M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXII • Číslo • Jún • 2014
6
Modranská vinárska škola slávila 130 rokov
Na Slovensku jedinečná odborná škola so zameraním na vinárstvo
v kombinácii s ovocinárstvom v uplynulých dňoch oslavovala významný míľnik vo svojej histórii. Už neuveriteľných 130 rokov vychováva Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre odborníkov na vinič, víno a ovocné stromy. Mnohí jej absolventi sú dnes
známymi osobnosťami v oblasti vinárstva na Slovensku i v zahraničí.
Dopoludnie 10. júna 2014 prišli
spoločne s riaditeľom SOŠVO
Slavomírom Zochom a kolektívom pracovníkov školy osláviť aj
minister školstva, vedy, výskumu
a športu Dušan Čaplovič, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátorka
Modry Hana Hlubocká, poslanci
MsZ a mnohí významní hostia,
medzi ktorými nechýbali aj viacerí absolventi a priatelia školy.
foto: Ján Kuchta
Minister školstva D. Čaplovič vo
svojom príhovore uviedol, že síce je Slovensko malou krajinou,
no má dlhú tradíciu v pestovaní
hrozna a dorábaní vín: Ďalej zdôraznil: „Ak platí to, že vo víne je
pravda, potom by malo platiť aj
to, že víno sa pije z pohárov a vedomosti z veľkej čaše. Takouto
čašou je aj vinárska škola v Modre. Je to 130 rokov, kedy boli položené základy vinohradníckeho školstva, vzdelali sa tisícky
študentov a absolventi školy sú
uznávanými znalcami nielen doma ale aj vo svete“.
Riaditeľ školy S. Zoch vidí vznik
vinárskej školy ako potrebu záchrany vinohradov. Do Modry sa
škola presťahovala v roku 1922.
Postupne začala budovať nové
vinohrady a ovocné sady, ako aj
modernizovať budovy. Novým
obdobím v histórii školy bol prelomový rok 1990, kedy sa z vinárskej školy začalo budovať
známe, moderné, špičkové pracovisko. (Viac si prečítate v rozhovore na str. 3).
Vo svojom príhovore primátor-
Veľkolepé oslavy na vinárskej škole sa uskutočnili 10. júna 2014.
ka mesta H. Hlubocká školu vyzdvihla: „Pre Modru je potešujúce, že vinárska škola pôsobí
v našom meste viac ako 92 rokov.
Aj keď škola nebola nikdy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
dovolím si povedať, že naše vzájomné vzťahy sú veľmi dobré.
Učitelia spolu so študentami sa
pravidelne podieľajú na rozvoji kultúrno-spoločenského života Modry. My, Modrania, sme si
zvykli, že „vinárka“, ako ju familiárne v Modre voláme, k mestu
neodmysliteľne patrí. Pánovi riaditeľovi, kolektívu zamestnancov
a študentom vyslovujem ocenenie
ich práce a poďakovanie. Verím,
že Modrania sú právom hrdí na
vinársku školu, na jej jedinečné
zameranie v rámci celého Slovenska. Teší ma, že aj vína vinárskej školy majú zastúpenie medzi
reprezentačnými vínami mesta
Modry.“
Snahou bratislavskej župy je udržiavať odborné školstvo v kraji. Z toho dôvodu odbory, ktoré
majú prežiť, musia byť dotované
z rozpočtu BSK. Rovnako na tom
je aj modranská stredná vinárska
škola, ktorá vychováva v súčasnosti 120 študentov odborníkov,
vinárov. BSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 57 škôl, z toho je
39 stredných škôl s odborným zameraním.
Udržať školy a pritiahnuť študentov sa snaží cez rôzne atraktívne
učebné odbory, okrem toho vytvára centrá odborného vzdelávania a prípravy, poskytuje rekvalifikačné kurzy a pomáha školám
pri ich prezentovaní sa a študentom pri výbere školy.(red a bsk)
Príjemné prázdniny
Najbližšia uzávierka Modranských zvestí bude v stredu 11. 6.
2014 do 12.00 h.
(red)
Uzávierka v júli
Najbližšia uzávierka MZ bude 16. júla 2014 do 12.00 h.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
2
Požiar skládky odpadu pri Budmericiach
Podľa viacerých internetových
portálov horela skládka nebezpečného odpadu, ktorú využíva
firma Istrochem. Preto boli k akcii privolaní aj hasiči závodného
hasičského útvaru firmy. Polícia
uzatvorila cestu v smere od Trnavy. Pre štipľavý dym museli
obyvatelia Budmeríc a okolitých
obcí pozatvárať svoje príbytky.
„Pracovníci civilnej ochrany
urobili merania ovzdušia v okolitých obciach, no žiadne nebezpečné látky nezistili,“ povedal
pre Pravdu minister vnútra Ro-
bert Kaliňák. Na likvidácii požiaru zasahovalo sedem hasičských áut. Ohrozené dymom
a plodinami boli aj obyvatelia
okolitých obcí.
O tom, že obyvatelia Modry boli
mimo ohrozenia hovorí prednosta MsÚ v Modre JUDr. Ondrej
Beracka: „Požiar bol po celý
čas monitorovaný, nebolo nám
hlásené žiadne ohrozenie našich
občanov. Avšak v prípade vzniku
mimoriadnych situácií má Modra plne funkčný krízový štáb,
ktorý v koordinácii so štátnymi
orgánmi vie vykonať potrebné
kroky. Zopakujem, Modrania neboli pri požiari v Budmericiach
ohrození.“
Bernadeta Múdra z Prezídia Hasičského a záchranného zboru
Požiar bolo vidno aj v Modre.
Foto: JK
Vo štvrtok 12. júna 2014 okolo 20.00 hod. bol v lokalite Biely
Vŕšok v obci Budmerice spozorovaný požiar skládky odpadu.
Na miesto prichádzali profesionálne hasičské jednotky z HaZZ
Pezinok, Bratislava a Senec, ale aj dobrovoľní hasiči z Modry,
Budmeríc, Častej a Dolian. Po 22. hodine sa podarilo požiar
dostať pod kontrolu. A niekoľko minút pred druhou hodinou
13. júna bola záchranná akcia ukončená.
pre TASR ďalej povedala: „Požiar vznikol na skládke Istrochemu, horieť mal tuhý odpad
a plasty. Udalosť za zaobišla bez
zranení. Do Budmeríc dorazilo
aj kontrolné chemické laboratórium z Nitry, prešlo aj okolitými
obcami, no nenameralo žiadne
zvýšené hodnoty.“ (red)
Ako sme volili v eurovoľbách – 24. mája 2014
Najviac hlasov Modrania odovzdali týmto trom stranám:
p. č.
21.
18.
12.
politická strana/koalícia
SMER - SD
SDKÚ - DS
NOVA, KDS, OKS
okrs. 1
35
45
14
okrs. 2
42
9
19
okrs. 3
40
29
23
okrs. 4
52
45
33
okrs. 5
47
26
14
okrs. 6
34
26
21
okrs. 7
15
22
15
spolu
265
202
139
okrs. 1
157
163
1004
16,2
okrs. 2
100
103
1002
10,3
okr. 3
187
195
1534
12,7
okrs. 4
237
245
1208
20,3
okrs. 5
151
155
1082
14,3
okrs. 6
173
176
1325
13,3
okrs. 7
spolu
1124
120
1161
124
7582
427
15,3
29
(red, zdroj: msú)
Celkový sumár volieb v percentách:
Počet platných hlasov
Voliči, kt. hlasovali
Zapísaní voliči
Účasť v %
V predposlednú májovú sobotu
sa konali voľby do Európskeho
parlamentu.
Slovenskí voliči dokázali opäť
prekvapiť. V celej Európskej
únii niet krajiny, ktorá by mala
nižšiu volebnú účasť ako Slováci. O to viac nás teší skutočnosť, že v našom meste odovzdala svoj hlas v eurovoľbách
aj najstaršia Modranka, stojedenročná pani Oľga Uhrová.
pani Olinka je príkladom pre
nás ostatných a tak nám zostáva
veriť, že jej príklad budú o päť
rokov v hojnejšom počte nasledovať mladšie ročníky. Za tip
ďakujeme pani Ing. Soni Hraškovej, CSc.
(red)
Oľga Uhrová volila europoslancov.
Foto: archív SH
Stojedenročná babička
odvolila v eurovoľbách!
MODRANSKÉ ZVESTI • Rozhovor
3
Slavomír Zoch - riaditeľ jedinej vinárskej školy na Slovensku
Vážený pán riaditeľ, prijmite aj od nás úprimné blahoželanie k tak významnému jubileu, akým bezpochyby 130.
výročie školy je. To, že škola
dokázala prežiť toľké roky
plné zmien je znakom toho, že
do nášho regiónu neodmysliteľne patrí. Škola zostala viac
ako 92 rokov verná Modre.
Keď by ste nahliadli do minulosti, čo v nej vidíte?
V minulosti bolo vinárstvo a vinohradníctvo
ovplyvňované
rôznymi činiteľmi. Boli to vojny a choroby viniča aj choroby
ľudí. Vzdelávanie vo vinohradníctve nebolo tak samozrejmé
ako dnes. Vedomosti sa prenášali z pokolenia na pokolenie.
Až v 18. stor. farár z Častej Juraj Fándly si uvedomil, že ľudí
treba v tejto oblasti vzdelávať.
Okolo r. 1880 prichádzajú do
Malokarpatskej oblasti choroby, najnebezpečnejšia bola fyloxéra. Bolo potrebné proti nim
bojovať. V Bratislave bol preto
založený vinohradnícky spolok, ktorý chcel vytvoriť vinohradnícku školu. No žiaľ tak,
ako aj dnes, nebolo financií na
školstvo. Až v r. 1900 podal
štát pomocnú ruku a zo školy,
ktorá sídlila na Sasinkovej ul.
v Bratislave vytvorili Kráľovskú vinohradnícku a vinársku
školu, v ktorej najmä osvetovou prácou bojovali proti chorobám. V r. 1922 prišla škola už
do Modry. Vtedajší vplyvní ľudia sa pričinili o to, aby sa tento
zámer zrealizoval. Viac o histórii spomíname v našom almanachu, či tu na stránkach MZ.
Prejdime k súčasnosti. Aké
študijné odbory sa študujú na „Vinárskej „ škole?
Aké sú rozdiely medzi nimi?
Akým spôsobom zabezpečujete prax?
Položili ste mi viacero otázok,
na aktoré sa pokúsim postupne
odpovedať. Na škole sa študujú tri študijné odbory a to Vinohradníctvo a ovocinárstvo
– podnikanie, Vinohradníctvo
a ovocinárstvo – agroturistika. Od roku 2011 máme Vino-
hradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo Základ cca 80%
učebných osnov majú všetky tri
odbory rovnaké, sú zastúpené
predmetmi súvisiacimi s vinohradníctvom, vinárstvom a ovocinárstvom. Zvyšných 20% tvoria odborné predmety, ktoré
súvisia s odborom. Napr. podnikatelia majú väčší počet hodín
manažmantu, účtovníctva, marketingu, bankovníctva. Agroturisti majú viac predmetov a hodín súsisiacich s gastronómiou,
napr. príprava pokrmov, víno
v gastronómii a pod. Somelieri
- predmety súvisiace s degustáciou vína, jeho hodnotením.
Štúdium je koncipované tak,
že napr. absolvent odboru somelier môže rovnako pracovať
ako ovocinár, alebo vinohradník. Vinohradnícku prax žiaci
zväčša vykonávajú na 3,5 ha vinohradu, ktoré má škola od roku 1922 a 1 ha vinohradu, ktorý
poskytlo mesto Modra. Ovocinársku prax v pomologickom
sade, ktorý je novovysadený na
pozemku mesta Modry.Stredisku odbornej praxe patrí aj školská pivnica („Pálenica“), ktorá bola zrekonštruovaná v roku
2005 a vybavená novou technológiou v hodnote cca 5 mil.
Sk. Degustácie vína sa konajú
v školskej degustačnej miestnosti s kapacitou 90 miest.
Ako vyzerá bežný týždeň študenta vinárky? Aký má pomer praxe a pomer teoretickej časti? Záleží od ročníka
a špecializácie?
Praxí je viacero typov: učebná,
odborná, individuálna, prázdninová. Naši žiaci majú za 10
školských mesiacov, dokopy asi
20 dni praxe. Čo nie je veľa, no
nie sme učňovská škola. Prax je
prispôsobovaná individuálnym,
aj klimatickým podmienkam,
snažíme sa, aby žiaci absolvovali 100% praxe.
Medzi absolventami školy
sú mnohé známe mená. Ako
sa vám s nimi spolupracuje?
Hlásia sa ku svojej škole?
Výhodou školy je, že sme jedi-
Foto: JK
Rozhovor pri príležitosti osláv 130. výročia vzniku
Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ vinárskej školy v Modre.
ná stredná odborná vinohradnícka škola. Drvivá väčšina vinárov, ktorí niečo vo vinárskom
svete znamenajú sú naši absolventi. Na škole sa všetko nenaučíte, to je samozrejmé. To čo
títo vinári dosiahli, dosiahli aj
vďaka svojej húževnatej práci,
samoštúdiu, sledovaním vývoja
vinárstva. Spolupráca s viacerými je veľmi dobrá. Aj na týchto oslavách sa ukázalo, že naši
absolventi majú ku škole vzťah.
Podporili nás tak materiálne,
ako aj finančne. Bez ich pomoci by sme nemali oslavy takého rozsahu a úrovne. Radi sa
na školu vracajú. Medzi žiakmi
našej školy bez rozdielu veku je
silná spolupatričnosť. Pomáhajú si. Menovať nebudem, pretože ich je veľa. Čo významnejšie
meno vo vinárskom svete, to je
náš absolvent.
Vinárska časť je verejnosťou
vnímaná ako tá atraktívnejšia. V názve školy však je aj
druha časť – ovocinárstvo.
Slovenskí výrobcovia sa znova začínajú orientovať na slovenský trh. Ako sa tejto časti
venujete?
Ovocinárstvo máme v učebnom pláne v rovnakom pomere
ako vinohradníctvo a vinárstvo.
Ovocinárstvo nie je zanedbávane, aj v minulosti pri silných
mrazoch to bola práve vinárska škola, vďaka ktorej možno
dodnes niektoré stromy v Modre prežili. Ovocinárskych škôl
je na Slovensku viacero, nie je
to naša dominanta. U nás 80%
žiakov k nám prichádza kvôli
štúdiu vinárstva. V ovocinárstve však máme výbornú spoluprácu s profesorom Ivanom
Hričovským. Už viackrát prednášal aj pre modranskú verejnosť, názorne ukazoval aj rezy
ovocných drevín. Nedá sa teda
povedať, že žiak, ktorý dostane
vysvedčenie v obore somelier,
že nebude nič vedieť o ovocinárstve. Naopak, bude vedieť
presne toľko, ako ten,čo študoval vinohradníctvo.
Keď pominú oslavy, aké budú Vaše očakávania do blízkej
budúcnosti?
Škola očakáva,že prídu do nej
žiaci, ktorí majú úprimný a reálny záujem o odbor. Žiaci, ktorí budú u nás študovať tak, aby
sa z nich stali odborníci, pretože podmienky na to vytvorené
majú. Je to už len na nich a my
sa na nových žiakov tešíme.
(jk, sz, mf)
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
4
Vinárska škola vychováva generácie odborníkov
Pri príležitosti významného jubilea pripravila modranská Stredná odborná vinársko-ovocinárska škola obsažný almanach, plný
zaujímavých informácií z histórie aj súčasnosti jedinečnej školy
vo svojom odbore na Slovensku. Tie najzaujímavejšie ponúkame aj na našich novinových stránkach.
„Našim cieľom je zachovávať,
rozvíjať a inovovať to, o čo sa
pokúšali naši predkovia. To, čo
je špecifické pre západné regióny. Našou prácou je starať sa
o víno, vyrábať ho a produkovať.
Našou najväčšou a najťažšou
úlohou je vychovávať ľudí, ktorí
budú tajomstvá vinohradníctva
a vinárstva našich predkov odovzdávať budúcim generáciám“ –
hlása škola výstižnými slovami.
