22/2013
Aktuálně
z radnice
19. listopadu proběhla na radnici pravidelná schůzka starosty Bc. Petra Mottla s vedoucím obvodního oddělení
Policie ČR Bc. Pavlem Uxou.
Obsahem bylo aktuální zhodnocení bezpečnostní situace
ve městě.
V pátek 22. listopadu jednala správní rada nemocnice už
za účasti budoucího ředitele
Ing. Vladimíra Sloupa, který funkci přebírá 1. 1. 2014. Na
programu bylo sestavení finančního plánu na příští rok. Vzhledem k zatím nedefinované výši
plateb nemocnicím od pojišťoven v nadcházejícím roce počítá
správní rada se schválením plánu do konce února 2014.
Na radnici se uskutečnilo setkání vedení města s vážným
zájemcem o koupi bývalé lékárny. Již v předcházejícím
jednání vyslovil potenciální
kupec nabídku na spoluúčast
města, která by se týkala zajištění provozu v části jím zrekonstruovaného komplexu. Starosta
nyní zájemce seznámil s pověřením od zastupitelů dále jednat
o možnostech spolupráce.
Na středu 27. listopadu byl na
radnici pozvaný tým sušického gymnázia, který zvítězil
v republikovém kole mezinárodní robotické soutěže First
Lego League. „Velmi se mi líbil přístup a nadšení studentů
pro tento obor,“ hodnotil setkání starosta Petr Mottl. Tým
vedený Štěpánkou Baierlovou a
Bohumilou Skrbkovou převzal
od města dárek v podobě speciálních dílů stavebnice, které
bude moci uplatnit v nadcházející mezinárodní soutěži.
6. prosince 2013
24. ročník
Cena 7,00 Kč
Sportoviště vysvětlují fámy kolem bazénu
Bazén stále hýbe Sušicí. Někdo
se na něj těší, jiný zase ne. Ale
protože je to téma, o kterém
všichni mají jen ty nejzaručenější informace od spolehlivých
zdrojů, rádi bychom některé
z nich uvedli na pravou míru:
1. Bazén staví Sportoviště města Sušice, p.o. – NE
Jak vyplynulo z ankety, která probíhala v rámci Extreme Challenge 2013, tak si zhruba 25 % sušických respondentů této ankety
myslí, že stavbu bazénu řídí příspěvková organizace Sportoviště
města Sušice. Tak to ale není. Bazén je od počátku investiční akcí
města. Realizaci tedy plně řídí
odbor majetku a rozvoje města
spolu s vedením města. Příspěvková organizace připravuje v současné době všechno potřebné pro
budoucí provoz, a to po stránce
technické, personální, ale i třeba
marketingové. V rámci realizačního týmu bazénu má „poradní“
hlas a připomínkuje především
technologické a vnitřní vybavení
bazénu s ohledem na ekonomiku
dalšího provozu.
2. Bazén bude dostavěn až v listopadu příštího roku – NE
V současné době je podepsán dodatek smlouvy o dílo, který prodlužuje termín dokončení stavebních prací do 20.3.2014. Bazén
by tedy měl být dostavěn k tomuto datu. Potom se rozběhne
kolaudační řízení. Čeká nás sice
zima, a pokud by byla tak dlouhá
jako ta poslední, mohlo by to znamenat, že některé práce mohou
nabrat další zpoždění, ale podle
předpovědí nás doba ledová zatím
nečeká, takže nyní je už nejvyšší
čas začít hubnout do plavek. Pokud nevíte jak, stačí si vybrat na
http://sportoviste-susice.isportsystem.cz/.
3. Za zpoždění stavby mohou
sušičtí kajakáři – NE
Rozhodně ne. Někteří členové sušického oddílu kajakářů pouze
městu v rámci přípravy realizační dokumentace protiproudu pomohli sestavit funkční model této
naprosto unikátní technologie
v měřítku 1:10. Jedná se o bazénový prvek, který nemá v ČR (ani
v celé Evropě) obdoby. Sušický
bazén se tak stane naprosto jedinečným, a to nejen v rámci republiky, ale i celé Evropy. Záměr byl
konzultován i s předními kajakáři
ČR (V. Hradílek) – už se do sušického bazénu moc těší.
A proč tedy nebudeme plavat už
letos o Vánocích, jak bylo plánováno? Faktorů bylo hned několik.
Některé mohl investor ovlivnit,
jiné ne. Z těch, které se ovlivnit
daly, to byly některé změny požadované investorem, jako například požadavek na doplnění další
nerezové vířivé vany pro 15 osob.
Ta byla do projektu přidána na
základě doporučení a zkušeností provozovatelů dalších bazénů
v ČR. (Za dobu realizace projektu jich zástupci města a sportovišť navštívili desítky po celé republice, aby načerpali co nejvíce
zkušeností z provozů). Tato vana
bude využívána mimo jiné také
pro plavání s miminky. Vzhledem
k předpokladu zvýšené poptáv-
ky návštěvníků po této atrakci
bude mít tato investice výrazně
pozitivní dopad na ekonomiku
provozu.
Samozřejmě, že i technologie jde
kupředu, a tak je na trendy třeba
reagovat okamžitě během stavby,
abychom neměli sice nový bazén,
ale s technologiemi, které „frčely“ před pěti lety, kdy se bazén
navrhoval a nyní už jsou přežité.
Stejně tak se neustále mění i normy a vyhlášky, kterým se nezbude než podřídit a provádět tak další drobné změny v projektu.
Protože ale váže všechno na
všechno, tak sebemenší změna
generuje spoustu dalších drobných změn v dalších částech projektu – je to jako když pohnete
jedním kouskem puzzle a pak musíte přeskládat další kus, aby vše
dávalo smysl.
Faktorem, který nebylo možno
ovlivnit, bylo např. náhlé úmrtí hlavního manažera bazénové
technologie. Doufejme tedy, že
všechny problémy už má bazén
za sebou, zima nebude dlouhá
a všechno „pofrčí“ tak, jak má.
4. Stavba už je dvakrát dražší než se původně předpokládalo – NE
Stavba bazénu není ještě zdaleka tak drahá, jak se původně
předpokládalo. Na zasedání zastupitelstva města dne 27. dubna
2011 zastupitelstvo města schválilo realizaci akce „Bazén Sušice“ ve výši 150 mil. Kč bez DPH.
V současné době je zasmluvněná
částka přibližně 125 mil. Kč bez
DPH. To asi ani tomu, kdo neměl
matematiku ve škole rád, nemůže připadat jako dvojnásobek původní částky.
5. Teplo pro bazén budou hradit obyvatelé přilehlých bytových domů – ROZHODNĚ NE
Naopak – bazén zlevní cenu tepla
ve městě. Postupným zateplováním objektů napojených na centrální kotelny došlo ke zvýšení
jednotkové ceny tepla. Je to logické, protože stálé platby, které
nejsou vázány na množství vyrobených GJ tepla, zůstávají stejné
(nebo někde dokonce stoupají).
Rozpočítávají se ale mezi menší počet spotřebovaných jednotek. Klesá využitelnost kotelen.
Pokud se ale ke kotelně připojí další významný odběr (v našem případě bazén), rozpočítají se
náklady mezi větší počet jednotek. Tím má bazén pozitivní dopad na cenu tepla ve městě a i při
rostoucí ceně plynu je tak pravděpodobné, že případné zvýšení
ceny tepla nebude díky bazénu
tak drastické.
6. Tobogán bude jako černá
díra – ANO
Protože tobogán je jako jeden
z mála v ČR zateplený, tak bude
opravdu velmi tmavý. Neznamená to ale, že pojedete celých
75 m potmě. Celá trasa je velmi
atraktivně osvětlena LED efekty.
Sušický tobogán tedy bude mít
nejen dojezd do samostatného koryta, ale i zevnitř bude naprosto
unikátní.
7. Všechna místa jsou již obsazena – ANO
Ano, opravdu jsou již všechna místa obsazena. Vzhledem
k tomu, že podle původního harmonogramu projektu měl být již
bazén v provozu, proběhla již
v dubnu 2013 výběrová řízení na
jednotlivé pracovní pozice. Informace o tom jste mohli najít jak na
webu, tak v Sušických novinách.
Bylo posuzováno celkem asi 150
životopisů.
Za Sportoviště města Sušice
ředitel Ing. Lukáš Hamák
a Ing. Dagmar Jíchová,
foto: Eduard Lískovec
Uvnitř čísla
najdete
Žijeme v EU – Gymnázium
i SOU a SOŠ Sušice spolupracují s bavorskými partnery – str. 2
Pražský Sušičan navštívil
radnici – str. 3
Rozzářený strom, anděl
i fontána symbolizují sušický
advent. Jeho zahájení proběhlo na náměstí za účasti
Klíčku, studentů i divadla
Schody – str. 3
Taneční páry úspěšně reprezentovaly město v tradiční
soutěži – str. 4
Jak to bylo s cirkusem,
prozradil Daniel Čámský
v pořadu Škrtněte si, prosím
– str. 4
Na koncerty Svatoboru si
nezapomeňte vzít zvonečky a čeká vás také unikátní
představení – str. 6
Rozhovor se sušickou kapitánkou hokejové reprezentace – str. 8
4. díl seriálu Sušicko pohledem Marie Malé – str. 11
Historie sušických kašen
– str. 11
Hradišťan se sušickými
sbory rozezpíval celou sokolovnu – str. 12
Hartmaničtí ochotníci představili Monsieura Amédée
v sušickém kině – str. 12
INTERNET
NOVÝ TARIF
TRISTA
RISTA
T
TA
rychlost až
10 Mb
b/s*
cena
300,–
Kč/
měsíčně
použité
* dle
technologie
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
Mnichov – město mnoha tváří
Dny řemesel
V Chamu byla dohodnuta spolupráce
Ve středu 6. listopadu byl zahájen společný projekt Gymnázia
Sušice a partnerské školy Realschule Bad Kötzting. Navštívili jsme
Mnichov, hlavní město Bavorska.
Projektu jsem se také zúčastnil.
Ne proto, že jsem se chtěl na kilometry vzdálit od školy, ani proto,
že jsem chtěl znát milion dat týkajících se vzniku města a jeho historického centra. Toto město mě lákalo
jednou věcí – tím, že dříve spadalo do „západní“ části Německa.
Do části, kam lidé utíkali před
komunisty v dobách před naší
sametovou revolucí. Chtěl jsem
vidět město, které od nás není zas
tak vzdálené, ale v dřívějších dobách to pro mnohé byl hodně daleký cíl.
Podívat se dnes do Mnichova
není pro drtivou většinu lidí nic
zvláštního, přesto jsme s napětím
čekali, jaké zajímavosti uvidíme.
První zastávka byla v budově Maximilianea, sídla Bavorského zemského sněmu a nadace podporující nadané studenty. Pak jsme
si prohlédli historické centrum,
navštívili jsme filmová studia Bavaria, kde se natáčely filmy jako
Ponorka nebo Asterix a Obelix.
Bylo zvláštní stát v místech, kde
se před lety pohybovaly slavné
osobnosti jako Jean Depardieu
a jiní.
Poslední den se stal nejzajímavějším. Podívali jsme se do firmy,
ve které se vyrábí jeden z největších
symbolů Bavorska, vozy BMW.
Bylo to něco neskutečného dívat
se, s jakou rychlostí a přesností
obrovské roboty vyráběly jednotlivé díly karoserie a následně
je skládaly dohromady. Člověk
může jen těžko uvěřit, že se denně
vyrobí 1700 vozů této značky, které
se objevují na silnicích v mnoha
zemích.
Na to, abych poznal Mnichov
tak, jak bych si přál, bych potřeboval
mnohem více času než tři dny. Ale i
přesto jsem si o městě mohl udělat
obrázek a už teď vím, že se tam chci
jednou určitě vrátit.
Štěpán Potužák
3. A Gymnázium Sušice
S a lón „ poho d a“
V pátek 15. listopadu 2013
jsme slavnostně zahájili projekt
spolupráce Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště
Sušice s Volkshochschule Cham,
v rámci kterého v následujících
třech pololetích vyjede na praxe
do Německa přes 80 studentů
a dalších 100 se zúčastní výměnných
pobytů. Před praxemi studenti
zúčastnili z Krajského úřadu v Plzni Dr. Havlíčková, vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
a další dva představitelé tohoto odboru Mgr. Vítek a Mgr. Schimmerová, z Okresní hospodářské
komory v Klatovech Mgr. Mundlová, ředitel SOŠ a SOU Sušice
Ing. Kolář, manažerka projektu Ing.
Hlaváčová a finanční manažerka
absolvují bezplatný kurz němčiny,
obdrží 30 pracovních listů
a 30 výukových karet. Praxe se
budou týkat čtyřletých studijních
oborů ukončených maturitou –
CESTOVNÍ RUCH a SOCIÁLNÍ ČINNOST a tříletého učebního
oboru ukončeného výučním listem
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Studenti budou
mít v rámci desetidenní praxe vše
zdarma – dopravu školním autem,
ubytování, stravování, pojištění, odborné vedení a také jeden volný den
se zábavným a vzdělávacím programem. V rámci projektu je pak
plánována celá řada dalších aktivit.
Zájemci o další informace najdou
podrobnosti na stránkách školy:
www.sossusice.cz.
Slavnostního zahájení, které
se konalo v jednom z hotelů, kde
budou praxe probíhat, v hotelu
Brunner Hof v Arnschwang, se
projektu Ing. Říčková. Z německé
strany byl přítomen Zemský rada
okresu Cham Franz Löffler, ředitel
VHS Cham Winfried Ellwanger,
manažer projektu Alfons Klostermeier, pracovníci VHS Cham,
ředitelé dalších škol a hoteliéři.
Projekt jsme nazvali: Spolupráce
škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im
Landkreis Cham e.V. Jeho hlavním
mottem je: Společně žít, učit se
a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Předpokládáme, že účastníci
praxí najdou své uplatnění za našimi
hranicemi nebo pokud budou pracovat doma, uplatní zde získané
cenné zkušenosti. Po skončení tohoto projektu v roce 2015 plánujeme
jeho rozšíření i na další obory, které
se u nás ve škole vyučují.
V Základní škole Komenského,
která je odloučeným pracovištěm
ZŠ T. G. Masaryka, se stalo na
praktické škole tradicí pořádání tzv.
„Dnů řemesel“, kdy děti vyrábějí
něco hezkého a netradičního. A tak
v pátek 15. listopadu byl celý den
zasvěcen tvoření. Nabídka byla opět
zajímavá.
V jedné třídě se připravovali na
vánoční období. Přítomní si vyrobili ze skleněné láhve, papíru, třpytek
a třásní pěkného andílka, který jistě
ozdobí vánoční stůl. Andílek měl
u dětí největší úspěch, protože byl
pro ně lákavým dárkem, zaujal nejen svou velikostí, ale i celkovým
designem.
V jiné skupině děti vyráběly
pěkný závěsný obrázek provedený
ubrouskovou technikou. Celý byl
slepen pomocí lékařských špachtlí.
Děti si mohly vybrat, zda si obrázek
ozdobí ubrouskem s vánočním medvídkem nebo sněhulákem.
V další pracovní dílně si žáci
vyzkoušeli práci s přírodninami.
Použili k tomu šustí z kukuřice,
díky němuž tvořili krásné panenky.
Taková panenka se rodí již od jara,
kdy začínají růst kukuřice, pak na
začátku podzimu se obírají zralé
klasy. Vyzrálé listy se musí usušit,
ale před samotnou výrobou se šustí
propere v horké vodě, aby se nelá-
Děti si téměř profesionálně
prohlédly své „zákazníky“ a už pod
jejich rukama vznikala mnohdy
roztodivná dílka.
Po téměř hodinovém urputném klání byly účesy hotové. Pak
už zbývalo jen tolik očekávané
vyhodnocení a spousta sladkých
dárků a medailí.
Je krásné, že máme v naší
družině tolik šikovných dětí.
Jitka Brzáková
malo a dalo se s ním dobře pracovat
a tvarovat podle potřeby. To, že to
není jednoduchá práce, si děti mohly samy vyzkoušet. Potřebovaly ale
velkou dávku trpělivosti, šikovné
prsty a úžasnou fantazii. Na konci
pátečního pracovního dopoledne
jsme mohli my ostatní obdivovat
pěkné panenky.
Další skupina pracovala s látkami a vyrobila si velikou sovu. Žáci
na čtvrtku lepili z nastříhaných
látek části těla sovy, která pod jejich
rukama postupně vznikala. Sovu
dozdobili peříčky a vznikl zajímavý
obrázek na vystavení.
Nejoblíbenější bývá vaření,
kdy se všichni přítomní na chvíli
promění v „kuchaře“. Děti si mohly
nejen pro potěchu oka, ale hlavně
chuťových buněk usmažit bramboráky. Nejprve je ovšem čekala
náročná práce, musely nastrouhat
brambory pro všechny kuchaře
a zároveň strávníky. K bramborákům
si děti uvařily kedlubnové zelí.
A protože se celou školou linula
vůně ze smažení, tak se sbíhaly
sliny všem na celé škole.
Všichni měli v tento den velkou
radost, že si ve škole něco pěkného,
zajímavého či chutného vyrobili.
Radost měli i pedagogové, že se vše
tak dobře podařilo a mělo u dětí
úspěch.
-HH-
na návŠtěvě ve ŠkOLe
Ve čtvrtek 21.11. jsme se my,
Ing. M. Hlaváčová,
předškoláci z MŠ Smetanova vySOŠ a SOU Sušice
dali na návštěvu do ZŠ Lerchova.
Ujali se nás o něco větší kamarádi, milé paní učitelky a vychovatelky a společně jsme navštívíli
učebnu počítačů, kde jsme se
školáky malovali na počítači veselé
obrázky. V knihovně nás zas čekaly
kách jsme objevili plno „pokladů“: děti, které nám přečetly krásnou
barevné listy, kaštany, žaludy, pohádku a my zjistily, jak to bude
jeřabiny a různé větvičky. Listy prima až budeme také umět číst.
nás lákaly tvořit doslova umělecká V keramické dílně nám paní vydílka. Ochutnali jsme ovoce, které chovatelka ukázala práci s keramicprávě dozrálo a přichystali z něj kou hlínou. Zjistili jsme, že vyrobit
rodičům ovocný salát. Upekli si vánoční hvězdičku není vůbec
štrúdl, ochutnali brambory pečený
(byly málo maštěný) a vyřezávali
Podzim u nás ve školce...
