MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VŚKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súkromné školy a školské zariadenia
Slovenskej republiky
Bratislava, november 2011
OBSAH
Úvod
1. Materské školy a špeciálne materské školy
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Ţilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
6
8
9
10
10
11
13
15
2. Základné školy a špeciálne základné školy
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Ţilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
17
19
19
19
20
20
21
22
3. Základné umelecké školy
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Ţilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
24
26
26
28
28
30
32
34
4. Gymnáziá
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Ţilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
36
38
39
39
40
40
41
42
5. Konzervatóriá
44
6. Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Ţilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
47
50
54
54
56
57
60
64
7. Akadémie
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Ţilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
67
69
69
70
70
70
71
72
8. Stredné umelecké školy
73
9. Strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe
76
10. Spojené školy
80
11. Jazykové školy
83
12. Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Ţilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
86
86
87
87
89
92
94
13. Školské kluby detí
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Ţilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
97
97
98
98
99
99
100
14. Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá
pedagogicko-psychologického poradenstva
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Ţilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
15. Ostatné školy a školské zariadenia
101
101
102
102
104
105
105
106
108
ÚVOD
Publikácia Súkromné školy a školské zariadenia Slovenskej republiky je spracovaná podľa jednotlivých
druhov a typov škôl (zariadení). Školy a školské zariadenia sú triedené podľa jednotlivých krajov a v rámci
kraja podľa jednotlivých okresov.
Za číselným kódom a názvom odboru sa nachádza vyučovací jazyk (ak je iný ako slovenský) a druh štúdia
(len pri nadstavbovom a pomaturitnom štúdiu).
Pouţité skratky:
1 – Odbor je experimentálne overovaný
2 – Odbor experimentálne overovaný, ktorého overovanie bolo úspešne ukončené
3 – Odbor experimentálne overovaný, ktorého overovanie bolo neúspešne ukončené
4 – Experimentálne overovanie odboru sa utlmuje, od 1.9.2011 nebudú prijímaní ţiaci do
prvého ročníka odboru
5 – Experimentálne overovanie odboru sa utlmuje, od 1.9.2012 nebudú prijímaní ţiaci do
druhého ročníka študijných a učebných odborov
6 – Experimentálne overovanie odboru sa utlmuje, od 1.9.2013 nebudú prijímaní ţiaci do
tretieho ročníka študijných odborov
M - maďarský jazyk
NŠ - nadstavbové štúdium
PMŠ - pomaturitné štúdium
VOŠ - vyššie odborné štúdium
Táto publikácia neprešla jazykovou úpravou.
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Bratislavský kraj
1
Súkromná materská škola
Drotárska cesta 48
Natália Psotová
Drotárska cesta 48
811 04 Bratislava - Staré Mesto
01.09.2006
811 02 Bratislava
Ičo: 710212640
2
Súkromná materská škola Funiversity
Gajova 21
811 09 Bratislava
Ičo: 710224451
3
4
Lenka Matuláková
811 04 Bratislava
Ičo: 40244628
Gorazdova 11
811 04 Bratislava
01.01.2004
Zdruţenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave
Palisády 51
811 06 Bratislava
01.09.2011
Súkromná materská škola Lauder Gan Menachem
811 03 Bratislava
Ičo: 31768440
Baruch Myers
Partizánska 12
811 03 Bratislava
01.09.1996
Tel.: 02 / 544 17 829
[email protected]
Súkromná materská škola GALILEO SCHOOL
Dudváţska ulica č.6
821 07 Bratislava
Ičo: 710216726
Galileo School, s.r.o.
Hradská 85
821 07 Bratislava
01.09.2007
Tel.: 02 / 459 81 928
[email protected]
www.galileoschool.sk
Súkromná materská škola
Haburská 4
821 01 Bratislava
Ičo: 710229135
8
[email protected]
Súkromná materská škola nemecko-slovenská s medzinárodným programom
Partizánska 12
7
Gajova 21
811 09 Bratislava
01.09.2007
Gorazdova 11
811 06 Bratislava
6
FUNIVERSITY, s.r.o.
Súkromná materská škola
Palisády 51
5
[email protected]
BKW, s.r.o.
Bazová 9
821 08 Bratislava
01.09.2010
Súkromná materská škola
Stálicová 2
821 02 Bratislava
Ičo: 42130824
Mgr. Miroslava Zubová
Homolova 10
841 02 Bratislava
01.09.2008
6
www.klubvcielka.sk
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
9
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná materská škola
Česká 10
School s.r.o.
Ţupné námestie 2
811 13 Bratislava
01.09.2011
831 03 Bratislava
10 Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3
831 02 Bratislava
Ičo: 710217439
Felix MŠ, s.r.o.
Dulovo nám. 12
821 08 Bratislava
01.09.2007
Tel.: 02 / 444 50 658
SONFOL, s.r.o.
Talichova 51
841 02 Bratislava
01.01.2004
Tel.: / 645 31 314
[email protected]
www.feixms.sk
11 Súkromná materská škola
Bazovského 2
841 01 Bratislava
Ičo: 30794471
[email protected]
12 Súkromná materská škola Forel International Preschool
Kremeľská 2
841 10 Bratislava
Ičo: 710202300
ALLIED COMMUNICATIONS, s.r.o.
Kremeľská 2
841 10 Bratislava
01.09.2006
Tel.: 02 / 654 59 126
[email protected]
www.forel.sk
13 Súkromná materská škola
Oţvoldíkova 15
Radmila Turnevová
Pri kríţi 9
841 02 Bratislava
01.09.2007
841 04 Bratislava
Ičo: 791111101
[email protected]
14 Súkromná materská škola
Pekníkova 4
Ing. Michaela Moyzesová
841 01 Bratislava
Ičo: 30799945
Janotova 16
841 04 Bratislava
01.09.2006
[email protected]
15 Súkromná materská škola
Nobelovo nám. 6
Mgr. Jana Kamenská
851 01 Bratislava
Ičo: 710218680
J. Kostku 2428/18
901 01 Malacky
[email protected]
16 Súkromná materská škola Christa Boteva - Частна детска градина Христо Ботев
Záporoţská 8
Občianske zdruţenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva
Záporoţská ul. 8
851 01 Bratislava
01.09.2008
851 01 Bratislava
Ičo: 710221428
17 Súkromná materská škola Čarovný domček
Čarovný domček, občianske zdruţenie
925 23 Hrubá Borša 105
Ičo: 710226080
Hrubá Borša 105
925 23 Jelka
01.09.2009
7
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
18 Súkromná materská škola Princ a princeznička
Jantárová ul. 1
900 25 Chorvátsky Grob
Ičo: 710227515
Princ a princeznička spol. s r.o.
Čerešňová 4
900 25 Chorvátsky Grob
01.09.2009
[email protected]
19 Súkromná materská škola
Fándlyho 21
903 01 Senec
Ičo: 36064751
Iveta Alfonzová, Alena Magdolenová
Fándlyho 21
903 01 Senec
01.09.1994
Tel.: 02 / 459 28 007
Eva Hurtová
Košická 24
903 01 Senec
01.09.2004
Tel.: 02 / 459 23 626
[email protected]
20 Súkromná materská škola
m. č. Svätý Martin 3
903 01 Senec
Ičo: 30796016
[email protected]
Trnavský kraj
1
Súkromná materská škola
Clementisove Sady č. 902/3
924 00 Galanta
Ičo: 710220090
2
921 01 Piešťany
Ičo: 710036078
909 01 Skalica
Ičo: 37994859
Tel.: 033 / 762 33 66
Mgr. Gabriela Skotáková
L. Svobodu 19
909 01 Skalica
01.09.2006
Tel.: / 664 93 93
Súkromná materská škola
SNP 97
919 04 Smolenice
Ičo: 710225997
5
Slovenské liečebné kúpele, a.s.
T.G.Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
31.01.1984
Súkromná špeciálna materská škola
L. Svobodu 31
4
[email protected]
Materská škola
Detská 1
3
Mgr. Júlia Gálová
Ul. Z. Kodálya 791/14
924 00 Galanta
01.07.2008
Súkromná materská škola LIENKA
SNP č. 97
919 04 Smolenice
01.09.1996
Tel.: 033 / 558 80 03
SMILE, n.o.
Markovičova 1/A
917 02 Trnava
01.09.2010
Tel.: 033 / 550 54 52
[email protected]
Súkromná materská škola SMILE
Markovičova 1/A
917 02 Trnava
Ičo: 710228651
8
[email protected]
www.smileschool.sk
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
6
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná materská škola
Dedinská 27
Meduška n.o.
Dedinská 27
917 01 Trnava - Modranka
01.09.2005
917 01 Trnava - Modranka
Ičo: 710216297
Tel.: 033 / 533 39 32
[email protected]
www.meduska.sk
Trenčiansky kraj
1
Súkromná materská škola
SNP 96/366
EDEN o.z.
018 51 Nová Dubnica
2
Súkromná materská škola
Malinovského 882
916 21 Čachtice
Ičo: 42015430
3
4
Trenčianska 726/60/14
018 51 Nová Dubnica
01.09.2012
Súkromná materská škola Čachtice n.o.
Malinovského 882
916 21 Čachtice
01.09.1994
Ul. Ľ. Ondrejova 28
Mgr. Vladimír Bálint
971 01 Prievidza
Ičo: 42022894
M. Rázusa 46/4
971 01 Prievidza
01.09.2007
Mgr. Lenka Valachová - LINGUAL
Bavlnárska 317/18
911 05 Trenčín
01.09.2002
Tel.: 032 / 658 08 05
[email protected]
www.lingual.sk
Súkromná materská škola FUTURUM
Na dolinách 27
911 35 Trenčín
Ičo: 710228546
Súkromné gymnázium FUTURUM n.o.
Na dolinách 27
911 01 Trenčín
01.09.2010
[email protected]
Súkromná materská škola
Orechovská 14
911 05 Trenčín
Ičo: 42020042
7
[email protected]
www.eskolapd.sk
Súkromná materská škola
911 01 Trenčín
Ičo: 36130516
6
[email protected]
Súkromná materská škola
Janka Kráľa 14
5
Tel.: 032 / 778 71 28
Mgr. Jana Masariková
Východná ul. 2337/11
911 08 Trenčín
01.09.2007
Tel.: / 652 55 60
[email protected]
www.stvorlistok.yw.sk
Súkromná materská škola Slimáčik
Pod Sokolice 1/b
911 01 Trenčín
Ičo: 42149321
Mgr. Zuzana Mildeová - SLIMÁČIK
Pod Sokolicami 514/15
911 01 Trenčín
01.09.2010
9
[email protected]
www.slimacik.eu
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Nitriansky kraj
1
Súkromná špeciálna materská škola
Ul. Janka Kráľa 1
Mgr. Jana Merašická
Podjavorinskej 1961
955 01 Topoľčany
01.09.2008
955 01 Topoľčany
Ičo: 42120021
Tel.: 038 / 532 70 21
Ţilinský kraj
1
2
Súkromná materská škola Márie Hanulákovej
Slovenských dobrovoľníkov 11
Mária Hanuláková
022 01 Čadca
Komenského 135/18
022 01 Čadca
01.09.2007
Súkromná materská škola Dúha
Materská škola Dúha, spol. s r.o.
ul. Gala 325
023 51 Raková
023 53 Staškov 721
3
Súkromná materská škola Stonoţka
Materská škola - Stonoţka, s.r.o.
Ul. 1. mája 2044/180
031 01 Liptovský Mikuláš
01.09.2007
Ul. T. Vansovej 16
031 01 Liptovský Mikuláš
Ičo: 710216394
4
036 01 Martin
Ičo: 710202008
036 01 Martin
Ičo: 710221649
Tel.: 043 / 423 07 41
[email protected]
Levíča, s.r.o.
Rakovo 158
038 42 Príbovce
01.09.2008
Súkromná materská škola
Divadelná 32
036 01 Martin
Ičo: 710216300
7
Súkromná materská škola "Ďatelinka", s.r.o.
Bagarova 2C
036 01 Martin
01.09.2006
Súkromná materská škola Levíča
Divadelná č. 32
6
[email protected]
Súkromná materská škola "Ďatelinka"
Bagarova 2C
5
Tel.: 044 / 552 25 74
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
M. R. Štefánika 13
036 01 Martin
01.01.2005
Tel.: 043 / 413 48 31
[email protected]
Súkromná materská škola
Jesenského 10246/1A
036 01 Martin
Ičo: 37981927
Tatiana Zanovitá
P. Mudroňa 606/36
036 01 Martin
01.09.2006
10
Tel.: 043 / 413 15 36
[email protected]
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
8
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná materská škola
P. Mudroňa 32
Beáta Nemcová
Priehradná 2295/20
036 01 Martin
01.09.2006
036 01 Martin
Ičo: 37980980
9
Tel.: 043 / 413 19 24
[email protected]
Súkromná materská škola
Ul. J. Lettricha
Ing. Peter Grendár - LIENKA
M.R. Štefánika 1052/84
036 01 Martin
01.09.2007
036 01 Martin
Ičo: 42058996
10 Súkromná materská škola Tomáša Zanovita
Ul. východná 18
038 43 Martin
Ičo: 42060133
Tomáš Zanovit
Záturčianska 3780/105
036 01 Martin
01.09.2007
Tel.: 043 / 430 68 36
[email protected]
11 Súkromná materská škola Prvá SMŠ
Zvolenská 32
036 01 Martin
Ičo: 710213875
Prvá SMŠ, spol. s r.o.
Ul. Zvolenská č. 32
036 01 Martin
01.09.2004
Tel.: 043 / 423 04 28
Tatiana Zanovitová
Záturčianska 3780/105
036 01 Martin
01.09.2009
Tel.: 043 / 413 15 36
[email protected]
12 Súkromná špeciálna materská škola
Jesenského 10246/1A
036 01 Martin
Ičo: 42068321
[email protected]
13 Materská škola
J. Jančeka 49
034 01 Ruţomberok
Ičo: 710036817
SCP - PSS, a.s.
Bystrická 1
034 01 Ruţomberok
01.09.1974
Tel.: 044 / 436 34 47
14 Súkromná materská škola
V. Javorku 29/1
ENPORA, s.r.o.
010 01 Ţilina
Ičo: 710217269
V. Javorku 29/1
010 01 Ţilina
01.09.2007
Banskobystrický kraj
1
Súkromná materská škola SPEAK
Nad pláţou 7
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 710230532
Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.
M. Rázusa 4
974 01 Banská Bystrica
01.09.2011
11
[email protected]
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
2
STADETORE n.o.
Slnečná 34
974 04 Banská Bystrica
01.09.2009
Občianske zdruţenie Kruh
Praţská 11
969 01 Bratislava
01.09.1996
969 01 Banská Štiavnica
Ičo: 30196973
977 01 Brezno
Ičo: 45026360
Tel.: 045 / 691 2 006
Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť-EBG e.v.
Hronská 696/107
976 67 Závadka nad Hronom
01.02.2009
Tel.: / 611 19 92
Súkromná materská škola
ul. Školská 2344
963 88 Krupina
Ičo: 710212747
Ingrid Kohútová
ul. Druţstevná 226/23
962 61 Dobrá Niva
01.09.2006
Tel.: 045 / 552 20 65
Melinda Soósová
Karola Supa 13
984 01 Lučenec
01.09.2007
Tel.: 047 / 451 24 36
Súkromná materská škola
Karola Supa 13
984 03 Lučenec
Ičo: 710214049
Súkromná špeciálna materská škola pri Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Lučenec
Námestie republiky 15
984 39 Lučenec
Ičo: 37998749
9
[email protected]
Súkromná materská škola EBG
Školská 5
8
Tel.: 048 / 423 09 08
Súkromná materská škola
Dolná ruţová 22
7
[email protected]
Súkromná špeciálna materská škola
974 04 Banská Bystrica
Ičo: 710227060
6
e-mail a www stránka
Limbová 11
974 09 Banská Bystrica
01.09.2009
Slnečná 34
5
dátum začatia činnosti
Bc. Jana Matysová - Kráľovstvo detí
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 710226292
4
Číslo telefónu a faxu
Súkromná materská škola - Kráľovstvo detí
Slnečná 34
3
Zriaďovateľ
Janka Kurucová
Viešťanská 212
985 56 Tomášovce
01.01.2006
Súkromná materská škola
Mgr. Dana Stanová
985 03 České Brezovo č. 198
Ičo: 37957295
České Brezovo 135
985 03 České Brezovo
10 Súkromná materská škola
M.R.Štefánika 1030/46
Mgr. Martina Fenclová
960 01 Zvolen
Ičo: 710228783
Novozámocká 3210/21
960 01 Zvolen
01.09.2010
12
Tel.: 047 / 437 13 91
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
11 Súkromná materská škola
Námestie mládeţe 587/17
960 01 Zvolen
Ičo: 710227086
Jaris Slovakia, spol. s r.o.
Kukučínova 26
962 31 Sliač
01.09.2009
12 Súkromná materská škola
Sokolská 109
960 01 Zvolen
01.09.2012
13 Súkromná materská škola SLNIEČKO
Hurbanova 15
960 01 Zvolen
Ičo: 710213107
Elena Stehlíková - SLNIEČKO
Hurbanova 15
960 01 Zvolen
01.01.1995
Tel.: 045 / 533 55 68
[email protected]
Prešovský kraj
1
Súkromná špeciálna MŠ pri Integračnom zariadení KOR - GYM, n. o.
086 42 Hertník 85
Ičo: 710153839
2
066 01 Humenné
Ičo: 42032121
066 01 Humenné
Ičo: 42027667
Partizánska 26
066 01 Humenné
01.09.2006
Občianske zdruţenie AURA
Třebíčska 8
066 01 Humenné
01.01.2006
[email protected]
Súkromná materská škola
Ul. 1. mája 14
066 01 Humenné
Ičo: 37887751
5
Jana Fecurová
Súkromná materská škola AURA
Třebíčska 13
4
Tel.: 054 / 479 12 90
Súkromná materská škola
Duchnovičova 26
3
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
Hertník 85
086 42 Hertník
01.09.1994
PROALERGO, s.r.o.
Ul. 1. mája 14
066 01 Humenné
01.09.2007
Tel.: 057 / 788 36 71
[email protected]
Súkromná materská škola
Kušnierska brána 3
060 01 Keţmarok
Ičo: 42075441
Jana Štogerová
Juţná 5/8
060 01 Keţmarok
01.09.2007
13
Tel.: 052 / 452 37 22
[email protected]
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
6
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná materská škola pri Dennom detskom sanatóriu
Záhradná 2
Denné detské sanatórium, s.r.o.
Záhradná 2
060 01 Keţmarok
01.01.2005
060 01 Keţmarok
Ičo: 710217870
7
Zriaďovateľ
Tel.: 052 / 452 36 50
[email protected]
Súkromná materská škola
Kúpeľná škola Lučivná, n.o.
059 31 Lučivná 290
Ičo: 42084318
8
1. súkromná materská škola Stella
Jarná 3049/5
058 01 Poprad
Ičo: 42034442
9
Lučivná 290
059 31 Lučivná
01.09.2008
Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1.súkromnej MŠ Stella, o.z.
Jarná 3049/5
058 01 Poprad
01.09.2006
Tel.: / 773 02 16
[email protected]
Súkromná materská škola Centra pre rodinu
Tajovského 3015/20
058 01 Poprad
Ičo: 710215894
Centrum pre rodinu - Poprad, o.z.
Scherfelova 81
058 01 Poprad
[email protected]
10 Súkromná materská škola
Tarnovského 1283/9
Slniečko, n.o.
058 01 Poprad
Ičo: 710213166
J. Curie 733/29
058 01 Poprad
01.09.2006
[email protected]
11 Súkromná materská škola
Mukačevská 1
080 01 Prešov
Ičo: 42077907
PaedDr. Mária Šafranková
Pod vinicami 5
080 01 Prešov
01.09.2007
Tel.: / 771 19 95
[email protected]
12 Súkromná materská škola - ELBA
Smetanova 2
080 01 Prešov
Ičo: 710122780
Ing. Emil Blicha - Elba
Palárikova 26
080 05 Prešov
01.09.2007
Tel.: / 770 11 95
13 Súkromná materská škola Tobiáš
Solivarská 60
080 01 Prešov
Ičo: 710175566
Občianske zdruţenie Tobiáš
Magurská 12
080 01 Prešov
01.09.2005
[email protected]
14 Súkromná materská škola - Mamajáčik
Škultétyho 12
080 01 Prešov
Ičo: 710227388
Eva Kleinová - MAMAJÁČIK
Volgogradská 60
080 01 Prešov
01.09.2009
14
Tel.: / 773 30 32
[email protected]
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
15 Súkromná materská škola pri zdravotníckom zariadení
Hollého 14
080 01 Prešov
Ičo: 42031061
PaedDr. Anna Lukáčová
Tomášikova 34
080 01 Prešov
01.09.2006
[email protected]
16 Súkromná materská škola
Komenského 2779
069 01 Snina
Mária Alušíková
ul. SNP 25
069 01 Snina
01.09.2011
17 Súkromná materská škola
Vihorlatská 1420/8
069 01 Snina
Ičo: 42029520
Ema Leňková
Ul. 1. mája 2049
069 01 Snina
01.09.2006
Tel.: / 762 41 84
[email protected]
Košický kraj
1
Súkromná materská škola
Potočná č. 14
040 01 Košice
Ičo: 710226586
2
040 01 Košice
Ičo: 35572531
040 11 Košice
Ičo: 45008086
Rosná 6
040 01 Košice
01.09.2006
JUDr. Silvia Kalapošová
Slovenského 18
040 01 Košice
01.01.2007
Súkromná materská škola
Jegorovo námestie 5
040 22 Košice
5
[email protected]
www.mspotocna.sk
Mudr. Alexandra Sabolová
Súkromná materská škola
Starozagorská 8
4
Braniskova 8
040 01 Košice
01.09.2009
Súkromná materská škola
Tatranská 10
3
MVDr. Kornélia Čulenová
Kultúrne zdruţenie občanov rómskej národnosti, n.o.
Jegorovovo nám. č. 5
040 22 Košice
01.09.2011
Súkromná materská škola
Krosnianska 6
040 22 Košice
Gabriela Szappanosová
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
01.09.2005
15
[email protected]
Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
6
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná materská škola
Ovručská 14
040 22 Košice
Ičo: 30688396
7
Zriaďovateľ
Občianske zdruţenie LAMBARENE
Hronská 17
040 11 Košice
01.09.1996
Tel.: 055 / 671 00 75
ALŢBETKA, n.o.
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves
01.09.2010
Tel.: 053 / 429 89 73
Súkromná materská škola ALŢBETKA
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves
Ičo: 710228406
16
[email protected]
www.alzbetka-no.sk
Základné školy a špeciálne základné školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Bratislavský kraj
1
Súkromná základná škola Tora Or
Kozia 25
Chabad Slovensko, o.z.
Kozia 25
811 03 Bratislava
01.09.2009
811 03 Bratislava
Ičo: 710212658
2
Zdruţenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave
811 06 Bratislava
811 04 Bratislava
Ičo: 710229100
821 08 Bratislava
Ičo: 42138027
821 07 Bratislava
Ičo: 710213603
821 09 Bratislava
Ičo: 31789188
Tel.: 02 / 502 04 619
[email protected]
www.1sg.sk
Galileo School, s.r.o.
Hradská 85
821 07 Bratislava
10.06.2004
Tel.: 02 / 456 41 077
[email protected]
www.galileoschool.sk
Profkreatis o.z.
Ruţová dolina 29
821 09 Bratislava
01.09.1998
Tel.: 02 / 554 23 734
[email protected]
www.derieuropy.sk
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava
Ičo: 710225482
8
Výchovno-vzdelávacie zdruţenie
Bajkalská 20
821 08 Bratislava
01.09.2009
Súkromná základná škola
Ruţová dolina 29
7
Gajova 21
811 09 Bratislava
01.09.2010
Súkromná základná škola GALILEO SCHOOL
Dudváţska ulica č.6
6
FUNIVERSITY, s.r.o.
Súkromná základná škola pre ţiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Bajkalská 20
5
Palisády 51
811 06 Bratislava
01.09.2011
Súkromná základná škola Funiversity
Úprkova 3
4
[email protected]
Súkromná základná škola nemecko-slovenská s medzinárodným programom
Palisády 51
3
Tel.: 02 / 544 17 829
School s.r.o.
Ţupné námestie 2
811 13 Bratislava
01.09.2008
Tel.: 02 / 444 50 733
[email protected]
Súkromná základná škola waldorfská
Vihorlatská 10
831 04 Bratislava
Ičo: 36069833
Výchova k slobode o. z.
Vihorlatská 10
831 04 Bratislava
01.09.2001
17
Tel.: 02 / 446 42 604
[email protected]
www.iwaldorf.sk
Základné školy a špeciálne základné školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
9
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná základná škola
Bílikova 34
SONFOL, s.r.o.
841 05 Bratislava
Ičo: 710224460
Talichova 51
841 02 Bratislava
01.09.2008
10 Súkromná medzinárodná škola kvality v Bratislave, IUVENTA
Karloveská 64
Jones Jr. Robert Elleé
Fialkové údolie 41
811 01 Bratislava
01.09.1995
841 04 Bratislava
Ičo: 30816297
11 Súkromná základná škola pre ţiakov s intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60
Centrum nadania, n.o.
Podzáhradná 49
821 06 Bratislava
01.09.2008
841 05 Bratislava
Ičo: 42134048
12 Súkromná základná škola 1. - 4. ročník
Mgr. Ľubica Nerádová
Batkova 2
Sadová 16
900 51 Zohor
01.09.2004
841 01 Bratislava
Ičo: 30849012
[email protected]
13 Súkromná základná škola Forel International School
Kremeľská 2
ALLIED COMMUNICATIONS, s.r.o.
Kremeľská 2
841 10 Bratislava
01.09.2002
841 10 Bratislava
Ičo: 710178360
Tel.: 02 / 624 14 373
[email protected]
www.aforel.com
14 Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných ţiakov
Znievska 2
S.E.I.N. sollertia s.r.o.
851 05 Bratislava
Ičo: 30866952
M.C. Sklodowskej 1
851 04 Bratislava
01.09.2006
[email protected]
www.intelekt.sk
15 Súkromná bulharská základná škola
Záporoţská č. 8
811 03 Bratislava 1
Ičo: 710155587
Ministerstvo školstva a vedy Bulharskej republiky
Knjaz Dondukov 2A
01.09.1949
Tel.: 02 / 544 11 962
bulscol.@ba.telecom.sk
www.bsou.sk
16 Súkromná základná škola pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu
Dialničná ul. 1
903 01 Senec
Ičo: 710173768
PaedDr.Andrej Argaláš
925 22 Jánovce 112
01.02.2005
18
Tel.: 02 / 456 46 393
[email protected]
Základné školy a špeciálne základné školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Trnavský kraj
1
Súkromná základná škola
Nám. 1. mája č. 3
Gabriel Rovňák
Balkánska 146
851 10 Bratislava
01.09.2006
922 05 Chtelnica
2
Súkromná základná škola
Gorkého 4
Škola s úsmevom, s.r.o.
D. Jurkoviča 33/1049
909 01 Skalica
01.09.2006
909 01 Skalica
Ičo: 37990845
[email protected]
www.zsstvorlistok.sk
Trenčiansky kraj
1
Súkromná základná škola
Ul. SNP 96/366
EDEN o.z.
018 51 Nová Dubnica
Ičo: 36129046
2
3
Trenčianska 726/60/14
018 51 Nová Dubnica
01.09.2002
[email protected]
www.skoladokoran.szm.sk
Súkromná základná škola
Ul. Ľ. Ondrejova 28
Mgr. Vladimír Bálint
971 01 Prievidza
Ičo: 42022517
M. Rázusa 46/4
971 01 Prievidza
01.09.2007
[email protected]
www.eskolapd.sk
Súkromná základná škola FUTURUM
Na dolinách 27
Súkromné gymnázium FUTURUM n.o.
