M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XXI • Číslo
10 • Október • 2013
Voňavá jablková jeseň v Modre
Piate výročie DSS
v Nemocnici Modra n.o.
Po šiesty raz prišli do Modry milovníci Jablkového hodovania
Jablko je jedným z najchutnejších, najzdravších, aj najdostupnejších druhov ovocia. Pred šiestimi rokmi vznikla myšlienka ukázať
širokej verejnosti, že nie len vínom je známy malokarpatský región, ale aj voňavými plodmi jesene – jablkami. Tak začala tradícia
podujatia Jablkové hodovanie, do ktorého sa každoročne zapája aj
Modra a to vďaka organizátorom z Malokarpatského osvetového
strediska, sídliaceho v známom „zámočku“ na Hornej ulici v Modre. Aké teda bolo tohtoročné Jablkové hodovanie v Modre?
Foto: Jana Kuchtová
Podujatie si okamžite našlo svojich fanúšikov a stalo aj významným prvkom cestovného ruchu
v regióne pod Malými Karpatmi.
Je súčasťou cyklu Župná jeseň,
organizovaným pod patronátom
Bratislavského samosprávneho
kraja. Do jablkového hodovania
sa v tomto roku zapojilo dvanásť
obcí regiónu. Modra celkom neočakávane doslova praskala vo
švíkoch. Autá parkovali popri
ceste až takmer do Kráľovej.
O jablkové koláče bol veľký záujem.
Od pravého poludnia až do samotného záveru bolo nádvorie
MOS preplnené ochutnávačmi.
Návštevníci obdivovali, ovoniavali, kupovali, porovnávali,
zaznamenávali si recepty a vymieňali si skúsenosti v oblasti
pestovania a spracovania jabĺk.
Práve na ne je tento región rovnako bohatý. V minulosti rodili jablone azda v každej záhrade
v Modre. Jablkové hodovanie má
pripomenúť, že nie len hrozno
patrí k jeseni, ale aj varenie, zaváranie či pečenie jabĺk má svoje
tradície. Prútený košík bez jablka si nevieme na jeseň ani predstaviť.
Milovníkom jablkových produktov ponúkli predajcovia rôzne špeciality a dobroty. Prevahu
mali sladké aj slané koláče, voňavé zákusky a ťahané štrúdle.
Nechýbali netradičné zaváraniny, polievky, francúzske palacinky, výborná čokoláda, aj zdravé
jablkové šťavy. Hodovanie ponúkalo aj predaj jabĺčok na zimné
uskladnenie a tradičný receptár
z dielne pracovníkov Malokarpatského osvetového strediska.
(Pokračovanie na
nasledujúcej strane.)
Bilancuje riaditeľ zariadenia
J. Vivoda. Viac na strane 3.
Nový dvor pre
škôlkarov v MŠ SNP
O tom, čo všetko dokážu urobiť rodičia nielen pre svoje
deti sa dozviete na strane 8.
Župné voľby sa blížia
Volebné okrsky, podrobnosti
a zoznamy kandidátov na župana a poslancov BSK nájdete na strane 9.
Novembrová uzávierka
Najbližšia uzávierka bude v stredu 13. 11. 2013 do
12.00 hod.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
2
strediska v Modre s prekvapením
pre návštevníkov v podobe otvorenej rozľahlej záhrady patriacej
k objektu MOS. V sprievodnom
kultúrnom programe vystúpili
viacerí country umelci v súťažnej
prehliadke Strunobranie.
Organizátorom Jablkového hodovania 2013 bolo Malokarpatské osvetové stredisko v Mod-
re v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho
kraja s podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava.
(jk)
Foto: jana kuchtová, 4x
(Dokončenie zo str. 1.)
Jablkové hodovanie, okrem
iného, sprístupnilo verejnosti nádherné priestory nádvoria
Malokarpatského
osvetového
Pamiatka zosnulých
Spomíname na najbližších
Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka Zosnulých je obdobím kedy o niečo intenzívnejšie spomíname na svojich najbližších, na
tých, ktorí už nie sú medzi nami. Novembrový čas býva časom
zamyslenia a zastavenia sa. Cintoríny sa plnia kvetinovými vencami, zapálené sviečky ich vo večernom čase rozjasňujú...
lých zaviedol v roku 998 clunyjsky opát Odylo, ktorý sa takto
snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským obradom. V 13. storočí
sa tento zvyk rozšíril v celej západnej cirkvi.
(red), zdroj: web
me však aj na tých, pri ktorých
hroboch sa nik nezastaví. Zaslúžia si to aj oni. Známi aj neznámi
zostali v našich srdciach a myšlienkach.
V ôsmom storočí určil pápež
Gregor IV. sviatok Všetkých svätých na 1. november, ktorý mal
byť spomienkou na známych
kresťanských svätcov. Tento zvyk
sa postupne rozšíril a v kalendári sa zakotvil 2. november ako
Pamiatka zosnulých (Dušičky).
Foto: archív mz
Svojou účasťou na cintorínoch
dávame najavo úctu k tým,
ktorí pre nás veľa znamenali,
odišli z našich životov, mnohí
neočakávane. Každý z nás má
na tomto svete svoje miesto
a svoj čas. Žijeme tak, ako nám
to život dovoľuje. Práve v tomto
čase pri hroboch blízkych stíchneme. Cintoríny sú plné svetla,
farebných kvetov a spomienok.
Zapálime sviečky svojim pozostalým, chvíľu postojíme, pomodlíme sa za ich duše. Mysli-
Podľa starších zvykov sa v noci
z 1. na 2. novembra na stole necháva časť večere a na hroboch
sa zapaľujú sviečky. Kladenie
vencov a kvetinová výzdoba na
cintorínoch patrí k novším tradíciám. Pamiatku verných zomre-
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
Foto: juraj vivoda
Prvého októbra 2013 uplynulo už 5 rokov od doby, keď zdravotné poisťovne zrušili v Nemocnici Modra n. o. posledné zdravotnícke lôžka (interné oddelenie). Neuzatvorenie zmluvy s lôžkovým oddelením odôvodnili poisťovne tým, že dokážu svojim
poistencom poskytnúť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť
v zdravotníckych zariadeniach v Bratislave. Akýkoľvek argument bol márny, rozhodnutie bolo nemenné. Nezostávalo nám
nič iné, ako hľadať náhradný program a činnosti, ktoré bude
Nemocnica Modra n.o. v ďalšom období robiť.
Mohli sme si vybrať, úplný zánik organizácie s prepustením
všetkých zamestnancov alebo
začať robiť činnosť, ktorá udrží zamestnanosť a zároveň bude
potrebná pre občanov. Neboli to
ľahké časy. Akékoľvek predlžovanie pôvodného stavu by spôsobovalo zadlžovanie organizácie, preto muselo rozhodnutie
o zmene činnosti padnúť v priebehu niekoľkých dní. Pomoc
zvonku sme neočakávali.
Ako náhradné riešenie sme vytvorili interný stacionár. Ten po
5. rokoch svojej činnosti ukázal
svoju životaschopnosť a potrebu existencie. Návštevníci stacionára si túto možnosť pochvaľujú. Pacienti nemusia chodiť
na podávanie infúzií do Bratislavy. V spolupráci s praktickými lekármi alebo s lekármi
špecialistami sa môže liečivo
v infúznom roztoku podať práve
v tomto ambulantnom zariadení. Činnosť interného stacionára
podporuje aj nami prevádzkovaná interná ambulancia. Interný
stacionár bude v tejto činnosti
aj naďalej pokračovať a pacienti
sa na nás môžu s dôverou obrátiť po predchádzajúcej návšteve
svojho ošetrujúceho lekára. Plánujeme, že v spolupráci s ošetrujúcimi lekármi podávať okrem
doterajších terapií aj napr. vitamín C vo vyšších dávkach, na
žiadosť pacienta.
Vývinom udalostí sa základnou a dominujúcou činnosťou
sa v Nemocnici Modra n.o. stalo
poskytovanie sociálnych služieb
v Domove sociálnych služieb.
V roku 2008 sme začínali na 18
lôžkach. Neskôr sme rozšírili
počet lôžok na 29 a v súčasnosti od 15. novembra rozširujeme
Modra n.o. poskytujú sociálne služby už na troch poschodiach budovy na Vajanského
1. Do júna 2013 mala časť budovy v prenájme iná nezisková
organizácia - Senior-geriatrické
centrum, n. o., ktorá poskytovala podobné sociálne služby ako
my. Senior-geriatrické centrum,
n.o. ukončil svoju činnosť v na-
Spokojní seniori DSS
Nemocnica Modra n. o.
počet lôžok v domove sociálnych služieb na 54 lôžok. A to je
už zaväzujúce. Skúsenosť rokov
ukázala, že tieto služby vieme
poskytovať kvalitne, že ľudský
prístup, dotyk, rečový kontakt,
aktivizácia činnosťami a vzájomná pomoc je to najcennejšie
čo môžu občania odkázaní na
pomoc inej osoby od nás dostať.
Pomáhať inému je v tejto dobe niečo, čo má obrovskú cenu
a dáva našej práci ľudský rozmer. Je to viac, ako často nezrozumiteľné štandardy kvality, ktoré ľudskosť mnohokrát
nezohľadňujú. Túto prácu nie
je možné vykonávať ako stroj,
pretože stroj nemá dušu. Pre nás
je dobre odvedená práca vtedy,
keď sú obyvatelia nášho domova sociálnych služieb a ich príbuzní spokojní, aj keď je vždy
čo vylepšovať. Veľké poďakovanie patrí všetkým zamestnancom Nemocnice Modra n.o.
Momentálne sa v domove sociálnych služieb Nemocnica
šich priestoroch a tým vznikla možnosť rozšírenia kapacity
nášho zariadenia.
V priestoroch Nemocnice Modra n.o. pôsobia aj iní neštátni lekári alebo iné firmy poskytujúce
služby pre občanov. Po odchode
niektorých lekárov - nájomcov
sú k dispozícii voľné priestory
na prenájom pre služby občanom.
Nemocnica Modra n. o hospodári s vyrovnaným rozpočtom.
K dnešnému dňu nemá žiadne
dlhy. Problémom zostáva, kde
vziať financie na rozsiahlejšie
úpravy fasád a strechu budovy.
Toto bude predmetom ďalších
úvah riadiacich orgánov našej
organizácie. Verím, že služby,
ktoré poskytujeme budú občania využívať i naďalej. Tomuto cieľu podriadime našu prácu
k všeobecnej spokojnosti našich
zákazníkov.
MUDr. Juraj VIVODA, MPH,
Riaditeľ Nemocnice
Modra, n.o.
Vykurovacie
obdobie
Zima sa opäť hlási a to je čas,
keď treba naše domovy vyhriať.
Vykurovacie obdobie patrí medzi
rizikové obdobia, kedy dochádza
k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj
v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi
a komínmi predstavujú cca 5%
celkového počtu požiarov za rok.
K najčastejším príčinám vzniku
požiarov od vykurovacích telies
možno zaradiť: nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plynných
a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho
telesa, nesprávna inštalácia dymovodu, nevhodná konštrukcia
komína. Technické podmienky
a požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča
a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní
komína a dymovodu a o lehotách
ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška
MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie
uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne: komíny pre
spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW - 1x za 4 mesiace,
komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov, komíny bez
vložky pre spotrebiče na plynné
palivá do 50 kW - 1x za 6 mesiacov, komíny pre spotrebiče na
tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW
- 1x za 2 mesiace, komíny pre
spotrebiče na plynné palivá nad
50 kW - 1x za 6 mesiacov.
kpt. Ing. ŠKVARKOVÁ
OR HaZZ v Pezinku
Foto: web
5. výročie otvorenia Domova sociálnych
služieb v Nemocnici Modra n. o.
3
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
4
Lekári v Modre
pod jednou strechou
Slávnostné otvorenie
Medicínskeho centra.
