17/2013
Aktuálně
z radnice
27. září 2013
Sušice vystavuje poklad evropského formátu
Správní rada na svém zasedání 13. září jmenovala do
funkce nového ředitele Nemocnice Sušice o.p.s. ing Vladimíra Sloupa s nástupem
od 1. 1. 2014
Starosta Bc. Petr Motl přijal zástupce Diakonie ČCE
– středisko Západní Čechy
v čele s jejím ředitelem
Petrem Neumannem, která
se zabývá sociálně-aktivizační službou pro rodiny s dětmi.
Vzhledem k dosaženým výsledkům za uplynulé období
má město zájem spolupracovat i nadále a starosta přislíbil
finanční podporu pro udržení
této služby v Sušici.
Jednání zástupců města
s fi rmou Rumpold-P s.r.o.,
která zajišťuje likvidaci odpadů, proběhlo ve středu 18. září
s cílem domluvit možnost
úpravy stávající smlouvy
z roku 1998 dle současných
podmínek. Zatím se vždy
schvaloval dodatek ke smlouvě, který zohledňoval aktuální
cenovou situaci. Do budoucna přichází v úvahu i vypsání nového výběrového řízení. Odpoledne pak zasedalo
zastupitelstvo, na kterém ředitel společnosti Rumpold
Ing. Luboš Pokorný zdůvodňoval ceny uvedené v dodatku
pro letošní rok (navýšení cca
120 000 Kč). Hlasováním zastupitelstvo tento dodatek
schválilo a uložilo radě města a odboru majetku a rozvoje
města zabývat se řešením stávající smlouvy.
Zastupitelstvo dále schválilo záměr prodeje bývalého
Posádkového domu armády.
V současnosti je objekt dlouhodobě pronajatý, provozuje
se tam diskotéka a mají tam
zkušebnu místní kapely, přičemž výše nájmu nestačí ani
na pokrytí udržovacích nákladů. Město nemá pro budovu
další využití, a proto zvažuje
její prodej.
Cena 7,00 Kč
24. ročník
Zleva: vydavatel Petr Fencl, primátor Plzně Martin Baxa, autor knihy Jan Mergl, Bruno Schreiber, zástupce
zřizovatele Alena Svobodová, radní Plzeňského kraje Jiří Struček a ředitelka muzea Zdeňka Řezníčková.
Již téměř osm let je v Muzeu
Šumavy pro veřejnost zpřístupněna sbírka vzácných historických
skleněných váz, číší, sklenic, mís,
talířů a dalších předmětů darovaná muzeu Dr. Ing. Bruno Schreiberem. Tato sbírka tvoří převážnou část expozice skla a od roku
2005 se více než dvojnásobně rozrostla. To bylo také důvodem nynějšího vydání publikace Bruno
Schreiber – Sbírka skla – II. díl,
jejíž slavnostní křest se uskutečnil v Sušici.
V pátek 20. září se do nového přednáškového sálu Muzea
Šumavy sjeli významní hosté
z celého kraje, aby knihu pokřtili
a zároveň vyslovili uznání dárci
této jedinečné sbírky evropské-
Á
ë
M
SKÉ
R
A
F
TRHY
5. fiíjna 2013
(sobota)
8:00 – 13:00 hod. na su‰ickém námûstí
„SOUTùÎ O NEJLEP·Í ZABIJAâKOVOU POCHOUTKU“
Zahraje: Solovaãka (10:00 - 12:00) • Moderuje: J. Hlaváã a R. Nakládal
V¯HERCE BUDE OBDAROVÁN!
Kdo má zájem zúãastnit se soutûÏe, nechÈ
pfiinese svÛj „v˘tvor“ na námûstí v 10:00 hod.
Pfiijìte i Vy a staÀte se ãlenem poroty!
ho významu, která patří mezi tři
největší expozice v České republice. Akce se uskutečnila pod záštitou radního Plzeňského kraje
Jiřího Stručka, který v proslovu potvrdil, že tento rozsáhlý
a ucelený dar je velkou věcí nejen
pro Sušici, ale pro celý Plzeňský
kraj. Za zřizovatele byla přítomna
Ing. Alena Svobodová, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje a slavnostního aktu
se také zúčastnil primátor Plzně
še potkalo. Nebo ještě lépe – že
on při svých cestách po českých
muzeích potkal v roce 2005 právě
nás. Něčím jsme ho zaujali, přesvědčili, získali si jeho důvěru...
A výsledkem bylo, že v roce 2005
nám pan Bruno Schreiber, rodák
z České Lípy, žák prof. Wichterleho a dnes švýcarský občan,
daroval svou sbírku skla. O rok
později se tato sbírka představila veřejnosti v nové stálé expozici Muzea Šumavy a krátce nato
vyšel katalog této sbírky v knižní podobě. V tomto týdnu vydalo Muzeum Šumavy druhý díl
katalogu sbírky Bruno Schreibera. Někdo se možná udiveně
zeptá, proč se tyto věci nezařadily už do předchozího dílu. Odpověď je stručná: v předchozím díle
se nemohly tyto exponáty objevit, protože tehdy ještě v muzeu
nebyly. A jako bych slyšela další
udivený dotaz: vždyť pan Schreiber Vám daroval celou svou sbírku, tak kde tedy byla tato část?
Ano, kde tedy byla? V té době
byla totiž ještě rozptýlená ve výlohách obchodů se starožitnostmi, ve vitrínách aukčních domů
a v některých případech i v prosklených sekretářích soukromých
domácností.
Pan Schreiber totiž začal svou
původní sbírku 154 předmětů
ze skla cíleně doplňovat. Po každé
další akvizici prohlašoval, že tentokrát už je to opravdu naposledy,
že teď už je jeho sbírka ucelená.
Když to tvrdil asi po třetí, už jsem
mu nevěřila a to naprosto oprávněně. Dnes jeho dar zahrnuje více
než 400 exponátů kupovaných
ve starožitnostech a na aukcích
s jasným cílem doplnit některá
hluchá místa sbírky. Ale ne všechny exponáty pocházejí z těchto
míst. Jeho nadšení a jeho nezištný
dar měly totiž ještě další nečekaný účinek – v okruhu jeho přátel
se objevili někteří, kteří pochopili jeho pocity a radost z darování, šli tak trochu v jeho stopách
a darovali muzeu jeho prostřednictvím také řadu předmětů. Jejich dar je o to cennější, že se jedná o předměty, které si mnohdy
do Švýcarska přinesli ze své původní vlasti – někdejší ČSSR –
a že to někdy byla i památka na
jejich rodiče a prarodiče.
Sbírka má tak ve své podstatě dnes trojí hodnotu. Jedna je
ta praktická – to je ta, která
se dá vyčíslit v penězích. Druhá
je naučná, protože i nezasvěcený návštěvník se může seznámit
s množstvím nejrůznějších technik zpracování a zdobení skla.
Třetí hodnota je duchovní a svým
způsobem je mnohem důležitější,
než ty předchozí. Obsahuje totiž
hodnotu lidské nezištnosti, hodnotu přání potěšit druhé a podělit se s nimi o to, co mně a mým
předkům přinášelo radost, radost
z pohledu na krásu. A především
za to je třeba panu Schreiberovi
a jeho přátelům poděkovat a přát
jim i sobě, aby tato sbírka přinášela stejnou radost a poučení dalším
generacím návštěvníků muzea
a nejen jim.
Mgr. Zdeňka Řezníčková
Krátký rozhovor s panem
Schreiberem najdete na straně 2.
Eduard Lískovec
Mgr. Martin Baxa. Knihu představil její autor PhDr. Jan Mergl a pak už promluvil sám autor
sbírky Bruno Schreiber. Přiblížil posluchačům podrobnosti
i úskalí své dvacetileté sběratelské
činnosti a skromně poznamenal,
že byl nakonec rád, že si tu sbírku odvezli. Před slavnostním
křtem – přípitkem ještě promluvila ředitelka muzea Mgr. Zdeňka Řezníčková, která také připravila toto výstižné shrnutí:
PŘÍKLADY TÁHNOU
Není žádným tajemstvím,
že česká muzea dlouhodobě trpí
nedostatkem fi nancí na nákupy
a rozšiřování svých sbírek a že
u nás dlouhodobě chybí filantropové, kteří by jim v zaplnění mezer pomohli. Mecenášství a dárcovství se v Česku prostě příliš
nenosí, i když v posledních letech se zdá, že se situace začíná
obracet k lepšímu a že vedle takzvaného sportovního sponzorství
konečně přichází do módy i mecenášství v oblasti umění.
Muzeum Šumavy mělo to štěs- Bruno Schreiber u svých nejstarších exponátů (dole set přímo z rodinného
tí, že jednoho takového mecená- dědictví a výše sklenice s modrými pruhy vůbec první exemplář sbírky).
Uvnitř čísla
najdete
Školka otevřela osmou
třídu – str. 2
Seminář přírodopisu
na Lerchovce – str. 2
Radnice uvítala nejvíce
starostů v historii – str. 3
Škrtli si i „vodníci“
Karolína Galušková
a Lubomír Brabec – str. 4
KIDD zadává druhou
otázku nové soutěže pro
dětské čtenáře – str. 4
Uralští kozáci nadchli
Smetanův sál – str. 4
Zrekonstruované kino
slaví 1. výročí – str. 7
V Brance vystavoval
Radovan Hrabý – str. 7
Sušické fotbalové Áčko
poprvé vyhrálo v divizi –
rozhovor s trenérem
– str. 8
Atletky obhájily 3. místo
ve 2. lize – str. 8
Už po osmé se blíží
tradiční podzimní Extreme Challenge – str. 8
Co je to DOUZELAGE?
– str. 11
Historie sušického
koupání očima Emila
Kintzla – str. 11
Sušdivoch už přichází
– str. 12
BALÍČEK
INTERNET
S TELEVIZÍ
25 Mb/s
a 43 TV programů
za
450,–
Kč/měsíčně
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
Sušické noviny 17/2013
27. září 2013
Kaleidoskop
strana 2
Školka otevřela nové oddělení
Bruno Schreiber: Jsem rád,
že je sbírka v Muzeu Šumavy
Pana Schreibera jsem po křtu
knihy zastihl „ve svém živlu“ –
uprostřed darované sbírky v expozici skla, kde zaníceně hovořil
o jednotlivých exponátech. Požádal
jsem ho jen o kratičký rozhovor:
Pocházíte z České Lípy, vyrůstal
jste v Kolíně a dnes žijete ve Švýcarsku. Proč jste svoji sbírku daroval právě šumavské Sušici?
Před lety mě můj známý vzal
do muzea v Kašperských Horách.
Samozřejmě jsem ihned shlédnul vystavené sklo a zjistil jsem,
že toho tam mnoho chybí. Napadlo
mi tuto mezeru zaplnit svými exponáty a také jsem chtěl sbírku vrátit
tam, odkud její převážná část pochází – do Čech. Pak už to bylo
vzhledem k vstřícnému a korektnímu jednání muzea jednoduché
a rychlé.
A jste i dnes spokojený s umístěním expozice?
Velice, opravdu by to nemohlo
být lepší a dnes navíc velmi obdivuji nástavbu s velkým sálem a vůbec
celou nově zrekonstruovaná část.
Jaký máte pocit, když přijedete a vidíte tady svoji sbírku,
o kterou jste léta pečoval, není Vám
to líto?
Ale to vůbec ne, já jsem se toho
vlastně zbavil a muzeum se teď
musí starat a to je dobře. Ta sbírka je prostě darovaná. Já vím, že
to byla část mého života, mně
se to líbí a když se to líbí také druhým lidem, tak je to v pořádku.
A neméně důležité je, že si člověk může říct, že udělal něco pořádného pro veřejnost. No a také
si člověk může říct, že třeba po něm
něco zůstane.
Děkuji za rozhovor.
text a foto Eduard Lískovec
PIRÁTI V DRUŽINĚ
Prvňáčci již mají za sebou několik dní ve škole, kde si zvykají
na vše nové: učitele, povinnosti,
ale i kamarády. V našem oddělení školní družiny Pampeliška
v Lerchově škole jsme si usnadnili poznávání hrou na piráty.
Celý měsíc děti mohou plnit pirátské úkoly – od vyrábění korábů či mořských tvorů přes soutě-
Seminář přírodopisu v Sušici
Ve d n e ch 12 . 9. 2 013
– 14. 9. 2013 se na Základní škole
Sušice, Lerchova ulice 1112 uskutečnil seminář přírodopisu, určený pro studenty a pedagogické
pracovníky. Po představení projektu „TROJLÍSTEK – podpora
výuky přírodopisu, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“,
realizovaného mimo jiné Centrem vzdělanosti Libereckého kraje, si žáci a pedagogové vyzkoušeli mikroskopovací techniku.
Na trvalých preparátech se seznámili s komponenty pro správné
nastavení optické techniky. Semináře se účastnili pedagogové
a žáci škol ze Sušice: ZŠ Sušice,
Lerchova ul., Gymnázium Sušice,
ZŠ T. G. Masaryka Sušice. Byly
jim představeny ověřené metodiky a pracovní postupy používané
v biologickém bádání.
Po krátkém seznámení s mikroskopovací technikou a související činností si žáci vyzkoušeli
přípravu vlastního preparátu, který obsahoval biologický materiál
odebraný z místní lokality. Pozorování bylo účastníkům zpestřeno prezentacemi a filmovými
ukázkami pohybu a dělení slad-
kovodních řas (Desmodesmus
sp., Chlorella sp., rozsivek)
a byla demonstrována ukázka
uložení nástěnného chloroplastu
v jejich buňkách.
Pozorováním preparátů z kvasinek Saccharomyces cerevisiae
bylo připomenuto všem účastníkům semináře využití těchto organismů v potravinářském
průmyslu a kvasných procesech.
Následovalo pozorování bakterií
mléčného kvašení v zabarveném
roztěru, na kterém žáci sledovali obarvené bakterie druhu Lactobacillus sp.
K t é m at u z a m ě ř e né mu
na rostlinná pletiva byly rozdílnosti pletiv pozorovány na preparátech z jablka, hrušky, bramboru
a červené řepy, na kterých žáci
pod mikroskopem pozorovali zásobní látky uložené v jejich
buňkách.
V rámci těchto seminářů byla
účastníkům zdůrazněna možná archivace získaného obrazu
na mikrofotografii nebo videosekvenci. Ta umožňuje interpretovat výsledky mikroskopování
i před širokou veřejností.
Hana Sloupová (foto ED)
že v rybolovu, namotávání kotvy
či skládání mapy pokladů až
po dekoraci pirátské čelenky, která bude zdobit hlavy malých pirátů na výpravě za pokladem, jenž
nás čeká koncem září. Všichni
se již těší na úkoly a překážky,
které nás cestou za ukrytým pokladem čekají…
hpt
Pionýrská skupina Otava Sušice
Podzimní sraz v Novém
Městečku trochu jinak
Kromě již tradičního setkání dětí i dospěláků ze Sušice
a Horažďovic jsme pro letošní
ročník připravili sem tam nějakou novinku.
Když děti nasbírají při jednotlivých aktivitách příslušný počet
bodů, mohou si vyrazit vlastní
minci. A jak k těm bodům přijít?
Ti odvážní třeba na lanovce nebo
při zcela nové hře mölki, na zvon-
kové dráze, střelnici, při kroketu,
či při orientaci bez zrakové kontroly, t. j. poslepu.
A co teprve, když si můžete
sami vyrobit účastnickou placku
nebo placku podle svého vkusu.
Třeba jako malý dárek.
Nové Městečko, sobota 21. září
2013.
Pokračování příště
Červená, žlutá, oranžová a zelená – to jsou barvy jednotlivých
pavilonů MŠ Smetanova. Děti využívaly budovy většiny barev, dokonce i do odloučené modré školy bylo umístěno jedno oddělení,
jen do zelené nesměly. Tam byly
provozy zajišťující chod školky.
Začátkem nového školního roku
se ale situace změnila a děti obývají i zelený pavilon.
V posledních letech narůstá
v Sušici počet dětí a město hledalo řešení, jak nedostatek míst
v mateřských školách vyřešit.