Po skoro třech měsících, které
nám v naší mateřské škole
„Štěbetalce“ hrozně rychle utekly,
se ani nestačíme divit, co všechno
jsme stihli, dokázali a zažili.
A protože s námi nemůžete být,
přečtěte si alespoň těch pár řádek,
které vás za námi na chvilku
přenesou…
Snad každý z nás alespoň
jedenkrát navštívil kadeřníka.
V naší škole T. G. Masaryka
se jednou odpoledne spojila
všechna tři oddělení školní
družiny a dvě místnosti se rázem
proměnily na kadeřnický salón.
Děti si přinesly hřebínky, gumičky,
sponky a rozdělily se do dvojic.
Společně jsme si řekli, jak to v takovém opravdovém kadeřnictví
chodí a soutěž mohla začít.
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
Kaleidoskop
strana 2
jednoduché, ale nakonec jsme vše
zvládli. Poslední zastavení na nás
čekalo ve školní družině. Podívali jsme se s čím si děti hrají a co
všechno umí s paní vychovatelkou
vytvořit. Samozřejmě jsme si zde
také pohráli.
Bylo to pro nás moc pěkné
dopoledne. Děkujeme dětem,
paním učitelkám a vychovatelkám za vynikající organizaci
a přípravu.
Už teď se těšíme na další
setkání.
Děti a paní učitelky
MŠ Smetanova
ADVENT CHARITY 2013
Na začátku školního roku jsme
přivítali spoustu nových kamarádů,
kluků a holek, naučili jsme je naše
pravidla a pozvali do světa her,
tvoření a zábavy. Nebylo to jednoduché, občas slzička ukápla, ale
vše jsme zvládli, zvykli si na sebe
a dnes jsou z nás velcí kamarádi.
A co všechno jsme stihli a dokázali? Podzim byl krásně barevný
a počasí se také vydařilo. Na vycház-
dýně, které ozdobily vchody do
našich tříd. Zkoušeli jsme zavrtat
se do listí jako ježci, pouštěli draky,
naučili jsme se spoustu básniček
a písniček. Objevili jsme tajemství
listových skřítků a pozorovali, jak
se pomalu příroda chystá na zimu.
A tak nám nezbylo nic jiného, než
„uspat“ broučky a medvědy a začít
se těšit na zimu, sníh a Vánoce. Tak
se, prosím, těšte s námi!
-mo-
Srdečně vás zveme na předvánoční akce
Srdečně vásOblastní
zvemecharity
na předvánoční
akce
Sušice
Oblastní charity Sušice
Vánoce na náměstí
čtvrtek, pátek 19.Tvůrčí
– 20. 12.,dílny
celý den, sušické náměstí
(stánky s charitními výrobky a tradiční polévka zdarma)
(výroba adventních věnců, vánoční výzdoby a drobných dárků)
Příchod
Tří králů
Vánoční dárečky
sobota
11. od
Volšovy
neděle
5. 23.
1. 2014.
v 1615:00,
hodin zámek
na sušickém
náměstí
(Tříkrálový průvodAdventní
a společnévěnce
zhasnutí vánočního stromu)
Pozvánku
najdete
příštích
novinách,
na webových
sobota
30.v 11.
od 15:00,
zámek
Volšovy stránkách
a na facebooku. www.charitasusice.cz
Adventní
charity
Projekt Advent
charity koncert
2013 byl podpořen
městem Sušice
úterý 3. 12. od 17:00, zámek Volšovy
(tradiční předvánoční koncert pro veřejnost)
vystoupení dětí ze ZŠ T. G. M.
vánoční zpěvy hudebního seskupení Monumentum
společné koledy
občerstvení
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
Zasedání zastupitelstva
Usnesení z jednání zastupitelstva města ze dne 20. listopadu 2013
•
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení finančních příspěvků
v oblasti památkové péče pro rok 2013 ve výši 500.000 Kč z organizace 350 – Příspěvky památková péče jednotlivým žadatelům uvedeným pod body 1) – 8) dle přílohy.
•
Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnovy kulturních
památek připravovaných v Programu regenerace MPZ a MPR na rok
2014, 2015 a 2016 v Sušici a schválilo aktualizovaný plán Programu
regenerace MPZ Sušice na období 2014-2016 dle přílohy.
•
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad na akci „Sušice – R.O.P. (Rekreační otavský
park) a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se povýší příjmy u organizace 213 – ZŠ TGM o 95 tis. Kč, organizace odvede ze svého investičního fondu částku 95 tis. Kč na účet
města a zároveň se tímto povýší příspěvek na provoz u organizace
213 – ZŠ TGM o tutéž částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se navýší prostředky v organizaci 213 – ZŠ TGM v položce 5154
– elektrická energie o 200 tis. a zároveň se povýší org. 98 konečný
zůstatek minulých let o tutéž částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47 – navýšení org. 179 – Cestovní ruch, paragraf 3639 o částku 224.092 Kč
v příjmové i výdajové oblasti.
•
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace na zpracování
LHO (Lesní hospodářské osnovy) ve výši 750.200 Kč pro rok 2013.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 48, nová org.
1318 Zpracování LHO (Lesní hospodářské osnovy) se povýší v příjmové i výdajové části o 750.200 Kč.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49, kterým se organizace 279 – Odpadové hospodářství povýší o 350 tis. Kč
a org. 98 – konečný zůstatek minulých let se povýší o stejnou
částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 52, kterým se povýší org. 20 zůstatek depozit o 1.000.000 Kč a zároveň
se zvýší org. 201 / kap. 3 /o tutéž částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace na poskytování
pečovatelské služby ve výši 297.700 Kč. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 53, kterým se povýší org. 250 – SSMS
v příjmové i výdajové části o 297.700 Kč. Výdaje jsou již obsaženy
ve schváleném rozpočtu SSMS pro rok 2013, proto bude snížena
org. 250 – SSMS – příspěvek na provoz a snížena org. 98 KZ minulých let – o tutéž částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 55, kterým se sníží org. 405 Dopravní obslužnost ČSAD o 70 000 Kč a zvýší
org. 180 Kancelář starosty o 70 000 Kč.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení rezervního fondu SKC,
p. o. ze zlepšeného výsledku hospodaření dle přílohy č. 1.
•
Zastupitelstvo města schválilo změnu názvu a změnu zřizovací
listiny v podobě Sušické kulturní centrum, p. o. – SIRKUS.
•
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 2096/7 o výměře 1818 m2, v k. ú. Sušice nad Otavou, od firmy
EDEN Development, a.s. se sídlem Vršovická 68b čp. 1527 Praha
10, a to za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že převod bude osvobozen od DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
•
Zastupitelstvo města na základě doporučení členů osadního
výboru volí paní Jitku Hoffmannovou předsedou osadního výboru Záluží.
•
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k jednání s budoucím vlastníkem a investorem o využití budovy bývalé lékárny.
•
Zastupitelstvo města ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví zahrnout částku ve výši 40 000 Kč do rozpočtu města na rok
2014 jako účelovou dotaci pro Diakonii ČCE středisko Západní Čechy s určením pro Denní stacionář Klíček.
Kompetní zápis usnesení rady města najdete na www.mestosusice.cz
Řádné jednání zastupitelstva se uskuteční
18. prosince od 16 hodin.
Rozzářený vánoční strom
ohlásil začátek adventu
Slavnostní rozsvícení téměř patnáctimetrového smrku proběhlo na sušickém náměstí v nedělní podvečer 1. prosince. Vánoční čas též ohlašovaly
už dříve zahájené trhy, kde se návštěvnící mohli zahřát svařákem, klobásou i bramboráčkem, nebo si třeba vyzkoušet domalovat látková zvířátka
v tvořivé dílně. S přibývajícím šerem se náměstí plnilo lidmi a rozsvícení
stromu přihlíželo velké shromáždění zaplňující téměř celou přední polovinu náměstí.
Nejprve ale přišla na provizorní tribunu vytvořit tu správnou vánoční atmosféru hudební skupina stacionáře Klíček pod vedením Zuzany
Navrátilové. Všichni zúčastnění s chutí zahráli a zazpívali koledy a na závěr rozdávali k této příležitosti vyrobené dárky. Program podpořili také
studenti sušického gymnázia a ochotníci z divadelního spolku Schody,
když předvedli známé obrazy z příběhu o Ježíšově narození.
A pak už starosta Petr Mottl a duchovní římskokatolické farnosti Václav
Hes popřáli krásný advent a šťastné Vánoce a rozsvítili mohutný stříbrný
smrk darovaný paní Vávrovou ze Sušice. Za zvuku vánočních koled se lidé se
začali pomalu rozcházet a přejme všem, aby si odnesli kousek té klidné hřejivé atmosféry do celého nadcházejícího adventního času. Akci pořádal Okrašlovací spolek města ve spolupráci se Sušickým kulturním centrem a městem
Sušice.
Eduard Lískovec
Aktuality
strana 3
PRAŽSKÝ SUŠIČAN NAVŠTÍVIL RADNICI
Každým rokem přijíždějí do Sušice zástupci spolku Pražský Sušičan,
aby zájemce seznámili se svou činností a prodiskutovali možnou spolupráci. Letošního setkání se zúčastnili charismatický předseda doc. Ing. Zdeněk Papeš CSc., Zdeňka Průšová, Zdeněk Papeš ml. a jako vzácný host
přijela také dcera spisovatele Ladislava Stehlíka PhDr. Blanka Stehlíková
CSc. Dopoledne se Sušičan představil studentům gymnázia a odpoledne
proběhlo setkání v přízemní zasedací síni radnice.
Po oficiálním přivítání vystoupil docent Papeš a v zajímavých souvislostech přiblížil život a dobu slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje.
Poblíž bývalého regionálního centra Práchně stojí Horažďovice a přímo
na Práchni kostel sv. Klimenta. Náš kraj je tedy znatelně spjat s tehdejší
významnou dobou, vždyť následovníky těchto světců byli právě Gorazd
a Kliment a možná Prácheň navštívil i sám Metoděj.
Dále předseda Pražského Sušičanu představil publikaci Óda na Šumavu
věnovanou Karlu Klostermannovi, kde akvarely dlouholetého člena spolku Vlastimila Lebra (1913 – 2003) doplnil vlastními verši. Pak se už slova
ujala Blanka Stehlíková a přečetla neuvěřitelné vzpomínky na putování
se svým otcem po Velharticku a Šumavě (pěšky na Onen Svět). V dalším
programu doc. Papeš vyzdvihl zásluhy Mgr. Zdeňky Řezníčkové, PhDr.
Jana Lhotáka, JUDr. Jiřiny Rippelové a Bc. Petra Mottla pro rozvoj Sušice
a jmenoval je proto čestnými členy spolku.
V otázce rozvoje Sušice se rozebíraly možnosti uplatnění spolupráce
s organizací MAS Pošumaví. S činností Místní akční skupiny Pošumaví
seznámil přítomné Ing. Ivo Šašek CSc. V závěru starosta Bc. Petr Mottl poděkoval řečníkům za moudrá slova a popřál zástupcům Pražského Sušičanu
krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.
text a foto ED
„Začněme rok dobrým skutkem“
Tříkrálová sbírka 2014
Do nového roku zbývá ještě nějaký čas, ale Oblastní charita Sušice
se již pilně připravuje na čtrnáctou „Tříkrálovou sbírku“, která je v celé
České republice projevem solidarity a dobré vůle mezi lidmi.
Svátek tří králů je spjat s tradicí obdarování – tři králové nesli
do Betléma své dary chudému, nově narozenému dítěti. Podobně
jako tři králové z východu, tak i koledníci „Tříkrálové sbírky“ symbolicky přinášejí do našich domovů drobné dárky, ale především
požehnání, které na dveřích domu symbolizuje nápis posvěcenou
křídou „†C†M†B“. Za těmito písmeny se neskrývají iniciály jmen
tří králů, jak si mnozí ještě pořád myslí, ale latinský nápis „Christus
Mansionem Benedicat“. Ve volném překladu to znamená „Kristus
ať požehná příbytek“ a vyjadřuje přání všeho dobrého pro celý dům
a jeho obyvatele.
Výtěžek loňské sbírky jsme použili převážně na přímou materiální
pomoc a služby lidem v nouzi a na péči o seniory v obcích na Sušicku
a Kašperskohorsku. I v roce 2014 bude výtěžek sbírky určen na charitní služby, poskytované lidem, kteří potřebují pomoci – seniorům,
osobám se zdravotním postižením, lidem bez přístřeší nebo osobám
v krizi. Proto věříme, že nás i tentokrát podpoříte a tři krále ke svému
domu pozvete.
Dobrovolné koledníky „Tříkrálové sbírky“, můžete v Sušici
a šumavských obcích potkávat ve dnech od 1. do 14. ledna 2014.
Můžete je snadno poznat podle zapečetěné pokladničky, opatřené logem Charita Česká republika a razítkem Městského úřadu v Sušici.
Vedoucí skupinky vám ukáže průkaz, který ho opravňuje sbírku
provádět. Všichni zájemci, ať už z řad dětí nebo dospělých, kteří by
se chtěli stát dobrovolnými koledníky „Tříkrálové sbírky“ jsou vítáni.
Bližší informace vám rádi poskytneme na níže uvedené adrese nebo
telefonicky na čísle 731 402 920. Žehnání koledníků a svěcení kříd
proběhne 5. ledna v 16 hodin na sušickém náměstí.
Pro ty z vás, kteří koledníky nepotkají, bude připravena zapečetěná
pokladnička v Sociální poradně Racek, Lerchova 926, vedle vchodu
do nákupního střediska ZKD – Zlatá Otava, v sídle Oblastní charity Sušice, zámek Volšovy 1 a v Domě s pečovatelskou službou
v Kašperských Horách.
Ze srdce vám děkujeme za vaše štědré příspěvky, kterým Oblastní
charitě Sušice pomáháte pomáhat.
Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků a v novém roce
hojnost všeho dobrého.
pracovníci Oblastní charity Sušice
Zdeněk Papeš, Blanka Stehlíková a Zdeňka Průšová
Blanka Stehlíková ABECEDA LÁSKY
Mladá fronta, Praha 2009
S paní PhDr. Blankou Stehlíkovou, dcerou básníka Ladislava Stehlíka,
se znám již řadu let. Měl jsem to štěstí být při tom, když u příležitosti otcových nedožitých devadesátin sestavila půvabnou vzpomínkovou publikaci
MŮJ MYSLÍV (Paseka, Praha 1998). Protože se téměř po celý svůj život
pohybovala v uměleckém prostředí, kde poznala celou řadu osobností nejen z výtvarného života, je její vydaná kniha medailónů jakýmsi logickým
vyústěním ukázat lidi z uměleckého světa v jejich nejtypičtější poloze. To jí
umožnila velmi dobrá osobní znalost daných umělců, mezi nimiž najdeme
kupř. malíře Josefa Ladu, Ondřeje Sekoru, Mirko Hanáka, ale třeba také
básníka Jaroslava Seiferta či filozofa Jana Patočku.
Kniha, již doprovázejí unikátní fotografie a reprodukce
ilustrací, které od malířů získala, je rozčleněna do pěti částí. Od času
dětství v Myslívě a gymnaziálního studia v Českých Budějovicích se
dostáváme k Času nadějí, v němž autorka zajímavě popisuje setkávání s Karlem Svolinským, Cyrilem Boudou či Radovanem Lukavským. Nechybějí ani vzpomínky z vysokoškolských studií (spolužák
Petr Wittlich).V třetí části – Čase odpovědnosti, se setkáme s dobrou
duší Jitkou Hamzovou,s Vladimírem Tesařem, králem humoru Adolfem Bornem,Janem Kutálkem či neúnavným Rudolfem Svobodou.
Ve čtvrté části si přečteme řadu informací o spolupráci Dr. Stehlíkové
s Alšovou jihočeskou galerií, s Památníkem Terezín nebo třeba zajímavosti
z výtvarné redakce Albatrosu. V poslední části – Čase otevřené opony se
setkáme s Albínem Brunovským, statečnou Ellou Gankinou, Jamesem Fraserem, přítelem malých evropských národů a konečně s Akiko Sekizavou
z Japonska, z jejíž knihy vybrala Dr. Stehlíková i závěrečný verš pro svou
knihu osobností, které znala. Pro zajímavost i zamyšlení ho uvádím:
„Až přijde podzim, možná
že se rozplynu jako krůpěj rosy,
jenž zrána padne na pampovou trávu.“
Ivan NIKL
foto: AS
Půjčky, oddlužení a exekuce:
na co si dát pozor
V Sušici se 25. listopadu uskutečnila beseda se zástupci společnosti
Člověk v tísni. Beseda byla zaměřena na problematiku předlužení a měla
upozornit na některé pasti, se kterými se může setkat kdokoli, kdo řeší svoji
svízelnou finanční situaci.
Společnost varuje před rozhodčí doložkou v úvěrových smlouvách.
Jde o ujednání, ve kterém se dlužník a věřitel domluví na tom, že případné budoucí spory bude řešit rozhodce, nikoli soud. „Hlavním problémem
je skutečnost, že rozhodce si vybírá věřitel a ten pak nemůže být nestranný jako soud,“ upozorňuje Michala Baslová, dluhová poradkyně společnosti Člověk v tísni.
Dluhoví poradci dále narážejí na problémy s tzv. oddlužením. „Insolvenční zákon umožňuje předluženým lidem situaci řešit a postupně se zbavit
závazků. Na tento institut se však navázala řada subjektů, které zneužívají
důvěry občanů, k oddlužení jim nepomohou a dostávají je naopak do dalšího, ještě většího zadlužení,“ vysvětluje Michala Baslová.
Třetím představovaným tématem je exekuce. „Řada lidí má z exekuce
neúměrnou obavu a než by ji připustili, raději se dále zadluží. Je důležité
si uvědomit, že v exekučním řízení má každý práva daná zákonem, jako
je nárok na nezabavitelné finanční minimum, nezabavitelné vybavení domácnosti apod.,“ doplňuje Michala Baslová.
V případě problémů spojených se zadlužením – ať už problémy nastaly,
nebo se jim chce člověk vyhnout – je vždy dobré požádat o odbornou radu.
Tu zdarma poskytují sociální služby či pracovníci soc. oddělení obecních
a městských úřadů.
