M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXII • Číslo • September • 2014
9
Rytieri vína sa stretli na slávnosti v Modre
Jeseň v našom meste sa nesie v znamení viacerých kultúrnych
podujatí, spojených pod spoločným menovateľom Kultúrna jeseň v Modre. Tradičné oberačkové slávnosti v tomto roku vystriedal jazz v podaní projektu České sny a celoslovenské
stretnutie rytierov Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu
(EVIRS a OEVE) v rámci Slávnosti vína 2014. Počas prijímania nových členov v nemeckom evanjelickom kostole slávnostne
inaugurovali aj vinára Juraja Štiglica a do vyššieho stavu menovali Vincenta Jakubeca – obaja vinári z Modry.
Na sobotu 13. septembra pripravilo mesto Modra v spolupráci
so spolkom vinohradníkov a vinárov Vincúr a Mestským kultúrnym stredisko jednodňové
podujatie v Kultúrnom dome Ľ.
Štúra, na ktorom nechýbali zaujímavé modranské vína z produkcie vinárstiev a vinárov Elesko,
Juraj Štiglic, Roman Kanich,
Vladimír Poláček, Neco winery,
Rastislav Čistý, Stredná vinársko-ovocinárska škola, Vincent
Jakubec a Chateau Modra. Na
slávnostnom otvorení sa zúčastnili predstavitelia mesta, richtár
a richtárka z Kráľovej, stredovekí hudobníci a členovia rytierskeho rádu – rytieri vína. Víno
je podstatnou časťou európskej
kultúry a identity. Európske rytierstvo je rádom rytierov vína.
Vo výraze “rytier vína” sa zjednocujú podstatné znaky rytiera
a vína podľa prísažnej formulky - IN HONOREM DEI et IN
HONOREM VINI - Na počesť
boha a na počesť vína.Európske
vinárske rytierstvo si vzalo za
cieľ starať sa o toto kultúrne dedičstvo a uchovať ho pre budúce
generácie. Európske rytierstvo
vína sa opiera o štyri základné
piliere: geopolitický, osobnostno – mravný, nábožensko – ekumenický, úcta a obdiv k prírode.
Dekubážou sektu šabľou v podaní someliérky Klaudie Tretinovej sa slávnosť vína prehupla do
druhej časti a tou bol historický
sprievod rytierov ulicami mesta
Modry.
Sprievod smeroval z kultúrne-
ho domu povedľa parku, okolo
sochy sv. Floriána, popri rímsko-katolíckom kostole až do
evanjelického chrámu. V ňom
sa uskutočnila slávnostná inaugurácia a intronizácia rytierov vína rádu OEVE. Ján Juraj Schreiber popisuje vo svojej
monografii z roku 1719 Modru
takto: „Modra má zo všetkých
miest najpríjemnejšiu polohu,
známa je prevysokou kvalitou
vín a prevysokou úrodnosťou vinohradov, má znamenité privilégia a prebohatá je na všetky
dary, ktoré slúžia na zachovanie
tela a duše človeka. Nech sa len
toto dielko viac páči pričinlivým
mešťanom, ktorých nerozpaľuje
navzájom toľká závisť, zlo, ktoré
má v Modre takmer epidemický
charakter a je horšie než zlo diabolské“.
(Pokračovanie na strane 5.)
Rytieri vína prešli Modrou v sprievode.
Októbrová uzávierka Modranských zvestí bude v stredu 22. 10. do 12.00 h. Svoje
tipy, príspevky a objednávky
na inzerciu nám zasielajte do
uvedeného termínu.
(red)
Foto: jk
Uzávierka MZ
MODRANSKÉ ZVESTI • Všimli sme si
Legálne grafiti máme aj v Modre
„Writer“, „grafiťák“, či „sprejer“. Hovorové pomenovania
osôb, ktoré vytvárajú zväčša sprejmi maľby na steny voľných
priestranstiev a fasád budov. Slovenské mestá čoraz viac dávajú legálnu možnosť prezentácie týmto umelcom, ktorí svoj postoj ukážu v kresbách a nápisoch. Modra už patrí medzi ne a na
športovej hale máme legálne grafiti dielo viacerých autorov.
V meste Modra sme doteraz zaznamenali viacero grafiti výjavov, ktoré však boli nelegálnymi
výtvormi, ktorými autori poškodili majetok občanov alebo mesta, teda náš spoločný majetok.
Koncom leta však samospráva
mesta zareagovala na myšlienku skupiny mladých umelcov
z Modry a povolila legálne pokreslenie zadnej steny na športovej hale pri ZŠ Ľ. Štúra. Toto
miesto nazývajú aj Graffiti Free
Zone. Viac už prezrádza jeden
z realizátorov tejto myšlienky,
nazvime ho „XYZ“.
Ako vznikol nápad s „legálnym grafitti“ na stene športovej haly, ktorá je majetkom
mesta Modry?
Túto myšlienku sme mali už dlho, ale nikdy sa nám ju nepodarilo zrealizovať. Nakoniec až po
oslovení mesta vo veci vytvorenia Graffiti Zone v Modre na
webovej stránke www.odkazprestarostu.sk, kde sme poukázali práve na túto stenu, že je odpudzujúco popísaná. Predostreli
sme nápad vyčleniť práve toto
miesto na legálne grafiti. Chceli sme aj takto prispieť k príjemnému a pozitívnemu skrášleniu
mesta Modry.
Na akej celkovej ploche ste
kreslili? Čo vidíme na stene
a koľkí writeri kreslili?
Maľovali sme na zadnú stranu
športovej haly o ploche 30 m
krát 2,5 m. Môžete tam vidieť
rôzne diela maľované rôznymi
štýlmi. Tvorili writeri z Modry a okolia s vekovým rozmedzím od 16 po 40 rokov. Väčšina z nás sa venuje štúdiu na
stredných školách, tí starší samozrejme pracujú. Celkovo sa
však na akcii podieľalo veľa ľudí, od samotného vedenia mesta a základnej školy až po nás,
writerov.
Prečo práve športová hala?
A čo na to riaditeľ školy ZŠ Ľ.
Štúra, ktorá je v bezprostrednej blízkosti haly?
Tak ako som už spomenul išlo o odpudzujúco popísanú stenu, teda z našej strany išlo aj
o myšlienku skrášlenia verejného priestoru a mesta. Tiež nám
tak bolo vyhovené a bol nám
poskytnutý priestor, ktorý sme
legálne mohli využiť na našu
sebarealizáciu a prezentáciu.
Chceme, aby Modrania vedeli,
že v našom meste máme aj niečo serióznejšie, ako len čmáranice. Myslím, že pán riaditeľ
základnej školy bol myšlienke
naklonený, o to viac, že sme už
v minulosti mali neoficiálne rozhovory o riešení tohto problému.
s mestom Modra, že vedľajšia
stena (zo strany do školského
dvora) bude taktiež vyčlenená
na tvorbu grafiti a nie kadejakých čmáraníc. Táto stena sa bude maľovať častejšie, takže ťažko povedať, čo na nej presne
bude. Pevne však verím, že urobíme jeden „piece“ (grafiti maľba) lepší než druhý.
Je zaujímavejšie kresliť legálne alebo „na čierno“?
Je to veľmi individuálne, keďže
každý môže robiť grafiti tak ako
chce. Myslím tým, že ak sa niekto rozhodne, že bude čmárať,
lebo ho baví zažívať ten adrenalín, ktorý to sprevádza, tak mu
to ťažko zakázať. Ak však chce
niekto maľovať a tvoriť „street
art“ (pouličné umenie), tak ľudia to hneď posudzujú na základe predsudkov. Čiže, ak niekto
robí grafiti, neznamená to, že len
čmára po fasádach a zastávkach,
keď sa nájde a vyčlení legálny
priestor na realizáciu, vtedy môže aj legálne prezentovať svoj
štýl a názor.
Rád by som touto cestou poďakoval za spoluprácu vedeniu
mesta Modry, prednostovi MsÚ
Ondrejovi Berackovi, Mestskému úradu v Modre, pani Zuzane Knetingovej, riaditeľovi ZŠ
Ľ. Štúra Emilovi Šimonovičovi,
fotografovi Kikovi a samozrejme všetkým zúčastneným.
Zhovárala sa
Jana KUCHTOVÁ
Ponúklo Vám mesto aj iný, povedzme viditeľnejší priestor
na realizáciu?
Áno, ponúklo. Dohodli sme sa
foto: jk, 2x
2
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
Príhovor primátorky
Vážení spoluobčania, na jednom z prvých
zasadnutí mestského zastupiteľstva nášho
mesta po minulých voľbách v roku 2010, myslím, že to bolo v januári 2011,
prijali poslanci programové vyhlásenie. Jedným z jeho bodov
je aj príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a celkovú revitalizáciu námestia.
Na základe toho sme v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom naštartovali
projekt úpravy a rekonštrukcie
koryta Stoličného potoka. Pred-
ložil i návrh rekonštrukcie a na
vlastné náklady vypracoval projektovú dokumentáciu. Prostredníctvom tohto projektu sme
získali zdroje z Európskych fondov a zároveň príležitosť na definitívne vyriešenie generácie sa
vlečúceho problému, ktorý dlhodobo zaťažuje naše mesto, občanov aj návštevníkov.
Rekonštrukcia Stoličného potoka nesie so sebou mnoho synergických efektov. Predovšetkým
vytvorí priestor pre obnovu námestia. Vďaka tejto rekonštrukcii má mesto príležitosť vyriešiť
množstvo technických problémov, ktoré na námestí a pod jeho povrchom sú - odvedenie
dažďovej vody zo striech priľahlých domov a spevnených
plôch, odvodnenie našich pivníc a v konečnom dôsledku zabránenie čiernym kanalizačným
prípojkám.
Akceptovala som odkladaciu
podmienku poslancov nášho
mesta na odsúhlasenie finančného krytia projektovej dokumentácie, ktorou bolo právoplatné
územné rozhodnutie na revitalizáciu námestia. Územné rozhodnutie sme získali dňa 20. júna
tohto roku. Následne som predložila návrh na vyčlenenie časti
rozpočtu na projektovú dokumentáciu. Poslanci však peniaze
na projektovú dokumentáciu neodsúhlasili. Toľko fakty.
Verím, vážení spoluobčania, že
si vytvoríte vlastný obraz o sku-
3
točných pohnútkach a cieľoch,
ktoré motivovali poslancov k takémuto kroku a zároveň chcem,
aby ste poznali ten môj. Ten kto
chce, hľadá cestu, ten kto nechce, hľadá výhovorky. Je potrebné položiť si otázku, koho vlastne naši poslanci zastupujú. Veď
len ťažko by sme hľadali v projektoch, ktoré sme pripravovali
a uskutočnili, viac verejného záujmu, ako práve v obnove nášho námestia. Záverom si dovolím, vážení spoluobčania, poslať
jeden odkaz našim poslancom:
Všetko, čo ste mali možnosť
urobiť pre toto mesto a neurobili ste, si budú jeho občania pamätať.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta Modry
Začali sme realizovať
Horná brána ožije už
kanalizáciu v Modre a v Kráľovej čoskoro výskumami
foto: jk
Mesto Modra sa prostredníctvom
primátorky a odborných referentov aktívne podieľa na tejto činnosti a pravidelne sa zúčastňuje
kontrolných dní. Realizačné práce boli zahájené na Hviezdoslavovej ulici, kde sa spoločne so
splaškovou kanalizáciou buduje
aj kanalizácia dažďová. Na tejto
ulici boli vyrezané asfaltové pásy
a začalo sa s výkopovými prácami a osadením prvej kanalizačnej
šachty. S realizačnými prácami
na výstavbe splaškovej kanalizácie sa v priebehu niekoľkých dní
začne aj na uliciach Kalinčiakova
a Pod vinicami.
Občania budú mať k dispozícii
kompletný informačný servis
Mestského úradu
Mestský úrad pripravuje kontaktné body pre verejnosť, kde
sa v najbližšej dobe bude možné
osobne informovať nielen o výstavbe splaškovej kanalizácie, ale
budú to aj miesta kde budú pripra-
vené všetky potrebné dokumenty
na zriadenia kanalizačnej prípojky
a jej administratívne vybavenie.
V prípade otázok je možné sa informovať priamo na Mestskom
úrade, Referát dopravy a technickej infraštruktúry, Ing. Marek
Fico, tel.: 033/ 6908 308, 0911
852 144.
Ing. Marek FICO,
MsÚ Modra
Hviezdoslavova ulica.
Mesto Modra bolo úspešné a získalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom” vo výške 15.000,- €.
Dotácia je určená na vykonanie výskumov v okolí Hornej brány.
Horná brána a jej priľahlé okolie predstavujú z pamiatkového
hľadiska cennú lokalitu. Ide totiž o územie, ktoré tvorilo jeden
zo vstupov do mesta a na ktorom
sa predpokladá existencia niekdajšieho padacieho mosta a priekopy.
V mesiacoch september - november sa plánuje z pridelenej dotácie vykonanie
archeologického a architektonicko-historického výskumu okolia Hornej brány.
Z vlastných zdrojov sa zároveň zrealizuje geologický prieskum a geodetické
zameranie. Realizácia takéhoto prieskumu si vyžaduje nielen súčinnosť mesta,
pamiatkarov a tímu odborníkov, ale aj zhovievavosť
ľudí. Skúmané územie sa
označí a zabezpečí, v období niekoľkých týždňov bude v lokalite zvýšený pohyb
robotníkov a nákladných
vozidiel. Všetky práce sa
však budú realizovať spôsobom, aby mali čo najmenší
dopad na bezprostredné okolie.
Cieľom výskumov je identifikovať, preskúmať a odborne
zdokumentovať históriu a urbanizmus nášho mesta a zároveň
získať poznatky pre následnú
opravu hradobných múrov a jedinej zachovanej historickej brány Modry.
(hh)
foto: archív
V uplynulých dňoch sa na plánovaných uliciach už začalo vykonávať vyznačovanie inžinierskych sietí a stavieb nachádzajúcich
sa na trasách vedenia novej kanalizácie. Pred spusteným samotných prác boli spracované pasportizácie súčasného stavu ulíc, zelene, pripravovali sme rozkopávkové povolenia a úkony, ktoré sú
potrebné pre zahájenie všetkých činností na uliciach, kde sa má
splašková kanalizácia budovať.
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
4
Základná škola Vajanského
Nová počítačová
učebňa
Základná škola Vajanského rada využíva tento priestor a verejne ďakuje rodičom, ktorí sa
cez letné prázdniny podujali
prerobiť, vynoviť a materiálovo doplniť počítačovú učebňu v
našej škole.
Naši žiaci sa v tomto školskom
roku už učia v modernejšej
učebni, v ktorej je nainštalo-
vaných 19 plne funkčných počítačov pre žiakov a učiteľský
počítač s projektorom a premietacím plátnom. Táto vynovená
učebňa nám pomôže zatraktívniť a zefektívniť výučbu informatickej výchovy pre všetkých
žiakov našej školy.
