M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XIX • Číslo
11 • November • 2011
Spomienka na Ľubomíra Kellenbergera
3. ročník projektu Výtvarná Modra venovaný akademickému maliarovi
foto: archív Múzea Ľ. Štúra
V piatok 14. októbra 2011 sa uskutočnilo vo výstavnej sieni Múzea Ľudovíta Štúra, v rámci vzdelávacieho programu Škola v múzeu a cyklu
Výtvarná Modra slávnostné otvorenie výstavy známeho slovenského
výtvarníka Ľubomíra Kellenbergera. Vernisáž sa uskutočnila aj ako
pripomienka na nedožité 90 narodeniny modranského autora, ktorého dielo, farebnú litografiu Posledná lajtra pozná každý Modran.
Otvorenie výstavy bolo doplnené vystúpeniami nadaných žiakov
ZUŠ. Výstava je určená, okrem širokej verejnosti, najmä pre žiakov
a študentov Modry a okolia, ktorí sa každoročne zapájajú do tohto
vzdelávacieho projektu a vytvárajú
diela na danú tému. Predchádzajúce ročníky projektu pre študentov
zaznamenali úspechy. Osobnosť
tretieho ročníka nebola náhodným
výberom, pretože v roku 2011 si
pripomíname 90. výročie narodenia
a 40. výročie úmrtia Ľ. Kellenbergera. Výnimočné diela akademického maliara sú vhodným námetom
a inšpiráciou pre tvorbu výtvarných
prác. Vyvrcholením projektu bude
výstava žiackych a študentských
prác v začiatkom budúceho roka.
Ľubomír Kellenberger sa narodil
23. novembra 1921 v Bratislave.
Svoje detstvo prežil práve v malokarpatskom mestečku Modra, kde
navštevoval ľudovú školu. Stredoškolské časy prežil v Novom Meste nad Váhom a v Bratislave, kde
aj zmaturoval na gymnáziu. Na
želanie matky začal študovať na
Vysokej škole obchodnej, ale štúdium ho nenapĺňalo. Odišiel na
Slovenskú vysokú školu technickú, v ktorej sa zapísal na Oddelenie
kreslenia a maľovania. Na škole pôsobilo v tých časoch mnoho umelcov. Kvôli vojne štúdium prerušil
a po oslobodení sa stal študentom
výtvarného oddelenia ČVUT v Prahe u Prof. Cyrila Boudu. Neskôr
v Bratislave začína pôsobiť ako redaktor. Od roku 1948 vystavoval
už svoju tvorbu a rovnako sa stal aj
členom Umeleckej besedy slovenskej. Začína sa priateliť s Ľudom
Ondrejovom, s ktorým nadväzuje i spoluprácu. Aktívne sa zapájal
do výtvarného diania na Slovensku,
zúčastnil sa viacerých študijných
zahraničných ciest. V roku 1956
pripravil prvú samostatnú výstavu
v Bratislave, po ktorej nasledovalo
množstvo ďalších doma i v zahraničí. Osobnosť Ľubomíra Kellenbergera je výrazná najmä ako osobnosť ilustrátora, ale aj karikaturistu.
Knihy, ktoré obsahujú jeho ilustrácie, sú plnohodnotnými dielami
i po mnohých rokoch, nakoľko už
boli niekoľko krát vydané. Akademický maliar Kellenberger získal
aj niekoľké ocenenia. V roku 1971
získal Cenu Fraňa Kráľa za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež. Okrem
mnohých významných prác je azda
najznámejšou pre Modranov jeho
farebná litografia pod názvom Posledná lajtra, ktorú vytvoril v roku
1970. Jeho voľná tvorba napredovala spoločne s ilustráciou. Vinohradnícke motívy, ktoré stvárňoval, boli použité nielen v tvorbe Ľ.
Ondrejova (Zbojnícka mladosť), či
v básňach Gustáva Hupku. Dňa 13.
apríla 1971 Ľubomír Kellenberger
tragicky zomiera. Jeho neočakávaný odchod bol úderom pre rodinu,
známych, ale i obdivovateľov.
Viac o živote Ľ. Kellenbergera sa
dozviete v článku Vilmy Žákovej-Kellenbergerovej, sestry akademického maliara, pod názvom Môj
brat Ľubomír Kellenberger na strane 12. (jk, zdroj: V. TOMČÍK,
M. KELLENBERGER:
Výtvarná Modra 2011,
Ľ. KELLENBERGER)
MsZ rozdelilo
dotácie
Na októbrovom zasadnutí odsúhlasili poslanci ďalších 3772,90
€ pre kultúru a šport.
Podrobnejšie čítajte na str. 3.
Park hrania
a oddychu
Rekonštruované ihrisko na Vajanského ulici je už pripravené
na zimu.
Rozhovor s architektmi D. Bartošom a O. Kľučárom si prečítajte na str. 6.
Modranské
veršobranie
Pozvanie na literárny podvečer
prijali aj hostia z Kanady.
O priebehu nového podujatia sa
dozviete na str. 10.
Môj brat
Ľ. Kellenberger
Príhodu zo spoločného detstva
rozpráva sestra akademického
maliara Vilma Žáková-Kellenbergerová. Viac na str. 12.
Adventné
obdobie
Pozvánky na viaceré zaujímavé
predvianočné akcie nájdete na
strane 14.
Uzávierka MZ
Decembrová uzávierka Modranských zvestí bude v stredu 14.
12. 2011 do 12.00 h. Príspevky na
tému Vianoc môžete posielať na
[email protected]
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI
17. november patrí študujúcej mládeži
V stredu 16. novembra sa uskutočnilo v Sobášnej sieni mesta
slávnostné oceňovanie študentov stredných modranských škôl.
Za účasti pedagógov, rodičov a zástupcov mesta udelila primátorka mesta Modry Ing. arch. Hana Hlubocká Ďakovný list deviatim študentom z troch stredných škôl.
Podujatie, ktoré má v meste každoročnú tradíciu, sa tento rok konalo pri príležitosti 17. novembra - Dňa študentov. Po prevzatí
ďakovného listu pripojili študenti svoj podpis do Pamätnej knihy mesta. O sprievodný kultúrny
program sa postarali pedagógovia
a žiaci tunajšej ZUŠ a vinárskej
školy. V tomto školskom roku boli ocenení nasledovní študenti.
Pedagogická
a kultúrna akadémia:
Zuzana Hallová, študentka 3.
ročníka odboru animátor voľného času - za úspešnú reprezentáciu školy v recitačných súťažiach
a kultúrnych podujatiach a za výborný prospech; Patrícia Turcárová, študentka 3. ročníka odboru učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo – za pravidelnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach v rámci školy
Výzva
pre mladých
O peniazoch môžeš rozhodovať aj ty! Grantový program
Filfriends: Mladí filantropi pokračuje ďalším ročníkom s novým balíkom peňazí pre projekty
mladých.
Ak máš vek 12 až 25 rokov
a chuť naučiť sa ako funguje tretí sektor, ako sa tvoria projekty,
ako treba pripraviť komunikačný
plán a zároveň máš záujem rozhodovať o tom, ktoré projekty sa
vo tvojom okolí budú realizovať,
ozvi sa na [email protected] do 30.
11. 2011.
Informácie o predchádzajúcich
ročníkoch nájdeš na http://www.
filfriends.wbl.sk alebo na fb
Filfriends: MLADÍ FILANTROPI. Podporuje nás REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia,
Nadácia SPP a Asociácia komunitných nadácií Slovenska.
(mf, revia)
i mesta. Miroslava Koreňová, študentka 1. ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materskéškoly a vychovávateľstvo za úspešnú
reprezentáciu školy i mesta Modra na výtvarných súťažiach.
Gymnázium Karola Štúra:
Bronislava Lenčuchová, žiačka
septimy - za výborný prospech
a mnohostrannú účasť v predmetových olympiádach a súťažiach
a úspešné umiestnenie v okresnom kole olympiády v nemeckom
jazyku, 3. miesto v súťaži Novodobo so Shakespearom, 3. miesto
v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína a 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže EXPERT.
Michal Sklár, žiak kvarty – za výborný prospech, za úspešnú účasť
v predmetových olympiádach
a súťažiach, za 2. miesto v prednese prózy v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, Brati-
slavské metamorfózy.
Michal Vojčinák, žiak II. A triedy
– za výborný prospech, úspešné
umiestnenie v okresnom kole geografickej olympiády, postup do
krajského kola a 3. miesto v Krajskom kole geografickej olympiády.
Stredná odborná
škola vinársko-ovocinárska:
Matúš Fekete, 3. A - Stredoškolská odborná činnosť – odbor
Tvorba učebných pomôcok
1. miesto v školskom kole, 1.
miesto v krajskom kole a 5.
miesto v celoslovenskom kole –
Trenčín;
Primátorka sa spolu so študentmi podpísala do Pamätnej knihy mesta v rámci odovzdávania Ďakovných listov.
Výstava z tvorby I. Bizmayera
Modrania vycestovali do múzea v Rakúsku
V stredu 26. októbra 2011 sa v Rakúskom národopisnom múzeu vo Viedni konalo otvorenie výstavy „Figurálna keramika zo Slovenska. Národný
umelec Ignác Bizmayer.“ Na slávnostnú udalosť zorganizovali Modranská muzeálna spoločnosť a SNM – Múzeum Ľ. Štúra zájazd pre nadšencov tvorby majstra. Nechýbal ani národný umelec so svojou rodinou.
Výstavu pripravili rakúske kolegyne
Katharina Richter-Kovarik a Claudia
Peschel-Wacha v spolupráci so SNM
– Múzea Ľ. Štúra v Modre. Predstavuje prierez celoživotnou tvorbou a tematikou diel I. Bizmayera.
Vstupná miestnosť je koncipovaná
s ohľadom na významných národných umelcov: M. Benku, K. Plicku,
F. Kostku a I. Bizmayera, nasledujúce sú venované tvorbe Ignáca Bizmayera. Diela sú zapožičané zo zbierok SNM – Múzea Ľ. Štúra, SNM
– Historického múzea a Slovenskej
národnej galérie. Pri príležitosti výstavy bol nakrútený dokumentárny
film režisérom – dokumentaristom
Marekom Šulíkom. Film je premietaný na výstave a približuje I. Bizmay-
Matúš Dudo, 2. B - Reprezentácia Slovenska v športovej streľbe
z brokovnice na Majstrovstvách
sveta v Mníchove. Reprezentácia
školy v recitačných súťažiach –
Hviezdoslavov Kubín, Pocta Vincentovi Šikulovi, Člen školského
tímu redaktor Junior, prispievateľ
TASR;
Nikoleta Neprašová, 3. B - Olympiáda z nemeckého jazyka
1. miesto školské kolo, 1. miesto
okresné kolo, 1. miesto krajské kolo a 5. miesto celoslovenské kolo, prekladateľská pomoc
v projekte Comenius Školské
partnerstvá.
(red)
era priamo v jeho ateliéri. Otvorenie
výstavy malo slávnostný charakter,
úvodnú reč predniesla riaditeľka múzea HR Dr. Margot Schindler, generálny riaditeľ SNM PaedDr. Rastislav
Púdelka, kurátorky výstavy a na záver mal prejav veľvyslanec SR v Ra-
foto: jk
Oceňovanie najlepších
kúsku Dr. Peter Lizák. Atmosféru
spríjemnil hrou na fujare Mgr. Peter
Ťažký. Výstavu je možné navštíviť
v Rakúskom národopisnom múzeu
do 12. februára 2012, na adrese: Laudongasse 15 – 19, Viedeň. Je realizovaná v rámci Projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko
2007 – 2013 TRA-KER (Tradície
z hliny – cesty za poznaním keramického dedičstva). Dňa 27. novembra
2011 bude v Rakúskom národopisnom múzeu otvorená tiež výstava
Keramické betlehemy zo Slovenska
a pri tejto príležitosti odprezentovaný
dvojjazyčný katalóg k výstave I. BizS. HRDLOVIČOVÁ
mayera.
Na fotografii (zľava): riaditeľka múzea vo Viedni Margot Schindler, veľvyslanec SR v Rakúsku Peter Lizak, Viola a Ignác Bizmayer , Viera Polakovičová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni.
Foto: Christiane Blumauer
2
MODRANSKÉ ZVESTI
MsZ rozdelilo ďalšie dotácie
V rámci 11. zasadnutia MsZ
v Modre, ktoré sa konalo 4. októbra, hlasovali poslanci v bode
č. 11 o rozdelení dotácií v oblasti kultúry a športu. Vzhľadom k
tomu, že v rozpočte mesta v časti
schválené dotácie na šport, kultúru a školstvo zostali finančné
prostriedky vo výške 3 772,90
ŽIADATEĽ
eur, bol ponúknutý žiadateľom
ďalší termín na podávanie nových žiadostí s termínom doručenia do 1. 9. 2011. Všetky boli následne spracované a predložené
komisiám pri MsZ. MsZ v Modre na základe § 7 ods. 4 Zákona
SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-
POŽAD. SUMA €
ÚČEL
770,00
nákup
certifikovaných
mantinelov na floorbal
Súkromné centrum voľ- 28.6.2011
ného času
140,00
umelecký gala večer
Cirkevný zbor ECAV
1 000,00
oprava historických zvonov a hodín na veži Evanjelického kostola v Modre
- Kráľovej
400,00
vydanie zborníka 400. rokov mesta Modra II. Časť
OZ Cirkevných pamia- 9.9.2011
tok
1 242,90
obnova kostola sv. Jána Krstiteľa na cintoríne
v Modre
OZ Haló
9.9.2011
70,00
bedmintonový
sky turnaj
Cirkevný zbor ECAV
5.9.2011
150,00
tlač časopisu „Evanjelická
ratolesť“
7.9.2011
muzeálna 9.9.2011
spolu
Kontajnery na šatstvo a obuv
Iste ste si v poslednom čase všimli na niektorých miestach
v Modre nové kontajnery, laicky povedané i „búdky“. V meste je ich osadených dovedna 5 kusov a sú určené na obnosené
a nepotrebné šatstvo, textil a obuv.
