M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XXI • Číslo
11 • November • 2013
Aj Modrania volili župana a poslancov BSK
P. Frešo a M. Beňová si zmerajú sily v druhom kole volieb
V sobotu 9. novembra sa o 7.00 hod. otvorili na celom Slovensku volebné miestnosti. Vo voľbách do Vyšších
územných celkov volili Modrania v siedmich volebných okrskoch. Štatistický úrad SR zverejnil definitívne
výsledky volieb v nedeľu 10. 11. 2013. V Modre sme volili s viac ako 19% účasťou (viac v tabuľkách na str.
2). V prvom kole však žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Do druhého kola postupuje Pavol Frešo a Monika Flašíková-Beňová. Voľby sa uskutočnia 23. novembra 2013.
Celková účasť voličov v bratislavskom kraji bola 21,65 %.
V druhom kole volieb budeme
voliť medzi kandidátmi s najvyššími počtami hlasov z prvého
kola – Pavlom Frešom: 57 777
hlasov (48,38%) a Monikou Flašíkovou-Beňovou s 28,781 hlas-
mi (24,10%). V poslaneckom
zbore bratislavského kraja bude
záujmy občanov Modry, Šenkvíc
a Vinosad zastupovať znovuzvolený poslanec, starosta obce Šenkvice Peter Fitz (SMER-DS), ktorému vyslovilo dôveru
847 voličov v kraji. Modrania
Aký bol volebný deň v Modre
Prvovoliči boli raritou pri volebnej urne
Foto: JK
V deviaty novembrový deň sa
uskutočnili voľby do vyšších
územných celkov pre všetkých,
ktorí mali záujem svojim hlasom
ovplyvniť chod kraja. Tento rok
som sa vo voľbách do orgánov
BSK ocitla vôbec po prvý krát
v živote. Ako prvovolička som
odovzdali p. Fitzovi 235 hlasov.
Najväčšiu dôveru však vyslovili voliči v Modre kandidátom
z Modry Mgr. Jurajovi Peržovi –
488 hlasov a JUDr. Dominikovi
Bučuričovi – 294 hlasov.
(jk), zdroj: statistics.sk,
tabuľky: MsÚ
sa pri vkladaní obálky do volebnej urny v okrsku č. 7 cítila veľmi dôležito. No a ako budúca novinárka som si starostlivo obehla
všetky okrsky od 1. po 7., kde
som sa s členmi volebných komisií rozprávala o priebehu volieb.
(Pokračovanie na str. 2.)
Blíži sa zima
Všetko o zimnej údržbe v meste sa dočítate na strane 9.
Pamätník M. Rázusa
Modru nájdete v Bratislave
na Rázusovom nábreží.
Viac na strane 16.
Zóna bez peňazí
Nepremeškajte akciu darovania, výmeny a spoznávania sa.
Podrobnejšie na strane 17.
Uzávierka MZ
Decembrová uzávierka bude
11. 12. do 12.00 hod. (red)
Účasť Modranov v župných voľbách predstavovala takmer 20 %.
M O D R A N S K É Z V E S T I • Ž u p n é v o l´ b y / A k t u á l n e
(Dokončenie zo str. 1.)
Dopoludnia všeobecne panoval
optimistický odhad o volebnej
účasti okolo 20%. Čím neskoršia
hodina sa blížila, tým sa odhady
členov komisií ohľadne účasti
znižovali. O pol piatej podvečer
vo volebnom okrsku na Súkeníckej ulici zastal odhad pri čísle
„asi niečo nad 10%“.
Podľa slov viacerých členov volebných komisií svoj hlas prišli
odovzdať najmä staršie ročníky. Prečo? Odpoveď mi poskytla
predsedníčka volebnej komisie
vo volebnom okrsku č. 4. Podľa jej názoru voliči z kategórie
nad päťdesiat rokov cítia väčšiu občiansku zodpovednosť,
ako mladšie ročníky. Prvovoliči
do volebných miestností zavítali
iba ojedinele. Keď už, tak údajne výhradne so svojimi rodičmi.
Prvovolič, ktorý prišiel k volebnej urne sám, bol v týchto voľbách veľkou raritou. Najčastejšie však k volebným urnám
pristúpili tzv. „skalní“ voliči,
ktorí chodia voliť počas každých
volieb a za každých okolností.
Niektorí členovia volebných
komisií vyjadrili názor, že nízka volebná účasť súvisí s malou informovanosťou. Iní sa domnievali, že ľudia v regionálnu
politiku neveria a význam župy
v reálnom živote nevidia. No
a tí zvyšní sa zhodli na tom, že
ľuďom sa počas tohto upršaného novembrového dňa asi veľmi
nechcelo vyjsť do ulíc.
Karolína KLINKOVÁ,
spolupracovníčka MZ
Foto: JK
2
Volili sme v siedmich okrskoch.
Výsledky volieb do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja 2013 - MODRA
Kandidáti na poslancov
okrsok 4
okrsok 5
okrsok 6
okrsok 7
SPOLU
1.
JUDr. Bučurič Dominik
okrsok 1
50
28
52
42
71
39
12
294
2.
Mgr. Fitz Peter
28
46
34
49
31
39
8
235
3.
Mgr. Kajan Milan
24
20
30
53
7
30
13
177
4.
Machciník Peter
33
24
49
32
29
39
24
230
5.
Mgr. Peržo Juraj
93
41
91
95
74
68
26
488
228
159
256
271
212
215
83
1424
SPOLU platných hlasov v okrsku
okrsok 2 okrsok 3
Kandidáti na predsedu
okrsok 4
okrsok 5
okrsok 6
okrsok 7
SPOLU
1.
Beňová Zdenka
okrsok 1
5
3
5
6
2
3
1
25
2.
PhDr. , Mgr. Blaško Rastislav
7
1
1
2
7
2
2
22
3.
Mgr. Čulen Anton
0
2
1
0
0
0
0
3
4.
Dobrovdský Oskar
11
3
4
9
11
9
4
51
5.
PhDr. Flašíková - Beňová Monika
52
58
61
60
70
47
12
360
6.
Ing. Bc. Frešo Pavol
129
74
162
167
99
133
52
816
7.
Ing. Karacsony Gabriel
1
0
0
0
0
0
0
1
8.
Mgr. Krajcer Daniel
26
20
27
31
19
20
12
155
9.
Marček Peter
0
0
0
0
1
1
0
2
10. RNDr. Ondriáš Karol, DrSc.
2
1
2
0
2
2
1
10
11.
3
2
3
7
4
1
6
26
2
0
0
0
0
2
0
4
238
164
266
282
215
220
90
1475
okrsok 4
okrsok 5
okrsok 6
okrsok 7
SPOLU
Ing. arch. Paška Jaroslav
12. Bc. Ruhig Roman
SPOLU platných hlasov v okrsku
okrsok 2 okrsok 3
Volebná účasť v Modre
okrsok 1
okrsok 2 okrsok 3
Počet oprávnených voličov
1037
1019
1527
1201
1079
1336
402
7601
Počet odovzdaných hlasov
240
170
268
288
221
224
91
1502
23,14%
16,68%
17,55%
23,98%
20,48%
16,77%
22,64%
19,76%
Účasť v %
Dotazník Rádia Modra
Dobrovoľníčka pracujúca pre
Rádio Modra Rebecca Deák
Justh v spolupráci s konateľkou
rádia Andreou Pelikánovou pripravujú v najbližších dňoch an-
ketu pre zisťovanie názorov, postojov a žiadostí poslucháčov
Rádia Modra, čiže obyvateľov
Modry a jej okolia.
Anketári - dobrovoľníci začnú
s realizáciou anonymného dotazníkového prieskumu v druhej
polovici novembra. Označení
anketári budú zisťovať názory
u občanov na osobných stretnutiach, v uliciach i v školách.
Spoločne s anketárom vyplní
respondent krátky dotazník, kto-
rého úlohou je zistiť názory na
činnosť rádia, jeho doterajšie relácie, návrhy a pripomienky. Závery z vyhodnotenia dotazníkov
budú slúžiť k práci pracovníkom
a spolupracovníkom Rádia Modra. Výsledky budú zverejnené aj
v Modranských zvestiach. (red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo/Aktuálne
Primátorka ocenila
najlepších stredoškolákov
Vo štvrtok 14. novembra sa
v Sobášnej sieni mesta uskutočnilo slávnostné oceňovanie
najlepších študentov stredných
modranských škôl. Na návrh
riaditeľov jednotlivých škôl
ocenila primátorka Modry Hana Hlubocká dovedna jedenásť
študentov. Každoročné oceňovanie študentov stredných škôl
nadväzuje na dlhoročnú tradíciu. Od roku 2011 sa koná pod
záštitou primátorky z príležitosti 17. novembra, Dňa študentov.
Nominovaných študentov sprevádzali rodičia a starí rodičia,
ktorí sú právom na svojich po-
tomkov hrdí. Za vzornú reprezentáciu mesta, šírenie dobrého
mena svojej školy a za príkladné
štúdium boli ocenení nasledovní žiaci:
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre:
Patrik Čizmadia, Dominika
Kupcová, Katarína Pečivová.
(red)
Gymnázium Karola Štúra
v Modre:
Marko Matušovič, Lucia Ondovčíková, Zuzana Bibzová,
Andrej Slaninka.
Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre:
Patrícia Orthová, Michaela Šefferová, Daniela Miháliková, Karin Haraštová.
3
MŠ SNP
v Modre má
novú riaditeľku
Mesto Modra v súlade s § 5 ods. 6
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien, na svojej oficiálnej webovej stránke oznámilo
výsledky výberového konania na
funkciu riaditeľky Materskej školy SNP č. 14 v Modre.
Výberové konanie sa uskutočnilo
29. 10. 2013 a uspela v ňom pani Mgr. Beata Kozmonová, ktorá
nastúpi na pracovné miesto riaditeľky MŠ SNP a jej elokovaných
pracovísk. Rada školy pri Materskej škole SNP č.14 v Modre
na základe výsledku výberového konania podala zriaďovateľovi, v zastúpení primátorky mesta
Modry Ing. arch. Hany Hlubockej, návrh na menovanie Mgr.
Beaty Kozmonovej do funkcie
riaditeľky materskej školy SNP č.
14 v Modre. Pani Beata Kozmonová je dňom 12. 11. 2013 menovaná do funkcie riaditeľky MŠ
SNP.
(red, www.modra.sk)
Foto: jk, 2x
Deň otvorených
dverí vo
vinárskej škole
Ocenení stredoškoláci si prevzali od primátorky mesta Pamätný list.
Slovensko, krajina v srdci Európy
Základná škola Ľ. Štúra je víťazom celoslovenskej súťaže
Pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestcov
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu bola Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Strednou umeleckou školou scénického výtvarníctva v Bratislave vyhlásená súťaž Slovensko, krajina v srdci Európy s mottom: Pocta Cyrilovi a Metodovi.
Do tohto projektu sa zapojila
v uplynulom školskom roku aj ZŠ
Ľ. Štúra. Záštitu nad podujatím
prevzal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí JUDr.
Miroslav Lajčák. Do súťaže bolo odoslaných viac ako 1000 prác
detí z celého Slovenska. Odborná
porota mala neľahkú úlohu vybrať
tie najlepšie. Výsledky súťaže, ktoré boli doručené do modranskej
školy v októbri, veľmi milo pre-
kvapili. Škola sa umiestnila medzi
14 najaktívnejšími a najtvorivejšími školami v Slovenskej republike, patrí medzi dve najúspešnejšie
školy v Bratislavskom kraji a sme
jedinou umiestnenou školou v našom okrese. V 1. kategórii sa na 3.
mieste za multimediálne spracovanie umiestnili bývalí tretiaci a štvrtáci. Za zmienku stojí fakt, že prvé
a druhé miesto nebolo udelené, takže je škola ZŠ Ľ. Štúra v tejto ka-
tegórii jediným víťazom. V 2. kategórii sa s multimediálnou prácou
na prvom mieste umiestnili žiaci bývalej 6. A, 6. B a 7. A triedy.
Slávnostné odovzdávanie cien sa
uskutočnilo na pôde Ministerstva
kultúry SR. Výherné spoty si môžete pozrieť na stránke školy zslsmo.edupage.org.
(zš)
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre oznamuje,
že v školskom roku 2014/2015
otvára atraktívne zameranie someliérstvo vo vinohradníctve
a ovocinárstve.
Okrem tohto zamerania môžete
študovať na našej škole:
• podnikanie vo vinohradníctve
a ovocinárstve,
• agroturistiku vo vinohradníctve a ovocinárstve.
Bližšie informácie získate aj na
Dni otvorených dverí, ktorý sa
bude konať 4. 12. 2013 v čase
od 8.00 – 18.00 hod. alebo na tel.
čísle 033/ 647 25 79.