Naša vďaka patrí hlavne p.
Dragúnovi, p. Bartošovi a p.
Janáčovi, ktorí si zobrali celý projekt pod svoj patronát.
V neposlednom rade ďakujeme
aj ostatným rodičom p. Fellingerovi, p. Brimichovi, p. Šnaukovi, p. Čintalovi, p. Nyitrayovi, p. Fendrichovi, p. Juranovi
, ktorí pomohli tento projekt
uskutočniť a podieľali sa na jeho realizácii desiatky hodín.
Stanislava BENKOVSKÁ
Poďakovanie pani
Emílii Bartošovej
Riaditeľstvo Základnej školy na
Vajanského ulici ďakuje za dlhoročnú spoluprácu pani Emílii
Bartošovej, pracovníčke Mestského úradu Modra – Útvar
školstva a sociálnych vecí. Naša spolupráca, ktorá vychádzala
z potrieb základnej školy, bola
založená na vzájomnej dôvere
a ochote riešiť úlohy spoločne. Pani Bartošovej touto cestou vyjadrujeme nielen vďaku,
ale aj želanie všetkého dobrého
v osobnom živote.
Riaditeľstvo ZŠ Modra
na Vajanského ulici
„Bublinkové štipendium“ študentom vinárskej školy
Spoločnosť Hubert J. E. predstavila memorandum o spolupráci
so Strednou odbornou školou vinársko – ovocinárskou v Modre,
na základe ktorého poskytne „bublinkové štipendium“ štyrom vybraným študentom. Cieľom spolupráce je motivovať a podporiť
vzdelávanie novej generácie mladých vinárov.
Výrobca obľúbených sektov Hubert sústredí svoj záujem nielen
na výrobu kvalitných sektov, ale
aj na podporu budúcich slovenských vinárov. „Osobne ma veľmi teší, že spoločnosť Hubert
J. E. bude formou „bublinkového štipendia“ od školského roku
2014/2015 podporovať vzdelávanie mladých študentov na Vinárskej škole v Modre. Radi by sme
aj takýmto spôsobom podporili
záujem študentov o tento študijný odbor,“ vyjadril sa Ing. Peter
Krúpa, konateľ spoločnosti.
Riaditeľ školy Mgr. Slavomír
Zoch privítal podporu študentov, ktorí sa intenzívne zaujímajú o odbor a „Bublinkové štipendium“ im umožní nerušene
venovať sa štúdiu bez finančných problémov. „Memorandum
o spolupráci bude reálne využi-
té už 22. septembra 2014, kedy
dvaja študenti absolvujú dvojtýždňovú prevádzkovú prax v spoločnosti Hubert J. E. v Seredi.
Veríme, že konkrétna spolupráca
bude pre všetky strany prospešná,“ vyjadril sa Slavomír Zoch.
Okrem štipendia pre štyroch študentov umožní spoločnosť získať aj prvé pracovné skúsenosti
– „Zároveň chceme umožniť vybraným študentom prax priamo
vo vinárskej výrobe, aby získali
praktické skúsenosti a profesionálne návyky. Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme mladým
ľuďom zodpovednejšie sa rozho-
dovať o svojom profesionálnom
smerovaní a najlepším aj ponúknuť prvú prácu v najväčšej vinárskej spoločnosti na Slovensku,“ dodal Peter Krúpa.
Memorandum o spolupráci nie
je tým jediným, čo majú spoločnosť Hubert J. E. a Stredná odborná škola vinárska – ovocinárska v Modre spoločné – škola
oslávi v tomto školskom roku
okrúhle 130. výročie od svojho
založenia a Hubert J. E. čakajú v budúcom roku oslavy 190.
výročia. Navyše, škola i spoločnosť boli založené v Bratislave.
(TS Hubert, red.)
Škôlka na Sládkovičovej
A deti majú nové chodníky
Predkladateľom návrhu bol poslanec Jakub Liška a v spolupráci s ďalšími poslancami MsZ
sa projekt podarilo aj úspešne
zrealizovať. Rekonštrukciou sa
zlepšili podmienky pre pohybové aktivity deti, zvýšila sa
bezpečnosť našich detí a v neposlednom rade sa eliminujú
úrazy. Sme radi v mene detí,
rodičov a zamestnancov, že sa
našej škôlke v úzkej spolupráci
s poslancami MsZ podarila zrealizovať renovácia chodníkov
a nádvoria, ktoré po 30 rokoch
fungovania škôlky na Sládkovičovej ulici rekonštrukciu nutne
potrebovali.
Upravená plocha bude slúžiť na každoročné škôlkarské
olympiády, oslavy MDD, ako
aj dopravné ihrisko, na ktorom
sa využijú zakúpené dopravné značky, odrážadlá a bicykle
foto: mš
V areáli EP MŠ Sládkovičova 13 sa počas letných prázdnin
podarilo zrekonštruovať chodníky, ktoré slúžia deťom aj ako
hracie plochy pre pohybové aktivity. Požiadavku na opravu
havarijného stavu chodníkov v areáli MŠ, podávalo OZ Vrškárik opakovane. Po predložení požiadavky na opravu chodníkov členmi občianskeho združenia na mestskom zastupiteľstve, poslanci MsZ prehodnotili našu žiadosť a odsúhlasili
finančné prostriedky.
Deti športujú na novom chodníku.
z Nadácie Tatrabanky a OZ Vrškárik. Naše OZ aj naďalej chce,
aby sa v našom zariadení deti
hrali bezpečne a využívali možnosti školského dvora tvorivo,
s rôznymi možnosťami využitia
pomôcok, ktoré podporujú psychomotorický vývin detí počas
celej dochádzky do MŠ.
Zuzana NYITRAYOVÁ,
za rodičov a OZ Vŕškarik
MODRANSKÉ ZVESTI • Vinárstvo
5
Jeden deň strávený
vo vinohradoch regiónu
(Dokončenie zo str. 1.)
Rytiersky rád vína OEVE, rád
Sv. Juraja, s tradíciou z roku
1333, svojou historickou platformou nadväzuje na niekdajšiu
históriu a hlavným heslom rádu
rytierov je preambula v znení:
hrozno bolo príjemnou prestávkou
počas cyklotúry. Spoznávanie nielen vín, ale aj vinárov, ktorým vinohrady prirástli k srdcu tak, že sú
ich druhým domovom a má každý
rok čoraz viac nadšencov. Celodenné putovanie po viniciach ponúklo aj sprievodné zážitky, ako
návštevu jelenej farmy, atmosféru
stredomorskej záhrady, vyhliadky
na okolité malokarpatské mestá,
či koncert priamo vo vinohrade.
Vinári ponúkali aj regionálne špe-
Až keď porazíš závisť a začneš
slúžiť iným, staneš sa skutočným rytierskym človekom.
Inaugurovaný za rytiera vína
bol 13. septembra aj modranský
vinár Juraj Štiglic a do vyššieho
stavu v rámci intronizácie po-
výšený predseda spolku Vincúr,
vinár Vincent Jakubec.
Nové septembrové podujatie
medzitým pokračovalo v Kultúrnom dome Ľ. Štúra koncertmi kapiel modranskej hudobnej
scény s českým hosťom. Publi-
Návšteva vinárov
a ich vinohradov.
ciality, medzi ktorými nechýbal
vinohradnícky guláš, pagáčiky, či
posúchy.
(red, mvc)
kum potešili Bukasový masív,
Muic Art, hudobníci z Pijem/
Matelko/Malevil,
niekdajšie
zoskupenie Druhý náklad a českí Ok Percussion duo s vystúpením v rámci Českých snov.
(red, zdroj: evirs.sk)
Vinára Juraja Štiglica pasovali
za rytiera OEVE (oproti kňazovi).
Slávnostný prípitok.
Modranská kapela Druhý náklad.
Sprievod Modrou.
foto: JK, 4x
Ochutnávku vína sprevádzala aj
obľúbená koštovka hrozna, z ktorého sa víno vyrába. Návštevníci
spoznávali 37 vinárov a ich vinohrady na trase Malokarpatského regiónu, z toho 10 modranských. Do
viníc v Modre zavítali milovníci
vínnej turistiky zväčša peši, v rámci turistickej vychádzky alebo na
bicykli, kde pohár vína a sladké
foto: mvc
Aj v tomto roku pripravilo združenie Malokarpatská vínna
cesta pre milovníkov vína septembrové podujatie Deň vo vinohradoch. Podujatie sa tešilo už 6. ročníku. Jedinečné stretnutia
vinárov a ich návštevníkov sa nekonali v pivniciach, ale vo viniciach v sobotu 6. septembra 2014.
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
6
Komunálne voľby 2014 už 15. novembra
Opakujeme informácie pre kandidátov
V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami 2014 opakujeme informáciu pre záujemcov o politickú inzerciu – kandidátov
na primátora a kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. Mesačník Modranské zvesti ponúka všetkým kandidátom
rovnaké podmienky na prezentáciu svojej osoby a svojho volebného programu a to v októbrovom vydaní Modranských zvestí.
Opakujeme podrobné informácie z predošlého vydania.
Kandidát doručí svoj prezentačný text spolu s digitálnou fotografiou v dostatočnej kvalite
(min. 1 MB) na adresu redakcie
a to nasledovne:
• Osobne do redakcie Modranských zvestí na adresu: Mestské
kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8 – kancelária na prízemí;
podklady prijíma Mgr. Jana Kuchtová alebo p. Eva Lennerová.
• E-mailovou poštou na adresu:
[email protected] a v kópii na:
[email protected]
Rozsah volebnej inzercie je stanovený na výber z dvoch možných rozmerov a to: 1/1 strana
(jedna celá) alebo ½ (polovica)
strany; iný rozmer inzercie ku
komunálnym voľbám neponúkame.
½ novinovej strany v MZ = 30
riadkov textu A4 (1 riadok predstavuje 60 znakov vrátane medzier, celá pol strana vrátane
titulku je max. 1800 znakov).
Cena ½ stranového inzerátu
v MZ je 96,26 €.
1/1 novinovej strany v MZ = 60
riadkov podľa rovnakej normy
ako pri polstrane, celý text aj s titulkom v tomto prípade nesmie
presiahnuť 3600 znakov vrátane
medzier. Cena celostranového inzerátu v MZ je 164,97 €.
Dodané podklady zverejníme na
stránkach októbrového vydania
MZ s označením Príloha: Komunálne voľby 2014. Vydanie
vychádza 29. októbra.
Uzávierka zasielania prezentač-
ných podkladov kandidátov je
do 15. októbra 2014 (12.00 h).
Vyzývame kandidátov, aby
uvedený termín rešpektovali
a umožnili tak redakcii včasné
zapracovanie materiálov.
Texty kandidátov nebudú upravované jazykovo a štylisticky,
bude tak zachovaná nedotknuteľnosť autorského textu.
Autor textu sa riadi platnými
právnymi predpismi a plne zodpovedá za obsah svojho textu
a je si vedomý prípadných právnych následkov.
Propagáciu kandidátov formou
vkladania hárkov ani inou ďalšou formou v MZ neumožňujeme.
Kontakt: Mgr. Jana Kuchtová,
redaktorka, tel.: 0911 999 784,
[email protected]
(red)
Volebná kampaň – čo hovorí zákon
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí § 30
Odst. 1: Volebná kampaň je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov, zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany
alebo nezávislého kandidáta, vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania podľa odseku
4, hromadných informačných prostriedkov (§ 3 ods. 2 zákona č.
81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov), plagátov
alebo iných nosičov informácií.
cenciou uhrádzajú politické strany
a nezávislí kandidáti. Slovenský
rozhlas, Slovenská televízia a vysielatelia s licenciou sú povinní
zabezpečiť pre všetky politické
strany a nezávislých kandidátov
rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové
a platobné podmienky.
Odst. 10: Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas
kampane možno len na miestach
vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať zá-
sadám rovnosti politických strán
a nezávislých kandidátov. Miesta
na umiestňovanie plagátov alebo
iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
Odst. 12: Zverejňovať výsledky
predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr
do siedmeho dňa pred dňom volieb.
Odst. 14: Počas volieb je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.
(red, Zák. SNR č. 346/1990 Zb.)
Voľby do orgánov
samosprávy mesta
foto: archív
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje:
Odst. 2: Kampaň sa začína 17
dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane
mimo určeného času je zakázané.
Odst. 3: V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup
k hromadným informačným pro-
striedkom a k službám územnej
samosprávy zameraným na podporu alebo na prospech ich volebnej kampane.
Odst. 5: Náklady na kampaň
v rozhlasovom a televíznom vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s li-
• rozsah výkonu funkcie primátora mesta Modry na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie pre volebné obdobie rokov
2015 – 2019,
• počet poslancov do Mestského zastupiteľstva mesta Modry pre volebné obdobie rokov
2015 – 2019 v počte 13,
• pre budúce volebné obdo-
bie rokov 2015 – 2019 v meste
Modra dva volebné obvody
• volebný obvod č. 1 – Modra
(zahŕňa všetky ulice vytvorených volebných okrskov č. 1, 2,
3, 4 a 6), vo volebnom obvode
č. 1 bude volených 10 poslancov,
• volebný obvod č. 2 – Kráľová, Harmónia, Piesok (zahŕňa
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
Spýtali sme sa politológa Martina Klusa
V súvislosti s blížiacimi sa novembrovými komunálnymi voľbami na Slovensku sme požiadali o rozhovor politického analytika,
občianskeho aktivistu a vysokoškolského pedagóga, doc. Martina
Klusa. Pod heslom „kto chce hľadá spôsoby a kto nechce hľadá
dôvody“ sa už niekoľko rokov na web stránkach pokúša formou
blogu vyvolať verejnú diskusiu k otázkam, ako spravovať veci verejné efektívnejšie a zodpovednejšie v prospech občana.
Uprednostňujú voliči ženy či
mužov na pozícii starostu/primátora?
Priznám sa, že presnú štatistiku v tejto súvislosti nepoznám.
Pravdou však je, že v komunálnej politike sa ženy-političky presadzujú podstatne viac, ako napr.
vo voľbách do NR SR alebo vo
vláde SR. Verím, že sa tento trend
bude posilňovať, nakoľko sme na
tom v tomto smere štatisticky
stále výrazne horšie ako väčšina
krajín EÚ.
Čo podľa Vás ovplyvňuje voľbu voliča, komu zveriť hlas?
Inak je to v prípade komunálnych
volieb v prostredí veľkého mesta, menšieho mesta a obcí. Platí,
že čím menšia obec, tým väčšmi
zaváži osobná skúsenosť s kandidátmi. A to rovnako po stránke
ľudskej, ako aj politickej.
