13/2013
Aktuálně
z radnice
Nejdůležitější události města se
projednávaly ve středu 19. června na zasedání zastupitelstva:
Těsnou většinou hlasů byl schválen před rokem navržený oficiální název příspěvkové organizace
– Sušické kulturní centrum SIRKUS. Nový ředitel Ing. Karel Sedlecký název obhajoval především
po finanční stránce: Zhruba devadesát tisíc korun už stála změna
názvu a stejná částka by se musela v případě další změny investovat,
a to je podstatně méně než požaduje autorka názvu bývalá řediteka
MgA. Jitka Doubravová.
S novým územním plánem, který je před dokončením návrhu,
seznámil přítomné jeho autor,
architekt Komrska. Jde především o řešení obchvatu města,
které opustilo teoretickou variantu komunikace II. třídy financovanou krajem a přiklonilo se
k postupné realizaci jednotlivých
částí místní komunikace, která
je příznivá pro další rozvoj města. Z původního územního plánu zůstává v návrhu druhý most
přes Otavu poblíž nádraží, napojení na Chmelenskou ulici a průjezd bývalými kasárnami. Další
změna se plánuje na území Sola,
kde by mohla vzniknout přímá
spojovací komunikace mezi ulicemi Nádražní a Hrádeckou, čímž
by se plocha rozdělila na výrobní a městskou zónu a zároveň by
se významně ulevilo kruhovému
objezdu u Daliborky. Po dokončení bude návrh předložen dotčeným orgánům státní správy a pak
půjde do veřejného projednávání,
kde může kdokoliv vznést připomínky. Následně (zhruba na konci tohoto roku) bude předložen ke
schválení zastupitelstvu.
Jednomyslně byla zastupitelstvem
schválena smlouva o partnerství
s polským městem Chojna.
Starosta Bc. Petr Mottl informoval přítomné o návrhu firmy
Hochtief posunout termín dokončení a navýšit cenu sušického
bazénu. K této situaci se vyjádřilo několik zastupitelů, nyní probíhají s firmou intenzivní jednání, a proto podrobnější informace
přineseme v příštích SN.
28. června 2013
Nejlepší český horolezec Radek Jaroš:
Sušičáci májí být na co hrdí
Radek Jaroš a Petr Mašek na vrcholu Gašerbrum II (8 035 m). Vpravo v pozadí K2, vlevo Broad Peak (8 047 m).
V sobotu 22. června zavítaly
do Sušice špičky českého horolezectví, Lucie Hrozová, Klára
Poláčková, Zdeněk Hrubý, Martin Stráník, Pavel Jonák, Radek
Jaroš a cestovatelé Petr Jahoda
a Ruda Švaříček. Nebyla to návštěva náhodná. Výše jmenovaní
tráví v extrémních podmínkách
nezanedbatelnou část svého života, a proto důkladně vybírají své
oblečení. Tento výběr je už dříve
zavedl do Sušice, do firmy High
Point pana Schwarzkopfa.
Součástí aktuální návštěvy byla
i beseda Lucie Hrozové a Radka
Jaroše v sušickém kině. Početným
divákům se tajil dech, když se za
drobnou dívčinou sedící na pódiu
promítaly obrázky obrovské skály
ozdobené převislými gigantickými
ledopády. Představte si dvoupatrový dům, nahoře okap s velkými
rampouchy a na jednom z nich klasického mravence. A takový poměr
je mezi Lucií Hrozovou a skutečnou stěnou z kamene a ledu. Své
nadání zdědila po rodičích horolezcích a patří do světové špičky i v měřitelném ledolezení. (2.
a 3. místa ve Světovém poháru).
Radek Jaroš, dnes nejslavnější
MÁŘSKÉ
R
A
F
TRHY
13.7., 10.8., 7.9. a 5.10. 2013
(sobota) 8:00 – 13:00 hod. na su‰ickém námûstí
13.7. SOUTùÎ O NEJLEP·ÍHO „OTAVSKÉHO UTOPENCE“
Zahraje (10:00 - 12:00): LOS GITANOSI RUBIOS (flamengo)
Moderuje: J. Hlaváã a R. Nakládal
V¯HERCE BUDE OBDAROVÁN!
Kdo má zájem zúãastnit se soutûÏe, nechÈ pfiinese
svého „utopence“ na námûstí v 10:00 hod.
Pfiijìte i Vy a staÀte se ãlenem poroty!
český horolezec s třicetiletou zkušeností, je v Sušici už dobře známým hostem. Naposledy tu v kině
vyprávěl o svých zážitcích před
dvěma lety. Od té doby se hodně
změnilo a to bylo hlavním tématem pořadu. Ze čtrnácti osmitisícových vrcholů světa dobyl další dva.
Na všechny tyto hory vystoupalo
bez kyslíkového přístroje zatím jen
asi třináct horolezců. Promítal se
film o zdolání jeho zatím poslední
třinácté osmitisícovky Annapurny (8 091 m n. m.). Do kompletní Koruny Himálaje mu chybí už
jen K2. Čtyřikrát se o ní pokusil.
Neúspěšně. Vysvětlení, proč dnes
není ve stěně K2, je ve filmu. Za
zdolání Annapurny zaplatil vysokou daň. Vracel se s těžkými omrzlinami a nakonec přišel o několik prstů na nohou. Dnes se učí znovu jistě
chodit a výprava na K2 se opět přibližuje. Hory zatím zdolává na kole
(po našem rozhovoru vystartoval
například na Kašperk). Na Fufernách jsme mluvili o Himálajích:
Radku, jak ses dostal
k horolezectví?
Jako kluk jsem hltal knihu
Himalájští tygři, ale nikdy mě
nenapadlo, že se tam jednou podívám. S tátou jsme dělali přechody Beskyd, Roháčů, Jeseníků, tak
jsem jednou potkal partu horolezců. Znovu jsme se náhodou setkali
na plese, popili a bylo rozhodnuto. Následovala dlouhá a poctivá
cesta na Everest. Nejdříve skalky
za městem, letní a pak zimní Tatry, naštěstí se tehdy také otevřely
hranice do Alp, dále Pamír, Andy
a potom teprve přišly Himálaje.
Ve filmu jsem viděl velké nebezpečí a útrapy, je opravdu cílem cesta, jak jsi tady říkal před dvěma lety
(Sušické noviny 2/2011), nebo spíše radost ze zdolání vrcholu vytěsní
to ostatní?
Cílem je určitě dostat se na
vrchol, ale není to lezení jako tady
v hale na umělé stěně – jedeš na druhou stranu světa a cestou poznáváš jinou kulturu, lidi, jejich zvyky,
úchvatnou přírodu od pouští, přes
Cena 7,00 Kč
24. ročník
subtropy až po svět sněhu a ledu a to
všechno tě hrozně obohacuje.
Už první pokořitelé Annapurny
se vrátili s těžkými omrzlinami, není
to v tomto směru prokletá hora?
To určitě ne. Je to sice úplně
prvně zlezená osmitisícovka, ale
v současnosti se tam pořádá nejméně výprav a má nejhorší statistiku úmrtnosti. V roce 2003 to bylo
dokonce 50 % horolezců, kteří se
dostali na vrchol a už se nevrátili. Je to opravu objektivně nejnebezpečnější hora. Padají tam často
laviny, kameny i séráky.
Na nejobtížnější horu jsi vylezl,
proč tedy K2 stále odolává?
Tam je to jiné, dá se najít celkem bezpečná cesta k vrcholu,
ale hrozně záleží na počasí. Nás
už třikrát zradilo a v kombinaci
s výškou hory (2. nejvyšší hora
světa, 8 611 m n. m.) patří také
k nejobtížnějším.
Co bylo tím rozhodujícím
momentem pro zdolání Annapurny?
Rozhodně aklimatizace. Byli
jsme předtím na Lhotse v sedmi
tisících metrech. Sice jsme museli
nákladně přeletět, ale pak nám to
významně pomohlo. Při těžké cestě
do třetího tábora v asi šesti tisících
metrech, kam některé výpravy ani
nedošly, jsme měli stále tisíc metrů
aklimatizace k dobru.
Je to tvůj největší úspěch?
To není, je to můj největší průšvih... To se tak hodnotit nedá.
Samozřejmě Mount Everest
zůstává nejvyšší, ale každá výprava je jiná a zásadní roli přitom hraje počasí.
Dnes jsou různé způsoby, jak se
dostat na nejvyšší vrcholy od zaplacení si týmu s nosiči a kyslíkem až
po sólo výstupy. Jak postupuješ ty?
Na expedici vyrážíme nejčastěji
ve čtyřech, je to lehký expediční styl
bez použití kyslíku a bez výškových
nosičů. V porovnání s expedicemi, které potkáváme, je to opravdu dobrý horolezecký výkon. Dnes
je hlavně na Everestu obvyklé, že
si někteří bohatí sportovci výstup
zaplatí. To ale nejsou opravdoví
horolezci. To je jako kdybych se já
považoval za cyklistu, protože jsem
si s Martinem Koukalem (mimochodem s ním vylezl na Čo Oju –
8 201 m) ujel trasu horské etapy
Tour de France. Také jsme na ten
vrchol nakonec vyjeli, ale za cyklistu se nepovažuji.
Pokud se ti podaří vystoupat na
K2, jaké budeš mít další cíle?
O tom zatím tak neuvažuji, ale
možná se třeba pokusím v Himalájích o nějaký prvovýstup.
Do Sušice tě přivádí oblečení firmy High Point. Jak ses k této značce dostal?
Na mojí druhou expedici, to
bylo v roce 1998 na Mount Everest,
kolega někde sehnal bundy tehdy
ještě značky Schwarzkopf. Já jsem
ale řekl, že ji nepotřebuji.Nicméně,
když jsme se dostali na vrchol, fotil
jsem svého spolulezce právě v této
bundě. Pak jsem na veletrhu v jejich
katalogu tuhle fotku uviděl, dali
jsme se do řeči a tehdy začala naše
spolupráce. Musím říct, že i když je
High Point malá firma, nemá takový marketing a reklamu jako jiné
velké světové značky, patří oblečení
tohoto výrobce rozhodně ke světové špičce. Je to česká značka dobře
známá ve světě, takže Sušičáci mají
být opravdu na co hrdí.
Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec
Uvnitř čísla
najdete
Gymnázium nadchlo svou
reakcí v přírodovědné soutěži Chainreaction – str. 2.
Středisko volného času
– představujeme kroužky
v Káčku – str. 2.
Partnerské město Chojna
– zpráva z návštěvy – str. 3.
Město Sušice vyhlašuje turistickou soutěž Putování po
Sušické pavučině – str. 3.
Sušick ý dě t sk ý sbor
v Maďarsku a závěrečný koncert ve Smetanově sále – str. 4.
Kdo si škrtl v talkshow Radka Nakládala – str. 4.
Kropuší sklizeň – str. 4.
Jaký byl sušický večer festivalu Tanec Praha – str. 7.
Fotbalové „áčko“ bude
kopat divizi! – str. 8.
Svatobor cup – cyklistický
závod pro všechny – str. 8.
Úspěch sušické atletky
Brejchové na Mistrovství
České republiky – str. 8.
Certifikované pracoviště
bazální stimulace – pohlazení z domova za řekou – str. 11.
Roda capoeiry zavítala do
Sušice – str. 11.
Vernisáží zahájena výstava akademického malíře
Miroslava Šislera Atraktory z Velhartic – str. 12.
Obnovení tradiční pouti
z Paští do Rejštejna – str. 12.
D5<5F9J5
5
_T
_T
T
))
)
) ;z]cz^
9>D5B>5D
_T
_T
T
"%"
"
%"
;z]cz^
;z
;z]
cz^
z 
D5<56?>
_T
_T
T
;z]cz^
d^
2 U j` \Q d
(
v Y^ V_ \Y^ [Q
!
&
gggVYh^UdSj
VY
d
*
KUCHYNĚ V MUŽSKÉ REŽII
Muži připravující pokrmy v domácnosti jsou v menšině, ale když už
se tací najdou, jsou ve svém oboru mistry. Tato realita se odrazila
i v dlouho očekávané soutěži „Muži
v akci“, která se odehrála v sobotu
15. června na sušickém náměstí
v rámci již dobře známých Farmářských trhů. Do soutěže se přihlásili tři muži – Radek Nakládal,
Ivo Šašek a Tomáš Zelený. Lačná
porota z řad dobrovolníků rozhodně neměla lehký úkol, ovšem
Solovačka vyhrávala od podlahy,
sluníčko příjemně hřálo, a tak
moderátor a kuchař v jedné osobě
Radek Nakládal mohl zanedlouho
vyhlásit vítězným pokrmem Šaškovo tajemství. Vzácná chuť zůstala
navždy porotcům, ale další okolní
přírodní laskominy – pečivo, ovoce, zeleninu, maso, med i bylinky
– mohli kupovat návštěvníci trhu
dle libosti. Příště, v sobotu 13. července, budete mít navíc možnost
ochutnat utopence.
–ED–
Středisko volného času Sušice
Astronomický kroužek na ondřejovské hvězdárně
Sláva! Nazdar z výletu! Nezmokli jsme – už jsme tu! A s námi spousta
krásných zážitků z Hvězdárny Ondřejov – sladkou tečkou na letošní závěr našeho astronomického
kroužku. Prohlédli jsme si největší
dalekohled v České republice – Perkův, který má v pohyblivých částech
celkovou hmotnost 84 tun a radioteleskop – ten se otáčí za sluncem.
Podívali jsme se do dvou historických kopulí, kde jsme viděli nádherné dalekohledy. Jeden z nich využívá
gravitační pohon a další je z druhé
poloviny 12. století. Prošli jsme si
prostorný park, ve kterém je památník zakladatele hvězdárny J. J. Friče.
V budově Slunečního oddělení jsme
si prohlédli knihovnu a hvězdářské
muzeum.
Povídat by se dalo do nekonečna a nejenom o tomto výletě, ale
i o každé hodině kroužku astronomie, kde se pokaždé dozvídáme
nové zajímavosti o vesmíru. Náš
pan učitel Jan Schödelbauer nám
vše trpělivě vysvětluje, pouští nám
zajímavé filmy, o kterých potom
diskutujeme.
A víte, co si přeji od „Ježíška“?
Teleskop! Jestli někdo z vás bude
mít chuť zkoumat s námi vesmír,
zjišťovat, co se děje na Slunci,
z čeho se skládají meteority anebo se vypravit na noční pozorování oblohy, přijďte mezi nás, astronomy ze SVČ z „Káčka“ – jsme tu
dobrá parta.
Těšíme se na vás.
Tadeáš Novák
Gymnázium nadchlo svou reakcí
Výrazného úspěchu dosáhl
pětičlenný tým „Boys and Girls“
sušického gymnázia pod vedením profesora Radovana Sloupa. V celorepublikové přírodovědecké soutěži „Řetězová reakce“
jednoznačně zvítězil. Shodla se
na tom jak odborná porota, tak
i veřejnost, která posuzovala nejlepší stroj založený na řetězové
reakci na videu. Úkolem soutěže
bylo sestrojit samočinně fungující řetězovou reakci, která by byla
na počátku uvedena v život jedním zásahem člověka, aby následně pokračovala jen za pomoci
fyzikálních a chemických experimentů. Cílem tohoto projektu je
zvýšení zájmu o přírodní vědy a to
především chemie pro středoškolské studenty, kteří se budou rozhodovat o svém budoucím povolání. Úspěšný sušický tým odjel
18. června do Prahy předvést vítěznou reakci a převzít výhru a tuto
akci pro čtenáře SN zaznamenal:
Tým Boys and Girls, „Chemgenerations“ a řetězová reakce.
Po zdlouhavé cestě Prahou
jsme nakonec dorazili do Národního technického muzea, cíle naší
cesty. Vedro narůstalo. Naši práci
jsme naštěstí prezentovali v klimatizovaných vnitřních prostorech, což byla naše spása. Články reakce jsme pospojovali a po
představení odbornému obecenstvu jsme spustili první článek –
parní stroj. Následovat mělo dalších patnáct kroků. Po chvilce
přišla řada na zápalnou šňůru. Už
ve škole jsme se kvůli dýmu z ní
plazili při zemi, lapajíce zbytky
čistého vzduchu. Následující miska s hořícím chlorečnanem rychle dodala tomuto dýmu nafialovělý nádech. V konferenčním sále
začaly chuchvalce dýmu pomalu stoupat. Dým byl asi tak půl
metru od detektoru kouře, když
si jedna z přítomných v odborném obecenstvu uvědomila, že
se blíží malér. Tryskem vyrazila
z místnosti, asi byla místní! Do
kroku jí hrál sedmnáctý, původně neplánovaný efekt naší reakce
– siréna. V celém muzeu se začaly spouštět protipožární rolety.
Nikdo si proto snad ani nevšiml,
že se naše reakce nedostala ke
zdárnému konci. Nebylo to na
škodu, protože posledním článkem měl být gejzír Coca-Coly, na
který se příjemně dívá, ale špatně se uklízí.
Když dým poněkud opadl, mlha se rozestoupila a rolety byly vytaženy, porota ocenila
náš tým cenami za první místa.
Jako jediní v zemích, kde soutěž
řetězových reakcí doposud proběhla, jsme vyhráli jak u poroty,
tak v hlasování veřejnosti. Po delší odmlce organizátoři zjistili, že
nám zapomněli předat to hlavní,
totiž šek v hodnotě 50 000 Kč na
vybavení učebny.
Následovalo občerstvení. Celá
místnost napěchovaná jídlem
byla určená jen nám a nevelkému
obecenstvu. Hamburger „udělej si sám“, slanina, pizza, tortila,
sýrové a nugátové kuličky, zelenina, sladkosti, nápoje deseti
různých barev, které připomínaly duhu, a mnoho dalších dobrot.