(red)
Modranské zvesti majú oficiálny facebook profil
Od 30. októbra majú MZ zriadený svoj facebookový profil pod
názvom Modranské Zvesti –
oficiálny FB profil. Veríme, že
aj touto formou prispejeme ku
informovanosti o udalostiach a
dianí v meste Modre. Na profile prinášame aktuálne, denné
informácie a fotografie z mesta
Modry. Preto radi uvítame vaše
zaujímavé tipy, o ktoré v Modre nie je núdza.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Jesenné aktivity detí
Jeseň našich škôlkárov
V MŠ EP Sládkovičova varil
tekvicový guláš netopier
V materskej škole Sládkovičova by z plodov jesene, kreslili na
sa pedagogický i nepedagogický balóny, vyrábali haloweenske
zbor venuje počas celého škrabošky, servítky a vyrezávaroka spolu s deťmi mnohým li tekvice. Z tých v závere bola
zaujímavým aktivitám. Jednou krásna prehliadka. Na podujatí
z najobľúbenejších je Haloween. mali možnosť deti a ich rodičia
Inak tomu nebolo ani v túto je- ochutnať netradičný tekvicový
seň. V každej triede boli pripra- guláš a iné dobroty z plodov jevené jesenné tvorivé dielne, kde sene, ktoré pre všetkých pripradeti vyrábali darčeky a ozdo- vil netopier.
Deti z MŠ SNP vyvetrali šarkany
a vyrezali tekvičky
Aj v najväčšej materskej škole ako sa ich deti hrajú v MŠ a to
na ulici SNP nemali deti o jesen- cez rôzne didaktické a pohybové
né aktivity núdzu. Počas tradič- aktivity, hravé a relaxačné cvinej šarkaniády sa deti vyšantili čenia. V popoludňajších hodia vylietali spolu s farebnými ka- nách rodičia vyrezávali tekvice
marátmi – šarkanmi.
a v tvorivých dielňach deti vyráPočasie akcii prialo a rodičia sa bali tekvicových panáčikov, nespolu s deťmi mohli vyšantiť topierov a výrobky z jesenných
a pobehať si na školskom dvo- plodov. Na záver sa uskutočnire v areáli ZŠ na Vajanského. Za la výstavka z výrobkov a na vypohybovú aktivitu deti dostali svietenom školskom dvore
sladkú odmenu a omaľovánku. sa všetci vzájomne spoznávali.
Koncom októbra sa uskutočnil Pani kuchárky pripravili ochutv MŠ SNP Deň otvorených dve- návku výborných nátierok rôzrí pre rodičov, kde spoznávali, nych príchutí.
Jesenné hry v MŠ EP Kalinčiakova
sú vždy oslavou rodiny
MŠ Kalinčiakova si každoroč- li bezvetrie a tak dali šarkany do
ne v októbri pripomína sviatok pohybu. Vďaka veľkej snahe zorodiny celodenným podujatím, pár najhorlivejších rodičov naz ktorého majú radosť malí aj háňalo šarkany vo vinohradoch,
veľkí. Ráno 23.10. sa stretli ro- z čoho mali deti obrovskú zábadičia a deti vo svojich triedach, vu. Popoludní pokračovali oslakde mali už pani učiteľky pripra- vy rodiny spoločnou tvorbou
vené pomôcky na tvorivé dielne. svetlonosov a vydarenou griloRodičia mali možnosť vytvo- vačkou. Atmosféra bola veľmi
riť spolu s deťmi milé drobnosti príjemná, deti sa vybláznili, dosúvisiace s jeseňou. Deň pokra- speláci podebatovali, spoznávali
čoval vychádzkou na neďaleký nových rodičov a všetci strávili
futbalový štadión, kde malí sna- krásny deň.
živci spolu s rodičmi prekonávaŠkôlkari v MŠ EP Partizánska
si obľúbili jesennú turistiku
Jednou z tradičných jesenných pomáha aj Popoludnie svetloaktivít škôlky na Partizánskej nosov, či púšťanie šarkanov poulici v Modre-Kráľovej je tu- čas Šarkaniády spolu s pani učiristická vychádzka, na ktorú sa teľkami na futbalovom ihrisku
deti veľmi tešia. Zbalia si svoje v Kráľovej.
malé batôžky a v sprievode pani
učiteľky objavujú krásy okolia, Za informácie ďakujeme: p. uč.
zoznamujú sa s tajomstvami Lucii Šimkovej z MŠ Sládkoprírody. Deti si okrem malej vičova, p. uč. Emílii Galášovej
sladkej maškrty často pribalia z MŠ SNP, p. Renáte Kišoňovej
aj ďalekohľady. K upevňovaniu – za rodičov detí z MŠ Kalinčiavzájomných pozitívnych vzťa- kova a p. uč. Andrei Petrakovihov medzi deťmi a ich rodičmi čovej z MŠ Partizánska. (red)
foto: MŠ Sládkovičova, MŠ SNP, MŠ Kalinčiakova, MŠ Partizánska
4
MODRANSKÉ ZVESTI • Jesenné aktivity detí
5
Jesenné variácie žiakov školských klubov základných škôl
navštívili zábavné detské centrum
Atlantis, kde spoznali život starovekých Rimanov, zahrali sa na
vojakov v légiách a vyskúšali si
rôzne hry, atrakcie a lákavé pokusy. V aktivitách klubu nechýbalo
ani každoročné Stretnutie svetlonosov, kde si deti s rodičmi či starými rodičmi tvorili s fantáziou
svoje veselé i strašidelné tekvičky. V októbri - mesiaci úcty k starším potešili deti svojím vystúpením babičky a deduškov v MsCSS
v Modre. Zarecitovali im básničky,
zaspievali pesničky, zatancovali
a rozdali medovníkové srdiečka.
Emil ŠIMONOVIČ,
riaditeľ ZŠ Ľ. Štúra
V ŠKD Vajanského
púšťali deti šarkanov
aj balóny šťastia
2. októbra sme pripravili prezentáciu detských nápadov a jednu
z najzaujímavejších súťaží roka
– Šarkaniádu. Z každého oddelenia ŠKD boli odmenené tri deti
za najkrajšieho šarkana. Nasledujúci deň sme sa zúčastnili výstavy Hasičské hobby, kde sa deti
dozvedeli zaujímavé informácie
o hasičskom zbore v minulosti
a dnes. Mali možnosť zoznámiť
sa s materiálom hasičského oblečenia kedysi a dnes. S veľkým
záujmom si skúšali historické
helmy. Každoročnou tradíciou sa
v našom školskom klube v spolupráci s AMAVETOM IMPULZ
stal Halloween. V podvečer sme
sa zišli na školskom dvore spoločne s rodičmi a priateľmi školy
a vypúšťali sme obľúbené balóny štastia. Táto akcia sa stretáva
u detí a rodičov vždy s veľkým
ohlasom.
Tatiana MICHÁLKOVÁ,
zástupkyňa riaditeľky
ZŠ Vajanského
Foto: ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského
Pestrá jeseň
v školskom klube
Slniečko pri ZŠ Ľ. Štúra
Tak ako bola jeseň pestrá na čarovne sfarbené listy na stromoch, taká
bola pestrá svojimi akciami aj činnosť v ŠKD Slniečko. Deti spolu
so svojimi vychovávateľkami navštívili výstavu keramiky v Hornej
bráne a múzeum v Modre. V septembri reprezentovali našu školu
v alegorickom sprievode na modranskom Malokarpatskom vinobraní. Už tradične sa vyšantili s rodičmi a súrodencami pri púšťaní
šarkanov na Šarkaniáde a zmerali
si svoju šikovnosť vo viacerých jesenných súťažiach. V Bratislave
Aj v Kultúrnom dome Ľ. Štúra
mali deti možnosť, tak ako každoročne, prežiť príjemné jesenné
popoludnie v sprievode svojich
rodičov. Interaktívna rozprávka
navodila tú správnu atmosféru.
Prichádzali deti mladšie i staršie,
všetky sa už po príchode zapojili do tvorenia. Vyrezávali malé
i veľké tekvice, vyrábali obrázky servítkovou technikou, maľovali na sklo lampášiky, dorábali farebné obálky s výtlačkami.
Hitom tohtoročného Stretnutia
so svetlonosom však bolo jednoznačne šitie látkových tekvičiek. Už predpripravené si ich
deti ľubovoľne naplnili a dozdobili plodmi jesene.
(red)
Inzerujte
v Modranských
zvestiach
Kontakt - redaktorka Mgr. Jana Kuchtová, mobil: 0911 999
784, emailová adresa: zvesti@modra.sk, poštová adresa:
Mestské kultúrne stredisko,
Sokolská 8, 900 01 Modra.
Dajte o sebe vedieť a spropagujte svoju firmu/prevádzku prostredníctvom Modranských zvestí. Vaša redakcia
Foto: JK
foto: jk, 2x
Svetlonos na tvorivých dielňach v KDĽŠ
M O D R A N S K É Z V E S T I • Pr o j e k t y / Tr e t í s e k t o r
6
Digitalizované Kino Mier Modra znova premieta
Bohatá filmová ponuka od stredy do nedele
Znovusprístupnenie modranského Kina Mier sa uskutočnilo
v piatok 8. novembra. Po dlhšej dobe, kedy sa uskutočnila digitalizácia kina a nutné rekonštrukčné práce môžu tráviť Modrania voľné chvíle pri premietaní kvalitných filmov. Kino Mier
Modra premieta od stredy do nedele. Práve tá je venovaná aj
obľúbeným animovaným filmom pre deti.
taným filmom bol film Snehulienka – iný príbeh. Druhým,
v inak najobľúbenejšom žánri animovaného filmu bol film
Šmolkovia 2 3D.
Kino Mier Modra, ako súčasť
Mestského kultúrneho stredis-
ka zriadilo na sociálnej sieti
facebook nový oficiálny profil
pod názvom Kino MIER Modra. Aj tu nájdete informácie
a novinky z filmového sveta.
(red)
Evanjelický sirotinec v Modre,
dielo architekta Dušana Jurkoviča, obnovujú dobrovoľníci z OZ
Modranskej Besedy v partnerstve
s Cirkevným zborom ECAV na
Slovensku Modra.
Na obnovu modranského sirotinca je zorganizovaná zbierka. K 31. 10. 2013 dobrovoľníci
získali 22 283,60 eur (príspevok
darcov: 12 283,60 eur, príspevok Nadácie VÚB: 10 000 eur).
Zoznam darcov je uvedený na
www.dakujeme.sme.sk. Vďaka
ich priazni sa podarilo získať najviac prostriedkov od verejnosti
zo všetkých projektov grantu Nadácie VÚB 10x10000 eur, ktorý
Nadácia vyhlásila pri príležitosti
jej 10. narodenín.
Dobrovoľníci z OZ Modranskej
Besedy pripravujú vydanie publikácie o sirotinci, geodetické zameranie objektu a budú sa uchádzať o zaradenie budovy medzi
národné kultúrne pamiatky.
„Sirotinec stojí na základoch,
ktorými sú viera, štedrosť, spolupatričnosť, hrdosť a sila kumštu.“ hovorí predseda Modranskej Besedy Ján Zigo.
(red)
Druhá Mestská konferencia neziskových
organizácií a občianskych združení
26. októbra 2013 v dopoludňajších hodinách sa v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre uskutočnil II. ročník Mestskej konferencie občianskych združení a neziskových organizácií. Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia tretieho sektora, riaditelia škôl
a partnerských organizácií s pôsobnosťou alebo sídlom na území
mesta Modry i poslanci Mestského zastupiteľstva v Modre.
Mestská konferencia sa niesla
v neformálnom duchu. Hlavnou
ideou bolo navodenie spoločnej
diskusie a intenzívnejšej komunikácie medzi mestom a združeniami a to k témam týkajúcim sa
príprav podujatí v najbližšom období. Medzi hlavné témy stretnutia patrila príprava aktivít počas nadchádzajúcich vianočných
sviatkov, ako aj koordinácia ostatných podujatí v nasledujúcom
roku 2014. Mesto Modra potvrdilo snahu o vytvorenie priestoru pre vzájomnú pomoc a podporu. Zo stretnutia vyplynulo,
že mesto Modra má skutočný
záujem marketingovo a finančne podporiť organizácie tretieho
sektora v ich aktivitách. Ďalším
bodom programu konferencie
bola informácia o aktuálnej aktivite, ktorou je podpísanie Memoranda s Ministerstvom kultú-
ry SR o realizácii a spolupráci pri
prípravách Roka Ľudovíta Štúra.
Toto celoslovenské podujatie sa
bude konať v roku 2015. Mesto
vyzvalo organizácie a združenia
pôsobiace v Modre na vzájomnú spoluprácu ohľadne uvedenej
pripravovanej aktivity. Všetky
potrebné informácie vám poskytne referentka Komunikácie a zahraničných vzťahov MsÚ Andrea
Kuzmová osobne na Dukelskej 39 a na e-mailovej adrese:
andrea.kuzmova@modra.sk.
(red, msú)
Zástupcovia neziskových združení prijali pozvanie na mestskú konferenciu.