Spoznáte ich podľa farby, sú v bielom prevedení a skutočne pripomínajú skôr stánok. Kontajnery
so súhlasom mesta umiestnila
a prevádzkuje
spoločnosť
REVENGE, a.s., ktorá sa
zaoberá spracovaním, triedením
a recykláciou odpadov. Prevádzka
i údržba kontajnerov je plne v réžii
tejto spoločnosti. Mesto Modra
aktívne podporuje projekt tým,
že umožnilo vytvoriť priestor
pre umiestnenie zberných nádob
na verejnom priestranstve. Iste
sa vo väčšine domácností nájde
oblečenie, ktoré nemáme komu
podarovať a nevieme čo s ním. Je
škoda zahodiť ho do klasického
komunálneho odpadu, ak by
mohlo ešte niekomu poslúžiť. Čo
mikuláš-
3 772,90
Pozor, nové!
foto: jk
mosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe
VZN č. 7/2005 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Modra schválilo hlasovaním č. 13 uznesenie o prerozdelení uvedených finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta
v celkovej výške 3 772,90 € a to
tak, ako uvádza priložená tabuľka.
(red)
Súkromné centrum voľ- 28.6.2011
ného času
Modranská
spoločnosť
DÁTUM DORUČ.
3
je pre jedného nepotrebné, pre
druhého môže byť využiteľné.
Mesto Modra pristúpilo k riešeniu
a je nápomocné aj v tejto veci.
Nazbierané šatstvo z kontajnerov je
následne vytriedené podľa kvality,
asi 15% je predmetom predaja
v second-handových obchodoch.
Ostatná časť je roztriedená podľa
druhu (perie, svetrovina, denim,
bavlna ...) a spracovávaná do
ďalšieho, ekologického produktu
vo forme napr. čistiacich handier,
ktoré sú dodávané strojárenskému
a automobilovému priemyslu u nás
a v zahraničí, stavebných izolácií.
Týmto spôsobom spoločnosť
REVENGE, a.s., zrecykluje až
90% z vyzbieraného množstva.
Uvedené
nádoby
na
zber
ošatenia a obuvi sú umiestnené
v nasledovných lokalitách:
2 ks na Dukelskej ulici - medzi
mestským úradom a obchodným
domom
1 ks na Moyzesovej ulici – bývalé
trhovisko
1 ks na na Komenského ul. – parkovisko pred potravinami a ZŠ Vajanského
1 ks na Partizánskej ulici v Kráľovej - pri potravinách.
(red)
Koľko sa
vyzbieralo
v elektrozbere?
Vyzbieraný odpad počas jesenného zberu nebezpečných odpadov
z domácností:
840 kg chladničiek
1590 kg elektroniky
120 kg oleje a tuky
(kč)
Úskalia
vykurovacieho
obdobia
Dávajte pozor na zdravie a majetok
Z dlhodobých prehľadov požiarovosti vyplýva, že zimné obdobie je
spojené so zvýšeným počtom požiarov v bytových priestoroch a rodinných domoch. Príčinami týchto
požiarov sú činnosti spojené s vykurovaním a používaním rôznych
ohrievacích a vykurovacích telies.
Profesionálni hasiči si dovoľujú
Vás upozorniť na dôsledné udržiavanie komínov a dymovodov v takom stavebno-technickom stave,
aby pripojením tepelných spotrebičov bola dodržaná protipožiarna bezpečnosť počas celej ich prevádzky.
Nezanedbávajte pravidelné čistenie a kontrolu komínov v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje
vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z..
Vždy dbajte na správnu obsluhu
vykurovacieho a komínového telesa, aby sa v jeho blízkosti nenachádzali žiadne horľavé látky. Pri
manipulácii s popolom buďte opatrní. Pri zakurovaní nepoužívajte
horľavé kvapaliny, ako napr. benzín, lieh, petrolej a pod. Požiare od
vykurovacích telies v nemalej miere vznikajú nesprávnou inštaláciou,
nesprávnym umiestnením, technickou poruchou a taktiež i nesprávnou údržbou. Pod príčinou vzniku
požiaru sa často podpíše i nevhodná konštrukcia komína, zamurovaný trám v komíne, špáry v komíne, vznietenie sadzí a veľa krát
i nesprávna inštalácia dymovodu.
Keď sa budete riadiť pri používaní
spotrebičov týmito radami predídete vzniku požiaru vo Vašom domove a prežijete vykurovacie obdobie
spokojne a bez obáv z požiaru.
mjr. Ing. J. BARTOŠOVÁ,
OR HaZZ v Pezinku
MODRANSKÉ ZVESTI
4
Modra hosťovala
na veľtrhu vo Viedni
Mesto Modra sa v dňoch 18.
a 19. októbra prezentovalo ako
hosť projektu Traker na veľtrhu cestovného ruchu BTB (Bus
Travel Business) vo Viedni. Projekt je spoločnou cezhraničnou
aktivitou Múzea Ľudovíta Štúra
a Österreichische Museum für
Volkskunde. Ako povedal Rastislav Čistý, ktorý zastupoval
Modru prostredníctvom združenia Vincúr, stánok Modry bol
najlepší a najinteraktívnejší, nakoľko sa nielen rozlievalo víno,
ale aj točilo na kruhu (Marián
Liška) a prezentovali sa propagačné materiály mesta a podnikateľov v cestovnom ruchu. Projektový manažér projektu Susanne
Pripomenuli
si Ľ. Štúra
foto: jk
29. októbra sa uskutočnilo v Modre na námestí pred súsoším Štúrovcov verejné zhromaždenie, ktoré
zorganizovali sympatizanti združenia Slovenská pospolitosť. Vopred ohlásené podujatie bolo včas
zabezpečené tak zo strany mesta,
ako aj zo strany polície. Členovia
pospolitosti si prišli uctiť osobnosť
Ľudovíta Štúra, pri príležitosti 196.
výročia jeho narodenia. Stretnutie malo pokojný priebeh a za pochodu cez Lipovú alej smeroval
sprievod na modranský cintorín,
kde položili vence na hrob Ľ. Štúra
a zapálili sviečky.
(red)
Bock vyjadrila presvedčenie, že
o Modru bol vo Viedni veľký záujem, o čom svedčia aj získané
kontakty na cestovné kancelárie
a agentúry, ktoré sú k dispozícii
pre modranských podnikateľov
v cestovnom ruchu. V súčasnosti sa mesto Modra pripravuje na
veľtrh Slovakiatour v Bratislave
a Ferien Messe vo Viedni v januári 2012. V prípade záujmu
o propagáciu vášho podnikania,
nám môžete priniesť vaše propagačné materiály v minimálne
anglickom, prípadne nemeckom
jazyku.
Roman ZELENAY,
Referát marketingu
a cestovného ruchu MsÚ
Konferencia o životnom
prostredí
Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky, Bratislavského
a Trnavského samosprávneho kraja,
Krajského úradu životného prostredia Bratislava a Trnava, Magistrátu mesta Bratislava, medzinárodnej
mimovládnej neziskovej organizácie
REC a Slovenskej agentúry životného prostredia za slovenskú stranu a za
rakúsku stranu zástupcovia, Úradu
krajinskej vlády Dolného Rakúska,
Spolkového ministerstva dopravy,
inovácie a technológie, neziskovej
organizácie Ökobüro a AEEG (Austrian Environmental Expert Group).
Podujatie sa uskutočnilo v rámci
projektu e - MAT: Vývoj nástrojov
manažmentu v rámci posudzovania
vplyvov na životné prostredie v hraničných regiónoch medzi Rakúskom
Mesto ponúka nové
sociálne služby
Využite denný stacionár a prepravnú službu
Mesto Modra citlivo vníma problémy občanov so sociálnymi a zdravotnými obmedzeniami. Dôkazom toho je zavedenie nových sociálnych služieb v priebehu tohto roka. Mesto Modra si ctí svojich občanov. Senior, ktorý v minulosti prinášal spoločnosti úžitok, si zaslúži,
aby si ho spoločnosť vážila a snažila sa mu uľahčovať život s jeho
zdravotnými a sociálnymi obmedzeniami. Preto Mesto Modra ponúka svojim občanom rôzne typy sociálnych služieb. Prioritou je podpora zotrvania občana vo svojom prirodzenom domácom prostredí.
Odchádzate ráno do práce, večer
sa vraciate, váš rodinný príslušník
zostáva doma sám, potrebuje celodenný dohľad, opateru a vy neviete, ako mu potrebnú starostlivosť
počas dňa zabezpečiť. Ponúkame
vám možnosť využiť služby denného stacionára – tzv. škôlka pre
seniorov. V priestoroch zariadenia
opatrovateľskej služby poskytujeme sociálne služby občanovi, ktorý je odkázaný na sociálnu službu
v zariadení len na určitý čas počas
dňa. V praxi to znamená, že rodinný príslušník ráno dovezie klienta
do zariadenia tak, ako rodičia vozia svoje deti do škôlky. O klienta je riadne postarané, môže poberať stravu, v nadväznosti na jeho
sociálne a zdravotné obmedzenia
sa mu poskytuje pomoc pri odkázanosti a zabezpečuje sa mu pra-
covná terapia a záujmová činnosť.
O klientov sa stará kvalifikovaný
personál, opatrovateľky a zdravotná sestra, externe rehabilitačný
pracovník a terapeut. „Škôlka pre
seniorov“ pomáha riešiť niekoľko
možných komplikácií súčasne. Na
jednej strane občan odkázaný na
pomoc neostáva vo svojom domácom prostredí osamotený a v spoločnosti svojich rovesníkov sú mu
poskytované potrebné služby. Na
strane druhej sa môžu rodinní príslušníci v pokoji venovať svojim
aktivitám s vedomím, že o starkých je postarané. Keďže sociálna
služba sa klientovi poskytuje iba
počas dňa, jeho kontakt s rodinou
sa nepretŕha, čo je dôležitým prvkom pre život a psychické zdravie človeka v seniorskom veku.
Pripravovanou a nemenej dôleži-
a Slovenskom z Operačného programu: Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovenská republika na
roky 2007 - 2013, ktorý je na slovenskej strane financovaný Európskym
fondom regionálneho rozvoja 85 %
s 15 % príspevkom národného spolufinancovania. Počas rokovania bilaterálnej komisie obidve strany informovali o zmenách v národných
legislatívach týkajúcich sa procesu
EIA a SEA a stave procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
aktuálnych projektov, ktoré podliehajú cezhraničnému posudzovaniu medzi Rakúskom a Slovenskou republikou.
RNDr. Mária HRNČÁROVÁ,
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica,
(red, krátené)
tou sociálnou službou je prepravná služba. Na základe vypracovaného projektu bola Mestu Modra
poskytnutá dotácia MPSVaR SR
na kúpu a úpravu motorového vozidla. Mesto Modra dofinancuje
tento projekt z vlastného rozpočtu,
v ktorom prijali poslanci MsZ dňa
14. 10. 2011 aj rozpočtové opatrenie. Hlavným motívom zavedenia
prepravnej služby je pomoc občanom mesta najmä z dôvodov absencie mestskej dopravy i v mestských častiach Kráľová, Harmónia
a Piesok. Prepravnou službou sa
zabezpečí kontakt seniorov, občanov so zdravotným postihnutím
a s nepriaznivým zdravotným stavom s vonkajším prostredím a tým
sa im skvalitní život. Nebudú odkázaní na známych a susedov,
aby ich rozvážali po lekárskych
vyšetreniach, kultúrnych a spoločenských aktivitách. Odbremenia sa aj rodinní príslušníci, ktorí
si zvyčajne musia brať dovolenky,
alebo prerušiť svoje iné pracovné
aktivity. Prepravnou službou sa
odbúrajú bariéry u odkázaných občanov a zabezpečí sa ich mobilita
pomocou vozidla upraveného i na
prepravu občana s vozíkom. Na
všetky vaše otázky vám odpovedia pracovníci MsCSS Modra na
tel. č.: 0905 973 871, 647 46 24,
647 46 25.
Mgr. Jana MACHALOVÁ,
MsCSS Modra
MODRANSKÉ ZVESTI
Modranské osobnosti a udalosti
1. novembra 1921 bola za veľkej
účasti obyvateľstva odhalená v Slovenskom evanjelickom kostole pamätná tabuľa padlým, alebo vo vojenskej službe zomrelým účastníkom
1. svetovej vojny - členom modranského slovenského cirkevného zboru. Je tu uvedených 34 vojakov. Na
tabuli je citované evanjelium podľa
Jána 15.13: “Nikto nemôže väčšmi
milovať, ako keď život položí za svojich priateľov “. Pamätná tabuľa bola
odhalená za pôsobenia farára Samuela Zocha.
