13/2014
Starosta Bc. Petr Mottl děkuje touto cestou firmě ČSAD
autobusy Plzeň a. s. za to, že
akceptovala požadavky občanů tlumočené městem a přidala
prázdninové autobusové spoje
směrem na Šumavu.
Místostarostka Sušice Ing.
Věra Marešová a ředitel kulturního centra Ing. Karel Sedlecký se 24. června zúčastnili
zasedání Pražského Sušičanu.
Místostarostka přítomné seznámila s novým bazénem a instalovaným značením pro vodáky
na Otavě. Dále fotograf Jan Kavale prezentoval knihu Otava –
perla mezi řekami, do které přispěl svými fotografiemi.
V sobotu 28. června dopoledne se na hřišti ZŠ Lerchova
uskutečnila tradiční hasičská
akce Memoriál Václava Bucifala a odpoledne navázala nová
soutěž O pohár starosty města. Starosta Petr Mottl zároveň
zve všechny občany na oslavy
140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Sušici, které
se uskuteční 12. července.
Petr Mottl předal minulý týden
ocenění nejlepším mladým
sportovcům sušických škol
v boji o Pohár starosty a také
fotbalistům na Otava cupu a dodává: „Všem žákům a studentům přeji krásné prázdniny, rodičům příjemnou dovolenou,
aby všichni načerpali nových sil
a ve zdraví se vrátili na začátek
nového školního roku.“
Cena 7,00 Kč
24. ročník
Sokolovna slouží kultuře a sportu sto let
Před sto lety v srpnu roku 1914
byla po dvou letech stavby dokončena sušická sokolovna. Ačkoliv byl
Sokol v Sušici již velkou aktivní organizací (vznikl zde v roce 1871),
k plánovaným oslavám a župnímu
sletu díky začátku 1. světové války
nedošlo. K naplňování sokolských
ideálů – harmonického spojení kultury ducha i těla – začala budova
v plné míře sloužit až po válce. Za
první republiky se stala centrem
sportovního a kulturního dění v Sušici a byla využívána celý týden od
rána do večera. V roce 1920 vznikl
loutkoherecký obor a od roku 1932
se díky nainstalované aparatuře začaly promítat filmy zvukové. Sokolovna tehdy měla po stranách
sálu pouze šatny, sociální zařízení
a nářaďovny a vpředu restauraci,
veřejnou čítárnu a knihovnu. Průčelí bylo architektonicky jednotné
a souměrné (viz. foto SN č. 10/2014,
str. 11), teprve v roce 1934 se přistavěla část s loutkohereckým jevištěm v 1. patře. Po válce pak byla na
Á
ëSKÉ
M
R
A
F
TRHY
VKA e
TNÁktÛ soutûNÏ A
U
H
AVI
O C rodu
p
n˘ch
ÍP
vítûz I O N Á L N
G
RE
OTR
26.7., 23.8., 20.9. a 18.10. 2014
(sobota) 8:00 – 13:00 hod. na su‰ickém námûstí
26. 7. SOUTùÎ O NEJLEP·Í SU·ICKOU âESNEâKU
Zahraje: Solovaãka (10:00 - 12:00) • Moderuje: J. Hlaváã a R. Nakládal
V¯HERCE BUDE OBDAROVÁN!
Kdo má zájem zúãastnit se soutûÏe, nechÈ
pfiinese svÛj „v˘tvor“ na námûstí v 10:00 hod.
Pfiijìte i Vy a staÀte se ãlenem poroty!
Uvnitř čísla
najdete
Sociální služby města
uspořádaly Sportovní hry
pro seniory – str. 2
Sušičtí studenti jsou pilní a úspěšní při studiu
cizích jazyků – str. 2
Reakce na rozhodnutí
zastupitelstva města neschválit návr na vydání
rozhodnutí o stavební
uzávěře – str. 3
Saxofony parádně oživily
novou scénu – str. 4
druhé straně ještě dostavěna spolková místnost (tzv. ježíškárna). Po
74 letech provozu byla budova
v roce 1988 kvůli špatnému stavu
uzavřena. Teprve po sametové revoluci začala rozsáhlá rekonstrukce: do dnešní podoby byl zvětšen
suterén (Kloub místo Pekla), v přízemí se vybudovala velká restaurace s kuchyní a prostor stejného
půdorysu vznikl i v 1. patře. Byly
vyměněny inženýrské sítě, střešní krytina, podlaha Tyršova sálu
a vzniklo nové sociální zařízení. Ke
slavnostnímu znovuotevření došlo
u příležitosti osmdesátého výročí
sokolovny 21. prosince 1994. (Celou historii naleznete v brožuře Milana Pokorného – Sokol a sokolovna
v Sušici, vydanou u příležitosti devadesáti let od otevření.)
A taková sokolovna přivítala
hosty i 21. června 2014 u příležitosti stoletého výročí otevření budovy.
Do Tyršova sálu byly vneseny tři sokolské prapory. Slavnostním večerem provázeli Zuzana Navrátilová
a Emil Kintzl (viz. foto). Mezi jednotlivými vstupy připomněli celou
historii Sokola v Sušici a na plátně
běžela prezentace dobových fotografií. Některé portréty bývalých cvičitelů sloužily jako hádanka obecenstvu, které je bez zaváhání poznalo.
V úvodu promluvili starosta Sokolské župy šumavské Jindřich Schovanec, starosta města Bc. Petr Motl
a starosta TJ Sokol Sušice MVDr.
Jiří Zelený (viz. foto). Dalším vstupem byla ukázka cvičení nejmenších dětí s rodiči, které celoročně
vede cvičitelka Hana Habartová.
Po dlouhá léta k sokolovně – šibřinkám, plesům a zábavám neodmyslitelně patřil taneční orchestr Rytmus.
Proto bylo výročí budovy spojeno
s oslavou 75 let od založení tohoto
souboru. Osazenstvo kapely se několikrát proměnilo, ale muzika zůstala stále stejně svižná, swingová,
jak v sále doložil aktuální Rytmus
se zpěvačkou Jaroslavou Havlíčkovou (viz. foto). O historii souboru
s Emilem Kintzlem pohovořil zpěvák souboru Jaroslav Hamberger
a častokrát při tom zaznělo jméno
dlouholetého bývalého kapelníka
Kamila Švelcha. K sokolovně dříve patřila také gymnastika a cvičení. Od devadesátých let se cvičí
ve vedlejší hale. Je chválihodné, že
se Sokol stále věnuje rozvoji dět-
ských schopností, na ukázce žákovského cvičení to bylo dobře vidět.
Starší kolegové pak metali sokolovnou dechberoucí salta (viz. foto)
a sklidili zasloužené ovace. Úspěšné vystoupení s obřími míči předvedly stále aktivní sokolky.
Další významnou činností spojenou se sokolovnou bylo vždy divadlo. Režisérka současných ochotníků Zuzana Navrátilová připomněla
jeho historii a členové Schodů Martin Janouch a Radek Nakládal zahráli strašidelný kus z Jiráskovy Lucerny. O využití sokolovny v dnešní
době promluvil ředitel Sušického
kulturního centra Ingl. Karel Sedlecký. Nepřetržitě působicím souborem při sušickém Sokole je loutkoherecký odbor. Už přes devadesát
let přichází stále vtipný Kašpárek
k natěšením dětem a uvádí připra-
vené představení. Další důležitou
kapitolou v životě stoleté sokolovny
byl basketbal. Emil Kintzl pozval
k sobě na pódium dva pamětníky
nejslavnější éry v Sušici Vladimíra
Šafaříka a Milana Kotála. Společně vzpomněli mj. profesora Josefa
Vlčka, který se tehdy stal motorem
sušických úspěchů, a aby nezůstalo
jen u řečí chopili se míče a několikrát vsítili do improvizovaného mobilního koše. Pod vlivem podmanivých tónů Rytmusu došlo v závěru
i na tanec. Účastníci si také mohli prohlédnout výstavu drobností
z dlouhého života místních Sokolů
i kapely Rytmus – deníky, kroniky,
odznaky, atp. Věřme, že tato sbírka
bude i nadále doplňována dobrými
zprávami o činnosti této jedinečné
organizace.
text a foto Eduard Lískovec
V knihovně se opět pasovalo
na rytíře slova – str. 7
Fotbalisté zůstávají v divizi, ale jsou zatím bez
trenéra – str. 8
Atletky předvedly na sušickém stadionu, jak bojují ve 2. lize – str. 8
Připomínáme si sto let od
události, která zásadně
ovlivnila novodobé dějiny – str. 11
S Marií Malou přes Dlouhou Ves na Platoř – str. 11
Představ ujeme města
DOUZELAGE – 14. je
Meerssen – str. 12
G-learning – Studenti
gymnázia prožili týden se
základními živly – str. 12
Všechny děti mohly 25. 6. na
Santosu bubnovat a stavět
pískové hrady – str. 12
TELEFON
BEZ PAUŠÁLU
p r o éh o
azd
k
Aktuálně
z radnice
4. července 2014
od
O,60
Kč/min.
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
9 771213 355003
87,5 %
13
Zlato opět v Sušici
7. června 2014 proběhl v KD
Družba v Klatovech 15. ročník
soutěže „My a příroda“. Soutěží se v oblasti výtvarné, pěvecké, hudební a fotografické. Opět
se zúčastnily ve fotografické části soutěže děti ze sušických škol
a uspěly.
V kategorii D – žáci 7. – 9. tříd
– se na 1. místě výtvarné části umístila Renata Kraucherová
z osmé třídy ZŠ Lerchova, ve fo-
tografické části se umístila na
1. místě Karla Beníšková, na
2. místě Barbora Svatková a na
3. místě Daniela Sporková. Všechno jsou žákynět ZŠ Lerchova.
V kategorii E se umístila na
1. místě Klára Sloupová z Gymnázia v Sušici. Všem vítězům i zúčastněným gratuluji a přeji hodně
dalších krásných fotografií i výkresů.
-hs-
Všichni jsme se už těšili na
pátek, vždyť nás čekalo dobrodružné spaní v naší školní družině. Dobrodružná noc s Madagaskarem. Co
nás asi čeká.
A je to tady.
,,Jsem Marty z New Yorku (slečna vychovatelka Tereza) a tohle jsou
moji přátelé – lev Alex (Daniel) král
zvířat, hrošice Glorča (pí Pokorná)
a žirafán Melmen (Honza), který je
stále nemocný. Budeme dnes Vašimi průvodci,“ řekl Marty.
Příběh začíná:
V New Yorské Zoo se skamarádila čtyři mláďata – lvíče, zebra,
žirafa a hrošice. Neměli nic moc
Já tak rád trsám… Skupiny
po 6 dětech se z bodu A do bodu
B musí dostat tak, aby se země dotýkalo jen 6 nohou a 4 ruce. Úkol
strašně těžký.
A jsme v Madagaskaru. Přivítal
nás se vší parádou. Jupííí divočina.
Nevěřím svým očím. Rozlehlé zelené pláně plné zvěře. To nejlepší, co
se nám mohlo stát. Ale proč jsou na
mě všichni naštvaní?
Plán záchrany – věž:
Alex má super nápad, postavit
pochodně svobody, takhle nás lidi
najdou. Stavíme nejvyšší věž z kostek. Střídáme se jeden po druhém.
Když už si myslíme, že věž stojí,
občánci poprvé na radnici
Sportovní hry pro seniory Noví
Tradiční ceremoniál uvítá- i sourozencům promluvila za
V úterý 24. června uspořádali pracovníci Domova důchodců
již 16. ročník sportovních her pro
seniory. Za slunečného počasí se
soutěžilo po celý den v okolí budovy na předem připravených stanovištích. Zúčastnilo se celkem
9 čtyřčlenných družstvech, dostavilo se i jedno družstvo hostů
z DPS. Soutěžilo se v šesti disciplínách – např.kuželky, hod kruhem, košíková, chytání ryb. Kromě zaměstnanců domova vydatně
pomáhalo celkem 15 žáků ze 7.C
ZŠ Lerchova, kterým moc děkujeme. Během dne bylo připraveno
občerstvení – párky, vlastnoručně
upečený perník, káva a dodržovali jsme pitný režim. Každý soutěžící dostal za snažení kosmetický
balíček a medaili, vítězové jednotlivých kategorií pak sladkou
odměnu ve formě dortů, koláčů
a bonboniéry. Přálo nám i počasí
a sportovci se už těší na další ročník.
-jd-, foto ED
náhle se zakymácela a spadla. Ale
úkol splněn, vydržela 20 sekund.
Ale musíme dál. Lemuři podnikli válečnou poradu. Začíná boj.
Trefujeme se míčkem do lemurů.
Vyhráváme a pokračujeme na naší
cestě.
Alex musí odejít do oblasti predátorů. Tohle je prostě divočina,
ale pozor, ať z nás není lovná zvěř.
Musíme Alexe zachránit. Dostáváme se do teritoria fos a jsme
v ohrožení života. Musíme fosy přelstít. Kdo je silnější? Začíná přetahovaná, 4 skupiny po 6 proti Alexovi,
Melmenovi a Martymu. Záchranná
akce se zdařila a tučňáci mají plán,
jak nakrmit Alexe. Tahle kočka má
totiž větší srdce než žaludek a má
ráda rybičky. Na Alexe!
No a co bude teď? Razíme
do New Yorku? Nám je to jedno, pokud jsme spolu, ale nač
spěchat, je to prima dovča. A co
nás ještě čeká? No přeci poklad –
krásná trička z Madagaskaru.
Děti ŠD Pampeliška,
Lerchovka
ní malých nových občánků Sušice proběhl v úterý 17. června
v obřadní síni radnice. Vzhledem
k velkému počt u vítaných
(20 občánků) rozdělila organizátorka akce matrikářka Alice Primasová miminka opět do třech
skupin. Každé skupině zazpívali děti z MŠ Smetanova pod vedením Jaroslavy Hanusové a k
přítomným rodičům, prarodičům
Sbor pro občanské záležitosti Jaroslava Holečková. Připomněla
důležitost rodičovské lásky a popřála maminkám a tatínkům hodně pohody a radosti s jejich dětmi.
Všichni přivítaní občánci se také
pod dohledem zdravotní sestřičky nechali reprezentativně vyfotografovat v slavnostní kolébce
a dostali malý dárek.
ED, foto Michal Fišer
Zprava: Petr Pajer, Lukáš Plachý, Daniel Slanec, Tereza Kianeková, Jáchym Geltner
Dobrodružná noc
s Madagaskarem
na práci, hráli si, bavili návštěvníky. Roky plynuly, až jednoho dne
Marty slavil narozeniny.
Mě už to tady prostě nebaví.
Oslavil jsem 10 narozeniny a znám
jen Manhatan. Chci poznat divočinu. A tak šel.
A protože opustil New York,
první úkol pro nás děti byl, vytvořit Zoo z novinového papíru a lepidla. Patlali jsme zvířata a moc
nám to nešlo, ale za nějaký čas se
vydařilo.
Spolu s Martym utíkali další
kamarádi a taky tučňáci a my děti.
Do divočiny jsme chtěli jet vlakem,
ale čekaly nás další překážky. Honili nás policajti a my skákali po jedné noze přes provazy, slalom mezi
kuželkami, proběhli jsme pod točícím se lanem a trefovali se míčkem
do kbelíku.
Jsme v bednách. Lodí nás vezou
do Afriky. Zmocní se nás tučňáci
a jejich krkolomným manévrem
jsme spadli do moře. Moře nás vyvrhlo na pláž. Slyšíme hudbu. Lidééééééé!!! Ale ne, jsou to zvířata.
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Kaleidoskop
strana 2
„Reading Competition“
v ZŠ T. G. Masaryka
Pokud se chceme dobře naučit
cizí jazyk, musíme správně porozumět psanému textu. Nejenže
čtením si procvičujeme a utvrzujeme znalost slovní zásoby, ale
poznáváme, jak fungují gramatická pravidla, kdy a jak se používají. Čtením můžeme velmi zdokonalit naši znalost jazyka.
Zdokonalení anglického jazyka bylo hlavním cílem celoroční soutěže „English Reading
Competition“ (Anglická čtenářská soutěž). Zapojit se mohl
každý žák od 5. do 9. třídy, který měl chuť číst v anglickém jazyce a po přečtení plnit úkoly.
Za tento školní rok zúčastnění
žáci z mladší kategorie (5.–7. tř.)
přečetli zjednodušené pohádky:
Thumbelina, Merry Christmas,
Jack and the Beanstalk, the Princess and the Pea, Fisherman and
his Wife, Lownu mends the Sky.
Žáci 8.–9. tříd četli trochu jazykově obtížnější příběhy: Thumbelina, The Gift, The Wizard of
Oz, Phantom of Opera. Někteří
žáci zvládli přečíst jednu knihu,
Zprava: Zuzana Vaňková, Anna Leipeltová, Veronika Kolářová,
Karolína Kunclová, Matteo Dostál, Adam Horváth
někteří dvě. Osm žáků si zaslouží
zvláštní pochvalu, protože splnili všechny části soutěže, přečetli
všechny knihy a jejich výsledky z plnění úkolů byly výborné
a velmi vyrovnané. Každá soutěž
má však vítěze:
Mladší kategorie: 1.místo
Kristýna Plecitá 6.A, 2. místo Martin Krejčí 6.A, 3. místo
Jaroslava Pánková 6.A, 4. místo
Andrea Šimečková 6.A, 5. místo Zprava: Natálie Jirmanová, Bartoloměj Vilček, Eliška Šperlová,
Anna Lhotáková, Kristýna Fialová
Adéla Ježková 5.A
Starší kategorie: 1. místo Evelína Kolářová 9.B, 2. místo Lenka Divišová 9.B, 3. místo Dan
Hubáček 9.B.
Všichni jmenovaní byli odměněni – dostali medaili a něco ke
čtení – knihy v originále, zjednodušenou četbu, anglické pohádky, časopisy.
Jsem velice ráda, že i v dnešní době plné techniky žáci čtou
a dokonce v anglickém jazyce.
Pokud bude o soutěž zájem mohou se na ni žáci ZŠ T. G. Masaryka těšit i v příštím roce.
Jana Karausová Zprava: Tadeáš Pivoda, Alexandra Marie Kašparová, Michaela
Prantlová, Kateřina Podlesná
Studenti jazyků opět uspěli
Letos poprvé se studenti gymnázia zúčastnili formou online testu soutěže pořádané společností
Czech-us.