Foto: JK
Sirotinec
je úspešný
v zbierke
foto: archív MZ
Kino Mier v Modre sa zaradilo medzi desiatky slovenských
3D kín, ktoré sa vďaka digitalizácii a modernizácii stali
znova populárnymi miestami
kultúrneho vyžitia. Modranské kino prešlo digitalizáciou
aj vďaka finančnej podpore
mesta Modry a Audiovizuálneho fondu SR. Prvým premie-
Komunitná akadémia zážitkov a skúseností
Na konci októbra REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
úspešne zavŕšila 1. ročník Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností. Nosnou myšlienkou celého projektu bola spolupráca
a vzájomné prepájanie starších a mladších generácií. Nadácia REVIA
zorganizovala tento projekt vďaka podpore Akadémie filantropii
v Poľsku v rámci Community Foundation Maturity Programu V4.
Komunitná akadémia zážitkov
a skúseností bola rozdelená do
viacerých blokov, pričom každý
z nich bol tematicky vymedzený. Do projektu sa zapojili študenti z Pedagogickej a kultúrnej
akadémie v Modre pod vedením
Soni Trojanovskej a Ivety Sečanskej, Jednota dôchodcov Slovenska, pobočky v Modre, Pezinku
a v Budmericiach, Mestské centrum sociálnych služieb v Modre
a mesto Modra.
Akadémia Hudobné hry naštartovala dobrú náladu roztlieskavacou hrou a rytmickosť pri hre
s pohármi. Patrícia Orthová predstavila pre seniorov moderné hudobné štýly a Kristína Palatická
predviedla svoje rytmické cítenie v podobe tanca. Ukážky latinsko-amerických tancov, ktoré už
niekoľko rokov trénuje, si odvážni účastníci mohli pod jej vedením vyskúšať priamo na parkete.
Svoje miesto si v Akadémii
Hudobné hry našla aj gitara
v podaní lektora akadémie
Mária Finku.
Začiatok Akadémie Buď fit
bol venovaný dynamickému
cvičeniu pre juniorov. Cvičiteľka Pilates Silvia Stránska v krátkom teoretickom
vstupe objasnila zdravotné
problémy
vznikajúce
v dôsledku nedostatočného
pohybu. Seniori si aktívne
vyskúšali cvičenie na fitloptách
a rovnako aj zdravotné cvičenie
Pilates zamerané na balančné pozície. Záver tvorili gymnastické
zostavy mladých študentov, ktoré
dôchodcovia ocenili potleskom.
Na záverečnej Akadémii šikovných rúk sa účastníci naučili základom štrikovania za podpory
Eleny Zigovej a Kvetoslavy Cittenbergovej. Lektorka Viera Kováčová názorne ukázala výrobu
dekoračnej gule technikou neši-
Modranský banský náučný chodník
Rozhovor s RNDr. Karolom Pukančíkom, spoluautorom projektu
Návštevníci Harmónie si mohli
všimnúť novú turistickú značku – Modranský banský náučný chodník. O aký projekt
ide?
Chodník začína pri Turisticko-informačnom centre v Harmónii a končí na parkovisku pri
Medvedej skale. Má dĺžku 3 km
a 6 zastávok: Vodná nádrž Harmónia – štôlňa, Kameňolomy
– podpovrchové bane, Tri kopce – odkop, Tri kopce – pinga,
Tri kopce – šachtica a štôlňa,
Dolná Medvedia skala – odkop
Schovaná. Okrem mňa je spoluautorom chodníka Matúš Sládok
z občianskeho združenia Klub
priateľov turistiky (www.kpt.
sk). Budúci rok začneme pracovať na druhej etape. Ich spojením vznikne atraktívny turistický okruh.
Čo všetko ešte zahŕňajú vaše
aktivity?
V najbližších rokoch plánujeme
osadiť lavičky na niektorých zastávkach a ústrednú náučnú tabuľu pred Turisticko-informač-
nou kanceláriou v Harmónii,
v ktorej by sme chceli vystaviť
banícke artefakty, mapy a fotografie. K našej činnosti patrí
aj spolupráca so združeniami
s podobnými aktivitami, údržba
chodníka, výskum, publikačná
a propagačná činnosť.
Čo Vás inšpirovalo vybudovať
náučný chodník?
Bola to kombinácia viacerých
vplyvov. Môj dedko Martin Ružek patril v medzivojnovom období do skupiny, ktorá odkopávala zavalené vstupy do baní.
Nevieme za akým účelom, lebo nebol baník. Možno hľadali zlato, možno ich lákalo iba
dobrodružstvo. Nemalú úlohu
zohralo, že som rodený Modran a mám rád mesto, v ktorom
žijem. Harmónia bola už koncom 19. storočia najznámejšou
rekreačnou a turistickou lokalitou v Malých Karpatoch. V predošlom desaťročí upadla a iba
postupne sa jej vracia predošlá
sláva. Chcel som nejako prispieť
k rozvoju Harmónie a spojiť ho
s pridanou hodnotou, akou je
vzdelávanie alebo história a práve na to slúži Modranský banský náučný chodník. Tretím dôvodom bolo, že štôlňa Zámčisko
sa plánovala uzavrieť kvôli fyzikálnym meracím zariadeniam.
Z väčších zachovaných baní by
tak ostala len štôlňa Bartolomej,
ktorej akútne hrozí zavalenie.
Vtedy som si zaumienil, že sa ju
pokúsim zachrániť a sprístupniť
verejnosti, lebo patrí medzi najväčšie zachované banské diela
v Malých Karpatoch slúžiace na
vyhľadávanie drahých kovov.
A prečo ešte nie je štôlňa Bartolomej sprístupnená verejnosti?
Samotné sprístupnenie hociktorej zo štôlní je veľmi náročné
a zatiaľ nás vyťažuje dobudovanie náučného chodníka. Okrem
finančných prostriedkov musíme
dostať povolenia orgánov štátnej
správy. Potom sa musí vyriešiť
vstup odolný vandalom umožňujúci vhodné vetranie a migráciu živočíchov, ktoré podzemie
obývajú a mnoho ďalších vecí,
tého patchworku. Čerešničkou na
torte bola výroba domácich cestovín s názvom frkacule.
Teší nás, že Akadémia zážitkov a skúseností sa stretla s takým pozitívnym ohlasom. Podľa
slov Jany Machalovej, riaditeľky
Mestského centra sociálnej starostlivosti v Modre tieto aktivizujúce stretnutia priniesli radosť
a spokojnosť pre obe zúčastnené
strany: „Takéto spojenie seniorov
a mládeže ma svoj zmysel a aspoň
čiastočne nahrádza prirodzené
rodinné väzby“. Akadémia zážitkov a skúseností spojila tri generácie. Seniorov i juniorov
z Modry a okolia ich spoločná prítomnosť obohatila
a prežili spolu pekné chvíle. Zostáva si len priať, aby
sa z akadémií stal postupne
zvyk, ktorý bude napomáhať
medzigeneračnej spolupráci, ktorá i v dnešných časoch
má svoje opodstatnenie a význam.
Revia, Malokarpatská
komunitná nadácia
ktoré bez aktívnej podpory ďalších združení a dobrovoľníkov
sami nezvládneme. Musíme si
uvedomiť, že aj iné nezavalené
historické štôlne bez ľudského
zásahu pohltí príroda. Napríklad
len v Modre máme zdokladované, že za posledných 100 rokov
sa zavalilo minimálne 10 podzemných banských diel.
Kto Vám s projektom pomáhal?
Touto cestou by som sa rád poďakoval mestu Modre a Ing.
Kristíne Čechovej z MsÚ za
ústretovosť a spoluprácu pri
schvaľovaní náučného chodníka orgánmi štátnej správy. Na
jeho vybudovanie zatiaľ prispel
Bratislavský samosprávny kraj
a mesto Modra. Aj týmto si dovoľujeme požiadať sympatizantov o materiálnu alebo finančnú
podporu dokončenia náučného
chodníka a najmä sprístupnenie
podzemia. Rád by som vyzval
našich občanov, ktorí majú nejaké informácie alebo si pamätajú
niečo z baníctva v Modre, aby
nám tieto cenné informácie poskytli (e-mail: karol.pukancik@
slovanet.sk)
(red, kp)
7
foto: Milan Machala
M O D R A N S K É Z V E S T I • Pr o j e k t y / Tr e t í s e k t o r
M O D R A N S K É Z V E S T I • Ve n o v a n é s e n i o r o m
Slávnostné stretnutie jubilantov mesta Modry
Ruža, krásny spev detí a pohostenie pre oslávencov
Podujatie venované modranským jubilantom, ktorí v roku 2013
dovŕšili alebo dovŕšia životné jubileum 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac
rokov sa uskutočnilo 12. novembra 2013 v Kultúrnom dome Ľ.
Štúra. Pri vstupe do sály osobne odovzdala primátorka Modry Hana Hlubocká každému oslávencovi gratuláciu a spoločne
s viceprimátorom Michalom Petríkom a poslankyňou Vierou
Jančovičovou aj kvetinový dar. Jubilanti pripojili svoj podpis do
Pamätnej knihy mesta a ochotní študenti Strednej vinársko-ovocinárskej školy ich usadili medzi ostatných priateľov.
nársko-ovocinárskej v Modre
pod odborným dohľadom a za
pomocou pani Jarmily Bútorovej. Slávnostný obed jubilantom navarili kuchárky kuchárky z Jedálne pri Základnej škole
Ľ. Štúra. Pri posedení pri káve
a sladkom zákusku vyhrávala
hosťom pani Mária Križanová
na akordeóne.
Mesto Modra ako organizátor
podujatia, vyjadruje vďaku za
pomoc pri realizácii podujatia
zamestnancom MsKS Modra,
študentom SVOŠ, Jarmile Bútorovej, vedúcej a kuchárkam Jedálne pri ZŠ Ľ. Štúra, pani Márii
Križanovej a pani Irenke Herchlovej.
(red)
Najstaršou jubilantkou na posedení
bola pani J. Gaubeová (na foto vľavo).
Jubilanti pripojili svoj podpis do Pamätnej knihy mesta.
Foto: JK
V úvode privítala prítomných
hostí primátorka Modry a spoločne s viceprimátorom predniesli slávnostný prípitok. Podľa
informácií referentky sociálneho
útvaru pri MsÚ v Modre Mgr.
Moniky Bartošovej, bolo na
posedenie spojené s kultúrnym
programom žiakov Základnej
umeleckej školy pod vedením
pani Jany Neščákovej, pozvaných 188 jubilantov. Stretnutia
sa zúčastnilo 82 z nich. Najstaršou pozvanou bola 101 ročná
pani Oľga Uhrová a najstaršími
prítomnými jubilantmi boli 99
ročná pani Jolana Gaubeová
a 97 ročný pán Alfréd Bollardt.
Pri úprave stolovania, obsluhe
a servírovaní pomáhali študenti Strednej odbornej školy vi-
Posedenie pre seniorov pri dobrej hudbe
Pri príležitosti októbra – mesiaca
úcty k starším pripravilo mesto
Modra v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom a ďalšími
partnermi príjemné posedenie
pre seniorov. Počas poobedia
25. októbra vystúpili v kultúrnom programe hudobníci známej dychovej hudby Borovienka a nadané deti zo Základnej
Deti zo ZUŠ potešili oslávencov.
umeleckej školy v Modre za
moderovania riaditeľky školy
Lýdie Cibulovej. V uvítacom
príhovore pozdravila všetkých,
ktorí prijali pozvanie, primátorka
Modry Ing. arch. Hana Hlubocká.
Podujatie podporili: Mesto
Modra, MsKS, JDS v Modre,
MsCSS a ZUŠ Modra.
(red)
Dychová hudba Borovienka rozospievala seniorov.
Foto: JK
8
MODRANSKÉ ZVESTI • Radničné info
Zimná údržba komunikácií
9
Nezabúdajme aj na pravidelné čistenie chodníkov.
Prípravy na zimnú údržbu miestnych komunikácií v Modre
v tomto období vrcholia. Mesto Modra má vypracovaný Operačný plán zimnej údržby na sezónu 2013/2014, ktorý je zverejnený
na webovej stránke mesta Modra www.modra.sk. Technické zabezpečenie je pripravené tak ako po minulé roky.
Miestne komunikácie II. triedy,
ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kra­
ja, budú udržiavať Regionálne
cesty Bratislava. Sú to nasledovné ulice a cesty v našom meste:
Štefánikova ul., Dukelská ul.,
Dolná ul., Štúrova ul., Horná ul.,
cesty medzi Modrou a Kráľovou,
Harmóniou, Pieskom, časť Trnavskej ul. smer na Trnavu, Partizánska smer Dubová, Puškinova ul. Zimná údržba miestnych
komunikácií III. a IV. triedy, ktoré sú v majetku a správe mesta
Modra bude organizovaná podľa operačného plánu. Zjazdnosť
miestnych komunikácií bude
zabezpečovaná hlavne pluhovaním a posypom. Technológia posypu počas zimnej údržby
bude vykonávaná inertným posypovým materiálom (kamenná
drť frakcia 4-8) alebo i chemickým posypom (soľ kamenná posypová) podľa stavu komunikácií
a poveternostných podmienok.
Predpokladaná spotreba v zimnej
sezóne je posypová soľ 50 t, kamenná drť 100 t.
Zabezpečenie zimnej údržby
miestnych komunikácií je pripravené na obdobie od 15. 11.
2013 do 15. 3. 2014. V prípade
potreby v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok bude zimná údržba vykonávaná mimo týchto termínov.