-dh-
foto: ED
VELKÝ ÚSPĚCH SDS V OPAVĚ
Ve čtvrtek 14. 11. 2013 po obědě vyrazil autobus plný nadšených
zpěváků z SDS směrem na Opavu vstříc novým zážitkům, které
je čekaly na 5. ročníku celostátní
soutěžní přehlídky středoškolských
sborů „Opava cantat“. Ani 6ti hodinová cesta nesmazala sbormistrům
Pepíkovi Baierovi a Andrejce Sušilové úsměv z tváří a zpěvákům
(30 dívkám + 16 chlapům ) neodčerpala energii, což bylo znát i na
pozitivní náladě, která posléze vládla ve třídách Mendelova gymnázia
v Opavě, jež se stalo po dobu přehlídky jejich „domovem“, stejně jako
i dalším 15ti sborům z celé republiky.
Během 2 dní absolvoval SDS několik vystoupení, včetně výchovného koncertu pro ZŠ v Komárově
u Opavy, kde svým pohodovým
projevem a především vhodně
uzpůsobeným programem zaujal
všechny malé posluchače natolik,
že nakonec zpíval celý kostelík
s nadšenými dětmi i panem ředitelem.
Podobné pocity vzbuzovala vystoupení Smíšeného sboru SDS a Chlapů
SDS i u všech 5ti členů mezinárodní
poroty, která byla oslněna jak výběrem skladeb, tak i jejich radostným
a precizním podáním včetně obohacujících hudebních doprovodů.
O skvělém výkonu SDS svědčí i slova MUDr. Lenky Tomáškové, která
sbor do Opavy doprovázela: „Seděla jsem vždy v davu obecenstva
a musím říct, že obliba našeho sboru byla velká – krásný zpěv i projev.
Naši zpěváci odcházeli z pódia jako
jediní za bouřlivého potlesku, neboť
jejich vystoupení byla vždy na vysoké úrovni a navíc i přirozená – žádný
nacvičený úsměv či gesta, vše vyplynulo z radosti, se kterou zpívali.“
Píseň „Voda, voda“ ovlivnila při
soutěži zážitek poroty natolik, že
požádala sbor, aby ji předvedl znovu při závěrečném koncertu. Stejně tak porotu nadchl i perfektní
výkon Kristýnky Prančlové, která za něj získala Zvláštní ocenění
za houslový doprovod. Pochvalnou
odezvu měl u poroty i výběr závěrečné skladby Chlapů SDS. Česká
píseň „Jezdím bez nehod“ v jejich
originálně odlehčeném podání s netradiční choreografií naplnila celý
sál pozitivním nábojem a sklidila
velké ovace.
Díky lidskému přístupu a dirigentskému umu charismatického
Pepíka Baierla a Andrejky Sušilové, pro které je vedení sboru především „srdeční záležitostí“, podali zpěváci tak výborné výkony,
že domů z Opavy přivezli 17. listopadu v obou kategoriích ZLATÁ
PÁSMA! Gratulujeme!!!!
Za SPSDS
Helena Pojarová Tesařová
Pohár SKC putoval do Mariánských Lázní
Vítězové kategorie E – Ilona Medová a Jaroslav Tatoušek, foto: ED
V neděli 24. listopadu proběhl
v Sušici další ročník celostátní
postupové soutěže ve standard­
ních a latinsko­amerických
tancích s názvem „Velká cena
města Sušice“ a celostátní pohá­
rové soutěže s názvem „O putovní
pohár SKC“.
Soutěž nám přišel zahájit několika slovy pan ředitel SKC Ing. Karel
Sedlecký. Bylo opravdu nač se dívat – od úplných začátečníků po
velmi pokročilé, od dětí přes juniory až po dospělé páry. V repertoáru
měli tance Waltz, Quickstep, Chachu, Polku a Jive. Dále registrovaní
tanečníci v ČSTS tančili v kategorii
Junior II, třídy D, kteří měli v repertoáru všechny příslušné tance ze
„standardu“ i „latiny“. Letošní účast
byla veliká, do Sušice zavítalo na
49 tanečních párů z různých měst,
a to z Klatov, Nýrska, Mariánských
Lázní, Chebu, Plzně, Stodu, Strakonic a Českých Budějovic. Chtěli
bychom vyzdvihnout vysokou
účast (19 párů) v kategorii E –
po tanečním kurzu pro mládež.
Do poroty zasedli Vladimír
Hána a Jan Jadlovský z Chebu,
Miloslav Gabriel a Evžen Krejčík
z Plzně, Pavel Horák ze Slaného,
Jiří Hájek a Gabriela Hájková
ze Sušice. Putovní pohár získal
taneční pár David Novotný a Hana
Hejlková z Mariánských Lázní.
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
Kulturní aktuality
strana 4
rek Vrba a Kristýna Hubená – TK
Fialka-SKC
Junioři II – kombinace 5 tanců
(W,Q,Cha,Po,Ji): 1. Sebastian Bissinger a Eliška Záňová – Nýrsko,
2. František Pšeid a Viktorie Polatová – TK Fialka-SKC Sušice,
3. Filip Muknšnábl a Sophia-Jana
Konicarová – TK při MěKS Klatovy,
4. Tomáš Jahoda a Veronika Jahodová – TK Fialka-SKC Sušice
Senioři – kombinace 5 tanců (W,Q,Cha,Ru,Ji): 1. Petr Šilhavý a Ilona
Burešová – Klatovy, 2. František
Penz a Olga Penzová – České Budějovice, 3. Josef Kohout a Martina
Jiříková – Klatovy
Kategorie E po tanečním kurzu
pro mládež – kombinace 4 tanců
(W,Cha,Po,Ji): 1. Jaroslav Tatoušek
a Ilona Medová – Sušice, 2. Tomáš
Kopřiva a Kateřina Pšeidová – Sušice, 3 František Šperl a Aneta Kavalová – Sušice
Kategorie kombinace 8 tanců
(W,T,V,Q,Sa,Cha,Ru,Ji) – boj
o pohár SKC: 1. David Novotný
a Hana Hejlková – TK při MěDDM
Dráček Mariánské Lázně, 2. Marek
Gajan a Daniela Gajanová – TŠ Fíla
České Budějovice, 3. Jaroslav Bukovský a Kristýna Votápková – TK
při MěKS Klatovy, 5. Filip Pavlík
a Zuzana Vetráková – TK FialkaSKC Sušice
Výsledky a foto brzy na www.
tk­fialka­skc­susice.webnode.cz
Všem našim tanečním párům
děkujeme nejen za účast, ale i za
skvělou reprezentaci našeho klubu
a zároveň města Sušice. Gratulujeme jim k jejich umístění a přejeme
mnoho úspěchů na dalších soutěžích.
Další soutěž čeká naše tanečníky
v Klatovech v měsíci březnu.
Za TK Fialka
Jiří a Gabriela Hájkovi
Škrtněte si, prosím VII chutnalo speciálně
Speciální patnáctistupňový
ležák Vilém, který na podporu
svých slov přivezl 19. listopadu do
talkshow Radka Nakládala zástupce rodinného pivovaru Martin Biskup, chutnal znamenitě a jistě přišel vhod i prvnímu hostu známému
sušickému muzikantovi Danielu
Čámskému. Jeho zajímavé vyprávění by vydalo na knihu, přinášíme
alespoň zlomek.
Od dětství se věnoval hudbě, ani
divadlo mu nebylo cizí. S podobně
zaměřeným kamarádem Romanem
Holým připravili loutkové představení: „U Romana jsme objevili divadlo po babičce. Rodiče byli
rádi, že chvíli nezlobíme. My jsme
zatím pro naše vystoupení udělali
nezbytné úpravy. Škrholům jsme
sundali šatičky a ze zbytků rifloviny jsme jim ušili kostýmy. Pak
jsme ještě dodělali kulisy (např. papírové bicí) a pozvali všechny na
náš první koncert. Byl to loutkový
koncert Black Sabbath a užaslým
divákům jsme zprostředkovali neopakovatelnou atmosféru skutečných vystoupení (např. scénka Ozzy
a netopýr). Po té bylo jasné, že bude
lepší, když budeme hrát sami. A tak
vznikli Ďáblovi soustružníci, kteří
tehdy přinesli nový neotřelý hudební styl zvaný New Imbecil Music for
Animals.“ S těmito zkušenostmi
a LŠU Daniel přešel na konzervatoř, kde vystudoval bicí nástroje.
Následovala jednotvárná vojenská
šeď a do té jednou vstoupil principál ve zlatých botách: „Hledal
bubeníka a já tam zrovna sloužil.
Pro cirkusáky není nic nemožné,
a tak jsem s nimi místo vojny zanedlouho putoval. Později jsem vyfasoval maringotku, vařič, oblečení
a do světa vyrazil s cirkusy Evropa, Krone a Berousek. Naučil jsem
se swing a každé ráno cestou krmil
medvědy nanukem. Jednou, jak už
to u cirkusu bývá, se medvěd utrhl
a všichni utekli. Já to nevěděl
a šelma se ke mně rozběhla. To je
konec, říkal jsem si, ale on si asi
vzpomněl na nanuky, zabručel
a položil mi hlavu na rameno. A od
té doby jsem byl medvědářem.“
Další otázka Radka Nakládala vrátila Danovo vyprávění
k hudbě: „Ano, před časem jsem
vedl sbor Nimbostratus. Chtěli jsme
s vrstevníky zkusit trochu něco jiného, vymezit se vůči danému klasickému pojetí sborového zpívání, tak
jsme si vymýšleli různé transkripce
a trochu i divadlo. Moc rád na tu
dobu vzpomínám.“
A Daniel Čámský jako skladatel
a herec? Vždy chtěl psát scénickou
hudbu, vyhovuje mu žánrová svoboda. Už před lety začal spolupracovat s Ondřejem Pavelkou a složil hudbu k představení Faust. Jeho
nejnovější dílo bude mít premiéru
v březnu v plzeňském divadle
Alfa, kde se odehrají Ostře sledované vlaky. „Pak se těším na Bulgakovova Mistra a Markétku, tam
můžu psát hodně šílenou hudbu.“
K herectví dodává: „Tomáš Matonoha mě začal obsazovat jako
čerta. Jsem ale spíš komediant,
ne herec.“ Dalším Danovým dílem je malá opera Ferda Mravenec, kterou složil pro Sušický dětský sbor: „Měl jsem možnost díky
Pepíkovi Baierlovi nahlédnout
do dramaturgie dětských sborů.
S Jardou Hambergerem a Karlem
V silné konkurenci se na stupně
vítězů prosadily i sušické páry.
Celostátní postupová taneční
soutěž „Velká cena města Sušice“
Junioři II – třída D – Standardní tance – W,T,V,Q, (Latinsko-americké
tance – Sa,Cha,Ru,Ji): 1.(2.) Calin
Cocerjenco a Kristina Zemanová –
TK Twist – Sokol Strakonice, 2. (1.)
Tony Dang a Bára Josífková – ATK
Standard Cheb, 3. (3.) Kryštof Žák
a Klára Žáková – Klatovy, 6. (5.)
Filip Pavlík a Zuzana Vetráková –
TK Fialka-SKC Sušice
Celostátní pohárová taneční soutěž „O putovní pohár SKC“
Děti I – kombinace 4 tanců
(W,Cha,Po,Ji): 1.: Tomáš Newton
a Kateřina Smržová – TS Quick
Dance Plzeň, 2. Marek Nauš
a Amálie Zelená, 3. Václav Pšeid
a Barbora Černíková, 4. Štěpán
Strejček a Natálie Němcová – všichni TK Fialka-SKC Sušice
Děti II – kombinace 4 tanců (W,Cha,Po,Ji): 1. Jakub Hájek a Claudia
-Julia Konicarová – TK Fialka-SKC
Sušice, 2. Marek Vrba a Kristýna
Hubená – TK Fialka-SKC Sušice,
3. Jakub Písař a Dominika Šedivá –
TK při MěKS Klatovy,
Junioři I – kombinace 5 tanců
(W,Q,Cha,Po,Ji): 1. Jakub Hájek
a Claudia-Julia Konicarová – TK
Fialka-SKC Sušice 2. Filip Muknšnábl a Sophia-Jana Konicarová
– TK při MěKS Klatovy, 3. Ma- Stupně vítězů kategorie DĚTI II – vítězný pár je vpravo
Březinou jsme chtěli napsat něco
pro současné děti všeho věku, aby
je to bavilo a vyřádily se.“
Jsi také pedagog, učitel hry na
klavír, uvádí jeho další činnost
Radek Nakládal. Daniel oponuje:
„Nejsem pedagog, to je moc zodpovědné a náročné. Dětem říkám:
Já jsem pán, který vám za peníze
sdělí, kde se startuje piano. Snažím se je seznamovat s tím, co bralo
mě: Antonín Dvořák, James Brown
nebo třeba Prodigy.“ Nakonec Dan
Čámský vypráví jak si zamiloval
jachting a stal se námořním kapitánem. „Aby tě plachty dovedly vždy
tam kam chceš, aby se žáci těšili na
tvé hodiny, aby tě neopouštěla inspirace, přeje na závěr moderátor
Nakládal.
Pak Dan Čámský usedá za bicí
a společně s basou Jana Pelecha
a harmonikou Jana Zdeňka doprovodí jako Trikem Brůdrs ve svižné
písni zpěvačku Marii Houškovou.
Druhým hostem je již zmíněný
představitel pivovaru Vilém z Jinců pan Martin Biskup. Jak se přítomní brzy dozvídají je to téměř
nový podnik, který ale navazuje
na tamější zámecký pivovar, používá tradičních receptur a vaří ze
žateckého chmele a českého sladu.
Majitelé přestavěli budovy a pořídili nákladnou moderní technologii. Pivovar udělá na jednu várku
20 hektolitrů piva. Martin Biskup
seznamuje posluchače s výrobky:
Začali jsme se světlou dvanáctkou,
pak se přidalo pivo polotmavé,
v létě jezdili hodně cyklisté a aby
zdolali nedaleký vrch Plešivec
přidali jsme milosrdnou desítku.
Dnes jsme přitvrdili patnáctkou
a úplná novinka bude kouřové pivo.
K výrobě se používá okouřený slad
a chuť to má takovou, že se toho
piva dobře najíme. Mok se čepuje
ve vlastní restauraci, kde se můžete
i ubytovat. Dále máme odběratele
v Praze, ale těžko se konkuruje praktikám velkých pivovarů. Na to, že pivovar funguje krátce, je obdivuhodné,
že tam v létě zorganizovali pivní fest. Patronkou piva
je zpěvačka Hanka Křížková. Dnes už je to dobré, lidé
k nám začali chodit i se džbánkem dodává studovaný právník Biskup a losuje ceny pro
diváky, kteří labužnicky popíjejí patnáctku.
text a foto ED
Šumař z Orlických Hor přijel na Šumavu
České křesťanské akademii Sušice se podařil vynikající počin,
když do nového sálu Muzea Šumavy pozvali zpěváka, kytaristu
a kapelníka skupiny Oboroh Slávka
Klecandra.
Pro první koncert v tomto sále
si nemohli vybrat lepšího interpreta. Každý tón jeho ozvučené kytary, každé slovo jeho klidného zpěvu
vyplnily dokonale prostor ohraničený kamennými zdmi a dřevěným
krovem. Přestože byl sál zaplněn,
mohli diváci všeho věku vychutnávat
intimní atmosféru vytvářenou hlubokými melodickými písněmi orlickohorského písničkáře. Jeho přesná
a perfektní kytarová hra vycházející
z klasického pojetí zvládnutí nástroje se často rozezpívávala druhou melodií a podmanivě doplňovala zpívaný text. Však také jednou z písní
byla „Sisters of Mercy“ Leonarda
Cohena. Hlavním obsahem koncertu se však staly zhudebněné biblické
žalmy a vlastní písně s texty dotýkající se základních lidských otázek
a vycházející z pozice přemýšlivého křesťana. Hudební rozmanitost Slávek Klecandr demonstroval nejen čtyřmi používanými
kytarami a foukací harmonikou,
ale i různými žánry, když zabrousil od folku přes country k blues
a rokenrolu.
Po pohodovém koncertu došlo
i na přátelský rozhovor s diváky, kteří ho oslovili. Šedesátiletý písničkář
vyprávěl o spolupráci se Sváťou Karáskem a době bývalého režimu, kdy
díky častým zákazům téměř nemohl
veřejně vystupovat. Dnes vyučuje
hru na kytaru v základní umělecké škole. Dlouhou dobu pracoval
jako redaktor Orlického týdeníku.
Nakonec si v klidu sbalil svá fidlátka do objemných futrálů, všechno
to napěchoval do své malé škodovky
a vyrazil na další štaci směr Domažlice.
text a foto ED
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
Přehled akcí
RADNICE SUŠICE – 6. patro
pondělí – pátek
Sušice
8–16 hod
6. prosince od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Začarovaný Kašpárek
loutkové představení
10. prosince od 19 hod. – Kafe SIRKUS
Adventní Škrtněte si prosím
zábavná talkshow Radka Nakládala – více na str. 12
12. prosince od 00.01 hod. – Kino Sušice
WWW.KINOSUSICE.CZ
12. prosince v 19 hod. - Muzeum Šumavy Sušice
Česká křesťanská akademie Sušice
vás zve na další z cyklu přednášek
Od 6. 12. 2013 do 28. 2. 2014 – denně mimo pondělí
GALERIE SIRKUS
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
sobota, neděle 13–20 hod. na vyžádání klíč
v kavárně
Židovské komunity na Sušicku
putovní výstava a představení zachráněných desek
s desaterem z bývalé sušické synagogy
PŘIPRAVUJEME:
V CO VLASTNĚ VĚŘÍME?
12. prosince 2013 v 19.00 hod
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
První Výstava betlémů ze sbírek Muzea Šumavy
unikátní betlémy vystavené téměř po padesáti letech
Ke každé přednášce obdržíte písemné podklady.
Region
Doporučené vstupné: 30 Kč
[email protected]
13. prosince od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Hanička a baba Jaga
loutkové představení
14. prosince 17 hod. a 19.30 hod. – Smetanův sál
Vánoční koncerty Svatoboru – více na str. 6
14. prosince od 21 hod. – Tradiční KlOUb!