Nejprve před třemi lety po dohodě
s dotčenými subjekty zřídilo při
MŠ Smetanova třídu pro děti
s odkladem školní docházky na
ZŠ Lerchova ul. a letos na dubnovém zasedání zastupitelstvo
schválilo přestavbu prádelny
a bytu školníka v zeleném pavilonu na další oddělení MŠ. Přes
prázdniny tedy provedla firma
Sušická stavební s.r.o. potřebné
práce (celkové náklady na přestavbu byly 950 000 Kč) a 2. září
se otevřelo zbrusu nové oddělení
pro 22 nejmenších, tedy tříletých
dětí. Celková kapacita školky
se zvedla na 214 dětí.
Pozvání na prohlídku nového osmého oddělení od ředitelky školky Jaroslavy Holečkové přijali zástupci města v čele
se starostou Bc. Petrem Mottlem.
Všichni ocenili pěkné nové prostředí, zejména vysouvací postýlky umístěné pod podlahou zvýšeného patra. Pak už se z procházky
vraceli drobečkové, a když překonali počáteční ostych (Kdopak
nám to sedí na židličkách?), ukázali dospělým, jak se nová třída
používá.
Paní ředitelka připomněla ještě další aktivity, které mohou především předškolní děti v rámci
zájmových kroužků provozovat
(pěvecký sbor Broučci, Veselá
píšťalka, taneční a výtvarný kroužek, angličtina, němčina, křesťánek, pohybovky a předplavecký
kurz a dále logopedii).
Na závěr zástupci města popřáli školce mnoho dalších spokojených dětí.
Text a foto ED
Žehnání brašen
Již druhým rokem proběhlo
dne 15. 9. 2013 na dětské mši sv.
v kostele sv. Václava ,,Žehnání brašen“ s P. Tomasem van Zavrelem.
Průvod školáčků i těch školáků již
dříve narozených zahajoval vlastní mši.
Hudební doprovod tentokrát zajišťoval začínající dětský sboreček
sv. Václava. Většina sboristů jsou
žáci ze ZŠ TGM, kteří pro tento den
byli oděni jako žáčci první třídy.
Rytmické písně z období tzv. mezidobí byly hrány na keyboardu, kachonu a Orffových nástrojích.
V kázání pro děti jsme se mohli dozvědět o ,,zlobení“ dětí i těch
dospělých. Ale hlavně co s tím dělat dále? Na adresu dospělých upo-
zornil P. Tomas van Zavrel na to,
že je nutné hovořit s dětmi o zpytování svědomí. Aby tuto skutečnost
braly děti jako přirozenou součást
našeho křesťanského života.
Odcházeli jsme s nadějí, že jsme
dostatečně posíleni a naše brašny
požehnány na pomyslné startovní
čáře tj. na začátku školního roku.
Děkujeme sponzorům za drobné
dárečky pro děti. Děkujeme všem
přítomným, kteří vytvořili báječnou atmosféru! A příští rok s brašnami na shledanou.
Eliška Herltová,
Gabriela Vojíková, 14 let
Kurz taneční a společenské výchovy
6. září – 29. listopadu 2013
4. lekce
27. září
1. prodloužená
4. října
5. lekce
11. října
Začátky v KD Sokolovna vždy v pátek v 19 hodin.
Sušické noviny 17/2013
27. září 2013
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 9. září:
•
RM schválila rozpočtové opatření č. 39, kterým se povýší organizace 179 – cestovní ruch o 38.000,- Kč a zároveň se povýší organizace
98 o 38.000,- Kč. Tato částka bude čerpána z Fondu Sušické kulturní
léto. Uvedené prostředky budou čerpány na uskutečnění předvánočního představení.
•
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
ze dne 2. 9. 2013 a doporučila zastupitelstvu města toto usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo doporučení hodnotící komise ze dne
2. 9. 2013, rozhoduje o přidělení zakázky uchazeči Česká spořitelna, a.s.,
IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a pověřuje starostu podpisem rozhodnutí a následně podpisem smlouvy
o úvěru č. 883/13/LCD /viz příloha/ na refinancování stávajícího
úvěru č. 1672/03/LCD ze dne 28. 11. 2003 na dostavbu 96 b.j. ve výši
29 mil. Kč.
•
RM nedoporučila zastupitelstvu města úplatný převod pozemkové parcely č. 354 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 3 052 m2
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Sušice.
•
RM neschválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1043/2
o výměře cca 315 m2, části pozemkové parcely č. 1034/4 o výměře cca
490 m2, stavební parcely č. 1599/1 o výměře 279 m2, včetně části objektu bez čp. na parcele umístěné a ½ stavební parcely č. 1599/2 o výměře 109,5 m2 včetně části objektu bez čp. na parcele umístěné, vše
v k.ú. Sušice nad Otavou, a nedoporučila zastupitelstvu města jejich
odprodej.
•
RM schválila smlouvu o využití služeb realitní kanceláře RQ
Reality za účelem prodeje pozemkové parcely č. 367/21 o výměře
175 m2 a stavební parcely č. 936 o výměře 148 m2, včetně objektu k bydlení čp. 531 na parcele umístěném, vše v k.ú. Sušice nad Otavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
•
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce, smlouvy o smlouvě
budoucí kupní a kupní smlouvy se Sdružením měst a obcí Plzeňského
kraje, Riegrova 1, 301 00 Plzeň na kontejner pro objemný odpad Abroll
o objemu 24 m3 získaného za finanční podpory Operačního programu
životního prostředí a pověřuje starostu města podpisem smluv.
•
RM schválila uzavření nové smlouvy o poskytování služeb spojených s realizací zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále „Zákon o odpadech“, v oblasti zajištění sběru, shromažďování
elektrozařízení a elektroodpadu se společností Retela, s.r.o., Neklanova
44/152, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
•
RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové
opatření č. 40, org. 279 – Odpadové hospodářství povýšit o 500 tis. Kč
a org. 98 – Konečný zůstatek minulých let povýšit o 500 tis. Kč.
•
RM uložila odboru majetku a rozvoje města prověřit náklady
na likvidaci stavebního a demoličního odpadu.
•
RM schválila zadávací podmínky veřejné zakázky „Zimní stadion – stavební úpravy šaten“ na stavební práce II. kategorie, dle
Směrnice č. 01/2013 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a dále schválila firmy vyzvané k předložení cenové
nabídky: ALDAST, spol s r.o., 5. května 149, Strakonice II, 386 01,
IČ: 45023140, Miroslav Šperl, Divišov 26, Sušice, 342 01, IČ: 16721861,
Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, Sušice II, 342 01,
IČ: 27982190, RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385, Sušice III,
342 01, IČ: 26334615, SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Tichá ul. 873, Sušice II, 342 01, IČ: 00872938, Stavební firma – AKOSTAV, spol. s r.o.,
Nádražní 248, Sušice II, 342 01, IČ: 25238957, Ing. Vítězslav Kohout,
Volšovská 1217, Sušice II, 342 01, IČ: 64189902.
•
RM doporučila zastupitelstvu města rozpočtové opatření číslo 42, kterým se org. 252 SKC, p. o. – SIRKUS – příspěvek na provoz
zvýší celkem o 681 431,- Kč a zároveň se zvýší org. 98 KZ minulých
let o tutéž částku.
•
RM schválila čerpání finančních prostředků z rozpočtu na
rok 2013 na nákup školního vybavení pro žáky 1. ročníku ve výši
200,- Kč na jednoho prvňáka v ZŠ Lerchova (org. 216) – 17.000,- Kč
a v ZŠ TGM (org. 213) – 10.000,- Kč s tím, že celková částka rozpočtu zůstává stejná a nebudou použity položky OON, voda, plyn, elektrická energie a teplo.
•
RM schválila navýšení kapacity ve školní družině ZŠ Lerchova
ze současných 180 žáků na 210 žáků (7 oddělení) od 1. 1. 2014.
•
Kompletní zápis usnesení rady a zastupitelstva je na
www.mestosusice.cz
OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne
12. 12. 2012 finanční příspěvek pro oblast památkové péče.
Finanční příspěvek je určen:
· pro vlastníky nemovitých staveb nacházející se v městské památkové
zóně Sušice s výjimkou staveb, které jsou nemovitou kulturní památkou
(vedeny v ÚSKP)
· na stavební úpravy (výměna střešní krytiny, výměna oken, dveří, obnova vnějších omítek aj.) předních traktů staveb směřujících do ulice
Podmínky pro poskytnutí příspěvku:
· pravomocné stavební povolení, popř. ohlášení
· závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče
· doklad o zaplacení provedených prací
· konečný termín pro předložení žádosti včetně dokladů je 30. 9. 2013.
Upozornění:
· o jednotlivých žádostech a výši příspěvku bude na doporučení
Komise regenerace MPZ rozhodovat rada města, popř. zastupitelstvo
města Sušice
· na příspěvek není právní nárok.
Podrobnější informace na tel. č. 376 540 210, pí Kubíková
– vedoucí odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu
Aktuality
Sušice přivítala významnou
návštěvu z Bavorska
strana 3
Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).
Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na funkci referenta odboru životního prostředí – agenda zemědělský půdní
fond a ochrana přírody.
Zájemce musí splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Požadavky: VŠ nebo SŠ vzdělání v oblasti životního prostředí, praxe
v oboru, organizační schopnosti, jednání s lidmi, aktivita, samostatnost,
práce na PC, řidičský průkaz a znalost Aj nebo Nj. Plat. podmínky
pro 9 platovou třídu dle nař. vlády č. 564/2006 Sb. Přihláška zájemce
musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.
Velkou návštěvní cestu s prohlídkou Sušice uspořádali starostové obcí kraje Regensburg ze Spolkové republiky Německo. Do této
oblasti spadá i naše partnerské město Wenzenbach a právě starosta Wenzenbachu Josef Schmid doporučil svým kolegům prohlídku
dobře známého pěkného českého města Sušice.
Návrh měl velkou odezvu, a tak v pondělí 9. září přivítal starosta
Bc. Petr Mottl a místostarostka Ing. Věra Marešová v malé obřadní síni
radnice téměř padesátičlennou delegaci z Bavorska. Tolik starostů pod
svou střechou nepamatuje určitě ani tato starobylá budova. Starosta
Bc. Petr Mottl ve stručnosti seznámil německé kolegy s naším městem a všem popřál příjemný výlet. Dále došlo i na předání drobných
dárků a společnou fotografii před radnicí. Průvodce pak představitele
bavorských obcí doprovodil do Muzea Šumavy a seznámil s nejzajímavějšími místy v centru města.
Další zastávkou bavorských starostů byla Praha, kde po prohlídce
památek navštívili Senát a na zpáteční cestě se ještě zastavili v Příbrami
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a v Plzni.
-text a foto EDa) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 15. 10. 2013 na adresu Město Sušice, nám.
Svobody 138, Sušice 342 01
Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice
Oznámení výběrového řízení
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Sušice
podle ust. § 14c písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny (dále jen „PS“)
Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do PS v městě Sušici jsou okrsky
uvedené v oznámení o stanovení místa konání voleb do PS
Parlamentu ČR.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství a další potřebné údaje k nerušenému
průběhu voleb.
4. Pokud volič neobdržel hlasovací lístky (do 24. 10. 2013), bude
mu sada hlasovacích lístků vydána ve volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
6. K zajištění pořádku ve volební místnosti a důstojného průběhu
hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
V Sušici dne 13. září 2013
Bc. Petr Mottl,starosta města Sušice
Kontejnery na textil a obuv
Český červený kříž oznamuje občanům, že na území města Sušice
byly rozmístěny 3 kontejnery na vyřazené, obnošené oblečení, boty
a jiné textilie mimo koberců. Jedná se o kontejnery zelené barvy,
které jsou označeny znakem Českého červeného kříže.
Vybraný textil je distribuován do sociálních zařízení, které Český
červený kříž provozuje, či ošacovacích středisek, ale také pomáhá
v rozvojových zemích. Další skupina textilního odpadu slouží
k recyklaci.
V případě přeplnění volejte 721 223 494.
Kontejnery jsou umístěny ke stávajícím nádobám na tříděný
odpad:
1× ulice Kaštanová,
1× ulice Edvarda Beneše,
1× mezi panelové domy v ulici Pravdova a Sirkařská.
ČČK
Termíny výměny oken v bytových
domech města
Kaštanová 1180
Nerudova 1105, 1106
16. 9. – 11. 10. 2013
7. 10. – 15. 10. 2013
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).
Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na funkci referenta
odboru výstavby a územního plánování – územní plánování. Zájemce
musí splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky:
kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost (§ 24 stavebního
zákona), znalost stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, jednání
s lidmi, aktivita, řidičský průkaz. Plat. podmínky pro 10 platovou třídu
dle nař. vlády č. 564/2006 Sb. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto
náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 14. 10. 2013 na adresu Město Sušice, nám.
Svobody 138, Sušice 342 01.
Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice
Diskotéka v PDA s otazníky
Málokdo ze současných návštěvníků Posádkového domu armády (PDA) ví, k čemu tato budova u řeky Otavy v minulosti sloužila,
a že je jedním z posledních důkazů působení vojenského útvaru v našem městě. Mladí navštěvují PDA každý týden za účelem svého pobavení. Čísla dokazují, že je o tento druh zábavy zájem. Návštěvnost
se pohybuje okolo 100 – 200, v některých termínech přijde na akci
i 500 osob. V místnostech objektu je v podnájmu 9 hudebních skupin,
prostory využívají jako zkušebnu.
Dům armády má od doby, kdy se stal majetkem města, v pronájmu
stejný nájemce, který diskotéku zajišťuje. Za jedenáct let do rozpočtu
města zaplatil necelý milion korun a zhruba stejnou částku do objektu
město vrátilo formou běžné údržby a koupí dvou kotlů na uhlí.
Je zřejmé, že pro budoucí léta by si budova zasloužila větší opravy,
aby mohla být využita kompletně celá a v důstojných podmínkách.
Vedení města se ale do rekonstrukce nechce, domnívá se, že tento
druh zábavy by měl být v režii soukromého podnikatele. Zastupitelé
tedy zkusí nabídnout objekt k prodeji. Počítají s tím, že nový majitel
bude v PDA provozovat diskotéku nadále. Městu odpadne starost o jeden objekt. Myšlenka dobrá, realizace v otaznících. Bude mít případný nový majitel zájem diskotéku provozovat? Začne se o objekt řádně
starat a opraví ho? Nebude za pár let z budovy další „porodnice“?
Je zřejmé, že zájem „náctiletých“ není v tomto případě pro rozhodování zástupců města stěžejní. Noční zábava spojená s hlasitou hudbou
a veselím je podle mého soudu v PDA, tedy na konci města, nejmenším zlem. Diskotéku na náměstí už jsme tady měli. Jaký bude osud
bývalého Domu armády, rozhodnou zastupitelé na některém z příštích jednání.
Milena Stárková
Voda byla všude, přesto si škrtli
Zralý hudebník Lubomír Brabec a mladá sportovkyně Karolína Galušková, dva rozdílné světy,
přesto našly výrazného společného
jmenovatele. Slovo voda bylo slyšet
téměř v každé odpovědi obou hostů, které na šesté pokračování své
zábavné talkshow pozval moderátor Radek Nakládal.
Skutečnost, že voda byla ústředním tématem rozhovoru s členkou Klubu vodních sportů Karolínou Galuškovou určitě nikoho
ze zcela zaplněného sálu sušické
kinokavárny nepřekvapila. Vždyť
tato osmnáctiletá nadějná vodní
slalomářka po úspěších mezi juniory dobývá na kajaku svět už
i v kategorii dospělých: Je mistryně
ČR juniorů i dospělých, mistryní
Evropy a obsadila 2. místo na MS
v kat. juniorů a 6. místo v závodě
světového poháru dospělých.
Karolína dle svých vlastních
slov měla vodu předurčenou. Táta
pádloval od patnácti let. Na škole
poznal mamku, která také začala
pádlovat, a pak založili firmu, kde
lodě i vyrábějí: „V šesti letech mě
posadili poprvé do lodě, bylo to sice
jen na rybníce, ale já za chvíli křičela, že chci pryč, že se blíží vodopád...