Všemu tomu vévodila čokoládová
fontánka spolu s palmou postavenou z ananasů, na které byly
kousky ovoce určené k namáčení
do čokolády. Při lovení spadlých
jahod z čokovíru zůstaly naše znalosti z oblasti chemie a fyziky zcela bez užitku. Když už naše břicha
praskala, usoudili jsme, že je čas
sbalit na odjezd. Té krásnější části našeho týmu se nějakým způsobem podařilo získat tři krabice
Neboj, Apoleno! Jsme tu taky!
aneb Jak jsme osvobozovali bílou paní z Rýznberka
Přehlídka dramatických kroužků v Káčku
Středisko volného času při ZŠ
Lerchova ul. pořádalo tuto akci
v sobotu 8. 6. od 9.00 hod. v „Káčku“. Zúčastnilo se celkem 83 dětí
ze čtyř souborů. Ze ZŠ Lerchova EIDRAM, 30 Šmoulů, Profesionální amatéři a ze Střediska
volného času Sušice Dramatický
TIK-ŤAK.
Přestože bylo Medarda, počasí
nám přálo, a tak jsme mohli jako
první vyzkoušet i venkovní pódium. Zahájení se ujaly děti ze souboru TIK-ŤAK a provázely nás celým
programem až do konce. Jako první zazněla Kramářská píseň od
EIDRAMU, kterou obecenstvo
odměnilo velkým potleskem. Dramatický TIK-ŤAK roztleskal diváky
příchodem CIRKUSU v čele s jeho
ředitelem. Nechyběli akrobatky,
dravá zvěř s krotitelkou, kouzelník,
cvičitelka s medvědem a samozřejmě klauni. Své umění během krátké přestávky předvedli i Jan Zelený,
Michal Švarc a Michal Rajtmajer
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
Kaleidoskop
strana 2
Někdy počátkem letošního roku
nám došlo poselství od kastelána
Theodora s prosbou o pomoc. Proč
bychom se tedy nepokusili, když
můžeme. A tak jsme se přihlásili. Nebyli jsme sami. Celkem se
o víkendu 7.–9. června sešlo ve Kdyni na 700 odhodlaných pomocníků z různých koutů Čech a Moravy.
Abychom zbavili bílou paní jejího prokletí, potřebovali jsme znát
to správné slovo. Během celé soboty jsme získávali nápovědy. Přitom
bylo nutno prokázat odvahu, obětavost, obratnost, trpělivost, zručnost i důvtip.
Den se chýlil ke konci a naše
úsilí vrcholilo. Vzhůru na hrad
Rýznberk! Během cesty i na místě
samém jsme se rozhodně nenudili.
A každý úspěch byl odměněn přímo
úžasnými světelnými efekty. Potom
se nám zjevila sama paní Apolena.
Se slzami v očích děkovala všem,
kteří jí pomohli zbavit se prokletí.
My ovšem musíme poděkovat
pořadatelům za nádherný víkend,
který nám nepokazilo ani předcházející nevlídné počasí. Tak
ahóóóój! Zase někdy a někde!
Škodík a Kačí,
Pionýrská skupina Otava Sušice
z YO-YO kroužku. U některých
triků se divákům tajil dech. Program pokračoval vtipným vystoupením EIDRAMU „Něco o lásce“.
Po bouřlivém potlesku publika se
všichni diváci přemístili do sálu
v „Káčku“, kde přehlídka pokračovala. 30 Šmoulů zahrálo dvě krásné
pohádky – „O Natálce a bílém králíčkovi“ a „Pasáček vepřů“. V závěru vystoupili Profesionální amatéři
se svými dvěma pohádkami, a to
„O dvanácti měsíčkách“ a z Krkonošských pohádek „Jak Trautenberka bolely zuby“. Neutichající
potlesk byl důkazem toho, že letošní přehlídka se všem líbila.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za jejich
herecké výkony a paním učitelkám:
Marii Halasové, Martině Svatkové,
Jiřině Polákové a paní Mileně Vrhelové za jejich perfektní přípravu
dětí na tento velký den. Těšíme se
za rok na viděnou v „Káčku“.
Marie Ludvarová, SVČ Sušice Pionýrská skupina Otava Sušice na republikovém setkání pionýrů.
s jídlem na cestu, takže jsme se pohostil tím nejlepším, čím v tu
vraceli s ještě více krabicemi, než chvíli mohl – zmrzlinou.
jsme dopoledne přijeli.
Všichni se těšíme na další takoNáš krásný výlet za cenami vou cestu pro nějaká ocenění!
jsme společně zakončili doma
Marie Jíchová, Klára Sloupová,
u našeho vedoucího, profesora
Pavel Hozman, Jakub Kohout,
chemie pana Sloupa, který nás
Pavel Krulec a Petr Sýkora
Výletem za Šumavou
30. května se senioři z Domova pro seniory Sušice vypravili na
Šumavu. Jeli jsme se na Rokytu,
kde nás provedl pan Kec z IS Rokyta. Prošli jsme se podél Vchynicko-tetovského kanálu, prohlédli
expozici, nasvačili a zhlédli dokument. K obědu jsme přes vesničky našich klientů (kde se narodili
či žili) dojeli do Zámku Hrádku
u Sušice, kde na nás čekal smažený
řízek s bramborovým salátem.
Veliký dík patří počasí, které se
umoudřilo a zážitky se tak umocnily,
a hlavně personálu, bez kterého by
se výlet neuskutečnil. Obrovskou
pomocí nám byli studenti ze SOŠ.
JV, soc. prac.
Dětský den s Medvídkem
Jak se již stalo tradicí, i letos
Mateřské centrum Medvídek připravilo pro děti oslavu jejich svátku – Mezinárodního dne dětí. Tato
oslava proběhla 8. června v ZŠ Lerchova. Pro děti bylo připraveno
deset soutěží, za které byly na konci odměněny taštičkou plnou dobrot. Děti soutěžily s velkou radostí a hravostí a nakonec si všechny
opekly špekáček a pochutnaly na
výborných koláčcích.
Jsme rádi, že se dětský den
vydařil a že nám přálo i počasí
po tak dlouhém deštivém období.
Velké poděkování patří všem
našim sponzorům: Cupeko
spol. s. r. o., Ponnath řezničtí
mistři s. r. o., Spak Foods s. r. o.
Dále velice děkujeme ZŠ Lerchova ulice a všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci
Dne dětí.
Míša Kulhánková
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
Zasedání rady města
Usnesení z jednání rady města, které se konalo dne 10. června:
• Rada města rozhodla o přidělení finančního příspěvku ve výši
10 000 Kč pro sdružení APLA Jižní Čechy, o. s., Farského 887, 390 02
Tábor. Příspěvek bude hrazen z org. 191 – Příspěvky ostatním sdružením.
• Rada města rozhodla o nepřidělení finančního příspěvku Asociaci
nositelů legionářských tradic, o. s., Banskobystrická 11, 160 00 Praha 6.
• Rada města souhlasí s přijetím účelové dotace od Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje v roce 2013“ ve výši 10 000 Kč na nákup jednoho
kusu PC dle smlouvy v příloze a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.
• Rada města schvaluje zhotovitele akce „Sušice I – stavební úpravy
objektu ZŠ č. p. 59 – bezbariérové řešení“ firmu Stavební firma RENO
CZ, s. r. o., Otavská 1266, 342 01 Sušice s nabídkovou cenou 908 046 Kč
bez DPH, tj. 1 098 736 Kč včetně 21% DPH, a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
• Rada města schvaluje žádost filmové společnosti Media Pro Pictures, s. r. o. se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5 o možnosti
natáčení seriálu „Policie Modrava“ na území města Sušice a schvaluje
i dopravní omezení, která budou při natáčení realizována.
• Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na realizaci akce „Stavební úpravy objektu Pod Svatoborem 56/II, Sušice“ podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
města Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Stavební firma RENO CZ, s. r. o., Otavská 1266,
342 01 Sušice, AKOSTAV, spol. s r. o., Nádražní 248/II, 342 01 Sušice,
Sušická stavební s. r. o., Tichá 873, 342 01 Sušice, morez stavební s. r. o.,
Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, ALDAST spol. s r. o., 5. května 149,
386 01 Strakonice.
• Rada města ukládá odboru majetku a rozvoje města předložit do
příštího jednání rady města analýzu variant řešení stávající situace včetně možných rizik a dopadů na průběh akce výstavby bazénu v Sušici.
• Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 28, kterým se povýší
organizace 9041 – Ostrov Santos o částku 350 000 Kč a o tutéž částku
se poníží organizace 73 – rezerva na investice a provoz.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci akce:
„Sušice – křižovatka ulic Lerchova, Klostermannova“ ve výši do 6,8 mil.
Kč za předpokladu získání finanční dotace. Dále rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků na finanční krytí projektu z rozpočtu města a na podíl města na dotaci do rozpočtu města ve
členění dle žádosti o dotaci.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.
29, kterým se povýší organizace 1304 – ZUŠ propojení budov o 1,4 mil.
Kč, zároveň se povýší organizace 98 – konečný zůstatek z minulých let
o 1,2 mil. Kč a poníží se organizace 73 – rezerva na investice a provoz
o 200 tis. Kč.
• Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby
dle Směrnice č. 01/2013 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na akci „ZUŠ Sušice – bezbariérové řešení“ a schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: BIS, a. s.
Havířská 117/5, 301 00 Plzeň, Aldast, s. r. o., 5. května 149, 386 01 Strakonice, AKOSTAV, spol. s r. o., Nádražní 248, 342 01 Sušice II, RENO
CZ, s. r. o., Otavská 1266, 342 01 Sušice, Stavby VICHR, s. r. o., 342 01
Dlouhá Ves 151.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření
č. 30, kterým se povýší organizace 1304 ZUŠ propojení budov o 650 tis.
Kč a zároveň se poníží organizace 73 – rezerva na investice a provoz
o tutéž částku.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu schválení přijetí dotace
z dotačního programu Integrovaného operačního programu na projekt „Územní plán Sušice“ ve výši 580 497 Kč.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové
opatření č. 27, kterým se org. 209 – MŠ Smetanova – výdaje na provoz
zvýší o 230 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 209 – MŠ Smetanova – příjmy (HV 2012) o 164 tis. Kč a org. 208 – MŠ Tylova – příjmy (HV 2012)
o 66 tis. Kč.
• Rada města rozhodla o přidělení finanční částky ve výši 20 tis. Kč
Základní kynologické organizaci v Sušici. Částka bude hrazena z org.
191 – příspěvky ostatním sdružením.
• Rada města rozhodla o přidělení finanční částky ve výši 20 tis. Kč
obci Dolany na částečné pokrytí škod způsobených povodní. Částka
bude hrazena z org. 180 – fond starosty.
• Rada města pověřuje místostarostku zaslat Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, vyjádření města Sušice v rámci zjišťovacího řízení k záměru „Centrum obchodu a služeb Sušice – ul.
Hrádecká“ s tím, že město Sušice považuje za nutné záměr posoudit
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
Kompletní zápis usnesení rady města najdete na www.mestosusice.cz.
Nemocnice Sušice, o. p. s. si dovoluje poděkovat uvedeným dárcům,
kteří se podíleli finančním příspěvkem na nákupu moderního kolonoskopu pro endoskopické pracoviště nemocnice.
Přístroj výrazně zkvalitnil diagnostiku střevních chorob včetně
nádorových onemocnění.
MUDr. Jiří Šedivý, ředitel Nemocnice Sušice o. p. s.
Soupis dárců:
EGF Energy, spol. s. r. o., Sušice
HOLUB – KOVOŠROT, s. r. o., Sušice
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a. s., pobočka Sušice
MACHÁČEK – MABET, s. r. o., Sušice
OBEC MODRAVA
PONNATH – ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o., Sušice
SPAK Foods s. r. o., Sušice
Aktuality
strana 3
ZÁSTUPCI SUŠICE NAVŠTÍVILI POLSKOU CHOJNU
V roce 1945 bylo město z 80 %
zničeno požárem. Tímto požárem
byl poničen i mariánský gotický
kostel, který se nachází v centru
Chojny. Jedná se o významnou
stavbu pocházející ze 14. století.
Od roku 1988 je kostel rekonstruován v rámci polsko-německé Nadace obnovy mariánského kostela
v Chojně. Další zajímavostí Chojny je platan javorolistý. Je největším platanem svého druhu v Evropě. Tento platan, jinak přezdívaný
„Obr“, je vysoký 30 m a jeho kmen
má v nějšiřším místě obvod 9 m.
Zástupci města Sušice navštívili město Štětín a další unikát
Ve dnech 6.–9. června 2013
byli zástupci města Sušice v čele
se starostou Bc. Petrem Mottlem
a místostarostkou Ing. Věrou
Marešovou na oficiální návštěvě v obci Chojna v Polsku. Cílem
návštěvy bylo navázání spolupráce mezi městem Sušice a obcí
Chojna. Chojna i Sušice vzájemně spolupracují v mezinárodním
sdružení Douzelage. Zástupci obce Chojny navštívili Sušici
v průběhu Sušických slavností
v Evropě, tzv. Křivý les a Údolí lásky. Lesopark Údolí lásky je revitalizován a financování této revitalizace probíhá
v rámci programu INTERREG
IIIA Polsko. Během rozhovorů
mezi zástupci Chojny a Sušice došlo k výměně informací
v oblasti školství, kultury, místní samosprávy, veřejné správy,
podnikatelské sféry apod. Na
závěr návštěvy oba starostové
podepsali „Prohlášení o záměru navázání spolupráce mezi
městem Sušice a obcí Chojna“.
Olga Melkusová, referentka
odboru cestovního ruchu
2013 a předali starostovi města
Sušice oficiální poznání starosty
obce Chojna Adama Fedorowicze
na Dny Chojny.
Chojna se nachází v okrese
Gryfino, který spadá do Západopomořanského vojvodství. Leží
cca 15 km od hranic s Německem.
Obcí protéká řeka Rurzyca, která je pravým přítokem řeky Odry.
Samotná obec Chojna má 7 500
obyvatel, včetně spádových obcí
pak 14 500 obyvatel.
Američan přiletěl zavzpomínat Čeká vás odměna za zdolání Pavučiny
Téměř sedmdesát let uchovával pan Norman O’Grady v paměti zážitky ze svého pobytu v Sušici.
O své evropské misi v řadách armády USA na jaře roku 1945 později
doma vyprávěl svým pěti dětem.
Děti dávno odrostly a rozhodly se
uspořádat pro tátu znovu velkou
cestu do Evropy, aby společně navštívili místa, kterými tehdy projížděl. Vydali se autem ze Salcburku přes Sušici, Klatovy a Plzeň do
Lipska a Frankfurtu. Na radnici
v Sušici celou rodinu přivítal starosta Bc. Petr Mottl, místostarostka Ing. Věra Marešová a referentka
cestovního ruchu Ing. Olga Melkusová. Seržant O’Grady s rodinou přiblížil posluchačům své tehdejší působení v Sušici: V našem
městě strávil celý týden a jako spojař radista rozbil své stanoviště na
střeše Sola. Při prohlídce okolí
zavítal i na Andělíček, odkud pořídil několik fotografií. V Sušici se
mu opravdu velmi líbilo, dodnes
vzpomíná, jak sušické ženy praly prádlo v Otavě. Pozvání na setkání přijal také známý pamětník té doby Emil Kintzl (viz jeho
vzpomínky v SN č. 8 a 10), který
s sebou přinesl několik alb dobových fotografií a společně s panem
O’Gradym zavzpomínali na události, které přítomní nezažili. Starosta připomněl historii pamětní
desky na muzeu a hosté se následně k tomuto symbolu osvobození vydali. Svoji návštěvu Sušice
zakončili výjezdem na Andělíček,
aby se rozhlédli a pan O’Grady si
vyfotografoval město jako v roce
1945. Tímto setkáním jsme se tak
mohli opět letmo dotknout slavné
historie. Možná obecně platí – neopomíjejme takové vzácné chvilky,
aby nám v budoucnu v knihovně
nezůstalo zaprášené album plné
fotek neznámých lidí.
Eduard Lískovec
Vážení příznivci nemocnice,
v nedávné době byla zprovozněna nová podoba internetových stránek Nemocnice Sušice, o. p. s. na adrese www.nemocnice-susice.cz.
Tímto jsme dostáli požadavku vedení města na obdobnou grafickou
a strukturální podobu nemocniční internetové prezentace jako má
Město Sušice a jím zřízené organizace. Nové webové stránky poskytují
v ucelené a přehledné formě celou řadu aktuálních informací o našem
zdravotnickém zařízení.
Všechny zájemce srdečně zveme k elektronické návštěvě a samozřejmě
budeme vděčni za všechny připomínky, které mohou přispět k dalšímu zkvalitnění prezentace naší nemocnice.
MUDr. Jiří Šedivý, ředitel Nemocnice Sušice, o. p. s.
Přicházejí dlouhé letní prázdninové dny, ideální čas prozkoumat s rodinou či kamarády okolní
kopce a zajímavosti. Pokud se přitom necháte vést Sušickou pavučinou, čeká na vás v městském
infocentru odměna. Město Sušice totiž právě vyhlašuje turistickou soutěž „Putování po Sušické
pavučině“, kde kromě zdravého
pohybu a zajímavých informací
z tabulí podél cest, můžete získat
po splnění úkolu odměnu. Soutěž
startuje první prázdninový týden
a je určena všem bez rozdílu věku.
