M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXII • Číslo
• Október • 2014
10
Pestrosť tohtoročnej jesene zavŕšia voľby
Už 15. novembra volíme primátora a poslancov
Tretie ročné obdobie v roku začalo pomerne slnečným, teplým počasím, ktoré ničím nenaznačovalo, že jeseň skutočne prichádza.
Mesto však mení svoj vzhľad, pretože dátumy nepustia. Bavíme
sa na zaujímavých jesenných podujatiach, ktoré nám spríjemňujú víkendové dni. Pred pomyselnými dverami nás najbližšie čakajú komunálne voľby, v ktorých voliči vyslovia dôveru svojim
kandidátom. Nielen tekvice, šarkany, plody jesene, ale aj volebné
billboardy – to všetko tvorí život v tohtoročnej jesennej Modre.
Každé komunálne voľby ponúkajú zmenu. Vyberať je z čoho. Za
zmeny v Modre bojuje 8 kandidátov na primátora a 38 kandidátov na poslancov do mestského
zastupiteľstva. Tohtoročná vo-
lebná kampaň ku komunálnym
voľbám naberá na obrátkach.
Každý z kandidátov sa prezentuje po svojom, podľa vlastného uváženia a možností. Možno
však povedať, že v Modre máme
v týchto voľbách asi najvyšší počet kandidátov a aj ich volebných
billboardov. Poštové schránky sa
plnia volebnými letákmi a rôznymi tlačovinami. Budúci komunálni politici sa stretávajú s občanmi v uliciach, na predvolebných
mítingoch idú „s kožou na trh“,
odpovedajú na otázky, sľubujú nové veci, plánujú budúcnosť
Modry, a vysvetľujú svoje ciele.
Komunálna politika je dôležitou
súčasťou života v meste, preto by
nám určite nemalo byť ľahostajné jej budúce smerovanie. (jk)
Pätnásteho novembra
budeme voliť
Všetko o kandidátoch na primátora a na poslancov MsZ
sa dozviete v tomto rozšírenom čísle MZ na stranách 9
až 19.
(red)
Uzávierka MZ
Novembrová uzávierka Modranských zvestí bude v stredu
19. 11. do 12.00 h. Svoje tipy,
príspevky a objednávky na inzerciu nám zasielajte do uvedeného termínu.
(red)
Foto: jkMZ
koláŽ:
Predvolebná Modra – čo nám hovoria kandidáti.
MODRANSKÉ ZVESTI • Všimli sme si
2
Polopravda je horšia ako lož
Reakcia poslancov na príhovor pani primátorky
V programovom vyhlásení poslanci schválili na rok 2013 zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
námestia. Následne boli v rozpočte vyčlenené prostriedky pre vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie na rekonštrukciu
námestia, za ktoré hlasovala väčšina poslancov mestského zastupiteľstva. Termínom odovzdania projektu mala byť polovica októbra 2013. Následne bol viackrát posunutý termín a mesto Modra podalo na stavebný úrad projekt až koncom januára 2014.
K projektu rekonštrukcie námestia boli už počas spracovania
vznesené mnohé návrhy a závažné pripomienky od obyvateľov
mesta, vlastníkov dotknutých
nehnuteľností, laickej aj odbornej
verejnosti, členov komisií a poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko spracovateľ zapracoval do projektu iba minimálnu
časť pripomienok, bola väčšina
z nich uplatnená pri územnom
konaní.
Z pripomienok, ktoré sme podali za skupinu poslancov, vyberáme: projektová dokumentácia
neriešila komplexne odvod dažďových vôd zo spevnených častí dvorov a vnútorných striech, čo
by mohlo mať katastrofálne následky pri prívalových dažďoch;
nezaoberala sa ani riešením starodávneho a nového odvodnenia historických modranských
pivníc, jedných z najcennejších
a najstarších priestorov, ktoré na
námestí máme; nezohľadňovala celkovú retenčnú schopnosť
námestia, ktoré je celé navrhnuté ako spevnený povrch – asfalt,
betón a kameň; neriešila parkovanie v dotyku s námestím; neriešila obslužnosť jestvujúcich
a aj nových prevádzok; nezaoberala sa ani náznakovo priznaním
potoka, ktorý považujeme za jeden z fenoménov námestia a dôležitý priestorový prvok; v projekte absentovalo riešenie zelene
ako dôležitej súčasti mestského
priestoru.
Začiatkom mája bolo vydané
územné rozhodnutie na rekonštrukciu či revitalizáciu námestia, ktoré nadobudlo právoplatnosť koncom júna 2014. Počas
tohto obdobia boli obyvatelia
Modry viackrát informovaní na
stránkach Modranských zvestí
o termíne začatia rekonštrukcie
námestia, a to ešte nemáme vypracovaný ani projekt pre stavebné povolenie. Toľko fakty.
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu námestia má stáť takmer 50
000 eur. Spolu s výdavkami na už
spracovaný projekt a inžiniersku
a koordinačnú činnosť to bude
pravdepodobne suma vyššia ako
60 000 eur. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sme na mestskom
zastupiteľstve pani primátorke
navrhli, aby sa najskôr riešila
opomenutá problematika súvisiaca s rekonštrukciou námestia a až
po overení by sa následne obstaral stavebný projekt námestia.
K rekonštrukcii námestia väčšina
poslancov pristupovala zúčastnene, konštruktívne, pragmaticky
s cieľom podporiť dobré riešenie. Dôkazom sú zápisnice zo zastupiteľstva, komisií, stanoviská,
písomnosti a maily, ako aj naše
hlasovanie v mestskom zastupiteľstve.
Kto by v Modre nechcel pekné
zrekonštruované námestie? Niekto by sa možno aj našiel, ale...
Zneužívať túto túžbu Modranov
po námestí, ktoré by konečne reprezentovalo historický, ale aj
súčasný význam mesta v regióne, je však podľa nás nezodpovedné a zbytočné. Odvádza to
pozornosť od nerealizovaných
projektov a dokumentácií, kto-
rých financovanie sme ako poslanci presadili v rozpočte, a napriek tomu sú nezrealizované
ako napríklad zmeny a doplnky územného plánu mesta, nové
chodníky na ulici Dr. Bodického
či na Trnavskej ulici na Kráľovej, rekonštrukcia Základnej školy na Vajanského ulici, zvýšenie
kapacity materskej školy, rekonštrukcia zrútenej strechy na mestskej vile - „huncokárskej škole“
na Piesku, štúrovské pamätníky,
komunitný ovocný sad na Kráľovej, nedokončený projekt radnice
a mnohé ďalšie.
Na záver si dovolíme parafrázovať silné slová v závere príhovoru pani primátorky z minulého
čísla Modranských zvestí. „Ten
kto má argumenty, vie prijať zodpovednosť, kto ich nemá, hľadá
vinníka. Všetko, čo sme mohli
spoločne urobiť pre toto mesto
a neurobili sme, budú si jeho
obyvatelia pamätať.“
Úprimne veríme, že toto mesto
nepotrebuje víťazov a porazených a ani vinných a nevinných. Modra potrebuje spoluprácu, profesionalitu, odbornosť
a schopnosť realizovať nápady,
a to nielen pri rekonštrukcii námestia.
Poslanci Juraj PETRAKOVIČ, Ján ZIGO, Marián
GAVORNÍK, Michal
PETRÍK, Jakub LIŠKA
Téma cestného obchvatu Modry je opäť aktuálna
V septembri a októbri tohto roku
sa na úrade Bratislavského samosprávneho kraja konali pod vedením vicežupana Ing. Martina
Bertu pracovné stretnutia na prípravu projektu „Vybudovanie
obchvatu Pezinok - Modra“. Na
stretnutiach sa zúčastnili primátori Pezinka, Svätého Jura, primátorka Modry a starostovia dotknutých obcí.
Prítomní boli tiež zástupcovia
Odboru stratégie a regionálneho
rozvoja, Odboru územného plánovania a Odboru dopravy BSK.
Výstavba obchvatu je plánovaná v rokoch 2018 - 2022. Nová
trasa cesty II/502 vyrieši obchvat
Pezinka, Vinosád a Modry s novým napojením na diaľnicu D1,
ktoré obíde obec Viničné. Do roku 2018 musí byť zabezpečená
projektová príprava celej stavby a všetky súvisiace pomerne
náročné administratívne úkony.
Projektovú prípravu stavby bude
financovať a zabezpečovať Bratislavský samosprávny kraj. Stavba bude financovaná z európskych zdrojov prostredníctvom
Integrovaného regionálneho operačného programu s finančnou
spoluúčasťou Bratislavského samosprávneho kraja.
Úlohou dotknutých miest a obcí je zosúladiť svoju územnoplá-
novaciu dokumentáciu s územnoplánovacou
dokumentáciou
kraja. Pre Modru to znamená premietnuť do platného územného
plánu mesta Modry nové trasovanie cesty II/502, tak ako je navrhované v Územnom pláne regió-
nu BSK. V súčasnosti pracujeme
na overovacej štúdii novej trasy
obchvatu, ktorá bude podkladom
pre zmeny a doplnky územného
plánu mesta Modry.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta
foto: MsÚ
V súvislosti s novým programovacím obdobím 2014 - 2020 sa opätovne otvorila téma preložky cesty II/502. Pre mesto Modra to
znamená vybudovanie dlho očakávaného obchvatu mesta.
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
3
Selektívna ochrana pamiatok v Modre
Naším snom a veľkým cieľom je
začať s opravou najviac poškodených úsekov a postupne hradby,
v súčinnosti s mestom a Krajským
pamiatkovým úradom, ďalej opravovať. Preto už dlhý čas rokujeme s oboma stranami o povolení
domurovávať najviac poškodené
úseky. Zatiaľ sme ho nedostali.
O to viac nás zaskočilo, keď sme
sa dozvedeli, že v dolnej časti východných hradieb dňa 22. októbra
začali neznámi pracovníci rozoberať hradobný múr, vraj so súhlasom mesta, resp. p. primátorky!
Potom, čo boli zastavení pracovníkom stavebného úradu, ktorého
privolali poslanci Juraj Petrakovič, Ján Zigo a Michal Petrík, boli vyzvaní na predloženie stavebného povolenia. Takéto povolenie
však nemali a predložili len akýsi
list, kde mesto súhlasí s opravou
(!) hradieb. My však máme k dis-
K mestskému opevneniu
Mesto Modra je vlastníkom mestského opevnenia, ktoré je zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok a je súčasťou
mestskej pamiatkovej zóny Modra, vyhlásenej v roku 1991. Stavebno-technický stav tejto pamiatky je zlý a je dôsledkom dlhodobej nesystémovej ochrany zo strany vlastníka opevnenia.
Časti mestského opevnenia na východnej, ale i na západnej strane
sú narušené, hradby sú podmáčané a staticky zaťažované násypmi
zeminy. Toto spôsobilo aj zrútenie
časti opevnenia na západnej strane
v roku 2010. Vlastníci priľahlých
pozemkov majú často krát vážne
obavy z ohrozenia. Múr je na mnohých miestach naklonený a uvoľ-
ňujú sa z neho kamene. Mesto
Modra nemá dlhodobo finančné
prostriedky na zabezpečenie komplexných opráv v takom veľkom
rozsahu. Z tohto dôvodu je vítaná
pomoc a ponuka ktoréhokoľvek
subjektu, ktorý má vážny záujem
pomôcť pri oprave hradieb, podmienkou je, že práce musia byť
vykonávané pod odborným do-
pozícii povolenie z Krajského pamiatkového úradu a stavebný plán
garážovej brány, ktorý poslanci
získali na mieste. Podľa neho to na
žiadnu opravu hradieb nevyzerá!
Miesto 400 ročných modranských
hradieb tam má byť iba diera! Toto konanie považujeme za veľmi
nebezpečný precedens a preto vyzývame vedenie mesta, ktoré samo deklarovalo záujem hradby
zachrániť (a za týmto účelom aj
vytvorilo fundovanú štúdiu), aby
zosúladilo svoje slová a činy! Ďalej aby sa zdržalo akýchkoľvek
činností, ktoré by ďalej narušovali
súvislosť hradieb. Zároveň listom
vyzveme Krajský pamiatkový
úrad na prešetrenie podmienok,
za akých bolo vydané povolenie.
Drahí Modrania, spomeňme si na
slová, ktoré každý z nás pozná od
detstva naspamäť: „Chráňme dedičstvo našich otcov!”. A chráňme
ho celé, bez výnimiek.
Členovia Modranského
okrášľovacieho spolku
hľadom metodika Krajského pamiatkového úradu. Mesto súhlasilo s vykonaním udržiavacích prác
a ohlásilo stavebnému úradu udržiavacie práce na východnej strane hradieb, nakoľko v tejto časti sú
plánované i ďalšie práce v spolupráci s Modranským okrášľovacím
spolkom. Po zistení skutočnosti,
že bol hradobný múr rozobraný,
stavebný úrad v Modre vykonal
štátny stavebný dohľad a na základe skutočností zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu s okamžitou platnosťou zastavil
všetky stavebné práce prebiehajúce na mestskom opevnení do doby,
kým sa stavebník nepreukáže právoplatným stavebným povolením,
prípadne ohlásením udržiavacích
prác od príslušného stavebného
úradu.
Mesto Modra nemá záujem akýmkoľvek spôsobom narúšať kontinuitu a charakter mestského opevnenia a má záujem vykonať všetky
opatrenia, aby nám hradby nepadali a neohrozovali občanov. Práve
naopak, toto volebné obdobie sme
začali proces systémovej ochrany a obnovy mestského opevnenia
a jeho využitia na prezentáciu historických hodnôt mesta a jedinečnosti jeho urbanizmu a architektúry a využitie tohto potenciálu pre
rozvoj mesta Modry.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka
Výberové konanie na riaditeľov ZŠ
Mesto Modra podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra a na obsadenie funkcie riaditeľa/
riaditeľky Základnej školy Vajanského 93, 900 01 Modra.
Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009
Z z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z; najmenej päť rokov pedagogickej činnosti; vykonanie prvej atestácie v zmysle
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie predpoklady:
ovládanie štátneho jazyka; spôso-
bilosť na právne úkony v plnom
rozsahu; komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti; zdravotná spôsobilosť; bezúhonnosť;
znalosť a orientácia v právnych
predpisoch v oblasti školstva.
Doklady k prihláške:
žiadosť o zaradenie do výberového konania; overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní; overený doklad o absolvovaní 1. atestácie; profesijný
štruktúrovaný životopis; doklad
o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti; výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace; potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10
foto: jk
Modranský okrášľovací spolok si za jeden zo svojich cieľov kladie záchranu unikátnych modranských mestských hradieb. Stavby, ktorú
stavali naši predkovia niekoľko desaťročí a má pre Modru nesmierny historický význam. Na ich záchranu sme organizovali niekoľko
brigád, minuli pár tisíc eur a venovali kopec energie a voľného času.
zákona č. 317/2009 Z.z.; návrh
koncepcie rozvoja školy; súhlas
na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov; čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
Žiadosť s dokladmi doručte do
10. 11. 2014 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky ) v obálke s označením „VÝBEROVÉ
KONANIE + názov školy - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Mesto
Modra, MsÚ, Dukelská č. 38,
900 01 Modra. Uchádzačom,
ktorí splnia podmienky bude termín a miesto výberového konania
oznámený písomne. (red, msú)
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
Spýtali sme sa kompetentných
1.) Bude mať Modra novú
triedu MŠ pre neumiestnené
deti?
Mestský úrad v spolupráci s Materskou školou SNP v Modre
v týchto dňoch ukončuje výber
dodávateľa na výstavbu novej
triedy pre 24 detí. Trieda bude
umiestnená v areáli škôlky na
ul. SNP v Modre. Koncom tohto roka, respektíve od začiatku
budúceho roka bude k dispozícii pre neumiestnené deti, ktoré
k tomuto termínu spĺňajú podmienky nástupu. Týmto sa historicky dostávame do situácie, že
všetky deti, ktoré spĺňajú podmienky na umiestnenie, budú
rozdelené v rámci existujúcich
kapacít materskej školy. Modra sa tým zaradí medzi skutočne
málo miest na Slovensku, ktoré dokážu umiestniť 100 % detí
spĺňajúcich kritériá na zaradenie
do materskej školy.
2.) Nové autobusové zastávky
v časti Kráľová. Koľko nás
stáli?
Pre cestujúcich boli v októbri
2014 inštalované dva nové prístrešky autobusových zastávok
v Kráľovej pri obchode.
Pri predajni i oproti sú osadené
nové prístrešky rovnakého typu - Skandum SK100 a SK110.
Spodné stavby k prístreškom
a priľahlé úpravy realizoval
MsÚ Modra. Prístrešky dodala a montovala firma mmcité2
s.r.o., Trenčín, v celkovej hodnote 4 862,40 €, vrátane 1 ks lavičky mimo prístrešku.
Finálna úprava povrchov a prostredia okolo zastávky bude riešená po ukončení budovania
kanalizácie a kanalizačných prípojok.
3.) Bude mesto rozširovať urnový hájik na modranskom cintoríne?
Mesto Modra vykonáva správu
a údržbu cintorínov v Modre i v
Kráľovej už dlhoročne. Pozemky a zariadenia na cintorínoch
sú vo vlastníctve cirkví. V samostatnej časti modranského cintorína sa nachádza urnový hájik,
ktorý bol zriadený podľa návrhu
Ing. arch. V. Cvengošovej a Ing.
arch. V. Droppu z roku 1987.
Výmera tohto pietneho miesta je
775 m2 a je v ňom 256 ks miest.
V súčasnosti nie je možné
umiestňovať v ňom nové urnové náhrobky. Aktuálne prebieha
schvaľovací proces na zriadenie
nového urnového hája v areáli
bývalého záhradníctva pri cintoríne. Jeho realizácia podlieha
prípravám, ktoré sú i z časového
hľadiska náročné. Preto v prípade žiadostí občanov o nové urnové miesto je po vzájomnej
dohode pridelené miesto mimo
urnového hájika.
4.) Ako je mesto pripravené na
zimnú údržbu komunikácií?
Prípravy na zimnú údržbu miestnych komunikácií vrcholia.
Mesto Modra má vypracovaný
Operačný plán zimnej údržby
na sezónu 2014/2015. Technické zabezpečenie je pripravené
tak ako po minulé roky. Údržbu
bude zabezpečovať úsek verejnoprospešných služieb (VPS)
pri Mestskom úrade. Starú techniku i zariadenia pripravujeme
na zimnú sezónu. Chýbajúce
kapacity (traktory na odhŕňanie
snehu na Kráľovej, v Harmónii
a na Piesku) budú podľa potreby
doplnené dodávateľsky. Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií je pripravené
na obdobie od 15. 11. 2014 do
15. 3. 2015. Zjazdnosť miestnych komunikácií bude zabezpečovaná pluhovaním a posypom. Technológia posypu bude
vykonávaná inertným posypovým materiálom (kamenná drť
frakcia 4-8) alebo chemickým
posypom (soľ kamenná posypová) podľa stavu komunikácií
a poveternostných podmienok.
Predpokladaná spotreba v zimnej sezóne je posypová soľ 50 t,
kamenná drť 100 t.
Miestne komunikácie II. triedy,
ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja,
budú udržiavať Regionálne
cesty Bratislava.
Príprava na zimnú údržbu sa
týka taktiež občanov i prevádzok. § 9a ods. 4, písm. a) záko-
Budovanie kanalizácie pokračuje
Po začatí prác na Hviezdoslavovej ulici sa pokračuje s výstavbou
splaškovej kanalizácie na Kalinčiakovej ulici v Modre, na Národnej ulici a Pod vinicami v Kráľovej.
Práce na Hviezdoslavovej ulici
sú v plnom prúde, súčasne sa tu
buduje splašková a dažďová kanalizácia. Realizácia je rozdelená
na dva úseky. V týchto chvíľach
je vybudovaných približne 260
metrov splaškovej a dažďovej kanalizácie. K jednotlivým kanalizáciám sa budujú postupne aj domové prípojky a dažďové vpusty
na miestnej komunikácii. Po
ukončení prác na Hviezdoslavovej ulici sa mechanizmy a voľné
kapacity presunú na Moyzesovu
ulicu na budovanie splaškovej kanalizácie od križovatky s Dukelskou ulicou po Kukučínovu ulicu.
Na Kalinčiakovej ulici je momentálne vybudovaná hlavná trasa
v dĺžke približne 320 metrov. Počas samotných výkopových a vytyčovacích prác na uliciach, kde sa
buduje splašková kanalizácia, sa
zhotovitelia stretávajú s prekážkami, ktoré bránia výstavbe podľa
plánovaného harmonogramu.
Jedným z dôvodov zmien harmonogramu výstavby bolo
aj riziko otvoreného výkopu
a problematickej zimnej údržby
štátnej cesty na Puškinovej ulici
v Kráľovej. Preto sa budovanie
splaškovej kanalizácie na Puškinovej ulici presunulo do roku 2015. Aby sa využilo dobré
počasie, všetky voľné kapacity
boli premiestnené na Národnú
ulicu v Kráľovej, kde sa začalo
s prácami smerom k cintorínu.
V týchto chvíľach je tam vybudovaných približne 40 metrov
hlavnej trasy splaškovej kanalizácie. Súčasne s prácami na
na 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách znie: Vlastníci, správcovia alebo užívatelia
nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia
s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady
v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom
a neboli bez prieťahov odstránené.
Dôležité kontakty:
VPS Ladislav Ochaba – 0903
406 211
Mestská polícia – 0911 436 752
MsÚ Modra – 033/6908 333
ÚESMM, Ing. Knetigová - 0911
692 343. (red), info poskytli
JUDr. Ondrej BERACKA,
prednosta MsÚ Modra
a Ing. Zuzana KNETIGOVÁ,
vedúca útvaru evidencie
a správy majetku mesta
foto: jk
4
Národnej ulici sa po zameraní
a vytýčení všetkých vedení inžinierskych sietí začalo aj na ulici Pod vinicami v Kráľovej. Po
osadení spádoviskovej šachty,
ktorá bude prepojená s Partizánskou ulicou, sa pokračuje s hlavnou trasou, momentálne je vybudovaných na ulici Pod vinicami
približne 40 metrov vedenia.
V prípade akýchkoľvek otázok
vám je na Mestskom úrade k dispozícii Ing. Marek Fico na referáte dopravy a technickej infraštruktúry, tel. 033/ 6908 308 alebo
mobil 0911 852 144.
Ing. Marek FICO,
referát dopravy
a tech. infraštruktúry
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
V rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika
– Rakúsko získalo mesto Modra v minulom roku dotáciu na podporu rozvoja cestovného ruchu. Modra v rámci intencií projektu
nadviazala spoluprácu s tromi rakúskymi obcami – Illmitz, Jois
a Purbach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Neziderského jazera.
Cieľom partnerských miest je rozvoj kultúrneho turizmu a rozvoj miest ako cieľových destinácií cestovného ruchu.