Naštěstí se ukázalo, že to je traktor
jedoucí po hrázi. Pak jsem zkoušela
raději atletiku, ale později se ukázalo, že mi víc vyhovuje pádlování – je
to individuální sport i adrenalin. “
A Karolíně se opravdu dařilo:
Ve 13 letech se vyrovnala dospě-
lým slalomářkám a ve čtrnácti
už bodovala v českém poháru.
Na dotaz, zda jsou při tomto sportu
rozhodující ruce, odpověděla svým
krédem: „Pádluj hlavou a neboudou
tě bolet ruce! “
Přestože se o to vždy snažila, jednou jí ruka bolela opravdu
hodně. V roce 2010 si při tréninku
na divoké vodě ve Francii na své
nejoblíbenější trati ošklivě vykloubila rameno: „Hned jsem tam šla
na operaci, bylo to těžké, ale vrátila
jsem se. Cvičím svaly které propojují celé tělo od ramene přes břicho
po nohy. Ve Francii jezdím stále nejraději, je tam přírodní krásná voda,
která je u nás jen jednou za rok, když
pustí Lipno nebo Labskou.“
Svěřila se, že má dva vzory,
talentovaného olympijského vítěze
Vavřince Hradílka a týmového kolegu Jindru Beneše, který také před
několika lety vyhrál MČR, přestože není profesionálem. Dále okomentovala svůj čerstvý úspěch
na světovém poháru v Ausburghu:
Byla to obrovská zkušenost, ve finále jsem byla z Češek jediná. Velkým
snem Karolíny je olympiáda. Zatím studuje na sušickém gymnáziu
a příští rok po maturitě chce určitě
na vysokou školu.
„Na závody jezdím s tátou i mámou, trať si projdu s reprezentačním
trenérem a pak se zeptám taťky.“
Na úspěch v podobě ceny Sportovec Plzeňského kraje reagovala:
„Jsem ráda, když se náš malý sport
SEDM ENERGICKÝCH KOZÁKŮ
Již potřetí zavítal do Sušice Chór uralských kozáku. Letos
sedmičlenný mužský sbor vedený
Vladimirem Kozlovským předvedl v pátek 12. září ve Smetanově
sále gymnázia precizní vystoupení lahodící uším i v těch nejjemnějších tónech.
Soubor vznikl už ve dvacátých
letech minulého století v Paříži, kde
se sešli kozáci vyhnaní revolucí
ze svých domovů. Ve výběru
a interpretaci písní se zrcadlil především stesk po opuštěné vlasti.
Od té doby prošlo toto uskupení
mnoha obměnami, cílem se stalo
seznámit dnešní posluchače se svojí
hudbou, ale prvotní atmosféra ruského folklóru okořeněná steskem
po domově zůstala nezměněna.
Do sálu nastoupili mistři pěvci
v černých uniformách s modrými
lampasy. V zajímavě sestaveném
programu bylo hudební napětí udržováno kontrastem jemnosti só-
Sušické noviny 17/2013
27. září 2013
Kulturní aktuality
strana 4
lového zpěvu a síly celého sboru,
kontrastem a souzněním dunícího
basu a řízného tenoru a samozřejmě samotnými skladbami. Zpočátku se soubor soustředil na díla
především pravoslavné chrámové
hudby, v druhé půli pak za doprovodu garmošky přeřadil na lidovou notu balad i veselých ruských
písní. Obecenstvo bylo zaplaveno
a okouzleno kultivovanou energií
školených basů, barytonů i tenorů
ve kterých rezonovala typická široká ruská duše. Všichni sboroví
zpěváci se během koncertu ukázali i jako výborní sólisté a když bas
procítěně zapěl: „A tam v dáli maja
Rasia zavůt menjá,“ atmosféra byla
dokonalá. Zazněly i burlacká perlička Ej uchněm, známá Večerní
zvon a přídavková Kalinka. Přestože sál nebyl zdaleka zaplněn ovace
byly bouřlivé a několik přídavků
potvrdilo drtivý úspěch.
text a foto ED
zviditelňuje. Líbilo by se mi, kdyby
v hospodách lidi fandili nejen fotbalu a hokeji, ale i vodnímu slalomu.“ Radek Nakládal popřál Karolíně, abychom při příští olympiádě
všichni sledovali na obrazovkách
její úspěšnou jízdu.
U druhého hosta známého
kytarového virtuoza Lubomíra
Brabce jeho blízký vztah k vodě
mnohé překvapil. I když, kdo
sleduje Sušické noviny, ten jistě
dobře ví, že Lubomír je kromě iniciace projektu unikátní skleněné
vodácké sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě v Čimicích i sám neohrožený vodák pořádající každou
zimu Vánoční splouvání Otavy.
Svůj celoživotní důvěrný vztah
k tomuto živlu kytarista dále podrobně vysvětlil. Nejprve však dostál svému hlavnímu zaměření
a zahrál známý kus na kytaru. Poté
již posluchače zaujal vodopádem
svých slov o dětství stráveném
v Plzni, kdy v muzikantské rodině
kromě povinné hry na různé hudební nástroje byl v pravidelném
kontaktu s vodou jako závodní plavec. Dle vlastních slov Lubomír ale
tehdy plaval také ve škole a teprve
záměr věnovat se kytaře a dostat
se na konzervatoř ho přiměl, učit
se. V té době byl dokonce i v juniorské reprezentaci vodního pola.
O prázdninách dělal plavčíka na Boleváku a tam se naučil
také pádlovat.
Po maturitě na hornu se plně
věnoval kytaře, vyhrál pařížskou
soutěž a dostal stipendiun na studium hry na loutnu a barokní kytaru na prestižní londýnské škole.
Nakonec ale zůstal věrný klasické kytaře: „Mám jedinečný nástroj
od japonského mistra Masaru Kona, jehož vyjímečná kvalita
se projevila např. při koncertě
v New Yorku v sále pro 2,5 tisíce lidí, kde i díky výborné akustice
bylo tuto kytaru dobře slyšet i bez
zesilovače.“
Na obrazovce dále ukazoval
dech beroucí obrázky ze splouvání divokých peřejí a vysvětlil, jak
se dostal do vodáckého týmu a pak
i do družstva extrémních jezdců,
s kterými pokořil těžké vody Francie i Turecka. A tento živel si oblíbil i v pevném skupenství, když
se na požádání vydal koncertovat
do Antarktidy. Ledová krása ho
natolik uchvátila, že se tam několikrát vrátil a dokonce se v ledových
vodách i potápěl.
„Extrémní vodu teď už jezdí spíše
moje dcera Betka, já jsem se přeorientoval na závody plachetnic,“ dodal. Ze známých populárních osobností sestavil posádku na plachtění:
„Udělal jsem si zkoušky a průkazy
na vody a moře po celém světě jen
na Vltavu zatím nemám.“ Mezitím ve Španělsku a v Soči se svou
dcerou vyzkoušel canyoning s prostupy divokými soutěskami a vodopády. Založil také Klub extrémních jezdců na klidné vodě a pozval
místní zkušené kajakáře na další
Vánoční splouvání Otavy.
„Těžko se vybírá z míst, kde jsem
hrál to nejzajímavější,“ odpověděl
na poslední otázku Lubomír Brabec, „ale ke každému koncertu,
ať je kdekoli, se snažím přistupovat
se stejnou důležitostí“ a vyzdvihl
obohacující spolupráci s dalšími
muzikanty např. Gabrielou Beňačkovou, Václavem Hudečkem, Pavlem Šporclem, Jiřím Stivínem, Lubošem Andrštem i Petrem Jandou.
„Mám pocit že se pořád ještě zlepšuji,“ dodal s přátelským úsměvem
a Radek Nakládal mu na závěr dodatečně poblahopřál k nedávným
šedesátinám.
text a foto Eduard Lískovec
Den Architektury 2013
Objevte své město
Pestrý program nabídne široké veřejnosti již třetí ročník festivalu
Den architektury, který proběhne
5. a 6. října u příležitosti Mezinárodního dne architektury.
Letošní program proběhne v jednačtyřiceti městech, mezi kterými
je letos poprvé i Sušice. Den architektury se uskuteční i na Slovensku
a v Londýně. Celkem proběhne
75 akcí. Řady architektů v roli
průvodců letos rozšíří David
Vávra, Vladimír 518 a Jaromír Švejdík. Zároveň v září
a říjnu proběhne série vzdělávacích programů o současné
architektuře s architekty pro děti
a studenty MŠ, ZŠ a SŠ – Architektura do škol.
„Neúnavně objevujeme architekturu, často i tam, kde zdánlivě
žádná není. Snažíme se tak zprostředkovat povědomí o kvalitních
stavbách a zvýšit citlivost vůči
našemu nejbližšímu okolí“, říká
zakladatelka festivalu a architekt­
ka Marcela Steinbachová.
Program v Sušici startuje ve
14 hod. na náměstí u kašny:
S architektkou Šárkou Sodomkovou po dobře známých místech
z trochu jiné perspektivy. Možná
uvidíme věci, které jsme ještě
neviděli, či ty, které jsme od
dětství již zapomněli.
­ps­
Bratři Vilímcové uctí
Jana Kubelíka v Sušici
Koncert 3. října v 19 hod. ve Smetanově sále gymnázia je věnován
blížícímu se výročí 80ti let od vystoupení věhlasného houslového
virtuosa a skladatele mistra Jana Kubelíka v Sušici.
Jméno Jana Kubelíka se stalo začátkem minulého století synonymem uměleckého úspěchu.
Kubelík byl považován zvláště v prvních desetiletích své houslové
dráhy za následovníka legendárního Paganiniho.
Jan Kubelík se objevil na světových podiích v době, kdy záznamová
technika byla v plenkách. A po první světové válce jeho nahrávací
úsilí už nebylo tak časté. Přesto se zásluhou Miroslava a Vladislava
Vilímce daří objevovat nové, unikátní záznamy hry Jana Kubelíka
a to i v jeho skladbách. V letošním roce vydala Společnost Jana
Kubelíka nové CD s některými dosud neznámými záznamy hry
Jana Kubelíka pod názvem Jan Kubelík „Violin Wizard“. Na CD
je připojena také interpretace Kubelíkova 1. houslového koncertu
v podání bratří Vilímcových z pražského Rudolfina.
Koncert Jana Kubelíka v Sušici se konal v místní sokolovně 10. dubna 1934 a na programu mimo jiné byla Haendelova sonata E-dur,
která zazní i ve Smetanově sále v provedení pro housle a klavír.
PROGRAM
1. Georg Friedrich Haendel (1685–1759)
Sonata pro housle a klavír E-dur( HWV 373)
1.Adagio 2. Allegro 3. Largo 4. Allegro
2. Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Romance F-dur pro housle a klavír op. 50
3. Vítězslav Novák (1870–1949)
3 skladby op. 3 pro housle a klavír
1. Lístek do památníku, 2. Scherzo, 3. Dumka
4. Jan Kubelík (1880–1940)
Andante a Allegro z houslového koncertu E-dur
5. Jenö Hubay (1858–1937)
Houslové sólo z opery „The Violin Maker of Cremona“
Zephyr op. 30
6. Pablo de Sarasate (1844–1908)
Cikánské melodie op. 20
Podzimní sloupek
Jakže to napsal Karel Klostermann? „Druhá polovice září
a často celý říjen bývají překrásné na Šumavě. Lesy, luka a pažity
odívají se v pestrý barevný háv,
jehož lesku se nic nevyrovná.“
Ano, Klostermannovu pravdu
si stále ověřujeme a vždy se těšíme na ten krásný čas babího léta,
dalekých výhledů průzračným
obzorem, her pestré palety barev
i nevšedních kouzel mlžných jiter vystřídaných zářivým slun-
ným dnem, v němž všechno šílí
až podezřelou intenzitou.
Smíšené lesy planou všemi
barvami od zelené až po hnědou, žlutou, oranžovou a červenou barvu listů opadávajících
stromů. Les je plný tajuplného
praskotu i ticha, do něhož občas vykřikne pták. Ale žije, snad
intenzivněji než uprostřed léta.
A těch světel, přísvitů a stínů!
Jeseň je tak křiklavá, až není
uměním. Nevadí, zato je to úžasně krásné.
IVAN NIKL
Knihovna
1 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – 2. ÚKOL
Ahoj děti.
Když jsem vymýšlel druhý úkol, tak jsem se docela zapotil.
Ten první byl pro vás nějaký lehký, vyřešili jste ho všichni bravurně a hlavně rychle. Moc vás chválím a můžete se vrhnout do dalšího
soutěžení. Stále platí, že nejdůležitější je, pozorně si přečíst zadání
úkolu! A pozor!!! Odpovědi nepište do soutěžního průkazu, ale vždy
na přiložené papírky!
Druhý úkol musíte stejně jako ten první najít v knihovně – v dětském oddělení.
Čeká na vás list papíru, kde bude vytištěna pověst, týkající se Sušice. Pověst nebude mít název a vy musíte uhodnout o jaké místo
se jedná. Samozřejmostí budou přiložené otázky, které tentokrát najdete někde na „pódiu“.
Těšíte se? Já moc. Baví mě pozorovat jak hledáte úkol, jak si lámete hlavinky a jak si pomáháte s kamarády. Nezapomeňte, že i když
mě nevidíte, jsem pořád s vámi. U paní knihovnice vás čeká zase
nějaký obrázek, ale to už po prvním kole víte.
Lovu úkolů a hledání informací zdar!
Váš Kidd
POZOR, POZOR, POZOR!!!!
Knihovní duch KIDD vyhlašuje vyhodnocení
PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE.
Všichni ti, kteří poslali pohled, obrázek nebo dopis se mohou
těšit na velké losování. Co budeme losovat?
Ceny, výhry – každý pohled i obrázek vyhrává.
Sejdeme se v úterý 1. října v 15.00 hod. v dětském oddělení.
Jsem s paní knihovnicí zvědavý na vaše zážitky
a dobrodružství z cest.
Sušické noviny 17/2013
27. září 2013
Sušice
27. září ve 20 hod. – kino Sušice
BENGAS (DŽA music) – koncert
romská kapela vystoupí na oslavě narozenin kina
podrobnosti na str. 12
28. září – v 11 hod. – náměstí – Svatobor
SVATOBOR TOUR 2013
časovka horských kol a běh na Svatobor
podrobnosti na str. 12
Přehled akcí
GALERIE BRANKA
úterý, středa, pátek
14.15–16.45 hod.
sobota
9–12 hod.
Střípky
fotky Lenky Ročkové z cest po Asii
strana 5
Horažďovice
Region
Hartmanice
27. září od 20 hod. – KD Hartmanice
GALERIE SIRKUS
pondělí – pátek
8–16 hod.
HARTMANICKÉ
. TYL .
sobota, neděle
na vyžádání klíč v kavárně.
OCHOTNICKÉ DIVADLO
Tief drin im Böhmerwald
ALAIN REYNAUD-FOURTON
obrazy z česko-německého sympozia na Kvildě
RADNICE SUŠICE – 6. patro
pondělí až pátek
DOUZELAGE
putovní výstava potrvá do 18. října
Monsieur Amédée
9–16 hod.
večer a žije
Až do jedno ho
ným a nudn ým
Améd ée poklid
profe sor na penzi
se ale všech no
ěstí Paříž e. Pak
život em na předm
i, prost itutky
í: objev í se pasác
od zákla du změn
nce i mrtvo ly...
a gang steři, doko
prom ění
dům se defin itivně
Améd éeův tichý
v blázin ec...
KULTURNÍ DŮM tel. 376 512 436
4. října v 19 hod.
základní kurz tance a spol. výchovy – 3. lekce
www.ochotnicihartmanice.wz.cz
PŘIPRAVUJEME:
17. října – kinokavárna
křest knihy Jana Lhotáka “Zmizelé Pošumaví”
18. října v 19.30 hod. – Smetanův sál gymnázia
hraje Jazzové sexteto, recituje Alfred Strejček
26. října v 19 hod. – Kino Sušice
Maloměstské klepny
premiéra frašky Karla Sabiny v podání divadelního
spolku SUŠDIVOCH, repríza 27. 10. v 15 hod.
