Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2012/2013
september 2013
VÝROČNÁ SPRÁVA
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2012/2013
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Názov školy
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
Adresa školy
Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava
Telefón
+421 02 54773400
E-mail
[email protected]
WWW stránka oudubba.edupage.org
Zriaďovateľ
Okresný úrad Bratislava – odbor školstva
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Telefón
Služ. mobil
e-mail
Riaditeľ PhDr. Miroslav Kuric 02/54771448 0903 242 048 miroslav. [email protected]
ZRŠ
Mgr. Eduard Filo
02/54793677 0904 421 729 [email protected]
Bc. Miroslav Hagara 02/54788283 0911 310 618 [email protected]
Ing. Martin Tekula
02/54788010 0903 770 979 [email protected]
Rada školy
Rada školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava bola ustanovená v zmysle §
24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v roku novembri 2012.
4-ročné funkčné obdobie jej končí v roku 2016.
Rada školy zasadala podľa plánu svojej činnosti. Zaoberala sa týmito okruhmi problémov:
• zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a jeho realizácia v praxi
• štátne vzdelávacie programy a z nich vychádzajúce školské vzdelávacie programy
• plán práce OU a jeho plnenie
• plán a rozpočet OU jeho plnenie, finančná situácia OU, MTZ
• skladba učebných odborov, ich inovácia a rozvoj
• rozvojové krátkodobé a strednodobé plány vedenia OU, ich plnenie, vízia OU
• komplexná starostlivosť o žiakov OU vrátane ich umiestenia na trhu práce
• spolupráca s OÚ - OŠ, DSS a RS Rosa, zamestnávateľmi, rodičmi
• prevencia závislostí
• spoločenské a etické problémy žiakov
• problémy s dochádzkou žiakov
• sponzorstvo a 2% z dane z príjmu pre OU z NF Rosa
• reprezentácia OU: športové súťaže, súťaže zručnosti a pod.
Strana 2 z 18
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
VÝROČNÁ SPRÁVA
Titl., priezvisko, meno
Kontakt
Zástupcovia pedagogických Mgr. Andrea Domoráková, 02/54773400,
zamestnancov
predseda
kl.141
[email protected]
Mgr. Vlasta Paluková,
podpredseda
02/54773400,
kl.215
[email protected]
Anna Kohútová
02/54773400,
kl.141
[email protected]
Zástupca nepedagogických
zamestnancov
Darina Jajcayová
02/54773400,
kl.124
[email protected]
Zástupcovia rodičov
Adriana Fabianová
[email protected]
Sylvia Raninecová
Mgr. Iveta Čorňáková
Zástupcovia zriaďovateľa
Mgr. Rudolf Novák
02/49207807
[email protected]
JUDr. Miroslav Laprčka
02/49207832
[email protected]
02/54773400,
kl.137
[email protected]
Ing. Gabriel Kosnáč
Mgr. Beata Jobeková
Poradné orgány školy
K poradným orgánom školy patrí pedagogická rada, porada vedenia a porady úsekov,
predmetové komisie, výchovná komisia, komisia protidrogovej prevencie a pomoci rodičom,
komisia BOZP a PO.
Pedagogická rada (ďalej PR) zasadala riadne 6x, z toho 4x boli riadne štvrťročné hodnotiace
PR (november 2012, január, apríl a jún 2013), 1x koncoročná hodnotiaca PR pre 3. ročník a
1x záverečná slávnostná PR (obe jún 2013) v zmysle plánu práce. Členmi PR sú všetci
pedagogickí zamestnanci. Prerokovávala zásadné otázky výchovy a vyučovania, pedagogickú
koncepciu OU, zaujímala stanoviská k dosiahnutým výsledkom, prostredníctvom výmeny
názorov získavala potrebné kompromisy a zhodu pri výchove a vzdelávaní učňov. Riadila sa
plánom práce, ktorý tvorí súčasť Plánu práce OU spolu s harmonogramom jej zasadnutí. Nad
rámec riadnych zasadnutí PK zasadala mimoriadne v októbri 2012, kedy prerokovala správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012,
plán práce školy a zmeny v školských vzdelávacích programoch.
Porada vedenia zasadala každý mesiac, 11x podľa Plánu práce OU v zmysle stanoveného
obsahu gremiálnych porád. Plnila funkcie kontroly, hodnotenia, rozhodovania, plánovania,
poradenstva, zjednocovania a koordinácie odborných a metodických otázok činnosti OU vo
všetkých úsekoch (teoretické vyučovanie, odborný výcvik, ekonomický a pracovno-technický
úsek).
Úsekové porady sa realizovali vždy v týždni po gremiálnej porade vedenia a navyše podľa
potreby pod vedením príslušných vedúcich úsekov - samostatne teoretické vyučovanie,
odborný výcvik, ekonomický a pracovno-technický úsek. Rozobrali úlohy vytýčené poradou
vedenia a osobitne problematiku konkrétneho úseku v danom období.