Tradiční besídka 2013
Mortifilia, Macheta, Slax, Mater Monstifera
16. prosince od 16 hod. – sušické náměstí
zahájení Vánočních trhů
(řemeslné trhy trvají do 22. prosince)
- vystoupení žáků ZŠ T. G. Masaryka
18. prosince od 18.00 hod. – sušické náměstí
Srdce pro Václava Havla
od 20.00 hod. – Smetanův sál
Koncert pro Václava Havla
20. prosince od 16.00 hod. – sušické náměstí
vystoupení žáků ZŠ Lerchova – zpívání koled
20. prosince od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Začarovaný les
loutkové představení
20. prosince od 19.30 hod. – Smetanův sál
Vánoční koncert Sušického dětského sboru
Hlavní sbor, Včelky
21. prosince 15.00 hod. a 17.00 hod. – Smetanův sál
Vánoční koncert Sušického dětského sboru
Broučci, Sluníčka, Klubíčko
Výstava „České Vánoce aneb Co o Vánocích ještě
nevíte ...“ 28. 11. 2013 – 10. 1. 2014
Rozsáhlá sbírka betlémů, vánočních ozdob, pohlednic a dalších drobností betlémářky Jiřiny Hánové
z Rokycan. Přijďte na výstavu, která Vás zahřeje
u srdce a pohladí na duši!
Podmokly
7. prosince od 20 hod. v KD Podmokly
UKRADENÝ VJECY
Omlouváme se za chybný časový údaj ve vloženém
Mikulášská zábava s rockovou tématikou
létaku v minulém čísle Sušických novin.
23. prosince v 17 hod. sušické náměstí
„Andělé“ Divadla Kvelb
26. prosince sraz v 10.45 u prodejny Robson Sport,
ul. T. G. Masaryka 132, Sušice, tel. 608 626 252
Vánoční splutí Otavy s Lubomírem Brabcem
do Čepic – více příště nebo www.otava.info
17. ledna 2014 – Smetanův sál gymnázia
Nalžovské Hory
7. prosince v 10 hod. – Sokolovna Nalžovské Hory
Vánoční turnaj ve stolním tenisu – pro dospělé
a děti, prezentace v 9 hod., občerstvení zajištěno
Horažďovice
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
Otevřeno: pondělí až pátek: 9–12.30 a 13–16 hod.
do nového sálu v Muzeu Šumavy Sušice
http://www.sumavanet.cz/ckas
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
otevírací doba v čase Adventu a Vánoc
Pondělí – pátek do Vánoc: 9.00–16.00
otevřeno také každou adventní neděli: 11.00–15.30
o svátcích: 28. 12. – 31. 12. 2013: 11.00–15.30
“Ze žihobeckých vzpomínek” – výstava dobových
fotografií – 6. 11. 2013 – 31. 1. 2014
Mlázovy
11. prosince od 17.30 hod. - sušické náměstí
Zpívání koled s Českým rozhlasem ­ str.1
12. prosince od 15 hod. – Městská knihovna Sušice
VVV – Velký vánoční večírek
vyhodnocení dlouhodobé literární soutěže – str. 6
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
otevřeno:
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Aktualizace kontaktů – na www.kulturasusice.cz
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provozní doba:
oddělení pro dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod. 7. prosince od 17 hod. – Zámek Mlázovy
Posezení s harmonikou
Muzeum Šumavy Sušice
K poslechu a tanci hrají Kůrovci
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
www.muzeum.sumava.net,
e-mail: [email protected]
11. prosince 15.30–17 hod. – ZŠ Lerchova
Vánoční jarmark
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
12. 12. 2013 Ɉ 0.01 hodin
ve 2D s titulky
strana 5
13. a 14. prosince od 17.30 hod. – Kulturní dům
Jak čert vyletěl z kůže
Jaroslav Koloděj
Pohádka pro malé i velké uvádí TYJÁTR
Horažďovice. Režie: Andrea Hlaváčová.
14. prosince od 9 hod. – zámecké nádvoří
Adventní jarmark aneb perníčkování na zámku
Řemesla, koledování a staročeská zabijačka
14. prosince od 18 hod. – Kostel sv. Petra a Pavla
Adventní koncert Pavla Šporcla
houslový virtuos vystoupí v doprovodu Pellant Collegia a žáků ZUŠ Horažďovice.
19. prosince od 17 hod. – Kulturní dům
Vánoční koncert pěveckého spolku Prácheň
a dětské sbory horažďovických mateřinek
KINO OTAVA tel. 376 512 237
Hartmanice
HORSKÁ SYNAGOGA www.hartmanice.cz
2. listopadu – 24. prosince: pouze víkendy 9–17 hod.
od úterý do pátku pouze po předběžné tel. domluvě,
kontakt: Božena Stejskalová 732 631 176, Mgr. Václav Diviš 731 343 357
Hrádek
ZÁMEK HRÁDEK
od 1. prosince do 2. ledna 2014
výstava papírových betlémů sběratele
Zdeňka Peera
14. prosince od 17 hod. zámecká kaple sv. Valburgy
Adventní koncert Bety, Nina & Batik Boys
Bety Cooper a Miroslav Kněz – zpěv, Nina Klestiová – kytara, zpěv, Karel Tvardek – basa, Vladislav Bradáč – rytmické nástroje
spirituální, keltská a skotská hudba
Kašperské Hory
Městské kulturní a informační středisko
www.sumavanet.cz/khory, tel. 376 503 412 (411)
HRADY
RABÍ
14. prosince od 16.30 do 18.00 hod.
Vánoce na hradě – prohlídky při svíčkách
Jak čas adventu a Vánoc trávili naši předci?
Překvapí vás oživlé postavy středověkých obyvatel hradu. Můžete se ohřát u jednoho z velkých ohňů
na nádvoří a ochutnat svařené víno či čaj a přitom
poslouchat středověkou hudbu v konírně.
tel. 376 596 235
[email protected], www.hrad-rabi.eu
KAŠPERK
tel. 376 582 324
[email protected], www.kasperk.cz
VELHARTICE
tel. 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
ŠVIHOV
tel. 376 393 378
[email protected], www.hradsvihov.cz
Důležitá telefonní čísla
Úřad práce, pracoviště Sušice
950 128 201
Městský
úřad
Sušice
376 540 111
Muzeum Šumavy – galerie
úterý – sobota
10–12, 13–16 hod. e-mail: podatelnamususice.cz
21. prosince od 17 hod. – sušické náměstí
Sušické lesy a služby s. r. o.
376 520 362
Muzeum historických motocyklů
Živý Betlém
Městská
policie
376
523
250/724
182 147
Sušické kulturní centrum, p. o.
tel. 376 582 255, denně 9–12 a 12.30–17.30 hod.
recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.
376 530 111
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
21. prosince od 19.30 hod. – Smetanův sál
informace o víkendové zubní pohotovosti
ředitel
724 047 325
Vánoční koncert Sušického dětského sboru
kino – pokladna
376 521 680
Spoje
Hlavní sbor, Včelky
předprodej vstupenek
376 523 360
ČSAD Sušice (7–15 hod.)
376 524 703/376
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod. 14. prosince od 17.00 – kostel Proměnění Páně
524 541
GALERIE BRANKA
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod. Vánoční koncert pěveckého a chrámového sboru České dráhy Sušice
972 523 584/840 112 113
úterý, středa, pátek
14.15–16.45 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod. Velkobor
sobota
9–12 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodi­
Sběrný dvůr Sušice
376 520 519
Václav Burle – HOUBY
nu před promítáním filmu
20. prosince od 18 hod. – kostel Proměnění Páně
areál ČOV, Pražská ul. – susicerumpold.cz
výstava fotografií i roztodivných hub, které jste KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
Adventní koncert dětského sboru Motýlek
provoz. doba: út, čt 13–18 hod.,
pondělí – neděle
13–20 hod. vystoupení vyškovského dětského sboru
možná nikdy neviděli.
so 8–12 a 13–15 hod.
Žihobce
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Nezapomeňte zvonečky!
V sobotu 14. prosince vás Svatoboři zvou na své první dva
vánoční koncerty ve Smetanově sále se stejným programem v 17
a 19.30 hod. Uslyšíte lidovou mši Edmunda Paschy, ve které vaše
zvonečky budou hrát důležitou roli, Pět moravských koled M. Raichla
a radostnou kantátu Antonia Vivaldiho Gloria D dur. Spoluúčinkuje
Sušický dětský sbor, učitelé a žáci ZUŠ.
Dne 21. listopadu jsme vzpomněli první
Právě zmíněná radostná hudba Bachova současníka oslovila čtyři
výročí úmrtí paní
naše sušické malíře k jejímu výtvarnému ztvárnění. Budete nejen
svědky proměny hudby v obraz, ale jejich zakoupením, jako vánoční
koledníci, přispějete na činnost stacionáře Klíček a místní Charity.
Josef Pospíchal, nejstarší ze čtveřice našich umělců, se věnuje
ze Sušice. Stále vzpomínají děti Zdeňka, Miluš a Karel s rodinami.
grafice, malbě, kresbě i literární tvorbě. Všichni jej známe především
jako autora kresleného humoru a satiry. V tomto oboru získal meziDotlouklo srdce, umlkl hlas,
národní uznání v roce 1984 ve Skopje. V posledních letech ilustroval
tak rád měl práci, život i nás.
také školní učebnice matematiky a získal stříbrnou medaili ve Frankfurtu n/M. Narodil se v roce 1936 v Sušici a svůj výtvarný debut
Dne 2. prosince uplynulo 13 let,
uskutečnil už jako gymnazista scénami pro sušické ochotníky. Často
kdy nás navždy opusil pan
ve své tvorbě používá motivy sušické scenérie. Podrobnější informace najdete v programu vánočního koncertu.
Miloslav Čelakovský získal výtvarné vzdělání nejprve u Vladimíra
z Cihelny. S láskou vzpomínají manželka,
V. Modrého v Plzni, kde se narodil v roce 1937, později na FFUK
děti s rodinami a všichni jeho blízcí.
v Praze u Cyrila Boudy a Jiřího Patery. Od počátku 60. let žije
a pracuje na Klatovsku, zejména v Sušici, jako výtvarný pedagog.
V roce 1997 odchází do důchodu a věnuje se jen umělecké tvorbě.
Dne 2. prosince uplynuly čtyři roky
„V poslední době jeho krajina a země získávají metaforický a spiriod úmrtí pana
tuální rozměr, pečeť lidského vědomí, jež jí vtišťuje lyrickou hodnotu.“ Vystavuje od roku 1979 doma i v zahraničí (Plzeň, Praha,
Sušice, Kötzting, Berlín, Bukurešť) a zúčastnil se řady členských
výstav AVU. Vytvořil několik veřejných realizací, např. triptych
ze Sušice. S láskou a vděčností
Rentgen ve FN Plzeň.a Křížovou cestu ve farním kostele v Bečně
vzpomínají manželka a rodina Volákova.
u Křivoklátu.
Miroslav Šisler, narozen v Roudnici nad Labem 1967, má k hudbě
V neznámý svět šla jsi spát,
ještě blíže než oba starší kolegové, neboť téměř dvacet let provozoval
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
hudbu jako praktický hudebník. Bylo to v době jeho pražských studií
Nebylo Ti dopřáno s námi tu být,
na Stavební fakultě ČVUT a u prof. Sopka na malířské škole AVU.
nebylo léku, abys mohla žít.
Za Tvoji lásku, obětavost, nic více Ti nemůžeme dát, Téměř přes noc se z Pražáka stal Šumavák. Náš „Šíša“ se nejdříve
usadil v Horách Matky Boží s rodinou a pimprlaty, ale v současné
než kytičku na hrob a vzpomínat.
době žije ve Velharticích, doma jako svobodný umělec, na hradě
Dne 6. prosince uplyne již 15 let, kdy od nás odešla jako jeden z „vejrů“ průvodců. Jedno z jeho velkých pláten zdobí
sušickou galerii Sirkus.
naše drahá manželka, maminka a babička, paní
Bohumila Skrbková nejmladší ze čtveřice umělců působí na
sušickém gymnáziu. Na SUPŠS sklářské v Kamenickém Šenově
studovala pod vedením ak. mal. Karla Rybáčka (obor – Tvarování,
Vzpomínají manžel, dcery Marie a Václava s rodinami.
malování a leptání skla) a poté absolvovala na Pedagogické fakultě
ZČU Plzeň obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů stud.
Čas plyne, život jde dál, Ty se tatínku nevrátíš k nám.
obor Čj – Vv. Na svém kontě má jen tři samostatné výstavy. Z výsledků
Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. jejího výtvarného působení v Sušici stojí za zmínku – např. její graKytičku květů můžeme Ti dát a s bolestí v srdci vzpomínat.
fická práce na Sušické pavučině, je autorkou návrhů Křížové cesty na
Andělíček, navrhla pamětní desky K. Polatovi, P. K. Václavu Petrovi,
Dne 10. prosince uplynou tři smutné roky
K. Kollerovi, V. Havlovi. A jak odpovídá na otázku – Na co je ona
od úmrtí pana
sama pyšná?: „Na své studenty.“
Vánoční koncerty Svatoboru pokračují ve středu 18. 12.
v 19 hodin v Rejštejně, 26. 12. v 18 hodin v kostele sv. Václava
v Sušici a 5. 1. 2014 v 10 hodin na Zdouni.
­jb­
ze Strašína. S láskou vzpomínají manželka
Zdenka, dcera Zdenka, dcera Petra s manželem,
syn Jan s Danuškou a vnoučátka Andrejka,
Vašíček, Sabinka a Michalka.
Kůň na Šumavě. Téma, na které se zaměřuje nová kniha
z produkce Správy NP a CHKO Šumava. Vydání knihy souvisí s projektem návratu koní na Šumavu, o který usiluje Správa
POZVÁNKA
šumavského parku. Chystaná publikace zachytí většinu aspektů
Svolávám členskou schůzi členů Svazu zdravotně postižených
života koní na Šumavě – jejich historii, současnost i budoucnost.
v Sušici, která se konná dne 6. 12. 2013 od 14.00 hod.
Téma knihy také naváže, respektive popíše uvedený projekt. Na
v restauraci Zlatá Otava.
jejím vzniku se podílejí odborníci na zoologii, historii, literaturu,
archeologii i etologii koní. Jednou z klíčových kapitol je i přiblížení
Program:
koňské práce v lese – nejlépe pomocí autentických fotografií.
Zahájení, přivítání hostů, seznámení s činností ZO za rok 2013,
Autoři chystané publikace zdvořile žádají všechny čtenáře,
hospodaření ZO Sušice, diskuze, závěr.
kteří mají ve svém rodinném arPo společné večeři bude velká tombola, do které všichni
chivu historické fotografie koní,
přispějeme svým dárkem.
kteří pomáhají při práci v lese,
nebo kdekoliv jinde, sloužících
Za výbor ZO Svazu zdravotně postižených v Sušici
v Československé lidové armádě,
Předseda Pavel Reitspies
či úplně jiné, nechť se ozvou na
email [email protected],
telefon: 731 530 509, popř. na
adresu: Pavel Pechoušek, Správa
Srdečně Vám zveme v kouzelném adventním čase NP a CHKO Šumava, 1. Máje 260,
do kavárny v Kašperských Horách s poetickým náz- 385 01. Odměna pro majitele vyvem Nebespán. Pro nejbližší víkendy jsme připravili braných fotografií je jistá.
pár hezkých akcí.
V sobotu 7. 12. pořádáme Mikulášské odpoledne. Program začíná v Pavel Pechoušek, tiskový mluvčí
15.30 hod. v kavárně a vyvrcholí příchodem pravého šumavského čerta Správy NP a CHKO Šumava
V neznámý svět odešla jsi spát,
zaplakal každý, kdo měl tě rád.
Ta rána v srdci bolí
a zapomenout nedovolí.
Zdeňky Podlešákové
Jan Jarošík
Bohumíra Voláka
Marie Uhrová.
R EDA KCE SUŠICK ÝCH NOV I N A PŘ EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY JSOU PŘESTĚHOVÁNY.
Sídlíme opět v Sokolovně, T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty můžete opět nosit hlavním vstupem do Sokolovny,
po schodišti na pravé straně do kanceláře v 1. patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Upravené termíny vydání Sušických novin do konce roku 2013
uzávěrka
datum vydání
č. 23
12. prosince
20. prosince
č. 1
9. ledna
17. ledna
č. 2
23. ledna
31. ledna
č. 3
6. února
14. února
Sušice mýma očima
výstava fotografických a výtvarných prací
projekt fotografického kroužku ZŠ T. G. Masaryka
výstavní prostory radnice v Sušici 2. 12. – 31. 12. 2013
Téma „Sušice mýma očima“ je završením tříletého projektu
fotografického kroužku Krajina a lidé, který byl zaměřen
na historické a současné snímky ze Sušice a jejího okolí.
Ke sbírce fotografií z různých částí a ulic města jsme tentokrát
přidali vlastní pohled na Sušici. Součástí výstavy jsou také práce
z fotograficko – výtvarné soutěže, která proběhla v rámci
projektu na naší škole.
Všichni jste srdečně zváni.
Z vybraných fotografií byl vyhotoven kalendář Sušice mýma
očima 2014. V případě zájmu pište na adresu: [email protected]
POJĎ PŘEDNÁŠET I TY, SUŠICKÝ CESTOVATELI!
Od ledna 2014 rozjíždíme cyklus cestovatelských přednášek, které
se budou pravidelně konat jednou měsíčně v hlavním sále kina.
Chceme si pozvat lidi, kteří sdílejí vášeň pro cestování a rádi by se
podělili o zážitky z cest. Obracíme se tímto na vás. Navštívili jste
nějaké zajímavé místo a rádi byste nám jej představili, protože vás
nadchlo, máte z něj krásné fotky a rádi mluvíte před publikem?
Pojďte se o něj podělit.
Více informací na tel. 724 54 23 37 či [email protected]
SKANDINÁVIE
13. LEDNA
ARGENTINA
10. ÚNORA
É=(5%É-'æÉ1
%Ő(=1$
Jana Blahuty
Hledáme fotografie šumavských koní
Advent v Café Nebespán
a Mikuláše s bohatou nadílkou. Pro děti jsme přichystali vánoční výtvarnou dílnu a spoustu dalších aktivit, pod vedením zkušených „tet“.
Maminky můžou odpočívat na kafíčku v kavárně nebo si vyrobit krásný adventní věnec.
O víkendu 13. –15. 12. si můžete pod vedením naší skvělé cukrářky
Jitky napéct luxusní vánoční cukroví. V partě Vám to uteče jako voda,
pobavíte se a naučíte nové recepty. Péct budeme v pátek, sobotu i neděli,
záleží na vás, který den si vyberete.