Čo možno študovať na
vinársko-ovocinárskej
škole
Modranská odborná škola ponúka štúdium v odboroch vinohradníctvo, vinárstvo, ovocinárstvo, somelierstvo, agroturistika,
podnikanie, na škole si študent
spraví vodičský preukaz skupiny B, nadobudne znalosť vedenia traktora, ktorý je v oblasti
vinohradníctva neoddeliteľnou
pracovnou pomôckou.
Škola v bratislavskom
období 1884 – 1922
Toto obdobie malo za úlohu prevziať zodpovednosť za existenciu slovenského vinohradníctva
s dôrazom na zastavenie šírenia
chorôb viniča formou osvety.
Foto: Ján Kuchta, 2x
Modranské obdobie
medzivojnové
Vinárska škola prešla 20. sep-
Slávnosť v nem. ev. kostole.
tembra 1922 do najväčšieho vinohradníckeho mesta, do Modry.
Pre účely štúdia zrekonštruoval
štát pre školu budovu kaštieľa
rytiera Polczera na dnešnej Hornej ulici 20 (dnes sídlo Malokarpatského osvetového strediska
Modra). Pre školu boli zakúpené
pozemky pre pestovanie viniča
a ovocia, pretože tak, ako vinohradníctvu, rovnako bola veľká
pozornosť venovaná aj ovocinárstvu. Kritický bol rok 1930,
kedy skoro každý strom padol
za obeť silným mrazom. Vtedy
škola zabezpečila obnovu ovocných drevín.
Obdobie vojnové
a medzivojnové, roky
1938 – 1954
Do Modry bola cez vojnu presťahovaná škola z Malinova. Spoločne s modranskou boli spojené
do jednej Štátnej vinohradníckej-ovocinárskej a záhradníckej
školy. Po vojne vznikla v Bratislave Vyššia vinársko-ovocinárska a záhradnícka škola, ktorá
v roku 1949 prešla do Modry.
Napriek na tú dobu dobrému vybaveniu, však začali školy pociťovať nedostatok priestorov pre
výučbu. Po reorganizácii poľnohospodárskeho školstva v roku
1952 sa stala z modranskej školy Poľnohospodársko-technická
škola, odbor vinohradnícko-vi-
Sabráž sektu.
nársky v Modre, pričom pôsobila pre celú ČSR. Do súčasných
priestorov niekdajšej Evanjelickej a.v. dievčenskej dištriktuálnej školy sa škola presťahovala
v roku 1954.
Socialistické
poľnohospodárstvo
v rokoch 1954 – 1989
V tomto období dostala výsadba
viniča zelenú. Slovensko potrebovalo víno a preto aj odborníkov v danej oblasti. V roku 1963
sa začal budovať Školský majetok Fajdal o rozlohe 300 ha zo
Štátneho majetku Senec. Nastalo obdobie modernizácie, výsadby nových vinohradov a sadov.
V roku 1970 pribudla nová jedáleň, internát a učiteľská bytovka.
Následne v roku 1975 bola zmodernizovaná aj školská pivnica,
obnovil sa vozový park školy.
Školská pivnica dorábala vína,
ktoré zaznamenávali výsledky
na výstavách doma i v zahraničí.
Porevolučné obdobie
až po dnešok
Po roku 1990 bolo ťažké
predpovedať smerovanie poľnohospodárstva
a školstva. V roku 1991,
keď nastúpil na miesto
riaditeľa doterajší riaditeľ Mgr. Slavomír Zoch,
začína sa škola meniť
nielen materiálne, ale
aj učivom v osnovách.
Názov Stredná vinársko-ovocinárska škola
v Modre dostala škola
v roku 1993. Škole pribudla moderná prístavba
s odbornými učebňami,
laboratóriami, s moder-
nými didaktickými pomôckami. Na toto všetko zabezpečil
riaditeľ 50 mil. Sk. Doba si žiadala zmeny. V roku 1994 pribudol atraktívny odbor podnikanie
vo vinohradníctve a ovocinárstve, o rok neskôr už bola možnosť štúdia agroturistiky a v roku 2011 pribudlo somelierstvo.
Podľa S. Zocha bol najťažším
obdobím školy rok 2002. Zriaďovateľ školy prenajal Školský
majetok Fajdal. Odborná škola
tak zostala bez vinohradov, sadov s ovocnými stromami a bez
školskej pivnice. Všetko potrebné a nevyhnutné pre prax
študentov – budúcich vinárov
a ovocinárov. Zmenou vo vedení
zriaďovateľa BSK, ktoré pochopilo postavenie a význam školy, sa situáciu podarilo zmeniť.
Škole boli prinavrátené priestory školskej pivnice, kde bola
vybudovaná nová degustačná
miestnosť, technologická linka,
zveľadilo sa okolie pivnice a jej
budova. Okrem toho bol slávnostne odovzdaný škole nový
moderný traktor a poskytnuté financie na výsadbu 1 ha vinohradu s modrými odrodami a 1 ha
pomologického sadu.
Muži pôsobiaci na čele
jedinečnej odbornej
školy
Karol Engelbrecht 1884 – 1886,
Viktor Kosinszký 1886 – 1891,
Ladislav Horváth 1891 – 1898,
Henrich Mayer 1898 – 1914, Albín Arnold 1919 – 1922, Adolf
Fischer 1922 – 1937, Karol Štepánek 1937 – 1938, Ing. Jozef
Šimeček 1938 – 1941, Ing. Otakar Bláha 1941 – 1945, Jaroslav Síbrt 1945 – 1949, Mgr. Ján
Nosál 1949 – 1950, Ing. Otakar
Bláha 1950 – 1952, Albert Židovič 1952 – 1954, Ing. Stanislav
Musil 1954 – 1973, Ing. František Piršel 1973 – 1989, Ing. Rudolf Homola 1989 – 1991 a Mgr.
Slavomír Zoch je riaditeľom
Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej od roku 1991
až po súčasnosť.
(jk, zdroj: Almanach k 130.
výročiu založenia
Strednej odbornej školy
vinársko-ovocinárskej)
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
Základná škola Vajanského 93 informuje
Plavecký výcvik
V dňoch 25. 5. - 30. 5. 2014 sa
uskutočnil plavecký výcvik v Štúrove. Žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ Vajanského absolvovali plavecký výcvik v 4. družstvách pod vedením
učiteľov Mgr. Peškovej, Mgr. Marečka, Mgr. Noska a PaedDr. Benkovskej. Žiaci sa zdokonaľovali vo
všetkých plaveckých štýloch a na
záver výcviku si mohli zmerať svoje plavecké schopnosti a znalosti
v súťaži. Voľný čas mimo bazéna
trávili deti rôznymi spoločenskými hrami, diskotékou a športovými aktivitami, pri ktorých si upevňovali spolužitie v kolektíve mimo
domáceho prostredia a rodiny.
Modernejšie
vyučovanie
Veľké slovo „veľké ďakujem“
patrí rodičom žiakov 1. A, 2.
A a 4. A triedy Základnej školy Vajanského 93 v Modre, ktorí zakúpili z vlastných financií
2 interaktívne tabule a projektor
s plátnom. Niekoľkohodinovou
5
prácou zabezpečili sprevádzkovanie týchto pomôcok, ktorými
prispeli k modernejšiemu a zaujímavejšiemu vyučovaniu ich
detí. Ešte raz srdečne ďakujeme.
PaedDr. Stanislava BENKOVSKÁ, Mgr. Ľubomíra HESKOVÁ, Mgr. Tatiana UHROVÁ,
triedne učiteľky
poludňajšie súťaže, tance a hry
s animátormi, ktoré pokračovali aj večer. Pobyt deťom spestril aj celodenný výlet do Bojníc.
Zdravý vzduch, výborné jedlo,
šport a zábava s kamarátmi dali všetkým deťom zabudnúť na
počítače, mobily, či televíziu.
(red)
Vyučovanie v škole prírode.
Deti si zmerali sily vo vybíjanej
V nedeľu 8. 6. sa znovu po roku stretli deti na futbalovom ihrisku,
aby si zmerali sily vo vybíjanej, ktorú zorganizoval AMAVET klub
č. 944 IMPULZ v spolupráci so ZŠ Vajanského 93. Hoci bol veľmi
teplý deň, na 4. ročník Turnaja vo vybíjanej prišlo 70 detí. Počas
turnaja prihlásené deti dostali občerstvenie zadarmo a na hot-dogu a domácich koláčikoch si pochutili, aj keď bolo horúco.
Po zapísaní jednotlivých družstiev sa začal urputný boj. Napriek tomu, že družstiev bolo
menej, deti si zahrali viac, pretože súperili medzi sebou aj dievčenské a chlapčenské družstvá.
Dokonca sa spojil aj celý druhý
stupeň a zahrali si navzájom.
Keď sa skončil posledný zápas
a rozhodcovia na základe výsledkov určili víťazov jednotlivých kategórií, prišli na rad me-
daily, diplomy a ceny. Každý
účastník turnaja bol odmenený
malou drobnosťou. Absolútnym
víťazom celého turnaja sa stalo dievčenské družstvo starších
žiačok Mexx.
Organizátori radi ďakujú všetkým mamičkám, ktoré upiekli
vynikajúce koláče, členkám
Amavet klubu č. 944 Impulz,
ktoré zastali miesto v bufete alebo pomáhali pri organizácii turnaja. Ďakujeme T. Kurincovi za
pomoc pri zabezpečení občerstvenia, MsKS Modra a Amavet
klubu č. 944 IMPULZ za ceny,
ktoré venovali. Zároveň ďakujeme Futbalovému klubu Slovan
Modra za poskytnutie priestorov,
ako aj rozhodcovi M. Graussovi
a pomocnému rozhodcovi A. Juranovi. Veľká vďaka patrí učiteľom zo ZŠ Vajanského 93 - Mgr.
M. Liškovej a Mgr. A. Heldovi
za profesionálne rozhodovanie
počas turnaja a tiež ich pomocným rozhodcom K. Gloznekovej
a D. Jurkáčkovej.
(red, van)
Foto: amavet, 2x
Všetci žiaci 4. ročníka ZŠ Vajanského sa v máji zúčastnili týždňového pobytu v Škole
v prírode v Trenčianskej Teplej.
Okrem každodenného krátkeho
učenia, deti trávili čas v krásnom prírodnom prostredí pri
športových zápoleniach vo futbale, floorbale, volejbale, tenise, basketbale, či vybíjanej.
Najzaujímavejšie však boli po-
Foto: Mária Lišková
Škola v prírode Twistovo
MODRANSKÉ ZVESTI • Vína
6
Víno Mesta Modry 2014
Mesto Modra už po tretíkrát udelí reprezentačnú pečať Víno
mesta Modry vínam, ktoré budú najbližší rok reprezentovať naše mesto pri všetkých slávnostných príležitostiach.
Samotný výber reprezentačných
vín sa uskutočnil 4. júna v hoteli
Majolika.
Vína hodnotila odborná komisia, ustanovená primátorkou
mesta Hanou Hlubockou, v zlo-
Foto: JK
Komisia vinárov hodnotí prihlásené vína.
žení:
prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.,
Ing. Rastislav Čistý, Ing. Miroslav Dudo, Vincent Jakubec a
Ing. Juraj Klimko. Komisia vybrala spomedzi 52 modranských
vín v 4 kategóriách nasledovných 12 najúspešnejších vín:
1. kategória: Tradičné modranské odrody
Silvánske zelené 2013 Terroir
z produkcie vinárstva Chateau
Modra
2. kategória: Ostatné biele odrody viniča
Rizling vlašský 2013, neskorý
zber, Víno Šimonovič
Veltlínske zelené 2013, Villa
Modur Ing. Rastislav Čistý
Veltlínske zelené 2013, neskorý
zber, Miroslav Dudo-VMD
Pinot gris 2013, Villa Modur
Ing. Rastislav Čistý
Pinot gris 2013, výber z hrozna,
ELESKO wine park
Rizling rýnsky 2012, neskorý
zber, ELESKO wine park
Muškát Ottonel 2013, Stredná
odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
3. kategória: Modré odrody viniča
Pinot noir 2012, výber z hrozna,
ELESKO wine park
Frankovka modrá 2011, výber
z hrozna, ELESKO wine park
4. kategória: slovenské a české
novošľachtence
Pálava 2013, výber z hrozna,
z ELESKO wine park
Hrom 2012 z vinárstva Fedor
Malík a syn., s. r. o.
Pri hodnotení kládla odborná
komisia veľký dôraz na odrodovú charakteristiku jednotlivých
odrôd, aby víťazné vína reprezentovali nielen svojich tvorcov,
ale aj náš región a naše tradície.
Úspešným vínam a vinárstvam
úprimne blahoželáme a prajeme
veľa spokojných zákazníkov.
Michal PETRÍK
Modranskí vinári začiatkom jari otvorili svoje pivnice
V poradí 11. Deň modranských pivníc hodnotí vinár Michal Petrík, spoluorganizátor vyhľadávanej vinárskej akcie. Na tohtoročnej akcii vinári privítali viac ako 1000 návštevníkov, čo považujú za mystickú hranicu hovoriacu o ďalších fanúšikoch pivníc.
Tisíc návštevníkov je pekné
číslo. Ktoré vína väčšine chutili v tomto roku?
Na tohoročných pivniciach
sme mali tú česť privítať opäť
rekordný počet hostí. Prehupli sme sa pre nás cez mystickú
hranicu 1000 vstupeniek, čo
nás úprimne teší. Tak ako väčšina vecí okolo nás, aj svet vína
sa točí okolo módnych trendov.
Niektoré vydržia dlhšie, iné sa
zase vytratia bez výraznejšieho povšimnutia. Treba povedať, že fenomén mladých iskrivých, sviežich vín každým
rokom mohutnie. Takže najväčším lákadlom je vždy nový
ročník vína. Nepovšimnutý neostal ani staronový trend prírodne sladkých vín, ktorý každý rok zaznamenáva výraznú
odozvu u konzumentov. Tento
trend je najvýraznejší na vinárskych podujatiach, kde je táto
kategória stále častejšie vyhľa-
dávaná. Každopádne sa v tomto
roku stretlo viacero vydarených
ročníkov. Sú to hlavne biele vína z nevšedného ročníka 2013
a červené vína z fenomenálneho ročníka 2012. Za povšimnutie určite stáli aj staršie ročníky,
ktoré svojou vyzretosťou a dospelosťou dokázali upútať pozornosť nejedného návštevníka.
Splnili tohtoročné pivnice očakávania organizátorov?
Dovolím si povedať, že áno. Pri
zrode podujatia sme si stanovili z dnešného pohľadu nesmelé ciele, takže stále rastúci záujem o naše vína, o naše pivnice
a v neposlednom rade aj o naše
mesto nás veľmi teší. Rok čo rok
sa snažíme zlepšiť naše podujatie a návštevníkom ponúkať rôzne benefity, ktoré im spríjemnia
pobyt v našom meste.
Predpokladám, že Modru na-
vštívili v tento deň nielen Slováci...
Väčšia časť našich hostí pochádza zo Slovenska, najmä z Bratislavy. Sú to prevažne mladí ľudia, ktorí sa učia spoznávať svet
vína aj cez podujatia, akým je to
naše. Medzi najvernejších návštevníkov patria milovníci vína
z Moravy a Čiech, ale aj z Poľska. Nájdu sa dokonca jednotlivci, ktorí k nám prichádzajú
z celého sveta. Všetkých spája
rovnaká zvedavosť spoznať naše vína, náš kraj a naše tradície.
Z pohľadu organizátora, aký
máte celkový dojem z priebehu podujatia?
Medzi organizátorov treba zaradiť aj všetkých vinárov, ktorí
našli odvahu a chuť prezentovať
svoje vína a priestory pre všetkých návštevníkov podujatia.
Okrem množstva predaných lístkov je dôležité udržať pôvodný
zámer nášho podujatia a tým je
lákanie návštevníkov do tohto
regiónu počas celého roka a predostierať im krásu našich vín
a čaro Modry s jej starobylými
pivnicami a neopakovateľnou
atmosférou.
Dobré veci majú aj svoje tienisté stránky. Mal Deň modranských pivníc záporné
stránky?