O titul Angličtinář roku bojovalo 15 našich studentů. Z celkového
počtu 187 škol jsme skončili na 63.
pozici, nejúspěšnější byli Daniela
Kodýdková a Ondřej Uher, kteří obsadili 577., resp. 604. místo z 3865
zúčastněných.
Do soutěže Němčinář roku se
zapojilo 16 studentů. Z 1341 účast-
níků z 99 škol dosáhli nejlepšího
umístění z našich Daniela Kodýdková (38. m.) a David Viet Tu Be
(40. místo), to nám celkově vyneslo
velmi pěkné 30. místo.
Všem soutěžícím děkujeme za
úspěšnou reprezentaci naší školy
a doufáme, že do příštího ročníku se
přihlásí ještě více zájemců.
K. Volná
A. Hánová
Gymnázium Sušice
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. června 2014
•
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí provozní
dotace pro Nemocnici Sušice o.p.s. a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.
•
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo aktualizaci plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 – 2023 s tempem růstu nájemného ve variantě C.
•
Zastupitelstvo města schválilo přijetí finanční dotace z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014
– Projekty obcí ve výši 100 tis. korun.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20, a to převést prostředky ve výši 220 tis. Kč z organizace č. 73 – rezerva na investice a provoz do organizace č. 1220 – Rok, veřejné osvětlení.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 21, a to převést prostředky ve výši 650 tis. Kč z organizace č. 73 – rezerva na investice a provoz do nové organizace č. 1429 – Palackého, chodník.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 23, kdy
se prostředky ve výši 150.000,- Kč převedou z organizace 73 – rezerva na investice a provoz do organizace 1428 – křižovatka Lerchova
- Klostermannova.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24, kterým se povýší organizace 1424 – Domov důchodců výtah o 1 milion
korun a zároveň se o tutéž částku povýší organizace 98 – konečný zůstatek minulých let.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 26, kdy se
prostředky ve výši 600.000,- Kč převedou z organizace 73 – rezerva na
investice a provoz do organizace 1430 – odstranění stavby motelu.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 27, kdy
celková výše 6 mil. Kč bude uhrazena tak, že část ve výši 3 mil. Kč bude
kryta převodem finančních prostředků z Fondu nemocnice, zbývající
část ve výši 3 mil. Kč bude kryta z plánovaných prostředků na naplnění
Fondu nemocnice (org. 251, pol. 5901) za rok 2014. Položka 5901 bude
přeúčtována na pol. 5221 ve výši 3 mil. Kč. Organizace 251 (výdajová
část) se pak navýší pouze o 3 mil. Kč a zároveň se navýší org. 98 KZ
z minulých let, kdy zdrojem bude převod z účtu 231 43 – Fond nemocnice na výdajový účet města.
•
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části stavební parcely
č. 531 k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře cca 3560 m2, včetně objektu
čp. 89, Sušice III., na parcele umístěném, panu Bc. Janu Adamcovi,
Dis., Hartmanice, za kupní cenu 3 550 000,- Kč + náklady s prodejem
spojené a pověřilo starostu města podpisem kupní smlouvy.
•
Zastupitelstvo města neschválilo návrh na vydání územního opatření o stavební uzávěře na území vyznačené v příloze č. 1.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
Majetek města má smysl zhodnocovat
Nedávno mě zaujal článek v MF Dnes z 10. 5. – „Domažlice
řídíme jako firmu. Investujeme.“ Starosta Domažlic, města dokonce
menšího, než je naše Sušice, sděluje, že v posledních sedmi letech město
investovalo 1,5 miliardy korun (!), z toho dotace dosáhly částky téměř
800 miliónů. Ze zprávy vyplývá, že město nakupuje budovy a pozemky (lesy)
a hospodařením získává další peníze do rozpočtu. Domažlice byly vyhodnoceny jako město s nejvyšším majetkem na obyvatele v Plzeňském
kraji, přičemž Sušice je v pořadí osmá. Objekt krytého bazénu v našem
městě bude sice znamenat navýšení majetku, ale splácením dluhu a dotováním ztrátového provozu půjde o zvýšení výdajů, nikoli příjmů, jako
je tomu v Domažlicích.
Sušice si, na rozdíl od většiny měst, ponechala většinu bytů ve svém
vlastnictví a vybrané nájemné je vítaným zdrojem příjmů městské kasy.
Na druhou stranu vidím jako logické, aby byl bytový fond přiměřeně
modernizován. Zatím se postupně mění okna, někde zateplení, ale většina
peněz z nájmu se bohužel používá k jiným účelům.
Kromě bytů vlastní město další budovy, z nichž má také příjem
z nájmů. Požádala jsem odbor majetku o zaslání seznamu nájemních
smluv. Mimo bytů, garáží a hrobových míst má město uzavřeno cca
80 smluv na pronájem. Podmínky pronajímaného majetku se neřídí
žádnými pravidly a o pronájmu majetku rozhoduje výhradně sedmičlenná
rada města.
Zhodnocení majetku se podařilo u budovy kina, lidové školy umění,
školek a domova pro seniory či penzionu. Po rekonstrukci však volají další
stavby, např. sokolovna a především budovy pronajímané soukromým
subjektům. V posledních letech město prodalo např. vodácké tábořiště,
budovu bývalé porodnice, zahradnictví, objekty v Nádražní ulici (dříve
patřily armádě) a nyní i PDA. Do žádné z těchto budov město téměř nic
neinvestovalo a majetek přinášel příjem do rozpočtu formou nájmu. Zatímco u prodeje jde o získání rychlých jednorázových peněz, pronájem
nese peníze menší, ale stále. Předpokladem ovšem je majetek udržovat
v provozuschopném stavu.
Na městskou radu se koncem loňského roku obrátila Tělovýchovná
jednota Sušice a požádala, aby město koupilo sportovní halu vedle gymnázia. Hodnota haly činí podle znaleckého odhadu 2,5 mil. korun, přičemž
je potřeba do ní investovat a provoz je ztrátový.
V roce 2007 město Tělovýchovné jednotě přispělo na novou podlahu částkou 700 tis. korun. Nyní je však tělocvična ve stavu, kdy do ní
zatéká, a TJ jako majitel se jí chce zbavit. Pan starosta je radou pověřen
jednat s TJ o ceně, tedy uvidíme, o jakém návrhu budou zastupitelé jednat a jak rozhodnou.
Koupí historické lékárny na náměstí chtělo město zabránit dalšímu
chátrání jedinečné památky v centru města. Je to ovšem opět velká porce,
zvyšující rozpočtové náklady. Budoucí využití rozsáhlé budovy je potřeba
vyřešit tak, aby bylo možné na obnovu žádat o evropské dotace nebo jiné
zdroje financování. Domnívám se, že by bylo vhodné hledat především
komerční účely tak, aby se vložené peníze alespoň zčásti městu vrátily.
Hospodaření s majetkem je dlouhodobou záležitostí a je vzkazem, v jakém stavu Sušici zanecháme budoucím generacím. Milena Stárková
strana 3
Ruiny nebo památka?
V reakci na usnesení zastupitelstva města z 18. června t. r. si dovolím
malou úvahu. Hlavní leitmotiv neschválení stavební uzávěry lze koncentrovat do tvrzení, že lepší než ruiny bude hypermarket. Je ovšem na
místě se ptát – jde skutečně o ruiny? Jistě jsou v prostoru areálu bývalé
sirkárny objekty, které jsou bez diskuse ve špatném, ba havarijním stavu (elektrárna). Současně jsou tam však objekty, které jsou v bezproblémovém stavu, neboť se až do zrušení sirkárenské výroby používaly.
Je jich dokonce převážná část a jde o budovy, které se staly předmětem
návrhu o prohlášení za kulturní památku. Hovořit o ruinách je tak nejen pochybné, ale i scestné a nutně účelové. A když už zmiňujeme ruiny,
bylo v minulosti hned několik objektů, které se vinou zjednodušeného
zahrnutí pod pojem ruina staly obětí bagrů a nahradila je velmi „vzletná“
architektura (za všechny goticko-renesanční objekt pivovaru čp. 52/I na
náměstí v roce 1964).
S tím souvisí druhá otázka – jsou to obyčejné „ruiny“? Odpověď
musí být negativní. Celý sirkárenský areál je nejvlastnějším hmotným
dokladem téměř 170 let trvající historie Sušice. Nemá rozhodně smyslu
konzervovat ho ve stavu, v jakém je, a hlavně ne ve stávajícím rozsahu.
Jde o to vybrat a hýčkat takové budovy, v nichž se sirkařství doslova
zrcadlí, které odráží minulost nejvěrněji. Tento výběr „neobyčejného“
je záležitostí, která se odbývá dialogem mezi několika zúčastněnými
stranami. Už v této fázi se hledá kompromis, který by byl přijatelný pro
všechny účastníky. Úmyslem návrhu proto nebylo, jak si myslí investoři
a možná i část veřejnosti, zabránit výstavbě hypermarketu. Nepovažuji
výstavbu dalšího nákupního centra ve městě za nosnou, ale má-li investor racionálně a ekonomickou analýzou podepřené argumenty, budiž.
Jsem však rozhodným odpůrcem toho, aby uniformní, bezpohlavní
a nevzhledná pseudoarchitektura bez sebemenšího prvku estetiky nahradila objekty, které mají nezpochybnitelné památkové hodnoty, nota
bene se zařadila po bok již tří marketů existujících. Je potřeba si uvědomit,
že historickou památkou je nejen to, co odráží kvality estetické, ale také
historické. Jistě existují lidé, kterým se zříceniny hradu Rabí mohou
zdát ohyzdné. Stejně tak se mohou někomu zdát ohyzdné vysoké pece
v Ostravě-Vítkovicích, prohlášené už před časem za kulturní památky
a v současné době využívané a turisty velmi vyhledávané. Nezapomínejme, že estetický vkus je jev, jenž se mění v prostoru a čase a když už
musíme vybírat, co budoucím generacím ponecháme, musíme tak činit
s uvážením všech faktorů.
Vezměme to ještě z jiného úhlu pohledu a využijme ještě jednou siluetu
rabského hradu. Zkusme se vžít do role člověka 17. století poté, co hrad
zpustl. Pro většinu to byly nepotřebné a nevyužitelné ruiny, které tehdy téměř nikoho neoslovovaly esteticky. Hodně rabských obyvatel hrad
pomalu rozebíralo na stavbu vlastních domků. Je s podivem, že se neobjevila myšlenka hrad přestavět na sýpku. Kdybychom trochu fabulovali
a toto se skutečně stalo (ne-li úplná likvidace hradu a jeho nahrazení novou
zástavbou), bylo by dnes Rabí městečkem nezajímavým, kterých je v naší
zemi více než dost, maximálně městem s barokní sýpkou, kterých je po
Čechách nepočítaně. A tím by asi investory a turistický zájem veřejnosti
rozhodně nepřilákalo tak, jak to činí hrad. Není tu evidentní paralela?
Tomáš Cihlář před časem vyslovil myšlenku, že sušická sirka je stejně
jako třeboňský kapr a plzeňské pivo světovým pojmem, na kterém stojí za to budovat. Kromě toho je to naše minulost, kterou nezakryjeme
a neschováme tím, že ji nahradíme fakticky (budovami hypermarketu)
nebo myšlenkově. Minulost je jednou provždy dána a my všichni včetně
našeho uvažování jsme výsledkem dějů, které minulost zrodila. Nelze
tudíž předpokládat, že slogan „Sušice, brána Šumavy“, který město
v současnosti propaguje a který je orientován ryze turisticky, bude moci
převrstvit vše ostatní. Bránou Šumavy se v minulosti nazývala i Volyně
a Klatovy. Ovšem, volyňská či klatovská sirka sušické rozhodně konkurovat nemohla, nemůže a nebude moci.
Jan Lhoták
Vyjádření zástupce společnosti
Fuertes Development s.r.o.
Zúčastnil jsem se jednání zastupitelstva města Sušice, kde se jednalo
o stavební uzávěre vůči našemu předkládanému záměru. Tento pokus
občanskému sdružení nevyšel, zdravý rozum zvítězil. V současné době
pro zdárné pokračování projektu čekáme dále na stanovisko Ministerstva kultury, taktéž chystáme právní kroky i ve vztahu vůči nově projednávanému územnímu plánu města Sušice, který tak, jak je nyní projednáván vyhověl občanskému sdružení a jde zjevně do rozporu vůči
řádně schválené, zaknihované územní studii z 22. 5. 2013, v rámci platného územního plánu, která se následně stala jako legitimní podklad pro
budoucí územní řízení. V tomto vidíme zjevný rozpor v chování samosprávy města Sušice, kdy na jedné straně dostanete legitimní podporu
v podobě schválení této územní studie a na straně druhé ji nedostanete
v podobě projednávaného ÚP. Co se týče projektu samotného, můžeme
sdělit, že jsme řádně dosáhli kladného posouzení E.I.A, kde se jasně
a zřetelně vyjasnili na veřejném projednání v břenu 26. 3. 2014 veškeré
otázky kolem případných dopadů hluku, zvýšené dopravy a dopadů na
životního prostředí. Jaké bylo pro nás překvapení kdy pánové Arch. Janda
a Brůzl s občanského sdružení opakují svoje námitky stále „dokolečka“
při nerespektování zjevných těchto stanovisek. V tomto vidíme jasný
důkaz demagogického jednání i chování. V probíhajícím územním řízení
jsme získali kladné stanoviska DOSS včetně města Sušice k napojení na
inženýrské sítě. Věříme, že tato nemalá investice najde pochopení nejen
u úřadů , ale také u široké veřejnosti, neboť zlepší občanskou vybavenost
v Sušici.
Ing. Zdeněk Přichystal
jednatel FUERTES DEVELOPMENT s.r.o.
TJ Žihobce pořádá letní tábor pro děti ve věku 6–15 let v termínu
od soboty 26. 7. do pátku 1. 8. 2014. Tábor bude situován v místním
sportovním a rekreačním středisku TJ Žihobce. Ubytování: vlastní stany a spacáky, strava 5x denně plus pitný režim. Cena: 2860,- Kč/dítě.
Zaměření tábora sportovně turistické. Máme posledních pár volných
míst. Bližší info pí.Valešová – tel. 724 327 807.
Postoj starosty zůstává stejný
V kontextu posledního jednání zastupitelstva, kdy se hlasovalo
o stavební uzávěře bych rád znovu vyjádřil svůj názor. Mé stanovisko
k problematice výstavby obchodního centra v areálu Sola se nemění.
Nemyslím si, že stavební uzávěra, nebo vyhlášení většiny areálu památkou je dobré řešení. Pokud nebude realizován projekt obchodního centra,
zůstane areál mnoho dalších let ve stávající podobě a rozhodně nebude
dobrou vizitkou našeho jinak pěkného města. Vyhlášení téměř celého
komplexu památkou by znamenalo i další změnu v současné době projednávaného územního plánu, který v těchto místech počítá s propojovací komunikací Hrádecká – Nádražní. Respektuji jiné názory některých
zastupitelů, ale za sebe si myslím, že byť obchodní centrum není optimální
řešení, tak je to v tuto chvíli jediné reálné řešení. Zároveň také respektuji
výsledek demokratického hlasování zastupitelstva, který návrh stavební
uzávěry neodsouhlasilo.
Bc. Petr Mottl, starosta Sušice
Jaký bude osud bývalé „sirkárny“
a nového územního plánu?
Poslední informace o tom, co vznikne na území bývalé „sirkárny“
podniku SOLO byla otištěna v únoru tohoto roku. Situace se dále vyvíjí, ale jak vše dopadne, není jisté. V březnu 2014 schválilo Zastupitelstvo města konečný návrh nového územního plánu (dále ÚP), který by
měl nabýt platnosti nejpozději v září tohoto roku. Pro území, kde investor chystá obchodní centrum ul. Hrádecká, je plánováno tzv.smíšené
využití k výrobě, obchodu, bydlení a klidové zóny. Zároveň je zde regulativ v podobě zákazu výstavby obchodních zařízení nad 1.000 m² plochy v jednom místě. Jinak řečeno, postavit takto obří obchodní centrum již nebude v Sušici možné. To by neplatilo, pokud by si investor
do doby schválení nového ÚP opatřil územní rozhodnutí a stavební povolení (současný ÚP výstavbu umožňuje). I nadále investor výstavbu
připravuje a 4. dubna 2014 získal kladné stanovisko z odboru životního
prostředí Krajského úřadu v Plzni. Před tím proběhlo v sušickém kině dne
26. března veřejné projednávání tohoto záměru. Zúčastnilo se jej asi 40 osob,
kteří tento záměr hodnotili negativně a poukazovali na jeho rizikovost ve
vztahu k životnímu prostředí, dopravní obslužnosti, zátopovému území
a v neposlední řadě i na negativní vliv na místní podnikatele. Vydání
kladného stanoviska ukázalo, že námitky a argumenty nebyly vyslyšeny.
Zajímavé je, že odborný posudek pro krajský úřad zpracovával RNDr.
Jiří Procházka z Brna a ne odborník se vztahem k našemu kraji. I přes
tvrzení, že jde o odborníka, zjistilo OS My ze Sušice, že s podobnými
projekty zkušenost nemá. Počátkem dubna rozhodlo Ministerstvo kultury,
že objekty „sirkárny“ mají historickou hodnotu a zahájilo proces jejich
vyhlášení kulturní památkou, a to v širším rozsahu než navrhlo muzeum
Sušice. V současné době se k tomuto návrhu vyjadřují zúčastněné strany. Z pohledu zamýšlené investice by vyhlášení kulturní památky v této
lokalitě znamenalo její zastavení a nebo významné omezení. Hodnotu
sirkařství v Sušici dokresluje i vzpomínka na slavného rodáka, zakladatele tohoto průmyslu, Vojtěcha Scheinosta. Ta proběhla 11. dubna 2014
a zúčastnilo se jí několik desítek potomků tohoto slavného rodu. Jiným
důkazem významu sirkařství je i předání skleněné zápalky prezidentovi
republiky při jeho návštěvě Sušice z rukou starosty města. I přes nový ÚP
a průběh řízení o kulturní památce, vydala Rada města dne 12. 5. 2014
kladné stanovisko k výstavbě obchodního centra ul. Hrádecká v plném
rozsahu. To v podstatě odporuje vůli zastupitelů vyjádřenou novým ÚP.