Kavárna je místem, kde se lidé setkávají, povídají si, relaxují nebo i
pracují. Chceme, aby kavárna žila, a proto Vám nabízíme naše prostory
zdarma. Můžete využít kvalitní projektor, ozvučení a především krásné
místo s vůní dobré kávy. Pro děti máme u kavárny hezkou hernu. Pokud
chcete uspořádat nějakou akci, kurz, promítání či povídání pro přátele,
rodinu nebo i kolegy, obraťte se na nás!
Veškeré informace i pozvánky na akce najdete na našem webu
www.nebespan.cz. Těšíme se na setkání a přejeme Vám krásný
a voňavý adventní čas!
Váš Nebespán
UG – Strýčkova Zahrádka pokřtí nové CD
„Sklizeň psychotika“
Energií nabité koncerty, nevšední choutky, nesmyslné texty, podivná hudba připomínající atmosféru 60. let – toť
Strýčkova Zahrádka. Čtveřice velmi speciálních zahradníků
obhospodařuje svojí zahrádku s láskou a psychedelickou precizností. Výsledek jejich celoroční dřiny můžete ochutnat už
21. 12. 2013 /20.00/ v Tradičním Kloubu /Sušice/, kde pokřtí
svoje historicky první CD “Sklizeň psychotika”. Chceteli prozkoumat své nitro a uspokojit své vyšinuté potřeby,
posilněte se a přijďte osvobodit svou mysl. BE UG
CYKLUS
CESTOVATELSKÝCH
Pavel
Šustr
3Ő('1Éä(.
Rostislav
Švelch
Zdeněk
Lerch
.,1268ä,&(Ɉ9æ'<2'KRGLQɈ96783.ÿ
WWW.KULTURASUSICE.CZ
WWW.KINOSUSICE.CZ
Knihovna
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – 7. ÚKOL
A je to tady!!! Dostali jsme se do závěru soutěže. Mám pro vás připravený
poslední sedmý úkol. Protože jste poctivě soutěžili a plnili zadání úkolů,
ten poslední nebude až tak těžký.
Upozorňuji, že VVV (Velký, Vánoční, Večírek) se bude konat
ve čtvrtek 12. prosince od 15.30 hod. v dětském oddělení.
Co s sebou? Rozhodně dobrou náladu, protože vás čeká nejen odměna
za plnění úkolů, ale i velkééééé překvápko. Moc se na vás těším
a osobně vám přijdu předat ceny.
A teď si pozorně přečtěte poslední, sedmý úkol:
Máme zimu a venku sněží. Bude sněžit i u nás v knihovně. Paní knihovnice
vám nasněží nápovědu, kde hledat pověst.
Nalezenou vánoční pověst si přečtěte a můžete vyrazit hledat otázky.
Kde budou? Pátrejte v dětském oddělení po prasátku. Jakmile ho najdete,
máte vyhráno – otázky jsou vaše. Stačí už jen na otázky odpovědět a dojít
k pultu uhádnout obrázek.
Těším se nejen na vaše odpovědi, ale i na náš velký společný večírek.
Kidd
Kultura
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
strana 7
DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ? KULTURA!
6. 12. — 19. 12.
pátek
Období svátků se kvapem blíží a vy stále netušíte, jak udělat radost
svým prarodičům nebo vnoučatům? Vybrat dárek tak, aby skutečně
potěšil a zároveň přinesl i nějakou trvalejší hodnotu, se stává v této hektické době čím dál obtížnější. Sušické kulturní centrum SIRKUS si pro
takové případy, které v průběhu roku často řešíme, připravilo dárkové
poukazy, které potěší skutečně každého.
Díky dárkovým poukazům můžete svým menším i větším vnoučatům
darovat kupříkladu divácký zážitek z moderního prostředí sušického
kina. Dámy by jistě ocenily příjemný večer strávený na divadelním nebo
koncertním představení, či na zábavné talkshow se zajímavými hosty.
I náročné a vybíravé diváky může potěšit nabídka SKC SIRKUS, která
je široká a zaměřená na všechny věkové kategorie.
V kanceláři SKC si budete moci vybrat mezi jednorázovými poukazy
s hodnotou 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč – ty budou platné po celý
následující kalendářní rok 2014. Poukazy o různých hodnotách budou
kombinovatelné, ovšem platné budou pouze na kulturní akce pořádané
(nebo spolupořádané) Sušickým kulturním centrem SIRKUS. Dárkové poukazy jsou nevratné a neslouží k výměně za hotovost. Poukázky se čerpají v plné výši, celkovou částku za vstupenky lze doplatit
v hotovosti.
Držitelé dárkových poukazů si budou moci vybrat z kulturních
a společenských akcí, které chystáme na rok 2014. Namátkou to bude
koncert za doprovodu flamenca Španělský večer s Carmen (14. 1.),
14. reprezentační ples města Sušice ve stylu Chicaga 30. let (25. 1.),
Banánové rybičky Haliny Pawlowské (5. 2.), travesti show (25. 2.), koncert
známé kapely Kryštof (28. 2.), divadelní představení Včera, dnes a zítra
(10. 3.), talkshow s režisérem Zdeňkem Troškou (31. 3.) a mnoho dalšího.
Více o akcích najdete na www.kulturasusice.cz
-SSH-
Co zůstalo ze sušické synagógy?
Mnohé výpravy putovaly strastiplnými cestami, aby rozluštily
záhady zaniklých civilizací. Možná objevily zříceniny a pohřebiště
a věnovaly pak velké úsilí na rozluštění života jejich obyvatel. I my
dnes můžeme zažít podobné dobrodružství, a to aniž bychom opustili
město. Možná celý život chodíme kolem židovského hřbitova a o historii s ním spojené nevíme nic. Nyní stačí navštívit galerii SIRKUS
v sušickém kině a zhlédnout výstavu s názvem Židovské komunity na
Sušicku. Staleté kamenné mlčící náhrobky zde najednou promlouvají životy svých dávných obyvatel. Jejich poselství vyhledal v archivech, vyslechl ze vzpomínek, vyzvěděl z dotčených míst a sestavil do
25 přehledných panelů Mgr. Michal Chmelenský se spolupracovníky
národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni.
Ve středu 20. listopadu se uskutečnila vernisáž této výstavy a její
autor seznámil návštěvníky s okolnostmi vzniku výstavy a historickým kontextem. V uvedených jedenácti obcích Sušicka probíhal do
2. sv. války čilý společenský, kulturní a náboženský život židovských
komunit, ale dnes nezůstal téměř nikdo, kdo by o tom vyprávěl. Většina těchto obyvatel byla vyhlazena, zbytek se rozptýlil do světa. Autor prošel stovky dobových písemností a bádal přímo v jednotlivých
vesnicích bývalého sušického okresu. Díky tomuto ojedinělému přístupu a vřelé pomoci místních obyvatel a samospráv se realizátorům
podařilo shromáždit unikátní soubor archivních materiálů, fotografií
a předmětů, upomínajících nejen na obecné dějiny židovských náboženských obcí a spolků v Pošumaví, ale také na osobní příběhy
konkrétních lidí. Součástí vernisáže byla také projekce unikátního
filmu získaného od pana Blahouše, který zachycuje bourání velké
stavby – nové sušické synagogy v roce 1964. Před zkázou byly tehdy děkanem Václavem Němcem zachráněny desky desatera, které
jsou zde po padesáti letech také vystaveny. Vernisáž završila v kině
předpremiéra dokumentu České televize z cyklu „Hádanky domů života: příběhy židovských hřbitovů“, který byl pod vedením režiséra
Jaroslava Kratochvíla natáčen v Sušici a Dlouhé Vsi a odkrývá také
některé dosud nevyjasněné okolnosti z druhé světové války.
Výstava potrvá do 17. ledna 2014 a pak se ještě přemístí do Petrovic,
Hrádku, Kašperských Hor, Nezdic a Hartmanic. Obsah této výstavy
bude též vydán knižně.
text a foto ED
6
sobota
7
neděle
8
17:00
Pozdravy ze spermabanky
20:00
Příběh kmotra
ČR, 98 min. 110 Kč
USA, 103 min., 100 Kč, titulky
17:00
Enderova hra
20:00
Přijde letos Ježíšek?
USA, 115 min., 100 Kč, titulky ČR, 100 min., 110 Kč
15:00
Sušdivoch – Maloměstské klepny
110 Kč
20:00
Zmizení
USA, 146 min., 100 Kč,
titulky
20:00
Kapitán Phillips
pondělí
9
USA, 134 min., 100 Kč,
titulky
10
10:00
Promítání pro nejmenší
– Za kamarády z TV VI.
19:00
Škrtněte si prosím –
adventní
ČR, 50 min., 40 Kč
100 Kč
středa
9:00
Já, padouch 2 3D
20:00
Mafiánovi
úterý
11
čtvrtek
12
pátek
13
sobota
14
neděle
15
USA, 93 min., 60 Kč, dab.
0:01
Hobit: Šmakova dračí
poušť 3D
USA/NZL, 168 min., 140 Kč,
dab.
USA, 111 min., 100 Kč,
titulky
20:00
Život Adéle
FRA, 179 min., 120/100 Kč pro
členy FK, titulky
16
Příběh kmotra ²U3HWU1LNRODHY
Pokud Vám reformy za posledních dvacet let připadaly pomalé, pak vězte,
že tu byla skupina lidí, která považovala tempo těchto let za překotné.
Jediné, čeho tito lidé v začátku opravdu litovali, bylo, že nejvyšší nominální
hodnota bankovek byla 500 korun a že tedy balíky, se kterými zacházeli,
byly velmi neskladné.
Enderova hra ²U*DYLQ+RRG
Sci-fi podle slavné stejnojmenné knihy. Ender je jako nadané dítě cvičen
s ostatními podobně zázračnými dětmi na takzvané vojevůdce. Ve speciální
akademii se mají stát nečekaným trumfem v děsivé válce. Země se totiž
připravuje na mimozemskou invazi. Už třetí v pořadí a zcela jistě poslední,
která skončí buď vyhlazením lidstva nebo útočníků.
Přijde letos Ježíšek? ²U/HQND.Q\
Libuše Šafránková, Josef Abrhám a mnozí další v romantické komedii
o návratech, moci přání a vánočním duchu…
Sušdivoch - Maloměstské klepny
Fraška o 4 jednáních od Karla Sabiny v nastudování nového ochotnického
spolku Sušdivoch.
Zmizení ²U'HQLV9LOOHQHXYH
Thriller napínavý až k nesnesení. Keller Dover (Hugh Jackman) čelí asi nejhorší noční můře každého rodiče, jeho šestiletá dcera Anna a její kamarádka
Joy jednoho večera na Díkůvzdání zmizí. Pátrání nepřináší výsledky a jediný
podezřelý je propuštěný pro nedostatek důkazů... bezmoc a vztek narůstají.
Kapitán Phillips ²U3DXO*UHHQJUDVV
Kapitán Phillips je komplexní studií přepadení americké nákladní lodi
Maersk Alabama somálskými piráty, ke kterému došlo v roce 2009. Film
se zaměřuje na vztah mezi velícím důstojníkem Alabamy, kapitánem Richardem Phillipsem (dvojnásobný držitel Oscara Tom Hanks), a kapitánem
somálských pirátů Musehem (Barkhad Abdi), který ho unese jako rukojmí.
Promítání pro nejmenší – Za kamarády z TV VI.
Jak si Rákosníček nepomohl k nebeské koruně, Říkání o víle Amálce, Jak
Křemílek a Vochomůrka udělali obrovi píšťalu, O Makové panence a veverce
Barče, O loupežníku Rumcajsovi – jak Cipísek chránil jelení studánku, Jak
Rákosníček přivedl nebeskému Pastýři zatoulanou hvězdu, Říkání o víle
Amálce - jak našla kámen mutáček, O Makové panence a kaňce Čunčové.
Škrtněte si prosím – adventní
20:00
Hobit: Šmakova dračí poušť Zábavná talkshow Radka Nakládala a jeho hostů, tentokrát v čase předvá-
ČR, 110 min., 100 Kč
USA/NZL, 168 min., 110 Kč,
titulky.
17:00
Kapitán Phillips
USA, 134 min., 100 Kč,
titulky
20:00
Hobit: Šmakova dračí
poušť 3D
USA/NZL, 168 min., 140 Kč,
dab.
14:00
Ledové království 3D
17:00
Letadla
USA, 109 min. 135/155 Kč,
dab.
USA, 92 min., 80 Kč, dab.
20:00
Klauni
17:00
Six Chances
20:00
Vše je ztraceno
ČR, 90 min., 40 Kč
USA, 106 min., 110 Kč, titulky
úterý
17
středa
18
čtvrtek
19
20:00
Jen 17
FRA, 95 min., 100 Kč, titulky
20:00
Klauni
ČR/FIN/LUC/SLO, 120 min.,
100 Kč
20:00
SHOW!
ČR, 90 min., 90/70 Kč pro
členy FK
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Do 15 let nepřístupné
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 12 let nevhodné
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Autora výstavy Michala Chmelenského uvedla vedoucí Národopisného oddělení Západočeského muzea Mgr. Jana Slámová.
Pozdravy ze spermabanky ²U.HQ6FRWW
David je pohodář. Jeho klídek ale skončí, když mu delegace ze spermabanky, kam před 20ti lety daroval svou životodárnou dávku, přinese zajímavý
pozdrav. Soudruzi přes spermie totiž udělali chybu a on je teď biologickým
otcem 533 dětí. A to je více než malé množství. A všichni jeho potomci teď
navíc požadují odtajnění jeho identity.
17:00
Křídla Vánoc
ČR/FIN/LUC/SLO, 120 min.,
100 Kč
pondělí
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina (otevřena
hodinu před začátkem představení)
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
nočním
Já, padouch 2 3D ²U3LHUUH&RIÀQ&KULV5HQDXG
Gru, nová parťačka, Mimoni a láska.. a samozřejmě padouch… spolu s Velezadkem tak musí všichni zabránit padouchovi v ovládnutí světa. Jak snadné… jen s tou láskou asi bude problém.
Mafiánovi ²U/XF%HVVRQ
Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná
manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou
spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent FBI Stansfield
(Tommy Lee Jones) je musí opět přestěhovat, protože mafiánské klany
zuřivě pátrají po špinavém udavači s jasným cílem.
Hobit: Šmakova dračí poušť 3D ²U3HWHU-DFNVRQ
Thorin a jeho společníci se snaží získat pomoc od cizince v divočině. Musí
však projít přes Temnohvozd a navíc bez čaroděje Gandalfa. Pokud se jim
to podaří, dostanou se do Jezerního města a dále pak k Osamělé hoře, kde
Bilbo musí tajně projít k pokladu, který hlídá drak Smaug...
Život Adéle ²U$EGHOODWLI.HFKLFKH
V 15 letech Adéle nic nezpochybňuje: dívky zkrátka chodí s kluky. Adélin
život se však obrátí vzhůru nohama, když potká Emmu, mladou ženu s modrými vlasy, která jí umožní objevit touhu a prosadit se jako dospělá žena.
Adéle dospívá, hledá sama sebe, ztrácí se a znovu nachází…
Křídla Vánoc ²U.DULQ%DELQVNi
Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se
tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. Každý z našich přátel má své touhy
a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zázrakům! Copak se pohádky nemohou žít?
Ledové království 3D ²U&KULV%XFN-HQQLIHU/HH
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou
sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy.
Letadla ²U.OD\+DOO
Může práškovací letadlo vyhrát velký závod, kde létají nadzvukové letouny?
A to i když má strach z výšek?
Klauni ²U9LNWRU7DXä
Tři klauni Oskar, Max a Viktor vytvořili klaunskou skupinu Busters. V dobách
komunistického režimu představovaly jejich klauniády ostrůvky svobody, ale
pak se mezi nimi něco odehrálo. Po třiceti letech se Oskar vrací z emigrace, aby
uzavřel svoji kariéru. Jak stárnou klauni... a mohou se znovu usmířit?
Six Chances ²U-DQ+RYRUND
Snaha zdokumentovat určitou část přípravy vrcholového sportovce na
sportovní vrchol - Olympijské hry současně s pohledem na jeho civilní život,
to je dokument Six Chancess. Je to jedinečná šance přiblížit divákovi život
vrcholového sportovce se všemi krásami a oběťmi. Je to dřina, radost,
bolest, emoce a hlavně OČEKÁVÁNÍ.
Vše je ztraceno ²U-&&KDQGRU
Film, u kterého dostanete mořskou nemoc. Famózní výkon Roberta Redforda v dramatu osamělého mořského vlka, který musí čelit nepřízni osudu,
počínaje srážkou s plovoucím kontejnerem, přes nefungující techniku
a hejna žraloků, až…. kam až vlastně? Silný příběh, který sám režisér nazval
„Stařec a moře 21. století“
Jen 17 ²U)UDQFRLV2]RQ
Portrét sedmnáctileté dívky během čtyř sezón a čtyř písní - dospívání a sexualita není propojena s emocemi… nebo ano? Kam povede první sexuální
zkušenost studentky Isabelle?
SHOW! ²U%RKGDQ%OiKRYHF
Překvapivě intimní portrét podnikatelského snu s obludnými konturami. Dívčí
kapela 5Angels ušla za pět let pod vedením otce jedné ze zpěvaček cestu
až k branám popové slávy. Není však dlážděna jen céčky Michala Davida,
ale i umanutostí muže, který ztrácí pojem o tom, kde končí role manažera
a začíná ta rodičovská. Dojatý Karel Gott, pětice holčičích andílků a jeden
naspeedovaný tatínek, kvůli němuž roztává předvánoční atmosféra v zákulisí
stejně rychle, jako musí zmizet tuk z bříška. „Zpěvačka nesmí být sádelnice!“
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
Sport
strana 8
Judistka Marešová obhájila loňské stříbro
Přebor České republiky starších žáků a žákyň
Judisté Judoclubu Sušice podali na Přeboru České republiky výborné výsledky. Výpravu tvořili závodníci Aleš Zemen, Eva Marešová,
Michaela Hátlová a Veronika Heberleinová, kteří úspěšně prošli letošními pěti kvalifikačními koly Českého
poháru a postoupili tak na Přebor
České republiky.
Letošní ročník se konal v sobotu
9. listopadu v Hranicích na Moravě,
kam dorazilo celkem 200 závodníků, 137 starších žáků a 63 starších
žákyň.