Klady a zápory nášho už tradičného podujatia by mal zhodnotiť každý jeden vinár, ktorý sa
ho zúčastňuje. Za organizátorov môžem dodať, že je stále
čo zlepšovať. Každý nový ročník prinesie aj nový druh problémov, s ktorými sa musíme do
ďalšieho ročníka vysporiadať.
Veľmi dôležitým je zdroj informácií od samotných hostí, ktorí
veľmi presne vedia povedať, čo
sa im páči, a čo im naopak prekáža. Ako najväčší prínos nášho podujatia vnímam, pravdaže,
spokojných hostí, ale aj vinárov.
Hostí, ktorí sa do nášho mesta
radi vracajú a to nielen raz, či
dvakrát do roka. Ostáva len pevne dúfať, že modranské pivnice
budú aj naďalej do nášho mesta lákať nových, ale aj verných
návštevníkov vinárskych podujatí.
(red a mp)
MODRANSKÉ ZVESTI • Vína/Leto v Modre
Letné tábory v centre voľného času
Cesta okolo sveta
30. 6. - 4. 7. 2014 - pre deti od
5 do 11 rokov, cena za týždeň:
60 €, vedúci tábora: Veronika
Holzmannová
Prázdninový mix zážitkov
7. 7. - 11. 7. 2014 - pre deti od
6 do 12 rokov, cena za týždeň:
67 €, vedúce tábora: Monika Lindtnerová a Ivana Koreňová
Rozprávkovo
14. 7. - 18. 7. 2014 - pre deti od
5 do 8 rokov, cena za týždeň:
60 €, Vedúce tábora: Veronika
Holzmannová a Marcela Bukvayová
Glória
4. 8. - 8. 8. 2014 - pre deti od 6 do
12 rokov, cena za týždeň: 60 €,
vedúce tábora: sr. Mária Angela,
Monika Lindtnerová, Ivana Koreňová
Technický tábor
21. 7. - 25. 7. 2014 - pre deti od
10 do 17 rokov, cena za týždeň:
60 €, vedúci tábora: Peter Walter
Modré dobrodružstvo 2
11. 8. - 15. 8. 2014 - pre deti od
6 do 12 rokov, cena za týždeň:
60 €, vedúce tábora: Monika Lindtnerová a Ivana Koreňová
7
Čo sa stalo?
18. 8. - 22. 8. 2014 - pre deti
od 8 15 rokov, cena za týždeň:
60 €, vedúca tábora: Veronika
Holzmannová
Indiánsky tábor
25. 8. - 28. 8. 2014 - pre deti od
5 do 11 rokov, cena za týždeň:
48 €, vedúca tábora: Veronika
Holzmannová
Prihlasovať sa môžete v riaditeľni SCVČ alebo na tel. č. 033/647
07 02, 0948 411 202.
(red)
Sezóna na modranskom kúpalisku je otvorená
Letné kúpalisko na Kalinčiakovej ulici v Modre otvorilo tohtoročnú letnú sezónu 15. júna 2014. Prevádzkovateľom je tak ako
v predchádzajúcich rokoch, mestská s.r.o Teplo Modra a zodpovedný vedúci, na ktorého sa môžete v prípade potreby obrátiť je
Jozef Kolárik. Telefonický kontakt: 033/647 51 69.
od 13 00 hod. - 20 00 hod.
utorok - nedeľa
od 9 00 hod. - 20 00 hod.
Prevádzkové hodiny júl - august 2014
pondelok
Ceny sú stanovené podľa platného Cenového výmeru Mesta
Modra č. 1/2014 takto:
Letná čitáreň
Kniha-ha-ha
Budete v lete aj doma, v Modre? Občianske združenie Jazyková zóna pre vás na leto pripravilo letnú čitáreň pod názvom
KNIHA-HA-HA v záhradných a učebných priestoroch na Kalinčiakovej 22 v Modre.
„Priestory budú voľne prístupné
deťom, mládeži a dospelým so
záujmom o anglickú a ruskú literatúru a to počas oboch letných
mesiacov júl a august 2014, každú sobotu od 16.00 do 20.00
hod. Návštevníci si budú môcť
vybrať z ponuky kníh odstupňované úrovne od začiatočníkov po
pokročilých a originálov, kníh
na CD, MP3 a v e-readri, časopisov, novín, spoločenských hier,
DVD a pod. Zvolia si samostatné čítanie, čítanie s posluchom,
čítanie s opakovaním, predčítanie, hranie sa, pozeranie filmov
a veľa iných“, hovorí PhDr. Elena Dugovičová z OZ Jazyková
zóna. Záujemcom budú k dispozícii asistenti, ako aj odborný poradca. Aktívne si posedia
v príjemnom prírodnom prostredí s ľahkým osviežením a neformálne si zabezpečia kontakt
s cudzími jazykmi aj v letnom
období.
Viac informácií nájdete na:
https://www.facebook.com/OZ
Jazyková zóna. Radi by sme
z letnej čitárne postupne vytvorili tradíciu. Akciu zatiaľ finančne podporili: Malokarpatská komunitná nadácia Revia, Knott
s.r.o., OZ Otvorené záhrady,
Monapo s.r.o.
(red),
PhDr. Elena DUGOVIČOVÁ,
OZ Jazyková zóna
Vstupné na osobu
Deti do 6 rokov: zdarma
Skupinové vstupy min.15 osôb
do 15 rokov: 0,70 €
Poplatok/výpožičné
Volejbalová sieť: 2 €/hod.
Volejbalová lopta: 1 €/hod.
Ležadlo: 2 €/deň
Permanentky počas sezóny: 20
€/osoba zakúpite v pokladni kúpaliska.
(red)
Otvorené pivnice na sv.
Urbana už po ôsmykrát
Združenie Malokarpatská vínna cesta usporiadalo v dňoch 23.
a 24. mája ôsmy ročník obľúbeného podujatia. Počas dvoch dní
od Bratislavy po Trnavu otvorilo svoje pivnice 144 vinohradníkov a vinárov, ktorí sú členmi združenia. Slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo v piatok na nádvorí kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska, v Modre známejšom ako „stará vinárka“. Na
otvorení sa odovzdávalo viacero ocenení.
Prvým oceneným bol veľvyslanec Poľskej republiky Tomasz
Chloň za mimoriadny prínos pri
propagácii slovenských vín za
hranicami Slovenskej republiky.
Pani Michaela Gansterer z Rakúska si odniesla ocenenie za mimoriadnu, viac ako desaťročnú
spoluprácu s MVC. Oceneným
bol aj insitný umelec Jozef Lackovič, in memoriam, za výtvarné
znázornenie vinohradníckeho roka, ktoré zdobí aktuálny kalendár
MVC. To najhlavnejšie ocenenie, Vinár roka, získal po druhý
krát Michal Sadloň z Limbachu.
Po slávnostnom otvorení sa všet-
ci pozvaní hostia, ale aj milovníci, fajnšmekri, ktorí si zakúpili
vstupenky, rozišli vychutnávať si
tie najlepšie vína. U nás v Modre mali na to priestor v 31 pivniciach. To, že Otvorené pivnice sú
obľúbeným podujatím, svedčí aj
fakt, že počas dvoch dní navštívi „hlavné mesto vína“ množstvo
turistov nielen zo Slovenska, ale
aj z blízkeho a ďalekého zahraničia. A pri degustácii vína majú
možnosť spoznať aj našu gastronómiu, kultúru, teda to, čo Modra
ponúka. A nie je toho málo. Veríme preto, že sa k nám opäť vrátia.
(red, rz)
foto: web
Prevádzkové hodiny jún 2014
pondelok - nedeľa
od 11.00 hod. - 20 00 hod.
Deti do 15 rokov, dôchodcovia,
ZŤP: 1 €
Mládež a dospelí: 2 €
Vstup po 17 00 hod.: 0,70 €
8
MODRANSKÉ ZVESTI • Prostredie okolo nás
Obnovená studnička na Vysokej
Dobrovoľnícka práca je prácou, ktorá býva často málo ocenená. Aj Modra má niekoľko šikovných a aktívnych občanov,
ktorí svojou nezištnou prácou pomáhajú k zveľadeniu spoločného priestoru okolo nás. Jedným z nich je bezpochyby aj dlhoročný turista, značkár Milan Ružek.
v Harmónii, vedúceho na najkrajší malokarpatský vrch
Vysoká, ste upravili prameň
foto: Mária Golálová
Pán Ružek, dozvedela som
sa, že v blízkosti turistického značkovaného chodníka
Byť múdrymi a striedmymi
Nie pochybností o tom, že človek je prírodnej podstaty, je jej súčasťou. Všetko čo máme (áno, aj napríklad umelé hmoty) pochádza z prírody. Príroda je naša učiteľka, bez nej nemôžeme žiť.
Správame sa však tak, ako by sme si toho neboli vedomí, akoby
prírodné prostredie bolo našim nepriateľom, z ktorého síce všetko
beriem, ale ktorému nič nedávame, nevraciame.
Jeden z prírodných národov ma
prekvapil svojim hlbokým vzťahom k bosým nohám. Modlieval
sa k Bohu postojačky, nohami
stojac na zemi, ruky a hlavu dvíhajúc k nebu. Príslušníci kmeňa
verili tomu, že zo zeme získajú
silu a zdravie od Matky Zeme,
ktorú takto pohládzajú a uctievajú chodidlami, svoj duchovný
pokrok však berú „zhora“, od Boha. Ich životná filozofia naznačovala, že človek potrebuje otca čo
ho dvíha (Boh) a niečo, čo ho zároveň zakoreňuje pevne v Zemi
(prírode) a oba vzťahy sú akoby rodina, ktorej sú ľudia deťmi,
a voči ktorej majú povinnosti.
My, Európania, sme prevažne židovsky a kresťansky formovaná
civilizácia. Jej základom je Biblia. Nedávno som debatoval s ateistom, ktorý na Bibliu zvaľoval
vinu za zlý vzťah euroatlantickej
civilizácie k prírode. Náš Boh,
vraj, v Biblii hlása, že sa máme množiť, naplniť Zem a vládnuť jej. To robíme a výsledok je
zlý. Áno, podobný citát nájdeme
v knihe Genezis (1. časť Biblie),
približne v Gn 1, 26-31. Výklad
textu však musí byť správne iný,
než ten, ktorý prezentoval spomínaný môj oponent. Fyzicky sme súčasťou prírody, o tom
niet pochýb. V prípade zničenia
či ťažkého poškodenia prírodného prostredia, ľudstvo zahynie.
A k tomu akoby spälo. Boh predsa v Biblii tvrdí, že máme Zem
naplniť a nie preplniť. A vládnuť
pitnej vody. Čo Vás k tomu
viedlo?
Na záhorskej strane v sedle Hubalová vytekal v koreňovom
systéme mohutného buka výdatný prameň vody. Počas značkovania turistického chodníka som
prameň pravidelne čistil. V sedemdesiatich rokoch min. stor.
pri
rekonštrukcii
lesnej cesty necitlivým
spôsobom
prameň zničili. Po
niekoľkých rokoch
začala voda vyvierať spod nasypanej
zeminy do koryta pôvodného potôčika.
Nakoľko
prameň sa nachádza na území obce Kuchyňa (150
m od katastrálnej
hranice s Modrou),
v roku 2008 som
požiadal starostu
obce o materiálnu
pomoc na úpravu.
Po prísľube, žiaľ, som sa pomoci nedočkal. Vďaka materiálnej
a pracovnej pomoci príbuzných,
rodiny Ružekovej a rodiny synovca Ivana Rigana, najmä ich
synov Milana a Pavla z Modry, podarilo sa úpravu prameňa
zrealizovať. V sobotu 31. mája
2014 sme vykonali úpravu terénu, s pomocou spomínaných
bratov, synovca Dušana Rigana,
Ing. Ivana Ružeka a Márie Godálovej. Pri úprave prístupového
chodníka pomohli aj prechádzajúci skauti z Bratislavy.
Ďakujem za materiálnu a finančnú pomoc Pavlovi Volekovi, Patrikovi Kulifajovi, Milanovi Záleskému, Vladimírovi Hutterovi
ml. z Modry, Marianovi Porkertovi z Častej, Ing. Michalovi
Ružekovi, Pavlovi Knapekovi
z Bratislavy, firme Acker, drogéria v Pezinku. Upravený prameň
je kolektívnym dielom. Malé, no
pre živé tvorstvo významné. Je
to aj skromný dar milovníkom
malokarpatskej prírody pri príležitosti mojich 85. narodenín.
(red, mr)
nemáme ako väčšina chamtivých
politikov, ale tak, ako si vládu
asi predstavuje Boh – v optimálny prospech celého previazaného
stvorenia.
do terénu, jedno športové a ďalšie do zbierky, aby bolo vidieť, že
na to máme. A prečo nie aj motocykel, lietadlo, vrtuľník a jachtu?
Výsledok si asi vieme predstaviť.
To „asi“ uvádzam preto, že
správnu formu vlády „ako by to
riešil Boh“ musíme nájsť a uznať
sami – sme slobodní a je to na
nás. Následky, či budú dobré alebo katastrofálne, sú vecou našej
slobody a zodpovednosti. V súčasnosti, namiesto toho, aby sme
Zem spravovali ako múdri správcovia, správame sa ako paraziti.
Často vyplakávame, že nemáme
dostatok energetických zdrojov,
čo bráni „pokroku a rozvoju“.
Obávam sa však, že keby ľudia
mali dostatok lacnej energie, zničili by prírodu a seba ešte rýchlejšie než pri dnešných možnostiach. Príklad? Väčšina ľudí
by konala asi takto: Keď máme
zdroje zadarmo, tak prečo by
každý z nás nemohol mať veľa
dopravných prostriedkov. Jedno
auto do práce, ďalšie do obchodu,
voziť deti do školy na ďalšom,
jedno pre reprezentáciu, jedno
Človek má navyše jednu významnú schopnosť a tou je rozum. Vďaka nemu sme dokázali
osídliť celú Zem, on nám umožňuje tvoriť prostriedky pre ľahší
a bezpečnejší život, zabezpečuje
možnosti pre rozvoj a umožňuje
prežitie vzdorov antagonickým
a regulačným vplyvom prírody.
Dáva nám istú slobodu v rozhodnutiach. Dar rozumu, od prírody,
od Boha, nám umožňuje konať
proti neľútostnej, automatickej
prírodnej regulácii, ktorú nazývame zákonom džungle. Zneužívanie rozumu nám umožňuje aj
zničenie seba samých, čo by sa
dalo nazvať možnosťou samovraždy. Sloboda znamená aj neistotu a zodpovednosť. Regulovať
sa musíme sami a múdro. Nenadarmo patrí pýcha a obžerstvo
(nenásytnosť, chamtivosť) medzi
sedem hlavných hriechov.
Pavol FANDÁK, (red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
9
Mesto Modra získalo 24 000 eur z Ministerstva kultúry SR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo v roku 2014
projekty mesta Modry v celkovou sumou 24 000 eur. Získaný finančný príspevok bude určený na obnovu a ochranu mestských
hradieb, Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014 a Medzinárodný gitarový festival v Modre.
Najvyššia čiastka 15 000 eur je
naplánovaná na realizáciu postupnej obnovy najohrozenejších
častí mestského opevnenia v kontexte Mestskej pamiatkovej zóny
Modra a prezentácie pamiatkového fondu. Ochrana kultúrneho
dedičstva a pamätihodností mesta
formou seminárov a odborných
prednášok, workshopov, kon-
certov a rôznych sprievodných
podujatí dotýkajúcich sa histórie mesta, bude súčasťou Dní
európskeho kultúrneho dedičstva 2014 pod názvom „Bránami mesta Modry“. Už tretí rokom
sa zapájame do medzinárodných
dní Ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva na úrovni Európy.
Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky podporilo tento zaují-
mavý projekt vo výške 7000 eur.
Finančná podpora Ministerstva
kultúry SR vo výške 2000 eur
obohatí Medzinárodný gitarový
festival, ktorý vznikol na základe spolupráce MsKS a rodáčky
z Modry Kataríny Wieczorek Bibzovej, ktorá je umeleckou riaditeľkou festivalu.