Jako reakci na toto kontroverzní usnesení prosadili někteří radní do programu zastupitelstva města 18. 6. 2014 bod o schválení dočasné stavební
uzávěry pro tuto lokalitu. Proti tomuto návrhu obsáhle vystoupil starosta města a ing. Přichystal za stranu investora. Nakonec zastupitelé
hlasováním návrh na uzávěru neodsouhlasili. Je zajímavé, že všechna
hlasování (rada 12. 5. 2014 a zastupitelstvo 18. 6. 2014) skončila těsně
o jeden až tři hlasy. To svědčí o složitosti celé situace a nejednotném postoji vedení města. Celá záležitost se pomalu a jistě blíží k vyústění. Jaké
bude, je nejasné a možná se dočkáme dalších překvapení.
Občanské sdružení „My ze Sušice,o.s.“
ČSAD rozšiřuje prázdninové spoje
Na radnici proběhlo jednání představitelů města s firmou ČSAD
autobusy Plzeň a. s. zastoupenou vedoucím sušického provozu Vojtěchem Kratochvílem. Starosta Bc. Petr Mottl tlumočil přání návštěvníků města a turistů ohledně lepší dosažitelnosti šumavských
lokalit. ČSAD vyšlo těmto požadavkům vstříc a na vlastní náklady
přidalo, prodloužilo a zlepšilo návaznost spojů s možností přepravy jízdních kol:
ZPRÁVA ČSAD AUTOBUSY PLZEŇ A. S.:
Změny jízdních řádů během letních prázdnin od 28. 6. do 31. 8. 2014
Linka 433570 Sušice–Kašperské Hory–Srní–Modrava–Kvilda:
- spoj č. 7 uspíšen o 15 minut v celé trase, tj. odjezd ze Sušice 9:40, nově
prodloužen až do Modravy, jezdí denně, přepravuje jízdní kola
- spoj č. 6 uspíšen o 15 minut v celé trase, nově veden již z Modravy
s odjezdem v 11:00, jezdí denně, přepravuje jízdní kola
- spoj č. 9 uspíšen o 35 minut v celé trase, tj. odjezd ze Sušice 10:40,
možnost přestupu v Srní na linku 440840 směr Prášily–Železná
Ruda, jezdí denně
NOVÁ LINKA 433565 Sušice–Petrovice–Hartmanice–Prášily:
- nové spoje v 8:05 ze Sušice přes Petrovice, Mýto do Prášil, a zpět
z Prášil v 8:55 do Sušice, jezdí denně, přepravují jízdní kola
(spolufinancuje obec Prášily)
Linka 433700 Sušice–Dlouhá Ves–Hartmanice–Prášily:
- nové víkendové spoje v 14:15 ze Sušice přes Dlouhou Ves do Prášil,
a zpět v 16:10 z Prášil do Sušice, přepravuje jízdní kola, možnost
přestupu od spojů linky 440840 ze Železné Rudy i Kvildy
- v pracovní dny zajištěna rozšířená přeprava jízdních kol také u spojů
v 14:45 ze Sušice přes Dlouhou Ves do Prášil, a zpět v 15:40 z Prášil přes
Hartmanice a Dlouhou Ves do Sušice. www.csadplzen.cz/sumava
Děkujeme za pochopení a přejeme šťastnou cestu!
Kulturní aktuality
strana 4
Kalliopé Trio Prague
v Sušici
Na třetím koncertě abonentní
řady sušického Kruhu přátel hudby (KPH), se představilo Kalliopé
Trio Prague. Posluchači bez dechu
vyslechli po úvodním Klavírním
triu Josepha Haydna jednověté trio
teprve sedmnáctiletého Dmitrije
Šostakoviče. Vřelým tónem naplnila Smetanův sál Sušického gymnázia houslistka Markéta Vokáčová, kterou virtuózní hrou doplnila
klavíristka Alena Kohoutová a vio-
Knihovna
Slavnostní pasování v knihovně
Naučit se číst a psát není nic snadného. Musíte znát všechna písmenka, ovládat správné tahy rukou aby písmo nebylo kostrbaté a ještě se
k tomu pekelně soustředit.
Soustředění více než pekelné prokázaly děti z prvních tříd během
měsíce května a června – když přišly do knihovny na slavnostní pasování. Stát se Rytířem slova a být na něj pasován není jen tak jednoduché. Celý obřad obsahuje několik bodů, které musí budoucí rytíři
splnit.
Přijít do knihovny, prokázat znalosti o tom, kdo je jinoch v brnění
s mečem a na koni, chovat se slušně jako budoucí rytíř, přivolat
KIDDA, nebát se KIDDA, vylosovat si lísteček s názvem knihy, vše
z lístečku přečíst správně KIDDOVI, knihu najít mezi mnoha dalšími
na stole a pak…přečíst správně přísahu, složit slib, pokleknout před
královnou, nechat si dát meč na rameno, přijmout dárek, podepsat
se do Kiddova archu slibů, s úlevou si vzít bonbon a závěrem – být
hrdým Rytířem slova, který slíbil, že bude chránit knihy, nebude do
nich čmárat ani vystřihovat obrázky, bude hodně číst, protože – kdo
hodně čte, hodně ví.
No řekněte, není to na jednoho rytíře spoustu úkolů?
Důležité je, že všichni zvládli záludné úkoly perfektně. Více než
120 dětí se stalo novými Rytíři slova. A my se těšíme, že se s nimi budeme
v knihovně potkávat co nejčastěji.
-mk-
loncellista Jan Zemen. Po přestávce si s intonační jistotou a velkým
potěšením užívali Klavírní trio
A. Dvořáka „Dumky“ jak hudebníci, tak posluchači ale i kos,
který jímavě zpíval za okny sálu.
O přestávce bylo velkou radostí
sledovat, jak se posluchači v družných rozhovorech opět rádi sešli
u krásné hudby, která jim přinesla
osvěžující vytržení z každodenního shonu.
text a foto KPH
DĚTSKÉ SBORY
TĚŠILY A POVZNÁŠELY
Tradiční koncert Sušického dětského sboru na závěr školního roku
proběhl 20. června ve Smetanově
sále gymnázia. Vystoupily opět
i všechny přípravné sbory. Roztomilí nejmenší Broučci (4 – 7 let)
zazpívali pod vedením Mileny Naglmüllerové (klavír Jaroslava Hanusová), Sluníčka (7 – 9 let) už zkoušela v jedné písni vlastní doprovod na
čtyři xylofony a předvedla i skladbu na aktuální téma (Fotbal), kterou doprovodila názornou ukázkou.
Sbormistr Jan Pelech vede i starší
Včelky (9 – 11 let), se kterými si
Sluníčka zazpívala společnou píseň.
Dále Včelky za klavírního doprovodu Jana Zdeňka pádlovaly podle Ivana Mládka k Jezu a zazpívaly
Sluneční jazz na nové scéně
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Slunce klesající ku Svatoboru
ozařovalo zlaté saxofony v rukou
fešáků a slečen třídy Vladimíra
Kratochvíla, když předváděli svůj
repertoár na pódiu nového venkovního amfiteátru ZUŠ 17. června při
Jazzovém koncertě. Ve známých
skladbách jazzových mistrů je doprovázela zkušená kapela Tricken
Brudrs složená z učitelů hudební školy (Jan Pelech – basa, Dan
Čámský – bicí a Jan Zdeněk – piano). Nejprve vystoupil Jonáš Baierl
a Jana Karausová. Pak se pódium
zaplnilo školním souborem Delfínci (vedený Danem Čámským)
doplněným o Chlapi Sušického
dětského sboru a zpěvačku Marii
Houškovou. Mohutné těleso (kytara, basa, bicí, flétna, saxofony,
housle, zpěv) rozehřálo spokojené
obecenstvo skladbami Duke Ellingtona, Raye Charlese a George
Gerschwina. V následujících chvílích se atmosféra ztišila a do reprodukované převážně Gerschwinovy
hudby zněly živé saxofony Ester
Kostkové, Lucie Ptáčkové a Štěpána Potužáka. Do poslední části nastoupili opět Tricken Brudrs,
aby doprovodili zmiňované protagonisty, kteří krotili zkušeně svá
sága. Na závěr Vladimír Kratochvíl zmínil v souvislosti s poslední skladbou výročí významného
jazzmana a kapelníka jedinečného
big bandu Glenna Millera (1904 –
1944), všem poděkoval a vyzdvihl
Lucii Ptáčkovou, která hrála na
narychlo vypůjčený nástroj.
text a foto ED
i Slavíky z Madridu. Další známou
skladbu – Adiemus předvedla dívčí část hlavního sboru pod vedením
Andrey Sušilové a dále pokračovala úpravou beatlesovské Jízdenky.
Ke spirituálu se pak přiklonil celý
hlavní sbor skladbou Elliah Rock.
Jako každým rokem došlo i na loučení s odcházejícími členy sboru,
tentokráte se sbormistři rozloučili
s Kristýnou Prančlovou a Tomášem Zrounem.
Dále sbor zazpíval tradiční What
shall we do a pódium nakonec patřilo obuřinkované chlapské části,
která se stočila k jazzovému KaraŠumava je svébytný kraj. Z různých důvodů sem nepronikal povan a A foggy Day.
text a foto ED krok. I ve starých dobách se zde
žilo postaru. Lidé se snažili být
soběstační. Některé středověké
pracovní postupy přetrvaly až
do začátku dvacátého století.
S životem tehdejších obyvatel
byly úzce spjaty pověry, které
mnohdy vysvětlovala zaručená
vyprávění při
společné práci za dlouhých
zimních večerů.
Kniha Jaroslavy
Voráčkové, která
vypátrala, vyslechla a upravila tyto
zkazky, nám odhaluje život a myšlení tehdejších lidí. Nejen to, v krátkých příbězích se setkáváme s roz-
todivnými neskutečnými bytostmi
a to na dodnes nám dobře známých
místech (Kašperk, Prášily, Srní,
Nicov, Vogelsang, Popelná atd.).
Ve dvacátém století se zcela změnil způsob života,
pověsti vymizely. Díky autorce,
která ještě stihla
vyzpovídat šumavské vypravěče starousedlíky pamatující
dobu RakouskoUherska, se můžeme i my dnes
s tímto fantazijním světem seznámit (Skleněný
muž, Světýlka na
Křemelné, Černá
ruka v lesní boudě). Tajemnou atmosféru dávné Šumavy rozvíjí svými ilustracemi Marie Lacigová.
ED
PRÁVĚ VYŠLO „TAJEMSTVÍ
ŠUMAVSKÝCH SKŘÍTKŮ”
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Přehled akcí
13. července od 13 hod. – Ostrov Santos
Sušice
HLAVNÍ PARTNER
5. července od 18 hod. – Ostrov Santos
DRAMASTERIE 2014
prezentace všech dílen – viz. SN č. 12 str. 4
6. července od 19.30 hod. – Kino Sušice
VNÍ CH SUD Í
V ROL I SPO RTO
:
SE PŘE DST AVÍ
ÍK
5. RO ČN
OB LÍ BE
EVA SAMKOVÁ
TÁŇA KUCHAŘOVÁ
ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
ANNA POLÍVKOVÁ ľ IMRICH BUGÁR
TÁŇA VILHELMOVÁ ľ VOJTA DYK
VLADIMÍR ŠMICER ľ ANNA GEISLEROVÁ
BÁRA BASIKOVÁ ľLEONA MACHÁLKOVÁ
JITKA SCHNEIDEROVÁ ľ TONYA GRAVES
MAREK TACLÍK ľ LUKÁŠ PAVLÁSEK
DAN BÁRTA ľ MATĚJ RUPPERT
Í
Í HUDEBN
... A DALŠ PENÍ !
A
PŘEKV
OR TO
NÉ HO SP
VN
VN ÉH
Ě – ZÁ BA
O DN E
V N E D Ě LI
014
VENCE 2
13. ČOEDR11 :0 0 H O D IN TOS
SUŠICE,
OSTROV
SAN
AR M
DĚ TI ZD
VS TU P 50 ,- Kč
Í
DO SP ĚL
PR OB ĚH
0 hod.
OD 18 .3
ZÁPAS
A
NE
IČTÍ
SUS SUŠ ŠI CE
VIP VEALROV ÉM HŘ IŠ TI TJ SU
OVÝ
FOTBAL
NA FO TB
./(03Ëě679ËâË0$ ‡67$9%<â3(5/ ‡)5$17,â(.6&+:$5=3RWUDYLQ\ ‡/$',6/$9-,5È.(OHNWURPRQWiåH
1,.2/9êUREDRGČYĤVUR ‡27$9$67$9VUR%28= ‡086,&+263ģ'.$52.2 ‡&<./26(59,60Ëý.$
.29$/726VUR‡-,ěË692%2'$'RPiFtSRWĜHE\‡3(75ýÈ&+$-t]GQtNROD‡5(67$85$&(=/$7È27$9$
./267(50$1129$&+$7$ ‡32ýË7$ý('$&+ ‡0,526/$9$'È0(. ‡9(7(5,1È51Ë&(17580VUR
%<76(59,668â,&( ‡+2632'$8605.8‡8+(/1e6./$'<68â,&( ‡/,.2&$56/,%25.2/Èý(.
ŘEZNICTVÍ
RAJTMAJER
6. července od 19.30 hod.
Kino Sirkus
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro
dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
5. července od 16 hod. – Galerie Netopýr
Vernisáž výstavy Les a jeho fauna a flóra
v dílech malířů 19. a 20. století
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
www.muzeum.sumava.net,
e-mail: [email protected]
Výstava Kouzelný svět panenek – více na str. 6
12. července od 9 hod. – u Informačního centra
Krajem kněžny Káči na kole s průvodcem
Jednodenní projížďka na kole Pošumavím
Rezervace do 6. července v Infocentru v Žihobcích
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
Otevřeno:
od 1. 5. do 30. 9. je otevřeno po–pá 9–17.00, přestávka
12.30–13.00, so 9.–14.00, ne 9–14.00
Radnice Sušice – 6. patro
do 30. 7. – Abstrakce – obrazy Marty Hostkové
Libor Vizingr
Neopakovatelný zvuk
české i světové klasiky
v podání smyčcového tria!
strana 5
Hospudka
„U Štepána“
Vojetice
DROGERIE
U JARKY
JAN ČACHOTSKÝ s.r.o.
DODÁVKY MATERIÁLU
K ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNÍ HYGIENY
OBJEKTŮ A PROSTŘEDÍ
Mc Vítek
19. července od 16 hod. – Ostrov Santos – viz.str. 6
Galerie Branka
do 12. července
Art Brut – 1. společná výstava Kadících katatoniků
Region
VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ
PELLANT TRIO
Hartmanice
www.kulturasusice.cz
10. července od 17.30 hod. – Ostrov Santos
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
otevřeno denně mimo pondělí 9 hod. – 18 hod.
www.hartmanice.cz, tel.732 631 176, 371 343 357
VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ
DOBRÁ VODA U HARTMANIC
Muzeum Dr. Šimona Adlera tel. 376 593 412
otevřeno denně kromě po – 9–12 a 12.30–17 hod.
Expozice kultury a tradic židovské menšiny
www.kulturasusice.cz
www.kulturasusice.cz
20. července od 11 hod. – Ostrov Santos
Kašperské Hory
PIKNIK
NA SANTOSU
MOUNT KAŠPERK
festival populární křesťanské hudby
v kostele Sv. Markéty
4. července od 19 hod. –
Eva Henychová, Roman Dragoun, Citová záležitost
5. července od 12.30 hod. – regionální kapely
od 19 hod. – Petr Minář, T’H’T, Zebedeus
Přijďte strávit pohodovou neděli na Santos!
Přineste si s sebou piknikový koš s obědem a dekou.
18. – 20. července
Hudební Festival „NA KONCI SVĚTA“ 3. ročník
hraje: Skakalak, Kabaret Kajbar, Strong Coffe, Delikvence 11, Strýčkova zahrádka a jiné.
Více informací na www.nakoncisveta.net.
4z
Co vás čeká?
13.30 Dětské divadlo „Otesánek“
14.00 Dětské divadlo „Paleček“
Doprovodný program:
Dětské hry
www.kulturasusice.cz
12. července od 8 hod. – Náměstí Svobody
do 13. července – budova tělocvičny v Žihobcích
Přehlídka trofejí ulovené zvěře
Denně: 10–18 hod.
19. července od 14. hod.
Otevření finského kulturního centra
STELLA POLARIS
Vernisáž výstavy Pekka Vehviläinen – přízemí
prodejny Coop
STRAŠÍNSKÁ JESKYNĚ
otevírací doba: červenec a srpen: út–ne 10–16 hod.
Dlouhá Ves
5. července od 20 hod. – Kino Dlouhá Ves
Babovřesky 2
Velhartice
19.-20. července od 10 hod. – náměstí před kostelem
Pouť s kulturním programem a řemeslným
trhem – více informací na www.zh-s-laskou.cz
Horažďovice
Kostel sv. Vintíře – prohlídky: Dům sv. Vintíře 1. června – 30. září – Městské muzeum
v Dobré Vodě (naproti kostelu) nebo Ing. Václav Vole- Smitkova sbírka
nec, tel.: 604 403 269, e.mail: [email protected] Soubor národopisných předmětů svéradického
rodáka dokumentující život na vsi
5. července od 10 hod.
Hledáček
Pietní akt u příležitosti 14. výročí odhalení pom- Výstava skupiny horažďovických fotografů
níku americké 90. pěší divize ve Zhůří u Javorné (Vladimír Faust, Petr Tomeš, Martin Velíšek,
Roman Holeček)
10. července
ostrov Santos
17.30–18.30
10. července
Santos
11. července odostrov
12 hod. – Náměstí
Svobody
17.30–18.30
5. července od 18 hod. – kostel Proměnění Páně
Koncert francouzského dua Ladislava
Emmanuelle a Olivier – klarinet, kytara a zpěv
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod.
GALERIE SIRKUS
po – pá 8–16 hod., so – ne 13–20 hod.