Príprava na zimnú údržbu sa
týka taktiež občanov i prevádzok. Paragraf 9 a ods. 4, písm.
a) zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách znie:
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia
ilustračné foto: JK
Zimnú údržbu budú zabezpečovať Verejnoprospešné služby
(VPS) pri Mestskom úrade. Stará technika i zariadenia sú po
oprave opäť prevádzkyschopné.
Chýbajúce kapacity (traktory na
odhŕňanie snehu na Kráľovej,
v Harmónii a na Piesku) budú
podľa potreby doplnené dodávateľsky firmou Filko z Modry.
s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady
v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením,
poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.
V praxi to znamená, že obyvatelia bytových domov sú povinní
odpratávať pravidelne sneh spred
svojich vchodov a chodníkov,
rovnako obyvatelia rodinných
domov a podnikatelia spred svojich prevádzok. Žiadame občanov, aby si tieto povinnosti plnili
Zmeny a doplnky územného plánu Modry
Mesto Modra, ako orgán územného plánovania, zahajuje proces obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu mesta.
Čo je územný plán mesta?
Územný plán je základným
strategickým nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Má za
úlohu komplexne riešiť a regulovať priestorové usporiadanie
a funkčné využívanie územia,
zosúladenie záujmov a činností
ovplyvňujúcich územný rozvoj,
životné prostredie a ekologickú stabilitu. V súčasnosti platný
územný plán mesta bol schválený v roku 1996. V roku 2000
bol rozšírený o územný plán zóny pre časť Modra Harmónia.
Neskôr, v rokoch 2005, 2007
a 2010, bol zmenený a doplnený
vo vybraných lokalitách.
Zmeny a doplnky územného
plánu
V zmysle stavebného zákona je
potrebné zabezpečovať aktuálnosť tohto strategického dokumentu. Z toho dôvodu sa zahajuje obstaranie Zmien a doplnkov,
ktorých cieľom je zosúladenie
rozvojových zámerov mesta
a občanov, prebratie nadradených dokumentov, zapracovanie legislatívnych zmien a iných
územnoplánovacích podkladov
a celková aktualizácia textovej
i grafickej časti územného plánu.
Občania
majú
možnosť
vzniesť svoje návrhy, podnety a požiadavky k Zmenám
a doplnkom územného plánu
mesta písomnou formou, najneskôr do 31. 12. 2013. Všetky žiadosti budú obratom zaradené do registra a následne
poskytnuté spracovávateľovi
územného plánu ako podklad
pre zhodnotenie a prípadné
zapracovanie do dokumentu.
Prípadné ďalšie informácie získate počas stránkových hodín na
MsÚ Modra, Útvar územného
rozvoja, kanc. č. 15, Ing. arch.
Andrea Balážová Bachorecová
alebo mailom na andrea.bachorecova@modra.sk.
Ing. arch. Andrea BALÁŽOVÁ BACHORECOVÁ,
referát územného rozvoja
a ochrany pamiatok MsÚ
a tým prispeli k rýchlemu odstraňovaniu schodnosti chodníkov.
Dôležité kontakty – zimná
údržba v Modre:
• VPS Ladislav Ochaba –
0903 406 211
• Mestská polícia – 0911
436 752
• MsÚ Modra – 033/6908
333
• ÚESMM, Ing. Knetigová 0911 692 343.
Ing. Zuzana KNETIGOVÁ,
(red)
Redakčná rada
Modranských
zvestí
Mestské zastupiteľstvo v Modre
zvolilo na 35. zasadnutí dňa 24.
októbra 2013 členov Redakčnej
rady MZ. Prihlášky zasielali záujemcovia na adresu redakcie. RR
MZ má päť členov a boli zvolení
v tajnej voľbe.
Abecedné poradie členov RR
MZ:
1. Dana Bellovičová (9 hlasov)
2. Ing. Miriam Fuňová (9 hlasov)
3. Ing. Juraj Jánošík (10 hlasov)
4. JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
(8 hlasov)
5. Roman Zatlukal (10 hlasov)
Ku zvoleniu novým členom blahoželáme.
(red)
10
MODRANSKÉ ZVESTI • Radničné info/Mestské zastupitelstvo
24. októbra 2013 sa v Dome kultúry v Modre Kráľovej uskutočnilo 35. zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva
v Modre. Počas sedem hodinového rokovania prijali viacero
záverov a uznesení. V súvislosti s problémom nedostatočného
počtu voľných miest pre deti predškolského veku v materskej
škole a jej elokovaných pracoviskách v Modre prijalo mestské
zastupiteľstvo niekoľko uznesení.
Mestské zastupiteľstvo mesta
Modry uložilo Mestskému úradu
v Modre v súčinnosti s rozpočtovou organizáciou Materská škola SNP č. 14 v Modre zabezpečiť
zriadenie novej triedy v MŠ na
ulici SNP, a to rozdelením existujúcej triedy na dve, pričom je
nutné zabezpečiť všetky náležitosti, ktoré sú k tomuto úkonu
potrebné, a to do 20. 12. 2013.
Toto riešenie je potrebné v pred-
Hľadáme
dobrovoľných
hasičov
ilustračné foto: JK
Mestský dobrovoľný hasičský
zbor oznamuje záujemcom, že
prebieha nábor nových členov Modra, Kráľová, Zochova chata
a Harmónia – Piesok. Do svojich
radov radi prijmeme aj hasičov
z povolania. Ak chcete pomáhať
pri rôznych záchranných akciách
a situáciách, kontaktujte sa priamo na stálej 24-hodinovej službe
MHZ – Modra, 0910 400 480 –
veliteľ Patrik Benca.
(red)
stihu prerokovať s pedagogickými aj nepedagogickými pracovníkmi materskej školy ako aj
s rodičmi, ktorých deti materskú
školu navštevujú.
Poslanci MsZ ďalej uložili Mestskému úradu v súčinnosti s rozpočtovými organizáciami Materská škola SNP č. 14 v Modre
a Základná škola Vajanského
93 zabezpečiť zriadenie dvoch
nových tried materskej školy
v priestoroch budovy špeciálnej základnej školy (terajší školský klub detí), pre ktorý je treba
nájsť náhradné priestory v budove ZŠ Vajanského 93. Mestské
zastupiteľstvo zároveň žiada vykonať všetky legislatívne, právne, stavebné a iné úkony, ktoré sú k zriadeniu týchto dvoch
tried potrebné, v termíne do 28.
2. 2014.
MsZ ďalej uložilo Mestskému úradu v Modre vypracovať
overovaciu štúdiu (štúdiu realizovateľnosti) so všetkými náležitosťami, ktorá sa bude zaoberať možnosťou rozšírenia MŠ
na Kalinčiakovej ulici formou
nadstavby a žiada o predloženie finančného rozpočtu a časo-
ilustračné foto: JK
Poslanci riešili aj problémy škôlok
vého harmonogramu realizovania nadstavby, ktorý bude treba
na tento úkon zabezpečiť. Termín predloženia overovacej štúdie (štúdie realizovateľnosti), finančného rozpočtu a časového
harmonogramu pre Mestské zastupiteľstvo je do 11. 12. 2013.
(red, zdroj: MsÚ)
Dotačný systém mesta Modry
Mesto Modra každoročne vyčleňuje v schválenom rozpočte pre
daný kalendárny rok finančné prostriedky na dotácie pre oblasti:
kultúrna, športová, environmentálna, sociálna a školská oblasť.
Podmienky pre poskytnutie ako aj zúčtovanie dotácií upravuje
VZN č. 4/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Celé znenie
je zverejnené na stránke mesta www.modra.sk.
Kto môže žiadať o dotácie
z rozpočtu mesta?
Termín na podanie žiadostí o poskytnutie účelových dotácií
z rozpočtu mesta na rok 2014 je
najneskôr do 31. 1. 2014 a v priebehu roka do 31. 8. 2014. O poskytnutie dotácie v zmysle VZN
č. 4/2011 môže požiadať len fyzická osoba – podnikateľ alebo
právnická osoba – podnikateľ so
sídlom alebo trvalým pobytom na
území mesta Modry, alebo ktorá
pôsobí na území mesta Modry, či
poskytuje služby na území mesta.
Ako požiadať o finančnú dotáciu?
Žiadosť o poskytnutie dotácie
je potrebné podať na predpísanom tlačive Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok .... (príloha č.
1 k VZN č. 4/2011), ktorá musí
obsahovať identifikačné údaje
žiadateľa, potrebné informácie
o účele podujatia (akcie, športovej činnosti), celkové náklady
podujatia, výšku požadovanej
dotácie, voľbu oblasti, z ktorej
má byť dotácia poskytnutá, vyčíslenie predbežných nákladov
podujatia (akcie, športovej činnosti), ako aj zoznam a počet členov žiadateľa (pre dotácie v oblasti športu). Spolu so žiadosťou
je potrebné dodať aj všetky súvisiace dokumenty v súlade s § 4
písm. a) až k) VZN č. 4/2011.
Dokedy je potrebné dotáciu
zúčtovať
Termín pre zúčtovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta
v roku 2013 je najneskôr do 31.
1. 2014, pričom prijímateľ je povinný použiť poskytnutú dotáciu
iba v rámci rozpočtového obdobia, vždy najneskôr do 31. 12. kalendárneho roka, v tomto prípade
do 31. 12. 2013. Zúčtovanie je
potrebné podať na predpísanom
tlačive Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Modra v roku
... (príloha č. 3 k VZN č.4/2011).
Zúčtovať je potrebné vždy 100%
dotácie poskytnutej z rozpočtu
mesta, ako aj 10% vlastných nákladov žiadateľa (zo sumy dotácie) na danú akciu konanú počas
roka 2013. Spolu so zúčtovaním
dotácie je potrebné dodať všetky potrebné dokumenty v súlade
s §8 písm. 1) až 6) VZN č.4/2011.
Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie v roku
2013 je povinnosťou vrátiť na
účet mesta spolu so zúčtovaním
dotácie do 31. 1. 2014.
Dotácie prerozdeľujú komisie
pri MsZ
Všetky prijaté žiadosti posúdi
ekonomický útvar, pri žiadostiach, ktoré budú neúplné vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich informácií. Kompletné
žiadosti rozdelí do príslušných
oblastí a poskytne ich (spolu
s vyúčtovaním za posledné dva
roky) predsedom komisií MsZ
na posúdenie. Komisie prerozdelia finančné prostriedky medzi žiadateľov a svoje stanovisko navrhnú poslancom MsZ na
schválenie. Prideľovanie dotácií
v jednotlivých komisiách upravuje príloha č. 2 k VZN č. 4/2011
Pravidlá a kritériá pre rozhodovanie o pridelení dotácií pre jednotlivé oblasti.
Potrebné informácie ohľadom
žiadostí a zúčtovania dotácií poskytne Mestský úrad v Modre
na tel.: 033/6908 303, 033/6908
310, 0911 035 785 alebo e.mail:
tatiana.petrasova@modra.sk.
(red), Ing. T. PETRÁŠOVÁ,
hlavná ekonómka
MsÚ Modra
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra
11
Modranské veršobranie venované Shakespearovi
leckej školy z hudobného a výtvarného odboru. Vďaka dobrej
spolupráci so strednými školami
v Modre a Pezinku, sa prítomní
študenti mali možnosť dozvedieť omnoho viac o W. Shakespearovi.
V poradí 5. ročník Modranského
veršobrania pripravila: Spoločnosť priateľov poézie v spolupráci s MsKS v Modre a ďalšími
partnermi.
(red)
Prof. J. Bžochová Wild a Ľ. Miháliková.
Ako sa v Modre vzdelávajú umelci
Alebo o talentoch Základnej umeleckej školy
Do Základnej umeleckej školy v Modre som začala chodiť, keď som
mala štyri. Vyšla som z nej ako sedemnásťročná slečna s maturitou
a prijímacím listom na vysokú školu vo vrecku. Čo pre mňa modranská „ZUŠka“ znamená, to by bolo na celé kapitoly. Dôležitejšie teraz
je, čo znamená pre tých 451 detí, ktoré do nej chodia dnes.
Počas šesťdesiattri rokov existencie Základnej umeleckej školy v Modre sa vystriedali štyria
riaditelia, desiatky učiteľov a nespočetné množstvo žiakov. So
svojimi štyrmi odbormi deťom
ponúka najrôznejšie možnosti
v oblasti hudby, výtvarného umenia, divadla a tanca. Počas všetkých tých desaťročí škola organizovala koncerty a vystúpenia, no
takisto mesto reprezentovala na
celoštátnych, či medzinárodných
súťažiach. Napriek tomu, že učitelia aj deti sa postupne obmieňali, tejto aktivity sa škola stále
drží, a to na veľmi vysokej úrovni. Stačí spomenúť, že len počas
minulého školského roka dosiahli
jej žiaci úspech v súťažiach neuveriteľných dvadsaťšesťkrát.
Čo sa stihlo
od septembra
Škola nadviazala spoluprácu
s Rádiom Modra, kde produkuje reláciu MODUT, teda Modranské umelecké talenty. Tú si
môžete vypočuť vždy dve nedele v mesiaci o 17.00 hodine.