Nové Medicínske centrum v Modre ponúka od septembra služby
širokej verejnosti v zrekonštruovanej budove na Štefánikovej ulici.
Výnimočná akadémia
kulinárstva nadácie Revia
Nedávno učili študenti starších ľudí ako pracovať s počítačom.
Začiatkom októbra si však vymenili úlohy a seniori zasväcovali študentov do tajov toho, čo vedia najlepšie oni – do prípravy
tradičného kysnutého cesta. Nový projekt nadácie Revia niesol
názov Akadémia kulinárstva.
Po uvítaní správkyňou nadácie
Drahoslavou
Finkovou
a zástupkyňou študentov školy
Veronikou Hollou začal samotný
„akademický proces“. Skúsené seniorky Mária Čeligová a Alžbeta
Čaputová prezradili svoje odskúšané recepty na prípravu cesta, triky na správne vykysnutie a predviedli svoju manuálnu zručnosť pri
Akcia sa uskutočnila v rámci
projektu Komunitná akadémia
zážitkov a skúseností, ktorú organizuje Malokarpatská komunitná nadácia REVIA vďaka
podpore Akadémie pre rozvoj
filantropie v Poľsku v rámci V4
Community Foundation Maturity Program. Akadémia kulinárstva sa konala v Mestskom centre sociálnych služieb v Modre
pod vedením lektorky Evy Ondrovej, v partnerstve s modranskou pobočkou Jednoty dôchodcov Slovenska a mesta Modry.
Zúčastnili sa jej 13 študenti z Pedagogickej a kultúrnej akadémie
v Modre v rámci svojej odbornej
praxe v sprievode riaditeľky školy Jarmily Bachanovej a profesorky Ivety Sečanskej a cca 30
seniorov z Modry.
Foto: jana kuchtová
Z odborných lekárov zatiaľ
v priestoroch na prízemí ordinuje psychiater MUDr. Elena
Šimovičová (tel.: 0903/ 45 45
28) a dermatológ MUDr. Ľubica
Ondrušová (tel.: 0908/72 40 37).
Pri vstupe do areálu nájdete novú lekáreň.
(red)
samotnom tvarovaní buchiet. Ani
študenti sa však nedali zahanbiť všetko pekne navážili, vymiesili,
vyvaľkali, pokrájali a s radosťou
pomáhali. A mládenci sa dokonca
podujali aj na miesenie cesta! Veď
také kysnuté cesto si pýta naozaj
silnú ruku. Buchty plnené tvarohom i domácim slivkovým lekvárom mizli zo stola rýchlejšie, ako
sa stíhali pripravovať. Zarábalo sa
cesto aj na tradičné slané osúchy,
ktoré študenti ochutili po svojom cukinou a paradajkami. Pri pečení
použili pekári domáci ražný kvások, ktorý sa opäť vracia do našich domácností.
Počas pečenia si seniori zaspomínali i na „mladé časy“, keď bola
strava oveľa jednoduchšia a mnohotvárnejšia. Na tanieri bývala
často krát fazuľovica či luskovica. Chlieb sa piekol len jeden raz
v týždni. Navzájom si povymieňali recepty, porozprávali sa i o súčasných kulinárskych trendoch.
Jeden zo študentov prezentoval
„novodobý posúch“ - pizzu - jej
prípravu, výrobu a prácu v pizzérii. Pre všetkých bol pripravený kvíz s kulinárskymi otázkami
a súťaž, keď účastníci so zatvorenými očami museli hádať, akú
potravinu práve ochutnali. Juniori
si domov odniesli nielen recept na
kysnuté cesto, slaný osúch, pečené buchty, výrobu ražného kvásku, ale mali možnosť ochutnať
vlastnoručne vyrobené dobroty
a prežiť zaujímavé chvíle v spoločnosti seniorov.
(red), Nadácia Revia
foto: Milan Machala, 2x
Pod jednou strechou, v jednej budove s výťahom, v novom areáli, nájdu pacienti tri
ambulancie všeobecného lekára
pre dospelých: MUDr. Máriu Janíčkovú (tel.: 0918/ 88 30 77),
MUDr. Zuzanu Vozárovú (tel.:
0907/77 10 76) a MUDr. Zlatu
Hagarovú (tel.: 0918/ 905 407).
MODRANSKÉ ZVESTI • Nový príbeh pre Sirotinec
Deň modranského sirotinca
Modranský sirotinec ožil.
Profesor Štefan Šlachta prezentuje život a dielo architekta Dušana Jurkoviča.
vosť o deti v pestúnskych rodinách prezentovaná kantorom
z Kráľovej, pánom Makovníkom. Pre organizátora seminára
Juraja Petrakoviča, bol výnimočný spojením odborného pohľadu
na tvorbu architekta s duchovným odkazom Samuela Zocha
a úlohou stavieb v životoch ľudí. „Akčný, konfrontujúci tradície a mladistvú dravosť, bol
workshop popoludní. Študenti
budú spolupracovať na budúcnosti sirotinca, už pripravujú ročníkové práce.“
Foto: Roman Zatlukal, 2x
Komôrka v sirotinci cez vojnu
zachránila židovské deti.
žeme sa do toho pustiť.“ Svojím
dielom prispeli aj členovia zboru. „Majú potenciál aktívne robiť nové veci. Zvládli upratať,
navariť jedlá sirotinca a ponúkať ich ako odmenu pre darcov.
Dokážu veľké veci, pred ktorými majú rešpekt,“ hovorí farárka
Eva Oslíková. Potešila ju aj účasť
na seminári. „Ľudia prichádzali, stále viac a viac, museli sme
prikladať stoličky. Je to symbolické, cirkev je tu, aby vytvárala
priestor pre ľudí.“
Duchovné rozmery
Jurkovičovej tvorby
Seminár v hoteli Majolika ponúkol informácie špičkových architektov, historikov a predstaviteľov evanjelickej cirkvi. Poslanie
sirotinca dnes napĺňa starostli-
Sirotinec žije v ľuďoch
Počas celého dňa prichádzali
Modrania aj návštevníci z ďaleka. Deti a vnúčatá prišli na miesto,
ktoré dalo ich predkom domov.
Fotky farára Jana Oslíka skrášlili steny chodieb. Mnohých dojala komôrka, v ktorej sa skrývali
židovské deti. Výstava priniesla historické fakty aj konkrétne
osudy, napríklad list židovských
rodičov, ktorí vrúcne prosili o záchranu svojich detí. Prichádzajúci sa zapisovali do pamätnej
knihy, priniesli fotografie, delili
sa o spomienky. Ich rozprávanie
ostane zachované, bude súčasťou
knihy. Popoludní prichádzali ľudia z oberačiek, ochutnali jedlá
zo sirotinca a do večera zotrvali
pri hudobnom programe.
„Sirotinec stojí na základoch,
ktorými sú viera, štedrosť, spolupatričnosť, hrdosť a sila kumštu. Bude ustanovizňou pre veriacich ľudí, pre ľudí so záujmom
o spoločnosť a jej históriu, pre
umelcov, priestorom pre kultúru
a osvetu aj cieľom návštevníka
Modry,“ hovorí predseda Modranskej Besedy Ján Zigo.
(mf)
Na obnovu sirotinca je zorganizovaná zbierka s podporou Nadácie VÚB. V Deň sirotinca darovali návštevníci cez 800 eur,
za grafiky P. Šima-Juríčka a B.
Manáka do zbierky pribudlo 200
eur. K 15. 10. 2013 získal sirotinec v zbierke 9684,62 eur. Nadácia VÚB túto sumu zdvojnásobí.
Zbierka pokračuje do konca októbra. Tri najvyššie jednorazové
dary počas celého trvania zbierky venovali Ing. J. Lajda, REVIA - Malokarpatská komunitná
nadácia a Ing. J. Jašek. Väčšinu
príspevkov tvoria dary drobných
darcov, potomkov sirôt, ctiteľov
histórie a architektúry a členov
evanjelických cirkevných zborov
nielen z Modry. Všetci darcovia
sú uvedení na www.dakujeme.
sme.sk.
(mf)
Partneri Dňa
modranského
sirotinca
Modranská Beseda, Cirkevný
zbor ECAV na Slovensku Modra,
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra
v Modre, MsKS Modra, Mesto
Modra, Spolok architektov Slovenska, Nadácia VÚB, REVIA
- Malokarpatská komunitná nadácia, Park hrania a oddychu
v Modre, OZ Domov použitých
kníh a Hotel Majolika.
(mf)
Príbeh
sirotinca
pokračuje
Modranský sirotinec otvára svoje brány na pár hodín počas víkendov. Termíny nájdete na facebooku alebo webe sirotinca:
www.sirotinec.sk; fb: SirotinecModra. Členovia Modranskej
Besedy pripravujú vydanie publikácie o sirotinci, geodetické zameranie objektu a budú sa uchádzať o zaradenie budovy medzi
národné kultúrne pamiatky. (mf)
Foto: František Petrakovič
Verejná
zbierka na
sirotinec
Po rokoch sa pre verejnosť otvorili brány nádhernej Jurkovičovej
budovy. Pred podujatím v areáli brigádovalo 37 dobrovoľníkov,
spoločne odpracovali viac ako 200 hodín. V Deň sirotinca, 21. septembra 2013, bola nad sirotincom pestrofarebná dúha.
„Dúhu nám dal Pán Boh ako znamenie zmluvy, je symbolom nového začiatku. Keď som ju uvidela nad sirotincom, povedala
som si: Hospodin je s nami, mô-
5
Pamätník
Martina Rázusa
odhalený
Pri príležitosti 75. výročia smrti
a 125. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa,
dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza a politika zorganizoval Spolok Martina
Rázusa v spolupráci s viacerými
slovenskými mestami a obcami 2. ročník cyklu duchovných,
kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v časovom rozpätí od 8. augusta 2012 18. októbra
2013 pod názvom Letokruh Martina Rázusa 2012/2013.
Cena Samuela Zocha
Nominovať osobnosti môžete do konca októbra
Aj v tomto roku udelí Bratislavský samosprávny kraj prestížne
ocenenie Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK tým osobnostiam verejného života, ktoré sa príkladne
zaslúžili o rozvoj a prezentáciu bratislavského kraja. Termín na
doručenie nominácií je do konca októbra 2013.
V marci 2013 sa v meste Modra
uskutočnil spomienkový večer
venovaný M. Rázusovi, na ktorom bol verejnosti modranskými
autormi predstavený projekt pamätníka Martina Rázusa v Bratislave, ktorý je dielom Ing. arch.
Daniela Bartoša a sochára Martina Dzureka.
Základný kameň stavby bol položený 18. októbra 2012 na Rázusovom nábreží v Bratislave.
Slávnostné odhalenie diela dvoch
modranských autorov bude 24.
októbra 2013.
(red), podľa www.razus.sk
Svoje návrhy na laureátov ceny
môže podať ktorýkoľvek obyvateľ kraja, zástupcovia občianskych združení a organizácií, ktorých sídlo je v BSK.
Nominantmi a ocenenými sú
každoročne osobnosti, ktoré
sa svojím pôsobením a prácou
pričinili o šírenie dobrého mena kraja a prispeli k jeho roz-
voju. Návrh musí obsahovať
životopis nominovaného, dôvod na udelenie ocenenia BSK,
podpísaný súhlas nominovaného s udelením ocenenia a kontakt na nominovaného. Ocenenia bude udeľovať župan
BSK Pavol Frešo. V minulosti
bolo Výročnou cenou Samuela Zocha, Pamätným listom
predsedu BSK a Čestným občianstvom BSK ocenených aj
niekoľko známych Modranov.