Výchovná komisia plní úlohy súvisiace s prerokovávaním závažnejších problémov týkajúcich
sa žiakov OU (správanie, prospech, dochádzka, zdravotné problémy, spolupráca s rodinou,
Strana 3 z 18
VÝROČNÁ SPRÁVA
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
koordinácia výchovných, vzdelávacích, rehabilitačných postupov). Zvolával ju podľa potreby
psychológ, resp. triedny učiteľ, na základe požiadaviek pedagogických zamestnancov, rodičov
a pod.
Komisia protidrogovej prevencie a pomoci rodičom plní úlohy vyplývajúce z potrieb oboch jej
súčastí. Jej cieľom je prevencia a spolupráca, nie represia. Spolupracuje s podobnou
komisiou pri DSS a RS Rosa, políciou, protidrogovou jednotkou. Zvolával ju podľa potreby
riaditeľ OU alebo učiteľ - koordinátor prevencie.
Komisia BOZP a PO sa stretávala každý mesiac. Riešila všetky závažné otázky týkajúce sa
BOZP a PO, CO havarijných stavov, opráv a údržby.
Spolu pracovalo 7 predmetových komisií (ďalej PK): PK všeobecnovzdelávacích predmetov a
6 PK odborných predmetov: PK knihár a ľudovoumelecká tvorba, PK záhradník a maliar, PK
opatrovateľ a chyžná, PK kuchár, PK cukrár a PK predavač. Ich členovia sa stretli 4x na
riadnych zasadnutiach v zmysle obsahu a termínov Plánu práce OU, okrem toho aj na
mimoriadnych zasadnutiach. Zaoberali sa problematikou organizačnou, riadiacou,
kontrolnou, hodnotiacou a vzdelávacou (odborno-metodickou). Výrazne sa podieľali na
rozvoji demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovali profesijný rast učiteľov a majstrov,
zvyšovali úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu OU (najmä odbornú prípravu učňov).
Predsedovia PK úzko spolupracovali so zástupcami aj riaditeľom počas celého roka. Zvýšila sa
úroveň a kvalita činnosti jednotlivých PK, ich členovia majú záujem o rozvoj svojho učebného
odboru.
Názov MZ a PK
Vedúci
Zastúpenie predmetov
PK CK
Mgr. Vlasta Paluková
odborné predmety CK
PK ZH+MA
Ing. Marek Raček
odborné predmety ZH a MA
PK OT+DP
Mgr. Andrea Hornáčková odborné predmety OTa DP
PK KR
PaedDr. Soňa Gergelová
PK PR
Mgr. Andrea Domoráková odborné predmety PR
PK KN+ĽV
Mgr. Lenka Krušinová
odborné predmety KN a ĽV
PK VVP
Mgr. Eduard Filo
všeobecnovzdelávacie predmety
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 198
Počet tried: 23
Podrobnejšie informácie:
Trieda
1. CK/A
Počet žiakov
10
1. CK/B + 1. PR/B 9
1. MA
6
1. ĽV + 1. KN
8
Strana 4 z 18
odborné predmety KR
Poznámka
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
1. OT + 1. DP
11
1. ZH
10
1. KR/A
10
1. KR/B
9
1. PR/A
10
2. CK/A
7
2. CK/B
6
2. ĽV + 2. KN
9
2. OT + 2. DP
6
2. ZH
7
2. KR/A
9
2. KR/B
9
2. PR
6
3. CK/A
9
VÝROČNÁ SPRÁVA
3. CK/B + 3. MA 9
3. ZH
8
3. OT + 3. PR
9
3. KR
10
3. DP + 3. KN
11
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 84
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 81
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: 81
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: 83
OU Spolu