911 35 Trenčín
Ičo: 710228538
Na dolinách 27
911 01 Trenčín
01.09.2010
[email protected]
www.sgfuturum.sk
Nitriansky kraj
1
Súkromná základná škola T. Smaragd
UL. SNP č. 26
934 01 Levice
Ičo: 42120365
2
Tel.: / 631 74 75
[email protected]
www.tsmaragd.sk
Súkromná základná škola Martina Gaţíka
Pri Kaštieli 1
949 01 Nitra
Ičo: 42202418
3
Ing. Vladimír Hagara - T. Smaragd
Perecká 28
934 05 Levice
01.09.2008
Mgr. Martin Gaţík
Podzámska 24
949 01 Nitra
01.09.2011
Súkromná základná škola pre ţiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Na Hôrke 30
949 01 Nitra
Ičo: 37964810
PaedDr. Ľudmila Drţiková
Tr. A. Hlinku 611/10
949 01 Nitra
01.09.2004
19
[email protected]
www.logoskola.sk
Základné školy a špeciálne základné školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Ţilinský kraj
1
Súkromná základná škola Tomáša Zanovita
Ul. východná 18
Tomáš Zanovit
Záturčianska 3780/105
036 01 Martin
01.09.2005
038 43 Martin
Ičo: 37975811
2
036 01 Martin
Ičo: 37900862
Mgr. Šárka Zubercová
Ul. Zvolenská 17
036 01 Martin
01.09.1996
Tel.: 043 / 422 16 05
[email protected]
www.bellamos.sk
Súkromná základná škola pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia
Ul. Š. Furdeka
036 08 Martin - Záturčie
Ičo: 42213231
4
[email protected]
Súkromná základná škola BELL AMOS
Východná 18
3
Tel.: 043 / 430 68 36
Otvorme cestu pre deti s Dys..., o.z.
Š. Furdeka 9060/3
036 01 Martin
01.09.2010
[email protected]
www.sukromnaskola.eu
Súkromná špeciálna základná škola
Otvorme cestu pre deti s Dys..., o.z.
038 03 Sklabiňa
Ičo: 42213240
5
[email protected]
www.sukromnaskola.eu
Súkromná základná škola
Štiavnická cesta 80
034 01 Ruţomberok
Ičo: 37908987
6
Š. Furdeka 9060/3
036 01 Martin
01.09.2010
PaedDr. Elena Šlávková
Štiavnická 1959/2
034 01 Ruţomberok
01.09.2004
Tel.: 044 / 432 52 50
Mgr. Zuzana Oleárová
Na Malý diel 8042/32
010 01 Ţilina
01.09.2004
Tel.: 041 / 568 30 06
[email protected]
www.nasaskola.sk
Súkromná základná škola
Oravská cesta 11
010 01 Ţilina - Hliny VI.
Ičo: 37906542
[email protected]
www.szsza.szm.sk
Banskobystrický kraj
1
Súkromná základná škola
Jána Bakossa 5
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 37896083
2
Ing. Juraj Droppa
Haškova 18
974 11 Banská Bystrica
01.09.2003
[email protected]
www.skolaufilipa.sk
Súkromná základná škola
Magurská 16
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 35677694
PaedDr. Aleš Štesko
Rudohorská 30
974 11 Banská Bystrica
01.09.2007
20
Tel.: 048 / 417 37 72
[email protected]
www.zsmagurskabb.edu.sk
Základné školy a špeciálne základné školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
3
962 25 Slatinské Lazy 42
01.09.2006
[email protected]
www.skdracik.sk
www.sgymlc.sk
Súkromná základná škola
991 41 Čelovce č.3
Ičo: 37998633
Mgr. Alţbeta Klučková
Tel.: 047 / 488 31 11
991 41 Čelovce 186
01.09.2005
[email protected]
Súkromná základná škola
Zajeţová 5
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Ţivica, o.z.
962 63 Pliešovce
Ičo: 710224133
Vysoká 18
811 06 Bratislava
01.09.2008
[email protected]
Súkromná základná škola
Môťovská cesta 8164
960 01 Zvolen
Ičo: 42195942
8
Tel.: 048 / 416 25 06
Branislav Becher
984 01 Lučenec
Ičo: 45024057
7
e-mail a www stránka
Súkromná základná škola
Gemerská cesta č. 1
6
dátum začatia činnosti
Mgr. Boris Šabo
Tulská 28
974 01 Banská Bystrica
01.09.2006
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 42007453
5
Číslo telefónu a faxu
Súkromná základná škola
Mládeţnícka 51
4
Zriaďovateľ
Heuréka Slovakia, o.z.
Námestie slobody 1903/13
960 01 Zvolen
01.09.2011
Súkromná základná škola pre ţiakov s autizmom
Sokolská 109
960 01 Zvolen
AUREL, o.z.
Sokolská 109
960 01 Zvolen
01.09.2011
Prešovský kraj
1
Súkromná špeciálna ZŠ pri Integračnom zariadení KOR - GYM, n. o.
086 42 Hertník 85
Ičo: 37783459
2
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
Hertník 85
086 42 Hertník
01.07.1999
Súkromná špeciálna základná škola
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
PaedDr. Michal Smetanka
Komenského 8
053 02 Spišský Hrhov
01.09.2011
21
Tel.: 054 / 479 12 90
[email protected]
Základné školy a špeciálne základné školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
3
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná základná škola
059 31 Lučivná 290
Ičo: 42084300
4
Zriaďovateľ
Kúpeľná škola Lučivná, n.o.
Lučivná 290
059 31 Lučivná
01.09.2008
059 31 Lučivná č.290
Ičo: 42029163
080 05 Prešov
Ičo: 42030625
[email protected]
Európska vzdelávacia agentúra, n.o.
Solivarská 28
080 05 Prešov
01.09.2006
Tel.: 051 / 771 32 63
Fax: 051 / 775 73 77
[email protected]
www.sgpo.sk
Súkromná základná škola pri zdravotníckom zariadení
Hollého 14
080 01 Prešov
Ičo: 42031052
7
059 31 Lučivná č. 283
01.01.2006
Tel.: / 775 45 42
Súkromná základná škola
Solivarská 28
6
[email protected]
www.tkl.sk
Súkromná základná škola pri Kúpele Lučivná a.s.
Národné centrum klimatickej liečby, n.o.
5
Tel.: 052 / 431 45 11
PaedDr. Anna Lukáčová
Tomášikova 34
080 01 Prešov
01.09.2006
[email protected]
Súkromná špeciálna základná škola
Mgr. Peter Švaňa
082 41 Rokycany 40
Ičo: 42036976
8
[email protected]
Súkromná základná škola
Námestie slobody č. 100
083 01 Sabinov
Ičo: 42081602
9
Dargovská 1
080 01 Prešov
01.09.2006
Mgr. Silvia Urdzíková
Drienica 240
083 01 Sabinov
01.09.2009
[email protected]
Súkromná základná škola
Dukelská 33
087 01 Giraltovce
Ičo: 42083150
K. B. REAL, s.r.o.
Kračúnovce 393
087 01 Giraltovce
01.09.2008
Tel.: 054 / 732 25 10
[email protected]
Košický kraj
1
Súkromná základná škola
Masarykova 19/A
040 22 Košice
Ičo: 35568003
Zdruţenie pre rozvoj vzdelávania, o.z.
Floriánska 16
040 01 Košice
01.09.2005
22
Tel.: / 622 33 65
[email protected]
Základné školy a špeciálne základné školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
2
Mgr. Eva Bednáriková
Ruţínska ul. č. 5
040 01 Košice
01.09.2006
Jaltská 3
040 22 Košice
01.09.2007
[email protected]
Súkromná základná škola
Mgr. Natália Klotzmannová
Tomášikova 13
040 11 Košice
01.09.2003
Ulica slobody 1
040 11 Košice
Ičo: 35554304
Tel.: 055 / 644 19 12
[email protected]
www.szsslobodyke.sk
Súkromná základná škola
Postupimská 37
JUVENTUS SLOVAKIA, s.r.o
040 22 Košice
Postupimská 37
040 22 Košice
01.09.2011
Súkromná základná škola IVROM
Poţiarnická 1
040 12 Košice
Inovatívne vzdelávanie rómskej mládeţe - IVROM, n.o.
Galaktická 16
040 01 Košice
01.09.2012
Súkromná základná škola
Dneperská 1
040 12 Košice
Ičo: 35560347
9
[email protected]
www.zssukromna-human.sk
Gabriela Holcerová
040 01 Košice
Ičo: 45007802
8
Tel.: / 645 07 56
Súkromná základná škola
Tr. SNP 104
7
[email protected]
www.didacticus.sk
Súkromná základná škola
040 11 Košice
Ičo: 35570156
6
e-mail a www stránka
Bazalková 7/187
040 01 Košice - Šebastovce
01.09.2009
Starozagorská 8
5
dátum začatia činnosti
DIDACTICUS, s.r.o.
040 01 Košice
Ičo: 42094721
4
Číslo telefónu a faxu
Súkromná základná škola
Strojárenská 3
3
Zriaďovateľ
Dobrá škola, n. o.
Dneperská 1
040 12 Košice
01.09.2004
Tel.: 055 / 674 48 38
[email protected]
www.zsdneperke.edu.sk
Súkromná základná škola
Galaktická 9
040 01 Košice
Ičo: 35573597
Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj
Povaţská 20
040 11 Košice
01.09.2006
23
Tel.: / 674 02 53
[email protected]
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Bratislavský kraj
1
Súkromná základná umelecká škola
Svoradova 2
811 03 Bratislava
Ičo: 30849331
2
3
Mgr.art. Peter Kuba
Romanova 35
851 04 Bratislava
01.09.2004
[email protected]
Súkromná základná umelecká škola
Vajnorská 19
Zdena Némethyová
811 07 Bratislava
Ičo: 36071943
Kríţna 28
831 03 Bratislava
[email protected]
Súkromná základná umelecká škola - Výtvarný ateliér LADON
Kaštielska 30
821 01 Bratislava
01.09.2011
4
Súkromná základná umelecká škola
Mierová 46
821 05 Bratislava
Ičo: 42126363
5
821 09 Bratislava
Ičo: 30799937
821 07 Bratislava
Ičo: 30848971
Ing. Michaela Moyzesová
Janotova 16
841 04 Bratislava
01.09.2006
[email protected]
Mgr. art. Jana Némethová
Rajecká 3
821 07 Bratislava
01.09.2004
[email protected]
www.adamante.sk
Súkromná základná umelecká škola
Osloboditeľská 27
831 07 Bratislava
Ičo: 710218672
8
[email protected]
Súkromná základná umelecká škola
Ţelezničná 14
7
Tel.: 02 / 529 32 316
Súkromná základná umelecká škola
Ruţová dolina 29
6
Mgr. art. Zuzana Gábrišová
Tupolevova 3
851 01 Bratislava
01.09.2007
BAMASTAV s.r.o.
Uršulínska č. 3
811 01 Bratislava
01.09.2007
Tel.: 02 / 437 11 766
Súkromná základná umelecká škola ALKANA
Batkova 2
841 01 Bratislava
Ičo: 30869463
Alena Kaňuková
Bazovského 16
841 01 Bratislava
01.09.2007
24
Tel.: / 645 31 357
[email protected]
www.alkana.sk
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
9
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná základná umelecká škola
Vígľašská 1
Mgr. Klaudia Gájerová
Studenohorská 10
841 03 Bratislava
01.09.2010
841 04 Bratislava
Ičo: 42180392
10 Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS
Pri kríţi 11
ART PEGAS, o.z.
841 02 Bratislava 35
Ičo: 37926195
Chrobákova 10
841 02 Bratislava
01.09.2007
[email protected]
www.art-pegas.com
11 Súkromná základná umelecká škola
Gerulatská 2
851 10 Bratislava
Ičo: 31798926
Mgr. Magdaléna Rovňáková
Gerulatská 2
851 10 Bratislava
01.09.1999
Tel.: 02 / 585 97 37
PaedDr. Ivona Podstavková - IP s.r.o.
Kremnická 26
851 01 Bratislava
Tel.: 02 / 638 12 551
[email protected]
12 Súkromná základná umelecká škola
Kremnická 26
811 09 Bratislava
Ičo: 31744257
podstavkova@ipgymnazium.sk
www.ipgymnazium.sk
13 Súkromná základná umelecká škola
Gabriel Rovňák
Balkánska 146
851 10 Bratislava
01.09.1993
Lumumbova
851 01 Bratislava
Ičo: 31753647
Tel.: 02 / 623 17 937
canens.artschool@nextra.sk
14 Súkromná základná umelecká škola Aktoris
Prokofievova 5
851 01 Bratislava
Ičo: 31802958
Ján Sirotka - Súkromná základná umelecká škola
Prokofievova 5
851 01 Bratislava
01.09.2000
Tel.: 02 / 434 27 937
info@umeleckaskola.sk
www.umeleckaskola.sk
15 Súkromná základná umelecká škola
Peter Vrbinčík
900 54 Jablonové 348
Ičo: 30849811
Zohorská 980/33
900 55 Lozorno
01.09.2004
mojaskola@azet.sk
16 Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej
Nám. 1. mája 2
903 01 Senec
Ičo: 30793165
Renáta Rovňáková, Bc.
Dúhová 16
903 01 Senec
01.09.2003
17 Súkromná základná umelecká škola ATELIÉR
Vodná 20
903 01 Senec
Jitka Bezúrová, ATELIÉR - výtvarná škola
Vodná 20
903 01 Senec
01.09.2011
25
setas@stonline.sk
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
18 Súkromné liečebno - výchovné sanatórium
Dialničná ul. 1
903 01 Senec
Ičo: 36075604
PaedDr.Andrej Argaláš
925 22 Jánovce 112
01.09.2005
Tel.: 02 / 456 46 393
slvs@zoznam.sk
Trnavský kraj
1
Súkromná základná umelecká škola pri štúdiu baletu D. Nebylu
Hollého 8
917 01 Trnava
Ičo: 37847074
2
Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu
B. Smetanu 2790/11
917 08 Trnava
01.09.2001
Tel.: 033 / 551 48 34
szussbdn@stonline.sk
Súkromná základná umelecká škola
Zámočnícka 36/1
Mgr. Juraj Ezechiáš
917 01 Trnava
Ičo: 42286611
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3043/5
917 01 Trnava
01.09.2011
Trenčiansky kraj
1
Súkromná základná umelecká škola
SNP 96/366
018 51 Nová Dubnica
Ičo: 42017611
2
958 04 Partizánske
Ičo: 710227817
Vratislav Skaličan
Hradište 241
958 54 Hradište
01.09.1992
Tel.: 038 / 749 25 60
akord_hradiste@inmail.sk
Miriam Jancová
Agátová 19/3
958 04 Partizánske
01.09.2011
Súkromná základná umelecká škola
Ing. Juraj Valuch
958 41 Veľké Uherce č. 137
Ičo: 710202385
5
skolsdokoran@szm.sk
www.szsndca.edupage.org
Súkromná základná umelecká škola
Agátová 396/5
4
Tel.: 042 / 443 33 35
Súkromná základná umelecká škola AKORD
958 54 Hradište 84
Ičo: 37922718
3
EDEN o.z.
Trenčianska 726/60/14
018 51 Nová Dubnica
01.09.2006
958 41 Veľké Uherce
01.09.2006
Tel.: 038 / 748 60 51
szusvu@pyroval.sk
www.szusvu.sk
Súkromná základná umelecká škola
M. R. Štefánika 245/9
017 01 Povaţská Bystrica
Ičo: 36127159
Stanislav Kardoš
Lánska 928/7-5 245/9
017 01 Povaţská Bystrica
01.09.1997
26
Tel.: 042 / 432 00 62
szussk@stonline.sk
www.szuskardos.sk
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
6
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná základná umelecká škola Volcano, Mestská plaváreň
Ul. 1. mája 99
Tanečná skupina VOLCANO
972 51 Handlová
Ičo: 42141508
7
ČSA 10/4
972 51 Handlová
01.09.2008
Súkromná základná umelecká škola
Druţstevná č. 367
Rastislav Šidlo
972 12 Nedoţery - Brezany
Ičo: 42014085
8
volcano@pobox.sk
www.ts-volcano.sk
Košovská 6/2
971 01 Prievidza
01.09.2006
rastislav.sidlo@centrum.sk
www.szusnb.sk
Súkromná základná umelecká škola
Karolína Pavelková - Diamonds
Stanáková 752
972 28 Valaská Belá
01.09.2010
972 28 Opatovce nad Nitrou
Ičo: 42149312
9
Súkromná základná umelecká škola
M. Rázusa 46/1
Mgr. Vladimír Bálint
M. Rázusa 46/4
971 01 Prievidza
01.09.1997
971 01 Prievidza
Ičo: 37914171
Tel.: 046 / 541 68 49
szus@nextra.sk
www.eskolapd.sk
10 Súkromná základná umelecká škola XOANA - ŠTÚDIO
Murgaša 1
971 01 Prievidza
Ičo: 37917587
Mgr. Iveta Vránová : XOANA - ŠTÚDIO
Puškinova 587/2
971 01 Prievidza
01.09.2002
Tel.: 046 / 543 02 85
xoana@xoana.sk
www.xoana.sk
11 Súkromná základná umelecká škola
Omšenie 629
Elena Buranová
Pod Bôrikom 44/7
018 51 Nová Dubnica
01.09.2006
914 43 Omšenie
Ičo: 42017645
Tel.: / 697 09 1
suzus@azet.sk
12 Súkromná základná umelecká škola ADIA
913 36 Selec 10
Ičo: 31202756
Ida Arbetová NAJTEBRA, ADIA
Biskupická 13
911 04 Trenčín
01.09.1998
Tel.: 032 / 652 34 39
ida.arbetova@pobox.sk
13 Súkromná základná umelecká škola
J. Braneckého 130/5
914 01 Trenčianska Teplá
Ičo: 37918389
Mgr.Tibor Ukropec
Tematinska 22
915 01 Nové Mesto nad Váhom
01.09.2004
muzart@orangemail.sk
14 Súkromná základná umelecká škola
Gagarinova 7
911 01 Trenčín
Ičo: 42014425
Mgr. Terézia Berecová
SNP 144/61
914 61 Trenčianske Teplice
01.09.2006
27
terezia.berecova@centrum.cz
www.szvstn.sk
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
15 Súkromná základná umelecká škola
ul. Novomestského 11
911 08 Trenčín
Ičo: 37922611
Peter Bebjak
Ruţová 51/5
911 01 Trenčín
01.09.2006
m.orichova@seznam.cz
www.szus-tn.sk
Nitriansky kraj
1
Súkromná základná umelecká škola EUHŠ - Magán Művészeti Alapiskola - Európai Művészeti és
Zeneiskola
Cesta na vŕšku 1
946 32 Marcelová
Ičo: 710214995
2
949 01 Nitra
Ičo: 37968815
949 11 Nitra
Ičo: 37857126
949 01 Nitra
Ičo: 37966189
949 11 Nitra
Ičo: 37964836
Helena Madariová
Pivovarská 82
949 11 Nitra
01.09.2003
Tel.: 037 / 652 35 18
madariova@zoznam.sk
www.konzervatoriumnitra.sk
Mgr. Mariana Pauková
Shurmanova 27
949 01 Nitra
01.09.2004
marianachuda@zoznam.sk
www.ateliermedea.sk
PaedDr.Martin Laca, ARS STUDIO
Ţupné námestie č. 3
949 01 Nitra
01.09.2004
arsstudio@inmail.sk
Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej - Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola
Mgr. Katarína Pappová
943 52 Muţla 491
Patőfiho 100
943 01 Štúrovo
01.09.2011
Ţilinský kraj
1
tralaskola@tralaskola.sk
www.tralaskola.sk
Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO
Škultétyho 1
6
Tel.: 037 / 651 01 43
Súkromná základná umelecká škola
Piaristická 2
5
Mgr. Alica Rétiová
Podzámska 6
949 01 Nitra
11.08.2004
Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej
Krčméryho 2
4
Tel.: 035 / 779 83 13
Súkromná základná umelecká škola
Ďurková 18
3
Európska umelecká a hudobná škola, n.o.
Cesta an vŕšku 1
946 32 Marcelová
01.09.2007
Súkromná základná umelecká škola
Bc. Vladimír Pánik
027 55 Chlebnice 134
027 55 Dlhá nad Oravou 267
01.09.2012
28
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
2
033 01 Liptovský Hrádok
Ičo: 37811291
038 43 Kláštor pod Znievom
Ičo: 42063167
5
Alexander Farkaš
Zvolenská 24/38
036 01 Martin
01.09.2006
szus@mskslh.sk
www.szuslh.sk
zita.lickova@zoznam.sk
alexanderfarkas@centrum.sk
Súkromna základná umelecká škola
Mgr. Vladimír Báthory - MANA
Potočná 2761/14
038 61 Vrútky
01.09.1991
Tel.: 043 / 423 73 18
Mgr. Alexandra Pilková
Ul. Aurela Stodolu 52/61
036 01 Martin - Záturčie
01.09.2006
Tel.: 043 / 422 12 52
Miroslav Frolo - TK Deep Martico
gen. Svobodu 44
036 01 Martin
01.09.2005
Tel.: 043 / 438 39 71
szus@centrum.sk
Súkromná základná umelecká škola
036 01 Martin
Ičo: 37976303
att@stonline.sk
Súkromná základná umelecká škola
Ul. Maše Haľamovej 21
036 01 Martin
Ičo: 37972596
skoladeep@gmail.sk
Súkromná základná umelecká škola
Bernolákova 375/1
029 01 Námestovo
Ičo: 42213908
9
Tel.: 044 / 522 11 00
Mgr. Zita Ličková
Osloboditeľov 1249/9
039 01 Turčianske Teplice
01.09.2008
036 01 Martin
Ičo: 37982397
Ul. Aurela Stodolu 60
8
Mgr. art. Eva Ohraďanová
Demänová 150
031 01 Liptovský Mikuláš
01.09.2002
Hviezdoslavova 21
036 01 Martin
Ičo: 36137341
7
e-mail a www stránka
Súkromná základná umelecká škola
Jahodnícka 1
6
dátum začatia činnosti
Súkromná základná umelecká škola
Gymnaziálna č. 197
4
Číslo telefónu a faxu
Súkromná základná umelecká škola
Hradná 340
3
Zriaďovateľ
PaedDr. Janka Babuliaková
Hrdinov 42
027 44 Tvrdošín - Krásna Hôrka
01.09.2010
janka.babuliakova@gmail.com
Súkromná základná umelecká škola
Červeného kríţa 62/30
029 01 Námestovo
Ičo: 37981871
Zuzana Fernezová
Štefánikova 209/15
029 01 Námestovo
01.09.2006
Tel.: 043 / 238 81 98
zuzanafernezova@orava.sk
www.fernezova.orava.sk
10 Súkromná základná umelecká škola
Bernolákova 16
034 01 Ruţomberok
Ičo: 30527520
Ruţomberský katolícky kruh
ul. A. Bernoláka 1
034 01 Ruţomberok
01.09.1992
29
Tel.: 044 / 432 26 64
sosrk@stonline.sk
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
11 Súkromná základná umelecká škola
M. Madačova 1
Mgr. Igor Littva
Vyšnianska ulica 1439/34
034 84 Liptovské Sliače
01.09.2008
034 01 Ruţomberok
Ičo: 42062250
Tel.: 044 / 432 38 88
fs.liptov@stonline.sk
12 Súkromná základná umelecká škola Jánoš
Mostová 4
034 01 Ruţomberok
Ičo: 37907654
Mgr. Anna Jánošová
Paseka 427
034 82 Lúčky
02.09.1998
Tel.: 044 / 432 08 42
PaedDr. Elena Šlávková
Štiavnická 1959/2
034 01 Ruţomberok
22.12.2004
Tel.: 044 / 432 52 50
Zuzana Lauková, fyzická osoba - nepodnikateľ
Veterná č. 1
034 01 Ruţomberok
01.09.2006
Tel.: 044 / 430 51 16
ajanos@pobox.sk
www.szus.sk
13 Súkromná základná umelecká škola
Štiavnická cesta č.80
034 01 Ruţomberok
Ičo: 37974874
szusrk@gmail.com
14 Súkromná základná umelecká škola
ul. A. Bernoláka 1
034 01 Ruţomberok
Ičo: 37982729
szusruzomberok@post.sk
15 Súkromná základná umelecká škola
Medvedzie č. 131
027 44 Tvrdošín
Ičo: 42059062
Martin Rosina
Vladina 700/51
027 44 Tvrdošín
01.09.2007
rosina.martin@post.sk
16 Súkromná základná umelecká škola
Predmestská 17
010 01 Ţilina
Ičo: 710213891
Halač s.r.o,
Predmestská 17
010 01 Ţilina
01.09.2005
Banskobystrický kraj
1
Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára
Okruţná ul. 2
974 04 Banská Bystrica
Ičo: 37998544
2
Róbert Tatár
Podháj 26
974 05 Banská Bystrica
Súkromná základná umelecká škola Simona Riňáková
Simona Riňáková
962 12 Stoţok 47
Ičo: 710228260
V.P. Tótha 16
960 01 Zvolen
01.09.2010
30
Tel.: / 723 52 08
jhalac@chello.sk
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
3
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta č. 1
984 01 Lučenec
Ičo: 45024049
4
050 01 Revúca
Ičo: 42001064
962 25 Slatinské Lazy 42
01.09.2006
PaedDr. Mária Labošová
Daxnerova 1182/4
050 01 Revúca
01.09.2006
Tel.: / 732 57 66
Mgr. Alţbeta Klučková
Tel.: 047 / 488 31 11
Súkromná základná umelecká škola
991 41 Čelovce
Ičo: 37998641
6
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 42006511
962 33 Budča
Ičo: 45029555
Kraľovohoľská 6
974 01 Banská Bystrica
01.09.2006
Heuréka Slovakia, o.z.
Námestie slobody 1903/13
960 01 Zvolen
01.09.2009
Súkromná základná umelecká škola
Borovianska 48
960 01 Zvolen
Ičo: 42195951
9
Občianske zdruţenie LAVUTA
Súkromná základná umelecká škola
Lhenická 33
8
991 41 Čelovce 186
Súkromná základná umelecká škola Lavuta
Magurská 14
7
Tel.: 047 / 433 05 96
Súkromná základná umelecká škola
Generála Viesta č. 6
5
Branislav Becher
Heuréka Slovakia, o.z.
Námestie slobody 1903/13
960 01 Zvolen
01.09.2011
Súkromná základná umelecká škola
Sokolská 109
960 01 Zvolen
Ičo: 45024260
QUO VADIS, o.z.
Sokolská 109
960 01 Zvolen
01.09.2008
quovadis.zv@gmail.sk
10 Súkromná základná umelecká škola
Tehelná 2549/5
960 01 Zvolen
Ičo: 37833979
Mgr. Pavol Kováč
M. M. Hodţu 20
960 01 Zvolen
01.09.1994
11 Súkromná základná umelecká škola
ul. J. Kozačeka č. 4
PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková
960 01 Zvolen
Ičo: 42002893
Hodţova 14
960 01 Zvolen
01.09.2006
31
Tel.: 045 / 532 04 57
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
12 Súkromná základná umelecká škola
Ul. Kamenárska č. 209
Mgr. Tatiana Ladiverová
966 01 Hliník nad Hronom
Ičo: 37953141
Ul. Š. Moyzesa 52/6
965 01 Ţiar nad Hronom
01.09.2004
Prešovský kraj
1
Súkromná základná umelecká škola
Dušan Rohaľ
Fučíkova 16
085 01 Bardejov
01.09.2005
Pod Vinbargom 1
085 01 Bardejov
Ičo: 37946056
2
085 01 Bardejov
Ičo: 37939190
Eva Keselicová - KESEL
J. Grešáka 20
085 01 Bardejov
01.09.2004
Laborecká 8
066 01 Humenné
01.09.2009
Námestie slobody 57
Mgr. Nadeţda Havriľaková
066 01 Humenné
Ičo: 42030544
Gaštanová 99
066 01 Humenné
havrilakova@muzahe.sk
Súkromná základná umelecká škola Rosnička
Rosnička o.z.
Gen. Svobodu 1012/23
059 71 Ľubica
01.09.2009
Tel.: 052 / 456 63 73
szus@ozrosnicka.sk
Súkromná základná umelecká škola Rudolfa Rabatina
Okruţná 782/36
PaedDr. Rudolfa Rabatin
Svätoplukova 31
058 01 Poprad
01.09.2003
058 01 Poprad
Ičo: 37882864
7
radovan.seko@zoznam.sk
Súkromná základná umelecká škola
059 71 Vlkovce 70
Ičo: 42088551
6
kesel1@post.sk
Radovan Seko
066 01 Humenné
Ičo: 42088739
5
Tel.: 054 / 472 23 16
Súkromná základná umelecká škola
Laborecká 66
4
sukromnazusbj@stonline.sk
Súkromná základná umelecká škola Kesel
ul. Kutuzovova 3629
3
Tel.: 054 / 488 12 42,4
Súkromná základná umelecká škola Fantázia
Ul. SNP 145/9
059 35 Svit
Ičo: 42083575
Fantázia Svit s.r.o.
P. Jilemnického 297/18
059 21 Svit
01.09.2008
32
Tel.: 052 / 468 12 14
skolafantazia@skolafantazia.eu
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
8
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná základná umelecká škola
nám. Legionárov 6
Marián Burgr
Vihorlatská 23
080 01 Prešov
01.09.2006
080 01 Prešov
Ičo: 42033764
9
Tel.: / 770 15 69
burgrmarian@condornet.sk
Súkromná základná umelecká škola
Hubošovce 56
PaedDr. Sylvia Belanová
Hubošovce 10
082 66 Uzovce
01.09.2011
082 66 Uzovce
10 Súkromná základná umelecká škola
Česká 2628/9
069 01 Snina
Ičo: 37941542
Andrej Smolák, akad. mal.