Dr. Samuel Zoch sa narodil v roku 1882 v Cerove. Pôsobil ako
evanjelický farár a biskup. V roku 1907 sa stal farárom v Modre, kde sa rovnako ujal správy
evanjelického sirotinca, ktorý
dobudoval a zorganizoval preň
verejnoprospešné zbierky. Na
modranskej fare žil spolu s manželkou Marienkou. Medzi jeho
blízkych priateľov patrili Štefan Krčméry, Kornel Stodola či
Martin Rázus, dôkazom čoho je
aj bohatá korešpondencia. Po
roku 1918 sa stal prvým bratislavským županom. Dr. Samuel Zoch je autorom Martinskej
deklarácie, prijatej 30. októbra
1918 v Martine. Od roku 1925
pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia. S. Zoch sa
zaslúžil o rozvoj modranskej keramickej dielne založením účastinnej spoločnosti Slovenská
keramika. Samuel Zoch zomrel
v roku 1928 v Bratislave.
foto: web
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra v Modre
6
Návrhy na udelenie ocenení treba posielať do 31. októbra 2013
písomne na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor komunikácie a propagácie, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05
Bratislava 25.
(red, bsk)
DPO – Dobrovoľný hasičský zbor pri SOU Pezinok v spolupráci
s mestom Modrou a MsKS Modra pripravili v historickej radnici
v Modre výstavu exponátov s hasičskou tematikou Hasičské hobby. Výstavu si do 4. októbra prišlo pozrieť viacero tried detí zo
školských klubov, ako aj široká verejnosť.
Tretí ročník medzinárodnej výstavy bol venovaný aj 90. výročiu založenia Hasičskej tlače na
Slovensku.
„Výstavu sme sústredili na tému
Ochrana hasiča pri zásahu, teda
hasičské rovnošaty. V roku 2012
sa zhodlo grémium vystavovateľov viacerých krajín prijať návrh
rakúskych kolegov hasičov historikov stanoviť jednotnú tému,
ktorou bola ochrana hlavy hasi-
ča a vystavené boli hasičské prilby i čiapky a tiež ich zobrazenia
v dielach hasičov, hobby maliarov
a pre tento rok bola opätovne stanovená jednotná téma - hasičské
rovnošaty“, uviedol organizátor,
hasič a historik Peter Ronec.
Vystavovatelia:
Ing. Peter Hargaš, hasič – hobby,
maliar, Bratislava
JUDr. Alena Polakovičová, ha-
Žiaci zo školského klubu ZŠ Vajanského na hasičskej výstave.
sička – hobby, maliarka Pezinok;
Werner Satra, hasič historik –
Wiener Neudorf, Rakúsko; Peter
Poloma, hasič historik – Laxenburg, Rakúsko; Reinhard Tercsi-
nar, hasič histork – Bad Deutsch
Altenburg, Rakúsko; Jozef Malík, hasič – zberateľ, Turzovka
a Peter Ronec, hasič – historik,
Pezinok.
(red)
Foto: Andrea Kuzmová, MsÚ
Výstava Hasičské hobby
v modranskej radnici
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo v Modre
Frešo: Päťpercentné kvórum je pre 8-ročné
gymnáziá v BSK likvidačné
Vedenie Bratislavského kraja, ktoré má v pôsobnosti 11 osemročných gymnázií, požaduje odložiť účinnosť 5-percentého kvóra pre
8-ročné gymnáziá a nájsť objektívne, odborné a spravodlivé riešenie. Podľa župana Pavla Freša je rozhodnutie Okresného úradu
o počte žiakov pre 8-ročné gymnáziá likvidačné. BSK sa preto voči
rozhodnutiu odvolalo, v súčasnosti prebieha odvolacie konanie. Zároveň chce o tom rokovať na odbornej úrovni.
„Opäť sa ukazuje, že rozhodovanie od zeleného stola bez znalosti územia, prináša zlé a likvidačné následky. Urobíme všetko
preto, aby sa toto nezmyselné nariadenie ministerstva nedostalo
do praxe,“ povedal župan Pavol
Frešo. Ako tiež uviedol, listom
o to bude žiadať aj ministra školstva. V súčasnosti je podľa župana v parlamente otvorený prísluš-
ný zákon, aby urobili legislatívnu
zmenu a znova odložili účinnosť
tohto 5-percentého kvóra. Zdôraznil, že nechcú stresovať rodičov a deti a zároveň navrhujú
rokovania na odbornej úrovni za
okrúhlym stolom.
„Považujem za veľmi dôležité,
aby sme mali možnosť nechať rodičom slobodnú voľbu vybrať si
z možností, ktoré majú. Nemáme
administratívne a z pozície sily zasahovať do ich slobodného
rozhodnutia, na ktorú školu dajú
svoje deti. To považujem za najdôležitejšie,“ povedala podpredsedníčka kraja Gabriella Németh.
Zároveň doplnila, že mnohé bratislavské školy majú dlhoročnú
tradíciu. Na 8-ročné gymnáziá
v pôsobnosti BSK sa v školskom
roku 2012/13 hlásilo takmer
1000 detí, z ktorých 300 splnilo
pomerne náročné kritériá, tie sú
prijaté. „Keby sme však aplikovali tento zákon, tak by ich bolo
prijatých iba niečo málo vyše 80.
To znamená zhruba jedna štvrtina,“ poznamenal župan.
Týmto päťpercentným kvórom
7
sa župa zaoberala aj v roku 2010,
nakoniec bola účinnosť posunutá, aby sa hľadali odborné kritériá. Ako povedal župan Pavol
Frešo, v oboch prípadoch, tzn. aj
v roku 2010 a 2013, ponúkli podstatné odborné argumenty, prečo
kvórum nepodporiť. Bratislavský kraj má nielen najväčšiu koncentráciu obyvateľov, ale aj škôl
a teda aj vyšší záujem o túto formu štúdia. Župa argumentuje aj
tým, že nie sú zohľadnené potreby výchovno-vzdelávacieho procesu na školách, regionálne rozdiely medzi jednotlivými krajmi
ani medzi okresmi v rámci regiónu. Kraj nesúhlasí ani s mechanickým delením žiakov medzi
32 gymnázií bez zohľadnenia ich
kvality či záujmu o štúdium na
jednotlivých gymnáziách.
BSK, TS
Koľko detí navštevuje naše školy?
Nová trieda
v MŠ EP
Sládkovičova
Prehľad počtu detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v Modre podľa štatistických údajov k 15. 09. 2013:
Škola, zariadenie
2010
Materská škola SNP
(+ elokované pracoviská)
Základná škola Ľ. Štúra
ŠKD – Ľ. Štúra
Základná škola Vajanského 93
ŠKD – Vajanského 93
Základná umelecká škola v Modre
Súkromné centrum voľného času
*1 – z toho deti, ktoré majú 1 rok
pred plnením povinnej školskej
dochádzky
255
(71) *1
449
189
338
132
406
(196 -210)*2
276
(224)*3
2011
284
(93) *1
427
168
360
128
417
(196 -221)*2
373
(323)*3
*2 - z toho individuálna a kolektívna forma vyučovania
*3 – z toho deti do 15 rokov
2012
279
(79) *1
431
178
365
137
468
(220-248)*2
374
(318)*3
2013
294
(91)
417
178
360
128
451
(208-245)
364
(265)*3
Spracovala Emília BARTOŠOVÁ, Útvar školstva
MsÚ Modra
Foto: archív školy
Žiačka ZŠ Vajanského bodovala v súťaži
24. 9. 2013 sa v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie
cien víťazom celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému „Lesné požiare“. Cenu za 1. miesto v prvej
kategórii odovzdal prezident Hasičského záchranného zboru SR
plk. JUDr. Alexander Nejedlý našej žiačke Viktórii Turiničovej (na
obr.). V príhovore k oceneným
deťom vyjadril poďakovanie rodičom i pedagógom, pod vede-
ním ktorých sa žiaci zapojili do
tohtoročného 10. ročníka. Vedenie dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pripravilo pre deti okrem
hodnotných cien a občerstvenia
aj prehliadku hlavného mesta a
požiarnej zbrojnice s odborným
výkladom a ukážkami požiarnej
techniky. Program sa Viktórii veľmi páčil a uvažuje, že sa do tejto
súťaže zapojí i v tomto školskom
roku.
Mgr. M. ŠIMOVÁJURIČKOVÁ
Dotačná komisia zastupiteľstva
BSK prerozdelila medzi 30 samospráv kraja finančné prostriedky, o ktoré požiadali v rámci projektu Naša škôlka - náš
kraj. BSK potvrdilo pre mesto
Modru odsúhlasenú dotáciu vo
výške 6 500 €.
V celom kraji je množstvo samospráv, ktoré majú rozpracované projekty na zvýšenie kapacít stavebnými úpravami,
pristavovaním alebo zariadením nových priestorov. Problémom je nedostatok finančných
prostriedkov. Časť z nich preto
poskytuje BSK.
V Materskej škole – elokované pracovisko na Sládkovičovej
ulici v Modre k 1. 9. 2013 zriadilo novú triedu s počtom detí
15. Podľa vyjadrení referentky
školstva MsÚ Emílie Bartošovej
„Financie z BSK vo výške 6 500
€ budú použité na stavebné úpravy, medzi ktorými je vybudovanie zádveria v priestoroch MŠ,
a zvyšné finančné prostriedky
budú využité, podľa požiadaviek
MŠ, na bežné výdavky, vybavenie triedy, teda aj nákup lehátok,
lôžkovín, skriniek a podobne“.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo v Modre
Rodičia robia škôlkárom nový dvor
Rodičia škôlkarov v MŠ SNP sa pustili do projektu obnovy dvora škôlky, do ktorej niektorí z nich aj sami chodili, a od tej doby
sa veľmi nezmenila. Nadšenci, členovia a priaznivci OZ Modrá
hviezdička, ktoré pri škôlke pôsobí, sa zameriavajú nielen na
dvor, pomáhajú aj s vnútorným vybavením, pomôckami pre vyučovanie a podujatiami pre deti. Sú príkladom toho, že ak sa
chce, dajú sa dobrovoľnícky realizovať veľké projekty. Na pomoc škôlke získali viac ako 30 000 eur a v súčasnosti žiadajú nadácie o ďalšie granty na dopravnú výchovu pre deti.
Po komplikovanej a zdĺhavej realizácii mesto vymenilo okná,
ktoré už roky ohrozovali bezpečnosť detí. To, že sa deti hrajú vonku v priestore a na hracích
prvkoch, ktoré by si tiež z bezpečnostného hľadiska zaslúžili
obnovu alebo výmenu, nikoho
veľmi nezaujímalo. Dokonca,
keď rodičia škôlkarov žiadali mestský úrad o pomoc aspoň
v rovine výkonu – pri natieraní, brúsení a opravách hracích
prvkov – s tým, že financovanie
skúsia zabezpečiť sami, odpoveďou kompetentných bolo jasné
nie.
V občianskom združení Modrá hviezdička sa stretli rodičia,
ktorých ani odmietavá odpoveď
úradníkov nestopla v ich aktivitách. Svoj projekt revitalizácie
dvora škôlky predstavili na zasadaní zastupiteľstva a získali
podporu poslancov MsZ v Modre, ktorí alokovali do rozpočtu
škôlky časť prostriedkov. Väčšiu časť peňazí zohnali sami rodičia, získavali percentá z dane,
dary a žiadali o financovanie
z grantov.
V priebehu tohto leta a jesene
vyrástli na dvore nové preliezky, zostávajúce rodičia opravili
a nanovo natreli. Škôlka má na
fasáde namaľované rozprávkové postavy od študentov PaKA,
ktorí pripravujú aj sedenie pre
deti, típí a veľký totem. Na dolnom dvore je zrekonštruovaný
záhradný domček, na ktorý môžu deti kresliť, pri ňom vyrastie
vyvýšený záhon, kde budú pestovať a pozorovať kvety a rastliny. Na dvore sú opravené lavičky aj sedenia na pieskoviskách.
Nad najväčším pieskoviskom
vyrástla pergola, aby mali deti
v lete tieň. Z prostriedkov OZ sa
financujú aj nové plachty na prekrytie pieskovísk. Pitná fontána
od BVS zabezpečí pre škôlkarov
a učiteľov prístup k pitnej vode
aj na dvore. Modrá hviezdička
pomáha aj s vnútorným vybavením škôlky – zakúpila koberec, učitelia získali pomôcky pre
vzdelávací proces a maliarske
stojany aj s vybavením pre každú triedu.