prihlásení
84
84
prijatí
83
83
% úspešnosti 98,81 98,81
§ 2. ods. 1 e
Klasifikácia tried
Trieda
ARP BCL EOR ETV HGA INF KIM KSE KVE KZE MAT MTE NBV OBN OTR ODP ODK OVY
1. CK/A
1,17
1,5
1. CK/B + 1. PR/B 1,33
1
1,44
1. MA
1
1,5
1. ĽV + 1. KN
2
1. OT + 1. DP
2,17
1,45
2,67 2
2
2,14
1,64 1,67
1
1,67
1,83 1,83 1
1,56
1,83 1,5
2,29 2,86
1,83
Strana 5 z 18
VÝROČNÁ SPRÁVA
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
1. ZH
1,33
1. KR/A
1. KR/B
1. PR/A
1,63
2,56
2,11
2,89
1,43
1,43
2
1,38
1,38
1,63
1,25
2
2,5 2,5
1,63
2. CK/A
1,67
1,17
1
2,33
2. CK/B
1,33
1
1
2
1,78
1,22
2,11 3,33
2,33
1
2,83
2. ĽV + 2. KN
3
2. OT + 2. DP
1,5
2. ZH
1,86
1,43
3,14
2. KR/A
2,29
1,33
1
1,89
2. KR/B
1,4
1,3
1,7
2
1,75 2,25 2
2
1,13
1,75
2,22
2,22
1,38
2,88
2. PR
1,5
3. CK/A
1,25
3. CK/B + 3. MA
2,11
3. ZH
2,38
3. OT + 3. PR
1,78
1,11 1,75 1,5
1,67
3. KR
2
1
1,9
3. DP + 3. KN
1,73
1
2,27
Trieda
2,38
4,25
PYG PVY PZH PPS PSY PSD RUP SAD SJL SPR STK STO SYV RPT TEC TDV PJD TSV
1. CK/A
1. CK/B + 1. PR/B
1
1. MA
1. ĽV + 1. KN
1,33 2,14
2,17
2,5
2
1,22 1,56
1,67
1,67
1
2
1,33
1,67 1
2
2,57 1
1. OT + 1. DP
2,6
2,2
1. ZH
2,25 2,57
1,45 1,17
1
2,6 2,4 1,11
2,78 2,11 1,7
1,63
1. KR/A
2,71
1,43 2,14
2
2,71
1,43
1. KR/B
2
2,13 1,88
1,38
2,5
1,75
1. PR/A
1,63
1,5 2,6
2. CK/A
1
2. CK/B
1,33 2,33
2. ĽV + 2. KN
2,5
2,25
1
2,33
2
1
2
2
2,17
1,44 1
2. OT + 2. DP
2,5 1,5 1
2,5
2. ZH
2,6 2,56
1,67 1
2,5 3
2,29 1,86 1,29
2. KR/A
2
2. KR/B
1,9
2. PR
1,5
1
1
1,57
1,44 1,78
1,56
1,67
1,33
1,6 1,6
1,3
2
1,2
1,5 2
1
3. CK/A
1
1,88
1,88
1
3. CK/B + 3. MA
1,33 2,2
2,75
2,44
1,14
3. ZH
2,5
3. OT + 3. PR
3. KR
1,5
3,4
3. DP + 3. KN
Trieda
Strana 6 z 18
2
TXM ZOR ZZY ZAR ZEL
1,5
1,43
1,22
1,25
1,4
3,2
1,09
3,75
1
1,86 1
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
VÝROČNÁ SPRÁVA
1. CK/A
1. CK/B + 1. PR/B
1. MA
1. ĽV + 1. KN
2,75
1. OT + 1. DP
1,67
1. ZH
2,78
2,67
1. KR/A
2
1. KR/B
1,38
1. PR/A
2. CK/A
2. CK/B
2. ĽV + 2. KN
2
2. OT + 2. DP
2
2. ZH
2,43
2. KR/A
2. KR/B
2. PR
3. CK/A
3. CK/B + 3. MA
3. ZH
3. OT + 3. PR
1,6
3. KR
3. DP + 3. KN
Prospech žiakov
Trieda
1. CK/A
Počet Vyznamenaní
Veľmi
Správanie Správanie Správanie
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
dobre
2
3
4
8
2
0
4
0
2
1
2
1
1. CK/B +
9
1. PR/B
6
1
2
0
1
0
1
1
1. MA
6
3
2
1
0
0
0
0
0
1. ĽV + 1.
7
KN
0
2
5
0
0
0
0
0
1. OT + 1.
12
DP
4
3
4
0
1
0
0
0
1. ZH
9
2
2
5
0
1
0
2
1
1. KR/A
7
1
2
4
0
0
1
2
1
1. KR/B
8
2
2
4
0
0
0
2
1
1. PR/A
8
3
1
4
0
2
0
2
2
2. CK/A
6
2
3
1
0
0
0
0
0
2. CK/B
6
3
0
3
0
0
0
1
2
2. ĽV + 2.
8
KN
1
2
6
0
0
0
0
0
2. OT + 2.
6
DP
1
3
2
0
0
0
0
0
Strana 7 z 18
VÝROČNÁ SPRÁVA
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
2. ZH
7
0
2
5
0
0
0
1
0
2. KR/A
9
3
0
6
0
0
4
0
1
2. KR/B
10
5
2
3
0
0
1
1
1
2. PR
5
3
0
0
1
1
0
1
0
3. CK/A
0
6
1
1
0
0
0
0
0
3. CK/B +
0
3. MA
1
1
7
0
0
1
1
0
3. ZH
0
2
2
3
0
0
1
0
1
3. OT + 3.
0
PR
3
3
3
0
0
2
0
0
3. KR
0
1
1
6
0
0
2
1
0
3. DP + 3.
1
KN
2
5
2
1
0
1
0
0
Dochádzka žiakov
Trieda
Počet
Zamešk.
hod.