Nejlépe dopadla Eva Marešová
v kategorii starších žákyň ve váze do
63 kg, která obhajovala loňské stříbro a která se kvalifikovala z třetího
místa v ranking listu.
Hned v prvním kole se utkala
s jedničkou v ranking listu Kateřinou Polákovou z Judo klubu Jablonec nad Nisou. Po zpočátku vyrovnaném souboji převzala v druhé
půli Marešová iniciativu a soupeřku
hodila za sedm pomocných bodů.
Bodový náskok si udržela do konce
časového limitu a nad Polákovou
zvítězila.
V druhém zápase změřila síly
s Evou Ondrašíkovou z Judo Clubu
Baník Ostrava, která v kvalifikaci
startovala v těžké váze, kde jí náleželo osmé místo ranking listu. Na
Přeboru České republiky byla zvážena do nižší váhy a nastoupila tak
ve váze do 63 kg. Ondrašíková měla
silovou výhodu. Marešové se opakovaně nedařilo vybojovat ideální
úchop pro provedení techniky. Nakonec si cestu k úchopu našla. Zápas
skončil před časovým limitem, kdy
Marešová nejprve bodovala hodovou technikou a za následné udržení soupeřky na zemi získala deset
pomocných bodů.
Ve třetím zápase na ni čekala
dvojka v ranking listu Ivana Horáková z Tatranu Prachatice. Obě závodnice se dobře znají ,a tak se očekával
spíše opatrný zápas, vyčkávající na
chybu soupeřky. Pokusy Marešové
Sportoviště města Sušice
Staňte se vy a Vaši blízcí hvězdami z kalendáře!!
Pošlete nám Vaše fotky ze
sušických sportovišť (zimní stadion, spinning, lezecká stěna, in-line
povrch, skatepark) nebo z některé
z akcí Sportovišť města Sušice
(karneval na ledě, in-line kurzy,
in-line závody, veřejné bruslení atd.)
a my ty nejhezčí z nich zakomponujeme do našeho kalendáře na rok
2014.
Všichni, kdo nám pošlou
fotky, od nás získají kalendář 2014
s nejdůležitějšími sportovními
událostmi zdarma. Navíc bude vylosován jeden výherce, který získá
další cenu. Neváhejte a posílejte
fotky na [email protected]
cz. Soutěž trvá do pondělí 9. 12.
2013
A že žádnou takovou fotku
nemáte v archívu. Nevadí – vezměte
foťák, brusle a pár kamarádů
a vyrazte na nejbližší veřejné bruslení. Více info na http://www.sportoviste-susice.cz/verejne-brusleni/
Chystáte se v příštím roce
pořádat zajímavou sportovní
akci v Sušici a chcete, aby se o ní
dozvědělo co nejvíc lidí? Napište
nám na výše uvedený email přesný
název akce a měsíc, ve kterém akce
proběhne, a my ji zaneseme do
našeho kalendáře.
Tipy na vánoční dárky
Vánoce se nezadržitelně blíží
a všichni si lámou hlavu nad tím, co
jim a jejich blízkým letos přinese
Ježíšek. Máme pro Vás pár tipů
na dárky od nás.
Chcete dát radost z pohybu
a dobrou náladu, kupujte „Dárkové
poukazy Sportovišť města Sušice“.
Možností je hned několik. Poukaz
na 10 lekcí SPINNINGU (600,- Kč),
na 10 lekcí KRUHOVÉHO
TRÉNINKU (600,- Kč) nebo
na kurz lezení na horolezecké
stěně včetně zapůjčení vybavení
(510,- Kč).
Pokud Vaše děti či vnoučata ráda
bruslí kupte jim „Permanentku na
veřejné bruslení pro děti“ (11 vstupů
za zvýhodněnou cenu 150,- Kč). Pro
dospěláky je pak možnost permanentky na 11 vstupů za 300,-Kč.
Nemusíte jezdit do velkých
obchodních center a trávit spoustu
času sháněním dárků, které stejně
po chvíli skončí v krabici nebo
zaprášené na poličce. Stačí, když
napíšete na [email protected] nebo zavoláte v pracovních
dnech od 8:00 do 15:30 na telefon
376 555 061 a vše domluvíme.
Na našich webových stránkách
najdete i SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ
NABÍDKU kvalitních triček
Sportovišť města Sušice (varianty spinning, lezení, zimní stadion) – trička značky HIGH POINT
se grafikou naší organizace – za
mimořádnou cenu 499,- Kč (běžná
cena 600,- Kč) – více informací
na www.sportoviste-susice.cz
o nastoupení hodové techniky Horáková opakovaně kontrovala a dostala se do mírného vedení. Marešová takticky změnila pravý úchop
za levý, čímž soupeřku překvapila,
nastoupila hodovou techniku a následným držením za deset pomocných bodů zvítězila před časovým
limitem.
Rychlý zápas proběhl v následujícím kole, kde se Marešová utkala
s Monikou Suchanovou ze Slavoje Severotuk Ústí, deváté místo
v ranking listu. Suchanovou udolala
do třiceti vteřin hodovou technikou
za 10 pomocných bodů.
Finále nastoupila s Kristýnou
Poláškovou z Judo Clubu Baník
Ostrava, která v kvalifikaci rovněž
startovala v těžké váze a postoupila
z pátého místa v ranking listu. Na
Přeboru České republiky byla zvážena do nižší váhy a nastoupila tak
ve váze do 63 kg. Polášková udolala
všechny předchozí soupeřky stejnou
osobní technikou. Taktika pro Marešovou byla jediná, nepustit Poláškovou do osobní techniky a kontrovat každý pokus. Třikrát Marešová
kontrovala a dostala se do vedení
s pěti pomocnými body. Poslední
nástup však neuhlídala. Pádem
na záda prohrála. Na stupni vítězů
převzala stříbrnou medaili.
Pěkné výkony předvedli i zbývající členové výpravy. Na medailové pozice však nedosáhli. Michaela
Hátlová, šesté místo v ranking listu
v těžké váze starších žákyň, skončila
šestá. Obdobně dopadla i Veronika
Heberleinová, sedmé místo v ranking listu ve váze do 44 kg starších
žákyň, která skončila sedmá. Jediný
hoch výpravy Aleš Zemen, desáté
místo v ranking listu v těžké váze
starších žáků, obhajoval loňské druhé místo. Neprošel však přes úvodní zápasy a skončil na sdruženém
9–13. místě.
V kategorii starších žákyň se Judoclub Sušice umístil na 8. místě.
Spolu s kategorií starších žáků pak
celkově na 21. místě. Zároveň se stal
nejúspěšnějším judo-klubem v rámci plzeňského kraje (Judoclub Plzeň 31. místo, Judoclub Domažlice
43. místo, ostatní kluby se neumístily nebo nestartovaly). Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci
a blahopřejeme k jejich osobním
výkonům!
Petr Kämpf
9. kolo Okresního přeboru Strakonicka hokejistům body nepřineslo
HK Katovice: TJ Sušice 8:4 (2:2,1:1,5:1)
V sobotu 30.11. odehráli
sušičtí hokejisté ve Strakonicích
těžký zápas s vedoucím týmem
tabulky.
Utkání začalo oboustranně
ve velkém nasazení. Ve třetí
minutě se okamžitě po návratu
z trestné lavice trefil Rendl
po přihrávce Lejska, ale hned
po 15. vteřinách domácí vrátili
úder a brankou Krále vyrovnali.
V 15. minutě hráč Katovic Krůček
skóre převrátil na svou stranu,
ale necelou minutu poté Štěpán
Broža opět ukazatel skóre vrátil
na vyrovnaný stav. Po 20. minutách byl průběžný výsledek 2:2.
Druhé dějství nabízelo líbivý
hokej, ve kterém měli více ze hry
hráči ze Sušice, ale z velkého
množství šancí se ujala jen jediná
a to z hole Ryšavého. Za necelou
minutu byl stav opět vyrovnaný.
Ve třetí třetině hráči TJ Sušice
obdrželi tři desetiminutové tresty
a několik trestů dvouminutových.
Skóroval jen Petr Košvanec po
mistrovské přihrávce Jakuba
Lejska. Výsledek třetí třetiny
5:1 byl pro oslabené hráče velice
frustrující. Počet vyloučených
4:13 hovoří za vše. Na konci zápasu svítil na ukazateli stav 8:4,
ale tento výsledek s určitostí
neodpovídá skutečnému průběhu
zápasu.
Hokejový oddíl zve všechny
fanoušky ledního hokeje, aby
přišli své hráče podpořit a pomoci prodloužit sérii domácích
vítězných zápasů.
Výsledky a rozpis dalších
zápasů najdete na www.susice.
borec.cz.
Branky (Asistence): 3´Rendl
(Lejsek), 16´Broža (Košvanec),
30´Ryšavý (Vávrů), 34´Košvanec
(Lejsek).
Sestava: Šlais – Rendl, Lejsek,
Šmrha, Blažek – Ryšavý, Vávrů,
Vachoušek, Holý, Petera, Broža,
Košvanec, Kutil.
-bk-
Sušický lední hokej vychoval kapitánku reprezentace ČR
Rozhovor s VERONIKOU
BUCIFALOVOU – hokejovou
reprezentantkou ČR.
Sympatická Veronika je žákyní 9. třídy ZŠ Lerchova v Sušici. Je
jí teprve 14 let, ale už má za sebou
velké hokejové úspěchy.
Prozraď nám, jaké byly tvoje začátky, kdo tě vlastně k hokeji přivedl?
Přivedla mě náhoda. Chtěla
jsem dělat nějaký sport a ve škole visel náborový plakát na hokejovou přípravku. V začátcích mi
pomohli sušičtí trenéři Korál,
Ciněk a Potužník, kteří mě přivedli k tomuto sportu a za to jim
děkuji.
Takže sis vybrala správně, když
jsi u hokeje zůstala. Jak dlouho?
Ano. Nyní hraji s klukama
za dorost v HC Strakonice, za ženy
v HC Plzeň 1929 a od roku 2011
v dívčí reprezentaci ČRW15.
Kolik času věnuješ tréninkům? Mám čtyři tréninky za týden
a kromě toho chodím do posilovny. Tréninky jsou zaměřené na
rychlost, sílu a vytrvalost. V sobotu máme zápas s klukama a v neděli bývá zápas s holkama. Takže
na ledě jsem skoro každý den.
Určitě chceš pokračovat
ve studiu, na učení asi moc času
nezbývá?
Musí zbývat. Prospívám s vyznamenáním. Chci se přihlásit
na Zdravotní lyceum do Klatov.
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
pátek
„Dvě třetiny jsme hráli s domácím mužstvem více než vyrovnané utkání, na konečném
výsledku ale bohužel nic nemůže
změnit ani omluva rozhodčího,
který po zápase přiznal, že konec
utkání nezvládl. Bohužel přestože tvrdě trénujeme a v tomto
ročníku jsme pro všechny
týmy nepříjemným soupeřem,
nedokážeme se, přes všechnu
snahu, ztotožnit s posuzováním
hry rozhodčími “ okomentoval
zápas trenér Korál.
Domácí zápas hokejistů TJ
Sušice bude v neděli 8. 12. od 16 hod.
proti týmu HC Horaždovice.
6. 12. od 15:00 do 16:00
bruslení pro rodiny s dětmi
od 16:30 do 18:00
veřejné bruslení
sobota 7. 12. od 15:30 do 17:00
veřejné bruslení
neděle 8. 12. od 15:00 do 16:30
veřejné bruslení
pondělí 9 .12. od 15:00 do 16:00
bruslení pro rodiny s dětmi
středa 11. 12. od 15:00 do 16:00
bruslení pro rodiny s dětmi
od 16:30 do 18:00
veřejné bruslení
čtvrtek 12. 12. od 13:00 do 14:30
veřejné bruslení
neděle 15. 12. od 15:00 do 16:30
veřejné bruslení
pondělí 16. 12. od 17:00 do 18:00
bruslení pro rodiny s dětmi
Na bruslení pro rodiny s dětmi je možné zapůjčit hrazdičky.
Celkový rozpis a obsazení ledové plochy najdete na stránkách
sportoviste-susice.cz, facebooku, nástěnce u zimního stadionu
a plakátech.
Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek 17–19 hod.
V 16-ti letech bych se ráda přihlásila na trenérský kurz a kurz pro
hokejové rozhodčí, abych mohla
předávat své zkušenosti.
Veroniko, zapomeň na chvíli na svoji skromnost a pochlub
se svými největšími úspěchy.
Bylo jich více: 1. místo v Kanadském bodování Jihočeského
kraje za chlapce v sezóně 2010,
2. místo na MS ČR Žen v roce
2012. V dívčí reprezentaci ČRW15
vyhráváme veškeré zápasy a turnaje. V letošní sezóně povedu
družstvo jako kapitánka. Momentálně bojuji o umístění a o nomi-
naci do reprezentace ČR Žen 18.
Zatím můj největší úspěch? V prosinci se zúčastním velkého hokejového turnaje v USA. To je velká výzva.
Nemohu se nezeptat na tvé
hokejové vzory.
Claude Giroux a Martin
Straka
A nemrzí tě někdy, že veškerý
čas věnuješ jenom hokeji?
Nemrzí. Vždyť já i ráda lyžuji,
plavu, běhám a hraji fotbal.
Plány máš velké, tak ať všechno
zvládneš. Díky za rozhovor.
-lp-
Naučíme vaše děti bruslit
Kurzy jsou zdarma!
I my děvčata umíme bruslit.
Oddíl ledního hokeje TJ Sušice pořádá školu bruslení.
Škola je určena pro dívky a chlapce ve věku od 4 – 10 let věku
dítěte.
Kurzy jsou zaměřeny zejména na :
- základní dovednosti ovládání bruslí
- rychlobruslení
- základy krasobruslení
Kurzy bruslení jsou každý týden v následujících termínech:
Pondělí od 15.30 hod – 16.45 hod
Středa od 15.30 hod – 16.45 hod
Čtvrtek od 15.00 hod – 16.00 hod
V těchto termínech je možno přijít na zimní stadion v Sušici
a domluvit se s trenéry nebo kontaktovat vedoucího trenéra
mládeže Petra Maříka, mob: 603 22 36 53
Email: [email protected] nebo www.hokejsusice.cz
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
Inzerce
strana 9
=DŐL]XMHWHE\WQHERGŢPSURYiGtWH
HN
Xä
UHNRQVWUXNFLNRXSHOQ\QHERY\WiSĚQt"
R
DQ
1
3000
9HONRREFKRG XO
YRGD
Qt
æ
D
WRSHQt GU
SO\Q 1i
-
Gt
D
iŐ
)RUG
5XPSROG
1RYi6XäLFH
Veškerý materiál pro vodoinstalace,
topení, plyn a vybavení koupelen.
Široký sortiment, kvalitní materiály
WHO
HPDLO
VXVLFH#PDZLF]
ZHE
ZZZPDZLF]
9HONëYëEĚUSŐHYiæQĚÿHVNpKRDVORYHQVNpKR QiE\WNX =DMtPDYp FHQ\
]DMLVWtPH YiP GRSUDYX D PRQWiæ
WHO
HPDLO QRYDQDE\WHN#VH]QDPF]
ZHE
ZZZQRYDQDE\WHNF]
� ������������������������
SOŠ a SOU SUŠICE
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, www.sossusice.cz
�
�
����������
���������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ����!�����"����
���#�������������#�$������#�$��������%�&'(!(����)��������������*
NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
PARTNER CK EXIM TOURS
Zahájen prodej na LÉTO 2014 – FISCHER,
FIRO TOUR, EXIM TOURS, VTT, ALEX,
VIAMARE, NEV DAMA, GLOBTOUR atd. –
velké slevy na první moment, DĚTI ZDARMA!
STEJNÉ CENY a PODMÍNKY jako v uvedených CK !!!
DÁRKOVÉ POUKAZY v jakékoliv hodnotě –
dárek pod stromeček pro každého!
Za kulturou 2014: 16.1. ABBA, 17.1. ZORRO, 1.2. MAUGLÍ,
21.2. LUCIE, 28.2. DĚTI RÁJE, 28.2. MATA HARI, 11.4. ANTOINETTA
NÁKUP A PRODEJ EUR ZA VÝHODNÝ KURZ BEZ POPLATKU!!!
�������������������������"�������,������������������
���� �!��"#$����%&&�'(#)�
��#�*� +�! �,-����.'+�#/$01��2'(#����(� �*�-3)2��
4( 5�/�6�,� �+)�3�/-#��!�#)�7(�)2)���3�� �*��'( (���8��6+(/!$�9��,("�8
���,*� :���!(-7) 1�2�������)�*����,�("� �*��7( 5�/(���8'(�,� �+)�3-�
�� -7�8����1;�<�
REALITNÍ SPOLEČNOST
ČESKÉ SPOŘITELNY
osobní makléř
[email protected]
+420 602 477 219
Lubor Herlt
www.kinosusice.cz
www.kinosusice.cz
Jan Lomen, Pod Nebozízkem 376
Sušice (u nemocnice)
Nabízíme možnost stravování v naší jídelně a možnost odběru jídel za velmi
příznivé ceny. Kvalitní a chutná jídla vařená podle norem, jako domácí strava,
ne z polotovarů! Výběr ze dvou druhů jídel, možno objednat přes internet.
Jídelní lístek na www.sossusice.cz
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
• prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
• vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů (zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
• celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
• máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
tel. 376 528 015
SUŠICE, Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
INSTALATÉR
A TOPENÁŘ
KŮRKA
Chmelná 63
342 01 Sušice
Tel. 607 634 824
INZERUJTE
ZDARMA
prodej, koupě, auto-moto,
nemovitosti, práce, služby,
zaměstnání…
Využijte
www.kinosusice.cz
KUPÓN
na bezplatnou
soukromou inzerci
v Sušických novinách.
AKREDITOVANÉ CENTRUM
DETOXIKAČNÍ MEDICÍNY
PODLE MUDr. JONÁŠE
Ivana Možná, Budětice 84
tel. 608 230 115
[email protected]
9É12ÿ1Ì%/(ãÉ.
na prodej bude použité dámské,
pánské a dětské oblečení,
boty a hračky
.GH6RNRORYQD6XäLFH
.G\SURVLQFH
KRG






 

 

Hrádek u Sušice
l
čištění odpadů
l
vyvážení jímek, septiků, lapolů
l
l
l
l
s. r. o.