„Štyri miesta, jeden zážitok“ je
slogan, ktorým sa partneri projektu predstavujú a propagujú
vzájomnú spoluprácu. V rámci nášho cyklu by sme Vám radi v najbližších mesiacoch tieto
štyri malebné miesta predstavili
a priblížili ich osobitosti, tradície,
zvyky a dali do pozornosti ich
kultúrno spoločenský program.
Illmitz, Martiniloben
Tradičné svätomartinské slávnosti mladého vína „Martiniloben“
priťahujú do Illmitzu čoraz viac
milovníkov vína. Vinohradníci
otvárajú od 7. do 9. a od 14. do
16. novembra 2014 svoje brány
a pozývajú na víno a pochúťky.
Tradičná martinská hus a husacia
polievka nechýbajú v tomto období na žiadnom jedálnom lístku.
Hlavný čas oberačiek sa už skončil, iba strapce hrozna na ľadové
víno a ďalšie špeciality visia ešte
vo vinici, keď si Burgenland uctí svojho patróna – svätého Martina. Týždne pred svätým Martinom sú pre vinárov v Illmitzi
veľmi dôležité a teraz nastáva
čas, keď možno predstaviť mladé
víno a po jeho krste sú uvedené
prvé špičkové vína nového ročníka.
Jois
Idylická vinárska dedinka Jois
je vhodná na to, aby sme si uctili svätého Martina. Tu si môžete vychutnať šarm a srdečnosť,
úžasné vína a vynikajúcu gastronómiu. Približne 20 vinárov vás
pozýva na návštevu svojich vinárstiev a ochutnávku vín. V pia-
Nový zberný dvor v Modre
Odpadové hospodárstvo zohľadňujúce životné prostredie v našom meste a tiež naplnenie potrieb a očakávaní občanov žijúcich
v Modre v rámci skvalitnenia služieb vo vývoze odpadu je dôležitou súčasťou kvality života v meste. Výstavba nového zberného dvora je úspešným krokom k dosiahnutiu tohto cieľa.
Dňa 20. septembra 2014 získalo Mesto Modra vykonateľné
stavebné povolenie na výstavbu nového zberného dvora. 9.
októbra 2014 bola zverejnená
zmluva na realizáciu výstavby zberného dvora. Zhotoviteľ stavby, spoločnosť CESTY
NITRA, a. s, vzišiel z verejného obstarávania. S prihliadnutím na finančnú náročnosť,
predpokladaný náklad na výstavbu zberného dvora čo tvorí
96 500 € a veľkosť stavby s celkovou rozlohou 2722,89 m2,
bola výstavba zberného dvora
rozdelená na etapy. V prvej etape realizácie stavby bude zhotovená časť spevnených plôch,
slúžiaca pre umiestnenie kontajnerov na nebezpečný odpad
a kontajnerov na drobný stavebný odpad, separované zložky
komunálnych odpadov, objemový odpad a bioodpad zo záhrad. Taktiež vznikne dostatoč-
tok 14. novembra 2014 o 16.00
h sa slávnostným príchodom vinárov do kostola Ježišovho srdca
a požehnaním vína otvára Slávnosť svätého Martina. Do neskorého piatkového večera pokračujú
oslavy mladého vína Dňom otvorených pivníc. Ochutnávka vín
v pivniciach vinárskej dedinky
Jois sa uskutočňuje aj nasledovný deň, 15. novembra 2014 v čase od 15.00 h do 21.00 h. V nedeľu 16. novembra 2014 do 15.00 h
je možné nakúpiť víno od zúčastnených vinárov. Vstupné: jednorazové 30,- €, vrátane kupónu na
víno v hodnote 12,- €. Kontakt:
Zväz vinárov 0676/5426866.
Purbach
Každoročne sa s napätím očakávajú mladé vína z nového ročníka.
Tieto kvôli skorému termínu zberu
patria k ľahkým a sviežim vínam,
ktoré je najlepšie vďaka ich mladistvému pôvabu piť ako mladé
ne veľká plocha na uskladnenie
opotrebovaných pneumatík. Na
zvyšnej ploche ostane pôvodný
trávnatý porast a bude slúžiť na
dočasné uloženie konárov a starého dreveného nábytku. Súčasťou prvej etapy je aj oprava
pôvodných častí oplotenia a výstavba nového oplotenia vrátane osadenia dvoch brán, ktoré umožnia prístup občanom
a taktiež technologických zariadení na spracovanie a prípravu
uloženého biologického odpadu
a starého nábytku pre následné
zhodnotenie.
V priebehu novembra budeme
pracovať na kolaudácii stavby
a získaní všetkých potrebných
oprávnení na prevádzkovanie
zberného dvora. Veríme, že no-
vína. Chuťovo je v nich zastúpené
takmer všetko: korenisto osviežujúci Veltlín zelený, jemne korenistý Rizling vlašský, svieži Rivaner alebo „aromatické“ odrody
vínnej révy, akou je aj Muškát Ottonel, neraz dotvárajú mimoriadne
aromatický pôvab mladých vín.
Pri červených vínach sú obzvlášť
obľúbené odrody Zweigelt a Svätovavrinecké s ovocnou arómou
čerešne a višne, elegantné Rulandské modré a jemný Modrý Portugal. Často je to však aj Cuvée z
viacerých odrôd vínnej révy, ktoré
zdôrazňuje nevšednú aromatickú
rôznorodosť mladých vín.
Na radosť všetkých labužníkov
pôjde v tomto čase o krk aj nejednej drzej všetečnej husi. Dňa 11.
11. 2014 sa bude v Burgenlande
oslavovať aj pamätný deň patróna spolkovej krajiny. Vtedy na
stôl tradične prichádza Martinská
pečená hus, panónska špecialita,
ktorá sa vynikajúco hodí ako základ pri ochutnávke mladého vína, ktoré bude v tento deň taktiež
pokrstené. Labužníci z rôznych
krajín každý rok s napätím čakajú
na toto, z kulinárskeho hľadiska,
nádherné obdobie.
(msú, red)
foto: MsÚ, 3x
Projekt Nemotour ponúka zážitky
5
vý zberný dvor bude napĺňať
očakávania a potreby občanov
Modry.
Projektovú dokumentáciu pre
územné konanie, stavebné konanie a realizáciu diela vyhotovila
spoločnosť ANEO, s. r. o., Špačinská cesta 26, 917 01 Trnava
v cene 2 520 €.
Úplný zámer o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č.
24/2006 Z. z. pre mesto Modra vypracovala spoločnosť
IGES, s. r. o., Komenského 29,
902 01 Pezinok v cene 900 €.
Obaja zhotovitelia vzišli z verejného obstarávania.
Ing. Kristína ČECHOVÁ,
referát životného prostredia,
MsÚ Modra
Krása a bolesť našej politiky
Celý ľudský život predstavuje reťazec väčších či menších komplikácií, krásnych a drsných skutočností. Problémy a bolesti prichádzajú, vždy sú nečakané, nevítané, nikdy sa nehodia. Inak to nie je ani
v politike. Hovorí sa, že jesť politický chlebíček nie je žiadna slasť.
Za posledných dvadsaťpäť rokov
sme na našej politickej scéne mali
rôznych politikov. Aký terapeutický efekt vo svojej činnosti dosiahli
si musí každý odpovedať sám. Tak
ako je dôležitý vzťah medzi lekárom a pacientom, učiteľom a žiakom mal by byť dôležitý aj medzi
politikom a voličom. Najdôležitejším sociálnym pilierom voliča je
pocit užitočnosti a tá sa dosahuje
v tvorivej spoločenskej práci v rôznych odvetviach. Pud sociálnej sebazáchovy v občanoch našej vlasti pretrváva a to i napriek výmene
generácií . Politika je v prvom rade
o zodpovednosti smerovanej k voličom samotného politického subjektu v zmysle napĺňania volebných sľubov.
Často sme svedkami toho, že
sľuby sú často základným pilierom (mnohí svoje myšlienky zabíjajú pre osobný prospech) úspešnej
politiky a to sľuby donekonečna
omieľané ďalšou vraj apolitickou
mocou. Každý, kto sa narodí, už
svojim jestvovaním robí politiku
a v konečnom dôsledku sa aj politicky prejaví- človek je totiž z pri-
rodzenosti homo politikum bez
ohľadu na svoj pôvod, farbu pleti či
náboženské presvedčenie si určite
osvojí niektoré filozofické koncepcie a nim prispôsobí svoj životný
štýl, ktorý aj politicky nasmeruje
tam, kde sa stretne s jeho odobrením alebo aspoň toleranciou.
Politika, ale aj politikárčenie, však
môže byť aj nebezpečné. Politická
história niektorých svetových politikov býva často drsná a tragická.
Zmeny režimu ich často zmenia
alebo zmätú. Niekedy sú to politické škandály stojace na chybných
politických rozhodnutiach, inokedy politickí dravci šplhajúci sa hore po škandalizovaní často súkromného života politických osobností.
Správa vecí verejných – odborne
politika je mimoriadne dôležitá
činnosť a preto je na mieste, keď
sa ňou zaoberajú mimoriadne nadané osobnosti. Nakoľko sa týka
správy a zásahov do života občanov - ľudí, politik by mal byť v prvom rade altruista (človek s pozitívnym vzťahom k iným ľuďom).
Mal by byť nositeľom (osobnej autority a sociálnej kvalifikácie). Tak
Štyri sľuby pre Modru
Nasledovné štyri sľuby pre
Modru dala naša pani primátorka občanom pri jej kandidatúre
za primátorku mesta pred štyrmi
rokmi. Sú to tieto sľuby stále ešte uverejnené na webovej stránke www.modranatoma.sk. Citujem:
• K vedeniu a spravovaniu mesta budem pristupovať s úctou vo
vzťahu k minulosti a zodpovednosťou k budúcim generáciám, • K riešeniam rozvoja mesta budem pristupovať odborne, ekonomicky výhodne a otvorene, • V prospech mesta budem hospodárne využívať jeho hmotný
a duševný potenciál,
• Budovať dobré a priateľské vzťahy s okolitými obcami
a mestami.
Odpočet plnenia týchto sľubov, si
môžete spraviť sami, ja Vám k tomu len niečo málo pripomeniem.
Kde zostala zodpovednosť k budúcim generáciám, keď za štyri roky nevedela zabezpečiť dostatok miest pre naše malé deti v
materských školách? A keď už
nemala starosť o mladých ako
to je s generáciou seniorov? Zle.
Nie je vykonaná príprava na vybudovanie žiadaného ubytovacieho komplexu pre obyvateľov
v poproduktívnom veku! Ani
jedno, ani druhé.
Ako je to s rozvojom mesta, keď
pre vyriešenie žiaľ veľmi zlej
dopravnej situácie v meste nevytvorila potrebné základné zákonné podmienky! Veď štyri roky sa nerieši územný plán mesta!
Podmienky pre realizáciu takého dopravného riešenia, ktoré by
ako vo všetkých oblastiach v živote, aj v politike sa nájdu rôzni ľudia a preto by si mali voliči všímať nielen čo im politici sľubujú
ale hlavne prostriedky a cesty, ktorými chcú sľuby realizovať, lebo
len cez tieto sa môže volič dostať
k poznaniu reality daného sľubu.
Politický život je pestrý, radostný
ale aj plný nástrah, podrazov, preto diplomatická charizma u politika nesmie absentovať. Politik musí
dovidieť aj tam, kde bežný občan,
dokonca aj odborne zdatný nedovidí. V politike platí pravidlo nikdy
nehovor nikdy a preto osočovanie
typu ,,s tými nikdy“!, nie je naozaj
nikdy na pravom mieste – politika
je totiž pragmatika nie romantika
a preto tí, čo sa pre ňu rozhodli, nesú zodpovednosť za každé rozhodnutie. Toto treba mať vždy na zreteli a určite sa vyhneme niečomu
ako ,,ja nie, ja muzikant!”
Čo dodať na záver? Krása je trvalá hodnota, ktorá nestráca pododľahčilo centrum mesta od ťažkej dopravy nemáme vytvorené!
Mesto Modra podľa informácie
je najhoršie pripravené zo všetkých miest a obcí, ktorých sa týka budúci cestný obchvat .Pritom
vytváranie takýchto podmienok
je len a len v kompetencii mesta. Aký rozvoj mesta, keď mladí
ľudia z Modry musia stavať svoj
nový domov mimo Modry! Aké
„ekonomicky výhodne“ riešenie,
keď napr. za výkon konzultácií,
poradenstva a prípravy a realizácie verejných stretnutí na prerokovanie projektovej dokumentácie „Revitalizácia námestia Ľ.
Štúra v Modre“, zaplatilo mesto
v roku 2013, firme Silkat, s.r.o.,
Galanta 1 200 €!
Ako sa využíval hmotný a duševný potenciál mesta, keď (neuveriteľné), mesto platí aj za
činnosť, ktorú by mali vykonávať zamestnanci mestského úra-
statu ani po rokoch, či storočiach.
V politike je zjavne menej krásy,
pretože jej podstata je v získavaní výhod a v tom je zjavne menej
krásy. Osobne som presvedčený,
že sa robia aj dobré rozhodnutia.
V politike je bolesťou každé rozhodnutie, ktoré spôsobuje utrpenie
ľudom - pritom je jedno, či jednému alebo mnohým. Netreba absolutizovať politiku na nutné zlo, ale
hľadať spôsoby, ako do tejto sféry
dostať ľudí charakterných a schopných brať ohľady pri svojich nápadoch a presadzovaní na to, aby
tieto ublížili jednoduchým ľuďom
ktorých je vždy väčšina čo najmenej a to je úlohou jednotlivých straníckych zoskupení - nie množstvo
ale kvalita, nie dravci ale obetavci
a pod. Myslím si, že by sme mali
byť vďační aj za všetko utrpenie,
bolesť, trápenie, ktoré nás postihlo.
Robí to z nás rýdze bytosti a vytvárame živé poklady tohto sveta. Som
presvedčený, že každá naša individuálna bolesť prispieva k spáse
a záchrane celého ľudstva. A v tom
je krása ľudskej existencie. Nechcel som, aby môj príspevok pôsobil lacno a konfrontačne, pretože
nie som politik, som za myšlienky.
Človek je predsa inteligentná, rozmýšľajúca a slobodná bytosť. Veľmi ľahko si dokáže urobiť vlastný
názor a preto sa mi zdá nevhodné
udávať tendencie a závery.
PhDr. Dušan PIRŠEL
du. Veď posúďte. Načo nám je
taký duševný potenciál zamestnancov mesta na čele s pani primátorkou, keď nevedia alebo
nechcú zabezpečiť ani len také
základné veci vlastnými silami,
ako bolo napr. verejné stretnutie
občanov v KDĽŠ k „Revitalizácia
námestia Ľ. Štúra v Modre“! Musela to pripravovať firma Silkat!
Budovať dobré a priateľské vzťahy s okolitými obcami a mestami,
nebudem komentovať. Nikdy neboli zlé, je tradíciou že predstavitelia obcí sa stretávajú na rôznych
podujatiach (vinobranie) či posedeniach, spravidla spájaných s občerstvením.
Takže vážení občania, aké môžeme očakávať ďalšie sľuby od pani dosluhujúcej primátorky pri jej
opätovnej kandidatúre za primátorku na ďalšie o 4- ročné obdobie? Sľuby sa sľubujú, a...
Ing. Dušan SIROTKA
foto: jk
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
6
MODRANSKÉ ZVESTI • Názory
Z domov na Vajanského ulici ide nielen zápach, ale aj smútok
Rodinné domy na Vajanského
ulici, v minulosti majiteľom vyvlastnené, pozná každý Modran.
Nedá sa nevšimnúť si ich. Domy
neraz zasiahol požiar, steny by
vedeli rozprávať. Zdevastované
priestory a zápach sú aj výsledkom osídlenia domov osobami bez domova, sociálne odkázaných na štát a mesto. Polícia,
mestský úrad, občania žijúci
v ich blízkosti, i záchranná služba, majú mnoho nie príjemných
skúseností so skupinkou bezdomovcov, ktorí sa tu udomácnili.
Neprináleží súdiť, či si život na
ulici vybrali alebo im k nemu
dopomohli životné okolnosti.
S rozprávaním, v ktorom sa
strieda súcit a hnev, nás navštívila pani, ktorá je možno
jedna z mála, ktorej tento stav
nie je ľahostajný. O stanovisko k problému boli následne požiadaní aj kompetentní z MsÚ Modra. „Nie som
Modranka. Vaše mesto Modru
však navštevujem veľmi často.
Mojej pozornosti neunikli dva
domy, stojace na Vajanského ulici. Jeden je zhorený a druhý ešte
v horšom stave. Môžu byť predsa
aj zdrojom rôznych chorôb. Nehovoriac o tom, že sa v nich môže kedykoľvek stať ďalšia ľudská
tragédia. To naozaj kompetentní
čakajú na toto? Povedia potom
-my nič, nás sa to netýka-? Sama
si pamätám, ako sa majitelia so
svojimi domami lúčili. Tieto domy prinášali a prinášajú len slzy a smútok. Už niekoľko rokov
v nich prespávajú a prebývajú
bezdomovci. Žijú v nich vo veľmi neľudských a nedôstojných
podmienkach. Opakujem, tieto
priestory sú, podľa môjho názoru, iste zdrojom nákaz. Kompetentných zamestnancov modranského MsÚ sme informovali
o danom stave a žiadali o zamedzenie prístupu do uvedených
nehnuteľností. Pokývali hlavami
a odpovedali: „majú vlastníkov
a tí sa o to nestarajú“. Áno, to je
jedna stránka veci. Ale ak stavba ohrozuje aj bezpečnosť, tak
treba zasiahnuť, či nie? V tomto dome býva aj 35 ročná mladá žena bez domova. Poviete
si alkoholička. Lenže aj alkoholizmus je choroba, z ktorej
si sama nepomôže. Nevylieči
sa, ak jej nebude poskytnutá
pomocná ruka. Potrebuje ju.
A veľmi. Sme, vlastne si hovoríme, že sme sociálny štát, avšak sa tak nesprávame. Osudy
Reakcia na podnet pani Lechovičovej
Mestský úrad v Modre je so situáciou dvoch nehnuteľností na
Vajanského ulici oboznámený. Jeden z domov bol totiž na základe súdneho rozhodnutia vrátený do súkromného vlastníctva pôvodným majiteľom, respektíve ich potomkom, ešte za
bývalého vedenia mesta.
V prípade druhého z domov sa už
terajšiemu vedeniu mesta podarilo vyrokovať vzájomne výhodnú dohodu a aj táto nehnuteľnosť
sa vrátila do rúk pôvodných majiteľov. Tým sa obe krivdy z minulých rokov napravili, pretože vyvlastnenie týchto domov za
účelom výstavby bytoviek bolo
protizákonné.
Podľa dostupných informácií súčasných majiteľov ich oslovila
developerská firma, ktorá má záujem pozemky vykúpiť, zdevastované objekty asanovať a nahradiť
ich novou výstavbou málopod-
Aby naše deti škôlku mali
Podľa nemenovanej tlačoviny darovalo mestské zastupiteľstvo poslancovi MsZ Ing. J. Jašekovi 2500 € na projekt Rádia Modra a niekoľko
tisíc eur na podporu občianskych združení. Nech je to spolu 40 000 €,
nuž a 150 malých detí v meste nechodí do škôlky, pretože tam pre ne nie
je miesto. Samozrejme, že tieto deti sa nevyskytli v priebehu 2 hodín,
najprv sa museli narodiť a vyrásť, aby dosiahli škôlkarsky vek. Ak by
primátorka a poslanci venovali problému trocha svojho drahocenného
času a nedávali peniaze na takú zbytočnosť akou je modranské rádio
a znížili rozpočet občianskych združení, mohli tento problém riešiť postupne. Za 40 000 € ročne by sa dalo pre modranské deti urobiť veľa.
Modrania, 15. novembra si budeme voliť nového primátora a nových
poslancov MsZ, vy rozhodnete kto to bude.
Ivan BOJKOVSKÝ
lažného bytového domu s občianskou vybavenosťou. Bytový dom
by dokomponoval pokračovanie zástavby na Vajanského ulici v nadväznosti na Komenského
ulicu. Zrealizovaním tohto zámeru sa dotvorí celý uličný priestor
aj urbanizmus sídliska a skultivujú sa priľahlé priestory zelene,
spevnené plochy, vrátane rozšírenia parkovacích plôch.
Mesto Modra je oboznámené aj
so skutočnosťou, že v priestoroch
spomínaných súkromných domov
druhých sú nám ľahostajné. Nestaráme sa o iných. Nechceme
sa do toho zamiešať. Opýtal sa
tejto ženy niekto, prečo vlastne pije? Iste, prvý pohár si dala pri prvom probléme a potom
už rýchlo do toho spadla. Opitý
človek nemá zábrany. Postupné padá hlbšie a hlbšie, až padne na samé dno. Toto sa stalo aj
tejto žene, mladej mame dvoch
detí. Zásluhou alkoholu prišla
o dom, svoje deti a žiaľ aj o úctu
k sebe samej. Nabrala však odvahu podstúpiť liečenie. Možno
to vyzerá tak, že život na ulici jej
vyhovuje a že sa jej páči. Zdanie môže klamať. Pri rozprávaní, plnom sĺz, smútku, prosieb
a sľubov, veľmi túži viac sa už
nevrátiť do týchto neľudských
podmienok. Ale kam pôjde? Prosím kompetentných v Modre v jej
mene: pomôžte tejto mladej žene zabezpečiť dôstojné bývanie
na určitý čas, v ktorom sa bude môcť dať do kopy po každej
stránke...zachránite jeden ľudský život.“ (jk) a Magdaléna
LECHOVIČOVÁ
sa zdržiavajú sociálne slabšie osoby bez domova a týmto osobám,
ako občanom v núdzi poskytujeme 10 miest na dočasné ubytovanie v Mestskom centre sociálnych
služieb v Modre. Dôležitým faktorom je v neposlednom rade aj záujem o poskytnutie pomoci určenej jednotlivým osobám žijúcim
v týchto neľahkých podmienkach.
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Machalová – riaditeľka MsCSS, 033/647 4625, 24,
[email protected]
Mgr. Viera POKORNÁ,
referát sociálnych vecí
a zdravotníctva, MsÚ Modra
Zlé parkovanie pri nemocnici
Keď sa pokúšal pán D. Sirotka vo
svojom príspevku znevažovať prácu primátorky a poslancov tým, že
ich kritizoval za súčasný stav parkoviska pri nemocnici, netrafil do
čierneho. Pochválil nemocnicu za
zasypané jamy a stav parkovania
na tomto mieste. Avšak parkovanie na tomto mieste je zlé. Autá tu
stoja v štyroch radoch. V utorky
a piatky, keď má ordinační hodiny diabetologická ambulancia, ten-
to priestor nestačí a vodiči parkujú
aj v zákaze. Príde mestská polícia
a udeľuje pokuty, dokonca kedysi
dávali na autá aj tzv. papuče. Môj
tip pre kompetentných: myslím, že
parkovanie by sa dalo vyriešiť napríklad tak, že by sa s automobilmi
stálo vo dvoch radoch a k tomu by
sa mohlo povoliť parkovanie v dopoludňajších hodinách aj na mieste, kde sú inokedy zaparkované autobusy.