Sú skúsenosti kandidáta v komunálnej sfére pre voliča dôležité?
Skúsenosť môže byť samozrejme
pre daného kandidáta výhodou aj
všetky ulice vytvorených volebných okrskov č. 5, 7), vo volebnom obvode č. 2 budú volení 3
poslanci.
V zmysle § 11 ods. 3 zákona
o obecnom zriadení určuje počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie
(2015 - 2019) ešte pred voľba-
nevýhodou. Práve pre skúsenosť
voličov s prácou primátorov, starostov či poslancov, sú viacerí
z nich do budúcna nezvoliteľní.
Na druhej strane schopnosť presadiť sa úplne neznámemu kandidátovi, najmä vo väčšom meste je
tiež výrazne limitovaná. Občania
celkom neznáme mená častokrát
ignorujú.
Naopak - čo dokáže voliča znechutiť a kandidáta dokonca
„vyradiť” z hry?
Občania čoraz citlivejšie vnímajú rôzne kauzy a prešľapy svojich
volených zástupcov. Korupcia,
rodinkárstvo, ale aj neprimerané
odmeny sa stávajú čoraz silnejším motívom, prečo daného kandidáta nevoliť.
V predošlých voľbách sme volili s takmer 46 % účasťou. Ako
vidia percenta odborníci teraz?
Občania vo voľbách do Európskeho parlamentu ukázali, že sú
politikou po dvoch kolách voľby
prezidenta dosť unavení. Nepredpokladám, že by účasť mohla byť
mi mestské zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov. Mesto Modra
ku dňu 22. 7. 2014 malo 9 117
obyvateľov. V kategórii obcí od
5001 do 10 000 obyvateľov môže byť zvolených 11 až 13 poslancov MsZ.
(red, zdroj: msú)
Spolu I. volebný obvod (okrsky č. 1, 2, 3, 4, 6)
Modra-Harmónia (okrsok č. 7)
Modra-Piesok (okrsok č. 7)
Modra-Kráľová (okrsok č. 5)
Spolu II. volebný obvod (okrsky č. 5, 7)
Celkový počet obyvateľov Modry k 22. 7. 2014
7257 (79,6 %)
408
53
1399
1860 (20,4 %)
9117
podobná historickým 13 % na celoštátnej úrovni,
ale istá obava, že
by mohla klesnúť
pod zmienených
46 % je opodstatnená.
Všeobecne majú občania nízky
záujem
o komunálnu
politiku. Prečo
je tomu tak?
Oddalo by sa dodať, že nezáujem
majú o politiku
všeobecne, nielen
o tú komunálnu.
Súvisí to často
s tým, že občania nevedia aké
kompetencie má
vlastne mesto, VÚC, či NR SR.
Chcelo by to adekvátnu vysvetľovaciu kampaň v tejto oblasti.
Viem si napr. predstaviť, že by sa
pri každej verejnej stavbe objavili
informačné tabule podobné tým,
ktoré sa objavujú pri projektoch
financovaných z Európskej únie.
Prakticky by to vyzeralo tak, že
keď sa napr. zrekonštruuje cesta
alebo škola, tak by sa pri nej trvalo alebo aspoň dočasne objavila
informácia, kto rekonštrukciu realizoval a financoval. Verím, že by
to upútalo adekvátnu pozornosť
voličov a stali by sa na komunálne
témy ďaleko citlivejšími.
Straník
alebo
nestraník?
V Modre mávame zväčša nezávislého primátora, prípadne s tichou podporou niektorej
z politických strán.
Trend je jednoznačný. Čoraz viac
sa presadzujú nestranícki kandidáti. Určite sa to dá spojiť aj s obrovskou mierou nedôvery občanov voči súčasným slovenským
politickým stranám.
Predvolebná kampaň. Aká forma je podľa Vás najúčinnejšia
s ohľadom na menšie až stredne veľké mestá?
V menších mestách obrazne platí,
že čím viac podaných rúk a vypočutých občanov, tým väčšia šanca na zvolenie. Samozrejme ani
v týchto mestách už kandidáti nezaostávajú aj s modernými marketingovými nástrojmi kampane,
Politológ Martin Klus.
ako sú napr. sociálne siete, antikampaň a pod.
Aký máte názor na to, že kandidáti na primátorov a starostov
by mali minimálne stredoškolské vzdelanie?
Je to ošemetná záležitosť, nakoľko je zrejmé že toto opatrenie
malo riešiť problémy s niektorými starostami, ktorí neboli schopní ani zložiť sľub. Iná vec je, že
sa to dotkne mnohých, ktorí si
svoju funkciu roky čestne a svedomito zastávajú a teraz ich na
základe vzdelanostného cenzu
mienime z volebného boja odstaviť. Rozhodne nebolo správne prijímať podobnú legislatívu
takto bezprostredne pred voľbami, bez širšej analýzy jej dopadov a celospoločenskej diskusie
o nej. O to zvlášť ak je tu dôvodné podozrenie, že je táto legislatíva v rozpore z Ústavou SR.
Čo by ste poradili našim voličom, podľa čoho voliť?
Jednoznačne je potrebné urobiť
dôkladný odpočet tým, ktorí žiadajú o znovuzvolenie a samozrejme im ale aj novým uchádzačom
položiť veľa otázok ohľadom ich
programu, vízií a ambícií v komunálnej politike na najbližšie
4 roky. Voliť mechanicky, podľa mena či strany, ako to niekedy voliči robia, rozhodne nie je
správne a pre mestá a obce ani
prospešné.
Zhovárala sa
Jana KUCHTOVÁ
foto: web
Aké môžu byť nadchádzajúce
„komunálky“?
7
Kto píše
v cudzom
mene?
Redakcia Modranských zvestí zverejnila v júlovom vydaní
MZ článok na str. 7 pod názvom
„Názor: O Modranskom pikniku“ autora Mgr. M. Kellenbergera, Bratislavčana, návštevníka
Modranského pikniku. Do redakcie sme dostali reakciu známeho bratislavského maliara, grafika a ilustrátora pána Mgr. Art.
Martina Kellenbergera, a to pod
názvom “Kto píše v cudzom mene”. V reakcii nám oznámil, že
napriek tomu, že ho čitatelia spájajú s daným textom, on jeho autorom však nie je. Nepríjemnosti, ktoré vznikli pánovi Martinovi
Kellenbergerovi (Mgr. Art.) nás
úprimne mrzia. Veríme, že skutočný autor nesledoval napísaním daného textu iný záujem, než
hodnotenie podujatia z pohľadu
návštevníka Modry.
Redakcia MZ
Spomienka na 70. výročie SNP
Mesto Modra v spolupráci
s Mestskou organizáciou Slovenského zväzu protifašisVence pre hrdinov.
tických bojovníkov v Modre
a Mestským kultúrnym strediskom v Modre pripravili pietne
popoludnie venované
spomienke a 70. výročiu Slovenského národného povstania. Podujatie sa uskutočnilo
vo štvrtok 28. augusta
pred Pamätníkom oslobodenia v parku pred
kultúrnym
domom.
V rámci programu sa
prítomným občanom
prihovorila primátorka Modry Hana Hlubocká, ktorá spoločne
s tajomníkom SZPB
v Modre Ladislavom
Štefkom si zaspomínala na priamych účastníkov SNP, zosnulých
i ešte žijúcich. L. Štefko spomína: „SNP nebolo nikdy porazené.
Partizáni a vojaci pre-
šli v októbri 1944 na partizánsky
spôsob boja. Partizáni vstupovali aj do otvoreného, nerovného zápasu s presilou nepriateľa.
Mnohokrát obetovali aj svoje mladé životy a utŕžili ťažké
zranenia. Vďační obyvatelia im
s láskou postavili desiatky pamätníkov a tabúľ. U nás v Modre sú zvečnené aj tieto mená: Samuel Bartoš, Pavol Flaškár, Ján
Pribula, Pavol Vago, Jozef Galamboš, Samuel Sodoma, František Lener, Michal Sodoma,
Jozef Matula, Ľudovít Valovič,
Ján Ružek. Aj ich sme si prišli
uctiť položením kvetov, s láskou a oddanosťou“. Pietneho
stretnutia sa zúčastnila aj predsedníčka SZPB v Modre Dana
Sekejová, zástupca primátorky
Michal Petrík, poslanci mestského zastupiteľstva a zástupcovia modranských škôl. Hymna
Slovenskej republiky pietny akt
otvorila a hymnická pieseň Kto
za pravdu horí stretnutie občanov ukončila.
(red, zdroj: Ladislav ŠTEFKO)
foto: JK
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum/ Pozvánka
8
Jablkové hodovanie 2014
Jablkové hodovanie sa úspešne
zaradilo medzi tradičné podujatia a do jeho piateho ročníka sa
zapojilo 13 miest a obcí v celom
Bratislavskom kraji. (Modra, Pezinok, Pezinok - Cajla, Senec,
Svätý Jur, Malacky, Jablonové,
Limbach, Dunajská Lužná a bratislavské mestské časti Vajnory, Devínska Nová Ves a Nové
Mesto).
Podujatie sa koná po siedmykrát a jeho ambíciou je vytvoriť
v kraji jedinečný produkt cestovného ruchu, ktorý priláka do
jednotlivých miest a obcí milovníkov všakovakých dobrôt upečených, uvarených a aj vyrobených z chutných jabĺk; z ovocia,
ktoré si zaslúži našu pozornosť.
Nakoniec treba skonštatovať, že
podujatie si za krátkosť svojej
existencie našlo množstvo obdivovateľov i priaznivcov, no naj-
dôležitejšie je, že spojí kraj ako
taký, odprezentuje jeho jedinečnosť aj vďaka sobotňajšiemu hodovaniu s jablkami a jeho dobrotami.
Prijmite preto pozvanie do regiónu Bratislavskej župy a 11.
októbra ochutnajte všetko s jablkami a o jablkách. Podujatie je
podporené aj z prostriedkov Ministerstva kultúry SR a Krajskej
organizácie cestovného ruchu
Turizmus regiónu Bratislava.
V Modre sa Jablkové hodovanie uskutoční tradične na nádvorí
kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska (bývalá stará vinárska škola) od 12.00. Bližšie
informácie a časy konania v jednotlivých mestách a obciach nájdete na www.moska.sk, www.facebook.com/jablkovehodovanie
Roman ZATLUKAL,
MOS Modra
MOS MODRA
Medzi najatraktívnejšie aktivity Bratislavskej župy počas jesene určite neodmysliteľne patrí podujatie Jablkové hodovanie,
ktorého organizáciou bolo poverené aj tohto roku Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. Podujatie sa uskutoční v sobotu jedenásteho októbra 2014.
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
Mesto sa uchádza o tri nové projekty
z externých finančných zdrojov
V tomto období sa pripravujú tri nové aktivity mesta, ktoré
sú orientované na získanie externých finančných zdrojov pre
mesto, a to projekt Školák, Kamerový systém - II. etapa a Modernizácia kina Mier - II. etapa.
Projekt Školák je výzvou vyhlásenou Úradom vlády SR a mesto
sa uchádza o finančnú sumu 140
000 eur, pričom vlastné zdroje
mesta, ktoré by mali byť investované predpokladajú výšku 7 000
eur. Našim cieľom je kompletne
premeniť areál Základnej školy
Ľ. Štúra a Základnej školy Vajan-
ského, kde sa počíta s vybudovaním areálu športových a voľnočasových aktivít. Rozhodne by sa
celý tento areál zmenil na nepoznanie a slúžil by nielen deťom
na vyučovací proces, ale všetkým
občanom mesta na trávenie voľného času.
Zvýšenie bezpečnosti v mes-
te pokračuje opäť v druhom kole výziev na vybudovanie alebo
rozšírenie kamerového systému.
Mesto bolo v prvom kole úspešné
a vďaka tomu sme mohli vybudovať kamerový systém a zapojiť
v úvode dve kamery na monitorovanie poriadku a bezpečnosti
v našom meste, najmä Dukelskej
ulice a okolie Kultúrneho domu
na Sokolskej ulici. Teraz by sme
radi pokračovali rekreačnou lokalitou Piesok, kde by sa mesto
sústredilo na zlepšenie bezpeč-
9
nosti parkoviska a okolia Zochovej chaty. Predpokladané spoluinvestovanie zo strany mesta je 1
000 eur a celková výška realizácie bude 6 000 eur.
Modernizácia kina Mier II. etapa.
Po tom, ako sme plne digitalizovali premietanie filmov v našom
meste, sa chceme opäť uchádzať
o získavanie externých zdrojov.
Konkrétne plánujeme investíciu
30 000 eur na technické zabezpečenie priestorov kina, pričom
z tejto sumy bude z mestského
rozpočtu hradených 10 000 eur.
Zvyšná suma bude poskytnutá
z grantu Audiovizuálneho fondu,
kde sme boli úspešní už v prvom
kole.
(msú, gr)
V Modre-Kráľovej bol vybudovaný nový, moderný a bezpečný priechod pre chodcov, ktorý
za 18 000 EUR sprevádzkovali Regionálne cesty Bratislava.
V rámci tejto akcie a spolupráce je úlohou mesta čiastočne dokončiť chodník a napojiť
prechod a všetky jeho prvky na
verejné osvetlenie, aby mohol
slúžiť všetkým občanom. Tieto úlohy sme uskutočnili a tak
môže už dnes nový priechod pre
chodcov plne slúžiť obyvateľom
Kráľovej.
(hh)
Bezpečný priechod pre chodcov v Kráľovej.
Predaj nemeckej školy na Zochovej chate
Dozvedel som sa o plánovanom predaji bývalej nemeckej školy, ktorá je však podľa
Územno-plánovacej dokumentácie určená
na reanimáciu (zachovanie, obnovenie, oživenie). Všetci, ktorí sme tu vyrastali vieme,
že bývalá nemecká škola má bohatú históriu
a viažu sa k nej krásne spomienky nejedného
z nás. Túto bývalú školu mnohí z nás považujú za klenot a symbol Zochovej Chaty. Zaráža ma, že som sa o chystanom predaji nedozvedel z oficiálnych stránok mesta. Takisto
mi nie je jasné, prečo sa s budovou predáva aj
pozemok s rozlohou 8500 m2 ? Materiál týkajúci sa predaja bývalej nemeckej školy a priľahlých pozemkov je už zaradený na 43. zasadnutie MsZ Modry, ktoré sa bude konať 25.
septembra 2014.
Týmto chcem vyzvať obyvateľov mesta, ktorým osud našej historickej budovy nie je ľahostajný, aby prišli prejaviť svoj názor na zasadnutie MsZ.