Andrea KUZMOVÁ,
MsÚ Modra
Celoslovenská súťaž „Do práce na bicykli“ sa skončila
Mesto Modra sa aktívne zapojilo do prvého ročníka celonárodnej súťaže Do práce na bicykli.
Týmto spôsobom sme vyjadrili podporu rozvoju cyklistickej
dopravy v meste a na súťaž sme
zareagovali znížením rýchlosti
v meste, a to na 40 km/h, pričom
mesto na všetkých vstupoch informovalo, že v meste prebieha
táto akcia a odporúča znížiť rýchlosť až na 30 km/h. Do súťaže sa
zapojilo 6 tímov, v ktorých súťažilo 16 súťažiacich: Školáci zo
Základnej školy Ľudovíta Štúra,
Toneráci z firmy Embatex, s. r. o.,
DaBaBoSo z firmy Projektor, s. r.
o., Kápekáčky z Kancelárie prvé-
ho kontaktu, Dámy z úradu a I.
tím z Mestského úradu v Modre.
Súťažiacich neodradili ani zranenia, či pokazené bicykle, defekty
a dobojovali so cťou až do konca.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách medzi tímami a jednotlivcami a to v celkovom počte najazdených km a v celkovom počte
jázd. Tu sú naši najlepší.
V súťaži najlepšie uspeli tímy:
Školáci mali najviac jázd do/z
práce, celkovo 156, čo je dvakrát viac ako ostatné tímy.
Toneráci najazdili najviac km
celkovo 398km.
V súťaži jednotlivcov sú víťazi zároveň aj členmi víťazných tímov:
E. Šimonovič/ tím Školáci ktorý vysadol na
bicykel celkovo 42x.
Znamená to, že víťaza neodradilo
ani nepriaznivé
počasie, vietor
a dážď.
M. Bacigál / tím Toneráci má
v nohách za mesiac do a z práce
až 276 km.
Celkové výsledky súťaže od 1.
5. 2014 do 31. 5. 2014:
Kategória: súťaž tímov v celkovom počte najazdených km
Toneráci - 398 km
I. Tím MsÚ - 192 km
Školáci - 147 km
Kategória: súťaž tímov na základe celkového počtu jázd
Školáci - 156 jázd
Kápékáčky - 70 jázd
Toneráci - 69 jázd
Kategória: súťaž jednotlivcov v celkovom počte najazdených km
Martin Bacigal/
tím Toneráci 276 km
Ladislav Ochaba/I. tím MsÚ - 148 km
Marián Richter/tím Toneráci 80 km
Kategória: súťaž jednotlivcov
na základe celkového počtu
jázd
Emil Šimonovič/tím Školáci 42 jázd
P. Bednarovská/tím Školáci
a Ladislav Ochaba/tím MsÚ 40 jázd
P. Kľúčik/tím Školáci - 38 jázd
(msú, red)
Projekt dobudovania kanalizácie v Modre bol úspešný
Po dvojročnej technicko-organizačnej príprave, spracovaní projektovej dokumentácie, vybavení povolení, príprave
žiadosti o nenávratný finančný príspevok a intenzívnej spolupráce s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s., informujeme obyvateľov, že bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Dobudovanie kanalizácie
a ČOV v aglomerácii Modra a bola úspešná.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená vo
februári 2014, nasledovala kontrola verejného obstarávania na
dodávateľské práce, služby stavebného dozoru a kontrola všetkých potrebných dokumentov.
Na prelome mesiacov máj jún
2014 bola podpísaná zmluva
medzi Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a Ministerstvom životného prostredia
SR o nenávratnom finančnom
príspevku na realizáciu diela. In-
vestorom stavby je Bratislavská
vodárenská spoločnosť,a.s..
Predmetom stavby bude odkanalizovanie chýbajúcich časti mesta Modry a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v Modre.
V meste Modra sa kanalizácia
vybuduje na uliciach Moyzesova, Súkenícka, Hviezdoslavova, Erneyho, SNP, Podhorská,
Kalinčiakova,
Sládkovičova,
Cpinova ulica. V časti Kráľová
pôjde o všetky doposiaľ neodkanalizované ulice. Celková dĺžka novovybudovanej splaškovej
kanalizácie bude 6 kilometrov.
V najbližších dňoch je naplánované stretnutie zástupcov mesta Modry a BVS a.s. , ktorého
predmetom bude príprava výstavby kanalizácie. O navrhovanom riešení a napojení jednotlivých nehnuteľností, ako i
harmonograme výstavby kanalizácie budeme občanov dotknutých ulíc následne informovať.
Ing. Marek FICO,
referent vodného
hospodárstva, technickej
infraštruktúry a dopravy
Ilustračné foto: web
Športová súťaž podporujúca okrem zdravia našich obyvateľov,
aj túžbu a presvedčenie verejnosti znížiť rýchlosť automobilovej
dopravy v našom meste sa dňa 31. mája úspešne skončila. Cieľ
tohto podujatia si našiel uplatnenie a záľubu u mnohých Modranov. Modra bola jedným z 30 miest a obcí v rámci Slovenska,
ktoré sa do pilotného ročníka tohto podujatia zapojili. V rámci
Slovenska súťažilo celkovo 473 tímov a 1506 súťažiacich.
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
10
Monitorovanie environmentálnych
záťaží na modranských „Hlinách“
Mesto Modra komunikuje s hlavným koordinátorom za lokalitu
Modra Hliny pánom Mgr. Dušanom Kúšikom, o projekte „Monitorovanie environmentálnych záťaží v lokalite Modra-Hliny“,
ktorej objednávateľom je Ministerstvo životného prostredia SR
a zhotoviteľom je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bližšie informácie o tomto projekte zameriavajúcom sa na životné
prostredie a skládku komunálneho odpadu v Modre v rozhovore približuje koordinátor D. Kúšik.
Čo je cieľom projektu?
Cieľom je vybudovanie a realizácia monitorovacích systémov
pre vybrané environmentálne
záťaže na Slovensku. Jednou
z nich je bývalá skládka komunálneho odpadu Modra Hliny, ktorá sa nachádza za areálom
Technických služieb na východ
od mesta.
Koľko enviromentálnych záťaží je na Slovensku monitorovaných?
V rámci projektu je riešených
161 environmentálnych záťaží
v celej SR.
Akým spôsobom je projekt financovaný?
Finančné zabezpečenie projek-
tu je kryté čiastkou 8 000 000
eur, z čoho je 15% hradených
zo štátneho rozpočtu a 85% zo
štrukturálnych európskych fondov. Geologická úloha je riešená
v rámci Operačného programu
Životné prostredie.
Čo je úlohou projektu?
Cieľ geologickej úlohy bude dosiahnutý spracovaním archívnych materiálov, vytvorením
účelového geologického informačného systému pre potreby monitorovania, zostavením
koncepčných modelov a ich
aktualizáciou, podaním návrhu
programu monitorovania a jeho
aktualizácia, realizácia monitoringu a modelovanie a vyhodnocovanie výsledkov monitoringu.
Aké aktivity boli v spolupráci
s mestom zrealizovné?
Doposiaľ boli zostavené koncepčné modely, ich aktualizácia
a bol navrhnutý program monitorovania spolu s jeho aktualizáciou. Spracovaním archívnych
údajov bola lokalita zaradená do
geologického informačného systému a bol vytvorený koncepčný
model lokality.
Aké kroky nasledujú pre splnenie práce projektu?
Naplánovaný
je
geologický prieskum, ktorý pozostáva
z vrtných prác, testovania vrtov
a ich zabudovania, geofyzikálnych prác a využitia diaľkového
prieskumu Zeme pre monitorovanie environmentálnych záťaží. Vrtné práce budú vykonávané
v mesiaci jún 2014. Zároveň sa
uvedú do činnosti dva vrty, ktoré už boli na lokalite v minulosti
zrealizované.
Čo je cieľom vrtných prác?
Podstatou vytvorenia monitoro-
vacieho systému na lokalite je
predovšetkým pravidelný odber
vzoriek vôd z vrtov, ale aj z povrchových tokov a z pôd zhruba
4x do roka a následná realizácia analýz. Všetky analyzované vzorky budú spracované do
informačného systému záťaží
a následne vyhodnotené.
Čo bude výsledkom projektu?
Splnenie geologickej úlohy
umožní orientačné posúdenie
stavu znečistenia a rizika tejto
enviromentálnej záťaže. Tieto
informácie budú prospešné pre
samosprávu, ako aj iné dotknuté
orgány štátnej správy pri rozhodovaní ako ďalej postupovať pri
riešení problémov s modranskou
skládkou.
Kedy práce na projekte začali a kedy je predpokladaný koniec prác?
Práce na projekte začali v apríli
2012, koniec prác je vymedzený
na december 2015. Monitorovacie práce budú naďalej prebiehať až do roku 2020.
Ing. Kristína ČECHOVÁ,
referent životného prostredia,
Mgr. Dušan KUŠÍK,
koordinátor za lokalitu
Modra - Hliny
AD: Kedy bude základná škola vajanského modernou školou?
sa financií a zvlášť financovania
školstva týka. (Natíska sa povedať - keď budeme mať dosť finančných prostriedkov na cesty,
na sociálne služby, na parkoviská,
údržbu parkov, modernizáciu ihrísk, budov, kultúru...) Po delimitácii škôl do majetku mesta sme
získali školské zariadenia, ktoré
už v tom období neboli v ideálnom stave. V predchádzajúcich
dvoch rokoch sa investovalo do
materských škôl, vo všetkých sú
vymenené okná, vstupné dvere, priebežne sa riešili problémy
s kotolňou, strechou, telocvičňou.
V r. 2013 sa otvorila ešte jedna
trieda materskej školy. Náklady
na jej prevádzku predstavujú ročne ďalších 30 tis. eur. V súčasnom
období sústreďujeme podklady
k vyriešeniu situácie s radiátormi
a vykurovaním v ZŠ Vajanského
tak, aby nasledujúce vykurovacie
obdobie bolo zabezpečené. Aj zlý
stav našich školských zariadení
nás núti k opatrnosti v nakladaní
s rezervným fondom, z ktorého
sú riešené práve situácie, na ktoré poukazuje pán Janáč. Odpoveď na otázku či nie je zbytočné
spoliehať sa na zdroje zvonka (na
ministerstvo školstva a jeho možnosť riešiť havarijné situácie, na
granty o ktoré sa neustále uchá-
Základná škola Vajanského 93.
dzame) a nepustiť sa do riešenia
vlastnými silami, je načrtnutá.
Mesto nečaká, snaží sa investovať tak, aby sa postupne odstraňovali nedostatky na majetku,
aby sa modernizovalo, ale zároveň musí mať rezervu na riešenie
neodkladných havarijných situácií, ktoré v priebehu roka vznikajú. JUDr. Ondrej BERACKA,
prednosta MsÚ Modra
Foto: JK
Natíska sa otázka - čo je to moderná škola? Vynovená, moderná budova, najnovšie učebné
pomôcky, ktoré majú žiaci k dispozícii? Alebo výchovno - vzdelávacie postupy, ktoré škola realizuje a sú odzrkadlené v jej
výsledkoch, konkurencieschopnosť školy, široká ponuka záujmového vzdelávania, škola bez
šikany, bezstresové prostredie,
škola otvorená integrácii, svetu.
Škola s aktívnym, ambicióznym
pedagogickým kolektívom? Dalo
by sa vypočítavať a hrať so slovami, pretože v niektorých atribútoch už dnes menovaná škola
(pozn. red.: ZŠ Vajanského 93
v Modre) modernou je.
Rozumieme však čo autor otvoreného listu (pozn. red.: zverejnený
v predošlých MZ 05/2014 na str.
10.) svojou otázkou myslel. Odpoveď je zložitá, ako všetko, čo
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva/názory
Názor občana
Načo petícia?
Celá vec ohľadne umiestnenia dopravnej značky „zákaz státia” na
príjazdovej ceste na parkovisko za bytovým domom Vajanského 64
- 70 sa začala v októbri 2013, keď pracovníci technických služieb osadili spomínanú dopravnú značku z rozhodnutia Ing. Mareka Fica, referenta vodného hospodárstva, technickej infraštruktúry a dopravy.
Na základe Zákona č. 211/200
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám som 24. 10. 2013
požiadal MsÚ v Modre o informáciu, na základe návrhu ktorej
osoby rozhodlo Mesto Modra
o umiestnení dopravnej značky
a zároveň o dôvody, pre ktoré
Mesto Modra nechalo značku
umiestniť. Dňa 30. 10. 2013 mi
Ing. M. Fico (pozn. red.: referent
MsÚ) odpovedal, že interpeláciu
podal poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. J. Petrakovič a dôvody boli „problémový prejazd
k parkovisku žiadateľa v prípade parkovania automobilov na
krajnici. Na tabuľu bude ešte
umiestnená dodatková tabuľa
(neplatí pre obyvateľov bytového
domu)”. Z tohoto jasne vyplýva,
že zavadzajú iba vozidlá iných
obyvateľov, zato vozidlá vlastníkov bytov Vajanského 64-70 nezavadzajú. Trochu schizofrénia.
Taktiež som žiadal o informáciu
Okresný dopravný inšpektorát
v Pezinku, či bolo osadenie značky nimi odsúhlasené (MsÚ Modra
navrhuje, ODI PK musí schváliť).
Dňa 18. 11. 2013 mi v písomnej
odpovedi bolo oznámené, že dopravný inšpektorát osadenie znač-
ky schválil, a že „žiadateľom bolo
Mesto Modra na základe sťažností
od obyvateľov na častú neprejazdnosť úseku z dôvodu odstavených
automobilov po obidvoch stranách komunikácie”. Nikdy som
tam parkovať autá „po obidvoch
stranách komunikácie” nevidel,
pretože komunikácia je široká 6,2
m a bola by v takom prípade úplne neprejazdná - a to si nikto nedovolí. Následne pri telefonickom
rozhovore dňa 13. 12. 2013 s Ing.
Ficom bolo navrhnuté, že môžem
spísať petíciu. Ing. Fico povedal,
že dá značku „milerád preč”, ak
vznikne „protitlak”. Taktiež mi
povedal, že osadenie značky podpisuje primátorka mesta p. Ing.
arch. Hlubocká. Preto som 10. 3.
2014 napísal obšírny e-mail priamo p. primátorke, kde som ju žiadal o riešenie problému a prosil,
aby ako primátorka mesta presadila odstránenie značky. Odpoveď
žiadna, naopak, znovu ma kontaktoval Ing. Fico. Takže, keď sa nadriadenému sťažujem na postup jeho podriadeného, on (ona) dá vec
vyriešiť práve tomu podriadenému...
Po spísaní petície (22 podpísaných zo SNP 23, 25, 27, 29 a Va-
janského 78 (na Vajanského 6470 mi nikto po zazvonení pri
vchode neotváral) a jej odovzdaní dňa 24. 2. 2014 bolo dohodnuté stretnutie Ruppeldt - Fico Petrakovič (poslanec MsZ), ktoré
sa nakoniec uskutočnilo v piatok,
28. 3. 2014 o 13.00 v zasadačke
MsÚ Modra. Podľa vyjadrenia
Mgr. Petrakoviča on osobne proti parkovaniu nič nemá (aj keď je
obyvateľom Vajanského 64, parkuje inde), ale spomenul nesúhlas s parkovaním na predmetnom mieste zo strany obyvateľov
domu, resp. majiteľmi garáží.
Bol som prekvapený, že majiteľ
1. garáže v poradí od značky (s
mrežou) nebol za zákaz státia.
Stávali sa tu vraj drobné „ťukance”, keď autá v zime na ľade dostali šmyk. Na upozornenie, že
petíciu proti značke podpísalo 22
obyvateľov mi bolo odpovedané,
že on zoženie podpisov aj 100.
No, chcel by som ich vidieť...
Zo strany Ing. Fica bolo navrhnuté odstránenie značky spolu
s obrubníkom a trávnikom (až po
prvé parkovacie miesto pre postihnutých na začiatku súčasného parkoviska) a vytvorenie tak
2 parkovacích miest. Toto som
označil za nezmysel, pretože ten
cíp trávnatej plochy so značkou
je príliš úzky. Tu podotýkam, že
mi samému nie je jasné, či ide
o miestnu, účelovú alebo ešte nejaký iný typ komunikácie.