Dodávatelia okien odpratali
kontajner, takže sa môže ukladať nový asfalt a robiť základ
pre dopravné ihrisko. V okolí žiadne dopravné ihrisko nie
je, deti však potrebujú dopravnú výchovu v praxi, aby sa dokázali po dnešných komunikáciách bezpečne pohybovať. OZ
Modrá hviezdička prinieslo logické prepojenie – používať na
dopravnom ihrisku dopravné
prostriedky a viesť deti k jednému z najrozšírenejších športov – cyklistike. Niektorí rodičia
nemajú finančné alebo časové
možnosti naučiť deti bicyklovať, škôlka môže deťom veľmi pomôcť, aby dokázali to, čo
ich rovesníci. Ak rodičia uspejú
v žiadosti o grant, získajú prenosný semafor, značky a kužele,
odrážadlá a bicykle.
Škôlka na ulici SNP 14 bude po
tejto jeseni ako nová. Pár Modranov už položilo otázku, prečo sa tak veľa investuje iba do
jednej škôlky. Odpoveď je jednoduchá, stačí chcieť a snažiť
sa, každý, kto má záujem, môže pracovať na zveľadení svojho
okolia, priestoru, na ktorom mu
záleží. Rodičia detí zo škôlky
SNP, členovia OZ Modrá hviezdička chceli zmenu a dokázali
ju zrealizovať. Stálo ich to čas,
energiu, systematickú dlhodobú
a cieľavedomú prácu. Sú záro-
veň skvelým príkladom pre deti, ktoré vidia, že ak sa prelomí ľahostajnosť a priloží ruka
k dielu, dajú sa realizovať výnimočné veci a samotné deti majú možnosť sa do nich zapojiť.
Snáď budú inšpiráciou aj pre ostatných.
Veľká vďaka patrí pedagogickým aj nepedagogickým za-
mestnancom škôlky, pretože nie
je jednoduché venovať sa deťom
počas výmeny okien a ďalších
úprav priestorov. Rodičom, členom a priaznivcom OZ Modrá
hviezdička ďakujeme za dobrovoľnícku prácu, Pedagogickej
a kultúrnej akadémii za skrášlenie škôlky a MsZ v Modre, Nadácii Orange a Nadácii Tatrabanky za pomoc pri financovaní.
Mgr. Renata RUSNÁKOVÁ,
predsedníčka
OZ Modrá hviezdička
Najmenší škôlkari „Slniečka“ s učiteľkami Livikou a Katkou.
Budúce dopravné ihrisko.
Na opravený záhradný domček môžu deti kresliť.
Foto: Miriam Fuňová, 3x
8
M O D R A N S K É Z V E S T I • R a d n i č n é i n f o / Ž u p n é v o l´b y
Plnenie rozpočtu k 30. 9. 2013
Rozpočet mesta Modry obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých
sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim a žijúcim na spravovanom území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých
zmluvných vzťahov. Okrem toho rozpočet mesta zahŕňa aj
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Rozpočet mesta bol počas roka
upravovaný rozpočtovými opatreniami prijatými na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
Upravený rozpočet mesta je k 30.
9. 2013 naplnený nasledovne:
Bežné príjmy sú naplnené na
73,29%, bežné výdavky na
69,41%. Kapitálové príjmy sú
naplnené na 34,02%, kapitálové výdavky na 55,17%. Finančné operácie príjmové sú v plnení na 25,75% a výdavkové
finančné operácie na 74,63%.
Percentá plnenia rozpočtu ukazujú, že bežné výdavky sú pokryté bežnými príjmami. Kapitálové príjmy však nestačia na
napĺňanie kapitálových výdavkov a preto sa na úhradu kapi-
tálových výdavkov využívajú aj
bežné príjmy a v tomto roku sa
na úhradu kapitálových výdavkov použili aj príjmové finančné
operácie, to znamená, že do rozpočtu mesta sme zapojili finančné zdroje z minulých rokov - rezervný fond obce.
Skutočnosť k 30. 9. 2013: príjmy sú naplnené na 67,37%, výdavky (mesto ako aj školy) na
66,07% , čo vykazuje prebytok
vo výške 129 586 €.
Ing. Tatiana PETRÁŠOVÁ,
hlavná ekonómka MsÚ
Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja
Župana a poslancov budeme voliť 9. novembra
Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 9. novembra
2013 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. V prípade, že v prvom kole
nezíska žiadny z 12 kandidátov na predsedu BSK nadpolovičnú
väčšinu odovzdaných hlasov, druhé kolo volieb predsedu vyššieho územného celku sa bude konať 23. novembra 2013.
V týchto voľbách je možné voliť len v tom volebnom okrsku,
do ktorého je volič zaradený,
čiže nie je možné vykonať hlasovanie na základe voličského
preukazu mimo svojho trvalého bydliska. Pred hlasovaním je
volič povinný preukázať svoju
totožnosť platným občianskym
preukazom, v prípade cudzincov
s trvalým pobytom v Modre sa
preukazuje povolením na pobyt
cudzinca. V období do 15. októbra boli voličom doručované
oznámenia o mieste a čase konania volieb na adresu trvalého
pobytu. Celkový počet oprávnených voličov v našom meste je
7614.
V Modre je vytvorených 7 volebných okrskov, do ktorých sú
zaradené jednotlivé ulice:
Okrsok č. 1 – miestnosť: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská
8, Modra
Ulice: Dukelská, Kalinčiakova,
Kandidáti na predsedu BSK
Zdenka Beňová, 29 r., odborný predajca, Ľudová strana Naše Slovensko; Rastislav Blaško PhDr., Mgr., 42 r., žurnalista, konzultant,
Nezávislý kandidát; Anton Čulen Mgr., 48 r., učiteľ, Magnificat
Slovakia; Oskar Dobrovodský, 42 r., strojár, Národ a Spravodlivosť - naša strana; Monika Flašíková - Beňová PhDr., 45 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, SMER - sociálna demokracia;
Pavol Frešo Ing. Bc., 44 r., predseda BSK, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana
a Strana zelených; Gabriel Karácsony Ing., 67 r., dôchodca, PRIAMA DEMOKRACIA; Daniel Krajcer Mgr., 44 r., poslanec NR SR,
Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic); Peter Marček, 59 r., podnikateľ, Strana občanov Slovenska „SOSKA”; Karol Ondriáš RNDr.
DrSc., 61 r., vedecký pracovník, Komunistická strana Slovenska;
Jaroslav Paška Ing. Arch., 59 r., architekt, vysokoškolský pedagóg,
Slovenská národná strana; Roman Ruhig Bc., 42 r., odborník na
správne právo, NOVÝ PARLAMENT.Zdroj: www.region-bsk.sk
Kukučínová, Podhorská, Nám.
Slobody, Kuzmányho, Za Štadiónom
Okrsok č. 2 – miestnosť: Základná škola Ľ. Štúra, Komenského č. 1/A, Modra Ulice:
Družstevná, Komenského č. 1,
2, 4, 6
Okrsok č. 3 – miestnosť: Mestské centrum sociálnych služieb Modra, Súkenícka ul. č. 4,
Modra Ulice: Štúrova, Horná,
Baštová, Dolná, Kostolná, Moyzesova, Súkenícka, Komenského č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23
Okrsok č. 4 - miestnosť: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská
8, Modra
Ulice: Hviezdoslavova, Bratislavská, Zochova, Cpinova, Dr.
Bodického, Fr. Kráľa, Hečkova, Jesenského, Kollárova, Kellenbergerova,
Sládkovičova,
Bernolákova, Štefánikova, Vinárska, Sokolská, Ferdinanda
Píseckého, Jána Bakoša
Okrsok č. 5 - miestnosť: Kultúrny dom, Partizánska 88
Modra – Kráľova
Ulice: Partizánska, Trnavská,
Karpatská, Národná, Puškinova,
Pod vinicami
Okrsok č. 6 - miestnosť: Základná škola Ľ. Štúra, Komenského 1/A, Modra
Ulice: 1. mája, Čsl. armády, Erneyho, Hrnčiarska, Krátka, Šúrska, SNP, Vajanského, Komenského č. 8,10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24,26, 28
Okrsok č. 7 - miestnosť: Slovenská zdravotnícka univerzita (bývalá Zdrav. škola), Harmónia č. 3019
Ulice: Harmónia, Piesok, Lúčna,
Potočná
Úrad BSK zverejnil zoznam
kandidátov, ktorí sa uchádzajú
o post predsedu vyššieho územného celku a zoznam kandidátov
na poslancov za jednotlivé volebné obvody. Modra patrí spolu
s obcami Šenkvice a Vinosady
do volebného obvodu č. 13.
Eva HORVÁTHOVÁ,
referát evidencie obyvateľstva
Kandidáti na poslancov BSK
Volebný obvod č. 13 (Modra, Šenkvice, Vinosady)
Dominik Bučurič JUDr., 28 r., advokát, nezávislý kandidát; Peter
Fitz Mgr., 38 r., starosta, SMER - sociálna demokracia; Milan Kajan Mgr., 44 r., riaditeľ medzinárodného holdingu, Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic); Peter Machciník, 44 r., živnostník, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana
maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených; Juraj Peržo Mgr., 57 r., stredoškolský pedagóg, nezávislý kandidát. Zdroj: www.region-bsk.sk
9
10
MODRANSKÉ ZVESTI • Životné prostredie/Odpady
Okolie modranských hradieb čistili dobrovoľníci
Historické hradby v Modre majú viac ako štyristo rokov. Sú
unikátom, o ktorý je nutné sa starať a zachovať ho. Ochrane
hradieb sa rozhodli venovať aj členovia občianskeho združenia
Modranský okrášľovací spolok. Piateho októbra 2013 zorganizovali brigádu dobrovoľníkov. Počas celého dňa nadšenci zbierali odpadky, čistili čierne skládky, dokonca osadili nové oddychové lavičky a informačné tabule. Viac už v rozhovore prezradil
Ing. Martin Motáček z Modranského okrášľovacieho spolku.
nou stavbou s celoregionálnym
významom. Napriek tomu, že
ide o štátom chránenú národnú
kultúrnu pamiatku, dostáva sa
im len málo pozornosti a niektorí občania ich dokonca považujú len za akýsi kamenný múrik
na konci záhrady. V skutočnosti majú hradby vlastné parcelné
foto: Lucia Mandincová
Kde vznikla myšlienka zorganizovať „upratovanie pri
modranských hradbách“?
Akciu zorganizovala partia mladých ľudí a dobrovoľníkov, ktorým na meste a jeho okolí záleží, združených v Modranskom
okrášľovacom spolku. Modranské mestské hradby sú unikát-
číslo a stavba, ako aj pozemok,
sú výlučne vo vlastníctve mesta Modry. Keďže sú dlhodobo
v zlom stave, rozhodli sme sa
v spolupráci s mestom vyvíjať
dlhodobú aktivitu za ich záchranu a postupnú revitalizáciu tak,
aby jedného dňa boli zaujímavým produktom turistického ruchu ako aj príjemným miestom
na trávenie voľného času pre
Modranov.
Koľkí dobrovoľníci sa zapojili
do verejnej brigády?
Celkovo sa akcie zúčastnilo
10 ľudí. Podarilo sa nám vykosiť a vyčistiť celú prístupnú, východnú časť opevnenia.
Odstránili sme čierne skládky
komunálneho i stavebného odpadu. Odstránili sme náletovú
zeleň, upravili stromy, osadili lavičky aj dočasné informačné tabule. Podporili nás Pavúk – wine restaurant a Víno Šimonovič.
Všetkým, ktorí pomohli (špeciálne ne-Modranom!) za to veľmi
ďakujeme!
Aký úsek sa vám podarilo vyčistiť?
Celú prístupnú východnú časť cca od Hornej brány po Penzión
MKM. Keďže ide o najobľúbe-
nejšie miesto Modranov na venčenie psov a prechádzky.