Vincenc MRÁZ
Ilustračné foto: web
Ľahostajnosť versus riešenie?
7
MODRANSKÉ ZVESTI • Názory
8
Prečo pôjdem voliť
Rada by som vyjadrila svoj názor a nepochybne aj názor viacerých
občanov Modry k blížiacim sa komunálnym voľbám, ale zároveň
aj na všeobecné fungovanie, resp. nefungovanie mestských zastupiteľstiev a úradov. Takmer každý, s kým sa stretávam v uliciach
Modry, sa na niečo sťažuje: rozbité chodníky, žiadne verejné WC,
zanedbané detské ihriská (s výnimkou jedného), nedostatok odpadkových košov, pramálo kultúrnych a športových podujatí, neprívetiví pracovníci na úradoch a iné. Desiatky iných problémov, ktoré
by sa poľahky dali vyriešiť alebo prinajmenšom eliminovať, ak by
bola vôľa niečo meniť. Som presvedčená o tom, že komunálna politika v každom malom mestečku predstavuje zložitú cestu a kto sa
ňou raz vyberie, naloží si na plecia priveľa, pokiaľ nemá na 100%
prepracovaný plán a správne úmysly.
Ľudia malého mesta sa príliš dobre
poznajú, sú príliš kritickí, príliš do
vecí verejných ťahajú osobné sympatie, či antipatie, príliš dávajú na
reči a príliš málo sa zamýšľajú nad
tým, čo je vlastne pre mesto tou
správnou voľbou. Presne pre toto
pôjdem voliť. Preto, aby sa peniaze
nás všetkých nerozhadzovali bez
logiky, racionálneho dôvodu alebo, čo je najhoršie, účelovo vybraným subjektom. Aby sme dokázali
aspoň čiastočne kontrolovať tok financií mesta, aby činnosť mestského zastupiteľstva bola transparentná a viditeľná na výsledkoch. A čo
vy? Prečo pôjdete voliť vy?
Nebudem sa vyjadrovať k počtu
kandidátov na primátora Modry
takmer každé komunálne voľby,
ktorý sa približuje alebo dokonca
vysoko prevyšuje počet kandidátov akéhokoľvek mesta (možno
by sme si mali zobrať príklad z Pezinka, kde oproti sebe stoja dvaja
naozaj silní kandidáti a nech ktorýkoľvek z nich voľby vyhrá, získa
naozaj veľký mandát od občanov,
pretože ich hlasy sa neroztrieštia
na veľké množstvo nevýrazných
kandidátov). Nebudem ani nikoho hodnotiť a súdiť, pretože to mi
neprináleží a nikdy by som si nedovolila komentovať niečo, v čom
nie som úplný odborník. Ale mám
dostatok vzdelania a rozumu na to,
aby som vedela posúdiť , čo je dobrý a hlavne realistický plán, efektívny pre mesto a čo je len prázdny
sľub, o ktorom už vopred viem, že
sa nikdy v súčasnej finančnej situácii mesta nemôže splniť. Preto
skúsme dať bokom osobné antipatie, skúsme na chvíľu zabudnúť
na reči, zapnime v novembri vlastný rozum, prečítajme si detailne
programy kandidátov a vyberme si
naozaj to, čo sa realizovať dá. Až
podľa toho budeme schopní v budúcnosti posúdiť, či ten, koho sme
si zvolili, spravil maximum alebo
zlyhal. Na nereálnych až absurdných sľuboch to preveriť nedokážeme, pretože už vopred musíme vedieť, že neboli sľubované
s úmyslom ich splniť. Nenechajme si už nahovoriť litánie o tom,
ako je to vlastne celé len a len pre
nás. Nenechajme si viac nahovoriť, že všetko je to len v peniazoch.
A hlavne, zvoľme si niekoho, kto
navrhne riešenia a nie toho, kto nás
bude presviedčať o tom, akí sú jeho protikandidáti neschopní. Niekoho, kto povie ako sa to dá. Kto
nebude len proti niekomu, ale za
niečo. Osobných sporov bolo už,
myslím, viac ako dosť a aj preto
Modra vyzerá tak ako vyzerá v porovnaní s inými, podobne veľkými
mestami. Umenie komunikácie,
vypočutia, zhovievavosti a kompromisov je zložitá vec a naozaj
nie každý má na to vlohy. Ale nikdy sa nikam nedostaneme bez
prijatia týchto zásad. Sebareflexia
je obrovská ľudská cnosť a cnostných ľudí je ako šafranu. Nič sa
nezmení, ak spoluprácu nahradia
intrigy, ak vidina ziskov prevýši vidinu úspechu, ak objektivitu
utlačí osobná nevraživosť a ak my
nebudeme schopní sa rozhodovať
rozumom. Pretože v politike všeobecne je viac ako potrebné sa rozhodovať rozumom, nie pocitom.
9,8x12,7cm 53,11 €
6,4x12,7cm
34,85 €
Spomienky na zosnulých
Mesto Modra, Farnosť sv. Štefana kráľa v Modre a Cirkevný zbor
ECAV na Slovensku v Modre pozývajú na Spomienku na zosnu-
lých, ktorá sa bude konať v sobotu 1. novembra 2014 o 15.00 h
v Dome smútku v Modre.
(red)
Je potrebné sa zamyslieť nad tým,
kto čo dokázal, kto čo zrealizoval
a kto čo dokázať môže. A podľa toho ísť voliť, ako primátora, tak aj
poslancov. Pretože tém na diskusiu je v Modre naozaj veľmi veľa
(rekonštrukcia chodníkov Štefánikovej ulice, rekonštrukcia námestia, obnova okolia Štúrovho hrobu,
oprava mestského rozhlasu vo viacerých častiach, oprava detského
ihriska na Zochovej ulici a mnoho,
mnoho ďalších). Viacero z nich už
v predchádzajúcich plánoch bolo
zakomponovaných, avšak reálne
výsledky a činy akosi zaostávajú.
Vzorec úspešných znie „myšlienka
– slovo – čin“. Len väčšinou skončíme pri tom druhom kroku a to
z nás robí priemerných, nespoľahlivých a nedôveryhodných. Preto
je oveľa efektívnejšie nesľubovať
príliš veľa, nehovoriť do vetra, neprezentovať sa starými a otrepanými frázami a radšej taktne mlčať.
A potom ľudí príjemne prekvapiť
konkrétnym skutkom, ktorý nás
presvedčí znova voliť človeka,
o ktorom budeme presvedčení, že
je v tom správnom čase na správnom mieste a že si náš mandát skutočne zaslúžil. A pre všetky tieto
dôvody budem 15. novembra voliť
ja. Kde budete v teň deň vy?
Mgr. Ing. Juliana
MRUŠKOVIČOVÁ
20x12,7cm 96,26 €
4,7x6,15cm
15,93 €
9,8x6,15cm 26,89 €
9,8x25,8cm
96,26 €
foto: jk
20x25,8cm
164,97 €
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
Zaregistrovaní kandidáti na primátora
Mestská volebná komisia v Modre podľa §
18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora
mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Robert Beňo, Mgr., 52 r., podnikateľ, Modra, Harmónia súp. č. 3182, PRIAMA DEMOKRACIA
2. Rebecca Deák Justh, Ing., 58 r., ekonómka, Modra, Piesok súp. č. 4063, nezávislá kandidátka
3. Hana Hlubocká, Ing. arch., 52 r., inžinierka architekt-
ka. Modra. Puškinova 1216/9, nezávislá kandidátka
4. Ján Jašek, Ing., 41 r., ekonóm- informatik, Modra,
Kuzmányho 1368/5, nezávislý kandidát
5. Peter Majtán, Ing., 59 r., stavebný technik, Modra,
SNP 1450/23, nezávislý kandidát
6. Juraj Peržo, Mgr., 58 r., živnostník, Modra, Harmónia súp. č. 3210, nezávislý kandidát
7. Juraj Petrakovič, Mgr., 45 r., ekológ, Modra, Vajanského 2114/64, nezávislý kandidát
8. Artúr Soldán, JUDr., 37 r., právnik, Modra, Fraňa
Kráľa 1463/5, SMER – sociálna demokracia.
Zaregistrovaní kandidáti na poslancov
v 1. volebnom obvode (Modra)
Mestská volebná komisia v Modre podľa l8
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva zaregistrovala vo volebnom obvode č. I. týchto kandidátov:
1. Ivan Bojkovský, Mgr., 57 r., učiteľ, Modra, Dukelská 12. SMER – SD
2. Jozef Brtáň, 58 r., vodič – skladník, Modra, Hrnčiarska 8, KSS
3. Ivan Čistý, 40 r., samostatne hospodáriaci roľník,
Modra, Bernolákova 14, SMIER – SD
4. Marta Dugovičová, 58 r., invalidná dôchodkyňa,
Modra, Kalinčiakova 37, SDKÚ – DS
5. Viera Jančovičová, PhDr., 56 r., riaditeľka múzea,
Modra, Kuzmányho 19, nezávislá kandidátka
6. Ján Jašek, Ing., 4l r., ekonóm – informatik, Modra,
Kuzmányho 5, nezávislý kandidát
7. Filip Juran, 30 r., živnostník, Modra, Moyzesova
l9, SMER – SD
8. Peter Juran, Mgr., 3l r., živnostník, Modra, SNP 19,
nezávislý kandidát
9. Richard Jurkovič, 31 r., telekomunikačný poradca,
Modra, Zochova 54, SMIER – SD
10. Peter Kintler, 48 r., živnostník, Modra, Dukelská
7, SMER – SD
11. Viera Kišoňová, 60 r., ekonómka, Modra, Vajanského 63, nezávislá kandidátka
12. Andrea Kukumbergová. Bc., 42 r., učiteľka MŠ,
Modra, Kellenbergerova 3, nezávislá kandidátka
13. Jakub Liška, Mgr. art., MRes., 29 r., dizajnér –
keramik, Modra, Štefánikova 66, nezávislý kandidát
14. Katarína Machatová, 59 r., ekonómka, Modra,
Štúrova lOl, nezávislá kandidátka
15. Peter Majtán, Ing., 59 r., stavebný inžinier, Mod-
ra, SNP 23, nezávislý kandidát
16. Branislav Manák, 39 r., výtvarník – učiteľ, Modra, Kalinčiakova 2, nezávislý kandidát
17. Pavol Minárik, Mgr., 29 r., filozof, Modra, Zochová 17, SMER – SD
18. Adriana Nagyová, Ing., 39 r., ekonómka, Modra,
Sokolská 23, nezávislá kandidátka
19. Róbert Odler, JUDr., PhD., 46 r., vysokoškolský
učiteľ, Modra, Dukelská 39, nezávislý kandidát
20. Miroslav Ochaba, 40 r., vedúci skladu, Modra,
Komenského 2, nezávislý kandidát
21. Juraj Peržo, Mgr., 58 r., živnostník, Modra, Harmónia, súp. č. 32lO, nezávislý kandidát
22. Svetoslav Peško, 53 r., SZČO, Modra, SNP 20,
nezávislý kandidát
23. Eduard Petrakovič, 63 r., ekonóm, Modra, Sokolská 17, SMER – SD
24. Juraj Petrakovič, Mgr., 45 r., ekológ, Modra, Vajanského 64, nezávislý kandidát
25. Michal Petrík, 3l r., živnostník, Modra, Sukenícka 19, nezávislý kandidát
26. Milan Podhradský, 53 r., výsluhový dôchodca,
Modra, SNP 16, SDKÚ – DS
27. Vladimír Puškáč, Ing., 32 r., poľnohospodársky
inžinier, Modra, Družstevná 9, SMER – SD
28. Renáta Rusnáková, Mgr., 40 r., slobodná umelkyňa, Modra, Lúčna 20, nezávislá kandidátka
29. Helena Slováková, 61 r., dôchodkyňa, Modra,
Štefánikova 3, nezávislá kandidátka
30. Artúr Soldán, JUDr., 37 r., právnik, Modra, Fraňa
Kráľa 5, SMER – SD
31. Rastislav Trajda, 38 r., živnostník, Modra, Družstevná 4, SMER – SD
32. Ján Zigo, Ing., 46 r., elektrotechnik, Modra, Trnavská 14, nezávislý kandidát.
Zaregistrovaní kandidáti na poslancov
v 2. volebnom obvode (Kráľová, Harmónia, Piesok)
Mestská volebná komisia v Modre podľa §
18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva zaregistrovala vo volebnom obvode č. II. týchto kandidátov:
1. Robert Beňo, Mgr., 52 r., podnikateľ, Modra, Harmónia, súp. č. 3l82, PD
2. Dominik Bučurič, JUDr., 29 r., advokát, Modra,
Partizánska 24, nezávislý kandidát
3. Zuzana Černáková, 3l r., podnikateľka, Modra,
Národná 22, SMER – SD
4. Marian Gavorník, Ing., 40 r., ekonóm, Modra, Pod
vinicami 3l, nezávislý kandidát
5. Peter Peniaška, 59 r., podnikateľ, Modra, Potočná
9, SMER – SD
6. Igor Zelník, JUDr., 55 r., právnik, Modra, Národná
l73, SMER – SD.
(msú)
9
Voľby 2014
V deň volieb 15. novembra 2014
budú podľa zákona volebné miestnosti otvorené v čase od 7.00 do
20.00 hodiny, nie do 22.00 hodiny,
ako je to zvyčajne pri iných voľbách. V týchto voľbách si oprávnení voliči zvolia primátora a 13 poslancov mestského zastupiteľstva
na obdobie rokov 2015 – 2019.
Desiatich volíme za Modru a troch
za Kráľovú, Harmóniu a Piesok.
Občania budú voliť podľa adresy
svojho trvalého pobytu v nasledovných okrskoch:
Okrsok č. 1 – miestnosť: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra. Ulice: Dukelská, Kalinčiakova, Kukučínová, Podhorská, Nám.
Slobody, Kuzmányho, Za Štadiónom.
Okrsok č. 2 – miestnosť: Základná škola Ľ. Štúra, Komenského č.
1/A, Modra. Ulice: Družstevná,
Komenského č. 1, 2, 4, 6.
Okrsok č. 3 – miestnosť: Mestské
centrum sociálnych služieb Modra
(MCSS), Súkenícka ul. č. 4, Modra. Ulice: Štúrova, Horná, Baštová, Dolná, Kostolná, Moyzesova,
Súkenícka, Komenského č. 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, mesto
Modra.
Okrsok č. 4 - miestnosť: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra. Ulice: Hviezdoslavova, Bratislavská, Zochova, Cpinova, Dr.
Bodického, Fr. Kráľa, Hečkova,
Jesenského, Kollárova, Kellenbergerova, Sládkovičova, Bernolákova, Štefánikova, Vinárska, Sokolská, Ferdinanda Píseckého, Jána
Bakoša.
Okrsok č. 5 - miestnosť: Kultúrny
dom, Partizánska 88 Modra – Kráľova. Ulice: Partizánska, Trnavská,
Karpatská, Národná, Puškinova,
Pod vinicami.
Okrsok č. 6 - miestnosť: Základná škola Ľ. Štúra, Komenského 1/A, Modra. Ulice: 1. mája,
Čsl. armády, Erneyho, Hrnčiarska,
Krátka, Šúrska, SNP, Vajanského,
Komenského č. 8,10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28.
Okrsok č. 7 - miestnosť: Turistické informačné centrum, Harmónia
č. 3001. Ulice: Harmónia, Piesok,
Lúčna, Potočná.
Kontaktná osoba: Mgr. Eva
Horváthová – referát evidencie obyvateľstva MsÚ, Kancelária prvého kontaktu, Štúrova
59, Modra, Tel. č. 033/6908327,
0911/035783,
Email:
eva.
[email protected]
(red, zdroj: msú)
Inzerát neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
10
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
PODAJME SI RUKY
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
11
VOLÍME ZMENU,
PORIADOK A ROZVOJ
MILUJEME našu MODRU
Volíme
› Zmenu systému práce
› Skutočný rozvoj mesta
› Priame rozhodovanie občanov
Inzerát neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
Rebecca Deák Justh
Kandidátka na primátorku
Viac informácií nájdete na:
www.rebeccajusth.com
Untitled-1.indd 1
15-Oct-14 10:18:54
Inzerát neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
12
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
13
Pochopiť MODRU srdcom,
nekecať a makať!
Na otázky však odpoviem: www.janojasek.sk
Ing. JÁN JAŠEK, KANDIDÁT NA PRIMÁTORA
4
Vážení občania, milí Modrania,
Po štyroch rokoch pôsobenia v mestskom zastupiteľstve nie som spokojný so stavom a fungovaním mesta. Pravda je,
že ani zo zastupiteľského miesta nie je možné ovplyvniť niektoré veci, ktoré nie sú v poriadku. Myslím, že mám ešte jednu
možnosť ako nastaviť fungovanie Modry tak, ako je podľa mňa normálne. Chcem vám vo svojej osobe ponúknuť alternatívu k doterajšej mnohoročnej tendencii voliť si do čela mesta nepripravených ľudí s veľkolepými rečami o našom krásnom
meste, za ktorými nenasledujú činy. Aj keď moje meno neznie príliš „modransky”, moja rodina žije v Modre už takmer sto
rokov (som vnuk p. učiteľky Vicinovej a synovec p. učiteľky Krištofovičovej ) a prežil som v Modre väčšinu svojho života. Môj
„netradičný zjav” sa dá zmeniť za 10 minút, spoznať problematiku samosprávy a zodpovedne sa pripraviť na funkciu primátora mesta trvá roky. Tvrdo som na tom pracoval. Viac o mojich činoch i cieľoch sa dozviete na stránke www.janojasek.
sk. Vyjadrite svoj názor v modranských komunálnych voľbách. Aj Vaším hlasom môžete pomôcť pohnúť Modru dopredu.
Čo sa mi podarilo
Moje ciele
Mesto Modra strojnásobilo svoje príjmy z mestských
lesov za porovnateľný objem vyťaženého dreva. Z lesov na účet mesta odišlo 1.424.633 EUR.
Vybudovať funkčný mestský úrad
Jedinou cestou, ktorá sa v Modre opravila za posledné štyri roky je lesná cesta do Ohnáv.
Získal som licenciu pre Rádio Modra, ktoré už viac
ako rok prináša obyvateľom mesta informácie. Zadarmo som navrhol a postavil celý vysielací systém.
Pomohol som vytvoriť zadanie a získať finančné prostriedky pre digitalizáciu kina Mier.
Vypracovať a schváliť nový územný plán
Oprava infraštrukúry mesta - chodníky, cesty, budovy
Mestské lesy musia zostať majetkom mesta Modry tak, aby ich mohli využívať všetci ich návštevníci,
turisti, poľovníci, trampi i ostatní. Zásadne odmietam
zástavbu lesných pozemkov.
Je nepodstatné, KTO Vám ČO pred voľbami SĽUBUJE. Nikto Vám nebude sľubovať nič zlé a nepekné.
Podstatné je, čo dokáže po voľbách urobiť pre naše mesto a ako to s naším mestom dopadne.
Všetky moje aktivity súvisiace s volebnou kampaňou sú zverejnené na www.janojasek.sk v záložke Volebná kampaň. Tento zoznam
slúži ako ochrana pred prípadnými pokusmi zverejňovať akékoľvek materiály v mojom mene avšak bez môjho vedomia v rámci
antikampane. Nenesiem zodpovednosť za žiadnu aktivitu, ktorá nie je zverejnená na www.janojasek.sk/volebnakampan.
Inzerát neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
Vykonával som funkciu predsedu hospodárskej finančnej a majetkovej komisie. Modra je nezadĺžené,
finančne zdravé mesto a má finančné rezervy – informácie na www.ineko.sk.
Každý kto predloží svoju žiadosť na stavebný úrad
s príslušnými zákonnými náležitosťami bude vybavený
bez subjektívneho zasahovania do stavebného konania a bez zbytočných prieťahov.
14
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
MYSLÍM TO S MODROU ÚPRIMNE
JUDr. Artúr SOLDÁN
kandidát na primátora Mesta Modra
Inzerát neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
Volebný program 2014
Nahraďme veľkolepé debaty spoločným úsilím obnoviť základné funkcie mesta, ako je čistota, starostlivosť
o verejnú zeleň, zníženie kriminality.
Aktualizujme územný plán mesta tak, aby sa umožnila výstavba a rozvoj pre mladé rodiny a tým zabezpečíme,
aby mladí modrania zostali bývať doma a rozvíjali naše mesto.
Podporme rozvoj mimoškolských aktivít v meste a zabezpečme primeranú podporu športovým aktivitám a klubom.
Komplexne vyriešme revitalizáciu mesta s dôrazom na jeho kultúrny a turistický aspekt.
Dôsledne uplatňujme elektronické verejné obstarávanie a pozastavme projekty, ktoré neopodstatnene odčerpávajú
finančné prostriedky a nie sú pre občanov a mesto prínosom. (napr. prevádzka Rádio Modra)
Zabezpečme dostatočné kapacity pre zaradenie modranských detí do modranských materských škôl,
formou vybudovania novej materskej školy.
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
15
MYSLÍME TO S MODROU ÚPRIMNE
Mgr. Ivan BOJKOVSKÝ
Ivan ČISTÝ
Richard JURKOVIČ
Ing. Eduard PETRAKOVIČ
ekonóm
Rastislav TRAJDA
živnostník
Mgr. Pavol MINÁRIK
filozof
Peter KINTLER
živnostník
Filip JURAN
živnostník
Peter PENIAŠKA
podnikateľ
63 rokov
48 rokov
Zuzana ČERNÁKOVÁ
podnikateľka
31 rokov
vinár a vinohradník
40 rokov
37 rokov
30 rokov
JUDr. Igor ZELNÍK
právnik
55 rokov
telekomunikačný poradca
30 rokov
29 rokov
59 rokov
nezávislí kandidáti na
poslancov za stranu
SMER ­ SD
Inzerát neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
učiteľ
59 rokov
16
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
kandidáti na poslancov a primátora
LEN SPOLUPRÁCOU MÔŽEME
PRE MODRU UROBIŤ VIAC
Inzerát neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
Ak chceme niečo dosiahnuť, najlepšie to ide, ak všetci ťaháme za jeden
povraz, sledujeme rovnaký cieľ. A tak je to aj s naším mestom. Bez
spolupráce primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, mestského
úradu a participácie obyvateľov sa Modra nikdy nepohne vpred.
Kandidát na primátora
45 rokov, 2 deti, manažér
č.7
STRETNITE SA S NAMI:
5.11.2014 (streda)
18,00 KD v Modre
7.11.2014 (piatok)
18,00 KD na Kráľovej
Všetci si pamätáme niekoľko volebných období, keď neschopnosť spolupracovať viedla naše mesto k stagnácii. Nechceme, aby sa to opakovalo!
Chceme, aby naše mesto bolo profesionálne riadené, rozvíjalo sa a pritom
ctilo svoje tradície. A aby opäť získalo vedúce postavenie v regióne,
ktoré mu právom náleží. Chceme, aby sme sa posunuli
od slov k činom! Od plánovania ku skutočnej práci!
Ponúkame zohraný tím, ktorému záleží na našom meste a jeho budúcnosti.
Tím odborníkov, kde je každý špecialistom pre svoju oblasť – samospráva,
štátna správa, ekonómia, kultúra, školstvo, legislatíva, ochrana krajiny
a pamiatok, architektúra, investičná výstavba, vinárstvo a keramika.
Ženy aj muži, skúsení v komunálnej politike, aj nové tváre.
Spája nás chuť pracovať pre Modru, Kráľovú, Harmóniu a Piesok.
Pretože my všetci sme Modrania.
Ťahajme za jeden povraz!
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
SOM MODRAN
17
kandidát na primátora mesta Modry
č.6
Tu, medzi Modranmi, som sa narodil a skončil
som tu nielen základné vzdelanie, ale aj hudobnú školu. V Bratislave som zmaturoval v odbore
elektrotechnik a pokračoval som týmto smerom na Elektrotechnickej fakulte SVŠT tiež v Bratislave. Po 2 rokoch
som prestúpil na Pedagogickú fakultu. Vypracoval som niekoľko študentských vedeckých prác a s jednou z nich
som reprezentoval fakultu v zahraničí. Popri štúdiu som pracoval ako vedúci vysokoškolského klubu Amos.
Štúdium som ukončil v obore fyzika, strojárstvo a stolárstvo. Diplomovú prácu som obhájil na tému z oblasti fotometrie na pôde Slovenskej akadémie vied. Pôsobil som dva roky ako asistent na SVŠT. Z toho jeden rok som
viedol semináre z odboru matematiky. Po uvoľnení zaujímavého pracovného miesta na lesníckej škole, som sa
veľmi rád vrátil do Modry. Tu som pôsobil s krátkou prestávkou 24 rokov. Posledných 5 rokov jej existencie som
pôsobil vo funkcii riaditeľa. S rozhodnutím VÚC zrušiť našu školu, ktorá šírila dobré meno aj Modre, sa stále
neviem zmieriť.
Popri zamestnaní som pracoval aj v odborných komisiách spadajúcich pod Ministerstvo školstva a Národného
lesníckeho centra vo Zvolene. Po zamatovej revolúcii som popri pedagogickej činnosti podnikal v oblasti drevárskych remesiel: tesárstve, stolárstve i reštaurátorstve. Osobitne rád sa podieľam na rekonštrukciách organov. To ma viedlo aj k iniciovaniu série organových koncertov v modranských kostoloch.
Mgr. Juraj Peržo
Práca pre mesto
Z lásky k drevu a k Modre som v meste vyhotovil viaceré informačné tabule, prispel som prácou v Detskom raji na Vajanského ulici, vyrobil
som lavičky v parku pred kultúrnym domom v Modre, vykonal som mnohé stolárske práce v Kultúrnych domoch v Modre i na Kráľovej. Okrem
iného som zrealizoval rekonštrukcie krovov na katolíckom i evanjelickom kostole. Sponzorsky som zabezpečil Kultúrnemu domu v Kráľovej nové radiátory a prispel som na vybavenie kuchynským zariadením a potrebami. Päťročné pôsobenie vo funkcii poslanca Mestského zastupiteľstva v Modre mi umožnilo podrobne sa zoznámiť so silnými i slabými stránkami fungovania našej samosprávy a s činnosťou Mestského úradu.
Na základe získaných poznatkov a skúseností som starostlivo zvážil všetky klady a zápory života Modry a vytypoval som hlavné smery a
priority, ktoré by boli hlavnými smernicami mojej činnosti vo funkcii primátora.
II. Oblasť rozvoja mesta
Mojim cieľom je:
1. vytvoriť silný Mestský podnik služieb, ktorý by sa zodpovedne staral o nehnuteľný majetok mesta (parky i budovy). Zabezpečí sa tak možnosť uplatniť sa pri správe a údržbe majetku mesta nielen nezamestnaným našim občanom, ale predovšetkým modranským remeselníkom.
Takto sa mnohé práce môžu realizovať podľa potreby aj okamžite bez
čakania na výsledky verejnej súťaže. Peniaze za práce zostanú v našom meste a nebudeme ukrátení ani na podielových daniach.
2. dokončiť sumarizáciu mestského majetku aj s návrhom na jeho
využitie, zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcii.
3. vyhotoviť strategický i vykonávací plán Hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta, ktorý je jednou zo základných podmienok
pri predkladaní žiadostí o príspevok z fondov EÚ.
4. dokončiť práce na územnom pláne mesta
5. vyriešiť otázku zriadenia RTG pracoviska priamo v Modre
6. sústavne a odborne sledovať a využívať výzvy na EÚ fondy,
Nórske fondy a iné
7. riešiť neefektívny zastaralý energetický systém mesta a využiť
obnoviteľné zdroje
8. vyššia úroveň spolupráce s Malokarpatským osvetovým
strediskom
9. budem ústretový k iniciatívam a návrhom zo strany občanov a
organizácii v meste. Napríklad v oblasti skrášľovania mesta musíme
reagovať na podnety občanov. Uvítať a zrealizovať ponuku zo strany
našich dôchodcov starať sa o konkrétne kvetinové záhony v mestských
parkoch a na verejných priestranstvách. Takýmto občanom ako pozornosť zo strany mesta môže byť napr. poskytnutý zájazd na termálne
kúpalisko a pod.
III. Oblasť životného prostredia
1. zvýšiť účinnosť separovaného zberu
2. zhodnocovať bioodpad energetickým využitím alebo kompostovaním
3. dokončiť kompletné odkanalizovanie mesta
4. presadiť projekt racionálneho a súčasne citlivého využitia lesného bohatstva v prospech mesta
IV. Oblasť kultúry, cestovného ruchu a voľno časových aktivít
1. podporovať všetky aktivity, ktoré by pritiahli kultúru a umenie do
mesta a dostať ich minimálne na regionálnu úroveň
2. podporovať aktivity klubov a združení
3. nájsť vhodne priestory pre mestský klub mládeže
4. vytvoriť podmienky na vytvorenie Mestského múzea
V. Oblasť bezpečnosti občanov a verejného poriadku
1. komplexné zhodnotenie práce mestskej polície jej materiálneho vybavenia
2. na kritických miestach v meste osadiť kamery
3. posilnenie materiálneho vybavenia hasičského zboru
VI. Oblasť školstva
1. pomáhať zveľaďovať školské zariadenia (exteriér i interiér)
2. pomoc pri zabezpečovaní kvalitných surovín pre školské
kuchyne (ZŠ i MŠ)
3. riešiť zložitú problematiku materských škôlok
VII. Pomoc pre vinohradníkov
1. oprava ciest do vinohradov
Občania Modry vyvážajú na skládky stavebný odpad (tehly a betón)
platia za dopravu i skladkovné. Ak by to priviezli na zberný dvor
bezodplatne ušetria skladkovné i časť dopravy a mesto z tejto
suroviny získa materiál na opravu ciest do vinohradov, ktorý nemusí
kupovať.
2. zníženie ceny za stánky pre vinohradníkov a občanov Modry
na hromadných akciách organizovaných mestom napr. Vinobranie .
3. ponúknuť modranským vinárom a vinohradníkom po
vzájomnej dohode priestor na ich spolkovú činnosť
Strategické zámery
Mojím cieľom je zdravá komunikácia v meste. Vypočutie si druhej strany bez negatívnych emócii a riešiť veci bez
nekonštruktívnych konfrontácii.
Hľadať vnútorné finančné rezervy i vonkajšie zdroje a na ich
základe pristúpiť k realizácii rekonštrukcie starej radnice,námestia,
ciest chodníkov a iných nehnuteľností z majetku mesta. Zabezpečiť
rekonštrukciu cintorína, vrátane rozšírenia urnového hája.
V Modre musí nastúpiť atmosféra vzájomného porozumenia a
nájdenia spoločných cieľov a prostriedkov na ich dosahovanie. Musíme dosiahnuť taký stav, aby sa každý občan mesta cítil príjemne
v krásnom a čistom meste a nemal záujem sťahovať sa niekam
inam. To sa dá dosiahnuť iba pri vzájomnej úcte a dôvere medzi
občanmi, nimi zvolenými zástupcami a mestským úradom. Veď
bohaté mesto robia spokojní a nielen materiálne, ale aj duchovne,
bohatí občania. Chcem znovu uviesť Modru do povedomia nielen
Slovenska, ale i sveta ako skutočnú „Perlu Malých Karpát“.
Pozvánka na stretnutia
Kandidát na primátora Mgr. Juraj Peržo Vás srdečne
pozýva na predvolebné stretnutia, ktoré sa uskutočnia
5. 11. (streda) o 18.00 v kultúrnom dome Kráľová a
12. 11. (streda) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome
Ľ Štúra v Modre.
Inzerát neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
I. Oblasť samosprávy
Je nevyhnutné nastoliť správny a efektívny pracovný režim na
MsÚ tak, aby vychádzal v ústrety občanom a zabezpečil zdravý rozvoj mesta. Okrem iného by som zaviedol elektronickú podateľňu.
Týmto krokom bude mať občan možnosť sledovať pohyb svojej žiadosti
na MsÚ cez internet a kto nemá internet informáciu zistí v kancelárii
prvého kontaktu. Zároveň primátor a prednosta majú možnosť sledovať
činnosť pracovníkov na dodržiavanie termínov na vybavovanie agendy
občanov daný Správnym poriadkom. Na MsÚ by som zachoval len tie
činnosti, ktoré priamo súvisia s výkonom verejnej správy.
18
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
Kandidáti na post primátora Modry nám porozprávali, čo svojim
voličom ponúkajú a v čom majú „navrch“ oproti ostatným
Redakcia MZ oslovila všetkých zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta Modry
v blížiacom sa volebnom období rokov 2015 – 2018. Priestor na vyjadrenia využili obe dámy –
Hana Hlubocká a Rebecca Deák Justh, svoje odpovede pripojili aj piati páni – Róbert Beňo,
Ján Jašek, Juraj Petrakovič, Juraj Peržo a Artúr Soldán. Reakciu kandidáta Petra Majtána
sa nám nepodarilo do redakčnej uzávierky získať. Všetkým sme položili dve rovnaké otázky.
1.) Čo považujete za Vašu silnú stránku v blížiacich sa voľbách, aj vďaka ktorej sa môžu
voliči rozhodnúť dať Vám hlas?
2.) Aké sú zásadné body Vášho volebného
programu, ktoré môžu zmeniť život v Modre?
Robert Beňo
1.) Za svoju silnú stránku (slabé stránky zatajím) považujem skúsenosť z komunálnej politiky (bol som poslancom v Bratislave), skúsenosť
z tzv. veľkej politiky (ako redaktor spravodajstva som sa v straníckych centrálach a na úrade
vlády či v parlamente pohyboval denne). Niekoľko rokov som bol manažérom silných mediálnych spoločností. Poznám spôsob, ako dostať
do mestskej kasy peniaze na rozvojové projekty tak, aby sa mesto nezadlžovalo. Preferujem
transparentnosť v hospodárení a otvorenosť
v komunikácii s občanmi.
2.) Ústredným motívom môjho volebného
programu je priama demokracia, čiže zapojenie občanov do života mesta, do riešenia problémov. Občania vedia najlepšie povedať, čo
v meste chcú mať, čo ich trápi a čo očakávajú
od vedenia mesta. Preto sa chcem s obyvateľmi
Modry stretávať a pýtať sa ich na to, čo od mesta chcú. Som presvedčený, že sa ich pritom môžem spýtať na to, čo chcú, vedia a môžu mestu
ponúknuť. Toto je pre mňa najvyššia priorita.
Mám predstavu, že Modrania sa v referende
(alebo inej verejnej diskusii) budú vyjadrovať
k investíciám mesta. Za dôležité považujem
to, aby sa na rozvoji Modry podieľali miestni
podnikatelia. Či už hovorím o turistike, o stavebnej činnosti alebo o pridanej hodnote pri
využití možností mestských podnikov. Ochrana a pomoc slabším, s dôrazom na deti je moja dlhodobá téma. Deti sú najlepšia investícia
a je dôležité, aby rodičia priamo navrhli, ako
si predstavujú starostlivosť mesta o deti. Ja by
som chcel vybudovať také centrum voľného času (nazvime ho IQ Centrum), kde bude priestor
pre deti, rodičov a zároveň využijeme potenciál pedagogickej školy. Za nevyužitý považujem
potenciál Kráľovej, Harmónie a Zochovej chaty. Som si istý, že obyvatelia týchto lokalít (ktoré majú potenciál byť samostatnými obcami)
majú čo ponúknuť a navrhnúť pre rozvoj Modry s dôrazom na turistiku. Vo svojom programe
mám aj výstavbu nájomných bytov. Mladí ľudia v Modre chcú niekde bývať a pozemky na
to Modra má. Ide len o to, zohnať peniaze na
vybudovanie komunikácií a sietí tak, aby sa vo
vytipovaných lokalitách dalo stavať.
Rebecca Deák Justh
1.) Odborné vzdelanie pre funkciu primátorky (vysokoškolské ekonomické), pretože hlavnou činnosťou je narábanie s verejnými financiami mesta. Mám 34 ročnú odbornú prax vo
vykonávaní funkcie manažérky, ako aj v riadení rôznorodých pracovných tímov. Ďalej je to
spolupráca s ústrednými orgánmi nášho štátu
pre zabezpečenie prostriedkov potrebných pre
rozvoj Modry. Narodila som sa v Modre, žijem
tu, poznám a viem čo potrebujeme.
2.) Dôležitý je rozvoj mesta, preto zabezpečím
nový územný plán s cieľom umožniť novú výstavbu bytov, rodinných domov, prislúchajúcu
infraštruktúru, občiansku vybavenosť a zeleň.
Samozrejme s vytvorením dostatočného počtu
miest v materských školách. Získavanie finančných prostriedkov z externých zdrojov, ktoré
prispejú ku kvalitnejšiemu a spokojnejšiemu
životu obyvateľov našej Modry. Zavedenie organizovaného systému práce na všetkých pracoviskách mestského úradu a organizácií riadených mestom. Dôsledná kontrola všetkých
činností mesta.
Hana Hlubocká
1.) Je mi cťou byť v takej silnej skupine kandidátov na primátora Modry. Som presvedčená,
že občania zvolia v týchto voľbách toho správneho človeka, ktorý potiahne Modru ďalšie 4
roky. Mojimi prednosťami sú slušnosť a pracovitosť, odbornosť. Verím, a život mi to potvrdzuje, že práve toto sú vlastnosti potrebné
pre výkon verejnej funkcie. Som tímový hráč
a viem dať priestor tvorivým a zodpovedným
ľuďom. Svojim prístupom viem motivovať
svoje okolie pre spoločnú vec. Som primátorka
Modry, poznám toto mesto, ľudí, ktorí v ňom žijú a oni poznajú mňa.
2.) Môj volebný program je založený na pokračovaní projektov, ktoré boli začaté v tomto volebnom období a, na ktoré Modra čaká. Hlavne
mám na mysli rekonštrukciu námestia a revitalizáciu celého historického jadra. Potrebujeme
dokončiť výstavbu inžinierskych sietí v Modre
a v Kráľovej, a začať rekonštruovať centrá Kráľovej, Harmónie a Piesku. Podrobne sa budem
venovať príprave projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z Eurofondov v programovacom období 2014 až 2020. Založím mestský
podnik na údržbu a zveľaďovanie mesta. Pripravím návrh na pomoc Majolike, podniku, ktorý nám robil desaťročia dobré meno a teraz sa
vinou celospoločenských zmien ocitol v prob-
lémoch. Pripravím v meste dôstojné oslavy 200.
výročia narodenia Ľ. Štúra.
Ján Jašek
1.) Poznám Modru, vyrástol som v nej, žijem
v nej a mám ju rád. Samosprávou sa zaoberám
už osem rokov, získal som skúsenosti a vedomosti o fungovaní mesta v legislatívnej, ekonomickej i personálnej oblasti. Mám manažérske
skúsenosti a mám „ťah na bránu“. Myslím, že
som to dokázal svojou prácou pre Lesy Modra
aj Rádio Modra. Ak sa do niečoho pustím, urobím všetko preto, aby som to dotiahol do úspešného konca. Spoločným menovateľom úspešnej samosprávy sú peniaze. Schopnosť získať
ich. Toto Modra potrebuje viac ako pekné reči.
Nekecať a makať.
2.) Základnou úlohou primátora je vytvoriť
funkčnú výkonnú moc v meste – mestský úrad
ako tím pracovitých ľudí, schopných realizovať
stanovené ciele. Tieto ciele nechcem určovať iba
ja ako primátor, bude to dohoda s poslancami na
spoločnom programovom vyhlásení, ktoré bude mať podporu v mestskom zastupiteľstve. Potrieb je veľa (radnica, námestie, chodníky, cesty,
pamiatky, ihriská ...), priority zvolených poslancov a finančné možnosti mesta budú limitovať,
ktoré potreby budú naplnené a v akom rozsahu. Bez funkčného mestského úradu však sľuby
primátora i poslancov zostanú iba sľubmi. Zásadné otázky, ktoré trápia Modranov sú územný
plán a rýchlosť stavebného konania. Každý kto
predloží svoju žiadosť na stavebný úrad s príslušnými zákonnými náležitosťami, bude vybavený bez subjektívneho zasahovania do stavebného konania a bez zbytočných prieťahov.
Mladí Modrania musia dostať možnosť riešiť
svoju bytovú otázku výstavbou, avšak vnímam
Modru budúcnosti ako atraktívne mestečko, nie
ako satelitné bratislavské sídlisko. Zásadne odmietam zástavbu lesných pozemkov.
Juraj Peržo
1.) Pri stretnutiach s občanmi som si vypočul
mnoho zaujímavých návrhov ako vyriešiť nejaký problém či vylepšiť alebo skrášliť územie
s názvom Modra. Rád si vypočujem, v prípade
získania dôvery, návrhy občanov i organizácii
a privítam každú iniciatívu, ktorá bude v prospech mesta. Veď mesto nepatrí len primátorovi
a poslancom, ale všetkým občanom. A malo by
byť záujmom všetkých, aby sme si tu vytvorili spoločne pekný pokojný domov, v ktorom sa
budeme cítiť dobre.
2.) V mojom volebnom programe som uviedol nie náhodou otázku riešenia energetického
systému mesta. Vidím v tomto veľkú časovanú
bombu. Bolo totiž už minulý rok prezentované,
že zo starých rozvodov vyteká nemálo litrov
vody denne. Stav dodnes trvá. Preto je jednou
M O D R A N S K É Z V E S T I • K o m u n á l n e v o l´b y 2 0 1 4
z mojich prvých priorít riešenie energetického
systému nielen tohto konkrétneho problému,
ale systému ako celku. Viem, že to bude stáť nemálo peňazí, ale isto každý súdny človek uzná,
že zabezpečenie tepla pre občanov v bytovkách
má prednosť.
Juraj Petrakovič
1.) Odbornosť, profesionalitu, spoluprácu
a skúsenosť z oblasti samosprávy, ktorú poznám ako poslanec, člen odborných komisií aj
zamestnanec bratislavského magistrátu a mestského úradu v Modre. Schopnosť manažovať
odborný tím som mal možnosť ukázať ako vedúci CHKO Malé Karpaty, prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Senci a teraz
ako vedúci Odboru starostlivosti o ŽP, ktorý je
aj špeciálnym stavebným úradom.
2.) Zo spoločného programu iniciatívy Lepšia Modra vyberám: do roka schválime zmeny
a doplnky územného plánu; založíme mestský
podnik verejno-prospešných služieb, ktorý sa
bude starať o mestský majetok a bude vykonávať verejno-prospešné služby mesta; zrekonštruujeme základné školy, škôlky aj školský
areál; rozšírime urnový háj; po etapách zrevitalizujeme centrálne verejné priestory na Kráľovej, v Harmónii, na Piesku a v Modre vrátane
námestia a okolia sídliska Majolika; vybuduje-
me nové chodníky; sfunkčníme kúpalisko na
Zochovej chate; v meste a v krajine vysadíme
minimálne ďalších 350 stromov.
Artúr Soldán
1.) Som rodený Modran a v snahe pomôcť
rozvoju nášho mesta sa roky angažujem v komunálnej politike. Vďaka dôvere občanov som
mal možnosť pôsobiť ako poslanec v dvoch zastupiteľstvách. Táto skúsenosť vo mne vzbudila
otázku čím to je, že mesto nedokáže za toľké
roky urobiť zásadný krok vpred. Veľa pramení
z nepoznania zákonov, verejných vyhlášok a z
toho prameniacich problémov. Byť primátorom
je nielen česť, no najmä komplexná a náročná
činnosť. Ako právnik venujúci sa verejnej správe som vždy bol ochotný bezodplatne pomôcť
ktorémukoľvek zo starostov okolitých obcí.
2.) Pri tvorbe volebného programu si stojím
za každým jedným prísľubom. Je smutné, že
mesto prestáva plniť základné funkcie. Večer
nesvietia ulice, mesto je špinavé, zeleň neupravená. Miesto toho sa naplnili šuflíky štúdiami,
pričom je pochybnosť, či sa projekty budú realizovať. Heslom mojej kampane je úprimnosť. Je
neúprimne totiž kresliť krásne nové námestie,
na ktoré nie sú v danej fáze finančné zdroje
a miesto toho sa odignoruje usporiadanie Vinobrania. Ako primátor prinavrátim mestu jeho
19
funkcionalitu. Okamžite ukončím objednávanie
nezmyselných štúdií a architektonických návrhov, ktoré odčerpávajú desaťtisíce eur z rozpočtu mesta. Chcem pestovať dôstojnú štúrovskú
a vinársku tradíciu mesta. Pre rozvoj mladých
rodín urobím všetko, aby sa v rozumnej miere
rozšíril územný plán a postavila sa nová škôlka. Pre starších vytvorím aktivity na pestovanie
vzájomnej súdržnosti. Obnova a modernizácia
mestskej knižnice je toho súčasťou. Nevzďaľujem sa ani od základného cieľa a tým je celková
obnova námestia. Mnohí ste mi odporúčali, aby
som kandidoval ako nezávislý kandidát. Som
však dlhoročným členom strany SMER-SD,
nakoľko som presvedčený o sociálnej politike. Nikdy mi strana nedala žiadnu zákazku ani
funkciu. Ako primátor nemienim robiť žiadnu
ideológiu. Nakoľko je však SMER-SD vládnucou stranou, budem sa snažiť do Modry pritiahnuť financie. Pre úspešne riadenie mesta je potrebné oprieť sa o spolupracovníkov, rozhodol
som sa osloviť niekoľkých z Vás, ktorí so mnou
kandidujú za poslancov. Každý deň sa s Vami
stretávam v uliciach, na zastávkach. Preto nebudem organizovať spoločné stretnutie, nakoľko
si myslím, že nie volič má chodiť za kandidátom, ale kandidát za voličom.
Viac na: www.facebook.com/myslimetosmodrouuprimne.
(jk, kandidáti)
Vážení Modrania,
úvodom mi dovoľte poďakovať vám za dôveru a za to, že ste s odstupom času zhodnotili
moje vynaložené úsilie ako aj pracovníkov Mestského úradu v Modre počas môjho výkonu funkcie
primátora nášho mesta (2006-2010). Ďakujem aj tým, ktorí ma presviedčali a nakoniec presvedčili,
aby som išiel kandidovať znova.
MODRU.
Žiadne kvetnaté frázy a neuskutočniteľné sľuby. Som priamy a preto Vám nebudem sľubovať to,
čo nedokážem uskutočniť! Chcel by som pokračovať v rekonštrukciách chodníkov, komunikácií,
budovaní parkovacích miest na sídliskách, kontajnerových stanovíšť a ostatných sídliskových
problémov. Riešiť problém kapacity materských škôl. Chcem byť opäť tým svedomitým
hospodárom, ktorý mestský majetok zveľaďuje a stará sa oňho, namiesto toho, aby ho rozpredával.
MODRA na to má! - jedno z kvetnatých hesiel, ktoré zaznelo
v predošlých komunálnych voľbách.
A Modra na to naozaj má, ale na to je potrebná aj vôľa chcieť. Vôľa tých, ktorí o nej rozhodujú.
To sú tí, ktorých ste zvolili v dobrej viere na základe ich sľubov. Asi preto, lebo vás kamaráti a
známi pred voľbami „spracujú“ (nasľubujú, všetkým a všetko) a ... .Po 4. rokoch zistíte, že vás
podviedli. To bolo. Verím, že už nechcete, aby sa to opakovalo. Ja tiež nie. Aj mne záleží na tom,
aby Modra napredovala. Riešenie existuje. Skúsme racionálne rozmýšľať nad tým, koho voliť.
Mal by mať vlastnosti riadneho hospodára. Aby ten kandidát, kandidátka (na post primátora,
či poslanca), ktorého budeme voliť, bude aj prínosom pre Modru, nebude si chcieť vyriešiť svoje
osobné záujmy, resp. „vyššie“ sponzorské
záujmy v neprospech nášho mesta.
Ing. Peter Majtán
Inzerát neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
Moje krédo do týchto volieb je jednoduché – POĎME SPOLU BUDOVAŤ
Odpočet činnosti primátorky
vo volebnom období 2010-2014
Vážení spoluobčania, milí priatelia, končí sa volebné obdobie
2010-2014 a je čas bilancovať. Predkladám Vám stručné zhrnutie
odpočtu mojej práce v súlade so spoločným programovým vyhlásením z roku 2010. Na úvod si dovolím pripomenúť, v akom stave
sa v roku 2010 mesto nachádzalo a aký úrad sme preberali.
Pri nástupe bol úrad bez prednostu a sekretariátu s množstvom
vážnych problémov. Okrem chýbajúcich, odložených a nevyriešených spisov to bolo 21 otvorených
súdnych sporov, zanedbaná bežná agenda s hroziacimi pokutami
a sankciami (archív mesta, bezpečnostné plány, technické revízie), chýbajúci odborní pracovníci
pre agendy, ktoré má mesto zo zákona povinnosť riešiť, zlé pracovné podmienky, či už priestorové,
ale najmä technické a chýbajúce
počítačové a programové vybavenie. Predchádzajúce vedenie mesta nezanechalo žiaden projekt,
v ktorom by sa uchádzalo o európske dotácie a ani žiadnu projektovú dokumentáciu, s ktorou by sme
mohli hneď po nástupe žiadať
o financie. V podobnom stave sme
našli aj strategické a plánovacie
dokumenty mesta. Zanedbaná bola starostlivosť o evidenciu i stavebno-technický stav mestského
majetku a verejné priestranstvá.
Technická infraštruktúra bola
v havarijnom stave a v mnohých
častiach nebola vybudovaná, ani
perspektívne plánovaná. Nemenej
dôležité je pripomenúť aj ako bolo naše mesto, vďaka predchádzajúcemu vedeniu, vnímané samotnými občanmi, ale tiež navonok,
v odbornej a kultúrno-spoločenskej verejnosti. Na dokreslenie
obrazu treba vyhodnotiť aj vonkajšie podmienky, ktoré rovnako
ovplyvňujú výkon samosprávy.
Značne obmedzujúcim faktorom
je pomerne dynamické legislatív-
Riadková inzercia
zz Predám vinice a trávnatú plochu v Modre oblasti Pautkár.
Tel.: 0919 027 850
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.). Tel.: 0918 250 910
zz Michal Bednarovský - Klasická masáž. Nová pracovná doba:
Po. – Pia. už od 7.30 do 18.30
hod. Adresa: Vajanského 1, Modra - prízemie NSP.
Tel.: 0915 977 517
zz Mám záujem o prenájom, prípadne kúpu lúky alebo pozemku
vhodného na pasenie hospodárskych zvierat (ovce, kozy) v oblasti Sebreky.Tel.: 0908 177 284
zz Kúpim garáž-cena podľa lokality-vybavenia-stavu.
Tel.: 0904 940 048
zz Predám 50 l. demižóny v kovových košoch. Cena 10 €.
Tel.: 0907 518 608
zz Znovuotvorená pedikúra pri
kaderníctve Marco na Štefánikovej 26, Modra. Akciová cena: 8 €.
zz Predám 2-izb. byt po rekonštrukcii na Podhorskej ulici
v Modre. Cena dohodou.
Tel.: 0903 935 128
zz Zdravotná sestra ponúka odbornú starostlivosť v domácom
prostredí. Podávanie injekcií, odber krvi, ošetrovanie rán, ošetrovateľská rehabilitácia a sesterská masáž, sesterské poradenstvo
o zdraví a chorobe. www.sestra-nk.com.
Tel.: 0948 110 974
zz Pomôžeme trvalo schudnúť.
www.chudnibezhladu.eu
zz Práca z domu.
www.obdoma.eu
zz Voľné kancelárske priestory
na prenájom v Modre Šúrska 5,
za výhodnú cenu.
Tel.:
033 647 5169, 0910 956 165
zz Od 1. 1. 2015 prenajmem
v Modre v centre samostatný
väčší podkrovný 1-izbový byt
(kuchyňa spojená s obývačkou,
spálňa, kúpeľňa a samostatná komora). Byt je na 1. poschodí, zariadený vrátane spotrebičov a má
klimatizáciu. Cena 350,- EUR
mesačne vrátane nákladov.
Tel.: 0903 226 415
ne prostredie
a stále sa meniaci legislatívny rámec,
najmä vo vzťahu k európskym
právnym normám. Výrazným zásahom bola novela zákona o verejnom obstarávaní a nakladaní s verejnými zdrojmi a zmeny
v kompetenciách miest a obcí čo
prinieslo ďalšie rozšírenie povinnej agendy, ktorú musí samospráva riešiť. Pre rozvoj mesta bolo
nepriaznivé, že sme sa nachádzali
na konci programovacieho obdobia pre čerpanie európskych zdrojov, rovnako, že Bratislavský kraj
bol vylúčený a nemohol čerpať
z mnohých programov.
Možno povedať, že takmer nadpolovičnú väčšinu práce v tomto
volebnom období tvorilo upratovanie, splácanie dlhov za hospodárenie mesta za predchádzajúce
obdobia. Bolo to obdobie riešenia
hlavne havarijných stavov, analyzovania stavu mesta a tvorby plánu obnovy a revitalizácie Modry.
Spoločné programové vyhlásenie
na roky 2010 až 2014, ktoré sme
prijali spolu s mestským zastupiteľstvom obsahuje spolu 97 bodov v 13 kategóriách. Obsahuje
programy na naštartovanie systémového a transparentného riadenia mesta vrátane vyriešenia
starých súdnych sporov, rozšírenie a skvalitnenie verejných služieb občanom vrátane sociálneho
servisu, cez bezpečnosť, odpadové hospodárstvo až po rozvojové
programy komunikácií a verejných priestorov. Dalo by sa povedať, že v tom čase (január 2011)
sme ešte nemali jasnú predstavu
o stave mesta a tak sme v programovom vyhlásení nevenovali dostatok priestoru práve aktivitám na
stabilizáciu hospodárenia, evidencie a plánovania a dali sme si pred
seba viac rozvojových programov,
než sme reálne boli schopní utiahnuť. Dnes a teraz nemám dostatok
priestoru na to, aby som sa venovala podrobnému odpočtu za každý bod programu. Presný odpočet
programového vyhlásenia a tiež
môjho volebného programu vám
predložím v najbližších dňoch
a bude súčasťou mojej volebnej
kampane.
S patričnou dávkou spokojnosti vám môžem povedať, že Modra je dnes mesto v dobrej finančnej kondícii a solídne fungujúcim
systémom riadenia služieb občanom. Patríme k finančne najzdravším mestám na Slovensku
s minimálnym dlhom. Dnes máme pod kontrolu majetok v hodnote 37,38 mil eur s mimoriadne
pozitívnym výhľadom do budúcnosti pokiaľ ide financovanie rozvojových programov. Modra, ako
viete, patrí k jedným z mála miest
na Slovensku, kde politické strany
prakticky nemajú vplyv na chod
samosprávy. Tak ako ja, aj veľká väčšina poslancov mestského
zastupiteľstva sú nezávislí a jediní komu sa zodpovedáme je naše
svedomie a vy, vážení priatelia,
naši voliči. Som mimoriadne hrdá
na to, že som dokázala v mnohých
prípadoch zjednotiť názory všetkých poslancov k verejnému blahu. Tak, ako to už v živote chodí,
nie vždy a nie všetko sa mi podarilo tak, ako som si predstavovala.
Trápi ma naše námestie, trápia ma
problémy našej Majoliky, mnoho
práce čaká primátora v oblasti starostlivosti o seniorov a naše deti,
či tvorbe lepších podmienok pre
našich podnikateľov. Čokoľvek
by sme pre týchto ľudí urobili, nikdy to nebude dosť a nikdy nebudem úplne spokojná.
Na prahu nového volebného obdobia odovzdávam mesto v dobrom stave a pripravené na nové
úlohy a výzvy. Ďakujem všetkým
voličom, ktorí mi v roku 2010 dali svoj hlas. Nebolo vás málo, milí priatelia, za mnou stojí viac ako
polovica voličov, verili ste mi, a ja
som hrdá, že som vás nesklamala. Mnohí už isto viete, že som sa
rozhodla kandidovať aj v nadchádzajúcom volebnom období 2014
až 2018. Urobila som tak po dôkladnom zvážení a rozhovoroch
s vami, mojimi voličmi. Cítim ešte v sebe dostatok síl a mám stále
podporu mojej rodiny a blízkych,
aby som dokázala odovzdať všetko, čo je vo mne tomuto mestu.
Verím, že si udržím vašu dôveru
aj nadchádzajúcich voľbách a už
teraz sa teším na stretnutia s vami na predvolebných zhromaždeniach.
Vaša primátorka
Hana HLUBOCKÁ
foto: jk
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
20
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
Odpočet činnosti poslancov
Mestského zastupiteľstva v Modre
Podarilo sa im naplniť ciele, ktoré si vytýčili?
Končí sa štvorročné volebné obdobie aktuálneho vedenia mesta Modry – primátorky a poslaneckého zboru. O tom, aké boli 4 roky ich „vlády“, ktoré zo svojich sľubov
v programovom vyhlásení naplnili, ktoré sa nepodarili a prečo, sme sa rozprávali s poslancami MsZ. Naše pozvanie na rozhovor prijali poslanci za 1. volebný obvod: Marta
Dugovičová, Viera Jančovičová, Ján Jašek, Jakub Liška, Branislav Manák, Juraj Petrakovič, Michal Petrík, Artúr Soldán, Ján Zigo a za 2. volebný obvod (Kráľová, Harmónia, Piesok) Marián Gavorník, Juraj Peržo.
V praxi to funguje nasledovne: poslanci vládnu
rozpočtu, primátorka s úradom majú vykonávať
plánované aktivity, na ktoré majú v rozpočte alokované peniaze, alebo na ktoré ich zastupiteľstvo
vyčlení. Programové vyhlásenie je výpočtom
úloh, ktoré majú svojho gestora, financovanie
a termíny realizácie. Zo sprievodného textu vyhlásenia vyberáme: „Naše programové vyhlásenie sme nekoncipovali ako súhrn všeobecných vyhlásení a zámerov, ale ako konkrétny manažérsky
nástroj ktorý obsahuje merateľné ciele, finančné
a legislatívne podmienky potrebné pre ich realizáciu, časový harmonogram a prípadnú podmienenú postupnosť realizácie jednotlivých bodov.
Je zároveň podkladom pre tvorbu programových
rozpočtov mesta Modra na roky 2012-2014. Jeho
súčasťou je aj záverečné vyhodnotenie splnenia
tohto programového vyhlásenia, ktoré spoločne s prípadnou identifikáciou príčin nesplnenia
konkrétnych programových bodov predložíme
občanom mesta pred koncom nášho volebného
obdobia v roku 2014. Programové vyhlásenie
nájdete na stránke mesta Modry. Naše spoločné
rozprávanie možno zhrnúť do otázky: Ako hodnotíte končiace sa volebné obdobie a ktoré body
z programového vyhlásenia, ktorých ste boli gestorom sa podarilo naplniť, a ktoré nie?
Marta Dugovičová
Keď sa obzriem dozadu do predchádzajúcich
volebných období, toto zoskupenie poslancov
bolo najlepšie. Boli to ľudia z financií, ľudia,
ktorí sa rozumeli architektúre, bola tam kultúra, právo, odborne bolo zastupiteľstvo na vysokej úrovni. V programovom vyhlásení som bola
aj gestorkou bodu Umiestnenie sochy v jazierku
pri KDĽŠ. Nie je to však tak ako som si predstavovala, pretože umiestnenie sochy vodníka
sa ťahalo druhé volebné obdobie, a osadenie nie
je dotiahnuté dokonca. Mojou víziou bolo, aby
fontánka slúžila občanom na osvieženie, najmä
v horúcich letných dňoch. Samozrejme, že budem ešte bojovať o to ďalej, pretože ak postavíte sochu, ktorá stála v tej dobe viac ako 400 000
tisíc korún, a chcete ju osadiť, tak ju osadíte do
takého priestoru, ktoré je už vyčistené, upravené, sú tam nové potrubia, je tam elektrika, miesto
je osvetlené a slúži občanom. Naopak, úspechom
je podľa mňa začatie dobudovania kanalizácie na
Kalinčiakovej a Sládkovičovej ulici.
Marián Gavorník
Viaceré investície týkajúce sa bodov programového vyhlásenia sme začali robiť. To znamená,
že sme vyčlenili financie, no k realizácii nedošlo.
Ako poslanec za 2. volebný obvod som si predsavzal aj rekonštrukciu Trnavskej ulice a výstavbu chodníka. Akcia sa dotiahla do stavu projektovej dokumentácie, no k realizácii na strane MsÚ
neprišlo. O tom, že poslanci pracovali a pracujú
niet pochýb. Prejavuje sa to v hlasovaniach, pri
návrhoch uznesení. Osobne nie som presvedčený
o tom, že ďalšie vedenie bude môcť rovno pokračovať v projektoch, ktoré sú už začaté. Veľmi
málo sa preinvestovalo v oblasti projektov. Pre
porovnanie: keď som bol prednostom na MsÚ,
vo volebnom roku 2006 sa preinvestovalo 1 mil.
600 tis. eur, a v aktuálnom volebnom roku sa
preinvestovalo iba 600 tis. Euro, k čomu ak si aj
prirátame zateplenie školy Vajanského, tak to je
800 tis. Eur, a to je neporovnateľné. V roku 2006
sa pripravili projekty, ktoré sa aj následne realizovali v budúcom období. Teraz sa urobilo málo a myslím si, že projekty, ktoré sú v príprave,
bude budúce vedenie mesta ešte prehodnocovať.
PhDr. Viera Jančovičová
Z končiaceho volebného obdobia mám zmiešané pocity. Máme kvalitnú zostavu poslancov,
vzdelaných a mladých ľudí. Vždy sme aj napriek
rozličným názorom dospeli ku kompromisu. Pre
mňa osobne bola dôležitým bodom zámena majetku štátu s majetkom mesta. Problém sa riešil
dlho do roku 1992, kedy prišiel zákon o majetku
obcí, začali sa diať veci okolo uvoľnenia radnice,
v ktorej sa nachádzalo Múzeum Ľ. Štúra a po vyše 15 rokoch sa podarilo prísť k zdarnému koncu a zámena sa uskutočnila. Múzeum získalo do
vlastníctva priestory na Štúrovej a mesto získalo
Hornú bránu ako symbol mesta a priestor v radnici, zvaný ako Tichého dom. Ďalej som sa zaoberala rozšírením urnového hájika na modranskom cintoríne. Prostredníctvom cintorínskej
komisie pri MsZ je uvedená vec práve v riešení, nakoľko rozšírenie urnového priestoru súvisí
aj s územným plánom. Podarilo sa na viacerých
školách vymeniť okná, boli reparované kanalizácie, vďaka občianskym iniciatívam a rodičom sa
zveľadili areáli aj okolie škôlok. Základ sa podaril a na poslednom zasadnutí MsZ sa rozhodlo
o vybudovaní novej triedy kontajnerovej škôlky.
21
Ján Jašek
Naplnenie bodov programového vyhlásenia nie
je až také ako sme očakávali. Na začiatku volebného obdobia vládla eufória. Do zastupiteľstva
sa dostali mladí ľudia, s chuťou niečo s Modrou urobiť. Uprieť sa nedá fakt, že sa mesto nedostalo do horšej finančnej kondície, že diskusia
medzi primátorkou a poslancami bola na slušnej
úrovni. Za seba poviem, že sa veľa práce urobilo
v Lesoch Modra po ekonomickej stránke, kedy
výsledky naplnili mestskú kasu. Urobila sa jedna nová cesta, podarilo sa mi vytvoriť nové médium Rádio Modra. Mnohé úlohy v programovom vyhlásení na seba nadväzovali. Ja som sa
venoval časti venovanej informačnému systému
a informovanosti obyvateľstva, ktorého súčasťou bola koncepcia informatizácie mesta Modry,
teda návrh a vytvorenie informačného systému
pre transparentnejšiu mestskú samosprávu, presun kompetencií vydavateľa Modranských zvestí
a vytvorenie redakčnej rady periodika a následnej kodifikácie vo všeobecno-záväznom nariadení. Informatizácia bola z hlavných bodov môjho
programu, venoval som tomu pomerne veľa času, vytvoril som zadanie pre tento systém, bolo
predložené MsZ a schválené. MsÚ dostal úlohu vyhlásiť výberové konanie, žiaľ viac ako rok
po prijatí uznesenia sa žiadne nevyhlásilo a naplnenie realizácie info systému nebolo vykonané. A tu je práve ten problém, kedy poslanci síce
schvália, zadefinujú úlohu, ale samotný výkon je
na strane štatutára mesta a výkonnej časti MsÚ.
Jakub Liška
Programové vyhlásenie vzniklo v spolupráci
primátorky a všetkých 13 poslancov. Bolo tam
množstvo bodov, ktoré našli podporu v rozpočte.
Myslím však, že aj po alokácii financií do rozpočtu a po schválni uznesení sa veľmi málo pretavilo
do realizácie. Avšak sú konkrétne body, ktoré sa
za 4 roky zrealizovať podarilo. Hovorím o rekonštrukcii telocvične pri ZŠ Vajanského, kde sa po
10 rokoch nestarania sa o problém a neinvestovania do školy podarilo spoločne so štátom nájsť
priestor na riešenie. Na Komenského ulici sa podarilo reagovať na konkrétnu občiansku aktivitu
na zveľadenie okolia bytových domov a parkovísk. Nerealizovali sa opravy budov, rekonštrukcie, chodníky, teda bežné potrebné veci. MsZ veľa z bodov programového vyhlásenia pretavilo
do konkrétnych uznesení a do položiek v rozpočte, no financie sa neinvestovali na to a ani na iné.
Poviem toľko, že z aktivít, ktoré sme si predsavzali sa urobilo málo a to aj s ohľadom na rozpočet, ktorý naše mesto malo. Napríklad z rozpočtu
900 tis. eur na kapitálové výdavky sa minulo iba
10%. To je veľmi málo, no opakujem, sú veci,
ktoré sa reálne spravili a budú sa robiť.
Branislav Manák
Poslancom som druhé volebné obdobie. Prvé
vnímam v znamení súboja a toto druhé vnímam
v znamení veľkého sklamania. Podľa mňa Modra ešte nikdy nemala takú súhru poslancov, ako
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
22
mala teraz. Z bodov, ktorých som bol gestorom
v deklarovanom programovom vyhlásení by
som spomenul kino a jeho digitalizáciu. Z pohľadu detského diváka sa spravila veľmi dobrá
vec a to je asi všetko, čo môžem zhodnotiť pozitívne. Ďalším z mojich bodov bolo vypracovanie koncepcie správy poľných ciest v katastri.
Realita vždy závisí od MsÚ a keďže som Modran, vnímam ako dosť nespravodlivý stav, kedy
sa v minulosti ľuďom uberalo z pozemkov veľké percento na úkor ciest, ktoré aj tak prešli do
vlastníctva mesta. Tie cesty tvoria nemalý objem
pôdy, o ktoré by sa malo mesto ako vlastník aj
starať. Veľmi som privítal vytvorenie Správy lesoparku, ktorá trocha rieši aj tento problém. Je
vidno prácu, ktorú robí tento úsek, avšak stále je
to o možnostiach, ktoré mesto má alebo nemá.
Všeobecne si myslím, že v mnohom bude pri
novom vedení platiť to ľudové „nová metla...“.
Neviem si dosť dobre predstaviť, že by nové vedenie vychádzalo z podkladov toho predošlého.
Juraj Peržo
V celej histórii MsZ si myslím, že sme boli najlepším kolektív poslancov. Zo začiatku sme mali nadštandardné vzťahy aj s pani primátorkou,
komunikovali sme spolu často a stretávali sa
minimálne raz do týždňa. Postupom času sa to
zmenilo. Ja som bol spolugestorom úlohy – analýza stavu majetku mesta. Časť tohto projektu je
urobená na MsÚ, ale analýza nie je sfinalizovaná. Máme mnoho objektov, kde sa treba rozhodnúť, čo s majetkom a prijať k tomu aj patričné
rozhodnutia. Druhým zásadným bodom bolo
spracovanie koncepcie zhodnocovania odpadu
s prihliadnutím na obnoviteľné zdroje. V rámci
koncepcie sme mali zámer vybudovať kompostáreň, Modra bola jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré začalo v nedávnej minulosti robiť
kompostovanie cez Kanceláriu kompostovania,
robili sa zájazdy do Rakúska, kde sme mali možnosť prakticky odpozorovať skúsenosti iných. Po
predošlom volebnom období sa žiaľ tieto aktivity
zastavili a nerozbehli ďalej. Preto sme spoločne
s kolegom Zigom nastolili otvorenie tejto otázky.
V Modre máme dosť odpadu, ktorý sa dá ďalej
využiť napríklad na energeticky alebo na kompost. Ponúkol som pomoc, no zo strany mesta sa
žiadna aktivita v tomto ohľade neukázala.
Juraj Petrakovič
Volebné obdobie hodnotím z pohľadu spolupráce primátorky a poslancov v porovnaní z predchádzajúcim ako pokojnejšie, náročné na čas,
kde výsledky práce a realizácia programového
vyhlásenia nekorešpondujú s vynaloženým úsilím. Z pohľadu spolupráce poslaneckého zboru
a členov komisií bolo nadštandardné a bezproblémové. Vychádzajúc z programového vyhlásenia a z úloh kde som bol garantom, a na ktorých
som participoval sa podarilo: zrekonštruovať telocvičňu na ZŠ Vajanského; realizovať sanácie
havarijných stavov v budovách materských škôl;
vybudovať chodníky a spevnené plochy v areáli
MŠ na Sládkovičovej ulici; vypracovať register
strategických dokumentov a register podnetov
k zmene územného plánu, kde čaká okolo 130
návrhov na overenie v územnom pláne; v spolupráci s STU v Bratislave vypracovať prípadovú
štúdiu riešenia protipovodňovej ochrany v Modre; realizovať prírodné protipovodňové stavby na
prítokoch Kamenného potoka – cca 30 prehrádzok; začať realizáciu parkovacích plôch a úprav
verejného priestoru na sídlisku Majolika na Komenského ulici; dobudovať vybavenosť lesoparku; v spolupráci s OZ sme sa podieľali na návrhu
a realizácii informačných tabúľ s huncokárskou
tematikou na Piesku. Podporili sme aktivity OZ
a komunitných skupín pri revitalizácii verejných
priestorov ako Park hrania a oddychu či dobudovanie areálu MŠ na ulici SNP; bola spracovaná
pasportizácia a spresnenie plôch zelene v meste
pre jej údržbu; v spolupráci s aktivistami sme vysadili sme okolo 60 vzrastlých stromov; vypracovali sme návrh dvoch náučných chodníkov
v Harmónii a ideový návrh značenia pamiatok
v Modre a spolupracovali sme na návrhu cyklotrás v modranskom chotári; máme vypracovaný projekt na rekonštrukciu námestia a vydané
právoplatné územné rozhodnutie; vypracovaná je koncepcia obnovy mestského opevnenia;
začíname s realizáciou nového zberného dvoru
v areáli bývalej kotolne. Mrzí ma, že sa nepodarilo zrealizovať projekty a úlohy, ktorých financovanie sme ako poslanci presadili v rozpočte,
ako napríklad zmeny a doplnky územného plánu mesta, nové chodníky na ulici Dr. Bodického,
či na Trnavskej ulici na Kráľovej, rekonštrukcia
Základnej školy na Vajanského ulici, zvýšenie
kapacita materskej školy, rekonštrukcia zrútenej
strechy na mestskej vile - „huncokárskej škole“
na Piesku, komunitný ovocný sad na Kráľovej,
nedokončený projekt radnice a mnohé ďalšie.
Michal Petrík
Končiace sa volebné obdobie hodnotím rozpačito. Začalo sa energicky s eufóriu a odhodlaním,
končí sa však patovou stagnáciou komunikácie
medzi zastupiteľstvom a úradom. Do spoločného programové vyhlásenia sme preniesli väčšinu z predvolebných tém občianskeho zoskupenia Lepšia Modra. Niektoré z nich reprezentovali
úlohy s možnosťou realizácie v krátkodobom horizonte, no realizácia ďalších presiahne aj niekoľko volebných období. Nájdu sa tam body, ktoré
sú výslovne v kompetencii mesta s finančným
krytím z vlastného rozpočtu, plnenie ďalších bodov si vyžaduje kooperáciu s inými inštitúciami
a ich externé finančné zabezpečenie. O bodoch,
ktoré sa podarilo presadiť za nášho pôsobenia,
hovoriť nebudem. Ich význam, úspech či neúspech, za tie 4 roky ľudia už určite preverili.
Ja osobne cítim resty hlavne v bodoch, ktoré sa
venujú správe mestského majetku, jeho zhodnocovaniu a efektívnemu využívaniu, ako aj celej
kapitole venovanej cestovnému ruchu, ktorý považujem za nosný pre naše mesto.
Artúr Soldán
Od začiatku som to vnímal tak, že toto zastupiteľstvo bude progresívne a že toto mesto sa bude viesť novým spôsobom a začnú sa realizovať
veci, ktoré roky stáli. Ako klad som vnímal to, že
prestali byť konflikty medzi primátorom a MsZ,
ktoré boli v minulosti. Postupom času narastali
problémy, ktoré boli podľa môjho názoru spôsobené nedostatkom komunikácie medzi jednotlivými predstaviteľmi mesta a poslancami. Tým
pádom hlavné body programového vyhlásenia
ako zmena územného plánu, už proklamovaná revitalizácia námestia neboli v tomto období
uskutočnené. Základný problémom námestia je,
že jestvovalo architektonické stvárnenie, bolo
vydané právoplatné stavebné povolenie, no vraj
nevyhovovalo súčasným podmienkam. Vzhľadom na to, že sa zároveň s rekonštrukciou námestia má rekonštruovať aj kanalizácia a potok, ktorý
tečie cez námestie, bolo to treba komplexne zladiť. Vypracovanie novej dokumentácie bolo časovo náročné a v septembri 2014 sme sa dostali
k vydaniu právoplatného územného rozhodnutia.
V súčasnosti by mali práce pokračovať tým, že
by malo byť vydané stavebné povolenie. Pani
primátorka predložila na posledných dvoch MsZ
na schválenie vyčlenenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie
k stavebnému povoleniu, avšak väčšina poslancov bola proti. Ja som bol za, pretože je to akútna
vec. Dôležitým bodom bolo patričné používanie
ochrannej známky Modra – hlavné mesto vína.
Spolok Vincúr sa snaží plne používať ochrannú
značku na všetkých svojich podujatiach a propagačných materiáloch. To, že mesto ju nepoužíva
je na škodu veci. Verím, že sa to čoskoro zmení,
naše mesto si to zaslúži.
Ján Zigo
Podľa mňa sa toho dosiahlo dosť. Možno viac
v oblastiach parciálnych, ktoré nie sú celomestským záujmom, a z tých väčších akcií treba
spomenúť komplexné dokončenie kanalizácie
v Modre a v Kráľovej. Tu chcem povedať, že toto
nie je iba záležitosť mesta, je to aj záležitosť investora, BVS, ktorá na túto akciu získala externé
finančné zdroje. Mesto pripravilo projekt a predložilo pozemkové vzťahy. Rád by som spomenul,
že síce sú v súčasnej dobe značné trecie plochy
medzi poslancami a vedením mesta, MsZ však
pracuje od začiatku až do konca. Očakávali sme,
že sa za toto volebné obdobie urobí viac a predovšetkým veľkých vecí. Opak je pravdou, no
zopakujem, urobilo sa viacero drobných vecí,
ktoré vychádzali zo spoločného vyhlásenia. Tieto úlohy si aktívne ich gestori strážili a pomáhali
posunúť vpred. Je to aj už kolegami spomenutý ovocný chodník na Podhorskej, vyhliadka na
Zámčisku, zveľadený mobiliár v lesoparku, vybudovanie studne v športovom areáli na futbalovom ihrisku, digitalizácia kina, či potrebný sociálny taxík.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Názor
Ochrana pamiatok
Mesto Modra (Útvar územného rozvoja a ochrany pamiatok)
podalo na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v roku 2011
podnet na Vyhlásenie ochranného pásma Mestskej pamiatkovej
zóny. Podnet reflektoval tiež na Programové vyhlásenia poslancov, konkrétne programové body č. 4, 5, 6 (Petrakovič, Petrík,
Soldán, Jančovičová, Liška), v ktorých sa deklaruje zámer chrániť historický pôdorys mesta a jeho chotár s pôvodnou vinohradníckou krajinnou štruktúrou a vychádzal tiež zo záväznej
časti Územného plánu Modry. Podaný bol v zmysle Zákona č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
Súčasnú
pamiatkovú
zónu
v Modre vyhlásil Okresný úrad
Bratislava - vidiek Vyhláškou č.
2/91 1. 12. 1991, teda pred vyše
20 rokmi.
Podmienky investičnej činnosti v Mestskej pamiatkovej zóne
upravujú okrem územného plánu tzv. Zásady pamiatkovej starostlivosti pre Mestskú pamiatkovú zónu. Nakoľko Zásady sa
dotýkajú výlučne pamiatkovej
zóny a neriešia hraničné situácie, resp. plochy, ktoré sa nachádzajú v tesnom dotyku zóny,
vznikla požiadavka na dopracovanie, resp. ich doregulovanie.
Preto mesto požiadalo Pamiatkový úrad, aby ako odborný orgán nastavil podmienky ochrany zóny, pohľadových kužeľov
a určil podmienky pre investičnú činnosť v dotykovom území
Pamiatková
zóna – vyjadrite
svoj názor
Pamiatkový úrad SR oznamuje
začatie správneho konania vo veci Vyhlásenia ochranného pásma
Pamiatkovej zóny Modra v katastrálnom území Modra, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom
35. Účastníci konania môžu svoje pripomienky a návrhy uplatniť
pri ústnom pojednávaní a to dňa
6. 11. 2014 (štvrtok) o 10.00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Modre. Tiež môžu
účastníci konania vyjadriť svoje
pripomienky písomnou formou
a to do 18. 11. 2014 na adresu:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most
č. 6, 814 06 Bratislava.
(red, zdroj: msú)
s pamiatkovou zónou. Cieľom
je, aby sa zachovala pekná silueta historického mesta s jeho
dominantami a historickou zeleňou.
Pamiatkový úrad SR podnet
mesta v roku 2011 prijal a zaradil ho do svojho plánu na spracovanie. Keďže tento úrad je
jediným oprávneným a miestne príslušným správnym orgánom na vyhlásenie ochranného
pásma, všetky ďalšie činnosti a aktivity prebiehajú výlučne v jeho gescii a sú jeho kompetenciou. V roku 2012 a 2013
začal Pamiatkový úrad spracovávať dokumentáciu, ktorá
je podkladom pre vyhlásenie
ochranného pásma. Jej obsahom
sú podrobné prieskumy územia,
fotografie, zhodnotenie historických súvislostí i súčasného stavu. Výsledkom tejto rozsiahlej
práce v teréne je vymedzenie
určitých podmienok ochrany pamiatkovej zóny a návrh ochranného pásma a jeho rozsahu. Dokumentácia si možno pozrieť na
MsÚ Modra, resp. na Pamiatkovom úrade SR.
V októbri 2014 Pamiatkový
úrad oznámil Mestskému úradu
začatie správneho konania o vyhlásení ochranného pásma pamiatkovej zóny, ktoré je mesto
povinné zverejniť na úradnej tabuli (vzhľadom na veľký počet
Názor
O nás bez nás?
Mesto Modra podalo návrh na vyhlásenie ochranného pásma
pamiatkovej zóny Modra bez toho, aby sa nás, obyvateľov mesta Modra a majiteľov nehnuteľností v navrhovanom ochrannom pásme spýtalo na náš názor.
Vyhlásenie ochranného pásma
v rozsahu navrhnutom mestom
http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula zásadným spôsobom zakonzervuje tvár mesta
v podobe, akú zrejme za ideálnu
považuje úzka skupinka odborníkov. Zároveň dôjde k zásadnému zásahu aj do vlastníckych
práv obyvateľov mesta, ktorým
takýmto spôsobom de facto
mesto obmedzí možnosti využitia ich nehnuteľností. To je zrejme aj dôvod, pre ktorý bol tento
návrh podaný bez vedomia nás,
obyvateľov Modry.
Názor nás, ktorí v Modre žijeme
a ktorých sa to bezprostredne
týka, žiaľ, nikoho vôbec nezaujímal. Ako to už v Modre v poslednom období býva, niekto
rozhodol, že to tak bude a ako sa
to dotkne nielen nás, obyvateľov mesta, ale aký to bude mať
v budúcnosti dopad na možnosti
rozvoja nášho mesta pre niektorých nie je vôbec dôležité. My,
obyvatelia Modry, sme odsunutí
na okraj. V iných mestách a obciach o takýchto otázkach prebiehajú rozsiahle verejné diskusie; seriózne sa zvažujú pozitíva
a negatíva navrhovaných riešení. Samozrejme, za účasti obyvateľov. V Modre nie.
Bolo prijaté rozhodnutie, ktoré zasiahne podstatnú časť nás,
obyvateľov mesta; rozhodnutie,
ktoré zásadne obmedzí akékoľvek rozvojové možnosti Modry.
O zásahu do vlastníckych práv
ani nehovoriac. Je smutné, že
navrhovatelia ani len formálne
neprejavili záujem o vypočutie
si nášho názoru. Sme zásadne
proti takto široko koncipovanej
ochrane, ktorá nerešpektuje naše ústavné práva. Sme zásadne
proti tomu, aby sa o našom meste a o jeho ďalšom rozvoji rozhodovalo takýmto spôsobom.
Ešte sa to však dá zvrátiť.
Pokiaľ nesúhlasíte s takýmto bezprecedentným obídením
práv nás, občanov, vyjadriť sa
vo verejnej diskusii k budúc-
23
zainteresovaných osôb sa postupuje v zmysle zákona a konanie
sa ohlasuje Verejnou vyhláškou)
a určil termín na podanie pripomienok, podnetov a návrhov
s tým, že sa bude konať aj ústne pojednávanie za účasti kompetentných pracovníkov Pamiatkového úradu SR. Mesto
sa k návrhu bude vyjadrovať
formou súborného stanoviska,
v ktorom sa zhodnotí súlad žiadosti s územno-plánovacou dokumentáciou mesta a strategickými dokumentmi.
Mestský úrad ihneď po prijatí
oznámenia informoval všetkých
obyvateľov o zámere vyvesením
verejnej vyhlášky na úradnej tabuli aj jej zverejnením na svojej
webovej stránke.
Ing. arch. A. BALÁŽOVÁ
BACHORECOVÁ,
referát územn. plánovania
a ochrany pamiatok
nosti Modry a pokiaľ nechcete byť obmedzovaní v užívaní
svojho majetku, máte možnosť
vyjadriť svoj nesúhlas a to podpísaním petície, ktorá môže zastaviť rozhodnutia jednotlivcov,
nezohľadňujúcich názor obyvateľov mesta Modra. Pridajte sa
k nám a podpíšte petíciu. Podpisový hárok si vyžiadajte na adrese: [email protected]
com alebo [email protected]
Text petície, ku ktorej sa môžete
pridať: PETÍCIA proti vyhláseniu ochranného pásma pamiatkovej zóny v Modre. My, podpísaní obyvatelia mesta Modra
nesúhlasíme
s vyhlásením
ochranného pásma pamiatkovej
zóny v Modre podľa návrhu Mesta Modra doručeného Pamiatkovému úradu Slovenskej Republiky dňa 21.11.2011. Tento návrh
bol utajený pred verejnosťou.
Nebol prerokovaný na zasadnutí MsZ v Modre, ani s občanmi
mesta Modra. Poškodzuje majetkové záujmy obyvateľov mesta aj
ďalší rozvoj Modry.
Nebuďme pasívni k dianiu okolo nás. Otvorme verejnú diskusiu. Nedajme sa obrať o možnosť rozhodovať o tom, v akom
meste chceme bývať.
JUDr. Ing. Vladimír
NEUSCHL
MODRANSKÉ ZVESTI • História
Historický kalendár, časť 46.
14. septembra 1979 zomrel vo veku 79 rokov Emil Boleslav Lukáč. Tento významný
evanjelický kňaz a básnik pôsobil v Modre
ako kaplán. Bol popredným predstaviteľom
slovenského kultúrneho života. Prekladal aj
francúzsku a maďarskú poéziu. Založil časopis Tvorba. Počas prvej ČSR bol poslancom Národného zhromaždenia a za Slovenského štátu bol členom slovenského snemu.
Bol spoluzakladateľom a tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov a predsedom
Literárneho odboru Umeleckej besedy slovenskej.
17. septembra 1934 zomrela vo veku 72 rokov Mária Izáková. Po vyštudovaní učiteľského ústavu pracovala ako riaditeľka Vyššej
dištriktuálnej evanjelickej školy v Kȍszegu
a od 18. septembra 1920 pôsobila ako riaditeľka Meštianskej dištriktuálnej evanjelickej
dievčenskej školy v Modre. Úspešne riešila
všetky pedagogické a personálne problémy
spojené s budovaním školstva po prevrate.
Je pochovaná na modranskom cintoríne.
18. septembra 1814 zomrel vo veku 70 rokov Krištof Lyczi. Po štúdiu na modranskom gymnáziu vyštudoval teológiu vo
Wittenbergu a pôsobil ako farár, senior a superintendent na viacerých miestach. Jeho
kázne vyšli tlačou.
23. septembra 1829 sa narodil v Hlohovci
Michal Praznovský. Po maturite na gymnáziu v Trnave vyštudoval teológiu vo viedenskom Pazmáneu. V rokoch 1862 až 1871
pôsobil ako katolícky farár v Modre. Publikoval v slovenčine i v maďarčine.
26. septembra 1944 padol v boji vo veku 31
rokov Ján Rašo, ako člen jednotky v SNP.
V Modre sa vyučil za stolára a neskôr pôsobil ako príslušník finančnej stráže vo Vysokých Tatrách. Jeho meno nesie turistická
chata v Tatrách. Bol vyznamenaný Radom
SNP in memoriam.
29. septembra 1879 zomrel vo veku 53 rokov Ján Juraj Boór. Po absolvovaní modranského gymnázia pôsobil ako evanjelický
farár na viacerých miestach. V novomestskom okrese bol dekanom. V rokoch 1848
- 49 bol ako účastník revolúcie väznený
v Nitre. Bol kultúrnym a osvetovým pracovníkom a členom Matice slovenskej Je autorom náboženskej poézie a viacerých cestopisných čŕt.
4. októbra 1884 zomrel v Bratislave vo veku
68 rokov modranský rodák Pavel Lichner.
Narodil sa 11. decembra 1816 v remeselníc-
kej rodine. Študoval na
evanjelickom gymnáziu
v rodnom meste, na kolégiu v maďarskej Pápe
a lýceu v Bratislave. Na
univerzitách v Lipsku,
Göttingene a Berlíne študoval filozofiu, teológiu
a filológiu. Napísal základy gréckej gramatiky. Bratislavská cirkev
ho zvolila za profesora
a riaditeľa lýcea. Vedel
jedenásť rečí a bol zvolený za dopisujúceho člena Uhorskej akadémie
vied. Je autorom početných štúdií najmä z oblasti gréckej gramatiky
a cirkevných dejín. Je
pochovaný na cintoríne
pri Kozej bráne. Zomrel slobodný a dedičia
založili „Základinu Pavla Lichnera pre modranských žiakov“, aby im umožnili štúdium.
5. októbra 1799 zomrel vo veku 77 rokov
modranský rodák Ján Jakobei. Po absolvovaní modranského gymnázia, bratislavského lýcea a teológie si doplnil vzdelanie vo
Wittenbergu. Ako farár pôsobil v Nemecku
v prostredí lužických Srbov. Je autorom viacerých duchovných piesní a kázní. Zomrel
v Budyšíne.
7. októbra 1894 zomrel v Rači vo veku 67
rokov modranský rodák Móric Alster. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave a Ostrihome. Kaplánom bol vo viacerých miestach
na západnom Slovensku, a potom farárom
v Devínskej Novej Vsi a v Rači. Angažoval sa ako podpredseda Spolku sv. Vojtecha
a prispieval do Katolíckych novín. Spracoval históriu kostola a obce Rača.
8. októbra 1739 sa narodil Ján Pavol Klar.
Po absolvovaní evanjelickej teológie pôsobil
ako pedagóg a prorektor gymnázia v Bratislave. Nakoniec účinkoval ako evanjelický
farár v Modre. Spracoval svetovú históriu vo
forme prehľadných tabuliek.
9. októbra 1944 padol ako vojak povstaleckej armády v bojoch pri Dolnom Harmanci Ján Pribula. Ako záložník narukoval do
piešťanskej posádky, ktorá celá odišla do
SNP. Doma v Modre osirela jeho jedenapolročná dcéra. Jeho telo bolo neskôr exhumované a prenesené na modranský cintorín, kde
je pochovaný. Jeho meno je uvedené v evanjelickom kostole na pamätnej tabuli padlých
v druhej svetovej vojne.
17.
októbra
1999
zomrel vo veku 76 rokov Ján Farkaš. Po absolvovaní ekonomického vzdelania vyštudoval
Chemicko-technologickú fakultu SVŠT, obhájil titul kandidáta vied
a habilitoval sa na docenta. Po skončení svetovej vojny vybudoval
prosperujúci vinársky
podnik, ktorý mu bol
znárodnený.
Úspešne
sa venoval výskumnej,
vedeckej a pedagogickej činnosti v oblasti
vinárstva. Viaceré jeho
knižné publikácie boli preložené do češtiny
a angličtiny, je autorom
viacerých patentov. Známe je aj jeho autorstvo
Ján Pribula.
nealkoholického nápoja
Vinea. Pri príležitosti životného jubilea v roku 2008 mu bola v Modre odhalená pamätná tabuľa a vydaná súborná publikácia JÁN
FARKAŠ – Život a dielo. Ján Farkaš sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj rodného mesta
a to v oblasti výstavby, kultúry i školstva.
Z rúk prezidenta republiky mu bolo v roku
2009 udelené štátne vyznamenanie Pribinov
kríž in memoriam. Pochovaný je na modranskom cintoríne.
18. októbra 1944 zomrela vo veku 56 rokov
Ernestína Čistá. Bola známou modranskou
vinohradníčkou. Zanechala testament, v ktorom venovala svoj majetok modranskému
evanjelickému cirkevnému zboru. Cirkevný zbor jej dal zhotoviť pomník z travertínu,
podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča.
Je pochovaná na modranskom cintoríne.
25. októbra 1934 zomrel v Modre vo veku
55 rokov Ferdinand Písecký. Po pôsobení
na učiteľskom ústave v Jičíne a vypuknutí
I. svetovej vojny sa stal pobočníkom M. R.
Štefánika v čs. légiách. Po prevrate sa stal
riaditeľom učiteľského ústavu v Modre, kde
pôsobil až do marca roku 1927. Bol výborný pedagóg, obľúbený nielen študentmi ale
i miestnym obyvateľstvom. Neskôr pôsobil
vo funkcii krajinského školského inšpektora a vládneho radcu v Bratislave. Publikačne činný bol najmä v oblasti pedagogiky.
V Modre je po ňom nazvaná ulica. Je pochovaný na modranskom cintoríne.
Čerpané z encyklopédií a biografických
slovníkov. Zaujímavé informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné podnety posielajte na [email protected]
Pokračovanie nabudúce. (kvm)
foto: MĽŠ
24
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika
Spomíname
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Bartošová Eliška
3. 9.
Hájková Vanesa
17. 9.
Horký Zachary
9. 9.
Peško Ľuboš
4. 9.
Pisca Adam
7. 9.
Rác Adam
17. 9.
Siváčková Tamara
12. 9.
Sucháň Martin
25. 9.
Švec Ondrej
29. 9.
Opustili nás:
Marioth Jozef, 79 r.
16. 9.
Hummelová Mária, 83 r. 22. 9.
Sabová Ľudmila, 88 r.
26. 9.
Jubilanti:
90 ročné
Nádaská Ružena
24. 10.
Ižová Anna
28. 10.
Gavorníková Zdenka
19. 10.
85 roční
Čukanová Anna
16. 10.
Eckert František
Grochová Mária
80 roční
Ježovič Ján
Riganová Ľudmila
Uhrová Valéria
75 roční
Kmeťová Helena
Poljovka Ján
Ing. Sirotka Dušan
JUDr. Štiglic Ladislav
70 roční
Adamčíková Božena
Massarová Eva
Mikovičová Marie
Nosková Anna
Petre Rudolf
Tancíková Etela
3. 10.
7. 10.
31. 10.
19. 10.
26. 10.
15. 10.
9. 10.
13. 10.
17. 10.
14. 10.
23. 10.
17. 10.
10. 10.
19. 10.
8. 10.
Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyvateľov
Posedenie jubilantov
Október – mesiac úcty k starším
si pravidelne pripomína aj mesto
Modra. V spolupráci s viacerými
organizáciami pripravil mestský
úrad 21. 10. stretnutie jubilantov.
Spoluobčania, ktorí v tomto roku
oslavujú 70, 75, 80, 85, 90 a viac
rokov prijali pozvanie do kultúrneho domu. Najstaršou účastníčkou bola pani Zuzana Knapeková, narodená 31. 12. 1921. Stráviť
príjemné popoludnie v kruhu priateľov prišlo 90 jubilantov. Hostia si prevzali pri vstupe do sály
ružu od viceprimátora Michala
Petríka a poslanca, predsedu Sociálnej komisie Jána Ziga. V prí-
hovore pozdravila prítomných
primátorka Hana Hlubocká a darčekom v podobe známych piesní
prispeli žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy a Zuzana Lančaričová z Kráľovej spríjemnila poobedie spevom a hrou
na akordeóne. V rámci dlhoročnej spolupráce sa o pohodlie jubilujúcich spoluobčanov príkladne
postarali študenti strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej.
Poďakovanie za spoluprácu patrí
SOŠVO, ZUŠ, kuchyni na ZŠ Ľ.
Štúra, MsKS a všetkým, čo dopomohli k tomu, aby sa naši starkí
cítili dobre.
(jk)
Nedá sa vyjadriť žiadnym slovom, koľko lásky je pod jej
hrobom. Dňa 4. 10. 2014 sme si pripomenuli nedožité 85.
narodeniny našej drahej mamičky, babičky, sestry, tety
Emílie Klebercovej, rod. Tirindovej. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Synovia a dcéra s rodinami.
Spomienka
Dňa 11. 10. 2014 sme si pripomenuli 1 rok, čo nás
opustil druh, otec, dedko a pradedko Rudolf Wittek.
S úctou spomíname. Venujte mu tichú spomienku.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou mamičkou Ľudmilou Sabovou, ktorá nás opustila 26. 9. 2014. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Ďakujeme
Ďakujeme za opateru našej drahej mamičky Ľudmily Sabovej Mestskému centru sociálnych služieb Modra na Zochovej ulici a vedeniu
na Súkenníckej ulici. Veľké ďakujem. Smútiaca rodina.
Spomienka
Dňa 13. 11. 2014 uplynie 20 rokov ako sme stratili
nášho drahého syna Ivana Kintlera. Učíme sa vyrovnať s jeho smrťou a stratou. Ďakujeme všetkým, rodine, priateľom a známym, ktorí zdieľajú tento žiaľ
s nami. S láskou spomínajú rodičia, syn Roman, brat
s rodinou a ostatná rodina.
Nezabudneme
Osud je občas krutý, nevráti, čo raz vzal. Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ. Dňa 20. 10. 2014 uplynuli roky, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, dedko a brat Stanislav Čeliga. S láskou
a úctou spomína manželka a deti.
Tichá spomienka
Čas ubieha a nevráti, čo vzal, len láska, úcta a spomienky v srdciach ostávajú. Dňa 10. 10. 2011 a 1. 7. 2012 nás
opustili naši láskaví a obetaví rodičia,
otec Pavel a mama Katarína Bojkovskí. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou spomína smútiaca rodina.
Spomienka
Dňa 6. 10. 2014 uplynuli 4 roky, čo nás nečakane opustil náš drahý manžel, otec a dedko Marian Sloboda. To,
že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci bolesť
zostala a tiché spomínanie. S láskou spomína manželka, deti Marian a Iveta, vnučka Nikolka, vnuk Franco
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
foto: jk
Nezabudneme
So zármutkom oznamujeme, že dňa 16. 9. 2014 nás
vo veku 79 rokov navždy opustil manžel, otec, dedko, brat Jozef Marioth. Kto ste ho poznali, spomínajte
s nami. Smútiaca rodina.
25
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
26
Modranské vína v Štokholme
V piatom minuloročnom čísle spolkového časopisu ,,Svensk Slovak Info“ náš dlhoročný predseda Dušan Daučík spomínal na návštevu prof. Fedora Malíka u nás. Tá sa uskutočnila v adventnom
čase roku 2012. Pán Daučík v článku zároveň informuje, že ,,nie
je vylúčená Malíkova návšteva v najbližšej dobe“. A tak sa i stalo.
Pán profesor naše pozvanie prijal a do Švédska opäť zavítal. Prišiel
s prednáškou o slovenskom víne ako aj s vínami z Modry. Vínne
stretnutie členov nášho spolku sa uskutočnilo 4. októbra 2014.
Sála v starom meste bola plná
a zavítal k nám i slovenský veľvyslanec Jaroslav Auxt. Prednáška bola veľmi zaujímavá
a poslucháči pozorní. Po diskusii nasledovala degustácia
modranských vín rodinnej firmy Fedor Malík & syn. Po tretej vzorke bolo už veselo a pán
profesor sa s nami potrápil. Vína boli však skvelé a poslucháči
boli viac ako zhovorčiví. Dobre,
že vzoriek bolo len šesť. Prvá
vzorka, Muškát moravský 2013
z honu Plázle zachutil dámam
i starším pánom. Nad Rizlingom vlašským 2013 vykrúcali ústa znalí lekári i hudobníci.
Indian’s v Mereme
V sobotu 4. októbra 2014 navštívili Domov sociálnych služieb
a zariadenie podporovaného bývania Merema členovia Cruiser
moto club Indian`s. Mocní chlapi v koži na silných strojoch s rachotom motorov a vôňou benzínu, za zvukov sirén s rozsvietenými
svetlami a blikačkami prifrčali a priviezli vietor do ospalého zamračeného sobotňajšieho dopoludnia.
Svojou pozitívnou energiou a temperamentom odohnali chmáry nielen na oblohe a radosťou zo života nakazili všetkých, ktorí ich
skvelé divadlo pozorovali. A nezostalo iba pri obdivovaní. Každá
milá návšteva prinesie radosť do
života klientov DSS a ZPB Mere-
Mám na mysli pánov Horňáčka
i Hronca. Keď však sa nalieval
Silván zelený 2013 z Téglika,
usmievali sa už všetci. Bolo to
nádherné víno, ktoré má úspech
i u vás. Vraj sa ponúka v tých
najlepších hoteloch v Bratislave a na Štrbskom Plese. Štvrtá biela vzorka bola Malíkova
rezerva, Sahral blanc 2011. To
už na stoličke nevydržali ani tí
disciplinovaní. V bariku vyzreté cuvée Sauvignonu, Veltlínu
zeleného a Rulandského šedého
bolo čarovné. A potom prišli dve
červené ,,bomby“, Malíkov Sahral noir 2012 a Hrom 2012. Tí
najskúsenejší z nás sa vyjadrili,
ma. A každý správny chlap (to znamená všetci ,,meremáci,,) obdivuje
motorky. Takže radosť na druhú!
Indiáni na svojich harleyoch previezli našich chlapov po malebnom prostredí jesennej Harmónie. Okrem spanilej jazdy si naši
klienti vyskúšali svoju šikovnosť,
obratnosť a postreh v rôznych súťažných disciplínach. Prekážková
dráha, hod loptičkou na cieľ, beh
v trojiciach v pozošívaných nohaviciach... Svoje znalosti zo sveta motoriek si preskúšali vo vedo-
Malá Musica Sacra opäť v Modre
V rakúskom historickom mestečku Geras vznikla v r. 1996 myšlienka usporiadať prehliadku - koncert speváckych cirkevných
zborov pod názvom Musica Sacra. Jej autorom a „krstným otcom“ bol profesor hudby Dr. Manfred Linsbauer. V nasledujúcom roku sa koncert uskutočnil v meste Znojmo v ČR - to už
bola Musica Sacra bez hraníc. Rozšírila sa až na 5 - 6 koncertov
ročne v rôznych mestách Rakúska i Českej republiky. V apríli
2013 sa uskutočnila v našom meste za účasti troch speváckych
zborov z Rakúska, dvoch slovenských a z ČR detský spevácky
zbor Zvoneček z Jihlavy. Koncert zaznamenal veľký ohlas a ocenenie u mnohých významných osobností.
V nadväznosti na túto udalosť
ma oslovila pani primátorka, že
by sme niečo podobné mohli
z organizovať priamo v u nás
v Modre. Našiel som pochopenie u pána zborového farára
ECAV Janka Oslíka a dohodli sme miesto, termín i hodinu
koncertu. Nakoľko sme nechceli
kopírovať pôvodný názov podujatia, zhodli sme sa na zatiaľ
pracovnom názve „Malá Musica
Sacra”, ktorý už ostal ako oficiálny názov. Koncert sa uskutočnil
v nedeľu 12. októbra 2014 v slovenskom evanjelickom kostole
v Modre. Zúčastnili sa na ňom
štyri spevácke zbory: zmiešaný
zbor ECAV v Modre Laudate Dominum pod vedením p. Jána Benku, ktorý dirigoval aj Spevokol
ústredia ekumenickej duchovnej
služby v OZ SR A OS SR. Z Marianky k nám zavítal mužský
spevácky zbor Chórus Augustini
pod vedením pána Róberta Dinuša a napokon zmiešaný spevácky
zbor Chórus Angelicus pri ZUŠ
v Modre pod vedením pani Janky
Neščákovej.
Prítomné spevácke zbory a hostí
v úvode privítal a pozdravil pán
farár Oslík a tiež pani primátorka,
ktorá pripomenula, že koncert sa
koná aj na počesť a pamiatku zakladateľa Musica Sacra pána profesora Linsbauera, ktorý žiaľ po
krátkej a ťažkej chorobe zomrel
v októbri r. 2013. Odzneli skladby od Sergeja Rachmaninova,
L. V. Bethovena, W. A. Mozarta, M. SCh. Trnavského a ďalšie.
V závere všetky zbory spoločne
zaspievali pieseň Spievaj pánovi duša spievaj. Spevácky zbor
že tak dobré slovenské červené
v živote nepili. Pán veľvyslanec
je diplomat, avšak neodpustil si
poznámku, že pár fliaš z týchto
modranských pokladov by mal
rád i na ambasáde...
Bol to krásny večer. Museli sme
ho skôr ukončiť, lebo drahá sála
bola prenajatá len na tri hodiny.
Popodávali sme si ruky, niektorí sa i vybozkávali. My však nebudeme žiť v spomienkach. Požiadali sme pána profesora, aby
k nám chodil častejšie. Naše pozvanie neodmietol. Nuž a keď
k nám zase zavíta, napíšeme
vám. Veď o modranskom víne
sa dá písať do nekonečna...
Darina SCHARTMAN,
Svensk-Slovakiska,
Föreningen, Stockholm
mostnom kvíze. Okrem zážitkov
si zo stretnutia odniesli množstvo
darčekov: tričká, šiltovky, šatky,
odznaky, DVD nosiče, športové potreby, lopty, tenisové rakety
a stolnotenisové náčinie. Tiež veľa sladkostí a džúsov. Veľkú radosť
mali z maskotov klubu Indian`s –
veľkých plyšových tigrov. Motorkári nám priniesli veľa humoru,
smiechu a zábavy, na ktorú budú
chlapci z Meremy ešte dlho spomínať.
Darina ROHÁĽOVÁ
Chórus Angelicus zaspieval aj
neoficiálnu hymnu Musica skladbu z dielne Taizé „Laudate omnes gentes”.
Keď sme stanovili deň konania
koncertu na 12. október, netušili
sme, že sme sa nechtiac “trafili”
do dňa, ktorý vyhlásila Medzinárodná federácia pre zborovú
hudbu (IFCM) na svojom valnom zhromaždení v Helsinkách
v októbri1990 za “Medzinárodný deň zborového spevu.
V závere by som chcel veľmi
pekne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto
peknej akcie na zveľadenie kultúrneho života v našom meste
či organizačne, alebo finančne.
Rád by som veril, že naša modranská „Malá Musica Sacra” zapustí korienky a stane sa peknou
tradíciou do nasledujúcich rokov.
Martin SMOLENICKÝ
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
Oberanie básní na modranskom Veršobraní
Rusko-francúzske šansóny a básne
Podvečerom sprevádzala Ľubomíra Miháliková, ktorá vo
svojom príhovore porozprávala o prekvapeniach i „očakávaniach“ ako poéziu čítať, ako jej
porozumieť. Zdôraznila najmä
tému lásky, ktorá v šansónoch
prevažuje, a poukázala na jej
večný odkaz. Hosť literárneho
večera, vysokoškolský pedagóg
Pavol Rusko sa venuje literatúre, výtvarnému umeniu, prednáša teóriu tvorby, je znalcom
niekoľkých jazykov. Prítomným stredoškolákom predniesol básne, ktoré aj zhudobnil.
Pútavé čítanie modernej poézie v podaní Ruska bezpochyby študentov zaujalo, čo bolo
čitateľné priamo v ich tvárach.
Hudobné kreácie šansónov
V auguste sa v MŠ Kalinčiakova rekonštruovala kanalizácia,
ktorá bola v nevyhovujúcom stave. Vzhľadom na to, že rekonštrukčné práce boli načasované
pár týždňov pred začatím školského roka, musel celý kolektív
MŠ Kalinčiakova spolu s rodičmi vyvinúť obrovské úsilie, aby
sa 2. 9. 2014 mohli brány škôlky
otvoriť. Vďaka ochote a spolupráci učiteliek, upratovačiek, kuchárok, vedúcej školskej jedálne
a rodičov sa podarilo stihnúť začiatok školského roka a privítať
deti v zrekonštruovaných a uprataných priestoroch. Pracovníčky
MŠ Kalinčiakova a rodičia pomáhali upratovať priestory cez
prázdninové dni, víkendy a štátne sviatky, takže mnohí z nich
obetovali aj dovolenky, za čo im
patrí veľké poďakovanie. Deti sa
vďaka ich úsiliu mohli už 2. 9. tešiť z krásnych vynovených šatní,
sociálnych zariadení a tried. (rk)
odzneli vo vynikajúcej interpretácii Juraja Hanulíka a tak
bezpochyby téma tohoročného veršobrania korešpondovala so zvoleným názvom, aby sa
naplnili očakávania nielen hostí, ale hlavne návštevníkov.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Mestom Modra, Mestskou knižnicou v Modre, Mestským kultúrnym strediskom
v Modre, Klubom nezávislých
spisovateľov, Femina – klubom slovenských spisovateliek,
Spoločnosťou priateľov poézie,
ďalej v spolupráci s pedagógmi
a študentami Gymnázia K. Štúra, Pedagogickou a kultúrnou
akadémiou a Základnou školou
Ľ. Štúra v Modre.
(red)
Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne
Ako pokračuje jeho obnova?
Počas minulého roka mohli návštevníci modranského cintorína
pozorovať rozsiahle práce na exteriéri kostola. Všetky smerovali k zníženiu extrémnych vlhkostných pomerov muriva. Ako
ukázal geologický prieskum, vysoká hladina spodnej vody a ílovité podložie tvoria prekážku pre odvádzanie dažďovej vody.
Najprv to boli veľmi náročné práce na odstránení nevhodných
cementových omietok, betónového sokla a žľabu, pod dozorom
reštaurátora. Neskôr pokračovali výkopové práce kvôli novej
dažďovej kanalizácii, tentoraz pod dohľadom archeológa. Do
konca roka sme teda stihli zrealizovať horizontálnu izoláciu základového muriva, taktiež novú dažďovú kanalizáciu, všetko
v súlade s odborným posudkom a návrhom na sanáciu kostola,
podľa metodiky Krajského pamiatkového úradu.
Druhá rovina obnovy sa v roku
2013 rozbehla aj v interiéri kostola. Hlavný oltár z roku 1764
bol demontovaný a prevezený do reštaurátorského ateliéru,
začalo sa s jeho reštaurovaním
a tiež veľkorozmerný oltárny
obraz z rovnakého obdobia bol
daný na reštaurovanie. Steny
svätyne, ktoré zakrýval hlavný
oltár, boli doskúmané. V roku
2014 pokračuje druhá a konečné
etapa reštaurátorských prác na
htavnom oltári a oltárnom obraze. V interiéri nám z toho vyplynulo jediné možné riešenie: využiť dočasne uvoľnený priestor
a sústrediť všetky sily na obnovu svätyne a dvoch priľahlých
sakristií, aby zreštaurovaný oltár mohol byť nainštalovaný do
ozdraveného priestoru bez nutnosti ďalších zásahov v budúcnosti. Začali sme reštaurovaním
barokovej výmaľby klenby svätyne, pokračovali reštaurovaním
Rekonštrukcia
kanalizácie MŠ
Kalinčiakova
murív a omietok v rámci sanačného programu v plnom rozsahu.
Za účelom prispieť k ďalšiemu
stiahnutiu vlhkosti muriva bolo doporučené zrealizovať vetrací kanál, práce prebiehali pod
dohľadom archeológa. V sanovaných priestoroch bola
potrebná aj nová elektroinštalácia, osvetlenie, ozvučenie. Boli zreštaurované okná
v južnej sakristii.
Všetky práce na kostole si vyžadujú množstvo finančných
prostriedkov, prebiehajú s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja,
mesta Modry, Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA, nadácie SPP, z príjmov
z poukázaných 2% z dane,
z predaja kalendárov s motívom kostola – daru Tlačiarne
Dóša a tiež z finančných príspevkov darcov a milodarov.
Množstvo prác je tiež vyko-
návaných dobrovoľnícky. Vďaka
všetkým, ktorí prispievajú k záchrane, zachovaniu a prezentovaniu pamiatkových hodnôt našej najstaršej pamiatky v meste.
Katarína MACHATOVÁ
foto: Jozef Tihányi
foto: jk
Tohtoročné už tradičné literárne podujatie Modranské veršobranie sa uskutočnilo 16. 10. 2014 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra.
Témou literárneho večera bolo prepojenie básní a francúzskych
šansónov. Tohoročné veršobranie bolo poetickou oslavou nastupujúcej jesene a v oberaní veršov na sušených pestrofarebných
listoch bolo vydareným spojením viacerých umení.
27
MODRANSKÉ ZVESTI • Navštívte/Inzercia
Tour skupiny Gladiator
Projekt Zelený les
V Modre sa predstaví slovenská
hudobná skupina Gladiator na
koncerte 22. 11. 2014 o 19.30 h.
v Kultúrno dome Ľ. Štúra. Len pár
dní nás delí od začiatku dlho očakávaného tour skupiny Gladiator.
Už 30. októbra predstavia svoju
novú koncertnú šou v Novákoch,
odkiaľ poputujú do ďalších 10
miest vo všetkých kútoch Slovenska, aby potešili svojich fanúšikov.
Okrem najväčších hitov sa môžeme tešiť aj na úplné nové skladby
z čerstvého albumu, ktorý nesie
jednoduchý názov „13“.V týchto dňoch páni usilovne pracujú
Navštívte vernisáž fotografií v Kráľovej
V mesiaci november, ktorý je mesiacom fotografie, CZ ECAV na Slovensku Modra-Kráľová a OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej pripravili vernisáž fotografií pod názvom „Zelený
les – premena“, ktorá sa bude konať na pietnom
mieste na Národnej ul. v Modre-Kráľovej 16.
novembra 2014 (v nedeľu) o 11.00 hod. Kurátorkou výstavy je BcA. Lea Lovišková.
Pred vernisážou organizátori pozývajú na
služby Božie do Evanjelického kostola
o 9. 00 hod. Hosťujúcou kazateľkou bude Mgr. Andrea Cabadová, evanj. farárka
v Mošovciach.
Premena pietneho miesta v Kráľovej pod
názvom Zelený les s výstavou sa uskutočnila vďaka dobrovoľníckej práci členov miestneho evanjelického cirkevného
zboru a občianskeho združenia a s finančnou podporou Mesta Modry, MsKS Modra a KN REVIA v rámci projektu „,Zelený
les“ – odkaz dejín dnešku – II. etapa“.
na natáčaní videoklipu k singlu
zo spomínaného albumu. V piesni s názvom „ My sme Gladiatori“
chalani pritvrdili, takže môžeme
očakávať poriadnu rockovú nádielku. Počas turné sa ako predkapela
predstaví mladá šurianska skupina
Neverback. Chalani taktiež finišujú s nahrávaním svojho v poradí už
druhého albumu a aktuálne majú
na svojom konte aj nový videoklip
k skladbe „Ružové základy“.
Vstupenky sú v predaji za cenu 8
€, na mieste bude stáť lístok 10 €.
Info: facebook Gladiator.