Peter DUBRAVA
Reakcia mesta
Na odkúpenie tohto mestského majetku
(pozn. red.: objektu bývalej nemeckej školy na Zochovej chate-Piesku) bola podaná
žiadosť zo strany vlastníka objektu Zochova chata. Momentálne Vás môžem ubezpečiť, že sme iba na začiatku celého procesu, ktorý sa vždy realizuje tým, že mestský
úrad žiadosť spracuje a tá následne prejde
poradnými komisiami a pracovným rokovaním medzi primátorkou a poslancami.
V tejto fáze je prerokovávaná iba samotná
žiadosť a neznamená to, že sa nejaký majetok ide predávať. Z prerokovania vzíde
následne návrh, ako ďalej postupovať. Tento postup je identický pri každej žiadosti
o predaj alebo prenájom mestskéh o majetku.
JUDr. Ondrej BERACKA,
prednosta MsÚ
foto: jk
foto: jk
Mesto prispelo k zlepšeniu bezpečnosti v Modre-Kráľovej
Vy sa pýtate – kompetentní odpovedajú
Uvažuje mesto Modra nad
umiestnením krytej zastávky
autobusovej dopravy pred novým obchodným centrom Kocka na Dukelskej ulici? Nové
centrum nemá prekryté priečelie, ako tomu bolo v minulosti.
Vyjde mesto v ústrety svojim
občanom?
Akcia Rekonštrukcia OC Kocka
priniesla do nášho mesta so sebou
vizuálnu i prevádzkovú zmenu verejných priestranstiev. Plne si uvedomujeme, že obchodný dom bol
významným zázemím pre cestujúcich autobusovou dopravou a preto sme riešili aj tému zastávky.
OC Kocka má pre potreby verejnosti zaujímavé otváracie hodiny.
Je otvorený denne do 20.00 hod
a vstupný vestibul je priestranný,
mesta Modry. Nakoľko od 24. 6.
2014 do dnešného dňa sa mi Vami sľúbenej odpovede nedostalo, som nútená žiadať o odpoveď
touto formou. Na záver by som
rada skonštatovala, že je zarážajúce, ako mesto Pezinok robí
rekonštrukciu a opravy röntgenov, aby vyšlo svojim občanom
v ústrety a uľahčilo im život
a mesto Modra sa vzdá aj toho
mála, čo tu pre občanov Modry
funguje.
Jarmila DUDEKOVÁ
Nový prístrešok na autobusovej zastávke - Dukelská ulica.
presklený, s možnosťou využitia
voľne prístupného wifi signálu
pre prístup do internetu. Umožňuje tak nadštandardnú náhradu za
bývalé prekryté priečelie. Súčasne bude na autobusovom nástupnom ostrovčeku do konca septembra 2014 osadený prístrešok pre
cestujúcich. Tým sa vytvorí nový
priestor, kde budú môcť občania
Röntgen a sono v Modre
Vážená pani primátorka mesta
Modry, opakovane žiadam odpoveď na moju otázku, ktorú
som Vám položila na mestskom
Novinový stánok spred obchodného domu bol premiestnený
na opačnú stranu cesty. Niektorým občanom sa umiestnenie
nezdá najvhodnejšie...
Ako súčasť kultivácie verejných
priestranstiev v tejto lokalite sme
sa dohodli s majiteľom na odstránení starého novinového stánku,
ktorý bol umiestnený pri obchodnom dome. Z niekoľkých možností náhradného miesta nového stánku sme sa dohodli na jeho
presune oproti pôvodnému stanovišťu, cez cestu. Toto riešenie nie
je konečné. Všetky prenosné stánky sú umiestňované ako dočasné zariadenia, teda tak, aby tieto
prevádzky poskytovali doplnkové
služby pre obyvateľov a zároveň
aby vedelo mesto kontrolovať ich
presun, ak to je nutné. Vedľa nového stánku bude taktiež do konca
septembra 2014 osadený nový prístrešok pre cestujúcich. Umiestnenie stánku sa bude potom priestorovo korigovať, aby nezabraňoval
v priechodnosti.
Zuzana KNETIGOVÁ,
MsÚ Modra
zastupiteľstve dňa 24. 6. 2014,
a to: „kam sa podeli plne funkčné prístroje röntgen a sono“, zakúpené aj zo zbierky občanov
pohodlne, dokonca s možnosťou
pripojenia na internet a počkať na
svoj autobusový spoj.
K problematike niekdajšieho sonografu
a röntgenu v našej nemocnici
V súvislosti s otázkou pani Jarmily Dudekovej redakcia MZ
oslovila tak zástupcov mesta Modry, ako aj zástupcu súčasnej
organizácie Nemocnica Modra n.o. K uvedenej problematike
poskytol stanovisko riaditeľ neziskovej organizácie Nemocnica Modra MUDr. Juraj Vivoda.
„Z listu bývalej riaditeľky nemocnice v Modre MUDr. Marcely Pažitnej zo dňa 14. 12. 1994 (takmer
20 rokov) som zistil, že na nákup
sonografu bola zriadená zbierka.
Celková suma, ktorá sa na nákup sonografu zo strany občanov
mesta Modry a okolia vyzbierala
bola 325 748 Sk (dnes 10 812,85
eur). K 1. 10. 1995 bol zakúpený sonografický prístroj zn. AU4
Esaote Biomedica od firmy WEGA Piešťany v celkovej hodnote
3 076 561,11Sk (102 123,12 eur).
Prostriedky zo zbierky občanov
boli použité na úhradu časti faktúry vystavenej na úhradu zakúpeného sonografu.
Sonografický prístroj sa využíval
ešte do nedávnej doby. Používal
ho najmä gynekológ MUDr. Michal Pavlita, ktorý si však pred
tromi rokmi zakúpil nový ultrazvukový prístroj pre potreby
gynekologických vyšetrení. Ďalej sonograf využívala detská endokrinologička MUDr. Katarína
Štefanková, ktorá však ukončila
činnosť svojej endokrinologickej
ambulancie odchodom do dôchodku a naposledy ho využívala MUDr. Daniela Černáková detská kardiologička, ktorá však
pred dvomi rokmi išla taktiež do
dôchodku a ukončila sa tak činnosť detskej kardiologickej ambulancie. Momentálne sa už 5x
účtovne odpísaný prístroj na-
chádza v evidencii nášho majetku a fyzicky je uložený v sklade.
Technicky už nevyhovuje požiadavkám dnešnej doby a poisťovne by ním realizované výkony neuznali.
K Rtg prístrojom uvediem nasledovné. Z dokumentácie kvalifikovaného experta pre zdroje ionizujúceho žiarenia zo dňa 15. 3.
1999 vyplýva, že Rtg pracovisko
v bývalej Nemocnici s poliklinikou Modra malo k uvedenému
dňu tri prístroje: Chirodur 125 B
rok. výroby 1980 (!!!),
Silhouette 20HF výrobcu GE zapožičaný zmluvou o výpožičke
od zdravotnej poisťovne SIDERIA - ISTOTA (Tejto poisťovni
sme veľmi vďační, pretože nás
úprava a zapožičanie tohto drahého Rtg prístroja nič nestála)
a tretím röntgenom bol Avantex
C panoramatický zubný prístroj.
Po odštátnení Rtg pracoviska fir-
mou Medirex s.r.o. (neskôr Senior
geriatrické centrum) sa musel
zapožičaný prístroj od zdravotnej poisťovne SIDERIA ISTOTA
vrátiť. Medirex potom svoje pracovisko vybavil novým Rtg prístrojom aj sonografickým prístrojom. Vzhľadom na to, že od roku
2002 prevádzkoval Rtg pracovisko práve tento právnický subjekt, odpoveď prečo ukončilo Rtg
pracovisko svoju činnosť je nutné
smerovať na túto firmu. Je možné,
že to súvisí s ukončením zmluvného vzťahu zo strany zdravotných
poisťovní na posledné t. j. interné
oddelenie a s tým súvisiaci pokles
výkonov. Bližšie informácie však
nemám. K poznámke, či mesto
Pezinok rekonštruuje alebo obnovuje rtg prístroje v Pezinku sa neviem vyjadriť, pretože dnes takýto typ pracovísk prevádzkujú skôr
neštátne zdravotnícke subjekty
a nie mestá. Problematika je preto podstatne komlikovanejšia“.
MUDr. Juraj VIVODA,
MPH – riaditeľ
Nemocnica Modra n.o.
Foto: jk
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
10
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva/Inzercia
Nakupovanie v novom
Obchodnom centre Kocka
11
Prví nakupujúci v obchodnom centre Kocka.
Obchodný dom bol zrekonštruovaný za 7 mesiacov
Modranská Kocka sa začala rekonštruovať 4. februára 2014,
kolaudácia sa konala 10. augusta
a slávnostné otvorenie bolo už 9.
septembra toho istého roku. Najväčšiu prenajatú plochu má sieť
potravín Cent Supermarket CBA,
nachádzajúci sa prízemí novej
budovy. Nájdete tu aj priestrannú
lekáreň a výťah vedúci na druhé
podlažie. Návštevník si môže zakúpiť textil, obuv a rôzny drobný
tovar, navštíviť optiku, papiernictvo či útulnú kaviareň s detským
kútikom. Budova je dizajnovo
riešená presklenými tabuľami,
nechýba ani bezbariérový prístup. Z vonkajšej strany budovy
sú umiestnené bankomaty, predajňa tabaku a drogéria. Návštevník pohodlne zaparkuje pred
budovou a nechýba ani bezplatné pripojenie do internetu - WiFi
free zóna.
„Sieť nákupných centier KOCKA
sa rozrastá v súlade so stratégiou
spoločnosti a so zreteľom na súčasné trendy v spotrebiteľskom
správaní. Prvá KOCKA bola
otvorená v Senci v júli 2012 a odvtedy sme zákazníkom priniesli
tento moderný koncept do Zvolena, Turčianskych Teplíc a Veľkého Krtíša. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia šiestej KOCKY
v Martine, ktorú otvoríme za-
Foto: jk
Očakávané otvorenie rekonštruovaného obchodného domu v Modre na Dukelskej ulici sa uskutočnilo 9. septembra za účasti predstaviteľov majiteľa a investora spoločnosti M-Market, a.s., zástupcov
mesta a prvých nakupujúcich. Nové obchodné centrum nesie názov
KOCKA a je piatym menším obchodným centrom z dielne investora. Investícia dosiahla približne 1 milión eur.
čiatkom roka 2015. Modranská
KOCKA bola zrekonštruovaná za
niečo vyše šesť mesiacov a celkovo sme preinvestovali milión
eur z vlastných zdrojov,“ uviedol pre www.centrumkocka.sk
predseda predstavenstva a prezident spoločnosti M-MARKET,
a.s. Marian Šufliarsky, a dopĺňa
ho výkonný riaditeľ spoločnosti
Vladimír Kocúrek: „Reagujeme
na požiadavky zákazníkov v spádovej oblasti. Vieme, že dochádzali autom do okresného alebo
hlavného mesta za nákupom do
nákupných centier a retailparkov. KOCKA im ponúkne vyborný servis s dostupnosťou, keďže
je situovaná v atraktívnej lokalite. Pod jednou strechou nájdu
zákazníci potraviny doplnené
mäsiarom špecialistom, lekáreň,
drogériu, bankomaty, predajňu
dennej tlače, optiku, bižutériu či
textil-obuv-galantériu. Iste ocenia kaviareň s detským kútikom
a predajňu darčekových predmetov“.
(red, Zdroj: TS M-Market
a centrumkocka.sk)
Ambient Caffé
nová kaviareň v modranskom OC KOCKA
OTVORENÉ:
pondelok - nedeľa
8.00 - 20.00
detský
kútik
Príjemné posedenie pri kvalitnej káve Tonino
Lamborghini, zaujímavé hracie prvky pre najmenších v detskom kútiku. Milá obsluha, otvorené každý deň (pondelok až nedeľa) vždy
od 8.00 do 20.00 hodiny. To je nová kaviareň
v Modre na Dukelskej ulici 40 v zrekonštruovanom obchodnom centre KOCKA. U nás si
môžete objednať priestor pre vašu oslavu, oddýchnuť si v peknom a príjemnom prostredí
a stráviť čas so svojimi blízkymi. Zastavte sa
na dobrej káve alebo si ju vezmite so sebou.
V blízkej dobe plánujeme rozšíriť ponuku.
sonál
r
e
p
s
á
V
a
Teší sa n bient Caffé
Am
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum
12
Habáni
Habáni (anabaptisti, novokrstenci) boli zaujímavá a istým spôsobom romantická, nemecká, protestantská sekta, ktorá
vznikla vo Švajčiarsku. Keďže sa vierovyznaním aj sociálne
odlišovala od väčšinového obyvateľstva,
bola prenasledovaná
a postupne vytláčaná
do Rakúska, odtiaľ na
Moravu a do Uhorska
na dnešné Slovensko,
kde sa usadila na Záhorí, ale aj na opačnej
strane Malých Karpát.
Keďže boli habáni veľmi pracovití, poctiví, mierni a pritom
skvelí remeselníci, zemepáni ich
zväčša ochotne prijímali na svoje panstvá a dávali im rôzne privilégiá. Po potlačení stavovského povstania českej šľachty sa
však pomery zmenili, skončila
sa náboženská tolerancia a nastúpila tvrdá rekatolizácia. Niektorí páni boli vystriedaní inými,
niektorí sa zľakli, habáni začali
byť stíhaní, ohrození vojnami
a vyháňaní aj z našich území.
Sťahovali sa do Sedmohradska,
potom do Ruska, ale ani tam nenašli pokoj. Napokon skončili v Amerike, v USA a Kanade.
Tam našli slobodu pre svoj spôsob života aj svoje náboženstvo
a žijú tam spokojne dodnes.
Amiši
Foto: web, 2x
Súčasní americkí novokrstenci
sa nazývajú amiši. Je ich asi 250
tisíc, žijú v osobitných, zvláštnych spoločenstvách na vidieku.
Odmietajú mnohé civilizačné
„vymoženosti“, živia sa prácou
v poľnohospodárstve a niektorými službami, ktoré im nenarúšajú spôsob života. Kto navštívi ich komunity, má dojem,
že sa vrátil strojom času do 18.
storočia. Amiši sa obliekajú ako
pred 200 rokmi, technické veci používajú zväčša len tie, ktoré boli aktuálne v tej dobe (silu
siatym piatym rokom života na
vlastnú žiadosť. Možno sa niekomu zdá, že sú amiši príliš prísni a nekompromisní, podozriví
fanatici. Nie je to tak, v šestnástich rokoch sú mládežníci poslaní komunitou
na skusy do moderného sveta. Môžu narúšať počas vandrovky
komunitné predpisy,
obliecť sa moderne,
používať akékoľvek
dopravné prostriedky
a všetky technické a civilizačné vymoženosti,
dokonca okúsiť aj alHabáni.
kohol, tabak, zabávať
sa po vôli a byť mimo
vetra, vody atď.), ako doprav- tak dlho ako chcú, dokonca aj na
né prostriedky len kone, zvie- vždy. Dostali na výber – moderracie záprahy, bričky a povozy. ný svet alebo svoju starú komuOdmietajú elektrinu, zbrane (sú nitu. Údajne 90% z nich sa vráti
pacifisti), alkohol, drogy, tabak, domov. V jednom článku som čítelefóny a počítače, autá, moto- tal nasledujúce slová: „Veria vo
ry, lietadlá, elektrické spotrebi- vidiek, manuálnu prácu a cnosť.