14. listopadu – KD Sokolovna
l: JIŘÍ ŽÁK •
Hrají: MILA N
VIER ER, JAN A
NOVÁKOVÁ, JAN ŠŤAS
TNÝ, LIBĚNA SVOBODOV
Á,
BOHUMIL KRU
T I Š, H A N A Š A
F R OVÁ ,
VÁCL AV DIVI Š ml.,
VÁCL AV DIVI Š st.
Přeloži
Světla, zvuk: RADK
A MALÁ • Kostýmy: LIBĚN
A SVOB ODOVÁ
& spol. • Scéna: JOSE
F LÁD • Text sleduje
: MILE NA
NAGL MÜLL EROVÁ
• Režie: JOSE F LÁD
PŘEDSTAVENÍ PODPOŘILI:
Město Hartmanice a Ekofarma K+H s.r.o.
Předprodej v IS Hartmanice,
tel. 376 593 059
PREMIÉRA
27. 9. 2013
PÁTEK
KD HARTMANICE ve 20.00 hod.
Podmokly
28. – 29. září – Gymnázium Sušice
1. října – kino Sušice
Život dětí z dětských domovů v Zimbabwe
přednáška řádových sester z Afriky
podrobnosti na str. 6
3. října v 19 hod. – Smetanův sál
Pocta Janu Kubelíkovi – Houslový koncert
Hrají bratři Miroslav a Vladislav Vilímcovi
podrobnosti na str. 4
5. října v 15 hod.
2. prácheňské setkání harmonikářů
vystoupí harmonikáři ze širokého okolí.
Rezervace vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890
11. října v 19 hod.
základní kurz tance a spol. výchovy – 4. lekce.
Od 20 hod. na prodej vstupenky na prodlouženou.
12. října ve 21 hod.
EXTRA BAND revival
Rocková zábava. Prodej vstupenek na místě.
KINO OTAVA tel. 376 512 237
27.–28. září – oba dny ve 20 hod.
Pozice dítěte – Rumunsko – Má mateřská láska
své hranice? Kam až sahá morální úroveň? Drama
do 15 let nevhodné.
4.–5. října– oba dny ve 20 hod.
Neřízené střely - Itálie – Hlavní téma...rodinná tajemství. Zábavná a zároveň dojemná italská
komedie do 12 let nevhodná.
11.–12. října – oba dny ve 20 hod.
NAZARETH: Nekonečný rockový mejdan – USA
– Strhující dokument o legendární kapele, jejíž hity
zná celý svět!!!
rezervace a předprodej v KD Sokolovna
16. listopadu – KD Sokolovna
David Koller unplugged
koncertní turné po České republice
26. listopadu – KD Sokolovna
5. října 9–12 hod. – Káčko Sušice
Vánoční koncert Hradišťan + Svatobor
Tvořivá sobota – Hnětýnkování
pečení, zdobení a soutěž o nejhezčí hnětýnku
S sebou – přezůvky, svačinu, pití, ozdoby, 50 Kč.
Akci pořádá SVČ při ZŠ Lerchova a je nutné se přihlásit do 3. 10. na tel. 721 253 560 (p. Ptáčková)
5. října ve 14 hod. – náměstí Sušice – u kašny
Znovuobjevování města
DEN ARCHITEKTURY poprvé také v Sušici
podrobnosti na str. 4
5. října v 15 hod. – KD Sokolovna
12. října na zámeckém nádvoří
Havelský jarmark aneb posvícení na zámku
Pokus o nový český rekord – upečeme největší
Prácheňskou hnětynku za přítomnosti komisařů
z Agentury Dobrý den Pelhřimov
Soutěž pro návštěvníky – o nejhezčí hnětynku.
Přineste svůj vlastní výtvor a soutěžte o zajímavé
ceny. Po celý den hudební doprovod, moderuje Radek Nakládal. Srdečně zve Město Horažďovice
HRADY
KAŠPERK
tel. 376 582 324
e-mail: [email protected], www.kasperk.cz
září: denně mimo pondělí, 10–17 hod.
5. října ve 20 hod.
Kabát revival
pouťová zábava
Kašperské Hory
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
kino – pokladna, předprodej vstupenek 376 521 680
pondělí, středa
7.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–16.30 hod.
pátek
7.30–13.30 hod.
POKLADNA kina denně, vždy 1 hodinu před
promítáním filmu
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety
376 528 686
předprodej vstupenek
376 528 686
otevřeno: stejně jako v kině – viz. výše
redakce SN
376 555 070
KAFE SIRKUS Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod.
Aktualizace kontaktů - na www.kulturasusice.cz
28.–29. září
Skupina historického šermu Romantika
z Plzně – výcvik s mečem a ukázka další rytířské
výzbroje a výstroje.
RABÍ
tel. 376 596 235
[email protected], www.hradrabi.cz
září: úterý až neděle, 9–16 hod.
8. října 13–16 hod – IS Kašperské Hory
Tvořivá dílna – Z ovčína
jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je z ní možné
vyrobit za mokra plstěním i za sucha plsť. jehlou. do 15. října v konírně hradu
Výstava Na nebi je psáno, co duši naší dáno
setkání s fotografiemi Miroslava Zámečníka a myšMěstské kulturní a informační středisko
www.sumavanet.cz/khory, tel. 376 503 412 (411)
lenkami Jana Konfršta
Muzeum Šumavy – galerie
úterý – sobota
10–12, 13–16 hod. VELHARTICE
Muzeum historických motocyklů
tel. 376 583 315
tel. 376 582 255, denně 9 –12 a 12.30–17.30 hod. [email protected], www.hradvelhartice.cz
září: úterý až neděle, 10–17 hod.
Žihobce
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provozní doba:
oddělení pro dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
rezervace a předprodej v KD Sokolovna
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod. Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012,
5. října v 19.30 hod. – Tradiční Kloub
Muzeum Šumavy Sušice
[email protected]
The Average (Strakonice) Kyanid (Český Krumlov) náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
Výstava Milana Bauera a Dalibora Nesnídala
Sirkyskon – koncert
www.muzeum.sumava.net,
plakát na str. 12
Galerie Netopýr
e-mail: [email protected]
Plastiky, reliéfy a obrazy Zdeňka Tománka
otevřeno: úterý–sobota: 9–12 hod.
11. října v 19 hod. – kino Sušice
a 12.45–17 hod.,
beseda s hosty Extreme challenge Michalem Krysneděle: 9–12 hod.
tou a Klárou Poláčkovou – podrobnosti str. 8
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
12. října v 14 hod – Santos
5. října 10.00–18.00 hod. – areál skanzenu
e-mail: [email protected]
Extreme Challenge – (BOBIKAP) – 8. ročník
Den vajec – tradiční podzimní potravinový den
Otevřeno: pondělí až pátek: 9–12.30 a 13–16 hod. pořádá klatovské muzeum a Chanovice, vstup 25 Kč
podrobnosti na str. 8
Chanovice
do 29. září v bývalém pivovaru
Pocta prostoru – výstava sochaře Václava Fialy
Cesta tajuplnými světy – interaktivní výstava pro
děti
ŠVIHOV
tel. 376 393 378
[email protected], www. hradsvihov.cz
září: úterý až neděle, 10–16 hod.
Důležitá telefonní čísla
Úřad práce, pracoviště Sušice
950 128 201
Městský úřad Sušice
376 540 111
e-mail: podatelnamususice.cz
Sušické lesy a služby s. r. o.
376 520 362
Městská policie
376 523 250/724 182 147
recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.
376 530 111
informace o víkendové zubní pohotovosti
Spoje
ČSAD Sušice (7–15 hod.) 376 524 703/376 524 541
České dráhy Sušice
972 523 584/840 112 113
Sběrný dvůr Sušice
376 520 519
areál ČOV, Pražská ul. – susicerumpold.cz
provozní doba: út, čt 13–18 hod.,
so 8–12 a 13–15 hod.
Sušické noviny 17/2013
27. září 2013
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Dne 22. září uplynulo třicet let od tragického
úmrtí pana
Josefa Fartáka
ze Sušice. Stále vzpomíná manželka Marie
a syn Josef s celou rodinou.
Tvé zlaté srdce tatínku, zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu, kterou teď půjdeme sami.
Dne 26. září tomu bylo třináct let, kdy nás
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček
a tchán pan
Miroslav Pena
ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.
Dne 25. září tomu bylo deset let, kdy zemřel
pan
Karel Pany
ze Sušice. Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
A opět se skví
ve své kráse
Křížek v Divišově.
Původní křížek z roku 1931 postupně chátral a v posledních letech
už byl v naprosto dezolátním stavu.
Dokonce i špice kříže byla uražená.
Někteří lidé však nechtěli jen nečinně přihlížet jeho zkáze a pustili se do
opravy. Nakonec křížek pískovali
a natřeli a od srpna se kolemjdoucí
mohou potěšit pohledem na znovu
důstojný křížek.
Synové starosty Jana Seitze prožili nelehký život,
oba rodiče byli za války vězněni v koncentračních táborech,
po roce 1948 je provázelo nepříznivě stigma jejich jména.
Bohužel se nedočkali Listopadu 1989 – Josef + 1977, Otto + 1988.
Rodina Hájků a rodiny Seitzových.
Vítáme nové občánky
Anna Ullmannová, Lenka Jandová, Betty Vošalíková, Terezie Kůsová, David Plechata, Petr Kohout, Matyáš Babka, Martin Vospěl,
Jan Koňarik, Kristián Vaněček.
Dne 29. září uplyne šest let, co nás navždy
opustila paní
ze Sušice. S láskou vzpomínají manžel, děti Jan a Vladislava
s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou spolu s námi






 










Čas plyne dál, nevrací to drahé, co nám osud vzal…
Dne 8. října vzpomeneme dvacáté výročí,
kdy od nás navždy odešel náš drahý manžel,
otec a dědeček, pan





Vladimír Sedlecký
ze Sušice. Všem, kteří s námi vzpomenou,
upřímně děkuje manželka a dcera s rodinou.
Všechno má určenou chvíli.
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Je čas rození i čas umírání.
Dne 8. října vzpomeneme deset let od úmrtí
naší maminky paní
Anny Houdečkové
ze Sušice. Děkujeme všem, kteří vzpomenou
spolu s námi. Za rodinu syn Miroslav s manželkou.
Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál,
srdce jeho zlaté bylo, každému jen blaho přál.
Za vše dobré, co vykonal, tichý spánek buď mu přán.
Dne 28. září vzpomeneme nedožitých
100 let pana
Jindřicha Wimmera
Na výlet se můžete hlásit už nyní na tel. 376 528 686.
ALEXANDROVCI VÁNOČNÍ TURNÉ 2013
Jako hosté vystoupí Eva Urbanová a Petr Kolář.
Koncert se koná v neděli 8. prosince 2013 v Budvar Aréně v Českých
Budějovicích od 19.00 hod., odjezd autobusu ze Sušice v 16.30 hod.
Objednané vstupenky si můžete už nyní vyzvednout
v kanceláři v Sokolovně.
R EDA KCE SUŠICK ÝCH NOV I N A PŘ EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY JSOU PŘESTĚHOVÁNY.
Sídlíme opět v Sokolovně, T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své př íspěvk y, ná zor y, vz pom í n k y, poděková n í, bla hopřá n í
a inzeráty můžete opět nosit hlavním vstupem do Sokolovny,
po schodišti na pravé straně do kanceláře v 1. patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Upravené termíny vydání Sušických novin do konce roku 2013
uzávěrka
datum vydání
č. 18
3. října
11. října
č. 19
17. října
25. října
č. 20
31. října
8. listopadu
č. 21
14. listopadu
22. listopadu
č. 22
28. listopadu
6. prosince
č. 23
12. prosince
20. prosince
Základní kynologická organizace Sušice
SOUTĚŽ
O NEJHEZČÍHO A NEJŠIKOVNĚJŠÍHO
SUŠICKÉHO VOŘÍŠKA
Dne 3. října si připomeneme desáté
výročí úmrtí pana
Vzpomínají manželka Marie, syn Milan
s manželkou a vnučka Romanka s rodinou.
7. prosince
SRN – Adventní Mnichov
návštěva vánočně vyzdobené bavorské metropole
Vás zve na
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát…
Milana Kovaříka
… na výlet
PŘIPOMENUTÍ
S úctou a vděčností si připomínáme 27. září 2013
sto let od narození našich otců JUDr. Otty a Josefa Seitzových
Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat.
Ač oba dosud milujeme,
ač stejně bude luna plát…
Terezie Kubalová
Pojeďte s námi...
JANOVICE NIKDY VÍCE – LEPŠÍ RÁNU DO PALICE
Ten čas tak letí! Už je to padesát let,
co jsme opustili Janovické kasárny a odešli do vytouženého civilu!
1961 – 1963 –VOJSKO PROTIVZDUŠNÉ OBRANY,
50. výročí
Startující budou rozděleni do dvou kategorií podle kohoutkové výšky psa (do 40 cm a nad 40 cm). Bude se posuzovat šikovnost na jednoduchých překážkách a úkolech a dále vzhled psíků.
Podmínkou účasti je platný očkovací průkaz, obojek a vodítko.
Kde:
cvičiště ZKO Sušice (za Albertem)
Kdy:
12. října v 9.00 hodin
Prezentace účastníků:
8.30–9.00 hodin
Zváni jsou všichni přátelé pejsků.
Občerstvení připraveno!
Pěkné počasí objednáno!
Vážený kamaráde a spolubojovníku, dovolujeme si Tě pozvat
na setkání, které se bude konat v sobotu 12. října 2013
hotel SVATOBOR v Sušici od 16.00 hod.
Vezměte s sebou dobrou náladu, francouzské hole,
invalidní vozíky, prášky a hlavně své ženy či ošetřovatelky!
Za přípravný výbor: F. Kůs – K. Pešek – J. Kotál – F. Kojzar
info: [email protected]
telefon: 723 435 902
OZNÁMENÍ
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sušice dává tímto
na vědomí všem členům a občanům Sušice a okolí,
že dne 28. září 2013 zahajuje ve své moštárně (za bývalým PDA)
moštování ovoce.
Neváhejte, přivezte ovoce a odvezete si kvalitní mošt.
Moštujeme každou sobotu od 8 do 12 hodin až do konce října.
Větší plastové nádoby vemte s sebou!
Ze 100 kg ovoce je minimálně 50 l moštu.
Z. Ponížil předseda MO Sušice, tel. 607 987 942
ze Sušice.S láskou a poděkováním za vše,
co pro nás udělal vzpomínají dcera Lída
a syn Jindra s rodinami.
V minulém čísle byl ve vzpomínce uveden pan Jan Váňa jako ředitel ZŠ,
ale správný údaj měl být učitel ZŠ. Omlouváme se za tuto nepřesnost.
-redakce-
Opustili nás...
Stanislav Tatár (1935), Ladislav Pech (1928), Karel Leitgeb (1951), Jan
Prosser (1923), Jan Fidler (1923), Miroslava Rajtmajerová (1968), Jarmila
Blašková (1919), Věra Fuchsová (1922), Josef Hlavík (1952), Emil Švejd
(1935), Vlasta Mazancová (1925), Marie Waldmannová (1944).
Jóga pro zdraví. Přijďte se protáhnout, rozdýchat, posílit a taky
relaxovat na pravidelné lekce jógy. Začínáme 2. října v 10.30 hod
v Komunitním centru.
Informace na www.joga.zaluzi.cz, nebo tel: 728 963 083, R. Krásná
Psí škola Sírius v Horažďovicích zve všechny zájemce na další
„Kurz dobrého chování a agility pro všechny psy a pejsky“
Začínáme 5. října v 10 hodin. Informace a přihlášky na
www.sirius.zaluzi.cz, nebo tel: 728 963 083, R. Krásná
PONDĚLÍ 23. 9. - BACK TO SKŮL
Sušické10:00
noviny
17/2013
- FARMA ZVÍŘAT
– VB, 1954, 72 min. Režie: Joy Batchelor, John Halas, 40 Kč
14:00 - HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI část 1 – USA, 2010, 140 min. Režie: David Yates, 30 Kč
27.
září
2013
17:00 - HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI část 2 – USA, 2011, 125 min. Režie: David Yates, 40 Kč (3D)
Kultura
strana 7
ÚTERÝ 24. 9. - CZECH MADE
17:00 – COLETTE – ČR, 2013, 126 min. Režie: Milan Cieslar, 100 Kč
20:00 – LÍBÁNKY – ČR/SR, 2013, 98 min. Režie: Jan Hřebejk, 100 Kč
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
STŘEDA 25. 9. - NAD ARTom SA BLÝSKÁ
17:00 - Filmové pásmo slovenských dokumentárních filmů:
KŘEHKÁ IDENTITA – SR/ČR, 2012, 75 min. Režie: Zuzana Piussi
KAUZA CERVANOVÁ – SR/ČR, 2013, 100 min. Režie: Robert Kirchhoff , 100 Kč
1. 10. – 15. 10.