Nakoniec sme sa dohodli, že Ing.
Fico požiada o vyjadrenie ODI PK,
či by neboli proti odstráneniu značky (posúdenie nebezpečnosti par-
Reakcia na článok pána Ruppeldta
Mestský úrad je zložkou našej samosprávy, ktorého jedným
z hlavných cieľov je výkon administratívy mesta. A preto aj
v tomto prípade sa na základe
žiadosti alebo skôr interpelácie
poslanca mestského zastupiteľstva nechala osadiť značka, ktorú môže na základe rozhodnutia
osadiť mesto, ale vždy po súhlase
dopravného inšpektora.
Celý tento proces bol administratívne uskutočnený a ukončený
rozhodnutím mesta o to už spomínaným osadením dopravnej značky. Následne sa prihlásil v danej
veci p. Ruppeldt a prezentoval
osadenú značku ako problém da-
nej lokality, ktorá ho obmedzuje
v parkovaní. To, že značka slúži
na zlepšenie parkovania tých občanov, ktorí majú na ul. Vajanského 68-70 svoje byty, už ako sa zdá,
nebolo brané do úvahy. Navyše,
po celý čas sa s p. Ruppeldtom aktívne komunikovalo, uskutočnilo
sa aj osobné stretnutie a celý proces bol zavŕšený návrhom nového osadenia značky a vyznačenia
parkovacích miest. Tento návrh
začiatkom júna odsúhlasil samotný p. Ruppeldt, pretože projekt
bol spracovaný podľa jeho požiadaviek a pripomienok a tiež bol
odsúhlasený dopravným inšpektorátom. Čiže o žiadnom problé-
me, prípadne neriešení problému
nemôže byť ani zmienka, dokonca
je tomu presne naopak. Pán Ruppeldt bol celý čas o veci informovaný, bola s ním aktívne konzultovaná a výsledkom je nový projekt
značenia, ktorý pán Ruppeldt odsúhlasil. To, že sa p. Ruppeldt znižuje vo svojom článku k osobným
urážkam a dokonca v demokratickej spoločnosti k tak dehonestujúcim pojmom ako je „fašista“, nielenže nie je na mieste, ale jediným
následkom tohto konania je iba
vytvorenie obrazu o samotnom pisateľovi.
JUDr. Ondrej BERACKA,
prednosta MsÚ
kovania). Mgr. Petrakovič vysvetlí stanovisko „druhej strany”, teda
nás, obyvateľov Vajanského 64 70 a dohodne sa stretnutie (tu som
požiadal o termín, ktorý by časovo
vyhovoval aj obyvateľom, nielen
úradníkom), kde sa bude diskutovať ďalej.
Od 28. marca ubehli už 2 mesiace, bez akejkoľvek snahy zo strany kompetentných osôb z MsÚ
niečo riešiť. Čaká (môžem snáď
napísať „nás”) ešte dlhá cesta,
ale myslím, že snaha nepodvoliť sa skupinke cestných „fašistov-obmedzovačov” a úradníkov
bude korunovaná úspechom.
Dňa 28. 5. som dostal od p. Fica email, kde píše, že po rozhovore s DI dospeli k záveru, že na
spomínanej ploche by bolo možné vybudovanie dvoch parkovacích miest. Dúfajme, že už ďalšie osobné stretnutie teda nebude
nutné. Nezabúdajme - v novembri sú komunálne voľby...
Igor RUPPELDT
Nový kvetinový
záhon pred
KPK
Mesto Modra ďakuje dodávateľovi rastlín pre kvetinovú výzdobu, pánovi Petrovi Blšťákovi z Veľkých Ulian, ktorý mestu
Modra venoval zmiešaný kvetinový záhon z jednoročných rastlín. Nechtík lekársky a starček
dnes zdobia priestranstvo pred
Kanceláriou prvého kontaktu v Modre na Štúrovej ul. 59.
(msú)
Kamera na
Dukelskej ulici
je funkčná
Dňa 22. marca 2014 bol v dôsledku dopravnej nehody poškodený
a znefunkčnený kamerový systém na Dukelskej ulici v Modre. Po vyriešení poistnej udalosti na majetku mesta a ďalších
technických opatreniach v trvaní
približne dva mesiace sa 28. mája uskutočnili potrebné opravy
a momentálne je využitie kamery
s cieľom ochrany verejnosti plne
k dispozícií.
(msú)
11
12
MODRANSKÉ ZVESTI • Predstavujeme/Pripravujeme
Femina –Klub slovenských spisovateliek o Modre
V Modre som prežila detstvo a mladosť. Mám tu nielen príbuzných,
ale i veľa priateľov a známych, s ktorými sa veľmi rada stretávam.
Je samozrejmé, že ma zaujíma všetko, čo sa v Modre deje a kam
mesto smeruje. Pri čítaní Modranských zvestí a príspevkov v nich,
som sa rozhodla, že prispejem do zvestí i ja svojim postrehom.
Modra sa ešte v nedávnej minulosti na báze literárneho poľa radila k popredným mestám
so živou kultúrnou tradíciou.
Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. pri
jednej príležitosti po roku 1989
raz povedal: „Modra je ako spiaca Šípková Ruženka, ktorá spí
pod svahmi Malých Karpát. Kto
má rád prírodu, dá si námahu,
vyjde do chotárov, porozhliadne
sa po okolí Modry zistí, že mal
veľkú pravdu. Jej okolie je obrastené samými šípkovými krami, akoby ju chceli zakonzervovať.“ Keďže niektoré literátky
nášho Občianskeho združenia
Femina-Klub slovenských spisovateliek sme Modranky, leží nám na srdci nielen dianie
v Modre, ale aj kultúrny život
v meste. Prežívali sme v mladosti dobu, keď sa Modre venovala veľká pozornosť v celoštát-
nej pôsobnosti kultúrneho diania
pri pokračovaní štúrovských tradícií.
Teraz by sme mali očakávať, že
mesto bude spať sto rokov, kým
pricvála princ na koni, aby presekal cestu do tohto malebného
mestečka pod Kuglom. Dovolila som si požičať skutočne pekné, literárne pomenovanie mesta Modry, od spisovateľky Edity
Walterovej, ktorú môže tešiť, že
sa oň zaslúžila a prajem mestu,
aby mu toto pomenovanie natrvalo zostalo. Žijeme v 21. storočí. V spoločnosti nastali zmeny
a vietor, ktorý sa preháňa po svahoch v jej okolí, šíri nielen vôňu
šípových ruží, ale nenecháva na
pokoji aj ľudí, ktorí Modru milujú, veria v jej celkové precitnutie. Veria, že zašlá sláva Modry znovu nadobudne rozmer, na
ktorí si ľudia pamätajú a vôňa
šípových ruží zo svahov viníc
zapôsobí na zmysly ľudí a bude
ich neustále podnecovať na vyprofilovanie, bez rozdielu pohlavia, na prospech mesta. A že je
v Modre dosť ľudí, ktorým záleží na jej prosperite, aby rozkvitala nielen po okolí, ale priamo
v ňom na všetkých spoločenských úrovniach, o tom vieme.
Ale ľudia sú už raz takí. Nedoceňujú snaženia jednotlivcov. Berú
veľakrát ich záujem o veci verejné ako samozrejmosť a pritom
pre mesto robia v tichosti veľa,
možno viac ako ľudia na výslní.
Naše OZ Femina ďakuje autorovi myšlienky Rádia Modra Jánovi Jašekovi za ústretovosť pri
realizovaní literárnych relácií,
za možnosť predstavovať profily literátov Slovenska v regionálnom vysielaní rádia Modra.
Jeho flexibilita, schopnosť koordinovať ľudí rôzneho zamerania, pováh, riadenie celého
tímu je jeho prednosťou. Jeho
všestranná rozhľadenosť, ktorou
disponuje, schopnosť skĺbiť ľudí
z rôznych profesií, rozdielnych
názorov sa pozitívne prejavila
pri úspešnom naštartovaní a rozbehnutí vysielania rádia. Rádio
má slušnú nielen regionálnu sledovanosť, ale aj internetovú,
o ktorú sme sa možno troškou
pričinili i my, spisovateľky Feminy. Sme vďačné nielen Rádiu Modra, ale i Mestu Modra za
možnosť vysielať literárne priblíženia spisovateľov, osobností
i umelcov iných žánrov umenia.
Po predbežnej dohode o spolupráci s Rádiom Modra bude pripravovaný archív odvysielaných
relácií „Prihovára sa vám Femina - Klub slovenských spisovateliek“ prepojený s webovou
stránkou
www.slovakfemina.
com a každý vo svete, kto prejaví záujem si ho bude môcť vypočuť. Vieme zdokumentovať, že
našu stránku v zahraničí sledujú
nielen Slováci ale i záujemcovia
o literatúru na Slovensku. Mestečku pod Kuglom želám veľa
úspechov do budúcna.
Viera VALACHOVIČOVÁ
RYŠAVÁ,
predsedníčka OZ Femina
Výstava klientov Meremy
Výstava obrazov Výber z tvorby ukazuje
verejnosti aktívny život
a kreativitu zdravotne
znevýhodnených ľudí. Vo svojich dielach
stvárňujú vlastné videnie sveta a prostredníctvom
prezentácie
svojich
umeleckých
schopností spájajú nás
všetkých. Pod odborným vedením skúsených terapeutov vznikajú pod rukami našich umelcov
prekrásne umelecké diela s hlbokou myšlienkou, ktorá nás donúti
zamyslieť sa. Výstava je prezentáciou prác Štefana Gálika, Petra Hrušku, Branislava Šebestu
a Ladislava Garaja. Zakúpením
týchto prekrásnych obrazov potešíte ich srdce, podporíte ich talent a umožníte naplniť ich sny.
V priestoroch Musique
club galerie si výstavu
môžete pozrieť od mája do augusta 2014.
Musique club galerie
počas svojej šesťročnej existencie otvoril
priestor na prezentáciu
umeleckých diel mnohých znevýhodnených
ľudí a oboznámil tak
širokú verejnosť s ich tvorbou
a talentom. Taktiež poskytuje pracovnú príležitosť piatim klientom
Meremy, ktorí vám s úsmevom
ponúknu skvelú kávu z rôznych
častí sveta, pochutnáte si na voňavom čaji, šálke čokolády a zahráte si Pétanque. Piatkové večery si u nás môžete spríjemniť
posedením pri legendárnych scískaniciach a započúvať sa do jazz
& blues naživo.
(mg)
foto: Modranská beseda
Foto: JK, 2x
V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie na
Štúrovej 61 v Modre vás počas letných mesiacov očaria umelecké
diela nadaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia
podporovaného bývania MEREMA.
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme/Relax
Otvorili sme modranské záhrady
Návštevníci si užili popoludnie
na kúpalisku so sprievodným
programom a občerstvením, tvorivými dielňami pre deti, cvičením jogy, či počúvaním prednášky, iní sa vydali s mapkou
v ruke po vyznačených záhradách. Vďaka letnému počasiu
boli najvyhľadávanejšie tienisté
miesta pod stromami a brehy potoka, ktorý preteká v záhradách
popri Panskom chodníku.
Účasť na podujatí bola prekvapujúca, do záhrad vchádzali no-
ví a noví návštevníci, majitelia či
sprievodcovia neustále odpovedali na otázky. Do Modry okrem
obyvateľov mesta zamierili aj turisti z okolitých obcí či miest, ale
aj z Bratislavy či Trnavy.
Touto cestou naše OZ ďakuje
Mestu Modra za záštitu nad akciou, materiálnu a finančnú pomoc, za dotácie Malokarpatskej
komunitnej nadácii Révia, OZ
Floralis, za propagáciu Národnému Trustu n. o., vďaka patrí
množstvu dobrovoľníkov. Ďaku-
jeme aj vám, milí návštevníci, že
ste si našli čas a strávili ste sobotňajšie popoludnie v spoločnosti
zelene v našom meste. Ďakujeme
vám, že ste sa správali voči nášmu
okoliu ohľaduplne. Záhrady zo-
stali neporušené, ale akoby skôr
radostnejšie rozkvitli pod vašou
chválou. Tešíme sa na ďalší ročník v druhý júnový víkend roku
2015! Budeme radi, ak nám svoje názory napíšete na facebookovú
stránku: Otvorené záhrady Modra.
Zuzana KLUČÁROVÁ,
OZ Otvorené záhrady
Modrania obdivovali záhrady.
Foto: Pavol Rosiar
V sobotu 7. júna sa Modranom a návštevníkom z okolia, vďaka
Dňu otvorených záhrad, otvorili prvýkrát dvere vyhradených
záhrad a letného kúpaliska. Mali ste možnosť vidieť ďalšie zaujímavé zákutia v meste Modra. V niektorých záhradách vás
osobne privítali ich majitelia.
13
Čo ukrýva júnová krížovka?
Autor:
Juraj
Mitošinka
skratka
západoseverozápadu
tlačová
agentúra
Albánska
tvrdý,
tenký
povlak
nalievajte
otec
(hovor.)
obruba
bojovná
žena
Pomôcky:
skočka,
kaulom,
aak,Kanak
bodnutím
usmrtila
zhlobte,
zbite
pomiešam
(hovor.)
výhonok
(bot.)
upravujú
varom
škodlivý
hmyz
v obilí
vyťahuj
z pošvy
bodnú
zbraň
krasokorčuliarsky
skok
vyšplechuj
EČV
(expr.)
Topoľčian
štvorček
(typ.)
tepelne
izolovaná
fľaša
kyprite
pôdu
pluhom
2. časť
tajničky
Pomôcky:
ATA, čalún, versta,
baa,alkana
mal
prevahu
(zastar.)
Slov. tech.
knižnica
3. časť
tajničky
cez
(z lat.)
teplomilná
bylina
Norbert
(dom.)
zo žartu
hrádze
z prútia
skr. rádiotelefónu
dekoračná
tkanina
majú
svadbu
pruh
územia
žrde
na vozoch
EČV
Rožňavy
preto
niečo
predčasne
zostarnuté
začo
neláka,
nevábi
prudko
búchajme
kúpou
získaj
Paulína
(dom.)
MPZ
Turecka
hnedý
nápoj
egypt. dĺžková miera
týkajúca
sa oltára
čln
na Rýne
rúcal sa
značka
prvku
radón
stará
ruská
dĺžková
miera
značka
prvku
astát
1. časť
tajničky
skratka
leukocytu
tlačí,
sužuje
Polynézan
MODRANSKÉ ZVESTI • História/Spektrum
Historický kalendár časť 42.
1. mája 1934 bol zavraždený
guľkou pytliaka Franz Utschik.
Modranské lesy boli vždy známe množstvom kvalitnej zveriny.
Okrem starostlivosti o jej výživu
sa členovia poľovných združení starali aj o jej ochranu, najmä
v období hájenia a gravidity. Pri
takejto činnosti prišiel o život člen
poľovného združenia Hubertus
Franz Utschik. Túto skutočnosť
pripomína pamätník, ktorý sa nachádza asi 150 m severne od horárne pod Širokým (u Hrnčíra).
1. júna 1839 sa narodil Pavel
Peter Roy. (Zomrel 5. decembra 1909 vo veku 75 rokov.) Po
štúdiu na modranskom gymnáziu absolvoval teológiu v Bratislave a na viacerých nemeckých
univerzitách. Pôsobil ako kňaz
v cirkevných zboroch a venoval
sa nielen prekladom, ale i písaniu
teologických a národne orientovaných článkov. Zaraďuje sa medzi prvých slovenských bibliografov.
13. júna 1934 zomrel vo veku 82
rokov Juraj Chorvát. Po vyštudovaní modranského učiteľské-
Milina Zochová.
ho ústavu pôsobil ako hudobný
skladateľ. Je autorom viacerých
významných evanjelických skladieb, Veľkej partitúry ku Tranosciu a Evanjelickému Zpěvníku. Pozoruhodné sú najmä jeho
štvorhlasne harmonizované chorály pre organ a miešaný zbor.
16. júna 1944 zomrela vo veku 90
rokov Milina Zochová, dcéra ev.
farára Michala Laciaka v Ozdíne.