Josef Seidel – foto Šumavy 1890–1935 – viz. str. 7
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
otevřeno:
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Městské kulturní a info. středisko
po – pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý – sobota
10–12, 13–16 hod.
Výstava Příroda Šumavy objektivem zoologa
kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš
Hrádek
1. července–30. září od 11 do 18 hod. – areál zámku
Výstava hlavolamů
K vidění největší hlavolam v Čechách
5. července od 14 hod.
Strašidlo Bublifuk – veselá pohádka
Žihobce
Muzeum Lamberská stezka
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba:
červenec – srpen, po – pá: 9–17 hod., so, ne: 10–16 h.
do 13. července o víkendech do 18 hod.
Výstava – kočárky z let 1860 – 1960 doplněné
o dobové panenky, pokojíčky a další hračky.
Výstava Fauna a flora amatérských fotografů
9. července – 31. srpna
Výstava obrazů Simonetty Šmídové
11. července od 19 hod. – Městské muzeum
Ševčíkovy hudební večery
Hlasoplet – mužský vokální kvintet.
Koncert 20. ročníku Zámeckého hudebního léta.
Rezervace vstupenek 603 229 559.
Volšovy
Zámek Volšovy – S KRAJINOU
Dvoudenní kulturně-zážitková akce
19. července – komentovaná procházka krajinou
s Václavem Cílkem v podvečer v zámeckém parku
Zahradní slavnost s hudbou a gastronomií
20. 7. – hlasový workshop s Ridinou Ahmedovou
Hrady
RABÍ – tel. 376 596 235,
[email protected], www.hradrabi.eu
Rábský festival amatérských divadel
4. 7. v 19 hod. – Za scénou - spolek Kolár Strašín
5. 7. v 19 hod. – Pýcha a předsudek – Žihobecké div.
6. 7. v 19.30 h. – Pověsti z Pošumaví – Rynek z Újezda
Rabský floutek
13. 7. v 15 h. – Není drak jako drak – divadýlko Kuba
KAŠPERK – tel. 376 582 324
[email protected], www.kasperk.cz
Nový prohlídkový okruh Život na hradě
17. – 19. července – noční prohlídky hradu
VELHARTICE – tel. 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
12. července – představení divadla PNUtí
od 16 hod. O kohoutkovi a slepičce
od 20 hod. Trubadůry aneb od spodka i shúry.
LETNÍ KINO NA SANTOSU
začátky 21.30 hodin
3. 7. – Hanebný pancharti
10. 7. – Pařba ve Vegas
17. 7. – Ray
27. 7. – Příběh kmotra
31. 7. – Podraz
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Vzpomínka na autora Dermacolu
...na divadlo
29. srpna
Netrpí kdo zemřel,
ale ten kdo zůstal.
SLUHA DVOU PÁNŮ – Carlo Goldoni
Dne 5. července to bude rok, co od nás navždy
odešel náš drahý a milovaný manžel, tatínek
a dědeček
Objednané vstupenky si vyzvedávejte v KD Sokolovna
...na výlet
5. července
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – SALZBURG – OBSAZENO
19. července
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – KÖNIGSSEE – OBSAZENO
16. srpna
Stanislav Brunclík.
Kdo jste ho znali a měli rádi vzpomeňte s námi. Manželka Hanka,
dcera Hanka s manželem, syn Stanislav s manželkou a vnoučata.
Dne 6. července uplyne rok, co nás navždy
opustila naše drahá maminka, babička
a prababička paní
Libuše Wolfová.
Stále vzpomínají dcera Libuše s rodinou a syn
Karel s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dne 7. července uplyne pět smutných let
od chvíle, kdy nás nečekaně navždy opustil
Martin Bartík
z Petrovic u Sušice. Vzpomíná celá rodina
a kamarádi.
NEUSCHWANSTEIN – MNICHOV
prohlídka nejnavštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského krále
Ludvíka II. V bavorských Alpách, odpoledne prohlídka historické části
Dne 7. července by se dožil 90. let sušický rodák a absolvent sušického
Mnichova.
gymnázia ing. Vlastimil Boublík. Pracoval dlouhá léta ve Filmovém
13. září
studiu Barrandov, kde se zabýval vývojem a výrobou divadelních
NORIMBERK – WALHALLA – germánský Slavín
líčidel. V roce 1962 napsal obsáhlou knihu Líčení ve filmu, na diprocházka historickým centrem města, návštěva Muzea hraček
vadle a v televizi. Velmi brzy na to se na něho obrátili pracovníci WALHALLA – sín slávy – v budově postavená dle vzoru aténského
z pražského Kosmetického ústavu s prosbou, zda by nepomohl svým
Pantheonu – busty a pamětní desky osobností německé historie.
líčidlem zakrýt oheň na tváři malé holčičky. Pro tento případ ing.
6. prosince
Boublík vyvinul speciální make-up. Tento případ nastartoval vývoj
VÁNOČNÍ
VÍDEŇ
celé řady líčidel a krémů značky Dermacol, se kterými slavil ing.
procházka
centrem
překrásně
vyzdobné
rakouské metropole,
Boublík veliký úspěch i ve světě. Proto se není čemu divit, že za
ním přijel producent z Hollywoodu, jehož manželka měla na obličeji načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích.
stařecké skvrny. Ing Boublík byl pozván do Hollywoodu a dokonce
patent na tento make-up Hollywood koupil.
Ing. Vlastimil Boublík zemřel tragickou smrtí v r.1980 na filmovém
festivalu v Karlových Varech za nevyjasněných okolností.
-ZL-
Bohoslužby Církve Bratrské v Sušici:
Dne 20. června uplynul sedmý smutný rok
od úmrtí paní
Heleny Zelené
ze Sušice. Vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcera Eva s manželem, syn Bohouš
s manželkou, vnoučata, pravnoučata a ostatní
příbuzní.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, maminko, chybíš nám všem.
Dne 8. července vzpomeneme čtvrtého smutného
výročí úmrtí paní
Heleny Hosnedlové.
Pojeďte s námi...
Církev Bratrská, Studentská 506, Sušice
každou neděli
každé úterý
bohoslužba
Biblická hodina
9-11 hod.
17-18 hod.
KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
�������������������
Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež – po ukončení
základní školy - bude probíhat v měsících září – listopad 2014
– vždy v pátek od 19.00 hod. v sále KD Sokolovna Sušice.
Do kurzu již přijímáme pouze chlapce.
����������������
��������
������������
KOUZELNÝ
SVĚT PANENEK
Muzeum Šumavy Sušice Vás zve na výstavu
S láskou vzpomínají a všem, kteří vzpomenou
na její zlaté srdce, děkují dcera Helena, synové
František, Petr a Bohouš s rodinami, sestra Eva
s manželem, bratr Bohouš s manželkou a ostatní
příbuzní.
R EDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘ EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese:
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1.patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Závod na Svatobor
v canicrossu 13. 7. 2014
Zveme každého, kdo si chce vyzkoušet canicross (běh se psem)
a nebo se jen podívat na běžce se čtyřnohými parťáky.
Veškeré informace o závodě a následně i o tomto sportu naleznete na:
www.canicross.cz.
Kontakt na pořadatele závodu na Svatobor email:
[email protected], tel.: 602 249 558
Zájemci se můžou hlásit v 8.00 hodin v prostoru startu
(u kynologického cvičiště), propozice závodu naleznete
na stránkách canicross.cz v termínovce.
Svou šanci zasportovat si dostanou i děti,
jejich kategorie odstartuje ve 12 hodin v kempu Dobršín.
Těšíme se na odvážné závodníky, kteří se nezaleknou kopce
i na podporu diváků!
Poděkování
Vážení přátelé, 21. 6. 2014 se uskutečnil Dětský den v Albrechticích.
Rádi bychom vyjádřili poděkování Mateřské školce ve Smetanově ulici
v Sušici za zapůjčení her k soutěžím, Sboru dobrovolných hasičů ze Sušice
za ukázky a Jízdárně Divišov za vyjížďky na koních.
Naše díky patří také městu Sušice za poskytnutí finančních
prostředků a firmě BANDUR spol. s r. o. za sponzorský dar.
Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice
Několik desítek panenek světoznámých značek, oblečených do
Nadace pro transplantace kostní dřeně ���������������������������������������������
kostýmů princezny se zlatou hvězdou, ledové královny, madame
Vážení čtenáři. V minulých Sušických novinách jsem psal mj.
i o tom, že bych rád umístil další kasičku Nadace pro transplantace
kostní dřeně v novém bazénu. To se také stalo a to díky vstřícnosti ředitele
organizace Sportoviště města Sušice p.o. p. Ing. Lukáše Hamáka, kterému
tímto jménem Nadace srdečně děkuji. Je umístěna na recepci a předem
děkuji zvláště jménem nemocných nemocemi krve a krvetvorby všem
štědrým dárcům-návštěvníkům bazénu za příspěvky v jakékoliv výši.
Rovněž děkuji pracovnicím recepce za občasný dohled nad touto kasičkou.
Při této příležitosti bych rád poznamenal, že byla rozpečetěna kasička
umístěná na čerpací stanici Orima a obsah 4 399.- Kč odeslán na konto
Nadace. Rovněž zde patří dárcům náš dík a zaměstnancům benzinky
v čele s p. Jiřím Marešem za ochotu, že již několik let umožňují, aby zde
byla kasička umístěna. V neposlední řadě děkuji pracovnicím finančního
odboru Městs.úřadu Sušice pí.Milfortové a pí.Kopelentové za laskavý
přístup při rozpečetění, spočítání sbírky a opětovném zapečetění kasičky.
Václav Pikeš, spolupracovník Nadace
RED HOT ISLAND
Šumavské hudební vydavatelství Westpoint Music pro Vás ve spolupráci se Sušickým kulturním centrem SIRKUS připravilo nový svěží festival s názvem Red Hot Island. 19. července se na ostrově Santos můžete
těšit na mnoho hudebních žánrů – breakbeat, hip hop, electro swing, house
i alternativní směry. Na velkém pódiu se vystřídá několik dj’s (Ars, Nws,
Dozikur, Apollo, Nexxx, Marshall), kteří už teď připravují originální energické sety. Živě vystoupí alternativní Ministark z Rabí, dále se představí
Jan Ptáček a Daniel Nakládal v jejich projektu Hellboy’s Jazz. První rap
koncert odpálí v Sušici všem známý Eqip. Po něm představí Spiffo&Rake
novou společnou desku, stejně tak jako poslední rapeři na mikrofonu –
Korboot&Kudyman. Chtěli bychom poděkovat Sušickému kulturnímu
centru SIRKUS za celkovou podporu a Michalu Rybáčkovi za možnost
pořádat festival na nově zrekonstruovaném Santosu. Přijďte, ať se tento
festival může stát příjemnou letní tradicí. Startujeme ve 14 hod!
-tz-
Pompadour, Cruely ze 101 dalmatinů, ale i třeba Elvise Presleyho
�������������������
nebo Rumburaka,
je pro návštěvníky připraveno v Muzeu Šumavy
v Sušici na výstavě
nazvané
SVĚT PANENEK. Tuto
�����
��KOUZELNÝ
!�"��#$�%&'�#(
unikátní sbírku přivezla
do Sušice paní Erika Holubová, která téměř
)*+,+)-.*�/�))+0+)-.*
všechny oblečky pro panenky navrhla a také sama vyrobila.
Erika Holubová pochází z���1��23
Hrádku u Sušice, ale bydlí v Praze. Od
raného mládí 4��$��/��2&2���566�/�.)667�.)3*8�/�.9667
se zajímala o všechny tvořivé činnosti, hlavně klasické
��%:;��566�/�.)667�<2�%:;
rukodělné činnosti
jako háčkování, pletení���1��2
nebo šití. Už jako malá
na panenky spíš tvořila, než si s nimi hrála. Šití pro panenky se pro
ní nakonec stalo víc, než jen krátkodobou zábavou – navrhování
a tvorba oblečení je dnes její velký koníček. Nezůstalo však jen
u šatů, Erika tvoří doplňky jako jsou šperky, kabelky, parfémy, laky
na nehty, občas boty a poslední dobou se pustila i do výroby nábytku – z lepenky, ze dřeva, z balzy… Nejvíce ji ale zasáhlo vyrábění
miniaturního jídla, především sladkostí.
Na výstavě je k vidění několik plně zařízených pokojíčků a scének – letní s bazénem, vánoční, velikonoční, moderní holky na
nákupech, jazzový bar, svatební, plesová a pohádková. Velký prostor v samostatné vitríně dostala mořská panna a nechybí ani scéna
s vnoučaty. Mezi nejkrásnější patří vybavená cukrárna se spoustou
dortů, zákusků, bonboniér, čokolád, pultem s různými druhy zmrzlin a vitrínou s chlebíčky. Také cukrárna je téměř kompletně dílo
paní Holubové. Sama jí vyrobila ze dřeva a kromě skleněných nebo
umělohmotných věcí ji sama vybavila dorty, zákusky a papírovými
miniaturami.
Součástí výstavy je i hrací koutek a malý módní salon, kde se malé
parádivé slečny mohou obléknout do replik kostýmů vystavených na
panenkách, učesat a nalíčit se.
Unikátní výstava panenek, která potěší nejen malá děvčata, ale
i jejich maminky a možná i tatínky, potrvá v sušickém muzeu do
22. srpna 2014 ve výstavní síni ,,V hradbách”.
Otevírací doba:
úterý – sobota 9–12, 12.45–17 hod.
neděle 9–12 hod., pondělí zavřeno
Vyjížďky na elektrických
skútrech po Šumavě
Národní park Šumava zakoupil deset elektrických skútrů HS-928
ELITE, které již od počátku června 2014 vozí méně pohyblivé občany
po trase: Rokyta; Rechle (most); Modrava; Roklanský potok; Rybárna;
Javoří potok; Javoří Pila; Tmavý potok; zpět na J. Pilu; Pod Oblíkem;
Tříjezerní slať; Rokyta. Vyjížďky se konají od června do září 2014.
Výlety s doprovodem na skútru jsou určeny přednostně pro návštěvníky na vozíku a držitele průkazu ZTP nebo ZTPP, v případě volné
kapacity také pro seniory nad 65 let věku. Vyjížďka s průvodcem
stojí 100 Kč na osobu. Dále se mohou zúčastnit také asistenti.
Řízení elektroskútru není složité, používá se jedna páčka k ovládání pohybu vpřed a vzad. Po krátkém proškolení to každý zvládne
a není třeba mít obavy. Jede se jen za dobrého počasí. Termín lze
podle počasí posunout.
Bonus pro občany ze Sušice – doprava ze Sušice na Rokytu
a zpět zdarma po domluvě s průvodcem. Objednávky: průvodce
František Hálek tel.: 721 385 446, e-mail: [email protected]
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Kultura
strana 7
GALERIE SIRKUS SUŠICE
Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod. ZVEME VÁS:
Nové fotografie staré Šumavy
4. 7. – 18. 7.
pátek
4
sobota
5
Jaká je vaše představa o starých fotkách z první republiky, či Rakouska-Uherska? Šedivé, vybledlé, zrnité, malé, potrhané? Přijďte
se podívat do galerie Sirkus v sušickém kině. Jsou tam vystaveny fotografie českokrumlovského Fotoateliéru Seidel z let 1890 až 1935.
Námětem je Šumava – krajina, obce a každodenní život jejich obyvatel. Nebudete věřit vlastním očím. Přivítají vás ostré, výrazné
a neuvěřitelné plastické fotky, které jsou navíc krásné. Uvidíte jakoby dnešní technikou zachycená dobře známá místa, jen domy,
porost a lidé budou patřit do doby dávno minulé. Na portrétech
z ateliéru pohlédnete do tváří našich předků, kteří žili jiný život,
v jiném předválečném světě. Můžete obdivovat tehdejší techniku,
sportovce, dokonce i nefalšovanou autobouračku.
Vystavené fotky pocházejí z unikátního fotoateliéru, který byl
postaven začátkem dvacátého století a nedávno zrekonstruován do
původní podoby. Vzniklo tak jedinečné muzeum ve střední Evropě,
jehož součástí jsou dochované staré ale funkční fotoaparáty, kopírovací přístroje a další technické fotozajímavosti. Prosklený ateliér
byl součástí obytného domu, kde je vystaven i opravený autentický
nábytek a tehdejší osobní věci. Součástí dědictví ateliéru bylo také
přes sto tisíc skleněných desek, pozitivů, negativů, pohlednic atp.,
ze kterých se dnes digitálně zpracovávají fotografie. Část snímků
je předmětem výstavy v sušické Galerii Sirkus, v expozici najdete
i obrázky vytvořené klasickou technikou.
Na vernisáži v pondělí 23. června promluvil o tomto výjimečném
ateliéru své doby manažer celého projektu Ing. Petr Hudičák a vedoucí provozu muzea Martin Tůma. Vyprávěli o životě Josefa Seidela
a jeho syna Františka, zatímco se hosté kochali jejich fotografiemi
a poklidná atmosféra té doby zavládla i v galerii. Výstava potrvá
do 2. srpna.
text a foto ED
OKÉNKO POMOCI
Setkání pěstounských rodin v Rejštejně
Slunce svítí, les voní, jdeme na výlet. Scházíme se v neděli
odpoledne na farmě Na Losenici a vyrážíme pěšmo směrem na
Kašperské Hory. Stoupáme a stoupáme, takže cukrárna v půli cesty
je příjemným osvěžením. Další naše putování vede k Lesní kapli,
obdivujeme nádherné výhledy a potom se již kutálíme zpátky dolů
do Rejštejna. V nohou 7,5 km, ale všichni jsme spokojení a natěšení
na oheň – jak dospělí, tak děti. Na farmě Na Losenici nás již čeká
velký táborák a příjemné pohoštění. Poseděli jsme, popovídali, zahráli jsme si hry. Kolem nás běhaly kozy, prasátka a ovečky. Bylo to
krásné setkání lidí, kteří by se jinak nesešli.
Cílem klubových setkání pěstounských rodin je potkávání se
a sdílení svých radostí i starostí. Náhradní rodiče si mohou na půdě
Diakonie Západ předávat zkušenosti a informace, děti zde navazují
nová přátelství. V rámci klubových setkání mají pěstouni možnost
naplnit hodiny vzdělávání, tak jak jim ukládá zákon.