OFF PROGRAM na NÁMĚSTÍ:
15:00 - OPEN MIKE - přijď a hraj - možnost zahrát si ve veřejném prostoru pro všechny místní
muzikanty + stánky s občerstvením, filmové soutěže a DJs
PREMIÉROVÝ ČTVRTEK 26. 9.
17:00 - OMAR – IZRAEL, 2013, 97 min. Režie: Hany Abu-Assad, 80 Kč, titulky
20:00 - DONŠAJNI – ČR, 2013, 102 min. Režie: Jiří Menzel, 100 Kč
20.00
Millerovi na tripu
úterýk
PÁTEK 27. 9. - B-LÁZNŮ SVÁTEK
1
17:00 - DIANA – VB/USA, 2013, 108 min. Režie: Olivier Hirschbiegel,
20:00 - BENGAS (DŽA MUSIC) – koncert druhé nejslavnější romské kapely po GIPSY KINGS
0:00 - VYMÍTAČ ĎÁBLA - USA, 1973, 122 min. Režie: William Fiedkin - půlnoční projekce
středa
20.00
Útěk
čtvrtek
20.00
Zázrak
Od 18:00 stánky s občerstvením, hudbou a filmovou tematikou v okolí kina
USA, 111 min., 100 Kč, titulky
2
NOR, 75 min., 90 Kč, titulky
SOBOTA 28. 9. - YOUNG & FRESH
13:00 - THE BIG BANG THEORY – (BEST OF 1. SÉRIE) USA, 250 min. (20 min. přestávka)
- seriálový půlmaraton, 80 Kč
20:30 - POSLEDNÍ ODMĚNA – ČR, 2013, 37 min. Režie: Ladislav Plecitý, 80 Kč - předpremiéra
f. adaptace T. Pratchetta
předfilm PANDY - ČR/SR, 2012, 12 min. Režie: Matúš Vizár (3. místo v Cannes v kategorii Krátkých
a středně dlouhých studentských filmů)
22:00....afterparty s filmovými kostýmy
RODINNÁ NEDĚLE 29. 9.
14:00 - ŠMOULOVÉ 2 – USA, 2013, 105 min. Režie: Raja Gosnell, 90 Kč, dabing (2D)
17:00 - KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU – USA, 2005, 106 min., Režie: Tim Burton
20:00 - LED ZEPPELIN – záznam z koncertu - VELKÁ BRITÁNIE, 124 min., 150 Kč
Radovan Hrabý:
Malování je velké dobrodružství
Výstava obrazů, jejichž autorem je sušický malíř a cestovatel
Radovan Hrabý, proběhla v galerii Branka. Námětem skic a obrazů
zpracovaných technikou akvarelu a uhlu jsou především lidé, se
kterými se autor setkal na svých cestách po Indii, Nepálu a Indonésii. Ke krátkému rozhovoru jsme se sešli přímo v galerii.
Vystudoval jste elektrotechniku, to je poměrně odlišná profese.
Jak jste se dostal k malování?
Vždycky jsem maloval, jen jsem si nemyslel, že se tím budu
živit. Směřoval jsem tak zpočátku své profesní kroky jiným směrem, ale od výtvarné tvorby mě to neodvedlo. Malování je nyní
moje životní potřeba i pracovní náplň.
Jste tedy samouk?
Na žádnou výtvarnou školu jsem se nikdy nehlásil. Malování je
velké dobrodružství a rád objevuji věci po svém. Jsem dost tvrdohlavý a možná, že kdyby mě někdo vedl, ztratil bych k malování
chuť. Takhle mi zůstal ničím neovlivněný velký zájem. Myslím
si, že člověk má pak větší šanci přinést i něco nového.
Jakým způsobem jste tvořil tyto obrazy?
Skicoval jsem je většinou na místě. Neposedné děti jsem musel vyfotografovat a portréty pak dodělával po večerech. Zajímavé tváře jsem nosil dlouho v paměti a hodně akvarelů namaloval
až po návratu domů.
Důvodem vašich cest je malování?
Především jsem chtěl ty kraje poznat. Věděl jsem, že tam budu
malovat, a tak si bral skicák samozřejmě s sebou.
Plánujete další cestu?
Ani jednu cestu jsem předem moc neplánoval. Vím, že se chci
podívat ještě do Jižní Ameriky a dál pak uvidím.
Malujete i jiné věci?
Ano. Většinu času trávím v ateliéru. Tohle je spíše taková dokumentární tvorba z cest a je pro mě vytržením z práce na velkých plátnech. Často dělám portréty nebo figurální malbu, která je zpracovaná do výpravných, někdy surrealistických scén.
Vzorem jsou mi renesanční mistři, hlavně co se techniky malby
týče. Moc často tyto věci nevystavuji, většinu obrazů hned prodám. Chtěl bych se ale nyní ve svých obrazech posunout k současným tématům.
Děláte ještě jinou práci?
Učím pár hodin grafického designu na Střední škole Horažďovice a pokud zbyde čas, věnuji se počítačové grafice a tvorbě
webových stránek.
Máte nějaké další malířské náměty do budoucnosti?
Pracuji nyní na zajímavém projektu výtvarného ztvárnění obrazů z historie Českého Krumlova. To vše na základě historických
podkladů. Příští rok bych se chtěl dostat také k portrétování místních lidí. Tady v Sušici se pohybuje mnoho pro mě zajímavých
typů, které bych rád výtvarně zpracoval.
SR, 72 min., 80 Kč
3
20.00
Jako nikdy
pátek
17.00
jOBS
USA, 122 min., 100 Kč,
titulky
ČR, 93 min., 100 Kč
sobota
17.00
Hra na hraně
20.00
Gravitace 3D
USA, 91 min., 110 Kč,
titulky
USA/GBR, 90 min., 130 Kč,
titulky
14.00
Oggy a škodíci
17.00
Justin:
Jak se stát rytířem 3D
4
5
neděle
6
FRA, 80 min., 100 Kč
20.00
Iron Man 3 3D
7
USA/CHIN, 129 min., 100 Kč,
dab.
20.00
Futurologický kongres
úterý
8
9
IZR, 120 min., 80 Kč, titulky
17.00
Gangster squad
Lovci mafie
20.00
Revival
ČR, 116 min., 90 Kč
USA, 113 min., 80 Kč, titulky
20.00
Rivalové
čtvrtek
10
USA/GBR/SRN, 123 min.,
110 Kč, titulky
20.00
Extreme challenge
pátek
11
sobota
12
neděle
13
13.00
Teorie velkého třesku
maraton
20.00
Kameňák 4
ČR, 110 Kč
USA, 230 min., 80 Kč
14.00
Oggy a škodíci
FRA, 80 min., 80 Kč
17.00
Univerzita pro příšerky
USA, 109 min., 100 Kč,
titulky
20.00
V zajetí démonů
USA, 112 min., 100 Kč,
titulky
20.00
Bernie
pondělí
14
úterý
15
USA, 104 min., 100 Kč,
titulky
14.00
Já padouch 2
USA, 98 min., 80 Kč, dab.
20.00
jOBS
USA, 122 min., 100 Kč,
titulky
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně
kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
Radovan Hrabý vysvětluje okolnosti vzniku tohoto portrétu: „Dostali jsme se do zapadlé vesnice daleko od civilizace. U chatrče tam
spala v dece zabalená holčička. Náš příchod ji vzbudil, posadila
se a tohle byl její první pohled.“
Útěk ²U5RDU8WKDXJ
Příběh z fiktivní budoucnosti devatenáctiletého děvčete, které se po zabití
celé rodiny dostane do rukou zločinecké skupiny společenských outsiderů.
Brzy však zjistí, že v jejich společnosti ji čeká osud horší než smrt, a tak se
pokusí s pomocí mladšího děvčete z tábora utéct nehostinnou krajinou,
kterou zpustošil mor.
Zázrak ²U-XUDM/HKRWVNë
Ela má dětskou tvář a tělo, které navzdory věku působí velmi vyspěle. První
večer, když ji máma přivede do polepšovny, se musí postavit na improvizované
pódium a je podrobena tzv. veřejné zpovědi. Zjistíme, že měla třicetiletého kluka, u kterého po útěku z domova žila. Ela ho miluje, ale nemůže se s ním spojit.
Během silvestrovské diskotéky se rozhodne z polepšovny utéct...!
jOBS ²U-RVKXD0LFKDHO6WHUQ
Filmové ztvárnění jednoho z nejznámějších vizionářů digitálního věku. Vždyť kdo
by neznal jeho slavnou větu: „Pracujte jen s génii, idioty vyhoďte.“
Jako nikdy ²U=GHQĚN7\F
Konec léta ve filmu „JAKO NIKDY“ znamená zároveň konec života. Vladimír
Holas, malíř, sochař a pedagog okresního významu, umírá. Chce se skácet
ve stoje, tak jak žil. Trojice postav, Holas a dvě ženy jeho života, vede marný boj
se smrtí, bojují sami se sebou a současně mezi sebou – což přináší každému
z nich určité očištění.
ESP, 96 min., 130/150 Kč, dab. Hra na hraně ²U%UDG)XUPDQ
Richie (Justin Timberlake), absolvent prestižní Princetonské univerzity, zjistí, že
20.00
byl při falešné on-line hře podveden a okraden. Odcestuje tedy do Kostariky,
Diana
kde sídlí magnát Ivan Block (Ben Affleck), jenž má tyto hry pod svou kontrolou.
GBR/USA/SWE, 108 min.,
A právě jeho chce Richie obvinit z podvodu
110 Kč, titulky
pondělí
středa
Millerovi na tripu ²U5DZVRQ0DUVKDOO7KXUEHU
David Burke je bezvýznamný dealer marihuany, jehož klientelu tvoří šéfkuchaři
a matky v domácnosti. Okradou ho o všechny peníze včetně ulitých rezerv a on
najednou dluží spoustu peněz svému dodavateli. Aby si napravil reputaci, musí
se David stát pašerákem drog a přivézt z Mexika Bradovu poslední zásilku.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
pokladna kina
Pondělí–pátek 8.00–16.00
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Gravitace 3D ²U$OIRQVR&XDUyQ
Výstup do vesmíru může být traumatizující zkušeností...zvláště, když se ve
skafandru vzdalujete od mateřské stanice, nemáte spojení se základnou
a dochází kyslík...
Oggy a škodíci ²U2OLYLHU-HDQ0DULH
Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý, že nějaká šarvátka mezi dobrem
a zlem je proti tomu úplné prd.
Justin: Jak se stát rytířem 3D ²U0DQXHO6LFLOLD
I kluci ve středověku měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem. Na vlastní
pěst se vydává za svým snem, aby podstoupil výcvik a stal se opravdovým
rytířem v brnění. I krokodýlové ve středověku měli své touhy. Jeden z nich,
Gustav, se třeba rozhodl být drakem.
Diana ²U2OLYHU+LUVFKELHJHO
Film Diana není klasickým životopisem, zaměřuje se na poslední dva roky
jejího života, kdy opustila královskou rodinu a tísnivý život v Buckinghamském paláci.
Iron Man 3 3D ²U6KDQH%ODFN
Když je rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě cení, vydá se Stark na
pouť s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný.
Futurologický kongres ²U$UL)ROPDQ
Herečka Robin Wright hraje sebe samu: filmovou hvězdu za zenitem, které
s přibývajícími vráskami ubývá rolí. Na stole leží možná poslední velká
nabídka. Filmové studio chce naskenovat její tělo, pohyby i emoce, a koupit
si tak virtuální herečku, která už nezestárne ani o den.
Gangster squad – Lovci mafie ²U5XEHQ)OHLVFKHU
Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne nelítostnou rukou gangster a brooklynský rodák Mickey Cohen (Sean Penn). Nebojí se ničeho. Výjimku by snad
mohla představovat tajná jednotka losangeleské policie, kterou společně
vedou John O‘Mara (Josh Brolin) a Jerry Wooters (Ryan Gosling).
Revival ²U$OLFH1HOOLV
„Ještě jednou si pořádně …“ Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém.
Rivalové ²U5RQ+RZDUG
O sedmdesátých letech minulého století se mluví jako o zlaté éře Formule 1.
Ve filmu sledujeme skutečný příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých rivalů
Nikiho Laudy a Jamese Hunta, a to jak v jejich profesním, tak v osobním životě. Lauda se vzpamatovává z téměř smrtelné nehody a vrací se zpět do hry,
aby si to s britským playboyem rozdal v honbě za titulem světového šampióna.
Teorie velkého třesku maraton ²U-DPHV%XUURZV7HG:DVV$QGUHZ
':H\PDQ-RHO0XUUD\
Filmový maraton 1. série, díly 14–17; 2. série, díly 1–6
Kameňák 4 ²U-iQ1RYiN
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě. Pepanovi (V. Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie za
jejich dcerou a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti,
kde není navařeno a vyžehleno a kde vybuchují vajíčka v mikrovlnné troubě.
Univerzita pro příšerky ²U'DQ6FDQORQ
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že
se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přece vědí, že ty nejlepší příšerky
pocházejí z Univerzity pro příšerky.
V zajetí démonů ²U-DPHV:DQ
Film byl natočený podle skutečných událostí – vypráví hrůzný příběh světově
proslulých vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových.
V nejhrůzostrašnějším případu svého života jsou Warrenovi nuceni utkat se
s mocnou démonickou bytostí.
Bernie ²U5LFKDUG/LQNODWHU
Bernie Tiede byl asistentem ředitele pohřebního ústavu v malém vesnickém
městečku a jedním z nejoblíbenějších obyvatel. Takže nebylo pro nikoho
překvapením, když se sblížil s Marjorie Nugentovou, bohatou vdovou, která
byla známá svou protivnou povahou a patřičným bohatstvím. Obyvatelé Carthage byli šokováni, když se dozvěděli, že je Marjorie Nugentová již několik
měsíců mrtvá a Bernie Tiede byl obviněn z její vraždy.
DOČKALI SE! Sušičtí fotbalisté slaví první výhru v divizi
DOČKALI SE! Sušičtí fotbalisté slaví první výhru v divizi.
Zvládli to. Na sedmý pokus
fotbalisté Sušice bodově uspěli
a v důležitém utkání na hřišti ZČE
Plzeň urvali první výhru v divizi. V Plzni zvítězili jednoznačně
4:1, pomohly dvě branky kanonýra Miroslava Vrhela. Nováček
soutěže se odpoutal ode dna tabulky, po sedmi kolech patří Sušici
13. místo. „Hráči si výhru i za předešlé výkony zaslouží,“ těší sušického trenéra Jana Staňka.
První výhra v divizi, s tím
určitě musíte být spokojený…
„S výsledkem jsme určitě spokojení,
výkon byl taky dobrý. Mužstvo si
za výkony, které doteď předvádělo, výhru určitě zasloužilo. Doufám, že to hráče povzbudí do další práce.“
Byli jste proti ZČE Plzeň lepším týmem?