2. novembra 1876 sa narodil Karol Rapoš. Bol cirkevným učiteľom
v Modre. Pôsobil ako regionálny historik a organizátor slovenského školstva. Pochovaný je na modranskom
cintoríne.
2. novembra 1916 sa narodila Magdaléna Škarčáková rod. Blahová. Pracovala v Slovenskej ľudovej
majolike ako maliarka v keramickej
dielni. Neskôr pracovala i pre ÚĽUV.
Vytvorila množstvo charakteristic-
kých malieb. Je pochovaná na modranskom cintoríne.
9. novembra 1916 sa narodil v Modre Michal Pridala. Vyštudoval učiteľský ústav. Ako záložný dôstojník
sa prihlásil pri ohrození Československa fašistickým Nemeckom do
celoštátnej akcie “Tisíc letcov republike“. Ako účastník SNP preletel do
Sovietskeho zväzu. Vyštudoval Vojenskú leteckú akadémiu neďaleko Moskvy. V roku 1953 bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu
a neskôr prepustený z armády. Až
do dôchodku pôsobil ako učiteľ, bol
autorom početných učebníc. Za vynikajúce výsledky získal vyznamenanie “zaslúžilý učiteľ“. Bol mimoriadne aktívny ako básnik a spisovateľ.
Po roku 1989 bol plne rehabilitovaný a in memoriam mu bola udelená
hodnosť generálmajora letectva. Na
rodnom dome má osadenú pamätnú
tabuľu a je pochovaný na modranskom cintoríne.
16. novembra 1911 zomrel v Senici
Spomienka na politických väzňov
Odhalenie pamätnej
tabule M. Uhlárikovi
Mesto Modra a Modranská muzeálna spoločnosť pripravili spomienkové stretnutie pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule
Modranovi Milošovi Uhlárikovi. Tabuľu na jeho rodnom dome na
Dukelskej ul. č. 5 odhalila, 4. novembra, primátorka Hana Hlubocká za asistencie Miloša Uhlárika ml.
Po slávnostnom akte, nasledovalo
kultúrno-spoločenské popoludnie
v sobášnej sieni. Na svojho otca si
zaspomínal syn Miloš a viacerí známi. Popoludnie sa nieslo aj v znamení spomienok na neľahké obdobie II.
svetovej vojny. Meno Miloš Uhlárik
nie je Modranom neznáme. Už v ro-
ku 2009 sme ho predstavili aj na
stránkach MZ ako významnú osobnosť dejín nášho mesta. Narodil sa 6.
12. 1902 v zámožnej vinohradníckej
rodine. Navštevoval základnú školu
a učiteľský ústav v Modre. Pôsobil
ako učiteľ, neskôr ako knihovník,
veliteľ hasičov či zástupca Červe-
vo veku 68 rokov Ján Mocko. Študoval v Modre, Bratislave, Rostocku
a Erlangene. Pôsobil ako evanjelický
farár. Knižne a v cirkevných časopisoch vydal životopisy viacerých cirkevných a národných dejateľov. Ide
o významné literárnohistorické štúdie. Je jedným zo zakladateľov vydavateľstva Tranoscius a jeho zásluhou
vznikla aj Tranovského knižnica.
20. novembra 1876 sa narodil v Senici Dušan Fajnor. Vyštudoval právo a klasickú filológiu v Budapešti, teológiu v Prešove a v Rostocku.
V Modre pôsobil ako farár, biskup
ného kríža. Ako národovec a demokrat pracoval s nasadením vlastného
života pre porážku fašizmu. V najhorších časoch sa priamo zapojil do
odbojovej činnosti. Informácie v tej
dobe čerpal hlavne z BBC v Londýne. Dňa 10. 7. 1942 bol M. Uhlárik zatknutý a 17. 11. 1942 odsúdený na trest smrti. Do konečného
rozsudku bol vo väzbe Krajského
súdu, kde bol aj väzenským organistom. Rozsudok bol Hlavným súdom pozmenený na 12 rokov a 500
Ks a potvrdený Najvyšším súdom.
Spolu s ostatnými politickými väzňami bol sprvu v Nitre. Po vypuknutí SNP v auguste 1944, boli preložení do Leopoldova. Vo februári
1945 boli politickí väzni prevezení
do Bratislavy, odkiaľ mali byť deportovaní do koncentračného tábora
foto: jk, 2x
Akt odhalenia
pamätnej tabule Milošovi
Uhlárikovi.
Na spomienkovom stretnutí sa prihovorila primátorka H. Hlubocká, ako aj Miloš Uhlárik ml. (vľavo).
Západného dištriktu a generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi.
Je spolutvorcom prvej československej ústavy. Prispieval do národných
a cirkevných časopisov. Na slovenskej evanjelickej fare má pamätnú tabuľu a je pochovaný na modranskom
cintoríne.
19. 10. 1936 sa narodil spisovateľ
Vincent Šikula. Pripomenuli sme si
ho v júli, pri príležitosti jeho úmrtia.
23. 11. 1921 sa narodil výtvarník
Ľubomír Kellenberger, spomenutý
v apríli pri výročí smrti.
Karol ERDELSKÝ
foto: archív múzea
Historický kalendár – časť 11.
5
v Mauthausene. Pri transporte v Rakúsku pri Melku bol väzenský konvoj ostreľovaný. M. Uhlárik prežil,
po príchode však museli väzni pol
dňa stáť nahí v silných mrazoch. To
bolo osudné pre Uhlárikove zdravie,
odvtedy trpel na chronické ochorenie priedušiek. Do mája 1945 pracoval v kameňolome, až do oslobodenia americkou armádou. Ako sanitár
pomáhal iným väzňom, i keď jeho
vlastné zdravie bolo výrazne podlomené. Návrat do rodnej Modry
neprebiehal ľahko. Obyvatelia boli evakuovaní z dôvodu obsadenia
štábom maršála Malinovského. M.
Uhlárik bol po rekonvalescencii dosadený do funkcie okresného predsedu KSS. Nakoľko bol v zásade
demokratického presvedčenia, prijal
výsledok volieb, kedy KSS získala
málo hlasov a bol odvolaný z funkcie. Začal opäť pôsobiť v školstve.
Na plenárnej schôdzi KSS vystúpil
Uhlárik s obranným stanoviskom
voči uväzneniu Laca Novomestského a tým bol vylúčený zo strany
a stratil aj pracovné miesto. Za trest
bol dosadený do pezinskej tehelne.
Neskôr bol i skladníkom a knihovníkom. Miloš Uhlárik zomrel 25. 10.
1971.
(red, zdroj: M. UHLÁRIK, ml.)
MODRANSKÉ ZVESTI
Park hrania
a oddychu
Výherkyňa fotosúťaže
Fotosúťaž, ktorú PHO vyhlásilo v lete, vyhrala Mgr. Janka Katinová.
Výhru jej na ihrisku odovzdal Alex
Múčka, Gregor Ondra a Klárka Brazdovičová za asistencie rodičov. Janka
s rodinou si výhru užila. Nezjedli síce
kopu zmrzliny, ale: „Výhru sme si odložili a vďaka nej sme oslávili manželove narodeniny kopou zákuskov
v cukrárni“, hovorí výherkyňa. Víťazná fotka vznikla v júli v Chorvátsku. „Detský kolotoč sa dcérke tak
páčil, že sme sa na ihrisku kolotočovali takmer celý deň. Preto som ho
dofotila, dúfala som, že sa bude páčiť
aj ostatným deťom.“ Ešte raz gratulujeme.
PHO na vianočných trhoch pred
KDĽŠ v Modre
Dobrovoľníci z PHO majú na rok
2012 veľké plány. Na prestrešenie
pieskoviska, piknikové stoly, komplexné riešenie zelene a oplotenia sú
potrebné finančné zdroje. Aktívne vyhľadávanie možností tretieho sektora
a žiadanie o granty nepostačuje. Plánujeme opäť osloviť mesto, podnikateľov Modry, ale aj drobných darcov.
Tí nám môžu vyjadriť svoju podporu príspevkom do kasičky počas Dňa
otvorených pivníc alebo v stánku počas Vianočných trhov pred kultúrnym
domom. Nemusíte piecť na Vianoce,
príďte si domáce koláče vziať ako
odmenu za dobrovoľný príspevok
k nám. Celá tržba, tak ako z vinobrania, bude určená pre PHO.
informačná tabuľa o PHO
Pre tých, ktorých dianie na ihrisku
zaujíma, sme približne v strede trasy
chodníka umiestnili informačnú tabuľu. Jej obsah budeme priebežne aktualizovať. V súčasnosti na nej nájdete
fotky, informácie k novembrovej brigáde, zoznam sponzorov a pravidlá
petangu, aby sme boli na jar aspoň
teoreticky pripravení. Ak máte chuť
tvoriť obsah infotabule s nami, napíšte nám na [email protected]
com.
(mf)
Park hrania a oddychu
Zazimovanie ihriska
V uplynulých mesiacoch sa konali dve brigády na ihrisku známom už ako Park hrania a oddychu. Aby sme mohli brigádovať,
bolo potrebné upraviť stredový chodník. Dňa 22. októbra sa na
ihrisku stretlo 38 dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií,
ktorí odpracovali cca 350 hodín, 12. novembra nás bolo 23, čo
znamenalo 138 hodín dobrovoľníckej práce.
Mali sme veľké ambície, plánovali
sme vymeniť reťaze a pneumatiky
na hojdačkách, vymeniť a namoriť
drevo na kolotoči, dorobiť plot, nainštalovať nové hracie prvky, osadiť stôl na stolný tenis a vybudovať petangové ihrisko. Čo všetko
sa podarilo a ako ďalej s projektom
PHO, sme sa opýtali autorov projektovej štúdie a veliteľov brigád
Daniela Bartoša a Ondreja Klučára.
Čo presne sa na brigádach urobilo?
Projekt PHO realizujeme postupne
v závislosti od finančných možností. Najdôležitejšou a najnákladnejšou prácou bola prerábka stredového chodníka, s ktorou nám veľmi
pomohlo Mesto Modra. Prerábka
bola časovo limitovaná grantom
Nadácie SLSP. Potom sme mohli
pokračovať svojpomocne: urobili
sme 25 gabiónových košov, čiastočný podklad pre stôl na stolný tenis, dosypali výkopy a urobili petangové ihrisko, ku ktorému nás
zaväzoval grant Nadácie Orange.
Namontovali sme dva hojdacie koníky, vymenili hojdačku, pripravili ihrisko na zimu. Pripravili sme
tabuľu s informáciami o projekte
a s pravidlami hry petang. Možno
sme nestihli všetko, čo sme plánovali, ale práce pokračujú v logickej
postupnosti tak, aby sme ihrisko zazimovali a na jar mohli pokračovať
ďalej.
Prečo sa urobil najprv chodník
a nie preliezky alebo plot?
Chodník tvorí základnú infraštruktúru priestoru, zabezpečuje prechod
aj prístup k novým zónam ihriska. Aby sme mohli s novými plochami a prvkami ihriska logicky
nadviazať, museli sme nanovo zadefinovať jeho polohu a výškové
osadenie. Dôležitá bola zmena trasy chodníka a doplnenie prekážkami vo forme gabiónových košov,
ktoré riešia našu prioritu - bezpečnosť. Po novom chodníku cyklisti
nemôžu ísť rýchlo a ohrozovať hrajúce sa deti.
Prečo chodník nie je rovný? Je
dlhší ako pôvodný?
Nový tvar chodníka vzišiel z potreby zvýšiť bezpečnosť užívateľov ihriska. Zalomenia vytvárajú
spomaľovacie zábrany, ktoré bránia kolíznym situáciám medzi deťmi a cyklistami. Pôvodný chodník
bol dlhý 75 metrov, súčasný má 80
metrov. Vizuálne pôsobí dlhší, najmä pre zalomenie a bezpečnostné
bariéry - gabióny. Tie budú slúžiť
aj ako lavičky, slúžiace na oddych.
Predĺženie chodníka pre chodcov
neznamená takmer žiadnu zmenu,
cyklisti si, dúfame, nájdu cestu mimo areálu ihriska.
Čo sú tie pletivové klietky s kameňmi?
Sú to už spomínané gabiónové koše, finančne nenáročné fyzické zábrany a zároveň podnožie pod nové
lavičky, ktoré sa dajú urobiť svojpomocne. V niekoľkých košoch
vysadíme aj rastliny, budú slúžiť
ako kvetináče. Všetky gabióny sme
prekontrolovali a upravili, aby sme
vylúčili možnosti poranenia na drôtoch. Radi by sme oslovili darcov,
na dokončenie gabiónov potrebujeme drevo a oceľovú pásovinu.
Ako bude vyzerať zeleň na ihrisku?
Ku všetkým zásadným riešeniam
prizývame odborníkov z Mestského úradu. Urobili sme inventarizáciu zelene a radíme sa, čo ďalej.
V prípade zásahov rešpektujeme
vegetačné obdobia. Väčšie zásahy musia schváliť príslušné úrady,
my hľadáme riešenia ako zachovať
a zveľadiť existujúcu zeleň.
