11/2014
Aktuálně
z radnice
V plzeňské Měšťanské besedě
proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského
kraje. Za Sušici se do nomi­
nace dostaly dvě stavby a obě
proměnily nominace v pres­
tižní ocenění – přístavba Mu­
zea Šumavy Sušice v kategorii
rekonstrukce budov zvítězila
a obnova ostrova Santos získala
cenu veřejnosti. Význam úspě­
chu zdůraznil starosta Bc. Petr
Mottl: „Cena veřejnosti za obnovený Santos zřetelně potvrzuje, že volba projektu byla správná, vždyť Santos slouží právě
veřejnosti. Navíc muzeum získalo titul a vloni byla udělena
nominace zrekonstruovanému
kinu. Všechna tato ocenění ukazují na to, že se v Sušici projekty
podaří nejen zrealizovat, ale že
jsou zhotoveny na vysoké estetické i funkční úrovni. Chtěl
bych za to poděkovat všem, kteří
se na realizaci podíleli.“
Po třech letech se v Sušici na
ZŠ Lerchova ul. opět uskutečnila akce Malý záchranář.
„Velice na této akci oceňuji
fakt, že si děti zábavnou formou osvojují dovednosti, které
v budoucnu mohou využít při
záchraně života, majetku nebo
pomoci druhému. To jsou určitě návyky, které by se měly
v dětech rozvíjet, a proto takovou akci vždy rád podpořím,“
uvedl patron soutěže Petr Mottl.
(Zpráva z akce je na str. 12.)
V pátek 29. května přijal starosta na radnici mužský pěvecký sbor ze švýcarského
partnerského města – Männerchor Uetendorf, který pak
večer vystoupil s naším sbo­
rem Svatoborem ve Smetano­
vě sále.
Pravidelné setkání bezpečnostní rady města se uskuteční
na radnici v pátek 6. června.
Za účasti zástupců města, hasi­
čů a policie se budou řešit aktu­
ální problémy a příprava krizo­
vého řízení daných situací.
6. června 2014
Otevření bazénu se blíží
Právě v těchto chvílích dochá­
zí k naplnění jedné celé kapitoly
v rozvoji našeho města. O stavbě ba­
zénu se hovoří už téměř dvacet let.
Myšlenka za tu dobu získala mnoho
příznivců i odpůrců, snad žádného
občana, který se zajímá o dění ve
městě nenechala bez názoru.
K zásadnímu rozhodnutí došlo
27. dubna 2011, kdy byla na jedná­
ní zastupitelstva města výstavba
schválena. Projekt zpracovala fir­
ma Apris 3MP s.r.o. a stavební po­
volení bylo vydáno v lednu 2011.
14. listopadu 2011 rada města schvá­
lila vítěze výběrového řízení na rea­
lizaci stavby – firmu HOCHTIEF
CZ a.s. 12. ledna 2012 bylo předá­
no staveniště a v březnu se začalo
stavět. Termín dokončení – prosi­
nec 2013 se posunul, ale nyní, na
jaře roku 2014, se vše připravuje
k slavnostnímu otevření. O aktuální situaci informuje investiční
technik města Ing. Jan Vošalík:
V současné době probíhá říze­
ní o uvedení stavby do zkušebního
provozu a zhotovitel odstraňuje zá­
vady, které vyplynuly z šetření do­
tčených orgánů státní správy (např.
Krajská hygienická stanice v Plzni,
Oblastní inspektorát bezpečnos­
ti práce, Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje, odbory dopravy,
životního prostředí, apod.). Teprve
po jejich odstranění smí stavební
úřad na základě souhlasných stano­
visek těchto institucí vydat rozhod­
nutí o zkušebním provozu bazénu,
a ten bude otevřen pro veřejnost.
Nevyskytne­li se v popsaném pro­
cesu neočekávaný problém a po­
daří se prokázat provozuschopnost
stavby, dojde k otevření v pátek
13. června.
Á
ëSKÉ
M
R
A
F
TRHY
28.6., 26.7., 23.8., 20.9. a 18.10. 2014
(sobota) 8:00 – 13:00 hod. na su‰ickém námûstí
28. 6. SOUTùÎ O NEJLEP·Í DÍTùTEM P¤IPRAVEN¯ POKRM
Zahraje: Dûtská kapela (10:00 - 12:00)
Moderuje: J. Hlaváã a R. Nakládal
V¯HERCE BUDE OBDAROVÁN!
Kdo má zájem zúãastnit se soutûÏe, nechÈ
pfiinese svÛj „v˘tvor“ na námûstí v 10:00 hod.
Pfiijìte i Vy a staÀte se ãlenem poroty!
Cena 7,00 Kč
24. ročník
Uvnitř čísla
najdete
SOŠ a SOU Sušice zorganizovala celostátní soutěž
MIE na náměstí – str. 2
Úspěch studentů gymnázia v prestižní dějepisné
soutěži – str. 2
Žáci ZŠ Lerchova uspěli
ve fi nále atletického Poháru rozhlasu – str. 2
Na radnici se sešli starostové čtyř partnerských
měst – str. 3
Jak dopadlo hlasování do
Evropského parlamentu
v Sušici – str. 3
A co Sportovní areál – Bazén
Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:
V minulých týdnech proběhlo
snad celou republikou video s re­
klamním spotem k otevření su­
šického bazénu. (Všem sušickým,
kteří se na vytvoření spotu podí­
leli, děkujeme!) Pokud jste ho na
skříňky. „Nový objekt vznikl jako
přístavba stávajícího zimního stadionu s letním umělým povrchem
a lezeckou stěnou. V zimě tedy budete moci spojit plavání např. s veřejným bruslením, v létě pak můžete
vyrazit sportovat do haly,“ doplnil
Hamák.
Součástí nového objektu je dále
relaxační část a celé jedno podlaží
fitness centra. Relaxační část na­
bídne parní a finskou saunu, samo­
statný ochlazovací bazének a ne­
obvyklou venkovní odpočívárnu
nad Roušarkou a bude v provozu
ve dvou režimech. Vedle tradičního
režimu, kdy návštěvník může vy­
užívat jak všech atrakcí bazénové
haly, tak relaxovat v prostoru saun,
nabídne Sportovní areál „Relaxační
hodiny“. Jedná se o čas vymezený
pro ty, kdo si chtějí saunování užít
na plné obrátky. Vstup bude pouze
přes recepci relaxační části (nebu­
de možný přístup z bazénové haly).
Během pobytu bude otevřena mož­
nost ovocného baru a vody zdarma.
K dispozici bude samostatné záze­
mí. Relaxační hodiny budou vždy
ve čtvrtek, pátek a v neděli od 16 do
21 hodin. Samozřejmostí jsou dny,
kdy bude relaxační část vymezena
pouze ženám – úterý a čtvrtek.
Nezanedbatelnou součástí are­
álu je fitness. Největší plochu tvo­
ří posilovna (138 m2) s kapacitou
až 30 osob. Posilovna je vybavena
novými moderními posilovacími
stroji české značky STANMARK.
Ceny najdete opět na webových
stránkách bazénu. Vedoucím fit­
ness bude pan Petr Synek, který
k cenám uvedl: „Za zmínku stojí
např. pololetní permanentka, ke
které získáte nástřel ideálního jídelníčku zdarma nebo celoroční
permanentka, kdy vedle jídelníčku
dostanete ještě ukázku cvičební-
ho plánu zdarma. Dále nabídneme
možnost osobního trenéra, tvorby
osobního tréninkového plánu, dámské fitness apod.“
Posilovna ale není zdaleka
všechno, co nabídne fitness – k dis­
pozici budou také malý a velký
zrcadlový sál, kde bude probíhat
celá řada cvičení. Přesunou se sem
lekce spinningu, kruhového tré­
ninku a bodystylingu, které za­
tím probíhaly v hale na Kaštance.
Nově budou otevřeny hodiny pilo­
xingu (dokonalá kombinace pilates,
boxu, tance a baletu), powerjógy
(není klasická jóga, z překladu to
znamená síla z jógy), pole dance
(tanec s tyčí), TRX (závěsné posilo­
vací systémy – nejžádanější fitness
nářadí posledních let), twerk („šej­
kování“ zadečkem a sexy krouce­
ní pánví spojené s dokonalými ta­
nečními choreografiemi v různých
polohách). „Chystáme také cvičení
rodičů s malými dětmi – to se ale
rozjede na plné obrátky až od nového školního roku,“ dodal Synek.
V nabídce je také několik cenových
balíčků pro ty, kdo se po cvičení bu­
dou chtít zrelaxovat v sauně nebo
v plaveckém bazénu. Lekci cvičení
s hodinou v bazénu nebo v sauně
pak můžete získat už od 115,­ Kč.
A co ještě bude pro návštěvníky
k dispozici? Uzamykatelné a zastře­
šené boxy úschovny kol a kočárků,
které budou pro návštěvníky areá­
lu zdarma, stojany na kola, veřejné
WC u recepce, bezbariérový přístup
po celém areálu, přebalovací pul­
ty, kojící místnost (baby plavání),
zrcadlové stěny s fény, rodinné pře­
vlékací boxy pro rodiny s malými
dětmi, střešní relaxační terasa, te­
rasa občerstvení s výhledem na fot­
balový stadion, možnost masáží
a spousta dalšího.
úvod a foto Eduard Lískovec
idnes.cz nezachytili, tak neváhejte,
klikněte si na youtube.com a zadej­
te „bazén Sušice“. Uvidíte, na jaké
specialitky se v novém bazénu mů­
žete těšit. Například na jedinečný
tobogán s LED světelnými efekty
a se samostatným dojezdovým ko­
rytem, na technologii protiproudu,
vyvinutou přímo pro Sušici – uni­
kátní v celé Evropě, na dvě vířiv­
ky o celkové kapacitě 25 osob, na
celé podlaží fitness centra nebo na
relaxační část areálu s parní lázní
a finskou saunou.
Tolik jedinečných atrakcí. Ko­
lik bude stát vstupné? Odpověděl
Ing. Lukáš Hamák, ředitel orga­
nizace Sportoviště města Sušice,
která bude areál spravovat: „Veškeré atrakce a vodní plochy v hlavní hale – tzn. sportovní bazén, zábavní bazén, brouzdaliště, tobogán
a vířivky budete moci využívat za
základní vstupné pro dospělého
60,- Kč za hodinu (podrobný ceník
najdete na www.sportoviste-susice.cz). Vedle základního vstupného můžete samozřejmě využít celé
řady produktů, které pro vás budou
znamenat lepší hodinovou sazbu.
Jsou to především permanentky,
které bude možno zakoupit v areálové recepci.“ Vstupné se bude hra­
dit po příchodu do areálu v recepci
v přízemí objektu, kde po zaplace­
ní vstupného a složení vratné kauce
200,­ Kč dostanete čipové hodinky
s číslem, které je současně číslem unikátní strojovna vybavená moderními technologiemi
Věra Špinarová prozradila, jak to bylo s písní z filmu
Tenkrát na západě – str. 4
Diakonie za pomoci dalších organizací uspořádala na Santosu Den pro
rodinu – str. 4
Kolik studentů letos maturovalo a jaké byly výsled ky – str. 6
Memoriál Ády Blahůta
a Ladislava Nešpora ozdobily kvalitní výkony – str. 8
S Marií Malou odhalíme
Poustku – str. 11
Představujeme města DOUZELAGE – 11. je německý
Bad Kötzting – str. 12
Premiéra nové hry divadla Schody – str. 12
Malí záchranáři soutěžili
na Lerchovce – str. 12
PŘÍLOHA
Sušické slavnosti
TELEVIZE
VRAŤTE SE
VE VYSÍLACÍM
ČASE ZPĚT
VE
o di n
48 hp e t
z
a az
NO
n
44 TV
programů
za
330,–
Kč/
měsíčně
Volejte:
800 100 600
www.fixnet.cz
VÝMĚNNÝ POBYT V CHAMU
13. 5. – 14. 5. 2014
V úterý 13. května 2014 zavládl
na škole SOŠ a SOU Sušice klid.
Jak se to stalo? Studenti 1. a 2. roč­
níku cestovního ruchu a 2. ročníku
sociální činnosti odjeli na výměn­
ný pobyt do Německa, takže tu
nebyl nikdo, kdo by zlobil.
Odjezd od školy byl v 7:35, ces­
ta do Chamu trvala asi dvě hodiny
a první zastávka byla před VHS
Cham, což je naše partnerská ško­
la, která zprostředkovává praxe
našich studentů v Německu. Spo­
lečně jsme pak odjeli k přírodní
rezervaci Naturschutzgebiet Höl­
le a poobědvali jsme v restaura­
ci. Poprvé v životě jsme ochutnali
vyhlášenou německou specialitu
Currywurst mit Pommes.
Po obědě jsme se přesunu­
li na místo zvané „Peklo“. Moh­
li jsme zde vidět spoustu obrov­
ských kamenů, slyšet šum listí
a proudění vody v řece… Procház­
ka zajímavými přírodními útvary
byla velmi osvěžující. Přestože ji­
nak bylo deštivo, po dobu našeho
putování nekápla ani kapka!
Do tříhvězdičkového hotelu
Pusl ve Stamsried, kde jsme byli
ubytováni, jsme přijeli v 15:00.
Na pokojích jsme byli po dvou.
Do večeře jsme měli volný čas ­
mohli jsme si prohlédnout celý ho­
tel i okolí hotelu. Večerka byla ve
22:00 hod. a naši učitelé, kteří nás
doprovázeli, nás ještě teď chválí,
že jsme, unaveni zážitky, skuteč­
ně spali.
Druhý den jsme měli ráno
v 8:00 v hotelové restauraci bo­
hatou snídani. Z hotelu jsme od­
jeli v 9:00 do Chamu, kde na nás
již čekali studenti z VHS a jejich
učitelé a prohlédli jsme si cent­
rum města.
Po prohlídce Chamu jsme oběd­
vali v restauraci golfového klubu
a měli další typické jídlo – Einfopf
s párkem. Poté jsme v nedalekém
městě Furt im Wald absolvovali
zážitkovou prohlídku podzemí.
Díky překladu paní učitelky jsme
se dozvěděli, k čemu třípatrové
sklepení dříve sloužilo a co vše
se zde stalo. Průvodce nám také
vyprávěl o chlapečkovi, který se
sem zatoulal a vyrostl zde. Místní
mu říkají Zemní mužíček. Podze­
mí bylo chladné a strašidelné, ale
všichni si prohlídku užili. Nakou­
pili jsme si suvenýry na památ­
ku a kolem páté jsme se vrátili do
Sušice.
Těšíme se na pokračování pro­
jektu, příští měsíc přijedou stu­
denti z Chamu k nám a my jim
přichystáme obdobný zajímavý
program. To vše si můžeme užít
zdarma, náklady jsou hrazeny
projektem Spolupráce škol SOŠ
a SOU Sušice a VHS im Landkreis
Cham, e. V. v rámci EVROPSKÉ
UNIE – EVROPSKÉHO FON­
DU PRO REGIONÁLNÍ ROZ­
VOJ – INVESTICE DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI.
Martina Prokešová a Irena
Koutníková, 1. ročník cestovního ruchu
Sláva, nazdar výletu
Letos se naše mateřská ško­
la Tylova „Štěbetalka“ vydala
navštívit zoologickou zahradu
v Hluboké nad Vltavou. Na vý­
let jela celá školka a to v hojném
počtu. Počasí jsme měli objed­
nané a bylo opravdu letní. Paní
kuchařky nám nasmažily řízky
a připravily vydatnou svačinu,
maminky vypravily svá dítka
a mohli jsme vyrazit.
Cesta byla dlouhá, ale děti ji
zvládly. Zhruba v deset hodin se
už zástupy dětí draly do vstup­
ní branky a nedočkavě vyhlížely
první zvířátka. Prohlídka trvala
zhruba do půl druhé a děti viděly
opravdu rozmanité druhy zvířat
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Kaleidoskop
strana 2
– od domácích po exotická. Asi
nejvíc nás nadchnul spící tygr,
který ležel dětem téměř u nohou
a nenechal se vyrušit. Roztomilá
byla i rodinka pískomila při obě­
dě a odpolední siestě. Děti viděly
zvířata velká i malá – od medvěda
po malé rybičky.
Zoo v Hluboké nad Vltavou je
příjemná svým prostředím, kde
mají děti dostatek prostoru na po­
hyb i možnost vidět zvířata oprav­
du zblízka.
Výlet se podařil a děti se vrá­
tily k maminkám a tatínkům
v pořádku a plné dojmů.
M. Oudesová
Celostátní kolo odborných dovedností žáků Pohár rozhlasu v Sušici a Domažlicích
oboru vzdělání „Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení“
Ve dnech 13. – 14. května 2014
proběhlo v SOŠ a SOU Sušice ce­
lostátní kolo odborných dovedností
žáků oboru vzdělání Mechanik in­
stalatérských a elektrotechnických
zařízení.
6. ročníku soutěže se zúčast­
nilo 10 dvoučlenných družstev ze
středních škol z Kolína, Plzně, Olo­
mouce, Pardubic, Havířova, Liber­
ce, Hradce Králové, Prahy, Brna
a domácí školy.
Soutěž probíhala tradičně na
náměstí Svobody v Sušici.
Skládala se ze dvou částí. Teo­
retická část formou testů prověři­
la znalosti žáků v pravidlech ve­
dení instalace a elektrické energie.
V praktické části soutěže museli
soutěžící na panelu namontovat dle
výkresu domovní stanici na vytápě­
ní a připojit jí na zdroj, rozvod vody
k umyvadlu včetně odpadu a připo­
jit čerpadlo. Elektrická část se sklá­
dala z provedení el. rozvodů a pro­
pojení světel vypínačů a zapojení
čerpadla. Komise hodnotila čistotu
provedení práce, správnost zapoje­
ní jak instalačních prvků tak správ­
nost propojení elektrického obvodu
dle schématu. Na závěr kontroly se
provedla tlaková zkouška ke kont­
role těsnosti spojů.
Komise letošního ročníku kon­
statovala, že soutěžící byli velmi
dobře připraveni, soutěž měla vy­
sokou úroveň. Potvrzoval to i čas,
který soutěžící na zpracování všech
úkolů potřebovali. Většina druž­
stev ukončila práci před časovým
limitem, pouze jedno družstvo,
bohužel svojí chybou, nedokončilo
elektrickou část.
Vyhodnocení soutěže proběh­
lo v obřadní síni Městského úřadu
Sušice za přítomnosti generální­
ho ředitele firmy Systherm Plzeň
pana Kazdy, ředitele SOŠ a SOU
Sušice, prezidenta Cechu topenářů
a instalatérů ČR pana Hamroziho,
člena rady prezídia Cechu instalaté­
rů pana Jaromíra Fichtla, místosta­
rostky města Sušice paní Ing. Mare­
šové, za ÚP Klatovy se zúčastnila
ředitelka Dr. Miškovičová, za ÚP
Sušice Mgr. Karlíková a za Kraj­
ský úřad Plzeňského kraje Ing. Jo­
sef Vacikar.
Vítězným týmem se stalo druž­
stvo ze SOŠ stavební a SOU sta­
vební Kolín, na 2. místě se umístilo
družstvo místní školy SOŠ a SOU
Sušice ve složení Marek Teska
a Roman Geryk a třetí skončili žáci
ze SOŠ a SOU Hradec Králové.
Soutěžící obdrželi hodnotné ceny
V úterý 13. a ve středu 14. květ­
od generálního sponzora soutěže na se na sušickém stadiónu usku­
firmy Systherm Plzeň.
-JH- tečnilo okresní kolo Poháru roz­
hlasu, největší sportovní soutěže
základních škol a nižších ročníků
gymnázií. Tradičním pořadatelem
byla ZŠ Sušice Lerchova ul. ve
spolupráci s oddílem atletiky.