Publikovala drobné články s národnou problematikou, bola činná ako kultúrna pracovníčka. Od
roku 1880 bola členkou výboru
Živeny. V roku 1883 sa vydala za
I. B. Zocha, v tom čase profesora gymnázia v Osijeku. Bola jeho
treťou manželkou. Venovala sa
prekladateľskej činnosti, prispela
k prehĺbeniu chorvátsko-slovenských vzťahov. V roku 1908, keď
prišli bývať do Modry stala sa organizátorkou a predsedníčkou ev.
ženského spolku. Pochovaná je
na modranskom cintoríne.
18. júna 1849 bol popravený
v Bratislave vo veku 51 rokov
pezinský rodák Pavol Rázga. Po
absolvovaní modranského gym-
niekoľko príspevkov v kraličtine
a bol známy ako Hurbanov odporca.
19. júna 1744 sa narodil Krištof
Lyczy. (Zomrel vo veku 70 rokov
18. septembra 1814). Po štúdiu
na modranskom gymnáziu vyštudoval evanjelickú teológiu vo
Wittenbergu a pôsobil ako farár,
senior a superintendent na viacerých miestach. Publikoval v nemčine.
názia, teológie v Bratislave a vo
Viedni bol farárom i v nemeckom cirkevnom zbore v Modre. Založil fond na podporu
farárskych vdov a sirôt. V meruôsmych rokoch bol vojnovým
kurátom v Kossuthovom vojsku
a podporoval budapeštianske akcie proti slovenským dobrovoľníkom. Za to bol proviedenskou
justíciou v Bratislave odsúdený
a popravený. Je pochovaný na
evanjelickom cintoríne pri Kozej
bráne.
19. júna 1804 sa narodil Ján
Klusák. Po absolvovaní modranského gymnázia vyštudoval
evanjelickú teológiu v Šoproni
a pôsobil na viacerých miestach
ako evanjelický farár. Publikoval
22. júna 1764 sa narodil Andrej
Daniel Michnay. Po absolvovaní modranského gymnázia vyštudoval evanjelickú teológiu, bol
vysoko vzdelaný, akademické
tituly z teológie a filozofie získal na nemeckých univerzitách.
Pôsobil ako kaplán a profesor na
bratislavskom lýceu. Neskôr bol
menovaný rektorom modranského gymnázia. Je autorom učebnice psychológie, a autorom dejín modranského evanjelického
gymnázia, ktoré sa uchovali v rukopise.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé
informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné podnety posielajte na [email protected]
(kvm)
Európska kaviareň o Slovensku zožala úspech v Métach
Kultúrny večer organizovaný Európskym centrom Roberta
Schumana (CERS) patril v mesiaci jún 2014 výlučne Slovensku.
Viac než sedemdesiat ľudí malo možnosť spoznať históriu, kultúru či známe osobnosti v nádherných reprezentačných priestoroch v Salle des Récollets v Métach.
Organizátorkou podujatia bola
slovenská dobrovoľníčka v rámci
Európskej dobrovoľníckej služby
v CERS, Dominika Kekeláková
spolu so skúsenou reštaurátorkou
a maliarkou, Vierou D´Agostini. Úvodného slova spestreného
ľahkosťou anekdot, sa ujal bývalý honorárny konzul SR pre Lotrinsko, Alsasko a Franche Comte
v Nancy, J. M. Keller. Nasledoval rýchlokurz slovenčiny, bezchybný Florian Larminach a jeho
klavírne prevedenie slovenských
klasických aj populárnych skladieb, video-projekcia, vedomostný kvíz, bufet so slovenskými
špecialitami a ľudové piesne.
Podujatie sa mohlo pochváliť aj
hodnotnou prezentačnou výstavou o Slovensku od kurátorky
Viery D´Agostini, ktorá hovorila o histórii a pozoruhodnostiach Slovenska na štyroch infopaneloch. Tie boli vypracované
v spolupráci s Vierou Jančovičovou, riaditeľkou SNM Ľ. Štúra v Modre, modranskú keramiku predstavili dielka Zlatice
Ďureje, vyšívané obrusy od Ivety Galbavej z Prahy, slovenské
krištáľové sklo, kraslice a šperky
od Lucie Kubicovej z Talianska,
svetovú raritu - prvú „Kuchársku
knihu pre nevidiacich“ s unikátnou technikou synchrónnej tlače
Braillovho písma spolu s čiernou tlačou a haptickými ilustrá-
ciami od slovenskej výtvarníčky
a autorky Evy Márie Trajterovej.
Sálu ozdobili fotografie so zábermi Slovenska od 11 fotografov
z piatich štátov.
Aj vďaka skvelej spolupráci
Klubu UNESCO v Métach, Veľvyslanectva SR vo Francúzsku
a Slovenského inštitútu v Paríži
bol kultúrny večer svojou atmosférou jedinečný a kultúrno-prezentačnou úrovňou mimoriadne
úspešný.
Slovenka Viera d´Agostini opisuje: „Ťažko sa tam bolo dostať,
kopec, na ktorom sa nachádza
kláštor, je v oprave a všade sú
obchádzky. K tomu všetkému lialo ani z krhly, zaparkovať sa dalo len pod kopcom. Postupne sme
tu však postretali. Okrem nášho
ex-konzula, ktorý vyjadril úctivé
spomienky a zároveň i postrehy
o Slovensku, prišiel aj predseda
Clubu UNESCO Claude Leclerc,
ktorý nám pomáhal v prípravách
podujatia. Potešil fakt, že prišlo
mnoho študentov z rôznych štátov sveta, aj návštevníkov staršieho produktívneho veku bola asi tretina... Vari celá stovka,
z nich aspoň tridsať Slovákov!
Obzvlášť zaujímavé bolo rozprávanie o lotrinskom, ako aj slovenskom dvojkríži. Úsmevy boli
na všetkých tvárach a najmä vekovo starší návštevníci ďakovali
za krásne zviditeľňovanie typických fotografií i výstavných artefaktov na stolíkoch, prikrytých
vyšívanými obrusmi. Príjemný
prekvapením boli aj mladí ľudia
z Ruska, Ukrajiny či Poľska, ktorí
túžiac po estetickom zážitku, si so
záujmom prišli pripomenúť slovanské kultúrne a umelecké prvky a tradície s našimi“.
V. d´AGOSTINI, D. KEKELÁKOVÁ, L. KUBICOVÁ
a (red, krátené)
Foto: archív snm-mľš
14
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika/Inzercia
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Valach Dominik
Sodomová Nina
Heffnerová Ela
Benka Daniel
Heizer Matej
Hrdlička Leo
Opustili nás:
Urbancová Ľubica, 53 r.
Vargová Eva, 83 r.
Ing. Dudáš Ján, 71 r.
Kubán Pavol, 67 r.
Minárik Ivan, 55 r.
Jubilanti:
85 roční
Balážik Pavel
Fialová Oľga
Ružek Milan
80 ročná
Uherčíková Darina
17. 4.
21. 4.
25. 4.
17. 5.
11. 5.
10. 5.
1. 5.
9. 5.
11. 5.
21. 5.
21. 5.
15. 6.
18. 6.
29. 6.
24. 6.
75 roční
Hupková Anna
1. 6.
Kintlerová Božena
18. 6.
70 roční
Adamová Miriam
15. 6.
Antušková Anna
6. 6.
akad. mal. S. Brezina
28. 6.
Kintlerová Eva
1. 6.
Mošovská Valéria
20. 6.
Švrlingová Elena
2. 6.
Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ
Zosobášili sa:
Roman Paulík
a Miroslava Holubková 31. 5.
Lukáš Vlček
a Lucia Zbojanová
31. 5.
Eva HORNÁČKOVÁ,
matrika
Rady a tipy, čo robiť pred odberom
Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. S prichádzajúcim letným dovolenkovým obdobím sa zvyšuje aj riziko úrazov a nehôd,
pri ktorých je potrebná krv na záchranu života. Potreba krvi je
však veľká počas celého roka a na Slovensku sa jej ročne spotrebuje asi 180 tis. transfúznych jednotiek pri operáciách, pri liečbe
leukémie a iných nádorových ochorení.
Prečo darovať krv?
Darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie
Ten, kto ju poznal, spomína a ten, kto ju mal rád, nezabúda. Dňa 15. júla 2014 bude 10. výročie, čo odišla
od nás naša mamka, svokra, babka a prababka Matilda Jelemenská. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím,
spolu s nami spomienku. Smútiaca rodina.
Spomienka
Dňa 2. 6. 2014 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila
naša drahá a milovaná mama, babka a prababka Helena Košnárová, rod. Lichnerová. Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami spomienku. Spomínajú deti
Vladimír, Ľudmila, Miroslav a Zdenka s rodinami.
Nezabudneme
Dňa 18. júna 2014 si pripomíname 5. rok, čo nás opustila Mária Záleská. Ďakujeme všetkým, ktorí spolu
s nami venujú tichú spomienku. S láskou spomína
smútiaca rodina. Spomíname
Daruj krv, zachrániš život
Eva Horváthová z miestnej modranskej pobočky organizácie Červeného kríža vysvetľuje: „Aj medzi nami sú mnohí ľudia, ktorí
dobrovoľne a bezplatne darujú
túto vzácnu tekutinu a nečakajú
za to žiadnu pochvalu, či slávu.
Miestna organizácia Slovenského červeného kríža v Modre už
dlhoročne organizuje darovanie
krvi prostredníctvom mobilnej
transfúznej stanice. Trikrát ročne
prichádzajú pracovníci Národnej
transfúznej služby do nášho mesta, aby mohli naši darcovia pomôcť tým, ktorí to potrebujú.”
Ak sa aj vy rozhodnete, že chcete patriť medzi týchto vzácnych
ľudí, neváhajte a príďte 16. júla 2014 (v stredu) od 7.30 hod.
do Kultúrneho domu Ľ. Štúra
v Modre. Na odber si nezabudnite zobrať občiansky preukaz
a kartu poistenca.
Tichá spomienka
spojené so stratou krvi a prispieva
tiež k regenerácii organizmu. Darcovia sa spravidla cítia lepšie ako
tí, ktorí nedarujú krv a hovoria
o celkovom „omladnutí“. Navyše
vám urobia kompletné vyšetrenie
krvi. Darovanie krvi je prejavom
ľudskosti a malo by byť bežnou
súčasťou života. Veď nikto z nás
nevie, kedy bude on alebo niekto
z jeho blízkych krv potrebovať.
Kto môže darovať krv?
Každý, kto má vek od 18 do 60
rokov, váži viac ako 50 kg, počas posledných 6 mesiacov nebol
operovaný, neprekonal infekčnú
žltačku typu B a C, nie je nosičom HIV a v posledných dvoch
týždňoch nebol chorý.
Čo robiť pred
odberom?
Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24
hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre
(vodu, minerálku, čaje, ovocné
Dňa 22. 6. 2014 si pripomíname 7. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka Rudolfa Ulricha.
Kto ste ho poznali, pripomeňte si ho s láskou a úctou.
Manželka Viktória, deti Igor s rodinou a Danka s rodinou.
Tichá spomienka
Trinásť rokov... už je to veru trinásť rokov, čo od nás
odišiel 6. júna 2001 náš otec, dedko a pradedko Augustin Peško. Čas je pojem relatívny, niekedy je to
večnosť a niekedy ako by to včera bolo. Aj odchod
nášho otca sa zdá, ako by to bolo včera, možno predvčerom. Často ho máme vo svojich myšlienkach a ešte častejšie sa
o ňom s rodinou a priateľmi rozprávame. A verte že stále je na čo
spomínať a hlavne na to, na čom sme sa zabávali a smiali. A tak je to
správne. Toto by si určite želal aj náš „dedo“ . Spomeňte si prosím na
neho aj vy, čo ste ho poznali práve takého, akého sme ho veľmi stručne spomenuli. Česť jeho pamiatke a pokoj jeho duši.
šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je
tiež povolená (okrem povinného
pol litra čaju). Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer
pred odberom a taktiež tesne pred
odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá
a výrobky, údeniny...). Vhodné
je jesť ľahké sacharidové jedlá:
ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ... Pred
odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 14 hodín) a 24 hodín pred
odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe,
vynechajte tréningy a návštevu
posilňovne. Alkohol, tučné jedlá,
telesná námaha a niektoré lieky
môžu prechodne spôsobiť zvýše-
nú aktivitu pečeňových enzýmov
(ALT). Dbajte na to, aby ste boli
oddýchnutí, čerství, po výdatnom
spánku, pretože váš fyzický stav
sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.
Ako bude
prebiehať odber?
Vyplníte krátky dotazník a lekár
vám poradí v prípade, ak nie ste
si istý, či môžete darovať krv.
Odoberie sa vám vzorka na rýchle vyšetrenie a pokiaľ sú vaše
výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov. Celý
proces trvá do pol hodiny.
Tešíme sa všetkých pravidelných
darcov, ale s nadšením privítame
hlavne odvážnych prvodarcov.
(red a eh)
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
16
Kráľovské hodovanie
Najlepšou cukrárkou je Vlasta Bartošová
Tradičné hody v Modre-Kráľovej poznáme v posledné roky
pod názvom Kráľovské hodovanie. Zábava, spojená s dobrým jedlom, vínom, kultúrnymi vystúpeniami, dotvorená spomienkami z histórie, vyvrcholila večerným alegorickým sprievodom. Nechýbala ani obľúbená súťaž pre šikovné gazdinky,
v ktorej sa súťažilo o titul Kráľovská lajdinontka (cukrárka),
ktorá napečie najlepšiu štrúdľu.
miesto meno
1.
V. Bartošová
2.
3.
D. Slaboňová
G. Kulíková
Organizátormi podujatia boli
Mesto Modra a Občianske združenie Kráľovan.
(red)
náplň
čerešňe-mak; jablká; jablko-tvaroh
mak, jablká, čerešne
tvaroh, hrozienka
v rume, jahody
cesto
domáce šúľané
domáce ťahané
domáce šúľané
Foto: JK
Vyčíňanie májového počasia
foto: JK, 3x
V rámci sprievodných programov sa predstavili deti a pedagógovia z OZ Kráľovankovo,
folkloristi z DFS Magdalénka,
deti z modranských škôl, viace-
rí modranskí hudobníci, dychová hudba zo Senca i divadelníci z Modranského kráľovského
divadla s hrami naštudovanými podľa poviedok Pavla Fleischhackera: Zázračný liek
a Nevídaná pomsta. Členovia
Občianskeho združenia Kráľovan si spevom a tancom pripomenuli svoje nedávne 10. výročie svojho vzniku. K dobrej
nálade nechýbala ochutnávka
vín v Kultúrnom dome, tento raz
z produkcie Sodoma víno; Vinohradnícke a poľnohospodárske
družstvo Modra a Vinifera, s.r.o.
Nedeľné dopoludnie patrilo
slávnostnej svätej omši v kaplnke sv. Michala a svätodušným
službám Božím v evanjelickom
kostole.
Ani o tohtoročnej jari nemožno povedať, že počasie je typické. Poriadna víchrica s dažďom sa
prehnala Modrou 16. mája 2014.
Našťastie bola, v porovnaní s rokom 2010, malého rozsahu. Avšak
škody na majetku a zeleni zanechala. Pozrite si zopár záberov. (red)
Foto: Karol Beňák
Do súťaže sa prihlásili síce iba
štyri gazdinky spolu so siedmimi štrúdľami, no o to viac boli chutné a dobre vyzerajúce už
na prvý pohľad. Odborná porota
hodnotila zloženie a chuť náplne
a typ domáceho cesta. Zo siedmich prihlásených vzoriek napokon zvíťazila so všetkými svojimi troma na 1. mieste známa
kráľovanská cukrárka a pekárka, no ešte známejšia poštárka,
pani Vlasta Bartošová. Obhájila
tak svoje víťazstvo spred dvoch
rokov. Na 2. mieste sa umiestnila Dana Slaboňová a 3. priečka patrila Gabriele Kulíkovej.
Všetky tri dámy tak úspešne reprezentovali svoju obec Kráľovú.