Čo sa bude diať ďalej?
V súčasnosti sa sústreďujeme na
získanie ďalších finančných zdrojov a presné plánovanie prác. Keď
nám počasie a peniaze začiatkom
budúceho roka dovolia, osadíme
stôl na stolný tenis, plánujeme pergolu nad pieskoviskom a zopár piknikových stolov na príjemné posedenie. Budeme komplexne riešiť
zeleň na ihrisku, oplotenie a nové
hracie prvky. Veľa záleží na tom, či
nám mesto, podnikatelia a obyvatelia Modry zachovajú svoju priazeň.
Podporu nám môžete vyjadriť aj
na vianočných trhoch, kde budeme
mať stánok s koláčmi.
Prečo to všetko vlastne robíte
a bez nároku na odmenu?
Po dlhom čase prišlo v Modre obdobie zmien a my chceme byť jeho súčasťou. Už nebudeme rozprávať o tom, čo treba, ale treba konať.
Máme možnosť zlepšiť naše spoločné životné prostredie, prospieť
okoliu. Nech nám Modra rastie do
krásy, veď tu chceme žiť. Aj v našej
profesii je to tak, že pokiaľ ju chcete
robiť dobre, musíte sa upísať. Dá sa
to, ak vás práca baví a napĺňa. Ale
my dvaja nie sme jediní, čo stoja za
projektom. Je tu skvelý tím rodičov,
ktorí ihrisku venujú množstvo energie a času.
Ďalšie otázky Danielovi a Ondrejovi môžete klásť na ihrisko.modra@
gmail.com. Najzaujímavejšie otázky aj s odpoveďami zverejníme.
Aktuálne informácie o projekte sa
môžte dozvedieť na stránke: www.
facebook.com/projektorarchitekti a http://www.facebook.com/pages/Park-hrania-a-oddychu-Modra/247012522021788.
Miriam FUŇOVÁ
Pri betónovaní nových koníkov pomáhali aj najmladší.
Foto: PHO, 2x
6
MODRANSKÉ ZVESTI
Športovec Roman Meštianek z Meremy
Ďalším z klientov DSS a zariadenia podporovaného bývania MEREMA, ktorému sa sen stal skutočnosťou, je 36 ročný Roman
Meštianek. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v programe
OPORA 2011 zameranej na rozvoj individuálnych plánov klientov, rozvíjal svoju fyzickú silu, kondíciu a zdravý životný štýl vo
fitnesscentre Power Factory v Modre.
Roman je aktívny mladý muž, ktorý
je spokojný len vtedy, ak mu poskytneme dostatok príležitostí na prácu
a sebarealizáciu. Denne pomáha pri
záhradných prácach a vo voľnom
čase sa venuje športu. Trénuje ľahkú atletiku a pravidelne hrá petang.
Romanovou veľkou túžbou je mať
svalnaté telo, podobne ako kulturisti, ktorí sú mu vzorom. Sníval o pravidelnom cvičení vo fitnescentre
pod odborným vedením osobného
trénera. Jeho sen sa podarilo pre-
Správaj
sa normálne
V Bratislavskom kraji sa už po trinásty rok realizuje preventívny projekt s názvom „Správaj sa normálne“. Program je určený pre žiakov
5. ročníkov základných škôl. Príslušníci Policajného zboru na pravidelných stretnutiach poskytujú deťom
informácie o Policajnom zbore Slovenskej republiky.
Deti sa oboznamujú s úlohami PZ,
dozvedajú sa o rôznych formách
závislosti, predsudkoch a rasizme,
násilí, krádežiach a o dopravnej
problematike, ale najmä z hľadiska preventívnej funkcie poskytujú
konkrétne rady deťom ako sa nestať
obeťami trestného činu, ako zvládať
určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Do uvedeného
projektu sa v tomto školskom roku
2011/2012 zapojilo 55 základných
škôl Bratislavského kraja. V tomto
školskom roku ho absolvuje spolu
2.025 žiakov. V okresoch Pezinok,
Senec a Malacky tento projekt realizuje 12 policajtov na 16 základných
školách pre 547 piatakov. Do projektu sú tento rok zapojené aj obe modranské základné školy – ZŠ Vajanského a ZŠ Ľ. Štúra.
Zuzana MIŠOVIČOVÁ,
skupina prevencie PZ v Pezinku
to pravidelná aktivita má blahodarný vplyv i na jeho psychiku a rozvoj
osobnosti. Šport sa stal Romanovou
potrebou a súčasťou jeho spokojného života. Okrem priateľského vzťahu s obomi trénermi a pracovníkmi
posilňovne si Roman našiel okruh
nových známych a kamarátov, čím
realizovaný projekt prispel k uskutočňovaniu sociálnej inklúzie. Za
pozitívne považujeme Romanovo
odhodlanie pokračovať v aktívnom
meniť na skutočnosť cez podporený
projekt Nadáciou SPP. Päť mesiacov pravidelne 2x týždenne Roman
navštevoval fitnescentrum Power
Factory na Štúrovej ulici v Modre.
Mal vypracovaný individuálny tréningový plán a pod dohľadom trénerov Vladimíra Durgalu a Mária
Margoliena rozvíjal svoju muskulatúru, vytrvalosť, cieľavedomosť,
húževnatosť, získaval poznatky
o zdravom stravovaní, pitnom režime a správnom spôsobe života. Tá-
Romanovi Meštiankovi
sa splnil športový sen.
Jožko Adamička tancuje
v Street Dance Academy
Tanec rozvíja koordináciu myslenia a pohybu, posilňuje telo, poskytuje radosť zo života a v neposlednom rade ide o skvelú
spoločenskú aktivitu, vďaka ktorej je možné stretnúť veľa nových
ľudí a užiť si pri tom množstvo
zábavy. Jožko Adamička z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania
MEREMA mal sen – tancovať
v Street Dance Academy pod vedením známeho tanečníka a choreografa Laciho Strika. Jožovi sa
jeho sen splnil. Učí sa tancovať
v renomovanej tanečnej akadémii
cvičení a vo svojom napĺňaní životných túžob sa stal vzorom i pre
iných našich klientov. Ďakujeme
Nadácii SPP za jej filantropiu, za
možnosť otvoriť dvere zo snov do
reálneho sveta. Ďakujeme majiteľovi Fitnescentra pánovi Vladimírovi
Durgalovi za ústretovosť, trpezlivosť a altruizmus. Roman Meštianek si to veľmi váži.
D. ROHÁLOVÁ,
koordinátorka projektu
pod vedením skúsených učiteľov,
a to vďaka podpore Nadácie SPP.
Hip – hop je náročný na pohyb
a rýchlosť, zároveň je to špeciálny životný štýl, ku ktorému patrí
oblečenie, hudba a samozrejme
tanec. Projekt predložený v grantovom programe OPORA 2011
bol zameraný na rozvoj Jožovej
samostatnosti a sebarealizácie
a prebiehal v mesiacoch máj až
október 2011. Z Jožkovho pohľadu ide o veľký krok k osamostatneniu a zároveň nezvratný dôkaz
o tom, že sny sa plnia.
Lucia NAGYOVÁ
Známy tanečník Laci Strike (vľavo)
a Jozef Adamička z DSS Merema.
Riadková
inzercia
Dám do prenájmu garáž na Štefál nikovej ulici v Modre.
Tel.: 0914/111 683
Predám 3. Izbový byt na ulici SNP
l v Modre s vlastným kúrením. Cena:
95 000 €.
Tel.: 0908/719 757
Predám veľký 1-izbový byt
l v Modre,
Tel.: 0907/106 394.
Kúpim samostatný pozemok/dom
l so záhradou v Modre. 0903/935 145
Predáme pekný 3 izb.tehlový byt
l na Dukelskej ul. Tel.: 0908/739 558
Predám peknú jednopodlažnú
l zrubovú chatu s terasou a 2 balkónmi, s murovanou garážou a pivnicou
v peknom lesnom prostredí na hrebeni Karpát, Modra - Piesky nad Zochovou chatou. Chata má obývaciu izbu
s kozubom, 2 spálne , kuchyňu, kúpeľňu s WC. Cena dohodou.
[email protected]
Predĺžte si opálenie z dovolenky,
l doprajte zdravý a zrekreovaný vzhľad
a prepožičajte si zdravie na zimu
v našom SOLÁRIU „Miss Design“,
Štúrova 34, Modra (budova kláštora)
za najlepšiu cenu v meste 0,40€ za
minútu. Otvorené: Pondelok, Streda
16:00 – 20:00, Utorok, Štvrtok, Piatok 16:00-19:00 hod.
Predám pekný 3-izbový byt v cenl tre Modry. cena 66600.- €,
Tel. 0905/548 835
Foto: merema, 2x
Nadácia SPP opäť
pomohla naplniť sen
7
MODRANSKÉ ZVESTI
8
Reakcia na článok Aj takí sú ... II.
Byť dnes učiteľom si vyžaduje skutočne patričnú dávku odvahy, zodpovednosti, obetavosti
a hlavne lásky. S veľkou nechuťou sme my, rodičia detí MŠ na Kalinčiakovej ulici prečítali
článok „Aj takí sú ...II“. Veľmi nemilo nás to prekvapilo. Sme rozhorčení.
Áno aj takí sú..., takí, ktorí žiaľ, len kritizujú.
Naša otázka znie: kto sa poďakoval „NAŠIM
UČITEĽKÁM“ za realizáciu priebežnej pedagogickej praxe študentiek z Pedagogickej
školy, (ďalej len PaKA) ktoré sa pripravovali
práve na Kalinčiakovej ulici. Kto vidí tú prácu
učiteliek... Študentky z PaKA sa pripravujú na
svoje budúce povolanie na Kalinčiakovej ulici
už 40 rokov. A doposiaľ sa učiteľkám nedostalo ani jedno „Ďakujem“. „Naše učiteľky“ svoju
prácu robia s láskou. Ak by tu prácu nerobili
s láskou, tak by sme naše ratolesti do škôlky
nedali. Deti ich zbožňujú a my, rodičia, tiež.
Sme veľmi radi, že máme práve takéto učiteľky. A vieme, že ich každé ráno dávame do tých
najlepších zodpovedných učiteľských rúk.
Sú obetavé, vždy usmievavé a ochotné. Veľmi dobre vieme, že mnohokrát, keď sa našim
deťom nechcelo ísť do škôlky, pretože sú tam
„nové tety“ (študentky), boli to práve učiteľky,
ktoré sa ich zo všetkých síl zastávali a snažili sa to všetko urovnať a dať na pravú mieru.
Spýtala sa pani Mgr. Jurovčáková na dôvod,
prečo tohto roku pozastavili v škôlke realizá-
Áno, aj
také sme...
Reakcia
Reagujeme na článok z októbrových MZ: Aj takí sú 2... Chceme
objasniť príčinu problémov, ktoré boli v článku uvedené. Miesto
toho, aby sme spoluprácu riešili,
dočkali sme sa „ukončenia spolupráce“ zo strany PaKA, aj to
prostredníctvom MZ. Nikto z Pa-
ciu praxe študentiek? Prečo nemohli študentky
z pedagogickej prijať? My si totižto dosť dobre
nevieme predstaviť vykonávať učiteľské povolanie v tak sťažených podmienkach, v akých sa
nachádzajú teraz a popri tom sa naplno venovať ešte aj študentkám. V škôlke – na elokovanom pracovisku – na Kalinčiakovej ulici sa
už mesiac menia okná. Práca kompetentných
trvá a trvá a trvá. Deti sa zhromažďovali len
v jednej, teraz už v dvoch triedach. Boli spojení. A preto museli odmietnuť predbežnú prax
študentiek z PaKA. Z dôvodu nevyhovujúcich
podmienok. Pre študentky by to bolo veľmi
ťažké ako po profesionálnej, tak aj po psychickej stránke. Chceli ich ušetriť problémov
a práce v takto sťažených podmienkach. Myslíme si, že až takáto veľká ujma sa študentkám
nestala. Máme tu predsa ďalšie elokované pracoviská, kde sa môžu „budúce učiteľky“ pripravovať na svoje povolanie. A správa (v článku) o ukončení spolupráce Pedagogickej školy
a MŠ na Kalinčiakovej ulici nás tiež zarazila.