Zam. na
žiaka
Ospravedlnené
Ospr. na
žiaka
Neospravedlnené
Neosp. na
žiaka
1. CK/A
8
2508
313,50
1878
234,75
630
78,75
1. CK/B + 1.
PR/B
9
2644
264,40
1858
185,80
786
78,60
1. MA
6
616
102,67
616
102,67
0
0,00
1. ĽV + 1. KN
7
692
98,86
692
98,86
0
0,00
1. OT + 1. DP
12
1538
128,17
1397
116,42
141
11,75
1. ZH
9
2198
219,80
1701
170,10
497
49,70
1. KR/A
7
2018
288,29
1514
216,29
504
72,00
1. KR/B
8
2302
287,75
1674
209,25
628
78,50
1. PR/A
8
4234
423,40
1379
137,90
2855
285,50
2. CK/A
6
1042
173,67
1042
173,67
0
0,00
2. CK/B
6
2052
342,00
1507
251,17
545
90,83
2. ĽV + 2. KN
8
938
104,22
937
104,11
1
0,11
2. OT + 2. DP
6
644
107,33
642
107,00
2
0,33
2. ZH
7
1116
159,43
1003
143,29
113
16,14
2. KR/A
9
1712
190,22
1431
159,00
281
31,22
2. KR/B
10
1822
182,20
1415
141,50
407
40,70
2. PR
5
1780
356,00
1281
256,20
499
99,80
3. CK/A
0
1792
224,00
1792
224,00
0
0,00
3. CK/B + 3.
MA
0
1295
143,89
1092
121,33
203
22,56
3. ZH
0
1685
240,71
1389
198,43
296
42,29
3. OT + 3. PR
0
1610
178,89
1506
167,33
104
11,56
3. KR
0
1897
237,13
1566
195,75
331
41,38
3. DP + 3. KN
1
821
82,10
791
79,10
30
3,00
§ 2. ods. 1 f
Strana 8 z 18
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
VÝROČNÁ SPRÁVA
Odbory a učebné plány
Študijný (učebný) odbor
Zameranie
2985 2 cukrárska výroba
3179 2 textilná výroba
10 ľudovoumelecká tvorba
3686 2 stavebná výroba
10 maliarske a natieračské práce
4572 2 poľnohospodárska výroba
09 záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
6486 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti
6491 2 obchodná prevádzka
01 práca pri príprave jedál
6491 2 obchodná prevádzka
02 príprava, skladovanie a predaj tovaru
6494 2 služby a domáce práce
6495 2 polygrafická výroba
01 knihárne a kartonáž
§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Stav k 15. 09. 2012:
Pracovný
pomer
Počet pedag.
prac.
Počet nepedag.
prac.
Počet úväzkov pedag.
prac.
Počet úväzkov nepedag.
prac.
TPP
42
16
39,88
8,7
DPP
3
0
2,12
0
15
4
7,7
Znížený úväzok 7
ZPS
1
1
Na dohodu
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov
2
15
17
majstrov OV
0
28
28
pedagogických asistentov 1
0
1
spolu
43
46
3
§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška
6
2.kvalifikačná skúška
1
štúdium školského manažmentu 2
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
Strana 9 z 18
VÝROČNÁ SPRÁVA
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické
§ 2. ods. 1 i
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Počet
žiakov
Názov súťaže
Majstrovstvá Slovenska v plávaní zdravotne
znevýhodnených detí v Považskej Bystrici
6
Regionálne plavecké preteky MP
6
Svetová zimná špeciálna olympiáda v
PyeongChang v Južnej Kórei
1
okr.
kolo
kraj. kolo
národ. kolo
medzinár.
kolo
5x zlato, 2x
striebro, 3x bronz
4x zlato, 2x
striebro
účasť
Česká SAP liga ČSFu (Český svaz Full-contactu a
1
ostatních bojových umění) v Prahe
absolútny víťaz
Futbalový turnaj pre hendikepovaných SENI
CUP
1. miesto
6
účasť
Aktivity a prezentácia na verejnosti
a) informačné aktivity:
Pravidelne aktualizovaná web stránka OU a webhosting
Tvorivé dielne a dni otvorených dverí (08. 11. 2012 a 28. 02. 2013)
Náborové výjazdy
Motivačné listy ŠZŠ
Internetová žiacka knižka
b) vzdelávacie aktivity, exkurzie, výstavy:
Aktualizácia ŠkVP
Tréning sociálnych zručností pre žiakov 3. ročníka
Súťaž odborných zručností CK žiakov OU v Snine
Súťaž odborných zručností KR žiakov OU v Kremnici - 2. miesto
Súťaž žiakov 2. a 3. ročníka nášho OU v zručnosti a v kreativite pri výrobe torty
Veľkonočné tvorivé dielne pre šesť bratislavských DSS
Bohatá krúžková činnosť
Výstavy: Flora v Bratislave, Mladý tvorca, Gardenia a veľtrh práce Job Expo 2013 v Nitre,
Danubius Gastro, Slovmedika a Nonhandicap v Bratislave
Exkurzie žiakov
c) preventívne a enviromentálne aktivity, výchova k partnerstvu a rodičovstvu:
Prednášky psychológov z CPPPaP, individuálne stretnutie s niektorými žiakmi, individuálne
pohovory aj s pedagógmi
Strana 10 z 18
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
VÝROČNÁ SPRÁVA
Prednáška a následná diskusia na tému Zodpovednosť pri sexuálnom zneužívaní v rámci
dlhodobej spolupráce so sekciou prevencie z OR PZ BA IV
Účasť na projekte Porcospini (Ježkovia), ktorý realizujú vyškolení psychológovia z CPPPaP
Fedákova
Cyklus prednášok a tréningových aktivít na tému sexuality a partnerských vzťahov
Adaptačné vzdelávanie všetkých tried 1. ročníka
Protidrogové prednášky