VODOINSTALACE Kutil
opravy kanalizačního potrubí
a vše pro odpady
doprava po Sušici a do 5 km
zdarma
možnost kontroly kamerou
GALERIE U MUZEA
v Sušici
ŠUMAVSKÉ
PERLE
celoroční prodejní výstava
Jany Wudy z Nezdic na Šumavě
nově od 1.12. nonstop servis
(za příplatek 50 %)
Každý pátek od 14 do 16 hodin
ukázka výroby originálních
skleněných korálků na sklářském kahanu.
Otevřeno:
po-pá 9–12 a 13–17 hod. ; sobota 9–12 hod.
608 754 003
PRODEJNÍ PROSTORY K PRONÁJMU
dva obchody v objektu bývalého hotelu Koruna
OXNUDWLYQtPtVWRQDVXãLFNpPQiPČVWt
Více info na tel 724 131 000
nebo e-mail: [email protected]
Řádková inzerce
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
12. prosince 2013 ve 12.00 h.
JOSEF
www.kinosusice.cz
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
Inzerce
strana 10
PRODEJ
Prodám polystyren RYGIPS 200m2, , síla
6 cm, tuhost 100 Kg/m2, cena za balík
395 Kč. Tel. 777 308 319
Prodám policejní zimní kanady vel. 30
(10) cena dohodou. Tel. 607 907 828
Prodám lyžařské rukavice zn. Leki, vel.
10. Cena dohodou. Tel. 607 907 828
Prodám vše pro domácnost. Sklenice na
zavařování 30 ks, obsah 370 ml = 3 Kč/
Ks. Menší pokojové květiny – zelenec,
rozmarýna, ibišek, pryšec, juka – cena
40 Kč/Ks. Tel. 371 651 522
Prodám vše RETRO. Krásná lampa
s látkovým stínítkem, výš. 115 cm – cena
490 Kč. Samovar elektrický, výš. 33 cm –
cena 690 Kč. Židle polstrovaná funkcionalismus – cena 390 Kč. Tel. 605 507 801
Prodám velké pokojové květiny – palma yucca, bambus, tchýnin jazyk, pryšec, kovbojský kaktus. Výška květin
100–130 cm. Cena 300 Kč – 400 Kč/ks.
Tel. 605 507 801
Prodám starý kachlový sporák – rozebraný, bílé kachle. Cena dohodou. Lednička
CALEX, obsah 100 l, výš. 85 cm – plně
funkční za odvoz. Tel. 605 507 801
Prodám plynový gril, eko WC, troky na
prase, bojler kombinovaný 80C nový. Tel.
722 287 160
Prodám levně chladničku Elektrolux
energ. třída A+, 6 let stará, obsah 230 l.
Nefunkční mrazák lze využít jako úložný prostor. Celková výška 150 cm. Tel.
736 418 433
Prodám stavební trámy použité jako
podpěra při betonování stropů, délka cca
2,5 m. Množství cca 2 m3. Cena dohodou.
Tel. 736 418 433
Prodám: Pian. harmonika, 80 basů, 5+3
registry; Železná vrata š-4 m, vrátka
1 m; žel. mříže 2x1 m, 2 ks. Cena dohodou. Tel. 732 245 172
Prodám plastovou střešní krytinu – čirá
nebo kouřová, průhledná vlna. Vhodná
na pergolu a jiné lehké přístřešky. Rozm.
90x200 cm cena 320 Kč/ks. Dlouhá životnost. Tel. 775 601 680
Prodám skládací elektrokolo GUEWER
CAMP. Najeto 200 km. V záruce. Výborný v kopcích. Cena 16.500 Kč. Tel.
606 401 680
Prodám závěsný kotel Protherm 24 KW
včetně odkouření a bezdrát. termostatu.
1 rok v užívání, velmi dobrý stav. Zn. rozumná cena. Tel. 602 342 776
Levně prodám kovovou smaltovanou
bílou vanu, velmi málo používanou,
š – 70 cm x d – 150 cm s polystyrenovou
„obezdívkou“ a druhou na kovových nožičkách š – 70 cm x d – 160 cm. Cena dohodou. Sušice. Tel. 720 544 821
Kdo přenechá nebo levně prodá chemlon.
Tel. 721 802 119
Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv.
dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry 130 ×
86 × 60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje cena 8700
Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn.
Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana
vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9240 Kč, nyní 6400 Kč.
Tel. 605 337 650.
Prodám pětiramenný pokojový lustr,
kombinace dřevo-žlutý kov, pěkný.
Cena 800 Kč. Tel. 721 619 927
Prodám suché řezivo – borovice síla 0,04 m,
délka 4,4 m, množství 6 m3, cena 4 500
Kč/m3. Tel. 777 308 319
Prodám palivové dřevo suché smrk
a modřín. Cena 1 000 Kč/m 3. Tel.
777 308 319
Prodám kulobrok FERLACH SODIA
r. 7x57R – 16/70 s optikou Hensoldt 6x42.. Brokovou kozlici ROTWEIL
r 12/70 jednospoušť s přepínáním. Obojí
výborný stav. Tel. 777 308 319
Prodám 4 ks zimních pneumatik s diskem Barum Polaris 2 165/80 R 13 (škoda
120 L), najeto 6 000 km, cena dohodou.
Tel. 728 218 688
Prodám kotel na dřevo VERNER
V 20 E 20 kW. rok výroby 02, velmi dobrý stav, nutno vidět, cena 25 000 Kč
a dále prodám obrazy – originály – Kubín,
A. Lukášek, W. Novák, Lokvenc, Grus.
Tel. 728 258 475
KOUPĚ
Koupím maringotku nebo mobilheim,
stav. Buňku. Sušicko. Tel. 606 406 010
Koupím vaše staré auto, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou
ekologickou likvidaci a odhlášení
z provozu zajistím. Nabídněte na tel.
774 674 588
Koupím zavařovací pozink. hrnec. Tel.
607 907 828
Koupím na ovocné stromy postřikovač
s dlouhým nástavcem kovový 5 l obsah,
funkční. Nabídněte. Sušice a okolí. Tel.
601 239 059
Koupím staré vojenské helmy, bajonety,
vyznamenání, uniformy (i části), boty,
opasky, torny, telata, šavle, pouzdra
na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré
maskáče atd. Tel. 775 628 987
Koupím starší středně velký svěrák na
ponk. Cena cca 600 Kč. Nabídky na tel.
722 607 321
Koupím les i s pozemkem pro vlastn í hospod a řen í. Platba hotově.
Tel. 607 594 506.
Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé staré věci. Obrazy, nábytek,
porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel.
606 811 650.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti –
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím prázdné telefonní karty ČR
i zahraniční – levně. Tel. 376 524 291,
607 112 112.
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule. Kontakt: 606 494 996.
Koupím staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové
a smaltové cedule, mosazné stáčečky na
pivo, staré pivní láhve s litými nápisy.
Tel. 606 494 996.
Koupím lištovou sekačku MF 70 s lištou
120 či 140 cm. Dále koupím míchačku na
1-3 kolečka a ještě bych potřeboval traktor
či malotraktor (kloubový) přední náhon
vítán. Tel. 607 847 126
Koupím vaše staré auto, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu
zajistím. Nabídněte na tel. 774 674 588
BYTY – NEMOVITOSTI
Pronajmu nebytový prostor, ul. TGM
Sušice – 90m 2, rekonstruovaný, vhodný
k podnikání – obchod, kancelář, dílna,
bezbariérový přístup z ulice, naproti
parkoviště. Tel. 733 112 146
Oceňování nemovitostí – pro prodej,
darovací smlouvu, dědické řízení,
úvěr, hypotéku, účetnictví apod. –
kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice.
Tel. 608 117 789.
Prodám rekreační domek na okraji Sušice. Novostavba těsně před
dokončením. 3+ KK. (volat večer) Tel.
607 976 250
Pronajmu v Sušici družstevní byt 2+1.
Byt je zateplen a má nová plastová okna.
Měsiční nájem 6000 Kč bez platby za
energie. Při rychlém jednání kauce dle
dohody. Tel. 607 667 159
Pronajmu byt 3+1, Vojtěška, plně vybavený, 4 NP, výtah, cena dohodou dle
počtu osob. Tel. 608 612 220
Pronajmu byt 2+1 cca 70m 2 v rodinném
domku v Sušici. Kompletně zařízený.
Topení vlastním plynovým kotlem,
k dispozici zahrada + parkování na
dvoře. Cena 5000 Kč + energie + kauce.
Tel. 608 626 252
49 letá inv. důch. hledá pronájem nebo
podnájem 1 místnosti nebo garsonky
v Sušici za rozumnou cenu. VELMI
SPĚCHÁ!! Děkuji za ochotu.
Tel. 728 067 868 nebo 728 041 136
Pronajmu byt 3+1 (69 m 2) v cihlovém
domě, veliký balkon, zahrádka, vlastní
garáž, sklepní kóje, společná velká půda.
Topení vlastním plynovým kotlem. Dům
je v klidné části Sušice v uzavřeném prostoru. Cena 5 500 Kč + 500 Kč za garáž
+ energie. Je volný – ihned k dispozici.
Tel. 606 521 615 (volat večer)
Pronajmu garáž ul. Volšovská. Tel.
604 516 373
Pronajmu plechovou garáž v Sušici.
Cena dohodou. Tel. 777 358 714
Pronajmu byt s garáží v bytovce, 3+1,
68 m2, Na Štěbetce 1142 v Sušici. 3. patro
s 2 balkony. K bytu patří sklep, prádelna,
kolovna. Vybavení bytu: kuchyňská linka + el. sporák. Nájemné 6 000 Kč/měsíc + energie + kauce. Tel. 723 984 900.
Koupě, prodej nemovitostí – vše
zařídíme rychle a spolehlivě, Vaše
Q reality Sušice, Nuželická 60, (bývalá
knihovna). Tel. 728 788 489
RŮZNÉ
Hledám doučování matematiky pro
dceru, která chodí na gymnázium. Tel.
775 154 091
Zahradnické práce – celoroční údržba
vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Nabízím soukromou výuku německého jazyka pro začátečníky
i pokročilé. Mám státní zkoušku v NSR.
Tel. 723 726 095
Hledám brigádu přes zimu. Zdravý důchodce - Sušicko. Tel. 606 406 010
Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné
zkoušky. Individuální přístup pro děti
s poruchami učení. Tel. 604 430 156
��������������������
��������������������
�������� �!"�#�!$��%&'�!%()�*��+�,-��'�*.�/0�
1�1�1�)�������� ���-���2���)$���(
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
datum
podpis
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
Příspěvky dopisovatelů
Sušicko pohledem Marie Malé - křížová cesta
KŘÍŽOVOU CESTOU KE
KAPLI ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
Vycházka ke kapli Andělů
Strážných je jedna z nejhezčích. Při
ní je možné obdivovat okolní krajinu, prolíná se tu dávná historie se
současností. Na „Andělíček“, jak se
lidově říká kapli, se dá dojít několika
způsoby. Záleží na čase, kolik této
vycházce chceme věnovat. Nejnažší
je dojít ke kapli po „Křížové cestě“
nebo od nábřeží Jana Seitze, Palackého ulicí, a tam u kapličky
14 pomocníků vystoupat po schodech až ke kýženému cíli. Nabízím
vám trasu, po níž projdete cesty obě
a vychutnáte si výhledy na všechny
strany.
Milí čtenáři, výchozí bod si
zvolíme u lípy na náměstí, před rad-
Kaple Andělů Strážných....
nicí. Odtud se vydáme na nábřeží,
projdeme „brankou“, přejdeme
vozovku a po lávce 28. října se
dostáváme na pravy břeh Otavy.
Přímo naproti už z dálky vidíme
parčík se sochou T. G. Masaryka
a za ní základní školu, která nese
jméno našeho prvního prezidenta. Tudy se budeme vracet, takže
uděláme takový menší okruh
„Sušické pavučiny“, o které bude
řeč až ke konci všech článků, bude
to taková „třešnička na dortu“.
Od lávky odbočíme doleva,
míjíme Dům důchodců, v dřívějších dobách to byly budovy
okresního města Sušice, později
interní oddělení nemocnice
a dětská nemocnice s ambulancí.
Nepůjdeme vzhůru Palackého
foto 2x Vladimír Vlk
ulicí, pokračujeme stále při pravém
břehu Otavy, až dojdeme cca po
300 metrech k bývalému Domu
dětí a mládeže a kousek za ním
začíná Křížová cesta, která vznikla začátkem září v roce 2010.
Co vlastně ty Křížové cesty
jsou?
Je to 14 zastavení, kdy byl Kristus zajat, mučen, jak nese kříž, na
kterém je posléze ukřižován, kdy
je ukládán do hrobu a pak vstane
z mrtvých. Takovéto obrazové
výjevy můžete shlédnout v každém
kostele na postranních zdech. Jen
tak na okraj podotknu, že nádherná Křížová cesta je v kostele
sv. Vintíře na Dobré Vodě. Tyto
obrazy jsou celé ze skla, skleněný
je i oltář a betlém a také socha
sv. Vintíře. Vše vytvořila umělecká
sklářka Vladěna Tesařová. Odbočila
jsem trochu od původního tématu,
hned to napravím.
Vrátím se k naší Křížové cestě,
která byla vysvěcena 4. září 2010,
těsně před sušickou poutí. Při tomto
slavnostním otevření se sešly zástupy lidí, které přivítal úvodním
slovem starosta města Petr Mottl.
Poté mluvili kněží, a pak se průvod
vydal vzhůru klikatou cestičkou až
k vrcholu kaple Andělů Strážných.
U každého „zastavení“ se konala
krátká modlitba a po celou cestu zpívali poutníci písně, které se
vztahují k danému aktu.
Kdo a jak stvořil emblémy
Křížové cesty?
Je to maturitní práce kovářských
učnů z Oselcí, návrh na vytvoření
symbolů vytvořila Mgr. B. Skrbková. Je to obdivuhodná práce, pojatá
v moderním stylu. Symboly tvoří
vždy kovová trnová koruna, v níž
jsou všechny, opět kovové, výjevy
všech 14 zastavení. Tyto výjevy
jsou černé, nalakované, krásně zapadají do skalnaté krajiny, kudy se
dojde až ke kapli.
Začátek je u malého parčíku
vpravo, kde jsou všechna zastavení
pojmenována, a hned vedle u lípy
zahlédnete 1. zastavení. Pěšinka
se klikatí podél skalek, musíte dávat pozor, abyste některé zastavení
nepřehlédli. Při pěšince je několik
laviček k odpočinku i k rozjímání.
Všude tuto Křížovou cestu propaguji, je to taková zvláštnost, která
není až tak moc vidět.
Dám vám jednu malou radu.
Kdo by si chtěl prohlédnout celý
postup, jak symboly vznikaly a jak
proběhlo vysvěcení, stačí si zadat
na internetu: Křížová cesta v Sušici,
na liště VYHLEDEJ – je to krásná
podívaná.
Dále pokračujeme vzhůru,
dostáváme se k posledním schodům,
po kterých vystoupáme na vrch
Stráž s kaplí Andělů Strážných.
Tato kaple byla postavena
v letech 1682 – 83. Vnitřní část je
ohrazena ambity, v každém rohu
podloubí se nachází malá kaplička
se zpovědnicí. Hlavní část kaple stojí na malém zatravněném vršíčku,
JOSef Spěváček: StaRé kaŠny SuŠické – 1. čáSt
V jednom z čísel „Sušických
listů“ (č. 15 – 1932) byl ve sloupku nazvaném historický koutek
zveřejněn text „XII. Staré kašny
sušické“. V něm se autor snažil
shrnout tehdy známé informace
o městských kašnách. Tato zpráva však byla neúplná, a tak ji dnes
mohu doplnit o další známé informace, které se mi podařilo objevit v různých starých písemnostech. Ale i přesto některé události
zůstávají neobjasněny, protože je
tehdejší autority zapomněly zaznamenat. Pokusím se známou historii
městských kašen zrekapitulovat
a doplnit ji o nové poznatky, které
se mi podařilo dohledat. Především
pár obecných vět k jejich historii.
Kašny byly původně dřevěné,
a první zmínka se o nich zachovala z roku 1580. V roce 1638 byli
ustanoveni „dohlížitelé“ ke kašnám
(dnes bychom asi řekli vodovodní
komise), a to na rynku p. Gotfried
Kabát, k hořejší Petr Mikuláš
a k dolejší Martin Skála.
„Kašna za radnicí“
Ze zápisu sezení městské
rady z 9. srpna 1746 je možné
vyčíst pod bodem 7 tuto zprávu: „Aby se zaopatření stalo, by
v těchto suchých časův žádný oheň
nevyšel a kdyby vyjíti měl (čehož
Bůh chrániti ráčí), provisorium se
učinilo, pročež jaké tak zaopatření
státi se má.“ Odpověď: „Má se
p.inspectori intimirovat, aby kašnu
vedle masných krámů, jak kdy prve
byla, vystavěl a do ní vodu pustiti
nechati poručil. Má jeden každý
měšťan vědro s vodou vystaviti.“
Tolik první zmínka.
Za radnicí na náměstí stával
měšťanský dům právovarečný
a živnostenský čp. 136, a také
původní masné krámy. Ten dům
patřil od 2. ledna 1836 Ondřeji Scheinostovi, bratru Vojtěcha Scheinosta, zakladatele českého průmyslu
sirkařského. Tento dům roku 1839
vyhořel, a po svém návratu z Vídně
si v něm zřídil Vojtěch Scheinost
první dílnu na výrobu sirek. Bylo
mu tehdy 24 let. Jinde se mu dílnu
nepodařilo najít, a tak se měšťané
obávali ohně ze zápalné hmoty,
z níž se sirky vyráběly. Zde však
Vojtěch Scheinost vydržel jeden
rok, a potom se přestěhoval do
domu Jana Mosra, který stával
v zahradě tehdejšího primáře
okresní nemocnice p. MUDr. Jakuba Skály. Dům na náměstí potom
koupila obec a zbořila ho. Nedaleko domu stála dřevěná kašna až do
roku 1867, která byla téhož roku
zbořena a prodána Vojtěchu Scheinostovi za 5 zl. 80 kr.
Kronika města Sušice z let 18511900 uvádí na str. 23, že v roce 1867
byla na jejím místě vystavěna kašna
kamenná (str. 23). Byla postavena
kameníkem Vavřincem Jandou ze
Zavlekova za 370 zlatých.