Co musíte pro zapojení do
soutěže udělat? Je to jednoduché. Úplně na začátku si musíte
vyzvednout soutěžní pas a mapku Pavučiny v Městském informačním centru Sušice. A pak už
můžete vyrazit. Na každé z osmi
stezek Pavučiny je někde po cestě umístěn opisový štítek, který je
třeba přenést přejížděním obyčejné tužky na příslušné místo v soutěžním pase.
Hra má tři úrovně. Prvním
stupněm je zdolání tří libovolných
základních stezek Pavučiny. Druhým stupněm je zdolání všech sedmi základních stezek Pavučiny.
Třetím stupněm je zdolání stezky
„Cestou nejkrásnějších vyhlídek“.
Základními stezkami pro účely
hry se rozumí: Sušice – město královské, Architektura XX. století,
Křížová cesta na Andělíček, Hadí
stezka na Svatobor, Sušické setkání s kalichem, Sušice – kolébka sirkařství a Zábavné putování
podél řeky Otavy.
Po nasbírání příslušného
počtu opisů si můžete vyzvednout odměnu v kanceláři Městského informačního centra Sušice. Tato cena se získává za každý
zdolaný stupeň. Hra je celoroční a není vázaná na splnění daného počtu stezek v jednom roce.
Doufáme, že se do naší turistické hry zapojíte a budete se dobře
bavit. Přejeme vám hodně sluníčka, prázdninové pohody a šťastně
nachozených kilometrů, nejen po
Sušické pavučině.
Městské informační centrum
Sušice
VÝPISKY Z „MOKRÉHO“ DENÍČKU SDS
6.15 h. … prší – odjezd ze
Sušice 7.15 h. … prší – většina spí
9.15 h. … prší – zastávka na benzině 11.15 h. … prší – příjezd do
Vídně … (Když zpěváci SDS obklopeni zavazadly očekávali v pátek
31. 5. 2013 před ZUŠ brzy ráno
příjezd autobusu, tak ještě nepršelo. Pak se ale déšť rozhodl, že
jim bude dělat společníka téměř
po celou dobu 4denního zájezdu
na trase: ČR–Rakousko–Maďarsko–Slovensko–ČR.)… 40 zpěváků a zpěvaček se sbormistry Josefem Baierlem a Andreou
Sušilovou i zdravotní posilou
MUDr. Lenkou Tomáškovou se
zprvu snažilo kapky deště „čáry
máry“ začarovat, ale když to nepomohlo, vydali se na pouť Vídní.
Nahoře maketa a níže skutečné město Köszeg.
V kostele v Komárně.
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
Aktuality
strana 4
Zazpívali si ve Svatoštěpánském
dómu i v Domě hudby, vyfotili se
u Opery i s Mozartem a nakonec
za stálého deště opustili kolem 15.
hodiny Vídeň a zamířili do Maďarska… Do 12tisícového partnerského městečka Köszeg jsme dorazili
k večeru – konečně na chvíli přestalo pršet… Köszeg ve zkratce:
přátelská atmosféra, večeře s lidovými tanci (téměř nikdo neodolal
místním tanečním kreacím), koncert v kostele, ubytování v internátě, sobotní prohlídka města
s vystoupením na náměstí, po obědě přesun do Györu… Zde na výletníky čekal termální bazén s přírodní i léčivou vodou a tobogánem.
Po úžasném relaxu zpestřeném
dramatickým hledáním šatny se
všichni usadili do autobusu a opustili Maďarsko… jede se dál, směr
Slovensko … stále prší … V neděli
ráno vylezlo sluníčko, aby vysušilo
mokré Komárno, kde zpěváci přenocovali v tělocvičně. Po snídani
v penzionu Olymp ještě následovala prohlídka města – nádvoria
Európy, Španělského domu, zpěv
v kostele sv. Ondreja nejen malému Filípkovi na křtinách, loučení… polední odjezd z Komárna.
Jelo se na Moravu dlouhou cestou kopírující dálnici, pozorujíce okolní listnaté lesy střídající
vinohrady… Odpoledne konečně
Velká nad Veličkou. Ubytování ve
sportovní hale každý rád aktivně
využil – horolezecká stěna, posilovna, fotbal, basket, ping-pong…
Sportem ke zdraví! Večer náhle
boží dopuštění – strhl se obrovský
liják s krupobitím, který nakoukl někomu v hale i do zavazadel.
Po tanci mezi kapkami deště a po
důkladném vysušení se všichni
přesunuli na divadelní představení místních ochotníků s názvem
„Rukojmí“ – bylo super! V pondělí
ráno – HURÁ – neprší … S grácií
sobě vlastní odzpívá SDS během
dopoledne 2 koncerty pro místní
ZŠ TGM. Opět prší … po obědě ve
škole se odjíždí domů. 14.00 … leje
– jedeme 15.30 … kape – zastávka KFC 16.30 … přestalo pršet‚
19.00… domov, sladký domov …
–hpt–
Závěrečné koncerty SDS zářily pohodou a radostí
Příjemný páteční první letní den
oslavil Sušický dětský sbor společným závěrečným koncertem ve
Smetanově sále. Sbory předvedly od pěti a od sedmi hodin stejná
vystoupení.
Nejprve se představili Broučci
(sbormistr M. Naglmüllerová, klavír
J. Hanusová) ve večerníčkovských
čepičkách se známými písničkami
z pohádek. Pospolitou a uvolněnou
atmosféru večera podtrhli organizátoři vždy společnou písní končícího a přicházejícího sboru. Sluníčka
(sbormistr J. Pelech, klavír J. Zdeněk) tak zazpívala s Broučky O červené karkulce a pak s přicházejícími
Včelkami Shalom Chaverim. Děti,
Škrtli si Jaroslav Kalný a Václav Rout
Již páté pokračování zábavné talkshow Radka Nakládala „Škrtněte si, prosím“ hostila
kinokavárna v Sušici.
Prvního hosta nemusel autor
pořadu ani představovat. Jaroslav
Kalný z Čímic je i v Sušici dobře
známý jako automobilový závodník v rallyecrossu i jako prodejce
vozů Peugeot. Jak se hned na začátku dozvídáme jeho cesta za trojnásobným titulem mistra Evropy
však nezačala v autě, ale na motorce. Sedm let jezdil motocross, pak
teprve přesedl za volant, nejprve
do stotřicítky a od poloviny devadesátých let zakotvil u Peugeotu.
S touto značkou také zanedlouho
slavil první úspěchy v seriálu mistrovství Evropy a v roce 1997 celou
soutěž poprvé vyhrál.
Dále zkušený závodník vysvětlil rozdíl mezi disciplínami: „Autocross se jezdí celý na hlíně, auta jsou
spíše buginy s větším pérováním,
protože trať je podstatně rozbitější
než v rallyecrossu – ten se jezdí částečně i na asfaltu.“ – a pokračoval:
„Nejdůležitější vždy býval start, pak
se už těžko předjíždělo. Nyní ale pro
zatraktivnění závodů musí každý
jezdec projet jedno delší kolo a je na
něm, kdy tak učiní. Z tratí jsem měl
nejoblíbenější tu sedlčanskou, nejlepší je asi v Maďarsku u Balatonu, ale nezapomenutelná atmosféra
panovala ve Švédsku. Už od pátku
dvacet tisíc diváků na místě hýřilo,
a to nejen ve svých karavanech, ale
třeba přijel osobák, který táhl káru
s vířivkou, kde si osazenstvo topilo
a popíjelo.“
JK vyzkoušel i klasické rallye,
ale nebylo to ono, raději se spoléhá
při jízdě sám na sebe, a tak nejlepší
zůstal v rallyecrossu. V současné
době postupně přebírá závodnické
žezlo dcera Míša, s kterou si ješte
občas zazávodí. Jeho prioritou je
však nyní domácí trať pro začínající závodníky na motorkách, kterou zkouší i jeho mladší dcera a syn.
Manželka se stará o zázemí a dotváří tak ideální závodnickou rodinu.
Druhý host byl naopak pro
většinu diváků velkou neznámou.
Milovník Skotska až do morku kostí nemohl nepřijít jinak než v tradičním skotském kiltu, nerozezvučet
tradiční skotské dudy a nepovyprávět o tradiční skotské whisky. Po
úvodní nejskotštější písni Amazing
Grace, zahrané na snad nejpronikavější akustický nástroj, se divákům představil. Pan Rout se narodil v Plzni, tam chodil do houslí
i na střední školu a protože je to člověk velice aktivní a energický, kterému stačí 4 hodiny spánku denně, vystudoval dále práva, filozofii
i muzikologii s historií. Jeho osudem se ale stalo Skotsko.
„V devadesátých letech tu nebyl
nikdo se skotskými dudami, koupil jsem si je tedy sám a k velkému
údivu jsem na ně nevydal ani tón.
Shodou okolností se mi podařilo
sehnat odborníka, který mě ale učil
rok a půl bez nástroje, jen s píšťalou. Pak nás více natěšených žáků
přijelo do pravé skotské školy, ale
nikdo opět nevyloudil na dudy ani
tón. Trvalo dalšího půl roku, než se
z nástroje ozvala melodie. Nejdříve
se totiž učíte na píšťalu ozdoby, ty
dělají ten typický zvuk,“ a pan Rout
předvedl v tomto duchu netradičně
Dvořákovo Largo z Novosvětské.
Dalším symbolem Skotska je
bodlák. Hned uvedl důvod: „Bosí
Vikingové chtěli nepozorovaně přepadnout spící skotskou vesnici, ale
výkřiky po našlápnutí na všudypřítomný bodlák Skoty probudily
a zachránily.“ Pak zůstal dudák stát
a představil svůj oděv – kilt neboli
suknice, osmimetrový pléd, do kterého se Skoti na noc zavinuli a ráno
pokračovali v práci. Od historie
kiltu přešel k obecnějším dějinám
země a vyprávěl o skotských povstáních v sedmnáctém století. Jejich
potlačení znamenalo zákaz dud
i suknic. Až po delší době, v 19. stol.
při tzv. skotském obrození, se tradice obnovily, ale v modernějším
duchu. Na severu země se ještě dnes
mluví keltsky a Češi by se měli od
Skotů učit hrdosti, dodává znalec
skotské whisky a seznamuje posluchače s tímto bohatým tématem.
Do sbírky v jeho pražském klubu
a obchůdku mu chybí už jen několik vzorků z téměř dvou set tradičních palíren. „Pít skotskou s ledem je
barbarství, skrývá v sobě totiž nejvíce
chutí ze všech alkoholických nápojů,“ labužnicky dodává. Svoji lásku
k drsné zemi promítl do pořádání
Skotských her, které každoročně
pořádá na zámku Sychrov. Jsou to
sváteční dny plné tance, her a hudby. Své vyprávění zakončil jak jinak
než skotskou „dudovkou“.
Na závěr pořadu pozval Radek
Nakládal posluchače na šesté
pokračování v září: „Bude to trochu větší Škrtněte si, přijdou tři sbory a vyprávění se ujmou hlavní postavy sborového zpěvu v Sušici!“
Text a foto Eduard Lískovec
Kropuší sklizeň
které dozpívaly, pak dále z hlediště
se zájmem poslouchaly své starší
kolegy. Včelky (sbormistr J. Pelech,
klavír J. Zdeněk) předvedly mj. Marnivou sestřenici a Pochod Praha–
Sušice a s hlavním sborem (sbormistr Andrea Sušilová a J. Baierl,
klavír D. Čámský a D. Nakládal)
skladbu Zazpívej slavíčku. Smíšený sbor prostřídal dívčí a mužskou
část, lidovky a spirituály a ke konci
společně zapěli Adiemus. Dozněl
zpěv i dunění bubnů a slunečný podvečer umocnil hudební zážitek nadcházejícím létem.
–ED–
Říká se, že třináctka je nešťastné
číslo. Pro nás, horažďovický dramaťák ze ZUŠky, se tato pověra
nenaplnila. Právě třináctého
června jsme zahráli v sušickém
sále kina část našeho programu „Dramaťácká sklizeň“. Přes
všechny překážky a úskalí (nemoci,
berle a záskok) jsme divákům ze
základních a speciálních škol zprostředkovali tři čísla – dvě povídky
Stevena Leackoka – Sirka a Karty
a pak divadelní hru „Puberťačky“
na filmové motivy.
Skupina, která přijela zahrát, se
schází čtvrtým rokem a nese jméno
Kropuchy. Skládá se ze šesti dívek
a jednoho (statečného) chlapce.
Představení pojednává o namyšlené americké dívce Poppy, která je
za trest poslána do internátní školy
v Anglii. Zažívá různé šoky a nepřátelství, ale po čase si na svou stranu
získá jak spolužačky, tak syna paní
ředitelky. V představení se tancuje,
akce střídá akci – jak film stříhá
záběry, tak my přestavujeme jednoduchou scénu. Podle reakcí diváků
usuzujeme, že naše divadlo bylo
pochopeno a oceněno potleskem.
Děkujeme technikovi Pavlu
Vinickému za skvělou spolupráci
a pomoc při svícení, Janě Hendlové,
že nám hostování zorganizovala
a zejména všem učitelkám a učitelům, kteří, ač jde školní rok do
finále, využili naší nabídky a přišli
„na nás“.
Pevně doufáme, že si v Sušici ještě
zahrajeme, protože toto představení, když už jsme do něj vložili
tolik úsilí a času, chceme udržet
a na podzim ještě zahrát pro další
diváky. Máme také rytířské divadlo
s živou hudbou, kostýmy, šermem
a tancem – tak se těšte.
Soubor Kropuchy z Horažďovic
a Iva Faltusová
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
Kulturní servis
Sušice
Připravujeme:
strana 5
Region
13. července – od 20 hod. – Kino Sušice
Jára Cimrman – Proso
Historicky první a jediné koncertní provedení Cimrmanovy operety Proso v přímém přenosu z Obecní- Zámek (tel. 376 508 514, 725 083 093)
ho domu přímo na plátno sušického kina.
výstava do konce srpna – Stříbrná krása
stříbřené sklo ze sbírek Muzea Šumavy
27. července – Santos
pořádá Muzeum Šumavy Sušice a zámek Hrádek
Slavnostní otevření Santosu
podrobný program přineseme v příštím vydání 12. 7.
Hrádek
Dlouhá Ves
6. červenec, 20.00 – Kino Dlouhá Ves
Tady hlídám já – letní rodinná komedie
HRADY
KAŠPERK
(tel. 376 582 324, [email protected], www.kasperk.cz)
červenec–srpen: úterý–neděle 9.30–18 hod.
pondělí 9.30–18 hod
28. června – od 18 hod. – Synagoga Hartmanice
Oživená historie na hradním nádvoří
Koncert klatovského klarinetového kvarteta Junior 29.–30. června od 11.00, 13.00 a 15.00
Umělecký kovář František Zeithammel z Hrádku
u Sušice bude předvádět kovářské řemeslo v době
středověku.
6.–7. července – SHŠ Romantika: Škola šermu
Městské kulturní a informační středisko
www.sumavanet.cz/khory, tel. 376 503 412 (411)
RABÍ
(tel. 376 596 235, [email protected], www.hradrabi.cz)
Muzeum Šumavy – galerie
červenec–srpen: denně mimo pondělí 9–17 hod.
úterý–sobota 10–12, 13–16 hod.
Hartmanice
Kašperské Hory
30. června – 14 hod. – Mouřenec
Neblahé vzpomínky na zlo konané na Mouřenci
přednáška P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrela
28. července – Santos
Kdo si hraje, zlobí míň
podrobnosti přineseme v příštím vydání
STRONGMAN
2013
5. července v 19 hod. v kostele sv. Mikuláše
5. července v 19.30 – Kino Sušice
Taneční představení – program na str. 6
Kráska a zvíře
Divadelní představení ochotnického spolku Kolár ze GALERIE BRANKA
Strašína. Jako host vystoupí hudební skupina Tric- po, út, st, pá 9–12 hod., 13–16 hod.
ken Brudrs.
sobota
9–12 hod.
Tibetská dětská vesnice – Elisa Belotti
6. července – sušické náměstí
GALERIE SIRKUS
M VSKÝ
ŠU
pondělí–pátek
8–16 hod.
Výstava obrazů – vernisáž na str. 12
SUŠICE 6. 7.
III.
ročník
ATRAKTORY Z VELHARTIC
silový závod
v extrémních
disciplínách
sušické
náměstí
MIROSLAV ŠISLER
Žihobce
NGMA
ROklub
N
ST
Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum
(www.zihobce.eu, tel. 724 895 012)
M VSKÝ
ŠU
STRONGMAN
začátek
Car Deadlift
Farmer’s Walk & Super Yoke
00
hod.
13
MALÍŘSKÉ ÚVAHY Z POŠUMAVÍ
GEDANKEN EINES MALERS
AUS BÖHMERWALD
GALERIE SIRKUS SUŠICE
Výstava grafik, obrazů a objektů Milana Bauera
a Dalibora Nesnídala
Víte, kdo je to Homunkulus? Jak vypadá muž, který
vyrostl ve vodovodní trubce? A už jste někdy viděli
Člověka dřevěného? To vše na výstavě + můžete si
zakoupit knihu Čtyři mistři (soubor pěti kreslených
pohádek z různých koutů světa, poučných, lehce
erotických a hlavně úsměvných) a některé vystavené
exponáty a grafiky.
Sušické kulturní centrum, Příkopy 178
P A R T NE ŘI
PARTNEŘI
L E T O Š N Í H O
ROČNÍKU SOUTĚŽE
MUDr. Tereza
Kratochvílová
Rebakauf s. r. o.