Účasť na verejnej zbierke Ligu proti rakovine Deň narcisov
Účasť na celoslovenskej kampani boja proti AIDS - Červené stužky
Celoročný separovaný zber
Kurz na ochranu človeka a prírody, účelové cvičenie
Deň Zeme s bohatým programom v areáli
Burzy šatstva
Výtvarná súťaž s názvom Rodina
Účasť na multimediálnom programe s názvom "Bezsvedomie"
d) športové aktivity:
Školské turnaje: nohejbalový, floorbalový, streetbalový, stolnotenisový, futbalový,
bedmintonový, petanqový
Športové popoludnie s Microsoftom - petanque, hod guľou, loptičkou na cieľ, futbal
e) kultúrne a spoločenské akcie
Návštevy divadla
Ocenenie Mgr. E. Fila prednostom KŠÚ
Katarínsky večierok (v spolupráci s DSS pre deti a RS ROSA)
Mikuláš (v spolupráci s DSS pre deti a RS ROSA)
Vianočný program (v spolupráci s DSS pre deti a RS ROSA)
Vianočné koledovanie
Trojkráľová posviacka priestorov
Stužková slávnosť žiakov 3. ročníka (v spolupráci s DSS pre deti a RS ROSA)
Karneval a diskotéka (v spolupráci s DSS pre deti a RS ROSA)
Pobyt v Taliansku
Koncoročné výlety a opekačky
§ 2. ods. 1 j
Projekty
a) dlhodobé projekty:
• Infovek - školenia, technika, wifi
• Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách - školenia, technika
• vzdelávacie poukazy - administrácia, voľnočasové aktivity
• kultúrne poukazy - administrácia, divadelné predstavenia, múzeá, výchovný koncert
• Zelená škola - enviromentálne aktivity
• Notebooky pre školy (Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov) - technika
na kontinuálne vzdelávanie
• Recyklohry - zber a recyklácia elektrozariadení (spoločnosť ASEKOL SK)
Strana 11 z 18
VÝROČNÁ SPRÁVA
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
b) krátkodobé projekty:
• Projekt IZBIČKA (Zdravie a bezpečnosť v školách ) - voľnočasové aktivity
• spolupráca so SPOSA - 2 dobrovoľníčky počas celého roka
• Naše mesto - jednorazová pomoc zo strany firemných dobrovoľníkov
c) v školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované aj projekty, ktoré neboli podporené:
• Elektronizácia a modernizácia knižnice školy pre zdravotne znevýhodnených žiakov (v rámci
rozvojového projektu MŠ SR Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc)
• Skvalitnenie a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v Odbornom učilišti (v rámci
rozvojového projektu MŠ SR na podporu budovania centier odborného vzdelávania a
prípravy na rok 2013 )
§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 16. - 19. 02. 2004
Druh inšpekcie: komplexná
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
V oblasti priestorovej nedošlo oproti školskému roku 2011/2012 k výrazným zmenám.
Teoretické vyučovanie sa realizuje v starej poschodovej budove, kde sa nachádza aj
počítačová učebňa (zariadená vďaka projektom Infovek a Modernizácia vzdelávacieho
procesu na stredných školách) a aj väčšia, cez projekty a sponzorov zariadená
"multimediálna" miestnosť vybavená interaktívnou tabuľou a väčším televízorom s video a
DVD rekordérom.
Sponzorsky boli pripravené priestory pre odborný výcvik nového učebného odboru pedikúra
- manikúra. Odborný výcvik sa uskutočňuje na pracoviskách v areáli DSS a RS ROSA (dielne:
knihárska, opatrovateľská, domácich prác, kuchyňa, cukrárska, záhrada, ľudovoumelecká
výroba - sú to tiež staršie budovy), ale aj na pracoviskách priamo v prevádzkach organizácií a
firiem, s ktorými kooperujeme pri príprave žiakov (Kaufland, Tesco, Carniherba, DSS a RS
ROSA, DD Hestia, MB Gastro atď.). Externý odborný výcvik je na veľmi dobrej úrovni.
Budovy sú v prenájme. Ich správcom a prenajímateľom je DSS a RS ROSA. V minulom roku sa
podarilo otvoriť bezbariérový vstup do budovy TV pri vrátnici. Zariadenie, materiálne a
technické vybavenie je pomerne zastarané. Rozpočtové prostriedky nepostačujú na jeho
obnovu a modernizáciu. V rámci svojich možností hľadáme východiská vedúce k zlepšeniu
daného stavu.
Získali sme učebnice matematiky a občianskej náuky. Zabezpečenie výučby učebnými
pomôckami je realizované len vďaka sponzorom a Neinvestičnému fondu Rosa, minimálne zo
štátneho rozpočtu. MTZ je zastarané alebo modernizované len minimálne.
Strana 12 z 18
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
VÝROČNÁ SPRÁVA
Potreby a pripravované plány: vymaľovanie priestorov teoretického vyučovania, výmena
vodovodných batérií a splachovačov, rekonštrukcia toaliet, okien, kúrenia, rozvodov
elektriny, vody a izolácie budov.