V Sušici závodilo 564 žáků
z klatovského okresu. O nejlep­
ší výkony bojovali v běhu na
60 m, ve skoku vysokém i dale­
kém, ve vytrvalostních bězích,
v hodu míčkem či vrhu koulí. Oba
soutěžní dny vyvrcholily štafe­
tovými běhy žáků a žákyň na 4x
60 m. I když bylo chladné poča­
Marek Teska a Roman Geryk ze SOŠ a SOU Sušice obsadili 2. místo sí, mnoho závodníků si vytvořilo
osobní rekordy.
V úterním závodě družstva
žáků i žákyň ze 6. a 7. tříd z Ler­
Na podzim letošního roku se ti nejúspěšnější ještě získávají table­ chovky obsadila pěkná 6. místa.
v Chebu uskuteční již 23. ročník ty, fotoaparáty, dokonce i poznávací
Ve středu starší žáci a žákyně
dějepisné soutěže studentů gym­ zájezdy. Motivace tedy k tomu, aby
z Modré školy vybojovali nejcen­
názií. Jedná se o největší, nejtěžší studenti zúročili více než půlroční
nější kovy a postoupili do kraj­
a také nejprestižnější dějepisnou přípravu a osvědčili vynikající
ského finále.
soutěž, které se zúčastní studen­ znalosti.
Pořadatelům a rozhodčím patří
ti 75 gymnázií z České republiky
Tříčlenný tým sušického gym­
velké
poděkování za hladký prů­
a Slovenska. Organizátorem soutěže názia ve složení Andrea Roubová,
běh
obou
závodů.
je chebské gymnázium. Celkově se Hana Šebestová a Vojtěch Hla­
Mladí historici ze Sušice
letošních nominačních krajských
kol zúčastnilo 257 gymnázií. Pro
letošní rok se stanovilo soutěžní
téma Od vzniku Československa
do konce II. republiky.
Ke zvládnutí testových otázek,
nad nimiž se mnohdy zapotí i re­
nomovaní historici, musí studenti
prostudovat velké množství odborné
literatury. Testy totiž připravují
profesoři vysokých škol. Na
finančním zajištění soutěže se podí­
lí řada firem, podnikatelů, většina
členů vlády ČR, poslanci i senátoři,
také krajské a městské úřady. Mezi
sponzory patří Plzeňský kraj i naše
město Sušice. Mladí historici si pak
mohou odnést řadu knih o historii,
O týden později (v úterý
20. květ na) zamířila obě vítězná
družstva z Lerchovky do Doma­
žlic, aby zde změřila síly v kraj­
ském finále Poháru rozhlasu.
Všichni se na závody těšili
a zároveň měli obavy z nových
soupeřů. Děvčata i chlapci se
vzájemně povzbuzovali, každý
z nich chtěl dosáhnout co nej­
lepších výkonů. Po štafetových
bězích nastala chvíle napětí, než
pořadatelé sečetli body a oznámi­
li konečné výsledky.
Družstvo děvčat ve slože­
ní T. Procházková, J. Hošková,
P. Hirschová, A. Brožová, S. Ří­
hová, B. Onderová, K. Skypalo­
vá, M. Hejplíková, K. Klemento­
vá, L. Plojharová vystoupilo na
stupně vítězů a převzalo stříbr­
ný pohár.
Chlapci v silné konkurenci
vybojovali cenné páté místo.
Všem závodníkům patří velké
poděkování za úspěšnou reprezen­
taci Modré školy a upřímná gra­
tulace k dosaženým výkonům.
-mp-
Klání v SUDOKU
vatý si 9. dubna 2014 vítězstvím
v Plzeňském kraji vybojoval postup
do chebského finále. V loňském
roce ve finále skončil sušický tým
těsně pod hranicí první desítky.
Jako vítězný tým byli v úterý
13. května 2014 gymnazisté ze
Sušice osobně přijati hejtmanem
Plzeňského kraje. Celá akce
se nesla v příjemné a uvolněné
atmosféře. Závěrečnou tečkou byl
slib úspěšné reprezentace našeho
kraje a sušického gymnázia. Slovy
naší Andrejky: „Budeme se snažit,
chceme taky jednou vyhrát.“
Hodně štěstí a držíme palce.
Dne 27. 5. 2014 se na sušickém
L. Chalupková a L. Potužáková,
učitelky dějepisu gymnáziu konal 1. ročník soutěže
KLÁNÍ V SUDOKU, které se
zúčastnili zástupci 8. a 9. tříd
sušických škol. Hlavní orga­
nizace se ujala Mgr. Simona Hnát­
ková za pomoci vybraných žáků
třídy septimy A. Během prvního
šedesátiminutového kola bo­
jovalo o postup 28 soutěžících,
avšak do finále postoupilo pouze
sedm nejlepších. Tito finalisté
poměřovali po 45 minut své síly
na obtížnějších sudoku, zatím­
co ostatní řešitelé již odpočívali
u dokumentárního filmu. Z vyčer­
pávajícího souboje mozků vzešla
jako vítězka Daniela Kellerová
(ZŠ Lerchova), druhé místo ob­
sadila Veronika Heberleinová (ZŠ
TGM) a bronzová příčka patří
Prokopu Mejstříkovi (Gymnázi­
um Sušice). Tato trojice si domů
odnesla kromě diplomů i ceny
v podobě deskových her, které
byly zakoupeny za finančního
přispění Plzeňského kraje.
Všem řešitelům děkujeme
za účast a těšíme se na další
ročník!
S. Hnátková a studenti VII. A
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
strana 3
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 28. dubna 2014
•
Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu 2013 Sociálních
služeb města Sušice, p. o.
•
Rada města schválila zhotovitele akce „Chmelná – oprava povrchu místní komunikace“ firmu Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I,
339 01 Klatovy, s nabídkovou cenou 580 190,30 Kč bez DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
•
Rada města schválila smlouvu mezi městem Sušice a Realitní kanceláří Slavomíra Třísková - Šumava reality, nám. Svobody 35,
Sušice, o zprostředkování prodeje stpč. 79 k.ú. Dolní Staňkov, včetně
objektu Volšovy čp. 41 na parcele umístěném, a ppč. 272/2 k.ú. Dolní Staňkov (areálu bývalé Zvláštní školy Volšovy) a pověřila starostu
města jejím podpisem.
•
Rada města schválila záměr prodeje pozemkové parcely
č. 963/29 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 82 m2 a jeho zveřejnění na
úřední desce města.
•
Rada města neschválila záměr prodeje pozemkových parcel č. 677/1 a 677/2 o celkové výměře 4245 m2, obě k.ú. Sušice nad
Otavou.
•
305. Rada města schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2740 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 150 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.
•
Rada města schválila záměr pachtu pozemkových parcel
č. 1532/1 a 1571/6, obě k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře 15211
m2, a jeho zveřejnění na úřední desce města.
•
Rada města schválila smlouvu o dílo mezi městem Sušice a organizací Sušické lesy a služby, s. r. o. na realizaci akce „Údržba VKP
Kalich 2014“ ve výši 110 000 Kč vč. DPH a pověřila starostu města
jejím podpisem.
•
Rada města souhlasila s umístěním reklamních ploch organizace
Sportoviště města Sušice na pozemcích p. č. st. 3316, p. č. st. 1377, p. č.
2392/4, p. č. 206/5, p. č. 2253/1 (dle přílohy) a pověřila starostu města
podpisem konkrétních souhlasů k jednotlivým nemovitostem.
•
Rada města schválila využití sloupů VO k umístění navigačního
systému Sportovního areálu – bazénu. Zároveň uložila odboru majetku a rozvoje města projednat dodatek ke smlouvě č. A – 1429 ze dne
30. 6. 2011 ve smyslu zvýhodnění ceny pro příspěvkové organizace
města a dále doplnit orientační systém ve městě dle návrhu Sportoviště města Sušice, p. o.
•
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska města
Sušice se stavbou „Centrum obchodu a služeb, Sušice – ul. Hrádecká
– I. etapa“ a „Centrum obchodu a služeb, Sušice – ul. Hrádecká – II.
etapa“ pro územní řízení.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
Jednání zastupitelstva bude 18. 6.
Další řádná jednání zastupitelstva města v roce 2014:
17. září, 19. listopadu, 17. prosince.
Bezplatná právní poradna pro občany Sušice
v roce 2014
Z podnětu České advokátní komory budou bezplatnou právní
poradnu poskytovat advokáti sídlící v Sušici a to v prostorách
Městského úřadu v Sušici, č. dv. 404, 4. patro, vždy jednou
v měsíci, v pondělí od 15 do 17 hodin.
S ohledem na nepředvídatelné pracovní zaneprázdnění jednot­
livých advokátů, nebo nepředvídatelné onemocnění je nezbytné, aby
si zájemci o bezplatnou právní poradnu přítomnost určeného advokáta
v daném termínu v jeho kanceláři předem telefonicky ověřili.
Účelem bezplatné právní poradny je pomoc klientovi se základ­
ní orientací v právních problémech, nikoliv však zajistit mu kom­
plexní právní službu (jako např. sepsání návrhu, prostudování spisu
apod.)
Bezplatná právní poradna je určena pouze pro občany Sušicka
a není poskytována telefonicky.
Bezplatná právní poradna bude zajišťována:
advokát
Tel.
v kalendářním týdnu
JUDr. Jiří Bauer
376 523 355
18, 38 a 6. týden v roce 2015
JUDr. Miroslav Popel
376 523 355
2, 22, 42.
Mgr. Tomáš Nachtigall
371 651 501
6., 26, 46.
Mgr. Pavel Pernický
378 608 378
10., 30, 50.
JUDr. Slavomír Vlach
376 524 889
První týden roku začíná pondělím 30. 12. 2013.
Město Sušice informuje občany
o OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU SUŠICE
MÚ Sušice, odbor výstavby a územního plánování, jakožto
pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje konání
veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu územního
plánu Sušice a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území,
které se bude konat
v pondělí dne 30. června 2014 od 10.00 hodin
ve velké zasedací místnosti MÚ Sušice (v přízemí radnice).
Upravený a posouzený návrh územního plánu Sušice a vyhod­
nocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území bude rovněž vystaven
u pořizovatele MÚ Sušice, odboru výstavby a územního plánování
č. dveří 302 do doby veřejného projednání. Po tuto dobu bude
umožněn i dálkový přístup na webových stránkách úřadu. (od 18.
6. 2014 rovněž u místostarostky č. dveří 415, tel. 376 540 102)
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý
uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky proti
návrhu územního plánu Sušice mohou podat pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží.
Ing. Věra Marešová, určený zastupitel města pro územní plán
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O GRANT
Město Sušice upozorňuje, že uzávěrka žádostí do 2. kola Gran­
tového programu města v oblasti kultury, sportu, volného času
a vzdělávání je 30. června 2014. Formulář žádosti i pravidla jsou
ke stažení na www.mesto­susice.cz – další informace – Granty,
příspěvky.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Melkusová, referentka cestovního ruchu,
odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu;
Městský úřad Sušice
pevná linka: 376 540 211, email: [email protected]
Sušické kulturní centrum
hledá partnery na spolupráci pro zkvalitnění kulturního programu
v Sušici a okolí formou finančního příspěvku. Našim cílem je vytvořit
partnerský vztah, kde na Vaší straně bude finanční příspěvek a z naší
strany propagace Vaší společnosti.
PROMÍTÁNÍ REKLAMNÍCH SPOTŮ V KINĚ
období
1 týden
1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
promítání
12 x
48 x
144 x
288 x
576 x
10–15 sec
750,–
1 500,–
4 000,–
7 500,–
14 500,–
15–20 sec
900,–
1 750,–
4 500,–
8 500,–
16 500,–
20–30 sec
1 100,–
2 000,–
5 000,–
9 500,–
18 000,–
SAZEBNÍK CEN ZA PRONÁJEM SÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2 000 Kč na 1 hodinu plus za každou následující 500 Kč
kapacita sálu – 217 míst
CENÍK TIŠTĚNÉ REKLAMY NA VSTUPENCE
počet vstupenek
2 000 ks
6 000 ks
10 000 ks
25 000 ks
cena
2 600,–
7 500,–
12 500,–
31 000,–
Uvedené ceny jsou bez DPH
Při příležitosti
podpisu Smlouvy
o partnerství mezi
Sušicí a polským
m ě s t e m C hojn a
došlo v sobotu 24.
květ na k významné­
mu setkání starostů
partnerských měst
na sušické radni­
ci. Slavnostnímu
podpisu smlouvy
polsk ý m st aros­
tou Adamem Fe­
dorowiczem a su­
šickým starostou
Bc. Petrem Mot­
tlem byli přítomni
také starosta Wen­
zenbachu Sebastian Koch a star­
osta Bad Kötztingu Markus Hof­
man. Petr Mottl pak hosty provedl
městem, ukázal jim např. San­
tos, kino a bazén. Po společném
obědě se zúčastnili části progra­
mu Sušických slavností a vy­
slechli právě účinkující hudební
skupinu z partnerského Wenzen­
bachu. Všem členům mezinárod­
ní delegace se v Sušici opravdu lí­
bilo a nový starosta rozvíjejícího
se lázeňského města Bad Kötz­
ting plánuje dlouholeté partner­
ství ještě oživit.
ED
Vzhledem k tomu, že se vyskytlo opakované porušení tržního řádu,
uvádíme část tohoto nařízení města, která se problému dotýká.
Proběhly volby
do Evropského parlamentu
1) Na celém území města Sušice je zakázán tzv. podomní a
pochůzkový prodej nebo nákup zboží a nabídka služeb.
2) Podomním prodejem resp. nákupem a nabídkou služeb se pro
účely tohoto nařízení rozumí takový prodej resp. nákup zboží a na­
bídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno
a prodáváno resp. kupováno zboží či poskytovány služby.
3) Pochůzkovým prodej resp. výkupem zboží a nabídkou služeb se
pro účely tohoto nařízení rozumí prodej resp. výkup zboží a nabídku
služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce,
závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez
ohledu na to, zda se prodejce a kupující pohybuje nebo se zdržuje na
místě.
-MŠ-
Občané Sušice patří k půl miliardě obyvatel, které zastupuje
Evropský parlament. Dne 23 a 24. května se uskutečnily volby sedm­
setipadesáti poslanců (+ jeden předseda) do tohoto zákonodárného
orgánu Evropské unie na dobu pěti let. Českou republiku zastupuje
21 poslanců. Výsledek hlasování v Sušici je uveden v následujícím
pořadí (v závorce je celorepublikový výsledek).
1. TOP A STAN 18,68 % (2. – 15,95% – 4 křesla) 2. ANO 14,63 %
(1. – 16,13% – 4 křesla) 3. KSČM 13,22 % (4. – 10,98% – 3 křesla)
4. ČSSD 12,99 % (3. – 14,17% – 4 křesla) 5. KDU ČSL 11,42 %
(5. – 9,95 – 3 křesla) 6. ODS 8,44 % (6. – 7,67% – 2 křesla) 7. Česká
pirátská strana 5,34 % (8. – 4,78% – 0) 8. Strana zdravého rozumu –
NECHCEME EURO 3,15 % 9. – (3,77% – 0) 9. Strana svobodných
občanů 2,87 % (7. – 5,24% – 1 křeslo) 10. Úsvit přímé dekmokracie
T. Okamury 2,53 % (10. – 3,12% – 0).
ED
Zakázané druhy prodeje,
výkupu zboží a poskytovaných služeb
Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města
upozorňuje všechny žadatele o pronájem bytu,
že od 1. června do 30. června 2014 bude probíhat
aktualizace žádostí o pronájem bytu.
Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou
žádost o pronájem bytu v letošním roce.
Město Sušice nabízí do pronájmu
jedno garážové stání
v domě čp. 1257, ul. Kaštanová, Sušice.
Výše nájemného 698,- Kč/ měsíc.
Bližší informace - tel. 376 540 141
Termíny výměny oken
v městských bytech
14, 34 a 2. týden v roce 2015
Mezinárodní setkání starostů
a podpis smlouvy o partnerství
Nádražní 397
Kaštanová 1163
Kaštanová 1164
Kaštanová 1165
Kaštanová 1166
Kaštanová 1167
Kaštanová 1168
23. 6. - 27. 6. 2014
1. 7. - 7. 7. 2014
7. 7. - 11. 7. 2014
11. 7. - 17. 7. 2014
17. 7. - 23. 7. 2014
23. 7. - 29. 7. 2014
29. 7. - 4. 8. 2014
OKÉNKO POMOCI
Program Fokusu Písek pobočka Sušice – Nuželická 60
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity – bez objednání
Po 9. 6. 2014 13.00–15.00 Háčkování, pletení
Út 10. 6. 2014 9.00–15.00 Celodenní výlet – Sušické vrcholy
Čt
2. 6. 2014 9.00–12.00 Vaření
13.00–15.00 Společné posezení u kávy + tvorba programu
Pá 13. 6. 2014 9.00–12.00 Společenské hry
Po 16. 6. 2014 13.00–15.00 Koláž z papíru
Út 17. 6. 2014 9.00–12.00 Malování vodovými barvami
13.00–15.00 Odpolední vycházka
Čt 19. 6. 2014 9.00–15.00 Korálkování, drátkování
Projekt STD Sušice pro lidi s duševním onemocněním
je realizován za podpory Plzeňského kraje a města Sušice.
ŠUMAVŠTÍ STAROSTOVÉ
SE SEŠLI V SUŠICI
V sušickém kině se 27. května uskutečnila valná hromada sdružení
Euregio, které sdružuje pošumavské české, německé a rakouské obce
i regionální organizace. Zhruba 40 starostů českých šumavských
obcí probíralo za účasti zahraničních partnerů vyhodnocení práce za
uplynulé období, rozpočet na další rok a přípravu podmínek pro získávání
evropských dotací na projekty nastávajícího období. Po skončení oficiál­
ní části provedl Bc. Petr Mottl své kolegy po městě, ukázal jim náměstí,
bazén a další zajímavosti. Všichni starostové oceňovali krásný vzhled,
pamětihodnosti i současný rozvoj města.
ED
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Kulturní aktuality
strana 4
Věra Špinarová vzbudila v sokolovně velké nadšení Koncerty ZUŠ v novém prostředí
Věra Špinarová v Sušici nezpí­
vala už hodně dlouho, podle ně­
kterých snad i čtyřicet let, přesto
(nebo právě proto) byl její koncert
v sušické sokolovně 19. května dáv­
no dopředu vyprodaný. Možná to
bylo ale spíše tím, že zpěvačka stále
koncertuje, udržuje si vysoký stan­
dard a zpívá nestárnoucí písničky.
Na sušickém koncertě to bezezbyt­
ku potvrdila. Diváci, ač starší ge­
nerace, od začátku jásali a později,
když zpěvačka se skupinou svého
syna Adama Pavlíka zařadila zná­
mé hity – Raketou na Mars, Bílá
Jawa 250 a další, nadšení nebralo
konce. Před poslední skladbou už
celý sál aplaudoval vstoje. Závěreč­
ná Jednoho dne se vrátíš byla třeš­
ničkou na dobře upečeném a stále
vynikajícím písňovém dortu. Pood­
halit zpěvaččinu bohatou kariéru se
pokusí následující rozhovor.
Vzpomínáte si na své první hudební vzory?
„Ještě ve škole jsem viděla Perný
den a to byl velký zážitek – Beatles
mě hodně ovlivnili. Z našich zpě­
váků se mi tehdy líbila Eva Pilaro­
vá. Později jsem začala vystupovat
s kapelou Majestic a tehdy jsem po­
slouchala Aretu Franklin, Ellu Fitz­
Dne 17. 5. pořádala Diakonie
Západ oslavu Mezinárodního dne
rodiny na ostrově Santos. Akce
s názvem „Den pro rodinu“ se
účastnily nejen sociální služby
této organizace – Archa pro rodiny
s dětmi a Adite pro náhradní rodi­
ny, ale pozvání přijaly i ostatní so­
ciální služby a kulturní a sportov­
ní spolky, působící na Sušicku. Ve
stáncích jste se tak mohli seznámit
se sociálními pracovníky Chari­
ty, Sociálních služeb města Suši­
z Diakonie Západ. Dospělí i děti si
užili veselé divadelní představení
pohádky Perníková chaloupka, kte­
rou zahrálo loutkové divadlo TEAr­
TR RAJDO. Velký úsměv na tváři
a radostnou náladu nám vykouz­
lily děti z mateřských škol Tylova
a Smetanova, svým krásným a ob­
divuhodným představením. Děti
z Dětského domova v Kašperských
Horách nám předvedli, jací jsou
báječní tanečníci ve stylu country,
a v jejich červenočerných šatech
ce, Dětského domova Kašperské
Hory, Speciální školy a Rané péče
Diakonie Stodůlky, nebo s pracov­
níky Městského sportoviště Sušice
a Kulturního spolku Rašelina.