če, televíziu, plasty. Dospelí mu- Američania amišov milujú. Berú
ži nosia bradu, ale nie fúzy (tie ich ako živý skanzen vlastného
totiž kedysi nosili vojaci). Dnes kultúrneho dedičstva“.
veľmi dobre zarábajú pestovaním biopotravín. Žijú pospoliO komunizme
to, v súlade s prírodou a svojím
náboženským
presvedčením, Habáni vraj žili komunistickým
navzájom sa podporujú, spolu- životom, mali spoločný majetok
práca, súdržnosť a svojpomoc je atď. Lenže ten ich komunizmus
pre nich samozrejmosťou. Keď bol úplne iný než ten náš donevznikne nová rodina, celá obec dávny. Komunizmus, akým žili,
sa zúčastňujú výstavby príbyt- je jediný možný, aj to s výhradaku a hospodárskych stavieb pre mi. Nikoho nenútili, aby prijal
ňu. Majú veľa detí. Tie študujú ich svetonázor, ten sa dal prijať
len základnú školu, v nej dosa- len dobrovoľne. Taký komunizhujú výborné výsledky. Komu- mus je možný len v prostredí silnity sa riadia prísnymi pravidla- nej zbožnosti, spoločných ciemi a disciplínou. Napriek tomu ľov a najmä vysokej morálky.
uznávajú demokraciu a účastina Podobne „komunistické“ spolosa aj politického života. Deti ne- čenstvá sú aj, napríklad, v niekrstia, to je asi hlavná odlišnosť ktorých katolíckych kláštoroch.
od mnohých iných denominácií. Preto habáni, ani amiši, nevyKrstia až mladých dospelých ľu- tvorili veľkú cirkev. Je to mendí, aby sa dobrovoľne rozhod- šinová vec, väčšiny ľudí ich
li pre kresťanstvo, na základe spôsob života nevyhovoval
rozumu a znalostí. Môže sa tak a nevyhovuje. Ešte jedna zaustať medzi šestnástym a dvad- jímavá myšlienka na záver. Do
školy som chodil v 50-tych rokoch. Vtedy nás učili aj takúto
„múdrosť“: V komunizme budú
za nás všetko robiť stroje a roboty. Tým nás oslobodia od práce“.
Pýtal som sa: „Čo teda budeme
robiť?“ Odpoveď znela: „Ľudia
sa budú zaoberať vedou a umením“. Bol som malý chlapec,
a preto som nenašiel správnu odAmiši.
poveď. Dnes viem, že keď k ta-
kémuto niečomu príde, vedou
a umením sa bude zaoberať len
o málo viac ľudí než dnes. Budú to tí, čo majú príslušný talent.
A ostatní? Skončia v krčmách,
herniach a s prepáčením, v bordeloch. Budú vykorenení, budú
mať pocit zbytočnosti, bezradní
a zúfalí. Stanú sa z nich, násilníci, buriči a sebevrahovia. To
bude aj koniec civilizácie. Amiši našli pre svojich členov asi
správne riešenie. Ľudia musia
pracovať na niečom zmysluplnom. Aj tí jednoduchí, netalentovaní, primitívni. V pote tváre
chlieb svoj získavať. Pozrime sa
na našu súčasnú dedinu. Kedysi
v nej žili temer len gazdovia. Vedeli robiť, ich bydliskom a prostredím nebol len dom, ale aj svet
okolo neho, pole, lúka, les a o to
sa museli starať, tak ako o dom
– aby vôbec prežili. Pre duchovno mal kostol, kaplnku, kríž pri
ceste a vlastne celý okolitý prírodný svet, v ktorom bol naučený cítiť a ctiť Boha. Všetko toto tvorilo jednotu, krajina bola
obrobená, zároveň krásna, ľudia
lepší než sú dnes. Život zväčša
ťažší, chudobnejší ale zmysluplný. Gazda mal pocit užitočnosti, hrdo a v pohode tvoril. Tí, čo
mali talent pre vedu a umenie,
šli študovať a konať aj vtedy.
Potom však prišli stroje. Ekonomika, sociálno, oslobodíme ľudí
od práce! A nespočetné množstvo ľudí ostalo odrazu bez práce. Z veľkej obce len pár ľudí sa
zaoberá tým, čo napĺňalo dedinu
zmyslom- poľnohospodárstvom.
Šťastnejší z tých ostatných makajú v „montovniach“, ale aj tam
už pracujú roboty a bude ich čoraz viac. Ostatní nevedia, ako
zarobiť peniaze, ani čo s voľným, „usporeným“ časom. Ostali im krčmy, telenovely, futbal,
motorky, diskotéky, hracie automaty. Čo je za plotom ich domu, tam sypú smetie. Majú síce
pocit, že čosi nie je v poriadku,
frflú, nadávajú a vymýšľajú konšpiračné teórie. Amiši si vybrali.
Naďalej majú pocit užitočnosti, všetci, aj tí jednoduchší. Kto
z nich má mimoriadny talent,
môže odísť, študovať a pracovať
na zložitých veciach.
Aké jednoduché!
Pavol FANDÁK
MODRANSKÉ ZVESTI • Životné prostredie
13
Čierne skládky
Nezamieňajme si spoločné okolie so smetiakom
Problém odkladania a vývozu odpadu na miesta, kam nepatrí,
je často komunikovanou témou aj v Modre. Nelegálne čierne skládky v ostatnom čase na našom území, podľa informácií
Mestskej polície v Modre, našťastie ustupujú.
kárskej oblasti Plázle, (a v časti
Hliny, aby nás neodkladne kontaktovali. Takýto oznam je možné uskutočniť aj anonymne na
tel. čísle 0911 436 752.”
Do zberného dvora možno uložiť nasledovný odpad:
• obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované;
opotrebované
pneumatiky; zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné
ako uvedené v 170901, 170902
a 170903; papier a lepenka;
sklo; šatstvo; textílie; rozpúšťadlá; kyseliny; zásady fotochemické látky; pesticídy; žiarivky
a iný odpad obsahujúci ortuť;
jedlé oleje a tuky; oleje a tuky
iné ako uvedené v 200125; farby, tlačiarenské farby, lepidlá
a živice obsahujúce nebezpečné
látky; farby, tlačiarenské farby,
lepidlá a živice iné ako uvedené
v 200127; cytotoxické a cytostatické liečivá; batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602
alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce
tieto batérie; batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133
(65); vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 200121 a 200123,
obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135
plasty; kovy; biologicky rozložiteľný odpad; objemný odpad.
Družstevná ulica - pôvodca skládky odhalený.
Prevádzková doba: celoročná
• pondelok - piatok od 11.00 do
17.00
• sobota od 8.00 do 17.00
• Všetky podrobné informácie
o problematike odpadov poskytne referent životného prostredia
a odpadov MsÚ Ing. Kristína
Čechová – tel: 033 6908 304 alebo [email protected]
Lokalita záhradkárskej
oblasti Plázle - videli
ste kto skládku založil?
(red, šf)
Lokalita Hliny - založenie skládky objasnené.
Lokalita Hliny - pomôžte odhaliť zakladateľa skládky!
foto: msP Modra
V uplynulom období sa podarilo polícii vyriešiť niekoľko prípadov, keď občania svojvoľne uložili stavebný a iný odpad
na miesta, kde je to zakázané.
Zväčša ide o miesta pri kontajneroch, v lesných porastoch
a vinohradoch. Občania, ktorí
žijú medzi nami, v našom spoločnom priestore, znečisťujú
svojim konaním okolie. Preto
mestská polícia vyslovuje aj touto cestou poďakovanie všímavým občanom, ktorým záleží
na životnom prostredí a okolí.
Tí neváhali kontaktovať políciu
a označiť možného pôvodcu danej čiernej skládky.
Kpt. Štefan Farkaš, náčelník
MsP uvádza: „Občania nám
značnou mierou pomáhajú v odhaľovaní páchateľov. Veľmi pekne im preto chcem poďakovať
za ústretovosť a za to, že nie
sú ľahostajní voči svojmu okoliu. V nedávnej dobe sme takto
odhalili zakladateľov čiernych
skládok v lokalite Hliny, ako aj
pred jedným z bytových domov
na Družstevnej ulici. Opakovane vyzývame obyvateľov Modry
na predchádzanie nelegálneho
konania všeobecne a žiadame,
aby v záujme ostatných spoluobčanov neničili okolie, ktoré
patrí všetkým spoločne. Drobný
stavebný odpad, ktorý pochádza
zo sťahovania, z prerábania bytu
či domu možno uložiť do Zberného dvora v určenom množstve
v zmysle VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom
na území mesta Modry. Fyzické
osoby tu môžu uložiť to, čo do
bežného kontajnera nepatrí, nezmestí sa a už vôbec ho nemožno
uložiť vedľa kontajnera! Takto
sa znečisťuje prostredie, v ktorom sa hrajú deti, prechádzajú
sa obyvatelia a domáce zvieratá. Vyzývame občanov, aby rešpektovali tieto zásady. Zároveň
prosíme občanov, ak boli svedkami uloženia odpadu v záhrad-
MODRANSKÉ ZVESTI • História/Múzeá
14
Historický kalendár, časť 45.
28. augusta 1964 zomrel vo veku
52 rokov Ján Šimko. Po absolvovaní Vyššej vinohradníckej školy sa
venoval organizovaniu vinohradníckeho družstevníctva na Slovensku. Bol uznávaným degustátorom
vína a ako riaditeľ vinohradníckeho
družstva na Slovensku sa zaslúžil
o vybudovanie hotela Modra. Politicky pracoval ako predseda Demokratickej strany. Zastával funkciu predsedu Mestského národného
výboru. Po roku 1948 bol politicky prenasledovaný, rok bol väznený v Jáchymove, jeden a pol roka
v pracovnom tábore (PTP). Po prepustení pracoval už iba manuálne
v robotníckej profesii a predčasne
zomrel na následky prenasledovania a väznenia. Je pochovaný na
modranskom cintoríne.
3. septembra 1924 sa narodil Rudolf Barčík, maliar keramiky,
džbánkar, majster ľudovej umeleckej výroby, popredný reprezentant slovenskej keramickej tvorby.
Do modranskej keramickej školy
prišiel v roku 1944. Po dvoch rokoch učenia začal pracovať ako
maliar, neskôr pôsobil aj ako návrhár. V dielni slovenskej ľudovej
majoliky pracoval štyridsať rokov.
Je pochovaný na modranskom cintoríne.
8. septembra 1919 prevzal do
správy evanjelickej cirkvi modranský farár a evanjelický biskup
Samuel Zoch Teologickú fakultu
v Bratislave. Vychovávala farárov
i pre nemecké a maďarské zbory a iné protestantské cirkvi (napr. reformovaných). Fakulta bola
v päťdesiatych rokoch minulého
storočia premiestnená do Modry.
Sídlila v budovách evanjelického
sirotinca. Teraz sídli v novej budove v Bratislave a je začlenená do
zväzku Univerzity Komenského.
11. septembra 1919 sa narodil v Olcnave na Spiši akademický maliar Štefan Cpin. Vyučoval
výtvarný odbor na Ľudovej škole
umenia v Modre a od roku 1949
pracoval a žil v Harmónii. Je nositeľom viacerých ocenení za výtvarnú činnosť a okrem knižných
ilustrácií sa venoval aj maľbe
a grafike. Základom farebnosti jeho ilustrácií bola akvarelová technika. Pri tvorbe vychádzal z ľudového umenia. V Modre je po ňom
pomenovaná ulica, je pochovaný
na modranskom cintoríne.
12. septembra 1964 zomrel
v Modre vo veku 83 rokov Michal
Štetka. Po ukončení učiteľského
ústavu v Modre ako národne uvedomelý Slovák pôsobil v Kysáči pri Novom sade. Po učiteľskej
a kantorskej službe v Modre-Kráľovej sa presťahoval do Modry,
kde sa zaoberal vinohradníctvom
a vinárstvom. Venoval sa aj divadelno-ochotníckej činnosti. Postavil dom v Hamrštíloch, v ktorom neskôr tvoril Vincent Šikula.
V Prahe otvoril Modranskú vináreň, kde sa schádzala najmä pražská slovenská komunita. Bol výborným včelárom. Ako včelár sa
uplatnil i v JRD, keď mu boli vinohrady skolektivizované. Jeho hrobku na modranskom cintoríne pro-
jektoval architekt Dušan Jurkovič.
14. septembra 1759 sa narodil
Ján Gros, významný pedagóg,
profesor, autor učebnice latinčiny a pohrebných kázní. Študoval
na gymnáziu v Modre, na ev. lýceu v Bratislave, na univerzitách
v Erlangene v Jene, kde sa stal
prívržencom Kantovej filozofie.
V rokoch 1797 - 1802 bol riaditeľom modranského gymnázia,
1802 – 1838 profesor a rektor bratislavského ev. lýcea. Významne
vplýval na výchovu slovenských
a srbských študentov.
17. septembra 1909 zomrel vo veku 78 rokov Ján Izák. Pôsobil ako
modranský učiteľ a osvetový pracovník. Bol zakladajúcim členom
Matice slovenskej, zakladateľom
a dirigentom spevokolu a spoluzakladateľom svojpomocnej pokladnice v Modre. Bol predsedom
Všeobecného učiteľského spolku
v Bratislavskej stolici a publikoval
práce s pedagogickou tematikou.
Pochovaný je na modranskom cintoríne. (Pokračovanie nabudúce)
(kvm)
Dvadsiate výročie známej Galérie Ignáca Bizmayera
Národný umelec Ignác Bizmayer - vrcholný predstaviteľ figurálnej
keramickej tvorby na Slovensku, keramický majster s obdivuhodným citom pre krásu tradičného ľudového umenia, človek s čistou
dušou, otvoreným srdcom a prirodzenou pokorou. V jeho diele sa
spája neobyčajný výtvarný talent, dokonalé majstrovstvo keramického remesla a vynikajúca znalosť slovenského národopisu.
notlivých regiónov. Celý tvorivý život prežil v Harmónii.
V Modre, meste keramických
tradícií s bohatou vinohradníckou minulosťou, v Harmónii,
známej rekreačnej oblasti Malých Karpát, v malebnom a tichom prostredí, predurčenom na
tvorivú prácu umelca. Tu tvoril, oddychoval, čerpal inšpirácie a vytvoril svoje celoživotné
dielo, ktoré sa stalo trvalou súčasťou slovenského kultúrneho
dedičstva, a ktoré reprezentuje
Slovensko na mnohých zahraničných výstavách.