Reprezentáciu Modry v tomto
školskom roku zahájili žiačky
tanečného odboru na súťaži Baletné mládí v Prahe. Bojovať do
Čiech sa vybrali nielen tri tanečnice z druhého cyklu, ale aj šesť
mladších žiačok. Choreografia
Afričtí motýli im síce medailu
nepriniesla, dievčatám sa však
úsmev z tvárí nestráca. „Súťaž
– dojem ako vždy. S otvorenými
ústami sme pozerali na tú kvalitu tanca v Českej republike. Malé
deti, ktoré šli s nami boli nadšené. Bolo pre nich veľmi povzbudzujúce ísť na medzinárodnú súťaž a vidieť tú krásu baletu. Bolo
nám vážne super, zažili sme skvelé, neopakovateľné veci,“ hovorí
Zuzka Poláčková, žiačka tretieho
ročníka druhého cyklu tanečného
odboru.
Kam kráčaš
modranská ZUŠKA?
Čo má škola ešte tento rok v pláne? Najvýznamnejšou udalosťou
bude určite 2. ročník celoslovenskej súťaže Violončelová jeseň.
Ten sa uskutoční 21. - 22. novem-
bra v Hoteli Sebastian. Na rozdiel
od minulého ročníka, okrem žiakov základných umeleckých škôl
sa môžu prihlásiť už aj žiaci konzervatórií. Štatút jej ešte vylepšujú mená tohtoročných porotcov,
napríklad známy český violončelista Jiří Bárta. K ďalším pripravovaným vystúpeniam neodmysliteľne patria aj interné koncerty
hudobného odboru, či tematické verejné koncerty konajúce sa
každý mesiac. Decembrom nás
prevedú Mikulášsky a Vianočný koncert hudobníkov a taneč-
níkov. Ani výtvarný odbor však
nezaháľa – dlhodobo spolupracuje s ostatnými odbormi pri tvorbe
rekvizít či kulís, pravidelne robí výstavy prác v Modre a okolí, a čo viac, tento rok organizuje
prvý ročník výtvarnej súťaže Paleta. No a čo pripravuje literárno-dramatický odbor? Počas celého
roka sa bude intenzívne venovať
naštudovaniu života a diela Ľudovíta Štúra. Do roku 2015, Roku Ľudovíta Štúra, si o ňom totiž
mladí divadelníci pripravia literárno-dramatické pásma či divadelné predstavenie.
Karolína KLINKOVÁ,
spolupracovníčka MZ
Foto: FB ZUŠ
Pamiatku renesančného majstra
divadla si Modrania uctili ako
prví, a to s dostatočným predstihom. Organizátorka a moderátorka podujatia Ľubomíra Miháliková po úvodnom príhovore
privítala hostí večera prof. Janu
Bžochovú Wild z VŠMÚ a herca
Michala Nikodema, ktorý predniesol známe verše z Hamleta.
K piatemu ročníku literárneho podujatia prispeli kultúrnym
vstupom aj žiaci Základnej ume-
Foto: JK
Jeseň v Modre je každoročne oslavovaná viacerými kultúrno-spoločenskými podujatiami. Okrem tradičného Vinobrania a Strunobrania, spoznávame už päť rokov aj Veršobranie. To bolo 17.
októbra 2013 venované osobnosti Williama Shakespeara pri príležitosti blížiaceho sa 450. výročia jeho narodenia. Obľúbeným finále podujatia bolo zbieranie básní napísaných na viničových listoch.
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
12
Práce v kostole na cintoríne pokračujú
Po vlaňajšej výmene strešnej
krytiny v tomto roku pokračovali práce formou celkovej sanácie zavlhnutých murív, ktorá je navyhnutným krokom pre
reštaurovanie novoobjavených
gotických nástenných malieb.
Súčasťou prác bol aj archeologický výskum priľahlého okolia kostola. Ten bol realizovaný
pracovníkmi Katedry klasickej
archeológie Trnavskej Univerzity pod vedením Dr. Phil. Erika
Hrnčiarika. Archeologické práce
odhalili rôzne nálezy z 18. - 19.
storočia, priniesli však aj nové
poznatky o starších stavebných
fázach kostola. Terénne práce
vykonané v rámci archeologického výskumu odkryli po obvode vstupnej predsiene kostola
kamenné základy staršej stavby
vo väčšom pôdorysnom rozsahu
ako je dnešná predsieň. Vzhľadom na indíciu zachytenia základov zaniknutej veže stojí za
úvahu doskúmať rozsah základov zaniknutej veže. V blízkosti južnej fasády kostola sa podarilo takisto zachytiť aj zvyšky
dvoch hrobiek, pravdepodobne
významných rodín mesta. Materiál, z ktorého boli hrobky postavené bol zmesou tehál a kameňa,
zaklenuté boli tehlovou klenbou.
Výskum poukázal aj na neskoršie prístavby (pravdepodobne
zo 16., 17. storočia) na severnej
strane kostola. Vo vnútri prístavby sa nachádzala kostnica, ktorej
výnimočnosťou je fakt, že bola
pristavaná k stene kostola. To je
pre stavby takéhoto typu považované za veľmi netypické.
Rozhovor s Katarínou Machatovou zo Združenia záchrany
cirkevných pamiatok:
Aké sú ďalšie plány reštaurovania?
Máme v pláne v roku 2014 začať s reštaurovaním interiéru,
a tiež dokončiť reštauráciu hlavného oltára, oltárneho obrazu,
zreštaurovať pôvodné drevené
okná, dvere, kamenné články,
ideálne aj exteriérové omietky.
Kto konkrétne sa venuje
reštauračným prácam?
Veľmi fundovaní reštaurátori,
členovia Komory reštaurátorov,
akademický sochár Milan Flajžík a Doc. akad. mal. Vladimír
Plekanec.
Z
finančného
hľadiska
je
oprava kostolíka veľmi náročná - ako to riešite?
Práce sú už tri roky realizované s finančnou podporou Ministerstva Kultúry Slovenskej
republiky, Bratislavského samosprávneho kraja, Malokarpatskej komunitnej nadácie Revia,
Mesta Modra, zo sponzorských
darov, milodarov, zbierok na benefičných koncertoch...
Ako by mohli pomôcť modrania, ktorým na kostolíku záleží?
Určite dobrovoľníckou činnosťou. Toto leto počas prázdnin
pomáhalo pri práci mnoho modranov, najmä mládež, ale i starší.
Iní zas pomohli s občerstvením
či stravovaním. Bola to hlavne
mládež z kostola, zo spevokolu, miništranti... Všetci mali neuveriteľnú výdrž. Počasie skôr
vhodné na kúpalisko,no oni každý deň chodili a chodili, neúnavne pracovali, otĺkali omietky
najprv v interiéri, potom v exteriéri. Chlapi odstraňovali betónový sokel po obvode celého
kostola, následne betónový kanál. Medzitým sme brigádnicky
otĺki omietky na starej márnici
a vymenili krytinu strechy márnice. Všetkým dobrovoľníkom
za ich pomoc veľmi pekne ďakujeme, bez nich by sme určite
nedosiahli tento rok všetko to,
čo sa podarilo. Vnímam to ako
spoločné dielo, ako fakt, že sa to
Kostol na cintoríne v Modre.
Foto: Jozef Tihányi
Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa na mestskom cintoríne
je jedným z najstarších sakrálnych objektov v Modre. Práce
na jeho obnove sa začali v roku 2010 vďaka spolupráci občianskeho združenia Záchrana cirkevných pamiatok v Modre
a Rímskokatolíckej cirkvi v Modre.
dá.... Priala by som si, keby sa
tento entuziazmus rýchlo šíril
našim mestom! Návštevníkom
cintorína ďakujeme za pochopenie.
Práce na kostolíku trvajú už
tri roky, na akú dlhú dobu sa
odhaduje zvyšok prác?
Práce môžu pokračovať v závislosti od finančných možností.
Verím, že sa nám bude dariť.
Karolína KLINKOVÁ,
spolupracovníčka MZ
Dlhoročné priateľstvo
Predchádzajúce roky sme jeseň
trávili spoločne na slnkom vyhriatom pobreží Jadranského
mora v Chorvátsku. Tohtoročné
jesenné stretnutie však bolo iné,
tak trochu netradičné. Pozvali
sme naše dobré priateľky na týždeň k nám do Harmónie, aby sme
im mohli ukázať krásy nášho regiónu. Privítali sme ich slávnost-
ne prestretými stolmi a divadelným predstavením našich hercov
- More, spoločne sme navštívili Smolenický zámok a schladili
sa v jaskyni Driny. Na zaujímavej exkurzii v Slovenskej ľudovej
majolike sme sa pokochali krásou modranskej keramiky, prezreli sme si expozíciu hradu Červený Kameň, zahrali si pétanque,
Foto: Merema
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania
Merema v Modre už niekoľko rokov udržiava srdečné priateľské vzťahy s Domovom sociálnych služieb v Medveďove. Spoločné stretnutia našich klientov s priateľkami z Medveďova,
ktoré sa uskutočňujú niekoľkokrát ročne sú vždy plné bohatého programu a dobrej nálady.
zohriali sa pri ohni a pobavili pri
zvuku gitary. Týždeň nám ubehol veľmi rýchlo a nás čakal už
iba jeden spoločný deň, ktorý sa
niesol v znamení tradičného Ma-
lokarpatského vinobrania. S priateľkami z Medveďova sme prežili spoločne jeden krásny týždeň
plný nových zážitkov a emócií.
(mg)
MODRANSKÉ ZVESTI • Krížovka/Spektrum
13
Čo ukrýva novembrová krížovka?
Autor:
Juraj
Mitošinka
zn. pre
MPZ
pikometer Rumunska
pitím
ubral
zomiera
MPZ Kene
EČV
Trenčína
Estera
(dom.)
niečo
určené
dezinfikujú
na ukázasírou
nie
skratka
súhvezdia
Žirafa
hrdina,
ktorý priniesol ľuďom oheň
udierajú
(expr.)
1. časť
tajničky
odroda
nikelínu
zn. pre
abampér
Pomôcky:
ukradni,
EAK, ave,
neprávom
CTH, VR,
si prisvoj
Anat, IOS
roh vratiplachty
3. časť
tajničky
populárny
šláger
ská bohyňa
druh
nerastu
MPZ Chorvátska
určený na
poháňanie
drôtená
nitienka
druh tanca
paznechtík
ostnitý
zhŕňam
hrabľami
jedlo
(zastar.)
postarali
sa, vzali si
na starosť
zn. prvku
tantal
iracké normy (skr.)
EČV
Senice
bibl. staviteľ korábu
vyslovovala dz namiesto ď
Pomôcky:
akant,
alit, Cam,
helva, arit
tlkot
(bás.)
dlabanie
ochorenie
kĺbov
kananej-
menšia
loď
plavý kôň
(hovor.)
značka
prvku
kobalt
miniem
peniaze
slúžiace na
utekajú
zásobníky
a ohrievače vody
rímske
číslo 545
4. časť
tajničky
rozhl. sp.
Burundi
nerozvážne hovorím
mal pocit
strachu
týkajúce
sa ôs
plošná
miera
100 m2
rímske
číslo 45
latinský
pozdrav
dvojhláska
telev. sp.
Hondurasu
skratka
receptu
túžili
(bás.)
v, vo
(v med.)
2. časť
tajničky
zorný
uhol,
hľadisko
príslušníčky
letectva
Cestovanie v nových 37 autobusoch
V bratislavskom kraji budeme jazdiť komfortnejšie
Už v najbližších dňoch pribudne na cestách Bratislavského samosprávneho kraja v prímestskej doprave 37 nových nízkopodlažných autobusov typu IRISBUS CROSSWAY LE LINE. „Autobusy budú jazdiť na všetky smery v rámci Bratislavskej župy, teda
na Záhorie, Pezinok, Senec aj smerom na Šamorín,“ priblížil župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že nové autobusy zvýšia komfort cestovania v prímestskej doprave, čo by cestujúcich mohlo
motivovať k tomu, aby vymenili osobnú dopravu za autobusovú.
pečuje Slovak Lines na základe objednávky BSK. Slovak
Lines patrí k najvýznamnejším
poskytovateľom verejnej autobusovej dopravy na Slovensku.
Ročne prepraví okolo 15 mil.
cestujúcich.
(red, TS BSK)
Foto: BSK
Autobusy sú dlhé 12 metrov,
majú motor o sile 300 Hp (koní), odvezie sa v nich 88 cestujúcich, z toho je 45 miest
na sedenie a 43 miest na státie. Autobusy sú klimatizované
a majú kompletné vybavenie
pre cestujúcich so zdravotným
postihnutím. Prímestskú autobusovú dopravu v kraji zabez-
MODRANSKÉ ZVESTI • História/Múzejníctvo
14
Historický kalendár – časť 35.
9. novembra 2003 zomrel vo
veku 86 rokov Prof. MUDr.
Igor Kutlík. Po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil
ako patológ a založil Katedru
patologickej anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Neskôr pôsobil ako vedúci Oddelenia patológie Psychiatrickej
liečebne v Pezinku a pracoval
aj vo Výskumnom ústave liečiv
v Modre. Udelili mu titul „zaslúžilý lekár“ aj medailu J. E.