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
Sirotinec na Vajanského ulici navštívili v poslednú májovú sobotu
architekti, historici, pamätníci, príbuzní sirôt, ktorým dal sirotinec
domov, deti i dospelí. Dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Modre postupne napĺňajú cieľ
obnoviť významnú budovu. Na obnovu sirotinca získali cez 800 eur.
Budova je bežne pre verejnosť zatvorená, preto príležitosť využili
aj bývalé študentky - pekárky, ktoré sa tešili zo stretávky po rokoch
a priamo na mieste spomínali,
kde bola riaditeľňa, kde izolačka.
Stretnutie pamätníkov éry sirotinca moderovala evanjelická farárka
E. Oslíková, ich spomienky zachytával do pripravovaného dokumentu režisér M. Šulík: „Práce sú
ešte na začiatku, predbežne sme
nakrúcali spomienky ľudí, ktorí
ešte zažili funkčný sirotinec. Zaujal ma pocit zodpovednosti evanjelickej komunity za deti a rodiny,
ktoré sa ocitli v krízových situáciách. Spolupracoval som už na niekoľkých filmoch o náhradnej starostlivosti a zdá sa mi, že pomoc
deťom v modranskom sirotinci
bola nastavená neporovnateľne
osobnejšie, konkrétnejšie a efektívnejšie, než v neskoršom socialistickom systéme. Výchova v det-
ských domovoch nebola, a často
ani dnes nie je, postavená na kvalitných sociálnych väzbách so širšou rodinou či okolím, ale ide skôr
o zabezpečenie základných životných potrieb. Spoluzodpovednosť
komunity za svojich členov, ktorí
sa ocitnú v životnej kríze je určite
niečo, čo by sa malo vrátiť aj do
života našej spoločnosti.“ Odborné prednášky rozvíjali minuloročné témy, históriu sirotinca a dielo
D. Jurkoviča. Vo vedľajšej miestnosti prebiehala vernisáž obrazov
majstra Rapoša a uvedenie do života jeho knihy „Ja“. Majstrovým
dielam robili spoločnosť aj litografie sirotinca žiakov výtvarného
odboru Základnej umeleckej školy v Modre.
Návštevníci napísali
príbeh Modry
Dobrovoľníčky z evanjelického
cirkevného zboru pripravili ob-
Deň sirotinca.
čerstvenie, burza koláčov je už
modranskou tradíciou pri charitatívnych podujatiach. Výťažok
je určený na obnovu budovy tak
ako výnos z predaja keramiky
„modranska“, kníh Modranskej
Besedy a Domova použitých
kníh, ktorý sa tentoraz zameral na ponuku detskej literatúry.
Preto sme mohli v Knihárstve
a čitárni Nadácie Orange vidieť
dospelých, ako po rokoch čítajú
Čuka a Huka, Pufa a Mufa a iné
takmer zabudnuté knihy pre deti.
Dobrovoľníci z PHO, MC Modráčik a Claudiana pripravili tvorivé dielne a hry, v ktorých deti spoznávali hmatom písmená,
kreslili rozprávku, písali príbeh
o Modre, do ktorého každý návštevník pridal jedno slovo, vyrábali záložky, pečiatky, litografie sirotinca, učili sa obaľovať
knihy a dozvedeli sa, ako knihy prichádzajú na svet. V čitárni
nahlas čítali rozprávky na pokračovanie deti aj dospelí. Vonku
Divadielko Šikulko hralo o anjeloch, Magdalénka pripomenula tradície a podvečer spríjemnil
džezový koncert Turegina Casa.
Leto v sirotinci
Naďalej prebieha zbierka predmetov z obdobia modranských
sirotincov z rokov 1900 – 1950.
Fyzickú obnovu budovy začne
oprava vežičky v lete tohto roka, pretože tá je miestom, ktorým zateká do priestorov hlavného schodiska. Nadačný fond
Slovenskej sporiteľne v Nadácii
Pontis prispel 1000 eur na opravu
vežičky, čím SLSP zdvojnásobila
výťažok zbierky v zamestnaneckom grantovom programe Euro k
euru.
(mb)
Foto: JK
V lete sa začne s obnovou vežičky sirotinca
17
Slncový kôň
Premiéra divadelne stvárnenej rozprávky
Dovoľte mi, aby som sa aj touto cestou poďakoval podporovateľom nášho ochotníckeho divadla, Mestu Modra za dotáciu,
MsKS Modra za bezplatný prenájom sály v KDĽŠ a za maximálne vychádzanie v ústrety ďakujem riaditeľovi Miroslavovi
Holzmannovi a OZ Kráľovan za
vypožičanie aparatúry, ako aj jednotlivcom, ktorí nám pomohli či
už finančnou, alebo materiálnou
pomocou. Moje veľké poďakovanie patrí samozrejme všetkým
mojím kolegom z nášho ochotníckeho divadla MoKraĎ. Oso-
bitne by som vyzdvihol našu režisérku Rebeccu Deák Justh, pani
Elenku Lennerovú a Adelku Galášovú, ktoré na doskách nestáli,
ale ich mravčiu prácu, trpezlivosť
a zápal pre divadlo a túto hru musím naozaj vysoko vyhodnotiť.
Herca ste videli na javisku, ako
sa zhostil svojej roly a viete, ktorá postava je kto. Ale kto navrhol
a ušil kostýmy, obtiahol látkou
trón kráľa (Elena Lennerová),
namaľoval kulisy, graficky navrhol a ručne namaľoval plagáty (Adela Galášová), scénu po
scéne vetu po vete s nami pre-
Divadelníci súboru MoKraĎ.
skúšala režisérka (Rebecca Deák Justh), tak za toto patrí môj
obdiv a veľké „ďakujem“ práve
týmto dievčatám. Ony nás doviedli tam, kde naša inscenácia
práve je. Pomyselnú latku sme si
nasadili pomerne vysoko.
Ďalej ďakujeme Jánovi Jašekovi
za zakúpenie kvetov pre všetky
dievčatá v súbore. No a v neposlednej rade srdečne ďakujeme
aj vám, obyvateľom a našim fa-
núšikom, že ste si našli čas a prišli v deň plný rôznych iných akcií pozrieť sa aj na našu premiéru
Slncový kôň.
Reprízu sa snažíme uviesť už
čoskoro. Ďakujem aj kolegom
z nášho OZ MoKraĎ Modra za
skvelú reprezentáciu divadla, za
vynaložené úsilie a čas.
Svetoslav PEŠKO,
člen súboru OZ MoKraĎ
Modra, (red)
Foto: JK
Ochotnícke divadlo MoKraĎ odohralo 31. mája 2014 svoju prvú
premiéru a zároveň prvé veľké predstavenie divadelnej rozprávkovej inscenácie Slncový kôň. Bola to veľká výzva pre náš súbor,
„urobiť“ práve niečo pre deti, ale aj dospelých. Projekt, ktorý bol
náročný na peniaze, čas, výpravu a s ohľadom na veľký počet postáv v hre, sa niektorí naši herci museli zhostiť aj dvoj, či trojúloh
v projekte a zhostili sa ich, veríme, že veľmi dobre.
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
18
Malokarpatský maškrtník - súťaž koláčov, pečiva a tort
Prvý ročník podujatia prilákal gazdinky s 52 súťažnými produktmi
V sobotu 25. mája sa v Kultúrnom dome a na verejnom priestranstve pred budovou KDĽŠ uskutočnil prvý ročník novej cukrársko-pekárskej súťaže Malokarpatský maškrtník. To, že malokarpatské gazdinky sú nielen šikovné, ale aj súťaživé svedčil aj fakt,
že do kultúrneho domu priniesli neuveriteľný počet súťažných
vzoriek a to 52 sladkých a slaných dobrôt. Tie za zatvorenými
dverami hodnotila porota v zložení: herečka Karin Haydu (predsedníčka), Dagmar Janatová, Dana Slaboňová a Svetoslav Peško.
Oficiálne výsledky súťaže:
Kategória: A) sladké pečivo (zákusky)
1. cena Ružeková Jana - 193
bodov (výrobok č. 2)
2. cena Škodová Mária - 183
bodov (perníkové hríby č. 21)
3. cena Slováková Helena - 182
bodov (č. 3)
3. cena Rajkovičová Iveta - 182
bodov (č. 14)
Kategória: B) torty
1. cena Áčová Zuzana - 197 bodov (č.28)
2. cena Lančová Zorka - 190
bodov (č.1)
3. cena Voštinárová Daniela 189 bodov (č. 41)
Kategória: C) slané pečivo
1. cena Slováková Helena - 179
bodov (č. 7)
2. cena Šimonovičová Daniela 177 bodov (č. 45)
3. cena Schwarzová Jana - 172
bodov (č. 8)
Cena za originalitu a dizajn
Voštinárová Daniela - torta
v tvare korytnačky (č. 41)
Rajkovičová Iveta - torta v tvare záhrady (č. 14)
Tirindova Magdaléna - torta
k narodeniu Malokarpatského
maškrtníka (č. 22)
Cena za originálnu chuť
Schwarzová Jana - slané pečivo č.18
Slováková Helena - sladké pečivo č.31 a sladký koláč č. 30
Šimonovičová Daniela - torta č.
44 a slané pečivo č. 45
Áčová Zuzana - torta Súdok č.
28
Sirotková Helena - sladký koláč č. 13
Lančová Zorka (5-ročná mamina pomocníčka) torta č. 1. (red)
A čo poďakovanie?
Nedávno (25. mája) sa u nás v Modre v kultúrnom dome a pred jeho priestranstvom konala súťaž Malokarpatský maškrtník. O samotnej súťaži vás informujú na stránkach Modranských zvestí
iní pisatelia. Mňa zaujalo aj niečo iné.
Celú súťaž navrhla, zorganizovala, ale aj finančne zabezpečila, to
znamená sponzorovala, Rebecca
Deák Justh. Nešlo o malé finančné
prostriedky. Veď napr. financova-
nie hudby, speváčky, výroby diplomov pre súťažiacich, odmeny pre
dievčatá predvádzacie modely šiat,
poskytovanie zdarma značkovej
čiernej kávy pre všetkých návštev-
Módna prehliadka Rebeccy Deák Just.
Porota: K. Haydu, D. Slaboňová, D. Janatová a S. Peško.
Súťažiace cukrárky.
níkov, „niečo“ stojí. Doslova išlo
o dar občanom mesta Modry.
Ako viem, všade vo svete, býva
zvykom sa za dary poďakovať.
Úplne automaticky som preto
očakával, že na záver súťaže takéto poďakovanie odzneje od reprezentantov mesta, to znamená
od pani primátorky alebo poslancov mesta. Nič také sa nestalo.
Zrejme poďakovanie za dar nepatrí do kultúrneho prejavu našich predstaviteľov.
Asi, ako napísala pani Jančíková v minulých MZ, ide u nás
o „Modracúrkovo“. Veď ako nazvať stav, ktorý popisuje vo svojom článku, keď mesto dlžníka si
„pestuje“ a na strane druhej v prípade Rebeccy Deák Justh za dar
ani len nedokáže povedať ďakujeme! Takže ja vravím ďakujeme pekne za dar – Malokarpatský
maškrtník a bodaj by mesto Modra malo viacej takýchto darcov.
Ing. Dušan SIROTKA
Foto: JK, 3x
Súťažil každý, kto mal chuť ukázať čo dokáže a pochváliť sa svojim koláčom, tortou alebo čajovým či slaným pečivom. Porota
hodnotila celkový vzhľad, úpravu, aranžovanie, vypracovanie,
samozrejme chuť a kvalitu surovín. Rozhodovať nebolo jednoduché. Ocenené dámy získali
diplom aj vecný dar, ktorý sa každej určite zíde pri pečení v kuchyni. Záver dňa patril módnej
prehliadke šiat z dielne Rebeccy
Deák Justh, autorky súťaže Malokarpatský maškrtník. Počas popoludnia bola pre návštevníkov
v ponuke zdarma voňavá káva
a príjemnú atmosféru dotváral
koncert hudobnej skupiny Salem
z Pezinka.
Podujatie pripravili: Rebecca Deák Justh, prípravný výbor
súťaže Malokarpatský maškrtník a Mestské kultúrne stredisko
v Modre.
M O D R A N S K É Z V E S T I • N e n e c h a j t e s i u j s t´
Medzinárodný gitarový
festival 2014
Prihláste sa do súťaže Modrá gitara
Aj tohtoročné kultúrne leto tak,
ako po minulé roky, tvorí hudobné podujatie Medzinárodný gitarový festival Modra 2014
festival vážnej hudby. Zaujímavou novinkou podujatia bude nová súťaž s príznačným názvom
Modrá gitara. Letný festival sa
uskutoční v dňoch 11. - 13. jú-
la v Kultúrnom dome Ľudovíta
Štúra v Modre. V poradí 6. ročník podujatia tomto roku podporili: Mesto Modra, Ministerstvo
kultúry SR, Poľský inštitút, musicmania.sk. Mediálni partneri:
Rádio Modra, Modranské zvesti,
Facebook.
(red)
19
Organový festival v Modre
V letných mesiacoch v Modre odznejú tri koncerty renomovaných organových interpretov z Rakúska, Poľska a Litvy.
Z iniciatívy mesta Modry, Bachovej spoločnosti na Slovensku a vďaka spolupráce s Rímskokatolíckou a Evanjelickou
cirkvou a. v. v Modre, sa uskutoční prvý ročník medzinárodného organového festivalu, ktorý doplní kultúrny život Modry
o fenomén živého organového umenia.
V termínoch 25. júla, 2. augusta a 9. augusta 2014 sa
rozoznejú vzácne organy
v Rímskokatolíckom farskom
kostole sv. Štefana a v Slovenskom evanjelickom a. v. kostole. V obidvoch sa nachádzajú organy firmy Rieger z dvoch
rôznych období. Nástroj v kostole sv. Štefana bol postavený
ako jeden z prvých organov firmy (opus 15), ktorá patrí k najväčším na svete a postavila
niekoľko tisíc opusov. Vstupné na koncerty bude dobrovoľné a výťažok bude odovzdaný
na údržbu organov kostolov,
v ktorých sa koncerty uskutočnia.
Program:
25. júla 2014 o 19.00 h
JOSEF HOFER/Rakúsko
Kostol sv. Štefana Kráľa
2. august 2014 o 19.00 h
BOGDAN NARLOCH/Poľsko
Slovenský evanjelický kostol
a. v.
9. august 2014 o 19.00 h
DALIA JATAUTAITE/Litva
Kostol sv. Štefana Kráľa
Stanislav ŠURIN,
slovenský organista
Poľovnícky juniáles
Poľovné združenie Harmónia
srdečne pozýva priateľov prírody na tradičný Poľovný juniáles.
Podujatie sa uskutoční v príjemnom prírodnom prostredí areálu Horárne pod Širokým a to 21.
júna 2014. Začíname o 14.00.
Vstup zdarma. V ponuke nebude chýbať občerstvenie, dobrá
hudba, poľovnícky guláš, cigánska pečienka, kolkárske preteky
a atrakcie pre deti.
(red)
Modrania na
festivale
v Častej
Občianske združenie Satyr
v spolupráci s Obcou Častá,
Bratislavským samosprávnym
krajom a ďalšími partnermi pozývajú na podujatie do susednej Častej Remeselný jarmek
častofský, ktorý sa uskutoční 5.
júla od 10.00 h. V rovnaký deň
a na rovnakom mieste sa bude
konať aj Festival mikroregiónu
Červený kameň.
V rámci kultúrneho programu
sa predstavia aj Modrania. Reprezentovať naše mesto budú
mažoretky Laskonky, divadelný
súbor MoKraĎ a DFS Magdalénka. Príďťe sa zabavť a podporiť Modranov.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport/Inzercia
20
ADT Crew si vytancovali
ďalšie ocenenia
disko v Modre. ADT Crew sa
umiestnili na súťaži nasledovne: 1. miesto - hip hop dospelí, 2. miesto - hip hop junior, 2.
miesto - hip hop deti II.
Obdobnou súťažou je známe aj
mesto Hlohovec. Tu sa uskutočnila 7. júna celoslovenská súťaž
pre tanečníkov a tanečnice zo
Základných umeleckých škôl,
Centier voľného času, tanečných
krúžkov a súborov, a pre všetkých nadšencov pohybu.