Okrúhle 20. výročie vzniku
galérie sme si pripomenuli aj
v rámci podujatia Slávnosť hliny – keramická Modra 2014.
V nádvorí Múzea Slovenskej
keramickej plastiky na Kuku-
foto: archív mb a MĽŠ
Tvorbu majstra Bizmayera obdivujú návštevníci v Galérii Ignáca Bizmayera, ktorú spravuje Slovenské národné múzeum
– Múzeum Ľudovíta Štúra. Nachádza sa v rotundovej bašte
mestského opevnenia z 1. polovice 17. storočia a otvorená bola v roku 1994 počas Svetového
kongresu keramikárov.
Ignác Bizmayer vo svojich kompozíciách a plastikách, v postavách muzikantov, remeselníkov, vinohradníkov, neviest
a ženíchov stvárnil prácu, zvyky, obyčaje, všedný i sviatočný
život slovenského ľudu. Rodák
z Košolnej pri Trnave, vyučil
sa v keramickej škole v Modre,
prešiel celým Slovenskom, spoznal mnoho zaujímavých ľudí
a inšpiroval sa folklórom jed-
Keramikár Bizmayer na oslavách galérie.
čínovej ulici, ktoré tvorí s galériou jednotný priestor, sa
návštevníci stretli s majstrom
Bizmayerom osobne. Výnimočnosť tvorby Ignáca Bizmayera
potvrdzujú každoročne úprimné
slová uznania, obdivu a vďaky
zo strany návštevníkov galérie,
mnohé zvečnené zápismi v knihe návštev. Galériu počas jej
20 ročnej existencie navštívilo veľa významných osobností
umeleckého a kultúrneho života
a delegácie zo zahraničia.
O vznik Galérie Ignáca Bizmayera sa zaslúžili viaceré inštitúcie
i jednotlivci, či už stáli pri tvorbe a schvaľovaní ideového zámeru, pri obnove objektu bašty,
jej interiérovom vybavení, alebo
pri tvorbe expozície, či zabezpečovaní exponátov. Všetkým
patrí úprimné poďakovanie.
(mľš, red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika/Inzercia
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Kakalíková Dorota
26. 8.
Nagyová Alexandra
1. 8.
Szalay Peter
10. 8.
Špačková Karin
1. 8.
Vanek Martin
25. 8.
Opustili nás:
Malík Ján, 66 r.
3. 8.
Ochabová Jozefína, 100 r. 4. 8.
Bojkovský J. Milan, 73 r. 14. 8.
Vago Radomír, 58 r.
16. 8.
MUDr. A. Kalmančoková, 73 r.
20. 8.
Pacalajová Júlia, 81 r.
22. 8.
Dúbravcová Darina, 69 r. 26. 8.
Jubilanti:
90 ročné
Nemlahová Lýdia
12. 9.
Schmidtová Rozália
20. 9.
85 ročné
Kmeťová Božena
13. 9.
Lennerová Vilma
1. 9.
Majtánová Margita
19. 9.
Nemčeková Lýdia
11. 9.
80 roční
Bencová Elena
25. 9.
Hroncová Štefánia
14. 9.
Krajčovič Benjamín
30. 9.
Križanová Mária
1. 9.
PhDr. Zigo Milan
4. 9.
75 roční
Halász Michal
22. 9.
Jurišová Agneša
21. 9.
Tomašovičová Eva
9. 9.
70 roční
Klenovská Mária
9. 9.
Liška Michal
22. 9.
Odler František
8. 9.
Uherčíková Jozefína
2. 9.
Valachovičová Zorka
5. 9.
Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyvateľov
Zosobášili sa:
Matej Sadloň
a Miroslava Mlynková
30. 8.
Peter Lošonský
a Daniela Schönová
30. 8.
Martin Kočí
a Silvia Malinovská
30. 8.
Peter Verecký
a Ing. Andrea Píšová
6. 9.
Vojtech Horváth
a Kvetoslava Špačková 13. 9.
Tomáš Hrdlička
a Mgr. Veronika Citterová 13. 9.
Eva HORNÁČKOVÁ,
matrika
Ospravedlňujeme sa jubilantkám z minulého mesiaca a uvádzame
opravu dátumov narodenia: Čaputová Alžbeta 30. 8., Sagmeisterová Anna 9. 8.
Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, evidencia obyv.
1/2
celostranový
20x25,8cm 164,97 €
9,8x12,7cm 53,11 €
1/2
9,8x25,8cm 96,26 €
1/4
20x12,7cm 96,26 €
1/6 6,4x12,7cm 34,85 €
1/16 4,7x6,15cm 26,89 €
1/8
9,8x6,15cm 15,93 €
Spomienka
Dňa 28. 9. 2014 uplynie 50 rokov, čo nás navždy opustil manžel a otec Martin Sodoma. Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Manželka
Sidónia, dcéra Eva a švagriná Marta.
Spomíname
Čas ubieha a nevráti čo vzal, len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. Dňa 28. 8. 2014 uplynie
1 rok, čo nás navždy opustil naša maminka, babička
a prababička Ľudmila Groschmidtová. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Nezabudneme
Dňa 29. 7. 2014 sme si pripomenuli 15 rokov, čo nás
opustil manžel, otec, dedko a pradedko Konštantín
Jurčovič. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S úctou spomínajú manželka Neszta, deti Beatrix, Valerián a Fidel s rodinami.
Tichá spomienka
Bolesťou unavený, tíško zaspal, zanechal všetko, čo
mal rád. Zavrel oči, srdce mu prestalo biť. Musel
zomrieť, hoci chcel žiť. Čas plynie a nevráti to najdrahšie, čo vzal, zostali nám len spomienky a nevýslovný žiaľ. Dňa 13. augusta 2014 náš opustil náš drahý manžel, brat, otec, deduško Dušan Juran po ťažkej chorobe vo veku
68 rokov. S úctou spomína brat Miroslav a ostatná smútiaca rodina.
Riadková inzercia
zz Predám vinice a trávnatú plochu v Modre oblasti Pauvkár.
Tel.: 0919 027 850
zz Kúpim záhradu, ovocný sad
alebo starý vinohrad v Modre
a okolí, 10 až 20 árov, pripadne
viac.
Tel.: 0903 432 071
zz Predám garáž na Dolnej ulici
v Modre. Cena dohodou.
Tel.: 0905 665 218.
zz Salón
Vendy-PEDIKÚRA-MANIKÚRA-GÉLOVÉ
NECHTY. Adresa: Vajanského 1,
Nemocnica Modra n.o. Kontakt:
Lucia Vandáková,
0918 129 799
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.). Tel.: 0918 250 910
zz Kúpim garáž-cena podľa lokality-vybavenia-stavu.
Tel.: 0904 940 048
zz Predám garzónku v Modre.
Tel.: 0903 717 179
zz Michal Bednarovský - Klasická masáž. Nová pracovná doba:
Po. – Pia. už od 7.30 do 18.30
hod. Adresa: Vajanského 1, Modra - prízemie NSP.
Telefón: 0915 977 517
zz Predám 50 l. demižóny v kovových košoch. Cena dohodou.
Tel.: 0907 518 608
zz Mám záujem o prenájom, prípadne kúpu lúky alebo pozemku
vhodného na pasenie hospodárskych zvierat (ovce, kozy) v oblasti Sebreky. Tel.: 0908 177 284
zz Predám 3-izbový byt v Modre na Dukelskej ulici za výhodnú
cenu.
Tel. 0905 649 995
zz Znovuotvorená pedikúra pri
kaderníctve Marco na Štefánikovej 26, Modra. Akciová cena: 8 €.
zz Predám 2-izb. slnečný byt
s balkónom v Modre. Cena:
54 000 €.
Tel.: 0918 526 474
zz Predám 2-izb. byt po rekonštrukcii na Podhorskej ulici
v Modre. Cena dohodou.
Tel.: 0903 935 128
zz Hľadáme lektora (môže byť
aj študent/ka) na doučovanie Angličtiny a Nemčiny pre 10 ročného žiaka v Modre, 2x týždenne.
Tel.: 0905 811 129
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
Vodičáčik pre deti
Získaniu Vodičáčika predchádzala aj teoretická príprava.
V nedeľu 7. septembra sa pred
Kultúrnym domom Ľ. Štúra
uskutočnilo športovo-výchovné podujatie pre deti a ich rodičov pod názvom Vodičáčik.
Popoludnie venované dopravnej výchove organizovala Rebecca Deák Justh v spolupráci s partnermi. Získať detský
vodičský preukaz sa odhodlali
staršie deti zo základných škôl,
aj mladší kamaráti predškolského veku. Po úvodnej registrácii sa malí športovci zapájali do teoretickej časti, v ktorej
za pomoci členov dopravného
útvaru policajného zboru SR
získali nové vedomosti o bezpečnosti počas cestnej premávky. Nasledovali praktické
jazdy na dvoch pripravených
dopravných trasách, s prekážkami i bez nich. Deti jazdili na bicykloch, kolobežkách
i odrážadlách. Odmenou za
absolvovanie všetkých stanovíšť bol nový detský vodičský
preukaz – vodičáčik. Sprievodným programom bolo divadelné predstavenie Autobus
Kultúrna jeseň v Modre
Víno a jazz: stretnutie Českých snov
Mesto Modra v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom
v Modre pripravilo jesenné podujatie v rámci cyklu Kultúrna jeseň v Modre. V piatok 12. septembra bol vo vinárstve Neco-estate
winery slávnostne otvorený koncertný podvečer zastrešený zaujímavým hudobným podujatím s názvom České sny 2014.
Jesenný hudobný večer ponúkol
viacero jazzových koncertov
spojených s ochutnávkami známych modranských vín, všetko s príznačným názvom Víno
a jazz alebo „Jazzovanie po pivniciach”.
Koncerty sa konali
v modranských pivniciach, kaviarňach
a reštauráciách.
Spojenie
pôžitku
z dobrého modranského vína a zážitku z džezovej hudby
bolo hlavným cieľom festivalu džezovej hudby v Modre,
ktorý mal v tomto
roku premiéru a rozšíril ponuku projektu
Českých snov v našom meste. Z priateľskej atmosféry sa
dala vycítiť pohoda
a spokojnosť fanúšikov džezu i kvalitného vína. Popri hudobno-kulinárskych
zážitkoch sa prezentovali aj partnerské
mestá Modry, mesto
Hustopeče a Benátky
nad Jizerou a ich základné umelecké školy.
Počas jazzovania v pivnici Neco
vystúpili zoskupenia Turegina
Casa, KAUNIS FIVE featuring
Koncert Turegina Casa.
foto: jk
Športovo-výchovné podujatie
z dielne Martina Žáka a divadla Agapé. Podujatie podporilo
Ministerstvo dopravy, pôšt a te-
lekomunikácií SR, Bezpečnosť
cestnej premávky, mesto Modra
a MsKS.
(red)
Lukáš Oravec, Juraj
Kalász Quartet featuring Bertl Mayer
a Emil Viklický Trio.
Vilém Spilka Quartet koncertovali vo
Vinárni u Ludvíka,
Drumless Quartet zahrali v Pivnici u Pradeda, Matúš Jakabčic
Quartet v reštaurácii
Pavúk – wine restaurant, Vinohradnícky
dom u Šebov hostil
Noční optiku, Luisovi sirotci zavítali do
Mlyn – Sodoma víno
a v kaviarni Music
Club Galerie ku káve zahrali Saxophone Syncopators.
(red)
Klavirista Ľuboš Šrámek.
Vinárstvo Neco: otvorenie Českých snov.
foto: jk, 3x
16
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
Slávnosť hliny – Keramická Modra 2014
Slnko po dlhom čase zasvietilo na Modru, šiesty ročník slávnosti našich tradícií mohol začať. Nosnou témou podujatia z dielne
OZ Modranská Beseda boli v tomto roku tehliarstvo a kachliarstvo. V charitatívnych stánkoch darcovia prispeli na záchranu
modranského sirotinca a hradieb.
rických tehál manželmi Satkovými, členmi spoločnosti Laterárius
bola v Múzeu slovenskej keramickej plastiky na Kukučínovej č.15
inštalovaná výstava Tehly z Modry a okolia, ktorú si návštevníci
múzea môžu pozrieť do konca októbra.
Kniha o majstrovi
keramiky
Uvedenie knihy Agáty Petrakovičovej Šikulovej Keramikársky
majster Rudolf Barčík v Múzeu
slovenskej keramickej plastiky
uctilo umelca, ktorý bol jedinečný štýlom práce aj svojou osob-
Cech kachliarov v alegorickom sprievode.
O krásne
vypálenej hline
Majstrovo gesto zo samej lásky
Odkiaľ všetko to umenie ?
Žasnem nad svetlosťou zeme
Vydala dary celkom premyslené
Hlinené misky - hlinený džbánik
Hlinený starý večný svet
Och, majster zručne prelial vodu
pripravil maľbu v emaile
To gesto majstra presvedčivé
požiada o trochu pokory
keby sa hlina odlúpila
láskal by diery v pukline
Aby zas mohol vdýchnuť silu
Neživým soškám výrazu
A opäť - aby vypohládzal hlinu
A poďakoval Bohu za krásu
Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ
Uvedenie knihy Agáty Petrakovičovej (vpravo) o Rudolfovi Barčíkovi.
Dvestoročné svadobné hrnce.
Výstava tehál v Múzeu keramiky.
foto: milan machata, 4x
Výstavy si stále
môžete pozrieť
Odbornú časť Slávnosti hliny zastrešuje SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra. Múzeum pripravilo seminár s medzinárodnou účasťou, na
ktorom odzneli príspevky z histórie kachľových pecí, výroby tehál
a zároveň i prezentácie súčasných
výrobcov. V spolupráci s Cechom
slovenských kachliarov múzeum
pripravilo výstavu Minulosť a súčasnosť kachliarstva, ktorá bude
do konca septembra sprístupnená
vo výstavných priestoroch Múzea
Ľudovíta Štúra na Štúrovej č. 84.
V spolupráci so zberateľmi histo-
nosťou. Kniha je zavŕšením
a zhrnutím jeho tvorby a zároveň
výsledkom a pokračovaním výstavy jeho diela, ktorá bola sprievodným podujatím minuloročnej Slávnosti hliny – Keramickej
Modry 2013. Rudolf Barčík patril
medzi popredných reprezentantov
slovenskej keramickej tvorby. Narodil sa v Závodí pri Žiline, vyučil
sa v keramickej dielni v Modre,
kde strávil ako majster i návrhár
celý život. Podľa vzoru svojich
učiteľov posunul umelecký vývoj
maľby a obohatil ho o vlastný prejav, ktorý je charakteristický jemnosťou a typickým barčíkovským
švihom, ktorý dodáva jednotlivým
dielam správne napätie a vzbudzuje v divákovi dojem pohybu.