Purkyně. Je autorom viacerých
vedeckých publikácií, monografií a príručiek. Pochovaný je na
modranskom cintoríne.
Popoludnie
s Ľ. Štúrom
V nedeľu, 3. novembra, usporiadalo SNM-Múzeum Ľ. Štúra Neďeľné popoludnie s Ľudovítom Štúrom.
Išlo o cyklus voľných zamyslení
nad osobnosťou, ktorá výrazným
spôsobom formovala spoločenský
vývoj na Slovensku v polovici 19.
storočia. Nad historickým odkazom Ľ. Štúra a historickými súvislosťami sa zamýšľala PhDr. D. Kodajová z Historického ústavu SAV,
Štúrovo dielo na poli spisovnej slovenčiny a jeho trvalý odkaz v oblasti jazyka rozoberali jazykovedci,
Prof. Ľ. Ďurovič, emeritný profesor
na Univerzite v Lunde, Prof. S. Ondrejovič z Jazykovedného ústavu
SAV a Prof. J. Dolník z Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Prítomní strávili príjemné popoludnie
a dostali množstvo ďalších podnetov na premýšľanie.
(red)
20. novembra 1888 sa narodila
v Modre Ernestína Čistá. Bola
známou modranskou vinohradníčkou. Zanechala testament,
v ktorom venovala celý svoj majetok modranskému evanjelickému cirkevnému zboru. Cirkevný
zbor jej dal zhotoviť pomník z travertínu, podľa návrhu architekta
Dušana Jurkoviča. Je pochovaná
na modranskom cintoríne.
22. novembra 1838 sa narodil
v Modre Andrej Bukva. Po absolvovaní modranského gymnázia a teologického štúdia pôsobil
ako evanjelický kňaz na Dolnej
zemi. Zapojil sa do matičného
hnutia a organizovania kultúrnych podujatí a života dolnozemských Slovákov.
foto: archív MĽŠ
11. novembra 1918 o jedenástej
hodine bola ukončená 1. svetová vojna. Tento deň si vojnoví
veteráni zo všetkých vojen z iniciatívy britských veľvyslanectiev, za účasti vojenských pridelencov pri veľvyslanectvách
a Ministerstva obrany pripomínajú na celom svete ako “deň
červených makov“. Na pamiatku
obetí prvej svetovej vojny máme
v Modre osem pamätných tabulí. (Foto: Pamätná tabuľa na cintoríne v Modre.)
26. novembra 2003 zomrela v Modre vo veku 89 rokov
Elena Kiššová. Po absolvovaní
Učiteľského ústavu pôsobila na
viacerých typoch škôl. V Bratislave učila na gymnáziu, pedagogickom gymnáziu a v Modre
na vinohradnícko-ovocinárskej
škole. Spolu so svojím synom
spracovala v niekoľkých článkoch pre Modranské zvesti
osudy angloamerických letcov,
ktorí havarovali vo vojnových
rokoch v modranskom okrese.
Je pochovaná na modranskom
cintoríne.
29. novembra 1883 sa v Modre narodil Gustáv Šimko. Po
absolvovaní modranských škôl
a učiteľskej preparandie pôsobil ako učiteľ a organista. Po
vojne organizoval školstvo ako
inšpektor a bol jedným zo zakladateľov Speváckeho zboru
slovenských učiteľov. Do povedomia širokej verejnosti vstúpil
ako popredný včelársky a ovocinársky odborník.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Ak sa v texte vyskytli mylné informácie,
alebo ste tu niektoré osobnosti,
ktoré mali výročie v uvedenom
mesiaci nenašli, prosíme o doručenie vašich podnetov do SNM –
Múzea Ľudovíta Štúra.
(kvm)
Z redakčnej pošty
Po stopách slovenčiny
26. 10. 2013 Múzeum Ľudovíta Štúra a Modranská muzeálna spoločnosť usporiadali zájazd Po stopách spisovnej slovenčiny.
Prvé zastavenie bolo v Hlbokom,
kde sme si prezreli Pamätnú izbu
J. M. Hurbana, národovca a evanjelického kazateľa a kostol, v ktorom kázal Slovo Božie. Na cintoríne v Hlbokom, na pietnom
mieste pri Hurbanovej mohyle,
sme si uctili jeho pamiatku položením venca. Ďalej naša cesta
viedla do Hradišťa pod Vrátnom,
odkiaľ turisticky zdatnejší účastníci prešli lesom na Dobrú Vodu.
Ostatní pokračovali autobusom.
Na dobrovodskom cintoríne sme
sa pristavili pri hrobe slovenského národovca, básnika, katolíckeho kňaza Jána Hollého a na-
vštívili sme i jeho pamätnú izbu.
Cestou z Dobrej Vody do Naháča sme si išli pozrieť zrúcaniny
kláštora Katarínka a časť lesnej
železničky, ktorá sa nachádza
v jej blízkosti. V Naháči nás privítal pán starosta. Sprevádzal nás
farou i farskou záhradou, v ktorej
Fándly robil svoje botanické pokusy. V Naháči je dodnes jabloň,
ktorú vyšľachtil.
Bol to veľmi zaujímavý a poučný
výlet a príjemne strávený deň
i vďaka peknému slnečnému počasiu. Zdena BRUNOVSKÁ,
za Modranskú muzeálnu
spoločnosť
foto: archív MĽŠ
3. novembra 1918 bolo rozpustené zastupiteľstvo slobodného kráľovského mesta Modra.
V nadväznosti na tento akt bola
ustanovená Slovenská národná
rada. Jej predsedom sa stal rímskokatolícky dekan Ľudovít Ernyei, podpredsedom evanjelický
farár na Kráľovej Vladimír Jurkovič a tajomníkom učiteľ Alexander Kraic. Rada mala 42 členov. Zároveň bola ustanovená
Národná stráž z vojakov, ktorí sa
vracali z frontov. Tá zastavila rabovačky a zabezpečila poriadok
a bezpečnosť po odchode maďarských žandárov.
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika/Inzercia
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Bartoš Matúš
11. 10.
Ivaničová Dominika
18. 10.
Kovár Martin
15. 10.
Maščuch Daniel
1. 10.
Modrovský Juraj
8. 10.
Pešková Michaela
2. 10.
Petríková Adela
29. 10.
Rišianová Alexandra
10. 10.
Šišková Ester Gréta
6. 10.
Voleková Dominika
17. 10.
Opustili nás:
Kollár František, 67 r.
5. 10.
Červenáková S., 78 r.
8. 10.
Wittek Rudolf, 71 r.
11. 10.
Ľos Vladimír, 64 r.
13. 10.
Dobšovičová A., 84 r.
20. 10.
Bútorová Elena, 82 r.
26. 10.
Jubilanti:
90 ročný
Nerád Karol
6. 11.
85 ročný
Horáček František
27. 11.
80 roční
Hamarová Sidónia
26. 11.
Walterová Edita
26. 11.
Záleská Oľga
15. 11.
75 roční
Baginová Mária
23. 11.
Ing. Bartoš Vladimír
8. 11.
Bilková Elena
4. 11.
Markovičová Vilma
1. 11.
Pisarčík Karol
10. 11.
Ponická Anna
3. 11.
Pridala Ján
28. 11.
Valachová Emília
22. 11.
70 roční
Gavorníková Alžbeta
1. 11.
Karlíková Deana
3. 11.
Opatovská Anna
16. 11.
Uscká Anna
11. 11.
Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyvateľstva MsÚ
Zosobášení:
Samuel Halek
a Ing. Barbora Kučerová 28. 9.
Michal Fuňa
a Soňa Kubová
19. 10.
Matej Kuchta
a Mgr. Lucia Vargová
19. 10.
Ferdinand Špergl
a Veronika Juranová
31. 10.
Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
Riadková inzercia
zz Predám 2-izb. byt na Podhorskej ulici v Modre.
Tel.: 0903 935 128
zz Kúpim záhradu, sad, lúku,
pusták v Harmónii.
Tel.: 0905 101 500
zz Kúpim vinohrad, pusták alebo
lúku v časti Sebreky alebo v blízkosti.
Tel.: 0904 919 853
zz Opatrím malé dieťa v Modre
od 0 - 3 rokov.
Tel.: 0905 954 437
zz Ponúkame na predaj slnečný 3-i byt na Komenského ul.,
66 m2, plastové okná, bezpečnostné dvere, plávajúce podlahy,
inak pôvodný stav. Cena: 63 500
EUR. Kontakt: 0918 999 399
zz Predám garážové státie na Trnavskej 49, v Modre.
Tel.: 0918 047 634
zz Kúpim starú vínnu pivnicu
v Modre.
Tel.: 0905 696 787
zz Kúpim starý vinohradnícky
dom s vínnou pivnicou.
Tel.: 0905 696 787
zz Kúpim vinohrad, môže byť aj
pusták alebo lúku.
Tel.: 0905 696 787
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbtice,
pacienti po zlomeninách, cvičenie podľa Vojtu, reflexná masáž
chrbta a pod.).
Tel.: 0918 250 910
Vážení občania, chcem sa poďakovať za každý hlas, ktorý ste dňa
9. 11. 2013 odovzdali vo voľbách do VÚC za volebný obvod číslo
13. Napriek tomu, že Modra nezískala svojho zástupcu, chcem sa
poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť a dali hlas svojmu
kandidátovi. Osobitne ďakujem všetkým občanom Modry, Šenkvíc
a Vinosad, ktorí ma podporili. Ďakujem za prejavenie dôvery.
JUDr. Dominik BUČURIČ, advokát
Ďakujem veľmi pekne mojim voličom, že napriek zlému počasiu
prišli využiť svoje občianske právo. Ďakujem za prejavenú dôveru.
Juraj PERŽO
Spomienka
Dňa 27. 11. 2013 uplynie 20 rokov od času, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Viliam Lazar. S úctou a láskou spomínajú manželka
Margita, dcéry Zuzana a Terézia s rodinou. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
Tichá spomienka
Dňa 2. 12. 2013 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil Vladimír Sečanský. S úctou a láskou spomína manželka Anna, dcéra Simona a syn
Lukáš.
Spomíname
Viac než kyticu kvetov Ti nemôžem dať, len postáť
nad Tvojim hrobom a spomínať! Dňa 27. novembra
2013 si pripomenieme 5. výročie našej drahej mamy,
babky a prababky Alžbety Bátovskej. S láskou spomína dcéra s rodinami.
Spomienka
Dňa 30. 11. 2013 si pripomíname 7. výročie úmrtia Jozefa Milata. S láskou a úctou spomína manželka Eva
a deti s rodinami.
Spomienka
Spomíname na Teba, lebo spomienky sú, ktoré sa zo
života nevymažú. Dňa 29. 11. 2013 si pripomenieme
1. výročie úmrtia Evy Richterovej. S láskou a úctou
spomína manžel s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Tichá spomienka
20. novembra uplynie druhý rok, čo nás navždy opustila naša milovaná mama a babka Vlasta Jelemenská, rodená Hynková. Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na modranskom cintoríne snívaš svoj večný sen. S láskou a úctou spomínajú synovia Ján a Ľudovít s rodinou.
Nezabudneme
Dňa 9.12. 2013 uplynulo 41 rokov od tragickej smrti
Jána Uherčíka, kantora evanjelického cirkevného zboru v Modre-Kráľovej. S úctou a láskou naňho spomína
syn Ján s manželkou Vierkou.
Spomienka
„Svet pustý je, keď nie si s nami, keď krásne chvíle
s Tebou sú len spomienkami.“ Dňa 10. 12. si pripomenieme prvé výročie, čo nás navždy opustila naša
drahá mama, babka, prababka a sestra Emília Fialová. S láskou a úctou spomíname a za tichú spomienku
všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým zosnulým Rudolfom Wittekom dňa 15. októbra 2013. Taktiež ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Touto cestou
si chceme ku dňu 11. 10. 2013 pripomenúť 25. výročie
od smrti našej drahej babky Angely Wittekovej. S láskou, vďakou a úctou spomíname. Smútiaca rodina.
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Aj toto sú naši Modrania
Modru nájdete v Bratislave na Rázusovom nábreží
Samotný návrh pomníka z pohľadu autorov odhaľuje všestrannú
osobnosť Martina Rázusa. Cieľom pomníka na Rázusovom
nábreží je u obdivovateľov vzbudiť zamyslenie, informovať ich
o živote Martina Rázusa a poskytnúť im miesto pre oddych.
Žulový pilier tvorí dominantnú
časť pomníka Martina Rázusa.
Ten pozostáva z 13 platní. Na 11
z nich je zaznamenané pôsobenie
Martina Rázusa, medzi nimi aj
Modra. Osadené sklenené hranoly umiestnené na každej strane pi-
liera obsahujú meno, portrét, roky
narodenia a úmrtia a samozrejme
citáty. Vygravírované sú pomocou
lasera. Vo večerných hodinách je
pomník zaujímavo osvietený.