21. 6. – 17. 8. 2 0 1 3
LÉKÁRNA
GALENOS
Sušice
po – pá 8 –16 hod. so – ne 14 – 20 hod.
vernisáž v pátek 21. 6. v 18.00 hodin
Eröffnung der Ausstellung – Freitag 21. 6. 2013 um 18 Uhr
6. července – Santos
DRAMASTERIE
19.00 – představení studentské činoherní dílny –
Lotrando a Zubejda
20.00 – prezentace fotografické dílny
20.30 – představení činoherní dílny – Lakomec
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
kino, pokladna, předprodej vstupenek 376 523 360
kulturní akce, kurzy, výlety, SN 376 528 686
účetní 376 526 629
ředitelka 376 526 682
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov 376 521 682
Galerie Netopýr – Několik světů
Plastiky, reliéfy a obrazy Zdeňka Tománka
Předprodej vstupenek, redakce SN
pondělí – pátek 8–16 hod.
KAFE Sirkus
pondělí – neděle
13–20 hod.
POKLADNA kina
29. června – 19.30 – KD Strašín
denně vždy 1 hodinu před promítáním filmu
6.–7. července – zimní stadion + cyklostezka
„Za scénou“– premiéra komedie anglického autora
l. kurzy in-line bruslení
Michaela Frayna – divadelní představení ochotnicMěstská knihovna Sušice
pořádají Sportoviště města Sušice – info str. 6
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330, kého spolku Kolár ze Strašína – Tento soubor uvede
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz,
30. června ve 14.00 v Buděticích venkovní předsta7. července – 14 hod. – Mouřenec
[email protected]
vení „Naši furianti“ (derniéra).
Tanec v kostele
provozní doba:
taneční představení, podrobnosti na str. 6
oddělení pro dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
7. července 2013, – 16 hod. Santos
veřejný internet út, čt 8–12 hod.
Žehnání zvonu na Santosu
oddělení pro mládež
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod. 5. července – 19 hod. – muzeum
Promluví starosta Petr Mottl a Václav Fiala, zvoŠevčíkovy hudební večery: Příběh vášnivé italské
nu požehná P. Tomas van Zavrel, vystoupí členo- Muzeum Šumavy Sušice
lásky a žárlivosti (Affeti Amorosi). Renesanční kosvé pěveckého sboru Svatobor. Zvon je věnován náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850,
týmy a historické nástroje souboru In Cordis EnsemP. Františku Ferdovi v den 22. výročí jeho úmrtí. www.muzeum.sumava.net,
ble. Rezervace vstupenek 603 229 559.
e-mail: [email protected]
Město Sušice a Nadace Proměny
otevřeno: úterý–sobota: 9–12 hod. a 12.45–17 hod., KINO OTAVA (tel. 376 512 237)
vás srdečně zvou
u příležitosti dokončené proměny ostrova Santos
neděle: 9–12 hod.
5.–6. července – oba dny ve 20 hod.
na požehnání zvonu,
Život s kašparem – ČR – Jakub Špalek v časosběrkterý bude věnován památce
Městské
informační
centrum
–
budova
radnice
ném dokumentárním filmu Heleny Třeštíkové.
pátera Františka Ferdy
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
12.–13. července – oba dny ve 20 hod.
na jižním cípu ostrova Santos v Sušici
7. července 2013 v 16 hodin
e-mail: [email protected]
Nerada ruším – Dánsko – Komedie natočená s citem
provozní doba: pondělí až pátek: 9–17 hod. a s černým humorem o hledání sama sebe a nacházení
sobota: 9–14 hod. svého místa v životě. Film do 15 let nevhodný.
Strašín
Horažďovice
František Ferda se narodil 31. 3. 1915 v Dražkovicích.
Po ukončení bohoslovecké fakulty byl v roce 1939 vysvěcen na kněze.
V roce1951 byl zatčen a v procesu s dalšími faráři odsouzen. Ve vězení strávil devět
let. V té době se u něj začaly projevovat jasnovidné vlohy. Po propuštění v roce
1960 pracoval jako dělník v plzeňských pivovarech. Po osmnácti letech mu byla
opět povolena pastorační činnost, a tak mohl v Domově důchodců v Újezdci u Klatov
působit jako duchovní správce u řeholních sester. Tehdy se už však plně věnoval
i svému druhému poslání – léčitelství.
Od roku 1980 žil a působil v Sušici, kam za ním dojížděli pacienti od nás
i ze zahraničí. Prováděl maximálně třicet diagnóz denně. Fyzická přítomnost
nemocného nebyla nutná a mnohdy stačila i rukou psaná kartička s osobními daty.
Páter Ferda se zúčastnil vědeckých kongresů, kde na přání odborníků diagnostikoval pacienty. Jeho diagnózy se laboratorně prověřovaly. Všechny ohromil přesnými
údaji, které přístroje následně potvrdily. Ferdova schopnost sahala do minulosti,
přítomnosti i budoucnosti a byla klasifikována jako nejpozoruhodnější fenomén
v parapsychologii.
www.nadace-promeny.cz
www.mestosusice.cz
www.vaclav-fiala.cz
Osobnost léčitele a duchovního Františka Ferdy se stala v Čechách legendou, která
udivovala i vědecký svět. Páter František Ferda zemřel před dvaadvaceti lety
7. července 1991 v Sušici.
5. července, 5.00 – Svítání na hradě – ranní prohlídka hradu pro opravdové nadšence a romantiky
5. července, 19.00 Manželství naruby – Divadlo
Rynek – divadelní komedie o mladém manželském
páru, pořádá o. s. ROSa
6. července, 14.00–18.30 Slavnosti topinek
– uvolněné velkotopinkářovo odpoledne s ochutnávkou bretoňského cideru Kerloick, poslechem jazzové kapely Old Steambout, bzukotem včel a Keramikou u Kočků – topinka + pohárek cideru Kerloick +
3 včely na tácku zdarma pro každého návštěvníka.
VELHARTICE
tel. 376 583 315, fax. 376 583 315, [email protected], http://www.hradvelhartice.cz
červenec–srpen: úterý až neděle 10–18 hod.
od 1. června:
Výstava sochaře Václava Fialy
v podzemí bývalého hradního pivovaru
Cesta tajuplnými světy
interaktivní výstava pro děti
29. června – od 19 hod.
Trouba na večeři – ochotnický spolek Klatovy
ŠVIHOV
tel. 376 393 378, [email protected],
www. hradsvihov.cz
út–ne 9.30–17.30 hod.
29. a 30. června od 10.00 – Amor Vittorioso aneb
Hry lásky v italském renesančním tanci – Taneční sál.
Účinkuje skupina SHT Danza Alegre, o. s.
5. července od 18.00 – Dobývání hradu – 10. ročník
tradiční akce nabídne výpravné vystoupení, dobývací
techniku, humor, poučení a nevšední zážitek z oživené historie v prostorách pozdně gotického hradu.
Důležitá telefonní čísla
Úřad práce, pracoviště Sušice
950 128 201
Městský úřadSušice
376 540 111
e-mail: [email protected]
Městská policie 376 523 250, 724 182 147
Informace o víkendové zubní pohotovosti
(recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.) 376 530 111
Spoje
ČSAD Sušice (7–15 hod.) 376 524 703/376 524 541
České dráhy Sušice
972 523 584/840 112 113
Sběrný dvůr Sušice
376 520 519
provoz. doba: út, čt: 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Co zůstalo? Jen vzpomínky a na srdci rány,
však v myšlenkách bude navždy s námi.
Dne 30. června uplynou tři roky, co nás navždy opustil pan
Jiří Šefrna
ze Sušice. Stále vzpomíná manželka a synové Jiří
a Radek s rodinami.
Dne 20. června uplynul pátý smutný rok od úmrtí
paní
Heleny Zelené
ze Sušice. Vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcera Eva s manželem, syn Bohouš s manželkou,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, maminko, chybíš nám všem.
Dne 8. července vzpomeneme druhého smutného
výročí úmrtí paní
Heleny Hosnedlové
S láskou vzpomínají a všem, kteří vzpomenou na její
zlaté srdce, děkují dcera Helena, synové František,
Petr a Bohouš s rodinami, sestra Eva s manželem,
bratr Bohouš s manželkou a ostatní příbuzní.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 30. června si připomeneme druhé smutné výročí, kdy nás opustil náš milovaný syn
Jaroslav Koutenka
S láskou vzpomínají rodiče, bratr Lukášek a ostatní
z rodiny. Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Dne 8. července vzpomeneme desátého smutného
výročí, kdy nás navždy opustil pan
Václav Kavale
ze Zaluží. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.
Děkujeme za vaši solidaritu při
pomoci lidem postiženým povodní
Vážení spoluobčané,
na rozdíl od jiných oblastí v České republice jsme letos na Sušicku nebyli
nijak výrazně zasaženi povodní. Sice se někomu voda dostala do sklepních prostor, ale velké škody na majetku ani psychické újmy nikomu
u nás nevznikaly. Měli jsme zde všichni štěstí. Jinak tomu bylo v ostatních částech České republiky, kde velká voda napáchala obrovské škody.
I když se může zdát, že všechny systémy již po zkušenostech fungují
zcela dostatečně, bez přímé materiální pomoci se ani tentokrát žádná
ze zatopených oblastí neobešla. V jedné chvíli chyběly v postižených
obcích čistící a desinfekční prostředky, jídlo pro dobrovolníky a jiný
materiál, který bylo nutné rychle sehnat a distribuovat. Proto jsme se
v sušické charitě rozhodli vyhlásit materiální sbírku, která by pomohla
potřebným a současně by veřejnosti ze Sušice a Kašperských Hor umožnila projevit solidaritu s lidmi ve vytopených oblastech.
Sbírka probíhala jeden týden a materiál, který jste nám průběžně nosili
nebo vozili do našich středisek sociálních služeb, byl co nejrychleji distribuován do humanitárních skladů, ze kterých jej místní pracovníci
předávali přímo postiženým domácnostem. Sbírková pomoc směřovala do jihočeských Strakonic, Putimi a Prachatic k dokončování úklidových prací a také do Ústí nad Labem, kam jsme se vydali nejdříve.
Do Ústí nad Labem bylo ještě v době konání sbírky trochu problematické
se dostat. Vezli jsme úklidové a prací prostředky, vodu i potraviny, které zrovna velmi akutně místní potřebovali. Veškerý naložený materiál
byl předán ústecké charitě pro zatopené domácnosti zejména z nábřeží
na Střekově. Písemné poděkování pracovníků charity vyjádřené slovy
„Jste skvělí“ tlumočím nyní vám všem, kteří jste se na sbírce podíleli, Na podporu kostela sv. Prokopa v Prášilech se konají dvě benefiční
protože si myslím, že stejně jako nás, tak i vás jistě potěší.
taneční představení:
Ráda bych za naši organizaci osobně poděkovala všem více jak šedesáti soukromým osobám, firmě ZKD Sušice i pracovníkům, kteří se na 5. července. v 19 hod. v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách
7. července. ve 14 hod. v kostele sv. Mořice na Mouřenci
materiální sbírce podíleli. Většina z vás však svůj materiální dar věnoNa programu jsou tato díla:
vala do charity anonymně, a tak není možné přehledně vyjmenovat
Máří Magdaléna – tančí Dagmar Chaloupková,
všechny dárce. Myslím si, že v tom byl ale váš záměr – nepomáhali jste
Pečeť mlčení – tančí Zdeňka Bartošová
pro sebe, ale pro druhé, a to je třeba ocenit především.
Modlitba – tančí Dora Sulženko-Hoštová
Vážím si toho, že jste projevili takovou vlnu solidarity se všemi, kteří
Cantus – tančí Zuzana Sýkorová
vaši pomoc potřebovali, a jsem přesvědčena, že se to netýká jen povodní.
Vstupenky 30 minut před začátkem představení v místě.
Přeji Vám krásné léto a děkuji, že pomáháte.
TANEČNÍ DÍLNA
Marie Hrečínová Prodanová, ředitelka Oblastní charity Sušice
5.–7. července probíhá v Kašperských Horách taneční dílna
Informace pro zájemce:
Třídenní taneční a hudební dílna pod vedením profesorů
Konzervatoře DUNCAN CENTRE a Jana Pelecha.
Začátek dílny: 5. 7. v 9 hod.
Šimon Jeřábek, Jan Melcher, Robin Vlk, Lenka Vážanová, Matyáš
na Římskokatolické faře v Kašperských Horách
Zelený, Jakub Mařík, Justýna Třísková a Klára Třísková, David Petřík, Na faře je také možnost ubytování: ceny od 50 Kč do 150 Kč za noc.
Možnost stravování po předchozím objednání,
Štěpán Puchinger, Veronika Mačlová, Antonie Taušerová, Adriana
ceny: 50 Kč snídaně, 100 Kč oběd.
Hozmanová.
Doprava na jednotlivá místa (Prášily, Mouřenec) je v ceně dílny.
Součástí této dílny je spoluúčinkování
Prázdninový kurz jógy
Přijďte se protáhnout, rozdýchat, posílit a taky si odpočinout na
na obou benefičních představeních.
pravidelné lekce jógy. Začínáme 12. července v 18 hod., v sokolovně
Přihlášky a podrobné informace na adrese: [email protected]
– Husově sále (divadélko). Vhodné i pro začátečníky.
Dílnu i oba benefiční koncerty pro vás připravila Společnost Vlídné
Informace na www.joga.zaluzi.cz, nebo tel: 728 963 083 R. Krásná.
vidiny, o. s., Společnost pro taneční a múzickou výchovu o. s.
Hlaste se prosím předem. S sebou karimatku, vhodný oděv, deku.
a Spolek pro obnovu kostela sv. Prokopa, o. s.
TANEC V KOSTELE
Vítáme nové občánky
Poděkování
Dne 6. července si připomeneme dvacet smutných
let od úmrtí pana
Ráda bych poděkovala kolektivu zaměstnanců Oblastní charita Sušice
za poskytnutou sociální službu mamince v době naší nepřítomnosti.
Musím velmi ocenit profesionální práci i přístup pečovatelek odlehčující služby. Setkali jsme se zde s ochotou, vstřícností a lidským poroz Vojetic, který by se 7. srpna dožil sedmdesáti let. Za zuměním k seniorovi i k pečující osobě. Vnímali jsme spokojenost
tichou vzpomínku děkuje manželka, synové a dce- maminky s poskytovanou službou v jejím domácím prostředí.
ry s rodinami.
Vřele doporučuji tuto bohulibou činnost a Oblastní charitě Sušice přeji
další spokojené uživatele. S úctou děkuji. Bc. Eva Kaňková
Jindřicha Kopačky
Kdo Vás znal, v dobrém vzpomene
kdo Vás měl rád, nikdy nezapomene.
Celá rodina vzpomíná na paní
Helenu Kovaříkovou
a pana
Vojtěcha Kovaříka
ze Sušice. V létě by se oba dožili sta let.
Opustili nás...
Antonín Hošek 1940, Jiří Petrák 1930, Marie Slavíková 1946, Milan
Herynk 1949, Marie Ševčíková 1934
Bohoslužby Církve Bratrské v Sušici
Studentská 506: každou neděli bohoslužba 9–11 hod.,
každé úterý Biblická hodina 17–18 hod.,
každý pátek Dětsky klub YMCA „Stonožka“ 18–20 hod.
POUŤ V PRÁŠILECH
Obec Prášily a římskokatolická farnost Prášily vás zvou na
první poválečnou pouť ke svatému Prokopu v Prášilech.
v sobotu 6. 7. 2013 od 11 hodin
Přijďte si užít radosti pouti (po celý den) – trhovci z Prášil
a blízkého i vzdálenějšího okolí, domácí výrobky ze Šumavy
i Bavorského lesa, občerstvení, kozí sýry, upomínkové předměty, obrázky z pouti, řemesla a kramářské písně, tančí Dáša
Chaloupková, Dora Sulženko-Hoštová a účastníci tanečního workshopu, hrají Milli Janatková a muzikanti ze Sušice.
Program
13.00 Hřbitov
vzpomínka na zemřelé – česko-německá pobožnost
13.30 kostel
O modlitbě tancem (téma Máří Magdaléna)
Společný tanec smíření
14.00
mše sv. celebruje P. Tomas van Zavrel
závěrečný tanec „Modlitba“
16.00 stodola
Smíšený pěvecký sbor Šumavan + Žesťový kvintet
Výstava fotografií – historie Prášil
19.00
poutní zábava
Chtěli bychom velmi poděkovat paní učitelce Mgr. Ludmile Mužíkové ze
ZŠ T. G. Masaryka za její vstřícnost, laskavost, dobrosrdečnost a spravedlivost, za všechny zkušenosti, které dokázala předat dětem, za její
vlídnost a schopnost vysvětlit a naučit, jak správně se k sobě mají lidé
chovat. Přejeme ještě hodně krásných chvil s dětmi, spokojenost, zdraví,
pohodu v rodině, radost a úsměv na tváři. Děkujeme za všechno a těšíme
se na každé další setkání. J. Hejdušková s rodinou
Pojeďte s námi...
…na výlet
10. srpna a 14. září
SRN – Berchtesgaden – Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky
Grassl s ochutnávkou likérů, odpolední prohlídka historického
centra Salzburgu. Poslední volná místa jen na termín 10. srpna.
Pozor změna termínu!
7. září
SRN – Zámek Linderhof – třetí zámek bavorského
„pohádkového“ krále Ludvíka II. s odpolední návštěvou Mnichova.
Poslední volná místa!
24. srpna
SRN – Drážďany + zámek Moritzburg
známý natáčením pohádky Tři oříšky pro Popelku
7. prosince
SRN – Adventní Mnichov
– návštěva vánočně vyzdobené bavorské metropole
Na výlety se můžete hlásit už nyní na tel. 376 528 686.
In-line kurzy v Sušici
Bojíte se na in-line bruslích pádů? Neumíte brzdit?
Chcete ujet delší vzdálenost?