Děkujeme všem účastníkům za to, že přinesli dobrou náladu
a vytvořili společně příjemnou nedělní pohodu. Manželům Kvitovým
děkujeme za poskytnutí zázemí a za výborné pohoštění.
Za ADITE pro náhradní rodiny, Diakonie Západ Helena Makrlíková a Božena Smilková
neděle
6
17.00
Hvězdy nám nepřály
USA, 125 min., 120 Kč, titulky USA/CHIN, 140 min., 120 Kč,
titulky
17.00
Všechny cesty vedou
do hrobu
20.00
Cyril a Metoděj
– Apoštolové Slovanů
USA, 116 min., 120 Kč, tit.
CZE/SVN/RUS/SVK/SRB,
85 min., 50 Kč
14.00
19.30
Jak vycvičit draka 2 (3D) Pellant Trio
USA, 105 min., 130/110 Kč,
dab.
7
FRA/USA/BLG/ITA, 103 min.,
100 kč, titulky
20.00
Zakázané uvolnění
úterý
8
9
ČR, 74 min., 100 Kč
14.00
Putování s dinosaury
20.00
Babovřesky 2
GBR/USA/AUS, 81 min.,
60 Kč, dab.
ČR, 110 min., 80 Kč
20.00
Bohumil Hrabal
– „Takže se stalo, že…“
čtvrtek
10
ČR, 72 min., 100/80 Kč pro
členy FK
pátek
20.00
Všiváci
11
sobota
12
– smyčcový koncert
20.00
Grace, kněžna Monacká
pondělí
středa
20.00
Transformers: Zánik
ČR, 98 min., 100 Kč
17.00
Transformers: Zánik
USA/CHIN, 158 min.,
120 Kč, dab.
20.00
Přímý přenos slavnostní
ceremonie zakončení
MFF Karlovy Vary
spolu s projekcí filmu, který
celý festival zakončí.
21.15
Divoké historky
ARG/ESP, 122 min., 80 Kč,
titulky
neděle
13
14.00
Jak vycvičit draka 2
USA, 105 min., 120/100 Kč,
dab.
17.00
Mikulášovy patálie
na prázdninách
FRA, 100 Kč, dab.
20.00
Vlk z Wall Street
USA, 180 min., 80 Kč
20.00
Všiváci
pondělí
14
ČR, 98 min., 100 Kč
20.00
Grace, kněžna Monacká
úterý
15
středa
16
FRA/USA/BLG/ITA, 103 min.,
100 kč, titulky
14.00
20.00
Dobrodružství pana
Dědictví aneb Kurva
Peabodyho a Shermana se neříká
USA, 92 min., 70 Kč, dab.
čtvrtek
17
pátek
18
ČR, 106 min., 80 Kč
20.00
Sex, drogy a daně
DAN, 110 min., 100/80 Kč
pro členy FK, titulky
20.00
Úsvit planety opic
USA, 130 min., 120 Kč, titulky
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Divadelní a umělecká představení
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Hvězdy nám nepřály -RVK%RRQH
Film natočený podle slavné knižní předlohy Johna Greena. Setkání dvou
mladých lidí, trpících nevyléčitelnou chorobou. Hazel Grace, která trpí nemocí přes tři roky, potká Augusta, který je již vyléčený a chodí pomáhat
do podpůrné skupiny. Dávat nemocným optimismus a naději. Oba se do
sebe zamilují, ale Hazel se bojí lásku opětovat … neví, jak dlouho ještě
bude žít.
Transformers: Zánik (3D) 0LFKDHO%D\
Dva roky od tragických událostí třetího dílu, kdy byla zničena polovina
Chicaga a všichni autoboti byli postaveni mimo zákon, nachází jeden automechanik v hromadě šrotu poškozeného, ale funkčního Transformera.
Všechny cesty vedou do hrobu 6HWK0DF)DUODQH
Poněkud třeskutá komedie o jednom zbabělci v dobách divokého západu. Divoký západ totiž není místo pro sraby – každou chvilku tam někdo
umře a ženy jsou drsnější než muži…Autor komedie Méďa se představuje
v ještě bláznivějším příběhu, jak to klidně mohlo být…
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů 3HWU1LNRODHY
Počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích ve strhujících obrazech. Konstantin a Metoděj a jejich cesta.
Jak vycvičit draka 2 (3D) 'HDQ'H%ORLV
Druhý díl epické trilogie Jak vycvičit draka tentokrát postaví Škyťáka
a jeho draka Bezzubku proti mocnému a mocichtivému Dragovi. Mladý
viking bude muset svést nerovný souboj o mír na zemi a zachránit tak
budoucnost lidí a draků.
Pellant Trio – smyčcový koncert
Neopakovatelný zvuk české i světové klasiky v podání smyčcového tria.
Grace, kněžna Monacká 2OLYLHU'DKDQ
Životopisný film, který ukazuje příběh herečky, která kromě Oscara získala i srdce Monackého knížete Rainiera III. Grace Kelly se stala miláčkem
diváků a dokázala bojovat i mimo filmové plátno. Postavila se na stranu
Monaka a jeho nezávislosti v době, kdy se Francie prostřednictvím politického boje snažila toto knížectví zničit.
Zakázané uvolnění -DQ+ŐHEHMN
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten
správný čas. Jan Hřebejk se vrací k žánru komedie a ve spolupráci se
scénáristou Okresního přeboru Petrem Kolečkem připravili originální
a vtipný film.
Putování s dinosaury 1HLO1LJKWLQJDOH%DUU\&RRN
Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. Jejich cesta
začíná před 70 miliony let na Aljašce, kdy je každý rok dlouhá a temná
zima nutí v tisícihlavých stádech k stěhování z jejich domovů za potravou
na jih. A že slabí nepřežijí? Omyl…!
Babovřesky 2 =GHQĚN7URäND
K+M+B – klíče, mobil, brejle..legendární hláška Horáčkové, která má
v druhém díle komedie Zdeňka Trošky dost nakvap, protože musí dobře
provdat vnučku a pomstít se starostovi. A když k tomu přidáte jednu
z babek, která po požití koláčků vidí v kuchyni draky, tak je rozhodně
o zábavu postaráno.
Bohumil Hrabal – „Takže se stalo, že…“ 2OLYHU0DOLQD0RUJHQVWHUQ
Sedmdesátiminutový snímek představuje malou legendu o životě a díle
tohoto velikána, která obsahuje historické záběry, unikátní fotografie
i řadu doposud neznámých informací. Na Bohumila Hrabala zde vzpomínají také režiséři Jiří Menzel, Jan Němec a Petr Koliha i představitel
začínajícího výpravčího Miloše Hrmy z oscarových Ostře sledovaných
vlaků – Václav Neckář. Zvláštní atmosféru filmu dodávají hrané dotáčky
a komentář Oldřicha Kaisera
Všiváci 5RPDQ.DäSDURYVNë
Příběh o míjení a střetávání se. Příběh o tom, že i když jste jedné krve,
nemusíte být stejní. Dva bratři, každý úplně jiný a přesto jednotní ve
věci, která je oba zajímá. Jiří Langmajer a Ondřej Vetchý ve snímku,
který se prolíná v několika časových rovinách od dětství až po dospělost
je hereckým koncertem obou protagonistů a další plejády českých
hereckých veličin.
Mikulášovy patálie na prázdninách /DXUHQW7LUDUG
Mikulášovi skončil školní rok a nastaly dlouho očekávané prázdniny. Ty
tráví v hotelu u moře a ještě netuší, jaké dobrodružství ho čeká. Především si ale najde nové kamarády – Freddyho, který stále něco jí, Geroge,
který je vtipný už jen proto, že je angličan, Poula, který stále pláče
a Christophera, který chce mít stále pravdu…
Vlk z Wall Street 0DUWLQ6FRUVHVH
Kapitalismus tak, jak je nám exportován ze západu. Silnější bere vše bez
ohledu na ostatní. Lidskost a ohleduplnost jsou na obtíž. Skvělý herecký
výkon Leonarda DiCapria.
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 5RE0LQNRII
Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný
jako Indiana Jones, má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese, styl
oblékání Jamese Bonda a kulinářské dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je
také světově proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny, olympijským
vítězem ve skoku a desetiboji. A navíc je pes.
Dědictví aneb Kurva se neříká 5REHUW6HGOiÿHN
Vlastička umřela. Multimilionář Bohumil trošku zestárl, přibyly mu děti,
vrásky, kila a majetek. Je smutný a tak se vrátí ke kořenům – k flašce. Po
sedmi letech se Bohuš napije a bude to jízda!
Sex, drogy a daně &KULVWRIIHU%RH
Biografické drama o dvou dánských rebelech, kteří byli výjimeční ve své
urputné snaze o uplatňování svobody. Ať se jednalo o drogy, sex, nebo
daně.
Úsvit planety opic 0DWW5HHYHV
Lidé přežili epidemii smrtelného viru a snaží se znovuobhájit své místo na
slunci. Mezitím však lidoopi pod vedením Césara vytvořili nový sociální řád
a tak je jasné, že křehké příměří mezi lidmi a lidoopi nemůže vydržet dlouho. Válka je na spadnutí a tentokrát jde o přežití druhu homo sapiens…
V sobotu 12. 7. máte naprosto unikátní a ojedinělou možnost
sledovat v přímém přenosu ceremoniál zakončení filmového festivalu v Karlových Varech a to v pohodlí našeho kina. Třešničkou
na dortu je pak projekce snímku Divoké historky, který bude po
ceremoniálu promítán i v Karlových Varech jako ukončovací film.
Divoké historky 'DPLiQ6]LIURQ
Drobné nespravedlnosti všedního dne, nad kterými tisíckrát mávnete
rukou. Některým postavám povídkového filmu Divoké historky nervy
přetečou a oni pak bez zábran překračují hranici dobrých mravů.
Přesně tak, jak by to v reálném životě rád občas udělal každý z nás.
Zakončovací film MFF Karlovy Vary a nejzábavnější film letošní soutěže v Cannes uvádíme ve speciálním uvedení společně se zakončovacím ceremoniálem festivalu pouze v sobotu 12. července.
Atletky drží třetí místo ve 2. lize
Sušické atletky, které již
třetím rokem reprezentují
2. lize, se představily 21. června na domácím stadionu. Vedoucí družstva Martin Jiroušek prožíval poslední týden
před závody nervová muka,
když byl nucen číst omluvné
zprávy zraněných a omlouvajících se závodnic. Bylo
jasné, že tým bude výrazně
oslaben. V průběhu závodů
se však přece jen ukázala
síla družstva, které se tentokráte skoro výhradně opíralo o body kmenových sušických, resp. šumavských
závodnic. Role nejlépe bodující závodnice se opět ujala Radka Hambergerová,
která, ač lehce zraněná, rozhodujícím bodovým ziskem
celý tým podržela. Po dlouho
trvajícím zranění chodidla se na dráhu právě včas
vrátila nejlepší sušická běžkyně Martina Brejchová a vybojovala mocným závěrečným
finišem 3. místo na své netypické trati 1 500 m. Výrazně bodově přispěla Vendulka Paroubková. Nejdříve zvítězila ve skoku
o tyči a pak obětavě nastoupila
na krátkých i dlouhých překážkách, kde rovněž úspěšně bodovala. Dalšími oporami byly vrhačky Katka Skypalová starší
a Ivana Vítovcová. Obě získávaly
body v kouli, Ivana navíc v disku
a Katka dokonce zvítězila v hodu
kladivem v osobním rekordu
(34,00 m). Velkou radost vyvolala žákyně Katka Skypalová
mladší, která házela 3 kg kladivo mezi ženami pouze mimo soutěž, ale zlepšila si znovu osobní
rekord výkonem 32,60 m. Další
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Sport
strana 8
první místo vybojovala v trojskoku Adélka Brožová, věkem také
ještě žákyně. Ve stejné disciplině
jí výborným 3. místem sekundovala další žákyně Jana Hošková.
V dálce zachraňovala čest našich
hostujících závodnic Anička Herynková, která zde skončila na
8. místě. Skvěle bojovaly naše
„lyžařky z Kvildy“ – Tereza Vostradovská doběhla na 5 000 m
čtvrtá a Karolína Daverná dokonce obsadila v běhu na 800 m místo
druhé. Pochvalu za obětavý výkon v běhu na 5 000 m však zaslouží i veteránka Jarka Křížová,
která sice na body nedosáhla, ale
její příklad pro mladé je velice
důležitý. V domácím kole naše
děvčata nakonec získala alespoň
4. pořadí. Celkově máme stejně
hlavních bodů jako Vlašim
a dělíme se o třetí místo.
Rozhodne se tedy koncem
srpna na stadionu ve Vlašimi. Pro kýženou třetí příčku musíme atletky z Vlašimi
na jejich domácí půdě porazit. Je dobré připomenout,
že ligová atletika se v Sušici konala naposledy v roce
2007. Letošní domácí ligové
kolo se mimořádně vydařilo po stránce pořadatelské.
Závody končily na minutu
přesně podle časového pořadu. Velké poděkování si zaslouží všichni rozhodčí domácího atletického oddílu,
ale i skupina externích rozhodčích z Klatov a Plzně.
Všichni pracovali prakticky
bez chyb pod vedením hlavní
rozhodčí paní Milady Váňové. Celou pohodovou atmosféru dotvářel svým profesionálním moderováním pan
Jacek Přibáň, náš tradiční
spolupracovník z Chebu. V této
souvislosti závěrem jeden osobní
zážitek. Přišlo za mnou po skončení soutěží několik atletů z Prahy
a Tábora s tím, že takové závody už dlouho nezažili a že chtějí
pořadatelům poděkovat. Myslím,
že většího uznání se pořádajícímu oddílu atletiky TJ Sušice dostat ani nemohlo.
Stav 2. atletické ligy žen
po 3. kole (body):
1. TJ Sokol České Budějovice (24)
2 Union Cheb - klub atletiky (21)
3. TJ Sušice (16)
4 .TJ Spartak Vlašim (16)
5. TJ Slavoj BANES Pacov (12)
6. Atletika Klatovy (8)
7. SK Čtyři Dvory Č.Budějov. (8)
8. TJ Baník Stříbro (3)
Zdeněk Nešpor, foto ED
Sušice zůstala divizním týmem,
hledá se nový trenér
Po sérii protichůdných informací a přesunů v rámci českých fotbalových soutěží už lze vyřknout
definitivní verdikt. Sušice uhájila divizi! Nováček soutěže v premiérové sezoně obsadil čtrnácté
místo, což nakonec stačilo na záchranu. Mladý celek v příštím ročníku dostane šanci své umístění
ještě vylepšit. S mužstvem u toho
s největší pravděpodobností nebude
trenér Jan Staněk, který ve funkci
skončil. Jméno jeho nástupce zatím
není známé. Klub intenzivně jedná
na příchodu co nejkvalitnější osobnosti, která by pomohla k dalšímu
hernímu progresu týmu.
Třicet zápasů, šest výher, šest
remíz, osmnáct proher. Celkem
24 bodů, skóre 42:81 a konečné
14. místo v tabulce. Bilance sušických fotbalistů po návratu do divize mohla být samozřejmě lepší.
Týmu to nakonec stačilo na uhájení
kvalitní soutěže, do krajského přeboru sestupují Jindřichův Hradec
a ZČE Plzeň.
Dlouho vážně hrozilo, že o soutěž níž půjde také Sušice. Za vše
mohly zmatky ohledně Kolína, který jako vítěz ČFL původně odmítl
postup do druhé ligy. V tu chvíli
existoval scénář, že Fotbalovou ná-
rodní ligu by hrálo pouze 15 týmů,
Kolín by zůstal ve třetí lize na úkor
původně postupujícího Vyšehradu,
který by pokračoval v divizi. Za téhle situace by z divize A sestupoval
i třetí nejhorší tým v tabulce, tedy
TJ Sušice.
Po sérii náročných jednání nakonec došlo k dohodě s Kolínem,
který přijal postup do druhé ligy.
Tím pádem do ČFL postoupil Vyšehrad, Sušice zůstala v divizi.
Pro klub je to samozřejmě výborná zpráva. Věkově mladé mužstvo
v sobě skrývá slušný potenciál
a v kvalitní soutěži by se mohlo dál
zlepšovat. Už ve své premiérové
divizní sezoně řada hráčů ukázala velkou kvalitu a sympatickým
projevem sklízela chválu u řady
soupeřů.
Oddíl v následujících týdnech,
než dojde k zahájení letní přípravy, musí vyřešit otázku trenéra.
Jan Staněk už ve funkci pokračovat nebude a momentálně klub hledá jeho nástupce. Strategie u výběru šéfa lavičky je jasná. Vybrat
co nejkvalitnějšího člověka, který
by pokračoval v koncepční práci,
dál rozvíjel mladé hráče v týmu
a zlepšoval herní obraz i výsledky mužstva.
Sušice odehrála sezonu v divizi
po třinácti letech. První rok ukázal,
že jde o velice kvalitní, náročnou
soutěž s vyspělými soupeři. Výkony mladého celku z Pošumaví
byly hodně vrtkavé. Odvážným,
útočným stylem hry dokázal trápit kvalitní týmy, na druhou stranu v několika zápasech vyloženě
propadl (varovným mementem je
domácí debakl 0:6 proti poslednímu ZČE Plzeň).
Tým nejvíc srážela špatná defenziva – Sušice dostala celkem
81 branek, nejvíc v soutěži. Hráči
naopak zaslouží pochvalu za snahu
o kombinační, moderní styl fotbalu s útočným pojetím, kvůli čemuž
ale často a zbytečně inkasovali.
Sušičtí fotbalisté mají před sebou hodně práce, aby své postavení
v příštím ročníku divize vylepšili.
Tým by měl zůstat v podobném složení, na odchod do jiného mužstva
momentálně nemyslí ani největší
opory. Jistý je jen konec aktivní
kariéry zkušeného Pavla Hrubce,
který se po půlročním hostování
vrací do Německa. Ve hře ale zůstává varianta, že by u týmu působil v roli asistenta.
Jonáš Bartoš
Žákovský Otava Cup: Kralovala Viktoria Plzeň,
Sušice předstihla Klatovy
XI. ročník Sušické volejbalové
soutěže byl zahájen prvním kolem
Dne 14. června 2014 bylo
zahájeno I. kolo XI. ročníku
Sušické volejbalové soutěže.