Trenčianska 43
821 09 Bratislava
01.09.2004
Tel.: / 768 24 19
asgaleria.sv@gmail.com
11 Súkromná základná umelecká škola
Mgr. Peter Barančík
Ul. Hviezdoslavova 985/20
Študentská 1456/19
069 01 Snina
01.09.2008
069 01 Snina
Ičo: 42083907
merlin@danceshow.sk
12 Súkromná základná umelecká škola ELBA
Ing. Emil Blicha - Elba
Palárikova 26
080 05 Prešov
01.09.2011
13 Súkromná základná umelecké škola
Štúrova 3
064 01 Stará Ľubovňa
Ičo: 42031672
Nadeţda Štefančíková
Tehelná 8
064 01 Stará Ľubovňa
01.09.2006
Tel.: 052 / 478 10 93
sukromnazus.sl@gmail.com
14 Súkromná základná umelecká škola
Ul. Hlavná 1737/12
Mgr. Jana Bilecová
091 01 Stropkov
Ičo: 42227691
Hrnčiarska 1606/19
091 01 Stropkov
01.09.2010
janabilec@gmail.com
15 Súkromná základná umelecká škola
Slovenská regionálna spoločnosť, o.z.
094 35 Jastrabie nad Topľou 112
Ičo: 42232368
Ambroseho 8
851 02 Bratislava - Petrţalka
01.09.2011
16 Súkromná základná umelecká škola
Dobrianskeho 1651
093 01 Vranov nad Topľou
Ičo: 36163317
PaedDr. Mária Kriţalkovičová-RIVER
Juh 1053/8
093 01 Vranov nad Topľou
01.08.1998
33
Tel.: 057 / 446 24 62
szus.krizalkovicova@gmail.com
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Košický kraj
1
2
Súkromná základná umelecká škola
Obchodná 7
Mgr. Vojtech Foglár
055 01 Margecany
Ičo: 35573724
Školská 13
055 01 Margecany
01.09.2006
Súkromná základná umelecká škola
Viera Vojtilová
Breziny 289
055 62 Prakovce
Ičo: 42105927
3
055 63 Helcmanovce 464
01.09.2009
Mgr.art.Boţena Brella
Hlinkova 31
040 01 Košice
01.09.2004
040 01 Košice
Ičo: 35562226
040 02 Košice
Ičo: 35572167
040 01 Košice
Ičo: 710228678
040 23 Košice
Ičo: 30687608
Tel.: 055 / 671 30 71
PhDr. Jarmila Uhríková
Šarišská 13
040 01 Košice
01.09.2010
Tel.: 055 / 685 77 48
Ing. Vladimír Urban DOM ĽUDOVÉHO TANCA
Starozagorská 43
040 23 Košice
20.06.1997
skke@skke.sk
www.skke.sk
info@filmovaskola.sk
www.filmovaskola.sk
Tel.: 055 / 789 47 15-7
Fax: 055 / 789 47 16
szuske@szuske.sk
www.szuske.sk
Súkromná základná umelecká škola
Gabriela Szappanosová
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
01.09.2003
Krosnianska 6
040 22 Košice
Ičo: 35553588
8
Juraj Sninský
Kuzmányho 39
040 01 Košice
01.09.2006
Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana
Starozagorská 10
7
szusbrella@stonline.sk
Súkromná základná umelecká škola
Petzvalova 2
6
Tel.: 055 / 633 21 44
Súkromná základná umelecká škola
Kmeťova 23
5
vvojtilova@szusprakovce.sk
Súkromná základná umelecká škola
Hroncova 23
4
szus.mg@pobox.sk
Tel.: 055 / 671 1 148
sukromna.zus@post.sk
Súkromná základná umelecká škola
Poţiarnická 1
040 12 Košice
Ičo: 42111587
ROMA EDUCATION SLOVAKIA, KOŠICE, n.o.
Exnárova 8
040 22 Košice
01.09.2010
34
szuske2010@gmail.com
www.umelecka.webnode.sk
Základné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
9
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná základná umelecká škola
Miškovecká 20
Daniela Markušová
040 01 Košice
Ičo: 42107547
Plťová 2
040 01 Košice
01.09.2009
10 Súkromná základná umelecká škola
Pionierska 33
Mgr. Vladimír Ţelezňák Umelecká spoločnosť GONG
044 14 Čaňa
Ičo: 710228732
Hemerkova 27
040 23 Košice
01.09.2010
11 Súkromná základná umelecká škola
Okruţná 17
071 01 Michalovce
Ičo: 35572582
PaedDr. Miroslav Capovčák
Okruţná 90
071 01 Michalovce
01.09.2006
12 Súkromná základná umelecká škola
Okruţná 3552
071 01 Michalovce
Ičo: 35573155
Ľubomír Buraš
J. Hollého 111
071 01 Michalovce
01.09.2006
13 Súkromná základná umelecká škola
Štefánikova č. 1285
Mgr. Peter Cicák
071 01 Michalovce
Ičo: 35571951
Čečehov 39
072 11 Čečehov
01.09.2006
14 Súkromná základná umelecká škola
Hlavná 333
Mgr. Eva Ďubeková
076 05 Cejkov
Ičo: 42111935
Partizánska 1096/23
078 01 Sečovce
01.09.2010
35
danielamarkusova@azet.sk
www.szusbeda.sk
Gymnáziá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Bratislavský kraj
1 Súkromné gymnázium nemecko-slovenské s medzinárodným programom
Palisády 51
811 06 Bratislava
Zdruţenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave
Palisády 51
Ičo : 710229631
811 06 Bratislava
01.09.2011
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
2 Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL
Dudváţska ul. č. 6
821 07 Bratislava
Galileo School, s.r.o.
Hradská 85
Tel.: 02 / 456 41 077
821 07 Bratislava
01.09.2006
info@galileoschool.sk
www.galileoschool.sk
Ičo : 710212674
7902 5
Gymnázium - štúdium 4 ročné
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
3 Súkromné gymnázium IKT
Ivánska cesta 15
831 06 Bratislava
IKT spol., s.r.o.
Súmračná 23
Ičo : 710212682
821 02 Bratislava
01.09.2006
7902 5
Gymnázium
4 1. Súkromné gymnázium v Bratislave
Bajkalská 20
821 08 Bratislava 1
Výchovno-vzdelávacie zdruţenie
Bajkalská 20
Ičo : 17326656
7902 5
821 08 Bratislava
01.09.1991
Tel.: 02 / 502 04 611
Fax: 02 / 502 04 613
info@1sg.sk
www.1sg.sk
Gymnázium
5 Súkromné gymnázium
Ţitavská ul.1
821 07 Bratislava 214
PhDr. Elvíra Chadimová
Prešovská 39
Ičo : 30805473
7902 5
7902 5 74
7902 5 76
7902 5 77
Tel.: 02 / 455 24 094
Fax: 02 / 455 24 094
841 02 Bratislava
01.09.1993
ssg@ssg.sk
www.ssg.sk
GAUDEAMUS s.r.o.
Nejedlého 23
Tel.: 02 / 455 20 983
Fax: 02 / 455 25 772
841 02 Bratislava
01.09.1997
gaudeamus@dudva.sk
www.dudva.sk
Gymnázium
Gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium - telesná výchova
Gymnázium - šport - štúdium 4 ročné
6 Súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS
Dudváţska 6
821 07 Bratislava 214
Ičo : 710213522
7902 5 76 Gymnázium - telesná výchova
7902 5 77 Gymnázium - šport
7 Súkromné gymnázium
Česká 10
831 03 Bratislava
Ičo : 30858321
School s.r.o.
Ţupné námestie 2
811 13 Bratislava
01.09.2006
7902 5
Gymnázium
7902 5 05 Gymnázium - informatika
36
Tel.: 02 / 444 50 733
riaditel@gymnaziumceska.sk
www.gymnaziumceska.sk
Gymnáziá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
7902 5 76 Gymnázium - telesná výchova
8 Súkromné gymnázium
Plickova 9
831 06 Bratislava
Bratislavská akademická spoločnosť, n.o.
Tomášikova 20
Ičo : 710226055
7902 5
821 02 Bratislava 2
01.09.2010
Gymnázium
9 Súkromné športové gymnázium SPORTACADEMY
Na Pántoch 9
831 06 Bratislava
CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NÁDEJÍ ZÁPAD o.z.
Na Pántoch 9
Ičo : 791111102
831 06 Bratislava
01.09.2007
Tel.: 02 / 434 25 985
Fax: 02 / 434 25 985
www.sportacademy.sk
7902 5 76 Gymnázium - telesná výchova
10 Súkromné gymnázium Cogitatio
Batkova 2
841 01 Bratislava
Cogitatio - M, s.r.o.
Beniakova 5
Ičo : 30792428
7902 5
7902 5 05
7902 5 70
7902 5 73
841 05 Bratislava
01.09.2003
Tel.: 02 / 654 26 284
marialiptakova@cogitatio.sk
www.cogitatio.sk
Gymnázium
Gymnázium - informatika
Gymnázium - spoločenskovedné zamerania - štúdium denné aj diaľkové
Gymnázium - cudzie jazyky
11 Súkromné gymnázium ESPRIT
Majerníkova 62
841 05 Bratislava
Občianske zdruţenie ESPRIT
Klemensova 9
Ičo : 30797969
7902 5
7902 5
7902 5
7902 5 73
811 09 Bratislava
01.09.2005
Tel.: 02 / 622 50 902Fax: 02 / 622 50 903
info@sgesprit.sk
www.sgesprit.sk
Gymnázium - externé štúdium
Gymnázium - štúdium 4 ročné
Gymnázium - štúdium 8 ročné
Gymnázium - cudzie jazyky - štúdium 4 a 8 ročné
12 Súkromné gymnázium Forel International High School
Kremeľská 2
841 10 Bratislava
ALLIED COMMUNICATIONS, s.r.o.
Kremeľská 2
Ičo : 31807976
841 10 Bratislava
01.09.2004
Tel.: 02 / 654 59 126
forel@slovanet.sk
www.aforel.com
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium - štúdium 4 ročné
13 Súkromné gymnázium Alkana
Batkova 2
841 01 Bratislava 42
Ičo : 30809541
Alena Kaňuková
Bazovského 16
841 01 Bratislava
01.09.1994
Tel.: 02 / 645 31 359
Fax: 02 / 643 61 816
gymnazium@alkana.sk
www.alkana.sk
7902 5
Gymnázium - štúdium 4 ročné
7902 5 81 Gymnázium - umelecká výchova
14 Súkromné gymnázium Mercury
Zadunajská 27
851 01 Bratislava
Ičo : 30843201
Helena Barnová
Vlárska 3183/82
850 00 Bratislava
01.09.1992
37
Tel.: 02 / 622 44 606
Fax: 02 / 622 44 606
sgm@sgm.sk
www.sgm.sk
Gymnáziá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
7902 5
7902 5
7902 5 73
7902 5 74
7902 5 76
7902 5 77
7902 5 77
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Gymnázium - štúdium 4 ročné
Gymnázium - štúdium 8 ročné
Gymnázium - cudzie jazyky
Gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium - telesná výchova
Gymnázium - šport - štúdium 8 ročné
Gymnázium - šport - štúdium 4 ročné
15 Súkromné bulharské gymnázium
Záporoţská č. 8
851 01 Bratislava 1
Ministerstvo školstva a vedy Bulharskej republiky
Knjaz Dondukov 2A
Ičo : 31801722
01.09.1948
7902 5
Tel.: 02 / 544 14 526
bulscol@ba.telecom.sk
www.bsou.sk
Gymnázium
16 Súkromné gymnázium
Kremnická 26
851 01 Bratislava 5
PaedDr. Ivona Podstavková - IP s.r.o.
Kremnická 26
Ičo : 31744265
851 01 Bratislava
01.09.1995
Tel.: 02 / 638 12 551
Fax: 02 / 638 30 290
zastupkina@ipgymnazium.sk
www.ipgymnazium.sk
7902 5
Gymnázium
7902 5 05 Gymnázium - informatika
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
17 Súkromné gymnázium
Svätoplukova 38
900 27 Bernolákovo
Ladislav Balogh
Budovateľská 6
Ičo : 710218915
900 27 Bernolákovo
01.09.1993
Tel.: 02 / 459 94 709
Fax: 02 / 459 94 709
sportove.gymnazium@zoznam.sk
www.sportovegymnazium.sk
7902 5 76 Gymnázium - telesná výchova
7902 5 77 Gymnázium - šport - štúdium 4 ročné
Trnavský kraj
1 Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Hlavná 21
929 01 Dunajská Streda
László Szabó
Námestie Ármina Vámberyho 55/15
Ičo : 45014906
929 01 Dunajská Streda
01.09.2008
7902 5
Gymnázium - štúdium 4 ročné
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky
Tel.: 031 / 552 53 23
aszabol@centrum.sk
M
M
2 Súkromné gymnázium - Magángimnázium
Hodská 10
924 00 Galanta
Lajos Tóth
8. mája č. 9
Ičo : 30022754
927 00 Šaľa
09.01.1991
7902 5
Gymnázium
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
3 Súkromné gymnázium
Moyzesova 27
908 51 Holíč
Ičo : 710173770
7902 5
Mgr. Dana Mikulová
Ul. Vlčkovany 217
908 62 Dubovce
01.09.2005
Gymnázium - štúdium 4 a 8 ročné
38
Tel.: 031 / 780 57 80
gimnazium1@post.sk
Gymnáziá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Trenčiansky kraj
1 Súkromné gymnázium
M. R. Štefánika 148/27
017 44 Povaţská Bystrica
ŢIVENA spol. s r.o.
Š.C.Parráka 9
Ičo : 42142741
7902 5
7902 5
7902 5 74
7902 5 77
917 01 Trnava
01.09.2007
Gymnázium - externé štúdium
Gymnázium - štúdium 4 a 8 ročné
Gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium - šport
2 Súkromné športové gymnázium
SNP 6
914 51 Trenčianske Teplice
SPORT SCHOOL SLOVAKIA, s.r.o.
Staničná 1062
Ičo : 37922866
911 05 Trenčín
01.09.2002
Tel.: 032 / 655 26 77
Fax: 032 / 655 26 77
sport.skola@zoznam.sk
www.ssg.edupage.org
7902 5 76 Gymnázium - telesná výchova
7902 5 77 Gymnázium - šport - štúdium 8 ročné
7902 5 77 Gymnázium - šport - štúdium 4 ročné
3 Súkromné gymnázium FUTURUM
Na dolinách 27
911 35 Trenčín
FUTURE, n.o.
Trieda SNP 61
Ičo : 710170084
7902 5
7902 5 05
7902 5 73
7902 5 74
040 01 Košice
01.09.2004
Gymnázium
Gymnázium - informatika
Gymnázium - cudzie jazyky
Gymnázium - bilingválne štúdium
Nitriansky kraj
1 Súkromné gymnázium T. Smaragd
UL. SNP č. 26
934 01 Levice
Ing. Vladimír Hagara - T. Smaragd
Perecká 28
Ičo : 42120357
7902 5
7902 5 05
7902 5 73
7902 5 74
934 05 Levice
01.09.2008
Gymnázium - štúdium 4 ročné
Gymnázium - informatika
Gymnázium - cudzie jazyky
Gymnázium - bilingválne štúdium - štúdium 5 ročné
2 Súkromné gymnázium
Gagarinova ul. č. 1
955 01 Topoľčany
PaedDr. Mgr. Ingrid Paulovičová
Bernolákova ul. 2112/27
Ičo : 42116457
955 01 Topoľčany
01.09.2008
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky - štúdium 4 a 8 ročné
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
3 Súkromné gymnázium
Bernolákova 37
953 20 Zlaté Moravce
Ičo : 42120110
7902 5
ProspeRegio o.z.
Kukučínova 17
965 01 Ţiar nad Hronom
01.09.2008
Gymnázium - štúdium denné aj diaľkové
39
kochanova@sgfuturum.sk
www.sgfuturum.sk
Gymnáziá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Ţilinský kraj
1 Súkromné gymnázium
Nemocničná 2
026 01 Dolný Kubín
Ing. Hrivnáková Alena
Gagarinova 2163/2
Ičo : 42055024
026 01 Dolný Kubín
01.09.2007
Tel.: 043 / 586 29 38
szssdk@centrum.sk
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
2 Súkromné gymnázium
J. Jančeka 353
034 01 Ruţomberok
PaedDr. Elena Šlávková
Štiavnická 1959/2
Ičo : 42057086
7902 5
034 01 Ruţomberok
01.09.2007
info@nasaskola.sk
Gymnázium
3 Súkromné gymnázium
Oravská cesta 11
010 01 Ţilina
PaedDr. Nadeţda Závodská
Oravská 3242/11
Ičo : 37804324
010 15 Ţilina
Tel.: 041 / 723 53 15
skala@zoznam.sk
www.studenti.ssag.sk
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
Banskobystrický kraj
1 Súkromné gymnázium Orbis eruditionis
Zvolenská cesta 18
974 04 Banská Bystrica
Gymnázium Orbis eruditionis, s.r.o.
Nad Pláţou č. 25
Ičo : 42011701
01.09.2007
goebb@goebb.sk
www.goebb.sk
7902 5
Gymnázium
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky
2 Súkromné gymnázium Ţeleziarne Podbrezová
Druţby 554/64
976 81 Podbrezová
Ičo : 37999214
7902 5
7902 5 05
7902 5 76
7902 5 77
Ţeleziarne Podbrezová, a.s.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
01.09.2006
Tel.: 048 / 671 27 38
www.sgzp.sk
Gymnázium - štúdium 4 ročné
Gymnázium - informatika
Gymnázium - telesná výchova
Gymnázium - šport - štúdium 4 ročné
3 Súkromné gymnázium
Gemerská cesta č. 1
984 01 Lučenec
Ičo : 45024065
7902 5
Branislav Becher
962 25 Slatinské Lazy 42
01.09.1994
Gymnázium
40
Tel.: 047 / 432 92 44
Fax: 047 / 433 17 86
spisiak@sgymlc.sk
www.gymlc.sk
Gymnáziá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
4 Súkromné gymnázium
ul. J. Kozačeka č. 4
960 01 Zvolen
PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková
Hodţova 14
Ičo : 42002907
7902 5
7902 5 76
7902 5 77
7902 5 81
960 01 Zvolen
01.09.2006
www.pinkharmony.sk
Gymnázium - štúdium 4 ročné
Gymnázium - telesná výchova
Gymnázium - šport - štúdium 4 ročné
Gymnázium - umelecká výchova
5 Súkromné gymnázium
P.Kriţku 390/4
967 01 Kremnica
Swedish Education Group - Segroup, s.r.o.
Podháj 47
Ičo : 00160636
7902 5
974 05 Banská Bystrica
01.09.1969
Tel.: 045 / 674 29 59
Fax: 045 / 674 29 59
riaditelna@gymkremnica.edu.sk
www.gymkremnica.edu.sk
Gymnázium
6 Súkromné gymnázium
Dolná 48/19
967 01 Kremnica
eMKLub, o.z.
Dolná 48/19
Ičo : 45024006
967 01 Kremnica
01.09.2008
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky - štúdium 8 ročné
Prešovský kraj
1 Súkromné gymnázium
Ul. 29. augusta 4
085 01 Bardejov
Ing. Branislav Smolka
A. Svianteka 4
Tel.: 054 / 474 61 47
085 01 Bardejov
01.09.2004
skola@gymstefbj.svcmi.sk
www.sgbj.sk
Ičo : 37939076
7902 5
Gymnázium
7902 5 76 Gymnázium - telesná výchova
2 Súkromné gymnázium ESO
Laborecká 66
066 01 Humenné
ESO Euroškola Slovensko s.r.o.
Volgogradská 13
Ičo : 37943791
7902 5
080 01 Prešov
01.09.2005
Gymnázium
3 Súkromné gymnázium
Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad
Súkromné gymnázium, bilingválne anglické, s.r.o.
Moyzesova 3284/4
Ičo : 42028566
7902 5
7902 5 73
7902 5 74
7902 5 74
058 01 Poprad
01.09.2006
Tel.: 052 / 772 19 42
tasgym@tasgym.sk
www.tasgym.sk
Gymnázium - štúdium 8 ročné
Gymnázium - cudzie jazyky
Gymnázium - bilingválne štúdium - externé štúdium
Gymnázium - bilingválne štúdium - štúdium 5 ročné
4 Súkromné gymnázium
Solivarská 28
080 05 Prešov
Ičo : 36160415
Európska vzdelávacia agentúra, n.o.
Solivarská 28
080 05 Prešov
23.02.1998
7902 5
Gymnázium
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
41
Tel.: 051 / 771 32 63
Fax: 051 / 775 73 77
skola@sgpo.sk
www.sgpo.sk
Gymnáziá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
5 Súkromné športové gymnázium - ELBA
Smetanova 2
080 01 Prešov
Ing. Emil Blicha - Elba
Palárikova 26
Ičo : 37945653
080 05 Prešov
01.09.2006
Tel.: 051 / 771 49 99
skola@ssoselbapo.edu.sk
www.elbaci.sk
7902 5 76 Gymnázium - telesná výchova
7902 5 77 Gymnázium - šport - štúdium 4 ročné
7902 5 77 Gymnázium - šport - štúdium 8 ročné
6 Súkromné gymnázium
Budovateľská 1992/9
069 01 Snina
Mgr. Štefan Sekerák
Levočská 97
Ičo : 42074487
080 01 Prešov
01.09.2007
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
7 Súkromné gymnázium
Sovietskych hrdinov 629/1
089 01 Svidník
S.A. STYLE, s.r.o.
Karpatská 57/31
Ičo : 42029015
089 01 Svidník
01.09.2006
sukromne_g@sastyle.sk
www.sastyle.sk
7902 5 05 Gymnázium - informatika
7902 5 16 Gymnázium - ekológia a cudzie jazyky
8 Súkromné gymnázium
Bernolákova 1061
093 80 Vranov nad Topľou
Občianske zdruţenie pre alternatívne vzdelávanie vo Vranove nad
M. R. Štefánika 875/200
Ičo : 36155721
093 01 Vranov nad Topľou
01.09.1995
Tel.: 057 / 443 16 81
osg@gym8vv.edu.sk
www.gym8vv.edu.sk
7902 5
Gymnázium - štúdium 8 ročné
7902 5
Gymnázium - štúdium 4 ročné
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky
Košický kraj
1 Súkromné gymnázium
Tomášikova 31
040 01 Košice
Ičo : 42094712
DIDACTICUS, s.r.o.
Bazalková 7/187
040 01 Košice - Šebastovce
01.09.2015
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky
2 Súkromné gymnázium
Nám. L. Novomeského 2
040 15 Košice
Ičo : 798000016
7902 5
Mudr. Jana Čorňáková, fyzická osoba - nepodnikateľ
Tatranská 6
040 01 Košice
01.09.2010
Gymnázium
3 Súkromné gymnázium
Katkin park 2
040 11 Košice
SGCR s.r.o.
Ičo : 35562986
040 11 Košice
01.09.1994
7902 5
Gymnázium
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
42
Tel.: 055 / 642 75 31
Fax: 055 / 644 03 31
skola@gymkatke.svcmi.sk
www.sgcr.sk
Gymnáziá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
4 Súkromné gymnázium
Petzvalova 4
040 01 Košice
Ičo : 35571632
Natália Dostovalová, CSc.
Michalovská 3
040 11 Košice
01.09.2006
7902 5
Gymnázium - štúdium denné aj diaľkové
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky
5 Súkromné gymnázium
Starozagorská 8
040 23 Košice
Ičo : 42242169
Mgr. Eva Bednáriková
Ruţínska ul. č. 5
040 01 Košice
01.09.2011
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
6 Súkromné gymnázium
Slobody 1
040 11 Košice
Ičo : 798000001
7902 5
Mgr. Natália Klotzmannová
Tomášikova 13
040 11 Košice
01.09.2005
Gymnázium
7 Súkromné osemročné gymnázium
Galaktická 9
040 22 Košice
Ičo : 31268609
PaedDr. Karol Gumán
Tŕňová 9
040 01 Košice
01.09.1998
Tel.: 055 / 671 46 70
Fax: 055 / 713 07 1
friedrich@sogke.edu.sk
www.sogke.sk
7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky
8 Súkromné gymnázium
Galaktická 9
040 12 Košice
Ičo : 35553189
7902 5
Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj
Povaţská 20
040 11 Košice
01.09.2003
Tel.: 055 / 674 10 04
nadkesaj@centrum.sk
www.kesaj.edupage.org
Gymnázium
9 Súkromné gymnázium
Dneperská 1
040 12 Košice
Ičo : 31262767
RNDr. Dušan Bosák
Dneperská 2
040 12 Košice
01.09.1995
7902 5 05 Gymnázium - informatika
7902 5 38 Gymnázium - programovanie
7902 5 77 Gymnázium - šport - štúdium 4 ročné
10 Súkromné športové gymnázium
Uţhorodská 39
040 01 Košice
Ičo : 35575182
SŠG, s.r.o.
Uţhorodská č. 39
Tel.: 055 / 646 12 04
040 01 Košice
01.09.2006
ssguzhorodska@centrum.sk
www.ssgkosice.stranka.info
7902 5 76 Gymnázium - telesná výchova
7902 5 77 Gymnázium - šport - štúdium 8 ročné
7902 5 77 Gymnázium - šport - štúdium 4 ročné
43
Konzervatóriá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Bratislavský kraj
1 Súkromné konzervatórium ALKANA
Alena Kaňuková
Bazovského 16
Batkova 2
841 01 Bratislava
Ičo : 30865425
8226 6
8226 7
841 01 Bratislava
01.09.2006
Tel.: 02 / 645 31 359
konzervatorium@alkana.sk
www.alkana.sk
hudobno-dramatické umenie
hudobno-dramatické umenie
Trnavský kraj
1 Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Hollého 8
917 01 Trnava
Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu
B. Smetanu 2790/11
Ičo : 37849948
Tel.: 033 / 551 48 34
917 08 Trnava
01.09.2004
stkdn@stonline.sk
www.stkdn.sk
Helena Madariová
Pivovarská 82
Tel.: 037 / 652 35 18
Fax: 037 / 741 35 53
8227 7 01 tanec - klasický tanec
Nitriansky kraj
1 Súkromné konzervatórium
Krčméryho 2
949 01 Nitra
Ičo : 37857134
8226 6
8226 7
8227 6
8228 6
8228 7
8229 6 03
8229 6 05
8229 6 06
8229 7 03
8229 7 05
8229 7 06
949 11 Nitra
01.09.2003
konzervatorium@konzervatoriumnitra.sk
www.konzervatoriumnitra.sk
hudobno-dramatické umenie
hudobno-dramatické umenie
tanec (3)
spev
spev
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na flaute,hoboji,klarinete,fagote,trúbke,les.rohu,pozaune,tube,bic.nástr.
hudba - hra na husliach,viole,violončele,kontrabase,harfe,gitare,cimbale
hudba - hra na klavíri
hudba-hra na flaute,hoboj,klarin.,fagot,sax.,trúbke,les.rohu,pozaune,tube,bic.nástr.
hudba - hra na husliach,viole,violončele,kontrabase,harfe,gitare,cimbale
2 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
Gagarinova ul. č. 2490
955 01 Topoľčany
Ičo : 42120420
8226 6
8226 7
8227 7
8228 6
8228 7
8229 6
8229 6 01
8229 6 02
8229 6 03
8229 6 05
8229 6 06
8229 6 07
8229 7
8229 7 01
Mgr. Vladimír Gális
Moyzesova 22
955 01 Topoľčany
01.09.1994
hudobno-dramatické umenie
hudobno-dramatické umenie
tanec
spev
spev
hudba
hudba - skladba
hudba - dirigovanie
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na flaute,hoboji,klarinete,fagote,trúbke,les.rohu,pozaune,tube,bic.nástr.
hudba - hra na husliach,viole,violončele,kontrabase,harfe,gitare,cimbale
hudba - hra na akordeóne
hudba
hudba - skladba
44
Tel.: 038 / 532 50 34
Fax: 038 / 532 50 34
konzervatoriumto@stonline.sk
www.konzervatoriumto.sk
PMŠ
PMŠ
PMŠ
Konzervatóriá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Kód
Názov
odboru
odboru
8229 7 03 hudba - hra na klavíri
8229 7 04 hudba - hra na organe
8229 7 05 hudba-hra na flaute,hoboj,klarin.,fagot,sax.,trúbke,les.rohu,pozaune,tube,bic.nástr.