Právě pro vás otvíráme první in-line kurzy. Budou probíhat
ve dnech 6. až 7. července 2013. Kurzy jsou víkendové, rozdělené na dva výukové bloky po třech hodinách v každém dni.
Kurz pro začátečníky
Naučíte se správný postoj na in-linech, několik způsobů brzdění,
změny rychlosti a směru jízdy. Věnovat se budete i pádové průpravě a hrám na in-linech. První den budete bruslit na in-line
povrchu na zimním stadionu. Budete tak mít soukromí pro trénink a navíc zde pády nejsou tak nebezpečné jako na asfaltu.
Kurz pro pokročilé
bude zaměřen na dotažení vašich technických schopností, ekonomičnost pohybu. Zabývat se budete i závodním pojetím
in-line – změna těžiště, změna odrazu jízdy.
Více o kurzech a přihlášku najdete na internetových stránkách
www.sportoviste-susice.cz.
Pionýrská skupina Otava Sušice
Pozóóór!!! Nepřehlédněte! Stěhujeme se!
Od července 2013 se mění sídlo naší skupiny. Stěhujeme se do
prostor bývalé dětské knihovny. Přístup je ze dvorku pod hřbitovem.
Na všechny se těšíme v úterý 4. září, kdy novou klubovnu slavnostně otevřeme. Od 16 hodin je připraven pestrý program.
Pionýrská skupina Otava Sušice
Letní tábor Kamensko 2013
PO INDIÁNSKÉ STEZCE
Dopřejte svým dětem dva týdny dobrodružství v krásném
prostředí uprostřed lesů v Kamensku u Blovic.
Termín tábora: 21. 7. -3. 8. 2013
Ubytování v chatkách, strava 5x denně.
Cena pro členy 3000,- Kč
pro nečleny
3500,- Kč.
Přihlášky a informace v sídle pionýrské skupiny Lerchova ul.
255) ÚT – Pá 15.30 – 17.00, nebo tel 724 865 377.
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
Kultura
strana 7
Tanec Praha:
půvab lidského pohybu
Tanec, jako jedno z nejstarších múzických umění, provází lidstvo
již od úsvitu dějin. Je skrytým jazykem duše. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. Popsat esenci kulturního zážitku, který do Sušice vnesl
Tanec Praha, není proto nic snadného. Srdce mi stále buší.
Sušice 16. června 2013, parný letní den. Třepotající se vějíře
z programu mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla rozháněly stojatý vzduch před rozpáleným kinem. Když
se večer v sále rozsvítilo poprvé, drobná korejská tanečnice žijící
v Berlíně předvedla tanec NOTHING for body plný metafor, fantazie a vnitřního chvění. Bylo až zarážející, jakou kouzelnou taneční
hříčku byla Howool Baek schopná vytvořit z hudebního a pohybového minimalismu.
Po krátké přestávce vystoupila další dechberoucí umělkyně – britská tanečnice českého původu Andrea Miltnerová. Té se podařilo
rozbít intimitu, která v nás zůstala z předešlého vystoupení, a obrátit
atmosféru v kině v strhující vír pohybu, světla a řezavé hudby. Těkavý Tanec magnetické balerínky duchaplně gradoval a ve svých závěrečných figurách měl schopnost navození stavu blížícího se transu.
Závěrečné taneční vystoupení bylo stvořeno pro parky a zahrady.
A vskutku by pro něj nebylo příhodnějšího prostoru než v protějším
Café baru V Jablíčku. Měsíc, jediný strom a vodní „příkop“, který nás
dělil od tanečnice Ley Švejdové, spoluvytvářely ojedinělou až rituální
atmosféru. Na 120 lidí pozorovalo taneční adaptaci knihy a později
i japonského filmu Suna No Onna – Písečná žena. Jednalo se o fragmenty z tanečního představení pro tři interpretky v sólovém podání, které dramaticky vyprávělo příběh žen přizpůsobených k životu
v nepříznivém prostředí, kde ostatní žít nemohou.
Po tomto nádherném večeru v Sušici mám pocit, že měla Martha
Graham pravdu, když řekla: „Všude tam, kde stojí tanečník, je posvátné místo.“ Nezbývá tedy, než poděkovat celému týmu festivalu Tanec
Praha za pohybové skvosty, které nám 25 let v této zemi zprostředkovává. Poděkování je na místě i za to, že přijali naše pozvání na Šumavu a pevně doufám, že na letošní (v jiných regionech až nezvyklý)
úspěch navážeme i v roce následujícím.
Za SIRKUS Sarah Sofia Huikari
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
1. 7. — 16. 7.
20.00
Jen bůh odpouští
pondělí
1
Francie/Dánsko, 90 min.,
100 Kč, titulky
20.00
Princezna
úterý
2
středa
3
Finsko, 112 min, 90 Kč, titulky
17.00
Martin a Venuše
20.00
Muž z oceli
ČR, 102 min., 80 Kč
USA, 143 min, 90 Kč, titulky
20.00
Pařba na třetí
4
5
sobota
6
neděle
7
USA, 100 min., 90 Kč, titulky
14.00
Království lesních
strážců 3D
USA, 102 min., 130 Kč
17.00
Pěna dní
Francie, 125 min, 80 Kč,
titulky
14.00
Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese
19:30
Divadlo Strašín
Kráska Zvíře
60 min
20.00
Světová válka Z 3D
USA, 116 min, 150 Kč,
titulky
17.00
Já padouch 2 3D
14.00
Hotel Transylvánie
20.00
Slaměný vdovec
USA, 91 min., 60 Kč
USA, 1205 min, 70 Kč,
titulky
20.00
Pěna dní
10
Francie, 125 min, 80 Kč,
titulky
čtvrtek
11
sobota
13
neděle
14
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté bratra nevěsty. A nyní budou léčit zlomené
srdce po smrti nejbližšího. Ujetému Alanovi zemře otec, a tak se partička, která
téměř položila město hazardu na lopatky, vrací, aby mu vymyla mozek pořádnou
porcí alkoholu. A to odstartuje další hromadu humorných situací.
Království lesních strážců 3D – r. Chris Wedge
Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání přírodu,
a silami zla, které chtějí přírodu zničit. Když se jednoho dne malá teenagerka
náhle probudí ve v podivném tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených
zábavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět... vlastně i náš svět.
Divadlo Strašín – Kráska Zvíře
Divadelní představení ochotnického divadla Strašín a jejich hostů
Pěna dní – r. Michel Gondry
Kdykoliv se někde na světě mimořádně vyhrotí místní poměry,Gerry Lane (Brad Pitt)
přijede a většinou dokáže identifikovat zdroj krize a nalézt řešení. Lidstvo začala ve
velkém decimovat virová epidemie gigantických proporcí, a pokud se ji nepodaří co
nejrychleji zastavit, nebude už koho zachraňovat. Virus se projevuje nebývalou agresivitou nakažených, kteří záměrně napadají ty, jimž se nemoc zatím vyhýbá.
Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese – r. Enrique Gato
Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slavného archeologa poslán na
expedici do Peru. S pomocí Jeffa - svého věrného psa, neohrožené archeoložky,
němého papouška a podvodníčka, se pokusí zachránit bájné Ztracené město Inků
před zlou skupinou lovců pokladů.
Já padouch 2 3D – r. Pierre Coffin, Chris Renaud
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky na
dobrou noc? Když už nechce vůbec nic ukrást? Toho chce využít šéf mocné
Antipadoušské ligy, Silas Velezadek (To příjmení nekomentujte, nemá to rád). Gru
začne na stará kolena páchat dobro.
Jako malí kluci – r. Anthony Marciano
20.00
Isabel
Thomas se právě zasnoubil. S vyhlídkou krásného rodinného života se setkává
s otcem své nastávající a doufá, že mu dá své požehnání. OMYL! Gilbert má pocit,
že díky svému třicetiletému manželství přišel o kus mládí. Oba se ponoří do svého
nového divokého života jako malí kluci…
ČR, 90 min., 100 Kč
Po zániku země – r. M. Night Shyamalan
Následkem nouzového přistání se stanou teenager Kitai Raige (Jaden Smith)
a jeho slavný otec Cypherem (Will Smith) trosečníky na Zemi, tisíc let po katastrofě, která lidstvo donutila ji opustit. Pokud chtějí mít otec a syn alespoň nějakou
naději na návrat domů, musejí se naučit spolupráci a vzájemné důvěře.
USA, 116 min., 125 Kč,
titulky
USA, 119 min., 110 Kč
17.00
Muž z oceli
20.00
Jára Cimrman – Proso
USA, 143 min, 90 Kč,
titulky
ČR, 90 min., 300/330 Kč
14.00
Já padouch 2 3D
dívenky, jejíž vlající sukně nad pouličním větrákem v jedné ze slavných scén tohoto
17.00
filmu probouzela fantazii mužského publika mnoha generací.
Univerzita pro příšerky 3D
USA, 98 min., 150/130 Kč
USA, 109 min, 155/135 Kč
15
16
Kidd vyhlašuje prázdninovou soutěž
Ahooooooooooj děti
Pařba na třetí – r. Todd Phillips
20.00
Stážisti
úterý
O prázdninách se jistě všichni vydáte někam na výlet. Uvidíte hrady,
zámky, u babičky budete trhat třešně nebo budete lovit v moři mušle. Já letos nikam nepojedu – do dalekých a exotických zemí. Budu
doma v Sušici a pořádně si prohlédnu místa, na která se během roku
nedostanu. Ale o všech těch krásných a dalekých zemích si nechám
vyprávět nebo si o nich budu číst v knihách. A protože vás mám moc
rád, připravil jsem si pro vás malou prázdninovou soutěž.
Posílejte mi z vašich cest pohlednice, dopisy, obrázky nebo jen malý
pozdrav.
Máme novou knihovnu a také novou adresu!!!!
KIDD – MěK Sušice, Klostermannova 1330, 342 01 Sušice
Došlé pozdravy si v září prohlédneme a každý si vylosuje pěkný dárek ;-)
Váš KIDD
Mladý chlapec zjistí, že má mimořádné schopnosti a že není z této planety. Jako mladý
muž se vydá na cestu za zjištěním, odkud pochází a s jakým záměrem byl vyslán na
Zemi. Ale hrdina, který má zachránit svět před zničením a stát se symbolem naděje
pro celé lidstvo, se v něm teprve musí objevit.
17.00
Světová válka Z
pondělí
Foto Eduard Lískovec.
Jak může dopadnout sázka o tom, kdo se dokáže lépe postarat o rodinu a děti,
když manžel byl doposud více v práci, než doma a manželka neměla skoro deset
let čas sama na sebe...?
Světová válka Z 3D – r. Marc Forster
USA, 100 min., 120 Kč, titulky
středa
12
Martin a Venuše – r. Jiří Chlumský
20.00
Jako malí kluci
20.00
Po zániku země
8
pátek
Film Princezna je natočen podle skutečných událostí a osob. Kabaretní tanečnice
Anna Lappalainenová putující z jedné pěstounské rodiny do druhé, končí v péči psychiatrů, kteří, stejně jako ostatní pacienti, brzy pochopí, že trpí těžkým mámením smyslů.
Tvrdí, že je „Princezna“, člen anglické královské rodiny z Buckinghamského paláce.
USA, 98 min., 150/130 Kč
Španělsko, 90 min., 100 Kč
pondělí
9
Princezna – r. Arto Halonen
Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé bruslí pozpátku a klavír míchá koktejly,
žije idealistický a vynalézavý Colin pouze v kruhu svých přátel. Jednoho dne Colin
potká svou osudovou lásku Chloé (Audrey Tautou), která však onemocní záhadnou
nemocí: v plicích jí vykvete leknín. Francouzský spisovatel Boris Vian vytvořil v románu Pěna dní obraz čisté lásky, který učaroval několika generacím čtenářů.
Francie, 95 min., 100 Kč, titulky
úterý
Dnes jeden z největších drogových dealerů v Bangkoku, Julian, před deseti lety
zabil policajta. Když Julianův bratr zabije prostitutku, policie si pozve na pomoc
Changa – Anděla pomsty, který dovolí otci zavražděné, aby ho osobně zabil. Tím
však rozpoutá peklo...
Muž z oceli – r. Zack Snyder
k
čtvrtek
pátek
Jen bůh odpouští – r. Nicolas Winding Refn
Hotel Transylvánie – r. Genndy Tartakovsky
Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také vlastníkem
stylového Hotelu Transylvánie - luxusního pětihvězdičkového resortu, kde se
mohou všechna monstra světa (tedy Frankenstein, Mumie, vlkodlaci, Zombie,
neviditelný muž a spoustu dalších) dostat daleko od všech a být jen sami
sebou v bezpečném prostředí bez lidí...
Slaměný vdovec – r. Billy Wilder
Na scénu opět přichází Marilyn Monroe ve své nezapomenutelné roli naivní a prosté
Isabel – r. Lukáš Melník a Marcel Škrkoň
20.00
Revival
Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci v současné Ostravě je
příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze o senzační reportáž
vydává za tajemným mužem.
ČR, 116 min, 100 Kč
Stážisti – r. Shawn Levy
20.00
Nemají pokoj svévolníci
Španělsko, 114 min,
100 Kč, titulky
20.00
Před půlnocí
USA, 108 min., 100 Kč,
titulky
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Seniorská projekce – Pravidelné zlevněné projekce nejen pro seniory. Tato relace nabízí nové zajímavé filmy v rozumnou denní dobu i cenu. Filmy jsou vybírány
cíleně pro tuto věkovou kategorii z aktuálních filmových novinek.
Vince Vaughn a Owen Wilson, dva kamarádi a zároveň kolegové, kteří přijdou
o práci, se pokouší získat místo ve společnosti Google. Svoje síly ale budou muset
poměřit nejen se svými prachbídnými počítačovými dovednostmi, ale zejména
s nadupanými a ambiciózním absolventy, kteří rozhodně nehodlají vysněné místo
přenechat těmto dvěma stárnoucím kreaturám.
Jára Cimrman-Proso – r. Zdeněk Svěrák
U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu“ byla vypsána
soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky své snad jediné záporné vlastnosti - drobnému škudlilství - nepodal zásilku s partiturou doporučeně, což umožnilo Franzi Lehárovi, Johannu
Straussovi, Oskaru Nedbalovi a dalším členům poroty, aby si geniální operetní fresku
doslova rozebrali. Vědecký tým českých cimrmanologů vám dokáže, že autorem
světově proslulých melodií z Netopýrů, Polských krví a mnoha dalších operet je zapomenutý Čech Cimrman. Přímý přenos tohoto slavnostního koncertu do českých kin je
pořádán ve prospěch Centra Paraple, charitativní organizace, která pomáhá fyzicky
postiženým najít cestu zpět do kvalitního života.
Univerzita pro příšerky 3D – r. Dan Scanlon
Baby kino – Relace určená především maminkám, tituly vybíráme z běžného
programu anebo dle přání maminek, maminky mohou vzít s sebou děti a ty
mít během projekce na sále. Promítáme do sálu mírným osvětlením a zvukem
ztlumeným tak, aby ratolesti neplašil.
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že se
stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí
z Univerzity pro příšerky.Ale co když s odborníkem na strašení Sullym provedou
něco, za co je z Univerzity vyloučí?
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Revival – r. Alice Nellis
Dokumentární film
Představení v 3D
Do 12 let nevhodné
Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně
kina na tel. 376 523 360. Změna programu vyhrazena.
OTVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek pondělí – pátek
8.00–16.00
pokladna kina
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
galerie
pondělí – pátek
8.00–16.00 (na vyžádání klíč v kavárně)
Komedie Revival vypráví příběh čtyř muzikantů, jejichž rocková skupina SMOKE se
za nejasných okolností rozpadla v roce 1972, a kteří se – každý z jiných důvodů –
rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Tito stárnoucí muži znovu začínají hrát
a spolu s tím, jak si znovu začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu
(a za ním), mění se i jejich plány a ambice.
Nemají pokoj svévolníci – r. Enrique Urbizu
Santos Trinidad, zkorumpovaný policajt, zabije majitele podniku, barmanku a další
personál. Jakmile zjistí, že na místě byl svědek, který unikl, vydává se Santos najít
a odstranit nepohodlného. Jedná se o vraždy, akt pomsty, nebo terorismus...?
Ideální XC na Svatoboru
Areál bývalého autokempu
na Kaštance patřil celou sobotu
15. června závodníkům na horských
kolech. Už od ranních hodin se na
tento proslulý cyklistický podnik
sjížděla bikerská esa z celého kraje.
Milé pořadatelky z High Point bike
týmu zajišťovaly prezentaci a také
občerstvení po celý den. Moderátor Jarda Hlaváč aktuálně upřesňoval časový harmonogram. Nejprve
závodily děti. Ty nejmenší krotily
svá odrážedla na asfaltovém úseku, předškoláci pak jeli jeden okruh
v Luhu, kde museli zvládnouit i pravou jízdu terénem. Rodiče se postarali o bouřlivou atmosféru a malí
závodníci předváděli obdivuhodné
výkony. Starší děti pak jely technicky náročný, ale krásný okruh po sejpech, kamenech a kořenech, který
dokonale prověřil jejich bikerské
dovednosti. Nakonec přišlo pravé
vyhlášení vítězů a moderátor pozval
na pódium pro medaili všech sedmdesát čtyři dětí.
Padesát čtyři dospělých se do
bojů o vavříny pustilo odpoledne. Jak již název závodu napovídal, vydali se do lesů na úbočí hory
Svatobor. Náročné několikakilometrové stoupání s převýšením
přes tři sta metrů bylo zakončeno prémií, kterou ukořistil Pavel
1. Pavel Soukup, 2. Michal Hrabý (JIKO Čácha Sušice), foto ED.
Soukup (Galaxy, CykloŠvec). Ani
v následujících okruzích před sebe
nikoho nepustil a vyhrál kategorii
nad 40 let, před domácím Michalem Hrabým (JIKO Čácha Sušice).