Turnaje se zúčastnilo celkem
7 družstev. Poprvé startovalo
družstvo Untrvasrmani Sušice a
na druhé straně se nezúčastnila
družstva z Horažďovic a loňský
vítěz Trilobiti Sušice. Snad to
bude ve druhém a třetím kole
s účastí lepší.
Protože byl nezvykle malý
počet družstev, byl operativně
změněn hrací systém. Hrálo se na
dva hrané sety, každý s každým
a bez baráže.
Už první zápasy nasvědčovaly,
že to nebude mít nikdo jednoduché. Družstva byla výkonnostně
velice vyrovnaná a bylo ve-
lice obtížné odhadnout správný
výsledek. Nad všemi kralovalo
družstvo Kankrteam Lazna, které
získalo 17 bodů a s přehledem
obsadilo 1. místo. Ale ani tomuto družstvu se nevyhnula menší
krize v podobě aktivní remízy
s Klíšťaty Velhartice, která obsadila 2. místo se ziskem 13 bodů.
Zde už byla ztráta za pasivní nebo
aktivní remízy větší. Dřevaři
i bez zraněného klíčového hráče
obsadili 3. místo s 11,5 body,
když okusili hořkost porážky,
pouze s vítězem turnaje. Ani jim
se nevyhnuly aktivní a pasivní
remízy. Překvapivě na 4. místě
skončili Ďáblíci Dlouhá Ves, se
ziskem 7 bodů, kteří jsou rok
od roku lepší. Malí tygři neměli
optimální sestavu
a 5. místo je pro
ně určitě zklamáním. Mlaďoši
těsnou a zbytečn o u p o r á ž ko u
s týmem Ďáblíků
p ř i š l i o le p š í
u m íst ě n í a se
6 body obsa dili
6. místo. Nováčkovskou daň
z aplat ilo nové
dr užstvo Untrvasrmani, kterým
se podařilo aktivně rem i zovat
s Malými tygry
a se ziskem 2 bodů
obsadilo 7. místo.
-it-
Oficiální pořadí 1. kola:
1. místo Kankrteam Lazna
2. místo Klíšťata Velhartice
3. místo Dřevaři Sušice
4. místo Ďáblíci Dlouhá Ves
5. místo Malí tygři Sušice
6. místo Mlaďoši Sušice
7. místo Untrvasrmani Sušice
Fotbalový Otava Cup 2014 proběhl ve skromnějších podmínkách.
Letošní ročník tradičního turnaje
se v Sušici odehrál pouze v rámci
kategorie C starších žáků do 15 let
jako 53. ročník Memoriálu Anto-
Místní školy se utkaly
„O
pohár starosty“
Letos se již po sedmé se uskutečnila sportovní akce pro žáky
prvních a druhých stupňů základních škol pod názvem O pohár
starosty. Hlavním cílem akce je
přivést ke sportu alespoň na dva
dny co největší počet dětí. To se daří
a patří za to veliký dík ředitelům,
pedagogům a žákům zúčastněních
škol. Jako každý rok byla bohatá účast a žáci ze ZŠ Lerchova,
ZŠ T. G. Masaryka a Gymnázia
Sušice, změřili své síly. Utkali se
v kopané, přehazované, volejbalu, florbalu, vybíjené a atletice.
Výsledky byly velice těsné a vyrovnané, při slavnostním vyhlášení
se ovšem nakonec nejvíce radovali
žáci ZŠ Lerchova, kteří získali už
po čtvrté putovní pohár. Věřím, že
všichni zúčastnění si užili dobrou
atmosféru soutěží a budou se těšit
na příští osmý ročník.
-LH-
nína Blažko. V neděli 22. června
se v Sušici utkalo osm špičkových
týmů. Prvenství slavila Viktoria Plzeň, domácí výběr TJ Sušice skončil sedmý.
Starší žáci Sušice se v rámci Otava Cupu 2014 utkali s velmi silnými
týmy. Tři z pěti zápasů skončily remízou, v bojích o konečné umístění dvakrát rozhodovaly pokutové
kopy. Proti Domažlicím sušičtí hráči neuspěli, s Klatovy naopak slavili
cennou výhru. V konečném pořadí
to pro domácí tým znamenalo sedmé místo, roli favorita splnili žáci
prvoligové Viktorie Plzeň. -JB-
Otava Cup 2014, (53. ročník
Memoriálu Antonína Blažko):
1. Viktoria Plzeň,
2. Aritma Praha,
3. Plzeňský výběr U14,
4. Český Krumlov,
5. ZČE Plzeň,
6. Domažlice,
7. TJ Sušice,
8. místo – SK Klatovy
Výsledky TJ Sušice TJ Sušice
– PKFS U14 0:3 TJ Sušice – Český
Krumlov 1:1 branka: Miškovič TJ
Sušice – ZČE Plzeň 0:2 TJ Sušice
– Domažlice 0:0 PK: 1:3 TJ Sušice
– Klatovy 1:1 PK: 3:2 branka: Černý
Tenisté postupují do JUNIOR TOUR
Je dobojováno! V neděli Roubová Andrea, Hušáková
22. června završil dorost LTC Sušice Michaela. Všem hráčům patří
velmi úspěšnou sezonu a vítězstvím poděkování za super výkony a přání
nad Tenis klubem Nýrsko 9:0 si hodně štěstí v nejvyšší soutěži.
zajistil 1. místo v soutěži ODR
Za LTC Sušice Jan Sulan
II. A a postup do
nejvyšší soutěže
dorostu pro příští
rok – JUNIOR
TOUR – O putovní pohár prezidenta ČTS!
Družstvo hrálo
v této sestavě:
Skrbek Matěj,
Skrbek Ondřej,
Sulan Jan, Hubáček Daniel, Novák
Jiří, Halounová
Alexandra, Halounová Sandra,
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Inzerce
strana 9
s. r. o.
VODOINSTALACE Kutil
Hrádek u Sušice
l
čištění odpadů
l
vyvážení jímek, septiků, lapolů
l
l
l
l
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
opravy kanalizačního potrubí
a vše pro odpady
domů, bytů a pozemků
nově od 1.12. nonstop servis
(za příplatek 50 %)
doprava po Sušici a do 5 km
zdarma
možnost kontroly kamerou
608 754 003
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
Společnost SOLODOOR a.s. - český výrobce interiérových dveří a zárubní, hledá
do svého týmu vhodné kandidáty na tyto pozice:
Obsluha dřevoobráběcích strojů (CNC, FHC…), Lakýrník,
Skladník, Zasklívač dveří a Truhlář.
KRMIVA
OŠETŘOVNA
PSÍ SALON
VODOINSTALATÉRSTVÍ - TOPENÁŘSTVÍ
AKCE
Mirotop, s.r.o., Americké armády 83, Sušice
vám nabízí komplexní instalatérské a topenářské práce.
Zajišťujeme montáže a rekonstrukce kotelen, svářečské
a potrubářské práce, instalace otopných těles, podlahového
topení, návrhy solárních systémů, tepelných čerpadel
i stavební úpravy koupelen na klíč. Tel. 721 340 008
kuřecí 14 kg
VĚ
ÁK
SRPEN
*) N
az
se a b oží v a
ž5
kc
z Vě % slevy i
rnos
t
n
V Z T ího p
rog
A
Z
AZN
Í
HU
JÍ
NOVINKA:
při nákupu celého pytle granulí pro kočky
a psy (12 a více kg) poskytujeme na prodejnách DALŠÍ slevu
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
PARTNER CK EXIM TOURS
ITÁLIE – CHORVATSKO
AZN
Í
ÁK
AZN
Í
VĚ
R NÝ
4 týdny
10,50
ÁK
725,–
444,–
13,80
652,–
399,–
11,–
AZN
3%
st
ú či n n o y
na blechta
a
šť
lí
k
i
Í
VĚ
R NÝ
208,–
ÁK
Í
K
ÁK
380,–
ram
u
EXSPOT
pro psy
2 dávky
Z
tel. 376 528 015
R NÝ
620,–
Z
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
VĚ
WHISKAS
kapsičky pro
kočky 100 g
RN
VĚ Ý
Z
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
FUN 4 PETS
granule pro
kočky
15 + 1 kg + MISKA 10 kg
ZDARMA ZDARMA
Z
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
NUTRI CAN
DAILY
PREMIUM
K
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
Prodejna po rekonstrukci
R NÝ
1 055,–
K
1 343,–
1 111,–
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
C
*)ČERVENE
PRO PLAN PUPPY
ORIGINAL
K
Předák výrobního uzlu
Pracovní náplň:
- Vedení malého týmu
- Obsluha a seřizování technicky náročnějších strojů a výrobních linek
Požadujeme:
- Min. výuční list v technickém směru
- Praxe v technických oborech
- Vysoký stupeň technického myšlení a technické zručnosti
- Schopnost seřizování strojů a mechanismů
- Schopnost vedení malého týmu
- Schopnost číst technické výkresy
- Samostatnost, pracovitost, spolehlivost, odpovědnost, přesnost, pečlivost,
schopnost učit se
Nabízíme:
- Zajímavou práci ve stabilní české společnosti
- Práci na plný úvazek, 7,5 hod. denně
- Platové podmínky cca 23 000 Kč
- Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
- Směnný provoz
- Příspěvek na stravování, Příspěvek na dopravu, Vzdělávací kurzy a školení,
Firemní akce atd.
- Nástup ihned
- Místo výkonu Sušice
Kontakt: Mgr. Michaela Krekulová, tel. 376 503 727, e-mail: [email protected]
Tato česká společnost s nadnárodní působností
se zabývá již od roku 1995 výrobou produktů
pro celostní medicínu.
Firma Energy stále rozšiřuje svou nabídku o další výrobky,
působící na prevenci nemocí i na jejich léčbu. Jedná se především o velmi účinné - přírodní - potravní doplňky a kosmetiku.
Produkty jsou sestaveny podle principů staré čínské medicíny,
s využitím moderních poznatků fytoterapie, homeopatie,
krystaloterapie a biorezonance. Základem nabídky firmy je tzv.
„ PENTAGRAM“ koncentrátů. Více o firmě a jejích produktech
se můžete dozvědět na: www.energy.cz,
nebo v katalogu - přehledu produktů.
Tento katalog a základní výrobky firmy Energy
naleznete v obchodě „Tradiční řemesla“
v ul. Americké Armády č.154 / býv. Volšovská / v Sušici.
K
Společnost SOLODOOR a.s. - český výrobce interiérových dveří a zárubní,
hledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozice:
Požadujeme:
- Min. výuční list
- Praxe v oboru min. 1 rok - výhodou
- Samostatnost, pracovitost, spolehlivost, odpovědnost, přesnost,
pečlivost, schopnost učit se
Nabízíme:
- Zajímavou práci ve stabilní české společnosti
- Práci na plný úvazek, 7,5 hod. denně
- Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností dalšího prodlužování
- Směnný provoz
- Příspěvek na stravování, Příspěvek na dopravu, Vzdělávací kurzy
a školení, Firemní akce atd.
- Místo výkonu Sušice
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Michaelu Krekulovou,
tel. 376 503 727, e-mail: [email protected]
Kvalitní výrobky české firmy ENERGY
AZN
243,–
219,–
Prodejny ZOO-VETERINA: SUŠICE, Americké armády 76,
tel. 376 522 435ɱƎɱKLATOVY, nám. Míru 150, tel. 376 310 140
www.zoo-veterina.cz (také on-line objednávky pro psí salón)
www.rokostav.cz
s odjezdy ze SUŠICE nebo z HORAŽĎOVIC
LÁZEŇSKÉ POBYTY – velký výběr
LETECKÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY
LAST MINUTE ZÁJEZDY do celého světa
s odlety z PRAHY, MNICHOVA, VÍDNĚ...
ZA STEJNÝCH CEN i PODMÍNEK jako v pořádajících CK.
Jsme zástupci více než 70 cestovních kanceláří!
14. 12. – MAMMA MIA – muzikál
18. 10. JEN POČKEJ ZAJÍCI – lední show
NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku!
Zaměření stávajících oken a
ekologická likvidace ZDARMA
Odborné poradenství
TGI plastový rámeček ZDARMA
Mikroventilace
Pojistka chybné manipulace
T.G.Masaryka č.p. 131, SUŠICE
Tel.: 376 395 942, 723 178 362, mail: [email protected]
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Inzerce
strana 10
BAZAR DUHA Rabí
Řádková inzerce
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
Těšíme se na Vaši návštěvu
PRODEJ
Jihozápadní dřevařská a.s.
přijme do pracovního poměru
řidiče nákladního vozu na převoz dřevní hmoty.
Nástup možný od 1. 8. 2014 nebo 1. 9. 2014.
Praxe v řízení, profesní průkaz, ŘP skupiny C; CE podmínkou.
Výhodou praxe v ovládání HNJ (hydraulický, nakládací jeřáb)
Bližší informace na tel. 739 361 748 – Novotný.
Konečně máme Štěstí i u nás.
Přijměte, prosím, srdečné pozvání do
Klostermannovy ulice čp. 4 v době
od 9.00 do 17.00. a v sobotu od 9.00 do 12.00.
Těší se na Vás příjemné prodavačky a široký sortiment zboží.
Ing. Marek Šnobr, zástupce společnosti
Tfin s.r.o.
Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty:
životní a úrazové pojištění od 300,- Kč/měsíc
pojištění nemovitosti od 1.200 Kč/rok
pojištění odpovědnosti („na blbost“)
pojištění vozidla od 1.600,- Kč/rok
Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:
Česká pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Generali, Axa
pojišťovna, Slavia, Uniqa, ČSOB pojišťovna atd.
Kontakty
Ing. Marek Šnobr, tel. 602158381, e-mail: [email protected],
www.tfin.cz, www.financnispecialiste.cz
Rád Vám pomohu a těším se na setkání, které je možné uskutečnit na Vámi zvoleném místě.
Seznam kroužků Střediska volného času Sušice, Klostermannova 1330, na školní rok 2014/2015
P. č
Název kroužku
Věk
Vedoucí
Místo konání
Den/hodina
Poplatek
1
2
Astronomický
9-15 let
J. Schödelbauer
SVČ
ÚT 16.00-18.00
250,00 Kč
Basketbal
13-18 let
J .Mrzena
Tělocvična ZŠ Lerch.
PO 17.00-18.30
250,00 Kč
3
Dívčí klub
10-12 let
Š. Balvínová
SVČ
ČT 16.00-18.00
400,00 Kč
4
Dračí doupě- začátečníci
9-11 let
D. Bílek
SVČ
PO 14.00-16.00
250,00 Kč
5
Dračí doupě – EXPERTI
12-18 let
D .Bílek
SVČ
ÚT 16.00-19.00
250,00 Kč
6
Dračí doupě - pokročilí
10-14 let
D. Bílek
SVČ
ST 16.00-18.00
250,00 Kč
7
Dračí doupě - pokročilí
10- 14 let
D. Bílek
SVČ
ČT 16.00-18.00
250,00 Kč
8
Dramatický I.
8-10 let
M. Vrhelová
SVČ
ČT 14.00-16.00
250,00 Kč
9
Dramatický II.
11-13 let
M. Vrhelová
SVČ
ČT 16.00-18.00
250,00 Kč
10
Flétna
6-10 let
M. Ludvarová
SVČ
PO 13.30-14.30
250,00 Kč
11
Florbal -začátečníci
8-10 let
Mgr. J. Babka
Tělocvična ZŠ Lerch.
ST 15.10-16.40
500,00 Kč
12
Florbal -pokročilí
11-13 let
Mgr. J. Babka
Tělocvična ZŠ Lerch.
ST 16.45-18.15
500,00 Kč
13
Florbal- pokročilí
13-15 let
Mgr. J. Babka
Tělocvična ZŠ Lerch.
PO 17.30-19.00
500,00 Kč
14
HIP -HOP
6-10 let
Mgr. M. Nová
SVČ Velký sál
ČT 16.00-17.00
250,00 Kč
15
HIP-HOP
11-15 let
Mgr. M. Nová
SVČ Velký sál
ČT 17.00-18.00
250,00 Kč
16
Horolezecký
6 -15 let
T. Zdobinský
SVČ
ÚT 14.00-16.00
500,00 Kč
17
Junior Ranger
9-15 let
Bc. S. Ptáčková
SVČ
PÁ 14.00-16.00
500,00 Kč
18
Karetní hry
10-15 let
D. Bílek
SVČ
ST 14.00-16.00
300,00 Kč
19
Karetní a deskové hry
10-15 let
D. Bílek
SVČ
PÁ 16.00-18.00
300,00 Kč
20
Keramika začátečníci
6-8 let
Bc. S. Ptáčková
SVČ
PO 14.00-16.00
500,00 Kč
21
Keramika pokroč. ml.
8-11 let
Bc. S. Ptáčková
SVČ
ST 14.00-16.00
500,00 Kč
22
Keramika pokroč. st.
12-15 let
Bc. S. Ptáčková
SVČ
ČT 14.00-16.00
500,00 Kč
23
Keramika-točení na kruhu -zač.
8-15 let
Bc. S. Ptáčková
SVČ
PO 16.00-17.00
300,00 Kč
24
Keramika-točení na kruhu -zač.
8-15 let
Bc. S. Ptáčková
SVČ
PO 17.00-18.00
300,00 Kč
25
Keramika-točení na kruhu -pokroč.
9-15 let
Bc. S. Ptáčková
SVČ
ÚT 16.00-17.00
300,00 Kč
26
Keramika-točení na kruhu -pokroč.