Autorky a zdroj:
V. JANČOVIČOVÁ,
M. FUŇOVÁ, web SNM
17
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum
Rekreačný pobyt v Maďarsku
Obyvatelia Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre strávili prvý septembrový týždeň so svojimi priateľkami z Medveďova v historickom meste
Tata v Maďarsku, na brehu prekrásneho jazera.
Tata je turisticky obľúbená destinácia vyhľadávaná najmä
v letnom období. Má prívlastok
mesto vôd, veď sa rozprestiera
na brehoch dvoch jazier. Pri jednom z nich - Starom jazere sme
v útulnom penzióne Monika s rodinnou atmosférou strávili pár
pekných dní aj my. O program
nebola núdza.
Vyhliadkový vláčik, ktorý tu
pre turistov premáva od jari do
jesene nás previezol po blízkom okolí a umožnil nám vidieť
Starý hrad - Öregvár, v prízemí
ktorého sa nachádzajú archeologické pozostatky rímskeho
osídlenia a pozostatky benediktínskeho kláštora z 12. storočia,
kalváriu, geologické múzeum
v prírode, námestie s drevenou
vežou s hodinami, kapucínsky
kostol, staré vodné mlyny, ale aj
modernú zástavbu mesta. Plavba loďou nám umožnila vidieť
mesto z vodnej hladiny. Očaril nás najmä pohľad na kaštieľ
Eszterházyovcov,
ponorený
v prekrásnom parku rozprestierajúcom sa v okolí celého jazera
a hrad vypínajúci sa priamo nad
jazerom. Príjemnou prechádzkou cez mesto sme sa dostali do
anglickej záhrady s palmovým
skleníkom a okrasným
minaretom,
ktorá sa rozprestiera okolo nového jazera, ktoré je rajom
najmä pre rybárov.
Posledný deň pobytu sme navštívili
miesto vypínajúce
sa nad mestom Tatabánya, z ktorého
sa na kraj hrdo díva
mytologický vták
Družobné stretnutie seniorov
V dňoch 3. a 4. septembra sa uskutočnilo v družobnom meste
Hustopeče na Morave „Stretnutie seniorov partnerských miest
pri cimbalovej hudbe“. Seniori z Modry, Hustopečí a Benátok
nad Jizerou sa stretli na základe podpísanej dohody o spolupráci družobných miest z minulého roka. Primátorka Modry Ing.
arch. Hana Hlubocká, starosta mesta Benátky nad Jizerou Jaroslav Král a starosta mesta Hustopeče Ing. Luboš Kuchynka
podpísali projekt o spolupráci so zameraním na seniorov, členov
ochotníckych divadelných súborov a mládež.
Skupinu pätnástich seniorov
z Modry viedla Mgr. Jana Machalová,
riaditeľka
MsCSS
v Modre a predseda Jednoty dôchodcov Slovenska v Modre Jaroslav Kintler. Na priateľskom
stretnutí v hoteli Formánka si
zástupcovia seniorov z družob-
Zážitkové
akadémie
nadácie Revia
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia realizuje od konca
septembra až do novembra 2014
­ďalšiu Akadémiu zážitkov a skúseností (Akadémia PC, Akadémia
maľovania, Akadémia poézie,
Akadémia kulinárstva, Akadémia
Buď fit! Akadémia kvízov). Všetci záujemcovia z Modry, Pezinka
a okolia sa môžu prihlásiť telefonicky na tel. čísle: 0905 960 797
alebo e-mailom: [email protected]
(revia)
ných miest vymenili skúsenosti
z rôznych foriem starostlivosti
o seniorov. Na stretnutí rezonovali spomienky z tohoročného
spoločného medzinárodného seniorského tábora v Českom raji.
Na priateľskom stretnutí sa zúčastnili i primátorka Modry a sta-
rostovia družobných miest, ktorí
prerokovali ďalšie organizačné
otázky spoločných podujatí v budúcom období. Pred komunálnymi voľbami chcú ešte podpísať
spoločné memorandum o potrebe
ďalšej spolupráce v uvedených
oblastiach.
Hostitelia pripravili pre seniorov
bohatý poznávací program. Pripravili prehliadku mesta, historickej radnice, kostola a renesančný
meštiansky dom U Synků, kde sa
nachádza Mestské múzeum, galéria, TIK a Stála vinárska expozícia. Zároveň v Hustopečiach
navštívili rozsiahly mestský sad
mandľovníkov, kde práve prebie-
Materské centrum Modráčik
Materské centrum je tu pre mamičky, i tie budúce, ale tiež pre
oteckov či starých rodičov, jednoducho pre každého, kto chce
zmysluplnejšie stráviť obdobie,
v ktorom sa rozhodol plne venovať svojim deťom.
Je tu možnosť pre „dospelákov
v službách dieťaťa“, porozprávať sa nielen o témach rodinných a rodičovských, poradiť,
pomôcť si navzájom, obohatiť
sa o skúsenosti, alebo si len tak
pri káve či pri čaji oddýchnuť,
keď sa dieťa hrá. No a pre deti
je v herni Materského centra, ale
tiež na dvore pripravené všetko, aby mohlo objavovať svet,
hrať sa, rozvíjať svoje zručnosti a tiež získavať prvé kontakty
v kolektíve rovesníkov. Všetky
maminy potvrdia, že potom sa
do škôlky ľahšie nastupuje.
Program Materského centra:
Pondelok: 9.30 – 12.00 Herňa
MC + Malí muzikanti
Utorok: zatvorené
Streda: 9.30 – 12.00 Herňa MC
+ Cvičenie pre maminy s deťmi
Turul, ktorý ukázal Maďarom ich
novú vlasť na úpätí Karpát. Pobyt sme ukončili predvečer odchodu rozlúčkovou gril-párty,
ktorú nám pripravili naši hostitelia z penziónu Monika a plní nových zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.
Milada GAŠPARECOVÁ
Merema na výlete v Maďarsku.
foto: merema
18
hal ich zber a tiež mali možnosť
nádherného výhľadu na okolité
vinohrady i samotné mestečko.
Hustopeče sú totiž známe nielen
dobrým vínom, ale i mandľovicou, ktorou domáci návštevníkov
tiež ponúkli. Pre modranských
seniorov bola zaujímavá i návšteva múzea v Ledniciach a moderného Vinařství U Kapličky v Zaječí na južnej Morave. Ako nám
povedala Mgr. Jana Machalová,
spoločné stretnutie bolo úspešné,
prinieslo celý rad nových podnetov v práci so seniormi. Mesto
Modra pripravuje ďalší spoločný
program už na mesiac október,
keď prídu do mesta seniori, mladí
športovci a uskutoční sa stretnutie vo vybíjanej a futbale.
František MACH
Štvrtok: 9.30 – 12.00 Herňa
MC + Tvorivé dielničky
15.30 - 17.30 Stráženie detí
Piatok: 9.30 – 12.00 Herňa MC
+ Športové hry
16.00 – 18.00 Herňa MC
+ mnohé iné aktivity podľa ponuky aktuálneho programu
Viac informácií získate na e-mailovej adrese mcmodracik@
gmail.com alebo na tel.: 0911
164 827. Nájdete nás aj na facebooku a na web stránke www.
modracik.wbl.sk.
(es)
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra
Modra ponúkla pamiatky, prednášky aj koncert
Mesto Modra sa aj v tomto roku pripojilo do celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Od štvrtka 18.
septembra do soboty 20. septembra sa v rámci projektu Bránami
mesta Modry uskutočnilo viacero odborných prednášok, sprístupnené boli kultúrne pamiatky s vyvrcholením sobotňajšieho benefičného koncertu na obnovu kostola na modranskom cintoríne.
DEKD sú významným celoeurópskym podujatím, ktorého poslaním je priblížiť verenosti rozmanité kultúrne dedičstvo našich
predkov. Sú organizované Radou
Európy a Európskou komisiou až
v 49 účastníckych krajinách. Slo-
foto: michal zajaček
Organový koncert
na podporu kostola
na cintoríne.
Bránami Modry.
venská republika sa k organizátorom DEKD prvýkrát pripojila
v roku 1993. Podujatie koordinuje Združenie historických miest
a obcí Slovenska. Mesto Modra
sa zapojilo už 3. rok s celotýždňovým podujatím - Bránami
mesta Modry, ktoré ponúka aj potulky našim kráľovským mestom.
Podujatie otvoril odborný seminár Deň modranských hradieb,
pokračovalo sa piatkovým premietaním dokumentu s diskusiou
pod názvom Načo sú
nám pamiatky, so zavŕšením tohtoročných
DEKD v podobe sobotného koncertu na obnovu kostola na modranskom cintoríne.
Dni Európskeho kultúrneho dedičstva sú realizované s finančnou
podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.
(red)
Kniha – ha- ha po letnom
úspechu pokračuje
Letnú čitáreň anglickej a ruskej literatúry, ktorú organizovalo OZ Jazyková zóna v záhradných a učebných priestoroch na Kalinčiakovej ulici č.22 v Modre, navštívilo v júli
a auguste počas 9 sobôt a 36 hodín dovedna 93 návštevníkov.
Prežili spolu pohodové letné popoludnia a večery s cudzojazyčnou knihou na rôzne spôsoby.
msks
Elena Dugovičová: „Zavítali k nám Modrania (aj tí, ktorí
dnes žijú v zahraničí), Vinosadčania, Pezinčania, Bratislavčania, Moraváci, zastavili sa výletníci z Karpát aj „fajnšmekri”
z našich vínnych pivníc, prišli
deti, tínedžeri a dospelí. Písané slovo poobracali zo všetkých
strán. Čítali, počúvali, pozerali,
kreslili a hrali sa“.
Nejeden návštevník modranskej letnej čitárne sa začudoval, prečo funguje čitáreň iba
len v lete, prečo nie aj cez školský rok? Práve z tohto dôvodu
sa rozhodli tvorcovia projektu
sprístupniť čitáreň aj v ostatných mesiacoch v roku. Už od
októbra 2014 každý pracovný
štvrtok od 18.00 do 20.00 hod.
si budete môcť prečítať knihy
z anglickej a ruskej literatúry
v priestoroch domu na Kalinčiakovej č. 22 a to v knižnici,
učebni, manzardke a v záhrade,
vždy podľa aktuálneho počasia.
„Príďte si k nám oddýchnuť,
nabrať novú energiu a rozšíriť
si obzory. Tešíme sa na Vás!
Letnú čitáreň nám materiálne pomohli zrealizovať viacerí
spriaznení darcovia. S pokračovaním a skvalitnením čitárne nám teraz vypomôžu
sponzori.“ uzatvára dlhoročná jazyková lektorka E. Dugovičová.
(red)
foto: beata musilová
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
19
M O D R A N S K É Z V E S T I • Š p o r t a v o l´n ý č a s
20
Muflonkros už 27. septembra
V našich malokarpatských lesoch vás čaká približne 9 kilometrová trať s viac ako
300 metrovým nárastom výšky. Dobrá nálada, občerstvenie a krásne ocenenia nebudú chýbať. Online registrácia
je spustená na: http://projects.
buckleup.sk/muflonkros.sk/ ,
taktiež na www.facebook.com/
muflonkros. Prosíme vás o prihlásenie sa vopred, skvalitníte
tým organizáciu podujatia.
Pravidelné cvičenie v Centre
voľného času na Štúrovej ulici
v Modre, ktorým udržíte pohybový systém bezbolestne funkčný.
Spevníte a vyvážite svaly, ktoré
robia oporu chrbtici, rozhýbete
kĺby, zlepšíte držanie a stabilitu
tela. Metodika je vhodná pre ľudí
s nedostatkom pohybu, či pohybovými stereotypmi (sedavé zamestnanie a pod.)
Streda o 19.00 - (Pilates doplne-
ný prvkami powerjogy, port de
bras, s použitím jednoduchého
náčinia a váhy vlastného tela.)
Streda o 20.00 - Pilates pre začiatočníkov - mobilizácia chrbtice
a uvoľnenie kĺbov Štvrtok o 9.00
(hodina pre staršie ročníky zameraná na chrbticu a kĺby)
Piatok o 19.00 - otvorená hodina
strednej intenzity
Info: 0903 135 613, [email protected]
(red)
Kedy a s kým hrajú
pozemní hokejisti
Rozpis zápasov pozemných hokejistov ŠK Šenkvice - seniori INTERLIGA 2014/2015:
12. 10. 2014 v Šenkviciach
o 11.00 hod. HUNGARY HC /H/,
12. 10. 2014 o 15.00 hod. László
DSE /H/.
Katarína RUŽEKOVÁ
POLTÁRSKA
a Denisa KOVÁCSOVÁ
Príďte sa pozrieť a povzbudiť
našich hráčov na ul. Domovina v športovom areáli Šenkvice.
V mužstve ŠK Šenkvice hrá aj
niekoľko hráčov z Modry a reprezentujú tak aj naše mesto.
(red, bo)
Moje stretnutie
s Máriou Barboříkovou
Pri príležitosti 75. narodením som sa rozhodla navštíviť moju niekdajšiu kolegyňu z modranskej keramiky a dlhoročnú kamarátku
pani Máriu Barboříkovú, rodenú Oslíčkovú. Pochádza z Moravy
a od roku 1959 žije v Modre. Väčšina z mojich rovesníkov si ju pamätá ako jednu z prvých cvičiteliek aerobicku v Modre.
Zaujímalo ma, ako si po toľkých
rokoch spomína na časy, kedy sa
v Modre aj ženy venovali športu
a cvičeniu a to vo veľmi hojnom
počte. Svojou zanietenosťou sa
dokonca prepracovali až na pražskú olympiádu v roku 1960. Ako
sa teda Mária Barboříková ocitla
v Modre?
„Všetko začalo spartakiádou.
V septembri 1959 som prišla do
Kartografie v Modre-Harmónii
ako odborná cvičiteľka spartakiádnej skladby pracujúcich žien.
Za 10 mesiacov som mala pripraviť ženy na vystúpenie. Boli
úžasné, niekoľkokrát do týždňa
cvičili a to 2 hodiny denne po
pracovnej dobe. Kontrolné cvičenia sme mali v sobotu, do toho deti a rodina, ale zvládli sme
to a v roku 1960 sme boli cvičiť
na pražskej spartakiáde (foto).
V Modre cvičilo 10 – 12 žien vo
výberovej a náročnej skladbe,
s dvoma kužeľmi. Bola to drina, a my sme prišli až do Prahy! Jedna z nás dokonca súťažila aj v plávaní. Bola to Milka
Sodomová. Pražáci vtedy žasli,
plávala štýlom „na hafana“
a skončila desiata. Po skončení spartakiády modranské ženy
naďalej športovali až do roku
1990. Tréningy boli v školských
telocvičniach, ktoré sme mali k dispozícii zadarmo. Cvičili sme 2x týždenne gymnastiku
s hudbou a aerobik“.