Jezdci této stáje ovládli kategorii
nad 30 let, když zvítězil Michal
Janeček a 2. dojel Karel Dvořák, 4.
pak Pepa Podlipský. Stejně bramborový dojel v kat. nad 50 let Pepa
Pajer. Ženy ovládlo jméno Lišková
– do 35 let zvítězila Lucie a nad 35
let Simona, Jarka Křížová byla druhá. V kat. nad 60 let vyhrál Josef
Hanzík (Nemocnice Sušice). Kompletní výsledky naleznete na www.
mtb-susice.cz.
Po závodě si všichni pochutnali na tradičním Gripenově guláši,
děti rozvinuly své malířské schopnosti na vybaveném stole, nejlepší
jezdci vystoupali na pódium a Jarda Hlaváč uvedl sušickou kapelu Volkmen, aby říznou muzikou oživila vyšťavené závodníky.
Dlouhý letní večer pak umožnil přítomným probrat taktiku na příští
závod pořádajícího týmu, jímž je
31. srpna Sušický trojboj. Vzorní
pořadatelé z High Point bike týmu
děkují těmto sponzorům za pomoc
při realizaci závodu: Město Sušice,
Sport Schwarzkopf, s. r. o., Jakšreality, s. r. o., Aleš Hrabý, SPAK
foods, s. r. o., Robstav, s. r. o, Sýkora Sportswear, s. r. o., Sušické lesy
a služby, s. r. o., Rumpold-P, s. r. o.,
provozovna Sušice, Centrum Gastronomie Sušice s. r. o. a Plzeňský
Prazdroj – Birell.
text a foto Ed Lískovec
Martina Brejchová přivezla nečekaný bronz z mistrovství republiky
Tábor, druhé největší město
Jihočeského kraje, hostilo ve dnech
15. a 16. června Mistrovství České republiky v atletice mužů a žen.
Mezi nominovanými závodnicemi byla letos i Martina Brejchová,
běžkyně atletického oddílu TJ Sušice. Svůj předsezónní cíl, dostat se na
trati 800 m do nominace pro MČR,
vysoce překročila. Nejdříve v rozběhu s přehledem obsadila v osobním
rekordu 2:15,32 min. druhé místo
a postoupila do nedělního finálového závodu. Ve finále se pak urputně
držela na průběžném čtvrtém místě, aby se ve finiši v cílové rovince
prosadila na vynikající třetí místo
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
Sport
strana 8
za závodnicemi brněnského Olympu Kutrovou a Půčkovou. Odměnou pro Martinu bylo i další zlepšení osobního rekordu až k hodnotě
2:14,57 s. Už samotný postup do
finále jsme považovali u Martiny za
její dosavadní největší úspěch, ale
kdyby týden před závodem někdo
chtěl spekulovat o možnosti bronzové medaile pro naši atletku, tak by
byl považován za duševně chorého.
Martiny republikový bronz je milníkem pro sušickou atletiku. Je to totiž
historicky první medaile z mistrovství republiky v atletice v kategorii
žen, kterou kdy závodnice v sušickém dresu získala. Přímo v Táboře
byla svědkem tohoto nesporného úspěchu asi desítka sušických
fanoušků nebo členů podpůrného
týmu, kteří si vše mohli dokonale
užít. Velká škoda, že se do hodinového sestřihu, který Česká televize dva dny pro mistrovství vysílala,
„bronzový“ běh Martiny Brejchové
nevešel. Zájemci však budou moci
v nejbližších dnech najít řadu fotek
dokumentujících tento historický
okamžik na www.atletika.susice.cz.
Závody v Táboře měly výbornou diváckou atmosféru a v podání předních českých reprezentantů
jsme byli svědky řady výborných
výkonů minimálně evropské úrovně. A při tom všem jsme na stupních vítězů mohli zatleskat sušické běžkyni. Co více jsme si mohli
přát? Martinin úspěch je také velkou odměnou pro trenéra Čeňka
Klavrzu z pražské Dukly, který spolu se Zdeňkem Nešporem sušickou
běžkyni připravuje, i pro ostatní členy jejího podpůrného týmu. Martina opět ukázala, že je velká bojovnice a atletiku má opravdu ráda.
Všichni z jejího týmu věříme, že
je to stále jen počátek cesty k jejímu dalšímu výraznému zlepšování
výkonnosti. Kéž by byl její úspěch,
podložený poctivou tréninkovou
pílí, inspirací pro další sušické adepty atletiky v jejich přístupu ke královně sportu.
Za podpůrný tým Martiny
Martina Brejchová s bronzovou medailí za 3. místo v MČR a oba trenéři
Brejchové Zdeněk Nešpor
– Čeněk Klavrza a Zdeněk Nešpor.
DIVIZE! Sušice slaví postup,
do soutěže se vrací po 14 letech
A znovu o úroveň výš! Sušičtí
fotbalisté po loňském návratu do
krajského přeboru překonávají
další metu. Klub přijal nabídku Plzeňského krajského fotbalového svazu a příští rok bude
bojovat v divizi. Čtvrtá nejvyšší
soutěž v České republice se do
Sušice vrací po čtrnácti letech,
naposledy ji první tým hrál na
jaře 1999.
Mladý celek se loni vrátil do
krajského přeboru, po jedné sezoně se Sušice podruhé za sebou přesune o soutěž výš. Jak k nečekanému postupu došlo?
Sušice v krajském přeboru
obsadila v premiérové sezoně
slušné šesté místo. Vzhledem
k tomu, že celky v tabulce výš
(Koloveč, Horažďovice, Klatovy, Chotíkov, Přeštice) nabídku
postupu odmítly, dostal možnost
účasti v divizi celek z Pošumaví.
„Na nabídku nešlo odpovědět
hned, pečlivě jsme ji zvažovali,“
říká předseda TJ Sušice Vratislav Krulich. „Proběhlo několik
jednání. Lidé, se kterými jsme
spolupracovali, nám přislíbili
pomoc. Mužstvo je mladé, perspektivní a byla by škoda to klukům neumožnit.“
Na konečném verdiktu, zda
nabídku postupu přijmout, se
podíleli i samotní hráči. „Ani od
nich nebyl názor jednoznačný. Část
z nich říkala, že rádi postoupí, ale až
si to uhrají sami. Nakonec převážil
názor, že odmítnutí by mužstvu spíš
ublížilo. Divize poslouží jako motivace pro to, aby posunula fotbal v Sušici dál,“ dodává Krulich.
Kostra týmu by pro vyšší soutěž měla zůstat zhruba stejná.
„Zatím nemáme od nikoho informaci, že by chtěl odejít. Současný
kádr by měl zůstat pohromadě. Co
se týče případných posil, trenér Staněk nechce za každou cenu shánět
někoho nového. Rozhodující je zájem
hrát za Sušici. Nejdeme po jménech,
to jsme nikdy nedělali,“ upřesňuje
sušický předseda.
Divize samozřejmě přinese vyšší náklady, zhruba 300 tisíc korun
ročně spolknou výdaje převážně
na dopravu a rozhodčí. „V podstatě
žijeme díky podpoře města, kterému
stejně jako dalším sponzorům moc
děkujeme. Momentálně probíhají
jednání s dalšími partnery, vidím
to poměrně pozitivně. Finančně
bychom sezonu měli pokrýt,“ věří
Krulich.
Sušickému fotbalu a všem, kteří se na jeho fungování podílí, patří velká gratulace. Nezbývá než
oddílu popřát hodně štěstí i sportovních úspěchů v nové, mnohem
náročnější soutěži.
Jonáš Bartoš
Medaile z krajského mistrovství atletů
Početně velmi malá výprava sušických atletů se zúčastnila 2. června Oblastního mistrovství jednotlivců sdruženého
Plzeňského a Karlovarského kraje v dorosteneckých, juniorských
a dospělých kategoriích, které se
konalo v Domažlicích. Závodům
přálo letos výjimečně pěkné počasí, takže jsme byli svědky mnoha
nejlepších osobních výkonů od
zúčastněných závodníků. A nutno
podotknout, že významný podíl
na tom měli i zástupci atletiky
TJ Sušice. Výborných výsledků
dosáhla dorostenka Radka Hambergerová, která postupně zvítězila ve všech třech vrhačských
disciplínách, ve kterých startovala. V hodu 500 g oštěpem dosáhla
výkonu 37,28 m, v hodu 1 kg diskem doletělo její náčiní na 35,78 m
a ve vrhu koulí o hmotnosti 3 kg
byl její výkon 12,26 m. Zejména výkon v hodu diskem je velice
kvalitní a Radku aktuálně staví na
4. místo českých tabulek. Všechny dosažené výkony jsou i jejími
dosavadními osobními rekordy. Další sušická reprezentantka Martina Brejchová excelovala na běžeckém ovále v kategorii
žen. Nejdříve zvítězila v běhu na
800 m a pokračovala ve zlepšování svých časů, tentokrát se stopky zastavily na hodnotě 2:15,32
min. Za 3 hodiny poté vyhrála
Martina i překážkovou čtyřstovku, také v novém osobním rekordu – 65,89 s.
Obdobné mistrovství, ale
v kategorii mladšího a staršího
žactva, proběhlo 26. května ve
Stříbře za trvalého deště na samé
hranici regulérnosti pro pořádání atletických závodů. Jedinou
medaili pro Sušici zde získal rychlý Dominik Tesař mezi staršími
žáky v závodě na 100 m překážek,
kde doběhl třetí v čase 18,06 s. Ve
Stříbře na sebe výrazně upozornila i další sušická naděje Adélka
Brožová. Mezi staršími žačkami
obsadila 5. místo v běhu na 100 m
překážek časem 18,06 s a ještě přidala 4. místo na trati 200 m překážek za výkon 34,46 s. Mezi staršími žáky byl Dominik Tesař 7. ve
skoku vysokém (1,46 m) a rovněž
7. místo obsadil i ve skoku dalekém (4,50 m). Další dobrá umístění v přeboru získala děvčata –
mezi staršími žákyněmi Vendula
Paroubková (6. místo za 7,93 m ve
vrhu koulí) a Anna Marie Janošková mezi mladšími žákyněmi
(10. místo ve skoku dalekém za
Radka Hambergerová.
výkon 3,61 m a 7. místo v běhu na
800 m v čase 2:52,02 min.).
Na nejlepší ze sušických atletů a atletek čekají ještě mistrovství České republiky, kde nejvyšší
ambice na přední umístění má
vrhačka Radka Hambergerová.
Ale už samotná účast na přeboru republiky bude pro vybrané
sušické závodnice a závodníky
úspěchem, jejich nominace totiž
musí být podložena umístěním
do 20. místa v průběžných celostátních tabulkách. Je však trochu smutné, že se přebornických
závodů jednotlivců západočeské
oblasti zúčastnilo tak málo sušických zástupců. Ti, kteří startovali, předvedli sice špičkovou reprezentaci svého klubu i města, ale
atletů schopných umístění v rámci
západočeské oblasti máme v Sušici přece jen určitě více. Budiž to
námětem k zamyšlení pro trenéry, ale i rodiče závodníků.
Zdeněk Nešpor
Volejbalistky na okresní špici
V pátek 7. června 2013 se sušické volejbalistky sešly k poslednímu
zápasu okresního volejbalového
přeboru. Soupeřem, jako už tradičně, jim bylo družstvo SK Špičák. Začátek se našim děvčatům
vůbec nepovedl. Rychle prohrávala o pět bodů a soupeřky byly
nemilosrdné. V závěru setu se sice
naše děvčata zlepšila, ale ztrátu se
jim nepodařilo srovnat a prohrála
25:20. Ve druhém setu se situace obrátila. Naše hráčky si vybojovaly zlepšenou hrou vícebodové vedení, které udržovaly až do
vítězného konce. Ve druhém setu
zvítězily 25:17. Třetí set proběhl
ve stejné režii. Naše děvčata hrála
obětavě a převyšovala soupeřky.
Zaslouženě vyhrála 25:17. Ve
čtvrtém setu se hráčky SK Špičák
hodně zlepšily a po počátečním
náporu vedly o pár míčů. U našich
děvčat se začala projevovat nervozita a začala kazit jednoduché
míče. Neustále jenom dotahovala náskok soupeřek. Až oddechový čas jim pomohl najít ztracenou sebedůvěru. V závěru setu se
našim hráčkám podařilo vyrovnat
a dovést set do vítězného konce.
Tím vyhrály celý zápas 3:1.
Vítězství v tomto zápase našim
hráčkám otevřelo cestu k tomu, aby
se po roční přestávce staly opět
vítězem Okresního přeboru žen ve
volejbale pro rok 2012/2013. Blahopřejeme.
–it–
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
Inzerce
strana 9
Zařizujete byt nebo dům, provádíte
k
še
uvytápění?
rekonstrukci koupelny nebo
o
an
dí
a
ář
N
3000
Velkoobchod .
ul
voda
ní
ž
a
topení dr
plyn Ná
J
Ford
Rumpold
Nová 252, 342 01 Sušice
Veškerý materiál pro vodoinstalace,
topení, plyn a vybavení koupelen.
Široký sortiment, kvalitní materiály
tel.
378 608 344
e-mail
[email protected]
web
www.mawi3000.cz
Velký výběr převážně českého a slovenského nábytku. Zajímavé ceny,
zajistíme vám dopravu a montáž
tel.
378 608 379
e-mail [email protected]
web
www.nova-nabytek.cz
NÁBYTEK BARBORKA
VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU
I N T E R I É RY
Návrhy a realizace všech druhů interiérů
Malé prostory, domácí kanceláře, mansardy, solitery
Všechny návrhy se zárukou užitné funkčnosti.
[email protected]
+420 602 477 219
Bojanovice 6
tel. 376 596 617
342 01 Sušice
606 886 159
e-mail: [email protected]
728 114 756
www.nabytekbarborka.cz
MODRÁ ŠKOLA NABÍZÍ JAZYKOVÉ KURZY
Rozhodli jste se naučit se něco nového? Chcete se domluvit
v zahraničí? Potřebujete cizí jazyk k výkonu svého povolání?
Právě pro vás je naše nabídka. Ať jste začátečník či pokročilý, jazyková
škola při ZŠ Sušice, Lerchova Vám pomůže vybrat ten správný jazykový
kurz. Nabízíme kurzy anglického, německého a francouzského jazyka
pro děti, studenty i dospělé za nejpříznivější ceny v Sušici – podle počtu
studentů ve skupině – od 55 do 70 Kč za vyučovací hodinu. Výuka bude
probíhat 1× týdně po dvou vyučovacích hodinách od 23. září 2013 do
konce června 2014. Pro začátečníky nabízíme možnost intenzivního
kurzu 1× 3 hodiny nebo 2× 2 hodiny týdně.
Kvalifikovaní lektoři vyučují podle osvědčených učebnic s důrazem na
komunikativnost. Menší počet studentů v kurzech umožňuje vysokou
efektivitu výuky a individuální přístup.
Školné pro šk. rok 2013/2014 4–5 studentů 6–8studentů
Děti do 15 let
3 800 Kč
3 200 Kč
Studenti nad 15 let
4 200 Kč
3 600 Kč
Dospělí
4 800 Kč
4 200 Kč
Začátečníci intenzivní – 1× 3 hodiny 7 100 Kč
6 200 Kč
Začátečníci intenzivní – 2× 2 hodiny 9 200 Kč
8 000 Kč
Přihlášky ke stažení: www.zssusice.cz/jazykova_skola
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: [email protected] nebo odevzdejte v kanceláři ZŠ Sušice, Lerchova.
Případné dotazy na tel. 376 326 235, 376 326 228
nebo na výše uvedený e-mail.
Schůzky k rozvrhu hodin se budou konat v učebnách jazykové školy
(zadní vchod ZŠ Sušice, Lerchova ul. od hřiště z Villaniho ul., 1. patro)
v pondělí 16. září 2013 dle harmonogramu:
15.00 angličtina – děti
15.45 francouzština
16.15 němčina
16.45 angličtina začátečníci
17.00 angličtina ostatní
Na schůzce obdržíte údaje k platbě podle zařazení do kurzu.
Přijďte rozšířit své znalosti
ICT, Podnikání a Digitální fotografie
Každá znalost, kterou získáme, nám umožní nové činnosti nejen
ve volném čase, ale i v zaměstnání. Kromě čtení, psaní a počítání je dnes stále důležitější i finanční a počítačová gramotnost,
bez nichž lze úspěšně vykonávat jen málo pracovních činností.
K prohloubení základních znalostí v oblasti práva, financí a podnikání, práce s počítačem a zpracování digitální fotografie v programu Zoner Photo Studio vám nabízíme prezenční kurzy ICT,
Podnikání a Digitální fotografie, které budou probíhat každý
pátek odpoledne od 23. srpna do 20. září 2013. Kurzy povedou
odborní lektoři v Střední odborné škole a středním odborném
učilišti v Sušici a ve Střední škole v Boru u Tachova.
Cena kurzu je 1 990 Kč vč. DPH. Veškeré podrobnosti o obsahu
a délce kurzu získáte na adrese AgAkcent, s. r. o., Zlatnická 195,
339 01 Klatovy, tel. 376 383 287, [email protected]
CK Tempo tours SUŠICE
tel. 376 528 989, 376 528 389, 603 503 595, 603 180 130
SKYPE: pavlasulanova, mirkadr
www.tempotours.cz, e-mail: [email protected]
LAST MINUTE Itálie, Chorvatsko,
Španělsko, Řecko, Turecko…
Jsme hlavním partnerem CK EXIM TOURS
a dalších 60 cestovních kanceláří
např . Čedok, Alexandria, Blue style, Fischer, Firo tour, Kellner,
Janeta, Viamare, VTT, Campana tour, Intertrans a dalších.