8229 7 06 hudba - hra na husliach,viole,violončele,kontrabase,harfe,gitare,cimbale
8229 7 07 hudba - hra na akordeóne
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
Ţilinský kraj
1 Súkromné tanečné konzervatórium
Hradná 340
033 01 Liptovský Hrádok
Ičo : 42216702
Mgr. art. Eva Ohraďanová
Demänová 150
031 01 Liptovský Mikuláš
01.09.2011
8229 7 05 hudba-hra na flaute,hoboj,klarin.,fagot,sax.,trúbke,les.rohu,pozaune,tube,bic.nástr.
8229 7 06 hudba - hra na husliach,viole,violončele,kontrabase,harfe,gitare,cimbale
8229 7 07 hudba - hra na akordeóne
PMŠ
PMŠ
PMŠ
2 Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Lettricha č.3
036 01 Martin
Ičo : 42067812
8226 6
8226 7
Škola s.r.o., Mgr. art. Ľubomíra Krkošková
Ihnáč 322
038 43 Kláštor pod Znievom
01.09.2009
hudobno-dramatické umenie
hudobno-dramatické umenie
Banskobystrický kraj
1 Súkromné konzervatórium
ul. J. Kozačeka 4
960 01 Zvolen
Ičo : 42012376
8226 6
8226 7
8227 7
8228 6
8228 7
8229 6 01
8229 6 02
8229 6 03
8229 6 04
8229 6 05
8229 6 06
8229 6 07
8229 7 01
8229 7 02
8229 7 03
8229 7 04
8229 7 05
8229 7 06
8229 7 07
PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková
Hodţova 14
960 01 Zvolen
01.09.2007
i.pinkova@pinkharmony.sk
www.pinkharmony.sk
hudobno-dramatické umenie
hudobno-dramatické umenie
tanec
spev
spev
hudba - skladba
hudba - dirigovanie
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na organe
hudba - hra na flaute,hoboji,klarinete,fagote,trúbke,les.rohu,pozaune,tube,bic.nástr.
hudba - hra na husliach,viole,violončele,kontrabase,harfe,gitare,cimbale
hudba - hra na akordeóne
hudba - skladba
hudba - dirigovanie
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na organe
hudba-hra na flaute,hoboj,klarin.,fagot,sax.,trúbke,les.rohu,pozaune,tube,bic.nástr.
hudba - hra na husliach,viole,violončele,kontrabase,harfe,gitare,cimbale
hudba - hra na akordeóne
Košický kraj
1 Súkromné konzervatórium
Kmeťova 23
040 02 Košice
Ičo : 35562820
Juraj Sninský
Kuzmányho 39
040 01 Košice
01.09.2005
45
Tel.: 055 / 671 30 71
skke@skke.sk
www.skke.sk
Konzervatóriá - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
Názov
odboru
odboru
8226 7
hudobno-dramatické umenie
8227 6
tanec (3)
8227 7
tanec
8228 7
spev
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
2 Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Poţiarnická 1
040 12 Košice
Ičo : 42107148
8226 6
8226 7
8227 7
8228 7
8229 6 09
8229 7
8229 7 01
8229 7 02
8229 7 03
8229 7 05
8229 7 06
8229 7 07
8229 7 09
Kultúrne zdruţenie občanov rómskej národnosti, n.o.
Jegorovovo nám. č. 5
040 22 Košice
01.09.2009
hudobno-dramatické umenie
hudobno-dramatické umenie
tanec
spev
hudba - hra na hudobných ľudových nástrojoch
hudba
hudba - skladba
hudba - dirigovanie
hudba - hra na klavíri
hudba-hra na flaute,hoboj,klarin.,fagot,sax.,trúbke,les.rohu,pozaune,tube,bic.nástr.
hudba - hra na husliach,viole,violončele,kontrabase,harfe,gitare,cimbale
hudba - hra na akordeóne
hudba - hra na hudobných ľudových nástrojoch
3 Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Okruţná 3552
071 01 Michalovce
Ľubomír Buraš
J. Hollého 111
Ičo :
071 01 Michalovce
01.09.2011
8226 7
8227 7
8228 7
8229 7
8229 7 01
8229 7 02
8229 7 03
8229 7 04
8229 7 05
8229 7 06
8229 7 07
8229 7 08
8229 7 09
hudobno-dramatické umenie
tanec
spev
hudba
hudba - skladba
hudba - dirigovanie
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na organe
hudba-hra na flaute,hoboj,klarin.,fagot,sax.,trúbke,les.rohu,pozaune,tube,bic.nástr.
hudba - hra na husliach,viole,violončele,kontrabase,harfe,gitare,cimbale
hudba - hra na akordeóne
hudba - cirkevná hudba
hudba - hra na hudobných ľudových nástrojoch
46
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Bratislavský kraj
1 Súkromná stredná odborná škola
Ruţinovská 1
826 01 Bratislava
UniTrade Institute s.r.o.
Ruţinovská 1
Ičo : 00681881
2414 4 01
2435 2
2435 2 02
2464 2
2464 2 02
2466 2 09
2487 2 01
2675 4 02
2682 4
2683 2 03
2683 2 04
2683 2 11
3341 4
3355 2
3656 4
3656 4 01
3656 4 03
3658 4
3659 4 01
3659 4 02
3661 2
3663 2
3664 2
3668 2
3675 2
3677 2
3678 2
3680 2
3684 2
6405 4
821 02 Bratislava
01.07.2008
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
klampiar
klampiar-stavebná výroba
strojný mechanik
strojný mechanik - oceľové konštrukcie
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
autoopravár - mechanik
elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
mechanik počítačových sietí
elektromechanik-rozvodné zariadenia
elektromechanik - stroje a zariadenia
elektromechanik - silnoprúdová technika
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
operátor stavebnej výroby
operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie
operátor stavebnej výroby-kvalita stavebých prác
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
stavebníctvo - výroba stavieb
stavebníctvo - technické zariadenie budov
murár
tesár
ţelezobetonár
montér suchých stavieb
maliar
pokrývač
inštalatér
podlahár
strechár
pracovník marketingu
Tel.: 02 / 482 89 000
Fax: 02 / 434 23 063
sousba@sous-ruzinov.sk
www.sous-ruzinov.sk
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
2 Súkromná stredná odborná škola
Bieloruská 1
821 06 Bratislava
Vlasta Vaneková
Ipeľská 6
Ičo : 30795290
6403 4
6421 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
821 07 Bratislava
01.09.2004
Tel.: 02 / 452 48 799
skola@gastroskola.sk
www.gastroskola.sk
podnikanie v remeslách a sluţbách - denné štúdium
spoločné stravovanie - denné štúdium
čašník, servírka - denné štúdium
čašník, servírka
kuchár - denné štúdium
kuchár
3 Súkromná stredná odborná škola HOST
Riazanská 75
831 03 Bratislava
Súkromná stredná odborná škola HOST, s.r.o.
Bárdošova 12
Ičo : 30792975
6314 6
6323 6
6324 6
6326 6
6336 6
831 01 Bratislava
01.09.2003
cestovný ruch
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
efektívny manaţment
informačné technológie a informačné sluţby (1)
Tel.: 02 / 434 20 980
Fax: 02 / 546 51 367
skolahost@stonline.sk
www.skolahost.sk
PMŠ
PMŠ
47
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Kód
Názov
odboru
odboru
6341 6
škola podnikania
6352 6
obchod a podnikanie
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
4 Súkromná stredná odborná škola
Karpatské námestie 9
831 06 Bratislava
Bc. Elena Kubešová
Karpatské nám. 9
Ičo : 30844959
6456 2
831 06 Bratislava
01.08.1993
Tel.: 02 / 448 88 541
peknevlasy@pobox.sk
www.peknevlasy.sk
kaderník
5 Súkromná stredná odborná škola
Budatínska 61
851 07 Bratislava
EDUKACIA - AMARO DROM
Gröslingova č. 25
Ičo : 30800081
6424 2
6446 4
6446 4
6446 4
6456 2
811 09 Bratislava
01.09.2007
manikér - pedikér
kozmetik
kozmetik
kozmetik
kaderník
ssos.budatinska61ba@azet.sk
NŠ
PMŠ
6 Súkromná stredná pedagogická škola
Bieloruská 1
844 20 Bratislava
Ing. Elena Strašková
Trnavská 58
Ičo : 36060674
7518 7
7649 6
Tel.: 02 / 642 84 766
Fax: 02 / 643 65 605
841 01 Bratislava
01.09.2000
špeciálna pedagogika - štúdium denné aj diaľkové
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
PMŠ
PMŠ
7 Súkromná stredná odborná škola - QSI International School of Bratislava
Karloveská 64
841 04 Bratislava 4
QSI - Medzinárodna škola kvality
Karloveská 64
Ičo :
841 03 Bratislava
Tel.: 02 / 654 22 844
office@qsi.sk
8 Súkromná stredná odborná škola veterinárna
Bullova 2
844 20 Bratislava 42
Doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc.
Bilíkova 11
Ičo : 30804825
844 20 Bratislava
01.09.1993
Tel.: 02 / 645 33 174
Fax: 02 / 645 33 175
svsbuba@szm.sk
www.ssvsbabu.szm.sk
4330 6
veterinárstvo
4336 6 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - veterinárny zdravotník v chove psov
9 Súkromná stredná odborná škola Liberta
Borinská 23
841 03 Bratislava 47
Mgr. Ľubomír Sloboda
Grösslingova 48
Ičo : 710225490
811 09 Bratislava
01.09.2008
6341 6
škola podnikania
10 Súkromná stredná odborná škola GASMO
Ţehrianska 6
851 07 Bratislava
Ičo : 00686468
6403 4
6405 4
6405 4
MOOPS, s.r.o.
Turčianska 31/A
821 09 Bratislava
podnikanie v remeslách a sluţbách - blok cestovný ruch
pracovník marketingu - blok cestovný ruch
pracovník marketingu - blok obchod
48
Tel.: 02 / 638 25 750
Fax: 02 / 638 25 750
sousd@stonline.sk
www.ssosgasmo.sk
NŠ
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Kód
Názov
odboru
odboru
6421 4
spoločné stravovanie
6442 4 01 obchodný pracovník - potravinársky tovar
6444 2
čašník, servírka
6444 4
čašník, servírka
6445 2
kuchár
6445 4
kuchár
6489 2
hostinský, hostinská
6490 2 01 kuchár čašník, kuchárka servírka - príprava jedál
6490 2 02 kuchár čašník, kuchárka servírka - obsluha
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
NŠ
11 Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service
Lachova č. 1
851 05 Bratislava
Ičo : 30849934
7667 6
Johannes Senio Service s. r. o.
Mudroňova 24
811 04 Bratislava
01.09.2004
Tel.: 02 / 625 20 926
Fax: 02 / 625 20 927
skola@jss.sk
www.jss.sk
starostlivosť o seniorov (1)
12 Súkromná športová stredná odborná škola
M. C. Sklodowskej 1
851 04 Bratislava
EC Petrţalka 1898 a.s.
Kutlíkova 17
Ičo : 42182760
851 02 Bratislava
01.09.2011
2951 6
6343 6
výţiva a šport (1)
športový manaţment (1)
13 Súkromná stredná odborná škola
Vranovská 4
851 02 Bratislava
Ičo : 710227566
9245 6
Security management, s.r.o.
M. Marečka 9
841 08 Bratislava
01.09.2007
Tel.: 02 / 638 38 417
ssosoomriaditel@centrum.sk
www.securityinstitute.sk
ochrana osôb a majetku (1)
14 Súkromná stredná odborná škola
900 68 Plavecký Štvrtok 351
Ičo : 42135168
6403 4
6405 4
6411 4
6421 4
6426 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6456 2
6460 2
6489 2
PhDr. Miroslav Malík
Furdekova 12
851 03 Bratislava 5
01.09.2008
podnikanie v remeslách a sluţbách
pracovník marketingu
prevádzka obchodu
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
predavač
hostinský, hostinská
15 Súkromná stredná odborná škola
Sokolská 6
900 01 Modra
Ičo : 710216750
6851 6
Vinifera spol. s r.o.
Karpatská 41
900 02 Modra
01.09.2007
sociálno-právna činnosť
49
vinifera@zoznam.sk
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Trnavský kraj
1 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
Neratovické nám. 1916/16
929 01 Dunajská Streda
Ičo : 37839403
2414 4
2466 2 09
2487 2 01
2487 2 02
2675 4
2683 2 03
2954 2
2964 2
2982 4
3125 4
3152 2 01
3152 2 02
3355 2
6314 6
6323 6
6355 6
6405 4
6421 4
6426 4
6456 2
VOCATIO, spol. s r.o.
nám. SNP 191/22
929 01 Dunajská Streda
strojárstvo
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
elektrotechnika
elektromechanik-rozvodné zariadenia
mäsiar
cukrár
potravinárska výroba
odevníctvo
krajčír - pánske odevy
krajčír - dámske odevy
stolár
cestovný ruch
hotelová akadémia
sluţby v cestovnom ruchu
pracovník marketingu
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
kaderník
Tel.: 031 / 550 98 38
Fax: 031 / 552 03 59
skolads@skolads.sk
www.skolads.sk
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
NŠ
NŠ
NŠ
2 Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Trhovisko 2294/15
929 01 Dunajská Streda
Ičo : 37845641
2414 4 01
2414 4 02
2477 0
2487 2 01
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 02
2487 2 03
2675 4 02
2687 2
2940 6
2940 6 08
2940 7 01
2964 2
2965 2 02
3161 0
3383 0
3686 0
6292 6
6314 6
6317 6
6317 6
6318 7
6323 6
6332 7
6352 6
6362 6
6403 4
RNDr. Jolana Ozoráková
Bajkalská č. 12985/9
831 04 Bratislava - Nové Mesto
01.09.2003
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
strojárstvo-obrábanie materiálov
obrábanie kovov
autoopravár - mechanik
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
autoelektrikár
potravinárstvo
potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve
potravinárstvo - hygiena potravín
cukrár
cukrovinkár pečivár - výroba trvanlivého pečiva
praktická ţena - dvojročné štúdium
spracúvanie dreva
stavebná výroba - dvojročné štúdium
hospodárska informatika
cestovný ruch
obchodná akadémia
obchodná akadémia
manaţment hotelov a cestovných kancelárií - trojročné štúdium
hotelová akadémia
daňové sluţby - trojročné štúdium
obchod a podnikanie
kozmetička a vizáţistka
podnikanie v remeslách a sluţbách
50
Tel.: 031 / 551 72 11
Fax: 031 / 552 45 45
sekretariat@ozorak.sk
www.ozorak.sk
NŠ
NŠ
M
M
M
NŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Kód
Názov
odboru
odboru
6405 4
pracovník marketingu
6411 4 01 prevádzka obchodu - vnútorný obchod
6411 4 01 prevádzka obchodu - vnútorný obchod
6421 4
spoločné stravovanie
6421 4
spoločné stravovanie
6424 2
manikér - pedikér
6426 4
vlasová kozmetika
6442 4 01 obchodný pracovník - potravinársky tovar
6445 2
kuchár
6445 4
kuchár
6445 4
kuchár
6456 2
kaderník
6489 2
hostinský, hostinská
6490 2 01 kuchár čašník, kuchárka servírka - príprava jedál
6851 7
sociálno-právna činnosť
7237 6 03 informačné systémy a sluţby - hospodárske informácie
7518 7
špeciálna pedagogika - dvojročné štúdium
8503 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov-kováčske a zámočnícke práce
8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce
8541 2
umelecký kováč a zámočník
8555 2
umelecký rezbár
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
M
M
M
M
M
M
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
M
M
PMŠ
3 Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
Vinohradská 48
931 01 Šamorín
COOP Jednota Slovensko, spotrebné druţstvo
Bajkalská 25
Ičo : 00686476
2964 2
2964 2
6314 7
6323 6
6324 6
6355 6
6405 4
6421 4
6442 4 01
6444 2
6444 4
6445 2
6445 2
6445 4
6460 2 02
6490 2 01
6490 2 01
6490 2 02
827 18 Bratislava
cukrár
cukrár
cestovný ruch
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
sluţby v cestovnom ruchu
pracovník marketingu - blok obchod
spoločné stravovanie
obchodný pracovník - potravinársky tovar
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kuchár
predavač - rozličný tovar
kuchár čašník, kuchárka servírka - príprava jedál
kuchár čašník, kuchárka servírka - príprava jedál
kuchár čašník, kuchárka servírka - obsluha
Tel.: 031 / 562 24 46
souha.samorin@madnet.sk
www.souhasamorin.edu.sk
M
NŠ
NŠ
M
M
4 Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Trhovisko 776/1
930 39 Zlaté Klasy
Ľudovít Horvát
Trhovisko 776/1
Ičo : 37839594
930 39 Zlaté Klasy
01.09.1992
2414 4 01
2435 2 01
2435 2 02
2464 2 01
2464 2 02
2466 2 09
2487 2
2487 2 01
2675 4 02
2675 4 03
2683 2 03
3125 4
3137 4 01
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
klampiar-strojárska výroba
klampiar-stavebná výroba
strojný mechanik - stroje a zariadenia
strojný mechanik - oceľové konštrukcie
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
autoopravár
autoopravár - mechanik
elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
elektrotechnika - elektronické zariadenia
elektromechanik-rozvodné zariadenia
odevníctvo
operátor odevnej výroby - odevná výroba
51
Tel.: 031 / 569 10 31
info@sous-zlateklasy.sk
www.sous-zlateklasy.sk
NŠ
M
M
M
M
M
M
M
NŠ
NŠ
M
M
M
NŠ
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
Názov
odboru
odboru
3152 2 02 krajčír - dámske odevy
3355 2 01 stolár - výroba nábytku a zariadení
3370 2
čalúnnik
6362 6
kozmetička a vizáţistka
6403 4
podnikanie v remeslách a sluţbách
6403 4
podnikanie v remeslách a sluţbách
6405 4
pracovník marketingu
6426 4
vlasová kozmetika
6456 2
kaderník
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
M
M
M
M
M
M
M
M
NŠ
NŠ
5 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
Ing. János Cservenka
925 07 Mostová 53
Ičo : 11882115
2414 4 01
2466 2 09
2487 2 01
2670 4
2683 2 03
2962 2
2964 2
2982 4
2982 4 02
3125 4
3137 4 01
3152 2 02
3343 4 01
3355 2
3675 2
6317 6
6317 6
6323 6
6323 6
6341 6
6362 6
6405 4
6421 4
6426 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6446 4
6446 4
6456 2
6460 2 01
6489 2
6490 2 01
8504 4 01
925 07 Mostová 122
01.09.1991
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
autoopravár - mechanik
mechanik silnoprúdových zariadení
elektromechanik-rozvodné zariadenia
pekár
cukrár
potravinárska výroba
potravinárska výroba - pekárenská a cukrárska výroba
odevníctvo
operátor odevnej výroby - odevná výroba
krajčír - dámske odevy
nábytkárska výroba - stolárstvo
stolár
maliar
obchodná akadémia
obchodná akadémia
hotelová akadémia
hotelová akadémia
škola podnikania
kozmetička a vizáţistka
pracovník marketingu
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
kozmetik
kaderník
predavač - potravinársky tovar
hostinský, hostinská
kuchár čašník, kuchárka servírka - príprava jedál
umeleckoremeselné spracúvanie dreva-stolárske práce
Tel.: 031 / 784 81 07
Fax: 031 / 981 07
ssoum@stonline.sk
www.cservenka.sk
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
NŠ
NŠ
NŠ
PMŠ
PMŠ
NŠ
NŠ
PMŠ
NŠ
6 Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Fučíkova ul. 426
925 21 Sládkovičovo
Mgr. Attila Takács
Abrahámska 398
Ičo : 37841700
925 21 Sládkovičovo
01.09.2003
2381 6
3447 4
3917 6
6317 6
strojárstvo
grafik digitálnych médií
technické a informatické sluţby
obchodná akadémia
Tel.: 031 / 784 16 20
riaditel@ssossladkovicovo.edu.sk
www.sossladkovicovo.edu.sk
M
M
M
M
52
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
7 Súkromná stredná odborná škola
Brezová 2
921 77 Piešťany
JAN.SON, s.r.o.
Stachanovská 6
Ičo : 710229283
3918 6
6317 6
821 05 Bratislava
01.09.2010
technické lýceum
obchodná akadémia
8 Súkromná stredná odborná škola podnikania
Hollého 1380/34
905 01 Senica
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
Hollého 1380
Ičo : 36087947
6341 6
7237 6
905 01 Senica
01.09.1999
Tel.: 034 / 651 55 93
ssspsenica@ssspsenica.sk
www.sssp.edu.sk
škola podnikania
informačné systémy a sluţby
9 Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
Mallého 2
909 01 Skalica
Ičo : 36088978
2951 6
6329 6
6329 6 01
6329 6 02
6329 6 03
6354 6
6354 6 01
6354 6 02
6354 6 03
6354 6 04
6355 6
6355 6
6851 6
6854 6
Mgr. Dana Mikulová
Ul. Vlčkovany 217
Tel.: 034 / 668 52 92
Fax: 034 / 668 52 92
908 62 Dubovce
01.09.1992
viahumana@viahumana.sk
www.viahumana.sk
výţiva a šport (1)
obchodné a informačné sluţby
obchodné a informačné sluţby - medznárodné obchodné vzťahy
obchodné a informačné sluţby - riadenie podniku
obchodné a informačné sluţby - informatika a informačné systémy
sluţby a súkromné podnikanie
sluţby a súkromné podnikanie - hotelierstvo
sluţby a súkromné podnikanie-ekonomika a prevádzka odievania
sluţby a súkromné podnikanie-ekonomika a prevádzka kozmetiky
sluţby a súkromné podnikanie - marketing
sluţby v cestovnom ruchu
sluţby v cestovnom ruchu
sociálno-právna činnosť
sociálna práca
PMŠ
PMŠ
10 Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk
Ul.F.Urbánka 19
918 10 Trnava
Ičo : 00686484
2965 2 01
6323 6
6403 4
6405 4
6411 4 01
6415 1
6421 4
6426 4
6442 4 01
6442 4 05
6443 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6456 2
6460 2
6460 2 02
6489 2
Gos-Sk, s.r.o.
Ul. F. Urbánka 19
Tel.: 033 / 551 10 11
Fax: 033 / 268 67
917 01 Trnava
sousd.tt@stonline.sk
www.ssoutt.sk
cukrovinkár pečivár - výroba cukroviniek
hotelová akadémia
podnikanie v remeslách a sluţbách - blok obchodná prevádzka
pracovník marketingu - blok obchod
prevádzka obchodu - vnútorný obchod
obchodná prevádzka
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
obchodný pracovník - potravinársky tovar
obchodný pracovník - rozličný tovar
obchodník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
predavač
predavač - rozličný tovar
hostinský, hostinská
53
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Kód
Názov
adresa zriaďovateľa
odboru
odboru
dátum začatia činnosti
6490 2 01 kuchár čašník, kuchárka servírka - príprava jedál
6490 2 02 kuchár čašník, kuchárka servírka - obsluha
6490 2 03 kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Trenčiansky kraj
1 Súkromná stredná odborná škola
Sama Chalupku 312/12
972 51 Prievidza
Ičo : 42022045
7662 6
7663 6
Kristína Bátorová
M. Rázusa 44/4
971 01 Prievidza
01.09.2007
Tel.: 046 / 547 23 17
danka.batorova@googlemail.com
www.ssoshandlova.wetpaint.com
animátor voľného času
kultúrno-výchovný pracovník
2 Súkromná stredná odborná škola
M. R. Štefánika 379/19
911 01 Trenčín
Ičo : 42019427
3918 6
4228 6
6310 7
6318 7 03
6341 6
6362 6
7646 6
Občianske zdruţenie AMOS Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
01.09.2007
Tel.: 032 / 744 29 30
ssos.tn@zoznam.sk
www.ssos.sk
technické lýceum
záhradnícka výroba a sluţby
financie
manaţment hotelov a cestovných kancelárií-manaţment turistických informač. kancelárií
škola podnikania
kozmetička a vizáţistka
vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť
Nitriansky kraj
1 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán
Szakközépiskola
Slovenská 52
946 03 Kolárovo
Ičo : 37966081
2414 4 04
2487 2
2682 4
3356 2
3665 2
3668 2
3673 2
6292 6
6352 6
6360 6
6403 4
6426 4
6444 2
6445 2
6446 4
6456 2
6489 2
8221 6 11
8234 6
8235 6 08
8238 7
8238 7
8260 6
Ing. Dezider Szokol
Športová 11
Tel.: 035 / 777 50 80
Fax: 035 / 777 50 81
946 03 Kolárovo
01.09.2004
schola.privata@stonline.sk
web.stonline.sk/scholaprivatagutaiensis/
strojárstvo - podnikanie a sluţby
autoopravár
mechanik počítačových sietí
spracúvateľ prírodných pletív
štukatér
montér suchých stavieb
kachliar
hospodárska informatika
obchod a podnikanie
kozmetika
podnikanie v remeslách a sluţbách
vlasová kozmetika
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
kaderník
hostinský, hostinská
dizajn - grafický a priestorový dizajn
výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu
výtvarné spracúvanie skla - vitráţové sklo
ručné výtvarné spracúvanie textílií
ručné výtvarné spracúvanie textílií
propagačné výtvarníctvo
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
54
NŠ
PMŠ
PMŠ
NŠ
PMŠ
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Kód
Názov
odboru
odboru
8261 6
propagačná grafika
8295 6
tvorba vitráţového skla a smaltu (2)
8541 2
umelecký kováč a zámočník
8555 2
umelecký rezbár
8564 2
umelecký smaltér
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
M
M
M
M
M
2 Súkromná stredná odborná škola podnikateľských sluţieb
Hradná 3
945 01 Komárno
MULTI - KOM, s.r.o.
Hradná 3
Ičo : 31196101
6326 6
6326 6
Tel.: 035 / 771 32 01
Fax: 035 / 770 09 18
945 01 Komárno
efektívny manaţment
efektívny manaţment
PMŠ
NŠ
3 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Baltazár Paulis
Tel.: 037 / 787 62 97
951 02 Dolné Obdokovce 71
Ičo : 37858131
6341 6
6352 6
951 02 Dolné Obdokovce 124
škola podnikania
obchod a podnikanie
sssp@stonline.sk
www.sssp.sk
M
4 Súkromná stredná odborná škola
Akademická 4
949 01 Nitra
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
Ičo :
4221 7
6324 6
949 01 Nitra
01.09.2011
vidiecka turistika
manaţment regionálneho cestovného ruchu
5 Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
Levická cesta 40
949 01 Nitra
Centrum vzdelávania ANIMUS, s.r.o.
Levická cesta 40
Ičo : 37854950
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 658 60 55
Fax: 037 / 658 60 56
animus@ksnr.sk
www.animusnr.edu.sk
6324 6
manaţment regionálneho cestovného ruchu
6341 6
škola podnikania
7237 6 03 informačné systémy a sluţby - hospodárske informácie
6 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán
Szakközépiskola
Mlynská 1116
943 54 Svodín
Ičo : 37858904
2466 2 09
2964 2
3152 2 02
3355 2
6403 4
6444 2
6445 2
6456 2
6489 2
6490 2 01
6490 2 02
6490 2 03
Mgr. Helena Sáraiová
Mlynská 1116
943 54 Svodín
01.09.2001
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
cukrár
krajčír - dámske odevy
stolár
podnikanie v remeslách a sluţbách
čašník, servírka
kuchár
kaderník
hostinský, hostinská
kuchár čašník, kuchárka servírka - príprava jedál
kuchár čašník, kuchárka servírka - obsluha
kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo
55
Tel.: 036 / 759 43 19
SSOU.SVODIN@INMAIL.SK
www.ssou.svodin.sk
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
7 Súkromná stredná odborná škola
Tovarnícka 1641
955 01 Topoľčany
PhDr. Vladimír Daniš
Puškinova 1411
Ičo : 37853899
6314 6
6314 7
6324 6
6851 7
7518 7
7649 6
7661 6
7662 6
7663 6
955 01 Topoľčany
cestovný ruch
cestovný ruch
manaţment regionálneho cestovného ruchu
sociálno-právna činnosť
špeciálna pedagogika
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno-výchovný pracovník
animátor voľného času
kultúrno-výchovný pracovník
ssos@centrum.sk
www.ssosto.szm.sk
PMŠ
Ţilinský kraj
1 Súkromná stredná odborná škola
Občianske zdruţenie Vzdelávanie
Komenského 1627
013 61 Kotešová 3783
Ičo : 710228562
6341 6
020 01 Púchov
01.09.2010
škola podnikania
2 Súkromná stredná odborná škola
A.Hlinku 2526
022 01 Čadca
SKORATES - K+P, s.r.o.
A. Hlinku č. 2526
Ičo :
2466 2 09
2687 2
3341 4
3355 2
022 01 Čadca
01.09.2005
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
autoelektrikár
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
3 Súkromná stredná odborná škola
Nemocničná ul. 2
026 01 Dolný Kubín
Ing. Hrivnáková Alena
Gagarinova 2163/2
Ičo : 37908057
2940 6 09
3916 6
6341 6
6475 2
026 01 Dolný Kubín
01.09.2004
potravinárstvo - potravinár - kvalitár
ţivotné prostredie
škola podnikania
technicko-administratívny pracovník
4 Súkromná stredná odborná škola
SNP 1202/14
026 01 Dolný Kubín
Peter Zemko - súkromné stredné odborné učilište s.r.o.
ul. SNP 1202/14
Ičo : 42070902
2466 2 09
2487 2 01
3341 4
3343 4 01
3355 2
3661 2
6323 6
6403 4
6411 4 01
026 01 Dolný Kubín
01.09.1992
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
autoopravár - mechanik
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
nábytkárska výroba - stolárstvo
stolár
murár
hotelová akadémia
podnikanie v remeslách a sluţbách
prevádzka obchodu - vnútorný obchod
Tel.: 043 / 586 38 82
sukrsou@slovanet.sk
www.sukrsou.szm.sk
NŠ
56
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
Názov
odboru
odboru
6421 4
spoločné stravovanie
6426 4
vlasová kozmetika
6444 2
čašník, servírka
6445 2
kuchár
6446 4
kozmetik
6456 2
kaderník
6460 2 02 predavač - rozličný tovar
6489 2
hostinský, hostinská
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
NŠ
5 Súkromná stredná odborná škola EDUCO
Slanická Osada
029 01 Námestovo
Ičo : 31937195
2964 2
6405 4
6411 4 01
6421 4
6442 4
6442 4 01
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6489 2
6490 2 01
6490 2 02
6490 2 03
EDUCO NO, s. r. o.
Slanická osada 2178
029 01 Námestovo
cukrár
pracovník marketingu
prevádzka obchodu - vnútorný obchod
spoločné stravovanie
obchodný pracovník
obchodný pracovník - potravinársky tovar
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
hostinský, hostinská
kuchár čašník, kuchárka servírka - príprava jedál
kuchár čašník, kuchárka servírka - obsluha
kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo
Tel.: 043 / 552 24 10
Fax: 043 / 552 24 36
sousdjednotano@stonline.sk
www.slanickaosada.com
NŠ
NŠ
6 Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO
Slanická Osada 2178
029 01 Námestovo
Ičo : 37980106
6341 6
EDUCO NO, s. r. o.
Slanická osada 2178
029 01 Námestovo
01.09.2006
Tel.: 043 / 552 24 10
ssou.educono@mail.t-com.sk
www.slanickaosada.sk
škola podnikania
7 Súkromná stredná odborná škola
Závodská cesta 2961
010 01 Ţilina
Jana Nová
Zvolenská 3/124
Tel.: 041 / 723 31 10
Ičo : 31070850
010 01 Ţilina
01.09.1992
sukromnesou@stonline.sk
www.soussza.edu.sk
6421 4
6444 2
6445 2
spoločné stravovanie
čašník, servírka
kuchár
NŠ
8 Súkromná stredná odborná škola
Saleziánska 18
010 01 Ţilina
Ičo : 37982354
6341 6
6341 6
Ing. Bernadeta Gábrišová
Svätoplukova 42
010 01 Ţilina
01.09.2006
Tel.: 041 / 724 56 29
ssos_za@yahoo.com
www.ssos_za.szm.sk
škola podnikania
škola podnikania - externé štúdium
Banskobystrický kraj
1 Súkromná stredná odborná škola hutnícka
Druţby 554/64
976 81 Podbrezová
Ičo : 37950711
Ţeleziarne Podbrezová, a.s.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
01.09.2003
57
Tel.: 048 / 617 28 10
Fax: 048 / 617 28 11
ssouhzp@soupodbrezova.edu.sk
www.soupodbrezova.edu.sk
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Kód
Názov
odboru
odboru
2262 4
hutník operátor
2411 4
mechanik nastavovač
2413 4
mechanik strojov a zariadení
2414 4 01 strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
2414 4 02 strojárstvo-obrábanie materiálov
2414 4 03 strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov
2433 2
obrábač kovov
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia
2675 4 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
2679 4
mechanik - mechatronik
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2697 4
mechanik elektrotechnik
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
NŠ
NŠ
NŠ
2 Súkromná stredná odborná škola
Ţelezničná 2
050 01 Revúca
FEVE, s.r.o.
Ţelezničná 2
Ičo : 37998676
050 01 Revúca
01.09.2005
2964 2
6314 6
6317 6
6318 7
6411 4 01
6411 4 02
6421 4
6426 4
6442 4 01
6442 4 05
6451 2
6456 2
6460 2 02
6489 2
6490 2 03
cukrár
cestovný ruch
obchodná akadémia
manaţment hotelov a cestovných kancelárií
prevádzka obchodu - vnútorný obchod
prevádzka obchodu - propagácia
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
obchodný pracovník - potravinársky tovar
obchodný pracovník - rozličný tovar
aranţér
kaderník
predavač - rozličný tovar
hostinský, hostinská
kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo
Tel.: 058 / 442 19 20
Fax: 058 / 442 19 20
zssormisa@gmail.com
PMŠ
PMŠ
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
3 Súkromná stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Partizánska 8
962 23 Očová
Škola istoty a nádeje, o.z.
Partizánska 8
Ičo : 710230494
6444 2
6445 2
6489 2
962 23 Očová
01.09.2011
čašník, servírka
kuchár
hostinský, hostinská
4 Súkromná stredná odborná škola podnikania
Ul. Nám. Mládeţe 587/17
960 01 Zvolen
Ičo : 45024731
6341 6
6341 6
7661 6
Kongruencia spol. s r.o.
Mateja Bela 2393/7
960 01 Zvolen
01.09.2009
škola podnikania
škola podnikania - externé štúdium
sociálno-výchovný pracovník
5 Súkromná stredná odborná škola
Kopaničná 238
966 01 Hliník nad Hronom
Ičo : 00891461
2411 4
2411 4 01
2414 4 01
2414 4 02
2433 2 01
DAV, n. o.
ul. ČSA 331
966 01 Hliník nad Hronom
mechanik nastavovač
mechanik nastavovač - obrábacie stroje a linky
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
strojárstvo-obrábanie materiálov
obrábač kovov-univerzálne obrábanie
58
Tel.: 045 / 676 10 79
souhlinik@orangemail.sk
www.souhlinik.sk
NŠ
NŠ
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Kód
Názov
odboru
odboru
2433 2 02 obrábač kovov - sústruţenie
2433 2 03 obrábač kovov - frézovanie
2464 2 01 strojný mechanik - stroje a zariadenia
2464 2 07 strojný mechanik - zváranie
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia
2466 2 09 mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
2487 2 01 autoopravár - mechanik
3152 2 02 krajčír - dámske odevy
3453 4
tlačiar na polygrafických strojoch
3678 2
inštalatér
3757 4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
3759 4 07 komerčný pracovník v doprave - dopravná logistika
6405 4
pracovník marketingu
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
6 Súkromná stredná odborná škola
Kopaničná 238
966 01 Hliník nad Hronom
DAV, n. o.
ul. ČSA 331
Ičo : 710151763
2477 0
2478 0
Tel.: 045 / 676 12 07
966 01 Hliník nad Hronom
01.08.1993
souhlinik@orangermail.sk
www.souhlinik.sk
InTech Ţiar nad Hronom z.p.o.
Š. Moysesa č. 46
Tel.: 045 / 673 33 94
Fax: 045 / 673 22 68
obrábanie kovov
strojárska výroba
7 Súkromná stredná odborná škola technická
Dr. Janského 10
965 60 Ţiar nad Hronom
Ičo : 45022631
2387 6
2401 2
2411 4
2413 4
2414 4 01
2414 4 02
2414 4 03
2423 2
2430 2
2433 2
2436 2
2465 2 02
2466 2 02
2466 2 09
2675 4 02
2675 4 03
2675 6
2675 6 01
2675 6 11
2679 4
2682 4
2683 2 04
2683 2 11
2683 2 15
2686 2
3678 2
3918 6
6341 6
6475 2
6476 4
965 19 Ţiar nad Hronom
mechatronika
zlievač
mechanik nastavovač
mechanik strojov a zariadení
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
strojárstvo-obrábanie materiálov
strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov
nástrojár
operátor strojárskej výroby (1)
obrábač kovov
modelár
strojník - hutnícka druhovýroba kovov
mechanik opravár-stroje a zariadenia
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
elektrotechnika - elektronické zariadenia
elektrotechnika
elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje
elektrotechnika - oznamovacia technika
mechanik - mechatronik
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - stroje a zariadenia
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektronických zariadení
inštalatér
technické lýceum
škola podnikania
technicko-administratívny pracovník - blok strojárstvo
technicko-ekonomický pracovník
59
ssos.intech@gmail.com
www.ssost.edupage.org
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Prešovský kraj
1 Súkromná stredná odborná škola
Hviezdoslavova 11
085 10 Bardejov
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10
Ičo : 00686981
2466 2 09
2487 2 01
2783 2 02
2954 2
2968 2 01
3125 4
3152 2 01
3152 2 03
3161 0
3178 0
3336 6
3341 4
3347 4
3355 2
3370 2
3383 0
3656 4
3917 6
4579 0
6362 6
6403 4
6405 4
6421 4
6424 2
6426 4
6456 2
6489 2
8260 6
8261 6
8504 4 01
8507 4 01
2
824 92 Bratislava
01.01.1991
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
autoopravár - mechanik
brusič skla - vybrusovanie
mäsiar
mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov
odevníctvo
krajčír - pánske odevy
krajčír - univerzálne šitie odevov
praktická ţena
výroba konfekcie
drevárstvo a nábytkárstvo
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
drevárska a nábytkárska výroba
stolár
čalúnnik
spracúvanie dreva
operátor stavebnej výroby
technické a informatické sluţby
lesná výroba
kozmetička a vizáţistka
podnikanie v remeslách a sluţbách
pracovník marketingu
spoločné stravovanie
manikér - pedikér
vlasová kozmetika
kaderník
hostinský, hostinská
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
umeleckoremeselné spracúvanie dreva-stolárske práce
umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - kameňosochárske práce
Tel.: 054 / 474 83 16
Fax: 054 / 474 83 14
skola@sousbj.edu.sk
www.ssosbj.edupage.org
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
Súkromná praktická škola pri IZ KOR - GYM
086 42 Hertník 85
Ičo: 710166109
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
Hertník 85
086 42 Hertník
01.09.2001
3 Súkromná stredná odborná škola
Biela voda č. 2
060 01 Keţmarok
Ičo : 42088381
2478 0
2752 0
2783 2
3152 2
3178 0
3383 0
3661 2
3672 2
3686 0
4579 0
Carpe diem, n.o.
Biela voda 895/4
060 01 Keţmarok
01.09.2009
strojárska výroba
výroba úţitkového skla
brusič skla
krajčír
výroba konfekcie
spracúvanie dreva
murár
kamenár
stavebná výroba
lesná výroba
60
Tel.: 054 / 479 12 11
skola@soshertnik.svcmi.sk
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
6403 4
6444 2
6456 2
7647 3
8541 2
8557 2
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
podnikanie v remeslách a sluţbách - denná a externá forma štúdia
čašník, servírka
kaderník
opatrovateľka
umelecký kováč a zámočník
umelecký stolár
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
NŠ
4 Súkromná stredná odborná škola
SNP 1253
058 86 Poprad
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10
Ičo : 00686964
2414 4 04
2466 2 09
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2487 2 04
2672 4 13
2697 4
2964 2
3757 4 01
6403 4
6405 4
6411 4 01
6421 4
6442 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6451 2
6456 2
6460 2
824 92 Bratislava
01.01.1991
strojárstvo - podnikanie a sluţby
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
autoopravár - lakovník
mechanik elektronik - autoelektronika
mechanik elektrotechnik
cukrár
dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
podnikanie v remeslách a sluţbách
pracovník marketingu
prevádzka obchodu - vnútorný obchod
spoločné stravovanie
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
aranţér
kaderník
predavač
Tel.: 052 / 776 72 87
Fax: 052 / 772 40 42
souvelka@souspp.edu.sk
www.dossnppp.edu.sk
NŠ
NŠ
NŠ
5 Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29. augusta 4812
058 50 Poprad
Tatranská akadémia, n.o.
Ul. 29. augusta 4812
Ičo : 42039371
2381 7 08
2695 7
6857 6
7235 6
058 01 Poprad
01.09.2007
riaditel@tatranskaakademia.sk
www.ssosta.edupage.sk
MLADOSŤ n.o.
Pod Kalváriou 36
Tel.: 051 / 771 72 02
080 01 Prešov
01.01.1991
skola@souszsdpo.svcmi.sk
www.sou.sd.po.sk
strojárstvo - grafické systémy CAD, CAM
počítačové systémy
právo a podnikanie (1)
informačné a digitálne technológie (1)
6 Súkromná stredná odborná škola
Pod Kalváriou 36
080 01 Prešov
Ičo : 00686514
2964 2
6323 6
6324 6
6403 4
6415 1
6421 4
6443 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
cukrár
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
podnikanie v remeslách a sluţbách - blok cestovný ruch
obchodná prevádzka
spoločné stravovanie
obchodník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
61
NŠ
NŠ
NŠ
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
6489 2
6490 2 01
6490 2 02
6490 2 03
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
hostinský, hostinská
kuchár čašník, kuchárka servírka - príprava jedál
kuchár čašník, kuchárka servírka - obsluha
kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo
7 Súkromná stredná odborná škola ELBA
Smetanova 2
080 01 Prešov
Ičo : 37784722
2241 6
2387 6
2675 6
2982 0
3152 2
3161 0
3179 0
3431 6
3432 6
3650 6
3661 2
3663 2
3665 2
3668 2
3680 2
3686 0
3760 6 03
3917 6
3917 6 03
4572 0
4579 0
6326 6
6362 6
6362 6
6475 2
7237 6 01
8222 6
8223 6
8261 6
8264 6 05
8264 6 05
8293 7
Ing. Emil Blicha - Elba
Palárikova 26
080 05 Prešov
polytechnika
mechatronika
elektrotechnika
potravinárska výroba
krajčír
praktická ţena
textilná výroba
polygrafia
obalová technika
staviteľstvo
murár
tesár
štukatér
montér suchých stavieb
podlahár
stavebná výroba
prevádzka a ekonomika dopravy-colný deklarant
technické a informatické sluţby
technické a informatické sluţby - v elektrotechnike
poľnohospodárska výroba
lesná výroba
efektívny manaţment
kozmetička a vizáţistka
kozmetička a vizáţistka
technicko-administratívny pracovník
informačné systémy a sluţby - knihovníctvo a vedecké informácie
úţitková maľba
úţitková fotografia
propagačná grafika
konzervátorské a reštaurátorské práce-kameň,omietky,nástenné maľby,keramika,porcelán
konzervátorské a reštaurátorské práce-kameň,omietky,nástenné maľby,keramika,porcelán
grafika vizuálnych komunikácií (2)
Tel.: 051 / 771 49 9
skola@ssoselbapo.sk
www.ssoselbapo.edu.sk
PMŠ
PMŠ
PMŠ
8 Súkromná stredná odborná škola
Masarykova 2
082 21 Prešov
Ičo : 37940031
3756 4
3763 2
3792 4
3794 6
PaedDr. Jozef Vaľko
Prostějovská 105
080 01 Prešov
01.09.2004
poštová prevádzka
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
poštový manipulant
poštové a peňaţné sluţby (1)
NŠ
9 Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií
Masarykova 2
082 21 Prešov
Ičo : 42084351
3794 6
ssou@zoznam.sk
www.ssou.szm.sk
PaedDr. Jozef Vaľko
Prostějovská 105
080 01 Prešov
01.09.2008
poštové a peňaţné sluţby (1)
62
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
10 Súkromná praktická škola
Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Ičo: 42227755
Občianske zdruţenie BARLIČKA
Prostějovská 38
080 01 Prešov
01.09.2010
Tel.: 051 / 749 88 50
ozbarlicka@gmail.com
www.barlicka.com
11 Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33
087 20 Giraltovce
Ičo : 00686506
2964 2
3161 0
3178 0
3250 2
3661 2
3686 0
3763 2
4572 0
4579 0
6317 6
6318 7
6341 6
6403 4
6405 4
6411 4 01
6421 4
6442 4 01
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6451 2
6460 2 02
6480 2 02
6489 2
6490 2 03
K. B. REAL, s.r.o.
Kračúnovce 393
087 01 Giraltovce
01.02.2005
cukrár
praktická ţena
výroba konfekcie
remenár sedlár
murár
stavebná výroba
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
poľnohospodárska výroba
lesná výroba
obchodná akadémia
manaţment hotelov a cestovných kancelárií
škola podnikania
podnikanie v remeslách a sluţbách - blok obchodná prevádzka
pracovník marketingu
prevádzka obchodu - vnútorný obchod
spoločné stravovanie
obchodný pracovník - potravinársky tovar
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
aranţér
predavač - rozličný tovar
operátor skladovania - obchod
hostinský, hostinská
kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo
Tel.: 054 / 732 25 10
Fax: 054 / 732 25 10
sousspgiraltovce@stonline.sk
www.sspgir.edu.sk
PMŠ
NŠ
NŠ
NŠ
12 Súkromné odborné učilište
Hlavná 6
Ing. Marián Hybeľ
091 01 Stropkov
Ičo: 42227445
Letná 47
091 01 Stropkov
01.09.2010
13 Súkromné stredná odborná škola
Sovietskych hrdinov 629/1
089 01 Svidník
Ičo : 42029023
3178 0
3686 0
S.A. STYLE, s.r.o.
Karpatská 57/31
089 01 Svidník
01.09.2006
sukromne_u@sastyle.sk
www.sastyle.sk
výroba konfekcie
stavebná výroba
14 Súkromná stredná odborná škola
Sovietskych hrdinov 629/1
089 01 Svidník
Ičo : 42029031
6314 7
6326 6
6354 6 03
6355 6
S.A. STYLE, s.r.o.
Karpatská 57/31
089 01 Svidník
01.09.2006
cestovný ruch
efektívny manaţment
sluţby a súkromné podnikanie-ekonomika a prevádzka kozmetiky
sluţby v cestovnom ruchu
63
sukromna_soso@sastyle.sk
www.sastyle.sk
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
15 Súkromná stredná odborná škola
Sovietskych hrdinov 629/1
089 01 Svidník
S.A. STYLE, s.r.o.
Karpatská 57/31
Ičo : 42029040
3152 2
6403 4
6421 4
6426 4
6451 2
089 01 Svidník
01.09.2006
sukromne_sou@sastyle.sk
www.sastyle.sk
krajčír
podnikanie v remeslách a sluţbách
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
aranţér
Košický kraj
1 Súkromná stredná odborná škola ekonomická TERCIUM
Lermontovova 1
040 01 Košice
Tercium, spol. s r.o.
Masarykova 4
Tel.: 055 / 674 22 51
040 01 Košice
01.10.2001
skola@ssosterciumke.edu.sk
www.ssosterciumke.edu.sk
Ičo : 35547031
6317 6
6332 7
6341 6
7237 6
7237 6 03
7237 6 04
obchodná akadémia
daňové sluţby
škola podnikania
informačné systémy a sluţby
informačné systémy a sluţby - hospodárske informácie
informačné systémy a sluţby - verejné kniţnice
2 Súkromná stredná odborná škola
Postupimská 37
040 22 Košice
Ičo : 31313833
2682 4
2682 4
3447 4
3447 4
6292 6
6317 6
6317 6
6317 6 07
6317 6 07
6317 6 74
6323 6
6324 6
6332 7
6352 6
6355 6
6355 6
6362 6
6362 6
6445 2
6445 4
6489 2
JUVENTUS SLOVAKIA, s.r.o
Postupimská 37
040 22 Košice
01.09.2000
mechanik počítačových sietí
mechanik počítačových sietí
grafik digitálnych médií
grafik digitálnych médií
hospodárska informatika
obchodná akadémia
obchodná akadémia
obchodná akadémia - bankovníctvo
obchodná akadémia - bankovníctvo
obchodná akadémia - bilingválne štúdium
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
daňové sluţby
obchod a podnikanie
sluţby v cestovnom ruchu
sluţby v cestovnom ruchu
kozmetička a vizáţistka
kozmetička a vizáţistka
kuchár
kuchár
hostinský, hostinská
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
3 Súkromná stredná odborná škola
Dneperská 1
040 12 Košice
Ičo :
2695 7
RNDr. Dušan Bosák
Dneperská 2
040 12 Košice
01.09.2012
počítačové systémy
64
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
4 Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17
040 12 Košice
Mária Krištanová Súkromná obchodná akadémia
Bukovecká 17
Ičo : 31295657
6308 6
6317 6
6317 6
6851 6
7649 6
7661 6
040 12 Košice
01.01.1999
skola@sbuke.edu.sk
www.sbuke.edu.sk
verejná správa
obchodná akadémia
obchodná akadémia
sociálno-právna činnosť
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno-výchovný pracovník
PMŠ
PMŠ
PMŠ
5 Súkromná stredná odborná škola PAMIKO
Kukučínova 23
040 01 Košice
PAMIKO, s.r.o. Košice
Magurská 7
Ičo : 35547260
2466 2 09
3152 2 01
3152 2 02
3355 2
6421 4
6444 2
6445 2
6490 2 01
6490 2 02
6
040 01 Košice
01.09.1991
Tel.: 055 / 622 80 71
pamikosro@zoznam.sk
www.pamiko.epasajt.com
mechanik opravár-cestné motorové vozidlá
krajčír - pánske odevy
krajčír - dámske odevy
stolár
spoločné stravovanie
čašník, servírka
kuchár
kuchár čašník, kuchárka servírka - príprava jedál
kuchár čašník, kuchárka servírka - obsluha
NŠ
Súkromná praktická škola
Myslavská 401
Mgr. Anna Uchnárová
040 01 Košice
Ičo: 42099803
Klimkovičova 24
040 23 Košice
01.09.2008
au99@seznam.cz
7 Súkromná stredná priemyselná škola odevná
Komenského 1
071 01 Michalovce
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec
Lipová 3567
Ičo : 35553774
3125 6
3125 6
3155 6
3917 6 10
8237 6
8298 6
072 01 Michalovce
01.01.2003
Tel.: 056 / 642 40 12
sspo.dufinec@centrum.sk
www.spsomi.edu.sk
odevníctvo
odevníctvo
grafické systémy v odevníctve
technické a informatické sluţby - odevníctvo
modelárstvo a návrhárstvo odevov
odevný dizajn
PMŠ
8 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
Komenského 5
048 01 Roţňava
Zdruţenie maďarských rodičov na Slovensku ZO pri ZŠ Zoltána Fábryho
Komenského 5
Ičo : 42242614
6403 4
6456 2
6489 2
048 01 Roţňava
01.09.2011
podnikanie v remeslách a sluţbách
kaderník
hostinský, hostinská
M
M
M
65
Stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
9 Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
Maurerova 55
053 42 Krompachy
Ičo : 42102553
2414 4 01
2414 4 02
2423 2
2431 2
2433 2 01
2464 2 01
2478 2
2672 4 07
2675 4 03
2675 6
2682 4
2683 2 04
2683 2 11
2683 2 15
2686 2
2691 2
2697 4
3161 0
3917 6 03
6403 4
6405 4
6421 4
6424 2
6426 4
6444 2
6445 2
6449 2
SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
01.09.2005
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
strojárstvo-obrábanie materiálov
nástrojár
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
obrábač kovov-univerzálne obrábanie
strojný mechanik - stroje a zariadenia
strojárska výroba
mechanik elektronik - spotrebná elektronika
elektrotechnika - elektronické zariadenia
elektrotechnika
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - stroje a zariadenia
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektronických zariadení
elektrotechnická výroba
mechanik elektrotechnik
praktická ţena
technické a informatické sluţby - v elektrotechnike
podnikanie v remeslách a sluţbách
pracovník marketingu
spoločné stravovanie
manikér - pedikér
vlasová kozmetika
čašník, servírka
kuchár
technické sluţby v autoservise
66
Tel.: 053 / 447 20 15
Fax: 053 / 447 20 26
skola@szssekromp.edu.sk
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
Akadémie - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Bratislavský kraj
1 Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Ruţová dolina 29
821 09 Bratislava
Profkreatis o.z.
Ruţová dolina 29
Ičo : 30868645
6308 6
6851 6
7661 6
7662 6
821 09 Bratislava
01.09.2007
Tel.: 02 / 534 12 593
profkreatis@profkreatis.sk
www.profkreatis.sk
verejná správa
sociálno-právna činnosť
sociálno-výchovný pracovník
animátor voľného času
2 Súkromná hotelová akadémia HaGMa, spol. s r.o.
Biskupická 21
821 06 Bratislava 214
HaGMa s.r.o.
Biskupická 21
Tel.: 02 / 452 59 929
Fax: 02 / 452 59 929
Ičo : 31787517
821 03 Bratislava
01.09.1995
skola3@shahagma.sk
www.shahagma.sk
6314 6
6323 6
6323 6
6326 6
6335 7
6355 6
6421 4
cestovný ruch
hotelová akadémia
hotelová akadémia
efektívny manaţment
medzinárodné podnikanie
sluţby v cestovnom ruchu
spoločné stravovanie
PMŠ
PMŠ
PMŠ
3 Súkromná obchodná akadémia Profi - Kamo
Dudváţska 6
821 07 Bratislava 214
Ičo : 710213530
6317 6
6317 6
PROFI - KAMO, s.r.o.
Dudváţska 6
Tel.: 02 / 455 20 983
821 07 Bratislava
02.04.1993
profikamo@dudva.sk
www.dudva.sk
obchodná akadémia
obchodná akadémia
PMŠ
4 Súkromná obchodná akadémia
Česká 10
831 03 Bratislava
School s.r.o.
Ţupné námestie 2
Ičo : 30858313
6292 6
6314 7
6851 7
811 13 Bratislava
01.09.2006
hospodárska informatika
cestovný ruch
sociálno-právna činnosť
Tel.: 02 / 444 50 733
riaditel@gymnaziumceska.sk
www.gymnaziumceska.sk
PMŠ
5 Súkromná hotelová akadémia HOST
Riazanská 75
831 03 Bratislava
Súkromná stredná odborná škola HOST, s.r.o.
Bárdošova 12
Ičo : 710229623
6323 6
831 01 Bratislava
01.09.2011
hotelová akadémia
6 Súkromná ochodná akadémia Cogitatio
Batkova 2
841 01 Bratislava
Ičo : 710212690
6292 6
6314 7
6317 6
6341 6
6851 7
Cogitatio - M, s.r.o.
Beniakova 5
841 05 Bratislava
01.09.2006
hospodárska informatika
cestovný ruch
obchodná akadémia - štúdium denné, diaľkové a večerné
škola podnikania - štúdium denné, diaľkové a večerné
sociálno-právna činnosť
67
Tel.: 02 / 643 67 720
marialiptakova@cogitatio.sk
www.cogitatio.sk
PMŠ
Akadémie - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
7 Súkromná obchodná akadémia Liberta
Borinská 23
841 03 Bratislava 47
Ičo : 30808766
6317 6
Mgr. Ľubomír Sloboda
Grösslingova 48
Tel.: 02 / 642 82 720
Fax: 02 / 642 82 720
811 09 Bratislava
19.04.1994
liberta@liberta.sk
www.liberta.sk
Ing. Stanislav Krchnák
Račianska 78
Tel.: 02 / 638 15 688
Fax: 02 / 638 15 688
851 05 Bratislava
soa@soa-amos.sk
www.soa-amos.sk
obchodná akadémia
8 Súkromná obchodná akadémia AMOS
Holíčska 2
851 05 Bratislava
Ičo : 31771033
6314 6
6314 7
6314 7
6317 6
6317 6
cestovný ruch
cestovný ruch
cestovný ruch
obchodná akadémia
obchodná akadémia
PMŠ
PMŠ
PMŠ
9 Súkromná hotelová akadémia GASMO
Ţehrianska 6
851 07 Bratislava
Ičo : 37928597
6324 6
MOOPS, s.r.o.
Turčianska 31/A
821 09 Bratislava
01.09.2007
Tel.: 02 / 682 02 811
gasmo.hotak@post.sk
www.shagasmo.sk
manaţment regionálneho cestovného ruchu
10 Súkromná obchodná akadémia
Kremnická 26
851 01 Bratislava 5
Ičo : 36070793
6292 6
6314 6
6352 6
6851 6
PaedDr. Ivona Podstavková - IP s.r.o.
Kremnická 26
851 01 Bratislava
01.09.2000
hospodárska informatika
cestovný ruch
obchod a podnikanie
sociálno-právna činnosť
Tel.: 02 / 638 12 551
podstavkova@ipgymnazium.sk
www.ipgymnazium.sk
PMŠ
PMŠ
PMŠ
11 Súkromná hotelová akadémia
Kremnická 26
851 01 Bratislava 5
Ičo : 37927086
6318 7
6323 6
PaedDr. Ivona Podstavková - IP s.r.o.
Kremnická 26
851 01 Bratislava
01.09.2007
manaţment hotelov a cestovných kancelárií
hotelová akadémia
Ičo : 42135150
6314 7
6317 6
6318 7
6352 6
6355 6
podstavkova@ipgymnazium.sk
www.ipgymnazium.sk
PMŠ
12 Súkromná obchodná akadémia
900 68 Plavecký Štvrtok 351
Tel.: 02 / 638 12 551
PhDr. Miroslav Malík
Furdekova 12
851 03 Bratislava 5
01.09.2008
cestovný ruch
obchodná akadémia
manaţment hotelov a cestovných kancelárií
obchod a podnikanie
sluţby v cestovnom ruchu
68
Akadémie - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Trnavský kraj
1 Súkromná hotelová akadémia SD Jednota
Vinohradská 48
931 01 Šamorín
COOP Jednota Slovensko, spotrebné druţstvo
Bajkalská 25
Ičo : 36082040
6323 6
6323 6
827 18 Bratislava
01.02.1998
hotelová akadémia
hotelová akadémia
Tel.: 031 / 562 24 46
souhasamorin@zupa-tt.sk
www.souhasamorin.edu.sk
PMŠ
Trenčiansky kraj
1 Súkromná hotelová akadémia
gen. M.R.Štefánika 375/63
916 01 Stará Turá
Ičo : 37921479
6314 6
6314 7
6323 6
TBS, a.s.
Športová 1
916 01 Stará Turá
01.09.2005
cestovný ruch
cestovný ruch
hotelová akadémia
Tel.: 032 / 776 36 62
shastt@orangemail.sk
www.spsest.sk
PMŠ
2 Súkromná obchodná akadémia
M. R. Štefánika 148/27
017 44 Povaţská Bystrica
Ičo : 42142750
ŢIVENA spol. s r.o.
Š.C.Parráka 9
917 01 Trnava
01.09.2007
6317 6
obchodná akadémia - externé štúdium
6317 6
obchodná akadémia
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
3 Súkromná hotelová akadémia
M. R. Štefánika 148/27
017 44 Povaţská Bystrica
Ičo : 42142768
6314 7
6323 6
6323 6
ŢIVENA spol. s r.o.
Š.C.Parráka 9
917 01 Trnava
01.09.2007
cestovný ruch
hotelová akadémia
hotelová akadémia - externé štúdium
4 Súkromná obchodná akadémia
Jilemnického ul. č. 24
912 50 Trenčín
Ičo : 710213948
6314 6
6317 6
6851 6
ERVES, n.o.
Ul. Ľ. Štúra 1
Tel.: 032 / 744 00 70
018 41 Dubnica nad Váhom
01.09.2007
cestovný ruch
obchodná akadémia
sociálno-právna činnosť
PMŠ
PMŠ
PMŠ
5 Súkromná hotelová akadémia
Jilemnického ul. č. 24
912 50 Trenčín
Ičo : 710213956
6323 6
6323 6
ERVES, n.o.
Ul. Ľ. Štúra 1
Tel.: 032 / 744 00 70
018 41 Dubnica nad Váhom
01.09.2007
hotelová akadémia
hotelová akadémia
PMŠ
69
Akadémie - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Nitriansky kraj
1 Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia
Sv. Štefana 36
943 01 Štúrovo
VSOM, s.r.o.
ul. Svätého Štefana 648/36
Ičo : 37853163
3760 6
3760 6
6308 6
6314 6
6317 6
6317 6
6317 6 74
6332 7
943 01 Štúrovo
19.05.1992
prevádzka a ekonomika dopravy
prevádzka a ekonomika dopravy
verejná správa
cestovný ruch
obchodná akadémia
obchodná akadémia
obchodná akadémia - bilingválne štúdium
daňové sluţby
Tel.: 036 / 751 12 90
Fax: 036 / 751 12 90
soa@lsoa-sturovo.sk
www.1soa-sturovo.sk
M
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
Ţilinský kraj
1 Súkromná obchodná akadémia Akadémie vzdelávania
Jarná 13
010 01 Ţilina
Ičo : 36137430
6314 6
6317 6
6324 6
Akadémia vzdelávania
Gorkého 10
Tel.: 041 / 700 27 00
Fax: 041 / 700 27 01
815 17 Bratislava
01.09.1996
soaza.riaditel@aveducation.sk
www.akademiavzdelavania.sk
cestovný ruch
obchodná akadémia - denné štúdium
manaţment regionálneho cestovného ruchu
PMŠ
Banskobystrický kraj
1 Súkromná obchodná akadémia vzdelávania
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
Ičo : 710201281
6317 6
Akadémia vzdelávania, pobočka B. Bystrica
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
01.09.1993
obchodná akadémia
Tel.: 048 / 412 62 33
Fax: 048 / 412 62 34
avbb@aveducation.sk
www.soabb.edupage.sk
PMŠ
2 Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12
969 16 Banská Štiavnica
Ičo : 45733228
Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Horná 69/12
969 01 Banská Štiavnica-Banky
6318 7 01 manaţment hotelov a cestovných kancelárií-manaţment hotelov
6323 6
hotelová akadémia
6323 6 01 hotelová akadémia - hotelový manaţment
Tel.: 045 / 692 10 95
Fax: 045 / 692 10 92
shakademia@sha.sk
web.stonline.sk/shakademia
PMŠ
3 Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
Školská 5
977 01 Brezno
Ičo : 42004802
6851 6
7518 7
7646 6
7646 6
7649 6
7649 6
7661 6
7661 6
EBG e.V.
Hronská 696/107
976 67 Závadka nad Hronom
01.09.2006
sociálno-právna činnosť
špeciálna pedagogika
vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť
vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť - denná a externá forma štúdia
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - denná a externá forma štúdia
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno-výchovný pracovník - denná a externá forma štúdia
sociálno-výchovný pracovník
70
Tel.: 048 / 611 19 92
info@spsa.sk
PMŠ
PMŠ
PMŠ
Akadémie - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
4 Súkromná obchodná akadémia
SNP 16
965 01 Ţiar nad Hronom
Ičo : 37998218
6317 6
6317 6
6323 6
6332 7
MALES, s. r. o.
SNP 16
965 01 Ţiar nad Hronom
01.07.1967
obchodná akadémia
obchodná akadémia
hotelová akadémia
daňové sluţby
Tel.: 045 / 672 38 04
Fax: 045 / 672 38 02
skola@oazh.sk
www.oazh.sk
PMŠ
PMŠ
Prešovský kraj
1 Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola
Pod Vinbargom 1
085 01 Bardejov
Ičo : 42074363
6323 6
ESO Euroškola Slovensko s.r.o.
Volgogradská 13
080 01 Prešov
01.09.2007
Tel.: 054 / 488 20 52
esobj@stonline.sk
hotelová akadémia
2 Súkromná obchodná akadémia - ESO Euroškola Slovensko
Volgogradská 13
080 01 Prešov
Ičo : 36155691
6314 6
6317 6
6317 6
ESO Euroškola Slovensko s.r.o.
Volgogradská 13
080 01 Prešov
04.09.1997
cestovný ruch
obchodná akadémia
obchodná akadémia
Tel.: 051 / 776 51 75
Fax: 051 / 776 55 54
oa@esopo.sk
www.esopo.sk
PMŠ
PMŠ
3 Súkromná obchodná akadémia
Petrovanská 34
080 05 Prešov
Ičo : 37870548
6292 6
6317 6
6317 6
6317 6 07
6325 6
6332 7
6851 6
Andrej Šoltýs
Petrovianska 34
080 05 Prešov
09.01.1994
hospodárska informatika
obchodná akadémia
obchodná akadémia
obchodná akadémia - bankovníctvo
ekonomické lýceum (2)
daňové sluţby
sociálno-právna činnosť
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
4 Súkromná hotelová akadémia - ESO Euroškola Slovensko
Volgogradská 13
080 01 Prešov
Ičo : 36163805
6323 6
6323 6
ESO Euroškola Slovensko s.r.o.
Volgogradská 13
080 01 Prešov
01.09.1998
hotelová akadémia
hotelová akadémia
Tel.: 051 / 776 51 75
Fax: 051 / 776 55 54
hoa@esopo.sk
www.esopo.sk
PMŠ
5 Súkromná hotelová akadémia
Volgogradská 8
080 01 Prešov
Ičo : 37942662
6323 6
6324 6
Hotelová akadémia a.s.
Pod Vilec Hôrkou 2/4053
080 01 Prešov
01.09.2004
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
71
Tel.: 051 / 770 14 02
shavlgogradska8@centrum.sk
Akadémie - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Košický kraj
1 Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Jegorovovo námestie č. 5
040 22 Košice
Ičo : 35565233
6851 7
7237 6
7237 6 03
7237 6 04
7646 6
7646 6
7649 6
7649 6
7661 6
7661 6
7663 6
Kultúrne zdruţenie občanov rómskej národnosti, n.o.
Jegorovovo nám. č. 5
040 22 Košice
01.09.2005
sociálno-právna činnosť
informačné systémy a sluţby
informačné systémy a sluţby - hospodárske informácie
informačné systémy a sluţby - verejné kniţnice
vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť
vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - denná a externá forma štúdia
sociálno-výchovný pracovník
sociálno-výchovný pracovník
kultúrno-výchovný pracovník
Tel.: 055 / 799 45 77
Fax: 055 / 799 45 78
spark2005@centrum.sk
www.spark.edupage.org
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
PMŠ
2 Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko
Komenského 1
071 01 Michalovce
Ičo : 35548584
6323 6
6444 2
6445 2
ESO Euroškola Slovensko s.r.o.
Volgogradská 13
080 01 Prešov
01.09.2002
Tel.: 056 / 642 25 73
Fax: 056 / 642 26 60
skola@haesomi.edu.sk
www.haesomi.edu.sk
hotelová akadémia
čašník, servírka
kuchár
3 Súkromná hotelová akadémia
Komenského 1
071 79 Michalovce
MUDr. Mária Dufincová
Ičo : 45006601
072 14 Pavlovce nad Uhom
01.09.2007
6323 6
Tel.: 056 / 649 47 02
sspo.dufinec@centrum.sk
www.sspso.org/hotelka.htm
hotelová akadémia
4 Súkromná obchodná akadémia
Kollárova 17
078 01 Sečovce
Ičo : 35422831
6292 6
Jarmila Ihnacíková
Krosnianska 17
040 22 Košice
hospodárska informatika
PMŠ
72
Stredné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Bratislavský kraj
1 Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Ivánska cesta 21
821 04 Bratislava 2
Ičo : 31792952
8221 6
8221 6 05
8221 6 09
8221 6 11
8221 6 14
8223 6
8231 6
8232 6
8232 6 01
8232 7
8236 6 01
8237 6
8248 6
8257 7
8258 7
8259 7
8263 7
8291 7
Bohumil Bača, akad.mal.
Kremencova 24
847 01 Bratislava
01.09.1995
dizajn
dizajn - priemyselný dizajn
dizajn - fotografický dizajn
dizajn - grafický a priestorový dizajn
dizajn - odevný dizajn
úţitková fotografia
tvarovanie priemyselných výrobkov
propagačné výtvarníctvo
propagačné výtvarníctvo - výstavníctvo
propagačné výtvarníctvo
textilné výtvarníctvo - tkáčska tvorba
modelárstvo a návrhárstvo odevov
kamenosochárstvo
manaţment umenia a kultúry (1)
filmová a mediálna tvorba (1)
animovaná tvorba (1)
fotografia (1)
odevný a textilný dizajn (1)
Tel.: 02 / 434 24 818
info@ssus.sk
www.ssus.sk
PMŠ
2 Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava
Ičo : 36068284
8223 6
8259 6
8260 6
8260 7
8261 6
8273 6
8296 6
8297 6
Mgr. Viera Zavarčíková
Cyprichova č. 38
831 53 Bratislava
Tel.: 02 / 624 11 668
Fax: 02 / 625 24 313
uat@uat.sk
www.uat.sk
úţitková fotografia
animovaná tvorba
propagačné výtvarníctvo
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
grafický dizajn (2)
fotografický dizajn
Nitriansky kraj
1 Súkromná stredná umelecká škola
Škultétyho ul. 1
949 01 Nitra
Ičo : 42124956
8218 7
8222 6
8237 7
8238 7
8240 6
8260 6
8260 7
8261 6
8270 6
8273 6
8293 7
8296 6
8297 6
elitná škola s.r.o.
Staré Záhrady 14
821 05 Bratislava
01.01.2009
reštaurovanie textílií
úţitková maľba
modelárstvo a návrhárstvo odevov
ručné výtvarné spracúvanie textílií
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
propagačné výtvarníctvo
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická kostýmová tvorba
scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
grafika vizuálnych komunikácií (2)
grafický dizajn (2)
fotografický dizajn
PMŠ
PMŠ
PMŠ
73
Stredné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
2 Súkromná škola úţitkového výtvarníctva
Gagarinova ul. č. 2490/13
955 01 Topoľčany
Mgr. Vladimír Gális
Moyzesova 22
Ičo : 42120411
8222 6
8223 6
8234 6
8237 6
8237 7
8238 7
8260 6
8260 7
8261 6
8270 6
8298 6
955 01 Topoľčany
01.09.1994
úţitková maľba
úţitková fotografia
výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu
modelárstvo a návrhárstvo odevov
modelárstvo a návrhárstvo odevov
ručné výtvarné spracúvanie textílií
propagačné výtvarníctvo
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická kostýmová tvorba
odevný dizajn
Tel.: 038 / 532 00 24
Fax: 038 / 532 50 34
konzervatoriumto@stonline.sk
www.ssuv.sk
PMŠ
PMŠ
PMŠ
Ţilinský kraj
1 Súkromná stredná umelecká škola
Ul. J. Lettricha
036 01 Martin
Ičo : 37982222
8221 6
8221 6 05
8221 6 11
8222 6
8226 6
8226 7
8261 6
8279 6
Škola s.r.o., Mgr. art. Ľubomíra Krkošková
Ihnáč 322
038 43 Kláštor pod Znievom
01.09.2006
Tel.: 043 / 438 34 39
ssusmartin@gaya.sk
dizajn
dizajn - priemyselný dizajn
dizajn - grafický a priestorový dizajn
úţitková maľba
hudobno-dramatické umenie
hudobno-dramatické umenie
propagačná grafika
dizajn a tvarovanie dreva
2 Súkromná stredná umelecká škola
Hálkova 2968/22
010 01 Ţilina
Ičo : 42065739
8221 6
8221 6 05
8221 6 09
8221 6 11
8221 6 14
8233 6 01
8233 6 02
8233 6 03
8233 6 04
8260 6
8261 6
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o.
Hálkova 2968/22
010 01 Ţilina
01.09.2009
Tel.: 041 / 700 24 05
info@skolaumenia.sk
dizajn
dizajn - priemyselný dizajn
dizajn - fotografický dizajn
dizajn - grafický a priestorový dizajn
dizajn - odevný dizajn
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-zlatníctvo a strieborníctvo
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-umelecké zámočníctvo a kováčstvo
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-plošné a plastické rytie kovov
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-umelecké odlievanie
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
Banskobystrický kraj
1 Súkromná stredná umelecká škola
Môťovská cesta 5
960 01 Zvolen
Ičo : 33286167
8237 6
8259 6
8260 6
Ing. Mariana Hriňová
Nemčianska cesta 170/17
974 01 Nemce
01.09.1993
modelárstvo a návrhárstvo odevov
animovaná tvorba
propagačné výtvarníctvo
74
Tel.: 045 / 536 91 99
Fax: 045 / 536 91 99
spsodzv@svsbb.sk
www.ssuszv.sk
Stredné umelecké školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
8261 6
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
propagačná grafika
2 Súkromná stredná umelecká škola
Kyslá 214
966 61 Hodruša - Hámre
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o.
Hálkova 2968/22
Ičo : 42003784
2414 4 01
2414 4 02
2423 2
2426 4
2485 2 02
8221 6
8221 6 05
8221 6 09
8221 6 11
8221 6 14
8233 6
8260 6
8261 6
8503 4 01
8503 4 03
8503 4 04
8545 2
010 01 Ţilina
01.09.2006
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
strojárstvo-obrábanie materiálov
nástrojár
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
rytec kovov - nástroje a znaky
dizajn
dizajn - priemyselný dizajn
dizajn - fotografický dizajn
dizajn - grafický a priestorový dizajn
dizajn - odevný dizajn
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
umeleckoremeselné spracúvanie kovov-kováčske a zámočnícke práce
umeleckoremeselné spracúvanie kovov-rytecké práce
umeleckoremeselné spracúvanie kovov-pasiarske práce
zlatník a klenotník
Tel.: 045 / 684 44 91
Fax: 045 / 694 41 34
ekonomicke@ssouhh.sk
www.ssouhh.sk
NŠ
NŠ
3 Súkromná škola úţitkového výtvarníctva
P. Kriţku 390/4
967 01 Kremnica
Swedish Education Group - Segroup, s.r.o.
Podháj 47
Ičo : 00161683
8231 6
8233 6
8233 6 01
8233 6 02
8233 6 03
8233 6 04
8240 6
8245 6
8267 6
974 05 Banská Bystrica
01.09.1966
Tel.: 045 / 674 34 24
Fax: 045 / 674 34 24
sekretariat@suvkremnica.edu.sk
www.suv.sk
tvarovanie priemyselných výrobkov
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-zlatníctvo a strieborníctvo
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-umelecké zámočníctvo a kováčstvo
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-plošné a plastické rytie kovov
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-umelecké odlievanie
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
konzervátorstvo a reštaurátorstvo
štukatérstvo
Košický kraj
1 Súkromná stredná umelecká škola filmová
Petzvalova 2
040 01 Košice
Ičo : 35558555
2675 6
8221 6 09
8230 6
8259 6
8259 6
8260 7
8261 6
8270 6
8278 6
8290 6
8297 6
8297 6
PhDr. Jarmila Uhríková
Šarišská 13
040 01 Košice
01.09.2004
elektrotechnika
dizajn - fotografický dizajn
scénická technika
animovaná tvorba
animovaná tvorba
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická kostýmová tvorba
maskérska tvorba
masmediálna tvorba (1)
fotografický dizajn
fotografický dizajn
Tel.: 055 / 685 77 48
info@filmovaskola.sk
www.filmovaskola.sk
PMŠ
PMŠ
75
Strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Bratislavský kraj
1 Stredisko praktického vyučovania pri Hoteli Kyjev, a.s.
Rajská 2
814 48 Bratislava
Interhotel Kyjev a.s.
Rajská 2
Ičo : 710158394
Tel.: 02 / 529 22 041
814 48 Bratislava
01.09.1993
2 Stredisko odbornej praxe Hotel DANUBE
Rybné námestie č.1
813 38 Bratislava
INTERTOUR, a.s. Bratislava
Rybné nám. 1
Ičo : 710159501
813 38 Bratislava
01.09.1998
Tel.: 02 / 534 00 00
personalne@hoteldanube.com
www.hotelDanube.com
3 Stredisko praktického vyučovania pri VD DRUDOP
Bajkalská 31
827 25 Bratislava
DRUDOP, stavebné a opravárenské druţstvo
Bajkalská 31
Ičo : 710134466
827 25 Bratislava
Tel.: 02 / 534 17 731
drudop@drudop.sk
4 Stredisko praktického vyučovania pri VD Drutechna
Trenčianska 57
825 10 Bratislava
DRUTECHNA, autodruţstvo
Turčianska 57
Ičo : 710134501
821 09 Bratislava
Tel.: 02 / 534 13 722
drutechna80@drutechna.sk
5 Stredisko praktického vyučovania B.O.A.T. s.r.o.
Vajnorská 135
831 02 Bratislava
B.O.A.T., s.r.o.
Vajnorská 135
Ičo : 710134386
831 03 Bratislava
Tel.: 02 / 442 57 262
6 Stredisko praktického vyučovania Volskwagen Slovakia, a. s.
ul. Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava
Volkswagen Slovakia, a.s.
Jána Jonáša 1
Ičo : 710158408
841 08 Bratislava
Tel.: 02 / 474 28 29
dusan.gafrik@volkswagen.sk
www.volkswagen.sk
7 Stredisko odbornej praxe Hotel Management
M.Sch. Trnavského 14
840 02 Bratislava
SEBA, Senator Banquets, s.r.o.
Saratovská 2/A
Ičo : 710159790
841 07 Bratislava
Tel.: 02 / 547 88 301
penzionpegas@banquet.sk
www.banquet.sk
8 Súkromné stredisko odbornej praxe pri Súkromnej strednej priemyselnej škole animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava
Mgr. Viera Zavarčíková
Cyprichova č. 38
Ičo : 710173652
831 53 Bratislava
12.05.2004
9 Súkromné stredisko praktického vyučovania
Holíčska 2
851 05 Bratislava
Ičo : 710229267
Ing. Stanislav Krchnák
Blumentálska 13
811 07 Bratislava
01.01.2011
10 Súkromné stredisko odbornej praxe pri Súkromnej hotelovej akadémii
Kremnická 26
851 01 Bratislava 5
Ičo : 710217722
PaedDr. Ivona Podstavková - IP s.r.o.
Kremnická 26
851 01 Bratislava
01.09.2007
76
Tel.: 02 / 624 11 668
uap@uap.sk
www.uat.sk
Strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
11 Súkromné stredisko odbornej praxe ako súčasť Súkromnej obchodnej akadémie
Kremnická 26
851 01 Bratislava 5
PaedDr. Ivona Podstavková - IP s.r.o.
Kremnická 26
Ičo : 710226071
851 01 Bratislava
01.09.2009
Trnavský kraj
1 Súkromné stredisko praktického vyučovania s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű
Gyakorlati Képzési Központ
Neratovické nám. 1916/16
929 01 Dunajská Streda
VOCATIO, spol. s r.o.
nám. SNP 191/22
Ičo : 37994662
929 01 Dunajská Streda
01.09.2006
Tel.: 031 / 550 98 38
skolads@skolads.sk
2 Stredisko praktického vyučovania pri Súkromnej strednej odbornej škole
RNDr. Jolana Ozoráková
Bajkalská č. 12985/9
Trhovisko 2294/15
929 01 Dunajská Streda
Ičo : 710173660
831 04 Bratislava - Nové Mesto
01.09.2005
sekretaria@ozorak.sk
3 Súkromné stredisko odbonej praxe ako súčasť Súkromnej hotelovej akadémie s vyučovacím jazykom
maďarským - Szakmai Gyakorlóhely Magán Vendéglátóipari Akadémia
Orechová 53
925 07 Mostová
Ing. János Cservenka
Ičo : 710217862
925 07 Mostová 122
01.09.2007
4 Súkromné stredisko odbonej praxe ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím
jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
Ing. János Cservenka
925 07 Mostová 53
Ičo : 710227558
925 07 Mostová 122
01.09.2009
5 Súkromné stredisko praktického vyučovania
Ing. János Cservenka
Tel.: 031 / 784 81 07
925 07 Mostová č. 9
Ičo : 37995111
925 07 Mostová 122
01.09.2006
6 Stredisko praktického vyučovania pri Slovenských liečebných kúpeľoch
Winterová 29
921 29 Piešťany
Ičo : 710134914
Slovenské liečebné kúpele a.s.
Winterova 29
Tel.: 033 / 936 86
921 29 Piešťany
7 Stredisko praktického vyučovania pri ŠP Figaro Trnava
Mesačná 2
917 00 Trnava
Figaro Trnava o.z. I.D.C.
Ičo : 710154324
77
Tel.: 033 / 201 51 -4
Strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Trenčiansky kraj
1 Súkromné stredisko praktického vyučovania
M.R.Štefánika 148/27
017 36 Povaţská Bystrica
Ičo : 710225377
ŢIVENA spol. s r.o.
Š.C.Parráka 9
917 01 Trnava
01.02.2009
2 Súkromné stredisko praktického vyučovania odevné Makyta
1. mája 882/46
020 25 Púchov
Ičo : 37922289
Makyta a.s.
ul. 1. mája 882/46
Tel.: 042 / 460 44 89
020 25 Púchov
01.09.2005
jana.pastorkova@makyta.sk
Nitriansky kraj
1 Súkromné stredisko praktického vyučovania NITRAZDROJ
Výstavná 8
949 01 Nitra
NITRAZDROJ a.s.
Dolnočermánska 38
Ičo : 710201516
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 733 33 01
spv@stonline.sk
www.nitrazdroj.sk
2 Stredisko praktického vyučovania spotrebných druţstiev Jednota
P.O.Hviezdoslavova 3
940 49 Nové Zámky
Ičo : 710134825
COOP Jednota Slovensko, spotrebné druţstvo
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Tel.: 035 / 642 87 21
goldschmidtova@jednota-nz.sk
www.jednota-sd.sk
3 Súkromné stredisko praktického vyučovania OSRAM
Komárňanská 7
940 93 Nové Zámky
Ičo : 710158297
OSRAM, a. s.
Komárňanská 7
940 93 Nové Zámky
01.09.1996
Tel.: 035 / 646 42 48
radovan.hatina@osram.sk
4 Stredisko praktického vyučovania pri VD VZORODEV
Obchodná 2
955 01 Topoľčany
Ičo : 710134989
VZORODEV, odevné výrobné druţstvo Topoľčany
Obchodná 2
Tel.: 038 / 326 01 1
Fax: 038 / 325 06 5
955 01 Topoľčany
Ţilinský kraj
1 Stredisko praktického vyučovania pri VD Robstav
Druţstevná 6
031 14 Liptovský Mikuláš
Ičo : 710158343
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10
Tel.: 044 / 552 21 40
Fax: 044 / 552 66 29
824 92 Bratislava
Banskobystrický kraj
1 Stredisko praktického vyučovania pri VD Autoservis
Pod Stráţou 3
960 27 Zvolen
Ičo : 31580670
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10
824 92 Bratislava
78
Tel.: 045 / 535 10 41
Fax: 045 / 535 10 41
Strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Prešovský kraj
1 Stredisko praktického vyučovania pri a.s. Tatraľan
Michalská 18
060 27 Keţmarok
Tatraľan, a.s.
Tel.: 052 / 310 1
Ičo : 710154367
01.05.1994
2 Pracovisko praktického vyučovania AUTOMONT s. r. o.
Levočská 109
080 01 Prešov
Ičo : 710159897
AUTOMONT J.M. s.r.o.
Počekanec 16
Tel.: 051 / 771 01 13
094 31 Hanušovce nad Topľou
01.09.1999
Košický kraj
1 Súkromné stredisko odbornej praxe
Petzvalova 2
040 01 Košice
PhDr. Jarmila Uhríková
Šarišská 13
Ičo : 710201800
040 01 Košice
01.09.2006
Tel.: 055 / 685 77 48
info@filmovaskola.sk
www.filmovaskola.sk
2 Súkromné stredisko odbornej praxe ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy
Postupimská 37
040 22 Košice
JUVENTUS SLOVAKIA, s.r.o
Postupimská 37
Ičo : 42099323
040 22 Košice
01.01.2008
3 Stredisko praktického vyučovania pri VD ODETA
Moussonova 1
072 01 Michalovce
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10
Ičo : 710146047
Tel.: 056 / 647 23 37
824 92 Bratislava
01.01.1991
4 Súkromné stredisko praktického vyučovania - BSH
Továrenská 2
071 90 Michalovce
Ičo : 710226594
BSH Drives and Pumps s.r.o.
Továrenská 2
071 90 Michalovce
01.09.2009
5 Stredisko praktického vyučovania pri VD DOZA
072 01 Pozdišovce č. 373
Ičo : 710146179
DOZA výrobné druţstvo
Michalovská 73
073 01 Sobrance
01.01.1991
79
Tel.: 056 / 642 54 52
skola@spvpoz.svcmi.sk
www.doza.sk
Spojené školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Bratislavský kraj
1
Súkromná základná škola s materskou školou pre ţiakov a deti s autizmom
Galandova 7
811 03 Bratislava
Ičo: 710216793
2
Tel.: 02 / 544 10 707
andreas@andreas.sk
www.andreas.sk
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Heyrovského 2
841 03 Bratislava
Ičo: 30804663
3
Autistické centrum Andreas, n.o.
Galandova 7
811 06 Bratislava
01.09.2007
Mudr. Ivan Juráš
Bartoškova 6
831 04 Bratislava
01.09.1995
Tel.: 02 / 647 80 383
info@montesori.sk
www.montessori.sk
Súkromná základná škola s materskou školou pri Detskej ozdravovni Biela Skala
Biela Skala 1
900 89 Častá
Ičo: 30847486
Detská ozdravovňa Biela Skala, spol. s r.o.