„Úplně jednoznačný zápas to
nebyl. Začátek byl vyrovnaný,
soupeř hrál možná trošičku aktivněji. Kolem 15. minuty jsme
hru vyrovnali, začali jsme být lepší na balonu. Víc jsme drželi míč,
vytvořili si územní převahu a po
rohu dali první gól. Poločas se dohrál vyrovnaně. Po přestávce jsme
v 5. minutě dali na dva nula, soupeř se snažil výsledek zvrátit a začal útočit. Myslím si, že ZČE hrálo dost stereotypně, nakopávalo
vysoké míče. Těsně před koncem
jsme dostali gól na 2:1, to domácí vyburcovalo. Ale za další dvě
minuty se nám povedl brejk. Petr
Matějka vybojoval balon, Míra
Vrhel po samostatném průniku dal
na 3:1. V závěru po standardní
situaci a vyraženém míči brankářem dal Honza Skála na 4:1. Zápas tak jednoznačný jako výsledek
asi nebyl, ale myslím si, že tento-
krát jsme byli kvalitnější mužstvo
a hlavně byli víc nebezpeční.“
Na první výhru v divizi jste čekali sedm zápasů. Byla na týmu
patrná nervozita, když body
nepřicházely?
„S trenéry jsme se snažili, aby
to na mužstvo nedolehlo, neustále jsme kluky povzbuzovali. Když
předvedli dobrý výkon, hodnotili jsme to i přes prohru pozitivně.
Vnitřně to asi cítil každý, ale navenek kluci věděli, že hrají dobrý fotbal, snad přistoupili na naší
filozofii, že pro nás je v tomhle
období než body důležitější, abychom podávali dobré výkony
a pracovali na sobě, než jestli někde‚ urocháme‘ 1:0. Hráči na tři
body samozřejmě čekali, ale mužstvo to moc nedeprimovalo. Spíš
to kluky burcovalo, snažili se věřit
tomu, že výhra přijde.“
Jaký zápas se týmu nejvíc povedl a naopak kde jste cítil, že mužstvo mohlo předvést víc?
„Výsledkově se nám nejvíc povedl ten poslední na ZČE, to je
jasné. Ale víc se mi líbily domácí
zápasy s Táborskem (3:4), který
hrál výborný fotbal, také utkání
proti Písku (2:4) vypadalo dobře.
Tyhle zápasy se mi líbily mnohem
víc než ten, který jsme teď vyhráli.
Je to dané tím, jakého máme soupeře. Na zápase v Milevsku jsem
nebyl, ale co mám informace, herně i výsledkově se nám utkání nejméně povedlo právě tam.“
Je velký rozdíl mezi krajským
přeborem a divizí?
„Z mého pohledu ano. Zápasy jsou všechny těžké, týmy jsou
kvalitní, pro kluky je to velká
škola. Za rok v krajském přeboru
jsme ze 30 zápasů hráli maximálně osm až deset takhle kvalitních
utkání. V divizi je větší nasazení,
rychlost. Jde o větší rozdíl, než
jsem čekal.“
Bruslit se bude v říjnu
Po letošním úspěšném využití
zimního stadionu v létě (aktivity
na umělém povrchu) se od začátku
října začíná opět ledovat. Plocha
bude připravena 10. října a první. veřejné bruslení se uskuteční
v pátek 11. října. Stejně jako minulý rok je čas rozdělen na bruslení
pro rodiny s dětmi a bruslení pro
širokou veřejnost. V rámci veřejného bruslení bude opět vyhrazen
prostor na ledové ploše pro krasobruslařský kroužek pod vedením
paní Hartmanové.
Bližší informace k organizaci
kroužku, provozní době a další aktuality najdete se začátkem zimní
sezóny na webových stránkách
http://www.sportoviste-susice.cz/
Skupiny zde najdou rezervační
systém, ve kterém je možno on-line
rezervovat ledovou plochu. Dále zde
bude zveřejněna zvýhodněná akce
pro školy, nestátní neziskové organizace z celého regionu a podrobnosti
o připravovaném utkání ženské juniorské hokejové ČR proti Horažďovicím v sobotu 26. 10.
-lh-
Rozpis na první týden veřejného bruslení
Pátek 11. 10. – 15:00 až 16:00 – bruslení pro rodiny s dětmi
(hrazdičky)
– 16:30 až 18:00 – veřejné bruslení
Úterý 15. 10.
Sušické noviny 17/2013
27. září 2013
Sport
strana 8
– 15:00 až 16:30 – veřejné bruslení
Středa 16. 10. – 17:00 až 18:00 – bruslení pro rodiny s dětmi
(hrazdičky)
Celkový rozpis a obsazení ledové plochy najdete na stránkách
sportoviste-susice.cz, facebooku, nástěnce u zimního stadionu
a plakátech.
Oddíl Atletiky TJ Sušice Vás srdečně zve na oddílové náborové
závody pro Všechny Věkové Kategorie
Závody se uskuteční každou středu v měsíci září a 2. října
od 17 do 18 hod. na místním atletickém stadionu TJ Sušice.
Zveme všechny, kteří mají zájem o vyzkoušení jakékoliv atletické
disciplíny. Vše proběhne pod vedením trenérů atletiky.
Doporučujeme přinést s sebou sportovní oblečení a obuv.
Pro všechny zúčastněné závodníky jsou připravené drobné sladké
odměny.
Závody se pro všechny pořádají zcela zdarma.
Další případné info na tel: 606811650,724009193. Těšíme se na Vás.
Sušice má zatím suverénně nejvyšší návštěvy v divizi. Těší vás
zájem fanoušků?
„Já jsem to malinko předpokládal, i když ne v takové míře. Myslím, že hrajeme proti zajímavým
soupeřům. Kdyby ale fotbal nebyl
ke koukání, lidé přijdou jednou,
dvakrát, potřetí a počtvrté už bude
lidí méně. S Táborskem jsme prohráli 3:4, s Pískem 2:4, ale lidé odcházeli spokojení, nezaregistroval
jsem žádné negativní ohlasy na
náš výkon, spíš naopak. Klukům
lidé zatleskali, líbilo se jim, že
žádný zápas nevzdali. Nemusí to
fungovat úplně, ale myslím si, že
když budeme předvádět dobrý fotbal, lidi si cestu na stadion najdou.“
Jonáš Bartoš
ATLETK Y O BHÁ J I LY TŘ E TÍ M ÍSTO VE I I . LIZE
Družstvo žen TJ Sušice v Českých Budějovicích– zleva: Vítovcová, Grabmüllerová, Špoutilová, Brožková,
Jakšová, Háčková, Blahůtová, Brožová, Brejchová, Hambergerová, Daverná, Vostradovská, Křížová
a Skypalová. Vpředu zleva: trenéři Nešpor a Havel a vedoucí družstva Jiroušek.
Na sokolském stadiónu v Českých
Budějovicích vybojovaly v sobotu
7. září sušické ženy výborné 2. místo v závěrečném soutěžním kole
letošního ročníku II. atletické ligy.
ZČE Plzeň – Sušice 1:4 (0:1)
V celkovém pořadí této soutěže to
Branky za Sušici: Vrhel 2, Kočí znamená třetí místo, tedy obhajoa Skála
bu pozice z loňské sezóny. Zatímco
Další utkání: neděle 22. září 16.30 v minulém roce bylo umístění překvapením nováčka soutěže, kteTJ Sušice – FK Tachov
ré většina pokládala za šťastné bez cenných drobných bodíků i těch
a trochu náhodné, tak letos sušické výkonnostně slabších závodnic se
atletky od prvního kola přesvědčo- na přední umístění pomýšlet nedá.
valy, že jsou skutečně týmem, který Další velkou oporou byla dorospatří na první příčky tabulky. Této tenka Radka Hambergerová, která
soutěži jsme se na stránkách Su- v oštěpu, kouli nebo v disku obsazošických novin průběžně nevěnova- vala medailové pozice. Ivana Vítovli, takže stručně shrnuto: V 1. kole cová a Katka Skypalová, svěřenkyv Pacově 4. místo, ve 2. kole v Kla- ně trenéra Václava Svobody st., sice
tovech 2. místo, ve 3. kole ve Vla- již nejsou žádné dorostenky, ale pro
šimi 4. místo při účasti pouhých náš oddíl se staly objevem druhé
osmi našich závodnic. Zde nás ne- poloviny sezony a ve vrhačských
Nejtěžší šumavský závod Extreme
účast některých závodnic připravila disciplinách získávaly významný
Challenge 2013 startuje letos již po osmé! o možnost bojovat o lepší celkové počet bodů. Totéž platí i o běžecumístění. Výsledek z posledního kých veteránkách Śárce Grabmülkola v Českých Budějovicích zna- lerové a Jarce Křížové. Naopak
menal naopak historicky náš nej- mladičká naděje Adélka Brožovyšší bodový zisk, škoda notoric- vá se starších soupeřek nezalekla
ké absence několika děvčat, přišli a bodovala výrazně ve skoku vyjsme patrně o historické vítězství sokém a v trojskoku. Až v posledv ligovém kole.
ním kole nastoupila Eva BlahůtoDružstvo vedené Martinem Ji- vá, která pobývala na studiích ve
rouškem se opíralo především Španělsku, a hned překvapila skoo velké nasazení a výkony Mar- ro 30-ti metrovým hodem v oštěpu.
tiny Brejchové, která nastupovala Jako velmi perspektivní posily se
na tratích 800 m, 400 m, 400 m př. ukázaly mladé šumavské běžkyně
a v obou štafetách, přičemž až na – lyžařky z Kvildy Tereza Vostramalé výjimky ve svých discipli- dovská a Karolína Daverná, které
nách vítězila a pro družstvo nasbí- zle proháněly specialistky na 800
rala suverénně nejvíce bodů. Na- a 1 500 m. Nesmíme však zapostupovala ve všech kolech, často menout na hostující závodnice ze
bez ohledu na zdravotní indispo- Škody Plzeň a Slávie Praha, z nichž
zice. Její přístup ostře kontrastoval většina byla spolehlivá a patřila
s přístupem a kreativními omluven- k těm nejlépe bodujícím atletkám.
kami některých našich nejmladších Tento velký úspěch sušické ženské
závodnic. Příkladem silné oběta- atletiky patrně oceníme náležitě až
vosti pro družstvo budiž účast vr- s odstupem času. Celému družhaček Evy Blahůtové a Ivany Ví- stvu i podpůrnému týmu patří veltovcové v „B“ štafetě na 4 x 400 m ké poděkování a gratulace. Už nyní
v závěrečném soutěžním kole. Děv- však plánujeme účast našich žen
čata nikdy takovou běžeckou disci- v příštím ročníku II. atletické ligy.
plinu neabsolvovala, ta „čtvrtka“ je Věříme, že pokud se podaří opět
musela pořádně bolet, ale možná doplnit domácí základ družstva
právě těch 5 bodů za jejich štafetu o kvalitní hostující závodnice, tak
rozhodlo. Soutěže družstev v atle- můžeme znovu bojovat o přední
tice jsou specifickou soutěží v jinak místa a důstojně reprezentovat Sušiindividuálním sportu, kde sílu týmu ci v této nadregionální soutěži.
Milovníci extrémních sportů letos oficiálně zahájena již v pátek sice tvoří vynikající jednotlivci, ale
Zdeněk Nešpor
změří síly při 8. ročníku nejtěž- 11. 10. v 19.00 hodin v sušickém
Závěrečné pořadí II. atletické ligy žen za rok 2013
šího šumavského závodu Extre- kině. Návštěvníci se mohou těšit
30 hl. bodů (595,5 pom. bodů)
me Challenge 2013, který startuje na přednášku a promítání Micha- 1. SK Čtyři Dvory Č. Budějovice
26 hl. bodů (547,5 pom. bodů)
12. 10. 2013 jako obvykle v Sušici. la Krysty z nejtěžšího závodu na 2. TJ Spartak Vlašim
23 hl. bodů (483,5 pom. bodů)
Týmy i jednotlivce z celé republi- světě X-Alps, kterého se zúčastnil. 3. TJ Sušice
20 hl. bodů (417,5 pom. bodů)
ky čekají během štafetového závo- Následovat bude přednáška a po- 4. SKP Union Cheb
5. TJ Slavoj BANES Pacov
19 hl. bodů (393 pom. bodů)
du disciplíny běh, paragliding, hor- vídání s Klárou Poláčkovou, první
6. Atletika Klatovy
10 hl. bodů (339 pom. bodů)
ské kolo a kajak, to vše v náročném Češkou na Mt. Everest. Letos zdola- 7. AC Domažlice
10 hl. bodů (207 pom. bodů)
horském terénu. Podobné závody se la úspěšně i nejvyšší vrchol Aljašky,
konají v České republice pouze dva, Mt.McKinley. Samotným závodem
Chcete mít krásnou postavu?
jeden v Beskydech a právě Extre- pak provází a moderuje jej Jan SmeZkuste KRUHOVÝ TRÉNINK
me Challenge v Sušici na Šumavě. tana z České televize.
Přihlásit se mohou jak amatéři, tak
Příjemnou zprávou je, že letos
Toužíte po krásné figuře do Cvičení je zaměřeno na problémové
i profesionálové.
opět po náročném sportovním od- plesových šatů? Chcete zhub- partie, správné provádění cviků
„Závodu se zúčastňují buď čtyř- poledni bude pro diváky i soutěží- nout? Potřebujete se dostat znovu a posílení vnitřního svalstva za počlenné týmy, jejich složení může cí připraven v místním hudebním do formy po porodu? Nebo prostě moci moderních pomůcek, které
být mužské i ženské, ale i kombi- klubu živý koncert kapely Neruda, se chcete jen hýbat a udržet se fit? jsou v hale k dispozici“ doplňuje
nované, minimální věk účastníka je sušického rodáka Romana Holého, Zkuste KRUHOVÝ TRÉNINK Petr Synek, certifikovaný instruktor
16 let, nebo ve druhé kategorii soutě- za doprovodu excelentního zpěvá- ve Sportovní hale SOU a SOŠ Funkčního australského tréninku
ží ti nejodolnější a nejzdatnější jedin- ka Matěje Rupperta. Dále zahrají Sušice (spinningová místnost) na IFAT. Náročnost bude přizpůsobena
ci, každý z nich samostatně absolvu- nastupující hvězdy z jihočeských „Kaštance“.
zcela Vašim možnostem a schopJedná se o cvičení v malých nostem. Zároveň je možné trénink
je všechny čtyři disciplíny,“ uvedl za Budějovic kapela Vees. Večerní proskupinách určené výhradně zaměřit podle Vašich individuálorganizátory závodu Jan Šmatera ze dukce začíná v 19.00 hodin.
společnosti Offpark s.r.o.
Zúčastnit se můžete i vy! Sestav- pro ženy a dívky. Domluvte se ních požadavků na partie, které
Významnou změnou pro letoš- te svůj čtyřčlenný tým nebo jako s kamarádkami a přijďte si zacvičit. trápí právě Vás.
Pokud máte málo času, a přesto
ní ročník je přesun startu a cíle zá- jednotlivec pojďte pokořit tuhle Zlepšíte si nejen náladu, ale i fyvodu do nově rekonstruovaného šumavskou výzvu. Pro vítěze, ale zickou kondici. Stačí si zarezervo- se sebou chcete něco dělat, pak toto
areálu ostrova Santos, odkud zá- i pro všechny účastníky, jsou i le- vat hodinu na http://sportoviste- cvičení je ideální právě pro Vás.
vod v sobotu 12. 10. v 14.00 hodin tos připraveny atraktivní ceny. Více susice.isportsystem.cz/. „Kruhový Více na stránkách příspěvkové orodstartuje.
o závodě, včetně přihlášky najdete trénink je klasická velmi efek- ganizace Sportoviště města Sušice
tivní forma cvičení obohacená www.sportoviste-susice.cz. Těšíme
Extreme Challenge však není na www.exchallenge.cz.