Koncepciu riešenia pomníka autori predstavili verejnosti
v Modre v marci tohto roku na
spomienkovom stretnutí, ktoré zorganizovalo mesto Modra
v spolupráci s cirkevným zborom na Slovensku ECAV Modra,
Občianskym združením Femina-klub slovenských spisovateliek,
Mestským kultúrnym strediskom
v Modre a Spoločnosťou priateľov poézie,
n.z. ako poctu životu
a dielu Marina Rázusa
(1888-1937). Martin
Rázus pôsobil v Modre
v rokoch 1911 - 1912
ako kaplán u Samuela
Zocha a v roku 1913
sa tu oženil s jeho sestrou Elenou. Mnohí
účastníci spomienkového stretnutia prispeli
vtedy spolu s mestom
Modrou do verejnej
zbierky, ktorú organizoval Spolok Martina
Rázusa na vybudovanie pomníka. Na foto zľava architekt D.
Bartoš, čestný predseda Spolku M. Rázusa
J. Juran a sochár M.
(red, msú)
Dzurek.
Deň osvetových pracovníkov 2013
24. októbra sa v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj
uskutočnilo priateľské stretnutie kultúrno-osvetových pracovníkov bratislavského kraja spojené so slávnostným oceňovaním.
Slávnostný podvečer sa konal
pod taktovkou Malokarpatského osvetového strediska v Modre v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK. Hlavným programom večera bolo udeľovanie ocenení
pracovníkom a dobrovoľníkom
v oblasti kultúry a osvety. Spomedzi mnohých boli ocenené aj
osobnosti pochádzajúce, tvoriace
a žijúce v Modre.
Ocenenie Kultúrno-osvetový
pracovník roka získali:
Edita Walterová
Učiteľka, spisovateľka, človek,
ktorý nie je ľahostajný ku svojmu mestu. Po úspešnom vydaní
knižky Slnovrat Mysle Duše Bytia vydala knihu spomienok Modra – Mestečko pod Kuglom 1 a 2.
Písala sprievodné texty ku šlabikárom, články do novín a časopisov.
Dnes má v autorskej zbierke okolo
tisíc básní. Obyvatelia Modry a jej
návštevníci môžu prostredníctvom
jej kníh spoznávať tradície vinohradníckeho mesta a regiónu. Pani
Walterová je dlhoročnou spolupra-
covníčkou mesačníka Modranské
zvesti. Práve v novembri oslavuje
krásne životné jubileum, ku ktorému jej želáme veľmi veľa zdravia
a životného elánu.
Mgr. Darina Lichnerová
Na prácu s textilným vláknom je
potrebný láskavý vzťah k materiálu, k prírode, pokoj, sústredenie, citlivosť, tvorivosť a veľkú
trpezlivosť. A práve taká je Mgr.
Darina Lichnerová, rod. Hollanová. Venuje sa textilným technikám, v ktorých môže uplatniť svoju tvorivosť a novátorské prístupy.
Tradičný ľudový motív pretvára do nových výrazových foriem
a farebných kombinácií. Svoj talent uplatnila i v monumentálnych
realizáciách. Podľa návrhu Ing.
Arch V. Grusku vyhotovila scénu k 25. výročiu SĽUK-u. Realizovala i výtvarné návrhy maliarky
Margity Štrbíkovej pre svadobné
miestnosti v Rohožníku a v Juri nad Hronom. Prvú samostatnú
výstavu mala v roku 1975 v Galérii Cypriána Majerníka v Brati-
Mgr. Darina Lichnerová.
slave. Pokračovala prezentáciami
na Slovensku i v cudzine. Zúčastňuje sa výstav ÚĽUV-u a výstav
programovo zameraných na paličkovanú čipku a textilnú tvorbu.
Už trinásty rok organizuje letnú
školu textilného remesla pre deti.
Margita Hollanová
Ľudová výtvarníčka, ornamentárka, ktorej svojský rukopis sa objavuje na maľbách na priečeliach
domu nielen svojho v Dolných
Orešanoch, kde už 90 rokov má
svoj maľovaný domov, ale i veľa domov, chrámov a miestností v rôznych mestách Slovenska.
Foto: archív MDZ
24. októbra 2013 o 15.00 bol na Rázusovom nábreží pri Dunaji
v Bratislave slávnostne odhalený Pomník Martina Rázusa, významného slovenského spisovateľa, básnika, dramatika, evanjelického kňaza a politika. Aj keď sa slávnosť konala v Bratislave, bola to významná udalosť i pre Modru. Autormi pomníka sú dvaja
Modrania – výtvarník Martin Dzurek a architekt Daniel Bartoš,
ktorí sa v roku 2008 stali víťazmi verejnej súťaže. Modra je tiež
uvedená na pomníku ako jedno z 11 pôsobísk Martina Rázusa.
Vďaka svojej matke - významnej
výtvarníčke, ktorá ju k maľovaniu a umeniu od malička viedla,
vďaka svojej učiteľke Márii Bruderovej vytvorila množstvo ornamentálnych vzorov pre výšivky,
keramiku, ilustrácie. Ako sama
povedala, nestačilo len rozvíjať
talent, bola potrebná láska, šikovnosť a usilovnosť. Margita Hollanová je matkou Dariny Lichnerovej. Aj u dcéry v Modre venovala
a venuje svojej tvorbe.
Ocenenie za rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a zachovávanie kultúrnych tradícií
v Bratislavskom kraji získal:
Akad. maliar Martin
Kellenberger
Absolvoval katedru výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK.
Pracoval ako výtvarný redaktor
vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. V súčasnosti pôsobí na
výtvarnej katedre Fakulty architektúry STU. Venuje sa maľbe,
kresbe, grafike, animovanému
filmu a knižnej ilustrácii. Je ctiteľom a znalcom hudby, literatúry a dejín. Je verný kúzlu rozprávok a predovšetkým človečenstvu
človeka. Vystavoval doma i v zahraničí. Získal viacero ocenení.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.
(red, zdroj: MOS)
Foto: MOS Modra
16
M O D R A N S K É Z V E S T I • O p l a t í s a n a v š t í v i t´ / I n z e r c i a
17
Nepremeškajte akciu darovania, výmeny a spoznávania sa
Mestské kultúrne stredisko v Modre uvedie 30. novembra 2013
netradičný projekt z dielne mladej organizátorky Michaely Valachovej pod príznačným názvom Zóna bez peňazí. Projekt vychádza z myšlienky neformálnej skupiny ľudí združenej v komunitnom Projekte Život. Zóna bez peňazí sa bude v jeden deň
odohrávať súčasne v 40 mestách Slovenska.
Viac v rozhovore prezrádza organizátorka Modranka Miška Valachová.
Zóna bez peňazí. Čo všetko je
ukryté pod týmto názvom?
Hlavná myšlienka Zóny bez peňazí je hlavne o ľudskosti, o vzájomnej pomoci. Je to najmä
o tom, aby sme si uvedomili, že
ak máme niečoho prebytok, vec
nám doslúžila, nepotrebujeme
ju, alebo máme v ponuke určitú
službu, môžeme to predsa odovzdať ďalej. Ak vieme posunúť
ďalej vec, službu alebo myšlienku, je to správne zmýšľanie
a práve toto je hlavnou ideou novembrovej „zóny“ v Kultúrnom
dome Ľ. Štúra v Modre.
Prečo darovať či vymieňať
a prečo práve v tento čas?
Jesenné obdobie býva často pochmúrne. Preto je dobré urobiť
si radosť. Radosť z darovania či
výmeny, spoznanie nových zaujímavých srdečných ľudí a príjemne strávený spoločný čas.
Zároveň môžeme urobiť krajšie
Vianoce tým, ktorí si to nemôžu
dovoliť, prevažne žiaľ z finančného hľadiska. A prečo darovať?
Prichádzame s tým, že darujeme
s čistým srdcom a možno si niečo vyberieme na výmenu. Ak nie
dnes, tak inokedy. Darovanie po-
vzbudzuje spolupatričnosť medzi ľuďmi, zoznamuje ich a tvorí
vzťahy - najmä darovanie neanonymné. Prečo vymieňať? Pretože
ak jeden druhému urobíme láskavosť prostredníctvom služby,
netreba platiť peniazmi a všetci
pokryjeme to, čo potrebujeme
urobiť.
Ako bude akcia v kultúrnom
dome prebiehať?
Ide o celodenné podujatie. Začíname dopoludnia o 11.00 hod.
Privítame, ak sa nám záujemcovia prihlásia vopred na e-mail:
miska.valachova@gmail.com. FB
stránke udalosti Zóna bez peňazí. Akcia bude prebiehať priebežne počas celého dňa. Stačí prísť
a rozložiť si svoje veci, ktoré budete ponúkať. Ukončenie akcie je
plánované na 20.00 hodinu.
Nebojíte sa toho, že ľudia prinesú aj nefunkčné a nevyužiteľné veci? Čo všetko možno
darovať, vymeniť, ponúknuť?
Darovať, vymeniť, ponúknuť
môžete takmer všetko, čo je využiteľné a plne funkčné. Od suvenírov, kníh, CD, DVD, oblečenia, doplnkov, šperkov, nábytku,
potravín, cez hračky až po služby. V žiadnom prípade nemôže
byť predmet odpadom, ktorého
sa chceme zbaviť.
Ponúkame do dlhodobého prenájmu 6 ročný, čiastočne zariadený rodinný dom so záhradou v Modre na
Vajanského ulici. Dom je priestranný
s 3 izbami, 2 kúpeľňami a modernou
kuchyňou. Je situovaný do záhrady.
Cena je 450 EUR + energie. V prípade
vážneho záujmu nás môžete kontaktovať na tel. č. 0902 880 134.
školám a knižniciam.
Pripravujete aj sprievodný alebo kultúrny program?
Samozrejme áno a veríme, že zaujme. Počas dňa bude prebiehať
worshop háčkovania so Zuzkou
Viktorínovou a arteterapia s Veronikou Chodolovou. Z hudobných kapiel nám prisľúbili spoluprácu skupina Mesial, hudobná
formácia FILMISSION a iní.
Čo sa stane s vecami, ktoré po
ukončení akcie zostanú nedarované alebo nevymenené?
Veci, ktoré si ich majitelia nebudú chcieť vziať späť domov,
budú darované charite, knihy
Slovo organizátorky na záver?
Sama som veľmi
zvedavá ako sa táto
myšlienka v Modre uchytí. Podľa
reakcií potom rada pripravím podujatia s podobnou myšlienkou. Nápadov, elánu
a vôle mám na rozdávanie. Dôležitým ukazovateľom je však záujem ľudí. Touto cestou ďakujem
Mestskému kultúrnemu stredisku v Modre za spoluprácu, za
poskytnutý priestor na realizáciu
Zóny bez peňazí. Ďakujem Trúbkoklubu Modra za vytvorenie
plagátu, a vôbec všetkým, ktorí
nás prídu svojou kreatívnou energiou podporiť. Ďalšie informácie
nájdete na Facebooku.
Jana KUCHTOVÁ,
Michaela VALACHOVÁ
ilustračný obrázok: web
Zóna bez peňazí bude k Kultúrnom dome Ľ. Štúra
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia/Šport
18
Slovenská reprezentácia hádzanárov odohrala
prípravný zápas s Gréckom v Modre
Naši reprezentanti v rámci prípravy na kvalifikáciu o postup
na Majstrovstvá Európy v ňom
privítali reprezentáciu Grécka.
V tradične vynikajúcej atmosfére preplneného hľadiska naši
reprezentanti nakoniec zvíťazili
28:24 (v polčase 11:14). V prvom polčase naši reprezentan-
ti ťahali za kratší koniec. Gréci
hrali rýchlo a využívali najmä priestory krídiel. Po zmene
strán naši reprezentanti skvalitnili obranu. Výsledok otočili a nakoniec zaslúžene zvíťazili. Poďakovanie patrí všetkým
dobrovoľníkom, ktorí prispeli k úspešnej organizácii tohto
Extraligové zápasy
hádzanárov
Domáce stretnutie extraligy
mužov:
• 28. 11. 2013 štvrtok o 16.45
hod. Slovan Modra – ŠKP Bratislava,
• 14. 12. 2013 sobota o 18.00
hod. Slovan Modra – ŠKH Agrokarpaty Pezinok.
(red)
stretnutia a našim vynikajúcim
fanúšikom za vytvorenie skve-
Tanečníci z ADT crew Modra žnú úspechy
Už teraz trénujú na vianočné vystúpenie
Tanečná skupina ADT crew Modra v septembri otvorila svoje dvere pre nové talenty už po piatykrát. Nábor do tanečnej
skupiny prebehol 10. 9. 2013 v SCVČ Modra a to otvorenou
hodinou HIP-HOPu zdarma pre všetky vekové kategórie. ADT
crew má za čas svojho pôsobenia najväčšiu tanečnú základňu
v širokom okolí. Tento rok má celá tanečná rodina aj s tou zo
Šenkvíc 90 tanečníkov od 4 do 24 rokov. Najreprezentatívnejšou zložkou celej skupiny je ADT crew JUNIOR.