§ 2. ods. 1 m
Finančné a hmotné zabezpečenie
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
Celková dotácia na normatívne a nenormatívne výdavky v roku 2012 bola vo výške 714773
EUR, z toho :
Kategória 610 – Mzdy, platy a ...
Kategória 620 – Poistné a odvody...
Kategória 630 – Vecné výdavky
Kategória 640 – Transfery
466 452,00 EUR
162957,00 EUR
84304,00 EUR
1060,00 EUR
V roku 2012 sme nedostali pridelené žiadne kapitálové finančné prostriedky.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Žiadne.
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa
financovaných aktivít
V roku 2013 sme prijali za vzdelávacie poukazy finančné prostriedky v celkovej výške 3167
EUR. Finančné prostriedky sme využili nasledovne:
- odmeny pre pedagógov za vedenie záujmových krúžkov – 2400 EUR,
- materiálové vybavenie záujmových krúžkov – 767 EUR.
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
Žiadne.
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Žiadne.
§ 2. ods. 1 o
Úspechy a nedostatky
Strana 13 z 18
VÝROČNÁ SPRÁVA
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
Úspechy:
• objektívne spoznávanie a spoznanie telesného a duševného zdravia žiaka, s tým súvisiace
individuálne riešenie zdravotných (telesných, duševných, často aj psychiatrických porúch v
kombinácii s rôznymi zmyslovými ochoreniami, akútnymi stavmi, DMO, EPI atď.), ale aj
nastavovanie komplexného individuálneho vzdelávacieho, zdravotno-liečebného a sociálnorehabilitačného prístupu k žiakovi vo vzájomnej spolupráci učiteľ, majster, vychovávateľ,
psychológ, psychiater, sociálny pracovník, lekár, zdravotník,
• zdravotná, rehabilitačná, sociálna, psychologická, psychiatrická, preventívna a výchovná
starostlivosť v úzkej súčinnosti s DSS Rosa
• vnútorná diferenciácia vzdelávania podľa možností a schopností žiakov (individuálny
rozvojový plán IPRO), pripravovaná z dostupných materiálov už pred ich nástupom,
• dôsledná práca triedneho učiteľa, jeho aktívna spolupráca s ostatnými učiteľmi, majstrami,
vychovávateľmi, sociálnou pracovníčkou, psychológom, vedením OU, s rodičmi a inými
zákonnými zástupcami žiaka (DD), a to od prvého dňa po nástupe žiaka do OU,
• hľadanie a využívanie vhodných špeciálnopedagogických metód,
• rozvíjanie komunikačných prvkov a schopností vo vzťahu učiteľ - žiak, majster - žiak,
zamestnávateľ - žiak, príp. zákazník - žiak, ale aj komunikácie medzi zamestnancami
jednotlivých úsekov
• úroveň odborného výcviku, ktorý sa už v prvom ročníku od druhého polroka praktizuje
mimo areálu školy na profesijných pracoviskách podľa zamerania jednotlivých učebných
odborov,
• aktívna spolupráca s Ministerstvom školstva SR, Štátnym pedagogickým ústavom, Štátnym
inštitútom odborného vzdelávania, Krajským školským úradom v Bratislave, špeciálnymi
školami najmä v Bratislavskom samosprávnom kraji, poradenskými zariadeniami a DSS a RS
pre deti Rosa, N.F. ROSA, širokým spektrom komunitných činností a vzťahov s firmami a
inštitúciami (Microsoft, firma Neumahr, BSK, firma Exposervis atď.),
• propagácia a komunikácia smerom navonok, zázemie v médiách, webová stránka
• široké spektrum mimovyučovacích a mimoškolských aktivít (krúžkov, exkurzií, komunitná
spolupráca...),
• inovácia učebných odborov, spojená so sledovaním (dotazníky a iné formy prieskumov), s
reagovaním na požiadavky škôl, rodičov a trhu práce - aktívna spolupráca so
zamestnávateľmi,
• príprava, realizácia, výsledky a dopad projektov (najmä ESF) v OU, vyriešenie mnohých
problémov vzdelávania a MTZ sponzorsky,
• schopnosť okamžite reagovať na požiadavky legislatívnych zmien v oblasti školstva,
sociálnych vecí a zdravotníctva (nový školský zákon a nadväzujúce vyhlášky, školské
vzdelávacie programy, zákon o sociálnych službách...),
• veľmi dobrá úroveň - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, CO
• riadenie, manažment, plánovanie, kontrolný a informačný systém - webová stránka,
• plnenie a inovácia učebných plánov a učebných osnov (ŠkVP) a tematických plánov
• veľmi dobrá úroveň pedagogickej dokumentácie,
• spoľahlivý výkon štátnej správy v prvom stupni,
• kvalitné medziľudské vzťahy vo vedení, na úseku teoretického vyučovania, odbornej
výchovy a nepedagogických činností, pracovná disciplína,
• kultúra organizácie, komunikácia a vystupovania zamestnancov,
• záujem vedenia a odborovej organizácie o zamestnancov a o zvyšovanie ich kvalifikácie
odborným vzdelávaním,
Strana 14 z 18
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
VÝROČNÁ SPRÁVA
• schopnosť zabezpečiť aj náročné potreby OU sponzormi,
• kvalitné výchovné, psychologické, zdravotné a sociálne poradenstvo.