9-15 let
Bc. S. Ptáčková
SVČ
ÚT 17.00-18.00
300,00 Kč
27
Kytara začátečníci
9-15 let
M. Ludvarová
SVČ
PO 15.00-16.00
250,00 Kč
28
Kytara začátečníci
9-15let
M. Ludvarová
SVČ
ST 14.00-15.00
250,00 Kč
29
Kytara pokročilí
9-15 let
M. Ludvarová
SVČ
PO 16.00-17.00
250,00 Kč
30
Kytara pokročilí
9-15 let
M. Ludvarová
SVČ
ST 15.00-16.00
250,00 Kč
31
MAGIC the gathering
10-15 let
D. Bílek
SVČ
PO 17.00-19.00
300,00 Kč
32
MAGIC + WARHAMMER
10-18 let
D. Bílek
SVČ
ČT 14.00 – 16.00
300,00 Kč
33
Modeláři
8-15 let
JUDr. K. Hájek
SVČ
ÚT,ČT 14.00-16.00
500,00 Kč
34
Paličkování
8-15 let
Bc. S. Ptáčková
SVČ
ST 16.00-18.00
250,00 Kč
35
Rybáři začátečníci
9-15 let
M. Štěpánek
SVČ
PO 16.00-18.00
400,00 Kč
36
Rybáři pokročilí
10-15 let
J. Marek
SVČ
ST 16.00-18.00
300,00 Kč
37
Spinning
11-15 let
H. Habartová
Sport. hala bazén
ST 16.30-17.30
750,00 Kč
38
Šachy začátečníci
6-12 let
J. Schödelbauer
SVČ
PO 15.00-16.00
250,00 Kč
39
Šachy pokročilí
8-15 let
J. Schödelbauer
SVČ
PO 16.00-17.00
250,00 Kč
40
Šikulové
8-10 let
Bc. S. Ptáčková
SVČ
ÚT 14.00-16.00
400,00 Kč
41
Tanečky - Mrňouskové
4-6 let
P. Mazelová
SVČ
ST 17.00-18.00
400,00 Kč
42
Tenis - pokročilí
8-15 let
Mgr. P. Malý
Tělocvična ZŠ Lerch.
ÚT,ST,ČT 16.00-19.00
2.500,00 Kč
43
Tvorba deskových her
D. Bílek
SVČ
PÁ 14.00-16.00
400,00 Kč
44
Vaření I.
8-15 let
M. Ludvarová
SVČ
PÁ 14.00-16.00
600,00 Kč
45
Vaření II.
8-15 let
M. Ludvarová
SVČ
PÁ 16.00-18.00
600,00 Kč
46
Výtvarný
8-15 let
D. Bílek
SVČ
ÚT 14.00-16.00
400,00 Kč
47
YO-YO
8-15 let
M. Švarc
SVČ
ÚT 16.00-18.00
300,00 Kč
48
YO-YO
8-15 let
M. Švarc
SVČ
ST 16.00-17.00
300,00 Kč
49
Zumbička
6-8 let
Š. Vítková
SVČ -velký sál
ST 16.00-17.00
250,00 Kč
50
Zumba
9-12 let
Š. Vítková
SVČ- velký sál
ST 17.00-18.00
250,00 Kč
51
Zumba
13-15 let
Š. Vítková
SVČ- velká sál
ČT 18.00-19.00
250,00 Kč
10-13 let
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
10. července 2014 ve 12.00 h.
Prodám mladé andulky různých barev,
dále rozely penant modré papoušky nádherné vše v párech a mladé papoušky
horské pěkné silné kusy vše levně. Tel.
776 664 135 - Sušice.
Prodám kadečku na zelí obsah 30 l, pouze
2x použitá, bílá keramika, cena 800 Kč.
Tel. 774 831 227.
Prodám palivové dřevo - štípané.
Dovoz zajištěn. Volejte po 20. hod. Tel.
607 592 561.
Prodám OPEL CORSA r. výroby 1996
STK do 07/2014. Cena 17.000 Kč. Info
tel. 776 296 129, večer.
Nabízím k prodeji kozí mléko z domácího, pastevního chovu, bez zápachu,
vyzkoušené. Po domluvě pravidelný
dovoz za 20 Kč/1 litr. Sušice. Tel.
602 621 435.
Prodám. Součásti mini-solar zařízení pro
teplou pitnou tlakovou vodu, bojler 12 l,
oběh. čerpadlo na 24 V. Dále cca 2 kg
různých mosaz. šroubení. Vše za 500 Kč,
nebo jednotlivě. Sušice. Tel. 728 349 952.
Prodám: Různý stavební (vodovodní,
el.) materiál (prkna, tvárnice, dřevo).
Tel. 607 111 021.
Prodám 1 rychlostní maneta korádo
dobrý stav (stáří) dohodou a nepoužité
eternitové šablony šedé barvy dohodou
a 2 sudy pozinkované, 200 l dohodou.
Tel. 720 595 736.
Prodám kombinovaný sporák. Cena 500
Kč. Tel. 602 887 695.
Včelař ze Sušice prodá čerstvý včelí med,
tel. 737 353 585.
Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv.
dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry 130 ×
86 × 60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13000 Kč, moje cena 7500 Kč.
Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel.
605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel.
montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč. Tel. 605
337 650.
KOUPĚ
Koupím kamna Petry v dobrém stavu.
Tel. 721 469 237.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím na frézu MF70 kryt motoru
(šedivý), dále náhon s lištou nebo celý
vrak sekačky. Tel. 723 231 730.
Koupím lištovou sekačku MF70
s lištou 120 nebo 140 cm i rozbitou či
s příslušenstvím, dále koupím hoblovku
s protahem a výheň kovářskou i polní
a kovadlinu. Tel. 607 847 126.
Koupím větší obytný přívěs, starší i bez
SPZ. Sušicko. Tel. 606 406 010.
Koupím auto k ekologické likvidaci,
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na
tel. 774 674 588.
BYTY – NEMOVITOSTI
Pronajmu v historickém centru Sušice
nebytový prostor (73 m2) od 1. 4. 2014. 2x
výlohy (2,15 × 2,47 m), polozapuštěný kazetový strop, nová elektroinstalace. Vyjma
vinárny, hospody, řeznictví cokoliv. Tel.
606 633 919.
Prodám oplocený stavební pozemek
o výměře 1 105 m2 u zástavbě rodinných
vilek na okraji Sušice, vhodná na stavbu
R. D. Na pozemku je chata s dvěma místnostmi a obytnou verandou. Je zde el. proud
220/380 V, obecní vodovod a plyn. Cena
dohodou. Informace na tel. 732 403 938
po 18. hod.
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. – kvalitně a rychle.
I. Herzová, Sušice. Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Nabízím zdarma trávu k posekání - 80 arů
- zahrada Sušice, dobrá přístupová cesta.
Tel. 376 524 646, 721 508 536.
Stěhování a kompletně zednické práce,
vše za rozumnou cenu, kvalitně. Tel.
702 812 923.
Zahradnické práce – celoroční
údržba vaší zahrady – sekání trávy,
výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Ošetřím celoročně vaši zahradu včetně
návrhu a realizace. Tel. 601 368 331.
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce.
Sušice a okolí. Tel. 721 484 172.
Hledám šikovného a spolehlivého
řemeslníka - střechy. Tel. 603 746 031.
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����!�����������������"�#������"�������������$������$�� ����������%��%������������������ �#�
&�����"�������&�������%�����'�������"���������(�)���*��+������,+������#��-�*����������#�������������./�
�.�"���01��2 ���3���4�556�666�7�8
��������� !�"��#$%
���&�����'�(���)*�#�(�+,%���-$.$/!�0
�+1$2�334��05�363
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
datum
podpis
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Příspěvky dopisovatelů
Sušicko pohledem Marie Malé – SUŠICE – DLOUHÁ VES – BOHDAŠICE
Milí čtenáři, jistě si řeknete, že
už to není sušicko, chápu to a hned
vám to vysvětlím. Mnozí z vás by
chtěli poznat i jiné části Šumavy,
poblíž našeho města, proto vám nabízím několik výletů vzdálenějších.
Abyste nemuseli celou trasu pěšky,
můžete využít autobusová spojení
– v letních měsících jezdí autobusy
z nábřeží několikrát denně a zpátky
také. Vyzvedněte si v Info, na radnici jízdní řády „zelených autobusů“. I řidiči vám je ochotně nabídnou. Můžete získat i nějaké slevy, je
třeba vše dobře nastudovat.
Dnešní výlet se vám bude líbit.
Navštívíte místa, kudy návštěvníci
Šumavy tolik nechodí. Jsou to okolní vesničky, které si stále uchovávají
punc minulosti.
Na samém začátku si můžete
zvolit, zda vyrazíte pěšky už ze Sušice, nebo dojedete na určité místo autobusem, projdete okruh cca
6 – 8 km a pak vás nasměruji na
další autobusovou zastávku. Tímto se dostanete dříve domů. Může
se stát, že vás při putování překvapí
déšť, nebo vám budou ubývat síly,
to by se vám autobusová spojení
mohla hodit!
Jak se dostanete do Dlouhé Vsi?
Ti zdatnější mohou dojít pěšky. To
je trasa Luhem, proti proudu Otavy,
neodbočíte na Divišov, ale půjdete
značenou cestou, po které se dostanete do Dlouhé Vsi. Vyjdete na místě, kde uvidíte oboru s daňky, odtud
půjdete pěšinkou do části nazvané
v Lukách, a vyjdete k hlavní silnici
naproti konzumu.
Ti z vás, co přijedou autobusem,
vystoupí na zastávce u Obecního
úřadu a popojdou kousek ke zmiňovanému konzumu a tady už začíná
vaše putování. Naproti konzumu je
malá prodejnička suvenýrů, neopomeňte ji navštívit.
Nacházíte se v části Nová Dlouhá Ves. Proč Nová? To vám vysvětlím později. Od konzumu půjdete
kolem hasičské zbrojnice, dál po-
déldříve „kulturního domu“, sejdete
na silničku u restaurace „Na růžku“
a tou postranní uličkou se vydáte
do části Stará Dlouhá Ves. Půjdete
podél řady domků a na konci ulice
je budova kina (ještě funkční), odtud odbočíte doprava a po několika metrech se dostanete k budově
školy (nově zrekonstruovaná). Nad
školou je kostel Filipojakubský. Ještě jedno překvapení vás čeká. Od
školy, přes silnici vede malá ulička
podél několika chaloupek, a tudy
se dostanete ke starému židovskému hřbitovu. Ten je nedaleko v lukách, každý vám poradí kudy jít.
Hřbitov je skutečně unikát! Najdete tam nejstarší čitelný náhrobek
z roku 1742.
kaple Bohdašice
DLOUHÁ VES
Historie této obce sahá daleko
zpět do minulosti. Podle jistých záznamů se objevila zmínka o Dlouhé Vsi již v roce 790! Tam se vracet
nebudu, uvedu jen několik základních údajů. Dlouhá Ves se dělí na
dvě části – starou a novou. Ke staré patřívalo panství – tvrz, přestavěna na zámeček s kaplí. K panství patříval i rybník a samozřejmě
polnosti. Majitelé se často střídali.
V 19. století ho vlastnil kníže Josef
Schwarzenberg. Celá tato levá část
od hlavní silnice patřila do Staré
Dlouhé Vsi. V roce 1745 se tu usídlilo 35 židovských rodin, což čítalo
180 nových osídlenců K této části
patřívaly usedlosti několika sedláků, také škola, kostel s farou a místním hřbitovem. Pro svou polohu se
tu dařilo zemědělství.
Žili tu ve shodě Němci, Češi
a jmenované židovské rodiny. Tato
obec nebyla ušetřena různých bojů
o svá práva. Byla drancována už
v době husitské a třicetileté války.
Obyvatelé získali práci na bývalém
panství, nebo se stávali samostatnými hospodáři Mnoho z nich jen
živořilo. To bývali chalupníci co
vlastnili jen malý kousek pozemku,
který nestačil uživit rodinu. Proto
ženy chodívaly většinou s nůšemi
na lesní trávu, chovaly doma drůbež
a králíky, tím rodině trochu vylepšily živobytí. Po vsi chodívalo v dávných dobách i několik žebráků!
Obrat k lepšímu nastal v době,
kdy Patřila Dlouhá Ves knížeti Schwarzenbergovi. Ten povolal
44 rodin z Bavorska jejichž členové byli dřevorubci. Nechal jim postavit řadu stejných domků (Nová
Dlouhá Ves) a zaměstnal je při plavení dřeva a při různých pracech
na nově vybudovaném dřevišti na
konci Dlouhé Vsi u řeky Otavy. Můžete tam shlédnout ještě „rechlový
most“ přes Otavu, tudy se plavilo
dřevo k „dřevoplacu“ a také dál, do
vnitrozemí. Dřeviště je v provozu
i v nynější době. Naproti na stráni je
vidět veliká budova – Schwarzenberská hájenka.
Tuto řadu domků dobře znáte
– jedna jako druhá, jsou to originální stavby!
Vznikla tu také továrna firmy
Schell, tam se zpracovávalo dřevo
na sirky, později se tam vyráběly
staniolové aršíky s různým dekorem. Mám jich ještě několik doma.
V továrně u Schellů býval veliký
sál, v němž se odehrávaly taneční zábavy, hrávalo divadlo a také
se tu promítaly filmy. V tomto sále
jsem určitě protancovala pár bot.
Konaly se tam zábavy ještě v pade-
sátých letech, kdy jsem tam prodávala. Vznikalo také mnoho spolků –
dobrovolných hasičů, tělovýchovný,
divadelní a muzikantský sbor.
Situace se změnila po II. Světové válce, kdy musely německé
a židovské rodiny odejít. Z bývalého
zámečku se stal Státní statek, hájenku převzaly Státní lesy a u Schellů
se ještě nějakou dobu vyráběl staniol, pak tam měla pobočku firma
SOLO.
Většina obyvatel pak dojížděla za prací do Sušice do továrem
SOLA a PAPu. To jsem vám jen
v krátkosti nabídla něco o historii
této obce.
V současnosti obec vzkvétá,
škola dostala „nový kabát“, v provozu je také mateřská školka, tam
se také konají kurzy ručních prací
a vaření. Častým hostem tu bývá
Václav Chaloupek. Opravený je
také kostel a konají se zde pravidelně bohoslužby. Obec spravuje
Obecní úřad pod vedením starosty
Jiřího Vichra.
Prostě – Dlouhá Ves žije!
Tak tedy, milí poutníci, je čas
pokračovat v našem putování. Sejdeme se u kapličky před Bohdašicemi. To znamená, že budeme
pokračovat od kostela po silničce
a po necelé půlhodince staneme
před kapličkou vlevo u rozcestí. Odtud už jsou hezké výhledy k řece
Otavě a na Mouřenecký kostelík.
BOHDAŠICE
Vesnička vznikla kolem 16. století, možná i dříve jako ostatní vesničky v okolí. Uprostřed návsi, při
levé straně, pod lípou stojí kaplička. V blízkosti stávaly statky tehdejších hospodářů. Rozsáhlé louky
a pole dávaly dost obživy pro tenkrát početné rodiny.
Už na pokraji Bohdašic se nám
otevře nádherný výhled na Otavu, Mouřenec a na vesničku Annín (dříve slovutná sklárna s výrobou broušeného skla). Je odtud
strana 11
vidět celý řetězec šumavských kopců a také vesničky v okolí. Nádhera! Většina tehdejších obyvatel docházela za prací do sklárny nebo
do Dlouhé Vsi k Schellům. Také
v lomu, pod Bohdašicemi našli
muži práci. Tam ještě v padesátých
letech vedl přes Otavu visutý můstek, tudy si zaměstnanci sklárny
zkracovali cestu do práce.
Vraťme se opět do současnosti.
Od kapličky vystoupejte po cestě, ta
vede mezi lukami a už zdálky uvidíte při cestě zajímavou kapličku
(taková rotunda). Pokračujte stále
tou cestou až k nejvyššímu bodu.
Vpravo uvidíte velikou rekreační
chalupu a pod ní pár roztroušených
chaloupek – „Na třech prdelkách“)
Nad rekreační chalupou pokračujte
při okraji lesa dál cesta a ta vás zavede na Platoř. O této vesničce už
byla zmínka, když jsme navštívili
Mělčičky. Nyní se na ně můžete podívat z opačné strany.
kaplička při cestě na Platoř
PLATOŘ
Vesnička z jedné strany obklopena loukami, z druhé lesním porostem. Pod svahem teče Divišovský potok. Uprostřed návsi, vedle
lípy stojí opravená kaplička, v blízkosti stávaly statky tehdejších hospodářů. Obytná část, stodoly a stáje
tvořila celek statku, uzavřenou mohutnými vraty. Každý statek – jeden samostatný svět! Platoř bývala
také cílem dlouhoveských k nedělním procházkám, kde si poseděli se
sousedy v hospůdce. Do roku 1946
představovala obec Platoř 20 domů
se 146 obyvateli. Vesnička chátrala, až díky chalupářům, kteří toto
místo objevili, dostala svou novou
tvář. Ta lípa u kapličky se stala před
několika lety „Stromem roku“. Je to
překrásné místo s nádhernými výhledy do krajiny. Až na tomto místě posvačíte a pokocháte se, vraťte
se opět do Bohdašic a rozhlížejte se
po okolí, nabídne vám nezapomenutelné pohledy.
Na konci Bohdašic směrem na
Dolní Dvorce a Tuškov, stojí dvě
bytovky. Pokračujte stále po cestě (neodbočovat k bytovkám). Dostanete se k můstku přes Račí potok. Před můstkem cca 10 metrů
je malá prošlapaná cestička, vede
k potoku. Kdybyste ji nenašli, přejděte můstek, vpravo najdete taky
cestičku. Prostě dojděte k potoku
a po směru toku pokračujte dolů.
Podél Račího potoka stávalo několik chalup, nyní jsou tam v lesním tichu ukryty rekreační chaty.
Jmenovalo se „Pritschen“, dnes to
nazývá každý po svém: Příčná, na
Pryčně, nejčastěji u Schossmeierů.
Jejich početná, sklářská rodina tu
poblíž bydlela.
Tato krátká zacházka vám přinese hezké zážitky z tohoto romantického údolí, na Račím potoce. Potkáte tu minimálně lidí. Vyjdete na
hlavní silnici do Sušice, kde najdete hned dvě autobusové zastávky.
Doleva byste došli na zastávku
u Annínského mostu a doprava na
zastávku Bohdašice. Obě zastávky
jsou vzdáleny od Račího potoka cca
350 metrů. Když vyjdete na silnici,
uvidíte naproti velikánskou ruinu
dřívější hospody „Na mlýnku“. Tam
se scházívali voraři, když se vracívali z plavení vorů po Otavě do Prahy. Do Sušice dojeli vlakem a pak
šli pěšky do svých domovů.