Pokiaľ vieme, tak priebežná prax bola len pozastavená. Škôlka na Kalinčiakovej ulici priví-
KA nás neoslovil s požiadavkou
o spoluprácu na konci školského roka, ako to bolo zvykom po
minulé roky, záujem prejavili až
v septembri, hoci nespokojnosť
s finančným ohodnotením za vedenia pedagogickej praxe sme
vyjadrili kolektívne už v auguste
na prvej celoškolskej pedagogickej rade na MŠ SNP. Pre informáciu, vedenie pedagogickej praxe
ohodnotili na brutto 1,7 € na hodinu rozboru týždenne. Výrok „pod
sto eur nejdeme“ bol zavádzajúci
tala mnohé návštevy zo zahraničia? Koľkokrát
už využila PaKA škôlku na prezentáciu svojej
práce (príprava budúcich študentiek)? Koľkokrát už nečakane prijala škôlka na Kalinčiakovej ulici návštevu práve zo zahraničia? (Nebolo
ich málo). Nikdy nepovedali nie. Stále vďačne
a s ochotou pomohli kolegom z PaKA a prijali
tie návštevy. Nebolo ich málo – Grécko, Belgicko, Maďarsko, Holandsko.... nebudeme tu
menovať všetky. Je zarážajúce, že takúto dlhoročnú spoluprácu, ktorá je založená na korektných vzťahoch, ako bolo napísané, dokáže niekto takto dehonestovať a ponížiť len preto, že
bol odmietnutý z už spomínaných dôvodov. Je
smutné, že práve keď nastala situácia, že učiteľky z Kalinčiakovej potrebujú pochopenie
a pomoc, sa im tí, ktorí doteraz prijímali ich
pomoc, ich obetavosť otočili chrbtom. A myslím, že je to len provokácia. A nás, rodičov, sa
to veľmi dotklo. Samozrejme že informácia, že
„pod 100 eur nejdem“ sa mi zdá tiež len provokáciou. Veď predsa učiteľka, ktorá sa naplno venuje deťom aj študentkám, nedostáva za
tú prípravu ani 2 eurá na deň. Tak nerobia to
s láskou? Práca učiteľa bez lásky nie je možná.
Nehnevajte sa, ale v škôlke na Kalinčiakovej
ulici sa učiteľky venujú deťom aj študentkám
z PaKA nepretržite. Skúste si niekto čo i len na
jeden deň vyskúšať prácu učiteľa.
Denisa ČOPOVÁ a rodičia detí z elokovaného pracoviska MŠ na Kalinčiakovej ulici
a pramenil z iného elokovaného
pracoviska. Dňa 12. 9. 2011 sa konalo stretnutie PaKA a MŠ, ale výsledky rokovania neboli uspokojivé. Preto sme sa všetky učiteľky
rozhodli odmietnuť prax na tento
školský rok. Žiaľ, neboli sme jednotné a takýmto spôsobom sa nikdy nedočkáme lepšieho finančného ohodnotenia, nehovoriac
o poďakovaní zo strany PaKA za
vyše 40 ročnú výbornú spoluprácu. Povolanie učiteľ nerobíme pre
peniaze, ale pre lásku k deťom.
Keby to bolo pre peniaze, už dávno toto povolanie nevykonávame.
Zrkadlom našej práce sú predovšetkým šťastné deti a spokojní
rodičia. A nakoniec... Požiadavka
z PaKA bola umiestniť štyri skupiny kandidátok na pedagogickú
prax a tejto požiadavke pani riaditeľka MŠ SNP vyhovela. Nie sme
prvé, ktoré prax odmietli. Tak kde
je problém?
Nataša SVOBODOVÁ,
za kolektív pedagogických pracovníkov EP MŠ Kalinčiakova
Ivan Tóth sa narodil 6. 11. 1926 v Malom Tŕní
do vinohradníckej rodiny. Po skončení základného a stredoškolského vzdelania vyštudoval Teologickú fakultu v Bratislave, kde v roku 1986
skončil aj doktorandské štúdium, získaním titulu
ThDr. Ako kaplán postupne pôsobil vo Zvolene,
Tisovci a Poprade. Funkciu zborového farára
vykonával v Mengusovciach v rokoch 19581971 a v Modre-Kráľovej v rokoch 1971-1996.
Okrem toho prednášal aj na Teologickej fakulte.
Pánov hlas počúva podnes a aj ako dôchodca
vypomáha duchovnou službou v cirkevných
zboroch v Senci, Veľkom Grobe, Čataji a Modre.
Jeho posledná kniha kázní „Boh zavolal
na človeka a riekol: Kde si?“ bola uvedená
práve počas tohto slávnostného podujatia. Po
skončení pásma hudby a slova zablahoželal
v mene cirkevného zboru pri jeho životnom
jubileu bratovi farárovi aj modranský ev. av.
farár Mgr. Marián Čop. S prianím, aby Pán Boh
naďalej požehnával Ivana Tótha a jeho rodinu,
sa prítomní presunuli do zborovej miestnosti
na fare, kde pokračovali osobné gratulácie.
Rodina Tóthová aj touto cestou ďakuje všetkým,
ktorí akýmkoľvek dielom prispeli k zdarnému
priebehu podujatia.
(mg, red)
I. Tóth prijal gratuláciu od ev.
farára M. Čopa. Foto: ECAV
Foto: jk
Jubileum ev. farára Ivana Tótha
MODRANSKÉ ZVESTI
9
PODNIKATELIA – V ČSOB
UŠETRÍTE ČAS AJ PENIAZE!
Medzi podnikateľmi a bankami je veľmi úzky
vzťah. Práve produkty nančných domov
vo výraznej miere pomáhajú podnikateľom
pri realizácii ich zámerov či už v počiatočnej
fáze, alebo aj po niekoľkých rokoch pôsobenia
na trhu. Aké úverové nástroje ponúka klientom vaša banka?
ČSOB ponúka pre podnikateľov širokú škálu úverových produktov, ktoré môžu využiť pri riešení
nancovania investícií väčšieho rozsahu alebo
prevádzkových nákladov. Investičným úverom je
možné nancovať konkrétny účel investície alebo nančné prostriedky využiť bez dokladovania
účelu. Prevádzkové úvery sú určené na krátkodobé preklenutie nedostatku nančných prostriedkov, umožňujú ísť do „mínusu“ na účte práve
vtedy, keď to podnikateľ potrebuje. Pre podnikateľov, ktorí patria k tzv. slobodným povolaniam,
ponúkame veľmi výhodné Express úvery bez
dokladovania príjmu a predkladania nančných
výkazov.
PR CLANOK STAVEBNE SPORENIE 2011 187x260 MODRA.indd 1
Čoraz dôležitejší je aj čas, ktorý je potrebný
na vybavenie úveru. V mnohých prípadoch potrebujú podnikatelia peniaze takmer okamžite.
Ako dlho trvá schválenie úveru vo vašej banke?
Podnikatelia a ich potreby sú špecické, čas pri
ich činnosti zohráva veľmi dôležitú úlohu. Sú situácie, keď je vzácna každá hodina. Keďže ich
potreby dôverne poznáme, rozhodli sme sa zrýchliť proces schvaľovania úverov. Živnostníkom a
malým podnikateľom s obratom do 1 milióna €
schvaľujeme úvery v súčasnosti už do 48 hodín.
To znamená, že už do dvoch dní budú informovaní, či im bol úver schválený, alebo nie.
Podnikatelia v súčasnosti hľadajú možnosti,
ako si znížiť náklady a ušetriť. Môžu ušetriť
aj pri rozhodovaní sa o úvere?
Okrem toho, že sa snažíme podnikateľom ušetriť čas,
ponúkame im aj možnosť ušetriť na poplatkoch. Do
30. novembra 2011 sme znížili poplatok za poskytnutie úveru o 50 % – napr. pri úvere vo výške
60-tisíc € tak ušetria až 300 €.
Peniaze z povoleného prečerpania možno využívať prostredníctvom bežného účtu, kreditná
karta slúži najmä ako nančná rezerva. S ich
využívaním sa však spájajú rôzne poplatky.
Ponúkate pri nich nejaké zvýhodnenia?
Áno, pre viacerých podnikateľov predstavuje kreditná karta tzv. rýchle peniaze, po ktorých môžu
siahnuť v prípade potreby. Podnikatelia si ich obľúbili a často ich využívajú. Ak si klient v tomto období zoberie niektorý z podnikateľských úverov
z našej ponuky vo výške min. 10-tisíc €, automaticky mu poskytneme kreditnú kartu s limitom až
do výšky 3-tisíc € bez ročného poplatku.
Viac informácií o podnikateľských úveroch, ako aj ostatných produktoch ČSOB
Vám radi poskytneme v pobočke ČSOB
na Dukelskej ulici 1 v Modre.
16.11.2011 14:43
PR Článok
Modra je mestom
známym
nielen
svojimi
kvalitnými výrobkami
z keramiky, vinárskymi tradíciami,
ale aj množstvom
sústredených
podnikateľských
aktivít. Priaznivé
podmienky v malebnom mestečku
pod úpätím Malých Karpát nachádzajú najmä
malí a strední
podnikatelia.
Pri správnom naštartovaní biznisu im výrazne pomáhajú rôzne bankové produkty, medzi ktoré patrí aj podnikateľský úver. O tom,
aké majú možnosti a s čím môžu pri vybavovaní týchto úverov počítať, sme sa rozprávali
s Janou Juranovou, riaditeľkou pobočky
ČSOB na Dukelskej ulici 1 v Modre.
MODRANSKÉ ZVESTI
10
Narodil sa 23. novembra 1921
v Bratislave a detstvo prežil
v prostredí malebného vinohradníckeho mestečka Modra.
Tu navštevoval aj ľudovú školu
a sám spomína: „Ja som kreslil, odkedy sa pamätám. Kriedu
som dostal od našich – aby som
nepočmáral steny, ozdoboval
som svojimi kresbami modranskú dlažbu“. Ťažisko jeho tvorby vychádzalo a reagovalo na
stále nové a aktuálne podnety
milovaného vínorodého kraja.
Počas dvoch desaťročí vytvoril
rozsiahly cyklus kresieb, akvarelov či grafických listov, inšpirovaný vinohradmi a životom
Modry.
(meno autora nájdete v tajničke).
(red)
Autor:
Juraj
Mitošinka
skratka
značka
okultného
pre hektár
krvácania
chmatli
koncertná
tekvicovitá
sieň
rastlina
(zried.)
MPZ
Ekvádora
kovaním
zhotovila
pohybuje
sa
jednotka
mletia
mier,
po česky
citoslovce
veselosti
Pomôcky:
Aser, Ene,
aplomb,
ódeion, síl
soľ
kyseliny
močovej
3. časť
tajničky
druh
kyslastej
čerešne
bývalý
rumunský
futbalista
ozdobná
obruba
obrazu
liehovina
juhoafrická
rozhlasová
stanica
malá
misa
upravuje
pôdu
veľmi
krátko
utekám
sadlo, tuk
(farm.)
starorím.
úradník
tlačí,
pritláča
2. časť
tajničky
skr. štátu
Maine
ruské
muž.meno
vytýčený
smer
dlabaním
vyhĺb
človek
postihnutý
idiotizmom
plstená
látka
brána
(zastar.)
nefúkala
pobehoval
očami
(zastar.)
značka
selénu
okraj
ústneho
otvoru
typ mysu
dutina
v tkanive
Rudolf
(dom.)
skratka
kapitána
ponáraj
priesečník
dvoch
priamok
dovnútra
skratka
limity
izraelský
kmeň
Pomôcky:
ness, Me,
kvestor,
porta,RSA
Pomôcky:
amarela,
ježatec
mesh
Júlia
(dom.)
1. časť
tajničky
EČV
Šale
4. časť
tajničky
zn. pre
megapond
pražia
vyrobená
z kosti
istota,
sebavedomie
(kniž.)
saním
odčerpám
Modranské veršobranie
Uvedenie knihy Horúce leto 68
Myšlienka modranskej poetky Ľubomíry Mihálikovej nadväzujúca
na tradíciu Festivalu duchovnej poézie dostala svoj priestor v piatok 21. októbra 2011. Úvodný ročník nového podujatia plný veršov,
čítania a pútavého rozprávania zaznamenal úspech. Modranské
veršobranie v tomto roku bolo i symbolom zbližovania národov –
Slovákov a Kanaďanov. Veď už len jesenné listy viničový a javorový,
vyzdobené veršami, majú veľa spoločného.
Na pozvanie autorky scenára Ľ. Mihálikovej zavítal do Modry osobne
autor knihy Horúce leto 68 – Viliam Klimáček, ktorý prezentoval
svoju knihu čítaním úryvkov a rozhovormi s protagonistami príbehu,
ktorých stvárnili Dušan a Valika
Tóthovci, pôvodom z Modry. Obaja prijali pozvanie a osobne sa zúčastnili literárneho večera. Román
Horúce leto 68 je písaný podľa skutočných udalostí, bez vymyslených
príhod. Manželia Tóthovci stvárňujú románové postavy Eriku a Jozefa. V lete 1968 emigrovali do Kanady a od toho času plynul ich príbeh,
ktorý vďačne vyrozprávali autorovi knihy V. Klimáčkovi - spisovateľovi, režisérovi a zakladateľovi
divadla GunaGU. Úvod knihy napovedá mnoho: „Leto 68. Čo spája
rímske
číslo 1999
židovské dievča, bývalého komunistu a evanjelického farára? Horúca letná noc z 20. na 21. augusta 1968, keď do Československa
vtrhnú tanky piatich armád. Začína
sa kolotoč tragických aj bizarných
situácií, v ktorých sa naši hrdinovia aj so svojimi rodinami z noci
do rána rozhodujú, kam odísť...“.
V závere podujatia sa mohli návštevníci priamo pri vstupe do sály
zapojiť do Modranského veršobrania, zberu úryvkov básní napísaných na jesenných listoch, ktoré
pripravila Ľubomíra Miháliková.