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
• vzdelávacie výsledky žiakov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, komunikačné verbálne
schopnosti,
• úroveň aktivity rodičov smerom k OU,
• nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov,
• nezáujem plne kvalifikovaných vysokoškolsky vzdelaných učiteľov o pracovné miesta u
našom OU (cukrár, kuchár, predavač), čo súvisí s celkovo nízkou úrovňou možností ich
mzdového ohodnotenia,
• nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku, opravy a údržbu, interiérové vybavenie
školy atď.,
• skoro žiadne investičné finančné prostriedky pre modernizáciu budov a MTZ,
• v niektorých učebných odboroch zastarané stroje, zariadenia, technológia v porovnaní
spotrebami trhu
• absencia učebníc, učebnicový fond prakticky neexistuje,
• trvalý nedostatok finančných prostriedkov na nákup modernej počítačovej techniky,
moderných učebných pomôcok a didaktickej techniky,
• telovýchovná vybavenosť, chýba nám väčšia telocvičňa s výbavou a náradím.
Negatíva
1. nerovnomerné zaťaženie pedagógov ( problémoví žiaci v niektorých učebných odboroch,
vzdelávacie programy, krúžky, projektové aktivity...)
2. prijatím nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa s účinnosťou od
1. 11. 2009 niektorí učitelia a majstri OV stali nekvalifikovanými, nemohli byť zaradení do
žiadnej kategórie a nemohli ďalej vykonávať špecializované činnosti triedneho učiteľa,
výchovného poradcu a koordinátora prevencie
3. nedostačujúce priestory OU - TV (najmä úzke chodby sťažujú dozory, málo kabinetov)
4. technicky zlý stav budovy (zatekanie, rozsušené okná, zošliapané podlahoviny, zastarané
elektrické rozvody a vykurovacie telesá, zvončeky...)
6. zlyhávajúca staršia technika (problémy s prevádzkou starších PC v počítačovej učebni a s
kopírkou u ZR)
Pozitíva
1. lepšia vzájomná komunikácia a spolupráca učiteľov, najmä učiteľov odborných predmetov
a majstrov OV v rámci PK (aj v dôsledku práce na ŠkVP)
2. magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky končia 2 PZ
3. špeciálnu pedagogiku na PF UK v Bratislave študuje 1 PZ, v bakalárskom štúdiu pre MOV
pokračujú 3 PZ.
4. osobnostný rast učiteľov a majstrov, ich komunikačných a odborných zručností a
kompetencií:
a) dvaja učitelia sa za OU školili v rámci projektu Modernizácia vzdelávania v SŠ
b) dvaja učitelia sa zúčastnili školenia na tému poruchy učenia
c) výcvikovo-vzdelávacie školenie v oblasti prevencie (VÚDPAP) absolvoval 1 PZ
d) všetci učitelia prešli na pôde školy informatívnym zaškolením na prácu s interaktívnou
tabuľou, postupne sa zaškolia v MPC MB
Strana 15 z 18
VÝROČNÁ SPRÁVA
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
e) viacerí majstri OV absolvovali kurz základov práce s PC v rámci projektu UP for U (s
podporou P-MAT a fi. Microsoft)
f) pedagógovia sa tiež neformálne odborne vzdelávali v rámci PK, čítaním odbornej,
pedagogickej a špeciálnopedagogickej literatúry a periodík (niektoré tituly zakúpilo, resp.
odoberalo i OU) a samoštúdiom, a to aj prostredníctvom internetu, titulov zo školskej
knižnice a odoberaných periodík
5. opäť relatívne vysoký počet prijatých žiakov (62) a prváckych tried (7) v budúcom
školskom roku.
Inovačné prvky
• komplexné vnímanie problémov žiakov, aktívne intervencie v ich prospech
• vťahovanie žiakov do spolupráce a spolurozhodovania
• rúcanie bariér - stavanie žiakov do reálnych situácií mimo areálu (odborné exkurzie, prax
mimo OU, kultúrne podujatia...)
• klubové aktivity počas prestávok v škole a po vyučovaní
• otvorenie krúžkov aj iným ako žiakom OU, napr. klienti z PVS a LO v počítačovom krúžku otvorená škola v praxi
• tréningy k výchove k manželstvu a partnerským vzťahom
• využívanie IKT a modernej didaktickej techniky na vyučovaní (interaktívna tabuľa...)
• nové notebooky a projektory a zariadenie Klubu vďaka schváleným projektom
• vysoká miera elektronizácie v administrácii školy (agenda, vysvedčenia, výkazy...)