Všichni, kdo se nezalekli deš­
tě a chladného počasí, si moh­
li vychutnat bohatý kulturní pro­
gram a u stánků si užít aktivity pro
děti i dospělé.
Charita připravila výrobu
ubrouskovou metodou a pro děti
zde byla velmi okouzlující babička,
která o přestávkách mezi vystoupe­
ními četla pohádky. Sociální služ­
by Města Sušice se svými klienty
napekli vynikající koláče a cuk­
roví a zájemci si mohli vyzkoušet
výrobu papírových kytiček. Dět­
ský domov Kašperské Hory mohl
všem účastníkům nabídnout výrob­
ky dětí, které jistě ozdobí každou
domácnost. Ve stánku Archy pro
rodiny s dětmi a Adite pro náhradní
rodiny si děti i dospělí mohli rozví­
jet svou fantazii u malování mandal,
nebo si pod vedením pracovníků
zahrát kuželky. Městské sportoviště
Sušice připravilo pro všechny děti
hry a soutěže.
Na jevišti během celého odpo­
ledne probíhala vystoupení, kte­
rá uváděl moderátor Tomáš Benda
jim to moc slušelo. Mezi vystupu­
jícími jsme mohli přivítat i klienty
Stacionáře Klíček, kteří nás potěšili
svými písničkami a hrou na kytaru.
Všichni, kdo statečně přečkali ne­
přízeň počasí a zimu, se na závěr
mohli zahřát u vystoupení hudeb­
ní skupiny Exil, která hrála nejen
k poslechu, ale hlavně k tanci. Děti
byly nadšené a jejich taneční krea­
ce velmi zábavné.
Den pro rodinu byla akce, která
měla všem přítomným připome­
nout, že rodina se všemi svými čle­
ny, ať už mladými či starými, je
stále pevným základem naší společ­
nosti a společně trávený čas přispí­
vá k upevňování vztahů mezi rodiči
a dětmi. Diakonie Západ je jedi­
ným poskytovatelem prorodinných
služeb na Sušicku a jejím úkolem je
právě podpora a pomoc rodinám,
aby dokázaly poskytnout dětem
milující a stabilní prostředí.
Den pro rodinu by však nemohl
proběhnout bez pomoci a finanč­
ní podpory Města Sušice. „Chtěla
bych poděkovat Městu Sušice za
vstřícné jednání, ochotu a výbornou
spolupráci při přípravě této akce
a také všem zúčastněným sociálním
službám a vystupujícím účastníkům
za jejich nasazení, statečnost a dobrou náladu, se kterou nám zpříjemnili celé odpoledne.
Bylo to báječné
a obohacující, děkuji“ tolik na závěr
slova hlavní organi­
zátorky Anny Pále­
níkové z Archy pro
rodiny s dětmi, Di­
akonie Západ.
-tzDZ-
DEN PRO RODINU
gerald a samozřejmě nemohu vyne­
chat ani Janis Joplin.“
Co si poslechnete ráda dnes?
„V poslední době mě zaujal mla­
dý zpěvák John Newman.“
Vždy jste chtěla být populární
zpěvačkou?
„Určitě, zpívala jsem skoro po­
řád. Chtěla jsem se ale odlišovat
od středního proudu. Líbily se mi
tvrdší a rychlejší věci.“
Které období vaší kariéry považujete za nejlepší?
„Největší úspěch jsme asi měli
s Orchestrem Ivo Pavlíka v osmde­
sátých letech. To jsme vystupova­
li dvacetkrát do měsíce. Sice rádia
nás tolik nehrála, ale na koncertech
bylo stále vyprodáno. Po revoluci
v roce 1989 se pak všechno změni­
lo. Byla to zvláštní doba, lidi pře­
stali chodit na koncerty, kulturní
domy se měnily na tržnice... Jsem
ráda, že ta doba je za námi a o hudbu
i divadlo je opět velký zájem.“
Ve slavné písni Jednoho dne se
vrátíš z filmu Tenkrát na západě
se vám podařilo dokonale vystihnout atmosféru příběhu a váš zpěv
tu písničku vyzdvihl mezi hudební
poklady. Jak k tomu došlo, že jste ji
nazpívala?
„To bylo zcela prozaické. V se­
dmdesátých letech jsme viděli film
a hudba k němu se nám moc líbi­
la. Ivo Pavlík si koupil desku En­
nia Morriconeho a chtěl, abychom
tu píseň nahráli. Tehdy jsem to na­
zpívala jako každou jinou písničku.
Nahrávka byla ale moc dlouhá (asi
5 minut), tak skončila v archivu.
Až jednou chtěl autor televizního
pořadu Ring volný, abych do tele­
vize zazpívala něco pomalejšího.
Vzpomněla jsem si na tuhle sklad­
bu a od té doby ji posluchači stále
vyžadují... je to prý jediná písnička,
která se nesmí v rádiu krátit. Já jsem
ji ale jedno období opravdu nera­
da zpívala, vyhovovaly mně rychlé
a rytmické věci.“
Na koncertě v Sušici jste měla
opravdu velký úspěch, bylo to
neobvyklé?
„Publikum v Sušici bylo skvělé,
rozjíždělo se sice trochu pomaleji,
ale já věděla, že to bude dobré. Už
od začátku byl dlouhý potlesk. Pak
diváci začali spolupracovat a bylo
vidět, že se dobře baví. Z toho mám
vždy velkou radost.“
Na co se nejvíce těšíte?
„Na konci srpna mě čekají tři
koncerty se Suzi Quatro, potom
budu mít v listopadu a v prosinci
společné turné s Petrou Janů. Na to
se moc těším. U vás se mi také moc
líbilo, zdravím všechny v Sušici a
doufám, že na příští návštěvu nebu­
du čekat dalších 40 let.“
Děkuji za rozhovor.
text a foto Eduard Lískovec
Jak to bylo s oceněným logem
Plzeňský kraj se stane v příštím
roce organizátorem letní olympiády
dětí a mládeže. Náměstek hejtma­
na Plzeňského kraje Jiří Struček
vyhlásil soutěž pro žáky a žákyně
středních škol v Plzeňském kraji
pod názvem „Logo a Maskot Her
VII. letní olympiády dětí a mláde­
že ČR 2015“.
Ze 130 grafických návrhů sou­
těžní komise vybrala šest nejlep­
ších. Vítěze soutěže přijal v polovi­
ně dubna hejtman Plzeňského kraje
Václav Šlajs. Mezi oceněnými byl
i autor grafického návrhu loga,
student sušického gymnázia Jo­
sef Baierl, kterého jsme krátce
vyzpovídali.
Pepo, jsi znám spíše jako muzikant, jak je to s tebou a výtvarným
uměním?
Od malička mě bavilo kreslit
a dělat spoustu věcí, které jsou s vý­
tvarným uměním spojené, ale až na
sušickém gymnáziu jsem se naučil,
jak správně držet tužku nebo štětec.
Hodiny výtvarné výchovy pod ve­
dením Bohunky Skrbkové dělené
do tématických bloků (kresba, mal­
ba…) pro mě byly velmi přínosné.
Dalším „výtvarným obdobím“ se
stala brigáda v reklamní agentuře
mého táty. Sice jsem tehdy jen ko­
píroval a zametal, ale dostal jsem
také spoustu užitečných rad, které
jsem nyní uplatnil.
Máš nějaké vzory v této
oblasti?
Moji výtvarní oblíbenci jsou
např. Andy Warhol a Salvador Dalí
– nesnažím se je napodobovat, ale
inspirují mě.
Jak vzniklo tvoje oceněné logo?
(na obrázku vlevo)
Ve své práci jsem vycházel
z loga Plzeňského kraje a ze sym­
boliky olympiády. První týden jsem
si jen tak čmáral a přemýšlel o celé
koncepci. Když jsem měl jasno,
začal jsem logo tvořit v počítači,
kde se mi otevřely další možnosti
úprav tvarů, barev, písma. Celkem
jsem logo vytvářel asi 14 dní.
Jaké máš plány do budoucna?
Můj první plán je zúčastnit se
letního art campu, který pořádá
Západočeská univerzita. Účast­
ním se hlavně kvůli přípravě na
přijímačky na Vysokou školu. Ješ­
tě přesně nevím, na kterou školu
chci jít, ale určitě vím, že to bude
směr designu a grafiky.
Děkuji za rozhovor.
ED
Již odnepaměti předvádějí žáci
Základní umělecké školy Františ­
ka Stupky ke konci školního obdo­
bí nejlepší skladby, které se během
roku naučili. Letos poprvé však
koncert proběhl v novém velkém
sále ZUŠ, který je se starou budo­
vou už spojen průchodem. Víceú­
čelový sál sice nemá pódium, ale je
prostorný a hlavně v něm byla vy­
laděna akustika, takže je teď dobře
slyšet z každého místa prostoru.
V pondělí 19. května vystou­
pilo pětadvacet malých interpretů
a předvedli své umění v lidových,
klasických, jazzových i populár­
ních skladbách. Jednotlivá vy­
stoupení uváděla Marie Houšková
a každého účinkujícího obdarova­
la čtyřlístkem a někdy i pětilístkem
ze školních plantáží za budovou. Ze
zastoupených nástrojů zněl nejčas­
těji klavír a různými zvukovými
možnostmi obdařený, ale neakus­
tický keyboard. Z dalších nástro­
jů byly zastoupeny housle, flétna,
akordeon, trubka, kytara a nechyběl
ani sólový zpěv. Vydařený program
připravili J. Zdeněk, H. Prančlová,
V. Kubice, K. Prunerová, M. Ru­
pert, D. Ciompová, M. Houšková
a T. Bastl.
text a foto ED
Je Otava perla mezi řekami?
Odpověď hledejte v právě vydané knize
Nakladatelství Typos zorganizo­
valo v Sušici křest nové publikace
Otava – perla mezi řekami. K práci
na této knize přizval ředitel Typosu
Václav Mlynařík významné autory.
Fotograf Šumavy Jan Kavale při­
spěl hlavním dílem a jeho obrázky
sledují Otavu po celém jejím toku.
Průvodním slovem fotografie oži­
vuje Břetislav Pojar a tam, kde se
řeka na své více než sto kilometrové
cestě dotkne starobylých lidských
sídel, přibližuje jejich historii od­
borník Vladimír Horpeniak.
Takovým místem je bezespo­
ru také Sušice, kde se v městské
knihovně 20. května všichni pro­
tagonisté setkali, aby publikaci
slavnostně pokřtili. Každý z nich
pohovořil o svém podílu na knize
a vztahu k této jedinečné řece.
Kmotrem publikace se stal další
milovník Otavy, kytarový virtu­
os Lubomír Brabec, který více než
sedm desítek posluchačů potěšil
dvěma skladbami ze svého reper­
toáru a ujal se slavnostního aktu.
Jan Kavale pak interpreta obdaro­
val zarámovanou Otavou zvěčně­
nou nad Čepicemi.
Zúčastnění si mohli knihu koupit
přímo na místě a nechat si jí pode­
psat během následné autogramiády.
Ačkoliv všichni řeku určitě dobře
znají, mohou na mnoha fotografiích
objevovat neznámá zákoutí, neob­
vyklé pohledy (ptačí perspektiva)
a v neposlední řadě si mohou při­
pomenout místa vlastních zážitků.
V samotném závěru představil ře­
ditel Mlynařík i další novinku vy­
davatelství Typos – Tajemství šu­
mavských skřítků.
text a foto ED
ZVEME VÁS NA RUINFEST
Již 8. ročník multižánrového festivalu se uskuteční
14. června na nádvoří hradu
Rabí. Za toto jedinečné místo dě­
kujeme kastelánovi Karlu Brožovi.
Jako první vystoupí pionýři lokál­
ního grunge, No Esc Ape. Vystou­
pení bude jejich premiérou v novém
složení na domácí půdě. Násled­
ní The 5 Finger Discounts dokáží,
že „Punk´s not dead“ a rozezvučí
nádvoří svým zběsilým, zároveň
ale melodickým představením. At­
mosféru poté uklidní pražské alter­
nativní duo Kieslowski jen proto,
abyste stačili vstřebat energii, kte­
rou Vám předá indierock´n´rollo­
vá kapela Vees, ve stejném stylu,
v jakém to umí například slavnější
kolegové The Subways, The Vines
atd. Zlatým hřebem budou headli­
neři celé akce, pražsko – táborská
formace Please the Trees. Držitelé
ceny Akedemie populární hudby
– Anděl – v kategorii alternativa
a mj. odpůrci kácení stromů na Šu­
mavě se v Rabí představí poprvé
a my neskrýváme své nadšení
z toho, že právě tato postrocková ka­
pela v čele s charismatickým Václa­
vem Havelkou přijala naše pozvání.
Poslední tři účinkující se letos před­
staví na největších českých hudeb­
ních festivalech. Pro návštěvníky
bude připraveno jídlo, pití, stolní
fotbálek, pro náročnější moravská
vína (stánek Vínko Baronka). Pev­
ně věříme, že vás letošní playlist
zaujal a pokud bude počasí stát při
nás, rádi vás na hradě Rabí všechny
přivítáme. Vstupné 150 Kč.
Začínáme v 17:00!
-org-
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Přehled akcí
Sušice
7. června od 9 hod. – SVČ „Káčko“
Tvořivá sobota – zdobení pomocí sítotisku
8. června od 10 hod. kostel sv. Vavřince na Zdouni
Byzantion – Collegium musicae slavicae, Praha
liturgické vystoupení při mši sv. v rámci EFDH 2014
Srdečně Vás zveme na
Evropský festival
duchovní hudby
Šumava - Bayerischer Wald
9. 5. - 8. 6. 2014
Bernartice * Běšiny * Bezděkov * Blaibach (D) * Blovice
Böbrach (D) * Bodenmais (D) * Dešenice * Drachselsried (D)
Hohenwarth (D) * Chamerau (D) * Chlistov
Janovice nad Úhlavou * Klatovy * Lam (D) * Miltach (D)
Nezdice * Nicov * Nýrsko * Plánice * Plattling (D) * Plzeň
Rimbach (D) * Rinchnach (D) * Strážov * Týnec * Zdouň
Zwiesel (D)
fdh.sumavanet.cz
12. června od 10 hod. – Smetanův sál
Trefen šumavským genem
křest knihy Přemysla Čecha – viz. str. 7
14 června od 10 hod. – býv. autokemp na Kaštance
Tradiční závody na horských kolech
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod
GALERIE SIRKUS
po – pá 8–16 hod., so – ne
13–20 hod.
Ondřej Fišer – výstava fotografií – viz. str. 7
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
otevřeno:
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro
dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
www.muzeum.sumava.net,
e­mail: [email protected]
do 19. června
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr. Stupky
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e­mail: [email protected]
Otevřeno:
pondělí až pátek: 9–12.30 a 13 ­ 16 hod.
Galerie Branka
Art Brut – od 1. června do 12. července
strana 5
30. června – 5. července - Santos
Dramasterie 2014 – umělecké workshopy
otevíráme 3 dílny činohry, dílnu výtvarnou
a dílnu fotografie. ZÁJEMCI HLASTE SE
NA ADRESE nagl @ post.cz DO 20. ČERVNA!
Žichovice
Hartmanice
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
otevřeno denně mimo pondělí 9 hod. – 18 hod.
www.hartmanice.cz, tel.732 631 176, 371 343 357
Šumava umírající? Ne. Romantická!
HORSKÁ SYNAGOGA HARTMANICE
3. - 27. èervna 2014
14.Pøístupná
června v 19
hod. kromì
– KONCERT
dennì
pondìlí 09:00 - 18:00
hraní pro radost a ozvláštnění všedního dne
DOBRÁ VODA U HARTMANIC
Muzeum Dr. Šimona Adlera tel. 376 593 412
otevřeno denně kromě po. –- 9–12 a 12.30–17 hod.
Expozice kultury a tradic židovské menšiny
Kostel sv. Vintíře
skleněný oltář, sochy, betlém, plastiky, prohlídky denně
mimo po.:9.30, 10.30, 11.30,13.45, 14.45, 15.45, 16.25
21. června od 10 hod. – Čermná u Sušice
7. června – sportovní areál
Region
Putovní výstava fotografií Šumavy
ke 130. výroèí narození Josefa Váchala
20. června od 17 hod. – Smetanův sál
Závěrečný koncert všech oddělení SDS
Vstupenky budou v prodeji na místě od 16.30 hod.
Žihobce
14. června v 11 hod. – Zhůří u Javorné
pouť a setkání bývalých rodáků
Muzeum Lamberská stezka
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba:
květen–červen, po–pá: 9–16 hod., so: 10–15 hod.
Výstava – kočárky z let 1860 – 1960 doplněné
o dobové panenky, pokojíčky a další hračky.
Výstava Srdeční záležitost
Fotografie Veroniky Richterové a Michala Cihláře,
netradiční pojetí a znázornění symbolu srdce.
Výstava fotografií šumavských orchidejí a fauny
Lad. Kratochvíla a Ladislava Siebera
Horažďovice
KINO OTAVA 376 511 890
6.–7. června od 20 hod.
KANDIDÁT
ČR, SR – Skutečný příběh, který se nestal...
Co se děje na politické scéně? Černá komedie.
13.–14. června od 20 hod.
OLGA
ČR – Celovečerní dokumentární film o životě
výjimečné osobnosti – první dámy Olgy Havlové.
HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235,
[email protected], www.hrad­rabi.eu
Hrádek
21. června od 19 hod. – KD Sokolovna
100LET
sokolovnY
kd sOKOLOVNA
Radnice Sušice – 6. patro
po – pá 8–17.00, so 9–13.00 – do 30. května
Kontrasty - výstava fotografií
z Národního parku Šumava a světových velkoměst
PŘIPRAVUJEME:
25. června od 9 hod. do 17 hod. – Ostrov SANTOS
Hrady z písku
spec. hromada písku pro děti + doprovodný program
dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost pořádá
ZŠ speciální Merklín – pracoviště Sušice
25. června od 19.30 hod. – Smetanův sál
21. 6. 2014 | 19.00
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
20. června od 19 hod. – Zámek Hrádek
Karavana SWINGers Band
hudební a taneční večer nejen swingových písní
Kašperské Hory
Městské kulturní a info. středisko
po – pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý – sobota
10–12, 13–16 hod.
Výstava Příroda Šumavy objektivem zoologa
kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš –
do 30. října (mimo pondělí)
7. června od 9 do 16 hod. – kostel sv. Markéty
75LET
A/;3Ă;®6<
<[email protected]?B
RYTMUS
KAŠPERK – tel. 376 582 324
[email protected], www.kasperk.cz
od 17. května
Nový prohlídkový okruh Život na hradě
pořádá
3. koncert k Roku české hudby
SUMAVA.EU
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
KALLIOPÉ TRIO PRAGUE
L. v. Beethoven, E. Bloch,
J. Suk, D. Šostakovič
25. června v 19:30
Smetanův sál Gymnázia v Sušici
7. června od 20 hod. – café Nebespán
Roman Pokorný a friends
kytarista, držitel zlatého Anděla jazz/blues
Vstupenky zakoupíte vždy před zahájení koncertu!