-dj-ex- o nejnovější trendy z oblasti fitness. se na Vás.
jen klasický závod, celá akce bude
Sušické noviny 17/2013
27. září 2013
Inzerce
strana 9
=DŐL]XMHWHE\WQHERGŢPSURYiGtWH
HN
Xä
UHNRQVWUXNFLNRXSHOQ\QHERY\WiSĚQt"
R
DQ
3000
9HONRREFKRG XO
YRGD
Qt
æ
D
WRSHQt GU
SO\Q 1i
Nabízíme:
-
Gt
D
iŐ
1
PODLAHOVÉ KRYTINY – NÁBYTEK
”koberce, lina, plovoucí podlahy, kusové
koberce, garnyže, rohožky
(koberce a lina skladem v rolích)
”sedací soupravy, obývací stěny, postele
stoly, židle a jiné doplňky do bytu
”pokládku podlahových krytin
”SU^_fv[Q\[e\QSUjTQb]Q
”b_jf_j[_RUbSá`_xBJB1B=1
)RUG
5XPSROG
1RYi6XäLFH
9HONëYëEĚUSŐHYiæQĚÿHVNpKRDVORYHQVNpKR QiE\WNX =DMtPDYp FHQ\
]DMLVWtPH YiP GRSUDYX D PRQWiæ
WHO
HPDLO QRYDQDE\WHN#VH]QDPF]
ZHE
ZZZQRYDQDE\WHNF]
S T AV E B N Í S D R U Ž E N Í
Provádíme veškeré stavební práce, údržby a změny objektů, výstavba
RD, bytová jádra, sádrokartony, zateplování, půdní vestavby,
zahradní výstavba, veškeré interiérové práce. Výhodné ceny.
Tel.: 606 811 650
NÁBYTEK BARBORKA
VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU
– výroba kuchyňských linek na míru
– kancelářský nábytek
– vestavěné skříně
– dětské pokoje, obývací stěny ad.
Bojanovice 6
tel. 376 596 617
342 01 Sušice
606 886 159
e-mail: [email protected]
728 114 756
www.nabytekbarborka.cz
SUŠICE, Nádražní ulice 565 (u Penny marketu
www.kinosusice.cz
Otevírací doba: po–pa 9.00–12.00 h 12.30–17.00 h
SOŠ a SOU SUŠICE
so 9.00–12.00 h
Tel: 722 615 900
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, www.sossusice.cz
www.kinosusice.cz
VODOINSTALACE Kutil
s. r. o.
Veškerý materiál pro vodoinstalace,
topení, plyn a vybavení koupelen.
Široký sortiment, kvalitní materiály
WHO
HPDLO
VXVLFH#PDZLF]
ZHE
ZZZPDZLF]
Hrádek u Sušice
čištění odpadů
NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Nabízíme možnost stravování v naší jídelně a možnost odběru jídel za velmi
příznivé ceny. Kvalitní a chutná jídla vařená podle norem, jako domácí strava,
ne z polotovarů! Výběr ze dvou druhů jídel, možno objednat přes internet.
Jídelní lístek na www.sossusice.cz
vyvážení: jímek
septiků, lapolů
608 754 003
INTERIERY
Návrhy a realizace všech druhů interiérů
Malé prostory, domácí kanceláře, mansardy, solitery
Všechny návrhy se zárukou užitné funkčnosti
[email protected]
+420 602 477 219
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
Jan Lomen, Pod Nebozízkem 376
Sušice (u nemocnice)
GALERIE U MUZEA
v Sušici
ŠUMAVSKÉ
PERLE
celoroční prodejní výstava
z Nezdic na Šumavě
Jany Wudy
Každý pátek od 14 do 16 hodin
ukázka výroby originálních
skleněných korálků na sklářském kahanu.
Otevřeno:
po-pá 9–12 a 13–17 hod. ; sobota 9–12 hod.
NEMOVITOSTI–PRODEJ–VÝKUP–PRONÁJEM–EXEKUCE–ZÁSTAVY–DANĚ
Bedřiška Zajacová
[email protected]
604 866 118
378 608 377
www.reality-otava.cz
Kancelář: Sušice, náměstí Svobody čp. 5 - vchod z Klostermannovy ulice
HYPOTÉKY U VŠECH BANK A ST. SPOŘITELEN–DĚDICTVÍ–DAR–KATASTR
Sušické noviny 17/2013
27. září 2013
Inzerce
strana 10
Řádková inzerce
Hledáme vhodné kandidátky/kandidáty na pozici
TETA/STRÝC – pro péči o děti v zařízení KLOKÁNEK
PRODEJ
POŽADUJEME:
Prodám parní vysavač MAXI VAPORI
2 000 s příslušenstvím a parní žehličkou.
Cena 12 000 Kč. Tel. 602 463 774
Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry
130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje cena
8700 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč.
ocel. montážní sady. Vana je zalepena
do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9 240 Kč, nyní 6 400 Kč.
Tel. 605 337 650.
Prodám vykrmená kuřata (brojlerů)
cena 80 Kč/1kg z travnatého výběhu.
Domluva na tel. 702 518 201
Prodám kadečku na zelí 30l bílá keramika, 1× použitá, cena 800 Kč.
Tel. 774 831 227
Prodám 2 berany, letošní jehňata,
plemene Zwartbles (dobré maso),
60 Kč /kg živé váhy, Dlouhá Ves.
Tel. 777 592 948
Prodám dvě prošívané péřové deky,
cena 1 000 Kč. Tel. 605 057 314;
732 945 564
– výkon pozice ve střídavém pracovním rytmu nepřetržitě 7 dní (tj. 7× 24 hod)
a následných 7 dní volno
– schopnost pečovat o děti v zařízení Klokánek na principu náhradní rodinné
péče
– velmi dobré osobní dovednosti k zabezpečení celkové péče o svěřené
děti (např. umět vařit popř. péci, prát a žehlit, zabezpečit celkovou péči
o domácnost včetně úklidu)
– schopnost vhodně zapojovat svěřené děti do běžného rodinného života
– schopnost pracovat s dětmi, které prošly nadstandardně negativní životní
situací
– odolnost vůči psychické a fyzické zátěži
– schopnost provádět měsíční vyúčtování svěřených finančních prostředků
na chod domácnosti
NABÍZÍME:
– smysluplné uplatnění svých dosavadních životních zkušeností
– zaměstnanecký poměr s komplexní podporou Fondu ohrožených dětí
– zvýšení kvalifikace v kurzu "Pracovník v sociálních službách" a možnost
nástupu na pracovní místo v partnerské organizaci Fond ohrožených dětí
(FOD) - projekt Klokánek.
Projekt je realizován z OPLZZ, Výzva č. 74 a je určen zejména fyzickým
osobám starším 50 let, fyzickým osobám od 20 do 25 let (absolventi škol i bez
praxe) a uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce déle než
5 měsíců.
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis
a motivační dopis na e-mail: [email protected] Do
předmětu e-mailu uveďte název pozice: TETA/STRÝC–
Klokánek.
Fond ohrožených dětí je nestátní nezisková organizace, která provozuje
v současné době síť zařízení KLOKÁNEK po celé České republice. Zařízení
KLOKÁNEK poskytují péči o děti vyžadující okamžitou pomoc. Přijímány jsou děti
týrané, ohrožené, z neadekvátního sociálního prostředí.
BAZAR DUHA
Rabí
N Á BY T E K
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy,
skříně, postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný
nábytek, bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so: 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
Těšíme se na Vaší návštěvu.
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček: 15–19 týdnů; cena:149 –175 Kč/ks
– v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: v pondělí 14. října 2013
Sušice – u vlak. nádraží – 1800 hod.
Bližší informace Po–Pá 9–16 hod.
tel.: 728 605 840 • 728 165 166 • 415 740 719
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks.
Vlastníci zemědělské půdy ze Sušicka
Zbavte se spekulantů s půdou
Už řadu měsíců mnozí z Vás byli vystaveni tlakům a nabídkám
na odprodej zemědělské půdy, jež máte ve vlastnictví.
My jsme moderní a perspektivní zemědělský provoz, mléčná
farma s 300 ks dojnic, dnes s již plně automatizovaným
provozem, která to, co vyroste na sušických šumavských
loukách, přemění na mléko.
Nabízíme Vám uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy
na využití Vašeho majetku – zemědělské půdy, luk a pastvin
v okolí Sušice. Nabízíme nájemné ve výši 2 000 – 5 000,- Kč
za hektar ročně podle charakteru lokality a podmínek
v nájemní smlouvě.
K tomu každoroční pozvánku na FEST FARMY Zaluží, oslavě
a setkání pořádané pro naše pronajímatele půdy.
Letošní bude ve druhé polovině října. Můžete si prohlédnout
moderní provoz farmy, užít si pohoštění a v tombole vyhrát
řadu hodnotných cen. Letošní hlavní cenou bude nový automobil SUV značky SUZUKI SX4 1600 ccm. Naším cílem
je tímto způsobem zdůraznit vážnost, kterou přikládáme
našemu vztahu k Vám.
Naši stávající pronajímatelé dostanou pozvánku osobně. Pokud
by se náhodou stalo, že nebyla doručena nebo se někdo z jiných
majitelů chtěl stát pronajímatelem svých pozemků,
ozvěte se na adresu:
Mléčná farma AGROCHLUM Zaluží, s.r.o.,
Zaluží 23, 342 01 Sušice,
nebo na e-mail: [email protected]
nebo na pí. Hadravovou – tel. 724 383 516
nebo ing. Bendu – tel. 601 554 179
Bližší informace najdete na našich webových stránkách
www.agrochlum.cz
JSME PARTNEREM CK EXIM TOURS
• katalogy V ZIMĚ K MOŘI
a EXOTIKA 2013/2014 !!!
Prodám letní pneumatiky zn. Michelin,
RADIAL X, 185/60 R15, ve vynikajícím stavu, prakticky nesjeté, jako nové,
4 ks, cena 1 600 Kč za všechny.
Tel: 605 565 411
Prodám Škoda Favorit 135l, najeto
pouze 85 000 Km. Motor – výborný
stav, vyměněno velké množství náhradních dílů. Lehká koroze. Spolehlivý!
Dědictví – 2. majitel. Cena 8 000 Kč,
po 18. hod. Tel. 724 529 390
Prodám králíky německé obrovité strakáče, malé berany div. zbarvené, papoušky horské, mladé andulky.
Tel. 776 664 135
Prodám ruční kárku s drátěným výpletem, rozměry 68,5 × 50 × 30 cm. Cena
600 Kč. Tel. 723 057 288
Prodám 4 let n í pneu vel. R14
185/65 značky Barum, málo jeté.
Cena 200 Kč/ks. Tel. 723 057 288
Prodám zimní pneumatiky BARUM
POLARIS 2 – 165/80 R13 (ŠKODA –
120 apod). Výborný stav (6 000 km),
cena dohodou. Tel. 728 218 688
Prodám letní pneu DEBICA PASSIO
165/70 – 13 79T, vhodné i na FAVORITA, nejeté, cena dohodou, lacino.
Tel. 606 368 663
Prodám pětiramenný pokojový lustr,
kombinace dřevo-žlutý kov, cena
800 Kč, šicí stroj VERITAS skříňový, šlapací, plně funkční za 1 l rumu.
Tel. 721 619 927
Prodám střešní krytinu Bramac EN
490 alpská šedá s granulkovou úpravou,
nová, nepoužitá. Tašky k odvozu v obci
Rabí. Tel.: 605 565 411
KOUPĚ
SENIORSKÉ PROGRAMY 55+
• výhodné ceny leteckých zájezdů od 11.000,- Kč
• velký výběr do mnoha destinací!!
Za kulturou 2014: 16.1. ABBA, 1.2. MAUGLÍ,
21.2. LUCIE, 28.2. DĚTI RÁJE, 11.4. ANTOINETTA
ZA STEJNÉ CENY a podmínky jako v uvedených CK.
s výběrem rádi poradíme – máme 23letou ZKUŠENOST!!!
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
• prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
• vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů (zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
• celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
• máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
tel. 376 528 015
SUŠICE, Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
Koupím staré vojenské helmy, bajonety,
vyznamenání, uniformy (i části), boty,
opasky, torny, telata, šavle, pouzdra
na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré
maskáče atd. Tel. 775 628 987
Koupím škodovku nebo jiné staré auto,
i nepojízdné, na stavu nezáleží, případnou
ekologickou likvidaci zajistím. Nabídněte
na tel.: 774 674 588.
Koupím les i s pozemkem pro vlastní hospodaření. Platba hotově.
Tel. 607 594 506.
Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé
staré věci. Obrazy, nábytek, porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel. 606 811 650.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti –
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím prázdné telefonní karty ČR
i zahraniční – levně. Tel. 376 524 291,
607 112 112.
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule.
Kontakt: 606 494 996.
Koupím staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové
a smaltové cedule, mosazné stáčečky
na pivo, staré pivní láhve s litými nápisy.
Tel. 606 494 996.
Koupím sekačku MF 70 s lištou 120
či 140 cm i s vybavením, i v horším stavu a ještě míchačku na 1–3 kolečka
do 1 000 Kč, hoblovku s protahem nejlépe 30 cm či 40 cm. Tel. 607 847 126.
Koupím Mobilheim nebo maringotku
starší. Sušicko. Tel. 606 406 010
BYTY – NEMOVITOSTI
Pronajmu garáž Pod Kalichem.
Tel. 728 397 790
Pronajmu byt 3+1 (69 m2) v cihlovém
domě, veliký balkon, zahrádka, vlastní
garáž, sklepní kóje, společná velká půda.
Topení vlastním plynovým kotlem. Dům
je v klidné části Sušice v uzavřeném prostoru. Cena 5 500 Kč + 500 Kč za garáž
+ energie. Je volný – ihned k dispozici.
Tel. 606 521 615 (volat večer)
Pronajmu byt s garáží v bytovce, 3+1,
68 m2, Na Štěbetce 1142 v Sušici. 3. patro
s 2 balkony. K bytu patří sklep, prádelna,
kolovna. Vybavení bytu: kuchyňská linka + el. sporák. Nájemné 6 000 Kč/měsíc
+ energie + kauce. Tel. 723 984 900.
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. –
kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice.
Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Daruji za odvoz inkont. kalhotky pro
dospělé, 11 balení po 26 kusech. Strašín. Tel. 737 515 003
Nabízím péči o pleť, péči o ruce
a nohy. Nábřeží Karla Houry 180 (Café
L’amour, 1. patro). Tel. 774 956 998
Krásná nová kavár na Nebespán
v Kašperských Horách hledá šikovné brigádníky. Více info na webu
www.nebespan.cz.
Zámek Hrádek, s.r.o. hledá pro rozšíření provozu recepční. Více informací
na www.zamekhradek.cz
Zahradnické práce – celoroční údržba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Zámečnické práce – kovovýroba. Zhotovení vrat, brány, regálů, oplocení, svářečské práce, opravy zemědělských strojů a traktorů. Tel. 728 111 226.
Provedu opravy střech a komínů, drobné zednické a natěračské práce, Sušice
a okolí. Daruji koňský hnůj za odvoz.
Tel. 721 484 172.
Nabízím připuštění vašich koz vyzkoušeným, velmi plodným, 2,5letým kozlem, Sušice. Tel. 602 621 435.
Prosíme, kdo daruje nepotřebné zbytky vlny - budou využity pro ruční práce klientů v ergoterapii. Domov pro
seniory. Tel. 376 547 312
Zdravé hubnutí, zdravý pohyb, zdravý
životní styl. Veškeré info na tel.
606 811 650
INZERUJTE
ZDARMA
prodej, koupě, auto-moto,
nemovitosti, práce, služby,
zaměstnání…
Využijte
KUPÓN
na bezplatnou
soukromou inzerci
v Sušických novinách.
Uzávěrka
��������������������
příštího vydání
Sušických novin bude
3. října 2013 ve 12.00 hod.
�������� �!"�#�!$��%&'�!%()�*��+�,-��'�*.�/0�
��������������������
1�1�1�)�������� ���-���2���)$���(
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
datum
podpis
Sušické noviny 17/2013
27. září 2013
strana 11
Douzelage - přijďte sejmout závoj z tohoto tajuplného pojmu
Výstava Douzelage
Organizace Douzelage, mezi
jejíž členy patří i město Sušice,
oslavila v tomto roce 20 let své
existence. K tomuto výročí se
v budově Evropského parlamentu
v Bruselu konala v dubnu 2013 výstava Douzelage. V rámci výstavy
se představují partnerská města
sdružená v Douzelage. Výstava
je putovní a prezentuje tuto organizaci, její cíle a hlavní aktivity.
Nyní výstava putuje po jednotlivých partnerských městech. Po
polské Chojně a slovenském Zvo-
Král Kaitersbergu (Da Kine vom Kaitersberg)
lenu se 18. září přesunula do Sušice, kde bude až do 18. října 2013.