Vím, byla to dnes delší trasa –
ale jen zdánlivě, to autobusové spojení nám to ulehčilo. Příště se vydáme na Kašperskohorsko a pak se
sejdeme až po prázdninách. Zdraví
Marie Malá. (foto Vladimír Vlk)
100 let od atentátu v Sarajevu a počátku první světové války Vychází osmý svazek Vlastivědného
řeknou většinou nikomu
nic, vzdělanějšímu se
ještě vybaví
úvodní pasáže z Haškových Osudů
dobrého vojáka Švejka za
světové války.
Přitom téměř
každý z nás
měl dědečka
nebo praděOsudné výstřely Gavrilo Principa v Sarajevu
dečka, jenž se
aktivně bojů na frontách první svěHlásím, pane hejtmane,
tové války zúčastnil. Děsivé zážitky
že se mi zdál sen,
ze vzdáleného ruského, italského či
vojna byla a já ležel
srbského bojiště se v jejich vyprávění
v poli zastřelen;
a zrovna u mne váš kůň taky pad, přetavovaly v napínavé historky vonící dálkami a nebezpečím, avšak
nám přáno bylo spolu umírat,
v pozadí z nich zřetelně vyvěrala
to z boží vůle jen.
pachuť permanentního strachu o ži(Fráňa Šrámek, Raport)
vot, úzkosti, bolesti, stresu, únavy,
Když v denním tisku probleskodloučení a nejisté existence v duly zprávy o atentátu na následníka
sivém bahně a špíně zákopů.
trůnu rakousko-uherské monarDoslova každodenní traumata
chie Františka Ferdinanda d’Este
první světové války nenašla ve výa jeho manželku Žofii, vyvolalo to
kladu dějin dlouho své místo. V obv obyvatelstvu mocnářství upřímné dobí první republiky se „boj za cízděšení. Nikde se nezapochybovalo saře pána“ přijímal spíše s rozpaky
o tom, že události, které budou ná- a zanikal v pozornosti, která se věsledovat, budou doslova dějino- novala legionářům. Raději mlčky
tvorné. Skutečný dosah dějinného se potom přecházely i dějinné parasoukolí však nemohl tehdy domys- doxy, jaký přinesla bitva u Zborolet nikdo a teprve s odstupem va, kdy proti sobě stanuli Češi bo100 let, který od výstřelů v Sarajevu jující v rakousko-uherské armádě
28. června uplynul, máme podstatně s Čechy bojujícími v legiích. Přejasněji. V dnešní době přitom sara- devším tak pozůstalí padlých vojájevský atentát a jeho důsledky ne- ků deklarovali svůj bol nad ztrátou
milovaných zbudováním památníků padlých, přítomných snad v každé vesnici. Po děsivé smršti druhé světové války ztratily události
let 1914–1918 zase na aktuálnosti
a byly převrstveny, aby se připomínaly jen jako nezbytný kontext ke
vzniku buržoazní Československé
republiky.
Prožívání a sledování událostí
osudového měsíce, kdy se rozhodovalo o míru a válce, v Sušici probíhalo obdobně jako jinde. 1. července 1914 se mimořádně sešlo sušické
obecní zastupitelstvo a nastylizovalo kondolenci, kterou následně
odeslalo do Vídně. Přesně za měsíc, 1. srpna 1914, potom Sušičané
v místním týdeníku Svatobor četli na úvodní straně titulek „Válka“
a společně s ním manifest
Františka Josefa I. Mým národům s notoricky známým
úvodem: „Bylo Mým nejvroucnějším přáním, abych
léta, která z Boží milosti jsou
Mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a chránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě
Prozřetelnosti byla jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka
plného nenávisti nutí Mne,
abych na obranu cti Svého
mocnářství, na ochranu jeho
vážnosti a moci, k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče.“
Následovala mobilizace,
která pro většinu mladíků
a mužů ze Sušice a Sušicka
znamenala cestu k zeměbraneckému
pluku č. 28 v Písku, kde po prodělání
základního výcviku nasedli do vlaků, které je odvezly vstříc nepříteli
a často i smrti. Strach a úzkost, s jakou jejich nejbližší otevírali nová
vydání novin a přehlíželi rubriku
o padlých či raněných, si jen stěží
dovedeme představit.
100 let od sarajevského atentátu
a příští měsíc 100 let začátku první
světové války představuje výročí
naprosto mimořádného významu.
Souslednost historických událostí,
které z krvavého konfliktu postupně usochaly soustavu středoevropských národních států, vedla pomalými krůčky k směřování Evropy
a světa do katastrofy druhé světové
války.
Jan Lhoták
sborníku Muzea Šumavy
Po tříletém intervalu vyšel
11. června osmý svazek Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy.
Kniha, jež vznikla ve spolupráci
Muzea Šumavy a vydavatelského
spolku historické literatury Scriptorium, obsahuje na 536 stranách
celkem 23 příspěvků z archeologie, dějin umění, historie, národopisu a přírodních věd. Připojeny
jsou rubriky věnované jubileím
a nekrologům, recenzím a anotacím
a regionální bibliografii. Sborník je
k dostání u vydavatelů a ve vybraných pražských knihkupectvích.
Z obsahu (výběrem):
Ondřej FAKTOR, Středověké nástěnné malby v kostele Panny Marie a svatých Petra a Pavla
v Albrechticích u Sušice
Jindřich ŠLECHTA, Stavební
a umělecká činnost Šternberků v Horažďovicích v letech
1622–1719
Jan EIGNER – Jiří FRÖHLICH,
Nové doklady osídlení v době bronzové a železné podél toku Otavy
mezi Sušicí a Horažďovicemi
Ladislav ČAPEK, Hradiště Prácheň a jeho zázemí v 10. až 13. století na základě archeologických
a historických pramenů
Petr KUBÍN, Poustevník Vintíř
a jeho cesta k svatozáři
Libor ELLEDER – Jan LHOTÁK – Jolana ŠÍROVÁ – Zvonimír DRAGOUN, Historické povodně na Otavě v letech 1432 až 1900
a jejich dokumentární zdroje
Boris TITZL, „Vesnička SOS“
Josefiny hraběnky Chotkové
Pavel HUBENÝ, Věková
struktura lesů Vimperska a Královského hvozdu, jejich minulost
a současnost
Ivan LUKEŠ, Změny v druhovém zastoupení obratlovců za
posledních 35 let – jihozápadní
Čechy
Hana SMETANOVÁ, Výsledky
etnografického průzkumu předení
vlny na Horažďovicku
Ladislava VÁŇOVÁ, Písemné
pozůstalosti Jindřicha Vančury,
Karla Hostaše, Ferdinanda Vaňka
a Františka Pláničky a jejich badatelské využití pro historii Sušicka
Jiří NOVÁK, Bibliografie regionální literatury Sušicka za léta
2010, 2011 a 2012.
Jan Lhoták
Sušické noviny 13/2014
4. července 2014
Zajímavosti
strana 12
MEERSSEN – nizozemský partner Douzelage Elementy – projektový týden
Město s dvaceti tisíci obyvateli
leží v jižní části Nizozemska v regionu Limburg blízko belgických
a německých hranic a jen 6 km od
známého Maastrichtu, kde byla
7. února 1992 podepsána smlouva o Evropské unii. Meerssen je
správním střediskem pro několik okolních vesnic a osad, které
se rozkládají v okolních údolích.
Řeky Maas a Geul vytvářejí v údolích krásné panorama a mnoho příležitostí pro rekreaci, pěší turistiku i cyklistiku.
Historie města sahá do římských dob a místo bylo často
v úzkém spojení s důležitými politickými rozhodnutími a smlouvami. V roce 751 zde dynastie
Karlovců založila císařský hrad
a nechala postavit kapli. O sto let
později tři králové, dědici Karla
Velikého I., podepsali smlouvu
o společné obraně proti blížícím se
vikingským kmenům. Důkazem
bohaté historie je velké množství
památných budov a míst – téměř
80 národních památek dává městu zvláštní atmosféru a specifický
charakter.
Chloubou Meerssenu je bazilika původem z doby vlády Karla
Velikého, která byla ve 14. století přestavěna v gotickém slohu
a patří k nejvzácnějším skvostům
gotické architektury v zemi. Je
považována za klenot, který by
žádný návštěvník města neměl
opomenout navštívit. Město je
také poutním místem, díky dvěma zázrakům, které se v kostele udály. Při prvním v roce 1222
začala během mše svaté při proměňování z hostie kapat Kristova
krev. Druhý zázrak se stal v roce
1465, kdy se během velkého požáru podařilo rolníkovi zachránit z kostela zázračnou relikvii
krvácející hostie. Zničený chrám
byl přestavěn a v roce 1938 ho papež Pius XI. povýšil na baziliku
minor. Každoročně sem přichází
mnoho poutníků uctít památku
těchto zázraků a vzácná relikvie
je nesena v procesí.
Za návštěvu stojí také soustava
jeskyní nacházející se u nedalekého města Valkenburg. Jeskyně
vybudovali Římané asi před 2000
lety, když začali těžit opukový kámen jako stavební materiál. Najdete zde dílo přírody – zřetelné vrstvy fosilií, ale i nástěnné
malby a tesané kamenné desky,
které jsou dokladem různých forem uměleckého vyjádření mnoha generací.
V Meersenu působí sedm základních škol, dvě střední školy,
pět komunitních center a čtyři domovy pro seniory. Studenti školy Stella Maris se účastní mnoha
na sušickém gymnáziu
projektů Douzelage. Před šesti
lety jsme orchestr a sbor z této
školy přivítali v Sušici na festivalu „Je kraj, kde voní tráva“ a na
oplátku sušičtí zpěváci navštívili
Meerssen o rok později.
Z iniciativy Douzelage Meerssen probíhá v současné době
několik projektů, do kterých se
zapojili i naše školy. V loňském
roce jsme do projektu s názvem
„Historical Highlights“ zaslali povídku studentky Blanky
Novákové Příběh sušické sirky
s ilustracemi Dagmar Lidinské
a Jany Vichrové. V Meerssenu
vydají z povídek knihu o městech
Douzelage. Dalším projektem je
„Metaphora“ – hra pro žáky založená na slovech z různých jazyků, ve které jsou zapojení žáci ze
ZŠ T. G. M. Novým projekt, který
Meerssen prezentoval na konferenci v Siguldě, je „Sinterklaas
– Saint Nicolas – Santaclaus“
o podobných a rozdílných tradicích v evropských zemích. Účast
v tomto projektu byla nabídnuta
také ZŠ T. G. M. Cílem dalšího
projektu „Art Tree“ je vytvořit
„Strom umění“ z uměleckých děl
z různých měst Douzelage. Oblast
v okolí Meerssenu je zajímavá
i pro milovníky botaniky, nacházejí se zde vzácné rostlinné druhy orchidejí.
Počátkem září se v Meerssenu
každoročně koná maraton (5 km,
10 km, půlmaraton a celý maraton), kterého se zúčastní sportovci z mnoha zemí. A na závěr výzva pro sušické sportovce: Chtěli
byste se zúčastnit letošního maratonu v Meerssenu 14. září? Pořadatelé nabízejí pro účastníky
z měst Douzelage nocleh zdarma na dvě noci. Pokud máte zájem, můžete kontaktovat přímo
organizátora Pascale Vossen:
[email protected]
nebo výbor Douzelage Sušice
[email protected]
Anežka Nová
Douzelage Sušice
Hrady z písku na Santosu
Nejvíc se dětem asi letos líbily drumbeny, bylo jich na padesát a když všechny děti najednou
hrály, bylo je slyšet opravdu do
daleka. A nejhezčí na tom bylo, že
při hraní na bubny nebo při stavění hradů nebylo vůbec poznat,
kdo je ze školy základní a kdo ze
speciální!
Ve středu 25. června se na Ostrově Santos sešly děti ze speciálních
škol z Merklína, Sušice a Chamu
s dětmi ze základních a mateřských
škol ze Sušice a okolí, kde je čekalo
40 tun písku. Jejich cílem bylo společně vystavět jedno velké město
z písku. K této dětmi velmi oblíbené činnosti byl připojen ještě doprovodný program, například volná
scéna, kde děti předváděly ostatním svá vystoupení, mohly si opéct
buřta na ohýnku, vyrobit pamětní medaili se speciálním razítkem,
naučit se hrát na speciální bubny
– drumbeny.
Celým dnem prováděl Kuba na
chůdách, o pohodu dětí se postarali sponzoři – sladký koláček pro
každého upekli pekaři u Rendla,
limonádu dostali děti od Santosu,
písek od firmy Bögl-Krýsl, s přípravou pomáhal Sules, Matypo, Sirkus
a celý den fotil Michal Fišer a o děti
pečovalo 20 studentů a studentek
ze Střední odborné školy v Sušici.
Akce probíhala od 9 do 17 hodin,
dopoledne chodily děti v doprovodu
svých učitelek a odpoledne s rodiči.
Celkem jich přišlo na 500!
Na závěr celého dne zahrálo divadlo Pnutí pohádku O kohoutkovi a slepičce, při které se bavily děti
i dospělí. Akci připravila ZŠ speciální Diakonie Merklín v Sušici s Os-
trovem Santos s finanční podporou
města Sušice a s pomocí sponzorů,
kterým za všechny děti děkujeme!
Krásné prázdniny přejí děti
a učitelky ze Školy v zahradě (ZŠ
Spec DČCE Merklín)
-IFfoto Michal Fišer
Další školní rok, další projektový týden, další ověřování získaných
zkušeností a další zkoumání nových témat z různých hledisek.
Začali jsme v pátek 13. června
2014 zcela netradičně – vyhlášením evakuace školy a cvičným požárním poplachem. Profesionálové HZS PK Požární stanice Sušice
a členové JSDH Sušice zachraňoPracovat se svým hvězdným znamením a vyrobit se vlastní model
bylo hodně zajímavé. Jak získat
dobrou fotografii? Všem projektantům radili zkušení odborníci
a přímo v Národním parku Šumava si žáci fotografování vyzkoušeli.
Pomocí aplikací na IPadu žáci zaznamenávali NEJ na naší zemi.
Projektový týden byl ukončen
ve čtvrtek 19. června v odpoledvali osoby z prvního patra budovy
pomocí žebříku a s využitím vyváděcích masek. Nikdo nebyl zraněn
a všichni mohli začít plnit zadané
úkoly projektového vyučování následujících dnů. Ve středu 18. června se uskutečnila zkouška zdatnosti při branném závodě. Ten proběhl
v zámeckém parku ve Volšovech.
Tříčlenné hlídky soutěžily ve střelbě ze vzduchovky, určování azimutu, odhadování vzdálenosti, hodu
granátem na cíl, v přenosu zraněného a překonávání překážek.
Podle definice znamená slovo
ELEMENT něco jednoduchého,
VZDUCH je nutnou podmín- ních hodinách na Santosu závěrečkou života a souvisí s dýcháním. nými prezentacemi jednotlivých
Žáci pracující v této skupině se pro- skupin. Rodiče, děti, učitelé, lektoto věnovali józe a učili se správně ři, zástupci města – všichni velmi
dýchat. Zjistili vše o Beaufortově oceňovali, co všechno se dá během
stupnici a povedla se jim natočit jednoho týdne vyzkoumat a praki předpověď počasí. Při závěrečné ticky vyzkoušet. A tak nikoho již
prezentaci naladili své originálně nepřekvapují slova: pěkné, perfektvytvořené dechové nástroje, a to ní, zajímavé.
V příštím školním roce na shlebyl panečku koncert!
Přiblížit naši planetu tak, jak ji danou!
-LCHprvotního, něco, z čehož se složitěj- neznáme, to byl cíl skupiny ZEMĚ.
ší věci skládají. Pro nás ELEMENTY znamenaly ŽIVLY, které představují nezkrotnou, neovladatelnou
a často ničivou přírodní sílu. Oheň,
voda, vzduch a země byly chápá… od úplňku do úplňku otevřená bylinná zahrada …
ny již starověkou filosofií jako základní složky světa. Tyto základní
živly se objevují ve všech oblastech
kolem nás, navzájem se ovlivňují
a tvoří harmonický celek.
12. července - 10. srpna 2014
Účastníci projektu, žáci nižší- Zveme vás do parku u zámku ve Volšovech, kde můžete volně relaxovat,
ho stupně gymnázia, byli rozděleni
občerstvit se a poznávat právě rostoucí bylinky. Při workshopech
budeme společně tvořit a vyrábět bylinné lektvary pro zdraví.
podle svého zájmu do čtyř pracovních skupin.
Skupina OHEŇ dokazovala, že
oheň je dobrý sluha, ale nesmí se
vymknout kontrole. To je potom
opravdu zlým pánem. Ohnivé katastrofy se nevyhnuly ani našemu
městu. Žáci zkoumali hořlavost
různých materiálů a zjišťovali, které látky jsou samozápalné. Dokonce si oheň netradičním způsobem
vytvořili na školní zahradě, aby si
ZAHRADNÍ SLAVNOST
na něm „uvařili“ svou originální
sobota 12. července od 14:00
pochoutku.
Koncert Fabric Relations, výstava, performance, oheň, nabídka bylin
a řemeslných výrobků, hry pro děti i dospělé, čajovna a jiné dobroty.
S odborníky na biologii, ekologii,
geomorfologii a geografii podnikWORKSHOPY
li studenti skupiny VODA terénní Výroba produktů z bylinek, batika a tvorba z přírodního materiálu začíná
vždy ve 14:00 na zámku ve dnech 14.7., 26.7., 28.7., 4.8., 9.8.
exkurzi podél řeky Vydry. Zabývali
se pojmy jako kamenné moře, obří
ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ
hrnce, analýza vody. Velmi nadšeneděle 10. srpna od 18:00 – oslava květin a oheň při úplňku
ně se také pustili do měření průtoku
Vstupné do zahrady, zámku a na workshopy dobrovolné.
vody v řece Otavě a odvážně se zaZa podpory města Sušice pořádá Oblastní charita Sušice, na adrese Volšovy 1.
V parku denně čajové občerstvení, sociální zázemí i pro osoby s postižením.
pojili do různých vodních sportů.
Kontakt: www.charitasusice.cz, facebook, [email protected]
OPEN GARDEN VOLŠOVY
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel. 376 555 070,
724 981 554, [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si
vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena
7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 10. července 2014 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny