029
www.slovenskabrana.sk
• Sídlo vydavateľa, adresa redakcie: Slovenská brána, Továrenská 210, 935 28 Tlmače • IČO: 36526924 • E-mail:
[email protected], [email protected] • Internet: www.slovenskabrana.sk • Tlač: SB PRESS, s.r.o. • Rozširujú súkromní predajcovia • Evidenčné číslo: EV 1450/08 • ISSN 1338-9440 • Poštovné novinových zásielok povolené SP, š.p. OZ RP Bratislava č.j. 59-RP/2003.
regionálny dvojtýždenník
SLOVENSKÁ BRÁNA
Download

2013-21 - Slovenská brána