Čo všetko ste našli „uložené“
popri hradbách?
Niektorí Modrania sa riadia heslom, že čo je za plotom, to už neexistuje. Takže tam bolo množstvo komunálneho, stavebného
aj bio odpadu.
Plánujete v dohľadnej dobe
ďalšiu brigádu?
Chceme sa k projektu postaviť
koncepčne, koordinujeme ďalšie kroky s mestom. Práce je tam
však neúrekom, určite budeme
o ďalších akciách informovať
na našom Facebooku - https://
www.facebook.com/modraspolok ako aj v Modranských zvestiach a na výlepových plochách.
Čo ste od akcie očakávali a splnila tieto očakávania?
Očakávali sme malý záujem
Modranov, ako aj účasť. Takže
áno, akcia splnila očakávania...
Ale vážne. Napriek malému počtu, sme nakoniec dokázali spraviť kopec roboty. Budeme však
radi, ak sa k nám na ďalšiu akciu
pridajú viacerí Modrania. Lebo
ak si v Modre nepomôžeme sami, nik nám nepomôže. (red)
Mesto Modra pomáha podnikateľom pri separovaní odpadu
Mesto Modra uskutočnilo priebežný monitoring, ktorého cieľom
bolo zistiť nedostatky týkajúce sa zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu. Vyšlo najavo, že rezervy existujú predovšetkým
v súvislosti so zberom papiera a plastov od podnikateľských subjektov, a preto sa mesto rozhodlo na tento stav aktívne zareagovať.
Našim cieľom je zlepšiť aktuálnu situáciu a to nie cestou represie, ale v prvom rade prostredníctvom pomoci hore uvedeným
subjektom. Pomoc pri plnení zákonnej povinnosti obchodných
spoločností a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie spočíva v tom, že odo dňa 1. 9. 2013
mesto pristúpilo k adresnému
zberu triedeného odpadu (papier
a plasty) v mieste ich prevádzky. Znamená to, že plnenie povinnosti separovať bude výrazne
uľahčené, pričom súčasťou stratégie je aj pridelenie plastových
vriec na separovaný odpad.
Zvoz triedeného odpadu
podnikateľov bude
prebiehať vždy utorok
Vytriedené komodity budú vyvážané každý utorok v poobedňajších hodinách; preto by sme vás
chceli požiadať, aby bol v tento
deň, približne o 13.00 hod., triedený zber umiestnený na miesto,
odkiaľ je zvážaný komunálny odpad. Chceme upozorniť na potrebu riadneho zabezpečenia plastových vriec, aby vplyvom vetra
nedochádzalo k znečisťovaniu
okolitých verejných priestranstiev, nevyhnutné je takisto zväzovať kartóny a škatule. Pred-
metný odpad je možné ukladať aj
do vlastných odpadových vriec,
v takom prípade si vás dovoľujeme požiadať o oznámenie informácie, na akom mieste budú
vrecia uložené. Odpad bude ďalej ručne triedený, takže neprekáža, ak bude v jednom vreci spolu
uložený papier aj plasty.
Plastové vrecia sú
k dispozícii v MsÚ
na Dukelskej 38
Pokiaľ sa na vás táto správa vzťahuje a doteraz ste si neprevzali
plastové vrecia na odpad, môžete si ich vyzdvihnúť v Mestskom
úrade, Dukelská 38, 900 01 Modra, v kancelárii č. 3 a to každú stredu v čase od 9.00 - 11.00
a 12.00 – 17.00 hod. Ak máte
otázky týkajúce sa separovaného
zberu, prípadne ak sa neuskutoč-
nil odvoz vášho triedeného odpadu, kontaktujte prosím zamestnankyňu mestského úradu Ing.
Kristínu Čechovú (tel.: 033/6908
304, e-mail:
[email protected]).
Na záver chceme poďakovať
všetkým, ktorí si svedomite plnia povinnosť separovať a prostredníctvom toho v rámci svojich
možností pomáhajú k zvýšeniu
kvality životného prostredia. Dúfame, že vďaka uvedeným opatreniam sa zlepší prístup tých
podnikateľov, ktorí boli doteraz
v tomto smere nečinní, a že mesto
nebude musieť v budúcnosti pristúpiť k ukladaniu sankcií.
Kristína ČECHOVÁ,
MsÚ Modra
MODRANSKÉ ZVESTI • História
Historický kalendár, 34. časť
a príležitostných článkov v slovenských časopisoch.
23. septembra 1938 Československý rozhlas ústami prezidenta Eduarda Beneša vyhlásil
všeobecnú mobilizáciu ako odpoveď na požiadavku o odstúpenie území fašistickému Nemecku. V zbrani sa nachádzalo
vyše jeden a pol milióna dobre vyzbrojených a vycvičených
vojakov, ochotných bojovať za
ČSR. Ako odpoveď sa v noci 29.
septembra 1938 zišli predstavitelia Francúzska a Veľkej Británie u Hitlera, podľahli nátlaku
a podpísali hanebnú Mníchovskú dohodu, čo znamenalo koniec demokratického Československa.
18. októbra 1888 sa narodil vo
Vrbici Martin Rázus. Po skončení evanjelickej teológie nastúpil ako kaplán u Samuela Zocha
v Modre. Vďaka štipendiu R.W.
Setona Watsona absolvoval študijný pobyt v Edinburgu, ktorý
formoval jeho politický a intelektuálny profil. Po návrate zo
Škótska sa oženil s Elenou Zochovou, sestrou modranského
farára. V roku 1913 prijal miesto
farára v Pribyline. Od mladosti bol hlboko národne zmýšľajúci. Od roku 1914 bol členom
Slovenskej národnej strany, od
roku 1929 jej predsedom. Popri
funkcii evanjelického farára pôsobil ako významný slovenský
politik, publikoval vo viacerých
časopisoch, je autorom divadelných hier a románov. V Modre
na evanjelickej fare je umiestnená na jeho počesť pamätná tabuľa.
7. októbra 1913 zomrel vo veku 64 rokov Ľudovít Vladimír
Rizner. Ako cirkevný učiteľ pôsobil v Zemianskom Podhradí.
Bol významným teoretikom pedagogiky a zakladateľom modernej národnej bibliografickej
vedy. Zaoberal sa etnografiou,
jazykovedou a históriou. Napísal učebnicu dejepisu Uhorska
a je autorom hesiel v Riegrovom
a Ottovom náučnom slovníku.
V Modre študoval na gymnáziu,
kde je uvedený i na pamätnej tabuli na Dolnej ulici.
8. októbra 1918 sa narodil
v Modre-Kráľovej Vincent Gavorník. Základom knihárstva sa
naučil v dielni svojho najstaršieho brata Jána, ktorého manželka bola významná modranská
spisovateľka. V Bratislave sa
vypracoval na vedúceho najväčšieho knihárstva a v roku 1946 si
otvoril v Modre samostatnú živnosť. Mal objednávky z celého
Československa a stretávala sa
uňho spisovateľská a umelecká
elita. V roku 1953 musel prejsť
s prosperujúcim knihárstvom do
Komunálnych služieb, pričom tu
ostal pracovať až do dôchodku.
Vychoval viacerých nasledovníkov, žiaľ po jeho odchode do dôchodku podnik zanikol. Zomrel
vo veku nedožitých 80 rokov.
Pochovaný je na modranskom
cintoríne.
Za nepresné informácie, ktoré sme prevzali zo sekundárnych prameňov a boli uverej-
nené v predchádzajúcich MZ sa
ospravedlňujeme a ďakujeme za
ich upresnenie, ktoré nám poskytol Prof. MUDr. Peter Gavorník, PhD.,
9. októbra 1893 zomrel vo
Viedni vo veku 66 rokov Dionýz
Štúr. Jeho otec ako evanjelický
učiteľ sa v roku 1839 s rodinou
presťahoval do Modry. Dionýz
tu absolvoval evanjelické gymnázium, kde je uvedené jeho
meno na pamätnej tabuli. V štúdiu pokračoval na lýceu v Bratislave a na polytechnike vo Viedni. V roku 1850 ukončil štúdium
absolvovaním banskoštiavnickej
lesníckej akadémie. Potom začal
pôsobiť na Ríšskom geologickom ústave vo Viedni. V rokoch
1885 až 1892 bol jeho riaditeľom. Vypracoval sa na vedca
svetového mena v oblasti geológie, fytopalentológie a botaniky.
Významne prispel k vydaniu Geologickej prehľadnej mapy Rakúsko-uhorskej monarchie a zostavil geologicko-geografickú
osnovu polohopisu Slovenska.
Štátny geologický ústav v Bratislave nesie jeho meno. Stal sa
nositeľom mnohých medzinárodných vyznamenaní a členom
viacerých zahraničných akadémií a vedeckých spoločností. Jeho publikačná činnosť je
veľmi rozsiahla. Časť jeho významných prác vyšla v zborníku v roku 1960, ktorý je k dispozícii aj v modranskej mestskej
knižnici. Zúčastnil sa na memorandovom zhromaždení, stál pri
vzniku Matice slovenskej a významne podporoval chudobných slovenských študentov. Jeho rodičia Jozef a matka Johana
rod. Riznerová sú pochovaní na
modranskom cintoríne.
9. októbra 1953 zomrel vo veku 68 rokov Dr. Otto Haluzický
V Modre nahradil v roku 1927
vo funkcii riaditeľa Učiteľského ústavu Ferdinanda Píseckého. V roku 1938 musel však, ako
Čech, z Modry odísť. Bol výborným pedagógom a organizátorom. V roku 1935 bol zvolený za
starostu mesta Modry a už v júli
sa zaslúžil o vznik a sprístupne-
Dionýz Štúr.
nie Mestského múzea v priestoroch Hornej brány, ktoré vtedy
viedol Heřman Landsfeld. Stál
i na čele Výboru pre postavenie
Štúrovho pomníka na námestí.
Bol spoluautorom čítaniek a členom viacerých spoločenských
organizácií.
9.októbra 1968 zomrel v Trnave vo veku 67 rokov Július
Brychta. Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ako právnik
v službách mesta Bratislavy a od
roku 1940 na legislatívnom odbore Ministerstva školstva. V roku 1946 sa stal vedúcim pracovníkom na Povereníctve školstva
a potom pôsobil ako univerzitný
profesor na Pedagogickej fakulte UK. Bol spolutvorcom zákonov o jednotnej škole z roku
1948 a autorom viacerých vysokoškolských učebných textov
a publikácií. Je pochovaný na
modranskom cintoríne.
11. októbra 1878 sa narodil
v Stupave Ferdiš Kostka. Vypracoval sa na významného
slovenského keramického figuralistu a džbánkara. Výber z jeho tvorby sa nachádza v múzeu
v Stupave, ktoré nesie jeho meno. Študoval a pôsobil aj v Modre. Svoje dielo vystavoval nielen
v Československu, ale i v zahraničí. Bol menovaný národným
umelcom a stal sa aj laureátom
štátnej ceny.
18. októbra 1913 zomrel vo veku 61 rokov Ján Jaromír Boor.
V Modre študoval na evanjelickom gymnáziu a po skončení
teológie vo Viedni a v Rostocku pôsobil ako farár. Je autorom
viacerých duchovných piesní
20. a 26. októbra 1848 popravili v Beregsegu (dnes Šulekovo)
Viliama Šuleka (vo veku 23 rokov) a Karola Holubyho (vo veku 22 rokov). Obaja študovali na
evanjelickom gymnáziu v Modre
o čom svedčí aj pamätná tabuľa
na Dolnej ulici. Boli popravení
za aktívnu účasť v slovenskom
povstaní v roku 1848, keď sa
ako hrdí príslušníci nášho, vtedy
utláčaného národa odmietli za
svoje činy ospravedlniť a dať do
služieb uhorskej vlády. Pochoval
ich vtedajší kaplán Karola Štúra
Daniel Minich.