(red, TS)
foto: archív Gladiátor
28
(red, hor)
Ambient Caffé
nová kaviareň v modranskom OC KOCKA
OTVÁRACIE HODINY:
pondelok - nedeľa
od 8.00 do 20.00
tik
n
vte
avští
náš
kú
ý
k
s
det
Príjemné posedenie pri kvalitnej káve
Tonino Lamborghini, zaujímavé hracie prvky
pre najmenších v detskom kútiku.
Milá obsluha, otvorené každý deň (pondelok
až nedeľa) od 9.00 do 20.00 hodiny.
To je nová kaviareň v Modre na Dukelskej
ulici 40 v zrekonštruovanom obchodnom
centre KOCKA.
U nás si môžete objednať priestor pre vašu
oslavu, oddýchnuť si v peknom a príjemnom
prostredí a stráviť čas so svojimi blízkymi.
Zastavte sa na dobrej káve alebo si ju
vezmite so sebou. V blízkej dobe plánujeme
rozšíriť ponuku o ďalšie novinky.
sonál
r
Váš pe
affé
nt C
Ambie
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
Osem ráno, sadám do auta. Jemne mrholí.
Hm. Hlavne, aby sa nerozpršalo. To bude les
rozbahnený a hore svahom sa bude šmýkať.
Púšťam rádio. Wow! Stará Tublatanka. Presne to som potrebovala. Pravda víťazí a pumpuje mi do tela vlny nadšenia. Budem ho o necelé dve hodiny poriadne potrebovať.
Pri štarte sa schádzajú bežci.
Naobliekaní, čerstvo je, ale už
si rozťahujú svaly a precvičujú
členky. Prihlásených je 140 ľudí, príde ich zrejme oveľa viac.
Rodinky, bežci so psami, hlavne
mladšie ročníky. Ľudia sa zdravia, mnohí sa poznajú. Nie som
odtiaľ a terén poznám len čiastočne, navyše iba z pár peších
prechádzok. Máta ma vlek, ktorý
nás čaká uprostred. To ešte netuším, že ním sa stúpanie ešte neskončí. Mám nabehané. Ale po
rovine. Desať kilometrov dávam
v pohode trikrát v týždni. Ale
veľmi dobre viem, že kopce sú
iná káva a je rozdiel bežať popri
Dunaji a Muflón kros - skoro desať kilometrov hore na Zochovu
chatu a späť do Harmónie.
Odštartované. Prvé stúpanie.
Rýchlici miznú za zákrutou, ostávam vzadu a verím, že nie posledná. Nohy migajú a ja cítim, že hoci som v porovnaní s ostatnými
pomalá, je to o niečo rýchlejšie
tempo, než mám vo zvyku. Srdce
búcha, akoby mi do svalov niekto
s každým krokom vpichol novú
dávku energie. Poď, kým vládzeš,
využi to. Ten adrenalín sa ti neskôr zíde. Stíhaš s dychom a nohy
idú, tak makaj. Stúpanie striedajú takmer rovinky. Konečne vlek.
A za ním – au! Ešte stále hore?
Fuch... Po dvoch
tretinách konečne prichádza zostup. Poriadny
– dolu kopcom,
ako správnych
muflónov nás
to ženie cez les,
korene, kamene,
šotolinou, cez
potôčiky. Nešetrím kolená ani
členky, idem naplno. Posledný
kilometer už po
asfaltke. A telu
dochádzajú sily.
Na posledných
dvesto metroch
sa ku mne pripá-
ja chlapík, po chvíli zisťujem, že
dávno dobehol a teraz vychádza
ostatným oproti. Už ste tam, hovorí mi. Ďakujem. Posledné metre
odkrajujem silou vôle. Presne toto
som potrebovala – keď si človek
myslí, aký je macher, nezaškodí
si uvedomiť, že mám ešte na čom
pracovať.
V cieli čakajú jablká, hrozno,
napečené koláčiky. Kapustnica a pivo. Príjemne neformálne.
Prvé ceny si odnášajú dievčatá
a mladík, ktorí dobehli poslední
– za statočnosť. Vyhlasovanie víťazov pokračuje a baví ma, ako
ceny odstupňovali podľa kategórií. Dámu v platinovej, od 50 vyššie, podľa mňa potešila keramic-
Gratulujeme víťazom 2. ročníka Muflon Kros-u
Kategória Ag (do 39)
Ženy:
1. Zuzana Bibzová, Modra
2. Diana Tešovičová, Procycling,
Bratislava
3. Veronika Bakalárová, Trenčín
Muži:
1. Pavol Bukovac, behame.sk
2. Ondrej Piják, behame.sk, Pezinok
3. Jakub Valachovič, AC Malacky
Kategória Au (40 – 49)
Ženy:
1. Katarína Belzárová, MTB Kolečko, Borinka
2. Jolana Kubátová, iRun, Bratislava
3. Andrea Križanová, Boxík, Trnava
Muži:
1. Vladimír Cagáň, Fešák team,
Trnava
2. Ľubomír Capík, Aj MY sme
BEH!, Bratislava
3. Martin Šintal, PM Rezivo,
Modra
Kategória Pt (50+)
Ženy:
1. Jana Madaraszová, MTB Kolečko, Stupava
2. Vlasta Lopušanová Bratislava
3. neudelené
Muži:
1. Peter Oslej, Nezávislosť Bratislava
2. Miroslav Ďuračka, Bratislava
3. Miroslav Kováč, Trenčín
Absolútnymi víťazmi sa tak spo-
ká zapekacia misa. Cítim sa ako
na veľkom rodinnom stretnutí. Je
to veľmi fajn. Mám pocit, že väčšina ľudí to vôbec nepoňala ako
preteky. Skôr ako pohodovú akciu pred zimou, keď majú možnosť pozdraviť rovnako šibnutých a nadšených bežcov. Je mi
príjemné byť súčasťou tohto pestrého spoločenstva.
Vybiehala som s obrovským rešpektom. Dobiehala s veľkou pokorou. A – tak to má asi byť. Po
dobrom behu dobrý deň. Na ceste
domov si kupujem burčiak. Dnes
si ho zaslúžim.
Marie STRACENSKÁ,
účastníčka horského behu
Muflon Kros, Šamorín
foto: FB Muflocross
Od dnes som Muflón
29
medzi 138 bežcov, na trati 9,2
km s prevýšením 320m stali, naša úžasná, talentovaná a skromná
Zuzka Bibzová z Modry s časom
0:43:18h, a neuveriteľne rýchly Pavol Bukovac z behame.sk,
s časom 0:36:12h. Kompletné
výsledky nájdete na:http://projects.buckleup.sk/muflonkros.sk/
muflon-kros-2014-vysledky.pdf ,
alebo na www.beh.sk
Naše veľké Ďakujem! patrí pánovi Hrabovskému a pani Hrabovskej z Reštaurácie Bowling
za skvelé zázemie, pomoc pri
organizácii a perfektné ceny
pre víťazov. Mestu Modra a Lesom Modra za finančnú podporu a umožnenie realizácie. Keramikárovi Mariánovi Liškovi
za originálne medaily a fľaše,
Slovenskej ľudovej Majolike za
krásnu keramiku pre víťazov,
modranským vinárom: Hospodárov výber, Peg Pereg a Vinárstvo Štiglic za víno pre víťazov,
buckle up online studiu za pomoc pri organizácii, registrácii
a časomiere, Slavovi Ružekovi
a Tonymu Subertovi za parádne fotografie, rodinke Kenderessyovcov za profi občerstvenie
na trati, Peťovi Jakabovičovi za
najchutnejšie jabĺčka a Modranským zvestiam za mediálnu spoluprácu.
Zo srdca ďakujeme aj všetkým
modranským bežcom, ktorí si
prišli zabehnúť mufloniu trať,
a vytvorili tak spoločne s nami,
priateľské domáce prostredie.
Tešíme sa o rok, na tretí ročník
Muflon krosu.
Katarína
RUŽEKOVÁ POLTÁRSKA
a Denisa KOVÁCSOVÁ
HC Orly začali sezónu
v Seneckej hokejbalovej lige
TRX ZÁVESNÝ SYSTÉM
cviky na zaťaženie celého tela
osobná trénerka: 0904 452 015
CERTIFIKÁT:
Začiatkom októbra sa na hokejbalovom ihrisku v Senci začal
už XXII. ročník Seneckej hokejbalovej ligy. Medzi mnohými
kvalitnými zápasmi sa vyskytol
aj zápas našich hráčov z HC Orly z Modry.
Orly nastúpili proti odvekému rivalovi zo Senca Playboyu Senec.
Prvú tretinu hostia jednoznačne vyhrali 0:4 čím si zabezpečili
pohodlný náskok, ktorý po celý
čas kontrolovali. Výsledkom 6:2
vstúpili úspešne do nového roč-
níka v ktorom by chceli napraviť
minuloročné medailové suchoty
a obohatiť svoju zbierku o nejaký
ten cenný kov. Pred Orlami však
je dlhá a namáhavá cesta, ktorú
odštartovali 3 bodmi.
Ďalší víkend sa hokejbalovom ihrisku v Modre odohralo druhé kolo SChbl. v ktorom sa predstavil
aj domáci celok Hc Orly Modra,
ktorý narazili na nepríjemného
súpera z Pezinka Pavúkov. Od začiatku zápasu to bol boj. Prvú tretinu dokonca Orly prehrali 1:2, ale
TRX pomáha:
TRX,
zlepšovať kondíciu,
kondičný tréning
vzpriamené
držanie tela,
rovnováhu,
stabilitu chrbtice,
svalovú silu,
stabilitu, hybnosť,
flexibilitu, výkon.
CVIKY NIE SÚ OBMEDZENÉ VEKOVO
FITNESCENTRUM, Štúrova 69, Modra
IV. Župná olympiáda seniorov
Naši seniori opäť získali Pohár predsedu BSK
Dňa 20. 9. 2014 sa v areáli Domova sociálnych služieb ROSA Bratislava uskutočnil 4. ročník Župnej olympiády seniorov bratislavského kraja pod záštitou predsedu BSK Pavla Freša.
Za krásneho slnečného počasia
sa do zápolenia o body pustilo
14 šesťčlenných družstiev z domovov sociálnych služieb BSK
a jedno družstvo z Čiech. Mestské centrum sociálnych služieb
Modra reprezentovali členovia
Jednoty dôchodcov Modra:
Oľga Falátová, Daniela Heldová,
Vincenc Mráz, František Mráz,
Jaroslav Rovenský a Vladimír
Košnár. Súťažilo sa v disciplínach: štafetová chôdza, pe-
iba z dôvodu 5 presilových hier.
Od druhej tretiny kedy konečne
Orly hrali v plnom počte jasne dominovali a dokázali otočiť skóre
v svoj prospech. Poslednú tretinu
už len kontrolovali priebeh hry.
Zápas sa skončil konečným výsledkom 10:3 v prospech mužstva
Hc Orly Modra, čo zabezpečilo
mužstvu ďalšie 3 body.
V treťom zápase narazili Orly na
hokejbalovom ihrisku v Senci na
Savages Petržalka. Od začiatku
zápasu to bolo doťahovanie najskôr z jednej strany potom zo strany druhej. Prvá tretina však skončila v prospech Orlov 2:4. Do
druhej tretiny vstúpili Orly dobre
vsietili ďalšie tri góly no kozmetickými chybami dovolili súperovi skórovať a ten si stále držal
nádej. Druhá tretina skončila 4:7.
V tretej tretine Orly pridali ešte jeden gól a keďže domáci brankár
nastúpil s chorobou zápas museli
predčasne ukončiť. V 4:35 min za
stavu 4:8 v prospech Orlov. Orly
sa zatiaľ nachádzajú na 2 mieste
s plným bodovým ziskom. Dúfajme teda, že v nastolenom trende
budú pokračovať aj naďalej.
Matúš JELEMENSKÝ, (red)
foto: HC Orly
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
30
tang, florbal – streľba loptičky
do bránky, kop lopty do bránky,
hod šípkami na cieľ a hlavolamy.
V silnej konkurencii naše družstvo získalo 1. miesto v štafetovej chôdzi, 2. miesta v petangu,
floorbale a hlavolamoch. V celkovom hodnotení modranské
družstvo obsadilo 1. miesto a získalo po tretíkrát Pohár predsedu
BSK. Ďakujeme našim seniorom
za úspešnú reprezentáciu mesta
a prajeme ešte veľa zdravia a životného optimizmu.
(red, vlko – JDS Modra)
Predajňa FARBY-LAKY
O.P.O. Expres Modra je presťahovaná do nových
priestorov na Šúrskej ulici 136 (bývalá Majolika Modra).
Tel.: 0918/ 276 652
Otváracia doba:
8.00 – 17.00 (12.00-13.00: obed)
foto: JDS – M. Machala
Ponúkame kompletný sortiment farieb-lakov,
miešanie omietok, interiérových, exteriérových farieb.
Predaj pletív, vinohradníckych stĺpikov, drôtov.
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
31
Volejbalistky VŠK Paneurópa trénujú a hrajú v Modre
Pôvodne oddiel vznikol ako Telovýchovná
jednota Spoje Bratislava v máji 1940. Neskôr pôsobil pod názvom ŠK Poštári Bratislava. Názov oddielu sa musel v závislosti
od zmien vtedajších spoločenských pomerov viackrát meniť. Jeho ostatná zmena bola
zaregistrovaná ako výsledok fúzie TJ Spoje Bratislava s Biskupickou TJ Podunajské
Biskupice v roku 1977 na: TJ Spoje Bratislava - Podunajské Biskupice. V slovenskom
ženskom volejbale hrá tento oddiel dôstojnú
1.) Vestenická – známe
meno v športovom svete. Predstavte sa nám Modranom.
Volám sa Ing. Tatiana
Vestenická rod. Kszelová a som prezidentom
VO VŠK Paneurópa. Pochádzam zo Svitu z volejbalovej rodiny. Volejbal hral už môj otec,
moja mama, strýko, teta, sesternice aj sestra. Tomuto športu sa
venujem od svojich 15 rokov.
Najprv to bolo v Iskra Svit, potom TJ Jednota Kežmarok, Červená Hviezda BA, po 1. materskej TJ Spoje Bratislava, po 2.
materskej Rakúsko (9 sezón).
Vyšportovala som si mnoho medailí - federálnych, slovenských
aj rakúskych , akademických,
univerziádnych. Hoci aj dnes
si zahrám volejbal (majster SR
veteránov), profesne som už len
tréner a funkcionár. K tomu som
rolu už od päťdesiatych rokov.
V januári 2010
oddiel podpísal
zmluvu o spolupráci s Bratislavskou vysokou školou
práva. Aj napriek tomu, že
TJ Spoje Bratislava v sezóne 2009/2010
z volejbalovej
Extraligy vypadli, dostalo
ich úsilie s novým partnerom impulz s víziou návratu
na výslnie slovenskej volejbalovej extraligy.
S podporou VŠK Paneurópa, bola oddielu navrátená extraligová licencia a sezónu
2010/2011 oddiel so spresneným názvom
najskôr ako TJ Spoje - Uninova Bratislava
a neskôr ako TJ Spoje - Paneurópa Bratislava zodpovedne sezónu odohral. Prelínaciu
súťaž s víťazmi oblastných 1. líg o postup
do extraligy v sezóne 2011/2012 TJ Spoje VŠK Paneurópa vyhral a zabezpečil si tak
účasť v tejto súťaži. Okrem hráčok štandardného šestkového volejbalu hrá za oddiel aj
dvojica špičkových plážových volejbalistiek
slečny Dubovcová a Nestarcová. Na Slovensku je to najlepšia dvojica plážového volejbalu. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných akcií a postupne sa prebojúva na vyššie
priečky európskeho a svetového rebríčka.
Viac prezradila v rozhovore prezidentka volejbalového oddielu VŠK Paneurópa Ing.
Tatiana Vestenická.
Volejbal Extraliga Ženy 2014/15
Domáce zápasy VŠK Paneurópa v Modre
3. kolo – nedeľa 12. 10. 2014 o 17:00
VŠK Paneurópa - Senica
5. kolo – nedeľa 19. 10. 2014 o 17:00
VŠK Paneurópa - Prešov
7. kolo – sobota 1. 11. 2014 o 18:00
VŠK Paneurópa - Kežmarok
9. kolo – sobota 15. 11. 2014 o 18:00
VŠK Paneurópa - Pezinok
11. kolo – sobota 22. 11. 2014 o 18:00
VŠK Paneurópa - UKF Nitra
10. kolo – štvrtok 4. 12. 2014 o 18:00 (TV
zápas)
VŠK Paneurópa - BVK Bratislava
13. kolo – sobota 6. 12. 2014 o 18:00
VŠK Paneurópa - COP Nitra
15. kolo – sobota 15. 12. 2014 o 18:00
VŠK Paneurópa - Spišská Nová Ves
17. kolo – sobota 10. 1. 2015 o 18:00
VŠK Paneurópa - Slávia UK Bratislava.
manželka a matka dvoch
dospelých synov. Volejbal milujem.
väčšej a krajšej hale, kde je aj
hľadisko pre divákov v počte
500. Veríme, že raz ju zaplníme.
2.) Prečo si oddiel vybral na tréningy a zápasy práve Modru?
Dve sezóny sme hrali na FEI
STU v školskej telocvični, sme
veľmi vďační, že sme tam našli
priateľské prostredie a pre volejbal zapálených ľudí. Chceli sme sa však posunúť o trochu vyššie a preto sme hľadali
v okolí Bratislavy. Prečo okolie? Lebo v malých mestách
ľudia fandia volejbalu, zápas
je pre nich spoločenskou udalosťou, nájdu si do haly cestu
skôr ako v Bratislave, ktorá je
macošská k športu (teda okrem
populárnych športov). Dohodli sme sa s hádzanármi na prenájme. A začali sme tu trénovať
a hrať, máme možnosť byť vo
3.) A čo spolupráca s inými
klubmi, školami, organizáciami či mestom?
V Modre mal dievčenský a ženský volejbal tradíciu, dnes už
hrajú iba ženy. Chceli by sme
prilákať modranské deti k športu, k volejbalu. Sme na školskej
pôde, v Modre je niekoľko ZŠ
a SŠ, tak snáď si k nám cestu
nájdu. Šport je vo vývoji detí
dôležitý a to pre mňa nie je len
fráza.
4.) Čo viete ponúknuť Modranom?
Modranským divákom ponúkame kvalitné zápasy Extraligy
žien vo volejbale, v Modre sme
každý druhý týždeň. Všetky domáce zápasy sa vysielajú online
(red)
na jednej z internetových televízií, okolo ihriska máme reklamné pútače, ktoré môžu podnikatelia a firmy z Modry využiť na
svoju propagáciu. Počas sezóny
budú niektoré zápasy vysielané
aj športovou televíziou Slovak
sport, takže znovu je tu možnosť propagácie nielen oddielu,
ale aj mesta.
5.) Pochváľte sa doterajšími
výsledkami.
Na začiatku účinkovania v extralige sme sa potulovali na konci tabuľky. Sezóna 2011/2012
– 4. miesto, sezóna 2012/2013
– 3. miesto (zatiaľ najväčší
úspech), sezóna 2013/2014 – 7.
miesto (veľmi veľa zranení hráčok). V tejto sezóne sme aktuálne na 4. mieste so stratou 1
bodu na tretieho a náskokom 2
body pred piatym.
foto: VŠK Paneurópa BA, 2x
V modranskej športovej hale pri ZŠ Ľ. Štúra sa už takmer mesiac hráva volejbalová extraliga žien. Členky športového klubu u nás trénujú a vybrali si tak našu halu za svoju
domovskú. Volejbal ako taký má v Modre dlhoročnú tradíciu a tak jedným z cieľov VŠK
je dotiahnuť medzi seba aj modranské deti. Volejbalový oddiel Vysokoškolského športového klubu Paneurópa je jedným z úspešných oddielov školy a má dlhoročnú históriu.
2. 11., 19.00 h.: Hlasné čítanie, Amélie
Nothomb: výber z diela, večer s literatúrou,
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor:
MsKS, +421 33 647 21 12, www.modra.sk
8. 11., 19.00 h.: Jožka Černý – koncert,
PODUJATIE JE ZRUŠENÉ!
+421 33 647 21 12
14. -15. 11. 2014: Deň otvorených pivníc
na MVC, jubilejný 15. ročník najobľúbenejšieho podujatia na MVC, viac ako 160 pivníc otvorených od Bratislavy po Trnavu., organizátor: Malokarpatská vínna cesta, +421
33 643 34 89, +421 917 200 075, moska@
moska.sk , www.moska.sk
16. 11., 16.00 h.: Chorus Angelicus – koncert pri príležitosti 30. výročia, založenia speváckeho zboru pri ZUŠ + foto, Zborový koncert pod vedením dirigentky Janky
Neščákovej, Nemecký evanjelický kostol
v Modre, organizátori: ZUŠ v Modre a Rada rodičov pri ZUŠ, +421 917 476 166, [email protected], www.zusmodra.sk
19. 11., 7.30 h.: Darovanie krvi, Kultúrny
dom Ľ. Štúra, organizátor: Miestny spolok
SČK v Modre
20. - 21. 11.: Violončelová jeseň Modra
2014, III. ročník celoštátnej súťaže pre ZUŠ,
Hotel Sebastian, organizátor: ZUŠ Modra,
+421 917 476 166, [email protected],
www.zusmodra.sk
21. 11., 17.00 h.: Svätokatarínske mladé vína 2014, XV. ročník tradičnej koštovky mladých vín, vstupné: 10 €, alebo 1 vzorka mladého vína ročníka 2014 (3 fľaše), záloha na
pohár: 2 €, Kultúrny dom Ľ. Štúra Modra,
Kataríny vstup zdarma, organizátori: Spolok
Vincúr, MsKS Modra, + 421 904 910 105,
www.vincur.sk
23. 10. – 31. 12. 2014: Štefan Cpin – Zázračný svet, Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Štúrova 84, organizátor: SNM-MĽŠ v Modre,
+421 33 245 41 05, www.snm.sk.
MsKS pripravuje
9. 12., 19.00 h.: Jááánošííík po tristo rokoch – divadelné predstavenie RND, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor:
MsKS Modra, Viac informácií už čoskoro.
(msks)
22. 11. 19.00 h.: Gladiátor - Trinásť tour,
koncert skupiny Gladiátor, Hosť: Neverback,
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, vstupné:
predpredaj: 8 €, na mieste: 10 €, Predpredaj
vstupeniek v sieti Ticketportal., organizátor:
Agentúra DUNA, s.r.o.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Petrová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
Sokolská 8,900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 22. 10. 2014. Uzávierka nasledovného čísla: 9. 11. 2014.
NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
foto: Ctibor Bachratý
Kultúrne podujatia v Modre
v mesiaci november 2014
10. 3. – 31. 12. 2014: Živé remeslo hrnčiarske – výstava, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, Modra, organizátor: SNM-MĽŠ v Modre, +421 33 245 41
05, www.snm.sk
Download

Október