13. 3. 1869 se jednalo v obecním zastupitelstvu o odstranění
kaštanových stromů okolo kašny,
Detail obedněné kašny za radnicí pod kaštany. Foto 1903.
a o zřízení nové železné pumpy
tamtéž (str. 29). Ze zápisu jednání
městské rady cituji doslova zápis
v odst. 7: „Městská rada uzavřela
tyto stromy ve veřejné dražbě proti
tomu, kdo za ně nejvíc podá. Stromy nemají se však s kořenem vykopávati, nýbrž jen při zemi uříznouti,
aby se nových jam nenadělalo a místo vydlážiti se mohlo. Člen výboru
pan Bohdán Votoňka upozorňuje,
umístěna za radnicí, a ta původní se
přesunula do Havlíčkovy třídy.“ Ta
nová kamenná kašna však měla jiný
vzhled, než byla kašna původní. Ta
se naopak podobala kašně, která tou
dobou již stála na Baště. Rovněž
je třeba poznamenat, že i místo,
na kterém stála kašna za radnicí,
se v průběhu staletí minimálně
dvakrát změnilo. Nová kašna byla
obedněna vyřezávaným poklopem
strana 11
uvnitř uzavřeného prostoru. Tam se
odbývají hlavní mše svaté. Kaple je
bohužel otevřena jen v určitém období, vždy je to před a při sušické
pouti, to je první neděli v září.
Bohoslužby se konají také každý
čtvrtek v květnu, tzv. „májové“.
V letní sezóně můžete využít každé
pondělí komentovanou prohlídku všech kostelů, také kaple na
Andělíčku.
Byla jsem tu také na několika
koncertech. Je to nádherný pocit sedět nejen na lavičkách, ale i
na trávníku, tím otevřeným prostorem nad vámi blikají hvězdičky,
no prostě něco nepopsatelného!
Koncert tu měl hudební pedagog
a kytarový virtuos – Štěpán Rak
a své spirituály zde zazpívala skupina Zebedeus.
Pokud mohu doporučit – jít ke
kapli je nejvhodnější na jaře, kdy
kolem pěšinky kvetou konvalinky,
podléšky, také lilie zlatohlavé.
Z borovice na borovici přeskakují
veverky, nad námi modrá obloha, prostě idyla! Je to místo, kam
chodívám pravidelně, hlavně po
ránu. Nikoho nepotkám, příroda se
pomalu probouzí a já na ochozu pod
kaplí postojím, dívám se na naše
krásné město a v duchu mávám
těm kopcům, co jsou vidět v dáli.
Tam je moje rodiště! Chodívám
sem na jaře na májovky (houby)
a na podzim na šípky, které si suším
na čaj. Každopádně vám výšlap na
Andělíček doporučuji, nebudete
litovat.
Tento vrch s kaplí Andělů
Strážných je obestřen různými
pověstmi, s některými vás
seznámím v příštím pokračování.
Křížová cesta – 13. zastavení
Metla v yhání děti z pekla
aneb historie se opakuje, jak psáno roku 1900
Z pouhé humanity, ale nerozumné, odstraněna byla metla ze škol
namnoze i z domácností, jako prý
zbytek nebo upomínka na středověké
„barbarství“.
Kam nemístná citlivost a falešná
humanita vede, vidíme dost zřetelně
na nás i na dorůstajícím pokolení.
Žijeme všichni bez kázně a bázně,
reptáme na přestupky a zločiny, ale
nebráníme jim v zárodku.
Dětem se nechává plná zvůle.
Mnohý darebný kousek zasluhoval
by řádné vyflekace, to však ani
matka ani otec nemohou „přes srdce přenést“, aby provinivší se dítko
řádně potrestali. Ve škole neví si
učitel mnohdy rady s nezbedným
hochem nebo děvčetem. Nesmí je
však udeřiti. Zákon to nedovoluje a co by teprv dostal od rodičů!
Přinejmenší dají ho do sociálních
novin, že týrá děti. A přece jak
dobře bývá klepnout rozjařeného
rozpustilce ve škole přes neposlušné
tělíčko.
Pořádní rodičové nemají nikdy
za zlé, když učitel nebo starší člověk
vážný dítě jejich pokárá. Jenom lidé
nerozumní hněvají se na školu, která
nejen učí, ale také vychovává.
Bohužel jsou rodiny, kde otec
i matka hanlivé řeči vedou o učitelích
a katechetech, a proto nemají teď
školáci žádný respekt před svými
učiteli.
Když malí nekáranci trochu povyrostou, pak se nechtějí už ani bát
svých rodičů, ba ani představených
a vrchnosti. Jenom si všimněte dobře
výrazu obličeje u školáků, učnů
a mladších dělníků a poznáte, že
jen nepatrné procento z nich uchovalo si tu prostou, čistou mysl
dětinskou. Kdo se chce pak diviti,
že zločinnosti mládeže přibývá?
Doma se vychovává po většině
buď převráceně nebo docela špatně.
Škola aby zacházela s každým
nezvedencem jako s malovaným
vejcem, kněžstvo je stále beztrestně
tupeno, veřejnost znemravněna víc
než kdy jindy. A všechno to pohoršení
plným douškem saje do sebe nadějná
naše mládež, která vyrůstá nikoli ku
ozdobě vlasti, nýbrž aby naplnila
žaláře a robotárny.
Co jsou platny všechny fráze
o pokroku ve vědách, uměních
a vůbec ve vzdělanosti, když tak
málo jest těch, kteří vědí a umějí žíti,
jak se na vzdělaného člověka sluší!
Tak zvaná mladší generace mnohým vědomostem se vyučila, ale na
to hlavní zapomněla: na živou víru
a z ní pochodící ctnosti. Prvními
viníky jsou však ti, kdož bez Boha
a bez metly pokolení toto vychovali. S metlou v ruce víc spravíte než
dlouhým povídáním a hubováním.
Naši předkové byli moudří a poctiví
lidé a ti drželi se pevně zásady, že
metla vyhání děti z pekla.
K předvánočnímu zamyšlení
z dávného sušického tisku vybral
E. Kintzl.
Šumavské koleje
Večerní pohled na kašnu za radnicí. (nedatováno)
že kořeny zase rostou. Pan Matěj
Karl navrhuje prodati s výminkou, že musí kupec zem vyrovnati.
Tento návrh byl jednohlasně přijat.
K oznámení pana purkmistra, že
pak též zapotřebí lepší pumpy,
snad železné, na místě nynějšího
stromořadí, činí poznámku p.
Matěj Karl, že by se železná pumpa
hodila, že se lépe čistí, než kdyby
byla kamenná v podobě nějakého
pomníku.“
Zhruba po dvaceti létech
naléhavě vyžadovala provedení
oprav. V zápisu městské rady ze
dne 13. 9. 1889 se můžeme dočíst,
že „purkmistr připomněl v souvislosti s novým vodovodem potřebu
opravy kašny za radnicí, a bylo schváleno zadat práci Vavřinci Jandovi.“ V dalším zápise městské
rady ze dne 24. 10. 1889 je zpráva,
že „Janda dokončil obě kašny tak,
že zcela nová za 360 zlatých byla
(opeřením), které dodal stavitel
František Lenk za 270 zlatých už
v listopadu 1889. To však bylo
po 1. světové válce odstraněno,
protože už bylo značně chatrné.
V zápise zastupitelstva ze dne
25. 10. 1900 se můžeme pod bodem 15) dočíst, že „kašna za radnicí, která protéká, dá se opravit.
Práci převzal mistr kamenický
pan Havlík za akordní mzdu
16 zlatých (str. 81).“
Na začátku třicátých let, při
dokončování tehdejšího Jiráskova
náměstí a Památníku legionářů
(dnes park před školou TGM), byla
kašna přestěhována na nové místo, kde stojí dodnes. O dostavbě
parku nad Památníkem legionářů
a před školou TGM známe mnoho
přesných dat, přestěhování kašny
z prostoru za radnicí však zaznamenáno nebylo.
pokračování příště
V Nakladatelství Dr. Radovan
Rebstöck vyšla velice zajímavá publikace věnovaná regionu Šumavy.
Kniha se jmenuje Šumavské koleje a autorem je sám nakladatel.
Už léta ho zajímá problematika železniční dopravy. Disponuje
bohatým spisovým a obrazovým
materiálem, který vychází z dlouholeté sběratelské práce. Navazoval kontakty s nadšenci, sběrateli
a odbornými institucemi nejen
u nás v Čechách, ale i v Bavorsku
a Rakousku.
Ani Šumava, ono lesnaté pohoří
ležící na rozhraní tří zemí – Čech,
Bavorska a Rakouska, se nevyhnulo
v 19. století technickému pokroku
charakterizovanému parním strojem – lokomotivou. Koleje se začaly
šplhat do šumavských kopců ve
všech zmíněných zemích. Města
a městečka náhle měla možnost
spojení s okolním světem. Objevila se nutnost propojit důležitá místa železnicí v české části Šumavy,
napojit se na již stávající tratě
v Bavorsku a Rakousku. Do stavby železničních tratí se zapojily
tisíce lidí – Čechů, Němců, Italů
a Slovinců.
Nesmím zapomenout skromného předchůdce tzv. „koňku“, kdy
hlavní hybnou silou nebyla parní
lokomotiva, ale koňské spřežení.
Jsme zvyklí zdůrazňovat přírodní
krásy Šumavy, její jedinečnost
a nedotknutelnost, a zapomínáme,
že zde odedávna žili a pracovali
lidé. Kniha je dokladem toho, jakou významnou roli v jejich životě
železnice měla.
Velmi cenné jsou historicky
doložené doklady o železnici
a hlavně pak už zmíněný bohatý
obrazový doprovod. R. Rebstöck
nevybíral pouze z jiných archivů, ale
sám je autorem mnoha fotografií.
Při pohledu na nádherné lokomotivy, vagony, nádražní budovy
dokážeme pochopit autorovo okouzlení železnicí a jeho zájem o dobu
trvající přibližně 150 let.
Jaroslav Hamberger
Sušické noviny 22/2013
6. prosince 2013
strana 12
Hradišťan se sušickými sbory
naplnil poslání sokolovny
Duší současného Hradišťanu
je Jiří Pavlica. Obklopil se dobrými muzikanty, kteří jsou ale o více
než generaci mladší. Charakter
a směřování souboru tak leží především na jeho bedrech a nejzajímavější sdělení tak jistě uslyšíme
z jeho úst.
Jste až z dalekého Hradiště Uherského, máte nějaký vztah
k Sušici, nebo k Šumavě?
Přiznám se, že v Sušici hrajeme
poprvé, ale k Šumavě určitě ano.
Jako čerstvý absolvent filozofické
fakulty oboru muzikologie jsem tu
byl na vojenském cvičení v Klatovech. A zrovna před měsícem jsme
hráli v Prachaticích a to bylo moc
krásné, tak se velice těším na dnešní koncert.
Hradišťan je dobře známý společnými projekty s muzikanty různých žánrů. Jakou spolupráci považujete za nejzajímavější?
Každá spolupráce byla zajímavá a mělo to svůj vývoj a logiku.
Začínali jsme s folkaři na Portách
s Žalmanem, Mertou, Redlem, Nohavicou, vlastně ještě před Hradišťanem jsem hrál s Javory. Později
to byli jazzmani např. Emil Viklický, čí Jiří Stivín. No a jak člověk stárne a zraje, tak se chce vyjadřovat k vážnějším tématům
a k tomu mě výrazové prostředky
oblasti vážné hudby a symfonic-
kého orchrestru vyhovují nejvíc.
Spolupracovali jsme např. s komorním orchrestrem Leoše Janáčka
z Ostravy, Brněnskou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem
hlavního města Prahy FOK, dneska už asi ani není symfonického
orchestru, s kterým bychom nějakým způsobem nespolupracovali.
Vždy jsem to bral, že je to vzájemné
obohacování, nahlédnutí do jiných
hudebních struktur a zákonitostí
a zároven si říkám, že je to trošku
služba – proč by neměla mít vážná hudba kus národního českého
a moravského.
K vážnějším tématům dnes přistupujete také jako skladatel, např.
vaše oratorium...
To bylo asi před dvěma lety, kdy
jsem chtěl připomenout obětavý život svatého Vojtěcha. Oratorium se
jmenovalo Brána poutníků. A ještě předtím to bylo např. Oratorium
smíru v rámci novoroční ekumenické slavnosti. Skládá se z několika
různých částí a každá je věnována
jiné církvi a končí nádherným textem z Bible: Kdybys všechno měl,
jen lásku ne, nic nejsi.
Sjezdili jste se souborem celý
svět, překvapil vás nějaký vzdálený
folklór a kde se vám hrálo nejlíp?
Moc krásné byli koncerty
v Jižní Africe a spolupráce s Dizu
Plaatjiesem, nebo koncerty v Mexiku. Společné CD jsme natočili s Japoncem Yas-Kazem a velmi zajímavé bylo např. vystoupení
s altajskými hrdelními alikvotními zpěváky. Určitě nezapomenutelný byl koncert v Mongolsku.
Hráli jsme tam před hradbami starodávného Čingischánova města
a ze stepi na nás vanul suchý protivítr, který zvedal ostrý písek, takže
se nedalo snad ani zpívat.
Na co se nejvíce těšíte dnes?
Těším se na spolupráci se Svatoborem a dále to bude takový výběr z naší tvorby. Nabídneme dialog
mezi žánry, dialog s historií a také
současná témata jako je čas.
Je to už delší dobu, co Hradišťan vydal CD. Nepřipravujete novou desku?
Připravujeme, dokonce už jsme
jí začali točit. Dnes z ní zazní dvě
písně. Po Novém roce jí snad doděláme a do Velikonoc určitě bude.
Děkuji za rozhovor.
A večerní koncert v sušické sokolovně se stal vrcholem letošní hudební sezóny. Nejprve zazněly lidovky o lásce a dále Hradišťan ve
složení Alice Holubová (zpěv), Jiří
Pavlica (housle, zpěv), David Burda
(klarinet, flétny, zpěv), Milan Malina (cimbál), Josef Fojta (klávesy,
perkuse, zpěv), Roman Gill (viola,
zpěv) a Milan Gablas (kontrabas,
zpěv) rozezněl své dialogy s historií, s různými žánry i s časem. Bezesporu strhující závěr obstaralo
společné vystoupení se Svatoborem
a Sušickým dětským sborem, který
vedla Andea Sušilová a Josef Baierl.
Téměř stočlenný soubor zazpíval
Modlitbu za vodu, Vstávej aleluja,
Kristus pán se narodil a Sanctus.
Koncert byl zakončen společnou
písní Ach synku, synku... a sokolovnou zněl opravdu skoro pětisethlasý
zpěv. Její zakladatelé staří Sokolové
by měli určitě velkou radost.
text a foto Eduard Lískovec.
Český Francouz Monsieur Amédée vybruslí z každé šlamastyky
V Sušici se nedávno představili
tři místní ochotnické soubory.
Každý reprezentuje jiné pojetí divadla a divák může s potěšením
sledovat rozmanitost jednotlivých
vystoupení. V sušickém kině se
18. listopadu konalo představení
Monsieur Amédée hartmanického ochotnického divadla TYL.
Proč padl výběr na tento kus,
vysvětluje jeho režisér Josef Lád:
„Při hledání nové divadelní hry
jsem přečetl tolik scénářů, jako
nikdy předtím. Žádný mě ale nezaujal tak, abychom podle něj mohli
začít zkoušet. Vždy se našlo něco,
s čím jsem vnitřně nesouhlasil,
bylo třeba vytvořit složitou scénu,
nebo mi typově nevyhovovalo
herecké obsazení. Když už jsem
po několika měsících propadl
beznaději a pomalu se smiřoval
s tím, že nic nenajdu, tak se objevil
Monsieur Amédée a rázem bylo po
starostech.“
A hra samotná? Paříž, středobod kulturních akcí, nočního
života a společenského dění.
V devadesátých letech dvacátého
prostitutky, pasáky, gangstery
a mrtvoly. Kdo by ovšem čekal
od francouzského autora sondu
do pařížského podsvětí, byl by
století píše Alain Reynaud-Fourton scénář hry Monsieur Amédée,
kterou s úspěchem uvádí ve svém
divadle na Montmartru Michel
Galabru. Upoutávka láká na
zcela jistě překvapen. Komedie
vystavěná na střetu dvou různých
světů by se mohla odehrávat kdekoliv jinde. Hlavní postavou je
profesor francouzštiny na pen-
zi mistrně ztvárněný Milanem
Viererem. Neustále překvapován
vpády nových individuí do svého
klidného soukromí nasazuje
výraz vykuleného i vykutáleného
českého Pepíka a přesně tak charakterizuje podstatu postavy. Lehké
pařížské děvy (Liběna Svobodová,
Hana Šafrová) jsou nositelkami
typických ženských vlastností, což
protagonistkám nečiní žádných
problémů a Katia (Jana Nováková)
posléze přebírá vládu nad chodem
domácnosti. Vrcholným individuem je ale bezesporu černošský
boss Bamumbollo představovaný
Václavem Divišem starším. Na
scénu důstojně vstoupí postava
černá jako uhel, oděná v křiklavý
šat, jež váhu svým slovům dodává
odzbrojujícím špulením své
dominující růžové papuly. Scénu
dotváří další krásně nastylizovaní
padouši Polo a Dédé (Václav Diviš
ml. a Jan Šťastný) a pobíhající
děvčaty excitovaný farář Joseph
(Bohumil Krutiš). Komediální „gangsterka“ má pohádkový
závěr a potvrzuje tím domněnku,
že Paříž od Sušice není zas až tak
daleko.
text a foto ED
Repríza představení bude
v Sušici 7. března 2014.
MÁME OTEVØENÁ SRDCE
Skautské støedisko Vydøí stopa Sušice
a Gymnázium Sušice
vás zvou k uctìní památky
Václava Havla
Srdce pro VH - 18. 12. 2013 v 18.00
„pod lípou” na sušickém námìstí
Koncert pro VH - 18. 12. 2013 ve 20.00
SIRKYSKON
Smetanùv sál Gymnázia Sušice
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512.
Tel. 376 555 070, 724 981 554, [email protected],
www.kulturasusice.cz. Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký.
Tiskne Typos, tiskařské závody, s.r.o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky
pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j.
72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 12. prosince 2013
ve 12.00 hod.
Download

Sportoviště vysvětlují fámy kolem bazénu