V rámci jednotlivých kategórii si
ADT Crew vybojovali: 2. miesto
Modranské mažoretky Laskonky zdolali
Galantu a pražskú Lucernu
Dlho očakávaná súťaž pre modranské Laskonky v Galante sa blížila a dievčatá opäť finalizovali svoje zostavy. Keďže prvýkrát vyrážali súťažiť aj Mini Laskonky, zodpovednosť trénerov bola o to
väčšia. Večer po súťaži v Galante vyrážali Laskonky do Prahy,
kde ich čakala finálová súťaž v Pražskej Lucerne.
V Galante na Zlatej paličke 24.
5. 2014 súťažilo 15 súborov zo
Slovenska a z Českej republiky.
Naše Laskonky štartovali v poobedňajších hodinách, preto mali dostatok času na
prípravu a vedenie
svojich zostáv k dokonalosti. Nakoniec
práve dokonalosť získala svoje ocenenie.
Sólo deti: Simonka Horváthová - 3.
miesto
Sólo kadet pom-poms: Miška Muráriková 1. miesto
Trio junior: Zajíčková, Heldová, Valčeková 1. miesto
Trio senior: Pacalajová, Zagajcová, Chládeková 2. miesto
Miniformácia kadet:
Senická, Bartoníková,
Dugovičová, Lišková, Trojnová, Trebatická, Lindtnerová - 4.
miesto
Miniformácia junior: Zajíčková, Valčeková, Heldová, Muráriková, Hrdlovičová, Kováčová,
Kubincová - 3. miesto
Miniformácia senior: Pacalajová, Zagajcová, Chládeková, Hodoňová, Vojčináková 3. miesto
Špeciálna cena: top fan club 1.
miesto a zlatá medajla (L. Murárik).
Výsledky dievčat hovorili za
všetko, dievčatá sa už tešili na zaslúžený oddych, no časť výpravy
vyštartovala do Prahy. Cesta bola nekonečná, no o to nádherná,
- ADT crew junior Šenkvice, 3.
miesto - ADT crew junior Modra, Cena poroty - ADT crew
Modra.
(red)
že dievčatá získali v Galante ocenenia a tešili sa na Lucernu, kde
ukázali, čo Laskonky naozaj dokážu. Nedostatok spánku, množstvo klubov nielen z Čiech, ale aj
zo Slovenska, dievčatá neodradilo a skutočne zabojovali.
Mažoretky Laskonky miniformácia junior v zložení Klára
Zajíčková, Michaela Muráriková, Simona Heldová, Katarína
Hrdlovičová, Veronika Kováčová a Katarína Valčeková vybojovali 1. miesto; Trio formácia
2. miesto a sólo Divoká Mischel
pom-poms 2. miesto.
Laskonky dreli na tréningoch a nielenže reprezentovali Modru,
ale zaslúžene získali
aj nádherné trofeje do
zbierky - porcelánové medaily a taktiež
víťazný pohár, ktorý
sa nachádza v Centre
voľného Času , kde
všetky trénujú. Dvojdňové úlovky plné
zážitkov, skúseností
a motivácie do ďalších súťaží sú neopísateľné.
Srdečne blahoželáme.
Veronika KULIFAJOVÁ JELOVÁ
a Bibiana
HODOŇOVÁ,
trénerky, a red.
Foto: archív Laskonky
V dňoch 29. 5. 31. 5. sa v Senci uskutočnil 9. ročník celoslovenskej súťaže Senecká dúha.
Každoročne sa realizuje v troch
kategóriách výtvarnej, speváckej a tanečnej. Organizátormi
podujatia pre deti a mládež boli Súkromná základná umelecká
škola R. Madarászovej v Senci
a Malokarpatské osvetové stre-
foto: FB ADT Crew
Tanečná skupina ADT Crew pôsobiaca pri Súkromnom centre
voľného času v Modre sa pravidelne zúčastňuje mnohých tanečných sústredení, beatlov a súťaží. Zatiaľ poslednou ich účasťou
bolo zaradenie sa do Seneckej dúhy a Motion Experience v Hlohovci. Z oboch súťaží, ktorých organizátorom sú základné umelecké školy, si priniesli výborné ocenenia. Trénerom a mladým
tanečníkom aj touto cestou gratulujeme.
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
21
M O D R A N S K É Z V E S T I • Š p o r t a v o l´n ý č a s
22
Cyklistická časovka z Harmónie na Zošku sa blíži
Cyklopriatelia a nadšenci krútiacich sa pedálov pozor! V poslednú júlovú nedeľu 27. 7.
2014 odštartujeme VII. ročník cyklistickej časovky Ivana Červenku na Zošku až ku
hviezdam. V cieli čaká na súťažiacich občerstvenie, ceny
pre víťazov aj zaujímavá tombola. Registrácia účastníkov
začína už o 8.30 hod. Všetky
bližšie informácie nájdete na
našej stránke www.sportreport.
sk. Tešia sa na vás usporiadatelia z AŠK Pezinok.
Peter MAJDA
Ča sovka Ivana Č er venku na Zo šku až k u hvie z d a m
7. ROČNÍK
27. 7. 2014
Amatérsky
A
é k ššportovýý klub
kll b Sportreport Pezinok
Podrobné informácie o akcii a výsledky nájdete na cyklistickom portáli
www.sportreport.sk
Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do vrchu
ŠTART 9:31
Prezentácia v reštaurácii Bowling v Modre-Harmónii
od 8:30
Štartovné: 10 EUR v hotovosti pri prezentácii. Štartuje sa v minútových intervaloch.
TRASA
Modra Harmónia - Zochova Chata - Hvezdáreň
Dĺžka trasy
7,3 km
Celkové prevýšenie
290 m
Priemerné stúpanie
4,3 %
Maximálne stúpanie
9,1 %
KATEGÓRIE
chlapci do 18 rokov
ženy do 39 rokov
ženy nad 40 rokov
muži do 39 rokov
muži do 49 rokov
muži nad 50 rokov
muži nad 60 rokov
V cene štartovného je občerstvenie v centre pretekov. Prví 3 pretekári v každej
kategórii budú odmenení vecnými cenami. Pre všetkých účastníkov tombola.
Osoby mladšie ako 18 rokov musia priniesť na registráciu písomný súhlas
zákonného zástupcu, osoby mladšie ako 15 rokov môžu jazdiť po ceste iba
v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
Podujatie
P
od
dujati
jatie po
pod
podporili:
dp
dpor
dpo
porili:
ili:
PREMIUM LIGHTING
Beach Handball Zoška 2014
Hádzanári pripravujú obľúbenú letnú plážovku
Prípravy na ďalší ročník obľúbeného športového zápolenia s názvom Beach Handball Zoška
2014 vrcholia. Príďte povzbudiť
športovcov na Zošku od 11. 13.
júla.
K termínu uzávierky novín bolo
prihlásených dovedna 13 muž-
ských družstiev a zástupkyne 7.
ženských „mančaftov“. Medzi
mužmi sa môžete tešiť na známe aj nové mená: Mýtnickí vlci, Celé zlé!, Polená, B-52, Balon
s gang, Black&White, Zepááár
Astronautov, Hot Duck s, jElita,
Drevátori, Dzivé svine, Sufuski,
Turisti z Modry navštívili
foto web
Dňa 4. mája 2014 zorganizoval
Modranský turistický spolok turistický pochod na trase Svätý
Jur – pamätné miesto mohyla M.
R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji,
kde pred 95. rokmi tragicky zahynul. Položením venca a minútou ticha si turisti uctili jeho pamiatku.
(mts)
foto web
Opäť po roku nastáva čas dovoleniek, prázdnin a tiež oddychu,
nielen pasívneho, ale aj aktívneho. Ten mnohí trávia aj športom,
medzi ktoré patrí v Modre azda najznámejší a tým je hádzaná.
V lete sa športovci zo športovej haly presunú na pieskové ihrisko
v areáli Zochovej chaty na Piesku.
Kellvit. Ženy budú reprezentovať: Mladice, Čučiny, Ľavé
Pušky, Kapurková, Holky z Citrusie, Bosorky a Kanonierky. Aktuálny zoznam všetkých prihlásených nájdete na facebookovej
stránke: BeachHandball Zoška
2014.
Prírodný areál Zochovej chaty
ponúkne okrem športu, aj relax,
dobrú zábavu, občerstvenie a dostatok hudby.
(red)
Riadková inzercia
zz Predám staré vinice a ostatné
trávnaté plochy v rôznych častiach Modry. Cena: Vinice - 50
centov/ m2, trávnaté plochy - 40
centov/ m2. Viac informácii na
[email protected]
zz Salón
Vendy-PEDIKÚRA-MANIKÚRA-GÉLOVÉ NECHTY. Adresa: Vajanského 1, Nemocnica Modra n. o. Kontakt:
Lucia Vandáková, 0918 129799
zz Michal Bednarovský - Klasická masáž. Nová pracovná doba:
Po. – Pia. už od 7:30 do 18:30
hod. Adresa: Vajanského 1, Modra - prízemie NSP.
Tel.: 0915 977 517
zz Predám 50 l. demižóny v kovových košoch. Cena dohodou.
Tel.: 0907 518 608
zz Predám 2-izbový byt, Družstevná ul. Cena: dohodou.
Tel.: 0902 406 765
zz Predám garáž, Družstevná ul.,
cena: dohodou.
Tel.: 0904 610 759
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbtice,
pacienti po zlomeninách, cvičenie podľa Vojtu, reflexná masáž
chrbta a pod.).
Tel.: 0918 250 910
Ponúkame do prenájmu kancelárie na Šúrskej 5 v Modre za výhodnú cenu formou VOS. Podrobné informácie nájdete na Úradnej
tabuli mesta Modry, na TEPLO MODRA, s.r.o. a na web stránke
mesta Modra.
Kontakt 0911 045 369, príp. 647 5169
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
23
Šúrska 2169, 900 01 Modra
Tel.:033/647 4711, Mob.: 0904 176 442
E-mail: [email protected]
Novootvorené
miešacie zariadenie fasádnych
farieb a omietok značky CAPAROL
PREDAJ STAVEBNÝCH MATERIÁLOV,
SYSTÉMOVÉ ZATEPLENIE: BAUMIT, CEMIX,
CAPAROL OMIETKOVÉ ZMESY, SADROKARTÓNOVÉ
SYSTÉMY, ŠKRIDLE, MUROVACIE MATERIÁLY, BETÓNOVÉ
VÝROBKY, IZOLÁCIE, STREŠNÉ OKNÁ, NÁRADIE
Kresťanský Zbor v Modre vás pozýva na stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2014 o 15.30 hod
v sobášnej sieni mesta Modra na Súkenníckej ul. 4
na tému
dôvod
prečo
žiť
Ja som však skrze
zákon umrel zákonu,
aby som žil Bohu.
vstup voľný
občerstvenie zdarma
Biblia, List Galaťanom
PRAVIDELNÉ ZHROMAŽDENIA
.Streda
.Nedeľa
00
1000 Pamiatka Pánova 19 Výklad Biblie
1400 Nedeľná
Bohoslužba
.Piatok
1900 Modlitebné Zhromaždenie
DOLNÁ 27, MODRA
www.kzmodra.sk
[email protected]
Kultúrno-spoločenské
podujatia v mesiaci júl 2014
K. Samuelčík.
1. 7., 19.00 h.: „Spievajme básnikovi“; Slávnostný koncert Dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu na počesť básnika
Milana Rúfusa; Nemecký evanjelický kostol v Modre; organizátor:
Cirkevný zbor ECAV v Modre; www.ecavmodra.com
5. 7., 8.00 h. – 12.00 h.: Modranský blšák; priestranstvo pred KDĽŠ
v Modre; organizátori: Antikvariát Karpatský lovec, MsKS Modra;
www.karpatskylovec.sk
H. Švendová.
Pražské gitarové kvarteto.
16. 7., 7.30 h.: Darovanie krvi; Kultúrny dom Ľ. Štúra; organizátor:
Miestny spolok SČK v Modre
18. – 20. 7.: Slávnosti lesa; podujatie venované lesu, stromom a ľuďom žijúcim a pracujúcim v lesoch; miesto konania: Modra-Piesok;
organizátor: Penzión Huncokár; +421 908 898 950
20. 7., 10.30 h.: Svätá omša, Kaplnka sv. Márie Magdalény; Piesok (Zochova chata); organizátori: Rímskokatolícka cirkev, farnosť
sv. Štefana Kráľa; +421 33 647 25 46
26. 7., 17.00 h.: Dychová hudba Častovanka; posedenie pri dychovej hudbe; priestranstvo pred KDĽŠ; organizátor: MsKS Modra; +421
33 647 21 12, www.modra.sk
27. 7., 9.30 h.: Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až
ku hviezdam 2014; VII. ročník cestnej cyklistickej časovky do vrchu;
miesto konania: Modra – Harmónia reštaurácia Bowling; organizátor:
AK – Sportreport Pezinok; +421 907 198 855, www.sportreport.sk
25. 6. – 31. 7. 2014: Výstava žiackych prác výtvarného odboru
ZUŠ v Modre; Výstavné priestory SNM-MĽŠ, Štúrova 84, Modra;
organizátor: SNM-MĽŠ v Modre; +421 33 245 41 05, www.snm.sk
10. 3. – 31. 12. 2014: Živé remeslo hrnčiarske – výstava; Múzeum
slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, Modra; organizátor:
SNM-MĽŠ v Modre; +421 33 245 41 05, www.snm.sk.
TangoStan Quintet.
Filmové prázdniny
v Kine Mier Modra
Mestské
kultúrne
stredisko
Kino Mier Modra oznamuje návštevníkom kina, že počas letných mesiacov júl a august budú v modranskom kine filmové
prázdniny. Ďakujeme priaznivcom za návštevy filmov, za odkazy a názory na facebookovej
stránke kina. Veríme, že mnohí
z vás si vo filmovej ponuke našli to svoje a trávili ste v modranskej kinosále príjemné chvíle.
Už koncom leta pre vás pripravujeme najnovšie novinky filmov
v digitálnej kvalite s prevahou
3D filmov, ktoré sa stali obľúbenými aj v Kine Mier Modra.
Medzi novinkami určite budú:
Strážcovia galaxie, Úsvit planéty
opíc, Lets dance 5, Expendables
3, V oku búrky, Ninja korytnačky
a mnoho ďalších.
Všetko o filmoch a kine nájdete
na FB stránke Kino Mier Modra.
Finančnú podporu pre tento projekt získalo mesto Modra
prostredníctvom Audiovizuálneho fondu (AVF), ktorý podporuje rozvoj audiovizuálnej
kultúry a priemyslu, tiež vďaka
finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky. (red)
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Petrová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
Sokolská 8,900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 11. 6. 2014. Uzávierka nasledovného čísla: 16. 7. 2014.
NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Foto: web, 3x
11. – 13. júl 2014: Medzinárodný gitarový festival; VI. ročník Festivalu vážnej hudby v Modre; Otvorenie Kultúrneho leta; organizátori: MsKS Modra, Mesto Modra ; +421 33 647 21 12, www.modra.sk
Program:
11. 7., piatok
19.00 h.: Karol Samuelčík – gitara (Slovensko)
20.00 h.: Hedviga Švendová – gitara (Česko)
Víťazka ceny Grand prix súťaže Gitara ignea v rámci 19. Medzinárodného gitarového festivalu ZORY 2014 v Poľsku.; Kultúrny dom
Ľ. Štúra v Modre
12. 7., sobota
10.00 h.: Modrá gitara – súťaž v rámci gitarového festivalu; Kultúrny
dom Ľ. Štúra v Modre
19.00 h.: Pražské gitarové kvarteto
Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrick Vacík (Česko); Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre
13. 7., nedeľa
19.00 h.: „Modrá gitara“ – koncert víťazov
20.00 h.: TangoStan Quintet – (Poľsko); Karol Greszczuk – akordeón,
Agnieszka Dancewicz – husle, Justyna Služalec – klavír, Krzysztof
Kolodziej – gitara, Klaudia Baca - kontrabas, Kultúrny dom Ľ. Štúra
v Modre
Download

Jún - Modra