ZA STEJNÉ CENY a podmínky jako v uvedených CK.
S výběrem poradíme – máme 23letou ZKUŠENOST.
V NABÍDCE ZÁJEZDY DO CELÉHO SVĚTA!
Odjezdy busem i ze Sušice,
odlety nejen z Prahy, ale i z Mnichova atd.
SPIETH & WENSKY
GmbH & CO. Besitz KG.
org. složka se sídlem v Sušici
PRONAJME nebytové prostory
v Nádražní ul. 1247
Zasíťované prostory mohou být využívány jako ordinace, kanceláře,
výrobní hala, také např. pro potřeby sportovní, kosmetické ad. provozovny.
volejte na tel.
605 959 983
volejte na tel.
VODOINSTALACE Kutil
Hrádek u Sušice
čištění odpadů
vyvážení: jímek
septiků, lapolů
608 754 003
Otvíráme nový autoservis – od 18. února
– dílny SOŠ a SOU Sušice, v areálu U Kapličky 761
s. r. o.
– výroba kuchyňských linek na míru
– kancelářský nábytek
– vestavěné skříně
– dětské pokoje, obývací stěny ad.
Oznámení – výběrové řízení
Město Kašperské Hory vypisuje výběrové řízení podle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) na obsazení pracovního místa na funkci investičního technika města.
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Zájemce musí splňovat předpoklady § 4 zákona.
Platové podmínky pro 10. platovou třídu dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb.
Požadavky:
VŠ nebo SŠ stavebního směru, organizační schopnosti, jednání
s lidmi, aktivita, znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou je znalost problematiky investiční výstavby, dotační problematiky, problematiky výběrových řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek a problematiky financování z rozpočtu státu.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 15. 7. 2013 na adresu
Město Kašperské Hory, Náměstí 1, Kašperské Hory 341 92.
NABÍZÍME:
služby pneuservisu, výměna motorového oleje
kontrola a servis klimatizací, seřízení geometrie náprav
opravy elektrické instalace vozidel, ruční mytí vozidel
další opravářské práce dle dohody
pondělí-pátek 7–14 hodin
tel. 775 445 083
e-mail: [email protected]
ĚCÍ
D
Á
ZAV
Y!
CEN
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
Inzerce
strana 10
Hotel Kašperk, Kašperské Hory
přijmeme:
Pokojská na letní sezónu – brigáda
(pracovní poměr na dobu určitou)
Požadujeme: pracovitost, flexibilitu, spolehlivost
Kašperské Hory, Sušice a okolí.
Životopisy zasílejte na: [email protected]
GALERIE U MUZEA
v Sušici
ŠUMAVSKÉ
PERLE
celoroční prodejní výstava
Jany Wudy z Nezdic na Šumavě
Každý pátek od 14 do 16 hodin
ukázka výroby originálních
skleněných korálků na sklářském kahanu.
Otevřeno:
po-pá 9–12 a 13–17 hod. ; sobota 9–12 hod.
www.kinosusice.cz
www.kinosusice.cz
PORADNA ZDRAVÉ VÝŽIVY
A NOVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Máte vyšší hladinu cukru? Trápí Vás dna?
Nevíte jak se zbavit kilogramů navíc?
Potřebujete změnit Vaše stravovací návyky?
Potřebujete upravit jídelníček?
Na všechny tyto a jiné problémy spojené s výživou Vám poskytnu
odbornou radu. Chce to jen vytočit číslo a domluvit se na schůzce.
Bude Vám sestaven jídelní program přímo na míru.
Pak stačí mít jen pevnou vůli a výsledek se dostaví.
724 149 769
Poradenství nabízí diplomovaný nutriční terapeut.
Nenabízím zázračné pilulky ani nic podobného.
Uzávěrka
NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Nabízíme možnost stravování v naší jídelně a možnost odběru jídel za velmi
příznivé ceny. Kvalitní a chutná jídla vařená podle norem, jako domácí strava,
ne z polotovarů! Výběr ze dvou druhů jídel, možno objednat přes internet.
Jídelní lístek na www.sossusice.cz
příštího vydání
Sušických novin bude
4. července 2013
ve 12.00 hod.
NABÍZÍME VELICE DOSTUPNÁ KVALITNÍ KRBOVÁ KAMNA, SPORÁKY A KRBY
Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám nerezový dřez s odkapovou plochou, velikost 90 × 60 cm, použitý. Cena
250 Kč. Tel. 728 256 146.
Prodám minimálně používané chemické WC Campingaz. Barva béžovo-hnědá.
Cena 950 Kč. Tel. 728 256 146.
Prodám mrazák Elektrolux 400 l, plně
funkční za 4000 Kč. Váš odvoz. Tel.
723 871 056.
Prodám velmi levně funkční plynový
sporák a automatickou pračku. Renovace bytu – 450 Kč. Tel. 607 112 112.
Prodám kulatá kamna na ohřev vody na
tuhá paliva. Cena dohodou. Místo: Sušice centrum. Tel. 737 369 615.
Prodám levně chladničku s mrazákem
(250 l) a zvýšenou dvoulůžkovou postel,
pěkný stav. Tel. 721 868 308.
Prodám radio-gramofon zn. Koncert,
Tesla Bratislava, rok cca 1970. Cena
dohodou. Místo: Sušice centrum. Tel.
737 369 615.
Prodám palivové dřevo – břízu v metrech – 1 m3/900 Kč. Tel. 777 308 319
Prodám ocelovou skládací kozu určenou k řezání dřeva, nová, nevyužitá a již
složená. Cena 400 Kč. Dále přídavný
hoblovací stůl, délka 66 cm, šířka záběru 19 cm, 2 nože. Cena 1900 Kč. Odvoz
v okolí Sušice zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám profesionální orig. truhlářskou
hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou,
rozměry 130×86×60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč,
moje cena 8500 Kč. Dovoz po Sušici
a v okolí zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč.
ocel. montážní sady. Vana je zalepena
do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9240 Kč, nyní 6400 Kč.
Tel. 605 337 650.
Prodám 2 ks taburetů ke konferenčnímu stolu, béžovo-hnědé, cena 1500 Kč,
i jednotlivě – úložný prostor, truhlářsky
dělané. Tel. 721 619 927
Prodám televizor Philips stereo, formát 16:9, úhl. 80 cm, = 700 Kč. Lampa stojací, výš. 115 cm, látkové stínítko = 250 Kč. Lustr 3ramenný, mat. kov
+ mléčné sklo = 300 Kč. Otočná židle
k počítači = 250 Kč. Tel. 605 507 801.
Prodám velké květiny: Palma yucca,
Agáve, Kovbojský kaktus – vše vhodné
k bazénu nebo na terasu. Cena dohodou.
Tel. 605 507 801.
Prodám pro sběratele: 1. Samovar
INZERUJTE
ZDARMA
prodej, koupě, auto-moto,
nemovitosti, práce, služby,
zaměstnání…
Využijte
S VÝMĚNÍKEM I BEZ, ROHOVÁ, VÍCEPROSKLENÁ, S TROUBOU
V Sušici a okolí rozvoz zdarma! Tel. 604 866 118.
PRODEJNA: SUŠICE, náměstí Svobody čp. 5, vchod z Klostermannovy ul.
AKREDITOVANÉ CENTRUM
DETOXIKAČNÍ MEDICÍNY
PODLE MUDr. JONÁŠE
Ivana Možná, Budětice 84
tel. 608 230 115
[email protected]
SOŠ a SOU Sušice
UČŇOVSKÉ KADEŘNICTVÍ
– nabízíme komplexní dámské, pánské a dětské kadeřnické služby
v moderně vybavených bezbariérových kadeřnictvích
– pracujeme s kvalitními produkty za nízké ceny pod odborným dohledem
KUPÓN
na bezplatnou
soukromou inzerci
v Sušických novinách.
elektrický výš. 35 cm, pěkný zachovalý. cena 900 Kč. 2. Židle polstrovaná
z 30. let – cena 390 Kč. Tel. 605 507 801.
Prodám 3× pneu Barum Brillantis
165/70 R 13. Letní vzorek 3–4 mm. Pneu
pěkné na dojetí. Cena za vše 200 Kč. Tel.
604 307 343.
Prodám branku š. – 1 m, v. – 1,5 m a dvě
křídla š. – 2,1 m, v. – 1,5 m, bez koroze,
natřené, použité 3 roky. Cena 2800 Kč.
Tel. 602 421 673.
Prodám tažné zařízení na multikar
M 24/25 nové s typovým listem včetně homologace za cenu 3900 Kč. Tel.
602 421 673.
Prodám nový kombinovaný sporák
MORA nepoužívaný. Spěchá. Cena
3500 Kč. Tel. 734 898 393.
Prodám typové listy k tažným zařízením: Atluf, Bosal, Brink, Westfalia,
Hook, Ellebi – čisté. Tel. 602 421 673.
KOUPĚ
Koupím Jawa 550 Pařez, jednomístný,
pojízdný i nepojízdný, s TP i odhlášený,
i nekompletní vrak, nebo jen díly. Prosím, nabídněte, rychlé jednání. Děkuji
za nabídky. Stačí SMS – zavolám zpět.
Přijedu kamkoliv. Tel. 728 479 649.
Koupím Škodovku nebo jiné staré auto,
na stavu nezáleží, případnou ekologickou likvidaci zařídím. Nabídněte na tel.
774 674 588.
Koupím les i s pozemkem pro vlastní hospodaření. Platba hotově. Tel.
607 594 506.
Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé staré věci. Obrazy, nábytek,
porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel.
606 811 650.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti –
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím prázdné telefonní karty ČR
i zahraniční – levně. Tel. 376 524 291,
607 112 112.
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule.
Kontakt: 606 494 996.
Koupím staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové
a smaltové cedule, mosazné stáčečky
na pivo, staré pivní láhve s litými nápisy.
Tel. 606 494 996.
Koupím lištovou sekačku MF 70 s lištou
120 či 140 cm, dále koupím míchačku
na 1–3 kolečka, dále koupím cirkulárku
pouze s podavačem nejlépe fabrickou.
Tel. 723 231 730.
Maringotku koupím i horší nevybavenou. Sušicko. Tel. 606 406 010.
Pronajmu byt s garáží v bytovce, 3+1,
68 m2, na Štěbetce 1142 v Sušici. 3. patro
s 2 balkony. K bytu patří sklep, prádelna, kolovna. Vybavení bytu: kuchyňská
linka + el. sporák. Nájemné 6000 Kč/
měsíc + energie + kauce. Tel. 602 392 082.
Nabízím k pronájmu řadovou zděnougaráž v prostoru ulic Villaniho a Sirkařské. Tel. 607 112 112.
Nabízím dlouhodobý pronájem zděné chalupy se zahradou v Hartmanicích, Světlá. Možno i k trvalému bydlení. Ideální pro zahrádkáře, kutily. Cena
dohodou. www.chalupa-svetla.cz. Tel.
608 862 049, [email protected]
Koupím garáž blízko náměstí v Sušici.
Tel. 723 434 571.
RK Parva, s. r. o., hledáme pronájem
bytu v Sušici 2+1, 2+kk, menší 3+1. Tel.
606 205 803
RK Parva, s. r. o., prodej bytu 3+1 v Sušici, ulice Hrádecká, v panelovém domě.
Výměna je také možná, za byt 1+1, nebo
2+kk. Cena 1 050 000 Kč. Více na www.
parva.cz. Tel. 606 205 803.
RK Parva, s. r. o., nabízíme k prodeji
rodinný dům 4+kk s pozemkem. Cena
1 480 000 Kč. Více na www.parva.cz.
Tel. 606 205 803.
Reality Otava, s. r. o. nabízí prodej garsoniéry (32 m2) v osobním vlastnictví,
v Sušici, ul. Kaštanová, 1.patro panelového domu s výtahem. Cena 390 000 Kč.
Více informací na www.reality-otava.cz
nebo na tel. 604 866 118.
Reality Otava, s. r. o. nabízí na prodej
hezký, udržovaný rodinný domek v Nezamyslicích u Sušice o dispozici 2+1 s menší zahrádkou a garáží navazující na dům.
Celková výměra – 268 m2, cena k jednání 750 000 Kč. Více informací na www.
reality-otava.cz nebo na tel. 604 866 118.
Reality Otava, s. r. o. nabízí na prodej
zahradu s dřevěnou chatkou, v chatové
oblasti „Páteček“, (400 m2). Na pozemek
zavedena elektrika, vlastní studna. Cena po
slevě 299 000 Kč. Více informací na www.
reality-otava.cz nebo na tel. 604 866 118.
Reality Otava, s. r. o. nabízí prodej RD
o vel. 4+1 se zahradou a garáží v Kašperských Horách. Zast. pl. a nádvoří
272 m2,pozemek 384 m2, vytápění ÚT
– dálkové, lokální – kamna na TP. Cena
1 490 000 Kč. Více informací na www.
reality-otava.cz nebo na tel. 604 866 118.
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. – kvalitně a rychle.
I. Herzová, Sušice. Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Zahradnické práce – celoroční údržba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, apod. R. Žák, Sušice. Tel.
777 714 474.
Zámečnické práce – kovovýroba. Zhotovení vrat, bran, regálů, oplocení; svářečské práce, opravy zemědělských strojů a traktorů. Tel. 728 111 226.
Provedu opravy střech a komínů, drobné zednické a natěračské práce, Sušice
a okolí. Daruji koňský hnůj za odvoz. Tel.
BYTY – NEMOVITOSTI
Vyměním Plzeň za Sušici: městský 721 484 172.
byt 2+1 II. kat., 65 m 2 v Plzni, 3. patro Výuka německého jazyka pro začátečs výtahem, v cihlovém domě za podob- níky i pokročilé. Mám státní zkoušku
v NSR. Tel. 723 726 095.
ný v Sušici. Tel. 720 530 536.
PRODÁME VÁŠ DŮM A BYT
volejte: 775 149 767
AXA realitní kancelář, nám. Svobody 4, SUŠICE
w w w .r e a l i t y a x a .c o m
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
NOVĚ OTEVŘENO
OD 24. ZÁŘÍ 2012
Odloučené pracoviště odborného výcviku
Volšovská 1139, Sušice (Domov mládeže)
provozní doba: v pracovní dny 11-17 hod.
bez objednávky; tel. 777 467 819
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
Odloučené pracoviště odborného výcviku
Na Burince 350, Sušice
30
provozní doba: v pracovní dny 7 -17 hodin
bez objednávky; tel. 376 524 293
Těší se na vás žáci a žákyně učebního oboru KADEŘNÍK.
datum
podpis
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
Informace
Zlato pro modrou školu
8. června 2013 proběhl v KD
Družba v Klatovech 14. ročník
soutěže „My a příroda“. Soutěží se
v oblasti výtvarné, pěvecké, hudební a fotografické. Ve fotografické
části soutěže se opět zúčastnily děti
ze sušických škol a opět uspěly.
V kategorii C – žáci do 12 let
– se na 1. místě umístil Dominik
Sloup, na 2. místě Daniela Vlčková. Oba ze 6. třídy ZŠ Lerchova.
V kategorii D se na 1. místě umístila Daniela Sporková, na 2. místě
Matyáš Staněk a na 3. místě Karla Beníšková. Všichni žáci jsou
z osmých tříd ZŠ Lerchova. V kategorii E se umístila na 1. místě Klára
Sloupová z Gymnázia Sušice.
Všem vítězům i zúčastněným
gratuluji a přeji hodně dalších krásných fotografií. –hs–
Závod na Svatobor v canicrossu
Blázen jsem ve své vsi
Koncert písničkáře Karla Vepřeka v žihobeckém kostele Proměnění Páně
Karla Vepřeka, rozhlasového
redaktora publicistiky v Tvůrčí skupině náboženských pořadů, znají mnozí posluchači stanice Vltava z vysílání Pramenů
a proudů. Pro stanici Radiožurnál připravuje do pořadů své skupiny hudební příspěvky a hudbu.
Věrní posluchači Českého rozhlasu Praha a Radiožurnálu si
v souvislosti s jeho jménem jistě
připomenou názvy pořadů Nebe
dokořán, Paprsky naděje, Nedělní bohoslužby a Váš příběh nebo
Výzvy přítomnosti a Křesťanský
týdeník, na nichž se výraznou
měrou dlouhou dobu podílel.
Karel Vepřek je však zároveň hudebníkem, který kromě
skládání vlastních písní má blízko k poezii. Často zhudebňuje
české básníky: Karla Hlaváčka,
Konstantina Biebla, Jiřího Wolkera, Bohuslava Reynka, Jana
POHLAZENÍ Z DOMOVA
ZA „ŘEKOU“
Zábranu, Pavla Kolmačku a další. Od roku 2001 do roku 2010
mu vyšla u Indies čtyři CD, zatím
poslední z roku 2010 nese titul
Najdem den.
Canicrossový závod konaný v Sušici 14. 7. 2013.
Hromadný start od 10.00 hodin u kynologického cvičiště – ulice Pod Viničkami
trať 4 km s převýšením 360 m. Cíl je na Svatoboru (start paraglaidistů)
- cesta značena fáborky, v polovině trati zdroj vody
- startovné 150 Kč (včetně občerstvení závodníků v cíli)
- veterinární podmínky: běžné očkování – očkovací průkaz s sebou
Přihlášky do 10. 7. 2013 na www.behejsepsem.cz nebo na [email protected]
info Pavla Ženíšková tel.: 602 249 558
Prezentace 13. 7. 2013 v 19 – 21 hodin camp vodácké tábořiště Dobršín
Závod probíhá za plného turistického provozu, proto je nutné brát na tuto skutečnost ohledy.