• webhostingová služba: mailové adresy a schránky pre zamestnancov OU, vlastná doména
oudubba.sk
MIMORIADNE SILNÉ STRÁNKY
MIMORIADNE SLABÉ STRÁNKY
kvalitný odborný výcvik mimo OU, pravidelná inovácia učebných
odborov
nedostatočné finančné ohodnotenie
pedagogických zamestnancov
každoročný nárast počtu žiakov a tried
nedostatok finančných prostriedkov na
opravy a údržbu, interiérové vybavenie
školy, MTZ, rozvoj atď.
vzdelávanie podľa možností a schopností žiakov, individuálny prístup, budovy OU sú staré, nie sú
spolupráca s DSS a RS Rosa pri príprave a realizácii IPRO –
bezbariérové, problémová sanita, okná,
individuálnych rozvojových plánov
vlhkosť
komplexná starostlivosť (zdravotná, rehabilitačná, sociálna,
ubytovanie, stravovanie, výchova mimo vyučovania) o žiakov v
spolupráci s DSS a RS Rosa
schopnosť zapojiť sa do projektov z EU, MŠ SR a MPSVaR SR, iných
mimopracovné aktivity zamestnancov, práca navyše v prospech žiaka
a jeho rodiny
silné odbory, ďalšie vzdelávanie zamestnancov
kvalita činnosti ekonomického a administratívneho personálu,
prepojenosť úsekov a ich spolupráca
propagácia navonok, výborná webová stránka
prevencia všeobecne, prevencia závislostí
PRÍLEŽITOSTI
dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov, najmä odborný výcvik v
organizáciách s dobrými pracovnými podmienkami, ohodnotením a
možnosťou pracovať na dohodu a po skončení OU sa zamestnať
Strana 16 z 18
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
VÝROČNÁ SPRÁVA
§ 2. ods. 1 p
Uplatnenie žiakov
Škola aktívne spolupracuje so zmluvnými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na
poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia
zamestnávateľov pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori či konzultanti. Poskytujú
škole neoceniteľné informácie, potrebné pri tvorbe študijných textov a pomôcok, ktoré
suplujú nedostatok učebníc. Sprostredkovávajú aktuálne informácie o zmenách a vývoji
nových technológií. Časť zmluvných zamestnaneckých organizácií aj zamestnáva našich
absolventov.
§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku
Počet detí
Vedúci
Aranžovanie kvetín
5
Agáta Janošková
Domáci majster
5
Štefan Fukna
Fitness
9
Bc. Martin Bartoš
Futbalový krúžok
26
Mgr. Peter Čaputa
Krúžok varenia a pečenia
12
Mgr. Vilma Kozánková
Plavecký krúžok
22
Mgr. Pavol Orlovský
Spevácky krúžok
7
Mgr. Tomáš Kollár
Športový krúžok
11
Mgr. Peter Čaputa
Tanečný krúžok
12
Bc. Jarmila Rigová
Tvorivé dielne
5
Mgr. Iveta Jančia
Výroba ručného papiera a dekoratívnych škatúľ 5
Mgr. Lenka Krušinová
Základy angličtiny
18
Mgr. Andrea Domoráková
Základy práce s počítačom a internetom 1
17
PaedDr. Soňa Gergelová
Základy práce s počítačom a internetom 2
8
PaedDr. Soňa Gergelová
Základy práce s počítačom a internetom 3
13
Mgr. Lenka Krušinová
Základy práce s počítačom a internetom 4
12
PaedDr. Soňa Gergelová
§ 2. ods. 2 c
Spolupráca školy s rodičmi
Aj v tomto školskom roku sme preferovali spoluprácu s rodičmi a zákonnými zástupcami
žiakov prvého a tretieho ročníka a komplexné vnímanie problémov žiakov, aktívne sme
intervenovali v ich prospech. V mesiaci október 2012 sa uskutočnilo mimoriadne rodičovské
združenie pre rodičov žiakov prvého ročníka. Rodičia vyplnili inovovaný dotazník a dohodli
sme zásady vzájomnej spolupráce najmä v prvom adaptačnom období a riešenie výraznejších
problémov žiakov počas celého školského roka.
Strana 17 z 18
VÝROČNÁ SPRÁVA
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava
Veľmi účinným nástrojom vzájomného prepojenia OU a rodičov bola činnosť výchovnej
komisie a komisie pomoci rodičom. Do ich činnosti boli aktívne zapojení počas celého roka
riaditeľ, všetci traja zástupcovia, sociálne sestry, psychológ, dorastový lekár, triedni učitelia,
vychovávateľ, výchovný a kariérny poradca.
Rodičovské združenie pre rodičov žiakov celej školy sa uskutočnilo v decembri 2012 a v apríli
2013. S rodičmi a zákonnými zástupcami sme riešili najmä problematiku vzájomnej
koordinácie postupov v oblasti výchovy, prípravy na život a zamestnanie, socializácie,
zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Záver
Vypracoval: PhDr. Miroslav Kuric
V Bratislave 12. septembra 2013
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12. septembra 2013
Vyjadrenie rady školy
Správa prerokovaná v rade školy dňa: 11. októbra 2013
Strana 18 z 18
Download

S P R Á V A - Odborné učilište