Juniori začali tanečný rok už
v auguste na letnom tanečnom
sústredení, kde sa vzdelávali
a tancovali s lektormi zo Slovenska a Česka. Naplno však tanečný rok odštartoval spomínanou otvorenou hodinou. Juniori
od septembra pracujú na tom,
aby boli stále lepší. V tanečnej
skupine sa kladie veľký dôraz
na to, aby tanečníci dostáva-
li naozajstné tanečné vzdelanie
a preto sa už aj naši najmenší
venujú napríklad tanečnej histórii. Z tohto dôvodu sa juniori
a aj začiatočníci zúčastnili víkendu RDE Junior v Šenkviciach, ktorý pre nich zorganizoval hlavný tréner a lektor Addy
v spolupráci s uznávanou českou
a slovenskou lektorkou Sabinou
Škodovou. RDE – alebo skutoč-
né tanečné vzdelanie je projekt,
ktorý je zameraný na rôzne tanečné štýly a ich históriu. Pre
tento víkend boli vybrané tanečné štýly locking, hip-hop, house dance, breaking. Lektormi na
RDE Junior boli Sabina Škodová, Spunkey, MiniBOJ KiLLA.
Súčasťou bol aj Battle – all style
1. vs 1, na ktorom sa zúčastnili
tanečné skupiny S3T kidz, Hip-Hop fakulta, SDA a samozrejme naši juniori.Víťazom sa stala Simona Budinská z ADT crew
junior Modra. Hneď ďalší víkend sa ADT crew Junior Modra
zúčastnili tanečnej súťaže v Bratislave – H&T cup 2013. Juniori tancovali v kategórii street ,
kde získali 2. miesto. Teraz našich tanečníkov čaká tvrdá práca na novej choreografii, ktorou
Ilustračné foto: Ján Súkup
Vedenie Hádzanárskeho oddielu TJ Slovan Modra s potešením sme prijalo správu, o tom, že Slovenský zväz hádzanej poveril modranský hádzanársky oddiel usporiadaním prípravného stretnutia slovenskej mužskej reprezentácie. Stretnutie
sa uskutočnilo v sobotu 26. októbra.
lej a veľmi korektnej atmosféry.
(hy, red)
budú reprezentovať na ďalších
súťažiach a vystúpeniach. Najbližšie sa môžete tešiť na akciu
ADT crew Vianoce 2013. Všetky informácie o akcii nájdete už
čoskoro na našom FB profile:
ADT dance crew.
Andrej TESLÍK,
ADT Crew
VETERINÁRNAv Modre
AMBULANCIA
Najstaršia
obnovuje svoju èinnos
Foto: archív adt
NOVÉ ORDINAÈNÉ HODINY:
Pondelok: 10.00 - 12.00
Utorok: 10.00 - 12.00
Streda: 10.00 - 12.00
Štvrtok:
Piatok:
Sobota: 10.00 - 12.00
Úspešní tanečníci z ADT Crew.
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
Baštová 1/A, Modra, tel.: 0905 351 400
www.veterinar-modra.sk
Kompletná
veterinárna
starostlivos
s poradenstvom
pre všetky druhy
domácich a
spoloèenských
zvierat.
+ výjazdy domov
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
Nové tváre, nové služby, Nový KARIREAL
Vraví sa, že život so sebou prináša neustále zmeny. Spoločnosť i podnikateľské subjekty sa denne usilujú posunúť svoje snaženia k čo najväčším úspechom a vytvárať okolo seba prostredie, v ktorom sa ten
druhý bude cítiť dobre a bude mať pocit, že dostal čosi viac. Nie vždy
však situácia ihneď prinesie želaný efekt a pozitívne vnemy okolia.
My v spoločnosti KARIREAL
SLOVAKIA, a.s. sme sa rozhodli,
že tento proces naštartujeme. Bez
akéhokoľvek strachu, obáv či neistoty. Už začiatkom roka sme sa
s chuťou pustili do nového vnímania našej značky a v súčasnom
období sa nazdávame, že sme aktivovali všetky naše schopnosti a danosti, aby sme práve vám
mohli predstaviť Nový KARIREAL... lepší, ľudskejší, priateľskejší, hodnotnejší, krajší.
Ľudskejší, priateľskejší ...nové
tváre v spoločnosti KARIREAL
SLOVAKIA, a.s. majú ako hlavnú
náplň svojej práce byť vašim priateľom a partnerom. Vypočuť vás,
nájsť pre vás čo najefektívnejšie
riešenia a poskytnúť vám hodnoty, o ktorých budete mať presvedčenie, že majú i svoju cenu. Mať
zvláštny a úctivý prístup k obyvateľom regiónu Pezinok a byť sil-
ným hlásateľom nášho tradičného
lokálpatriotizmu. Oprava a údržba
vášho vozidla, kúpa nového auta
- to už nie sú pre nás len procesy
vyplývajúce z činnosti autorizovaného partnera ŠKODA. Je to predovšetkým naše poslanie a túžba
dať vám o trošku viac.
Hodnotnejší, lepší ...nové služby
v spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA, a.s. majú pre vás zabezpečiť čo najväčší komfort a pohodlie. Počas roka sme sa stali
súčasťou projektu „ŠKODA náhradné vozidlá“. Okrem odbornej starostlivosti, ktorú vám poskytneme v našom servise vám
ponúkame možnosť zapožičania
náhradného vozidla ZDARMA
v čase, keď je vaše vozidlo servisované u nás. Tento benefit vám
zabezpečí komfort a nič vám nezabráni v plnení vašich každodenných povinností. Taktiež sa pre-
vádzka Pezinok stala „ŠKODA
fleetovým centrom“. Ponúkame
exkluzívne výhody veľkoodberateľom v oblasti tvorby, modernizácie a prevádzky firemného
vozového parku. Vieme sa komplexne a plnohodnotne prispôsobiť vaším požiadavkám a vytvoriť
pre vás individuálny koncept služieb cez predaj, servis, financovanie, poistenie a pod.
V neposlednom rade Nový KARIREAL tento rok prichádza i s novými modelmi vozidiel ŠKODA,
ktoré opäť posúvajú našu značku
ďalej a vozidlá vám preto ponúkajú nový rozmer. Nová Octavia,
Nový Superb, Rapid, Rapid Spaceback a onedlho nový Yeti sú
veľkolepou porciou emócií a nadšenia z nového dizajnu, technológií, motorizácií. Každé z vozidiel má a bude mať svoje zvláštne
poslanie, ktoré vás určite osloví
a chytí za srdce.
Krajší ...znamená pre nás určite tú najväčšiu investíciu, ktorá
vám zabezpečí najvyššie pohodlie
a komfort 21.storočia. Sme v štádiu intenzívnych príprav komplet-
19
nej prestavby nášho salóna, ktorá bude spĺňať tie najprísnejšie
kritériá podľa nového konceptu
ŠKODA. Nový KARIREAL získa na kráse, ale najmä na funkčnosti. Samozrejmosťou bude nový
aktívny príjem, kde náš technik
na špeciálne vyhradenom mieste
spolu s vami bude AKTÍVNE špecifikovať vaše požiadavky ohľadom servisovania vozidla. Veľkou
novinkou bude tzv. 3D konfigurátor, kde si budete môcť na vyhradenom mieste pomocou špičkovej
techniky presne nakonfigurovať
vaše vysnívané vozidlo – vybrať
si model, výbavu, farbu, sadnúť si
do vozidla a do posledného detailu vidieť ako bude vaše nové auto
vyzerať. Nazdávame sa, že nový
dizajn našej spoločnosti sa stane
neodmysliteľnou a atraktívnou siluetou nášho krásneho regiónu.
Nový KARIREAL SLOVAKIA,
a.s. vám úprimne ďakuje za doterajšiu priazeň a zasiela svoj odkaz:
„Nemôžeme vám všetko sľúbiť,
ale sľubujeme, že preto urobíme
maximum.“
Príďte nás vyskúšať, tešíme sa na
vás!
Váš KARIREAL tím
1. 12., 17.00 – ned.
1. 12., 19.30 – ned.
4. 12., 19.00 – str.
5. 12., 19.00 – štv.
6. 12., 19.00 – pia.
7. 12., 19.00 – sob.
8. 12., 17.00 – ned.
8. 12., 19.30 – ned.
11. 12., 19.00 – str.
12. 12., 19.00 – štv
13. 12., 19.00 – pia.
14. 12., 19.00 – sob.
15. 12., 17.00 – ned.
15. 12., 19.30 – ned.
18. 12., 19.00 – str.
19. 12., 19.00 – štv.
Vtáčí úlet, anim., USA, 2013, 90 min., MP
Colette, dráma, ČR/SR, 2013, 126 min.,
MN 12
V zajatí démonov, horor, USA, 2013,
112 min., MN 15
Riddick, akčný, USA/VB, 2013, 119 min.,
MN 12
Post Tenebras Lux, dráma,
Mex/Hol/Fra/VB, 2012, 130 min., MN 15
Jobs, životopisný, USA, 2013, 122 min., MP
Turbo, anim., USA, 2013, 96 min., MP
Machete zabíja, akčný, USA/Rusko, 2013,
107 min., MN 15
Hry o život: Skúška ohňom, thriller, USA,
2013, 146 min., MN 12
Pozdrav zo spermobanky, komédia, USA,
2013, 103 min. MN 12
Zázrak, dráma, SR/ČR, 2013, 78 min.,
MN 15
Gravitácia 3D, sci-fi, USA, 2013, 90 min.,
MN 12
Justin - Malý veľký rytier, anim., Špan.,
2013, 90 min., MP
Kandidát, thriller, SR/ČR, 2013, 106 min.,
MN 15
Plán úteku, akčný, USA, 2013, 115 min.,
MN 12
Enderova hra, akčný, USA, 2013, 115 min.,
MN 12
8. 12., 17.00, nedeľa - Turbo.
20. 12., 19.00 – pia.
21. 12., 19.00 – sob.
22. 12., 17.00 – ned.
22. 12., 20,00 – ned.
26. 12., 17.00 – štv.
27. 12., 19.00 – pia.
28. 12., 19,00 – sob.
29. 12., 17,00 – ned.
29. 12., 19,30 – ned.
foto – web
Kino Mier december
No, dráma, Chile/USA/Fra., 2012, 118 min.,
MN 15
Mafiánovci, čierna kom., USA/Fran., 2013,
111 min., MN 12
Oggy a šváby, anim., Fran., 2013, 90 min.,
MP
Koncert Ondřeja Smejkala (Didgeridoo)
spojený s krstom CD
Cesta za Vianočnou hviezdou, rodinný,
Nórsko, 2013, 80 min., MP
Dozvuky, dráma, Pol/Hol/Rus/SR, 2012,
107 min., MN 12
Dočkáme sa Ježiška, roman. kom., ČR,
2013, 100 min., MP
Lietadlá, 3D, anim., USA, 2013, 92 min.,
MP
Klauni, trpká komédia, ČR, 2013, 120 min.,
MP 15.
(bm)
Program kultúrno-spoločenských podujatí v decembri
1. 12., 19.00 h.: Hlasné čítanie
Henri Michaux: BARBAR V ASII
Večer s literatúrou; Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre; organizátor:
MsKS Modra; +421 33 647 21 12; msks@modra.sk, www.modra.sk
6. – 8. 12.: Vianočné inšpirácie
Tradičné vianočné ľudovoumelecké trhy; Nádvorie kaštieľa MOS,
Horná 20; organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko; +421
33 643 34 89, +421 917 200 075; moska@moska.sk; www.moska.sk
7. 12., 14.00 h.: Predvianočné stretnutie s Mikulášom
podujatie venované deťom; organizátor: OZ Kraľovan;
+421 902 691 781; +421 905 308 688, hornackova.bozena@slposta.sk
8. 12., od 12.00 – do 14.00 h.: Mikuláš pod rozhľadňou na Veľkej
Homoli
Turistický výstup na Veľkú Homolu; Rozhľadňa na Veľkej Homoli;
organizátor: Modranský turistický spolok; +421 908 955 467, mts.
modra@gmail.com, www.modranskyturistickyspolok.sk
29. 11. – 12. 1.: Alexander a Róbert Walterovci - keramika
Výstavné priestory SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Štúrova 84;
organizátor: SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre; +421 33 647 27 65,
msl@snm.sk, www.snm.sk.
(red)
13. – 14. 12.: Vianočné trhy v Modre 2013
• vianočné koledy, hudobné a tanečné vystúpenia na nádvorí historickej radnice • stánky s vianočným tovarom na Súkenníckej ulici a na
nádvorí Mestského centra sociálnych služieb • vianočný stromček
a primátorsky punč • modranskí vinári otvoria pivnice • charitatívna
zbierka oblečenia v MsCSS; organizátor: Mesto Modra; +421 33 690
83 00, andrea.kuzmova@modra.sk, www.modra.sk.
Vianočné trhy.
Stretnutie s Mikulášom.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Bellovičová, Ing. Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
Sokolská 8,900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: zvesti@modra.sk. Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo
na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 13. 11. 2013. Uzávierka nasledovného čísla: 11. 12. 2013. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
foto: JK, 2x
7. 12., 15.00 h.: Privítanie Mikuláša v Modre
Podujatie pre deti; Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre; organizátor: Mestské kultúrne stredisko Modra; +421 33 647 21 12, msks@modra.sk,
www.modra.sk
Download

November