Výstava je umístěna ve výstavních
prostorách radnice. Je možné ji navštívit vždy od pondělí do pátku
mezi 09:00 a 16:00 hod.
Douzelage Sušice srdečně zve
k návštěvě výstavy žáky ZŠ, studenty SŠ a zároveň i ostatní obyvatele Sušice. Doufáme, že výstava přispěje k propagaci Douzelage
v našem městě a rozšíření aktivit
mezi Sušicí a dalšími partnerskými městy.
Douzelage Sušice
Ju de nb urg lidovk a 2013
V pátek 6. září 2013 nasedlo 18 sušických muzikantů
v čele s panem učitelem Josefem
Baierlem do Vichrbusu a rozjeli se vstříc alpským kopcům.
To se chlapecký sbor SDS spolu
s lidovou muzikou ZUŠ vypravil
do rakouského Judenburgu zahrát
na akci Einkaufsnacht, na kterou
byly pozvány soubory z různých
měst z organizace Douzelage.
Hned v pátek nás čekalo několik krátkých vystoupení na náměstí. Kromě Sušice se představil smíšený sbor z města Skofja
Loka (Slovinsko), taneční a folklórní soubor ze slovenského Zvolena a několik místních hudebních
uskupení.
Nejprve vystoupil náš sbor
a lidová muzika zvlášť a poté se
sešli na pódiu společně. Spojení chlapů a lidovky se nakonec
ukázalo jako výborný nápad,
soudě podle reakcí místního publika. Tolik mužských hlasů dodalo písním patřičnou ryčnost
a energii a kluci navíc bavili diváky improvizovanými tanečními
kreacemi. Večer se nesl ve znamení přátelské družby se Slováky, jejichž skvělé vystoupení nás
natolik zaujalo, že jsme s nimi
v hudební produkci pokračovali
i na hotelu. Ráno se náměstí proměnilo v tržiště, kde jsme opět
zahráli. Za odměnu jsme odpoledne vystoupali na nedalekou
velehoru, kam nás dovedli dva
přátelští průvodci. Ani jsme se
nenadáli, byl večer, nedělní ráno
a čas jet domů. Z Rakouska jsme
si mnoho přivezli. Někdo muzikantské a životní zkušenosti, někdo oprášenou němčinu či ang-
ličtinu, nová přátelství a dívčí
část lidovky dokonce kytice od
rakouských nápadníků. Zájezd to
byl vynikající aproto díky všem,
kteří nám ho umožnili.
Josef Nový ml.
H I S T O R I E S U Š I C K É H O KO U PÁ N Í
dokončení z minulého čísla
Sušičané se marně domáhali zřízení „vhodného místa pro
koupání v městě, jímž řeka teče.“
Proto roku 1884 přivítali myšlen-
Další návrh, od stavitele Františka Lenka, na plovárnu umístěnou na zakotvených vorech padl
pro nepochopení. Aby toho nebylo málo, byl zde i marný návrh
zříditi plovárnu na „dolním ostro-
chově s přístupem můstkem přes
Prachařku. Obec pak koupila stávající sokolskou šatnu za pouhých
30 korun. Správce plovárny ročně
platil nájem 70 korun. Řád „Městské koupelny“ stanovil dobu pro-
Zázemí postavené za první republiky – kabiny s bufetem na Santosu ve Špici.
ku, aby byly postaveny na Otavě
slušné lázně. Ale nezdařilo se.
V roce 1891 předložil Josef Mirvald, mistr zednický, městské
radě plán na plovárnu pod mostem. Měla míti oddělené bazény
pro muže a ženy a dostatek kabin.
Přestože plán byl přijat, neuskutečnil se.
Dolní ostrov u Čápovny
vě“ proti Furthově sirkárně, kde
byl sklad splaveného dřaví pro
jeho továrnu. Iniciativy se chopila i Tělocvičná jednota Sokol
a postavila nad hořejším jezem
dřevěnou šatnu. Byl to úspěch,
a tak roku 1906 chtěl Sokol stavěti lázně větší, ale obec sama dala
postavit kabiny na louce Kotr-
vozu od 7 do 20 hodin a poplatek
20 hal. za osobu. Koupelny se na
zimu vždy rozebraly. Za 1. světové války v provozu nebyly a po ní
v roce 1920 byly prodány mlynáři
Františku Kotrchovi.
rů. A reklama byla znamenitá.“
V nově vybudované plovárně jest
postaráno o pohodlí návštěvníků. Jsou tu kabiny, šatny společné
i rodinné, má tu zvláštní kabinu
holič a masérka, plavčík podává
tu občerstvení za levný peníz. Návštěvníci mohou použít lehátek
na slunění, děti tu mají houpačky
a míče, koupající najdou tu sprchy, prkno na skákání do řeky
a skluzák. Poplatky za šatny jsou
mírné a jest tu i studna se zdravou
pitnou vodou.“
Tyto šatny patřily desítky
let ke koloritu Sušice a sloužily
ke spokojenosti koupajících se.
Jejich smutný konec je spojen
s budováním socialismu s výsledkem, že byly roku 1967 zbořeny.
Jistě mnozí sušičané pamatují na
tzv. Ostende, místo na levém břehu Otavy, uprostřed cesty mezi
Fufernami a Pátečkem. Tam koupajícím byly k dispozici také dřevěné převlékárny.
Čas běžel a až v roce 1962 se
Sušice dočkala nového koupaliště se dvěma bazény a brouzdalištěm naproti mostu na Santos. Byla
to 23. června velká sláva. Město
navštívil tehdejší prezident Antonín Novotný a při prohlídce nového koupaliště se ptal plavčíka
v námořnické uniformě, kterého
úspěšně hrál učitel Otakar Karas,
kolik že jich dnes již vytáhl. No
Po válce se město stalo vyhledávaným letoviskem, a tak se opět
pomýšlí na zřízení říčních a slunečních lázní. V roce 1924 Ing.
Robert Grabinger a stavitel František Holeček staví v městském
parku ve špici dřevěnou budovu
s 30 kabinami a bufetem, o rok
později přibývá opodál i záchod.
Jenže toto místo i budova nevyhovovala plně požadavkům kladené
na říční a sluneční lázně.
Proto, a to již mnozí z vás pamatují, v roce 1931 obec zadala stavbu budovy šaten na levém
břehu Otavy zvaném Fuferna staviteli Josefu Kotálovi, který se
úkolu úspěšně zhostil za pouhých
43 tisíc korun. Pozemek k rozšíření prostranství kol šaten byl zakoupen od Gregoriadesů a Rouša- „Nové koupaliště“ – 1962–2012
Dne 15. září 2013 se v našem
partnerském městě Bad Kötzting
v Německu konal 1. mezinárodní horský běh nazvaný „Da Kine
vom Kaitersberg“ (král Kaitersbergu). Město Bad Kötzting je stejně
jako město Sušice členem mezinárodního sdružení Douzelage. Závodníci reprezentující jednotlivá
města Douzelage měli startovné
zdarma. Za Douzelage Sušice se
do Bad Kötztingu vypravili Ing.
V. Marešová, Ing. O. Melkusová
a Bc. J. Mareš, který jako závodník
reprezentoval Douzelage Sušice.
Závod začínal na náměstí Jahnplatz (390 m n. m.) a cíl byl na vrcholu hory Kaitersberg, který se
nazývá Kreuzfelsen (999 m n. m.).
Závodní trať byla dlouhá 7,58 km
a její převýšení bylo 609 m. Trasa
vedla 300 m po asfaltu, dále lučními, lesními a horskými stezkami.
Nejobtížnější část celé trasy byla na
jejím konci, kde si snad všichni závodníci sáhli na dno svých sil. Museli se prodírat skalními soutěskami
a překonávat skalnatý povrch. Na
trase byly informační tabule, které
udávaly, jaká je vzdálenost do cíle
a jaké převýšení závodníky ještě
čeká. Dále zde byly rozmístěny tabule s různými hesly, např.: „Tady
je start, tam je cíl a mezitím musíš
běžet!“; „Toto není lidový pochod,
zaplatil sis za běhání!“; „Člověk nemusí být šílenec, aby sem doběhl.
Ale nesmírně pomáhá, když je!“;
„Bolest pomíjí, hrdost zůstává!“;
„Také ten, kdo běží poslední, jde
s dobrým příkladem vpřed!“; „Až
sem to byl dětský narozeninový
den. Teď jde do tuhého!“; „Pocení
je, když svaly pláčou!“; „Kdyby byl
horský běh jednoduchý, nazýval by
se fotbal!“ aj.
Do 13. 9. 2013 se do závodu
přihlásilo celkem 207 účastníků
všech věkových kategorií, mužů
i žen. Nestaršímu přihlášenému závodníkovi bylo 75 let a nejmladšímu 17 let. Závodníci byli rozděleni
do kategorií podle věku. Vítězem
a také králem Kaitersbergu se
stal Korbinian Schönberger, který doběhl s časem neuvěřitelných
35 min 7 s. Královnou Kaitersbergu se stala Barbara Stich s časem
45 min 13 s. Reprezentant Douzelage Sušice Bc. J. Mareš se umístil
ve své kategorii na pěkném osmém
místě s časem 46 min 13 s.
2. ročník tohoto závodu se bude
konat 14. září 2014, více podrobností na stránkách www.dakinevomkaitersberg.de. Pokud se najdou zájemci, kteří budou chtít Douzelage
Sušice reprezentovat v příštím roce,
budou vítáni.
Ing. O. Melkusová
Vodolenka – lázně Panny Marie Pomocné sloužily od 19. století.
a on nonšalantně odvětil, že už
tři, ale že ještě asi dvě dvanáctky
vytáhne. Bylo totiž tehdy velké
horko. Toto koupaliště je v současnosti mimo provoz a čeká na
brzkou generální rekonstrukci.
Hezkou náhradou se od letošního roku stává přístup k Otavě
opět z ostrova Santos a nově upra-
vená louka Kotrchova se staronovým přístupovým můstkem
z Dlouhoveské ulice. Také koupaní na Pátečku, přístupné cyklostezkou, se stává oblíbeným místem. A kam chodí naturalisté, či
jak se říká nudisté? To si musíte najít sami, ale není to odtud
daleko.
Prošli jsme tedy minulostí
a současností sušického lázeňství a koupání. A co nás čeká
v budoucnu?
Když všechny plány klapnou,
tak už příští rok, a to nejen v létě
když bude hic, si budeme užívat
sportu i zábavy v novém moderním krytém bazénu v sousedství
zimního stadionu. A jaké to tam
bude? To uvidíte za rok na vlastní oči.
Tak ať se vám líbí a sušické
vody si hojně užívejte!
Emil Kintzl
za pomoci p. Kajetána Turka
Sušické noviny 17/2013
27. září 2013
strana 12
Sušdivoch přichází
Uplynulo již pár měsíců, co
jsme se naposledy ohlásili s tím,
že jsme založili nový divadelní
soubor. Mnoho sušičanů nás potkává a jsou zvědaví, jak pokračuje studování hry „Maloměstské klepny“.
Myslím, že jsme si vzali pro
začátek docela velké sousto,
neboť je to hra s mnoha zpěvy, v původním provedení velice dlouhá (monology i dialogy jsme zkrátili na polovinu).
Jako každý začátek je těžký
i my jsme měli velké problémy
s obsazením 16 rolí, hlavně mužské poloviny. Zkoušíme dvakrát
týdně v malém loutkovém sále
sokolovny a v kině.
Nikdy jsem si nemyslela, že
režírovat je tak náročné. Díky
všem hercům,inspicientům, nápovědě, klavíristkám, architektce i kostimérce a jejich nadšení
pro divadlo je velikým přínosem.
Každý člen má rozdělené povinnosti a bravurně je zvládá.
S troškou štěstí a s Vaší podporou se setkáme na premiéře v sobotu 26. 10. v 19:00 hod.
v novém kině Sirkus a opět v neděli 27. 10 v 15:00 hod. v odpoledním představení..
Věra Holá Tůmová
Z pokladů muzea Šumavy v Sušici
Pozdně barokní malovaná skříň (knihovna)
Výmalba P. Prokop Harrer, 2. polovina 18. století
Masivní skříň na obdélném v sutaně, studuje knihu a zapisupůdoryse se skosenými nárožími je si poznámky, na opačné straně
a půlkruhovým završením uzavíra- je tentýž v profilu při četbě. Podle
jí v dolní a horní části dvě dvojice tradice skříň pochází z původního
dvojkřídlých dveří s ozdobně rá- mobiliáře sušického děkanského
movanými vpadlinami. Ve střední úřadu, jenž sídlil v dnešní budově
části je sklopná psací deska zdobe- muzea až do roku 1934. Autorem
ná intarzií a sedm úložných zásu- malby je zřejmě děkan P. Prokop
vek. Nejpozoruhodnější je výmalba Harrer, jenž v Sušici působil v lehorních dveří skříně. Je rozvržena tech 1771–1796. Nešlo o jeho jedido čtyř vpadlých polí a zachycuje né výtvarné dílo, je kupř. autorem
dva motivy. V horní části jsou vy- původního oltářního obrazu Umumalovány knihy složené v polici, čení sv. Václava z kostela sv. Vácna jejichž hřbetech lze číst i názvy lava (dnes umístěného na severjednotlivých titulů, a to bez výjim- ní stěně hlavní lodi). Skříň je tak
ky náboženských (Vita sancti, Bib- nejen cenným dokladem výtvarlia sacra, Speculum parochi atd.) né dovednosti jednoho konkrétní– pravděpodobně kopírují skladbu ho faráře, ale též jedinečným vhleknih, které byly skutečně ve skří- dem do každodennosti duchovního
ni uloženy. Dolní část dveří vypl- v 18. století.
Jan Lhoták
ňují dva portréty. Na obraze heralFoto Bohumil Krutiš
dicky vpravo sedí za stolem muž
BENGAS
Srdečně Vás zveme spolu se známou romskou kapelou Bengas
na koncertní večer bez předsudků, který se uskuteční
v pátek 27. září od 20 hodin
v rámci slavnostního večera přichystaného k příležitosti oslav 1. výročí
od otevření zrekonstruovaného a zdigitalizovaného sušického kina.
Kapela hudebně představí rytmy čardášů, andalúzie, funky, folku a world
music v několika blocích, mezi kterými bude prostor pro osvěžení,
občerstvení i bližší se seznámení s prostory kina, které budou kompletně
přístupné všem návštěvníkům slavnostního večera.
Jéééé kočičky!
Tato překvapená slova často zazněla u vchodu do areálu “U chovatelů”, kam o sušické pouti míří
kroky mnohých návštěvníků. Přicházejí na výstavu si prohlédnout
králíky, ovečky, drůbež, z nichž každý kus je chloubou svého chovatele.
Kočky byly tak trochu netradičními
účastníky. Za možnost prezentace
kočičího útulku sídlícího v Žíkově
děkují Základní organizaci Českému svazu chovatelů v Sušici Hana
Fuksová jménem První společnosti
za práva koček a také web “nalezenci-šumaváci”. Útulek zastupovaly
čtyři kočičky, které předvedly, jak
jsou hodné a trpělivé, celé dva dny
se chovaly v miniprostůrku, který
měly k dispozici, vzorně a užívaly
si hlazení, kterého se jim dostávalo
hlavně od dětí. Mnozí rodičové čelili náporu dětských proseb a škoda, že se žádnému dítku nepodařilo
maminku či tatínka přemluvit, takže žádná kočička sice domov na výstavě nenašla, ale tři dostaly příslib
nového domova a čekají, zda nezůstane jen u slibů. Úspěchem bylo, že
jeden kocourek byl virtuálně adoptován, kočičkám jste přispěli částkou
1500,- Kč a spoustou dobrot. Děkujeme všem, kdo podarovali i všem,
kteří se u kočiček zastavili a projevili zájem. Příští rok o pouti určitě
budeme malou umísťovací výstavu
koček opakovat. Do té doby se na
vás kočičky těší v Žíkově, můžete
je kdykoli navštívit.
NŠ
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512.
Tel. 376 555 070, 724 981 554, [email protected],
www.kulturasusice.cz. Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký.
Tiskne Typos, tiskařské závody, s.r.o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů
podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají
autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92,
MK ČR E181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 3. října 2013 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny