Zpravodaj
Obce Dolní Bečva
ČERVENEC - SRPEN 2011
1
 Jubilanti 
ČERVENEC
Poruba Jan
Maléřová Zdenka
Slíţková Marie
Krhůtková Ludmila
Bělunková Irena
Vojkůvka Rostislav
Skalíková Ludmila
Klestil Milan
Ondryáš Miroslav
Ţitník Stanislav
Hajdová Boţena
Slíţková Anna
Ţitník Miroslav
Růčková Ilona
Vašková Boţena
Vildová Helena
Harabiš Oldřich
SRPEN
Růčková Marta
Adámková Františka
Štůrala Antonín
Štůrala Josef
Růčka František
Šimurdová Ludmila
Vojkůvková Marie
Pařenica Zdeněk
Měchura Svatopluk
Grygar Jaromír
Linhart Radko
Vojkůvková Milada
Vavřínová Zdenka
Blinková Marie
Divín Josef
77 let
73 let
79 let
81 let
77 let
73 let
72 let
76 let
72 let
84 let
85 let
85 let
82 let
75 let
71 let
87 let
80 let
77 let
76 let
72 let
82 let
86 let
84 let
74 let
72 let
71 let
71 let
90 let
80 let
72 let
70 let
71 let
Od Radhoště zase vane čerstvý letní vzduch,
ať ve Vašem těle zdravém přebývá téţ zdravý duch.
Vstávejte vţdy s radostí, ţe je tu nové ráno,
s nadějí na šťastný den a vše, co v něm bude dáno.
Buďte vţdy dobře naladění na veselé frekvenci,
to do dalších let je naše přání Vám, milí oslavenci.

Poděkování 
Děkujeme personálu penzionu Ámos za zajištění slavnostního rautu k oslavě ţivotního
jubilea a za velmi vstřícné jednání při této akci.
Přejeme do dalších let mnoho spokojených hostů.
rodina Španihelová
2

Z obecního úřadu 
Webové stránky obce – adresa: www.dolnibecva.cz
Pokud budete mít zájem o vloţení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se
na p. Vavřínovou: tel 571 647168. Informace z dění na obci je moţno získat i z úřední desky:
www.dolnibecva.cz.

Upozornění 
Obecní úřad Dolní Bečva bude dne 4. července 2011 uzavřen.
Upozorňujeme občany, pokud větve ze stromů na
jejich pozemcích zasahují do drátů elektrického
vedení, aby toto nahlásili na obecní úřad.
Poţadavky na odstranění větví budou hromadně
nahlášeny společnosti ČEZ Distribuce a.s. Děčín
k odbornému ořezání. Zároveň ţádáme občany o
odstranění větví přesahujících z jejich zahrad do
chodníků a komunikací, které omezují jejich bezpečné
uţívání.

Zpráva kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se seznámil se zprávou Policie ČR ohledně trestné činnosti a přestupků
spáchaných na území obce Dolní Bečva během roku 2010. Ze zprávy obecně vyplývá, ţe došlo
ke zvýšení jak trestné činnosti, tak i přestupků spáchaných v naší obci. Z trestních činů
převaţují majetkové trestné činy. Z přestupků to jsou hlavně přestupky v dopravě, kde
nejčastějším přestupkem je nedodrţení předepsané rychlosti. Jako preventivní opatření se
policie zavázala zvýšit kontroly v odlehlejších částech obce, zejména chatoviště a provádět
četnější kontroly na úseku dopravy v součinnosti s DI Vsetín a MěP Roţnov p/R.
 Odečet
spotřeby vody u chat
Ve dnech 20. – 31. srpna 2011 se uskuteční odpočet spotřeby vody za uplynulý rok u
chat. Ţádáme majitele chat, aby si v tomto období zkontrolovali své vodoměry, zaznamenali
údaj na vodoměru a zabezpečili přístup k vodoměru za účelem případné kontroly.
V případě nepřítomnosti majitelů vodoměrů v uvedeném období ţádáme oznámit údaj
vodoměru na Obecní úřad tel. číslo 571 647 168 nejpozději do 31. 8. 2011. V případě nedodání
údajů bude vyúčtována průměrná roční spotřeba vody za uplynulé dva roky.
3
 Místní
knihovna
v době prázdnin bude knihovna otevřena vţdy
v pondělí: 17 - 19 hodin
dovolená v MK Dolní Bečva: 25. 7., 8. 8. a 15. 8.

Svoz odpadu 
Svozový den čtvrtek – netříděný odpad
Popelnice:







14. 7., 28. 7.
11. 8., 25. 8.
Tříděný odpad: vţdy poslední pondělí v měsíci
Plasty (ţlutý pytel)
Sklo – barevné (bílý pytel)
Sklo – bílé (bílý pytel)
Papír (modrý pytel)
Nápojové kartony (modrý pytel)
Kovy (bílý pytel)
SKLO TŘIĎTE ZVLÁŠŤ PODLE BARVY!!!
 Prosíme občany,
pokud budou ekokontejnery zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a
nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel. 571647168.
Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: Sobota – 16. 7. 2011
Horní Rozpité – obchod
Obecní úřad – parkoviště
Dolní Rozpité – čtvrtě
Radhošťská cesta
8,00 – 10,00 hodin
8,00 – 10,00 hodin
8,00 – 10,00 hodin
8,00 – 10,00 hodin
Prosíme občany, neodkládejte odpad na určená místa před přistavením kontejnerů.