Na pestrofarebných listoch boli uvedené úryvky veršov z tvorby
autorov: Ľ. Štúra, K. Štúra, Š. Krčméryho, E. B. Lukáča, M. Rázusa,
J. Smreka, L. Novomestského, J.
Stacha, J. Mihalkoviča, V. Šikulu,
V. Šikulovej, L. Vadkerti-Gavorníkovej, E. Walterovej a Ľ. Mihálikovej. Reprodukovaná príznačná
hudba z obdobia roku 1968 dotvárala príjemný večer, ktorý z hľadiska podpory kultúry všetkých dru-
hov v Modre, vyzdvihla i osobne
prítomná primátorka mesta Hana
Hlubocká. Rozhovory s manželmi
Tóthovými pokračovali aj na spoločenskom stretnutí po ukončení
(red)
hlavného programu.
Hostia Modranského veršobrania Valika a Dušan Tóthovi z Kanady (zľava).
Úspech v informatickej
súťaži iBobor
I Bobor je medzinárodná informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je
vzbudiť u žiakov záujem o informatické a komunikačné technológie a povzbudiť ich pri kreatívnom a intenzívnom využívaní týchto technológií
pri učení. Súťaž je rozdelená do niekoľkých kategorií. V jednej z nich,
kategórii Bobrík, veľký úspech dosiahol aj žiak našej školy Samuel Peter
Kovár zo IV.B triedy. Zo 7730 súťažiacich iba 38 žiakov získalo plný počet bodov a jedným z nich bol aj Samko. Srdečne mu blahoželáme. (set)
Foto: jk
Krížovka –
november
2011
MODRANSKÉ ZVESTI
Spoločenská
kronika
Narodili sa
Grigerová Karolína
Klimko Juraj
Kobzová Viktória
Macháčková Eliška
Macháčková Simona
Mesároš Patrik
Polčic Michal
Turkovič Ivan
24. 10.
20. 10.
8. 10.
14. 10.
14. 10.
12. 10.
29. 10.
12. 10.
Čvirková Gabriela, 82r.
Bojkovský Pavel, 79r.
Ing. Ciblík Čestmír, 62r.
Wittek Miroslav, 67r.
Puškášová Mária, 96r.
Kišoň Karol, 86r.
8. 10.
10. 10.
19. 10.
19. 10.
23. 10.
27. 10.
Opustili nás
Jubilanti
90-ročný
Hlavinka Ján
85-roční
Falatová Štefánia
Hubeková Mária
16. 11.
15. 11
12. 11.
Kernová Emília
3. 11.
Palková Alžbeta
20. 11.
Škárová Margita
7. 11.
Špániková Františka
25. 11.
Dr. Th. Tóth Ivan
6. 11.
Voda Stanislav Gustav
15. 11.
80-roční
Paulíková Pavla
24. 11.
Pešková Oľga
8. 11.
Piršelová Mária
14. 11.
Valachová Elena
2. 11.
70-roční
Adamov Ján
21. 11.
Fraňová Irena
1. 11.
Krošlák Samuel
19. 11
Ing. Laučík Ivan
1. 11.
Šefčovič Ladislav
9. 11.
Eva HORVÁTHOVÁ, ev. obyv.
Zosobášili sa
Ján Bojkovský
a Ľudmila Matovičová
11. 11.
Peter Herák
a Jana Žeraviková
11. 11.
MUDr. Stanislav Kompas
a Viera Nosková
12. 11.
Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
Hudobník Mirko Kern
Posledný zápis
nôt som nedokončil. Spieval
som si potom potichučky stratené
piesne a zaspal
som.
Prečo? Prečo žiadne ospravedlnenie, od toho, kto nám zabil pri
dopravnej nehode syna? Nikdy
by sme neverili, aké sú myšlien-
ky ťažké. Ani čo by sme v hrudi
nosili balvan. Ten ťaží a ťaží. Ach,
bože, kiežby tak bolo možné vidieť na chvíľu v mori hodín duše, čo ľúbili sme, nežne by riekli,
kde sú a ako sa im vodí. Dňa 27.
októbra to bolo 10. rokov čo nás
opustil náš milovaný syn Miroslav Kern z Modry. Kto ste ho
poznali venujte mu prosím tichú
spomienku. Rodičia s rodinou.
Spomíname
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád nemôže zabudnúť. 29.10.2011 uplynulo 10 rokov, čo
nás navždy opustila naša drahá mama a babka Margareta Naďová rod. Kraitzová.
S láskou spomínajú dcéra, vnučky a ostatná rodina.
Spomíname
Dňa 6. novembra uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel a otec Ľubomír Ivica. S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami
a ostatná rodina.
Chirurgická ambulancia – MUDr. V. Tomko, priestory modranskej nemocnice.
Tel.: 033/6902 729, 0903/810 075.
11
Poďakovanie
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí sa prišli na poslednej ceste rozlúčiť
s našim drahým otcom, dedkom a pradedkom
Karolom Kišoňom. Ďakujeme za prejavenie sústrasti
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Spomíname
„Všetko, čo človek spravil pre seba, zahynie s ním.
To, čo urobil pre druhých, bude žiť naveky“. Dňa 17.
11. 2011 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš manžel, otec, syn, brat, zať, švagor Ing. Pavol
Nádaský. S láskou spomíname!
Spomienka
So slzou v oku a láskou v srdci sme si dňa 16. 11.
2011 pripomenuli 20. Výročie smrti nášho manžela,
otca, dedka , pradedka a ešte aj ker. Maliara, rybára
a hudobníka Janka Krištofíka. Kto ste ho aspoň
trošku poznali venujte mu prosím spomienku na
zašlé časy. S úctou a láskou ďakuje manželka Oľga, dcéry Viera, Jana,
Eva s rodinami, syn Peter a všetky vnúčatá a pravnúčatá.
Poďakovanie
Celej opatrovateľskej službe na Zochovej ulici v Modre, ktorá sa
veľmi dobre postarala o našu chorú mamičku Máriu Puškášovú,
veľmi ďakujeme. Dcéra Lýdia Mruškovičová s rodinou.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným a priateľom, ktorí prišli odprevadiť
na poslednej ceste nášho brata, otca, dedka, švagra , strýka Viliama
Reginu, ktorý nás navždy opustil 9. 11. 2011 vo veku 60 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti.
Spomienka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na
ktoré tisíckrát denne spomíname. Márne Ťa naše
oči všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Čas
plynie, slzy vánok suší, no bolesť v našich srdciach
neutíši. Dňa 4. novembra 2011 uplynul najsmutnejší
rok v našom živote, keď nás vo veku 59 rokov navždy opustil náš
milovaný manžel, ocino, dedko a syn Ladislav Kubiš. S láskou
a úctou spomína manželka, dcéry Katarína a Zuzana s rodinou, syn
Juraj, vnúčik Adamko, mama a ostatná smútiaca rodina. Ten, kto ho
poznal, spomenie si, ten, kto ho mal rád, nezabudne...
Spomienka
Dňa 9. 11. 2011 sme si pripomenuli 11. výročie úmrtia nášho otca
a dedka Viliama Reginu. Dňa 4. 12. 2011 uplynie 1 rok od náhleho
odchodu našej drahej mamy a babky Anny Reginovej. S láskou spomína smútiaca rodina.
MODRANSKÉ ZVESTI
Môj brat
Ľubomír
Kellenberger
Ľubomír Kellenberger bol mojím
bratom. V tomto roku by sa bol
dožil 90 rokov. Na oživenie by
som chcela povedať niečo o nášho detstva. Jeho dlhé krstné meno v rodine bolo skrátené na Mirko. Ako súrodenci sme si spolu
prezerali rozprávkové obrázkové
knižky. Asi ho to inšpirovalo, lebo veľmi skoro sa začal venovať
kresleniu.
Rád stával pred bránou, po ceste
idúce kone pútali jeho pozornosť.
Najprv kreslil na papier a keď ho
nenašiel, využil kriedu a kreslil na
čistú, vydrhnutú, už suchú dlážku v kuchyni, kde bol sám. Keď
mu bolo vysvetlené, že to predsa
nemôže, vzal si kriedu, vyšiel na
ulicu a kreslil na chodníku vyloženom kockami obľúbených koníkov. Raz sa stalo, že po ulici
kráčal profesor z Pedagogického
ústavu. Zastal pri ňom a pozoroval
jeho kreslenie. Mamička zbadala,
že Mirko nie je doma a vyšla von.
Zbadala ho kresliť už pred susedovým domom. Vtedy sa na ňu obrátil profesor s otázkou, či pozná
toho chlapčeka. Chcel by ho vraj
vypýtať od rodičov, či by dovolili,
aby kandidátom školy mohol ukázať – čo je talent. Mamička odpovedala, že je to jej syn a nemá ešte ani štyri roky. Pánu profesorovi
teda dovolila, aby si ho odviedol
do školy, keď však uistil, že ho
po kandidátovi privedie domov.
Mirko bol smelý, vedený za ruku
vošiel do triedy pána profesora Čeněka. Tak povedal, ako sa volá, ale
na otázku, či nakreslí koňa na tabuľu, stiahnutú čo najnižšie, opýtal sa akého má nakresliť. Doplnil,
že kreslí koňa v stoji, v cvale, v ťahu a v skoku. Pravdaže, povedali,
aby nakreslil všetky možnosti. Pán
profesor ho pochválil a ponúkol
mu odmenu. Z peňaženky si mal
Mirko vybrať hociktorú mincu.
Vybral si namiesto platnej mince,
cudziu exotickú mincu s dierkou
uprostred. Na to mu pán profesor
povedal: „Ešte aj tu preukázal svoj
vkus“. Kandidát priviedol Mirka
domov a on nám všetko podrobne
porozprával...
Vilma
ŽÁKOVÁKELLENBERGEROVÁ
O generácii, ktorá
prežila útrapy vojny
Spomínam si na september 1938, keď som ako 10 - ročná opustila
rodičovský dom, aby som pokračovala v učení na meštianskej škole v Lučenci. Už som dobre chápala následky udalostí v Mníchove
a potom... Odstúpenie južného Slovenska horthyovskému Maďarsku. Hromadné sťahovanie obyvateľstva z Levíc, Šurian, Rimavskej
Soboty, Košíc i z Lučenca, kde 10. 11. 1938 vkročili Horthyho vojská
a tam ich búrlivo, s košútovkými kokardami, vítalo maďarské obyvateľstvo. Slováci, medzi nimi aj ja, plakali.
Čoskoro som sa ocitla v evanjelickom dievčenskom internátov Modre, vzdialenej 200 km od môjho
rodiska. Tu som bývala a zároveň
chodila do evanjelickej meštianskej
školy vo veľmi peknom prostredí.
Po vzniku tzv. slovenského štátu
sme aj my, mladí, pociťovali rozpínavosť fašistickej čižmy. Netušili
sme, že medzi nami žije aj niekoľko židovských dievčat, ktoré tam
s nasadením vlastného života ukrývali farár Dérer a správca A. Tichý.
Neistota a strach z budúcnosti rástli
každým dňom, a v strachu ho prežívali aj naši rodičia. Domov sme prichádzali len dvakrát počas školského roka. Bola som ôsmačka, leto sa
konečne ukázalo v celej svojej kráse
a radosť z blížiacich sa prázdnin nemala hraníc. A zrazu sme sa dozvedeli hroznú vec, fašistické Nemecko 22. júna 1941 zákerne napadlo
Sovietsky zväz. Hrôza, strach, zlo-
vestné hučanie bombardérov, a my
v tom vzdialenom svete bez rodičov. Predčasne ukončili školský rok,
aby sme sa vlakom mohli dostať do
svojich domovov. A čo potom nasledovalo? Zatemňovanie okien, poplachy, úteky do úkrytov, nočné presuny vlakov, ktoré odvážali na front
„živý i mŕtvy“ inventár. Ale zvykli
sme si na vojnové pomery, na lístkový systém i na to, že sme nosili dreváky a šaty na chrbte nás škriabali,
lebo z látky trčala buničina. Skončila som dievčenskú evanjelickú meštiansku školu v Modre a tam som aj
pokračovala na Učiteľskej akadémii. V 2. ročníku, pri mojej odpovedi na hodine psychológie, sa ozvala
siréna. Riaditeľ školy vyhlásil poplach. Bombardéry hrozivo hučali, plné napätia, strachu, hrôzy sme
utekali do krytu v školskej záhrade.
Čoskoro sme sa dozvedeli, že v ten
deň bola v Bratislave zbombardova-
ná „Dinamitka“ a ďalšie strategicky
dôležité objekty. Aj vtedy sme prvými vlakmi utekali do našich domovov. Leto 1944 sa nieslo v znamení
príprav na to najhoršie. Slovenský
národ povstal, aby celému svetu dokázal, že s fašizmom nikdy nesúhlasil, ani s tým, aby jeho synovia bojovali za záujmy cudzieho štátu. 29.
august 1944 sa zlatými písmenami
zapísal do novodobých dejín nášho
národa. Prežili sme front, útrapy vojny, deportácie Židov a Cigánov do
KT, zomieranie nevinných. Po hroznom utrpení konečne svitol Deň víťazstva. Ľudia vychádzali z krytov,
objímali sa, plakali od radosti. Sľubovali si, že 9. máj bude ten najkrajší
a najvýznamnejší sviatok. Ale, či naozaj ten sľub dodržali..? Mladí ľudia
sa vracali z frontov, hôr, koncentračných táborov, v mnohých rodinách
miesto pri stole zostalo prázdne
a žiaľ pozostalých. Do Modry som
sa nevrátila. Z krásnej budovy zostali po bombardovaní holé múry. Štúdium som dokončila na Učiteľskej
akadémii v oslobodenom Lučenci.