26. októbra 1808 zomrel vo veku 63 rokov Anton Benčič. Študoval v Modre, neskôr katolícku
teológiu v Košiciach. Bol členom františkánskej rehole, predstaviteľ bernolákovského hnutia
a jeden zo zakladateľov Slovenského učeného tovarišstva.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Ak sa
v texte vyskytli mylné informácie, alebo ste niektoré osobnosti,
ktoré mali výročie v uvedenom
mesiaci nenašli, prosíme o doručenie vašich podnetov do SNM –
Múzea Ľudovíta Štúra.
(kvm)
foto: MĽŠ
11
MODRANSKÉ ZVESTI • Relax/Pozvánky
12
Vylúštite si októbrovú krížovku
Autor:
Juraj
Mitošinka
výzor,
vzhľad
príklop
nádoby
zbavujú
vlhkosti,
vysušujú
vyvolávala
des,
strašila
Pomôcky:
rás, raki,
ult, ponk,
sel, PIA
trel,
šúchal
(kniž.)
etiópsky
náčelník
značka
žena, ktoprvku
rá kope,
amerícium vykopáva
vydáva
zvonivý
zvuk
schopná
odolávať
druh
orientálneho
likéra
priraďovacia
spojka
EČV
Partizánskeho
3. časť
tajničky
umyť
niečo
ponorením
do vody
vysoká
budova
nieto
zvádzanie,
lákanie
1. časť
tajničky
stolársky
stôl
pripravuje
mužské
meno
jedlo v peci
chôdzou
sa dostal
dovnútra
Pomôcky:
svor,
Akusius
naliehavo
(expr.)
oddeľuje
konaná
podľa
poriadku
postavenie
v šachu
kto rozváža uhlie
horský suťový prúd
Leokádia
(dom.)
strávi čas
čakaním
jazva
(zastar.)
párenie
vysokej
zveri
vypúšťajú
slzy
chlpy,
citoslovce
radosti
značka
prvku
hliník
skratka
receptu
zlostil sa
(expr.)
má verejný
prejav
plavím sa
hltavo
pije
nátlak
chuchvalce
padá v
kvapkách
citoslovce
hnevu
koberec
(zastar.)
tlač. ag.
Indonézie
starogréc.
filozof
skr. športového klubu
skladajúca
sa z dielov
nuž,
teda
(zastar.)
2. časť
tajničky
posvätné
schránky
Deň otvorených
pivníc®
Dvakrát do roka majú návštevníci malokarpatského regiónu možnosť spoznať vyše sto vinárskych
pivníc a vychutnať si víno priamo
zo suda. Tradičné podujatie Deň
otvorených pivníc sa koná v novembri v pooberačkovom čase
a tiež na jar, v máji na sviatok
sv. Urbana. V poradí 14. ročník
jesenného vinárskeho podujatia
Deň otvorených pivníc sa uskutoční v dňoch 15. – 16. novembra
2013. Malokarpatské vína majú
svoje tradície. V tomto roku bude otvorených 161 vínnych pivníc a dovedna bude vína ponúkať
na Malokarpatskej vínnej ceste
takmer 200 vinárov.
(red, zdroj: www.mvc.sk)
juhoázijská
opica
vznášaj sa
vo
vzduchu
Svätokatarínska
ochutnávka mladých vín
Príďte
sa zabaviť
s country
22. novembra sa uskutoční 14. ročník podujatia
Občianske
združenie
Kraľovan
v spolupráci s mestom
Modra pozývajú milovníkov štýlu country na tradičnú Country zábavu, ktorá sa
uskutoční 26. októbra 2013 (sobotu) o 20.00 h v Dome Kultúry
Modra – Kráľová. Večerom bude sprevádzať domáca country
kapela Modrí jazdci. Cena vstupenky: 7 eur. Príďte sa zabaviť
a zatancovať si v spoločnosti príjemných ľudí.
(red)
Spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr pozýva svojich priaznivcov a milovníkov vín na XIV. ročník Katarínskej ochutnávky mladých vín. Verejná ochutnávka sa uskutoční v piatok 22. 11. 2013 o 17.00 hod v KDĽŠ.
Program podujatia:
• uvítanie hostí a prítomných
predsedom spolku Vincúr Vincentom Jakubcom,
• vyhodnotenie vinohradníckeho roku 2013 - Ing. Vladimír
Sodoma,
• 17.30: požehnanie mladých
vín evanjelickým farárom Janom
Oslíkom a rímsko-katolíckym
dekanom Jozefom Mišíkom,
• priateľská susedská degustácia prinesených vzoriek vín.
Organizačné pokyny:
• vstupné 10 € alebo 1 vzorka
mladého vína ročníka 2012 (3
fľaše), záloha za pohár 2 €,
• všetky dámy s menom Katka
majú vstup zdarma.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum
foto: František Mach
Počas dvadsaťročnej činnosti Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárii v Modre (MATIK) sme poskytli turistom a obyvateľom regiónu stovky až tisíce rôznych informácii a propagačných materiálov o regióne a samotnom kráľovskom meste Modre.
Za naše služby sú turisti vďační a radi sa vracajú. Na začiatku deväťdesiatych rokov sme pôsobili na Dukelskej ulici, neskôr na námestí v terajších priestoroch SNM - Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. V súčasnosti je MATIK pri Hornej bráne, pri vstupe do mesta.
Radi si spomíname na niektoré návštevy v našej kancelárii. V roku 2004 prišla
do turistickej informačnej
kancelárii mladá Modranka Katka Lančaričová,
ktorá hľadala propagačné
materiály o Modre, malokarpatskom regióne a o celom Slovensku. Zdôverila
sa nám, že cestuje do Bruselu, kde bude pracovať
v Európskom parlamente.
V roku 1995 skončila modranské gymnázium, odišla pracovať a študovať do
Veľkej Británie. V roku
2001 ukončila v Londýne štúdium odboru manažment cestovného ruchu
a získala medzinárodne
uznávaný certifikát. Neskôr pracovala v Bratislave
Katka Horváthová so synmi a otcom počas dovolenky v Modre.
v pobočke poľskej leteckej spoločnosti LOT, kde získala cenné
skúsenosti. Na pracovné miesto
v Bruseli Katku vybrali spomedzi
viac ako sto záujemcov zo Slovenska. Nastúpila pracovať do 15
členného kolektívu, ktorý zabezpečuje služby pre europoslancov
pri služobných cestách po Európe i celom svete. Bola najmladšia
v pracovnom kolektíve a jediná
z krajín východnej Európy, ktoré
v tomto období vstupovali do EÚ. Katke sme vtedy
poskytli dostupné propagačné materiály o Modre,
MVC, film o malokarpatskom regióne Krajina ako
víno, ktorý sme spracovali.
V máji tohto roku sme spolu
so skupinou regionálnych
novinárov zo Slovenska
navštívili Európsky parlament v Bruseli. Pochopiteľne, že sme vyhľadali
i Katku, ktorá nás srdečne
prijala, poskytla dôležité
informácie a zorientovala v mohutnom komplexe
budov tejto významnej európskej inštitúcie. Prezradila nám, že za deväťročné
pôsobenie v Bruseli získala
nové skúsenosti. Na odde-
Nový bazén pre klientov v Mereme
Domovu sociálnych služieb a zariadeniu podporovaného bývania MEREMA v Modre sa vďaka Nadácii Orange, Nadácii pre
človeka v núdzi a prevenciu kriminality a štedrým členom Lions
klubu Pezinok Bozin opäť podarilo získať prostredníctvom projektu finančné prostriedky na rekonštrukciu bazéna v areáli zariadenia a úspešne realizáciu projektu ukončiť. Jeho cieľom bolo prinavrátenie možnosti uskutočňovania pohybových aktivít
vo vodnom prostredí zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom, čím dochádza k zvýšeniu kvality ich života a k skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení.
Merema je zariadenie s celoročnou prevádzkou, len niekoľko klientov odchádza domov
k svojim príbuzným, a to iba na
krátky čas. Mnohí trávia v zariadení nielen bežné dni, ale
i prázdniny, sviatky a víkendy,
nakoľko ich zdravotný stav im
nedovoľuje opustiť zariadenie,
rodinných príslušníkov už nemajú alebo nejavia o nich záujem, čo je pre nás všetkých to
najsmutnejšie. Bazén, ktorý bol
donedávna súčasťou areálu žiaľ
zničili nepriaznivé poveternostné vplyvy a našim obyvateľom
tak bola možnosť jeho využívania znemožnená. Mnohí klienti, ktorým zdravotný stav nedovoľuje opustiť zariadenie za
účelom návštevy verejných kúpalísk nemali tak možnosť realizovať široké spektrum aktivít vo
vodnom prostredí, ktoré pôsobia preventívne i liečebne na ich
fyzický i psychický zdravotný
stav. Práve toto bolo motiváciou
pre opätovné vytvorenie vodné-
ho prostredia, ktoré je milosrdné
k ľuďom s rôznymi deformitami
a svalovým oslabením. Činnosť
oslabených funkcií sa vo vode
zlepšuje bezbolestne a zábavným spôsobom, akoby bez väčšej námahy. Vo vode sa stávajú
bezbolestnými pohyby, ktoré na
suchu bolesť spôsobujú. Aplikáciou hydrokinezioterapie, ktorá
je využiteľná pre široké spektrum diagnóz (motorické, reu-
lení pracuje s kolegyňou z mestečka Overijse v Belgicku, s ktorým má mesto Modra dlhoročné
partnerstvo. Vzájomne sa informujú, čo nového sa udialo v rodných mestách. Počas pôsobenia
v Bruseli a striedavo i v Štrasburgu sa Katka šťastne vydala a má
dve malé deti šesťročného Sebastiena a ročného Dominika. Manžel Igor Horváth je z Bratislavy
a pracuje na letisku v Bruseli.
Katka spolu s rodinou každoročne trávi dovolenku s rodičmi a súrodencami v Modre. Rada cestuje
po Slovensku. Tak je to i v tomto
roku. S rodinou navštívila Banskú Štiavnicu a prišla i do MATIK pri Hornej bráne. Odovzdali
sme Katke propagačné materiály
o meste a Malokarpatskej vínnej
ceste, ktoré opäť povezie v batožine do Bruselu.
Tento článok píšem preto, aby sa
mladí ľudia v Modre poučili na
príklade svojich rovesníkov, ktorí sa v tvrdej konkurencii z celého sveta úspešne uplatnili. Katka
z modranského gymnázia je toho
príkladom. Jej pôsobenie v Bruseli je úspešné.
František MACH,
MATIK Modra
matické, neurologické i kardiovaskulárne ochorenia) sa zlepší
zdravotný stav našich klientov.
Zrekonštruovaný bazén im
umožní športové vyžitie a aktívne využitie voľného času. Naša
vďaka patrí hlavne dobrovoľníkom - zamestnancom spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a ich
rodinným príslušníkom, taktiež
zamestnancom a klientom Meremy, ktorí bez váhania priložili
ruku k dielu – ďakujeme!
(mg)
foto: MEREMA
Z Modry rovno do Bruselu
13
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
14
2
VETERINÁRNAv Modre
AMBULANCIA
Najstaršia
obnovuje svoju èinnos
NOVÉ ORDINAÈNÉ HODINY:
Pondelok: 10.00 - 12.00
Utorok: 10.00 - 12.00
Streda: 10.00 - 12.00
Štvrtok:
Piatok:
Sobota: 10.00 - 12.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
Baštová 1/A, Modra, tel.: 0905 351 400
www.veterinar-modra.sk
Kompletná
veterinárna
starostlivos
s poradenstvom
pre všetky druhy
domácich a
spoloèenských
zvierat.
+ výjazdy domov
celodenný výlet s gurmánskym zážitkom
KEDY:
9. Novembra 2013
KDE:
areál Hotela Zochova chata
a Furmanská krčma
PROGRAM:
Predaj a výkup
použitých kníh
LP platní
pohľadníc
dokumentov
Modranské zvesti 1/16 str
Varenie divinového gulášu a iných pochúťok poľovníckej
kuchyne
Cigánska muzika
Viac informácií:
[email protected]
Tel.: +421 33 263 33 00
www.hotelzochovachata. sk
MODRANSKÉ ZVESTI • Matričné info/Inzercia
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Klúčiková Nicol
24. 9.