Akci podporují:
NADACE ČESKÝ
HUDEBNÍ FOND
KVĚTINY
HEJDUKOVÁ
VELHARTICE – tel. 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
JABLÍČKO
SUŠICE
Vstupné: 150 a 100 Kč, Členové KPH: 100 a 70 Kč, Předplatné (5 koncertů): 400 a 300 Kč
www.kphsusice.cz
14. června
Cyklistická Kašperská 66
silniční cyklistický závod, sumavago.cz
9iåHQtVSROXREþDQp
SURWRåH FKFHPH ]Y\ãRYDW YDãH SRYČGRPt
R NXOWXUQtFK DNFtFK NRQDQêFK Y 6XãLFL QDEt]tPHYiPPRåQRVW]DVtOiQtWČFKWRLQIRUPDFt
QD YDãL H±PDLORYRX DGUHVX 0iWH±OL R WXWR
VOXåEX ]iMHP QDSLãWH R QL QD ELE]RYD#NXOWXUDVXVLFHF]VSĜHGPČWHP.XOWXUD6XãLFH´
9DãH6XãLFNpNXOWXUQtFHQWUXP
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Společenská kronika
strana 6
Pojeďte s námi...
Vzpomínky
Nebylo ti dopřáno s námi tu být,
nebylo léku, abys mohla žít.
Za Tvoji lásku nic víc Ti nemůžem dát,
jen kytičku na hrob a vzpomínat.
Dne 2. června uplynulo 16 let od úmrtí, paní
Růženy Kurcové
ze Sušice. S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.
Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život a nás.
Jen dobro a lásku rozdával,
proto v našich srdcích žije dál.
Dne 3. června uplynulo sedm let, co nás opustil
manžel, otec, tchán, dědeček, pan
Jan Klůs
z Podmokel. Stále vzpomíná manželka Jaroslava,
dcery Jana s manželem, Dáša s manželem,
vnučky Šárka, Martinka a Katka.
Dne 6. června uplyne jeden rok od úmrtí
manželky a maminky, paní
Zdeňky Vondráškové
z Rozsedel. Stále vzpomínají manžel Jan
a synové Radek a Jiří.
Nebylo Ti dopřáno s námi tu být,
nebylo léku, abys mohl žít.
Za Tvoji lásku nic víc Ti nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob a vzpomínat.
Dne 7. června vzpomeneme druhé smutné výročí,
kdy nás opustil pan
Josef Potužník
ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery Alena a Irena s rodinami.
Výběrové řízení
Správce budovy
Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o.
Požadovaný profil:
• Středoškolské vzdělání
• Dobré komunikační a organizační dovednosti
• Spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, systematičnost, samostatnost
• Základní znalost práce na PC (MS Office, internet)
• Topičský kurz výhodou
Náplň práce:
• Celková podpora týmu SKC
• Podle plánu zabezpečovat konání kulturních, sportovních a jiných akcí
pořádaných v prostorách Sokolovny
• Zabezpečovat v předepsaných termínech revize a kontroly v objektech
• Sokolovny a Komunitního centra (elektro, kotelna, hromosvody, hasicí
přístroje, vzduchotechniku, výtahy, aj)
• Za nepřítomnosti topiče zabezpečovat provoz kotelny v Sokolovně
• Zajistit a koordinovat drobnou údržbu objektů, kontrolovat provedení
prací zadaných odborným firmám v prostorách Sokolovny a Komunit­
ního centra
• Navrhovat řediteli organizace plán investic, zpracovávat a předkládat
plán drobné údržby v Sokolovně
• Odpovídat za nákup drobného materiálu pro běžnou údržbu, čistících
a hygienických potřeb pro Sokolovnu
• Zpracovávat plán činnosti pro sebe a údržbáře v Sokolovně, plánovat
a upřesňovat činnost uklízečky
• Odpovídat za svěřený majetek v Sokolovně a spolupracovat s ekonom­
kou na doplňování a vyřazování materiálu z evidence
• Dbát na dodržování požárních předpisů v objektu a dodržování zásad
bezpečnosti práce
Nabízíme:
• Zajímavou práci v příjemném prostředí
• Možnost seberealizace
• Perspektivní a stabilní zaměstnání v SKC
• Odpovídající platové ohodnocení
• Plný pracovní úvazek
• Bohatou škálu benefitů
• 5 týdnů dovolené
• Předpokládaný nástup od 1. listopadu 2014
Požadujeme:
Kontakt:
• Motivační dopis
Jana Hendlová
• Strukturovaný životopis
Mail: [email protected]
Telefon: 376523360
V případě zájmu:
Pošlete email s předmětem „Správce budovy SKC – SIRKUS“ na
[email protected] a připojte svůj životopis s motivačním
dopisem nebo ve vytištěné podobě zaneste do SKC (Příkopy 178,
Sušice 34201) a to do 30. 6. 2014.
KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež – po ukončení
základní školy – bude probíhat v měsících září – listopad 2014,
vždy v pátek od 19.00 hod. v sále KD Sokolovna Sušice.
Do kurzu již přijímáme pouze chlapce.
Dne 17. června uplyne 20 let, kdy od nás
odešel pan
Štefan Čavoj.
Stále vzpomínají syn František a dcera Tereza
s rodinami.
Smrt není zánik, nýbrž přechod
z putování po světě do věčnosti.
Dne 11. června vzpomeneme sedmé výročí,
kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan
František Pscheidl
ze Sušice. Stále vzpomínají manželka Blanka,
dcera Monika s manželem Jirkou a vnučka Anetka.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
nám jsi byl oporou do posledních sil.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 26. června vzpomeneme osmé výročí
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka, pana
...na divadlo
29. srpna
SLUHA DVOU PÁNŮ – Carlo Goldoni
Objednané vstupenky si vyzvedávejte v KD Sokolovna
...na výlet
5. července
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – SALZBURG – OBSAZENO
19. července
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – KÖNIGSSEE – OBSAZENO
16. srpna
NEUSCHWANSTEIN – MNICHOV
prohlídka nejnavaštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského
krále Ludvíka II. V bavorských Alpách, odpoledne prohlídka
historické části Mnichova.
13. září
NORIMBERK – WALHALLA – germánský Slavín
procházka historickým centrem města, návštěva Muzea hraček
WALHALLA – síň slávy – v budově postavená dle vzoru aténského
Pantheonu – busty a pamětní desky osobností německé historie.
6. prosince
VÁNOČNÍ VÍDEŇ
procházka centrem překrásně vyzdobné rakouské metropole,
načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích.
Studenti odmaturovali
Karla Krále
ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami
a ostatní příbuzní.
Výběrové řízení
Kulturní referent/ka
Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o.
Požadovaný profil:
• Středoškolské vzdělání s maturitou
• Výborné komunikační a organizační dovednosti
• Komunikativní znalost německého nebo anglického jazyka
• Spolehlivost, pečlivost, systematičnost, samostatnost
• Tvůrčí a koncepční myšlení
• Kulturní přehled
• Dobrá znalost práce na PC ( MS Office, internet )
• Průvodcovský kurz výhodou
V Sušici se o středoškolské
vzdělání s maturitou starají dvě ško­
ly. Gymnázium tradičně uspořá­
dalo slavnostní předávání maturit­
ních vysvědčení ve Smetanově sále.
V podvečer 29. května ke studen­
tům i jejich rodičům promluvil sta­
rosta Bc. Petr Mottl a ředitel školy
Náplň práce:
Mgr. Ivan Kratochvíl. Předávání
• Zodpovědnost za kvalitní realizaci kulturních akcí
maturitních vysvědčení se dále
• Spolupráce v týmu SKC, který se bude podílet na organizaci jednot­
zúčastnili členové výboru pro vý­
livých programů (technické zázemí, volba vhodných prostor, propa­
chovu, vzdělání a zaměstnanost,
gace, předprodej, průběh programu)
zastupitelka Plzeňského kraje Ing.
• Příprava smluv k zajištění kulturních akcí
Milena Stárková a Mgr. Pavel Princ.
• Celková podpora týmu SKC
Součástí programu bylo také vy­
• Vedení pokladní knihy, zajištění předprodeje v Sokolovně
hlášení ceny o nejlepšího Nezmara
Nabízíme:
(maturitní obdoba Oscara). Po pro­
• Zajímavou práci v příjemném prostředí
mítnutých ukázkách nominovaných
• Možnost seberealizace
byli vyhlášeni Tereza Mottlová (nej­
• Perspektivní a stabilní zaměstnání v SKC
lepší ženský herecký výkon), Pavel
• Odpovídající platové ohodnocení
Zdeněk (nejlepší mužský herecký
• Plný pracovní úvazek
výkon), Bára Oborníková (nejlep­
• Bohatou škálu benefitů
ší moderátorský výkon) a Roman
• 5 týdnů dovolené
Mrzena a Štěpán Pance za fotogra­
• Předpokládaný nástup od 1.prosince 2014
fii, střih, video, atd.
Letošní výkony maturantů gym­
Požadujeme:
Kontakt:
názia
zhodnotil ředitel školy Mgr.
• Motivační dopis
Jana Hendlová
Ivan Kratochvíl: „Ve 4. A čtyřleté• Strukturovaný životopis
Mail: [email protected]
Telefon: 376523360
ho studia (třídní učitel Mgr. Edita Krouská) bylo 22 maturantů
a v VIII.A osmiletého studia (třídní
učitel VIII.A – PhDr. Jana Vorudová) jich bylo 30. Z celkem 52 studentů jich prospělo 17 s vyznamenáním
(33%), 32 prospělo (62%) a tři neprospěli. Z těchto čísel je patrné,
že si gymnázium drží stále vysoký
kredit, za což děkuji celému pedagogickému sboru“.
Druhou školou, která připra­
vuje studenty k maturitě je SOŠ
a SOU Sušice. Výsledky maturan­
tů této školy přibližuje její ředitel
Jiří Kolář: „V oboru Cestovní ruch
maturovalo 13 žáků (3 prospěli
s vyznamenáním, 7 prospělo, 3 neprospěli), v oboru Sociální činnost
8 žáků (5 prospělo, 3 neprospěli), v oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
13 žáků (7 prospělo, 6 neprospělo) a v nástavbě Podnikání 8 žáků
(9 prospělo). Problémy dělá studentům především matematika. Výsledky odpovídají dlouhodobému průměru“.
ED
V případě zájmu:
Pošlete email s předmětem „Kulturní referent/ka SKC – SIRKUS“
na [email protected] a připojte svůj životopis s motivačním
dopisem nebo ve vytištěné podobě zaneste do SKC (Příkopy 178,
Sušice 34201) a to do 30. 6. 2014.
NOVÝ JAZYKOVÝ KURZ - ČEŠTINA PRO CIZINCE
NEW LANGUAGE COURSE – CZECH FOR FOREIGNERS
JAZYKOVÉ KURZY V MODRÉ ŠKOLE
Kdo by neznal známé přísloví
„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“
Neboli – kolik jazyků znáš, tolik životů máš. A jak jste na tom vy? Kolik
životů máte? Co můžete udělat pro obohacení svého života? Odpověď
je jednoduchá – přihlásit se na jazykový kurz.
Od září 2014 nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny,
ruštiny a kurz čeština pro cizince. Kurzy jsou určeny jak pro děti
a studenty, tak pro dospělé. Malý počet studentů ve skupinách umožňuje
vysokou efektivitu výuky a individuální přístup. Cena kurzu se odvíjí od
počtu studentů ve skupině - od 55 do 70 Kč za vyučovací hodinu. Výuka
bude probíhat 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách od 22. září
2014 do konce června 2015 kromě školních prázdnin. Pro začátečníky
nabízíme intenzivní kurz 1x týdně 3 hodiny nebo 2x týdně 2 hodiny.
Kvalifikovaní lektoři vyučují podle osvědčených učebnic s důrazem na
komunikativnost. Noví studenti mohou být podle stupně svých již dříve
získaných znalostí zařazeni kurzu vyšší úrovně, přihlásit se můžete také
v průběhu školního roku.
Školné pro šk. rok 2014/2015 4 – 5 studentů 6 – 8 studentů
Děti do 15 let
3 800 Kč
3 200 Kč
Studenti nad 15 let
4 200 Kč
3 600 Kč
Dospělí
4 800 Kč
4 200 Kč
Začátečníci intenzivní – 1x3 hodiny
7 100 Kč
6 200 Kč
Začátečníci intenzivní – 2x2 hodiny
9 200 Kč
8 000 Kč
Přihlášky ke stažení: www.zssusice.cz/jazykova_skola
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: [email protected] nebo
odevzdejte v kanceláři ZŠ Sušice, Lerchova do 10. září 2014. Případné
dotazy na tel. 376 326 235, 376 326 228 nebo na výše uvedený e-mail.
Schůzky k rozvrhu hodin se budou konat v jazykové škole (zadní
vchod ZŠ Sušice, Lerchova ul. od hřiště z Villaniho ul., 1. patro)
v pondělí 15. září 2015 dle harmonogramu: 15.00 angličtina – děti;
15.30 francouzština; 16.00 němčina; 16.30 angličtina; 17.00 ruština;
17.30 čeština pro cizince. Na schůzce obdržíte údaje k platbě podle
zařazení do kurzu.
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Kultura
strana 7
GALERIE SIRKUS SUŠICE
Sušické kulturní centrum ­ SIRKUS, Příkopy 178
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod. ZVEME VÁS:
Jablko nepadlo daleko od stromu
Ondřej Fišer, student posledního ročníku fotografie na FAMU, vystavuje svoji tvorbu v sušické galerii SIRKUS (v patře sušického kina). Svět
je sice malý, ale jméno tentokráte není náhodné, známý sušický fotograf
Michal Fišer je jeho otcem.
Vernisáž zahájila za galerii Sirkus Mirela Tůmová a krátce představila autora výstavy. Ten po té promluvil mj. o náklonnosti k šumavské přírodě a prozradil, že na život v Praze si dosud nezvykl. Přiblížil svůj pohled na vnímání okolní reality a v té souvislosti poznamenal, že výstava
zachycuje určitý aktuální okamžik tvůrčího procesu a za nějaký čas by možná vypadala úplně jinak. Zdůraznil, že pro něj bylo nejsložitější snímky vybrat. Při té příležitosti poděkoval Šíšovi, který mu s výběrem pomáhal.
Na vernisáži se sešlo různorodé publikum a dobře zapadlo do výrazné
rozmanitosti vystavených fotografií. Na stěnách převládají série malých
fotek v jasných barvách znázorňující zejména výrazné osoby, často divoké hardcore hudebníky, kteří se vyjímají vedle v poklidu sedící vesnické
babičky u svého stavení. Tyto soubory jsou proloženy velkými statickými
černobílými obrazy bez života vyjadřující náladu světlem, stínem a tvarem.
Velmi sugestivní je např. malá série velkých fotek opuštěné sušické porodnice. Dalším vystaveným materiálem jsou pohlednice, časopisy i knihy
a také elektronické obrázky přibližující atmosféru zvukem.
Rozmanitost výstavy je možná odrazem zkušeností a přístupu mladého fotografa k zachycovanému okolí. Škola ho naučila klasické řemeslo,
nekonečné hodiny strávené ve fotokomoře mu daly dobrý základ pro další
práci. Pro určité příležitosti tak volí klasické fotografování na negativ, jindy
raději použije digitální zrcadlovku a nebrání se ani zachycení okamžiku
na mobilní telefon.
Výstavu můžete navštívit do 21. června.
ED
6. 6.–20. 6.
pátek
6
sobota
7
neděle
8
17.00
Jedna za všechny
USA, 109 min., 100 Kč, titulky USA, 96 min., 100 Kč, titulky
17.00
Hvězdy nám nepřály
20.00
Na hraně zítřka (3D)
USA, 125 min., 120 Kč,
titulky
USA, 113 min., 130/100 Kč,
titulky
14.00
Hurá do pravěku!
17.00
Sputnik
USA/ROK, 82 min., 90 Kč,
dab.
GER, 83 min., 100 Kč, dab.
20.00
Hany
pondělí
9
ČR, 90 min., 90 Kč
20.00
Sousedi
úterý
10
USA, 96 min., 100 Kč, titulky
20.00
Na hraně zítřka (3D)
11
USA, 113 min., 130/100 Kč,
titulky
20.00
Cesta ven
čtvrtek
12
pátek
Plzeňské nakladatelství RegionAll a město Sušice zvou všechny
občany na křest knihy sušického rodáka Přemysla Čecha Trefen šumavským
genem. Kniha provází čtenáře ve 22 kapitolách po historii i současnosti
Šumavy, představí známé i méně známé osobnosti, kterým Šumava učarovala, a připomene některé události, kterých jste mohli být svědky i vy.
Kniha mimo jiné připomíná naivního malíře Jožu Mrázka –
Hořického, historii sušické zápalky, navštívíme v ní oblíbené údolí Jana
Wericha i lékařský obvod doktora Kostroucha nebo mlýn Na žežulce
Václava Hrabánka. Atraktivní je i čtení o modravském azylu Zdeňka
Bakaly a kniha reaguje i na aktuální problémy Šumavy, jako jsou diskuse o přístupu ke kůrovci nebo osudu přechodu Modrý sloup.
Křest se koná ve čtvrtek 12. června ve Smetanově sále sušického
gymnázia od 18 hodin, a protože naše město je partnerem knihy, jedním z jejích kmotrů bude i starosta Bc. Petr Mottl. O hudební doprovod
se postará sušický Karavana Swingers Band, staré šumavské písničky
zahrají Eda Hones se Zdeňkem Kantoříkem.
-tz-
13
sobota
14
neděle
15
ČR, 103 min., 100/80 Kč pro
členy FK
17.00
Divergence
20.00
Hvězdy nám nepřály
17.00
10 pravidel jak sbalit
holku
20.00
Zakázané uvolnění
USA, 139 min., 100 Kč, titulky USA, 125 min., 120 Kč, titulky
14.00
Khumba (3D)
ZAF, 85 min., 120 Kč, dab.
̷LY]UH]°!OVKPU
]L°:TL[HUV]̻ZmSLN`TUmaPH]°:\úPJP
20.00
Všechny cesty vedou
do hrobu
USA, 116 min., 120 Kč, titul.
20.00
Ranhojič
pondělí
16
GER, 150 min., 100 Kč, titulky
20.00
Zakázané uvolnění
ČR, 74 min., 110 Kč
20.00
Hany
středa
18
ČR, 90 min., 90 Kč
20.00
Grandhotel Budapešť
čtvrtek
Čajový dýchánek ve školní družině
I když je čaj každodenním doplňkem naší stravy, ve školní družině Základní školy T. G. Masaryka Sušice se jeho příprava stala rituálem. Opět
jsme v letošním roce pořádali tradiční ČAJOVÝ DÝCHÁNEK. Děti nejdříve pozorně vyslechly legendu o původu čaje a jeho historii.
Nikdo z nás nemohl uvěřit, že čaj byl objeven již před 5 tis. lety čínským
císařem SHEN NUNG. Ochutnali jsme sedm druhů čajů - od černého, zeleného, ovocného až po léčivé bylinkové. Posezení „v naší čajovně“ jsme si
zpestřili hádankami, při kterých jsme rozpoznávali chutě a vůně různých
čajů. K dobrému čaji patří dobrá sušenka, a tak jsme si i my sušenkami naplnili svá bříška. Čajový dýchánek se nám povedl, a tak se těšíme na další
posezení u čaje.
Vychovatelky ŠD
17.00
Zloba – Královna
černé magie (3D)
USA, 97 min., 155/135 Kč, dab.
17
7ȱLT`ZSHǕLJOH
;YLMLUú\TH]ZRûTNLULT
ČR, 74 min., 110 Kč
ČR, 100 min., 80 Kč
úterý
5HRSHKH[LSZ[]x9LNPVU(SS7SaL̽H°T̻Z[V:\úPJL
ZP]mZKV]VS\QxWVa]H[UH°R̿LZ[RUPO`
20.00
Bony a klid 2
ČR, 90 min., 110 Kč
středa
Trefen šumavským genem
20.00
Sousedi
19
pátek
20
USA, 100 min., 100/80 Kč
pro členy FK, titulky
17.00
Zloba – Královna
černé magie
20.00
Nekonečná láska
USA, 104 min., 100 Kč, titulky
USA, 97 min., 120/100 Kč,
dab.