Nie nadarmo nás V. Mináč vo svojej trilógii nazval „Generácia“. Detstvo sme prežili v kapitalizme, vybudovali sme socializmus, a čo sme
vybudovali pohltil reálny kapitalizmus. V tejto tvrdej realite po roku
1989 končíme svoje životy. Žijeme
či prežívame? Nuž, taká my sme generácia.
Mária MARKEOVÁ
Modranský sirotinec 1905 - 1951
Jedinečná výstava v nemeckom ev. kostole
V nedeľu 30. októbra bola otvorená výstava opisujúca vznik a činnosť modranského sirotinca v rokoch 1905
– 1951. Výstava bola sprístupnená pre návštevníkov z okolia už počas vinobrania v priestoroch nemeckého
evanjelického kostola v Modre na Dolnej ulici. Obsahuje obrazový aj textový materiál, ktorý zachytáva život chovancov sirotinca od jeho skromných začiatkov až po násilné ukončenie jeho činnosti vtedajšou vládou.
Sirotinec v Modre otvorili 10. 12. 1905, v 2. adventnú nedeľu v dome vdovy Márie Hýllovej na Dolnej
ulici v Modre, ktorá prijala do svojho domu 5 sirôt.
Na otvorení výstavy zaznela kázeň tunajšieho ev. farára Mariána Čopa na text Mt 25, 31 - 40, ktorý pripomenul význam sirotinca ako svedka viery v dobe
jeho existencie a dnes. V rámci príhovorov hostí sa
prihovoril pri otvorení výstavy aj riaditeľ evanjelickej diakonie Ing. Ján Huba.
Technicky a obsahovo pripravili výstavu Ing. Jaroslav
Lajda a Miroslav Šimko, ktorý je aj kurátorom výstavy.
Pozrieť si ju môžu záujemcovia po ohlásení sa na evanjelickom farskom úrade v Modre. Ide o stálu výstavu
umiestnenú na chóre nemeckého ev. kostola, ktorá bude
v budúcnosti priebežne dopĺňaná ďalšími dokumentmi
z histórie tohto známeho zariadenia. (mč, red)
foto: ecav
12
MODRANSKÉ ZVESTI
13
Stretnutia
Grafik a ilustrátor Peter Cpin
Od skromnejších knižných titulov,
kde hrdinovia boli skôr veci než postavičky, získaval stále vďačnejšie
ilustrátorské príležitosti. V moderných rozprávkach sa uplatnil jeho
zmysel pre zaujímavý veľavravný
detail, zmysel pre vtipný nápad,
v ktorom mal možnosť uplatniť svoj
vlastný, hravý, neobvyklý pohľad na
svet okolo seba (Brumlíčkove rozprávky, Kto odhodil pampúšik, Čítajte s nami). Jeho ilustrácie, výrazne
obohatili knihy pre deti (Rozprávky
s podkovičkami, Šašo v ústach, Ako
Jožko Pletko poplietol si všetko).
Vyvrcholením tvorivej invencie Petra Cpina sú ilustrácie ku knižkám J.
C. Hronského: Tri múdre prasiatka,
a Budkáčik a Dubkáčik, kde bol ocenený jeho pôvodný prístup k literárnym príbehom. Autorov výnimočný
kresliarsky prejav sa uplatnil nielen
v klasických literárnych prácach, ale
aj v knižných dielach z oblasti modernej literárnej tvorby - Osmijankove rozprávky, Rozprávky uja Klobásu, Nezblázni sa mamička, Veselý
album zvierat, Drevený tato a mnohé ďalšie. Peter Cpin úspešne zrealizoval svoj vnútorný sen – slúžiť
dobrej knihe, keď svojou pôvodnou
tvorbou rozšíril hranice ilustrácie k
estetickému osvojeniu si literárneho
výtvoru. Za tento umelecký program
– „výtvarne invenčnú a adresnú ilustračnú tvorbu pre deti“ - mu udelili
Cenu Ľudovíta Fullu 2000, a bol zapísaný na čestnú listinu IBBY – Medzinárodná únia pre detskú knihu.
Viackrát získal ocenenie vydavateľstva Mladé letá za najkrajšiu knihu
roka: Čo je prečo tak, Cibuľkove
dobrodružstvá, Zlatá priadka, Medardove rozprávky.
Foto: archív PC
Ponáranie sa do čarovného sveta rozprávkových príbehov, pohladenie detskej dušičky i pútavé doplnenie napísaného textu výtvarnou
formou. To je Peter Cpin, grafik, ilustrátor. Narodil sa 8. novembra
1947. Po štúdiu na Pedagogickej fakulte UK v Trnave pracoval vo
viacerých vydavateľstvách (Mladé letá, Egmont Neografia), kde sa
popri redaktorskej činnosti venoval knižnej ilustrácii a prácu reklamného grafika si vyskúšal v agentúre Roko.
Samotný autor hovorí o ilustrácii nasledovne: „Ilustračnú tvorbu možno
prirovnať k človeku v člne, na ktorom pláva z jedného brehu na druhý.
Kdesi uprostred sa mu zdá, že hoci
stále vesluje, okolo je len voda a breh
nikde. Toto obdobie uprostred vody
býva najhoršie. Vtedy je dôležité
zistiť kde je sever a nabrať správny
kurz. Keď vidno druhý breh, to veslovanie hneď ide ľahšie. Pre ilustráciu je podstatná myšlienka, ostatné
je remeslo a hranie sa s nápadom“.
Ilustroval i viaceré odborno-populárne knihy profesora F. Malíka s vinárskou tematikou. V súčasnosti sa
venuje aj graficko-propagačnej činnosti, v ktorej pre MOS v Modre navrhuje plagáty, kalendáre, prospek-
Vianočná
putovačka
Aktivity detí ŠKD Slniečko
Detský folklórny súbor Magdalénka a bábkové divadielko Šikulko vás všetkých srdečne pozývajú na predvianočnú rozprávkovú
cestu za malým Ježiškom. Do
Betlehema je cesta ďaleká a niekedy aj plná rôznych nástrah. Ale
dvaja bačovia - Kubo a Jano s tetkou Ančou všetky prekážky zdolajú a s pomocou Anjela sa dostanú tam, kam treba. Bábková
rozprávka v podaní divadielka
Šikulko (Agátka a Dorotka Petrakovičové), popretkávaná tanečnými, speváckymi a hudobnými
číslami detí z DFS Magdalénka.
Príďte si s nami užiť adventnú
Striebornú nedeľu a pripomenúť
si rozprávkové čaro Vianoc, ktoré
patrí všetkým – malým i veľkým.
Tešíme sa na vás v nedeľu 11. decembra o 16.30 v kultúrnom dome.
Veronika HAJDUČÍKOVÁ
Tohtoročná jeseň bola bohatá nielen na čarokrásne sfarbenú prírodu, ale aj na akcie, ktoré pripravili vychovávateľky pre deti v ŠKD
Slniečko pri ZŠ Ľ. Štúra. Každoročne sú slávnostnou imatrikuláciou
do radov ŠKD Slniečko prijímaní noví prváci. Veselé úlohy a súťaže,
ktoré pre nich pripravili štvrtáci, hravo zvládli a spoločne si vytvorili logo ŠKD - papierové slniečko, ktoré si vystavili v triede, aby im
pripomínalo, že sa z nich stali noví kamaráti. Na pamiatku si, okrem
sladkej odmeny, odniesli aj pamätný list na ich veľký deň.
Aj keď prváci chodia do školy len
pár týždňov, nacvičili si spolu s tretiakmi pásmo básničiek
a pesničiek, ktoré venovali pri príležitosti Mesiaca úcty k starším babičkám a deduškom v MsCSS na
Súkenníckej a Zochovej ulici. Tí
najmenší sa snažili potešiť tých najstarších a spríjemniť im jeseň ich
života. Odmenou deťom bol okrem
teplého čajíka a sladkosti určite potlesk a pozvanie starkých, aby prišli
potešiť ich srdiečka aj na Vianoce.
Púšťanie pestrofarebných šarkanov
- detská šarkaniáda, je neodmysliteľnou súčasťou jesenných radovánok
i u nás. V jedno októbrové
popoludnie sa na lúke pri
našej škole zabávali deti s rodičmi, merali si svoje sily pri pilotovaní šarkanov a lietajúcich drakov.
Šarkany, či už kúpené, alebo doma
vyrobené, sa vznášali povetrím ako
vtáci. Šarkaniáda sa vydarila, deti
neúnavne behali s vetrom opreteky,
hoci vetrík – nezbedník naháňal jesenné listy asi v susednom chotári.
Po vyhlásení výsledkov a odmeňovaní víťazov, každý z 52 šarkanov
dostal sladkosť za snahu lietať, čakalo všetkých občerstvenie a veselé
súťaže.
ty k Malokarpatskej vínnej ceste.
Vytvára zaujímavé etikety na vína
modranských vinárov. Môžeme sa
tešiť na jeho maľované pohľadnice s vinárskou tematikou, ktoré sa
onedlho objavia v Mestskom osvetovom stredisku Modra. Peter Cpin
je výraznou ilustrátorskou osobnosťou nielen u nás, ale i v zahraničí.
Svojou tvorbou pomáha udržať pri
živote fenomén detskej knihy, ako
dôležitej formy kontaktu so svetom.
Uľahčuje tak prechod medzi detským snom k realite sveta dospelých
. Prijímaním drobného umeleckého
diela – ilustrácie, navodzuje smer k
osvojeniu si ďalších umeleckých foriem u mladých ľudí.
Tamara ŽIŠKOVÁ
Pred jesennými prázdninami prišli
deti s rodičmi do vyzdobenej školskej jedálne, aby svoje tekvičky, dyne a oranžové obryne, premenili na
veselých i strašidelných svetlonosov.
Vydlabávali, vyrezávali a aranžovali celé rodiny, niektorí mali aj viac
svetlonosov, mnohí si ich priniesli
už z domu vytvorené. Ich počet bol
presne 57. Veru, bolo ťažké vybrať
tých naj..., ale deti si samé tajným
hlasovaním zvolili víťazov. Nebolo podstatné, či vyhrala tekvica
Sova, alebo Jarná víla, či zvíťazil svetlonos Mater či Greenmann,
všetky
tekvičky
a svetlonosy boli priam umelecké
diela, z ktorých sa na chodbách školy urobila nádherná jesenná výzdoba. Medzi tekvičkami pobehovali
strigy, príšerky a strašidlá, ktoré sa
s ostatnými deťmi zabávali a tancovali. Zo stretnutia svetlonosov si deti
domov určite odnášali samé veselé
zážitky.
(red, škd)
MODRANSKÉ ZVESTI
14
Neuveriteľne letia dni, týždne
a mesiace na krídlach času a rok
si s rokom ruku podáva, ani sa nenazdáme. Napodiv, tvrdia to nielen starí ľudia, ale aj mladí. Hodiny času akoby tikali rýchlejšie.
Iba magická doba Vianoc dokáže
ten zázrak spomalenia času v nás.
Aspoň na pár sviatočných dní,
keď ustane zhon nákupov a chystania – akoby Turci mali obliehať Modru. Advent, ktorý začína
po sviatku Kataríny, je tým nádherným úsekom cesty k vianočným sviatkom, ešte vzdialeným
a predsa blízkym, keď si môžeme
pripraviť srdce na prežitie podstaty Vianoc, oživiť spomienky
na staré zvyky, vyskúšať recep-
foto: MTS
Mikuláš
na rozhľadni
ty od babičiek, prehrávať a spievať čarovné koledy a piesne, ktoré znejú inak v tomto posvätnom
čase. Keď Vianoce prichádzajú,
pokoja a lásky čas, tí, ktorí sa
radi majú, k stolu schádzajú sa
zas. Prvá adventná nedeľa otvára
bránu do vianočného času. Rozhorí sa prvá zo štyroch sviec na
adventnom venci, znejú po celý rok nespievané piesne vytvorené dávnymi hudobníkmi. Slová piesní, hodené ako kotva do
dávnych dní detstva, držia loďku
života nad vodou, chránia pred
stroskotaním. Roky plynú a na
ich konci stále ako maják svieti
betlehem. Po celý rok k nemu putujeme a pri štedrovečernom stole si úprimne prajeme, aby sme sa
dožili ďalších Vianoc. Starodávne zvyky zdobia cestu adventom
ako zlatá stužka adventný veniec,
ktorý sme robievali na prvú adventnú nedeľu. Sviece krátili čas
adventu a keď dohárala štvrtá,
Vianoce klopali na dvere.
Edita WALTEROVÁ,
úryvok z knihy
Mestečko pod Kuglom
Obnova strechy kostola
na cintoríne už prebieha
Exkurzia v Kostole sv. Jána Krstiteľa
V dňoch 26. – 27. 10. 2011 sa konala odborná konferencia pod názvom Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach
2011, ktorú každoročne usporadúva Katedra dejín a teórie umenia
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. V rámci konferencie sa konala aj exkurzia v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Modre.