Pastuchová Ela
18. 9.
Pastuchová Ema
18. 9.
Tobiaš Leo
13. 9.
Opustili nás:
Űrge Vincent, 77 r.
5. 9.
RNDr. Uher Lubomír, CSc., 78 r.
8. 9.
Menyhart František, 59 r. 9. 9.
Doc. Huszár Tibor, 61 r. 11. 9.
Filipovič Anton, 78 r.
14. 9.
Bartoš Dušan, 68 r.
29. 9.
Jubilanti:
80 roční
Ďurčo Michal
15. 10.
Hrdlovič František
29. 10.
Uherčíková Kornélia
1. 10.
75 roční
Andel Michal
10. 10.
Andelová Anna
27. 10.
Mešťanová Oľga
12. 10.
Valachová Mária
27. 10.
70 roční
Franyó Vojtech
23. 10.
Kolárik Ján
8. 10.
Kvasnicová Ľudmila
17. 10.
Lančarič Milan
25. 10.
Peško Ladislav
30. 10.
Valovičová Marta
18. 10.
Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyv.
Zosobášili sa:
Ladislav Fajčík
a Renáta Jurčovičová
21. 9.
Martin Peško
a Daniela Šandorová
28. 9.
Eva HORŇÁČKOVÁ,
matrika
Staň sa dobrovoľným hasičom!
Mestský dobrovoľný hasičský
zbor oznamuje záujemcom, že
prebieha nábor nových členov Modra, Kráľová, Zochova chata
a Harmónia – Piesok. Do svojich radov radi prijmú aj hasičov
z povolania. Ak chcete pomáhať
pri rôznych záchranných akciách
a situáciách, kontaktujte priamo
stálu 24-hodinovú službu MHZ
– Modra, 0910 400 480 – veliteľ
Patrik Benca.
(red)
Darujte krv – zachránite život
Miestny spolok Slovenského
červeného kríža v Modre organizuje dňa 13. novembra verejné Darovanie krvi. Každý z nás
sa po vstupnej prehliadke môže stať darcom a pomôcť tak
tým, ktorí životodarnú tekutinu akútne potrebujú. Darovanie krvi bude prebiehať v Malej
sále Kultúrneho domu Ľ. Štúra
v Modre od 7.30 h.
(red)
Tichá spomienka
Dňa 14. 10. 2013 uplynul smutný rok od smrti našej
drahej mamy, babky a prababky Márie Chromej. Tí,
čo ste ju poznali, venujte jej, prosím spolu s nami tichú spomienku s modlitbou. S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.
Spomienka
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne, žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. 22. 10.
2013 uplynuli 3 roky, čo nás opustil Štefan Štrbka.
Spomíname a nezabúdame na Teba. Manželka, syn
Jozef s rodinou, syn Igor s rodinou, syn Rasťo s priateľkou a dve sestry s rodinami.
Spomienka
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal.
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. S bôľom
v srdci si dňa 20. 10. 2013 pripomenieme 3. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec Stanislav Čeliga. S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Spomienka
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do
konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále s nami. So smútkom v srdci si 4.
novembra 2013 pripomenieme 3. výročie, kedy nás vo
veku 59 rokov navždy opustil náš milovaný manžel,
ocino, dedko a syn Ladislav Kubiš. S láskou a úctou spomína manželka, dcéry Katarína a Zuzana s rodinou, syn Juraj, vnúčik Adamko,
mama a ostatná smútiaca rodina. Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten,
kto ho mal rád, nezabudne...
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našim drahým zosnulým Dušanom Bartošom dňa 2. októbra 2013. Taktiež ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Spomíname
Riadková inzercia
zz Predám 2-izb. byt na Podhorskej ulici v Modre.
Tel.: 0903 935 128
zz Kúpim záhradu, sad, lúku,
pusták v Harmónii.
Tel.: 0905 101 500
zz Kúpim vinohrad, pusták alebo
lúku v časti Sebreky alebo v blízkosti.
Tel.: 0904 919 853
zz Opatrím malé dieťa v Modre
od 0 - 3 rokov.
Tel.: 0905 954 437
Inzerujte
v Modranských zvestiach
Kontakt - redaktorka Mgr. Jana Kuchtová, mobil: 0911 999 784,
emailová adresa: [email protected], poštová adresa: Mestské kultúrne stredisko, Sokolská 8, 900 01 Modra.
Dajte o sebe vedieť a spropagujte svoju firmu/prevádzku prostredníctvom Modranských zvestí.
Vaša redakcia
Dňa 6. 10. 2013 uplynuli 3 roky, čo nás nečakane
opustil náš drahý manžel, otec a dedko Marian Sloboda. To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci
bolesť zostala a tiché spomínanie. S láskou spomína
manželka, deti Marian a Iveta, vnučka Nikolka vnuk
Franco a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Nezabudneme
Dňa 8. novembra 2013
uplynie 30 rokov, čo
nás navždy opustili
drahí rodičia Agneša
a Pavol Vargoví a brat
Dušan. S láskou, vďakou a úctou spomíname. Dcéry
s rodinami.
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
Modranský lesný beh prilákal dovedna 80 bežcov
Muflon kros 2013
V sobotu 5. októbra 2013 odštartoval v Modre-Harmónii prvý
ročník modranského lesného behu MUFLON KROS. Zaujímavého športového podujatia sa zúčastnilo 80 bežcov. Organizátorky Katarína Ružeková Poltárska a Denisa Kovácsová
nám v rozhovore prezradili viac.
Kde má korene myšlienka
usporiadania novej bežeckej
akcie v Modre?
Beh je prirodzenou súčasťou
života. Je to vzpruha pre telo
i dušu, a máme z neho rovnakú radosť ako deti. Je samozrejmosťou aj pre našich manželov
a kamarátov, s ktorými sa stretávame na bežeckých akciách
v kraji. Motivácia zorganizovať
krosový beh v Modre bola preto silná. Myšlienka sa zrodila určite už v mnohých hlavách pred
nami, čo nám dávalo priestor
a veľkú nádej, podporu zo strany
modranskej bežeckej komunity. Modranský lesopark ponúka
nádherné krosové trate, potom
už stačila vôľa a odvaha pustiť
sa do toho.
Behu sa zúčastnilo až 80 bežcov. V akých kategóriách súťažili?
Muflon kros-u sa zúčastnilo 15
žien a 65 mužov. Je to beh s netradične nazvanými kategóriami
pre mužov a ženy, a to Striebro
(Ag/do 39 r.), Zlato (Au/od 40
do 49 r.), Platina (Pt/50+). Na túto inakosť sme si trúfli, pretože
podstatou samotného behu bolo aspoň raz do roka koncentrovať modranských bežcov a zároveň prilákať čo najviac bežcov
z okolia, ktorým nejde ani tak
o víťazstvá, ale o to, aby si zabehli ďalšiu dobrú trať a zoznámili sa s novými ľuďmi „rovnakej krvnej skupiny“. Práve preto
boli ďalšou vzácnosťou Muflon
krosu aj originálne keramické
medaily, ktoré vytvoril majster
keramikár Marián Liška, a ktoré sme odovzdali prvým trom
bežcom a bežkyniam v každej
kategórii. Najrýchlejším mužom na trati bol Jozef Nemček
s časom 0:41:45 a najrýchlejšou ženou Eva Tulejová s časom
0:46:15.
Veľmi nás potešila skvelá účasť
Modranov, ktorí prišli v zostave: Július Bollardt, Filip Jánoš druhý najrýchlejší bežec, Martin
Čintala, Peter Jakabovič, ktorý
sa postaral o chutné jablká pre
všetkých účastníkov krosu, Michal Kmeťo (Pt), Michal Kmeťo
(Ag), Tomáš Michálek, Martin
Šintal, Dušan Jóvankovič, Juraj
Mihálik.
Šikovným organizátorom pomáhajú aj sponzori. Podarilo
sa to aj vám?
Prostredníctvom
sponzorov
sme získali pekné ceny. Záhradné bazény s filtráciou, pre
ženu a muža s najrýchlejšími
časmi, venoval pán Hrabovský
z Reštaurácie Bowling, ktorý sa
postaral o úžasné zázemie a výbornú kapustnicu pre účastníkov.
Oslovili sme modranských vinárov, Peg Pereg, Vinárstvo Sodoma, Vinárstvo Štiglic, Vinárstvo
Radovan Krajčovič, ktorí nám
darovali víno pre víťazov, Slovenskú ľudovú majoliku, ktorej
ďakujeme za tradičnú keramiku
a Malokarpatskému osvetovému
stredisku v Modre, ktoré svojim
darom v podobe knižiek o Karpatoch zastrešilo ocenenie pre
bežcov, ktorí húževnato zabojovali na posledným miestach.
Kadiaľ viedla trasa a aká bola
jej dĺžka a náročnosť?
Trať Muflon krosu 2013 mala
necelých 9 km s nárastom výšky
320 metrov. Štart a Cieľ sme mali pri Reštaurácii Bowling. Trasa
viedla po riadne značených turistických trasách. Najskôr sa
bežalo smerom hore po červe-
nej značke cez krásne upravený
chodník s mostíkmi a „stromovníčkami“ až hore pod Zochovu
chatu. Potom sa trať stáčala vľavo ku kúpalisku po modrej značke hore na zjazdovku. Po zdolaní
svahu sa bežci stočili opäť vľavo
po modrej smer Zámčisko, kde
museli prekonať obchádzku polomu a výbeh k najvyššiemu bodu trate na Zámčisku. Odtiaľ sa
zbiehalo smerom dole, stále po
modrej značke a po zdolaní strmého kopca, potokov a skál sa
bežci ocitli na Okružnej ulici
v Harmónii, odkiaľ bolo k Cieľu už len zopár rýchlych metrov.
Ohlasy na náročnosť trate boli
samozrejme rôzne, niektorí ju
považovali za rýchlu, iní za veľkú výzvu. V jednom sa zhodneme, Muflon kros má jednu z najkrajších krosových tratí, a to nás
naozaj veľmi povzbudilo.
Prečo Muflon kros? Čo sa
skrýva za týmto názvom?
Názov MUFLON KROS má
symbolizovať prepojenie človeka a prírody. Myslíme si, že je to
optimistický a zároveň výstižný
názov, boli by sme rady, ak by
na každom ďalšom Muflon krose vládla vždy energická a dobrá
atmosféra, tak ako tomu bolo teraz počas prvého ročníka. Chceli
sme, aby sa ľudia v Modre cítili dobre a veríme, že sa nám to
podarilo. Ohlasy, o ktorých vieme, boli len pozitívne, veselé
a veľmi motivujúce do budúcnosti. Úvodný ročník sme poňali
tak trochu ekologicky a časť zo
štartovného poputuje na ochranu žiab počas ich migrácie zakúpením ochranných zábran, ktoré budú umiestené pozdĺž cesty
v Modre Harmónii v blízkosti
priehrady.
Môžeme teda rátať s pokračovaním novej športovo rekreačnej akcie...
Už v zrode Muflon krosu nám
bolo absolútne jasné, že nepôjde o podujatie jednorazové. Naším zámerom je v Modre pripravovať každoročne priestor
pre stretnutia krosových bežcov.
Máme v pláne dostať sa viac do
povedomia verejnosti a podporovateľov podobných akcií a veríme, že si udržíme úroveň, akú
sme dosiahli v tomto roku. Muflon kros 2014 sa uskutoční opäť
v prvú októbrovú sobotu. Robíme to rady, pre zdravie, z radosti
a hlavne pre naše deti, ktoré nás
nesmierne vo všetkom inšpirujú.