Každý závodí na vlastní nebezpečí, zodpovídá za své psy a uklízí po nich. Ty je nutné mít
neustále přivázané, jak při závodě tak při sestupu ze Svatoboru.
Jakákoliv agrese psů je nepřípustná.
Přijďte si užít pohyb v přírodě se svým psem jakéhokoliv plemene, který je zdravý a má radost
z pohybu.
Po závodě při dobrém počasí hromadný start sušických paraglaidistů ze Svatoboru, dopad
v prostoru startu.
Pořadatel akce: SK Šumava – Lazna ve spolupráci s TJ Sokol Maxičky
Sponzoři akce: Hill´s, Spak, HighPoint, Bernard
Vážený čtenáři,
uplynul téměř rok, co jsem Tě seznámila se změnami v našem
domově ohledně nových rehabilitačních postupů. Jedná se především o osobní přístup našich pečovatelů o svěřené klienty a obyvatele našeho domova. Naši stálí i noví zaměstnanci absolvují mnoho
kurzů. Na základě prožitých zkušeností umíme naše klienty citlivě
chápat a řešit jejich individuální potřeby.
Již druhým rokem se věnujeme bazálním stimulacím. Umožňují
nám navázat důvěrnější vztah s našimi obyvateli a odbourávat
komunikační bariéry formou pohlazení a dotyku. V tomto konceptu byl vytvořen dobrý tým, který se bazálním stimulacím věnuje
s maximální intenzitou a vzbuzuje velký zájem celého našeho
kolektivu zaměstnanců.
Poděkováním za naši práci je získaný certifikát Pracoviště Bazální
stimulace, který nám byl udělen 27. 4. 2013. Znamená pro nás
nejen ocenění kvality naší péče, ale je tou nejsprávnější motivací,
že jdeme spokojenou cestou k naplnění potřeb našich starých
VELKÁ PŘEHLÍDKA MALÝCH ŠKOLÁKŮ a stárnoucích spoluobčanů.
S přáním krásného léta za kolektiv zaměstnanců
Ve čtvrtek 30. 5. 2013 se ve hodnotila modely kritickým
Dita Purschová, Dis. Fyzioterapeut, člen týmu BS
školní družině I., ZŠ Lercho- okem, ale i tak udělila pár „10“,
více na webu www.socialni-susice.cz
va, pod vedením paní vychova- což byl nejvyšší počet možných
telky Vendulky Sulanové kona- bodů. Při této soutěži děti zjistila módní přehlídka. Děti měly ly, co je to „zdravá rivalita“ a že
předvést kostýmy, ve kterých je vyhrát může jen jeden. V tomto
jim nejlépe. Sešly se různé druhy případě ale vyhráli všichni, jak
„modelů“, od těch běžných až po soutěžící, tak porota, protože se
sportovní. Soutěžící hodnotila všichni skvěle bavili a to je přeci
čtyřčlenná porota složená, jak nejdůležitější.
jinak, z dětí z I. družiny. Porota
Lukáš Jandík, 1.B
Roda capoeiristů v Sušici
V sobotu 8. června se v těloCapoeira se v Sušici cvičí již
cvičně ZŠ Lerchova uskutečni- od roku 2011. Jedná se o brazillo již třetí setkání capoeiristů ze ské bojové umění s prvky tance
Sušice a Plzně zvané Roda.
a akrobacie. Cvičí se na brazilské
Samostatný koncert tohoto
autora výrazných textů a hudby
a zároveň osobitého interpreta,
jehož domovem jsou jižní Čechy,
je otevřen všem, kdo mají rádi
hudbu a poezii a jejich nevšední spojení:
[… ] Blázen jsem ve své vsi,
znají mne smutní psi,
bílí psi ospalí,
plynoucí do dáli,
žádný z nich neštěká:
těší mne zdaleka,
jsou to psi oblaka,
běží a nekvílí. […]
(Bohuslav Reynek)
Koncert Karla Vepřeka Blázen jsem ve své vsi se bude
konat v sobotu 6. července 2013
v 18 hodin v kostele Proměnění
Páně v Žihobcích.
PhDr. Lenka Froulíková
Z pokladů Muzea Šumavy v Sušici
Miniatura motýla Morpho eurylochus
Jan Zachariáš Quast, 1889
Do sbírek Muzea Šumavy se
miniatura dostala ve 20. letech
minulého století darem lékárnické rodiny Kratochvílů, která s autorem a jeho syny udržovala kontakty
již od 70. let 19. století.
Jana Zachariáše Quasta (1814–
1891) lze nazvat skutečným specialistou na malbu miniatur hmyzu. Jeho precizní díla se s trochou
nadsázky dají považovat za vhodný studijní materiál pro entomology. Sám Quast se ovšem cítil být
především portrétistou a největší
část jeho díla tvoří právě miniatury portrétní, rozeseté dnes v řadě
muzeí i po soukromých sbírkách.
Jako rodák z Březové u Karlových Varů měl k malbě na porcelán vždy blízko, jeho autorská
ruka však vyzdobila i okenní tabule
5. závod seriálu Hill´s cup
-
strana 11
některých chrámů (sv. Vít na Hradčanech, kostel ve Vimperku). Většinu života prožil v Praze a v Písku,
kde je na hřbitově u sv. Trojice také
pochován. Z centra bývalého Prácheňska jeho rodina expandovala
i do širšího okolí, hned dva Quastovi synové (Konrád Ferdinand
a Gustav Adolf) v Sušici provozovali fotografický ateliér. Také Jan
Zachariáš se ke konci života musel
kvůli tíživým hmotným poměrům
přeorientovat na fotografování, ale
vždy tuto činnost považoval jen za
provizorium vedle své hlavní umělecké činnosti. V příštím roce proběhne velká bilanční výstava díla
Jana Zachariáše Quasta v Písku,
kde prožil nejplodnější léta svého
života.
Jan Lhoták a Jiří Novák
Foto: Václava Komasová.
melodie, zpívá se živě v portugalštině, hraje se na originální hudební nástroje z Brazílie
určené pro capoeiru. Základem
capoeiry je ginga – základní krok,
jehož kořeny jsou v sambě. Dál
se v capoeiře učí, používají kopy,
úhyby proti kopům, údery a kryty
rukama, podmety, výskoky, akrobacie, maculele, samba, hudba
a zpěv.
Capoeira má své kořeny
v africkém státě Angola. V Angole se tato hra jmenovala batuque.
Odtud převážením čer nošských otroků do Jižní Ameriky
se přenesla do Brazílie, kde se
batuque smísila s kulturou indiánů a Portugalců a vznikla capoeira. Její kolébkou je oblast Bahía
v Brazílii.
V Plzni a v Sušici učím capoeiru ve skupině, která se nazývá
Axe – grupo amigos de CAPOEIRA. Studuji capoeiru již 5 let.
V Brazílii jsem za učením se
capoeiře navštívil města Rio de
Janeiro a Sao Paulo. Nejdříve
jsem se učil capoeiru Abada, pak
jsem přešel ke směru nazývajícím
se Regional, který pochází přímo
z Bahíi. Měl jsem několik brazilských učitelů tady v ČR i v Brazílii – mestre Camisa, mestre Cobra, contramestre Neto, professor
Taturana, professor Boquinha,
professor Manso, professor Estacio a graduado Laborio. V roce
2011 jsem získal technický stupeň, se kterým smím samostatně
vyučovat capoeiru.
Přijďte si také capoeiru zkusit. Tréninky se konají od září do
června, každou sobotu v tělocvičně ZŠ Lerchova.
Mgr. Pavel Sušiak
Sušické noviny 13/2013
28. června 2013
strana 12
Šumavsk ý úsvit barev
malby. Název výstavy Atraktory z Velhartic vychází z komunikačního šumu na trajektorii
Šisler – Cílek – Sopko.
Co je to Atraktor a jak vypadá silové pole v podobě barevného horizontu krajiny zachyceného na velkofor mátová
plátna se můžete přesvědčit až
do 17. srpna ve výstavním prostoru v budově kina.
Kurátorka Galerie SIRKUS
Sarah Sofia Huikari
Foto Eduard Lískovec
Vernisáž výstavy s názvem
Atraktory z Velhartic, která proběhla na slunovrat (21. června)
v sušické městské Galerii SIRKUS, zaznamenala velmi silný ohlas. Nová expozice akademického malíře Miroslava
Šislera, jež bilancuje jeho desetileté působení v Pošumaví
(Hor y Matky Boží a Velhartice), přitáhla pozornost lidí
z blízkého i dalekého okolí.
Svou přítomností nás poctily
výrazné osobnosti z Plzně či
z Prahy, v čele s jedním z nejrenomovanějších popularizátorů vědy u nás RNDr. Václavem Cílkem. Ten pronesl úvodní
slovo, v němž zdůraznil autorovo působení na AVU (Akademii výtvarných umění) v Praze,
kde studoval v ateliéru u prof.
Jiřího Sopka, který měl výrazný vliv na Šislerovy koloristické
194 spokojených dětí ze ŠD Pampeliška z Lerchovy školy přeje krásné prázdniny. OBNOVA STAROBYLÉ PĚŠÍ POUTI
PO ŠEDESÁTI OSMI LETECH
Páter Tomas u oltáříku.
Vážení čtenáři Sušických
novin, milí přátelé a známí,
jistě si vzpomínáte na článek
o znovupostavené hornické kapličce u štol, nad Předními Paštěmi. Její vysvěcení se konalo 23. 6.
2012 za účasti 380 poutníků. Tam
vznikl nápad pátera Tomase van
Zavrela, který nám kapličku
vysvětil, že bychom k 1. výročí
vysvěcení mohli uskutečnit pěší
pouť od kapličky P. Marie Pomocné do Rejštejna. Taková pěší pouť
se totiž konala naposledy na svátek Božího těla těsně po skončení
2. světové války v roce 1945. Jak
toto procesí dopadlo, bych vám
ráda prozradila.
Na Stodůlkách se narodil
Zephyrin Zettl, šumavský básník. Jeho rodiče se vystěhovali
do Vídně – to byl Zephyrin ještě malý chlapec. Do svého rodného kraje se často vracívali
a Zephyrin si odtud odvedl dcerku z Lettlhofu, kterou si vzal za
manželku. Později sem jejich syn
Walter jezdíval za svými prarodiči a dalšími příbuznými. Zúčastnil se také posledního procesí
v roce 1945. Bohužel, když průvod došel na náměstí v Rejštejně,
byl americkými oficíry rozpuštěn, už se nesměl nikdo shlukovat.
Walter o tom napsal dlouhý článek, z kterého vám zprostředkuji
několik úryvků. Dozvíte se vše
poté, co vám popíši procesí, které uspořádala Římskokatolická
farnost Rejštejn, v pondělí 10. 6.
2013. Sraz byl na nábřeží v Sušici,
odkud jsme odjížděli autobusem
na rozcestí Svojše.
Počasí nám nepřálo, pršelo! Přesto se k mému překvapení sešlo 20 poutníků ze Sušice.
Když jsem nastoupila, moje srdce
zaplesalo, v autobuse sedělo dalších 15 poutníků z Klatov a různých vzdálenějších míst, kde jsem
před časem byla na besedě se čtenáři mých knih. V Kašperkách
a v Rejštejně přibývali další poutníci, takže se ke kapličce ubíralo přes padesát nadšenců. Místy
mezi mraky prosvítalo sluníčko,
tato idylka však netrvala dlouho. V okamžiku, kdy jsme došli
ke kapličce, začal „liják“! Čekali tam na nás moji mladí přátelé z Brna, ti měli za úkol zapálit
svíčky a připravit proutek břízky
pro každého účastníka. Po posvěcení proutků byly tyto rozdány
všem poutníkům, aby je ochraňovaly před zlým osudem. Páter
Tomas měl krátkou duchovní promluvu, věnoval též vzpomínku
rodákům, mé babičce a mamince,
které mě tudy vodívaly, když jsem
byla ještě dítě. Za zpívání písně
Tisíckráte pozdravujeme Tebe ...
se nebesa „rozplakala“ – snad si
připomínala nedokončené procesí tehdejších obyvatel v roce
1945! Nikomu déšť nevadil. Dle
návrhu P. Tomase jsme spojili své
ruce v jeden dlouhý řetěz – to teplo dlaní pronikalo do srdcí všech
zúčastněných.
Průvod se poté za modlení
růžence a zpěvu mariánských písní ubíral dolů k mostu a dál po silnici do Rejštejna. Před Rejštejnem
jsme odbočili na lesní cestu, kde
před dávnými lety bývaly na stromech podél cesty zavěšené obrazy křížové cesty. Zastavili jsme se
u pomníku padlých za 1. a 2. světové války, pomodlili se za jejich
duše a pokračovali do cíle, ke kostelu svatého Bartoloměje. Stal se
zázrak!!!!!!! Nejenže nás přivítaly sluneční paprsky, ale těsně
před náměstíčkem nás vítaly svým
vyzváněním kostelní zvony – bylo
právě poledne. První zastavení
bylo před kašnou u sochy svatého
Jana Nepomuckého. Shromáždili jsme se kolem oltáříku ozdobeného květinami a sochou Panny Marie Pomocné – tato bude
umístěna v mariánské kapličce
na Předních Paštích, v současnosti se renovuje. Na oltáříku bylo
rozloženo 15 věnečků z lučního
kvítí a okolí zdobilo několik břízek.
Takto to vypadalo i před dávnými
lety na svátek Božího těla. Páter
Tomas všechny zaujal duchovní promluvou k této mimořádné
slavnostní události. PhDr. Vladimír Horpeniak přečetl krátký úryvek od Waltera Zettla. Bylo to velmi dojemné! Následoval společný
zpěv a po celou dobu nám sluníčko posílalo své paprsky, asi jako
vděk za to, že se podařilo procesí,
které bylo v roce 1945 rozehnáno,
dovést novodobými poutníky po
68 letech do zdárného konce. Poté
se celý průvod odebral do kostela,
kde P. Tomas van Zavrel sloužil
krátkou mši.
Některé květinové věnečky
jsme rozdali svým přátelům a další jsme položili na hroby. Jeden
byl položen na hrob Walterových
prarodičů – Ignazi a Rosalii Lettl, jeden zdobí hrobku majitelů
sklárny Lötz, další je na hrobě
maminky šumavského spisovatele Karla Klostermanna a poslední jsem položila na hrob své babičky a maminky.
Po skončení této slavnosti
jsme se odebrali do restaurace
Lötz, kde se navázala další přátelství mezi poutníky z různých
koutů naší vlasti. Sešlo se tu také
několik poutníků z Bavorska.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, kteří obětovali svůj volný čas a i za nepříznivého počasí se vydali posílit
řady nadšenců pro obnovování
starobylých zvyků na Šumavě.
Děkuji mým „holkám“ z Prahy,
že mi pomohly uvít věnečky –
věnovaly jsme se tomu do půlnoci.
Výsledek je tak mile překvapil, že
se těší na příští procesí. Hlavním
iniciátorem procesí byl Tomas
van Zavrel, jenž má velikou zásluhu na tom, že se obnovují staré
šumavské zvyky, za což mu patří
náš obdiv a dík. Organizace procesí se ujali Marie Malá a Čeněk
Šebesta. Veliké poděkování si
zaslouží manželé Mathausovi, ti
se postarali o výzdobu oltáříku
a převozu různých potřebných,
nepostradatelných maličkostí.
Několik úryvků ze vzpomínek
Waltera Zettla:
Na svátek Božího těla přišlo, jak bývalo zvykem, procesí se
sochou Panny Marie, nesenou dívkami s květinovými věnečky ve vlasech, z Předních Paští sem dolů,
do Rejštejna. Na rozkaz amerického velitele byl však zbožný zástup
rozehnán.
Já jsem se na Šumavu vracel
třikrát. Poprvé jsem ztratil stesk
po tom, co je ztraceno. Podruhé
jsem hledal srdce Vltavy a našel
jsem jezero, zvané „Lipenská přehrada“. Potřetí, to bylo na svátek
Foto Michal Fišer
P. Marie Sněžné, když jsem v kostele sv. Markéty uslyšel kněze
zpívat důvěrně známou melodii
Asperges česky, věděl jsem, že
tady už nejsem doma! Když jsem
se chtěl tenkrát vrátit domů, přicházel jsem jako cizinec. Ani déšť
však nemůže smazat vzpomínku
a mlha zastřít snad její obrazy.
I kdyby kopřivy s řebříčkem bujely
na rumištích rozpadlých stavení,
zůstává šumění Otavy …
Není co dodat …
Walter Zettl se narodil 18. 5.
1919 ve Vídni, vystudoval divadelní vědu, historii, germanistiku
a dějiny umění. Vydal sbírku básní.
V roce 1968 získal za své zásluhy
na poli církevního umění a hudby
od papeže Pavla VI. rytířský kříž
řádu svatého Řehoře. Walterovi je
94 let, žije v pečovatelském domě
ve Vídni. Průběh našeho procesí
mu byl popsán ředitelem šumavského muzea ve Vídni, Dr. Gernota Petera. Ten má k Šumavě vřelý
vztah a bývá tu často.
Milí čtenáři, přeji vám hezké
počtení a už nyní vás zvu na pěší
pouť a také na vysvěcení kapličky
na Předních Paštích.
Průběh procesí zaznamenala
Marie Malá
Páter Tomas u kapličky P. Marie
Pomocné.
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum,
Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Tel. 376 528 686,
724 981 554, [email protected], www.kulturasusice.cz. Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne DragonPress, s. r. o.,
Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka
příštího vydání Sušických novin bude 4. července 2013 ve 12.00 hod.
Download

Sušičáci májí být na co hrdí