Návštevníkom sa prezentovali výsledky výskumu kostola s odkrytými
nástennými maľbami prostredníctvom autorov výskumov. Výskumy
boli Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR «Obnovme svoj dom“. Exkurzie sa zúčastnili
účastníci konferencie, vedúci Katedry dejín a teórie umenia FF TU Prof.
Marian Zervan, Ing. arch. Ivan Gojdič spolu so študentmi katedry, ďalej študenti Katedry dejín výtvarného
umenia FF UK v Bratislave s PhDr.
Štefanom Oriškom, CSc. a PhDr.
Máriou Smolákovou, CSc., zástupcovia Pamiatkového úradu v Bratislave a Mgr. Jozef Medvecký, CSc.
z Ústavu dejín umenia SAV, predseda Komisie územného plánovania,
životného prostredia a pamiatok pri
MsZ v Modre Mgr. Juraj Petrakovič,
Pozvánky na predvianočné podujatia
Nalaďte sa Vianočnými inšpiráciami
Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, vás opäť pozývajú vychutnať
si prvú vianočnú atmosféru s vôňou vareného vína
a výbornej kapustnice v atraktívnom prostredí Malokarpatského osvetového strediska na Hornej ulici
v Modre. Tradičné ľudovo – umelecké trhy s názvom
Vianočné inšpirácie, môžete navštíviť v piatok 9. 12.
2011 od 15.00 h. – 19.00 h. a 10. – 11. 12. 2011 (sobota – nedeľa) od 10.00 h. – 19.00 h. (red)
Oslávme Mikuláša bedmintonom!
Pod rozhľadňu na Veľkú Homolu pozýva deti, mládež i dospelých Mikuláš v mene Modranského turistického spolku. Stretnutie
sa uskutoční v nedeľu 4. decembra
2011 v čase od 12.00 do 14.00 h.
Pri príležitosti 10. výročia ukončenia výstavby rozhľadne na Veľkej Homoli v mene koordinačného výboru, ktorý riadil výstavbu
rozhľadne, chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na jej výstavbe.
Ing. Anna KOVÁČOVÁ,
predseda MTS
riaditeľka múzea Ľ. Štúra PhDr. Viera
Jančovičová, dekan rímsko-katolíckej cirkvi Jozef Mišík a členovia OZ
Záchrana cirkevných pamiatok. Odborníci vyjadrili obdiv a diskutovali
o významných nálezoch kostola, ktoré sa radia k najväčším pamiatkovým
objavom tohto roka. V týchto dňoch
už prebieha aj samotná obnova strechy kostola na cintoríne, na ktorú finančne prispeli títo darcovia, ktorým
patrí úprimná vďaka: BSK, Nadácia
Orange – grantový program Šanca
pre región, Baumit – Tu sa nám páči,
tu chceme žiť a Mesto Modra. Rovnako srdečne ďakujeme aj ostatným
modranským prispievateľom, firmám
či jednotlivcom. Rekonštrukcia strechy bude prebiehať po jednotlivých
etapách, závislých predovšetkým na
finančných prostriedkoch. (km, red)
OZ HALÓ v spolupráci s Mestom Modra pozýva všetkých nadšencov bedmintonu dňa
3.12.2011 (sobota) o 8.30 hod. do telocvične Gymnázia K. Štúra v Modre na „Mikulášsky turnaj“ v štvorhre bedmintonu. V prípade záujmu
nás kontaktujte najneskôr do 30. 11.
2011 na e-mailovej adrese: [email protected]
(red)
Vianočné drobnosti
v SCVČ
Súkromné centrum voľného času
pozýva všetkých, ktorí chcú zamestnať svoje ruky vyrábaním niečoho
pekného a pritom užitočného, na tvorivú sobotu. Na
programe je zhotovovanie rôznych vianočných drobností, ktoré môžu poslúžiť ako darček, pre radosť sebe či blízkym. Podujatie je určené pre deti od 8 rokov
i pre dospelých, vstupný poplatok je 1 €. Stretneme sa
v sobotu 26. novembra o 14.00 v SCVČ na Štúrovej
ulici 34.
(red)
Vianočný benefičný koncert
V stredu 14. decembra 2011 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Modre sa po tretíkrát uskutoční Vianočný benefičný koncert pre klientov domovov sociálnych služieb z Modry a Pezinka. Podujatie pripravujú
pedagógovia a študenti Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre s
podporou Mesta Modra. Koncertom spríjemníme predvianočný čas
ľuďom z domovov sociálnych služieb a dobrovoľným vstupným im
spravíme Vianoce o niečo štedrejšie.
Minulý rok sa trom DSS (Merema,
Mestské centrum sociálnych služieb
a Hestia) prerozdelilo po 65 EUR
z dobrovoľného vstupného. Veríme,
že tento rok budú návštevníci ešte
štedrejší.
Adam HERCEG, PaKA Modra
foto: web
foto: web
Adventné obdobie
MODRANSKÉ ZVESTI
RYBÁRSKE POTREBY
15
RIFO
Súkennícka 26, Modra 900 01
rozšírený sortiment
konzumných sladkovodných rýb
VIANOcNÁ PONUKA
10
navijaky
%
zL
udice
av
a:
oblecenie
predaj živých vianocných kaprov
zo slovenského chovu
Buďte krásna od „hlavy až po päty“
Dukelská 20, Modra
- KADERNÍCTVO
-KOZMETIKA, make - up
-MANIKÚRA, gélové nechty
-PEDIKÚRA
-SOLÁRIUM –bronz po celý rok
- Kozmetika – každé 5 ošetrenie alebo masáž
pleti zdarma
- darčekové poukážky
kontakt: 0905 401 158
Nová kniha z pera Artúra Soldána
Uvedenie titulu Odsúdení na špionáž
Pri príležitosti konania knižného
veľtrhu sa v bratislavskej Inchebe konalo uvedenie novej knihy
modranského autora JUDr. Artúra
Soldána. Publikácia, ktorá zaujme
milovníkov histórie faktu nesie
názov Odsúdení na špionáž.
Popisuje 15 známych, vzájomne
nadväzujúcich skutočných príbe-
hov, napísaných pútavým štýlom
autora. Ak sa chce čitateľ dozvedieť zaujímavosti napríklad o tom,
kam zmizlo československé zlato počas II. svetovej vojny, viac
o záhadnej smrti Jána Masaryka, či
bol F. Ďurčanský sovietskym špiónom, či aká bola skutočná príčina
nezhody medzi Stalinom a Titom,
má tak možnosť urobiť práve prečítaním uvedeného titulu, ktorý je
už v predaji kníhkupectiev. Autor
nezabúda ani na svojich priateľov
a známych z Modry a tak modranskú premiéru bude mať kniha už
v januári 2012. O presnom termíne
a mieste budeme informovať.
(red)
foto: Stanislav Zeman, 2x
Atmosféra novembrových „dušičiek“ v Modre
Volejbalová
Modra
Po roku sa v našom meste 12.
11. 2011 opäť stretli priaznivci
športu a volejbalu. V príjemnej
atmosfére si sily na dvoch palubovkách (Mestská hala a PaKA) zmeralo deväť tímov z rôznych kútov Slovenska. Tak ako
aj po minulé roky, susedné Čechy prišli zastupovať volejbalisti z Prostějova. 7. ročník turnaja
MODRA STRIK SLOVAKIA
sa skončil úspechom tímu STS
Chvojkovice, ktorý o víťazstvo
vo finále bojoval s tímom Petros. V poradí tretí skončili po
vyrovnaných súbojoch hráči tímu Výlet z Banskej Bystrice.
Príjemným ukončením akcie bolo spoločenské posedenie hráčov
a organizátorov turnaja. OZ HALÓ ďakuje za úspešnú akciu najmä hráčom a fanúšikom, a v neposlednom rade aj Mestu Modra
za podporu a spoluprácu.
Martina ŠKARČÁKOVÁ
a Jana NÁDASKÁ,
OZ HALÓ
Mestské kultúrne stredisko pozýva
1. 12., 18.00 h.: Stroj času
- divadelné predstavenie klientov DSS Merema
Veľká sála KDĽŠ
organizátori: DSS Merema, MsKS Modra
2. – 4. 12. 2011: Vianočné trhy 2011
priestranstvo pred KDĽŠ
Program:
Piatok: 17.00 h.: Otvorenie Vianočných trhov 2011
18.00 h.: Alan Mikušek so skupinou
Sobota: 14.00 h.: Čo sa stalo v Tučifraskove
interaktívne detské predstavenie
Divadla na vešiaku
Veľká sála KDĽŠ Modra
vstupné: 1,00 €
15.00 h.: Stretnutie s Mikulášom
- interaktívne predstavenie s pesničkami a sladkými odmenami pre deti
priestranstvo pred KDĽŠ Modra
18.00 h.: Berco Balogh & Karol Csino
- vianočné melódie muzikálových umelcov
priestranstvo pred KDĽŠ Modra
Nedeľa: 13.30 h.: Vianočná koleda
- vianočné koledy detí zo SCVČ Modra
14.00 h.: Koledníci z DFS Magdalénka
- hudobné pásmo DFS Magdalénka
15.00 h.: Country skupina Samorast
priestranstvo pred KDĽŠ Modra
4. 12., 19.00 h.: Hlasné čítanie
Hugolín Gavlovič – Valaská škola
Malá sála KDĽŠ
organizátor: MsKS Modra
11. 12., 16.30 h.: Vianočná putovačka
- hudobný program DFS Magdalénka
Veľká sála KDĽŠ
organizátori: DFS Magdalénka, MsKS Modra
14. 12., 17.00 h.:
Vianočný benefičný koncert pre klientov
Domovov sociálnych služieb
Veľká sála KDĽŠ
organizátori. PaKA Modra, MsKS Modra
16. 12., 18.00 h.: Modranská vločka
- Vianočný koncert tanečného
odboru ZUŠ Modra
Veľká sála KDĽŠ Modra
organizátori: ZUŠ Modra, MsKS Modra
17. 1. 2012 o 19.00 h.: Radošinský výber
- Radošinské naivné divadlo
- vstupné: 10 €
Veľká sála KDĽŠ
organizátor: MsKS Modra
Predpredaj vstupeniek v kancelárii MsKS, Sokolská 8, Modra alebo rezervácia na tel. čísle 033/647 21 12.
(red)
Inzerujte v Modranských zvestiach
Kontakt - redaktor Mgr. Jana Kuchtová, mobil: 0911/999 784, e-mailová adresa:[email protected], poštová adresa: Mestské kultúrne stredisko, Sokolská 8, 900 01 Modra.
Vaša redakcia
Program kina Mier: december 2011
1. 12., 19.00 – štv. Odcházení, komédia, ČR, 2011, 93 min., MN 12
2. 12., 19.00 – pia. Dobré srdce, tragikomédia, Island/Dán/Fra.,
2009, 90 min., MN 12
3. 12., 19.00 – sob. Harry Potter a Dary smrti 2, fantasy, USA,
2011, 130 min., MN 12
4. 12., 17.00 – ned. Harry Potter a Dary smrti 2, fantasy, USA,
2011, 130 min., MN 12
8. 12., 19.00 – štv. Ide len o sex, romantický, USA, 2011, 109
min., MN 12
9. 12., 19.00 – pia. Melancholia, psych., Dán/Švé./Fr./Nem/Tal.,
2011, 130 min., MN 15
10. 12., 19.00 – sob. Bláznivá, hlúpa láska, komédia, USA, 2011,
118 min., MN 12
11. 12., 17.00 – ned. Autá 2, animovaný, USA, 2011, 114 min., MN 7
15. 12., 19.00 – štv. Krásna Junia, dráma, Francúzsko, 2008,
90 min. MN 15
16. 12., 19.00 – pia. Druhá strana mince, čierna kom., Poľsko, 2009,
96 min., MN 12
17. 12., 19.00 – sob. Cigán, dráma, SR/ČR, 2011, 107 min., MN 12
18. 12., 19.00 – ned.Muži v nádeji, komédia, ČR/SR, 2010,
115 min., MN 15
22. 12., 17.00 – štv. Šmolkovia, animovaný, USA, 2011, 102 min., MP
23. 12., 19.00 – pia. Utorok po Vianociach, psychol., Rumunsko,
2010, 99 min., MN 12.
(red)
Foto: web
Program MsKS Modra: december 2011
11. 12., 17.00: Autá 2, animovaný.
Najkrajší svetlonos!
Mestská knižnica v Modre vyhlásila v októbri súťaž o najkrajšie
vyzdobenú tekvicu. Deti mohli
svoje práce priniesť priamo do
knižnice v Kultúrnom dome.
Spomedzi všetkých svetlonosov
sme vybrali jednu najoriginálnejšiu
a najkrajšiu. Prvé miesto teda patrí
5 – ročnej Karinke Timčíkovej.
Výherkyňa si môže prísť prevziať
zaujímavé knižné ocenenie do
Mestskej knižnice v Modre, počas
otváracích hodín Po – Pia od 8.00
– 18.00 h. Sme veľmi rady, že ste
sa zapojili do súťaže o najkrajšie
vyrezanú tekvičku a touto cestou
sa chceme poďakovať všetkým
zúčastneným deťom a ich rodičom.
Mgr. Stanislava STRELCOVÁ,
Mestská knižnica
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík, jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová. Adresa
redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 16. 11. 2011. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. www.modra.sk
Download

11. 2011