Poďakovanie
Ľudia, ktorí nám veľmi pomáhali pri realizácii Muflon krosu
2013, a ktorým by sme sa rady
zo srdca poďakovali: Slavovi
Ružekovi za obetavé fotografovanie na trati, Jožkovi Ružekovi za spoľahlivé odstavenie
premávky počas Štartu, rodinke
Kenderessyovcov za perfektný
servis na občerstvovačke, Jakubovi Kovácsovi, Antonovi Subertovi a Lukášovi Sivákovi za
zrealizovanie časomiery a zostavenie výsledkovej listiny, tiež za
fotografovanie v zázemí Muflon
krosu v Reštaurácii Bowling.
Ďakujeme aj mestu Modra za
poskytnutie prostriedkov a vybavenie potrebných povolení na
Okresnom úrade životného prostredia a Modranským zvestiam
za mediálnu podporu.
Info: www.facebook.com/muflonkros.
(red), Katarína
RUŽEKOVÁ POLTÁRSKA
a Denisa KOVÁCSOVÁ
foto: archív organizátoriek, 2x
16
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
17
MODRANSKÉ ZVESTI • Športová Modra/Inzercia
Daniel Kľúčik
úspešný na
Hradnej časovke
Začiatkom septembra sa v Bratislave uskutočnil druhý ročník
cyklistickej Hradnej časovky
o pohár predsedu NRSR. Jej trasa
viedla zo Župného námestia cez
Suché mýto, Palisády, až do cieľa
na Bratislavskom hrade. Spomedzi mnohých cyklistov sa športového podujatia pri hrade zúčastnil aj Modran Daniel Kľúčik so
štartovacím číslom 83, ktorý obsadil výbornú striebornú priečku
s časom 3,06 min. Minulo ho tak
len o vlások prvé miesto, na ktorom sa umiestnil cyklista Ján Gálik (čas 3,03 min.). Pohár víťazovi odovzdal šéf parlamentu Pavol
Paška. Stupienok víťazov zavŕšil
na treťom mieste Ivan Pašek (3,13
min). Predseda NR SR zároveň
odovzdal ocenenia aj v kategóriách najrýchlejšia žena, najrýchlejšie dieťa a najstarší cyklista.
Modranovi Danielovi Kľúčikovi zo športového klubu PŠK REPROGAS dodatočne srdečne blahoželáme. (red), zdroj: TASR
III. ročník Cyklistických pretekov
V poslednú septembrovú sobotu sa na modranský chotár slnko ešte krásne usmievalo. Čas ako stvorený na bicyklovačku. Všetky deti, ktoré zažili Cyklistické preteky organizované
Centrom voľného času po minulé roky, vedeli, že september
prinesie ďalší ročník, a tak už od začiatku školského roka leštili blatníky, dofukovali kolesá a v mysli už podelili všetky medaily a ceny medzi seba a svojich kamarátov, samozrejme.
Aby zápolenie bolo vyvážené,
súťažilo sa v 4 vekových kategóriách. Tí najmladší účastníci mali povolených poradcov,
svojich rodičov. Každý pretekár
mal však za povinnosť absolvovať všetky tri disciplíny – rýchMalí cyklisti.
lostný pretek, slalom a údržbu
bicykla. Nasledovalo krátke
poučenie o pravidlách, ktoré sa
v priebehu pretekov ešte niekoľkokrát pripomenú.
Na troch vyznačených trasách
rôznej náročnosti sa naraz rozbeh-
lo súťaženie. Jednotlivé kategórie sa postupne presúvali, končili
a začínali a medzitým sa usilovne
lepili duše, vlastnými rukami i za
pomoci rúk tatov, mám, či šikovných mladých animátorov. Súťaživý duch bol neúprosný.
Keďže boli všetci veľmi zdatní
cyklisti a snaha bola skutočne
veľká, pretek dlho netrval. Stačilo vyhodnotiť a mohli zaznieť
pomyselné fanfáry. Víťazi boli
známi: Lujza, Andrej a Jakub;
Martin, Samko a Adam; Filip,
Tobias a Andrej; Filip, Julián
a Adam (koho zaujímajú podrobnosti, nájde ich na web stránke a FB stránke SCVČ). Nastal
čas rozdať diplomy, medaily
i ocenenia a pre každého sa ušla
aj sladká cena útechy.
Celé dopoludnie bolo veľmi
príjemné a za organizátorov
ďakujem všetkým, ktorí k tomu prispeli, svojou prítomnosťou, pomocou i podporou.
Erika STRELINGEROVÁ,
(red)
Za vaše staré auto vám
dáme tretinu nového
2
Prvú nulovú splátku môžete využiť len v prípade, keď hodnota vášho súčasného vozidla, ocenená
autorizovaným predajcom ŠKODA bude minimálne rovnaká ako ročná splátka na nové
vozidlo ŠKODA Fabia, Fabia Combi, Roomster alebo Rapid. V prípade, že hodnota vášho súčasného vozidla bude nižšia ako výška prvej splátky, rozdiel bude treba doplatiť.
Kombinovaná spotreba a emisie CO automobilov Fabia, Rapid a Roomster: 4,2 – 6,4 l/100 km, 109 – 149 g/km. Ilustračné foto.
Dovezte k nám svoje staré auto a prvú tretinu nového neplatíte. Navyše druhú splátku zaplatíte až o rok. ŠKODA Fabia, Roomster alebo Rapid
tak bude vaša a vy teraz nepotrebujete ani cent. Využite jedinečnú šancu prísť na starom a odísť na novom ešte dnes.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok
tel.: 033/690 51 15
www.karireal.sk
Galvaniho 13, Bratislava
Tel.: 02/33 00 66 01-2
[email protected]
foto: Peter Walter
18
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
19
Jedinečné zoskupenie nadaných hudobníkov prezentujúcich svoje
umenie pod názvom Cigánski diabli vystúpi už 8. novembra 2013
v modranskom Kultúrnom dome Ľ. Štúra. Veľkolepý umelecký
zážitok ponúkne Mestské kultúrne stredisko v Modre o 19.00.
Predpredaj vstupeniek bol odštartovaný a prebieha v kancelárii
MsKS a v sieti Ticketportal. Všetky potrebné informácie hľadajte
na facebookovej stránke Mestské kultúrne stredisko Modra.
Cigánski diabli vystupujú od
roku 1991. Ich vystúpenia sú
vyhľadávaným kultúrnym zážitkom, čo dokazujú oddaní fanúšikovia, ale aj hudobní kritici.
V čele orchestra stojí husľový
virtuóz, primáš Štefan Banyák.
Kapelu dopĺňa vynikajúci cimbalista Ernest Šarközi, krásna
violončelistka Silvia Šarköziová a hráč na klarinet Zoltán
Grun. Cigánski Diabli zahrajú
viaceré originálne diela, odvážne aranžmány, neobvyklé hudobné kombinácie. „Tradíciu
obohatili svojimi sólovými hudobnými projektmi, spoluprácou so symfonickými orchestrami, s rakúskym klavíristom
Paulom Guldom v projektoch
Haydn alla Zingarese a Liszt-Roma Rhapsody a taktiež aj
so svojimi poslednými CD nahrávkami (Dobré časy, Adagio-Furioso a Carmen), v ktorých klasické skladby napr. od
T. Albinoniho, J. Haydna, N.
Paganiniho, J. Brahmsa, P. Sarasateho, A. Dvořáka, G. Bizeta... majstrovsky prepojili s os-
tatnými hudobnými žánrami
- džezom, etnom, flamencom,
cigánskou hudbou
a doplnili ich o neobyčajné rytmické a harmonické
zmeny obohatené
výnimočnou virtuozitou, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou umeleckého
prejavu Cigánskych
Diablov
(zdroj:
www.ciganskidiabli.sk).
Orchester už koncertoval na festivaloch a hudobných
večeroch na 5 kontinentoch a v 35
štátoch sveta. Členovia Cigánskych
Diablov spolupracujú s poprednými symfonickými
orchestrami, dirigentami, a hudobníkmi
mnohých
žánrov, medzi ktorými nechýba Gip-
sy Kings (video), Paul Gulda &
Viedenské sláčikové kvarteto,
Cyperský symfonický orchester
- Nicosia, Filharmónia B.Martinu - Zlín, Moravská Filharmónia - Olomouc, Štátna Filharmónia - Košice, Symfonický
orchester Slovenského rozhlasu - Bratislava. Cigánski diabli získali mnoho významných
ocenení na poli hudby a kultúry.
Ostatnou novinkou je októbrové uvedenie nového CD nosiča s názvom Carmen, ktoré sa
konalo 16. 10. 2013 v Bratislave. Hráč na cimbal, člen Cigánskych diablov Ernest Šarközi
dodáva: „O našom orchestri
je známe, že sa venujeme fúziám a spájaniu rôznych žánrov.
Tým, že všetci členovia orchestra sa nevenujú čisto len cigánskej hudbe, ale vyštudovali
klasickú hudbu na
konzervatóriu, tak
sa klasická hudba
stala neodmysliteľnou súčasťou našej
koncertnej činnosti. Myslím si, že titul Carmen je toho
dôkazom a obrovskou výzvou pre náš
orchester. Klasický
autor George Bizet
čerpal námet, ale
aj hudobné motívy
z nášho etnika, tak
sme si povedali, že
skúsime
preniesť
zase autorovo dielo do dnešnej doby a v ponímaní cigánskych umelcov.
Poslucháči si budú
môcť vypočuť známe árie z tejto opery v netradičnom
prevedení“.
(red)
foto: MsKS
Temperamentní Cigánski diabli budú v Modre
Program kultúrno-spoločenských podujatí na november
3. 11., 19.00 h.: Hlasné čítanie
Isabel Allendeová - Paula
Večer s literatúrou
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre
organizátor: MsKS
+421 33 647 21 12,
[email protected], www.modra.sk
8. 11. 2013 o 19.00 h.: Koncert Cigánski Diabli
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre
vstupné: predpredaj 10 €, na
mieste 12 €
Predpredaj vstupeniek v kancelárii MsKS Modra, Sokolská 8,
a v sieti Ticketportal.
organizátor: MsKS Modra
+421 33 647 21 12,
[email protected], www.modra.sk
13. 11., 7.30 h.: Darovanie krvi
Kultúrny dom Ľ. Štúra
organizátor: Miestny spolok SČK
v Modre
+421 33 643 34 89,
+421 917 200 075,
[email protected], www.mvc.sk
+421 917 476 166,
[email protected],
www.zusmodra.sk
8. 11. – 31. 12.: Výtvarná Modra 2013
Podujatie venované modranským
výtvarníkom
Výstavné priestory SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Štúrova
84; organizátor: Múzeum Ľ. Štúra v Modre; 033/ 647 27 65,
[email protected], www.snm.sk
22. 11., 17.00 h.: Svätokatarínske mladé vína 2013
XIV. ročník tradičnej koštovky
mladých vín
Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra
Kataríny vstup zdarma
organizátori: Spolok Vincúr,
MsKS Modra
+ 421 904 910 105,
www.vincur.sk
15. – 16. 11.: Deň otvorených
pivníc 2013
Prezentácia vinárov malokarpatského regiónu
Malokarpatská vínna cesta
21. - 22. 11.: Violončelová jeseň
2013
II. ročník celoštátnej súťaže ZUŠ
Sobášna sieň v Modre
organizátor: ZUŠ Modra
28. 11., 19.00 h.: FANTOMAS
(SA) VRACIA
– divadelné predstavenie klientov
DSS a ZPB Merema Modra
Myšlienkou komédie „Fantomas
sa vracia“ je, kto je skutočný hrdina, keď planéta Zem potrebuje
pomoc. Nájde sa niekto, kto by
zachránil celé ľudstvo od zlého
Fantomasa, ktorý útočí na Zem?
vstupné: 2 €
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre
organizátori:
MsKS
Modra
a DSS Merema.
+421 33 647 21 12, [email protected], www.modra.sk
Modranské Zvesti - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman
Benčurík. Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia
si vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 16. 10. 2013. Uzávierka nasledovného čísla: 13. 11. 2013. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Download

Október