4
Ze zasedání rady obce
*2. 5. 2011
1. Smlouvy
1. Smlouva o budoucí výstavbě vodovodní přípojky na p. č. 1164/10,14 mezi obcí a panem
Danielem Adamcem, Dolní Bečva č. p. 536
Rada obce schválila smlouvu o budoucí výstavbě vodovodní přípojky na p. č. 1164/10,14
mezi obcí a panem Danielem Adamcem, Dolní Bečva č. p. 536 dle přílohy.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 5. 2011
1.2. Smlouva o budoucí výstavbě vodovodní přípojky na p. č. 2635/1 mezi obcí a panem
Zdeňkem Bartoškem a paní Marií Bartoškovou, Prostřední Bečva č. p. 596
Rada obce schválila smlouvu o budoucí výstavbě vodovodní přípojky na p. č. 2635/1 mezi
obcí a panem Zdeňkem Bartoškem a paní Marií Bartoškovou, Prostřední Bečva č. p. 596 dle
přílohy.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 5. 2011
1.3. Smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 27, 117, 249, 291
Rada obce schvaluje smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 27,17, 249, 291 dle přílohy.
Zodpovídá: paní Vašková
Termín: 5. 5. 2011
1.4. Smlouvy na pronájem hrobového místa č. 182, 223, 338, 404
Rada obce schvaluje pronájem hrobového místa č. 182, 223, 338, 404 dle přílohy.
Zodpovídá: paní Vašková
Termín: 5. 5.2011
1.5. Smlouva darovací mezi obcí a Občanským sdruţením ONŢ Poradna pro ţeny a
dívky, Zemědělská 500, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm
Rada obce schvaluje Smlouvu darovací mezi obcí a Občanským sdruţením ONŢ Poradna pro
ţeny a dívky, Zemědělská 500, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm na poskytnutí finančního daru
ve výši 2000,- Kč na činnost.
Zodpovídá: paní Vavřínová
Termín: 5. 5. 2011
2. Ţádosti
2.1. Schválení pronájmu nebytového prostoru v suterénu OÚ
Rada obce schvaluje pronájem nebytového prostoru v suterénu Obecního úřadu na skladování
divadelních kostýmů a kulis Bečvanským ochotným divadelníkům, zastoupených panem Jiřím
Hruškovským, Dolní Bečva č. p. 538.
5
Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu tohoto prostoru mezi obcí a panem Jiřím Hruškovským,
Dolní Bečva č. p. 538.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 5. 2011
2.2. Ţádost Charity Valašské Meziříčí, KPT. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí
o poskytnutí finančního příspěvku na poskytování pečovatelské sluţby na rok 2011
Rada obce poţaduje předloţit seznam občanů, kteří sluţby v obci vyuţívají a dále ukládá
provést veřejnoprávní kontrolu poskytnuté dotace obcí Charitě, ekonomkou obce s členem
finančního výboru u ţadatele za rok 2010.
Poté se rada obce opět vrátí k ţádosti.
Zodpovídá: předseda sociální komise, Ing. Urbanovská
Termín: 30. 9. 2011
2.3. Ţádost paní Zdeňky Zetkové, Dolní Bečva č. p. 544 o prodej pozemku p. č. 2635/12
Rada obce neschválila zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 2635/12, neboť
inţenýrské sítě ţadatelky je moţné uloţit do pozemku ve vlastnictví obce.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 5. 2011
2.4. Ţádost Petry Mikudové, Horní Bečva č. p. 646 o umístění reklamy kadeřnictví u
budovy č. p. 184
Rada obce neschválila umístění reklamní tabule před budovou Osvětové besedy č. p. 184.
Rada obce doporučuje umístění informační tabule na ocelový sloupek osazený u východního
rohu betonové podezdívky vedle příjezdové komunikace k budově.
Rada obce ukládá nový návrh projednat ve stavební komisi.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 5. 2011
2.5. Ţádost o přidělení obecního bytu v budově OÚ
Rada obce vzala na vědomí ţádost paní Martiny Kubačové, Dolní Bečva č. p 596 o přidělení
bytu ve vlastnictví obce v budově Obecního úřadu a rozhodla o zařazení do pořadníku ţádostí o
obecní byt z předchozích let.
Rada obce ukládá komisi sociální projednat seznam ţádostí a doporučit RO pořadník ţadatelů.
Zodpovídá: sociální komise, Ing. Urbanovská
Termín: 30. 6. 2011
2.6. Ţádost o věcný dar do tomboly na oslavu 70 let fotbalu na Dolní Bečvě
Rada obce schválila finanční částku ve výši 3000,- Kč na zakoupení věcného daru do tomboly
na oslavu 70 let fotbalu na Dolní Bečvě, která proběhne ve sportovním areálu 2. - 3. 7.2011.
Rada obce ukládá Ing. Martinu Solanskému zakoupení daru – domácího kina.
Zodpovídá: Ing. Martin Solanský
Termín: 30. 5. 2011
6
2.7. Ţádost o umoţnění provozování hřiště na pláţový volejbal ve sportovním areálu
Rada obce schvaluje záměr pana Jiřího Růčky, Dolní Bečva č. p. 526 a pana Filipa Jurečky,
Dolní Bečva č. p. 470 na zřízení hřiště na pláţový volejbal ve sportovním areálu dle ţádosti
v souladu s důvodovou zprávou.
Rada obce schvaluje podnájemní smlouvu mezi fotbalovým klubem FC Dolní Bečva a panem
Filipem Jurečkou, Dolní Bečva č. p. 470 na uţívání sociálního zařízení v přízemí budovy č. p.
618 pro potřeby uţívání hřišť na pláţový volejbal.
Zodpovídá: pan Pavel Mana
Termín: 30. 5. 2011
3. Zpráva Policie ČR za rok 2010
Rada obce vzala na vědomí zprávu Policie ČR za rok 2010 dle přílohy.
Zodpovídá: pan Pavel Mana
Termín: 30. 5. 2011
4. Nabídka na zpracování projektové dokumentace na doplnění sportovišť ve sportovním
areálu, projednání záměru
Rada obce schválila záměr doplnění zastřešených sportovišť (venkovní posilovna, stolní tenis,
ruské kuţelky, šachovnice, minifotbal, kulečník) doplněné mobiliářem (stoly s lavicemi a
odpadkovými koši) ve sportovním areálu s moţností získání dotace v rámci IPRÚ Roţnovska
z ROP Střední Morava v r. 2012 a cenovou nabídku Ing. Michala Trefila, Dolní Bečva č. p.
545 na zpracování projektové dokumentace na zastřešení sportovišť ve výši 5000,- Kč.
Rada obce ukládá starostovi obce projednat záměr s koordinátorem individuálních projektů
IPRÚR- KÚ Zlínského kraje a uţivatele sportovního areálu a zajistit nabídku zpracovatele
ţádosti.
Zodpovídá: pan Pavel Mana
Termín: 30. 6. 2011
5. Různé
5.1. Nabídka inzerce na prodej bytů v multifunkční budově, zveřejnění výzev na prodej a
pronájem obecního majetku, znalecký posudek, rozpočet vestavby bytů
Rada obce schvaluje výzvy pro zveřejnění inzerátů na prodej prostor pro vestavbu bytů a
na pronájem kavárny – cukrárny vč. vybavení v multifunkční budově.
Rada obce dále bere na vědomí znalecký posudek č. 39-3062/11 ze dne 30. 4.2011 vypracovaný
panem Václavem Adamcem, Dolní Bečva č. p. 331 na ocenění rozestavěné multifunkční
budovy.
Zodpovídá: pan Pavel Mana
Termín: 30. 5. 2011
5.2. Informace o průběhu prací na projektu MK Na Rovni
Rada obce schválila návrh místní komunikace ve variantě B dle přílohy.
Případná úprava ceny bude řešena dodatkem smlouvy
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 6. 2011
7
5.3. Sdělení Povodí Moravy s. p. ohledně čištění břehů řeky
Rada obce vzala na vědomí sdělení Povodí Moravy s. p., provoz Valašské Meziříčí Hemy 21,
757 01 Valašské Meziříčí ohledně čištění břehů řeky v k.ú. Dolní Bečva, které se předpokládá
v roce 2011-2012.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 12. 2012
5.4. Zadávací řízení na dodávku oken a stavebních prací v bytech a spol. částech budovy č.
p. 340
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy na dodávku oken a stavebních prací v bytech a spol.
částech budovy č. p. 340.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 5. 2011
5.5. Vyuţití kalendářů z roku 2011
Rada obce rozhodla o 5 ks kalendářů určených k prodeji přeřadit do pouţití na reprezentaci
obce dle důvodové zprávy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 30. 5. 2011
5.6. Nabídka daru – sochy sv. Aloise, náklady na restauraci a přesun sochy
Rada obce doporučuje ZO schválit renovaci sochy sv. Aloise dle cenové nabídky ak. sochaře
pana Miroslava Machaly, Dolní Jasénka 191, Vsetín a ukládá starostovi obce připravit návrh
darovací smlouvy na nejbliţší jednání ZO.
Zodpovídá: pan Pavel Mana
Termín: 20. 6. 2011
5.7. Dopis SDH ze dne 29. 3. 2011
Rada obce vzala na vědomí odpověď starosty obce pana Pavla Many starostovi SDH panu Petru
Hajdovi na dopis ze dne 29. 3. 2011 ohledně odvolání velitele jednotky SDH obce.
Dopis je přílohou usnesení.
Zodpovídá: pan Pavel Mana
Termín: 26. 4. 2011
5.8. Doporučení kontrolního výboru
Rada obce bere na vědomí doporučení kontrolního výboru ohledně zveřejnění výzvy občanům
ve věci ořezání větví stromů v blízkosti elektrického vedení a nahlášení jejich poţadavku přímo
společnosti ČEZ Distribuce, Teplická 847, Děčín.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 7. 2011
8
Informace z komisí, občanských sdruţení, soukromých iniciativ a
školských zařízení
Komise školská, kulturní a sportu
OBEC USPOŘÁDALA
2. 5. 2011
Komise ŠKS uspořádala ve spolupráci se SVČ Roţnov p/R a LK
Radhošť Běh osvobození v aleji Hynka Tošenovského. Za příznivého
počasí a podpory diváků své síly v běhu změřili nejmenší děti z
mateřské školy a děti ze základní školy. Vítězové obdrţeli medaile,
poháry, diplomy.
Výsledková listina:
Umístění
1.
2.
3.
4.
KATEGORIE DO 3 LET - DÍVKY
St. číslo
Jméno, příjmení
1
Magdaléna Dědičová
4
Tereza Chumchalová
2
Markéta Skalíková
48
Lucie Juříčková
9
čas
26,51
31,40
34,89
57,54
Umístění
1.
2.
3.
4.
KATEGORIE DO 3 LET – CHLAPCI
St. číslo Jméno, příjmení
3
Viktor Adámek
47
Zdeněk Škorňa
33
Ondřej Závorka
5
Vojtěch Laţa
čas
34,92
36,31
37,55
48,26
MŠ
KATEGORIE MLADŠÍ – DO 4 LET - DÍVKY
Umístění
St. číslo Jméno, příjmení
čas
1.
15
Nela Krhutková
32,52
2.
16
Natálie Laţová
33,60
3.
14
Barbora Blinková
39,35
4.
18
Veronika Valchářová
46,01
5.
19
Klára Hajdová
52,26
6.
17
Pavlína Babincová
DNF
KATEGORIE MLADŠÍ – DO 4 LET – CHLAPCI
Umístění
St. číslo Jméno, příjmení
čas
1.
11
Ondřej Hanák
32,77
2.
7
Jan Bolcek
35,43
3.
9
Vojtěch Solanský
36,37
4.
6
Richard Růčka
37,18
5.
13
Jakub Bednařík
38,79
6.
12
Mikuláš Krupa
41,70
7.
10
David Macháček
42,61
8.
8
Tomáš Blinka
47,10
KATEGORIE STARŠÍ – DO 7 LET – DÍVKY
Umístění
St. číslo Jméno, příjmení
čas
1.
24
Pavla Vaňková
27,45
2.
27
Nikola Hejduková
28,09
3.
23
Sabina Němcová
28,44
4.