900 89 Častá
Tel.: 033 / 649 02 33
detskaozdravovna@stonline.sk
0 Súkromná spojená škola British International School Bratislava
J. Valašťana-Dolinského 1
841 02 Bratislava
Organizačné zloţky sú:
British International School Bratislava s.r.o.
J.Valašťana Dolinkého 1
841 02 Bratislava
01.03.2010
1 Súkromná základná škola s materskou školou British International School Bratislava
J. Valašťana-Dolinského 1
841 01 Bratislava
Tel.: 02 / 643 64 784
bis@computel.sk
www.bisb.sk
2 Súkromné gymnázium British International School Bratislava
Pekníkova 6
841 02 Bratislava
7902 5 74 Gymnázium - bilingválne štúdium
Trnavský kraj
1
Súkromná spojená škola
Limbová 6051/3
917 01 Trnava
2
Monteschool, s.r.o.
Limbová 6051/3
917 01 Trnava
01.05.2011
Súkromná základná škola
Limbová 6051/3
917 02 Trnava
Monteschool, s.r.o.
Limbová 6051/3
917 01 Trnava
01.05.2011
80
Spojené školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
3
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Súkromná materská škola
Limbová 6051/3
917 01 Trnava
Monteschool, s.r.o.
Limbová 6051/3
917 01 Trnava
01.05.2011
Nitriansky kraj
0
Súkromná spojená škola
Pod kopcom 75
940 01 Nové Zámky
Ičo: 42051860
Mgr. Anita Nagyová
M.R. Štefánika 1
940 62 Nové Zámky
01.05.2011
Tel.: 035 / 642 31 64
anita.nagyova@gmail.com
Organizačné zloţky sú:
1
Súkromná špeciálna základná škola
Pod kopcom 75
940 01 Nové Zámky
2
Mgr. Anita Nagyová
M.R. Štefánika 1
940 62 Nové Zámky
01.05.2011
Tel.: 035 / 642 31 64
anita.nagyova@gmail.com
Súkromná základná škola pre ţiakov s autizmom
Pod kopcom 75
940 01 Nové Zámky
Mgr. Anita Nagyová
M.R. Štefánika 1
940 62 Nové Zámky
01.05.2011
Tel.: 035 / 642 31 64
anita.nagyova@gmail.com
Ţilinský kraj
1
Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš
ul. Obrancov mieru č. 1779
026 01 Dolný Kubín
Ičo: 42058759
2
Mgr. Anna Jánošová
Paseka 427
034 82 Lúčky
01.09.2007
Tel.: 043 / 532 06 13
info@skolajanos.sk
Súkromná základná škola s materskou školou pre ţiakov a deti s autizmom
Do Stošky 8
010 01 Ţilina
Ičo: 37977440
PaedDr. Beáta Matušáková
Pittsburgská 2/11
010 01 Ţilina
01.10.2009
Tel.: / 724 11 28
b.matusakova@azet.sk
Banskobystrický kraj
0
Spojená škola
Angyalova 417/31
967 01 Kremnica
Ičo: 10168950
eMKLub, o.z.
Dolná 48/19
967 01 Kremnica
01.09.2004
81
Tel.: 045 / 674 24 84
Spojené školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Názov
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Organizačné zloţky sú:
1
Súkromná základná škola s materskou školou
Angyalova 417/31
967 01 Kremnica
2
eMKLub, o.z.
Dolná 48/19
967 01 Kremnica
01.09.2004
Tel.: 045 / 674 24 84
skola@szsangykr.edu.sk
Súkromná základná umelecká škola
Angyalova 417/31
967 01 Kremnica
eMKLub, o.z.
Dolná 48/19
967 01 Kremnica
01.09.2004
Tel.: 045 / 674 41 11
skola@szsangykr.edu.sk
Prešovský kraj
1
Súkromná základná škola so špeciálnou materskou školou pre ţiakov a deti s autizmom
Františkánske námestie 2
080 01 Prešov
Ičo: 42037131
Mgr. Eva Turáková
Vajanského 19
080 01 Prešov
01.09.2007
Tel.: 051 / 774 30 92
autisti.skola@azet.sk
Košický kraj
1
Súkromná základná škola s materskou školou pri Kúpeľoch Štós
Štós - kúpele č.242
Kúpele Štós, n.o.
044 26 Štós
Ičo: 710201753
Štós - kúpele 235
044 26 Štós
01.09.2006
82
zakladnaskola@kupele-stos.sk
Jazykové školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Bratislavský kraj
1
Súkromná jazyková škola HUMBOLDT - IDŠ
Štefánikova 16
811 04 Bratislava 1
Ičo: 31338658
2
3
HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, spol.s.r.o.
Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
01.09.1998
humboldt@.humboldt.sk
Súkromná jazyková škola ROYALSCHOOL
Trenčianska 53
Royalschool n.o.
821 09 Bratislava
Trenčianska 53
821 09 Bratislava
01.09.2010
Súkromná jazyková škola Cogitatio
Batkova 2
Cogitatio - M, s.r.o.
841 01 Bratislava
4
Tel.: 02 / 524 97 277
Beniakova 5
841 05 Bratislava
01.09.2006
Súkromná jazyková škola pri Regionálnom vzdelávacom zariadení s.r.o.
ul. Moyzesova 2
902 01 Pezinok
Ičo: 31791476
Regionálne vzdelávacie zariadenie, s.r.o.
Druţstevná 9
902 01 Modra
01.10.1998
Tel.: / 641 28 08
kozubova@rvz.sk
www.rvz.sk
Trnavský kraj
1
Súkromná jazyková škola ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy Via Humana
Mallého 2
Mgr. Dana Mikulová
Ul. Vlčkovany 217
908 62 Dubovce
01.09.2006
909 01 Skalica
Ičo: 710212577
Tel.: 034 / 668 52 92
sekretaria@viahumana.sk
Nitriansky kraj
1
Súkromná jazyková škola Nadácie Aspekt
Akademická 4
949 01 Nitra
Ičo: 37967509
2
Nadácia Aspekt
Akademická 4
949 01 Nitra
01.01.2005
Tel.: / 733 22 18
aspekt@szm.sk
www.aspektnd.sk
Súkromná jazyková škola
Farská 33
949 01 Nitra
Ičo: 37967771
Maxima - privátna jazyková škola, s.r.o.
Farská 33
949 01 Nitra
01.01.2005
83
maximanitra@gmx.net
www.maximanitra.sk
Jazykové školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
3
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Názov
odboru
Súkromná jazyková škola SOPHIA
Mostná 29
Občianske zdruţenie SOPHIA
Mostná 29
949 01 Štúrovo
03.09.2001
949 01 Nitra
Ičo: 36098787
4
Tel.: 037 / 741 42 66
sophia@sophia-lingua.sk
Súkromná jazyková škola E - KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Ičo: 36520799
5
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
01.09.1992
Tel.: 037 / 654 24 56
eku@eku.sk
Súkromná jazyková škola COLLEGE
Štefánikova 7
949 01 Nitra
Ičo: 34638539
Ing. Ingrid Hetmerova
Štefánikova 7
949 01 Nitra
01.09.1996
Tel.: 037 / 652 32 30
skola@collegenr.svpn.sk
www.college.sk
Ţilinský kraj
1
2
Súkromná jazyková škola
ul. S. Bíroša 660
Simona Salajková
014 01 Bytča
Ičo: 42057396
Thurzova 973/25
014 01 Bytča
01.09.2007
Súkromná jazyková škola MOBILE COLLEGE
Ul. Jesenského 5
036 01 Martin
Ičo: 37900943
3
info@sjsbytca.sk
www.abclingua.sk
Mária Smáková MOBILE COLLEGE
Pivovarská 39
036 01 Martin
01.02.1993
Tel.: 043 / 423 44 88
Mgr. Anna Jánošová
Paseka 427
034 82 Lúčky
01.09.2000
Tel.: 044 / 432 08 42
mobile@pobox.sk
Súkromná jazyková škola
Mostová 4
034 01 Ruţomberok
Ičo: 37907662
ajanos@pobox.sk
www.janos.host.sk
Banskobystrický kraj
1
Súkromná jazyková škola RK Centrum UNIVERSA
Kuzmányho 5
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 710178328
2
RK Centrum UNIVERSA, spol. s. r. o.
Horná 65
974 01 Banská Bystrica
01.09.2005
Tel.: 048 / 412 31 06
info@universa.sk
Súkromná jazyková škola SPEAK
M. Rázusa 4
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 42188750
Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.
M. Rázusa 4
974 01 Banská Bystrica
01.09.2009
84
speak@speaksite.com
Jazykové školy - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Kód
odboru
3
Názov
odboru
Číslo telefónu a faxu
e-mail a www stránka
Vyučovací
Forma
jazyk
štúdia
Súkromná jazyková škola School of English Excellence
Moskovská 2
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 45027013
4
Zriaďovateľ
adresa zriaďovateľa
dátum začatia činnosti
Mgr. Lucia Filipová - School of English Excellence
THK 3
974 04 Banská Bystrica
01.09.2009
Súkromná jazyková škola Dimpex
Daxnerova ul. 34
979 01 Rimavská Sobota
DIMPEX, spol. s r. o.
Ul. Ľ. Svobodu, POBox 200 7/131
979 01 Rimavská Sobota
01.01.2005
Prešovský kraj
1
Súkromná jazyková škola - Inštitút cudzích jazykov
Jiráskova 12
085 01 Bardejov
Ičo: 30278333
Marta Breisky-únia angl.hovor.inšt.angl.jaz.
Lipová 46
085 01 Bardejovská Nová Ves
01.09.2000
85
Tel.: 054 / 474 82 86
skola@sjsicjbj.svcmi.sk
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Bratislavský kraj
1
Súkromné centrum voľného času
Ostredková 14
821 02 Bratislava
2
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti pri 1. súkromnom gymnáziu
Bajkalská 20
821 08 Bratislava
Ičo: 710169590
3
821 07 Bratislava
Ičo: 710173326
841 10 Bratislava
Ičo: 710202318
PhDr. Elvíra Chadimová
Prešovská 39
841 02 Bratislava
ALLIED COMMUNICATIONS, s.r.o.
Kremeľská 2
841 10 Bratislava
01.09.2006
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Vlastenecké nám. 1
851 01 Bratislava
6
Mgr. Viera Zavarčíková
Cyprichova č. 38
831 53 Bratislava
01.09.2007
Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
900 01 Modra
Ičo: 710175515
SABUŢ o.z.
Uršulínska 3
900 01 Bratislava
01.09.2006
Trnavský kraj
1
2
Tel.: 02 / 502 04 619
info@1sg.sk
Tel.: 02 / 554 00 11
ssg@ssg.sk
www.ssg.sk
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti FOREL INTERNATIONAL SCHOOL CENTER
Kremeľská 2
5
Výchovno-vzdelávacie zdruţenie
Bajkalská 20
821 08 Bratislava
01.09.2004
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti pri súkromnom gymnáziu
Ţitavská 1
4
MENTOR, n.o.
Podjavorinskej 13
811 03 Bratislava
01.01.2012
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Námestie sv. Štefana 1533/3
Mgr. Zuzana Szabóová
929 01 Dunajská Streda
Malé Dvorníky 269
929 01 Dunajská Streda
01.09.2009
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Hlavná 299
925 03 Horné Saliby
Mgr. Lucia Sabová
Trstice 1282
925 42 Trstice
01.09.2012
86
Tel.: 02 / 654 59 126
forel@slovanet.sk
www.forel.sk
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
3
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromné centrum voľného času - Magán szabadidőközpont
Ing. János Cservenka
Tel.: 031 / 784 81 07
925 07 Mostová č. 9
925 07 Mostová 122
01.09.2007
4
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti - Nádszegi Magán Szabadidőközpont
Školská 650
925 42 Trstice
Ičo: 37994930
5
Magdaléna Deáková
925 42 Trstice 1258
01.09.2006
dela@zmail.sk
Súkromné centrum voľného času
AST Dent, s.r.o.
919 33 Trakovice 10
6
Závalie 6
920 01 Hlohovec
01.09.2009
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy Via
Humana
Mallého 2
909 01 Skalica
Ičo: 710167946
Mgr. Dana Mikulová
Ul. Vlčkovany 217
908 62 Dubovce
01.01.2004
Tel.: 034 / 668 52 92
humanusvia@ssosho.edu.sk
Trenčiansky kraj
1
Súkromné centrum voľného času Laura
Pod Kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom
2
Laura, zdruţenie mladých
Pod Kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom
01.09.2007
Súkromné centrum volného času NTS NEMŠOVÁ
Školská 18
914 41 Nemšová
Ičo: 42149347
Nemšovský telovýchovný spolok
Školská 18
914 41 Nemšová
01.09.2010
Tel.: / 658 90 85
nts.nemsova@sportarealnts.sk
Ţilinský kraj
1
Súkromné centrum voľného času
Mgr. Miroslav Takáč
013 55 Štiavnik 177
Ičo: 710174063
2
Javorová 1003/7
014 01 Bytča
01.09.2006
Súkromné centrum voľného času Laura
Jánoškova 28
026 01 Dolný Kubín
Ičo: 42056802
LAURA, zdruţenie mladých
Jánoškova 30
026 01 Dolný Kubín
01.09.2007
87
Tel.: 043 / 586 40 94
cvclaura.dk@gmail.com
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
3
e-mail a www stránka
SNE, o.z.
026 01 Dolný Kubín
Nemocničná 2
026 01 Dolný Kubín
01.09.2012
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti SKIRO
Športovcov 1178/10
Ivan Skirčák - AQ PLUS
026 24 Dolný Kubín
5
Číslo telefónu a faxu
Súkromné centrum voľného času
Nemocničná 2
4
Zriaďovateľ
dátum začatia činnosti
Športovcov 1178/10
026 01 Dolný Kubín
01.09.2011
Súkromné centrum voľného času
Občianske zdruţenie KÁMO NÁDEJ
026 01 Párnica 86
Ičo: 42107351
6
Terézie Vansovej 1
052 20 Spišská Nová Ves
01.09.2009
peterzitnik66@gmail.com
Súkromné centrum voľného času
ABC MARTIN, o.z.
038 41 Košťany nad Turcom č. 145
Ičo: 37980432
7
Košťany nad Turcom č. 150
038 41 Košťany nad Turcom
01.09.2006
Súkromné centrum voľného času
Mgr. Lujza Miškovičová
D.Michaelliho
Severná 10/10
036 01 Martin
01.09.2010
036 01 Martin
8
Súkromné centrum voľného času Tanečného klubu Deep
M. Haľamovej 21
Tel.: 043 / 423 79 90
DEEP DANCE CENTER, s.r.o.
M. Haľamovej 21
036 01 Martin
01.09.2007
036 01 Martin
Ičo: 42060061
9
centrumabc@centrumabc.sk
www.centrumabc.sk
scvctkdeep@gmail.com
www.tkdeep.sk
Centrum voľného času - JUNIORKLUB
Nám. S. H. Vajanského 2
036 01 Martin
Ičo: 36139165
Dom odborov Strojár, s.r.o.
Vajanského nám. 2
036 01 Martin
01.01.2002
Tel.: 043 / 430 14 88
juniorklubcvc@stonline.sk
10 Súkromné centrum voľného času
V. Paulinyho Tótha č. 3
036 01 Martin
Ičo: 42064716
Informačné centrum mladých, n.o.
V. Paulinyho Tótha č. 3
036 01 Martin
01.09.2008
martin@icm.sk
11 Školské stredisko záujmovej činnosti pri Súkromnej základnej škole BELL AMOS
Východná 18
036 01 Martin
Ičo: 710168314
Mgr. Šárka Zubercová
Ul. Zvolenská 17
036 01 Martin
01.01.2004
88
Tel.: 043 / 422 16 05
bellamos@pobox.sk
www.bellamos.sk
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
12 Súkromné centrum voľného času Board Club
Valčianska dolina 1068
Board Club Ţilina
038 35 Valča
Kempelenova 3401/43
010 15 Ţilina
01.09.2011
13 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti Board Club
Valčianska dolina 1068
Board Club Ţilina
038 35 Valča
Kempelenova 3401/43
010 15 Ţilina
01.09.2011
14 Súkromné centrum voľného času
Občianske zdruţenie Angels
034 01 Liptovská Štiavnica č. 44
Liptovská Štiavnica 44
034 01 Ruţomberok
01.09.2009
15 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Občianske zdruţenie Angels
034 01 Liptovská Štiavnica č. 44
Liptovská Štiavnica 44
034 01 Ruţomberok
01.09.2009
16 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Hattalova 471
LBA s.r.o.
Nová Doba 497
027 43 Niţná
01.09.2008
027 43 Niţná
Ičo: 42067162
Tel.: 043 / 532 01 30
lba@lba.sk
17 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Občianske zdruţenie KÁMO NÁDEJ
013 18 Podhorie 17
Ičo: 42107342
Terézie Vansovej 1
052 20 Spišská Nová Ves
01.09.2009
ssszc.zberny@gmail.co
18 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11
Mgr. Zuzana Oleárová
011 87 Ţilina
Na Malý diel 8042/32
010 01 Ţilina
01.01.2009
19 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Oravská cesta 11
011 87 Ţilina - Hliny VI.
Ičo: 710171048
PaedDr. Nadeţda Závodská
Oravská 3242/11
010 15 Ţilina
01.01.2005
Banskobystrický kraj
1
Súkromné centrum voľného času ROSSIJA
Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Rossija, o.z.
Kráľovohorská 6
974 11 Banská Bystrica
01.09.2008
89
Tel.: 041 / 723 53 15
eskola@inmail.sk
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
2
Moskovská 2
974 04 Banská Bystrica
01.09.2007
Mgr. Mária Demočová
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 45017093
Záhonok č. 1959/33
960 01 Zvolen
01.09.2006
K-CENTRUM
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 45029679
J. Kráľa 1809/3
974 01 Banská Bystrica
01.09.2009
Súkromné centrum voľného času SMH
Skuteckého 4
Slovenské misijné hnutie
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 710171749
Skuteckého 4
974 01 Banská Bystrica
01.01.2005
Školské stredisko záujmovej činnosti pri Súkromnej základnej škole
J. G. Tajovského 30
Ing. Juraj Droppa
Haškova 18
974 11 Banská Bystrica
01.01.2005
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 710172230
7
Plavecký oddiel Klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela
947 01 Banská Bystrica
Ičo: 710216041
Mládeţnícka 47
974 04 Banská Bystrica
01.09.2007
swimm@umbbb.sk
www.netmax.sk/umbbb
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Mládeţnícka 51
947 01 Banská Bystrica
Ičo: 42013020
9
Tel.: 048 / 434 15 20
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Mládeţnícka 47
8
yamahaskola.bb1@post.sk
www.volnycas.sk
Súkromná centrum voľného času
Rudlovská cesta 53
6
atelierik@centrum.sk
Súkromné centrum voľného času
Radvanská 1
5
e-mail a www stránka
Rodičovské zdruţenie pri Základnej škole
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 45015945
4
Číslo telefónu a faxu
Súkromné centrum voľného času
Moskovská 2
3
Zriaďovateľ
dátum začatia činnosti
Mgr. Tibor Šabo
Tulská 28
974 01 Banská Bystrica
01.09.2007
Súkromné centrum voľného času
Mgr. Tibor Šabo
976 61 Hiadeľ 14
Tulská 28
974 01 Banská Bystrica
01.09.2008
10 Súkromné centrum voľného času
Druţstevná 201
976 33 Poniky
Ičo: 42195837
VIDIEK A MLÁDEŢ, o.z.
Partizánska cesta 56
974 01 Banská Bystrica
01.09.2011
90
skoladracik@gmail.com
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
11 Súkromné centrum voľného času
A. Bernoláka 20
MAJA n.o.
Nová Ves 86
962 12 Detva
01.09.2010
962 12 Detva
Ičo: 710228279
12 Súkromné centrum voľného času
Dom sluţieb, 1. mája
Kultúrno-výchovné občian. zdruţ. Láčho drom
985 05 Kokava nad Rimavicou
Ičo: 710169647
Huta 31
985 05 Kokava nad Rimavicou
30.09.2004
13 Súkromné centrum voľného času
Hlavná 294
Heuréka Slovakia, o.z.
991 11 Balog nad Ipľom
Námestie slobody 1903/13
960 01 Zvolen
01.09.2011
14 Súkromné centrum voľného času KARI
Dolná Strieborná 2
974 01 Banská Bystrica
Krajská asociácia rómskych iniciatív (KARI)
Internátna č. 59
974 00 Banská Bystrica
01.09.2006
15 Súkromné centrum voľného času
Lhenická 33
962 33 Budča
Ičo: 45029563
Heuréka Slovakia, o.z.
Námestie slobody 1903/13
960 01 Zvolen
01.09.2009
16 Súkromné centrum voľného času
Borovianska 48
960 01 Zvolen
Ičo: 710230060
Heuréka Slovakia, o.z.
Námestie slobody 1903/13
960 01 Zvolen
01.09.2011
17 Súkromné centrum voľného času
Okruţná 2471/131
Iveta Sadloňová
960 01 Zvolen
Ičo: 710168900
Mateja Bela 2393/7
960 01 Zvolen
01.01.2005
18 Súkromné centrum voľného času QUO VADIS
Sokolská 109
960 01 Zvolen
Ičo: 45024251
QUO VADIS, o.z.
Sokolská 109
960 01 Zvolen
01.09.2008
19 Súkromné centrum voľného času
ul.Terézie Vansovej 353/3
962 01 Zvolenská Slatina
Ičo: 42195926
Heuréka Slovakia, o.z.
Námestie slobody 1903/13
960 01 Zvolen
01.09.2011
91
quovadis.zv@gmail.com
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
20 Súkromné centrum voľného času "Nádvorie" pri eMKlube
Dolná 48/19
eMKLub, o.z.
Dolná 48/19
967 01 Kremnica
01.02.2004
967 01 Kremnica
Ičo: 710168888
Tel.: / 674 30 92
skola@szsangykr.edu.sk
Prešovský kraj
1
Súkromné centrum voľného času Laura
Lipová 23
066 01 Humenné
Ičo: 37787861
2
Tel.: 057 / 775 74 65
Súkromné centrum voľného času
Ul. SNP 1
066 01 Humenné
Ičo: 797000055
3
Laura, zdruţenie mladých - stredisko Humenné
Lipová 23
066 01 Humenné
01.01.2005
Mgr. Darina Barančíková
Ul. Partizánska 15
066 01 Humenné
01.09.2011
Tel.: / 772 14 81
Súkromné centrum voľného času
Mgr. Miroslav Kerekanič
067 41 Ptičie 97
4
Ptičie 201
067 41 Chlmec
01.09.2008
Súkromné centrum voľného času
Mgr. Nataša Barňáková
067 32 Vyšný Hrušov 63
5
Hájnická 19
040 01 Košice
01.09.2010
Súkromné centrum voľného času
PhDr. Lenka Strišovská
059 02 Slovenská Ves 50
059 02 Slovenská Ves 379
01.09.2009
6
Súkromné centrum voľného času Rosnička
Rosnička o.z.
059 71 Vlkovce 70
7
Gen. Svobodu 1012/23
059 71 Ľubica
01.09.2009
Súkromné centrum voľného času
Mgr. Andrea Garčárová, fyzická osoba - nepodnikateľ
053 02 Domaňovce č. 31
053 02 Domaňovce
01.09.2007
8
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť Súkromného gymnázia
Letná ulica 3453/34
Súkromné gymnázium, bilingválne anglické, s. r. o.
058 01 Poprad
Ičo: 42028574
Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
01.09.2006
92
scvcpticie@gmail.com
www.scvcpticie.eu
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
9
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromné centrum voľného času M-klub Štrba
Hlavná 188/67
M-klub Štrba - obecný klub mladých
059 38 Štrba
Ičo: 42232261
Hlavná 143/40
059 38 Štrba
01.09.2011
10 Súkromné centrum voľného času
Vyšné Hágy 29
PaedDr. Lucia Baloghová
059 84 Vysoké Tatry
Vyšné Hágy 29
059 84 Vysoké Tatry
01.09.2012
11 Súkromné centrum voľného času GRIMMY
Bratislavská 3
080 01 Prešov
Ičo: 42089361
Tanečný klub GRIMMY
Športová 12
080 01 Prešov
01.09.2009
ivran@centrum.sk
12 Súkromné centrum voľného času Laura
Jarková 2
080 01 Prešov
Ičo: 42073405
LAURA, zdruţenie mladých
Jarková 2
080 01 Prešov
01.09.2007
laura.presov@gmail.com
www.laura.mladez.sk
13 Súkromné centrum voľného času
Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Ičo: 710221681
Barlička, o.z.
Prostějovská 38
080 01 Prešov
01.09.2008
Tel.: / 749 88 50
ozbarlicka@gmail.com
www.barlicka.com
14 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Bernolákova 17
080 01 Prešov
Ičo: 797000016
Júlia Škopová
Pavla Horova 6317/2
080 01 Prešov
01.01.2007
15 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana
Strojárska 2061/96
Marián Lojan
069 01 Snina
Ičo: 42073545
1. mája 2057/9
069 01 Snina
01.09.2007
16 Súkromné centrum voľného času ELBA
Ing. Emil Blicha - Elba
Palárikova 26
080 05 Prešov
01.09.2011
17 Súkromné centrum voľného času
Občianske zdruţenie Hurúci tím
093 01 Čičava 74
Čičava 74
093 01 Vranov nad Topľou
01.09.2010
93
lojan.marian@azet.sk
www.sinava.szm.sk
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
18 Súkromné centrum voľného času
Slovenská regionálna spoločnosť, o.z.
094 35 Jastrabie nad Topľou 112
Ambroseho 8
851 02 Bratislava - Petrţalka
01.09.2012
Košický kraj
1
2
Súkromné centrum voľného času
Činska 24
Stonoţka, n.o.
040 13 Košice
Jenisejská 51
040 12 Košice
01.09.2007
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Nám. L. Novomeského 2
040 01 Košice
Ičo: 35571641
3
Mudr. Jana Čorňáková, fyzická osoba - nepodnikateľ
Tatranská 6
040 01 Košice
01.09.2006
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
PhDr. Jarmila Uhríková
Šarišská 13
040 01 Košice
01.09.2006
Petzvalova 2
040 01 Košice
Ičo: 42103321
4
Školský športový klub Kometa, o.z.
ZŠ Slobody č. 1
040 01 Košice
01.09.2006
040 11 Košice
Ičo: 35571659
vladopon@gmail.com
www..kometake.sk
Bazalková 7/187
040 01 Košice - Šebastovce
01.09.2010
Súkromné centrum voľného času Pauzička
Občianske zdruţenie Pauzička
Bauerova 1
040 01 Košice
Dénešova 69
040 23 Košice
01.09.2009
Súkromná centrum voľného času
Tri hôrky 17
8
Tel.: / 642 09 97
DIDACTICUS, s.r.o.
040 01 Košice
7
info@filmovaskola.sk
www.filmovaskola.sk
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Strojárenská 3
6
Tel.: 055 / 685 77 48
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti Kometa
Slobody č. 1
5
Tel.: / 625 60 66
DOMKA - Zdruţenie saleziánskej mládeţe
Tri hôrky 17
040 01 Košice
01.09.2009
Súkromné centrum voľného času Filia
Trieda SNP 3
040 11 Košice
Ičo: 710171218
PaedDr. Alexander Fotul - Filia n.o.
Tr. SNP 3
040 11 Košice
01.01.2005
94
Tel.: 055 / 789 83 34
filia@filia.sk
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
9
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Katkin park II.
SGCR s.r.o.
040 11 Košice
Ičo: 710171102
040 11 Košice
01.01.2005
10 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Natália Dostovalová, CSc.
Petzvalova 4
040 01 Košice
Ičo: 35571624
Michalovská 3
040 11 Košice
01.09.2006
dostovalova.natalia@gmail.com
www.sog.szm.sk
11 Súkromná školské stredisko záujmovej činnosti
Starozagorská 8
Mgr. Eva Bednáriková
040 11 Košice
Ruţínska ul. č. 5
040 01 Košice
01.09.2009
12 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy
Postupimská 37
040 22 Košice
Ičo: 710171137
JUVENTUS SLOVAKIA, s.r.o
Postupimská 37
040 22 Košice
01.01.2005
Tel.: / 671 93 00
juventusnovy@post.sk
www.soapostuke.edu.sk
13 Súkromné centrum voľného času Pohoda
Alejová 11
Košický školský športový klub Pohoda, o.z.
040 01 Košice
Ičo: 710216378
Alejová 11
040 11 Košice
01.09.2007
info@centrumpohoda.sk
www.centrumpohoda.sk
14 Súkromné centrum voľného času
Galaktická 9
040 12 Košice
Ičo: 35561599
Jazero n.o.
Spišské námestie 2
040 12 Košice
01.01.2005
Tel.: / 674 15 16
scvc@zsampakova.sk
15 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Uţhorodská 39
040 11 Košice
Športový klub BLAKOT
Uţhorodská 39
040 11 Košice
01.09.2007
16 Súkromné centrum voľného času
Urbárska 45
044 14 Čaňa
Ičo: 42110378
Vladimír Ţelezňák ml.
Urbárska 45
044 14 Čaňa
01.09.2009
Tel.: / 699 86 42
vladozeleznak@gmail.com
www.vladozeleznak.sk
17 Súkromné centrum voľného času Valaliky
Hlavná 165
OZ CITADELA
044 13 Valaliky
Ičo: 42095484
Vŕbová 179/2
044 13 Valaliky
01.09.2007
95
scvc@zoznam.sk
www.cvcvalaliky.sk
Školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času
- stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
18 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Bindt 20
053 32 Hnilčík
Ičo: 710218796
Mgr. Imelda Trochtová
Bindt 20
053 32 Hnilčík
01.09.2009
19 Súkromné centrum voľného času
Hlavná 174/391
076 31 Streda nad Bodrogom
Ičo: 42108101
Ing. František Štofan
Orgovánová 60
079 01 Veľké Kapušany
01.09.2009
96
cvc.snb@zoznam.sk
Školské kluby detí - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Bratislavský kraj
1
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej špeciálnej základnej školy s materskou školou pre
ţiakov s autizmom
Galandova 7
811 06 Bratislava
Ičo: 710216785
2
811 03 Bratislava
Ičo: 710216874
811 04 Bratislava
Ičo: 710229119
841 01 Bratislava
841 05 Bratislava
FUNIVERSITY, s.r.o.
Gajova 21
811 09 Bratislava
01.09.2010
S.E.I.N. sollertia s.r.o.
M.C. Sklodowskej 1
851 04 Bratislava
01.09.2007
Centrum nadania, n.o.
Podzáhradná 49
821 06 Bratislava
01.09.2010
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy pri Detskej ozdravovni Biela Skala
Biela Skala 1
900 89 Častá
Ičo: 710215070
Detská ozdravovňa Biela Skala, spol. s r.o.
900 89 Častá
01.01.2007
Trnavský kraj
1
chabad@stonline.sk
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy pre ţiakov s intelektovým
nadaním
Majerníkova 60
6
Tel.: 02 / 544 17 814
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných ţiakov
Znievska 2
5
Chabad Slovensko, o.z.
Kozia 25
811 03 Bratislava
01.09.2007
andreas@andreas.sk
www.andreas.sk
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy Funiversity
Úprkova 3
4
Tel.: 02 / 544 10 907
Súkromný školský klub detí Tora Or
Kozia 25
3
Autistické centrum Andreas, n.o.
Galandova 7
811 06 Bratislava
01.09.2007
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy
Gorkého 4
909 01 Skalica
Ičo: 710175523
Škola s úsmevom, s.r.o.
D. Jurkoviča 33/1049
909 01 Skalica
01.09.2006
97
Tel.: 033 / 649 02 33
detskaozdravovna@stonline.sk
Školské kluby detí - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Trenčiansky kraj
1
Súkromný školský klub detí
SNP 96/366
018 51 Nová Dubnica
Ičo: 710177992
2
Súkromný školský klub detí
Ul. Ľ. Ondrejova 28
971 01 Prievidza
3
EDEN o.z.
Trenčianska 726/60/14
018 51 Nová Dubnica
01.09.2007
Mgr. Vladimír Bálint
M. Rázusa 46/4
971 01 Prievidza
01.09.2008
Tel.: 02 / 643 61 041
office@spse.adlerka.sk
Súkromný školský klub detí FUTURUM ako súčasť Súkromnej základnej školy FUTURUM
Na dolinách 27
911 05 Trenčín
Ičo: 710230583
Súkromné gymnázium FUTURUM n.o.
Na dolinách 27
911 01 Trenčín
01.09.2011
Ţilinský kraj
1
Súkromný školský klub detí
Nemocničná 2
026 01 Dolný Kubín
Ičo: 710216440
2
Tel.: 043 / 586 29 38
szssdk@centrum.sk
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou školou Jánoš
Ul. Obrancov mieru 1779
026 01 Dolný Kubín
Ičo: 710216424
3
Ing. Hrivnáková Alena
Gagarinova 2163/2
026 01 Dolný Kubín
01.09.2007
Mgr. Anna Jánošová
Paseka 427
034 82 Lúčky
01.09.2007
Tel.: 043 / 532 06 13
info@skolajanos.sk
Súkromný školský klub detí
Občianske zdruţenie KÁMO NÁDEJ
026 01 Párnica 86
Ičo: 42107369
4
Ičo: 710229003
ABC MARTIN, o. z
038 41 Košťany nad Turcom
01.09.2010
centrumabc@centrumabc.sk
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy
Ul. východná 18
038 43 Martin
Ičo: 710216432
6
jandreidesova@gmail.com
Súkromný školský klub detí ABC
Košťany nad Turcom 145
5
Terézie Vansovej 1
052 20 Spišská Nová Ves
01.09.2009
Tomáš Zanovit
Záturčianska 3780/105
036 01 Martin
01.09.2007
Tel.: 043 / 430 68 36
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy pre ţiakov s vývinovými
poruchami učenia
Ul. Š. Furdeka
036 08 Martin - Záturčie
Otvorme cestu pre deti s Dys..., o.z.
Š. Furdeka 9060/3
036 01 Martin
01.09.2010
98
Školské kluby detí - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
7
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Dom odborov Strojár, s.r.o.
Vajanského nám. 2
036 01 Martin
01.09.2010
038 52 Podhradie
Ičo: 710228996
Súkromný školský klub detí
Štiavnická cesta 80
PaedDr. Elena Šlávková
Štiavnická 1959/2
034 01 Ruţomberok
01.09.2006
034 01 Ruţomberok
Ičo: 37982443
9
Číslo telefónu a faxu
Súkromný školský klub detí
Ul. 1. mája 6/7
8
Zriaďovateľ
Tel.: 044 / 432 52 50
sskd.zberny@gmail.com
www.nasaskola.sk
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11
PaedDr. Nadeţda Závodská
Oravská 3242/11
010 15 Ţilina
01.09.2007
010 01 Ţilina
Ičo: 710216971
Tel.: 041 / 723 53 15
szs@zoznam.sk
Banskobystrický kraj
1
Súkromný školský klub detí
Magurská 16
PaedDr. Aleš Štesko
974 01 Banská Bystrica
Ičo: 710191510
2
Rudohorská 30
974 11 Banská Bystrica
01.09.2007
Súkromný školský klub detí
Mládeţnícka 51
Mgr. Tibor Šabo
Tulská 28
974 01 Banská Bystrica
01.09.2007
947 01 Banská Bystrica
Ičo: 42013038
3
skoladracik@gmail.com
Súkromný školský klub detí
Gemerská cesta č. 1
Branislav Becher
984 01 Lučenec
Ičo: 710216017
4
Tel.: 048 / 416 25 06
Tel.: 047 / 433 17 86
962 25 Slatinské Lazy 42
01.09.2007
Súkromný školský klub detí
Zajeţová 5
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Ţivica, o.z.
962 63 Pliešovce
Vysoká 18
811 06 Bratislava
01.09.2008
Prešovský kraj
1
Súkromný školský klub detí Rosnička
Rosnička o.z.
059 71 Vlkovce 70
2
Gen. Svobodu 1012/23
059 71 Ľubica
01.09.2009
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy so špeciálnou materskou školou
pre ţiakov a deti s autizmom
Františkánske námestie 2
080 01 Prešov
Ičo: 710219334
Mgr. Eva Turáková
Vajanského 19
080 01 Prešov
01.09.2008
99
Tel.: 051 / 774 30 92
autisti.skola@azet.sk
Školské kluby detí - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
3
081 81 Prešov
Ičo: 710175825
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
PaedDr. Anna Lukáčová
Tomášikova 34
080 01 Prešov
01.09.2006
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy
Námestie slobody č. 100
083 01 Sabinov
Ičo: 710228937
5
Číslo telefónu a faxu
Školský klub detí
Hollého 14
4
Zriaďovateľ
Mgr. Silvia Urdzíková
Drienica 240
083 01 Sabinov
01.09.2010
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy
Dukelská 33
087 01 Giraltovce
Ičo: 710226128
K. B. REAL, s.r.o.
Kračúnovce 393
087 01 Giraltovce
01.09.2009
Tel.: 054 / 732 25 10
Košický kraj
1
2
Súkromný školský klub detí
Masarykova 19/A
Zdruţenie pre rozvoj vzdelávania, o.z.
040 01 Košice
Floriánska 16
040 01 Košice
01.09.2007
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy
Tomášikova 31
040 01 Košice
3
040 11 Košice
040 12 Košice
Ruţínska ul. č. 5
040 01 Košice
01.09.2007
Inovatívne vzdelávanie rómskej mládeţe - IVROM, n.o.
Galaktická 16
040 01 Košice
01.09.2012
Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole
Dneperská 1
040 12 Košice
6
Mgr. Eva Bednáriková
Súkromn školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy IVROM
Poţiarnická 1
5
Bazalková 7/187
040 01 Košice - Šebastovce
01.09.2010
Súkromný školský klub detí
Starozagorská 8
4
DIDACTICUS, s.r.o.
Dobrá škola, n. o.
Dneperská 1
040 12 Košice
01.09.2005
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy
Galaktická 9
040 01 Košice
Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj
Povaţská 20
040 11 Košice
15.09.2008
100
Tel.: 055 / 674 48 38
Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá
pedagogicko-psychologického poradenstva - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Bratislavský kraj
1
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Galandova 7
811 03 Bratislava
Ičo: 37925547
2
811 09 Bratislava
821 07 Bratislava
Ičo: 41156838
831 02 Bratislava
831 01 Bratislava
PaedDr. Margita Macková
Kríková 5
821 07 Bratislava
01.01.2005
KORY, s.r.o.
Chrasťová 43/A
831 01 Bratislava
01.09.2010
Mgr. Miroslava Zubová
Homolova 10
841 02 Bratislava
01.09.2006
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Majerníkova 60
841 05 Bratislava
7
Štefánikova 16
911 09 Bratislava
01.09.2007
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Stálicová 2
6
Inštitút detskej reči, s.r.o.
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sibírska 39
5
Centrum nadania, n.o.
Podzáhradná 49
821 06 Bratislava
01.09.2011
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Súkromnej základnej školy pre
intelektovo nadaných ţiakov
M. C. Sklodowskej 1
S.E.I.N. sollertia s.r.o.
841 01 Bratislava
M.C. Sklodowskej 1
851 04 Bratislava
01.09.2007
Trnavský kraj
1
andreas@andreas.sk
www.andreas.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Námestie SNP č. 14
4
Tel.: 02 / 544 10 907
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči
Štefánikova 16
3
Autistické centrum Andreas, n.o.
Galandova 7
811 06 Bratislava
01.09.2007
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Kollárova 34
917 01 Trnava
Mgr. Miroslava Ormandyová
Koniarekova 5
917 01 Trnava
01.03.2006
101
Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá
pedagogicko-psychologického poradenstva - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
2
921 01 Banka
Ičo: 42160511
e-mail a www stránka
Mgr. Ferdinand Podoba
Tehelná 7
921 01 Banka
01.01.2010
scspp.sekretariat@gmail.com
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
L. Svobodu 31
909 01 Skalica
Ičo: 37994867
4
Číslo telefónu a faxu
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Kamenná 22
3
Zriaďovateľ
dátum začatia činnosti
Mgr. Gabriela Skotáková
L. Svobodu 19
909 01 Skalica
01.09.2006
skotakg@ehs.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - Centrum detskej reči
Kalinčiakova 29
Mgr. Ivan Bunta
917 01 Trnava
Ičo: 710223846
Hospodárska 37
917 01 Trnava
01.09.2008
buntovadana@centrum.sk
Trenčiansky kraj
1
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
A. Hlinku 21
951 04 Bánovce nad Bebravou
Ičo: 42017742
2
Sládkovičova 1172/34
957 01 Bánovce nad Bebravou
01.09.2006
www.sdicbn.wlb.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Puškinova 806/27
018 51 Nová Dubnica
Ičo: 37656287
3
Mgr. Vladimír Raučina
PaedDr. Kvetoslava Mojtová
Puškinova 806/27
018 51 Nová Dubnica
01.02.2003
Tel.: 042 / 443 07 94
kvetoslava.mojtova@nextra.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Mgr. Mária Ďuríková
916 37 Kálnica 128
916 37 Kálnica
01.09.2010
4
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bojnická cesta č. 47
PhDr. Andrej Benkovič
971 01 Prievidza
Malá Okruţná 943/8
958 01 Partizánske
01.01.2008
Nitriansky kraj
1
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Ul. 28. októbra č.33
947 01 Hurbanovo
Ičo: 37970763
Mgr. Judita Misáková
28. oktobra 33
947 01 Hurbanovo
01.09.2005
102
Tel.: / 760 24 33
misakzoli@szm.sk
Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá
pedagogicko-psychologického poradenstva - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
2
3
PaedDr. Eva Gelányiová
934 01 Levice
J. Švermu 2262/8
934 05 Levice
01.03.2006
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
LOGOMI s.r.o.
934 05 Levice
Ičo: 710230419
Perecká 2971/30
934 05 Levice
01.09.2011
PhDr. Oľga Škodová CSc.
Tehelná 80
949 01 Nitra
15.12.2002
Tel.: 037 / 772 00 34
sdic@stonline.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva DYS - CENTRUM
949 01 Nitra
Ičo: 37869078
PaedDr. Anna Baráthová Súkromné centrum špeciálnoChmeľová dolina 98
949 01 Nitra
01.12.2002
Tel.: 037 / 652 94 29
barathovaa@hotmail.com
www.dyscentrum.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Effeta
Samova 4
949 01 Nitra
Ičo: 37965972
9
gutyanova@zoznam.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Nábreţie mládeţe 85
8
Mlynská 1
934 01 Levice
01.09.2007
Nábreţná 1
949 01 Nitra
Ičo: 37869701
7
Mgr. Katarína Gutyanová
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Cabajská 6
6
e-mail a www stránka
J.Švermu 2262/8
934 05 Levice
Ičo: 42046653
5
Číslo telefónu a faxu
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Mlynská 1
4
Zriaďovateľ
dátum začatia činnosti
EFFETA, stredisko sv. Františka Saleského
Samova 4
949 01 Nitra
01.09.2004
Tel.: / 652 88 23
effeta@effeta.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Lúky 1226
LOGOMI s.r.o.
952 01 Vráble
Ičo: 710230400
Perecká 2971/30
934 05 Levice
01.09.2011
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Súkromnej spojenej školy
Pod kopcom 75
940 01 Nové Zámky
Ičo: 42200474
Mgr. Anita Nagyová
M.R. Štefánika 1
940 62 Nové Zámky
01.05.2011
10 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Hlavná ul. 1171/1
Mgr. Adriana Gábrišová
943 54 Svodín
Horná mlynská 588/83
943 54 Svodín
01.01.2010
103
Tel.: / 642 31 64
anitanagy@zoznam.sk
Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá
pedagogicko-psychologického poradenstva - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
11 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
ul. Janka Kráľa 1
955 01 Topoľčany
Ičo: 37968220
Mgr. Jana Merašická
Podjavorinskej 1961
955 01 Topoľčany
01.09.2005
Tel.: 038 / 532 70 21
special-poradna@stonline.sk
Ţilinský kraj
1
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Ul. Janoškova 1623/14
026 01 Dolný Kubín
2
031 01 Liptovský Mikuláš
036 08 Martin - Záturčie
034 01 Ruţomberok
028 01 Trstená
Ičo: 710228600
Š. Furdeka 9060/3
036 01 Martin
01.09.2010
Mgr. Zuzana Dubovcová - Biofeedback centrum
Cédrová 490/3
031 04 Liptovský Mikuláš
01.09.2009
Informačné centrum mladých Orava, o.z.
Medvedzie 132
027 44 Tvrdošín
01.09.2010
Tel.: 043 / 538 11 30
riaditelstvo@euporadna.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Do Stošky 8
010 01 Ţilina
Ičo: 42069351
7
Otvorme cestu pre deti s Dys..., o.z.
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Ul. Ţelezničiarov 266/8
6
Vrbická 1948 A 2/1
031 01 Liptovský Mikuláš
01.09.2012
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
J. Jančeka 49
5
Mgr. Beata Magurová
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Súkromnej základnej školy pre
ţiakov s vývinovými poruchami učenia
Ul. Š. Furdeka
4
Baničova 3393/6
010 15 Ţilina
01.09.2010
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Garbiarska 3948
3
Mgr. Silvia Papalová
PaedDr. Beáta Matušáková
Pittsburgská 2/11
010 01 Ţilina
01.09.2009
Tel.: / 724 11 28
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
ul. Jozefa Vuruma 144
Biofeetback, s.r.o.
010 01 Ţilina
Ičo: 42061989
Trenčianska 1589/3
010 08 Ţilina
01.09.2008
104
riaditelky@gmail.com
Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá
pedagogicko-psychologického poradenstva - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Banskobystrický kraj
1
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
13. januára 716/23
987 01 Poltár
Ičo: 42004896
2
3
Ľuboslava Rudašová
Riečna 280/8
985 56 Tomášovce
01.09.2007
Tel.: 047 / 437 12 24
scspp.poltar@gmail.com
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Nemocničná 1
VOXPSYCHÉ, s.r.o.
990 01 Veľký Krtíš
Nemocničná 1
990 01 Veľký Krtíš
01.09.2011
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Dolná ul. 64
967 01 Kremnica
Ičo: 37392051
PaedDr. Margita Schmidtová, PhD. - DIC
Matunáková 379/6
967 01 Kremnica
01.08.2001
Tel.: 045 / 674 26 89
schmidtova@stonline.sk
Prešovský kraj
1
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Andraščíkova 3
085 01 Bardejov
Ičo: 42037077
2
085 01 Bardejov
Ičo: 42076552
4
PaedDr. Jarmila Zatorská
Slovenská 11
085 01 Bardejov
01.09.2007
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Cintorínska 393
Mgr. Štefánia Litvinská
059 52 Huncovce
Ičo: 42038863
Ţelezničná 103/3
059 52 Veľká Lomnica
01.09.2007
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
MGR. Beáta Breuerová
059 76 Stráne pod Tatrami
5
Tel.: 054 / 474 45 06
Fax: 054 / 474 45 06
ssppstasakova@centrum.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Kutuzovova 3629
3
CESTY NÁDEJE, o.z.
Andraščíkova 3
085 01 Bardejov
01.09.2007
Pod Traťou 961/5
060 01 Keţmarok
01.09.2011
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Ul. ČSA č. 33
053 02 Spišský Hrhov
PaedDr. Patrícia Lorková
Krátka 1
054 01 Levoča
01.09.2009
105
jarka.zatorska@centrum.sk
Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá
pedagogicko-psychologického poradenstva - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
6
7
e-mail a www stránka
Dolný Smokovec 21
Mgr. Marcel Kubinský
059 81 Vysoké Tatry
Ičo: 42086809
Ul. Komenského 586/14
058 01 Poprad
01.09.2009
kubinsky@poradna-tatry.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Súkromnej základnej školy so
špeciálnou materskou školou pre ţiakov a deti s autizmom
080 01 Prešov
Ičo: 710218800
9
Číslo telefónu a faxu
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Františkánske námestie 2
8
Zriaďovateľ
dátum začatia činnosti
Mgr. Eva Turáková
Vajanského 19
080 01 Prešov
01.09.2008
Tel.: 051 / 774 30 92
autisti.skola@azet.sk
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Oco, mama a ja
Záhradnícka 83/19
OZ Oco, mama a ja
082 32 Svinia
Popradská 7
080 01 Prešov
01.09.2011
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Oco, mama a ja
Záhradnícka 83/19
OZ Oco, mama a ja
082 32 Svinia
Popradská 7
080 01 Prešov
01.09.2011
10 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Komenského 12
082 71 Lipany
Ičo: 37942689
Mgr. Viera Imrichová
Jánošíková 1111/128
082 71 Lipany
imka@zoznam.sk
11 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Budovateľská 1992/9
069 01 Snina
Ičo: 42083923
Mgr. Jana Mihóková
1.mája 2056/8
069 01 Snina
01.09.2008
mihokj@azet.sk
Košický kraj
1
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Štúrova 7
040 01 Košice
Ičo: 42096278
2
PhDr. Ľubomíra Gallová
Wurmova 6
040 23 Košice
01.09.2007
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Medická ul. č. 2
040 11 Košice
PhDr. Angelika Prevozňáková
Turgenevova 31
040 01 Košice
01.01.2007
106
Tel.: / 643 86 73(d
lubagallo@yahoo.com
Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá
pedagogicko-psychologického poradenstva - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
3
040 11 Košice
Ičo: 35539682
5
PaedDr. Miroslava Nováková
Lidické námestie 915/3
040 11 Košice
01.08.2001
Starozagorská č. 8
Mgr. Simona Šimková
040 11 Košice
Sokolovská 8
040 11 Košice
01.09.2009
sspp_poruch_ucenia@centrum.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
048 01 Roţňava
Mgr. Mária Krčmárová
Gočovo 156
049 24 Vlachovo
01.09.2011
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Ul. Staničná 10
053 01 Harichovce
Ičo: 42104173
7
e-mail a www stránka
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Ul. Komenského 5
6
Číslo telefónu a faxu
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - poruchy učenia a správania
Letná ul. č. 45
4
Zriaďovateľ
dátum začatia činnosti
PaedDr. Zuzana Čekovská
Šarišská 2075/10
052 01 Spišská Nová es
01.01.2009
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Námestie sv. Cyrila a Metoda
078 01 Sečovce
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach, n.o.
Obchodná 25/57
078 01 Sečovce
01.09.2011
107
zuzanacekovska@zoznam.sk
Ostatné školy a školské zariadenia - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Bratislavský kraj
1
Školský internát
Pekná cesta 4
831 05 Bratislava 34
Ičo: 33807795
2
Ing.Vladimír Krupa, DM
Pekná cesta 4
831 05 Bratislava
Tel.: 02 / 448 83 706
dmkrupa@hotmail.com
www.krupa-dm.sk
Školský internát pri Súkromnom gymnáziu so špeciálnym zameraním na telesnú výchovu
Svätoplukova 38
900 27 Bernolákovo
Ičo: 710092085
Ladislav Balogh
Budovateľská 6
900 27 Bernolákovo
01.01.1999
Tel.: 02 / 459 93 521
sportovegymnazium@zoznam.sk
www.sportovegymnazium.sk
Trnavský kraj
1
Školský internát pri Súkromnej strednej odbornej škole
Trhovisko 2294/15
929 01 Dunajská Streda
Ičo: 710167202
2
Tel.: 031 / 552 45 45
skeretariat@ozorak.sk
Súkromný školský internát
Nádraţná ul. 9
908 51 Skalica
Ičo: 710091984
3
RNDr. Jolana Ozoráková
Bajkalská č. 12985/9
831 04 Bratislava - Nové Mesto
01.09.2003
Mgr. Dana Mikulová
Ul. Vlčkovany 217
908 62 Dubovce
Tel.: 034 / 255 6
Súkromná škola v prírode
Mgr. Tatiana Rajnicová
919 53 Dechtice 300
Ičo: 37984543
919 53 Dechtice
01.01.2005
Nitriansky kraj
1
Školský internát pri Súkromnej strednej odbornej škole
Baltazár Paulis
951 02 Dolné Obdokovce 71
Ičo: 710168080
Tel.: 037 / 787 62 40
951 02 Dolné Obdokovce 124
01.01.2004
Ţilinský kraj
1
Súkromný školský internát EDUCO ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy EDUCO
Slanická osada
029 01 Námestovo
Ičo: 710167776
2
EDUCO NO, s. r. o.
Slanická osada 2178
029 01 Námestovo
01.09.1964
Súkromná škola v prírode
Jozef Badánik - BADAS
027 46 Huty č. 83
K. Salvu 12
034 01 Ruţomberok
01.09.2007
108
Tel.: 043 / 552 24 10
sousdjednotano@stonline.sk
Ostatné školy a školské zariadenia - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
3
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Súkromná škola v prírode
Tel.: 044 / 522 24 57
TATRA REAL a.s.
Dunajská 25
811 08 Bratislava
01.09.1936
033 01 Liptovská Porúbka 1
Ičo: 00185141
Banskobystrický kraj
1
Školský internát ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Ţeleziarne Podbrezová
Druţby 554/64
Ţeleziarne Podbrezová, a.s.
976 81 Podbrezová
2
Súkromný školský internát mádeţe KARI
Lieskovská cesta 2298/4
960 03 Zvolen
Ičo: 710212852
3
966 61 Hodruša - Hámre
967 01 Kremnica
Ičo: 710073054
967 01 Kremnica
Ičo: 710221398
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o.
Hálkova 2968/22
010 01 Ţilina
01.09.2009
Swedish Education Group - Segroup, s.r.o.
Podháj 47
974 05 Banská Bystrica
30.12.1972
969 01 Banská Štiavnica
Ičo: 00365335
sekretariat@suvkremnica.edu.sk
eMKLub, o.z.
Dolná 48/19
967 01 Kremnica
01.09.2008
Tel.: / 674 30 92
skola@szsangykr.edu.sk
Pod Sitnom, s.r.o.
I. Krasku 10
934 01 Levice
01.07.1993
Súkromná škola v prírode
Vladimír Vetrák
976 53 Lom nad Rimavicou
Ičo: 37998773
ilcikovalubomira@post.sk
976 53 Lom nad Rimavicou 117
01.09.2005
www.svplom.szm.sk
8
Tel.: 045 / 674 32 92
Súkromná škola v prírode
Počúvadlianske Jazero 43
7
slobodnikova.natasa@bbk.vs.sk
Súkromný školský internát ako súčasť Súkromného gymnázia
Dolná 48/19
6
Internátna č. 59
974 00 Banská Bystrica
01.09.2006
Súkromný školský internát ako súčasť Súkromnej školy úţitkového výtvarníctva
Bystrická 441/9
5
Krajská asociácia rómskych iniciatív (KARI)
Súkromný školský internát ako súčasť Súkromnej strednej umeleckej školy
Kyslá 214
4
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
01.09.2008
Súkromná škola v prírode
Škola v prírode DH n.o.
962 06 Detvianska Huta č. 369
962 06 Detvianska Huta č. 369
01.09.2008
109
Tel.: / 618 00 30
Ostatné školy a školské zariadenia - stav k 30. 11. 2011
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Číslo telefónu a faxu
dátum začatia činnosti
e-mail a www stránka
Prešovský kraj
1
Súkromný školský internát
DM - Keţmarok, s.r.o.
Ul. 8. mája 31
059 71 Ľubica
01.09.2006
Garbiarska 1
060 01 Keţmarok
Ičo: 17151996
2
MLADOSŤ n.o.
Pod Kalváriou 36
080 01 Prešov
01.09.1963
080 01 Prešov
Ičo: 710176589
080 01 Prešov
Ičo: 00520331
Domov mládeţe Alexandra Duchnoviča, s.r.o.
Sabinovská 2
080 01 Prešov
01.09.2006
K. B. REAL, s.r.o.
Kračúnovce 393
087 01 Giraltovce
01.07.1985
087 01 Giraltovce
Ičo: 710176597
skola@dmsabpo.svcmi.sk
Tel.: / 732 26 97
Súkromná škola v prírode
Tatranská Lomnica 71
059 60 Vysoké Tatry
Ičo: 00410942
6
Tel.: 051 / 771 85 47
Súkromný školský internát ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy
Dukelská 33
5
Tel.: / 771 72 02
Súkromný školský internát
Sabinovská 2
4
skola@dmkk.svcmi.sk
Školský internát pri Strednej odbornej škole SD Jednota
Pod Kalváriou 36
3
Tel.: 052 / 452 30 67
PaedDr. Ján Poracký
Chalupkova 3047/32
058 01 Poprad-Spišská Sobota
01.07.1956
Súkromná škola v prírode ELBA
Ing. Emil Blicha - Elba
Palárikova 26
080 05 Prešov
01.09.2011
Košický kraj
1
Školský internát pri Strednej odbornej škole
Palackého 14
040 01 Košice
Ičo: 710161387
2
Ţeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
01.01.1991
Súkromný školský internát ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy
Postupimská 37
040 22 Košice
JUVENTUS SLOVAKIA, s.r.o
Postupimská 37
040 22 Košice
01.01.2009
110
Tel.: 055 / 622 83 63
souz-ke@szr.sc
www.soszke.edu.sk
Download

Súkromné školy a školské zariadenia Slovenskej republiky