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Divadelní a umělecká představení
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Jedna za všechny 1LFN&DVVDYHWHV
Co dělat, když vás nový přítel podvádí se svojí manželkou? A co víc – co
když podvádí vás, manželku a další milenku? Je třeba spojit síly a ukázat
mu, kdo je pánem tvorstva … nebo paní.
Sousedi 1LFKRODV6WROOHU
Bláznivá komedie o tom, co se stane, když se do sousedství mladého
páru s malým dítětem nastěhuje parta nesoudných vysokoškoláků.
Hvězdy nám nepřály -RVK%RRQH
Film natočený podle slavné knižní předlohy Johna Greena. Setkání dvou
mladých lidí, trpících nevyléčitelnou chorobou. Hazel Grace, která trpí nemocí přes tři roky, potká Augusta, který je již vyléčený a chodí pomáhat do
podpůrné skupiny. Dávat nemocným optimismus a naději. Oba se do sebe
zamilují, ale Hazel se bojí lásku opětovat … neví, jak dlouho ještě bude žít.
Na hraně zítřka 'RXJ/LPDQ
Mimozemská rasa útočí na Zemi a ta se neumí bránit. Bill Cage (Tom
Cruise) je voják, který se ocitne v první linii a záhy je zabit. Ještě však stačí zabít Alfu, mimozemského velitele … .a najednou se znovu ocitá v den
nástupu a bitvu prožívá znovu … a znovu … a znovu. Ocitl se v časové
smyčce, která mu umožňuje stále se zdokonalovat v boji s nepřítelem
a možná tak odvrátit nevyhnutelné …
Hurá do pravěku! <RRQVXN&KRL-RKQ.DIND
Když se vám povede dostat se do stroje času, který je náhodou velmi
podobný dinosauřímu vejci, a spustit ho, pak počítejte s tím, že se dostanete zrovna do dinosauřího hnízda. A jak potom přesvědčíte T-rexe, že
nejste jeho potomstvo?
Sputnik 0DUNXV'LHWULFK
Kdysi byl svět rozdělený na Západ a Východ. A na hranicích byla neprostupná zeď. Píše se rok 1989 a desetiletá Frederika se nechce smířit
s tím, že její strýček musí z NDR pryč. A tak vymyslí s partou kamarádů teleportační zařízení po vzoru kapitána Kirka a chce se teleportovat. Jenže
něco nevyšlo … místo sebe teleportovali celou vesnici kolem …
Bony a klid 2 9tW2OPHU
Kam zavál čas všechny z vekslácké party? Jak je změnilo vězení? Holec
měl smůlu, že při listopadové vzpouře ve věznici Leopoldov utrpěl zranění
páteře a je upoután na invalidní vozík … svůj stav dává za vinu bývalým
kamarádům. A touží po pomstě …
Hany 0LFKDO6DPLU
Film odvyprávěný v neobvyklé formě – jednom kontinuálním záběru.
Zobrazuje společnost lidí, kterým čas utíká mezi prsty – Jiří dealer drog,
slečna, která se nedokáže rozejít s dlouholetým partnerem, protože je
prostě „moc hodnej“, básník žijící ve své romantické iluzi, nebo starostlivé
matky a snaživí otcové … jejich osudy se proplétají až do okamžiku malé
pouliční vzpoury …
Cesta ven 3HWU9iFODY
Cesta ven je příběhem mladé matky, která se odmítá smířit s nepříznivým
společenským statusem a snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svoji
dceru Sárinku. Odvaha a rodičovský cit pomáhají Žanetě překonat překážky v podobě dluhů, mantinelů většinové společnosti i problémů ve vlastní
komunitě.
Divergence 1HLO%XUJHU
Film na motivy stejnojmenného bestselleru. Zpustošené a rozpadající se
město a společnost se dělí do pěti frakcí s jasně danou šablonou myšlení.
Co když ale nezapadáte ani do jedné a tím narušujete řád?
10 pravidel jak sbalit holku .DUHO-DQiN
Být nesmělý neznamená nemít city … jen je problém dát je najevo. Pokud
však máte kamarády mimoně a otce, který si ví rady se vším, tak je jasné,
že máte zaděláno na malér … nebo přinejmenším na spoustu komických
situací.
Zakázané uvolnění -DQ+ŐHEHMN
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten
správný čas. Jan Hřebejk se vrací k žánru komedie a ve spolupráci se
scénáristou Okresního přeboru Petrem Kolečkem připravili originální
a vtipný film.
Khumba $QWKRQ\6LOYHUVWRQ
Z poloviny pruhovaná zebra, obviněná z období sucha, opustí své stádo
a vydá se nalézt své ztracené pruhy. Na cestě potká přehnaně starostlivého pakoně a okázalého pštrosa. Společně se pokusí porazit tyranského
leoparda a zachránit své stádo.
Zloba – Královna černé magie 5REHUW6WURPEHUJ
Zloba – mladá princezna, která svedla bitvu za obranu svého království.
A vzápětí byla zrazena svými nelbližšími. Její srdce zkamenělo a život se
stal věčnou touhou po pomstě. Když však prokletí, které vyřkla prvorozené dceři krále, vypadá, že by mohlo navrátit Zlobě ztracené štěstí, musí
Zloba volit, jak se dál zachová …
Všechny cesty vedou do hrobu 6HWK0DF)DUODQH
Poněkud třeskutá komedie o jednom zbabělci v dobách divokého západu.
Divoký západ totiž není místo pro sraby – každou chvilku tam někdo umře
a ženy jsou drsnější než muži … Autor komedie Méďa se představuje
v ještě bláznivějším příběhu, jak to klidně mohlo být …
Ranhojič 3KLOLSS6W|O]O
V 11. století jsou všechny antické poznatky medicíny v Evropě zapomenuté. Vládne zde temný středověk. Mladý Rob je potulným ranhojičem.
Touha po poznání a odhalování pravdy o lidském těle ho žene přes celou
Evropu až do Konstatinopole, aby se stal učedníkem samotného Aviceny.
Jenže musí zatajit své křesťanství … historický velkofilm natočený podle
velmi slavného románu Noaha Gordona.
Grandhotel Budapešť :HV$QGHUVRQ
Bravurně vyprávěný příběh o jednom přátelství, hotelu a životě vůbec.
Mladý portýr se stává chráněncem ředitele hotelu a projdou spolu válkou,
vězením, změnou politických systémů, aby zjistili, že život je vlastně prima
hra s nejistým koncem.
Nekonečná láska 6KDQD)HVWH
První láska je nezapomenutelná. Připomíná jízdu na horské dráze, kde
člověkem zmítají síly, proti nimž je bezmocný. Film na motivy stejnojmenného románu Scotta Spencera je klasickou romancí, variací na téma
Romea a Julie. Magické období zamilovanosti, kdy patří jeden druhému
a nevnímají nevraživost a nepřejícnost okolí. Láska sice hory přenáší, ale
s některými věcmi si poradit prostě nedokáže.
Veškeré kulturní dění v Sušici
a okolí najdete na
www.kulturasusice.cz
včetně předprodeje vstupenek on-line
Ohlédnutí za Memoriálem Ladislava Nešpora a Ády Blahůta
Vítězem 39. ročníku Velké ceny
města Sušice v běhu na 100 m se
stal sprinter pražské Dukly Lukáš
Šťastný časem 10,60 s před Rostis­
lavem Šulcem ze Spartaku Praha 4
(10,87 s) a Jakubem Řezníčkem ze
Slávie Praha (10,97). Solidní časy
znehodnotila nedovolená podpora
větru, který se v cílové rovince točil
velmi nevyzpytatelně. V letošním
roce byla opět avizována kva­
litní účast závodníků, leč blížící
se odlet našich špičkových atletů
a atletek na Pohár mistrů evrop­
ských zemí do Portugalska způsobil,
že se pořadatelům na poslední
chvíli omluvil jak Pavel Maslák, tak,
i Denisa Rosolová. Za této situace
se největším magnetem stala hned
úvodní soutěž v hodu 4 kg kladivem
žen. Na startu byly naše dvě nejlepší
kladivářky – Kateřina Šafránková
a Tereza Králová – obě ohlásily útok
Adéla Brožová
na český rekord. Ten nakonec o více
než metr odolal, ale viděli jsme
přesto závod na evropské úrovni,
když zvítězila Šafránková (69,75 m)
ze Sokola Kolín před Královou
(67,87 m) z USK Praha. Křest
ohněm si odbyla v kladivářské
kleci i sušická žákyně Katka Sky­
palová ml., která ve svém prvním
závodě v životě určila výkonem
28,46 m svůj základní osobní re­
kord, který ji řadí momentálně na
9. místo českých tabulek starších
žákyň. Držíme palce, aby Katka
vydržela. V souběžně probíhající
soutěži v hodu kladivem mužů
zvítězil Michal Fiala z Kladna,
který poslal svoje 7.26 kg vážící
náčiní do vzdálenosti 64,89 m.
V soutěži se objevil také sušický
odchovanec Josef Korál, nyní ju­
nior startující v dresu Slávie Praha,
a hodil 6 kg kladivem 62, 45 m, což
je jeho nový nejlepší osobní výkon.
Počasí letos bylo pro atlety
v Sušici téměř ideální s výjimkou
již zmíněného zlobivého větru.
Všichni co přijeli, byli většinou
odměněni zlepšenými osobními re­
kordy. Už úvodní závody na dráze
nejmladších nadějí, žáků a žákyň
na 60 m, roztleskaly diváky. K je­
jich radosti se vítězem mezi žáky
stal domácí Dominik Tesař (7,60 s)
a další sušický talent, věkem ještě
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Sport
strana 8
mladší žák, Milda Prášek předvedl
na svůj věk výborných 8,03 s. Stej­
nou disciplinu žákyň vyhrála Te­
reza Urbanová (8,32 s) z Českých
Budějovic před sušickou nadějí Adé­
lou Brožovou (8,44 s). V Malé ceně
města Sušice na 100 m dorostenců
získal vítězství budějovický Pavel
Gocala (10,8 s) před Davidem Rich­
terem z Chebu (10,9 s). Ve sprintu
žen diváci viděli jeden z nejlepších
závodů dne. Vítězná Lucie Kou­
delová z Olympu Brno zaběhla čas
11,99 s a zvítězila těsně před klatov­
skou odchovankyní a momentálně
závodnicí plzeňského Sokola, Mar­
tinou Štychovou (12,07 s). Běhy na
300 m se zařadily také mezi výkon­
nostní vrcholy. Mezi ženami byla
nejlepší mladičká Alžběta Krato­
chvílová z Dukly Praha ve slušném
čase 40,01 s, druhé místo patřilo
opět Martině Štychové (40,23 s).
Na stejné trati mužů předvedl pěkný
běh český štafetový reprezentant
Daniel Němeček (Dukla Praha)
časem 33,27 s a zvítězil před duk­
láckými kolegy Šormem (33,36 s)
a Šťastným (33,50 s). Výborně
byly obsazeny běhy na 1 000 m.
V mužích jsme viděli rekord
sušického stadiónu v podání Míry
Buriana z Dukly Praha (2:22,90
min.), který doběhl první před
svým tréninkovým kolegou Janem
Sýkorou (2:23,82min.). V těžké
konkurenci na kilometru se ne­
ztratil ani nejlepší současný sušický
běžec, Pavel Štěpáník, a opět po
roce si téměř o 3 s vylepšil svůj
osobní rekord. Ve stejné disciplině
žen utekly všem soupeřkám obě
závodnice USK Praha a v pořadí
Radka Hanzlová (2:53,63 min.)
a Lenka Švábíková (2:54,47 min.)
vytvořily rekord sušické dráhy
a zároveň dva nejlepší letošní české
výkony na této trati. Osobně oba
závody na 1 000 m považuji za
nejkvalitnější discipliny letošního
mítinku.
V Sušici jsou každoročně k vi­
dění prakticky všechny překážkové
tratě. Letos pořadatelé opět zařadili
i netypický závod na 300 m př.
žen, ve kterém zvítězila Dominika
Krupařová z Olympu Praha (43,19 s).
V 7. ročníku Memoriálu Ladislava
Nešpora na 400 m překážek mužů
byla účast, bohužel, početně chabá,
ale vítěz Lukáš Hodboď ze Sokola
Hradec Králové zaběhl časem 52,41 s
účastnický limit pro start na ju­
niorském mistrovství světa v amer­
ickém Eugene. Na trati 110 m př.
zvítězil závodník pražského Olym­
pu Jan Ján (14,37 s) a na ženské
trati 100 m př. získala první místo
brněnská Lucie Koudelová (13,56
s). Oba velmi dobré časy znehodno­
tila opět nedovolená podpora větru.
Na příbuzné trati, 100 m př. žákyň,
si sušická Adéla Brožová vytvořila
časem 16,33 s nový osobní rekord.
Věříme, že zdaleka ne poslední.
Z technických disciplin mohli di­
váci sledovat ještě skok daleký žen.
Zde zvítězila průměrným výkonem
Pavel Štěpáník (vlevo) si na kilometrové trati zlepšil osobní rekord.
Sušická naděje ŽIJE!
Fotbalistům se daří a přibližují se záchraně
5,24 m plzeňská Kateřina Klai­
lová, ale domácí mohli mít ra­
dost z výkonu sušické žákyně
Jany Hoškové, která si vytvořila
„osobáček“ skokem 4,62 m, což na
14­ti letou dívku je slušné.
Přes neúčast absolutních hvězd
české atletiky, můžeme letošní
„Memoriál Ladislava Nešpora
a Ády Blahůta“ hodnotit pozitivně,
zejména nás těší první pochval­
né ohlasy závodníků i sponzorů.
Viděli jsme na začátek sezony
některé výborné výkony, ať už od
závodníků juniorského věku, nebo
i od závodníků, kteří už brzy bu­
dou patřit mezi opory české rep­
rezentace. Jen si vzpomeňme, kolik
takových borců jsme v minulosti
v Sušici mohli sledovat a vyrost­
li z nich medailisté evropských
i světových mistrovství. Počet star­
tujících byl na hranici 150 závodníků
z celkem 24 oddílů z celých Čech
a v popředí výsledků bylo vidět
i několik sušických nadějí. Uznání
a poděkování zaslouží letos i diváci,
kterých se zde sešlo více, než loni.
Dynamickou atmosféru udržoval
sv ým t radičně
fundovaným mo­
derováním Jacek
Přibáň, známý
atletický odborník
a místopředseda
Českého atletick­
ého svazu. Většina
diváků i atletů
si pochvalovala
hudební doprovod
plzeňské bubenické
skupiny MUER­
TA MENTE, kte­
rá svými rytmy
bezesporu dopomá­
hala k dosaženým výkonům.
Pořádání mítinku takového rozsa­
hu a kvality je zcela nemyslitelné
bez pomoci grantového programu
města Sušice, a proto v prvé řadě
směřuje poděkování pořadatelů
k vedení našeho města za opa­
kovanou finanční podporu „Velké
ceny“. V letošním roce byly hlavní­
mi partnery mezi firemními spon­
zory společnosti BDS ČR, Solo­
door a Sentis. Dále jsme se mohli
spolehnout na podporu dalších part­
nerských společností a firem ACO,
SPAK, Rumpold, Swietelsky, Haas
Chanovice, ZKD, Dopla – PAP, Fix­
net, EGF, EGF Energy, Stavební fir­
ma RENO, Hotel Gabreta, Atrium,
Sport Schwarzkopf, KROL, Jan­
tar, Kola Čácha a Pekařství Kar­
el Rendl. Mediální podporu jsme
měli od tiskovin Klatovský deník
a Sušické noviny. V neposlední
řadě je třeba poděkovat také všem
domácím i externím rozhodčím
a pořadatelům, kteří se zasloužili
o potvrzení dobré pověsti kvalit­
ního sušického pořadatelství.
Zdeněk Nešpor, foto ED
3:1. Šlo o zcela zaslouženou výhru,
hráči celý zápas poctivě bojovali,
dřeli, všechny tři branky padly po
pěkně sehraných brejcích.
Skóre otevřel ve 28. minutě
Miroslav Vrhel, po přestávce
přidal druhý zásah Radek Kočí.
Hosté v 87. minutě snížili zásluhou
Grobla, nicméně hned nato přidal
vítěznou pojistku na 3:1 po pěkném
pasu Vrhela Jiří Kysilka. Trio Vrhel,
Kočí, Kysilka si připsalo po brance
a asistenci.
Zatím poslední zápas ode­
hrála Sušice na hřišti Čížové (so­
bota 31. května) v totožné sestavě
jako v duelu se Zličínem. Hosté
šli do vedení ve 25. minutě, když
Skrbek ukázkově uvolnil Vrhela
a nejlepší sušický střelec proměnil.
Bohužel minutu poté domácí
srovnali po sporné penaltě, kter­
ou sudí nařídil po souboji brankáře
Gilla s domácím hráčem. Sušice si
z Čížové odvezla bod.
Do konce soutěže zbývají dvě
kola. Sušice se s domácím publikem
rozloučí v neděli 8. června s Roky­
cany (začátek 17:00), poslední zá­
pas odehraje v sobotu 14. června
na půdě Nové Vsi, čtvrtého týmu
tabulky. Šance na záchranu totiž
stále není ztracená. Za určitých
okolností by do krajského přeboru
mohly padat jen poslední jeden či
dva týmy, čemuž by se Sušice moh­
la vyhnout.
Sestava: Gill – Skrbek, Hrubec,
Melka, Fuchs – Kysilka, Matějka,
Hrach, Králík, Vrhel – Kočí.
Střídali: Szedmák, Budil, Jech.
-jon-
17. ročník McDonald‘s Cupu byl
pro „modrou školu“ úspěšný
V pátek 16. 5. proběhlo okrs­
kové kolo tohoto populárního tur­
naje v minikopané na umělé trávě
v Sušici. V obou kategoriích se
letos zúčastnila pouze tři družstva.
O postup do okresního finále bo­
jovali obě sušické školy. V tomto
ročníku byla úspěšnější družstva
z „Lerchovky“.
Okresní finále proběhlo hned
následující týden tradičně v Moch­
Kateřina Šafránková tíně. Mladší žáci (1. – 3.tř.) z „modré
školy“ obsadili 6. místo, starší
(4. – 5. tř.) nám udělali velkou ra­
dost, když po vyrovnaném průběhu
v okresním finále zvítězili na po­
kutové kopy a vybojovali postup
né zkušenosti v trojskoku, běhu na
800 m a platné byly i jako členky
štafety na 4x100. Obětavě bojo­
vala na vytrvalecké trati 3000 m
i naše pravidelná účastnice Jaro­
slava Křížová. Jako každý rok
si od přípravy běžců – lyžařů
odskočí na atletický ovál Tereza
Vostradovská (Karolína Daverná
bohužel nemohla nastoupit), která
se neztratila a na 1500 m obsadila
2. místo. Bodovala dále i na 400 m
a ve štafetě. Stejně jako v letech
předchozích za náš tým hostu­
jí atletky ze Slávie Praha, i letos
V dnešní době, kdy je vše­
máme na soupisce 6 jmen v čele
obecně
rozšířené sportování dětí
s jejich trenérkou a stále aktivní
závodnicí Martinou Skružnou v počítačových disciplínách, je
a dále 4 závodnice z AK Škoda velmi dobře, že TJ Sušice – Asoci­
Plzeň a AC Domažlice. Velmi ace sportu pro všechny každé jaro
si vážím závodnic, které repr­ pořádá okresní soutěž pro mladé
ezentují náš oddíl a město Sušici v atletickém čtyřboji. Žáci si tak
a těším se již na 2.kolo do Českých mohou vyzkoušet rozmanité dis­
ciplíny a porovnat svoje výkony
Budějovic.
Sušické fanoušky sportu bych s kamarády i se školáky z jiných
tímto rád pozval na 3. společné měst. Zároveň si utužují rychlost
kolo žen a mužů, které se koná na (běh na 50, 60, 100 m), vytrvalost
našem krásném stadionu v Sušici (běh na 400, 800, 1000 m),
mrštnost (skok daleký) a sílu (hod
v sobotu dne 21. 6. 2014.
Martin Jiroušek míčkem, granátem).
DRUŽSTVO ŽEN TJ SUŠICE
OPĚT VE II. ATLETICKÉ LIZE
Již třetím rokem se sušické ženy
účastní klání ve II. atletické lize.
Tradičně se jedná o soutěž 4kolo­
vou, kde postupně zavítáme do
Pacova, Českých Budějovic, třetí
kolo bude na sušickém stadionu
a soutěž vyvrcholí posledním
kolem ve Vlašimi.
V soutěžní skupině se bojů
zúčastní 8 družstev. Na 1. kolo
do Pacova odjíždělo družstvo
žen oslabeno o největší opory
z minulých let – Martinu Brejcho­
vou a Šárku Grabmüllerovou. Cí­
lem vedoucího družstva Martina
Jirouška bylo vzhledem k sestavě
5. místo.Nakonec družstvo obsadi­
lo 4. místo, které zaručuje dobrou
výchozí pozici do dalších bojů.
Kostru týmu tvořily vrhy a hody,
kde sbíraly velké množství bodů
veteránky Skypalová, Vítovcová
a hlavně vynikající juniorka Rad­
ka Hambergerová. Tým je vhodně
doplněn i staršími žákyněmi, ze
kterých se neztratila nadějná Adé­
la Brožová, která mimochodem
mezi dospělými ženami zvítězila
v trojskoku. Jana Hošková a Mar­
tina Kaltenbrunnerová sbíraly cen­
Nic nebalí, naopak. Sušičtí fot­
balisté v závěru sezony nabra­
li výtečnou formu. Výběr Jana
Staňka neprohrál už čtyři zá­
pasy, naposledy zvládl domácí ut­
kání se Zličínem (3:1) a v Čížové
(1:1). V tabulce divize díky dalším
bodům Sušice poskočila na 14. mís­
to, na Jindřichův Hradec ztrácí dvě
kola před koncem soutěže tři body.
Záchrana tak stále zůstává reálnou
variantou…
Sušická neporazitelnost trvá od
začátku května, kdy mladý tým
doma podlehl Doubravce. Od té
chvíle bojují jako lvi! Poté, co se
vyřešila otázka trenéra (Jan Staněk
po ostudné prohře se ZČE Plzeň 0:6
zvažoval odstoupení, pak se rozhodl
zůstat a dokončit sezonu), z týmu
spadla zbytečná křeč a konečně
začal svůj potenciál proměňovat
v bodové zisky.
„Hlavním úkolem je psy­
chicky se zvednout, výsledky by
samozřejmě byly dobré. Jde o to,
aby se nám něco povedlo, hráče fot­
bal začal víc bavit a víc si věřili,“
vykládal Staněk po domácím zá­
pase s Doubravkou.
Další čtyři kola, kdy mužstvo pro
udržení divize už bezpodmínečně
muselo sbírat body, se sušičtí hráči
opravdu zvedli. Sušice doma pora­
zila silné Hořovicko (1:0), poté
v přímém souboji o záchranářské
body remizovala v Jindřichově
Hradci (2:2).
Nováček divize nicméně se­
zonu ještě nezabalil. Sušice zvlád­
la následující klíčové utkání se
Zličínem, když na domácí půdě
před zraky 240 diváků zvítězila
do krajského finále v Plzni. Tam po
3. místě ve skupině obsadili ve velké
konkurenci celkové 6. místo.
Přestože kluci asi věřili v lepší
umístění, patří jim poděkování
za úspěšnou reprezentaci školy
i sušického regionu.
Družstvo hrálo ve složení:
Richard Pitel, Karel Harant,
Jakub Myslík, Matouš Hail, Jakub
Koryťák, Tonda Vystrčil, Michal
Novák, Eda Hrůza, Ondra Míčka,
Ondra Buchsbaum, Filip Šašma,
Martin Skolek, Martin Bošek
J. Vošalík
Čtyřboj ASPV podporuje všestrannost
Letos soutěžilo 64 dětí
a ve svých kategoriích zvítězili
Kristýna Tykalová (TJ Sušice),
David Pícha (TJ Sušice), Mi­
chaela Míčková (TJ Sušice),
Lukáš Kolařík (TJ Sušice), An­
eta Janečková (TJ Dolany),
Vojtěch Melichar (Kašperské
Hory), A. Marie Janošíková (TJ
Sušice), Filip Vozka (TJ Sušice)
a Lukáš Hátle (TJ Sušice). Všem
organizátorům patří velký dík za
podporu všestranného rozvoje
našich dětí.
ED
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Inzerce
Provádíme veškeré stavební a zednické práce
za výhodné ceny
strana 9
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
Výstavba domů, rekonstrukce objektů, základové desky,
rekonstrukce byt. jader, sádrokartony, dřevovýroba, venkovní
dlažby, zateplování budov a další řemeslnické práce.
Podrobné info na tel.: 603 916 821, 606 811 650
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
Prodejna po rekonstrukci
tel. 376 528 015
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
Hrádek u Sušice
l
čištění odpadů
l
vyvážení jímek, septiků, lapolů
l
l
l
l
s. r. o.
VODOINSTALACE Kutil
opravy kanalizačního potrubí
a vše pro odpady
nově od 1.12. nonstop servis
(za příplatek 50 %)
doprava po Sušici a do 5 km
zdarma
možnost kontroly kamerou
Ředitel ZUŠ Sušice přijme pracovníka na místo
608 754 003
referent – referentka.
Nástup možný od 1. 8. 2014.
Zájemci se mohou hlásit do 9. 6. 2014 na ředitelství školy nebo na
tel. č. 376 523 202.
ROZVOZ PIZZY A HOTOVÝCH JÍDEL
HOTEL SVATOBOR
vypisuje výběrové řízení na pozici:
OBCHODNÍ MANAŽER PRO PRODEJNU
A PORADENSKÉ STŘEDISKO „ENERGIE CHYTŘE“
SE SÍDLEM V SUŠICI
Pizza: pátek–sobota od 17 do 22 hod.
tel.: 720 177 740
Hotová jídla: pondělí–pátek od 10 do 14 hod.
tel.: 721 380 189
Více informací a jídelní lístek na www.hotel–svatobor.cz
nebo na tel.: 721 043 637
Požadujeme
středoškolské vzdělání technického zaměření
komunikační a organizační schopnosti
řidičský průkaz skupiny B
vhodné pro absolventy
Nabízíme
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní a životní pojištění,
mobilní telefon, služební automobil, příspěvek na stravování
Finanční ohodnocení
motivující finanční ohodnocení v závislosti na dosažených
výsledcích s předpokladem 25 000 Kč/měsíc
PARTNER CK EXIM TOURS
ITÁLIE – CHORVATSKO
s odjezdy ze SUŠICE nebo z HORAŽĎOVIC
LÁZEŇSKÉ POBYTY – velký výběr
LETECKÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY
LAST MINUTE ZÁJEZDY
CV zasílejte
s odlety z PRAHY, MNICHOVA, VÍDNĚ...
SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
www.systherm.com
Bc. Jaroslava Václavíková
kontakt: [email protected], +420 377 416 681
ZA STEJNÝCH CEN i PODMÍNEK jako v pořádajících CK.
Jsme zástupci více než 70 cestovních kanceláří!
14. 12. – MAMMA MIA – muzikál
NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku!
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Inzerce
strana 10
BAZAR DUHA Rabí
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
Těšíme se na Vaši návštěvu
O Z N A M U J E M E,
že od 1. dubna 2014 je v Sušici na nábřeží vedle „Branky" otevřena
nová kancelář Českomoravské stavební spořitelny.
Pavla Kouřimová, obchodní zástupce Českomoravské stavební spořitelny a.s,
je Vám k dispozici od středy do pátku od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.30
mobil: 724 103 334, [email protected], IČO: 73699101
Ing. Naděžda Nová, obchodní zástupce Českomoravské stavební spořitelny a.s.,
je Vám k dispozici v pondělí a v úterý od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.30
mobil: 728 138 481, [email protected], IČO: 66385008
Pracovní náplň: - Vedení malého týmu
- Obsluha a seřizování technicky náročnějších strojů
a výrobních linek
Požadujeme: - Min. výuční list v technickém směru
- Praxe v technických oborech
- Vysoký stupeň technického myšlení a technické zručnosti
- Schopnost seřizování strojů a mechanismů
- Schopnost vedení malého týmu
- Schopnost číst technické výkresy
- Samostatnost, pracovitost, spolehlivost, odpovědnost,
přesnost, pečlivost, schopnost učit se
Nabízíme: - Zajímavou práci ve stabilní české společnosti
- Práci na plný úvazek, 7,5 hod. denně
- Platové podmínky cca 23 000 Kč
- Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
- Směnný provoz
- Příspěvek na stravování, Příspěvek na dopravu, Vzdělávací
kurzy a školení, Firemní akce atd.
- Nástup ihned
- Místo výkonu Sušice
Kontakt: Mgr. Michaela Krekulová, tel. 376 503 727, e-mail: [email protected]
SECOND HAND LETIŠTĚ
Vážení zákazníci,
náš obchod vám nabízí široký sortiment použitého textilu světových značek.
dámská a pánská móda, dětské zboží, boty a doplňky, bytový textil
*POZOR*
NOVĚ NABÍZÍME PRODEJ POUŽITÉHO NÁBYTKU
Lerchova 926, 342 01 Sušice, tel: 602 845 010
Pondělí - Pátek
9.00–17.00
Sobota
10.00–13.00
hledá pracovníky na obsazení pozice
Technik přípravy výroby
- VS, SŠ vzdělání technického směru; - praxe výhodou, ale není podmínkou; - znalost Aj, Nj výhodou
Pracovník montáže
- vzdělání technického směru; - praxe výhodou, ale není podmínkou
Obsluha CNC strojů
- vzdělání technického směru; - praxe výhodou, ale není podmínkou
Bližší informace sdělí Ing. Štefan Vilcsek, tel: 737 285 725
Hrádek u Sušice
Václav Polata
tel.: 604 628 828
HOTEL NA MODRAVĚ PŘIJME:
TEL.: 730 148 670
PRODEJ
Prodám travní sekačku RE103, motor
čtyřdobý, benzin, rotační, záběr 50 cm,
cena dohodou. Tel. 725 046 341.
Prodám Simson Star SR4­2 r. v. 1965
jako nový s OTP (mohu přivézt) Tel.
547 236 255.
Prodám 1. Krásná stojací lampa výš.
115 cm s látkovým stínítkem = 490 Kč.
2. Samovar výš. 33 cm = 690 Kč. 3. Židle
polstrovaná, funkcionalismus = 390 Kč.
Tel. 605 507 801.
Prodám 1. Kelímky plastové na sadbu 300
ks za 100 Kč. 2. Pokoj. květiny ­ kovbojský
kaktus 5 ks výš. 65 cm = 150 Kč/ks, výš.
130 cm = 300 Kč. Tel. 605 507 801.
Prodám velké květiny k bazénu nebo na
terasu. Agáve výš. 65 cm = 400 Kč, palma
Yucca výš. 130 cm = 500 Kč, palma Yuc­
ca výš. 100 cm = 400 Kč, malé Yucci výš.
25 cm = 40 Kč/ks. Tel. 605 507 801.
Prodám 1. Sklenice na zavařování 30 ks,
obsah 370 ml ­ cena 3 Kč/ks. 2. Menší po­
koj. květiny ­ zelenec, rozmarýna, ibišek,
pryšec, juka, sloní ucho = 40 Kč/ks. Tel.
605 507 801.
Prodám 192 ks (4 palety) nových cihel
Thermopor, šíře 36,5 cm. Oklepané pálené
cihly cena 2 Kč/ks, na paletě po 100 ks,
celkem 800 ks. Tel. 737 760 283.
Včelař ze Sušice prodá čerstvý včelí med,
tel. 737 353 585.
KOUPĚ
Otavské strojírny a.s., provoz Sušice, U Kapličky 303
• pokojskou • pomocného kuchaře
• kuchaře • pomocnou sílu do kuchyně
Řádková inzerce
Společnost SOLODOOR a.s. - český výrobce interiérových dveří a zárubní,
hledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozice Předák výrobního uzlu.
Od 1. dubna jsme pro Vás rozšířili nabídku:
Pečeme denně čerstvou pizzu a vaříme minutky.
Sedněte na kola
a udělejte si pěkný výlet přes Tedražice.
Koupím čtyřranný poplašňák ­ jen
funkční a kompletní. Tel. 547 236 255.
Koupím bubnovou sekačku s pojezdem
nebo lištovou např. MF70 Jičínku, dále
koupím babetu jedno či dvou rychlost­
ní a ještě cirkulárku s podavačem. Tel.
607 847 126.
Koupím větší obytný přívěs, starší i bez
SPZ. Sušicko. Tel. 606 406 010.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím auto k ekologické likvidaci,
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci a odhlá­
šení z provozu zajistím. Nabídněte na tel.
774 674 588.
BYTY – NEMOVITOSTI
Prodám zahradu s krásným výhledem
k odpočinku /relaxaci/ na okraji Sušice.
Pod vodojemem 380 m2, oplocená, s dře­
věnou chatkou, kůlnou, bazénem, WC,
elektřina, voda, veřejná příjezdová cesta.
Cena dohodou, možnost prohlídky. Tel.
723 773 268.
Prodám pozemek vedený jako zahrada
studánka u lesa pod Svatoborem v Sušici,
velikost 1800 m2. Cena 60 Kč/m2. Tel.
607 979 681.
Oceňování nemovitostí – pro prodej, daro­
vací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hy­
potéku, účetnictví apod. – kvalitně a rych­
le. I. Herzová, Sušice. Tel. 608 117 789.
Pronajmu v historickém centru Sušice
nebytový prostor (73 m2) od 1. 4. 2014. 2x
výlohy (2,15 × 2,47m), polozapuštěný ka­
zetový strop, nová elektroinstalace. Vyjma
vinárny, hospody, řeznictví cokoliv. Tel.
606 633 919.
Reality Verus, s.r.o., nabízíme k prodeji
chatu v Horažďovicích 44 m2, 15 m od
řeky Otavy. Cena: 250 .000,­ Kč. Tel.:
606 205 803.
Reality Verus, s.r.o., nabízíme k prodeji
řadový udržovaný dvougenerační rodin­
ný dům v Sušici ve velmi dobrém stavu.
V domě jsou dvě bytové jednotky 4+kk,
v suterénu 2+kk. Součástí domu udržovaná
zahrada, garáž a prostorný sklep. Cena:
3.990.000,­ Kč. Cena k jednání. Tel.:
606 205 803.
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
12. června 2014 ve 12.00 h.
Reality Verus, s.r.o., nabízíme k prodeji
dřevěnou chatu bez č.p/č.e v zahrádkářské
kolonii pod Svatoborem. Svažitý poze­
mek o velikosti 979 m 2 nabízí výhled
na Sušici. Cena: 230.000,­ Kč. Tel.:
606 205 803.
RŮZNÉ
Koťátka hledají nový domov! Krásná,
přítulná, odchovaná v domě, čistotná,
zvyklá na člověka. 2 tříbarevné kočičky
a 2 zrzaví kocourci. Možno do bytu i na
zahradu. Bydlíme u Sušice. Symbolická
cena 200,­ Kč (za jedno nebo dvě). Tel.
731 107 640.
Nabízím zdarma trávu k posekání ­ 80 arů
­ zahrada Sušice, dobrá přístupová cesta.
Tel. 376 524 646, 721 508 536.
Stěhování a kompletně zednické práce,
vše za rozumnou cenu, kvalitně. Tel.
702 812 923.
Zahradnické práce – celoroční
údržba vaší zahrady – sekání trávy,
výsadba, realizace, prostřih ovoc­
ných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Ošetřím celoročně vaši zahradu včetně
návrhu a realizace. Tel. 601 368 331.
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce.
Sušice a okolí. Tel. 721 484 172.
Těší se na Vás Pína a Maruška.
VODOINSTALATÉRSTVÍ - TOPENÁŘSTVÍ
Mirotop, s.r.o. Americké armády 83 Sušice
vám nabízí komplexní instalatérské a topenářské práce.
Zajišťujeme montáže a rekonstrukce kotelen, svářečské
a potrubářské práce, instalace otopných těles, podlahového
topení, návrhy solárních systémů, tepelných čerpadel
i stavební úpravy koupelen na klíč. Tel. 721 340 008
Zveme Vás na docházkový, více-tématický kurs Eleny Tomiliny
Cesta ke zdravému životu - dle starých východních tradic
od pondělí 23. 6. do pátku 27. 6. 2014, vždy od 17.30–20.45 hod.
v Základní škole, Lerchova ul. v Sušici.
Objednávky: Ing. Jana Adamcová - tel: 605 128 207, 376 555 026, mail: [email protected]
Přihlášky a podrobné informace na www.skolazdravi.ic.cz
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Irena Krákorová
Ing. Marek Šnobr, zástupce společnosti
Tfin s.r.o.
Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty:
životní a úrazové pojištění od 300,- Kč/měsíc
pojištění nemovitosti od 1.200 Kč/rok
pojištění odpovědnosti („na blbost“)
pojištění vozidla od 1.600,- Kč/rok
Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:
Česká pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Generali, Axa
pojišťovna, Slavia, Uniqa, ČSOB pojišťovna atd.
Kontakty
Ing. Marek Šnobr, tel. 602158381, e-mail: [email protected],
www.tfin.cz, www.financnispecialiste.cz
Rád Vám pomohu a těším se na setkání, které je možné uskutečnit na Vámi zvoleném místě.
Prodej a pronájem
Text inzerátu
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
datum
podpis
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Příspěvky dopisovatelů
Sušicko pohledem Marie Malé – Jak jsem našla „Poustku”
Často jsem slýchávala od své­
ho souseda Franty o jakési Poustce
nad Hrádkem. Vyprávěl mi, jak se
tam za doby svého mládí s kluka­
ma proháněli, jak tam byl úžasný
pohled na Hrádek a okolní vesnič­
ky. Že tam stávala hájovna, která
vyhořela a už se nikdy neobnovila.
Tak dlouho mi sliboval, že mne tam
osud? Seděla jsem vedle řidiče
V. M., sjížděli jsme od „Jána“ ser­
pentinami dolů k Sušici, já vědě­
la, že jeho rodiče mívali na strá­
ních pod Svatoborem nějaké louky
a pole. Začala jsem se vyptávat, kde
bych našla Poustku. Ukázal prstem
na modřínovou alej – ta vedla vzhů­
ru k rozhledně. Pak mi ukázal ještě
Bývalá hájenka na Poustce (foto z archivu Václava Matouše)
jednou vezme, bohužel onemocněl
a na své milované místo se už nikdy
nevydal. Vyptávala jsem se mnoha
známých, ale žádný mi neporadil,
kudy se tam dojde. Většina o tomto
místě nevěděla. Léta ubíhala, zača­
la jsem psát knížky o staré Šumavě
a po třech pokračováních jsem se
rozhodla napsat také něco o Suši­
ci a jejím okolí. Toužila jsem neu­
stále objevit tu záhadnou Poustku.
Až jednou! Byla to náhoda nebo
místo, kde prosvítala menší louč­
ka, a tam když dojdu, tak Poustku
určitě objevím. Mám výhodu, že
jsem vyrůstala jako dítě na šumav­
ské samotě, uprostřed lesů – tam se
každý orientoval podle vlastních
pudů, žádnou mapu nepotřeboval!
V duchu jsem si vytýčila bod, od­
kud se musím vydat a kam se mu­
sím dostat. Sice tam vede několik
cest, ty se různě křižují, tak jsem
raději zvolila cestu přímou. Do­
Napříč vídeňskými památkami
Dne 21. 5. 2014 jela naše třída
v rámci výuky vlastivědy na jed­
nodenní výlet do Vídně. Vyjíž­
děli jsme brzy ráno a po příjezdu
do Vídně naší první zastávkou byl
Schonbrunn s krásnou vyhlídkou
Gloriet. Cesta na něj byla úmorná,
ale výhled z něj na Vídeň ­ úžasný.
Pak jsme autobusem přejeli do cen­
tra Vídně. Zaparkovali jsme za sta­
rou vídeňskou radnicí, prošli okolo
parlamentu až k památníku Marie
Terezie. V centru jsme navštívili
hrobku Habsburků, prošli jsme lu­
xusní nákupní třídou ke gotické pa­
mátce, katedrále sv. Štěpána. Při
zpáteční cestě k autobusu, jsme se
zastavili v nejstarší cukrárně a ka­
várně Demel, kde se dodnes vyrá­
bějí všechny zákusky ručně. Poté
jsme přejeli do Prátru, kde nás če­
kala prohlídka muzea voskových
figurín. Uvnitř muzea jsem obdi­
vovala různé efekty, které figuríny
­ známé osobnosti světa, oživovaly.
Ještě nás čekal krásný pohled z ob­
řího kola na Vídeň a užívali jsme si
i atrakce v Prátru. Přijela jsem
domů unavena, ale plna prožitých
zážitků.
Tereza Feixová,
žákyně 5. třídy ZŠ Dlouhá
Sušice – brána Šumavy
Tak už je to tady zase! Turistic­
ká sezóna vypukla a vy přemýšlíte,
kam letos vyrazit. Možná, že vám
při rozhodování pomůže i můj tip
na knihu.
V půvabném podhůří Šuma­
vy, v údolí kdysi zlatonosné řeky
Otavy, leží královské město Suši­
ce s dlouhou a slavnou historií, ale
také s celou řadou zajímavostí, pa­
mětihodností či památek. „Má svá
specifika, bohatou historii, živou
současnost,“ napsala autorka knihy
Andrea Staňková, která nám chtěla
Sušici ukázat tak, jak bychom se na
ni možná sami nepodívali. Díky ori­
ginálním fotografiím a nevšedním
pohledům Honzy Kavaleho se jí to
opravdu povedlo. Vznikla zdařilá
knížka, díky níž uvidíte řadu míst
nově, neotřele a inspirativně.
Pomyslnou procházku po krá­
sách Sušice začali autoři na náměs­
tí u kašny. Odtud pokračují k jedné
z nejhezčích budov – Voprchovské­
mu domu č. p. 40, jehož mohutný
renesanční štít korunuje vysoká
arkádovitá atika. Dnes skýtá vý­
stavní prostory Muzeu Šumavy
s celou řadou zajímavých sbírek.
Od muzea stačí přejít ulici k býva­
lé lékárně – tzv. Rozacínovský dům
čp. 48. Těch zajímavých domů je
v Sušici celá řada. Řekněte sami,
kdo by odolal takovému pozvání?
Dále se můžete vydat na místa spja­
tá s městem – Kalich, Andělíček či
Svatobor. Pokud se vám Sušice za­
líbila a chcete v ní strávit více dní,
vydejte se třeba po Otavské cyklis­
tické stezce nebo do Nuzerova, na
Antýgl, Modravu či Horskou Kvil­
du. Rozhodně nebudete zklamáni.
Těch cílů (zajímavostí) pro případ­
né výlety či pěší tůry máte v závě­
ru knihy uvedených více než dvě
desítky. Je načase poznat všechny
ta lákadla města na Otavě. K tomu
vám mohu popřát pěkné počasí a do
batohu si přibalte i tuhle zajímavou
knížku a nechte se inspirovat k ob­
jevování.
Ivan Nikl
šla jsem na místo, kterému se říká
„Na královně“ odhadla jsem, že od
„Šetlíkova ranče“ musím po po­
myslné přímce dojít k svému cíli.
Přímo nad rančem je les, bývalá
bažantnice, a je tam také dosti ve­
liká louka. Šla jsem podél lesa po
okraji louky, kterou na jejím kon­
ci lemují kamenné meze. U nich
kvetly stromy planých třešní a také
spousta různého „bejlí“ – mateří­
douška a mnoho jiných léčivek. Za
mezí jsem uviděla dost neudržova­
nou cestu, odbočující doprava a pak
šikmo vzhůru, neznámo kam. Řek­
la jsem si: „Maruš, kašli na cestu,
nevíš, kam tě zavede, použij svůj
rozum a vydej se podle svého orien­
tačního smyslu.“ Dobře jsem udě­
lala! Stoupala jsem přímo vzhůru
tím „krpálem“, leckde jsem lezla
i po kolenou, našla jsem zanedba­
ný pramen vody a podél něj jsem
se vydala na louku, která prosvítala
mezi stromy. Na levém okraji lou­
ky jsem objevila rozježděnou cestu,
podle své orientace jsem usoudila,
že bych po ní došla asi na Svatobor.
Věděla jsem, že od Poustky je prý
krásný pohled na Hrádek a okolí.
Ten můj instinkt mi našeptával, že
musím dojít na horizont té rozsáh­
lé louky a za ní se vydat na opač­
nou stranu. Čím výše jsem stoupala
a rozhlížela se po okolí, tím více se
za mnou vynořovala panoramata
šumavských kopců. V dálce pře­
de mnou jsem už viděla vesničky
v okolí Hrádku. Přešla jsem po
okraji louky na zarostlou cestu, po­
pošla několik kroků, kde se nachá­
zela holina, která vznikla po vich­
řici. Jakoby můj zrak přitahovala
nějaká nadpozemská síla, kouknu
strana 11
zastřešené, přikrývá ji jenom ve­
liký „placák“ a je velmi zarostlá
v křoví.
Vážení čtenáři, za přístřeškem
najdete nově značenou pěšinu, po té
byste došli na louky nad Vodolen­
kou (Odolenka). Můžete pak dojít
na Svatobor a po Hadí stezce dojít
domů, do Sušice. Záleží jen na vás,
jakou cestu si zvolíte.
Trochu zapomenutá je původní
cesta na Vodolenku, dnes už téměř
zarůstá, ale najít se dá. Pod elek­
trickým vedením, nad Scheinos­
tovým zátiším vystoupáte vedlejší
pěšinkou, dostanete se na louky
nad Vodolenkou. Vlevo vidíte stále
stožáry vysokého napětí a vpravo
je taková rovinka se skalním pře­
visem a ohništěm. Cesta vede přes
louku, vyjde se pak přímo u kap­
ličky, při cestě na Svatobor. Vle­
vo, než sejdete na silničku, najdete
v houští vysoký tepaný kříž.
Odolenov, Vodolenka, Odo­
lenka je tato osada nazývána, já
používám názvu Vodolenka. Je
to osada na prosluněné stráni pod
Svatoborem. Bývaly tu rozsáhlé
te v nově opraveném zámku, který
dlouhá léta chátral a dnes je to stav­
ba, jakou by mohla Hrádku závidět
mnohá velkoměsta. Zámek býval
ve vlastnictví několika majitelů, až
na konci roku 2000 ho koupila fir­
ma Šumavaplan. Pod vedením ing.
architekta pana Lejska byl zámek
přestavěn do nynější podoby. Pře­
stavba začala 14. 8. 2008, kdy došlo
i k historickému poklepu na základ­
ní kámen. Došlo také k požehnání
projektu farářem, otcem Wirthem.
Za dva roky byl zámek připraven
k znovuotevření, to se uskutečni­
lo 24. 6. 2010. Nebudu popisovat
všechny síně tohoto zámku, přijď­
te se podívat sami! Z jednoho křídla
se dostanete do zámeckého parku,
je tam kašna a kaple sv. Václava.
Uvnitř objektu je svatební sál, saló­
nek, soudní sál a recepce. Je tu pro­
storná jídelna, tam se konají i sva­
tební hostiny a jiné oslavy. (Dobře
tu vaří!) V objektu je nově zrestau­
rovaná kaple sv. Valburgy. Hostům
se tu nabízí několik luxusně zaříze­
ných pokojů a v patře je umístěno
muzeum Františka Pravdy.
přes cestu a zjistila jsem, že stojím
přímou před vytouženou Poustkou!
Prozkoumala jsem cestu a zjistila,
že doleva bych došla na Vodolen­
ku a doprava se cesta stáčí směrem
na Hrádek.
Co to vlastně ta „Poustka“ je?
Je to skalka, jejíž vrchol připo­
míná ohromnou pohovku s opěrad­
lem, porostlou hebkým mechem,
jakoby pohovku zdobil zelený
přehoz. Na skalce okolo pohovky
zrovna kvetly dva kaštany a plané
třešně. Kolem dokola na stráních
kvetly také fialky, pomněnky, plic­
ník a jiné jarní květinky, a to vše
dodávalo tomu kouzelnému mís­
tečku božské pokoukáníčko. Vůbec
jsem nelitovala námahy! Člověk by
nevěřil, jak ta „matka příroda“ je
moudrá. Kdyby nebylo vichřice,
která sklátila stromy okolo skalky,
nemohli bychom se kochat výhle­
dy na Hrádek a široké okolí! Na
fotografi, kterou mi daroval Vašek
Matouš, je vidět hájenka, která tu
stávala a vyhořela.
Podle vyprávění sem jezdíva­
lo koňmo panstvo z Hrádeckého
zámku. Pokud byste pokračovali
doleva od Poustky, došli byste na
Vodolenku a na rozcestí byste došli
až do Hrádku. V dnešní době tudy
vede značená cesta, myslím, že se
o ni postarali hrádečtí turisté, u ces­
ty vedle skalky je nový přístřešek,
se stolkem a lavičkami. Stojí tam
také infotabule. Dá se tam dojet
i na kole.
Já vždy volím takové neznačené
cesty, objevím tam vždy nějakou
Skalka na Poustce - současné foto od Vl. Vlka
„lahůdku“.
zemědělské usedlosti, ty už jsou
František Pravda (vlastním jmé­
Milí skauti, co čistíte a zastře­ z větší části přestavěné na moderní nem Vojtěch Linka), kněz, vlaste­
šujete studánky, vím o jedné ne­ bydlení, přesto u všech domů jsou nec a spisovatel, podnikl výlet na
zahrádky i malé pozemky aspoň Šumavu, dostal se též do Hrádku,
na vypěstování zeleniny. Myslím, a tam mu nabídl ovdovělý hrádec­
že jsou tu ještě dva veliké grunty, ký baron, aby se stal vychovate­
že se v případě zamítavého postoje kde hospodaření přechází z rodi­ lem jeho nezletilých dětí. Pravdovi
se podařilo vyučováním baronova
města k místnímu referendu samo čů na děti.
O tomto místě vznikla pověst syna, s narušenou osobností odha­
chopí této možnosti! I když pozor!
Návrh na konání referenda mohou o panně Odolence, zakladatelce lit v něm schopnosti, které předtím
podat nejméně 3 osoby oprávně­ Klatov. Odolenka měla poslední nikdo neobjevil. Baronova rodina
né volit do zastupitelstva obce (tzv. přání – aby po smrti byla naložena dala Pravdovi vystavět i domek,
oprávněné osoby), které utvoří pří­ na vůz tažený volským spřežením kde žil až do své smrti. Na domku
pravný výbor. Tyto osoby musí být a pochovali ji tam, kde se volský po­ čp. 85 je umístěna památná des­
pod návrhem vlastnoručně pode­ tah zastaví. Takto se dostala až pod ka s jeho bustou a nápisem: „Zde
psány. Návrh nemůže podat práv­ Svatobor, a tam, kde ji pochovali, vy­ žil a zemřel český lidový spisova­
nická osoba, tedy např. občanské tryskl pramen léčivé vody. Jak tomu tel František Pravda.“ Pochován je
doopravdy bylo, se už nikdo nedoví! na hřbitově u zdouňského kostela
sdružení/spolek jako celek.
Zastupitel je od slova zastupo­ Jisté je, že tu vznikly léčebné lázně. sv. Vavřince – mezi Tedražicemi
vat, má hájit zájmy svých voličů, Ty bývaly navštěvovány i význam­ a Hrádkem.
Vše souvisí se vším!!! Poust­
pokud tak nečiní, nikde není psáno, nými hosty. Následně tu vznikl letní
tábor
pro
děti
a
rekreační
středisko
ka,
Vodolenka, Hrádek i František
že občané voliči ho mají v nečin­
nosti nechat! Co nám může míst­ s chatkami okolo. V dnešní době ten­ Pravda! Jistě i on se chodíval kochat
na tuto skalku. Najděte ji i vy, ná­
ní referendum (plebiscit) přinést? to objekt velmi chátrá.
hodní poutníci, objevte ji dříve, než
Když
se
pohybujeme
kolem
Vo­
1. možnost, že demokratické prin­
dolenky, musím připomenout ještě ji opět přerostou stromy. Nejlepší
cipy fungují v praxi, 2. zájem lidí
jedno významné místo, tím je Hrá­ doba k výšlapu na Poustku je kvě­
o daný problém, 3. výsledek, který
dek u Sušice. Je to obec s bohatou ten – červen. To vše kvete. Příjem­
zastupitelstvo bude muset závazně
historií, o které se nejvíce dozví­ né zážitky vám přeje M. Malá.
přijmout, 4. vyřešení sporů o tom,
co je ta správná varianta. Ať už se
rozhodneme, a já doufám, že ten bu­
doucí čas je na místě, jakkoliv, bu­
deme vědět, že jsme vytěsnili spe­
...zlatou éru zažil Sokol za přišla i opětná likvidace Sokola.
kulace o tom, jak má/měla být tato
1. republiky? Měl na 500 členů, Obětaví a nebojácní skrývali so­
kauza „Kaufland” řešena.
Kdo může v referendu hlaso­ kino Hvězda hrálo ob den, loutkový kolský majetek a vzácný prapor
vat? V místním referendu mohou a divadelní soubor hrál do roztr­ a sokolovna zase sloužila něm­
hlasovat tzv. oprávněné osoby, hání těla. Ale hlavně se cvičilo cům. Chcete vidět staré fotografie
a to všichni občané České republi­ a to i venku. Župní slety v letech z té zlaté doby? Budou k vidění
ky nebo jiného státu Evropské unie, 1920 a 1927 přivítaly na 1000 cvi­ 21. června 2014 večer v Sokolov­
kteří mají trvalý pobyt v dané obci čenců. Vznikl vzdělávací odbor, ně. Tak nezapomeňte přijít.
VÍTE, ŽE ti tři Františkové
a nejpozději v den hlasování dosáhli zřízen byt pro sokolníka. Zába­
věku 18 let (jde o osoby oprávněné vu užily děti při Dětských ma­ z minula jsou de facto Antoníno­
névrech roku 1931. S Mnichovem vé, tak promiňte. Emil Kintzl
volit do zastupitelstva obce).
Závěrem: 1. pojďme vyhlásit
místní referendum, 2. ukažme, že
nám město, ve kterém žijeme, není
lhostejné, 3. využijme možnost de­
mokratického systému, 4. respek­
tujme se, 5. odvolme v místním re­
ferendu, 6. akceptujme výsledek
jako demokratické rozhodnutí ob­
čanů našeho města.
Ještě stále máme čas ukázat, co
v nás je :­) Hodně zdraví a krásné
dny.
Jan Janda
KAUFLAND, referendum v Sušici?
Ohledně výstavby nákupního
komplexu na pozemcích bývalé­
ho Sola bylo jistě už napsáno dost.
Máme zde různá vyjádření zastu­
pitelů, občanského sdružení My ze
Sušice a v neposlední řadě občanů
města, kteří, ač to možná neví, mo­
hou v této záležitosti udělat mnohé!
Myslíte si, že je už vše rozhodnu­
to? Myslíte si, že případná reali­
zace projektu „Kaufland” zůstane
nesmazatelně jako pomník rozděle­
ných názorů na věc? Myslíte si, že
nemůžeme nic změnit a že se nic ne­
změní, ať jste petici proti realizaci
podepsali či nikoliv? Nezoufejme!
Je tu ještě možnost místního refe­
renda, jehož výsledek musí závaz­
ně zastupitelstvo města respektovat
(§ 49, zákon č. 22/2004 Sb.).
Překvapuje mne, že zastupitel­
stvo města, které v této záležitosti
vystupuje dosti kontroverzně či spí­
še nerozhodně, neučinilo tak jedno­
duchou věc, jako je vyhlášení míst­
ního referenda (plebiscitu) ve městě
Sušice. To jistě o něčem svědčí…
Proč ho nevyhlásilo/nevyhlásí? Re­
ferendum může být rovněž vyhlá­
šeno z vlastní iniciativy obecního
zastupitelstva. V takovém případě
není nutné shromažďovat podpisy
pod podpisové listiny.
Když to jde v Plzni (Corso­ob­
chodní dům), když to jde v Kolinci
(spalovna bio odpadu), proč to ne­
jde u nás v Sušici? Dobrá, zastupi­
telstvo, potažmo rada města, nemá
zájem… Co dál? Je tu přece o.s. My
ze Sušice, to nashromáždilo na pe­
tici podpisy od bezmála 30 % vo­
ličů v našem městě! 30 %! Ani to
radním nic nenapovídá? Podotý­
kám, že k vyhlášení místního re­
ferenda, které nevyhlásí zastupi­
telstvo města, je třeba vzhledem
k počtu obyvatel v Sušici a okolí
20 % hlasů voličů!!! (§8, odst. 2, zákon
č. 22/2004 Sb.). My ze Sušice tyto
hlasy de facto má, proto doufám,
Víte že...
Lázeňské město Bad Kötzting
Město Bad Kötzting (Lázně
Kötzting) je od Sušice vzdáleno
pouhých 70 km. Toto město se
nachází ve spolkové zemi Bavor­
sko, v hornofalckém okresu Cham,
ve Spolkové republice Německo.
Bad Kötzting leží na severním
okraji Bavorského lesa pod zá­
padním úbočím horského hřbetu
Kaitersberg. Městem protéká řeka
Weißer Regen (Bílá Řezná) a žije
v něm přibližně 7500 obyvatel.
Jeho rozloha je 62,14 m2.
Toto lázeňské město vás doslova
pohltí svým krásným prostředím,
nádherně postavenými domy a
svými přírodními krásami. Bad
Kötzting nebyl vždy lázeňským
městem. Ještě donedávna se
město nazývalo pouze Kötzting.
První písemná zmínka o městě se
datuje do roku 1085. Jeho histo­
rie je spojena s klášterem v Rott
na Innu, kdy v roce 1151 papež
Evžen III. přiznal tomuto klášteru
práva na Kötzting. Historii města
poznamenalo několik tragických
událostí jako např. morová epide­
mie v roce 1583, během Třicetileté
války bylo město spáleno Švédy,
v roce 1770 byl v oblasti Bavor­
ského lesa hladomor a v roce 1867
bylo město opět postiženo velkým
požárem. Nicméně město se ze
všech těchto tragických událostí
vzpamatovalo a v roce 1953 byla
malá obec povýšena do stavu
města. Postupem času se tamní
občané začali zaměřovat na tu­
ristický ruch a lázeňství, zejmé­
na na léčbu Kneippovo metodou.
V roce 2005 byl městu přidělen
status „Kneippovi lázně“ a město
změnilo svůj název z Közting na
Bad Kötzing (Lázně Kötzting).
Ve stejném roce došlo i k otevření
vodního světa Aqacur.
Bad Kötzting je dějištěm
mnoha kulturních událostí.
Nejvýznamnější akcí je svato­
dušní jízda (německy Pfigstritt).
Datum jejího konání je každý
rok jiný. Odvíjí se od termínu
svatodušních svátků, které se
konají vždy padesát dní po Ve­
likonocích. Tato jízda má v Kötz­
tingu přes 600 let dlouhou tradici
a je výhradně mužskou záležitostí.