29
Lucie Martinátová
29,59
5.
25
Natálie Chumchalová
30,95
6.
32
Gabriela Krhutová
31,40
7.
30
Barbora Holubová
31,96
8.
26
Nikola Růčková
37,52
9.
21
Aneta Němcová
38,09
10.
28
Juříčková Andrea
38,43
11.
31
Karolína Blinková
38,89
12.
20
Eva Borutová
39,30
13.
22
Michaela Juříčková
40,09
10
KATEGORIE STARŠÍ – DO 7 LET – CHLAPCI
Umístění
St. číslo Jméno, příjmení
čas
1.
43
Vítek Špatný
26,80
2.
46
Denis Adámek
27,95
3.
44
Adam Vojkůvka
28,23
4.
39
Jakub Růčka
29,60
5.
34
Jakub Ondryáš
32,04
6.
41
Pavel Maléř
32,91
7.
38
Antonín Divín
34,04
8.
42
David Řepišťák
36,33
9.
35
Petr Mroček
37,14
10.
37
Vojtěch Závorka
37,65
11.
40
Albert Bohušík
39,72
12.
36
Jan Blinka
42,24
13.
45
Adam Pavíček
DSQ
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
KATEGORIE 1. - 2. TŘÍDA - DÍVKY
St. číslo
Jméno, příjmení
12
Klára Pavíčková
16
Aneta Růčková
14
Tereza Vašková
13
Jana Vaňková
7
Adéla Adamcová
9
Natálie Bolcková
15
Tamara Vičanová
8
Halina Bellová
2
Barbora Divínová
10
Adéla Jabůrková
11
Jana Karafiátová
3
Mahulena Dorotíková
6
Natálie Závorková
4
Sabina Juračáková
5
Věra Solanská
1
Lucie Bohušíková
čas
38,50
43,50
43,95
44,46
44,75
45,23
45,43
46,86
48,81
49,40
50,35
51,24
51,58
54,78
55,98
57,20
KATEGORIE 1. - 2. TŘÍDA – CHLAPCI
Umístění
St. číslo Jméno, příjmení
čas
1.
24
David Bednařík
37,93
2.
25
Lukáš Dědič
40,29
3.
23
Josef Vašek
40,95
4.
26
Filip Gašparík
41,23
5.
21
Radek Skalík
45,21
6.
19
Filip Klívar
47,46
7.
22
Jakub Solanský
48,49
11
8.
9.
10.
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17
20
18
Adam Balán
David Kuběna
Marek Blinka
KATEGORIE 3. - 4. TŘÍDA - DÍVKY
St. číslo Jméno, příjmení
37
Dominika Kramolišová
35
Kateřina Bohušíková
32
Daniela Růčková
29
Karolína Jurošková
40
Kateřina Růčková
38
Natálie Krhutková
39
Jitka Martinátová
31
Tereza Quardová
36
Marie Divínová
28
Nikola Jabůrková
27
Viktorie Chovancová
30
Magdalena Krhutová
33
Klára Blinková
34
Zuzana Blinková
41
Viktorie Balounová
49,53
54,18
59,75
čas
44,06
44,68
46,31
46,61
48,43
50,46
50,94
53,47
54,05
55,12
56,88
57,98
59,25
59,91
1:00,
27
KATEGORIE 3. - 4. TŘÍDA - CHLAPCI
Umístění
St. číslo Jméno, příjmení
čas
1.
63
Šimon Bolcek
41,70
2.
57
Tomáš Malinovský
42,18
3.
45
Kryštof Špatný
42,49
4.
62
Jan Ţilinský
43,68
5.
48
Dalibor Vojkůvka
46,24
6.
49
Martin Adamec
46,72
7.
54
Kryštof Dorotík
47,06
8.
42
Tristen Bell
48,04
9.
61
Jiří Vyslouţil
48,34
10.
59
Radek Vojkůvka
48,70
11.
43
Dominik Hudec
49,37
12.
56
Vojtěch Kulišťák
49,72
13.
47
Ondřej Vičan
50,33
14.
58
Ondřej Mikuda
50,74
15.
52
Jan Dědič
51,66
16.
55
Marek Indrák
52,54
17.
44
Marek Solanský
53,92
18.
46
Marek Tutko
54,25
19.
53
Prokop Divín
55,04
20.
51
Jakub Babinec
58,44
12
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
KATEGORIE 5. - 6. TŘÍDA – DÍVKY
St. číslo Jméno, příjmení
76
Natálie Rýznerová
77
Eliška Solanská
73
Lucie Solanská
75
Simona Prosová
71
Adéla Paprskářová
66
Tereza Daňková
74
Lucie Cieslarová
69
Lucie Karafiátová
78
Kateřina Macigová
72
Tereza Růčková
64
Kristýna Blinková
68
Klára Holubová
70
Silvie Macurová
67
Kristýna Divínová
čas
1:36,35
1:38,67
1:46,03
1:50,12
1:51,96
1:53,31
1:54,12
2:00,32
2:02,39
2:03,02
2:04,29
2:06,90
2:09,19
2:11,02
KATEGORIE 5. - 6. TŘÍDA – CHLAPCI
Umístění
St. číslo Jméno, příjmení
čas
1.
93
Tomáš Pavlíček
1:36,39
2.
89
Jan Kuběna
1:42,43
3.
91
Filip Kovář
1:43,88
4.
84
Tomáš Ostřanský
1:45,17
5.-7.
81
Tomáš Kulišťák
1:59,14
5.-7.
86
Jan Solanský
1:59,14
5.-7.
88
Jan Vojkůvka
1:59,14
8.
90
David Vašenka
2:10,72
9.
87
Marek Vavřín
2:18,06
10.
82
Jiří Mana
2:33,39
11.
79
Tomáš Kuběna
2:35,97
12.
92
Denis Moural
2:44,13
13.
83
Ondřej Ondryáš
2:45,30
14.
94
Antonín Kulišťák
2:48,46
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.-6.
5.-6.
7.
8.
KATEGORIE 7. - 9. TŘÍDA – DÍVKY
St. číslo Jméno, příjmení
25
Lucie Sliţková
26
Eva Čechová
22
Veronika Pešáková
8
Jana Solanská
9
Barbora Kuběnová
15
Klára Solanská
96
Aneta Krištofová
100
Kateřina Kulišťáková
13
čas
3:46,21
3:47,28
3:56,06
4:32,41
4:50,13
4:50,13
5:00,79
5:03,06
9.
10.-13.
10.-13.
10.-13.
10.-13.
14.-15.
14.-15.
98
17
2
24
99
95
97
Marie Porubová
Silvie Kulišťáková
Tereza Solanská
Markéta Ostřanská
Hana Blinková
Tereza Bártková
Karolína Kuběnová
5:04,67
5:07,06
5:07,06
5:07,06
5:07,06
5:07,88
5:07,88
KATEGORIE 7 . - 9. TŘÍDA – CHLAPCI
Umístění
St. číslo Jméno, příjmení
čas
1.
31
Radek Růčka
3:01,07
2.
16
Daniel Paprskář
3:05,74
3.
13
Simon Ondryáš
3:21,37
4.
3
Radek Ondryáš
3:33,13
5.
4
Jakub Vaněk
3:34,86
6.
11
Matěj Hrubý
3:50,09
7.
10
Pavel Michálek
3:50,64
8.
18
Pavel Solanský
3:51,60
9.
14
Martin Solanský
4:21,97
10.
1
Adam Janíček
4:25,05
11.-12.
12
David Quarda
4:25,49
11.-12.
20
Luděk Ondruch
4:25,49
13.
23
Jakub Chovanec
4:49,56
14.
6
Martin Bolcek
5:29,86
15.
21
Adam Ondryáš
5:32,26
16.
7
Daniel Klestil
5:36,03
17.
19
Nikolas Kantor
5:38,83
18.
5
František Liďák
5:39,85
19.
35
Daniel Mikuda
5:40,57
14. 5. 2011 Výšlap na Radhošť
V sobotu 14. května se ráno sešla na naší návsi u fontány skupinka turistů, aby se zúčastnila
prvního obecního výšlapu na Radhošť. I přesto, ţe počasí bylo krásné, těch odváţných, kteří by
vyrazili na 7 kilometrů dlouhou trasu po zelené turistické značce, moc nebylo. Výborným
průvodcem nám byl pan ing. Blinka z klubu seniorů, jenţ zná všechna údolí a zákoutí nejen naší
vesnice. Cesta s ním nám tak rychle utekla, ţe po necelých dvou a půl hodinách byla polovina
túry za námi. A i kdyţ jsme při výšlapu oddechovali, měli jsme pak všichni nahoře u hotelu
úsměvy na tváři. Po chvilce odpočinku nás čekala cesta zpět. Na Kamenném jsme si udělali
přestávku u myslivců, dali si klobásku a pivo a domů pak dorazili aţ někdy navečer. Čas
strávený v přírodě kaţdého obohacuje, a pokud ho strávíte se svou rodinou, přáteli či známými,
tak to navíc prospěje vašemu duchu. A ta práce, která doma čeká, ta nikomu neuteče.
14
1. 6. 2011 DEN DĚTÍ
U příleţitosti dne dětí, který se slaví 1. června, uspořádali komise školství, kultury a sportu při
radě obce, členové sboru dobrovolných hasičů a mysliveckého sdruţení zábavné odpoledne pro
všechny děti. Akce se měla konat ve sportovním areálu u Bečvy, ale díky blíţící se bouřce byla
přesunuta do haly ZŠ. I přesto, ţe červnové sobotní odpoledne procházkám nesvědčilo, přišlo
pár desítek dětí, pro které organizátoři přichystali 10 zábavných stanovišť (mysliveckou
poznávačku, hod slepicí do klece, přenesení hasičského přístroje a hadice z místa na místo,
jízdu na koloběţce, hod balonkem, kuţelky, přenesení balonku na lţíci, šlapadla, kotouly,
zpívání do mikrofonu) po jejichţ absolvování kaţdý získal nějakou malou odměnu – nafukovací
balonek, frkačku, perník, pastelky či bonbon a razítko do kartičky, kterou dostal se svým
jménem hned při vstupu do tělocvičny. Za splnění všech úkolů byl na závěr všem dětem předán
bublifuk a domácí muffinek, který napekly členky komise ŠKS. Děkuji hasičům, myslivcům a
členům komise ŠKS za přípravu a organizaci dne dětí a věřím, ţe v příštím roce nám bude
počasí víc přát a budeme tak moci zajímavá stanoviště, obohacená o vodu či vzduchovky,
připravit ve venkovním prostředí.
15
 DO REDAKCE BYLO ZASLÁNO:
Pozvání na pouť ke sv. Cyrilu a Metodějovi a k výročí 80 roků Slovanské pouti na
Radhošti
Letos je tomu jiţ osmdesát roků, kdy se na posvátném Radhošti konala pod patronací Vlády
ČSR Slovanská pouť. Jiţ r. 1930 bylo na veřejnosti známo, ţe frenštátský rodák, sochař, mistr
Albín Polášek vytvořil pro Radhošť sochu sv. Cyrila a Metoděje i sochu Radegasta. Mezi
širokou veřejností na Valašsku i po celé Moravě byl ţivý zájem o to, kdy budou sochy
dokončeny a na Radhošti postaveny. 8. září 1930 o druhé hodině noční vyjelo nákladní auto
Eduarda Parmy do Prahy. 9. září 1930 v umělecké slévárně Václava Maška v Praze - Karlíně
byly sochy naloţeny a auto se vydalo zpět. Cesta však trvala 40 hodin z důvodu poruchy stroje,
do Frenštátu se vrátili aţ 11. září. Cesta na Pustevny proběhla bez obtíţí, ale velký problém
nastal na strmé cestě pod rozhlednou Cyrilka, kde náklad uvízl. Tenkrát však stará cesta byla
bez široké zatáčky, jak po ní dnes chodíme, ale 50 m pod nynější zatáčkou se točila přímo
prudce vzhůru k bývalé Vojkůvkově salaši. Před auto byly připřaţeny dva koňské potahy a před
ně dvě osobní auta, pomáhali si i kladkostrojem. Přes velkou námahu se jim náklad podařilo
posunout o pouhých 10 metrů. Další den přivezli na pomoc 5 párů silných koní od
trojanovických hospodářů Káňových, Petrových, Bačových, Šmajstrlových a Svobodových. 12.
září byly koňské potahy zapřaţeny a náklad se pohnul do kopce, počasí však nepřálo.
Připomeňme si, jak tento historický okamţik zapsal jednatel Matice Radhošťské R. Polanský:
…„Za ukrutného lijáku bylo auto kladkostrojem přitaženo na střed cesty. Na to připnuta
zmíněná koňská přípřež. A nyní nastal okamžik věru nezapomenutelný, jak vítězoslavně vjíždí
arcibiskup s pěti spřeženími na posvátnou půdu Radhoště za ukrutného lijavce, blesků, za
řevu kočích a dunícího rachotu motoru. Vše bylo napnuto k prasknutí – stroje, svaly koní i
nervy lidí. Konečně se mohutné spřežení stroje a koní hnulo a zmohlo ohromné obtíže strmé
cesty. Pocit všeobecného ulehčení a radosti.“…
Po zdolání kopce se šestitunovým nákladem cesta probíhala jiţ dobře Ale v kopci pod vrcholem
sjezdovky a za kolibou bače Blinky bylo ještě nutno zapřáhnout dva páry koní. Kdyţ vzácný
náklad zastavil u kříţe půl hodiny před polednem, byla jiţ kaple zalita sluncem, srdce všech
byla naplněna velkou radostí. Náklad na Radhošť doprovázel mistr Albín Polášek, Rudolf Kalus
z Pohorské jednoty Radhošť, Páter Fr. Mastil a Robert Polanský z Matice Radhošťské.
Při vykládání sousoší byla pouţita vysoká trojnoţka s kladkostrojem. Po zvednutí sousoší, auto
poodjelo a sousoší bylo poloţeno do ochranného dřevěného bednění, v němţ zůstalo aţ do léta,
kdy bylo instalováno na nynější místo. Práce řídil cizelerský mistr Rudolf Seitz z umělecké
slévárny v Praze. Při zpáteční cestě na Pustevny byla stejným způsobem vyloţena socha
pohanského boha Radegasta. Obě sochy mistr Albín Polášek daroval Pohorské jednotě Radhošť.
Slovanská pouť na Radhošti
Na konci roku 1930 se Matice Radhošťská, Pohorská jednota Radhošť spolu s městy Frenštátem
p. R. a Roţnovem p. R. rozhodla uspořádat Slovanskou pouť. Tato velká národní slavnost,
nesoucí název „Slovanská pouť na Radhošti“ se konala pod záštitou Vlády československé ve
dnech 4. - 6. července 1931. Zdraví a bezpečnost hostů zajišťovali vojáci 8. pěšího pluku
z Místku.
16
V Roţnově byla pouť zahájena 4. 7. 1931
večer koncertem vojenské dechové hudby.
Ráno 5. 7. 1931 probíhalo na roţnovském
nádraţí vítání hostů, pak se velký průvod
Roţnovanů a hostů vydal na Radhošť. Tam
bylo v 11 hodin odhaleno a světícím biskupem
Janem Stavělem posvěceno sousoší sv. Cyrila
a Metoděje za zpěvu písně „Moravo, tys
zboţných slávů chráme“. Po bohosluţbě
vystoupilo na tribunu mnoho hostů a řečníků,
kteří mluvili o lásce k vlasti a slovanském
bratrství. Nejpůsobivější řeč měl starosta
Olomouce Karel Fischer, který vzpomněl r.
1862, kdy vznikla myšlenka na vytvoření soch
věrozvěstů na Radhošti, poté vyzval A.
Poláška, aby vystoupil na tribunu a ukázal se
poutníkům. Dále promluvil i P.Leopold Reček
a posledním řečníkem byl Čeněk Kramoliš
z Roţnova. Při odpolední slavnosti vystoupil
roţnovský Valašský muzejní a národopisný
spolek, který mimo tanců předvedl ukázky
z valašské svatby. Po návratu hostů
z Radhoště ještě večer pokračovaly oslavy
v hotelu Radhošť a na náměstí lidovou
veselicí.Centrem
slovanské
pouti
byl
Frenštát, jehoţ náměstí bylo vyzdobeno do
lesního hávu a večer bylo celé osvíceno.
Vyhrávala tu městská hudba, cimbálová
muzika a zpíval pěvecký sbor ze Vsetína.
Pozvaní hosté a zástupci Vlády se shromáţdili v sokolovně, kde byli přivítáni předsedou výboru
Rudolfem Kalusem při slavnostní akademii. Vystupovali tam umělci z Frenštátu, okolních měst
a dokonce několik písní zazpíval i sám A. Polášek. Zástupce Pohorské jednoty Radhošť Dr.
Parma v krátkém proslovu ocenil význam darovaných soch od Albína Poláška svojí domovině.
V neděli 5. července 1931 přijelo na slovanskou pouť tisíce lidí. Program byl zahájen v 9 hod u
sochy Radegasta. Nejdříve vystoupil pěvecký sbor ze Vsetína, pak promluvil frenštátský rodák
Alois Zbavitel. Poté se vydal veliký průvod poutníků ke kapli na Radhošť. Sousoší sv.Cyrila a
Metoděje bylo postaveno na místě, kde od nepaměti stával kříţ. Jiný kamenný kříţ z r.1805 byl
umístěn před kapli. Před sousoším věrozvěstů se shromáţdilo mnoho významných hostů –
starostové okolních i vzdálených měst, ředitelé úřadů, podniků a škol. Nakonec byli vzácní
hosté pozváni na oběd do hotelu Tanečnica na Pustevnách. Podle kronikáře se nedělní slavnosti
zúčastnilo na 20 tisíc lidí.
Při letošní pouti 5. července 2011 vzpomeneme toto slavné jubileum. Po první mši sv., která
bude v 9,30 hod, půjde průvod s hudbou k sousoší sv. Cyrila a Metoděje, kde bude následovat
bohosluţba slova se zpěvy a zakončena bude národní hymnou.
Proto laskavě přijměte pozvání od Matice Radhošťské a přijďte v hojném počtu na
památnou horu Radhošť
Jan Poruba
17
Myslivecké sdruţení Dolní Bečva
V sobotu 14. května uspořádalo Myslivecké sdruţení na Dolní Bečvě jiţ 5. ročník
Memoriálu Zdeňka Šimurdy - soutěţe ve střelbě na létající holuby. Závod se
uskutečnil na myslivecké střelnici na Kamenném. Soutěţ je jiţ známá mezi myslivci v
širokém okolí a tak se k závodu přihlásilo celkem 41 střelců, z toho 15 střelců z řad
domácích. Závod měl výbornou úroveň. Na prvních třech místech se umístili
přespolní závodníci. Pro závodníky i diváky bylo připraveno bohaté občerstvení
včetně guláše a výborných klobás.
Výsledky: Hlavní závod na 320 bodů
1. Fojtík J.
2. Sokol M.
3. Trnečka P.
4. Šena V.
5. Henek P.
6. Vojkůvka Z.
Tichá
Lukavec
Vidče
Dolní Bečva
Polančice
Dolní Bečva
310 bodů
310 bodů
310 bodů
300 bodů
290 bodů
280 bodů
18
Dne 9. 7. 2011 se uskuteční Myslivecký večer ve sportovním areálu u Bečvy.
Začátek v 19 hod. Srnčí guláš, občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Srdečně zvou myslivci MS Dolní Bečva.
POZVÁNKA
Dne 27. 8. 2011 pořádá Myslivecké sdruţení Dolní Bečva veřejný
závod v brokové střelbě.
Zahájení v 8:30 hod na střelnici na Kamenném.
SDH Dolní Bečva
MLÁDEŢ
26. 2. proběhl 20. ročník neoficiálního mistrovství
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově.
Této soutěţe se zúčastnilo 32 druţstev mladších
ţáků a 52 druţstev starších ţáků. Mladší ţáci
skončili na 5. místě, starší na 10. místě.
12. 3. Proběhl dvojboj mladých hasičů a uzly
jednotlivci ve Vítkovicích. Zde mladší i starší ţáci
zvítězili, v uzlech kategorie mladší nejlépe skončil
Jan Dědič na 2. místě, Vojtěch Kulišťák na 3. místě, Tereza Daňková na 4. místě. Starší ţáci
Oravcová Lucie 1. místo, Pešáková Veronika 5. místo, Kulišťáková Kateřina 6. místo.
V uzlování jednotlivců vedoucích nás reprezentoval Martin Pešák, který skončil na 2. místě.
19
2. 4. Se uskutečnil závod poţární všestrannosti o pohár Štípského beránka ve Štípě. Zde mladší
ţáci skončili na 4. místě, starší ţáci tento závod vyhráli.
9. 4. Ostrava Michalkovice – Michalkovická uzlovačka, mladší ţáci skončili na 3. místě, starší
se neprobojovali ze základní skupiny.
1. 5. Proběhlo obvodní kolo celostátní hry plamen mladých hasičů ve Valašské Bystřici. Mladší
ţáci skončili na 2. místě, starší ţáci vyhráli a zajistili si postup do okresního kola, které se
uskutečnilo 21. 5. v Horní Lidči, kde skončili na 3. místě.
DOROST
22. 5. Druţstva dorostu se zúčastnila okresního kola celostátní hry „Plamen“ v Horní Lidči.
Dívky skočily na 2. místě, chlapci na 4. místě. Zde bychom poděkovali Martinu Škorňovi za
zakoupení nových dresů pro chlapce.
MUŢI, ŢENY
14. 5. Proběhlo oblastní kolo v poţárním sportu ve Valašské Bystřici. Zde nás reprezentovalo
jedno druţstvo ţen a dvě druţstva muţů. Ţeny skončily na 2. místě z devíti druţstev a zajistily
20
si druhé postupové místo do okresního kola, které se uskuteční 18. 6. 2011. Muţi A skončili na
3. místě a muţi B skončili na 4. místě z jedenácti druţstev.
SERVIS A OPRAVY
plynových spotřebičů a elektrospotřebičů
kotle, sporáky, ohřívače, bojlery
MACHÁLEK, Horní Bečva
732 874 274
Vyčištěním, seřízením a kontrolou těsnosti
si zajistíte bezpečnost provozu a úsporu paliva!
21
22
Obchůdek Učertíka
Dovolujeme si Vás pozvat do obchůdku s pouţitým dětským (0-15let) výběrovým textilem
z Anglie.
Nabízíme:





Nové dětské oblečení značky WOLF (tepláčky, pyţama, punčocháče, ponoţky)
Papučky pro děti od českého výrobce s atestem ţirafky
Ponoţky dámské, pánské
Silonky, kabelky, utěrky, ručníky, povlečení
Hračky a dárkové předměty
Najdete nás v suterénu budovy COOP (bývalá Jednota) na Dolní Bečvě, hned u hlavní cesty.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Provozní doba:
Pondělí 8,30 - 11,30
Úterý
8,30 – 11,30
Středa 8,30 – 11,30
Čtvrtek 8,30 – 11,30
Pátek
8,30 – 11,30
Sobota
Neděle
14,00-16,00
zavřeno
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Renata Klívarová, Dolní Bečva čp. 624,
PSČ 756 55
IČ: 87593157, 604 266 520
Oznámení
Oznamujeme občanům a firmám, ţe Základní
a mateřská škola Dolní Bečva má volné
kapacity k odebírání obědů ze školní jídelny.