Dovolím si v mene vtedajších
cvičeniek, dorasteniek a žien
poďakovať pani Barboříkovej –
Maruš, za chvíle strávené pri cvičení a športe a želám jej ešte veľa
radosti z pohybu.
Eva MACHÁČKOVÁ
Horný rad zľava: M. Barboříková, M. Ochabová, E. Kellenbergerová Podhradská, p. Skovajsová, M. Hájková; dolný rad zľava: H. Ochabová, B. Kunertová, R. Korytárová, M. Sodomová.
foto: archív autorky
ilustračné foto: web
V sobotu 27. septembra sa uskutoční 2. ročník MUFLON KROS-u. Srdečne pozývame
všetkých modranských bežcov a ich priateľov, ktorí radi zdolávajú trailové trate. Štart
je o 10. 00h spred Reštaurácie BOWLING
v Harmónii, prezentácia od 8.00 do 9.30h.
Ako na bolesti chrbta?
Môže pomôcť Pilates
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
21
M O D R A N S K É Z V E S T I • Š p o r t a v o l´n ý č a s
22
Hádzanári oslávili 60 rokov celodenným turnajom
foto: háo slovan modra
Počas septembrových osláv 60. výročia založenia hádzanej
v Modre v rámci celodenného programu odohrali v modranskej
športovej hale hádzanári niekoľko zápasov. Tentokrát však nešlo o výsledok a výhru, ale o radosť z pohybu a zo vzájomných
stretnutí. Organizátori osláv priblížili tak nadšencom hádzanej jedinečnosť tohto športu. Viac o hádzanej nám porozprával
predseda klubu HáO Slovan Modra Miroslav Ochaba.
skej hádzanej Jozefa Zápražného.
Čo je pre modranských hádzanárov prvoradé?
Myslím si, že prvoradá je láska
k športu a najmä k hádzanej. No
častokrát sme počúvali aj o hr-
Pamätná fotografia z osláv 60. výročia.
Čo pripravilo vedenie klubu
pre fanúšikov v rámci osláv
60. výročia hádzanej v Modre?
Vedenie HáO TJ Slovan Modra spolu s členmi organizačného
výboru pripravilo v rámci osláv
športové stretnutia všetkých kategórií, chlapčenských aj dievčenských. K vrcholom určite
patrili stretnutia starších dorastencov, starších pánov a mužov.
Popri stretnutiach bola inštalovaná v priestoroch športovej haly výstava fotografií. Nezabudli sme ani na našich kamarátov
a kamarátky, ktorí sa osláv nedožili a spomenuli sme si na nich
na miestach posledného odpočinku na modranskom cintorí-
ne. Sme radi, že pozvanie prijali
kluby Bratislavského krajského
zväzu hádzanej - ŠKH Agrokarpaty Pezinok, HC Tatran Stupava, HK Piccard Senec a ŠKP
Bratislava, ktorí aj napriek nabitému programu prišli a hrali
zápas s našimi mužmi. Je nám
ľúto, že na poslednú chvíľu odriekli účasť muži KP Brno.
Stretli ste sa aj s niekdajšími
zakladateľmi najrozšírenejšieho športu v meste?
Sme naozaj veľmi radi, že sa
osláv zúčastnili aj mnohí niekdajší hádzanári a zaspomínali
si na ich mladé časy. Obzvlášť
sme sa potešili účasti jediného
žijúceho zakladateľa modran-
dosti reprezentovať náš klub
a naše mesto.
Muži sa prebojovali do extraligy, ako vidíte ich pôsobenie?
Muži bojujú v extralige tretí rok.
Tak, ako po minulé roky, nemáme ani v tejto sezóne veľké oči
a to najmä z ekonomických dôvodov. Naši chlapci sú amatérskymi hráčmi a takisto aj tréner.
Pevne však verím, že zabojujú
a očakávame, že budú hrať hlavne srdcom. Naďalej pracujeme
s našimi odchovancami, ktorých
je v 24 člennom kádri 18, čo je
v extralige určite rarita.
A čo práca s mládežou? Detský športovec je v dnešnej do-
be pomaly už raritou...
Už od 70. rokov minulého storočia, kedy prišlo k obrodeniu
modranskej hádzanej, sme sa zamerali najmä na prácu s mládežou. Túto myšlienku si osvojilo
aj nové vedenie HáO. V súčasnosti máme v rôznych súťažiach
12 mládežníckych družstiev.
S mládežou pracujú fundovaní
tréneri s primeranými trénerskými licenciami. Napokon, extraligu hráme takmer s vlastnými odchovancami.
Plány do blízkej budúcnosti?
V najbližšej budúcnosti sa zameriame na novú sezónu, ktorá
sa už pre niektoré kategórie začala. Dúfame, že po jej skončení budeme spokojní. No a ak sa
podarí myšlienka Výkonného
výboru BKZHá (členmi sú aj p.
Ochaba a p. Hýll, - pozn. redakcie), budeme v júni 2015 jedným
s usporiadateľov prvých otvorených Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v hádzanej
mladších žiakov a žiačok.
Slová na záver?
Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí sa zaslúžili o veľmi dôstojné oslavy a ich priebeh, takisto
aj všetkým našim bývalým hráčom a hráčkam, našim skvelým
fanúšikom, ktorí vytvárajú pre
športovcov vždy veľmi príjemné
prostredie. Zostáva nám dúfať,
že sa nám podarí zlepšiť našu finančnú situáciu. Na záver chcem
popriať všetkým hráčkam a hráčom veľa zdravia a najmä nech
sa im vyhýbajú zranenia.
Zhovárala sa:
Jana KUCHTOVÁ
V rámci osláv 60. výročia založenia Hádzanárskeho oddielu Slovan Modra sa zišli viacerí bývalí hráči na pietnom stretnutí, na
ktorom si zaspomínali na začiatky hádzanej v Modre, na mnohé úspechy, na športové zážitky,
zaspomínali si i na tých, ktorí už
odpočívajú na mieste večného odpočinku. Bývalí športovci s radosťou i obdivom sledovali aj zápasy
mladých modranských hádzanárov, ktoré odohrali v športovej hale a presvedčili sa, že to, čo oni
zasiali pred 60. rokmi prináša bo(mj, red)
hatú úrodu.
Na foto zľava: D. Kintler, Z. Berner, P. Kadlečík, J. Zápražný, P. Hotový, I. Nosál, M. Andel, S. Gábriš, M. Jedlička, I. Hrebíček, V. Jedlička, P. Macho, M. Tóth, J. Bacigál.
foto: jk
Pietna spomienka na
hádzanárskych kolegov
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia/Pozývame
Druhý
náklad
23
18. október 2014 (sobota)
19.30 h KDĽŠ Modra
Koncert k 33. výročiu vzniku kapely
JASLIČKY A DETSKÉ CENTRUM V
M O D R A, Moyzesova 80
BC. Jana Nádaská, Bc Martina Škarčáková
tel. 0949 280 088
e-mail: [email protected]
web: www.domceknakopceku.sk
Modre
 Celodenná, poldenná i občasná
starostlivosť pre deti od 6 mesiacov
– 6 rokov
 Tiché a kľudné prostredie neďaleko
centra
 Možnosť uplatnenia štátneho
príspevku do 3 rokov veku dieťaťa
 Profesionálny a láskavý prístup
 Angličtina, nemčina pre deti
 Kids ZUMBA
 Tvorivé dieľne
msks
PRVÉ
4. 10.: Stretnutie so svetlonosom, 14.00 h. – 15.30 h.: tvorivé dielne, maľovanie na tvár, vyrezávanie tekvíc , 15.30 h.: Škriatok Piatok – detské interaktívne predstavenie Divadla BUM BÁC, vstupné:
2 €, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: Mestské kultúrne
stredisko Modra, + 421 33 647 21 12, [email protected], www.modra.
sk
5. 10., 19.00 h.: Hlasné čítanie, večer s literatúrou, Kultúrny dom Ľ.
Štúra v Modre, organizátor: MsKS, + 421 33 647 21 12, www.modra.
sk
5. 10., 18.00 h.: Salón výtvarníkov – vernisáž výstavy, 18. ročník,
výstava výtvarníkov Malokarpatského regiónu a ich hostí , výstava
potrvá od 6. 10. – 31. 10. 2014, Zoya Museum, ELESKO wine park,
Modra, + 421 911 111 086, www.elesko.sk
10. 10., 17.00 h.: Darinka Lichnerová – „Veľa nití všade“, vernisáž
výstavy pri príležitosti životného jubilea výtvarníčky, Obrazy textilnej
výtvarníčky, výstava potrvá od 11. – 31. 10. 2014, Výstavné priestory MOS, Horná 20, Modra, +421 33 643 34 89, +421 917 200 075,
[email protected] , www.moska.sk
14. 10., 19.00 h.: DUO JAMAHA - koncert, vstupné: 7 €, Kultúrny
dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: MsKS Modra, Predpredaj vstupeniek v kancelárii MsKS Modra, Sokolská 8
16. 10., 17.00 h.: Modranské veršobranie 2014, „Rusko-francúzske šansóny a básne“, v audiovizuálnej prezentácii vystúpi výtvarník, básnik a recitátor Pavol Rusko, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre,
organizátor: Mestská knižnica v Modre, MsKS Modra, +421 33 647
21 12, [email protected]
18. 10., 19.30 h.: Druhý náklad , koncert k 33. výročiu vzniku kapely, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, vstupné 5 €, na mieste 6 €, organizátori: Agentúra KVAS, MsKS Modra, Predpredaj vstupeniek na
Predpredaj.sk
22. 10., 18.00 h. Kultúrny Galavečer modranských škôl, vystúpenie detí a mládeže všetkých modranských škôl a školských zariadení ,
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: SCVČ v Modre, MsKS
Modra
28. 10. 2014 o 19.00 h.: Katarína
Knechtová & Cigánski Diabli, Tour 2014 – exkluzívne spojenie popu & ethno world music, Kultúrny
dom Ľ. Štúra v Modre, vstupné: 15 €
organizátori: Agentúra Mystik, s.r.o,
MsKS Modra, Predpredaj vstupeniek
v kancelárii MsKS Modra, Sokolská 8, rezervácia vstupeniek na tel.
č. 033/647 21 12 a v sieti Ticketportal., www.modra.sk.
MsKS pripravuje
18. 11.: Jožka Černý – hudobné vystúpenie známeho českého speváka, označovaného za kráľa ľudových
piesní.
Viac informácií na tel. č.: 033/647 21 12.
Program Kina Mier
OKTÓBER
1. 10., 19.00 CESTA DO ŠKOLY – FK K4
FRA, 2013, dokument, 77 min, MP 12, české titulky, 2€/3,50 €
2. 10., 19.00 LET´S DANCE ALL IN
USA | 2014 | hudobný, tanečný | 112 min/ MP 12 | české titulky | 4€
3. 10., 19.00 HERCULES – 3D
USA | 2014 | akčný | 95 min | MP 15 | český dabing | 6€
4. 10., 19.00 ÚSVIT PLANÉTY OPÍC – 3D
USA | 2014 | akčné sci-fi | 130 min | MP 12 | slovenské titulky | 6€
5. 10., 16.30 7 TRPASLÍKOV – 3D
NEM | 2014 | animovaný | 88 min | MP | slovenský dabing | 6€
5. 10., 19.00 VŠIVÁCI
ČR | 2014 | dráma, komédia | 98 min | MP 15 | 4€
8. 10., 19.00 KOYAANISQATSI – Projekt 100
USA | 1982 | dokument | 86 min | MP | 2€ | 3,50€
9. 10., 19.00 LÁSKA NA KARÍ
USA | 2014 | romantický | 122 min | MP 12 | české titulky | 4€
10. 10., 19.00 DARCA
USA | 2014 | fantasy | 97 min | MP 12 | titulky | 4€
11. 10., 19.00 POD ZEMOU
USA | 2014 | horor | 89 min | MP 15 | české titulky | 4€
12. 10., 16.30 7 TRPASLÍKOV 2D
NEM | 2014 | animovaný | 88 min | MP | slovenský dabing | 4€
12. 10., 19.00 LÁSKA NA VLÁSKU
SR | 2014 | rodinný | 97 min | MP 12 | 4€
15. 10., 19.00 ANNABELLE
USA 2014 | horor | 94 min | MP 18 | slovenské titulky | 4€
16. 10., 19.00 COMEBACK – FK K4 – slovenská premiéra
SR | 2014 | dokument | 85 min | MP 15 | 2€ | 3,50€
17. 10., 19.00 SKÔR NEŽ ZASPÍM
VB | 2014 | mysteriózny | 91 min | MP 15 | české titulky | 4€
18. 10., 19.00 DRACULA: NEZNÁMA LEGENDA
USA | 2014 | dobrodružné fantasy | 92 min | MP 12 | slovenské titulky | 4€
19. 10., 16.30 DOM KÚZIEL – 3D
Belgicko | 2013 | animovaný | 85 min | MP | slovenský dabing | 6€
19. 10., 19.00 ANJELI
ČR | 2014 | komédia, dráma | 97 min | MP 12 | 4€
22. 10., 19.00 8 ½ - Projekt 100
TAL | FRA | 1963 | dramatická komédia | MP 12 | 2€ | 3,50€
23. 10., 19.00 EQUALIZER
USA | 2014 | triler | 132 min | MP 15 | titulky | 4€
24. 10., 19.00 LEPŠIE TERAZ AKO NIKDY
USA | 2014 | romantická komédia | 94 min | MP 12 | české titulky | 4€
25. 10., 19.00 V TICHU
ČR | SR | 2014 | dráma | 90 min | MP 12 | 4€
26. 10., 16.30 DOM KÚZIEL 2D
Belgicko | 2013 | animovaný | 85 min | MP | slovenský dabing | 4€
26. 10., 19.00 VÝCHODISKOVÝ BOD
USA | 2014 | sci-fi dráma | 107 min | MP 12 | české titulky | 4€
29. 10., 19.00 FRANK – FK K4
VB | 2014 | hudobný | 95
min | MP 12 | 2€ | 3,50€
30. 10., 19.00 SUDCA
USA | 2014 | dráma |
141 min | MP 12 | slovenské titulky | 4€
31. 10., 19.00 FAKJÚ
PÁN PROFESOR
NEM | 2013 | komédia |
118 min | MP 12 | český
dabing | 4€
7 Trpaslíkov, animovaný film.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Petrová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
Sokolská 8,900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 17. 9. 2014. Uzávierka nasledovného čísla: 22. 10. 2014.
NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Foto: web
Kultúrne podujatia v Modre
v mesiaci október 2014
Download

September