Jedná se o průvod, který čítá oko­
lo 900 jezdců na slavnostně vy­
zdobených koních. Tito jezdci
jedou z Bad Kötztingu do ko­
stela, který se nachází ve Stein­
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Zajímavosti
strana 12
bühlu. Trasa je dlouhá přibližně
7 kilometrů. Během této jízdy
se konají modlitby za koně, do­
bytek a dobrou úrodu. Jedná se o
jednu z největších koňských jízd
v Evropě. Oslavy svatodušních
svátků trvají v Bad Kötztin­
gu celých deset dní, z nichž
nejvýznamnějším dnem je den,
kdy se koná svatodušní jízda.
V letošním roce tento den připadá
na pondělí 9. června a určitě stojí
za to, jet se do Bad Kötztingu na
slavný průvod podívat.
Město Bad Kötzting je partner­
ským městem Sušice a právě díky
němu byla Sušice přijata za člena
sdružení Douzelage. Mezi oběma
městy probíhá čilá spolupráce. Jen
v loňském roce se uskutečnilo
hned několik společných akcí.
V červnu navštívila delegace
ze Sušice oslavy svatodušních
svátků. V září se Jan Mareš ze
Sušice zúčastnil prvního horského
běžeckého závodu na vrch Kai­
tersberg. V listopadu studenti
ze Sušice a studenti z Bad Kötz­
ting společně navštívili Mnichov.
V prosinci zapůjčil řezbář Ka­
rel Tittl jím vyřezaný betlém na
výstavu betlémů, která se konala
v Bad Kötztingu. V prosinci také
společně vystoupili sušický sbor
Svatobor a Komorní sbor z Bad
Kötztingu na vánočním koncertě
sboru Svatobor, který se konal
v kostele sv. Václava.
V letošním roce na jaře
proběhly v Bad Kötzting komu­
nální volby. Do čela města nas­
toupil nový starosta Markus Hof­
man, který společně s delegací
z Bad Kötzting navštívil letošní
Sušické slavnosti.
Bad Kötzting v údolí řeky
Weisser Regen, obklopený
velkolepými horskými lesy je
výchozím bodem pro pěkné výle­
ty Bavorským lesem a vysoko­
horskou turistiku. Procházet se
můžete také na promenádě, která
se vine na březích řeky nebo ve
velkém lázeňském parku. Se
svými wellness a zdravotnický­
mi zařízeními je Bad Kötzting
příjemným místem pro zotavení
a načerpání nových sil.
Olga Melkusová
Douzelage Sušice
Věštecké schopnosti potvrdila také Vlasta
Příznivci ochotnického divadla
Schody si za poslední roky zvykli
namlsat se o Sušických slavnos­
tech nějakou divadelní pre­
miérou. Stejně tomu tak bylo letos
22. května v sokolovně. Ovšem
k velkému překvapení většiny
(soubor vždy zarputile mlží a tají
námět) se nejednalo o divadel­
ní zpracování slavného filmu,
nýbrž přímo o divadelní kome­
dii. Hlášky z této hry F. R. Čecha
nejsou sice tak zlidovělé jako
z předchozích filmových komedií,
ale hra samotná se za téměř třicet
let pravidelného uvádění jistě dos­
tala do povědomí. Navíc, kdo by
neznal jedny z prvních českých
hrdinů – Bivoje (Pavel Vinický),
Přemysla (Miroslav Hošek), Vlas­
tu (Marie Kratochvílová), Kazi
(Irena Homolková), Ctirada (Mar­
tin Janouch) nebo Šárku (Jiřina
Poláková). Umělec Čech a režie
ještě přidali jasně čitelného pěvce
Lumíra (Martin Vítovec), neza­
pomenutelného Vojena a Častavu
(dvojrole Radek Nakládal), ostat­
ní ženy (Markéta Černá a Lin­
da Homolková) a Okov Rakev
(Vladimír Dobšovič). Děj zná­
mé tragické pověsti je autorem
Čechem přetvořen ve veselohru,
která se zabývá neměnnými
potřebami průměrného jedin­
ce a na základě těchto choutek
vysvětluje příčiny celého bájného
příběhu. A věští­li Vlasta, mu­
síme jí dát dnes všichni za pravdu!
Výpravná scéna a hudba je oproti
minulým představením nahraze­
na jasným a přehledným dějem.
A sušičtí herci se svých postav
zhostili skvěle a charakter pos­
tav svými výstupy ještě prohlou­
bili. Diváci znalí civilních projevů
účinkujících se proto o to více bavi­
li a náležitě představení odměnili
bouřlivým potleskem. Břímě režie
leželo opět na Zuzaně Navrátilové,
která je pro odkrytí zákulisí
osobou nejpovolanější – Takže:
„Perun Zuzano, jaká byla pří­
prava?“
Letošní premiéra divadla
Schody byla trochu z jiného soudku. Rozhodil jsme se udělat pro
letošek změnu. Po minulých muzikálech a filmech jsme se chtěli
ukázat více divadelně a pustili se do hotového scénáře hry
Dívčí válka Fr. Ringa Čecha. A to
z mnoha důvodů. Chtěla jsem ulevit hercům od složitých převleků
a přestaveb a také jsem chtěla, aby
si herci více zahráli. Tato hra nebyla pro všechny herce, tak ostatní
jen pomáhali a dali si rok pauzu.
Myslím, že se tyto změny osvědčily
a samotní herci si to užili. Nebylo
to ale vůbec jednoduché. Humor
a dvojsmysly Fr. Ringo Čecha
jsou tzv. zvláští a musí se podat
a herecky ztvárnit přesně tak,
jak to autor chtěl a jak si to žádá
hra. Ve hře je mnoho textu a herci musí využít na jevišti všechny
formy herectví – správnou výslovnost a gestikulaci, pohyb,
mimiku těla a v neposlední řadě
dobře reagovat na herce, s kterým
jsou právě na jevišti. Herec není
na jevišti sám, je součástí celku,
aby hra měla smysl. Podle mého
názoru se to hercům podařilo.
Zkoušeli poctivě a obětovali mnoho času. Pro nás je samozřejmě
ale nejdůležitější odezva diváků.
To je pro nás zpětná vazba a jak
říkají herci: Hrajeme pro sebe
a pro lidi. Když to baví nás, publikum to ocení. Máme za sebou
premiéru a moc si vážíme potlesku, který na ní zazněl. Je to pro
nás odměna a moc nás těší, že už
máme stále posluchače, kteří chodí
na naše představení pravidelně.
A díky všem hercům za to, že realizují mé představy a nápady a že mě
respektují. Díky.
úvod a foto Eduard Lískovec
MALÍ ZÁCHRANÁŘI BOJOVALI
Ve středu 28. května se se­
tkali v areálu ZŠ Lerchova žáci
čtvrtých a pátých tříd základních
škol Sušicka, aby v soutěži před­
vedli svoje znalosti a schopnosti
pomoci druhým v mimořádných
situacích. Sešlo se 12 čtyřčlen­
ných družstev ze škol v Kolinci,
Hrádku, Žichovicích a v Sušici.
Soutěžili v devíti disciplinách
a ještě měli namalovat obrázek se
záchranářskou tématikou. Všich­
ni ukázali, že mají dobré znalosti
a dokázali by určitě pomoci ji­
ným v nouzi. Ale vítěz může být
jenom jeden. Stalo se jím družstvo
základní školy TGM 2 ve slože­
ní Oudová, Dungan, Aušprunk
a Faust. S odstupem několika
bodů skončilo na druhém místě
družstvo TGM 1 (Ježková, Pivetz,
Rendl, Rosenzweig) a na třetím
místě Kolinec 3 (Kotíková, Löf­
felmannová, Chroust, Lajpold).
Nejhezčí obrázek nakreslilo druž­
stvo ZŠ Hrádek 2. Všichni si ale
zaslouží pochvalu za prokázané
znalosti a bojovnost. První dvě
družstva dostala pozvánku na
krajské kolo soutěže Malý záchra­
nář 2014, které se koná 10. června
v Plzni. Zde změří své schopnosti
s vítězi obdobných oblastních kol
v Plzeňském kraji. Budeme jim
držet palce.
Souběžně se soutěží pořádaly
složky Integrovaného záchran­
ného systému „Den IZS“. Tomu,
společně se soutěží, letos nepřálo
počasí. Ale co by to bylo za zá­
chranáře, aby situaci nezvládli.
Velké poděkování patří přede­
vším řediteli ZŠ Lerchova, který
velmi operativ­
ně uvolnil po­
třebné prostory
jak pro soutěž,
tak i pro ukáz­
ky složek IZS.
Tak se prak­
tick y všech­
no odehrávalo
pod střechou
nebo ve sta­
nech. A bylo
se na co kou­
kat a co vyzkoušet. Vyřádit se ve
dvou skákacích hradech, zastřílet
si ze vzduchovek, armádního la­
serového samopalu a pistole, vy­
zkoušet si historické a současné
zbraně i výstroj policie, důklad­
ně si prohlédnout požární vozi­
dla, pobýt v zakouřeném stanu,
natrénovat si poskytování první
pomoci pod dohledem profesio­
nálů. Byl prezentován informač­
ní portál Záchranný kruh, činnost
AMK Klatovy. Střední zdravot­
ní škola z Klatov potěšila mnoho
dětí svým kreativním malováním
na obličej. Měla velký úspěch.
Všechno toto si vyzkoušely děti
drobounkých hasičů ze Švihova.
Policie provedla ukázku výcviku
služebních psů a vojáci se před­
vedli v bojovém umění. O tom,
že byly tyto ukázky zajímavé,
svědčí velký počet dětí, kteří stáli
a pozorně sledovali dění, mnohdy
z mateřských a základních škol
v Sušici. Přijely i školy z Hrádku
a Žichovic. Návštěvníků přišlo
hodně a vesměs odcházeli velmi
spokojeni. Na to všechno dohlí­
žel policajt v uniformě a výzbroji
z první republiky.
Den IZS ukončily dynamické
ukázky na školním hřišti. K vy­
stupujícím nebyla příroda vů­
bec milostivá. Ale neodradila
je. Velmi působivá byla ukázka
bez deštníků a pláštěnek. Všichni
odcházeli spokojeni. Jak soutěží­
cí, diváci, tak i organizátoři. Těm
především patří poděkování za za­
bezpečení akce. Hasičům, policis­
tům, zdravotníkům a také sponzo­
rům. A základní škole Lerchova.
O tom, že se akce povedla svěd­
čí i to, že sluníčko nevydrželo být
schované za mraky a na chvíli se
v závěru akce přišlo také podívat.
-jh-, foto ED
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel. 376 555 070,
724 981 554, [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si
vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a po­
stoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena
7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Su­
šických novin bude 12. června 2014 ve 12.00 hod.
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Příloha
Sušické slavnosti zářily pohodou
NEDĚLNÍ NÁMĚSTÍ
Základní podmínku pro zdárný průběh oslav splnilo počasí. Od páteč­
ního odpoledne byla na obloze vidět snaha rozehnat neprostupné temné
mraky a opravdu, sobotního rána se den ohlásil blankytem s veselými
bílými beránky.
Slavnosti byly ale již tradičně zahájeny čtvrtečního večera premié­
rou divadla Schody (Zprávu o Dívčí válce přináší samostatný článek na
str. 12). V pátek 23. května ráno ozdobily sušické náměstí startem Ve­
teran rallye historické automobilové klenoty a na svůj pečlivě střežený
jas přilákaly četné zvědace i po odpoledním návratu. Oficiální zahájení
slavností pak proběhlo v 18 hodin na tribuně sušického náměstí. Osvěd­
čení moderátoři Jan Kohout a Karel Sedlecký uvedli loni veleúspěšnou
EKO módu ZŠ T. G. Masaryka. Postavené stánky, zatím jen převážně
MŠ Tylova – sobotní rozpustilé zpívání o vodě nadchlo nejen rodiče.
s občerstvením, lákaly návštěvníky tradičně neodolatelnými vůněmi
a s přibývajícím šerem obstaraly vhodný hudební doprovod country sku­
piny Pauza a Štreka.
Již od 16 hodin probíhal program na Fufernách – Sbor dobrovolných
hasičů připravil soutěže pro děti a Wasp racing team představil své moto­
káry. Na zimním stadionu byla připravena opičí dráha a ochotní instruk­
toři nechali děti otestovat lezeckou stěnu. V podvečer byly zpřístupněny
všechny sušické kostely a probíhal v nich kulturní program.
Ranní sobotní náměstí již bylo plné stánků a korzujícím vyhrávala do
kroku Solovačka. Po té patřila tribuna především dětem. Svá vystoupení MŠ Smetanova – když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
předváděly téměř celý den školky, školy a zájmové spolky. V ZŠ Lercho­
va byly připraveny výtvarné dílny pro veřejnost. Odpoledne tradičně za­
hájila pohádková cesta Luhem (stanoviště přibližovala úkoly a kulisami
Na úvodní páteční číslo si ZŠ T. G. Masaryka připravila rafinovanou různé profese) a na Sanosu se otevřela divadelní scéna, kde se představi­
oblíbenou EKO módu, modelky načesaly žákyně SOU a SOŠ Sušice. lo několik různých souborů. Do všelikého toho hemžení se nad hlavami
návštěvníků důstojně procházeli na lajnách highlineři.
Večerní program na náměstí odstarovala domácí kapela Sirkyskon
a červené mraky uvedly populární slovenskou kapelu No name. V ten
čas většina postávajících a debužírujících návštěvníků upřela svou po­
zornost k pódiu a v jediném okamžiku tak vzniklo několikatisícové obe­
censtvo, které zaplnilo celou polovinu náměstí. Vždy očekávaný velkole­
pý ohňostroj nad Andělíčkem byl přesunut z pátku na sobotu a zakončil
celodenní program.
Nedělní dopolední pódium na náměstí opět ožilo dětskými hudební­ Cvičitelka Hanka zapojuje ve svých hodinách do cvičení i rodiče.
Roztomilí Mrňouskové tanečního kroužku SVČ při ZŠ Lerchova.
mi a tanečními čísly a vyvrcholilo lahůdkou pro labužníky – Dan Bárta
a beatboxer En.dru předvedli jedinečný koncert. Své hlasy vypouštěli do
éteru přes umně ovládaná elektronická zařízení a z pódia zněl chvílemi
celý orchestr. V ten čas zavládlo nefalšované léto a završilo pohodovou
atmosféru celých slavností. Úplnou tečku pak obstaralo vystoupení ka­
pely Štreka na návštěvníky obleženém Svatoboru.
text a foto Eduard Lískovec, foto ohňostroje Vladan Strejc
SOBOTNÍ NÁMĚSTÍ
Nadějná hudební skupina Seventeen Day je složená z žáků místních škol.
Taneční klub Fialka představil v celé kráse své mládežnické páry.
Hip hop z Kašperských Hor.
Čokoládové vystoupení družiny ZŠ T. G. Masaryka.
Hlavním hostem večera byla kapela No name a svoji roli splnila
beze zbytku – tisíce diváků jásalo a zaplnilo půlku náměstí.
Sušický dívčí sbor Faux Pas přenesl diváky do zlatých časů 1. republiky.
Dětský pěvecký sbor při ZŠ T. G. Masaryka ul. Komenského.
Děti ze ZŠ Hrádek zatančili jako pravé roztleskávačky.
Gymnastky/ti TJ Sokola Sušice předvedli mosty, hvězdy a další kousky.
Program zpestřili highlineři (Urban slackline), kteří chodili po popruzích natažených na náměstí a mezi budovami Domova pro seniory.
Poslední vystoupení programu na náměstí: Dan Bárta a En.dru.
Sušické noviny 11/2014
6. června 2014
Příloha
Divadelní scéna na Santosu a doprovodný program
Jarní Veteran Rallye
U příležitosti stého výročí narození a 40. výročí úmrtí slavného šumavského skladatele a kapelníka
Karla Polaty nastudoval sušický sbor Svatobor pod vedením Josefa Baierla tehdy známou Polatovu operetu Žichovičtí půlpáni a právě na Santosu se po letech odehrálo obnovené představení.
Páteční ráno se lesklo nejen sluncem, ale i odrazem perfektně vy­
blýskaného chromu, kapot a skel nádherných vozů – veteránů, kteří
letos na slavnostech “účinkovali” hned dvakrát. Slavnostním startem
již XXVII. ročníku Jarní Veteran Rallye ze sušického náměstí, kdy je
symbolicky odstartovala místostarostka města poté, co jim popřála
hodně štěstí a spolykaných šumavských kilometrů bez nehod.
Odpolední návrat veteránů (vozů i motocyklů, nejstarším „účast­
níkem“ byl vůz Laurin & Klement vyrobený v roce 1923) nadchl malé
i velké fanoušky – výstava veteránů měla velký ohlas. Melancholický
dotek nablýskané historie podpořili někteří z účastníků rallye dobo­
vými převleky a především nesmírnou vstřícností a trpělivostí, s níž
odpovídali na desítky dotazů. Stálo to za to.
Sušický start a odpolední výstavu organizačně zajišťoval také ředi­
tel Wellness a sporthotelu Šumava Bc. Jaroslav Hranička: „Jsme rádi,
Karel Polata složil hudbu k libretu, které napsal Josef Koenigsmark na motivy románu Karla Klostermanna že jsme mohli také svým přispěním zatraktivnit program letošních
v roce 1956. U zrodu operety byla tehdy i Hana Cihlářová (foto vlevo), která později také zpívala Marušku. slavností. Šumava a Sušice, stejně jako Kašperské Hory, si zaslouží
pozornost, nejen v době slavností. A jestliže byli diváci a hosté města
Po obnoveném představení nešetřila slovy chvály a prozradila, že si celou dobu zpívala s účinkujícími.
spokojení, pak jsme i my a splnili jsme, co jsme si předsevzali,“ řekl
s úsměvem když viděl, kolik nadšených obdivovatelů se kolem na­
blýskané krásy točí.
text a foto AS
Studentské divadlo Bezejména – (Š+G) Z mého deníčku.
Z. Navrátilová s muži divadla Schody nastudovala Bibli divadla Sklep.
Noc kostelů v Sušici
V pátek
23. května se
v rámci akce
Noc koste ­
lů potřetí ote­
vřely také su­
šické kostely
– sv. Václav,
klášterní kos­
tel sv. Felixe
a kostel Nane­
Jak to bylo s vodníkem – hraje dramatický kroužek ZŠ Lerchova Obětaví tvůrci stanovišť a instruktoři letos řemeslných úkolů z Pio- bevzetí Panny
pod vedením J. Polákové.
nýrské skupiny Otava vytvořili dětem v Luhu opět Pohádkový les.
Marie, které
navštívilo 940
lidí. Poprvé své brány při této
přiležitosti otevřel také „An­
dělíček“, kde jsme během dvou
hodin zaznamenali téměř 200
návštěvníků. Mnozí Sušičané
tak poprvé navštívili tuto do­
minantu města i zevnitř. Díky
několika desítkám dobrovolní­
ků se podařilo připravit boha­
tý historicko­kulturně­duchov­
ní program, ve kterém si každý
Sportoviště města Sušice přichystala dětem opičí dráhu, vrcholem pak mohl najít, co ho nejvíce zajíma­
lo – např. komentované prohlíd­
bylo absolvovat výstup na horolezecké stěně (foto vlevo).
ky historika PhDr. Jana Lhotá­
Sbor dobrovolných hasičů města Sušice připravil pro děti ukázky
a soutěže – jak jinak, než-li s vodou...
ka, koncerty žáků ZUŠ, sborů,
skupiny Memento, biblické tan­
ce, zpěvy, verše, výstavy foto­
grafií, liturgických předmětů...
nebo jen využít chvíle ticha a ne­
chat na sebe působit krásu a du­
chovní atmosféru těchto prostor.
Mnozí se zájmem nahlédli i do
jiných koutů jako jsou sakristie,
kazatelna nebo kůr. Milým zážit­
kem byly varhanní minikoncerty
Zdeňka Švelcha, žáka ZUŠ Su­
šice a primy gymnázia.
text a foto nahoře AN, foto dole AS
Download

Ke stažení - sušické noviny