Cena obědu 47,- Kč (polévka, hlavní jídlo,
doplněk).
Zájemci hlaste se u vedoucí školní jídelny
p. Pařenicové - 571 751 21
23
Kadeřnictví, holičství
V budově Osvětové besedy Dolní Bečva (stará škola) je otevřeno kadeřnictví.
Provozovatel:
Petra MIKUDOVÁ
756 57 Horní Bečva čp. 646
 733685305
Provozní doba:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
ZAVŘENO
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
Mimo provozní dobu lze objednat na : 733685305
24
ZÁMEČNICTVÍ
Jaroslav Vojtíšek
Drobná zámečnická výroba, opravy, svařování,
montáţe bezpečnostních kování, otevírání zabouchnutých dveří
Dolní Bečva čp. 17, 756 55 Dolní Bečva
Tel.: 725 634 895, e-mail: [email protected]
www.zamecnictvi-vojtisek.ic.cz
SKLENÁŘSTVÍ M. SEZIMA
(provozovna Valašské Meziříčí – za kinem
Svět)
-zasklívání, rámování (velký výběr rámů)
-zateplení dřevěných oken izolačním dvojsklem (velká úspora
energie)
-řezání skla do krbů
-lepení terárií a akvárií
- lepení zrcadel
Dolní Bečva čp. 72, 756 55 Dolní Bečva
Tel.: 603 383 373, 571 613 20
KLEMPÍŘSKÉ & POKRYVAČSKÉ PRÁCE
Provádíme - pokrývání střech, pergol
- zhotovení ţlabů, okapů, parapetů
Máme bezkonkurenční ceny
: 776 472 356
e-mail: [email protected]
25
DŘEVO – M, MILOSLAV PAŘENICA
Vyrábí selský stylový nábytek, komody, stoly, valašské ţidle, servírovací stolky, misky, svícny
aj.
 Materiál: většinou smrkový masiv, na přání i z borovice nebo jiných dřevin.
 Povrchová úprava: přírodními vosky a oleji Osmocolor. Nátěry jsou zdravotně nezávadné
s atestem pro pouţití i na dětské hračky. Nábytek vyrábíme i v moderním provedení dle
Vašeho návrhu nebo fota. Výrobky jsou k vidění na Dolní Bečvě čp. 43
605 707 257
Dále nabízíme: pořez kulatiny, výrobu a prodej veškerého stavebního řeziva, hranole, fošny,
střešní latě, desky, trámy aţ do 15,1 m délky.
605 924 254
PILA PAŘENICA JIŘÍ
Dolní Bečva čp. 424
603815216, 734585397
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Štípaná polena (buk) – sypaná
délka
33 cm – 40cm
cena
950,- Kč/1sprm

sprm (sypaný prostorový metr) – polena nasypaná do krychle 1mx1mx1m
Štípaná polena (buk) – skládaná
délka
40 cm
cena
1400,- Kč/ 1prm skládaný na paletě
26
Oznámení
Keramická dílna PRAVOSLAVA DORDY
opět zahajuje výrobu uţitkové a zahradní keramiky.
Zveme Vás k návštěvě dílny v Horním Rozpitém čp. 151 na Dolní Bečvě.
 – 732 645 290
E-mail – [email protected]
27
Digitální příjem českých i zahraničních programů ze
satelitu
Upozornění!!!
S blíţícím se ukončení analogového vysílání a postupným vypínáním určitých kanálů
televizních programů a na nich vázaných převaděčů v okolí dojde k vypnutí programu ČT2
z Radhoště (30. 11. 2010).
Tímto bych chtěl oslovit občany, v případě jejich zájmu o zřízení satelitního příjmu či úpravu
vašich stávajících zařízení.
Díky satelitního vysílání je moţno přijmout 21 českých a slovenských programů bez poplatku i
programy ve vysokém rozlišení (HD). Příjem programu v HD zvlášť uplatní majitelé televizoru
LCD nebo Plazma.
V případě zájmu, nebo dotazu mě můţete kontaktovat.
Elektroservis – Pavel Maléř
Kontakt:
Tel: 608 404 023
Email: [email protected]
28
Plánujete svatbu nebo rodinnou oslavu?
Penzion Staré časy na Horní Bečvě Vám nabízí své sluţby




pronájem sálu zdarma (kapacita 100 míst)
slavnostní menu, rauty a grilování
novomanţelé mají ubytování ve svatební den zdarma
kapacita penzionu 32 lůţek
Kaţdá svatba je pro nás jedinečná a originální,
proto nabízíme profesionální přístup
a jednání ve stylovém a krásném prostředí.
Kontaktujte nás na níţe uvedených číslech, rádi Vám sestavíme nabídku
na míru.
Penzion Staré časy
Horní Bečva 367
www.penzion-starecasy.cz
mob: 606 487114
tel: 571 610 844
email: [email protected]
29
Českomoravská stavební spořitelna
(LIŠKA)
Stavební spoření, meziúvěry, úvěry, penzijní připojištění,
poradenská činnost
Růčka Radek
 724 000 224
30
31
nabízí otevření sběrny prádla a čištění oděvů v obci Dolní Bečva. Zájemci o provozování této
sluţby mohou získat bliţší informace o spolupráci u firmy „Prádelna a čistírna oděvů“,
Nádraţní 817, 755 01 Vsetín,  571 459 114, www.ergon-chranenadilna.org
Zpravodaj 07,08 / 2011, zpracování příspěvků: Jana Vavřínová
Uzávěrka dalšího zpravodaje obce: 12. 8. 2011
e-mail: [email protected], www.dolnibecva.cz
Tisk: ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Dolní Paseky 1618, Rožnov p/R,
 571 653 999
32
Download

Zpravodaj 07-08/2011